Hàbits de lectura i compra de llibres

Page 1

Febrer de 2017

HĂ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya Informe de resultats 2016 Febrer de 2017

Elaborat per a:


2

ÍNDEX OBJECTIUS

3

METODOLOGIA

6

RESULTATS PRINCIPALS 2016

11

Índex de lectors a Catalunya

12

Lectura de llibres

19

La lectura en suport digital

28

Compra de llibres

37

Biblioteques

43

La lectura en els menors

47

RESULTATS AMB DETALL

52

Índex de lectors a Catalunya

53

Lectura de llibres

64

La lectura en suport digital

82

Compra de llibres

96

Biblioteques

112

Consum de mitjans i activitats durant el temps lliure

119

La lectura en els menors

123

Annex: RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

130


OBJECTIUS


4

OBJECTIUS Objectiu

L’objectiu general de l’estudi és disposar de dades sobre el comportament lector dels catalans en el moment actual que permetin la formulació i l’avaluació de polítiques i plans de lectura.

Els objectius específics són conèixer els aspectes concrets del comportament lector relatius a la lectura de diversos mitjans, llibres, diaris, revistes, còmics i textos a Internet (amb una dedicació especial a la lectura de llibres i a la lectura durant el temps lliure) i en diversos suports, a més d’identificar la llengua de lectura, freqüències, preferències, motius, llocs, lectura durant la infància, vies d’accés als llibres, compra de llibres, assistència a biblioteques i ús del temps lliure. Aquest document recull els resultats corresponents a l’any 2016. 2016.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


5

OBJECTIUS D’una manera més detallada, s’ha obtingut informació sobre: sobre

• Hàbits de lectura •

Ràtio de lectors freqüents i ocasionals

Lectura de diversos mitjans

Nombre de llibres llegits el darrer any

Hores de lectura setmanal

Temes preferits pels lectors

Llocs de lectura

Idiomes de lectura

Suports de lectura

Accés a la lectura

Raons de no-lectura

Hàbits de compra de llibres

Dotació de llibres a la llar

Biblioteques

Lectura i hàbits d’oci

La lectura en menors de 13 anys

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


6

METODOLOGIA HÃ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


METODOLOGIA Tècnica de recollida d’informació: entrevista telefònica feta mitjançant el sistema CATI, CATI seguint un qüestionari estructurat. •

Segons dades de l’INE (Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars), aproximadament el 80% dels habitatges principals tenen telèfon fix. Un 20% dels habitatges disposen només de telèfon mòbil. Un 20% de les entrevistes s’han fet a individus que només tenen mòbil a casa seva.

Població per investigar: individus de més de 10 anys residents a Catalunya. Catalunya. Aquest grup està compost per aproximadament 6.729.140 persones (dades del padró de gener de 2016) Àmbit temporal: l’estudi ha tingut com a àmbit temporal tot l’any 2016. Dades de camp: el treball s’ha dut a terme del maig al desembre de 2016. Mostra: s’han fet un total de 1.200 entrevistes. entrevistes. •

La mostra s’ha desproporcionat per províncies, de manera que a les províncies més petites se’ls ha assignat un nombre d’enquestes superior al que els correspondria segons la seva població, perquè cap d’aquestes tingui una mostra inferior a 300 enquestes. Això permet treballar amb un error màxim, per a les províncies més petites, de ± 5,8%, amb un nivell de confiança del 95,5%. Es manté dins de cada província la proporcionalitat per sexe, edat i mida d’hàbitat.

Error mostral (e = ± 2√ (p * q/n): El marge d’error màxim aplicable a dades globals no segmentades amb un nivell de confiança del 95,5% en el cas més desfavorable (p = q = 50%), és de: •

Per al total de la mostra: mostra: 2,9%.

Per províncies, l’error oscil·la del ± 5,4% a Barcelona al ± 5,8% a les tres províncies més petites.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

7


METODOLOGIA Categories de lectors Per a una comprensió adequada de les dades de lectura que apareixen a l’informe es detallen els conceptes que inclouen cadascuna de les categories de lector que s’han tingut en compte: 1.

Llegeix cada dia o gairebé cada dia.

2.

Llegeix una o dues vegades per setmana.

3.

Llegeix almenys un cop al mes.

4.

Llegeix almenys un cop cada tres mesos.

5.

No llegeix gairebé mai.

6.

No llegeix mai.

Tipologies de lectors Lectors freqüents (setmanals): persones que llegeixen almenys una vegada a la setmana. (Inclou els conceptes 1 i 2) Si als lectors freqüents (setmanals) se sumen els lectors que declaren llegir almenys un cop al mes, tindríem els lectors habituals (mensuals). (Inclou els conceptes 1, 2 i 3) Lectors ocasionals: persones que llegeixen llibres amb una freqüència menor que la setmanal i alguna vegada al mes o al trimestre. (Conceptes 3 i 4) No-lectors: persones que no llegeixen llibres gairebé mai o mai. (Inclou els conceptes 5 i 6)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

8


9

METODOLOGIA Per a l’anàlisi global, el fitxer de resultats s’equilibra segons la distribució real de la població a Catalunya (segons dades de l’INE). De 14 anys en endavant, la distribució de la mostra, un cop realitzat l’ajust, és la següent:

Mostra de 14 anys o més

TOTAL

Mostra feta

Mostra equilibrada

%

1.080

1.080

100%

De 14 a 24 anys

134

132

12,2%

Mostra de 14 anys o més

Mostra feta

Mostra equilibrada

%

1.080

1.080

100%

SEXE

TOTAL

EDAT

Home

525

527

48,8%

De 25 a 34 anys

166

181

16,7%

Dona

555

553

51,2%

De 35 a 44 anys

215

222

20,5%

De 45 a 54 anys

186

182

16,8%

De 55 a 64 anys

151

143

13,3%

65 anys o més

228

221

20,4%

Mostra feta

Mostra equilibrada

%

1.080

1.080

100%

Barcelona

270

793

73,4%

Girona

270

109

10,1%

Lleida

270

63

5,8%

Tarragona

270

115

10,6%

Mostra de 14 anys o més

TOTAL

Mostra feta

Mostra equilibrada

%

1.080

1.080

100% Mostra de 14 anys o més

Mida d’hàbitat Menys de 10.000 hab.

366

202

TOTAL

18,7%

PROVÍNCIA De 10.000 a 50.000 hab.

323

298

27,6%

De 50.001 a 500.000 hab.

296

350

32,4%

Més de 500.000 hab.

95

229

21,2%

A més, s’han fet 120 entrevistes a menors d’entre 10 i 13 anys (50% nens / 50% nenes) que s’analitzen per separat. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


CATALUNYA 2016

10

METODOLOGIA

PERFIL DELS ENTREVISTATS SEXE

EDAT 20,5%

Home

16,8%

16,7%

48,8%

20,4% 13,3%

12,2%

51,2%

Dona De 14 14 aa 24 24 años anys De

De 24 25 a 34 anys años

anys De 35 a 44 años

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS

anys De 45 a 54 años

De 55 a 64 anys años

Més de de 65 65 años anys Más

PROVÍNCIA 73,4%

44,8%

27,7% 21,7%

10,1%

5,8%

Fins a primarios primaris Hasta

Primaris Primarios

Secundaris Secundarios

Universitaris Universitarios

Barcelona

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta). Mostra equilibrada

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Girona

5,9% Lleida

10,6%

Tarragona


11

RESULTATS PRINCIPALS 2016 HÃ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

12

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al A Catalunya, entre la població de 14 trimestre) en qualsevol suport anys o més, el percentatge total de lectors arriba al 95, 95,3%.

EVOLUCIÓ*

91,3% 91,7% 90,6% 90,8% 91,9% 93,0% 94,8%

Es manté la tendència a l’alça que s’ha estat observant els darrers anys.

95,3%

Per tipus de lectura: lectura: • Un 81, 81,9% llegeix diaris • Un 67, 67,8% llegeix llibres • Un 46, 46,2% llegeix revistes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

• Un 14, 14,1% llegeix còmics

2016

• La lectura de webs, blogs i fòrums a Internet arriba al 55, 55,0%.

* Sense dades de 2014

95,3%

81,9%

67,8%

55,0%

46,2% 14,1% Total de Total lee lectors

Llibres Libros

Revistes Revistas

Diaris Periódicos

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Còmics Cómics

Webs, Blogs, blogs i fòrums Foros


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

13

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al Per tipus de lectors, s’observa un trimestre) en qualsevol suport creixement important en lectors de webs, blogs i fòrums (puja un 3,5%).

EVOLUCIÓ* 94,8%

Total que llegeix

La lectura de llibres també continua creixent de manera estable.

95,3%

El cas contrari, el de les revistes, mostra una tendència negativa des de 2013.

93,0% 91,9%

90,8%

2011

2012

2013

2015

La lectura de còmics i diaris queda en un nivell lleugerament inferior al de 2015.

2016

* Sense dades de 2014

LLIBRES

DIARIS

REVISTES

CÒMICS

78,1% 79,7% 82,2% 82,9% 81,9%

62,3% 63,6% 65,3% 66,3% 67,8%

51,5% 55,0% 43,5% 46,8% 50,3%

46,8% 45,5% 49,3% 47,9% 46,2% 15,6%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

13,4% 15,2% 15,1% 14,1%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

* Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014


14

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS

PER SEXE

Total que llegeix 95,3%

96,2%

94,4%

Total Home Dona

Els homes destaquen en la lectura de diaris, còmics i webs, blogs, etc. etc. En canvi, les dones són més lectores de llibres i de revistes. revistes.

Llibres 67,8%

Revistes

Diaris

Webs, blogs i fòrums*

Còmics

81,9% 85,1% 78,8%

73,4% 62,0%

55,0%

46,2% 43,5% 48,7% 14,1%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

60,6% 49,7%

22,1% 6,5%

* La lectura de webs, blogs i fòrums s’analitza amb detall en el capítol de lectura digital.


15

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS PER EDAT

Total que llegeix 100,0% 95,3% 99,4% 99,0%

Total De 14 a 24 años anys

96,3

91,5

86,5

Aquest descens és especialment accentuat per als lectors de còmics i de webs, blogs i fòrums.

De 25 a 34 años anys De 35 a 44 años anys anys De 45 a 54 años anys De 55 a 64 años Més de 65 años anys Más 14-24 anys

Llibres

Revistes

74,7% 70,3% 67,6% 60,8% 48,7%

25-34 anys

35-44 anys

45-54 anys

55-64 anys

Diaris

65 anys o més

75,9% 78,2% 73,0% 66,5%

62,2% 46,2% 49,0% 46,0%

Webs, blogs i fòrums*

Còmics

93,1% 85,0% 81,9% 81,1% 76,8% 78,9% 75,3%

93,1%

67,8%

Per sobre dels 45 anys, el nivell de lectura cau a mesura que augmenta l’edat.

55,0% 45,4% 39,2% 34,1% 25,7% 14,1% 14,3% 16,0% 13,5% 12,2% 2,3%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

23,5% 14,8%


16

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport) Lectura TOTAL TOTAL

Lectura freqüent Frecuente

(almenys 1 cop al trimestre)

Ràtio freqüent/total 95,2%

(almenys 1 cop a la setmana)

Ràtio freqüent/total 92,4%

95,3% 90,7% Ràtio freqüent/total 81,9%

67,8% 55,5%

El 92, 92,4% dels que llegeixen diaris també ho fan de manera almenys setmanal. setmana

81,9% 75,7%

Ràtio freqüent/total 96,2%

Ràtio freqüent/total 55,4%

55,0% 52,9%

46,2% Ràtio freqüent/total 27,7%

25,6%

3,9%

Libros Llibres

Revistas Revistes

Periódicos Diaris

Cómics Còmics

En el cas de la lectura de llibres, llibres un 82% ho fa cada setmana. setmana La meitat dels que llegeixen revistes, revistes no obstant això, ho fan amb una freqüència menor que la setmanal. setmanal. En el cas dels còmics, tres de cada quatre lectors llegeixen amb menys freqüència que la setmanal. setmanal

14,1%

lee Total de lectors

El 96, 96,2% dels que llegeixen webs, blogs i fòrums ho fan de manera freqüent (almenys almenys 1 cop a la setmana). setmana

Webs, Web, blogs blogs,i fòrums foros

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

17

PERCENTATGE DE LECTORS FREQÜENTS (%)(almenys una vegada El nivell de lectura freqüent (almenys una a la setmana) en qualsevol suport vegada a la setmana) cau un 2,7%, i queda en nivells similars als de l’any 2013, principalment a causa del descens de lectors de diaris.

EVOLUCIÓ* -2,7%

Total que

100 90 80 llegeix 70 60 50

85,7%

2011

89,0%

2012

91,0%

2013

90,7%

93,2%

2015

La lectura freqüents de webs, blogs i fòrums (almenys una vegada a la setmana) segueix una clara tendència creixent, creixent amb una pujada del 12,1%. La lectura freqüent de llibres es recupera i assoleix nivells similars als de l’any 2013.

2016

Descendeix la lectura revistes, diaris i còmics.

* Sense dades de 2014

LLIBRES

DIARIS

REVISTES

52,2% 54,1% 55,3% 52,5% 55,5%

-1,9%

+12,1% 45,1% 47,2% 52,9% 37,4% 39,7%

72,3% 75,3% 79,5% 79,8% 75,7%

-41,7%

22,2% 24,9% 28,1% 26,1% 25,6% 3,3%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

de

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

CÒMICS -5,1%

+5,7%

freqüent

2011 2012 2013 2015 2016

3,9%

7,6%

6,7%

3,9%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

* Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014


18

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

CONCLUSIONS PRINCIPALS A Catalunya, el percentatge total de lectors en qualsevol suport (almenys una vegada al trimestre) entre la població de 14 anys o més puja fins al 95, 95,3%. Es manté el creixement registrat des de 2010. 2010. Per tipus de lectura: lectura: • Un 81, 81,9% llegeix diaris, nivells de 2015.

continuen sent el material amb un nombre més alt de lectors, i es mantenen en els

• Un 67, 67,8% llegeix llibres (un 61, 61,9% en el seu temps lliure i un 26, 26,5% per feina o estudis) manera contínua. • Un 46, 46,2% llegeix revistes l’any 2013. • Un 14, 14,1% llegeix còmics

continuen creixent de

cauen 1,7 punts respecte de l’any anterior, i segueixen una tendència negativa des de percentatge estable els últims anys.

• La lectura de webs, blogs i fòrums a Internet segueix augmentant i l’any 2016 arriba fins al 55% 55% de lectors. lectors. segueix la tendència ascendent d’anys anteriors i aquest any puja 3,5 punts percentuals. Per sexe, els homes destaquen en la lectura de diaris, còmics i webs, blogs, etc. En canvi, les dones són més lectores de llibres i revistes. Per edat, per sobre dels 45 anys el nivell de lectura cau a mesura que augmenta l’edat. Aquest descens és especialment accentuat per als lectors de còmics i de webs, blogs i fòrums. Si es compara la lectura total amb la lectura freqüent, freqüent s’observa que els lectors freqüents (que llegeixen almenys un cop a la setmana) són el 90,7%. Aquesta xifra ha caigut 2,7 punts, i ha quedat en xifres similars a les de l’any 2013. Aquest descens general es deu principalment al descens dels lectors freqüents de premsa. •

La premsa es manté com el tipus de lectura que es fa de manera més freqüent (malgrat el descens observat aquest any).

La lectura freqüents de webs, blogs i fòrums (almenys una vegada a la setmana) segueix una clara tendència creixent, creixent amb una pujada del 12,1%. La lectura freqüent de llibres s’incrementa i assoleix nivells similars als de l’any 2013.

Les revistes i els còmics es llegeixen de manera més ocasional. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES

19

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) El 61, 61,9% de la població llegeix llibres per oci, (almenys una vegada al trimestre)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES

en el seu temps lliure. lliure. El 26, 26,5% llegeix llibres per motius de feina o estudis. estudis.

