Hållbara Företag #3 – Juni 2022 – Svenska Dagbladet

Page 1

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

UTGÅVA NR: 3

JUNI 2022


DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN AVEN

2

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

5

TVÅ SIDOR AV SAMMA GRÖNA MYNT Begreppet hållbarhet får oss, särskilt i dessa tider, allt som oftast att tänka på den stora klimatutmaningen som vi står inför. Som samhälle och som individer har vi ett ansvar att leva och verka i en grönare anda, och många av företagen som medverkar i denna bilaga gör just det. Några exempel är ByggBox, Minpro Recycling och Envac Scandinavia, som alla jobbar utifrån devisen att vi måste ta hand om vårt avfall på bästa möjliga sätt, för ett hållbart kretslopp. Men hållbarhet handlar inte bara om att bekämpa klimatkrisen, utan innefattar så mycket mer. Den viktiga sociala aspekten får inte glömmas bort. Jessica Löwenhielm, som du kan läsa om längre fram i denna tidning, är en erfaren ledarcoach som har greppat vilken betydelse starkt ledarskap har för en mer hållbar företagskultur. Genom sin coaching arbetar hon med strategiska ledare för att de ska bli tryggare i sig själva och i sin beslutsförmåga. Ett annat viktigt exempel är Novo Nordisk, läkemedelsföretaget och forskningsstiftelsen, som varje år finansierar medicinsk forskning för att förhindra komplikationer vid, och slutligen bota, en rad olika sjukdomar. Dessa två exempel tydliggör att valet att verka i en hållbar anda innebär så mycket mer än vad vi vid första åtanke kan föreställa oss – en anledning att vara hoppfulla inför framtiden.

Trevlig läsning! Linn Ålund Thorgren Redaktör

Hållbara Företag är producerat av Human Performance Consulting Sverige AB och medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet, juni 2022. Produktion Sebastian Lindfors, Art Director My Dorup, Editor-in-Chief Redaktör Linn Ålund Thorgren Kristina Bate Holmberg

12 Leverans framför allt Aven är Sveriges, Norges och Danmarks ledande tillverkare av förpackningslösningar i trä. Bolaget arbetar för att framgångsrikt utveckla, tillverka och sälja träbaserade lastbärare och emballage till industrikunder. Med höga krav på kvalitet, funktion och leveransprecision arbetar Aven för att skapa långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Det har nog inte gått någon förbi att priserna på virke skenade under våren och sommaren. Trots virkesleverantörernas avisering om materialbrist och kraftigt höjda priser har Aven under hela perioden haft fullt fokus på att få virkesleveranser, för att alltid kunna producera och leverera produkter till sina kunder. Genom företagets finansiella kapacitet har de den styrka som krävs för att bygga upp ett stabilt råvarulager. Bolagets filosofi har alltid varit att säkra leveranser, genom den har de kunnat hålla den leveransprecision de eftersträvar, vilket gör dem till en koncern med stark bärkraft som klarar sig genom dem olika konjunkturerna. Emballage helt i trä Kärnan i Avens verksamhet är trä, direkt från skogsbruket. Under sin livstid har ett träd absorberat långt mer CO2 än vad som krävs vid förädling när de bygger sina produkter. De arbetar kontinuerligt för att produkterna de köper, tillverkar och säljer på sikt skall vara möjliga att återanvända, återvinna eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resurs-

Läs mer på: www.aven.se

Projektledare Bernardo Diaz, Projektledare David Svedberg, Head of Sales Omslag iStock Photo VD Sebastian Lundborg

Sebastian Lundborg

18

användning och utan skadlig miljöpåverkan. Deras vision är att kunna leverera ett optimalt och hållbart emballage med miljöcertifierade råvaror enligt FSC® och PEFC. Med en lång tradition av att skräddarsy emballagelösningar i trä för flera olika branscher vill bolaget både vara ett hållbart och smart val för dig som önskar göra skillnad. Under en tid har de i mindre skala utvecklat ett pilotprojekt i form av ett retursystem för att köpa begagnade pallar. De ser att kunder i framtiden skall kunna vända sig till dem när deras produkt inte längre är brukbar. Därefter hämtar Aven produkten, sorterar och klassar den beroende på kvalitet, för att sedan kompensera kunden med en summa motsvarande produktens värde. Ett enkelt system där det enda kunden behöver göra är att ta kontakt med dem. Pilotprojektet är under utveckling och Aven önskar att kunna ta det i kraft inom en snar framtid. Stabila samarbeten med flexibla lösningar På Aven läggs stor vikt vid att skapa långsiktiga och starka relationer. Det är ett flexibelt

7

bolag som arbetar med ett flexibelt material. Tillsammans med sina samarbetspartners kan de därigenom utveckla kundanpassade lösningar som uppfyller eller överträffar önskade behov. Närhet till kunden är avgörande när det kommer till leveransprecision. Därför har bo-

laget systeranläggningar runt om i Skandinavien som kan förkorta eller stödja leveranserna deras kunder. Alla deras produkter, även de mest komplicerade, skall effektivt kunna produceras till rätt kvalitet i rätt tid. Aven arbetar långsiktigt, inte långsamt.


Smartvatten Specialister på vatten­ effektivitet Æ Fastighetsägare sparar redan miljontals kronor på att mäta sin vattenkonsumtion i realtid med oss Æ Samla poäng till era miljö­ certifieringar Æ Bland de mest avancerade algoritmerna på marknaden för att upptäcka läckage Hur uppnår ni hållbarhetsmålen för era fastigheter? En hållbar vattenanvändning är ett stort steg på vägen. På grund av stigande vattenpriser världen över blir ansvars­ full vattenhantering allt viktigare för fastighetssektorn. Den globala befolkningsökningen leder till ökad efterfrågan, vilket i kombination med effekter av utsläpp och klimatförändringar har gjort att vatten är en ovanlig, och väldigt värdefull, resurs. På grund av branschens direkta påverkan på vattenför­ brukningen vid nybyggnationer, renoveringar och förvaltning av fastigheter, samt dess indirekta påverkan via hyresgästernas förbrukning, spelar sektorn en betydande roll. Men det betyder också att det finns en enorm potential att göra förbättringar.

För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla övergå till en hållbar vattenanvändning. Vi behöver få företag att förstå och uppskatta det värdefulla vattnet. Genom att fokusera på att minska slöseri och förbättra hela vattensystemet kan ni spara både pengar och värdefulla naturresurser. För att ni ska kunna göra det, behöver ni nog­ grann information och en tydlig vattenstrategi. Det är där vi kommer in i bilden.

Att konsumera vatten kräver energi. Mängden energi som ingår i transport, uppvärmning och behandling av vatten ska inte underskattas. Genom att spara vatten minskar ni också ert utsläpp av koldioxid.

Övervakning, mätning & underhåll Genom övervakning av er vattenkonsumtion och implemente­ ring av ett spårningssystem för läckage kan ni förebygga stora skador och undvika att slösa stora mängder vatten och pengar. Och genom att spåra, mäta och analysera er konsumtion får ni ovärderlig information om era fastigheter, vilket möjliggör implementering av vattenbesparande åtgärder och ett ansvars­ fullt förvaltande av vatten. Det är precis det vi hoppas hjälpa våra kunder med. Smart­ vatten förser data av hög kvalitet i realtid, skickar direkta varningar om läckage och delar sin expertis för att hjälpa er skapa en tydlig vattenstrategi. Anslut er till oss och minska vattenspill, koldioxidutsläpp och kostnader samtidigt som ni ökar värdet på era tillgångar.


4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

SVENSK INNOVATION PÅSKYNDAR OMSTÄLLNINGEN TILL GRÖN ENERGI S&L Access Systems, med Stena AB som huvudägare och Vestas Ventures A/S som delägare, bygger en kostnadseffektiv och säkrare lyftkran som är helt anpassad för vindkraftsindustrin. Den lyfter högre och tyngre, minskar installationstiden avsevärt och kapar transporterna med upp till 75 procent. Målet är nu att snabbt gå från prototyp till produktion och bli ett stort exportbolag inom Green Tech.

Vindkraftsindustrin växer så det knakar. I hela världen finns det idag nästan en halv miljon vindkraftverk och i Sverige över 5 000 stycken. Inom bara några år spås vindkraftens produktion motsvara en tredje del av dagens elanvändning i Sverige. Teknikutvecklingen går också snabbt. Den tydligaste trenden är att vindkraftverken blir större i alla avseenden såväl när det gäller installerad effekt, högre torn och längre rotorblad. Som en del i denna trend professionaliseras branschen. Nu effektiviseras installationen av vindkraftverken. Innovatören Mikael Strandberg, som grundade S&L Access Systems i Örnsköldsvik 2017, har uppfunnit en ny sorts lyftkran som är anpassad för installation och service av vindkraftverk.

– Man har hittills använt traditionella kranar vid uppförandet av vindkraftverk. Det var först när Mikael och hans kollegor 2019 kom till Stena och presenterade den här idén, som inte kräver lika mycket transporter och som gör att det går betydligt snabbare att uppföra ett vindkraftstorn, som man förstod att tekniken kommer att revolutionera installation och service av vindkraftverk, berättar Marcus Dahlinder, vd på S&L Access Systems. Därefter har resan gått snabbt. En första prototyp av Salamander-kranen såg dagens ljus under våren 2020. I dag är Mikael Strandberg innovationsansvarig i företaget som har ett 20-tal anställda och konsulter. S&L är en del av Stenakoncernen. I juni förra året gick även världens största vindkraftsbolag Vestas in som delägare. S&L har även fått stöd av Energimyndigheten. – Efter några års intensivt arbete känns det helt fantastiskt att vi nu närmar oss produktion och kan börja berätta om kranen för omvärlden. Vindkraftsindustrin är på stark frammarsch i omställningen mot fossilfri el, och vår kran passar in perfekt i utvecklingen mot allt högre torn för bättre energieffektivitet, minskad miljöpåverkan och en kortare installationstid, berättar Marcus Dahlinder. Målet är att S&L ska vara en världsledande krantillverkare för vindkraftsindustrin redan inom ett par år – minst 75 kranar ska byggas och tas i bruk under de närmaste åren. – Vi kommer att investera cirka fem miljarder kronor i projektet under de närmaste åren, så vi går verkligen in med full kraft. Vi har starka ägare i bakgrunden – både vad gäller finanser och teknisk kompetens.

