Venen nr 3 2013

Page 1

indremisjons ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 - 2013 03 2010

Årsmelding

2012

VELKOMEN TIL SO MMARENS STORSA MLING Årsmøte Norheimsu nd/ Framnes 21. - 2 3. juni

Brhejannrtaende

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

1


Vi vil bygga varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus, og gjera dei til hans disiplar. Indremisjonssamskipnaden

Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Haugesund Bok og Offset A/S Red.: Guri Bjørnevik Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: 53 41 07 04 Fax: 53 41 27 40 Postgiro: 7877.08.43366 Bankgiro: 8220.02.80454 Kontortid: 09.00 – 15.00 Heimeside: www.indremisjonen.no E-post: post@indremisjonen.no Samskipnadsstyret: Edmund Thormodsæter, formann Halvard Wiik Hans Arne Børsheim Birgit M. Hjelmeland Marit Lindekleiv Kristoffer Tjelle Torunn Tvedt Varamedlemmar: Kåre Stautland Anne Marie Solsvik Anfinn Økland Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: 56 51 98 98 Telefax: 56 51 98 99 Bankgiro: 8220.02.80497 Styrar: Solveig Norheim Heimeside: www.helgatun.no Brandøy 5584 BJOA Telefon: 53 76 98 81 Bankgiro: 8220.02.80470 Husmor: Sigrun Thormodsæter Framnes KVGS 5600 NORHEIMSUND Telefon: 56 55 05 00 Telefax: 56 55 13 92 Bankgiro: 8220.02.80292 Rektor: Harald Voster Heimeside: www.framnes.vgs.no SunnBok Postboks 23, 5401 Stord Telefon: 53 41 20 01 www.sunnbok.no

Halvard Wiik

Nestformann i IMS-styret

LØFT AUGO – SJÅ DIT DU SKAL, FOR DIT KJEM DU For ca. 15 år sidan kjøpte eg meg ein stor motorsykkel. Då var det 25 år sidan sist eg køyrde ein slik doning. Difor tenkte eg at det kunne vera fornuftig med ein liten repetisjon av teorien før eg skulle sleppa hestekreftene lause. Kva som er mest viktig å passa på for at reisa skal gå bra. Eg fekk tak i ein liten faldar som to motorsykkelorganisasjonar og Statens Vegvesen hadde gjeve ut i lag. Den hadde tittelen «Stiv av skrekk», og vart så spesiell for meg at eg framleis har han. No skal du høyra kvifor: Innleiingsvis står det at «Utforkjøring er den hyppigst forekommende motorsykkelulykke». Deretter kjem det overordna og gjennomgåande temaet i faldaren, «Løft blikket – se dit du skal for dit kommer du». Deretter kjem ein «overlevelsesguide» i 10 punkt. Mine tankar vart automatisk kopla inn på livsreisa der eg nok opplever «å havna i grøfta» rett som det er. Også til denne reisa har eg fått ein guide på 10 punkt som skal hjelpa meg med å koma vel fram. Dei fleste av oss har nok erfart då me skulle læra å sykla, at me på ein mystisk måte nærast vart dregne mot t.d. eit hol eller ein stein i vegen som me framfor alt ynskte å unngå. Det same gjeld motorsyklisten når han blir usikker p.g.a. litt stor fart inn i ein sving. Han ser automatisk på punktet der han er redd han kjem til å fyka utfor, så vert han stiv av skrekk og havnar i grøfta. Årsaka til at det går gale i slike situasjonar er feil fokus. Løysinga er å løfta augo og sjå lenger fram. Kjenner me oss igjen som kristne? Har me rett fokus og rett perspektiv? På heile livsreisa fram til siste etappen er det slik at «grøftekantane» og «snublesteinane» er nærare enn målet. Underveis er det viktig, som det også står i motorsykkelfaldaren: • Test bremsene, og brems oftare. I bibelsk forstand - hald samvitet friskt, og lytt til det. • Prøv tankelesing. I bibelsk forstand - prøv å forstå/vera førebudd på freistaren sitt neste trekk. • Når ulukka er ute, er det for seint å springa heim og skifta. I bibelsk forstand - passar me på å kle oss i Guds fulle rustning slik det står i Ef 6, 11-18? Me kjenner på at vanskane, grøftene og «snublesteinane» er mange i Indremisjonsarbeidet i dag. Me kan sikkert lista opp nok til at det kan ta motet frå nokon kvar av oss, men kva er det me nett har lært av motorsykkelfolket? Løft augo – sjå dit du skal, for dit kjem du. Følgjer me dette rådet, fell mykje av det andre på plass. Løft augo, sjå - dette manar bibelen oss til gong på gong. At Gud ikkje vel det fullkomne kjem tydeleg fram når me ser at Han kan få to motorsykkelklubbar og Statens Vegvesen til å samarbeida om «traktatmisjon». Då kan han i enno større grad bruka den enkelte av oss, berre me har rett fokus. God sommar!

Ynskjer du å gi ei gåve til Indremisjonssamskipnaden, kan du senda den til konto 8220.02.80454. Då går gåva direkte til Samskipnaden.

4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000

1 500 000 1 000 000 500 000 0

Hittil 2012 892 965

2 000 000

Hittil 2013 635 382

Dersom du ynskjer skattefrådrag på gåva må den sendast til konto 8220.02.80632 og merkast med ditt personnummer og ”Gåve til Samskipnaden”.

GÅVEBAROMETER: lagsgåver, gåveaksjonar og gjevarteneste pr. 31. mars

Budsjett 2013 4 200 000

Framsidefoto: Lars Arvid Oma

Leiar


Andakt

Av Gunnar Elstad

Du mener vel ikke meg!? Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: ”Fø sauene mine!”. (Joh 21,17) Det kjennes farlig å be Gud om å sende arbeidere ut til sin høst. “Herre, her er jeg, send meg!” sa Jesaia. Jeg har mest lyst til å si “Herre, her er jeg, send noen andre. Jeg vet jeg er ansatt i en kristen organisasjon, men likevel....”

Kan jeg unnskylde meg med at det ikke er naturlig for meg? Problemet er da om det er det gamle eller det nye mennesket det ikke er naturlig for. Som tenåring sjokkerte jeg meg selv, familien min og diverse andre med å bli en kristen og begynne å snakke om å studere teologi. Folk reagerte så forskjellig. Den reaksjonen jeg husker best, er den jeg fikk fra en eldre sykepleier. “Er du glad i mennesker, Gunnar?” spurte hun, og hun sa det med en stemme som var helt uten noen skepsis eller brodd.

ordningene i Guds rike?

med dagsformen.

Jesus er i alle fall glad i mennesker. Han er så glad i dem at han var villig til å dø for dem. Og det var ut fra denne kjærligheten han sendte disiplene sine ut - to og to. Han gav dem ikke bare et oppdrag. Han gav dem også utrustning og alt de trengte. “Herre, her er jeg........” Jeg vet ikke helt om jeg tør fortsette.

EKORT BØNEKORT BØNEKORT OR Dessverre, eller heldigvis, begynner FOR Spørsmålet dukker fortsattFO opp i meg R når jeg sitter på toget, går på gaten jeg kanskje å bli for gammel? Det er MARENS SO MMARENog boligfeltet nettopp jo et halmstrå. Bare litt foruroligende S ser utover det SO MMjegAR ENS har flyttet inn i. Det er omtrent 50 år siat Abraham var hele 75 da han ble AMLING ST O RS AM LING den jeg fikk spørsmålet, men AM det sitter bedt om å endre livet sitt radikalt. STORS LING fast. Hvordan jeg besvarer det, veksler Hvordan er det egentlig med pensjons-

øte i nd/Framnes uni 2013

rar Elstad massen

Årsmøte i Norheimsund/Framnes 21.-23. juni 2013 Talarar Gunnar Elstad Tore Thomassen

Årsmøte i Norheimsund/Framnes 21.-23. juni 2013 Talarar Gunnar Elstad Tore Thomassen

SOMMARSTEMNE 2013

g Song 9. mai 16. juni en, Respons, Song Venestemne FitjarTore Thomassen, Respons,Sommarstemne Tore Moster ThomaAmfi dsmusikken ssen, Respons, Sunnhordlandsmusikken Talar: Erik Furnes Talar: Toralf Steinsland Sunnhordlandsmusikken og be 19. mai 11. august Ver med og be Ver med og be rane Pinsestemne Uggdal Kyrkje Solheimdalsstemne Tysnes For talarane Aksel Ingvard Johannessen For talarane usikkrTalar: eftene For song- og musikkrefteneTalar: Olav Eikemo For son gog e- og musikkreftene For barne- og 26. mai For barne- og plegge 18. august t ungdomsopplegget Auklandshamn ungdomsopplegget ker ogStemne val For årsmøtesaker og val Brandøydagen Talar: Marit Hårklau Ådnanes For års møtes Talar: Kåre Johan Hamre ogake Jens eneste r ogTveit val Om kall til teneste Om kall til teneste g vekking Om fornying og vekking 2. juni Om fornying og vekking felless kap Herand Om rikt og god Stemne t fellesskap Om rikt og godt fellesskap Talar: Aksel Ingvard Johannessen

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

BØNEKORT FOR SOMMARENS STORSAMLING

Årsmøte i Norheimsund/Framnes 21.-23. juni 2013 Talarar Gunnar Elstad Tore Thomassen Song Tore Thomassen, Respons, Sunnhordlandsmusikken Ver med og be For talarane For song- og musikkreftene For barne- og ungdomsopplegget For årsmøtesaker og val Om kall til teneste Om fornying og vekking Om rikt og godt fellesskap

3


Vandring i bedehusland o

v/ Kare Steinsund

Talarstolen Talarstolen på bedehuset, den må me nok kalla ”fast inventar”, og det er naturlegvis ikkje utan grunn. Hovudsaka på eit bedehus, ved sida av eit godt bønefellesskap, er forkynning av Guds ord. Talarstolen minner oss på dette. Vår gode ven på Sunnmøre, Gunnar Kjøde, skal ein gong ha sagt: ”Eg elskar talarstolen”. Det sa han avgjort ikkje for å framstilla seg sjølv, det veit den som kjenner Gunnar, men han hadde, og har, ei stor gleda av å formidla Guds ord til folket. (Kjære ven: Skulle gjerne ha opplevd

Eg har djup respekt for talarstolen. Det er eit privilegium å få lov til å stå der, og det fylgjer eit stort ansvar med det. Eg har gledd meg og grua meg, eg har vore redd og skjelvande, hatt forventning og frykt i møte med talarstolen. Eg har gått ned derifrå med takksemd, eller med djup fortviling. Det har vore stengt eller ope, tungt eller lett og så mykje meir... Ein gong skal fruktene openberrast, om det som vart forkynt hadde Guds stempel eller berre var mennesketankar.

deg på talarstolen igjen her sør!)

Det lyder mange falske og forførande røyster frå talarstolar i dagens Noreg. La oss vaka over det som vert forkynt frå talarstolen i vårt bedehus! Eit lite spørsmål av praktisk karakter: Kvifor er så mange talarstolar altfor låge på bedehusa? Det har nokre praktiske ”problem” for oss som er meir enn 150 cm høge. Lag normal høgde, og ein laus skammel som småtassane kan stå på! Eg har stått på så mange talarstolar og hatt vanskar med teksten i bibelen eller sangboka at eg tillet meg å koma med dette hjartesukket.

Reiseruta juni, juli og august

4

Kåre Johan Hamre 29.04.-30.08 Vaktmeister Brandøy 21.-23.06 Sommarens StorsamlingÅrsmøte Framnes/Norheimsund 05.-09.07 Familieleir Brandøy 10.-11.08 Jubileum Helgatun 18.08 Brandøydagen Marit Ådnanes 31.05.-02.06 Superhelg Helgatun 21.-23.06 Sommarens StorsamlingÅrsmøte Framnes/Norheimsund 08.-11.08 Active-Ten Brandøy 11.08 Jubileum Helgatun 18.08 Brandøydagen Liv Rolfsnes 16.06 Stemne Samemisjonen 21.-23.06 Sommarens StorsamlingÅrsmøte Framnes/Norheimsund 04.-06.07 Evangelisering Skånevik 11.-13.07 Evangelisering Tysnesfest 11.08 Jubileum Helgatun 18.08 Brandøydagen I tillegg oppgåver som områdesekretær for Odda/Ullensvang Lise Marie Th. Litlabø 04.06 Eldretreff Sagvåg 21.-23.06 Sommarens Storsamling-Årsmøte 18.08 Brandøydagen Johannes Olsen 23.06 Sommarens Storsamling-Årsmøte 28.06-01.07 Sommarleir Brandøy 18.08 Brandøydagen

Marit A. Røen 31.05.-02.06 Superhelg Helgatun 21.-23.06 Sommarens StorsamlingÅrsmøte Framnes/Norheimsund 25.-27.06 Sommarleir Helgatun 11.-13.07 Evangelisering Tysnes-fest 11.08 Jubileum Helgatun 18.08 Brandøydagen Aksel Ingvard Johanessen 02.06 Stemne Herand 09.06 Gilje og Thormodsæter Indremisjon 22.-23.06 Sommarens StorsamlingÅrsmøte Framnes/Norheimsund 18.08 Brandøydagen Toralf Steinsland 18.08 Brandøydagen Jens Tveit 02.06 Gilje og Thormodsæter Indremisjon 05.-09.07 Familieleir Helgatun 18.08 Brandøydagen Ingfrid Byrkja Hystad 21.-23.06 Sommarens StorsamlingÅrsmøte Framnes/Norheimsund 25.-27.06 Minileir Brandøy 18.08 Brandøydagen

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Kjetil Fyllingen 02.06 Horneland Indremisjon 21.-23.06 Sommarens StorsamlingÅrsmøte Framnes/Norheimsund 25.-27.06 Sommarleir Helgatun Erik Furnes 16.06 Sommarstemne Moster Amfi Kåre Steinsund 07.-09.06 Bømlo Indremisjon Knut Kvamme 21.-23.06 Sommarens Storsamling-Årsmøte 11.08 Jubileum Helgatun Gunnar Elstad 22.-23.06 Sommarens StorsamlingÅrsmøte Framnes/Norheimsund Klaus Muff 18.-22.08 Sunnhordlandstreff Helgatun Olav Eikemo 11.08 Solheimdalstemne Tysnes


Juniorhelg på Brandøy I midten av april vart den årlege Juniorhelga avvikla på Brandøy. Denne leiren er for born mellom 4 og 9 år med følgje, det være seg ei mor, ein bestefar eller ei tante; variantane er mange. Juniorhelga er eit samarbeid mellom IMS og Søndagsskulen, og nettopp dette kan være noko av grunnen til at folk frå så mange ulike stader melder seg på. Òg i år var leiren fullteikna, og til saman talde me tett oppunder 100 menneske; deltakarborn, vaksne i følgje eller som leiar, ungdomsleiarar og nokre babyar. Søndagsskulekonsulent for Sunnhordland, Elisabeth Fauskanger og IMS sin utsende (underteikna) sette opp programmet, og saman med ein flott stab av leiarar var det svært kjekt å gjennomføra leiren.

Tema for årets Juniorhelg var ”Jesus er med alle dagar”, og dei ulike andaktane fortalde alle om dette; me fekk høyre om Jesus som stiller stormen, den takksame samaritan, Jesus som metta 5000 og om den eine sauen som gjekk seg bort. Me fekk bruka vår kunstneriske utfalding etter bibeltimane, og alle born kunne reisa heim med ein ”Takkepose” og ein sau med ekte ull! Noko av det tidlegare deltakarar gler seg mest til er sporleiken, og den vart gjennomført med stort engasjement. Postane var mange og innhaldsrike, og me var velsigna med flott vèr heile denne ettermiddagen.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Kiosk var det (Sjølvsagt!) og på laurdagskvelden var det fest! Mange flotte aktørar deltok, me fekk super festmiddag med taco, pølser og is, før meir fest og film før legging. Det var god tid til leik og moro, og mange fekk seg nye vener før dei reiste heim fylte av inntrykk, med reservesnop i veska og trøtte etter ei flott helg! Ingfrid Byrkja Hystad, IMS

5


Påskefest på Vines og i Odda Onsdag 20. mars var ein flott gjeng unge og eldre samla til Påskefest på Vines. Det var kaldt denne ettermiddagen, så Olaug og Harald Alvsaker hadde fyrt godt i den nye omnen i kjellaren. Gevinstar var på plass til utlodninga, og nokon hadde baka kaker og smurt skiver så me skulle ikkje gå svoltne heim att. Liv Rolfsnes og jentene på Ving song for oss og eg fekk dela med dei Jesus og Peter si påske frå soloppgang til solnedgang langfredag. Peter fekk og ei ekstra helsing etter at Jesus stod opp frå dei døde påskemorgon. Litt seinare fekk han også ei oppgåva av Jesus.

Det står mykje om mat i Bibelen. Me og fekk nyta godt av eit fullt bord med god bakst. Spenninga var stor då gevinstane skulle loddast ut. Jentene fekk trekkja loddnummer frå den stilige gamle bøtta. Og då påskefesten tok slutt kunne jentene gå heim med både gevinstar og eit påske-egg med innhald for både mage og hjarta. Dagen etter fortsette Liv Rolfsnes og eg med Påskefest i Odda. Små, store og vaksne benka seg rundt langbord og småbord. Liv spelte gitar og me song påskesongar i lag. Dei fekk høyra omtrent same påsketeksten som dei på Vines fekk

høyra dagen før. Det vart ganske tøft for Peter då han høyrde hanen som gol. (Me hadde ein stor hane som gol til oss.) Men Peter vart kjempeglad då han fekk møta Jesus, bestevenen sin igjen 1. påskedag. Så hadde me påskeverkstad der me laga påskepynt og til slutt fekk me kaffi, saft og nydelege kaker. Her og fekk borna med seg kvar sitt påske-egg med spanande innhald i: noko for magen og noko for hjarta. Tusen takk for at eg fekk bli med på påskefest i Hardanger. Lise Marie Th. Litlabø

for Me fekk mat magen. både hjarta og

Loddtrekning er kjekt.

