Venen nr.6 2009

Page 1

indremisjons ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 04 06 - 2009

Me vil ynskja alle ei velsigna adventstid og ei fredfull og god julehelg.

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009

1


“I broderkjærleiken - kjærleik til alle”

Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Haugesund Bok og Offset A/S Red.: Svein Bjarne Aase Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: 53 41 07 04 Fax: 53 41 27 40 Postgiro: 7877.08.43366 Bankgiro: 8220.02.80454 Kontortid: 09.00 – 15.00 Heimeside: www.indremisjonen.no E-post: post@indremisjonen.no Samskipnadsstyret: Harald Heie, formann Birgit M. Hjelmeland Halvard Wiik Ingvard Teigland Knut O. Dale Bjørn Saghaug Marit Lindekleiv - permisjon Varamedlemmar: Iren S. Mæland Edmund Thormodsæter Torun Tvedt Dagleg leiar: Arne Lindekleiv Telefon 951 21 300 Misjonssekretær: Svein Bjarne Aase Telefon 472 61 340 Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: 56 51 98 98 Telefax: 56 51 98 99 Bankgiro: 8220.02.80497 Styrar: Solveig Norheim Heimeside: www.helgatun.no Brandøy 5584 BJOA Telefon: 53 76 98 81 Bankgiro: 8220.02.80470 Husmor: Sigrun Thormodsæter Framnes KVS 5600 NORHEIMSUND Telefon: 56 55 05 00 Telefax: 56 55 13 92 Bankgiro: 8220.02.80292 Rektor: Harald Voster Heimeside: www.framnes.vgs.no

Leiar

Arne Lindekleiv Dagleg leiar

Eit alter med bønevakt ”Kjære vener og medarbeidarar. La oss vaka i bøn, det gjeld folk og land og heile verdssituasjonen.” Slik avslutta tidlegare sekretær Bjarne Eide si siste påminning på leiarplass i Indremisjonsvenen, for nøyaktig 20 år sidan. Og i same artikkel les vi: ”Eit alter med bønevakt midt i vårt arbeid vert den viktigaste oppgåva i det komande året.” Dette er ei påminning som er like viktig i dag. Vi opplever og åndskamp på mange ulike arenaer i vårt folk og land. Og vi merkar det i vårt nærområde, der vi har fått utfordringa og kallet til teneste. Bibelen seier oss noko om at denne kampen berre kan vinnast med åndelege våpen: ”For vi har ikkje strid mot kjøt og blod, men mot makter og herredøme, mot verdens herrar i dette mørkret, mot vondskapens åndehær i himmelrømda Ta difor Guds fulle rustning på så de kan gjera motstand på den vonde dagen.” (Ef. 6.12-13) Det er viktig med ei god og kreativ planlegging, det er viktig med nytenking og gode strategiplanar. Men utan bøn og Guds levande ord som det sentrale i liv og teneste vil nok det meste vera utan nytte og verdi for æva. Med eit slikt perspektiv skjønar vi at den viktigaste del av vårt indremisjonsarbeid skjer i det stille, der den einskilde truande har sitt ”alter” for bøn og forbøn. Vi trur og vi veit at mange som har delteke aktivt i misjon og kyrkjelyd, men som ikkje lenger har mot og krefter til å stå med leiaransvar eller andre synlege oppgåver, kan kjenne seg unyttige og utan verdi for tenesta i Guds rike. Men slik er det ikkje! Kvar einskild kan vera med og utføra den aller viktigaste tenesta. Vi kjenner på ei djup takksemd til alle dykk som trufast er med og løfter Guds rikes arbeid fram for Gud i bøn, enten åleine ved ditt eige alter eller i felleskapet med andre. I vår Indremisjonssamskipnad er det nokre som har sagt ja til ei spesiell ”bønevakt” for leirane, der leiarar og deltakarar blir nemnde med navn. Vi veit at det kjennes godt for dei som har leiaransvar å vite at det er nokon som hugsar på dei og ber for dei. Vi veit at mange har arbeidarane våre, leirstadane og Framnes på si bønelista. Det gir mot og styrke til å halde fram, sjølv når tenesta kan opplevast slitsam og tung. Eit alter der vi er med og held bønevakt for arbeidet vårt, vert nok den viktigaste oppgåva og i dei komande åra! Gåvebarometer lagsgåver, gåveaksjonar og giverteneste pr. 31. oktober 2009 Budsjett heile 2009 kr. 3 640 000

