Venen nr.5 2012

Page 1

indremisjons ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 05 01 - 2010

For Herren er ein mektig Gud, ein stor konge over alle gudar. Han har jord-djupnene i si hand og fjelltoppane i si eige. Havet er hans, for han har skapt det, det faste landet har hans hender forma. Salme 95, 3-5

Indremisjonsvenen - Nr. 05 - 2010


Vi vil bygga varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus, og gjera dei til hans disiplar. Indremisjonssamskipnaden

Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Haugesund Bok og Offset A/S Red.: Svein Bjarne Aase Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: 53 41 07 04 Fax: 53 41 27 40 Postgiro: 7877.08.43366 Bankgiro: 8220.02.80454 Kontortid: 09.00 – 15.00 Heimeside: www.indremisjonen.no E-post: post@indremisjonen.no Samskipnadsstyret: Edmund Thormodsæter, formann Birgit M. Hjelmeland Halvard Wiik Iren Sævik Mæland Torunn Tvedt Bjørn Saghaug Kristoffer Tjelle Varamedlemmar: Kåre Stautland Knut O. Dale Andreas R. Evensen Dagleg leiar: Svein Bjarne Aase Telefon 47 26 13 40 Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: 56 51 98 98 Telefax: 56 51 98 99 Bankgiro: 8220.02.80497 Styrar: Solveig Norheim Heimeside: www.helgatun.no Brandøy 5584 BJOA Telefon: 53 76 98 81 Bankgiro: 8220.02.80470 Husmor: Sigrun Thormodsæter Framnes KVS 5600 NORHEIMSUND Telefon: 56 55 05 00 Telefax: 56 55 13 92 Bankgiro: 8220.02.80292 Rektor: Harald Voster Heimeside: www.framnes.vgs.no SunnBok Postboks 23, 5401 Stord Telefon: 53 41 20 01 www.sunnbok.no Framsidefoto: Frå Kattnakken, Stord, mot Kvinnheradfjella. Foto: Svein Bjarne Aase

Leiar

Svein Bjarne Aase

AKSJON 100 NYE GJEVARAR! - opne dører for evangeliet!

Indremisjonssamskipnaden har denne hausten sett i gong ein aksjon for å få fleire faste gjevarar. Me opplever å stå i ei rik teneste med mange opne dører for evangeliet. Ikkje minst gjeld dette leirplassane våre Brandøy og Helgatun som vert fylt opp helg etter helg. Her samlast born, unge, og vaksne til leirar, lagshelger, stemne m.m. Ja, ikkje berre i helgene, også vekedagane nyttar mange skuleklassar, konfirmantgrupper og pensjonistgrupper Brandøy og Helgatun. Her er ei open dør for evangeliet. På Framnes gler me oss over om lag 260 elevar i alderen 15 – 19 år som kvar dag får høyre Guds ord gjennom dei faste morgonsamlingane. Våre ungdomsarbeidarar og forkynnarar har møte på skulen kvart semester, og det er eit høgdepunkt å stå framføre denne flotte elevflokken å så ut det livgjevande Ordet. Så vert det drive eit stort arbeid rundt om på dei mange bedehusa. Både barneog ungdomsarbeid, møtevirksomhet, evangeliske aksjonar, basarar, stemner o.l. Trufaste misjonsfolk står på veke etter veke, år etter år. Ein rask gjennomgang av reiseruta vår synte 39 arbeidarar, lønna og frivillige, som denne hausten reiser rundt og forkynner evangeliet i området vårt. Bokhandelen vår, SunnBok, er også ein viktig reiskap i tenesta med å bringa ut evangeliet. Gjennom SunnBok vert det spreidd mykje god kristen litteratur, og flott song og musikk. SunnBok har såleis ein stor funksjon i Indremisjonsarbeidet. Me gler oss over kallet me fekk og tenesta me står i, og har forventning til at Guds rike skal veksa midt i blant oss. Blant born og unge, vaksne og eldre. Det er spanande å sjå om me gjennom ”Aksjon 100 nye gjevarar” kan løfta økonomien i Indremisjonssamskipnaden på ein måte som gjer at me med iver og glød kan få stå i eit pulserande misjonsarbeid. Målet er 50 nye gjevarar fram til jul, og at me kjem opp i 100 nye gjevarar til neste årsmøte, som vert i Ølen 24.-26. juni 2011. Dei fyrste har alt meldt seg inn. Sjå søyla nede på sida eller på www.indremisjonen.no. Vil du vera med oss i denne aksjonen? Inne i bladet finn du ei side du kan klippa ut og skriva deg opp som fast gjevar på. Send den inn til Indremisjonssamskipnaden så er du med og løftar fram Guds rike gjennom det kall som Indremisjonssamskipnaden står i. Takk til alle trufaste misjonsvener som står på i bøn og offer. Me vil seia med Paulus i Kol. 4.3 ”Bed for oss og, at Gud må opna ei dør for Ordet, så vi kan forkynna Kristi løyndom”, og ver med og be om at Gud må løysa ut dei midlane som skal til for å driva misjonsarbeidet. Gud signe dykk alle!

