Page 1


មាតិកា ម'ក ទំពរ័ េដីម ខញំុ និង I Like Samkok

សំេណរខលះៗកនងឆ ន ំ ២០១៦ ុ


ទំពរ័ េដីម បេង្កីតេសៀវេភៅេនះេឡីង េដីម្បីទុកជាការចងចាំរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯង និងអ្នកែដល ធា្លប់ចូលរួមជាមួយនឹង Page I Like Samkok ពីមុនែដរ។ ខ្ញុំមិនចង់ឱ្យអ្វី ែដលខ្ញុំសរេសរបាត់េទៅទាំង្រសុងេនាះេទ េហតុេនះេទីបខ្ញុំសេ្រមចចិត្តថា ចំណាយេពលប៉ុនា្មនេដីម្បីដក្រសង់សំេណរខ្លះៗេនៅេលី Page មកបញ្ចូល េនៅក្នុងេនះ។ េមេរៀនមួយែដលខ្ញុំេរៀនេចះពីមុខវិជា្ជ្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ គឺេយីងអាចយកអ្វី ែដលេយីងេធ្វីពីមុន មកៃច្នេឡីងវិញបាន។ ការសរេសរក៏ដូចគា្នែដរ េ្រពាះ េយីងអាចនឹងគាំងគំនិតេនៅេពលណាមួយ ក៏ថាបាន។ ការែដលមានរបស់ េមីល្រសាប់ែបបេនះ ជាេរឿងល្អស្រមាប់អ្នកសរេសរេស្ទីរៗដូចខ្ញុំ។ េសៀវេភៅេនះ មិនែមនជាេសៀវេភៅ្រទឹស្តី ឬវិធីសា្រស្តពិេសសេទ។ វា្រគាន់ែតជា អ្វីែដលខ្ញុំសរេសរេលងពីមុនប៉ុេណា្ណះ។ កែន្លងខ្លះក៏សមេហតុផលេទៅ កែន្លង ខ្លះក៏ឆ្គងេទៅ។ ខ្ញុំសរេសរេដីម្បីបេញ្ចញគំនិតរបស់ខ្ញុំមកខាងេ្រកៅប៉ុេណា្ណះ េហីយខ្ញុំក៏មិនបានខ្វល់េ្រចីនែដរេនៅេពលសរេសរេនាះ។ េសៀវេភៅេនះនឹង្រតូវដាក់ឱ្យេដានឡូដេដាយេសរី ស្រមាប់អ្នកែដលគាំ្រទ េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំកន្លងមក ជាពិេសសអ្នកែដលសា្គល់ I Like Samkok ែតម្តង។ ក្នុងេនះមានរហូតដល់ ២៣៣ចំណុច ែដលជាតំណាងឱ្យ post ទាំង២៣៣ េនៅេលី page។ ខ្ញុំមិនបានដាក់បញ្ចូលទាំងអស់េនាះេទ េ្រពាះ


ចំណុចខ្លះទាក់ទងនឹងេរឿងសាមកុកេ្រចីនេពក ដូេច្នះខ្ញុំមានេសៀវេភៅេផ្សង ស្រមាប់ពួកវារួចេហីយ។ ស្រមាប់ការអានវិញ គឺេយីងអានបកេ្រកាយ េដាយេដញពីចុងឆា្នំ ២០១៦ េទៅេដីមឆា្នំវិញ។ េបីេយីងេ្របៀបេធៀបេទៅ ្របធានបទែដលខ្ញុំេលីកេឡីងមក សរេសរ គឺេនៅម្តុំគា្នវាហ្នឹងឯង ្រគាន់ែតខ្ញុំចូលចិត្តសរេសរឆា្លស់គា្នចុះេឡីង ប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកទាំងអស់គា្ននឹងទាញបាន្របេយាជន៍ខ្លះពីក្នុងេសៀវេភៅេនះចុះ េ្រពាះេបីអានចប់េហីយ ែបរជាគា្មនបានអី្រតលប់េទៅវិញ ការអានេនាះ ជាេរឿង ខាតេពលមួយេហីយ។ េបីសិនជាមានចម្ងល់អី អាចចូលមកសួរខ្ញុំបានេនៅេលី Page េហ្វសប៊ុករបស់ខ្ញុំែតម្តង។ ែខ២២ ែខតុលា ឆា្នំ២០១៦ ហួត េសងេគៀ


