Page 31

OLIMP-prelom 15/2005

5/24/05

10:00

Page 31

Susret zagrebaËkih (desno) i berlinskih srednjoπkolaca u Berlinu 1936.

dali i finale olimpijskog rukometnog turnira izmeu reprezentacija NjemaËke i Austrije (10-6) koju je promatralo 100.000 ljudi. Prva meunarodna rukometna utakmica u nas odigrana je 19. srpnja 1939. na Srednjoπkolskom igraliπtu izmeu studentskih reprezentacija Zagreba i Graza (2-11). ZagrebaËke studente vodio je profesor Vladimir JankoviÊ, a studente iz Graza Josef Recla. Rukomet u Bjelovaru poËeli su igrati uËenici Dræavne realne gimnazije 1939. godine, pod vodstvom nastavnika Stanka TonËiÊa. Svoj prvi sluæbeni nastup upisali su 2. lipnja 1940. godine na Srednjoπkolskom igraliπtu u Zagrebu, kada su se susreli s ekipom Dræavne I. muπke realne gimnazije (2-7).

Prvo prvenstvo grada Zagreba ZahvaljujuÊi uËenicima zagrebaËkih srednjih πkola koji su maturirali 1939. godine, pri tadaπnjim zagrebaËkim πportskim druπtvima osnivaju se rukometne sekcije. Tako se rukomet poËeo igrati u I. hrvatskom graanskom πportskom klubu, Hrvatskom πportskom klubu LiËanin, kasnije nazvan Martinovka, H©K Gradske elektriËne centrale, H©K ©parta, H©K Meteor, H©K Concordia i H©K ÆeljezniËar, kasnije nazvan H©K Trnje. Rukometna sekcija pri SK Marathon osnovana je 1940. godine. Rukometne utakmice u Zagrebu igrale su se na igraliπtu I. hrvatskog graanskog πportskog kluba pokraj Koranske ulice, igraliπtu H©K Concordia u KranjËeviÊevoj ulici, H©K ©parta pokraj Elektrane i igraliπtu SK Jugoslavija u »rnomercu. Radi zauzetosti tih igraliπta nogometnim treninzima i utakmicama, rukometaπi su igrali uglavnom subotom ili nedjeljom poslije podne.

U proljeÊe 1940. godine predstavnici zagrebaËkih rukometnih sekcija formirali su Rukometni radni odbor koji je te godine organizirao prvo klupsko rukometno prvenstvo grada Zagreba. Taj odbor moæemo smatrati poËetkom djelovanja ZagrebaËkog rukometnog saveza. Uz sudjelovanje sedam momËadi, naslov najboljeg pripao je ekipi H©K Meteor.

Osnivanje Hrvatskog rukometnog saveza U listopadu 1941. godine zapoËeo je djelovati Hrvatski rukometni savez, koji je sve do 1944. organizirao dræavna prvenstva na kojima su sudjelovali Meteor, Concordia, Graanski, GrafiËar, ©parta, Martinovka, Zvonimir i ekipa njemaËkih zrakoplovaca. Najuspjeπniji su bili Meteor i Concordia. U jeku Drugog svjetskog rata zabiljeæen je i prvi nastup hrvatske rukometne reprezentacije. Rukometna reprezentacija Nezavisne Dræave Hrvatske je 14. lipnja 1942. u Budimpeπti odigrala utakmicu s reprezentacijom Maarske (0-9). Prvi hrvatski reprezentativci bili su Vlado AbramoviÊ, Iris Dolenec, Æarko GaletoviÊ, Branko Kralj, Zvonko Leskovar, Todor Marinov, Viktor Medved, Kreπo Pavlin, Vlado ©imanoviÊ, Stjepan ©iriÊ i Josip Æitnik. Prva struËna knjiga o rukometu "Rukomet", izdana je 1942. godine. Za najboljeg rukometaπa 1944. godine zagrebaËki list ©port proglasio je Irisa Doleneca, igraËa H©K Concordia.

Izvori i literatura 1. ©imiÊ, Jerko, 50 godina rukometa u Zagrebu i Jugoslaviji, Povijest sporta, 14 (1983.) 56, str. 219-223. 2. Flander, Marjan (1986.) Razvoj rukometa u Hrvatskoj, Rukometni savez Hrvatske, str. 9-15. 3. Kazivanje i fotografije Tibora LovrenËiÊa iz Zagreba.

3

OLIMP 15  

Časopis Hrvatskog olimpijskog odbora Olimp jedinstveni je sociološko kulturološki časopis hrvatskog športa pokrenut odlukom Vijeća HOO-a 199...

OLIMP 15  

Časopis Hrvatskog olimpijskog odbora Olimp jedinstveni je sociološko kulturološki časopis hrvatskog športa pokrenut odlukom Vijeća HOO-a 199...

Advertisement