4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000

Hittil 2009 kr. 2 495 353

Hittil 2008 kr. 2 453 250

2 000 000

SunnBok Postboks 23, 5401 Stord Telefon: 53 41 20 01 www.sunnbok.no

1 500 000 1 000 000 500 000 0

2

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009


Andakt

Av Nina Aase Larsen

“Gleda er Jesus!” Jula stundar til og me skal igjen få feira at JESUS kom til jord for å verta vår FRELSAR. Gjætarane ute på markene fekk eit spesielt besøk og ein fantastisk beskjed frå engelen som sa: VER IKKJE REDDE. EG KJEM MED BOD TIL DYKK OM EI STOR GLEDE SOM SKAL TIMAST ALT FOLKET. I DAG ER DET FØDD DYKK EIN FRELSAR I DAVIDS BY. HAN ER KRISTUS HERREN. - Luk 2,10 Det var nok spesielt for hyrdane å få eit slikt besøk og ein slik nyhet der ute på markene mens dei passa på sauene sine. Det var ei stor GLEDE som hadde skjedd. Den GLEDA var ikkje berre til dei flinke, rike og gode menneska, nei, det var til alle menneske Jesus kom for å vera FRELSAR.

Den største presang og den største gleda me kan ta imot er JESUS sjølv. Den GLEDA som JESUS er, omfattar so mykje.

I JESUS har me og fått Bønerett. Ein rett som seier at me har ein som me kan gå til med alle ting. Gleder og sorger.

Det står i Neh 8,10 at gleda i Jesus er vår styrke. Treng me kraft??? Det står ikkje at Jesus ein gong i framtida skal bli vår Styrke, men at Han ER vår Styrke.

I JESUS har me ein som seier at Han alltid vil vera med oss. Han er så nær som skuggen vår, står det så fint i Salme 121,5.

I Jes 61,10 står det at han har kledd oss i Frelses kledning. Han har betalt bryllupsklærne som me treng for å koma til bryllupsfest i Himmelen. Han har kjøpt bryllupsklær til kvar enkelt. Dei passar perfekt både til meg og deg.

Så er den GLEDA som JESUS er, noko som ikkje går over, men som varer evig og me kan rekna med kvar dag Ynskjer kvar enkelt EI VELSIGNA JULEHELG og EIT VELSIGNA GODT NYTT ÅR

Be om... - vekkelse og liv i bygdene våre. - varme, inkluderande fellesskap. Be for... - alle førjulssamlingar i bedehus og kyrkjer. - alle som er einsame i julehelga. - økonomien. Takka for...

Liv Rolfsnes 60 år

Me vil gratule ra Liv Rolfsne s med vel over stått 60 års da g og ynskjer Gud s rike signing over liv og te neste.

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009

- alle som har vore på weekend i haust. - alle leirleiarar som står på. - alle trufaste medarbeidarar rundt om på bedehusa. - Helgatun, Brandøy, Framnes og Sunnbok. ”Be, så skal du få, så gleda Dykkar kan vera fullkomen.” - Joh 16,24 3


REJ ICE 13. til 15. november var nokre hundre vestlandsungdommar samla til Rejoice i bedehuset og idrettshallen i Norheimsund. Temaet for årets samling var endring. Rejoice er den årlege storsatsinga i Norheimsund og Øystese Indremisjon sitt ungdomsarbeid. - Arrangementet var vellukka, seier prosjektleiar Vidar Sangolt. - Og det kan gjerast enno betre. Sangolt har vore tilsett på heiltid i Norheimsund og Øystese Indremisjon sidan hausten 2003. Ungdomskonferansen er ei helg som inneheld møte, seminar, konsertar, ballsportturneringar og kafé som møtestad for deltakarane.

Visjonen for den årlege tilskipinga er å byggja fellesskap med Jesus i sentrum, der ungdom får starta på nytt og vert engasjerte, smittande etterfølgjarar av han. Dei same ungdommane kjem gjerne att år etter år, men det kjem òg nye til, seier Vidar. Til neste år ynskjer Vidar å invitera ungdom frå Jondal og lenger inne i fjorden. Der har dei ikkje det same tilbodet som i Kvam, og dessutan lengre avstand til Bergen.

