HPRD RESERVEN 3/2015

Page 1

LEDER – OMSLAG I VEJRET ... IMPLEMENTERING AF HR DELSTRATEGI 9 “STORFORBRUGER” AF RESERVEOFFICERER OG FREMTIDENS BRUG CISOR FELTSPORTSKONKURRENCE I SLOVENIEN YROW I SOFIA, BULGARIEN

September Nr. 3/2015

CIOMR SOMMERKONGRES 2015

ERHVERVSINITIATIV FOR UDSATTE VETERANER

GÅ HJEM MØDE “STATUS PÅ MILITÆRMANUALEN”

NYT FRA HPRD KREDSE


LEDER

OMSLAG I VEJRET … Til flagdagsparaden på Christiansborg slotsplads havde jeg i år fornøjelsen af i en strid, hidsig regn at stå indtrådt side om side med kolleger fra alle dele af Forsvaret og høre Forsvarschefen erklære, at der vitterligt findes dårligt vejr. Det fik mig til at tænke på, at det i en årrække generelt har været ganske dårligt vejr for Reserven. Men nu kan vi glæde os over, at vejret er slået om, og der er både solskin og medvind at spore mange steder.

Implementeringen af DS-9 rapportens anbefalinger er gået i gang. Værnscheferne efterspørger rammer og retningslinjer, så de kan komme i gang med at bruge Reserven igen. Opgaverne er der. Efterspørgslen er stor. Det betyder dog ikke, at alle de organisatoriske, administrative og strukturelle udfordringer og uklarheder forbundet med anvendelsen af Reserven, som vi bokser med i det daglige, er løst inden jul. Vi skal have det til at virke. Jeg vil opfordre alle til, hvor det er

muligt, at gå aktivt og konstruktivt ind i implementeringsprocessen og hjælpe arbejdsgrupperne, som inden for hver deres område får til opgave at strikke grundlaget for en fleksibel og effektiv anvendelse af Forsvarets samlede personelreserve sammen. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at rammerne kommer på plads. Der skal også være perspektiv i at være tilknyttet Reserven. Udover, at der skal være styr på kontrakter, designering og rekrut-

INFORMATION HOVEDORGANISATIONEN FOR PERSONEL AF RESERVEN I DANMARK Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim SEKRETARIAT Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade 9 1316 Købehavn K Tlf. 3314 1601 – Fax 3314 3667 mail@hprd.dk www.hprd.dk Sekretariatet har åbent dagligt mandag til fredag fra kl. 09.00 til 14.00. SEKRETARIATSCHEF Peter Henrik Lynard e-mail phl@hprd.dk FORSIDEFOTO Sprogofficererne på arbejde. Læs

2 RESERVEN/3/2015

af formaterne JPEG, EPS eller TIFF som en selvstændig fil.

RESERVEN Ansvarshavende redaktør oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard

Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlæse samt forkorte og redigere manuskripter. Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S

Manuskripter sendes i Word eller et kompatibelt format som vedhæftet fil til en e-mail. Fotos sendes i et

Maria Vang Knudsen

RESERVEN

artiklen på side 10. Foto: FAK/ISK

ARTIKLER Forslag til artikler sendes til: Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade 9 1316 København K e-mail hprd@hprd.dk

tering, skal der også være styr på uddannelse, udvikling og udnævnelse. Hvis Forsvaret ønsker at opbygge og fastholde en kompetent og robust Reserve, skal det være muligt at gøre karriere i Reserven. Det er en del af det helhedssyn, vi i HPRD fremhæver og står fast på i implementeringsarbejdet. Vejrudsigten er lovende, om end vi stadig må være forberedte på en byge her og der; måske med hagl.

Oplag: 2.500 ISSN 1902-5750 Ophavsret og presseansvar Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når kilden angives. Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis deles af

HPRD. Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende artikel eller HPRD. Abonnement Reserven tilsendes gratis medlemmer af HPRD. Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af kr. 410 årligt (momsfrit). Adresseændring eller udeblevet blad meddeles HPRD’s sekretariat. Kommende udgivelser Nr. 4 / 2015 den 26. november (stoffrist den 10. november)


INDHOLD/ SEPTEMBER NR 3/2015 2

LEDER: OMSLAG I VEJRET …

4

IMPLEMENTERINGEN AF HR-DELSTRATEGI 9 ER NU STARTET

5

ARE YOU LOOKING FOR A CHALLENGE?

6

CIOMR-KONGRESSEN 2015

8

YOUNG RESERVE OFFICERS WORKSHOP I SOFIA, BULGARIEN

9

LEDELSESKURSUS FOR UNGE OFFICERER

9

GÅ HJEM MØDE ”STATUS PÅ MILITÆRMANUALEN”

5: Militære færdigheder i fokus på ALTCAR CHALLENGE

10 HVORDAN SER EN ”STORFORBRUGER” AF RESERVE

OFFICERER PÅ FREMTIDENS BRUG AF RESERVEN?

12

CISOR KONKURRENCE 2015 I VIPAVA SLOVENIEN

10: ISK ved FAK er ”storforbruger” af reserveofficerer

14 NIJMEGEN: NU I CIVIL! 15

RESERVEOFFICER RÅDGIVER CHEFEN FOR HÆRSTABEN

15

RESERVEOFFICERER BLIVER TILDELT MEDALJE

16 NYT FRA HPRD KREDSE 20 ER DU VORES NYE TOLK?

14: Nijmegen marchen 2015

RESERVEN/3/2015 3


IMPLEMENTERINGEN AF HRDELSTRATEGI 9 ER NU STARTET Forsvarets HR-delstrategi 9: ”Analysen vedrørende Forsvarets fremtidige • En faglig følgegruppe under ledelse af Viceforsvarschefen. Den faglige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven” blev som følgegruppe skal sikre rettidig information af forhandlingsberettigede bekendt godkendt på et forligskredsmøde den 19. december 2014. faglige organisationer. Forsvarets HR-delstrategi 9 – i daglig tale ”DS9” – er en af de ti • Arbejdet vil blive understøttet af et implementeringssekretariat. delstrategier, som det blev vedtaget at lave som led i Forsvarets samlede Implementeringssekretariatet er tilknyttet Hjemmeværnets Center for StaHR-strategi. biliseringsindsatser og er allerede under oprettelse med fysisk placering i Formålet med strategien er at bidrage til en effektivisering af ForsvaKuglegården på Holmen. rets og Hjemmeværnets opgaveløsning samt de operative kapaciteter. Det I første omgang skal Implementeringsstyregruppen fastlægge de skal blandt andet ske gennem en mere målrettet og integreret anvendelse overordnede rammer for implementeringsarbejdet. Implementeringsstyaf Forsvarets samlede personelreserve, der er en samlebetegnelse for For- regruppen gennemførte sit første møde den 18. august 2015 og er nu ved svarets personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Erfaringer har at lægge sidste hånd på et kommissorium, der nærmere beskriver hvilke nemlig vist, at Forsvaret ikke kan undvære denne ressource. delopgaver, der skal løses, samt hvordan implementeringsorganisationen Personelreserven i dag etforbetydeligt bidrag til opgaveløsningen skalaf arbejde. Mødet var således leverer startskuddet implementeringsarbejdet, hvorefter resten implementeringsorganisationen vil bliveog etableret, så det Derudover konkrete implementeringsarbejde kan gå i gang Mødet snarestvar muligt. både nationalt internationalt. fungerer personelreserven således startskuddet for implementeringsarbejdet, hvorefter som en værdifuld kapacitet, der er med til at styrke tilknytningen mellem resten af implementeringsorganisationen vil blive etableret, så det konkreForsvaret, Hjemmeværnet og det øvrige samfund. te implementeringsarbejde kan gå i gang snarest muligt. Vi er nu så langt, at implementeringsorganisationen er aktiveret og Implementeringsorganisationen inkl. underarbejdsgruppernes hovedselve implementeringsarbejdet er igangsat. Implementeringsorganisatioopgaver fremgår af nedenstående illustrationer: Mødet var således startskuddet for implementeringsarbejdet, hvorefter resten af implementeringsorganisatinen består af: onen vil blive etableret, så det konkrete implementeringsarbejde kan gå i gang snarest muligt. • En implementeringsstyregruppe under ledelse af Viceforsvarschefen, som derudover består af blandt andet repræsentanter fra Forsvarsministeriets Departement, Hjemmeværnet, værnsstabene, de operative kommandoer samt Hovedorganisationen for Personel af reserven i Danmark, InterForce, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Implementeringsstyregruppen skal udstikke retningslinjerne og koordinere implementeringsarbejdet. • En projektimplementeringsgruppe under ledelse af chefen for Hjemmeværnets Center for Stabiliseringsindsatser samt Implementeringsorganisationen inkl. underarbejdsgruppernes hovedopgaver fremgår af nedenstående illuet antal underarbejdsgrupper, der skal strationer: udarbejde konkrete forslag til opfølgning på rapportens anbefalinger. Yderligere information kan