Om den ”självklättrande” kranen: • Minskade transporter av krandelar till vindparken från 60 till 15 lastbilar vilket även bidrar till kraftigt minskade CO2-utsläpp. • Modulbaserad teknik där kranen trycks upp underifrån, sektion för sektion parallellt med att vindkrafttornet byggs. Installationstiden av kranen minskar från en vecka till en dag. • Lyftkranen greppar runt vindkraftstornet under installationsförloppet och minskar uppehåll i vindparksbygget på grund av kraftiga vindar. • Kranen kan lyfta 150 ton upp till 210 meters navhöjd.

Bland S&L Access Systems välrenommerade partners märks bland annat – förutom Vestas och Stena – Machtech, Pichano, Motala Verkstad, Eurosteel, MPA Måleriproduktion, Camatec och Prevas. Just nu genomförs sluttester av lyftkranen i Örnsköldsvik, samtidigt som rekryteringen av nya medarbetare pågår. Den första serieproduktionen beräknas vara i gång under andra halvåret 2022. Målet är att vara 100 anställda och ha en omsättning på 3 miljarder inom fem år.

– Företaget är i en mycket expansiv fas, och vi behöver snabbt hitta fler som vill vara med på vår spännande resa. Vi är ett Green Tech-bolag som kommer att spela en viktig roll för den framtida energiförsörjningen med en säker, kostnadseffektiv och miljövänlig lyftkran, avslutar Marcus Dahlinder.

Läs mer på www.sl-access.com


DENNA SIDA ÄRannons EN ANNONS FRÅN AVEN ANNONS Hela denna bilaga är en från Human Performance ANNONS

Leverans framför allt Aven är Sveriges, Norges och Danmarks ledande tillverkare av förpackningslösningar i trä. Bolaget arbetar för att framgångsrikt utveckla, tillverka och sälja träbaserade lastbärare och emballage till industrikunder. Med höga krav på kvalitet, funktion och leveransprecision arbetar Aven för att skapa långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Det har nog inte gått någon förbi att priserna på virke skenade under våren och sommaren. Trots virkesleverantörernas avisering om materialbrist och kraftigt höjda priser har Aven under hela perioden haft fullt fokus på att få virkesleveranser, för att alltid kunna producera och leverera produkter till sina kunder. Genom företagets finansiella kapacitet har de den styrka som krävs för att bygga upp ett stabilt råvarulager. Bolagets filosofi har alltid varit att säkra leveranser, genom den har de kunnat hålla den leveransprecision de eftersträvar, vilket gör dem till en koncern med stark bärkraft som klarar sig genom dem olika konjunkturerna. Emballage helt i trä Kärnan i Avens verksamhet är trä, direkt från skogsbruket. Under sin livstid har ett träd absorberat långt mer CO2 än vad som krävs vid förädling när de bygger sina produkter. De arbetar kontinuerligt för att produkterna de köper, tillverkar och säljer på sikt skall vara möjliga att återanvända, återvinna eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resurs-

Läs mer på: www.aven.se

användning och utan skadlig miljöpåverkan. Deras vision är att kunna leverera ett optimalt och hållbart emballage med miljöcertifierade råvaror enligt FSC® och PEFC. Med en lång tradition av att skräddarsy emballagelösningar i trä för flera olika branscher vill bolaget både vara ett hållbart och smart val för dig som önskar göra skillnad. Under en tid har de i mindre skala utvecklat ett pilotprojekt i form av ett retursystem för att köpa begagnade pallar. De ser att kunder i framtiden skall kunna vända sig till dem när deras produkt inte längre är brukbar. Därefter hämtar Aven produkten, sorterar och klassar den beroende på kvalitet, för att sedan kompensera kunden med en summa motsvarande produktens värde. Ett enkelt system där det enda kunden behöver göra är att ta kontakt med dem. Pilotprojektet är under utveckling och Aven önskar att kunna ta det i kraft inom en snar framtid. Stabila samarbeten med flexibla lösningar På Aven läggs stor vikt vid att skapa långsiktiga och starka relationer. Det är ett flexibelt

bolag som arbetar med ett flexibelt material. Tillsammans med sina samarbetspartners kan de därigenom utveckla kundanpassade lösningar som uppfyller eller överträffar önskade behov. Närhet till kunden är avgörande när det kommer till leveransprecision. Därför har bo-

laget systeranläggningar runt om i Skandinavien som kan förkorta eller stödja leveranserna deras kunder. Alla deras produkter, även de mest komplicerade, skall effektivt kunna produceras till rätt kvalitet i rätt tid. Aven arbetar långsiktigt, inte långsamt.

5


Östersjöfestivalen 2022 erbjuder storslagna upplevelser av symfonisk musik och faktabaserade scensamtal kring de hållbarhetsutmaningar och lösningar som Östersjön står inför.

MUSIK MÖTEN ETT HÅLLBART HAV

Årets festival fokuserar extra mycket på bildningens betydelse för ett öppet, civiliserat och hållbart samhälle. Det är ett samhälle där det gemensamma, objektiva vetandet är vägledande och skapar sammanhang och förståelse. Vi behöver varandra för att lösa gemensamma problem.

Under festivalen möts publik, artister, forskare och organisationer som jobbar med Östersjöfrågor. Här kan du ta del av forskning och utställningar om Östersjön, scensamtal om vägen mot hållbarhet, ett föredrag på Vasamuseet samt en paneldebatt om barns rätt till bildning. Framför allt får du höra musik i världsklass. Vi hoppas på så vis inspirera både hjärta och hjärna!

25 AUGUSTI Scensamtal: Östersjön – därför ska vi bry oss! // Konsert: Med Malin Broman runt Östersjön 26 AUGUSTI Konsert: Gidon Kremer och Kremerata Baltica 27 AUGUSTI Konsert: Silent Earth 28 AUGUSTI Konsert: Víkingur Ólafsson & Mozart 31 AUGUSTI Scensamtal: Östersjöfestivalen 20 år – musiken, miljön och mötena // Konsert: Esa-Pekka Salonen & Mahlers tvåa

1 SEPTEMBER Föreläsning: Vasas skulpturprakt Konsert: Barockt med L’Arpeggiata 2 SEPTEMBER Scensamtal: Hoppet lever – vägar till en hållbar framtid // Konsert: Lovsång till kärleken med Radiokören och Putniņš 3 SEPTEMBER Familjedag för alla åldrar på Sjöhistoriska museet och Berwaldhallen // Cirkuskonserter med Cirkus Cirkör: Trådar och Glas

SE HELA PROGRAMMET OCH KÖP BILJETTER PÅ BALTICSEAFESTIVAL.COM


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

DEN NYA TIDENS LEDARSKAP MÖJLIGGÖR FÖR FRAMTIDEN Att vi ställs inför nya krav på hur vi ska agera som ledare och människor kan framstå som en tuff utmaning, men ger oss även möjligheten att jobba med vår inre utveckling. Något som också är förutsättning för framtidens organisationsutveckling och mognare ledarskap. Coachen Jessica Löwenhielm utvecklar sina klienter för att realisera sin inre potential och utvecklas till morgondagens ledare. Många tror att när vi är ”vuxna” så har vi vuxit klart. Men enligt vuxenutvecklingspsykologin fortsätter vi att utvecklas i olika stadier av psykologisk mognad hela livet. Men till skillnad från barn som utvecklas naturligt behöver vi vuxna medvetet arbeta med detta. Med stöd av en professionell coach kan denna utveckling accelerera snabbare än på egen hand. – Vertikal utveckling handlar om att utforska sig själv och utvecklas på insidan för att bättre hantera det som sker omkring oss. När vi växer vertikalt så expanderar också vår medvetenhet och de ledarskapsförmågor som utgör ett transformerande ledarskap, berättar Jessica Löwenhielm, ACC, CPCC samt Vertical Transformative Coach, som själv har 15 år av ledarskap inom näringslivet bakom sig. Vertikal utveckling kan därmed göra stor skillnad för ledare som behöver transformera sina organisationer och bygga samskapande team. Dessutom är det en nyckel för oss alla att få ut mer av livet än bara jobbet. När vi hänger oss till vår vuxenutveckling får vi tillgång till fler av våra mänskliga förmågor och frigör mer av vår potential. Samtidigt skiftar vår livsupplevelse från att kämpa och sträva till att frodas och blomstra. – Du frigör din tid, energi, fokus och meningsskapande med hjälp av nya strategier som passar den komplexa värld vi lever och verkar i. Du ser dig själv och din omvärld på ett nytt sätt! Din förmåga att hantera, navigera och interagera i komplexitet förbättras. Vertikal utveckling är en process av mognad, nya insikter samt fler och längre perspektiv, vilket jag genom min coaching bidrar till. Jag tror djupt på varje människas inneboende kraft!

