Page 1

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1


ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GENEL ESASLARI MADDE 43b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre  Yazılı sınavlar,  Uygulamalı sınavlar,  Performans çalışmaları ve  Projelerden alınan puanlara göre tespit edilir. 2


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GENEL ESASLARI MADDE 43-

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler,  Ders ve etkinliklere katılım ile  Performans çalışmalarından oluşur. 3


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GENEL ESASLARI MADDE 43f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır.

4

Ölçme aracının özelliğine göre;  Cevap anahtarı,  Dereceli puanlama anahtarı ya da  Kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GENEL ESASLARI MADDE 43-

g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

5


PUANLA DEĞERLENDİRME MADDE 44-

6

Puan

Derece

85,00-100

Pekiyi

70,00-84,99

İyi

60,00-69,99

Orta

50,00-59,99

Geçer

0-49,99

Geçmez


YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR MADDE 45a) Haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden;  Üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.  7

Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir.


YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR MADDE 45-

b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. 8


YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR MADDE 45

9

Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir.

Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.


YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR MADDE 45-

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. 10


YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR MADDE 45d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır. e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır 11


YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR MADDE 45f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.

12

Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir,


YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR MADDE 45g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır. 13


YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR MADDE 45-

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir. 14


SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 47(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar. 15


SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 47(3) Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır.

16

Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.


SINAVLARA KATILMAYANLAR MADDE 48(1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. 17


SINAVLARA KATILMAYANLAR MADDE 48(2) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması veya projesi kabul edilir. 18


SINAVLARA KATILMAYANLAR MADDE 48(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. 19


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI MADDE 49-

(1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar. 20


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI MADDE 49(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir. 21


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI MADDE 49-

(3) Sınav, performans çalışması ve projelerle ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır. 22


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI MADDE 49-

(4) Öğretmen tarafından yapılan yeni değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir. 23


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI MADDE 49İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince ders öğretmeninin dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir. 24


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI MADDE 49(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

25


PERFORMANS ÇALIŞMASI, PROJE VE DİĞER ÇALIŞMALAR MADDE 50(1) Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

26

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.


PERFORMANS ÇALIŞMASI, PROJE VE DİĞER ÇALIŞMALAR MADDE 50-

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. 27


PERFORMANS ÇALIŞMASI, PROJE VE DİĞER ÇALIŞMALAR MADDE 50(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir.

28

(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.


DÖNEM PUANI MADDE 51-

29

(1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması puanının/puanlarının, c) Varsa proje puanının, aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.


DÖNEM PUANI MADDE 51-

(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. 30


DÖNEM PUANI MADDE 51-

Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir. 31


DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA MADDE 56-

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

32


ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE PROJE VE PERFORMANS ÇALIŞMALARI

33


ÖLÇME

VE DEĞERLENDİRME NEDİR?

Ölçme: Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesidir.

Değerlendirme: Bir niteliği, bir özelliği gözlemek, gözlem sonuçlarını bir ölçütle veya ölçütlerle karşılaştırıp bir karara varılması işlemidir. 34


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NEDİR?

35

Eğitimde hangi amaçlarla değerlendirme yapılmaktadır? 1. Eğitim programının değerlendirilmesi 2. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi 3. Öğrenme eksikliklerinin değerlendirilmesi 4. Öğretmenin (öğretimin) değerlendirilmesi 5. Hazır bulunuşluk düzeyinin değerlendirilmesi 6. Rehberlik amacıyla yapılan değerlendirme (ilgi ve yeteneklerin değerlendirilmesi)


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Velinin Değerlendirmesi (Portfolyo, Gözlem Formları) Akran Değerlendirmesi

c Sınavlar / Testler vb. Öğretmen Değerlendirmesi

36 Öz Değerlendirme


SORULARIMIZ NEYİ ÖLÇÜYOR?

37


Ölçme ve Değerlendirme Araçları Klasik Değerlendirme

Uzun Cevaplı Sorular Kısa Cevaplı Sorular

Süreç değerlendirme

Performans Görevi

Proje Ödevleri

Çoktan Seçmeli Testler

Farklı türden soruların Oluşturduğu yazılılar

Öğrenci Ürün Dosyaları (Portfolyo) Rubric, Gözlem Formları, Akran Değerlendirme Formları, Grup Değerlendirme Formları, vs.