Implementeringsorganisationen inkl. underarbejdsgruppernes hovedopgaver fremgår af nedenstående illufindes på Center for Stabistrationer:

liseringsindsatsers hjemmeside: www.hjv.dk/oe/csi, ligesom selve HR-delstrategi 9-rapporten findes på Forsvarsministeriets hjemmeside: http://www.fmn.dk/omos/ job/Pages/Forsvarsministeriets-HR-strategi.aspx

Yderligere information kan findes på Center for Stabiliseringsindsatsers hjemmeside: www.hjv.dk/oe/csi,

4 ligesom RESERVEN/3/2015 selve HR-delstrategi 9-rapporten findes på Forsvarsministeriets hjemmeside:


ARE YOU LOOKING FOR A CHALLENGE? Af overkonstabel-1 af reserven John Finmann

Så er Exercise ALTCAR CHALLENGE, absolut en udfordring for alle i KSog SG gruppen. ALTCAR CHALLENGE er den største internationale konkurrence i militær færdigheder i Europa, den foregår i Altcar Camp i denne lille by Hightown, vest for Liverpool. Det er UK Reserve Force Association også kaldet UKRFA, som er ansvarlig for konkurrence. De danske soldater er oppe imod et bredt felt af dygtige og kompetente soldater fra Europa. De senere år har også hold fra Canada og Sydafrika deltaget. Danmark har deltaget de seneste 3 år med gode resultater, senest i 2015 med en 5. plads. Er du i en fornuftigt grundform – kan du bestå Forsvarets idrætskrav, er det ok – dine militærfærdigheder på plads bl.a. inden for førstehjælp, minetjeneste, kortlære, skydning (GV og pistol) samt klar på løb og forhindringsbane, er du godt på vej til ALTCAR. Da mange af momenterne (18 stk.) er bygget op omkring et scenarie fra bl.a. Afghanistan og Irak, kræver det indsigt i hvordan man handler og agere i rammen af en international mission. Som nævnt er der 18 momenter (lørdag) og søndag deltager man i en skydekonkurrence, alle hold mod alle samt parade med musikkorps og præmieuddeling. Kun vindere får en anerkendelse. Alle deltagerne får et diplom. Det er en fordel hvis holdene kan blive repræsenteret på tværs af alle værn og køn hvilket vil give holdene en større brede i løsningen af opgaverne. Momenterne bliver opstillet og bemandet på tværs af de engelske værn. Du har muligheden for at få et Q for nogle af aktiviteterne af din enhed, dog vil jeg anbefale du får det afstemt med din enheds chef. Der er mulighed for at deltage med 3 teams a 4 soldater. Der er mulighed for mix- og rene kvindehold. Du skal selv sørge IKD (3 eller 4) hos din enhed, hvilket skal dokumenteres pr mail. Altcar Challenge foregår i tidsrummet 29. april - 1. maj. Man flyver til enten Manchester eller Liverpool og køre i lejet bil til Altcar. Afrejse tidlig

fredag morgen og hjemrejse enten søndag aften (valg nr 1) eller mandag eftermiddag. Nærmere tilgår. Du tilmelder dig på hprd@hprd.dk, med navn og enhed inden den 1. februar 2016. Vil du have muligheden for en super oplevelse i et højt international soldatermiljø og en konkurrence med mange udfordringer, så kontakt din enhed og send en mail til HPRD. Videolink fra Altcar Challenge 2014 finder du på VIMEO.com og søg efter Altcar Challenge 2014 part one.

Hos GF er det kunderne, der deler årets overskud.

Hvert år gør Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur til bilkunderne. Vil du også have et tilbud på en fleksibel bilforsikring med overskudsdeling – så kontakt os.

Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet Valdemarshaab 1, 1. tv. · 4600 Køge Tlf.: 44 66 52 44 · www.gfforsikring.dk

RESERVEN/3/2015 5


CIOMR-KONGRESSEN 2015 Deltagelsen i CIOMR-kongressen 2015 var påvirket af beslutningen om at flytte kongressen fra USA til Sofia, så STLG-2-R Peter J. T. Knudsen måtte vikariere for den nationale vicepræsident RLG-1-R Christopher Clemmesen. Artiklen nedenfor er forfattet af STLG-2-R Peter J.T. Knudsen. Den videnskabelige del var meget vellykket, der var mange gode indlæg, og man havde samlet en del om CBRN-relevante emner, hvilket også gjaldt Host Nation programmet, der trods det korte varsel var relevant og interessant. Den organisatoriske del af mødet var præget af CIOR problemer, der smitter af på CIOMR, da vi langt vil foretrække at følges med dem, selv om det måske kan være et problem i fremtiden. Da denne situation ikke er løst endnu, kunne der ikke træffes afgørelser derom.

6 RESERVEN/3/2015

I arbejdet i den videnskabelige komité vil vi (gen-)indføre posters til både MWM og sommerkongressen, noget der har været forsøgt før, men ikke er blevet opretholdt. Det vil give mulighed for at se flere indlæg end tidligere, og det vil give specielt yngre deltagere en chance for at fremlægge forskning uden at skulle stå op og tale på et måske for dem fremmed sprog. 3C konkurrencen kan få en højere standard og anseelse, hvis den kan give en akkreditering eller lignende, og dette har man diskuteret med Centre of Excellence i Budapest. Der vil så skulle indlægges et undervisningselement, og det vil måske forlænge konkurrencen med en dag, men det ville være gavnligt for begge parter. Afslutningsvis blev der uddelt medaljer – CIOMR Medal of Merit – og man var så venlig at betænke den gamle stabslæge med én.

Lørdag formiddag afholdtes 3C konkurrencen, og naturligvis var den præget af at de havde haft meget lidt tid dertil. Med de forbehold gik det fint, der blev brugt telte i stedet for bygninger, og det virkede, og figuranterne fra det lokale Røde Kors var dygtige skuespillere med et betydeligt højere kundskabsniveau end hvis man som ellers brugte værnepligtige. Der kunne ikke fremskaffes nødhjælpspakninger, hvilket nok var en hæmsko for nogle, men de gode hold kunne agere godt uden. Det vindende USA hold var fremragende. Afslutningsvis må man komplimentere bulgarerne for at lave en kongres på tre måneder, som på næsten alle områder kunne måle sig med hvad andre lande bruger to år til!


ERHVERVSINITIATIV FOR UDSATTE VETERANER

”FRA KRIGSZONE TIL VIRKSOMHED” Erhvervsinitiativ for udsatte veteraner ”Fra krigszone til virksomhed”

Er du veteran og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen?