- Me treng berre reisa ein time, så har me mykje å gå på, seier den nybakte tobarnsfaren. Vidar er gift med Nancy Karine Eikeland Sangolt, og er utdanna adjunkt med grunnfag kristendom og mellomfag musikk.

Tekst og foto: Håkon Norheim

www.rejoice.no 4

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009


Kjære Helgatunvener - Helgatungjester! 2009 ebbar ut. Eit år med mange rike hendingar. Takk til alle dykk som var innom Helgatun på dei ulike arrangement, overnatting eller ein liten pause med god prat og oppmuntring. Takk til alle som lever med oss i forbøn og givarteneste, pengar og ulike andre gåver, og dugnadsinnsats. De skulle berre visst kor godt det gjer alt i saman! No vil me ynskja dykk alle ei velsigna julehelg og eit godt og fredfullt nyttår! Vel møtt i 2010! Varm helsing Helgatunfolket Anny og Solveig

pdatert Hald deg op

sider

på våre nett

nen.no

isjo www.indrem

SOMMARENS STORSAMLING

ÅRSMØTE TIL INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 25. – 27. juni 2010, NORHEIMSUND/FRAMNES Noter datoane og legg det inn i sommarplanlegginga. Velkomen til heile familien !

Adventshelg Helgatun

4.-6. desember 2009 Frå 8. klasse

Tema: Gode nyheter Påmelding og info:

Indremisjonssamskipnaden Tlf 53 41 07 04 www.indremisjonen.no

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009

5


hild, Marit og Lise n g a R M

ar e

Fullt på Brandøy! Helga 6.-8. november var det klart for rekord leir på Brandøy. Med over hundre tenåringar som ville på leir! Full buss frå Bømlo og Stord, en flott gjeng frå Kvinnherad og nokre kjekke jenter frå Etne. 75 heldige deltakarar fekk høve til å reisa på leiren, og med eit flott leiarteam var alle sengene på Brandøy opptekne og vel så det.

og ida! e n r a B ngdomss U Mitt bibelvers!

Mange deltakarar var godt kjent på leirplassen og etter kvelds og bli-kjent-leik var dei fleste husvarme. Helga vart fylt med aktivitetar, teambuilding, god mat og bibeltreff. Ellen Nord-Varhaug var med som bibeltimehaldar og stilte spørsmålet ”Kven er Gud?”. Flott og interessant å høyra på. Camilla Myklebust hadde ein minikonsert laurdagskveld. Med sjølvskrivne songar og imponerande gitarspel var det ei fin oppleving før det var bønevandring i hallen. Fotballar og bandykøller var bytta ut med bibelvers på plakatar og papirblomar, bønestasjon, kors og lys. Leirsongen vart Shout to the Lord. Mange har spurt om teksten på den. Her er den på norsk: Min Jesus, min Frelsar, ingen er slik som du! Ja, eg vil gje ære til deg for underet: Du elskar meg! Du vernar, du trøystar, Du er mitt berg og mi borg! Kvar dag eg får, hjartet som slår - Eg vil alltid lova deg! Syng for vår Gud, heile jorda, syng med! Fjella skal tilbe og falla på kne! Havet skal brusa og bølgjer slå, Når dei lovar ditt namn! Alt har du skapt i frå æveleg tid, Ja, deg vil eg elska, hjå deg vil eg bli. Alt har du lova meg, alt har eg fått i deg.

Maren Ørjansen, 16 år, Bremnes Elev ved Framnes Vidaregåande skule Sef 3,17 “Herren din Gud er hjå deg, ei kjempe som kan frelsa. Han gleder og frydar seg over deg, tek deg atter inn i sin kjærleik. Han jublar over deg med fryd.”

T/M: Darlene Zschech O: Hans Johan Sagrusten

Takk for ei flott helg! Velkomen igjen på Påskefestival 26. - 30. mars 2010! Ragnhild Nesse

Mykje liv og røre på Tenhelg!