Glade jenter på påsk efest på Vines.

Spennande med påske-egg.

“På Golgata kross...” stod det ein

6

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Ein lydhør gjeng på påskefest i Odda.


Påskefrukost på Hiskjo 2. påskedag Det var fantastisk flott å få vera med på Påskefrukost i år som i fjor. På veg inn døra vart eg møtt av glade born og musikk/song frå husbandet som varma opp fingrane og stemmene. Det var nydeleg dekka og pynta i Bedehuset, mange hadde teke med pålegg til koldtbord og det lukta nysteikte rundstykker og kaffi frå kjøkkenet. Dette har dei gjort før, damene og mennene på Hiskjo. Det var få ledige stolar rundt frukostbordet denne påskemorgonen og mykje nydeleg song. For her var alle generasjonar samla. Eg fekk dela med dei teksten om då

Jesus vekte opp Lasarus. Dette vart illustrert med Lego-bilete på powerpoint. Når alt håp synest å vera ute, kunne Jesus gripa inn. Han vart verande endå to dagar på andre sida av Jordan, slik at læresveinane kunne koma til å tru og Marta skulle få sjå Guds herlegdom. Når me innser at me ikkje kan greia alt og overlèt våre saker til Jesus, då kan Han gripa inn i si tid.

Tusen takk for ein flott Påskefrukost. Lise Marie Th. Litlabø

4. - 6. juli

2013

Ein rapport frå oss som er med på stand i Katinkasvingen gjennom blueshelga i Skånevik. På plakaten opp med vegen står det: GRATIS VAFFEL OG KAFFI - ALLE ER VELKOMNE! - Arr: Skånevik Indremisjon 12-15 personar har vore i sving med denne standen i to år no. Me planlegg stasjonen vår med bibeltimar og bøn, og vi legg til rette for ei fin helg med gratis vaffel og kaffi.

Småbord og paviljong m.m. vert satt i stand. I år har med planar for nye tiltak. Me som er med på dette er frivillige og me gler oss til helga. Spennande! Kjem det nokon på besøk i år og tru? Me håpar og andre kan ta del i dette. Å spreia evangeliet på denne måten. DET ER HOVUDSAKA FOR OSS. Du treng ikkje vera frå Skånevik for å vera med, men kjenner du på kallet, så kom. Du kan få ei fin oppleving i dette å få vera med, og kanskje eit kall til å be for oss. Det er ikkje berre vaffel og kaffi folk kjem for. Det er mange som er trøytte av å gå og stå i gata vår.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Det er godt å setja seg ned. Og det kan vera lett å få ein fin samtale. Me i komiteen ynskjer deg velkomen til denne helga i juli. Ta kontakt med formannen vår Kristoffer Tjelle.

7


8

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Vidar Grindheim

Leiar for Hovudkomiteen

Årsmøtet 2013 i Norheimsund

Storsamlinga i år, årsmøtet for Indre-misjonssamskipnaden, vert i Norheimsund ved Hardangerfjorden, midt mellom høgfjell og kystnære strok av landsdelen i vest. Det er ei stor glede for Indremisjonslaga i Kvam å stå som vertskap, helga den 21.-23. juni, for samling om Herrens Ord, samling til glede og fest, til påminning og vekst, med nye og gamle venskap og møte med andre.

Vær med å be om at det vert ei samkome med Herren, med Hans Ande og kraft, om Guds fred og signing. Me vil be om nåde over forkynning og samvær, over gjennomføring og samarbeid. Må samlinga verta til stor nytte for organisasjonen sitt hovudmål, å nå nye menneske med bodskapen om Guds frelse og styrkja gudsliv. Me ynskjer velkomen til leiarar, forkynnarar, til hovudtalar Gunnar Elstad, til deltakargrupper, til born, ungdom, vaksne og godt vaksne. Her er det rom for alle.

Me møtes om Herren, Han som er Hjørnestein, Livet, Vona og den sanne Gleda. Me ynskjer vel møtt og Guds fred. Vel møtt i Herrens namn. Hans namn vere lova. “Lat han leva frå ætt til ætt så lenge sol og måne skin. Han skal vera lik regnet som fell på nyslegen eng, lik ei regnskur som væter jorda. I hans dagar skal rettferd gro og lukke og fred råda så lenge månen er til.” Salme 72, 5 - 7 Velkomen til Norheimsund.

Møta vert i Idrettshallen i sentrum, med mat og overnatting på Framnes.

Edmund Thormodsæter Formann

I di hand er mine tider

I Salme 73 møter me Asaf der han deler sine tankar, han slit med misunning, tvil og trua på Gud. Asaf ser rundt seg og oppdagar at det går betre med dei som ikkje trur, enn han, og konkluderer med at «mine føter hadde nær glidd ut» vers 2. Desse tankane har me kanskje gjort oss me som har vore kristne lenge. Det kan vera sunt å tenkja på kva kristenlivet eigentleg dreier seg om. Er det slik at me som er kristne skal vera vellykka på alle områder, alltid vera friske og leva et liv i rikdom og overflod? Dersom det er det me tenkjer trua handlar om, har me feil fokus. Me ser at kristne slit med sjukdom og opplever at mange tunge ting møter oss, og set trua på prøve, akkurat som Asaf gjorde.

Asaf ser etter ei stund at han har vore meir oppteken av det timelege enn det åndelege. Han ser at livet utan Gud er tomheit og kortvarig glede. «Til dess eg gjekk inn i Guds heilagdom», vers 17. Asaf får sjå dette i rett perspektiv. Han kjem med eit fint vitnesbyrd i vers 23: «Men eg vert alltid verande hjå deg, du har grepe mi høgre hand». Dette er resultatet av krisa som Asaf har vore gjennom. Det blir overveldande når han ser inn i det som ventar, vers 24 - 25. Det same resultat har me kome fram til. Kva anna alternativ har me? Vil me ein dag møta Jesus som frelsar er dette einaste vegen å gå. Jesus spurde ein gong læresveinane om dei ville gå bort frå han. Peter svara: «Herre kven skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» Joh 6, 67-68. Salme 73 sluttar av med vers 28, «For meg er det godt å halda meg nær til Gud, eg tek mi tilflukt til Herren» Dette gjev perspektiv over livet her og seinare i evigheten.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Velkommen til sommarens storsamling/ årsmøte 2013. Dette året samlast me i Norheimsund og på Framnes 21. - 23. juni. Her ligg dei praktiske tinga godt til rette og mange har gjort eit stort førebuingsarbeid. Desse dagane er noko langt meir enn dette. Her kjem trufaste menneske frå bygdene saman for å oppmuntra kvarandre og ser at me står i ein stor samanheng. Tema for desse dagane er «Brennande hjarte». Ja, det er det me treng, for oss sjølve, og for å møta menneske med evangeliet i åra framover. Jesaja 58.11. Ver i bøn for samlingane og vel møtt i Jesu namn.

9


SOMMARENS STORS

ÅRSMØTE NORHEIMSUND/FRAMNES Fredag 21. juni:

Gunnaadr Elst

Kl. 16.00 – 20.00 Innkvartering på Framnes Kl. 19.00 – 20.00 Bading i bassenget for ungdomane Kl. 18.30 – 19.45 Kveldsmat på Framnes Kl. 20.30 Gla`song i Idrettshallen Norheimsund med lokale song- og musikkgrupper og Respons Misjonsoffer - Sal i kafeen

Laurdag 22. juni:

Kl. 09.00 – 11.30 Registrering av utsendingar Kl. 09.00 – 14.30 Innkvartering på Framnes Kl. 09.30 – 10.00 Registrering av born til Barnas Sommerfest Kl. 10.00 Opningsmøte og Bibeltime på Framnes Helsing ved ordførar og formann Bibeltime ved Gunnar Elstad Tema: “Tjen hverandre” Song: Ragnhild Nesse Misjonsoffer Kl. 10.00 Barnas sommarfest i Peisestova på Framnes

Sundag 23. juni: Kl. 08.30 – 09.30 Fleksifrukost på Framnes Kl. 09.30 – 10.30 Familiebading i bassenget Kl. 10.00 Bønemøte i Norheimsund bedehus

Kl. 11.00 Festmøte – Gudsteneste i Idrettshallen Norheimsund Kl. 10.00 Bibeltime for ungdom i Idrettshallen Norheimsund Opningshelsing ved sokneprest Johnny Knutsen ved Tore Thomassen Song: Decor Sundagsskule i Norheimsund bedehus Tale ved Gunnar Elstad Tema: “Sau på villspor, Kl. 11.30 Utsendingsmøte på Framnes bror som synder” Kl. 11.30 – 16.30 Barneopplegg Song av Sunnhordlandsmusikken, Respons og forsongargruppa - Misjonsoffer Kl. 12.00 Torgtreff i Norheimsund Presentasjon og bøn for styret - Nattverd Med Tore Thomassen og Respons Kl. 13.00 – 14.30 Middag på Framnes

Kl. 13.00 – 14.00 Middag på Framnes

Kl. 14.00 – 16.30 ”SAMAN ER VI BEST” Barnesamling i Idrettshallen Norheimsund

Kl. 13.00 – 14.30 Sal i kafeen i Norheimsund

For born som skal byrja på skulen til ferdig med 7. klasse For dei som er i barnehagealder vert det barneopplegg på Framnes

Kl. 14.00 Utsendingsmøte held fram på Framnes Kl. 17.00 ”SAMAN ER VI BEST” i Idrettshallen Norheimsund Familiesamling m/Tore Thomassen Misjonsoffer Sal i kafeen Kl. 18.00 – 19.30 Kveldsmat på Framnes Kl. 20.00

Kl. 14.30

Stormøte i Idrettshallen Norheimsund Tale av Gunnar Elstad Tema: “Guds kjærlighet – og vår” Song: Respons og forsongargruppa Presentasjon av arbeidarane Misjonsoffer Sal i kafeen

Kl. 22.30 Konsert med Respons i Idrettshallen Norheimsund

www. indre

misjonen.n

o

Storfamiliesamling i Idrettshallen Norheimsund Familieandakt ved Johannes Olsen Song av Sunnhordlandsmusikken og Respons Misjonsoffer til Framnes, Brandøy og Helgatun

For meir info og påmelding:

Indremisjonssamskipnaden, tlf 53 41 07 04 eller påmeldingsskjema: www.indremisjonen.no


SAMLING

S 21. - 23. JUNI

Brhejannrtaende Tore Thomassen


INNMELDINGSSKJEMA Årsmøte i Indremisjonssamskipnaden, 21. – 23. juni 2013 NAMN: 1.

ADRESSE:

2.

TELEFON/E-POST:

NAMN BORN:

Alder og klasse:

Barneopplegg Set kryss

Ungdomsopplegg Set kryss

”Sammen er vi best” kr. 150,Inkl. mat og t-skjorte

Kryss av for det du ynskjer å vera med på!

1. 2.

Sjå barneog ungdomsprogram for meir informasjon.

3. 4. 5. 6.

FOR UTSENDINGAR TIL FORHANDLINGSMØTE: FOREININGA/LAGET SITT NAMN: ………………………………………………………………………….. NAMN PÅ UTSENDING: ……………………………………………………………………………………….. UTSENDINGANE BETALER EI ÅRSMØTEAVGIFT PÅ KR. 150,INNKVARTERING : (Innkvarteringsnemnda står fritt til å plassere etter det som høver best for Framnes) (Sett kryss) Overnatting på Dobbelt- DobbeltDublettEnkeltEnkeltFamilieFamilieFramnes. Alle rom rom rom rom rom rom rom prisar er pr. m/dusj u/dusj m/dusj m/dusj u/dusj m/dusj u/dusj person:

Fredag kveld sundag etter 870,820,middag inkl. alle måltid utan grilling Laurdag middag til 560,530,sundag etter middag inkl. alle måltid utan grilling Max. Familiepris 2 døgn: 2250,1 døgn: 1550,-

1050,-

1000,-

870,-

870,-

820,-

640,-

620,-

560,-

560,-

530,-

(Alle born mellom 4-18 år: 50%) Kaffiservering i Idrettshallen er ikkje inkludert i prisane

Campingvogn / bubil / båt m/straum kr. 250,- u/mat (begrensa plass)

O cv O bb O b

Har med sengetøy: (dyne/pute ligg på rommet) Har med sovepose + laken: Leiga sengetøy/handkle (må reia opp sjølv): 100,ENKELTMÅLTID / PRISAR / PÅMELDING: (Ikkje overnatting) FREDAG: LAURDAG:

KVELDS FRUKOST MIDDAG KVELDS FRUKOST MIDDAG

SUNDAG: PÅMELDING INNAN:

14.06.2013

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

80,80,150,80,80,120,-

ANT.: ANT.: ANT.: ANT.: ANT.: ANT.:

til Indremisjonssamskipnaden, postboks 150, 5401 Stord.

Viktig at alle melder seg på også til enkeltmåltid! 12

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

(set kryss)


Sakliste Framlegg frå valtil forhandlingsmøte, og fullmaktsnemnda Formannskandidatar: årsmøte 2013 1. Edmund Thormodsæter, Sæbøvik 1. a) b) c)

Konstituering Val av møtedirigent og varadirigent Val av to til å føra møteboka Val av to til å signera møteboka

2. Årsmeldingar a) Indremisjonssamskipnaden b) Barne- og ungdomsavdelinga (Meldingane frå Brandøy, Framnes og Helgatun vert tekne til orientering)

3. a) b) c)

Rekneskap Indremisjonssamskipnaden Brandøy Framnes Eigedom

2. Kristoffer Tjelle, Skånevik

Styremedlemer: 1. Kristoffer Tjelle/Edmund Thormodsæter 2. Kåre Stautland, Finnås 3. Anlaug Harestad, Stord 4. Anne Marie Solsvik, Norheimsund 5. Anfinn Økland, Auklandshamn 6. Roy Pedersen, Mosterhamn Varamedlemer: 1.-3. Dei som ikkje vert vald til styret 4. Jorunn Vaale Tonckens, Skulestadmo 5. Ragnhild Nesse, Bremnes 6. Magne Hauge Skartveit, Tysnes Frå tidlegare sit: Hans Arne Børsheim, Strandebarm Marit Lindekleiv, Husnes Torunn Tvedt, Ølensvåg

(Rekneskapen for Helgatun vert teken til orientering)

4. a) b) c)

Korte rapportar/innlegg Framnes KVS Brandøy Helgatun

5. a) b) c) d) e) f) g)

Val Formann for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 vararepresentantar for 1 år Val- og fullmaktsnemnd Val av revisor Val av 2 medlemer til BUR for 2 år Val av 3 vararepr. til BUR for 1 år

Presentasjon av formannskandidatar Edmund Thormodsæter

Fødd 1952, Halsnøy. Entreprenør. Tidlegare formann i Tofte indremisjon. Har òg vore med i barnearbeidet i bedehuset Zoar i mange år. Tidlegare varamedlem til Samskipnadsstyret, no formann.

Kristoffer Tjelle

6. Bygging av ny idrettshall/ fleirbrukshall på Framnes

Fødd 1954, Skånevik. Bonde og driv mjølkeproduksjon i samdrift. Har vore med i arbeidet på bedehuset sidan han kom attende til bygda etter utdanning og militærteneste. Har vore med i styret for Skånevik Indremisjon i mange år, no som formann. Er medlem av Samskipnadsstyret.

7. Samtale om arbeidet

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

13


Presentasjon av kandidatar til styrevalet Kåre Stautland

Anlaug Harestad

Fødd 1954, Bremnes. Bussjåfør. Aktivt med i arbeidet i Gilje og Thormodsæter indremisjon. Har tidlegare vore med i søndagsskulen og 8 år i soknerådet. Er varamedlem til Samskipnadsstyret.

Fødd 1965, Stord. Aquakultur. Har jobba i Karmsund Indremisjon (no Normisjon). Har hatt barnekor i Sagvåg i 11 år og vore med i Torsdagsklubben og Yngres i Sagvåg Bedehus. Har tidlegare vore vara til Samskipnadsstyret.

Anne Marie Solsvik

Anfinn Økland

Født 1955, Norheimsund. Husøkonom og hjelpepleiar. Har vore tilsett som Internatleiar på Framnes kr.vgs dei siste 15 åra. Har vore tilsett på Helgatun i 7 år. Vore aktiv i Samnanger Indremisjon. Vore dei tilsette sin repr. i styret for Framnes i fleire år. Er med i Decor-gruppa for Storsamlinga i Norheimsund Indremisjon. Er varamedlem til Samskipnadsstyret.

Roy Pedersen

Fødd 1965, Bømlo. Statslos. Har hatt ulike verv i Håvik indremisjon. Leiar i Bømlo KrF. Sit i kommunestyret i Bømlo.

Fødd 1948, Auklandshamn. Ingeniør. Jobbar innan olje og gass. Ansatt ved Aibel Haugesund. Tidlegare medlem av Brandøystyret. Var i ein 10 års periode leiar av styret i ungdomsklubben ved Auklandshamn bedehus. No styremedlem i bedehusstyret og med i yngresarbeidet. Leiar av Sveio kyrkjelege fellesråd. Har i eindel periodar vore ein av Krf sine representantar til kommunestyret. I denne perioden medlem av formannskapet og hovudutval teknisk\ næring Er leiar av Sveio Krf.

Stiller kun til varavalet:

Ragnhild Nesse

Fødd 1981, Bremnes. Lærar i Bømlo kommune, leiar i barnekoret Sing på Meling og leirleiar. Har jobba i IMS i 5 år som barne- og ungdomsarbeidar.

14

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Jorunn Vaale Tonckens

Fødd 1967, Voss. Utdanna kyrkjelydssekretær, arbeider no som kontorassistent og bokhandelmedarbeidar. Er med som leiar i ungdomsgruppa i Voss indremisjon.