ខញំុ និង I Like Samkok បេង្កីតេផកេនះេឡីង កាលពីឆា្នំ២០១៣ គឺេ្រកាយខ្ញុំេមីលេរឿងសាមកុកបាន ប៉ុនា្មនដង។ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងជាមួយការេ្របីពាក្យ និង្រទឹស្តីល្អៗជាេ្រចីន េនៅក្នុងេរឿង េហីយគិតថា អ្នកដៃទែដលមិនទាន់បានេមីលេរឿងេនះ ក៏គួរែត ដឹងពីចំណុចល្អេនះែដរ។ ខ្ញុំក៏ចាប់េផ្តីមដក្រសង់ចំណុចល្អៗទុក េហីយេធ្វីជា រូបភាព និងសរេសរពន្យល់ខ្លី េហីយផុសេនៅេលីេផកេនះ។ ពីដំបូង គា្មនអ្នកណាេគចូលេមីលេទ ែតេ្រកាយមក ក៏ចាប់េផ្តីមានេគ ចាប់អារម្មណ៍ែដរ។ I Like Samkok ខុសពីេផកសាមកុកដៃទេទៀត ្រតង់ខ្ញុំ មិនចំណាយេពលសួរពីសំណួរអត់្របេយាជន៍ ដូចជា “េបីសិនជាឱ្យេរីស ទី្របឹក្សាេដីម្បីេចញច្បាំង េតីអ្នកយកអ្នកណាខ្លះ” ឬ “េតីអ្នកណាសា្អតជាងេគ ក្នុងេរឿង” េនាះេទ។ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកែដលអានេផករបស់ខ្ញុំ មានេពលគិតេទៅេលី សម្តី ឬសា្ថនការណ៍ណាមួយក្នុងេរឿងប៉ុេណា្ណះ។ ភាគេ្រចីន គឺខ្ញុំេ្របីរេបៀបវិភាគ េរឿងែដលខ្ញុំធា្លប់េរៀនក្នុងមុខវិជា្ជអក្សរសា្រស្ត។ ខ្ញុំេ្របីេឈា្មះជាអ្នកនិពន្ធែដលគា្មនអ្នកណាសា្គល់េនះមកធានា ថាខ្ញុំមិនែដល ផុសអ្វីែដលេធ្វីឱ្យអ្នកដៃទខាតេពលេនាះេទ។ រាល់ការផុសរបស់ខ្ញុំ សុទ្ធែត មានេគាលបំណងអ្វីមួយទាំងអស់។ ខ្ញុំមិនែដលខ្វល់ពីការ Like ឬ Share េទ អ្វីែដលខ្ញុំខ្វល់ គឺេតីវាមាន្របេយាជន៍ ឬអត់ប៉ុេណា្ណះ។ េយីងអាចេទៅេមីល


