Morgondagens Fastigheter #1 – Februari 2021 – Svenska Dagbladet

Page 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

MORGONDAGENS FASTIGHETER UTGÅVA 1, FEBRUARI 2021


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

2

SVÅRA UTMANINGAR RESULTERAR I MORGONDAGENS LÖSNINGAR

A

tt säga att den digitala utvecklingen går fort idag är förstås en underdrift. Och när den digitala världen utvecklas måste även fastigheterna hänga med.

Och som om det inte var nog med den snabbväxande digitaliseringen har företag under det föregående året ställts inför nya, tuffa utmaningar på grund av en kris som ingen hade kunnat föreställa sig.

4

Pandemin har gjort att företag fått tänka till ytterligare ett snäpp. Många fastighetsägare går i tankarna om hur de kan förbättra sina byggnader så att de blir mer anpassningsbara. Lokalerna måste vara förberedda inför eventuella pandemier och naturkatastrofer. Under det senaste året har många insett att vad som helst kan hända, och flexibilitet och elasticitet är kanske viktigast av allt. Samtidigt kan man inte åsidosätta hållbarhetsaspekten som hamnar allt mer i fokus. Villkoren har förändrats. Det ställs helt enkelt nya krav på branscherna att ta ansvar. Men med utmaningar kommer möjligheter. Det vet aktörerna som medverkar i det här numret och de har verkligen tagit tillvara på de potentiella utvägarna. Man får lära sig av gårdagen för att förbättra morgondagen. Många företag är imponerande duktiga på att komma på innovativa idéer. Många erbjuder tekniska och smarta lösningar man inte ens visste fanns. Det är spännande och man lär sig något nytt varje dag. I det här numret av Morgondagens Fastigheter lär vi känna aktörer som jobbar för att förenkla vardagen för fastighetsägare, arkitekter, byggare, företag och hyresgäster. Trevlig läsning! rosanna rundlöf Redaktör

10

Morgondagens Fastigheter är producerat av Human

Performance Consulting Sverige AB och medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet, februari 2021.

Produktion John Pettersson, Art Director Sebastian Lindfors, Art Director My Dorup, Production Manager Redaktör Rosanna Rundlöf Josefi Jönsson Projektledare Royah Ssozi, Projektledare Valentino Demina, Head of Sales VD Sebastian Lundborg Omslag iStockPhotos

23

16


BRF SOLHATTEN, KVARNHOLMEN

BOK A PRIVAT VISNING

Nya bostadsrätter på Kvarnholmens solsida På Kvarnholmen i Nacka bor du i nya hem med skärgårdskänsla bara 10 min från Slussen. Just nu pågår försäljningen i Brf Solhatten – välj mellan 2–5 rum och kök med balkong, terrass eller uteplats, många med utsikt mot Svindersviken och grönskande natur. Tillträde preliminärt vintern 2023/2024. Läs mer på peabbostad.se/solhatten För privat eller digital visning, kontakta mäklaren: Maria Hägglund, 073-233 04 37, maria.hagglund@svensknyproduktion.se


4

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

STATENS FASTIGHETSVERK SKA VARA ETT FÖREDÖME FÖR HÅLLBAR FÖRVALTNING – Mitt mål är att Statens fastighetsverk ska bli ledande i hållbarhetsfrågor bland statliga myndigheter i fastighetsbranschen. Det pågår ett omfattande förändringsarbete inom Statens fastighetsverk där vi bland annat stärker förvaltningskulturen och i samband med detta växlar vi också upp vårt hållbarhetsarbete, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk (SFV).

– Som myndighet har SFV extra stort ansvar att agera föredömligt och bidra till en hållbar värld, anser Ingrid Eiken Holmgren. Det innebär för oss att vi ska säkerställa en god förvaltningskultur, vara innovativa och ledande på klimatområdet men också att ta ansvar i hela leveranskedjan. Det finns en förväntan om detta från både våra hyresgäster och från allmänheten och det vill vi leva upp till. SFV är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Myndigheten har regeringens uppdrag att på ett hållbart sätt ta hand om fastigheter som är värdefulla för staten, medborgarna och kommande generationer. Fastigheterna, med höga natur- och kulturhistoriska värden, ska användas smart och utvecklas för att möta dagens och framtidens förväntningar på en ansvarsfull fastighetsförvaltare. SFV ska också tillhandahålla effektiva lokaler som uppfyller höga säkerhetskrav till Regeringskansliet och våra ambassader i många länder. – Viktiga delar i hållbar förvaltning och hållbart byggande är att minska miljöpåverkan genom energieffektivisering, resurshushållning, cirkulära arbetssätt och effektiv lokalanvändning. Där tar vi också hjälp av de möjligheter som digitaliseringen innebär, säger Ingrid Eiken Holmgren. SFV har ett regeringsuppdrag att öka förnybar energi genom solceller med syfte att bidra till klimatmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. – Solcellssatsningen har genererat solceller på tak- och markanläggningar, allt från residens och fästningar till parkeringsautomater samt skylt- och parkbelysning, säger Ingrid Eiken Holmgren. Ett aktuellt exempel är Hagaparken, där SFV längs flera av gångvägarna bevarat det gammaldags formspråket av gatlyktorna, men samtidigt tagit tillvara på innovation och förnybar

energi. Dessutom är solceller vid våra ambassader lite av en profilfråga för svensk hållbarhet. – Vi har också en viktig roll och samhällsuppdrag som Sveriges största markägare och förvaltare av skog, fjäll och jordbruksmark. Vårt ansvar är att proaktivt bidra till att bevara den biologiska mångfalden och arbeta med klimatanpassning. SFV arbetar systematiskt med stöd av ledningssystem och certifieringar. Årsredovisningen för 2020 visar på goda resultat där SFV klarade de externa revisionerna enligt miljöledningssystemet ISO 14001 med bravur och FSC®-certifieringen för ansvarsfullt skogsbruk enligt den nya standarden. Vid byggprojekt, större om- och nybyggnation, är målet att certifiera byggnaderna enligt systemen Miljöbyggnad i Sverige och till exempel LEED utrikes. För att säkerställa en god miljöpresantanda för byggnader som är i drift testas systemet Miljöbyggnad iDrift. De senaste i raden av certifieringar som SFV aktivt arbetar med är kvalitet-, arbetsmiljö- och antikorruption. – Tydlighet med SFV:s krav och värderingar inom viktiga områden bidrar till en hållbar utveckling. En del i det handlar om att motverka oegentligheter, all form av korruption samt jäv och intressekonflikter. Därför har vi tagit fram en ansvarskod och en metod för hur våra leverantörer som arbetar på uppdrag av SFV ska agera. Då vi arbetar i en utsatt bransch, över hela Sverige och i ett 60-tal länder, är arbetet som berör arbetsvillkor och mänskliga rättigheter av största vikt, och ett sätt för oss att ta ansvar för hela leveranskedjan. – Vi är inne i en förändringsresa och har höga mål för vår verksamhet. En viktig del för att lyckas är hög intern verksamhetsförståelse och kompetens samt samverkan med våra hyresgäster och andra intressenter, avslutar Ingrid Eiken Holmgren.

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk: Mitt mål är att SFV ska bli ledande i hållbarhetsfrågor bland statliga myndigheter och i fastighetsbranschen. | foto: peter nordahl


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

Nationamuseum (bilden) förvaltas av SFV liksom ytterligare över 200 välkända svenska besöksmål från slott till koja. SFV förvaltar och utvecklar mer än 3000 av statens fastigheter och bygger även nya kulturbyggander. SFV förvaltar också regeringsbyggnader, ambassader och konsulat samt skog, mark och öar motsvarande en sjundedel av Sveriges yta. | foto: melker dahlstrand

5

SFV och de globala målen för en hållbar utveckling Agenda 2030 är världens gemensamma plan för en hållbar utveckling, med dess 17 globala mål. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning, samt bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. – Samtliga av SFV:s långsiktiga mål är idag direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling och ska genomsyra hela verksamheten, säger Anna Åström, hållbarhetschef på Statens fastighetsverk. Några av de globala målen utgör vårt kärnuppdrag till exempel mål 11.4 att skydda och trygga världens kultur- och naturarv och mål 15 som handlar om biologisk mångfald och hållbart nyttjande av ekosystem. – Vi har också integrerat de globala målen i vår projektstyrning samt i verktyg för riskanalys för att bidra till mål som hållbar produktion och konsumtion (12) och anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt (8). – Våra väsentliga hållbarhetsfrågor är redan integrerade i vår verksamhetsstrategi och vi jobbar nu på att få in hållbarhetsperspektivet i all verksamhetsutveckling, i allt från kompetensstrategi till beslutsunderlag och nya arbetssätt. Ett viktigt underlag i arbetet är den väsentlighetsanalys inklusive intressentdialog som genomförts. Detta har hjälpt oss att identifiera de arbetsområden inom vilka vi på bästa sätt kan göra skillnad. Våra kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att nå målen. Vi vill också samverka med hyresgäster, konsulter, entreprenörer och övriga leverantörer för att driva på arbetet i en hållbar riktning. Vill du veta mer om vårt ansvar och arbete för en hållbar utveckling? Kontakta hållbarhetschef Anna Åström eller läs mer på sfv.se Där hittar du SFV:s Verksamhetsstrategi 2019–2022 med mer information om de globala mål med särskild relevans för SFV:s verksamhet. I SFV:s Årsredovisning kan du läsa om konkreta bidrag till de globala målen.