Ynskjer du å gi ei gåve til Indremisjonssamskipnaden, kan du senda den til konto 8220.02.80454. Då går gåva direkte til Samskipnaden. Dersom du ynskjer skattefrådrag på gåva må den sendast til konto 8220.02.80632 og merkast med ditt personnummer og ”Gåve til Samskipnaden”.

GÅVEBAROMETER: lagsgåver, gåveaksjonar og gjevarteneste pr. 31. august 2010

4 000 000

Budsjett 2010 3 650 000,-

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Hittil 2010 1 896 096,-

Hittil 2009 1 906 014,-


Andakt

Av Linn Merete Urangsæter Peducassé

Min hjelp kommer fra Herren! Byen Potosi i Bolivia ligger ved foten av Sølvfjellet. Fjellet var en gang fullt av sølv og andre metaller. I dag er det mest som en sveitserost innvendig, fullt av gruveganger. Fjellet var og er til dels nå også, et ruvende symbol om håp, rikdom og fremtid. I tillegg bar fjellet med seg kontakten med krefter utenfor våre. Selve fjellet ble fra utsiden sammenlignet med ”Moder jord” eller Jomfru Maria. Hele fjellet ble i et maleri fremstilt som kjolen til Jomfru Maria eller Moder jord som de også forbinder henne med. Inne i fjellet bor ”El Tío”, Onkelen. Han symboliserer Satan. Det finnes et utall av statuer av El Tío i gruvegangene. Han blir tilbedt ved arbeidsdagens start og han blir takket for å ha passet på arbeiderne når dagens arbeid er over.

lig i hjemme, eller noe hadde skjedd, sprang faren ut i tunet, løftet hodet mot Sølvfjellet, og ba om hjelp. Det var ikke så nøye hvem av kreftene i fjellet som svarte, bare det kom hjelp til hjemmet; helbredelse, hjelp med avlingen eller annet. Fjellet ble et sted de kunne rope ut sin nød til og håpet og fremtiden lå i bønnene til fjellets krefter. Ungdommen som fortalte dette opplever ikke lenger at far løper ut i tunet og sukker sine bønner mot Sølvfjellet. Nei, nå gjør far slik David gjorde. Han løfter sine øyne mot fjellene og sier med

forfatteren av salmen: ”Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.” Hvor løfter jeg blikket og ber om hjelp? I all materiell rikdom, eller gjør jeg som David og bekjenner med frimodighet; Min hjelp kommer fra Herren? En ting vet jeg; det er ikke noe hjelp å hente i fjellet i seg selv, men han som skapte fjellet, Gud, han kan hjelpe. Han vil være min og din vokter. La oss løfte blikket mot Herren og be han om hjelp! Salme 121.

Sølvfjellet er synlig langt ut over landsbygdene rundt Potosi. Også for de som ikke har sin faste arbeidsdag i fjellet, og som bor langt vekke, har fjellet en tiltrekningskraft. En kristen ungdom fortalte at alltid når det var noe vanske-

BØNE SPALTA BE FOR:

Økonomien i Indremisjonssamskipnaden, og om at ”Aksjon 100 nye givarar” må lukkast. Haustkonferansen på Helgatun. Haustweekendane på Helgatun og Brandøy. Spredning av kristen litteratur og spesielt for SunnBok.

Toralf Steinsland og Svein Bjarne Aase innviterer til

Påsketur til Israel 15.-25. april 2011

Israel er påskelandet. Bibelens land. Det var her det skjedde. På vår spanande rundreise vil du kjenne igjen byane, bygdene, sjøane og landområda. I Jerusalem skal vi vandre i Meisterens fotspor med Bibelen som guide. Vi får med oss dag for dag det som skjedde i påsken, - Oljeberget, Getsemane, Via Dolorosa og Golgata. Første påskedag deltek vi på skandinavisk gudsteneste i Gravhagen.