េផកសាមកុកេផ្សងេទៀតបាន េ្រពាះេគមានវិធីទាក់ទាញអ្នកអានល្អជាងខ្ញុំ។ េគសួរជាសំណួរងាយៗ េដីម្បីបានចេម្លីយេ្រចីន។ ខ្ញុំសួរសំណួរពិបាកែដល គា្មនអ្នកណាខ្វល់ េហតុេនះេទីបគា្មនេគសា្គល់េផករបស់ខ្ញុំ។ I Like Samkok ជាកែន្លងែដលខ្ញុំេរៀនសរេសរ ជាកែន្លងែដលខ្ញុំសា្គល់ អ្នកដៃទែដលចូលចិត្តេរឿងសាមកុក េហីយក៏ជាកែន្លងែដលខ្ញុំ្របាប់េគថា ខ្ញុំជា អ្នកសរេសរេសៀវេភៅមា្នក់ែដរ។ ខ្ញុំេរៀនបានេ្រចីនពីការេធ្វីេផកេនះ ជាពិេសស គឺបានសា្គល់ពី្របេភទមនុស្ស។ ខ្ញុំមានេរឿងេ្រចីនជាមួយអ្នកដៃទ េហីយខ្ញុំក៏ មិនែដលខាំមាត់្រទាំែដរ។ េបីេគមកេភ្លីដាក់ខ្ញុំមុន ខ្ញុំនឹងជះកំហឹងទាំងអស់ េទៅវិញមិនខាន។ ខ្ញុំមិន្រទាំេដាយសារែតមនុស្សែដលខ្ញុំមិនសា្គល់មា្នក់ េហីយ ្រតូវពិបាកក្នុងខ្លួនេនាះេទ។ ខ្ញុំមិនទុកកំហឹងក្នុងខ្លួនេទ ដូេច្នះអ្នកណាេធ្វី ទទួលយកេទៅវិញេទៅ។ ខ្ញុំេធ្វីេផកេនះ្របែហលជាបីឆា្នំេហីយ េទីបខ្ញុំគិតថា មិនបាច់េធ្វីបន្តេទៀតេទ េ្រពាះវាគា្មន្របេយាជន៍។ ខ្ញុំមានេផកផា្ទល់ខ្លួនេទៅេហីយ េហតុអីចាំបាច់មាន េផកេ្រចីនេធ្វីអី។ េ្រកាយឈប់េធ្វីេផកមួយ ខ្ញុំក៏បានេសៀវេភៅមួយក្បាលថ្មីែដរ។ ខ្ញុំគិតថា គា្មនអ្វីខាតេទ។


សំេណរខលះៗកនុងឆនាំ ២០១៦

ៃថងទី ០១ ែខកញ ញ ឆនំ ២០១៦ (េនះជាៃថ្ងចុងេ្រកាយែដលខ្ញុំ post េនៅេលីេផកេនះ) ១ - េយីងអាចេ្រជីសយកការពិត ឬកុហកខ្លួនឯងដូចមនុស្សភាគេ្រចីន។ ២ - េពលខ្លះេយីងេរីខ្លួនមិនរួច ជាកំហុសរបស់េយីងខ្លួនឯង។ ៣ - កុំសា្តប់អ្នកណាែដល្របកាសថាខ្លួនឯងដឹងច្បាស់្រគប់េរឿង។ េយីងមិន អាច្របាកដបាន្រគប់េរឿងេទ។

ែខសីហ ឆនំ ២០១៦ ៤ - អ្នកខ្លះចំណាយេពលេពញមួយជីវិត េទីបដឹងថាខ្លួនកំពុង្រតូវេគេបាកេ្របី ឬកំពុង្រតូវេគ្រគប់្រគង។ មូលេហតុ គឺេដាយសារែតមិនេជឿេពលមានេគ្របាប់ ពីេរឿងេនះកាលពីេក្មង។ េដាយសារមានអំណួតេលីខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងេពក េដាយគិតថា គា្មនអ្នកណាេបាកេ្របី ឬ្រគប់្រគងខ្លួនបាន។


