POTENTIALER FOR BRUG AF VÆRKTØJSDRONER - case: Drone med sprøjtefunktion

Page 1

POTENTIALER FOR BRUG AF VÆRKTØJSDRONER CASE: DRONE MED SPRØJTEFUNKTION PROJEKT: DRONES-AS-A-TOOL


Titel: Potentialer for brug af værktøjsdroner Case: Drone med sprøjtefunktion

Udarbejdet af: Teknologisk Institut Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Analyse & Erhvervsfremme Juli 2020

Kontakt: Malene Hartung Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut Mobil +45 72 20 11 07 Mail: mhar@teknologisk.dk

Forfattere: Malene Hartung Emil Dam Skyum

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig Institution, der blev etableret i 1906 og er godkendt som GTS-institut af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Teknologisk Instituts samarbejde med erhvervslivet bygger på fortrolighed, tavshedspligt og vores brandpromise. Læs mere på teknologisk.dk og dti.dk

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. er protektor for Teknologisk Institut.


Indhold INTRODUKTION OG HOVEDKONKLUSIONER

4

BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN

6

METODEN OG DATAGRUNDLAGET BAG UNDERSØGELSEN

8

POTENTIALEANALYSE FOR VÆRKTØJSDRONE MED SPRØJTEFUNKTION

9

MALERBRANCHEN

10

- POTENTIALEVURDERING I MALERBRANCHEN

12

- SAMMENFATNING PÅ POTENTIALEVURDERING I MALERBRANCHEN

15

RENGØRINGS- OG VINDUESPOLERINGSBRANCHEN

16

- POTENTIALEVURDERING I RENGØRINGS- OG VINDUESPOLERINGSBRANCHEN

18

- SAMMENFATNING PÅ POTENTIALEVURDERING I RENGØRINGS- OG VINDUESPOLERINGSBRANCHEN 20

LANDBRUGET

22

- POTENTIALEVURDERING I LANDBRUGET

24

- SAMMENFATNING PÅ POTENTIALEVURDERING I LANDBRUGET

26

ANALYSER OG DRONETEKNOLOGI PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT

30

30

SAMFUNDS- OG ERHVERVSANALYSER

DRONETEKNOLOGI

31

Vi takker de virksomheder, organisationer, kommuner og universiteter, der via interview har delt deres synspunkter, overvejelser og erfaringer med os.

3


INDLEDNING

Introduktion og hovedkonklusioner En ny generation af droner er en realitet. Droner med et værktøj, der identificerer og udfører et stykke arbejde. Men hvilket værktøj og hvilket arbejde giver det mening, at dronen udfører? Mulighederne er mange, og næste skridt inden for droneteknologien åbner op for helt nye kommercielle markeder. Dette skridt kan ses som en naturlig udvikling fra, at kommercielle, civile droner indtil i dag hovedsageligt har været brugt til dataopsamling via kameraer og sensorer. I denne rapport undersøger vi potentialerne for, at droner med sprøjtefunktioner kan entrere på det danske marked. Det umiddelbart største potentiale ses inden for tre brancher: malerbranchen, rengørings- og vinduespoleringsbranchen samt landbruget.

Potentialet for markedsentré betyder i denne sammenhæng, hvilken værdi værktøjsdronen bidrager med, samt hvilke potentielle barrierer der forhindrer realiseringen af dronens potentiale. Helt konkret har dronen en påmonteret slange, der kan sprøjte væske horisontalt og vertikalt. Væskebeholderen på jorden er placeret på en selvkørende, mobil robot, som også forsyner dronen med strøm via et kabel. Dronen er under udvikling, hvilket begrænser yderligere beskrivelser af de teknologiske specifikationer. Potentialeanalysen tager afsæt i eksplorative interviews med relevante virksomheder, organisationer, kommuner og universiteter samt anden relevant litteratur. Inden for

4

de tre udvalgte brancher kan du som professionel dronebruger, droneproducent, droneinteresseret erhvervsdrivende eller generel droneinteresseret i denne rapport blive klogere på: » Forskellige markedsentré-potentialer for denne type værktøjsdrone » Mulige gevinster ved brug af værktøjsdronen » Mulige barrierer ved brug af værktøjsdronen, hvis potentialet skal realiseres » Hvad næste skridt i implementeringen af værktøjsdronen i samfundet er, hvis potentialet for markedsentré skal lykkes.


INDLEDNING

Hovedresultaterne i analysen viser, at de tre branchers vurdering af de potentielle gevinster og barrierer ved værktøjsdronens markedsentré er forskellige. På tværs af brancherne tegner der sig dog et billede af, at værktøjsdronen kan bidrage positivt til deres effektivitet og økonomi. Det er under den forudsætning, at der i fremtiden kommer testresultater og demonstrationscases, der skal bevise potentialerne. I de næste afsnit præsenteres hovedresultaterne for de tre brancher. Inden for malerbranchen er potentialet for værktøjsdroner med en malersprøjte størst ved maling af store industri- og lagerhaller. Det skyldes, 1) at malerstøvet fra sprøjtearbejdet er lettere at styre indendørs, 2) at maleropgaver i store haller ikke kræver afdækning, og 3) at det ikke forudsætter præcision omkring forskellige malingstyper til væg og loft. De økonomiske fordele ved at bruge værktøjsdronen er besparelser til liftleje og andre redskaber, som malerne bruger til at komme op i højden. Ydermere kan dronen potentielt udføre malerarbejdet hurtigere end ved manuel arbejdskraft. Til trods for disse potentialer for øget effektivitet og økonomiske gevinster, så er maling af industri- og lagerhaller typisk kun en lille del af de fleste malervirksomheders arbejdsportefølje. Inden for rengørings- og vinduespoleringsbranchen varierer potentialet for værktøjsdroner, der kan sprøjte væske på vertikale overflader. Antallet af rengøringsopgaver, hvor værktøjsdronen kan komme i spil, er begrænset til rengøring af højtplaceret emner, som tåler vand, samt eventuelt sprøjtning af væske, som binder støv. Ulempen ved sprøjtning indendørs er, at væsken falder ned på gulvet og genstandene på gulvet, hvilket begrænser potentialet betydeligt. Modsat er potentialet større inden for vinduespolering. Det åbner op for mulige økonomiske besparelser at bruge dronen til at sprøjte væske på vinduer. De økonomiske gevinster skyldes besparelser til