Er du veteran en eller udsendelser til en international mission i så bagagen? Ønsker Ønskerog duhar at bruge dineflere militære kompetencer på det civile arbejdsmarked, er projektet måskedu at bruge dine militære kompetencer på det civilenoget arbejdsmarked, så er projektet måske noget for dig? for dig? uger forløbet varer kommer i job eller i gang med • Workshop Øst afholdes d. 24. og 25. sepProjektets overordnede mål er at sikre veteraen sikre civil uddannelse. Ansættelsen kanogså være fysiske på ners, herunder også fysiske og psykisk skadede, og Workshop afholdespåd. 1. og Projektets overordnede mål er at veteraners, herunder ogtember psykisk skadede,Vest fodfæste almindelige vilkår eller mellem vilkår, der er tilpasset den fodfæste på detcivile civile arbejdsmarked ved atved at styrke 2. oktober. DuDette deltager i den, der passer dig det arbejdsmarked samspillet veteraner og virksomheder. sker gennem enkeltes arbejdsevne og på særlige vilkår. styrke samspillet mellem veteraner og virksombedst. partnerskaber mellem veteraner, virksomheder og rådgivere. Derudover vil du få udviklet et personligt heder. Dette sker gennem partnerskaber mellem • Fra oktober 2015 bliver du knyttet til en målsætningsskema, gennemgået et personligt veteraner, Er virksomheder og rådgivere. rådgiver og kommer i et forløb med en du en del af målgruppen? kompetenceog og udviklingsforløb fra en af depå virksomheder, Veteraner med mindst en udsendelse i bagagen som har etsamt stortfået ønske om at mentor finde fodfæste det civile der er ER DU ENarbejdsmarked DEL AF MÅLGRUPPEN? udviklet et CV, hvor deres militærfaglige kompetilknyttet projektet. Vi gør alt for at finde en eller på begynde en civil uddannelse kan deltage i projektet. Veteraner med mindst en udsendelse i bagagen tencer er omsat og formuleret i et sprog, så civile virksomhed i nærheden af dig. og som harFor et stort ønske om at finde fodfæste virksomheder også kan læse og forstå dem. • Dit personlige ”karriereforløb” fortsætter at deltage i projektet skal du; på det civileEnten arbejdsmarked ellerveteran, på begynde til du forhåbentlig bliver ansat– eller være ung derenhar været udsendt for nylig, og nu står og skal ind frem på det civile arbejdsmarked AKTIVITETER OG INDHOLD: civil uddannelse kan deltage i projektet. påbegynder en uddannelse. eller i gang med en civil uddannelse. Eller være veteran over 35 år, der har mistet kontakten til Forsvaret og • Introduktion til forløb afdækning af på det civile arbejdsmarked. For at deltage i projektet skal du; fra Forsvaret som efter hjemsendelse har haft svært vedsamt at finde fodfæste veteranernes individuelle behov og forvent- DELTAGELSE • Enten være ung veteran, der har været i projektet er gratis. Vi optager kun ningerog til fremtiden til 1 på samtale. udsendtDerudover for nylig, ogskal nu står skal ind på motiveret duogvære stærkt klar til atgennem træde 1ind det civileDeltagelse arbejdsmarked eller gå i gang veteraner, der er dybt motiverede og vil sætte • Kompetenceafklaring, herunder omsætning det civile arbejdsmarked – eller i gang med med en civil uddannelse. Forudsætningen for din deltagelse er, at du udover at være bosiddende i Danmark, og engagement af, somi det kræves. af militære færdigheder til civileeller kompeen civilikke uddannelse. Elleranden være veteran overlidt uddannelse, må have eller kun kvalifikationer erfaringerden endtiddem, du har opnået Ønsker du at vide mere eller deltage i projektencer, samt øget indsigt i personlighed 35 år, der har mistet kontakten til Forsvaret Forsvaret. tet, kan du kontakte Helene og egne handlemønstre, herunder særligt og som efter hjemsendelse fra Forsvaret Djursø på careconsulting@careconsulting. fokus på stærke og svage sider. har haftFor svært ved at finde fodfæste på det at deltage i projektet må du gerne være; dk eller ringe på 22112207. • Skræddersyet og eller individuelt tilpasset civile arbejdsmarked. • På dagpenge, sygedagpenge, kontakthjælp anden offentlig ydelse coachingforløb med fokus på din personlige • Derudover skal du være stærkt motive• Fysisk eller psykisk skadet HVEM STÅR BAG? udvikling. ret og klar til at træde ind på det civile Officerernes Netværk I Erhvervslivet (www.o• Fagligt mentorforløb med en mentor fra en arbejdsmarked eller gå i gang med en civil Hvad kan du opnå? n-e.dk), Consulting uddannelse. din delta- i løbetcivil MåletForudsætningen er, at 80% affor deltagerne af virksomhed. de 26 uger forløbet varer kommer i job ellerCare i gang med (www.careconsulting. en civil dk) og Soldaterlegatet (www.soldaterlegatet.dk) gelse er,uddannelse. at du udover Ansættelsen at være bosiddende i kan være på almindelige vilkår eller vilkår, der er tilpasset den enkeltes arbejdsevne UNDERVEJS I PROJEKTET VIL DU MØDE er gået sammen og står bag projektet, der skal Danmark, ikke må have anden eller kun lidt og på særlige vilkår. FAGFOLK MED ERFARING INDENFOR: sikre et bedre samspil mellem Forsvar, virksomuddannelse, kvalifikationer eller erfaringer • Headhunting/rekruttering og veteraner. Projektet erog finansieret af end dem, du har opnået Forsvaret. Derudover vil idu få udviklet et personligt målsætningsskema, gennemgået etheder personligt kompetence• Karriererådgivning Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviklingsforløb samt fået udviklet et CV, hvor deres militærfaglige kompetencer er omsat og formuleret i et FOR AT DELTAGE I PROJEKTET (www.star.dk). Projektet bliver løbende evalueret sprog, så civile virksomheder også• Erhvervspsykologi kan læse og forstå dem. MÅ DU GERNE VÆRE; • Forsvaret med henblik på at sikre det mest optimale • På dagpenge, sygedagpenge, kontakthjælp • Fysisk træning udbytte for de deltagende veteraner. Ligeledes eller anden offentlig ydelse • Sociale medier vil resultaterne og erfaringerne fra projektet ef• Fysisk eller psykisk skadet terfølgende blive stillet til rådighed for Styrelsen TIDSPLAN: for Arbejdsmarked og Rekruttering. HVAD KAN DU OPNÅ? • Fra august til ultimo september 2015 vil der Målet er, at 80% af deltagerne i løbet af de 26 være løbende optag af veteraner. Projektet slutter i maj 2016.

RESERVEN/3/2015 7


YOUNG RESERVE OFFICERS WORKSHOP I SOFIA, BULGARIEN Af premierløjtnant af reserven Morten Sejr-Olsen Igen I år sendte HPRD en udvalgt skare reserveofficerer afsted på YROW – Young Reserve Officers Workshop – der i år fandt sted i Sofia, Bulgarien. YROW er en ugelang konference, og foregår i rammen af en større CIOR sommerkongres. CIOR = Interallied Confederation of Reserve Officers. (Hvis man udtaler det på fransk giver forkortelsen mening) Egentlig skulle årets kongres have foregået i Washington DC, men ekstremt opskruede priser i byen betød først en aflysning, derefter en sidste-øjebliksredning af Bulgarien, der varetager præsidentskabet af CIOR i disse år. Ergo Sofia. Hvordan er Bulgarien? Jeg bilder mig ind at de færreste af os danskere har noget videre kendskab til landet - jeg vidste i alle fald ikke, hvad man kunne forvente. Sofia viste sig at være et fint miks af tilbagelænet gæstfrihed og postkommunistisk foretagsomhed. Eksempel – indtjekningen på det meget fornemme kongreshotel krævede 45 minutters overbærenhed med papirnusseri, ledsaget af høflig-munter plapren. Samtidig holdt de lokale IT Tycoons’ Lambourghinier, Ferrarier, Maseratier m.m. rutinemæssigt linet op udenfor. Og så var der det officielle forbuds-klistermærke på hotellets glasdøre – ”håndvåben forbudt på dette hotel”. Tydeligvis ikke en selvfølge på de kanter. Efter et par dages opvarmning med Partnership for Peace landene Schweiz og Sydafrika – og her letter vi på hatten til Sydafrika, der er i fuld fart fremad med en meget moderne kobling af universitets- og officersuddannelser – gik YROW i gang for fuld musik. Reserveofficerer fra

8 RESERVEN/3/2015

både PfP og NATO lande dukkede op i uniform fin og delte ud af nationale erfaringer gennem country-briefs. Vi fra Danmark orienterede om Forsvarets udvikling med tråde tilbage til vikingerne over Pingo og op til uniformssystem M11, så ikke en sjæl var i tvivl om Forsvarets internationale kompetencer, historisk såvel som i nutid. YROW bød endvidere på undervisning i NATO’s historie, organisation og virke. Ikke mindst øvelser i rundbordsdiskussioner, hvor 23 lande skulle opnå konsensus om at yde støtte ifm. et Norge-under-angreb scenarie. Hvor mange ballistiske missiler skal der til før NATO skrider ind? Vores fraktion vil hellere diskutere hvilken størrelsesorden af skade der skal anrettes end antal affyrede missiler! USA stillede med undervisere i Kulturel Forståelse, noget der trak lidt i smilebåndene rundt omkring, men en opgave som den libanesisk-amerikanske kaptajn løste på fornemste vis. Militæret kan, som vist i så mange andre tilfælde, være katalysator for udvikling og gensidig forståelse, når blot vi tør lære af

de (dyrekøbte) erfaringer. Det var de facto undervisning i forhandlingsteknik, korridorpolitik og kunsten at formulere sig uden om uenigheder, alt sammen fornemt orkestreret af YROW bestyrelsen og underviserne. Endelig skal man ikke kimse ad et godt officersbal. YROW og CIOR kongresserne afsluttes med et brag af en fest, hvor deltagerlandende får lov at vise deres respektive selskabsuniformer frem. Briterne går nok af med prisen for absolut mest imponerende antræk, men de danske selskabsuniformer kan sagtens være med i front. Og så er der noget uforligneligt over at være til selskab i uniform, i selskab med andre officerer og i en international/global kulisse. Tag med på YROW hvis du gerne vil netværke internationalt; vil vide mere om hvordan reserven er organiseret i andre lande; have inspiration med hjem. Jeg kan varmt anbefale oplevelsen – sådan én der varer længe efter hjemkomsten.


