Page 1


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Carles José i Solsona


Reservats tots els drets Direcció de les publicacions de l’Observatori de la Producció Audiovisual (grup de recerca UNICA, de la Universitat Pompeu Fabra): Josep Gifreu i Joan M. Corbella L’Observatori de la Producció Audovisual compta amb el suport econòmic de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya © Coberta frontal: Cartells francès i anglès de la pel·lícula Pa negre (dirigida per Agustí Villaronga Riutort), facilitats per l’empresa productora Massa d’Or Produccions, SL, per gentilesa de Maria Lluïsa [Isona] Passola Vidal i del seu equip. © Coberta posterior: Cartells en alfabet ciríl.lic, en anglès i en castellà de la pel.lícula Les aventures de Tadeu Jones (dirigida per Enrique Gato Borregán), facilitats per l’empresa productora Ikiru Films, SL, per gentilesa d’Edmon Roch Colom i del seu equip. © del text i dels quadres: Carles José i Solsona © de l’edició: Observatori de la Producció Audiovisual (grup de recerca UNICA, Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual, de la Universitat Pompeu Fabra) Roc Boronat, 138 08018 Barcelona Primera edició: març del 2015 Dipòsit legal: B 11818-205 ISSN de l’Observatori de la Producció Audiovisual: ISSN 2013-3782 Barcelona, abril del 2015


Nota sobre l’autor Carles José i Solsona (Barcelona; 1947). Economista especialitzat en la indústria i en el comerç cinematogràfic. Autor dels llibres: El sector cinematogràfic a Catalunya: una aproximació quantitativa (Volum 1: Exhibició; Volum 2: Producció i distribució); Tendències de l’exhibició cinematogràfica a Catalunya; Cinema europeu i cinema americà a Espanya; Els cinemes de Catalunya: evolució municipal i comarcal; Producció cinematogràfica de Catalunya. Trets i dimensions; Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011)


ÍNDEX Presentació de l’Honorable Conseller de Cultura Presentació de la UPF Pròleg: Per les lleres dels rius retratats Agraïments

8 12 16 26

CINEMA CATALÀ A EUROPA

Dues vies d’aproximació Criteris, codis i fonts estadístiques Públic europeu del cinema català Classificació per gèneres Producció interna i coproduccions internacionals Correcció de les xifres

31 66 78 130 158 212

Bibliografia i pàgines web consultades

248


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Pròleg de L’Honorable Ferran Mascarell i Canalda CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

8


PRÒLEG

A

mb l’aparició d’aquest Cinema català a Europa, Carles José continua amb el projecte d’analitzar integralment l’explotació del cinema català, que ja havia començat amb la publicació ara fa un any de l’estudi Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011). Si en la seva obra anterior es fixava en els resultats de la nostra cinematografia dins dels mercats català i espanyol, ara situa el focus sobre l’espai continental. Per conèixer l’impacte de la nostra producció cinematogràfica en el mercat europeu, a les pàgines següents s’hi recull informació dels 1.595 llargmetratges cinematogràfics espanyols qualificats a la dècada 2002-2011, dels quals 597 van tenir participació catalana total o parcial. Un cop més, doncs, escau felicitar en Carles José pel seu rigor i professionalitat a l’hora d’oferir-nos unes dades que ens permeten analitzar l’àmbit audiovisual i cinematogràfic de Catalunya. Aquest és un camí en el qual hem d’aprofundir, ja que hem apostat per ser un país amb dades: les necessitem, exhaustives i fiables, per poder actuar sobre la realitat. Les xifres poden semblar fredes quan tractem de qüestions culturals, però són absolutament imprescindibles. Tan sols des del coneixement de detall i des de la precisió de les dades és possible traçar els camins que ens han de dur a superar amb èxit els reptes que tenim plantejats. Desafiaments que hem de saber convertir en oportunitats com la internacionalització de mercats i de públics, sortida natural per al talent català.

9


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Així, doncs, aportacions com Cinema català a Europa ens proporcionen més i millor coneixement sobre l’àmbit de l’audiovisual i, per tant, ens permet albirar les potencialitats d’un sector especialment creatiu i dinàmic a casa nostra. Aquestes referències sòlides d’un camp que per definició es troba en permanent transformació són el que ens permetrà en el futur immediat continuar ocupant col.lectivament un lloc destacat en el mapa mundial de la creativitat i, en conseqüència, en el dels països que saben vincular cultura i progrés.

Ferran Mascarell Conseller de Cultura

10


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Pròleg de Joan M. Corbella i Josep Gifreu OBSERVATORI DE LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL GRUP DE RECERCA ÚNICA (UPF)

MÉS LLUM SOBRE EL CINEMA CATALÀ, EN LA SOCIETAT DEL “BIG DATA”

12


PRÒLEG

L

’estudi de Carles José i Solsona que aquí presentem significa un altre pas endavant en el coneixement de les estructures profundes del cinema català, com ja ho van ser els seus dos treballs anteriors d’aquesta sèrie en cooperació amb l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) de la Universitat Pompeu Fabra. És un pas endavant ja que els dos anteriors [1] indagaven sobre els resultats de les produccions en l’hàbitat més natural del cinema català, l’Estat espanyol, i amb aquest tercer va més enllà en la senda de comptar amb el coneixement més profund i complet sobre un sector cultural clau: veure com es comporta el nostre cinema a l’exterior. I Carles José i Solsona ho fa amb el zel amb què ens té acostumats als destinataris del seu treball, els professionals dels diversos segments i branques d’aquesta indústria, l’administració pública, els professors i estudiants universitaris, i tots els qui tenen un interès per saber més dels números del cinema català. L’autor fa un treball exhaustiu a la recerca i verificació de la dada més petita per assegurar-se que el resultat final sigui veraç i aporti valor als analistes. En una època que els discursos recorren un i altre cop a expressions com “mineria de dades” o, més de moda, “big data”, per a referir-se a la feina d’acumular dades i extreure’n tota la informació possible com a activitat ineludible al segle XXI per al bon govern de les indústries i activitats humanes i socials, Carles José aporta un altre raig de llum per a conèixer millor el nostre cinema, i ho fa amb la paciència, artesania

[1] Producció cinematogràfica de Catalunya. Trets i dimensions i Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011). 13


CINEMA CATALÀ A EUROPA

i personalitat que han caracteritzat tots els seus treballs anteriors. Per això, des de l’OPA estem satisfets de perllongar la cooperació que tan útil està resultant. Per fer aquest estudi, l’autor ha intentat anar molt més enllà de les dades que les àrees que s’ocupen del cinema dins les administracions públiques proporcionen. El treball recull un intent important per moure’s entre balances de pagaments, balances comercials, informació de l’Agència Tributària, de l’ICEX i d’altres estaments públics, en una primer part que perseguia poder arribar a elaborar sèries històriques sobre la balança comercial de la indústria audiovisual catalana i específicament la cinematogràfica i veure l’evolució del seu dèficit o superàvit –en general i amb concreció respecte a Europa-, i també l’evolució de la seva contribució al total espanyol. D’aquesta primera part, que l’autor diu que queda oberta a que d’altres estudiosos puguin treure’n més partit més endavant, ateses les limitacions estadístiques i de definició d’epígrafs que els registres oficials contenen i que han donat els resultats limitats que l’autor expressa (ell en diu decebedors), es passa a la contrastació amb les dades que la federació d’associacions empresarials del sector aporta com a balanç de l’exportació de cinema i televisió espanyols, com a pas previ a la segona part de l’estudi. En la segona part, l’autor torna a tècniques de recopilació exhaustiva de les dades de totes i cadascuna de les pel·lícules catalanes, com va fer en els treballs anteriors d’aquesta sèrie de col·laboracions amb l’OPA. Això li ha suposat aplegar la informació de gairebé sis-cents títols amb participació catalana, destriats sobre els 1.600 que formen la cinematografia espanyola del període 2002-2011, i contrastar les xifres amb les bases de dades internacionals més pertinents (IMBd i Lumière, de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual) per anar depurant l’univers de films a incloure. A partir d’aquí, l’autor ha pogut anar identificant any per any el nombre de títols catalans que han transcendit les fronteres espanyoles i fer així el mapa de l’exhibició a l’exterior al llarg de la sèrie històrica del període de deu anys 2002-2011, amb èmfasi en el pes del cinema català dins el total espanyol, i inventariant tots 14


PRÒLEG

els angles possibles des dels quals observar el fenomen: tant pel que fa al nombre de títols com al públic que hi ha assistit en cada cas, i en relació amb els gèneres principals de la cinematografia i al fet de tractar-se de produccions nacionals o coproduccions. I per si el volum de resultats de la seva anàlisi no fos suficient, Carles José inclou també estadístiques sobre la presència del cinema espanyol (català inclòs) en les televisions de fora de l’Estat espanyol. Si els 159 quadres de l’estudi aporten una informació molt valuosa per entendre aquesta faceta poc coneguda del cinema català i espanyol –el seu rendiment a l’exterior, i sobretot a Europa-, el treball aporta també una altra qualitat: l’autor va consignant una a una totes les decisions que va haver d’anar prenent, tant en l’intent de la primera part com en el treball de mineria de dades de la segona aproximació al tema. D’aquesta manera, a mode de memòria de la recerca, fa més didàctica la presentació, facilita la discussió dels resultats i pot ser útil per a altres analistes i investigadors que algun dia puguin endinsar-se per aquests terrenys de la recerca sobre el cinema. Per aquestes raons, els responsables de l’OPA no podem sinó agrair l’autor per posar a disposició de tots els interessats el resultat de la seva obra, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per haver donat suport a l’edició del treball, i al Departament de la Presidència de la Generalitat, per donar suport econòmic a l’Observatori de la Producció Audiovisual, que amb el conjunt de les seves activitats té per objectiu fomentar el coneixement i el debat sobre la indústria i les seves branques a Catalunya. Joan M. Corbella Josep Gifreu Directors de l’Observatori de la Producció Audiovisual Grup UNICA (Unitat de Recerca en Comunicació Audiovisual) Universitat Pompeu Fabra 15


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Pròleg a CINEMA CATALÀ A EUROPA

PER LES LLERES DELS RIUS RETRATATS

16


PRÒLEG: PER LES LLERES DELS RIUS RETRATATS

I Respira el film en el mirall d’un públic. Joan Brossa i Cuervo

L

’elaboració d’un producte cultural cerca, al capdavall, la trobada i la comunicació amb un públic seduït per les característiques comercials de l’obra, pel seu valor artístic o per les diferents combinacions que es puguin establir entre ambdós elements d’atracció. Dins de l’acolorit ventall d’aquesta mena de productes, la realització d’un llargmetratge cinematogràfic exigeix, per causa de la ingent inversió monetària derivada de la seva producció, l’elaboració d’un curós pla d’explotació que contempli tots els futurs canals de circulació necessaris per tal d’acostar la pel.lícula al seu mercat potencial. Des d’aquesta perspectiva i amb la màxima precisió possible, els productors del film calcularan la dimensió de la resposta esperada a cadascuna de les diferents vies de transmissió. No pas tots els plans d’explotació s’emmotllen en la rigiditat d’un patró universal. La seva elaboració dependrà de les característiques del títol i del tarannà dels seus responsables, sense descurar gens ni mica la recuperació dels diners esmerçats en la seva producció. A cada pel.lícula s’adjudicaran diferents pesos específics a aquells components vinculats a la seva reeixida comercial o bé als aspectes inherents a l’apreuament artístic, al ressò crític o al succés en el seu 17


CINEMA CATALÀ A EUROPA

trànsit pels festivals de cinema. En qualsevol cas, però, es tractarà d’evitar que el film acumuli rovell i polsina a les prestatgeries d’un magatzem o que visqui l’oblidament reclòs a la fondària d’un disc dur. Per contra, l’objectiu perseguit serà la captació del màxim nombre de persones interessades en l’obra —ara ho aconsegueixi amb notòria extensió quantitativa, adés ho assoleixi amb profunda intensitat qualitativa en el marc d’un aplec menys populós— de manera tal que el film respiri en el mirall del públic. Així ens ho recorda el decasíl.lab de Joan Brossa, manllevat de la sextina adreçada al cinema d’Andrei Tarkovski en el seu fulgurant poemari Furgó de cua, on féu reviscolar la modalitat versificadora de l’occità Arnaut Daniel. Escampar-se per les pantalles, bategar-hi en la foscúria, trenar un llaç anònim i alhora individualitzat amb l’espectador són algunes de les volences prioritàries de les pel.lícules quan el seu procés de fabricació ha estat del tot enllestit. Les obres cinematogràfiques respiren, ressusciten, arriben a la seva destinació, cada cop que es reflecteixen a la mirada del públic i —rere aquesta alenada on, amb ben diferents dosis, varietats i qualitats, es barregen sentiments, emocions, reflexions— impulsen la brostada de partícules d’aire nou i vivificant. A mesura que els títols, en el seu itinerari, es propaguen pels locals de projecció o per qualsevol dels canals de difusió de les produccions audiovisuals, aquest aire, mentre dóna vida a les pel.lícules, a l’ensems fa respirar i revifa la indústria que les ha creades. En avançar per aquest camí, el magnetisme de les històries explicades (ara toca dir-ne continguts), agermanat amb la lluïssor de les tasques efectuades pels equips tècnic i artístic, des del mateix moment de la seva estrena a les sales d’exhibició contribueix a fer cristal.litzar, de mantinent o amb trigança, la connexió amb els espectadors. Des d’aleshores, la magnitud de la resposta obtinguda pel llargmetratge en aquest primer aparador —el nivell de la puixança del seu respir en el mi18


PRÒLEG: PER LES LLERES DELS RIUS RETRATATS

rall del públic dels cinemes— contribuirà a eixamplar la respiració del film. Una expansió efectuada, al ritme marcat per les cronologies dels media a cada país on arribi, en els successius espills on, gràcies a les diferents opcions de contemplació de pel.lícules, sigui emmirallat. II Films spectators are quiet vampires. Jim Morrison En decidir l’escomesa d’una recerca sobre la producció cinematogràfica de Catalunya —que és alhora, en esdevenir-ne constant element de contrast, una investigació sobre la collita fílmica de tot Espanya— i d’efectuar-ne l’anàlisi dels components i de les característiques essencials, vaig judicar escaient anar a pams i fragmentar en diversos treballs l’estudi dels resultats d’explotació. Així doncs, el llibre Producció cinematogràfica de Catalunya. Trets i dimensions i el posterior Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011), que revisava, ampliava (del sexenni al decenni) i actualitzava text i quadres del seu predecessor, es concentraren en el mercat de proximitat. Tots dos recolliren, classificaren, examinaren i interpretaren les magnituds d’espectadors i de recaptacions tresorejades pel cinema català durant el parell de lustres resseguits, tant des dels estrictes límits del seu territori immediat com des del conjunt de la geografia espanyola. Rere aquest pas inicial, n’aguaiten d’altres que, al compàs seguit en la seva futura continuació, ens faran avançar i ens permetran d’anar completant en tota la seva plenitud el recompte dels resultats de la nostra cinematografia. L’explotació de pel.lícules a les sales de projecció d’altres països, les quantitats emanades del lloguer o de la venda de les obres cinematogràfiques en suport físic, els accessos a les pel.lícules a través d’Internet i d’altres xarxes de comunicacions electròniques 19


CINEMA CATALÀ A EUROPA

mitjançant sistemes basats en la demanda de l’espectador i les audiències aconseguides pels films durant les seves emissions a les televisions —de pagament o en mode obert— tant a Espanya com a l’estranger són les rutes a explorar. L’aplec de la totalitat de les dades corresponents a la diversitat d’opcions de visionat (ara toca dir-ne finestres) ens facultarà a primfilar la precisió de les anàlisis i a assegurar l’encert del diagnòstic. Com a prossecució de la tasca inaugurada pel duet de llibres precedents, aquesta obra avança una nova passa en la comesa de calcular i de recollir les dimensions de l’exèrcit d’espectadors convocats per les nostres produccions en el seu pelegrinatge pel continent europeu. És una passa que esdevindrà gambada, en un treball venidor, amb la incorporació de les dades d’assistència procedents de la resta del planeta. En l’etapa final del trajecte s’arribarà a la fita desitjada quan s’hi afegeixin les magnituds de públic abocat per cadascuna de les altres opcions de contemplació de pel.lícules. James Douglas Morrison, el mític cantant de The Doors, escrigué a The Lords. Notes on vision que els espectadors de pel.lícules són vampirs callats. O tranquils, si ens acollim a la traducció al castellà del títol del llargmetratge de John Ford sobre el boxador instal.lat en el (fictici) municipi irlandès d’Innisfree. Certament, a l’empara de la fosca nit de la sala, aquests vampirs callats (per bé que no pas sempre, ai las!) xuclen sense treva, en actitud passiva en aparença, les imatges i els sons de les pel.lícules projectades. Poca estona abans, però, han decidit, de manera activa, d’anar al cinema i d’exercir la seva sobirania com a consumidors triant la pel.lícula desitjada i comprant la localitat corresponent a la sala exhibidora on es projecta. De l’acumulació d’aquestes decisions, de l’addició de les adquisicions d’entrades a les taquilles de les sales dels cinemes, hem obtingut el material que ens ha permès de conformar, de modelar, d’estructurar i, comptat i debatut, de construir el treball prologat en aquests paràgrafs. 20


PRÒLEG: PER LES LLERES DELS RIUS RETRATATS

Després d’un acostament (una atansada que la pràctica ha revelat ben poc productiva) a les grans magnituds de la balança de pagaments, el present treball s’ha encarrerat cap a l’anàlisi del volum d’espectadors congregat pel cinema català (i pel conjunt dels llargmetratges espanyols) en terres europees. En harmònica lligança amb l’antecedent parell d’obres, en l’esfera temporal s’ha tornat a recórrer la trajectòria de la producció cinematogràfica en el decenni 2002-2011, mentre que, en el marc espacial, l’àmbit d’exploració, fins a hores d’ara circumscrit a la pell de brau, ha transcendit els seus límits. Aquesta sortida a l’exterior, mitjançant l’espargiment pel Vell Continent, ha propiciat l’examen dels 28 membres actuals de la Unió Europea amb l’afegitó d’onze països extracomunitaris. L’aplec, tria i garbellament de les informacions corresponents a les 1.595 pel. lícules espanyoles de la dècada —de les quals 597 comptaren amb participació total o parcial de productores catalanes— ha estat la deu seminal i nutrícia que ha fet néixer i créixer les seccions d’aquest llibre. Les pàgines inicials mostren i analitzen el volum d’espectadors agabellats a cada país europeu (efectuant-ne també l’agregació per grans territoris), alhora que examinen la desigualtat i la concentració dels resultats de les pel.lícules al capdavall del seu periple per les sales de cinema. Tot seguit, la classificació per gèneres, la separació de la producció purament interna i de les coproduccions internacionals i la correcció de les xifres dels títols participats per productores catalanes en funció del grau de propietat per part d’aquestes empreses completen les facetes contemplades per l’obra. Havent donat aquest nou pas caldrà apressar-se ara, amb tossuderia i sense demorança, a fer la recollida dels materials necessaris per anar confegint, examinant i interpretant les peces que ens manquen fins a perfer, sense bandejar-ne cap opció, el retaule dels resultats d’explotació del nostre cinema parant particular atenció al precís i minuciós traç dels seus diversos canals d’abocada.

21


CINEMA CATALÀ A EUROPA

III Escolteu-me un moment (cada segon que passa és un segon perdut, i ja n’hem perduts massa). Francesc Vallverdú i Canes Des del mateix moment en què —dies fa que se’n compliren els trenta anys— vaig ensenderar-me pels poc calcigats viarons de les recerques en el camp de l’economia de l’audiovisual, la meva dèria consistí a recollir tota la informació que em resultés factible de salvar de la desconeixença o de l’oblit per tal de bastir una base de dades estadístiques comprensiva de les diferents i nombroses facetes de la nostra indústria i del nostre comerç cinematogràfics. Anys més tard, en l’avinentesa de la presentació d’un treball de recerca sobre cinema per part de Xavier Bru de Sala i Castells, aquesta convicció es refermà amb els mots de l’autor de La fi del fil sobre la necessitat de moblar el país, d’emplenar-ne les estances freturants d’un mobiliari que, per la seva beutat o pel seu caràcter utilós, faci servei als seus habitants o als seus visitants ocasionals. Amb la present investigació s’intenta de conèixer amb la màxima meticulositat —i ens ve aquí a tomb el títol de la primera novel.la de Michel Thomas, literàriament conegut com a Michel Houellebecq— l’extensió de l’àmbit de la lluita. I de conèixer-lo en dues de les accepcions de la paraula extensió. En primer lloc, en el sentit de porció d’espai i, en segon terme, des de la interpretació del mot com l’acció d’estendre, tot augmentant l’amplitud o la llargària d’una cosa. Des d’ambdós vessants s’ha laborat, tant per esbrinar minuciosament les característiques del terreny i per fer-ne l’exacte amidament com per aconseguir, tot conquerint-ne noves i valuoses feixes, l’ampliació del camp de batalla. Amb l’esperança que la saviesa acumulada sobre les seves fortituds i les seves febleses incrementi, en el combat quotidià contra les maltempsades, el nombre i la transcendència de les victòries i minimitzi l’impacte de les desfetes a endurar. 22


PRÒLEG: PER LES LLERES DELS RIUS RETRATATS

D’idèntica manera i amb equiparable esforç que en el cas d’altres activitats econòmiques —ara siguin de l’agricultura, ara pertanyin a la indústria, ara sojornin entre la variada gamma dels serveis— el sector audiovisual hauria d’adollar temps, energies i recursos al profund coneixement de la seva realitat. Certament, la pràctica diària dels professionals els permet de detectar–ne un apreciable manat d’aspectes, però la recerca i l’estudi ens confirmen (o no) les impressions prèvies, en mesuren el grau d’intensitat, n’albiren les tendències i aconsegueixen també d’extreure a la superfície aspectes fins aleshores ignorats. No invertir temps en la coneixença del nostre sector implica malbaratar oportunitats i també malmetre l’eficiència de les actuacions. Per dissort, la indústria i el comerç cinematogràfics, tant a Catalunya com a tot Espanya, no han parat gaire atenció al parell de versos del poeta barceloní, pertanyents a Com llances, que presideixen aquesta secció del proemi i arrelen alhora en la llunyedana admonició d’Ausiàs March (“No sabeu prou si lexau temps fugir, / e temps perdut no pot ésser cobrat”). De poc ens ha servit el vorer exemple dels francesos, que des del seu CNC (Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée) esbomben, amb vigorós ritme any rere any, útils i interessants estudis sobre molt diferents aspectes de la cinematografia gal.la. En el nostre cas hem depès, quan han pogut exercitar-la, de l’aïllada i volenterosa dedicació de persones i d’entitats conscients de la necessitat d’explorar a consciència el territori i de dibuixar-ne un nítid mapa, sense clapes, ni esborrancs, ni zones reproduïdes només amb la intuïció. En diverses ocasions he defensat —i, caparrut com sóc, persistiré a preconitzar-la— la col.laboració entre el sector, les administracions públiques i les universitats. Mitjançant el junyent de l’experiència dels professionals i de les informacions sobre les seves empreses o tocant a les seves produccions, de la documentació sebollida als lligalls, a les carpetes o als ordinadors de les administracions i de l’habitud, la destresa i l’enginy en la investigació que forneixen els departaments universitaris poden obrir-se 23


CINEMA CATALÀ A EUROPA

fecundes vies de recerca. D’aquest aliatge de voluntats i de recursos podran forjarse treballs que analitzin, des d’una posició no implicada en la matèria estudiada, les qüestions amoïnoses per als agents dels sectors públic i privat. En el nostre cas i per segona vegada, després de l’experiència amb el precedent llibre Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011), s’ha produït la feliç conjunció dels tres elements, tot repetint el seu paper les mateixes entitats que aleshores intervingueren. Des de la indústria de la producció, APIC (Associació de Productors Independents de Catalunya) m’encomanà la prossecució de la meva taleia tot avaluant la magnitud de l’empremta que el nostre cinema ha deixat en el transcurs de la seva passejada per Europa. Des del Departament de Cultura s’ha efectuat la maquetació del llibre i la seva conversió en obra digital, per tal d’assegurar-ne la màxima difusió possible. I des de la Universitat Pompeu Fabra, a través de l’Observatori de la Producció Audiovisual, s’ha ofert, amb agradívol entusiasme, una cooperació ja esdevinguda tradició per tal de convertir, sota els seus auspicis, el projecte inicial en el llibre que el lector té ara a les mans (o a la pantalla). Val a desitjar que aquesta comunitat de coresforços hagi contribuït, en el terreny explorat per aquests fulls, a conèixer més pregonament i a mesurar amb rigor —i aquí torna a venir a propòsit el títol d’una altra novel.la, en aquest cas la cinquena, del polèmic escriptor francès— el mapa i el territori. IV A veces voy al cine, que es como un río pero retratado. Blas de Otero Muñoz Havent conclòs aquesta segona etapa del projecte, després de rastrejar, títol a títol i país a país, la itinerància dels nostres llargmetratges per les viles del continent europeu, resta encara un llong camí d’avançada per la resta de cinemes del planeta en primer lloc i, després, per les diferents modalitats que permetin, a tot 24


PRÒLEG: PER LES LLERES DELS RIUS RETRATATS

el món, el visionat de la cinematografia catalana. Tot recollint el símil del poeta bilbaí, en aquestes pàgines hem recorregut, en endinsar-nos per les lleres dels rius retratats, els trajectes de la nostra producció fílmica en la seva esbarriada per Europa i hem mesurat les dimensions del públic que formà el mirall que ha fet respirar les seves viatgeres aigües. En aquest camí, el coneixement i la mesura de la realitat circumdant han estat fites essencials de la nostra perquisició. Val a subratllar que no és pas deler d’aquestes recerques encotillar-se només en el copiós amuntegament d’estadístiques més o menys precioses. En darrera instància, se’n realitza l’acumulació amb el desig que aquest esplet de dades —en fer-nos avinent d’apamar millor la superfície i la densitat del territori i de revelar-nos-en els avantatges aprofitables i els entrebancs dels quals caldrà escapolir-se o desempallegar-se— afavoreixi que els flums retratats es disseminin arreu. Que serpegin amb intensa energia tot obrint noves i amples lleres per estendre el seu curs al llarg d’una travessia fluent i cabalosa. De cara al futur ens conhortarà de saber que la potencial utilitat d’aquest treball, en coadjuvar a termenar millor els trets del camp d’actuació, ajudi als professionals i a les Administracions a la millorança de l’encert en les seves decisions i actuacions i al disseny de fórmules eficients de vigorització del sector. Tant de bo que, dins i fora de les nostres fronteres, facilitin una dilatada respiració del cinema català en el mirall del seu públic!. Val a esperar i a desitjar que coneixement del terreny i aplicació de mesures adequades adollin pels dominis del cinema català impetuosos corrents enfortidors. Unes aigües que, en ser abocades als rius retratats, facin possible en el nostre territori de la producció fílmica que no triguem a veure —tot enllaçant amb una altra línia del poema d’on s’ha esqueixat el vers capdavanter del present liminar— com “l’aigua rega el cine amb una altra aigua”. Carles José i Solsona 25


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Agraïments CINEMA CATALÀ A EUROPA

26


AGRAÏMENTS

Agraïments Ab nou cor et ab nou talen Ab nou saber et ab nou sen Et ab nou bel captenemen Raimbaut d’Aurenja

T

ot seguint el mestratge del trobador provençal, he intentat de fer aquest llibre amb cor, desig, saber, sentit i capteniment nous. Amb tots ells vull regraciar les amables, diligents i generoses contribucions de les persones i de les entitats que m’han donat suport en aquesta comesa. A l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel, per regalar-nos un reconfortant oasi d’informació que ben sovint sadolla l’assedegada recerca de dades per part dels professionals i dels investigadors. Per la seva esplèndida tasca, extensa en els temes tractats i venturosament dilatada en el temps, sense la qual treballs com aquest no haurien pogut confegir-se mai. n

A l’Observatori de la Producció Audiovisual, de la Universitat Pompeu Fabra, per la seva reiteració a confiar en la meva persona i per donar acollença, visibilitat i escampada als meus treballs, després d’esperonar-ne l’elaboració i de contribuir sense defallença a la seva publicació. Amb aquesta entitat tinc contret un deute de gratitud en el qual Joan Maria Corbella i Cordomí i Josep Gifreu i Pinsach ocupen una posició preeminent. n

27


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Al Departament de Cultura, a través de l’ICEC, per fer possible la publicació i la difusió d’aquest llibre, una tasca que la mestria de Cristina Jiménez Batista, de Laura Rafegas Rossell i de Lurdes Rego Martínez acompleix amb enlluernadora eficiència, tot maquetant el llibre i donant-li definitiva forma en la seva versió digital. D’altra banda em plau d’agrair també el suport donat a aquest treball, des que tingueren notícia de la seva gestació, per Marc Lòpez Ribes i per Jordi Sellas i Ferrés, alhora que consignar un cop més la meva reconeixença —un regraciament que ja abasta un bon feix d’anys— a Maria Dolors Clemente Lucas, Cristina Gómez Lacueva, Ignasi Llorens Caralt, Blanca Piulats Barberà i Maria Jesús Sànchez Fernàndez per les seves puntuals (i pacients) respostes als meus interrogants sobre les pel.lícules integrants de les collites fílmiques de les diferents anyades. Aquesta relació s’eixampla amb l’agraïment a Gemma Barberan Bergós i a Montserrat Cosialls Vivó per l’eficaç i sol.lícita ajuda que em procuraren a l’hora d’efectuar el triatge de la base de dades sobre espectadors a Europa. n

A APIC (Associació de Productors Independents de Catalunya), per la seva fe en la necessitat de la recerca, per encomanar-me l’elaboració d’aquest estudi, tot perllongant la tasca iniciada amb el llibre Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011), i per creure, tal com jo ho faig, en la col.laboració entre indústria, sector públic i universitats. n

A Ezequiel Francesc Baró Tomàs i a Xavier Cubeles Bonet, per orientar-me sàviament en el meu tentinejant vagareig pels envitricolls de la balança de pagaments i pels entenimentats i valuosos suggeriments que em regalaren quan elaborava el meu llibre. A Fortunato Frías González, pels seus assenyats comentaris sobre el meu text i per la utilitat de les seves indicacions. n

A les empreses de producció Massa d’Or Produccions, SL, i Ikiru Films, SL —i als seus respectius representants (Isona Passola Vidal i Edmon Roch Colom) i equips humans—, que gentilment i amb prestesa em facilitaren el material i el permís de reproducció de les fotografies que il.lustren les cobertes frontal i posterior d’aquesta obra. n

28


CINEMA CATALÀ A EUROPA

CINEMA CATALÀ A EUROPA

A Fina, mirall on respiro. A Aida, Martina, Daniela i Miquel, amb l’esper anhelós que mai no deixin de solcar, sense treva ni fadiga, els corrents fascinants dels rius retratats.

30


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Dues vies d’aproximació

A

ra en el procés d’elaboració d’estudis econòmics, adés en la confecció de sèries estadístiques, l’acostament a les dimensions de la nostra indústria i del nostre comerç cinematogràfic ha concentrat habitualment el seu focus d’atenció en el mercat interior. El nombre d’empreses en funcionament i el seu grau d’activitat, el volum de producció de pel.lícules, la significació de la coproducció interna, les dades sobre públic i recaptacions, repartides per les diferents branques sectorials (producció, distribució o exhibició) o per àmbits territorials (tot Espanya, comunitats autònomes o províncies), les xifres d’estrenes i de rodatges, el nombre de sessions de projecció o de còpies a disposició del parc de sales, les quanties obtingudes mitjançant els ajuts públics i les magnituds dels costos dels films han estat els camps de treball sovintejats a l’hora de l’aplec de dades o de les recerques analítiques. Les mirades a l’exterior han resseguit la incidència de la producció fílmica dels diferents països en el nostre mercat intern, la composició i pes específic que hi han tingut les coproduccions internacionals o la trajectòria de les nostres obres cinematogràfiques pels certàmens estrangers [1], però d’altres

[1] El catàleg anual Cine español, de l’ICAA, recollia —en la seva edició en paper que es perllongà fins a l’any 2008— una secció que inventariava el pas de les nostres pel.lícules de curta i de llarga durada pels festivals i per les setmanes de cinema del planeta. La seva versió electrònica, inaugurada amb la informació corresponent a l’exercici 2009, prescindí d’aquesta secció, que ja no ha tornat a aparèixer en els volums posteriors. En el millor dels casos, a les fitxes individuals dels films en el web de l’Instituto es pot trobar notícia del pas de la producció per certàmens, però només d’aquells en què l’obra hagi estat guardonada. 31


CINEMA CATALÀ A EUROPA

menes d’aproximació, ben necessàries a l’hora de conèixer en tota la seva dimensió la potència i l’impacte de la nostra cinematografia, han estat poc sovint efectuades i, quan s’han realitzat, s’ha tractat de ràpides i succintes llambregades a la situació. Si els plans d’explotació d’una pel.lícula —en un món que ja no pot aillar-se en el limitat clos que circueixen les pròpies fronteres— han de considerar, en el moment de plantejar-se la rendibilitat del projecte, el corrent dinerari que en el futur adollarà l’obra en el seu periple per l’estranger, de la mateixa manera l’estudi dels resultats obtinguts per la producció cinematogràfica d’un país restarà clarament incomplet si no inclou les xifres subministrades pels mercats exteriors. A l’hora d’intentar obtenir aquestes dades, tot cercant una visió completa de la fortitud i de l’abast de la nostra indústria, dues vies s’obren als investigadors, per bé que aquest parell de camins està condicionat tant per la manca d’abundor de fonts informatives com per les dificultats d’accedir-hi en alguns casos. Tal com succeeix en l’intent de mesurar el volum d’inversió cinematogràfica i la seva quota de participació en el producte interior d’una economia [2], l’apropament a les dimensions que els mercats exteriors representen per a la nostra cinematografia pot realitzarse des de l’enlairat panorama que forneixen les dades de caire macroeconòmic de la comptabilitat nacional i del comerç internacional o bé, descendint arran de terra, des del contacte directe amb totes les pel.lícules, mitjançant l’agregació de les dades que es destil.lin a rampeu de cada llargmetratge. En endinsar-nos per la primera via, la nostra cerca de documentació —en el terreny de les investigacions o en els paratges estadístics— no ha reeixit a trobar

[2] Tocant a aquesta qüestió poden resultar útils les consideracions fetes en el capítol Costos dels llargmetratges (pàgines 119 a 143) del nostre precedent treball Producció cinematogràfica de Catalunya. Trets i dimensions. En la seva posterior revisió, ampliació i actualització, anomenada Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011), el capítol és a les pàgines 148 a 176. 32


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

un aplec informatiu tocant a tot Europa (el nostre espai d’interès als efectes del present estudi) o, com a mínim, a la Unió Europea [3] i ha procurat migrades recompenses al treball d’escorcoll informatiu en els diferents països del continent [4]. No millora gens la situació quan limitem el nostre recull a tot Espanya o només a Catalunya; en ambdós casos trobem treballs que visiten el territori més extens de les indústries culturals [5] o que només s’acosten al nostre

[3] L’abundosa informació que tresoregen els Annuaires de l’OEA (Observatoire Européen de l’Audiovisuel) no inclou el sector exterior. De tota manera, val a fer ressortir publicacions de l’Observatori que han estudiat la circulació internacional de les pel.lícules. Es tracta dels treballs d’André Lange i Susan Newton-Baudais, The distribution of European and third country films in the European Union market; de Susan Newton-Baudais, La circulation des films européens hors marchés nationaux; de Martin Kanzler, Susan Newton-Baudais i André Lange, The circulation of European co-productions and entirely national films in Europe 2001-2007; i de Martin Kanzler, Theatrical export of European films in 2010. En el terreny molt més acotat del cinema infantil ressurten dues obres escrites conjuntament per Martin Kanzler i per Susan Newton-Baudais; es tracta de The theatrical circulation of European live action children’s films in Europe 2000 to 2008 i de The theatrical circulation of European children’s films. [4] Recollim d’Itàlia la publicació de l’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali), L’export di cinema italiano 2006-2010, elaborada per Federica d’Urso i Francesca Palleschi, i del Regne Unit, Statistical Yearbook, del British Film Institute (BFI), que en el capítol 6 de l’exemplar corresponent a l’any 2014 analitza l’impacte internacional de les pel.lícules del Regne Unit, mentre que en el 21 recull les dades de les importacions i de les exportacions cinematogràfiques de 1995 a 2012. La informació més completa, però, es troba a França, on el Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée (CNC), dins de la magnífica i àmplia tasca de subministrament de dades i d’elaboració d’estudis que realitza, publica anualment, des del 2004, els informes L’exportation des films français i L’exportation des programmes audiovisuels français à l’étranger. Cal, a més a més, registrar l’existència de l’informe Les exportations de programmes audiovisuels français, diagnostic et propositions, que Eric Moniot presentà el juliol del 2005 per encàrrec del CNC. [5] En aquest terreny resulten interessants les aportacions fetes per Víctor Fernández Blanco a Evolución del gasto en política cultural: una aproximación i el llibre El comercio exterior de los servicios culturales españoles en el marco de la OCDE, de José Ramón Lasuén Sancho, Blanca Olmedillas Blanco i José Luis Zofío Prieto. A Catalunya cal fer ressortir el valuós article Fluxos econòmics internacionals de Catalunya en activitats culturals, de Xavier Cubeles Bonet, i val a afegir-hi el text de Sergi Bo i Gudiol, Magnituds, distribució i pautes evolutives del comerç internacional de béns i serveis culturals. 33


CINEMA CATALÀ A EUROPA

comerç exterior cinematogràfic de manera tangencial o senzillament fugaç [6]. La balança de pagaments Atès que la recol.lecció d’informes no ens ha procurat els fruits que delejàvem, caldrà encarrerar-se cap a les fonts originals que adollen la informació essencial sobre el comerç exterior d’un país i que es troben a la seva balança de pagaments. A Espanya, aquest estat que resumeix les transaccions econòmiques entre residents i no residents durant un període determinat l’elabora el Banco de España, tot executant

[6] Fa gairebé quatre dècades, Antonio Cuevas Puente dedicava una secció del seu llibre Economía cinematográfica. La producción y el comercio de películas als mercats internacionals i a l’exportació cinematogràfica. A principis dels anys vuitanta, a l’edició mensual de la revista Información Comercial Española apareixia l’article Cine y televisión en la exportación española, d’Ángel Vizoso Mozo, que es complementaria, un bienni després i a l’edició setmanal de la publicació, amb La exportación de películas españolas en 1980 y 1981, aportació que José Luis Sanz Benito perllongà, en el mateix setmanari, amb La exportación del cine español en 1982. Posteriorment, en el seu llibre El futuro del audiovisual en España. Las transformaciones en el nuevo marco europeo, José María Álvarez Monzoncillo i Jean Luc Iwens realitzaren estimacions del dèficit de la balança comercial en el quadrienni 1986-1989, prenent com a base de càlcul la recaptació a Espanya de les pel.lícules estrangeres. Alguns anys més tard, en el 2001, l’informe La producción audiovisual española ante el reto de la internacionalización, de la consultora Prodescón, dedicà uns fulls al sector exterior. Pel seu costat, l’estudi d’Antonio Saura Medrano i Raúl de Mora Jiménez, La presencia del cine español en el mercado internacional i, d’altra banda, el fulletó El cine español en el mercado internacional 2012, de FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles) transitaren les diferents senderes de la internacionalització, amb esporàdiques incursions en el comerç exterior. En qualsevol cas, l’estudi de l’ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), El sector cinematográfico y audiovisual en España a principios del siglo XXI: Datos y hechos, es revela el treball que, tot i el moderat gruix de fulls (pàgines 77 a 89) que hi esmerça, ens ofereix el recorregut més ben estructurat, complet i il.lustratiu entre la tria d’informes que ens ha abocat la nostra perquisició. És força apreciable també la tasca realitzada per l’Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) en les sortides anuals del seu Panorama Audiovisual, que informa de les emissions a l’estranger de les pel.lícules espanyoles, lliura dades tocant al cinema espanyol en el món i que dedicà la seva secció de dossier del volum de l’any 2010 a La internacionalización de un proyecto. El éxito de una obra audiovisual. Pel que fa a Catalunya i en matèria d’internacionalització del nostre cinema, val a afegir a aquest inventari el llibre de Marc Subias Pujadas i de Carmina Crusafon Baqués, L’audiovisual en l’escenari global: Perspectives per a Catalunya, i l’informe Analysis and recommendations for an international positioning of the Catalan films industry, confegit per la consultora Peacefulfish. Quant a l’autor del present treball, intenta en aquest llibre d’eixamplar el coneixement del territori del comerç exterior fílmic de Catalunya enllà de la ben modesta parcel.la que li dedicà, trenta anys enrere i en l’avinentesa de la seva primera immersió en l’estudi de la indústria i del comerç del nostre cinema, en el segon volum d’El sector cinematogràfic a Catalunya: una aproximació quantitativa. 34


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

la tasca que li encomana el Plan Estadístico Nacional [7] alhora que seguint en la seva elaboració les directrius que estableix l’International Monetary Fund (IFM) a la cinquena edició del seu Balance of payments manual [8] i cristal.litzant-ne el resultat a la seva publicació anual [9] Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España. L’examen de l’estructura de la balança de pagaments [10] revela que aquest document comptable està integrat per tres grans rúbriques: el compte corrent, el compte de capital i el compte financer. Al seu torn, la primera d’elles resulta de

[7] La seva versió més recent correspon al text contingut en el Reial Decret 1658/2012, de 7 de desembre, que aprovà el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 i que tingué el seu desenvolupament en el Reial Decret 1085/2014, de 19 de desembre, que aprovà el Programa anual 2015 d’aquell pla quadriennal. Dins d’aquest pla, l’operació estadística 6476 (en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 fou la 5860) s’adjudica al Banco de España i correspon a la balança de pagaments i la posició d’inversió internacional. La seva equivalència a l’Inventari d’Operacions Estadístiques (IOE), de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), és el codi IOE 37142. La informació sobre aquest inventari i el repertori d’operacions estadístiques es localitza a http://www.ine.es/ine/ioe. [8] La cinquena edició és en vigor des de 1993 i abasta tots els exercicis resseguits en aquest treball. En el 2009 fou publicada la sisena edició, que la Unió Europea —i consegüentment el Banco de España— començarà a aplicar en el 2014, de manera que el sistema d’informació per a la construcció de la balança de pagaments espanyola experimentarà en el futur variacions sensibles, alhora que canvis metodològics i de presentació. [9] Aquesta informació anual sobre la balança de pagaments a Espanya contrasta amb Catalunya, puix que —atès que no s’hi elabora la balança de pagaments— cal fer cap als esparsos apropaments a la documentació comptable que reculli les transaccions econòmiques entre el nostre país i la resta del planeta. Des de la llunyedana publicació de l’aportació seminal en aquest terreny que fou L’aptitud financera de Catalunya. La balança catalana de pagaments, de Jacint Ros Hombravella i Antoni Montserrat Solé, el llibre Els fluxos econòmics de Catalunya amb la resta d’Espanya i la resta del món. La balança de pagaments de Catalunya 1975, d’Antoni Castells Oliveres i de Martí Parellada Sabata, i l’obra col.lectiva La balança de pagaments de Catalunya. Una aproximació als fluxos econòmics amb la resta de l’Espanya i l’estranger (1993-1994) han prosseguit, eixamplant-la i aprofundint-la, aquella tasca inicial. [10] A la publicació The system of macroeconomic accounts statistics. An overview, del Fons Monetari Internacional, poden trobar-se explicacions (pàgines 46 a 60) tocant a la metodologia utilitzada i als continguts de les diferents subbalances. 35


CINEMA CATALÀ A EUROPA

l’agregació de quatre blocs: béns, serveis, rendes i transferències corrents. La balança de béns o balança comercial aplega les exportacions i les importacions de mercaderies (tant si creuen les fronteres del país com si el seu comerç s’efectua sense moviment físic); la balança de serveis computa, en el sentit en què s’efectuïn, les transaccions de serveis i es reparteixen entre la parcel.la de turisme i viatges i l’apartat d’altres serveis (que convoca deu famílies: transports; comunicacions; construcció; assegurances; serveis financers; serveis informàtics i d’informació; serveis prestats a les empreses; serveis personals, culturals i recreatius; serveis governamentals; i royalties i rendes de la propietat immaterial). El capítol de rendes aplega les remuneracions brutes dels treballadors i les rendes derivades dels actius financers i el compte corrent es completa amb el compte de transferències corrents, on nien, entre d’altres partides, les remeses dels emigrants.

Quadre 1. Balança de pagaments d’Espanya (2000-2012): balances corrent i de capital (en milions d’euros) Balança comercial

Serveis

Rendes

Any

Ingressos

Pagaments

Ingressos

Pagaments

Ingressos

Pagaments

2000

126.070

163.848

58.407

34.163

16.321

25.307

2001

131.702

168.099

65.111

37.980

22.156

33.034

2002

134.816

171.326

63.523

40.914

22.288

34.589

2003

139.754

179.593

65.689

42.389

24.061

34.456

2004

148.967

202.627

69.355

47.602

27.299

39.439

2005

157.978

226.581

76.247

54.008

31.870

48.974

2006

175.808

259.054

84.761

62.525

47.701

68.500

2007

192.685

283.801

93.306

70.255

57.961

88.016

2008

193.007

278.601

97.651

71.861

53.050

88.533

2009

164.083

205.693

88.754

63.722

45.338

71.269

2010

193.989

242.161

94.149

66.109

46.373

66.306

2011

221.644

263.975

103.067

68.437

43.209

68.921

2012

231.010

256.809

107.222

70.110

37.085

55.674

Total

2.211.513

2.902.168

1.067.242

730.075

474.712

723.018

Font : Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España, del Banco de España (anuaris dels diversos exercicis de la sèrie).

36


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

El segment ocupat pel compte de capital conté, d’una banda, les transferències de capital i, d’altre costat, l’adquisició i la disposició d’actius no financers no produïts, que inclouen la compravenda de terres o de subsòl i les transaccions d’intangibles (marques registrades, patents, concessions, drets d’autor, arrendaments, ...); l’addició del compte corrent i del compte de capital (quadre 1) ens assabenta de la capacitat —o bé de l’exigència— de finançament de l’economia. Finalment, la tercera rúbrica, que correspon al compte financer, congrega les inversions directes, les inversions en cartera, els derivats financers, d’altres inversions (préstecs i dipòsits no inclosos en els altres apartats) i la variació de reserves. Pel que fa a la posició d’inversió internacional, que ens subministra tots els anys el Banco de España en aplec amb la balança de pagaments, ens mostra el valor, en un moment concret, de les tinences d’actius i de passius financers enfront l’exterior.

Transferències

Balança corrent

Balança de capital

B corrent + B capital

Ingressos

Pagaments

Ingressos

Pagaments

Ingressos

Pagaments

Ingressos

Pagaments

12.415

10.887

213.213

234.205

6.278

1.098

219.492

235.303

13.982

12.184

232.951

251.297

6.566

1.000

239.517

252.297

14.328

11.941

234.955

258.770

8.594

932

243.549

259.702

14.869

15.412

244.374

271.850

9.649

1.484

254.023

273.334

16.244

16.362

261.866

306.030

9.392

964

271.258

306.994

16.403

19.796

282.498

349.358

9.081

901

291.579

350.259

17.057

23.560

325.327

413.640

7.646

1.452

332.973

415.091

18.531

25.677

362.483

467.749

6.419

1.843

368.902

469.592

17.352

26.741

361.060

465.736

6.892

1.417

367.952

467.153

18.152

26.182

316.327

366.866

6.478

2.254

322.805

369.120

18.215

25.112

352.726

399.689

7.934

1.645

360.660

401.333

19.652

26.025

387.572

427.359

7.183

1.712

394.755

429.071

20.492

24.483

395.808

407.076

7.954

1.366

403.763

408.442

217.692

264.362

3.971.160

4.619.625

100.066

18.068

4.071.228

4.637.691

37


CINEMA CATALÀ A EUROPA

La recerca de dades estadístiques que puguin convenir als objectius del nostre treball ens ha abocat, d’una banda i dins de la balança visible [11], les magnituds de les exportacions i de les importacions referents al conjunt de sectors que integren l’activitat econòmica i, d’altre costat i tocant al compte de serveis, les xifres relatives a aquells que corresponen al sector audiovisual. En el primer grup, l’endinsament per les contrades de la balança comercial comporta l’apregonament en l’estadística del comerç exterior d’Espanya [12] elaborada pel Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que té encomanada aquesta comesa [13]. Les dades que ens procura flueixen del junyent de dos cabals informatius totalment diferenciats en funció de la pertinença o no a la Unió Europea dels països amb els quals s’efectuen les operacions comercials. Quant al comerç intracomunitari, puix que les formalitats duaneres desaparegueren pel mes de [11] Hom anomena així la balança comercial per contraposició a la balança invisible, integrada per les altres tres partides (serveis, rendes i transferències corrents) que, aplegades amb la primera, constitueixen la balança per compte corrent. [12] Els diferents tipus d’estadístiques de comerç exterior (sèries de dades, anuari) que crea l’AEAT es poden obtenir a http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_ Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Estadisticas.shtml, mentre que l’accés als seus informes mensuals sobre comerç exterior es fa a http://www. agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_ estadisticas_tributarias/Estadisticas/Estadisticas.shtml. [13] En relació als interessos del present estudi, el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 adjudica a l’AEAT quatre operacions estadístiques. Es tracta de les operacions 6225 (Estadística d’intercanvi de béns entre Estats de la Unió Europea [Llindars d’exempció]), 6226 (Estadística d’intercanvi de béns entre Estats de la Unió Europea [Dessota els llindars d’exempció]), 6227 (Estadística de comerç extracomunitari) i 6228 (Estadística del Comerç Exterior de les Comunitats Autònomes). La seva equivalència a l’Inventari d’Operacions Estadístiques correspon, respectivament, als codis 32021, 32022, 32023 i 32024. En relació a Catalunya, també hi ha establert un instrument de col.laboració entre la Generalitat i les institucions públiques i privades, que, en la seva versió actualment vigent, obeeix la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014. El pla és objecte d’aplicacions concretes per a cada exercici, essent-ne la més recent aquella que és regulada pel Decret 165/2014, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el programa anual d’actuació estadística per a l’any 2015. L’estadística del comerç amb l’estranger (codi 17 01 01) s’hi encarrega a l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), que es nodreix de les dades de l’AEAT. 38


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

gener de l’any 1993 amb la supressió dels controls a la circulació de mercaderies i l’establiment d’un únic territori sense fronteres, a l’hora de voler arreplegar les dades del comerç exterior el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea decidiren [14] —a les envistes del subministrament d’informació estadística sobre expedicions i arribades de mercaderies comunitàries que no siguin objecte d’un Document Únic Administratiu (DUA) amb finalitats duaneres o fiscals— d’implantar un procediment específic de recollida de dades anomenat “sistema Intrastat”. El mecanisme fou posteriorment traslladat al marc normatiu espanyol [15] i els fruits de la seva aplicació són recollits periòdicament per l’AEAT a l’Estadística d’intercanvi de béns entre Estats de la Unió Europea. En relació a l’altre canal informatiu, les xifres referents als intercanvis amb tercers països són aplegades per l’agència a l’Estadística de comerç extracomunitari, que fa servir el DUA [16] com a base d’informació. Quatre modalitats de classificació La informació que procuren aquestes estadístiques ha estat ajustada a la Nomenclatura Combinada i als codis aranzelaris TARIC (TARifa Integrada Comuni-

[14] Mitjançant la Resolució (CE) nº 638/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de 2004 sobre les estadístiques comunitàries d’intercanvis de béns entre Estats membres i per la qual es deroga el Reglament (CEE) nº 3330/91 del Consell. [15] La resolució de 27 de gener de 2009, de la presidència de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria, per a l’elaboració de les estadístiques d’intercanvis de béns entre Estats membres (sistema Intrastat) adoptà a Espanya les instruccions d’aplicació de les normes comunitàries relatives a la resolució indicada a la nota precedent. [16] Els articles 59 a 68 del Codi Duaner Comunitari —aprovat mitjançant el Reglament (CEE) nº 2913/92 del Consell de les Comunitats Europees de 12 d’octubre de 1992— establiren i regularen les declaracions a duana. El procediment fou desenvolupat en el setè títol (articles 198 a 238) del Reglament (CEE) nº 2454/93 de la Comissió de 2 de juliol de 1993 que fixa determinades disposicions d’aplicació del Codi Duaner Comunitari. La translació a Espanya es regeix per la Resolució de 27 de juny de 2012, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria, que recull les instruccions per a la formalització del Document Únic Administratiu (DUA). 39


CINEMA CATALÀ A EUROPA

tària) [17] i a les seves actualitzacions periòdiques [18], alhora que escaientment circumscrita a la catalogació geogràfica establerta per la nomenclatura de països i de territoris [19]. Atès que diverses entitats (Secretaría de Estado de Comercio; ICEX; Consell Superior de Cambres de Comerç), tot nodrint-se de les xifres de l’AEAT, han construït bases de dades de comerç exterior [20] que fan avinent la cerca d’informació no pas únicament per data, producte, país o àmbit territorial dins d’Espanya, sinó també mitjançant diferents modalitats —amb els seus respectius codis— de classificació de béns o d’activitats econòmiques (ICEX; CNAE-2009; CUCI; TARIC), se’ns

[17] El Reglament (CEE) nº 2658/87 del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú, establí per a les mercaderies una Nomenclatura Combinada que satisfés les exigències d’aquesta tarifa, de les estadístiques comunitàries de comerç exterior i de les diferents polítiques de la Unió Europea relatives a la importació i a l’exportació de béns. El segon article del Reglament instaurà l’aranzel integrat TARIC per tal d’acomplir plenament les exigències que tot just acabem d’enumerar línies enrere. Als efectes de l’esclariment dels continguts dels seus diferents codis el Diari Oficial de la Unió Europea (C137, de 6 de maig de 2011) publicà les notes explicatives de la Nomenclatura Combinada de la Unió Europea. [18] Segons que disposa l’article dotzè del Reglament 2658/87, cada any —i, a tot estirar, el dia 31 d’octubre— s’adoptarà un reglament que reculli, per tal d’utilitzar-la l’exercici següent, la versió completa de la Nomenclatura Combinada. En el moment d’escriure aquest text, l’actualització més recent es troba en el Reglament d’Execució UE nº 1101/2014 de la Comissió, de 16 d’octubre de 2014, que modifica l’Annex I del Reglament (CEE) nº 2658/87 del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú. [19] La normativa actualment vigent es recull en el Reglament UE nº 1106/2012 de la Comissió, de 27 de novembre de 2012, que aplica el Reglament (CE) nº 471/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre estadístiques comunitàries relatives al comerç exterior amb tercers països, en allò que concerneix l’actualització de la nomenclatura de països i de territoris. [20] Es tracta de la Base de datos de comercio exterior, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, de la Base de datos ESTACOM, d’ICEX España Exportación e Inversiones, i de DATACOMEX. Estadísticas del comercio exterior, de la Secretaría de Estado de Comercio. Per bé que aquestes bases de dades permeten l’extracció d’informació de les diferents Comunitats Autònomes, a Catalunya també poden aconseguirse, segons la classificació que regeix per a l’aranzel integrat comunitari, a Dades segons productes TARIC, de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), dins de la seva Base de dades COMEST. Pel seu costat, l’Instituto Nacional de Estadística (INE) recull les dades de l’AEAT, per a tot Espanya, a Mercancías importadas y exportadas por sección y capítulo arancelario y año. 40


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

ofereixen quatre rutes d’atansada a la nostra riba de destinació, amb l’esper que alguna d’elles ens meni amb total precisió al port precís que volem atènyer. La utilització del sistema de classificació de sectors d’ICEX España Exportación e Inversiones (l’entitat pública empresarial dependent de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad) ens permet [21] de fer un cop d’ull, tant a Espanya (quadre 2) com a Catalunya (quadre 3), a la balança comercial de les indústries culturals i de comparar-ne els respectius volums amb les xifres globals d’exportació i d’importació de l’aplec de les diferents mercaderies [22]. Un acarament que, com a mitjana dels catorze anys resseguits, ofereix un grau de participació del 0,76% en les exportacions i del 0,65% en les importacions en el cas espanyol, quota aquesta última que es manté si es constreny la mirada a terres catalanes, mentre que, quant al pes de les exportacions de les indústries culturals sobre el total d’activitats, la proporció

[21] Aquest sistema segmenta l’activitat econòmica en quatre grups. El tercer (béns de consum) s’escindeix en un altre quartet de blocs, el darrer dels quals (codi 304) correspon a les indústries culturals. De les sis divisions que integren aquesta parcel.la, l’última (codi 30406) recull la informació corresponent a l’audiovisual i es reparteix entre els productes audiovisuals gravats (codi 3040601) i els suports per a material audiovisual (codi 3040602). [22] La comparança de les dades de la balança comercial espanyola en els quadres 1 i 2 revela que les quantitats que s’hi recullen no són coincidents. Mentre que l’AEAT efectua valoracions amb criteri CIF (Cost, Insurance and Freight) de les importacions, el Banco de España les comptabilitza pel seu valor FOB (Free On Board), de manera que el banc central ha de sostraure assegurances i nolis de les dades CIF. D’altra banda aquesta entitat afegeix a les xifres d’importacions i d’exportacions proveïdes per Duanes les informacions de comerç intracomunitari no recollides pel sistema Intrastat (ara perquè les operacions eren exemptes de declaració, adés perquè —tenint-ne l’obligació— no la compliren). També contribueixen a la diferència la sostracció de les xifres de Duanes de les introduccions o de les expedicions de béns cedits per causa d’arrendaments d’explotació, l’afegiment dels costos de reparació de les mercaderies que creuen les fronteres per al seu adobament i la comptabilització de les importacions i exportacions de mercaderies que no creuen les fronteres, però que experimenten un canvi de propietat. 41


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 2. Balança comercial de les indústries culturals a Espanya (2000-2012). Classificació ICEX de sectors: Codi 304 (Indústries culturals) i Tots els sectors (Balança comercial total) Balança comercial indústries culturals (en milers d'euros) Any

Exportacions

Importacions

Saldo

% cobertura

2000

1.517.739,85

1.437.119,15

80.620,70

105,61

2001

1.705.781,97

1.546.313,69

159.468,28

110,31

2002

1.710.092,87

1.548.130,49

161.962,38

110,46

2003

1.514.407,11

1.580.867,78

-66.460,67

95,80

2004

1.438.804,93

1.772.317,99

-333.513,06

81,18

2005

1.352.790,37

1.815.843,11

-463.052,74

74,50

2006

1.290.542,86

1.652.458,18

-361.915,32

78,10

2007

1.303.531,29

1.767.650,05

-464.118,76

73,74

2008

1.218.297,56

1.683.719,99

-465.422,43

72,36

2009

1.121.958,05

1.301.653,14

-179.695,09

86,19

2010

982.148,58

1.285.196,32

-303.047,74

76,42

2011

991.002,45

1.247.308,75

-256.306,30

79,45

2012

981.935,58

1.156.523,88

-174.588,30

84,90

2013

1.010.774,48

1.052.009,76

-41.235,28

96,08

Total

18.139.807,95

20.847.112,28

-2.707.304,33

87,01

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

Quadre 3. Balança comercial de les indústries culturals a Catalunya (2000-2012). Classificació ICEX de sectors: Codi 304 (Indústries culturals) i Tots els sectors (Balança comercial total) Balança comercial indústries culturals ( en milers d'euros ) Any

Exportacions

Importacions

Saldo

% cobertura

2000

604.345,87

435.056,42

169.289,45

138,91

2001

703.888,75

421.620,73

282.268,02

166,95

2002

640.110,93

459.710,49

180.400,44

139,24

2003

607.897,87

452.420,66

155.477,21

134,37

2004

596.360,18

450.285,82

146.074,36

132,44

2005

578.880,55

500.301,79

78.578,76

115,71

2006

600.611,06

511.131,69

89.479,37

117,51

2007

614.142,75

512.553,77

101.588,98

119,82

2008

602.121,77

461.727,17

140.394,60

130,41

2009

483.371,13

369.167,73

114.203,40

130,94

2010

490.837,62

378.788,56

112.049,06

129,58

2011

493.091,87

322.697,37

170.394,50

152,80

2012

463.634,70

283.718,37

179.916,33

163,41

2013

470.371,69

312.733,34

157.638,35

150,41

7.949.666,74

5.871.913,91

2.077.752,83

135,38

Total

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

42


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Balança comercial total (en milers d'euros) Exportacions

Importacions

Saldo

% ind. culturals / total

% cobertura

Exportacions

Importacions

Saldo

124.177.336,05

169.468.101,41

-45.290.765,36

73,27

1,22

0,85

-0,18

129.771.012,81

173.210.117,18

-43.439.104,37

74,92

1,31

0,89

-0,37

133.267.677,74

175.267.866,17

-42.000.188,43

76,04

1,28

0,88

-0,39

138.119.046,69

185.113.677,05

-46.994.630,36

74,61

1,10

0,85

0,14

146.924.722,49

208.410.703,59

-61.485.981,10

70,50

0,98

0,85

0,54

155.004.733,95

232.954.465,76

-77.949.731,81

66,54

0,87

0,78

0,59

170.438.626,91

262.687.189,49

-92.248.562,58

64,88

0,76

0,63

0,39

185.023.217,52

285.038.313,42

-100.015.095,90

64,91

0,70

0,62

0,46

189.227.851,41

283.387.764,36

-94.159.912,95

66,77

0,64

0,59

0,49

159.889.550,15

206.116.174,51

-46.226.624,36

77,57

0,70

0,63

0,39

186.780.070,55

240.055.850,10

-53.275.779,55

77,81

0,53

0,54

0,57

215.230.370,71

263.140.740,65

-47.910.369,94

81,79

0,46

0,47

0,53

226.114.593,97

257.945.631,01

-31.831.037,04

87,66

0,43

0,45

0,55

234.239.799,06

250.195.202,41

-15.955.403,35

93,62

0,43

0,42

0,26

2.394.208.610,01

3.192.991.797,11

-798.783.187,10

74,98

0,76

0,65

0,34

Balança comercial total ( en milers d'euros ) Exportacions

Importacions

Saldo

% ind. culturals / total

% cobertura

Exportacions

Importacions

Saldo

33.538.335,16

48.670.403,47

-15.132.068,31

68,91

1,80

0,89

-1,12

36.397.286,35

50.318.748,20

-13.921.461,85

72,33

1,93

0,84

-2,03

36.871.945,00

51.616.408,78

-14.744.463,78

71,43

1,74

0,89

-1,22

37.276.560,41

54.033.177,95

-16.756.617,54

68,99

1,63

0,84

-0,93

39.121.069,06

60.555.785,81

-21.434.716,75

64,60

1,52

0,74

-0,68

42.360.915,71

67.448.572,60

-25.087.656,89

62,80

1,37

0,74

-0,31

46.775.850,94

74.523.524,95

-27.747.674,01

62,77

1,28

0,69

-0,32

49.678.311,92

80.214.939,06

-30.536.627,14

61,93

1,24

0,64

-0,33

50.514.433,42

77.126.946,18

-26.612.512,76

65,50

1,19

0,60

-0,53

41.460.903,86

57.456.240,83

-15.995.336,97

72,16

1,17

0,64

-0,71

48.866.294,55

67.296.194,92

-18.429.900,37

72,61

1,00

0,56

-0,61

54.954.921,03

71.536.729,42

-16.581.808,39

76,82

0,90

0,45

-1,03

58.853.248,44

69.770.083,51

-10.916.835,07

84,35

0,79

0,41

-1,65

58.358.685,57

66.627.268,50

-8.268.582,93

87,59

0,81

0,47

-1,91

635.028.761,42

897.195.024,18

-262.166.262,76

70,78

1,25

0,65

-0,79

43


CINEMA CATALÀ A EUROPA

s’enfila fins a l’1,25% [23]. En endinsar-nos per codis més desagregats podem reconstruir l’historial de les balances comercials de l’audiovisual i dels productes audiovisuals gravats, tant a Espanya (quadre 4) com a Catalunya (quadre 5), tot mesurant el nostre pes sobre el conjunt estatal (quadre 6) i afegint-hi la informació (quadres 7 i 8) resultant de limitar l’anàlisi als intercanvis comercials Quadre 4. Balança comercial de la indústria audiovisual a Espanya (2000-2012). Classificació ICEX de sectors: Codi 3040601 (Productes audiovisuals gravats) i Codi 30406 (Audiovisual) Balança comercial productes audiov. gravats (en milers d’euros) Any

Exportacions

Importacions

Saldo

% cobertura

2000

43.767,15

122.703,68

-78.936,53

35,67

2001

124.068,53

138.499,88

-14.431,35

89,58

2002

182.063,12

204.785,57

-22.722,45

88,90

2003

164.924,82

248.003,52

-83.078,70

66,50

2004

103.689,16

265.386,61

-161.697,45

39,07

2005

112.805,54

332.211,46

-219.405,92

33,96

2006

78.423,58

349.932,29

-271.508,71

22,41

2007

62.793,38

265.866,63

-203.073,25

23,62

2008

60.138,84

226.178,62

-166.039,78

26,59

2009

63.541,30

181.193,19

-117.651,89

35,07

2010

66.894,06

221.712,43

-154.818,37

30,17

2011

71.996,31

224.319,42

-152.323,11

32,10

2012

25.456,41

19.904,95

5.551,46

127,89

2013 Total

13.575,73

21.070,07

-7.494,34

64,43

1.174.137,93

2.821.768,32

-1.647.630,39

41,61

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

[23] L’acostament analític a les magnituds de la Comptabilitat Nacional ens féu sabedors que la participació de les indústries del copyright en el Producte Interior Brut (PIB) a preus de mercat era de l’ordre del 3%. Així ho calcularen María Isabel García Gracia, Yolanda Fernández Fernández i José Luis Zofío Prieto en el seu estimable treball La industria de la cultura y el ocio en España, Su aportación al PIB (1993-1997), tot afermançant aquest nivell de percentatge que ja havia establert la investigació prèvia La industria de la cultura y el ocio en España, Su aportación al PIB, de María Isabel García Gracia, María Isabel Encinar del Pozo i Félix-Fernando Muñoz Pérez. En principi, pot sorprendre que el pes del comerç exterior estigui tan allunyat de la quota regnant en el terreny de la producció, però les diferències advertides en els subsectors que integren les indústries culturals, en el cas de l’ICEX, i la indústria de la cultura i del lleure, en els dos llibres que s’acaben de consignar, conviden a dubtar de la fiabilitat de la comparança. 44


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

amb Europa. Malgrat que el tipus d’informació obtinguda s’adiu perfectament a les necessitats de la nostra recerca, no succeeix el mateix amb els epígrafs, puix que el grup dels productes audiovisuals gravats —màxim nivell de desagregació a l’abast en el terreny investigat— barreja les pel.lícules cinematogràfiques amb d’altres productes audiovisuals. Cal doncs variar el rumb i ensenderar-se cap a d’altres rutes per intentar assolir el nostre objectiu amb exacta precisió.