Magne Hauge Skartveit

Fødd 1947, Tysnes. Allmennlege i Tysnes sidan 1976. 18 mndr. vikarlege for Normisjon i Bangladesh. Vore aktiv i Tysnes Bedehuslag, fleire år i styret. Vore med i krinsstyret for Santalmisjonen (Normisjon) og i områdestyret for Normisjon i Sunnhordland. Kommunestyre-medlem på Tysnes i 12 år. Er no med i styret i Tysnes Støtteforening for indremisjonen.


Presentasjon av kandidatar til BUR (Barne- og UngdomsRådet) - NB! Lista er sett opp alfabetisk Johannes Espevik Fødd 1993, Foldrøyhamn. Røyrleggjarlæring, VVS Bømlo AS. Medleiar U-Alpha Laurhammer. Medleiar Yngres Laurhammer. Medleiar KRIK Bømlo. Leirleiar.

Silje Hallaråker Fødd 1993, Bremnes. Tilsett v/Bremnes Innkjøpslag. Elev v/Bildøy Bibelskule til hausten. Medleiar U-Alpha Laurhammer. Med i Pit Stopkomiteen. Har vore medleiar KRIK Bømlo og Meling barnekor. Har vore vara til BUR 2010/2011 og 2012/2013. Leirleiar.

Solveig Høyland

Nikolai Rørdal Fødd 1996, Husnes. Skuleelev, studiespesialiserande Kvinnherad vid. skule. Engasjert i Ope Hus, Valen. Leirleiar.

Fødd 1996, Stord. Skuleelev, studiespesialiserande Stord vid. skule. Nestleiar UKS Leirvik. Med i Pit Stop-komitéen. Medlem i BUR 2012/2013. Leirleiar.

Margrethe Thuestad

Fødd 1998, Høylandsbygd (Halsnøy). Skuleelev Øyatun ungdomsskule. Medhjelpar på ungdomsklubben Drop-in. Medleiar i Søndagsskulen på Zoar. Leirleiar.

Desse er no med i BUR og sit eitt år til: Olaug Fagerheim, fødd 1972, Utåker - leiar Jakob Saghaug, fødd 1994, Stord – nestleiar Frode Solås, fødd 1972, Moster Det skal veljast inn to medlemer og tre varamedlemmer til BUR.

Stiller kun til varavalet: Simon Helland Fødd 1995, Sagvåg. Skuleelev, studiespesialiserande Stord vid. skule. Leiar UKS Leirvik. Medleiar IUF frå hausten av. Leirleiar.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Audun Vedøy Fødd 1981, Fitjar. Tilsett v/Kvernenes båtbyggeri. Medlem i BUR 2010-2013. Medleiar i tirsdagsklubben, Øvrebygda. Har vore gruppeleiar i Klubben og styremedlem i Fitjar IUF. Leirleiar

15


Saksopplysningar vedr. ynskje om å byggja ny idrettshall/fleirbrukshall Framnes KVGS er inne i ein prosess der dei arbeider med å få byggja ny idrettehall/fleirbrukshall ved skulen. Idrettshallen skulen har i dag er for liten, og det er ikkje plass til effektiv trening. No brukar ein auditoriet og peisestova i tillegg, og det er heller ikkje mogleg å ha 2 klassar i hallen samtidig. Pr i dag låner Framnes hall i Norheimsund. Dette har vore ein ”bytehandel” med heradet mot at elevane i Vikøy låner basseng på Framnes. No legg Kvam Herad ned småskulane rundt Norheimsund og det fører til at avtalen med Framnes går ut. Det vert heller ikkje mogleg å leiga hall i Norheimsund då denne ikkje kjem til å ha ledig kapasitet.

16

Alle andre vidaregåande skular i Hordaland har eigen idrettshall/ fleirbrukshall. Det er viktig for Framnes å kunna møta framtida med eigna lokale for å vera attraktiv for ungdomar som skal søkja vidaregåande opplæring. Framnes har sett på alternative løysingar når det gjeld plassering av hall, og den staden som peikar seg ut og som er mest aktuell er Vikøyevja. I dag er området regulert til park og fritid, men Framnes arbeider med å få omregulert ein del av området til skuleformål og hall.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Resten av området vil følgja den reguleringa som er i dag. Kommunen er positiv til planane og dei er interessert i samarbeidspartnarar som kan vera med å drifta området. Framnes Eigedom eig eigedomen og bygningsmassen som er på Framnes, medan drifta av skulen er eit samarbeid mellom Indremisjonssamskipnaden (IMS) og Indremisjonsforbundet (ImF). Framnes Eigedom eig og ein del av grunnen der ein ynskjer bygga hallen, medan kommunen eig resten.


ved Framnes KVGS Når det gjeld finansiering av ein ny hall har ein to alternativ: 1. Framnes Eigedom som eig ein del av området i Vikøyevja i dag kjøper det resterande området av kommunen og bygger hallen. Dei vil då stå som eigar av hallen og grunnen på same måte som dei eig resten av Framnes. Ved å gjera det på denne måten kan ein ikkje få refundert meirverdiavgifta ein betaler for hallen. 2. Framnes KVGS kjøper grunnen som hallen skal byggjast på frå Framnes Eigedom og Kvam Herad og bygger hallen. Då kan ein søkja om å få refundert meirverdiavgifta ein betaler.

Dersom Framnes KVGS bygger vert det minimum 7 mill å tena på refusjon av mva. Dette vil utgjera fleire års husleige for Framnes. Idrettshall/fleirbrukshall er skulebygg, og skulebygg kan finansierast av statlege midlar og dermed har ein rett til refusjon av mva. Det er viktig å finna ein eigarmodell som ivaretek både Framnes Eigedom sine interesser, ”misjonsfolket” sine interesser og Framnes KVGS sine interesser.

Frå IMS si side ser ein det som mest hensiktsmessig å velja alternativ 2. Då vil Framnes KVGS få refundert meirverdiavgifta dei betaler for hallen og på den måten vil ein spara store summar. For å få fullt utbyte av fritaket for mva må Framnes KVGS eiga hallen i 10 år før dei evnt. kan overdra den til andre. Dette er bakgrunnen for IMS sitt forslag til vedtak i saka.

IMS-styret

rår årsmø tet til å gje ra fylgjand a. Årsmøte e vedtak: t går inn fo r at det ska hall på Fram l b yggjast ny nes. Framn idrettshall/ es KVGS sk fleirbruksal stå som utbyggjar o b. IMS føre g eigar. set å få op sjon på å o og bestem v e r ta anlegget (b mer sjølv o m og evnt. y Prisen ved når den ska gg og tomt) overtaking l realiseras er lik gjens t. tåande res tgjeld. c. IMS (Fra mnes E lån i den gra igedom) stiller nødve ndig tillegg d det er nø sgaranti fo dvendig for r å realisera prosjektet.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

17


Årsmelding 2012 “For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier HERREN, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von.” Jer. 29.11 År 2012 er gått inn i historia og Indremisjonssamskipnaden har avslutta sitt 149. arbeidsår. Sjølv om vi synest IMS har bestått lenge så veit vi at Ordet frå Herren er mykje eldre og mykje meir livskraftig. Har Herren sagt at han vil vera med oss så har vi all grunn til å sjå lyst på framtida, og gå inn i oppgåvene han legg føre oss. Han har fredstankar for oss og han vil gje oss framtid og von! Det er gode og trygge tankar å ta med seg inn i planlegginga av det nye året som ligg føre. Den viktigaste oppgåva vi har i IMS er å forkynna ordet om frelsa. Dette kallet har vi tatt spesielt på oss i Sunnhordland, Hardanger og Voss. Vi har gode arbeidsreiskapar både gjennom dei tilsette i staben, frivillige medarbeidarar, Helgatun, Framnes, Brandøy og SunnBok. Vi er svært takksame for alle som står med oss både med oppmuntrande ord, velvillig hjelp og forbøn. Alt er viktig for at IMS skal kunna arbeida mot det som er visjonen vår: ”Vi vil skapa varme, inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar”. MØTEVERKSEMDA Hovudoppgåva til IMS er å forkynna Guds ord til folket. Dette har vore sentralt heilt sidan Indremisjonssamskipnaden vart danna i 1864. Gjennom 2012 har vi hatt møteveker, møtehelger, enkeltmøte, bibelhelger, song- og musikkmøte, bibeltimar, barnemøte, barneveker og familiemøte, i tillegg til ein god del andre arrangement. Dei store samlingane dette året var Sommarens Storsamling – Årsmøtet som vart halde på Stord, og Haustmøte på Leirvik der høgdepunktet var festmøtet i Kulturhuset. Det har òg vore stor evangelisk aksjon i Uskedalen med Marit og Irene. Men i den store indremisjonssamanhengen er det ikkje berre dei store samlingane som er viktige, kanskje vel så viktig er alle samlingspunkta som er rundt om på bedehusa. I dei små og større forsamlingane finn mange

18

sin åndelege heim og sitt trusfellesskap. Dette er viktig og dette må ein halda oppe. Mange av laga som er tilslutta IMS er flinke å søkja om talarar frå Indremisjonssamskipnaden, og dei fleste som søkjer får det dei ynskjer, men vi skulle enno ynskja at fleire lag nytta seg av dei talarane IMS har til rådvelde. Mange bedehus og forsamlingar har endra ein del på møtestrukturen sin dei siste åra. Dette ser vi på kva type møte forsamlingane spør etter talarar til. Det er vorte mindre etterspørsel etter heile møteveker, fleire ynskjer enkeltmøte og då kanskje spesielt til litt ”nyare” typar arrangement som Søndagssamlingar og Pizzakveldar. Dette er samlingar der terskelen for å våga seg inn på bedehuset er låg og ein når vidt ut. I tillegg til denne typen samlingar er det viktig å halda oppe ein del av det som har vore tidlegare. For mange gir det kjente og kjære ei trygg og god ramme dei kjenner seg heime i. Dette gjeld både møteform og songval. Det er viktig å sjå heile forsamlinga. På bedehuset er det mange generasjonar som skal kjenna seg heime, så her er utfordringar til dei som driv arbeidet. Vi trur det er viktig å halda oppe bøne- og vitnemøta samtidig som det er viktig å sjå på nye møteformer. Mange stader er det stor interesse for å få talarar til bibelkveldar og bibelundervisning. Dette er viktige samlingar å verna om.

ikkje lenger så store. Då kan det vera godt å sjå at med å slå saman forsamlingar så vert det ein større flokk som samlast. Dette vil vera positivt både for vaksengruppene, og for barne- og ungdomsgruppene. Det er lett å verta motlause når ein sit berre nokre få på møta. Vi trur at å arbeida for visjonen om å bygga varme inkluderande fellesskap og vinna nye for Jesus, best skjer i kombinasjon mellom sterke bedehusfellesskap, mindre foreiningar og husgrupper.

FOREININGANE IMS er summen av alle dei lokale foreiningane rundt i bygdene våre. Både vaksenlag og barne- og ungdomslag. Det er viktig å halda oppe foreiningsarbeidet, og frå IMS si side ynskjer vi så langt det let seg gjera å vera med å byggja opp om det lokale arbeidet. Vi ser at det heile tida skjer endringar i foreiningsstrukturen. Ein del mindre stader har ikkje lenger indremisjonslag, men kontaktpersonar som er med og legg til rette for eitt eller fleire møte i semesteret. Nokre stader vel dei å leggja ned arbeidet og heller samla seg om større einingar. Vi i IMS ser at ein del stader kan ei slik utvikling ha positive ringverknadar. Dei fleste er svært mobile i våre dagar, og avstandane mellom bedehusa er

BEDEHUSA Rundt i distriktet vårt er det mange bedehus. Nokre stader er det stor aktivitet gjennom heile veka, medan det andre stader ikkje skjer så mykje lenger. Men vi må vera optimistiske og stå på, gle oss over arbeidet som vert drive rundt om. Trass dette er det stadar der dei finn det mest tenleg å leggja ned arbeidet og selja bedehuset. Dette siste året har Ørevik Bedehus på Valevåg vorte seld.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Foreiningar i IMS i dag: Pr. nyttår var fordelinga av foreiningar slik: * Indremisjonsforeiningar 63 * Kontaktar 26 * Kvinneforeiningar 16 * Mannsforeiningar 1 * Andre lag og foreiningar 4 Barne og ungdomslag: 20 ungdomslag 30 barnelag 6 småbarnslag (under skulealder) 11 barnekor 2 ungdomskor Til saman består IMS av 179 lag. Dette er ein nedgong på 10 sidan i fjor. Noko av grunnen til dette er at ein del lag som ikkje har vore aktive på ei stund er fjerna frå listene. Det har vorte nokre færre indremisjonslag og kontaktar, dette kjem som ein naturleg følgje av at bedehus vert lagt ned.

Det mest gledelege dette året er at Moster har innvia nytt stort bedehus på 1000 m2. Søndag 26. august var ca. 300 menneske samla til innviingsfest. Festen var ikkje slutt med søndagen, den fortsette heile veka med forskjellige samlingar. IMS vil ynskja lukke til med nytt hus og arbeidet som er der!


ARBEIDARANE Det er viktig for IMS å satsa på fast tilsette arbeidarar. I tillegg får vi god hjelp av fleire pensjonistar og fritidsforkynnarar. Nokre foreiningar har eigne tilsette arbeidarar som dei lønar sjølv. Voss Indremisjon har forsamlingsleiar i 60% stilling. Norheimsund og Øystese Indremisjon har ungdoms- og forsamlings-arbeidar i 80% stilling. Liv Rolfsnes er tilsett som områdearbeidar i Odda/Ullensvang i tillegg til at ho utfører forkynnarteneste for IMS. Kåre Johan Hamre brukar om lag ei veke i månaden til lokalt arbeid i Granvin. Arbeidarane i 2012 har vore: Svein Bjarne Aase Dagleg leiar, 50% fram til 15. okt. Guri Bjørnevik Konstituert kontor- og rekneskapsleiar 80% fram til 15. oktober Kontorleiar 100% frå 15. oktober Kåre Johan Hamre Forkynnar 100% Marit A. Røen Evangelist 50% Liv Rolfsnes Områdesekretær 50% Aksel Ingvard Johannessen Forkynnar 20% Marit Hårklau Ådnanes Barne- og ungdomssekretær 80% Ragnhild Nesse Barne- og ungdomsarbeidar 100% fram til 31. juli Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar 50% Johannes Olsen Leirarbeidar 20% frå 1. mars Ingfrid Byrkja Hystad Barne- og familiearbeidar 60% frå 1. september Kjetil Fyllingen Ungdomsforkynnar 50% frå 1. september I tillegg har vi hatt Gunnhild Olsen og Linda Aase som T2 studentar hos oss i vår-halvåret.

Tilsett av lokalforeiningar Knut Kvamme Forsamlingsleiar Voss 60% Vidar Sangolt Ungdoms- og forsamlingsarbeidar i Norheimsund og Øystese 80% Tilsette på Brandøy Sigrun Thormodsæter Husmor 100% Anne Gro Dogan Kokk 100% Ingrid Storehaug, Ida Bjørnevik og Marita Nordtun har vore tilsett som sommararbeidarar på kjøkkenet. Andre arbeidarar har vore: Fritidsforkynnarar: Gjennom året har vi mange fritidsforkynnarar som tar enkeltmøte og møteveker for oss. I 2012 har desse vore ute på møte: Toralf Steinsland, Edmund Thormodsæter, Jens Tveit, Karl Einar Tvedt, Karl Johan Hallaråker, Kåre Steinsund, Ola Malvin Lomheim, Arne Lindekleiv, Klaus Muff, Åstrid Aase, Liv Stokken, Halvard N. Sveen, Nils M. Rydland, Astrid og Lars Reinlund, Marit Dahl Hollund, Harald Rydland, Eli Kolstad, Nina Aase Larsen, Knut Inge Røen, Leif Steinar Alfsvåg, Kari Bolette Lundal, Gunvor Feed og Martin Nygård. Frå Indremisjonsforbundet og Bibelskulen Bildøy: Runar Landro, Tor Ingvald Lauvrak, Leiv Nesheim, Martha og Edgar Paulsen, Marit Stokken, Irene K. Alnes, Ingebrigt Sørfonn, Jorunn og Olav Eikemo, Roald Evensen, Erik Furnes, Andreas Evensen, Kenneth Foss, Aud Karin Kjølvik, Edvard Foss, Ragnar Ringvoll, Erlend Hardang, Torgeir Lauvås og Anbjørg Barane. Frå andre organisasjonar og DNK: Johnn Hardang, Roald Drønen, Nils Håkon Urangsæter, Haldis Reigstad, Eivind Augland, Gunnar Elstad og Tor Øystein Holm. I tillegg har mange song- og musikkrefter vore med og teke del ved arrangement og på den måten vore med på å gje inspirasjon og fornying. ARRANGEMENT I løpet av eit år har IMS mange og store arrangement spreidd rundt om i distriktet, nokre av dei vil verta nemnde her: Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Sommarens Storsamling -Årsmøte I 2012 var årsmøtet lagt til Stord og helga 15.-17. juni. Det var Stord, Horneland og Sagvåg som tok på seg å vera vertskap dette året. Møta var lagt til Stord Idrettspark, Vikahaugane. Her var lagt opp til eit rikhaldig program som femna både born og unge, familiar og dei godt vaksne. Det heile starta med Sommarkveld med Terje Forsberg, fredag kveld. Framfor ein mest fullsett sal fekk han formidla den sterke livshistoria si gjennom temaet ”Aldri for sent å bli et lykkelig barn”. Hovudtalar dette året var Johnn Hardang, og temaet for årsmøte var Kongenes Konge. Johnn tala både på bibeltimen og stormøtet laurdag og på festmøtet søndag. Han fekk formidla bodskapen på ein klår og tydeleg måte gjennom tema ”Kongens ærend har hast”, ”Se, din konge kommer til deg” og ”Kongens budbærere”. Jarle Waldemar var med og hadde opplegg for borna. Han var med på torgmøte på Leirvik og han samla om lag 90 born til Vennekamp laurdag ettermiddag før han var med på familiesamlinga. Søndag ettermiddag tala Arne Opsahl-Engen på storfamiliemøte. Tradisjonen tru var det mange gode songkrefter med på storsamlinga. Sunnhordlandsmusikken med Lars K. Vik og Trygve Eiken i spissen var også i år med og gledde oss med songen sin. I tillegg var Praise Him, Bless og Lovsongsbrørne med og berika samlingane med god og Jesusfokusert song. Laurdag var den store årsmøtedagen og her samla 103 utsendingar seg og godkjende arbeidet som har vore drive det siste året, valde inn nye i styret og fekk ein god samtale om arbeidet. Det var svært god oppslutnad om dei forskjellige samlingane, og vi er takksame til Indremisjonslaga på Stord, Horneland og Sagvåg som tilrettela og ordna alt det praktiske i samband med dette store arrangementet. Nytt av året var at Kjetil Fyllingen hadde ansvar for å leggja ut informasjon og oppdateringar på Facebook og nettsida vår gjennom heile helga. Dette vart svært godt mottatt, og mange var inne og fekk med seg kva som skjedde, fekk høyra talane og fekk ta del i møta via skjermen.

