__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Informe de resultats

HĂ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Febrer de 2016

Preparat per a:


2

ÍNDEX OBJECTIUS

3

METODOLOGIA

6

PRINCIPALS RESULTATS 2015

11

Índex de lectors a Catalunya

12

Lectura de llibres

19

La lectura en suport digital

26

Compra de llibres

33

Biblioteques

39

La lectura en els menors

43

RESULTATS DETALLATS

48

Índex de lectors a Catalunya

49

Lectura de llibres

60

La lectura en suport digital

75

Compra de llibres

85

Biblioteques

99

Consum de mitjans i activitats en el temps lliure

106

La lectura en els menors

110

Annex: RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS

120

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


OBJECTIUS


4

OBJECTIUS Objectiu

L'objectiu general de l'estudi és disposar de dades sobre el comportament lector dels catalans en el moment actual que permetin formular i avaluar polítiques i plans de lectura.Els objectius específics són conèixer els aspectes concrets del comportament lector relatius a la lectura de diversos mitjans —llibres, diaris, revistes, còmics i textos a internet—, centrant-se especialment en la lectura de llibres i en la lectura en temps lliure, i en diversos suports, a més d'identificar la llengua de lectura, la freqüència, les preferències, els motius, els llocs, la lectura durant la infància, les vies d'accés als llibres, la compra de llibres, l'assistència a biblioteques i l'ús del temps lliure.Com a novetat en l'edició del 2015 s'han inclòs algunes preguntes noves amb l'objectiu d'aprofundir en la lectura en català. Per exemple, s'ha aprofundit en l'idioma de preferència de lectura (català, castellà o un altre).Aquest document recull els resultats corresponents a l'any 2015. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


5

OBJECTIUS De manera més detallada, s'ha obtingut informació sobre:

Hàbits de lectura

Hàbits de compra de llibres

Dotació de llibres a la llar

Ràtio de lectors freqüents i ocasionals

Lectura de diversos mitjans

Nombre de llibres llegits durant el darrer any

Biblioteques

Hores de lectura setmanal

Lectura i hàbits de lleure

Temes preferits pels lectors

Lectura en menors de 13 anys

Llocs de lectura

Idiomes de lectura

Suports de lectura

Accés a la lectura

Raons de no-lectura

Etc.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


6

METODOLOGIA HĂ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


7

METODOLOGIA Tècnica de recollida d'informació: entrevista telefònica duta a terme mitjançant el sistema CATI, seguint un qüestionari estructurat. •

Segons dades de l'INE (Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars), aproximadament el 80% dels habitatges principals tenen telèfon fix. Un 20% dels habitatges disposen únicament de telèfon mòbil. El 20% de les entrevistes s'han realitzat a individus que només tenen mòbil a casa seva.

Població a investigar: individus de més de 10 anys residents a Catalunya. Està composta per aproximadament 6.705.344 persones (dades del padró de gener de 2015). Àmbit temporal: l'estudi ha tingut com a àmbit temporal tot l'any 2015. Dates de camp: el treball s'ha dut a terme de maig a desembre de 2015. Mostra: s'han realitzat un total de 1.200 entrevistes. •

La mostra s'ha desproporcionat per províncies, de manera que a les més petites se'ls ha assignat un nombre d'enquestes superior al que els correspondria segons la seva població, així no n'hi haurà cap que tingui una mostra inferior a 300 enquestes. Això permet treballar amb un error màxim, per a les províncies més petites, de ± 5,8%, amb un nivell de confiança del 95,5%. Es manté la proporcionalitat per sexes, edats i mida d'hàbitat dins de cada província.

Error mostral (e=±2√ (p*q/n): el marge d'error màxim aplicable a dades globals no segmentades amb un nivell de confiança del 95,5% en el cas més desfavorable (p=q =50%) és de: •

Per al total de la mostra: 2,9%.

Per províncies, l'error oscil·la del ± 5,4% a Barcelona al ± 5,8% en les tres províncies més petites.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


8

METODOLOGIA Categories de lectors 

Per a una comprensió adequada de les dades de lectura que apareixen en l'informe, es detallen els conceptes que inclouen cadascuna de les categories de lector previstes: 1.

Llegeix cada dia o quasi cada dia.

2.

Llegeix una o dues vegades per setmana.

3.

Llegeix almenys un cop al mes.

4.

Llegeix almenys un cop cada tres mesos.

5.

No llegeix gairebé mai.

6.

No llegeix mai.

Tipologies de lectors  

Lectors freqüents (setmanals): grup format per aquelles persones que llegeixen almenys alguna vegada a la setmana (inclou els conceptes 1 i 2). Si als lectors freqüents (setmanals) s'hi sumen els que declaren llegir almenys un cop al mes, s'obtenen els lectors habituals (mensuals) (inclou els conceptes 1, 2 i 3). Lectors ocasionals: constituït per tots aquells que llegeixen llibres amb una freqüència d'alguna vegada al mes o al trimestre (inclou els conceptes 3 i 4). No lectors: són aquells que no llegeixen llibres gairebé mai o mai (inclou els conceptes 5 i 6).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


9

METODOLOGIA 

Per a l'anàlisi global, el fitxer de resultats s'equilibra segons la distribució real de la població a Catalunya (segons dades de l'INE). La distribució de la mostra de 14 anys o més, un cop realitzat l'ajust, és la següent:

Mostra de 14 anys o més

TOTAL

Mostra duta a terme

Mostra equilibrada

%

1.080

1.080

100%

De 14 a 24 anys

134

131

12,2%

Mostra de 14 anys o més

Mostra duta a terme

Mostra equilibrada

%

1.080

1.080

100%

SEXE

TOTAL

EDAT

Homes

534

525

48,6%

De 25 a 34 anys

167

166

15,4%

Dones

546

555

51,4%

De 35 a 44 anys

219

222

20,5%

De 45 a 54 anys

189

186

17,2%

De 55 a 64 anys

143

145

13,4%

De 65 anys o més

228

230

21,3%

Mostra duta a terme

Mostra equilibrada

%

1.080

1.080

100%

Barcelona

270

793

73,4%

Girona

270

109

10,1%

Lleida

270

63

5,8%

Tarragona

270

115

10,7%

Mostra de 14 anys o més

TOTAL

Mostra duta a terme

Mostra equilibrada

%

1.080

1.080

100% Mostra de 14 anys o més

Mida d'hàbitat Menys de 10.000 hab.

333

202

18,7%

TOTAL

PROVÍNCIA De 10.000 a 50.000 hab.

329

297

27,5%

De 50.001 a 500.000 hab.

335

351

32,5%

Més de 500.000 hab.

83

230

21,3%A més, s'han dut a terme 120 entrevistes a menors de 10 a 13 anys (50% nens / 50% nenes) que s'analitzen per separat. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


CATALUNYA 2015

10

METODOLOGIA

PERFIL DE LES PERSONES ENTREVISTADES SEXE

EDAT

Homes

Dones De 14 a 24 anys

De 24 a 34 anys

De 35 a 44 anys

NIVELL D'ESTUDIS ACABATS

Fins a primaris

Primaris

Secundaris

Universitaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

PROVÍNCIA

Més de 65 anys


11

RESULTATS PRINCIPALS 2015 HĂ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

12

Percentatge LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport A Catalunya, el percentatge EVOLUCIÓ*

total de lectors, en el sentit més ampli, entre la població de 14 anys o més arriba al 94,8%. Per tipus de lectura: • el 82,9% llegeix diaris • el 66,3% llegeix llibres • el 47,9% llegeix revistes • el 15,1% llegeix còmics

*Sense dades de 2014

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

• el 51,5% llegeix webs, blogs o fòrums a internet.

Còmics

Webs, blogs i fòrums


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Percentatge LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport Per tipus de lectura, s'observa EVOLUCIÓ* *Sense dades de 2014

un augment en la ràtio de lectors de diaris (que continua sent el material amb valors més alts), de llibres i també de webs, blogs i fòrums. Les revistes i els còmics mantenen uns valors estables.

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs i fòrums

13


14

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Percentatge LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS

PER SEXES

Total de lectors Total Homes Dones

Per sexes, hi ha més proporció de lectors de diaris, de còmics i de webs, blogs, etc. entre els homes. D'altra banda, hi ha un percentatge superior de dones lectores de llibres i de revistes.

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs, fòrums*

*La lectura de webs, blogs i fòrums s'analitza detalladament en el capítol de lectura digital


15

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Percentatge LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS

Total de lectors

PER EDAT

El percentatge de lectors disminueix a mesura que augmenta l'edat.

Total De 14 a 34 anys

Aquest descens en els lectors de més edat és més notable en la lectura de còmics i de webs, blogs i fòrums.

De 35 a 54 anys De 55 anys i més

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs, fòrums*


16

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport)

Ràtio freqüent/total 98,3%

Lectura TOTAL

Lectura freqüent

(almenys un cop al trimestre)

(almenys un cop a la setmana)

Ràtio freqüent/total 96,3% Ràtio freqüent/total 79,2% Ràtio freqüent/total 54,5%

Ràtio freqüent/total 91,7%

Ràtio freqüent/total 44,4%

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Els lectors freqüents (que llegeixen almenys un cop a la setmana) són el 93,2%, és a dir, 1,6 punts menys que el percentatge total de lectors.

La premsa és el tipus de lectura que es fa més freqüentment, juntament amb els webs, fòrums i blogs. Les revistes i els còmics es llegeixen més ocasionalment.


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Percentatge LECTORS FREQÜENTS (almenys un cop a la setmana) en qualsevol suport EVOLUCIÓ*

Els lectors freqüents de diaris i de webs, blogs i fòrums (almenys una vegada a la setmana) presenten una tendència ascendent en els darrers anys.

*Sense dades de 2014

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs i fòrums

17


ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

18

CONCLUSIONS PRINCIPALS A Catalunya, el percentatge total de lectors en qualsevol suport vegada al trimestre), entre la població de 14 anys o més, arriba al 94,8%.