Balança comercial audiovisual (en milers d’euros) Exportacions

% prod aud grav / audiov

Importacions

Saldo

% cobertura

Exportacions

Importacions

Saldo

205.530,21

624.995,98

-419.465,77

32,89

21,29

19,63

18,82

305.708,47

595.106,18

-289.397,71

51,37

40,58

23,27

4,99

337.982,65

671.251,72

-333.269,07

50,35

53,87

30,51

6,82

304.354,41

718.648,75

-414.294,34

42,35

54,19

34,51

20,05

243.155,05

688.374,73

-445.219,68

35,32

42,64

38,55

36,32

240.920,23

725.859,79

-484.939,56

33,19

46,82

45,77

45,24

209.336,44

742.642,16

-533.305,72

28,19

37,46

47,12

50,91

226.337,30

663.134,18

-436.796,88

34,13

27,74

40,09

46,49

209.431,04

599.067,47

-389.636,43

34,96

28,72

37,76

42,61

184.957,54

461.098,79

-276.141,25

40,11

34,35

39,30

42,61

166.579,21

496.160,90

-329.581,69

33,57

40,16

44,69

46,97

160.724,72

462.186,50

-301.461,78

34,77

44,79

48,53

50,53

149.021,31

434.694,31

-285.673,00

34,28

17,08

4,58

-1,94

147.700,60

418.001,62

-270.301,02

35,33

9,19

5,04

2,77

3.091.739,18

8.301.223,08

-5.209.483,90

37,24

37,98

33,99

31,63

45


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 5. Balança comercial de la indústria audiovisual a Catalunya (2000-2012). Classificació ICEX de sectors: Codi 3040601 (Productes audiovisuals gravats) i Codi 30406 (Audiovisual) Balança comercial productes audiov. gravats (en milers d’euros) Any

Exportacions

Importacions

Saldo

% cobertura

2000

18.373,42

30.566,11

-12.192,69

60,11

2001

25.197,58

36.739,77

-11.542,19

68,58

2002

19.927,76

40.533,42

-20.605,66

49,16

2003

34.573,33

33.589,61

983,72

102,93

2004

31.402,16

44.299,56

-12.897,40

70,89

2005

39.205,49

66.955,67

-27.750,18

58,55

2006

27.154,18

78.087,63

-50.933,45

34,77

2007

24.636,25

75.232,94

-50.596,69

32,75

2008

23.864,57

60.732,92

-36.868,35

39,29

2009

21.114,36

39.628,37

-18.514,01

53,28

2010

16.487,49

39.075,33

-22.587,84

42,19

2011

17.721,45

37.803,49

-20.082,04

46,88

2012

7.166,50

6.341,24

825,26

113,01

2013 Total

1.363,48

4.687,69

-3.324,21

29,09

308.188,02

594.273,75

-286.085,73

51,86

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

Quadre 6. Pes percentual de Catalunya sobre Espanya en les balances comercials (2000-2012) Productes audiovisuals gravats

Audiovisual

Any

Exportacions

Importacions

Saldo

Exportacions

Importacions

Saldo

2000

41,98

24,91

15,45

46,42

38,53

34,66

2001

20,31

26,53

79,98

41,60

40,53

39,41

2002

10,95

19,79

90,68

33,83

38,34

42,90

2003

20,96

13,54

-1,18

40,15

36,64

34,06

2004

30,28

16,69

7,98

50,44

36,53

28,94

2005

34,75

20,15

12,65

49,23

35,60

28,83

2006

34,63

22,32

18,76

54,45

38,36

32,04

2007

39,23

28,30

24,92

64,88

43,05

31,74

2008

39,68

26,85

22,20

71,97

42,17

26,15

2009

33,23

21,87

15,74

63,47

40,64

25,34

2010

24,65

17,62

14,59

56,89

37,33

27,45

2011

24,61

16,85

13,18

52,88

29,54

17,10

2012

28,15

31,86

14,87

47,69

26,37

15,25

2013

10,04

22,25

44,36

42,84

29,84

22,74

Total

26,25

21,06

17,36

49,92

37,15

29,57

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

46


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Balança comercial audiovisual (en milers d’euros) Exportacions

Importacions

95.404,48

240.793,45

127.163,31 114.350,40

Saldo

% prod aud grav / audiov

% cobertura

Exportacions

Importacions

Saldo

-145.388,97

39,62

19,26

12,69

8,39

241.220,16

-114.056,85

52,72

19,82

15,23

10,12

257.332,32

-142.981,92

44,44

17,43

15,75

14,41

122.206,55

263.321,94

-141.115,39

46,41

28,29

12,76

-0,70

122.647,55

251.494,29

-128.846,74

48,77

25,60

17,61

10,01

118.595,79

258.383,87

-139.788,08

45,90

33,06

25,91

19,85

113.990,78

284.866,02

-170.875,24

40,02

23,82

27,41

29,81

146.858,14

285.491,04

-138.632,90

51,44

16,78

26,35

36,50

150.728,78

252.635,60

-101.906,82

59,66

15,83

24,04

36,18

117.391,74

187.372,68

-69.980,94

62,65

17,99

21,15

26,46

94.773,11

185.238,27

-90.465,16

51,16

17,40

21,09

24,97

84.983,75

136.529,04

-51.545,29

62,25

20,85

27,69

38,96

71.074,11

114.635,38

-43.561,27

62,00

10,08

5,53

-1,89

63.279,83

124.738,74

-61.458,91

50,73

2,15

3,76

5,41

1.543.448,32

3.084.052,80

-1.540.604,48

50,05

19,97

19,27

18,57

Indústries culturals

Balança comercial total

Exportacions

Importacions

Saldo

Exportacions

Importacions

Saldo

39,82

30,27

209,98

27,01

28,72

33,41

41,26

27,27

177,01

28,05

29,05

32,05

37,43

29,69

111,38

27,67

29,45

35,11

40,14

28,62

-233,94

26,99

29,19

35,66

41,45

25,41

-43,80

26,63

29,06

34,86

42,79

27,55

-16,97

27,33

28,95

32,18

46,54

30,93

-24,72

27,44

28,37

30,08

47,11

29,00

-21,89

26,85

28,14

30,53

49,42

27,42

-30,16

26,70

27,22

28,26

43,08

28,36

-63,55

25,93

27,88

34,60

49,98

29,47

-36,97

26,16

28,03

34,59

49,76

25,87

-66,48

25,53

27,19

34,61

47,22

24,53

-103,05

26,03

27,05

34,30

46,54

29,73

-382,29

24,91

26,63

51,82

43,82

28,17

-76,75

26,52

28,10

32,82

47


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 7. Balança comercial amb Europa de la indústria audiovisual a Espanya (2000-2012). Classificació ICEX de sectors: Codi 3040601 (Productes audiovisuals gravats) i Codi 30406 (Audiovisual) Balança comercial productes audiov. gravats (en milers d’euros) Any

Exportacions

Importacions

Saldo

% cobertura

2000

34.255,10

100.296,52

-66.041,42

34,15

2001

105.955,44

116.104,34

-10.148,90

91,26

2002

129.577,17

187.160,50

-57.583,33

69,23

2003

66.826,45

228.419,24

-161.592,79

29,26

2004

92.176,78

244.526,46

-152.349,68

37,70

2005

101.894,15

313.526,54

-211.632,39

32,50

2006

68.329,14

325.227,61

-256.898,47

21,01

2007

56.073,01

239.253,22

-183.180,21

23,44

2008

55.536,62

200.672,17

-145.135,55

27,68

2009

60.043,12

162.378,34

-102.335,22

36,98

2010

63.241,71

204.485,51

-141.243,80

30,93

2011

66.155,19

207.071,83

-140.916,64

31,95

2012

24.353,19

18.680,50

5.672,69

130,37

2013

12.351,27

19.814,55

-7.463,28

62,33

Total

936.768,34

2.567.617,33

-1.630.848,99

36,48

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

Quadre 8. Balança comercial amb Europa de la indústria audiovisual a Catalunya (2000-2012). Classificació ICEX de sectors: Codi 3040601 (Productes audiovisuals gravats) i Codi 30406 (Audiovisual) Balança comercial productes audiov. gravats (en milers d’euros) Any

Exportacions

Importacions

Saldo

% cobertura

2000

13.832,46

21.061,39

-7.228,93

65,68

2001

17.483,27

29.159,56

-11.676,29

59,96

2002

11.386,29

35.059,26

-23.672,97

32,48

2003

12.256,53

28.317,87

-16.061,34

43,28

2004

28.670,26

38.621,00

-9.950,74

74,23

2005

36.203,07

58.881,73

-22.678,66

61,48

2006

23.166,71

68.215,14

-45.048,43

33,96

2007

22.245,87

66.297,89

-44.052,02

33,55

2008

22.700,21

55.175,54

-32.475,33

41,14

2009

20.132,39

35.507,32

-15.374,93

56,70

2010

15.545,61

34.736,72

-19.191,11

44,75

2011

16.560,26

31.581,51

-15.021,25

52,44

2012

6.721,38

6.124,34

597,04

109,75

2013 Total

1.046,40

4.496,93

-3.450,53

23,27

247.950,71

513.236,20

-265.285,49

48,31

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

48


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Balança comercial audiovisual (en milers d’euros) Saldo

% prod aud grav / audiov

Exportacions

Importacions

% cobertura

Exportacions

168.586,45

497.693,70

-329.107,25

33,87

20,32

20,15

257.984,91

466.985,42

-209.000,51

55,24

41,07

24,86

4,86

263.630,17

539.959,90

-276.329,73

48,82

49,15

34,66

20,84

189.116,33

588.315,20

-399.198,87

32,15

35,34

38,83

40,48

217.382,13

543.645,44

-326.263,31

39,99

42,40

44,98

46,70

213.116,25

590.476,09

-377.359,84

36,09

47,81

53,10

56,08

179.513,21

589.630,41

-410.117,20

30,45

38,06

55,16

62,64

197.347,60

495.622,17

-298.274,57

39,82

28,41

48,27

61,41

191.294,08

445.730,06

-254.435,98

42,92

29,03

45,02

57,04

165.886,79

331.726,63

-165.839,84

50,01

36,20

48,95

61,71

145.268,59

381.202,97

-235.934,38

38,11

43,53

53,64

59,87

138.143,98

347.644,84

-209.500,86

39,74

47,89

59,56

67,26

128.831,58

340.083,44

-211.251,86

37,88

18,90

5,49

-2,69

123.596,51

342.633,98

-219.037,47

36,07

9,99

5,78

3,41

2.579.698,58

6.501.350,25

-3.921.651,67

39,68

36,31

39,49

41,59

Balança comercial audiovisual (en milers d’euros) Exportacions

Importacions

71.574,95

174.256,36

94.012,13 88.495,74

Saldo

Importacions

Saldo 20,07

% prod aud grav / audiov

% cobertura

Exportacions

Importacions

Saldo

-102.681,41

41,07

19,33

12,09

7,04

183.921,16

-89.909,03

51,12

18,60

15,85

12,99

195.912,29

-107.416,55

45,17

12,87

17,90

22,04

85.825,43

204.273,48

-118.448,05

42,01

14,28

13,86

13,56

108.328,83

192.026,59

-83.697,76

56,41

26,47

20,11

11,89

105.912,93

199.439,29

-93.526,36

53,11

34,18

29,52

24,25

96.748,68

225.219,18

-128.470,50

42,96

23,95

30,29

35,07

128.965,21

214.037,76

-85.072,55

60,25

17,25

30,97

51,78

138.569,00

192.706,74

-54.137,74

71,91

16,38

28,63

59,99

103.579,39

133.174,61

-29.595,22

77,78

19,44

26,66

51,95

78.808,36

134.733,09

-55.924,73

58,49

19,73

25,78

34,32

69.278,92

96.970,59

-27.691,67

71,44

23,90

32,57

54,24

58.659,45

77.553,53

-18.894,08

75,64

11,46

7,90

-3,16

47.801,35

93.110,37

-45.309,02

51,34

2,19

4,83

7,62

1.276.560,37

2.317.335,04

-1.040.774,67

55,09

19,42

22,15

25,49

49


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Aquesta temptativa ens transporta als dominis de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) [24], on ens deturem en el codi 5915 per tal d’obtenir-ne la sèrie històrica de dades d’Espanya i de Catalunya a tot el món o únicament a Europa (quadres 9 i 10). L’enunciat de l’epígraf (activitats de producció cinematogràfica i de vídeo) ja ens alerta que no podrem desempallegarnos del seu segon component, a banda que caldria tenir presents les exportacions i les importacions realitzades per les distribuïdores (codi 5917), emmascarades també per les dades del vídeo, i les operacions dels agents de vendes internacionals. Per tant, caldrà perseverar en l’intent tot trasviant-nos cap la segmentació definida per la Classificació Uniforme per al Comerç Internacional (CUCI) [25], de l’Organització de Nacions Unides (ONU), on les dades corresponents als territoris que examinem (quadres 11 i 12) han d’anar a cercar-se en el grup 883, que alberga les pel.lícules impressionades i revelades (amb banda de so o sense) o que consisteixen només en impressió de so.

[24] El Reial Decret 1560/1992, de 18 de desembre, que aprovà la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93) i es modificà mitjançant el Reial Decret 330/2003, de 14 de març, fou substituït pel Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, que aprovà la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). La transposició a Catalunya d’aquest esquema l’efectuà el Decret 97/1995, de 21 de febrer, que instaurà la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 1993 (CCAE-93), revisada per l’Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny; aquests textos legals foren derogats i substituïts pel Decret 137/2008, de 8 de juliol, que aprovà la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 2009 (CCAE-2009). [25] La tercera revisió de la CUCI —també coneguda per l’acrònim SITC per causa de la seva denominació en anglès (Standard International Trade Classification)— s’aprovà pel febrer de 1985 i fou substituïda, en el 2006, per la quarta revisió, actualment vigent. 50


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

L’examen d’aquestes sèries numèriques afilla àmplies dubtances tocant a l’acordança entre el contingut del grup 883 de la CUCI i l’objectiu del nostre encercament, puix que a set exercicis del període en el cas català i a quatre en l’espanyol, el valor de les exportacions deixa enrere, per un marge folgadíssim, les importacions [26], presentant un grau de cobertura (el percentatge que les expedicions representen sobre les introduccions) enlluernador. Aquestes xifres sorprenen molt en un mercat en què, en considerar el nombre de pel.lícules espanyoles [27] i estrangeres qualificades cada any (quadre 13), hom constata que el nivell d’aquestes últimes multiplica per un factor de 2,65 la magnitud de la collita fílmica interna. A aquesta desproporció cal afegir-hi tant el considerable pes dels títols procedents dels Estats Units d’Amèrica (que aboca més de la meitat dels llargmetratges estrangers qualificats en el període 2000-2012, un allau força més intens que el cabal espanyol) amb preus de les seves obres capdavanteres no precisament modestos com el fet que, mentre que els films estrangers qualificats han estat sense excepció objecte d’importació, no pas totes les pel.lícules espanyoles qualificades han reeixit a l’hora de traspassar fronteres i alguns llargmetratges, havent-ho fet, no han pogut ser firats pels territoris que, en les clàusules dels seus contractes de coproducció internacional, havien estat cedits de bell antuvi als socis forans. Per acabar-ho d’adobar, els percentatges de les exportacions del

[26] Pel que fa als valors computats val a tenir ben present l’afirmació feta a l’estudi de l’ICAA, El sector cinematográfico y audiovisual en España a principios del siglo XXI: Datos y hechos, que ens adverteix que “el valor de los bienes cinematográficos y audiovisuales que se declara en aduanas no es representativo, ya que el valor de ese bien que se declara es variable y no representa nunca el valor real de ese bien” (pàgina 82). [27] El nombre de pel.lícules espanyoles produïdes a cada exercici que es consignen en el quadre 13 és pràcticament coincident amb les xifres de llargmetratges espanyols qualificats. Les molt petites diferències existents es deuen a depuracions realitzades per l’autor d’aquest treball, que ha eliminat duplicacions o títols que, en tractar-se d’un nou muntatge del film efectuat pel director, han estat computats per l’ICAA per raons administratives. 51


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 9. Balança comercial de la producció cinematogràfica (2000-2012). Classificació CNAE-2009 : Codi 5915 (Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo) Catalunya ( en milers d’euros ) Any

Exportacions

Importacions

Saldo

2000

11.744,16

5.839,25

5.904,91

201,12

2001

16.275,52

5.496,41

10.779,11

296,11

2002

10.715,76

6.170,47

4.545,29

173,66

2003

25.385,03

8.217,56

17.167,47

308,91

2004

16.252,62

14.664,60

1.588,02

110,83

2005

28.437,48

16.612,18

11.825,30

171,18

2006

19.613,60

9.436,69

10.176,91

207,84

2007

18.492,75

14.125,10

4.367,65

130,92

2008

20.607,68

8.953,82

11.653,86

230,16

2009

19.722,34

8.531,70

11.190,64

231,17

2010

15.341,34

7.320,88

8.020,46

209,56

2011

16.783,46

7.625,93

9.157,53

220,08

2012

9.153,83

6.347,84

2.805,99

144,20

2013

4.381,95

36.894,50

-32.512,55

11,88

232.907,52

156.236,93

76.670,59

149,07

Total

% cobertura

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

Quadre 10. Balança comercial amb Europa de la producció cinematogràfica (2000-2012). Classificació CNAE-2009: Codi 5915 (Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo) Catalunya ( en milers d’euros ) Any

Export

Import

Saldo

% cobertura

2000

9.693,11

3.679,49

6.013,62

263,44

2001

10.847,00

3.930,95

6.916,05

275,94

2002

6.238,68

4.986,69

1.251,99

125,11

2003

5.070,29

6.864,21

-1.793,92

73,87

2004

14.477,05

12.675,23

1.801,82

114,22

2005

26.293,72

14.730,57

11.563,15

178,50

2006

16.670,01

7.835,47

8.834,54

212,75

2007

16.907,84

8.958,40

7.949,44

188,74

2008

19.551,75

6.870,11

12.681,64

284,59

2009

18.760,94

7.183,06

11.577,88

261,18

2010

14.501,16

5.790,34

8.710,82

250,44

2011

15.651,49

6.274,07

9.377,42

249,46

2012

7.905,07

5.035,86

2.869,21

156,98

2013

3.462,97

35.755,89

-32.292,92

9,69

186.031,08

130.570,34

55.460,74

142,48

Total

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

52


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Espanya ( en milers d’euros ) Exportacions

Importacions

Saldo

% Catalunya / Espanya % cobertura

Exportacions

Importacions

Saldo

18.705,13

26.048,29

-7.343,16

71,81

62,79

22,42

-80,41

27.238,26

38.092,82

-10.854,56

71,50

59,75

14,43

-99,30

36.502,79

45.097,55

-8.594,76

80,94

29,36

13,68

-52,88

49.580,13

99.414,81

-49.834,68

49,87

51,20

8,27

-34,45

42.929,57

131.162,85

-88.233,28

32,73

37,86

11,18

-1,80

59.969,95

152.731,28

-92.761,33

39,27

47,42

10,88

-12,75

42.115,13

167.521,87

-125.406,74

25,14

46,57

5,63

-8,12

41.470,59

135.024,02

-93.553,43

30,71

44,59

10,46

-4,67

37.095,19

118.582,69

-81.487,50

31,28

55,55

7,55

-14,30

43.977,76

100.002,33

-56.024,57

43,98

44,85

8,53

-19,97

39.243,66

107.140,07

-67.896,41

36,63

39,09

6,83

-11,81

48.556,41

98.281,31

-49.724,90

49,41

34,56

7,76

-18,42

25.623,74

108.225,12

-82.601,38

23,68

35,72

5,87

-3,40

19.403,93

116.414,36

-97.010,43

16,67

22,58

31,69

33,51

532.412,24

1.443.739,37

-911.327,13

36,88

43,75

10,82

-8,41

Espanya ( en milers d’euros ) Export

Import

Saldo

14.351,26

22.803,66

-8.452,40

19.176,92

35.140,74

28.625,18

41.830,85

25.661,80 37.970,01 53.283,19 36.895,76

% Catalunya / Espanya % cobertura

Export

Import

Saldo

62,93

67,54

16,14

-71,15

-15.963,82

54,57

56,56

11,19

-43,32

-13.205,67

68,43

21,79

11,92

-9,48

95.330,23

-69.668,43

26,92

19,76

7,20

2,57

126.993,71

-89.023,70

29,90

38,13

9,98

-2,02

148.811,07

-95.527,88

35,81

49,35

9,90

-12,10

163.269,88

-126.374,12

22,60

45,18

4,80

-6,99

36.494,13

126.229,12

-89.734,99

28,91

46,33

7,10

-8,86

33.346,11

109.020,44

-75.674,33

30,59

58,63

6,30

-16,76

41.068,62

93.119,69

-52.051,07

44,10

45,68

7,71

-22,24

37.629,21

100.729,41

-63.100,20

37,36

38,54

5,75

-13,80

45.820,80

93.288,76

-47.467,96

49,12

34,16

6,73

-19,76

22.699,69

101.673,91

-78.974,22

22,33

34,82

4,95

-3,63

15.641,37

113.324,83

-97.683,46

13,80

22,14

31,55

33,06

448.664,05

1.371.566,30

-922.902,25

32,71

41,46

9,52

-6,01

53


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 11. Balança comercial de pel.lícules cinematogràfiques (2000-2012). Classificació CUCI: Codi 883 (Pel.lícules cinematogràfiques impressionades i revelades) Catalunya ( en milers d’euros ) Any

Saldo

% cobertura

2000

65,45

1.592,22

-1.526,77

4,11

2001

136,14

1.744,34

-1.608,20

7,80

2002

144,14

2.548,54

-2.404,40

5,66

2003

208,23

2.617,85

-2.409,62

7,95

2004

644,91

2.105,45

-1.460,54

30,63

2005

936,61

2.198,94

-1.262,33

42,59

2006

2.771,44

1.595,62

1.175,82

173,69

2007

5.833,50

3.163,66

2.669,84

184,39

2008

10.128,37

2.610,39

7.517,98

388,00

2009

11.635,59

3.003,11

8.632,48

387,45

2010

6.376,58

2.302,41

4.074,17

276,95

2011

10.083,50

2.023,41

8.060,09

498,34

2012

6.120,85

3.472,09

2.648,76

176,29

2013

756,17

2.952,32

-2.196,15

25,61

55.841,48

33.930,35

21.911,13

164,58

Total

Exportacions

Importacions

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

Quadre 12. Balança comercial amb Europa de pel.lícules cinematogràfiques (2000-2012). Classificació CUCI: Codi 883 (Pel.lícules cinematogràfiques impressionades i revelades) Catalunya ( en milers d’euros ) Any

Exportacions

Importacions

Saldo

2000

25,97

904,28

-878,31

2,87

2001

26,54

1.424,34

-1.397,80

1,86

2002

17,67

2.198,13

-2.180,46

0,80

2003

135,08

2.336,05

-2.200,97

5,78

2004

573,32

1.746,77

-1.173,45

32,82

2005

144,80

2.001,96

-1.857,16

7,23

2006

1.641,22

1.382,53

258,69

118,71

2007

5.720,86

2.909,28

2.811,58

196,64

2008

10.008,92

2.480,69

7.528,23

403,47

2009

11.569,75

2.882,48

8.687,27

401,38

2010

6.323,29

2.219,44

4.103,85

284,90

2011

9.843,40

1.929,12

7.914,28

510,25

2012

5.916,73

3.391,44

2.525,29

174,46

2013

552,93

2.881,82

-2.328,89

19,19

51.947,55

27.806,51

24.141,04

186,82

Total

% cobertura

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

54


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Espanya ( en milers d’euros ) Exportacions

Importacions

Saldo

% Catalunya / Espanya % cobertura

Exportacions

Importacions

Saldo

2.664,12

14.151,67

-11.487,55

18,83

2,46

11,25

13,29

4.563,97

14.663,95

-10.099,98

31,12

2,98

11,90

15,92

5.965,93

19.687,46

-13.721,53

30,30

2,42

12,94

17,52

2.416,89

21.749,47

-19.332,58

11,11

8,62

12,04

12,46

2.747,15

16.234,68

-13.487,53

16,92

23,48

12,97

10,83

1.803,87

17.956,64

-16.152,77

10,05

51,92

12,25

7,81

3.452,59

15.832,94

-12.380,35

21,81

80,27

10,08

-9,50

6.376,23

9.210,22

-2.833,99

69,23

91,49

34,35

-94,21

10.477,75

5.940,79

4.536,96

176,37

96,67

43,94

165,71

12.035,55

4.488,35

7.547,20

268,15

96,68

66,91

114,38

6.864,50

3.081,83

3.782,67

222,74

92,89

74,71

107,71

10.554,65

3.034,38

7.520,27

347,84

95,54

66,68

107,18

6.316,72

9.475,95

-3.159,23

66,66

96,90

36,64

-83,84

790,43

12.991,16

-12.200,73

6,08

95,67

22,73

18,00

77.030,35

168.499,49

-91.469,14

45,72

72,49

20,14

-23,95

Exportacions

Importacions

Espanya ( en milers d’euros ) Saldo

% Catalunya / Espanya % cobertura

Exportacions

Importacions

Saldo

2.194,55

13.111,88

-10.917,33

16,74

1,18

6,90

8,05

3.755,01

13.968,16

-10.213,15

26,88

0,71

10,20

13,69

4.745,74

18.893,63

-14.147,89

25,12

0,37

11,63

15,41

1.318,45

21.099,14

-19.780,69

6,25

10,25

11,07

11,13

1.366,87

15.425,92

-14.059,05

8,86

41,94

11,32

8,35

472,25

17.405,46

-16.933,21

2,71

30,66

11,50

10,97

1.959,17

15.222,91

-13.263,74

12,87

83,77

9,08

-1,95

6.099,70

8.656,93

-2.557,23

70,46

93,79

33,61

-109,95

10.219,56

5.404,36

4.815,20

189,10

97,94

45,90

156,34

11.863,60

4.044,65

7.818,95

293,32

97,52

71,27

111,11

6.738,71

2.717,17

4.021,54

248,00

93,84

81,68

102,05

10.196,76

2.745,39

7.451,37

371,41

96,53

70,27

106,21

6.049,07

9.291,91

-3.242,84

65,10

97,81

36,50

-77,87

568,58

12.838,63

-12.270,05

4,43

97,25

22,45

18,98

66.979,44

147.987,51

-81.008,07

45,26

77,56

18,79

-29,80

55


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 13. Nombre de pel.lícules espanyoles produïdes i de films estrangers qualificats cada any (2000-2012) Nombre anual de pel.lícules espanyoles produïdes

Films estrangers qualificats

Total

Any

Producció

Coproducció

Total

2000

64

34

98

425

523

2001

66

40

106

410

516

2002

80

57

137

430

567

2003

68

42

110

419

529

2004

92

41

133

397

530

2005

88

53

141

441

582

2006

109

41

150

425

575

2007

115

57

172

461

633

2008

123

49

172

379

551

2009

133

51

184

370

554

2010

149

48

197

359

556

2011

151

48

199

381

580

2012

124

56

180

348

528

1.362

617

1.979

5.245

7.224

Total

Font : Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español i Boletín informativo. Películas. Recaudaciones. Espectadores, de l’ICAA.

grup 833 a Catalunya sobre el conjunt d’Espanya, en els sis darrers exercicis de la sèrie, no baixen del 93%, un percentatge tan descomunal que abranda encara més la malfiança envers aquest grup de la CUCI com a mesurador de les dimensions de la balança comercial cinematogràfica. La manca de reeixida de les tres excursions prèvies ens empeny cap al darrer reducte que ens resta visitar i la classificació TARIC recompensa els nostres esforços amb la mateixa parvitat que les seves col.legues. El codi escaient, en aquesta avinentesa és el 3706, que conté les dades referents a les pel.lícules cinematogràfiques (films), impressionades i revelades, amb registre de so o sense, o bé únicament amb registre de so, tot i que —i això també succeïa amb les anteriors classi-

56


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Estructures percentuals dels films Espanyols produïts Producció 12,24

Coproducció

Total

Estrangers qualificats

Total

Films dels EUA

% films EUA s/ total

6,50

18,74

81,26

100,00

238

45,51

12,79

7,75

20,54

79,46

100,00

258

50,00

14,11

10,05

24,16

75,84

100,00

234

41,27

12,85

7,94

20,79

79,21

100,00

232

43,86

17,36

7,74

25,09

74,91

100,00

226

42,64

15,12

9,11

24,23

75,77

100,00

222

38,14

18,96

7,13

26,09

73,91

100,00

224

38,96

18,17

9,00

27,17

72,83

100,00

223

35,23

22,32

8,89

31,22

68,78

100,00

206

37,39

24,01

9,21

33,21

66,79

100,00

218

39,35

26,80

8,63

35,43

64,57

100,00

196

35,25

26,03

8,28

34,31

65,69

100,00

178

30,69

23,48

10,61

34,09

65,91

100,00

173

32,77

18,85

8,54

27,39

72,61

100,00

2.828

39,15

ficacions— no s’estan incloent, en aquest temps de progressiu pas al digital [28], les xifres del Digital Cinema Package (DCP). Aquesta col.lecció d’arxius digitals utilitzats per emmagatzemar i per transmetre cinema digital, àudio, imatge i fluxos de dades té el seu allotjament en el codi TARIC 8471 70 50 (unitats de memòria central), però aquest nivell esdevé insuficient perquè caldria que resultés factible l’enfonsament en estrats més profunds del codi per tal d’isolar les xifres que per-

[28] En el seu article Europe’s digital screens, la secretària general de Media Salles, Elisabetta Brunella, resseguia la trajectòria de la digitalització de les sales d’exhibició cinematogràfica en el Vell Continent, tot assabentant-nos que l’escamot de 55 pantalles digitalitzades que inaugurà l’exercici del 2005 s’havia transformat, quatre anys més tard, en un esquadró de 1.535 llenços de projecció per esdevenir un exèrcit de 25.085 pantalles en començar l’any 2013. En el transcurs d’aquest mateix parell de quadriennis, a Espanya la solitària pantalla digitalitzada que inicià el període arribà a la meitat de l’etapa flanquejada per d’altres 49 companyes i, dos biennis més tard, la magnitud s’havia engreixat fins a aconseguir un parc de 1.800 pantalles digitalitzades (una magnitud que suposa una proporció de l’ordre de dues de cada cinc sales espanyoles de projecció fílmica en actiu). 57


CINEMA CATALÀ A EUROPA

toquen als DCP de la variada tropa d’unitats de memòria que pobla aquest nivell. Tal com ha succeït amb el grup 833 de la CUCI, les sèries (quadres 14 i 15) confegides amb el codi TARIC 3706 [29] presenten idèntics problemes de predominança de les exportacions sobre les importacions en els anys més recents i de pes absolutament aclaparador de Catalunya sobre la xifra espanyola en aquests darrers exercicis. Per dissort, aquest camí d’exploració queda també barrat a la nostra indagació i, atès el nostre insuccés amb la balança comercial de la producció cinematogràfica, ens resta provar fortuna amb els serveis. Quadre 14. Balança comercial de pel.lícules cinematogràfiques (2000-2012). Classificació TARIC: Codi 3706 (Pel.lícules cinematogràfiques impressionades i revelades) Catalunya ( en milers d’euros ) Any

Saldo

% cobertura

2000

65,45

1.592,22

-1.526,77

4,11

2001

136,14

1.744,34

-1.608,20

7,80

2002

144,14

2.548,54

-2.404,40

5,66

2003

208,23

2.617,85

-2.409,62

7,95

2004

644,91

2.105,45

-1.460,54

30,63

2005

936,61

2.198,94

-1.262,33

42,59

2006

2.771,44

1.595,62

1.175,82

173,69

2007

5.833,50

3.163,66

2.669,84

184,39

2008

10.128,37

2.610,39

7.517,98

388,00

2009

11.635,59

3.003,11

8.632,48

387,45

2010

6.376,58

2.302,41

4.074,17

276,95

2011

10.083,50

2.023,41

8.060,09

498,34

2012

6.120,85

3.472,09

2.648,76

176,29

2013

756,17

2.952,32

-2.196,15

25,61

55.841,48

33.930,35

21.911,13

164,58

Total

Exportació

Importació

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

[29] El codi TARIC 3706, eixamplat amb part del codi 8523 (discos, cintes i d’altres suports gravats de so i d’imatge), és utilitzat pel Ministerio de Educación, Cultura i Deporte per elaborar, en cada exercici, les dades de comerç exterior del sector audiovisual recollides en les deu edicions que, a l’hora de redactar aquests paràgrafs, ha tingut el seu Anuario de estadísticas culturales. El detall de les xifres recollides i de la metodologia emprada es pot localitzar dins de la seva base de dades CULTURAbase. 58


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

De les deu rúbriques que integren el sector serveis, el grup que convé als nostres interessos és el bloc de serveis personals, que està constituït, d’una banda, pels serveis audiovisuals, i d’altre costat, per la resta de serveis personals, culturals i recreatius. Els serveis audiovisuals inclouen la producció de pel.lícules i de programes de ràdio i de televisió, així com els drets de distribució cedits als mitjans de comunicació; s’hi computa també la remuneració d’actors i productors i se n’exclou la cessió de drets, feta pels seus autors, de pel.lícules, gravacions musicals i llibres, que són registrats, dins de la balança de serveis, a la rúbrica de royalties i rendes de la propietat immaterial. La presència d’altres elements —i, ben particularment, de les xifres corresponents als programes televisius— enterboleix

Espanya ( en milers d’euros )

% Catalunya / Espanya

Exportació

Importació

Saldo

% cobertura

Exportació

Importació

Saldo

2.664,12

14.151,67

-11.487,55

18,83

2,46

11,25

13,29

4.563,97

14.663,95

-10.099,98

31,12

2,98

11,90

15,92

5.965,93

19.687,46

-13.721,53

30,30

2,42

12,94

17,52

2.416,89

21.749,47

-19.332,58

11,11

8,62

12,04

12,46

2.747,15

16.234,68

-13.487,53

16,92

23,48

12,97

10,83

1.803,87

17.956,64

-16.152,77

10,05

51,92

12,25

7,81

3.452,59

15.832,94

-12.380,35

21,81

80,27

10,08

-9,50

6.376,23

9.210,22

-2.833,99

69,23

91,49

34,35

-94,21

10.477,75

5.940,79

4.536,96

176,37

96,67

43,94

165,71

12.035,55

4.488,35

7.547,20

268,15

96,68

66,91

114,38

6.864,50

3.081,83

3.782,67

222,74

92,89

74,71

107,71

10.554,65

3.034,38

7.520,27

347,84

95,54

66,68

107,18

6.316,72

9.475,95

-3.159,23

66,66

96,90

36,64

-83,84

790,43

12.991,16

-12.200,73

6,08

95,67

22,73

18,00

77.030,35

168.499,49

-91.469,14

45,72

72,49

20,14

-23,95

59


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 15. Balança comercial amb Europa de pel.lícules cinematogràfiques (2000-2012). Classificació TARIC: Codi 3706 (Pel.lícules cinematogràfiques impressionades i revelades) Catalunya ( en milers d’euros ) Any

Exportació

Importació

Saldo

2000

25,97

904,28

-878,31

2,87

2001

26,54

1.424,34

-1.397,80

1,86

2002

17,67

2.198,13

-2.180,46

0,80

2003

135,08

2.336,05

-2.200,97

5,78

2004

573,32

1.746,77

-1.173,45

32,82

2005

144,80

2.001,96

-1.857,16

7,23

2006

1.641,22

1.382,53

258,69

118,71

2007

5.720,86

2.909,28

2.811,58

196,64

2008

10.008,92

2.480,69

7.528,23

403,47

2009

11.569,75

2.882,48

8.687,27

401,38

2010

6.323,29

2.219,44

4.103,85

284,90

2011

9.843,40

1.929,12

7.914,28

510,25

2012

5.916,73

3.391,44

2.525,29

174,46

2013

552,93

2.881,82

-2.328,89

19,19

52.500,48

30.688,33

21.812,15

171,08

Total

% cobertura

Font : Elaboració pròpia amb dades que l’ICEX ha obtingut del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT.

significativament, als nostres efectes de delimitar la magnitud que pertoca a la cinematografia, la validitat de les dades recollides (quadre 16), que, d’altra banda, no resulten abastables (tant en ingressos com en pagaments) ni per països, en el marc internacional, ni per autonomies o províncies, a l’àmbit espanyol. Un camí eixorc El conjunt d’intents realitzats en aquesta secció del treball torna a confirmar-nos la notòria dificultat, en el terreny de les grans magnituds econòmiques, d’avaluar en la

[30] Coincidim plenament amb l’afirmació contiguda a l’estudi de l’ICAA, El sector cinematográfico y audiovisual en España a principios del siglo XXI: Datos y hechos, que declara que “si hasta ahora nos hemos encontrado con notables dificultades para obtener datos acerca del sector cinematográfico y audiovisual, la obtención de datos económicos fidedignos acerca del comercio exterior del producto cinematográfico y audiovisual resulta prácticamente inviable” (pàgina 78). 60


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Espanya ( en milers d’euros )

% Catalunya / Espanya

Exportació

Importació

Saldo

% cobertura

Exportació

2.194,55

13.111,88

-10.917,33

16,74

1,18

Importació 6,90

Saldo 8,05

3.755,01

13.968,16

-10.213,15

26,88

0,71

10,20

13,69

4.745,74

18.893,63

-14.147,89

25,12

0,37

11,63

15,41

1.318,45

21.099,14

-19.780,69

6,25

10,25

11,07

11,13

1.366,87

15.425,92

-14.059,05

8,86

41,94

11,32

8,35

472,25

17.405,46

-16.933,21

2,71

30,66

11,50

10,97

1.959,17

15.222,91

-13.263,74

12,87

83,77

9,08

-1,95

6.099,70

8.656,93

-2.557,23

70,46

93,79

33,61

-109,95

10.219,56

5.404,36

4.815,20

189,10

97,94

45,90

156,34

11.863,60

4.044,65

7.818,95

293,32

97,52

71,27

111,11

6.738,71

2.717,17

4.021,54

248,00

93,84

81,68

102,05

10.196,76

2.745,39

7.451,37

371,41

96,53

70,27

106,21

6.049,07

9.291,91

-3.242,84

65,10

97,81

36,50

-77,87

568,58

12.838,63

-12.270,05

4,43

97,25

22,45

18,98

67.548,02

160.826,14

-93.278,12

42,00

77,72

19,08

-23,38

seva exacta mesura l’impacte dinerari de les nostres transaccions internacionals relatives a les pel.lícules cinematogràfiques [30]. Malgrat els entrebancs (discordança entre el contingut dels codis i la magnitud que es desitja analitzar; dubtosos criteris de valoració de la mercaderia; conversió de la pel.lícula d’un bé físic en un producte digital; diferents localitzacions en els codis dels responsables —productors, distribuïdors, agents de vendes— de les exportacions o de les importacions de llargmetratges cinematogràfics, ...) hem judicat utilós internar-nos per aquesta via i recollir-ne les característiques, les fonts d’obtenció de dades i la dimensió de les magnituds encara que finalment les xifres aconseguides no ens hagin resultat útils, puix que no s’ajusten al nostre objecte d’investigació, i que la seva anàlisi hagi esdevingut innecessària. Tot i així no hem volgut defugir l’exploració (ni el seu recull en aquest treball) amb l’esper que la present penetració en aquest terreny contribueixi a facilitar la tasca a futures recerques que puguin reeixir en l’intent, ara perquè vinents reestructuracions de les 61


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 16. Balança de serveis (2000-2012): audiovisual i serveis personals, culturals i recreatius (en milions d’euros) Audiovisual Ingressos

2000

224

1.104

-880

20,29

583

1.543

-960

37,78

2001

274

1.071

-797

25,58

705

1.425

-720

49,47

2002

271

1.165

-894

23,26

709

1.579

-870

44,90

2003

272

1.088

-816

25,00

718

1.502

-784

47,80

2004

341

1.023

-682

33,33

777

1.535

-758

50,62

2005

371

915

-544

40,55

866

1.402

-536

61,77

2006

438

917

-479

47,76

987

1.526

-539

64,68

2007

524

1.012

-488

51,78

1.212

1.764

-552

68,71

2008

512

760

-248

67,37

1.198

1.017

181

117,80

2009

547

766

-219

71,41

1.198

1.435

-237

83,48

2010

545

883

-338

61,72

1.339

1.579

-240

84,80

2011

683

884

-201

77,26

1.560

1.496

64

104,28

2012 Total

Pagaments

Saldo

Serveis personals, culturals i recreatius

Any

% cobertura

Ingressos

Pagaments

Saldo

% cobertura

824

847

-23

97,28

1.771

1.486

285

119,18

5.826

12.435

-6.609

46,85

13.623

19.289

-5.666

70,63

Font : Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España, del Banco de España (anuaris dels diversos exercicis de la sèrie).

classificacions i dels seus codis ho facultin, ara perquè les persones que ho aconsegueixin siguin més destres que no pas l’autor d’aquests paràgrafs. En qualsevol cas no es pot deixar d’assenyalar, tant si hi ha insuccés en els apropaments a la balança de pagaments del cinema com si reïxen plenament, que les magnituds derivades de les operacions comercials orientades a escampar les pel.lícules pels cinemes del planeta no ens diuen res de l’impacte que hi atenyen els llargmetratges en ésser-hi projectats i que, fins i tot si ens n’informessin, ens deixarien a les fosques quant al grau d’èxit dels films en els països que, en acordança amb les clàusules contractuals, han estat adjudicats als socis estrangers en les coproduccions internacionals. A banda del fet que les dades referents a ex-

62


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

% Audiov. / Serv. p, c i r

% Audiovisual / Total de serveis

Ingressos

Pagaments

Saldo

Ingressos

38,42

71,55

91,67

0,38

Pagaments 3,23

Saldo -5,39

38,87

75,16

110,69

0,42

2,82

-3,60

38,22

73,78

102,76

0,43

2,85

-4,01

37,88

72,44

104,08

0,41

2,57

-3,39

43,89

66,64

89,97

0,49

2,15

-2,50

42,84

65,26

101,49

0,49

1,69

-1,71

44,38

60,09

88,87

0,52

1,47

-1,00

43,23

57,37

88,41

0,56

1,44

-0,84

42,74

74,73

-137,02

0,52

1,06

-0,47

45,66

53,38

92,41

0,62

1,20

-0,48

40,70

55,92

140,83

0,58

1,34

-0,73

43,78

59,09

-314,06

0,66

1,29

-0,47

46,53

57,00

-8,07

0,77

1,21

-0,06

42,77

64,47

116,64

0,55

1,70

-1,39

portacions de llargmetratges poden contenir algunes xifres que pertanyen a obres anteriors al període de deu anys que intentem d’atermenar en aquestes pàgines. Abans de cloure aquesta secció, de les provatures amb les dades obtingudes del sector públic ens traslladem als càlculs efectuats des del sector privat, on les informacions de cada exercici econòmic elaborades per la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) ens faciliten, a la seva Memoria anual, un acostament a la dimensió monetària de les vendes de llargmetratges cinematogràfics espanyols enllà de les pròpies fronteres. Mitjançant la consulta directa a les empreses de producció fílmica i als agents internacionals de vendes, en una tasca encetada l’any 2004 (per bé que reconstruint els antecedents fins al 2000), podem conèixer una interessant aproxi-

63


CINEMA CATALÀ A EUROPA

mació —que no pas una mesura exacta— a l’evolució de l’import de les exportacions de cinema espanyol (quadre 17) en l’inici del present mil.lenni, un trajecte assaonat amb dades sobre els llargmetratges de més èxit en els 19 països [31] dels quals Rentrak [32] facilita informació completa a la confederació. Quadre 17. Vendes internacionals de producció audiovisual espanyola de cinema i de televisió (2000-2012) Vendes internacionals (en euros) Any

Cinema

TV

Audiovisual

2000

23.884.974,00

22.086.181,00

45.971.155,00

2001

32.362.000,00

27.563.099,00

59.925.099,00

2002

47.948.688,00

27.547.168,00

75.495.856,00

2003

52.591.362,00

29.042.224,00

81.633.586,00

2004

65.339.807,00

28.148.206,00

93.488.013,00

2005

54.673.695,00

29.648.266,00

84.321.961,00

2006

60.397.103,00

3.551.487,00

63.948.590,00

2007

57.177.501,00

35.038.269,00

92.215.770,00

2008

40.441.588,00

36.574.169,00

77.015.757,00

2009

43.200.000,00

39.100.000,00

82.300.000,00

2010

27.242.829,16

42.730.244,78

69.973.073,94

2011

41.381.650,00

41.688.864,68

83.070.514,68

2012

49.615.605,39

44.421.512,17

94.037.117,56

Total

596.256.802,55

407.139.690,63

1.003.396.493,18

Font : Memoria anual, de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE).

[31] Es tracta d’Alemanya, Argentina, Austràlia, Àustria, Brasil, Colòmbia, Corea, Estats Units/Canadà, França, Holanda, Itàlia, Japó, Mèxic, Nova Zelanda, Portugal, Regne Unit/Irlanda, Rússia, Veneçuela i Xile. [32] Rentrak Corporation, assetiada a Portland (a l’estat d’Oregon, en els EUA), és una companyia de recerca i de mesurament dels media, que ofereix els seus serveis a la indústria de l’entreteniment. Nascuda el 1977 com a National Video, pel 1988 fou rebatejada amb la seva denominació actual. A mitjan desembre de l’any 2009 anuncià l’adquisició de Nielsen EDI, empresa capdavantera en la mesura del box-office. Amb la compra d’aquesta societat, Rentrak esdevingué l’únic proveïdor d’informació —a escala mundial— de venda d’entrades a les sales cinematogràfiques dels diferents països. El seu Rentrak’s Box Office Essentials forneix dades de 100.000 pantalles a 20.000 cinemes distribuïts entre 36 països. [Ulteriorment a la conclusió de la redacció d’aquest llibre, ha estat publicada la Memoria anual de FAPAE corresponent a l’exercici 2013 i hom adverteix que s’hi ha esvanit la secció dedicada a les vendes internacionals efectuades per la producció audiovisual espanyola. Val a esperar que sigui recuperada en les edicions dels anys vinents]. 64


DUES VIES D’APROXIMACIÓ

Estrutura percentual

% variació interanual

Cinema

TV

Audiovisual

Cinema

51,96

48,04

100,00

ND

TV ND

Audiovisual ND

54,00

46,00

100,00

35,49

24,80

30,35

63,51

36,49

100,00

48,16

-0,06

25,98

64,42

35,58

100,00

9,68

5,43

8,13

69,89

30,11

100,00

24,24

-3,08

14,52

64,84

35,16

100,00

-16,32

5,33

-9,80

94,45

5,55

100,00

10,47

-88,02

-24,16

62,00

38,00

100,00

-5,33

886,58

44,20

52,51

47,49

100,00

-29,27

4,38

-16,48

52,49

47,51

100,00

6,82

6,91

6,86

38,93

61,07

100,00

-36,94

9,28

-14,98

49,82

50,18

100,00

51,90

-2,44

18,72

52,76

47,24

100,00

19,90

6,55

13,20

59,42

40,58

100,00

65


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Criteris, codis i fonts estadístiques

E

ls decebedors resultats que ens ha llegat la nostra expedició pel regne de la balança de pagaments ens empenyen, ineluctablement, a intentar l’acostament a la significació del nostre cinema en els mercats internacionals mitjançant el recorregut de l’altra sendera que s’ofereix al nostre abast. Ben distant del territori de les grans magnituds econòmiques, aquest viarany l’haurem de recórrer amb lentitud, deturant-nos curosament a cada llargmetratge que hi trobem per tal de recollir-ne les dades individuals que convinguin a la nostra perquisició. En relació a aquest trànsit convé especificar sense dilació que el present treball ha estat concebut com a una immediata continuació —i, a l’ensems, com a una ampliació— del precedent llibre Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011). Consegüentment, el triatge d’aquesta opció condiciona totalment tant els criteris de selecció que caldrà aplicar com el marc temporal en què serà efectuat l’escolliment de les pel.lícules investigades, puix que han de coincidir amb les línies mestres adoptades a l’obra anterior. Marc temporal i selecció de llargmetratges Així doncs, el treball contempla la producció cinematogràfica del parell de lustres que inicia l’any 2002 i que clou l’exercici del 2011. El còmput de les xifres apilonades per les pel.lícules en el seu periple pels locals de projecció fílmica no s’ha realitzat pas d’acord amb els resultats dels llargmetratges en el conjunt dels dotze mesos de cada exercici —tal com són habitualment subministrades les es66


CRITERIS, CODIS I FONTS ESTADÍSTIQUES

tadístiques cinematogràfiques pels diferents organismes que en tenen cura arreu del món— sinó que s’ha efectuat a través dels càlculs de les magnituds aconseguides per la collita de produccions cinematogràfiques de cada any del període objecte de recerca. Per tant, les xifres obtingudes procedeixen de l’agregació dels volums d’espectadors —i, quan escau, de les recaptacions tresorejades— que totes i cadascuna de les cintes de cada any específic han aconseguit des del dia de la seva estrena fins a l’hora de compondre els corresponents quadres numèrics que acompanyen aquest text [33]. El següent pas consisteix a determinar el moment en què un llargmetratge s’ha d’incloure en el còmput d’un exercici: quan inicia el rodatge, quan la filmació de l’obra conclou, quan obté còpia estàndard, quan s’estrena… Atès que aquest treball examina títols enllestits (hagin estat o no objecte d’estrena en sales d’exhibició), el nostre concepte de collita cinematogràfica es refereix al

[33] Els càlculs que afecten el present treball han estat efectuats a les acaballes del segon quadrimestre de l’any 2014. Esdevé balder afegir que tant les xifres d’afluència d’espectadors com els diners ingressats a taquilla són perpètuament susceptibles de mutació en funció de les futures projeccions que es facin en els cinemes dels títols dels catàlegs aplegats en aquest treball o de les modificacions de dades efectuades en els fitxers de l’ICAA o de l’ICEC, ara per correcció d’errades, adés per retrocessió de còmputs d’espectadors i d’ingressos quan, havent estat demanada la justificació de quanties declarades, la corresponent documentació aportada s’hagi judicat insuficient o bé insatisfactòria. Pel que fa a les projeccions quotidianes a les sales d’exhibició, ben probablement —però no pas necessàriament— aquestes futures variacions de les magnituds dels títols exhibits tindran superior significació a mesura que es vagi avançant vers anys més acostats a l’actualitat. 67


CINEMA CATALÀ A EUROPA

conjunt de films de llargmetratge que hagin estat qualificats [34] a cada exercici. En aquest sentit, la font que resulta més avinent per als nostres interessos, a l’hora de cercar els títols, d’inventariar-los i d’escometre la recollida de les seves diverses característiques, és l’anuari Cine español, que cada dotze mesos publica el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, aplegant-hi les fitxes de totes les pel. lícules de cada exercici, informació que també és a l’abast a la pàgina web [35] de l’ICAA, opció que resulta insubstituïble des que, després de la seva darrera publicació en paper l’any 2008, el volum ja només és accessible en format digital. Tocant a aquesta font informativa —per sintonia amb el llibre antecessor, però sobretot per tal bandejar de soca-rel el risc que la realització d’un tast parcial de pel.lícules inoculés biaixos en les anàlisis i adulteracions en les con-

[34] Segons que disposa l’article 8.1 de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema: “Abans de procedir a la comercialització, difusió o publicitat d’una pel.lícula cinematogràfica o obra audiovisual per qualsevol mitjà o en qualsevol suport en el territori espanyol, aquesta s’ha de qualificar per grups d’edats del públic al qual està destinada, mitjançant una resolució del director de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals amb l’informe previ de la Comissió de Qualificació o pels òrgans competents de les comunitats autònomes que tinguin competències per a la qualificació de les pel.lícules i els materials audiovisuals. S’exceptuen les obres audiovisuals que, d’acord amb la seva normativa específica, siguin objecte d’autoregulació”. Posteriorment, el Capítol II (articles 5 a 7) del Reial Decret 2062/2008, de 12 de desembre, que desenvolupà aquella Llei, regulà amb més detall la qualificació d’obres cinematogràfiques i audiovisuals. Temps més tard, l’Ordre CUL/314/2010, de 16 de febrer, modificà els grups d’edat per a la qualificació de les pel.lícules cinematogràfiques i d’altres obres audiovisuals i fou acompanyada d’una Resolució de l’ICAA d’aquell mateix dia que en regulava els criteris i n’establia els pictogrames. Posteriorment, mitjançant Resolució de 16 de novembre de 2011 d’aquest organisme autònom públic de l’Administració General de l’Estat espanyol i que està adscrit a la Secretaria d’Estat de Cultura, foren aprovats criteris i pictograma en relació a la categoria de títols especialment recomanats per al foment de la igualtat de gènere. Pel que fa a Catalunya, 1a secció segona (articles 12 i 13) de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema regula la qualificació de les obres cinematogràfiques i audiovisuals i la publicitat d’aquesta qualificació. Segons que estipula l’article 12.1: “Les obres cinematogràfiques i audiovisuals, per a poder ésser exhibides, comercialitzades, difoses o promocionades a Catalunya, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, han d’haver estat qualificades per l’Institut Català de les Empreses Culturals per grups d’edat del públic a què van destinades. Les qualificacions que altres organismes estatals o autonòmics competents atorguin a obres cinematogràfiques o audiovisuals explotades per empreses que no tinguin el domicili social a Catalunya tenen validesa a tot el territori de Catalunya”. [35] Concretament a http://www.mcu.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpelicu las&cache=init&language=es 68


CRITERIS, CODIS I FONTS ESTADÍSTIQUES

clusions, que podrien malbaratar-se en funció del grup de títols seleccionats, per ampli i variat que fos—, enfront la mostra s’optà per l’univers. En relació a l’opció de l’escolliment d’un pomell prou significatiu de llargmetratges a partir del qual albirar els trets que defineixen la nostra producció fílmica, s’ha judicat més escaient (fins allà ens on ho facultin les dades a l’abast) d’examinar, sense cap excepció, tota la producció cinematogràfica del període. Producció cinematogràfica de Catalunya : definició i nombre de títols Havent realitzat aquesta tasca i atès l’objectiu que persegueix aquest llibre, definirem com a producció cinematogràfica catalana el catàleg de pel.lícules realitzades amb la participació total o parcial de productores assetiades a Catalunya. Per tant, de l’estol de títols que configura la producció cinematogràfica d’Espanya hem destriat les pel.lícules en què, com a mínim, intervé una productora amb seu social en el Principat, obtenint així el cens íntegre de la producció catalana de l’interval temporal escollit, que ha estat constituït pels deu anys que van des de l’inici del 2002 fins al finiment de l’exercici 2011. Tot seguit aquestes dades han estat contrastades amb els fitxers de treball de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) [36]