For alle leiarane i barne- og ungdomslaga, for indremisjonsstyrene rundt om i bygdene. Indremisjonsvenen - Nr. 05 - 2010

3


Tankar under stjernehimmelen v/ Kåre Steinsund

Det var eit dyrebart løfte Gud gav Abraham. Han og Sara hadde nok bedt mange tårefylte bøner til Gud om å få ein arving som kunne føra slekta vidare. Dei måtte venta lenge. Men denne stjerneklåre kvelden, som du kan lesa om i 1.Mos. 15, kom det eit klårt svar frå Herren. Abraham trudde det Gud sa, sjølv om det var vanskeleg å forstå: ”Tel stjernene om du kan! Slik skal ætta di verta!” Seinare har Gud gjeve sitt folk på jord utallige løfter. Tusenvis av tind-

rande lys på himmelkvelden minner oss om at desse ”løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast!” Men når eg ser opp mot stjernehimmelen, så tenkjer eg på alle mødre og fedre, besteforeldre, barn og unge, som under tårer ber, tvilar og trur, og ventar på svar! Eg kjenner berre nokre av desse, - Gud kjenner alle! Kjære, kjempande ven! Ta deg ein tur ut under stjernehimmelen! Han som er Meister for alt dette, og som ikkje gløymde Abraham sine bøner, har skapt ein løfteshimmel!

Når han har sagt, står han ved det! Me plukkar ut eitt løfte som du skal ta med deg vidare i ventetida: 1.Joh. 5,14-15. ”Og dette er den frimodige tiltrua me har til han, at dersom vi bed om noko etter hans vilje, så høyrer han oss, og dersom vi veit at han høyrer oss, kva vi så bed om, då veit vi at vi har fått bøneemna våre oppfylte hjå han”. Bøneemna oppfylte hjå han! Svaret kjem til deg - i Guds time. Halleluja!

Kvinnehelg Brandøy 3.-5. september Ja, så var årets Kvinnehelg på Brandøy over for denne gang. Det er alltid spennende å se om de kommer de vi traff i fjor!? Ble ikke skuffa i år heller. Mange kjente og kjære både blant deltakere og ledere. Noen manglet og ble djupt savna. Nye bekjentskap ble også knyttet. På Kvinnehelga står bønn og forbønn sterkt i fokus. Takk for det! Vi får be for og med hverandre, ja, noen husker vi jammen på resten av året òg. I år hadde vi til og med en egen forbønnstime, noe som ble veldig fint gjennomført og godt mottatt. Godt å kjenne seg spesielt ivaretatt på denne måten. Helga Hausken, årets taler, gav oss mye å tenke på, da hun bad oss sjekke våre åndelige sanser. Tanker til inspiras-

jon og ettertanke. Takk Helga! Utfordringen om at ”Nå må fotfolket komme på banen!” er noe flere tok med seg. Sanggruppa Hallalu-et-Adonai (Pris Herren) gledde oss med flott sang gjennom hele helga. Takk til dere òg. Marit Lindekleiv og Kjellaug Holtermann sin sang må også nevnes. Takk skal dere ha. God mat og godt stell hører med på Brandøy. Sigrun og Anne Gro kom særdeles godt fra oppgavene i år og. Det kan de tomme fatene og det sedvanlige sukket om at, ”nå spiste jeg mye, mye mer enn jeg har godt av”, vitne om. Hjemmebaksten og kanskje spesielt kakebordet lørdagskvelden må og nevnes.

Takk for oss! Håper vi sees til neste år! Guds rike velsignelse over ledere, deltakere og Brandøy! ”Fornøyde kvinnehelg deltakere” Olaug Ådnanes og Ella Mæland

Heisann..

Kom nett heim etter ei HERLEG helg på BRANDØY. Har storkosa meg der. Sjølv om eg og mine to søstrer var dei yngste, har det vore HERLEG. Masse kjekke søstre som me fekk vere saman med, og høyra Guds ord saman med. Dette var første kvinnehelga for meg, men slett ikkje den siste..... Satsar på å få med nokre fleire neste år. Ja, rett og slett gjera det til ein tradisjon å reisa på KVINNEHELG PÅ BRANDØY. SÅ KOM IGJEN, MINE SØSTRE I HERREN, KOM OG BLI MED PÅ KVINNEHELG PÅ BRANDØY. TAKK FOR DET ME FEKK DELA DER. STOR SØSTERKLEM FRÅ REIDUN KARIN EKKJE, SVEIO 4

På Kvinnehelg er det også rom for ”lått og løye”. Da Sigrun fortalte episoden fra sin spede begynnelse på Brandøy fikk vi oss en god latter! Episodene var vel ikke alle like morsomme da de skjedde, men i ettertid, og for oss, ble de ganske morsomme. Sigrun lo godt hun òg. På lørdagen ble ”syngedamene” våre utvidet med 2 spillemenn. (Trodde vi!) Men før første opptreden forsvant de…. Og så kom ”TO SMÅ FINE DAMER” fram….. ikke godt å holde maska alvorlig da, nei. Kan ikke gjengis, må oppleves.