38


39


PERFORMANS GÖREVİ

Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır.

40


PERFORMANS GÖREVİ

41

Performans görevleri; öğrencilere derslerde kazandırılması düşünülen; Eleştirel düşünme, Problem çözme, Okuduğunu anlama, Yaratıcılığını kullanma, Araştırma yapma gibi üst düzey zihinsel becerilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesini sağlayacak çalışmalar olarak planlanmalıdır.


PERFORMANS GÖREVİ

Performans görevleri bir derste her öğrenciye aynı konu olarak verilebileceği gibi, öğrencilere bireysel ya da grup olarak farklı görevlerde verilebilir. 42


PERFORMANS GÖREVİ

Performans görevi sayısı öğretmen tarafından (Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarında) belirlenecek.

43

Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinde performans görevleri başlı başına bir değerlendirme aracı olarak kullanılır.


PERFORMANS GÖREVİ

Performans görevi çalışmalarında araştırma, inceleme, malzeme temini gibi hususlar ders saati dışında yapılabilir. Ancak, ürün ortaya koyma ve sonuçlandırma çalışmaları sınıfta öğretmen gözetiminde yapılacak. 44


PERFORMANS GÖREVİ Performans çalışmaları olarak; a)Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. )

b)Sergi oluşturma, c) Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme, 45

d)Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme,


PERFORMANS GÖREVİ e) Bir yolculuk için verilen zaman ve bütçe sınırlamalarıyla yolcu rehberi geliştirme, f) Bir haritadan sonuçlar çıkarma, g) Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme,

46

h) Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme,


PERFORMANS GÖREVİ ı) Müzik veya resim çalışmalarını, ait oldukları döneme veya kültüre göre sınıflandırma. i) Bir konuyla ilgili afis, poster, broşür vb. hazırlama, j) Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme, 47

k) Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma,


PERFORMANS GÖREVİ l) Deney yapma,

m) Tanıdığı bir kişinin biyografisini yazma, n) Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma, 48

o) Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb &&&


DERS İÇİ PERFORMANSI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Sınıf içi etkinliklere katılma, derse hazır gelme vb. durumlarla ilgili olarak, Gözlem Formları ve Kontrol Listeleri kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi, 2. Bu değerlendirme araçları her etkinlik sonunda veya öğretmenlerin uygun görecekleri etkinlik ya da tema/ünite sonunda ve uygun görülen sıklıkta kullanılır. 49

3. Performans Görevi çalışmaları, 4. Ürün dosyaları, &&&


DERS İÇİ PERFORMANSI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 5. Bu değerlendirme araçlarından alınan puanların aritmetik ortalaması “PERFORMANSI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR” puanı olarak not çizelgesine işlenir. 50


DERS İÇİ PERFORMANSI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 6. Öz Değerlendirme, Akran ve Grup değerlendirme formları not vermek amacıyla kullanılmaz. Burada amaç, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve gelişimleri hakkında kendilerine geri bildirimde bulunmaktır. 51

&&&


DERS İÇİ PERFORMANSI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

52

Ders kitapları arkasında yer alan ölçme değerlendirme formları örnektir. Öğretmenler aynısını kullanmak zorunda değillerdir. Aynı amaca hizmet edecek farklı formlar kullanılabilir. Bu formların kullanılma sıklıkları öğretmen tarafından (Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarında) belirlenir. Elde edilen veriler, eğitim öğretim sürecinin yeniden planlanmasında, öğrenci gelişimlerinin takibinde kullanılır.


PROJE ÖDEVİ Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans görevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. 53


PROJE ÖDEVİ Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir.

54

Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir


PROJE ÖDEVİ 1. Öğrenciler ders ya da derslerden bireysel ya da grupça, proje ödevi hazırlayacaklar. 2. Aynı dersten veya başka derslerden istemeleri halinde birden fazla proje ödevi hazırlayabilirler. 55

3. Projeler teslim edildikleri ders ve yarıyılda değerlendirilecekler.


PROJE ÖDEVİ

4. Öğrencilerin hazırlayacakları proje ödevleri sınıf veya şube rehber öğretmenleri tarafından belirlenecek. Bunun için, proje konuları öğretmen tarafından (Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarında) belirlenecek. 5. Proje ödevleri verilirken yerel imkanlar dikkate alınacak. 56


PROJE ÖDEVİ

6. Grupça hazırlanacak projelerde grupların heterojen dağılımına özen gösterilecek. Grupta görev dağılımı yapılacak ve proje aşamaları planlanacak. 7. Projenin her aşaması öğretmen tarafından değerlendirilerek, geri bildirim verilecek. Yöneltme yapılacak. 57


PROJE ÖDEVİ

8. Proje ödevleri için yönerge ve bu yönergeye uygun dereceli puanlama anahtarı hazırlanacak. Projenin değerlendirilmesi dereceli puanlama anahtarıyla yapılacak.