[36] Han estat detectades algunes petites discrepàncies entre les llistes de pel.lícules catalanes de l’ICAA i de l’ICEC. Les diferències han estat resoltes a criteri de l’autor d’aquest treball. Atesa la seva minsa significació, no alteren gens ni les dimensions globals de les xifres ni les conclusions extretes del seu examen. En alguns pocs casos, aquests organismes han computat com a un nou llargmetratge tant pel.lícules amb un nou muntatge com versions definitives d’un film ja qualificat. L’autor, en no coincidir amb aquest criteri purament administratiu, no les ha incloses a les seves estadístiques. 69


CINEMA CATALÀ A EUROPA

L’escorcoll dels anuaris Cine español per al període 2002-2011 ens ha abocat (quadre 18) un total de 1.595 films fabricats en aquesta dècada, dels quals 597 corresponen a la producció cinematogràfica catalana [37]. Havent triat i garbellat les Quadre 18. Pel.lícules produïdes cada any Nombre de pel·lícules Catalunya Any

Producció

2002

19

2003 2004

Coproducció

Espanya Total

Producció

Coproducció

Total

8

27

80

57

137

24

6

30

68

42

110

29

11

40

92

41

133

2005

27

13

40

88

53

141

2006

51

21

72

109

41

150

2007

49

29

78

115

57

172

2008

44

25

69

123

49

172

2009

58

15

73

133

51

184

2010

72

22

94

149

48

197

2011

55

19

74

151

48

199

Total

428

169

597

1.108

487

1.595

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

[37] Puix que no es recull a cap anuari Cine español (per bé que es consigna, amb aquesta nacionalitat i datant-lo el 2005, a la pàgina web de l’ICAA), no s’ha computat el llargmetratge Opopomoz. Els pastorets, una coproducció amb Itàlia de la qual el país transalpí posseeix el 90% i el 10% que resta pertany a una productora catalana. Tampoc no ha estat comptabilitzada la pel.lícula Joves normals que mai no fou recollida ni en el catàleg ni en el web de l’ICAA. Més xocant resulta l’absència en el catàleg de 2011 de l’ICAA i en la base de dades de pel.lícules qualificades continguda en el seu web de tres llargmetratges d’aquell exercici que han estat inventariats per l’ICEC. Es tracta de: La barbacoa; Puzzled love; i Retorn al país de les ànimes. Curiosament, en el web de l’ICAA, tots els membres d’aquest tercet fílmic es poden localitzar a https://icaa.mcu.es/Datos_tecnicos_Peliculas.aspx?idpro=12001, dins de la secció que l’Institut dedica a consulta de dades tècniques de pel.lícules. En el bloc de les obres espanyoles hom adverteix l’absència de Buscando a Emma, producció del 2007 que no apareix a l’anuari Cine español i que en el web de l’ICAA figura com a llargmetratge forà. Finalment cal advertir que ha estat eliminat del nostre inventari de títols del 2010 el documental català La sombra de Evita, en descobrir que el llargmetratge torna a aparèixer en el 2011 —aquesta vegada amb dades de públic i de recaptació— amb el títol La sombra de Evita. Volveré y seré millones. La seva absència es compensa en el còmput global (de manera que la xifra acumulada de la dècada no varia en relació al nostre llibre precedent) amb la incorporació a l’exercici 2011 d’un altre documental català, Pepe & Rubianes, que havia acompanyat el tercet que acabem de consignar unes línies més amunt i que de sobte aparegué incorporat al catàleg digital de l’ICAA, on es pot localitzar mitjançant l’opció “Búsqueda”, però no pas a través de les altres alternatives de cerca (índex alfabètic de pel.lícules; coproduccions; directors; productores). 70


CRITERIS, CODIS I FONTS ESTADÍSTIQUES

pel.lícules objecte de la investigació, ha calgut aleshores subministrar a cadascuna d’elles les corresponents dimensions numèriques de diversos aspectes de cada títol. Tant el Boletín Informativo. Películas. Recaudaciones. Espectadores, de l’ICAA, com

Estructura percentuals % Catalunya / Espanya Producció

Coproducció

Catalunya Total

Producció

Espanya

Coproducció

Producció

Coproducció

23,75

14,04

19,71

70,37

29,63

58,39

41,61

35,29

14,29

27,27

80,00

20,00

61,82

38,18

31,52

26,83

30,08

72,50

27,50

69,17

30,83

30,68

24,53

28,37

67,50

32,50

62,41

37,59

46,79

51,22

48,00

70,83

29,17

72,67

27,33

42,61

50,88

45,35

62,82

37,18

66,86

33,14

35,77

51,02

40,12

63,77

36,23

71,51

28,49

43,61

29,41

39,67

79,45

20,55

72,28

27,72

48,32

45,83

47,72

76,60

23,40

75,63

24,37

36,42

39,58

37,19

74,32

25,68

75,88

24,12

38,63

34,70

37,43

71,69

28,31

69,47

30,53

la pàgina web d’aquest Institut han esdevingut summament útils a l’hora de recol. lectar les informacions sobre el grau de participació de cada empresa en la producció de les cintes, el percentatge —quan escau— de coproducció estrangera i els espectadors i les recaptacions que cada llargmetratge (amb participació catalana total o parcial o bé sense la nostra intervenció) ha aconseguit a tot Espanya des del dia de la seva estrena. A diversos paratges del nostre llibre precedent tinguérem particular interès a insistir en el fet que les anàlisis que, en extensa part del volum, es realitzaven respecte als capteniments dels llargmetratges en l’exclusiu àmbit del mercat de sales d’exhibició cinematogràfica —ara a tot Espanya, adés a Catalunya— estaven desterrant, en aquella obra concreta, d’altres brolladors nutricis que contribuïen a l’engreix dels resultats 71


CINEMA CATALÀ A EUROPA

d’explotació dels films estudiats [38]. Per tal d’anar assolint el ple acostament a la qüestió, el present treball vol eixamplar la mirada i addicionar a les diferents xifres del mercat interior les corresponents dades provinents de les sales exhibidores d’Europa, per tal de tornar a engrandir el perímetre en una recerca subsegüent fins a abraçar tot el planeta. Aquesta volença d’evitar qualsevol marginació de canals d’ingressos de la nostra filmografia desitja concloure’s amb una recerca que s’aboqui a les diferents finestres d’explotació dels llargmetratges cinematogràfics de Catalunya. Pel que fa a aquest conducte, és ben cert que a la darreria del període que abasta aquest estudi foren arbitrats els mecanismes de còmput [39] exigits pel desplegament de la Llei del ci-

[38] No podem deixar de subratllar que (a diferència del paper absolut —puix que era l’únic canal de difusió de les obres— que el resultat de l’exhibició de les pel.lícules en els cinemes ostentà durant una llonga corrua d’anys) l’aparició i la progressiva consolidació d’altres modalitats de contemplació de produccions cinematogràfiques han alterat força sensiblement la situació. Per bé que les sales de projecció són encara el primer aparador dels films i el nivell de demanda que hi aconsegueixen incideix notablement en la desafecció que acaren o en l’interès que susciten els títols en la seva posterior difusió per altres mitjans, només ens assabenten d’una part de la facturació que genera la seva vida comercial. Per tant, sense disposar també de dades referents a les diverses finestres retribuïdes d’explotació (televisió de pagament, vídeo a la carta, DVD, festivals, portals d’Internet, televisions en obert, …), esdevé riscós emetre judicis categòrics sobre el succés o l’esfondrada d’un llargmetratge. [39] Aquests mecanismes s’instrumentaren de cara al càlcul dels ajuts per a l’amortització dels llargmetratges. Concretament a l’article 57.2 de l’Ordre 2834/2009, de 19 d’octubre, que dictà les normes d’aplicació del Reial Decret 2062/2008, de 12 de desembre, que desenvolupà la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema. Aquest apartat estableix que, a banda del públic que congreguin les sales de cinema, també es computaran com a espectadors: cadascun dels accessos remunerats al visionat d’una pel.lícula mitjançant una pàgina d’Internet o d’altres sistemes d’accés a pel.lícules fonamentats en la demanda de l’espectador, cadascuna de les operacions de venda i dels arrendaments retribuïts a preu de mercat d’un suport físic que contingui la pel.lícula, així com els accessos individuals mitjançant pagament a les projeccions cinematogràfiques que es desenvolupin en el marc de festivals i de certàmens celebrats a Espanya. Arran de la modificació del Reial Decret 2062/2008 que efectuà el Reial Decret 490/2010, de 23 d’abril, en el sisè apartat del seu únic article es consagrà, en un rang normatiu superior, el còmput d’espectadors que veuen les pel.lícules a través de mitjans de projecció diferents de les sales d’exhibició. Per tal d’efectuar aquesta comptabilització addicional, aparegué l’Ordre 1772/2011, de 21 de juny, que (flanquejada mesos després per la Resolució de l’ICAA de 27 d’octubre de 2011) establí els procediments per al còmput d’espectadors de les pel.lícules cinematogràfiques (sales d’exhibició fílmica; festivals i certàmens celebrats a Espanya; accessos a una pel.lícula a través d’Internet o d’altres sistemes basats en la demanda de l’espectador; venda minorista d’obres cinematogràfiques en suport físic), així com de les obligacions, requisits i funcionalitats tècniques dels programes informàtics als efectes del control d’assistència i rendiment de les obres cinematogràfiques a les sales d’exhibició. 72


CRITERIS, CODIS I FONTS ESTADÍSTIQUES

nema (afegint-hi les entrades despatxades en els festivals o certàmens cinematogràfics espanyols, les vendes o arrendaments de la pel.lícula en suport físic i els accessos al film mitjançant Internet o sistemes basats en la demanda de l’espectador), però el fet que, ara com ara, aquestes incorporacions són encara lentes i distants de trobar-se en ple funcionament [40] ens esperona decididament —tot intentant reconstruir les dades del passat i afegint-hi d’altres finestres que no es troben contemplades per l’actual sistema de còmput— a escometre la futura recerca. Tal com férem en el llibre precedent, no volem deixar de subratllar, també en aquesta avinentesa, que en tractar-se de productes d’una indústria cultural, l’avaluació quantitativa de l’impacte d’un títol ha de ser complementada amb l’estimació de diversos

[40] La disposició transitòria segona de l’Ordre 2834/2009, consignada a la nota precedent, estipulà que el càlcul d’espectadors s’efectuaria només amb les xifres que adollessin les sales d’exhibició fins que fossin establerts els procediments adients per a l’acreditació i per a la certificació de les xifres procurades per les altres vies de contemplació de pel.lícules admeses per la nova normativa. Arran de l’Ordre 1772/2011 i segons la seva disposició transitòria segona, els certificats d’espectadors procedents de les noves vies que s’incorporaren al càlcul seran computats des del moment de l’homologació a l’ICAA de les entitats responsables d’elaborar-los. De moment (i val a esperar que en el futur s’allargassi sensiblement la relació), a la Resolució de 18 de setembre del 2014 de la Direcció General de l’ICAA, que convocà per segona vegada ajuts d’aquest mateix exercici a l’amortització de llargmetratges, només constaven homologades, en el seu annex A-III, nou empreses (Benecé Produccions, S.L.; Cableuropa, S.A.U.; Cineclick, S.L.; Comunidad Filmin, S.L.; Conecta 5 Telecinco, S.A.U.; Cordina Planet, S.L. [Nubeox]; EGEDA [Filmotech]; i Wuaki TV, S.L.U.) prestadores de serveis audiovisuals a Internet i a d’altres xarxes electròniques de comunicació mitjançant sistemes basats en la demanda de l’espectador i cinc festivals o certàmens celebrats a Espanya i dedicats a la projecció de llargmetratges (Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià; Festival de Màlaga - Cinema Espanyol; L’Alternativa. Festival de Cinema Independent de Barcelona; Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya; i Setmana Internacional de Cinema de Valladolid [SEMINCI]). Pel que fa a les empreses dedicades a la venda o al lloguer minorista a preu de mercat de suports físics de pel.lícules, la disposició només consignava una firma homologada (GFK. Retail and Technology España, S.A.). Les notícies pel que fa a aquest darrer bloc, a hores d’ara, confirmen els pronòstics que, en tractar-se d’empreses de comerç a la menuda, els petits establiments no tenen cap mena d’interès a sol.licitar de l’ICAA l’homologació dels seus procediments de còmput als efectes de la inclusió total o parcial de cadascuna de las vendes o lloguers d’una pel.lícula en el seu còmput global d’espectadors. Per tal de disposar d’informació de darrera hora, a la seva pàgina web, l’ICAA ofereix la llista actualitzada de les diferents entitats homologades per a la comptabilització de públic; concretament la relació d’aquestes opcions pot ser localitzada a http://www.mcu.es/cine/docs/ computo_espectadores.pdf. 73


CINEMA CATALÀ A EUROPA

elements qualitatius (ressò crític, circuit seguit a festivals, guardons obtinguts,…). La tremenda —i sospitem que segurament insalvable— dificultat d’esquivar els elements subjectius i d’assolir un model d’objectiva quantificació dels aspectes qualitatius ens ha menat a marginar aquest important element d’apreuament [41] de la repercussió d’una pel.lícula a la societat. Així doncs, el present estudi s’ha concentrat en el tractament massiu de les sèries estadístiques sense considerar el valor cultural que posseeix cadascun dels títols que les integren. Àmbit territorial analitzat i triatge de la base de dades Després d’establir el període que esdevindrà objecte d’investigació i els criteris que regiran la construcció de la base de dades, resta pendent l’escolliment dels països que visitarem en aquest treball i de la font que n’adollarà les dades sobre la resposta dels seus habitants a les produccions espanyoles, en general, i a les pel.lícules catalanes en particular. Atès que el Vell Continent és el marc geogràfic que pretén de cobrir aquest llibre, el conjunt de països que integra el Consell d’Europa [42] seria l’àmbit més escaient a la nostra volença, però evidentment el nombre de països europeus que finalment ens forneixin dades dependrà fèrriament de l’abast espacial que ens procuri la font seleccionada. A banda que hi figuri el seu nom, en els quadres estadístics els [41] Una valoració de complicadíssima traducció a termes objectius. La dificultat rauria en el disseny del mecanisme de quantificació de l’índex de qualitat de cada títol, que podria elaborar-se mitjançant un sistema de punts que en alguns casos (festivals —i seccions— en què es participa, premis rebuts…) obeiria a una objectivació acceptable —per bé que complexa, atès l’ingent cens de certàmens i de guardons cinematogràfics existents arreu del món— i en d’altres (índex d’apreuament entre els especialistes dels diversos mitjans de comunicació) afrontaria el risc d’una enorme subjectivitat, tant en funció dels crítics triats com de la puntuació que l’investigador adjudiqués a cada títol sota la inspiració de l’opinió dels experts. També es podria fer cap a les puntuacions de les pel.lícules que elaboren diferents llocs web —tals com les pàgines de Metacritic (http://www.metacritic.com/ movie), Rotten Tomatoes (https://www.rottentomatoes.com) o IMDb (Internet Movie Database) (http://www.imdb.com), per bé que els diferents sistemes de puntuació aboquen resultats dispars segons el mètode d’agregació utilitzat o el segment de votants a qui s’adreça. [42] Aquesta organització internacional, creada el 5 de maig del 1949 mitjançant el Tractat de Londres, té com a missió promoure la democràcia i protegir els drets de l’home i l’estat de dret a Europa. Formen part d’ella 47 països europeus, dels quals 28 són els que constitueixen la Unió Europea. 74


CRITERIS, CODIS I FONTS ESTADÍSTIQUES

diversos països seran identificats —i ordenats alfabèticament per aquesta variable- mitjançant el seu corresponent codi ISO 3166-1, establert per la International Organization for Standardization. Entre 1997 i 1999 aquesta entitat [43] procedí a segmentar el codi en tres blocs segons que es tracti de països vigents, de subdivisions territorials o de països que han canviat de nom o que ja no existeixen. En aquesta parcel.lació, el grup que millor s’ajusta als nostres interessos és el primer i, del tercet de subdivisions que aquesta secció ens ofereix al seu torn, ens resulta avinent la família més utilitzada, integrada pels codis de dues lletres ISO 3166-1 alpha-2. En relació a l’aconseguiment de les dades del públic europeu que ha contemplat pel.lícules amb participació catalana total o parcial —i també llargmetratges espanyols— en els seus respectius països la nostra tria s’ha decantat [44] per

[43] Amb seu a Ginebra i creat el 23 de febrer de 1947, aquest organisme de normalització es dedica a promoure el desenvolupament de normes internacionals de fabricació, comerç i comunicació de la gran majoria de branques industrials. Pel que fa als països, la primera edició del codi ISO 3166 data de 1974. Els canvis en els codis els efectua l’entitat ISO 3166 Maintenance Agency (ISO3166/MA). La informació que fa referència als codis dels diferents països pot ser localitzada a http://www.iso. org/iso/country_codes.htm. [44] L’altra opció la constituïa Rentrak Corporation (veure nota 32). Enfront el dilema que se’ns ha plantejat —en una decisió que no ha estat pas ni gaire senzilla ni gens ràpida— ens hem estimat més d’optar per una entitat pública europea ben estretament connectada en el terreny informatiu amb els organismes oficials que tenen cura de confegir les dades estadístiques sobre la cinematografia en els seus respectius territoris. L’OEA cobreix 39 països europeus i en subministra les dades d’espectadors que arrepleguen els llargmetratges que s’hi projecten; no ens assabenta, però, dels ingressos que els títols aconsegueixen a taquilla. Tot i que és una dada que ens interessa força, de les dues magnituds preferim el públic, car, en la mesura en què el rang de preus de les entrades a cada país no està massa dispers, el dibuix que ens mostren les recaptacions té un notable parentiu amb el retaule que creen les xifres d’espectadors i, d’altre costat, a diferència del públic, les dades sobre ingressos estan entelades (sobretot quan s’analitzen intervals de considerable amplària temporal) pel vel monetari que crea l’encariment del preu de les entrades al llarg dels anys. Pel seu costat, Rentrak Corporation té contactes a 36 països. D’aquests, deu se situen en sòl del Vell Continent, específicament en nou països de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Espanya, França, Holanda, Irlanda, Itàlia, Portugal i Regne Unit) i en un extracomunitari (Rússia). Al contrari que la base de dades Lumière, Rentrak es concentra en les recaptacions dels films, per bé que ofereix xifres d’espectadors de diferents països, però no pas de tots. Val a indicar que les variades mostres dels mateixos títols que, abans d’escometre aquesta investigació, hem acarat a tots dos àmbits no ens han donat significatives diferències de resultats. 75


CINEMA CATALÀ A EUROPA

l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel (OEA) [45] i, molt més concretament, per la seva base de dades Lumière [46]. En aquest magatzem informatiu, l’OEA efectua la compilació sistemàtica de les dades disponibles tocant a les entrades despatxades dels llargmetratges cinematogràfics distribuïts a Europa des de l’any 1996. L’estudi de viabilitat del projecte s’elaborà en el 1997 i fou continuat per un procés de recollida de dades que atenyé la seva culminació amb la presentació pública i oficial de la base el dia 13 de novembre de l’any 2000. L’OEA subministra informació sobre 39 països europeus [47], que resulten de l’addició dels 28 membres de la Unió Europea [48] més onze països extracomunitaris [49], de manera que la superfície abastada queda a vuit països de distància [50] del conglomerat que constitueix el Consell d’Europa.

[45] Creat per la Resolució 92 (70), adoptada pel Comitè de Ministres de 15 de desembre de 1992 i assetiat a Estrasburg, l’Observatori té com a missió contribuir significativament a donar resposta a les necessitats d’informació dels mitjans professionals del sector audiovisual i de promoure una transparència més gran en el sector. En aquesta tasca resulta essencial la xarxa de contactes nacionals i transnacionals (constituïda per organismes públics i privats, alhora que per corresponsals especialitzats) que li aporten informació. [46] Lumière forma part del quartet de bases de dades europees de l’OEA que es completa amb Iris Merlin (informació legislativa rellevant), Korda (fons públics per al cinema i per a l’audiovisual) i Mavise (canals i companyies televisives). [47] L’afegiment de Marroc (MA) —a hores d’ara, l’únic membre de l’Observatori que no rau en territori europeu—completa la quarantena de països que integren l’OEA. Val a indicar, pel que fa a Lumière, que la base de dades també proporciona informació sobre Argentina (AR), Austràlia (AU), Brasil (BR), Xile (CL), Colòmbia (CO), Corea del Sud (KR), Mèxic (MX), Nova Zelanda (NZ), Quebec (QC), Estats Units d’Amèrica (US) i Veneçuela (VE). 76


CRITERIS, CODIS I FONTS ESTADÍSTIQUES

Havent estat establerts el marc temporal que delimitarà la vastitud de la nostra prospecció, la qualificació de llargmetratges durant l’exercici com a criteri de tria dels elements integrants de cada collita cinematogràfica anual, la seu de la productora com a factor determinant de la catalanitat (total o parcial) de la pel.lícula i la base de dades Lumière com a font nutrícia d’informació sobre els 38 veïns europeus d’Espanya controlats per l’OEA, disposem dels ingredients necessaris per anar ensenderant films cap al fitxer de recollida de registres i emplenant-ne els diferents camps que hi hàgim creat a les envistes d’extraure’n — ara per recompte, ara mitjançant agregació— les magnituds que ens permetran de confegir els quadres estadístics que es judiquin oportuns per als específics interessos d’aquesta recerca.

[48] En iniciar-se el període que contemplen aquests fulls, la Unió Europea aplegava 25 països. El primer dia de l’any 2007 Bulgària i Romania hi ingressaren, de manera que, amb aquestes incorporacions, ja resultava integrada per 27 Estats membres. Amb posterioritat a la dècada que examinem, el dia 1 de juliol de 2013 Croàcia esdevingué el 28è Estat membre de la Unió Europea. Pel que fa al present treball, a l’hora de resseguir les xifres i als efectes d’homogeneïtat estadística, hem considerat a tots els anys analitzats l’actual composició de 28 països membres de la Unió Europea amb independència que alguns d’ells encara no en formessin part en diversos exercicis del període examinat. Pel que fa a la seva futura composició, cal indicar que, a hores d’ara, Albània (AL), Islàndia (IS), Montenegro (ME), Macedònia (MK), Sèrbia (RS) i Turquia (TR) són països candidats a ingressar a la Unió. [49] La relació nominal dels 39 països i els seus respectius codis ISO 3166-1 alpha-2 figuren a nombrosos quadres estadístics d’aquest treball, tot separant-ne els membres de la Unió Europea dels països extracomunitaris. [50] Es tracta d’Andorra (AD), Azerbaidjan (AZ), Geòrgia (GE), Moldàvia (MD), Mònaco (MC), San Marino (SM), Sèrbia (RS) i Ucraïna (UA). 77


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Públic europeu del cinema català

L

’aplicació de les pautes de selecció als continguts de les fonts ministerials ens ha procurat, tal com consignàvem a la secció precedent, una producció de 1.595 llargmetratges a Espanya (dels quals 597 tenen participació catalana, total o fragmentària) en el conjunt del decenni examinat. Gràcies a les informacions que procuren, tant el web de l’ICAA com la seva publicació anual Boletín informativo. Películas. Recaudaciones. Espectadores, ha estat possible també de destriar els títols en funció del seu gènere de pertinença i, quan n’hi ha, d’establir els exactes percentatges de propietat que les productores catalanes o estrangeres posseeixen en cada títol en què tenen presència. Amb aquestes informacions se’ns fan avinents la delimitació de les conductes de la ficció, del documental i de l’animació i el calibratge del seu grau de dissemblança respecte a la tònica general de la filmografia de cada any, l’examen dels capteniments de la producció interna i de les coproduccions internacionals, la correcció de les xifres de públic en funció del percentatge de participació dels films catalans i l’acarament de les dades de Catalunya amb el total espanyol, tot delimitant i comparant-ne les respectives trajectòries, alhora que establint l’evolució del pes que hi signifiquem. Procés de recollida d’informació Després de la culminació del cens fílmic i de l’emplenament dels camps que recullen els atributs quantitatius i qualitatius que convenen a la nostra indagació, resta només l’abocament a cada pel.lícula específica del nombre d’espectadors 78


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

que l’obra hagi convocat a cadascun dels 39 països europeus que estudien aquests fulls on hagi estat projectada en sales comercials. En fer cap al cercador de la base de dades Lumière [51] la contemplació de les seves característiques aconsella el bandeig de les peticions títol a títol [52] i l’escomesa de sol.licituds massives. En aquest terreny el cercador permet de demanar les dades corresponents a un país específic per intervals d’anys de producció (o bé d’exercicis d’explotació), però amb l’inconvenient que limita el subministrament de resultats als dos-cents primers registres per ordre decreixent d’espectadors a la Unió Europea. Atès que cap dels deu integrants del període que analitzem en aquests fulls ofrena una producció anual que ultrapassi els dos centenars de pel.lícules, l’ardit per esquivar aquest entrebanc consisteix a efectuar deu peticions per a Espanya —una per a cadascun dels exercicis de l’interval 2002-2011— tot marcant a cada sol.licitud la pestanya que faculta la inclusió de les coproduccions minoritàries en la llista de resultats que obtindrem. Aquesta relació pot ser exportada a un fitxer CSV (Comma-Separated Values) susceptible de ser tractat en un full de càlcul. En aquest punt del procés, resta encara un darrer escull a superar, car, mentre que en el nostre cas la collita cinematogràfica de cada any neix de l’aplec de llargmetratges qualificats durant els seus dotze mesos de durada, la base de dades Lumière generalment adjudica com a data de producció d’una pel.lícula [53] l’exercici que

[51] El cercador de la base de dades Lumière es troba a http://lumiere.obs.coe.int/web/search/ [52] A banda del miler i mig llarg de sol.licituds que la nostra investigació exigeix i de la lentitud que aquest procés implica, en un quartet de pel.lícules —totes elles fruits de coproduccions internacionals— no figura el títol castellà del llargmetratge que només resulta accessible per la seva denominació en les diferents versions estrangeres a l’abast en cada cas concret. A http://lumiere.obs.coe. int/web/sources/astuces.html poden trobar-se les explicacions relatives a la identificació de films a la base de dades Lumière. [53] Segons que s’explica a http://lumiere.obs.coe.int/web/sources/astuces.html 79


CINEMA CATALÀ A EUROPA

figura a IMDb (Internet Movie Database) [54]. Per tant ens ha calgut redistribuir, en funció del nostre criteri, tots els films que ens han subministrat les successives peticions efectuades (desterrant-ne a la vegada els títols erròniament infiltrats o que, malgrat que posseeixen participació espanyola, no n’han aconseguit la nacionalitat) i tot seguit controlar si en els anys anteriors a 2002 o posteriors a 2011 residien títols qualificats a l’interval limitat per aquest parell d’exercicis per tal d’incloure’ls en el recull total. Nombre de pel.lícules exhibides L’aplicació d’aquest procés ens ha aportat [55] un total de 1.386 llargmetratges espanyols de la base de dades Lumière pertanyents al marc temporal escorcollat, dels quals 14 no tenen cap dada de públic, de manera que posseïm 1.372 registres amb informació sobre assistència a les sales exhibidores del Vell Continent (quadre 19). En bolcar a la nostra base de dades el nombre d’espectadors obtinguts per les diferents pel.lícules en els diversos països europeus on han estat projectades, hi ha hagut una única excepció en aquest transvasament que ha correspost al nombre d’espectadors a Espanya. En aquest cas l’extracció de les xifres l’hem anada a efectuar als anuaris i a les pàgines web de l’ICAA, car —tot i que les dades espanyoles de Lumière són també subministrades per aquest organisme autònom— les informacions són força més completes i actualitzades a la font original. En aquest sentit ve a tomb ressenyar l’existència de 23 títols (més de la meitat procreats en el darrer bienni de la sèrie) que han estat exhibits a Espanya i que no consten a la base de

[54] La base de dades IMDb, creada l’octubre de 1990, és a l’abast a http://www.imdb.com/. Val a informar que l’any 2008 Amazon.com, que havia adquirit aquesta base de dades un decenni abans, comprà els webs Withoutabox i Box Office Mojo. En aquest darrer poden obtenir-se a (http:// www.boxofficemojo.com/) dades internacionals de recaptació d’algunes pel.lícules espanyoles. [55] Amb data 29 d’agost de 2014 es conclogué la recollida d’informacions a Lumière. A l’hora d’efectuar-la, la darrera actualització d’aquesta base de dades corresponia al dia 2 de juny de 2014. Per tal de delimitar el ritme temporal que s’aplica a la posada al dia de les xifres subministrades per Lumière, val a remembrar que la precedent actualització s’havia efectuat el primer dia d’agost de 2013. 80


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

dades de l’OEA. En aplegar aquest grup amb els 1.372 títols que acabem d’indicar i detraure d’aquesta addició els deu llargmetratges (tots ells coproduccions internacionals) que, no havent-se projectat a Espanya, s’han exhibit a la resta d’Europa, comptabilitzem les 1.385 pel.lícules d’Espanya del decenni que han estat estrenades en el seu propi territori i que, amb l’afegitó dels 210 títols sense desembarcada a les pantalles, completen les 1.595 obres produïdes en el transcurs de la dècada. Pel que fa a Catalunya (quadre 20), les magnituds equivalents censen a la base de dades Lumière un total de 543 films amb participació catalana, dels quals un tercet és freturós de dades d’assistència. El còmput dels nou títols amb estrena a Espanya, però no recollits a la base europea, ens mena (parant atenció al fet que no hi ha cap producció catalana no projectada a Espanya que hagi fet carrera comercial a d’altres indrets europeus) als 549 llargmetratges catalans del període que han transitat pels cinemes espanyols i, en incorporar-hi els 48 films inèdits en el mercat, completem la collita de les nostres 597 pel.lícules de la dècada. La possessió de la filmografia espanyola completa del període i l’escatiment dels títols d’aquest conjunt que exhibeixen participació —minoritària, igualitària, majoritària o plena— de productores amb seu social allotjada a Catalunya ens permet, després d’emplenar els diferents camps dels registres amb la quantitat d’espectadors aconseguits a cada país europeu on els llargmetratges han accedit a les sales d’exhibició cinematogràfica, de dibuixar el retaule que ens revela la presència a Europa del cinema espanyol en general i de la producció fílmica catalana en particular, tant tocant al nombre de títols vistos com pel que fa al volum d’espectadors que ha afillat l’interès despertat per les respectives obres en els diferents indrets geogràfics on han estat projectades. L’enfilall de recomptes aplicats a la base de dades ens ha subministrat el material estadístic (quadres 21 i 22) referent al nombre de títols que, a cadascun dels exercicis del decenni i en el conjunt del període, han estat a disposició, a sales de cinema dels seus respectius territoris, de la població dels 39 països analitzats en aquest treball. La con81


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 19. Nombre de pel.lícules espanyoles a la base de dades ‘Lumière’ (2002-2011) Nombre de pel.lícules espanyoles: bases de dades ‘Lumière’ i ICAA A

B

Any

C (A-B)

D

129

E (C+D)

F

2002

129

129

2003

106

1

105

1

106

3

2004

122

3

119

2

121

1

2005

131

131

2

2006

136

1

2007

161

2008

G (E-F) 129

H

I (G+H)

8

137

103

7

110

120

13

133

133

133

8

141

135

135

135

15

150

5

156

156

1

155

17

172

143

1

142

3

145

1

144

28

172

2009

145

1

144

2

146

2

144

40

184

2010

162

162

4

166

1

165

32

197

2011

151

2

149

9

158

1

157

42

199

Total

1.386

14

1.372

23

1.395

10

1.385

210

1.595

H

I (G+H)

Font: Elaboració pròpia amb dades de Lumière i dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

Quadre 20. Nombre de pel.lícules catalanes a la base de dades ‘Lumière’ (2002-2011) Nombre de pel.lícules catalanes: bases de dades ‘Lumière’ i ICAA A

B

Any

C (A-B)

D

E (C+D)

F

G (E-F)

2002

25

25

25

25

2003

30

30

30

30

2004

39

39

1

40

40

2005

37

37

2

39

39

1

40

2006

67

67

67

67

5

72

2007

75

73

73

73

5

78

2008

61

2009

63

2010

2

2

27 30 40

61

2

63

63

6

69

62

1

63

63

10

73

84

84

1

85

85

9

94

2011

62

62

2

64

64

10

74

Total

543

540

9

549

549

48

597

1

3

Font: Elaboració pròpia amb dades de Lumière i dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

82


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Pesos percentuals %A/I

%E/I

%G/I

A

Nombre de llargmetratges espanyols del període 2002-2011 a la base de dades Lumière

B

Nombre de llargmetratges espanyols del període 2002-2011 a la base de dades Lumière sense dades

C

Nombre de llargmetratges espanyols del període 2002-2011 a la base de dades Lumière amb dades

D

Nombre de llargmetratges espanyols del període 2002-2011 amb públic a Espanya a ICAA, però no a Lumière

E

Nombre de llargmetratges espanyols del període 2002-2011 a la base de dades Lumière amb dades a Europa

F

Nombre de llargmetratges espanyols del període 2002-2011 a la base de dades Lumière amb dades a la resta d’Europa, però no a Espanya

G

Nombre de llargmetratges espanyols del període 2002-2011 estrenats a Espanya

%H/I

94,16

94,16

94,16

5,84

96,36

96,36

93,64

6,36

91,73

90,98

90,23

9,77

92,91

94,33

94,33

5,67

90,67

90,00

90,00

10,00

93,60

90,70

90,12

9,88

83,14

84,30

83,72

16,28

78,80

79,35

78,26

21,74

82,23

84,26

83,76

16,24

75,88

79,40

78,89

21,11

H

Nombre de llargmetratges espanyols del període 2002-2011 no estrenats a Espanya

86,90

87,46

86,83

13,17

I

Nombre total de llargmetratges espanyols del període 2002-2011

A

Nombre de llargmetratges catalans del període 2002-2011 a la base de dades Lumière

Pesos percentuals %A/I

%E/I

%G/I

%H/I

92,59

92,59

92,59

100,00

100,00

100,00

97,50

100,00

100,00

92,50

97,50

97,50

2,50

93,06

93,06

93,06

6,94

96,15

93,59

93,59

6,41

88,41

91,30

91,30

8,70

86,30

86,30

86,30

13,70

89,36

90,43

90,43

9,57

83,78

86,49

86,49

13,51

90,95

91,96

91,96

8,04

Nombre de llargmetratges catalans del període 2002-2011 a la base de B

dades Lumière sense dades

C

Nombre de llargmetratges catalans del període 2002-2011 a la base de dades Lumière amb dades

D

Nombre de llargmetratges catalans del període 2002-2011 amb públic a Espanya a ICAA, però no a Lumière

E

Nombre de llargmetratges catalans del període 2002-2011 a la base de dades Lumière amb dades a Europa

F

Nombre de llargmetratges catalans del període 2002-2011 a la base de dades Lumière amb dades a la resta d’Europa, però no a Espanya

G

Nombre de llargmetratges catalans del període 2002-2011 estrenats a Espanya

H

Nombre de llargmetratges catalans del període 2002-2011 no estrenats a Espanya

I

Nombre total de llargmetratges catalans del període 2002-2011

7,41

83


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 21. Nombre de pel.lícules espanyoles de cada any exhibides a països d’Europa (1 de 2) ES

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

FI

FR

Any

Espa

Àust

Bèlg

Bulg

Xipr

Txèq

Alem

Dina

Estò

Finl

Fran

2002

129

9

22

5

2

6

13

6

1

4

28

2003

103

10

18

4

2

4

8

7

3

4

25

2004

120

14

21

3

1

3

10

7

2

3

30

2005

133

12

20

6

1

7

15

8

4

6

23

2006

135

8

14

5

1

6

12

6

4

4

22

2007

155

5

11

3

1

1

8

4

1

3

22

2008

144

7

6

3

4

7

6

3

3

18

2009

144

15

19

10

7

13

5

5

6

34

2010

165

10

9

6

3

9

6

6

8

27

2011

157

11

10

4

10

5

6

7

4

22

Total

1.385

101

150

49

51

100

61

36

45

251

3

11

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 22. Nombre de pel.lícules espanyoles de cada any exhibides a països d’Europa (2 de 2) PL

PT

RO

SE

SI

SK

Any

Polò

Port

Roma

Suèc

Esvè

Esvq

Resta EU

Unió Europ

2002

8

19

6

6

4

3

52

129

2003

4

11

2

8

1

2

44

106

2004

13

20

7

5

6

3

44

121

2005

13

17

11

6

4

4

39

133

2006

12

17

9

7

8

6

38

135

2007

9

11

5

4

2

1

39

156

2008

12

11

5

5

2

4

39

145

2009

14

16

7

12

9

4

45

145

2010

13

12

7

7

6

3

45

166

2011

13

16

7

5

7

8

38

158

Total

111

150

66

65

49

38

423

1.394

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

84


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

GB

GR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

Regn

Grèc

Croà

Hong

Irla

Itàl

Litu

Luxe

Letò

Malt

Païs

12

9

10

4

24

3

16

3

15

16

7

4

22

2

9

2

15

5

8

1

22

3

7

3

16

9

7

12

1

17

3

9

5

13

10

9

4

9

14

6

6

6

11

10

6

2

6

3

14

1

5

1

12

7

4

2

8

2

10

5

4

4

10

14

7

6

12

3

19

6

7

3

17

12

11

5

6

1

11

7

6

4

14

13

7

5

9

1

21

4

4

6

117

81

24

87

20

174

40

73

37

16 1

13

12 1

134

AL

AM

BA

CH

IS

LI

ME

MK

NO

RU

TR

Albà

Armè

Bòsn

Suïs

Islà

Liec

Mont

Mace

Noru

Fede

Turq

Fora EU

Eur 39

16

4

6

13

27

129

14

1

9

8

20

106

18

3

8

12

24

121

15

3

1

9

11

22

133

12

7

1

7

8

17

135

10

2

1

10

7

20

156

7

2

5

3

10

16

145

1

17

1

9

12

7

27

146

1

15

1

6

16

10

27

166

2

12

4

8

10

12

26

158

4

136

4

77

41

98

226

1.395

24

3

85


CINEMA CATALÀ A EUROPA

centració d’aquestes dades en una sola taula numèrica que recull la informació referent a les grans àrees geogràfiques (quadre 23) ens fa sabedors que, de les 1.385 pel.lícules espanyoles de la dècada estrenades en el propi mercat intern, 423 circularen per la resta de la Unió Europea i 226 arribaren a països extracomunitaris [56]. Puix que no pas tots els films han sovintejat ambdós blocs espacials, el nombre de pel.lícules espanyoles que ha visitat d’altres terres del nostre continent ascendeix a 450, magnitud que ens revela que gairebé el terç dels films produïts durant la dècada a Espanya (el 32,49%, a tall d’exactitud) que s’estrenaren dins de les seves fronteres aconseguí de viatjar, amb diferent abast i intensitat en cada cas, pel nostre veïnatge europeu.

Quadre 23. Nombre de pel.lícules espanyoles de cada any exhibides per àrea geogràfica (2002-2011) Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa 39 països

Europa menys Espanya

2002

129

52

129

27

129

54

2003

103

44

106

20

106

46

2004

120

44

121

24

121

47

2005

133

39

133

22

133

40

2006

135

38

135

17

135

40

2007

155

39

156

20

156

42

2008

144

39

145

16

145

40

2009

144

45

145

27

146

49

2010

165

45

166

27

166

50

2011

157

38

158

26

158

42

Total

1.385

423

1.394

226

1.395

450

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

[56] Com a norma general, llevat que s’hi indiqui específicament quan calgui, les anàlisis i les afirmacions contingudes en aquesta obra es cenyeixen estrictament al marc europeu i, per tant, ens subministren una visió parcial de la capacitat de propagació de la filmografia de les productores catalanes (i de tota la indústria cinematogràfica espanyola) per la superfície del nostre planeta. És evident que quan, en futurs treballs, completem el seu recorregut per tot el món, obtindrem un panorama més complet —i força més acurat en les consideracions que s’extraguin de la seva contemplació i de la seva anàlisi subsegüent— de la comercialització d’aquests llargmetratges en la xarxa mundial de sales d’exhibició cinematogràfica. 86


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

L’aplicació del mateix procediment a les obres cinematogràfiques catalanes (quadres 24 i 25) ens dibuixa el seu desplegament per les rutes europees i ens indica en quina mesura han arribat als diferents països del continent. La síntesi de totes aquestes dades en una taula numèrica única (quadre 26) comptabilitza 151 llargmetratges de la dècada esparpallats per la resta de la Unió Europea i en detecta 73 en els països extracomunitaris, de manera que el còmput conjunt subministra una esquadra de 160 pel.lícules participades per productores de Catalunya que han traspassat les fronteres d’Espanya per tal de ser contemplades en els llenços de les sales de cinema d’altres països europeus. En aquest cas la flota de títols viatgers abasta el 29,14% de la xifra total de films amb participació catalana produïts en el decenni que s’estrenaren a Espanya. Això representa una cobertura situada entre el quart i les tres desenes parts del cens total [57], una proporció menys engruixida —almenys pel que fa a nombre d’obres, car la significació dels pesos en el terreny dels espectadors serà examinada més endavant— que no pas la hispana. En aquest àmbit dels pesos específics, les pel. lícules catalanes exhibides a la resta de la Unió Europea (quadre 27) signifiquen el 35,70% del cinema espanyol que també ha gaudit de carrera comercial en aquest espai. El percentatge no és gaire dissemblant de la proporció que regeix en el conjunt dels nostres conveïns de tot Europa (35,56%), puix que els països extracomunitaris (on el pes específic de les obres catalanes sobre el total espanyol recula fins al 32,30%) hi exerceixen una incidència discreta.

[57] A l’hora d’avaluar aquesta proporció de llargmetratges viatgers (i no s’ha d’oblidar que aquest treball es concentra només en un dels cinc continents) vénen a tomb les paraules que Simón de Santiago Aréizaga escrigué a La distribución de películas españolas en el extranjero, tot indicant que “no son tantas las películas que pueden encontrar una explotación extensiva y, de hecho, hay que plantearse que no todo el cine español es exportable, sin que por ello sea objetivamente mejor o peor. Hay un tipo de cine que puede funcionar extremadamente bien en el mercado interior y que, sin embargo, no genera un interés real en el mercado exterior” (pàgina 465). 87


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 24. Nombre de pel.lícules catalanes de cada any exhibides a països d’Europa (1 de 2) ES

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

FI

FR

Any

Espa

Àust

Bèlg

Bulg

Xipr

Txèq

Alem

Dina

Estò

Finl

Fran

2002

25

3

3

2

2003

30

2

5

1

2004

40

2

4

2005

39

3

5

2006

67

2

3

2007

73

3

3

2008

63

3

2

2009

63

4

5

3

2010

85

8

6

2011

64

5

5

Total

549

35

41

14

1

5

2

1

5

1

1

1

4

1

7

2

1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

2

1

1

4

3

2

3

3

1

3

1

3

3

6

2

6

3

16

35

3

1

6 1

1

8

2

10

2

1

8

1

1

8

6

5

5

17

2

4

3

10

22

14

16

83

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 25. Nombre de pel.lícules catalanes de cada any exhibides a països d’Europa (2 de 2) PL

PT

RO

SE

SI

SK

Any

Polò

Port

Roma

Suèc

Esvè

Esvq

Resta EU

Unió Europ

2002

2

4

1

1

1

1

10

25

2003

1

2

2004

4

5

2

1

2005

3

5

1

2

2006

3

7

1

2007

5

5

2008

4

5

2009

5

3

2010

9

9

5

2011

7

7

Total

43

52

2

AM

BA

Armè

Bòsn

12

30

1

12

40

2

1

9

39

2

1

1

16

67

2

3

2

1

19

73

2

2

1

2

18

63

3

1

11

63

6

4

3

27

85

1

3

2

4

5

17

64

1

17

24

16

15

151

549

2

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

88

AL Albà


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

GB

GR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

Regn

Grèc

Croà

Hong

Irla

Itàl

Litu

Luxe

Letò

Malt

Païs

4

3

3

2

2

1

7

1

3

1

3

6

3

5

1

6

1

5

4

2

1

5

2

2

3

1

1

2

3

5

2

4

2

6

1

2

1

5

3

2

1

3

1

5

3

1

2

5

4

1

1

4

10

7

4

5

6

3

2

4

45

26

12

30

2

1

4

2

6

5 1 5

3

3

5

8

7

3

4

12

2

1

4

6

62

15

17

15

47

CH

IS

LI

ME

MK

NO

RU

TR

Suïs

Islà

Liec

Mont

Mace

Noru

Fede

Turq

2

1

7

Fora EU

Eur 39

1

4

4

25

1

1

1

2

30

2

1

3

5

40

2

2

5

39

3

1

3

1

1

1

3

67

5

1

4

6

10

73

3

1

2

2

6

9

63

1

3

2

6

63

4

9

7

13

85

3

4

5

9

16

64

3

21

19

41

73

549

3 8

1

8 38

5

1

89


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 26. Nombre de pel.lícules catalanes de cada any exhibides per àrea geogràfica (2002-2011) Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

25

10

25

4

25

10

2003

30

12

30

2

30

12

2004

40

12

40

5

40

12

2005

39

9

39

5

39

9

2006

67

16

67

3

67

17

2007

73

19

73

10

73

20

2008

63

18

63

9

63

19

2009

63

11

63

6

63

12

2010

85

27

85

13

85

29

2011

64

17

64

16

64

20

Total

549

151

549

73

549

160

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 27. % Nombre de pel.lícules catalanes / nombre de pel.lícules espanyoles per àrea geogràfica (2002-2011) Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

19,38

19,23

19,38

14,81

19,38

18,52

2003

29,13

27,27

28,30

10,00

28,30

26,09

2004

33,33

27,27

33,06

20,83

33,06

25,53

2005

29,32

23,08

29,32

22,73

29,32

22,50

2006

49,63

42,11

49,63

17,65

49,63

42,50

2007

47,10

48,72

46,79

50,00

46,79

47,62

2008

43,75

46,15

43,45

56,25

43,45

47,50

2009

43,75

24,44

43,45

22,22

43,15

24,49

2010

51,52

60,00

51,20

48,15

51,20

58,00

2011

40,76

44,74

40,51

61,54

40,51

47,62

Total

39,64

35,70

39,38

32,30

39,35

35,56

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

En el transcurs de la dècada estudiada les pel.lícules espanyoles, en les seves sortides a l’estranger, han arribat (quadre 28) a tots els països de la Unió Europea, mentre que a la producció catalana li ha mancat la visita a Malta. En el terreny extracomunitari que aquest fulls analitzen hi ha tres països (Albània, Armènia i 90


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Montenegro) [58] dels onze que integren aquest grup a Lumière on no han estat detectades projeccions de pel.lícules espanyoles en sales comercials i en aquest àmbit Catalunya no ha fet cap excepció en la seva presència en els vuit països restants. Resulta obvi que els diferents títols que surten a l’exterior aconsegueixen d’allotjar-se a les pantalles de ben diferents nombres de països en el cas de cadascun dels llargmetratges. En el seu escampall per Europa, podem advertir (quadres 29 a 31) que un terç de les obres viatgeres limita la seva excursió a un sol país, tant si els films no tenen participació catalana com si n’hi ha. En aquest darrer bloc el límit màxim de dos països estableix la mediana de la distribució i inaugura un tram, sobretot fins als deu països, en què les pel.lícules catalanes es revelen clarament menys expansives quant a nombre de territoris d’aterratge que no pas les seves companyes de la resta d’Espanya. A tall il.lustratiu, hom pot observar que, mentre el 20% d’obres exportades a Europa del primer bloc s’escampà com a mínim per vuit països del continent, la cinquena part del segon grup, pel cap baix, arribà a onze. Quadre 28. Nombre de països on han arribat les pel.lícules i nombre de títols que s’hi han exhibit (2002-2011) Llargmetratges de Catalunya Nombre de països Fora de la UE

Llargmetratges d’Espanya

Nombre de pel.lícules

Europa menys Espanya

Resta de la UE

Fora de la UE

Europa menys Espanya

Nombre de països

Nombre de pel.lícules

Any

Resta de la UE

Resta de la UE

Fora de la UE

Europa menys Espanya

Resta de la UE

Fora de la UE

Europa menys Espanya

2002

24

4

28

10

4

10

25

4

29

52

27

54

2003

17

3

20

12

2

12

26

4

30

44

20

46

2004

17

3

20

12

5

12

25

4

29

44

24

47

2005

20

4

24

9

5

9

25

5

30

39

22

40

2006

25

4

29

16

3

17

25

5

30

38

17

40

2007

25

4

29

19

10

20

26

5

31

39

20

42

2008

24

5

29

18

9

19

25

5

30

39

16

40

2009

22

4

26

11

6

12

26

6

32

45

27

49

2010

25

6

31

27

13

29

25

6

31

45

27

50

2011

24

6

30

17

16

20

25

6

31

38

26

42

Total

26

8

34

151

73

160

27

8

35

423

226

450

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

[58] A les dades recollides dels exercicis 2012 i 2013 ja apareixen projeccions de pel.lícules espanyoles —algunes d’elles amb participació catalana— a Montenegro. 91


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 29. Nombre de films espanyols en funció del nombre de països de la resta d’Europa on s’han projectat Nre. països

Any 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Total acumulat

1

18

12

14

12

15

16

15

16

20

11

149

149

33,11

33,11

2

9

12

7

4

4

9

9

4

6

6

70

219

15,56

48,67

3

5

5

3

1

4

2

6

4

6

7

43

262

9,56

58,22

4

5

1

2

4

3

4

1

7

3

2

32

294

7,11

65,33

5

3

1

3

2

3

2

1

1

4

3

23

317

5,11

70,44

3

1

1

1

1

1

1

1

10

327

2,22

72,67

1

2

1

3

16

343

3,56

76,22

1

11

354

2,44

78,67

2

7

361

1,56

80,22

2

7

368

1,56

81,78

2

9

377

2,00

83,78

12

389

2,67

86,44

1

8

397

1,78

88,22

2

5

402

1,11

89,33

4

406

0,89

90,22

4

410

0,89

91,11

8

418

1,78

92,89

2

420

0,44

93,33

3

423

0,67

94,00

1

424

0,22

94,22

1

425

0,22

94,44

3

428

0,67

95,11

5

433

1,11

96,22

6 7

1

3

3

2

8

2

2

1

2

9

1

2

1

10

2

1

11

1

2

12

2

13

1

3

14 15 16

1 3

2

1

1

1

1

1 2

1

1

1

1

1 2 1 1

2

1

1

1

1

19

2

1

1 2

18

1

1

1

20

1

1

21

1

22 23

2

1

1

17

1 1

1

1

1

1 1

2 1

2

1

24 25

433 1

1

26

1

1

27 28

1

1

1 1

1

0,44

96,67

5

440

1,11

97,78

3

443

0,67

98,44

5

448

1,11

99,56

1

1

449

0,22

99,78

1

1

0,22

100,00

42

450

1 1

1

30

449

31 54

46

47

40

40

42

40

49

50

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

92

96,22

435

1

2

% s/ acum

2

29

Total

% s/ total

450

99,78 100,00


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Quadre 30. Nombre de films catalans en funció del nombre de països de la resta d’Europa on s’han projectat Nre. països

Any 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Total acumulat

1

3

2

4

1

8

8

6

3

11

4

50

50

31,25

31,25

2

2

7

2

1

2

4

6

1

5

3

33

83

20,63

51,88

3

1

1

1

3

2

2

2

2

14

97

8,75

60,63

4

1

1

1

2

1

2

2

2

12

109

7,50

68,13

1

1

1

1

1

2

8

117

5,00

73,13

4

121

2,50

75,63

7

128

4,38

80,00

3

131

1,88

81,88

1

3

134

1,88

83,75

1

2

136

1,25

85,00

1

1

137

0,63

85,63

2

139

1,25

86,88

1

3

142

1,88

88,75

1

1

143

0,63

89,38

5

1

6

1

1

7

1

2

8

1

1 1

3

1

2

9

1

10

1

1

11 12 13

1 1

1

1

14 15 16

% s/ total

143 1

1

17

1

2

1

% s/ acum

89,38

2

145

1,25

90,63

4

149

2,50

93,13

18

1

1

150

0,63

93,75

19

1

1

151

0,63

94,38

20

151

94,38

21

151

94,38

22

151

94,38

23

1

1

2

153

24

153

25

153

26

1

1

1

27

1

28

1

1

29

1

97,50

2

158

1,25

98,75

1

159

0,63

99,38

1

160

0,63

100,00

160 12

9

17

20

19

12

29

20

95,63 1,88

160 12

95,63

156

31 10

95,63

3

30 Total

1,25

160

100,00 100,00 100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

93


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 31. Nombre de films de la resta d’Espanya en funció del nombre de països de la resta d’Europa on s’han projectat Nre. països

Any

Total acumulat

% s/ total

% s/ acum

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

1

15

10

10

11

7

8

9

13

9

7

99

99

34,14

34,14

2

7

5

5

3

2

5

3

3

1

3

37

136

12,76

46,90

3

4

5

2

4

4

4

5

29

165

10,00

56,90

4

4

1

1

4

2

2

5

1

20

185

6,90

63,79

5

3

2

2

2

2

6

1

2

7

1

3

2

8

2

1

1

9

1

2

10

2

1

11

1

12

2

13

2

14

15

200

5,17

68,97

1

1

6

206

2,07

71,03

9

215

3,10

74,14

8

223

2,76

76,90

1

4

227

1,38

78,28

1

5

232

1,72

80,00

1

1

8

240

2,76

82,76

2

1

10

250

3,45

86,21

5

255

1,72

87,93

4

259

1,38

89,31

4

263

1,38

90,69

2

265

0,69

91,38

4

269

1,38

92,76

1

270

0,34

93,10

2

272

0,69

93,79

1

273

0,34

94,14

1

274

0,34

94,48

2

3

277

1,03

95,52

2

3

280

1,03

96,55

1

1

1

1 1

1 2

2

1 1

15

1

2

1 3

3

1

3

1

1

1 1

1

1

1 2

16

1

17

2

1

18

1

1

1

19

1

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24 25

280 1

1

26

1

1

27 28

1 1

1

1

1

282

0,69

97,24

2

284

0,69

97,93

1

285

0,34

98,28

4

289

1,38

99,66

29

289

30 44

34

35

31

23

22

21

37

21

1

1

22

290

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

94

99,66

289

31 Total

96,55

2

290

99,66 0,34 100,00

100,00


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Volum d’espectadors aconseguits L’examen de la difusió geogràfica dels llargmetratges ens dibuixa amb precisió el mapa de la seva presència a terres europees, però no ens assabenta gens ni mica del grau de resposta que hi obtenen en instal.lar-s’hi. El poder de convocatòria que les pel.lícules mostren durant el seu sojorn a cada país de destinació queda reflectit en el volum d’entrades despatxades que hi amunteguen els diferents títols; per tal de calibrar la intensitat d’aquesta puixança, la ramassada de les dades de públic atret per cadascun dels films, mitjançant un procediment idèntic al mecanisme que hem aplicat a l’hora d’efectuar el còmput del nombre de pel.lícules disseminades per Europa, s’adequa perfectament a aquest objectiu. El recull d’informacions referents al resultat del trànsit d’obres del catàleg cinematogràfic espanyol de la dècada pels locals de projecció de la Unió Europea (quadres 32 a 34) i dels països extracomunitaris del continent (quadre 35) ens indica, en aplegar les xifres corresponents a les grans àrees geogràfiques (quadre 36), que els conveïns continentals, en el decurs dels dos lustres, han subministrat a Espanya —malgrat les dificultats que, en general, pateixen les cinematografies europees a l’hora de sortir a l’exterior [59]— una afluència d’espectadors ben acostada a la quantia de públic que li ha procurat el seu mercat interior (177,73 milions versus 173,60).

[59] Tal com indica Laurent Creton en el seu llibre Cinéma et marché: “La dificultat de les produccions cinematogràfiques europees a l’hora de trobar lloc en els mercats internacionals és un dels temes recurrents dels abundosos debats consagrats al cinema. Col.loquis, entrevistes i articles evoquen, amb recurrència de metrònom, els obstacles a la superació d’una posició que, a desgrat dels esforços realitzats, roman molt modesta. L’evolució de la freqüentació cinematogràfica a Europa es caracteritza per un augment regular de les entrades dels films americans i per una desafecció envers el cinema europeu, ben particularment des del començ dels anys vuitanta. A més, tot i que l’exportació és un factor important d’obteniment de rendibilitat de les inversions en mercats eixamplats, els cinemes europeus estan molt mal col.locats en aquest terreny” (p. 114). Els mots del professor de la Sorbona enllacen amb l’anàlisi efectuada uns anys més tard per Gustavo Buquet Corleto a El poder de Hollywood. Un análisis económico del mercado audiovisual en Europa y en Estados Unidos, on explica que “el cine europeo no nacional obtiene magros resultados en todos los mercados y, nuevamente, la estructura de mercado es la que explica esta realidad: mientras que las majors, de forma centralizada, planifican sus estrenos a escala europea, no existen empresas que exploten las obras cinematográficas europeas a escala continental”. I poques línies després l’autor uruguaià afegeix que “el procedimiento por el que se exportan las películas europeas es rudimentario y está librado a la lógica de un mercado completamente atomizado: las productoras nacionales acuerdan con un sinfín de empresas internacionales, las que a su vez negocian con cantidad de distribuidores domésticos. El resultado es la dispersión del catálogo, condicionando la explotación de las películas a distribuidoras sin ningún poder de mercado” (pàgina 214). 95


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 32. Espectadors de pel.lícules espanyoles de cada any exhibides a països de la Unió Europea (1 de 3) ES

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

FI

Any

Espanya

Àustria

Bèlgica

Bulgària

Xipre

Txèquia

Alemanya

Dinamarca

Estònia

Finlàndia

2002

20.455.280

185.044

662.235

68.518

2.339

141.950

1.870.871

141.499

3.042

59.707

2003

20.151.118

74.546

150.465

11.412

615

27.582

252.508

55.436

3.805

17.111

2004

17.691.770

101.559

263.998

27.856

1.220

60.347

788.577

72.840

5.766

93.049

2005

22.702.749

403.028

873.702

155.978

2.017

216.928

3.309.316

299.731

30.684

123.016

2006

19.449.076

759.501

715.842

59.611

325

372.017

7.100.248

225.381

18.461

161.128

2007

16.711.936

42.717

151.651

34.286

529

34.228

264.519

39.526

795

50.380

2008

12.929.934

439.739

747.485

19.930

431.694

2.435.290

210.823

13.352

167.618

2009

18.913.777

311.570

331.458

114.361

146.107

2.291.480

100.200

15.284

88.438

2010

13.308.793

130.068

199.877

45.505

54.992

1.073.882

59.047

13.118

89.531

2011

15.416.631

345.903

260.003

39.884

178.899

2.469.582

119.639

39.861

114.453

Total

177.731.064

2.793.675

4.356.716

577.341

1.664.744

21.856.273

1.324.122

144.168

964.431

8.337

15.382

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 33. Espectadors de pel.lícules espanyoles de cada any exhibides a països de la Unió Europea (2 de 3) FR

GB

GR

HR

HU

IE

Any

França

Regne Unit

IT

LT

LU

LV

Grècia

Croàcia

Hongria

Irlanda

2002

9.384.484

439.824

322.999

201.295

30.317

6.585.255

Itàlia

Lituània

Luxemburg

Letònia

14.398

44.570

15.793

2003

2.450.507

317.361

85.692

43.715

3.812

2004

2.980.072

690.947

153.104

86.497

1.346

6.929.312

12.536

11.732

6.182

3.891.108

9.789

10.629

2005

8.072.096

2.993.082

158.284

374.128

1.693

5.457

2.745.590

32.897

30.654

40.435

2006

6.198.297

2.337.205

378.519

39.848

274.413

2007

3.241.831

665.051

175.306

19.650

23.030

13.588

3.676.662

54.289

47.392

40.515

1.030.917

7.676

5.493

2008

10.294.584

835.071

709.898

78.417

267.208

5.820

1.581

2.325.205

76.999

37.001

55.267

2009

4.531.901

1.705.314

158.905

66.649

2010

5.394.457

690.823

226.852

34.554

172.832

13.515

5.207.925

9.096

9.561

8.932

42.648

1.749

1.290.030

43.787

14.992

20.207

2011

4.183.220

1.256.859

347.754

41.161

124.773

11.554

3.482.404

39.910

8.222

28.628

Total

56.731.449

11.931.537

2.717.313

280.279

1.610.539

79.155

37.164.408

301.377

220.246

227.236

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

96


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Quadre 34. Espectadors de pel.lícules espanyoles de cada any exhibides a països de la Unió Europea (3 de 3)

Any

MT

NL

Malta

Països Baixos

2002 2003

PL Polònia

440.370

RO

SE

SI

SK

Suècia

Eslovènia

Eslovàquia

Portugal

Romania

416.393

41.485

156.134

954.354

EU Resta de la UE

Total UE

41.268

79.152

22.303.296

42.758.576

96.331

47.492

55.385

5.041

40.708

3.248

17.562

10.733.757

30.884.875

2004

290.212

377.387

243.884

33.785

79.610

22.668

14.601

10.306.308

27.998.078

2005

552.111

752.738

519.897

141.750

213.617

55.919

7.815

22.107.106

44.809.855

2006

599.834

1.270.319

407.758

46.760

253.490

56.979

88.522

25.183.316

44.632.392

2007

53.718

636.833

216.887

16.282

57.892

7.043

13.017

6.808.665

23.520.601

2008

267.154

1.488.954

671.080

62.289

196.883

56.228

153.286

22.043.036

34.972.970

2009

416.696

892.094

521.709

61.740

137.993

88.113

49.172

17.459.382

36.373.159

2010

218.560

495.891

114.791

12.358

165.677

22.073

13.560

10.469.029

23.777.822

2011

447.986

1.686.072

314.490

59.993

178.741

30.596

51.687

15.862.274

31.278.905

3.382.972

8.602.134

3.482.274

481.483

1.480.745

384.135

488.374

163.276.169

341.007.233

Total

13.661

PT

13.661

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 35. Espectadors de pel.lícules espanyoles de cada any exhibides a països europeus que no pertanyen a la Unió Europea AL

AM

BA

CH

IS

LI

ME

MK

NO

RU

Liechtes-

Monte-

tein

negro

Mace-

No-

Federació

dònia

ruega

Russa

TR

Suïssa

Islàndia

2002

879.207

17.862

71.938

254.543

1.223.550

2003

173.650

2.718

16.915

177.335

370.618

2004

335.875

1.855

52.949

179.266

569.945

2005

524.701

39.154

37

184.058

818.705

1.566.655

2006

748.737

17.361

120

187.233

447.530

1.400.981

2007

105.344

6.255

75

26.745

199.006

337.425

2008

536.239

9.745

130.228

13.371

374.404

1.063.987

Bòsnia

Any

Al-

Ar-

Herce-

bània

mènia

govina

Fora de la Turquia

UE

2009

371

431.391

64

85.749

229.114

206.717

953.406

2010

711

281.218

546

34.262

544.408

195.207

1.056.352

2011

3.058

466.042

Total

4.140

4.482.404

95.560

232

913

114.106

917.093

284.135

1.785.347

913

904.183

1.703.986

3.136.848

10.328.266

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

97


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 36. Espectadors de pel.lícules espanyoles de cada any per àrea geogràfica (2002-2011) Any

Espanya

2002

20.455.280

Resta Unió Eur 22.303.296

Unió Europea 42.758.576

Fora de la UE 1.223.550

Europa ( 39 p ) 43.982.126

Europa - Espa 23.526.846

2003

20.151.118

10.733.757

30.884.875

370.618

31.255.493

11.104.375

2004

17.691.770

10.306.308

27.998.078

569.945

28.568.023

10.876.253

2005

22.702.749

22.107.106

44.809.855

1.566.655

46.376.510

23.673.761

2006

19.449.076

25.183.316

44.632.392

1.400.981

46.033.373

26.584.297

2007

16.711.936

6.808.665

23.520.601

337.425

23.858.026

7.146.090

2008

12.929.934

22.043.036

34.972.970

1.063.987

36.036.957

23.107.023

2009

18.913.777

17.459.382

36.373.159

953.406

37.326.565

18.412.788

2010

13.308.793

10.469.029

23.777.822

1.056.352

24.834.174

11.525.381

2011

15.416.631

15.862.274

31.278.905

1.785.347

33.064.252

17.647.621

Total

177.731.064

163.276.169

341.007.233

10.328.266

351.335.499

173.604.435

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

La realització del mateix exercici tocant al cinema català ens construeix les taules relatives a la Unió Europea (quadres 37 a 39) i al bloc extracomunitari (quadre 40), alhora que ens en permet el resum zonal (quadre 41), on també es constata la coincidència gairebé absoluta de les aportacions de públic en el transcurs del decenni (58,59 milions d’espectadors a tot Espanya enfront 59,44 milions a la resta d’Europa), una altíssima semblança [60] que mostra variades dissimilituds al llarg dels deu anys de la sèrie examinada (quadre 42) quan es comparen els capteniments acumulats dels diferents territoris d’agregació.