EVOLUCIÓ* Total

62,3%

63,6%

65,3%

66,3%

67,8%

2,3%

Nombre mitjà de llibres a l’any: 10,5

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Motiu de lectura Oci Ocio

58,5%

59,4%

60,5%

61,0%

61,9%

1,5%

Nombre mitjà de llibres a l’any: 10,6

Trabajo/ Feina/ Estudios estudis

20,1%

20,4%

25,0%

22,4%

18,3%

26,5%

Nombre mitjà de llibres a l’any: 12,4

2011

2012

2013

* Sense dades de 2014

2015

2016

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

La lectura per oci en el temps lliure manté la tendència a l’alça els últims anys. La lectura per estudis o feina també augmenta, i supera els nivells de l’any 2013, amb un creixement relatiu del 18,3% l’any 2016.


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES

20

La lectura per estudis o feina supera la lectura per oci en el cas dels joves de 14 a 24 anys. anys.

EVOLUCIÓ* 2,3%

Total 62,3%

63,6%

65,3%

66,3%

2012

2013

2015

2011

Motiu de lectura Total Lectura de llibres

93,1% 69,8%

67,8% 2016

* Sense dades de 2014

67,6%

74,7%

70,3%

60,8%

48,7%

76,3% 66,7%

64,6%

65,4%

60,1% 48,7%

35,5%

30,2%

22,5% 7,9% 0,0%

anys De 14 a 24 años

De 25 a 34 anys años

anys De 35 a 44 años

Llegeix llibres per oci Lee libros por ocio

De 45 45 aa 54 54 años anys De

De 55 55 aa 64 64 años anys De

Llegeix llibres per feina o estudi Lee libros por trabajo o estudios

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Més de de 65 65 años anys Más


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

21

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE PER OCI (%)

LECTORS DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI 57,9% 57,6% 58,2% 58,5% 59,3% 60,5% 61,0%

EVOLUCIÓ*

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61,9%

2015

2016

* Sense dades de 2014

Any 2015: 48,7% Any 2013: 48,7% Any 2012: 48,1% Any 2011: 47,1%

TOTAL lector freqüent Any 2016

Any 2013: 11,8% Any 2012: 11,2% Any 2011: 11,4%

49,7% +1,0

29,6% 31,8% 31,8% 32,0% 33,6%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Llegeix cada dia o gairebé cada dia.

Any 2015: 12,3%

TOTAL lector ocasional Any 2016

12,2% -0,1

41,5% 40,7% 39,5% 39,0% 38,1%

17,5% 16,3% 16,9% 16,7% 16,1%

7,3%

2011 2012 2013 2015 2016

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Llegeix una o dues vegades per setmana.

El 61, 61,9% declara llegir llibres en el seu temps lliure almenys una vegada al trimestre. Aquesta xifra manté una tendència ascendent els últims anys. Els lectors freqüents (almenys una vegada a la setmana, 49,7%), també segueixen una tendència ascendent els últims anys. anys

7,6%

7,8% 7,9%

8,4%

4,1%

3,6% 4,0%

3,8%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Llegeix alguna vegada al mes

4,4%

* Sense dades de 2014

Llegeix alguna vegada al trimestre

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

No-lector (gairebé mai o mai)


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

22

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE PER OCI (%)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI EVOLUCIÓ* 60,5%

59,3%

58,5%

Destaca el creixement de la lectura de llibres per oci entre les dones i la població amb estudis universitaris.

61,9%

61,0%

Es produeix una caiguda de més de quatre punts en el cas dels joves de 14 a 24 anys.

* Sense dades de 2014

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Lectors de llibres en temps lliure segons EDAT De 14 a 24 anys 71,0%

68,2% 68,1% 74,2% 69,8%

2011 2012 2013 2015 2016

De 35 a 44 anys

De 25 a 34 anys

69,0% 66,3% 67,3% 66,5% 66,7%

64,4% 61,1% 63,0% 62,6% 64,6%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Home

67,4%

66,3%

63,5%

2011 2012 2013 2015 2016

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

41,7% 44,7% 47,1% 43,3% 43,2%

* Sense dades de 2014

45,9% 48,7% 39,1% 45,0% 47,1%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014

Lectors de llibres en temps lliure segons ESTUDIS

67,9%

53,5% 52,9% 53,3% 55,5% 55,7%

65,5%

53,9% 53,2%

Estudis primaris

Dona

54,1% 57,9% 60,1%

61,3% 63,3% 66,1% 65,1% 65,4%

* Sense dades de 2014

Lectors de llibres en temps lliure segons SEXE

Més de 65 anys

De 55 a 64 anys

De 45 a 54 anys

2011 2012 2013 2015 2016

Estudis universitaris

Estudis secundaris 60,1% 60,7% 61,3% 60,9% 61,8%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

82,9% 78,3% 79,2% 78,8% 80,6%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

El 95,6% dels lectors catalans de llibres per oci és capaç de llegir en català sense necessitat de recórrer a un diccionari: per a un 27, 27,4%, el català és la llengua habitual de lectura, i un 58, 58,8% addicional llegeix llibres en català ocasionalment. ocasionalment.

LECTURA EN CATALÀ Base: Lectors de llibres en el seu temps lliure/d’oci

Augmenta lleugerament respecte de l’any 2015 el percentatge que té el català com a llengua habitual de lectura de llibres. No obstant això, descendeix respecte de l’any anterior el percentatge de lectors que l’últim llibre que van llegir va ser en català (21,7%).

Habitual

Ocasional

27,4%

Puede leer catalán Pot llegir enen català

58,8%

Lectura en català

no en catalán Nolee llegeix en català

TOTAL habitual

27,4%

TOTAL habitual + ocasional

86,2% 95,6%

9,4% 4,4%

TOTAL

95,6%

llegeix en català sense l’ajuda del diccionari EVOLUCIÓ* Idioma habitual de lectura

Llengua de l’últim llibre llegit

Δ 3,8% 21,2%

22,0%

22,1%

2011

2012

2013

26,4%

2015

27,4%

2016

15,9%

15,4%

17,1%

2011

2012

2013

* Sense dades de 2014

Català Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

2015

2016 * Sense dades de 2014

Català

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Δ -9,2% 23,9% 21,7%

23


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

Per províncies, la ràtio de lectors de llibres que llegeix habitualment en català és superior a la mitjana a Girona i a Lleida. Lleida Respecte de l’any anterior, aquest percentatge es manté estable a Barcelona i s’ha incrementat a Girona, Lleida i Tarragona.

LECTURA EN CATALÀ Base: Lectors de llibres en el seu temps lliure/d’oci

Llegeix habitualment en català

EVOLUCIÓ*

21,2%

22,0%

22,1%

2011

2012

2013

3,8%

27,4%

26,4%

TOTAL habitual 2015

2016 * Sense dades de 2014

BARCELONA

GIRONA 12,1%

0,8% 20,1%

20,2%

22,6%

2011

2012

2013

26,2%

2015

26,4%

24,8%

25,2%

28,1%

2016

2011

2012

2013

* Sense dades de 2014

28,2%

2011

2012

2013

2015

2016

TARRAGONA 13,6%

31,0%

31,6%

* Sense dades de 2014

LLEIDA 28,8%

28,2%

30,2%

34,3%

2015

2016

11,2% 21,3%

22,7%

2011

2012

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

29,6%

24,2%

26,9%

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

24


25

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI És més probable trobar el lector habitual de llibres en català entre els joves menors de 24 anys o els majors de 65 anys i entre la població amb estudis secundaris. secundaris.

LECTURA EN CATALÀ VS. LECTURA EN CASTELLÀ El català és el seu idioma habitual de lectura El castellà és el seu idioma habitual de lectura

Sexe

Altres idiomes habituals de lectura

70,2%

Hombre Home

2,4%

27,4% Llegeix habitualment en català

26,6%

28,0%

Dona Mujer

68,8% 3,2%

Edat

Nivell d’estudis estudis 23,1%

De De 14 14 a 24 anys años

Estudios Estudisprimarios primaris

76,9% De De 25 25 a 34 anys años

0,0%

De De 35 35 a 44 anys años

30,0% Estudissecundarios secundaris Estudios

67,7% De De 45 45 a 54 anys años

2,3%

26,5% Estudisuniversitarios universitaris Estudios

72,0%

1,4%

69,8% 3,7%

De 55 55 a 64 anys años De Más de 65 anys años Més

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

41,5% 58,5%

0,0%

23,4% 2,4%

19,5% 3,7%

25,1% 3,5%

27,5% 0,3%

33,0% 3,1%

74,2% 76,8% 71,4% 72,2% 63,9%


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

26

IDIOMES DE LECTURA

Per al 21,7% dels entrevistats, l’últim llibre llegit en el seu temps lliure era en català. Aquest percentatge ha disminuït lleugerament el darrer any.

Llengua de l’últim llibre llegit

La meitat dels que no han llegit l’últim llibre en català, no ho van fer perquè els resulta més senzill llegir en castellà. Un altre 20,6% no ho va fer perquè el llibre no el van triar ells.

EVOLUCIÓ*

El 55% dels lectors de llibres per oci a Catalunya no té inconvenient a llegir un llibre en català: el 18,6% declara que si és possible, prefereix llegir-lo en català, i al 36,4% li és indiferent llegir-lo en castellà o català. El 45% prefereix, per contra, llegir en castellà.

80,2 80,3% 79,8% 72,3% 74,6% % 23,9% 21,7% 15,9% 15,4% 17,1%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Castellà

3,9% 4,3% 3,1% 3,8% 3,6%

2011 2012 2013 2015 2016

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Català

* Sense dades de 2014

està editaten encatalán català NoNo está editado El llegeixo enell’idioma Lo leo en idiomaoriginal original Altres Otros

Catalán Català Castellano Castellà Indiferente Indiferent

Altres idiomes

Per què no heu llegit aquest llibre en català?

Li resulta més senzillleer llegir castellà Le resulta más sencillo enen castellano No el triar yo jo Novaig lo elegí Nofácil és fàcil trobar-loen encatalán català No es encontrarlo

Si tinguéssiu la possibilitat de llegir un llibre en català o castellà, què preferiríeu?

52,9%

20,6% 7,1% 11,0%

Prefereix Castellà

36,4%

45,0%

18,6%

No rebutja el català 55%

66,3% entre els que tenen fins a estudis primaris

2,6% 5,8%

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

21,4% homes 21,8% amb estudis secundaris


LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

27

CONCLUSIONS PRINCIPALS La lectura total en el temps lliure segueix amb una tendència ascendent els últims anys. L’any 2016, 2016, el

61, 61,9% de la població de Catalunya major de 14 anys declara llegir llibres per oci en el seu temps lliure com a mínim una vegada cada tres mesos (el el 49, 49,7% ho fa almenys una vegada a la setmana). setmana Per sexe, augmenta l’índex de lectura entre les dones (67,9%). Aquest índex és 12,2 punts superior al dels homes (55,7%). Per edat, edat són els lectors de més edat (de 55 a 64 anys i majors de 65 anys) els que sembla que han augmentat el seu índex de lectura. El percentatge de lectors per oci descendeix entre els més joves (de 14 a 24 anys).

Si ens centrem en l’idioma de lectura, el 95, 95,6% dels lectors de llibres per oci és capaç de llegir en català sense necessitat de recórrer a un diccionari: diccionari: Per al 27,4% el català és la seva llengua habitual de lectura; aquesta xifra ha augmentat lleugerament l’any 2016. El 58,8% llegeix ocasionalment en català i el 9,4% pot llegir català, encara que no sol fer-ho. És més probable trobar el lector habitual de llibres en català entre els menors de 24 anys, els majors de 65 anys o la població amb estudis secundaris. secundaris. El 21, 21,7% dels entrevistats ha llegit l’últim llibre en el seu temps lliure en català: català: el motiu principal de no ferfer-ho en aquest idioma és perquè els resulta més difícil llegir en català (52,9%). Un altre 20,6% declara que el llibre no l’han triat ells. El 55% 55% dels lectors de llibres per oci a Catalunya no té inconvenient a llegir un llibre en català: català el 18, 18,6% declara que, si és possible, prefereix llegirllegir-lo en català, i al 36, 36,4% li és indiferent llegirllegir-lo en català o en castellà. castellà El 45% restant prefereix, per contra, llegir en castellà.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

28

LECTORS EN SUPORT DIGITAL** Percentatge de lectors en suport digital (%)

EVOLUCIÓ*

47,7%

2010

(almenys 1 cop al trimestre) 64,9%

57,1%

52,9%

2011

2012

2013

66,0%

68,7%

Δ +4,1%

2015

2016

* Sense dades de 2014

Freqüència de lectura en suport digital LECTOR FREQÜENT

LECTOR OCASIONAL

NO-LECTOR 47,1% 42,9%

59,9% 60,2% 60,3% 45,5% 51,2% 7,4%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Lector freqüent (almenys setmanalment)

8,3%

5,0%

5,8%

El percentatge de població lectora en suport digital** augmenta un 4,1%, i aconsegueix un 68, 68,7% l’any 2016. 2016. Aquest increment s’ha registrat principalment entre els lectors ocasionals. La ràtio de lectors freqüents es manté estable des de l’any 2013.

35,1% 34,0% 31,3%

8,4%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

No-lector (gairebé mai o mai)

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

** Es consideren lectors en suport digital aquells que llegeixen en un ordinador, un telèfon mòbil o un telèfon intel·ligent, un lector de llibres digitals, una tauleta o una agenda electrònica.


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

29

LECTORS EN SUPORT DIGITAL El percentatge de lectores en suport digital s’ha incrementat un 10% entre les dones l’any 2016.

EVOLUCIÓ*

Entre els homes, la ràtio es manté en nivells similars als de l’any 2015.

Percentatge de lectors en suport digital (%) (almenys 1 cop al trimestre)

Hombre Homes

55,0%

40,5%

2010

Δ 2010-2011 9%

Δ 2010-2011 14%

59,7%

46,3%

2011

Δ 2011-2012 8%

Δ 2011-2012 8%

64,6%

49,8%

2012

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Δ 2012-2013 10%

Δ 2012-2013 18%

Dones Mujer 71,3%

58,8%

2013

Δ 2013-2015 3%

73,8%

73,1% Δ 2015-2016 -0,9%

Δ 2013-2015 -0,3%

* Sense dades de 2014

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

58,6%

64,5%

2015

2016

Δ 2015-2016 +10,1%


30

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) Qualsevol suport vs. digital Ràtio digital/total 72,0%

95,3%

68,7%

Ràtio digital/total 62,3% Ràtio digital/total 42,9%

67,8%

46,2%

81,9%

55,0% Ràtio digital/total 36,9%

Revistas Revistes

5,2%

Periódicos Diaris

lectors

Cómics Còmics

Entre el total de lectors de diaris, gairebé dos de cada tres ho fa en suport digital (62,3%), mentre que en el cas de les revistes, només el (22,3%) dels lectors diu fer-ho en aquest tipus de suport. En el cas dels llibres i els còmics, un de cada tres lectors declara fer-ho en suport digital.

14,1%

10,3%

Libros Llibres

Ràtio digital/total 100%

51,0%

29,1%

Total lee Total de

Lectura total Lectura digital

Ràtio digital/total 22,3%

A part de webs, blogs i fòrums, fòrums els continguts que es llegeixen majoritàriament en suport digital són els diaris (51%), seguits dels llibres (29,1%).

Webs, blogs i Webs, Blogs, fòrums Foros…

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


31

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

És més probable trobar el lector digital entre els homes i les persones amb estudis secundaris o universitaris. universitaris.

LECTORS EN SUPORT DIGITAL 68,7%

Entre els joves de 25 a 34 anys, la lectura en suport digital arriba ja al 94,9% (només hi ha un 4,1% de lectors d’aquesta edat que no llegeix res en suport digital).

Lector digital

Lector en format digital

Hi segueix havent una barrera a la lectura digital entre els majors de 55 anys i les persones amb estudis primaris.

Sexe 73,1% Hombre

No-lector

4,7%

26,6%

No-lector ni en format digital ni imprès

23,1% 3,8%

64,5%

Lector NO-digital

Mujer

Lector només en format imprès

29,9% 5,6%

Nivell d’estudis 34,9% Estudios Estudis primarios primaris

Edat De 14 a 24 años anys

52,7%

12,4%

Estudis secundarios secundaris Estudios

De 25 a 34 años anys

77,9%

19,2%

De 35 a 44 años anys

2,9%

Estudis universitarios universitaris Estudios

87,2%

12,6%

De 45 a 54 años anys De 55 a 64 años anys

0,2%

Más Més de 65 años anys Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

0,6%

86,6%

12,8%

94,9%

4,1%

1,0% 0,0%

86,4%

13,6%

3,7%

77,6%

18,7% 38,7%

52,8%

8,5%

30,7% 13,5%

55,8%


32

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL 68,7% Lector digital

Lector digital Lector NO-digital

Lector en format digital

El nivell de lectura digital manté una tendència creixent, i l’any 2016 experimenta una pujada del 3%.