LEDELSESKURSUS FOR UNGE OFFICERER Af løjtnant af reserven Morten S. Kruse YROW 2016 (Young Reserve Officers workshop) bliver afholdt primo august 2016. Danmark skal igen til næste år stille med en delegation af yngre officer fra graden SL til KN. Hvis du har mod på en spændende uge i selskab med unge officer fra NATO og PfP lande, så sæt kryds i kalenderen og hold øje med RESERVEN. Programmet vil indeholde forskellige workshops, herunder foredrag i ledelse, mødestrategier og kunsten at skabe et netværk, samt kulturforståelse og forhandlingsstrategi. Muligheden for at tage det tyske sportsmærke i forbindelse med opholdet i Fulda har været omtalt ved flere lejligheder.

Hele herligheden afsluttes med en gallamiddag som absolut er oplevelsen værd, hvor der er rig mulighed for at føre sig frem i ægte løjtnantsstil. For at kunne deltage skal du opfylde følgende krav: • Medlem af HPRD • Rådighedskontrakt med Forsvaret • Grad af SL, LT, PL eller KN • Din enhed er villig til at indkommandere dig til aktiviteten. Da det kan være en udfordring at overtale din enhed til at indkommandere dig til aktiviteten så er det værd at nævne at HPRD

betaler kursusgebyr, rejseudgifter og timedagpenge. Din egen enhed skal kun afholde arbejdstiden, hvilket er i overensstemmelse med HPRD’s produktplan og godkendt af Værnsfælles Forsvarskommando. Ansøgningsfristen er medio maj 2016. Nærmere information omkring ansøgning og endelig dato vil blive offentliggjort i RESERVEN og på HPRD hjemmeside. Hvis du har spørgsmål til aktiviteten kan næste års delegationsleder PL-R Martin Lahn Henriksen kontaktes på martin@pentagon-electric.dk Du kan læse mere om YROW og den overordnede organisation CIOR på www.cior.net.

GÅ HJEM MØDE ”STATUS PÅ MILITÆRMANUALEN” Af major af reserven Kim Pedersen HPRDs arbejdsgruppe for Humanitær Folkeret (AG HUMFOL) har inviteret Jes Rynkeby Knudsen til at gøre status på arbejdet med Militærmanualen. Dette sker torsdag den 29. oktober, kl. 17 til 19, bygning 38, lokale 207 ved Forsvarsakademiet. Arbejdsgruppen gennemførte sidst år et lignende gå hjem møde i forbindelse med at Adjunkt Heidi Guntelberg havde udgivet bogen ”Introduktion til Folkeretten”. Folkeretten har en dimensionerende rolle for militære operationer, og indsigt i og evnen til at anvende denne er et vigtigt element i moderne militære engagementer. Viden om og forståelse for folkerettens regulering af væbnede konflikter og afledte aspekter bidrager til konflikters håndtering i et internationalt perspektiv og har i sagens natur betydelig politisk interesse. HPRD glæder sig over at kunne afholde endnu et gå hjem møde hvor Militærmanualen bliver gennemgået af Jes Rynkeby Knudsen, der har været en af de drivende kræfter bag det store arbejde med manualen. HPRD ser det som en af sine opgaver at arbejde med og orientere forsvarets personel og andre om Krigens love således, at reservens civile kompetencer også på dette område nyttiggøres - til gavn for det danske forsvar. Alle, såvel HPRDs medlemmer som tjenestegørende kan deltage og der vil være plads til at tage en gæst med, der har interesse for folkeretten eller HPRDs arbejde.

Tilmelding: hprd@hprd.dk senest fredag den 22. oktober kl. 12.00. Påklædning: Uniform eller civilt efter eget valg. Sted: Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Alle 1, 2100 København Ø, Bygning 38 Der vil blive serveret en forfriskning efter mødet.

RESERVEN/3/2015 9


HVORDAN SER EN ”STORFORBRUGER” AF RESERVEOFFICERER PÅ FREMTIDENS BRUG AF RESERVEN? Nedenstående interview med oberstløjtnant Nicolas T. Veicherts, chef for Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur og Sprogofficersuddannelsen (ISK) er foretaget af premierløjtnant af reserven Peter Kaare Thomsen, selv sprogofficer. Hvordan står det til hos Reserven ved Forsvarsakademiet? Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur har ansvar for en reserve på omkring 250 reserveofficerer, primært sprogofficerer, der løser stadig flere opgaver for Forsvaret både nationalt og internationalt. Nationalt er det særligt hærens øvelser, men også de tre værns missionsforberedende uddannelser samt det vi kalder for militær højniveautolkning i forbindelse med møder med fx Rusland om Arktis, våbeninspektionsvirksomhed m.m. Internationalt er vi p.t. engageret i Afghanistan, Irak og Mali – og selv om Danmarks internationale engagement nok er blevet mindre rent numerisk, så stiller tidens træningsmissioner krav om mange instruktører og heraf følgende krav om flere tolke. Derfor er vi også gået i gang med at udvikle nye måder at løse tolkeopgaver på. Fx ved i større grad at anvende personel fra Forsvaret med en sproglig baggrund i fx arabisk, men også fransk, samtidig med at vi også kigger på muligheden for at bringe ny teknologier i spil. Meget enkelt fx ved at lade irakiske

10 RESERVEN/3/2015

soldater udstyre med en radio og lyttebøf, sådan at tolken ikke skal råbe 50 mand op, men kan tale direkte ind i øret på hver enkelt elev. Mere avanceret arbejder vi også med ”smid-væk-smarttelefoner”, der via en app og en tolk i et tredjeland, gør det muligt at få simultantolket en samtale mellem en delingsfører, der ikke taler X-dialekt – og en person fra X-land, der ikke taler dansk eller engelsk. Når det er sagt, skal jeg understrege, at vi hverken i kamp eller i andre mere komplicerede kommunikationssammenhænge inkl. kulturforståelse, kan undvære sprogofficerer. Derfor uddanner vi da også lige nu til både dari, arabisk og russisk – og med et fortsat fokus på kulturforståelse, herunder forståelsen af hvem vi danske soldater selv er i den forbindelse. Hvad gør du for at holde på sprogofficererne? Jeg forsøger jeg at være så åben som mulig vedr. sprogofficerernes karriere. Fx at der i Sprogofficerskorpset er plads til at avancere, men ikke alle kan blive kaptajner, majorer m.v. Det bliver kun de dygtigste til sprog eller analysen af kultur samt et mindre antal udviklere og undervisere. Det be-

tyder ikke, at der ikke er spændende opgaver til den store gruppe af officerer – tværtimod – men dersom en sprogofficer ønsker en vertikal karriere hurtigere end jeg muligvis kan tilbyde den, så opfordrer jeg til et abonnement på job-i-forsvaret. Her kunne jeg dog godt ønske mig, at alle reserveentiteter i hele Forsvaret bliver bedre til at slå alle ledige stillinger op, sådan at den kommende


chef får et godt indtryk af de mulige ansøgere. Det har jeg selv som chef haft en række gode oplevelser med. Endelig så har vi med en nylig reorganisering af Sprogofficerskorpset (SPK) givet CH og NK/SPK det ansvar, at virke som ombudsmand i den forstand, at de på den ene side har ansvar for at opretholde moral, disciplin og arbejdsglæde i korpset – og på den anden side har ret til at gå mine beslutninger om personellets brug i bedene med kritiske spørgsmål. Jeg har en forventning om, at det vil skabe perspektiv for både ISK, SPK og sprogofficererne. Hvad med Delstrategi 9? Vi er meget begejstrede for tankerne i DS9, fordi Forsvarsakademiets er en organisation, hvor militær viden og erfaring skal kombineres med en akademisk tilgang. Den kombination finder vi kun sjældent i den enkelte civile eller militære ansatte, men relativ ofte i reserven. Fx har vi netop haft tilgang til Sprogofficerskorpset af en tidligere kadet, nu reserveofficer og bachelor i antropologi, som jeg er ret sikker på vil løfte vores forståelse af kultur i en militær kontekst. Tilsvarende er det reelt personel fra sprogofficerskorpset, der udvikler de tolkespil og kontaktfærdighedsforedrag m.v., som mange har oplevet i en række øvelsessammenhænge. Jeg tror ærligt talt ikke, at vi fastansatte kan gør det meget bedre – og slet

