KAPITÁN DO NEPOHODY

Page 1


OBSAH

Kapitola 3 KOMUNIKACE

Úvod 6

Kapitola 1 PŘÍPRAVA

8

Principy námořního umění, způsobilost k plavbě Jak předcházet ohrožení osob Největší nebezpečí ohrožující plachetnici Příbřežní versus dálkové přeplavby Hranice bezpečnosti Kontrola plavidla před plavbou: trup, kotevní výstroj, motor, prostupy trupem, plynový systém, elektrický systém Bezpečnostní školení Bezpečnostní vybavení Plánování plavby Předpověď počasí Porozumění slapovým jevům

8 10 12 16 18

Kapitola 2 OVLÁDÁNÍ LODI

46

20 32 34 36 38 42

Komunikace na palubě, velení a týmová práce 46 Vedení posádky 48 Systém hlídek 50 Principy zamezení srážkám na moři 52 Důležitost vyváženého plachtoví 54 Refování 56 Jak si poradit s proudy a slapovými proudy 58 Plavba proti větru 62 Jak přežít špatné počasí, vlečné kotvy 66 Kotvení 72

76

VHF DSC vysílačka Vysílačka SSB AIS, GMDSS, Inmarsat-C NAVTEX a SafetyNET EPIRB, PLB (Personal Locator Beacon), MOB bóje, SART Jednotlivá písmena vlajkové abecedy, hláskovací abeceda, zavedené termíny, mezinárodní signální kód

78 82 84 86

Kapitola 4 VYBAVENÍ A ÚDRŽBA

92

Údržba motoru, filtry a náhradní díly Palivový systém, přívod vzduchu a tlak oleje Chladicí systém Elektrický systém Předcházení problémům s elektroinstalací Nářadí a náhradní díly Bezpečnostní a nouzová výbava Nouzové signály Záchranný ostrůvek Elektronika a přístroje Sítě elektronických systémů Sladkovodní systém Lékárničky první pomoci

94 98 100 102 106 110 112 122 124 126 132 134 138

Kapitola 5 NOUZOVÉ SITUACE

140

88 90

První pomoc na moři včetně běžných zdravotních pohotovostí 142 Selhání motoru 154 Nouzové kormidlo 162 Převržení lodi 164 Ztráta stěžně 168 Díra v trupu 172 Požár 174 Muž přes palubu (MOB) 176 Vysílání tísňového volání 179 Odtah lodi 182 Slovníček pojmů 184 Index 187


12 KAPITÁN DO NEPOHODY

PŘÍPRAVA

Prvním krokem, jak se vyhnout takovýmto potížím, je každodenní kontrola motoru, pevného lanoví a další výbavy. Tím můžete předejít selhání poškozené výbavy.Navíc vám to pomůže lépe poznat svoji loď a lépe porozumět, jak její různé systémy fungují.

13

TIPY Nezapomeňte velet Pokud se něco zásadně pokazí, vaše posádka u vás bude hledat ujištění, že podnikáte aktivní

Pokud selže některá část výbavy, je třeba si položit několik zásadních otázek, které vás následně povedou k dalším krokům: Kontrolní otázky před vyplutím

Největší nebezpečí ohrožující plachetnici 1. Kolize s pevnými objekty – zemí, skalou nebo jiným plavidlem Pevné objekty, jako jsou pevnina, skála nebo jiná loď, patří mezi externí nebezpečí, která je nutné identifikovat dlouho předtím, než začnou představovat problém.V první fázi je třeba si již při plánování plavby všimnout rizikových oblastí, jako jsou rušné trasy obchodních lodí či mělčiny. Ve druhé fázi pak musíte dbát na to, abyste se s nimi nedostali při plavbě do střetu. Druhý úkol je snadnější, pokud se váš plán plavby vyhýbá pevným nebezpečím. V případě lodní přepravy, která se odehrává ve vyhrazené oblasti, je dobré předvídat její nejpravděpodobnější trasy a oblasti vašeho bezpečného pohybu. To by mělo být za dobré viditelnosti jednoduché - ovšem ne již tak v noci nebo při snížené viditel­ nosti. Není zapotřebí mlha hustá jako mléko, aby vám zabránila spatřit jinou loď, dokud není na pár mil od vás. Například při přibližovací rychlosti 20 uzlů máte jen 6 minut k posouzení rizika kolize a podniknutí preventivních opatření. 2. Selhání klíčové techniky Existují četné příklady, kdy posádky plachetnic dokázaly překonat zásadní obtíže, jako třeba zlomený stěžeň či kormidlo, a dopluly do přístavu bez cizí pomoci. Nicméně selhání techniky má potenciál být silným demoralizujícím faktorem a mnohé posádky ztratí ve své plavidlo důvěru a opouštějí je, ačkoliv to není nezbytně nutné.

Plánování trasy před plavbou snižuje riziko nasednutí lodi. Pokud dojde k nejhoršímu, musíme umět rychle vyhodnotit situaci a podniknout pohotovou akci. p

q Pravidelné

kontroly klíčového vybavení lodi na palubě i pod ní umožňují vyřešit problémy dříve, než vám zkomplikují život.

●● Jedná se o výbavu, která vám usnadňuje život, například ovládání lodi, ale není naprosto nezbytná – nebo je pro provoz lodi nepostradatelná? ●● Pokud je nepostradatelná, je možné ji snadno vyměnit nebo nahradit?