No-lector

4,7% 26,6%

No-lector ni en format digital ni imprès

Lector NO-digital Lector només en format imprès

EVOLUCIÓ* LECTOR DIGITAL

47,7%

2010

63,3% 52,9% 57,1%

2011

2012

2013

66,0%

2015

LECTOR NONO-DIGITAL

NONO-LECTOR

68,7% 42,9%

2016

2010

37,9% 34,8% 29,7% 28,8%

26,6%

9,4%

9,2%

8,1%

7,0%

5,2%

4,7%

2011

2016

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2012

2013

2015

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

* Sense dades de 2014


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

33

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL EVOLUCIÓ*

Amb freqüència almenys trimestral

TOTAL

66,0% 57,1% 64,9% 47,7% 52,9%

68,7% Mitjana: 7,4 llibres llegits en format digital el darrer any

LLIBRES 2010

2011

2012

2013

38,7% 29,0% 34,3% 36,5%

2011

2012

2013

48,3%

2015

24,3%

29,1%

2015

2016

2016

* Sense dades de 2014

DIARIS

2010

2015

19,3%

51,0%

5,8%

6,5%

2010

2011

9,9%

2012

2013

* Sense dades de 2014

2016

* Sense dades de 2014

WEB, ETC.

REVISTES

50,3% 38,3% 43,5% 46,8% 5,7%

6,9%

6,9%

5,9%

2010

2011

2012

2013

9,5%

10,3%

2015

2016

2010

2011

* Sense dades de 2014

2012

2013

51,5% 55,0%

2015

2016

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

CÒMICS

2,0%

2,3%

2,0%

6,8%

2010

2011

2012

2013

6,2%

5,2%

2015

2016

* Sense dades de 2014


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

Lector de llibres digitals Lector digital que no llegeix llibres digitals Lector NO-digital

LLIBRES

Sexe

Amb freqüència almenys trimestral 19,3% 5,8%

6,5%

29,1%

24,3%

30,8% Hombre

71,9% 23,1%

9,9%

27,5%

Mujer

61,6% 29,9%

2010

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Nivell d’estudis Estudisprimarios primaris Estudios

Edat De De 14 14 aa 24 24 años anys

12,1% 31,0% 52,7%

De De 25 25 aa 34 34 años anys

27,6%

Estudis secundarios secundaris Estudios

77,6% 19,2%

De 35 35 aa 44 44 años anys De De 45 45 aa 54 54 años anys De

48,4%

Estudis universitarios universitaris Estudios

84,2%

34

De 55 55 aa 64 64 años anys De

12,6% Més de de 65 65 años anys Más Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

43,0%

84,3%

13,4%

37,4%

94,5%

5,1%

33,2%

86,0%

13,6%

36,6% 22,4%

17,6%34,4% 11,1%28,1%

74,8% 61,3% 69,3%


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTURA DE LLIBRES Lector de llibres TOTAL Lector de llibres només en paper (no digital) Lector de llibres digitals i en paper Lector de llibres només digital (no en paper)

Actualment hi ha un 5,4% de la població que llegeix llibres únicament en format digital, digital un 38,8% que només llegeix llibres impresos en paper, i un 23,7% que llegeix tant llibres digitals com llibres impresos en paper.

LLIBRES Amb freqüència almenys trimestral 62,3% 55,7%

63,6%

65,3%

18,1%

0,5%

2011

67,8%

53,7% 46,0%

6,0%

66,3%

42,0%

20,8%

9,1% 0,8%

1,2%

2012

2013

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

38,8% 23,7%

3,5%

5,4%

2015

2016

* Sense dades de 2014

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

35


LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL**

36

CONCLUSIONS PRINCIPALS El 68,7% de la població catalana major de 14 anys són lectors en suport digital (aquest percentatge s’ha incrementat un 4,1% des de l’any 2015). El 60,3% ho fa almenys una vegada a la setmana. Els lectors freqüents representen el 87,8% del total dels lectors digitals.

El 73, 73,1% dels homes i el 64, 64,5% de les dones de 14 anys o més són lectors en suport digital. digital. Aquest tipus de lectura ha experimentat un increment de més del 10% 10% entre les dones l’any 2016. 2016. A part de webs, blogs i fòrums (55% 55%), el contingut que es llegeix principalment en suport digital és la premsa (51% 51%). El 29, 29,1% de la població catalana llegeix llibres en suport digital, almenys un cop cada tres mesos.. És més probable trobar el lector digital entre els homes, els menors de 54 anys (especialment de 14 a 24 anys) o les persones amb estudis universitaris.. L’edat és un factor que determina clarament la lectura digital: digital: com més edat, menys percentatge tant de lectura digital com de lectura digital de llibres. Actualment hi ha un 5,4% de la població que llegeix llibres únicament en format digital, un 38,8% que només llegeix llibres impresos en paper, i un 23,7% que llegeix tant llibres digitals com llibres impresos en paper. ** Es consideren lectors en suport digital aquells que llegeixen en un ordinador, un telèfon mòbil o un telèfon intel·ligent, un lector de llibres digitals, una tauleta o una agenda electrònica.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Compra de llibres el darrer any

57,1%

59,1%

59,7%

60,5%

60,1%

61,7%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

62,4% 62,0%

2015

2016

El 62, 62,4% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre (qualsevol tipus de llibre, tant de text com no de text) l’any 2016

* Sense dades de 2014

Catalunya Mitjana global (han comprat un llibre)

2010

2011

2012

2013

2015

2016

10,5

10,2

9,6

10,5

9,7

9,1

Tot i que el percentatge de compradors es manté, la mitjana de llibres comprats el darrer any descendeix lleument (9,1 llibres).

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

37


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY Creix el percentatge de catalans que han comprat tant llibres de text com llibres no de text, que passa del 18, 18,4% al 19, 19,5%.

EVOLUCIÓ* 2015: 62,0% 2013: 61,7% 2012: 60,1% 2011: 60,5%

Van comprar llibres un 62,4% LLIBRES NO DE TEXT

28,9%

2011

28,8%

2012

28,6%

2013

29,5%

LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT I NO DE TEXT

29,0%

2015

2016

14,0%

15,0%

14,9%

14,1%

13,9%

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Va comprar només llibres no de text

* Sense dades de 2014

Va comprar només llibres de text

NO VA COMPRAR LLIBRES

17,6%

16,3%

18,2%

18,4%

19,5%

39,5%

39,9%

38,3%

38,0%

37,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Va comprar llibres de text i no de text

• Un 29,0% dels enquestats va comprar només llibres no de text

* Sense dades de 2014

No va comprar llibres

2015

Diferència

• Un 19,5% va comprar ambdós tipus de llibres

Un 48,5% en total ha comprat llibres no de text

47,9%

0,6%

• Un 13,9% va comprar només llibres de text

Un 33,4% en total ha comprat llibres de text

32,5%

0,9%

• Un 37,6% no va comprar cap llibre Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

38


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

39

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY Un 48, 48,6% dels entrevistats declara haver comprat algun llibre no de text el darrer any, amb una mitjana de 7,2 llibres. llibres

Compra de llibres no de text el darrer any EVOLUCIÓ*

46,9% 45,1%

46,5%

46,8%

47,9%

45,1%

48,6% 1,5%

Mitjana de llibres no de text comprats

42,4%

Any 2016: 7,2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Any 2015: 7,0 Any 2013: 7,3 Any 2012: 7,8 Any 2011: 7,9 Any 2010: 8,4


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

IDIOMA DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT EVOLUCIÓ*

Un 26, 26,4% va comprar l’últim llibre escrit en català. català. Aquest percentatge baixa lleument respecte de l’any 2015. S’incrementa la compra de llibres en anglès i altres idiomes.

L’últim llibre que vau comprar, en quina llengua estava escrit?

Percentatge (%) horitzontals

CATALÀ

CASTELLÀ 72,2%

71,4%

71,7%

70,3%

SEXE 23,1%

2011

2012

2013

2015

2016

26,4

Total

70,6%

Català (%)

2011

23,3%

2012

24,8%

2013

28,1%

2015

2016

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014

ALTRES

ANGLÈS

Home

27,1

Dona

25,7

De 14 a 24 anys

31,1

De 25 a 34 anys

29,7

De 35 a 44 anys

16,3

De 45 a 54 anys

20,6

De 55 a 64 anys

21,0

Més de 65 anys

48,8

26,4%

EDAT

3,3%

3,5%

3,4%

1,5%

2,4%

1,4%

1,8%

0,1%

0,1%

0,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2011

2012

2013

2015

2016

Primaris

43,7

* Sense dades de 2014

Secundaris

23,9

Universitaris

22,2

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

NIVELL D’ESTUDIS

40


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Compra de llibres de text el darrer any

Mitjana de llibres comprats

30,4%

29,0%

31,6%

31,3%

33,1%

2009

2010

2011

2012

2013

32,5%

33,4%

2015

2016

El 33, 33,4% de la població de 14 anys o més declara haver comprat algun llibre de text el darrer any, amb una mitjana anual de 8,4 llibres. llibres.

* Sense dades de 2014

8,3

8,6

9,2

8,4

Total

8,7

8,8

8,4

Per sexe

Per edat 56,0%

33,4%

36,7%

38,7%

46,4%

51,1%

30,3% 9,5%

Mitjana de llibres comprats l’any 2016

3,5%

Total

Home

Dona

De 14 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Més de 65 anys

8,4

8,3

8,6

7,1

9,4

8,1

8,1

8,1

8,1

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

41


42

COMPRA DE LLIBRES

CONCLUSIONS PRINCIPALS El 62,4% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre (tant de text com no de text) l’any 2016. Tot i que el percentatge de compradors es manté, la mitjana de llibres comprats el darrer any baixa per segon any consecutiu (9,1 llibres). Si ens centrem en els llibres no de text, un 48,6% dels entrevistats declara haver comprat algun llibre no de text el darrer any, amb una mitjana de 7,2 llibres (similar a la mitjana registrada l’any 2015, de 7,0 llibres).

Un 26,4% va comprar el darrer llibre escrit en català. Aquest percentatge baixa lleument l’any 2016. Pel que fa a la compra de llibres de text, el 33,4% de la població de 14 anys o més declara haver comprat algun llibre de text el darrer any, amb una mitjana anual de 8,4 llibres (en línia amb la mitjana de l’any 2015: 8,8 llibres).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

BIBLIOTEQUES

VISITA EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

El darrer any, Ha anat a alguna biblioteca o bibliobús 36,5%

35,8%

36,3%

33,9%

2010

2011

2012

2013

32,7%

2015

Sou socis d’alguna biblioteca?

33,7%

42,3%

43,6%

42,8%

2016

2011

2012

2013

* Sense dades de 2014

38,5%

2015

38,7%

2016

* Sense dades de 2014

Assistents a biblioteques per sexe i edat Percentatge (%) horitzontals

Ha visitat alguna biblioteca

És soci d’alguna biblioteca

%

%

TOTAL (1.080)

33,7

38,7

Home (527)

30,6 36,6

31,6 45,5

49,3 47,4 36,8 30,0 24,3 19,1

58,4 52,4 43,8 40,5 24,3 18,6

SEXE Dona (553)

EDAT De 14 a 24 anys (132) De 25 a 34 anys (181) De 35 a 44 anys (222) De 45 a 54 anys (182) De 55 a 64 anys (143)

Més de 65 anys (221) Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

L’any 2016 augmenta lleugerament el nivell de visitants a les biblioteques o els bibliobusos (33, 33,7%). El percentatge de catalans que són socis d’alguna biblioteca es manté estable respecte de l’any anterior. Les dones són més usuàries de les biblioteques que els homes, i l’ús de les biblioteques augmenta segons es redueix el tram d’edat.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

43


44

BIBLIOTEQUES

ACTIVITATS A LES BIBLIOTEQUES Resposta múltiple

Agafar llibres en préstec o retornar-los

66,3%

Consulta de llibres allà mateix / lectura en sala

40,6%

TOTAL HI VA A ESTUDIAR

18,0%

Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis (sala d’estudi) Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis i de la biblioteca

13,5% 6,2% 10,0%

UTILITZAR RECURSOS INFORMÀTICS/ELECTRÒNICS Ús de l’ordinador / navegar per Internet amb l’ordinador de la biblioteca Consulta/lectura/audició de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.)

5,3% 3,5%

Préstec de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.)

1,2%

Dos de cada tres visitants de biblioteques el darrer any ha utilitzat el préstec de llibres. llibres

Navegar amb el seu propi ordinador utilitzant la connexió Wi-Fi de la biblioteca

1,3%

Un 40% 40% dels visitants consulta els llibres allà mateix. mateix.

Acompanya una altra persona (fill, net, familiar, amic)

11,7%

Lectura de diaris i/o revistes

3,5%

Queda allà amb altres persones, lloc de trobada

3,4%

Altres activitats

5,6%

Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca el darrer any (353) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Només un de cada deu ha fet servir recursos informàtics o electrònics.


45

BIBLIOTEQUES

PRÉSTEC 36,5%

2010

35,8%

36,3%

2011

2012

33,9%

32,7%

2013

2015

D’entre els catalans que han assistit a biblioteques el darrer any, el 77,1% han agafat en préstec algun material l’últim trimestre.

33,7%

El préstec de llibres representa un 74,9%, mentre que la resta de material no representa en cap cas més del 8%.

Heu agafat en préstec l’últim mes...? I en l’últim trimestre?

2016

* Sense dades de 2014

Último mes Últim mes

Llibres

39,1%

Audiovisuals

7,2%

Revistes

6,0%

Ha agafat en préstec algun tipus de material l’últim trimestre (77,1%)

Documents No ha agafat en préstec cap material (22,9%)

Cap dels anteriors

3,9%

22,9%

Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca el darrer any (364) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Último trimestre Últim trimestre 35,8%

74,9%


46

BIBLIOTEQUES

CONCLUSIONS PRINCIPALS L’any 2016 puja lleugerament el nivell de visitants a les biblioteques o als bibliobusos (33,7%). Es manté estable el percentatge de catalans que són socis d’alguna biblioteca. Les dones són usuàries de biblioteques en una proporció major que els homes (+6%) i sobretot són en major mesura sòcies d’alguna biblioteca (+14%). Dos de cada tres visitants de biblioteques el darrer any ha utilitzat el préstec de llibres i un 40% consulta els llibres allà mateix. Només el 10% dels visitants de les biblioteques fa servir els recursos informàtics o electrònics disponibles. D’entre els catalans que han assistit a la biblioteca el darrer any, el 77,1% ha agafat en préstec algun material l’últim trimestre, majoritàriament llibres (74,9%).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys) PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) 100,0%

en qualsevol suport TOTAL que llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure: 86,7%

100,0%

59,2% 43,6%

41,8% 24,5%

Total de lee lectors

Llibres Libros

Revistes Revistas

Diaris Periódicos

TOTAL

Nens

Nenes

%

%

%

Total que llegeix

100,0

100,0

100,0

Llibres

100,0

100,0

100,0

Llibres per oci

86,7

83,9

89,4

Revistes

43,6

30,7

56,5

Diaris

24,5

27,9

21,2

Còmics

41,8

50,3

33,3

Webs, blogs i fòrums

59,2

61,1

57,3

Percentatge (%) verticals

Còmics Cómics

Webs,Blogs, blogs i Webs, fòrums Foros

La lectura de webs, blogs i fòrums arriba a un 59,2%, i és una mica superior en el cas dels nens. La lectura de revistes és clarament superior entre les nenes d’aquesta edat, 25 punts més que els nens. Un 86,7% dels catalans de 10 a 13 anys llegeixen llibres per oci. oci Aquest percentatge puja a gairebé al 90% entre les nenes (6,5 punts més que els nens).

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

47


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES EN EL TEMPS LLIURE EVOLUCIÓ* 88,3%

86,1%

81,9%

86,7%

86,3%

El 86, 86,7% dels menors de 10 a 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, mentre que un 13,3% no llegeix mai o gairebé mai. Tots dos percentatges es mantenen relativament estables respecte de l’any 2015.