liftleje og andre redskaber til at komme op i højden, samt øget effektivitet ved at bruge værktøjsdronen. Dog er kvaliteten af vinduespoleringen fra dronen et opmærksomhedspunkt, idet den formentlig vil være lavere end de hidtidige standarder. Samtidig vil det også betyde, at virksomhederne kan tilbyde en lavere pris, hvilket i nogle situationer øger konkurrencedygtigheden. Inden for landbruget er potentialet for værktøjsdronen undersøgt i forbindelse med bekæmpelse af ukrudt i markerne. Der er dog nogen bekymringer forbundet med dronens teknologiske specifikationer, idet der er usikkerhed om tildelingen af pesticider rammer det uønskede ukrudt tilstrækkelig præcist. Dog bidrager sprøjtefunktionen til miljømæssige gevinster i form af reduceret brug af sprøjtemidler. Den største uundgåelige barriere er lovgivningen. Det er ifølge EU’s dronelovgivning ulovligt at sprøjte pesticider fra droner, hvilket sætter en stopper for en eventuel fremtidig implementering af værktøjsdronen. Det er muligt at finde en løsning på denne udfordring ved for eksempel at bruge mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel. I så fald er det afgørende for landmændene, at dronen kan reducere antallet af mandetimer, øge indtjeningen og/eller reducere omkostningerne. På tværs af de tre brancher kan de potentielle barrierer for en mulig markedsentré for værktøjsdronerne i et vist omfang skyldes, at teknologien endnu er i de tidlige udviklingstrin. På baggrund af rapportens resultater er det forventelig, at nogle af de mulige gevinster ved værktøjsdronerne potentielt kan vokse, i takt med at de videreudvikles. Rapportens opbygning: » Baggrund for undersøgelsen » Metoden og datagrundlaget bag undersøgelsen » Potentialeanalysen for de tre brancher.

5


BAGGRUND

Baggrund for undersøgelsen Droneteknologien har det seneste årti gennemlevet en betydelig udvikling. For eksempel er 87 pct. af alle dronepatenter på verdensplan ansøgt fra 2008-2018, se Figur 1. Figur 1 viser også, at dronerelaterede patentansøgninger er beregnet til at vokse med 3.000-4.000 patenter årligt (stiplet linje). Ifølge dette skøn vil der være 18.000 ansøgninger i 2020, hvilket er 65 gange flere end for 10 år siden. Dronemarkedet har været i hastig udvikling og forventes også at være det fremover. The Global Drone Service Market1 forventer, at det globale dronemarked stiger fra 4,4 milliarder dollars i 2018 til 63,6 milliarder dollars i 2026 med en samlet årlig vækstrate på 55,9 pct.

1

6

fra 2018-2026. Det er blot to ud af flere forudsigelser om fremtidens dronemarked, men fælles for dem alle er, at udviklingen forventes at stige eksplosiv de kommende år. Det betyder også, at dronepotentialerne konstant udforskes og udvikles. Det er svært at spå om værktøjsdronernes andel af fremtidens dronemarkedet, men der er et stort uudnyttet potentiale, idet de autonomt eller delvist-autonomt ikke blot indsamler data, men også kan udføre forskellige arbejdsopgaver i direkte interaktion med omgivelserne. Det åbner op for et utal af potentielle nye forretningsmuligheder.

Global Drone Service Market (2019): Global Drone Service Market Analysis 2019; Maj 2019


BAGGRUND

FIGUR 1: ANTALLET AF DRONEPATENTANSØGNINGER FRA 1990 TIL 2020, INKLUSIV FORUDSIGELSER 2008-2018: 87%

12624

16.000

8643

14.000

13176

18.000

12.000

3977

8.000

5333

10.000

100

117

139

146

188

212

275

398

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23

59

1999

2020*

54

1998

2019*

36

1997

2018

31

1996

2017

11

1995

2016

10

806

8

1994

1991

-

2015

12

1993

9

8

1990

2.000

2014

9

14

585

9

5

1992

4.000

1547

6.000

Note: *: Nedgangen i patenter fra 2018 skyldes, at alle ansøgningerne fra 2018 endnu ikke er registreret. Kilde: Beregninger af Teknologisk Institut, der er baseret på den globale patentdatabase PatSnap. 48.712 patentfamilier identificeret den 12/5-20.

Udviklingsprojektet, som denne rapport er en del af, er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og udforsker potentialet for en række forskellige værktøjsdroner. Teknologisk Institut vil montere værktøjer på rotorbaserede droner, som både er kablet til en

Vinduespolering

strømforsyning eller fritflyvende samt målrettet flyvninger til inden- og udendørs brug. Denne rapport undersøger potentialet for en kablet drone med en sprøjtefunktion, som både kan anvendes inden- og udendørs, afhængigt af hvilke formål dronen har.

Sprøjte verikalt og horisontalt

Ukrudtsbekæmpelse

Rengøring

Maling Væske til sprøjtning via slange

Strøm via kabel

7


METODE

Metoden og datagrundlaget bag undersøgelsen Droneteknologien har gennemlevet en hastig udvikling de seneste år og har opnået et modningsniveau, hvor teknologien i vid udstrækning bruges til dataindsamling. Men der eksisterer ikke et bredt funderet vidensgrundlag om værktøjsdroner, da dette næste skridt inden for teknologien fortsat er under udvikling. Derfor har vi valgt at udforske potentialet for værktøjsdronen med en sprøjtefunktion eksplorativ, hvor vi gennemført kvalitative interviews med udvalgte interviewpersoner på tværs af tre brancher. De udvalgte brancher er valgt på baggrund af interviews med interne og eksterne personer, som er involveret i udviklingen af værktøjsdronen. Det er vurderet ud fra: » Om der allerede er nogen i branchen, som bruger droner i deres arbejde » Om værktøjet allerede bruges i branchen, men ikke via en drone » Om værktøjsdronen henvender sig til nogle oplagte brancher.

Ud fra følgende udvælgelseskriterier har vi valgt at undersøge 1) malerbranchen, 2) rengørings- og vinduespoleringsbranchen og 3) landbruget. Der er potentielt flere brancher, som er relevante at undersøge, men vi har vurderet, at potentialet umiddelbart er størst i disse brancher. Dataindsamlingen består af dybdegående, eksplorative interviews med relevante aktører fra virksomheder, kommuner, universiteter og brancheorganisationer. De medvirkende interviewpersoner har vurderet værktøjsdronens potentiale ud fra, at dronen kan sprøjte væske ud på en vertikal eller horisontal overflade, samt at den forsynes med strøm og væske fra beholdere på jorden. I vurderingen er der ikke medtaget yderligere teknologiske specifikationer. Interviewpersonerne er alle anonymiseret, for at få åbne udtalelser om fremtiden, uden at de skal stå til ansvar for dem fremover.

DATAINDSAMLINGSOVERSIGT

VI HAR GENNEMFØRT » 4 interviews inden for malerbranchen » 4 interviews inden for rengøring- og vinduespoleringsbranchen » 8 interviews inden for landbruget » 2 interviews med dronevirksomheder

8

UDVÆLGELSESKRITERIER » Bruger droner i forvejen eller er teknologiske frontløbere, idet sandsynligheden for fremtidig brug af værktøjsdroner er størst hos dem » Faglig ekspert på branchen eller droneteknologien


POTENTIALEANALYSE

Potentialeanalyse for værktøjsdrone med sprøjtefunktion Potentialeanalyserne er struktureret ud fra fire potentialetemaer, se Tabel 1. I vores eksplorative interviews med forskellige aktører har vi identificeret fire temaer, som har været essentielle i potentialevurderingen af værktøjsdronens mulige, fremtidige markedsentré. Hvert potentialetema vil i analysen både inkludere potentielle

gevinster og barrierer for værktøjsdronen, da der inden for hvert tema både er synspunkter, der taler for og imod, at dronen i fremtiden kan entrere i branchen. Selvom temaerne i Tabel 1 er defineret særskilt, så er de oftest overlappende i interviewpersonernes potentialevurdering, hvilket også tydeliggøres i analysen.