Det jag bidrar till är viktigt, jag hjälper ledare att expandera sin unika potential Jessica är unik i hur hon coachar ledare utifrån ett systemiskt, strategiskt och holistiskt tillvägagångssätt. Med sin positiva inställning, sitt engagemang och genuina lyhördhet skapar hon en trygg och öppen atmosfär som ger en utmärkt grund för transformativ och hållbar förändring. – Det jag bidrar till är viktigt, jag hjälper ledare att expandera sin unika potential, realisera sin ledarskapskapacitet, upplyfta sin livserfarenhet, utveckla kulturen och forma vår framtid. Jessica coachar både ledare individuellt och hela ledningsgrupper och team. Detta för att stödja individuell utveckling, skapa överensstämmelse i gruppen och samtidigt framtidssäkra kulturen. – Det är fantastiskt att leva i en tid när vi börjar knäcka koden för hur vi som människor fungerar och mår bra, hur vi samverkar och organiserar för hållbara och lönsamma resultat! Läs mer på wholly.se

7


MÅLET: TOPP FEM I SVERIGE Hyrex är marknadsledande i Stockholm och Uppsala gällande uthyrning och montering av ställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel för byggindustri och infrastruktur. Med BF9K-certifikat och egen KMA-ingenjör, konstruktör samt säkerhetsinspektör garanteras maximal kompetens för de avancerade komplexa uppdrag som utförs dagligen.

»Vi vill jobba med fler beställare som likt oss sätter säkerheten i främsta rummet. Ta ställning och anlita oss för ert nästa projekt!«

HYREX ÄR EN DEL AV VESTUM AB • BF9K-CERTIFIERADE • STIB-AUKTORISERADE MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING SAMT BYGGFÖRETAGEN


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

9

METALLÅTERVINNING SKA VARA ENKELT, TREVLIGT OCH LÖNSAMT Att agera där det gör störst skillnad, att uppmuntra till miljömässigt handlande, ingjuta tillit och förtroende, och att göra det här och nu. SkrotSmart, en del av koncernen Vinning AB, verkar för ett grönare samhälle där återvinning av metaller ska ligga till grund för nyproduktion i stället för bruk av ändliga jungfruliga resurser. – Vi erbjuder mindre företag och privatpersoner som vill återvinna sitt metallskrot efter till exempel byggprojekt, en smart lösning, samtidigt som vi spelar en större roll i metallåtervinningsbranschen som helhet, säger Joakim Hellsvik, divisionschef på SkrotSmart. Fräscht, enkelt, trevligt och lönsamt. Att lämna in och återvinna metallskrot har länge varit synonymt med en krånglig, smutsig och inte sällan otrevlig process. En stämpel som SkrotSmart vill sudda ut. – Hos oss ska man känna sig välkommen. Våra anläggningar är placerade på platser där man rör och befinner sig, inte svårtillgängligt eller långt utanför stan. De är snygga och rena, vi ger ett professionellt bemötande, bjuder på kaffe, väger in och betalar direkt, självklart kontantfritt för transparent handel, och förklarar för kunden som också får se hur vi sorterar per metall för återvinning. För att få alla att välja återvinna sitt metallskrot krävs det moderna anläggningar och nytänk. Och självklart måste det finnas en trygghet i att det som lämnas in faktiskt sorteras och blir en del av det cirkulär kretsloppet, säger Joakim Hellsvik. För SkrotSmart är hållbarhet en naturlig del av kärnverksamheten. På bara två år har företagets vuxit från två anläggningar till att innan jul i år ha hela 11 utspridda i landet. Ambitionen är att öppna 20-30 anläggningar de närmsta åren. I juni slogs portarna upp i Falun, och i höst väntar fyra ytterligare etableringar bland annat i Sundsvall. Ett konkret kvitto på hur stort behovet är. – Behovet är stort, och intresset ökar hela tiden. Medvetenheten har under de senaste åren ökat markant, inte minst bland yngre. Vårt jobb är att fortsätta upplysa, och få fler att förstå att vi bara har en begränsad mängd

råvaror som vi måste återvinna för planeten och nästkommande generationer, säger Saga Gustafsson, Miljö- och Kvalitetsansvarig på Vinning. Hållbarhetsmål – Vi jobbar aktivt med hållbart förändringsarbete. Idag finns det många studier som visar att återvinning av olika metaller är extremt energisparande och lönsamt. Jobbet vi gör nu är bra, med det kan alltid bli bättre. Därför har vi också inlett arbetet mot att ISO-certifiera hela koncernen. Ett omfattande arbete som ska göra oss bäst i klassen när det kommer till hållbarhetsfrågor och jämställdhetsfrågor, berättar Saga Gustafsson, Miljö- och Kvalitetsansvarig på Vinning. Förutom miljöaspekten och lönsamhet lägger nämligen SkrotSmart stor vikt på det sociala hållbarhetsbenet. Företaget jobbar aktivt med att nå FN:s hållbarhetsmål nummer 12 – hållbar konsumtion och produktion,och nummer 5 – för jämställdhet. – Tack vare att vi skapat ett system och en enkelhet i vårt sätt att jobba, krävs det inte erfarenhet från branschen för att jobba hos oss. Vi har därför den fantastiska förmånen att kunna gå helt på att hitta de bästa personligheterna, utan tidigare branschvana. Vi förespråkar jämlikhet och mångfald i arbetslaget, två parametrar som bara gör oss starkare. Vi söker och välkomnar ständig ny personal som delar våra värderingar och har rätt inställning, säger Joakim Hellsvik.

Med visionen att utveckla och använda återvinningsprocesser som för tillbaka resurser till industrin och samhället, verkar SkrotSmart för en hållbarare metallåtervinningsbransch och grönare planet. Läs mer på skrotsmart.se


O AV S E T T O M D E T är en leverans av halvledare, valaffischer eller skogsråvara är det mycket troligt att varan någon gång under sin resa legat på ett lastbilsflak. Hela 80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas helt eller delvis med hjälp av lastbil. Åkerinäringen fyller med sin stora andel av alla leveranser en mycket viktig funktion för vårt land. Samtidigt bär vår näring på ett lika stort mått av ansvar. Det är därför vi skapat Fair Transport. Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Syftet är att sunda och hållbara transporter ska öka i andel på svenska vägar. Med certifieringen vill vi på så sätt bidra till att nå landets klimatmål, Trafikverkets Nollvision om inga döda eller svårt skadade i trafiken och att skapa förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor. Utöver det vill vi säkra goda arbetsvillkor för alla som verkar i branschen. Med tydliga krav och en oberoende granskning säkerställs att transporterna utförs på ett ansvarsfullt sätt i linje med certifieringens kriterier. Det gör att certifieringen är robust och tillförlitlig. För att få veta mer om varför du som transportör ska certifiera ditt företag och hur du som transportköpare kan upphandla hållbara transporter har vi samlat all information på vår webbplats. Här hittar du också kontaktuppgifter till alla de transportörer som idag är certifierade. Gör redan idag ett besök på fairtransport.se

E N H Å L L B A R A F FÄ R . FÖR ALLA.

fairtransport.se

Annons_Helsida_DI_Tema_Energi_248x372mm_20220420.indd 1

2022-06-02 15:48


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

11

GRÖN FINANSIERING SKA MÖJLIGGÖRA ODLING PÅ KONTORET

Med sin satsning på grön finansiering är Almi med och främjar hållbar företagsamhet. Det nytänkande odlingsföretaget Grönska är ett av de bolag som tagit ett grönt lån – och som med Almis hjälp nu kan fortsätta utveckla sin hållbara affärsidé. Sedan starten 2014 har Grönska Stadsodling gått från frö till gröda – och förser numera stora livsmedelskoncerner, såväl som restauranger och storkök, med vertikalt odlade sallader och örter. Längs vägen har de hållit en tät dialog med Almi, dit de vänt sig för support och rådgivning, och i våras fördjupades samarbetet ytterligare när Grönska ansökte om och beviljades Grönt lån för sina framtidssatsningar. – Vi odlar inomhus, i hyllsystem med LED-belysning och cirkulerande vattensystem. Det är någonting helt nytt, då odling traditionellt sett har varit beroende av hur klimatet och miljön är utomhus. Det här är därför en ny metod för att kunna producera mat på ett mer hållbart sätt, berättar Natalie de Brun, medgrundare av Grönska Stadsodling. – Ända sedan start har vi hållit kontakten med Almi. Som nystartat bolag gav kontakten oss värdefull vägledning och numera ger den oss möjlighet att ta oss vidare i utvecklingen av Grönska och med de satsningar vi har vilandes i pipelinen, fortsätter Natalie. Finansiering för grönare framtidsutsikter Genom att erbjuda gröna lån är Almi med och möjliggör grön omställning för små och medelstora företag. Syftet är att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till en eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi. För Grönskas del innebär det gröna lånet att de lyckats säkra de medel som behövs för att fortsätta utvecklingen av sin nya produkt – GrowOff.

GrowOff är en mindre vertikal odling som placeras direkt hos kund, i butiker, kontorsmiljöer eller restaurang- och skolkök. För att lyckas med sin satsning ansökte Grönska om ett Grönt lån som nu ska användas för att bredda deras försäljningsteam, vilket på sikt kommer att leda till fler kunddialoger och stängda affärer. – Vi har lagt ner otroligt mycket utvecklingstid för att göra GrowOff så smart som möjligt. Nu har vi nått fram till ett stadie där vi behöver nå ut med vår produkt på ett bra sätt och då måste vi rekrytera fler säljare och affärsutvecklare för att stödja upp. Med det gröna lånet kommer vi kunna nå ut till fler potentiella kunder, säger Natalie de Brun. – Därtill har vi fått genomgå en Hållbarhetsworkshop tillsammans med rådgivare på Almi, vilket är ett av kraven för att beviljas ett grönt lån. Hållbarhet är kärnan bakom vårt företagande och här fick vi de verktyg som behövs för att arbeta med hållbarhetsfrågorna på ett mer metodiskt sätt. Det är otroligt värdefullt att som företag kunna vända sig till Almi för denna typen av stöd på sin resa framåt, avslutar Natalie.