* Sense dades de 2014

2011

2012

LECTOR FREQÜENT

67,6% 72,8% 72,2% 73,3%

72,6%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Lector freqüent (almenys setmanalment)

2013

2015

2016

NONO-LECTOR

LECTOR OCASIONAL

14,3% 13,3%

16,1%

13,0%

14,1%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

De mitjana, els nens de 10 a 13 anys llegeixen 10 llibres en el seu temps lliure. lliure.

18,1%

13,9%

11,7%

13,7%

13,3%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

No-lector (gairebé mai o mai)

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Mitjana de llibres llegits l’any 2016: 10,0 Mitjana 2015: 10,4 Mitjana 2013: 9,8 Mitjana 2012: 10,5 Mitjana 2011: 9,2

48


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

IDIOMA DE LECTURA

49

El 55, 55,4% dels nens de 10 a 13 anys llegeix habitualment en català. català. Aquesta xifra continua creixent d’acord amb la tendència ascendent trobada en anys anteriors.

Català

Habitual

Ocasional

55,4%

TOTAL habitual 55,4%

44,6%

TOTAL habitual + ocasional

EVOLUCIÓ* Idioma habitual de lectura

Idioma habitual i ocasional de lectura

54,3%

50,3%

50,4%

54,8%

55,4%

2011

2012

2013

2015

2016

95,8%

96,4%

95,4%

100,0%

100,0%

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Català

* Sense dades de 2014

Català

Base: Població de 10 a 13 anys lectora de llibres en el temps lliure (104) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

100%


50

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

QUI LLEGEIX (TOTAL I DIGITAL) Percentatge de lectors en suport digital (%) El 78, 78,6% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix en format digital, i un 58, 58,7% llegeix llibres en suport digital. digital.

21,4% No-lector en suport digital Lector en suport digital

78,6%

Què llegeixen en suports digitals? 100,0%

100,0%

Lectura total

Lectura digital

78,6% 59,2%

58,7% 43,6%

41,8% 24,5% 6,9%

Total de lectors Total lee

Llibres Libros

Revistes Revistas

2,6% Diaris Periódicos

1,7% Còmics Cómics

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Webs, Blogs, blogs iForos,… fòrums


LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

CONCLUSIONS PRINCIPALS El 86,7% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure. Un 59,2% llegeix webs, blogs i fòrums (una mica més els nens). El 43,6% llegeix revistes (més les nenes). El 41,8% llegeix còmics. Un 24,5% llegeix premsa. En evolució, s’observa un lleuger ascens entre els lectors ocasionals, que d’un 13,0% l’any 2015 passen a un 14,1% aquest any. Els lectors freqüents (almenys setmanalment) descendeixen lleument (72,6%). Un 13,3% no llegeix en el seu temps lliure (mai o gairebé mai), un percentatge que baixa lleugerament l’any 2016.

Un de cada dos nens de 10 a 13 anys llegeix habitualment en català (55,4%). Aquesta xifra continua creixent d’acord amb la tendència positiva trobada en anys anteriors.

El 78,6% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix en format digital. Llegeixen sobretot webs, blogs i fòrums (59,2%).

Un 58,7% llegeix llibres en suport digital.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

51


52

RESULTATS EN DETALL HÃ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


53

RESULTATS EN DETALL

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

54

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al A Catalunya, entre la població de 14 trimestre) en qualsevol suport anys o més, el percentatge total de lectors arriba al 95, 95,3%.

EVOLUCIÓ*

91,3% 91,7% 90,6% 90,8% 91,9% 93,0% 94,8%

Es manté la tendència a l’alça que s’ha estat observant els darrers anys.

95,3%

Per tipus de lectura: lectura: • Un 81, 81,9% llegeix diaris • Un 67, 67,8% llegeix llibres • Un 46, 46,2% llegeix revistes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

• Un 14, 14,1% llegeix còmics

2016

• La lectura de webs, blogs i fòrums a Internet arriba al 55, 55,0%.

* Sense dades de 2014

95,3%

81,9%

67,8%

55,0%

46,2% 14,1% Totallee de Total lectors

Llibres Libros

Revistes Revistas

Diaris Periódicos

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Còmics Cómics

Webs, Webs, blogs Blogs,i fòrums Foros


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

55

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al Per tipus de lectors, s’observa un trimestre) en qualsevol suport creixement important en lectors de webs, blogs i fòrums (puja un 3,5%).

EVOLUCIÓ* 94,8%

Total que llegeix

La lectura de llibres també continua creixent de manera estable.

95,3%

El cas contrari, el de les revistes, mostra una tendència negativa des de 2013.

93,0% 91,9%

90,8%

2011

2012

2013

2015

La lectura de còmics i diaris queda en un nivell lleugerament inferior al de 2015.

2016

* Sense dades de 2014

LLIBRES

DIARIS

REVISTES

CÒMICS

78,1% 79,7% 82,2% 82,9% 81,9%

62,3% 63,6% 65,3% 66,3% 67,8%

51,5% 55,0% 43,5% 46,8% 50,3%

46,8% 45,5% 49,3% 47,9% 46,2% 15,6%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

13,4% 15,2% 15,1% 14,1%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

* Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014


56

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS

PER SEXE

Total que llegeix 95,3%

96,2%

94,4%

Total Home Dona

Els homes destaquen en la lectura de diaris, còmics i webs, blogs, etc. etc. En canvi, les dones són més lectores de llibres i de revistes. revistes.

Llibres 67,8%

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums*

81,9% 85,1% 78,8%

73,4% 62,0%

55,0%

46,2% 43,5% 48,7% 14,1%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

60,6% 49,7%

22,1% 6,5%

* La lectura de webs, blogs i fòrums s’analitza amb detall en el capítol de lectura digital.


57

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS PER EDAT

Total que llegeix 100,0% 95,3% 99,4% 99,0%

Total Total

96,3

91,5

86,5

De De14 14aa24 24años anys

Aquest descens és especialment accentuat per als lectors de còmics i de webs, blogs i fòrums.

De25 25aa34 34años anys De De De35 35aa44 44años anys De45 45aa54 54años anys De De55 55aa64 64años anys De Mésde de65 65años anys Más 14-24 anys

Llibres

Revistes

74,7% 70,3% 67,6% 60,8% 48,7%

25-34 anys

35-44 anys

45-54 anys

55-64 anys

Diaris

65 anys o més

Còmics

93,1% 85,0% 81,9% 81,1% 76,8% 78,9% 75,3%

93,1%

67,8%

Per sobre dels 45 anys, el nivell de lectura cau a mesura que augmenta l’edat.

75,9% 78,2% 73,0% 66,5%

62,2% 46,2% 49,0% 46,0%

Webs, blogs i fòrums*

55,0% 45,4% 39,2% 34,1% 25,7% 14,1% 14,3% 16,0% 13,5% 12,2% 2,3%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

23,5% 14,8%


58

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS

Total que llegeix

PER ESTUDIS 95,3% Total

87,6%

97,1%

99,8% Sigui quin sigui el suport de lectura, hi ha clarament una relació directa entre el nivell d’estudis finalitzats i el percentatge de lectors. lectors.

Primaris Secundaris Universitaris

Llibres

Revistes

Diaris

85,7%

81,9%

69,9%

67,8%

Còmics

95,7%

82,7% 66,7% 68,0%

66,6% 59,5%

46,5%

Webs, blogs i fòrums*

55,0%

46,2% 39,1% 42,2%

14,1%

15,4% 7,0%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

19,0%

22,7%


59

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS PER PROVÍNCIA

Total que llegeix Total

95,3%

95,1%

94,7%

94,7%

97,2%

Barcelona Girona

No hi ha grans diferències en les ràtios de lectors entre les diferents províncies.

Lleida Tarragona

Llibres

Revistes

Diaris 81,9% 80,9%

67,2% 69,5%

Còmics

84,9% 85,0% 84,7%

65,3% 61,1% 63,1% 48,1%

46,2% 46,2%

Webs, blogs i fòrums*

55,0% 56,0%

51,8%

49,1%

38,4%

14,1% 14,5% 14,6% 13,7% 11,3%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

52,4%

55,2%


60

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport) Lectura TOTAL TOTAL

Lectura freqüent Frecuente

(almenys 1 cop al trimestre)

Ràtio freqüent/total 95,2%

(almenys 1 cop a la setmana)

Ràtio freqüent/total 92,4%

95,3% 90,7% Ràtio freqüent/total 81,9%

67,8% 55,5%

El 92, 92,4% dels que llegeixen diaris també ho fan de manera almenys setmanal. setmana

81,9% 75,7%

Ràtio freqüent/total 96,2%

Ràtio freqüent/total 55,4%

55,0% 52,9%

46,2% Ràtio freqüent/total 27,7%

25,6%

3,9%

Llibres Libros

Revistes Revistas

Diaris Periódicos

Còmics Cómics

En el cas de la lectura de llibres, llibres un 82% ho fa cada setmana. setmana La meitat dels que llegeixen revistes, revistes no obstant això, ho fan amb una freqüència menor que la setmanal. setmanal. En el cas dels còmics, tres de cada quatre lectors llegeixen amb menys freqüència que la setmanal. setmanal

14,1%

Total Total de lee lectors

El 96, 96,2% dels que llegeixen webs, blogs i fòrums ho fan de manera freqüent (almenys almenys 1 cop a la setmana). setmana

Webs, blogs i Web, blogs, fòrums foros

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

61

PERCENTATGE DE LECTORS FREQÜENTS (%)(almenys una vegada a la setmana) en qualsevol suport El nivell de lectura freqüent (almenys una

vegada a la setmana) cau un 2,7%, i queda en nivells similars als de l’any 2013, principalment a causa del descens de lectors de diaris.

EVOLUCIÓ* -2,7%

Total que

100 90 80 llegeix 70 60 50

85,7%

2011

89,0%

2012

91,0%

2013

90,7%

93,2%

2015

La lectura freqüents de webs, blogs i fòrums (almenys una vegada a la setmana) segueix una clara tendència creixent, creixent amb una pujada del 12,1%. La lectura freqüent de llibres es recupera i assoleix nivells similars als de l’any 2013.

2016

Descendeix la lectura revistes, diaris i còmics.

* Sense dades de 2014

LLIBRES

DIARIS

REVISTES

52,2% 54,1% 55,3% 52,5% 55,5%

-1,9%

+12,1% 45,1% 47,2% 52,9% 37,4% 39,7%

72,3% 75,3% 79,5% 79,8% 75,7%

-41,7%

22,2% 24,9% 28,1% 26,1% 25,6% 3,3%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

de

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

CÒMICS -5,1%

+5,7%

freqüent

2011 2012 2013 2015 2016

3,9%

7,6%

6,7%

3,9%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

* Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014


62

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Lectura total vs. lectura freqüent PERFIL DELS LECTORS SEXE

Ràtio freqüent/total

(en qualsevol suport) 95,3% 90,7%

Total

96,2% 93,4% 94,4% 88,2%

Home Dona De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys

EDAT

De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys Més de 65 anys

76,9%

87,6% 79,7%

Primaris ESTUDIS

99,4% 94,3% 99,0% 95,2% 100,0% 97,7% 96,3% 95,7% 91,5% 85,9% 86,5%

97,1% 92,5% 99,8% 98,7%

Secundaris Universitaris

95,1% 90,0% 94,7% 91,6% 94,7% 90,4% 97,2% 95,1%

Barcelona PROVÍNCIA

Girona Lleida Tarragona

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

95,2%

Total de lectors 97,1% 93,4% 94,8% 96,1% 97,7% 99,4% 93,8% 92,0% 90,9% 95,2% 98,9%

94,6% 96,7% 95,5% 97,8%

(almenys 1 cop al trimestre)

Lector freqüent (almenys 1 cop a la setmana)


63

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

PERFIL DELS NO LECTORS Lectores frecuentes Lectors freqüents

90,7%

Lectores ocasionales Lectors ocasionals No lectores No-lectors

Hi ha un 4,7% de la població catalana major de 14 anys que declara no llegir mai o gairebé mai. El percentatge de nono-lectors és lleugerament superior entre les dones (3,8 homes / 5,6 dones). L’edat i la manca d’estudis són els factors que determinen clarament el perfil dels nono-lectors.

4,6%

4,7% Percentatge (%) horitzontals

NOLECTORS

Percentatge (%) horitzontals

%

%

TOTAL (1.080)

4,7

TOTAL (1.080) De 14 a 24 anys (132)

Dona (553)

3,8 5,6

De 25 a 34 anys (181) De 35 a 44 anys (222)

ESTUDIS

De 45 a 54 anys (182)

Sense estudis / primaris (296) Secundaris (484) Universitaris (300)

4,7

EDAT

SEXE Home (527)

NO-LECTORS

12,4 2,9 0,2

De 55 a 64 anys (143) Més de 65 anys (221)

0,6 1,0 0,0 3,7 8,5 13,5

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


64

RESULTATS EN DETALL

LECTURA DE LLIBRES (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS) Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES

65

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) El 61, 61,9% de la població llegeix llibres per oci, (almenys una vegada al trimestre)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES

en el seu temps lliure. lliure. El 26, 26,5% llegeix llibres per motius de feina o estudis. estudis.

EVOLUCIÓ* Total

62,3%

63,6%

65,3%

66,3%

67,8%

2,3%

Nombre mitjà de llibres a l’any: 10,5

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Motiu de lectura Oci Oci

58,5%

59,4%

60,5%

61,0%

61,9%

1,5%

Nombre mitjà de llibres a l’any: 10,6

Feina Feina// estudis Estudis

20,1%

20,4%

25,0%

22,4%

18,3%

26,5%

Nombre mitjà de llibres a l’any: 12,4

2011

2012

2013

* Sense dades de 2014

2015

2016

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

La lectura per oci en el temps lliure manté una tendència a l'alça en els darrers anys. La lectura per estudis o feina també augmenta, i supera els nivells de l’any 2013, amb un creixement relatiu del 18,3% l’any 2016.


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES

66

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre)

La lectura per estudis o feina supera la lectura per oci en el cas dels joves de 14 a 24 anys. anys.

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES EVOLUCIÓ*

2,3%

Total 62,3%

63,6%

65,3%

66,3%

2012

2013

2015

2011

Motiu de lectura Total Lectura de llibres

93,1% 69,8%

67,8% 2016

* Sense dades de 2014

67,6%

74,7%

70,3%

60,8%

48,7%

76,3% 66,7%

64,6%

65,4%

60,1% 48,7%

35,5%

30,2%

22,5% 7,9% 0,0%

De 14 a 24 años anys

De 25 a 34 años anys

De De 35 35 aa 44 44 años anys

Lee libros por ocio Llegeix llibres per oci

De 45 a 54 años anys

De 55 a 64 años anys

Lee libros por trabajo Llegeix llibres per feinao oestudios estudis

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Más de 65 anys años Més


67

LECTURA DE LLIBRES

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%)(almenys una vegada al trimestre)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES Total

61,9% 67,8%

26,5%

62,0%

Home Dona

67,9%

22,4%

De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys

Primaris

Hi ha una clara diferència en el perfil de lectura entre homes i dones. dones.

74,7%

60,8%

60,1%

Les dones llegeixen més per oci que els homes (+12%). Els homes llegeixen més per feina o estudis que les dones (+8%).

48,7% 48,7%

0,0%

46,5%

43,2%

10,7%

61,8%

29,7%

69,9% 85,7%

80,6%

36,9%

69,5%

Barcelona

Tarragona

93,1%

70,3%

7,9%

Universitaris

Lleida

Llegeix per feina/estudis

65,4%

22,5%

Secundaris

Girona

66,7%

35,5%

De 55 a 64 anys

73,4%

69,8% 76,3% 67,6% 64,6%

30,2%

De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys

Llegeix per oci en el temps lliure

55,7%

30,8%

Més de 65 anys

Total que llegeix llibres

27,6%

63,7%

61,1%

56,0%

20,4%

63,1%

26,5%

58,7% 57,4%

24,9%

65,3%

L’edat i els estudis segueixen sent els factors que més influeixen en la lectura, si bé la lectura per oci es manté estable fins als 54 anys i la lectura per feina i estudis, com és d’esperar, cau en picat a partir dels 34 anys. anys.