6

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009


Yngsteshelg på Brandøy 13. - 15. november var 42 born frå 3. - 5. klasse samla til Yngsteshelg på Brandøy. Temaet for leiren var ”Bli kjent med Jesus”. Det var ein engasjert og livlig gjeng som var aktive i gruppearbeid, leirfest og leik. Me har hatt eit lite intervju med ein av deltakarane.

Namn: Kjerstin Lothe Haga Alder: 9 år 1: Har du vore på leir før? Kor mange leirar? Svar: Ja, dette er fjerde gong eg er på leir. 2: Kva var kjekkast på denne leiren? Svar: Leirfesten 3: Har du ein favorittsong frå leiren? Svar: ”Alle som tok imot han”

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009

7


Kvinnehelg på Helgatun 9. - 11. oktober 2009

Det er godt å høyra namnet Kvinnehelg, då vert det kveikt ein lengsel etter å få vera med. Tenk om fleire kjende det såleis. Då Anny helsa oss vel møtt, minna ho oss om det som står i 2. Kong 25,30. Om Jojakim som fekk sitja til bords ved Kongens bord. Og han fekk det han trong for dagen, og såleis var det så lenge han levde. Me skal og få ta til oss føda, hjå vår Himmelske konge, så mykje me treng for dagen. Guds Ord er mat for vår sjel. I år var det Jorunn Eikemo som var talar. Ved Guds nåde fekk ho gje mykje. Emne for bibeltimane var frå Ef 1 om kva me har i Jesus. Me er velsigna med all åndeleg velsigning i Jesus. All åndeleg velsigning. Me har Barnekår og får vera barn av vår evige Fader. Eit barn har mange rettigheiter i heimen. Lever under tilgjeving. Me har dei same rettigheiter i vår Himmelske heim. Kjenna tryggheit i mor og fars omsorg.

8

Leva i tilgjeving. Og så har me arverett. Same rettigheiter som Jesus. Same arv der oppe i det høge. Same Himmel, same Gud og far. Herre opne du mitt auga, så eg ser dei skattar eg i sannhet har. Eli Kolstad var med. Ho fekk gje mykje gjennom den fine og gode songen. Det går frå hjerta til hjerta. Ho leda og ein songtime, og spela piano til fellessongane. Me hadde rike bønestunder, frie vitnemål og offer til Helgatun. Det kom inn kr. 6800,00.

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009

Og så fekk me mykje god mat. Og mange gode samtalar i matsalen. Torunn Holmedal las fleire gode dikt. Birgit Hjelmeland fortalde litt frå då ho arbeidde på Helgatun som heilt ung jenta. Jorunn Eikemo fortalde litt frå arbeidet i Finnmark, der ho og mannen har vore dei seinare åra. Og best det var, så var det søndag middag, og heimreisa stod for døra. Og me kunne takka kvarandre for ei rik helg. Sigrid Berge


Myldredag på Husnes Laurdag 17. oktober inviterte Svush barnegospel, Speidaren og Søndagsskulen på Husnes til Myldredag på Bedehuset. Store og små kosa seg ute i det fine haustværet. Dagen starta med aktivitetar av ymse slag. Her kunne ein prøve seg på pilkast på ballong, hesteskokasting, ringspel, livlinekasting, melkespann-holding ,pinnebrød steiking og masse anna gøy. Rundt 100 stk hadde teke turen til bedehuset denne fine dagen. Etter aktivitetar, mat og lynlotteri ute, var det tid for samling inne. ”Vimselur ” kom på besøk. Barnekoret Svush song i to avdelingar. Først var det dei minste frå 4 år - 1. kl som sang for full hals at ”Jesus vil gå med deg, han vil bevare deg og beskytte deg og gå foran deg!”.

Etterpå hadde Marit frå Indremisjonssamskipnaden ein kreativ andakt . Ho fekk heile forsamlinga med seg under andakten om Josva som gjekk over Jordan-elva og inn i Israel. Etter andakten var det dei eldste barna i Svush sin tur. Dei song av hjartans lyst: ”Jesus det er Du som gjør meg glad For deg vil jeg hoppe og danse. Jesus det er Du som gjør meg glad for deg vil jeg juble og synge.”

Grilling av pinnebrød var ein av aktivitetane.

Takk til alle små og store som kom og var med på denne flotte dagen. Uten dåke hadde det ikkje vorte noko av Myldredagen. Helsing leiarane. Etter alle aktivitetane ute, var det samling inne.