TABEL 1: BESKRIVELSE AF POTENTIALETEMAER

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER Værktøjsdronens potentiale er vurderet ud fra, om det lovgivningsmæssigt er muligt at implementere og anvende dronen på markedet. Det er vurderet ud fra de eksisterende rammevilkår i 2020 (juni) samt den kommende EU-lovgivning på droneområdet.

TEKNOLOGISKE SPECIFIKATIONER Værktøjsdronens potentiale er vurderet ud fra dens teknologiske specifikationers anvendelighed. Interviewpersonerne har vurderet, i hvilke omfang de finder værktøjet på dronen anvendelig, samt hvad der skal til, for at værktøjet tilvejebringer øget effektivitet, forbedret kvalitet og/eller bidrager til opgaveløsningen på anden vis.

BÆREDYGTIGHED Økonomisk: Værktøjsdronens økonomiske potentialer er vurderet ud fra, hvor villige brancherne er til at investere i dronen. Potentialet er vurderet ud fra, hvilken økonomisk værdi dronen tilfører branchen sammenlignet med de hidtidige omkostninger, der har været forbundet med dronens arbejde. Miljømæssigt: Værktøjsdronens potentialer er vurderet ud fra dens miljømæssige bæredygtighed sammenlignet med de nuværende anvendte metoder. Socialt: Værktøjsdronens potentiale er vurderet ud fra dens påvirkning på de sociale forhold på arbejdspladsen. Herunder dens indflydelse på arbejdsmiljøet.

AKTØRERNES PARATHED Værktøjsdronens potentiale er vurderet ud fra målgruppens engagement, prioritering af droneaktiviteter, innovationslyst og investeringsparathed. Målgruppen inkluderer professionelle dronebrugere, droneproducenter, droneinteresserede erhvervsdrivende og formidlere af droneydelser. Udover målgruppens parathed er værktøjsdronens potentiale også vurderet ud fra offentlighedens holdninger til flyvning med værktøjsdroner.

Note: Der er ikke foretaget økonomiske og miljømæssige beregninger af potentialerne. Potentialet er udelukkende baseret på interviewpersonernes udtalelser og relevant litteratur.

9


POTENTIALEANALYSE

De næste afsnit præsenterer potentialeanalysen for værktøjsdronerne målrettet de tre udvalgte brancher. Vi har undersøgt: 1. Branchens brug af og holdning til teknologier, herunder droner

2. P otentialerne for værktøjsdronens markedsentré med afsæt i de fire potentialetemaer 3. Overførbarheden af sprøjtefunktion til andre kontekster i branchen.

MALERBRANCHEN Værktøjsdronen med en malersprøjte kan udføre maleropgaver i højden, både inden- og udenfor, hvor malerne i dag bruger stiger, malerrulleskaft, rullestillads eller lift.

Malernes brug af de forskellige hjælpemidler til at komme op i højden afhænger af underlaget, rummets indretning og det økonomiske råderum.

TABEL 2: BRANCHENS BRUG AF OG HOLDNING TIL NYE TEKNOLOGIER, HERUNDER DRONER

BRANCHENS INNOVATIONSVILLIGHED IFT. TEKNOLOGIER » Generelt lav villighed over for nye teknologier – malervirksomhederne betegner selv faget som et konservativt håndværksfag. » Meget begrænset risikovillighed ift. investering i nye teknologier, hvilket kan hænge sammen med, at malervirksomheder typisk er små virksomheder med maks. 25 ansatte, der dermed generelt har begrænset økonomisk kapacitet. » Investeringer i nye teknologier kræver grundige tests, som kan bevise teknologien rentabilitet. » Investering i nye teknologier skal kunne tjenes ind på kort sigt. » Der udvikles generelt ikke mange nye teknologier inden for malerbranchen, som enten kan aflaste det fysiske arbejde eller øge effektiviteten. Der er dog lanceret en modulopbygget robot, der kan male, slibe og afpudse vertikale overflader. Robotten kører på fastmonteret skinner på overfladen.

DRONER I BRANCHEN » Der anvendes ikke droner på nuværende tidspunkt i Danmark til at assistere og udføre malerarbejde. Der er udviklingsprojekter i gang i udlandet, hvor droner sprøjtemaler overflader.

BARRIERER FOR BRUG AF DRONER » Der findes ingen droneudbydere på det danske marked, som tilbyder droneydelser eller sælger droner, som kan udføre funktioner inden for malerarbejde samt opmåling af facader til prissætning.

10


POTENTIALEANALYSE

11


POTENTIALEANALYSE

POTENTIALEVURDERING I MALERBRANCHEN

TEKNOLOGISK SPECIFIKATIONER De medvirkende malervirksomheder og brancheorganisationer ser både en række fordele og ulemper ved værktøjsdronens tekniske specifikationer. På tværs af interviewene har vi identificeret det største potentiale for dronen i industri- og lagerhaller: » » » »

Indendørs Malerarbejde over 6-7 meter fra gulvet Rum, der ikke kræver afdækning i højden Rum, hvor der bruges det samme maling til væg og loft

En række forudsætninger skal medtages i potentialevurderingen: » Kvaliteten af malerarbejdet: Dronen kan ikke udføre præcisionsarbejde i hjørner og kanter, men kan derimod male store og/eller svært tilgængelige overflader. Der er potentiale for, at en tilknyttet computerenhed kan beregne præcist den anvendte mængde maling, udregne hvilke afstand dronen skal holde til overfladen, og hvilket tryk malingen skal sprøjtes med. Det kan potentielt betyde, at dronen på de store overflader hurtigere kan udføre malerarbejdet end ved menneskelig arbejdskraft. Potentielt kan det åbne op for, at dronen også kan udføre maleropgaver, som forinden forudsætter afdækning i højden (ved brug af lift eller rullestillads), idet hastigheden kan konkurrere med menneskelig udført malerarbejde. » Malerstøv: Malerstøvet fra sprøjtning minimum seks meter over gulvet er tørt inden det rammer jorden. Det skal dog fjernes hurtigt, da det bliver flydende maling igen, hvis det interagerer med væske. På grund af det uundgåelige malerstøv ved sprøjtemaling, skal maskiner, rør, gulvet og andre emner i hallen dækkes af. » Kamera: Et fastmonteret kamera på dronen vil betyde, at droneoperatøren kan styre malearbejdet mere præcist og sikre, at arbejdet er udført. » Løftekapacitet/forsyning: Interviewpersonerne ser positivt på, at dronen er forsynet med strøm og maling fra jorden, for at undgå at den skal løfte en begrænset mængde maling op i højden. Det er dog et opmærksomhedspunkt, om dronen har tilstrækkelig løftekapacitet til at løfte en malerslange op over 6 meter, samt hvordan forsyningsbeholdere flytter sig rundt med dronen. » Rengøring og vedligehold: Rengøring og vedligehold er en barriere for denne værktøjsdrone. Det vil kræve grundig rengøring af slangerne efter brug og inden en anden type maling kan bruges. Dronen skal forventeligt også rengøres efter sprøjtning, idet trykket og turbulensen omkring dronen vil betyde, at maling rammer dronen og kameraet.