Za povšimnutí stojí značný počet plachetnic, které musejí zachraňovat záchranné čluny po selhání motoru. Nefungující motor častokrát přiměje skippera i posádku k tomu, že ztratí důvěru ve svou loď více, než by bylo logické. Kromě pravidelné každodenní kontroly dbejte na to, aby servisní prohlídky probíhaly včas a motor byl v dobrém stavu. Také byste měli vědět, jak provést nejzákladnější opravy, včetně diagnostiky potíží při startování, výměny palivových filtrů, odvzdušnění palivového systému a výměny impeleru ve vodním čerpadle. Krátký kurz údržby lodních motorů je výhodnou investicí času i peněz. q Každodenní

kontrola oleje v motoru a chladicího systému může o pár minut zpozdit odplutí, ale pomůže předcházet selhání motoru na moři.

kroky, které udrží situaci alespoň částečně pod kontrolou. Ovšem stojí za zmínku, že silná velitelská pozice by vám neměla bránit využít při hledání řešení dovedností a zkušeností ostatních členů posádky.V mnoha případech budou v posádce lidé vybavení specializovanými dovednostmi nebo znalostmi, které jim pomohou vymyslet účinná řešení navzdory tomu, že třeba nemají dlouhou jachtařskou praxi. V náročných situacích dávám přednost tomu vysvětlit členům posádky, proč k problému došlo, jaký je aktuální plán a jaký bude náhradní plán, pokud se ten první ukáže jako neúčinný. Posádku také může značně uklidnit, pokud jim vysvětlíte, co pokládáte za nejhorší možný scénář a jak jej budete řešit, pokud nastane. Takovýmto přístupem dáváte najevo, že máte celkovou situaci pod kontrolou a zároveň pomáháte posádce docenit odolnost lodi.

q Udržovat

si dobrý výhled kolem je nutné vždy, bez ohledu na viditelnost. Loď přibližující se od zádi nevydává téměř žádný hluk a mohla by neopatrnou posádku překvapit.


22 KAPITÁN DO NEPOHODY

Kontrola takeláže

Důkladnou kontrolu takeláže, stěžně a ráhna je třeba provádět v pravidelných intervalech školeným odborníkem – obvykle jednou ročně, nebo v intervalech doporučených výrobcem. Inspekce zahrnuje vizuální kontrolu, občas doplněnou ultrazvukovým přístrojem tam, kde je třeba monitorovat a zaznamenat opotřebení pro příští kontroly. Inspekce má odhalit například praskliny v pevném lanoví, výchylku stěhů či ko­rozi. Kontroluje se i napětí stěhů a vantů, případně se upraví podle potřeby. Poté se vypra­ covává písemná zpráva, která uvádí veškeré stávající či potenciální problémy. Zhruba každých pět let by se měla provádět důkladnější kontrola pevného lanoví, což zahrnuje i jeho odstrojení. Můžete provést i inspekci prasklin pomocí nanesení barviva, která odhalí porušení povrchu pouhým okem nezjistitelné. q Pravidelná

kontrola takeláže je nezbytná. Je vhodné vyřešit jakékoliv problémy co nejdříve a vést záznamy o tom, co a kdy se udělalo.

PŘÍPRAVA

KONTROLNÍ SEZNAM ●● Paluba – zkontrolujte závlačky, závitové spoje, opotřebení či poškození kroucených ocelových lanek, praskliny takeláže, rezavé skvrny, stav kladek u paty stěžně, vychýlení výtahů, opotřebení výtahů, stav předního stěhu ●● Vrchol stěžně –výtahové kladky se volně otáčejí a vypadají v pořádku, vložky a závlačky také v pořádku, elektrické kabely jsou správně při­pojeny a neodřené, světla fungují, šekly výtahů jsou v dobrém stavu, vějička a windmetr správně fungují ●● Přední stěh – rolfok funguje, výtah plachty vede ve správném úhlu k otočnému vozíku rolfoku, zkontrolujte opotřebení výtahů na kladkách a průvlacích, zkontrolujte vozíky, otvor čepu na upínacím oku(tang, nerezový plech s dírou, kam se upínají lanka) pro přední stěh na stěžni, korozi kolem úponů takeláže na stěžni, závitové spoje, ověřte, zda z nerezového lana nevykukují předřené provazce a nejeví známky prasklin či koroze ●● Vanty a kování na stěžni - z nerezových lan nevykukují předřené dráty, nejeví známky prasklin podél ohybů, žádné známky rezivých skvrn, terminály tvaru T u vantů mají patřičné západky nebo zástrčky, které je drží ve stěžni, nedochází ke korozi kolem upínacích ok na stěžni, závitové spoje jsou v pořádku, napínáky zajištěny závlačkami ●● Sálingy – žádné viditelné známky prasklin, upevnění v pořádku, beze známek rezivých skvrn či předřených provazců nerezových lan, světla fungují, elektrické kabely jsou správně připojeny, žádný oděr, žádná koroze ●● Stěžňový jezdec s hákem na hlavní plachtu (gooseneck), kiking a spojovací kování – hle­dejte známky koroze, závlačky nesmějí poškozovat plachtu, spoje drží, nepozorujeme známky extrémního opotřebení či průtahu kování ●● Třmeny pro úchyt vantů – hledejte výrazné opotřebení distančních podložek, změnu tvaru podle úhlu vantů, známky prasklin na úrovni paluby, zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněny v podpalubí k trupu ●● Oko pro spinakrový peň –spoje do stěžně pevné, nejeví známky koroze kolem otvorů pro spoj do stěžně ●● Izolace – hledejte známky poškození umělo­hmotné izolace slunečním zářením, zkontrolujte, zda je anténa bezpečně upevněna a v dobrém stavu

23

přední stěh

horní vanty

zadní stěh

hledejte známky koroze

sáling dolní vanty

stěžňový jezdec s hákem na hlavní plachtu

kování pro kiking

hledejte známky koroze

p Hlavní

součásti stěžně. Neponechte nic náhodě a pro­ vádějte pravidelné vizuální kontroly, aby vás nepostihlo selhání takeláže. q Rolfok

pro rolování přední plachty je třeba pravidelně promazávat – je to snadná, ale nezbytná práce

p Tyto

napínáky vantů vypadají v pořádku, ovšem levý z nich vykazuje známky koroze. Pozvěte si odborníka, aby jej prohlédl. q Zkontrolujte, zda

jsou všechny kladky správně zarovnány a hladce se otáčejí, aby nedocházelo k oděru průběžného lanoví. Tyto vypadají v pořádku.