(almenys una

Per tipus de lectura: • El 82,9% llegeix diaris. • El 66,3% llegeix llibres (61,0% en el seu temps lliure i 22,4% per feina o estudis). • El 47,9% llegeix revistes. • El 15,1% llegeix còmics. • El 51,5% llegeix webs, blogs o fòrums a internet. En l'evolució, per tipus de lectura, s'observa un augment en la ràtio de lectors de diaris (que continua sent el material amb un nombre més elevat de lectors), de llibres i també de webs, blogs i fòrums. Les revistes i els còmics mantenen uns valors estables. Per sexes, hi ha més proporció de lectors de diaris, de còmics i de webs, blogs, etc. entre els homes. D'altra banda, hi ha un percentatge superior de dones lectores de llibres i de revistes. Per edats, el percentatge de lectors disminueix a mesura que augmenta l'edat. Aquest descens en els lectors de més edat és més notable en la lectura de còmics i de webs, blogs i fòrums. Si es compara la lectura total amb la lectura freqüent, s'observa que els lectors freqüents (que llegeixen almenys un cop a la setmana) són el 93,2%, és a dir, 1,6 punts per sota del percentatge de lectors totals. La premsa és el tipus de lectura que es fa més freqüentment, juntament amb els webs, fòrums i blogs. Les revistes i els còmics es llegeixen més ocasionalment. En evolució, els lectors freqüents de diaris i de webs, blogs i fòrums (almenys una vegada a la setmana) presenten una tendència ascendent en els darrers anys. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES

Percentatge de LECTORS DE LLIBRES (almenys un cop al trimestre)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES EVOLUCIÓ*

El 61,0% de la població llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure, i un 22,4% declara llegir per motius de feina o estudis. 1,5% Mitjana de llibres per any: 10,3

*Sense dades de 2014

Motiu de lectura 0,8%

Oci

La lectura per oci en el temps lliure manté una tendència a l'alça en els darrers anys.

Mitjana de llibres per any: 10,6

-10,4%

Feina / Estudis

Mitjana de llibres per any: 11,1 *Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

19


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

20

Percentatge de LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN EL SEU TEMPS LLIURE Del total de la població catalana de 14 anys o més, el 61,0% declara llegir llibres en el seu temps lliure almenys un cop al trimestre.

LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE EVOLUCIÓ*

Any 2013: 48,7% Any 2012: 48,1% Any 2011: 47,1%

*Sense dades de 2014

TOTAL de lectors freqüents Any 2015

Any 2011

Any 2012

48,7%

El 48,7% llegeix llibres almenys una vegada a la setmana (valor estable). Any 2013 Any 2015 *Sense dades de 2014

+0,0

Any 2013: 11,8% Any 2012: 11,2% Any 2011: 11,4%

TOTAL de lectors ocasionals Any 2015

12,3% +0,5

Llegeix cada dia o quasi cada dia

Llegeix una o dues vegades per setmana

Llegeix alguna vegada al mes

Llegeix alguna vegada al trimestre

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

No lector (gairebé mai o mai)


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

Percentatge de LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN EL SEU TEMPS LLIURE

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE Lectors de llibres en el temps lliure per SEXES

EVOLUCIÓ* Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2015

*Sense dades de 2014 *Sense dades de 2014

Homes

Dones

Lectors de llibres en el temps lliure per EDAT Es manté estable l'índex de lectura entre les dones (66,3%), que és 10,8 punts superior al dels homes (55,5%). De 14 a 34 anys

De 35 a 54 anys

De 55 anys i més

Lectors de llibres en el temps lliure per ESTUDIS

Estudis primaris

Estudis secundaris

Respecte a l'exercici anterior, l'índex de lectura ha augmentat més entre els lectors més joves (de 14 a 34 anys) i ha assolit el 67,7% el 2015.

Estudis universitaris

Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

21


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

El 94,9% dels lectors catalans de llibres és capaç de llegir en català sense necessitat de recórrer a un diccionari: per a un 26,4% el català és la seva llengua habitual de lectura, i un 61,0% addicional llegeix llibres ocasionalment en català.

LECTURA EN CATALÀ Habitual

Ocasional

Pot llegir en català

No llegeix en català

TOTAL habitual

26,4%

TOTAL habitual + ocasional TOTAL EVOLUCIÓ*

22

Any 2011

Any 2012

Any 2013

Any 2015 *Sense dades de 2014

Llengua de l'últim llibre llegit

Idioma habitual de lectura

Δ 39,8%

Δ 19,5%

Català

Català

Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

87,4% 94,9%


23

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

LECTURA EN CATALÀ VS. LECTURA EN CASTELLÀ

És més probable trobar el lector habitual en català entre els homes, les persones menors de 34 anys i les persones amb estudis universitaris.

El català és el seu idioma habitual de lectura El castellà és el seu idioma habitual de lectura

Sexe

El seu idioma habitual de lectura és una altra llengua

Home

26,4% Llegeix habitualment en català

Dona

Edat

Nivell d'estudis Estudis primaris

De 14 a 34 anys

Estudis secundaris

De 35 a 54 anys

Estudis universitaris

De 55 i més

Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

IDIOMES DE LECTURA

Llengua de l'últim llibre llegit

Any 2012

Any 2013

24

Per al 23,9% dels entrevistats, l'últim llibre llegit en el seu temps lliure era en català, un percentatge que ha incrementat un 6,8% en els darrers dos anys. Més de la meitat (54,5%) dels que han llegit el seu últim llibre en castellà declara que els resulta més senzill llegir en castellà, i un 26,5% declara que el llibre no l'han triat ells.

EVOLUCIÓ* Any 2011

*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

Any 2015

*Sense dades de 2014

El 63,2% no rebutja el català com a llengua de lectura, i el 18,1% declara que, si pot ser, s'estima més llegir els llibres en català.

En cas que tingueu la possibilitat de llegir un llibre en català o castellà, què preferiu? Català Castellà

Català

Altres idiomes

Castellà Indiferent

Per què no heu llegit aquest llibre en català? Li resulta més senzill llegir en castellà No el vaig escollir jo

72,0% entre els que tenen estudis fins a primaris

No és fàcil trobar-lo en català No està editat en català Altres Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

22,4% homes 26,2% amb estudis universitaris


LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

25

CONCLUSIONS PRINCIPALS La lectura total en el temps lliure manté una tendència a l'alça en els darrers anys. El 2015, el 61,0%

de la població de Catalunya de 14 anys o més declara llegir llibres per oci en el seu temps lliure almenys un cop cada tres mesos (el 48,7% almenys un cop a la setmana). En l'evolució per sexes, es manté estable l'índex de lectura entre les dones (66,3%), que és 10,8 punts superior al dels homes (55,5%). Per edat, són els lectors més joves (de 14 a 34 anys) els que més han augmentat el seu índex de lectura, que ha arribat fins al 67,7%.

Si ens centrem en l'idioma de lectura, el 94,9% dels lectors de llibres és capaç de llegir en català sense necessitat de recórrer a un diccionari. Per al 26,4%, el català és la seva llengua habitual de lectura, xifra que s'ha incrementat en els darrers dos anys (22,1% el 2013). És més probable trobar el lector habitual en català entre els homes, les persones menors de 34 anys i les persones amb estudis universitaris. Per al 23,9% dels entrevistats, l'últim llibre llegit en el seu temps lliure era en català, percentatge que s'ha incrementat un 6,8% en els darrers dos anys. Més de la meitat (54,5%) dels que han llegit el seu últim llibre en castellà declara que els resulta més difícil llegir en català (arriba fins al 72% entre els que tenen estudis només fins a primaris). El 26,5% declara que el llibre no l'han triat ells. El 63,2% no rebutja el català com a llengua de lectura. El 18,1% declara que, si pot ser, s'estima més llegir els llibres en català (majoritàriament homes o persones amb estudis universitaris). Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL** EVOLUCIÓ*

Percentatge de lectors en suport digital (almenys un cop al trimestre) Δ 1,7%

Freqüència de lectura en suport digital Any 2011

Any 2012

Any 2013

*Sense dades de 2014

Any 2015

*Sense dades de 2014

Lector freqüent

Lector ocasional

(almenys un cop a la setmana) (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

No lector (gairebé mai o mai)

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

26

El percentatge de població lectora en suport digital** s'ha estabilitzat. El 66,0% de la població catalana de 14 anys o més són lectors en suport digital. El 60,2% ho fa com a mínim un cop a la setmana. Els lectors freqüents representen el 91,2% del total dels lectors digitals.

**Es consideren lectors en suport digital els que llegeixen en un ordinador, en un telèfon mòbil/intel·ligent, en un lector de llibres electrònics, en una tauleta o en una agenda electrònica.


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL

El 73,8% dels homes i el 58,6% de les dones de 14 anys o més són lectors en suport digital.

EVOLUCIÓ*

Percentatge de lectors en suport digital (almenys un cop al trimestre)

Δ 2010-2011 9%

Δ 2011-2012 8%

Δ 2012-2013 10%

Δ 2013-2015 3% Δ 2013-2015 -0,3%

Δ 2010-2011 14%

Δ 2011-2012 8%

Δ 2012-2013 18%

*Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

27


28

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) qualsevol suport vs. suport digital

Com és evident, el que més es llegeix en suport digital són webs, blogs i fòrums (51,5%). Els segueixen la premsa en edició digital (48,3%), els llibres (que continuen en augment i arriben al 24,3%), les revistes (que augmenten fins a un 9,5%) i els còmics (6,2%).

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums...

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


29

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL 66,0%

És més probable trobar el lector digital entre els homes, les persones menors de 54 anys i les persones amb estudis secundaris o universitaris.