Grönt lån – för dig som står inför en grön satsning Grönt lån* är en del av Almis erbjudande kring hållbarhet där du kan få finansiering till din gröna satsning och på så vis rusta dig för framtiden. Lånet kan användas för olika slags gröna satsningar, så länge de bidrar till EU:s miljömål. För att kunna ansöka om Grönt lån behöver du ha genomfört en Framtidsdialog och/eller en Hållbarhetsworkshop tillsammans med rådgivare för Almi. Genom att boka in ett kostnadsfritt möte med Almi kommer du igång med processen – och är redo att ta första steget mot ett Grönt lån. Läs mer om Almis gröna lån på almi.se *Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden.


12

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

FRAMTIDENS GRÖNA INVESTERING – REVOLUTIONERADE FÄLTROBOTIK STÅR INFÖR EN STARK TILLVÄXTRESA Vi måste ändra systemet för vår livsmedelsproduktion de kommande 50 åren. Med en befolkning på cirka 10 miljarder 2050 kommer en 70 procentig ökning av livsmedel att behövas. Samhället stod inför liknande problem för 125 år sedan med omfattande svält, vilket löstes med ett tekniklyft och traktorernas intåg. Nu är det dags igen – dags för framtidens tekniklyft. Och framtiden är nu. Genom att kombinera robotteknik med AI kan Ekobot erbjuda praktiska och hållbara lösningar för jordbrukare där arbetsbelastning, mängden bekämpningsmedel och användningen av fossila bränslen minskar samtidigt som lönsamheten ökar.

Ogräskontroll, sådd och näringstillförsel parallellt med realtidsanalys. Ekobot Robot System utför det praktiska samtidigt som Ekobot Plus står för datainhämtning, analys och beslutsstöd. – AI och robotik är stora delar av framtidens hållbara jordbruk. Vi har skapat teknik med högre precision som ger mindre arbetsbelastning, energianvändning och spill. Kemikalieanvändningen minskar radikalt vilket både är gynnsamt för miljön, men också för lönsamheten per hektar. Fossila fordon ersätts av en eldriven lättrobot som går på mindre energi, vilket öppnar upp för att lantbrukarna själva kan producera den el som behövs i stället för att köpa, frakta, förvara och förbränna fossila bränslen. Dessutom minskar behovet av manuell arbetskraft, säger Erik Jonuk, vd för Ekobot AB. En växande marknad Behovet är stort och växer alltmer. Skärpta regelverk gällande bekämpningsmedel och större efterfrågan på ekologiskt parallellt med en minskad tillgång till säsongsarbetare för manuellt arbete bidrar till att marknaden för fältrobotik intresserar allt fler. – Medvetenheten hos jordbrukare har ökat väldigt mycket bara de senaste åren. Fler har kommit till insikten att om man vill finnas kvar, om man vill driva en lönsam verksamhet måste man investera i ny teknik. Så länge vi kan bevisa att vår teknik är pålitlig och skapar stabilitet

ligger Ekobot helt i linje med vad ambitiösa lantbrukare – både konventionella och ekologiska – är redo att satsa på. Tekniken är komplex, men förenklat handlar det om tre huvudkomponenter – bärare, verktyg och intelligens (AI). En kamera som sitter på bäraren skickar iväg information till AI-systemet som tolkar informationen för att skicka vidare en signal till roboten och verktygen som därefter till exempel tar bort ogräs och låter grönsaken vara kvar i jorden. Förutom det praktiska arbetet samlas hela tiden bilddata in som gör roboten smartare men också kan användas av lantbrukaren för att se vad som händer i fält i realtid. Skadegörare, tillväxt, fukthalt, näringsbehov. – Marknaden och tekniken har mognat. Inom några år kommer vi att se fler robotar uti fält, då som komplement till befintlig odlingsteknik. Ännu längre fram kommer i princip all teknik att vara självkörande och skötas av robotar, förutspår Erik Jonuk. För gröna investerare Som Sveriges idag enda aktör inom agrar robotteknik i kombination med AI och Europas enda börsnoterade bolag i branschen sticker Ekobot ut med unik komponentens och ett rejält försprång. Företaget står inför en stark tillväxtresa, inte minst med tanke på det ökade behovet och intresset för självförsörjandegrad, smart jordbruksteknologi och hållbar livsmedelsproduktion. Med ambitionen att vara en

av de främsta aktörerna och teknikleverantörerna i Europa inom fältrobotik har Ekobot som mål att vara en avgörande del i den global lösningen för livsmedelsproduktion. Ekologiskt på riktigt Dagens ”vanliga” gula lök som man hittar i affären är idag besprutad upp till tio gånger per säsong bara mot ogräs och mellan två och tre gånger mot svamp. Med hjälp av Ekobots teknik försvinner merparten av denna kemikalieanvändning. För den ekologiska bonden blir det än bättre. Med robottekniken kartläggs jordbruksmarken vilket blir till stor nytta i beslutsfattanden som baseras på konkret datas som samlats in på plats Ekobot har valt att skapa ett AI-system med hög precision för att de ska klara av att jobba med ”svåra” grödor där ogräs har en stor betydelse. I dagsläget vänder sig Ekobot till jordbruk som driver utomhusodling av grönsaker såsom lök, morötter och kål. Läs mer på ekobot.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

13

TÅLIG OCH SNYGG FASADDESIGN I ALLA VÄDER

Deras innovativa koncept är ett fräscht tillskott i byggbranschen. Marknadsledande Rockpanel tillverkar klimatsmarta fasadskivor som är lätta, enkla att montera och snygga samtidigt som de skyddar mot väder och vind. Rockwool producerar stenullsisolering av fiber gjord på den vulkaniska bergarten basalt. Rockpanel köper in stenfiber från moderbolaget, som de pressar till färdiga fasadskivor. Därefter kan produkten levereras i en rad olika utföranden. – Vi kan leverera i alla möjliga designer. Utöver våra 144 standardfärger kan de behandlas för att likna trä, sten eller metall. Vårt koncept innebär att vi kan erbjuda arkitekten en stor grad av designfrihet, så att skivorna ser ut som kunden vill, säger Allan Lindboe, Business Director Nordics, Eastern Europe and Russia.

Produkten är slitstark, har lång livslängd och är enkel att arbeta med, lättare än exempelvis fibercement, betong och sten. Det innebär att jobba med Rockpanel är fördelaktigt både för arkitekten och byggherren, och kan minska resurskostnader. – Det är dyrt och tidskrävande att omlokalisera boende vid en fasadrenovering. Våra lättmonterade produkter låter byggbolaget enkelt minimera arbetstiden med renoveringen. Det är otroligt viktigt, säger Allan Lindboe. Bolaget grundades redan 1988 i Danmark, men har funnits i Sverige sedan 3,5 år tillbaka. Här jobbar de framförallt med de stora byggbolagen, som PEAB, NCC och Skanska. Dessutom säljer de vidare till återförsäljare som Beijer och XL Bygg. – Vi har ett brett kundfält som innefattar bland annat modulbyggare, som producerar skolor eller kontor. Att våra skivor är så lätta underlättar frakten av modulerna enormt, berättar Matias Testart, Business Manager Sweden. Företaget har en stark grön profil och lyfter hur hållbar råvaran basalt är. – Det viktigaste för oss är hur hållbar vår produkt är. Basalt är en utmärkt råvara, för att det är en nästan outtömlig resurs, eftersom basalt konstant produceras i jordens inre, det skapas kontinuerligt mer basalt än vad vi förbrukar. Rockpanel är dessutom EPD-certifierade vilket är viktigt då allt fler byggbolag och entreprenörer eftersöker klimatcertifierat byggmaterial.

– EPD är en övergripande och omfattande miljövarudeklaration och vi har klassats som A+, den högsta graden inom systemet. Det är vi väldigt stolta över och ger en garanti för våra kunder att vi håller vad vi lovar när det kommer till hållbarheten i vår produktion, säger Allan Lindboe. Läs mer på rockpanel.se


14

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

AVFALLSHANTERING NÄROMRÅDE OCH HÅ Envac utvecklar och formar framtidens hållbara städer. Med innovativa lösningar för avfallshantering och återvinning bidrar de till smartare städer världen över – exempelvis i Paris, Dubai, London, Singapore, New York, Madrid, Seoul, Bergen och Stockholm.

Envac jobbar med både nytänk och tillika nya lösningar, och agerar här och nu. Med sitt sopsugssystem för avfallshantering, en svensk innovation, är de en viktig del i byggandet av hållbara städer anpassad för den ökande urbaniseringen. Idag har Envac runt 1 000 sopsugsinstallationer installerade globalt med över 4 miljoner användare. FN:s globala hållbarhetsmål står som tydliga riktlinjer i Envacs arbete, inte minst mål nummer 9, 11 och 13 om innovation, infrastruktur, hållbara städer och samhällen samt att bekämpa klimatförändringarna. – Vi skapar en tryggare och mer levande boendemiljö. Med färre tunga transporter och minskade lokala utsläpp, mindre

lukt, buller och lägre risk för skadedjur bidrar Envac till en mer hållbar närmiljö, säger Mikael Hjelte på Envac. Envacs system hjälper till att minska trafik och utsläpp med upp till 90 procent. – Hållbarhetsaspekten för Envac är mångfacetterad. Att leverera en produkt med minimalt klimatavtryck och högsta möjliga kostnadseffektivitet. Användarvänligheten går tätt ihop med hållbarhet, det ska vara lätt att göra rätt för våra användare. Idag kan vi samla in flera avfallstyper och vi jobbar hela tiden mot att kunna ta ännu fler. Envac är ett innovationsföretag som brinner för att ta fram och utveckla lösningar och produkter som är hållbara över tid, fortsätter Mikael.