26 KAPITÁN DO NEPOHODY

PŘÍPRAVA

TIPY

Kontrola před nastartováním motoru

●● Dostatečné množství paliva v hlavní nádrži a záložním kanystru. ●● Baterie jsou plně dobity. ●● Nikde neprosakuje olej, palivo ani voda. ●● Dostatečná hladina oleje v motoru. ●● Dostatečná hladina oleje v převodovce. ●● Těsnění průchodky hřídele je promazáno (pokud je to třeba). ●● Klínové řemeny neopotřebené, správně dopnuté. ●● Hadice v motoru nejeví známky prasklin či průsaku. ●● Impeler není opotřebovaný. ●● Palivový filtr není plný nečistot či vody. ●● Filtr chladícího slanovodního okruhu není zanesený. ●● Kohout pro vstup mořské vody do motoru je otevřený. ●● Dostatečná hladina chladiva ve sladkovodním okruhu (má-li jej motor). ●● Nikde nejsou uvolněné elektrické kabely.

Kontrola motoru za chodu

●● Chlazení mořskou vodou správně funguje. ●● Hadice chladicího a palivového systému neprosakují. ●● Nedochází k neobvyklým vibracím. ●● Řemen alternátoru není volný.

Kontrola motoru

Obecně vzato jsou lodní motory značně odolné, ovšem všechny potřebují pravidelnou kontrolu a údržbu, což je doporučeno i v manuálech vý­ robce. Selhání motoru je nejběžnějším důvodem záchranných akcí na moři, a to jak u motorových jachet, tak u plachetnic. Záznamy záchranářů do­kládají, že mnoha poruchám bylo možné pře­ dejít, kdyby byl motor správně před vyplutím zkontrolován. Pravidelná kontrola motoru pomáhá identifikovat problémy v rané fázi a tím snížit riziko selhání motoru. Existuje množství rozličných druhů plavidel a lodních motorů, takže je nezbytné mít na palubě manuál výrobce a servisní deník. Výkon motoru závisí na použití správného typu paliva, maziva a inhibitorů a je důležité dodržovat postupy pro jeho zazimování uvedené v manuálu. Zlaté pravidlo, které platí pro všechny motory, zní: provádějte pravidelné kontroly. Potíže s motorem na moři lze často napravit promyšlením pravděpodobných příčin a jejich řešení. Kvalitní manuál by měl popisovat,

p Černý

prach kolem alternátoru naznačuje, že u tohoto motoru není řemen alternátoru správně dotažený. To se dá snadno napravit dotažením podle pokynů v manuálu výrobce.

co dělat, pokud motor nechce nastartovat, pokud se startér neotočí, pokud se motor přehřívá, vibruje, nebo dělá nezvyklé zvuky. Skippeři, kteří jsou připraveni i na takové případy, jsou schopni vyřešit většinu problémů sami, aniž by museli volat pomoc.

Interiér

Stejně jako v motoru se i v interiéru lodi nachází četné systémy, které je třeba každoročně pečlivě kontrolovat, zda nedošlo k jejich opotřebení, poškození, nebo průsaku. Některé kontroly je třeba provádět i častěji než jen jednou ročně. Většinou to znamená nutnost dostat se do obtížně přístupných míst a lenivější námořníci proto tyto kontroly často zanedbávají.Ovšem pro klid duše a všeobecnou bezpečnost posádky je dobré se přemoci a tyto kontroly provádět. Předejdete tak potenciálně nebezpečným, často i katastrofálním situacím.

q Vodní

filtr a hladinu chladicího média ve sladkovodním systému je třeba pravidelně kontrolovat, stejně jako hladinu oleje.Vyčištění vodního filtru zabere jen pár minut, je to snadná, ale velmi důležitá práce. Zároveň zkontrolujte, zda v motorovém prostoru nedochází k úniku paliva, oleje, nebo chladicí kapaliny.

●● Mějte s sebou náhradní filtry, hadice a těsnění. ●● Mějte s sebou sadu nářadí. ●● Zkontrolujte, zda je na palubě manuál k motoru. ●● Seznamte se s postupem řešení nejběžnějších problémů s motorem.

q Selhání

gumového impeleru může způsobit přehřátí motoru a jeho poruchu.Všechny slušně vybavené lodě by měly mít na palubě náhradní impeler.

27


2 OVLÁDÁNÍ LODI Komunikace na palubě, velení a týmová práce Jako kapitán potřebujete mít dokonalý a neustálý přehled o všem, co se děje s lodí, včetně trimu plachet, navigace a pilotáže, blízkosti jiných plavidel, potenciálních poruch, změn počasí, stavu posádky atd.

V zásadě jde o výkonný dohled nad tím, co se děje jak na palubě lodi, tak v jejím okolí. Musíte také myslet dopředu, odvozovat, co pravděpodobně nastane a jak si poradit s problémy, které by mohly vyvstat. Nicméně mnoho začínajících skipperů má tendenci se aktivně držet řízení lodi – jinými slovy úkolů, které by měla plnit posádka. Pak je obtížné udržet si neustálý přehled o veškerém dění, který je nezbytný k bezpečnému vedení lodi. Namísto toho se ponoříte do aktuální činnosti, ať již je to vztyčování plachty, refování, nebo kormidlování. Když k tomu dojde, skipper může velmi rychle ztratit celkový obraz o situaci – o tom, co se děje kolem plavidla a dokonce i na něm. Nikdy nepodceňujte, do jaké míry dokáže zapojení do činností posádky umenšit skipperovu schopnost předvídat nastávající dění. Klíčový problém nastává, když dojde k něčemu neočekávanému během vykonávání aktuálního úkonu – například se zachytí refovací lanko či spíra při vztyčování hlavní plachty. Když se něco takového stane, je v lidské povaze soustředit se na aktuální úkon a vytěsnit všechno ostatní. Proto se může opravdu snadno přihodit, že se dvou či tříminutový úkol změní v práci, která pohltí celou vaši pozornost na deset či více minut, během nichž nebudete věnovat patřičnou pozornost okolí lodi. Za tu dobu může loď urazit téměř míli ze své předchozí pozice a můžete mít například těsně za zádí trajekt.