Sexe

Lector digital Lector digital Lector no digital

Homes

Dones

No lector

Lector no digital

Nivell d'estudis Estudis primaris

Edat De 14 a 34 anys

Estudis secundaris

De 35 a 54 anys

Estudis universitaris De 55 i més anys Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

30

QUÈ LLEGEIXEN EN SUPORT DIGITAL Amb una freqüència almenys trimestral

EVOLUCIÓ* TOTAL

Mitjana: 7 llibres llegits en el darrer any

LLIBRES

DIARIS

*Sense dades de 2014

*Sense dades de 2014 *Sense dades de 2014

REVISTES

CÒMICS

WEBS

*Sense dades de 2014

*Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

*Sense dades de 2014


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

QUÈ LLEGEIXEN EN SUPORT DIGITAL

Lector de llibres digitals Lector digital que no llegeix llibres digitals Lector no digital

Sexe LLIBRES Amb una freqüència almenys trimestral

Homes

*Sense dades de 2014

Dones

Nivell d'estudis Estudis primaris

Edat De 14 a 34 anys

Estudis secundaris

31

De 35 a 54 anys

Estudis universitaris De 55 i més anys Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL**

32

CONCLUSIONS PRINCIPALS El percentatge de població lectora en suport digital** s'ha estabilitzat: el

66,0% de la població catalana de 14 anys o més són lectors en suport digital.

El 60,2% llegeix en aquest suport almenys un cop a la setmana. Els lectors freqüents representen el 91,2% del total dels lectors digitals.

El 73,8% dels homes i el 58,6% de les dones de 14 anys o més són lectors en suport digital. Com és evident, el que més es llegeix en suport digital són webs, blogs i fòrums (51,5%). Els segueixen la premsa en edició digital (48,3%), els llibres (que continuen en augment i arriben al 24,3%), les revistes (que augmenten fins a un 9,5%) i els còmics (6,2%). El 24,3% de la població catalana llegeix llibres en suport digital almenys un cop cada tres mesos. És més probable trobar el lector digital i el lector digital de llibres entre els homes, les persones menors de 54 anys i les persones amb estudis secundaris o universitaris. ** Es consideren lectors en suport digital els que llegeixen en un ordinador, en un telèfon mòbil / telèfon intel·ligent, en un lector de llibres electrònics, en una tauleta o en una agenda electrònica. Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Compra de llibres en el darrer any El 62,0% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre (tant de text com no de text) el 2015.

*Sense dades de 2014

Catalunya Mitjana global (han comprat)

2010

2011

2012

2013

2015

10,5

10,2

9,6

10,5

9,7 *Sense dades de 2014

Tot i que el percentatge de compradors es manté, la mitjana de llibres comprats en el darrer any baixa lleugerament (9,7 llibres) i se situa en valors similars als de l'any 2012.

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

33


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Any 2011

Any 2012

Any 2013

Any 2015 *Sense dades de 2014

2013: 61,7% 2012: 60,1% 2011: 60,5%

Van comprar llibres: 62,0%

Va comprar només llibres no de text

Va comprar només llibres de text

• El 29,5% dels enquestats va comprar només llibres no de text. • El 18,4% va comprar tots dos tipus de llibres. • El 14,1% va comprar només llibres de text.

Va comprar llibres de text i no de text

No va comprar llibres

2013

Diferència

El 47,9% en total ha comprat llibres no de text

46,8%

1,1%

El 32,5% en total ha comprat llibres de text

33,1%

-0,6%

• El 38,0% no va comprar cap llibre. Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

34


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

35

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY El 47,9% dels entrevistats declara haver comprat algun llibre no de text en el darrer any, amb una mitjana de 7 llibres (en descens en els darrers cinc anys). En compra més gent, però es compren menys llibres.

Compra de llibres no de text en el darrer any EVOLUCIÓ*

+2,4

Mitjana de llibres no de text comprats

Any 2015: 7,0 Any 2013: 7,3 Any 2012: 7,8 Any 2011: 7,9 Any 2010: 8,4 *Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

36

IDIOMA DE L'ÚLTIM LLIBRE COMPRAT Per al 28,1%, l'últim llibre que va comprar estava escrit en català, percentatge que presenta una tendència ascendent en els darrers anys.

EVOLUCIÓ*

El darrer llibre que vau comprar, en quina llengua està escrit? Any 2011

Any 2012

Any 2013

Any 2015

*Sense dades de 2014

% horitzontals

% català

Total

28,1

SEXE Homes

32,8

Dones

23,9

De 14 a 34 anys

29,9

De 35 a 54 anys

20,7

De 55 anys i més

38,8

EDAT

Castellà

Català

Anglès

Altres

NIVELL D'ESTUDIS

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Primaris

30,2

Secundaris

24,4

Universitaris

31,9


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

El 32,5% de la població de 14 anys o més declara haver comprat algun llibre de text en el darrer any, amb una mitjana anual de 8,8 llibres.

Compra de llibres de text en el darrer any

Els homes i la població més jove (de 14 a 54 anys) presenten una ràtio més elevada.

*Sense dades de 2014

Total

Mitjana de llibres comprats

Per sexe

Per edat

Total

Homes

Dones

De 14 a 34 anys

De 35 a 54 anys

55 anys i més

8,8

8,7

8,9

8,6

9,2

8,1

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

37


38

COMPRA DE LLIBRES

CONCLUSIONS PRINCIPALS El 62,0% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre (tant de text com no de text) durant el 2015. Tot i que el percentatge de compradors es manté, la mitjana de llibres comprats en el darrer any descendeix lleugerament (9,7 llibres) i se situa en valors similars als de l'any 2012. Si ens centrem en els llibres no de text, un 47,9% dels entrevistats declara haver comprat algun llibre no de text en l'últim any amb una mitjana de 7 llibres (en descens en els últims cinc anys). En compra més gent, però es compren menys llibres.

Per al 28,1%, l'últim llibre que va comprar estava escrit en català, percentatge que presenta una tendència ascendent en els darrers anys. Pel que fa a la compra de llibres de text, el 32,5% de la població de 14 anys o més declara haver comprat algun llibre de text en el darrer any, amb una mitjana anual de 8,8 llibres. Els homes i la població més jove (de 14 a 54 anys) presenten una ràtio més elevada.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

BIBLIOTEQUES

VISITA DURANT EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

En el darrer any, ha visitat alguna biblioteca o bibliobús

És soci d'alguna biblioteca

2011

2012

2013

2015 *Sense dades de 2014

*Sense dades de 2014

Assistents a biblioteques per sexe i edat % horitzontals

TOTAL (1.080)

Ha visitat alguna biblioteca

És soci d'alguna biblioteca

% 32,7

% 38,5

28,3 36,8

34,1 42,6

43,4 37,7 18,8

49,4 44,7 23,1

SEXE Homes (525) Dones (555)

El 2015 disminueixen els visitants a alguna biblioteca o bibliobús (32,7%). El percentatge de persones sòcies d'alguna biblioteca també ha disminuït el 2015 (38,5%).

EDAT De 14 a 34 anys (297) De 35 a 54 anys (408) 55 anys i més (375)

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

39


40

BIBLIOTEQUES

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA Resposta múltiple Agafar o tornar llibres en préstec Consulta de llibres allà mateix / lectura a la sala UTILITZAR RECURSOS INFORMÀTICS/ELECTRÒNICS Ús de l'ordinador / navegar per internet amb l'ordinador de la biblioteca Consulta/lectura/audició de mitjans audiovisuals (DVD, CD-ROM...) Préstec de mitjans audiovisuals (DVD, CD-ROM...) Navegar amb l'ordinador propi utilitzant la Wi-Fi de la biblioteca TOTAL DE PERSONES QUE HI VA A ESTUDIAR Estudiar o fer treballs del curs amb materials propis (sala d'estudi) Estudiar o fer treballs del curs amb materials propis i de la biblioteca Acompanya una altra persona (fill, nét, familiar, amic) Queda allà amb altres persones, lloc de trobada Lectura de diaris o revistes Altres activitats Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca en el darrer any (353) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


41

BIBLIOTEQUES

PRÉSTEC

D'entre els catalans que han anat a una biblioteca durant el darrer any, el 74,8% ha agafat en préstec algun material el darrer trimestre, sobretot llibres (73,5%).

Heu agafat en préstec en el darrer mes...? I en el darrer trimestre?

*Sense dades de 2014

Últim mes

Llibres

Audiovisuals

Últim trimestre

73,5%

6,3%

Revistes

2,4%

Documents

0,2%

Cap dels anteriors Hi ha anat a estudiar, consultar allà mateix, etc. Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca en el darrer any (353) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


42

BIBLIOTEQUES

CONCLUSIONS PRINCIPALS Disminueixen els visitants a biblioteques o bibliobusos el 2015 (32,7%). També es redueix el percentatge de persones que són sòcies d'alguna biblioteca (38,5%). D'entre els catalans que han anat a una biblioteca durant el darrer any, el 74,8% han agafat en préstec algun material el darrer trimestre, sobretot llibres (73,5%).

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


43

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

Percentatge de LECTORS (almenys un cop al trimestre) en qualsevol suport TOTAL de lectors de llibres per oci en el seu temps lliure: 86,3%

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

TOTAL

Nens

Nenes

%

%

%

Total de lectors

100,0

100,0

100,0

Llibres

100,0

100,0

100,0

Llibres per oci

86,3

83,7

88,6

Revistes

40,6

23,5

58,2

Diaris

29,8

32,9

26,7

Còmics

35,8

38,0

33,6

Webs, blogs, fòrums

58,7

63,4

53,8

% verticals

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Per tipus de lectura, el 86,3% dels nens de 10 a 13 anys llegeixen llibres per oci. El 58,7% llegeix webs, blogs i fòrums (una mica més els nens); el 40,6%, llegeix revistes (més les nenes); el 35,8% llegeix còmics, i el 29,8% llegeix premsa.