Sveriges residens i Mexico City har renoverats av Statens fastighetsverk. Samtidigt uppförs nytt ambassadkansli med målet att certifiera byggnaden enligt LEED Platinum. | foto: luís jourdain

För att på bästa sätt stödja den gröna infrastrukturen har Statens fastighetsverk (SFV) utvecklat och inlett implementeringen av en unik modell för att prioritera skötselmetoder och hänsyn i skogsbruket. Arbetet har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag som SFV fick 2018. | foto: sfv

Anna Åström hållbarhetschef SFV foto: erik flyg


Gör din kalkyl på rexolution.se

Nyckelfärdig elbilsladdning – din nya inkomstkälla Rexolution vänder sig till dig som hyr ut parkeringsplatser, sitter i en Brf-styrelse, äger en kommersiell fastighet eller kanske ansvarar för en centrumparkering. Vi hjälper dig att förvandla parkeringsplatserna till en grön och lönsam “tankstation” för elbilar – en ny inkomstkälla helt enkelt. Vår lösning – nyckelfärdig elbilsladdning – innebär att vi tar hand om allt från projektering, finansiering och installation till service, support och administration. Besök oss gärna på rexolution.se för att göra din egen, unika finansierings- och intäktskalkyl.

Rexel Rexolution tel 08–12 13 19 00 rexolution.se


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

7

EXPERTRÅDGIVNING INOM FASTIGHETER MED PERSONLIGA HELHETSLÖSNINGAR FRÅN START TILL MÅL Med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter erbjuder Restate rikstäckande tjänster som omfattar ombildning av bostadsrätt, konsultation vid nyproduktion och rådgivning vid kommersiella transaktioner.

– Vi säljer bostäder, samhällsfastigheter, kontor och industrifastigheter över hela landet, och trots att 2020 har inneburit svårigheter så har både bostadsrättsmarknaden och fastighetsbranschen hållit sig stabil. I en del städer har värdena till och med ökat inom vissa segment, säger Restates vd, Patrik Rosén. Vid ombildningar erbjuder Restate hjälp för både fastighetsägare och hyresgäster, och de levererar helhetslösningar där deras experter är med från start till mål. Som ett resultat av nödvändiga Coronaanpassningar har Restate börjat arbeta mer digitalt, och de har hållit flera informationsmöten och föreningsstämmor online. En viktig faktor i den personliga kontakten med kunder och partners. – Omställningen var en utmaning i början, men

alla anpassade sig snabbt och det har samtidigt bidragit till effektivare möten, säger Patrik Rosén. Sedan 2015 har Restate konsultat i nära hälften av Sveriges nyproduktioner. De ger byggbolag, fastighetsbolag och privata fastighetsägare det strukturella och affärsmässiga stöd som krävs för trygga och lönsamma projekt. – Här är vår målsättning att skapa så stort värde som möjligt för våra kunder samtidigt som vi bildar trygga och långsiktiga bostadsrättsföreningar. Vi hjälper till med ekonomi och juridik och tar oss an såväl det stora börsnoterade bolaget som den mindre lokala entreprenören eller byggbolaget, säger Patrik Rosén. Något de fokuserar mycket på är Stockholms allmännytta, där de är med och ombildar mer än hälften av de aktuella fastigheterna. – Under 2021 kommer delar av allmännyttan troligen säljas ut även i Göteborg, varpå vi kommer arbeta mer i detta område, säger Patrik Rosén. Deras tredje ben inom bolaget är traditionell · Förmedlar

FLER VÄLJER ATT

transaktionsrådgivning. Med bred kunskap, erfarenhet och ett brett kontaktnät agerar de rådgivare vid fastighetstransaktioner såsom försäljningar av större fastighetsbestånd, styckefastigheter och byggrätter. De erbjuder även köprådgivning och bistår då med rådgivning vid fastighetsförvärv från analys av potentiella affärer och förhandlingar till slutförande.

Nu även kontor i Malmö!

– Våra experter hjälper kunden från den inledande analysen till avslutad affär och ger såväl säljrådgivning som köprådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner, säger Anna Olsson som är transaktionsansvarig. Transaktionsavdelningen har en tydlig inriktning mot affärer upp till cirka 300 miljoner kronor och de är aktiva i alla fastighetssegment, däribland byggrättsprojekt, små som stora bostadsfastigheter och industrifastigheter. – Restate ska vara den självklara samarbetspartnern för en personlig service där kreativitet, affärsmässighet och engagemang är viktiga värdegrunder, avslutar Anna Olsson. Läs mer på restate.sefastigheter kommersiella

· Rådgivare vid 35 % av Sveriges


8

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

STORA FASTIGHETSBESTÅND FÖRNYAS MED ENKLA METODER Många fastighetsbolag och kommuner står nu inför omfattande renoveringsbehov av sitt fastighetsbestånd. Avloppssystemen är en av de viktigaste delarna i det förnyelsearbetet. Beroende på val av metod kan tidsåtgång och kostnad skilja väsentligt. Många tror fortfarande att man behöver riva upp hela väggar och golv för att renovera rören, vilket inte stämmer. Med relining behöver det inte vara en omständig process, man kan relina rören i fastigheten på bara några timmar eller dagar. Aarsleff Rörteknik är specialiserade på relining i fastigheter med fokus på maximal service för sina beställare och trygghet för de boende. I kundportföljen finns redan stora fastighetsbolag som Svenska Bostäder och Stena Fastigheter, som båda satsar mycket på relining. En metod som passar lika bra vid renovering av bottenplattor, stående

stammar, invändiga stuprör och markledningar mellan fastigheterna. Enligt Ann-Marie D’Amico, affärsområdeschef på Aarsleff Rörteknik, är det fler och fler som nu väljer relining framför traditionella metoder. – Det är den mest effektiva metoden på marknaden, där man med hjälp av flexibla foder bildar ett nytt rör i de gamla rören. Hyresgästerna slipper allt besvär som ett traditionellt stambyte vanligtvis medför, ingen utflyttning krävs och livet kan fortgå samtidigt som livslängden på ledningarna förlängs minst 50 år. Förutom fördelar för hyresgäster lyfter Ann-Marie även fram många fördelar för beställaren. – Väljer man en professionell entreprenör kan man få stöd med allt från statusbedömning, förnyelseplan, upphandling och installation, som både är välplanerad, välkommunicerad och väldokumen-

terad under hela processen. BRiF 3Q-certifiering, som inkluderar tredjepartstester, och ISO-certifiering skapar extra trygghet. Har man stora fastighetsbestånd väljer man med fördel en större, väletablerad entreprenör med egen tillverkning, modern maskinpark och många skickliga tekniker. Listan med fördelar är lång men Ann-Marie säger att den vanligaste responsen från beställarna är det bästa kvittot: ”Vi väljer Aarsleff Rörteknik för att de levererar bäst lösning till bäst pris” Om Aarsleff: • Aarsleff Sverige har nära 20 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Vill du veta mer? Ta del av Aarsleffs referenscase om relining: aarsleff.se/referenser/ Ann-Marie D’Amico, affärsområdeschef på Aarsleff Rörteknik


SÖDERMALMS AFFÄRSMÄSSIGA HJÄRTA

Det ikoniska Katarinahuset med sin hiss står som en stolt nod mellan Slussen och Mosebacke. Här utvecklar Atrium Ljungberg moderna och genomtänkta kontor med historiska detaljer. Stockholms bästa utsikt både från kontoren och takterrassen, inbjudande entréer och Gondolen som husrestaurang. Utanför huset växer utbudet av service, promenadstråk och serveringar fram. Nya Slussen blir Stockholms vackraste kommunikationsnav.

Välkommen att boka en digital visning via epost till camilla.waxin@al.se Läs mer på katarinahuset.se


10

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

Foto: Thomas Zaar

The View Typ av projekt: Konvertering av kontor till bostäder Uppdragsgivare: Carlyle och Skanska Antal bostadsrätter: 268 Kvadratmeter: 44 000 Plats: Nacka kommun Färdigställt: 2020

Nacka strand visar på en visionär stadsutveckling där kvalitéerna i området tillvaratagits samtidigt som det tillförts nya hållbara bostäder i ett av Nackas finaste lägen.

The View är placerad på kajnivå mot den branta sluttningen i Nacka strand som präglas av topografin och Nackas dramatiska norra kust.

Lise-Lott Söderlund, VD och chefsarkitekt på BSK Arkitekter.