19


Haustmøte Dette året gjekk haustmøtet av stabelen på Leirvik 5.-7. oktober, og vi hadde fått med oss Gunnar Elstad som hovudtalar. Fredag kveld og laurdag ettermiddag var det samlingar i Leirvik Bedehus, men for mange vart det store høgdepunktet samlinga i Kulturhuset laurdag kveld. Her hadde vi med eit flott husorkester og i tillegg hadde vi fått med Frøydis Grorud på saksofon,som kveldens gjest. Haustmøte haldt fram på søndag føremiddag med deltaking i Stord kyrkje og Bremnes kyrkje. Det heile vart avslutta med lokale ”haustmøte” rundt om på 11 bedehus. Her var det IMS sine eigen arbeidarar som var med som talarar. Sommarstemne Dette er stemne som har lange og rike tradisjonar, og mange stader er det fortsatt god oppslutnad om dei. Ofte er det fleire bedehus som går saman om samlingane. I 2012 hadde vi talarar med på desse stemna: Eikelandsosen, Venestemne Fitjar, Åsleitestemne, Varaldsøy, Pinsestemne Tysnes, Auklandshamn, Solheimsdalstemne, Moster Amfi og Brandøy. Brandøydagen Nok ein gong samla det seg fullt hus på Brandøy då den årlege Brandøydagen gjekk av stabelen. Dette året var Erik Furnes med som talar på føremiddagsmøtet og Marit Hårklau Ådnanes på ettermiddagsmøtet. Edvard Fatland og Anne Grethe Rullestad formidla evangeliet gjennom song og musikk på ein stille, var og sterk måte. Her vart servert god mat og kaker mellom møta og det var lagt opp til mange kjekke aktivitetar for heile familien. Evangelisering i Skånevik Dette var andre året vi fekk vera med på evangelisering i Skånevik under Bluesfestivalen, eit tiltak Skånevik Indremisjon har tatt initiativ til. Her var arbeidarar frå IMS med i tillegg til at vi hadde eit samarbeid med OAC-Norge som sende to arbeidarar. Vi var installert i Katinkasvingen med ”gratis-kafeen” vår og mange kom innom for kaffi, vaflar og ein god samtale. Responsen er svært positiv både frå folk i Skånevik og frå dei som er med som evangelistar. Tiltaket har stor verdi, og vi vil satsa vidare på det. Neste år vil vi i tillegg til Bluesfestivalen i Skånevik vera med under Tysnesfest.

20

Kvinnehelger Vi har i mange år hatt Kvinneweekend på Brandøy og Helgatun. Dei siste åra har vi hatt ei ny Damehelg på Brandøy som og samlar fullt hus. Samlingane er av stor verdi for dei som kjem. I 2012 var Kirsti Angvik Frugård med som talar på Damehelga på Brandøy, Haldis Reigstad var med på Kvinneweekenden på Brandøy og på Helgatun var Annbjørg Barane med som talar. Haustkonferanse på Helgatun Dette er eit arrangement som vi håpar er kome for å bli. Det har avløyst dei tidlegare Inspirasjonsog leiarhelgene. I 2012 var ca 60 personar samla til Haustkonferanse 2.-4. november. Øivind Augland var med og stod for undervisninga. John Inge Rolfsnes var med og leia lovsongen i tillegg til at han deltok med eigne songar. Vi ynskjer at Haustkonferansen skal vera ein stad der ein kan løfta fram aktuelle tema og at den skal vera til inspirasjon for det lokale indremisjonsarbeidet. Vårtreff –for oss over 60 på Brandøy Dette året vart Vårtreffet raskt fullteikna og ventelista vart lang. Dei siste åra har dette vore eit samarbeid med NMS i Haugesund, noko vi gler oss over. Arrangementet treff målgruppa godt, og mange gler seg og ser fram til det. Det har og vore svært vellukka at det eine kveldsmøtet vert annonsert lokalt som eit ope møte. Julemessene I mange år har julemessene som vert arrangert på Bremnes og Tysnes vore viktige i misjonsarbeidet vårt. Dei gjev eit godt handslag til økonomien til IMS, i tillegg til at dei er viktige samlingspunkt. I 2012 fekk vi tilsendt kr. 148.000,- etter messa på Bremnes og kr. 90.502,frå Tysnes. Flotte resultat! FRAMNES, BRANDØY OG HELGATUN Vi er svært glade for at vi har Framnes, Brandøy og Helgatun med i arbeidet vårt. Store grupper med born, unge og vaksne samlast, og mange av desse når ein ikkje gjennom det vanlege lags- og foreiningsarbeidet. Her når vi langt ut med evangeliet, noko som betyr mykje for mange. Vi viser elles til eigne meldingar.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

MEDIA IndremisjonsVenen Bladet vårt når langt ut med sine nær 3.900 abonnentar og 6 nummer i året. Her får vi sendt ut mykje viktig informasjon om arbeidet vårt, både det som har vore og om arrangement som kjem. Bladet betyr og svært mykje for økonomien. Det vert sendt ut fire gåvegiroar til alle abonnentane i tillegg til ei oppmoding om å gi ei bladgåve. Det som kjem inn på desse gåveaksjonane er heilt avgjerande for økonomien i IMS. Dei siste åra har Jan-Ove Fagerheim hatt ansvar for layout på bladet, noko som er til stor hjelp. Radio Samson IMS sin nærradio, Radio Samson, sender program kvar søndag frå kl. 09.00 til 10.00. Her får lyttarane med seg forkynning, song og musikk, her er reportasjar frå møte og det er intervju med personar i området. Mange kjem med gode tilbakemeldingar på programma. Toralf Steinsland er redaktør og lagar programma. Vi er svært takksame for jobben han gjer for Radio Samson. Styret for Radio Samson er: Svein Bjarne Aase, Halvard Wiik, Tormod Stautland og Dag Myhre. www.indremisjonen.no og Facebook IMS har ei heimeside der vi legg ut aktuelt stoff om arbeidet vårt, reportasjar, leirinformasjon m.m. Målet med nettsida er å gjera oss meir tilgjengelege, og heile tida få ut informasjon om det som skjer. Dette gjer vi og gjennom Facebooksida vår. Så ver med og ”lik” sida vår Indremisjonssamskipnaden. Kjetil Fyllingen har ansvar for oppdatering av nettsidene. SunnBok A/S Bokhandelen vår er ein viktig reiskap for å spreia kristen litteratur, song og musikk. Den har og eit rikhaldig utval av kort, gåveartiklar, det ein treng av kontorrekvisita m.m. Det er viktig at vi er bevisst på å bruka bokhandelen vår, slik at vi og i framtida klarer å oppretthalda den. I 2012 viste rekneskapet eit overskot på kr. 16.592,-. SunnBok er eigd av IMS og Stord Indremisjon. Dagleg leiar er Tove Iren Notland og styreleiar er Astrid Kjellevold Steinsland.


ØKONOMIEN Misjonsrekneskapen viser eit overskot på kr. 195.637,-

Dagleg leiar Ei av dei viktigaste sakene styret har arbeida med i 2012 har vore å få på plass ein person i dagleg Dei ordinære gåvene har auka med leiar-stillinga. I løpet av hausten kr. 361.250,- i høve til 2011. lukkast det diverre ikkje å få dette til, trass omfattande arbeid med For at vi skal kunna fortsetja å halda saka. I denne perioden har styreoppe det store og rike arbeidet leiar saman med styret fordelt ein vi har, og for å kunna møta dei del saker seg i mellom. I tillegg har utfordringar som kjem, er vi heilt kontorleiar utvida si stilling denne avhengige å styrkja økonomien. perioden. Styret ynskjer å takka Mange, både lag og enkeltpersokontorleiar for godt utført arbeid i ei nar, er med som faste gjevarar, og utfordrande tid utan dagleg leiar. mange er med og gjev enkeltgåver. Dette er vi svært takksame for, og TAKK vi ser det er heilt avgjerande for Styret vil retta ei varm takk til alle arbeidet vi driv. misjonsvener som trufast støttar opp om arbeidet, både lokalt og det SAMSKIPNADSSTYRET arbeidet som IMS har ansvar for. Fram til årsmøtet 2012 var styret Takk for forbøn og oppmuntrande samansett slik: ord. Takk for pengegåver, dugnadsEdmund Thormodsæter –formann, hjelp og elles deltaking ved leirar, Halvard Wiik –nestformann, Birgit møte og samlingar. Mørkve Hjelmeland, Torunn Tvedt, Iren Sævik Mæland, Bjørn Saghaug, Kristoffer Tjelle, Knut O. Dale 1. vara, Kåre Stautland 2. vara, Anfinn Økland 3. vara. Etter årsmøtet 2012 var styret samansett slik: Edmund Thormodsæter –formann, Halvard Wiik –nestformann, Birgit Mørkve Hjelmeland, Torunn Tvedt, Hans Arne Børsheim, Marit Lindekleiv, Kristoffer Tjelle, Kåre Stautland 1. vara, Anne Marie Solsvik 2. vara, Anfinn Økland 3. vara.

Takk til alle tilsette som i 2012 har utført tenesta på ein flott og trufast måte. Det gjeld forkynnarane våre, dei fast tilsett og fritidsforkynnarar. Det gjeld barne- og ungdomsarbeidarane, dei tilsette på kontoret, tilsette på bedehus, områdearbeidarar, tilsette på Framnes, Helgatun og Brandøy. Guds rike signing i tenesta. Edmund Thormodsæter –formann Halvard Wiik -nestformann Torunn Tvedt Hans Arne Børsheim Birgit Mørkve Hjelmeland Marit Lindekleiv Kristoffer Tjelle Kåre Stautland -1.vara Guri Bjørnevik –kontorleiar

Pinsetreff, 16. - 20. mai Superhelg, 31. mai - 2. juni Jubileumsfeiring, 9. - 11. august

Styret har hatt 8 styremøte og handsama 78 saker. Av saker som har vore handsama kan nemnast: Økonomi- og budsjettarbeid, planlegging av større møter og godkjenning av program, generalforsamling for Helgatun, arbeidarsituasjonen, møteverksemd, barne- og ungdomsarbeidet, bedehussal, dagleg leiar situasjonen, IMS 150 år m.m. Styret har og fått orientering om arbeidet på Brandøy, Helgatun, Framnes og i SunnBok. Styret har hatt eit møte saman med Helgatunstyret på Helgatun, det har vore eitt styremøte på Framnes og eitt på Brandøy.

Helgatuntreff m/busstur, 12. - 17. august Sunnhordlandstreff, 18. - 20. august Bibel- og fjelldagar, 6. - 8. september Kvinnehelg, 11 - 13. oktober Haustkonferanse, 1. - 3. november

Radio SAMSON

Sendingar kvar sundag kl. 09.00 - 10.00 DU FINN OSS PÅ RADIO SUNNHORDLAND Stord 104,7 MhZ, Bømlo 107,9 MhZ, Kvinnherad: 104,8 MhZ, Os: 103,7 MhZ * BE FOR SENDINGANE.

Lytt til Radio Samson kvar du enn er i verda!

www.radiosunnhordland.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

21


Årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 2012 Tilsette: Marit Hårklau Ådnanes Barne- og ungdomssekretær, 80% Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar, 50% Ingfrid Byrkja Hystad Barne- og familiearbeidar, 60 % frå 1. september Kjetil Fyllingen Ungdomsforkynnar, 50 % frå 1. september Johannes Olsen Leirarbeidar, 20% frå 1. mars Ragnhild Nesse Barne- og ungdomsarbeidar, 100% fram til august Gunnhild Olsen T2-student fram til medio juni Linda Aase T2-student fram til medio juni Vidar Sangolt Ungdoms- og forsamlingsarbeidar Norheimsund og Øystese, 80% Lagsarbeidet Ved utgongen av 2012 hadde me 69 barne- og ungdomslag, fordelte slik: 20 ungdomslag 30 barnelag 6 småbarnslag (under skulealder) 11 barnekor 2 ungdomskor 51 av desse 69 laga har sendt inn medlemsliste for å få frifondmidlar, og 925 unge har betalt medlemskontingent. Når me reiser rundt på lagsbesøk ser me kor vidtfemnande arbeidet er i mange bygder. Ein utruleg innsats frå lagsleiarar vert utført veke etter veke. Nokre leiarar er nye i samanhengen, medan mange har stått på både 20, 30 og opp mot 40 år. Imponerande! De er bærebjelken i IMS sitt arbeid, som mellom anna er ei samanslutning av foreiningane, laga og kontaktane i bygdene. De er med på å fremja IMS sitt føremål som er å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid. 22

Frivillige Det er verdifullt at me har fleire frivillige barne- og ungdomsarbeidarar knyta til oss. Tilsaman tar dei nærare 30 lagsbesøk/familiesamlingar i året. Det er inspirerande og flott å ha dykk med i medarbeidarstaben: Gunnhild Hystad, Jostein Angeltveit, Merete Solås, Nina Aase Larsen, Norvald Ådnanes, Rannveig Petterteig, Toril Langeland, Kjetil Fyllingen (vår) og Morten Habbestad (haust). Leirar 2011 20 leirar 1103 deltakarar 228 leiarverk

2012 21 leirar 1194 deltakarar 238 leiarverk

Det har jamt over vore bra deltaking på dei fleste leirane gjennom året. Superhelga på Helgatun, 0-9 år m/følgje, samla fullt hus. Rundt 100 stk var samla på Helgatun første helga i juni. Her har me fått med fleire lokale leiarar og deira familiar. Året før var det lite deltaking på Superhelga. Hausttreff på Brandøy vart også gjennomført i haust. Dei siste åra har det blitt avlyst på grunn av få deltakarar. No var over 30 ungdomar frå 10. klasse og oppover samla. Eitt av grepa her var at me hadde senka grensa frå 1. vidaregåande til 10. klasse. Dette medførte færre deltakarar på tenhelga som var frå 8. -10. klasse. Men likevel verdifullt at dei eldste vil reisa på leir. Det er veldig kjekt at Kvinnheringane har fått augo opp for leir. Før jul var det også mange frå Vindafjord som ville på barneleir. På Førjulshelga på Brandøy var 44 av deltakarane på Brandøy for fyrste gong. Samstundes har dessverre deltakarantalet frå Bømlo og Stord gått ned på barneleirane. Når det gjeld skiweekendane på Helgatun er dei fleste deltakarane frå Sunnhordland. På andre barneog ungdomsleirar på Helgatun kjem deltakarane frå ulike stader, men me skulle gjerne hatt endå fleire unge frå Hardanger og Voss som fekk augo opp for den flotte leirplassen i Myrkdalen. No heng nok dette mykje saman med at me har få lag i området. Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Leirleiarar Ein ting er sikkert; utan frivillige leirleiarar hadde me ikkje hatt høve til å arrangera 21 leirar. Det krevst 10-12 leiarar på ein leir. Me prøver å ha leiarar av begge kjønn, ulik alder og ulik utrustning. Stort sett går det bra, men av og til er det ekstra slit å få ting på plass. Ungdomane er flinke til å stilla som leirleiarar. Mange melder seg frivillig, og merkar av på kalenderen sin straks ny leirbrosjyre kjem ut. Det set me stor pris på. Verre er det ofte å få tak i vaksne leiarar. Spesielt kan det vera vanskeleg å få tak i kvinner til ungdomsleirar, og gjerne menn til barneleirar. Det er flott med lagsleiarar som stiller på leir. Då kan dei lettare dra med seg unge frå sitt lag. Det er litt tryggare, spesielt for borna, å reisa på leir når det er nokon dei kjenner. Generelt har me også jobba meir med å få på plass leirleiarar til Helgatun. På forunderleg vis har det likevel ordna seg til slutt, og me har ikkje måtta avlysa leirar på grunn av leiarmangel, heldigvis. 8. mars gjennomførte Johannes Olsen og Marit Hårklau Ådnanes leirleiarkurs på Leirvik bedehus. Tema var: Leiaren som førebilete, ein leiar sine oppgåver, dei unge me møter på leir. Me fekk ei konstruktiv tid saman med samtale og case frå leirlivet. Forbedarar I den hektiske leirkvardagen, er me utruleg glade for å ha 64 forbedarar med på laget. Kvar leir har 7-10 forbedarar, og den enkelte forbedar får ein leir dei skal be for kvar leirsesong. I forkant av leiren får forbedaren tilsendt deltakarliste, leirprogram, arbeidsskriv og anna informasjon. Leirleiarfest Det er blitt ein tradisjon at me arrangerer leirleiarfest på Brandøy. Dagen før BULK-start, 13. januar, var nærare 40 leirleiarar samla til fest rundt fint dekka bord, festmat, underhaldning og mimring frå leirlivet.


