Hàbits de lectura i compra de llibres 2019

Page 1

1

Febrer 2020

INFORME DE RESULTATS

Hàbits de lectura i compra de llibres 2019 Elaborat per a:


2

ÍNDEX DE CONTINGUTS OBJECTIUS

METODOLOGIA

RESULTATS PRINCIPALS 2019 - RESUM RESULTATS DETALLATS Índex de lectors a Catalunya Lectura de llibres La lectura en suport digital Audiollibres Actituds envers la lectura Compra de llibres Biblioteques La lectura en els menors i adolescents Rànquing de títols Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


OBJECTIUS


4

OBJECTIUS Objectiu principal

Índex Lector

Hàbits de lectura en temps lliure

Conèixer el comportament lector de la població resident a Catalunya en el moment actual i obtenir informació que permeti formular polítiques i plans de lectura i avaluar-los

Lectura digital

Actituds envers la lectura

Hàbits de compra de llibres

Biblioteques

La lectura en els menors (nens i adolescents)

Aquest document recull els resultats corresponents a l’any 2019

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


5

OBJECTIUS Què entenem per lectura? Per lectura s'entén el procés d'obtenció de determinats tipus d'informació inclosos en un suport particular que són transmesos per mitjà de certs codis, com ara el llenguatge. És a dir, un procés mitjançant el qual es tradueixen determinats símbols per ser entesos. Quan es van fer les primeres edicions d'aquest estudi, la lectura s'emmarcava en l'àmbit de les pràctiques d'oci i de temps lliure. Interessava la lectura voluntària i en quedava fora la lectura obligatòria, tant la que imposava el sistema educatiu, en el cas dels estudiants, com la que es feia per necessitats d'ordre laboral, en el cas dels treballadors. A partir del 2010 es recull en l'informe la lectura per feina i estudis, la lectura d'actualitat (premsa i revistes) i també la feta en els diferents suports de lectura, encara que la part més substancial de l'informe segueix desenvolupant la lectura de llibres en temps lliure.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


METODOLOGIA


7

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (I) UNIVERS

Individus de més de 10 anys residents a Catalunya. Aquest grup està format per aproximadament 6.860.254 persones (fuente Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya –2019). • Les entrevistes a menors d'edat es fan amb l'autorització prèvia dels pares o tutors. • La informació sobre lectura de menors de 10 anys es realitza a partir de la informació subministrada pels pares o tutors del menor.

ÁMBIT

Catalunya, amb representació de totes les províncies i mides de poblament.

METODOLOGIA Entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI), a una mostra mixta de telèfons fixos i telèfons mòbils. • Segons dades de l’INE (Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars), s'ha tingut en compte el percentatge d'habitatges que no disposen de telèfon fix i només tenen telèfon mòbil. • Aproximadament un 15% de les entrevistes s'han fet a individus que no tenen telèfon fix a casa i només tenen telèfon mòbil. Aquestes entrevistes a mòbils s'han fet a partir d'una extracció aleatòria de números de telèfons mòbils. • Les entrevistes s'han efectuat tant en horari de matí com de tarda, per tal d'entrevistar tota mena d'individus, independentment de la seva relació amb l'activitat econòmica.

DADES DE CAMP

El treball de camp es va fer entre els mesos de setembre i desembre de 2019.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


8

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (II) TÈCNICA DE MOSTREIG

Mixta. Aleatori estratificat per província i grandària de poblament, amb afixació no proporcional per província.

Entrevistes a població de 14 anys o més

Mostra feta

Mostra Equilibrada

%

1.130

1.080

100%

Home

547

527

48,8%

Dona

583

553

51,2%

De 14 a 24 anys

159

129

11,9%

De 25 a 34 anys

159

153

14,2%

De 35 a 44 anys

236

218

20,2%

De 45 a 54 anys

205

198

18,3%

De 55 a 64 anys

158

158

14,6%

65 anys o més

213

224

20,7%

Barcelona

320

817

75,7%

Girona

270

91

8,4%

Lleida

270

74

6,9%

Tarragona

270

98

9,1%

Menys de 10.000 hab.

375

241

22,3%

De 10.000 a 50.000 hab.

600

140

13,0%

De 50.001 a 500.000 hab.

328

422

39,0%

96

277

25,6%

TOTAL

MIDA DE LA MOSTRA S’han fet un total de 1.250 entrevistes, • 1.130 entrevistes a població de 14 anys o mes • 120 entrevistes a menors de 10 a 13 anys.

La mostra s’ha desproporcionat per províncies, de manera que a les províncies més petites se’ls ha assignat un nombre d’enquestes superior al que els correspondria segons la seva població, perquè cap d’aquestes tingui una mostra inferior a 300 enquestes. Això permet treballar amb un error màxim, per a les províncies més petites, de ± 5,8%, amb un nivell de confiança del 95,5%. Es manté dins de cada província la proporcionalitat per sexe, edat i mida de poblament.

ERROR MOSTRAL

Per a l’anàlisi global, el fitxer de resultats s’equilibra segons la distribució real de la població a Catalunya (segons dades de IDESCAT).

SEXE

EDAT

PROVÍNCIA

(e=±2 (p*q/n)

El marge d’error màxim aplicable a dades globals no segmentades amb un nivell de confiança del 95,5% en el cas més desfavorable (p = q = 50%), és de: • Per al total de la mostra: 2,9%. • Per províncies, l’error oscil·la del ± 5,4% a Barcelona al ± 5,8% a les tres províncies més petites.

MIDA DE POBLAMENT

Més de 500.000 hab.

Més les 120 entrevistes a menors de 10 a 13 anys (50% nens / 50% nenes) que s'analitzen per separat. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


9

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (III) TIPUS DE QÜESTIONARI

CATEGORIES DE LECTORS

Estructurat amb preguntes tancades precodificades i alguna pregunta oberta, amb una durada aproximada de 20 minuts.

Per a una comprensió adequada de les dades de lectura que apareixen a l’informe, es detallen els conceptes que inclouen cadascuna de les categories de lector que s’han tingut en compte.

Mantenint l’estructura de les edicions anteriors: 1.

Screening i autorització als pares de menors

2.

Índex lector: lectura de llibres i altres publicacions en diferents formats i raons de no lectura

3.

Últim llibre llegit: títol, autor, raó de lectura, matèria, llengua, format, forma d'obtenció

4.

Altres hábits de lectura: llengües i llocs de lectura, llibres a la llar, recerca d’información, lectura al transport públic.

TIPOLOGIA DE LECTORS •

Lectors freqüents: persones que llegeixen almenys una vegada a la setmana. (Categories 1 i 2)

Lectors habituals: Si als lectors freqüents (setmanals) se sumen els lectors que declaren llegir almenys un cop al mes, tindríem els lectors habituals (mensuals). (Categories 1, 2 i 3)

Lectors ocasionals: persones que llegeixen llibres amb

una freqüència menor que la setmanal i alguna vegada

al mes o al trimestre. (Conceptes 3 i 4)

No lectors: persones que no llegeixen llibres gairebé mai o mai. (Categories 5 i 6)

5.

Actituds envers la lectura

6.

Compra de llibres no de text: en paper i format electrònic.

7.

Últim llibre comprat: moment, títol, autor, matèria, llengua, format, motiu i lloc de compra

8.

Compra de llibres de text.

Amb quina freqüència llegeix?

9.

Activitat en biblioteques: visites, activitats, préstec, tipus de centre i valoració

1. 2. 3. 4. 5. 6.

10. Lectura entre els menors de la llar 11. Sociodemogràfics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Llegeix cada dia o gairebé cada dia. Llegeix una o dues vegades per setmana. Llegeix almenys un cop al mes. Llegeix almenys un cop cada tres mesos. No llegeix gairebé mai. No llegeix mai


10 POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

METODOLOGIA

PERFIL DE LES PERSONES ENTREVISTADES MOSTRA EQUILIBRADA

SEXE EDAT 49%

20%

Home 12%

14%

18%

21% 15%

51% Dona

De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS

75,6

PROVÍNCIA

45% 28%

27%

Primaris

Secundaris

Universitaris

Barcelona

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

8,4

6,9

9,1

Girona

Lleida

Tarragona

De 65 anys o més


RESULTATS PRINCIPALS 2019

RESUM


LECTURA DE LLIBRES A CATALUNYA

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA 2019

(Almenys una vegada al trimestre)

(Població de 14 anys o més)

(Població de 14 anys o més)

EVOLUCIÓ 67,8%

66,3%

68,4%

67,6%

69,6%

(Per oci+ estudis/feina)

% Lectors

(almenys una vegada al trimestre) trimestre

61,9%

61,0%

64,0%

61,9%

65,5%

Total

%

llegeixen llibres

PER OCI

% Leen llibres por

FEINA/ESTUDIS

(Imprès + Digital)

Digital

32,2% 69,6%

% Total llegeixen llibres

26,5%

22,4%

2016

2015

30,1%

26,8% 2018

2017

29,5% 2019 Llegeix llibres per oci

Llegeix llibres per feina o estudis

65,5% 29,5%

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL (Població de 14 anys o més)

50,3% 75,0%

6,8% 39,8%

5,4% 10,5%

60,3%

0,0%

%Total lectors en qualsevol mitjà o suport

Total

97,8%

Digital

73,6%

Imprès + Digital)

Font: estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2019 Base: 1.080 entrevistes a població de 14 anys o més

55,1%

0,0%

Suports de lectura

(% Lectors de llibres amb freqüència almenys trimestral) No lector

30,4%

41,9% Només llegeix imprès

Mode habitual d'obtenció de llibres digitals (BASE: Lectors de llibres digitals)

30,2% Tant gratuïts com de pagament

19,1% Llegeix tant en digital com imprès

8,6% Només llegeix en digital

13,0% Només de pagament

56,8%

Només gratuïts

TOTAL DE PAGAMENT: 43,2% TOTAL GRATUÏTS: 87,0%


LECTURA EN ELS MENORS

COMPRA DE LLIBRES EN 2019

(Població de 10 a 13 anys) % Lectors (almenys una vegada al trimestre)

(Població de 14 anys o més)

%

EVOLUCIÓ

Total ha comprat algun llibre (ja sigui de text com no de text) % llibres

NO de text

% llibres

62,0%

de text

47,9%

62,4% 48,6%

62,8% 48,8%

63,9%

63,2%

52,2%

52,1%

% Lectors

(almenys una vegada al trimestre)

Total 32,5%

10,1 llibres de mitjana comprats el 2019

2015

33,4%

33,8%

2016

29,6%

2018

2017

(Imprès + Digital)

32,5%

53,7% 100%

2019

Digital

BIBLIOTEQUES

(Població de 14 anys o més)

Assistència a la biblioteca l'últim any

Freqüència de visites a la biblioteca

EVOLUCIÓ 32,7% 33,7%

40,7% 37,5% 39,9% 11,2%

2015

2016

2017

2018

2019

EVOLUCIÓ 38,7%

22,4%

41,7%43,1% 44,9%

Ocasional

2016

2017

2018

2019

8,8% 51,7%

57,1%

Esporàdic

En una escala de 0 a 10

9,0 93,1%

2015

12,7% 39,3%

6,7%

Valoració global mitjana de la biblioteca:

Socis de la biblioteca

38,5%

Freqüent

14,0% 33,6%

otorga una puntuació de 8 o més

% total de lectors en qualsevol mitjà o suport

Total

(Imprès + Digital)

Digital

100% 78,8%

21,5%


IDIOMES DE LECTURA DE LLIBRES (Lectores de llibres por ocio en tiempo libre) POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Lectores de llibres por lleure en el temps lliure

Català com a idioma de lectura de llibres Lectura de llibres en català

Llegeix habitualment

34,4%

Habitual + Ocasionalment

74,4%

TOTAL llegeix en català

94,0%

Últim llibre en català… Comprat

EVOLUCIÓ 28,1%

23,9% 2015

Idioma habitual de lectura

Llegit

26,4%

21,7%

26,4%

22,1% 2017

2016

30,2%

27,0%

32,4% 26,9%

2018

2019

3,9% Llegeix en castellà

61,7%

Llegeix en altres idiomes

34,5%

El dels lectors s'estima més llegir llibres en català

34,4%

Llegeix en català

SEXE Home Dona

EDAT 36,9%

De 14 a 24 anys

32,3%

De 25 a 34 anys

PROVÍNCIA 31,8%

Barcelona

45,9%

49,3%

De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys

35,1% De 55 a 64 anys

Girona

Lleida

Tarragona

Més de 65 anys

34,0% 27,1% 21,7%

POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS

Català com a idioma de lectura en els menors Habitual

35,4% 59,8% 32,9%

56,9%

Ocasional

43,1%


RESULTATS DETALLATS

2019

Població de 14 anys o més


Resultats 2019

Índex de lectors a Catalunya (població de 14 anys o més)


El 97,8 % de la població catalana de 14 anys o més afirma ser lectora. Percentatge que es manté estable respecte a l’any anterior.

17

(Llegeix algún tipus de material, en qualsevol format o suport, ja sigui imprés o digital, almenys una vegada al trimestre). Segons el tipus de lectura: un 71,1% llegeix textos llargs a internet (Webs o RRSS), el 76,4% llegeix diaris i un 69,6% llegeix llibres. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

% TOTAL

DE LECTORS % TOTAL DE LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

EVOLUCIÓ

91,3%

91,7%

90,6%

90,8%

91,9%

93,0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Any 2019

94,8%

95,3%

95,9%

97,6%

97,8%

2015

2016

2017

2018

2019

71,1%

76,4%

69,6%

60,3%

55,1%

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials

39,8% 10,5% Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


El percentatge de lectors a Catalunya és lleugerament superior a la mitjana d’Espanya en tots els tipus de lectura amb l’excepció dels còmics i les webs i les xarxes socials (on el percentatge quasi bé que no es diferencia de la mitjana d’Espanya).