Din lokale kristne forhandlar

Jarle TV3 – endeleg her!

Denne gongen har Jarle vore i Israel ein tur!

Haldis Reigstad, Livsveven

Dikt og tankar frå den kjende og kjære forfattaren. Haldis si 17. utgjeving ute no!

Kr. 248,-

Kr. 199,-

Det lyser i stille grender – Oddgeir Bruaset

Gøyale puslespill

Boks med 6 puslespel med bibelske motiv og bok med historiane til!

Mannen bak ’Der ingen skulle tru at nokon kunne bu’ gir oss her historien bak julesongane. Med tekst, noter og besifring. Kr. 298,Både nynorsk og bokmål.

Kr. 199,-

CD: SuperBarna – Juleønsker

Manga Metamorfose

Ny, flott juleCD for barn!

Kr. 199,-

Teikneserien om Apostelgjerningane! Flott og spennande for ungdom!

Kr. 129,-

www.sunnbok.no

Sjå www.sunnbok.no for meir omtale om desse produkta og andre ting vi har, og ver velkomen innom butikken på Leirvik til ein triveleg julehandel! Kjem du deg ikkje hit? Ring oss, så sender vi deg det du ynskjer! Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009

9


Brandøyhelsing! Så er me komen til midten av november. Ny helg og ny leir. Programmet heng på tavla her. Der står det at det er for dei i 3. - 5. klasse. På framsida av programmet står det eit tankevekkande tema: Kjenner du Jesus? Det er mange som ikkje kjenner Han. Dei har kanskje høyrt om Han, men kjenner Han ikkje. Han betyr ikkje noko for dei. Må denne leiren ha vore med og gjort det slik at borna som var her, vart enno bedre kjende med Han. Nå er dei reist, kvar til sine heimar og det vart stille etter dei. Lydnivået er høgt på leir, men slik skal det vera.

Brandøy har vore flittig i bruk gjennom heile året. I haust har det ikkje vore avbestillingar og gruppene som har vore her har helst vore store. Neste år er og fullt, iallfall i helgane, og mange bestiller plass for 2011 no. Ja, det er godt å vera tidleg ute. I haust har me hatt ei frivillig vaktmeisterteneste her. Det vil sei at kvar torsdag dukkar det opp ein mann her og spør kva han kan hjelpa med. Ein kjem i bil og ein annan torsdag kjem han som kjører motorsykkel. Ein dag det var mykje vind var det han som brukar motorbåt sin tur og jamen kom han stampande sjøvegen den gongen og.

Nokon har verktøy med seg og nokon har teke kona med. Bra begge deler. Stundom er det tidens tann som gjer at ting må reparerast, men ofte er det for hardt bruk som gjer det. Iallfall er det godt å få det i orden. Tusen takk for alt de har gjort. Det har vore til stor hjelp. GOD JUL OG GODT NYTTÅR Helsing Sigrunn og Anne Gro!

Samlivskurs - PREP-kurs 5. - 7. februar 2010 Indremisjonssamskipnaden har saman med Stord Sokneråd og kursleiarane gleda av å invitera til samlivskurs - PREP-kurs på Stord i februar. Stad: Undervisningsrommet, Stord kyrkjekontor. Kurshaldarar: Liv og Audun Vevatne m.fl. Pris: Kr. 1500,- pr.par til dekking av kursmateriell og servering. PÅMELDING TIL: Indremisjonskontoret, tlf.53410704 Kva er PREP-kurs? PREP kan hjelpa par til å ha større glede av forholdet sitt og gjev par eit verkty til å forbedre kommunikasjonen. PREP set søkelyset på det som kan styrka forholdet. På eit PREP-kurs er det både humor og alvor. Det vil handla om kjærleik, forventning, glede, morro og venskap, men aller mest om kommunikasjon. Målet er at par skal læra å kjenne igjen kva slags konflikter som kan skade eit forhold, og få nokre verkty til å forbedre komunikasjonen og til å løysa problem.