[60] Les dades que hem recollit en relació a l’exercici 2012 i a l’espera de la pròxima actualització de xifres per part de l’Observatori —puix que, dels 180 títols que constitueixen la collita espanyola de llargmetratges d’aquell exercici, només 111 es poden localitzar en el web de l’OEA— sembla que trenquen aquest equilibri, llevat que les futures incorporacions a Lumière alterin sensiblement les xifres. El catàleg espanyol d’aquell any convocà 18,11 milions de persones en el mercat interior i n’aconseguí 29,95 milions més en el conjunt de les seves diverses excursions pel veïnat europeu, una diferència que essencialment està marcada per un duet de coproduccions internacionals (una amb França i l’altra amb els EUA). A Catalunya, que no participà a cap d’aquest parell d’obres, hom pot advertir que la situació és la inversa (8,54 milions d’espectadors a tot Espanya i 7,39 milions d’entrades despatxades a la resta del continent pels 62 títols que en el 2012 tingueren participació catalana), de manera tal que, en xifres acumulades, persisteix la semblança dels volums aconseguits. 98


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Quadre 37. Espectadors de pel.lícules catalanes de cada any exhibides a països de la Unió Europea (1 de 3) ES

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

FI

Any

Espanya

Àustria

Bèlgica

Bulgària

Xipre

Txèquia

Alemanya

Dinamarca

Estònia

Finlàndia

2002

5.295.389

44.338

196.156

2.610

27.390

506.794

6.454

2003

2.465.660

4.881

29.201

2.045

2.243

5.301

55

2004

4.417.089

14.515

26.324

74.148

7.240

5.025

2005

5.404.315

18.004

145.727

2.017

6.332

173.916

8.554

2006

6.736.912

604.573

229.944

1.512

325

70.454

5.634.853

36.128

2007

10.375.720

37.107

32.200

8.332

529

34.228

195.383

39.524

2008

5.347.360

136.390

120.073

101.487

728.759

103.754

12.008

92.195

2009

3.266.347

182.125

38.012

17.417

1.028

1.287.738

1.296

5.975

7.942

2010

8.157.539

124.605

179.849

21.352

54.992

1.033.289

59.047

12.160

79.616

2011

7.124.863

292.123

161.377

18.017

151.490

2.296.372

97.298

29.756

83.217

Total

58.591.194

1.458.661

1.158.863

71.285

447.401

11.933.495

364.596

68.033

342.316

2.871

3.042

5.092

3.238

20.967 50.061

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 38. Espectadors de pel.lícules catalanes de cada any exhibides a països de la Unió Europea (2 de 3) FR

GB

Any

França

Regne Unit

GR

2002

3.201.136

83.558

58.981

2003

34.012

15.605

10.554

2004

281.281

88.137

2005

1.849.998

1.028

49.678

2006

1.052.166

383.690

162.893

29.489

2007

1.389.048

413.663

148.099

19.650

18.580

12.310

662.545

7.676

1.838

5.820

2008

2.039.646

523.684

247.698

33.468

68.542

1.488

1.113.123

30.158

13.834

31.326

2009

470.154

33.315

2.439

1.452

14.165

2010

4.954.069

682.855

216.664

33.451

41.523

2011

2.931.681

641.320

244.944

29.942

76.071

Total

18.203.191

2.866.855

1.141.950

147.452

447.388

Grècia

HR Croàcia

HU Hongria

62.192

IE Irlanda

3.984

IT Itàlia

1.130.132

LT

LU

LV

Lituània

Luxemburg

Letònia

2

17.772

78

100.108 9.236

411.934

63.708

287.639

93.371

596.871

699 31.089

353.595 1.749 19.531

5.219

386

26.300

17.987

1.025

1.268.212

43.787

13.789

20.207

2.786.855

23.490

3.344

20.717

8.711.014

136.202

83.820

96.521

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

99


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 39. Espectadors de pel.lícules catalanes de cada any exhibides a països de la Unió Europea (3 de 3)

Any

MT

NL

Malta

Països Baixos

PL

PT

RO

SE

SI

SK

Suècia

Eslovènia

Eslovàquia

EU

Resta de la Unió Europea

Total Unió Europea

23.681

5.679.184

10.974.573

290.967

2.756.627

2

1.134.240

5.551.329

Polònia

Portugal

Romania

2002

78.642

135.523

63.425

4.435

4.318

2003

27.953

22.162

32.745

2004

67.323

52.099

77.104

5.023

14.150

2005

71.302

119.657

77.097

4.391

4.667

3.526

4.433

2.897.279

8.301.594

2006

216.553

676.939

157.929

9.499

43.643

21.993

52.973

10.177.233

16.914.145

2007

18.636

601.291

137.983

8.917

57.808

7.043

13.017

3.921.288

14.297.008

2008

164.896

588.895

158.845

15.841

124.808

25.476

30.874

6.507.268

11.854.628

2009

75.070

147.707

18.465

9.050

796

2010

194.061

478.504

109.664

10.823

165.150

18.232

2011

367.089

1.456.969

236.314

14.220

151.651

22.890

42.675

12.179.822

19.304.685

Total

1.281.525

4.279.746

1.069.571

73.149

579.347

121.259

181.215

55.287.257

113.878.451

21.303

4.102

13.560

2.668.766

5.935.113

9.831.210

17.988.749

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 40. Espectadors de pel.lícules catalanes de cada any exhibides a països europeus que no pertanyen a la Unió Europea AL

AM

BA

CH

IS

LI

ME

MK

Liechtes-

Monte-

Mace-

tein

negro

dònia

NO

RU

TR

Bòsnia

Any

Al-

Ar-

Herce-

bània

mènia

govina

2002

Fora de la Suïssa

191.717

Islàndia

777

Federació Noruega

Russa

Unió Turquia

Europea

621

97.886

291.001 24.669

2003

1.019

2.234

21.416

2004

12.210

2.360

73.781

88.351

2005

98.917

9.423

35.101

143.478

37

2006

399.722

3.608

35.727

151.693

590.750

2007

35.749

4.777

20.683

195.316

256.525

2008

207.506

447

45.232

197.801

462.965

5.295

81.615

65.478

218.055

546

32.557

469.845

157.760

913.619

2009

65.667

2010

711

252.200

2011

2.669

334.343

Total

3.380

1.599.050

10.155

37

501

88.627

497.989

234.439

1.158.568

501

242.759

1.061.428

1.230.671

4.147.981

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

100

11.979


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Quadre 41. Espectadors de pel.lícules catalanes de cada any per àrea geogràfica (2002-2011) Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Europa ( 39 p )

Europa - Espa

2002

5.295.389

5.679.184

10.974.573

Fora de la UE 291.001

11.265.574

5.970.185

2003

2.465.660

290.967

2.756.627

24.669

2.781.296

315.636

2004

4.417.089

1.134.240

5.551.329

88.351

5.639.680

1.222.591

2005

5.404.315

2.897.279

8.301.594

143.478

8.445.072

3.040.757

2006

6.736.912

10.177.233

16.914.145

590.750

17.504.895

10.767.983

2007

10.375.720

3.921.288

14.297.008

256.525

14.553.533

4.177.813

2008

5.347.360

6.507.268

11.854.628

462.965

12.317.593

6.970.233

2009

3.266.347

2.668.766

5.935.113

218.055

6.153.168

2.886.821

2010

8.157.539

9.831.210

17.988.749

913.619

18.902.368

10.744.829

2011

7.124.863

12.179.822

19.304.685

1.158.568

20.463.253

13.338.390

Total

58.591.194

55.287.257

113.878.451

4.147.981

118.026.432

59.435.238

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 42. Estructura percentual dels espectadors de pel.lícules de cada any per àrea geogràfica Cinema català

Cinema espanyol

Any

ES

R. UE

UE

F. UE

2002

47,01

50,41

97,42

2,58

2003

88,65

10,46

99,11

2004

78,32

20,11

2005

63,99

34,31

2006

38,49

2007

EU 39

ES

R. UE

UE

F. UE

100,00

46,51

50,71

97,22

2,78

100,00

EU 39

0,89

100,00

64,47

34,34

98,81

1,19

100,00

98,43

1,57

100,00

61,93

36,08

98,00

2,00

100,00

98,30

1,70

100,00

48,95

47,67

96,62

3,38

100,00

58,14

96,63

3,37

100,00

42,25

54,71

96,96

3,04

100,00

71,29

26,94

98,24

1,76

100,00

70,05

28,54

98,59

1,41

100,00

2008

43,41

52,83

96,24

3,76

100,00

35,88

61,17

97,05

2,95

100,00

2009

53,08

43,37

96,46

3,54

100,00

50,67

46,77

97,45

2,55

100,00

2010

43,16

52,01

95,17

4,83

100,00

53,59

42,16

95,75

4,25

100,00

2011

34,82

59,52

94,34

5,66

100,00

46,63

47,97

94,60

5,40

100,00

Total

49,64

46,84

96,49

3,51

100,00

50,59

46,47

97,06

2,94

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

101


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Aquesta pràctica identitat de les magnituds interior i exterior que es percep a escala general s’esfilagarsa turbulentament quan s’examinen les conductes individuals, que, en el cas del cinema espanyol (quadre 43), ens revelen que gairebé les tres desenes parts dels seus llargmetratges que es difongueren pel veïnatge continental no hi aconseguiren més del 10% del públic que havia atès la seva crida en el mercat interior i un xic més de la meitat de l’obra exportada no superà en aquest marc exterior el 50% de les entrades locals. Per la banda alta, una quarta part de les pel.lícules viatgeres —en una ben aclaparadora proporció d’aquest segment (93,75% dels casos) es tracta de coproduccions internacionals— aconseguí de quadruplicar a fora, pel cap baix, la seva afluència casolana. Quant als títols catalans (quadre 44), gairebé la meitat dels films, en la durada de la seva gira europea, no reeixí a superar el 30% de la xifra d’assistència que els brindà el mercat espanyol i les obres que hi multiplicaren per quatre la dimensió del seu públic local no arribaren a la cinquena part d’aquest bloc, tot oferint uns resultats més febles que en el conjunt del cinema espanyol i, òbviament, que en la filmografia de la resta d’Espanya (quadre 45). L’observació dels pesos que el públic convocat per les produccions catalanes representa sobre la totalitat del cinema espanyol present a Europa (quadre 46) ens diu, pel que fa als grans territoris, que la proporció és sempre —amb l’excepció de l’àmbit extracomunitari on n’abasta un bri més de les dues cinquenes parts— de l’ordre d’un terç. Val a advertir que, mentre que en el mercat espanyol els llargmetratges catalans obtenen una resposta de públic clarament per dessota del grau de penetració, quant a nombre de títols, de la seva flota de pel.lícules (32,97% del total en la primera enfront el 39,64% ostentat per la segona), el desavantatge, tot i produir-s’hi (34,24% contra 35,56%), és més discret a la resta d’Europa.

102


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Dades per països Aquest exercici de comparança es pot portar a terme per a cada país concret (quadre 47) i mitjançant aquest recull de les dades individualitzades referents al nombre de títols projectats i d’espectadors aconseguits a Europa durant la dècada, tant en xifres absolutes com en pesos específics sobre el total, resulta factible l’ordenació en funció del volum apilonat d’assistència a les sales exhibidores. La disposició decreixent de les diferents xifres d’espectadors i les seves respectives parcel.les de domini del volum global de públic obtingut a Europa ens revelen (quadre 48) que, deixant de banda el mercat interior (que encapçala la classificació), França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Polònia foren, per aquest ordre, els principals consumidors de cinema espanyol i que el mateix quintet, pel que fa a les pel.lícules amb producció catalana, s’enfilà al pòdium dels països capdavanters de la classificació, per bé que Itàlia i Alemanya intercanviaren les posicions tercera i quarta i que Regne Unit i Polònia bescanviaren la cinquena i la sisena. Des de l’exterior de la Unió Europea, Suïssa s’incorporà a aquesta capçalera tot ocupantne el setè lloc a totes dues cinematografies. Quant a la significació de les aportacions, ressurt particularment el fet que el triumvirat d’adalils del rànquing aboca, tant en els llargmetratges catalans com en el conjunt de la filmografia espanyola, les set desenes parts del públic procedent de la resta d’Europa Des d’una altra perspectiva, puix que la grandària demogràfica d’un país pot constituir un indicador, tot i que inexacte [61], de la dimensió del mercat potencial d’adquiridors d’entrades que han de conquerir les pel.lícules que hi

[61] És evident que les pel·lícules no s’expansionen per tots els indrets d’un país i que, en conseqüència i per tal de filar prim, el contrast de les dades de públic hauria d’efectuar-se amb l’aplec d’habitants de les diferents localitats (i de les seves respectives àrees d’influència) on els llargmetratges hagin estat projectats. Una tasca tan improbiosa com —ben especialment en acarar una ingent base de dades de films i un territori gegantí— pràcticament irrealitzable. 103


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 43. Cinema espanyol: % espectadors a la resta d’Europa / espectadors a Espanya (2002-2011) Percentatges: límits dels intervals

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

No estr. a Espanya ni a resta Europa

8

4

12

8

15

16

27

38

31

41

Total 200

Estr. a Espanya i no a resta Europa

75

60

74

93

95

114

105

97

116

116

945

De

0,01

a

10

21

15

11

11

15

14

12

6

15

13

133

De

10,01

a

20

2

5

5

4

1

6

3

4

4

1

35

De

20,01

a

30

3

3

2

1

3

3

2

5

6

4

32

De

30,01

a

40

2

2

3

4

2

4

2

1

De

40,01

a

50

3

1

2

4

De

50,01

a

60

3

1

3

De

60,01

a

70

1

1

De

70,01

a

80

De

80,01

a

90

De

90,01

a

100

1

De

100,01

a

120

1

De

120,01

a

140

1

3

1

2

De

140,01

a

160

1

1

1

1

De

160,01

a

180

De

180,01

a

200

1

De

200,01

a

250

1

1

De

250,01

a

300

2

1

2

1

1

2

9

De

300,01

a

400

1

2

2

1

2

3

11

De

400,01

a

500

4

2

3

1

2

18

De

500,01

a

600

1

2

1

2

8

De

600,01

a

700

2

6

De

700,01

a

800

De

800,01

a

900

De

900,01

a

1.000

De

1.000,01

a

1.500

De

1.500,01

a

2.000

De

2.000,01

a

De

2.500,01

De De De

2 1 1

2

1

1

1

11

1

1

1

2

2

1

10

1

1

5

1

1

7

3

2

15

2

1 3

1

11

1

1 1

1

1

6

1

7

1

1 1

1

2

2

3

2 1

1 1

2

4

2.500

1

1

1

a

3.000

1

3.000,01

a

4.000

1

4.000,01

a

5.000

1

5.000,01

a

10.000

1

2

1

1

137

1

1

2

1

3

1 1

1

2

1

1

1

1

5

1

1 1

10

1

3

2

3

2

4

1

1

1

7

1

1

5

2 1

3 1

1

1 2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

17

7 1

1

3

1

110

133

141

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

1

10

172

172

184

197

199

1.595

150

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

104

3

12 2

1

Estr. a resta Europa i no a Espanya Total

1

20

1 2

2

1

1

Més de 10.000

1

7 11


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Films produïts Acumulat

Films estrenats a la resta d’Europa

% Tot

% Acumulat

200

12,54

12,54

1.145

59,25

71,79

1.278

8,34

80,13

1.313

2,19

82,32

1.345

2,01

1.365

% Tot

% Acumulat

133

29,56

29,56

168

7,78

37,33

84,33

200

7,11

44,44

1,25

85,58

220

4,44

48,89

1.377

0,75

86,33

232

2,67

51,56

1.388

0,69

87,02

243

2,44

54,00

1.399

0,69

87,71

254

2,44

56,44

1.405

0,38

88,09

260

1,33

57,78

1.415

0,63

88,71

270

2,22

60,00

1.420

0,31

89,03

275

1,11

61,11

1.427

0,44

89,47

282

1,56

62,67

1.442

0,94

90,41

297

3,33

66,00

1.449

0,44

90,85

304

1,56

67,56

1.450

0,06

90,91

305

0,22

67,78

1.453

0,19

91,10

308

0,67

68,44

1.463

0,63

91,72

318

2,22

70,67

1.472

0,56

92,29

327

2,00

72,67

1.483

0,69

92,98

338

2,44

75,11

1.501

1,13

94,11

356

4,00

79,11

1.509

0,50

94,61

364

1,78

80,89

1.515

0,38

94,98

370

1,33

82,22

1.518

0,19

95,17

373

0,67

82,89

1.523

0,31

95,49

378

1,11

84,00

1.526

0,19

95,67

381

0,67

84,67

1.543

1,07

96,74

398

3,78

88,44

1.547

0,25

96,99

402

0,89

89,33

1.554

0,44

97,43

409

1,56

90,89

1.559

0,31

97,74

414

1,11

92,00

1.566

0,44

98,18

421

1,56

93,56

1.567

0,06

98,24

422

0,22

93,78

1.574

0,44

98,68

429

1,56

95,33

1.585

0,69

99,37

440

2,44

97,78

1.595

0,63

100,00

450

2,22

100,00

450

100,00

100,00

Acumulat

105


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 44. Cinema català: % espectadors a la resta d’Europa / espectadors a Espanya (2002-2011) Percentatges: límits dels intervals

2002

No estr. a Espanya ni a resta Europa Estr. a Espanya i no a resta Europa

2003

2004

2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

1

5

5

6

10

9

10

48

15

18

28

30

50

53

44

51

56

44

389

4

1

7

7

6

2

8

4

46

2

3

2

1

14

4

3

18

De

0,01

a

10

3

4

De

10,01

a

20

1

3

De

20,01

a

30

1

1

1

1

3

1

De

30,01

a

40

1

1

2

3

1

1

De

40,01

a

50

De

50,01

a

60

De

60,01

a

70

De

70,01

a

80

De

80,01

a

90

De

90,01

a

100

De

100,01

a

120

De

120,01

a

140

De

140,01

a

160

De

160,01

a

180

De

180,01

a

200

De

200,01

a

250

De

250,01

a

300

De

300,01

a

400

De

400,01

a

500

De

500,01

a

600

De

600,01

a

700

De

700,01

a

800

De

800,01

a

900

1

De

900,01

a

1.000

1

De

1.000,01

a

1.500

De

1.500,01

a

2.000

2

2

De

2.000,01

a

2.500

1

1

De

2.500,01

a

3.000

1

1

De

3.000,01

a

4.000

De

4.000,01

a

5.000

De

5.000,01

a

10.000

2

3

1

10

3 1

3

1 1

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

5 1

1 1 1

1

2 2

1

1 1 2

1

1

1

1

4 1

1

2 1

1

2

1 1

1

4 3

1

1

5 2

1 1

5 3

2 1

1

2

1

2 3

1

1

6

1

2

4

1

1

1

2 1 1

1

1

1

5

1

1

1

Més de 10.000

1

1

2 2

Estr. a resta Europa i no a Espanya Total

27

30

40

40

72

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

106

78

69

73

94

74

597


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Films produïts Acumulats

% Tot

Films estrenats a la resta d’Europa % Acumulats

% Tot

% Acumulats

46

28,75

28,75

60

8,75

37,50

86,26

78

11,25

48,75

1,68

87,94

88

6,25

55,00

528

0,50

88,44

91

1,88

56,88

533

0,84

89,28

96

3,13

60,00

536

0,50

89,78

99

1,88

61,88

541

0,84

90,62

104

3,13

65,00

546

0,84

91,46

109

3,13

68,13

548

0,34

91,79

111

1,25

69,38

550

0,34

92,13

113

1,25

70,63

554

0,67

92,80

117

2,50

73,13

557

0,50

93,30

120

1,88

75,00

558

0,17

93,47

121

0,63

75,63

559

0,17

93,63

122

0,63

76,25

563

0,67

94,30

126

2,50

78,75

565

0,34

94,64

128

1,25

80,00

568

0,50

95,14

131

1,88

81,88

574

1,01

96,15

137

3,75

85,63

578

0,67

96,82

141

2,50

88,13

579

0,17

96,98

142

0,63

88,75

581

0,34

97,32

144

1,25

90,00

582

0,17

97,49

145

0,63

90,63

583

0,17

97,65

146

0,63

91,25

588

0,84

98,49

151

3,13

94,38

590

0,34

98,83

153

1,25

95,63

591

0,17

98,99

154

0,63

96,25

592

0,17

99,16

155

0,63

96,88

593

0,17

99,33

156

0,63

97,50

99,33

156

48

8,04

8,04

437

65,16

73,20

483

7,71

80,90

497

2,35

83,25

515

3,02

525

593

Acumulats

97,50

595

0,34

99,66

158

1,25

98,75

597

0,34

100,00

160

1,25

100,00

100,00

160

597 100,00

160

100,00 100,00

107


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 45. Cinema de la resta d’Espanya: % espectadors a la resta d’Europa / espectadors a Espanya (2002-2011) Percentatges: límits dels intervals No estr. a Espanya ni a resta Europa Estr. a Espanya i no a resta Europa

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

6

4

12

2005 7

10

11

21

28

22

31

152

60

42

46

63

45

61

61

46

60

72

556

6

4

7

9

87

4

2

1

2

2

3

2

De

0,01

a

10

18

11

7

10

8

7

De

10,01

a

20

1

2

5

2

1

4

De

20,01

a

30

2

2

1

1

2

De

30,01

a

40

1

1

1

De

40,01

a

50

3

1

2

1

De

50,01

a

60

2

1

2

De

60,01

a

70

1

De

70,01

a

80

1

De

80,01

a

90

1

De

90,01

a

100

De

100,01

a

120

De

120,01

a

140

De

140,01

a

160

De

160,01

a

180

De

180,01

a

200

1

De

200,01

a

250

1

De

250,01

a

300

2

De

300,01

a

400

De

400,01

a

500

De

500,01

a

600

De

600,01

a

700

De

700,01

a

800

De

800,01

a

900

De

900,01

a

1.000

De

1.000,01

a

1.500

De

1.500,01

a

2.000

De

2.000,01

a

2.500

1

De

2.500,01

a

3.000

1

2

De

3.000,01

a

4.000

1

1

De

4.000,01

a

5.000

1

De

5.000,01

a

10.000

1

2

1

1

Més de 10.000

1

1

2

1 1

14 10

1

9

1

6 3

1

8 1

1

1

1

1 3

1 1

1

1

5 1 1

5

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

3

8

4

1

2

1

1

12

1

1

1

2

1

2 1

2

3

1

11

1

4

1

2 6

2 1

1 2

1 1

3

1

1

4

1

2

1 1

110

5 1

1 2

7

4

1

2

3

1

12

1

1

6

1

4

1

2 1

1

1

2

6 1

1 1

3

1

80

93

101

1 78

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

108

1

1

Estr. a resta Europa i no a Espanya Total

1

21 1

1

5

1

1

3

1

1

2

1

1

10

9

94

103

111

103

125

998


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Films produïts Acumulats

Films estrenats a la resta d’Europa

% Tot

% Acumulats

152

15,23

15,23

708

55,71

70,94

795

8,72

79,66

816

2,10

81,76

830

1,40

83,17

840

1,00

849

% Tot

% Acumulats

87

30,00

30,00

108

7,24

37,24

122

4,83

42,07

84,17

132

3,45

45,52

0,90

85,07

141

3,10

48,62

855

0,60

85,67

147

2,07

50,69

863

0,80

86,47

155

2,76

53,45

864

0,10

86,57

156

0,34

53,79

869

0,50

87,07

161

1,72

55,52

872

0,30

87,37

164

1,03

56,55

877

0,50

87,88

169

1,72

58,28

888

1,10

88,98

180

3,79

62,07

892

0,40

89,38

184

1,38

63,45

89,38

184

892

Acumulats

63,45

894

0,20

89,58

186

0,69

64,14

900

0,60

90,18

192

2,07

66,21

907

0,70

90,88

199

2,41

68,62

915

0,80

91,68

207

2,76

71,38

927

1,20

92,89

219

4,14

75,52

931

0,40

93,29

223

1,38

76,90

936

0,50

93,79

228

1,72

78,62

937

0,10

93,89

229

0,34

78,97

941

0,40

94,29

233

1,38

80,34

943

0,20

94,49

235

0,69

81,03

955

1,20

95,69

247

4,14

85,17

957

0,20

95,89

249

0,69

85,86

963

0,60

96,49

255

2,07

87,93

967

0,40

96,89

259

1,38

89,31

973

0,60

97,49

265

2,07

91,38

974

0,10

97,60

266

0,34

91,72

979

0,50

98,10

271

1,72

93,45

988

0,90

99,00

280

3,10

96,55

998

1,00

100,00

290

3,45

100,00

290

100,00

100,00

109


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 46. % Espectadors de cinema català / espectadors de cinema espanyol per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la UE

Europa ( 39 p )

Europa - Espa

2002

25,89

25,46

25,67

23,78

25,61

25,38

2003

12,24

2,71

8,93

6,66

8,90

2,84

2004

24,97

11,01

19,83

15,50

19,74

11,24

2005

23,80

13,11

18,53

9,16

18,21

12,84

2006

34,64

40,41

37,90

42,17

38,03

40,51

2007

62,09

57,59

60,79

76,02

61,00

58,46

2008

41,36

29,52

33,90

43,51

34,18

30,16

2009

17,27

15,29

16,32

22,87

16,48

15,68

2010

61,29

93,91

75,65

86,49

76,11

93,23

2011

46,22

76,78

61,72

64,89

61,89

75,58

Total

32,97

33,86

33,39

40,16

33,59

34,24

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 47. Nombre de pel.lícules i d’espectadors a cada país europeu en la dècada 2002-2011 Catalunya

Codi ISO

País

Espanya

Nombre

Espectadors

Nombre

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

ES

Espanya

549

58.591.194

1.385

177.731.064

39,64

32,97

AT

Àustria

35

1.458.661

101

2.793.675

34,65

52,21

BE

Bèlgica

41

1.158.863

150

4.356.716

27,33

26,60

BG

Bulgària

14

71.285

49

577.341

28,57

12,35

CY

Xipre

3

2.871

11

15.382

27,27

18,66

CZ

Txèquia

16

447.401

51

1.664.744

31,37

26,88

DE

Alemanya

35

11.933.495

100

21.856.273

35,00

54,60

DK

Dinamarca

22

364.596

61

1.324.122

36,07

27,53

EE

Estònia

14

68.033

36

144.168

38,89

47,19

FI

Finlàndia

16

342.316

45

964.431

35,56

35,49

FR

França

83

18.203.191

251

56.731.449

33,07

32,09

GB

Regne Unit

45

2.866.855

117

11.931.537

38,46

24,03

GR

Grècia

26

1.141.950

81

2.717.313

32,10

42,02

HR

Croàcia

12

147.452

24

280.279

50,00

52,61

HU

Hongria

30

447.388

87

1.610.539

34,48

27,78

IE

Irlanda

5

19.531

20

79.155

25,00

24,67

IT

Itàlia

62

8.711.014

174

37.164.408

35,63

23,44

110


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

LT

Lituània

15

136.202

40

301.377

37,50

45,19

LU

Luxemburg

17

83.820

73

220.246

23,29

38,06

LV

Letònia

15

96.521

37

227.236

40,54

42,48

MT

Malta

1

13.661

NL

Països Baixos

47

1.281.525

134

3.382.972

35,07

37,88

PL

Polònia

43

4.279.746

111

8.602.134

38,74

49,75

PT

Portugal

52

1.069.571

150

3.482.274

34,67

30,71

RO

Romania

17

73.149

66

481.483

25,76

15,19

SE

Suècia

24

579.347

65

1.480.745

36,92

39,13

SI

Eslovènia

16

121.259

49

384.135

32,65

31,57

SK

Eslovàquia

15

181.215

38

488.374

39,47

37,11

Resta UE

151

55.287.257

423

163.276.169

35,70

33,86

Unió Europea

549

113.878.451

1.394

341.007.233

39,38

33,39 -----

EU AL

Albània

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

2

3.380

4

4.140

50,00

81,64

CH

Suïssa

38

1.599.050

136

4.482.404

27,94

35,67

IS

Islàndia

5

10.155

24

95.560

20,83

10,63

LI

Liechtenstein

1

37

3

232

33,33

15,95

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Federació Russa

TR

3

-----

-----

913

75,00

54,87

501

4

21

242.759

77

904.183

27,27

26,85

19

1.061.428

41

1.703.986

46,34

62,29

Turquia

41

1.230.671

98

3.136.848

41,84

39,23

Fora UE

73

4.147.981

226

10.328.266

32,30

40,16

Europa (39 països)

549

118.026.432

1.395

351.335.499

39,35

33,59

Europa 39-Espanya

160

59.435.238

450

173.604.435

35,56

34,24

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

111


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 48. Distribució percentual del nombre de pel.lícules i d’espectadors a cada país en la dècada 2002-2011 Pel.lícules catalanes Sobre Unió Europea

Codi ISO

País

Lloc

%

Pel.lícules espanyoles

Sobre Europa 39 Lloc

Sobre Unió Europea

Sobre Europa 39

%

Lloc

%

Lloc

%

1

49,64

1

52,12

1

50,59

ES

Espanya

1

51,45

AT

Àustria

7

1,28

8

1,24

10

0,82

12

0,80

BE

Bèlgica

9

1,02

11

0,98

7

1,28

8

1,24

BG

Bulgària

24

0,06

28

0,06

17

0,17

21

0,16

CY

Xipre

27

0,00

33

0,00

27

0,00

32

0,00

CZ

Txèquia

13

0,39

16

0,38

12

0,49

15

0,47

DE

Alemanya

3

10,48

3

10,11

4

6,41

4

6,22

DK

Dinamarca

15

0,32

18

0,31

15

0,39

18

0,38

EE

Estònia

25

0,06

29

0,06

25

0,04

29

0,04

FI

Finlàndia

16

0,30

19

0,29

16

0,28

19

0,27

FR

França

2

15,98

2

15,42

2

16,64

2

16,15

GB

Regne Unit

6

2,52

6

2,43

5

3,50

5

3,40

GR

Grècia

10

1,00

12

0,97

11

0,80

13

0,77

HR

Croàcia

18

0,13

22

0,12

22

0,08

26

0,08

HU

Hongria

14

0,39

17

0,38

13

0,47

16

0,46

IE

Irlanda

26

0,02

30

0,02

26

0,02

31

0,02

IT

Itàlia

4

7,65

4

7,38

3

10,90

3

10,58

LT

Lituània

19

0,12

23

0,12

21

0,09

25

0,09

LU

Luxemburg

22

0,07

26

0,07

24

0,06

28

0,06

LV

Letònia

21

0,08

25

0,08

23

0,07

27

0,06

MT

Malta

28

28

0,00

33

0,00

NL

Països Baixos

8

1,13

9

1,09

9

0,99

10

0,96

PL

Polònia

5

3,76

5

3,63

6

2,52

6

2,45

PT

Portugal

11

0,94

13

0,91

8

1,02

9

0,99

RO

Romania

23

0,06

27

0,06

19

0,14

23

0,14

SE

Suècia

12

0,51

15

0,49

14

0,43

17

0,42

SI

Eslovènia

20

0,11

24

0,10

20

0,11

24

0,11

SK

Eslovàquia

17

0,16

21

0,15

18

0,14

22

0,14

Resta UE EU

112

Unió Europea

36

48,55

46,84

47,88

46,47

100,00

96,49

100,00

97,06


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

AL

Albània

37

AM

Armènia

38

37

BA

Bòsnia Hercegovina

32

0,00

38 34

0,00

CH

Suïssa

7

1,35

7

1,28

IS

Islàndia

31

0,01

30

0,03

LI

Liechtenstein

35

0,00

36

0,00

ME

Montenegro

39

MK

Macedònia

34

0,00

35

0,00

NO

Noruega

20

0,21

20

0,26

RU

Federació Russa

14

0,90

14

0,49

TR

Turquia

10

1,04

11

0,89

Fora UE Europa (39 països)

39

3,51

2,94

100,00

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

arriben, la comparació entre volum d’espectadors i dimensió de la població [62] a cada país ens subministra (quadre 49) els índexs d’assistència que s’hi han amassat en el transcurs del decenni. Mentre que cada espanyol veié, com a mitjana, 4,02 pel.lícules pròpies durant el període, França, Itàlia, Suïssa, Bèlgica i Luxemburg comptaren amb els habitants més actius a l’hora de decidir d’anar a contemplar produccions, des de 0,40 films fins a 0,90, d’aquesta procedència. Pel que fa a Catalunya, amb un índex d’1,32 en el mercat espanyol, trobà les respostes més entusiastes (entre 0,15 i 0,29) a França, Suïssa, Àustria, Luxemburg, Itàlia i Alemanya.

[62] Les xifres de població que recull aquest treball per a cada país resulten del càlcul de la mitjana demogràfica de les seves xifres d’habitants de cadascun dels deu exercicis estudiats, d’acord amb les dades proporcionades per Eurostat. Creada l’any 1953 dins de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer i i havent esdevingut, un quinquenni més tard, direcció general de la Comissió Europea, n’és l’autoritat responsable del desenvolupament, de la producció i de la difusió de les estadístiques europees. Les dades demogràfiques dels països no recollits per Eurostat (Armènia i Federació Russa) han estat extretes de la divisió estadística de les Nacions Unides. 113


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 49. Índexs d’assistència de les pel.lícules catalanes i espanyoles de la dècada 2002-2011 Espectadors

Codi ISO

País

Catalunya

Espanya

Població mitjana dècada

Índex d’assistència Catalunya

Espanya

ES

Espanya

58.591.194

177.731.064

44.256.355

1,32

4,02

AT

Àustria

1.458.661

2.793.675

8.249.852

0,18

0,34

BE

Bèlgica

1.158.863

4.356.716

10.586.425

0,11

0,41

BG

Bulgària

71.285

577.341

7.636.700

0,01

0,08

CY

Xipre

2.871

15.382

760.930

0,00

0,02

CZ

Txèquia

447.401

1.664.744

10.298.387

0,04

0,16

DE

Alemanya

11.933.495

21.856.273

82.253.646

0,15

0,27

DK

Dinamarca

364.596

1.324.122

5.451.806

0,07

0,24

EE

Estònia

FI

Finlàndia

FR

França

GB

68.033

144.168

1.351.455

0,05

0,11

342.316

964.431

5.274.358

0,06

0,18

18.203.191

56.731.449

63.322.293

0,29

0,90

Regne Unit

2.866.855

11.931.537

60.955.713

0,05

0,20

GR

Grècia

1.141.950

2.717.313

11.101.458

0,10

0,24

HR

Croàcia

147.452

280.279

4.306.795

0,03

0,07

HU

Hongria

447.388

1.610.539

10.075.067

0,04

0,16

IE

Irlanda

IT

Itàlia

LT

Lituània

LU

19.531

79.155

4.265.209

0,00

0,02

8.711.014

37.164.408

58.198.492

0,15

0,64

136.202

301.377

3.277.113

0,04

0,09

Luxemburg

83.820

220.246

474.502

0,18

0,46

LV

Letònia

96.521

227.236

2.213.306

0,04

0,10

MT

Malta

13.661

405.286

NL

Països Baixos

1.281.525

3.382.972

16.367.559

0,08

0,21

PL

Polònia

4.279.746

8.602.134

38.205.642

0,11

0,23

PT

Portugal

1.069.571

3.482.274

10.511.411

0,10

0,33

RO

Romania

73.149

481.483

21.032.150

0,00

0,02

SE

Suècia

579.347

1.480.745

9.119.351

0,06

0,16

SI

Eslovènia

121.259

384.135

2.013.661

0,06

0,19

SK

Eslovàquia

181.215

488.374

5.378.581

0,03

0,09

55.287.257

163.276.169

453.087.148

0,12

0,36

113.878.451

341.007.233

497.343.503

0,23

0,69

Resta UE EU

114

Unió Europea

0,03


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

AL

Albània

AM

Armènia

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

IS

Islàndia

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU TR

3.078.638 3.230.432 3.380

4.140

3.838.520

0,00

0,00

1.599.050

4.482.404

7.526.791

0,21

0,60

10.155

95.560

303.767

0,03

0,31

37

232

34.934

0,00

0,01

622.470 501

913

2.041.165

0,00

0,00

242.759

904.183

4.689.642

0,05

0,19

Federació Russa

1.061.428

1.703.986

143.474.116

0,01

0,01

Turquia

1.230.671

3.136.848

71.150.700

0,02

0,04

Fora UE

4.147.981

10.328.266

239.991.175

0,02

0,04

Europa (39 països)

118.026.432

351.335.499

737.334.678

0,16

0,48

Europa 39-Espanya

59.435.238

173.604.435

693.078.323

0,09

0,25

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA. Les xifres de població procedeixen d’Eurostat i d’United Nations.

Desigualtat i concentració dels resultats de les pel.lícules És ben evident que les pel.lícules, en el transcurs de la seva transhumància per les terres europees, acumulen volums d’espectadors de diversíssima gruixària, tot creant un espectre de resultats que revela un clar parentiu amb el retaule que dibuixen les pel.lícules en el seu propi mercat intern [63]. Als efectes de l’anàlisi d’aquesta distribució s’ha efectuat una parcel.lació de les dades en diferents estrats, de manera tal que la segmentació permeti de veure quina repercussió ha tingut en el balanç final cada grup de títols que han obtingut una resposta semblant per part del mercat. En aquest procés s’ha procedit a classificar de menors

[63] En aquest terreny resulta útil la comparança de l’anàlisi per intervals que, quant a espectadors convocats, s’efectua en el present estudi amb les taules equivalents per al mercat espanyol que s’oferien (a les pàgines 80 a 99) en el nostre precedent treball Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011), tant del catàleg fílmic català del decenni com del conjunt de la producció cinematogràfica espanyola del període. 115


CINEMA CATALÀ A EUROPA

a majors les dades d’espectadors de cada collita anual del període 2002-2011. L’ordenació ha estat succeïda pels recomptes, que s’han realitzat dins de cadascun dels 34 intervals en què han estat fragmentades les diferents alçàries que menen des dels títols que no han arribat a estrenar-se fins als tucs de màxim enlairament. L’addició dels diferents recomptes anuals dins de cada esglaó ens dóna la xifra del decenni i, havent-les calculades totes, ja pot fer-se’n l’acumulació (que ens indica quants títols se situen per dessota de l’extrem superior de cada tram o bé l’igualen) i tot seguit determinar el pes relatiu de cada esglaó sobre el total, així com la participació percentual de les quantitats acumulades. Paral.lelament, a les tres darreres columnes, s’ha consignat la trajectòria acumulada dels llargmetratges projectats a la resta d’Europa, tot prescindint dels dos primers graons de l’escala d’intervals. L’aplicació d’aquesta operativa a les 1.595 pel.lícules espanyoles del període ens traça el dibuix de l’escenari en funció dels espectadors aconseguits de tot Espanya (quadre 50), mentre que idèntic exercici efectuat amb els 597 films amb participació catalana (quadre 51) i, per diferència amb el total, amb les 998 produccions d’empreses de la resta de comunitats autònomes de l’Estat (quadre 52) ens permet d’examinar la distribució de les xifres a cadascun dels tres àmbits i d’establir-ne, finalment, la comparança (quadre 53). Les diferències de conducta entre Espanya i Catalunya no són gaire significatives al llarg de tota la gradació i en ambdós casos advertim que la cinquena part dels títols que han transitat Europa no han seduït més de 3.000 espectadors i que la meitat de les obres exportades no ha ultrat la frontera de les 25.000 entrades despatxades. En els graons més encimats de la segmentació hom adverteix que un quart de la producció fílmica viatgera ha deixat enrere els 150.000 espectadors, mentre que només una desena dels títols ha reeixit a obtenir assistències de públic que superin el milió de persones. L’anàlisi que acabem d’executar troba el seu complement en l’examen de la recompensa que cadascun dels llargmetratges ha rebut durant la seva estada a les cartelleres del nostre veïnatge europeu, necessitat investigadora que ha estat sa116


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

dollada mitjançant la realització d’un altre exercici de càlcul. El procediment, tant per a la producció cinematogràfica espanyola com per a la catalana, ha consistit a classificar per ordre decreixent de volum de públic el cens de pel.lícules que es focalitza en aquest treball i a establir el percentatge que els n títols de més impacte (i n oscil.la entre 1 i el total de pel.lícules estrenades) s’enduen de les xifres recollides en el conjunt del decenni (quadre 54). Aleshores hom pot detectar l’elevadíssim nivell de concentració existent, puix que quatre pel.lícules (0,89% del catàleg de films espanyols en circulació pel Vell Continent) han capturat quasi un quart de les xifres de públic del decenni a la resta d’Europa. La meitat del volum total és fruit d’un percentatge de l’ordre del 3% de les pel.lícules i la desena part de la producció s’ensenyoreix de les quatre cinquenes parts de la resposta del mercat. Pel que fa a Catalunya, sis títols (el 3,75% del nostre catàleg itinerant) han procurat els tres cinquens de la xifra global d’assistència i, si eixamplem un xic més l’angle d’observació, descobrim que tretze llargmetratges (8,13% dels films exportats) s’han adjudicat pràcticament les quatre cinquenes parts de tot aquest col.lectiu. A la darreria de l’escalat reclama particularment l’atenció del lector el fet que, tant a Espanya com a Catalunya, els tres quarts de la producció cinematogràfica que ha traspassat fronteres no hagin aconseguit de responsabilitzar-se d’un bocí superior al 5% de les magnituds assolides a la geografia europea per aquest conjunt fílmic en els cinc biennis computats. Un apunt sobre les televisions Com a complement de la conducta de les pel.lícules en els locals d’exhibició cinematogràfica —i amb independència que en una futura investigació hi dediquem l’amplària i la profunditat que la qüestió reclama— farem un petit apunt tocant al pas de les produccions cinematogràfiques espanyoles pels canals estrangers de televisió. Les dades que EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) subministra a la seva publicació anual Panorama audiovisual, tot i que no són exhaustives, tenen un abast prou extens (una trentena de països en la dècada 117


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 50. Espectadors de la producció cinematogràfica espanyola a la resta d’Europa (2002-2011) Nombre d’espectadors: límits dels intervals No estr. a Espanya ni a resta Europa Estr. a Espanya i no a resta Europa

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

8

4

12

2005 8

15

16

27

38

31

41

200

75

60

74

93

95

114

105

97

116

116

945

3

2

2

1

33

1

2

13

5

4

27

5

1

22

D'

1

a

500

3

6

4

2

6

4

De

501

a

1.000

1

1

3

1

2

2

De

1.001

a

2.000

2

1

3

4

1

6

De

2.001

a

3.000

1

4

2

De

3.001

a

4.000

7

3

De

4.001

a

5.000

1

De

5.001

a

10.000

De

10.001

a

De

15.001

a

De

20.001

De

1

6

2

2

1

4

1

2

1

2

5

2

2

15.000

3

5

1

20.000

1

a

25.000

3

3

3

25.001

a

30.000

2

1

1

De

30.001

a

35.000

1

1

De

35.001

a

40.000

2

De

40.001

a

45.000

De

45.001

a

50.000

De

50.001

a

60.000

1

2

4

De

60.001

a

70.000

1

1

1

1

3

De

70.001

a

80.000

1

1

1

1

1

De

80.001

a

90.000

1

3

1

1

De

90.001

a

100.000

1

1

1

De

100.001

a

150.000

3

5

4

1

De

150.001

a

200.000

2

1

3

3

De

200.001

a

300.000

2

1

3

1

1

De

300.001

a

400.000

1

1

1

1

1

2

De

400.001

a

500.000

4

1

2

1

1

1

2

De

500.001

a

1.000.000

2

1

1

3

1

1

3

De

1.000.001

a

3.000.000

2

2

4

4

1

6

De

3.000.001

a

5.000.000

3

1

1

1

De

5.000.001

a

7.000.000

1

De

7.000.001

a

9.000.000

De

9.000.001

a

11.000.000

D’

11.000.001

a

13.000.000

Total

1

1 2

5

2

3

19

3

5

4

4

2

3

30

1

4

4

2

2

3

26

1

5

6

1

4

1

1

21

3

2

1

4

14

2

1

2

1

11

1

5

3 2

1

1

2

1 3

1

16

13

1

2

1

20

1

3 1

2

2

1

1

2 1 1

1

1

8 1

9

1

8

2

8

2 1

9 1

6

2

20

1

2

1

1

2

2

1

2

3

4

20

1

1

1

10

3

1

1

2

1

15

12 4

16

3

1

26

1

1

8

1

4 1

1

1

137

110

133

141

150

1 2

1

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

118

1

172

172

1 184

197

199

1.595


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Films produïts

Films estrenats a la resta d’Europa

Acum

% Tot

% Acu

Acum

200

12,54

12,54

% Tot

1.145

59,25

71,79

1.178

2,07

1.191

0,82

1.218 1.240

73,86

33

7,33

7,33

74,67

46

2,89

10,22

1,69

76,36

73

6,00

16,22

1,38

77,74

95

4,89

21,11

1.260

1,25

79,00

115

4,44

25,56

1.279

1,19

80,19

134

4,22

29,78

1.309

1,88

82,07

164

6,67

36,44

1.335

1,63

83,70

190

5,78

42,22

1.351

1,00

84,70

206

3,56

45,78

1.372

1,32

86,02

227

4,67

50,44

1.386

0,88

86,90

241

3,11

53,56

1.397

0,69

87,59

252

2,44

56,00

1.410

0,82

88,40

265

2,89

58,89

1.412

0,13

88,53

267

0,44

59,33

1.420

0,50

89,03

275

1,78

61,11

1.429

0,56

89,59

284

2,00

63,11

1.437

0,50

90,09

292

1,78

64,89

1.445

0,50

90,60

300

1,78

66,67

1.454

0,56

91,16

309

2,00

68,67

1.460

0,38

91,54

315

1,33

70,00

1.480

1,25

92,79

335

4,44

74,44

1.495

0,94

93,73

350

3,33

77,78

1.515

1,25

94,98

370

4,44

82,22

1.525

0,63

95,61

380

2,22

84,44

1.537

0,75

96,36

392

2,67

87,11

1.553

1,00

97,37

408

3,56

90,67

1.579

1,63

99,00

434

5,78

96,44

1.587

0,50

99,50

442

1,78

98,22

1.591

0,25

99,75

446

0,89

99,11

1.592

0,06

99,81

447

0,22

99,33

1.594

0,13

99,94

449

0,44

99,78

1.595

0,06

100,00

450

0,22

100,00

450

100,00

100,00

% Acu

119


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 51. Espectadors de la producció cinematogràfica catalana a la resta d’Europa (2002-2011) Nombre d’espectadors: límits dels intervals

2002

No estr. a Espanya ni a resta Europa Estr. a Espanya i no a resta Europa

2003

2004

2

2005

2006

2010

2011

10

9

10

48

30

50

53

44

51

56

44

389

1

2

18

28

2

2

1

4

2

2

1

a

500

De

501

a

1.000

De

1.001

a

2.000

De

2.001

a

3.000

De

3.001

a

4.000

2

De

4.001

a

5.000

1

De

5.001

a

10.000

1

2

De

10.001

a

15.000

1

1

De

15.001

a

20.000

1

De

20.001

a

25.000

De

25.001

a

30.000

De

30.001

a

35.000

De

35.001

a

40.000

De

40.001

a

45.000

De

45.001

a

50.000

De

50.001

a

60.000

1

De

60.001

a

70.000

1

De

70.001

a

80.000

De

80.001

a

90.000

De

90.001

a

100.000

De

100.001

a

150.000

De

150.001

a

200.000

De

200.001

a

300.000

De

300.001

a

400.000

De

400.001

a

500.000

1

De

500.001

a

1.000.000

1

De

1.000.001

a

3.000.000

De

3.000.001

a

5.000.000

De

5.000.001

a

7.000.000

De

7.000.001

a

9.000.000

De

9.000.001

a

11.000.000

D’

11.000.001

a

13.000.000

1

5

1

1

1

1

4

2

1

1

2

1

2

7

1

1

6

1

1

15

2

7

2

3

1

1

1

1 3

1

2

1

1

1

1 1

6 1

7

1

3

1

6

2

2

1 1

1

1

3 1

2

1

1

1

4

1

1

2

4

1

2

2

1

1

1

1

3

1 1

1 2 1

1

1

1 1

1

1

2 3

1

7 5

1

9

1

3 1

1 2

1 1

2

1

1

3 3 1

1 40

40

72

3 1

1

30

6 9

1

1

27

7

1

1

1

8 10

2 1

3

12

2

3 1

1

1

Total

6

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

120

2009

5

15

1

2008

5

D'

Total

2007

1

1 1

78

69

73

94

74

597


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Films produïts

Films estrenats a la resta d’Europa

Acum

% Tot

% Acu

Acum

48

8,04

8,04

% Tot

437

65,16

73,20

449

2,01

457

1,34

464 474

75,21

12

7,50

7,50

76,55

20

5,00

12,50

1,17

77,72

27

4,38

16,88

1,68

79,40

37

6,25

23,13

481

1,17

80,57

44

4,38

27,50

487

1,01

81,57

50

3,75

31,25

502

2,51

84,09

65

9,38

40,63

509

1,17

85,26

72

4,38

45,00

515

1,01

86,26

78

3,75

48,75

522

1,17

87,44

85

4,38

53,13

525

0,50

87,94

88

1,88

55,00

531

1,01

88,94

94

3,75

58,75

533

0,34

89,28

96

1,25

60,00

534

0,17

89,45

97

0,63

60,63

537

0,50

89,95

100

1,88

62,50

539

0,34

90,28

102

1,25

63,75

543

0,67

90,95

106

2,50

66,25

547

0,67

91,62

110

2,50

68,75

550

0,50

92,13

113

1,88

70,63

551

0,17

92,29

114

0,63

71,25

558

1,17

93,47

121

4,38

75,63

563

0,84

94,30

126

3,13

78,75

572

1,51

95,81

135

5,63

84,38

575

0,50

96,31

138

1,88

86,25

576

0,17

96,48

139

0,63

86,88

582

1,01

97,49

145

3,75

90,63

591

1,51

98,99

154

5,63

96,25

594

0,50

99,50

157

1,88

98,13

595

0,17

99,66

158

0,63

98,75

596

0,17

99,83

159

0,63

99,38

597

0,17

100,00

160

0,63

100,00

100,00

160

597 100,00

160

% Acu

100,00 100,00

121


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 52. Espectadors de la producció cinematogràfica espanyola a la resta d’Europa (2002-2011) Nombre d’espectadors: límits dels intervals No estr. a Espanya ni a resta Europa Estr. a Espanya i no a resta Europa

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

6

4

12

2005 7

10

11

21

28

22

31

152

60

42

46

63

45

61

61

46

60

72

556

3

2

4

1

1

21

D'

1

a

500

1

4

3

2

De

501

a

1.000

1

1

1

1

De

1.001

a

2.000

2

1

3

4

De

2.001

a

3.000

1

De

3.001

a

4.000

7

1

2

1

De

4.001

a

5.000

1

1

1

1

De

5.001

a

10.000

4

De

10.001

a

15.000

2

De

15.001

a

20.000

De

20.001

a

25.000

3

2

2

De

25.001

a

30.000

2

1

1

De

30.001

a

35.000

1

1

De

35.001

a

40.000

2

De

40.001

a

45.000

De

45.001

a

50.000

De

50.001

a

60.000

1

2

De

60.001

a

70.000

1

1

De

70.001

a

80.000

1

1

De

80.001

a

90.000

1

De

90.001

a

100.000

De

100.001

a

150.000

2

5

2

De

150.001

a

200.000

2

1

3

De

200.001

a

300.000

2

1

2

De

300.001

a

400.000

1

1

1

De

400.001

a

500.000

3

1

2

De

500.001

a

1.000.000

1

1

De

1.000.001

a

3.000.000

De

3.000.001

a

5.000.000

2

De

5.000.001

a

7.000.000

1

De

7.000.001

a

9.000.000

De

9.000.001

a

11.000.000

D’

11.000.001

a

13.000.000

Total

4

1

2

1

1

1

1

1

1 4

1

1

1

2

3

20

3

1

12 13

1

4

1

2

13

3

1

3

1

2

15

3

3

1

2

1

19

5

3

3

1

10

2

14

2

1

1

1

1

1

5

1

3

11

1

2

3

1 2

1

3 1

1

5 1

2 1

4

1

6 1

1

1

2

3

1

5

1

13

1 1

1

1

3

1

2

3

4

1

1

10

1

2

1

1

1

3 1

7

2

11

1

2

1

10

1

5

1

17

1

5

1

3

1 1

80

93

101

11

1

1 110

7 4

1

1

1

1

1

11

1

3

78

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

122

5

3

1

2 1

1

1

94

103

1 111

103

125

998


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Films produïts

Films estrenats a la resta d’Europa

Acum

% Tot

% Acu

Acum

152

15,23

15,23

% Tot

% Acu

708

55,71

70,94

729

2,10

734

0,50

73,05

21

7,24

7,24

73,55

26

1,72

754

8,97

2,00

75,55

46

6,90

15,86

766

1,20

76,75

58

4,14

20,00

779

1,30

78,06

71

4,48

24,48

792

1,30

79,36

84

4,48

28,97

807

1,50

80,86

99

5,17

34,14

826

1,90

82,77

118

6,55

40,69

836

1,00

83,77

128

3,45

44,14

850

1,40

85,17

142

4,83

48,97

861

1,10

86,27

153

3,79

52,76

866

0,50

86,77

158

1,72

54,48

877

1,10

87,88

169

3,79

58,28

878

0,10

87,98

170

0,34

58,62

883

0,50

88,48

175

1,72

60,34

890

0,70

89,18

182

2,41

62,76

894

0,40

89,58

186

1,38

64,14

898

0,40

89,98

190

1,38

65,52

904

0,60

90,58

196

2,07

67,59

909

0,50

91,08

201

1,72

69,31

922

1,30

92,38

214

4,48

73,79

932

1,00

93,39

224

3,45

77,24

943

1,10

94,49

235

3,79

81,03

950

0,70

95,19

242

2,41

83,45

961

1,10

96,29

253

3,79

87,24

971

1,00

97,29

263

3,45

90,69

988

1,70

99,00

280

5,86

96,55

993

0,50

99,50

285

1,72

98,28

996

0,30

99,80

288

1,03

99,31

99,80

288

996

99,31

997

0,10

99,90

289

0,34

99,66

998

0,10

100,00

290

0,34

100,00

290

100,00

100,00

123


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 53. Percentatges acumulats d’espectadors Films produïts

Films estrenats resta Europa

Nombre d’espectadors: límits dels intervals

Esp

Cat

Resta

No estr. a Espanya ni a resta Europa

12,54

8,04

15,23

Estr. a Espanya i no a resta Europa

71,79

73,20

70,94

Cat

Resta

7,24

D'

1

a

500

73,86

75,21

73,05

7,33

7,50

De

501

a

1.000

74,67

76,55

73,55

10,22

12,50

8,97

De

1.001

a

2.000

76,36

77,72

75,55

16,22

16,88

15,86

De

2.001

a

3.000

77,74

79,40

76,75

21,11

23,13

20,00

De

3.001

a

4.000

79,00

80,57

78,06

25,56

27,50

24,48

De

4.001

a

5.000

80,19

81,57

79,36

29,78

31,25

28,97

De

5.001

a

10.000

82,07

84,09

80,86

36,44

40,63

34,14

De

10.001

a

15.000

83,70

85,26

82,77

42,22

45,00

40,69

De

15.001

a

20.000

84,70

86,26

83,77

45,78

48,75

44,14

De

20.001

a

25.000

86,02

87,44

85,17

50,44

53,13

48,97

De

25.001

a

30.000

86,90

87,94

86,27

53,56

55,00

52,76

De

30.001

a

35.000

87,59

88,94

86,77

56,00

58,75

54,48

De

35.001

a

40.000

88,40

89,28

87,88

58,89

60,00

58,28

De

40.001

a

45.000

88,53

89,45

87,98

59,33

60,63

58,62

De

45.001

a

50.000

89,03

89,95

88,48

61,11

62,50

60,34

De

50.001

a

60.000

89,59

90,28

89,18

63,11

63,75

62,76

De

60.001

a

70.000

90,09

90,95

89,58

64,89

66,25

64,14

De

70.001

a

80.000

90,60

91,62

89,98

66,67

68,75

65,52

De

80.001

a

90.000

91,16

92,13

90,58

68,67

70,63

67,59

De

90.001

a

100.000

91,54

92,29

91,08

70,00

71,25

69,31

De

100.001

a

150.000

92,79

93,47

92,38

74,44

75,63

73,79

De

150.001

a

200.000

93,73

94,30

93,39

77,78

78,75

77,24

De

200.001

a

300.000

94,98

95,81

94,49

82,22

84,38

81,03

De

300.001

a

400.000

95,61

96,31

95,19

84,44

86,25

83,45

De

400.001

a

500.000

96,36

96,48

96,29

87,11

86,88

87,24

De

500.001

a

1.000.000

97,37

97,49

97,29

90,67

90,63

90,69

De

1.000.001

a

3.000.000

99,00

98,99

99,00

96,44

96,25

96,55

De

3.000.001

a

5.000.000

99,50

99,50

99,50

98,22

98,13

98,28

De

5.000.001

a

7.000.000

99,75

99,66

99,80

99,11

98,75

99,31

De

7.000.001

a

9.000.000

99,81

99,83

99,80

99,33

99,38

99,31

De

9.000.001

a

11.000.000

99,94

100,00

99,90

99,78

100,00

99,66

D’

11.000.001

a

13.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

124

Esp


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

Quadre 54. Pel.lícules i quota de públic a la resta d’Europa Producció espanyola Nº films

Producció catalana

% films

% públic

Nº films

1

0,22

7,47

1

% films 0,63

% públic 17,28

2

0,44

13,39

2

1,25

29,18

3

0,67

19,02

3

1,88

39,72

4

0,89

23,09

4

2,50

47,38

5

1,11

26,89

5

3,13

54,05

6

1,33

30,50

6

3,75

59,26

7

1,56

33,84

7

4,38

64,12

8

1,78

37,16

8

5,00

67,58

9

2,00

39,91

9

5,63

70,75

10

2,22

42,53

10

6,25

73,40

11

2,44

44,82

11

6,88

75,89

12

2,67

47,00

12

7,50

78,12

13

2,89

48,92

13

8,13

79,85

14

3,11

50,78

14

8,75

81,45

15

3,33

52,60

15

9,38

82,78

20

4,44

60,57

20

12,50

87,55

25

5,56

66,31

25

15,63

90,23

30

6,67

70,66

30

18,75

92,41

35

7,78

74,47

35

21,88

94,05

40

8,89

77,77

40

25,00

95,29

45

10,00

80,51

45

28,13

96,31

50

11,11

82,87

50

31,25

97,06

60

13,33

86,25

55

34,38

97,66

70

15,56

88,76

60

37,50

98,16

80

17,78

90,73

65

40,63

98,53

90

20,00

92,20

70

43,75

98,81

100

22,22

93,44

75

46,88

99,06

125

27,78

95,78

80

50,00

99,25

150

33,33

97,21

85

53,13

99,42

175

38,89

98,13

90

56,25

99,54

200

44,44

98,71

95

59,38

99,64

225

50,00

99,13

100

62,50

99,71

250

55,56

99,43

110

68,75

99,84

275

61,11

99,64

120

75,00

99,91

300

66,67

99,78

130

81,25

99,96

350

77,78

99,93

140

87,50

99,98

400

88,89

99,99

150

93,75

99,99

450

100,00

100,00

160

100,00

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

125


CINEMA CATALÀ A EUROPA

examinada) per fornir-nos un esbós —insuficient, però indicatiu— de la situació, tant pel que fa al nombre de difusions de llargmetratges espanyols a les televisions foranes (quadre 55) com en allò que concerneix el nombre de pel.lícules, realitzades per la indústria interna o en coproducció amb empreses de l’exterior, que han estat objecte d’emissió a les petites pantalles dels diferents països (quadre 56). Quadre 55. Nombre de difusions de llargmetratges espanyols a les televisions estrangeres País Alemanya

1999

2000

2001

2002

2003

2004

72

87

86

152

92

117

22

11

13

Àustria Bèlgica

8

8

139

264

268

273

Dinamarca

7

11

3

10

11

7

Finlàndia

4

1

7

15

7

243

284

357

371

24

12

10

129

9

14

12

92

França

21

Grècia

15

Holanda

9

26 2

Hongria Irlanda

2

4

4

12

15

8

106

158

287

252

218

483

4

10

93

Portugal

15

14

31

41

33

12

Regne Unit

50

41

35

28

33

89

7

6

97

112

69

274

Itàlia Polònia

República Txeca Romania Suècia Noruega

5

6

8

10

5

6

Rússia

90

60

122

131

131

312

Suïssa

7

14

16

17

15

73

Argentina

1

2

3

12

13

359

Austràlia

51

75

70

74

59

55

Brasil

23

12

38

90

22

Xile

24

6

2

9

29

35

Colòmbia

30

21

12

14

45

70

136

103

20

32

21

288

Estats Units Japó

126


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

183

200

211

247

161

191

189

5

6

1

3

8

6

7

252

298

137

105

163

215

287

103

86

47

68

93

179

102

101

86

47

68

93

162

101

512

427

349

305

347

259

363

114

183

164

15

19

8

17

121

108

124

131

122

136

162

175

148

181

206

143

140

165

8

13

9

8

11

11

6

278

282

420

133

157

179

263

98

219

106

189

207

208

195

21

21

19

11

4

8

5

73

128

438

275

154

230

335

139

122

101

95

68

97

111

95

114

63

68

293

319

167

167

238

290

274

104

72

43

68

92

180

104

388

347

306

279

258

327

354

77

149

185

145

126

107

56

457

601

606

284

568

520

463

35

48

55

46

54

51

55

15

10

63

70

64

1.000

873

722

38

59

22

7

16

11

41

166

108

398

248

263

259

20

15

28

37

127


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Llatinoamèrica Mèxic

540

718

1.802

2.009

1.341

Nova Zelanda

16

1

3

3

1

1.381

Perú

24

14

11

8

50

28

132

155

154

135

Sudàfrica Veneçuela

1

Unió Europea

316

357

959

1.214

1.154

1.968

Europa

418

437

1.105

1.372

1.305

2.359

1.264

1.389

3.198

3.688

3.108

4.732

Total

Font: Panorama audiovisual, d’EGEDA.