58

&&&


Proje Süreci Yerine getirilmesi gereken işler maddeler halinde ayrıntısıyla belirlenir. Öğrenci neleri nasıl yapacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

59


(Örnek) 1. Hafta: Proje hakkında ve yapılabilecek içerik hakkında bilgilendirme,

60

2. Hafta: Verilen bilgilerin ve hazırlıkların gözden geçirilmesi, Toplanan kaynakların ve okumaların incelenmesi,


3. Hafta: Araştırma probleminin seçilmesi,

4. Hafta: Araştırma probleminin geliştirilmesi ve kesinleştirilmesi, 5. Hafta: Nelerin, nasıl araştırılacağını gösteren araştırma yönteminin incelenmesi. Değerlendirme ölçütlerinin öğrenciye verilmesi, 61


6. Hafta: Yöntemin kesinleştirilmesi, 7. Hafta: Veri toplama araçlarının geliştirilmesi

8. Hafta: Verilerin toplanması 9. Hafta: Verilerin çözümlenmesi 10. Hafta: Raporun yazılması, 62

11. Hafta: Rapora son biçiminin verilmesi 12. Hafta: Raporun sunulması


DEĞERLENDİRME:

1. Hedeflerin Belirlenmesi: Sonuç mu, süreç mi değerlendirilecek. 2. Ölçütlerinin Belirlenmesi: Davranışlar – kazanımlar 10-15 tane olmalı ve ortaya çıkacak üründe istenen özellikleri veya gözlenebilecek nitelikleri içermelidir. 63

3. Ortam Oluşturma: Performans çalışmasının yapılacağı ya da ürünün ortaya konulacağı ortamın hazırlanması gereklidir.


DEĞERLENDİRME:

4. Performansın Puanlanması: Dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri ile puanlama yapılmalıdır.

64

Aynı ölçütler farklı sınıf/şube veya yıllarda da kullanılabilir. Ayrıca, aynı değerlendirme aracı, öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerini takip etmek amacıyla da kullanılabilir.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

1. Performans görevlerinin ve projelerin öğrenci düzeyine uygun olması, 2. Performans görevlerinin ve projelerin öğrencilerin ilgilerine ve öğrenme ihtiyaçlarına/eksikliklerine yönelik olarak belirlenmesi, 65

3. Çalışma için sürenin yeterli olması,


DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

4. Çalışmanın, birçok beceriyi içermesi, 5. Çalışmaların bireysel ve grup çalışması olarak yaptırılması, 6. Çalışmanın hem ürüne hem de sonuca odaklanması. 66


(Ölçülen özelliğin ölçülebilirlik düzeyine/yapısına ve amaca uygunluk) Değerlendirmeyi kim yapacak?

1-Öğretmenin öğrenciyi değerlendirmesi 2-Öz değerlendirme 3-Akran değerlendirme 4-Öğrencinin öğretmeni değerlendirmesi 5-Velinin öğrenciyi değerlendirmesi 6-Velinin öğretmeni değerlendirmesi

67


Performansın Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar 1-Testler (Çoktan Seçmeli, Klasik Cevaplı, Açık Uçlu, Eşleştirmeli, Doğru Yanlış) 2-Kontrol Listeleri 3-Dereceleme Ölçekleri

68


DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI RUBRİKLER HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR.