Andre arrangement BULK, barne- og ungd.leiarkonferanse 14.-15. januar vart det arrangert BULK på Brandøy for leirleiarar, lagsleiarar og andre interesserte. Me gjennomførte ei intens helg med mykje bra undervisning av Gunnar Elstad. Hovudtemaet var «fellesskap på godt og vondt». Men han var også innom tema som «kjønn og grenser» og «å leia seg sjølv». Bildøyelevar leia oss i lovsong saman med musikklærarane Geir Dahle og Solveig Algrøy. Me hadde ulike seminar, og me fekk også glimt og tips frå ulike lag. Inspirasjon, utrustning og fellesskap er viktige stikkord frå helga. Sommarens storsamling, Stord 15.-17. juni Me ynskjer at årsmøtet kvart år skal verta ei storsamling for alle generasjonar. Me er veldig glade for at Jarle Waldemar bidrog med «Vennekampen» for borna laurdag ettermiddag, samt familiesamling litt seinare på dagen. Me arrangerte også «IMS på torget» laurdagen. Her var det ulike aktivitetar som hoppeslott, svampkasting, karamellkasting, samt vaffelsteiking. Waldemar og ei dansegruppe var med. Vèret var dessverre ikkje på vår side, men borna kosa seg likevel. Alle generasjonar var samla til kveldsmøte laurdag og ettermiddagsmøte søndag. Søndag føremiddag vart det også arrangert eige barnemøte. Ungdommane deltok også på fleire av fellesmøta. Me arrangerte ikkje eige ungdomsmøte seint laurdag kveld, slik me ofte har gjort tidlegare år, men reiste til Horneland bedehus for grilling, fellesskap, samlingsstund og overnatting. Det vart ei verdifull stund der ungdomane sjølv deltok med andakt og vitnesbyrd. Tusen takk til lokale leiarar som bidrog flott med barne- og ungdomsopplegg under forhandlingsmøtet laurdag, samt opplegg søndag føremiddag.

Pit stop 11.-13. oktober, torsdag til laurdag i haustferien, vart Pit stop arrangert på Leirvik bedehus. Pit stop er eit ungdomsarrangement i samarbeid med ImF-ung og lokale lag. Draumen for Pit stop er at me ynskjer å sjå menneske forandra av Gud, og som eit resultat av det ynskjer me å sjå ungdomsarbeidet på deira heimstad forandra. Stikkord for dagane er undervisning, seminar, aktivitetar, lovsong og kafè. Me hadde mellom anna alkoholseminar med Rune Larsen, konsert med Gospel Bergen og ei gruppe frå Betlehem i Bergen leia oss i lovsong. Rundt 130 ungdomar møtte på kveldsmøta med Tor Ingvald Lauvrak og 70-90 ungdomar til bibeltimar med Vegard Soltveit. Guds ord vart rikelig sådd desse dagane, og det er verdifullt at ungdomar frå ulike bygder vert betre kjent med kvarandre. T2-studentar Frå hausten 2011 til sommaren 2012 hadde Gunnhild Olsen og Linda Aase praksisteneste hos IMS. Dei var då knyta opp mot Bildøy si andreårs-linje, der dei har 15 veker undervisning og oppfølging og 22 veker ute i praksis. Dette er ei ordning me er godt fornøgde med, og me takkar Gunnhild og Linda for alt dei har bidratt med. Begge har reist på leir og lagsbesøk, og dei har spesielt vore knyta opp til lokale lag på Bømlo; Decor, UFO og Alpha på Laurhammer. Framnes «Framnes kristne vidaregåande skule er ein inkluderande skule med internat, der alle trivest og blir møtt med tillit og respekt og får vener for livet. Elevane opplever personleg vekst, fagleg utvikling og eit godt åndeleg fellesskap.” Dette er visjonen til Framnes. BUarbeidarar frå IMS er på besøk på skulen nokre dagar per semester; har kveldsmøte og gode treffpunkt med elevar og personale. Det set me stor pris på. Å ta vare på 260 elevar i si beste ungdomstid, kan vera krevjande og er også eit stort privilegium. Me opplever at visjonen stemmer med røynda, samtidig som visjonen også alltid er noko ein skal strekkja seg mot. Takk til Framnes-elevar som flott leia oss i lovsong under skiweekenden på Helgatun i februar.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

BUR IMS sitt barne- og ungdomsråd har i 2012 hatt seks møte og handsama 47 saker. BUR har mellom anna vore med i planlegginga og gjennomføringa av BULK, og adventshelga på Brandøy for 5.-7. klasse. Me har snakka om prioriteringar i BU-arbeidet, leiartrening og mykje meir. Ei av hovudoppgåvene til BUR er å vera rådgivande organ for barne- og ungdomsavdelinga. Merete Solås var leiar i BUR fram til årsmøtet. Etter årsmøtet har Olaug Fagerheim vore leiar. Elles er desse med i BUR etter årsmøtet: Jakob Saghaug, Frode Solås, Morten Habbestad og Solveig Høyland. Audun Vedøy, Silje Hallaråker og Gunn Mæland er varamedlemer. Glede og utfordringar Me håpar at du gjennom rapporten har registrert mykje glede. Glede og sorg (les utfordringar) heng saman. Me gler oss over alle som reiser på leir, samtidig saknar me dei som sluttar å reisa. Skulle me gjort meir? Halde betre kontakt? Noko me skulle gjort annleis? Me gler oss over flotte, nye medarbeidarar, samtidig som me saknar dei som slutta. Slik kan me seia om det meste me arbeider med. Summa summarum: 2012 er vel i hamn, og me har mykje godt å sjå tilbake på. Takk til deg trufaste misjonsvenn som oppmuntrar, hugsar oss i bøn og bidrar økonomisk. Takk til lokale leiarar og leirleiarar som er slitesterke og står på. De gir oss mykje inspirasjon inn i arbeidet. Takk til deg som er ung, som reiser på leir og går i eit lag. Fortsett med det! Gå aldri bort frå Jesus. Å fylgja Jesus er spanande. «Rop på meg, så vil eg svara deg og fortelja deg store, uskjønelege ting som du ikkje kjenner til.» Jer, 33,3 Olaug Fagerheim leiar Jakob Saghaug nestleiar Morten Habbestad Frode Solås Solveig Høyland Audun Vedøy 1. varamedlem Marit Hårklau Ådnanes Barne- og ungd.sekr.

23


Årsmelding for Helgatun 2012, 40. driftsåret Verksemda Årsmeldinga for Helgatun skal vera eit tilbakeblikk. Samtidig vonar me den kan få vera ei kjelde til inspirasjon og kveik for vidare satsing. Heimen har ei spesiell driftsform med mange utfordringar. Det er ikkje så lett å lesa, korkje av årsmelding eller rekneskap, den store verdien av å ha misjonsstasjonen Helgatun. Det er ein alkoholfri og kristen plass som svært mange gjester set stor pris på. Misjonsprofilen som Helgatun vil halda, pregar drifta på mange vis. Overnattingar Overnattingane er grunnlaget for drifta. I 2012 hadde me 10205 overnattingar mot 9111 i 2011, ein god auke på 1094 gjestedøger frå 2011! Bygningar/Inventar/Utstyr To viktige ting vart gjort i 2012 med tanke på bygningar og ulike rom. Taket over soveromsfløyen vart grundig renovert. Våren 2012 fekk me lekkasje på dei nordvendte romma på soveromsfløyen! Mildver og kulde gjorde det slik at eit islag la seg ned mot shingelen og drog den ned, dermed fekk me lekkasje på nokre av soveromma. I august/ september fekk me så teke vekk den gamle shingelen, lekta opp taket og lagt nytt sutak og ny shingel på. Fekk også ein ny god luftekanal på toppen. Forsikringsselskapet tok mykje av desse kostnadene. Fortsette også i 2012 med beising av bygningane. I matsalen fekk me skifta ut dei gamle sponlampane. I møtesalen og peisestova fekk me nye lysarmatur til alle lysstoffrøyra, ein stor kostnad, men ei viktig vøla, ikkje minst med tanke på brannsikring. Dei nye lampane i matsalen var ei gåve frå ein misjonsven. Flott når nokon ser behova og vil vera med å gjera noko med det.

24

Økonomi/Gåver Dette året kan me takka for totalt kr 892.782,- i gåver. Av dette er kr 643.687,- ordinære gåver, kr 33.395,- er til nedbetaling av gjeld og kr 215.700,- er til nytt kjøkken! Også i 2012 har me hatt kontoen for ”Ned med gjelda på Helgatun”. Rekneskapen er gjort opp med eit overskot på kr 154.829,- gåvene er då medrekna her. Som det går fram av rekneskapen er me avhengig av gåver og dugnadshjelp for at staden kan drivast som ein misjonsstasjon. Hausten 2012 har også vore ei inspirasjonskjelde til å arbeida med planar om nytt kjøkken. Som de ser hadde me ved utgangen av 2012 fått gåver på kr 215.700,- til dette arbeidet. Takk til kvar einskild som ser verdien i Helgatun, takk for alle gåver, naturalia og all god dugnadshjelp. Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit rett bilete av eigedeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Turane Helgatun er med i Reisegarantifondet og kan driva som turoperatør. Langturen i år gjekk til Alvdal og Røros. Me budde to netter på eit hotell i Alvdal. Siste natta budde me på Oset høgfjellshotell på Golsfjellet. Med eigen guide fekk me flott omvising i Røros. I Alvdal var me innom Aukrustsenteret. Ein inspirerande tur med mange flotte naturopplevingar og godt åndeleg fellesskap. Det vart eit Sunnhordlandstreff dette året med full buss frå ytre strok. Også nokre frå indre strok var med på dette treffet. Turane og treffa betyr uendeleg mykje både for deltakarane og for Helgatun. Kontakten med misjonsfolket er verdifull. Tenkjer og på all forbøn me er omslutta med og alle gåvene me får gjennom dette arbeidet.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Brukargrupper Helgatun er brukt av svært ulike grupper. Samskipnaden arrangerer sine leirar for born, unge og vaksne. Skiweekendane for ungdomane, Superhelga, familieleiren og adventsleirane var det spesielt flott deltaking på. Personalet på Helgatun har ansvar for mange faste arrangement gjennom året. Her vil me nemna: pinsetreff, Helgatuntreff med busstur, Sunnhordlandstreff, weekend for dei mellom 45 og 66 år, kvinnestemne og juleopphald. Dette krev mykje av personalet, men det gir også mykje inspirasjon og velsigning. I påskehelga hadde me fleire familiar som hjelpte oss med program både inne og ute. Konfirmantleirar har det vore fleire av. Ulike misjonsorganisasjonar og lag har lagt sine turar og weekendar til Helgatun, her har vore årmålsdagar og andre familiesamlingar. I sumarhalvåret vert det ein del turisttrafikk, også mange gjester frå andre land. Høgsesongen er nok vintersesongen. Her fekk me fleire nye skuleklassar inn midt i veka. Sumaren og hausten 2012 hadde me også ein del arbeidsfolk som var knyta til arbeidet på det nye hotellet i Myrkdalen. Styrarbustaden Styrarbustaden har me brukt til supplering for overnatting, og til utleige i kortare og lengre periodar. Nokre av dei som har vore på dugnad har også budd der. I heile 2012 har kjellarhusværet vore utleigd til entreprenøren Backer som bygde Myrkdalen Hotell. Personalet Anny Berge og Solveig Norheim har vore fast tilsett i 100 % stillingar. Solveig Norheim har vore dagleg leiar. Ingvild Reistad Afdal har hatt full stilling som kokk. Irene-Marit Halland har også vore med som kokk i periodar. Inger Selland Norekvål har vore tilsett i 80 % stilling. Nokre av dei pensjonerte ”damene frå Dalen” har hjelpt oss enkelte dagar. Sigrid Berge frå Øystese,


Torunn og Lars Holmedal frå Utåker og Valborg og Olav Numedal frå Voss har hjelpt oss mykje i dugnadssamanheng. Fleire ungdomar frå dalen her har også hjelpt oss enkelte periodar. Personalet gjer ein stor innsats for Helgatun.

Styret Desse har vore med i styret fram til august 2012: Styreleiar: Birgit M. Hjelmeland, nestleiar: Arvid Måkestad, styremedlemmer: Per Augestad, Bjarne Neteland og Norunn Kinne. Vararepresentantar: Kåre Johan Hamre, Knut O. Dale og Bjarne Hauge. Frå august har Birgit M. Hjelmeland vore styreleiar og Per Augestad nestleiar, Bjarne Neteland skrivar. Eivind Pundsnes er ny styremedlem og Norunn Kinne er framleis styremedlem. Vararepresentantar er: Kåre Johan Hamre, Knut O. Dale og Bjarne Hauge. Styret har hatt 5 styremøte og hand

Birgit M. Hjelmeland

Eivind Pundsnes Styremedlem

Styreleiar

sama 39 saker. Eit fellesstyremøte med Indremisjonssamskipnaden hadde me i mai 2012.

Helgatun Helsing Det vart sendt ut to nummer av Helgatun Helsing i 2012. Verdien av HH er uråd å måla, men me veit at den er stor både når det gjeld marknadsføring, givartenesta og informasjon til lesarane. Det ser me på gåvebarometeret og påmeldinga til dei ulike arrangementa. Responsen har vore stor så snart bladet kjem ut. Framleis drift Årsrekneskapen for 2012 for Helgatun er sett opp under føresetnad av framleis drift.

Av nåde alt jeg får...

Arbeidsmiljø Helgatun arbeider med å etterleva internkontrollforskriftene. Me har god kontakt med bedriftshelsetenesta og næringsmiddeltilsynet. Det har ikkje vore skader eller ulukker av alvorleg karakter på Helgatun i 2012. Ytre miljø Verksemda forureinar ikkje det ytre miljøet. Takk I tenesta på Helgatun har me så uendeleg mykje å takka for. Takk til alle som har stått med oss i tenesta. Takk for forbøn og omtanke. Takk for dugnads- og arbeidsinnsats. Takk for pengegåver, naturalia og andre gåver. Takka går først og fremst til Han som kalla oss til tenesta og som sto med gjennom alt. Han velsignar rikeleg.

Per Augestad

Bjarne Neteland

Norunn Kinne Styremedlem

Solveig Norheim

Nestformann

Styremedlem

Dagleg leiar

Jubileumsdag, søndag 11. aug Kl. 11.00 Jubileumsfest John Ove Thaule, Nils Håkon Urangsæter, Marit A. og Knut Inge Røen, Linn Borgny Røen, Benjamin Røen

! r å 0 4 n u t a Helg

Kl. 13.00 Høve til å kjøpe betasuppe Kl. 14.30 Jubileumskonsert med TEAM SULEBAKK - Helsingar frå Helgatun-vener - innslag for borna

Velkomen!


Årsmelding for Brandøy 2012

Vak over dette huset natt og dag, over den staden der namnet ditt skal bu, som du har sagt. 1.Kong. 8,29 Dette var litt av bøna som Salomo bad for tempelet. Dei same orda kan me få bruka i dag og. At Herren må vaka over leirplassane våre. Over borna som kjem på leir, og dei vaksne som kjem til sine samlingar. At Han må velsigna midlane så dei vert brukt rett, og at det vert nok. At Han må vaka over arbeid og planar slik at det vert til Hans æra. Aktivitet I år har her vore 21 eigne arrangement, medrekna basar og stemne. Våren vart litt stillare enn den elles plar vera, men utanom det har her vore bra belegg heile året. Det har vore fleire konfirmantleirar, og konfirmasjonsselskap og eit gullbryllaup. Fleire bygder og organisasjonar legg opp eigne arrangement. Desse bestiller ofte for fleire år framover. To grupper frå England var her ei veke kvar. Utanom dei som berre var på dagsbesøk har her vore 6112 gjestedøgn.

Dugnad Dugnad fortener eit eige avsnitt i årsmeldinga. Familiedugnadshelga i november samla 76 store og små arbeidarar. Mykje av arbeidet vart gjort då. Hadde det ikkje vore for all dugnaden ville mykje av arbeidet på Brandøy vore ugjort. Også til utvasking etter arrangement har me hatt trufast hjelp. Kvar torsdag gjennom vinteren har her vore frivillig vaktmeister teneste. Alt dette betyr veldig mykje.

Takk Bandøystyret vil takka for forbøn, gåver og dugnadshjelp. Takk til alle som sender borna på leir og elles brukar plassen. Styret rettar og ein stor takk til Svein Bjarne Aase for arbeidet han utførte for Brandøy den tida han var dagleg leiar i IMS. Styret har hatt 5 møter og handsama 40 saker dette året.

Økonomi Rekneskapen viser at utleigeinntektene er litt mindre dette året, medan gåvene har auka og ligg litt over budsjettet. Dersom dugnaden skulle reknast om i pengar ville summen der vore enno større. Det viser at Brandøy er avhengig av gåver og hjelp. Straumutgiftene går framleis ned. Varmepumper og etterisolering har vore til hjelp.

Alf Jarle Langeland

Utstyr/Bygningar/ teområde Etter nesten 25 års bruk, måtte dei fleste av blandebatteria på dusjane skiftast ut. Elles er det gjort ein god del vedlikehaldsarbeid. Det er skifta kledning på dei to øvste hyttene og kortveggen på eine internatet. På hovudhuset er det og gjort malearbeid. Det er kjøpt og montert ny klatrevegg på den høgaste veggen på gymsalen, i tillegg er den som allereie var der gjort om til buldrevegg. Ein god del klypping og rydding av skog er gjort. Det er grave ned kabel til sjøen med tanke på å få straum til dei som kjem til Brandøy med båt. Gjennom året har det vore arbeidt med plan for opprustning av uteområdet framføre hovudinngangen. Det er og sett i gong arbeid med reguleringsplan for heile området ved sjøen. 26

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Bjarte Nordtun, formann Rakel Saghaug, nestformann Terje Eiken Oskar Feed Eivind Hetland, 1.varamann Guri Bjørnevik og Sigrun Thormodsæter møter fast i styremøta


Årsmelding for Framnes kristne vidaregåande skule 2012 Styret Styret var etter vala i RS sett saman slik i 2012: Arne Lindekleiv, formann, Alvrun Hagerup, nestformann, Hans Kristian Bjelland, styremedlem, Knut Hogstad Nilsen, styremedlem, Guri Bjørnevik, styremedlem, Øyvind Kleven, 1. vara., Kenneth Foss, 2. vara., Reidulf Ørjavik, 3. vara., Frå personalet har desse delteke: Torunn N. Åsebø, pedagogisk personale, Tor Tveitane, sørvispersonalet, Thea Gjesdal, elevrepr. og Harald Voster, rektor/ sekretær for styret.

eksamen om ein samanliknar med fylket eller det nasjonale nivået. Slik har det vore i fleire år. Samstundes trivest elevane ved skulen mykje godt både med kvarandre og med lærarane. Dette gjev skulen godt skussmål mellom elevane og i miljøa dei ferdast i.