KONTOR FÖRVANDLAS TILL BOSTÄDER MED HAVSUTSIKT Med över 44 000 m² är The View ett av de största konverteringsprojekten i Stockholmsregionen. Byggnadens stomme, tegelfasader och trapphus har tillvaratagits, vilket varit en viktig del i projektets fokus på hållbarhet. – The View är ett lysande exempel på hållbar bostadsutveckling. Om vi blir bättre på att anpassa befintliga byggnader kan vi skapa fler bostäder med lägre klimatpåverkan och unika kvalitéer jämfört med att bygga nytt, säger Lise-Lott Söderlund, VD och chefsarkitekt på BSK Arkitekter. Byggnaden ritades som kontor för Ericsson på 80-talet och den ursprungliga layouten har resulterat i lägenheter med en stor variation, generösa takhöjder och nyskapande planlösningar. Genom en varsam om- och tillbyggnad har byggnadens arkitektur förädlats. – Konvertering av kontor ställer stora krav på

arkitekten. Kontorsfastigheter är inte planerade för bostäder men med kreativa lösningar kan de omvandlas till bra och unika lägenheter, säger Svante Bergman, ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter. Utblicken mot vattnet har varit den röda tråden när BSK Arkitekter ritat de nya bostäderna. Genom påbyggnader för takvåningar och uteplatser utnyttjas byggnadens läge maximalt. De flesta lägenheterna har havsutsikt och balkong eller terrass. 30 lägenheter får spektakulära takterrasser och 10 Townhouses i etage får egen ingång och uteplats. På markplan ligger en småbåtshamn och den populära restaurangen J samt möjlighet att ta färjan till Nybrokajen. The View är en del av den nya stadsdelen som växer fram i Nacka strand, nära centrala Nacka och nya tunnelbanan. BSK Arkitekter har utvecklat planprogrammet för hela Nacka Strand som nu blir en blandad stadsdel genom att totalt 1 800 nya bostäder och service tillförs.

Utblicken mot vattnet har varit den röda tråden när BSK Arkitekter ritat de nya bostäderna med utsikt över inloppet till Stockholm.

BSK Arkitekter Grundades: 1966 Antal anställda: 45 Expertis: Stadsbyggnad, bostäder, kontor, samhällsfastigheter och inredning. Framstående projekt: Den nya stadsdelen Södra Hagalund, Campus Albano, Yllefabriken, Södertälje sjukhus och Postens huvudkontor.

Läs mer på bsk.se

Foto: Thomas Zaar

The View i Nacka strand är juvelen i en ny stadsdel där kontor görs om till hållbara bostäder. Här har BSK Arkitekter förvandlat en kontorsbyggnad till 268 bostadsrätter med utsikt över inloppet till Stockholm.


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

11

- Vi finns där Sverige växer

Sverige växer så det knakar. Kommuner och näringsliv har fullt upp att bygga bostäder och infrastruktur för inflyttande invånare och expanderande företag. Vi hjälper dem genom att bygga och förvalta fastigheter på mark vi själva äger. Förutom lager-, kontors-, och logistikfastigheter erbjuder vi även bostads- och samhällsbyggnader samt 23 000 000 kvm mark att expandera på. Behöver ni plats för tillväxt? Välkomna till Kilenkrysset

0152-244 00 kilenkrysset.se


Hager. Framtiden är elektrisk. Hager är ett familjeägt företag som är med och formar morgondagens elektriska värld med målet att göra människors liv på vår planet säkrare, renare och mer njutbar.

Vi vet att vi lever i en föränderlig värld. Bland annat har energieffektivitet blivit allt viktigare för kommersiella fastigheter. Detta inte minst med tanke på miljömålen från FN:s klimatkonferens i Kyoto 2020. Elektrifiering och digitalisering är avgörande drivkrafter för samhälls- och byggnadsutvecklingen. Effektiv och säker energifördelningen i stora projekt är något som både elkonsulter och fastighetsägare strävar efter. Som en professionell partner inom elektrisk infrastruktur, är det viktigt för oss att förstå din affär och dina utmaningar. Vi lyssnar på dig för att kunna arbeta effektivt tillsammans, inom alla typer av projekt. Vi finns vid din sida. Vi levererar flexibla och hållbara lösningar som är enkla att installera. Vi kan optimera din energiförbrukning och reducera ditt koldioxidutsläpp i alla typer av fastigheter. Med hjälp av våra produkter och lösningar kan du övervaka energidistributionen, inklusive energiförvaringen och laddstationer. Vi gör framtidens arbetsplatser och bostäder säkrare, renare och mer njutbar. Vi gör det för dig, med dig.

18SE0118IMC

hager.se


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

Foto: Barabild

13

MED RÄTT LJUSSÄTTNING PRESTERAR OCH MÅR DU BÄST Naturens motsvarighet till LED-plattan kallas gråmulen himmel. Det är inget väder människan vanligtvis jublar över. Så varför fortsätter vi då ljussätta med detta dåliga ljus inomhus? Varför fortsätter vi trots att vi vet att det finns så många bättre alternativ. Annell Ljus + Form har länge funderat på detta. Att spendera tid i en dåligt ljussatt innemiljö är inte bara understimulerade utan kan även göra att du snabbt blir trött och får ont i huvudet. Du kan få svårt att fokusera och därmed blir din prestation sämre. – Det finns forskning som visar på detta, men ändå struntar många medvetet i dessa rapporter när de ljussätter lokaler berättar Staffan Annell, från Annell Ljus + Form.

med på kundlistan. En och annan privatperson kan också dyka upp i samarbete med någon duktig arkitekt.

livslängd. Med dagens hållbarhetstänk är det fullkomligt vansinnigt men dessvärre verklighet på många ställen.

Vi skapar ljus för människa och rum oavsett vilken miljö det är berättar Staffan Annell. Det är inget hokus pokus och absolut inte bara vi som kan det här utan vi är många som vill få slut på användandet av dåligt ljus. Vi tror medvetenheten kring problemet finns, men inte respekten för vad det faktiskt gör med oss människor. De där LED-plattorna åker upp för att det är enkelt och blivit slentrian. Tyvärr resulterar ofta dåligt ljussatta miljöer i att man byter ut belysningen innan dess egentliga

Att prioritera rätt ljussättning inomhus där du vistas större delen av tiden kan göra dig mer kreativ och fokuserad. Belysningen på din arbetsplats ska hjälpa dig att ställa om. På den plats där du ska till exempel sitta vid datorn behöver du ljus för att kunna fokusera. Ska du sedan förflytta dig till kaffeautomaten ska du mötas av ett mer ombonat ljus för att du ska kunna varva ner. En medveten ljusmiljö är planerad på det sättet och vi hoppas fler arbetsplatser utformas just så i framtiden, avslutar Staffan. Läs mer på annell.se

Vi behöver ljus att se bra i, ljus att se bra ut i förtydligar han.

Foto: Barabild

Det finns inget färdigt recept på hur man får till den perfekta ljussättningen i ett rum. Men ett bra grundrecept kan vara att utgå från att du behöver: allmänljus, accentljus, och dekorljus. Fördelade med hänsyn för respektives roll. ”Ljus, ljusare, ljusast i harmonisk fördelning”. Gänget på Annell Ljus + Form har sedan många år tillbaka hjälpt sina kunder med just detta. Förutom att ljussätta kontorsmiljöer finns även bland annat sjukhus och bostadsrättsföreningar


14

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

VÅRT MÅL ÄR ATT ”ÄGA” FASTIGHETEN Svensk Röranalys har länge levt efter devisen ”Bevara, renovera och ta hand om det befintliga”. Sedan företaget 2018 övergick till att bli ett koncernbolag har samma devis också implementerats i dotterbolaget Procella Ventilation. Nu syr bolagen ihop sina tjänster inom avlopp och ventilation och hittar bra och kostnadseffektiva paketlösningar för kunderna.


är att gheten

e levt efter devisen ”Bev ”Bevara, ara, det befintlig h ta hand om det befintliga”. a”. Sedan företag företaget et t kkoncer oncernbolag nbolag har samma

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS – Röranalys vill ”äga” hela fastigheten och på så sätt ge våra kunder trygghet, säger vd Johan Nilsson. Vi har alltid sett till att hålla igång en bra och välfungerande serviceorganisation. Stamspolning och TV-inspektion är viktigt för fastighetens underhåll men tjänsterna är också vår inkörsport till både stora och små reliningsprojekt. I Röranalys finns en stor kunskapsbank om relining. Företaget har alltid jobbat hårt för att ligga i framkant när det gäller utveckling och förbättringar inom tekniken. Forskningsrapporten ”Reliningsrapport 2011” från KTH Byggnadsteknik och SWEREA/KIMAB har varit något av ett rättesnöre genom åren. P-märkning – Vi har åtgärdat mycket av det rapporten beskrev som negativt med relining, säger Johan. Vi har bockat av problemen ett efter ett. Kvittot på att det arbetet varit värt att lägga ned kom nu i dagarna. Metoden som Röranalys arbetat efter de senaste åren heter ”Relining Step by Step”. Den har precis blivit P-märkt av RISE vilket innebär att den uppfyller kraven enligt SP:s certifieringsregler för relining av spill- och dagvattensystem i fastigheter, CR 072. I Sverige är det bara tre företag som sedan tidigare är certifierade enligt CR 072. Röranalys blev det fjärde att klara de höga krav som en P-märkning och certifiering innebär. Vad skiljer då ”Relining Step by Step” från andra reliningsmetoder? Johan förklarar - med ett leende - att den helt enkelt bygger på att den som utför de olika arbetsmomenten inte ska kunna göra fel. Det nya röret byggs upp bit för bit i det gamla röret med ett flexibelt foder, en strumpa. Skarvar läggs i vattnets flödesriktning så läckage undviks. De allra tyngsta momenten har skalats bort och även momentet att fräsa upp för stammens grenar och stick vilket tidigare frigjorde små ovälkomna plastpartiklar. Röranalys har också tagit fram ett eget utbildningsmaterial och Johan ser nu att upplärningstiden för en ny tekniker har halverats med hjälp av detta material och Step by Step-metoden. Nu följer Procella efter – Vi ska också sätta igång att relina, säger Pierre Skelander, vd i Procella. Men inte i avlopp utan