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

Índex de lectors a Catalunya

% TOTAL

DE LECTORS

COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2019 PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) CATALUNYA

Dif: +2,3%

ESPANYA

97,8%

95,5% Dif: +5,0%

76,4%

Dif: +1,1%

71,4%

69,6%68,5%

Dif: -0,1%

60,3% 60,2%

Dif: -0,3%

55,1% 55,4%

Dif: +8,9%

39,8% 30,9% Dif: +0,0%

10,5% 10,5%

Total que llegeix

Llibres

18

Revistes

Diaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Còmics

Web, blogs i fòrums

Xarxes socials


Per tipus de lectura, s’observa una tendència ascendent en el percentatge de lectors de llibres, de textos llargs a internet i en xarxes 19 socials. Contràriament, el percentatge de lectors de revistes presenta una tendència descendent en els últims anys. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Índex de lectors en Catalunya

% TOTAL

LECTORS PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre)

LLIBRES 63,6%

65,3%

2012

2013

66,3%

2015

67,8%

2016

67,6%

2017

DIARIS

REVISTES 68,4%

69,6%

2018

2019

45,5%

2012

CÒMICS

49,3% 47,9%

2013

2015

46,2%

2016

45,3%

40,7%

39,8%

2017

2018

2019

79,7%

82,2%

82,9%

81,9%

80,1%

75,0%

76,4%

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

XARXES SOCIALS

WEBS, BLOGS I FÒRUMS 46,8%

13,4%

15,2%

15,1%

14,1%

13,9% 10,5%

2012

2013

2015

2016

2017

2018

50,3%

51,5% 55,0%

55,5%

2015

2017

59,4%

60,3%

52,7%

55,1%

2018

2019

10,5% 2019

2012

2013

2016

2018

2019

2012

2013

2015

2016

2017

*Xarxes socials es pregunta des de 2018.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Hi ha un nombre més gran de Dones que llegeixen llibres i revistes. Mentre que hi ha una proporció més gran d’Homes que llegeixen premsa, còmics i a webs, blogs i fòrums. Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS

PER

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

SEXE

PER SEXE

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

97,8%

98,4%

97,2%

Total llegeix

Total llegeix

Home

Dona

76,4% 78,6% 74,4%

69,6% 66,4% 72,7%

60,3%

39,8%

46,6%

65,8%

55,0%

55,1% 55,4% 54,9%

32,7% 10,5% 12,4% 8,7%

Llibres

Revistes

20

Diaris

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


21

A excepció de les revistes, el percentatge total de lectors a qualsevol medi baixa a partir dels 55 anys. Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS

PER

EDAT PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

PER EDAT 97,8%

99,3%

99,9%

97,1%

98,6%

95,1%

97,3%

Total llegeix

14-24

25-34

Total35-44 llegeix

45-54

55-64

65 i més

90,9%

85,7% 81,3% 76,2%

80,5%79,0%82,6% 76,2% 74,8% 66,9%

73,6% 70,1%67,8% 68,4% 55,3%

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

48,7%48,0% 37,6%38,2%40,1%

47,2% 43,0% 35,6%

33,6%

19,5%

79,1%

44,7% 36,1% 18,4%

17,8% 8,2%

Llibres

89,8% 76,4%

Revistes

Diaris

4,3% 7,0% 2,3%

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


S’observa una relació directa entre el nivell d’estudis finalitzats i el Ràtio de lectors en la lectura de llibres, de premsa i en la lectura de

22

textos llargs a internet (webs, blogs, fòrums). Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS

PER NIVELL D’ESTUDIS PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

PER ESTUDIS

97,8%

94,3%

Total llegeix

Primaris

90,0%

69,6%

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

76,4%

98,5%

100,0%

Secundaris

Universitaris

91,4% 83,9%

67,6%

52,1%

60,3% 43,3%

39,8%

49,3%

48,7% 34,5%

31,8%

10,5%

16,5%

3,9%

Llibres

Revistes

73,6% 67,6%

Diaris

63,5%

55,1%

58,5%

37,9%

7,2%

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


23

No s’observan grans diferències entre els lectors en funció de la PROVÍNCIA. Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS

PER

PROVÍNCIA PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

POR PROVÍNCIA

69,6%

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

97,8%

98,4%

97,2%

94,1%

95,6%

Total llegeix

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

76,4% 74,2%

69,4%70,2% 73,2% 68,3%

82,3% 80,2%

87,1%

60,3% 59,7% 62,6% 39,8%

39,4% 40,2%

57,6%

42,8% 40,3%

10,5%

Llibres

67,3%

Revistes

Diaris

57,3%

55,1%

47,8% 49,7% 48,4%

11,0% 9,0% 10,5% 7,7%

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


24

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS

PER

PROVÍNCIA POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

EVOLUCIÓ

Barcelona 2016

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials

2017

2018

Girona 2019

69,5%

68,4%

68,5%

69,4%

46,2%

45,5%

43,3%

39,4%

80,9%

80,7%

73,8%

74,2%

14,5%

14,4%

11,1%

11,0%

56,0%

54,5%

54,5%

51,1%

2016

2017

2018

Tarragona

Lleida 2019

2016

2017

2018

2019

2016

63,0%

66,2%

70,2%

65,3%

66,6%

69,3%

73,2%

67,8%

48,0%

48,2%

40,2%

48,1%

47,3%

47,5%

42,8%

51,8%

84,9%

75,0%

82,3%

85,0%

75,9%

81,1%

76,1%

80,2%

14,6%

18,2%

5,6%

9,0%

13,7%

10,4%

9,3%

10,5%

52,4%

57,9%

56,1%

61,1%

38,4%

59,7% 49,1%

59,5%

49,5%

57,3% 43,3%

62,6%

47,8%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

45,9%

67,3%

2017

2018

2019

67,6%

69,4%

68,3%

39,9%

44,8%

40,3%

84,7%

77,5%

84,2%

87,1%

11,3%

9,1%

10,6%

7,7%

55,2%

59,1%

58,8%

49,7% 42,9%

57,6%

48,4%


25

La majoria dels lectors són lectors freqüents (llegeixen cada setmana). En el cas dels lectors de llibres, el 58,7% són lectors freqüents (el 84,3% del total de lectors).

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

LECTORS

FREQÜENTS

Lectura total vs lectura freqüent (en qualsevol suport, imprès o digital)

Ràtio freqüent/total 97,6%

97,8%

95,5%

TOTAL

FREQÜENT

(almenys 1 cop al trimestre)

(almenys 1 cop a la setmana)

Ràtio freqüent/total 92,9%

Ràtio freqüent/total 84,3%

76,4%

69,6%

Ràtio freqüent/total 84,6%

71,0% 58,7%

60,3%

Ràtio freqüent/total 39,2%

Ràtio freqüent/total 93,3%

55,1% 51,0%

51,4%

39,8% Ràtio freqüent/total 48,6%

15,6%

10,5% 5,1%

Total llegeix

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


El percentatge de lectors freqüents de llibres i xarxes socials segueix una tendència ascendent, mentre que el percentatge de lectors freqüents de revistes i de diaris segueix una tendència descendent. Índex de lectors a Catalunya

LECTORS

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

FREQÜENTS

% LECTORS FREQÜENTS (almenys un cop a la setmana) en qualsevol mitjà

EVOLUCIÓ

LLIBRES 52,2%

2011

54,1%

2012

55,3%

2013

52,5%

2015

55,5%

2016

REVISTES 55,1%

2017

26

56,4%

2018

DIARIS

58,7%

2019

22,2%

24,9%

28,1%

2011

2012

2013

WEBS,WEBS,

CÒMICS

3,3%

3,9%

7,6%

6,7%

3,9%

4,8%

4,0%

5,1%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

37,4%

39,7%

45,1%

2011

2012

2013

26,1%

25,6%

25,1%

22,0%

15,6%

2015

2016

2017

2018

2019

72,3%

75,3%

79,5%

79,8%

2011

2012

2013

2015

52,9%

53,3%

50,3%

51,0%

2015

2016

2017

2018

2019

74,1%

73,5% 71,0%

2016

2017

2018

2011

2012

2013

2015

2016

2017

46,9%

51,4%

2018

2019

*Xarxes socials es pregunta des de 2018. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2019

XARXES SOCIALS

BLOGS I FÒRUMSROS

47,2%

75,7%

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


27

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS

LECTORS

FREQÜENTS POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura Total vs lectura freqüent (en qualsevol suport, imprès o digital)

Lector Total

SEXE

(almenys una vegada al trimestre)

Home

98,4%

Dona

97,2%

Lector freqüent

(almenys una vegada a la setmana)

97,9% 93,3%

Ràtio freqüent/total

99,5% 96,0%

EDAT De 14 a 24 anys

99,3%

De 25 a 34 anys

99,9%

De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys Més de 65 anys

97,1% 98,6% 95,1% 97,3%

98,1% 99,9%

98,7% 100,0%

97,0%

99,9%

95,2%

96,6%

93,4% 91,4%

98,2% 93,9%

NIVELL D’ESTUDIS Primaris Secundaris Universitaris

PROVÍNCIA

94,3%

87,8%

93,1%

98,5%

98,1%

99,6%

100,0%

99,0%

99,0%

Barcelona

98,4%

95,9%

97,5%

Girona

97,2%

94,8%

97,5%

94,1%

93,5%

99,4%

95,6%

94,5%

98,8%

Lleida

Tarragona

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


El 32,2% del total de la població resident a Catalunya llegeix habitualment en català

28

(lectura en qualsevol medi o suport). Aquesta proporció augmenta entre els menors de 24 anys i les persones de 55-64 anys, població amb

estudis universitaris o entre els residents de Girona i Lleida. Índex de lectors a Catalunya

IDIOMA

HABITUAL DE LECTURA

(TOTAL

POBLACIÓ)

2019

SEXE

Idioma habitual de lectura en qualsevol mitjà Català Castellà Un altre idioma

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

29,8%

EDAT

34,4%

47,1%

38,2% 25,1%

2,9%

32,2% Llegeix habitualment en català

Home

Dona

33,5% 19,3%

De 14 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 Més de 65 anys anys anys anys anys anys

NIVELL D’ESTUDIS

PROVÍNCIA

64,9%

50,5% 41,8% 29,5%

27,8%

Estudis primaris

Estudis secundaris

43,6%

28,7%

Estudis universitaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

34,5%

Barcelona

Girona

Lleida

35,4%

Tarragona


En els últims 3 anys s’ha incrementat el percentatge de la població que llegeix habitualment en català (qualsevol medi o suport) mentre que baixa l’ús del castellà com idioma de lectura habitual. Índex de lectors a Catalunya

IDIOMA

HABITUAL DE LECTURA

(TOTAL

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

POBLACIÓ)

Quin és el seu idioma habitual de lectura? en qualsevol mitjà

EVOLUCIÓ

Castellá

Català

73,6%

71,0%

69,9%

70,7%

67,2%

64,9%

32,2%

26,4%

29,5%

3,7%

2,9%

3,3%

2,9%

2016

2017

2018

2019

26,4%

26,4%

2,0%

2,6%

2013

2015

24,4%

29

En altres llengües

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


30

Si es pot escollir, el 34,5% dels lectors de llibres prefereix llegir els llibres en Català. 36,5% en el cas de la premsa; 33,6% en revistas i un 28,8% si llegeixen a internet.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

IDIOMA

PREFERIT DE LECTURA

Si pogués triar, en quin idioma preferiria llegir ...? DIARIS

LLIBRES

Base: llegeix diaris

Base: llegeix llibres

Un altre 1,9%

Català Castellà

Un altre 1,8%

Un altre idioma

34,5%

36,5%

Castellà

61,7%

Català

Castellà

63,6%

Català

REVISTES

WEBS, BLOGS, … Base: llegeix en webs…

Base: llegeix revistas

Un altre 3,1%

Un altre 6,9%

28,8%

33,6% Castellà

59,6%

Català

Castellà

68,1%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Català


31

Índex de lectors en Catalunya

CONCLUSIONS

PRINCIPALS-

RESUM

PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

EVOLUCIÓ

91,3% 91,7% 90,6% 90,8% 91,9% 93,0%

94,8% 95,3% 95,9%

2008

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2016

76,4%

69,6%

Revistes

Diaris

2018

Idioma preferit per llegir LLIBRES

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials

Un altre 1,9%

Base: llegeix llibres

63,6% Castellà

El percentatge de lectors a Catalunya és lleugerament superior a la mitjana d’Espanya en tots els tipus de lectura, excepte la lectura de còmics, textos en webs, blogs, fórums i xarxes socials (on empata).

Segons el tipus de lectura, diaris (76,4%) i llibres (69,6%) són els dos materials amb un nombre més gran de lectors.

97,6% 97,8%

10,5% Llibres

El percentatge total de lectors es situa en un 97,8% entre la població de 14 anys o més resident a Catalunya (lectors d’algun tipus de material, en qualsevol format o suport, tant si és imprés com digital, almenys una vegada al trimestre). Percentatge que es manté estable en relació a l’any anterior.

2019

60,3% 55,1%

39,8%

2019

2017

34,5%

 Les dones llegeixen més llibres i revistes, mentre que hi ha una proporció més gran d’homes que llegeixen premsa, còmics i a webs, blogs i fòrums.  El 32,2% de la població de 14 anys o més llegeix habitualment en català (qualsevol medi o suport)  Si es pot escollir, el 34,5% dels lectors de llibres prefereix llegir llibres en Català, 36,5% en el cas de la premsa, 33,6% en revistes i un 28,8% si llegeixen fòrums, webs i blogs.

Català Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Resultats 2019

Lectura de llibres (població de 14 anys o més)


El 69,6% de la població llegeix llibres, un 65,5% llegeix llibres per lleure, en el seu temps lliure i el 29,5% llegeix per motius de feina o estudis (ambdós amb tendència ascendent). •

33

Llegeixen una mitjana de 11,2 libres a l’any i utilitzen 8,5 hores a la setmana. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

LECTURA DE LLIBRES % LECTORS (almenys una vegada al trimestre)

TOTAL que llegeix llibres:

69,6%

Nombre mitjà de llibres llegits en un any: 11,2

97,8%

69,6%

76,4% 39,8%

60,3%

55,1%

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials

2018: 68,4%

(10,6 el 2018)

10,5% Total llegeix

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

No llegeix llibres

30,4% 2018: 31,6%

Llegeix només per lleure en el seu temps lliure 2018: 41,6%

40,1%

TOTAL que llegeix llibres per lleure en temps lliure: 65,5% Nombre mitjà de llibres llegits en un any : 11,8

2018: 64,0%

(11,7 en 2018)

Total que llegeix per feina o estudis : 29,5% Nombre mitjà de llibres llegits en un any : 10,6

(9,8 en 2018)

2018: 26,8%

25,4%

Llegeix per treball/estudis i en el seu temps lliure 2018: 22,4%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

4,1% Llegeix només per feina o estudis 2018: 4,4%


Comparat amb Espanya, la proporció de lectors de llibres tant per lleure como per estudis/feina a Catalunya és superior.

LECTURA DE LLIBRES

COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2019 CATALUNYA 2019 TOTAL que llegeix llibres:

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

HLyCL ESPANYA 2019

69,6%

TOTAL que llegeix llibres:

TOTAL que llegeix llibres per lleure en temps lliure:

65,5%

68,5%

TOTAL que llegeix llibres per lleure en temps lliure :

62,2%

TOTAL que llegeix per feina o estudis:

29,5%

No llegeix llibres

TOTAL que llegeix per feina o estudis :

No llegeix llibres

30,4%

25,4% Llegeix per treball/estudis i en el seu temps lliure

40,1%

Llegeix només per lleure en el seu temps lliure

4,1% Llegeix només per feina o estudis

31,5%

21,2% Llegeix per treball/estudis i en el seu temps lliure Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

34

41,0%

27,5%

Llegeix només per lleure en el seu temps lliure

6,3% Llegeix només per feina o estudis


El 65,5% llegeix llibres per lleure, en el seu temps lliure (que augmenta en relació a l’any anterior i que s’ha incrementat 11,9% punts pel que fa al 2011) i un 29,5% llegeix per motius de feina o estudis (un 2,7% més que l’any

35

anterior).