Indremisjonsvenen - Nr. 05 - 2010


Strålande Haustmøte på Stord! Alt fredagskvelden strøymde folket til møte og det berre auka på til det toppa seg i Kulturhuset laurdagskvelden. Rektor på høgskulen i Staffeldsgate, Jan Gossner var hovudtalar og fekk gje mykje frå Guds ord. Det var spanning i lufta då helga nerma seg. Korleis vil det bli i år? Vil folket koma? Og la oss slå det fast med ein gong. Det blei ei strålande helg med svært mykje folk, åndsboren forkynning og flott song og musikk. Det heile starta fredag der ein nydeleg pynta sal tok imot ein stor møtelyd. Gossner talte om ”Enkelhet, helhet og dybde”. Å vandre til kjelda i ro og mak og drikka av det levande vatnet, det gjev oss det me treng til å dela Jesus med andre menneske. Søk fyrst Guds rike, så skal de få alt det andre attåt. Denne kvelden hadde me også vitjing av Simon Madsen og Solfrid Brekkå som stod for det musikalske innslaget. Det var godt å merka den gode ånda i møte. Herren var nær. Laurdagen er den store samlingsdagen på Haustmøte. Til bibeltimen på ettermiddagen samla misjonsfolket seg frå heile Stordøya og kommunane ikring. Ja, nokon hadde endå teke ut på langtur både frå Hardanger, Voss og like frå Sunnmøre. Velsigna band som bind, Guds folk i saman her. Emne for bibeltimen var ”For eit djup av rikdom og visdom hjå Gud.” Denne ettermiddagen var det ”Praise Him” som stod for det musikalske innslaget. Praise Him har etter kvart blitt godt kjend rundt forbi og har svært mykje å gje gjennom songen sin.

Høgdepunktet for mange var nok møte i Kulturhuset laurdag kveld. Salen vart fullsett av folk i alle aldrar, og dette vart verkeleg eit festmøte. Våre dyktige musikarar og forsongarar leia oss inn i fellessongen sine djupe skattar og då heile forsamlinga reiste seg og stemde i ”Hellig, hellig, hellig” var det som om me alle vart løfta inn for den heilage Gud. Kjersti Ø. Valvatne har ei stemme og eit uttrykk som formidlar evangeliet like inn i hjarto våre. Både hennar solosong og heile forsongargruppa sine songar, saman med orkesteret, løfta denne samlinga til nye høgder. Andakten til Gossner inneheldt både deklamering av Gabriel Scott og ei skildring av Skrefsrud sin veg til frelsa i Jesus Kristus og tenesta ute på misjonsmarka. Det heile starta med ei kvinne som blei minna av Gud om å be for ein mann som sat i fengsel. Kveldes gjest, Rangnar Ringvoll, fekk fram både latter og tårer i den lyttande forsamlinga. Dei gode, sjølvopplevde historiane frå eit langt liv i politiet, er verkeleg til å få latteranfall av. Men det sterkaste var å kjenna det brennande hjarta

Ringvoll hadde for at menneske skal få møta Jesus. Og då han delte noko av den smerte han og familien hadde opplevd gjennom sjukdom og død, og kva trua på Jesus har betydd i denne krevande tida, merka me at me var på heilag grunn. Sundagen samlast me til gudsteneste i Stord og Bremnes kyrkje. Og Haustmøte vart avslutta med møte rundt om på ti ulike bedehus. Rapportane frå desse samlingane vitnar om rike og gode samlingar. Me ser tilbake på Haustmøte med glede og takk. Takk til alle som stilte opp og tok eit tak for å leggja alt til rette for ei strålande helg. Takk til alle som var med og bidrog i offer og bøn. Og mest av alt, takk til Gud som sende oss vitne som har forkynt Kristus for oss på ein måte som gjer at me kjenner oss rike som menneske og som Guds barn. Svein Bjarne Aase I kollekt kom det inn om lag 120.000,- til Indremisjonssamskipnaden!