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

68

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE PER OCI (%)

LECTORS DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI 57,9% 57,6% 58,2% 58,5% 59,3% 60,5% 61,0%

EVOLUCIÓ*

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61,9%

2015

2016

* Sense dades de 2014

Any 2015: 48,7% Any 2013: 48,7% Any 2012: 48,1% Any 2011: 47,1%

TOTAL lector freqüent Any 2016

Any 2013: 11,8% Any 2012: 11,2% Any 2011: 11,4%

49,7% +1,0

29,6% 31,8% 31,8% 32,0% 33,6%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Llegeix cada dia o gairebé cada dia.

Any 2015: 12,3%

TOTAL lector ocasional Any 2016

12,2% -0,1

41,5% 40,7% 39,5% 39,0% 38,1%

17,5% 16,3% 16,9% 16,7% 16,1%

7,3%

2011 2012 2013 2015 2016

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Llegeix una o dues vegades per setmana.

El 61, 61,9% declara llegir llibres en el seu temps lliure almenys una vegada al trimestre. Aquesta xifra manté una tendència ascendent els últims anys. Els lectors freqüents (almenys una vegada a la setmana, 49,7%), també segueixen una tendència ascendent els últims anys. anys

7,6%

7,8% 7,9%

8,4%

4,1%

3,6% 4,0%

3,8%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Llegeix alguna vegada al mes

4,4%

* Sense dades de 2014

Llegeix alguna vegada al trimestre

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

No-lector (gairebé mai o mai)


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

69

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE PER OCI (%)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI EVOLUCIÓ* 60,5%

59,3%

58,5%

Any 2011

Destaca el creixement de la lectura de llibres per oci entre les dones i la població amb estudis universitaris.

61,9%

61,0%

Any 2012 Any 2013 Any 2015

Es produeix una caiguda de més de quatre punts en el cas dels joves de 14 a 24 anys.

* Sense dades de 2014

2011

Any 2016

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Lectors de llibres en temps lliure segons EDAT De 14 a 24 anys 71,0%

68,2% 68,1% 74,2% 69,8%

2011 2012 2013 2015 2016

De 35 a 44 anys

De 25 a 34 anys

69,0% 66,3% 67,3% 66,5% 66,7%

64,4% 61,1% 63,0% 62,6% 64,6%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014

Lectors de llibres en temps lliure segons SEXE Home

67,4%

66,3%

63,5%

2011 2012 2013 2015 2016

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

65,5%

53,9% 53,2%

2011 2012 2013 2015 2016

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

41,7% 44,7% 47,1% 43,3% 43,2%

* Sense dades de 2014

45,9% 48,7% 39,1% 45,0% 47,1%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014

Lectors de llibres en temps lliure segons ESTUDIS

67,9%

53,5% 52,9% 53,3% 55,5% 55,7%

54,1% 57,9% 60,1%

61,3% 63,3% 66,1% 65,1% 65,4%

Estudis primaris

Dona

Més de 65 anys

De 55 a 64 anys

De 45 a 54 anys

2011 2012 2013 2015 2016

Estudis secundaris 60,1% 60,7% 61,3% 60,9% 61,8%

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

* Sense dades de 2014

Estudis universitaris 82,9% 78,3% 79,2% 78,8% 80,6%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

ÚLTIMA MATÈRIA LLEGIDA EVOLUCIÓ* Any 2016 Año 2016 Any 2015 Año 2015 Año 2013 Any 2013 Any 2012 Año 2012 Any 2011 2011 Año

Quina era la matèria de l’últim llibre llegit? 75,7%

* Sense dades de 2014

75,9% 73,5% 75,6% 75,8%

LITERATURA LITERATURA

17,8%

19,2% 20,0% 17,4% 16,9%

HUMANIDADES HUMANITATS Y CIENCIAS I CIÈNCIESSOCIALES SOCIALS

2,1% 0,9%

2,2%

LIBROS PRÁCTICOS/ENSEÑANZA LLIBRES DE PRÀCTIQUES / ENSENYAMENT

2,1% 2,3% 0,5% 1,4%

2,0%

CIENTIFICOTÈCNIC, MEDICINA, BIOLOGÍA BIOLOGIA CIENTÍFICO TÉCNICO, MEDICINA,

0,9% 1,7% 2,2% 1,4%

NOVEL·LA I CONTE POESIA ASSAIG

1,0%

INFANTILYI JUVENIL JUVENIL INFANTIL

0,2% 1,4% 0,5% 0,9%

1,3%

ALTRES OTRAS

97,0%

1,7% 1,1% 3,8% 3,6%

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

La literatura, amb un 75,7%, es manté com la matèria més llegida (últim llibre llegit). A distància la segueixen els llibres de ciències socials i humanitats (17,8%), amb una lleugera tendència descendent.

70


71

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

RAONS DE LECTURA Per quin motiu vau llegir el darrer llibre? Resposta múltiple

Total

Home

Dona

De 14 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Més de 65 anys

%

%

%

%

%

%

%

%

%

61,9

55,7

67,9

69,8

64,6

66,7

65,4

60,1

48,7

56,3 4,3

55,5 6,7

56,8 2,5

49,5 0,0

55,4 18,0

56,1 3,6

57,2 0,4

59,0 0,4

59,9 1,7

Per millorar el seu nivell cultural

3,7

6,3

1,6

1,8

0,6

3,5

4,3

5,4

6,7

Per estudis Per feina Altres raons NO-LECTORS

2,3 1,6 0,6

2,6 1,8 0,4

2,0 1,5 0,8

13,6 0,2 0,0

0,7 1,4 0,5

1,2 2,4 0,5

0,1 4,5 0,7

0,0 0,1 0,0

0,0 0,0 1,9

38,1

44,3

32,1

30,2

35,4

33,3

34,6

39,9

51,3

Percentatge (%) verticals

TOTAL DE LECTORS EN EL TEMPS LLIURE Per entreteniment Per consulta

Remarcats: superen en almenys dos punts el percentatge total

El 56, 56,3% dels lectors entrevistats majors de 14 anys declara llegir per pur entreteniment. entreteniment. Els homes semblen llegir per consultar (6,7%) i per millorar el seu nivell cultural (6,3%) en major mesura que les dones. dones. Aquest afany de millorar el nivell cultural sembla que s’accentua amb l’edat. l’edat.

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


72

LECTURA DE LLIBRES

RAONS DE NO- LECTURA DE LLIBRES

El motiu principal pel qual els lectors de baixa freqüència afirmen no llegir més (44, 44,5%) continua sent la manca de temps (sigui per feina, estudis o motius familiars), especialment per a les dones i per als menors de 54 anys. anys.

Lector freqüent

67,8% 55,5%

Lector últim trimestre

Per als majors de 55 anys, el motiu principal de no llegir més són els problemes de salut (37, 37,3%).

67,8% 12,3% Lector ocasional

32,2% No-lector

El 44, 44,5% dels homes declaren com a motiu de no llegir que no els agrada o no els interessa. interessa.

44,5% 32,2% No-lector últim trimestre

A què es deu que no llegiu llibres o que no els llegiu amb més freqüència? Resposta múltiple

Base Població de 14 anys o més que no llegeix llibres o ho fa de manera ocasional (481)

Total

Home

Dona

14-34 anys

35-54 anys

55 anys i més

%

%

%

%

%

%

Base No-lector o lector ocasional

(481)

(247)

(224)

(107)

(160)

(214)

Li falta temps (feina, estudis, té cura de la família, etc.)

45,1

37,7

53,4

58,2

65,5

22,4

No li agrada llegir / No li interessa llegir

28,7

44,5

11,4

27,9

27,6

30,0

Prefereix emprar el seu temps lliure en altres entreteniments

22,4

24,3

20,3

33,0

20,8

18,1

Motius de vista, salut

17,3

11,4

23,8

-

3,2

37,3

Llegeix amb dificultat

0,5

0,6

0,3

-

-

1,1

Altres raons

2,1

2,2

2

-

0,2

4,7

Percentatge (%) verticals

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

El 95,6% dels lectors catalans de llibres per oci és capaç de llegir en català sense necessitat de recórrer a un diccionari: per a un 27, 27,4%, el català és la llengua habitual de lectura, i un 58, 58,8% addicional llegeix llibres en català ocasionalment. ocasionalment.

LECTURA EN CATALÀ Base: Lectors de llibres en el seu temps lliure/d’oci

Augmenta lleugerament respecte de l’any 2015 el percentatge que té el català com a llengua habitual de lectura de llibres. No obstant això, descendeix respecte de l’any anterior el percentatge de lectors que l’últim llibre que van llegir va ser en català (21,7%).

Habitual

Ocasional

27,4%

Puede leer catalán Pot llegir enen català

58,8%

Lectura en català

no llegeix lee en en catalán No català

TOTAL habitual

27,4%

TOTAL habitual + ocasional

86,2% 95,6%

9,4% 4,4%

TOTAL

95,6%

llegeix en català sense l’ajuda del diccionari EVOLUCIÓ* Idioma habitual de lectura

Llengua de l’últim llibre llegit

Δ 3,8% 21,2%

22,0%

22,1%

2011

2012

2013

26,4%

2015

27,4%

2016

15,9%

15,4%

17,1%

2011

2012

2013

* Sense dades de 2014

Català Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

2015

2016 * Sense dades de 2014

Català

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Δ -9,2% 23,9% 21,7%

73


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

Per províncies, la ràtio de lectors de llibres que llegeix habitualment en català és superior a la mitjana a Girona i a Lleida. Lleida Respecte de l’any anterior, aquest percentatge es manté estable a Barcelona i s’ha incrementat a Girona, Lleida i Tarragona.

LECTURA EN CATALÀ Base: Lectors de llibres en el seu temps lliure/d’oci

Llegeix habitualment en català

EVOLUCIÓ*

21,2%

22,0%

22,1%

2011

2012

2013

3,8%

27,4%

26,4%

TOTAL habitual 2015

2016 * Sense dades de 2014

BARCELONA

GIRONA 12,1%

0,8% 20,1%

20,2%

22,6%

2011

2012

2013

26,2%

2015

26,4%

24,8%

25,2%

28,1%

2016

2011

2012

2013

* Sense dades de 2014

28,2%

2011

2012

2013

2015

2016

TARRAGONA 13,6%

31,0%

31,6%

* Sense dades de 2014

LLEIDA 28,8%

28,2%

30,2%

34,3%

2015

2016

11,2% 21,3%

22,7%

2011

2012

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

29,6%

24,2%

26,9%

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

74


75

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI És més probable trobar el lector habitual de llibres en català entre els joves menors de 24 anys o els majors de 65 anys i entre la població amb estudis secundaris. secundaris.

LECTURA EN CATALÀ VS. LECTURA EN CASTELLÀ El català és el seu idioma habitual de lectura El castellà és el seu idioma habitual de lectura

Sexe

Altres idiomes habituals de lectura

70,2%

26,6%

Hombre Home

2,4%

27,4% Llegeix habitualment en català

28,0%

Mujer Dona

68,8% 3,2%

Edat

Nivell d’estudis estudis 23,1%

De De 14 14 aa 24 24 anys años

Estudisprimarios primaris Estudios

76,9% De De 25 25 aa 34 34 anys años

0,0%

30,0% Estudios Estudis secundarios secundaris

De De 35 35 aa 44 44 anys años 67,7% De De 45 45 aa 54 54 anys años

2,3%

26,5%

Estudis universitarios universitaris Estudios

72,0%

1,4%

69,8% 3,7%

De De 55 55 aa 64 64 anys años Més Más de de 65 anys años

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

41,5% 58,5%

0,0%

23,4% 2,4%

19,5% 3,7%

25,1% 3,5%

27,5% 0,3%

33,0% 3,1%

74,2% 76,8% 71,4% 72,2% 63,9%


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

76

IDIOMES DE LECTURA

Per al 21,7% dels entrevistats, l’últim llibre llegit en el seu temps lliure era en català. Aquest percentatge ha disminuït lleugerament el darrer any.

Llengua de l’últim llibre llegit

La meitat dels que no han llegit l’últim llibre en català, no ho van fer perquè els resulta més senzill llegir en castellà. Un altre 20,6% no ho va fer perquè el llibre no el van triar ells.

EVOLUCIÓ*

El 55% dels lectors de llibres per oci a Catalunya no té inconvenient a llegir un llibre en català: el 18,6% declara que si és possible, prefereix llegir-lo en català, i al 36,4% li és indiferent llegir-lo en castellà o català. El 45% prefereix, per contra, llegir en castellà.

80,2 80,3% 79,8% 72,3% 74,6% % 23,9% 21,7% 15,9% 15,4% 17,1%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Castellà

3,9% 4,3% 3,1% 3,8% 3,6%

2011 2012 2013 2015 2016

2011 2012 2013 2015 2016

* Sense dades de 2014

Català

* Sense dades de 2014

Català Catalán Castellà Castellano Indiferent Indiferente

Altres idiomes

Per què no heu llegit aquest llibre en català?

Le resulta más sencillo leer en castellano

No lo elegí yo

52,9%

20,6%

No es fácil encontrarlo en catalán No está editado en catalán

7,1%

Lo leo en el idioma original

2,6% 5,8%

Otros

Si tinguéssiu la possibilitat de llegir un llibre en català o castellà, què preferiríeu?

11,0%

Prefereix Castellà

36,4%

45,0%

18,6%

No rebutja el català 55%

66,3% entre els que tenen fins a estudis primaris

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

21,4% homes 21,8% amb estudis secundaris


77

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

LLIBRES LLEGITS EN UN ANY Encara que hi ha una proporció més elevada de dones lectores de llibres per oci que d’homes, aquests llegeixen més llibres a l’any, en concret tres llibres més que les dones. Per edat, els majors de 55 anys són els que han llegit un nombre més baix de llibres. Segons els estudis acabats, els que tenen estudis universitaris són els que més llegeixen, i també presenten una mitjana de llibres llegits superior.

% Lectura porde ocio Percentatge lectura per oci (%) 67,9%

69,8%

61,9%

Media leidos Mitjanadedelibros llibres llegits 80,6%

64,6% 66,7% 65,4%

55,7%

61,8%

60,1% 48,7% 43,2%

11,0

TOTAL

12,6

Hombre Home

9,7

Mujer Dona

10,8

11,0

13,2

10,7

9,6

9,5

De25 25aa34 34 De De35 35 aa 44 44 De De45 45 aa 54 54 De De 55 55 a a 64 Más de de 65 DeDe 1414a a2424 De 64 Més 65 años años años años años años anys anys anys anys anys anys

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

8,0

Estudios Estudis Primarios primaris

10,0

13,8

Estudios Estudios Estudis Estudis Secundarios secundaris Universitarios universitaris


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

ACCÉS A L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT EVOLUCIÓ*

El va comprar

40,9%

(l’entrevistat o algun membre de la família)

L’hi han prestat

20,5%

L’hi van regalar

20,2%

El 40,9% declara que va comprar l’últim llibre que ha llegit. El 20,5% afirma que l’hi han prestat, i un 20,2%, que l’hi han regalat. regalat

8,7%

TOTAL que el va baixar d’Internet

7,5%

El va baixar d’Internet gratuïtament

Era un llibre de butxaca? El va baixard’Internet pagant

El va agafar en préstec a la biblioteca

1,2% 4,9%

32,0%

No És a casa

4,8%

NS/NC Ns/Nc 2,3%

65,7%

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

78


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

ACCÉS A L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT EVOLUCIÓ* 42,4% 42,7% 44,5

(l’entrevistat o algun membre de la família) 15,5% 14,6% 16,9

L’hi han prestat

20,5%

+5,0%

Any 2016 Any 2015

20,2%

Any 2013

22,5% 21,8% 22,8

L’hi van regalar TOTAL que el va baixar d’Internet

Tot i que el mitjà d’accés principal al llibre continua sent la compra (40, 40,9%), es presenta una tendència a la baixa des de 2012. 2012.