Quadre 56. Nombre de llargmetratges espanyols emesos a les televisions estrangeres Nombre de llargmetratges emesos Any

Canals de tv

Produc. Interna

Coproducció

1998

128

Països 24

139

195

Total 334

1999

123

26

132

244

376

2000

82

26

126

228

354

2001

90

26

310

314

624

2002

108

27

339

363

702

2003

103

28

275

343

618

2004

108

27

243

349

592

2005

105

31

331

391

722

2006

107

30

367

387

754

2007

109

30

336

385

721

2008

141

31

355

411

766

2009

(*)

31

377

510

887

2010

(*)

31

284

458

742

2011

(*)

31

251

413

664

Font: Panorama audiovisual, d’EGEDA. ( * ) Des de 2009 ençà aquesta publicació ha deixat de consignar la quantitat exacta de canals estrangers que han emès llargmetratges espanyols i, en tots tres exercicis, es limita a indicar que la xifra supera el centenar.

128


PÚBLIC EUROPEU DEL CINEMA CATALÀ

1.741

1.404

1.704

509

366

271

376

2.375

2.003

1.891

1.220

16

32

37

7

12

58

34

43

28

63

52

36

10

22

17

27

11

13

32

205

164

73

188

229

132

19

2.476

2.646

2.521

2.121

2.102

2.382

2.650

3.045

3.214

3.055

2.613

2.578

2.996

3.164

6.659

6.540

6.383

6.460

6.190

6.411

5.838

Distribució percentual Produc. Interna

Coproducció

Total

41,62

58,38

100,00

Emissions per títol ND

35,11

64,89

100,00

3,36

35,59

64,41

100,00

3,92

49,68

50,32

100,00

5,13

48,29

51,71

100,00

5,25

44,50

55,50

100,00

5,03

41,05

58,95

100,00

7,99

45,84

54,16

100,00

9,22

48,67

51,33

100,00

8,67

46,60

53,40

100,00

8,85

46,34

53,66

100,00

8,43

42,50

57,50

100,00

6,98

38,27

61,73

100,00

8,64

37,80

62,20

100,00

8,79

129


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Classificació per gèneres

D

ins dels diferents corrents generals que han estat recorreguts en la secció precedent durant el seu viatge pel decenni objecte d’atenció en la present recerca conviu tota una amalgama de capteniments de força variades intensitats i dimensions. Convindrà, doncs, per tal que el bosc no ens impedeixi de veure els arbres, esgranar i isolar des de diferents alternatives de segmentació tots aquells components que, en aplegar-se, decideixen la configuració final de les dades i tot seguit procedir a estudiar-ne les característiques individuals. En el nostre cas l’especejament s’efectuarà des d’un parell d’opcions vinclades, en el primer cas (que ocuparà aquest capítol), al gènere de pertinença dels llargmetratges i, en el segon cas (que serà l’objecte de dedicació a les pàgines de la secció propvinent), el trossejament s’efectuarà en acordança amb la procedència geogràfica de les productores que han contribuït al finançament de les pel.lícules. A l’hora de fragmentar les xifres globals entre les parcel.les de ficció, documental i animació, la primera mirada s’orienta sobre l’aplec de la producció de la dècada, tot fent-ne l’escissió en el cens de llargmetratges tant catalans com espanyols, en primer lloc pel que fa al nombre d’obres fabricades i a la seva composició percentual per gèneres (quadres 57 i 58) i tot seguit en relació al volum i a l’estructura dels espectadors que han atret (quadres 59 i 60). Aquest examen de l’oferta completa ens indica que el pes específic dels films amb participació 130


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

catalana total o parcial ha guanyat còrpora en el decurs de la dècada i que, en aquest procés, l’animació i especialíssimament el documental han engrandit en el terreny dels espectadors la proporció aconseguida quant a nombre de títols produïts. Aquest avanç troba la seva traducció en la possessió per part d’aquest darrer gènere del 28,14% dels llargmetratges afillats per Catalunya en el decenni (mentre que a la resta d’Espanya la quota es detura en el 24,45%), un domini que es desintegra fulminantment tan bon punt ens traslladem a les taquilles dels cinemes i comprovem que el documental només ha captivat el 3,46% dels espectadors que han vist produccions cinematogràfiques catalanes del període (un percentatge certament petit, però menys exigu que l’1,16% detectat en el conjunt de les altres comunitats autònomes). Per àrees geogràfiques i per quotes de participació Tot deixant l’oferta general, el proper pas consisteix a atansar-se al bloc de pel. lícules que han estat exhibides a les diferents àrees geogràfiques que aquest treball transita, mitjançant l’elaboració del recull per a cada mena de gènere del nombre de pel.lícules espanyoles que hi pertoquen (quadres 61 a 63) i de les corresponents xifres d’espectadors aplegats (quadres 64 a 66), efectuant tot seguit la realització de l’exercici equivalent amb els llargmetratges catalans, tant en volum d’obres generades (quadres 67 a 69) com en dimensió de les entrades despatxades (quadres 70 a 72). La informació numèrica que s’hi aconsegueix ens faculta els càlculs, per al tercet de gèneres i per a les diferents àrees geogràfiques, tant dels pesos relatius del cinema català sobre el cinema espanyol com de les estructures percentuals per gènere, ara dels volums de producció fílmica, adés de les dimensions del públic congregat per cada modalitat.

131


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 57. Pel.lícules produïdes cada any per gènere Nombre de pel.lícules Catalunya Any

Ficc

Docu

Anim

2002

20

7

2003

22

6

2

2004

32

7

1

2005

30

10

2006

55

16

2007

59

2008

Espanya Total

Ficc

Docu

27

120

15

30

86

40

103

40 1

16

47

2009 2010

% Catalunya / Espanya

Anim

Total

Ficc

Docu

2

137

16,67

46,67

Anim

Total

17

7

110

25,58

35,29

28,57

27,27

27

3

133

31,07

25,93

33,33

30,08

105

32

4

141

28,57

31,25

72

108

34

8

150

50,93

47,06

12,50

48,00

3

78

129

36

7

172

45,74

44,44

42,86

45,35

20

2

69

109

53

10

172

43,12

37,74

20,00

40,12

45

27

1

73

119

61

4

184

37,82

44,26

25,00

39,67

57

28

9

94

119

67

11

197

47,90

41,79

81,82

47,72

2011

41

31

2

74

120

70

9

199

34,17

44,29

22,22

37,19

Total

408

168

21

597

1.118

412

65

1.595

36,49

40,78

32,31

37,43

19,71

28,37

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

Quadre 58. Estructura percentual de les pel.lícules produïdes cada any per gènere Estructura percentual del nombre de pel.lícules Catalunya Any

Ficc

Docu

Anim

2002

74,07

25,93

2003

73,33

20,00

2004

80,00

17,50

2005

75,00

25,00

2006

76,39

22,22

1,39

2007

75,64

20,51

2008

68,11

2009

Resta d’Espanya Total

Ficc

100,00 6,67 2,50

Espanya

Docu

Anim

Total

Ficc

Docu

Anim

Total

90,91

7,27

1,82

100,00

87,59

10,95

1,46

100,00

100,00

80,00

13,75

6,25

100,00

78,19

15,45

6,36

100,00

100,00

76,34

21,51

2,15

100,00

77,44

20,30

2,26

100,00

100,00

74,26

21,78

3,96

100,00

74,46

22,70

2,84

100,00

100,00

67,95

23,08

8,97

100,00

72,00

22,67

5,33

100,00

3,85

100,00

74,46

21,28

4,26

100,00

75,00

20,93

4,07

100,00

28,99

2,90

100,00

60,19

32,04

7,77

100,00

63,38

30,81

5,81

100,00

61,64

36,99

1,37

100,00

66,67

30,63

2,70

100,00

64,68

33,15

2,17

100,00

2010

60,64

29,79

9,57

100,00

60,20

37,86

1,94

100,00

60,41

34,01

5,58

100,00

2011

55,41

41,89

2,70

100,00

63,20

31,20

5,60

100,00

60,30

35,18

4,52

100,00

Total

68,34

28,14

3,52

100,00

71,14

24,45

4,41

100,00

70,09

25,83

4,08

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

132


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

Quadre 59. Espectadors de cada any per gènere Nombre d’espectadors Catalunya Any

Ficc

Docu

2002

5.132.364

163.025

2003

1.768.933

105.928

2004

4.206.645

56.511

2005

4.832.483

571.832

2006

5.830.166

200.095

2007

9.828.941

2008

Espanya

Anim

Total

Ficc

Docu

% Catalunya / Espanya

Anim

Total

Ficc

Docu

Anim

Total

5.295.389

19.960.492

342.079

152.709

20.455.280

25,71

47,66

590.799

2.465.660

18.444.666

549.925

1.156.527

20.151.118

9,59

19,26

51,08

25,89 12,24

153.933

4.417.089

17.305.324

204.945

181.501

17.691.770

24,31

27,57

84,81

24,97

5.404.315

21.804.264

644.006

254.479

22.702.749

22,16

88,79

706.651

6.736.912

18.326.957

295.503

826.616

19.449.076

31,81

67,71

85,49

34,64

226.739

320.040

10.375.720

16.048.228

290.970

372.738

16.711.936

61,25

77,93

85,86

62,09

5.043.293

93.556

210.511

5.347.360

11.877.512

195.992

856.430

12.929.934

42,46

47,73

24,58

41,36

2009

3.019.463

203.208

43.676

3.266.347

16.646.762

243.737

2.023.278

18.913.777

18,14

83,37

2,16

17,27

2010

7.558.969

367.633

230.937

8.157.539

12.388.950

573.366

346.477

13.308.793

61,01

64,12

66,65

61,29

2011

7.036.091

39.729

49.043

7.124.863

15.221.820

75.270

119.541

15.416.631

46,22

52,78

41,03

46,22

Total

54.257.348

2.028.256

2.305.590

58.591.194

168.024.975

3.415.793

6.290.296

177.731.064

32,29

59,38

36,65

32,97

23,80

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

Quadre 60. Estructura percentual dels espectadors de cada any per gènere Estructura percentual dels espectadors Catalunya Any

Ficc

Docu

Anim

2002

96,92

3,08

2003

71,74

4,30

2004

95,24

1,28

2005

89,42

10,58

2006

86,54

2,97

10,49

2007

94,73

2,19

2008

94,31

2009

Resta d’Espanya Total

Ficc

100,00 23,96 3,48

Espanya

Docu

Anim

Total

Ficc

Docu

97,81

1,18

1,01

100,00

Anim

Total

97,58

1,67

0,75

100,00

100,00

94,29

2,51

3,20

100,00

98,67

1,12

0,21

100,00

91,53

2,73

5,74

100,00

100,00

97,81

1,16

1,03

100,00

100,00

98,11

0,42

100,00

98,31

0,75

1,47

100,00

96,04

2,84

1,12

100,00

0,94

100,00

94,23

1,52

4,25

3,08

100,00

98,16

100,00

1,01

0,83

100,00

96,03

1,74

2,23

1,75

3,94

100,00

100,00

90,13

1,35

8,52

100,00

91,86

1,52

6,62

92,44

6,22

1,34

100,00

100,00

87,09

0,26

12,65

100,00

88,01

1,29

10,70

100,00

2010

92,66

4,51

2011

98,75

0,56

2,83

100,00

93,77

3,99

2,24

100,00

93,09

4,31

2,60

100,00

0,69

100,00

98,72

0,43

0,85

100,00

98,73

0,49

0,78

Total

92,60

3,46

100,00

3,94

100,00

95,50

1,16

3,34

100,00

94,54

1,92

3,54

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

133


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 61. Nombre de pel.lícules espanyoles de ficció de cada any exhibides per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

112

50

112

25

112

52

2003

82

38

84

17

84

39

2004

94

38

95

22

95

40

2005

101

38

101

21

101

39

2006

101

33

101

15

101

34

2007

117

35

118

17

118

38

2008

100

30

100

16

100

31

2009

105

41

106

25

107

45

2010

106

34

107

23

107

39

2011

105

36

106

25

106

40

1.023

373

1.030

206

1.031

397

Total

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 62. Nombre de pel.lícules espanyoles documentals de cada any exhibides per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

15

1

15

1

15

1

2003

15

3

15

2

15

4

2004

24

5

24

2

24

6

2005

28

2006

27

1

27

2007

31

1

2008

35

7

2009

36

3

36

2010

49

6

49

2011

45

1

45

Total

305

28

306

28

28 1

27

2

31

31

1

36

36

7

1

36

3

2

49

6

45

1

306

31

9

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

134


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

Quadre 63. Nombre de pel.lícules espanyoles d’animació de cada any exhibides per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

2

1

2

1

2

1

2003

6

3

7

1

7

3

2004

2

1

2

2

1

2005

4

1

4

1

4

1

2006

7

4

7

1

7

4

2007

7

3

7

3

7

3

2008

9

2

9

9

2

2009

3

1

3

1

3

1

2010

10

5

10

2

10

5

2011

7

1

7

1

7

1

Total

57

22

58

11

58

22

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 64. Espectadors de pel.lícules espanyoles de ficció de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

19.960.492

17.700.868

37.661.360

831.257

38.492.617

18.532.125

2003

18.444.666

10.221.002

28.665.668

311.590

28.977.258

10.532.592

2004

17.305.324

9.902.605

27.207.929

564.560

27.772.489

10.467.165

2005

21.804.264

22.019.095

43.823.359

1.557.578

45.380.937

23.576.673

2006

18.326.957

24.465.839

42.792.796

1.395.996

44.188.792

25.861.835

2007

16.048.228

4.369.672

20.417.900

200.252

20.618.152

4.569.924

2008

11.877.512

21.697.218

33.574.730

1.063.987

34.638.717

22.761.205

2009

16.646.762

13.758.543

30.405.305

838.619

31.243.924

14.597.162

2010

12.388.950

6.427.823

18.816.773

726.482

19.543.255

7.154.305

2011

15.221.820

15.837.299

31.059.119

1.785.298

32.844.417

17.622.597

Total

168.024.975

146.399.964

314.424.939

9.275.619

323.700.558

155.675.583

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

135


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 65. Espectadors de pel.lícules espanyoles documentals de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

342.079

4.385.871

4.727.950

388.270

5.116.220

4.774.141

2003

549.925

104.629

654.554

56.620

711.174

161.249

2004

204.945

183.472

388.417

5.385

393.802

188.857

2005

644.006

2006

295.503

2.261

297.764

297.874

2.371

2007

290.970

112.183

403.153

403.153

112.183

2008

195.992

99.863

295.855

295.855

99.863

2009

243.737

20.148

263.885

8.494

272.379

28.642

2010

573.366

3.682.312

4.255.678

305.299

4.560.977

3.987.611

75.924

654

764.178

12.771.364

9.355.571

2011 Total

644.006

75.270

654

75.924

3.415.793

8.591.393

12.007.186

644.006 110

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 66. Espectadors de pel.lícules espanyoles d’animació de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya 220.580

2002

152.709

216.557

369.266

4.023

373.289

2003

1.156.527

408.126

1.564.653

2.408

1.567.061

410.534

2004

181.501

220.231

401.732

401.732

220.231

2005

254.479

88.011

342.490

9.077

351.567

97.088

2006

826.616

715.216

1.541.832

4.875

1.546.707

720.091

2007

372.738

2.326.810

2.699.548

137.173

2.836.721

2.463.983

2008

856.430

245.955

1.102.385

2009

2.023.278

3.680.691

5.703.969

2010

346.477

358.894

2011

119.541

24.321

6.290.296

8.284.812

Total

1.102.385

245.955

106.293

5.810.262

3.786.984

705.371

24.571

729.942

383.465

143.862

49

143.911

24.370

14.575.108

288.469

14.863.577

8.573.281

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

136


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

Quadre 67. Nombre de pel.lícules catalanes de ficció de cada any exhibides per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

18

10

18

4

18

10

2003

22

10

22

1

22

10

2004

32

9

32

4

32

9

2005

29

9

29

5

29

9

2006

52

14

52

3

52

15

2007

55

17

55

8

55

18

2008

46

15

46

9

46

16

2009

43

11

43

6

43

12

2010

54

19

54

10

54

21

2011

39

16

39

15

39

19

Total

390

130

390

65

390

139

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 68. Nombre de pel.lícules catalanes documentals de cada any exhibides per àrea geogràfica Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

7

2003

6

1

6

1

6

1

2004

7

2

7

1

7

2

2005

10

2006

14

2007

15

2008

15

2009

19

2010

23

2011

23

Total

139

7

1 2

4

7

10

10

14

14

15

15

15

15

19

19

23

1

23 10

139

23

1 2

4

23 3

139

10

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

137


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 69. Nombre de pel.lícules catalanes d’animació de cada any exhibides per àrea geogràfica Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

2008

2

1

2

2

1

2009

1

2010

8

4

8

2

8

2011

2

1

2

1

2

1

Total

20

11

20

5

20

11

Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

2003

2

1

2004

1

2006 2007

Fora de la Unió Europea

2002

2005 2

1

1 4

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 70. Espectadors de pel.lícules catalanes de ficció de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

5.132.364

5.679.184

10.811.548

291.001

11.102.549

5.970.185

2003

1.768.933

109.111

1.878.044

1.019

1.879.063

110.130

2004

4.206.645

751.118

4.957.763

83.974

5.041.737

835.092

2005

4.832.483

2.897.279

7.729.762

143.478

7.873.240

3.040.757

2006

5.830.166

9.906.882

15.737.048

590.750

16.327.798

10.497.632

2007

9.828.941

3.475.089

13.304.030

133.994

13.438.024

3.609.083

2008

5.043.293

6.441.138

11.484.431

462.965

11.947.396

6.904.103 2.886.821

2009

3.019.463

2.668.766

5.688.229

218.055

5.906.284

2010

7.558.969

5.836.998

13.395.967

584.846

13.980.813

6.421.844

2011

7.036.091

12.155.501

19.191.592

1.158.519

20.350.111

13.314.020

Total

54.257.348

49.921.066

104.178.414

3.668.601

107.847.015

53.589.667

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

138


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

Quadre 71. Espectadors de pel.lícules catalanes documentals de cada any per àrea geogràfica Europa menys Espanya

2002

163.025

2003

105.928

79.793

185.721

23.650

209.371

103.443

2004

56.511

162.891

219.402

4.377

223.779

167.268

2005

571.832

2006

200.095

2007

226.739

2008

93.556

2009

203.208

2010

367.633

2011

39.729 2.028.256

Unió Europea

Europa (39 països)

Espanya

Total

Resta Unió Eur

Fora de la Unió Europea

Any

163.025

163.025

571.832

571.832

202.356

202.356

226.739

226.739

1.954

95.510

95.510

3.670.587

4.038.220

2.261

203.208

5.945.742

1.954

203.208 304.202

39.729 3.917.486

2.261

4.342.422

3.974.789

39.729 332.229

6.277.971

4.249.715

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 72. Espectadors de pel.lícules catalanes d’animació de cada any per àrea geogràfica Any

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

692.862

692.862

102.063

374.164

374.164

220.231

268.090

974.741

974.741

268.090

320.040

446.199

766.239

888.770

568.730

210.511

64.176

274.687

274.687

64.176

43.676

43.676

Espanya

Resta Unió Eur

Unió Europea

2003

590.799

102.063

2004

153.933

220.231

2006

706.651

2007 2008 2009

43.676

2010

230.937

323.625

554.562

24.571

579.133

348.196

2011

49.043

24.321

73.364

49

73.413

24.370

2.305.590

1.448.705

3.754.295

147.151

3.901.446

1.595.856

2002

2005

Total

122.531

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

139


CINEMA CATALÀ A EUROPA

En relació a les quotes de participació de la nostra producció cinematogràfica sobre el corresponent catàleg del cinema espanyol de la dècada, les xifres obtingudes de l’acarament de les respectives dades (quadres 73 a 76) ens permeten d’establir els pesos específics que representen les nostres produccions de cada gènere en els diversos grans territoris examinats. El primer aspecte que ressurt és la lleu millorança que hom adverteix, dins dels límits del mercat espanyol, en el grau de control de les produccions catalanes quan, per comptes de considerar el cens íntegre de llargmetratges del decenni, ens limitem exclusivament a les obres que han estat objecte de projecció pública comercial. En encetar el recorregut per les diferents modalitats comprovem que, a l’hora d’expandir-se per les sales exhibidores del continent, les obres catalanes de ficció no cediren quota en relació al conjunt del cinema espanyol i prosseguiren ensenyorint-se’n de la tercera part, que ja dominaven en el seu mercat interior. La visita als documentals, però, cal executar-la amb prudent cautela, perquè la simple contemplació de les xifres que ens ofrenen els quadres pot resultar enganyívola. D’acord amb aquestes dades, la inferior contundència del documental català l’hauria portat a aflaquir una parcel.la de domini de les tres cinquenes parts del públic del gènere dins d’Espanya, reduint-la fins a la meitat, quan, després d’haver-se esbarriat pel continent, es consideren les afluències a tot Europa. La immediata repassada de la llista de documentals que configuren la producció d’aquest gènere durant la dècada en fa excel.lir un parell d’obres [64] que, per causa de la seva enorme repercussió quantitativa [65] en el seu pelegrinatge pels

[64] Es tracta de les coproduccions internacionals Nómadas del viento i Océanos. En els dos documentals la participació espanyola (catalana en el segon títol) es limita al 10%. [65] Dels 9,36 milions de persones que, a Europa (excloent-ne Espanya), visionaren documentals amb participació espanyola en el transcurs del decenni, 8,47 milions foren patrimoni del duo de llargmetratges consignats a la nota precedent. En detraure’n aquesta magnitud, la xifra restant del bloc es redueix a la quinzena part de la seva dimensió inicial. 140


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

cinemes continentals, distorsionen força les conclusions que puguin emanar de l’examen del comportament d’aquest grup. En segregar-ne aquestes dues obres, la variació de quota catalana sobre Espanya, pel que fa al mapa europeu que dibuixen els països estudiats, es limita a una escapçada de dos punts percentuals en relació al pes específic aconseguit dins del mercat espanyol. Hom torna a topar amb una escurçada quan observa l’àmbit de l’animació, car la dominació del terç del mercat espanyol recula a una mica més de la quarta part en incorporar el veïnatge europeu als còmputs i també en aquest grup hi ha un parell de títols amb un extraordinari amàs d’espectadors [66] que entenebren l’anàlisi de les dades. La supressió d’aquest parell de títols permet de fer aflorar —i tot seguit d’apreuar— la vitalitat de la resta de pel.lícules d’animació amb intervenció catalana total o parcial en el seu trànsit pels cinemes de la resta d’Europa. Estructures percentuals i segmentació per països A l’examen dels pesos relatius que el cinema català representa sobre la totalitat del cinema espanyol succeeix ara el càlcul de les estructures percentuals per gènere tant del nombre de pel.lícules produïdes en el període en aquests dos dominis (quadres 77 i 78) com dels corresponents volums del públic que ha fet cap a les seves projeccions (quadres 79 i 80) en els grans espais geogràfics. Torna a comprovar-se aquí el poderós abassegament que ostenta la quota de control de la ficció en traslladar-nos de l’estructura de la quantitat de títols exhibits al públic a la composició per gèneres dels espectadors que n’han adquirit les entrades. Aquesta darrera estructura es revela força estable en el transcurs dels anys que integren el decenni i només pateix, en els exercicis corresponents a la seva qualificació, les petites batzegades que li infligeix el doble parell de títols que han estat indicats

[66] Aquesta parella de coproduccions internacionals —una majoritària (Planet 51) i l’altra, minoritària (Azur y Asmar)— no comptà amb cap participant català i la seva conjunció aportà, a la resta d’Europa, 5,68 dels 8,57 milions d’espectadors d’animació amb producció espanyola de la dècada; això representa una contribució que satisfà gairebé els dos terços del resultat final. 141


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 73. Ficció: Pes relatiu del cinema català sobre el cinema espanyol per àrea geogràfica % nombre de pel.lícules Any

Espanya

Resta UE

Unió Eur

Fora UE

Europa

Eur - Esp

2002

16,07

20,00

16,07

16,00

16,07

19,23

2003

26,83

26,32

26,19

5,88

26,19

25,64

2004

34,04

23,68

33,68

18,18

33,68

22,50

2005

28,71

23,68

28,71

23,81

28,71

23,08

2006

51,49

42,42

51,49

20,00

51,49

44,12

2007

47,01

48,57

46,61

47,06

46,61

47,37

2008

46,00

50,00

46,00

56,25

46,00

51,61

2009

40,95

26,83

40,57

24,00

40,19

26,67

2010

50,94

55,88

50,47

43,48

50,47

53,85

2011

37,14

44,44

36,79

60,00

36,79

47,50

Total

38,12

34,85

37,86

31,55

37,83

35,01

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 74. Documental: Pes relatiu del cinema català sobre el cinema espanyol per àrea geogràfica % nombre de pel.lícules Any

Espanya

2002

46,67

2003

40,00

33,33

40,00

50,00

40,00

25,00

2004

29,17

40,00

29,17

50,00

29,17

33,33

2005

35,71

------

35,71

------

35,71

------

2006

51,85

100,00

51,85

51,85

50,00

2007

48,39

2008

42,86

2009

52,78

2010

46,94

2011

51,11

Total

45,57

Resta UE

Unió Eur

Fora UE

46,67

28,57

Eur - Esp

46,67

48,39

------

48,39

41,67

------

41,67

52,78

28,57

52,78

66,67

46,94

50,00

51,11

------

51,11

35,71

45,42

33,33

45,42

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

142

Europa

46,94

66,67 32,26


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

% espectadors Espanya

Resta UE

Unió Eur

Fora UE

Europa

Eur - Esp

25,71

32,08

28,71

35,01

28,84

32,22

9,59

1,07

6,55

0,33

6,48

1,05

24,31

7,59

18,22

14,87

18,15

7,98

22,16

13,16

17,64

9,21

17,35

12,90

31,81

40,49

36,77

42,32

36,95

40,59

61,25

79,53

65,16

66,91

65,18

78,97

42,46

29,69

34,21

43,51

34,49

30,33

18,14

19,40

18,71

26,00

18,90

19,78

61,01

90,81

71,19

80,50

71,54

89,76

46,22

76,75

61,79

64,89

61,96

75,55

32,29

34,10

33,13

39,55

33,32

34,42

Espanya

Resta UE

Unió Eur

Fora UE

Europa

Eur - Esp

% espectadors 47,66

3,45

3,19

19,26

76,26

28,37

41,77

29,44

64,15

27,57

88,78

56,49

81,28

56,83

88,57

88,79

------

88,79

------

88,79

------

67,71

100,00

67,96

67,93

95,36

77,93 47,73

1,96

83,37 64,12

------

56,24

32,28

------

32,28

77,01 99,68

94,89

45,60

52,78 59,38

56,24

1,96

74,60 99,64

95,21

52,33

------

52,33

49,52

43,48

49,16

99,68 45,42

143


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 75. Animació: Pes relatiu del cinema català sobre el cinema espanyol per àrea geogràfica % nombre de pel.lícules Any

Espanya

Resta UE

Unió Eur

Fora UE

Europa

Eur - Esp

2003

33,33

33,33

28,57

28,57

33,33

2004

50,00

100,00

50,00

50,00

100,00

2006

14,29

25,00

14,29

2007

42,86

66,67

42,86

66,67

14,29

25,00

42,86

2008

22,22

50,00

22,22

------

66,67

22,22

2009

33,33

50,00

2010

80,00

80,00

80,00

100,00

80,00

80,00

2011

28,57

100,00

28,57

100,00

28,57

100,00

Total

35,09

50,00

34,48

45,45

34,48

50,00

2002 ------

2005

33,33

33,33

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 76. Pes relatiu del cinema català sobre el cinema espanyol per àrea geogràfica % nombre de pel.lícules Any

Espanya

Resta UE

Unió Eur

Fora UE

Europa

Eur - Esp

2002

19,38

19,23

19,38

14,81

19,38

18,52

2003

29,13

27,27

28,30

10,00

28,30

26,09

2004

33,33

27,27

33,06

20,83

33,06

25,53

2005

29,32

23,08

29,32

22,73

29,32

22,50

2006

49,63

42,11

49,63

17,65

49,63

42,50

2007

47,10

48,72

46,79

50,00

46,79

47,62

2008

43,75

46,15

43,45

56,25

43,45

47,50

2009

43,75

24,44

43,45

22,22

43,15

24,49

2010

51,52

60,00

51,20

48,15

51,20

58,00

2011

40,76

44,74

40,51

61,54

40,51

47,62

Total

39,64

35,70

39,38

32,30

39,35

35,56

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

144


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

% espectadors Espanya

Resta UE

Unió Eur

Fora UE

51,08

25,01

44,28

84,81

100,00

93,14

85,49

37,48

63,22

85,86

19,18

28,38

89,33

24,58

26,09

24,92

------

2,16

------

0,77

Europa

Eur - Esp

44,21

24,86

93,14

100,00

63,02

37,23

31,33

23,08

24,92

26,09

0,75

66,65

90,17

78,62

100,00

79,34

90,80

41,03

100,00

51,00

100,00

51,01

100,00

36,65

17,49

25,76

51,01

26,25

18,61

% espectadors Espanya

Resta UE

Unió Eur

Fora UE

Europa

Eur - Esp

25,89

25,46

25,67

23,78

25,61

25,38

12,24

2,71

8,93

6,66

8,90

2,84

24,97

11,01

19,83

15,50

19,74

11,24

23,80

13,11

18,53

9,16

18,21

12,84

34,64

40,41

37,90

42,17

38,03

40,51

62,09

57,59

60,79

76,02

61,00

58,46

41,36

29,52

33,90

43,51

34,18

30,16

17,27

15,29

16,32

22,87

16,48

15,68

61,29

93,91

75,65

86,49

76,11

93,23

46,22

76,78

61,72

64,89

61,89

75,58

32,97

33,86

33,39

40,16

33,59

34,24

145


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 77. Cinema espanyol: Estructura percentual per gènere del nombre de pel.lícules de cada any Cinema espanyol: Estructura percentual per gènere del nombre de pel.lícules Espanya Any

Ficc

Docu

Resta de la Unió Europea

Anim

Total

Ficc

Docu

Anim

Total

2002

86,82

11,63

1,55

100,00

96,16

1,92

1,92

100,00

2003

79,61

14,56

5,83

100,00

86,36

6,82

6,82

100,00

2004

78,33

20,00

1,67

100,00

86,37

11,36

2,27

100,00

2005

75,94

21,05

3,01

100,00

97,44

2,56

100,00

2006

74,81

20,00

5,19

100,00

86,84

2,63

10,53

100,00

2007

75,48

20,00

4,52

100,00

89,75

2,56

7,69

100,00

2008

69,44

24,31

6,25

100,00

76,92

17,95

5,13

100,00

2009

72,92

25,00

2,08

100,00

91,11

6,67

2,22

100,00

2010

64,24

29,70

6,06

100,00

75,56

13,33

11,11

100,00

2011

66,88

28,66

4,46

100,00

94,74

2,63

2,63

100,00

Total

73,86

22,02

4,12

100,00

88,18

6,62

5,20

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

Quadre 78. Cinema català: Estructura percentual per gènere del nombre de pel.lícules de cada any Cinema català: Estructura percentual per gènere del nombre de pel.lícules Espanya Any

Ficc

Docu

Resta de la Unió Europea

Anim

Total

Ficc

Docu

Anim

Total

2002

72,00

28,00

100,00

100,00

2003

73,33

20,00

6,67

100,00

83,34

8,33

8,33

100,00

2004

80,00

17,50

2,50

100,00

75,00

16,67

8,33

100,00

2005

74,36

25,64

100,00

100,00

2006

77,61

20,90

1,49

100,00

87,50

6,25

6,25

2007

75,34

20,55

4,11

100,00

89,47

2008

73,02

23,81

3,17

100,00

83,33

2009

68,25

30,16

1,59

100,00

100,00

2010

63,53

27,06

9,41

100,00

70,38

2011

60,93

35,94

3,13

100,00

94,12

Total

71,04

25,32

3,64

100,00

86,10

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

146

100,00

100,00 100,00

10,53

100,00

11,11

5,56

100,00

14,81

14,81

100,00

5,88

100,00

7,28

100,00

100,00

6,62


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

Cinema espanyol: Estructura percentual per gènere del nombre de pel.lícules Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa

Ficc

Docu

Anim

Total

Ficc

Docu

Anim

Total

Ficc

Docu

Anim

Total

86,82

11,63

1,55

100,00

92,60

3,70

3,70

100,00

86,82

11,63

1,55

100,00

79,25

14,15

6,60

100,00

85,00

10,00

5,00

100,00

79,25

14,15

6,60

100,00

78,52

19,83

1,65

100,00

91,67

8,33

100,00

78,52

19,83

1,65

100,00

75,94

21,05

3,01

100,00

95,45

4,55

100,00

75,94

21,05

3,01

100,00

74,81

20,00

5,19

100,00

88,24

5,88

100,00

74,81

20,00

5,19

100,00

75,64

19,87

4,49

100,00

85,00

15,00

100,00

75,64

19,87

4,49

100,00

68,96

24,83

6,21

100,00

100,00

100,00

68,96

24,83

6,21

100,00

73,10

24,83

2,07

100,00

92,60

3,70

3,70

100,00

73,29

24,66

2,05

100,00

64,46

29,52

6,02

100,00

85,18

7,41

7,41

100,00

64,46

29,52

6,02

100,00

67,09

28,48

4,43

100,00

96,15

3,85

100,00

67,09

28,48

4,43

100,00

73,89

21,95

4,16

100,00

91,15

4,87

100,00

73,90

21,94

4,16

100,00

5,88

3,98

Cinema català: Estructura percentual per gènere del nombre de pel.lícules Unió Europea Ficc

Docu

Anim

72,00

28,00

73,33

20,00

6,67

80,00

17,50

2,50

74,36

25,64

77,61

20,90

75,34

Fora de la Unió Europea Total

Ficc

Docu

100,00

100,00

100,00

50,00

50,00

100,00

80,00

20,00

100,00 1,49

20,55

73,02

Anim

Europa Total

Ficc

Docu

100,00

72,00

28,00

100,00

73,33

20,00

6,67

100,00

100,00

80,00

17,50

2,50

100,00

100,00

100,00

74,36

25,64

100,00

100,00

100,00

77,61

20,90

1,49

100,00

4,11

100,00

80,00

100,00

75,34

20,55

4,11

100,00

23,81

3,17

100,00

100,00

100,00

73,02

23,81

3,17

100,00

68,25

30,16

1,59

100,00

100,00

63,53

27,06

9,41

100,00

76,93

60,93

35,94

3,13

100,00

93,75

71,04

25,32

3,64

100,00

89,04

20,00

7,69 4,11

Anim

Total 100,00

100,00

100,00

68,25

30,16

1,59

100,00

15,38

100,00

63,53

27,06

9,41

100,00

6,25

100,00

60,93

35,94

3,13

100,00

6,85

100,00

71,04

25,32

3,64

100,00

147


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 79. Cinema espanyol: Estructura percentual per gènere dels espectadors de cada any Cinema espanyol: Estructura percentual per gènere dels espectadors Espanya

Resta de la Unió Europea

Any

Ficc

Docu

Anim

Total

Ficc

Docu

Anim

Total

2002

97,58

1,67

0,75

100,00

79,37

19,66

0,97

100,00

2003

91,53

2,73

5,74

100,00

95,23

0,97

3,80

100,00

2004

97,81

1,16

1,03

100,00

96,08

1,78

2,14

100,00

2005

96,04

2,84

1,12

100,00

99,60

0,40

100,00

2006

94,23

1,52

4,25

100,00

97,15

0,01

2,84

100,00

2007

96,03

1,74

2,23

100,00

64,18

1,65

34,17

100,00

2008

91,86

1,52

6,62

100,00

98,43

0,45

1,12

100,00

2009

88,01

1,29

10,70

100,00

78,80

0,12

21,08

100,00

2010

93,09

4,31

2,60

100,00

61,40

35,17

3,43

100,00

2011

98,73

0,49

0,78

100,00

99,85

0,15

100,00

Total

94,54

1,92

3,54

100,00

89,67

5,07

100,00

5,26

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

Quadre 80. Cinema català: Estructura percentual per gènere dels espectadors de cada any Cinema català: Estructura percentual per gènere dels espectadors Espanya

Resta de la Unió Europea

Any

Ficc

Docu

Anim

2002

96,92

3,08

2003

71,74

4,30

23,96

2004

95,24

1,28

3,48

2005

89,42

10,58

2006

86,54

2,97

2007

94,73

2008

Total

Ficc

Docu

Anim

100,00

100,00

100,00

37,50

27,42

35,08

100,00

100,00

66,22

14,36

19,42

100,00

100,00

100,00

10,49

100,00

97,35

0,02

2,63

100,00

2,19

3,08

100,00

88,62

11,38

100,00

94,31

1,75

3,94

100,00

98,98

0,03

0,99

100,00

2009

92,44

6,22

1,34

100,00

100,00

2010

92,66

4,51

2,83

100,00

59,37

37,34

3,29

100,00

2011

98,75

0,56

0,69

100,00

99,80

0,20

100,00

Total

92,60

3,46

3,94

100,00

90,29

2,62

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

148

Total 100,00

100,00

100,00

7,09


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

Cinema espanyol: Estructura percentual per gènere dels espectadors Unió Europea Ficc

Docu

Fora de la Unió Europea Docu

Europa

Anim

Total

Ficc

Anim

Total

Anim

Total

88,08

11,06

0,86

100,00

67,94

31,73

0,33

100,00

87,52

11,63

0,85

100,00

92,81

2,12

5,07

100,00

84,07

15,28

0,65

100,00

92,71

2,28

5,01

100,00

97,18

1,39

1,43

100,00

99,06

0,94

100,00

97,21

1,38

1,41

100,00

97,80

1,44

0,76

100,00

99,42

0,58

100,00

97,85

1,39

0,76

100,00

95,88

0,67

3,45

100,00

99,64

0,35

100,00

95,99

0,65

3,36

100,00

86,81

1,71

11,48

100,00

59,35

40,65

100,00

86,42

1,69

11,89

100,00

96,00

0,85

3,15

100,00

100,00

100,00

96,12

0,82

3,06

100,00

83,59

0,73

15,68

100,00

87,96

0,89

11,15

100,00

83,70

0,73

15,57

100,00

79,13

17,90

2,97

100,00

68,77

28,90

2,33

100,00

78,69

18,37

2,94

100,00

99,30

0,24

0,46

100,00

100,00

100,00

99,33

0,23

0,44

100,00

92,21

3,52

4,27

100,00

89,81

100,00

92,13

3,64

4,23

100,00

0,01

7,40

2,79

Ficc

Docu

Cinema català: Estructura percentual per gènere dels espectadors Unió Europea Ficc

Docu

Anim

98,51

1,49

68,13

6,74

25,13

89,31

3,95

6,74

93,11

6,89

93,04

1,20

93,05 96,87

Fora de la Unió Europea Total

Ficc

Docu

100,00

100,00

100,00

4,13

95,87

100,00

95,05

4,95

100,00 5,76

1,59

Anim

Europa Total

Ficc

Docu

100,00

98,55

1,45

100,00

67,56

7,53

24,91

100,00

100,00

89,40

3,97

6,63

100,00

100,00

100,00

93,23

6,77

100,00

100,00

100,00

93,27

1,16

5,57

100,00

5,36

100,00

52,23

100,00

92,33

1,56

6,11

100,00

0,81

2,32

100,00

100,00

100,00

96,99

0,78

2,23

100,00

95,84

3,42

0,74

100,00

100,00

100,00

95,99

3,30

0,71

100,00

74,47

22,45

3,08

100,00

64,01

100,00

73,97

22,97

3,06

100,00

99,41

0,21

0,38

100,00

100,00

100,00

99,45

0,19

0,36

100,00

91,48

5,22

3,30

100,00

88,44

100,00

91,37

5,32

3,31

100,00

47,77

33,30 8,01

2,69 3,55

Anim

Total 100,00

100,00

149


CINEMA CATALÀ A EUROPA

fa uns paràgrafs en parlar, en el documental i en l’animació, dels pesos específics del cinema català sobre el cinema espanyol en els diversos grans territoris del continent. Quan l’anàlisi es fa de forma individualitzada i les dades es calculen per a cada país concret, les quotes del mercat català sobre l’espanyol amplien notòriament el seu rang de variació (quadres 81 a 83), mentre que les estructures percentuals d’espectadors (quadre 84), tot i que també engrandeixen els seus intervals d’oscil.lació, ho efectuen de forma més discreta. Quadre 81. Nombre de pel.lícules de ficció i dels seus espectadors a cada país en la dècada 2002-2011 Catalunya

Codi ISO

País

Nombre

Espanya

Espectadors

% Catalunya / Espanya

Nombre

Espectadors

Nombre

Espectadors

1.023

168.024.975

38,12

32,29

ES

Espanya

390

54.257.348

AT

Àustria

29

1.426.947

92

2.665.805

31,52

53,53

BE

Bèlgica

37

1.044.692

138

3.908.274

26,81

26,73

BG

Bulgària

13

69.773

45

503.794

28,89

13,85

CY

Xipre

3

2.871

10

10.770

30,00

26,66

CZ

Txèquia

16

447.401

48

1.532.773

33,33

29,19

DE

Alemanya

32

11.306.765

94

20.011.069

34,04

56,50

DK

Dinamarca

20

354.939

57

1.269.116

35,09

27,97

EE

Estònia

13

67.534

35

143.669

37,14

47,01

FI

Finlàndia

15

327.997

42

913.079

35,71

35,92

FR

França

72

14.815.608

225

47.577.060

32,00

31,14

GB

Regne Unit

42

2.815.380

108

10.822.414

38,89

26,01

GR

Grècia

23

1.122.635

75

2.630.325

30,67

42,68

HR

Croàcia

10

104.459

22

237.286

45,45

44,02

HU

Hongria

29

441.084

83

1.548.415

34,94

28,49

IE

Irlanda

5

19.531

18

76.925

27,78

25,39

IT

Itàlia

54

8.502.455

159

36.142.918

33,96

23,52

LT

Lituània

12

130.955

36

291.941

33,33

44,86

LU

Luxemburg

16

77.994

68

196.089

23,53

39,77

LV

Letònia

13

91.669

34

206.717

38,24

44,35

MT

Malta

1

13.661

NL

Països Baixos

40

1.213.396

119

3.096.971

33,61

39,18

PL

Polònia

35

3.737.913

96

7.073.086

36,46

52,85

150


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

La segmentació de dades per països que s’acaba de tractar deixa el camí expedit per comprovar quins són els mercats més rellevants per a cada tipus de gènere. Atès el paper decisiu que la ficció galeja a l’hora de la captació d’espectadors, no sorprèn gens ni mica que el sextet de països que segueix el mercat espanyol en subministrament de públic coincideixi, per a pel.lícules catalanes i espanyoles i tant en el nom com en el seu ordre de col.locació, amb les llistes que consignàvem en el capítol anterior. En el món dels documentals, França (per causa de

PT

Portugal

46

914.868

135

2.952.248

34,07

30,99

RO

Romania

15

67.130

60

460.663

25,00

14,57

SE

Suècia

22

521.500

59

1.362.126

37,29

38,29

SI

Eslovènia

15

114.357

45

343.780

33,33

33,26

SK

Eslovàquia

14

181.213

34

408.990

41,18

44,31

Resta UE

130

49.921.066

373

146.399.964

34,85

34,10

Unió Europea

390

104.178.414

1.030

314.424.939

37,86

33,13 -----

EU AL

Albània

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

IS LI ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO RU TR

2

3.380

4

4.140

50,00

81,64

35

1.478.575

126

3.970.945

27,78

37,23

Islàndia

4

9.609

18

67.811

22,22

14,17

Liechtenstein

1

37

2

157

50,00

23,57

-----

-----

864

66,67

52,31

2

452

3

Noruega

20

240.525

73

886.442

27,40

27,13

Federació Russa

17

849.299

39

1.491.857

43,59

56,93

Turquia

38

1.086.724

92

2.853.403

41,30

38,09

Fora UE

65

3.668.601

206

9.275.619

31,55

39,55

Europa (39 països)

390

107.847.015

1.031

323.700.558

37,83

33,32

Europa 39 - Espanya

139

53.589.667

397

155.675.583

35,01

34,42

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

151


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 82. Nombre de pel.lícules documentals i dels seus espectadors a cada país en la dècada 2002-2011 Catalunya

Codi ISO

País

Espanya

% Catalunya / Espanya

Nombre

Espectadors

Nombre

Espectadors

Nombre

2.028.256

305

3.415.793

45,57

Espectadors

ES

Espanya

139

AT

Àustria

2

10.443

4

71.580

50,00

14,59

BE

Bèlgica

3

109.742

6

238.871

50,00

45,94

BG

Bulgària

1

1.512

3

42.011

33,33

3,60

CY

Xipre

-----

-----

CZ

Txèquia

DE

Alemanya

1

DK

Dinamarca

2

EE

Estònia

FI

Finlàndia

1

14.319

2

FR

França

6

2.959.849

GB

Regne Unit

1

5.135

GR

Grècia

2

15.358

HR

Croàcia

HU

Hongria

IE

Irlanda

1

952

IT

Itàlia

3

60.050

5

LT

Lituània

1

4.866

LU

Luxemburg

1

LV

Letònia

MT

Malta

NL PL

152

59,38

1

37.891

590.642

2

1.381.271

50,00

42,76

9.657

3

18.510

66,67

52,17

-----

-----

26.956

50,00

53,12

16

5.775.094

37,50

51,25

4

20.141

25,00

25,50

3

33.129

66,67

46,36

-----

-----

3

55.820 263.460

60,00

22,79

2

9.055

50,00

53,74

5.826

2

16.808

50,00

34,66

2

4.852

3

20.519

66,67

23,65

-----

-----

Països Baixos

6

66.814

9

112.064

66,67

59,62

Polònia

1

567

4

316.241

25,00

0,18


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

PT

Portugal

RO

Romania

SE

Suècia

SI

Eslovènia

SK

Eslovàquia Resta UE

EU

Unió Europea

1 2

7 57.847

6

38.952

2

4.126

4

70.228

2

1.205

1

36.509

16,67

0,02

50,00

82,37

10

3.917.486

28

8.591.393

35,71

45,60

139

5.945.742

306

12.007.186

45,42

49,52

AL

Albània

-----

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

-----

-----

CH

Suïssa

2

114.964

6

471.229

33,33

24,40

IS

Islàndia

1

546

3

9.774

33,33

5,59

LI

Liechtenstein

-----

-----

ME

Montenegro

-----

-----

MK

Macedònia

-----

-----

NO

Noruega

1

2.234

3

4.197

33,33

53,23

RU

Federació Russa

1

193.069

1

193.069

100,00

100,00

TR

Turquia

1

21.416

3

85.909

33,33

24,93

Fora Unió Europea

3

332.229

9

764.178

33,33

43,48

Europa (39 països)

139

6.277.971

306

12.771.364

45,42

49,16

10

4.249.715

31

9.355.571

32,26

45,42

Europa 39 - Espanya

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

153


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 83. Nombre de pel.lícules d’animació i dels seus espectadors a cada país en la dècada 2002-2011 Catalunya

Codi ISO

País

Nombre

Espanya

Espectadors

Nombre

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

6.290.296

35,09

36,65

ES

Espanya

20

2.305.590

57

AT

Àustria

4

21.271

5

56.290

80,00

37,79

BE

Bèlgica

1

4.429

6

209.571

16,67

2,11

BG

Bulgària

1

31.536

CY

Xipre

1

4.612

CZ

Txèquia

2

94.080

DE

Alemanya

4

463.933

50,00

7,78

DK

Dinamarca

1

36.496

EE

Estònia

100,00

100,00

FI

Finlàndia

FR

França

5

GB

Regne Unit

2

GR

Grècia

HR HU IE

Irlanda

IT

Itàlia

5

LT

Lituània

2

LU

Luxemburg

LV

Letònia

MT

Malta

-----

-----

NL

Països Baixos

1

1.315

6

173.937

16,67

0,76

PL

Polònia

7

541.266

11

1.212.807

63,64

44,63

154

2 1

36.088 499

1

499

1

24.396

427.734

10

3.379.295

50,00

12,66

46.340

5

1.088.982

40,00

4,26

1

3.957

3

53.859

33,33

7,35

Croàcia

2

42.993

2

42.993

100,00

100,00

Hongria

1

6.304

1

6.304

100,00

100,00

1

1.278

148.509

10

758.030

50,00

19,59

381

2

381

100,00

100,00

3

7.349 -----

-----


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

PT

Portugal

5

154.696

9

491.074

55,56

31,50

RO

Romania

2

6.019

4

16.694

50,00

36,05

SE

Suècia

2

48.391

SI

Eslovènia

1

6.902

2

39.150

50,00

17,63

SK

Eslovàquia

1

2

3

42.875

33,33

0,00

Resta UE

11

1.448.705

22

8.284.812

50,00

17,49

Unió Europea

20

3.754.295

58

14.575.108

34,48

25,76

EU AL

Albània

-----

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

-----

-----

CH

Suïssa

25,00

13,70

IS LI ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU TR

1

5.511

4

40.230

Islàndia

3

17.975

Liechtenstein

1

75

1

49

1

13.544

-----

-----

100,00

100,00

19.060

100,00

100,00

197.536

66,67

62,03

288.469

45,45

51,01

58

14.863.577

34,48

26,25

22

8.573.281

50,00

18,61

1

49

Federació Russa

1

19.060

1

Turquia

2

122.531

3

Fora Unió Europea

5

147.151

11

Europa (39 països)

20

3.901.446

Europa 39 - Espanya

11

1.595.856

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

155


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 84. Estructura percentual dels espectadors a cada país en la dècada 2002-2011 Pel.lícules catalanes

Codi ISO

País

Ficció

Docum

Animac

Pel.lícules espanyoles Total

Ficció

Docum

Animac

Total

ES

Espanya

92,60

3,46

3,94

100,00

94,54

1,92

3,54

100,00

AT

Àustria

97,83

0,72

1,46

100,00

95,42

2,56

2,01

100,00

BE

Bèlgica

90,15

9,47

0,38

100,00

89,71

5,48

4,81

100,00

BG

Bulgària

97,88

2,12

100,00

87,26

7,28

5,46

100,00

CY

Xipre

100,00

100,00

70,02

CZ

Txèquia

100,00

100,00

92,07

DE

Alemanya

94,75

4,95

100,00

DK

Dinamarca

97,35

2,65

100,00

EE

Estònia

99,27

100,00

99,65

FI

Finlàndia

95,82

4,18

100,00

94,68

FR

França

81,39

16,26

2,35

100,00

GB

Regne Unit

98,20

0,18

1,62

100,00

GR

Grècia

98,31

1,34

0,35

HR

Croàcia

70,84

HU

Hongria

98,59

IE

Irlanda

100,00

IT

Itàlia

97,61

0,69

1,70

LT

Lituània

96,15

3,57

0,28

LU

Luxemburg

93,05

LV

Letònia

MT NL

0,30 0,73

29,98

100,00

2,28

5,65

100,00

91,56

6,32

2,12

100,00

95,85

1,40

2,76

100,00

0,35

100,00

2,80

2,53

100,00

83,86

10,18

5,96

100,00

90,70

0,17

9,13

100,00

100,00

96,80

1,22

1,98

100,00

29,16

100,00

84,66

15,34

100,00

1,41

100,00

96,14

3,47

0,39

100,00

100,00

97,18

1,20

1,61

100,00

100,00

97,25

0,71

2,04

100,00

100,00

96,87

3,00

0,13

100,00

6,95

100,00

89,03

7,63

3,34

100,00

94,97

5,03

100,00

90,97

9,03

Malta

------

------

------

------

100,00

Països Baixos

94,68

5,21

0,10

100,00

91,55

3,31

5,14

100,00

PL

Polònia

87,34

0,01

12,65

100,00

82,22

3,68

14,10

100,00

PT

Portugal

85,54

0,00

14,46

100,00

84,78

1,12

14,10

100,00

100,00 100,00

l’esmentada parella de films d’aquest gènere, ambdós amb coproducció gal.la) arrabassa a Espanya el lideratge, tant pel que fa als llargmetratges catalans com en allò que pertoca als espanyols; entre aquests darrers, Alemanya, Suïssa, Polònia, Itàlia i Bèlgica completen el septet capdavanter, mentre que, en relació a les produccions amb participació de companyies de Catalunya, aquest bloc encapçalat per França i per Espanya està perllongat per Alemanya, Federació Russa, Suïssa, 156


CLASSIFICACIÓ PER GÈNERES

RO

Romania

91,77

SE

Suècia

90,02

SI

Eslovènia

94,31

SK

Eslovàquia

100,00

EU

8,23

100,00

95,68

0,86

3,47

100,00

100,00

91,99

4,74

3,27

100,00

5,69

100,00

89,49

0,31

10,19

100,00

0,00

100,00

83,75

7,48

8,78

100,00

9,98

Resta UE

90,29

7,09

2,62

100,00

89,66

5,26

5,07

100,00

Unió Europea

91,48

5,22

3,30

100,00

92,20

3,52

4,27

100,00 ------

AL

Albània

------

------

------

------

------

------

------

AM

Armènia

------

------

------

------

------

------

------

BA

Bòsnia Hercegovina

100,00

100,00

CH

Suïssa

92,47

7,19

100,00

88,59

10,51

0,90

100,00

IS

Islàndia

94,62

5,38

100,00

70,96

10,23

18,81

100,00

LI

Liechtenstein

100,00

67,67

32,33

100,00

ME

Montenegro

------

------

------

------

------

------

------

MK

Macedònia

90,22

9,78

100,00

94,63

5,37

100,00

NO

Noruega

99,08

0,92

100,00

98,04

0,46

1,50

100,00

RU

Federació Russa

80,01

18,19

1,80

100,00

87,55

11,33

1,12

100,00

TR

Turquia

88,30

1,74

9,96

100,00

90,96

2,74

6,30

100,00

Fora Unió Europea

88,44

8,01

3,55

100,00

89,81

7,40

2,79

100,00

Europa (39 països)

91,38

5,32

3,31

100,00

92,13

3,64

4,23

100,00

Europa 39 - Espanya

90,16

7,15

2,69

100,00

89,67

5,39

4,94

100,00

100,00 0,34

100,00 ------

-----100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Bèlgica i Països Baixos. Finalment, en el territori de l’animació, Espanya recobra el lloc del capdamunt entre els mercats europeus dels cinemes català i espanyol. Respecte a aquest darrer, el seguici immediat l’integren França, Polònia, Regne Unit, Itàlia, Portugal i Alemanya, mentre que, pel que fa als llargmetratges de dibuixos amb participació catalana en la seva producció, Polònia, França, Portugal, Itàlia, Turquia i Regne Unit completen els dos trios de seguidors. 157


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Producció interna i coproduccions internacionals

D

esprés de visitar els diferents gèneres i d’examinar les seves conductes i nivells de rellevància, la següent etapa d’inspecció de les dades consisteix a compartimentar-les en funció de la procedència geogràfica dels seus productors, tot esgranant d’un costat les pel.lícules forjades amb el treball, solitari o conjunt, de productores de qualsevol indret de la geografia espanyola i, d’altra banda, els títols nascuts de la lligança amb empreses foranes [67]. El repàs de les xifres del decenni (quadre 85) ens il.lustra sobre la intensificació de la proclivitat a coproduir llargmetratges amb l’estranger que