48 KAPITÁN DO NEPOHODY

OVLÁDÁNÍ LODI

Vedení posádky Pravidelné instruktáže jsou zásadní součástí efektivní komunikace na lodi, které pomáhají hladkému průběhu plavby. Zapojte do ovládání lodi všechny na palubě, včetně dětí. Zážitek z jachtingu tím učiníte pro všechny mnohem uspokojivější a zároveň tak zvýšíte šanci, že vaše posádka zůstane dobře motivovaným týmem i v případě zhoršení podmínek. I když jste začali formální instruktáží, velmi dobře víme, jak málo informací si dokážeme dlouhodobě zapamatovat. Proto je důležité před každým manévrem informovat všechny na palubě. Když zvedáte hlavní plachtu a všechno jde hladce, může vám připadat jednodušší udělat to sám.Vysvětlit celý postup však zabere jen několik minut: „Joe rozváže zajišťovací lanka směrem od zad­ ního konce ráhna dopředu, pak se postaví ke stěžni a připraví se tahat výtah nahoru. Jakmile se tam dostane, zpomalíme, já vypustím hlavní otěž a Claire obrátí příď proti větru. Až řeknu, Joe začne vztyčovat hlavní plachtu a Pete zajistí výtah zásekem tady nad schůdky.“ Takovéto prosté vysvětlení poskytne i těm, kdo mají minimální jachtařské zkušenosti jasný přehled o tom, co se bude dít a jaký budou mít úkol.Vy zároveň máte prostor dávat pozor a zachytit jakýkoliv problém v raném stadiu. Příprava a plánování To jsou klíčové úkoly skippera, které pomáhají identifikovat potenciální rizika a snižovat čas, který budete muset věnovat navigaci a pilotáži. Čas, který trávíte dole v podpalubí s nosem v mapách, pilotech a přílivových tabulkách je doba, kdy nemáte přehled o tom, co se děje na palubě. Součástí plánování plavby je takéujistit se, že máte na dosah všechny potřebné informace. I v případě, že vyrážíte na krátkou jednodenní plavbu a budete se vracet do domovského přístavu, byste měli mít jasný přehled o počasí a změnách přílivu pro daný den, stejně jako povědomí o lokálních omezeních a předpisech, které by se vás mohly týkat. Pro delší přeplavby je rovněž důležité mít záložní plán, ke kterému se uchýlíte v případě, že se situace nevyvíjí podle

q Zajistěte, aby

každý člen posádky věděl co dělat, když se loď připra­ vuje k jakémukoliv manévru.

p Dobrý

kapitán si s posádkou před vyplutím projde plán plavby pro daný den.

očekávání. Tento plán by měl zahrnovat záložní přístavy dostupné z vaší předpokládané trasy. Nedovolte událostem, aby vás předběhly Zkušený skipper myslí dopředu a je připravený na množství eventualit. Ovšem i tak mohou nastat situace, kdy se věci začnou odehrávat příliš rychle, a nastává riziko, že předstihnou schopnost kapitána vypořádat se s nimi. Běžným příkladem je náročná situace při pilotáži (vedení lodi nikoliv podle kurzu, ale „podle oka“ – pozn. překl.), zvláště v noci, kdy je zásadní rozpoznat, že loď se pohybuje rychleji, než stíháte navigovat. Samozřejmým řešením je zpomalit, což vám ve složité situaci občas nepřijde na mysl. Pokud snížíte rychlost například z 5 uzlů na 4, získáte mnohem více času na přemýšlení, než by naznačoval 20% rozdíl v rychlosti. Dokonce mohou nastat situace, kdy bude užitečné na chvíli loď úplně zastavit, abyste se zorientovali v situaci a mohli bezpečně pokračovat v plavbě. Různé strategie, jak získat v případě nutnosti čas, jsou tedy jedním z nejvýznamnějších prvků ve výzbroji skippera. Můžete například postavit loď do dryfu, zrefovat přední plachtu nebo otočit loď proti přílivovému proudu. (Pozn. red.: v britském kurzu RYA nám vtloukali do hlavy zásadu: Když nevíš kam pluješ, zastav! Už se mi to párkrát vyplatilo.) Tím vším se nesnažíme říci, že dobrý skipper by si neměl užít svůj příděl času u kormidla, podílet se na práci na palubě, když je loď na volné vodě, anebo například za plavby připravit jídlo.

49

Je však důležité neustále si uvědomovat, že tyto úkony jsou až na druhém místě za rolí skippera. Nicméně pokud se plavíte s nedostatečným počtem členů posádky, třeba jen s jediným dalším člověkem, jistě nastanou okamžiky, kdy se skipper bude muset více zapojit do ovládání lodi, což představuje problém navíc. Plavba s početně omezenou posádkou To je pro mnoho posádek obtížná situace. Ať již se rozhodujete plavit se převážně s partnerem, nebo máte děti, které jsou příliš malé, než aby mohly být platnými členy posádky a mohou dokonce za plavby potřebovat určitou péči. Pokud se plavíte s početně omezenou posádkou, budete si muset pro všechny manévry vyčlenit více prostoru a času a dbát na to, abyste si při každém úkonu našli chvilku zastavit se a roz­ hlédnout se okolo, nejlépe každou minutu. Takto si zachováte aktuální přehled o celkové situaci a nepřehlédnete nic důležitého, ať již na palubě lodi nebo v jejím okolí. Například zesílení větru vyžadující zrefování plachet, loď na kolizním kurzu nebo změnu větru, která by mohla vést až k neří­ zené halze. Je pravděpodobné, že se při vykonávání několika činností najednou budete na jednu z nich soustředit více než na ostatní. Digitální hodinky, které vám jednou za minutu hlasitě pípnou, jsou užitečnou pomůckou, která vám pomůže utvořit si návyk neustále kontrolovat loď a její okolí. q Nečekejte, že

nováček si u kormidla povede stejně jako ostřílený mořský vlk. Několik citlivých rad mu pomůže získat patřičné sebevědomí mnohem účinněji než neustálý příval příkazů.


66 KAPITÁN DO NEPOHODY

OVLÁDÁNÍ LODI

Jak přežít špatné počasí, vlečné kotvy Zdá se, že některé posádky zvládají špatné počasí snadno, zatímco jiné mají potíže, přestože se třeba plaví na lepších lodích. Jak se tedy dá náročné počasí co nejlépe zvládnout?