ikke når de samme reserveofficerer har mulighed for at trække på flere INTOPS-udsendelser kombineret med deres civile kompetencer i fx teologi, retorik eller afrikastudier. Også derfor håber vi, at Delstrategi 9 meget hurtigt vil få etableret en database over alle de mange kompetencer indenfor sprog og anden viden, som helt sikkert findes inden for forsvarsministeriets område, og nok særligt i ”reserveofficerskorpset”. Og så sendte jeg i øvrigt også de ny HR delstrategier en venlig tanke, da vi her efter sommerferien ansatte en nu tidligere reserveofficer i en fast stilling som kaptajn ved Institut for Sprog og Kultur. Det skete med afsæt i en realkompetenceafklaring – hvilket for mig en klar indikation af, at Forsvaret tager reservens kompetencer og anvendelighed meget alvorligt. Som storforbruger af Reserven hvad tænker du om ideen om sammensmeltning af linje og reserven? Jeg tror, at det giver god mening i nogle situationer og mindre god i andre. Derfor tror jeg heller ikke, at det vil være muligt alene at have officerer på deltid, med mindre det indebærer, at deltid forstås meget bredt – og i nogle situationer minder om det, som vi i dag kalder indkommandering. Omvendt kan jeg sagtens finde meget meningsfyldt arbejde til en sociologi- eller persiskstuderende fra reserven til fast at

komme et par dage om ugen – eller for så vidt en militær instruktør fra Hjemmeværnet eller Reserven til at træne sprogofficerernes militære færdigheder nogle dage om måneden.

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) tester og uddanner Forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og kulturforståelse. Vi bidrager til træning og indsættelse af Forsvarets enheder nationalt og internationalt, blandt andet ved hjælp fra Sprogofficerskorpset, der er en del af instituttet.

RESERVEN/3/2015 11


CISOR KONKURRENCE 2015 I VIPAVA SLOVENIEN Af oversergent af reserven Karsten Sørensen En god tur med HPRD og Forsvaret begyndte for alvor i Frankfurt tirsdag den 2. juni, da det var her de tre danske deltagere nu for alvor blev et hold frem til søndag den 7. juni. Holdet bestod af friske nye kræfter ud i denne konkurrence, to mand fra JMTO reserven i Karup og en mere erfaren fra Fighter Wing reserven Skrydstrup. De friske var korporal Nicky Christensen og sergent Allan Skødt. Sidste mand, som var holdkaptajn, var oversergent Karsten Sørensen. Fra Frankfurt fløj vi samlet til Ljupljana og derfra blev vi kørt til Vipava. Ved vores ankomst til Vipava kunne vi se en lille hyggelig by med en altdominerende bygning lige klods op ad. Bygningen var kasernen med tilhørende træningsanlæg, garage og hvad der nu hører sig til. Vipava ligger i Vipavadalen, som på årstiden er meget grøn og mange bjergsider er beklædt med vinmarker. Tirsdagen gik generelt hurtigt med rejse, indkvartering på belægningsstuer og møde for holdkaptajnen.

12 RESERVEN/3/2015

Onsdag var dagen hvor vi skulle se og prøve træningsfaciliteterne. Vi blev fra morgenstunden introduceret til og undervist i gevær Zastava M/70 en jugoslavisk kopi af AK47, og Pistol Zastava M/57 jugoslavisk kopi af en Togarev TT33 7,62mm. Herefter var vi rundt på de fleste faciliteter, der ville blive brugt under konkurrencen. Op ad dagen var temperaturen steget til kun ca. 27 grader. Så i forbindelse med frokosten spadserede vi en lille tur i den nærliggende by og fik os en is. Efter fremvisningerne var afsluttet, aftensmaden var spist og holdkaptajnen havde været til det daglige møde omkring konkurrencen, var der et par timer til at være sociale med reservisterne fra de andre lande. Torsdag var vi tidligt oppe fik spist morgenmad på kasernecafeteriet. Herefter gjorde vi os klar og bevægede os ud til forhindringsbanen. Det var en bane af samme standard som på Svanemøllens kaserne. Vi kom alle tre godt af sted, men ved 4-bommen skred Nicky. Det resulterede i et styrt, jeg kunne høre på den

anden side af forhindringen. Heldigvis var det på den første bom. Vi var alle sikre på, at banen var blevet glattere på grund af det talkum, der var spredt ud i hundehullet. Vi fik gennemført, men tiden var også derefter. Efter der var kommet is på en forvredet ankel og et forslået skinneben, bevægede vi os over til håndgranatkast. Under træning var det gået ganske godt, men på dagen var det ikke noget at klappe af. Jeg er sikker på, at styrtet på forhindringsbanen havde påvirket kampmoralen. Efter frokost blev vi transporteret ud til et bjergrigt og kraftigt kuperet terræn. Holdets kampmoral var godt højt igen. Så da vi skulle løbe i støvler var holdets stærkeste, men også lettere skadet mand klar. Vi fik kort og kom afsted på ruten. Kort efter start havde man indlagt en prøve i krigens love. Den var indlagt der for at øge tidspresset på besvarelserne. Straks efter besvarelserne var afleveret, gik det i et roligt tempo af sted på det sværeste orienteringsløb undertegnede har været udsat


for, det inklusive et finsk o-løb. Vi måtte også undervejs sande, at holdets skadede ankel ikke ville kunne holde. Så vi begyndte at gå - tiden blev også derefter, men eftersom de resterende poster ikke lå langt fra en mulig rute lige hjem til mål, valgte vi at gennemføre. Blot for at sætte strabadserne i perspektiv, kan jeg tilføje at tre hold gennemførte ikke løbet. Løbet var hårdere end forventet fra arrangørerne. Så da vi kom hjem til kasernen, var der lige tid til et bad, også var det over til officielle åbning og præmieoverrækkelse. Til præmieoverrækkelsen blev ”Kong Christian” så spillet for formentlig første gang i Vipava, da vi havde haft flest rigtige besvarelser i ”krigens love”. Det blev fejret moderat, da vi skulle fortsætte konkurrencen fredag. Fredag blev vi transporteret til skydebanerne, der lå ca. 10 min. kørsel fra kasernen. Vi startede på pistolbanerne. Der var en kort prøveskydning, derefter var vi så i gang med præcisionsskydningen, som blev efterfulgt af hurtigskydning. Det blev et hæderligt sammenlagt resultat, men ikke nok til metal. Derefter endte vi med en god portion ventetid ude ved banerne. Indtil vi skulle skyde med riffel. Vi startede igen med prøveskud, hvorefter der blev skudt præcisionsskydning og hurtigskydning med 200 m løb forinden. Efter en omskydning pga. fejl ved skiverne var vi færdige, som de sidste på skydebanerne om eftermiddagen. Vi blev kørt tilbage til kaserne med en idé om, at det var gået godt. Tilbage på kasernen blev det fra løbsledelsen besluttet, at vores skadede mand på holdet skulle runde en læge, hvilket hele holdet kun kunne billige. Da vi havde talt om, at det næppe var en god idé at løbe terrænløb på en ankel, der ikke var blevet pænere siden forhindringsbanen. Dette betød at vi røg ud af holdkonkurrencen, men resten af holdet løb

alligevel terrænløb, som på grund af varmen på 37 grader om eftermiddagen var skåret ned til 5,2 km – skullet have været omkring 8 km. Vi kom med en pæn tid i mål, drak en masse vand og kom i bad. Og så var det tid til ceremoni –medaljeoverrækkelse for dagen. For anden gang blev ”Kong Christian” spillet, da vi havde vundet præcisionsskydning for hold. Vi fik derved bevist, at ikke nok med vi vidste, hvornår der må skydes – krigens love. Så kunne vi også ramme, når der skulle skydes. Guld i skydning er jo noget man godt kan være stolt af. Så efter aftensmad og holdkaptajnens obligatoriske deltagelse i aftenmøde blev guldet fejret behørigt nede i Vipava by. Lørdag efter morgenmaden tog holdet sammen med resten af deltagerne til et udendørs svømmebassin, hvor forhindringsbanesvømningen skulle gennemføres. Da guldfejringen fra aftenen før var tilpasset sidste dags strabadser, var vi friske og klar til under et minuts hårdt arbejde. Vi havde fået tilgang af en reserve fra de franske hold. Ham havde vi talt meget med i løbet af dagene, og der er intet negativt at sige om ham lige på nær hans svømmeevner. Vi fik dog kæmpet os alle tre igennem vandet i bassinet.