Svein Bjarne Aase i samtale med Ragnar Ringvoll

“Praise Him”

Solfrid Brekkå

Jan Gossner

Dyktige forsongarar leia fellessongen til nye høgder . Indremisjonsvenen - Nr. 05 - 2010

Fullsett Kultu rhus på festm øte, laurdag. 5


hild, Marit og Lise n g a R M arie

Mitt bibelvers!

g a! o e n r a B ngdomssid U

LIS- weekend 2010 Leiartrening stod i fokus på Solgry helga 17.-19. september. Ca 50 ungdomsleiarar var samla til ei helg med undervisning og fellesskap. Visjonen til LIS er: ”Vi vil utvikle ledere som forandrer verden”, Som leiar kan du bety ein forskjell der du er! Det er andre året NLM-ung og IMS arrangerer weekend. Dette året var Roald Kvam, rektor på Bildøy

bibelskule, med og hadde bibeltimar om ”Å lede mens Guds ser på”. Vidare var det workshop om ”Styrearbeid”, ”Lederens fire fristelser”, ”Bli en leder fra tenårene” og ”Lifeshape”. Eit flott lovsongsteam frå VKU,Vea leia lovsongen heile helga. Etter mykje undervisning inne var det godt å få røra på seg ute. Teambuilding gjorde at ein fekk testa både samarbeid og konkurranseinstinkt. Ragnhild Nesse

ss, Håkon Dugstad, Vo 3. vidaregåande . Johannes 13:34-35 oversettelsen frå e Likar den engelsk tion (som vert New English Transla iblepodcast.org). brukt i http://theb ve you a new com (Jesus seier:) “I gi r. one anothe mandment - to love you, you also d ve Just as I have lo ll other. Everyone wi are to love one an les ip sc di you are my know by this that r one another.” fo - if you have love

Bibeltime med Roald Kvam.

Ein av postane på teambuildinga, bæra ein person på sjølvlaga båre.

Jakob Saghaug (16år) frå Leirvik, var ein av deltakarane på LIS-weekend. Han er leiar på Junior Ving og sit i styret for UKS på Leirvik bedehus. I tilegg er han leirleiar på Brandøy. Me har spurt han nokre spørsmål om LIS-weekenden. Kva synest du om å vera på LIS? - Det var ei positiv helg. Kjekt å møta og bli kjent med leiarar frå andre plassar. Veldig bra møter og undervisning. Litt lenge å sitja i ro, men det må det nesten verta ei slik helg. (Jakob er ein aktiv handballspelar med mykje energi. Red.anm) Lærte du noko nyttig som du kan ta med deg heim og bruka i laget? - Kanskje ikkje noko konkret, men det at me var fleire som reiste ilag frå styret i UKS, gjer at me kan snakka saman om det no i etterkant og det trur eg er nyttig. Vil du anbefala LIS-weekend til neste år? -Ja, eg kjem nok til å reisa sjølv dersom det vert neste haust!

6

Indremisjonsvenen - Nr. 05 - 2010


Hansi – ny medarbeidar på Helgatun Hans Ivar Guddal, populært kalla Hansi, har vore på dei fleste leirane på Helgatun dei siste åra; anten som deltakar eller leiar. No i juli fekk han sin draum oppfylt: han byrja å jobba på Helgatun. Hans Ivar kjem frå Seimsfoss og blir 18 år i slutten av oktober. Kva er det med Helgatun som gjer at du “må” vera her? - Folk, sosialt, kristent fellesskap og kristen arbeidsplass. Det er vel eigentleg derfor. Kva tid var du på Helgatun for første gong? - Har ikkje peiling. Reiste hit på ferie som barn, og har sjølv fortsatt å reisa

på leirar etter det. Men eg veit ikkje kor mange gonger eg har vore på leir. Kva er oppgåvene dine? - Oi, det er alt utanom å koka og vaska bad; både inne og ute. Ja, ja ikkje rekneskap og kontorarbeid og sånn då. Kva gjer du på fritida? - Ja, det var det. Eg spelar fotball med jentelaget nede på Sundve, Vossestrand. Eg går elles litt på tur og sit på dataen. I friperiodar reiser eg heim. Det er flott å ha ein ny medarbeidar blant oss. Lukke til Hansi! Marit Hårklau Ådnanes