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES EN EL TEMPS LLIURE El 86,3% dels nens de 10 a 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, i de mitjana llegeix un llibre al mes (10,4 a l'any).

EVOLUCIÓ*

*Sense dades de 2014

Total de lectors el 2015: 86,3% Any 2013: 88,3% Any 2012: 86,1% Any 2011: 81,9%

S'observa un lleuger descens entre els lectors ocasionals, que d'un 16,1% el 2013 passen a un 13,0% enguany. Els lectors freqüents (almenys un cop a la setmana) augmenten lleugerament (73,3%).

El 13,7% dels nens no llegeix en el seu temps lliure (mai o gairebé mai).

Lector freqüent (almenys un cop a la setmana)

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

No lector (gairebé mai o mai)

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Mitjana de llibres llegits el 2015: 10,4 Mitjana 2013: 9,8 Mitjana 2012: 10,5 Mitjana 2011: 9,2

44


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

IDIOMA DE LECTURA

Un de cada dos nens de 10 a 13 anys llegeix habitualment en català (54,8%).

Català

TOTAL habitual TOTAL habitual + ocasional EVOLUCIÓ*

Any 2011

45

Any 2012

Any 2013

Any 2015 *Sense dades de 2014

Idioma habitual de lectura

Idioma habitual + ocasional de lectura

Català

Català

Base: Població de 10 a 13 anys lectora de llibres en el temps lliure (104) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

54,8% 100%


46

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

QUI LLEGEIX (TOTAL I DIGITAL) Percentatge lectors en suport digital El 77,1% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix en format digital. No lectors en suport digital

Lectors en suport digital

Llegeix sobretot webs, blogs i fòrums (58,7%).

El 57,7% llegeix llibres en suport digital.

Què llegiu en suport digital?

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs i fòrums,...


LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

CONCLUSIONS PRINCIPALS El 86,3% dels menors llegeix llibres per oci en el seu temps lliure.  

El 58,7% llegeix webs, blogs i fòrums (una mica més els nens). El 40,6% llegeix revistes (més les nenes). El 35,8% llegeix còmics. El 29,8% llegeix premsa.

En l'evolució, s'observa un descens lleuger entre els lectors ocasionals, que d'un 16,1% el 2013 passen a un 13,0% aquest any. Els lectors freqüents (almenys un cop a la setmana) augmenten lleugerament (73,3%). El 13,7% no llegeix en el seu temps lliure (mai o gairebé mai). Un de cada dos nens de 10 a 13 anys llegeix habitualment en català (54,8%). El 77,1% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix en format digital. Llegeix sobretot webs, blogs i fòrums (58,7%). El 57,7% llegeix llibres en suport digital.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

47


48

RESULTATS DETALLATS HĂ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


49

RESULTATS DETALLATS

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

50

Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport A Catalunya, el percentatge total de lectors, en el sentit més ampli, entre la població de 14 anys o més arriba al 94,8%.

EVOLUCIÓ*

Per tipus de lectura: • El 82,9% llegeix diaris. • El 66,3% llegeix llibres. • El 47,9% llegeix revistes.

*Sense dades de 2014

• El 15,1% llegeix còmics. • El 51,5% llegeix webs, blogs o fòrums a internet.

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs i fòrums


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport Per tipus de lectura, s'observa EVOLUCIÓ* *Sense dades de 2014

un augment en la ràtio de lectors de diaris (que continua sent el material amb valors més alts), de llibres i també de webs, blogs i fòrums. Les revistes i els còmics mantenen uns valors estables.

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs i fòrums

51


ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

52

Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport PERFIL DELS LECTORS PER SEXES Total de lectors Total Homes Dones

Per sexes, hi ha més proporció de lectors de diaris, de còmics i de webs, blogs, etc. entre els homes. D'altra banda, hi ha un percentatge superior de dones lectores de llibres i de revistes.

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs, fòrums*

*La lectura de webs, blogs i fòrums s'analitza detalladament en el capítol de lectura digital


ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

53

Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS

Total de lectors

PER EDAT

El percentatge de lectors disminueix a mesura que augmenta l'edat.

Total De 14 a 34 anys

Aquest descens en els lectors de més edat és més notable en la lectura de còmics i de webs, blogs i fòrums.

De 35 a 54 anys De 55 i més anys

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs, fòrums*


ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

54

Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS

Total de lectors

PER ESTUDIS En general, segons augmenta el nivell d'estudis finalitzats, el percentatge de lectors augmenta, tret dels diaris i còmics en què el percentatge més important de lectors es dóna en les persones que tenen estudis secundaris.

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs, fòrums*


ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

55

Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport

PERFIL DELS LECTORS PER PROVÍNCIES

Total de lectors

No hi ha gaires diferències en les ràtios de lectors entre les diferents províncies.

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs, fòrums*


56

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport)

Ràtio freqüent/total 98,3%

Lectura TOTAL

Lectura Freqüent

(almenys un cop al trimestre)

(almenys un cop a la setmana)

Ràtio freqüent/total 96,3% Ràtio freqüent/total 79,2% Ràtio freqüent/total 54,5%

Ràtio freqüent/total 91,7%

Ràtio freqüent/total 44,4%

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Els lectors freqüents (que llegeixen almenys un cop a la setmana) són el 93,2%, és a dir, 1,6 punts menys que el percentatge total de lectors.

La premsa és el tipus de lectura més freqüent, juntament amb els webs, fòrums i blogs. Les revistes i els còmics es llegeixen més ocasionalment.


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

Percentatge de LECTORS FREQÜENTS (almenys un cop a la setmana) en qualsevol suport EVOLUCIÓ*

Els lectors freqüents de diaris i de webs, blogs i fòrums (almenys un cop a la setmana) segueixen una tendència ascendent en els darrers anys.

*Sense dades de 2014

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs i fòrums

57


ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

58

Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport)

PERFIL DELS LECTORS Total

SEXE

(almenys un cop al trimestre)

Homes Dones

(almenys un cop a la setmana)

De 14 a 34 anys EDAT

De 35 a 54 anys De 55 anys i més Primaris

ESTUDIS

Secundaris Universitaris Barcelona

PROVÍNCIA

Girona Lleida Tarragona

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


59

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA

PERFIL DELS NO LECTORS

El 5,2% de la població catalana a partir dels 14 anys declara no llegir mai o gairebé mai (percentatge que segueix una tendència descendent en els darrers anys).

Lectors freqüents

Aquest percentatge de no lectors és lleugerament superior a la mitjana en:

Lectors ocasionals No lectors

• Dones 6,1% (llegeixen menys diaris, còmics i en suport digital, encara que siguin més lectores de llibres i revistes). • Més grans de 55 anys o més 11,1% (el 9,6% de persones de 55 a 64 anys i el 12,0% a partir dels 65 anys). • Els que tenen estudis només fins a primària 14,7%. % horitzontals

NO LECTORS

% horitzontals

%

TOTAL (1.080)

%

5,2

SEXE

NO LECTORS

TOTAL (1.080)

5,2

ESTUDIS Homes (525) Dones (555)

4,3 6,1

Sense estudis / primaris (296) Secundaris (484)

EDAT

Universitaris (301) De 14 a 34 anys (297) De 35 a 54 anys (408) De 55 anys i més (375)

14,7 1,1 2,5

3,6 11,1

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


60

RESULTATS DETALLATS

LECTURA DE LLIBRES (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS) Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES

Percentatge de LECTORS DE LLIBRES (almenys un cop al trimestre)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES

El 61,0% de la població llegeix llibres per oci en el seu temps lliure, i un 22,4% declara llegir per motius de feina o estudis

EVOLUCIÓ* 1,5% Mitjana de llibres l'any: 10,3

*Sense dades de 2014

La lectura per oci en el temps lliure manté una tendència a l'alça en els darrers anys.

Motiu de lectura 0,8%

Oci

Mitjana de llibres l'any: 10,6

-10,4%

Feina / Estudis

61

Mitjana de llibres l'any: 11,1 *Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


62

LECTURA DE LLIBRES

% LECTORS DE LLIBRES (almenys un cop al trimestre) PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES 66,3%

Total

61,0%

22,4%

Home

55,5%

21,8%

69,3%

Dona

66,3%

22,9%

De 14 a 34 anys

Primaris Secundaris

Girona Lleida Tarragona

Per sexes, hi ha més proporció de dones que llegeixen llibres en el seu temps lliure que d'homes. No obstant això, en la lectura per feina o estudis, el percentatge de lectura és similar.

77,4%

72,3%

65,9%

19,4%

50,9%

50,5%

0,4%

44,7% 43,3%

2,9%

67,5%

60,9%

25,0%

85,5%

Universitaris

Barcelona

67,7%

54,1%

De 35 a 54 anys De 55 anys i més

63,0%

78,8%

37,1%

66,8%

Pel que fa a l'edat, s'observa un augment del percentatge de lectura a mesura que disminueix l'edat. Aquesta diferència és més notòria en la lectura per feina o estudis.

62,3%

22,6%

65,8%

56,2%

22,9%

65,1%

58,7%

21,4%

63,7%

58,2%

21,3%

Base: Base Població de 14 o més anys (1.080) Fuente: Estudi CONECTA “Hábitos de Lectura y Compra de libros en Cataluña 2015”

El percentatge de lectors de llibres (tant per temps lliure com per feina o estudis) és directament proporcional al nivell d'estudis. Com més alt és el nivell d'estudis finalitzats, més elevada és la ràtio de lectura.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

63

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN EL SEU TEMPS LLIURE Del total de la població catalana de 14 anys o més, el 61,0% declara llegir llibres en el seu temps lliure almenys un cop al trimestre.

LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE EVOLUCIÓ*

Any 2013: 48,7% Any 2012: 48,1% Any 2011: 47,1%

*Sense dades de 2014

TOTAL de lectors freqüents Any 2015

Any 2011

Any 2012

48,7%

El 48,7% llegeix llibres almenys una vegada a la setmana (valor estable). Any 2013

Any 2015 *Sense dades de 2014

+ 0,0 Any 2013: 11,8% Any 2012: 11,2% Any 2011: 11,4%

TOTAL de lectors ocasionals Any 2015

12,3% + 0,5

Llegeix cada dia o quasi cada dia

Llegeix una o dues vegades per setmana

Llegeix alguna vegada al mes

Llegeix alguna vegada al trimestre

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

No lector (gairebé mai o mai)


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

PERCENTATGE LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN EL SEU TEMPS LLIURE

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE Lectors de llibres en el temps lliure per SEXES

EVOLUCIÓ* Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2015

*Sense dades de 2014

Home

*Sense dades de 2014

Dona

Lectors de llibres en el temps lliure per EDAT Es manté estable l'índex de lectura entre les dones (66,3%), que és 10,8 punts superior al dels homes (55,5%). De 14 a 34 anys

De 35 a 54 anys

De 55 anys i més

Lectors de llibres en el temps lliure per ESTUDIS

Estudis primaris

Estudis secundaris

Respecte a l'exercici anterior, és entre els lectors més joves (de 14 a 34 anys) entre els que ha augmentat l'índex de lectura, i ha assolit el 67,7% el 2015. També ha augmentat entre els lectors de més de 55 anys.

Estudis universitaris

Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

64


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

65

ÚLTIMA MATÈRIA LLEGIDA EVOLUCIÓ*

Quina era la matèria de l'últim llibre llegit?

Any 2015 Any 2013

*Sense dades de 2014

LITERATURA

La literatura (75,9%) es manté com la matèria més llegida (últim llibre llegit), i incrementa respecte a l'exercici anterior.

Any 2012 Any 2011 HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

A distància la segueixen llibres de ciències socials i humanitats (19,2%, trencant la tendència ascendent dels últims anys estudiats).

LLIBRES PRÀCTIQUES/ENSENYAMENT

CIENTIFICOTÈCNIC, MEDICINA, BIOLOGIA NOVELA Y CUENTO NOVEL·LA I CONTE TEATRO TEATRE POESÍA... POESIA

INFANTIL I JUVENIL

ENSAYO ASSAIG

ALTRES

Per al 21,2% dels lectors de llibres en temps lliure, l'últim llibre llegit era de butxaca. (Catalunya 2013: 24,9%) Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


66

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

RAONS DE LECTURA Per quin motiu vau llegir el darrer llibre?

Resposta múltiple

Total

Homes

Dones

De 14 a 34 anys

De 35 a 54 anys

55 anys i més

%

%

%

%

%

%

TOTAL DE LECTORS EN EL TEMPS LLIURE

61,0

55,5

66,3

67,7

65,9

50,5

Per entreteniment

55,4

48,0

62,3

61,3

58,6

47,5

Per consulta

7,3

8,2

6,5

11,4

6,4

5,1

Per millorar el nivell cultural

3,0

2,7

3,1

1,0

4,2

3,2

Per estudis

3,0

3,0

3,1

7,7

2,2

-

Per feina

1,3

1,5

1,1

4,0

0,5

-

Altres raons

0,4

0,8

-

1,3

-

-

NO LECTORS

39,0

44,5

33,7

32,3

34,1

49,5

% verticals

Remarcats: superen en almenys dos punts el percentatge total

Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

El 55,4% dels lectors entrevistats més grans de 14 anys declara llegir per pur entreteniment. Aquest percentatge és superior a la mitjana entre els més joves i entre les dones. Són els homes i els més joves els que llegeixen més sovint per consulta. Els que declaren llegir per estudis són, en major proporció, les persones de 14 a 34 anys.


67

LECTURA DE LLIBRES

RAONS DE NO LECTURA DE LLIBRES No lector

Lector freqüent

La manca de temps (ja sigui per feina, estudis o per motius familiars) continua sent el principal motiu pel qual els lectors de baixa freqüència afirmen no llegir més (47,4%). La manca de temps és també el motiu més esmentat pels entrevistats de 35 a 54 anys i els homes.

Lector ocasional

Els més joves (de 14 a 34 anys) són els que afirmen més sovint que no llegeixen més perquè no els agrada llegir o perquè prefereixen emprar el seu temps lliure en altres entreteniments. Els més grans afirmen no llegir sobretot per problemes de salut (28,7%).

A què es deu que no llegiu llibres o que no en llegiu amb més freqüència?

Base: Població de 14 anys o més que no llegeix llibres o ho fa de manera ocasional (513)

Resposta múltiple % verticals

Total

Home

Dona

De 14 a 34 anys

De 35 a 54 anys

55 anys i més

%

%

%

%

%

%

Base: no lector o lector ocasional

(513)

(275)

(238)

(102)

(172)

(240)

Us falta temps (feina, estudis, teniu cura de la família, etc.)

47,4

51,2

42,9

41,4

60,9

40,2

No us agrada llegir / No us interessa llegir

38,4

36,6

40,6

52,2

36,1

34,3

Preferiu emprar el vostre temps lliure en altres entreteniments

27,7

40,3

13,2

62,7

26,4

13,8

Motius de vista/salut

12,3

7,4

18,0

-

4,7

23,0

Trobeu que els llibres són cars

2,4

3,2

1,6

3,8

1,0

2,9

Llegiu amb dificultat

0,6 1,0

1,1

-

-

-

1,3

1,7

0,1

-

-

2,1

Altres raons

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

El 94,9% dels lectors catalans de llibres és capaç de llegir en català sense necessitat de recórrer a un diccionari: per a un 26,4% el català és la seva llengua habitual de lectura, i un 61,0% addicional llegeix llibres ocasionalment en català.

LECTURA EN CATALÀ Habitual

Ocasional

Pot llegir en català

No llegeix en català

TOTAL habitual

26,4%

TOTAL habitual + ocasional TOTAL EVOLUCIÓ*

68

Any 2011

Any 2012

Any 2013

Any 2015 *Sense dades de 2014

Llengua de l'últim llibre llegit

Llengua habitual de lectura

Δ 39,8%

Δ 19,5%

Català

Català Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

87,4% 94,9%


69

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

LECTURA EN CATALÀ VS. LECTURA EN CASTELLÀ

És més probable trobar el lector habitual en català entre els homes, les persones menors de 34 anys i les persones amb estudis universitaris.

El català és el seu idioma habitual de lectura. El castellà és el seu idioma habitual de lectura.

Sexe

El seu idioma habitual de lectura és una altra llengua.

Home

26,4% Llegeix habitualment en català

Dona

Edat

Nivell d'estudis Estudis primaris

De 14 a 34 anys

Estudis secundaris

De 35 a 54 anys

Estudis universitaris

De 55 i més

Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

IDIOMES DE LECTURA

Llengua de l'últim llibre llegit

*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

70

Per al 23,9% dels entrevistats, l'últim llibre llegit en el seu temps lliure era en català, percentatge que ha incrementat un 6,8% en els darrers dos anys. Més de la meitat (54,5%) dels que han llegit el seu últim llibre en castellà declara que els resulta més senzill llegir en castellà, i un 26,5% declara que el llibre no l'han triat ells.

EVOLUCIÓ* *Sense dades de 2014

El 63,2% no rebutja el català com a llengua de lectura, i el 18,1% declara que, si és possible, prefereix llegir els llibres en català.

En cas que tingueu la possibilitat de llegir un llibre en català o en castellà, què preferiu? Català Castellà

Català

Altres idiomes

Castellà Indiferent

Per què no heu llegit aquest llibre en català? Li resulta més senzill llegir en castellà No ho vaig escollir jo

72,0% entre els que tenen estudis fins a primaris

No és fàcil trobar-ho en català No està editat en català Altres Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

22,4% homes 26,2% amb estudis universitaris


71

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

LLIBRES LLEGITS EN UN ANY Encara que hi ha més proporció de dones lectores de llibres per oci, la mitjana de llibres que han llegit en el darrer any és similar. Per edats, els més grans de 55 anys són els que han llegit un nombre menor de llibres. Segons el nivell d'estudis finalitzats, els que tenen estudis universitaris són els que més llegeixen, i també presenten una mitjana de llibres llegits superior.

% Lectura per oci

Home

Dona

Mitjana de llibres llegits

De 14 a 34 anys

De 35 a 54 anys

De 55 i més

Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Estudis primaris

Estudis secundaris

Estudis universitaris


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

72

El 42,7% declara que va comprar l'últim llibre que ha llegit. El 22,5% afirma que l'hi han regalat i el 15,5%, que l'hi han deixat (tots dos augmenten).

ACCÉS A L'ÚLTIM LLIBRE LLEGIT EVOLUCIÓ* El va comprar (l'entrevistat o algun membre de la família)

L'hi van regalar

*Sense dades de 2014

L'hi van deixar % horitzontals

TOTAL que el va baixar d'internet El va baixar d'internet gratuïtament

% TOTAL que el va baixar d'internet

TOTAL (659)

8,9

Homes (291)

11,0

Dones (368)

7,1

De 14 a 34 anys (201)

6,1

De 35 a 54 anys (269)

12,3

De 55 anys i més (190)

6,9

SEXE

El va baixar d'internet pagant

EDAT

El va demanar en préstec a la biblioteca

Era a casa Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Segueixen en augment els llibres descarregats d'internet (8,9%). El 80% dels que han baixat llibres esmenta que ho va fer gratuïtament, sense pagar.


LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN EL TEMPS LLIURE

*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

73

LLOCS HABITUALS DE LECTURA EVOLUCIÓ*

En quins llocs acostumeu a llegir habitualment? Resposta múltiple

A casa Les dones, de 14 a 34 anys, o els estudiants són els que més llegeixen al transport públic.

Al transport públic

A l'aire lliure

A la feina A la biblioteca

Els homes de 25 a 34 anys i amb estudis superiors són els que més llegeixen a la feina. Els més joves (de 15 a 34 anys) amb estudis universitaris són els que més llegeixen a les biblioteques.