Så fungerar det Istället för ett eller flera soprum i varje fastighet så är sopinkasten, som är placerade antingen utom- eller inomhus, kopplade till ett underjordiskt rörsystem. När sopinkasten är fulla, eller vid förprogrammerade tider, töms inkasten ner i rörsystemet och transporteras vidare till en uppsamlingsterminal. Den placeras oftast i utkanten av området. På så sätt behöver inte sopbilar längre ta sig in i bostadsområden. Varje avfallstyp har sitt eget inkast och de töms separat. Det finns också en annan typ av insamling där användarna sorterar de olika avfallstyperna i olikfärgade påsar och slänger dem i ett och samma inkast. De påsarna går sedan vidare till en optisk sorteringsanläggning för vidare återvinning.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

15

FÖR ETT GRÖNARE ÅLLBART SAMHÄLLE Ambitionen är att bli en lika naturlig del i infrastrukturen som el och avlopp. Och mycket talar för att det är dit vi är på väg – efterfrågan ökar hela tiden. – Allt fler kommuner föreskriver maskinell sophämtning, vill komma ifrån kärlhantering med avseende på arbetsmiljö, och där är vi ett väldigt bra alternativ. Samtidigt har vi en ökad urbanisering där staden om cirka 25 år kommer att expandera med 40 % globalt, vilket kräver att vi samlar in avfall på ett effektivt och fungerande sätt. Förutom att anlägga nya rörsystem vid nybyggnation, och konvertera befintliga bostadsområden, arbetar Envac också med flygplatser och sjukhus.

Envac ReFlow För att komma närmare slutanvändaren har Envac utvecklat och lanserat appen Envac ReFlow. Appen gör det möjligt för användaren att följa sin egen återvinningsgrad och se hur mycket avfall hushållet producerar. Den har även ett informerande syfte och upplyser om vilka inkast som är i drift och var man kan kasta respektive avfallstyp. – Appen är också ett sätt att komma bort från peak hours när det gäller elförbrukning. Hittills har vi sett att driftsäkra och driftoptimerade anläggningar med mindre stopp ger en minskad elanvändning på 60 %. Dessutom har sorteringsgraden förbättrats och restavfallet minskat, vilket är precis det vi vill uppnå, säger Mikael Hjelte.

Målet för Envac är att med grön innovation och erfarenhet utveckla framtidens smarta städer för att lämna över en grön och frisk planet till kommande generation.

Läs mer på www.envac.se


16

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

BYGGBOX – FÖR SMARTARE HANTERING AV BYGGAVFALL Skräp och avfall är oundvikligt inom byggbranschen. Ett lätt och smidigt sätt att samla upp och källsortera avfallet skapar både bättre arbetsmiljö och är något som krävs för att uppfylla gällande miljölagar. Därför finns ByggBox, en komplett avfallsentreprenör med fokus på sopkärl, så att du enkelt håller rent på arbetsplatsen.

Thomas Giotis grundade i början av 00-talet BIG BAG, ett bolag som utvecklade avfallssäckar för byggbranschen för en mer miljövänlig och enklare avfallshantering, utifrån idén att på så vis spara snickartimmar. Konceptet med säckar var då nytt på marknaden och efter flera framgångsrika år sålde han bolaget, för att gå vidare till nya projekt. År 2017 valde han att ge sig in i branschen igen, denna gång med ByggBox.

smidigheten i att kunna flytta runt och anpassa sopsorteringen efter arbetsplatsen. När man jobbar med container så måste den stå ute på gatan i anslutning till en rutt där en lastbil kan lämna och hämta den. Ett stadigt kärl i en smidig storlek gör att man kan sortera soporna på platsen där avfallet genereras och sen rulla ut den till gatan när det är dags för tömning. Smidigare och enklare, helt enkelt, berättar Thomas Giotis.

– Trots att jag visste att det skulle bli svårt att göra BIG BAG-tjänsten bättre jobbade jag vidare med idén om byggkärl. ByggBox lägger fokus på själva kärlen och

Bolaget är därför en komplett avfallsentreprenör mot byggsektorn och jobbar med tre tjänster: säckar, kärl och container. Oavsett vilka behov kunden har.

– Med flera fraktioner är det enkelt att sortera och enklare att hålla undan på byggarbetsplatsen, vilket i sin tur ger bättre arbetsmiljö. Dessutom innebär det en mindre mindre påfrestning på kroppen. Tidsbesparingen är ytterligare en fördel. Att använda flera olika kärl gör det också möjligt att källsortera direkt på plats, vilket sedan augusti år 2020 är en lagstadgad åtgärd för byggbolag i Sverige. – Enligt avfallsförordningen ska flertalet avfallsslag sorteras ut på platsen där de uppkommer, vilket ökar behovet av möjligheten att använda sig av flera fraktioner direkt på byggplatsen. Vi vurmar för kärlen just av denna anledning – för att de inte bara är smidiga och bekväma – de är också en del i att uppfylla gällande miljölagstiftning. Dessutom, när ett projekt är klart ombesörjer ByggBox en detaljerad avfallsrapport – även när kunden lämnat blandat avfall. – Vilket också är ett lagkrav när avfallet klassas som farligt. Sedan hanterar vi alltid avfallet på bästa sätt ur miljösynpunkt, lägger Thomas till. ByggBox var det första bolaget som enkom satsade på denna typ av tjänst med fokus på sopkärl, då Thomas upplevde han att det fanns ett hål i marknaden när han startade bolaget. – Vad vi har upplevt är att när våra nya kunder väl provat tjänsten så ”fastnar” de i den. Vi har inte behövt sälja in den eftersom det interna behovet hos kunden hela tiden växer. Den fyller en praktisk funktion och möter ett enormt behov, säger Thomas och lägger till: – Hur man än bygger genererar man avfall, ibland är det kärl som fungerar bäst för hanteringen, ibland är det säckar eller container. Det är alltid olika för varje projekt och bekvämligheten i att kunna välja säckar, kärl eller container beroende på projektets förutsättningar är en självklar fördel med ByggBox. Utifrån Thomas erfarenheter av BIG BAG valde han att bygga ByggBox runt fördelarna med en komplett tjänst som är flexibel och erbjuder olika fördelar för olika syften och miljöer. – Efter idén med sopkärl på hjul adderade jag sopsäckar och containers för att bli en komplett leverantör. Vi sköter all frakt som en komplett servicetjänst, med eftersortering och avfallsrapporter. Allt kunden behöver göra är att ringa oss när de vill ha leverans och tömning. Tjänsten fungerar därmed exakt som en containerhantering. ByggBox jobbar primärt inom ROT-sektorn, med en spännvidd på kundkretsen från liten till stor aktör. Just nu finns bolaget primärt i Storstockholm, med planer på att expandera till Uppsala. – Våra kunder uttrycker ju hur enkelt och smidigt det blir genom att använda vår tjänst. När dessutom kravspecen är ställd på att de bör och skall sortera avfall blir det också enklare med flera behållare på flera ställen. Hela konceptet bygger på att underlätta för entreprenörerna. Läs mer på byggbox.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Hela konceptet bygger på att underlätta för entreprenörerna.

17


18

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

NORDIC METAL RECYCLING VÄRDESÄTTER ERT SKROT OCH METALL Söker ni en pålitlig samarbetspartner för hantering av skrot och metallfraktioner från er verksamhet är Nordic Metal Recycling i Stråssa rätt val. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap om olika material tar de hand om avfallet både för att underlätta för er och stärka det gröna kretsloppet inom industrin. Nordic Metal Recycling ligger i Stråssa, Lindesbergs kommun, och tar emot skrot och metall från stora delar av landet. Genom att de bygger långsiktiga relationer med sina kunder och erbjuder konkurrenskraftiga villkor är de ett tillförlitligt alternativ till de stora aktörerna på marknaden. Dessutom ligger ett betydande fokus på miljö och kretsloppet till grund för deras verksamhet. – Vår styrka ligger i våra möjligheter att bearbeta många typer av skrot och metall, från fragmentering, brikettering till skärning och sortering. Vidare har vi många kanaler för avsättning och kan därav erbjuda konkurrenskraftiga priser, berättar Monica Joon, Marknadschef på Nordic Metal Recycling AB. Nordic Metal Recyclings kundbas innefattar allt från stora industrier, verkstäder, företag, till bönder och privatpersoner. Vid större flöden jobbar de i stora delar av Mellansverige, och tar emot fraktioner som styckeskrot, klippskrot, metallspån, blandskrot, slagger, kabel samt även skrot av höglegerat stål, koppar och mässing. Vid längre avtal ställer de ut flak och containrar som töms efter avrop, och bolaget samarbetar gärna med Minpro Recycling för att erbjuda bredare lösningar för sina kunder. – Genom samarbete med Minpro Recycling och dess spetskompetens, se annons bredvid, kan vi utifrån önskemål även åta oss bredare lösningar med industriavfall till exempel slam från stålsmältor eller kemisk industri samt farligt avfall i kombination med andra fraktioner. Vi kan även ta trä, brännbart och liknande. Bolaget kan även utföra specialrivningar av metall och kabel samt ombesörja hämtning av uttjänta maskiner och utrustning, för att göra processen så enkel och smidig som möjligt. Deras viktigaste mål är att återföra så mycket som möjligt i kretsloppet och minimera material till deponi. Nordic Metal Recycling värdesätter ert skrot och metall, helt enkelt! Läs mer på nordicmetalrecycling.com


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

OPTIMERADE ÅTERVINNINGSLÖSNINGAR FÖR EN GRÖNARE INDUSTRI Minpro Recycling är er kompetenta partner i tillvaratagandet av returmaterial. Genom att ta hand om och återvinna industriellt och miljöfarligt avfall gör de en rejäl miljögärning som innebär att industrin minskar sin förbrukning av naturlig råvara. Tillsammans med er tar de fram en innovativ lösning för just ert avfall. I hjärtat av Bergslagen, 60 kilometer norr om Örebro, ligger Minpro Recycling, vars långa och gedigna erfarenhet har arbetats fram under många decennier i verksamheten i Stråssa. Tidigt utvecklade de bland annat metoder för anrikning för gruvnäringen världen över, och idag fokuserar de främst på återvinning av avfall. Detta gör att de idag är en kompetent aktör inom branschen.