Efter alle hold havde svømmet var der sightseeing på et militærhistorisk museum. Der var udrustning, uniformer, kanoner, kampvogne, fly og en enkelt ubåd fra områdets lettere turbulente fortid primært 1. og 2. verdenskrig, Jugoslavien/koldkrig og uafhængighedskrigen i 1991. Vi kom tilbage til kasernen, hvor vi mødtes med den danske vicepræsident fra CISOR, som havde deltaget i møder hele dagen. Herefter gik vi i gang med sidste del af lørdagen, som startede med overrækkelse af medaljer til vinderne af svømningen, medaljer og pokaler til 1., 2. og 3. pladserne af den samlede konkurrence. Dernæst var der omklædning til uniform fin og så af sted til en restaurant, som lå i forbindelse med det lokale vinslot. Her blev vores guld og de andres fejret behørigt på tværs af lande og hold. Det blev en rigtig god aften med masser kammeratskab. Alt i alt en vellykket tur, som slovenerne, der generelt er meget flinke mennesker, fik gjort mulig med en velafholdt konkurrence. En konkurrence som gør det lidt sjovere at holde sig i god form. En tak skal lyde til HPRD, JMTO i Karup og Fighter Wing Skrydstrup for velvilligt at afgive dage og rejsemulighed til konkurrencen.

RESERVEN/3/2015 13


NIJMEGEN: NU I CIVIL! Af major af reserven Bo G. Flindt Der sker altid noget nyt i Nijmegen-marchen. For nogle år siden var der den tragiske massakre på Utøya i Norge og sidste år blev et rutefly skudt ned. I år måtte militære ikke gå i byen om aftenen i uniform – af forskellige grunde. Til næste år er det så 100. gang marchen finder sted og i perioden fra den 19. til den 22. juli 2016. Mange vil gerne med til denne march, så der er andre regler, både for civile og militære. Se på vores hjemmeside (www.hprd.dk) der opdateres med det sidste nye. Vil du gerne med, da send snarest en e-mail til mig på: BGFlindt@gmail.com eller ring +45 2679 1849. Ellers er det en fest i en uge. Som de tre billeder viser, så er der militære fly som vinker, russere der er med også når alle samles og går ind i ølteltet med flag. I år er det 70 år siden afslutningen på 2. verdenskrig, så veteraner var med ved indmarchen til lejren.

14 RESERVEN/3/2015


RESERVEOFFICER RÅDGIVER CHEFEN FOR HÆRSTABEN Foto: Hærstaben Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans Christian Mathiesen lykønsker Peter Heering, da han netop den 18. august er udnævnt til oberst af reserven.

Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, har ansat oberst af reserven, Peter Heering, som sin rådgiver. Det sker som et led i totalstyrkekonceptet, hvor formålet er, at personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige skal integreres i Forsvarets faste struktur. Foreningen ønsker et stort til lykke.

FAKTA OM TOTALSTYRKEKONCEPTET. Totalstyrkekonceptet, fordrer at de nuværende reservestrukturer integreres i den faste struktur, og de nuværende rådighedskontrakter afløses af deltidsansættelse. Den samlede personelstyrke opdeles fremadrettet i fuldtidsansat personel, deltidsansatte personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige, hvor deltidsansat personel og Hjemmeværnets frivillige udgør Forsvarets og Hjemmeværnets samlede personelreserve. Arbejdet med at implementere totalstyrkekonceptet forventes at være fuldt færdigt i 2017.

Reserveofficerer bliver tildelt medalje Ved afslutningen af CIORs sommerkongres den 8. august i Sofia, blev major af reserven Kim Åge Nielsen Birkerød tildelt CIORs fortjenstmedalje. I sin tale fremhævede CIORs præsident, oberstløjtnant af reserven Dimitar Popov fra Bulgarien, Kim Åge Nielsen Birkerøds fantastiske indsats for idrætten gennem mange år. Kim Åge Nielsen Birkerød er formand for Reservens Idrætsråd i regi af HPRD. Tilsvarende ved afslutningen CIOMRs sommerkongres i august i Sofia blev stabslæge-2-R Peter Juel Thiis Knudsen hædret med CIOMR Medal of Merit for distinguished and outstanding service for the Interallied Confederation of Medical Reserve Officers. Foreningen ønsker et stort til lykke.

REDAKTIONEN RETTER I forbindelse med bagsideannoncen i RESERVEN nr. 2, manglede navnet på fotografen. Navnet er OL-R Stephan Artner (DEU A) I samme udgave var der både i tekst og fototekst vedr. overrækkelsen af Fortjensttegn for god tjeneste i Forsvarets Reserve skrevet forkerte grader. De rigtige grader og navne skal være: Oversergent-R Ole Rebner og seniorsergent-R Ole Leif Scnor. Og endelig i forbindelse med omtalen af ROHT, var et navn faldet ud, så fototeksten skal være, fra venstre: Generalløjtnant Per Ludvigsen, oberstløjtnant-R Birger Kjer Hansen, major-R Carl Christian Høy, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, kaptajn-R Henning Bossen, oversergent-R Morten Byrdal og foreningens formand kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen. Redaktionen skal undskylde for disse fejl.

Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

RESERVEN/3/2015 15


Formand: Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen Gartnerhaven 8 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 4585 7733/4074 5334 (M) peajay@pc.dk

Københavnskredsen ER DU PÅ KREDSENS E-MAIL-LISTE? Flere end 700 af kredsens medlemmer er i dag på kredsens e-mail-liste og modtager ”Nyt fra Københavnskredsen”. Har vi ikke din e-mail-adresse, så send den til Peder Jon Andersen, Københavnskredsens bestyrelse - peajay@pc.dk

Påklædning: Praktisk tøj, der muliggør ”nærkontakt” med veterankøretøjerne. Spisning: Man er selv ansvarlig for egen madpakke. Drikkevarer kan købes på stedet. Tilmelding ASAP til MJ-R Anders Poulsen på avpoulsen@mail.dk

til Officersbal hos Livgardets Dragoner i daglig tale K1. Tid: Lørdag den 14. november 2015 Sted: Kavalleriofficersmässen, Old Regiment K1, Lidingövägen 28, Stockholm Tilmelding: Invitation tilgår snarest - annonceres i Nyt fra Københavnskredsen.

BESØG VED GARDEHUSARREGIMENTETS MØDE MED FORSVARSCHEFEN TORSDAG VETERAN PANSER- OG KØRETØJSFORENING DEN 8. OKTOBER 2015 Foreningen af Officerer Uden For Aktiv Tjeneste SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER 2015

FØRSTEHJÆLPSKURSUS LØRDAG DEN 21. NOVEMBER 2015

Københavnskredsen besøger dette aktive ”museum”, hvor der bliver rig mulighed for at komme tættere på panser af alle slags.

Førstehjælpskursus går aldrig af mode - sidste år var kurset udsolgt, så reservér allerede dagen nu.

Der arrangeres samlet transport fra Svanemøllens Kaserne i BUSL for militært personel. Ønsker man at medbringe familiemedlemmer er disse velkomne, men må være selvtransporterende. Af hensyn til rekvisition af køretøjer er der brug for MOTF med rådighedskontrakt. Ønsker man løfte denne opgave, bedes man snarest kontakte Leder af Feltsportskursus Anders Poulsen mail avpoulsen@mail.dk og opgive fulde navn, grad, MA-nr. og mobilnummer. Ingen kørere ingen fælles transport! Der vil blive arrangeret en mindre orienteringsaktivitet i Kalbyris (omklædning ikke påkrævet) Tid: Søndag den 20. september 2015 Afgang fra Svanemøllens Kaserne kl. 08.30 Besøgsstart kl. 10.00 Afslutning i kl. 14.30 Ankomst Svanemøllens Kaserne kl. 16.00 (Selvtransporterende møder 09.50 ved indgangen til Fredskovsanlægget). Sted: Fredskovsanlægget, Skyttemarksvej 194, Næstved.

Sydvestjyske Kreds 16 RESERVEN/3/2015

har inviteret Københavnskredsen med til mødet med Forsvarschefen onsdag den 8. oktober i Gl. Varmecentral i Kastellet, hvor Forsvarschefen vil tale om Forsvarets aktuelle forhold.

Annonceres i Nyt fra Københavnskredsen. Efter foredraget serveres smørrebrød og øl/ vand i Hestestalden i Nordre Magasin.

FELTSPORTSKURSUS Se også www.feltsport.dk

Tid: Onsdag den 8. oktober 2015 Sted: Gl. Varmecentral, Kastellet Spisning: Efter mødet serveres smørrebrød og øl/vand Pris 150 kr. Tilmelding senest torsdag den 24. september til OL-R Peder Jon Andersen på peajay@pc.dk BEGRÆNSET ANTAL PLADSER.