[67] La catalogació com a coproducció de les diferents pel·lícules que poblen aquest apartat específic i l’establiment del percentatge de participació que les companyies estrangeres posseeixen dels llargmetratges s’han obtingut de l’ICAA. Concretament, del Boletín Informativo. Películas. Recaudaciones. Espectadores, dels diferents anuaris Cine Español fins a la seva darrera publicació en suport paper, corresponent a la filmografia de l’exercici 2008 i, des de l’any 2009 ençà i ja en versió electrònica, del Catálogo de cine español, assequible a http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/ cine/catalogo-de-cine-espanol.html. Malgrat les nostres profundes hesitacions respecte a algun títol —com en el cas de La fría luz del día (The cold light of day), de Mabrouk El Mechri, que d’acord amb IMDb és una coproducció espanyola amb dues empreses dels EUA i que segons l’ICAA és un llargmetratge íntegrament espanyol en figurar com a única productora del film una A.I.E (Agrupació d’Interès Econòmic) amb assetiament madrileny— als efectes del present estudi ens hem cenyit inflexiblement al criteri de catalogació que acabem de consignar. Pel que fa a l’aprovació dels projectes de coproducció, pertoca a l’ICAA o a l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma competent. Les normes per a la realització de pel·lícules cinematogràfiques en coproducció amb empreses estrangeres estan recollides en el capítol VII (articles 28 a 34) del Reial Decret 2062/2008, de 12 de desembre, que desenvolupà la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema. A Catalunya, l’article 15 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema regula les qüestions relatives a la copro158


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

es percep a Catalunya, quant a nombre de peces fabricades, enfront la relativa estabilitat mostrada en aquest terreny pel conjunt del cinema espanyol [68]. El còmput del nombre de films espanyols realitzats sense participació externa a les fronteres o bé elaborats amb coproducció internacional (quadres 86 i 87) i les seves corresponents magnituds d’espectadors aconseguits a les diferents àrees geogràfiques (quadres 88 i 89) ens permet, mercès a la seva confrontació amb les xifres homòlogues dels llargmetratges catalans (quadres 90 a 93), de calcular el grau de significació del nostre cinema respecte al total espanyol i les estructures internes d’acord amb la procedència dels productors. El càlcul de les quotes de participació catalana en nombre de films a cadascun dels territoris (quadres 94 i 95) delata un menor pes específic en els sis àmbits examinats en el cas de les coproduccions en relació amb les produccions internes, una inferioritat que contrasta clarament amb els avantatges en els graus de significació en matèria d’espectadors que —llevat de la notable semblança dels percentatges dins del marc de les fronteres espanyoles— llueix el bloc de títols realitzats amb participació estrangera en relació a les obres nades del capital català, en solitari o en unió ducció internacional d’obres cinematogràfiques o audiovisuals i encomana a l’ICEC el procediment per a l’aprovació dels projectes de coproducció amb l’estranger. Val a consignar que el tercer punt de l’article estableix que aquest procediment s’ha d’establir per reglament, però, tal com succeeix —ai, las!— amb d’altres aspectes de la llei catalana del cinema (formalització de l’acord marc per al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual; xarxa concertada de pantalles cinematogràfiques de Catalunya; activació plena dels fons de foment previstos a l’article 29 de la llei; elaboració d’un informe sobre la millora de la qualitat, les garanties i l’ocupació dels treballadors dels sectors cinematogràfic i audiovisual), el desplegament reglamentari de la llei, que es contempla en la seva disposició final primera, no s’ha posat en marxa més de quatre anys després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquest llarguíssim endemig, a l’hora de resoldre els expedients de coproducció internacional l’ICEC fa cap, d’una banda, a l’article 7 del Decret 267/199, de 28 de setembre, sobre règim administratiu de la cinematografia i l’audiovisual i, d’altre costat, a la normativa estatal. [68] A la secció Coproducció (pàgines 52 a 60) del nostre treball precedent, Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011), es pot trobar l’anàlisi detallada dels resultats de les col·laboracions amb d’altres empreses de Catalunya, de la resta d’Espanya i de l’estranger en aquest període. 159


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 85. Producció interna i coproducció: Pel.lícules produïdes en la dècada 2002-2011 Nombre de pel.lícules Catalunya Coproducció

Espanya

Any

Prod Interna

Total

Prod Interna

Coproducció

Total

2002

19

8

27

80

57

137

2003

24

6

30

68

42

110

2004

29

11

40

92

41

133

2005

27

13

40

88

53

141

2006

51

21

72

109

41

150

2007

49

29

78

115

57

172

2008

44

25

69

123

49

172

2009

58

15

73

133

51

184

2010

72

22

94

149

48

197

2011

55

19

74

151

48

199

Total

428

169

597

1.108

487

1.595

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

Quadre 86. Nombre de pel.lícules espanyoles de producció interna de cada any exhibides per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

74

17

74

11

74

18

2003

65

17

65

4

65

18

2004

83

15

83

8

83

17

2005

80

9

80

3

80

10

2006

95

9

95

6

95

11

2007

104

15

104

6

104

15

2008

98

17

98

3

98

17

2009

100

15

100

10

100

18

2010

120

22

120

12

120

26

2011

117

18

118

11

117

21

Total

936

154

937

74

936

171

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

160


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

Espectadors Catalunya

Espanya

Prod Interna

Coproducció

Total

Prod Interna

Coproducció

Total

2.521.325

2.774.064

5.295.389

12.887.417

7.567.863

20.455.280

2.206.288

259.372

2.465.660

15.719.153

4.431.965

20.151.118

3.711.521

705.568

4.417.089

9.963.480

7.728.290

17.691.770

2.847.302

2.557.013

5.404.315

12.769.338

9.933.411

22.702.749

2.548.778

4.188.134

6.736.912

10.948.621

8.500.455

19.449.076

9.097.345

1.278.375

10.375.720

13.615.956

3.095.980

16.711.936

2.698.565

2.648.795

5.347.360

5.647.722

7.282.212

12.929.934

2.286.390

979.957

3.266.347

11.973.915

6.939.862

18.913.777

5.662.351

2.495.188

8.157.539

8.557.383

4.751.410

13.308.793

4.436.357

2.688.506

7.124.863

11.516.934

3.899.697

15.416.631

38.016.222

20.574.972

58.591.194

113.599.919

64.131.145

177.731.064

Quadre 87. Nombre de pel.lícules espanyoles en coproducció de cada any exhibides per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

55

35

55

16

55

36

2003

38

27

41

16

41

28

2004

37

29

38

16

38

30

2005

53

30

53

19

53

30

2006

40

29

40

11

40

29

2007

51

24

52

14

52

27

2008

46

22

47

13

47

23

2009

44

30

45

17

46

31

2010

45

23

46

15

46

24

2011

40

20

40

15

41

21

Total

449

269

457

152

459

279

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

161


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 88. Espectadors de pel.lícules espanyoles de producció interna de cada any per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

12.887.417

7.105.941

19.993.358

500.681

20.494.039

7.606.622

2003

15.719.153

536.668

16.255.821

49.376

16.305.197

586.044

2004

9.963.480

3.872.817

13.836.297

253.842

14.090.139

4.126.659

2005

12.769.338

456.479

13.225.817

59.028

13.284.845

515.507

2006

10.948.621

7.426.515

18.375.136

468.454

18.843.590

7.894.969

2007

13.615.956

3.101.254

16.717.210

114.108

16.831.318

3.215.362

2008

5.647.722

499.565

6.147.287

35.370

6.182.657

534.935

2009

11.973.915

4.838.298

16.812.213

409.779

17.221.992

5.248.077

2010

8.557.383

1.902.301

10.459.684

322.218

10.781.902

2.224.519

2011

11.516.934

4.368.429

15.885.363

721.347

16.606.710

5.089.776

Total

113.599.919

34.108.267

147.708.186

2.934.203

150.642.389

37.042.470

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 89. Espectadors de pel.lícules espanyoles en coproducció de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

7.567.863

15.197.355

22.765.218

722.869

23.488.087

15.920.224

2003

4.431.965

10.197.089

14.629.054

321.242

14.950.296

10.518.331

2004

7.728.290

6.433.491

14.161.781

316.103

14.477.884

6.749.594

2005

9.933.411

21.650.627

31.584.038

1.507.627

33.091.665

23.158.254

2006

8.500.455

17.756.801

26.257.256

932.527

27.189.783

18.689.328

2007

3.095.980

3.707.411

6.803.391

223.317

7.026.708

3.930.728

2008

7.282.212

21.543.471

28.825.683

1.028.617

29.854.300

22.572.088

2009

6.939.862

12.621.084

19.560.946

543.627

20.104.573

13.164.711

2010

4.751.410

8.566.728

13.318.138

734.134

14.052.272

9.300.862

2011

3.899.697

11.493.845

15.393.542

1.064.000

16.457.542

12.557.845

Total

64.131.145

129.167.902

193.299.047

7.394.063

200.693.110

136.561.965

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

162


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

Quadre 90. Nombre de pel.lícules catalanes de producció interna de cada any exhibides per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

17

4

17

2

17

4

2003

24

8

24

1

24

8

2004

29

5

29

3

29

5

2005

26

3

26

2

26

3

2006

46

3

46

1

46

4

2007

46

10

46

4

46

10

2008

39

8

39

2

39

8

2009

50

6

50

3

50

7

2010

64

15

64

7

64

17

2011

48

9

48

8

48

11

Total

389

71

389

33

389

77

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 91. Nombre de pel.lícules catalanes en coproducció de cada any exhibides per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

8

6

8

2

8

6

2003

6

4

6

1

6

4

2004

11

7

11

2

11

7

2005

13

6

13

3

13

6

2006

21

13

21

2

21

13

2007

27

9

27

6

27

10

2008

24

10

24

7

24

11

2009

13

5

13

3

13

5

2010

21

12

21

6

21

12

2011

16

8

16

8

16

9

Total

160

80

160

40

160

83

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

163


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 92. Espectadors de pel.lícules catalanes de producció interna de cada any per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

2.521.325

868.926

3.390.251

78.848

3.469.099

947.774

2003

2.206.288

215.647

2.421.935

23.650

2.445.585

239.297

2004

3.711.521

616.940

4.328.461

76.141

4.404.602

693.081

2005

2.847.302

434.916

3.282.218

57.095

3.339.313

492.011

2006

2.548.778

17.174

2.565.952

2.582

2.568.534

19.756

2007

9.097.345

3.019.760

12.117.105

112.144

12.229.249

3.131.904

2008

2.698.565

280.586

2.979.151

30.959

3.010.110

311.545

2009

2.286.390

582.701

2.869.091

127.622

2.996.713

710.323

2010

5.662.351

1.798.563

7.460.914

260.433

7.721.347

2.058.996

2011

4.436.357

1.593.092

6.029.449

191.634

6.221.083

1.784.726

Total

38.016.222

9.428.305

47.444.527

961.108

48.405.635

10.389.413

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 94. Producció interna: Pes relatiu del cinema català sobre el cinema espanyol per àrea geogràfica % nombre de pel.lícules Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

22,97

23,53

22,97

18,18

22,97

22,22

2003

36,92

47,06

36,92

25,00

36,92

44,44

2004

34,94

33,33

34,94

37,50

34,94

29,41

2005

32,50

33,33

32,50

66,67

32,50

30,00

2006

48,42

33,33

48,42

16,67

48,42

36,36

2007

44,23

66,67

44,23

66,67

44,23

66,67

2008

39,80

47,06

39,80

66,67

39,80

47,06

2009

50,00

40,00

50,00

30,00

50,00

38,89

2010

53,33

68,18

53,33

58,33

53,33

65,38

2011

41,03

50,00

40,68

72,73

41,03

52,38

Total

41,56

46,10

41,52

44,59

41,56

45,03

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

164


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

Quadre 93. Espectadors de pel.lícules catalanes en coproducció de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

2.774.064

4.810.258

7.584.322

2003

259.372

75.320

334.692

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

212.153

7.796.475

5.022.411

1.019

335.711

76.339

2004

705.568

517.300

1.222.868

12.210

1.235.078

529.510

2005

2.557.013

2.462.363

5.019.376

86.383

5.105.759

2.548.746

2006

4.188.134

10.160.059

14.348.193

588.168

14.936.361

10.748.227

2007

1.278.375

901.528

2.179.903

144.381

2.324.284

1.045.909

2008

2.648.795

6.226.682

8.875.477

432.006

9.307.483

6.658.688

2009

979.957

2.086.065

3.066.022

90.433

3.156.455

2.176.498

2010

2.495.188

8.032.647

10.527.835

653.186

11.181.021

8.685.833

2011

2.688.506

10.586.730

13.275.236

966.934

14.242.170

11.553.664

Total

20.574.972

45.858.952

66.433.924

3.186.873

69.620.797

49.045.825

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

% espectadors Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

19,56

12,23

16,96

15,75

16,93

12,46

14,04

40,18

14,90

47,90

15,00

40,83

37,25

15,93

31,28

30,00

31,26

16,80

22,30

95,28

24,82

96,73

25,14

95,44

23,28

0,23

13,96

0,55

13,63

0,25

66,81

97,37

72,48

98,28

72,66

97,40

47,78

56,17

48,46

87,53

48,69

58,24

19,09

12,04

17,07

31,14

17,40

13,53

66,17

94,55

71,33

80,83

71,61

92,56

38,52

36,47

37,96

26,57

37,46

35,06

33,47

27,64

32,12

32,76

32,13

28,05

165


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 95. Coproduccions: Pes relatiu del cinema català sobre el cinema espanyol per àrea geogràfica % nombre de pel.lícules Any

Espanya

Resta Unió Europea

2002

14,55

17,14

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

14,55

12,50

14,55

16,67

2003

15,79

14,81

14,63

6,25

14,63

14,29

2004

29,73

24,14

28,95

12,50

28,95

23,33

2005

24,53

20,00

24,53

15,79

24,53

20,00

2006

52,50

44,83

52,50

18,18

52,50

44,83

2007

52,94

37,50

51,92

42,86

51,92

37,04

2008

52,17

45,45

51,06

53,85

51,06

47,83

2009

29,55

16,67

28,89

17,65

28,26

16,13

2010

46,67

52,17

45,65

40,00

45,65

50,00

2011

40,00

40,00

40,00

53,33

39,02

42,86

Total

35,63

29,74

35,01

26,32

34,86

29,75

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

amb recursos d’empreses del veïnat espanyol. Mentre que, en nombre de títols, la producció interna de Catalunya representà el 45,03% del catàleg d’aquesta mena de films que circulà pels cinemes de la resta d’Europa i que, en el cas de les coproduccions, el tant per cent s’esllanguí fins al 29,75%, en el regne dels espectadors els percentatges equivalents en cada cas foren, respectivament, el 28,05% i el 35,91%. Decisiva aportació de públic per part de les coproduccions Aquesta prevalença de les coproduccions internacionals torna a palesar-se, de faisó tan diàfana com concloent, en el curs de l’exploració de les estructures percentuals. La distribució de la significació que, a Catalunya i a tot Espanya, tenen en termes relatius els llargmetratges de producció interna i les pel.lícules rodades en coproducció —tant en nombre de títols exhibits (quadres 96 i 97) com en eixam d’entrades despatxades (quadres 98 i 99) — ens reafirma la inferior presència relativa de les coproduccions catalanes amb l’estranger, en 166


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

% espectadors Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

36,66

31,65

33,32

29,35

33,19

31,55

5,85

0,74

2,29

0,32

2,25

0,73

9,13

8,04

8,63

3,86

8,53

7,85

25,74

11,37

15,89

5,73

15,43

11,01

49,27

57,22

54,64

63,07

54,93

57,51

41,29

24,32

32,04

64,65

33,08

26,61

36,37

28,90

30,79

42,00

31,18

29,50

14,12

16,53

15,67

16,64

15,70

16,53

52,51

93,77

79,05

88,97

79,57

93,39

68,94

92,11

86,24

90,88

86,54

92,00

32,08

35,50

34,37

43,10

34,69

35,91

quantitat de llargmetratges que circulen pel continent i en comparança amb la correlativa situació de les pel.lícules espanyoles. El cinema espanyol que s’exhibí en el seu mercat intern durant la dècada comptà en la seva composició amb gairebé un terç de les obres constituït per coproduccions internacionals, mentre que en el bloc de pel.lícules que disposaven de participació productiva catalana la proporció no arribà a les tres desenes parts. Ambdós percentatges visqueren un engreix espectacular en escampar-se per les sales exhibidores del continent, puix que entre les tres cinquenes parts i els dos terços dels títols que hi projectà el cinema espanyol eren el resultat de la seva cooperació amb companyies foranes, mentre que la parcel.la ocupada en l’àmbit dels llargmetratges catalans era lleugerament superior a la meitat. La inspecció dels resultats en els diferents països (quadres 100 i 101) ens faculta la realització del càlcul de les estructures percentuals del nombre de pel.lícules projectades (quadre 102) i de l’arreplec de públic que han comportat (quadre 103). Dins del territori de la resta de la Unió Europea, Irlanda i el Regne Unit foren els únics països on la quota 167


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 96. Cinema espanyol: Estructura percentual del nombre de pel.lícules de cada any per origen de la producció

Cinema espanyol: Estructura percentual d Espanya

Resta de la Unió Europea

Unió Europea

Any

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

2002

57,36

42,64

100,00

32,69

67,31

100,00

57,36

42,64

100,00

2003

63,11

36,89

100,00

38,64

61,36

100,00

61,32

38,68

100,00

2004

69,17

30,83

100,00

34,09

65,91

100,00

68,60

31,40

100,00

2005

60,15

39,85

100,00

23,08

76,92

100,00

60,15

39,85

100,00

2006

70,37

29,63

100,00

23,68

76,32

100,00

70,37

29,63

100,00

2007

67,10

32,90

100,00

38,46

61,54

100,00

66,67

33,33

100,00

2008

68,06

31,94

100,00

43,59

56,41

100,00

67,59

32,41

100,00

2009

69,44

30,56

100,00

33,33

66,67

100,00

68,97

31,03

100,00

2010

72,73

27,27

100,00

48,89

51,11

100,00

72,29

27,71

100,00

2011

74,52

25,48

100,00

47,37

52,63

100,00

74,68

25,32

100,00

Total

67,58

32,42

100,00

36,41

63,59

100,00

67,22

32,78

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

Quadre 97. Cinema català: Estructura percentual del nombre de pel.lícules de cada any per origen de la producció

Cinema català: Estructura percentual de Espanya

Resta de la Unió Europea

Unió Europea

Any

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

2002

68,00

32,00

100,00

40,00

60,00

100,00

68,00

32,00

100,00

2003

80,00

20,00

100,00

66,67

33,33

100,00

80,00

20,00

100,00

2004

72,50

27,50

100,00

41,67

58,33

100,00

72,50

27,50

100,00

2005

66,67

33,33

100,00

33,33

66,67

100,00

66,67

33,33

100,00

2006

68,66

31,34

100,00

18,75

81,25

100,00

68,66

31,34

100,00

2007

63,01

36,99

100,00

52,63

47,37

100,00

63,01

36,99

100,00

2008

61,90

38,10

100,00

44,44

55,56

100,00

61,90

38,10

100,00

2009

79,37

20,63

100,00

54,55

45,45

100,00

79,37

20,63

100,00

2010

75,29

24,71

100,00

55,56

44,44

100,00

75,29

24,71

100,00

2011

75,00

25,00

100,00

52,94

47,06

100,00

75,00

25,00

100,00

Total

70,86

29,14

100,00

47,02

52,98

100,00

70,86

29,14

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

168


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

del nombre de pel.lícules per origen de la producció Fora de la Unió Europea

Europa

Europa - Espanya

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

40,74

59,26

100,00

57,36

42,64

100,00

33,33

66,67

100,00

20,00

80,00

100,00

61,32

38,68

100,00

39,13

60,87

100,00

33,33

66,67

100,00

68,60

31,40

100,00

36,17

63,83

100,00

13,64

86,36

100,00

60,15

39,85

100,00

25,00

75,00

100,00

35,29

64,71

100,00

70,37

29,63

100,00

27,50

72,50

100,00

30,00

70,00

100,00

66,67

33,33

100,00

35,71

64,29

100,00

18,75

81,25

100,00

67,59

32,41

100,00

42,50

57,50

100,00

37,04

62,96

100,00

68,49

31,51

100,00

36,73

63,27

100,00

44,44

55,56

100,00

72,29

27,71

100,00

52,00

48,00

100,00

42,31

57,69

100,00

74,05

25,95

100,00

50,00

50,00

100,00

32,74

67,26

100,00

67,10

32,90

100,00

38,00

62,00

100,00

el nombre de pel.lícules per origen de la producció Fora de la Unió Europea

Europa

Europa - Espanya

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

50,00

50,00

100,00

68,00

32,00

100,00

40,00

60,00

100,00

50,00

50,00

100,00

80,00

20,00

100,00

66,67

33,33

100,00

60,00

40,00

100,00

72,50

27,50

100,00

41,67

58,33

100,00

40,00

60,00

100,00

66,67

33,33

100,00

33,33

66,67

100,00

33,33

66,67

100,00

68,66

31,34

100,00

23,53

76,47

100,00

40,00

60,00

100,00

63,01

36,99

100,00

50,00

50,00

100,00

22,22

77,78

100,00

61,90

38,10

100,00

42,11

57,89

100,00

50,00

50,00

100,00

79,37

20,63

100,00

58,33

41,67

100,00

53,85

46,15

100,00

75,29

24,71

100,00

58,62

41,38

100,00

50,00

50,00

100,00

75,00

25,00

100,00

55,00

45,00

100,00

45,21

54,79

100,00

70,86

29,14

100,00

48,12

51,88

100,00

169


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 98. Cinema espanyol: Estructura percentual dels espectadors de cada any per origen de la producció

Cinema espanyol: Estructura percentual del Espanya

Resta de la Unió Europea

Unió Europea

Any

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

2002

63,00

37,00

100,00

31,86

68,14

100,00

46,76

53,24

100,00

2003

78,01

21,99

100,00

5,00

95,00

100,00

52,63

47,37

100,00

2004

56,32

43,68

100,00

37,58

62,42

100,00

49,42

50,58

100,00

2005

56,25

43,75

100,00

2,06

97,94

100,00

29,52

70,48

100,00

2006

56,29

43,71

100,00

29,49

70,51

100,00

41,17

58,83

100,00

2007

81,47

18,53

100,00

45,55

54,45

100,00

71,07

28,93

100,00

2008

43,68

56,32

100,00

2,27

97,73

100,00

17,58

82,42

100,00

2009

63,31

36,69

100,00

27,71

72,29

100,00

46,22

53,78

100,00

2010

64,30

35,70

100,00

18,17

81,83

100,00

43,99

56,01

100,00

2011

74,70

25,30

100,00

27,54

72,46

100,00

50,79

49,21

100,00

Total

63,92

36,08

100,00

20,89

79,11

100,00

43,32

56,68

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

Quadre 99. Cinema català: Estructura percentual dels espectadors de cada any per origen de la producció

Cinema català: Estructura percentual del n Espanya

Resta de la Unió Europea

Unió Europea

Any

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

2002

47,61

52,39

100,00

15,30

84,70

100,00

30,89

69,11

100,00

2003

89,48

10,52

100,00

74,11

25,89

100,00

87,86

12,14

100,00

2004

84,03

15,97

100,00

54,39

45,61

100,00

77,97

22,03

100,00

2005

52,69

47,31

100,00

15,01

84,99

100,00

39,54

60,46

100,00

2006

37,83

62,17

100,00

0,17

99,83

100,00

15,17

84,83

100,00

2007

87,68

12,32

100,00

77,01

22,99

100,00

84,75

15,25

100,00

2008

50,47

49,53

100,00

4,31

95,69

100,00

25,13

74,87

100,00

2009

70,00

30,00

100,00

21,83

78,17

100,00

48,34

51,66

100,00

2010

69,41

30,59

100,00

18,29

81,71

100,00

41,48

58,52

100,00

2011

62,27

37,73

100,00

13,08

86,92

100,00

31,23

68,77

100,00

Total

64,88

35,12

100,00

17,05

82,95

100,00

41,66

58,34

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades dels anuaris Cine Español, de l’ICAA, i del seu web.

170


PRODUCCIร“ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

l nombre dels espectadors per origen de la producciรณ Fora de la Uniรณ Europea

Europa

Europa - Espanya

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

40,92

59,08

100,00

46,60

53,40

100,00

32,33

67,67

100,00

13,32

86,68

100,00

52,17

47,83

100,00

5,28

94,72

100,00

44,54

55,46

100,00

49,32

50,68

100,00

37,94

62,06

100,00

3,77

96,23

100,00

28,65

71,35

100,00

2,18

97,82

100,00

33,44

66,56

100,00

40,93

59,07

100,00

29,70

70,30

100,00

33,82

66,18

100,00

70,55

29,45

100,00

44,99

55,01

100,00

3,32

96,68

100,00

17,16

82,84

100,00

2,32

97,68

100,00

42,98

57,02

100,00

46,14

53,86

100,00

28,50

71,50

100,00

30,50

69,50

100,00

43,42

56,58

100,00

19,30

80,70

100,00

40,40

59,60

100,00

50,23

49,77

100,00

28,84

71,16

100,00

28,41

71,59

100,00

42,88

57,12

100,00

21,34

78,66

100,00

nombre dels espectadors per origen de la producciรณ Fora de la Uniรณ Europea

Europa

Europa - Espanya

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

Pr Int

Copr

Total

27,10

72,90

100,00

30,79

69,21

100,00

15,88

84,12

100,00

95,87

4,13

100,00

87,93

12,07

100,00

75,81

24,19

100,00

86,18

13,82

100,00

78,10

21,90

100,00

56,69

43,31

100,00

39,79

60,21

100,00

39,54

60,46

100,00

16,18

83,82

100,00

0,44

99,56

100,00

14,67

85,33

100,00

0,18

99,82

100,00

43,72

56,28

100,00

84,03

15,97

100,00

74,97

25,03

100,00

6,69

93,31

100,00

24,44

75,56

100,00

4,47

95,53

100,00

58,53

41,47

100,00

48,70

51,30

100,00

24,61

75,39

100,00

28,51

71,49

100,00

40,85

59,15

100,00

19,16

80,84

100,00

16,54

83,46

100,00

30,40

69,60

100,00

13,38

86,62

100,00

23,17

76,83

100,00

41,01

58,99

100,00

17,48

82,52

100,00

171


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 100. Pel.lícules de producció interna i els seus espectadors per països en la dècada 2002-2011 Catalunya

Codi ISO

País

Nombre

Espanya

Espectadors

% Catalunya / Espanya

Nombre

Espectadors

Nombre

Espectadors

38.016.222

936

113.599.919

41,56

33,47

ES

Espanya

389

AT

Àustria

13

98.010

28

434.363

46,43

22,56

BE

Bèlgica

15

167.656

42

904.349

35,71

18,54

BG

Bulgària

4

13.807

15

168.260

26,67

8,21

CY

Xipre

1

529

6

7.813

16,67

6,77

CZ

Txèquia

6

143.185

19

598.743

31,58

23,91

DE

Alemanya

12

485.253

29

2.740.474

41,38

17,71

DK

Dinamarca

9

72.360

18

384.785

50,00

18,81

EE

Estònia

2

3.570

12

36.654

16,67

9,74

FI

Finlàndia

8

100.109

15

347.606

53,33

28,80

FR

França

35

2.542.275

75

10.696.161

46,67

23,77

GB

Regne Unit

20

1.028.349

35

3.026.012

57,14

33,98

GR

Grècia

10

247.074

28

748.035

35,71

33,03

HR

Croàcia

3

13.628

8

43.864

37,50

31,07

HU

Hongria

13

99.513

33

388.404

39,39

25,62

IE

Irlanda

2

12.975

8

50.253

25,00

25,82

IT

Itàlia

25

2.529.056

46

7.543.170

54,35

33,53

LT

Lituània

4

32.006

17

87.864

23,53

36,43

LU

Luxemburg

6

6.441

20

41.612

30,00

15,48

LV

Letònia

4

11.938

15

44.651

26,67

26,74

MT

Malta

1

13.661

NL

Països Baixos

16

128.636

43

1.016.815

37,21

12,65

PL

Polònia

23

1.307.748

48

3.132.171

47,92

41,75

PT

Portugal

18

169.134

43

759.344

41,86

22,27

172


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

RO

Romania

SE

Suècia

4

18.618

17

151.862

23,53

12,26

10

104.719

22

491.454

45,45

21,31

SI SK

Eslovènia

6

32.582

17

110.387

35,29

29,52

Eslovàquia

6

59.134

16

139.500

37,50

42,39

71

9.428.305

154

34.108.267

46,10

27,64

389

47.444.527

937

147.708.186

41,52

32,12

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

-----

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

8

IS

Islàndia

1

LI

Liechtenstein

1

ME

Montenegro

MK

Macedònia

1

49

2

NO

Noruega

6

37.616

22

RU

Federació Russa

10

344.985

20

TR

Turquia

15

472.467

Fora Unió Europea

33

Europa (39 països) Europa 39 - Espanya

2

760

101.177

25

1.062.100

32,00

9,53

4.777

8

17.190

12,50

27,79

37

2

157

50,00

23,57

-----

-----

461

50,00

10,63

254.468

27,27

14,78

872.488

50,00

39,54

37

726.579

40,54

65,03

961.108

74

2.934.203

44,59

32,76

389

48.405.635

936

150.642.389

41,56

32,13

77

10.389.413

171

37.042.470

45,03

28,05

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

173


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 101. Pel.lícules en coproducció i els seus espectadors per països en la dècada 2002-2011 Catalunya

Codi ISO

País

Nombre

Espanya

Espectadors

% Catalunya / Espanya

Nombre

Espectadors

Nombre

Espectadors

449

64.131.145

35,63

32,08

ES

Espanya

160

20.574.972

AT

Àustria

22

1.360.651

73

2.359.312

30,14

57,67

BE

Bèlgica

26

991.207

108

3.452.367

24,07

28,71

BG

Bulgària

10

57.478

34

409.081

29,41

14,05

CY

Xipre

2

2.342

5

7.569

40,00

30,94

CZ

Txèquia

10

304.216

32

1.066.001

31,25

28,54

DE

Alemanya

23

11.448.242

71

19.115.799

32,39

59,89

DK

Dinamarca

13

292.236

43

939.337

30,23

31,11

EE

Estònia

12

64.463

24

107.514

50,00

59,96

FI

Finlàndia

8

242.207

30

616.825

26,67

39,27

FR

França

48

15.660.916

176

46.035.288

27,27

34,02

GB

Regne Unit

25

1.838.506

82

8.905.525

30,49

20,64

GR

Grècia

16

894.876

53

1.969.278

30,19

45,44

HR

Croàcia

9

133.824

16

236.415

56,25

56,61

HU

Hongria

17

347.875

54

1.222.135

31,48

28,46

IE

Irlanda

3

6.556

12

28.902

25,00

22,68

IT

Itàlia

37

6.181.958

128

29.621.238

28,91

20,87

LT

Lituània

11

104.196

23

213.513

47,83

48,80

LU

Luxemburg

11

77.379

53

178.634

20,75

43,32

LV

Letònia

11

84.583

22

182.585

50,00

46,33

MT

Malta

-----

-----

NL

Països Baixos

31

1.152.889

91

2.366.157

34,07

48,72

PL

Polònia

20

2.971.998

63

5.469.963

31,75

54,33

PT

Portugal

34

900.437

107

2.722.930

31,78

33,07

174


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

RO

Romania

13

54.531

49

329.621

26,53

16,54

SE

Suècia

14

474.628

43

989.291

32,56

47,98

SI

Eslovènia

10

88.677

32

273.748

31,25

32,39

SK

Eslovàquia

9

122.081

22

348.874

40,91

34,99

80

45.858.952

269

129.167.902

29,74

35,50

160

66.433.924

457

193.299.047

35,01

34,37 -----

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

IS

Islàndia

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Federació Russa

TR

Turquia

2

3.380

2

3.380

100,00

100,00

30

1.497.873

111

3.420.304

27,03

43,79

4

5.378

16

78.370

25,00

6,86

1

75 -----

-----

2

452

2

452

100,00

100,00

15

205.143

55

649.715

27,27

31,57

9

716.443

21

831.498

42,86

86,16

26

758.204

61

2.410.269

42,62

31,46

Fora Unió Europea

40

3.186.873

152

7.394.063

26,32

43,10

Europa (39 països)

160

69.620.797

459

200.693.110

34,86

34,69

83

49.045.825

279

136.561.965

29,75

35,91

Europa 39 - Espanya

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

175


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 102. Estructura percentual del nombre de films per països i per procedència dels productors Catalunya Codi ISO

País

Producció Interna

Coproduc

Espanya Total

Producció Interna

Coproduc

Total

ES

Espanya

70,86

29,14

100,00

67,58

32,42

100,00

AT

Àustria

37,14

62,86

100,00

27,72

72,28

100,00

BE

Bèlgica

36,59

63,41

100,00

28,00

72,00

100,00

BG

Bulgària

28,57

71,43

100,00

30,61

69,39

100,00

CY

Xipre

33,33

66,67

100,00

54,55

45,45

100,00

CZ

Txèquia

37,50

62,50

100,00

37,25

62,75

100,00

DE

Alemanya

34,29

65,71

100,00

29,00

71,00

100,00

DK

Dinamarca

40,91

59,09

100,00

29,51

70,49

100,00

EE

Estònia

14,29

85,71

100,00

33,33

66,67

100,00

FI

Finlàndia

50,00

50,00

100,00

33,33

66,67

100,00

FR

França

42,17

57,83

100,00

29,88

70,12

100,00

GB

Regne Unit

44,44

55,56

100,00

29,91

70,09

100,00

GR

Grècia

38,46

61,54

100,00

34,57

65,43

100,00

HR

Croàcia

25,00

75,00

100,00

33,33

66,67

100,00

HU

Hongria

43,33

56,67

100,00

37,93

62,07

100,00

IE

Irlanda

40,00

60,00

100,00

40,00

60,00

100,00

IT

Itàlia

40,32

59,68

100,00

26,44

73,56

100,00

LT

Lituània

26,67

73,33

100,00

42,50

57,50

100,00

LU

Luxemburg

35,29

64,71

100,00

27,40

72,60

100,00

LV

Letònia

26,67

73,33

100,00

40,54

59,46

100,00

MT

Malta

-------

-------

100,00

100,00

NL

Països Baixos

34,04

65,96

100,00

32,09

67,91

100,00

PL

Polònia

53,49

46,51

100,00

43,24

56,76

100,00

176

100,00


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

PT

Portugal

34,62

65,38

100,00

28,67

71,33

100,00

RO

Romania

23,53

76,47

100,00

25,76

74,24

100,00

SE

Suècia

41,67

58,33

100,00

33,85

66,15

100,00

SI

Eslovènia

37,50

62,50

100,00

34,69

65,31

100,00

SK

Eslovàquia

40,00

60,00

100,00

42,11

57,89

100,00

Resta UE

47,02

52,98

100,00

36,41

63,59

100,00

Unió Europea

70,86

29,14

100,00

67,22

32,78

100,00

EU AL

Albània

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

AM

Armènia

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

BA

Bòsnia Hercegovina

100,00

100,00

50,00

50,00

100,00

CH

Suïssa

21,05

78,95

100,00

18,38

81,62

100,00

IS

Islàndia

20,00

80,00

100,00

33,33

66,67

100,00

LI

Liechtenstein

100,00

100,00

66,67

33,33

100,00

ME

Montenegro

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

MK

Macedònia

33,33

66,67

100,00

50,00

50,00

100,00

NO

Noruega

28,57

71,43

100,00

28,57

71,43

100,00

RU

Federació Russa

52,63

47,37

100,00

48,78

51,22

100,00

TR

Turquia

36,59

63,41

100,00

37,76

62,24

100,00

Fora Unió Europea

45,21

54,79

100,00

32,74

67,26

100,00

Europa (39 països)

70,86

29,14

100,00

67,10

32,90

100,00

Europa 39 - Espanya

48,13

51,88

100,00

38,00

62,00

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

177


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 103. Estructura percentual dels espectadors per països i per procedència dels productors Catalunya Codi ISO

País

Producció Interna

Coproduc

64,88

Espanya Total

Producció Interna

Coproduc

Total

35,12

100,00

63,92

36,08

100,00

ES

Espanya

AT

Àustria

6,72

93,28

100,00

15,55

84,45

100,00

BE

Bèlgica

14,47

85,53

100,00

20,76

79,24

100,00

BG

Bulgària

19,37

80,63

100,00

29,14

70,86

100,00

CY

Xipre

18,43

81,57

100,00

50,79

49,21

100,00

CZ

Txèquia

32,00

68,00

100,00

35,97

64,03

100,00

DE

Alemanya

4,07

95,93

100,00

12,54

87,46

100,00

DK

Dinamarca

19,85

80,15

100,00

29,06

70,94

100,00

EE

Estònia

5,25

94,75

100,00

25,42

74,58

100,00

FI

Finlàndia

29,24

70,76

100,00

36,04

63,96

100,00

FR

França

13,97

86,03

100,00

18,85

81,15

100,00

GB

Regne Unit

35,87

64,13

100,00

25,36

74,64

100,00

GR

Grècia

21,64

78,36

100,00

27,53

72,47

100,00

HR

Croàcia

9,24

90,76

100,00

15,65

84,35

100,00

HU

Hongria

22,24

77,76

100,00

24,12

75,88

100,00

IE

Irlanda

66,43

33,57

100,00

63,49

36,51

100,00

IT

Itàlia

29,03

70,97

100,00

20,30

79,70

100,00

LT

Lituània

23,50

76,50

100,00

29,15

70,85

100,00

LU

Luxemburg

7,68

92,32

100,00

18,89

81,11

100,00

LV

Letònia

12,37

87,63

100,00

19,65

80,35

100,00

MT

Malta

-------

-------

100,00

100,00

NL

Països Baixos

10,04

89,96

100,00

30,06

69,94

100,00

PL

Polònia

30,56

69,44

100,00

36,41

63,59

100,00

100,00

d’espectadors que atenyeren les coproduccions internacionals catalanes no ultrapassà els dos terços del públic de tots els nostres films, mentre que, pel que pertoca als llargmetratges espanyols, les corresponents excepcions es detectaren a Irlanda, Polònia, Finlàndia i Txèquia. A l’hora de passar revista al reclutament d’espectadors, mentre que en terres espanyoles la contribució percentual de les coproduccions té una considerable 178


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

PT

Portugal

15,81

84,19

100,00

21,81

78,19

100,00

RO

Romania

25,45

74,55

100,00

31,54

68,46

100,00

SE

Suècia

18,08

81,92

100,00

33,19

66,81

100,00

SI

Eslovènia

26,87

73,13

100,00

28,74

71,26

100,00

SK

Eslovàquia

32,63

67,37

100,00

28,56

71,44

100,00

Resta UE

17,05

82,95

100,00

20,89

79,11

100,00

Unió Europea

41,66

58,34

100,00

43,32

56,68

100,00

EU AL

Albània

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

AM

Armènia

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

BA

Bòsnia Hercegovina

100,00

100,00

18,36

81,64

100,00

CH

Suïssa

6,33

93,67

100,00

23,69

76,31

100,00

IS

Islàndia

47,04

52,96

100,00

17,99

82,01

100,00

LI

Liechtenstein

100,00

100,00

67,67

32,33

100,00

ME

Montenegro

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

MK

Macedònia

9,78

90,22

100,00

50,49

49,51

100,00

NO

Noruega

15,50

84,50

100,00

28,14

71,86

100,00

RU

Federació Russa

32,50

67,50

100,00

51,20

48,80

100,00

TR

Turquia

38,39

61,61

100,00

23,16

76,84

100,00

Fora Unió Europea

23,17

76,83

100,00

28,41

71,59

100,00

Europa (39 països)

41,01

58,99

100,00

42,88

57,12

100,00

Europa 39 - Espanya

17,48

82,52

100,00

21,34

78,66

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

retirança entre els títols catalans i espanyols, el trasllat a la resta d’Europa ens revela no pas únicament un eixamplament de la quota dels films amb participació internacional encara més intens que en el cas del feix de títols projectats, sinó també un capgirell de la situació, car en aquest terreny el grau d’aportació de les coproduccions catalanes en sortir a recórrer els cinemes del continent (82,52%) ultrapassa el corresponent tant per cent espanyol (78,66%). La dimensió d’aquest parell de percentatges revela un aspecte cabdal en aquesta recerca 179


CINEMA CATALÀ A EUROPA

que no és un altre sinó el fet que al girientorn de les quatre cinquenes parts dels espectadors que convocà, tant el cinema català com l’espanyol, en la seva sortida europea foren subministrades per les coproduccions internacionals i que, per tant, només una proporció que rondejà el 20% de la xifra total de públic fou atribuïble a la producció estrictament interior. L’interès que els llargmetratges ofereixen als habitants dels respectius països d’origen dels diferents coproductors europeus de pel.lícules catalanes o espanyoles, l’atractiu exercit pels equips artístics o pel prestigi dels seus directors i la fortitud atorgada per uns pressuposts que, en general, són més revinguts que no pas els suports dineraris que sustenten la producció interna [69] contribueixen força a estintolar aquesta dominància de les coproduccions internacionals, un apuntalament ben afavorit per la concentració de les grans afluències de públic en un selecte manoll de títols. Si hom fa l’exercici d’ordenar en sèrie decreixent els volums d’espectadors de les 450 pel.lícules espanyoles que sortiren al continent durant la dècada, s’adverteix que els trenta títols capdavanters —i això fa la quinzena part d’aquest grup expedicionari— abocaren les set desenes parts dels espectadors de la resta d’Europa. Només set d’aquests films foren de producció interna [70] i les altres 23 pel.lícules proporcionaren el 56,79% del públic de la resta d’Europa i representaren gairebé els tres quarts de l’aportació de les coproduccions. La repetició de l’exercici amb les pel. lícules catalanes ens regala escenaris de concentració que no desentonen gens del paisatge que s’acaba de descriure. Els nou títols catalans de més reeixida europea (pràcticament la divuitena part de l’oferta que s’espargí pels locals d’exhibició del continent i tots ells coproduccions internacionals) es responsabilitzaren de set de [69] La superior gruixa dels pressupostos de les coproduccions internacionals envers les pel·lícules de fabricació domèstica es consignà a la secció Costos dels llargmetratges (pàgines 148 a 176) de la nostra anterior recerca, Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011). [70] Cinc pel·lícules (Volver; Hable con ella; La mala educación; Los abrazos rotos; i La piel que habito) de Pedro Almodóvar Caballero i un parell de llargmetratges amb participació catalana parcial (El orfanato, de Juan Antonio [García] Bayona) i total (Rec, de Jaume Balagueró Bernat i Francisco Plaza Trinidad). 180


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

cada deu de les entrades despatxades pel conjunt dels nostres films en aquelles taquilles, alhora que abocaren els quatre cinquens dels espectadors que durant la dècada veieren les coproduccions catalanes amb l’estranger. Un doble destriament La descomunal significació de les coproduccions internacionals en la magnitud final del públic total que ha afluït a les sales europees de cinema [71] que oferien els nostres llargmetratges ens impel.leix a esbocinar les dades per tal d’arribar a determinar la real incidència de cada component en el resultat conjunt. Amb aquesta finalitat s’ha realitzat un doble destriament, que en primer lloc ha obeït l’àmbit intern, tot separant els títols creats en solitari o en aliatge amb d’altres empreses catalanes de les pel.lícules resultants de la cooperació amb firmes de la resta de comunitats autònomes, sense que la participació o l’absència de firmes estrangeres intervingui en la selecció. Precisament aquest criteri de la coproducció internacional s’erigeix en el segon factor de triatge, de manera que cadascun dels dos grups anteriors s’escindeix en un altre parell de blocs en funció que els films tinguin o no coproductors d’altres indrets del planeta. La segmentació de les dades, d’una banda, en nombre de produccions de pel.lícules íntegrament catalanes i d’aquells films que únicament en són de forma parcial (quadres 104 i 105) i, d’un altre costat, en resposta rebuda per part de la població (quadres 106 i 107) i la seva subsegüent repartició per països (quadre 108) ens fa advertir, mercès al càlcul de les estructures percentuals (quadre 109), que, a diferència de la conducta observada en el si del mercat espanyol (on menys de la meitat del públic que [71] Aquesta decisiva significació ha comportat que la Comunicació de la Comissió Europea sobre l’ajut estatal a les obres cinematogràfiques i d’altres produccions del sector audiovisual (publicada el 15 de novembre de 2013 en el Diari Oficial de la Unió Europea) justifiqui una superior intensitat dels ajuts en el cas de les coproduccions transfrontereres, tot argüint, en el punt 42 de la Comunicació, que “poques pel·lícules europees es distribueixen fora dels seus territoris de producció. La probabilitat que un film europeu es difongui a diversos Estats membres és superior en el cas de coproduccions que impliquin productors de diversos països”. 181


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 104. Nombre de pel.lícules només catalanes de cada any exhibides per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

18

2

18

7

20

2

20

10

26

4

26

9

25

3

25

6

9

42

1

42

9

41

8

41

3

41

9

2008

40

10

40

6

40

11

2009

48

9

48

4

48

10

2010

64

19

64

6

64

19

2011

38

10

38

10

38

12

Total

362

97

362

41

362

102

Any

Espanya

2002

18

7

2003

20

10

2004

26

9

2005

25

6

2006

42

2007

Unió Europea

Europa menys Espanya

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 105. Nombre de pel.lícules catalanes amb la resta d’Espanya de cada any exhibides per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

7

3

7

2003

10

2

10

2004

14

3

14

2005

14

3

2006

25

7

2007

32

2008 2009

Fora de la Unió Europea 2

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

7

3

10

2

1

14

3

14

2

14

3

25

2

25

8

11

32

7

32

11

23

8

23

3

23

8

15

2

15

2

15

2

2010

21

8

21

7

21

10

2011

26

7

26

6

26

8

Total

187

54

187

32

187

58

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

182


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

Quadre 106. Espectadors de pel.lícules només catalanes de cada any per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

2.083.558

892.313

2.975.871

78.848

3.054.719

971.161

2003

1.544.211

240.297

1.784.508

24.669

1.809.177

264.966

2004

1.601.648

1.106.533

2.708.181

85.256

2.793.437

1.191.789

2005

2.729.590

2.423.853

5.153.443

86.383

5.239.826

2.510.236

2006

3.354.520

9.865.866

13.220.386

581.225

13.801.611

10.447.091

2007

2.714.974

1.627.177

4.342.151

55.549

4.397.700

1.682.726

2008

2.485.344

6.228.274

8.713.618

429.148

9.142.766

6.657.422

2009

2.822.224

2.514.307

5.336.531

199.084

5.535.615

2.713.391

2010

2.756.350

8.170.776

10.927.126

694.616

11.621.742

8.865.392

2011

3.493.559

11.295.375

14.788.934

1.011.012

15.799.946

12.306.387

Total

25.585.978

44.364.771

69.950.749

3.245.790

73.196.539

47.610.561

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 107. Espectadors de pel.lícules catalanes amb resta d’Espanya de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

3.211.831

4.786.871

7.998.702

2003

921.449

50.670

972.119

2004

2.815.441

27.707

2.843.148

2005

2.674.725

473.426

2006

3.382.392

311.367

2007

7.660.746

2008 2009

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

8.210.855

4.999.024

972.119

50.670

3.095

2.846.243

30.802

3.148.151

57.095

3.205.246

530.521

3.693.759

9.525

3.703.284

320.892

2.294.111

9.954.857

200.976

10.155.833

2.495.087

2.862.016

278.994

3.141.010

33.817

3.174.827

312.811

444.123

154.459

598.582

18.971

617.553

173.430

2010

5.401.189

1.660.434

7.061.623

219.003

7.280.626

1.879.437

2011

3.631.304

884.447

4.515.751

147.556

4.663.307

1.032.003

Total

33.005.216

10.922.486

43.927.702

902.191

44.829.893

11.824.677

212.153

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

183


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 108. Nombre de films catalans (totalment o en part) i dels seus espectadors en la dècada 2002-2011 Íntegrament catalans

Codi ISO

País

Nombre

Espectadors

Parcialment catalans Nombre

Espectadors

Total films catalans Nombre

Espectadors

ES

Espanya

362

25.585.978

187

33.005.216

549

58.591.194

AT

Àustria

21

1.322.506

14

136.155

35

1.458.661

BE

Bèlgica

31

947.617

10

211.246

41

1.158.863

BG

Bulgària

8

56.553

6

14.732

14

71.285

CY

Xipre

2

2.342

1

529

3

2.871

CZ

Txèquia

10

290.256

6

157.145

16

447.401

DE

Alemanya

21

11.000.716

14

932.779

35

11.933.495

DK

Dinamarca

13

296.094

9

68.502

22

364.596

EE

Estònia

10

60.551

4

7.482

14

68.033

FI

Finlàndia

10

245.021

6

97.295

16

342.316

FR

França

59

13.681.136

24

4.522.055

83

18.203.191

GB

Regne Unit

28

2.173.538

17

693.317

45

2.866.855

GR

Grècia

14

909.875

12

232.075

26

1.141.950

HR

Croàcia

6

94.266

6

53.186

12

147.452

HU

Hongria

19

332.545

11

114.843

30

447.388

IE

Irlanda

5

19.531

5

19.531

IT

Itàlia

LT

Lituània

LU

Luxemburg

LV

Letònia

MT

Malta

NL PL PT

184

41

6.957.285

21

1.753.729

62

8.711.014

7

117.465

8

18.737

15

136.202

12

67.186

5

16.634

17

83.820

10

83.067

5

13.454

15

96.521

Països Baixos

34

1.095.391

13

186.134

47

1.281.525

Polònia

25

3.041.702

18

1.238.044

43

4.279.746

Portugal

29

846.243

23

223.328

52

1.069.571


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

RO

Romania

12

59.433

5

13.716

17

73.149

SE

Suècia

15

474.553

9

104.794

24

579.347

SI

Eslovènia

12

104.399

4

16.860

16

121.259

SK

Eslovàquia

9

105.031

6

76.184

15

181.215

97

44.364.771

54

10.922.486

151

55.287.257

362

69.950.749

187

43.927.702

549

113.878.451

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

AM

Armènia

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

IS

Islàndia

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

2

452

1

49

3

501

NO

Noruega

14

205.664

7

37.095

21

242.759

RU

Federació Russa

13

899.353

6

162.075

19

1.061.428

TR

Turquia

24

879.059

17

351.612

41

1.230.671

Fora Unió Europea

41

3.245.790

32

902.191

73

4.147.981

Europa (39 països)

362

73.196.539

187

44.829.893

549

118.026.432

Europa 39 - Espanya

102

47.610.561

58

11.824.677

160

59.435.238

1

2.669

1

711

2

3.380

23

1.254.439

15

344.611

38

1.599.050

2

4.154

3

6.001

5

10.155

1

37

1

37

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

185


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 109. Estructura percentual per països i per grau de participació de la producció catalana Nombre de títols Codi ISO

País

Espectadors

Íntegra

Parcial

Total

Íntegra

Parcial

Total

56,33

100,00

ES

Espanya

65,94

34,06

100,00

43,67

AT

Àustria

60,00

40,00

100,00

90,67

9,33

100,00

BE

Bèlgica

75,61

24,39

100,00

81,77

18,23

100,00

BG

Bulgària

57,14

42,86

100,00

79,33

20,67

100,00

CY

Xipre

66,67

33,33

100,00

81,57

18,43

100,00

CZ

Txèquia

62,50

37,50

100,00

64,88

35,12

100,00

DE

Alemanya

60,00

40,00

100,00

92,18

7,82

100,00

DK

Dinamarca

59,09

40,91

100,00

81,21

18,79

100,00

EE

Estònia

71,43

28,57

100,00

89,00

11,00

100,00

FI

Finlàndia

62,50

37,50

100,00

71,58

28,42

100,00

FR

França

71,08

28,92

100,00

75,16

24,84

100,00

GB

Regne Unit

62,22

37,78

100,00

75,82

24,18

100,00

GR

Grècia

53,85

46,15

100,00

79,68

20,32

100,00

HR

Croàcia

50,00

50,00

100,00

63,93

36,07

100,00

HU

Hongria

63,33

36,67

100,00

74,33

25,67

100,00

IE

Irlanda

100,00

100,00

100,00

100,00

IT

Itàlia

66,13

33,87

100,00

79,87

20,13

100,00

LT

Lituània

46,67

53,33

100,00

86,24

13,76

100,00

LU

Luxemburg

70,59

29,41

100,00

80,16

19,84

100,00

LV

Letònia

66,67

33,33

100,00

86,06

13,94

100,00

MT

Malta

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

NL

Països Baixos

72,34

27,66

100,00

85,48

14,52

100,00

PL

Polònia

58,14

41,86

100,00

71,07

28,93

100,00

contemplà el nostre cinema ho féu mitjançant llargmetratges de producció plenament catalana), a la resta del continent la preponderància de les pel.lícules d’inversió totalment originària de Catalunya —tot abocant les quatre cinquenes parts de la clientela que aconseguí la filmografia catalana del decenni que s’hi exportà — és incontestable. La segona fase divisòria ens mena a efectuar el seccionament del nombre de pel.lícules totalment catalanes que foren exhibides en el transcurs del 186


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

PT

Portugal

55,77

44,23

100,00

79,12

20,88

100,00

RO

Romania

70,59

29,41

100,00

81,25

18,75

100,00

SE

Suècia

62,50

37,50

100,00

81,91

18,09

100,00

SI

Eslovènia

75,00

25,00

100,00

86,10

13,90

100,00

SK

Eslovàquia

60,00

40,00

100,00

57,96

42,04

100,00

Resta UE

64,24

35,76

100,00

80,24

19,76

100,00

Unió Europea

65,94

34,06

100,00

61,43

38,57

100,00

EU AL

Albània

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

AM

Armènia

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

BA

Bòsnia Hercegovina

50,00

50,00

100,00

78,96

21,04

100,00

CH

Suïssa

60,53

39,47

100,00

78,45

21,55

100,00

IS

Islàndia

40,00

60,00

100,00

40,91

59,09

100,00

LI

Liechtenstein

100,00

100,00

100,00

100,00

ME

Montenegro

-------

-------

100,00

-------

-------

100,00

MK

Macedònia

66,67

33,33

100,00

90,22

9,78

100,00

NO

Noruega

66,67

33,33

100,00

84,72

15,28

100,00

RU

Federació Russa

68,42

31,58

100,00

84,73

15,27

100,00

TR

Turquia

58,54

41,46

100,00

71,43

28,57

100,00

Fora Unió Europea

56,16

43,84

100,00

78,25

21,75

100,00

Europa (39 països)

65,94

34,06

100,00

62,02

37,98

100,00

Europa 39 - Espanya

63,75

36,25

100,00

80,10

19,90

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

període estudiat per aquest treball (quadres 110 i 111) i de les seves corresponents xifres d’espectadors (quadres 112 i 113) en funció de l’absència o de la participació d’empreses estrangeres de producció cinematogràfica i a arrodonir tot seguit la tasca amb l’equivalent exercici amb els llargmetratges que comptaren amb finançament d’altres comunitats autònomes espanyoles, tant en volum de títols (quadres 114 i 115) com en venda d’entrades (quadres 116 i 117). 187


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 110. Nombre de films només catalans i sense coproducció estrangera exhibits per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

13

4

13

2

13

4

2003

17

7

17

1

17

7

2004

18

3

18

2

18

3

2005

15

1

15

15

1

2006

30

1

30

30

1

2007

28

4

28

1

28

4

2008

23

3

23

1

23

3

2009

38

5

38

2

38

6

2010

49

10

49

2

49

10

2011

26

3

26

3

26

4

Total

257

41

257

14

257

43

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 111. Nombre de films només catalans i amb coproducció estrangera exhibits per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

5

3

5

5

3

2003

3

3

3

1

3

3

2004

8

6

8

2

8

6

2005

10

5

10

3

10

5

2006

12

8

12

1

12

8

2007

13

4

13

2

13

5

2008

17

7

17

5

17

8

2009

10

4

10

2

10

4

2010

15

9

15

4

15

9

2011

12

7

12

7

12

8

Total

105

56

105

27

105

59

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

188


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

Quadre 112. Espectadors de pel.lícules només catalanes i sense coproducció estrangera per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

1.856.026

868.926

2.724.952

78.848

2.803.800

947.774

2003

1.440.441

212.013

1.652.454

23.650

1.676.104

235.663

2004

1.192.326

598.217

1.790.543

73.046

1.863.589

671.263

2005

349.720

4.579

354.299

354.299

4.579

2006

1.036.520

6.905

1.043.425

1.043.425

6.905

2007

2.298.669

1.435.818

3.734.487

51.477

3.785.964

1.487.295

2008

651.828

187.921

839.749

29.449

869.198

217.370

2009

1.911.503

562.124

2.473.627

125.464

2.599.091

687.588

2010

1.709.188

1.199.181

2.908.369

195.665

3.104.034

1.394.846

2011

1.241.062

778.290

2.019.352

48.431

2.067.783

826.721

Total

13.687.283

5.853.974

19.541.257

626.030

20.167.287

6.480.004

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 113. Espectadors de pel.lícules només catalanes i amb coproducció estrangera per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

227.532

23.387

250.919

2003

103.770

28.284

132.054

1.019

133.073

29.303

2004

409.322

508.316

917.638

12.210

929.848

520.526

2005

2.379.870

2.419.274

4.799.144

86.383

4.885.527

2.505.657

2006

2.318.000

9.858.961

12.176.961

581.225

12.758.186

10.440.186

250.919

23.387

2007

416.305

191.359

607.664

4.072

611.736

195.431

2008

1.833.516

6.040.353

7.873.869

399.699

8.273.568

6.440.052

2009

910.721

1.952.183

2.862.904

73.620

2.936.524

2.025.803

2010

1.047.162

6.971.595

8.018.757

498.951

8.517.708

7.470.546

2011

2.252.497

10.517.085

12.769.582

962.581

13.732.163

11.479.666

Total

11.898.695

38.510.797

50.409.492

2.619.760

53.029.252

41.130.557

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

189


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 114. Nombre de films catalans i de la resta d’Espanya sense coproducció estrangera exhibits per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

4

4

4

2003

7

1

7

7

1

2004

11

2

11

1

11

2

2005

11

2

11

2

11

2

2006

16

2

16

1

16

3

2007

18

6

18

3

18

6

2008

16

5

16

1

16

5

2009

12

1

12

1

12

1

2010

15

5

15

5

15

7

2011

22

6

22

5

22

7

Total

132

30

132

19

132

34

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 115. Nombre de films catalans i de la resta d’Espanya i amb coproducció estrangera exhibits per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

3

3

3

2

3

3

3

1

3

3

1

2004

3

1

3

3

1

2005

3

1

3

3

1

2006

9

5

9

1

9

5

2007

14

5

14

4

14

5

2008

7

3

7

2

7

3

2009

3

1

3

1

3

1

2010

6

3

6

2

6

3

2011

4

1

4

1

4

1

Total

55

24

55

13

55

24

Any

Espanya

2002 2003

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

190


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

Quadre 116. Espectadors de pel.lícules catalanes amb la resta d’Espanya i sense coproducció estrangera per àrea geogràfica Any

Espanya

2002

665.299

2003

765.847

2004 2005 2006 2007 2008

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

665.299

665.299

3.634

769.481

769.481

2.519.195

18.723

2.537.918

3.095

2.541.013

21.818

2.497.582

430.337

2.927.919

57.095

2.985.014

487.432

1.512.258

10.269

1.522.527

2.582

1.525.109

12.851

6.798.676

1.583.942

8.382.618

60.667

8.443.285

1.644.609

2.046.737

92.665

2.139.402

1.510

2.140.912

94.175

3.634

2009

374.887

20.577

395.464

2.158

397.622

22.735

2010

3.953.163

599.382

4.552.545

64.768

4.617.313

664.150

2011

3.195.295

814.802

4.010.097

143.203

4.153.300

958.005

Total

24.328.939

3.574.331

27.903.270

335.078

28.238.348

3.909.409

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 117. Espectadors de pel.lícules catalanes amb la resta d’Espanya i amb coproducció estrangera per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

2.546.532

4.786.871

7.333.403

2003

155.602

47.036

202.638

2004

296.246

8.984

305.230

305.230

8.984

2005

177.143

43.089

220.232

220.232

43.089

2006

1.870.134

301.098

2.171.232

6.943

2.178.175

308.041

2007

862.070

710.169

1.572.239

140.309

1.712.548

850.478

2008

815.279

186.329

1.001.608

32.307

1.033.915

218.636

2009

69.236

133.882

203.118

16.813

219.931

150.695

2010

1.448.026

1.061.052

2.509.078

154.235

2.663.313

1.215.287

2011

436.009

69.645

505.654

4.353

510.007

73.998

8.676.277

7.348.155

16.024.432

567.113

16.591.545

7.915.268

Total

Fora de la Unió Europea 212.153

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

7.545.556

4.999.024

202.638

47.036

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

191


CINEMA CATALÀ A EUROPA

La contemplació d’aquestes xifres no triga gens a exposar-nos que, durant l’excursió comercial de les nostres coproduccions internacionals pels circuits exhibidors del continent, el pes eminent dels resultats que s’hi obtingueren recaigué sobre els títols en els quals la complicitat amb la indústria estrangera es produí únicament amb empreses amb seu social a Catalunya. Les coproduccions internacionals amb presència catalana i de la resta de comunitats autònomes només abastaren les dues quinzenes parts dels espectadors que les pel.lícules gestades mitjançant la cooperació forana atragueren durant la seva escampadissa per Europa. Enfront la quota del 82,52% (que consignàvem una mica enrere en aquesta mateixa secció de l’estudi) de significació de les coproduccions internacionals catalanes sobre la collita total de clientela en el continent, el pes específic s’enlaira al 86,39% quan es consideren estrictament els títols en els quals només hi ha intervenció d’empreses catalanes i s’arronsa fins al 66,94% quan s’hi afegeixen firmes d’altres comunitats autònomes. Pel que fa al nombre d’empreses de Catalunya que intervenen, quan no hi ha inversió de la resta d’Espanya les magnituds entre els títols amb una sola empresa de Catalunya i les obres on se n’hi apleguen més companyies es reparteixen en dos fragments molt semblants, mentre que, quan aquesta inversió és present, la tònica dominant la constitueixen les obres en què una solitària empresa catalana assoleix acords amb companyies de la resta d’Espanya i de l’estranger als efectes de la producció d’un llargmetratge cinematogràfic. El recurs a la distribució per països i per grans zones de agrupació que es deriva de la doble partió que s’acaba d’exposar permet d’establir, tant per a les pel.lícules totalment catalanes (quadre 118) com per a aquells llargmetratges que en són de manera incompleta (quadre 119), les estructures percentuals del nombre de films exhibits (quadre 120) i de les tropes d’espectadors que han reclutat (quadre 121). Òbviament, veiem transportada a aquestes taules la primacia numèrica que, en escampar-se per Europa, obtenen les coproduccions internacionals amb participació exclusiva de societats catalanes. Més d’un terç dels llargmetratges i gairebé 192


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

les set desenes parts del públic (les quotes són, respectivament, del 36,88% i del 69,20%, si primfilem l’exactitud) pertanyen a aquesta modalitat. Incidència del fons ‘Eurimages’ Aquesta passejada pel reialme de les coproduccions no pot finir sense la determinació de la rellevància que el fons Eurimages [72] de suport a la creació i a la difusió de les obres de creació cinematogràfiques i audiovisuals ha tingut, tant en termes absoluts com relatius, en el cinema espanyol, en general, i en la filmografia catalana, en particular, a l’hora d’esperonar les coproduccions internacionals [73]. Tot encalçant aquest objectiu s’ha rastrejat la tirallonga d’obres que han meritat ajuts a la coproducció d’Eurimages des que el fons inaugurà les seves

[72] El seu origen cal cercar-lo a la Resolució 88(15) del Consell d’Europa que, en funció de l’acord pres pel Comitè de Ministres celebrat el dia 26 d’octubre de 1988, instituí el fons europeu de suport a la coproducció i a la difusió d’obres cinematogràfiques i audiovisuals conegut com a Eurimages. Aquest fons cultural del Consell d’Europa (del qual Espanya fou un dels dotze països constituents), amb seu ubicada a Estrasburg, compta amb 36 dels 47 països integrants de l’organització. Eurimages participa en la promoció de la indústria audiovisual europea, tot atorgant recolzament financer als films (ficció, documental i animació) produïts a Europa i encoratjant la cooperació entre els professionals dels diversos països del continent. El pressupost anual del fons és de l’ordre dels 25 milions d’euros, que brollen de la contribució dels diversos Estats membres del Consell d’Europa i del reembossament dels ajuts rebuts. El fons consta de quatre programes: coproducció de cinema; distribució en sales; exhibició; i equipament dels locals de cinema. [73] De les quatre variants de suport, la modalitat de coproducció de cinema s’adjudica la part del lleó del fons, puix que quasi se n’enduu les nou desenes parts. Gràcies a aquesta decisiva secció del fons, des de la seva creació fins a l’hora de redactar aquests paràgrafs (la informació està actualitzada a 23 de juny de 2014) i mercès a la injecció de 487,80 milions d’euros s’han esperonat 1.603 coproduccions cinematogràfiques internacionals. Els ajuts s’han adreçat a llargmetratges d’una durada que no fos inferior a setanta minuts i que comptessin com a mínim amb dos productors independents de diferents Estats membres del fons (val a remembrar que, en crear-se Eurimages, se n’exigien tres). En el supòsit d’una coproducció multilateral, la participació del coproductor majoritari no ha d’ultrapassar el 70% del pressupost total de la coproducció i la presència dels coproductors minoritaris no ha de ser inferior, per a cadascun d’ells, al 10%. Pel que fa les coproduccions bipartides, el coproductor majoritari no pot depassar el 80% del pressupost total del llargmetratge, mentre que la contribució del soci minoritari no pot ser menor que el 20%. En el cas de les coproduccions bilaterals amb pressuposts que superen els cinc milions d’euros, el límit de participació del coproductor majoritari se situa en el 90% del pressupost total de la pel·lícula. La vigent normativa d’Eurimages sobre ajuts a la coproducció es pot localitzar a http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Regulations/ Co-roductionRegulations2015_FR.pdf. 193


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 118. Nombre de pel.lícules només catalanes i dels seus espectadors en la dècada 2002-2011 Sense coprod. internac. Codi ISO

País

Nombre

ES

Espanya

AT

Àustria

BE

Bèlgica

BG

Bulgària

2

CY

Xipre

CZ

Txèquia

2

36.374

DE

Alemanya

7

248.388

DK

Dinamarca

4

29.216

EE

Estònia

2

3.570

FI

Finlàndia

4

FR

França

GB

Regne Unit

GR

Grècia

HR

Nombre

Espectadors

Films només catalans Nombre

Espectadors

13.687.283

105

11.898.695

362

25.585.978

8

50.227

13

1.272.279

21

1.322.506

13

158.789

18

788.828

31

947.617

10.250

6

46.303

8

56.553

2

2.342

2

2.342

8

253.882

10

290.256

14

10.752.328

21

11.000.716

9

266.878

13

296.094

8

56.981

10

60.551

19.788

6

225.233

10

245.021

22

1.929.015

37

11.752.121

59

13.681.136

12

557.925

16

1.615.613

28

2.173.538

4

99.810

10

810.065

14

909.875

Croàcia

1

10.230

5

84.036

6

94.266

HU

Hongria

7

46.883

12

285.662

19

332.545

IE

Irlanda

IT

Itàlia

15

1.686.878

26

5.270.407

41

6.957.285

LT

Lituània

2

22.804

5

94.661

7

117.465

LU

Luxemburg

6

6.441

6

60.745

12

67.186

LV

Letònia

2

5.970

8

77.097

10

83.067

MT

Malta

NL

Països Baixos

12

107.444

22

987.947

34

1.095.391

PL

Polònia

13

586.223

12

2.455.479

25

3.041.702

194

257

Espectadors

Amb coprod. internac.