Med arbetsområde över hela Sverige, särskilt i trakterna kring Örebro, Västerås, Avesta samt Norrköping och Stockholm, kan bolaget erbjuda helhetslösningar för ert företags avfallshantering. – Vi tar hand om och återvinner material som sedan går tillbaka in i kretsloppet som ny råvara. Bearbetat och förädlat material går antingen tillbaka till leverantören alternativt till annan kund, efter önskemål. Exempelvis till stålindustrin, berättar Monica Joon, marknadschef på Minpro Recycling. Detta innebär att industrins förbrukning av ny råvara minskar, liksom miljöpåverkan. – Våra metoder för återvinning är unika och gör att andelen material som måste deponeras minimeras. Det är vårt signum att vi återför materialen tillbaka i industrin. Med flera olika roterande ugnar som är bemannade dygnet runt kalcineras material, exempelvis slam från betbad, en restprodukt från stålindustrin. Materialet bearbetas sedan till en förnybar råvara, som ersättningsprodukt. Ett exempel är uttjänta katalysatorslammer från den kemiska industrin. Dessa består ofta av flera olika typer av metaller som Minpro Recycling återvinner. Med anor ända sedan 1950-talet har Minpro Recycling en lång erfarenhet av att hantera olika material, vilket gör att de har de byggt upp en värdefull kunskapsbank. Behöver ni en trygg och kompetent partner för återvinningen av ert avfall bör ni vända er till Minpro Recycling – bolaget som tar ert miljöarbete på allvar, för en grönare industri. Läs mer på minprorecycling.se

19


20

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ARBETAR FÖR HÅLLBARHETSINRIKTADE INVESTERINGAR Under de senaste åren har Länsförsäkringar märkt av ett ökat intresse för att investera och spara utifrån ett hållbart perspektiv. Nu vill de se till att alla investeringar är i linje med Parisavtalet till 2030 och att alla investeringar är klimatpositiva till 2045 – ett arbete de redan påbörjat. I en undersökning gjort av Prospera i april 2022 på uppdrag av Fondbolagens förening, framkom det att närmare 60 % av de tillfrågade ansåg att hållbarhet spelar en viktig roll i valet av fonder och investeringar. Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringars fondbolag förklarar att de känner stort ansvar att bidra till en positiv utveckling och erbjuda ett hållbarhetsinriktat utbud. – Det som skiljer våra hållbarhetsinriktade fonder från resterande utbud är att vi har tydliga målsättningar och kriterier som vi utgår från när vi väljer bolag, förklarar Sofia och fortsätter, ett hållbarhetsinriktat fondval och hållbarhetsinriktat sparande bidrar till en positiv påverkan då det tvingar finansmarknaderna till att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna. Sofia och hennes team jobbar i tätt samarbete med fondförvaltarna för att välja in bolag och grundar valen utifrån en hållbarhetsanalys. – Vi tittar på vilka hållbarhetsfrågor bolagen driver och om finns det tydliga målsättningar som de ska uppnå, samt slutligen om utvecklingen går åt rätt håll. För vissa bolag kanske själva affärsidén är hållbar, för andra handlar det om att arbeta aktivt med att minimera risker, vara transparenta och hela tiden arbeta med förbättringar, berättar Sofia. Några exempel på bolag som Länsförsäkringar valt in är bland andra Volvo, vilket är det bolag som investerar mest och har kommit längst bland de etablerade aktörerna när

det gäller nästa generations lastbilar, och Bravida, som hjälper fastighetsägare att installera mer energieffektiva lösningar. Länsförsäkringar och Sofia ser en koppling mellan att arbeta med hållbarhet och skapa avkastning. De ser att bolagen som väljer att arbeta hållbart står bättre rustade för de samhällsförändringar vi har framför oss. – Det är ett långsiktigt arbete där vi, utöver att leta efter redan hållbara företag, även försöker hitta omställningscase, alltså företag som är duktiga på att anpassa en tidigare ohållbar affärsmodell till en hållbar framtid och inser hur viktiga de här frågorna kommer att vara i framtiden. Ett av dessa omställningscase är stålbolaget SSAB, som i dag har stora utsläpp. Samtidigt jobbar bolaget hårt för att bli världens första producent av fossilfritt stål. Det är ett omställningsbolag med långsiktigt ambitiösa och hållbara målsättningar. – Vi har tydliga mål och riktlinjer för vårt hållbarhetsarbete. År 2030 ska alla investeringar vara i linje med Parisavtalet och år 2045 ska alla investeringar vara klimatpositiva. Det innebär att bolagen som fonderna väljer att investera i ska binda mer koldioxid än de släpper ut. – Just nu bygger vi upp en egen indexförvaltning med skräddarsydda, klimatanpassade index som har 50 procent lägre CO2-utsläpp än det tidigare, avslutar Sofia.

Risker förknippat med fondsparande Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr på www.lansforsakringar.se


Vågar du titta under ytan? N U K R ÄVS D E T B E S L U T S A M H E T, S A M A R B E T E N O C H P O L I T I S K T M O D F Ö R E T T F R I S K T O C H L E VA N D E H AV F Ö R KOM M A N D E G E N E R AT I O N E R . V I V I L L H JÄ L PA T I L L AT T K A N A L I S E R A D E N E N E R G I , OM TA N K E O C H OM S O R G S OM A L LT F L E R V I S A R . D E T Ä R VÅ R T A N S VA R . S E VÅ R A U T STÄ L L N I N GA R I M A R I E H A M N , N Y N ÄS H A M N , N ÅT TA R Ö , S A N D H A M N O C H U TÖ. SW I S H A GÄ R N A E T T B I D R AG , H Y L L A E N J U B I L A R E L L E R E N VÄ N S OM GÅT T BO R T. D U O C H D I T T F Ö R E TAG Ä R VÄ L KOM N A S OM H Å L L B A R PA R T N E R .

SWISH 1236085526 BG 5092-4695 LÄS MER PÅ STIFTELSENHALLBARAHAV.ORG


BÄSTA TIPSEN

VAR SNÄLL MOT PLÅNBOK OCH MILJÖ NÄR SOMMARTORKAN KOMMER Samtidigt som energipriserna är ett stort orosmoln för många svenskar närmar vi oss sommarens torka. Att spara på vattnet är viktigare än någonsin – både för plånbok och miljö. En lösning är att se över produkterna i hemmet där små förändringar kan göra stora skillnader. Oavsett om din största oro är torkan, plånboksfrågor eller långsiktig hållbarhet och klimatmål finns goda skäl att se över din vattenkonsumtion.

SPARA MER OCH SLÖSA MINDRE PÅ JORDENS RESURSER MED DESSA PRODUKTTIPS:

ÄVEN UTAN NYA PRODUKTER GÅR DET ATT GÖRA SKILLNAD. HÄR ÄR GROHES FEM BÄSTA TIPS:

Svenskarnas vattenförbrukning är hög jämfört med övriga nordiska länder. Det framgår av Vattenbarometern 2021 som jämförde de tre största städerna i varje land. I Stockholm, Göteborg och Malmö konsumerar varje invånare i snitt 75 225 liter vatten per person och år. Vilket går att jämföra med i snitt 64 921 liter i samtliga nordiska storstäder.

1. Med GROHE SilkMove® ES sparar du både energi och vatten tack vare dess smidiga kallstartsteknik. Handtagets utgångsläge på kranen är nämligen i mitten, så att du undviker onödig upphettning av vattnet. Likt några av GROHEs andra produkter begränsar den även flödet vilket besparar vattenkonsumtion med upp till 50 procent. Små ändringar kan ge stor effekt!

Diska och tvätta alltid med fulla maskiner och undvik att diska för hand, under rinnande vatten.

- Många svenskar tar vattnet för givet. Så länge det kommer ur kranen och toaletten spolar som den ska är det lätt att glömma att det är en av vår tids stora ödesfrågor. Att miljön är en ödesfråga är man väl medveten om men vattnet glöms ofta bort. Undersökningar som Vattenbarometern visar att svenskarna anser sig vara väldigt medvetna om hållbarhet men frågan är om det verkligen gäller vattenkonsumtion – något av det viktigaste inom ämnet.

2. GROHE Water Saving™ teknologi integreras i många av GROHEs produkter som exempelvis ovannämnda SilkMove. Tack vare en inbyggd flödesbegränsare minskas vattenförbrukningen med upp till 50 procent. Water Saving är din bästa vän för att spara vatten och energi – utan att kompromissa komforten.