FELTSPORTSAFSLUTNING – LØRDAG DEN 24. OKTOBER 2015 Markeringen af et velgennemført Feltsportskursus holdes den 24. oktober 2015 på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Her vil de mange, som har erhvervet idrætsmærket, terrænsportsmærket og skydemærket ligeledes blive hædret. Reservér allerede nu gerne denne aften - annonceres i Nyt fra Københavnskredsen.

ROSIS OFFICERSBAL I STOCKHOLM LØRDAG DEN 14. NOVEMBER 2015 Vores svenske kolleger i Reservofficerssällskapet i Svealand (ROSIS) inviterer

ORIENTERINGSLØB Der tilbydes hver tirsdag løb i skovene i Nordsjælland frem til den 29. september.

SKYDNING Der skydes på Kalvebod - Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S hver torsdag i tidsrummet fra 17:00-19:00 med sidste fremmøde kl. 18:15. Sidste skydedag torsdag 24. september. Pistol og ammunition er til rådighed på skydebanen. Nærmere oplysninger hos retningsleder PL-R Erik Bruun Lorentzen, telefon 4086 5575 / 3251 5575. Fysisk Træning hver mandag kl. 16.00-17.00 på Center for Idræt, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, København Ø. Der tilbydes gymnastik, atletik og volleyball amt erhvervelse af Idrætsmærket.

Formand: Major-R Carl Christian Høy Brokærvej 6 6771 Gredstedbro Tlf.: 7643 1042 (P) / 6083 2278 (M) cchoey@mail.dk


Formand Major-R Lars H. Knudsen Morelvej 19 9000 Aalborg tlf.: 2010 3090 larshknudsen@hotmail.com

Nordjyske Kreds Man kan endnu nå to pistolskydninger i duelighedsprogrammet på LINDHOLM HØJE 22. og 29. september kl. 17. Pistoler kan lånes på banen.

officersmessen på Nr. Uttrup. Efterfølgende gule ærter (100 DKK) kræver tilmelding til Niels Peter Knudsen på nlsptr@stofanet.dk senest 29. oktober.

17. december kl. 20 juleafslutning med gløgg og æbleskiver i ROID stuen. Tilmelding til Jørgen Rasmussen på jrjoeras@gmail.com senest 10. december. Pris 50 DKK

Fra 8. oktober overgår vi til indendørs skydning, FUT og kammeratligt samvær hver torsdag på Nr. Uttrup Kaserne. Skydning i kælderen under officersmessen kl. 17:15-18:30, FUT i gymnastiksalen kl.18:30-20.00 og 3. halvleg i ROID stuen ved siden af skydebanen. Tilmelding ikke nødvendig. Se venligst http://www.feltsport.dk/nordjyske/ angående orienteringsløb. poul@guldbaek.net.dk eller SMS 21 82 98 75 kan formidle kortmateriale. 5. november kl. 20:00 er der præmieoverrækkelse efter sommerens konkurrencer i

Kredsen afviklede 16. juni den traditionsrige specialskydning om vandrepokalen ”Det Kaukasiske Horn”. Vinder blev PL-R Bjarne Martens, der det næste år kan smykke sig med titlen ”Hornets vogter og høvding af den støvede Horde”. MJ-R Jens Kirk blev som nr. 2 ”Glorværdig beskytter af enker og Faderløse”, mens RLG-2-R Kasper Winther som nr. 3 fik titel af ”Fremragende Snigskytte”. Send os en mail (aasted@stofanet.dk) for at blive holdt ajour. Formand: Major-R Martin Dam Magnussen Gulløkken 20 5471 Søndersø. Tlf.: 2566 5935 (M) mm@kmd.dk

Fynskredsen Aktivitet

Dato

Tid

Sted

Bemærkninger

Ansvarlig

Pistolskydning (P) udendørs

P 17-19

Skallebølle Skyttecenter

Pistolskydning med M49. Pistol kan lånes på banen. Geværskydning med biathlon gevær 6. maj og 5. august. Skydning med 7,62 mm gevær 3. juni og 2. september

Gert Schultz

Geværskydning (G) udendørs

Hver onsdag fra 1. april til medio oktober (1. gang 1. april)

HISAM foredrag: Serbien-et hundredårs minde

Onsdag den 16. september

19.30

Soldaterhjemmet Dannevirke. Sdr. Boulevard 15, Odense

Cand. mag. Snezana Mosegaard vil causere over udviklingen i det tidl. Jugoslavien siden 1. Verdenskrig. T.o. Snezana er gift med vores medl. Leif Mosegaard

Ingen tilmelding. Kredsen betaler for de, der ikke er medlem af HISAM

HISAM foredrag: Atlanterhavsvol-den

Onsdag den 25. november

19.30

Soldaterhjemmet Dannevirke. Sdr. Boulevard 15, Odense

Overlæge Arne Skipper vil fortælle om den danske del af det største fæstningsværk i Europa nogensinde

Ingen tilmelding. Kredsen betaler for de, der ikke er medlem af HISAM

Julestue

Mandag 7. december

18.00

Soldaterhjemmet Dannevirke. Sdr. Boulevard 15, Odense

Prisen per deltager er 120 kr. Drikkevarer er for egen regning og risiko. Hyggeaften med spisning og julequiz.

Martin Dam Magnussen eller Gert Schultz

G 16-17 se Bem.

Tilmelding senest 15 dage før Julestuen

Formand Martin Dam Magnussen mm@kmd.dk tlf. 2566 5935

Næstformand/Leder Terrænsport Per Søgaard per.sogaard@dadlnet.dk tlf. 2177 9334 / 6615 0207

Storstrømskredsen

Feltsportskursusleder Martin Kaasgaard martin@fam-kaasgaard.dk tlf. 66126 215 / 223 17940

Leder Skydning Gert Schultz elgert@schultz.mail.dk tlf. 4042 4479

Formand: Major-R Tomas Bo Legarth Bækkeskov Stræde 5, Engelstrup 4733 Tappernøje Tlf. 55 56 44 50 malecastre@gmail.com

RESERVEN/3/2015 17


Formand: Major-R Thorbjørn von Alm Philippsen H.P. Hansensvej 8 6400 Sønderborg Tlf.: 3026 3603 (M) tp@advokatcentret.dk

Sønderjyske Kreds HUSK AT at sende din e-mailadresse til formanden tp@advokatcentret.dk – det giver kredsen mulighed for hurtigt at orientere kredsens medlemmer om aktiviteter med f.eks. skydning og virksomhedsbesøg. Sønderjyske Kreds afviklede sin årlige kredsudflugt lørdag eftermiddag den 27. juni. Vi mødtes ved Schackenborg Slot, for at køre gennem Møgeltønder til Slotsladen, som også kaldes Prinsens lade. Denne blev besigtiget efter stormskaderne for to år siden. Slotsladen er som bekendt restaureret til fordums pragt. Restaureringen begyndtes i 2008. Her er der en udstilling om Guldhornene. Derefter kørtes til findestedet ved Gallehus. Det lange horn blev fundet 1639. Få meter borte fandt man i 1734 det korte horn med runeindskriften ekhlewagastiR: holtijaR: horna: tawido, på nudansk ”Jeg Lægæst, Holts søn (eller fra Holt) gjorde hornet”. Begge guldhorn blev stjålet og omsmeltet i 1802. Derefter gik turen til Trøjborg Slotsruin, der er Bredebros ældste seværdighed fra 1300-tallet. Slottet har tilhørt Margrethe I og slotsruinen henlægger i dag smukt omgivet af den gamle voldgrav. Det første Trøjborg blev bygget i 1300-tallet. I 1407 købte Dronning Margrethe I Trøjborg af slægten Limbek i bestræbelserne på at indlemme Sønderjylland i Danmark. Turen fortsatte til Ballum, hvor de smukt restau-

38. Kieler Woche-Feldempfang Fra venstre mod højre; Kapitän zur See d.R Hans Andresen MBE, MJ-R Thorbjørn von Alm Phillippsen, OL-R Flemming Borg, Kapitän zur See d.R Siegfried Beyer Roid H

rerede huse muliggjort med midler fra A.P. Møller fonden blev beset. Derefter blev museet ved Ballum besigtiget. Derudover blev den lidet kendte Ballum sluse besøgt. Det er fra Ballum at man sejlede til Rømø indtil diget stod færdigt i 1948. Som afslutning blev der grillet hos et af medlemmerne på Rømø. Den 20.juni deltog kredsen - traditionen tro - i Kieler Woche. Foruden at det er et festligt arrangement, er der mulighed for at komme

Formand: Kaptajn-R Ole Overgaard Olsen Bøgens Kvarter 99, Gullestrup 7400 Herning Tlf. 97 21 13 86 o.olsen@vip.cybercity.dk

Nordvestjyske Kreds HPRD’S nordvestjyske kreds inviterer kredsens medlemmer med ledsagere til en orienteringsaften hos Midt-og Vestjyllands politi. Kom og hør om politiets opgaver, herunder beredskabet, og se politiets vagtcentral i arbejde.

18 RESERVEN/3/2015

tæt på tyske politikere, og på første hånd høre hvad forsvarsministeren eller ministerpræsidenten for Slesvig Holsten mener om tysk forsvarspolitik. Desuden er der altid glædeligt gensyn med tyske og engelske kolleger. Vore flittige gæster Hans Andresen MBE og Kapitän zur See d.R Siegfried Beyer Roid H. beredte os en varm velkomst. Den legendariske faldskærmsoberst Digutsch var også til stede. Alt i alt en værdifuld oplevelse.

Kredsen vil ved den lejlighed være vært ved en let anretning. Tid: Torsdag 26. november 2015 kl. 18.00. Sted: Nørreport 1, 7500 Holstebro.

TILMELDING TIL: Søren Bak, mail sbak@webspeed.dk Tilmeldingsfrist: 22. november 2015


Formand: Major-R Lars Reuther Regnbuen 20 8400 Ebeltoft Tlf.: 8635 05 58/Mobil: 2040 0213 E-mail: lar@terma.com

Midtjyske Kreds ORIENTERING TIL MEDLEMMERNE Midtjyske Kreds har igangsat et arbejde med at opdatere e-mail kontaktoplysninger på kredsens ca. 150 medlemmer. Hensigten er bl.a. at optimere den daglige kommunikation med medlemmerne. Kredsen vil derfor bede ALLE medlemmer om at sende en kort e-mail til PL-R Mikkel Schack Søndergaard, schack.forsvar@ gmail.com, hvori de bekræfter eksisterende eller oplyser evt. ændret e-mail adresse. Kredsbestyrelsen håber, at alle medlemmer vil bakke op om dette vigtige initiativ. Til orientering har Midtjyske Kreds afleveret sit fysiske dokumentarkiv til Stadsarkivet i Aarhus. Arkivet indeholdt bl.a. bestyrelsesreferater, nyhedsbreve, breve, billeder, jubilæumsskrift og diverse fra kredsens godt 65-årige historie. Kredsbestyrelsen har besluttet at indlevere materialet for at sikre det for eftertiden. Samlingen er offentligt tilgængelig ved henvendelse til Stadsarkivet i Aarhus.

Den 5. oktober kl. 17-19 afholdes kredsarrangement, hvor vi har besøg af formand for HPRD, Maria Vang Knudsen til en debat om HPRD’s fremtid, herunder særligt implementeringen af Delstrategi 9 (DS9). Kredsen vil ved samme lejlighed gerne starte en åben diskussion om rekruttering af nye kandidater til kredsbestyrelsen. Kredsen er vært for en sandwich og øl/vand. Tilmelding til næstformand, PL-R Mikkel Schack Søndergaard på schack.forsvar@gmail.com.

FELTSPORT I EFTERÅRET 2015 O-LØB Kredsen afholder månedlige O-løb, ofte i samarbejde med de civile O-løbsklubber. Kommende O-Løb kan ses i AKOS herunder.

SKYDNING Vi skyder med 9 mm Neuhausen på Vestereng skydebaner i Århus. Skydningerne foregår hver tirsdag i sommerhalvåret fra kl. 17.00.

AKOS 2015 KREDSAKTIVITETER I EFTERÅRET 2015 OG VINTER 2016 • Kredsarrangement, mandag den 5. oktober, kl. 17-19, Grimhøjvej (beskrivelse ovenfor). • Julebanko, tirsdag den 8. december, Grimhøjvej. • Kredsbestyrelsesmøder, torsdag den 1. oktober, torsdag den 3. december og tirsdag den 26. januar 2016, kl. 17-19, Grimhøjvej. • Kredsgeneralforsamling, tirsdag den 9. februar, 2016, Grimhøjvej.

• O-løb, lørdag den 10. oktober, kl. 1100, Fussingø • O-løb, lørdag den 7. november, kl. 1230, Ølsted • O-løb, lørdag den 5. december, Marselis Nord

TILMELDING Ønsker du at blive tilmeldt feltsport, gå da venligst ind på www.feltsport.dk, vælg ”Tilmelding”, og indtast dine oplysninger. Herefter vil du modtage feltsports mailingliste, med information om kommende arrangementer.

Formand: Major-R Hans Henrik Algreen-Ussing Tirsbækvej 133 7120 Vejle Ø Tlf.: 7581 5105 (P) / 2033 1260 hhau@tirsbaekgods.dk

Lillebæltskredsen

HPRD Formand: Kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen Tlf.: 4071 0932 (M) mvk@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Premierløjtnant-R Oscar Cosman Brøndum Tlf.: 3122 8802 (M) ocb@hprd.dk

Næstformand: Major-R Kim Pedersen Tlf.: 3135 3516 (M) kp@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Sektionsleder-R Peter Fristrup Tlf.: 3154 3641 (M) pf@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Premierløjtnant-R Peter Kaare Thomsen Tlf.: 5190 9007 (M) pkt@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Major-R Klaus Munch Kjøller Tlf.: 3964 9394 (P) kmk@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Seniorsergent-R Bjarne Askholm Tlf.: 7258 2854 (M) ba@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Overkonstabel-1-R John Finmann Tlf.: 2094 4944 (M) jf@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Major-R Allan Sørensen Tlf.: 2128 8960 (M) as@hprd.dk

RESERVEN/3/2015 19


AFSENDER: HOVEDORGANISATIONEN FOR PERSONEL AF RESERVEN I DANMARK, RIGENSGADE 9 1316 KØBEHAVN K

Er du vores nye tolk? Taler du fransk, arabisk, somali, farsi (iransk) eller kinesisk (mandarin) og kunne du tænke dig at virke som tolk til møder i Danmark og udlandet eller som tolk i militære operationer? Så vil Forsvarsakademiet gerne i kontakt med dig Baggrund: Internationale samarbejder og militære indsættelser stiller ofte krav om tolkning. Derfor udvider Forsvarsakademiet sin militære tolkekapacitet med personel, der taler fransk, arabisk, somali, farsi (iransk) eller kinesisk (mandarin). Vi vil derfor gerne i kontakt med nuværende og tidligere ansatte i både Forsvaret og Hjemmeværnet inkl. Reserven og de frivillige, der taler et af ovennævnte sprog.

Kravene til dig lige nu: Du skal allerede nu kunne tale sproget på et niveau, hvor du kan forstå og gengive indholdet af en lokal nyhedsudsendelse. Du skal endvidere kunne gennemføre en

samtale på sproget. For eksempel om fordele og ulemper ved at besøge Danmark som turist – uden at du kun taler om vejret . Vi forventer ikke, at dit militære ordforråd på sproget er særligt stort. Det skal vi nok lære dig. Vi stiller heller ikke særlige krav til dine skrivefærdigheder, men det er ønskeligt, at du kan læse en avis på sproget. Resten klarer vi sammen.

Hvad kan du forvente: Vi vil gennemføre en sprogscreening pr. telefon, via internettet eller ved en test på Svanemøllens Kaserne. Dine kompetencer i sproget vil blive registreret, sådan at vi eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse, efter behov, kan kontakte dig og

din (militære) chef med henblik på uddannelse og anvendelse af dig som tolk. Selve uddannelsen til tolk varer normalt fra 3-5 uger og gennemføres som udgangspunkt først, når der er behov derfor. Bemærk, at uddannelsen ikke kan sammenlignes med den to-årige uddannelse til sprogofcer. Om end vores efterlysning gælder alle i Forsvaret - og alle grader - vil vi gerne særligt opfordre personel af Reserven og Hjemmeværnets frivillige til at bringe deres sproglige ressourcer i spil.

Hvad skal du gøre nu? Skriv en mail eller brev til Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur, attention kaptajn Klavs Vedel. Angiv hvilket sprog du taler, og hvordan du har lært det, f.eks. i gymnasiet, ved ophold i landet, i familien m.v. Skriv også kort om dine militære uddannelser og evt. udsendelser. Opgiv din grad, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, enhed du tilhører, og hvem din nærmeste chef er. Klavs e-mail adresse er: fak-isk-op03@mil.dk. Har du spørgsmål kan du også ringe til Institut for Sprog og Kultur telefon på 7281 7671.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.