40,9%

El va comprar

Any 2012

8,7%

4,1

8,9% 7,3%

* Sense dades de 2014

Percentatge (%) horitzontals

TOTAL (%) que el va baixar d’Internet

7,5%

El va baixar d’Internet gratuïtament 4

7,3% 6,4%

TOTAL (669)

8,7

Home (293)

7,6

Dona (376)

9,6

De 14 a 24 anys (92)

4,3

de 25 a 34 anys (117)

15,1

de 35 a 44 anys (148)

8,5

de 45 a 54 anys (119)

6,1

de 55 a 64 anys (86)

6,1

Més de 65 anys (107)

6,7

SEXE

El va baixard’Internet pagant

El va agafar en préstec a la biblioteca

1,2%

1,6% 0,9% 0,1

4,9%

6,7% 9,7% 7,9

4,8%

És a casa

4,0% 3,9% 3,8

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

EDAT

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Creix el percentatge de gent que esmenta que el llibre és prestat (20,5%) i es manté el percentatge de llibres descarregats d’Internet (8,7%). El 86% d’aquests esmenta que el van descarregar gratuïtament sense pagar (7,5%) i només l’1,2% diu haver-ho pagat.

79


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN TEMPS LLIURE PER OCI

80

LLOCS HABITUALS DE LECTURA EVOLUCIÓ*

En quins llocs acostumeu a llegir habitualment? Resposta múltiple 97,4% 97,2% 96,9%

A casa

95,3%

27,8% 21,1% 22,5%

Al transport públic

24,6%

Els homes de 14 a 34 anys i residents a Barcelona són els que més llegeixen al transport públic.

8,0%

13,0% 8,1% 12,3%

A la feina

Els homes de 35 a 44 anys i amb estudis superiors són els que més llegeixen a la feina.

10,2%

En una biblioteca

3,9% 4,1% 4,3%

5,2%

Al centre d’estudis

El més joves (de 14 a 34 anys), amb estudis universitaris, són els que més llegeixen a les biblioteques.

4,8% 3,3% 2,4%

2,1%

En un bar o cafeteria

2,1% 3,3% 4,6%

6,0%

En altres llocs (perruqueries, sales d’espera, clubs de socis)

Any 2015 * Sense dades de 2014

Any 2013 Any 2012

13,2% 11,9% 9,4%

A l’aire lliure

Any 2016

2,1% 2,9% 4,4% 2,3%

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (669) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES

BIBLIOTECA A LA LLAR Aproximadament, quants llibres teniu a casa sense comptar els de text? • En un 41, 41,3% de llars tenen menys de 50 llibres. • En un 19, 19,3% de llars tenen de 51 a 100 llibres.

A Catalunya hi ha una mitjana de 189 llibres per llar

• En un 15, 15,9% de llars tenen de 100 a 200 llibres. • En un 23, 23,5% de llars se superen els 200 llibres.

EVOLUCIÓ* FINS A 50 46,3% 45,4% 43,1% 40,6% 41,3%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

DE 51 A 100

22,5% 19,9% 19,3% 19,1% 19,3%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

DE 101 A 200

14,0% 13,4% 14,8% 15,6%

15,9%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Mitjana de llibres a la llar

MÉS DE 200

21,1% 21,3% 22,8% 24,7%

23,5%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més que llegeix llibres (733) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

2010

2011

2012

2013

2015

2016

190

193

195

194

188

189

* Sense dades de 2014

81


82

RESULTATS EN DETALL

LECTURA EN SUPORT DIGITAL (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

83

LECTORS EN SUPORT DIGITAL** Percentatge de lectors en suport digital (%)

EVOLUCIÓ*

47,7%

2010

(almenys 1 cop al trimestre) 64,9%

57,1%

52,9%

2011

2012

2013

66,0%

68,7%

Δ +4,1%

2015

2016

* Sense dades de 2014

Freqüència de lectura en suport digital LECTOR FREQÜENT

LECTOR OCASIONAL

NO-LECTOR 47,1% 42,9%

59,9% 60,2% 60,3% 45,5% 51,2% 7,4%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Lector freqüent (almenys setmanalment)

8,3%

5,0%

5,8%

El percentatge de població lectora en suport digital** augmenta un 4,1%, i aconsegueix un 68, 68,7% l’any 2016. 2016. Aquest increment s’ha registrat principalment entre els lectors ocasionals. La ràtio de lectors freqüents es manté estable des de l’any 2013.

35,1% 34,0% 31,3%

8,4%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

No-lector (gairebé mai o mai)

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

** Es consideren lectors en suport digital aquells que llegeixen en un ordinador, un telèfon mòbil o un telèfon intel·ligent, un lector de llibres digitals, una tauleta o una agenda electrònica.


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

84

LECTORS EN SUPORT DIGITAL El percentatge de lectores en suport digital s’ha incrementat un 10% entre les dones l’any 2016.

EVOLUCIÓ*

Entre els homes, la ràtio es manté en nivells similars als de l’any 2015.

Percentatge de lectors en suport digital (%) (almenys 1 cop al trimestre)

Hombre

55,0%

40,5%

2010

Δ 2010-2011 9%

Δ 2010-2011 14%

59,7%

46,3%

2011

Δ 2011-2012 8%

Δ 2011-2012 8%

64,6%

49,8%

2012

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Δ 2012-2013 10%

Δ 2012-2013 18%

Mujer 71,3%

58,8%

2013

Δ 2013-2015 3%

73,8%

73,1% Δ 2015-2016 -0,9%

Δ 2013-2015 -0,3%

* Sense dades de 2014

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

58,6%

64,5%

2015

2016

Δ 2015-2016 +10,1%


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

85

LECTORS EN SUPORT DIGITAL Percentatge de lectors en suport digital (%)

EVOLUCIÓ*

(almenys 1 cop al trimestre)

47,7%

52,9%

2010

2011

57,1%

66,0%

64,9%

68,7% Per províncies, no s’observen grans diferències en el percentatge total de lectors en suport digital.

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

BARCELONA

53,7%

56,7%

2011

2012

64,0%

66,5%

GIRONA

68,9%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

70,5% 47,5%

56,4%

2011

2012

63,3%

TARRAGONA

LLEIDA

68,8%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

67,5% 51,7%

57,7%

2011

2012

67,3%

66,5%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

52,3%

2011

60,4% 64,0%

2012

64,1%

69,7%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014


86

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

PERFILS DE LECTORS

Ràtio digital / total que llegeix

Total

68,7%

Home

73,1%

Dona

De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys

Més de 65 anys

Primaris

96,2%

76,0%

86,6%

De 25 a 34 anys

De 55 a 64 anys

72,0%

94,4%

64,5%

De 14 a 24 anys

95,3%

38,7%

99,4%

34,9%

Secundaris

87,1%

42,3%

35,5%

87,6% 77,9%

Universitaris

68,3%

99,0% 95,8% 94,9% 100,0% 86,4% 86,4% 96,3% 80,5% 77,6% 91,5% 86,5%

30,7%

39,8%

97,1%

87,2%

99,8%

Total llegeix (en qualsevol Total que lee (en cualquier format) formato) Lee en soporte digital Llegeix en suport digital

80,3% 87,4%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

La lectura digital continua sent menor entre els majors de 55 anys i el públic amb estudis primaris.


87

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) Qualsevol suport vs. digital Ràtio digital/total 72,0%

95,3%

68,7%

Ràtio digital/total 62,3% Ràtio digital/total 42,9%

67,8%

46,2%

81,9%

Llibres Libros

55,0% Ràtio digital/total 36,9%

Revistes Revistas

5,2% Diaris Periódicos

Còmics Cómics

Entre el total de lectors de diaris, gairebé dos de cada tres ho fa en suport digital (62,3%), mentre que en el cas de les revistes, només el (22,3%) dels lectors diu fer-ho en aquest tipus de suport. En el cas dels llibres i els còmics, un de cada tres lectors declara fer-ho en suport digital.

14,1%

10,3%

lectors

Ràtio digital/total 100%

51,0%

29,1%

Total de Total lee

Lectura total Lectura digital

Ràtio digital/total 22,3%

A part de webs, blogs i fòrums, fòrums els continguts que es llegeixen majoritàriament en suport digital són els diaris (51%), seguits dels llibres (29,1%).

Webs, blogs Webs, Blogs,i fòrums Foros…

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


88

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

És més probable trobar el lector digital entre els homes i les persones amb estudis secundaris o universitaris. universitaris.

LECTORS EN SUPORT DIGITAL 68,7%

Entre els joves de 25 a 34 anys, la lectura en suport digital arriba ja al 94,9% (només hi ha un 4,1% de lectors d’aquesta edat que no llegeix res en suport digital).

Lector digital

Lector en format digital

Hi segueix havent una barrera a la lectura digital entre els majors de 55 anys i les persones amb estudis primaris.

Sexe 73,1% Home

No-lector

4,7%

26,6%

No-lector ni en format digital ni imprès

23,1% 3,8%

64,5%

Lector NO-digital

Dona

Lector només en format imprès

29,9% 5,6%

Nivell d’estudis 34,9%

Estudios Estudis primarios primaris

Edat De 14 a 24 anys años

52,7%

12,4%

Estudis secundarios secundaris Estudios

De 25 a 34 anys años

77,9%

19,2%

De 35 a 44 anys años

2,9%

Estudis universitarios universitaris Estudios

87,2%

12,6%

De 45 a 54 anys años De 55 a 64 anys años

0,2%

Més Más de 65 anys años Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

0,6%

86,6%

12,8%

94,9%

4,1%

1,0% 0,0%

86,4%

13,6%

3,7%

77,6%

18,7% 38,7%

52,8%

8,5%

30,7% 13,5%

55,8%


89

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL 68,7% Lector digital

Lector digital Lector NO-digital

Lector en format digital

El nivell de lectura digital manté una tendència creixent, i l’any 2016 experimenta una pujada del 3%.

No-lector

4,7% 26,6%

No-lector ni en format digital ni imprès

Lector NO-digital Lector només en format imprès

EVOLUCIÓ* LECTOR DIGITAL

47,7%

2010

63,3% 52,9% 57,1%

2011

2012

2013

66,0%

2015

LECTOR NONO-DIGITAL

NONO-LECTOR

68,7% 42,9%

2016

2010

37,9% 34,8% 29,7% 28,8%

26,6%

9,4%

9,2%

8,1%

7,0%

5,2%

4,7%

2011

2016

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2012

2013

2015

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

* Sense dades de 2014


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

90

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL EVOLUCIÓ*

Amb freqüència almenys trimestral

TOTAL

66,0% 57,1% 64,9% 47,7% 52,9%

68,7% Mitjana: 7,4 llibres llegits en format digital en el darrer any

LLIBRES 2010

2011

2012

2013

38,7% 29,0% 34,3% 36,5%

2011

2012

2013

48,3%

2015

24,3%

29,1%

2015

2016

2016

* Sense dades de 2014

DIARIS

2010

2015

19,3%

51,0%

5,8%

6,5%

2010

2011

9,9%

2012

2013

* Sense dades de 2014

2016

* Sense dades de 2014

REVISTES

WEB, ETC. 50,3% 38,3% 43,5% 46,8%

5,7%

6,9%

6,9%

5,9%

2010

2011

2012

2013

9,5%

10,3%

2015

2016

2010

2011

* Sense dades de 2014

2012

2013

51,5% 55,0%

2015

2016

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

CÒMICS

2,0%

2,3%

2,0%

6,8%

2010

2011

2012

2013

6,2%

5,2%

2015

2016

* Sense dades de 2014


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

Lector de llibres digitals Lector digital que no llegeix llibres digitals Lector NO-digital

LLIBRES

Sexe

Amb freqüència almenys trimestral 19,3% 5,8%

6,5%

29,1%

24,3%

30,8% Home

71,9% 23,1%

9,9%

27,5%

Dona

61,6% 29,9%

2010

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Nivell d’estudis Estudios Estudis primarios primaris

Edat De De 14 14 aa 24 24 años anys

12,1% 31,0% 52,7%

De 25 25 aa 34 34 años anys De

27,6%

Estudios Estudis secundarios secundaris

77,6% 19,2%

De 35 35 aa 44 44 años anys De De 45 45 aa 54 54 años anys De

48,4%

Estudios Estudis universitarios universitaris

84,2%

91

De 55 55 aa 64 64 años anys De

12,6% Més de de 65 65 años anys Más Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

43,0%

84,3%

13,4%

37,4%

94,5%

5,1%

33,2%

86,0%

13,6%

36,6% 22,4%

17,6%34,4% 11,1%28,1%

74,8% 61,3% 69,3%


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

92

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL LLIBRES Amb freqüència almenys trimestral 24,3%

19,3% 5,8%

6,5%

2010

2011

29,1% Per províncies, el percentatge total de lectors de llibres en suport digital és similar, una mica més baix que la mitjana a Girona i una mica més alt a Barcelona.

9,9%

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

BARCELONA

21,0%

6,8%

10,6%

2011

2012

24,5%

GIRONA

29,7%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

3,1%

5,3%

2011

2012

9,5%

22,6%

TARRAGONA

LLEIDA

28,5%

26,0%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

14,7%

6,2%

6,3%

2011

2012

16,9%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

7,7%

11,5% 17,5%

2011

2012

24,2%

28,0%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014


93

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

SUPORTS DE LECTURA DIGITAL DE LLIBRES En quins dispositius digitals acostumeu a llegir llibres? Resposta múltiple

29,1%

• • • •

Un 16,2% llegeix llibres en un lector de llibres digitals. Un 11,3% llegeix llibres en una tauleta. Un 8,3% llegeix llibres al PC. Un 7,1% llegeix llibres al mòbil.

Un 29,1% llegeix llibres en suport digital 11,3%

Total de lectors de Total lee LIBROS en LLIBRES en suport soporte digital digital

De la població catalana de 14 anys o més, un 29,1% llegeix llibres en format digital:

Tauleta Tablet

16,2% Lector de llibres Lector de Ebooks electrònics

7,1%

8,3%

Mòbil Móvil

PC/ordinador Pc / Ordenador

Base: població de 14 anys o més (1.080)

Com obteniu els llibres que heu llegit en suport digital? Tant gratuïts com de pagament 24,7%

Base: Població de 14 anys o més que llegeix llibres en format digital (252) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Només de pagament 9,7%

TOTAL DE GRATUÏTS: 90,3% TOTAL DE PAGAMENT: 34,4% Només gratuïts 65,6%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


94

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

PLATAFORMES DE LECTURA Coneixeu alguna plataforma de llibres o web des de la qual es pot accedir a llibres electrònics o descarregar-los? Amazon/ Kindle

Feu servir alguna plataforma de llibres o web des de la qual es pot accedir a llibres electrònics o descarregar-los?

56,2%

Casa del libro

28,0%

Nubico

16,0%

Google play

51,7%

Casa del libro

20,7%

Nubico

11,2%

AppStore/ iBooks de Apple

Amazon/ Kindle

Google play

9,9%

13,0% 6,8%

AppStore/ iBooks de Apple

7,9%

24Symbols

1,2%

24Symbols

0,0%

Libros gratis gratis Llibres

1,1%

Libros gratis Llibres

0,2%

Fnac

0,9%

Fnac

0,4%

QuedeLibros

0,7%

Quedelibros

0,6%

Amabook

0,1%

Amabook

0,0%

ebookgratis.com

0,1%

Ebookgratis

0,1%

No el nombre Norecuerda en recorda el nom

el nombre NoNo hosabe/ sap / no no recuera en recorda el nom

3,1%

Base: Població de 14 anys o més que llegeix llibres en format digital (252) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

4,4%


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTURA DE LLIBRES Lector de llibres TOTAL Lector de llibres només en paper (no digital) Lector de llibres digitals i en paper Lector de llibres només digital (no en paper)

Actualment hi ha un 5,4% de la població que llegeix llibres únicament en format digital, digital un 38,8% que només llegeix llibres impresos en paper, i un 23,7% que llegeix tant llibres digitals com llibres impresos en paper.

LLIBRES Amb freqüència almenys trimestral 62,3% 55,7%

63,6%

65,3%

18,1%

0,5%

2011

67,8%

53,7% 46,0%

6,0%

66,3%

42,0%

20,8%

9,1% 0,8%

1,2%

2012

2013

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

38,8% 23,7%

3,5%

5,4%

2015

2016

* Sense dades de 2014

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

95


96

RESULTATS EN DETALL

COMPRA DE LLIBRES (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Compra de llibres el darrer any

57,1%

59,1%

59,7%

60,5%

60,1%

61,7%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

62,4% 62,0%

2015

2016

El 62, 62,4% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre (qualsevol tipus de llibre, tant de text com no de text) l’any 2016

* Sense dades de 2014

Catalunya Mitjana global (han comprat un llibre)

2010

2011

2012

2013

2015

2016

10,5

10,2

9,6

10,5

9,7

9,1

Tot i que el percentatge de compradors es manté, la mitjana de llibres comprats el darrer any descendeix lleument (9,1 llibres).