12

HIGHLIGHTS

» Begrænset til maleropgaver med store og/eller svært tilgængelige overflader » Størst potentiale i industri- og lagerhaller » Meget malerstøv ved sprøjtemaling » Bekymring om tilstrækkelig løftekapacitet » Kræver grundig rengøring og vedligehold.


POTENTIALEANALYSE

BÆREDYGTIGHED De medvirkende interviewpersoner udtrykker en forventning om, at værktøjsdronen med en malersprøjte kan tilvejebringe økonomiske gevinster, samtidig med at der også er barrierer, som begrænser dette potentiale. Ved at bruge værktøjsdronen til at sprøjtemale i højden, vil leje af lift kunne spares væk eller arbejdstiden til opsætning af rullestillads reduceres. Det vil også øge malernes arbejdssikkerhed, hvis de kan blive på jorden fremfor at bevæge sig i højden, hvor risikoen for ulykker er større. De økonomiske gevinster for dronen øges, desto større og jo mere svært tilgængelige overfladerne er. Selvom disse overflader er en begrænset del af malernes opgaver, så vil dronen til trods for dette øge effektiviteten og potentielt også kvaliteten. Det kræver tests og gode forsøgsresultater, før de økonomiske fordele kan realiseres, og et konservativt malerfag overbevises.

HIGHLIGHTS

» Sparer arbejdsredskaer som lift og rullestillads » Reducerer mandetimer » Begrænsede arbejdsopgaver » Konservativt fag » Minimere risiko for arbejdsulykker.

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER

HIGHLIGHTS

I den danske dronelovgivning er der ingen regler, der forhindrer droneflyvninger indendørs i private virksomheder uden offentlig adgang. Man må dog ikke uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen flyve indendørs med offentlig adgang.

» Ingen barrierer der kan bremse brug af teknologien indendørs i private bygninger.

Eftersom det økonomiske potentiale er vurderet ud fra flyvning med værktøjsdronen indendørs, er der ingen lovgivningsmæssige barrierer, der begrænser flyvning indendørs i private virksomheder med store industri- og lagerhaller.

13


POTENTIALEANALYSE

AKTØRERNES PARATHED De medvirkende malervirksomheder har en divergerende villighed over for de nye muligheder, denne værktøjsdrone potentielt kan medføre. Virksomhederne bruger allerede sprøjtepistoler, dog håndholdt. Sprøjteteknologien er velkendt for mange i branchen, og interviewpersonerne udtrykker ikke bekymring om manglende teknologiske kompetencer til at håndtere dronen. Til trods for at virksomhederne vurderer, at de har tilstrækkelige kompetencer til at styre dronen, er de generelt varsomme ift. investeringer af overordnet to grunde: 1. Historisk set har malerbranchen ikke gennemlevet en gennemgribende teknologisk udvikling. Ifølge malerbranchen selv, er de konservative ift. risikofyldte investeringer og har derfor heller ikke i bredt omfang efterspurgt nye teknologier. Det hænger sammen med, at langt størstedelen af malervirksomhederne er under 25 ansatte, hvilket begrænser deres økonomiske kapacitet til at gå forrest i den teknologiske udvikling. Derfor vil virksomhederne formentlig leje dronen i starten, og derigennem selv teste dronens potentielle fordele. 2. Malerne vil ikke erstattes af droner. Men ifølge de teknologiske specifikationer for dronen er der intet, der tyder på, at det vil ske. Der er nogle uundgåelige begrænsninger ved dronen, der gør, at dronen og malerne altid vil samarbejde om at udføre maleropgaverne. De håndværkstunge arbejdsopgaver vil teknologien ikke kunne udføre.

14

HIGHLIGHTS

» Allerede erfaring med sprøjtepistoler » Begrænset risikovillighed » Kræver moden teknologi.


POTENTIALEANALYSE

SAMMENFATNING PÅ POTENTIALEVURDERING I MALERBRANCHEN Potentialevurderingen på tværs af de fire potentialetemaer er overordnet illustreret i Figur 2. Med udgangspunkt i ovenstående potentialeanalyse viser det sig, at de medvirkende virksomheder ser et potentiale for dronen i forbindelse med maling af store industri- og lagerhaller. Dronens anvendelsesmuligheder er begrænset af dens teknologiske muligheder, idet den har størst potentiale indendørs grundet malerstøv, områder der ikke kræver afdækning af vinduer, hjørner og kanter samt områder, hvor der skal bruges samme maling til væg og loft. Der er dog også en række økonomiske fordele forbundet med brug af værktøjsdronen. Ved at bruge værktøjsdronen til at sprøjtemale overflader, vil omkostninger til liftleje og andre redskaber til at komme op i højden, kunne spares

væk. Ligesom, at 1) arbejdshastighed er hurtigere samt 2) arbejdssikkerheden er forbedret ved at bruge dronen til at sprøjtemale store og svært tilgængelige overflader fremfor at bruge lift, rullestillads eller stiger. Disse økonomiske gevinster skal være dokumenteret gennem testresultater, før malerbranchen for alvor har mod på at investere i sådanne droneteknologi. En fremtidig implementering er ikke forhindret af lovgivningsmæssige barrierer. Den største forhindring vurderes at være det begrænset antal opgaver, dronen kan udføre, samt malervirksomhedernes manglende villighed til investering i nye teknologier. Derfor kunne en fremtidig implementering af værktøjsdroner med malersprøjte ske gennem udlejning. Igennem leje af dronen ville malervirksomhederne langsomt kunne overbevises om de potentielle økonomiske besparelser og den øgede effektivitet, dronen kan medføre.

FIGUR 2: ILLUSTRATION AF POTENTIALEVURDERINGEN

Teknologiske specifikationer

Bæredygtighed

Lovgivningsmæssige rammer

Aktørers parathed

Note: De fire potentialetemaer er vurderet ud fra en skala på tre niveauer: Rød = potentialet for markedsentré er lille. Gul = potentialet for markedsentré er muligt, men der er barrierer, der umiddelbart forhindrer det. Grøn = potentialet for markedsentré er stort, og der er ikke store barrierer, der forhindrer det.

TEKSTBOKS 1: ANDRE POTENTIALER FOR VÆRKTØJSDRONEN MED SPRØJTEFUNKTION

Udover at malesprøjte fra dronen, så ser malerne (uden foregående viden om de teknologiske muligheder) et potentiale for værktøjsdronen inden for:

» Sprøjtning med spartel » Sprøjtning med grundrens » Sprøjtning med grunder

15


POTENTIALEANALYSE

RENGØRINGS- OG VINDUESPOLERINGSBRANCHEN Værktøjsdronen kan udføre arbejdsopgaver, hvor vand eller rengøringsvæske sprøjtes på en vertikal overflade. I dag udføres vinduespoleringsopgaver og andre rengøringsopgaver i højden ved brug af rentvandsanlæg på

rulleskaft, stiger, lifte eller rappelling. De brugte arbejdsmetoder afhænger af den enkelte opgave og virksomhedernes kvalitetskrav. I analysen af potentialet for værktøjsdronen skelnes mellem 1) vinduespolering og 2) andre rengøringsopgaver.