៥ - េយីង្រតូវបេ្រងៀនខ្លួនឯងឱ្យបានល្អបំផុត េដីម្បីអ្វីែដលេយីងចង់បាន។ េបី េយីងចង់បានថ្វីមាត់ល្អ េយីង្រតូវជ្រមុញខ្លួនឯងឱ្យេរៀននិយាយជា្របចាំ ជាមួយមនុស្សេផ្សងគា្ន។ េបីេយីងចង់បានរាងកាយរឹងមាំ ្រតូវជ្រមុញខ្លួនឯង ឱ្យហាត់្របាណជាេរៀងរាល់ៃថ្ង េទាះបីេយីងឈឺខ្លួនក៏េដាយ។ េបីេយីងចង់េជៀសផុតពីការេបាក្របាសរបស់សាសនា និងអ្នកនេយាបាយ េយីង្រតូវជ្រមុញខ្លួនឯងឱ្យ្រសាវ្រជាវ និងេ្របីខួរក្បាលឱ្យបាន្រគប់េពល។ ្រគប់យា៉ងគឺងាយ្រសួលែបបេនះ េ្រពាះខ្លួនេយីងជាអ្នកសេ្រមច និងេធ្វី ទាំងអស់។ ៦ - េបីេយីងអាចជួយខ្លួនឯងបាន េយីងក៏អាចជួយអ្នកែដលពិបាកដៃទេទៀត បានែដរ។ េបីេយីងខ្លួនឯងលីេលីមិនដឹងេដីរេទៅទិសណា េយីងអាចនឹងនាំ អ្នកដៃទវេង្វងតាមេយីងក៏ថាបាន។ ៧ - េយីង្រតូវការពាក្យសរេសីរជាេ្រចីន េដីម្បីេធ្វីឱ្យមនុស្សមា្នក់មានជំេនឿចិត្ត ែតេយីង្រតូវការពាក្យរិះគន់ែតមួយ ឬពីរប៉ុេណា្ណះេដីម្បីបំបាក់ទឹកចិត្ត មនុស្សមា្នក់។ ៨ - មនុស្សកំសាក ខា្លចការពិត ចូលចិត្តទមា្លក់កំហុសឱ្យអ្នកដៃទ ខា្លច ចាញ់េគ ែតមិន្របឹង ជាមនុស្សៃហេអី េធ្វីអីមិនបានសេ្រមច និងគា្មន សមត្ថភាពរកលុយេដាយ្រតឹម្រតូវ។ ៩ - កុំរស់េនៅេដាយេធ្វីជាមនុស្សកំសាកដូចេគដូចឯង។


១០ - េតីេយីងេមីលទូរទស្សន៍េដីម្បីអ្វី? េដីម្បីឱ្យេគពង្វក់ ឬេដីម្បីឱ្យខ្លួនឯង េគចេវសពីបញា្ហ? មិនែមនទាំងពីរ គឺេមីលេដីម្បីស្រមាកខួរក្បាល ប៉ុែន្ត្រតូវចាំ ថាអ្វីែដលេយីងេមីល មិនពាក់ព័ន្ធនឹងេរឿងមិនបានការរបស់មនុស្សមួយចំនួន េទៅបានេហីយ។ ១១ - េបីេយីងចង់បញ្ចប់ភាពល្ងង់េខ្លៅរបស់្របជាជនេយីង ្រតូវចាប់េផ្តីមពីខ្លួន េយីងេទៅមុនសិន។ ១២ - េបីេយីងឃា្លនរិះគន់ណាស់ រិះគន់អ្នកនេយាបាយេទៅ េ្រពាះពួកេគមិន េចះខ្វល់ពីអ្នកណាេទ។ ១៣ - កុំថាេគខូច េយីងេទែដលមិនេចះឆ្ងល់។ ១៤ - េបីអ្វីក៏េយីងមិនេចះឆ្ងល់ េយីងសមនឹង្រតូវេគេបាកេហីយ។ ១៥ - េយីង្រតូវេរៀនសួរខ្លួនឯងខ្លះ េទីបមាន្របេយាជន៍។ េរឿងមួយចំនួនែដល េយីង្រតូវសួរមាន ៖ េហតុអីក៏ខ្លួនេយីងមិនមានលុយដូចេគ? េតីអ្វីែដលេគ និយាយេនះពិតែដរឬេទ? េហតុអីបានជាេគេធ្វីែបបេនះ? េតីេយីងគួរចូលខ្លួន េទៅពាក់ព័ន្ធែដរេទ? េយីងេរៀនសួរខ្លួនឯង េទីបមានកំេណីត។ ១៦ - ្រតូវេចះសំណួរ្រគប់េរឿង ែតសួរខ្លួនឯងបានេហីយ មិនបាច់រំខាន អ្នកដៃទេទ។ ១៧ - ការរិះគន់ េកីតពីចិត្ត្រចែណនចំេពាះអ្វីែដលអ្នកដៃទេធ្វីបាន ែតខ្លួនមិន អាចេធ្វីបាន។