Výběr a trimování plachet

Ať již máte jakoukoliv loď, vytahané pytlovité plachty nutně vedou k tomu, že se vám špatné počasí bude zvládat hůře, protože poskytují slabší pohon vpřed a špatný tvar plachty vede k větším náklonům. Obdobně ostrojení, které neumožňuje snadné trimování plachet, také činí jejich správné nastavení obtížným. Nepodceňujte vliv těchto faktorů. Pro začátek uveďme, že podstatně ztěžují kormidlování a pohyb lodi je nepříjemnější. Bohužel plachty, které se navíjejí na rolfok, zvláště přední plachty s ochranným pásem proti UV záření, se nejvíce prověšují, když jsou silně zrefované. Proto stojí za to mít do špatného počasí menší kosatku, kterou lze vztyčit na samostatný vnitřní stěh. Takovou plachtu můžete vypnout velmi naplocho a výborně doplní správně nastavenou hlavní plachtu zrefovanouna druhý či třetí ref, což umožní lodi plachtit na téměř maximální výkon i v silném větru až do intenzity, která si vyžádá kosatku bouřkovou.

Využití motoru

Mnoho rekreačních plachetnic využívá motor, aby si ve špatném počasí pomohly lépe postupovat proti větru. Umožní jim to lépe ostřit proti větru a plout větší rychlostí s menším snosem. Může to být velmi efektivní strategie, zvláště pokud směřujete cca 20° ke zdánlivému větru se silně zrefovanou hlavní plachtou. Existuje zde ovšem potenciální problém, jelikož se jedná přesně o takové podmínky, kdy se zvíří všechny nečistoty v palivové nádrži. Proto se za špatného počasí celkem běžně ucpávají palivové filtry, zvláště u lodí, kde nádrž nebyla několik let čištěná. Na mnoha motorových jachtách a větších plachetnicích je běžné mít paralelně zapojený další filtr, což umožňuje přepnout během několika vteřin poté, kdy se první filtr ucpe.

TIPY p Plachtění

za špatného počasí je náročnou, ale také velmi povznášející zkušeností, pokud je na to posádka připravená a je dobře sehraná.

●● Zůstaňte na hluboké vodě – v mělkých oblastech se tvoří příkřejší a nebezpečnější vlny. ●● Refujte hlavní plachtu z návětrné strany a dbejte, aby posádka byla připoutaná. ●● Vytvořte geně větrný stín pomocí hlavní plachty, až ji budete potřebovat navíjet. ●● Sviňte genu včas, aby se vám v silném větru nezasekla. ●● Zrefujte, když se závětrná otěž potápí do vody, na kormidlo působí příliš silný tlak, nebo pokud je posádka unavená. ●● Při plavbě po větru za silného větru použijte kontraotěže na obou stranách lodi. ●● Vypracujte si spolehlivý systém vztyčování bouř­ kových plachet a procvičujte jej za slabšího větru.

67


184 KAPITÁN DO NEPOHODY

SLOVNÍČEK POJMŮ

Slovníček pojmů

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System.

AIS Automatic Identification System, používá se k identifikaci a monitorování obchodních plavidel a k výměně dat s blízkými loděmi.

Gooseneck Univezální úchyt na stěžni, který napojuje ráhno na stěžeň.

Anoda Kovový předmět, běžně vyrobený ze zinku, který se připevní na trup a chrání kovové části lodi a motoru (šroub, hřídel) proti korozi, využívá principy elektrolýzy. AVS Angle of Vanishing Stability, úhel mizející stability – tedy úhel náklonu, kdy se vyrovnávací moment lodi rovná nule a ona se již nevrátí stěžněm nahoru. Backing Anglický pojem pro vítr, jehož směr se stáčí proti směru hodinových ručiček. Bezan Zadní stěžeň na jole a keči. Dakron Druh polyesterových vláken, ze kterých se běžně dělá plachtovina. Driftování, také snos Vzdálenost, o kterou snese proud loď ze směru za daný časový úsek. Dryft Loď se zastaví stočením proti větru tak, aby se kosatka prolomila na „nesprávnou“ stranu, hlavní plachta a kormidlo se stočí do závětří. Dyneema Velmi lehké a pevné syntetické lano, které se často používá na výtahy a zadní stěhy. EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon, nouzová bóje vysílající v tísni polohu lodi, aktivuje se manuálně nebo hydrostatickou spouští po pádu do vody. Gena Velká přední plachta, která zasahuje za stěžeň.

GRIB Datový soubor, GRIdded Binary data file, používá se k přenosu údajů o počasí prostřednictvím internetu. Halza Obrat lodi, kdy záď prochází proti větru, umožňující přehodit plachtu na druhou stranu. Hydrogenerátor Zařízení, které využívá rychlost lodi k otáčení vrtulkou a produkuje tak elektrický proud. Chart datum Základní rovina, od které se udávají hloubky dna a výšky pevniny, vystupující za odlivu – pod minimální výškou hladiny za odlivu ve springu. Inhibitor Aditivum přidávající se do palivové nádrže, aby chránilo palivový systém lodi před korozí. Izobara Linie spojující místa na meteorologické mapě o stejném atmosférickém tlaku. Jackstay, záchranné lano Pevně napnutý drát či popruh vedený kolem celé paluby, ke kterému si posádka může přivázat harnesy. Jola Loď se dvěma stěžni, na níž je zadní stěžeň umístěn až za kormidlem. Keč Loď se dvěma stěžni, na níž je zadní stěžeň umístěn před kormidlem. Kiking Zařízení, které stahuje ráhno dolů, aby se zploštila hlavní plachta a ráhno se nezvedalo. Může být ve formě lanka nebo tyče.