TABEL 3: BRANCHENS BRUG AF OG HOLDNING TIL NYE TEKNOLOGIER, HERUNDER DRONER

BRANCHENS INNOVATIONSVILLIGHED IFT. TEKNOLOGIER » Historisk set har rengørings- og vinduespoleringsarbejde i meget stor udstrækning været præget af manuelt arbejde. » Implementeringshastigheden for nye teknologier er ikke så fremskreden sammenlignet med andre fagområder i servicebranchen. » Der er kun i begrænset omfang blevet effektiviseret i branchen gennem nye teknologier, hverken kunder eller leverandører i branchen har efterspurgt nye teknologier. » Den begrænsede teknologiudvikling har betydet, at branchen generelt ikke er så omstillingsparate til nye teknologier til trods for deres nysgerrig. Der er en vis varsomhed og begrænset risikovillighed til at investere i nye og modne teknologier. » Virksomhedernes og kommunernes innovationsvillighed forudsætter typisk positive resultater fra andre i branchen, der kan bevise teknologiens værdi.

DRONER I BRANCHEN » Ingen i rengørings- og vinduespoleringsbranchen i Danmark bruger i dag droner til at udføre rengøringsarbejdet. Der er dog udenlandske erfaringer med vinduespolering ved brug af droner. » Nogle rengørings- og vinduespoleringsvirksomheder er startet med at bruge droner til arealopmåling, inspektionsopgaver af ejendomme samt brug af termiske billeder til at lokalisere mængden af vand på overflader på forsøgsniveau.

BARRIERER FOR BRUG AF DRONER » Der er endnu ikke udviklet droneydelser på det danske marked, der er målrettet selve rengørings- eller vinduespoleringsarbejdet.

16


POTENTIALEANALYSE

17


POTENTIALEANALYSE

POTENTIALEVURDERING I RENGØRINGSOG VINDUESPOLERINGSBRANCHEN

TEKNOLOGISK SPECIFIKATIONER De medvirkende virksomheder ser overordnet et potentiale i værktøjsdronen i forhold til effektivisering af de nuværende arbejdsgange. Potentialet skal ifølge virksomhederne vurderes ud fra, hvordan rengøringskvaliteten er med værktøjsdronen sammenlignet med metoderne i dag. Generelt vurderer virksomhederne, at sprøjtning med vand til vinduespolering er af lavere kvalitet end ved brug af børste, til trods for et højt tryk fra sprøjten. En af de medvirkende virksomheder kan kun forestille sig, at vinduerne bliver tilstrækkelig rene, hvis der tilsættes kemi i vandet (det forudsætter, at det er tilladt at sprøjte med rengøringsmiddel). Vinduespolering med rent vand er i dag en bredt anvendt metode i rentvandsanlæg (børste der forsynes med vand via en slange). Inden for rengøringsområdet har værktøjsdronen med sprøjtefunktion potentialer inden for: » Rengøring af lamper i store haller eller aulaer (tåler vand) » Væske, der kan binde støv i store lokaler » Rengøring af emner, der er højt placeret, som kan rengøres med vand (evt. coatede overflader, hvor støv ikke binder og kan rengøres med vand). Ved brug af dronen indendørs er en uundgåelig ulempe, at meget væske vil falde ned på de emner, der står på gulvet. I sportshaller og lignende er problemet mindre. På tværs af de to undersøgte brancher er fordelen ved et fastmonteret kamera, at det kan dokumentere, at opgaverne er udført.

18

HIGHLIGHTS

» Tidsbesparende og billigere » Lavere kvalitet i vinduespolering grundet manglende brug af børste » Kræver højt tryk i sprøjten »

» Udfordring med indendørs sprøjtning pga. væske alle steder » Dokumentation via kamerateknologi.


POTENTIALEANALYSE

BÆREDYGTIGHED

HIGHLIGHTS

De medvirkende virksomheder i undersøgelsen pointerer en række potentielle økonomiske gevinster ved at bruge værktøjsdronen, samt barrierer der kan forhindre brugen af den: » Besparelse af liftleje og reducering i antallet af mandetimer til vinduespolering ved rappelling » Hurtigere vinduespolering ved brug af dronen fremfor eksisterende metoder » Lavere kvalitet (jf. teknologiske specifikationer), men konkurrencedygtig på prisen, da det er mere tidseffektivt og mindre omkostningstungt.

» Tidsbesparende

De økonomiske gevinster for vinduespoleringsvirksomhederne og deres kunder afhænger af, om de kan acceptere den lavere rengøringskvalitet ved dronen. Dertil nævner en af de medvirkende virksomheder, at brugen af droner til vinduespolering potentielt også kan tiltrække kunder. Det begrundes i, at nogen kunder ønsker teknologiske frontløbere i hele deres værdikæde, også inden for rengøring. Ligesom, at brugen af droneteknologi potentielt også kan bidrage til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

» Mindre omkostningstung metode

» Tiltrække kunder » Sikre arbejdsforhold » Tiltrække/fastholde medarbejdere.

Dronen kan potentielt bidrage til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, idet medarbejderne som før rengjorde vinduer eller andre rengøringsopgaver oppe i højden kan blive på jorden. Dog er opgaveporteføljen inden for rengøringsområdet begrænset (jf. teknologiske specifikationer), hvilket umiddelbart sætter en stopklods for de store økonomiske gevinster.

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER HIGHLIGHTS Ifølge den danske dronelovgivning skal der gives tilladelse til flyvninger udenfor i byområder. Der er ingen regler, der forhindrer droneflyvninger indendørs i private virksomheder uden offentlig adgang. Man må dog ikke uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen flyve indendørs med offentlig adgang.

» Ingen barrierer, der kan bremse teknologien.

Eftersom værktøjsdronens potentiale både er vurderet ud fra udendørsflyvning ifm. vinduespolering og indendørs ifm. rengøringsopgaver, så varierer graden af de lovgivningsmæssige barrierer.

19


POTENTIALEANALYSE

AKTØRERNES PARATHED

HIGHLIGHTS

De medvirkende virksomheder ser overordnet et potentiale i værktøjsdronen, men en række barrierer influerer deres investeringsparathed: » På grund af at teknologien fortsat er i de tidlige udviklingsstadier, forudsætter dronens potentielle markedsentré pilotforsøg og resultater, der påviser dronens rentabilitet » Investeringsvillighed afhænger af prisen på dronen, hvor virksomheder i starten formentlig vil leje dronen eller booke dronevirksomheder til at udføre arbejdet. Det skyldes ikke, at de er bekymrede for, at de ikke besidder de teknologiske kompetencer, men derimod risikoen forbundet med investeringen. Fordelen ved store vinduespolerings- og rengøringsvirksomheder samt kommuner er, at dronen potentielt kan bruges på tværs af organisationen » Det er afgørende, at dronen ikke bliver en fuldstændig erstatning for medarbejderne, men at der er tale om et samarbejde mellem dem og dronen.