១៨ - ការពិតមួយ គឺេយីងកំពុង្រតូវេគេបាកជុំទិស។ អ្នកនេយាបាយ ្របព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ មនុស្សក្នុងសាសនា ្របព័ន្ធអប់រំ និងអ្នកជុំវិញខ្លួន កំពុងែត េបាក្របាស់េយីង។ េយីងខ្លួនឯងក៏េបាកខ្លួនឯងែដរ េដាយគិតថា អ្វីែដល េយីងដឹងជាការពិត។ ១៩ - េបីសង្គមមួយមិនអនុញា្ញតឱ្យរិះគន់ពាក្យកុហកក្នុងសាសនាេទ សង្គម េនាះមានបញា្ហមួយេហីយ គឺអ្នកដឹកនាំយកសាសនាមក្រគប់្រគងខួរក្បាល របស់មនុស្ស។ ែខ្មរេយីងក៏ដូចគា្នែដរ េពលេជឿ គឺេជឿងប់ដកខ្លួនមិន រួច។ ែខ្មរ ចូលចិត្តេជឿ ែតមិនចូលចិត្តយល់េទ។ ២០ - ដំណឹងល្អ៖ មិនែមនជនជាតិយួនទាំងអស់ សុទ្ធែតឆា្លតេនាះេទ។ ដំណឹងអា្រកក់៖ ប៉ុែន្តអ្នកែដលមិនឆា្លតេនាះ េនៅ្រសុកេវៀតណាមឯេណាះ។ ២១ - មូលេហតុែដលេយីងមិនទទួលសា្គល់ការពិតអ្វីមួយ មានែតពីរេទ គឺ េភ្លី និងកំសាក។ មនុស្សេភ្លី មិនសំេដៅេលីមនុស្សែដលមិនចូលសាលាេទ ែត សំេដៅេលីមនុស្សែដលមិនេ្របីខួរក្បាល។ ចំែណកមនុស្សកំសាកវិញ គឺខា្លច ការពិតេធ្វីឱ្យខ្លួនឯងមានបញា្ហ។ ២២ - ខ្លួនឯងខា្លចងាប់េទ ែតកុំេមីលសម្តីក្នុងេហ្វសប៊ុក សុទ្ធែតេដីម្បីជាតិ កុំ ខា្លចសា្លប់។ តាមពិត ចង់រុញអ្នកដៃទឱ្យងាប់ជំនួសវាេសាះ េហីយតាំង យកេលសមកយំែ្រសក។ មនុស្សអីក៏អា្រកក់េម្ល៉ះេលាក! ២៣ - េម៉ចេចះែតឱ្យ្រកមង៉ុយថា្រតូវែបបេនះ?


២៤ - កុំ្រសលាញ់មនុស្សែដលងប់នឹងសមា្ភរៈនិយម េ្រពាះេគមិនអាច ្រសលាញ់េយីងវិញេទ។ ២៥ - ការយកមុខ កំពុងកា្លយជាវប្បធម៌ថ្មី េហីយវានឹងេ្រជៀតចូលក្នុង ែមកធាងអរិយធម៌របស់េយីងម្តងបន្តិចៗ។ ២៦ - យកមុខ េដីម្បីយកចិត្ត។ ២៧ - េនៅេពលេយីងនិយាយពីេរឿងេវៀតណាម មានពាក្យពីរមា៉ត់ែដលេយីង មិន្រតូវយកមកគិត និងយកមកេ្របី។ ពាក្យេនាះគឺ "េរីសេអីងជាតិសាសន៍" និង "ជាតិនិយម្រជុល"។ ខ្ញុំសង្ស័យែតពាក្យេនះ េរៀតណាមជាអ្នកបេង្កីត និង បណ្តុះក្នុងគំនិតកូនែខ្មរផង េ្រពាះេបីពាក្យេនះ្រតូវែខ្មរេយីងយកមកគិត ្រគប់េពល េគាលបំណងេគនឹងឆាប់បានសេ្រមច។ េយីងមិនេរីសេអីង ជាតិសាសន៍េទ េបីជាតិសាសន៍េនាះគា្មនបំណងចង់្រគប់្រគងេយីង ឬមិន េធ្វីសកម្មភាពែដលមិន្រតឹម្រតូវ។ េរៀតណាមក៏េរីសេអីងែខ្មរែដរ េ្រពាះេគមានជាងេយីង េគមានឋានៈធំជាង េយីង និងមានសាច់សខ្ចីជាងែខ្មរេយីង។ ជាតិនិយម ជាទស្សនៈប៉ុេណា្ណះ ដូេច្នះេទាះបីជាេយីងែថមពាក្យ "្រជុល" ចូលេទៅក៏េដាយ ក៏វាេនៅែតជាំ ជាតិនិយមែដរ។ េបីជាតិនិយមមិន្រជុល គឺដូចសម័យមុនអ៊ីចឹង។ មួយ ចំេហៀងៃថយក មួយចំេហៀងយួនយក។ គិតេដាយខ្លួនឯង! ២៨ - ចរិតអួត និងអាតា្មនិយម កំពុងែតបំផា្លញសង្គមេនះេហីយ។