Om verksemda Framnes kristne vidaregåande skule driv skuleverksemd og er godkjend etter Lov om private skular med rett til statstilskot (privatskolelova). Verksemda held til ved Norheimsund i Hordaland og er eigd av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden.

Skulen gler seg over det gode samarbeidet med eigarorganisasjonane. Me tykkjer det er flott når ein legg styremøte til skulen, og når tilsette ved skulen får møte styrerepresentantane. Det styrkjer fellesskapet mellom skule og eigar.

Framnes har 60 tilsette. I tillegg er det fleire som har timebaserte avtalar. Skulen leiger reinhalds-tenester av LT Hordaland. Rekneskapen har i 2012 vore ført av Kvam rekneskapskontor. Dei tilsette ved Framnes gjer ein stor innsats for å nå skulen si faglege og åndelege målsetjng. Me oppmodar også eigarane og misjonsfolket om å vere med Framnes i bøn og aktivt arbeid for at Framnes kan ha ein stab som deler indremisjonen sitt åndelege og faglege skulekall. Skuleåret 2011/12 var det tilsaman 254 elevar ved skulen. Det er mindre enn kva me kunne tenkt oss og mindre enn skuleåret 2010/11. Skulen har som mål å ha minst 260 elevar. Skulen har i dei aller fleste faga like god eller betre skår til

Det vert lagt ned mykje arbeid i rekruttering, både av personalet, elevane og tidlegare elevar. Dette kan merkjast på søkjartala. I 2012 søkte i alt 409 elevar om plass ved skulen.

Åndeleg situasjon Det er ei viktig oppgåve for skulen å peike på Jesus som frelsar for den enkelte. Gjennom onsdagsmøte, søndagsmøte, minimøteseriar, 14 dagars seriar med teambesøk og bibelgrupper, prøver ein å leggje til rette for møte med Guds ord, forbønn og invitasjon til samtale om det å leve som ein kristen. Framnes er takksam for den støtta og det arbeidet som eigarorganisasjonane deltek med i dette arbeidet. Sjølv om me har stor møtedrift, er det ikkje «sjølvsagt» å ha gode møte, der Guds ord når inn til oss.

Rekneskap Rekneskapen for 2012 viser inntekter på kr. 39 895 546,-. Det ordinære årsresultatet for alle avdelingane er kr. 403 024,-. Skuledrifta viser eit overskot på kr. 350 822,-. Anna drift har eit samla overskot på kr. 52 201,-. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt både fysisk og sosialt. Det har ikkje vore sjukemeldingar som kan relaterast til verksemda. Sjukefråværet er på 7,3 %. Likestilling Den kvinnelege andelen av styret er 25%. 76 % av sørvispersonellet er kvinner, og 66 % av det pedagogiske personellet er menn. Påverknad på det ytre miljøet Framnes ureinar ikkje det ytre miljøet. Vilkår for framtidig utvikling Rekneskapen viser eit overskot for skuleverksemda. For anna verksemd er det også eit overskot. På denne bakgrunnen er det vilkår både for å drive vidare og utvikle skulen framover. Resultatet for 2012 Overskotet på skuledrifta for 2012 vert overført til drifta for 2013 etter retningslinjene i Økonomiforskrift til friskoleloven. Arne Lindekleiv, formann Harald Voster, rektor

Velkomen på Elevstemne 28-30. juni 2013 Sjå www.framnes.vgs.no eller ta kontakt på tlf 56 55 05 00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

27


Indremisjonssamskipnaden Resultatrekneskap 2012 Driftsinntekter

Note

Gåver m.m.

2012

2011

2010

2009

2008

4 342 382

3 981 132

3 800 417

3 637 982

3 248 754

Leigeinntekter

188 500

151 900

169 920

153 988

149 040

Anna driftsinntekt

440 090

320 429

274 978

307 726

267 542

4 970 972

4 453 461

4 245 315

4 099 696

3 665 336

2 607 363

Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønskostnader

1

2 747 795

2 405 599

2 506 294

2 736 348

Avskriving på varige driftsmiddel

2

51 600

67 500

70 013

72 600

71 100

Anna driftskostnad

1

2 373 921

1 859 794

1 637 727

1 511 459

1 322 662

5 173 316

4 332 893

4 214 034

4 320 407

4 001 125

-202 344

120 568

31 281

-220 711

-335 789

120 899

95 194

92 771

96 650

217 134

1600

22000

0

2400

0

0

0

2

249

1 403

122 499

117 194

92 769

98 801

215 731

-79 845

237 762

124 050

-121 910

-120 058

4 518

11 684

33 120

15 254

0

-84 363

226 078

90 930

-137 164

-120 058

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar Resultat før ekstraordinære postar Skattekostnad

7

Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader 8

Ekstraordinær inntekt

280 000

20 000

0

467 679

170 800

Sum ekstraordinære inntekter

280 000

20 000

0

467 679

170 800

Årsresultat

195 637

246 078

90 930

330 515

50 742

Balanse 2012 Eigneluter Eigedom

2

Inventar og utstyr

2

Sum varige driftsmiddel

2012

2011

1 448 800

1 490 800

11 100

20 700

1 459 900

1 511 500

Finansielle driftsmiddel

Eigenkapital Fri eigenkapital Evangeliseringsfond Sum eigenkapital

6

139 000

139 000

Lån til Brandøy

4

1 000 000

1 000 000

Lån til Framnes Barnehage

4

0

0

Lån til Ulvik Indremisjon

4

0

15 000

Lån til Helgatun

4

1 500 000

1 500 000

Anna kortsiktig gjeld

Sum anleggsmiddel

2 639 000

2 654 000

Sum gjeld

Sum anleggsmiddel

4 098 900

4 165 500

Sum eigenkapital og gjeld

Kundefordringar

71 788

184 129

Andre fordringar

29 722

96 313

3 541 993

3 119 978

Sum omløpsmiddel

3 643 503

3 400 420

Sum eigneluter

7 742 403

7 565 920

Leverandørgjeld Betalbar skatt

2011 6 463 418

331 800

331 800

6 990 855

6 795 218

3

7

52 603

19 642

2 544

9 497

Skuldig trekk og off. avg.

291 650

299 275

Påløpt ferielønn

392 751

424 187

Fordringar

28

2012 6 659 055

Gjeld

Aksjar

Bankinnskot og kontantar

5

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

12 000

18 100

751 548

770 701

7 742 403

7 565 920


Notar til årsrekneskapen for Indremisjonssamskipnaden Note 1 Tilsette, godtgjersler m.v. Lønskostnader

Løn tilsette

2012

2011

3 717 997

3 866 246

Kollektiv pensjonsordning

190 293

163 671

-1 788 819

-2 074 708

Refusjon sjukeløn

-17 802

-175 690

Arbeidsgivaravgift

565 082

541 563

Refusjon løn

Andre personalkostnader Sum lønskostnader

81 044

84 517

2 747 795

2 405 599

12,5

12,5

204 414

214 827

Talet på årsverk Godtgjersler Dagleg leirar

lønn anna godtgjersle

Revisor

2 490

2 988

revisjon

20 000

14 400

andre tenester

10 375

10 100

Indremisjonssamskipnaden er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon. Det er oppretta pensjonsordningar som oppfyller krava i denne lova. Note 2 Varige driftsmiddel

Gårdseigedom

Inventar/utstyr

Totalt

Innkjøpskost 01.01.

2 026 900

386 807

2 413 707

Tilgang

0

0

0

Avgang til innkjøpskost

0

0

0

2 026 900

386 807

2 413 707

-536 100

-366 107

-902 207

-42 000

-9 600

-51 600

1 448 800

11 100

1 459 900

Innkjøpskost 31.12. Tidlegare avskrivingar Avskrivingar i år Balanseført verdi 31.12. Note 3 Bankinnskot

Av bankinnskot utgjer bundne midlar kr. 138 615,- for skattetrekk. Note 4 Langsiktig g g fordring g Lån til Brandøy er renteberekna med kr. 30.000 i 2012 Lån til Helgatun er renteberekna med kr. 45 000,- for 2012 Note 5 Eigenkapital Fri eigenkapital 01.01. Årets resultat Fri eigenkapital 31.12.

2012

2011

6 463 418

6 217 340

195 637

246 077

6 659 055

6 463 417

Note 6 Aksjar Aksjar i SunnBok, eigd med 72,22 %, er oppført til kostpris som er kr. 97 500,-. Øvrige aksjar utgjer mindre postar. Note 7 Skattekostnad Samskipnaden må betala skatt av nettoinntekt på utleigedelen når denne overstig kr. 140 000,- i året. For 2012 blir det ingen inntektsskatt på grunn av utleigedelens andel av utgiftsført vedlikehald. Betalbar skatt for 2012 vil vera formuesskatt på kr. 2 544,Skatt i resultatreneskapet er formuesskatt for 2011 og 2012. Note 8 Ekstraordinær inntekt Inntekta skriv seg frå sal av Ørevik Bedehus som vart gitt som gåve til Indremisjonssamskipnaden.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

29


Gåveliste 2012 Gåveliste 2012

2012

2011

BØMLO KOMMUNE

2012

Bremnes Sokneråd

5499,00

8895,50

Herand Indremisjon

3227,00

11508,00

Bømlo Indremisjon

40000,00

42070,00

Jondal Indremisjon

45000,00

33000,00

Bømlo Kvinneforening

45000,00

47500,00

Jondal Sokneråd

2133,00

19345,50

4574,00

2470,00

Bømlo Sokneråd Finnås Indremisjon

500,00

Jondal Ving Sum

66653,50

Børsheim Indremisjon

2710,00

1700,00

Den gamle norske kyrkja

1710,00

2702,00

Decor

5000,00

5000,00

500,00

2000,00

KVAM HERAD

5000,00

2000,00

Happy Mosterhamn Meling Yngstes

500,00 2000,00

Fosse Indremisjon

Fredagskafe Foldrøy

1000,00

Gravdal Indremisjon

Håvik Søndagsskule

5000,00

Norheimsund Indremisjon

Gilje Yngstes Gilje/Thormodsæter IM Gilje IUF

6500,00 90000,00

40000,00

3000,00

3200,00

2800,00 20000,00

Øystese Mannslag

Håvik Indremisjon

34425,50

39045,00

1650,00

1200,00

39000,00

30000,00

2000,00

5000,00

2000,00

12500,00

Høylandsbygd Indremisjon

Meling Indremisjon

58000,00

57500,00

Fjelberg og Eid Sokneråd

Moster Indremisjon

39153,45

36900,00

Guddalsdalen Indremisjon

Moster Sokneråd

4406,00

3774,00

Haugland og Musland Kvinnefor.

Moster Songbrødre

2662,00

3677,00

Holmedal Indremisjon

Lykling Sokneråd

Lykling Krins

Øystese Indremisjon Sum

69909,35

81052,00

Borgundøy Indremisjon

4506,00

2970,00

Bringedalsbygda Indremisjon

1800,00

3783,50

107000,00

Eid Indremisjon

Husnes Indremisjon

Laurhammer YA

4000,00

Husnes og Holmedal Sokneråd

Moster Ving

2500,00

Hatlestrand Sokneråd

Rolfsnes Krins

2565,00

UFO Bømlo

5000,00

Rubbestadneset IM

5000,00

Shalom kvinneforening

6600,00 4116,00

KVINNHERAD KOMMUNE

Junior Decor

Meling Barnekor

40000,00

23000,00

4000,00

Laurhammar Yngstes

2100,00

34293,35

Steinsdalen Indremisjon

16065,00

Laurhammar Indremisjon

5150,00 880,00

Tørvikbygd Indremisjon

Hiskjo Indremisjon Innvær Indremisjon

1800,00 50360,00

2000,00

Laurhammer Barnekor, Joy

1000,00

Solesnes og Svåsand Misjonsf.

Bømlo MiniMax Coolkids Mosterhamn

Indremisjonsfor i Husnes Prestegj.

750,00 5000,00

1705,00

20130,00

21500,00

1900,00 2000,00 7500,00

15000,00

54023,00

50000,00

7887,00

5229,00

490,00 6118,20

Kaldestad Krins

500,00

17000,00

Matre Krins

2690,00

1500,00 6490,00

6481,62

14800,00

Omvikdalen Indremisjon

2130,00

Sum

538916,57

388180,00

Rosendal Indremisjon

9130,00

5000,00

Julemesse Bremnes

148000,00

146500,00

Ølve Sokneråd

1578,00

1060,00

Sandvoll Indremisjon

17220,00

21665,00

Kvinnherad Sokneråd

3811,00

8039,50

3000,00

ETNE KOMMUNE Ebna Krins

4815,00

4798,00

Småbarnstreff Uskedalen

Etne Sokneråd

1050,00

4853,50

Sunde Indremisjon

Etne Indremisjon

1600,00

5000,00

Baugstranda og Åkra Ving

Frette krins Molnes Indremisjon Rygg og Grindheim Kvinnef. Skånevik Indremisjon Markhus Krins Sum

900,00

1220,00

9950,00

10100,00

3200,00

5550,00

34000,00

37000,00

500,00

1510,00

56015,00

70031,50

FITJAR KOMMUNE Fitjar Sokneråd

6043,50

6656,00 2000,00

Valen Hobbyklubb

Valen Kyrkjelydslag

4500,00 172965,00

13061,50

5000,00 13400,00

Varaldsøy Misjonsforening

1600,00

13050,00

Varaldsøy Sokneråd

2334,00

3530,00

75000,00

40000,00

Åkra Indremisjon

Fitjar Kvinneforening

47000,00

35000,00

Åkra Sokneråd

Osterneset Kvinneforening

18360,00

18013,50

Sum

Osterneset Indremisjon

16633,00

17195,50

Stranda Indremisjon

9750,00

4522,00

SAMNANGER KOMMUNE

Fitjar Ten-treff

2000,00

1667,00

Kingsing Samnanger

21700,00

21300,00

190443,00

143741,50

Sum

38351,00

500,00

Tofte Ving Uskedalen Indremisjon

16500,00

1000,00

Tofte Indremisjon

Fitjar Indremisjon

Øvrebygda Indremisjon

15100,00

Valen Ope Hus

Valen Kvinneforening

Bibelgruppe Samnanger Misjonsforsamling Sum

30

2011

JONDAL KOMMUNE

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

2750,00 2027,50 370318,20

236328,50

4000,00 2200,00 8121,50

23615,50

10321,50

27615,50


2012

2011

10635,00

5450,00

6955,00

7325,50

FUSA KOMMUNE Bogøy Indremisjon Eikelandsosen Indremisjon

2012

2011

Lothe og Alvsåker Indremisjon

16605,00

13191,00

Torsnes Misjonsforening

11500,00

ULLENSVANG HERAD

Fusa Sokneråd

2291,50

2531,00

Ullensvang Sokneråd

8538,00

Hålandsdal Yngre Kvinnefor.

9850,00

4600,00

Lofthus Krins

1100,00

Nordtveit Misjonsforening

25786,00

31440,00

Vingklubben Vines

Sum

55517,50

51346,50

Sum

18520,50

GRANVIN HERAD

400,00 4000,00

37743,00

17591,00

Onarheim Sokneråd

TYSNES KOMMUNE

Granvin Misjonslag

2537,00

1578,00

Granvin Sokneråd

4259,50

1809,50

Tveit Indremisjon

8000,00

1600,00

Sum

4259,50

20330,00

Tysnes Sokneråd

1225,00

Tysnes Ope Hus ODDA KOMMUNE Odda Indremisjon

2000,00

Hålandsneset Krins

1000,00

30000,00

15240,00

8200,00

7700,00

Tysnes Støtteforening

37011,32

27792,00

Odda Torsdagsklubb

6000,00

Uggdal Indremisjon

17000,00

5000,00

Sprell Levande

6000,00

Uggdal YA

Odda Kvinneforening

Onsdagsskule Nå/Aga Sum

6500,00

Reksteren Sokneråd

2000,00

2000,00

Sum

68773,32

41140,00

Julemesse

90502,00

83000,00

44700,00

34940,00

Hagavik Indremisjon

1000,00

1000,00

Opheim sokneråd

Neset Indremisjon

3210,00

5050,00

Voss Sokneråd

16785,00

22686,50

Osøyri Kvinneforening

3000,00

3350,00

Vinje Sokneråd

Felles søndagsmøter Os

1120,00

3495,50

Evanger Krins

Søfteland Indremisjon

2000,00

OS KOMMUNE

Os Indremisjon

Sum

1170,00

VOSS KOMMUNE

27115,00

950,00 5111,00

Voss Indremisjons

100000,00

100000,00

1074,00 6050,00

Evanger Sokneråd 35582,00

2670,00

Vossestrand Indremisjon

2000,00

Sum

104024,00

113831,00

STORD KOMMUNE Stord Indrem. Pensjonistlag

VINDAFJORD KOMMUNE

Sagvåg Torsdagsklubb

Innbjoa Indremisjon

2550,00

2550,00

Utbjoa Indremisjon

1600,00

3100,00

Brandøy Foreldrelag

3000,00

Børtveit og Mehammer Indrem.

142589,73

Horneland Indremisjon Huglo Indremisjon Leirvik Jr. Ving

9531,00 10160,00

16850,00

3000,00

2500,00

Sunnhordlandsmusikken

29231,50

Stiftelsen Leirvik Bedehus

1500,00

Fredagsklubben Leirvik

2000,00

Nordbygda Indremisjon

10800,00

13000,00

Sagvåg Indremisjons Kvinnefor.