» Generelt positive over for teknologien » Tilbageholdende med investering før teknologien er mere moden » Relativ billig, som startleje.

SAMMENFATNING PÅ POTENTIALEVURDERING I RENGØRINGS- OG VINDUESBRANCHEN Potentialevurderingen på tværs af de fire potentialetemaer er overordnet illustreret i Figur 3. Baseret på ovenstående analyse er der varierende begejstring for optimeringsmulighederne, som værktøjsdronen kan medføre. De medvirkende interviewpersoner fremhæver det største potentiale inden for vinduespolering, både med rent vand og med rengøringsmiddel. Antallet af arbejdsopgaver for værktøjsdronen inden for rengøringsopgaver er begrænset til 1) rengøring af højtplacerede emner, der tåler vand, og 2) fjernelse af støv med væske, der binder støvet. Der er dog en række forudsætninger, som forhindrer de mulige gevinster ved teknologien. Inden for vinduespolering forudsættes det, at sprøjtefunktionen

20

på dronen har et tilstrækkelig højt tryk, som kan fjerne skidt på vinduerne med rent vandt eller rengøringsmiddel (under den forudsætning, at midlet er tilladt til udendørs brug). Derudover skal der altid søges om tilladelse i forbindelse med udendørs droneflyvninger med sprøjtepistol. Udfordringen ved at bruge dronen med sprøjtepistolen til rengøringsopgaver indendørs er, at væsken falder nedad og gør gulvet og eventuelle genstandene på gulvet våde. På tværs af vinduespolering- og rengøringsområdet er der økonomiske gevinster ved at bruge dronen. Det gælder i forhold til besparelse af liftleje og andre redskaber, som der bruges til vinduespolering eller rengøring i højden. Ligesom arbejdssikkerheden forbedres ved brug af dronen,


POTENTIALEANALYSE

idet vinduespudseren eller rengøringspersonalet forbliver på jorden. Selvom analysen peger på mulige gevinster ved værktøjsdronen til vinduespolering og enkelte rengøringsopgaver, så afhænger virksomhedernes investeringsparathed af, at rengøringskvaliteten, rentabiliteten og effek-

tiviteten kan dokumenteres via forsøg og testresultater. Virksomheden fremhæver, at de formentlig som en start vil leje dronerne, for at afprøve teknologien og afsøge de muligheder den medfører.

FIGUR 3: ILLUSTRATION AF POTENTIALEVURDERINGEN

Teknologiske specifikationer

Bæredygtighed

Lovgivningsmæssige rammer

Aktørers parathed

Note: De fire potentialetemaer er vurderet ud fra en skala på tre niveauer: Rød = potentialet for markedsentré er lille. Gul = potentialet for markedsentré er muligt, men der er barrierer, der umiddelbart forhindrer det. Grøn = potentialet for markedsentré er stort, og der er ikke store barrierer, der forhindrer det.

21


POTENTIALEANALYSE

LANDBRUGET Vi har undersøgt, om der kunne være et potentiale for, at dronen fra luften kan bidrage til udbygningen af teknologien til præcisionsstyring i landbruget. Dronen kan med billedgenkendelsesteknologi lokalisere, hvor i marken der findes ukrudt eller et behov for næringstilførsel, og herefter bruge sprøjten til at bekæmpe ukrudt og uønsket

plantevækst eller tilføre næringsstoffer. Dronen er kablet til en basestation, som forsyner dronen med strøm og væske. Basestationen er selvkørende og vil følge dronen ved at køre mellem afgrøde- og planterækkerne eller langs markerne.

TEKSTBOKS 2: LANDBRUGETS ARBEJDSGANGE I DAG

Den teknologiske udvikling inden for landbruget er godt i gang, og præcisionslandbrug vinder stadig mere indpas. Faktorer som jordbundsforhold, udsæd og tilførsel af vand, næringsstoffer og planteværnsmidler kan variere mellem områder på samme mark.2 Ved at bruge GPS- og satellitdata kan landmanden tilrettelægge sin indsats på marken ned på få meter eller centimeter, så tilførslen af næring og planteværnsmidler optimeres til de enkelte markområder. Traditionelt og til stadighed i dag har man sprøjtet hele markarealet med samme mængde planværnsmiddel eller næringsstof. I stedet for denne tilgang, kan de indsamlede GPS- og satellitdata bruges til at udarbejde udbyttekort, ukrudtskort og sprøjtekort m.v., som kan samkøres med landmandens marksprøjte, der tildeler

2

de rette mængder af næringsstoffer og planteværnsmidler til de rette områder på marken. Præcisionsstyring med GPS bruges i dag på godt 50 procent af landbrugsarealet, men det bruges primært til autostyring, der sikrer imod overlap i kørsel på markerne.3 Det er et fåtal på tre procent af landmændene, der bruger præcisionsstyring i en sådan grad, at der udarbejdes tildelingskort på baggrund af data. Nylige undersøger viser dog, at der udover økonomiske gevinster gennem et bedre udbytte også er miljømæssige fordele forbundet med præcisionsstyring grundet et reduceret forbrug af pesticider og en øget optagelse af kvælstof.4

IFRO Udredning, Erhvervsøkonomiske gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi,

Københavns Universitet 3

Effektivt Landbrug (2020): Det er økonomi i præcisionssprøjtninger. Majbritt Christensen. Udgivet den 9. januar 2020.

Effektivt Landbrug (2020): Seges ser stort potentiale i pletsprøjtning. Majbritt Christensen. Udgivet den 9. januar 2020. Effektivt Landbrug (2020): Pletsprøjtning af tidsler er baseret på kort fra droner. Majbritt Christensen. Udgivet den 9. januar 2020 4

Med dronevirksomheder indbefatter udbydere af droneløsninger til fx kortlægninger, fotoproduktion og overflyvninger af natur- og

boligområder.

22

5

https://futurecropping.dk/video-faa-dronen-registrere-tidsler-spar-paa-kemien/

6

https://press.volocopter.com/index.php/john-deere-and-volocopter-cooperate-on-cargo-drone-technology


POTENTIALEANALYSE

TABEL 4: BRANCHENS BRUG AF OG HOLDNING TIL NYE TEKNOLOGIER, HERUNDER DRONER

BRANCHENS HOLDNING TIL NYE TEKNOLOGIER » Varierende grad af villighed over for nye teknologier og arbejdsgange » En mindre kerne er meget innovationsorienterede og teknologiparate » Vigtigt med en økonomisk eller tidsbesparende gevinst.