10

Eigeninnsats er avgjerande for å få utbytte av eit samlivskurs. Det blir sett av tid til parvise samtalar og øvingar undervegs i programmet. For å skjerma para sitt privatliv er det ikkje lagt opp til gruppearbeid. Kva inneheld eit PREP-kurs? Faresignal: Forskarar bak PREP har funne fram til fire former for kommunikasjonssvikt som verkar øydeleggjande på samliv. På kurset blir desse fire faresignala presentert. Eit viktig kurstema er kva ein bør gjera dersom ein ser faresignala i eige forhold – altså korleis ein kan stansa ei negativ utvikling. Effektiv kommunikasjon: Mange gongar blir uenigheit forstyrra fordi folk snakkar forbi kvarandre. PREP gir trening i å kommunisera på ein trygg måte, og handtera uenigheit og konfliktar godt. Nyt dei gode stundene: PREP handlar også om å stimulera venskapet og gleda midt i den travle kvardagen. PREP hjelper par til å finna tilbake til spaninga og gleda dei hadde då dei fyrst vart saman.

Viktige verdiar: PREP bevisstgjer om viktige tema som venskap og glede, grunnverdiar og livssyn, seksualitet og sensualitet, tilgjeving og forplikting. Tale-/lytte-instruksjon: Når deltakarar på eit PREP-kurs trenar på kommunikasjonsteknikk og problemløysingsmodell, får dei tilbod om hjelp av ein instruktør. Kven kan melda seg på PREP-kurs? Alle som lever i parforhold er velkomne på PREP-kurs. Mange som har vore gift lenge har hatt stort utbytte av kurset, men også dei som nyleg har blitt kjærestar vil finna det verdifullt. Ofte tenkjer me at det er når problema kjem ein må gå på kurs, men her er tanken å gå på kurs for å førebyggja problem og stimulera til det gode liv.

Radio SAMSON

Sendingar kvar sundag kl. 09.00 - 10.00. DU FINN OSS PÅ RADIO SUNNHORDLAND Stord 104,7 MhZ, Bømlo 107,9 MhZ, Kvinnherad: 106,2 MhZ, Os: 103,7 MhZ * BE FOR SENDINGANE.

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009


Reiseruta desember og januar Arne Lindekleiv

01.12. Framnes 02.12. Sydnesstrand 04.-05.12. Styremøte IMS 11.-13.12. Insp.samling Helgatun 08.01. Arbeidermøte Bildøy 09.01. Styremøte ImF

26.01. Tofte 27.01. Høylandsbygd 28.01. Sætre 29.01. Moster 31.01. Meling

Kåre Johan Hamre

04.-06.12. Adventshelg Helgatun 09.-10.12. Granvin 11.-13.12. Insp.samling Helgatun 02.12. Sydnesstrand 05.-08.01. Arbeidarmøte Bildøy 04.-05.12. Styremøte IMS 11.-13.12. Insp.samling Helgatun 11.-15.01. Brandøy 18.- 21.01. Granvin 13.12. Leirvik 28.-31.01. Øvrebygda 17.12. Framnes 28.12. Fitjar Marit A. Røen 29.12. Rubbestadneset 01.12.-31.01. Permisjon 07.-08.01. Arbeidarmøte Bildøy 10.01. Laurhammer Liv Rolfsnes 21.01. Husnes 11.-13.12. Insp.samling Helgatun 24.01. Moster I tillegg oppgåver som område29.01. Sveio sekretær i Odda/Ullensvang 30.-31.01. Voss

Svein Bjarne Aase

Toralf Steinsland

02.12. Huglo 06.12. Gilje 11.-12.12. Styremøte SI-reiser 29.12. Moster 02.01. Horneland 09.01. Espevær 12.01. Tofte 15.01. Osterneset 17.01. Gilje

Lise Marie Th. Litlabø

11.-13.12. Insp.samling Helgatun 20.12. Meling 05.-08.01. Arbeidarmøte Bildøy 15.-17.01. B&U konf. Brandøy 26.01. BUR-møte

Ragnhild Nesse

11.-13.12. Insp.samling Helgatun 05.-08.01. Arbeidarmøte Bildøy 15.-17.01. B&U konf. Brandøy 22.01. Husnes, Nattcafe 23.01. Moster 28.01. JOY, Bømlo

Morten Torsvik

11.-13.12. Insp.samling Helgatun Ingrid K. Steinshamn 11.-13.12. Adventshelg Brandøy