Kontraotěž Pomocné lano, kterým se uvazuje ráhno, aby nekontrolovaně nepřeletělo při plavbě na zadní vítr. Křižovat Provádět střídavé obraty proti větru tak, aby loď nastoupala směrem k cíli, který leží přímo proti větru. Laminátové plachty Laminátové plachty mají více vrstev materiálu o různých charakteristikách, jejichž kombinace brání průtažnosti. Lík Zadní hrana plachty. Loxodroma Linie, která protíná všechny poledníky ve stejném úhlu na mapě v Mercatorově projekci. Nikoliv nejkratší trasa. Měnič Zařízení, které mění stejnosměrný proud na střídavý, potřebný k napájení elektrických spotřebičů. Multimetr Elektronické měřící zařízení k měření napětí, proudu a odporu. Napínák Zařízení, jehož zašroubováním nebo vyšroubováním dopínáte napětí vantů, stěhů a lodního zábradlí. Návětrná strana Ta strana lodi, odkud vane vítr. Návětrnost Loď pod plachtami má tendenci stáčet se proti větru. Mírná návětrnost je považována za pozitivní vlastnost lodi. NAVTEX (Navigational Telex) Poskytuje informace o počasí a bezpečnosti plavby až do 200 nm od pobřeží. Neap Období, kdy je rozdíl hladiny mezi přílivem a odlivem nejmenší a proudy nejslabší.

185

Odpadnout Změnit kurz směrem od větru. Penetrační zkouška Inspekční test za pomoci barevné kapaliny, která se aplikuje na povrch a proniká do spár, prasklin a dutin v povrchu. PLB Personal Locator Beacon. Osobní záchranná bóje. Pomocné kotevní lanko (trip line) Lanko s bójí, které se používá k uvolnění kotvy ze dna. Přelivy Zvířené neklidné moře, způsobuje to náhlá změna výšky mořského dna. Tento efekt vzrůstá v silných přílivových proudech. Přílivový proud Proudění vody způsobené nárůstem a poklesem hladiny za přílivů. Působiště vztlaku Geometrický střed té části trupu, která je pod čarou ponoru. Resuscitace, CPR Nouzový postup zahrnující stlačování hrudníku a dýchání z úst do úst, jehož smyslem je zachovat základní životní funkce. SART Search and Rescue Transponder. Snos Driftování lodi do strany, vytváří rozdíl mezi směrem, kam plavidlo směřuje a směrem, kterým skutečně pluje.Je způsoben větrem opírajícím se do boku lodi. SOLAS V Pátá kapitola Mezinárodní úmluvy o zabránění srážkám na moři. Spring Období, kdy je rozdíl hladiny mezi přílivem a odlivem největší a proudy nejsilnější. Těžiště Myšlený bod, kde se soustředí působení hmotnosti plavidla.


186 KAPITÁN DO NEPOHODY

INDEX

Transceiver Zařízení, které v sobě kombinuje vysílač i přijímač. Transduktor Převodník, elektrická součástka využívaná v měřících zařízeních (hloubkoměr, rychloměr, windmeter), která převádí signál z jedné formy energie na jinou. Transponder Rádiový odpovídač, zařízení, které záchranné služby využívají k určení polohy – vyšle signál v reakci na radar záchranného člunu. Tranzit Dva předměty jsou viditelné na jedné přímce za sebou. Trysail Malá plachta určená do špatného počasí, za velmi silného větru nahrazuje hlavní plachtu. Tyčová bóje Plovoucí tyč s vlaječkou, která se přivazuje k záchrannému kruhu, aby byla poloha postiženého lépe vidět. Veering Anglický pojem pro vítr, jeho směr se stáčí po směru hodinových ručiček. Vlečná (vodní) kotva Objekt vlečený za lodí, který má snížit její rychlost za bouřlivých podmínek.

Vysokostěžňové oplachtění Druh ostrojení plachetnice, kdy přední stěh sahá až na vrchol stěžně. Výška přílivu Vertikální vzdálenost mezi skutečnou výškou hladiny a údajem na mapě (chart datum). Vyostřit Změnit kurz směrem k větru. Waypoint Bod na trase plavby, kde se mění kurz nebo je jinak významný, běžně se využívá pro plánování tras v elektronických zařízeních. Závětrná strana Opačná strana lodi než ta, odkud vane vítr. Závětrnost Plachetnice má tendenci při plavbě na plachty odpadat od větru; pokládá se to za nebezpečnou vadu lodi. Zdánlivý vítr Vítr, který cítíte na lodi, je kombinací skutečného vanoucího větru a větru generovaného pohybem lodi vzduchem vpřed. Zlomkové oplachtění Druh ostrojení plachetnice, kdy je přední stěh upevněn ke stěžni mezi sálingy a vrcholkem stěžně, nikoliv úplně na vrcholu.

Vyrovnávací moment Síla působící na nakloněnou jachtu, aby se opět vzpřímila.

CHARTER LODÍ PO CELÉM SVĚTĚ ubytování na horách Kontakt: www.kapitankatravel.com

Rejstřík A ahull 69, 71 AIS (Automated Identification System) 35, 76, 84, 127 almanach 42, 44, 74 alternátor 27, 95, 97, 154, 161 anoda 100 anténa 82 anténa 82 autokormidlo 130–1 autopilot 130–1, 162 B backing 39, 63 barometr 35, 38, 41 baterie 31, 95, 101, 102–3, 108, 156, 160 domestik 95, 101 kapacita 104 kontrola 31 monitor 106, 107 nabíjení 104, 106 problémy 160–1 proudový odběr 104, 105 start motoru 95, 101 údržba 104 ukončení 101 vybití 102, 104 Beaufortova stupnice .41 bezpečnost brífing 32–3 cvik 32, 166 harnesy 34, 35, 118–9 seznam 33 vybavení 32, 34–5, 112–3 bilge pumpa 16, 34, 35 bocmanská sedačka 35 bouřkové plachty 16, 35 Bowden, Mark 167 C centrum vztlaku 164–5 Clipper Round the World Race 170 Colregs viz International Regulations for Preventing Collisions at Sea COSPAS/SARSAT 88 CPR (resuscitace) viz První pomoc člunek 11