DRONER I BRANCHEN » Droner bruges af landbruget, dronevirksomheder og universiteter til kortlægning af marker med henblik på udvikling af sprøjtekort til præcisionsstyring i markerne » Anvendes til markforsøg, til at give et overblik over arealerne, måling af planter og træers vækst og stressniveau. Målinger fra droner kan bruges til fx bestemmelse af biomasse, vækstmodeller, udbyttepotentiale, plantedække, tælling af enkeltplanter, skadebedømmelser ifm. forsikringsskader, stresssymptomer m.m. » I Innovationsfondsprojektet, FutureCropping, er der bl.a. brugt droner til at registrere dækningsgraden af tidsler i kornmarker5 » Selvom dronerne vinder indpas i landbruget, så er udbredelsen af droner dog stadig relativt begrænset. Stadig flere dronevirksomheder bliver etableret, og af landmænd forventes det, at vi lige nu er i en opstartsfase, hvor brugen af droner snart tager fart, fordi landmændene i stigende grad får øjnene op for potentialet » Der er udenlandske erfaringer med sprøjtedroner i landbruget fx gennem et samarbejde mellem Volocopter og John Deer.6

UDBREDELSEN AF DRONER » Landmændene mangler viden om dronernes anvendelsesmuligheder » Der mangler i landbruget rådgivning om drone- og andre nye teknologiske muligheder, og der hersker hos landbrugsrådgivernes side en skepsis mod de nye redskaber » Dronerne er for ustabile, ift. at de er letpåvirkelige over for vind og vejr, ligesom der for ofte er brug for reparationer og reservedele. Tit er det en udfordring at samkøre dronens indsamlede data med landmandens eksisterende systemer.

23


POTENTIALEANALYSE

POTENTIALEVURDERING I LANDBRUGET

TEKNOLOGISK SPECIFIKATIONER

HIGHLIGHTS

De medvirkende landmænd og eksperter i vores undersøgelse ser en række gevinster ved værktøjsdronen, men øjner også teknologiske problemer, som kan udfordre dronens mulige markedsentré.

» Usikkerhed om præcisionen i sprøjtemekanismen; kvaliteten

» Højde på ukrudt/plante: Højden på planten/ukrudtet i forhold til de omkringværende plantevegetationer er en forudsætning for, at dronen kan identificere planten/ukrudtet, som skal behandles. Det kan fx være tidsler i roe- og unge kornmarker, ukrudt i frøgræsmarker og engbrandbægere som mulige indsatsområder for værktøjsdronen. » Beholderstørrelse: Sprøjtning med nærringstoffer kræver typisk store mængder, hvilket ikke er muligt for værktøjsdronen, da det vil begrænse dronens mobilitet pga. størrelsen på beholderen. Derfor er potentialet størst til ukrudtsbekæmpelse fra dronen. » Præcisionsbehandlingen: Robustheden i selve droneteknologien og brugen af den er et opmærksomhedspunkt, hvor flere af de medvirkende interviewpersoner ser udfordringer. Både landmænd, brancheorganisationer og forskere forudser en usikkerhed i, hvorvidt den ønskede behandling af en plante/ukrudt faktisk er blevet leveret eller rammer præcist, fordi det pga. afstanden til dronen kan være svært at kontrollere. » Vejrforhold: Dronerne er let påvirkelige ift. vind og vejr, hvilket kan begrænse brugen af dronerne. » Ødelægge afgrøder: Risiko for, at energi- og væskebeholderne på jorden vil ødelægge afgrøderne, når de færdes på markerne. » Begrænset flyveafstand: Forsyningskablet og slangen begrænser flyveafstanden for dronen, hvilket forudsætter, at beholderne på jorden er tilstrækkeligt mobile, til at dronen kan afdække hele marken eller jordområdet.

24

» Afhængig af vejrforhold » Ødelægge afgrøder på jorden » Forudsætter, at beholderne på jorden er tilstrækkeligt mobile » Næringsstoffer kræver for store beholdere.


POTENTIALEANALYSE

BÆREDYGTIGHED Både forskere, landmænd og brancheorganisationer øjner muligheden for, at brugen af værktøjsdronen kan have gevinster, både miljømæssige og økonomiske. Brug af dronen kan reducere brugen af sprøjtemidler i marken, hvor man kun rammer ukrudtet eller den uønskede plantevækst, som er tiltænkt at skulle bekæmpes. Dertil vil pletsprøjtning ifølge et stort landbrugsdriftsselskab også kunne betyde, at dækningsbidraget på markerne kan øges betragteligt. De potentielle økonomiske gevinster forudsætter, at pletterne med ukrudt skal være spredte og tilpas store, så det kan betale sig at bruge en drone til bekæmpelsen, uden at ukrudtet breder sig så meget, at en totalsprøjtning giver mere mening. Beregninger foretaget af Københavns Universitet viser, at der særligt er økonomiske gevinster ved pletsprøjtning i større landbrug, hvor udbredelsen af tidsler ligger under 50 procent, og hvor der overflyves mellem 20-50 hektarer ad gangen7.

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER Lovgivningen er en central udfordring, som indbefatter selve det at flyve med dronen, og det at behandle med planteværnsmidler fra luften via en sprøjte. Særligt de landmænd, som har brugt droner selv og dronevirksomhederne fortæller, at de lovgivningsmæssige restriktioner er en udfordring i deres arbejde – som fx at dronen under flyvningen ikke må være uden for synsvidde (BVLOS). EU har et rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor det er ulovligt at sprøjte fra luften med planteværnsmidler8. Rammedirektivets forbud om flyvsprøjtning er en naturlig barriere for udbredelsen af dronen. En brancheorganisation anser det dog for muligt, at hvis dronen kan sprøjte med mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, vil det formentlig komme udenom rammedirektivet.

7

Effektivt Landbrug, Der er økonomi i præcisionssprøjtninger, 09-01-2020.

8

Miljøstyrelsen, https://mst.dk/kemi/pesticider/strategier-og-regler/handlingsplaner-og-eu/

HIGHLIGHTS

» Reduktion i forbruget af bekæmpelsesmiddel » Potentiale for økonomisk gevinst. Afhænger af flere faktorer, fx dækningsgrad af ukrudtet.

HIGHLIGHTS

» Ulovligt at sprøjte med pesticider fra luften » Ulovligt at flyve uden for synsvidde » Potentiel mulighed for sprøjtning med biologisk middel.

25


POTENTIALEANALYSE

AKTØRERNES PARATHED

HIGHLIGHTS

Der er uenighed blandt interviewpersonerne om landbrugets holdning til ny teknologi. To større landbrug mener, at landmændene er meget villige over for nye teknologiske muligheder, mens flere forskere og brancheorganisationen ser en større tilbageholdenhed. Brancheorganisationerne vurderer, at der er tale om en kerne på 10-15 pct. af landbrugene, som er teknologiparate, hvor dette særligt er de større virksomheder, som er villige til at afprøve nye teknologiske redskaber. Udover landmandmændenes egen villighed har flere den opfattelse, at rådgivningen fra landbrugskonsulenterne ikke i bredt omfang inddrager de nyere teknologiske muligheder. Det kan ifølge interviewpersonerne skyldes manglende viden om potentialet for nye teknologier, hvoraf droner også gør sig gældende. Hos dronevirksomhederne ser vi en stor villighed til afprøvning af nye droner og teknologier, men de oplever også en tilbageholdenhed hos de potentielle brancher, herunder landbruget. Dette skyldes ifølge en dronepilot, at vi mangler gode business cases og viden om rentabiliteten ved at bruge droner i landbruget. Dette stemmer overens med flere forskeres udtalelser, hvor de økonomiske perspektiver er udslagsgivende for landmændenes teknologiparathed.

