Page 1

FORANDRING OG LEDELSE RESERVEOFFICERSUDDANNELSEN STATUS FOR RESERVEOFFICERSUDDANNELSEN VED HÆRENS KAMPSKOLE

YROW 2013

LEDELSESUDVIKLING OG NETWORKING I ET INTERNATIONALT MILJØ

ALTCAR CHALLENGE 2013 HAPPY WITH THAT?

September Nr. 3/2013

EN STILLE MÆRKEDAG FOR RESERVEOFFICERER SIKKERHEDSPOLITISK SEMINAR 2013

NIJMEGEN 2013 ÉCOLE MILITAIRE I PARIS

FORMANDEN ORIENTERER NYT FRA HPRD KREDSE


LEDER

FORANDRING OG LEDELSE En moderne leder forventes at kunne håndtere forandringsledelse. Kernen i denne disciplin er forståelse af den modstand som forandringens ofre instinktivt føler. Når denne modstand forstås, har man som leder også grundlaget for at motivere medarbejderne til at bevæge sig mod den nye tilstand – ofte med sit personlige eksempel som inspiration. Forsvaret er midt i meget store forandringer. Forsvarets ledelse har en stor udfordring. Og man skulle tro at denne institution om nogen ved, hvordan man får svendene til at følge sig op af den nogenlunde trygge skyttegrav og ud over stepperne. Imidlertid oplever Reserven aktuelt at løfter og virkelighed bevæger sig i hver sin retning. Den politiske opbakning og ledelsens visioner for en effektiv og

integreret anvendelse af Reserven fejler ikke noget. Men folkene i skyttegraven følger ikke rigtig med. Reservens uddannelser er over en bred kam suspenderet, og uden at der fremadrettet er etableret nogen alternativ plan. Midler til indkommandering beskæres voldsomt. Der opleves kortsigtethed, administrativt fnidder, skepsis og kassetænkning overalt, hvor Reserven kommer i berøring med sine fastansatte kolleger. Hvorfor nu det? Man er vel ikke ude på at skræmme Reserven væk? Modstand mod forandring skyldes grundlæggende angst hos

den berørte. Angst gør offeret kortsigtet og egoistisk. Vi må i Reserven have forståelse for, at mange af vores fastansatte kolleger har en usikker fremtid foran sig. Vi må forstå, at dette kan lede til en misforstået opfattelse af Reservens rolle og muligheder fremover. Men det skal ikke ændre ved vores overbevisning om, at en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik bl.a. hviler på opretholdelse af et effektivt korps af personel af reserven af den fornødne størrelse og kvalitet. Og vi skal derfor opfordre Forsvarets ledelse herunder det politiske niveau til snarest muligt at reducere angsten og øge

handlekraften i Forsvarets stabe ved at skabe ro og klarhed om forsvarets nye organisering. Vi tror på, at der er både mod, innovation og handlekraft i Forsvarets stabe. Vi tror, at den kan frigøres til fordel for især Forsvaret som helhed, men naturligvis også for Reserven. Vi løber gerne med ud over stepperne og skaber en ny reserve, der stiller relevant kompetence til rådighed, til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven. Jan Hjortshøj

RESERVEN

INFORMATION

HOVEDORGANISATIONEN FOR PERSONEL AF RESERVEN I DANMARK Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim SEKRETARIAT Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade 9 1316 Købehavn K Tlf. 3314 1601 – Fax 3314 3667 mail@hprd.dk www.hprd.dk Sekretariatet har åbent dagligt mandag til fredag fra kl. 09.00 til 14.00. SEKRETARIATSCHEF Peter Henrik Lynard e-mail phl@hprd.dk FORSIDEFOTO Forsvarets Reserve er kendetegnet ved kompetence til rådighed – læs mere inde i

2 RESERVEN/3/2013

bladet. Foto: HOK. RESERVEN Ansvarshavende redaktør oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard REDAKTION Kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen ARTIKLER Forslag til artikler sendes til: Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade 9 1316 København K e-mail mail@hprd.dk Manuskripter sendes i Word eller et kompatibelt format som

vedhæftet fil til en e-mail. Fotos sendes i et af formaterne JPEG, EPS eller TIFF som en selvstændig fil. Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlæse samt forkorte og redigere manuskripter. Design og layout The View Agency Tryk KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 3.000

Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis deles af HPRD. Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende artikel eller HPRD. Abonnement Reserven tilsendes gratis medlemmer af HPRD. Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af kr. 410 årligt (momsfrit). Adresseændring eller udeblevet blad meddeles HPRD’s sekretariat.

ISSN 1902-5750 Ophavsret og presseansvar Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når kilden angives.

Kommende udgivelser Nr. 4 / 2013 den 28. november (stoffrist den 12. november).


INDHOLD/ SEPTEMBER NR 3/2013 4

THREE WARS AND YOU’RE OUT?? SIKKERHEDSPOLITISK SEMINAR 2013

5 MERE FORSIKRING FRA GF I VENTE TIL HPRD-MEDLEMMERNE 6

EN STILLE MÆRKEDAG FOR RESERVEOFFICERER

7

NIJMEGEN 2013

8

STATUS FOR RESERVEOFFICERSUDDANNELSEN VED HÆRENS KAMPSKOLE

8: Fredag den 21. juni blev foreløbig de sidste 24 sekondløjtnanter af reserven fra Hæren og Flyvevåbnet udnævnt på Hærens Kampskole i Oksbøl.

10 COURS SUPÉRIEUR DES OFFICIERS DE RÉSERVE SPÉCIALISTES D’ÉTAT-MAJOR (CSORSEM) ÉCOLE MILITAIRE I PARIS 12 FORMANDEN ORIENTERER 13 YROW 2013 (YOUNG RESERVEOFFICERS WORKSHOP) LEDELSESUDVIKLING OG NETWORKING I ET INTERNATIONALT MILJØ 15 FORSVARETS RESERVE ER KENDETEGNET VED KOMPETENCE TIL RÅDIGHED – LEVERANCER I RETTE TID OG KVALITET ER FUNDAMENTALT

10: I august måned blev det årlige franske stabskursus for reserveofficerer afviklet på École Militaire i Paris.

16 ALTCAR CHALLENGE 2013 HAPPY WITH THAT? 18 NOTITS 18 UDNÆVNELSER 19 BOGANMELDELSER 20 NYT FRA HPRD KREDSE 23 CIOMR

16: Den første weekend i maj 2013 blev der afholdt Exercise Altcar Challenge på Altcar training Center lige uden for Liverpool.

RESERVEN/3/2013 3


SIKKERHEDSPOLITISK SEMINAR 2013

THREE WARS AND YOU’RE OUT?? Danmark og dets forsvar efter et 10-år med væbnede konflikter. Hvilket fremtidigt forsvar kan vi bygge på disse dyrekøbte erfaringer? Deltag i årets Sikkerhedspolitiske seminar og bliv klogere! En populær beskrivelse af kaosteori at postulere, at en sommerfugls slag med vingerne, f. eks et sted i Sydamerika, ender som en orkan i Europa. Sammenhængen mellem “Årsag” og “Virkning” kan synes en smule tvivlsom, men illustrerer på sin vis meget godt hvor svært det er at spå, specielt om fremtiden. Omvendt, var der vist ingen der vågnede op om morgenen den 12. september 2001 som ikke var klar over, at den’ verdensorden vi kendte indtil da for altid ville være ændret. Ingen har siddet klisteret til fjernsynet, og set tvillingetårnene i New Yorks World Trade Center synke i grus, uden at være fuldstændige på det rene med, at verdenen som vi kendte den’ for altid ville være borte. Her godt et årti- (plus det løse) og tre krige! - efter, synes det at være på sin plads at gøre status. Hvordan ændrede “krigen mod terror” vores land og vores verden? Hvad lærte vi i Irak? - i Afghanistan? - i luften over Libyen? Krige, hvor danske soldater har “taget liv”, men også, specielt set i lyset af vores lands relative beskedne størrelse, har betalt en uforholdsmæssig stor pris, både hvad angår antallet af sårede og af faldne. Dette års SIKPOL SEM vil centrere sig om Danmarks deltagelse i Irak, Afghanistan og Libyen krigene - hvad vi lærte af konflikterne både som land og som forsvar, og hvilke aftryk disse erfaringer vil efterlade på vores

4 RESERVEN/3/2013

fremtidige forsvar. Som altid har vi inviteret nøglepersoner inden for politik, forsvar og forskning til at gøre os alle sammen en smule klogere! Der vil være indlæg fra bl.a. journalisten Thomas Ubbesen, folketingsmedlemmerne Marie Karup og Bjarne Laustsen, forskerne Peter Viggo Jakobsen og Ole Kværnø, samt flere andre. Som seminarets højdepunkt vil Forsvarschef, general Peter Bartram forestå det afsluttende indlæg. Deltagelse i seminaret kræver, at man får sine indkommanderingsdage (IKD) bevilget af sin enhed/entitet. HPRD har ikke ‘egne’ dage til rådighed for dette længere. Om ikke af anden grund burde dette faktum få den interesserede PSN-R til resolut at kontakte sin CH/ENT.

Her er muligheden for endelig, at få talt med sin CHEF/ENTITET! SIKPOL SEM 13 vil som sædvanligt blive afholdt på Vordingborgs Kaserne - i år den 4. til 5. oktober og kræver derfor to IKD dage/PSN-R. Tilmelding til seminaret foretages via www.HPRD.dk hvor man også kan læse mere om arrangementet. Aftale om tildeling af IKD dage foretages af den enkelte PSN-R ved egen Entitet. Der er 120 pladser, som vil blive tildelt efter “først til mølle” princippet. Da der stadig er enkelte ledige pladser er Deadline for tilmelding nu udskudt til den 23. september 2013. Vi glæder os til at se jer til Sikkerhedspolitisk Seminar 2013.


MERE FORSIKRING FRA GF I VENTE TIL HPRD MEDLEMMERNE GF Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret - GF Klub 194 - har i mange år tilbudt reserveofficerer at være medlemmer af forsikringsklubben og dermed få adgang til en gunstigt prissat vifte af forsikringsprodukter, hvor især bilforsikringerne er meget konkurrencedygtige. HPRDs bestyrelse har sammen med Klub 194’s bestyrelse iværksat en opdatering af samarbejdsaftalen, så alle HPRD medlemmer fremover får mulighed for at være medlemmer af Klub 194. Klub 194´s markedsføringsansvarlige, kommandørkaptajn K. P. Hansen udtaler i denne anledning følgende: ”Forsikringsselskabet GF er først og fremmest ejet af forsikringstagerne og ikke af en gruppe aktionærer, der måske spredt over hele jorden, og har klart andre interesser end dem vi har i GF: Her drejer det sig om, gode, dækkende og fair forsikringer, der uden tøven træder i kraft i alle relevante dækningssituationer. Der er således ved decentral styring af de forskellige klubber, her Officerer i Forsvaret, en villighed til at sørge for at forsikringstageren ikke skal begynde sin skadesag med f.eks. forgæves at anmode om, at retshjælpsforsikringen bliver stillet til rådighed. GF´s etik hviler netop på en gensidig og solidarisk hæftelse. Det betyder, at GF er et meget kulant selskab over for kunderne, men at kunderne til gengæld kigges over skulderen også af klubben, her GF klub 194. Finansielle virksomheder som forsikringsselskaber, giver kunderne meget forskellige vilkår. Præmierne er tydelige nok, men kan reelt ikke anvendes til at træffe et selskabsvalg på. Grunden hertil er nemlig, at næsten alle andre vilkår er reelt uigennemsigtige. Selvrisiko, størrelse og endog varians af selvrisikoen efter et uheld, præmiehop ved skader, antal år på højere præmietrin og som tidligere nævnt, villighed til at udbetale skadesdækningen, er meget forskellig. Det er simpelthen en jungle, og vi oplever og antager, at det er reelt det, der fra de fleste forsikrings-selskabers side også ønskes. Vi har ind til nu ikke mødt nogen, der ønsker fuldstændigt sammenlignelige priser og dækningsomfang. Alt dette kunne, om man ville, sættes ind i en økonomisk model, men det er hverken forsikringsbranchen eller den øvrige finansielle sektor reelt interesseret i. Alt i alt, for at gøre en meget lang historie kort, må man tro officererne i klub GF 194 på deres ord: Vi kan fra klub 194 kun sige, at hvis man indregner en gennemført fair behandling af kunden og en villighed til – under kontrol naturligvis – at udbetale relevante og dækkende forsikringssummer, er der efter klub 194 bestyrelses mening ikke noget bedre selskab”.