På lagsbesøk i Ølensvåg Me har ei takknemleg oppgåve me barne- og ungdomsarbeidarar, som får reisa rundt og treffa mange kjekke unge og deira leiarar rundt om i bygdene. I haust har me vore både i Sunnhordland, Hardanger og Voss på lagsbesøk. Men ikkje nok med det. Me har også vore i Rogaland til dei to laga våre i Ølensvåg. Her er Irene Landro og Margareth Ivesdal leiarar for yngstes, og Oskar Feed og Eivind Hetland leiarar i yngres. Irene kan fortelja at yngstes vart starta opp 6. oktober 1977 like etter at Marit A. Røen hadde vore på besøk på bedehuset. Yngres vart starta ca samtidig. Ein livleg og nysgjerrig gjeng born kjem ned i den flotte nyoppussa kjellarstova på bedehuset. Denne gongen er det fleire nye på yngstes. Her er det andakt, song, leikar, kjeks og ein liten utlodning. I dag blir dei minna om at Jesus er einaste vegen til Gud. Ein fin gjeng gutar og jenter møter også opp på yngres. I dag får dei ein kjemisk beskrivelse av evangeliet; om syndefallet og kvifor Jesus vart sendt til jorda. Oskar fortel at temaet passar bra, for dei har heile fire lag påmeldt til Salomokonkurransen i år. Og første temabolken er om skapinga. Etter andakt og song er det tid for snacks og leirpresentasjon. Deretter blir det leikar, og dette er noko dei likar godt i Ølensvåg. Ja/nei spørsmål er noko dei er vane med frå Salomoøvinga, men no får dei i tillegg ein sprut i ansiktet om dei svarar feil! Huff! Men visstnok litt spennande likevel! Kjekt å vera saman med dykk! Gler meg til neste gong!

Borna på yngstes får høyra om at Jesus er vegen, sanninga og livet.

Yngresborna i song “Det er gøy, gøy, gøy”.

Yngstesborna syng “Jesus du er god”.

Marit Hårklau Ådnanes

Indremisjonsvenen - Nr. 05 - 2010

7


Helgatun-helsing! Kjære misjonsvener! Tenk så er me på full fart inn i hausten både ute og inne. Plutseleg har me det travelt med å gjera klart for vinteren. Gjerdestolpane må opp or jorda før dei frys fast i myra. Brøytestikkene må ned i jorda før telen set stopp der. Flotte haustfargar set sitt preg på naturen, for dei fyrste frostnettene har gjesta oss. Det er innhaustingstid. Takk til dykk som har kome med ferdiglaga syltetøy og saft, epler, pærer og plommer. Takk for omtanke. Takk til dykk som sender små og store pengegåver. Alltid like inspirerande å opna e-posten og sjå kva meldingar me får frå banken. Her er gåver til ” ned med gjelda” og ”huset i skogen” , gåver til bruk både ute og inne. Nokon har fødselsdag, ynskjer ikkje gåver til seg sjølv, men pengar som dei kan gi til Helgatun. Andre gonger er det minnegåver i høve gravferd til kjære Helgatunvener. Ein dag fekk me ei stor gåve frå vener i Nordtveitgrend. Me er så priviligerte som får leva under Guds omsorg i kvardagen. Må Gud velsigna rikt kvar og ein som står med oss på ulik vis i tenesta. Ein variert og god sumar kan me sjå tilbake på. Barneleirane var fine. Familieleiren vart noko spesiell, men fantastisk. Leiren starta fredagen, same dagen som fleire av familiane hadde fylgt ein god kamerat og familiemedlem til grava. Mandagen under leiren vart ei lita jente hjerteoperert. Alt dette var med å smelta flokken saman i bøn, omsorg og omtanke. Ja, i så mange samanhengar vert me lukka inn i kvardags utfordringar, sjukdom, sorg og smerte.

Helgatuntreffet med busstur til Skien gav oss mykje. Her vart det tur på Telemarkkanalen og middag i det fri ved kanalbredda. I Kongsberg vart det besøk i Bergverksmuseet og den flotte kyrkja i byen. Dei to Sunnhordlandstreffa gav oss også rike stunder, det same gjorde weekenden for deg mellom 45 og 66 år. Det kan eigentleg ikkje beskrivast med ord kva me opplever gjennom desse samlingane. Eit kjempegodt fellesskap, rike bibeltimar, delestunder, givarglede, songstunder, god mat og god prat, blåturar og spaserturar. Det heile må berre opplevast skal ein sjå breidda og djupna i dette arbeidet. Familiar, lag og organisasjonar er flinke å bruka Helgatun. Her har vore Årsmøte

i ILCT og feiring av årmålsdagar. NLA Lærarhøgskulen hadde samling for dei tilsette. Bibelskulen på Bildøy har vore her og Samnanger Indremisjon. Normisjon Telemark har hatt seniorgruppe her, Israelsmisjonen og Normisjon har hatt si helg her. Nett no er ”Venelaget” tidlegare Bergen Kristne Landsungdomslag her. Jau, Helgatun vert brukt på forunderleg vis. No ser me fram til kvinnestemnet, Haustkonferansen til Samskipnaden og haustweekendane. Ynskjer Guds rike signing over deg og dine. Varm helsing Helgatunfolket Solveig Norheim



 

      



                        

   

           

    

  

 


    

   

  

     

    

   

                 

  


Namn:…………………………

Adresse:……………………………

Postnr:……………………...…

Stad:………………………………..