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

PT

Portugal

11

138.507

18

707.736

29

846.243

RO

Romania

2

13.636

10

45.797

12

59.433

SE

Suècia

5

47.986

10

426.567

15

474.553

SI

Eslovènia

4

25.235

8

79.164

12

104.399

SK

Eslovàquia

2

12.385

7

92.646

9

105.031

41

5.853.974

56

38.510.797

97

44.364.771

257

19.541.257

105

50.409.492

362

69.950.749

1

2.669

1

2.669

3

32.929

20

1.221.510

23

1.254.439

2

4.154

2

4.154

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

AM

Armènia

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

IS

Islàndia

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Federació Russa

TR

Turquia

3

15.901

2

452

2

452

11

189.763

14

205.664

5

215.407

8

683.946

13

899.353

12

361.793

12

517.266

24

879.059

Fora Unió Europea

14

626.030

27

2.619.760

41

3.245.790

Europa (39 països)

257

20.167.287

105

53.029.252

362

73.196.539

43

6.480.004

59

41.130.557

102

47.610.561

Europa 39 - Espanya

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

195


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 119. Nombre de pel.lícules catalanes amb la resta d’Espanya i dels seus espectadors (2002-2011) Sense coprod. internac. Codi ISO

País

ES

Espanya

AT BE

Nombre

Espectadors

Amb coprod. internac.

Films catalans + resta Esp

Nombre

Espectadors

Nombre

Espectadors

8.676.277

187

33.005.216

132

24.328.939

55

Àustria

5

47.783

9

88.372

14

136.155

Bèlgica

2

8.867

8

202.379

10

211.246

BG

Bulgària

2

3.557

4

11.175

6

14.732

CY

Xipre

1

529

1

529

CZ

Txèquia

4

106.811

2

50.334

6

157.145

DE

Alemanya

5

236.865

9

695.914

14

932.779

DK

Dinamarca

5

43.144

4

25.358

9

68.502

EE

Estònia

4

7.482

4

7.482

FI

Finlàndia

FR

França

GB GR

4

80.321

2

16.974

6

97.295

13

613.260

11

3.908.795

24

4.522.055

Regne Unit

8

470.424

9

222.893

17

693.317

Grècia

6

147.264

6

84.811

12

232.075

HR

Croàcia

2

3.398

4

49.788

6

53.186

HU

Hongria

6

52.630

5

62.213

11

114.843

IE

Irlanda

IT

Itàlia

LT

Lituània

LU

Luxemburg

LV

Letònia

MT

Malta

NL

Països Baixos

PL

Polònia

196

2

12.975

3

6.556

5

19.531

10

842.178

11

911.551

21

1.753.729

2

9.202

6

9.535

8

18.737

5

16.634

5

16.634

2

5.968

3

7.486

5

13.454

4

21.192

9

164.942

13

186.134

10

721.525

8

516.519

18

1.238.044


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

PT

Portugal

7

30.627

16

192.701

23

223.328

RO

Romania

2

4.982

3

8.734

5

13.716

SE

Suècia

5

56.733

4

48.061

9

104.794

SI

Eslovènia

2

7.347

2

9.513

4

16.860

SK

Eslovàquia

4

46.749

2

29.435

6

76.184

30

3.574.331

24

7.348.155

54

10.922.486

132

27.903.270

55

16.024.432

187

43.927.702

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

AM

Armènia

BA

Bòsnia Hercegovina

1

711

1

711

CH

Suïssa

5

68.248

10

276.363

15

344.611

IS

Islàndia

1

4.777

2

1.224

3

6.001

LI

Liechtenstein

1

37

1

37

ME

Montenegro

MK

Macedònia

1

49

NO

Noruega

3

21.715

RU

Federació Russa

5

129.578

1

TR

Turquia

3

110.674

14

Fora Unió Europea

19

335.078

13

Europa (39 països)

132

28.238.348

34

3.909.409

Europa 39 - Espanya

1

49

7

37.095

32.497

6

162.075

240.938

17

351.612

567.113

32

902.191

55

16.591.545

187

44.829.893

24

7.915.268

58

11.824.677

4

15.380

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

197


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 120. Estructura percentual del nombre de films per grau de participació i de coproducció Totalment catalans Codi ISO

País

Sense copr int

Amb copr int

Parcialment catalans

Total catalana

Sense copr int

Amb copr int

Total catalana

Total

ES

Espanya

46,81

19,13

65,94

24,04

10,02

34,06

100,00

AT

Àustria

22,86

37,14

60,00

14,29

25,71

40,00

100,00

BE

Bèlgica

31,71

43,90

75,61

4,88

19,51

24,39

100,00

BG

Bulgària

14,29

42,86

57,14

14,29

28,57

42,86

100,00

CY

Xipre

66,67

66,67

33,33

33,33

100,00

CZ

Txèquia

12,50

50,00

62,50

25,00

12,50

37,50

100,00

DE

Alemanya

20,00

40,00

60,00

14,29

25,71

40,00

100,00

DK

Dinamarca

18,18

40,91

59,09

22,73

18,18

40,91

100,00

EE

Estònia

14,29

57,14

71,43

28,57

28,57

100,00

FI

Finlàndia

25,00

37,50

62,50

25,00

12,50

37,50

100,00

FR

França

26,51

44,58

71,08

15,66

13,25

28,92

100,00

GB

Regne Unit

26,67

35,56

62,22

17,78

20,00

37,78

100,00

GR

Grècia

15,38

38,46

53,85

23,08

23,08

46,15

100,00

HR

Croàcia

8,33

41,67

50,00

16,67

33,33

50,00

100,00

HU

Hongria

23,33

40,00

63,33

20,00

16,67

36,67

100,00

IE

Irlanda

40,00

60,00

100,00

100,00

IT

Itàlia

24,19

41,94

66,13

16,13

17,74

33,87

100,00

LT

Lituània

13,33

33,33

46,67

13,33

40,00

53,33

100,00

LU

Luxemburg

35,29

35,29

70,59

29,41

29,41

100,00

LV

Letònia

13,33

53,33

66,67

13,33

20,00

33,33

100,00

MT

Malta

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

NL

Països Baixos

25,53

46,81

72,34

8,51

19,15

27,66

100,00

PL

Polònia

30,23

27,91

58,14

23,26

18,60

41,86

100,00

198


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

PT

Portugal

21,15

34,62

55,77

13,46

30,77

44,23

100,00

RO

Romania

11,76

58,82

70,59

11,76

17,65

29,41

100,00

SE

Suècia

20,83

41,67

62,50

20,83

16,67

37,50

100,00

SI

Eslovènia

25,00

50,00

75,00

12,50

12,50

25,00

100,00

SK

Eslovàquia

13,33

46,67

60,00

26,67

13,33

40,00

100,00

Resta UE

27,15

37,09

64,24

19,87

15,89

35,76

100,00

Unió Europea

46,81

19,13

65,94

24,04

10,02

34,06

100,00 -------

EU AL

Albània

-------

-------

-------

-------

-------

-------

AM

Armènia

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

BA

Bòsnia Hercegovina

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

52,63

60,53

13,16

26,32

39,47

100,00

40,00

40,00

20,00

40,00

60,00

100,00

100,00

100,00

CH

Suïssa

IS

Islàndia

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Fed. Russa

TR

7,89

100,00 -------

-------

-------

-------

66,67

66,67

33,33

14,29

52,38

66,67

14,29

26,32

42,11

68,42

26,32

Turquia

29,27

29,27

58,54

Fora UE

19,18

36,99

Europa (39 països)

46,81

Europa 39-Espanya

26,88

-------

-------

-------

33,33

100,00

19,05

33,33

100,00

5,26

31,58

100,00

7,32

34,15

41,46

100,00

56,16

26,03

17,81

43,84

100,00

19,13

65,94

24,04

10,02

34,06

100,00

36,88

63,75

21,25

15,00

36,25

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

199


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 121. Estructura percentual dels espectadors per grau de participació i de coproducció Totalment catalans Codi ISO

País

Sense copr int

Amb copr int

23,36

20,31

Parcialment catalans

Total catalana

Sense copr int

Amb copr int

43,67

41,52

14,81

ES

Espanya

AT

Àustria

3,44

87,22

90,67

3,28

BE

Bèlgica

13,70

68,07

81,77

0,77

BG

Bulgària

14,38

64,95

79,33

4,99

15,68

CY

Xipre

81,57

81,57

18,43

CZ

Txèquia

8,13

56,75

64,88

23,87

DE

Alemanya

2,08

90,10

92,18

1,98

DK

Dinamarca

8,01

73,20

81,21

11,83

EE

Estònia

5,25

83,75

89,00

FI

Finlàndia

5,78

65,80

71,58

FR

França

10,60

64,56

GB

Regne Unit

19,46

GR

Grècia

8,74

HR

Croàcia

HU

Hongria

IE

Irlanda

IT

Itàlia

19,36

60,50

LT

Lituània

16,74

LU

Luxemburg

LV

Letònia

MT

Malta

NL

Països Baixos

PL

Polònia

200

Total catalana

Total

56,33

100,00

6,06

9,33

100,00

17,46

18,23

100,00

20,67

100,00

18,43

100,00

11,25

35,12

100,00

5,83

7,82

100,00

6,96

18,79

100,00

11,00

11,00

100,00

23,46

4,96

28,42

100,00

75,16

3,37

21,47

24,84

100,00

56,35

75,82

16,41

7,77

24,18

100,00

70,94

79,68

12,90

7,43

20,32

100,00

6,94

56,99

63,93

2,30

33,77

36,07

100,00

10,48

63,85

74,33

11,76

13,91

25,67

100,00

66,43

33,57

100,00

100,00

79,87

9,67

10,46

20,13

100,00

69,50

86,24

6,76

7,00

13,76

100,00

7,68

72,47

80,16

19,84

19,84

100,00

6,19

79,88

86,06

6,18

7,76

13,94

100,00

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

8,38

77,09

85,48

1,65

12,87

14,52

100,00

13,70

57,37

71,07

16,86

12,07

28,93

100,00


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

PT

Portugal

12,95

66,17

79,12

2,86

18,02

20,88

100,00

RO

Romania

18,64

62,61

81,25

6,81

11,94

18,75

100,00

SE

Suècia

8,28

73,63

81,91

9,79

8,30

18,09

100,00

SI

Eslovènia

20,81

65,29

86,10

6,06

7,85

13,90

100,00

SK

Eslovàquia

6,83

51,12

57,96

25,80

16,24

42,04

100,00

Resta UE

10,59

69,66

80,24

6,47

13,29

19,76

100,00

Unió Europea

17,16

44,27

61,43

24,50

14,07

38,57

100,00 -------

EU AL

Albània

-------

-------

-------

-------

-------

-------

AM

Armènia

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

BA

Bòsnia Hercegovina

78,96

78,96

21,04

21,04

100,00

76,39

78,45

4,27

17,28

21,55

100,00

40,91

40,91

47,04

12,05

59,09

100,00

100,00

100,00

CH

Suïssa

IS

Islàndia

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Fed. Russa

TR

Turquia

2,06

100,00 -------

-------

-------

-------

90,22

90,22

9,78

6,55

78,17

84,72

8,95

20,29

64,44

84,73

12,21

29,40

42,03

71,43

Fora UE

15,09

63,16

Europa (39 països)

17,09

Europa 39-Espanya

10,90

-------

-------

-------

9,78

100,00

6,34

15,28

100,00

3,06

15,27

100,00

8,99

19,58

28,57

100,00

78,25

8,08

13,67

21,75

100,00

44,93

62,02

23,93

14,06

37,98

100,00

69,20

80,10

6,58

13,32

19,90

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

201


CINEMA CATALÀ A EUROPA

activitats fins a hores d’ara, descompartint-ne els títols que comptaren amb la participació de productores espanyoles. El resultat d’aquesta operació (quadre 122) ens notifica que les companyies espanyoles, en un període lleument superior al quart de segle, captaren 76,01 milions d’euros de l’entitat entre els 212 projectes que foren aprovats —dels quals correspongué a empreses catalanes una proporció situada pels encontorns de la cinquena part (41 títols amb 16,69 milions d’euros)— i aquest assoliment significà la presència espanyola en el 13,23% dels projectes beneficiaris d’ajuts del fons en el transcurs de la seva història i el 15,58% de les quantitats que se’ls atorgaren. Dels 212 projectes espanyols aprovats, en aquests moments se’n comptabilitzen 175 [74] que hagin estat ja qualificats per l’ICAA, del quals exactament la cinquena part és fruit de la intervenció de productores catalanes. Evidentment, hi ha un apreciable lapse de temps entre la concessió de l’ajut al projecte i la seva qualificació com a pel.lícula enllestida; puix que en aquest estudi l’any de qualificació constitueix el criteri de triada, han estat computats els llargmetratges del decenni que en algun moment foren adjudicataris de fons Eurimages a la coproducció, operació que col.loca en 64 el nombre de títols espanyols beneficiaris del període investigat, essent-ne 19 produccions catalanes. De tots ells ha estat registrada l’evolució viscuda en les grans àrees geogràfiques durant el transcurs del decenni en nombre de films i en volum d’espectadors,

[74] A l’hora d’embastar aquests paràgrafs, els 37 projectes que resulten de la diferència entre les 212 aprovacions i els 175 llargmetratges ja qualificats es distribueixen segons el següent repartiment (en funció del grau d’actualitat i de versemblança de la informació que hem reeixit a rasclar): 4 pel·lícules en rodatge o en postproducció; 4 més que encara no han abandonat la fase de projecte; 2 títols que iniciaren rodatge i que abandonaren la filmació; 4 obres amb destinació televisiva; 7 llargmetratges que no obtingueren la nacionalitat per part de l’ICAA i que foren qualificats com a estrangers; 11 pel·lícules estrenades a Europa, però no pas a Espanya, on no figuren a la base de dades de l’ICAA; 3 produccions que tampoc no hi consten, alhora que són absents de la base de dades Lumière amb qualsevol nacionalitat; i 2 llargmetratges que es localitzen com a cinema espanyol en el web de l’ICAA, però que mai no han estat inclosos ni a l’anuari Cine Español, ni en el catàleg de l’Instituto a Internet. 202


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

ara dels llargmetratges espanyols (quadres 123 i 124), adés dels catalans (quadres 125 i 126), que ens parlen de la diferent intensitat experimentada en cada cas. El primer bloc de títols, que en el terreny general dels resultats de les coproduccions internacionals a la resta d’Europa multiplicava per 2,13 l’afluència de públic aconseguida en el mercat intern, esprimatxava el factor fins a 1,54 dins de l’específic àmbit de les obres beneficiàries d’ajuts Eurimages, mentre que els llargmetratges fets amb participació catalana lluïen multiplicadors superiors en ambdós grups (2,38 i 2,84, respectivament), tot giravoltant el comportament en el segment de coproduccions internacionals ajudades per Eurimages, puix s’hi assistia a l’engrossiment de la dimensió del factor detectat en el mercat interior. Els pesos específics de Catalunya sobre Espanya ens confirmen aquesta vigoria dels nostres títols amb segell Eurimages quan viatjaren per la resta del continent, on es responsabilitzaren del 54,86% del gavell d’entrades que hi foren dispensades pel respectiu cens espanyol (quadre 127), ben per damunt de la proporció del 35,91% exhibida en considerar la totalitat de les coproduccions internacionals. Aquest superior frèndol, que òbviament experimenta un ben variat repertori de batzegades quan es visiten els diferents països del mapa europeu (quadre 128), es referma amb l’acostament als pesos específics de les produccions ajudades per Eurimages (quadre 129), tant sobre la parcel. la que ocupen sobre el conjunt de les coproduccions internacionals, d’una banda, com, per un altre costat, pel que fa a les quotes de domini que signifiquen en relació al total de la producció cinematogràfica exhibida. Si dins del mercat espanyol, els pesos específics catalans estan en discreta inferioritat, quan traspassem les fronteres advertim que a la resta del continent els llargmetratges catalans triats per Eurimages abocaren el 29,76% dels espectadors subministrats per les coproduccions internacionals i cobriren el 24,56% del total d’entrades despatxades en la sortida a Europa, mentre que les homòlogues xifres corresponents a tot el cinema espanyol romanien claríssimament per dessota (19,48% i 15,32%, respectivament). 203


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 122. Ajuts d’‘Eurimages’ a la coproducció (1989-2014) Ficció i animació Espanya

% Espanya / Eurimages

Eurimages

Any

Nom

Euros

1989

2

716.510

1990

9

2.869.853

1991

6

1992

Nom

Euros

Nom

Euros

15

6.194.004

13,33

11,57

40

13.702.578

22,50

20,94

2.012.328

38

13.404.236

15,79

15,01

9

2.873.615

52

18.090.213

17,31

15,88

1993

6

1.766.884

58

18.385.353

10,34

9,61

1994

11

3.153.561

71

21.213.280

15,49

14,87

1995

18

4.572.328

83

23.613.156

21,69

19,36

1996

13

4.138.839

68

18.909.774

19,12

21,89

1997

12

3.230.090

58

17.691.708

20,69

18,26

1998

15

5.174.425

59

18.854.900

25,42

27,44

1999

9

3.187.708

63

17.508.771

14,29

18,21

2000

10

3.700.000

43

16.186.000

23,26

22,86

2001

8

3.834.000

50

17.896.515

16,00

21,42

2002

7

3.606.619

47

17.592.798

14,89

20,50

2003

9

3.920.000

50

19.532.775

18,00

20,07

2004

10

4.590.000

50

18.986.591

20,00

24,17

2005

6

2.580.000

57

19.204.000

10,53

13,43

2006

8

3.947.000

54

18.790.500

14,81

21,01

2007

1

500.000

55

20.890.000

1,82

2,39

2008

7

3.350.000

51

19.525.000

13,73

17,16

2009

5

2.600.000

49

18.430.000

10,20

14,11

2010

3

1.600.000

51

18.750.000

5,88

8,53

2011

5

1.930.000

70

22.220.000

7,14

8,69

2012

5

1.770.000

65

21.440.000

7,69

8,26

2013

3

840.000

57

18.380.000

5,26

4,57

2014*

4

1.310.000

37

12.303.000

10,81

10,65

Total

201

73.773.760

1.391

467.695.152

14,45

15,77

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurimages. * Les dades del 2014 estan actualitzades fins al dia 23 de juny d’aquest any.

204


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

Documentals de creació Espanya Nom

Euros

Eurimages Nom

Euros

Total % Espanya / Eurimages Nom

Euros

Espanya Nom

Euros

Eurimages Nom

% Espanya / Eurimages

Euros

Nom

Euros

---

---

2

716.510

15

6.194.004

13,33

11,57

1

91.469

4

274.409

25,00

33,33

10

2.961.322

44

13.976.987

22,73

21,19

1

38.112

5

338.746

20,00

11,25

7

2.050.440

43

13.742.982

16,28

14,92

8

543.482

9

2.873.615

60

18.633.695

15,00

15,42

15

1.108.610

7

1.812.619

73

19.493.963

9,59

9,30

18

828.561

11

3.153.561

89

22.041.841

12,36

14,31

16

772.917

19

4.694.287

99

24.386.073

19,19

19,25

1

45.735

1

121.959

19

991.682

1

609.796

21

1

71.126

1

53.357

6,67

4,13

6,25

15,78

13

4.138.839

87

19.901.456

14,94

20,80

1.655.598

4,76

36,83

13

3.839.886

79

19.347.306

16,46

19,85

17

870.485

5,88

8,17

16

5.245.551

76

19.725.385

21,05

26,59

9

424.571

11,11

12,57

10

3.241.065

72

17.933.342

13,89

18,07

2

300.000

10

3.700.000

45

16.486.000

22,22

22,44

7

551.224

8

3.834.000

57

18.447.739

14,04

20,78

5

805.000

7

3.606.619

52

18.397.798

13,46

19,60

7

546.716

9

3.920.000

57

20.079.491

15,79

19,52

5

555.000

10

4.590.000

55

19.541.591

18,18

23,49

4

332.145

6

2.580.000

61

19.536.145

9,84

13,21

1

375.000

2

475.000

50,00

78,95

9

4.322.000

56

19.265.500

16,07

22,43

1

150.000

6

618.000

16,67

24,27

2

650.000

61

21.508.000

3,28

3,02

7

3.350.000

57

20.200.000

12,28

16,58

1

180.000

16,67

17,48

6

2.780.000

55

19.460.000

10,91

14,29

1 11

500.000 2.236.554

6

675.000

6

1.030.000

5

510.000

3

1.600.000

56

19.260.000

5,36

8,31

2

130.000

5

1.930.000

72

22.350.000

6,94

8,64

3

270.000

5

1.770.000

68

21.710.000

7,35

8,15

15

4.140.000

4

1.340.000

72

22.520.000

5,56

5,95

5

1.360.000

4

1.310.000

42

13.663.000

9,52

9,59

212

20.107.146

212

76.010.314

1.603

487.802.298

13,23

15,58

6,67 5,19

12,08 11,12

205


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 123. Nombre de coproduccions internacionals espanyoles amb ajut d’‘Eurimages’ Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

10

10

2003

7

7

10

2

10

10

7

3

7

7

2004

7

2005

8

7

7

5

7

7

7

8

5

8

2006

7

4

4

4

1

4

4

2007

9

9

9

4

9

9

2008

4

4

4

2

4

4

2009

5

4

5

2

5

4

2010

5

3

5

3

5

3

2011

5

2

5

2

5

2

Total

64

57

64

29

64

57

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurimages, de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 124. Espectadors de coproduccions internacionals espanyoles amb ajut d’‘Eurimages’ Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

2.915.234

5.373.965

8.289.199

2003

1.965.405

288.534

2.253.939

2004

4.304.891

1.707.839

2005

1.616.441

2006

1.779.813

2007 2008

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

421.663

8.710.862

5.795.628

94.488

2.348.427

383.022

6.012.730

178.099

6.190.829

1.885.938

3.120.816

4.737.257

114.142

4.851.399

3.234.958

9.697.570

11.477.383

581.225

12.058.608

10.278.795

1.244.759

2.509.009

3.753.768

31.795

3.785.563

2.540.804

1.446.566

566.768

2.013.334

24.287

2.037.621

591.055

2009

116.998

246.708

363.706

32.685

396.391

279.393

2010

1.486.701

380.125

1.866.826

29.813

1.896.639

409.938

2011

453.117

1.142.434

1.595.551

62.124

1.657.675

1.204.558

17.329.925

25.033.768

42.363.693

1.570.321

43.934.014

26.604.089

Total

Fora de la Unió Europea

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurimages, de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

206


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

Quadre 125. Nombre de coproduccions internacionals catalanes amb ajut d’‘Eurimages’ Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

2

2

2

2003

1

1

1

2004

2

2

2

2005

1

1

1

2006

3

3

2007

3

2008

Fora de la Unió Europea 1

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

3

1

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2009

2

1

2

2

1

2010

1

1

1

2011

3

2

3

2

3

2

Total

19

16

19

10

19

16

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurimages, de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 126. Espectadors de coproduccions internacionals catalanes amb ajut d’‘Eurimages’ Resta Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Espanya

2002

2.171.531

423.898

2.595.429

2003

72.939

20.707

93.646

2004

168.425

125.943

294.368

2005

182.283

2.007.361

2.189.644

47.285

2.236.929

2.054.646

2006

1.773.445

9.697.256

11.470.701

581.225

12.051.926

10.278.481

2007

215.638

361.029

576.667

17.153

593.820

378.182

2008

44

8.246

8.290

2.769

11.059

11.015

2009

40.393

60.799

101.192

101.192

60.799

2010

136.122

136.122

136.122

2011

386.772

1.142.434

1.529.206

62.124

1.591.330

1.204.558

5.147.592

13.847.673

18.995.265

748.326

19.743.591

14.595.999

Total

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Any

33.393 4.377

2.628.822

457.291

93.646

20.707

298.745

130.320

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurimages, de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

207


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 127. % Catalunya / Espanya: Espectadors de coproduccions internacionals amb ajut d’‘Eurimages’ % nombre de coproduccions amb ajut d’Eurimages

% públic de coproduccions amb ajut d’Eurimages

Any

Espan

Resta UE

UE

Fora d’UE

Europ (39 p)

EuropEspan

Espan

Resta UE

2002

20,00

20,00

20,00

50,00

20,00

20,00

74,49

7,89

31,31

2003

14,29

14,29

14,29

14,29

14,29

3,71

7,18

4,15

2004

28,57

28,57

28,57

20,00

28,57

28,57

3,91

7,37

4,90

2,46

4,83

6,91

2005

12,50

14,29

12,50

20,00

12,50

14,29

11,28

64,32

46,22

41,43

46,11

63,51

2006

75,00

75,00

75,00

100,00

75,00

75,00

99,64

100,00

99,94

100,00

99,94

100,00

2007

33,33

33,33

33,33

75,00

33,33

33,33

17,32

14,39

15,36

53,95

15,69

14,88

2008

25,00

25,00

25,00

50,00

25,00

25,00

0,00

1,45

0,41

11,40

0,54

1,86

2009

40,00

25,00

40,00

40,00

25,00

34,52

24,64

27,82

25,53

21,76

2010

20,00

20,00

20,00

7,29

7,18

9,16

UE

Fora d’UE

Europ (39 p)

EuropEspan

7,92

30,18

7,89

3,99

5,41

2011

60,00

100,00

60,00

100,00

60,00

100,00

85,36

100,00

95,84

100,00

96,00

100,00

Total

29,69

28,07

29,69

34,48

29,69

28,07

29,70

55,32

44,84

47,65

44,94

54,86

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurimages, de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 128. Pel.lícules amb ajut d’‘Eurimages’ i els seus espectadors per països en la dècada 2002-2011 Catalunya Codi ISO

País

Nombre

Espanya

Espectadors

Nombre

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

ES

Espanya

19

5.147.592

64

17.329.925

29,69

29,70

AT

Àustria

6

744.770

17

841.129

35,29

88,54

BE

Bèlgica

5

361.416

25

766.343

20,00

47,16

BG

Bulgària

4

21.135

14

122.443

28,57

17,26

CY

Xipre

2

2.342

4

2.957

50,00

79,20

CZ

Txèquia

3

74.694

7

132.908

42,86

56,20

DE

Alemanya

5

6.395.286

16

7.712.148

31,25

82,92

DK

Dinamarca

3

42.582

10

91.589

30,00

46,49

EE

Estònia

3

10.641

6

13.832

50,00

76,93

FI

Finlàndia

2

24.205

7

82.589

28,57

29,31

FR

França

9

3.191.951

35

9.685.836

25,71

32,95

GB

Regne Unit

6

400.986

19

564.367

31,58

71,05

GR

Grècia

4

244.953

17

415.022

23,53

59,02

HR

Croàcia

1

3.217

1

3.217

100,00

100,00

208


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

HU

Hongria

IE

Irlanda

IT

Itàlia

10

LT

Lituània

1

LU

Luxemburg

LV

Letònia

MT

Malta

NL

Països Baixos

7

306.815

18

PL

Polònia

4

584.293

PT

Portugal

8

RO

Romania

2

SE

Suècia

SI SK

125.725

11

217.480

3

3.195

27,27

57,81

913.192

28

31.089

3

2.056.770

35,71

44,40

45.761

33,33

3

31.867

67,94

13

55.319

23,08

2

18.225

57,61

5

38.318

40,00

47,56

-----

-----

498.456

38,89

61,55

14

992.771

28,57

58,85

187.656

25

419.489

32,00

44,73

10.189

13

54.217

15,38

18,79

1

42.507

7

80.653

14,29

52,70

Eslovènia

2

24.964

8

40.246

25,00

62,03

Eslovàquia

1

52.973

3

96.713

33,33

54,77

16

13.847.673

57

25.033.768

28,07

55,32

42.363.693

29,69

44,84

Resta UE EU

3

Unió Europea

19

18.995.265

64

AL

Albània

-----

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

-----

-----

CH

Suïssa

8

525.871

21

1.022.906

38,10

51,41

IS

Islàndia

1

3.608

5

23.149

20,00

15,59

LI

Liechtenstein

1

75

ME

Montenegro

-----

-----

MK

Macedònia

-----

-----

NO

Noruega

39,55

RU

Federació Russa

TR

3

36.745

10

92.907

30,00 -----

-----

Turquia

5

182.102

13

431.284

38,46

42,22

Fora UE

10

748.326

29

1.570.321

34,48

47,65

Europa (39 països)

19

19.743.591

64

43.934.014

29,69

44,94

Europa 39-Espanya

16

14.595.999

57

26.604.089

28,07

54,86

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

209


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 129. Pes específic de les coproduccions amb ajut d’‘Eurimages’ (%) % s/coproduccions internacionals Cinema català Codi ISO

País

Cinema espanyol

% s/producció total Cinema català

Cinema espanyol

Núm.

Espec.

Núm.

Espec.

Núm.

Espec.

Núm.

Espec.

ES

Espanya

11,88

25,02

14,25

27,02

3,46

8,79

4,62

9,75

AT

Àustria

27,27

54,74

23,29

35,65

17,14

51,06

16,83

30,11

BE

Bèlgica

19,23

36,46

23,15

22,20

12,20

31,19

16,67

17,59

BG

Bulgària

40,00

36,77

41,18

29,93

28,57

29,65

28,57

21,21

CY

Xipre

100,00

100,00

80,00

39,07

66,67

81,57

36,36

19,22

CZ

Txèquia

30,00

24,55

21,88

12,47

18,75

16,70

13,73

7,98

DE

Alemanya

21,74

55,86

22,54

40,34

14,29

53,59

16,00

35,29

DK

Dinamarca

23,08

14,57

23,26

9,75

13,64

11,68

16,39

6,92

EE

Estònia

25,00

16,51

25,00

12,87

21,43

15,64

16,67

9,59

FI

Finlàndia

25,00

9,99

23,33

13,39

12,50

7,07

15,56

8,56

FR

França

18,75

20,38

19,89

21,04

10,84

17,54

13,94

17,07

GB

Regne Unit

24,00

21,81

23,17

6,34

13,33

13,99

16,24

4,73

GR

Grècia

25,00

27,37

32,08

21,07

15,38

21,45

20,99

15,27

HR

Croàcia

11,11

2,40

6,25

1,36

8,33

2,18

4,17

1,15

HU

Hongria

17,65

36,14

20,37

17,80

10,00

28,10

12,64

13,50

IE

Irlanda

25,00

11,05

15,00

4,04

IT

Itàlia

27,03

14,77

21,88

6,94

16,13

10,48

16,09

5,53

LT

Lituània

9,09

29,84

13,04

21,43

6,67

22,83

7,50

15,18

LU

Luxemburg

27,27

41,18

24,53

30,97

17,65

38,02

17,81

25,12

LV

Letònia

18,18

21,55

22,73

20,99

13,33

18,88

13,51

16,86

MT

Malta

--------

--------

--------

--------

--------

--------

NL

Països Baixos

22,58

26,61

19,78

21,07

14,89

23,94

13,43

14,73

PL

Polònia

20,00

19,66

22,22

18,15

9,30

13,65

12,61

11,54

210


PRODUCCIÓ INTERNA I COPRODUCCIONS INTERNACIONALS

PT

Portugal

23,53

20,84

23,36

15,41

15,38

17,54

16,67

12,05

RO

Romania

15,38

18,68

26,53

16,45

11,76

13,93

19,70

11,26

SE

Suècia

7,14

8,96

16,28

8,15

4,17

7,34

10,77

5,45

SI

Eslovènia

20,00

28,15

25,00

14,70

12,50

20,59

16,33

10,48

SK

Eslovàquia

11,11

43,39

13,64

27,72

6,67

29,23

7,89

19,80

Resta UE

20,00

30,20

21,19

19,38

10,60

25,05

13,48

15,33

Unió Europea

11,88

28,59

14,00

21,92

3,46

16,68

4,59

12,42

EU AL

Albània

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

AM

Armènia

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

26,67

35,11

18,92

29,91

21,05

32,89

15,44

22,82

IS

Islàndia

25,00

67,09

31,25

29,54

20,00

35,53

20,83

24,22

LI

Liechtenstein

--------

--------

100,00

100,00

ME

Montenegro

--------

--------

--------

--------

--------

MK

Macedònia

NO

Noruega

20,00

17,91

18,18

14,30

RU

Federació Russa

TR

Turquia

19,23

24,02

21,31

Fora Unió Europea

25,00

23,48

Europa (39 països)

11,88

Europa 39-Espanya

19,28

33,33

32,33

--------

--------

--------

14,29

15,14

12,99

10,28

17,89

12,20

14,80

13,27

13,75

19,08

21,24

13,70

18,04

12,83

15,20

28,36

13,94

21,89

3,46

16,73

4,59

12,50

29,76

20,43

19,48

10,00

24,56

12,67

15,32

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

211


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Correcció de les xifres

L

es estadístiques oficials de la cinematografia de cada país, a l’hora de comptabilitzar els resultats de la producció fílmica pròpia dins dels límits del seu territori, computen la totalitat de les xifres d’espectadors i de recaptacions que han aconseguit, mitjançant les seves projeccions en els cinemes i durant el període que s’estudiï, els diferents llargmetratges que n’alimenten el catàleg. La integritat de les magnituds s’aplica tant a les pel.lícules de fabricació interna com a les obres resultants de les coproduccions internacionals, sense que, en aquesta segona modalitat, es procedeixi a efectuar un repartiment per països dels volums de públic i de taquillatge. Al seu torn, quan faci el recompte de resultats arreu del món, cada país coproductor inclourà a les seves xifres el nombre complet d’espectadors i la quantitat absoluta de diners que la seva obra conjunta hagi agarberat a terres dels seus socis, en el seu propi territori i a la resta del planeta. Per tant, a l’hora d’interpretar les dades exposades fins ara, cal entendre que es tracta de les quanties totals d’espectadors obtingudes per les pel.lícules realitzades amb la intervenció de productores catalanes o espanyoles, segons el cas que en aquell moment s’estigui analitzant. La mateixa situació es reprodueix, fil per randa, a l’àmbit de la coproducció interna, on les productores de cadascuna de les divisions territorials d’un país poden adjudicar-se al mateix temps la totalitat dels resultats de les pel.lícules que han comptat amb la seva participació. Amb la voluntat de mesurar en les 212


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

seves estrictes dimensions les magnituds analitzades i parant plena atenció a la repercussió que la coproducció, interna o exterior, exerceix sobre les dades finals, en aquesta darrera secció de l’estudi es procedeix a corregir les xifres d’espectadors que han estat presentades en els quadres precedents. La depuració de les dades s’hi efectua d’acord amb dues fases. En el segment inicial de la correcció de dades —tot respectant el criteri internacional que a l’hora de les estadístiques i a cadascun dels països productors de cinema, en els casos de les seves coproduccions amb l’estranger, imputa la integritat de les xifres de públic i d’ingressos únicament a les empreses nadiues i no considera les companyies foranes a efectes del repartiment— la distribució s’efectuarà entre les productores de Catalunya i les societats espanyoles externes al Principat. Correcció en funció del grau de propietat Als efectes del nostre apropament a la qüestió, hem considerat com a procediment idoni el repartiment de les xifres d’espectadors de cada llargmetratge en funció del grau de propietat de les productores de cada territori i en aquesta comesa s’ha adjudicat a Catalunya únicament el segment de públic que resulta de l’aplicació dels percentatges de coproducció de les empreses catalanes [75] a les xifres globals de clientela de cada pel.lícula en què intervinguin; pel que fa a les dades d’espectadors corresponents a tot Espanya no experimenten cap mena d’alteració en aquesta primera fase de correcció respecte a les xifres que han estat recollides en els corresponents quadres de les seccions precedents.

[75] Els percentatges de participació de les productores a cada pel·lícula s’han obtingut de la publicació anual Boletín Informativo. Películas. Recaudaciones. Espectadores, de l’ICAA. També ofereixen informació sobre aquest aspecte els diferents anuaris Cine Español fins a la seva darrera publicació en suport paper, corresponent a la filmografia de l’exercici 2008 i, des de l’any 2009 ençà, i ja en versió electrònica, del Catálogo de cine español, assequible a http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/ catalogo-de-cine-espanol.html. I també es poden aconseguir, en un bon feix de casos, a les fitxes de la base de dades de les pel·lícules qualificades mitjançant la realització de cerques a http://www.mcu. es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es. 213


CINEMA CATALÀ A EUROPA

D’aquestes magnituds i a les pel.lícules catalanes que tinguin participació de productores de la resta d’Espanya, es procedirà a sostraure la part de públic corresponent al seu grau de propietat del film. La segona etapa de correcció cerca el denejament absolut de les xifres, sostraientne la part atribuïble a la contribució efectuada en el seu finançament per part de les companyies de producció fílmica amb seu a d’altres països [76]. En primer lloc, es detraurà del volum original d’espectadors la fracció derivada d’aplicar-hi el percentatge de participació estrangera que tingui cada coproducció internacional. Després, en el cas de les pel.lícules catalanes i quan hi hagi intervenció de productores de la resta d’Espanya, de la xifra resultant serà sostreta la porció de públic que pertoqui en funció del pes relatiu que l’aportació d’aquestes empreses representi sobre la part espanyola de propietat del llargmetratge. Aplicació dels criteris L’aplicació del criteri inherent a la primera fase —mitjançant la ponderació del públic convocat per cadascuna de les pel.lícules catalanes a tots els territoris on hagi estat projectada, efectuada a través de la quota de possessió del film que hi tinguin les productores de Catalunya— ens poleix les dades (quadre 130), deslliurant-les de la part d’espectadors adjudicable a d’altres comunitats autònomes, i la seva comparança amb les entrades despatxades pel catàleg cinematogràfic espanyol del decenni (quadre 36) ens permet de calcular les quotes que hi representen les xifres corregides del cinema català (quadre 131), un exercici que es pot aprofundir amb el detallat inventari dels pesos específics obtinguts a cada país (quadre 132). Si l’examen de les xifres en la seva integritat ens havia mostrat que, tant dins el mercat espanyol com a la resta d’Europa, les pel.lícules realitzades amb participació catalana abocaren un terç del públic que les visionà, la

[76] El procediment d’obtenció de la informació és el mateix que s’ha explicat a la nota [75]. 214


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

Quadre 130. Espectadors corregits de pel.lícules catalanes de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

3.614.958

3.277.281

6.892.239

2003

1.927.141

265.350

2.192.491

2004

2.654.231

1.117.978

2005

3.724.677

2.561.757

2006

4.743.291

10.023.047

2007

6.295.652

2008

4.015.222

2009

3.039.136

2010

5.198.272

2011 Total

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

184.257

7.076.496

3.461.538

24.669

2.217.160

290.019

3.772.209

86.287

3.858.496

1.204.265

6.286.434

104.022

6.390.456

2.665.779

14.766.338

585.557

15.351.895

10.608.604

2.650.326

8.945.978

124.831

9.070.809

2.775.157

6.369.259

10.384.481

448.334

10.832.815

6.817.593

2.583.306

5.622.442

207.706

5.830.148

2.791.012

8.698.002

13.896.274

749.839

14.646.113

9.447.841

5.271.911

12.056.348

17.328.259

1.111.459

18.439.718

13.167.807

40.484.491

49.602.654

90.087.145

3.626.961

93.714.106

53.229.615

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 131. % espectadors corregits de cinema català / espectadors de cinema espanyol per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

17,67

14,69

16,12

15,06

16,09

14,71

2003

9,56

2,47

7,10

6,66

7,09

2,61

2004

15,00

10,85

13,47

15,14

13,51

11,07

2005

16,41

11,59

14,03

6,64

13,78

11,26

2006

24,39

39,80

33,08

41,80

33,35

39,91

2007

37,67

38,93

38,03

37,00

38,02

38,83

2008

31,05

28,89

29,69

42,14

30,06

29,50

2009

16,07

14,80

15,46

21,79

15,62

15,16

2010

39,06

83,08

58,44

70,98

58,98

81,97

2011

34,20

76,01

55,40

62,25

55,77

74,62

Total

22,78

30,38

26,42

35,12

26,67

30,66

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

215


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 132. Nombre de pel.lícules i d’espectadors corregits a cada país europeu en la dècada 2002-2011 Catalunya Codi ISO

País

Nombre

Espanya

Espec correg

Nombre

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

ES

Espanya

549

40.484.491

1.385

177.731.064

39,64

22,78

AT

Àustria

35

1.380.351

101

2.793.675

34,65

49,41

BE

Bèlgica

41

1.047.109

150

4.356.716

27,33

24,03

BG

Bulgària

14

60.010

49

577.341

28,57

10,39

CY

Xipre

3

2.607

11

15.382

27,27

16,95

CZ

Txèquia

16

389.844

51

1.664.744

31,37

23,42

DE

Alemanya

35

11.401.389

100

21.856.273

35,00

52,17

DK

Dinamarca

22

325.154

61

1.324.122

36,07

24,56

EE

Estònia

14

62.794

36

144.168

38,89

43,56

FI

Finlàndia

16

294.261

45

964.431

35,56

30,51

FR

França

83

15.750.866

251

56.731.449

33,07

27,76

GB

Regne Unit

45

2.478.544

117

11.931.537

38,46

20,77

GR

Grècia

26

1.008.905

81

2.717.313

32,10

37,13

HR

Croàcia

12

113.718

24

280.279

50,00

40,57

HU

Hongria

30

396.026

87

1.610.539

34,48

24,59

IE

Irlanda

5

9.961

20

79.155

25,00

12,58

IT

Itàlia

62

7.909.588

174

37.164.408

35,63

21,28

LT

Lituània

15

123.820

40

301.377

37,50

41,08

LU

Luxemburg

17

75.390

73

220.246

23,29

34,23

LV

Letònia

15

87.037

37

227.236

40,54

38,30

MT

Malta

1

13.661

NL

Països Baixos

47

1.154.169

134

3.382.972

35,07

34,12

PL

Polònia

43

3.765.022

111

8.602.134

38,74

43,77

216


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

52

925.030

150

3.482.274

34,67

26,56

RO

Romania

17

64.965

66

481.483

25,76

13,49

SE

Suècia

24

513.059

65

1.480.745

36,92

34,65

SI

Eslovènia

16

109.300

49

384.135

32,65

28,45

SK

Eslovàquia

15

153.735

38

488.374

39,47

31,48

Resta UE

151

49.602.654

423

163.276.169

35,70

30,38

Unió Europea

549

90.087.145

1.394

341.007.233

39,38

26,42 -----

EU AL

Albània

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

2

2.748

4

4.140

50,00

66,38

38

1.395.782

136

4.482.404

27,94

31,14

CH

Suïssa

IS

Islàndia

5

7.132

24

95.560

20,83

7,46

LI

Liechtenstein

1

15

3

232

33,33

6,47

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO RU TR

-----

-----

913

75,00

49,95

3

456

4

Noruega

21

220.034

77

904.183

27,27

24,34

Federació Russa

19

990.775

41

1.703.986

46,34

58,14

Turquia

41

1.010.019

98

3.136.848

41,84

32,20

Fora Unió Europea

73

3.626.961

226

10.328.266

32,30

35,12

Europa (39 països)

549

93.714.106

1.395

351.335.499

39,35

26,67

Europa 39-Espanya

160

53.229.615

450

173.604.435

35,56

30,66

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

217


CINEMA CATALÀ A EUROPA

depuració que s’acaba d’efectuar ens assabenta que Catalunya subministrà entre la cinquena i la quarta part (un 22,78% a tall d’exactitud, una desena de punts percentuals per dessota la quota del 32,97% que exhibien les dades sense depurar) dels espectadors que el cinema espanyol convocà durant la dècada dins de les seves fronteres. En travessar-les, hom comprova que forní un mica més de les tres desenes parts (el 30,66% per comptes del 34,24% que procuraven les dades íntegres) del públic procedent del veïnatge europeu, de manera que en el conjunt del Vell Continent la contribució es col.locà tènuement per sobre del quart (un 26,67% enfront el 33,59% que oferien les xifres completes). Quan acarem el repartiment de les xifres corregides per gèneres (quadres 133 a 135) amb les magnituds del cinema espanyol (quadres 81 a 83), les dades resultants (quadres 136 a 138) ens indiquen, tal com es podia conjecturar per causa de l’enorme significació del grup de la ficció, que aquest bloc mostra escurçaments de quota pràcticament coincidents amb les retallades del conjunt. L’inferior grau de presència de productores de la resta d’Espanya en els documentals provoca que aquest segment Quadre 133. Espectadors corregits de pel.lícules catalanes de ficció de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

3.472.303

3.277.281

6.749.584

2003

1.278.284

83.494

1.361.778

2004

2.463.614

734.856

2005

3.160.126

2006

4.199.978

2007

5.988.775

2.510.487

8.499.262

2008

3.821.785

6.341.634

10.163.419

2009

2.804.712

2.583.306

5.388.018

2010

4.704.284

4.801.283

9.505.567

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

184.257

6.933.841

3.461.538

1.019

1.362.797

84.513

3.198.470

81.910

3.280.380

816.766

2.561.757

5.721.883

104.022

5.825.905

2.665.779

9.888.980

14.088.958

585.557

14.674.515

10.474.537

98.202

8.597.464

2.608.689

448.334

10.611.753

6.789.968

207.706

5.595.724

2.791.012

433.352

9.938.919

5.234.635

2011

5.223.773

12.054.524

17.278.297

1.111.455

18.389.752

13.165.979

Total

37.117.634

44.837.602

81.955.236

3.255.814

85.211.050

48.093.416

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

218


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

Quadre 134. Espectadors corregits de pel.lícules catalanes documentals de cada any per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Espanya

2002

142.655

2003

83.327

79.793

163.120

23.650

186.770

103.443

2004

36.684

162.891

199.575

4.377

203.952

167.268

2005

564.551

2006

189.987

2007

218.797

2008

91.488

2009

194.679

2010

362.628

2011

38.423

Total

1.923.219

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Any

142.655

142.655

564.551

564.551

190.009

190.009

218.797

218.797

1.954

93.442

93.442

3.670.587

4.033.215

22

194.679

5.838.466

1.954

194.679 304.202

38.423 3.915.247

22

4.337.417

3.974.789

38.423 332.229

6.170.695

4.247.476

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 135. Espectadors corregits de pel.lícules catalanes d’animació de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002 2003

565.530

102.063

667.593

667.593

102.063

2004

153.933

220.231

374.164

374.164

220.231

353.326

134.045

487.371

487.371

134.045

2007

88.080

139.839

227.919

254.548

166.468

2008

101.949

25.671

127.620

127.620

25.671

2009

39.745

39.745

39.745

2010

131.360

226.132

357.492

12.285

369.777

238.417

2011

9.715

1.824

11.539

4

11.543

1.828

1.443.638

849.805

2.293.443

38.918

2.332.361

888.723

2005 2006

Total

26.629

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

219


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 136. Nombre de pel.lícules de ficció i dels seus espectadors corregits en la dècada 2002-2011 Catalunya Codi ISO

País

Espanya

Nombre

Espectadors

Nombre

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

1.023

168.024.975

38,12

22,09

ES

Espanya

390

37.117.634

AT

Àustria

29

1.358.335

92

2.665.805

31,52

50,95

BE

Bèlgica

37

932.938

138

3.908.274

26,81

23,87

BG

Bulgària

13

59.995

45

503.794

28,89

11,91

CY

Xipre

3

2.607

10

10.770

30,00

24,21

CZ

Txèquia

16

389.844

48

1.532.773

33,33

25,43

DE

Alemanya

32

10.791.581

94

20.011.069

34,04

53,93

DK

Dinamarca

20

315.497

57

1.269.116

35,09

24,86

EE

Estònia

13

62.545

35

143.669

37,14

43,53

FI

Finlàndia

15

279.942

42

913.079

35,71

30,66

FR

França

72

12.533.311

225

47.577.060

32,00

26,34

GB

Regne Unit

42

2.449.304

108

10.822.414

38,89

22,63

GR

Grècia

23

991.568

75

2.630.325

30,67

37,70

HR

Croàcia

10

97.238

22

237.286

45,45

40,98

HU

Hongria

29

394.765

83

1.548.415

34,94

25,49

IE

Irlanda

5

9.961

18

76.925

27,78

12,95

IT

Itàlia

54

7.736.950

159

36.142.918

33,96

21,41

LT

Lituània

12

118.767

36

291.941

33,33

40,68

LU

Luxemburg

16

69.564

68

196.089

23,53

35,48

LV

Letònia

13

82.332

34

206.717

38,24

39,83

MT

Malta

1

13.661

NL

Països Baixos

40

1.086.635

119

3.096.971

33,61

35,09

PL

Polònia

35

3.464.420

96

7.073.086

36,46

48,98

220


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

46

835.778

135

2.952.248

34,07

28,31

RO

Romania

15

62.382

60

460.663

25,00

13,54

SE

Suècia

22

455.212

59

1.362.126

37,29

33,42

SI

Eslovènia

15

102.398

45

343.780

33,33

29,79

SK

Eslovàquia

14

153.733

34

408.990

41,18

37,59

Resta UE

130

44.837.602

373

146.399.964

34,85

30,63

Unió Europea

390

81.955.236

1.030

314.424.939

37,86

26,07 -----

EU AL

Albània

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

2

2.748

4

4.140

50,00

66,38

35

1.278.063

126

3.970.945

27,78

32,19

CH

Suïssa

IS

Islàndia

4

6.586

18

67.811

22,22

9,71

LI

Liechtenstein

1

15

2

157

50,00

9,55

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO RU TR

-----

-----

864

66,67

52,31

2

452

3

Noruega

20

217.800

73

886.442

27,40

24,57

Federació Russa

17

788.176

39

1.491.857

43,59

52,83

Turquia

38

961.974

92

2.853.403

41,30

33,71

Fora Unió Europea

65

3.255.814

206

9.275.619

31,55

35,10

Europa (39 països)

390

85.211.050

1.031

323.700.558

37,83

26,32

Europa 39-Espanya

139

48.093.416

397

155.675.583

35,01

30,89

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

221


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 137. Nombre de pel.lícules documentals i dels seus espectadors corregits en la dècada 2002-2011 Catalunya Codi ISO

País

Nombre

Espectadors

Nombre

1.923.219

305

2

10.443

3

109.742

1

15

% Catalunya / Espanya

Espectadors

ES

Espanya

AT

Àustria

BE

Bèlgica

BG

Bulgària

CY

Xipre

CZ

Txèquia

1

37.891

DE

Alemanya

1

590.642

2

DK

Dinamarca

2

9.657

3

EE

Estònia

FI

Finlàndia

1

14.319

2

FR

França

6

2.959.849

GB

Regne Unit

1

GR

Grècia

2

HR

Croàcia

HU

Hongria

IE

Irlanda

1

952

IT

Itàlia

3

60.050

5

LT

Lituània

1

4.866

LU

Luxemburg

1

LV

Letònia

2

MT

Malta

NL

Països Baixos

6

66.219

9

PL

Polònia

1

567

4

222

139

Espanya

Nombre

Espectadors

3.415.793

45,57

56,30

4

71.580

50,00

14,59

6

238.871

50,00

45,94

3

42.011

33,33

0,04

-----

-----

1.381.271

50,00

42,76

18.510

66,67

52,17

-----

-----

26.956

50,00

53,12

16

5.775.094

37,50

51,25

5.135

4

20.141

25,00

25,50

15.358

3

33.129

66,67

46,36

-----

-----

263.460

60,00

22,79

2

9.055

50,00

53,74

5.826

2

16.808

50,00

34,66

4.705

3

20.519

66,67

22,93

3

55.820

-----

-----

112.064

66,67

59,09

316.241

25,00

0,18


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

RO

Romania

SE

Suècia

SI

Eslovènia

SK

Eslovàquia Resta UE

EU

Unió Europea

1 2

7 57.847

6

38.952

2

4.126

4

70.228

2

1.205

1

36.509

16,67

0,02

50,00

82,37

10

3.915.247

28

8.591.393

35,71

45,57

139

5.838.466

306

12.007.186

45,42

48,62

AL

Albània

-----

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

-----

-----

CH

Suïssa

2

114.964

6

471.229

33,33

24,40

IS

Islàndia

1

546

3

9.774

33,33

5,59

LI

Liechtenstein

-----

-----

ME

Montenegro

-----

-----

MK

Macedònia

-----

-----

NO

Noruega

1

2.234

3

4.197

33,33

53,23

RU

Federació Russa

1

193.069

1

193.069

100,00

100,00

TR

Turquia

1

21.416

3

85.909

33,33

24,93

Fora Unió Europea

3

332.229

9

764.178

33,33

43,48

Europa (39 països)

139

6.170.695

306

12.771.364

45,42

48,32

Europa 39-Espanya

10

4.247.476

31

9.355.571

32,26

45,40

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

223


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 138. Nombre de pel.lícules d’animació i dels seus espectadors corregits en la dècada 2002-2011 Catalunya Codi ISO

País

Espanya

Nombre

Espectadors

Nombre

ES

Espanya

20

1.443.638

57

AT

Àustria

4

11.573

BE

Bèlgica

1

4.429

BG

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

6.290.296

35,09

22,95

5

56.290

80,00

20,56

6

209.571

16,67

2,11

Bulgària

1

31.536

CY

Xipre

1

4.612

CZ

Txèquia

DE

Alemanya

50,00

4,13

DK

Dinamarca

EE

Estònia

100,00

49,90

FI

Finlàndia

FR

França

5

GB

Regne Unit

GR

Grècia

HR

2 1

19.166 249

2

94.080

4

463.933

1

36.496

1

499

1

24.396

257.706

10

3.379.295

50,00

7,63

2

24.105

5

1.088.982

40,00

2,21

1

1.979

3

53.859

33,33

3,67

Croàcia

2

16.480

2

42.993

100,00

38,33

HU

Hongria

1

1.261

1

6.304

100,00

20,00

IE

Irlanda

1

1.278

IT

Itàlia

5

112.588

10

758.030

50,00

14,85

LT

Lituània

2

187

2

381

100,00

49,08

LU

Luxemburg

3

7.349

LV

Letònia

-----

-----

MT

Malta

-----

-----

NL

Països Baixos

1

1.315

6

173.937

16,67

0,76

PL

Polònia

7

300.035

11

1.212.807

63,64

24,74

esdevingui l’àmbit menys corferit pels escapçaments. En relació a la composició interna, a les estructures percentuals (quadre 139) no s’adverteixen canvis significatius que indueixin a fer lectures de la taula numèrica que siguin diferents a aquelles que han estat efectuades en analitzar els quadres que contenen les quantitats íntegres. Tot resseguint l’itinerari recorregut a les seccions precedents, pertoca ara l’execució dels càlculs de correcció de les dimensions del públic per la procedència geogràfi224


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

5

89.245

9

491.074

55,56

18,17

RO

Romania

2

2.583

4

16.694

50,00

15,47

SE

Suècia

2

48.391

SI

Eslovènia

1

6.902

2

39.150

50,00

17,63

SK

Eslovàquia

1

2

3

42.875

33,33

0,00

10

3.915.247

28

8.591.393

35,71

45,57

139

5.838.466

306

12.007.186

45,42

48,62

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

-----

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

-----

-----

25,00

6,85

CH

Suïssa

IS LI ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU TR

1

2.755

4

40.230

Islàndia

3

17.975

Liechtenstein

1

75

1

49

1

13.544

-----

-----

100,00

8,16

19.060

100,00

50,00

197.536

66,67

13,48

288.469

45,45

13,49

58

14.863.577

34,48

15,69

22

8.573.281

50,00

10,37

1

4

Federació Russa

1

9.530

1

Turquia

2

26.629

3

Fora Unió Europea

5

38.918

11

Europa (39 països)

20

2.332.361

Europa 39-Espanya

11

888.723

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

ca dels productors (quadres 140 i 141), fent escorta a aquestes estadístiques amb el desglossament de les xifres per països (quadres 142 i 143). L’esporga de les aportacions corresponents als coproductors d’altres províncies d’Espanya retalla els pesos específics que Catalunya posseïa en relació al conjunt dels resultats dins del mercat espanyol des del 33,47% fins al 22,14% pel que afecta la producció interna i la reculada, exercida amb una intensitat menor en el marc de les coproduccions internacionals, viatja des del 32,08% fins al 23,91%. Encara més ben225


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 139. Estructura percentual dels espectadors corregits a cada país en la dècada 2002-2011 Pel.lícules catalanes Codi ISO

País

Pel.lícules espanyoles

Ficció

Docum

Animac

Total

Ficció

Docum

Animac

Total

4,75

3,57

100,00

94,54

1,92

3,54

100,00

ES

Espanya

91,68

AT

Àustria

98,40

0,76

0,84

100,00

95,43

2,56

2,01

100,00

BE

Bèlgica

89,10

10,48

0,42

100,00

89,71

5,48

4,81

100,00

BG

Bulgària

99,98

0,02

100,00

87,26

7,28

5,46

100,00

CY

Xipre

100,00

100,00

70,02

29,98

100,00

CZ

Txèquia

100,00

100,00

92,07

2,28

5,65

100,00

DE

Alemanya

94,65

5,18

100,00

91,56

6,32

2,12

100,00

DK

Dinamarca

97,03

2,97

100,00

95,84

1,40

2,76

100,00

EE

Estònia

99,60

100,00

99,65

0,35

100,00

FI

Finlàndia

95,13

4,87

100,00

94,67

2,80

2,53

100,00

FR

França

79,57

18,79

1,64

100,00

83,86

10,18

5,96

100,00

GB

Regne Unit

98,82

0,21

0,97

100,00

90,70

0,17

9,13

100,00

GR

Grècia

98,28

1,52

0,20

100,00

96,80

1,22

1,98

100,00

HR

Croàcia

85,51

14,49

100,00

84,66

15,34

100,00

HU

Hongria

99,68

0,32

100,00

96,14

3,47

0,39

100,00

IE

Irlanda

100,00

100,00

97,19

1,20

1,61

100,00

IT

Itàlia

97,82

0,76

1,42

100,00

97,25

0,71

2,04

100,00

LT

Lituània

95,92

3,93

0,15

100,00

96,87

3,00

0,13

100,00

LU

Luxemburg

92,27

7,73

100,00

89,03

7,63

3,34

100,00

LV

Letònia

94,59

5,41

100,00

90,97

9,03

MT

Malta

------

------

------

------

100,00

NL

Països Baixos

94,15

5,74

0,11

100,00

91,55

3,31

5,14

100,00

PL

Polònia

92,01

0,02

7,97

100,00

82,22

3,68

14,10

100,00

PT

Portugal

90,35

9,65

100,00

84,78

1,12

14,10

100,00

RO

Romania

96,02

3,98

100,00

95,67

0,86

3,47

100,00

SE

Suècia

88,73

100,00

91,99

4,74

3,27

100,00

SI

Eslovènia

93,69

100,00

89,50

0,31

10,19

100,00

SK

Eslovàquia

100,00

100,00

83,74

7,48

8,78

100,00

EU AL

226

0,17 0,40

11,27 6,31

100,00 100,00

Resta UE

90,40

7,89

1,71

100,00

89,67

5,26

5,07

100,00

Unió Europea

90,97

6,48

2,55

100,00

92,21

3,52

4,27

100,00

------

------

------

------

------

------

------

------

Albània


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

AM

Armènia

BA

Bòsnia Herceg.