187

diesel bug 94, 95 dílek kompasu 60, 63 dryft 48, 68, 69, 71, 118, 133, 140, 166 E elektrický systém 20, 31, 34, 35, 94, 95, 102–7 hledání chyb 108 kabely 31, 101, 102, 175 problém s 106, 108–9 elektrolýza 15 elektronika 126–133 koncový odpor 132 NMEA0183 132 NMEA2000 132 síťový systém 132 Enhanced Group Call (EHC) 87 EPIRB (emergency position indicating radio beacon) 34, 35, 88–9,112, 122–3, 125, 166, 167, 183 FleetNET 87 fonetická abeceda 76, 90 G gelcoat 20 genoa 53, 55, 64, 65 lík 64 rolfok 67 GMDSS (Global Marine Distress and Safety System) 39, 76, 81, 85, 86, 179 gooseneck 22, 56 GPS (Global Positioning System) 34, 35, 60, 79, 84, 88, 89,128–9 ruční 109, 125, 133, 183 grab bag 34, 35, 124–5, 166, 183 obsah 125 GRIB (gridded binary) files 38, 82, 83 H Hall, Brendan 170 halza neplánovaná 11, 68, 162, 168, 178 HAM radio 83 hašení 174–5 tipy 174 vybavení 34, 35, 112, 174 hlavní lukna 16, 56, 118, 142 hlavní plachta 54, 65, 68 cunningham 54, 56 outhaul 54, 56 refování 54, 56, 64, 66, 67 hlavy zranění 8, 11


188 KAPITÁN DO NEPOHODY hloubkoměr 128–9, 132 Hluchý odliv (Mean Low Water Springs) 43 Hluchý příliv MLWN (Mean Low Water Neaps) 43 Hudson, Richard 178 hydrogenerátor 107, 134 hypotermie 8, 10

INDEX

kurz proti dnu 63 kýl 20 L

chart datum 43

LED světla 104, 105 lodní kanál 12, 36, 52 log 132 logbook 36, 37 Long Range Certificate (LRC) 81

I

M

impeler 13, 27, 95, 96, 97, 100, 154, 158–9 Inmarsat C 38, 85, 86 International Life-Saving Appliance (LSA) Code 138 International Maritime Organization (IMO) 87 International Regulations for the Prevention of Collision at Sea (IRPCS) 18, 52, 76, 179 isobary 40

mapový plotter 84, 128–9, 133 software 109 mapy 36, 38, 42, 43, 44, 48, 74, 128, 133 aktuální 36 elektronické 128 synoptické 40 tlakové 39, 41 vysychající výška 43 Maritime & Coastguard Agency (MCA) 126 MAYDAY 81, 122, 174, 179–80 mělčina 18 Mezinárodní certifikát kompetence 36 Mezinárodní ledovcová hlídka 87 Mezinárodní tabulka signálů (ICS) 91 mlha 39 MMSI (Maritime Mobile Service Identity) 81, 84 mobilní telefon 83, 167 mořská nemoc 8, 10, 14, 51, 142, 152 léky 152 tabletky 33, 152 motor alternátor 154 anoda 100 dodávka vzduchu 98 elektrika 101, 160–161 filtr slané vody 100 hadice 27, 95, 97 chladící medium 27, 95, 154 chladící slaná voda 100 chladící systém 92, 94, 100–1, 154 chladící systém problémy 158 kontrola 13, 20, 26–27, 95, 155 ložiska klikového hřídele 99 náhradní díly 97 nemrznoucí směs 97 nepřímé chlazení 100 olej 95, 99, 154 olejová pumpa 99 olejový filtr 96, 99, 154 problémy při startování 160–161 přehřátí 154

CH

K kolize riziko 12, 52 zabránění 12, 52–3, 76, 84 kompas 133 elektronický 130 gyro 130 náměrový 34, 35, 60, 123 komunikace 76–91 kontrola plavidla 20 kormidelní kurs 60, 61 kormidlo kontrola 20 ztráta 162–3 kormidlování chybné 162–3 kosatka 64, 65, 68 bouře 65, 67, 169 těžké podmínky 65 kotevní systém 16, 20, 24–5 kotva admirálská 72, 73 Bruce 72, 73 CQR 72, 73 Danforthova 72, 73 delta 72, 73 řetěz 24, 25, 72, 73, 75 řetězovka 73 tažení 72, 75 typy 24,72 uskladnění 24 kotvení 24, 25, 72–5

převodový olej 97, 154 přímé chlazení 100–101 startér 160 termostat 100 tlak oleje 95, 98–9, 154, 156 údržba 92–101 vedení 95 výměník 95, 100 vzduchový filtr 96, 98, 154 závady 13, 26, 96, 154–61 motor sailing 65 MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) 83 MSI (Maritime Safety Information) 38, 39, 81, 85, 86–87 multifunkční displej (MFD) 128 multimetr 160 Muž přes palubu (MOB) 11, 33, 118, 122, 140, 176–7, 178 bóje 89 cvik 176 tipy 177 záchrana 176–7 N náhradní díly 110–1 napětí zadního stěhu 54 nářadí 126–30, 132 kalibrace 130 nástroje elektrické 111 motorové 97, 111 multimetr 97 obecné 110 oprava plachet 111 takeláž 111 navigace 133, 140 aplikace 133 nebezpečná 109 noční 53 software 109 světla 53 NAVTEX 35, 38, 82, 86–7 Nelson, Graham 171 nouzová anténa 169 nouzová kormidelní páka 16, 162 nouzové kormidlo 162–3 nouzové ošetření 142–153 prevence 142 nouzové signály 33, 78, 122–3 nouzové světlice 181 nouzové volání 80, 172, 179–81 nouzový signál 76, 81, 181