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS

LECTURA DE LLIBRES

LECTORS

Base: (1.080)

DE LLIBRES PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre)

EVOLUCIÓ

Total LECTORS

62,3%

63,6%

65,3%

66,3%

2011

2012

2013

2015

67,8%

2016

67,6%

68,4%

2017

2018

+1,2

69,6%

2019

Lectura de llibres… 58,5%

59,4%

60,5%

61,0%

61,9%

61,9%

64,0%

65,5% +1,5

Oci

20,1%

20,4%

25,0%

22,4%

2013

2015

26,5%

30,1%

26,8%

29,5% +2,7

Feina/estudis 2011

2012

2016

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2017

2018

2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


36

Per gènere, ha ha una proporció més gran de dones lectores de llibres en temps lliure. L’edat és un factor determinant en la lectura de llibres, especialment en la lectura per motius de feina o estudis. LECTURA DE LIBROS

PERFIL

DELS LECTORS DE LLIBRES

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre) TOTAL

SEXE

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Home

Total

Lleure en temps lliure

Dona

EDAT

De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys

De 55 a 64 anys Més de 65 anys

27,2% 31,7%

70,5%

71,6%

90,9%

70,7%

66,1%

68,4%

45,1%

69,3%

73,6%

40,1%

66,8%

70,1%

18,7%

67,7%

67,8% 55,3%

29,5%

60,3%

72,7%

De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys

65,5%

69,6%

66,4%

Feina o estudis

55,3%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

21,3% -


37

A mesura que augmenta el nivell d’estudis, creix el percentatge de lectors. LECTURA DE LIBROS

PERFIL

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

DELS LECTORS DE LLIBRES

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre) TOTAL

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS

Primaris Secundaris

Total 69,6%

52,1%

65,5%

29,5%

48,1%

67,6%

8,6%

63,7% 90,0%

Universitaris

PROVÍNCIA

Feina o estudis

Lleure en temps lliure

29,9% 85,4%

49,3%

Barcelona

69,4%

65,9%

30,7%

Girona

70,2%

67,1%

30,2%

Lleida Tarragona

73,2% 68,3% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

58,5% 66,5%

24,0% 22,9%


Tenint en compte els lectors freqüents (lectors setmanals), el 58,7% de la població catalana llegeix libres freqüentment.

38

Un 53,3% (seguint una tendència ascendent), llegeix libres per lleure, en el seu temps lliure i un 20,1% llegeix per motius de feina o estudis (el percentatge baixa en relació a 2018). LECTURA DE LLIBRES

LECTORS

FREQÜENTS DE LLIBRES % LECTORS DE LLIBRES (almenys una vegada a la setmana)

EVOLUCIÓ

Total LECTORS

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

52,2%

54,1%

55,3%

2011

2012

2013

52,5% 2015

55,5% 2016

55,1%

55,9%

2017

2018

+2,8

58,7%

2019

Lectura de llibres… Lleure

47,1%

48,0%

48,6%

17,3%

17,7%

20,7%

2011

2012

Feina/estudis 2013

48,7%

14,6% 2015

49,7%

22,0%

2016

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

50,7%

22,4%

2017

51,7%

+1,6

21,4%

-1,3

2018

53,3%

20,1%

2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Hi ha una proporció més gran de lectors de llibres freqüents (almenys una vegada a la setmana) per motius de lleure entre els menors de 24 anys.

39

La lectura freqüent de llibres per motius de feina o estudis està més present entre els menors de 34 anys LECTURA DE LLIBRES

LECTORS

FREQÜENTS DE LLIBRES

% Lectors freqüents de llibres (llegeix almenys un cop a la setmana)

Home Dona

EDAT

PERFIL

Lleure en temps lliure TOTAL

SEXE

-

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

53,3%

19,3%

67,8%

45,2%

51,3%

42,9%

58,1%

11,3%

52,1%

De 55 a 64 anys Més de 65 anys

20,9%

55,4%

De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys

20,1%

51,1%

De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys

Feina o estudis

17,5%

59,1% 38,6% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

21,3% -


40

Hi ha una relació directa entre el nivell d’estudis i el percentatge de lectors freqüents. LECTURA DE LLIBRES

LECTORS

FREQÜENTS DE LLIBRES

% Lectors freqüents de llibres (llegeix almenys un cop a la setmana)

-

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

PERFIL

Lleure en temps lliure TOTAL

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS

Primarios Secundarios

53,3%

35,6%

Barcelona Girona Lleida Tarragona

20,1%

5,5% 57,8%

Universitarios

PROVÍNCIA

Feina o estudis

63,3%

54,3% 57,0% 48,0% 45,3% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

24,4%

27,4%

19,6% 27,4% 16,1% 20,6%


El 2019 augmenta el percentatge de lectors de llibres per lleure en el temps lliure (65,5%).

41

El 53,3% de la població són lectos freqüents, llegeixen llibres per lleure almenys una vegada a la setmana (amb tendència a l’alça). Contràriament, un terç de la població (34,5%) no llegeix mai o quasi mai lliures per lleure. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura de llibres

LECTURA

DE LLIBRES PER OCI EN TEMPS LLIURE % llegeixen llibres per lleure (almenys una vegada al trimestre)

EVOLUCIÓ

57,9%

57,6%

58,2%

58,5%

59,3%

60,5%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61,0% 61,9%

2015

2016

61,9%

2017

64,0%

65,5%

2018

2019

LECTOR FREQÜENT (setmanal) 2019

LECTOR OCASIONAL (trimestral / no setmanal) 2019

NO LECTOR (mai o gairebé mai) 2019

+1,6% respecte a 2018

-0,1% respecte a 2018

-1,5% respecte a 2018

53,3%

12,2%

34,5%

53,3% 47,1% 48,1% 48,7% 48,7% 49,7% 50,7% 51,7%

41,5% 40,7% 39,5% 39,0% 38,1% 38,1% 36,0% 34,5% 11,4% 11,2% 11,8% 12,3% 12,2% 11,3% 12,3% 12,2%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2019

2011

2012

2013

2015

2016

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2018

2019


Les dones, a més a més de comptar amb un percentatge de lectors per lleure més gran que el dels homes, llegeixen dos llibres més de mitjana a l’any.

42

Per edat, els segments de 35 a 44 anys i de 55 a 64 anys són els que han llegit una mitjana més alta de llibres. Segons estudis acabats, els que tenen estudis universitaris són els que més llegeixen i també presenten una mitjana de libres llegits superior. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura de llibres

LLIBRES

LLEGITS EN UN ANY

Percentatge (%) de lectura per lleure

65,5%

70,5%

71,6%

60,3%

66,1%

Mitjana de llibres llegits

85,4%

69,3% 66,8% 67,7%

63,7% 55,3% 48,1%

11,8

10,5

TOTAL

Home

12,9

Dona

11,1

De 14 a 24 anys

15,0 7,4

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

10,1

De 45 a 54 anys

15,3

De 55 a 64 anys

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

11,0

Més de 65 anys

9,3

Estudis Primaris

10,4

15,0

Estudis Estudis Secundaris Universitaris


En els últims anys, s’observa una tendència ascendent en el percentatge de lectors de llibres per lleure en el temps lliure i entre la població de 55 a 64 anys i entre els més grans de 65 anys.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura de llibres

LECTURA DE LLIBRES PER LLEURE EN TEMPS LLIURE Lectors de llibres en temps lliure segons SEXE

EVOLUCIÓ

(almenys una vegada al trimestre)

Home

68,1%

74,2% 69,8% 70,0% 70,8% 71,6%

2013 2015 2016 2017 2018 2019

55,9%

59,1%

60,3%

67,4%

66,3%

67,9%

67,6%

68,7%

53,3%

55,7%

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2015

2016

2017

2018

69,0% 63,0% 62,6% 64,6% 67,1%

2015

2016

2017

2018

70,5%

2019

Lectors de llibres en temps lliure segons EDAT (almenys una vegada al trimestre) De 35 a 44 anys

De 25 a 34 anys

2013

Dona

55,5%

EVOLUCIÓ

De 14 a 24 anys

43

66,1%

2019

67,3% 66,5% 66,7% 66,1% 65,5%

2013

2015

2016

2017

2018

69,3%

2019

66,1% 65,1% 65,4% 63,6% 66,2% 66,8%

65,5% 60,1% 61,6% 54,1% 57,9%

2013

2013

2015

2016

2017

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2018

Més de 65 anys

De 55 a 64 anys

De 45 a 54 anys

2019

2015

2016

2017

2018

67,7%

2019

52,4% 55,3% 47,1% 45,9% 48,7% 48,6%

2013 2015 2016 2017 2018 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


44

Lectura de llibres

LECTURA DE LLIBRES PER LLEURE EN EL TEMPS LLIURE POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

EVOLUCIÓ

Lectors de llibres en el temps lliure segons NIVELL D'ESTUDIS (almenys una vegada al trimestre)

47,1%

2013

43,3%

43,2%

42,4%

46,0%

2015

2016

2017

2018

Estudis universitaris

Estudis secundaris

Estudis primaris 48,1% 61,3%

60,9%

61,8%

61,5%

62,9%

63,7%

2013

2015

2016

2017

2018

2019

79,2%

78,8%

80,6%

81,3%

83,3%

85,4%

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2019

EVOLUCIÓ

Lectors de llibres en el temps lliure segons PROVÍNCIA (almenys una vegada al trimestre)

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

61,9%

62,3%

63,7%

62,9%

65,1%

65,9%

57,5%

58,7%

58,7%

60,8%

60,9%

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2015

2016

2017

2018

67,1%

2019

55,8%

56,1%

56,0%

57,1%

60,8%

58,5%

56,9%

58,2%

57,4%

59,6%

60,5%

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2015

2016

2017

2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

66,5%

2019


45

Es manté la proporció de lectors de llibres per lleure que llegeixen habitualment en Català, 34,4%.

A més a més, un 40,0% llegeix llibres en Català ocasionalment, sumant en total un 74,4% que llegeix habitualment o bé ocasionalment en català. Per al 29,6% dels lectors l’últim llibre que han llegit estava escrit en català. Lectura de llibres per oci

LECTURA

Lectura de llibres en Català

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (707)

DE LLIBRES EN CATALÀ

Llegeix habitualment

34,4%

Habitualment + ocasional

74,4%

TOTAL llegeix en català

94,0%

HABITUAL

34,4%

OCASIONAL

6,0% No llegeix en català

Català

Idioma habitual de lectura EVOLUCIÓ 21,2% 22,0% 22,1%

2011

2012

Català

2013

2015

2016

2017

2018

34,4%

2019

19,6%

Pot llegir en català

Últim llibre llegit EVOLUCIÓ

+0,1 27,8% 34,3% 26,4% 27,4%

40,0%

+1,5 15,9% 15,4% 17,1%

2011

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2012

2013

23,9% 21,7% 22,1%

2015

2016

2017

28,1%

29,6%

2018

2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


És més probable trobar un lector habitual de llibres en Català entre els més joves, menors de 24 anys, entre la població de 55 a 64 anys o entre els qui tenen estudis universitaris. Lectura de llibres per oci

LECTURA

DE LLIBRES EN CATALÀ

2019 Idioma habitual de lectura

36,9%

Home

SEXE

Dona

32,3%

Català Castellà

EDAT

Altres idiomes

34,0%

De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys

27,1%

3,9% De 35 a 44 anys

34,4%

De 45 a 54 anys

Llegeix habitualment en català

21,7% 35,4% 59,8%

De 55 a 64 anys Més de 65 anys

32,9%

Primaris

33,3%

61,7%

NIVELL D'ESTUDIS

Secundaris Universitaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

30,7% 39,4%

46


47

Per províncies, el percentatge de lectors de llibres en català és clarament superior a Lleida i Girona. A totes les províncies s’observa una tendència ascendent en els últims anys. Lectura de llibres per oci

LECTURA

DE LLIBRES EN CATALÀ

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (707)

% Llegeix habitualment en català

BARCELONA

GIRONA

EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ

45,9%

26,2% 26,4% 24,3% 20,1% 20,2% 22,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

30,6%

31,8%

2018

2019

40,5% 42,5% 28,2% 24,8% 25,2% 28,1%

2011

2012

2013

LLEIDA

2015

31,6%

2016

2017

2018

2019

TARRAGONA

EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ 48,1% 49,3% 49,3%

34,3% 28,8% 31,0% 28,2% 30,2%

2011

2012

2013

2015

2016

21,3% 22,7%

2017

2018

2019

2011

2012

29,6%

2013

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

24,2% 26,9%

2015

2016

35,1% 31,5% 33,5%

2017

2018

2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Per al 26,9 dels lectors de llibres, l’últim llibre que varen llegir estava escrit en Català.

48

Els qui el varen llegir en castellà no el varen llegir en Català perquè “els hi resulta més senzill” (27,6%), “no estava editat en català” (25,0%) o bé perquè “No el vaig excollir” (23,7%). Lectura de llibres per oci

IDIOMES

DE LECTURA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (707)

ÚLTIM LLIBRE LLEGIT

EVOLUCIÓ

Per què no heu llegit aquest llibre en català?

Llengua de l’últim llibre llegit 80,2% 80,3% 79,8% Castellà

72,3% 74,6% 71,7%

Base: (508)

27,6%

Li resulta més senzil en castellà 66,4%

69,7%

25,0%

No està editat en català

23,7%

No el vaig triar jo 15,9% 15,4% 17,1%

23,9% 21,7% 22,1%

3,9%

2011

4,3%

2012

3,1%

2013

15,1%

No tinc preferència / Altern la llengua

Català Altres idiomes

28,1% 26,9%

3,8%

2015

3,6%

2016

6,2%

2017

5,5%

2018

3,4%

No entenc el català

5,5%

No és fàcil trobar-lo en català

5,2%

2019

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


49

A més a més de llegir a casa, altres llocs habituals de lectura de llibres són el transport públic i a l’aire lliure. Lectura de llibres en el tiemps lliure per lleure

LLOCS

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (707)

HABITUALS DE LECTURA EVOLUCIÓ

A quins llocs acostumeu a llegir habitualment?

94,1%

A casa

95,5% 97,2%

25,1%

Al transport públic

23,1% 24,3%

18,1% 16,2%

En un bar o cafeteria

En altres llocs (perruqueries,

sales d’espera, clubs de socis)

2019

8,9%

A la feina

Al centre d’estudis

Menors de 24 anys: (52,4%)

16,5%

A l’aire lliure

En una biblioteca

Resposta múltiple

9,8% 10,8%

2018

6,2%

2017

9,8% 3,7%

4,7%

4,6% 3,6%

Menors de 24 anys: (36,1%)

0,7% 0,8% 1,7%

0,3%

0,1% 0,3%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


El 61,9% dels lectors acostumen a buscar informació o recomanacions sobre nous llibres. Amics i familiars és la principal font d’informació i recomanació (52,8%) sobre nous llibres per llegir. Xarxes socials (23,7%), recerques a internet (21,5%) i ressenyes a la premsa escrita (8,5%) són altres dels recursos més utilitzats. Lectura de llibres en tiempo libre per lleure

CERCA D’INFORMACIÓ

SOBRE LLIBRES

Quan cerqueu informació o recomancions sobre nous libres per llegir,

Quins recursos feu servir?