Tvätta inte bilen hemma. Åk istället till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.

Christina Holmberg, PR & Communications Manager på GROHE Nordics.

3. Med GROHEs funktion EcoButton kan du duscha utan dålig samvete. Den minskar vattenflödet för termostater som Grotherm 800, vilket besparar vatten utan att duschkvaliteten påverkas. Genom att helt enkelt trycka på en knapp kan användare öka vattenvolymen om de så vill. Med detta lilla extra steg blir användarna medvetna om deras förbrukning och kan uppmuntra för en mer hållbar vattenkonsumtion.

Stäng av vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig och undvik att låta kranen i handfatet rinna när du borstar tänderna eller rakar dig. Byt ut packningar i droppande kranar.

Ta vara på regnvattnet. Samla regnvattnet i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning.Prestanda och tillförlitlighet taget till nya höjder

Vakna upp och spara med Qcells solpaneler Upptäck Qcells senaste serie av solpaneler och gör taket till ett kraftverk Q.PEAK DUO-G10 och Q.PEAK DUO-G11

Qcells Team I Sverige CARL BERGBÄCK c.bergbaeck@q-cells.com +46 72 369 19 89

ALBERT BERGSTRÖM a.bergstroem@q-cells.com +46 70 488 22 21


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

25

”VI TAR RYGG PÅ VÄRLDENS FRÄMSTA ENTREPRENÖRER!” Tellus fonder grundades 2006 och är ett entreprenörsdrivet bolag ägd av de anställda och ett tjugotal entreprenörer. Vi förvaltar aktiefonden Tellus Globala Investmentbolag med fem stjärnor på Morningstar och fyrstjärniga blandfonden Tellus Midas. Berätta om er globala aktiefond, Tellus Globala Investmentbolag. Fonden är inriktad mot investmentbolag, konglomerat och holdingbolag ledda av några av världens främsta entreprenörer. Dessa innovativa serieentreprenörer besitter otroliga förmågor till att vidareutveckla varor och tjänster till framgångsrika bolag. Vi har också stort fokus på hållbara investeringar. Två stora innehav är det multinationella konglomeratet Berkshire Hathaway och lyxvarubolaget LVMH med 75 olika varumärken, däribland Christian Dior, Marc Jacobs och Stella McCartney.

Vad innebär dessa serieentreprenörers framgångar för investerare i fonden? För långsiktiga investerare har det inneburit en genomsnittlig årlig avkastning kring 18 % de senaste fem åren. I orostider kan väldiversifierade konglomerat med starka balansräkningar ses som säkra hamnar. Flera har vuxit sig så stora att de nästan fått monopolställning med enorma kassor, användbart

vid fortsatt expansion, men även till återköp av aktier och utdelningar som gynnar bolagens aktiekurser.

Tellus Midas – en blandfond – berätta mer?

När du säger hållbara investeringar - vad menar du med det?

Det är en temabaserad globalfond med ett flexibelt förvaltningsmandat där aktieexponeringen kan pendla mellan 0-100 % och anpassas till risker i rådande marknadsklimat. Årlig snittavkastning ligger kring 19 % de senaste fem åren.

Investeringar i bolag som systematiskt arbetar med ESG-frågor och som vill transformera det egna bolaget men även påverka omgivningen mot en hållbar framtid. Bolagens hållbarhetsarbeten utvärderas regelbundet av oss med analysverktyget Sustainalytics.

Fonden har stor exponering mot bank och finans som gynnas av stigande räntor och är ett hett tema i år. De är relativt lågt värderade med stora kassor som kan användas till återköp av egna aktier och utdelningar.

Vilken typ av investerare passar fonden – hur kan man köpa den? Fonden utgör bra bas för investerare med lång placeringshorisont som tror på förmågan hos framgångsrika innovativa serieentreprenörer att utveckla framtidens bolag. Den går att köpa hos bland annat Avanza, Nordnet, Svenska Fribrevsbolaget och Swedbank men är även tillgänglig för pensionssparare på PPM där den vid en undersökning i DI låg på plats 16 av 472 fonder mätt på femårsavkastning.

Avslutningsvis, hur ser ni på framtiden? Vårt långsiktiga mål är att fortsätta leverera en årlig snittavkastning kring 20 % och fonder av hög kvalité och rating. Börstrenden har varit stigande det senaste seklet även om hack i kurvan uppstått vid kriser av olika slag. Det är dock ofta i dystra tider som de bästa investeringarna går att finna. Kriser innebär effektiviseringar och ännu lönsammare bolag i framtiden.

VÅRT LÅNGSIKTIGA MÅL ÄR ATT FORTSÄTTA LEVERERA EN ÅRLIG SNITTAVKASTNING KRING 20 % OCH FONDER AV HÖG KVALITÉ OCH RATING.

Läs mer på tellusfonder.se

Förvaltarteamet består av Anders Bruzelius till vänster och Bo Pettersson till höger

Alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För det fall Du önskar investera i fonden/någon av våra fonder finns information i form av Faktablad och Informationsbroschyr att tillgå på vår hemsida: www.tellusfonder.se. Vi på Tellus Fonder respekterar din integritet och det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi har arbetat aktivt för att stärka din integritet och försäkra oss om att vi tillgodoser de krav som ställs på oss i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Tellus Fonder har i linje med GDPR utvecklat en integritetspolicy i syfte att tydligt informera om hur dina personuppgifter hanteras. För att ta del av vår integritetspolicy, besök följande adress: www.tellusfonder.se/riktlinjer


26

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

BREDDA HÅLLBARHETEN – GENOM ATT HYRA UTRUSTNINGEN Att dela på resurser är ett viktigt steg på vägen mot ett hållbart samhälle. Det har Cramo tagit fasta på – där deras uthyrning på ett enkelt och effektivt sätt är med och minskar utrustningens miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt som deras produkter och tjänster bidrar till säkrare och effektivare byggarbetsplatser.

Martin Freland, Head of Quality, Safety, Environment på Cramo

För Cramo, ett av Europas största företag inom uthyrning av maskiner, är hållbarhet ett ord med en bred betydelse. En viktig del handlar självklart om att hjälpa sina kunder att göra val som minskar miljö- och klimatpåverkan. En annan viktig del är Cramos bidrag till en säker och hälsosam arbetsplats. Där maskiner och utrustning som delas med kunderna bidrar till bättre ergonomi, lägre vibrationer och buller, minskade risker för fall och bättre luft.

– Det räcker inte med att dela på resurser. Det måste också göras på ett säkert sätt och med så lite miljöpåverkan som möjligt. På Cramo lägger vi därför stor vikt vid våra interna processer som minskar miljöpåverkan och gör det möjligt att arbeta säkert. Det säkerställer vi genom våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifieringar och andra granskningar, förklarar Martin Freland, Head of Quality, Safety, Environment på Cramo. Flera vinster med delade resurser Martin Freland är noga med att betona att det finns många fördelar med att hyra sin utrustning. Deras kunder slipper köpa in egna maskiner och därigenom binda upp kapital. De slipper också kostnader för att underhålla maskinparken som ofta står oanvänd i perioder. Genom att hyra får kunderna en större flexibilitet och mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet. – När våra kunder hyr en maskin hos Cramo får de hjälp med hur maskinerna ska hanteras. Skulle några problem uppstå så kan vi säkerställa att de byts ut snabbt. Vid retur av utrustning genomför vi kontroller, för att alltid kunna säkerställa högsta säkerhet för våra kunder. Samtidigt som man kan luta sig tillbaka och lita på att vår utrustning håller

högsta kvalitet och följer den standard vi eftersträvar i vårt hållbarhetsarbete, säger Martin Freland. Med hjälp av hyrd utrustning hjälper Cramo sina kunder att göra grönare och säkrare val, samtidigt som det främjar deras egen effektivitet och ekonomi. – Som navet i en delningsekonomi kan vi garantera att resurserna delas på ett hållbart sätt. Vi ser till att våra kunder kan använda resurser på ett sätt som är mycket effektivare säkrare och mindre miljöpåverkande, avslutar Martin. Förutom maskiner och utrustning tillhandahåller Cramo också olika typer av tjänster för ökad hållbarhet och säkrare byggarbetsplatser. – Via Cramoskolan utbildar vi våra kunder i säkerhet, både teoretiskt och praktiskt. Genom att hjälpa våra kunder med bygglogistik bidrar vi också till förbättrad säkerhet och ökad hållbarhet. En viktig del i detta arbete är att stötta våra kunder med olika typer av digitala lösningar.

Läs mer om Cramos hållbara arbetssätt på cramo.se/sv/om-cramo/hallbarhet


Livet förändras när någon drabbas av en kognitiv sjukdom som Alzheimers - även för de anhöriga Trygghetslösningen Meminisse HOME hjälper människor med kognitiv sjukdom att leva ett så normalt liv som möjligt och minskar samtidigt stressen för de närstående. — Att vara närstående till en person med kognitiv sjukdom innebär en konstant oro, säger Jenny Malmgren, vd Meminisse. Har personen stängt av spisen där hemma? Tagit sina mediciner? Ätit? Låst ytterdörren? För att minska denna oro och på samma gång göra det möjligt för den kognitivt sjuke att fortsätta leva som vanligt, utvecklade vi Meminisse HOME — en trygghetslösning för hemmet. HOME består av ett grundpaket med tre rörelsesensorer och två dörrsensorer. Sensorerna detekterar hur personen rör sig i hemmet och med hjälp av AI kan avvikelser upptäckas

och närstående larmas. Till paketet hör även en knapp som den kognitivt sjuke kan använda för att påkalla assistans, registrera att hen tagit sin medicin, ätit osv. Systemet är kopplat till en app i vilken de närstående kan ta del av vad som sker i hemmet, och dra slutsatser om hur personen mår. Grundpaket kan byggas ut med fler sensorer, men också med andra funktioner. Till exempel smarta sensorer som kan detektera om personen ramlar. Systemet fungerar både med och utan internet- uppkoppling, är lätt att installera och kan utökas och anpassas allt eftersom nya behov uppstår. — Meminisse HOME är utformat med respekt för personen med kognitivt sjukdom och förståelse för de närståendes situation, säger Jenny. Det är tryggt, säkert och enkelt att använda och det ger möjlighet för alla att må bättre — personen med kognitivt sjukdom såväl som de närstående.