Dereceli puanlama anahtarı 3 bölümden oluşur 1) Değerlendirme ölçütleri 2) Ölçüt tanımlamaları 3) Puanlama stratejisi 69


DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 1. Değerlendirme Ölçütleri: Hedefleri ortaya koyabilecek şekilde, gözlenebilir ve kabul edilebilir olmalıdır. 2. Ölçüt tanımlamaları: Öğrencinin anlayabileceği kadar açık ve net olmalı, değerlendirilmek istenen niteliksel farklılıkları ifade etmelidir. 70


DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

3. Puanlama Stratejisi: Bütünsel / Analitik Dereceli puanlama anahtarları yönerge ile birlikte öğrencilere verilmeli, öğrenciler hangi kriterlere göre değerlendirileceklerini bilmelidirler. 71

&&&


ANALİTİK RUBRİK 

72

Analitik Rubrikte puanlama, ortaya konulan performansın parçalara bölünerek her bir parçanın puanlanması ve bu puanlardan da toplam puan elde edilmesi esasına dayanır.


ANALİTİK RUBRİK 

73

Analitik rubrik öğrencilerden ortaya koymaları istenen performansın ayrıntılı olarak tanımlanabildiği durumlarda kullanılabilir.


BÜTÜNSEL (HOLİSTİC) RUBRİK 

 74

Holistic rubrik analitik rubriğin aksine, performansın bütünsel olarak, genel bir değerlendirmesinin yapılması amacıyla oluşturulur. Tanımlanan performansın mutlak bir doğru cevabı olmadığında Holistic rubrik kullanmak daha uygun olur.


PUANLAMA Öğrencinin aldığı puan / Alabileceği en yüksek x 100 = Öğrencinin başarı puanı. Yani 28 / 36 = 0,77 0,77 x 100 = 77,70 Öğrencinin puanı 75


76


77


Öz değerlendirme • Bireyin kendi kendisini duygu, düşünce ve davranış açısından ne olduğu, yaptıkları (sahip oldukları) ve yapacakları (sahip olacakları) açısından irdelemesi. • Farkındalığı arttırır, özeleştiri yapmayı kazandırır, gerçeği kabullenme düzeyini arttırır. • Bir proje için de olabilir, bir ünite veya dönem için de olabilir. • Açık uçlu sorular sorularak (sayı az ise) veya kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri ile yapılabilir.

78


Akran değerlendirme Bireyin, özellikle grup çalışmalarında (veya sınıfın bir bireyi olarak etkinlik sunan) arkadaşlarını önceden belirlenmiş ölçütleri içeren dereceleme ölçekleriyle değerlendirmesi: Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal. 1-Hakça davranmayı öğrenmeyi ve sorumluluk alabilmeyi kazandırır. 2-Tek bir etkinlik için veya etkinliklerin geneli için yapılabilir. 3-Kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri kullanılabilir.

79


AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU

Arkadaşınızın Adı-Soyadı : …………...………………………………

ÖLÇÜTLER Sesini ve beden dilini etkili kullandı. İşitilebilir bir ses tonuyla konuştu. Kelimeleri doğru telaffuz etti. Vurgu , duraklama ve tonlama yaptı.

Dinleyicilerle göz teması kurdu. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmamak için dikkat etti. Görsel hareketle konuştu. Tekrar yapmadan konuştu.

Konuşmasında görgü kurallarına uydu Konuşmasını belirtilen sürede tamamladı. 80

Yeni öğrendiği kelimeleri kullandı. Konuşmasında hitap ifadeleri kullandı. Duygu ve düşüncelerini konuşmasına ilave etti. PUAN

TOPLAM PUAN

5

4

3

Tarih : …./…./……. 2

1


Kontrol Listeleri ve Dereceleme Ölçekleri • Öğrencinin performansı hakkında değerlendirme yapmak amacıyla hazırlanırlar. • Kontrol listeleri, öğrencinin ilgili performansına ilişkin gözlenmesi beklenen davranışların varlığını/yokluğunu belirlemeye yönelik olarak hazırlanır. • Değerlendirmenin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğinde (etkinliğin anlık gerçekleştiği durumlarda) kullanılması önerilir. • Dereceleme ölçekleri, öğrencinin ilgili performansına ilişkin gözlenmesi beklenen davranışların gösterilmesi sıklığını/yoğunluğunu dikkate alır. • Dereceleme ölçeği kontrol listesine indirgenebilir, ancak ölçme işleminin duyarlığı azalır.

81


82


YAŞAMINIZDA BAŞARILAR DİLERİM. 83

Olcmevedegerlendirme  
Olcmevedegerlendirme  

Performans ve Proje Çalışmaları

Advertisement