Jostein Skutlaberg 12.-14.01. Meling 15.-17.01. Samnanger Aud Karin Kjølvik 15.-16.01. B&U konf. Brandøy Kenneth Foss 15.-17.01. B&U konf. Brandøy Leiv Nesheim 26.-28.01. Bogøy 29.-31.01. Uggdal Nils M. Rydland 27.-28.01. Huglo Klaus Muff 17.01. Bømlo

Karl Einar Tvedt 01.12. Frette 02.12. Grindheim Marit H. Ådnanes 04.-06.12. Adventshelg Helgatun 03.12. Grønstad 08.12. Gilje Yngstes Jens Tveit 11.12. Helgatun 22.-24.01. Laurhammer 12.12. Basic Moster 31.01. Utåker 30.12. Hagavik 05.-08.01. Arbeidarmøte Bildøy 15.-17.01. B&U konf. Brandøy 22.01. Odda Ictys 26.01. BUR-møte

Julehelsing frå arbeidarflokken! Heile arbeidarflokken vil gjerne gjennom Indremisjonsvenen få ynskja alle ei god adventstid og ei velsigna julehelg. Me er svært takksame for alle me har fått vore saman med gjennom dette året. Me ser tilbake på mange rike stunder på leir og i lagssamanhang, på møte og leiarsamlingar, på årsmøte og haustmøte. Og ikkje minst i samtalar i telefonen, samlingar i heimane og dei mange ulike styre og komitemøte. No gler me oss over budskapet som englane forkynte på Betlehemsmarkene. ”Vær ikkje redde, eg kjem med bod til dykk Om ei stor GLEDE. I dag er det fødd dykk ein frelsar, i Davids stad. Han er Kristus Herren.” Me bed om at denne GLEDA skal få fylla oss alle denne advents- og juletida, og me vonar mange vil helsa Frelsaren velkomen inn i heim og hjarta. Så ynskja me alle lesarar av Indremisjonsvenen ei velsigna julehelg og eit godt nytt år i Jesu namn!

Helsing frå arbeidarflokken i Indremisjonssamskipnaden! Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009

11


B-BLAD Returadresse: Indremisjonskontoret Postboks 150 - 5401 STORD

INSPIR

IAR FOR FAMIL T S E F S R Å T NY T jan. s. – 1. Brandøy, 31. de Påmelding til: 07 04 ntoret tlf. 53 41 Indremisjonsko

Helgatun ASJONSH ,1 ELG Talarar/le 1. - 13. des. iarar: Bibelsku lelæ Arne Lind rar Morten Tors vik ek Kåre Joh leiv, Svein Bjarne , Arne Opsahl-En gen, an Hamre Aase, Liv m Påmeldin Rolfsnes , g til: Indre .fl misjonsk ontoret tl f. 53 41 07 04

e rans g e o f n e o Barn d eiark l s m Reigsta o ungd . - 17. jan. jølvik, Ingelin

SKI-WEEKEND I

Helgatun, 4. - 7. febr. 8. klasse og oppover Påmelding frå 4. jan. kl. 09.00 til Indremisjonskontoret tlf.53 41 07 04

SKI-WEEKEND II

Helgatun, 12. – 14. febr. 1.vg og oppover. Påmelding frå 4. jan. kl. 09.00 til Indremisjonskontoret tlf.53 41 07 04

ar. es, y, 16 rin K Brandø Foss, Aud Ka , Marit Ådnan UR-medlemm B r a h g 04 Kennet m/Bildøyelev rie Litlabø o 41 07 a 3 5 M im . e e lf h t is r No e, L oret d Ness nskont Ragnhil g: Indremisjo in Påmeld

Dame

he Brand NY øy, 12 lg . - 14. Meir in HE fe fo Indrem og påmeld br. T! i isjons kontor ng: et tlf.5 3 41 0 7 04

n lgatu e H å til å g p e a se p ld i ld r e m e å f o Vinter9 er det mogeleg er flotte snøforh om og ei s Her Veke 8 lgatun. og for d e r H tu å å p g å rie Vinterfe ei som ynskjer d r fo e båd sjon: lalom. informa 8 98 g o g vil stå s in eld 19 For påm lgatun tlf. 56 5 Ring He

www.indremisjonen.no

12

Indremisjonsvenen - Nr. 06 - 2009


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.