Goed Geregeld Magazine winter 2019-20

Page 16

GOED GEREGELD MAGAZINE WINTER 2019/20

Hoe regelen we het netjes, hoe voorkomen we ruzie, hoe zorgen we ervoor dat ieder krijgt wat hem of haar toekomt. Vragen waarop u in overleg met uw notaris het antwoord kunt vinden. Fans van ‘Goed Geregeld!’ kwamen met tien praktijksituaties op de proppen, die de redactie voorlegde aan een notaris van de Notaristelefoon.

Notaris,

mag ik even wat vragen…

Tekst Roel Smit Beeld iStockphoto

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.