15 i ventilation. Pierre är ny på vd-stolen sedan ett halvår tillbaka och med sig har han erfarenheten som tekniker och försäljningschef i Röranalys. Procella har under flera år varit verksamt inom nyproduktion men nu ska Pierre även låta servicetjänster ta plats i företaget. – Jag tar med mig Röranalys framgångsrika koncept för servicetjänster och implementerar dessa i Procella. Vi utför till exempel OVK men hjälper också till med de åtgärder kunden måste vidta för att få en godkänd OVK när protokollet visar nedslag, berättar Pierre vidare. Det kan röra sig om byte av fläktar, injusteringar eller ombyggnad kring en ventil som ”gömt” sig – idag byter människor bostad ofta och lusten att göra om är stor vilket inte alltid resulterar i att ventilationen blir optimal. Pierre spår att ROT-uppdragen kan bli många. Han ser redan idag att den lilla marknadsföring som Procella gjort på området gett resultat. Ett stort renoveringsbehov av fastigheter finns i storstockholmsområdet, där bland annat skolor och miljonprogrammets lägenheter väntar på åtgärder av ventilationssystem. – Det skulle kännas bra att sätta tänderna i ett sådant projekt, säger Pierre. Johan och Pierre är födda på 1980-talet. De är två envisa och målmedvetna personer, typiska 80-talister. Under deras småbarnsår var videon hightech och Rubiks kub populär och tonåren gick hand i hand med internets utveckling. Nu ser båda den otroliga nyttan av digitaliseringen som underlättar deras vardag. Och - som de är eniga om - även är till stor nytta för kunderna. Arbetsmoment, dokumentation, redovisning – allt har förbättrats med hjälp av digitalisering. Båda bolagen arbetar också hårt med kvalitetsarbete och är certifierade enligt ISO9001 (Kvalité) och ISO14001 (Miljö). Framtiden Hur ser då framtiden ut? Johan ser gärna att ”Relining Step by Step” tar sig in på nya geografiska områden – inte bara i Sverige utan också utanför våra gränser. Han vill vara med och påverka så att metoden blir ett självklart val vid upphandlingar och att branschorganisationen blir en än mer ljudstark megafon för relinings-tekniken. Han kommer att jobba för att få fram metoder och produkter som förlänger hållbarhetstider och som spar på ändliga resurser. Det finns alltid en förbättringspotential för allt. Förutom att få skjuts på servicetjänsterna ser Pierre framför sig att Procella ska hänga med utvecklingen som pågår inom branschen för att tillgodose krav på bättre inomhusklimat och minskad energianvändning. Bevara, renovera och ta hand om det befintliga ska vara ledord. Läs mer på roranalys.se


16

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

SÅ UTVECKLAR KONE SOM FÖRBÄTTRAR KU


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

17

SMARTA HISSAR NDUPPLEVELSEN KONE 24/7 Connected Services är framtidens plattform för intelligenta hissar. I takt med att fastigheter digitaliseras skapas allt mer data. – Med mer och bättre data kan man använda fastigheter på ett smartare och miljövänligare sätt, säger Tony Enholm, Service Operations Director på KONE AB.

Digitaliseringens framfart påverkar de flesta branscher och områden. Hos konsumenterna ser vi förändrade beteenden och högre krav på bättre, säkrare teknologi såväl som mer data. KONE, branschledande inom bland annat hissar och rulltrappor, använder den digitala utvecklingen och AI för att skapa en tryggare och mer tillgänglig vardag för användare och fastigheter. Detta genom serviceerbjudandet KONE 24/7 Connected Services som samlar in data från sina hissar och som bidrar till snabbare service, färre driftstopp och ökad säkerhet. – Man vill känna sig säker och det ska vara en bra upplevelse att åka hiss. Med sensorer som bevakar och analyserar hissen dygnet runt kan potentiella problem upptäckas

innan de uppstår. Teknikerna underättas omedelbart om eventuella problem och får redan innan besöket viktig information som underlättar och förbättrar deras arbete. – Ett exempel på vad som kan hända är att hissar inte stannar korrekt. Det kan bli två centimeters mellanrum mellan hiss och golv, vilket kan orsaka att människor snubblar och olyckor kan ske. Sådana saker kan vi förebygga när vi ser ett mönster, förklarar Tony Enholm. För kunden innebär det tydliga meddelanden i realtid och rapporter om alla åtgärder som görs. Hållbarhetsaspekten blir allt viktigare och arbetar man proaktivt med underhåll ökas utrustningens livscykel. KONEs hissar som installeras i dag har en livslängd på minst 25 år, därmed behöver de vara framtidssäkrade, uppgraderingsbara och uppfylla fastigheternas och dess användares digitala behov både idag och imorgon. – När vi samarbetar med kunderna och arbetar proaktivt med data så undviker vi bland annat onödigt bilkörande. Istället för att en tekniker åker ut till hissen kan vi utifrån datan planera digitalt på ett tids- och kostnadsbesparande sätt. – Utvecklingen har gått snabbt. På bara ett antal år så har hissen gått från att vara mekanisk till så mycket mer, berättar Tony Enholm. KONE 24/7 Connected services riktar sig till både nya och existerande hissar och rulltrappor och det tillkommer hela tiden nya tilläggstjänster som förbättrar kundupplevelsen.

Tony Enholm, Service Operations Director på KONE AB

Läs mer på kone.se/smarta-hissar


18

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

MORGONDAGENS BOSTÄDER REDAN IDAG Nytt Hem inriktar sig 100 procent på försäljning av nyproducerade bostäder och är den största fristående förmedlaren i Sverige inom området. De bidrar med rådgivning och erfarenhet inom områden som marknadsanalys, projektutformning, prissättning och försäljning. Med tanke på de långa ledtiderna vid nyproduktion utformas framtidens bostäder i praktiken redan idag. Nytt Hem har i över ett decennium enbart specialiserat sig på konceptutveckling och försäljning av nyproducerade bostäder. Över 20 000 bostäder till ett värde av cirka 80 miljarder kronor har hittat sina köpare genom Nytt Hem.

– Vi kan inte riktigt säga att vi sett det tydligt än, det vill säga att efterfrågan förskjutits markant till andra bostadstyper och lägen eller att helt nya målgrupper plötsligt efterfrågar en viss bostadstyp i ett projekt. Oftast är det en marginell del av marknaden som skapar trender. Den stora massan är mer trögrörlig och styrs mer av utbud och ekonomiska förutsättningar.

– Detta har gett oss en unik erfarenhet och knowhow gällande marknaden för nyproducerade bostäder i de tre storstadsregionerna, säger Stefan Stråhle, vd för Nytt Hem.

Det går inte att ge en generell beskrivning av morgondagens bostäder, utan det behöver brytas ner till område, målgrupp och ekonomiska förutsättningar. Gällande nyproducerade bostäder är det helt avgörande att analysera vilken målgrupp som området och projektet attraherar. Därefter kan utformningen av bostäderna ske. Olika målgrupper drivs av olika trender och ekonomiska ramar.

Hur ser då morgondagens bostäder ut enligt Nytt Hem? En trend som drivits på ytterligare av Coronapandemin, när fler spenderar mer tid hemma, är att lämna innerstaden för att få en större bostad. Resonemanget går att om man inte pendlar till jobbet varje dag, och inte ser sig göra det lika ofta efter Corona, så spelar inte restiden lika stor roll. Istället kanske fler hushåll kommer att välja en lite större lägenhet närmare naturen – givet att vardagspusslet med avstånd till förskolor, skolor och butiker går ihop.

– Tyvärr ser vi inte allt för sällan projekt där bostäderna som planeras inte är helt optimerade för målgruppen. Effekten blir då att bostadutvecklarens intäkt inte maximeras. För lägenheter fortsätter den stora massan på marknaden att efterfråga centrala och kommu-

nikationsnära lägen. Bostadskvaliteter som stora balkonger, terrasser och uteplatser prioriteras. – Yteffektivitet ses fortsatt vara viktigt på många lokala marknader, framför allt i storstadsområden, och väl genomtänkta planlösningar där hänsyn tas till hemarbete kommer efterfrågas. Relativt ny upplåtelseform vinner mark Under 2021 förutspår Nytt Hem att det blir året då ägarlägenheter får sitt genombrott. Fram till idag har i stort sett enbart JM byggt ägarlägenheter, men nu har flera bostadsutvecklare projekt med denna upplåtelseform. Nytt Hem sålde för övrigt det första större ägarlägenhetsprojektet på marknaden åt just JM 2014-2016. – Ägarlägenheter har blivit något av vår specialitet och cirka 30 procent av de projekt vi säljer har idag den upplåtelseformen, säger Stefan Stråhle, VD för Nytt Hem. Läs mer på nytthem.se


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

19

FASTIGHETSFÖRVALTAREN NOVI SATSAR PÅ DIGITALISERING OCH HÅLLBARHET – ”SMART FÖRVALTNING” Novi Real Estate är fastighetsförvaltaren som gör saker annorlunda. Här räds man inte för att tänka nytt och välkomnar nya lösningar genom bland annat digitala och hållbara metoder.