Af sektionsleder af reserven Peter Fristrup, medlem af HPRD bestyrelse: Der er normalt god grund til, som anført af kommandørkaptajnen, at være skeptisk over for kvaliteten af billige varer, men med hensyn til GF Forsikring er der en naturlig forklaring. Forsikringsselskabet ejes, som også nævnt, af forsikringstagerne i fællesskab og eventuelle overskud tilbagebetales til forsikringstagerne. Disse overskud opgøres inden for den enkelt klub, og historien viser, at man er i godt selvskab med officererne, for i Klub 194 ligger tilbagebetalingen typisk på mellem 10 og 30 % af de indbetalte forsikringspræmier. Vi har ikke al juraen på plads i samarbejdsaften endnu, men kontakt gerne HPRD’s sekretariat på hprd@hprd.dk, hvis du vil have et forsikringstilbud.

Få skræddersyet din bilforsikring GF har Danmarks største udvalg af tilvalgsdækninger. Ring 49 17 01 94 eller sms OFFICER til 1272 og få et skarpt tilbud og et gratis forsikringstjek. GF Fo r s i k r i n g s k l u b b e n f o r O f f i c e r e r i Fo r s v a r e t Ve s t e r g a d e 2 0 , 1 . s a l , S i d e b y g n i n g e n ∤ 4 6 0 0 K ø g e

RESERVEN/3/2013 5


EN STILLE MÆRKEDAG FOR RESERVEOFFICERER Den 30. juli 2013 blev en mærkedato på Forsvarsakademiet. Den dag blev den sidste eksamensopgave nemlig godkendt for den sidste af de studerende på det første ”hold” af officerer, der har gennemført Videreuddannelsestrin II for Ledere af Reserven. Af major Søren Bach, Forsvarsakademiet og holdfører for VUT II/L-R

Det blev en stille mærkedag. Uddannelsen er nemlig blevet gennemført som individuelle uddannelsesforløb, der kunne tilpasses familieog arbejdsliv over en periode på tre år. Derfor var der ikke et hold samlet på Forsvarsakademiet til udnævnelse og parade under pomp og pragt. Genoplivning af uddannelsen Efter i flere år at have ligget stille, stillede der den 19. marts 2012, 11 officerer til Videreuddannelsestrin II for Ledere af Reserven. Det skete på Flyvestation Jonstrup, hvor det første af de mulige moduler, der har indgået i uddannelsen blev gennemført. Hurtigt stod det klart for kursusledelsen, at læringsvillighed, engagement og en vis forfriskende ”skævhed” i forhold til ”konforme” linjeofficerer ville blive nøgleord. Det har holdt stik – heldigvis – så vi har også lært meget. Overraskende mange tog allerede det første år de tre obligatoriske moduler i militær ledelse og styring, militær strategi og militære operationer. Modulerne blev gennemført sammen med 25 linjeofficerer i perioden fra 19. marts til 18. april. Ud af de 11 studerende nåede ni også at gennemføre et af de individuelle moduler, der blev tilbudt i den resterende del af 2012. Et modul der skulle målrettes den efterfølgende tjeneste. Op til 32 tilstedeværelsesdage i alt for de fire moduler.

6 RESERVEN/3/2013

Dertil kommer masser af forberedelse og fire store, skriftlige og individuelle eksamensopgaver. Imponerende, må jeg blot sige…! I forbindelse med eksamensopgaverne er hele 7 trinsskalaen blevet anvendt – fra – 3 (og det er ikke så godt) til 12 (hvilket er rigtig godt) – men i det hele taget viste der sig, at man kunne hæfte et fjerde nøgleord på holdet: Humør! De udnævnte De 11, der har gennemført Videreuddannelsestrin II for Ledere af Reserven på det første ”hold”: KN Kirsten Bach KN Thomas Baggesen KN Lars Bak MJ Lasse Brinck MJ Carsten Holmfred MJ Michael Kølendorf KL Michael Linden-Vørnle MJ Bent Nielsen KN Bo E. Pedersen MJ Chris Ryom MJ Claes Skat-Rørdam Herfra skal der lyde et stort til lykke med den gennemførte uddannelse og de efterfølgende udnævnelser. I er altid velkomne til at henvende jer, hvis der skulle være spørgsmål, input eller lignende.

Afslutningsvis skal jeg sige tak til de to repræsentanter fra HPRD, der har været mine kontaktpersoner i forbindelse med oprettelse, udvikling og gennemførelse af Videreuddannelsestrin II for Ledere af Reserven; OL Jørn Arne Nielsen og MJ Klaus Munch Kjøller. Ingen af jer har åbenbart været i stand til at finde jeres ”nej-hat”. Tak for det…! Videreuddannelsestrin II for Ledere af Reserven i 2014? Det er for nærværende (27. august) ikke afklaret, hvad der videre vil ske med et videreuddannelsestrin II for officerer af reserven. Forsvarsakademiet har i januar måned indstillet til Forsvarskommandoen, at uddannelsen i sin nuværende form ikke gennemføres i 2014. I fortsættelse heraf er det forslået, at VUT II/L-R gennemføres som en integreret del af den modulariserede videreuddannelse, der erstatter Stabskursus for linjeofficerer, som påbegyndes på et tidspunkt efter sommerferien 2014. Beslutningen indgår i de overvejelser der pågår i forbindelse med de omfattende ændringer af hele uddannelsesformen for officerer.


NIJMEGEN 2013

NI TOG DERNED OG NI VENDTE HJEM MED MEDAJLER. DET VAR 97. GANG NIJMEGEN-MARCHEN FANDT STED MED 6.000 SOLDATER OG CA. 45.000 CIVILE.

Af major af reserven Bo G. Flindt

Reserven holder den sidste aften efter medajleoverrækkelsen en fin middag på Nijmeges bedste restaurant Glaudiun. Næste år er igen i uge 29, dvs. tirsdag den 15. til fredag den 18. juli 2014. Men hvorfor man skal bruge 11 dage for en 4-dages march kommer jeg ind på til næste år ved indkaldelsen til den 98. Nijmegen-march.

Deltagere - Fra venstre: MJ-R Bo G. Flindt, der gik den for 10. gang, den 87-årige MJ-R Meyer, (der stadig springer faldskærm med mere end 1000 spring!!), gik den for 24. gang og OL-R Hasse Resenbro, der gik den for første gang.

RESERVEN/3/2013 7


STATUS FOR RESERVEOFFICERSUDDANNELSEN VED HÆRENS KAMPSKOLE Af Løjtnant M. Brødsgaard – sagsbehandler i studie- udviklings- og uddannelsessektionen ved Hærens Kampskole

RESERVEOFFICERSUDDANNELSEN HAR I SIN NUVÆRENDE FORM VÆRET GENNEMFØRT SIDEN 2009, OG DET ER BLEVET TID TIL AT GØRE STATUS. I NÆRVÆRENDE ARTIKEL PRÆSENTERES DE INDSAMLEDE ERFARINGER FRA ET SEMINAR OM UDDANNELSEN VED HÆRENS KAMPSKOLE. Artiklen har været bragt i Kamptroppernes Tidskrift Kentauer nr. 3/ 2013 og bringes her i RESERVEN med tilladelse fra redaktionen af Kentauer. 14. DEC 2012 gennemførte Studie-, Udvikling- og Uddannelsessektionen ved Hærens Kampskole (HKS-STUUDD) et én-dags erfaringsseminar om Reserveofficersuddannelsen (UDD/OF-R). Formålet med seminaret var, at indsamle erfaringer om, hvorvidt uddannelsen har tilført eleverne de rette og tilstrækkelige kompetencer til at udfylde virket som Delingsfører ved Hærens Basisuddannelse (DF/HBU). Deltagerne var Sekondløjtnanter af Reserven (SL-R) fra de to seneste hold ved Reserveofficerssektionen/ Hærens Kampskole), der har været Delingsfører (DF) for henholdsvis ét eller to hold værnepligtige samt LT-R, der har afsluttet deres første samlede tjenesteperiode. Desuden deltog observatører fra Hærens Operative Kommando, 2 Brigade, Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark og Hærens Sergentskole. For at kunne målrette diskussionsemnerne på seminaret fik SL-R forud for seminaret tilsendt et elektronisk spørgeskema, med spørgsmål til forskellige dele af uddannelsen. Med henblik på at få indblik i, hvorvidt Cheferne for de Underafdelinger (CH/UAFD) hvor SL-R har forrettet tjeneste, har oplevet, at SL-R har de rette kompetencer, blev der ligeledes forud for seminaret, gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse for de pågældende CH/UAFD, der har haft SL-R som DF inden for de seneste 2 år. På baggrund af deltagernes tilbagemeldinger er identificeret en række udviklings- og fastholdepunkter, der indgår i den løbende udvikling af UDD/OF-R. I nedenstående præsenteres i hovedtræk resultaterne fra spørgeskemaunder-søgelser og seminaret samt nye tiltag på UDD/OF-R iværksat på baggrund af de indsamlede erfaringer.

8 RESERVEN/3/2013

Den første kontrakt: 24 mdr: • 6 mdr. grundlæggende BM-UDD ved HSGS. • Op til 4 uger i praktik ved kommende REG. • 4 mdr. på LT-Skolen med fokus på DF/HBU. • 13 mdr. tjeneste som SL. • 5 ugers obligatorisk efteruddannelse med fokus på virke i reserven. SL-R Kompetencer • Faglærervirke i HBU-fag. • Skydeleder instruktionsskydning. • Instruktør BRM. • CBRN-instruktør. • FOKUS samtaleleder. • Førervirke: • OPTISIMU • Befalinger • BSO • Bevogtning • Afsøgning • Kamp fra stilling Den obligatoriske efteruddannelse: (En af forudsætningerne for at kunne udnævnes til LT-R) • Førervirke i det regionale forsvar. • Uddannelsesplanlægning ved underafdeling. • Førervirke ifbm. offensiv taktik • Skydeleder enhedsskydning. FORVENTNINGER HOS UAFD På baggrund af tilbagemeldingerne fra SL-R kan det konkluderes, at der er stor forskel på de vilkår en nyuddannet SL-R møder ved de respektive tjenestesteder. Der er forskel på CH/UAFD forventninger til SL-R, CH/UAFD ambitioner for UAFD, ledelsesmæssig tilgang samt forskel på hvilke opgaver en SL-R tildeles. Dette billede bekræftes i svarene fra de adspurgte CH/UAFD.

Disse udviser i deres besvarelser stor variation vedrørende normer, værdier og holdninger. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at forventninger, ledelsesmæssige tilgange, og prioriteringer af hvad de respektive CH ser som de vigtigste egenskaber hos en DF/HBU varierer. Mange af de adspurgte CH/UAFD giver endvidere udtryk for at have haft begrænset viden om en SL-R kompetencer og uddannelsens indhold før SL-R møder ved UAFD, og der efterlyses bedre orientering om indhold af UDD/OF-R, og de kompetencer man kan forvente af SL-R. På baggrund af disse erfaringer, har Reserveofficerssektionen (RESOFSEK/HKS) iværksat udarbejdelsen af en ”brugervejledning til SL-R” (”onepager”) til brug som generel information om uddannelsens indhold og til information for CH/UAFD. Derudover opfordres kommende CH/UAFD/HBU, der skal modtage og have SL-R som DF, til i højere grad at udnytte de eksisterende tilbud om at besøge SL-R under deres uddannelse ved RESOFSEK/HKS. Både med henblik på at få kendskab til SL kompetencer og gensidig forventningsafstemning. LEDELSE Over halvdelen af de adspurgte CH/UAFD udtrykker tilfredshed eller stor tilfredshed med SL-R ledelsesmæssige kompetencer. Hos de adspurgte SL-R er der forskel på, hvor godt den enkelte føler sig rustet ledelsesmæssigt, og hvorvidt det opleves, at man lever op til CH forventninger. De SL-R der på forhånd havde civil ledelseserfaring har haft stor nytte af denne i deres DF virke. SL-R giver udtryk for et ønske om en mere casebaseret undervisning, og et øget fokus på sammenhængen mellem teori og praksis i ledelsesuddannelsen. SL efterlyser desuden flere


konkrete ledelsesværktøjer. Særligt i forhold til konflikthåndtering og gruppeprocesser. For at imødekomme dette behov har RESOFSEK/HKS justeret ledelsesuddannelsen. Der er nu forøget fokus på applikationen af teorien i praksis, samt emnerne konflikthåndtering, gruppedynamik og kommunikation. Mange af de adspurgte SL-R har oplevet at være udfordret i forhold til den daglige styring af DEL, særligt i relation til administrative forhold. Samme problematik synliggøres i tilbagemeldingerne fra CH/UAFD. Emnet har tidligere været nedtonet i UDD/OF-R grundet en opfattelse af, at daglig drift/administration gennemføres centralt ved UAFD og, at der her er stor forskel på arbejdsgangene. På baggrund af erkendelsen af, at administration fylder meget for SL-R i forbindelse med deres virke, vil RESOFSEK/HKS fremadrettet have et øget fokus på at klæde de kommende DF på i forhold til administrative forhold ved en UAFD. TAKTIK OG FØRERVIRKE To tredjedele af de adspurgte CH/UAFD er tilfredse eller meget tilfredse med SL-R

føringsmæssige kompetencer. Der opleves dog stor forskel på de enkelte DF, hvilket grundlæggende er ganske naturligt. Der er ligeledes forskel på, hvor godt den enkelte SL-R føler sig rustet inden for taktik og førervirke, og hvorvidt man lever op til CH/UAFD forventninger.

90 % af de adspurgte CH/UAFD angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med SL-R uddannelses- og undervisningsrelaterede kompetencer. Flere angiver endog, at deres SL-R giver UAFD et ’friskt pust’ på uddannelses-/ undervisningssiden.

I forhold til uddannelsen i taktik og førervirke giver de adspurgte SL-R udtryk for, at de også her ønsker sig en mere praksisnær og casebaseret undervisningsform. RESOFSEK/HKS har som konsekvens heraf, ved det igangværende hold, i højere grad end tidligere gjort brug af bl.a. terrænbord og tilsvarende, og ser, at dette giver mulighed for at kunne introducere en række taktiske situationer, der understøtter ønsket om flere cases i føreruddannelsen.

VEJEN FREM Alt i alt kan man på baggrund af undersøgelsen konkludere, at den nuværende UDD/OF-R rammer indenfor den sorte del af den tidelte ringskive. Uddannelsen sætter SL-R i stand til at virke som DF/HBU, men ikke overraskende kan uddannelsesforløbet fortsat justeres/optimeres på nogle områder. Nogle af de adspurgte oplevede udfordringer der ses at kunne afhjælpes umiddelbart i forbindelse med uddannelsen, og nogle må ses som uomgængelige vilkår afledt af et relativt kort uddannelsesforløb og deraf manglende rutine og erfaring i tjenesten. Det bør erindres, at en nyuddannet SL-R reelt set stadig er i et uddannelsesforløb under dennes gavntjeneste som DF. Det næste hold SL-R bliver udnævnt i slutningen af juni 2013, og starter på deres gavntjeneste/HBU i august 2013.

UDDANNELSESLÆRE I UDD/OF-R lægges der stor vægt på undervisning og uddannelsesplanlægning, grundet at SL-R bl.a. forventes at varetage en faglærerrolle i rammen af HBU. På dette område føler de adspurgte SL-R sig generelt rigtig godt rustet.

Fredag den 21. juni blev foreløbig de sidste 24 sekondløjtnanter af reserven fra Hæren og Flyvevåbnet udnævnt ved en parade på Hærens Kampskole i Oksbøl. Foto: HOK

RESERVEN/3/2013 9


COURS SUPÉRIEUR DES OFFICIERS DE RÉSERVE SPÉCIALISTES D’ÉTAT-MAJOR (CSORSEM)

I august måned blev det årlige franske stabskursus for reserveofficerer afviklet på École Militaire i Paris. Af major af reserven Søren Abildgaard. Foto: oberstløjnant af reserven Stephan Artner (Tyskland)

Deltagerne var 44 franske reserveofficerer, som efter et års forberedende kursus (fjernundervisning og tilstedeværelsesdele) og afsluttende skriftlige og mundtlige eksamener (concours) i juni var klar til det afsluttende 3 uger lange kursus. Her fik de følgeskab af 7 udenlandske reserveofficerer fra Tyskland, USA, Schweiz, Norge, Sverige og Danmark. Til det sidste var den danske deltagelse i tvivl på grund af uenighed om placeringen og antallet af indkommanderingsdage på HPRDs kursusbudget. Men det lykkedes at finde en løsning, så Danmark også i år kunne være repræsenteret. Det blev der sat stor pris på fra de franske værters side, ikke mindst i et år hvor det fransk-danske militære samarbejde har budt på dansk deltagelse i operationerne i Mali. Der faldt løbende mange rosende ord til det danske forsvars indsats, og man var ikke i tvivl om, at man som dansk deltager havde en plads blandt de særligt nære allierede og venner af Frankrig. De udenlandske deltagere indledte kurset med et todages seminar inden den egentlige kursusstart for dog at komme lidt på omgangshøjde med den intense forberedelse, som lå bag de franske reserveofficerers deltagelse. Samt for at vænne sig til fransk militær terminologi og for at få en lille introduktion til

10 RESERVEN/3/2013

fransk kultur og militærhistorie i form af en forrygende 6 timers tour de force igennem samlingerne på Musée de l’Armée. De følgende to uger bød på en praktisk indføring i arbejdet i en fransk brigadestab i form af en gennemgang af den særlige franske stabsmetodik la MEDO (Méthode d’Élaboration d’une Décision Opérationnelle) samt udarbejdelse af brigadens operationsbefaling. Disse uger blev krydret med diverse briefinger om fransk forsvars fremtid samt operative og administrative udfordringer. Blandt talerne var GL Margueron, hærens major général, som i 2006 som brigadechef bl.a. havde kommandoen over danske styrker i ”Task Force North” i Kosovo. Desuden blev CPCO (le Centre de Planification et de Conduite des Opérations), som udgør det franske forsvars joint operations centre, præsenteret. Også her er Danmark repræsenteret med en fast forbindelsesofficer. Endelig var der indlagt mindre skriftlige og mundtlige øvelser, på engelsk for de franske deltagere og på fransk for udenlandske. De udenlandske deltagere skulle desuden præsentere sit egets lands forsvar og reservestyrker på fransk.


École Militaire i Paris ved nat med Tour Eiffel i baggrunden. Le Château set fra Cour d’Honneur.

Den tredje uge var kurset forlagt til Saumur, som i den gamle kavalleriskole i dag rummer flere af den franske hærs skoler (panser-, efterretnings- og stabsskoler) samt et af flere centre, der understøtter brugen af den taktiske træner JANUS. Her var der lejlighed til at gennemspille den brigademanøvre, som var blevet forberedt de første to uger. Desuden var det oplagt at besøge Pansermuseet i Saumur, som rummer verdens største samling af pansrede køretøjer. Tilbage i Paris kunne kurset afsluttes på behørig vis med kransenedlæggelse ved Arc de Triomphe til minde om årgang 2013s ”fadder”, OB-R Bernard Demolins (1918-2012), under afsyngelse af la Marseillaise. Bernard Demolins var udvalgt i kraft af sin militære indsats for de frie franske styrker 193945 samt for sit civile virke efter krigen sideløbende med en karriere som stabsofficer af reserven. Herefter var der parade i École Militaires cour d’honneur med udlevering af diplomer, taler og militærorkester. Den franske sans for at arrangere storslåede parader fornægtede sig ikke. Dermed kunne godt 3 ugers intensivt arbejde – udelukkende på fransk – afsluttes. En blanding af militære orienteringer, taktisk og stabsmetodisk indlæring, kulturelle og sociale oplevelser samt morgenløbeture under Tour Eiffel og langs Seinen, som varmt kan anbefales til alle danske reserveofficerer, som ikke frygter den parisiske hede eller de franske sproglige udfordringer. Gennemsnitsalderen blandt årets deltagere var 44 år, og den primære målgruppe er kaptajner i hæren, men kurset kan anbefales til alle, der vil bruge opholdet til en specialisering i samarbejdet med franske styrker.

RESERVEN/3/2013 11


FORMANDEN ORIENTERER Den 16. august var det allerede fem måneder siden at vi på generalforsamlingen fik tre nye bestyrelsesmedlemmer og ny formand. Nu er det på tide at jeg giver en status over, hvor vi er med foreningen og hvad der forestår af opgaver. Jeg vil søge at besvare dette i rammen af fire spørgsmål: 1. Lever vi op til formålsparagraffen? 2. Eksekverer vi i henhold til strategien? Og holder den? 3. Er der styr på økonomien? 4. Hvilke opgaver skal vi løse i de kommende 7 måneder? ad 1: Formålsparagraffen siger at: Foreningens formål er til gavn for Danmarks forsvar: • at virke for opretholdelse af et effektivt korps af personel af reserven af den fornødne størrelse og kvalitet under Forsvarsministeriet, • at virke for opretholdelse af en under Forsvarsministeriet relevant militær- og beredskabsmæssig kapacitet, der hviler på almindelig værnepligt, og • at virke for en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Formålet søges opnået gennem varetagelse af medlemmernes faglige og kollegiale interesser, gennem samarbejde med Forsvarsministeriets myndigheder om reservens vilkår, samt gennem samarbejde med andre personelorganisationer indenfor Forsvarsministeriets område og andre forsvarsvenlige organisationer i ind- og udland. I de første fem måneder er det især (gen-)opretholdelse af en effektiv reserve samt arbejdet med varetagelsen af medlemsinteresser, der har været i højsædet. Værnepligtsdiskussionen blev skudt til et langt hjørne med Forsvarsforliget og selve forsvars- og sikkerhedspolitikken er der meget lidt diskussion om i disse tider; hvor langt den største energi drejer sig om at realisere provenuer som aftalt i forliget. At det på sigt kan risikere at undergrave muligheden for at skabe relevante og kompetente kapaciteter er en ganske anden historie. Medlemsinteresser søger vi at varetage både i form af aktiv opfølgning på enkeltsager og i et væsentligt tættere og mere åbent samarbejde med vores fagforeningskolleger i HKKF, CS og HOD samt vores arbejdsgiver modpart i FPT. Sidstnævnte blev som en af de første myndigheder ramt af sparekniven. Det er dog vores håb, at vi kan komme aftalemæssigt ajour med FPT inden udgangen af året. Samtidigt har vi reageret skarpt og offensivt på aflysningerne af LTKUR og VUT-1-R. Ligeledes har vi udfordret de noget forhastede tanker om at lukke for Feltsportsmidlerne. På den ene side vil vi gerne være ansvarlige medspillere i løsningen af de problemer besparelseskravene giver, men på den anden side vil vi forvente at blive behandlet ligeværdigt – og når vi er optimistiske: respektfuldt og intelligent. Konklusion: Vi lever op til formålsparagraffen på de aktuelt vigtige områder. ad 2: Den aktuelle strategi har 4 hovedelementer: 1. Indflydelse- nationalt og internationalt 2. Kommunikation og identitet 3. Kompetencer 4. Kerneydelser Bestyrelsen må erkende, at vi ikke kom så hurtigt ud af starthullerne som vi gerne ville. Murphy var som bekendt optimist, men vi glæder os over vi siden generalforsamlingen har set hjemmesiden gå i drift, fået de to første elektroniske nyhedsbreve ud og ser fortsat fornuftig vækst i aktivitet og brug af Linkedin-gruppen. Så bestået med plads til forbedring hvad angår 4. På 3. kompetence området er billedet blandet. Vi ved, hvad vi har eller risikerer at miste; vi ved ikke helt, hvad vi får i stedet. Standardsvaret vedrørende fremtiden er p.t. Delstrategi 9, der ved sin ankomst den 13. december 2013 forventes at give svar på det hele. Vi er lidt mere skeptiske og bruger derfor

12 RESERVEN/3/2013

en masse kræfter på at påvirke arbejdet i projektet mhp., at der skabes reel fremdrift og innovation. Første vigtige milepæl er Værnsfælles PARU den 18.-19. september, hvor de tre delrapporter vil blive præsenteret og diskuteret med repræsentanter for alle myndigheder. Dette vil give et værdifuldt input til det projektsekretariat, der skal sammenskrive den endelige rapport, herunder forankre best practices fra udlandet. På tabskontoen står de føromtalte uddannelser samt markante beskæringer i antallet af indkommanderingsdage, som kombineret med usmidig administration gør at virkelighed og løfter nogle gange synes at bevæge sig i hver sin retning. I forhold til dette område vil jeg bedømme status som usikker med håb om forbedring. Med 2. kommunikation og identitet drejer det sig om synliggørelse og anerkendelse. VI gør dette som en sideeffekt ved de andre indsatser, men har endnu ikke fundet timingen rigtig til de store anslag i retning af branding og narrativ. Fundamentet skal være i orden før dette kan ske. Men for eksempel har vi været synligt og aktivt til stede ved alle udnævnelser af LT, SPROF og KN samt deltaget proaktivt og højlydt (er der nok nogle der synes) i diverse nationale og internationale mødefora for at slå på tromme for Reserven og HPRD. Ligeledes har vi mødtes ansigt til ansigt med CH/FST, HOK, FKO-PS, SVN og FPT for at afstemme gensidige forventninger og samarbejdsmuligheder. Vi har samtidigt plejet relationerne til Forsvarsudvalgets medlemmer. Karakteren her tror jeg er bestået. Det er uden tvivl på 1. indflydelse at vi har brugt flest kræfter i de sidste fem måneder. Det er for tidligt at sige, hvordan resultatet skal bedømmes, men aktivitets- og engagementsniveauet har været og vil fortsætte med at være højt. Vi oplever, at vi har adgang, bliver lyttet til og at vores anbefalinger (ofte) bliver fulgt. Det vil vi naturligvis blive ved med. Konklusionen er, at vi har et brugbart værktøj i den vedtagne strategi, men at det kniber med at skabe dybe- og bredde i eksekveringsevnen; dette er vel at forvente i en organisation baseret på frivillige bidrag fra travle mennesker. ad 3: Er der styr på økonomien? Ja, budgettet holder. Men vi kan gøre en indsats på to områder: 1) rekrutter flere medlemmer, og 2) skabe annoncer til RESERVEN. ad 4: De næste 7 måneder. Ved generalforsamlingen i 1. kvartal 2014 vil vi forventeligt stå med en publiceret strategi for Reserven i Forsvaret (DS9), en afrapportering til det politiske niveau (jvf. Forsvarsforlig) og udsigt til at det praktiske arbejde med implementering af ny struktur for Reserven på både det uddannelsesmæssige, samarbejdsmæssige og økonomiske område. Det vil uvægerligt få konsekvenser for de krav og muligheder HPRD skal forholde sig til. Når foreningen afholder Midtvejsmøde den 16. november, vil det derfor være oplagt at tage fat på diskussionen af nogle større eksistentielle spørgsmål, som f.eks.: 1. Foreningens rolle fremover 2. Kredsstrukturens fordele og ulemper samt kredsenes bidrag til værdiskabelse iht formålsparagraffen og strategien 3. HPRD’s relation til de øvrige militære fagforeninger Inden vi tager fat på dette har vi en række rigtige møder og begivenheder som fremgår af kalenderen på hprd.dk http://www.hprd.dk/kalender/ På forhåbentlig snarlig gensyn enten i kredsene, ved Værnsfælles PARU seminar, på Sikkerhedspolitisk seminar eller foreningens Midtvejsmøde den 16. november. Jan Hjortshøj


YROW 2013 (YOUNG RESERVEOFFICERS WORKSHOP) LEDELSESUDVIKLING OG NETWORKING I ET INTERNATIONALT MILJØ CIOR’S (INTERALLIED CONFEDERATION OF RESERVE OFFICERS) SUMMER CONGRESS 2013 HAR NETOP VÆRET AFHOLD I BRNO, TJEKKIET, FRA DEN 29. JULI TIL DEN 2. AUGUST. I FORBINDELSE MED DENNE KONGRES HAR YROW 2013 VÆRE AF-HOLDT SAMME STED. Af løjtnant af reserven Morten S. Kruse.

Da det er min erfaring at ikke alle af RESERVENS læsere ved hvad YROW er for en størrelse, vil jeg for en god ordens skyld indlede artiklen med en kort beskrivelse af YROW. For at forstå formålet og hensigten med YROW, er det nødvendig kort at skitsere CIOR. CIOR er en paraplyorganisation for reserveforeninger i NATO, den repræsentere mere end 1,3 millioner reservister i mere end 36 lande. Den skarpe læser vil stille spørgsmål ved tallet 36, da der kun er 28 medlemslande i NATO. Forklaringen er dog den ganske simple, CIOR samarbejder også med reserveforeninger fra lande der er medlem af PfP programmet (Partnership for Peace) eller på anden måde har et samarbejde med NATO. CIOR’s formål er, at arbejde til gavn for de reserveorganisationer som findes i NATO, hvilket organisationen gør på flere områder. Et af disse områder er employéer support, som var dette års tema på CIOR’s sommerkongres. Under CIOR er der flere komitéer som har hver deres arbejdsområde, herunder ligger ligeledes YROW, hvilket leder os tilbage til artiklens hovedemne. Der læses mere om CIOR på CIOR.NET såfremt det fulde overblik over CIOR og de underlagte komitéer ønskes. YROW YROW er, som allerede nævnt en forkortelse for Young Reserve Officers Workshop og bliver afholdt hvert år i forbindelse med CIOR’s sommerkongres. Formålet med workshoppen kan opsummeres ud fra fire pinde: - Give deltagerne kendskab til NATO og CIOR som organisation og deres arbejdsmetoder - Give mulighed for at deltagerne kan lære at samarbejde i et COMBINED og JOINT miljø - Diskutere problemstillinger og udfordringer inden for ledelsesområdet - Gennem country briefinger at udbrede kendskabet til vores allieredes reserveenheder, strukturer og uddannelse. Opsummeret i en enkelt sætning: Udvikle morgendagens ledere af reserven.

Den danske delegation I år bestod den danske delegation af fem personer, to PL-R (SPROF) og tre LT-R (en fra HRN og to fra FLV). Denne sammensætning spænder bredt og har hele ugen, givet forskellige synspunkter på de aktuelle emner som har været diskuteret. Hvis jeg skal drage den godmodige værns rivaliseringen ind i billedet, må jeg som repræsentant for hæren og med et glimt i øjet, indrømme at jeg nogle gange følte mig udflankeret, for at bruge en militær term. Til trods for de godmodige replikker i ugens løb, vil jeg helt klart anbefale en lignende sammensætning fremadrettet. De forskellige baggrunde vi kommer med, har helt sikkert været en styrke. Den danske delegation har i år vist sig at være innovativ og kreativ i forbindelse med vores country briefinger og de opgaver, vi har løst. Vi har blandet andet formået at undgå death by powerpoint, i modsætning til mange af vore kollegaer fra andre NATO lande. Dette er især sprogofficerernes fortjeneste, som her gjorde et særligt godt stykke arbejde. Ugens forløb Den danske delegation valgte på et godt initiativ fra årets delegationsleder, at iværksætte forberedelsesfasen dagen før afrejse til Tjekkiet. Denne fase forløb i København, med centrum omkring Holmen og gav rig mulighed for, at den danske delegation kunne lære hinanden bedre at kende og udarbejde vores briefinger i et roligt miljø. Der blev endda mulighed for, at besøge en lokal beværtning, hvilket ikke skulle blive sidste gang i løbet af ugen. Efter en forholdsvis begivenhedsløs rejse, hvor den eneste udfordring var den pludselige stigning i temperatur, fra 22 graders behagelige dansk sommervejr til 32 grader i Tjekkiet, ankom delegationen fredag den 26. juli til vores udmærket hotel; Continental. Her ventede ugens eneste og forholdsvis ubetydelige udfordring, den akutte mangel på aircondition på værelserne. Jeg tror dog flyverne overlevede på trods af hotelvalget. Alt i alt var hotellet ganske fint og der manglede intet, ren luksus for en hærmand. Ugens program for YROW bestod i hovedtræk af fire blokke med start to dage før det officielle CIOR program. Disse blokke bestod af et præseminar, en NATO simulation, undervisning og en test i LOAC (Law of armed conflict) samt et seminar i ledelsesudfordringer. Derudover var hele ugen krydret med

RESERVEN/3/2013 13


briefinger fra de forskellige delegationer, samt en række sociale aktiviteter i et bredt spektrum fra CIOR’s åbningsceremoni til en festlig gallamiddag. Præseminarets formål var at fungere som Ice-Breaker og give et bedre billede af hvad CIOR er for en organisation, hvilke erklærede målsætninger den har og hvor YROW passer ind. Det lykkes aldrig helt at placere CIOR og tilhørende komitéer i et kasse/vandrørsystem, men det gav helt klare en bedre forudsætning for resten af ugen og kick startede networkingen på et tidligt stadie.

netværk, hvor nye ideer kan deles. Personligt havde jeg den fornøjelse at diskutere DEL og KMP taktik med en kaptajn fra US National Garde. Efter at have vist ham et eksempel på en STORM med nogle ølbrikker, udtalte han med forfærdelse ” at en sådan manøvrer var alt for risikabel at udføre da det ville være for svært, at undgå egen beskydning” Amerikanere sværgede her til en udflankering med to” fire-teams” i stedet, hvilket også var en interessant løsning. Om dette betyder, at vi som danske soldater har større tiltro til både fører og enkelkæmper end amerikanerne, er en diskussion som er tankevækkende.

I løbet af den officielle Workshop bød NATO simulation på en større indsigt i beslutningsprocessen på højeste niveau i NATO og hvilken funktionen general K. Bartels har som Chairman of the Military Committee. Alle deltagere fik helt klart en forståelse af, hvorfor beslutningsprocessen tager lang tid på dette niveau og at vanskelige beslutninger træffes på gange og korridorerne i kaffepausen. Hvor der kan tales mere frit end i mødelokalet. Undervisningen og testen i LOAC blev gennemført af en canadisk flåde officer med speciale i juridisk rådgivning. Hans undervisning bare præg af hans speciale i jura og de som ikke har engelsk som modersmål, skulle være skarpe for at følge med. Det sproglige niveau kan kun ses som noget positivt, da det er med til at udvikle det engelske sprog hos deltagerne, hvilket er en sidegevinst ved at arbejde i et internationalt miljø. Selve testen gik fint for den danske delegation og alle bestod med bravur. Ledelsesseminarerne blev blandet andet afholdt af en Et kort fra NATO simulationen, som forstiller Norge og Vinland samt deres stridigheder om Amerikansk General, som var veteran fra krigen i Vietnam respektive exclusive economic zones. Øvelsen gik ud på, at nå til enighed i NATO Military og et naboland, som han stadig ikke måtte nævne navnet Committee, om hvornår der skulle anvendes Counter Aggression mod Vinland. Vinland som er på, grundet visse lyssky operationer som aldrig officielt opfundet til lejligheden, havde ved i løbet af konflikten truet NATO landet Norge med militær fandt sted. Denne general var en karismatisk herre og aggression og sunket en Norsk indregistrer trawler. Det skal for god ordens skyld påpeges, at blandt hans mange krigshistorier, var der flere gode kortet ikke er NATO RESTRICTED som anført i toppen og bundet af billedet. pointer omkring ledelse og gode råd til unge officer. Der blev blandet andet talt meget omkring ”Toxic Leadership” (dårlig ledelse) og hvordan det er en officers pligt både at lede ned og op for at Value for Money undgå dette, eller i det mindste at formindske effekten på niveauerne under Da reserven i Danmark, såvel som i udlandet, består af veluddannet personel. en selv. Tyskerne kaldet det ”Inner führung” og mente at det var en pligt på Så sidder der sikkert en økonomi ansvarlig eller to, som overvejer om det er alle niveauer, selv for den menige soldat. pengene værd, at sende fem unge og håbefulde officerer til Tjekkiet. Der er jo sparetider, hvilket forsvaret i særdeleshed har fået at mærke. Derfor vil jeg Sidst men ikke mindst, blev der afholdt en workshop i networking og ”How to forsøge at give mit bud på hvad vi får for pengene. be effektiv in meetings” af en oberstløjtnant og forretningsmand fra Holland. Denne workshop viste sig at være meget udbytterig for deltagerne og blandt Først og fremmest skal vi efter min mening se på hvor mange den danske delegation, var der stor enighed om, at dette var et af ugens uddannelsesmuligheder vi har for SL-R, LT-R og PL-R, som er den gruppe bedste oplæg. Vi blev her blandet andet præsenteret for hvad betegnelsen YROW henvender sig til. Mulighederne er her ret begrænset. Derfor kan der en ”Elevator Pitch” betyder. Kort fortalt, er det en præsentation af en selv og argumenteres for, at muligheden for at uddanne SL, LT-R og PL-R i sig selv egne kompetencer/roller i forbindelse med f.eks. et forstående møde eller en gør, at YROW er pengene værd. Det er jo de unge officerer som på et tidspunkt situation, hvor der er mulighed for at networke. Navnet kommer af at selve skal overtage, hvilket de kun kan gøre såfremt de er veluddannet og gjort sig præsentationen maksimalt må være på to minutter svarende til det vindue du visse erfaringer gennem deres tjeneste. har, såfremt du ”tilfældigvis” skulle dele elevator med den person, du gerne vil øve indflydelse på. Hvis man ser på indholdet og kvaliteten af de forskellige seminarer og workshops, der er blevet afholdt i løbet af ugen, så har udbyttet været af Ugens sociale aktiviteter overvejende positiv kvalitet. Dette års deltagere har uden tvivl fået et større Ugens program og de sociale aktiviteter gav rig lejlighed til at forsætte kendskab til NATO og dets beslutningsprocesser. Hvilket er med til at integrere de forskellige diskussioner over en G & T med tilhørende cigar i hotellets støtten til NATO i reserven og der igennem civilbefolkningen, samt skabe fornemme bar. Her var både klavermusik, dybe lænestole og der var næppe forståelse for den vanskelige beslutningsproces der forgår i NATO regi. nogle som var blevet overrasket, hvis Frank Sinatra eller Hemmingway Ledelsesmæssigt giver workshoppen en masse input, som de unge officerer pludseligt var dukket op. De sociale aktiviteter gav ikke bare mulighed vil kunne anvende ude ved deres enheder, både i forhold til at blive mere for at øve det engelske sprog, men også muligheden for at sætte sig ind i effektive i møder, men også til at kunne undgå følgerne af ”Toxic Leadership”. tankegangen hos vores kollegaer. Hvilket efter min mening er en forudsætning Måske endda undgå selv at udøve dårlig ledelse. Der er ingen tvivl om, at for at kunne have et godt samarbejde på international plan og opbygget et flere af de unge officerer der deltog i workshoppen skal ud og prøve disse nye

14 RESERVEN/3/2013


ledelses input af i praktik, til gavn for deres enheder. God ledelse er til gavn for alle, og derfor er det pengene værd at uddanne lederne.

lande. Dette kan vi drage nytte af, for at få nye og gode ideer til at anvende reserven herhjemme.

Network er i dag utroligt vigtigt og en nødvendighed at mestre for at kunne begå sig med succes på arbejdsmarkedet. Ikke bare for at få de gode jobs, men også for at kunne løse opgaver på bedste vis. Dette gør sig også gældende i reserven, de fleste har sikkert oplevet at samarbejde på tværs af enheder nemmere kan lade sig gøre, hvis man kender hinanden. Derfor er det godt givet ud, at få lært de unge officerer at networke, hvilket er en stor del af målet med YROW.

YROW 2014 Til næste år bliver CIOR og YROW afholdt i Fulda i Tyskland. Navnet Fulda vil for nogle bringe associationer til betegnelsen ”The Fulda Gap” som er et stykke interessant militærhistorie. The Fulda Gap er dog ikke et emne for YROW til næste år, her vil der igen være ledelsesudvikling, samarbejde i COMBINED og JOINT miljø og country briefinger på programmet. Jeg vil derfor opfordre alle som er interesserede i at deltage, til at holde øje med RESERVEN og sende deres ansøgning, når yderligere oplysninger tilgår i bladet. Spørgsmål omkring YROW kan sendes til krusemorten1@gmail.com.

Gennem socialiseringen og country briefinger formidles der en kendskab til allierede reservestrukturer og den måde de anvender reserven i andre NATO

YROW holdet 2013 på tovet i Brno, Tjekkiet.

FORSVARETS RESERVE ER KENDETEGNET VED KOMPETENCE TIL RÅDIGHED – LEVERANCER I RETTE TID OG KVALITET ER FUNDAMENTALT Af major af reserven Klaus Munch Kjøller, medlem af HPRD bestyrelse

Forsvarets reserve oplever for nuværende lukning af alle grund- og videreuddannelser samt kompetencegivende uddannelser, hvilket er modstridende i forhold til det at have en relevant og nyttig reserve med et højt kompetence niveau. Stærk faglighed – og dermed løbende kompetenceudvikling – er en forudsætning for at indgå kompetent i forsvarets løbende opgaveløsning. Det gælder for både ledelse og medarbejdere. Manglende fokus på kompetenceudvikling i reserven Der ligger for nuværende et stort potentiale i forsvarets reserve som er ubeskrevet og i meget høj grad uudnyttet. Manglende fokusering på potentialet har været med til at hæmme innovation af reserven via kompetenceudvikling, da medarbejderne i forsvarets reserve er en primær kilde til innovation. Videre og efteruddannelse og interne udviklingsforløb er vigtige Evnen til løbende at opdatere egen viden kræver en integreret tilgang til kompetenceudvikling, der kombinerer formel uddannelse og interne udviklingsforløb med fokus på forsvaret som læringsrum. Formel og kompetencegivende uddannelse og efteruddannelse er vigtige drivkræfter for at fremme de rette kompetencer hos reserven, såvel som for det faste personel og en grundlæggende forudsætning i forhold til udvikling af et forsvar, der fremadrettet kan løse dets opgaver. Uddannelse medvirker til, at reserven erhverver et teoretisk begrebsapparat, som de får mulighed for at bringe i anvendelse i en praksisorienteret kontekst i de respektive funktioner som personellet bestrider. Teori stimulerer netop

evnen til at vurdere egen praksis. Det er således vekselvirkningen mellem teori og praksis som er vigtig for, at reserven kan indgå i opgaveløsningen. Synkroniseringen af forsvarets reserve således at tjeneste, udvikling og karriere ender i et og samme mål, ses for nuværende ikke tydeligt, hvilket alt andet lige betyder en mindre fragmenteret kompetent reserve. En lukning af reservens uddannelser er en realitet og alle væsentlige uddannelser er stoppet med virkning medio dette år. Dette medfører, at der er en ubalance i den enkelte reservepersonels karriere. Kombinationen af lukningen af uddannelser, manglende tjeneste og rutinering skaber et behov for at der udarbejdes karriereplaner, der er gensidigt forpligtende. På den måde besidder forsvaret både kompetente medarbejdere, og at den enkelte i reserven kan indgå en aftale, der er kendetegnet ved ligeværdighed og karrieremæssigt udfordrende, såvel hosisontalt som vertikalt. Målet må være, at arbejde for en ambitiøs, dedikeret og kompetent reserve, der udfylder de opgaver som forsvaret er blevet stillet af vore politiske opdragsgivere, herunder bidrager til løsningsmodeller, der er innovative og uden fundamentale begrænsninger. Det er derfor vigtigt, at man også fremover gør en indsats for at tiltrække og fastholde de kompetente reservepersonelgrupper i forsvarets opgaveløsning.

RESERVEN/3/2013 15


ALTCAR CHALLENGE 2013

HAPPY WITH THAT? Af overkonstabel af reserven John Finmann. Fotos: Af forfatteren

Den første weekend i maj 2013 drog fem efterkommere af vikingerne i forfædrenes spor på togt i England. Destinationen var Altcar training Center lige uden for Liverpool og formålet var deltagelse i Exercise Altcar Challenge 2013. Altcar Challenge er en årlig konkurrence i militære færdigheder for personel af reserven. Konkurrencen gennemføres i firemandshold og har deltagelse af befalingsmænd og menige fra Storbritannien og en række Nato partnere samt Sydafrika – i alt 46 hold. Den medrejsende danske officer måtte nøjes med en observatørrolle.

på båren.

Konkurrencen afholdes over to dage. Den første dag gennemføres efter stationsprincippet – med ikke mindre end 18 stationer á 15 minutters varighed. Anden dag er helliget en skydekonkurrence – Falling Plate.

Quiz i bl.a. britisk militærhistorie. Hvor mange soldater holdt stand ved slaget ved Rorke´s Drift i Sydafrika og hvem er Commanding Officer i RAF regiment? Heldigvis var det en multiple choice test, så vi havde en lille chance for rigtige svar.

Vi ankom til lejren fredag eftermiddag og efter, at have modtaget sikkerhedsbriefing på forhindringsbanen samt SA80 geværet og Browning pistolen, blev taktikken drøftet – med input fra erfarne udøvere – i lejrens messe. Klokken 05.30 lørdag morgen blev alle deltagere og øvrigt personel i lejren purret ved en varslet brandalarm. Så var dagen ligesom skudt i gang. Lørdagens udfordringer var meget varierede og vi kom vidt omkring i soldaterhåndværket - både fysisk og feltmæssigt. Stationerne omfattede blandt andet. Forhindringsbane, som udover kendte forhindringer, indeholdt bl.a. 3 meter væg, klatring i cargo net, sving i reb, armgang, balancebom i 3,5 meters højde. Slutspurten var 250 meter bårefræs med et af holdmedlemmerne

16 RESERVEN/3/2013

March and shoot. 2 kilometer ilmarch ud til en feltskydebane. Skydning med våben, der ikke var indskudt og allerede lå opladte på skydelinjen. Skydning på fem mål på 200 meter – det blev ikke til mange træffere…

Weapons – adskillelse og samling af standard britiske håndvåben på tid omfattende GPMG, LMG, SA80, Browning pistolen samt AK-47. Sidstnævnte vakte den største genkendelsens glæde på det danske hold, hvilket vanskeliggjorde en topplacering i denne disciplin. Posten var i øvrigt krydret med løb, farmer walk med jerrycans og ammunitionskasser samt passage under et cargo net på jorden – med godt fyldte britiske rygsække på skuldrene. Håndgranatkast fra skjul og dækning, i forlængelse af taktisk fremrykning, hvor den feltmæssige optræden også blev vurderet. Scenen var sat i Tora Bora bjergene og målet var en Taleban hule med skyttehul og ventilationshul. Knælende og liggende håndgranatkast øger udfordringen.

Battle Handling Exercise Bårefræs med 80 kilo sandsække på båren. Ruten var knap en kilometer gennem vandhuller og sandklitter. Posten indeholdt også fjendtlige ildoverfald og IED´s, som skulle udpeges for øvelsesledelsen. Høj bæring blev praktiseret de steder de var muligt, hvilket hjalp holdet tilfredsstillende igennem en fysisk hård post.

Mine Awareness og Counter IED Poster hvor IEDog minetruslen blev behandlet på handlebaner og ved uddybende spørgsmål. Instruktørerne afslørede stor erfaring fra missionsområder – primært Afghanistan. Signals Metalkasse med kodelås, indeholdende flagsignaler, som skulle åbnes. Der var også en meddelelse, der skulle sendes ved hjælp af signalflag. Det er uvist om det danske hold besad potentielle kompetencer i den lyssky afdeling, men vi fik i hvert fald hurtigt åbnet kasserne og sendt signalet af sted. Break Contact Fremrykning og reaktion ved føling, hvorunder en tildelt tolk blev såret. Enhedens frigørelse med den sårede under ild og bevægelse. Altså fase 1 af tretrinsraketten. Her lykkedes det at scorer maksimum point, hvilket er ganske godt gået af en flok soldater, som ikke tidligere har arbejdet sammen, og hvor indøvelsen foregik mundtligt under forskydning fra den forrige post. Standarderne i det danske forsvar virker tilsyneladende.


KLOKKEN 05.30 LØRDAG MORGEN BLEV ALLE DELTAGERE OG ØVRIGT PERSONEL I LEJREN PURRET VED EN VARSLET BRANDALARM. SÅ VAR DAGEN LIGESOM SKUDT I GANG.

Generelt var dagen præget af gode scenarier og flere fokusområder i opgaveløsningen. Til trods for at det danske hold ikke havde arbejdet sammen tidligere, med en gennemsnitsalder over de øvrige holds og en fysisk formåen som følger alderen, lykkedes det at opnå en placering i midten. Forskellige baggrunde og forudsætninger spædet til med stort gå-på-mod bidrog til den fælles opgaveløsning og gav et tilfredsstillende resultat. Lørdagen sluttede i messen, hvor de fleste af deltagerne – efter få timers søvn og en masse frisk luft – måtte stække våben relativt tidligt.

Søndagen bød på en skydekonkurrence, Falling Plate. Hvert hold skulle løbe 100 meter frem til skydelinjen, og hurtigst muligt nedkæmpe 10 faldmål på 200 meter, med 10 patroner per mand. Konkurrencen blev afholdt efter cup systemet, hvor to hold skød samtidig og kæmpede mod hinanden. Det vindende hold gik videre, mens det tabende skulle løbe ud og hæve skiverne, samt vandt nogle praktiske opgaver i lejren. Udfordringen var ganske stor, da våbnene ikke

var indskudte. Mange hold stressede og skød hurtigt tomt uden, at få træf på alle ti skiver. Vores taktik blev derfor, at bruge god tid på at finde træfpunktet før vi forsøgte at få træf på skiverne. Vi sad over i første runde og efter en sikker sejr i kvartfinalen, stod vi pludselig i semifinalen. Her

vist et puds her. Vi havde nu fundet træfpunktet og væltede roligt den ene skive efter den anden, mens favoritterne bare lå og holdt vejret. Desværre manglende vi én skive for, at nå op på siden af briterne – som kunne glæde sig over sejren – efter en spændende finale. Weekenden bød på en meget varieret repetition af vores militære færdigheder, hvor der var en del læringspunkter til opbygning af træningsscenarier i Danmark. Samværet med de andre landes tropper var også meget givende, og viser bare endnu engang at det er super positivt, at mødes med andre landes soldater og udveksle erfaringer – både som soldat og på det sociale plan.

var der pludselig tre modstanderhold, som alle fik samme behandling som vores første modstander – og dermed var vejen banet til finalen. Nu var der fokus på The Vikings, som bød op til dans med tre britiske hold. Det ene hold var kommet til Altcar Challenge med det mål, at vinde netop denne disciplin, og havde til formålet bl.a. medbragt en engelsk landsholdsskytte! Efter ti sekunders skydning havde de lagt halvdelen af deres skiver ned – mens vi havde ramt en enkelt. De to øvrige hold skød tom efter at have ramt halvdelen af skiverne. Favoritholdet fortsatte med at lægge målene ned og manglede hurtigt kun et enkelt mål. Det brugte de over ti skud på at ramme – uden held! Nerverne spillede

Pga. forsinket hjemrejse, fik vi desuden muligheden for at opleve festlighederne i Liverpool i anledning af Bank Holiday, men det er en anden historie…

RESERVEN/3/2013 17


NOTITS NYT FRA ARBEJDSGRUPPEN FOR HUMANITÆR FOLKERET

NYT LAYOUT PÅ RESERVEN

Det tidligere annoncerede efterårsseminar vedrørende “Proportionalitet og våbenvirkninger, herunder brug af droner mv. i et folkeretligt perspektiv” bliver desværre udsat.

En af HPRD-bestyrelsens opgaver er at effektivisere HPRD kommunikation generelt. Implementering af en tidssvarende hjemmeside og ny visuel identitet blev gennemført i det foregående år. Nu var tiden kommet til REVERSEN, så den nu er i samme visuelle udtryk, som hprd.dk. I det nye layout har der været fokus på at skabe et tidsvarende, overskueligt og læsevenligt layout.

I Forsvaret har det ikke været muligt, at få tilvejebragt de nødvendige midler og ressourcer til at kunne gennemføre seminaret trods stor tilmeldingsinteresse. Det er arbejdsgruppens håb, at seminaret kan gennemføres i foråret eller sommeren 2014, hvis der kan tilføres de nødvendige ressourcer. Derfor skal vi opfordre til, at interesserede holder øje med de kommende numre af Reserven og foreningens hjemmeside.

Skulle der være ris, ros eller øvrige kommentarer til det nye layout modtages det gerne pr. mail til hprd@hprd.dk. Redaktionen håber, at det nye layout vil blive godt modtaget.

REDAKTIONEN RETTER Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret vil arbejde videre for, at skabe de nødvendige forudsætninger for at holde seminar i 2014.

I seneste udgave af RESERVEN er der i artiklen ”Fjenden er brudt igennem” på side 10 og 11, angivet forkert forfatternavn. Det korrekte navn er kaptajn af reserven Thomas Biehl. Redaktionen undskylder fejlen.

UDNÆVNELSER Udnævnelse til oberstløjtnant af reserven pr. 1. august 2013 major-R Peter Michael Andersen Udnævnelse til major af reserven pr. 1. maj 2013 kaptajn-R Mogens Øllegaard Holm Udnævnelse til major af reserven pr. 1. august 2013 kaptajn-R Søren Sten Hansen kaptajn-R Søren Gert Larsen Udnævnelse til kaptajn af reserven pr. 5. juli 2013 premierløjtnant-R Charlotte Rosenørn premierløjtnant-R Thomas Bengtsen premierløjtnant-R Klaus Grue Østergaard premierløjtnant-R Nicholas Lundgaard premierløjtnant-R Thorbjørn Hein premierløjtnant-R Mikkel Mads Andersen premierløjtnant-R Carl Edgar Serge Vøgg premierløjtnant-R Lars Husted premierløjtnant-R Thor August Selander premierløjtnant-R Peter Nyholm Jensen

18 RESERVEN/3/2013

Udnævnelse til løjtnant af reserven pr. 26. juni 2013 sekondløjtnant-R Naiim Sylvester Gjerø sekondløjtnant-R Christian Lundemann sekondløjtnant-R Troels Berlin Borrits sekondløjtnant-R Steen Salling Guldberg sekondløjtnant-R Mikkel Holløse Bunk Udnævnelse til løjtnant af reserven pr. 14. august 2013 sekondløjtnant-R Tenna Lundberg Poulsen sekondløjtnant-R Anna-Sophie Stensgaard Oliel sekondløjtnant-R Patrick Offendal sekondløjtnant-R Lasse Skovgaard Nielsen sekondløjtnant-R Jørgen Emil Færgemann Laursen sekondløjtnant-R Mikal Korsgaard Larsen sekondløjtnant-R Rasmus Bille Jensen sekondløjtnant-R Hans Christian Johansen sekondløjtnant-R Jan Mikkel Holst Hjortshøj sekondløjtnant-R Kasper Kielsgaard Holm Foreningen ønsker alle til lykke!

Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk


BOGANMELDELSER Min ven forræderen - Maria Nurowska - En livsberetning om den polske oberst Ryszard Kuklinski, der valgte at samarbejde med CIA 1945-1990. Af Jens Ellekær

Med ”Min ven forræderen” af den polske forfatterinde Maria Nurowska bringes beretningen om et af de mest afgørende efterretningsforløb under den Kolde Krig: Den polske generalstabsofficer Ryszard Kuklinskis knap ti års lange samarbejde med CIA i 1970’erne.

som også kommer tæt ind på personen, hans bevæggrunde og de følelser, der var forbundet med hans farefulde virke i samarbejde med den magt, der var hans lands officielle fjende. Beretningen beskriver også eksilet og den tragedie, som ramte Kuklinski dér.

Under indtryk af, at Polen blot var en brik i Sovjetunionens offensive politik, og at Polen med dets vigtige transportakser i en nuklear konflikt ville kunne blive et primært mål for Nato’s atomvåben, tog oberst Kuklinski i 1972 kontakt til CIA. Samarbejdet resulterede i den formentlig mest omfattende overgivelse af klassificerede Warszawapagt-dokumenter til CIA. I 1981 var Kuklinski med til at planlægge indførelsen af undtagelsestilstand i Den Polske Folkerepublik, og hans informationer dannede grundlag for den amerikanske reaktion, da undtagelsestilstanden blev indført i december 1981. Kort forinden fornemmede Kuklinski, at jorden brændte så meget under ham, at CIA iværksatte en dramatisk evakuering af ham og hans familie.

Den danske udgave af ”Min ven forræderen” har forord af Jens Ellekær og et fyldigt bidrag af den amerikanske historiker Benjamin B. Fischer, som bl.a. andet redegør for affærens forløb i den polske offentlighed. Den danske udgave er oversat af Anna Werenberg. Min ven forræderen: 307 sider, illustreret Vejl. pris 265 kr. Læs mere på www.ellekar.dk

Den polske forfatter Maria Nurowska har på grundlag af lange samtaler med Kuklinski i hans amerikanske eksil skrevet en romanbiografi, som beretter om Kuklinskis dramatiske historie, men

Krigeren - Kåre Bluitgen Af major af reserven Klaus Munch Kjøller Her er bogen der bør gives som gave af en hver udsendt soldat der efterlader sine børn hjemme i uvidenhed, det er en stærk og aktuel historie om den angst og ensomhed, der opstår, når man er barn af en udsendt soldat. Bogen handler om Jens´ far der er i krig i Afghanistan. Hver dag frygter han, at der skal komme en forfærdelig besked om hans krigerfar. At han ikke kommer hjem igen. I skolen siger de, at hans far er med til at slå børn ihjel, og læreren er begyndt at skælde ud, fordi han ikke følger med i timerne. Men han følger med i noget andet. Jens ser tv-avis med sin mor hver aften og læser tekst-tv som det første om morgenen. Hullet i maven forsvinder, hvis der ikke står noget om døde danske soldater. Jens tør ikke tage telefonen, når den ringer. Og han tør ikke åbne døren, når det banker på. En dag, da Jens og hans mor kommer hjem, blinker telefonsvareren rødt… Bogen er illustreret af Rasmus Jensen og indgår i serien Carlsens stribede, der primært henvender sig til drenge og piger fra ca. 8-11 år.

Kåre Bluitgen, (f. 1959) er forfatter til en række skøn- og faglitterære bøger til både børn og voksne, bl.a. en nyoversættelse af koranen Koranen gendigtet og Koranen kommenteret og en biografi om Muhammed – Koranen og profeten Muhammeds liv. Derudover har han blandt andet gendigtet Dekameron, Don Quixote, Aladdin og flere af Ludvig Holbergs værker. Kåre Bluitgen har modtaget flere priser for sit forfatterskab, bl.a. Kulturministeriets Børnebogspris i 2000. Fakta om Bogen Titel: Krigeren Forfatter: Kåre Bluitgen Illustrationer: Rasmus Jensen ISBN: 9788711400265 Omfang: 48 sider Indbinding: Hardcover Pris: 179,95

RESERVEN/3/2013 19


NYT FRA HPRD KREDSE Formand: Major-R Lars Reuther Regnbuen 20 8400 Ebeltoft Tlf.: 86 35 05 58 (P) / 20 40 02 13 (M) Email: lar@terma.com

Midtjyske Kreds Ny konstitueret formand for Midtjyske Kreds MJ-R Lars Reuther er valgt til konstitueret kredsformand for Midtjyske Kreds på bestyrelsesmødet d. 26. september 2013. Vores afgående kredsformand, OL-R Torben Brændgaard, har fået nyt job i den franske del af Grundfos og har derfor været nødsaget til at trække sig fra kredsarbejdet. Torben har været en fantastisk kredsformand gennem nu mange år, og vi vil komme til at savne hans engagement i kredsen. Flyvevåbnet i internationale operationer Onsdag d. 9. oktober 2013 fra kl. 1900 har Midtjyske Kreds inviteret oberst Søren Andersen til at holde et foredrag om flyvevåbenet i internationale operationer. Obersten har en baggrund som jagerpilot og har bl.a. fløjet Draken samt F16. Han har bl.a. været dansk chef og flyveinstruktør på flyveskolen i USA, eskadrillechef og stationschef i Skrydstrup og Aalborg. Oberst Søren Andersen har også stor erfaring med Internationale operationer. Han har bl.a. været chef for et transportfly detachement i Kirgisistan, operativ chef for NATOs lufthavn i Kandahar og deltaget i arbejdet med ISAF nuværende operationsplan i hovedkvarteret i Kabul. Oberst Søren Andersens nuværende arbejde

består bl.a. i planlægning og kontrol med Flyvevåbnets operationer, både de nationale beredskaber og de internationale opgaver. Han har senest stået bag Flyvevåbnets deltagelse i krigen i Mali. Arrangementet foregår i Brabrand på Grimhøjvej 1. Tilmelding til KN-R Rune Erichsen (r.erichsen@ mail.dk eller 4084 7782) senest 1. oktober. FELTSPORT Skydning i Aarhus Selvom vi fortsat ikke har fået afklaring på opbevaring af pistoler ved SOK i Aarhus, regner vi med, at vi ved udsendelsen af dette nummer af Reserven er i gang med at skyde igen på Vestereng i Aarhus N. Vi skyder med civile pistoler samt salongeværer indtil vi forhåbentligt atter kan påbegynde skydning med forsvaret pistoler. Spørgsmål vedrørende skydning rettes til KN-R Peter Hald (ph@chem.au.dk) Mountainbike-træning Som noget nyt udbyder feltsport mountainbiketræning i området omkring Aarhus. Træningen koordineres af OKS-1 John Finnman og vil udover den konditionsmæssige træning også byde på opgaveløsning. De første tre træninger er planlagt til d. 21. september, d. 19. oktober og d. 9. november. Yderligere information vil tilgå via

email-listen, men tag gerne kontakt direkte til John, hvis du har spørgsmål (john.finnman@gmail. com). E-mail liste for feltsport i Midtjyske Kreds Alle feltsportsaktiviteter annonceres via e-mail i Midtjyske Kreds. Du kan komme på e-mail-listen ved at tilmelde dig til feltsport i Midtjyske Kreds på www.feltsport.dk samt skrive en e-mail til feltsportsleder KN-R Rune Erichsen (r.erichsen@ mail.dk). Har du i øvrigt spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Orienteringsløb Hver måned arrangerer vi et orienteringsløb i det midtjyske (se AKOS), hvor der er baner af forskellige længder og sværhedsgrader, så alle kan være med. Tilmelding til retning-A leder MJ-R Thomas Schrøder (schroeder@fiberpost. dk). Der arrangeres fællestransport fra Aarhus, og efter orienteringsløbet er der frokost i det fri. AKOS for resten af 2013, Midtjyske Kreds • 15/9 Hviddingkonkurrence i Hvidding Krat. • 9/10 Kredsarrangement (se ovenstående annonce) • 11-12/10 Gule Gård feltsportskonkurrence • 9/11 Månedens O-løb, Silkeborg • 7/12 Månedens O-løb, Østerskoven • 5/12 Julebanko

Formand: Kaptajn-R Ole Overgaard Olsen Bøgens Kvarter 99, Gullestrup 7400 Herning Tlf. 97 21 13 86 ccc61270@vip.cybercity.dk

Nordvestjyske Kreds

Formand: Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen Gartnerhaven 8 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 4585 7733/4074 5334 (M) peajay@pc.dk

Københavnskredsen Er du på kredsens e-mail-liste? Flere end 700 kreds medlemmer er i dag på kredsens e-mail-liste og modtager “Nyt fra Københavnskredsen”. Har vi ikke din e-mail-adresse, så send den til Peder Jon Andersen, Københavnskredsens bestyrelse, peajay@pc.dk - Flere arrangementer når kun at blive annonceret gennem “Nyt fra Københavnskredsen”.

20 RESERVEN/3/2013

Feltsportsafslutning lørdag den 26. oktober 2013 Afslutningen på feltsportssæsonen markeres på festlig vis - invitation udsendes til deltagere på Feltsportskursus og modtagere af “Nyt fra Københavnskredsen” Julebanko - onsdag den 27. november 2013 Kredsen inviterer til det årlige julebanko for alle medlemmer og familie. Og der kan loves både spiselige og hårde pakker blandt præmierne.

Der serveres glögg og æbleskiver, og ikke mindst rystes posen, når vi spiller om de mange præmier. Tid: Sted:

Onsdag den 27. november kl. 19.00 Ndr. Magasin, Kastellet

Tilmelding: Senest mandag 25. november kl. 20.00 til PL-R Henrik Breiting på breiting@ dbmail.dk eller tlf. 23 99 91 99.


Dansekursus i januar-marts 2014 Hvordan har du og din partner det med Les Lancier samt de klassiske standard- og latindanse?

Lørdagsholdet: - for de lettere øvede og øvede - kl. 16.00-17.30 Forhåndstilmelding parvis til MJ-R Niels Kirkegaard på niels@kirkegd.dk

Københavnskredsens traditionsrige dansekursus gennemføres i månederne januar, februar og marts 2014.

Feltsportskursus O-løb hver tirsdag frem til den 1. oktober, hvor der afsluttes med natløb - se hele løbsprogrammet på www.feltsport.dk/kbh/

Der tilbydes to hold: Onsdagsholdet: - for de ikke øvede - kl. 19.00-20.30

Der skydes frem til den 26. september hver torsdag fra 17.00-19.00 (seneste fremmøde kl.

18.15) på Københavns Skyttecenter Selinevej 5 (Kalveboderne). Fra oktober begynder vinterskydningen på indendørsbanen på Holmen. Nærmere oplysninger hos retningsleder PL-R Erik Bruun Lorentzen, telefon 4086 5575 / 3251 5575 Fysisk træning hver mandag kl. 16.00-17.00 - gymnastik, atletik og volleyball. Kontakt MJ-R Peter Aa. Henriksen - telefon 33324247 / 20305977

Formand: Major-R Thorbjørn von Alm Philippsen H.P. Hansensvej 8 6400 Sønderborg Tlf.: 3026 3603 (M) tp@advokatcentret.dk

Sønderjyske Kreds

Formand: Major-R Martin Dam Magnussen Gulløkken 20 5471 Søndersø Tlf.: 2566 5935 (M) mm@kmd.dk

Fynskredsen AKOS 2013 HPRD FYN - www.hprdfyn.dk Aktivitet

Datol

Tid

Sted

Bemærkninger

Pistolskydning udendørs Geværskydning udendørs

Hver onsdag fra 1. april t.o.m oktober. (1. gang 4. april – sidste gang 10. oktober)

P 17-19 G 16-17 se Bem.

Skallebølle Skyttecenter

Pistolskydning med M49. Pistol kan lånes Gert Schultz på banen. Geværskydning med biathlon gevær den 1. onsdag hver måned (i april dog onsdag d. 11.).

Status og retning for HPRD

Torsdag 3. oktober 1900

Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C

OL-R Jan Hjortshøj formand for HPRD giver en orientering om HPRD

Tilmelding 1 uge før til Martin Dam Magnussen

Pistolskydning indendørs

Hver torsdag fra 18. oktober t.o.m. marts 2014

17-19

Elmelundhaven 4, 5200 Odense V

Der skydes med indstikssæt eller .22 pistol

Gert Schultz

Foredrag (HISAM)

Tirsdag 5. november

1930

Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C

Vinden vender i 1942-44. KN OV Pedersen om skelsættende begivenheder under besættelsen i ovennævnte tidsrum

Ingen tilmelding

HPRD Midtvejsseminar

Lørdag 16. November

Se bladet Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C

HPRD Midtvejsseminar. Dagsorden jf. blad

28. oktober til mail@ hprd.dk

Formand Martin Dam Magnussen mm@kmd.dk Tlf. 2566 5935

Næstformand/Leder Terrænsport Per Søgaard per.sogaard@dadlnet.dk Tlf. 2177 9334 / 6615 0207

Sydvestjyske Kreds

Feltsportskursusleder Martin Kaasgaard martin@fam-kaasgaard.dk Tlf. 6612 6215 / 2231 7940

Ansvarlig

Leder Skydning Gert Schultz elgert@schultz.mail.dk Tlf. 6480 1161 / 4042 4479

Formand: Major-R Carl Christian Høy Brokærvej 6 6771 Gredstedbro Tlf.: 7643 1042 (P) / 6083 2278 (M) cchoey@mail.dk

RESERVEN/3/2013 21


Formand: Major-R Tomas Bo Legarth Bækkeskov Stræde 5, Engelstrup 4733 Tappernøje Tlf. 55 56 44 50 malecastre@gmail.com

Storstrømskredsen

Formand: Major-R Hans Henrik Algreen-Ussing Tirsbækvej 133 7120 Vejle Ø Tlf.: 7581 5105 (P) / 2033 1260 hhau@tirsbaekgods.dk

Lillebæltskredsen SOMMERSTÆVNE, TIRSBÆK GODS Den 15. august blev der afholdt det årlige sommerstævne på Lillebæltskredsens hjemmebane, Tirsbæk gods ved Vejle, sammen med Fynskredsen og Marinehjemmeværnet i Kolding. Udover de klassiske feltsportsdiscipliner med pistolskydning og O-løb, blev der også dystet i øksekast og bueskydning. Det hele blev afsluttet med præmieuddelinger og grillmad ved jagthytten.

Samlet vinder af vandrepokalen for bedste placeringer i alle discipliner blev Jesper Ladefoged. Næste arrangement med pistolskydning er d. 17. sept., kl. 18:00. For kommende aktiviteter i kredsen henvises til AKOS på www.feltsport.dk.

Tirsdag 26. nov. kl. 18.00 - Staldgården, Kolding Feltsportsafslutning og skydning med GV Onsdag 29. jan 2014 på Tirsbæk: Generalforsamling i henhold til vedtægterne. Kontakt gerne formand MJ-R Hans-Henrik Algreen-Ussing eller feltsportsleder KN-R Henning Bossen. Foto: Kredsen // Skydebanen i Tirsbæk.

Resultater fra stævnet: Pistol, 25 m. (knælende og stående skydestilling mod dobb. skive og ringskive): Finn Langkjær Pistol, med speed timer (4 figurskiver, point delt med skydetid): Per Søgård O-løb: Syntja Bülow Øksekast (10 kast mod træplade): Jens Hagelskjær Bueskydning (5 pile mod ringskive): Søren Vestergaard

Formand: Major-R Lars H. Knudsen Morelvej 19 9000 Aalborg tlf.: 2010 3090 larshknudsen@hotmail.com

Nordjyske Kreds Kredsen gennemfører i løbet af året en række sociale sammenkomster samt feltsportsarrangementer. I vinterhalvåret er der skydning og FUT om torsdagen på Nørre Uttrup Kaserne, og i sommerhalvåret skyder vi pistol på Lindholm Høje om tirsdagen og løber o-løb om onsdagen. Udendørs skydning med 9 mm P/49 gennemføres tirsdage 10., 17. og 24. september kl. 17 - 19 på Lindholm Høje med træning, duelighedsskydning og kredsskydning på hjemmebane. Send os en mail (aasted@stofanet.dk) for at blive holdt ajour. Kommende aktiviteter: 15. september Kredsen sender repræsentation til Midtjyske Kreds’ O-løb med start fra Hvidding forsamlingshus kl. 10. Tilmelding til Jens Kirk 3266 5107. Kredsens O-løbskonkurrence afsluttes med de to sidste etaper 17. september i Hvorup øvelsesterræn og 2. oktober i Rold. Øvrige løb se venligst www.feltsport. dk. Tilmelding til MJ-R Poul Guldbæk, 21829875.

22 RESERVEN/3/2013

24. september kl. 17-19 fra pistolbanen ved Lindholm Høje: Forsvarets formprøve og Idrætsmærkets løbe/gang prøve.

23. januar 2014 kl. 20:00 i ROID-stuen, Nr. Uttrup Kaserne. Generalforsamling i henhold til vedtægterne. Efterfølgende smørrebrød (75 kr.).

3. oktober 17:15 Indendørs skydning med indstikssæt 5.6 mm genoptages som vanligt alle torsdage i oktober til marts - efterfulgt af gymnastik og boldspil 18:30 samt 3. halvleg i ROID-stuen kl. 20:00.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller maile. Adresser finder du ligeledes på http://feltsport.dk/nordjyske/AKOS_2H_2013_ NJK.PDF

24. oktober kl. 20:00 afslutning på sommersæsonen med præmieoverrækkelse og efterfølgende gule ærter i messen, Nr. Uttrup kaserne. Egenbetaling 75 kr. Tilmelding til nlsptr@stofanet.dk en uge før. 19. december kl. 20:00 Juleafslutning i ROIDstuen med gløgg og æbleskiver. Tilmelding til Jørgen Rasmussen, 4078 9816, ugen før. 5. januar 2014 Nytårs O-løb omkring Gistrup. Tilmeld til MJ-R Poul Guldbæk, 2182 9875 senest 2. januar.

Vi glæder os til at se dig ved vores næste arrangement. Foto: Kredsen // Familietur ved Bulbjerg


HPRD Formand: Oberstløjtnant-R Jan Hjortshøj Boesvej 16 8660 Skanderborg Tlf.: 2011 2377 (M) jh@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen Tagensvej 116 2200 København N Tlf.: 4071 0932 (M) mvk@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Seniorsergent-R Bjarne Askholm Wagnersvej 178 7500 Holstebro Tlf.: 7258 2854 (M) ba@hprd.dk

Næstformand: Major-R Jeppe Plenge Trautner Østrevej 26 8210 Aarhus V Tlf.: 8618 7067 (P) jpt@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Løjtnant-R Oscar Cosmann Brøndum Kjeld Langes Gade 8, 3. tv. 1367 København K Tlf.: 3122 8802 (M) ocb@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Oversergent-R Michael Foscolo Knardrupvej 40 3660 Stenløse Tlf.: 2271 0760 (M) msf@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Major-R Klaus Munch Kjøller Gersonsvej 27 2900 Hellerup Tlf.: 3964 9394 (P) kmk@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Sektionsleder-R Peter Fristrup Linkøbingvej 20, Himmelev 4000 Roskilde Tlf.: 3154 3641 (M) pf@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Korporal-R René Søe Pedersen Merianhaven 7 4330 Hvalsø Tlf.: 7258 8410 (M) rsp@hprd.dk

DANSKE REPRÆSENTANTER I CIOMR De to stillinger, som dansk repræsentant i CIOMR, inkl. stillingen som national vice-præsident, er ledige til besættelse pr. 1. februar 2014 og 1. august 2014.

eller anden uge af august, og MidWinterMeeting (MWM), der afholdes i NATO i Bruxelles tre dage i anden uge af februar. Imellem møderne er der planlæggende arbejde efter aftale. Medlemmerne rapporterer til HPRD og FSU, herunder ved det årlige PARU.

CIOMR: CIOMR er en organisation af reserveofficersforeninger for medicinsk personel, læger, tandlæge, dyrlæger, farmaceuter sygeplejersker mv. Danmark har traditionelt to deltagere, men uforudsete forhold betyder, at begge stillinger er ledige. Den ene stilling er indtil videre besat ved konstituering med en tidligere deltager, men det er HPRD ønske fortsat at have to deltagere, som forventes indfaset i løbet af 2014.

Kvalifikationskrav: - Rådighedskontrakt med FSU som læge, tandlæge eller dyrlæge - Medlemskab af HPRD - Flydende mundtligt og skriftligt i engelsk, alternativt i fransk - Binding til deltagelse i fire år

Formål: CIOMR formål, som i sin fulde udstrækning kan læses på CIOMR hjemmeside, er at arbejde for en effektiv medicinsk kadre af reserveofficerer i Alliancen. CIOMR arbejder med forskellige aktiviteter ved de to årlige møder, og arbejder i tiltagende grad sammen med COMEDS, komiteen af chefer for sundhedstjenester i NATO. CIOMR har både en videnskabelig aktivitet med foredrag, workshops med relevante emner, senest plastikkirurgi i militær sammenhæng, og gennemfører for CIOR – de andre reserveofficerers organisation – førstehjælpskonkurrencen (Combat Casualty Care, 3C), der foregår under sommerkongressen. CIOMR stiller sig endvidere til rådighed for relevante myndigheder, der måtte ønske militærmedicinsk rådgivning. Aktiviteter: CIOMR afholder to møder årligt, sommerkongressen, der afholdes i første

Honorering: Deltagelse i CIOMR aktiviteter (ca. 10-14 dage årligt) aflønnes med indkommandering efter aftale mellem FSU og HPRD og rejse- og opholdsudgifter efter Statens regler. Der må dog forventes arbejde imellem møderne, som er uden betaling. Ansøgning: Ansøgning indsendes til HPRD mrk. CIOMR senest 1. november 2013. Ansøgningen, som skal indeholde begrundelse for ansøgningen og militært og civilt CV, vil blive bedømt af HPRD og FSU. Diverse: Spørgsmål vedrørende stillingerne kan rettes til HPRD v. MJ-R Martin L Simonsen, martinsimonsen@officeren.dk FSU v. STCH STLG Søren WormPetersen, SWP@fsumil.dk eller den fungerende nationale vice-præsident, STLG-2-R Peter J. T. Knudsen, pthiis@health.sdu.dk

RESERVEN/3/2013 23


Kunsten at stille skarpt på den rigtige rådgiver.

Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed, og vi yder bl.a. finansiel rådgivning på en række områder såsom værdiansættelse, restrukturering og køb/salg af virksomheder. Vores danske specialister hjælper alle typer virksomheder med at få styr på finanserne, og vi kan trække på et globalt netværk af specialister. Når du vil i dialog om din virksomhed, kontakt: Frederik Behnk, director (PL) tlf. 30 93 44 26 Jesper Trommer Volf, partner (MJ-R) tlf. 40 40 59 60.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

24 RESERVEN/3/2013

Reserven 2013 nr. 3  
Reserven 2013 nr. 3  
Advertisement