Cerca informació o recomanacions sobre nous llibres Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (707)

Respuesta múltiple

Recomanacions

52,8%

(amics, coneguts i familiars)

Xarxes socials

23,7%

(Facebook, Twitter, etc), fórums, blogs, etc.)

Cerques a internet en general

61,9%

Sí 38,1%

No

21,5%

Ressenyes a diaris impresos

8,5%

Ressenyes a diaris en línea

7,2%

Biblioteca

6,8%

Llibreries / botigues físiques

5,5%

Progames de ràdio

3,5%

Llocs web especialitzats en literatura

3,4%

Botigues / punts de venda en línia

1,9%

Clubs, conferències, tertúlies

1,9%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Base: Lector de llibres que cerca informació sobre llibres (442)

Menors de 24 anys: (37,9%) De 25 a 34 anys: (47,5%)

De 65 anys o més: (20,0%)

50


Tot i que ha baixat el 2019, la literatura es manté com la matèria més llegida, amb un 68,8%, la gran majoria (65,3%) dels llibres pertanyen al gènere “Novel.la i conte”.

51

• A continuació es situa la lectura de llibres d’Humanitats i CC.SS. (19,7%). POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (707)

Lectura de llibres per lleure

MATÈRIA

DE L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT Quina era la matèria de l’últim llibre llegit? 68,8%

LITERATURA

65,3%

Novel.la i conte Poesia Assaig Teatre

75,8% 75,6% 73,5% 75,9% 75,7% 75,2% 69,6% 68,8%

0,2% 3,2%

0,1%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

19,7%

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS CIENTIFICOTÈCNIC, MEDICINA, BIOLOGIA

2,9%

LLIBRES PRÀCTICS / ENSENYAMENT

2,5%

INFANTIL I JUVENIL

2,4%

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

EVOLUCIÓ

22,3% 19,7% 16,9% 17,4% 20,0% 19,2% 17,8% 18,2% 2011

ALTRES

LITERATURA

EVOLUCIÓ

2012

2013

2015

2016

2017

3,4%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2018

2019


52

Les tres fonts principals per a l’obtenció dels llibres són la compra (37,0%), el regal (23,0%) i el préstec (21,5%). En el 24,6% dels casos fou un llibre de butxaca i en el 18,0% fou un llibre digital.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (707)

Lectura de llibres per lleure

ACCÉS

A L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT Com vau obtenir l'últim llibre que heu llegit?

El va comprar

37,0%

(l’entrevistat o algun membre de la família)

L’hi van regalar

23,0%

L'hi han prestat

21,5%

TOTAL que el va baixar d’internet

El va baixar d’internet gratuïtament

En quin format era?

7,3%

Llibre de butxaca en paper

24,6%

5,0%

57,3% El va baixar d’internet pagant

2,3%

18,0% 6,9%

El va agafar en préstec a la biblioteca

Era a casa És una copia (ebook) d’un amic/familiar

Llibre digital

3,7% 0,4%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Format en paper (rústica,etc.)

No de butxaca


53

Augmenta la compra com a medi d’accés al llibre. Pel que fa a la descàrrega per internet, el percentatge dels qui descarreguen pagant és superior al dels qui ho fan gratuïtament.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (707)

Lectura de llibres per oci

ACCÉS

A L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT

EVOLUCIÓ

Com vau obtenir l'últim llibre que heu llegit?

El va comprar

37,0%

35,2% 38,2%

(l’entrevistat o algun membre de la família)

23,0%

L'hi han prestat

22,3% 21,2%

El va baixar d’internet gratuïtament

El va baixar d’internet pagant

Era a casa

El va agafar en préstec a la biblioteca

2018 2017

21,5%

L’hi van regalar

TOTAL que el va baixar d’internet

2019

19,6% 19,2%

7,3%

8,2% 8,8%

TOTAL (707)

7,3

Home (317)

12,3

Dona (390)

3,2

De 14 a 24 anys (92)

2,7

De 25 a 34 anys (101)

25,5

De 35 a 44 anys (151)

8,8

De 45 a 54 anys (132)

3,9

De 55 a 64 anys (107)

2,8

Més de 65 anys (124)

1,6

SEXE

5,0%

6,4% 7,4%

TOTAL (%) que el va baixar d’internet

% Horitzontals

EDAT

2,3%

1,8% 1,4%

3,7%

7,0% 6,3%

6,9%

5,2% 5,2%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


L’entreteniment és el principal motiu per a la lectura de llibres en el temps lliure (89,1%), seguit a molta distància de la lectura per millorar el nivell cultural. Lectura de llibres per lleure

RAONS

54

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (707)

DE LECTURA

Per quin motiu vau llegir el darrer llibre? Resposta múltiple

Per entreteniment

Per millorar el nivell cultural

89,1%

9,6%

Per feina

5,8%

Per consulta

5,2%

Per estudis

2,5%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


55

Tenint en compte la població que mai no llegeix llibres i els lectors ocasionals, s’obté un 41,3% de no lectors o lectors esporàdics. El principal motiu per no llegir és “la manca de temps” (50,1%), seguit per la declaració “No m’agrada llegir” (38,2%). Cal destacar també el percentatge que declara que “prefereix emplear el seu temps en altres entretenimients” (19,3%). Lectura de llibres

RAONS

DE

NO

A què es deu que no llegiu llibres o que no els llegiu amb més freqüència?

LECTURA

Base: Població de 14 anys o més que no leen llibres o lo hacen de forma ocasional (446)

Resposta múltiple

Lector freqüent

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Li falta temps

(feina, estudis, motius familiars, etc.)

50,1%

(almenys una vegada a la setmana)

58,7%

De 45 a 54 anys: (80,8%)

Lector Ocasional

No li agrada llegir / No li interessa llegir

38,2%

10,9%

De 55 a 64 anys: (69,9%)

41,3% No lector

Prefereix emprar el seu temps lliure en altres entreteniments

19,3%

Menors de 25 anys: (23,3%)

30,4% Motius de vista, salut

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

4,4%

De 65 anys o més : (10,3%)


Practicar algun esport, cuinar i estar amb la família són les activitats per les quals els no lectors afirmen que no llegeixen llibres amb més freqüència. Lectura de llibres

RAONS

DE

NO

*Pregunta nova en 2019

LECTURA

Quines activitats de lleure realitza en lloc de llegir llibres?*

A què es deu que no llegiu llibres o que no els llegiu amb més freqüència? Base: Població de 14 anys o més que no leen llibres o lo hacen de forma ocasional (446)

Resposta múltiple

Base: No lectors de llibres o lector ocasional que prefereix emplear el seu temps en altres entreteniments (87)

Resposta múltiple

Li falta temps

(feina, estudis, motius familiars, etc.)

Practicar algun esport (futbol, tennis, anar en bici …)

26,3%

Cuinar

26,2%

50,1%

24,2%

Estar amb la família, jugar amb els fills

19,7%

Veure la televisió (en general) No li agrada llegir / No li interessa llegir

38,2%

Motius de vista, salut

16,1%

Anar al gimnàs (musculació, ioga, fitness, …) Veure sèries, pel.lícules (Netflix, HBO, Amazon prime, …)

Prefereix emprar el seu temps lliure en altres entreteniments

56

13,0%

Escapades de cap de setmana, viatges, anar al poble, …

8,8%

Estar/cuidar els animals, mascotes,

8,3%

Passejar

7,8%

Escoltar la ràdio

6,7%

19,3%

4,4%

Manualitats, treballs manuals

5,0%

Quedar o reunir-se amb amics

5,0%

Passatemps (sudokus, sopa de lletres, mots encreuats, …) Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

3,1%


57

LECTURA DE LLIBRES

LECTORS

DE LLIBRES PER LLEURE EN TEMPS LLIURE

-

PERFIL POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lleure en temps lliure

% Lectors freqüents DE LLIBRES (Llegeixen almenys un cop per setmana)

TOTAL

SEXE

Home Dona

EDAT

53,3%

51,1%

55,4%

De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys

67,8% 51,3% 58,1% 52,1%

De 55 a 64 anys Més de 65 anys

% Lectors ocasionals DE LLIBRES (Lllegeixen almenys un cop al trimestre, no setmanal)

59,1% 38,6%

12,2%

9,2%

15,1%

3,8% 14,8% 11,2% 14,7% 8,6% 16,7%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

% No lectors DE LLIBRES (No llegeixen mai o gairebé mai)

34,5%

39,7%

29,5%

28,4% 33,9% 30,7% 33,2% 32,3% 44,7%


58

LECTURA DE LLIBRES

LECTORS

DE LLIBRES PER LLEURE EN TEMPS LLIURE

-

PERFIL POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

% Lectors freqüents DE LLIBRES (Llegeixen almenys un cop per setmana)

Lleure en temps lliure

TOTAL

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS

Primaris Secundaris Universitaris

PROVÍNCIA

Barcelona Girona Lleida Tarragona

53,3%

35,6%

% Lectors ocasionals DE LLIBRES (Lllegeixen almenys un cop al trimestre, no setmanal)

% No lectors DE LLIBRES (No llegeixen mai o gairebé mai)

12,2%

34,5%

12,5% 57,8% 63,3%

54,3% 57,0% 48,0% 45,3%

51,9%

5,9%

36,3% 22,1%

11,6% 10,1% 10,5% 21,2%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

14,6%

34,1% 32,9% 41,5% 33,5%


59

Lectura de llibres

CONCLUSIONS PRINCIPALS

Total que llegeix llibres:

- RESUM  El 69,6% de la població llegeix llibres, un 65,5% llegeix llibres per lleure, en el seu temps lliure i el 29,5% llegeix per motius de feina o estudis (ambdós en ascens).

69,6%

Total que llegeix llibres per lleure en temps lliure:

65,5%

Total que llegeix per feina o estudis:

No llegeix llibres 30,4%

29,5%

Llegeix només per lleure en el seu temps lliure 40,1%

Llegeix per feina / estudis i en el seu temps lliure 25,4%

Lectura de llibres en Català

Llegeixen una mitjana de 11,3 llibres a l’any i utilitzen 9 hores a la setmana.

Per gènere, hi ha una proporció més gran de Dones lectores de llibres en el seu temps lliure. L’edat i el nivell educatiu són factors determinants en la lectura de llibres.

Comparat amb Espanya, la proporció de lectors de llibres a Catalunya és superior. Tant la proporció de lectors per temps lliure com la de lectors per estudis/feina es situa per sobre de la mitjana.

 Es manté la proporció de lectors de llibres por lleure que llegeixen habitualment en Català, 34,4%, A més a més, un 40,0% llegeix llibres en català ocasionalment; sumant-los tots dos, en total un 74,4% que llegeix habitualment o bé ocasionalment en Català.

4,1% Llegeix només per feina o estudis

Llegeix habitualment Habitualment + ocasional TOTAL llegeix en català

34,4% 74,4%

94,0%

Perfil del lector habitual en Català: menors de 24 anys o de 55 a 64 anys o amb estudis universitaris. Per províncies, el percentatge de lectors de llibres en català és clarament superior a Lleida i a Girona.

Tenint en compte la població que mai no llegeix llibres i els lectos ocasionals, s’obté un 41,3% de No lectors o lectors esporàdics. 

El principal motiu per no llegir és “la manca de temps” (50,1%), seguit per la “manca d’interès” (38,2%)

Cal destacar també el percentatge que declara que “prefereix utilitzar el seu temps lliure en altres entreteniments”, que suposa el 9,2% del total de la població i s’esmenta en més gran mesura entre els menors de 25 anys.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


Resultats 2019

La lectura en suport digital (població de 14 anys o més)


Els lectors en suport digital representen el 73,6% de la població de 14 anys o més a Catalunya el 2019; 0,5 punts més que el 2018. El major increment s’observa en els lectors freqüents (setmanals), que augmenten del 65,5% el 2018 al 66,6% el 2019.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS

SEGONS EL SUPORT DIGITAL** Percentatge de lectors en suport digital (%)

EVOLUCIÓ

**Es consideren lectors en suport digital els que llegeixen en un ordinador, un telèfon mòbil o un telèfon intel·ligent, un lector de llibres digitals, una tauleta o una agenda electrònica.

(almenys 1 cop al trimestre)

64,9%

66,0%

68,7%

71,7%

73,1%

73,6%

52,9%

57,1%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

Freqüència de lectura en suport digital

LECTOR FREQÜENT 45,5% 51,2%

NO LECTOR

LECTOR OCASIONAL 47,1% 42,9%

59,9% 60,2% 60,3% 61,8% 65,5% 66,6% 7,4%

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Lector freqüent (almenys setmanalment)

5,9%

5,0%

5,8%

8,4%

9,9%

35,1% 34,0% 31,3% 28,3% 26,9%26,4%

7,6% 7,0%

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

No lector (gairebé mai o mai) *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

61


62

El percentatge de lectors de llibres en format digital segueix amb una lleu tendència ascendent. Els augments més significatius són els relatius a la lectura de diaris i de textos en xarxes socials. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS

SEGONS EL SUPORT DIGITAL REVISTES

LLIBRES

19,3%

2013

24,3%

2015

29,1%

2016

29,8%

2017

30,3%

2018

DIARIS

32,2%

2019

38,7% 5,9%

9,5%

10,3%

10,6%

6,3%

6,8%

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2013

48,3%

51,0%

48,8%

49,8%

50,3%

2015

2016

2017

2018

2019

El 2018 es van llegir de mitjana 7,3 llibres en format digital

CÓMICS

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

6,8%

6,2%

5,2%

4,8%

4,6%

2013

2015

2016

2017

2018

51,5%

55,0%

55,5%

59,4%

60,3%

50,3%

2013

2015

2016

2017

2018

2019

XARXES SOCIALS

52,7%

55,1%

2018

2019

5,4%

2019

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

20132

2015

2016

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


La lectura digital de textos llargs en webs, blogs i fòrums (60,3%) i en xarxes socials (55,1%) són, juntament amb els diaris (50,3%), els principals continguts de lectura en format digital. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS

EN QUALSEVOL SUPORT VS. EN SUPORT DIGITAL Lectura en suport digital (almenys una vegada al trimestre)

2019

Resposta múltiple

Lectura Total Ràtio Digital/Total 75,3%

Ràtio Digital/Total 46,3%

Ràtio Digital/Total 17,1%

Lectura Digital Ràtio Digital/Total 65,8%

Ràtio Digital/Total 51,4%

97,8% 73,6%

76,4%

69,6% 32,2%

39,8%

Llibres

Revistes

55,1%

10,5% 5,4%

6,8% Total llegeix

60,3%

50,3%

Diaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Cómics

Webs, Blogs, fòrums

Xarxes socials

63


El percentatge mitjà de lectors en format digital és, per a tots els medis (excepte les xarxes sociales), lleugerament superior a Catalunya que no pas l’enregistrat per al conjunt d’Espanya. Els llibres i diaris són el medi en el qual hi trobem la diferència més gran.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