Telefon:………………………E-post:……………………………... JA takk, eg vil gjerne ha tilsendt ………. stk. giroar pr. år Pålydande kr……………. JA, eg vil bli fast gjevar med AvtaleGiro pr. mnd.

pr. kvartal

Beløp:…………….

pr. halvår

Personnummer:

pr. år (11 siffer)

Dersom du skal få skattefritak for gåva di treng vi personnummeret ditt. Gåva blir sendt til eit sentralt bankkontonummer i Indremisjonsforbundet og vidaresendt til Indremisjonssamskipnaden. Kryss av dersom du ynskjer at gåva di skal gå til eit bestemt prosjekt: Indremisjonsarbeidet

Barne- og ungdomsarbeidet

……………………..

________________________________________________________________________

Avtale Giro JA takk! Eg ynskjer å betala med AvtaleGiro. Mottakar: Indremisjonssamskipnaden, c/o ImF. Kontonr. 8220.02.80632 Belast mitt kontonr:

Trekkdato: (mellom 15. og 25.)

Kid-nummer Fylles ut av ImF

Dato/stad:………………………………

Underskrift:……………………………………

Skjemaet kan sendast eller leverast til: Indremisjonskontoret, Postboks 150, 5401 Stord


Reiseruta november og desember Svein Bjarne Aase 10.11. Sætre 18.11. Husnes 21.11. Norheimsund 21.11. Framnes 25.-26.11. Eikelandsosen 27.11. Ølensvåg 28.11. Utåker 04.12. Styremøte IMS 04.12. Leirvik IUF 12.12. Os 29.12. Sagvåg

20.11. 21.11. 22.11.

Nils M. Rydland 07.11. Horneland 10.-11.11. Huglo 14.11. Os

Jondal Lofthus Odda

Marit Ådnanes 02.11. Bømlo Minimax 06.11. Moster 09.11. Valen Hobbyklubb, Tito 12.-14.11. Ten-helg Brandøy 23.11. BUR 26.-28.11. Førjulshelg Helgatun 03.-05.12. Adventshelg Helgatun 14.12. Gilje Yngstes 16.12. Framnes

Kåre Johan Hamre 01.11. Granvin 03.-07.11. Samnanger 08.-10.11. Kurs Bildøy 11.-14.11. Tørvikbygd 15.-18.11. Granvin 24.11. Norheimsund 25.-26.11. Gravdal 29.11. Granvin 01.12. Norheimsund 03.12. Samnanger Konfirmantar 08.-09.12 Granvin 19.12. Norheimsund

Arne Lindekleiv 20.11. Tysnes Karl Johan Hallaråker 19.-21.11. Bremnes ImF Teamet 01.-14.11. Framnes Stine M. Brynestad 19.-21.11. Hausttreff Brandøy

Lise Marie Th. Litlabø 05.11. Finnås 08.11. Nordtveitgrend 09.11. Uggdal YA 11.11. Leirvik Jr. Ving 20.11. Bremnes 23.11. BUR 27.-28.11. Miniadventshelg Brandøy Ragnhild Nesse 05.-07.11. Yngsteshelg Brandøy 19.-21.11. Hausttreff Brandøy 29.11. Tofte Ving 03.-05.12. Adventshelg Brandøy 11.12. Leirvik IUF

Aksel Ingvard Johannessen 05.-06.11. Husnes 12.-13.11. Bømlo 14.11. Horneland 24.-25.11. Auklandshamn

Toralf Steinsland 11.-14.11. Skånevik 18.11. Vikebygd 19.12. Gilje

Marit A. Røen 10.11. Neset 12.-14.11. Odda 20.11. Voss 26.-28.11. Førjulshelg Helgatun 05.12. Reksteren

Kjetil Fyllingen 26.-28.11. Førjulshelg Helgatun Torgeir Lauvås 17.-21.11. Fitjar Miriam Sakseid 05.11. Husnes 19.-21.11. Hausttreff Brandøy 03.-05.12. Adventshelg Helgatun 10.12. Leirvik UKS 11.12. Fitjar Ten Treff 31.12. Nyttårsfest Leirvik Kørner Høie 14.11. Gilje Ranveig Petterteig 20.11. Håvik