53800,00

56490,00

Sagvåg Indremisjon

41270,00

37079,00

2000,00

2000,00

56905,00

45055,00

14612,50

22446,50

192547,50

386532,73

Auklandshamn Indremisjon

8505,00

7700,00

Auklandshamn YA

3000,00

2500,00

Stiftelsen 7-stjerna

4000,00

12000,00

Stord Indremisjon Huglo Kapell Stord Sokneråd Sum

2760,00

SVEIO KOMMUNE

Sveio Indremisjon Sveio Mannsforening Sveio Sokneråd Sum

7300,00

7450,00

25520,00

21050,00

7529,50

1807,00

55854,50

52507,00

ULVIK HERAD Ulvik Sokneråd Sum

2350,00

3405,00

1670,00

1898,50

9871,00

8565,00

Ølensvåg Kvinneforening

44400,00

41000,00

Sum

62441,00

65057,50

Ølen Sokneråd

4539,00

Ølen/Ølensvåg Indremisjon

500,00

UKS Leirvik

Huglo Ungdomsklubb

Vikebygd Krins Vikebygd Sokneråd

521,00 0,00

521,00

n e m m o k Vel ! r i e l e i l i på Fam 5.-9. juli

,

agerheim

BrandøOylaug og Jan-Ove Fspevik,

. E Leiarar: Morten n Hamre og John åre Joha g K r. , jø la g b k u e n a g h -o In g og Bjørn Sa etanter Rakel og t det med barn r ve I tillegg 5.-9. juli

dtun,

HelgatuLninda og Bjarte Nor,

nd Leiarar: Langela dvoll, Alf Jarle kon San å H d n Toril og ro T g o lice it. -onklar. Hildur A nter og Jens Tve ta g e o n a r a th b r Ma med vert det I tillegg

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

31


Brandøy Resultatrekneskap 2012 Driftsinntekter

Note

Balanse 2012 2012

2011

Eigneluter

Note

Salsinntekter

2 369 096

2 311 320

Eigedomar

2

Sum driftsinntekter

2 369 096

2 311 320

Inventar og utstyr

2

Sum anleggsmiddel

2012

2011

6 125 303

6 276 103

164 300

270 100

6 289 603

6 546 203

Driftskostnader Varekostnad

Fordringar

442 873

445 997

Lønskostnad

1

1 066 024

1 106 119

Kundefordringar

12 950

0

Avskriving på varig driftsmiddel

2

256 600

255 375

Andre fordringar

10 180

16 400

Anna driftskostnad

1

Sum fordringar

23 130

16 400

Bankinnskot og kontantar

708 394

551 446

Sum omløpsmiddel

731 524

567 846

7 021 128

7 114 049

5 159 140

5 232 008

Sum driftskostnader Driftsresultat

544 908

547 431

2 310 405

2 354 922

58 691

-43 602

8 652

9 258

Finanspostar Renteinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar

Sum eigneluter 67 171

38 525

-58 519

-29 267

Eigenkapital Fri eigenkapital

172

-72 868

5 159 312

5 159 140

Årets resultat Årsresultat

172

-72 869

Sum eigenkapital Gjeld

Lagsgåver 2012 Gåve Osterneset Bømlo Sokneråd Lykling Sokneråd Molnes indremisjon Ølensvåg Indremisj. kvinneforening Gilje og Thormodsæter indremisjon Bømlo Indremisjon Fjelberg Misjonsforening Meling yngstes og Meling barnekor Skånevik Sokn Tofte Indremisj. Halsnøy weekend Fjæra Kapell, Skånevik Sokn Fitjar Indremisjon Laurhammer Yngstes Foreningsm. Ølensvåg og Brandøyfor. Etne Sokneråd, offer Stødle Kyrkje Bjoa Sokneråd Skånevik Indremisjon Økonominemda Sagvåg Bedehus Moster Sokneråd Brandøyforeningen på Stord Brandøyforeningen på Brandøy Brandøyforening,Stord (yngre) Utstyr Bremnes Sokneråd Vingklubben Vines Håvik Bedehus Sion Moster Fitjar Kyrkjelege Fellesråd Nysæter Sokn Sagvåg Indrem. Kvinneforening Brandøyforeningen Halsnøy Totale lagsgåver

2012

2 556,00

5 338,00 5 000,00 4 000,00 10 298,50 5 770 770,00 00 500,00 9 351,00 500,00 651,00 3 120,00 1 000,00 1 810,00 6 076,00 2 628,00 5 000,00 1 290,00 1 950,00 31 700,00 28 455,50 7 000,00 8 023,50

2 235,00 2 400,00 670,00 147 322,50

2011

Gjeld til kredittinstitusjonar

3

829 380

912 060

Øvrig langsiktig gjeld

3

1 000 000

1 000 000

32 437

42 080

Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld

2 970,00 5 249,00 5 000,00 4 000,00 9 257,50 1 934 934,00 00

Sum Eigenkapital

770

1 861 817

1 954 910

7 021 128

7 114 050

Note 1 Tilsette Tilsette, godtgjersle m.v. mv Refusjon av lønskostnader til Samskipnaden

6 540,00 2 562,50

0

2012

2011

1 066 024

1 109 914

Refusjon av sykepenger Sum lønskostnader

0

-3 795

1 066 024

1 106 119

Godtgjersler Dalgleg leiar/styremedlemmer

lønn

Revisor

revisjon andre tenester

2 515,00

0

0

10 250

13 125

5 750

5 750

Brandøy er ikkje pliktig å ha obligatorisk tenestepensjonsordning då heimen ikkje har arbeidsgjevaransvar.

5 000,00 Note 2 Varige driftsmiddel

3 234,00 45 000,00 35 816,00 9 000,00 8 756,50 1 000,00 1 820,00 2 000,00 7 074,00 2 136,00 2 400,00 627,00

Eigedomar

Inventar

Totalt

7 623 594

689 689

8 313 283

Tilgang

0

0

0

Avgang til innkjøpskost

0

0

0

Innkjøpskost 31.12.

7 623 594

689 689

8 313 283

Tidlegare avskrivingar

1 347 491

419 589

1 767 080

150 800

105 800

256 600

6 125 303

164 300

6 289 603

Innkjøpskost 01.01.

Årets avskrivingar Balanseført verdi 31.12.

Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing Balanseført verdi av eigedom som er pantsett

2012 5 545 603

Pantegjeld utgjer

829 380

Gjeld som forfell seinare enn 5 år etter 31.12.2011

415 960

163 891,50 Det er i 2012 betalt kr 30 000 i renter på lån frå Indremisjonssamskipnaden

32

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Framnes Eigedom Resultatrekneskap 2012 Driftsinntekter

Note

Leigeinntekt Anna driftsinntekt Sum driftsinntekter

Balanse 2012 2012

2011

2 995 992

2 967 000

10 000

10 000

3 005 992

2 977 000

2012

2011

Eigedom

Eigneluter

Note 1

24 236 200

24 773 100

Inventar og utstyr

1

2 000

5 000

Part i Vikøy Vassverk

35 000

35 000

Sum anleggsmiddel

24 273 200

24 813 100

Bankinnskot og kontantar

3 621 859

1 981 178

Sum omløpsmiddel

3 621 859

1 981 178

27 895 059

26 794 278

21 046 769

19 026 415

Driftskostnader Avskriving på varig driftsmiddel

1

654 900

652 000

Anna driftskostnad

2

48 950

43 750

703 850

695 750

2 302 142

2 281 250

Sum driftskostnader Driftsresultat

Omløpsmiddel

Sum eigneluter

Finanspostar Renteinntekter

40 377

29 551

Rentekostnad

248 111

290 447

-207 734

-260 896

Resultat av finanspostar

Eigenkapital Eigenkapital 01.01. Årets resultat Sum eigenkapital 31.12.

Årsresultat

2 094 408

2 094 408

2 020 354

23 141 177

21 046 769

5 065 913

2 020 354

.

Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar

3

4 406 352

Anna langsiktig gjeld

3

334 000

667 000

4 740 352

5 732 913

Påløpt gjeldsrente

13 530

14 596

Sum kortsiktig gjeld

13 530

14 596

4 753 882

5 747 509

27 895 059

26 794 278

Sum langsiktig g g gj gjeld Kortsiktig gjeld

NOTAR Note 1 Varige driftsmiddel

Eigedomar

Inventar

Totalt

Kostpris 01.01.

48 220 509

4 810 776

53 031 285

118 000

0

118 000

Tilgang Avgang til kostpris Kostpris 31.12. Tidlegare avskrivingar Årets avskrivingar Balanseført verdi 31.12.

0

-115 100

-115 100

48 338 509

4 695 676

53 034 185

-23 447 409

-4 693 676

-28 141 085

-654 900

0

-654 900

24 236 200

2 000

24 238 200

Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld

INTERNATSKULE! Vg 1 Studiespes. utdanningsprogram Vg 1 Idrettsfag Vi tek også inn elevar på

I kostprisen er det gjort frådrag for arealtilskot og investeringstilskot frå Husbanken.

Vg 2 og Vg 3.

Note 2 Godtgjersler m.m. Leiing og styre Revisor

2012

2011

0

0

revisjon

6 250

8 000

bistand

4 500

5 500

Tlf.:56 55 05 00

Søknad til Framnes pr. post el. internett

www.framnes.vgs.no

Verksemda har ikkje eigne tilsette. Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing Balanseført verdi av eigedom som er pantsett Gjeld til kredittinstitusjonar

2012

2011

24 236 200

24 773 100

4 406 352

5 065 913

Av gjeld til kredittinstitusjoner forfell om lag kr 800 000 seinare enn 5 år etter rekneskapsårets slutt. Øvrig langsiktig gjeld er til Stord Indremisjon. Denne er renteberekna.

Kontakt oss: tlf.: 56550500,

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

33


Helgatun Resultatrekneskap 2012 Driftsinntekter

Note

Salsinntekter Mottekne gåver

1

Sum driftsinntekter

Balanse 2012

2012

2011

4 137 171

3 573 153

Tomter, bygningar, fast eigedom

3

892 782

675 512

Driftslausøyre, inventar og utstyr

3

5 029 953

4 248 665

Driftskostnader

Eigneluter

Note

Sum anleggsmiddel Lager av varer og anna beholdning

Varekostnad

2012

2011

8 213 077

8 494 777

98 300

159 200

8 311 377

8 653 977

37 376

41 100

839 778

852 598

Lønskostnad m.m.

2

2 254 652

1 966 282

Avskriving på varig driftsmiddel

3

342 600

351 000

Kundefordringar

44 740

0

Anna driftskostnad

2

1 299 442

1 156 054

Andre fordringar

132 283

46 176

4 736 472

4 325 934

Sum fordringar

177 023

46 176

293 481

-77 269

683 539

423 132

897 938

510 408

9 209 315

9 164 385

4 510 497

4 746 793

Sum driftskostnader Driftsresultat

Fordringar

Bankinnskot, kontantar ol

5

Sum omløpsmiddel Finanspostar Anna renteinntekt

7 535

6 175

Anna rentekostnad

146 186

142 674

Resultat av finanspostar

138 651

136 499

Resultat før skattekostnad

154 830

-213 768

0

22 530

Ordinært resultat

154 830

-236 298

Årsresultat

154 829

-236 298

Sum eigneluter Eigenkapital 6

Eigenkapital 01.01. Skattekostnad på ordinært resultat

4

Årets resultat Sum eigenkapital 31.12.

154 829

-236 297

4 665 326

4 510 496

Gjeld 7

1 403 450

1 490 950

Øvrig langsiktig gjeld

7

2 500 000

2 500 000

Leverandørgjeld

233 268

276 642

Skuldige trekk og off. avg

159 076

133 363

Anna kortsiktig gjeld

248 194

252 933

Sum gjeld

4 543 988

4 653 888

Sum eigenkapital og gjeld

9 209 315

9 164 384

Følg med

Lagsgåver 2012 Zoar Halsnøy, Helgatuntreff Gilje og Thormodsæter Indremisjon Gilje Bygdaweekend Voss Indremisjon Voss, Klubben 4M Vossestrand Vossestrand Indremisjon Skånevik Indremisjon Jondal Indremisjon Evanger Kyrkje Granvin Kyrkje Nysæter Kyrkje Helgatun, Skjærtorsdagsgudsteneste Helgatun Haustgudsteneste

Gjeld til kredittinstitusjonar

20 691,00 10 298,00 3 850,00 50 000,00 3 457,00 1 200,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 1 060,00 2 447,00 2 235,00 3 160,00 2 020,00

www.ind

117 418,00

34

på Sams

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

kipnaden

sine nett

remisjon

sider

en.no


Notar til årsrekneskapen for Helgatun Note 1 Gåver Mottekne gåver reknast ikkje som skattepliktig inntekt. Note 2 Tilsette , godtgjersle m.v. 2012

2011

1 938 155

1 684 635

Folketrygdavgift

277 211

237 597

Pensjonskostnad

34 753

36 250

Lønskostnader er samansatt av følgjande postar Løner inkl. feriepengar

Andre personalkostnader Sum lønskostnader

4 533

7 800

2 254 652

1 966 282

5

5

Talet på årsverk Det er fleire som har ytt frivillig innsats. Dette er ikkje inkl. i talet på årsverk. Helgatun er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjennom Indremisjonssamskipnaden har Helgatun pensjonsordningar som oppfyller krava. Godtgjersler

2012

2011

Løn til styrar

359 551

359 394

Styrehonorar Revisor

revisjon

0

0

17 700

15 100

6 500

6 500

andre tenester Note 3 Varige driftsmiddel

Eigedom

Innkjøpskost 01.01. (-tilskot)

13 967 284

Tilgang i året (-tilskot) Avgang til innkjøpskost Innkjøpskost 31.12.

Driftslausøyre

Avskrivingar dette år Balanseført verdi 31.12.

Sum 15 698 368

-

-

-

-

-

-

1 731 084

15 698 368

13 967 284

Tidlegare avskrivingar

1 731 084

-5 472 507

-1 571 884

-281 281 700

-60 60 900

8 213 077

98 300

-7 044 391 -342 342 600 8 311 377

Note 4 Skattemessige tilhøve Det skattemessige resultat dei siste ti åra har vore negativt, og Helgatun har av den grunn ei samla skattemessig underskotsframføring på kr. 10 673 855 pr. 31.12.12. Dette inneber ein utsatt skattefordel på kr. 2 988 679. Då det er lite truleg at ein i næraste åra kan gjere seg nytte av denne skattefordelen, er han ikkje ført opp i balansen. Den kostnadsførte skatten er utlikna skatt på formue. Note 5 Bundne midlar I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr. 76 288. Note 6 Eigenkapital, eigar Indremisjonssamskipnaden er 100% eigar av Helgatun. Note 7 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Er sikra i fast eigedom, som er balanseført med

2012 1 403 450 8 213 077

2011 1 490 950 8 494 777

Lånet er i si heilhet innfridd i januar 2013 Det er stilt bankgaranti til Reisegarantifondet på

50 000

50 000

2012 1 500 000 1 000 000 0 2 500 000

Renter 45 000 30 000 0 75 000

Spesifikasjon av anna langsiktig gjeld Indremisjonssamskipnaden Stord Indremisjon Privatpersonar Sum anna langsiktig gjeld Lånet frå privatpersonar er gjort om til gåve.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

35


36

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Odda - Ullensvang

Storkiosken i Odda Tlf. 53 64 34 50 Eidesmoen 74

Eitrheimsneset 8 5750 Odda

Tlf.: 53 64 40 10 post@vebenstad.no

Tunvegen 1 Mobil: 918 43 015

Er du interessert i natur og kultur. Dü er Rullestad staden for deg. Hytter - Turstiar - Kafe - Møterom Oppstillingsplass for bubilar og campingvogner Rullestad Aktiv Fritid Tlf.91318271 www.rullestad.org

n n e t t r a d i o : w w w. r a d i o f o l g e f o n n . n o

www.radiofolgefonn.no

T.G. Alvsaker AS 5778 Utne

5750 Odda

TLF 53 64 17 07

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

37


Voss

www.prenteverket.no post.prenteverket.no

• Reklame • Webdesign • Bildekor • Trykking • Skilting

TOLAAS EIGEDOM AS Relasjonsbygging & Innovasjon Opelandsvegen 39, 5709 Voss

Design- og reklamebyrå

www.logolink.no

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss! Logolink AS, Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

- mail: bjarte@ino.no

... og mykje meir

Alt til storkjøk

Din regionale matvaregrossist

www.encon.no Encon Servicegrossisten AS Tlf: 56 52 09 20 Opelandsvegen 2, 5700 Voss

38

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

ken

!


Økonomi Kontoret Voss - Kvam Kontoret En videoressurs

utviklet av ImF-UNG

Økonomi Økonomi Kontoret Kontoret Voss Voss

A ut orise rt re kn e skapsf ørar s el s kap

Miltzowsgt. 2, 2. etg. 5700 Voss Tlf 56 53 03 50

Økonomi Økonomi Kontoret Kontoret Voss VossGira på

en andakt?

www.vmt.no Skyvedørskarm

• Loftstrapp • Inspeksjonsluke

Voss Møbel og Trevareverkstad A/S, 5706 Voss Tlf: 56 52 10 10 • fax: 56 52 10 20 • post@vmt.no

NORCERT OPPLÆRING MASKIN, KRAN OG TRUCK- FØRER OPPLÆRING SERTIFISERT OG DOKUMENTERT OPPL RIGGERKURS, FALLSIKRING OSV.

ArtWork: ImF Media v/ Ole-Jacob Ebbesen

TEL 91111321 ADR GML DALAVN 96, 5600 NORHEIMSUND Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

39


Etne - Jondal

Besøk vår nettbutikk på www.spekehuset.no

FERSK FERSKARE FERSKAST …det er hos lokalbakaren du får den rykande ferske baksten Skånevik Ølen Kraftlag - rett fra ovnen og direkte til butikkhylla!