Läs mer och beställ på www.meminisse.se/svd


Vi kan leverera stolpar i längder från 2m till 54,5m, till en mängd olika lösningar för luftledningar, mätarskåp samt kabelskyddsrör.

Kompositstolpar med låg vikt, hög säkerhet och lång livslängd Revolutionerande fundament ger små ingrepp i naturen och enkel installation i svår terräng. Comrod AS och Jerol Industri AB är systerbolag i Comrodgruppen. Våra kompositstolpar tillverkas i Norge och Sverige och kan anpassas till de flesta behov. Närheten till marknaden ger kort leveranstid och hög grad av flexibilitet.

+ Läs mer på www.comrod.no och www.jerol.se

Specialister på miljövänlig limfog I över 40 år har vi tillverkat och levererat förstklassig limfog samt sågade och hyvlade trävaror. Vi har rötterna i de småländska skogarna, men vår marknad grenar ut sig till världens alla hörn. Med trä som vår viktigaste råvara och vårt cirkulära förhållningssätt till både avverkning och tillverkning, tar vi vårt miljöansvar på största allvar. Att vår maskinpark dessutom drivs runt på ett miljövänligt vis med energi från vårt eget spillmaterial ser vi som ytterligare ett sätt att ge tillbaka till naturen. Det är så vi säkrar både vår framtid och naturens – för många generationer framåt. Mer information: www.ess-enn.se


FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR! NORBA ÄR MED OCH VI HAR MÄNGDER AV ELFARENHETEN.

Norba N4 & Volvo FE Electric

Norba MF300 L500 & Scania BEV

Geesink GPM IV & Volvo FE Electric

GeesinkGPM IV & Renault Electric

Geesink GPM IV KT1 & Hydrogen/Vätgas

Norba N4 & Volvo FE Electric

Norba MF300 L500 & Mercedes fully electric

www.geesinknorba.com WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS GeesinkNorba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel: 0480-427400 Varuvägen 17-25 125 21 Älvsjö

HÅLLBARHETSTURNÉ MED MÖJLIGHET OCH ANSVAR ATT PÅVERKA Tara Pac ger sig ut på en hållbarhetsturné med syfte att inspirera, utbilda och diskutera med sina befintliga och potentiella kunder. Turnén startar den 5/9 norrut och avslutas fyra dagar senare på Tara Pacs fina och inspirerande kontor i Lund. Tara Pac levererar flera olika typer av förpackningsalternativ till sina kunder. Att alltid hålla högsta kvalitet och leverera en förpackning som tillfredsställer kundens önskemål och unika behov står ständigt i fokus. De guidar dig gärna genom sortimentet så du hittar rätt förpackning för just din produkt. Med kunder inom alla segment, främst livsmedel, bygg och kemi är Tara Pac den ledande förpackningsleverantören med stor möjlighet att påverka. Med det kommer ett stort ansvar som de är redo att ta. – Vi vill visa på att vi är redo att ta vårt ansvar och med det uppmana andra parter i kedjan att göra detsamma. Genom denna turné vill vi skapa diskussion för att samtidigt medvetandegöra de problem och möjligheter som finns i branschen idag, säger Jessica Lundgren, marketing coordinator och ansvarig för turnén. Med hållbarhetsturnén vill de dela med sig av sin kompetens till sina befintliga och potentiella kunder. Ett av målen är att inspirera och visa att det inte behöver vara krångligt och svårt att använda sig av hållbara förpackningar. – Många ser det som ett problem att byta förpackning eller ändra design, men vi vill vända på det, tänk i stället ”vad vinner vi på att byta förpackning”, förklarar Jessica. Att ge sig ut på turné i stället för att ställa ut på branschmässan Scanpack är ett beslut som togs i pandemitider. Förutom ovanstående kommer man även visa upp det

senaste i materialväg vad gäller miljö för PP, PE och PET samt återvunna varianter av dessa. Att man har sitt kontor mitt i hjärtat av Lund är ett medvetet val då de vill ha nära till stadens lärosäten och alla unga människor som kommer ut från universitetet med mycket bra idéer och ett härligt nytänkande, vilket är mer än välkommet hos Tara Pac. Läs mer på www.tarapac.com


Migatronic CoWelder En kollaborativ svetslösning Förbättra produktionen. Skaffa konkurrensfördelar. Få verksamheten att växa. Utforska potentialen.

För mer information vänligen kontakta Migatronic Svetsmaskiner AB Telefon: (+46) 031 44 00 45 E-post: info@migatronic.se

euroenergy.se

El-komponenter för ett hållbart samhälle I mer än 25 år har EEC framgångsrikt levererat högkvalitativa produkter, tjänster och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi. Tillsammans med våra kunder tar vi fram produkter och lösningar som leder till tidsbesparingar vid konstruktion & montering av ställverk & centraler. Därtill erbjuder Euro Energy smarta produkter så att ni som kund kan arbeta säkert med spänning (AMS) upp till 800kV.

euroenergy.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

VIALUMINA OPTIMERAR OCH ELEKTRIFIERAR FORDONSFLOTTOR Konkurrenterna Pontus Frohde och Patrik Lindergren grundade 2020 företaget Vialumina. Deras vision är att med en gedigen gemensam erfarenhet av elbilsladdning optimera och elektrifiera fordonsflottor – och bidra till att de blir både mer lönsamma och mer hållbara. En tredjedel av allt vårt CO₂-utsläpp i Sverige kommer från den kommersiella fordonsflottan. Vialuminas tjänster syftar till att med rätt verktyg bidra till att skapa en digital miljö och påbörja en omställning mot elektricitet eller andra fossilfria alternativ. – Allt för många svenska fordonsflottor är fortfarande analoga och fossildrivna. Många saknar system i vilka de kan koppla upp sina fordon och se vilken optimering och effektivisering som kan göras, säger Patrik Lindergren. Därför behövs Vialuminas tjänster Digital Fleet system och eMobility Evolution. Lösningen bygger på bearbetning och analys av data. Genom att koppla upp fordonen och samla data tar Vialumina fram ett faktabaserat underlag. Baserat på information om bland annat körmönster och kringliggande terräng analyserar Vialumina fordonens elektrifieringspotential och tar fram en plan för laddinfrastruktur, samtidigt som de tar fram en energiförbrukningsrapport och en hållbarhetsapport för att optimera driften och lönsamheten för samtliga fordon, oavsett bränsle. – Med vårt system har kunden möjlighet att sänka sina kostnader med upp till 50 % över tid och samtidigt minimera sitt koldioxidutsläpp, förklarar Pontus Frohde. Förutom att vi vill förbättra lönsamheten och våra kunders position, vill vi även skapa en attraktiv arbetsplats inom en bransch där vi idag ser en stor brist på chaufförer.

Digital Fleet system låter Vialuminas kunder ta full kontroll över sin fordonsflotta och skapa en säkrare miljö för sina medarbetare genom smart optimering av dataanalys. Ta kontroll du med genom att ta del av Vialuminas erbjudande på vialumina.se

Allt för många svenska fordonsflottor är fortfarande analoga och fossildrivna.

Uppkopplad för bättre lönsamhet! ToolBar är den smarta lösningen som leder till mindre administration och en förbättrad lönsamhet för ditt företag. Skåpet sköter uttag, lagernivåer och inköp åt dig så att du kan lägga tid och fokus på din verksamhet istället. Vilken ToolBar passar dig bäst? Lär dig mer här: edstroms.com/verktyg/toolbar

Kontakt: 036-39 20 00 | edstroms.com

31


KABELÅTERVINNING SOM ALLA TJÄNAR PÅ. INTE MINST DU. Svensk Kabelåtervinning köper in kabelskrot och ser till att det återvinns som högkvalitativa råvaror till nyproduktion. Det gör oss till en naturlig samarbetspartner för återvinningsbolag, kraftbolag, el- och VVS-installatörer och rivningsföretag i hela Sverige. Men vi köper även kabel av såväl stora industriföretag som skrotsamlare och privatpersoner. Cirkulärt, på riktigt. Vi drivs av en stark tro på en cirkulär ekonomi med minsta möjliga miljöpåverkan. För dig innebär det att du alltid kan vara trygg i att det kabelskrot du lämnar till oss återvinns på ett kvalitativt och säkert sätt. Själva återvinningen sker genom granulering (finfördelning) och maskinell separering. Plasten återvinns utan co2-utsläpp och metallen – oftast koppar och aluminium – görs om till ett högkvalitativt granulat som är perfekt för gjuterier. Vi betalar bra – och snabbt. Vi köper alla former av kabel – stora och små volymer, av företag och privatpersoner. Har du svårt att lämna ditt kabelskrot hos oss kan vi komma och hämta det, oftast redan samma dag. Smidigare kan det knappast bli. Har du kabelskrot som du vill återvinna både hållbart och lönsamt? Läs mer på svenskkabel.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.