Al bar / A la cafeteria

Al centre d'estudis A altres llocs (perruqueries, sales d'espera, clubs de socis)

Base: Població de 14 anys o més anys lectora de llibres en temps lliure (659) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

*Sense dades de 2014


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES

74

BIBLIOTECA A CASA EVOLUCIÓ* A les llars entrevistades hi ha una mitjana de 188 llibres. • En el 40,6% de les llars tenen només fins a 50 llibres. • En el 19,1% tenen de 51 a 100 llibres. A Catalunya hi ha una mitjana de 188 llibres per llar.

• En el 15,6% tenen de 100 a 200 llibres. • En el 24,7% de les llars se superen els 200 llibres.

Aproximadament, quants llibres teniu a casa sense comptar els de text? Any 2011

Any 2012

Any 2013

Any 2015

Mitjana de llibres a casa

*Sense dades de 2014

2010

2011

2012

2013

2015

190

193

195

194

188 *Sense dades de 2014

Fins 50

De 51 a 100

De 101 a 200

Més de 200

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


75

RESULTATS DETALLATS

LECTURA EN SUPORT DIGITAL (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL** EVOLUCIÓ*

% lectors en suport digital (almenys un cop al trimestre)

Δ 1,7%

Freqüència de lectura en suport digital Any 2011

Any 2012

Any 2013

*Sense dades de 2014

Any 2015 *Sense dades de 2014

Lector freqüent

Lector ocasional

No lector

(almenys un cop a la setmana)

(alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

(gairebé mai o mai)

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

76

El percentatge de població lectora en suport digital** s'ha estabilitzat: el 66,0% de la població catalana de 14 anys o més són lectors en suport digital. El 60,2% llegeix en aquest suport almenys un cop a la setmana. Els lectors freqüents representen el 91,2% del total dels lectors digitals. ** Es consideren lectors en suport digital els que llegeixen en un ordinador, en un telèfon mòbil/intel·ligent, en un lector de llibres electrònics, en una tauleta o en una agenda electrònica.


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL

El 73,8% dels homes i el 59,1% de les dones de 14 anys o més són lectors en suport digital.

EVOLUCIÓ*

% lectors en suport digital (almenys un cop al trimestre)

Homes

Δ 2010-2011 9%

Δ 2011-2012 8%

Dones Δ 2012-2013 10%

Δ 2013-2015 3% Δ 2013-2015 1%

Δ 2010-2011 14%

Δ 2011-2012 8%

Δ 2012-2013 18%

*Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

77


78

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

PERFILS DE LECTORS Total

Home

El comportament dels lectors totals i el dels lectors en format digital és similar, encara que amb variacions més marcades.

Dona

De 14 a 34 anys

Hi ha més proporció d'homes que llegeixen en suport digital, així com entre els joves de 14 a 34 anys i els que tenen estudis universitaris, grups en què el percentatge arriba al 88,0%.

De 35 a 54 anys De 55 anys i més

Primaris Secundaris Universitaris

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


79

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) qualsevol suport vs. suport digital

Com és evident, el que més es llegeix en suport digital són webs, blogs i fòrums (51,5%). Els segueixen la premsa en edició digital (48,3%), els llibres (que continuen en augment i arriben al 24,3%), les revistes (que augmenten fins a un 9,5%) i els còmics (6,2%).

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums...

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


80

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

LECTORS EN SUPORT DIGITAL 66,0%

És més probable trobar el lector digital entre els homes, les persones menors de 54 anys i les persones amb estudis secundaris o universitaris

Sexe

Lector digital Lector digital Lector no digital

No lector

Lector no digital

Nivell d'estudis Estudis primaris

Edat De 14 a 34 anys

Estudis secundaris

De 35 a 54 anys

Estudis universitaris De 55 i més anys Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

81

QUÈ LLEGIU EN SUPORT DIGITAL Amb una freqüència almenys trimestral

EVOLUCIÓ* TOTAL

Mitjana: 7 llibres llegits en el darrer any

LLIBRES

DIARIS

*Sense dades de 2014

*Sense dades de 2014 *Sense dades de 2014

REVISTES

CÒMICS

WEBS

*Sense dades de 2014

*Sense dades de 2014

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

*Sense dades de 2014


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

QUÈ LLEGIU EN SUPORT DIGITAL

Lector de llibres digitals Lector digital que no llegeix llibres digitals Lector no digital

Sexe LLIBRES Amb una freqüència almenys trimestral

*Sense dades de 2014

Nivell d'estudis Estudis primaris

Edat De 14 a 34 anys

Estudis secundaris

82

De 35 a 54 anys

Estudis universitaris De 55 i més anys Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


83

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

SUPORTS DE LECTURA DIGITAL DE LLIBRES

Total de lectors de LLIBRES en suport digital

Tauleta

Lector de llibres electrònics

Mòbil

PC/Ordinador

Com obteniu els llibres que heu llegit en suport digital? Tant gratuïts com de pagament

TOTAL DE LLIBRES GRATUÏTS: 89,1% TOTAL DE LLIBRES DE PAGAMENT: 38,6%

Només de pagament

Només gratuïts

Base: Població de 14 anys o més que llegeix llibres en format digital (263) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


84

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

PLATAFORMES DE LECTURA Coneixeu alguna plataforma de llibres o web des del qual accedir o baixar-vos llibres electrònics?

Utilitzeu cap plataforma de llibres o web des del qual accedir o baixar-vos llibres electrònics?

No recorda el nom de la plataforma

No recorda el nom de la plataforma Base: Població de 14 anys o més que llegeix llibres en format digital (263) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


85

RESULTATS DETALLATS

COMPRA DE LLIBRES (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS) Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Compra de llibres en el darrer any El 62,0% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre (tant de text com no de text) el 2015

*Sense dades de 2014

Catalunya Mitjana global (han comprat)

2010

2011

2012

2013

2015

10,5

10,2

9,6

10,5

9,7 *Sense dades de 2014

Tot i que el percentatge de compradors es manté, la mitjana de llibres comprats en el darrer any baixa lleugerament (9,7 llibres) i se situa en valors similars als de l'any 2012.

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

86


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ* *Sense dades de 2014

2013: 61,7% 2012: 60,1% 2011: 60,5%

Van comprar llibres: 62,0%

Va comprar només llibres no de text

Va comprar només llibres de text

• El 29,5% dels enquestats va comprar només llibres no de text • El 18,4% va comprar tots dos tipus de llibres • El 14,1% va comprar només llibres de text

Va comprar llibres de text i no de text

No va comprar llibres

2013

Diferència

El 47,9% en total ha comprat llibres no de text

46,8%

1,1%

El 32,5% en total ha comprat llibres de text

33,1%

-0,6%

• El 38,0% no va comprar cap llibre Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

87


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

88

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

Compra de llibres no de text en el darrer any El 47,9% dels entrevistats declara haver comprat algun llibre no de text en el darrer any amb una mitjana de 7 llibres (en descens en els darrers cinc anys).

+2,4

*Sense dades de 2014

Per sexes *Sense dades de 2014

Mitjana de llibres comprats Any 2010: 8,4 Any 2011: 7,9 Any 2012: 7,8 Any 2013: 7,3

Mitjana de llibres no de text comprats el 2015

TOTAL

Home

Dona

7,0

7,2

6,9

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Per sexes, la ràtio de compradors de llibres és una mica més elevada entre les dones.


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY Per edats

EVOLUCIÓ*

*Sense dades de 2014

Mitjana de llibres no de text comprats el 2015

TOTAL

De 14 a 34 anys

7,0

6,1

De 35 a 54 anys

De 55 anys i més

7,6

7,3

Per nivell d'estudis *Sense dades de 2014

Mitjana de llibres no de text comprats el 2015

TOTAL

Primaris

7,0

6,2

Secundaris

Universitaris

6,7

7,8

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

89


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

COMPRA DE LLIBRES EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ* *Sense dades de 2014

Per províncies

Mitjana

TOTAL

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

de llibres no de text comprats el 2015

7,0

6,9

6,8

5,7

9,3

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

90


91

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

LLOC DE COMPRA Quin és el vostre lloc habitual de compra? I on vau fer la vostra darrera compra? Llibreria Cadena de llibreries Internet Grans magatzems Fira del llibre / Mercats

El 73,2% dels que han comprat llibres no de text compra habitualment a les llibreries tradicionals, i el 48,4% va fer la seva darrera compra en un establiment d'aquest tipus.

Hipermercat Círculo de Lectores Centre d'estudis Quiosc Altres Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

LLOC DE COMPRA DE LA DARRERA COMPRA On vau fer la vostra darrera compra?

EVOLUCIÓ* Llibreria Cadena de llibreries

*Sense dades de 2014

Internet Grans magatzems Fira del llibre / Mercats Hipermercat

Respecte a l'exercici anterior, augmenten les cadenes de llibreries, internet i els grans magatzems com a lloc on es va fer la darrera compra de llibres no de text.

Círculo de Lectores Centre d'estudis Quiosc Altres Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

92


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

RAONS DE COMPRA EVOLUCIÓ*

Per què vau comprar el darrer llibre (no de text)?

Oci/Entreteniment

Per regalar

Any 2015 Any 2013

*Sense dades de 2014

Any 2012

Consulta

Any 2011

Estudis L'oci o entreteniment és el motiu principal de compra de l'últim llibre no de text (68,1%).

Li agrada l'autor

La compra de llibres per regalar ha augmentat significativament (23,3%).

Feina

Altres Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

93


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

MATÈRIA DE L'ÚLTIM LLIBRE COMPRAT EVOLUCIÓ* Any 2015 Any 2013 Any 2012 Any 2011

Quina era la matèria de l'últim llibre comprat?