KJENN FORSKJELLEN!

www.smv.as

BRØDR.FLATEBØ 5590 Etne - telefon 53 75 46 89 - Mob 913 01 991 www.brodrene-flatebo.no Gravin/tunnel lasting - Mobilt knuseverk/sikteverk Doser arbeid - Terrengdumpere/dumperbiler Maskintransport

Skånevik www.spar.no

Tre Tradisjon Herand

v/ Arjen L.H. Stolk

skreddarsydd møbelsnikring restaurering (møblar, sveitserpynt, vindauge) sal og utleige av mindre pipeorgel og harmonium restaurering og stemming av harmonium vedlikehaldsfrie sprosser/gjerde/skodder

www.spar.no

www.tretradisjon.net

Jondal

www.spar.no

www.spar.no 40

410 86 016

5628 Herand

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss! Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

...det lokale bakeriet i Skånevik Tlf. 53 75 51 26

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!

5593 Skånevik

Tlf: 53 77 12 50 mail: saniter@johansen-ror.no


Vindafjord

Westcon Yard AS - 5582 Ølensvåg Telefon: 53 77 50 00

www.westcon.no

FATLAND

E-post: gravferd@haugnett.no

Hjemmefra, men ikke alene Lundeneset VGS er en kristen privatskole i Ølensvåg. Vi tilbyr Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel og Påbygging til generell studiekompetanse. HOS OSS FÅR DU KUNNSKAP OG VENNER FOR LIVET!

LES MER PÅ LVS.NO

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

41


Vindafjord - Kvam

Velkommen til vårt

Fabrikkutsalg ... i Ølensvåg!

- Ølensvåg Me selger også

Me tek imot skinn for

beredning

dekorasjonsskinn, nappaskinn og lær.

Ølensvåg Auto Senter AS 5582 Ølensvåg

Besøk våre nettsider for info om beredning og salg av norsk produserte skinn. 5582 Ølensvåg - Tlf. 52 76 50 00

www.granberggarveri.no

Telefon: 53 77 53 30 * Mobil: 98 25 96 17 www.statoilolensvag.no

Ring oss når du trenger

53 77 52 00

Ferdigbetong - Mur - Belegg - Rør - Kummer - Elementer www.olenbetong.no

Jorunns Blomsterverksted Etne: 53 75 69 90 Ølensvåg: 53 76 70 33 Skjold: 52 76 20 12

Lid Jarnindustri AS www.dalen.no

Byggmeister Tlf. 56 55 28 70 • Mob.: 950 59 910 Fax 56 55 28 71 • E-post: per.augstad@c2i.net

www.mesterhus.no

42

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Kvam - Kvinnherad

Kvamnet - Din lokale breibandsleverandør

www.kvamnet.no

SALG * NAVNETILFØYING* OPPUSSING * OPPRETTING AV GRAVMINNE

Lysevegen 40, 5620 Tørvikbygd - Tlf. 951 16 560 - Faks 56 55 50 50

e-post: post@hardangermonumentservice.no - www.hardangermonumentservice.no

Moelven Granvin Bruk AS Industrivegen 6, 5736 Granvin Telefon: 56524400 E-post: post.granvin@moelven.no Web: www.moelven.no

www.dimmelsvikbil.no

Hellesøy Verft A/S N-5474 Løfallstrand

Hellesøy Verft A/S 5474 Løfallstrand Telefon 53 48 26 00 – Fax 53 48 26 01 http://www.hv.no E-post: hellesoy@hv.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

43


Kvinnherad Åpningstider 10 - 19 (16)

T I LBORDS

R O

Husnes Storsenter Tlf.: 53 47 98 00

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!

Husnes Storsenter , 5460 Husnes

Husnes Storsenter - Tlf: 53 48 01 00 www. mekk.no

Statoil Husnes Storkiosk - Veideoutleige - Varm Mat Tlf.: 53 48 65 00 - OPE TIL 23

Husnes Tannlegesenter Stabburshaugen 5 5460 HUSNES - Tlf. 53 47 70 00

Fargerike Husnes Husnes - Tlf 53 47 17 28

44

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Kvinnherad

- satsar på Vestlandet

Ventilasjon og kjøling Telefon 53 40 99 70 www.kes.no

Skaper trivsel Husnes

Husnes

Totland Transport AS

Varetransport - Varebilutleige - Utleige av minigravar

5450 Sunde

tlf. 41 46 00 00

På hjul for deg!

5460 Husnes Telefon 53 48 48 48

TEIGEN

Husnes - Tlf: 950 35 090

Teigen Bygg & Trelast AS

Opsangervegen 18 - 5460 Husnes

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

45


Kvinnherad

- satsar på Vestlandet

SPAR Jondal

Velkommen til SPAR Valen! www.spar.no

FK butikken Kvinnherad OMVIKDALSVEGEN 370 5464 DIMMELSVIK

Reidar Bjørnevik AS

Kvinnherad, Omvikdalsvegen 370, 5464 Dimmelsvik

- din oljeleverandør mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden Telefon: 917 70 002 / 04200 E-post: hals@vf.unox.no

DIN MARITIME PARTNER Deres leverandør av løfte, slepe- og transporttjenester!

5457 HØYLANDSBYGD Tlf.: 53 48 35 00 - Fax.: 53 47 72 40 E-post adr.: post@eide-gruppen.no Web: www.eide-gruppen.no

46

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Kvinnherad VIVITILBYR: TILBYR: Alt graving, Altinnen innen graving, VI TILBYR: transport ogog Alt innengraving, graving, 40 års Vi tilbyr alt innen transport erfaring i knuste masser transport transport og knusteog massar VI TILBYR: knuste masser bransjen knuste masser KONTAKT OSS: 40 års erfaring i 40 års bransjen

erfaring i bransjen

«ærlig arbeid varer 906OSS: 90 272 KONTAKT «ærlig lenergst»

Alt innen graving, KONTAKT OSS: 906 90 272 - Edmund Har du bruk for både40 års transport og 958 82 299 - Edvard erfaring i elektrikar og røyrleggjar? bransjen knuste masser e-post: edvard@thormodsaeter.no - Edmund

299 - Edvard «ærlig 906 90958 27282 - Edmund 958 82 299 Edvard r re va arbeid gst» edvard@thormodsaeter.no lene-post: arbeid var lengst»

e-post: edvard@thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no

www.thormodsaeter.no

KONTAKT OSS: 906 90 272 - Edmund 958 82 299 - Edvard Har du bruk for både

«ærlig arbeid varer lengst»

AS Betongvarer elektrikar og røyrleggjar?

5464 Dimmelsvik e-post: edvard@thormodsaeter.no Tlf. 53 48 15 48 www.thormodsaeter.no SPAR Jondal Leverandør av ferdigbetong

Velkommen til SPAR www.spar.no Sæbøvik!

VI HAR BEGGE DELER!

Magnar Hillestad

Når du byggjer nytt eller pussar opp er det som oftast trong for både elektrikar og røyrleggjar. Då er det berre å ta ein telefon til oss, så hjelper vi deg med planlegginga og arbeidet. Slik blir det mykje enklare når du berre har eitt firma å forhalda deg til.

RØRLEGGERFORRETNING Telefon: 53 47 72 64

Mobill: 951 17 177 - 416 22 547 5457 HØYLANDSBYGD

VI HAR BEGGE DELER!

du til byggjer Vi er storeNår nok å ta nytt eller pussar opp er det som oftast trong for både elektrikar og røyrleggjar. Då er det berre å ta ein telefon til oss, så større oppdrag og små hjelper vi deg med planlegginga og arbeidet. Slik blir det mykje enklare nok til å ha til deghar eitt firma å forhalda deg til. nårtid du berre Vi er store nok til å ta større oppdrag og små nok til å ha tid til deg

Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Telefon 53 48 20 30 • E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intoroyr.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Telefon 53 48 20 30 • E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intoroyr.no

47


Bømlo

IDEALHUS AS www.nordbohus.no/idealhus post@idealhus.no

MOSTER BIL AS 5440 Mosterhamn - Tlf. 53 42 63 17 www.mosterbil.no

48

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Bremnes

KR. STEINSBØ Tlf. 53 42 85 00 Fax: 53 42 85 01 firmapost@kr-steinsbo.no www.kr-steinsbo.no


Bømlo nn

ru

g ak

B

B nn

ru

g ak

B

B

nn

nn

B nn

ru

nn

nn

ru

g ak

B

B

nn

ru

g ak

nn

nn

ru

g ak

B nn

ru

g ak

B

B

B

ru

g ak

nn

ru

g ak

nn

ru

g ak

B

ru

g ak

nn

ru

g ak

B

ru

g ak

nn

g ak

B

B

B

ru

g ak

B

ru

g ak

B

B

nn

ru

g ak

nn

ru

g ak

nn

ru

g ak

nn

ru

g ak

B

nn

ru

g ak

www.apply.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

49


Sveio - Bømlo

5555 Førde

Ditt lokale bilverksted SVEIO -sikrer oss Vårutfører verkstedservice kjede Meca Vi og-carservice reparasjoner kvalitetssikrede deler og teknisk info. Vi utfører EU-kontroll på alle bilmerker. • Dekk • Olje

Frøvik Elektro As

• Rask levering ved timeavtale • Batteri • EU kontroll på biler opp til 7500kg!

Servicehallen Dombås as Besøksadresse Telefon Statoilbygget 2660 Dombås 61 24 24 94

Vakttelefon

Åpningstider

Tlf 53 74 00 00

• Småfeil taes på stedet

• Alle typer rep. 91 12 95 44 Man- Fre: 08.00-16.00 Betal når det passer deg • Vi reparerer alle feil og mangler – be om MECA Kortet • Karosseri skader og bilglass • Diagnose Betal når det passer deg EU-KONTROLL – be om MECA Kortet • Års/km service Du mottar ikke lenger varsel fra Statens Vegvesen. Du kan

- Sveio www.mecacarservice.no

-

Vi tilbyr bil til utleige ved bilreparasjon! mecacarservice.no Vi utfører EU KONTROLL. Bestill tid i dag! Bil-SpesialistenRas ET JØ

DISK K IO

S TE DS N AV

N

ONTR YK

V ERK

Ø

Besøksadresse Skulevegen, Straumgjerde EU-KONTROLL

Åpningstider

Postadresse, Postnummer Sted Man - fre: 08.00 - 16.30 Tlf.: 012-345678 BILVERKSTED OG BENSINSTASJON www.mecacarservice.no L PER

Tlf: 53 74 25 51

5550 SVEIO

-

OL

Haukås

Tlf: 53 74 25 50

53 74 25 51 Man - fred 7.30 - 15.30

www.mecacarservice.no

www.mecacarservice.no

Gå inn på Facebook: Gullsmed Reidun Breistig Her hender det stadig noko! Trykk LIKE :)

Hydraulikk • Dekk • Pkk • Service • Rekvisita • Marine/hjelpemotorer Tlf. 476 43 070 - Svortlandsvegen 79, 5430 Bremnes - Mail: vestmotor@haugnett.no

50

Tlf. 476 43 070 - Nr. 03 - 2013 Svortlandsvegen 79,Indremisjonsvenen 5430 Bremnes

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!


Bømlo

Sunnhordland - Haugalandet

S. ØSTENSEN & SØNNER A/S

Elektronikkbutikken Bømlo A/S

Tlf. 53 44 84 40 • E-post: p

Finnås Kraftlag

Tlf. 53 44 84 40 • E-post: post@bremnesauto.no

Hollunddalen 5430 Bremnes Tlf. 53 42 21 00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

51


Bømlo

COMFORT BREMNES - HELLE as

5430 Bremnes - Tlf.: 53 42 81 50 - E-post: bremnes@comfort.as

A U T O R I S E R T

Tlf.: 53 42 05 80

R Ø R L E G G E R

5430 Bremnes

RØR - ELEKTRO

Pedersen Maskinering AS Hovlandshagen - 5443 Bømlo Tlf. 53 42 97 30

5437 Finnås - Tlf: 53 42 54 02

52

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Bømlo

Statoil Service Finnås TRELAST - BYGGEVARER - MALING - JERNVARER

Finnås Autoservice

5443 Bømlo • Tlf: 53 42 45 10 • E-post: eide.miljobygg@haugnett.no

Sakseid, 5437 Finnås Telefon: 47 64 60 00 E-post butikk: bomlo@monter.no

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!

BØMLO MASKIN AS Tlf.: 909 15 854

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

53


Stord

Nordås, Åsane, Drotningsvik, Os, Stord

Åpningstider man-fre 7-17 lør 9-15 Adresse Djupamyro 1 5412 Stord Kontakt Tlf: 53 40 99 20 Fax: 53 40 99 21 E-post: post@maxbo-stord.no

STORD Heiane 45 - 5412 Stord - Tlf: 53 41 39 02

BoGrønt Stord Hagesenter

Hornelandsveien 154 Tlf.: 53 41 71 91

Din lokale kristne forhandlar

www.sunnbok.no Tlf.: 53 41 20 01

Meatjønnshaugen 4 - 5412 Stord Telefon: 53 40 21 70 E-post: malst@online.no

54

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Stord Torgbakken 1, 5411 Stord E-post: synsenteret.stord@synsam.no Tlf: 53 41 10 68 Opningstider: Man-fre: 09.00-18.00 Laur: 10.00-15.00

Stord - Tlf. 53 40 96 00/03

Heiane

e-post: oystein@grand-hotell.com nett: www.grand-hotell.com

MA PP MINGE L FRA NS A DRA NE LLA A NE MO NE S O ULDMATE E . C AV A LE TTI LINE OG O S LO MO O NDUS T

Helge Lindeflaten a/s Rådgivende ingeniører elektroteknikk MRIF, Telefon: 53 40 90 80 - Faks: 53 40 90 81 www.lindeflaten.no

Bytunet, Osen 2, Stord, Tlf: 53 41 11 55 Sveio senter, Sveiogt 66a, Sveio, Tlf: 911 74 003

Bjelland

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

55


Stord

DITT DRØMMEHUS? Vi vil inspirere deg til å realisere din egen husdrøm. Med vår trygge og oversiktlige byggeprosess som “grunnmur”, kan du bruke tiden på alle de spennende detaljene som skaper hjemmet ditt! Se mer på www.valvatne.no

Katalogtype: Skien

Last ned magasinet Sans for iPad.

L BESTIL G O L A KAT

Ringvegen 12, 5412 Stord Tlf. 53 40 20 70

VALVATNE Ringvegen 12 - 5412 Stord - Telefon: 53 40 20 70 post@valvatne.no - www.valvatne.no

Din lokale faghandel. For deg som vil ha det litt proft! 56

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Stord

Ringveien 31 - 5412 STORD

Sunnhordland Trafikkopplæring A/S Førarkort A - A1 - B - BE - og Moped 53 41 19 55 - 91 33 38 75 e-post:post@su-tra.no

ordland Trafikkopplæring A/S

Effektive og trygge totalløysingar innan avfallshandtering for næringslivet Effektive og trygge totalløysingar innan avfallshandtering for næringslivet

Totalleverandør av

Førarkort A - A1 - B - T og Moped

Totalleverandør av

avfallstjenester til industri & næringsliv.

ks 16 – 5401 Stord • Telefon: 53 41 19 55

avfallstjenester til industri & næringsliv.

SIM Næring AS

Eldøyane Næringspark N-5411 Stord

SIM Næring AS

telefon 53 45 66 00

Eldøyane telefon 53 45 66 00 telefaks 53telefaks 45 66530145 66 01 www.sim.as Næringspark www.sim.as N-5411 Stord e-post sim.naering@sim.as e-post sim.naering@sim.as

Totall

avfallstjene Energi til utvikling www.skl.as SIM Næring AS Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

57


Stord - Fitjar Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon

Har du planer om å bygge bolig? Leirvik Helseservice

Da kan det lønne seg å være RASK. 14 - 5417 STORD Dersom det søkes byggetillatelseSæ innen Tlf 53 41 40 90 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende regler. Dette vil bety vesentlige kostnadspost@leirvikhelse.no besparelser. Engevik & Tislevoll as har byggeklare tomter i Søre Stølen på Fitjar. Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

Har du planer om å bygge bolig? Har du planer om å bygge bolig? Da kan det lønne seg å være RASK. Dersom det søkes byggetillatelse innen 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende regler. Dette vil bety vesentlige kostnadswww.mesterhus.no besparelser. Engevik & Tislevoll as har byggeklare tomter i Søre Stølen på Fitjar.

P.b. 13 • 5418 Fitjar • Tlf.53 45 73 00 • fax:53 45 73 10

200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1

23-02-09 16:58:32

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

KOMMISJONSLAGER FOR ALLE TYPAR BILBATTERI RING

$87 (/(.752,167$//$7 5 ),7-$5 www.mesterhus.no

KOMMISJONSLAGER FOR ALLE TYPAR BILBATTERI

200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1

404 04 145

P.b. 13 • 5418 Fitjar • Tlf.53 45 73 00 • fax:53 45 73 10

RING

404 04 145

23-02-09 16:58:32

K. Halstensen A/S facebook.com/imfung.no

58

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013


Tysnes

ELEKTRIKAREN PÅ TYSNES Våge kai - 5680 Tysnes - Tlf. 53 43 22 44

Heie og Vevatne Bygg AS 5685 Uggdal Tlf. 53 43 22 09

www.tysnes-kraftlag.no

Haaheim Gaard Tlf. 900 30 794 www.haaheimgaard.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

59


Vi anbefaler minimum 13 cm lengde pga lange adresser

Avsender: Indremisjonskontoret, Pb 150, 5401 STORD

minst 6 cm avstand

Avesnder: Her settes fullstendige returadr på en linje

B

Returadr på en linje

HELGATUN Å P F F E R T E PINS 16.-20. MAI

iarar: Talarar og le v Eikemo, Jorunn og Ola et. Helgatunfolk veldssamvær, Bibeltimar, k r m.m. Påmelding til tid til fjelltura ! r 56 51 98 98 For alle aldra Helgatun tlf.

Annonser, bilder, red. stoff o.l.

LIK OSS

60

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2013

Portomerke settes inn i 1:1 str


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.