» Generelt positive overfor teknologien ift. besparelser og miljømæssige fordele » Størstedelen er varsomme med risikofyldte investeringer » Tilbageholdende med investering før teknologien er mere moden.

SAMMENFATNING PÅ POTENTIALEVURDERING I LANDBRUGET Potentialeanalysen tegner et broget billede af de mulige gevinster og barrierer, der er ved dronen. Vores interviewpersoner kan se økonomiske og miljømæssige gevinster gennem øget effektivitet og en reduktion i brugen af sprøjtemidler. Dog er der stadig stor usikkerhed omkring dronens teknologiske specifikationer i forhold til præciseringen af tildelingen af pesticider, samt at lovgivningen er en stor barriere for brugen af værktøjsdronen til ukrudtsbekæmpelse. Hvis det skal være attraktivt at bruge en drone til be-

26

kæmpelse af ukrudt i marken, så er holdningen i landbruget, at det skal være tidsbesparende og udmønte sig i en økonomisk gevinst. Det hænger sammen med, at brugervenligheden for dronen er afgørende for landmændene. Derudover er omkostningerne ved anskaffelsen også en væsentlig faktor. I potentialeanalysen har vi identificeret en række forudsætninger for, at værktøjsdronen kan bekæmpe ukrudtet effektivt:


POTENTIALEANALYSE

» Ukrudtet skal være nemt at skelne fra afgrøden. Både i farven, men også i højden, hvor fx tidsler står højere end roerne i en ung roemark » Marken og udredelsen af ukrudtet skal være i en størrelsesorden, hvor det kan betale sig, uden udbre-

delsen bliver så stor, at en sprøjtning af hele marken giver bedst mening » Ukrudtet skal være tilgængeligt, hvor det ikke står i skjul af andre planter eller er i nærheden af beskyttede områder.

FIGUR 4: ILLUSTRATION AF POTENTIALEVURDERINGEN

Teknologiske specifikationer

Bæredygtighed

Lovgivningsmæssige rammer

Aktørers parathed

Note: De fire potentialetemaer er vurderet ud fra en skala på tre niveauer: Rød = potentialet for markedsentré er lille. Gul = potentialet for markedsentré er muligt, men der er barrierer, der umiddelbart forhindrer det. Grøn = potentialet for markedsentré er stort, og der er ikke store barrierer, der forhindrer det.

TEKSTBOKS 3: ANDRE POTENTIALER FOR VÆRKTØJSDRONEN MED SPRØJTEFUNKTION

Gartnerierne er en branche, hvor teknologien vil kunne overføres til. I et interview udtaler en brancheorganisation for gartnerier, at pletbehandling med sprøjte på en drone kan have potentiale. Brugen af pesticider er under pres, så den reduktion, en pletbehandling kan tilvejebringe, kan være med til at bløde holdningen om pesticid-

behandling op. Frilandsgartnerierne og væksthusene er dog i forvejen tilbageholdende med brugen af pesticider, og branchen er derudover udfordret af, at den består af mange små virksomheder, som kan mangle den økonomiske likviditet til at investere i ny teknologi

27


28


29


TEKNOLOGISK INSTITUT

Analyser og droneteknologi på Teknologisk Institut Teknologisk Institut tilbyder en række ydelser inden for erhvervs- og samfundsudvikling og på droneområdet, og nedenfor finder du en kort beskrivelse af, hvad du blandt andet kan bruge Teknologisk Institut til.

SAMFUNDS- OG ERHVERVSANALYSER Teknologisk Instituts analyseenhed leverer viden og rådgivning til politiske og strategiske beslutningstagere – nationalt som internationalt. Vi skaber ny viden om erhverv og samfund med udgangspunkt i fakta og analyser. Vi arbejder aktivt, analytisk og innovativt med udvikling af velfærdssamfundets udfordringer og virksomhedernes teknologi-, udviklings- og kompetencebehov. Vores ydelser omfatter: • • • • • • •

Potentialeanalyser på tværs af teknologier og brancher Teknologianalyse, herunder trend- og scenarieanalyser Analyse af virksomheders styrkepositioner og udfordringer Analyser af hvordan Danmark placerer sig forskningsmæssigt og som et attraktivt sted for F&U-aktiviteter Evaluering af forsknings- og innovationsinitiativer (evaluering af processer, opnåede resultater og impact) Rådgivning om, hvordan ny viden bedst bliver sat i spil – fx gennem samarbejder i værdikæden eller mellem virksomheder og videninstitutioner Strategianalyser eller forundersøgelser af forsknings- og innovationsinfrastrukturen.

Vores ydelser omfatter evalueringer, implementeringsstudier, forundersøgelser, sammenlignende undersøgelser, konsekvensanalyser, fremsyn og meget andet. Tøv ikke med at kontakte os omkring et muligt samarbejde eller opgave, du ønsker løst. KONTAKT Karsten Frøhlich Hougaard, Centerchef, Analyse og Erhvervsfremme Telefon: 7220 2886 / e-mail: kafh@teknologisk.dk

30 30


TEKNOLOGISK INSTITUT

DRONETEKNOLOGI Droneteknologien har gennemgået en radikal udvikling de seneste år. Fra at være et område, som man kun beskæftigede sig med på universiteter og i forsvarsindustrien, er droner nu blevet hvermandseje. For et relativt beskedent beløb kan man købe sig en drone og få billeder, der tidligere var utilgængelige eller omkostningsfulde at skaffe. Perspektiverne i teknologien er store, og de tilbyder adgang til en tredimensionel verden, hvor fugleperspektivet på problemet også kan tages med som en naturlig del af problemløsningen. Det kræver en ny måde at tænke på for at kunne indfri potentialet i teknologien til fulde, og den nuværende anvendelse af droner er bestemt kun toppen af isbjerget af, hvad vi vil se dem anvendt til i fremtiden. Mange af de flyvetekniske problemstillinger er i dag løst for dronerne, og det er derfor applikationen af dronerne – og den teknologi, der monteres på dronerne – som adskiller dem fra hinanden. For at understøtte virksomheder, der producerer og arbejder med droneteknologi og -løsninger, tilbyder Teknologisk Institut bl.a.: • • • •

Match af ønsker med den tilgængelige drone- og sensorteknologi – herunder inspektion vha. AI og visionteknologier Rådgivning om droners opbygning og teknologi Sparring i forhold til droners integration i eksisterende systemer Måling, test og analyse af droner.

KONTAKT Lars Dalgaard, Sektionsleder, Cand. Polyt., Erhvervs-ph.d. Telefon: 7220 3983 / e-mail: ldd@teknologisk.dk

31 31