Digitalisering går hand i hand med hållbarhet, det menar hållbarhetsansvarig och chef för teknik & projekt Henrik Forsberg på Novi Real Estate AB. – Vi märker att våra kunder blir mer och mer intresserade av hållbarhetsfrågor. Våra uppdragsgivare har på vår inrådan investerat i flera digitaliseringsinitiativ som skapar mervärde för alla inblandade, hyresgäst, fastighetsägare samt förvaltare, säger Henrik. Novi Real Estate AB arbetar med externförvaltning av fastigheter, med stort fokus på att skapa långsiktiga värden och bättre driftnetton för uppdragsgivaren. Genom att skapa smarta processer blir hela kedjan effektiv, mindre resurskrävande och mer tillförlitlig. Digitala hjälpmedel ger utrymme för att lägga fokus på rätt saker och analys, samt sparar tid. – Digitalisering kan låta stort och omvälvande för någon som är van att arbeta med traditionella metoder, men det behöver inte innebära särskilt stora steg. Vi pratar inte om robotar som gör volter här, utan enklare medel som gör det möjligt att överse och styra arbete från en mobil eller surfplatta, till exempel, fortsätter Henrik. ”Små saker skapar stort värde” Exempel på digitala lösningar som sparar på både resurser, pengar och miljö är leveransskåpen som möjliggör obemannade leveranser. Eller smarta nyckellösningar där man med hjälp av en QRkod och app kan registrera nyckelanvändare – en avsevärd effektivisering till skillnad från tjocka pärmar med listor som behöver föras manuellt. Självklart är det långsiktiga målet i branschen att samtliga lås- /passersystem skall hanteras via mobiltelefonen men den utvecklingen kommer att ta många år. – Det här inte bara häftig och kul teknik, det är en utveckling som skapar förbättring, i alla led, och för alla inblandade, säger Henrik. Vi har ju startat Novi Real Estate i en digital era, vilket har givit oss många fördelar i vårt agila arbetssätt på helt molnbaserade plattformar.

Novi Real Estate väljer att vara en del i att leda förändringen, och ständigt välkomna nya sätt och metoder att arbeta på. – En annan viktig parameter är att få till ett bra samarbete med våra leverantörer, så att vi tillsammans kan förfina och optimera produkten samt processen. Så har vi t.ex. jobbat i uppförandet av våra sju solcellsanläggningar på taken i centrala Stockholm och Göteborg

– Jag upplever att hela branschen är i rörelse men det inte händer i den farten man önskar. Vi är med och leder förändringen, testar gärna ny teknik tillsammans med våra uppdragsgivare och kunder, vilket är något vi lär oss av och kan sprida vidare till branschen och inom framtida samarbeten. Läs mer på novire.se


20

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

PROSERO TAR FULLT ANSVAR FÖR DÖRRAR – FRÅN NYPRODUKTION TILL EFTERMARKNAD En dörr som inte fungerar som det är tänkt kanske inte låter som ett stort problem, men faktum är att ”strul” med dörrar är mycket vanligt och tidskrävande för byggföretag och fastighetsägare. När dörrar slutar fungera är det ofta svårt för fastighetsägare att veta vart de ska vända sig och vem som är ansvarig. Något som gör arbetet med felavhjälpning och återställande av funktionalitet tidskrävande och dyrt. När entrédörrar, ytterdörrar eller branddörrar strular kan det också innebära stora risker.

duktion, renovering och förvaltning. En onestop-shop för alla dörrar, oavsett om det gäller klassade säkerhetsdörrar i stål eller vackra innerdörrar i trä. Prosero Doorway tar fullt ansvar för hela dörrmiljön. En kontakt. En garanti. En enda dörr att öppna.

vart de ska vända sig eftersom det är svårt att känna till gränssnitten mellan olika aktörers ansvarsområden. Det gäller såväl i tidiga skeden när investeringar ska göras som vid felsökning och reparation.

– Än så länge är vi relativt ensamma om erbjudandet. Vi har på kort tid fått mycket positiv respons från marknaden och vi tror detta är det framtida sättet för byggföretag och fastighetsägare att hantera dörrar. I takt med ökad digitalisering av dörrar och lås ser vi också att tjänsten blir allt viktigare. Dörrar ska ha rätt funktion och uppfylla lagar och regler samtidigt som de inte ska bli onödigt dyra. Med Prosero Doorway blir det kostnadseffektivt för alla parter och rätt från början.

– Det är där vi kommer in och tar ansvar. Vi ser till att dörren fungerar och våra kunder kan ringa till oss oavsett om det är problem med själva dörren, låset, programmeringen, sensorerna eller elektroniken. Samtidigt hjälper vi fastighetsägare och byggföretag att uppfylla säkerhetskraven, säger Marcus Bladelius, ansvarig för Proseros nya satsning – Prosero Doorway. Det är många aktörer inblandade i och kring dörrarna i en fastighet. Det är bl.a. tillverkare, låstekniker, elektriker, snickare och fastighetsförvaltare. När problem uppkommer har byggföretag och fastighetsägare ofta svårt att veta

Prosero, en nytänkande och snabbväxande nordisk säkerhetsgrupp, erbjuder nu helhetsansvar för vad som för många byggföretag och fastighetsbolag är ett stort problem - dörrarna. Genom konceptet Prosero Doorway öppnas en helt ny spelplan avseende dörrhantering. Prosero Doorway ger arkitekter, inköpare, projektörer och projektledare en spikrak väg vid nypro-

Läs mer på prosero.com


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

VI HJÄLPER DIG FRÅN START TILL FÄRDIG LÖSNING

21

Grundat 1946

allt inom ventilation www.hv-vent.se

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av alla typer av fastigheter TILLVERKNING AV VäRME & KYLBATTERIER RELINING AV VENTILATIONSKANALER ENERGI- & VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR VENTILATIONSENTREPRENADER TEKNISK FÖRVALTNING VENTILATIONSSERVICE PROJEKTERING INJUSTERING OVK

KOSTNADSFRI OFFERT

Vi träffar er gärna för en kostnadsfri genomgång av er fastighet och era behov. Telefon: 08-88 05 50 E-post: info@hv-vent.se


22

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

MED HÅLLBARHET I SIKTE – VEIDEKKE SATSAR PÅ DIGITALISERING

OCH INVOLVERING

Med projekt i hela Skandinavien är Veidekke en etablerad aktör inom byggbranschen. Nu pågår ett digitaliseringsarbete i syfte att utveckla verksamheten och hjälpa till att nå de globala hållbarhetsmålen. – Vi har sett att det har varit enkelt att digitalisera de tidigare delarna av projekten, och nu är det fullt fokus på att effektivisera befintliga processer med hjälp av digitalisering. Men strategiskt har vi sikte på att designa helt nya processer för att komma åt den stora potentialen, säger Joakim Örn, Digitaliseringschef på Veidekke. Rent praktiskt innebär detta att man bland annat effektiviserar arbetet och ser över vilka moment som kan automatiseras för att spara tid. Fokus är att förenkla och anpassa processerna så att allt fortlöper smidigt för de medarbetare som dagligen ska arbeta med dem. Joakim betonar vikten av det Veidekke kallar involverande arbetssätt. – Ett skräddarsytt systemstöd för våra medarbetare uppnås genom tidig involvering, så att vi förstår och kan tillgodose deras behov. “Hela branschen måste digitaliseras” Det kontinuerliga hållbarhetsfokuset gör att man bland annat måste hitta nya sätt att arbeta.

– Det är en utmaning helt klart, hela branschen måste digitaliseras för att vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Emil Björk, ansvarig för VDC. VDC står för Virtual Design Construction och är ett arbetssätt som går ut på att man bryter ner sitt mål i mindre, kvantifierbara mål som man kan mäta och följa upp. Arbetet sker i virtuella modeller, så kallade BIM-modeller, och i det här avseendet är Veidekke ledande i branschen. – Vi har certifierat medarbetare i VDC sedan 2008. Vi mäter så mycket som möjligt för att kunna analysera och optimera vårt arbets- sätt kontinuerligt, säger Emil. Ekologisk hållbarhet en integrerad del i företagets strategi FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten för insatser och åtgärder som Veidekke dagligen arbetar med för att bidra till och driva utvecklingen i branschen framåt. – För oss är hållbarhet en integrerad del i företagets strategi. Samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det, är en naturlig del av vår företagskultur. Där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande samspel och involvering spelar en

avgörande roll, säger Matilda Lissert, Hållbarhetsstrateg på Veidekke. Genom att arbeta med digitalisering har Veidekke infört många åtgärder som vart och ett påverkar miljön i rätt riktning. Med hjälp av livscykelanalyser kan man ta reda på i vilket skede en byggnad har som störst klimatpåverkan, med den informationen kan vi göra direkta åtgärder för att minimera detta. Genom miljödatabaser kan vi säkerställa medvetna val och genom att loggbok- föra det vi bygger in får vi historik. Visar framtiden att något är farligare än vi trott så kan vi se i vilka projekt och i vilken omfattning vi använd ämnet och utifrån det vidta eventuella åtgärder. – Tidigare har fokus i debatten handlat om byggnaders miljöpåverkan under brukarfasen. Men med förbättringar som mer energieffektiva hus, förflyttas miljöpåverkan nu till produktionsfasen som står för den största påverkan. Ett sätt att minska klimatpåverkan under produktionsfasen är att bygga i trä. Vi bygger just nu Cederhusen i Hagastaden, Stockholm. Det kommer att bli ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö. Trä har många fantastiska egenskaper, det binder koldioxid och är ett förnyelsebart material, säger Matilda. En involverande kultur De involverande arbetssätten är något som genomsyrar hela kulturen på Veidekke. Det finns en stark ambition om social hållbarhet och att alla ska få vara med att påverka. Därför lyssnar man gärna på medarbetarnas idéer. – Vi strävar hela tiden efter att bli bättre, avslutar Joakim. Veidekke grundades i Norge 1936 och är det stora, lilla företaget. Med muskler men som alltid låter hjärtat visa vägen. Här är framtiden jämställd. Hållbarhet är inget modeord, det är handling. Hos oss är det viktigaste att alla får vara som hen vill, för det är då människor växer och bygger bra samhällen tillsammans.