189

O opálení 8, 10, 147 opuštění lodě 183 osmóza 20 otěže hlavní plachty 11, 54 ovládání lodě 46–75, 140 P palivo filtr 13, 27, 65, 66, 95, 96, 97, 98, 154, 155, 158 chcípák 94 nádrž 98, 154 odvzdušňovací šroub 158 problémy 158–9 systém 13, 92, 98, 155 uskladnění 14 vodní separátor 96, 98 vstřikovací čerpadlo 158 PAN PAN nouzový signál 81, 122, 179–80 pfd (personal flotation device) 112, 113 pilotáž 46, 48 písečná lavice 44, 61, 70 plachtění v noci 53 plachty dakron 55 hlavní viz hlavní plachta laminátové 55 refování 54, 56, 131 trimování 66, 67, 131 tvar 54, 56, 57 plavba do návětří 62, 63 plavba s málo početnou posádkou 49 PLB (personal locator beacon) 34, 35, 88–9, 112 plyn alarm 30, 175 bakista 30 láhev 30 odvod 30 systém 20, 30, 174, 175 únik 175 uskladnění 30, 33 počasí barometrický tlak 39, 41 cirrus 38 cirrus stratus 38 cumulonimbus 38 cumulus 38 fronta 38, 39, 40 mořská bríza 38, 41 nimbo stratus 38 níže tlaková 38


190 KAPITÁN DO NEPOHODY okluzní fronta 40 předpověď 38–41 strato cumulus 38 studená fronta 38, 39, 40, 69, 71 synoptická mapa 40 teplá fronta 38, 40 těžké 66–9 tlak nízký 40 tlak vysoký 40 porucha vybavení 12 potopení 14, 15 požár důvody 174–5 hasicí přístroje 174–5 prevence 14, 175 riziko 8, 14 rouška 174 typy 174 práce s posádkou 48 prevence 11, 67 propeler anoda 20 hřídel 20, 27 list 20 kontrola 20 průvodce 48, 60 první pomoc 140 AVPU stupnice 144 CPR (resuscitace) 143, 144, 178 dušení 148 hypotermie 149 krvácení 146 kurzy 142 lékárnička 34, 35, 125, 138–9 lékárnička, na moře 139 lékárnička, údržba 138 lékárnička, základní 139 podvrtnutí 150 prvotní ohledání 143 sekundární ohledání 145 spálení od slunce 147 stabilizovaná poloha 144 šok 147, 153 tonutí 148 úpal 147 určení místa 150 úžeh 147 vnitřní krvácení 146 zlomenina 150 zranění hlavy 151 zranění krku 151 zranění páteře 151 přední plachta 54, 55, 66, 68

INDEX

refování 64 přední stěh 22, 65 přelivy 16, 36, 60, 166 přeplavby plán 32, plánování 36–7, 48, 61 převržení 164–66 příliv 36, 38, 42–3, 44, 58, 74, 75 příprava 8–45, 48, 140 R radar 35, 84, 89, 126–7 ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) 127 radarový odražeč 34, 35, 126 aktivní 126 ráhno, nebezpečí 142, 178 Recreational Craft Directive (RCD) 164 refování 54, 56, 67 refování do stěžně 56 Royal National Lifeboat Institution (RNLI) 116, 141, 171–2, Royal Yachting Association (RYA) 142 S sálingy 22 SART (search and rescue transponder) 35, 89, 125 satelitní telefon 83, 169 search and rescue (SAR) 88–9, 179 sextant 133 Short Range Certificate (SRC) 76, 81 schéma rozdělení plavby 52 signální vlajky 76 Skočný odliv MHWS (Mean High Water Springs) 43 Skočný příliv MHWN (Mean High Water Neaps) 43 sladká voda systém 134–5 slapový jev atlas 42, 44 brána 61 cyklus 43 proud 60 proud 36, 42, 43, 44, 58, 60, 63, 74 předpověď 37 přeliv 36, 60 voda 42 výška 36, 61 sledování 32, 50–1 smartphone 109, 129, 133 solární generátor 102, 134 solární panely 103, 107 SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 138 SOLAS V 34, 126

spánkový cyklus 50, 51 spinakr 118 spinakrový peň 22, 166, 169 SSB rádio 35, 38, 76, 82, 169 stabilita 164 stáčení větru 39, 63 stěh 22 stěžeň 56 světlice 34, 35, 53, 109, 112, 122–3, 125, 183 bílé ruční světlo 123 červená padáčková světlice 123 červené ruční světlo 123 nouzové světlice 181 oranžový kouř 123 systém sledování 36, 50, 149 T tablet 109, 129, 133 takeláž napětí 22 kontrola 13, 20, 22–3, 168 zátěž 14 těžiště 164–5 trajsejl 68, 169 trup čištění 64 díra 172–3 dřevěný 20 hliníkový 20 kompozitový 20 kontrola 20 ocelový 20 U UGrib 38 úhel mezní stability 164 UKHO (United Kingdom Hydrographic Office) 36 únava 8, 10, 14, 50, 149 uplutá vzdálenost 129, 133 V vanty 168 ventily 20, 27, 28–9, 32, 154, 172 kulové 28 válcové 29 údržba 28–9 VHF anténa 80, 84 dosah 80 kanály 81, 84

191

licence 80, 81 rádio 38 ruční 79, 125, 133, 183 VHF DSC radio 38, 76, 78–81, 83,122 nouzové postupy 179–81 vinšna 11, 33, 56 zacházení 142 vítr generátor 102, 107 nářadí 132 na pobřeží 70 osciluje 63 změna 62, 63, 69 vítr na moři 18 vítr na pobřeží 18, 61 vlek 182 vodní filter 27, 154 vodní kotva 35, 66, 69, 71, 125, 166, 175, 182 vodní nádrž 134–5, 136 vodní pumpa 136 voltmetr 106, 108, 109 vysílač 15 výtlak 164 výtrhová pojistka 34, 35 W weatherfax 82 Windguru 38, 40 Z zadní stěh 82 záchrana helikoptérou 183 záchranná vesta 11, 34, 35, 112–3, 166, 174, 178 bombička 116 péče 116 samonafukovací 119, 178 světlo 115 údržba 116–7 vztlak 114 záchranné pomůcky 112, 113 záchranný ostrůvek 34, 35, 89, 112, 124, 166, 167, 175, 183 obsah 124 specifikace 124 vypuštění 183 záložní plán 37 závětrné pobřeží 70, 74 závětří 62, 66 zdánlivý vítr 11, 56, 66, 107 zlomení stěžně 168–9