* Sense dades de 2014

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

97


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY Creix el percentatge de catalans que han comprat tant llibres de text com llibres no de text, que passa del 18, 18,4% al 19, 19,5%.

EVOLUCIÓ* 2015: 62,0% 2013: 61,7% 2012: 60,1% 2011: 60,5%

Van comprar llibres un 62,4% LLIBRES NO DE TEXT

28,9%

2011

28,8%

2012

28,6%

2013

29,5%

LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT I NO DE TEXT

29,0%

2015

2016

14,0%

15,0%

14,9%

14,1%

13,9%

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Va comprar només llibres no de text

* Sense dades de 2014

Va comprar només llibres de text

NO VA COMPRAR LLIBRES

17,6%

16,3%

18,2%

18,4%

19,5%

39,5%

39,9%

38,3%

38,0%

37,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Va comprar llibres de text i no de text

• Un 29,0% dels enquestats va comprar només llibres no de text

* Sense dades de 2014

No va comprar llibres

2015

Diferència

• Un 19,5% va comprar ambdós tipus de llibres

Un 48,5% en total ha comprat llibres no de text

47,9%

0,6%

• Un 13,9% va comprar només llibres de text

Un 33,4% en total ha comprat llibres de text

32,5%

0,9%

• Un 37,6% no va comprar cap llibre Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

98


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

99

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY Un 48, 48,6% dels entrevistats declara haver comprat algun llibre no de text el darrer any, amb una mitjana de 7,2 llibres. llibres

Compra de llibres no de text el darrer any EVOLUCIÓ*

46,9% 45,1%

46,5%

46,8%

47,9%

45,1%

48,6% 1,5%

Mitjana de llibres no de text comprats

42,4%

Any 2016: 7,2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Any 2015: 7,0 Any 2013: 7,3 Any 2012: 7,8 Any 2011: 7,9 Any 2010: 8,4


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

IDIOMA DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT EVOLUCIÓ*

Un 26, 26,4% va comprar l’últim llibre escrit en català. català. Aquest percentatge baixa lleument respecte de l’any 2015. S’incrementa la compra de llibres en anglès i altres idiomes.

L’últim llibre que vau comprar, en quina llengua estava escrit?

Percentatge (%) horitzontals

CATALÀ

CASTELLÀ 72,2%

71,4%

71,7%

70,3%

SEXE 23,1%

2011

2012

2013

2015

2016

26,4

Total

70,6%

Català (%)

2011

23,3%

2012

24,8%

2013

28,1%

2015

2016

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014

ALTRES

ANGLÈS

Home

27,1

Dona

25,7

De 14 a 24 anys

31,1

De 25 a 34 anys

29,7

De 35 a 44 anys

16,3

De 45 a 54 anys

20,6

De 55 a 64 anys

21,0

Més de 65 anys

48,8

26,4%

EDAT

3,3%

3,5%

3,4%

1,5%

2,4%

1,4%

1,8%

0,1%

0,1%

0,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2011

2012

2013

2015

2016

Primaris

43,7

* Sense dades de 2014

Secundaris

23,9

Universitaris

22,2

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

NIVELL D’ESTUDIS

100


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

101

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY Per edat

EVOLUCIÓ*

46,5%

45,1%

46,8%

47,9%

48,6%

2011

2012

2013

2015

2016

Total

Cau la compra de llibres entre els menors de 44 anys i s’incrementa entre els majors de 55 anys. anys.

Mitjana de llibres no de text comprats l’any 2016: 7,2

* Sense dades de 2014

De 14 a 24 anys

65,2% 65,4% 61,6% 64,5%

De 25 a 34 anys

56,6%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

58,5% 56,9% 61,0% 57,6% 52,0%

De 35 a 44 anys

49,2% 47,7% 47,6%

55,9%

De 45 a 54 anys

54,0% 53,1% 54,0% 53,7% 51,0%

De 55 a 64 anys

53,4%

Més de 65 anys

51,3% 31,5% 28,5% 35,0% 28,8%

33,3% 24,2% 21,0% 28,4%

29,8%

2011 2012 2013 2015 2016 2011 2012 2013 2015 2016 2011 2012 2013 2015 2016 2011 2012 2013 2015 2016 2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014 * Sense dades de 2014 * Sense dades de 2014 * Sense dades de 2014 * Sense dades de 2014

Mitjana de llibres no de text comprats l’any 2016

14-24 ANYS

25-34 ANYS

35-44 ANYS

45-54 ANYS

55-64 ANYS

MÉS DE 65 ANYS

4,9

7,2

8,6

7,1

8,9

5,8

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Per nivell d’estudis 46,5%

45,1%

46,8%

47,9%

48,6%

2011

2012

2013

2015

2016

Total Mitjana de llibres no de text comprats l’any 2016: 7,2

* Sense dades de 2014

PRIMARIS

Mitjana de llibres no de text comprats l’any 2016

SECUNDARIS

47,0%

52,2%

2011

2012

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

51,0%

78,1%

71,9%

2011

2012

50,8%

48,2%

60,8%

62,1%

65,8%

27,5%

23,8%

25,4%

31,8%

2011

2012

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

28,4%

UNIVERSITARIS

4,3

6,6

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

9,1

102


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

103

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Per província 46,5%

45,1%

46,9%

47,9%

48,6%

2011

2012

2013

2015

2016

Total

En general, s’incrementa la compra de llibres a totes les províncies, excepte a Girona. Girona. Per contra, en aquesta província és on més llibres es compren a l’any. l’any.

Mitjana de llibres no de text comprats l’any 2016: 7,2

BARCELONA

48,7%

2011

47,6%

2012

48,2%

48,5%

GIRONA

49,1%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

36,5%

37,4%

2011

2012

41,0%

45,6%

TARRAGONA

LLEIDA

41,0%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

45,9%

44,5%

2011

2012

49,4%

52,2%

53,1%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

41,2%

35,5% 41,3%

2011

2012

7,3

8,1

7,5

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

49,9%

2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Mitjana de llibres no de text comprats l’any 2016

44,0%

5,7


104

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

LLOC DE COMPRA Quin és el vostre lloc habitual de compra? I on vau fer la vostra última compra? 73,0%

Llibreria

48,5% 28,8%

Cadena de llibreries

20,4% 9,5%

Hipermercat

7,6% 3,2% 5,9% 2,7%

Club de lectors

3,9% 1,8%

Quiosc

3,8% 1,4%

Editorial

0,4% 0,5%

Centre d’estudis

0,1% 0,0%

Altres

Última Darreracompra compra

14,5% 10,3%

Grans magatzems Fira del llibre, mercats

Compra habitual

19,0%

Internet

El 73% dels que han comprat llibres no de text, compren habitualment a les llibreries tradicionals, i un 48,5% van fer la seva última compra en un establiment d’aquest tipus.

0,8% 1,2%

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

LLOC DE COMPRA L’ÚLTIMA COMPRA On vau fer la vostra última compra?

EVOLUCIÓ*

48,5%

48,4%

Llibreria

49,4%

20,4% 20,6%

Cadena de llibreries

18,6% 15,0% 17,4%

Any 2016

10,3%

Grans magatzems

4,7%

Any 2015

12,5%

10,4% 8,9%

Any 2013

9,5%

Internet

3,9% 2,5% 2,1%

9,9%

1,2%

1,9% 2,0%

* Sense dades de 2014

Any 2012 Año 2011

3,2%

Fira del llibre, mercats

53,9% 54,8%

6,6%

2,7%

Hipermercat

3,4%

2,8% 5,3% 6,6%

1,8%

Club de lectors

1,1%

3,7% 6,3% 6,5%

Cau lleugerament la compra a grans magatzems i puja la compra a fires del llibre i mercats.

1,4%

Quiosc Centre d’estudis

0,2%

1,4% 1,7% 3,5%

1,2%

0,9% 0,1%

1,7%

Altres

1,5%

3,5% 1,8% 2,7%

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

105


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

RAONS DE COMPRA EVOLUCIÓ*

Per què vau comprar el darrer llibre (no de text)? 72,8% 68,1% 71,6% 68,1% 68,8%

Oci/entreteniment 19,6% 23,3% 15,7% 16,2% 15,9%

Per regalar Consulta

Li agrada l’autor

Estudis

Feina

Altres

8,6% 7,6% 5,2% 5,3% 5,7% 5,8% 3,4% 2,9% 4,3% 4,2% 3,9% 6,5% 9,1% 10,4% 9,7% 2,1% 2,5% 2,8% 3,4% 1,4% 2,2% 2,6% 0,3% 1,6% 3,4%

Any 2016 Any 2015 Any 2013

* Sense dades de 2014

Any 2012 Año 2011

Oci o entreteniment és el motiu principal de compra de l’últim llibre no de text (72,8%). La compra de llibres per regalar ha disminuït (19,6%).

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

106


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

107

MATÈRIA DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT EVOLUCIÓ*

Quina era la matèria de l’últim llibre comprat? 69,1% 66,9% 66,7% 66,8% 72,4%

Literatura 14,7% 15,2% 17,5% 16,1% 14,6%

Humanitats i ciències socials

Cientificotècnic, medicina i biologia

Llibres pràctics

Infantil i juvenil

5,0% 6,0% 4,1% 5,5% 3,6% 5,8% 4,2% 4,1% 4,6% 3,8% 3,8% 4,1% 4,4% 3,6% 4,4% 1,6%

Altres

Teatre 0,1% 2015: 0,0%

Poesia 1,3% Any 2016 Any 2015 Any 2013 Any 2012

2015: 1,2% * Sense dades de 2014

Assaig 0,9% 2015: 3,7%

Any 2011

Novel·la i conte 97,7% 2015: 95,1

La literatura és la matèria més comprada (69,1%). La segueix, a molta distància, la matèria d’humanitats i ciències socials (14,7%).

3,2% 3,4% 1,2%

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

IDIOMA DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT EVOLUCIÓ*

Un 26, 26,4% va comprar l’últim llibre escrit en català. català. Aquest percentatge baixa lleument respecte de l’any 2015. 2015 S’incrementa la compra de llibres en anglès i altres idiomes.

L’últim llibre que vau comprar, en quina llengua estava escrit?

Percentatge (%) horitzontals

CATALÀ

CASTELLÀ 72,2%

71,4%

71,7%

70,3%

SEXE 23,1%

2011

2012

2013

2015

2016

26,4

Total

70,6%

Català (%)

2011

23,3%

2012

24,8%

2013

28,1%

2015

2016

* Sense dades de 2014

* Sense dades de 2014

ALTRES

ANGLÈS

3,3%

3,5%

3,4%

1,5%

2,4%

1,4%

1,8%

0,1%

0,1%

0,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Home

27,1

Dona

25,7

De 14 a 24 anys

31,1

De 25 a 34 anys

29,7

De 35 a 44 anys

16,3

De 45 a 54 anys

20,6

De 55 a 64 anys

21,0

Més de 65 anys

48,8

26,4%

* Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

EDAT

NIVELL D’ESTUDIS Primaris

43,7

Secundaris

23,9

Universitaris

22,2

108


109

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA COMPRA A l’hora de triar un llibre, què teniu més en compte? 1a 1amenció menció

La temàtica L’autor El consell d’amics o familiars

El preu La portada L’editorial

2a 2amenció menció

3a 3a menció

53,8% 16,1%

4,0%

22,1%

9,4%

9,1%

10,2%

5,0% 3,5%

7,9%

15,6%

31,5%

11,3%

La crítica i l’opinió dels professionals 6,8% El títol

A l’hora de comprar un llibre, la temàtica del llibre és el primer que es té en compte. La segueixen l’ autor i la recomanació d’algun conegut o familiar.

11,0% 19,5%

26,4%

17,6%

13,2%

7,0% 2,0%

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (525) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

58,6% 52,9%

9,2%

78,6%


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Compra de llibres de text el darrer any

Mitjana de llibres comprats

30,4%

29,0%

31,6%

31,3%

33,1%

2009

2010

2011

2012

2013

32,5%

33,4%

2015

2016

El 33, 33,4% de la població de 14 anys o més declara haver comprat algun llibre de text el darrer any, amb una mitjana anual de 8,4 llibres. llibres.

* Sense dades de 2014

8,3

8,6

9,2

8,4

Total

8,7

8,8

8,4

Per sexe

Per edat 56,0%

33,4%

36,7%

38,7%

46,4%

51,1%

30,3% 9,5%

Mitjana de llibres comprats l’any 2016

3,5%

Total

Home

Dona

De 14 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Més de 65 anys

8,4

8,3

8,6

7,1

9,4

8,1

8,1

8,1

8,1

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

110


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT

LLOC DE COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT EVOLUCIÓ*

On vau comprar els llibres de text?

Resposta múltiple 61,6%

64,9% 62,1% 60,9% 60,7%

Llibreria 36,5%

Centre d’estudis

26,0% 23,2% 23,0%

36,8%

8,7%

Internet

5,7%

1,2% 2,1% 1,9%

Any 2016 Any 2015 Any 2013 Any 2012 Any 2011

4,6%

Hipermercats

0,6% 4,2% 4,7% 4,4%

3,4%

Cadena de llibreries

0,3% 4,0% 5,7% 7,5%

* Sense dades de 2014

0,2% 3,4% 2,5% 3,9%

0,5%

Editorial

2,0% 0,7% 0,9% 1,5%

0,6%

Altres

Es manté la compra als centres d’estudis (36,5%). Les compres a través d’Internet segueixen creixent, i ja són el 8,7%.

1,8%

Grans magatzems

Les llibreries es mantenen com el canal més utilitzat per a la compra de llibres de text, amb molta diferència sobre els altres (61,6%).

2,0% 4,7% 5,8% 3,6%

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres de text (361) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

111


112

RESULTATS EN DETALL

BIBLIOTECA (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

BIBLIOTEQUES

VISITA DURANT EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

El darrer any, Ha anat a alguna biblioteca o bibliobús 36,5%

35,8%

36,3%

33,9%

2010

2011

2012

2013

32,7%

2015

Sou socis d’alguna biblioteca?

33,7%

42,3%

43,6%

42,8%

2016

2011

2012

2013

* Sense dades de 2014

38,5%

2015

38,7%

2016

* Sense dades de 2014

Assistents a biblioteques per sexe i edat Percentatge (%) horitzontals

Ha visitat alguna biblioteca

És soci d’alguna biblioteca

%

%

TOTAL (1.080)

33,7

38,7

Home (527)

30,6 36,6

31,6 45,5

49,3 47,4 36,8 30,0 24,3 19,1

58,4 52,4 43,8 40,5 24,3 18,6

SEXE Dona (553)

EDAT De 14 a 24 anys (132) De 25 a 34 anys (181) De 35 a 44 anys (222) De 45 a 54 anys (182) De 55 a 64 anys (143)

Més de 65 anys (221) Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

L’any 2016 augmenta lleugerament el nivell de visitants a les biblioteques o els bibliobusos (33, 33,7%). El percentatge de catalans que són socis d’alguna biblioteca es manté estable respecte de l’any anterior. Les dones són més usuàries de les biblioteques que els homes, i l’ús de les biblioteques augmenta segons es redueix el tram d’edat.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

113


114

BIBLIOTEQUES

ASSISTÈNCIA A BIBLIOTEQUES Més de la meitat dels catalans que han anat a una biblioteca ho fan de manera ocasional (62,7%), mentre que el 29,3% ho fan freqüentment (com a mínim un cop per setmana).

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús?

Amb quina freqüència visiteu la biblioteca o el bibliobús? 35,8%

No

66,3%

33,7%

26,9%

24,4%

8,0%

4,9%

Cada dia o o dues a mínim Com a mínim Ambmenor… menys Todos o casi… UnaUna o dos veces… AlCom menos una…Al menos una vez… Con gairebé cada dia

vegades per setmana

un cop al mes

29,3%: freqüent

Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca el darrer any (364) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

un cop cada tres mesos

62,7%: ocasional Diàriament: 15,4% Només caps de setmana: 8,7% Diàriament i caps de setmana: 5,2%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

freqüència

8,0% Esporàdic


115

BIBLIOTEQUES

ASSISTÈNCIA A BIBLIOTEQUES A quin tipus de biblioteca?