Läs mer på veidekke.se


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

23

HELTÄCKANDE MASKINUTHYRNING MED KUNDEN I FOKUS Med fyra anläggningar, placerade i Stockholm, Göteborg och Jönköping, är KH-Maskin den givna helhetsleverantören för anläggningsmaskiner och utrustning. Det breda sortimentet täcker in varje behov – och erbjuder allt för en personlig och trygg maskinaffär.

– Vi är helhetsleverantörer med ett produktsortiment som väldigt få utöver oss erbjuder. Många kan vara återförsäljare, men vi har även agenturen och är generalimportörer för allt. Vårt produktspann löper från markvibratorer, vattenpumpar, grävmaskiner, hjullastare och bandgrävmaskiner till fyrhjulsstyrda hjullastare och mer därtill – vi har med andra ord ett väldigt brett utbud. Som fastighetsbolag kan man genom oss få tillgång till allting som man behöver i maskin- och utrustningsväg, säger Martin Lindén, VD på KH-Maskin. Helhetskänsla för kundservice KH-Maskin är måna om att alltid erbjuda bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det handlar om korta väntetider på beställda maskiner eller tryggheten i att man gjort ett bra köp. I deras mångsidiga koncept ingår även uthyrning av maskiner, genom det egna maskinuthyrningsföretaget S Rental, för den som känner att behovet inte är tillräckligt stort för ett fullskaligt

köp. Och som kund finns det aldrig något skäl att oroa sig om något skulle strula. KH-Maskin erbjuder alltid full service oavsett dag i veckan – eller tid på dygnet.

– Vi går under mottot “En personlig och trygg maskinaffär”. Därför är det viktigt att våra kunder känner att de blir väl omhändertagna och att de vet att man alltid betalar rätt pris för sina produkter. Vi erbjuder snabb service och vill att kunderna ska känna att vi tar oss tiden att åtgärda eventuella problem fort. Är något trasigt så behöver man inte lämna in det och vänta i flera veckor. Är det brådskande så kan vi nästan alltid ordna så att man får en låneprodukt istället. Dessutom har vi alltid ett otroligt stort lager hemma av i princip hela vårt sortiment – vilket förkortar eller helt tar bort väntetiderna, säger Martin Lindén. – Vi har återförsäljare runt om i Sverige för att täcka upp våra säljställen och servicemarknaden. Men vi har även servicebussar med fälttekniker och jobbar dessutom med jourtjänster – både dygnet runt och på helger. Så man behöver som kund aldrig känna att man måste vänta tills måndag om någonting inträffar under helgen. Läs mer på kh-maskin.se


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

”SAMHÄLLSFASTIGHETER ÄR ETT HETT SEGMENT” Cushman & Wakefield är ett av världens mest framstående bolag inom fastighetsrådgivning med ett brett serviceutbud. Med sitt heltäckande kompetensnätverk rustar de sina kunder inför framtidens fastighetsfrågor. En avdelning inom bolaget är Strategic Advisory. Utöver bolagets rådgivningstjänster inom marknadsvärderingar, transaktioner och förhyrningar, kompletterar Strategic Advisory med att erbjuda kunderna analyser och råd inför strategiska beslut gällande deras fastighetsinnehav. – Vi är ett dedikerat team som fångar upp de strategiska frågeställningarna. Vi följer marknaden och tar fram analyser på ett snabbt och pålitligt sätt. Då våra kunder är kommuner, offentliga och privata fastighetsbolag har vi en bred grund att stå på och en mångsidig erfarenhet, säger Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory. Strategic Advisory är spindeln i nätet inom Cushman & Wakefield där de bidrar med sin kompetens och strategiska synvinkel för deras

olika uppdrag. De har även ett nätverk av samarbetspartners som breddar kunderbjudandet. – Vi fortsätter ständigt att bygga vidare på vårt nätverk, där vi kan erbjuda spetskompetens inom exempelvis juridik, skatterätt eller teknisk rådgivning och arkitektur. Detta gör att vi kan fånga upp breda behov och förfrågningar, säger Annie Lilja, Senior projektledare. Just nu gör Cushman & Wakefield en extra satsning på kommuner, vilket har mynnat ut i deras unika rapport Välfärdsutmaningen. Här kartläggs Sveriges samtliga 290 kommuner och deras förutsättningar när det kommer till att finansiera och genomföra investeringar i skola, vård och omsorg. Utöver utmaningen att hantera en växande och åldrande befolkning har många av Sveriges kommuner ett betydande eller akut investeringsbehov i sitt fastighetsbestånd. Genom att arbeta aktivt med sin fastighetsportfölj kan

kapital frigöras för att återinvesteras i framtida fastighetsbehov. – Samhällsfastigheter är ett hett segment just nu och med tanke på det växande investeringsbehov som finns inom välfärden är det värdefullt att ta tillvara de goda marknadsförutsättningarna. Här hjälper vi till att utforma och värdera strategier kring nuvarande fastighetsinnehav och den framtida fastighetsportföljen, säger Staffan Dahlén. Strategic Advisorys analysoch strategiområden: • Geografiska delmarknader • Fastighetssegment • Marknadstexter • Strategier för fastigheter (avyttra/behåll/utveckla) • Sälj och hyr tillbaka-strategier • Stadsutveckling • Fastighetsutveckling Läs mer på cushmanwakefield.com


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

25

100 ÅR AV EXPERTIS:

SÅ TAR SBC BRANSCHEN IN I FRAMTIDEN I år firar SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, 100 år som fastighetsförvaltare. Sedan starten 1921 har bolaget hjälpt åtskilliga bostadsrättsföreningar över hela landet med allt från daglig drift till rådgivning inom ekonomi, juridik och teknik. När Emil Lundström tillträdde rollen som VD och koncernchef för SBC i början av 2020 var målet att rusta företaget för framtiden och säkerställa positionen som landets ledande oberoende fastighetsförvaltare. – Vi brinner för att hjälpa bostadsrättsföreningar att få ut så mycket som möjligt av sitt arbete. Dels så att fastigheten kan öka i värde men även för att säkerställa att de boende trivs. Vår affärsidé är i grunden mycket enkel, SBC är bostadsrättsföreningens och fastighetsägarens servicepartner för aktiv och hållbar förvaltning.

brinnande aktuell under fjolåret är tomträtts avgälden som i flera fall riskerar att höjas som

en följd av att kommunerna tar ut avkastning på marken de hyr ut. – Vi kommer att fortsätta utvecklas. Med avstamp i vår historia, och med hundra års erfarenhet är vi experter på det vi gör, och det tar vi med oss med siktet inställt på framtiden. För 100 år sedan påbörjade vi resan. Nu fortsätter den.

– Under åren har vi blivit experter på allt från stambyte till stadgeändringar, utemiljö och flerårsbudgetar. Vi har koll på helheten vilket krävs för att både fastigheten och ekonomin ska må bra. Målet är att göra styrelsearbetet enklare och skapa ett tryggt boende. – Under 2020 har vi hjälpt flera föreningar att hålla digitala stämmor, något som tidigare var i princip omöjligt. En annan fråga som blivit

Läs mer på sbc.se

Modern teknik möter smakfull estetik

LockR Cylinder

Den säkra och smidiga lösningen till ditt lås som passar alla typer av dörrar.


26

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

MED FOKUS PÅ FÖRSTA INTRYCK OCH ÅTERBRUK En lägenhetsvisning som startade med blicken på en gräslig hiss resulterade i att Katarina Andersson startade företaget hissdesign. Katarina som då delade kontor med en firma som folierade bilar tänkte att kan man foliera bilar borde man kunna fräscha upp hissar på samma sätt. Det som sedan började med uppfräschning av hissar har idag övergått till att rusta upp alla tråkiga utrymmen i fastigheter. Tänk cykelförråd, miljörum och trapphus. I allt Katarina gör är återbruk viktigt – Kanske räcker det att sätta ett nytt ytskikt på befintliga

ytor i stället för att kasta bort? Även trygghet är viktigt, om man gör fint blir det mindre skadegörelse och då upplevs många utrymmen tryggare. Detta gynnar både hyresgäster och ekonomin. Med personligt bemötande, flexibla lösningar och snygg design är Katarina och hennes kollegor fastighetens mest ytliga vän. Oavsett om det är ett projekt inom nyproduktion eller renovering så försöker Hissdesign ta fram en resurs- och kostnadseffektiv lösning. Företaget har även framgångsrikt jobbat på att ta fram en PVC-fri plast som får finnas i Svanenmärkta hus. Första intrycket är alltid viktigt. Oavsett om det gäller ett möte människor emellan eller första åsynen av en fastighet. Alla verksamheter har en

plats där besökarna skapar sin egen första bild av företaget och platsen och vi hjälper gärna till att göra den där platsen så bra som det bara går förklarar Katarina. Vi jobbar med allt ifrån flerfamiljshus, kommersiella fastigheter till restauranger och kontor. Läs mer på hissdesign.se