*Sense dades de 2014 Literatura

Humanitats i ciències socials

Poesia Llibres pràctics 2013: 0,3%

Assaig

Cientificotècnic, medicina i biologia

2013: 4,9%

Novel·la i conte 2013: 94,6

Infantil i juvenil La literatura és la matèria més comprada (66,9%). En concret, en destaquen la novel·la i el conte (95,1% sobre el total). Altres

La segueix, a molta distància, la matèria d'humanitats i ciències socials (15,2%).

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

94


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

LLENGUA DE L'ÚLTIM LLIBRE COMPRAT Per al 28,1%, l'últim llibre que va comprar estava escrit en català, percentatge que presenta una tendència ascendent en els darrers anys.

EVOLUCIÓ*

El llibre que vau comprar, en quina llengua està escrit? Any 2011

Any 2012

Any 2013

Any 2015 *Sense dades de 2014

% horitzontals

% català

Total

28,1

SEXE Home

32,8

Dona

23,9

De 14 a 34 anys

29,9

De 35 a 54 anys

20,7

De 55 anys i més

38,8

EDAT

Castellà

Català

Anglès

Altres

NIVELL D'ESTUDIS

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Primaris

30,2

Secundaris

24,4

Universitaris

31,9

95


96

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA COMPRA A l'hora de comprar un llibre, la temàtica és el primer que es té en compte. A continuació hi ha l'autor i la recomanació d'algun conegut o familiar.

A l'hora de triar un llibre, què teniu més en compte?

96,1%

La temàtica

77,6%

L'autor El consell d'amics o familiars

51,8% 11,7%

La portada El títol La crítica i l'opinió dels professionals El preu L'editorial

8,6% 8,4% 6,2% 0,2%

Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres no de text (517) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT

97

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT EN EL DARRER ANY EVOLUCIÓ* El 32,5% de la població de 14 anys o més declara haver comprat algun llibre de text en el darrer any, amb una mitjana anual de 8,8 llibres.

Compra de llibres de text en el darrer any

Els homes i la població més jove (de 14 a 54 anys) presenten una ràtio més elevada. *Sense dades de 2014

Total

Mitjana de llibres comprats

Per sexes

Per edats

Total

Homes

Dones

De 14 a 34 anys

De 35 a 54 anys

55 anys i més

8,8

8,7

8,9

8,6

9,2

8,1

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT

98

LLOC DE COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT EVOLUCIÓ*

On vau comprar els llibres de text?

Resposta múltiple

Llibreria Centre d'estudis Internet Editorial

*Sense dades de 2014

Les llibreries es mantenen com el canal més utilitzat per a la compra de llibres de text, amb molta diferència sobre la resta (64,9%) i segueix una tendència ascendent. Cal destacar l'augment de la compra en els centres d'estudis (36,8%).

Hipermercats Cadena de llibreries

Les compres per internet també han augmentat i ja arriben al 5,7%.

Grans magatzems Altres Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres de text (350) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


99

RESULTATS DETALLATS

BIBLIOTEQUES (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

BIBLIOTEQUES

VISITA DURANT EL DARRER ANY EVOLUCIÓ*

En el darrer any, ha visitat alguna biblioteca o bibliobús

És soci d'alguna biblioteca

2011

2012

2013

2015 *Sense dades de 2014

*Sense dades de 2014

Assistents a biblioteques per sexe i edat % horitzontals

TOTAL (1.080)

Ha visitat alguna biblioteca

És soci d'alguna biblioteca

% 32,7

% 38,5

28,3 36,8

34,1 42,6

43,4 37,7 18,8

49,4 44,7 23,1

SEXE Homes (525) Dones (555)

El 2015, baixa el percentatge que han visitat alguna biblioteca o bibliobús en l'últim any (32,7%). El percentatge que són socis d'alguna biblioteca també ha disminuït el 2015 (38,5%).

EDAT De 14 a 34 anys (297) De 35 a 54 anys (408) 55 anys i més (375)

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

100


101

BIBLIOTEQUES

ASSISTÈNCIA A BIBLIOTEQUES Durant el darrer any, heu visitat alguna biblioteca o bibliobús?

No

Més de la meitat dels catalans que han anat a una biblioteca hi van de manera ocasional (63,2%), mentre que el 28,2% ho fa freqüentment (com a mínim un cop per setmana).

Amb quina freqüència visiteu la biblioteca o el bibliobús?

Cada dia o gairebé cada dia

Una o dues vegades per setmana

Com a mínim un cop al mes

63,2% ocasional

28,2% freqüent

Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca en el darrer any (353) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Com a mínim un cop cada tres mesos

Diàriament: 14,4% Només caps de setmana: 7,9% Diàriament i caps de setmana: 5,9%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Amb menys freqüència

8,6% esporàdic


102

BIBLIOTEQUES

ASSISTÈNCIA A BIBLIOTEQUES A quin tipus de biblioteca? Resposta múltiple

Pràcticament tots els que han visitat una biblioteca el darrer any han anat a una biblioteca pública (95,9%). El 7,7% ha anat a una biblioteca universitària i només el 4,4% ho ha fet a una biblioteca escolar.

Pública Universitària Escolar Bibliobús o altres

Assistents a les biblioteques Per edats De 55 anys i més

Pel que fa a l'edat dels assistents, els més assidus a les biblioteques són les persones joves de 14 a 34 anys (43,4%). Els que menys afirmen anar a les biblioteques són els més grans de 55 anys (18,8%).

De 14 a 34 anys

De 35 a 54 anys Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca en el darrer any (353) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


103

BIBLIOTEQUES

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA Resposta múltiple Agafar o tornar llibres en préstec Consulta de llibres allà mateix / lectura a la sala UTILITZAR RECURSOS INFORMÀTICS/ELECTRÒNICS Ús de l'ordinador / navegar per internet amb l'ordinador de la biblioteca Consulta/lectura/audició de mitjans audiovisuals (DVD, CD-ROM...) Préstec de mitjans audiovisuals (DVD, CD-ROM...) Navegar amb l'ordinador propi utilitzant la Wi-Fi de la biblioteca TOTAL QUE HI VA A ESTUDIAR Estudiar o fer treballs del curs amb materials propis (sala d'estudi) Estudiar o fer treballs del curs amb materials propis i de la biblioteca Acompanya una altra persona (fill, nét, familiar, amic) Queda allà amb altres persones, lloc de trobada Lectura de diaris o revistes Altres activitats Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca en el darrer any (353) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


104

BIBLIOTEQUES

PRÉSTEC

D'entre els catalans que han anat a una biblioteca durant el darrer any, el 74,8% han agafat en préstec algun material el darrer trimestre, sobretot llibres (73,5%).

Heu agafat en préstec en el darrer mes...? I en el darrer trimestre?

*Sense dades de 2014

Últim mes

Llibres

Audiovisuals

Últim trimestre

73,5%

6,3%

Revistes

2,4%

Documents

0,2%

Cap dels anteriors Hi ha anat a estudiar, consultar allà mateix, etc. Base: Població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca en el darrer any (353) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


105

BIBLIOTEQUES

MOTIUS PER NO ANAR A LA BIBLIOTECA El 57,9% dels que no van a la biblioteca afirma que el motiu principal és que no li interessa o no en té costum, una cosa comuna a tots els grups de sexe i edat.

Altres motius pels quals no hi van són:

No

•«Aconsegueix els llibres per altres mitjans» (23,8%), sobretot la població més jove (33,9%). •«No té temps» per poder-hi anar (21,1%), més encara per a les persones adultes de mitjana edat (27,2%)

Per què no heu anat a la biblioteca?

Resposta múltiple

SEXE

% verticals

EDAT

TOTAL

Homes

Dones

14-34

35-54

55 i més

(727)

(376)

(351)

(168)

(254)

(305)

No li interessa / No té costum d'anar a la biblioteca

57,9

58,9

57,0

46,8

55,8

65,9

Aconsegueix els llibres per altres mitjans

23,8

25,5

21,9

33,9

21,8

19,9

No té temps

21,1

22,9

19,0

22,0

27,2

15,4

Prefereix llegir/estudiar a casa

6,3

4,6

8,2

14,6

6,0

2,1

Motius de salut / Està malalt

5,1

4,9

5,4

-

3,1

9,6

L'horari no li convé, li va malament

2,3

0,8

3,9

1,8

3,8

1,3

No hi ha biblioteques on viu

1,3

0,3

2,5

0,5

2,8

0,6

No en coneix cap / No sap on és

0,9

0,5

1,4

0,3

1,2

1,1

No troba els llibres que li interessen a la biblioteca

0,8

-

1,6

2,7

-

0,3

No tenen bon servei / Males instal·lacions

0,1

0,2

0,1

0,1

0,3

-

(Base)

Base: Població de 14 anys o més que no ha anat a cap biblioteca en el darrer any (727) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


106

RESULTATS DETALLATS

ACTIVITATS EN EL TEMPS LLIURE (POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


107

ACTIVITATS EN EL TEMPS LLIURE

ACTIVITATS DELS ÚLTIMS TRES MESOS Resposta múltiple

Ha escoltat música Ha sortit a sopar fora de casa Ha escoltat la ràdio Ha llegit llibres per oci Ha sortit de copes a la nit Ha anat al cinema Ha fet algun esport Ha anat a algun museu, exposició o a espectacles culturals Ha assistit a algun esdeveniment esportiu

En l'últim trimestre, les activitats principals que han dut a terme els catalans en el seu temps lliure han estat:

Ha assistit a algun concert

•Escoltar música (88,7%). Ha anat al teatre Ha assistit a xerrades/conferències Ha participat en alguna activitat cultural, com ara tallers Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

•Sortir a sopar fora (88,4%). •Escoltar la ràdio (83,1%).