Lectura en suport digital

LECTORS

EN SUPORT DIGITAL

COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2019 PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en suport digital Catalunya

Espanya

Dif: +0,1%

Dif: +2,3%

60,3% 60,2%

50,3%

Dif: -0,3%

55,1% 55,4%

48,0%

Dif: +3,1%

32,2%

29,1% Dif: +0,2%

Dif: +3,2%

6,8% 6,6% Llibres

Revistes

64

5,4% Diaris

2,2%

Cómics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Webs, Blogs, fòrums

Xarxes socials


65

Es manté la diferència per gènere en els lectors en suport digital.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura en suport digital

PERFIL DELS LECTORS Percentatge de lectors en suport digital (%)

EVOLUCIÓ

(almenys 1 cop al trimestre)

PER SEXE

Home

Dona

2018-2019 +1,5%

77,7% 71,3%

73,8%

77,6%

79,1%

68,8%

68,5%

73,1%

64,6% 59,7% 55,0%

46,3%

58,8%

58,6%

2013

2015

64,5%

66,0%

2016

2017

2018-2019 -0,3%

49,8%

40,5% 2010

2011

2012

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2018

2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


66

Per províncies, a Barcelona i Girona hi ha una proporció més elevada de lectors en suport digital. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS

EN SUPORT DIGITAL

PER PROVÍNCIA

GIRONA

BARCELONA

EVOLUCIÓ

53,7% 56,7%

2011

2012

74,0% 74,1% 68,9% 72,2% 66,5% 64,0%

70,5% 47,5%

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2011

56,4%

2012

2013

LLEIDA

2011

57,7%

2012

67,5% 67,3% 66,5% 68,7% 67,6%

52,3%

2013

2015

2016

63,3%

2015

2016

2017

2018

2019

TARRAGONA

71,0%

51,7%

75,6%

68,8% 71,6% 70,7%

2017

2018

2019

2011

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

60,4% 64,0% 64,1%

2012

2013

2015

70,6%

69,7% 69,9% 70,1%

2016

2017

2018

2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


El percentatge de població lectora en format digital segueix la tendència de creixement sostingut observat durant els últims anys.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura en suport digital

TIPOLOGIA

DE LECTORS TOTAL DIGITAL

EVOLUCIÓ

NO DIGITAL

Lector en format digital

66,0%

NO LECTOR No lector ni en format digital ni imprès

Lector només en format imprès

63,3%

52,9%

68,7%

71,7%

73,1%

73,6%

24,2%

24,5%

24,2%

2,4%

2,2%

2018

2019

57,1%

47,7% 42,9%

37,9%

34,8% 29,7%

9,4%

2010

9,2%

2011

8,1%

2012

67

7,0%

2013

28,8%

26,6%

5,2%

4,7%

2015

2016

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

4,1% 2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


La probabilitat de ser lector en format digital és més gran entre els homes i disminueix notablement a partir dels 45 anys.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS

Sexe

EN SUPORT DIGITAL En qualsevol suport

NO Lector No lector ni en format digital ni imprès

2,2%

79,1%

Home Dona

2019

73,6%

Lector digital Lector en format digital

Edat

68,5%

De 14 a 24 anys

92,0%

De 25 a 34 anys

94,8%

De 35 a 44 anys

91,2%

De 45 a 54 anys

24,2%

De 55 a 64 anys Más de 65 anys

Lector NO digital

Lector només en format imprès

68

Nivell d’estudis

Primaris

Secundaris Universitaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

70,8% 61,2% 42,8%

49,1% 78,6% 89,7%


En els últims 8 anys, el lector de llibres en suport digital ha passat del 6,5% al 32,2% actual.

69

La probabilitat de ser lector de llibres en format digital és més elevada entre els 14 i 24 anys i de 35 a 44 anys i entre els qui tenen estudis universitaris. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080)

Lectura en suport digital

PERFIL

DELS LECTORS DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

% Lectors de llibres en suport digital

Dona

(almenys 1 cop al trimestre)

LLIBRES

EVOLUCIÓ

28,8%

Home

SEXE

EDAT

35,4%

De 14 a 24 anys

61,1%

De 25 a 34 anys

30,2%

De 35 a 44 anys

50,8%

De 45 a 54 anys

19,3% 6,5% 2011

24,3%

32,2% 29,1% 29,8% 30,3%

9,9%

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

24,9%

De 55 a 64 anys

15,9%

Más de 65 anys

16,7%

Nivell d’estudis

Primaris Secundaris Universitaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

11,3% 31,1% 54,4% *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


El percentatge total de lectors de llibres en suport digital creix a Barcelona i disminueix a Girona, Lleida i Tarragona. Lectura en suport digital

LECTORS

DE LLIBRES PER

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080)

PROVÍNCIA

BARCELONA

GIRONA

EVOLUCIÓ

21,0%

6,8%

10,6%

2011

2012

2013

EVOLUCIÓ

24,5%

2015

29,7%

2016

30,7%

2017

30,5%

2018

35,1%

2019

3,1%

5,3%

2011

2012

LLEIDA

6,2%

6,3%

2011

2012

22,6%

26,0%

25,1%

27,1%

25,2%

2015

2016

2017

2018

2019

9,5%

2013

TARRAGONA EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ

28,5% 14,7%

16,9%

2013

2015

2016

23,3%

2017

25,3%

2018

17,1%

2019

70

7,7%

11,5%

2011

2012

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

17,5%

2013

28,0%

32,1%

35,3%

24,2%

2015

2016

2017

2018

26,0%

2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


Amazon és, amb diferència, la plataforma d’accés i descàrrega de llibres més coneguda i utilitzada per als lectors de llibres en suport digital.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES DIGITALES

Lectura de llibres en suport digital

ACCÉS

AL LLIBRE DIGITAL

Quines plataformes de llibres o webs per accedir a libres o descarregar coneixeu? I quines feu servir?

Ha utilitzat algun cop Total coneix

% Lectors de llibres en Suport Digital (amb freqüència almenys trimestral) POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080)

No lector en suport digital

26,4%

32,2%

Amazon/ Kindle

Google play

Casa del libro

41,4% Lector digital – no llegaix llibres digitals

71

Lector de llibres en suport digital

AppStore/ iBooks de Apple

59,6%

36,2%

33,7%

9,2%

27,0%

8,6%

8,4%

22,7%

eBIBLIO 2,3% 5,1%

No en recorda el nom

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

14,9%

Base: (348)


El 30,4% de la població catalana més gran de 14 anys llegeix llibres en algun tipus de dispositiu digital:

72

• El 15,6% utilitza el telèfon mòbil, dispositiu que desplaça al E-Reader com a principal suport de lectura digital. • Un 56,8% només llegeix llibres pels quals no ha pagat, mentre que hi ha un 43,2% que paga pels llibres (un 13,0% sempre lo fa)

Lectura en suport digital

SUPORTS

DE LECTURA DIGITAL DE LLIBRES I MANERA D’OBTENIR-LOS

En quins dispositius llegeixen els llibres digitals?

Com obteniu els libres que heu llegit en suport digital?

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080) EVOLUCIÓ

2017

2018

2019

Base Població de 14 anys o més lectora de llibres digitals: (348)

TOTAL DE PAGAMENT: 43,2% Ordenador

8,4%

9,3%

10,8%

TOTAL GRATUÏTS: 87,0%

13,0% Mòbil

7,1%

6,7%

Només de pagament

15,6%

30,2% Lector de libres electrònics

16,2%

13,1%

Tant gratuïts com de pagament

7,3%

56,8%

11,3%

Tauleta

10,6%

11,0%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Només gratuïts (sense haver pagat)


73

El 77,4 % dels entrevistats que es descarreguen llibres electrònicos gratuïtament saben perfectament quan la descàrrega no és legal. Lectura en suport digital

SUPORTS

DE LECTURA DIGITAL DE LLIBRES I MANERA D’OBTENIR-LOS Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres digitales en tiempo libre que descarga los llibres gratuitamente (150)

És capaç de distingir entre las pàgines de descàrregues il.legals i les que no ho són? De vegades tinc dubtes de si la descàrrega és legal o il.legal

7,2%

35,5% 77,4%

15,5%

Sé distingir perfectament les pàgines per descarregar llibres de manera il.legal

No sé distingir si la descàrrega és legal o il.legal

*Pregunta nova el 2019

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

dels llibres descarregats gratuïtament, els lectors admeten que són llibres il.legales.

De 10 llibres descarregats, 6,9 són gratuïts i 3,1 són de pagament.


Un 8,6% de la població llegeix llibres exclusivament en format digital, enfront del 41,9% (en augment) que ho fa només en paper. El 19,1% restant llegeix tant llibres digitals com llibres impresos en paper. Lectura en soporte digital

LECTURA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Lector de llibres TOTAL

DE LLIBRES

Lector de llibres només en paper (no digital)

% Lectors de llibres

Lector de llibres digitals i en paper

(almenys 1 cop al trimestre)

Lector de llibres només digital (no papel)

EVOLUCIÓ

62,3%

63,6%

55,7%

65,3%

66,3%

67,8%

67,6%

68,4%

DIGITAL I PAPER

NOMÉS DIGITAL

41,9

19,1

8,6

Home

40,7

22,4

3,3

Dona

43,0

16,0

13,6

De 14 a 24 anys

54,6

35,1

1,2

De 25 a 34 anys

42,6

22,9

2,8

De 35 a 44 anys

23,3

17,2

33,1

De 45 a 54 anys

45,8

17,1

7,1

De 55 a 64 anys

56,6

10,9

0,3

Más de 65 anys

38,3

16,7

0,1

Primaris

43,1

4,5

4,6

Secundaris

42,2

22,2

3,2

Universitaris

40,2

28,4

21,2

53,7%

18,1%

2011

NOMÉS PAPER

% Horizontales

SEXE

42,0%

0,5%

LECTOR DE LLIBRES Total

46,0%

6,0%

69,6%

20,8%

9,1%

0,8%

2012

1,2%

2013

3,5%

2015

38,8%

23,7%

5,4%

2016

38,1%

23,1%

6,4%

2017

38,2%

21,5%

8,7%

2018

41,9%

EDAT

19,1% 8,6%

NIVEL D’ESTUDIS

2019

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

74

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


75

Lectura en soporte digital

PRINCIPALS

CONCLUSIONS

% Lectors en suport digital

EVOLUCIÓ

52,9%

47,7%

- RESUM 

(almenys 1 cop al trimestre)

57,1%

64,9%

66,0%

68,7% 71,7%

73,1% 73,6%

2010

2011

2012

2013

2015

19,3%

24,3%

29,1%

30,3%

2016

2017

2018

2019

Com obteniu els libres que heu llegit en suport digital?

LLIBRES DIGITALS

29,8%

2015

2016

2017

2018

EL 2019 es van llegir de mitjana 7,3 llibres en format digital

El percentatge mitjà de lectors en format digital és, per a tots els mitjans (excepte les xarxes socials), lleugerament superior a Catalunya que l’enregistrat per al conjunt d’Espanya. Els llibres i diaris són els medis en els quals trobem una diferència més gran.

TOTAL DE GRATUÏTS: 43,2% TOTAL PAGAMENT: 87,0%

13,0%

• El dispositivu més utilitzat és el Mòbil (15,6%), que desplaça l’E-Reader com a principal dispositiu de lectura digital.

32,2%

2019

L’increment més alt s’observa en els lectors freqüents (setmanals), que augmenten del 65,5% el 2018 al 66,6% el 2019.

 El 32,2% de la població catalana de més de 14 anys llegeix llibres en format digital, una xifra que continua amb la tendència ascendent observada: Només de pagament

 Un 56,8% només llegeix llibres pels quals no ha pagat, mentre que hi ha un 43,2% que paga pels llibres (un 13,0% sempre ho fa).

30,2% 2013

Els lectors en suport digital representen el 73,6% de la població de 14 anys o més a Catalunya el 2019, 0,5 punts més que el 2018

Tant

gratuïts com de pagament

56,8%

 El percentatge de lectors que llegeix llibres exclusivament en format paper segueix augmentant notablement, i va arribar a un 41,9% el 2019.

Només gratuïts (sense haver pagat)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


76

Resultats 2019

Audiollibres


Només un 3,8% de la població de 14 anys o més escolta audiollibres, i només un 0,8% ho fa setmanalment.

77 77

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

AUDIOLLIBRES Acostumeu a escoltar audiollibres?* Amb quina freqüència?

Horitzontals (%) +

Escolta audiollibres

TOTAL (1.080)

3,8

Home (527)

6,6

Dona (553)

1,0

De 14 a 24 anys (129)

4,0

De 25 a 34 anys (153)

0,0

De 35 a 45 anys (218)

12,2

De 45 a 54 anys (198)

2,3

De 55 a 64 anys (158)

2,2

De 65 anys y més (224)

0,4

Primaris (294)

0,6

Secundaris (486)

7,5

Universitaris (301)

0,6

SEXE

Freqüent 0,8% 3,0%

Ocasional

Total que escolta audiollibres

EDAT

3,8%

96,3% Mai o gairebé mai ESTUDIS

*Nova pregunta inclosa l’any 2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


78

Resultats 2019

Actituds envers la lectura (població de 14 anys o més)


La lectura es considera, per aquest ordre, com “una activitat emocionant i estimulant”, que “ajuda a comprendre el món que ens envolta”, que “contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant” i que “ens fa més feliços”

ACTITUDS

ENVERS LA LECTURA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

MOLT D’ACORD MOLT + BASTANT D’ACORD

“Llegir és una activitat emocionant i estimulant”

61,2%

“Llegir contribuiex a tenir una actitud més oberta i tolerant“

“Llegir requereix un esforç i una concentració que no tinc en el dia a dia” “Per tenir cultura no cal llegir llibres”

72,2%

48,8%

58,1%

22,3%

52,6%

25,9%

8,0%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

24,7%

89,4%

90,7%

89,4%

85,3%

83,2%

57,6%

“Llegir ens fa més feliços” “Hi ha moltes activitats de lleure més entretingudes que llegir”

2018

63,9%

“Llegir ajuda a comprendre el món que ens envolta”

79

88,4%

76,3%

54,4%

51,3%

23,1%


Les Dones perceben, en més gran mesura que els Homes, que la lectura contribueix a tenir una “actitud més oberta i tolerant”, que “ajuda a comprendre el món que ens envolta”, que “és una activitat emocionant i estimulant” i que ens fa “més feliços”. Els Homes, en canvi, esmenten en més gran mesura que hi ha “altres activitats de lleure més entretingudes que no pas llegir” o que “requereix un esforç i concentració que no tenen en el día a día”.