FASTIGHETSSKÖTSEL SOM STÅR UT – MED VÄXTHUSET UTVECKLING I över 20 år har Växthuset Utveckling varit ett givet val för fastighetsskötsel i både inne- och utemiljöer. Som en avknoppning till Svenska Bostäder har de sedan starten hunnit samla på sig ovärderliga erfarenheter – och ett kontaktnät som gör det möjligt att erbjuda heltäckande tjänster under samma tak. – Vi har en unik helhet som inte finns hos många andra. Hos Växthuset får du allt på en och samma plats. Vi kan ta tag i helheten och du slipper anlita rörmokare, takläggare, konsulter eller trädgårdsmästare var för sig. Vi tar även uppdrag som innefattar mätning och sanering av radon. Vi har ett brett kontaktnät med underentreprenörer som har jobbat med oss i mer än 20 år. Och du som kund får en helhetslösning för din fastighet på en och samma plats, säger Carl Alvenius, VD på Växthuset Utveckling. Utbilda dig med Växthuset Förutom fastighetsskötsel, besiktning av lek-

platser och snöröjning under vinterhalvåret så bygger en stor del Växthusets verksamhet på utbildning. I egna lokaler bedriver Växthuset Utveckling diverse utbildningar inom bland annat VVS, vitvaror och felsökning av lås och kodlås. Utbildningarna kan användas för att bredda redan existerande kunskaper.

Läs mer om Växthuset Utvecklings samlade tjänster och utbildningar på vaxthusetutveckling.se


Photo by Étienne Beauregard-Riverin on Unsplash

Tenal Expanderar till Eskilstuna och Sydvästra Mälardalen 2021 Först och främst vill vi tacka alla våra fantastiska kunder för ert förtroende genom åren för utan vårt fina samarbete hade vi inte nått dit vi är idag. Tenal har varit ett starkt Stockholmsbaserat företag med utgångspunkt i Sundbyberg varifrån vi vuxit och byggt ut vårt verksamhetsområde att succesivt omfatta hela Stockholm från norr till söder. Vi har under de här åren fått många frågor och förslag från befintliga och andra kunder om vi kan ta uppdrag utanför Stockholm då många av er har fastighetsbestånd lite överallt i vårt avlånga land. I vår strävan att alltid ge er den bästa servicen har vi tidigare tackat nej till uppdrag och upphandlingar utanför Stockholm då vi inte känt att vi helhjärtat kunnat säga att vi kan leverera den kvalité ni är vana vid från vår sida. Men nu har tiden kommit då vi kan se att en expansion av Tenal först och främst till sydvästra Mälardalen med utgångspunkt i Eskilstuna och Strängnäs men även Västerås och Enköping kan gynna både våra kunder som efterfrågar vår närvaro och vårt varumärke på sikt. Vi har redan startat med en del uppdrag i Eskilstuna och vår ambition är att till våren 2021 hittat vårt ”nya Sundbyberg” i sydöstra Mälardalen som vi ska kunna utgå ifrån i det nya verksamhetsområdet. Och där hoppas vi på att göra om vår resa att växa och utöka vår tjänsteleverans till er kunder som antingen redan nu befinner er i eller kommer att etablera er i området. För en del av er kanske det innebär färre leverantörer och kontakter att hålla reda på eller att ni får ett bra och prisvärt alternativ till befintliga avtal eller nya upphandlingar. Oavsett så vill vi med det här meddelandet tacka er kunder som gjort att vi känner oss mogna att göra den här satsningen och berätta att vår dörr står öppen för nya uppdrag och upphandlingar i Mälardalsregionen. Vi passar även på att säga att om ni i era nätverk har, känner eller hör om uppdragsgivare som letar efter en leverantör av fastighetsservice så är vi djupt tacksamma om ni vill sprida ordet om vår etablering och hänvisa till vår hemsida tenal.se eller lämna ut våra kontaktuppgifter för mer information.

För att både du och ditt boende ska må bra I hundra år har vi hjälpt bostadsrättsföreningar över hela Sverige med allt från daglig drift till ekonomi, juridik och ombyggnationer. Med all vår samlade erfarenhet är vi verkligen experter på det vi gör och det ska vi fortsätta vara. Om din styrelse eller förening behöver hjälp, står vi tryggt vid din sida. Så att du kan ägna dig åt det som ligger dig närmast hjärtat. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på sbc.se


28

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

CARLSTEDT ARKITEKTER UTFORMAR MORGONDAGENS VÅRDFASTIGHETER Hållbarhet och resiliens är två begrepp som står i fokus för Carlstedt Arkitekter. Med erfarenheterna från pandemin är de mer aktuella än någonsin.

Carlstedt Arkitekter projekterar Mälarsjukhuset i Eskilstuna som kompletteras med ca 45 000 kvm nybyggnad för bl.a. akutmottagning, operation, intensivvård och förlossning.

– Under året som gått har vi samlat erfarenheter för att lära av det som hänt under pandemin och hur det påverkat våra vårdbyggnader. Som alltid måste vi planera både för framtidens vårdbehov och skapa förutsättningar för det oförutsedda, men pandemin har gjort att det vi talat om i flera år blir extra tydligt, säger Jacob Forsberg, arkitekt på Carlstedt Arkitekter AB. Erfarenheterna visar på vikten av byggnader som kan anpassas till nya förutsättningar även under en pågående kris. Resiliens och elasticitet är centrala begrepp för att skapa byggnader som kan hantera förändrade behov och samtidigt hushålla med begränsade resurser. Framtiden medför nya möjligheter och digitala lösningar men även nya utmaningar som klimatförändringar och pandemier.

Fakta Carlstedt Arkitekter är Sveriges ledande arkitektkontor inom vårdarkitektur och finns i Stockholm, Nyköping och Eskilstuna. Aktuella uppdrag är Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings Lasarett, Danderyds sjukhus och Nytt akutsjukhus i Västerås

”Vi vårdarkitekter arbetar med att ta fram morgondagens lösningar. Det är en kombination av att hitta rätt tekniska lösningar och lösa högt ställda funktionella krav. Trots det har vi alltid människan i centrum när vi utformar framtidens vårdmiljöer,” säger Jacob Forsberg och beskriver hur Carlstedt Arkitekter utformar sjukhus med robusta och vackra material som åldras med värdighet, samtidigt som de är hållbara ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer på carlstedtark.se Jacob Forsberg är arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

SPECIALISTERNA PÅ SÄKERHETSDÖRRAR Bor du i ett gammalt hus med en fin ytterdörr? Har du tänkt tanken att dörren borde bytas ut till en modernare och säkrare dörr men tvekat då den gamla passar huset så bra? Tveka inte längre, Säker Bostad AB är specialiserade på säkerhetsdörrar och kan återskapa din gamla dörr i ett tryggare utförande. Behåll den fina stilen på din dörr men låt den uppfylla alla krav på säkerhet så som brandskydd, inbrottsskydd och ljudisolering. Det är fullt möjligt med hjälp av Säker Bostad som återställer din gamla dörr.

– Det finns otroligt mycket att tänka på vid köp av en säkerhetsdörr. Vi hjälper dig med alla svåra beslut från början till slut. En ny säkerhetsdörr kan ge hela din bostad ett riktigt lyft, men det gäller att hitta en dörr som passar husets stil. Därför gör vi allt för att återskapa din gamla dörr förklarar Mikael Håkansson, vd på Säker Bostad. Vi utformar allt ifrån enklare standarddörrar till större specialprojekt. Stort fokus ligger alltid på att dörren ska vara identisk med originaldörren när vi är klara. Rent praktiskt handlar det om att göra en kopia av din befintliga dörr och sedan utformas en säkerhetsdörr utefter den exakta mallen. Säker Bostad jobbar med privata bostäder och bostadsrättsföreningar men även med större bygg-

bolag som utför nybyggnationer eller renoveringar av befintliga bostäder. Det började med enkla standarddörrar men har idag utvecklats till att vi hjälper till med renoveringar av hela trapphus i hela Sverige avslutar Mikael. Läs mer på sakerbostad.se


TF OSBY ÖPPNAR DÖRREN FÖR FRAMTIDEN, MED NY FABRIK

Svensktillverkade dörrar, fönster & garageportar. Våra anor från 1945 återspeglas i hantverket bakom våra produkter.