Arne Opsahl-Engen 14.11. Stord 19.11. Tysnes 27.12. Jondal 28.12. Samnanger

Liv Rolfsnes 05.-07.11. Yngsteshelg Brandøy 12.-14.11. Odda

Marit Stokken 30.11.-05.12. Tysnes

Norvald Ådnanes 20.11. Håvik Toril Langeland 15.12. Uskedalen

Jens Tveit 11.-14.11. Seimsfoss

Nina Karin Monsen Din lokale kristne forhandlar

’Inn i virkeligheten’ Biografien om Nina Karin Monsen

Kjærlighetsspråkene 5 minutter hver dag

Ny, flott andaktsbok frå Gary Chapman, mannen bak ’Kjærlighetens fem språk’

Kr. 298,-

Kr 348,-

Jarle Waldemar

’Du har gitt meg livet’

Ny CD, der Jarle har med seg CaroMilie og Emeline & Sunniva!

Ny CD frå Michael W.Smith ’Wonder’ Kr 199,-

Kr 199,-

Det er notehefte til CDen

www.sunnbok.no Tlf.: 53 41 20 01

Ny DVD med musikkvideoar!

Sjå www.sunnbok.no for meir omtale om desse produkta og andre ting vi har, og ver velkomen innom butikken på Leirvik til ein triveleg handel! Kjem du deg ikkje hit? Ring oss, så sender vi deg det du ynskjer! Indremisjonsvenen - Nr. 05 - 2010

11


B-BLAD Returadresse: Indremisjonskontoret Postboks 150 - 5401 STORD

www.indremisjonen.no LEIR I HAUS T??

NSE HAUSTKONFERA

??? Vi skal ha ma nge kjekke le irar både på Helgatun og Brandøy. Husk å meld a deg på ders om du vil vera med på ein av leirane våre! Ring til Indrem isjonskontore t tlf. 53 41 07 04 eller www.ind remisjonen.n o

PÅ HELGATUN

rin Kjølvik, 29. - 31. oktober psahl-Engen, Aud Ka O ne Ar r: ra ia le og se, Talarar me, Svein Bjarne Aa am Kv ut Kn , re m Kåre Johan Ha atunfolket. Eli Kolstad og Helg FØRJULSSAMLING - Jule isjonskontoret messa på Tysnes Påmelding: Indrem Tysnes bedehus, Våge, 19 . - 20. november tlf. 53 41 07 04 Fredag kl 19.00 - Laurda g no frå kl 11.00 n. isjone eller post@indrem Arn e Opsahl- Engen og Arne Lin dekleiv vert talarar. Song: ”Manna”, Marit Lindek leiv & Kjellaug Holtermann, m.fl Sal av mat, heimebakst, han darbeid , ved, boksal, mm Åresal – Loddsal

Julemesse på Bremnes 19. - 20. november Bremnes Ungdomsskule Mange flotte gevinstar på åresal, hovudtrekning, sal av varer, graut, kaffi og kaker. SunnBok har boksal.

Varer og gevinstar vert mottek

ne med takk.

Velkommen !

Arr: Tysnes støtteforening for

Fredag kl. 19.30 Møte. Andakt ved Karl Johan Hallaråker. Song ved Bremnes Kantori.

���KUngdomsLeiarKonferanse på Brandøy g

Barne- o n) ar 2011 (Friluftsmissione rs ne 15. - 16. janu g ai p m o C Air Kloster frå Open aktar.

Laurdag kl. 11.00 Bibeltime ved Karl Johan Hallaråker. Salet tek til etter bibeltimen.

Hartvig om and kreativt seminar g o itetar. ar tim el ib b har lovsong og aktiv i r ie le le o sk el y Bib e, Elevar frå Bildø vein Bjarne Aas S , er m le ed Litlabø -m R Marie Thuestad Leiarar elles: BU se Li , se es N ild , Ragnh Ådnanes Miriam Sakseid og Marit Hårklau

kl. 14.30 Familiemøte. Andakt ved Lise Marie Th. Litlabø. Hjarteleg velkommen innom på messa!

TEINSUN S E R Å K Å NY CD FR

D

en om Jesus “Det er song in song m som har vore livet...” ile så og seia he

d

Kåre Steinsun

Alt overskot

12

frå salet går

til “Åpne

Indremisjonen

nd. e i mange la

rfulgte kristn

beide for fo Dører” sitt ar

Indremisjonsvenen - Nr. 05 - 2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.