ACTITUDS

80

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

ENVERS LA LECTURA

PER SEXE PERCENTAGE MOLT D’ACORD + BASTANT D’ACORD (%)

Home

Dona

“Llegir és una activitat emocionant i estimulant”

86,4% 92,3%

“Llegir ajuda a comprendre el món que ens envolta”

85,9% 92,6% 79,7% 86,4%

“Llegir contribuiex a tenir una actitud més oberta i tolerant“

66,9% 77,2%

“Llegir ens fa més feliços”

60,8% 55,6%

“Hi ha moltes activitats de lleure més entretingudes que llegir”

“Llegir requereix un esforç i una concentració que no tinc en el dia a dia” “Per tenir cultura no cal llegir llibres” Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

56,3% 49,1% 26,0% 23,4%


14 anys és l’EDAT mitjana en la qual els lectors situen el moment en què varen iniciar la seva afició per la lectura. La majoria dels lectors (70,8%) va començar a interessar-se per la lectura abans dels 15 anys Quasi bé tres quartes parts dels lectors creuen que els llibres de paper i digital conviuran en el futur, mentre que per a un 18,2% la major part dels llibres del futur seran digitals.

ACTITUDS

ENVERS LA LECTURA

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en temps lliure (707)

A quina edat considereu que va començar realmente la vostra afició per la lectura?

Quina de les afirmacions següents reflecteix millor la vostra opinió sobre el futur proper dels llibres?

14 anys Amb 4-5 anys

“Els llibres impresos en paper seguiran sent els més llegits 9,4% Abans dels15 anys 35,6%

6-10 anys 11-15 anys 16-20 anys 21-30 anys 31 anys o més

25,8% 11,7% 10,7% 6,8%

9,3%

72,5% “En el futur tots dos llibres (en paper i digitals) conviuran“

70,8%

18,2%

“La major part dels llibres seran en digital i hi haurà molt pocs llibres impresos en paper“ Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

De 14 a 24 anys: 82,1%

81


Els lectors de llibres per lleure ens diuen que, en el cas de no llegir, les activitats que podrien fer en el seu lloc serien, primerament, practicar algun esport, després veure la televisió, estar en família, veure sèries, anar al cinema, passejar...

ACTITUDS

ENVERS LA LECTURA

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el temps lliure (707)

En el seu temps lliure, si no hagués estat llegint,

quines altres activitats o aficions podria haver estat fent en lloc de llegir? 30,2%

Practicar algun esport (futbol, tennis, anar en bici…)

25,7%

Veure la televisió (en general)

18,5%

Estar en família, jugar amb els fills

17,9%

Veure sèries, pel-lícules (netflix, hbo, amazon … Anar al cinema

16,7%

Passejar

16,7% 9,5%

Anar al gimnàs (musculació, ioga, fitness, …)

9,2%

Escoltar música Anar a concerts, festivals, sales

6,6%

Llegir còmics/tebeos

6,1%

Quedar o reunir-se amb amics

6,1%

Manualitats, treballs manuals

5,9%

Jugar a jocs de taula, cartes, …

5,1%

Cuinar

5,0%

*Pregunta nova el 2019

82

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


Tant pel que fa als lectors com als No lectors, les activitats que prefereixen els entrevistats en lloc de llegir llibres en el seu temps lliure són fer esport i veure la televisió.

ACTITUDS

83

ENVERS LA LECTURA

En el seu temps lliure, si no hagués estat llegint, quines altres activitats o aficions podria haver fet en lloc de llegir?

Quines activitats de lleure realitza en lloc de llegir llibres? Base: No lectors de llibres o lector ocasional que prefereix utilitzar el seu temps en altres entreteniments (87)

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el temps lliure (707) Practicar algun esport (futbol, tennis, anar en bici…)

30,2%

Veure la televisió (en general) Estar en família, jugar amb els fills

24,2%

17,9%

Anar al cinema

16,7%

Passejar

16,7%

Anar al gimnàs (musculació, ioga, fitness, …)

9,5%

Escoltar música

9,2% 6,6%

Llegir còmics/tebeos

6,1%

Quedar o reunir-se amb amics

6,1%

Manualitats, treballs manuals

5,9%

Jugar a jocs de taula, cartes, …

5,1%

Cuinar

5,0%

*Pregunta nova el 2019

19,7%

18,5%

Veure sèries, pel.lícules (netflix, hbo, amazon…

Anar a concerts, festivals, sales

26,3%

25,7%

13,0% 1,6% 7,8% 16,1% 0,8% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 3,0% 26,2%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


Resultats 2019

Compra de llibres (població de 14 anys o més)


El 2019 el 63,2% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre

(tant de text como no de text).

85

El percentatge de compradors de llibres experimenta una lleugera disminució en relació als quatre exercicis anteriors, mentre que la mitjana de llibres es manté al voltant dels 10 llibres.

COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

DE LLIBRES

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY

Compra de llibres el darrer any

EVOLUCIÓ

59,7%

60,5%

60,1%

61,7%

62,0%

62,4%

62,8%

63,9%

63,2%

57,1%

59,1%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

Nre. mitjà de libres comprats 2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

10,5

10,2

9,6

10,5

9,7

9,1

9,9

9,7

10,1

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


86

A Catalunya la compra de llibres està lleugerament per sobre de la compra de llibres a Espanya. La mitjana de llibres comprats a Catalunya, tot i que ha augmentat, segueix estant per sota de la mitjana d’Espanya. COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

DE LLIBRES

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2019

Compra de llibres el darrer any

EVOLUCIÓ

57,1%

59,1%

59,7%

60,5%

60,1%

61,7%

62,0%

62,4%

62,8% 61,3%

Catalunya Espanya

55,8%

55,6%

56,2%

2008

2009

2010

Catalunya vs Espanya Mitjana global (de llibres comprats)

57,3%

63,2%

62,4%

62,6%

2018

2019

55,4%

2011

Catalunya

63,9%

2012

2013

2010

2011

2012

2013

10,5

10,2

9,6

10,5

9,6

10,3

Espanya 10,6

2015

2014

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2016

2017

2015

2016

2017

2018

2019

9,7

9,1

9,9

9,7

10,1

9,4

10,3

11,5

*No se realizó el estudio


El percentatge de la població catalana que ha comprat algun llibre està en línia amb la mitjana nacional, per bé que la compra de llibres que no són de text és una mica superior a Catalunya. COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

DE LLIBRES

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY

Comparativa amb dades de l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres Espanya 2019 ESPANYA

Catalunya

Dif +0,6% 62,6%

63,2%

Dif +1,7% 50,4%

52,1% Dif -0,5% 33,0%

%

total ha comprat algun llibre

87

total ha comprat llibres no de text

%

%

32,5%

total ha comprat llibres de text

(sigui de text o no de text)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*No es va fer l’estudi


88

El 2019 es manté el percentatge d’aquells que han comprat llibres no de text (52,1%), i augmenta el percentatge de compradors de llibres de text (32,5%) COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

DE LLIBRES

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY EVOLUCIÓ

Total van comprar llibres el 2019: 63,2%

LLIBRES NO DE TEXT

28,8% 28,6% 29,5% 29,0% 29,1%

LLIBRES DE TEXT

LLIBRES de TEXT I NO TEXT

NO VA COMPRAR LLIBRES

39,9% 38,3% 38,0% 37,6% 37,2% 36,1% 36,8%

34,3% 30,8% 15,0% 14,9% 14,1% 13,9% 14,1% 11,8% 11,1%

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Va comprar només llibres no de text

Va comprar només llibres de text

Un 30,8% dels enquestats va comprar només libres no de text Un 21,3% va comprar els dos tipus de llibres Un 11,1% va comprar només libres de text

21,3% 16,3% 18,2% 18,4% 19,5% 19,7% 17,8%

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Va comprar llibres de text i no de text

No va comprar llibres

2018

Diferència

Un 52,1% en total ha comprat llibres no de text

52,1%

+0,0%

Un 32,5% en total comprat llibres de text

29,6%

+2,9%

Un 36,8% no va comprar cap llibre

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


Es manté la tendència en els compradors de llibres no de text, un de cada dos ha comprat almenys un llibre (no de text) el 2019, amb una mitjana de 7,1 llibres. COMPRA

DE LLIBRES

COMPRA

DE LLIBRES

EVOLUCIÓ

NO DE TEXT

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

EL DARRER ANY

Van comprar llibres no de text el 2019: 52,1%

Mitjana de libres no de text comprats

Any 2019: 7,1

42,4%

45,1%

46,9%

46,5%

45,1%

46,8%

47,9%

48,6%

48,8%

52,1%

52,1%

Any Any Any Any Any Any Any Any

2018: 2017: 2016: 2015: 2013: 2012: 2011: 2010:

+0,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2018

2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits

7,7 7,4 7,2 7,0 7,3 7,8 7,9 8,4

89


COMPRA

90

DE LLIBRES

COMPRA

DE LLIBRES

NO DE TEXT

EL DARRER ANY POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Per edat De 14 a 24 anys 62% 65%

57% 60%

68%

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Más de 65 anys

73% 61% 58%

2013 2015 2016 2017 2018 2019

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2019:

7,2

52% 54%

58% 53%

48%

56% 54% 59%

62% 58%

54% 51% 53%

49%

52%

58%

51% 35%

29%

48% 48%

44%

28% 33% 30% 32% 27% 31%

2013 2015 2016 2017 2018 2019

2013 2015 2016 2017 2018 2019

2013 2015 2016 2017 2018 2019

2013 2015 2016 2017 2018 2019

2013 2015 2016 2017 2018 2019

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2019:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2019:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2019:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2019:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2019:

6,9

6,2

7,0

8,8

7,0

Per nivell d’estudis PRIMARIS

31,8%

28,4%

2013

2015

27,5% 27,6%

2016

2017

SECUNDARIS

25,6%

23,9%

2018

2019

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2019:

4,6

52,2%

51,0%

2013

2015

50,8% 45,4%

2016

2017

UNIVERSITARIS

49,7%

53,1%

2018

2019

Mitjana libres no de text comprats l’any 2019:

4,5

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

60,8%

62,1%

2013

2015

65,8% 74,3%

2016

2017

81,3%

78,0%

2018

2019

Mitjana libres no de text comprats l’any 2019:

10,6

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


COMPRA

91

DE LLIBRES

COMPRA

DE LLIBRES

NO DE TEXT

EL DARREY ANY POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Per PROVÍNCIA

EVOLUCIÓ

BARCELONA

48,7%

47,6%

48,2%

48,5%

49,1%

2011

2012

2013

2015

2016

GIRONA

47,7%

2017

53,0%

2018

52,5%

2019

36,5%

37,4%

41,0%

45,6%

41,0%

2011

2012

2013

2015

2016

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

49,4%

2011

2012

2013

52,2%

2015

53,1%

2016

2017

2018

2019

TARRAGONA 54,4%

2017

47,5%

48,9%

2018

2019

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

7,5

48,4%

8,4

LLEIDA

44,5%

47,8%

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

6,8

45,9%

47,7%

41,2%

2011

35,5%

2012

41,3%

44,0%

2013

2015

49,9%

54,3%

51,3%

54,3%

2016

2017

2018

2019

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

7,5

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


92

S’incrementa la compra de llibres en Català (últim llibre comprat) 32,4%. Compra de llibres de NO text

IDIOMA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT Base: (562)

DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT

L’ultim llibre que vareu comprar,

en quina llengua estava escrit?

EVOLUCIÓ

% Català

Horitzontals (%)

32,4

Total

SEXE CASTELLÁ 71,4% 71,7% 70,3% 70,6% 69,7%

CATALÁ

Home

34,6

Dona

28,9

De 14 a 24 anys

39,3

De 25 a 34 anys

28,7

De 35 a 44 anys

26,3

De 45 a 54 anys

34,8

De 55 a 64 anys

36,2

Mes de 65 anys

25,3

65,1%65,8%

28,1%26,4% 26,4% 23,3% 24,8%

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

ANGLÈS

30,2%32,4%

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

ALTRES

EDAT

NIVELL D’ESTUDIS 3,5%

3,4%

2,1% 1,5%

1,4% 1,8% 0,1% 0,1% 0,6% 1,1% 1,7% 1,8%

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

1,5%

2,4%

2,8%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Primaris

41,6

Secundaris

29,3

Universitaris

33,0

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


El principal canal de compra de llibres no de text segueix sent la llibreria tradicional. A continuació es situen internet i les cadenes de llibreries.

93

Dins de les compres per internet destaca clarament la presència d’Amazon. Compra de llibres NO de text

LLOC

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT Base: (562)

DE COMPRA

Quin és vostre lloc habitual de compra? I on van fer la vostra última compra? 73,5%

Llibreria

47,5%

53,0%

Internet

28,1%

26,9%

Cadena de llibreries

11,4%

12,0%

Fira del llibre / Mercats

Hipermercats

Cercle de lectors

Quiosc

Darrera compra

Base: Població de 14 anys o més compradors de llibres de text a través de Internet (298)

Resposta múltiple

6,0%

Amazon

9,2%

Editorial 0,0% Grans magatzems

Compra habitual

On acostuma a fer la compra de llibres per Internet?

6,3%

Web de l'editorial

0,8%

82,6%

8,0%

3,0% 2,1%

Casa del llibre

11,1%

1,9% 0,4%

Fnac

1,8% 0,1% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

8,3%


El 2019 augmenta la compra de llibres no de text a internet, les llibreries tradicionals i a grans magatzems, mentre que disminueix la compra a cadenes de llibreries i a fires del llibre. Compra de llibres de NO text

LLOC

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT Base: (562)

DE L’ÚLTIMA COMPRA

I on va fer la seva última compra?

Llibreria

52,8% 48,5% 17,4% 18,7% 17,8% 20,4%

Cadena de llibreries

18,1% 12,0%

Internet Grans magatzems

Fira del llibre , mercats

Cercle de Lectors

Hipermercat

Atres

EVOLUCIÓ

47,5% 46,2%

8,5% 9,5% 4,8% 4,4% 9,9% 10,3% 6,0% 7,5% 5,1% 3,2% 0,4% 1,3% 1,4% 1,8% 2,1% 2,5% 2,1% 2,7% 3,7% 6,1% 2,1% 3,1% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2019 2018 2017 2016

94


95

El lleure/entreteniment (69,5%) es manté com el motiu principal pel qual varen comprar el llibre. Aquest any disminueix notablement la compra de llibres per regalar. Compra de llibres NO de text

RAONS

DE COMPRA

Per què va comprar l’últim llibre?