Läs mer & upptäck vårt sortiment på: www.tfosby.se

NYPRODUKTION PÅGÅR! 66 ST BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER I 3 ETAPPER MED GÅNGAVSTÅND TILL VISBY INNERSTAD, HAVET OCH VACKER GOTLÄNDSK NATUR! FÖRSTA ETAPPEN, 22 LÄGENHETER SLUTSÅLD | ANDRA ETAPPEN AV 22 LÄGENHETER, FÖRSÄLJNINGEN PÅGÅR. LÄS MER OM KVARTERET BLÄCKFISKEN 2 PÅ WWW.WISAB.SE


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

30

BIMFIRE SUITE ÅRETS MEST INNOVATIVA PROPTECH Digitalisering förändrar och förbättrar många aspekter av vårt dagliga liv, både privat och i de flesta branscher och yrkesområden. Så även inom fastighetsbranschen och ett spännande och prisvinnande exempel är Bimfire Suite. Vi ställde några frågor till Johan Norén och Fredrik Fahlén på Bimfire. 1. Hej Johan och Fredrik, ni vann nyss Årets Prop Tech 2020, vad handlar det om? Johan: Business Arena arrangerade för första gången BA Tech Awards, ett innovationspris som arrangeras med Nordic Proptech. En av kategorierna var ”Mest Innovativa Proptech-bolag. Och det vann vi med Bimfire Suite - vårt initiativ kring brandskydd för att snabba på digitaliseringen av byggbranschen.

väntar med spänning på våra användares och omvärlds reaktion. Bimfire Tools är det första steget att digitalisera oss genom att kliva in i projekteringens BIM-projekt.

arbetsverktyg och innovativa tankesätt. Vi behöver en obruten informationskedja för brandskydd för att kunna bygga robusta och hållbara samhällen. För att komma dit handlar det om nya sätt att kommunicera och samarbeta.

Johan: Vårt solklara mål är att förändra och förbättra hur vi tillsammans arbetar med brandskydd inom fastighetsbranschen. Från projektering till den dagliga förvaltningen. Det behövs!

4. Hur ser framtiden ut för er - vad står på agendan? Fredrik: Vi har precis släppt den senaste versionen av Bimfire Tools, vår Revit-plugin, och

5. Hur kan man få veta mer om det ni gör? Du kan läsa mer om vårt digital initativ på bimfire.app och specifikt om Bimfire Tools på bimfiretools.com.

2. Vad betyder vinsten för er? Fredrik: Det är ett tydligt kvitto på att Bimfire möter upp ett efterfrågat behov. Det vi gjort efterfrågas av både branschen och ett samhälle som söker ökad hållbarhet. Vinsten sporrar oss till att vilja bli ännu bättre och göra ännu mer. 3. Varför är digitalisering av brandskydd viktigt för framtidens fastigheter? Johan: Brandsäkerhet behöver ses som en levande arbetsprocess, dit kommer vi med nya digitala

Johan Norén, Affärschef, Bimfire

R.A Trädgård & Markservice AB är Grafisk Annons - R A Trädgård med lite text. ett spetskompetens- företag inom Robert: Samtal 10 Dec. alla områden för mark och schakt samt underhållsarbeten. Vi erbjuder Halvsida - Framtidens Bygg Grafisk Annons - R A Trädgård med lite text. nyanläggning, skötsel av trädgård INFO: och fastighetsmark. Kontakta oss Robert: Samtal 10 Dec. R.A Trädgård & Markservice AB är ett spetskompetens- före för underhåll av utemiljö. Vi erbjuder anläggning, skötsel och omGrafisk du har idéer eller planer på att Annons - R A Trädgård Halvsida - Framtidens Bygg fastighetsmark. Kontakta oss om du har idéer eller planer p med lite text. anlägga något, så ger vi dig tips ger vi dig tips och kostnadsförslag. Vi arbetar med både för INFO: Robert: Samtal 10 Dec. och kostnadsförslag. Vi arbetar med R.A Trädgård & Markservice AB är ett spetskompetens- företag inom alla områden både företag och Tänker och manunderhåll kan ha med “måttstockar / kriterier “ som f Halvsida - Framtidens Bygg privatkunder. för underhåll av utemiljö. Vi erbjuder anläggning, skötsel av dessa park och INFO:

hemsida i “text format”. fastighetsmark. Kontakta oss om du har idéer ellerderas planer på att anlägga något, så ger vi dig tips och kostnadsförslag. Vi arbetar med både företag och privatkunder.

R.A Trädgård & Markservice AB är ett spetskompetens- företag inom alla områden för underhåll av utemiljö. Vi erbjuder anläggning, skötsel av dessa park och Tänker och manunderhåll kan ha med “måttstockar / kriterier “ som finns att plocka från fastighetsmark. Kontakta oss om du har idéer ellerderas planer på att anlägga något, så hemsida i “text format”. ger vi dig tips och kostnadsförslag. Vi arbetar med både företag och privatkunder.

Hantverkarvägen 33, 136 44 Handen | info@ratradgard.se | 08-7760099 | Robert Andersson, VD | 070-655 25 19 Tänker man kan ha med dessa “måttstockar / kriterier “ som finns att plocka från deras hemsida i “text format”.

Kontakta: Robert Andersson, VD, 070-655 25 19, ​robert@ratradga


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

DIGITAL PROJEKTSTYRNING REVOLUTIONERAR BYGGBRANSCHEN Digitala och mobila verktyg för projektstyrning håller på att revolutionera byggbranschens dagliga arbete, inte minst för de mindre bolagen med kontoret på fickan. Mobila projektstyrningsverktyg spar tid och pengar, underlättar löpande dokumentation och ökar servicegraden mot kunderna.

kunna ha en hög servicenivå trots att många bokstavligt har kontoret i fickan. Tekniken har på senare år blivit betydligt mer lättillgänglig, vilket innebär att även små företag i byggbranschen fullt ut kan dra nytta av digitaliseringens fördelar, säger Anders Jacobson, grundare av Next One Technology.

Den här typen av verktyg har definitivt potential att accelerera byggbranschens digitalisering. Byggföretagen möts ständigt av nya projekt, förutsättningar och krav, vilket innebär att de behöver flexibla digitala och mobila verktyg för att löpande ha kontroll på uppdragen och därmed

Lättare att uppfylla kundens krav Med ett digitalt projektstyrningsverktyg i mobiltelefonen eller surfplattan kan byggföretag snabbt få tillgång till ritningar, handlingar och dokumentation som behövs i projekten. De kan smidigt göra återrapporteringar och kontinuerligt dokumentera projektet avseende t. ex egenkontroller, avvikelser och eventuella tilläggsarbeten. – Mobila projektstyrningsverktyg gör det lättare för mindre byggföretag att uppfylla kundens krav på dokumentation. Vår erfarenhet, från att ha implementerat mobila projektstyrningsverktyg hos en lång rad kunder, är det blir avsevärt lättare för byggföretagen att uppfylla slutkundernas krav på dokumentation. Genom att kunna erbjuda komplett dokumentation över

a

erna.

a

å

a

de arbeten som utförs tillförs byggföretagen ytterligare en servicedimension till sitt arbete. Dokumentationen innebär dessutom att samtliga arbeten blir fullt spårbara, vilket över tid är mycket värdefullt, säger Anders Jacobson. Effektiviserar administrationen & spar pengar Han är övertygad om att byggbranschens användning av digitala projektstyrningsverktyg kommer att öka i snabb takt under de kommande åren. Den här typen av användarvänliga verktyg som anpassas till branschens vardag ute på fältet har med andra ord framtiden för sig. – Många byggföretag, numera även mindre bolag, har certifierat sin verksamhet enligt någon typ av standard, exempelvis BF9K, Povel eller något annat ISO-baserat system. Digitala projektstyrningsverktyg hjälper dem att direkt ute på fältet uppfylla de krav som certifieringen ställer när det gäller kontroller och dokumentation. Själv klart ger de även stora ekonomiska fördelar då de effektiviserar den dagligaadministrationen, säger Anders Jacobsona. För mer information, next-tech.com

Effektiviserar administrationen och spar pengar

s

a

31

Digitala projektstyrningsverktyg hjälper dem att direkt ute på fältet uppfylla de krav som certifieringen ställer när det gäller kontroller och dokumentation. Anders Jacobsson För mer information: next-tech.com

Han är övertygad om att byggbranschens användning av digitala projektstyrningsverktyg kommer att öka i snabb takt under de kommande åren. Den här typen av användarvänliga verktyg som anpassas till branschens vardag ute på fältet har med andra ord framtiden för sig. –Många byggföretag, numera även mindre bolag, har certifierat sin verksamhet enligt någon typ av standard, exempelvis BF9K, Povel eller något annat ISO-baserat system. Digitala projektstyrningsverktyg hjälper dem att direkt ute på fältet uppfylla de krav som certifieringen ställer när det gäller kontroller och dokumentation. Självklart ger de även stora ekonomiska fördelar då de effektiviserar den dagliga administrationen, säger Anders Jacobson.

UTVECKLING OCH UTBILDNINGAR

STOLTHET OCH STABILITET

VI SIKTAR PÅ FRAMTIDEN! Carl Hanssons rör & värme AB är ett ledande VVS-företag med fokus på Stockholmsregionen. Vi erbjuder helhetslösningar inom installation, service och underhåll av VVS-anläggningar – alltid med kundens bästa för ögonen. Med bred kompetens och gedigen kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet och hög leveransprecision fullföljer vi våra uppdrag efter dina önskemål.Vår målsättning är inte att bli störst – utan att vara rätt samarbetspartner för dig.

www.carlhanssons.se

FRISKVÅRD OCH LAGANDA

GEMENSKAP OCH FESTLIGHETER


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

BADRUM

32

Svedbergs och AB Ludvig Svensson i unikt duschsamarbete. Trenden är tydlig, många drömbadrum inreds idag i en minimalistisk stil kryddat med hotellkänsla. I centrum står bland annat duschen, vattenstrålar som omfamnar kroppen efter en lång dag, eller kanske för att hjälpa till att vakna på ett behagligt och avkopplande sätt.

För ytterligare information kontakta: info@svedbergs.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.