------

------

------

------

------

100,00

100,00

CH

Suïssa

91,56

8,24

IS

Islàndia

92,34

7,66

100,00

88,59

10,51

0,90

100,00

100,00

70,96

10,23

18,81

LI

Liechtenstein

100,00

100,00

67,67

32,33

ME

Montenegro

------

100,00

------

------

------

MK

Macedònia

99,12

0,88

100,00

94,63

NO

Noruega

98,98

1,02

RU

Fed. Russa

79,55

19,49

0,96

100,00

98,04

100,00

87,55

TR

Turquia

95,24

2,12

2,64

100,00

90,96

Fora UE

89,77

9,16

1,07

100,00

Europa (39 països)

90,93

6,58

2,49

Europa 39-Espanya

90,35

7,98

1,67

100,00 0,20

100,00 ------

------

------

-----100,00

------

------

------

5,37

100,00

0,46

1,50

100,00

11,33

1,12

100,00

2,74

6,30

100,00

89,81

7,40

2,79

100,00

100,00

92,13

3,64

4,23

100,00

100,00

89,67

5,39

4,94

100,00

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 140. Espectadors corregits de pel.lícules catalanes de producció interna per any i àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

2.193.272

868.926

3.062.198

78.848

3.141.046

947.774

2003

1.751.530

213.548

1.965.078

23.650

1.988.728

237.198

2004

2.110.122

604.325

2.714.447

74.077

2.788.524

678.402

2005

1.249.114

129.556

1.378.670

17.639

1.396.309

147.195

2006

1.688.169

14.856

1.703.025

861

1.703.886

15.717

2007

5.640.587

2.235.072

7.875.659

89.311

7.964.970

2.324.383

2008

1.742.468

234.271

1.976.739

30.204

2.006.943

264.475

2009

2.093.796

564.182

2.657.978

125.680

2.783.658

689.862

2010

3.852.203

1.539.265

5.391.468

231.609

5.623.077

1.770.874

2011

2.828.453

1.511.231

4.339.684

147.126

4.486.810

1.658.357

Total

25.149.714

7.915.232

33.064.946

819.005

33.883.951

8.734.237

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

227


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 141. Espectadors corregits de pel.lícules catalanes en coproducció de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

1.421.686

2.408.355

3.830.041

2003

175.611

51.802

227.413

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

105.409

3.935.450

2.513.764

1.019

228.432

52.821

2004

544.109

513.653

1.057.762

12.210

1.069.972

525.863

2005

2.475.563

2.432.201

4.907.764

86.383

4.994.147

2.518.584

2006

3.055.122

10.008.191

13.063.313

584.696

13.648.009

10.592.887

2007

655.065

415.254

1.070.319

35.520

1.105.839

450.774

2008

2.272.754

6.134.988

8.407.742

418.130

8.825.872

6.553.118

2009

945.340

2.019.124

2.964.464

82.026

3.046.490

2.101.150

2010

1.346.069

7.158.737

8.504.806

518.230

9.023.036

7.676.967

2011

2.443.458

10.545.117

12.988.575

964.333

13.952.908

11.509.450

Total

15.334.777

41.687.422

57.022.199

2.807.956

59.830.155

44.495.378

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 142. Nombre de pel.lícules de producció interna i dels seus espectadors corregits (2002-2011) Catalunya Codi ISO

País

Nombre

Espanya

Espectadors

% Catalunya / Espanya

Nombre

Espectadors

Nombre

Espectadors

ES

Espanya

389

25.149.714

936

113.599.919

41,56

22,14

AT

Àustria

13

69.438

28

434.363

46,43

15,99

BE

Bèlgica

15

161.097

42

904.349

35,71

17,81

BG

Bulgària

4

11.129

15

168.260

26,67

6,61

CY

Xipre

1

265

6

7.813

16,67

3,39

CZ

Txèquia

6

119.718

19

598.743

31,58

19,99

DE

Alemanya

12

344.573

29

2.740.474

41,38

12,57

DK

Dinamarca

9

51.487

18

384.785

50,00

13,38

EE

Estònia

2

3.570

12

36.654

16,67

9,74

FI

Finlàndia

8

65.947

15

347.606

53,33

18,97

FR

França

35

2.195.926

75

10.696.161

46,67

20,53

GB

Regne Unit

20

792.141

35

3.026.012

57,14

26,18

GR

Grècia

10

175.413

28

748.035

35,71

23,45

HR

Croàcia

3

11.882

8

43.864

37,50

27,09

HU

Hongria

13

84.745

33

388.404

39,39

21,82

228


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

IE

Irlanda

IT

Itàlia

2

6.974

8

50.253

25,00

13,88

25

2.234.180

46

7.543.170

54,35

29,62

LT LU

Lituània

4

27.829

17

87.864

23,53

31,67

Luxemburg

6

6.441

20

41.612

30,00

15,48

LV

Letònia

4

8.881

15

44.651

26,67

19,89

MT

Malta

1

13.661

NL

Països Baixos

16

116.304

43

1.016.815

37,21

11,44

PL

Polònia

23

1.104.233

48

3.132.171

47,92

35,25

PT

Portugal

18

154.269

43

759.344

41,86

20,32

RO

Romania

SE

Suècia

SI SK

4

16.091

17

151.862

23,53

10,60

10

75.319

22

491.454

45,45

15,33

Eslovènia

6

28.770

17

110.387

35,29

26,06

Eslovàquia

6

48.610

16

139.500

37,50

34,85

71

7.915.232

154

34.108.267

46,10

23,21

389

33.064.946

937

147.708.186

41,52

22,39

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

-----

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Herceg.

CH

Suïssa

8

IS

Islàndia

1

LI

Liechtenstein

1

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Federació Russa

TR

Turquia Fora UE

1

2

760

56.738

25

1.062.100

32,00

5,34

2.388

8

17.190

12,50

13,89

15

2

157

50,00

9,55

-----

-----

4

2

461

50,00

0,87

6

25.459

22

254.468

27,27

10,00

10

303.219

20

872.488

50,00

34,75

15

431.182

37

726.579

40,54

59,34

33

819.005

74

2.934.203

44,59

27,91

Europa (39 països)

389

33.883.951

936

150.642.389

41,56

22,49

Europa 39-Espanya

77

8.734.237

171

37.042.470

45,03

23,58

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

229


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 143. Nombre de pel.lícules en coproducció i dels seus espectadors corregits (2002-2011) Catalunya Codi ISO

País

Nombre

Espanya

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

Nombre

Espectadors

449

64.131.145

35,63

23,91

ES

Espanya

160

15.334.777

AT

Àustria

22

1.310.913

73

2.359.312

30,14

55,56

BE

Bèlgica

26

886.012

108

3.452.367

24,07

25,66

BG

Bulgària

10

48.881

34

409.081

29,41

11,95

CY

Xipre

2

2.342

5

7.569

40,00

30,94

CZ

Txèquia

10

270.126

32

1.066.001

31,25

25,34

DE

Alemanya

23

11.056.816

71

19.115.799

32,39

57,84

DK

Dinamarca

13

273.667

43

939.337

30,23

29,13

EE

Estònia

12

59.224

24

107.514

50,00

55,08

FI

Finlàndia

8

228.314

30

616.825

26,67

37,01

FR

França

48

13.554.940

176

46.035.288

27,27

29,44

GB

Regne Unit

25

1.686.403

82

8.905.525

30,49

18,94

GR

Grècia

16

833.492

53

1.969.278

30,19

42,32

HR

Croàcia

9

101.836

16

236.415

56,25

43,08

HU

Hongria

17

311.281

54

1.222.135

31,48

25,47

IE

Irlanda

3

2.987

12

28.902

25,00

10,33

IT

Itàlia

37

5.675.408

128

29.621.238

28,91

19,16

LT

Lituània

11

95.991

23

213.513

47,83

44,96

LU

Luxemburg

11

68.949

53

178.634

20,75

38,60

LV

Letònia

11

78.156

22

182.585

50,00

42,81

MT

Malta

NL

Països Baixos

31

1.037.865

91

PL

Polònia

20

2.660.789

63

-----

-----

2.366.157

34,07

43,86

5.469.963

31,75

48,64

volent resulta la retrocessió viscuda en les xifres relatives a la resta d’Europa on les quotes es contreuen des del 28,05 fins al 23,58%, quan els títols no compten amb inversió estrangera, i es mouen des del 35,91% fins al 32,58% quan n’hi ha. El reajustament de les xifres en funció del grau de participació que hi tinguin productores de la resta d’Espanya es clou amb la segmentació del volum segons que 230


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

34

770.761

107

2.722.930

31,78

28,31

RO

Romania

13

48.874

49

329.621

26,53

14,83

SE

Suècia

14

437.740

43

989.291

32,56

44,25

SI

Eslovènia

10

80.530

32

273.748

31,25

29,42

SK

Eslovàquia

9

105.125

22

348.874

40,91

30,13

80

41.687.422

269

129.167.902

29,74

32,27

160

57.022.199

457

193.299.047

35,01

29,50 -----

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

IS

Islàndia

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Federació Russa

TR

Turquia

2

2.748

2

3.380

100,00

81,30

30

1.339.044

111

3.420.304

27,03

39,15

4

4.744

16

78.370

25,00

6,05

1

75 -----

-----

2

452

2

452

100,00

100,00

15

194.575

55

649.715

27,27

29,95

9

687.556

21

831.498

42,86

82,69

26

578.837

61

2.410.269

42,62

24,02

Fora Unió Europea

40

2.807.956

152

7.394.063

26,32

37,98

Europa (39 països)

160

59.830.155

459

200.693.110

34,86

29,81

Europa 39-Espanya

83

44.495.378

279

136.561.965

29,75

32,58

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

aquestes siguin absents (quadre 144) o presents (quadre 145) en el finançament dels llargmetratges exhibits, escissió que es duplica tot seguit mitjançant la partició de cada bloc segons que es tracti de producció interna o de coproduccions internacionals (quadres 146 a 149), estadístiques que, com en anteriors avinenteses, es flanquegen amb el detall de les dades per països (quadres 150 i 151). La realització a cadascun dels territoris del càlcul dels diversos pesos específics de les xifres corregides 231


CINEMA CATALÀ A EUROPA

de Catalunya sobre les homòlogues magnituds de tot el cinema espanyol (quadre 152) ens permet de taxar —puix que, òbviament, en els llargmetratges totalment catalans la incidència de la correcció és nul.la— en la seva adequada dimensió les quotes obtingudes en els diferents mercats europeus per les pel.lícules rodades en col.laboració amb empreses de producció fílmica d’altres indrets d’Espanya. Depuració total Les darreres línies d’aquesta recerca es dediquen a la depuració total de les xifres. Segons que ha estat indicat fa uns paràgrafs, en aquest comesa la tasca s’inicia per deslliurar el volum total d’espectadors de la part proporcional que pertoca, en el cas de les coproduccions internacionals, al percentatge de propietat que tinguin els socis estrangers, operació que ha estat efectuada per als catàlegs cinematogràfics de la dècada, tant d’Espanya (quadre 153) com de Catalunya (quadre 154). Havent procedit al repartiment dels espectadors amb les companyies foranes, la part espanyola ja pot ser distribuïda entre les comunitats autònomes, exercici que, dins l’estricte àmbit d’aquest treball, s’aplica exclusivament a Catalunya (quadre 155), de manera que aquestes dues successives correccions, mitjançant la comparança de les magnituds, permeten d’establir, després de cada ajust, el pes relatiu que aquest territori representa sobre Espanya (quadres 156 i 157). Aquesta incidència a través de la dècada es pot examinar també per països després d‘efectuar la detracció inherent als socis forans, tant si aquesta és l’única correcció (quadre 158) que es realitza [77] com si s’hi afegeix la deducció de la part que pertoca als coproductors d’altres comunitats autònomes (quadre 159). Val a consignar que en tots dos supòsits i en relació als grans

[77] Dissortadament aquesta depuració no es realitza a les estadístiques sobre cinema que generen els països. Puix que, amb independència del percentatge de participació que hi tingui, cada país computa com a seva la totalitat dels espectadors que ha convocat un film embolcallat amb la seva nacionalitat, quan es contemplen xifres agregades d’abast supranacional les dades de cadascun d’aquests llargmetratges s’hi repeteixen tantes vegades com productors pertanyents a l’àmbit geogràfic analitzat han intervingut en la producció de cada pel.lícula. 232


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

territoris, la detracció del segment d’espectadors vinclats a les participacions dels productors estrangers no provoca cap alteració rellevant en les quotes de Catalunya sobre Espanya en comparar-les amb els pesos específics que es desprenien dels càlculs efectuats sense la deducció de la part internacional. Quadre 144. Espectadors corregits de pel.lícules només catalanes de cada any per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

2.083.558

892.313

2.975.871

78.848

3.054.719

2003

1.544.211

240.297

1.784.508

24.669

1.809.177

971.161 264.966

2004

1.601.648

1.106.533

2.708.181

85.256

2.793.437

1.191.789

2005

2.729.590

2.423.853

5.153.443

86.383

5.239.826

2.510.236

2006

3.354.520

9.865.866

13.220.386

581.225

13.801.611

10.447.091

2007

2.714.974

1.627.177

4.342.151

55.549

4.397.700

1.682.726

2008

2.485.344

6.228.274

8.713.618

429.148

9.142.766

6.657.422

2009

2.822.224

2.514.307

5.336.531

199.084

5.535.615

2.713.391

2010

2.756.350

8.170.776

10.927.126

694.616

11.621.742

8.865.392

2011

3.493.559

11.295.375

14.788.934

1.011.012

15.799.946

12.306.387

Total

25.585.978

44.364.771

69.950.749

3.245.790

73.196.539

47.610.561

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 145. Espectadors corregits de pel.lícules catalanes amb resta d’Espanya per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

1.531.400

2.384.968

3.916.368

2003

382.930

25.053

407.983

2004

1.052.583

11.445

1.064.028

2005

995.087

137.904

2006

1.388.771

157.181

2007

3.580.678

2008 2009 2010

Fora de la Unió Europea 105.409

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

4.021.777

2.490.377

407.983

25.053

1.031

1.065.059

12.476

1.132.991

17.639

1.150.630

155.543

1.545.952

4.332

1.550.284

161.513

1.023.149

4.603.827

69.282

4.673.109

1.092.431

1.529.878

140.985

1.670.863

19.186

1.690.049

160.171

216.912

68.999

285.911

8.622

294.533

77.621

2.441.922

527.226

2.969.148

55.223

3.024.371

582.449

2011

1.778.352

760.973

2.539.325

100.447

2.639.772

861.420

Total

14.898.513

5.237.883

20.136.396

381.171

20.517.567

5.619.054

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

233


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 146. Espectadors corregits de films només catalans i sense coproducció estrangera per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Any

Espanya

2002

1.856.026

868.926

2.724.952

78.848

2.803.800

947.774

2003

1.440.441

212.013

1.652.454

23.650

1.676.104

235.663

2004

1.192.326

598.217

1.790.543

73.046

1.863.589

671.263

2005

349.720

4.579

354.299

354.299

4.579

2006

1.036.520

6.905

1.043.425

1.043.425

6.905

2007

2.298.669

1.435.818

3.734.487

51.477

3.785.964

1.487.295

2008

651.828

187.921

839.749

29.449

869.198

217.370

2009

1.911.503

562.124

2.473.627

125.464

2.599.091

687.588

2010

1.709.188

1.199.181

2.908.369

195.665

3.104.034

1.394.846

2011

1.241.062

778.290

2.019.352

48.431

2.067.783

826.721

Total

13.687.283

5.853.974

19.541.257

626.030

20.167.287

6.480.004

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 147. Espectadors corregits de films només catalans i amb coproducció estrangera per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

2002

227.532

23.387

250.919

2003

103.770

28.284

132.054

1.019

133.073

29.303

2004

409.322

508.316

917.638

12.210

929.848

520.526

2005

2.379.870

2.419.274

4.799.144

86.383

4.885.527

2.505.657

2006

2.318.000

9.858.961

12.176.961

581.225

12.758.186

10.440.186

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

250.919

23.387

2007

416.305

191.359

607.664

4.072

611.736

195.431

2008

1.833.516

6.040.353

7.873.869

399.699

8.273.568

6.440.052

2009

910.721

1.952.183

2.862.904

73.620

2.936.524

2.025.803

2010

1.047.162

6.971.595

8.018.757

498.951

8.517.708

7.470.546

2011

2.252.497

10.517.085

12.769.582

962.581

13.732.163

11.479.666

Total

11.898.695

38.510.797

50.409.492

2.619.760

53.029.252

41.130.557

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

234


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

Quadre 148. Espectadors corregits de films catalans amb la resta d’Espanya i amb coproducció estrangera per àrea geogràfica Resta Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

Espanya

2002

337.246

2003

311.089

2004

917.796

6.108

923.904

1.031

924.935

7.139

2005

899.394

124.977

1.024.371

17.639

1.042.010

142.616

1.535

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Any

337.246

337.246

312.624

312.624

1.535

2006

651.649

7.951

659.600

861

660.461

8.812

2007

3.341.918

799.254

4.141.172

37.834

4.179.006

837.088

2008

1.090.640

46.350

1.136.990

755

1.137.745

47.105

2009

182.293

2.058

184.351

216

184.567

2.274

2010

2.143.015

340.084

2.483.099

35.944

2.519.043

376.028

2011

1.587.391

732.941

2.320.332

98.695

2.419.027

831.636

Total

11.462.431

2.061.258

13.523.689

192.975

13.716.664

2.254.233

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 149. Espectadors corregits de films catalans amb la resta d’Espanya i amb coproducció estrangera per àrea geogràfica Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

1.194.154

2.384.968

3.579.122

2003

71.841

23.518

95.359

2004

134.787

5.337

140.124

140.124

5.337

2005

95.693

12.927

108.620

108.620

12.927

2006

737.122

149.230

886.352

3.471

889.823

152.701

2007

238.760

223.895

462.655

31.448

494.103

255.343

2008

439.238

94.635

533.873

18.431

552.304

113.066

2009

34.619

66.941

101.560

8.406

109.966

75.347

2010

298.907

187.142

486.049

19.279

505.328

206.421

2011

190.961

28.032

218.993

1.752

220.745

29.784

3.436.082

3.176.625

6.612.707

188.196

6.800.903

3.364.821

Total

Fora de la Unió Europea 105.409

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

3.684.531

2.490.377

95.359

23.518

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

235


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 150. Nombre de films només catalans i dels seus espectadors corregits (2002-2011) Sense coprod. internac. Codi ISO

País

Amb coprod. internac. Espectadors

Films només catalans

Nombre

Espectadors

Nombre

Nombre

Espectadors

257

13.687.283

105

11.898.695

362

25.585.978

ES

Espanya

AT

Àustria

8

50.227

13

1.272.279

21

1.322.506

BE

Bèlgica

13

158.789

18

788.828

31

947.617

BG

Bulgària

2

10.250

6

46.303

8

56.553

CY

Xipre

2

2.342

2

2.342

CZ

Txèquia

2

36.374

8

253.882

10

290.256

DE

Alemanya

7

248.388

14

10.752.328

21

11.000.716

DK

Dinamarca

4

29.216

9

266.878

13

296.094

EE

Estònia

2

3.570

8

56.981

10

60.551

FI

Finlàndia

4

19.788

6

225.233

10

245.021

FR

França

22

1.929.015

37

11.752.121

59

13.681.136

GB

Regne Unit

12

557.925

16

1.615.613

28

2.173.538

GR

Grècia

4

99.810

10

810.065

14

909.875

HR

Croàcia

1

10.230

5

84.036

6

94.266

HU

Hongria

7

46.883

12

285.662

19

332.545

IE

Irlanda

IT

Itàlia

15

1.686.878

26

5.270.407

41

6.957.285

LT

Lituània

2

22.804

5

94.661

7

117.465

LU

Luxemburg

6

6.441

6

60.745

12

67.186

LV

Letònia

2

5.970

8

77.097

10

83.067

MT

Malta

NL

Països Baixos

12

107.444

22

987.947

34

1.095.391

PL

Polònia

13

586.223

12

2.455.479

25

3.041.702

236


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

11

138.507

18

707.736

29

846.243

RO

Romania

2

13.636

10

45.797

12

59.433

SE

Suècia

5

47.986

10

426.567

15

474.553

SI

Eslovènia

4

25.235

8

79.164

12

104.399

SK

Eslovàquia

2

12.385

7

92.646

9

105.031

41

5.853.974

56

38.510.797

97

44.364.771

257

19.541.257

105

50.409.492

362

69.950.749

1

2.669

1

2.669

20

1.221.510

23

1.254.439

2

4.154

2

4.154

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

AM

Armènia

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

IS

Islàndia

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Federació Russa

TR

Turquia

3

32.929

3

15.901

2

452

2

452

11

189.763

14

205.664

5

215.407

8

683.946

13

899.353

12

361.793

12

517.266

24

879.059

Fora Unió Europea

14

626.030

27

2.619.760

41

3.245.790

Europa (39 països)

257

20.167.287

105

53.029.252

362

73.196.539

Europa 39-Espanya

43

6.480.004

59

41.130.557

102

47.610.561

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

237


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 151. Nombre de films catalans amb la resta d’Espanya i dels seus espectadors corregits (2002-2011) Sense coprod. internac. Codi ISO

País

Amb coprod. internac. Espectadors

Films catalans + r. Esp

Nombre

Espectadors

Nombre

Nombre

Espectadors

132

11.462.431

55

3.436.082

187

14.898.513

ES

Espanya

AT

Àustria

5

19.211

9

38.634

14

57.845

BE

Bèlgica

2

2.308

8

97.184

10

99.492

BG

Bulgària

2

879

4

2.578

6

3.457

CY

Xipre

1

265

1

265

CZ

Txèquia

4

83.344

2

16.244

6

99.588

DE

Alemanya

5

96.185

9

304.488

14

400.673

DK

Dinamarca

5

22.271

4

6.789

9

29.060

EE

Estònia

4

2.243

4

2.243

FI

Finlàndia

FR

França

GB GR

4

46.159

2

3.081

6

49.240

13

266.911

11

1.802.819

24

2.069.730

Regne Unit

8

234.216

9

70.790

17

305.006

Grècia

6

75.603

6

23.427

12

99.030

HR

Croàcia

2

1.652

4

17.800

6

19.452

HU

Hongria

6

37.862

5

25.619

11

63.481

IE

Irlanda

2

6.974

3

2.987

5

9.961

IT

Itàlia

10

547.302

11

405.001

21

952.303

LT

Lituània

2

5.025

6

1.330

8

6.355

LU

Luxemburg

5

8.204

5

8.204

LV

Letònia

2

2.911

3

1.059

5

3.970

MT

Malta

NL

Països Baixos

4

8.860

9

49.918

13

58.778

PL

Polònia

10

518.010

8

205.310

18

723.320

238


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

7

15.762

16

63.025

23

78.787

RO

Romania

2

2.455

3

3.077

5

5.532

SE

Suècia

5

27.333

4

11.173

9

38.506

SI

Eslovènia

2

3.535

2

1.366

4

4.901

SK

Eslovàquia

4

36.225

2

12.479

6

48.704

30

2.061.258

56

3.176.625

54

5.237.883

132

13.523.689

105

6.612.707

187

20.136.396

1

79

1

79

Resta UE EU

Unió Europea

AL

Albània

AM

Armènia

BA

Bòsnia Hercegovina

CH

Suïssa

5

23.808

10

117.535

15

141.343

IS

Islàndia

1

2.389

2

589

3

2.978

LI

Liechtenstein

1

15

1

15

ME

Montenegro

MK

Macedònia

1

4

NO

Noruega

3

9.558

RU

Federació Russa

5

87.812

1

3.610

6

91.422

TR

Turquia

3

69.389

14

61.571

17

130.960

Fora Unió Europea

19

192.975

27

188.196

32

381.171

Europa (39 països)

132

13.716.664

105

6.800.903

187

20.517.567

Europa 39-Espanya

34

2.254.233

59

3.364.821

58

5.619.054

4

4.812

1

4

7

14.370

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

239


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 152. Quotes dels espectadors segons el tipus de producció a cada país (2002-2011) Producció interna Codi ISO

País

Coproducció internacional

Quotes íntegres

Tot cat

Part cat

Total

Tot cat

Part cat

Total

Pr inter

Coprod

ES

Espanya

12,05

10,09

22,14

18,55

5,36

23,91

33,47

32,08

AT

Àustria

11,56

4,43

15,99

53,93

1,63

55,56

22,56

57,67

BE

Bèlgica

17,56

0,25

17,81

22,85

2,81

25,66

18,54

28,71

BG

Bulgària

6,09

0,52

6,61

11,32

0,63

11,95

8,21

14,05

CY

Xipre

3,39

3,39

30,94

0,00

30,94

6,77

30,94

CZ

Txèquia

6,08

13,91

19,99

23,82

1,52

25,34

23,91

28,54

DE

Alemanya

9,06

3,51

12,57

56,25

1,59

57,84

17,71

59,89

DK

Dinamarca

7,59

5,79

13,38

28,41

0,72

29,13

18,81

31,11

EE

Estònia

9,74

0,00

9,74

53,00

2,08

55,08

9,74

59,96

FI

Finlàndia

5,69

13,28

18,97

36,51

0,50

37,01

28,80

39,27

FR

França

18,03

2,50

20,53

25,53

3,91

29,44

23,77

34,02

GB

Regne Unit

18,44

7,74

26,18

18,14

0,80

18,94

33,98

20,64

GR

Grècia

13,34

10,11

23,45

41,14

1,18

42,32

33,03

45,44

HR

Croàcia

23,32

3,77

27,09

35,55

7,53

43,08

31,07

56,61

HU

Hongria

12,07

9,75

21,82

23,37

2,10

25,47

25,62

28,46

IE

Irlanda

13,88

13,88

10,33

10,33

25,82

22,68

IT

Itàlia

22,36

7,26

29,62

17,79

1,37

19,16

33,53

20,87

LT

Lituània

25,95

5,72

31,67

44,34

0,62

44,96

36,43

48,80

LU

Luxemburg

15,48

0,00

15,48

34,01

4,59

38,60

15,48

43,32

LV

Letònia

13,37

6,52

19,89

42,23

0,58

42,81

26,74

46,33

MT

Malta

------

------

-----

NL

Països Baixos

10,57

0,87

11,44

41,75

2,11

43,86

12,65

48,72

PL

Polònia

18,72

16,53

35,25

44,89

3,75

48,64

41,75

54,33

PT

Portugal

18,24

2,08

20,32

25,99

2,32

28,31

22,27

33,07

RO

Romania

8,98

1,62

10,60

13,89

0,94

14,83

12,26

16,54

SE

Suècia

9,76

5,57

15,33

43,12

1,13

44,25

21,31

47,98

SI

Eslovènia

22,86

3,20

26,06

28,92

0,50

29,42

29,52

32,39

SK

Eslovàquia

8,88

25,97

34,85

26,56

3,57

30,13

42,39

34,99

Resta UE

17,16

6,05

23,21

29,81

2,46

32,27

27,64

35,50

Unió Europea

13,23

9,16

22,39

26,08

3,42

29,50

32,12

34,37

------

------

-----

------

------

-----

-----

-----

EU AL

240

Albània

-----


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

AM

Armènia

BA

Bòsnia Hercegovina

------

CH

Suïssa

IS

Islàndia

3,10

LI

Liechtenstein

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO

Noruega

RU

Federació Russa

TR

Turquia

------

------

-----

------

------

-----

78,96

2,34

81,30

-----

----100,00

2,24

5,34

35,71

3,44

39,15

9,53

43,79

13,89

13,89

5,30

0,75

6,05

27,79

6,86

9,55

9,55

23,57

------

-----

------

0,87

0,87

100,00

6,25

3,75

10,00

29,21

24,69

10,06

34,75

82,25

49,79

9,55

59,34

Fora UE

21,34

6,57

Europa (39 països)

13,39

Europa 39-Espanya

17,49

------

-----

-----

-----

100,00

10,63

100,00

0,74

29,95

14,78

31,57

0,44

82,69

39,54

86,16

21,46

2,56

24,02

65,03

31,46

27,91

35,43

2,55

37,98

32,76

43,10

9,10

22,49

26,42

3,39

29,81

32,13

34,69

6,09

23,58

30,12

2,46

32,58

28,05

35,91

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 153. Espectadors de films espanyols (amb correcció de la coproducció internacional) Resta Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

631.715

27.915.672

10.470.671

201.214

21.565.478

3.215.181

21.729.981

440.577

22.170.558

7.021.489

21.668.051

338.999

22.007.050

4.359.268

11.922.426

27.905.144

769.595

28.674.739

12.692.021

15.570.068

4.064.354

19.634.422

232.037

19.866.459

4.296.391

9.007.223

5.580.253

14.587.476

336.683

14.924.159

5.916.936

2009

16.451.545

9.648.037

26.099.582

641.550

26.741.132

10.289.587

2010

11.582.686

4.669.470

16.252.156

573.342

16.825.498

5.242.812

2011

13.600.464

8.711.879

22.312.343

1.147.523

23.459.866

9.859.402

Total

150.786.853

68.050.523

218.837.376

5.313.235

224.150.611

73.363.758

Any

Espanya

Unió Europea

2002

17.445.001

9.838.956

27.283.957

2003

18.350.297

3.013.967

21.364.264

2004

15.149.069

6.580.912

2005

17.647.782

4.020.269

2006

15.982.718

2007 2008

Fora de la Unió Europea

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

241


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 154. Espectadors de films catalans (amb correcció de la coproducció internacional) Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

4.526.820

2.086.063

6.612.883

2003

2.308.914

227.141

2.536.055

2004

4.126.556

720.462

2005

4.635.663

979.449

2006

4.600.668

2007

9.880.144

2008

4.087.382

2009

2.600.129

2010

7.043.697

2011

5.736.374

Total

49.546.347

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

141.314

6.754.197

2.227.377

23.782

2.559.837

250.923

4.847.018

77.457

4.924.475

797.919

5.615.112

92.092

5.707.204

1.071.541

2.160.581

6.761.249

123.479

6.884.728

2.284.060

3.551.128

13.431.272

208.031

13.639.303

3.759.159

3.356.717

7.444.099

251.650

7.695.749

3.608.367

907.493

3.507.622

149.190

3.656.812

1.056.683

4.207.505

11.251.202

449.025

11.700.227

4.656.530

5.564.552

11.300.926

567.611

11.868.537

6.132.163

23.761.091

73.307.438

2.083.631

75.391.069

25.844.722

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 155. Espectadors de films catalans (amb correcció de la coproducció internacional i autonòmica) Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

2002

3.209.395

1.475.345

4.684.740

2003

1.812.033

222.690

2.034.723

2004

2.415.905

705.327

2005

2.967.751

2006

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

109.547

4.794.287

1.584.892

23.782

2.058.505

246.472

3.121.232

75.393

3.196.625

780.720

646.943

3.614.694

52.636

3.667.330

699.579

3.048.525

2.092.947

5.141.472

119.432

5.260.904

2.212.379

2007

5.973.354

2.437.461

8.410.815

111.560

8.522.375

2.549.021

2008

2.885.163

3.251.957

6.137.120

240.728

6.377.848

3.492.685

2009

2.381.650

835.421

3.217.071

140.523

3.357.594

975.944

2010

4.522.095

3.534.799

8.056.894

358.873

8.415.767

3.893.672

2011

3.964.666

5.454.810

9.419.476

521.361

9.940.837

5.976.171

Total

33.180.537

20.657.700

53.838.237

1.753.835

55.592.072

22.411.535

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

242


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

Quadre 156. Espectadors corregits amb coproducció internacional: % Catalunya / Espanya Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

25,95

21,20

24,24

22,37

24,20

21,27

2003

12,58

7,54

11,87

11,82

11,87

7,80

2004

27,24

10,95

22,31

17,58

22,21

11,36

2005

26,27

24,36

25,91

27,17

25,93

24,58

2006

28,79

18,12

24,23

16,04

24,01

18,00

2007

63,46

87,37

68,41

89,65

68,65

87,50

2008

45,38

60,15

51,03

74,74

51,57

60,98

2009

15,80

9,41

13,44

23,25

13,67

10,27

2010

60,81

90,11

69,23

78,32

69,54

88,82

2011

42,18

63,87

50,65

49,46

50,59

62,20

Total

32,86

34,92

33,50

39,22

33,63

35,23

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

Quadre 157. Espectadors corregits amb coproducció internacional i autonòmica: % Catalunya / Espanya Any

Espanya

Resta Unió Europea

Unió Europea

Fora de la Unió Europea

Europa (39 països)

Europa menys Espanya

2002

18,40

14,99

17,17

17,34

17,17

15,14

2003

9,87

7,39

9,52

11,82

9,55

7,67

2004

15,95

10,72

14,36

17,11

14,42

11,12

2005

16,82

16,09

16,68

15,53

16,66

16,05

2006

19,07

17,55

18,42

15,52

18,35

17,43

2007

38,36

59,97

42,84

48,08

42,90

59,33

2008

32,03

58,28

42,07

71,50

42,74

59,03

2009

14,48

8,66

12,33

21,90

12,56

9,48

2010

39,04

75,70

49,57

62,59

50,02

74,27

2011

29,15

62,61

42,22

45,43

42,37

60,61

Total

22,00

30,36

24,60

33,01

24,80

30,55

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

243


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 158. Nombre de films i de públic (corregit amb coproduccions internacionals) Catalunya Codi ISO ES

Espanya

País

Nombre

Espectadors

Espanya

549

49.546.347

Nombre

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

1.385

150.786.853

39,64

32,86

AT

Àustria

35

447.717

101

1.025.948

34,65

43,64

BE

Bèlgica

41

444.632

150

1.708.365

27,33

26,03

BG

Bulgària

14

40.293

49

315.156

28,57

12,79

CY

Xipre

3

796

11

11.759

27,27

6,77

CZ

Txèquia

16

260.727

51

896.383

31,37

29,09

DE

Alemanya

35

3.166.969

100

7.256.103

35,00

43,65

DK

Dinamarca

22

207.509

61

695.822

36,07

29,82

EE

Estònia

14

29.134

36

73.415

38,89

39,68

FI

Finlàndia

16

205.094

45

586.934

35,56

34,94

FR

França

83

7.074.295

251

21.334.151

33,07

33,16

GB

Regne Unit

45

1.773.184

117

5.761.161

38,46

30,78

GR

Grècia

26

622.641

81

1.447.407

32,10

43,02

HR

Croàcia

12

79.086

24

134.472

50,00

58,81

HU

Hongria

30

222.498

87

722.598

34,48

30,79

IE

Irlanda

5

15.667

20

62.162

25,00

25,20

IT

Itàlia

62

4.961.091

174

15.587.104

35,63

31,83

LT

Lituània

15

72.590

40

157.463

37,50

46,10

LU

Luxemburg

17

27.258

73

86.259

23,29

31,60

LV

Letònia

15

46.009

37

97.605

40,54

47,14

MT

Malta

1

13.661

NL

Països Baixos

47

548.266

134

1.827.549

35,07

30,00

PL

Polònia

43

2.439.940

111

5.005.097

38,74

48,75

244


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

52

578.128

150

1.724.427

34,67

33,53

RO

Romania

17

37.798

66

236.406

25,76

15,99

SE

Suècia

24

298.287

65

840.582

36,92

35,49

SI

Eslovènia

16

65.278

49

208.647

32,65

31,29

SK

Eslovàquia

15

96.204

38

233.887

39,47

41,13

Resta UE

151

23.761.091

423

68.050.523

35,70

34,92

Unió Europea

549

73.307.438

1.394

218.837.376

39,38

33,50 -----

EU AL

Albània

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

2

1.654

4

2.414

50,00

68,52

38

548.636

136

2.040.060

27,94

26,89

CH

Suïssa

IS

Islàndia

5

6.066

24

37.137

20,83

16,33

LI

Liechtenstein

1

37

3

165

33,33

22,42

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO RU TR

-----

-----

657

75,00

37,29

3

245

4

Noruega

21

129.847

77

468.889

27,27

27,69

Federació Russa

19

580.534

41

1.166.881

46,34

49,75

Turquia

41

816.612

98

1.597.032

41,84

51,13

Fora Unió Europea

73

2.083.631

226

5.313.235

32,30

39,22

Europa (39 països)

549

75.391.069

1.395

224.150.611

39,35

33,63

Europa 39-Espanya

160

25.844.722

450

73.363.758

35,56

35,23

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

245


CINEMA CATALÀ A EUROPA

Quadre 159. Nombre de films i de públic (corregit amb coproduccions internacionals i autonòmiques) Catalunya Codi ISO ES

Espanya

País

Nombre

Espectadors

Espanya

549

33.180.537

Nombre

% Catalunya / Espanya

Espectadors

Nombre

Espectadors

1.385

150.786.853

39,64

22,00

AT

Àustria

35

396.708

101

1.025.948

34,65

38,67

BE

Bèlgica

41

407.372

150

1.708.365

27,33

23,85

BG

Bulgària

14

32.437

49

315.156

28,57

10,29

CY

Xipre

3

531

11

11.759

27,27

4,52

CZ

Txèquia

16

225.343

51

896.383

31,37

25,14

DE

Alemanya

35

2.868.859

100

7.256.103

35,00

39,54

DK

Dinamarca

22

175.961

61

695.822

36,07

25,29

EE

Estònia

14

27.024

36

73.415

38,89

36,81

FI

Finlàndia

16

164.091

45

586.934

35,56

27,96

FR

França

83

6.055.176

251

21.334.151

33,07

28,38

GB

Regne Unit

45

1.458.900

117

5.761.161

38,46

25,32

GR

Grècia

26

519.696

81

1.447.407

32,10

35,91

HR

Croàcia

12

60.405

24

134.472

50,00

44,92

HU

Hongria

30

194.930

87

722.598

34,48

26,98

IE

Irlanda

5

8.119

20

62.162

25,00

13,06

IT

Itàlia

62

4.455.561

174

15.587.104

35,63

28,58

LT

Lituània

15

64.571

40

157.463

37,50

41,01

LU

Luxemburg

17

25.165

73

86.259

23,29

29,17

LV

Letònia

15

39.981

37

97.605

40,54

40,96

MT

Malta

1

13.661

NL

Països Baixos

47

486.288

134

1.827.549

35,07

26,61

PL

Polònia

43

2.082.869

111

5.005.097

38,74

41,61

246


CORRECCIÓ DE LES XIFRES

PT

Portugal

52

486.114

150

1.724.427

34,67

28,19

RO

Romania

17

32.524

66

236.406

25,76

13,76

SE

Suècia

24

250.405

65

840.582

36,92

29,79

SI

Eslovènia

16

57.660

49

208.647

32,65

27,64

SK

Eslovàquia

15

81.010

38

233.887

39,47

34,64

Resta UE

151

20.657.700

423

68.050.523

35,70

30,36

Unió Europea

549

53.838.237

1.394

218.837.376

39,38

24,60 -----

EU AL

Albània

-----

AM

Armènia

-----

-----

BA

Bòsnia Hercegovina

2

1.370

4

2.414

50,00

56,75

38

441.749

136

2.040.060

27,94

21,65

CH

Suïssa

IS

Islàndia

5

3.403

24

37.137

20,83

9,16

LI

Liechtenstein

1

15

3

165

33,33

9,09

ME

Montenegro

MK

Macedònia

NO RU TR

-----

-----

657

75,00

30,44

3

200

4

Noruega

21

111.291

77

468.889

27,27

23,74

Federació Russa

19

525.769

41

1.166.881

46,34

45,06

Turquia

41

670.038

98

1.597.032

41,84

41,96

Fora Unió Europea

73

1.753.835

226

5.313.235

32,30

33,01

Europa (39 països)

549

55.592.072

1.395

224.150.611

39,35

24,80

Europa 39-Espanya

160

22.411.535

450

73.363.758

35,56

30,55

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAA i de la base de dades Lumière, de l’OEA.

247


CINEMA CATALÀ A EUROPA

BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB CONSULTADES BIBLIOGRAFIA En el cas que l’obra, a més de suport paper, disposi de versió electrònica, el seu URL (Uniform Resource Locator), sempre que hagi estat possible identificar-lo, es consigna a continuació de la referència. • ÁLVAREZ MONZONCILLO, José María i IWENS, Jean Luc El futuro del audiovisual en España. Las transformaciones en el nuevo marco europeo Col.lecció “Sectores”, nº 6, Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (FUNDESCO), Madrid, 1992, 258 pàgines. • BARÓ TOMÀS, Ezequiel Francesc; CAMINAL, Ramon; GARCIA BROSSA, Gemma; MARTÍNEZ GARCIA, Esther; MURILLO, Carles; OLIVER ALONSO, Josep; PARELLADA SABATA, Martí; i RECAÑO VALVERDE, Joaquín La balança de pagaments de Catalunya. Una aproximació als fluxos econòmics amb la resta de l’Espanya i l’estranger (1993-1994) Direcció General de Programació Econòmica. Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1997, 386 pàgines. • BUQUET CORLETO, Gustavo El poder de Hollywood. Un análisis económico del mercado audiovisual en Europa y Estados Unidos Col.lecció “Datautor”, Fundación Autor, Madrid, 2005, 322 pàgines. • CASTELLS OLIVERES, Antoni i PARELLADA SABATA, Martí Els fluxos econòmics de Catalunya amb la resta d’Espanya i la resta del món. La balança de pagaments de Catalunya 1975 Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, Institut d’Estudis Catalans (IEC), Barcelona, 1983, 133 pàgines. 248


BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB

• CUBELES BONET, Xavier Fluxos econòmics internacionals de Catalunya en activitats culturals A “La cultura, un motor econòmic”, Revista “Cultura”, nº 2, cinquena època, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, juliol de 2008, pàgines 80 a 116. • CUEVAS PUENTE, Antonio Economía cinematográfica. La producción y el comercio de películas Edició de l’autor, 1976, Madrid, 359 pàgines. Hi hagué una segona edició actualitzada i ampliada: Compañía Audiovisual Imaginógrafo, SA, i EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), Oviedo, 1999, 471 pàgines. • ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES (EGEDA) La internacionalización de un proyecto. El éxito de una obra audiovisual A Panorama audiovisual 2010, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, Madrid, 2010, pàgines 699 a 777. • ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES (EGEDA) Panorama audiovisual http://www.egeda.es/documentos/PAN2011_1.pdf http://www.egeda.es/documentos/PANORAMA_AUDIOVISUAL_2012.pdf Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Madrid. La publicació de l’anuari començà l’any 2001 i es perllongà fins al 2011 en suport paper. D’aleshores ençà (de moment fins al 2012) només es pot obtenir en versió electrònica. • FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES (FAPAE) El cine español en el mercado internacional 2012 http://catalanfilms.cat/resources/doc/130621-dossier-cine-espa-ol-enel-mercado-internacional-2012-2112476474312161348.pdf Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, treball presentat a “Madrid de cine. Spanish film screenings”, Madrid, 2013, 15 pàgines.

249


CINEMA CATALÀ A EUROPA

• GARCÍA GRACIA, María Isabel; ENCINAR DEL POZO, María Isabel; i MUÑOZ PÉREZ, Félix-Fernando La industria de la cultura y el ocio en España. Su aportación al PIB Col.lecció “Datautor”, Fundación Autor, Madrid, 1997, 77 pàgines. • GARCÍA GRACIA, María Isabel; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Yolanda; i ZOFÍO PRIETO, José Luis La industria de la cultura y el ocio en España. Su aportación al PIB (1993-1997) Col.lecció “Datautor”, Fundación Autor, Madrid, 2000, 139 pàgines. • INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES (ICAA) Boletín informativo. Películas. Recaudaciones. Espectadores Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. El butlletí es publicà en suport paper fins a l’any 2010. Posteriorment ha esta editat en versió electrònica. A hores d’ara el darrer exemplar correspon a l’exercici 2013 i pot ser localitzat, plegadament amb els volums precedents (de 2002 a 2012) a http://www. mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/bic/portada.html. • INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES (ICAA) Cine español Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. El catàleg es publicà en suport paper fins a l’any 2008. Posteriorment fou editat en versió electrònica. A hores d’ara el darrer exemplar correspon a l’exercici 2012 i pot ser localitzat a http://catalogocine.mcu.es/index.html, mentre que els volums precedents (de 2001 a 2011) es troben a http://www.mcu.es/cine/MC/ACE/index.html. • INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES (ICAA) El sector cinematográfico y audiovisual en España a principios del siglo XXI: Datos y hechos Ministerio de Cultura, Madrid, 2013, 103 pàgines. Es tracta d’un estudi intern que, ara com ara, no ha gaudit de difusió pública.

250


BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB

• INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) Balance of payments manual (Fifth editon) http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf Balance of payments and international investment position manual (Sixth editon) http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf International Monetary Fund, 1993 (cinquena edició) i 2009 (sisena edició), 188 i 351 pàgines, respectivament. • INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) The system of macroeconomic accounts statistics. An overview http://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam56/pam56.pdf International Monetary Fund, Pamphlet series, nº 56, Statistics Department, Washington, 2013, 105 pàgines. • JOSÉ i SOLSONA, Carles El sector cinematogràfic a Catalunya: una aproximació quantitativa Volum I: Exhibició, Volum II: Producció i distribució. Promogut per l’Institut del Cinema Català i realitzat en el Servei d’Estudis de Banca Mas Sardà. Ediciones Alba, S.A., Barcelona, 1983 i 1984, 182 i 172 pàgines. • JOSÉ i SOLSONA, Carles Producció cinematogràfica de Catalunya. Trets i dimensions Documenta Universitaria i Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA), Estudis, nº 5, Girona, 2010, 176 pàgines. Text (sense els pròlegs) i quadres estadístics del llibre són a l’abast a http://www.upf.edu/depeca/ opa/dossier6/dossier6_pdf/informe21.pdf. • KANZLER, Martin Theatrical export of European films in 2010. Key statistics. A sample analysis of the distribution of European films in 10 non-European markets Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Estrasburg, setembre del 2012, 46 pàgines.

251


CINEMA CATALÀ A EUROPA

• KANZLER, Martin i NEWTON-BAUDAIS, Susan The theatrical circulation of European children’s films Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Estrasburg, juny del 2014, 52 pàgines. The theatrical circulation of European live action children’s films in Europe 2000 to 2008 Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Estrasburg, juny del 2009, 32 pàgines. El treball és a: http://www.obs.coe.int/documents/205595/452478/ Childrens+Films+KidsRegio+2009+EN.pdf/e49073cf-275c-4934-98911e08856b9022 • KANZLER, Martin; NEWTON-BAUDAIS, Susan; i LANGE, André The circulation of European co-productions and entirely national films in Europe 20012007 Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Estrasburg, agost del 2008, 38 pàgines. És accessible a: http://www.obs.coe.int/documents/205595/452480/ Coproduction+Krakow+2008+EN.pdf/f3371c64-a1a1-48b9-a0e0-f74ba4a936f7 • LANGE, André i NEWTON-BAUDAIS, Susan The distribution of European and third country films in the European Union market Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Estrasburg, 2002. Recull de l’informe presentat a la conferència que, sota el títol de The cinematographic and audiovisual sector in the European Union and third countries, fou celebrada a Madrid els dies 18 i 19 d’abril de 2002. • LASUÉN SANCHO, José Ramón; OLMEDILLAS BLANCO, Blanca; i ZOFÍO PRIETO, José Luis El comercio exterior de los servicios culturales españoles en el marco de la OCDE Col.lecció “Datautor”, Fundación Autor, Madrid, 2004, 343 pàgines. • NEWTON-BAUDAIS, Susan La circulation des films européens hors marchés nationaux Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Estrasburg, 2002. Informe distribuït a la Conferència del desè aniversari d’Europa-Cinémas.

252


BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB

• OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L’AUDIOVISUEL (OEA) Annuaire – Cinéma et vidéo Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Estrasburg. La publicació dels anuaris s’inicià amb les dades dels exercicis 1994 / 1995 i la darrera aparició, a hores d’ara, correspon a 2013. Els diferents volums es consignen a http://www.obs. coe.int/fr/publications/2014. • PEACEFULFISH Analysis and recommendations for an international positioning of the Catalan films industry Peacefulfish, Berlín, desembre del 2008, 128 pàgines. Treball encarregat per l’ICEC per al seu ús privat. • PRODESCÓN La producción audiovisual española ante el reto de la internacionalización Instituto Español de Comercio Exterior i Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, Madrid, 2001, 223 pàgines. • ROS HOMBRAVELLA, Jacint i MONTSERRAT SOLÉ, Antoni L’aptitud financera de Catalunya. La balança catalana de pagaments Pròleg de Joan Sardà i Dexeus, Edicions 62, Barcelona, 1967, 180 pàgines. • SANTIAGO ARÉIZAGA, Simón de La distribución de películas españolas en el extranjero A Panorama audiovisual 2005, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Madrid, 2005, pàgines 463 a 468. • SANZ BENITO, José Luis La exportación del cine español en 1982 Revista “Información Comercial Española” (edició setmanal), nº 1.901, Ministerio de Economía y Comercio, Madrid, 10 de maig del 1984, pàgines 2.641 a 2.645. • SUBIAS PUJADAS, Marc i CRUSAFON BAQUÉS, Carmina L’audiovisual en l’escenari global: Perspectives per a Catalunya Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona, 2005, 268 pàgines.

253


CINEMA CATALÀ A EUROPA

• UNITED NATIONS Clasificación Uniforme Para el Comercio Internacional. Revisión 4 http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4s.pdf http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4E.pdf “Statistic papers”, sèrie M, nº 34, Oficina d’Estadística, Departament d’Afers Econòmics i Socials, United Nations, Nova York, 2008, 204 pàgines. • URSO, Federica d’ i PALLESCHI, Francesca L’export di cinema italiano 2006-2010 “I quaderni dell’ANICA”, nº 6, Associazione Nationale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), Roma, desembre del 2011, 118 pàgines. • VIZOSO MOZO, Ángel Cine y televisión en la exportación española Revista “Información Comercial Española” (edició mensual), nº 568, Ministerio de Economía y Comercio, Madrid, desembre del 1980, pàgines 115 a 139. • VIZOSO MOZO, Ángel La exportación de películas españolas en 1980 y 1981 Revista “Información Comercial Española” (edició setmanal), nº 1.855, Ministerio de Economía y Comercio, Madrid, 21 d’octubre del 1982, pàgines 3.608 a 3.611. PÀGINES WEB • AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Datos estadísticos de comercio exterior http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior.shtml Informes mensuales de comercio exterior http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_mensuales_Comercio_Exterior.shtml Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Madrid.

254


BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB

• BANCO DE ESPAÑA Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Balanza_de_Pagos/anoactual/ Banco de España, Madrid. Hi són a l’abast els volums des del 1999 ençà, essent l’any 2012 el darrer anuari publicat a l’hora de cloure aquest treball. • BASE DE DONNÉES LUMIÈRE http://lumiere.obs.coe.int/web/search/ Observatoire Européen de l’Audiovisuel (OEA), Estrasburg. • BO i GUDIOL, Sergi Magnituds, distribució i pautes evolutives del comerç internacional de béns i serveis culturals http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Documents/Arxiu/Arxius%20GT/Comerc_internac_bens_culturals.pdf Ressenya d’”International Flows of Selected Cultural Goods 1980-1998” i d’”International Flows of Selected Cultural Goods and Services, 19942003”, de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Gabinet Tècnic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, juliol del 2006, 49 pàgines. • BRITISH FILM INSTITUTE (BFI) Statistical yearbook 2014 http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-statisticalyearbook-2014.pdf British Film Institute, Londres, 2013, 249 pàgines. • BRUNELLA, Elisabetta Europe’s digital screens http://www.mediasalles.it/journal/ecj_2013.pdf “European Cinema Journal”, any XV, nº 1, Media Salles, Milà, maig del 2013, pàgines 1 a 3.

255


CINEMA CATALÀ A EUROPA

• CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMÉE (CNC) L’exportation des films français L’exportation des programmes audiovisuels français à l’étranger http://www.cnc.fr/web/fr/etudes Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée, París. La seva publicació s’inaugurà amb les xifres de l’any 2004 i el darrer volum publicat fins ara correspon a les dades de l’any 2013. • CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO Base de datos de comercio exterior http://aduanas.camaras.org/ Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Madrid. • EURIMAGES Historique de la coproduction http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Coproduction/default_fr.asp http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/history/ coproduction/2014coproductions_FR.asp? Eurimages, Consell d’Europa, Estrasburg. • EUROSTAT Population statistics http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/ main_tables Eurostat, Comissió Europea, Luxemburg. • FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES (FAPAE) Memoria anual http://www.fapae.es/informes_memorias.asp Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, Madrid. S’hi localitzen les memòries de l’entitat des del 2005 fins al 2013, últim volum publicat fins a aquest moment.

256


BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB

• FERNÁNDEZ BLANCO, Víctor Evolución del gasto en política cultural: una aproximación http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/223/223_Fernandez.pdf Documento de Trabajo, nº 44, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, octubre del 2005, 48 pàgines. • ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Base de datos ESTACOM http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,10304,5518394_ 6764863_6735919_0_0_-1,00.html Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid. • IMDb (INTERNET MOVIE DATABASE) Base de dades IMDb http://www.imdb.com/ Amazon.com, Inc. Seattle. • INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) Dades segons productes TARIC 2, 4, 6 i 8 dígits http://www.idescat.cat/sexterior/Comest?TC=1&L=1&R=N Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), Barcelona. • INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES (ICAA) Base de datos de películas calificadas http://www.mcu.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpelicula s&cache=init&language=es Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. • INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES (ICAA) Catálogo de cine español http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/catalogo-decine-espanol.html Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. 257


CINEMA CATALÀ A EUROPA

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) Mercancías importadas y exportadas por sección y capítulo arancelario y año http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t41/a121/a1998/ l0/&file=x10031.px&type=pcaxis&L=0 Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid. • INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) Country codes https://www.iso.org/obp/ui/#search http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/country_codes_glossary.htm International Organization for Standardization (ISO), Ginebra. • JOSÉ i SOLSONA, Carles Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011) http://www.upf.edu/depeca/opa/documents/documents_pdf/decada_produccio_cinema_catalunya_solsona.pdf http://issuu.com/icec_generalitat/docs/llibre http://hdl.handle.net/10230/22027 http://www.obs.coe.int/documents/205595/264615/ Una+de%CC%80cada+de+produccio%CC%81%20cinematogra%CC%80 fica+a+Catalunya+%282002-2011%29.pdf http://www.egeda.com/documentos/Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya ( 2002-2011 ).pdf http://www.parcaudiovisual.cat/xxx/wp-content/uploads/2014/07/ Una_decada_de_produccio_cinematografica_a_Catalunya.pdf Associació de Productors Independents de Catalunya (APIC), Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2013, 197 pàgines.

258


BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Anuario de estadísticas culturales http://www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/index.html Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. Hi resulten accessibles els volums des del 2005 fins al 2014, darrer anuari publicat a hores d’ara. • MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE CULTURAbase: Comercio exterior de bienes culturales http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?M=/t6/ p6&O=culturabase&N=&L=0 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. • MONIOT, Eric Les exportations de programmes audiovisuels français, diagnostic et propositions http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/21416 Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée, París, juliol del 2005, 108 pàgines. • SAURA MEDRANO, Antonio i MORA JIMÉNEZ, Raúl de La presencia del cine español en el mercado internacional http://www.falternativas.org/occ-fa/documentos/presencia-del-cineespanol-en-el-mercado-internacional http://www.e-dato.com/documentos/LaPresenciaDelCineEspanolEnElMercadoInternacional.pdf Documento de Trabajo 03/2010, Fundación Alternativas, Madrid, 2010, 100 pàgines. • SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO DATACOMEX. Estadísticas del comercio exterior http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid. • UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION Demographic and social statistics http://unstats.un.org/unsd/demographic/ http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a1 United Nations, Nova York. 259


Cinema català a Europa  
Cinema català a Europa  

Carles José i Solsona