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT Base: (562)

69,5%

Lleure/Entreteniment

61,5% 72,8% 22,0%

Par regalar

27,8% 21,6% 19,6% 5,7% 6,7%

Consulta

5,1% 8,6% 5,1%

Li agrada l’autor

5,7% 4,7% 5,8% 1,9%

Estudis

2,2% 5,7% 3,9% 3,3%

Feina

2,4% 2,9% 2,1% 0,2%

Altres

EVOLUCIÓ

68,1%

0,5% 1,4%

2,2%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2019 2018 2017 2016


96

El 2019 s’observa un descens en la compra de llibres d’humanitats i ciències socials i un increment en els llibres de literatura. Una mica més de la meitat dels llibres comprats són novel.la i conte. Compra de llibres NO de text

MATÈRIA

DE

EVOLUCIÓ

L’ÚLTIM

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT Base: (562)

LLIBRE COMPRAT

Quina era la materia de l’últim llibre comprat? 65,2%

Literatura

58,1% 68,7% 69,1% 14,5%

2019 2018 2017 2016

20,1%

Humanitats i ciències socials

15,2% 14,7%

Novel·la i conte

2018: 52,9%

58,4%

3,4%

Científicotècnic, medicina i biologia

5,1% 4,1%

5,0% 4,8%

Llibres pràctics

3,9% 5,0%

4,1% Assaig

5,8%

2,8%

8,8%

Infantil i Juvenil

Poesia

8,5% 3,8% 3,8% 3,4%

Altres

2018: 1,8%

3,8% 3,2% 1,6%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2018: 3,3%


La temàtica (87,5%), l’autor (55,2%) i el consell d’amics o familiars (51,9%) són els tres factors que més influeixen a l’hora de comprar un llibre. COMPRA

DE LLIBRES

FACTORS

NO DE TEXT

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT Base: (562)

QUE INFLUEIXEN EN LA COMPRA

A l’hora de triar un llibre ,

què teniu més en compte? 1ª Mención

La temàtica El Consell d’amics o familiars L’autor La crítica i l’opinió dels professionals

El títol La portada El preu L’editorial

2ª Mención

3ª Mención

43,3% 21,0%

19,4%

20,3% 8,6%

10,0%

6,2% 5,5%

29,6%

24,3%

11,5%

51,9%

10,6%

6,5% 25,1%

13,0%

4,9% 6,6%

3,9%

2,2% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

55,2%

14,6%

87,5%

97


El 32,5% de la població de 14 anys o més a Catalunya ha comprat algun llibre de text en l’últim any, amb una mitjana anual de 8,0 llibres. Compra de llibres DE TEXT

COMPRA

A L’ÚLTIM ANY

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Compra de llibres de text el darrer any

32,5%

31,6%

31,3%

33,1%

32,5%

33,4%

33,8%

29,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

9,2

8,4

8,7

8,8

8,4

8,4

8,3

8,0

EVOLUCIÓ

Mitjana de llibres comprats

Total

Por SEXE

Per EDAT 74,1% 52,1%

32,5%

Mitjana de llibres comprats l’any 2019

31,5%

33,4%

33,2%

29,2%

4,0%

2,3%

Total

Home

Dona

14 a 24 anys

25 a 34 anys

35 a 44 anys

45 a 54 anys

55 a 64 anys

Más de 65 anys

8,0

6,3

10,0

6,3

5,6

10,3

7,2

6,7

5,4

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits

98


Les llibreries segueixen sent el canal més utilitzat per a la compra de llibres de text (55,7%). Com a segona opció es situen els centres d’estudis (34,1%, en augment). Les compres a través d’Internet tornen a augmentar un any més, i es situen en el 18,8%. Compra de llibres DE TEXT

LLOC

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE TEXT Base: (364)

DE COMPRA

On va comprar els llibres de text? Respuesta múltiple

55,7%

Llibreria

56,6% 61,9% 61,6%

34,1%

Centre d’estudis

34,9% 29,8% 36,5%

18,8%

Internet

12,6% 8,9% 8,7%

3,7%

Hipermercats

0,0% 4,5% 4,6%

0,3%

Cadena de llibreries

1,1% 3,2% 3,4%

1,0%

Grans magatzems

0,2% 1,4% 1,8%

3,6%

Altres

3,0% 1,0% 0,6%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

EVOLUCIÓ

2019 2018 2017 2016

99


100

Compra de llibres

PRINCIPALS CONCLUSIONS - RESUM EVOLUCIÓ

 El 2019, el 63,2% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre el darrer any (tant de text com no de text).

Compra de llibres el darrer any % llibres

% Total ha comprat algun llibre (ja sigui de text com no de text)

% llibres

NO de text

de text 62,8%

62,0%

62,4%

46,8%

47,9%

48,6%

48,8%

31,3%

33,1%

32,5%

33,4%

33,8%

2012

2013

2015

2016

60,5%

60,1%

46,5%

45,1%

31,6%

2011

61,7%

2017

63,9%

63,2%

52,1%

52,1%

29,6%

32,5%

2018

2019

EVOLUCIÓ

23,1%

2011

23,3%

2012

2013

28,1%

2015

26,4%

2016

26,4%

2017

30,2%

2018

Es manté el percentatge que ha comprat llibres no de text (52,1%) i augmenten els compradors de llibres de text (32,5%)

S’incrementa la compra de llibres (últim llibre comprat) en Català 32,4%.

 El principal canal de compra de llibres no de text segueix sent la llibreria tradicional. A continuació es situen internet i les cadenes de llibreries. 

Dins de les compres per internet destaca clarament la presència d’Amazon.

32,4%

 El principal motiu de compra de llibres és l’entreteniment (69,5%), seguit de la compra per a regal (22,0%).

2019

 Eln 2019 s’observa un augment en la compra de llibres de literatura i un descens en els llibres d’humanitats iy ciències socials. Una mica més de la meitat de literatura comprada (58,4%) són novel.les o contes.

Català como idioma de l’últim llibre comprat 24,8%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


Resultats 2019

Biblioteques (Població de 14 o més)


Tant el percentatge de visitants a biblioteques/bibliobús (40,7%) com el de socis de biblioteques (44,9%) van augmentar el 2019.

102

Les Dones i els més joves són els grups que més utilitzen el servei de biblioteques. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Biblioteques

VISITA

EVOLUCIÓ

A LA BIBLIOTECA

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús? 36,5% 35,8% 36,3% 33,9%

Assistents a biblioteques por SEXE i EDAT

39,9%40,7% 32,7% 33,7% 37,5%

Ha visitat alguna biblioteca

És soci d’alguna biblioteca

%

%

TOTAL (1.080)

40,7

44,9

Home (527)

29,3

37,5

Dona (553)

51,4

51,7

De 14 a 24 anys (129)

82,7

59,0

De 25 a 34 anys (153)

33,4

50,5

De 35 a 44 anys (218)

53,3

48,7

De 45 a 54 anys (198)

22,9

61,5

De 55 a 64 anys (158)

24,9

17,6

Més de 65 anys (224)

35,9

33,0

% Horitzontals

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

Sou socis d’alguna biblioteca? 42,3% 43,6% 42,8%

2011

2012

2013

EDAT

44,9%

38,5% 38,7% 41,7% 43,1%

2015

2016

2017

SEXE

2018

2019

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


103

L’11,1% de la població acudeix a una biblioteca amb una freqüència d’almenys una vegada a la setmana. La gran majoria de les visites en l’últim any (96,9%) es varen fer a biblioteques públiques.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Biblioteques

VISITA

A LA BIBLIOTECA

Amb quina freqüència visiteu la biblioteca o el bibliobús? 14,2%

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o biobliobús?

11,1% 8,2%

6,7%

0,1%

Sí No 59,3%

40,7%

Cada dia o gairebé Todos o casi… cada dia

Una o dues vegades Com a mínim una a mínim un cop Una o dos veces… Al menos una… AlCom menos una vez… per setmana vegada al mes cada tres mesos

11,2% Freqüent

22,4% Ocasional

Amb menys Con menor… freqüència

6,7% Esporàdic

A quin tipus de biblioteca?

96,9%

Pública Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARRER ANY Base: (439)

6,4%

2,1%

Universitària

Escolar


104

A Catalunya, el percentatge d’usuaris que varen acudir l’últim any a alguna biblioteca és molt superior (+8,7%) al d’Espanya. Biblioteques

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080) Base España: (4.800)

VISITA

A LA BIBLIOTECA COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2019

Amb quina freqüència visiteu la biblioteca o bibliobús? Catalunya

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús?

Espanya 14,2% 11,5%

11,1%

Dif: +8,7%

40,7% Catalunya 32,0%Espanya

8,2% 8,3%

7,5%

6,7% 4,5%

1,4% 0,1% Cada día oogairebé Todos casi… cada dia

Una oodues Com a mínimuna… una mínim un cop Una dosvegades veces… Al menos AlComa menos una vez… per sermana

Freqüent

vegada al mes

cada tres mesos

Ocasional

Ambmenor… menys Con freqüència

Esporàdic

Catalunya

11,2%

22,4%

6,7%

Espanya

8,9%

19,8%

4,5%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


El 78,6% va acudir a la biblioteca l’últim any a demanar o tornar llibres en préstec.

105

Un 22,7% dels usuaris va fer ús dels llibres a la mateixa biblioteca i un 24,1% va a estudiar allà. El 14,7% va acudir a la biblioteca per utilitzar els seus recursos informàtics. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARREY ANY Base: (436)

Biblioteques

ACTIVITATS

A LA BIBLIOTECA

Per què acostumeu a anar a la biblioteca? Resposta múltiple

78,6%

Agafar libres en préstec o retornar-los 24,1%

TOTAL HI VA A ESTUDIAR

23,0%

Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis (sala d’estudi)

10,9%

Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis i de la biblioteca

22,7%

Consulta de libres allà mateix / lectura en sala

14,7%

Utilitza recursos informàtics o electrònics Consulta/lectura/audició de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.)

9,9%

Préstec de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.)

2,6%

Ús de l’ordinador / navegar per internet amb l’ordinador de la biblioteca

2,2%

Usar recursos electrònics

0,5%

Navegar amb el seu propi ordinador utilitzant la connexió Wi-Fi de la biblioteca

0,0%

Lectura de diaris o revistes Acompanya una altra persona (fill, net, familiar, amic) Queda allà amb persones, lloc de trobada Altres activitats

11,3%

Ha demanat en préstec l’últim mes i/o últim trimestre? Resposta múltiple

Últim mes Llibres

3,0%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

43%

Audiovisuals

1,2%

Revistes

0,6%

Documents

0,2%

3,9% 0,3%

Últims tres mesos 6%

49,7%


Les biblioteques de Catalunya reben una valoració molt positiva dels seus usuaris, amb una mitjana de 9 sobre 10 i un 93,1% que valoren la seva biblioteca amb una puntuació igual o superior a 8. Biblioteques

VALORACIÓ

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARREY ANY Base: (436)

GLOBAL DE LA BIBLIOTECA

Com valora la biblioteca a la qual acostuma a acudir? En una escala de 0 a 10 (0 és el menys valorat i 10 el més valorat)

Valoració global mitjana de la biblioteca:

93,1%

9,0

9-10

atorga una puntuació de 8 o més

En una escala de 0 a 10

7-8 5-6

17,9%

0

-

-

-

0,0%

0,0%

3,1%

3,6%

1

2

3

4

5

6

7

Valoració mitjana de les biblioteques per PROVÍNCIA

75,2% 21,5%

42,3% 33,0%

-

9,0 TOTAL

106

0-4

8

9

3,2% 0,1%

10

9,2

BARCELONA

8,7

8,6

GIRONA

LLEIDA

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

8,1 TARRAGONA


La manca de temps (41,2%) i la manca d’interès/costum (31,3%) són les principals raons esmentades per no visitar les biblioteques. Biblioteques

MOTIUS PER NO ANAR A LA BIBLIOTECA Assistència a la biblioteca

No va a biblioteques

Sí, va a biblioteques 40,7%

59,3%

Per què no heu anat a la biblioteca? Resposta múltiple

No té temps

41,2%

No li interessa, no hi té costum

31,3%

Prefereix llegir / estudiar a casa Aconsegueix els llibres per altres mitjans

Motius de salut, està malalt

No en coneix cap, no sap on és

No hi ha biblioteques a on viu/està lluny

No troba els llibres que l’interessen

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

16,8%

6,1%

4,3%

2,7%

1,0%

0,9%

45-54 anys: 74,8%

35-44 anys: 50,8%

Majors de 65: 52,4%

14-24 anys: 23,2%

Majors de 65: 10,2%

107


108

Biblioteques

CONCLUSIONS PRINCIPALS - RESUM

EVOLUCIÓ

 Tant el percentatge de visitants a biblioteques/bibliobús (40,7%) com el de socis de biblioteques (44,9%) varen augmentar el 2019.

Socis de biblioteques Assistència a la biblioteca l'últim any 42,3%

43,6%

35,8%

36,3%

2011

2012

42,8%

38,5%

33,9%

32,7%

33,7%

2013

2015

2016

Freqüència d’assistència a biblioteques

11,2% Freqüent

38,7%

41,7%

37,5%

43,1%

44,9%

39,9%

40,7%

2018

2019

2017

Tipus de biblioteca

6,7% Esporàdic

Valoració global mitjana de la biblioteca: En una escala de 0 a 10

L’11,1% de la població visita una biblioteca amb una freqüència d’almenys una vegada per setmana.

 La biblioteca pública és clarament la més utilitzada per la majoria de catalans.  Les biblioteques van ser visitades el 2019 principalment per demanar o tornar llibres en préstec (78,6%), per estudiar (24,1%) i per consultar llibres a la pròpia biblioteca (22,7%)

96,9%

22,4%

Ocasional

Pública

6,4%

2,1%

Universitària

Escolar

9,0

 Les biblioteques de Catalunya varen rebre una valoració molt positiva dels seus usuaris, amb una mitjana de 9,0 sobre 10 i un 93,1% que valoren la seva biblioteca amb una puntuació igual o superior a 8.

 La manca de temps (41,2%) i la manca d’interès/costum (31,3%) són les principals raons que s’esmenten per no visitar les biblioteques.

93,1%

atorga una puntuació de 8 o más

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


Resultats 2019

La lectura en els més menuts


INICIACIÓ

En el 89,4% de les llars amb menors de 6 anys es llegeix als nens, un percentatge que augmenta en relació a l’any anterior. El 81,3% dels nens de 6 a 9 anys llegeixen llibres no de text, dada superior a l’any anterior.

DE LA LECTURA EN ELS NENS

MENORS

FINS A

9

ANYS

Base: 72*

MENORS DE 6 anys

Base: 101

ENTRE ELS 6 anys I ELS 9 anys

* Mostra reduïda

Li llegeix vostè o algú de la seva família a aquest(s) nen(s)?

No

* Mostra reduïda

Llegeixen aquests nens llibres que no siguin de text?

Sí 89,4%

10,6%

No

18,7%

Sí 81,3% 2018: 75,2%

2018: 82,4%

Base Leen: 69*

Hores de lectura a la setmana

2h. 15 min.

Base Leen: 73*

Idiomes de lectura En castellà

91,2%

En català

69,4%

En anglès En francès

110

Hores de lectura a la setmana

4h. 30 min.

Idiomes de lectura 97,1%

En castellà En català

4,7%

En anglès

-

90,6% 14,8%

En francès 1,1% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


INICIACIÓ

111

DE LA LECTURA EN ELS NENS

MENORS

FINS A

9

ANYS

MENORS DE 6 anys

ENTRE ELS 6 anys I ELSS 9 anys

Base: 69*

Base: 78*

* Mostra reduïda

Busca informació o recomanacions sobre nous llibres per a aquest nens?

No

* Mostra reduïida

Busca informació o recomanacions sobre nous llibres per a aquests nens?

No 35,5%

51,3%

Sí 48,7%

A on busca habitualment informació o recomanacions?

Base: Busca informació sobre llibres (23*) Resposta múltiple

83,2%

Recomanacions d’amics, familiars…

75,5%

Pàgines web especialitzades en literatura Preguntant al llibreter Preguntant / parlant amb els nens Xarxes socials, fòrums online, blogs, etc.

A on busca habitualment informació o recomanacions?

Pàgines web especialitzades en literatura Preguntant al llibreter Preguntant / parlant amb els nens

42,5%

Base: Busca informació sobre llibres (65*) Respuesta múltiple

90,0%

Recomanacions d’amics, familiars…

33,9% 36,7%

Sí 65,4%

Xarxes socials, fòrums online, blogs, etc.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

2,0% 9,6% 21,4% 18,2% * Mostra reduïda


112

Lectura en els menors

LECTURA

EN ELS MENORS (DE 10

A

13 ANYS) POBLACIÓ DE 10 A 13 anys Base: (120)

El 87,7% dels menors en EDAT entre 10 i 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, per lleure. Percentatge que puja fins al 92,3% entre les nenes.

El 57,1% llegeixen en webs, blogs i fòrums; el 51,7% llegeix còmics; el

39,3% revistes; el 33,6% diaris i el 21,5% en xarxes socials.

Percentatge de lectors (%) (almenys una vegada al trimestre) TOTAL que llegeix per lleure, en el seu temps lliure

87,7%

100,0%

100,0%

87,7% 39,3%

Total que llegueix

llibres

2018: 87,2%

Llibres per oci

Revistes

51,7%

57,1%

33,6%

Diaris

21,5% Còmics

Webs, Blogs, Foros

Nens

Nenes

Total que llegeix

100,0

100,0

Llibres

100,0

100,0

Llibres per lleure

83,4

92,3

Revistes

37,7

41,0

Diaris

30,4

36,9

Còmics

54,0

49,2

Webs, blogs i fòrums

48,2

66,7

Xarxes socials

17,5

25,7

% Verticales

Xarxes sociales

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


113

Lectura en los menores

LECTURA

EN ELS MENORS (DE 10

A

13 ANYS)

COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2019 POBLACIÓ DE 10 A 13 anys Base Catalunya: (120) Base Espanya: (204)

Percentatge de lectors (%) (almenys una vegada al trimestre) •

Por tipus de lectura:

HLYCL ESPAÑA 2019

Resposta múltiple

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Catalunya

Dif: +1,5%

La proporció de lectors és, per a tots els suports excepte les xarxes socials, més gran entre els menors de Catalunya que entre el conjunt d’Espanya.

86,2% 87,7% Dif: +11,1% Dif: +17,6%

51,7%

Dif: +17,9%

Dif: +19,3%

39,3%

33,6%

57,1% 46,0%

34,1%

Dif: -4,8%

26,3%

21,4%

21,5%

14,3%

Total llegeix

Total Llibres

Llibres en temps lliure / per oci

Revistes

Diaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Còmics

Webs, Blogs, Fòrums

Xarxes socials


114

LECTURA EN ELS MENORS (DE 10 A 13 ANYS)

FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES EN EN TEMPS LLIURE POBLACIÓ DE 10 A 13 anys Base: (120)

EVOLUCIÓ 81,9%

2011

86,1%

88,3%

2012

2013

LECTOR FREQÜENT

86,3%

2015

87,8%

86,7%

2016

2017

87,2%

2018

2019

75,5% 72,8%72,2%73,3%72,6%73,3%73,7% 67,6%

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Lector freqüent (almenys setmanalment)

Els nens de 10 a 13 anys llegeixen, de mitjana, 10,6 llibres en el seu temps lliure, una xifra que es manté estable en els últims anys.

Mitjana de libres llegits l’any 2019: 10,6 • • • •

14,3%13,3%16,1%13,0%14,1%14,5%13,5%12,2%

18,1% 13,9%11,7%13,7%13,3%12,2%12,8%12,3%

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

El 87,7% dels menors de 10 a 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, un 75,5% llegeix almenys una vegada a la setmana, mentre que un 12,3% no llegeix mai o quasi bé mai.

87,7%

NO LECTOR

LECTOR OCASIONAL

Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

2018: 2017: 2016: 2015:

10,1 10,3 10,0 10,4

• Mitjana 2013: 9,8 • Mitjana 2012: 10,5 • Mitjana 2011: 9,2

No lector (gairebé mai o mai)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


115

Lectura en els menors de 10 a 13 anys

IDIOMA

DE LECTURA

El 56,9% dels nens de 10 a 13 anys llegeix habitualment en Català, una xifra que augmenta lleugerament en relació als últims quatre anys. POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Català Habitual

Ocasional

Pot llegir en català

56,9%

No llegeix en català

TOTAL Habitual: 56,9% TOTAL Habitual + Ocasional: 100%

43,1%

Idioma habitual de lectura - Català EVOLUCIÓ 54,3%

2011

50,3%

50,4%

2012

2013

54,8%

55,4%

54,7%

55,3%

56,9%

2015

2016

2017

2018

2019

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits


116

Lectura en els menors de 10 a 13 anys

LECTURA

EN SUPORT DIGITAL POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Percentatge de lectors en suport digital (%)

21,2% No lector en suport digital

Lector en suport digital

El 78,8% dels menors catalans de 10 a 13 anys llegeixen algun tipus de contingut en suport digital, principalment textos llargs a internet o llibres.

78,8% Què llegeixen en suports digitals? 100,0%

Lectura total

100,0%

Lectura digital

78,8% 53,7% 39,3%

33,6% 12,7%

Total que llegueix

Llibres

57,1%

51,7%

Revistes

21,5%

14,0%

Diaris

8,8% Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Webs, Blogs, Fòrums

Xarxes socials


117

Lectura en ELS MENORS (DE 10 A 13 ANYS)

ASSISTÈNCIA

A LA BIBLIOTECA ESCOLAR POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Quin tipus d’activitat hi fas?

Vas a la biblioteca sol o omb els professors?

Resposta múltiple

Amb professors

Estudiar

50,7%

Agafar libres en préstec

Sol

Consultar materials per als treballs

46,3%

32,6%

23,4%

49,3%

Consultar internet

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

28,0%


118

La lectura en els menors

CONCLUSIONS

PRINCIPALS

-

RESUM Suports de lectura

TOTAL Lectors de llibres per lleure

EVOLUCIÓ

(almenys una vegada al trimestre)

81,9%

86,1%

88,3%

86,3%

86,7%

87,2% 87,7%

87,8%

100,0%

100,0%

Lectura total

78,5% 53,7%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

51,7% 39,3%

2019

12,7%

Freqüència de lectura de llibres

Total llegeix

Llibres

75,5%

Freqüent

12,2%

12,3%

Ocasional

No lector

Català com a idioma de lectura Habitual

56,9%

Ocasional

43,1%

Lectura digital

Revistes

57,1%

33,6% 14,0% Diaris

21,5% 8,8% Còmics

Webs, Blogs, Fòrums

Xarxes socials

 El 87,7% dels menors catalans llegeix llibres per lleure.  7 de cada 10 menors catalans llegeixen freqüentment.  Més de la meitat ho fa habitualment en català.  El 78,5% llegeix en format digital en qualsevol suport i un 53,7% llegeix llibres en suport digital. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


Resultats 2019

Lectura en adolescents


LECTURA EN ADOLESCENTS

ÍNDEX

LECTOR

• Tot i que la lectura en adolescents és més habitual que entre la població adulta, els joves de 14 a 18 anys són el segment amb un nombre més elevat de lectors d’articles o textos llargs en Xarxes Socials.

DE 10 A 13 anys

DE 14 A 18 anys Base: 63*

Base: 120

100,0%

Llibres

100,0%

51,7%

Còmics

39,3%

Revistes

Premsa

Xarxes socials

95,5%

88,4%

57,1%

Webs, blogs i fòrums

33,6%

Base: 1.067

* Mostra reduïda

Resposta múltiple

Total llegeix

MAJORS DE 18 anys

76,2%

97,8% 69,3% 60,0% 10,4%

18,3%

40,1%

21,5%

35,3%

21,5%

77,2% 64,1%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

55,0%

120


LECTURA EN ADOLESCENTS

LECTURA

DE LLIBRES EN EL TEMPS LLIURE

A partir dels 14 anys es redueix la proporció de lectors freqüents de llibres en el temps lliure

DE 10 A 13 anys

DE 14 A 18 anys

MAJORS DE 18 anys Base: 63*

Base: 120

40,3%

Lector freqüent

75,5%

10,7%

Lector ocasional No lector

Base Lectors: 109

Suport de lectura

11,2 llibres de mitjana

Base Lectors: 46*

Digital 4,8%

53,6%

Lector ocasional

12,2%

No lector

34,2%

Base Lectors: 763

10,0 llibres de

11,8 llibres de mitjana

mitjana

Digital 95,2% Paper

Lector freqüent

51,0%

12,2% 12,3%

Nombre de llibres llegits en l’últim any

Base: 1.067

* Mostra reduïda

2,1 %

97,9%

(últim llibre llegit)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

79,8%

Paper

Digital 20,2%

Paper

121


El segment de 14 a 18 anys és el que menys llegeix en suport digital.

LECTURA EN ADOLESCENTS

LECTURA

El grup de 10 a 13 anys destaca amb el percentatge més elevat de lectors de llibres en format digital

EN SUPORT DIGITAL

DE 10 A 13 anys

DE 14 A 18 anys

MAJORS DE 18 anys Base: 63*

Base: 120

No lector en suport digital

8,8%

21,2%

Lector en suport 78,8% digital

(amb freqüència almenys trimestral) Què llegeixen en suports digitals?

Base lector en suport digital: 55*

Base lector en suport digital: 757

95,0%

Base lector en suport digital: 87

81,5%

79,9%

72,5%

68,8%

57,0% 47,1% 27,3%

22,4% 23,8%

Llibres

Llibres per oci

Revistes

Diaris

Còmics

27,3%

Xarxes socials

Llibres

Llibres per oci

Revistes

7,4%

0,0% Diaris

Còmics

Webs, Blogs, Fòrums,…

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

Xarxes socials

Llibres

74,8%

32,7% 9,4%

3,5% Webs, Blogs, Fòrums,…

42,8%

40,7%

6,1%

Lector en suport digital

76,3%

(amb freqüència almenys trimestral) Què llegeixen en suports digitals?

68,2%

23,7%

Lector en suport digital

91,2%

(amb freqüència almenys trimestral)

Què llegeixen en suports digitals?

Base: 1.067

* Mostra reduïda

No lector en suport digital No lector en suporte digital

122

Llibres per oci

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, Blogs, Fòrums,…

Xarxes socials


LECTURA EN ADOLESCENTS

ACTITUDS

Els menors perceben la lectura com una activitat que “ajuda a comprendre el món que ens envolta“ i consideren que “és una activitat emocionant i estimulant”.

ENVERS LA LECTURA

DE 10 A 13 anys

MOLT D’ACORD

“Llegir és una activitat emocionant i estimulant“

“Llegir contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant” “Hi ha moltes activitats de lleure més entretingudes que no pas llegir” “Llegir ens fa més feliços”

* Mostra reduïda

“Per tenir cultura no cal llegir llibres”

94,1%

47,8%

77,3%

55,8%

74,8%

43,9%

69,0%

32,9%

66,3%

36,4%

“Llegir requereix esforç i concentració que 17,4% no tinc en el dia a dia”

Base: 63*

Base: 120

MOLT + BASTANT D’ACORD “Llegir ajuda a comprendre el món que ens envolta”

DE 14 A 18 anys

38,4% 29,4%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

98,9%

64,5%

95,5%

42,7%

55,3%

80,9% 72,4%

22,8%

61,6%

12,4%

39,2%

24,2%

56,3%

123


LECTURA EN ADOLESCENTS

ACTITUDS

ENVERS LA LECTURA

“Llegir m’ajudarà a aconseguir un millor treball en el futur” i “Hi ha moltes coses que m’agradaria llegir en el futur“ són les frases amb els quals els menors de 14 anys hi estan més d’acord.

DE 10 A 13 anys

MOLT D’ACORD

“Llegir m’ajudarà a aconseguir un millor treball en el futur”

76,1%

50,1%

65,7%

39,9%

“Les persones a les quals segueixo i 13,4% admiro no destaquen per ser grans lectors” “Només llegeixo quan no en tinc més 15,4% remei o quan m’obliquen a fer-ho”

“Llegir és més de noies que no pas de nois”

Base: 63*

Base: 120

MOLT + BASTANT D’ACORD “Hi ha moltes coses que m’agradaria llegir en el futur“

DE 14 A 18 anys

43,7%

32,9%

9,8%

* Mostra reduïda

25,5%

17,4%

15,7%

49,1%

0,0%2,5%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

65,2%

81,8%

77,9%

57,8%

124


Resultats 2019

Rànquing de títols i autors


126

Rànquing de títols i autors

LLIBRES

MÉS LLEGITS POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

TOTAL DE MATÈRIES Títol

ESCRIPTORS MÈS LLEGITS

Autor

Autor més llegit

1.

SAGA LOS PILARES DE LA TIERRA*

KEN FOLLETT

1.

KEN FOLLETT

2.

LA CATEDRAL DEL MAR*

ILDEFONSO FALCONES

2.

ILDEFONSO FALCONES

3.

SERIE HARRY POTTER*

J. K. ROWLING

3.

CARLOS RUIZ ZAFÓN

4.

SERIE EL CEMENTERIO DE LOS LLIBRES OLVIDADOS*

CARLOS RUIZ ZAFÓN

4.

DAN BROWN

5.

COLECCIÓN EL SEÑOR DE LOS ANILLOS*

J. R. R. TOLKIEN

5.

J. R. R. TOLKIEN

6.

SERIE ROBERT LANGDON*

DAN BROWN

6.

J. K. ROWLING

7.

EL OCHO

KATHERINE NEVILLE

7.

ISABEL ALLENDE

8.

TRILOGÍA DEL BAZTÁN*

DOLORES REDONDO

8.

JULIA NAVARRO

9.

SAGA CINCUENTA SOMBRAS DE GREY*

E. L. JAMES

9.

DOLORES REDONDO

PATRIA

FERNANDO ARAMBURU

10.

*Agrupats tots els libres de la saga Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019

10.

MARÍA DUEÑAS


127

Rànquing de títols i autors

LLIBRES

MÉS LLEGITS EN CATALÀ POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

LLIBRES EN CATALÀ Títol

Autor

1.

ELS HEREUS DE LA TERRA/L’ESGLESIA DEL MAR*

ILDEFONSO FALCONES

2.

SAGA ELS PILAR DE LA TERRA*

KEN FOLLETT

3.

SERIE HARRY POTTER*

J. K. ROWLING

4.

SERIE ROBERT LANGDON*

DAN BROWN

5.

SERIE EL CEMENTIRI DELS LLIBRES OBLIDATS*

CARLOS RUIZ ZAFÓN

*Agrupats tots els llibres de la saga Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2019


Paseo de la Castellana 167

(entrada por Rosario Pino 1)

28046, Madrid (+34) 91 155 96 76 conectarc@conectarc.com www.conectarc.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.