Resposta múltiple

Pública

95,4%

Universitària Escolar Bibliobús o una altra

12,3%

Pràcticament tots els que han visitat una biblioteca el darrer any han anat a una biblioteca pública (95,4%).

2,7%

Un 12,3% ha anat a una biblioteca universitària, i només un 2,7% ha anat a una biblioteca escolar.

1,8%

Assistents a les biblioteques Per edat Més de 65 anys

De 55 a 64 anys

De 45 a 54 anys

11,6%

De 14 a 24 anys

17,9%

9,6%

15,0%

De 35 a 44 anys

23,5% 22,4%

De 25 a 34 anys

Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca el darrer any (364) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


116

BIBLIOTEQUES

ACTIVITATS A LES BIBLIOTEQUES Resposta múltiple

Agafar llibres en préstec o retornar-los

66,3%

Consulta de llibres allà mateix / lectura en sala

40,6%

TOTAL HI VA A ESTUDIAR

18,0%

Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis (sala d’estudi) Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis i de la biblioteca

13,5% 6,2% 10,0%

UTILITZAR RECURSOS INFORMÀTICS/ELECTRÒNICS Ús de l’ordinador / navegar per Internet amb l’ordinador de la biblioteca Consulta/lectura/audició de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.)

5,3% 3,5%

Préstec de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.)

1,2%

Dos de cada tres visitants de biblioteques el darrer anyha ha utilitzat el préstec de llibres. llibres

Navegar amb el seu propi ordinador utilitzant la connexió Wi-Fi de la biblioteca

1,3%

Un 40% 40% dels visitants consulta els llibres allà mateix. mateix.

Acompanya una altra persona (fill, net, familiar, amic)

11,7%

Lectura de diaris i/o revistes

3,5%

Queda allà amb altres persones, lloc de trobada

3,4%

Altres activitats

5,6%

Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca el darrer any (353) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Només un de cada deu ha fet servir recursos informàtics o electrònics.


117

BIBLIOTEQUES

PRÉSTEC

D’entre els catalans que han assistit a biblioteques el darrer any, el 77,1% han agafat en préstec algun material l’últim trimestre.

36,5%

35,8%

36,3%

33,9%

32,7%

2010

2011

2012

2013

2015

El préstec de llibres representa un 74,9%, mentre que la resta de material no representa en cap cas més del 8%.

33,7%

Heu agafat en préstec l’últim mes...? I en l’últim trimestre?

2016

* Sense dades de 2014

Últim mes Último mes

Llibres

39,1%

Audiovisuals

7,2%

Revistes

6,0%

Ha agafat en préstec algun tipus de material l’últim trimestre (77,1%)

Documents No ha agafat en préstec cap material (22,9%)

Cap dels anteriors

3,9%

22,9%

Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca el darrer any (364) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Últim trimestre Último trimestre 35,8%

74,9%


118

BIBLIOTEQUES

MOTIUS PER NO ANAR A UNA BIBLIOTECA El motiu principal per no anar a una biblioteca és perquè no els interessa o no en tenen el costum. Altres motius per no anar-hi són:

Sí 33,7%

• No disposar de temps per poder anar-hi (22,2%), especialment per als adults de 35 a 44 anys.

No

• Aconseguir els llibres per altres mitjans (20,2%), sobretot la població d’entre 35 i 54 anys (24,9%).

66,3%

Per què no heu anat a la biblioteca?

Resposta múltiple

SEXE

Percentatge (%) verticals

EDAT

TOTAL

Home

Dona

14-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i més

(716)

(366)

(351)

(67)

(95)

(140)

(127)

(108)

(179)

No li interessa, no té el costum d’anar a una biblioteca

50,9

55,0

46,7

69,8

88,7

33,2

36,3

41,3

54,0

No té temps

22,2

21,0

23,4

1,6

5,8

39,8

37,2

28,3

10,3

Aconsegueix els llibres per altres mitjans

20,2

17,8

22,6

16,6

10,6

24,7

24,8

28,4

14,9

Prefereix llegir/estudiar a casa

7,0

5,6

8,6

15,8

3,1

4,8

3,3

8,9

9,1

Motius de salut, està malalt

6,2

2,8

9,9

-

-

0,6

0,2

1,0

23,8

L’horari no li convé, li va malament

2,9

4,0

1,7

0,8

0,3

2,4

3,6

2,0

5,3

No hi ha biblioteques on viu

1,7

1,3

2,2

1,8

-

1,1

3,9

3,4

0,6

No en coneix cap, no sap on és

0,5

0,7

0,2

-

1,1

0,7

-

0,5

0,4

No troba els llibres que li interessen a les biblioteques

0,2

0,2

0,1

0,3

-

-

0,5

0,3

-

(base)

Base: Població de 14 anys o més que NO ha anat a una biblioteca el darrer any (716) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


119

RESULTATS EN DETALL

ACTIVITATS EN EL TEMPS LLIURE (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


120

ACTIVITATS EN EL TEMPS LLIURE

ACTIVITATS ELS ÚLTIMS TRES MESOS Resposta múltiple

Ha escoltat música

89,2%

Ha sortit a sopar fora de casa

86,7%

Ha escoltat la ràdio

85,0%

Ha llegit llibres per oci

61,9% 55,6%

Ha anat al cinema

52,9%

Ha sortit de copes a la nit Ha practicat algun esport

47,6% 42,9%

Ha anat a algun museu, exposició o espectacle cultural

33,1%

Ha assistit a xerrades/conferències Ha assistit a algun esdeveniment esportiu Ha assistit a algun concert Ha participat en alguna activitat cultural, com tallers, etc. Ha anat al teatre

En l’últim trimestre, les activitats principals que han realitzat els catalans en el seu temps lliure han estat les següents:

30,5% 29,9% 23,1% 19,4%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Escoltar música (89,2%)

Sortir a sopar fora (86,7%)

Escoltar la ràdio (85,0%)

La lectura de llibres se situa en 4t lloc, amb un 61,9%


121

ACTIVITATS EN EL TEMPS LLIURE

ACTIVITATS DELS ÚLTIMS TRES MESOS Resposta múltiple

Ha escoltat música

90,6% 86,9%

Ha sortit a sopar fora de casa

90,0% 81,2% 86,2% 83,0%

Ha escoltat la ràdio 65,8%

Ha anat al cinema

38,7% 56,8% 46,6%

Ha sortit de copes a la nit

51,5% 41,0%

Ha practicat algun esport Ha anat a algun museu, exposició o espectacle cultural Ha assistit a xerrades/conferències

54,0% 24,5% 41,8% 18,5% 30,0% 31,2%

Ha assistit a algun esdeveniment esportiu Ha assistit a algun concert

37,3% 17,6%

Ha participat en alguna activitat cultural, com tallers, etc.

23,4% 22,6%

Ha anat al teatre

22,6% 14,0%

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Total de lectors de llibres per oci Total de no lectors de llibres per oci

Amb l’excepció de l’assistència a esdeveniments esportius, en general el públic no-lector realitza un nombre més baix d’activitats d’oci i temps lliure. Destaquen entre el públic lector activitats com anar al cinema, a museus, a conferències o a concerts.


122

ACTIVITATS EN EL TEMPS LLIURE

ACTIVITATS DELS ÚLTIMS TRES MESOS Resposta espontània i múltiple

TOTAL

Home

Dona

14-34 anys

35-34 anys

55 anys i més

(1.080)

(527)

(553)

(313)

(403)

(364)

Ha escoltat música

89,2

88,7

89,7

99,3

90,2

79,1

Ha sortit a sopar fora de casa

86,7

90,5

82,9

97,2

90,1

73,4

Ha escoltat la ràdio

85,0

89,4

80,7

83,6

90,3

80,2

Ha llegit llibres per oci

61,9

55,7

67,9

66,8

66,1

53,2

Ha anat al cinema

55,6

54,7

56,5

67,9

64,9

34,1

Ha sortit de copes a la nit

52,9

59,7

46,4

81,4

48,2

33,0

Ha practicat algun esport

47,6

58,5

36,9

68,2

44,6

32,6

Ha anat a algun museu, exposició o espectacle cultural

42,9

41,6

44,2

48,3

43,4

37,5

Ha assistit a xerrades/conferències

33,1

29,3

36,7

32,3

39,5

26,4

Ha assistit a algun esdeveniment esportiu

30,5

40,8

20,5

52,0

25,4

17,2

Ha assistit a algun concert

29,9

32,6

27,3

38,1

32,1

20,1

Ha participat en alguna activitat cultural, com tallers, etc.

23,1

23,4

22,8

20,5

23,8

24,6

Ha anat al teatre

19,4

17,1

21,5

16,2

14,7

27,5

Percentatge (%) verticals (per sexe i edat) Base

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Remarcats: superen en almenys dos punts el percentatge total

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


123

RESULTATS DETALLATS

LECTURA EN ELS MENORS

HÃ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


124

LECTURA AMB ELS MENORS

LECTURA I ELS MENORS A LA LLAR Lectura a menors de 6 anys

Lectura entre els 6 i els 14 anys

Hi ha menors de 6 anys a la llar?

9,2%

90,8%

No

Habitualment, llegiu llibres a aquests nens o ho fa algú de la vostra família?

Hi ha nens d’entre 6 i 14 anys?

92,4%

No

7,6%

Aquests nens, llegeixen llibres que no siguin de text? Base Hi ha menors d’entre 6 i 14 anys (82 *)

Base Hi ha menors de 6 anys (102)

* Mostra reduïda

No 2,8%

No 97,2%

94,2% Catalunya 2015: 93,6%

Catalunya 2015: 96,7%

Hores de lectura a la setmana (mitjana): 2 h i 34 min

5,8%

Hores de lectura a la setmana (mitjana): 3 h i 21 min

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


125

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport 100,0%

TOTAL que llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure: 86,7%

100,0%

59,2% 43,6%

41,8% 24,5%

Total Total de lee lectors

Llibres Libros

Revistes Revistas

Diaris Periódicos

TOTAL

Nens

Nenes

%

%

%

Total que llegeix

100,0

100,0

100,0

Llibres

100,0

100,0

100,0

Llibres per oci

86,7

83,9

89,4

Revistes

43,6

30,7

56,5

Diaris

24,5

27,9

21,2

Còmics

41,8

50,3

33,3

Webs, blogs i fòrums

59,2

61,1

57,3

Percentatge (%) verticals

Còmics Cómics

Webs, blogs Blogs,i fòrums Foros

La lectura de webs, blogs i fòrums arriba a un 59,2%, i és una mica superior en el cas dels nens. La lectura de revistes és clarament superior entre les nenes d’aquesta edat, 25 punts més que els nens. Un 86,7% dels catalans de 10 a 13 anys llegeixen llibres per oci. oci Aquest percentatge puja a gairebé al 90% entre les nenes (6,5 punts més que els nens).

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES EN EL TEMPS LLIURE EVOLUCIÓ* 88,3%

86,1%

81,9%

86,7%

86,3%

El 86, 86,7% dels menors de 10 a 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, mentre que un 13,3% no llegeix mai o gairebé mai. Tots dos percentatges es mantenen relativament estables respecte de l’any 2015.

* Sense dades de 2014

2011

2012

LECTOR FREQÜENT

67,6% 72,8% 72,2% 73,3%

72,6%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Lector freqüent (almenys setmanalment)

2013

2015

2016

NONO-LECTOR

LECTOR OCASIONAL

14,3% 13,3%

16,1%

13,0%

14,1%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

De mitjana, els nens de 10 a 13 anys llegeixen 10 llibres en el seu temps lliure. lliure.

18,1%

13,9%

11,7%

13,7%

13,3%

2011 2012 2013 2015 2016 * Sense dades de 2014

No-lector (gairebé mai o mai)

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Mitjana de llibres llegits l’any 2016: 10,0 Mitjana 2015: 10,4 Mitjana 2013: 9,8 Mitjana 2012: 10,5 Mitjana 2011: 9,2

126


*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

IDIOMA DE LECTURA

127

El 55, 55,4% dels nens de 10 a 13 anys llegeix habitualment en català. català. Aquesta xifra continua creixent d’acord amb la tendència ascendent trobada en anys anteriors.

Català

Habitual

Ocasional

55,4%

TOTAL habitual 55,4%

44,6%

TOTAL habitual + ocasional

EVOLUCIÓ* Idioma habitual de lectura

Idioma habitual i ocasional de lectura

54,3%

50,3%

50,4%

54,8%

55,4%

2011

2012

2013

2015

2016

95,8%

96,4%

95,4%

100,0%

100,0%

2011

2012

2013

2015

2016

* Sense dades de 2014

Català

* Sense dades de 2014

Català

Base: Població de 10 a 13 anys lectora de llibres en el temps lliure (104) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

100%


128

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

QUI LLEGEIX (TOTAL I DIGITAL) Percentatge de lectors en suport digital (%) El 78, 78,6% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix en format digital, i un 58, 58,7% llegeix llibres en suport digital. digital.

21,4% No-lector en suport digital Lector en suport digital

78,6%

Què llegeixen en suports digitals? 100,0%

100,0%

Lectura total

Lectura digital

78,6% 59,2%

58,7% 43,6%

41,8% 24,5% 6,9%

Total de lectors Total lee

Llibres Libros

Revistes Revistas

2,6% Diaris Periódicos

1,7% Còmics Cómics

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

Webs, Blogs, blogs iForos,… fòrums


129

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

ASSISTÈNCIA A BIBLIOTEQUES ESCOLARS Quin tipus d’activitat hi fas? Vas a la biblioteca sol o amb els professors?

Resposta múltiple

Estudiar

62,0%

Amb professors No contesta

2,8%

Consultar materials per als treballs

52,6%

44,5%

66,5%

Agafar llibres en préstec

34,2%

Consultar Internet

35,2%

Sol

Base: Població de 10 a 13 anys que va a la biblioteca al seu centre d’estudis (104) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


130

ANNEX

RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


131

RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS

LLIBRES MÉS LLEGITS

* Agrupats tots els llibres de la saga

TOTAL DE MATÈRIES Títol

ESCRIPTORS MÉS LLEGITS Autor

Autor més llegit

1. LA CHICA DEL TREN

PAULA HAWKINS

1.

PAULA HAWKINS

2. ROBERT LANGDON*

DAN BROWN

2.

ILDEFONSO FALCONES

DOLORES REDONDO

3.

DAN BROWN

4. CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO*

GEORGE R. R. MARTIN

4.

JULIA NAVARRO

5. LA CATEDRAL DEL MAR

ILDEFONSO FALCONES

5.

KEN FOLLET

CARLOS RUIZ ZAFÓN

6.

ARTURO PÉREZ-REVERTE

JULIA NAVARRO

7.

DOLORES REDONDO

8. CINCUENTA SOMBRAS DE GREY*

E. L. JAMES

8.

CARLOS RUIZ ZAFÓN

9. TRILOGIA «THE CENTURY»*

KEN FOLLET

9.

GEORGE R. R. MARTIN

JULIA NAVARRO

10.

J. R. R. TOLKIEN

3. TRILOGÍA DEL BAZTÁN*

6. EL CEMENTERIO DE LOS LIBROS OLVIDADOS* 7. DIME QUIÉN SOY

10. DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO

Base: població de 14 anys o més (1.080) Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016


132

RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS

LLIBRES MÉS LLEGITS EN CATALÀ * Agrupats tots els llibres de la saga

LLIBRES EN CATALÀ Títol

Autor

1. LA NOIA DEL TREN

PAULA HAWKINS

2. ROBERT LANGDON*

DAN BROWN

3. L’ESGLÉSIA DEL MAR

ILDEFONSO FALCONES

4. VICTUS

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

5. EL CEMENTIRI DELS LLIBRES OBLIDATS*

CARLOS RUIZ ZAFÓN

Base: Base Lectors de 14 anys o més que van llegir el seu últim llibre en català Font: estudi «Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016» (Conecta).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016

LA NOIA DEL TREN


Pยบ de la Castellana 167, 1ยบ Acceso por Rosario Pino 1

Madrid +3428046 911 559 676 conectarc@conectarc.com www.conectarc.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.