108

ACTIVITATS EN EL TEMPS LLIURE

ACTIVITATS DELS ÚLTIMS TRES MESOS Resposta múltiple

Ha escoltat música Ha sortit a sopar fora de casa Ha escoltat la ràdio Ha sortit de copes a la nit Ha anat al cinema Ha fet algun esport Ha anat a algun museu, exposició o a espectacles culturals Ha assistit a algun esdeveniment esportiu Ha assistit a algun concert

En general, els lectors de llibres fan més activitats d'oci en el seu temps lliure que els no lectors de llibres.

Ha anat al teatre Ha assistit a xerrades/conferències Ha participat en alguna activitat cultural, com ara tallers

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


109

ACTIVITATS EN EL TEMPS LLIURE

ACTIVITATS DELS ÚLTIMS TRES MESOS Resposta espontània i múltiple

TOTAL

Homes

Dones

De 14 a 34 anys

De 35 a 34 anys

55 anys i més

(1.080)

(525)

(555)

(297)

(408)

(375)

Ha escoltat música

88,7

91,1

86,5

100,0

90,6

77,7

Ha sortit a sopar fora de casa

88,4

91,6

85,4

99,3

91,6

76,4

Ha escoltat la ràdio

83,1

86,9

79,5

73,2

92,7

80,5

Ha llegit llibres per oci

61,0

55,5

66,3

67,7

65,9

50,5

Ha sortit de copes a la nit

60,7

68,7

53,1

83,6

66,8

35,9

Ha anat al cinema

56,4

62,9

50,3

77,7

68,3

26,7

Ha fet algun esport

40,0

50,2

30,4

69,9

41,4

14,8

Ha anat a algun museu, exposició o a espectacles culturals

34,7

33,3

36,1

37,6

37,9

29,0

Ha assistit a algun esdeveniment esportiu

29,8

44,0

16,5

42,6

31,0

18,5

Ha assistit a algun concert

29,3

26,8

31,7

48,8

27,3

16,0

Ha anat al teatre

23,9

22,0

25,6

18,8

15,9

36,5

Ha assistit a xerrades/conferències

23,3

23,3

23,4

25,8

25,5

19,0

Ha participat en alguna activitat cultural, com ara tallers

7,7

6,2

9,1

16,2

7,1

1,6

% verticals (per sexe i edat) Base

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Remarcats: superen en almenys dos punts el percentatge total


110

RESULTATS DETALLATS

LECTURA EN ELS MENORS Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


111

LECTURA AMB ELS MENORS

LECTURA I ELS MENORS A LA LLAR Lectura a menors de 6 anys

Lectura entre els 6 i els 14 anys

Hi ha nens menors de 6 anys a la llar?

Hi ha nens d'entre 6 i 14 anys?

No Sí

No

Llegeixen aquests infants llibres que no siguin de text?

Llegiu o algú de la família llegeix habitualment a aquests nens?

Base: Llars on hi ha nens d'entre 6 i 14 anys (52 *)

Base: Llars on hi ha nens menors de 6 anys (54 *)

*Mostra reduïda

*Mostra reduïda

No No

Sí Catalunya 2013: 78,6%

Catalunya 2013: 81,6%

Hores de lectura a la setmana (mitjana): 2 h i 28 min

Hores de lectura a la setmana (mitjana): 3 h i 38 min

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


112

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

Percentatge de LECTORS (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol suport TOTAL de lectors de llibres per oci en el seu temps lliure: 86,3%

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

TOTAL

Nens

Nenes

%

%

%

Total de lectors

100,0

100,0

100,0

Llibres

100,0

100,0

100,0

Llibres per oci

86,3

83,7

88,6

Revistes

40,6

23,5

58,2

Diaris

29,8

32,9

26,7

Còmics

35,8

38,0

33,6

Webs, blogs, fòrums

58,7

63,4

53,8

% verticals

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Per tipus de lectura, el 86,3% dels nens de 10 a 13 anys llegeixen llibres per oci. El 58,7% llegeix webs, blogs, fòrums (una mica més els nens); el 40,6%, llegeix revistes (més les nenes); el 35,8% llegeix còmics, i el 29,8% llegeix premsa.

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

113

FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES EN EL TEMPS LLIURE El 86,3% dels nens de 10 a 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, i de mitjana llegeix un llibre al mes (10,4 a l'any).

EVOLUCIÓ* *Sense dades de 2014

Total de lectors el 2015: Any 2013: 88,3% 86,3% Any 2012: 86,1% Any 2011: 81,9%

S'observa un lleuger descens entre els lectors ocasionals, que d'un 16,1% el 2013 passen a un 13,0% aquest any. Els lectors freqüents (almenys un cop a la setmana) augmenten lleugerament (73,3%).

El 13,7% dels nens no llegeix en el seu temps lliure (mai o gairebé mai).

Lector freqüent (almenys un cop a la setmana)

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

No lector (gairebé mai o mai)

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Mitjana de llibres llegits el 2015: 10,4 Mitjana 2013: 9,8 Mitjana 2012: 10,5 Mitjana 2011: 9,2


*El 2014 no es va fer l'estudi HLYCL a Catalunya

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

LLENGUA DE LECTURA

Un de cada dos nens de 10 a 13 anys llegeix habitualment en català

Català

TOTAL habitual TOTAL habitual + ocasional EVOLUCIÓ*

Any 2011

114

Any 2012

Any 2013

Any 2015 *Sense dades de 2014

Llengua habitual de lectura

Idioma habitual + ocasional de lectura

Català

Català

Base: Població de 10 a 13 anys lectora de llibres en el temps lliure (104) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

54,8% 100%


115

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

QUI LLEGEIX (TOTAL I DIGITAL) Percentatge lectors en suport digital El 77,1% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix en format digital. No lectors en suport digital

Lectors en suport digital

Llegeix sobretot webs, blogs i fòrums (58,7%).

El 57,7% llegeix llibres en suport digital.

Què llegiu en suports digitals?

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


116

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

LA INFLUÈNCIA DELS ADULTS EN ELS MENORS Els vostres pares llegeixen habitualment?

Us llegien els vostres pares quan éreu petits?

No Sí

Els vostres pares us han comprat o regalat llibres durant el darrer any?

No Sí

No Sí

A la vostra escola, els professors us animen a llegir?

No

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


117

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

ACTIVITATS ALS CENTRES D'ESTUDIS Es fan activitats al voltant de la lectura a la vostra escola o institut?

No Sí Base: Fan activitats al voltant de la lectura a l'escola/l'institut (105)

Heu participat en alguna d'aquestes activitats?

No

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


118

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

ACTIVITATS ALS CENTRES D'ESTUDIS Hi ha biblioteca a la vostra escola o institut?

Amb quina freqüència aneu a la biblioteca del vostre centre d'estudis? Base: Població de 10 a 13 anys amb biblioteca al seu centre d'estudis (111)

No

Sí Tots o gairebé tots els dies

Un o dos cops per setmana

59,5% Freqüent

Almenys un cop al mes

Almenys un cop cada tres mesos

Gairebé mai o mai

25,2% Ocasional

El 59,5% dels catalans d'entre 10 i 13 anys que tenen biblioteca al seu centre asseguren anar-hi almenys una vegada per trimestre. Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

*Base reduïda


119

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

ASSISTÈNCIA A BIBLIOTEQUES ESCOLARS Quin tipus d'activitat hi feu?

Aneu a la biblioteca sols o amb els vostres professors?

Resposta múltiple

Estudiar

Amb professors No respon

Consultar materials per als vostres treballs

Agafar llibres en préstec

Sols Consultar internet

Base: Població de 10 a 13 anys amb biblioteca al seu centre d'estudis (111) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


120

ANNEX

RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


121

RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS

LLIBRES MÉS LLEGITS

*Agrupats tots els llibres de la saga

TOTAL DE MATÈRIES Títol

AUTORS MÉS LLEGITS Autor

1. CINQUANTA OMBRES*

Autor més llegit

E. L. JAMES

1.

KEN FOLLETT

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

2.

E. L. JAMES

KEN FOLLETT

3.

ILDEFONSO FALCONES

ILDEFONSO FALCONES

4.

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

CARLOS RUIZ ZAFÓN

5.

CARLOS RUIZ ZAFÓN

MARÍA DUEÑAS

6.

ISABEL ALLENDE

GEORGE R. R. MARTIN

7.

MARÍA DUEÑAS

8. L'AMANT JAPONÈS

ISABEL ALLENDE

8.

GEORGE R. R. MARTIN

9. LA NOIA DEL TREN

PAULA HAWKINS

9.

PAULA HAWKINS

KEN FOLLETT

10.

DOLORES REDONDO

2. VICTUS 3. TRILOGIA EL SEGLE (THE CENTURY) 4. L'ESGLÉSIA DEL MAR 5. EL CEMENTIRI DELS LLIBRES OBLIDATS* 6. EL TEMPS ENTRE COSTURES 7. CANÇÓ DE GEL I FOC*

10. ELS PILARS DE LA TERRA

Base: Població de 14 anys o més (1.080) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


122

RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS

LLIBRES MÉS LLEGITS EN CATALÀ *Agrupats tots els llibres de la saga

LLIBRES EN CATALÀ Títol 1.

VICTUS

2.

TRILOGIA EL SEGLE (THE CENTURY)*

3.

EL TEMPS ENTRE COSTURES

Autor ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL KEN FOLLETT MARÍA DUEÑAS

4. CANÇÓ DE GEL I FOC* 5.

GEORGE R. R. MARTIN

TRILOGIA DE BAZTAN*

DOLORES REDONDO

Base: Lectors de 14 anys o més que van llegir el seu últim llibre en català Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

TRILOGIA EL SEGLE (THE CENTURY)*


Passeig de la Castellana, 167, 1r AccĂŠs per Rosario Pino 1

Madrid +3428046 911 559 676 conectarc@conectarc.com www.conectarc.com

Profile for Institut Català de les Empreses Culturals

Hàbits de lectura a catalunya 2015  

Febrer de 2016

Hàbits de lectura a catalunya 2015  

Febrer de 2016

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded