Page 1    รณ     รฉ  

 

  
   

  

é   á   

  

  

ó      

             í   ú        ñ      

          ó 

é     í   ፠   

‚ ƒ

‚        ó  ¡   á  Š    

­

   

 

­…

 †  á   

‚ƒ

€       ó 

      ó‰ ¡Š ‹  ‚     ‹ ‚ í    á

     

 €  ‚ ƒ   „ 

­‡

 ƒ ˆ  

„  í        í í                      Œ   ¡    Š Ž     ó ­‘ ’

    é  ­€   ˆ Žé’  “ Ž’   Ž’  † Ž’

   

     Í É   

           Ó   ñ á    á  ó  ɐ   ó  É    ó   ó  É   ­€       ­€‚ ƒ„„„ … †ƒ † †­ †‡ †€ ‚€  ˆ  ­­ƒ­  ­­‚ ƒ‚ ­­„ ‰„‚

 ƒ Ší ‚„   ­„€ ­„ƒƒ ­„­­­‰‰ ‹Œ ó   „€€ Ž „€€ éƒ „ 


 รš

     รก รณ          รก          

         รก รณ   

    รญ  รณ    รก

             

   รก   รฑ รญ  รก
      รก  รฑ    รก       รก     

ย   รญ 

  ย   รก ย  

       ย ยก ยย

 โ€œโ€          รฉ   รณ   รญ รก 


 

 รฉ    รณ  รณ          รฉ       รณ 

  

 รฉ     รบ    รณ    

รก      รฑ    รฉ     รณ            รฑ    

 รญ รก

   รก รก  รบ         รณ  รณ  รณ     ยรณ  รณ รญ  ย   รณ    รก   รณ รก ย รณ       ย   

  ย    รก รก   ยฟรฉ 

ย       ย           ย   รณ รณ            


  ó

 ó                 ó     ó   ó ­ á   €

 ó 

  ó          € “        

     ó 

     

 ‚ ó  ”­  é €

á       á     ƒ  ó  ‚ 

     

‚    €    ú  ƒ   ñ    é  í  € … †‡ ƒ  ­   ƒ í     ‚ ó   ­   í      ó       ƒ     ú   €    €  á     ó                 ­     ˆ  ­  ­   á    ­    €  ­  € á­            ƒ   í  ‚    é    € ó    é  €

   á‚  ó     € … é    é €

 ­  €    „     €     €

é 

       ­         ƒ  ­      €   

 ˆ ƒ „   ƒ  ó  ƒ     óˆ  ó   ƒ          ­     ‰‡

 ­  ‚  € ­ ƒ      ƒ  ­ á      í  é €       ó               

 €    €  

     €

              Á 

    É        ñ  á    ó   é   á    é          í       ú  

ó         í    í á  í é   á é   á á      ñ     é      í     

  “ ’” ñ  á           é        á      ­     á €‚
 

        

        ñ  ó   

   é    ú    ñ   á       á      

    á

    í    í  ó  é    ó     ó       

     

            í   

       í        “  í    

  ó é

    ” ñ   ñ ó     ú  

          

 ó

  ú             ó    ó   ú


   

          โ€œ      รก     รก    รฉ  โ€     รฑ   รณ โ€œ   รญย  รญ ย     รฉ โ€

ร     รญ   รญ          

     รญ     รก    รบ   

รบ   

     

  รณ  รญ 

     รก   รญ    


 

 

   

 Í Ó  

í  

    ó  

 ó     ¡       í ú á      í             É   í  á          

   ñ ¡  

Ú 

 Ú  

 

  ó      Š   ‹   Š  á     Œ € Š     ó    á   í   í  Š  Š      ‡   „

      ­      € ‚  ƒ  „……    í     †    á 

     á             ‡  ´†   ˆ  ‰  á    Š         


 Ó 

  

      

   á 

          é    ó  á  

ó   ñ ‘’  í      

   í       á              í      ­ €

   

   

‚    á   

  ñ    

 ƒ„   …         

            †   á    

 í  †      ­‰ Š‹ Ó  ŒŒ‡Š‰ ‡ Á        Á                 

               ó  í      

  … ‡ ˆ ‚  ó á    

      


  

     í  

Ž­ƒ­ …­ ‘‘­ „ …’­  ­ …ŽŽ   ‚ ‡† ­Ñ…Ž … …   Ž• ƒ …„­ Í­    “   Í  ‘’      ‘Í’”

     ó     

   

  ó         “   ”    í    ñ  ó ó ó “            á  ”   

                       “ í                    á

 ”      í   ó   í    ú ó ó  ñ    ­ú     í ó “   Š “‹ í   é   ”      € ñ  ú         í á  ” ó  €€ ñ ó ‚        “      ƒ      ”  ó    ó            é í                 ó     ó „ … é  ó   á   Š “   “  ”     ó †‡ˆ   é  ” ó ‰í      

  é        

 á   Š         ñ ‹Œ       ô       ó  ó   óŠ “   ó  ñ     ”


 

   Á    ú        ó         á  

éé 

   ú ñ         á  Ó           ó    ó   á    

    í í  ›éé ›    ˆ       ‰  ó          

  ñ    Ó     ó         ú í     ó  ’    á  ñ           á ­ í€ í  í  ú     ó        á  é   ó  Ó    ó  “ ”  ‚ ‚ ƒ „… ‚ † ó  ó  ‡ ˆ  ‰Š ‚ ‹Š  Š Œ ‚ ˆ     Ž   鎍 “ ó  ”  ‘ ƒ á  á  ñ  ’ •     í  –  ñ     ú        … ’ñ    í —   ñ 

  á ó  ó   á    á —  óŽ ‚„„‰ ˜„†„ ™† ‚Ƀš‚’     

    • š  ƒé€ “„ í”     á    “‘  

 ó  œ€ ‰í „ í     í '¡ž” ˜    —     “ —   — á   ” ñó ›éé ó › ˆ ­   —  ›  ƒ  ñ — í ñ    Ÿ  ú —   —

  ó ó ó  —

    

ˆ ‰‚šˆ•š†˜ˆ ’„  Ó  Ú   

„ ñ –   ƒé  ó  

í   é   ñ á ó 

 ñ      '        ’ é    ó –­    ­  í ˆ í ó    Œ ’         


 

 

 

  

 ó  

    é    ñ      

   í     ó “

  ”   ó        ó  í “ á ”   á     ñ    á   ó      “ é          

    í  ”        ­  ó  ‘ ú  ó  ó   €­  í‚         ó     ­ ƒ          ú     ó  „ “… ó   á  ”           ú        €   ñ             
 

  é é   ó     

     Ó    Ó  ó    

 ú  ó 

     

 é  

†   ú   í   “€  ” …  á  ‡ “ ó 

í     †          ”                ñ     ú  ˆ “  ­  é   ó  é ” ‰  í         ­ ú       í

       ‡ “€   ” †     ú    ’  á    ñ    ú     ó  ó        Š ‹Œ “Žé 

    í  é     ó”    é ñ  ú á  ­

 ó  “   é    ” 

 Í  ó     ó ñ   ñ       í á °      ó             ó   é   

   ‘’        

 “   ­  ú á     ó ­ ” “…   ”          ­    • Œ  Š ˆ  –  á   ú      í    ñ         é  † •   †   á  ú  é         á        í   ñ       é   ñ  í „­ é    ñ

 €í    ˆ á  ‘ Š   á      €ú    

í  ú ‡ “ƒí ”  ñ      í     ú —„‘˜


 Ó

  

      á       á     ú  ó  á á    ó é á    ö       í  á  “ ”     á  ü             ­€­‚ ƒ „      „   … ƒ   ó     †      á í  ó  ­€‚€    ‡  í  ó        ó   ƒ „   ó  ó  ­ˆ ñ …ó   …  

 í  

 ó  ü

ƒŒ  ‹Ž‘ „Ž ’Ú‰ ‘ƒ Šƒ ƒ„ƒ• Šƒ ­€­‚–  

“ƒ     

   ‰ é    ó   í Š‹” ‡ ö      ƒ ó ú  í    í ­ ñ á  „í
 é        ñ   ó     ó  í       í   é’   í ” › ƒ†‘ š ‡­ƒ ‘ ­  ó     ñ  ó  

 ó            ñ  ó     ó     ó ó   

 ó   í  ñ “   ” 

    

 

  

 

 

       í   á

   ó         ó   

  ü

   ó         í í 

á  í          í        ó  É í “ í    ” “­          €      

Œ    ó     ó         ó’  í  ó     ‡      í      í    ó   

ŒŒ ƒ “     ” …ö „      

 •  –•  é  í         ó  ú„     ‚ í ƒ — ó é  í   í  ˜   ó   ó     ñ€ “—  í  ñ   í   

        ó    

   é ñ 

  ó           í” ó         ™‰€™™  ™–€™™  

   €  ó

 á  á í é ó    “­ á   í  ‚ í ƒ    ”   „ …ö „  í í    á  é 

†    ‡         €    ó  ú„ ó   ó     ó  ˆ‰ ñ í       Š     ‹   á …   Œ  ­           Ž  ˆ‰ ñ “‘ í            í  ” ó  ­  á   ‡  “ó  ”       í    

‡­ƒ š › ƒ†‘      
  

 á

Ó     á   

  ó    á       ó       ñ ñ             ñ    ñ    ó     í ñ  “     

       é ”   ñ  ó  ó    “ ó   ó  ó     á  ó    é  ”   ó    ó         ó    é   ­   ó   ñ    ó ó    ó €    ‚ƒ ñ   ú  ñ          

           í     ñ  “„ 

ñ í   á    

 í           

    ñ” 

É Í

 ó  ú  ñ     í     ó    

  ñ           é  ó “   á ”­   

    

  í  …        ñ        á ‚ †††  í  ú    €ú       ‚† ñ “         í        á            á á       ñ   ó”  í       

   ñ  á   í  í       É         ó   í á  “  ” 

         ñ “€        é  


 รญ รก  รฑ รฉ  รญโ€ รฑ     รญ      โ€œ รณ                 โ€  ยก รญ 

   รณ        รฑ   รญ    รฑ รบ  รณ    รณ     รฑ     รณ    รญ  รฑ  รณ    รฉ รญ     รณ รก   รฉ        รณ โ€œ     โ€ รญ   รบ รก  รฉ ย โ€œ รบ           รก   โ€ ยยยย


 ������� �� ������� ������� €  

 �������� ���ó� �����

  ����� ���� ������� �� ������ ���������    ó é     é     á      ú     í

 Ú   ú

  

���   ú ��   í ��    �   

���   �    ½    �  

����� �� ���� ú                   í    é í    á     

����� ��� �������   í    é í             ú                 ú    ñ   

��   �   á   ��    

���� ������ é  ó ­       ó           


 ���������

 Í  “��������� �� �� ����� �� ��� ��� ������� ���� ������ �� ��� ��� ����”

���í� �������� ������  ñ  —˜ ñ á  ™š ñ Ž  í­    ‚ ›é œ  ™ž ñƒ  Ÿ ñ ›      ó  ó á    ‚     …†

������     “   

        ”

Í Á  ¿��� �����ó� ��� ����� ����� �� �� �������� †    “”   Ž   Ž …  Ž ¿��é �����ñ�� �� �� ������� 

 €   á     í      ¿�� ���ñ� ��� �� ����� ��� �������� ‹      í  ñ ñ

  ‚  •  ‚     á   €   € –ó ¿� ���é� �� ������í� ������������   ˆ   ‚

      ‚           •      ó   Œ ˆ  ၠ  € 

������   “ é   ú      ”

���í�����  ���������  “  í            í     ó”

 ���� ���� � ����� �� ��������   ������ …     †  ‡ ˆé ‰ é  ñ    ó Š           é   ‚ ‰  € ���� ������� �� ������ ��������� … ����� ‘‹  ’  ‰   ‹ ñ …     ‘  ‹  ’ 

 ­  ‚     Œ   

���� ��� ��� �� ��� �á� ����������          ñ    ­ €   ‚ €     É ‚  ó   ‚ƒ ‚   „á 


  

  

€ú 

 

 á 

  í

 ó “     ”

 ó ú é é  ó ó ó  ú á    

  

   é

    

ó ó   ­

 

     ó   

á           

   ó  

 

á    á é  ó  ó ó ó  ú

á     

„…     † ‡  „

† ó   ‚    

   

 ó  „  ˆ 

 ó “  ñ”

   

­ €      ‚ 

   ­  ó

€ú  ‚ €  ƒó  ‡‚ ‰ € Š‹

   †‚ ‡ ˆ á    ‰  ñí  

  ˆ 

 Š  ‹Œ

   é 

    ó € … á     Š † †ƒ

 ƒ€ 

   „    …  á ó € ‚  

á    ƒ

 

    „  á  á„

…   Ž  í

     Ž   

á  ú  ‡ á á ‹  ‰  ƒƒ ó   ‡‘í  Œ  ƒ ó  ú  ‰ƒ ‰ ’

Š Ž Ž““ ’ ƒƒ Ž‰

  á

  

  …€    í‚ ó ‡ ­  ‚ˆƒ‰   éƒ  ŠŠ Š Š ‹ Œ  †  € Œ  †Ž

 Œ  † Œ  †‰


 ó    ó ó    ó    é    

   ­ Á é á

é ó    ó

   

   í á

ó     ó  €í   ó  ó ó ­  ‚   ƒ €é    í

… ó ­ 

†  

 í   í  ƒ

 †  † „

  ­ „


    ó ƒ‚„ …  ú  

 †‡ˆ†ƒ      ­

€„   „  ‰á

„ í ‰„” é • ‰–”–”

‰ “  

   á„

‰„ „  ” — ‰á ‰ ‚ ó    é  

  

        ó  í á   

 

 €  ‚á  

   í  é

 í  í é 

 

í   ó

 í ­

 É  ‡Š‹ ˆŒŽ †‘’


 É

 

Á     á      ú      í  

Ó  É      

     ­ €‚ ‚ ƒ„… ƒ † ‚ᐇ‚ … ‡ † ‡‚á  ‡ƒ ‚ ˆƒ‚‰…  Š †‚  ‡ …‹ …†‰‚ €‚  …‰…‰  „‚ … †‰‚ Œ †€­‚   ‚  †ƒ…  ‹ €‡‰†‰‡ ‚ ‚  „‚ … †€­‚  ‚‚‚‚ Œ ˆƒ‰‡‚  †ƒ… Ž €‚‰… … …‚ Œ ƒ‡ ‡‚†‰ €‚ †€­‚  ‘ …‰‚‡ Œ †ƒ„ †‹‚ ‚ †Œ ƒ ‘  ‡ €‚†‰‡  ‚ †á á ’ ‡ƒ ‚‚‚ Œ ‚á‹‡ „Œ ‘‡ ˆƒ ‡ ˆƒ‰‚ €‚  ˆƒ ‚  €‚  ˆƒ €‚‡ ‚ é Œ ‹ƒ Ž †‰ ‚  €‚“‰†  „‚ … ‡‚ ‡‡   €‚‡ƒ‰…… 󆉐 á ”ƒ ‹ƒ 

 ‚ƒ‡‰  ᐉ … …„‚  ƒ ‚‰  ‡ …‹ ‚ ƒ ‡ †ƒ„ €‚ ‘‚  ‡ƒ †‡ • ‚ €‰‡ 

”ƒ ‘ ƒ ‡‡ Œƒ…  ‡‚‚  † ‰‡ ‡ƒ ‡‚‹  ‰‡‰†  ‘ƒ‰ …  ‰‰ ˆƒ €…‚í ƒ‚ €‚† €‚ €ˆƒñ …‚  ˆƒ ‡‘ ‘ƒ ˆƒ „‰‡‰ó  ƒ‚‡ ˆƒ …  ‚‡

 €‚€‚‰ó … ‚ ƒ‰ó … ‡†ñ … ‡ƒ   

– †‡  … ‚‰ó … ‡ ‡‰€  „‰‡‰ ˆƒ  ‡é ‰‡ƒ…  ‡   ƒ‚‡  

 Œ  ‚  ‰…   „‰‡‰ ˆƒ ‡é  ƒ‚ Š ‚   €‰ó

 “€‚‰ ‰……

Š ‚  …‚‚ ‰‡‚

 ‡‚ˆƒ‰‰……

 €‰‚‰‡ƒ‰……

 ‰… “ƒ

 ‰…€…‰

 ‚‡‰‰……  ƒñ Š ‚   ƒ  €‚Œ‡

 ‚‚‚ €‚‰

 †‰­ ‚ဉ …

 ‡‰ ‰…… ‚

 †

 ‰‡

 ‡í†ƒ †‡ 

 ‰… ƒ 

 ‰‰‰……

 €‡‰……

 

‡  …‚ ˆƒ €ƒ… ‚  ­  ƒ‚‡ ‡‚ Œ ‚‡ … ‡ƒ „‘‚ Š ‚   ‡‰‰ ……  €‚‘‚ ‚……

 ‘ƒ‚‰……

 ‚†í †‰‰‚

 †‡‚‰……

 ƒ‡‚‰‰ó 

…‚ ˆƒ €ƒ…  ‚  ­ ‡ Œ ‚‡ … ‡ƒ  Š ‚   €‚ ‰‰ó

 ‰‘‚  ‰…‚­‘

 ƒ‰ó … €‚ Œ‡

é      é  

  

 ‘ € ƒ …€‚‰ó €‚ ƒ ƒ  †‚ ‡    †‡‚ ƒ‚ Š‚ ‡ƒ ‰†€ƒ ‚“‰ Œ  ‡ …‹  ‚ ᐉ†‡  € ‡ †‰  ‚ ˆƒ ‰‘ €‚  ‡‰‚‡ Œ ‡‚ᝠó† ƒ ‰†€ †‰ ‘‚ ‘‚…  €‰‡‰  ‡ƒ ‚ᐇ‚  ó ‡   Ž ‡‹ … ‘ƒ‰ ‚ ‚á  €‚‡ƒ‰…… … ‚ ‘ƒ‰ ˆƒ ‡ ‰‰‚á  †€ ‚    …‰ ƒ„ †ú‰ † ‰…  …‰‚‰ ‚á ‚‰ €‚ ƒ‰‚‡  ቆ Œ ‡‰‚‡ †á ‘‚  •‰  ƒ ‚‘í …‘‡… ‰‡ ‚ ‚ ƒ    ‰‹‚   €‚ €‚ ‚‚‚ ‡ƒ ƒ‚­

 Ñ ñ   á      á  


Hoy Domingo Ecuador | 2012–MAR-04  

Hoy Domingo Ecuador | 2012–MAR-04

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you