២៩ - គា្មនអ្នកណាអាចផា្លស់ប្តូរចិត្តមនុស្សែដលសេ្រមចថាេធ្វីេភ្លីតាមេគ បានេទ។ ៣០ - េរឿងខ្លះេយីងមិនអាចយល់បានេទ េ្រពាះវាេ្រជៅខា្លំងេពក េហីយមាន មនុស្សែដលេនៅពីេ្រកាយ ែដលមិនចង់ឱ្យេយីងយល់។ ៣១ - គា្មនអ្នកណាចង់ឱ្យេយីងឆា្លតជាងេគេនាះេទ។ េយីង្រតូវែតចាំចំណុច េនះ។ េបីេគមិនចង់ឱ្យេយីងេចះគិត េតីេយីង្រតូវែតមិនេចះគិតតាមការចង់ របស់េគែមនេទ? ៣២ - េភ្លីតាមគា្នហ្នឹងេហីយ ែដលបំផា្លញ្របេទសខ្លួនឯងេនាះ។ េភ្លីតាមគា្ន ហ្នឹងេហីយ ែដលែតេរឿងេក្តៅ្រកហាយ្រគប់េពល។ េភ្លីតាមគា្នហ្នឹងេហីយ ែដល េធ្វីឱ្យេក្មងជំនាន់េ្រកាយេកីតមកេភ្លីតាមែដរ។ ៣៣ - េឃីញេគេធ្វីល្អ េយីង្រតូវេចះេធ្វីល្អតាមេគ។ េឃីញេគេធ្វីការេ្រចីន េយីង្រតូវេរៀនេធ្វីការេ្រចីនតាមេគ។ ែតេបីេឃីញេគេធ្វីេភ្លី េយីង្រតូវសួរខ្លួនឯង សិន។ ៣៤ - "េសពគប់ជាមួយេចារនឹងកា្លយជាេចារេសពគប់ជាមួយបណ្ឌិតនឹង កា្លយជាបណ្ឌិត"។ េនះជាពាក្យចាស់បុរាណេយីង ែតឥលូវ្របែហលជា្រតូវប្តូរ បន្តិចេហីយ។ "េសពគប់ជាមួយេចារ នឹងកា្លយជាបណ្ឌិត េសពគប់ជាមួយ បណ្ឌិត នឹងកា្លយជាខ្ញុំកញ្ជះេចារ"។ ៣៥ - េបីសិនជាេយីងអាយុេលីសពី១៨ឆា្នំ វាល្មមដល់េពលែដលេយីង្រតូវ រស់េនៅេដាយេគាលការណ៍ខ្លួនឯងេហីយ។ មិនថាសង្គម ឬអ្នកណាេទ េគមិន


ចង់ឱ្យេយីងមានេគាលការណ៍ខ្លួនឯងេទ េ្រពាះវាពិបាក្រគប់្រគង និងពិបាក េបាកេយីងេពក។ ចាំខ្ញុំេលីកឧទាហរណ៍ពីេគាលការណ៍ផា្ទល់ខ្លួនឱ្យសា្តប់ចុះ ែ្រកងេលាអាបេង្កីតេដាយខ្លួនឯងែដរ។ ទី១ េរឿងអីក៏េដាយ េបីខ្ញុំមិនចង់េធ្វី ខ្ញុំមិនេធ្វីដាច់ខាត េហីយនិយាយពាក្យ អា្រកក់ដាក់អ្នកេហៅខ្ញុំេទៅេធ្វីេទៀត។ ទី២ ខ្ញុំមិនេជឿពាក្យ្រគប់មា៉ត់ែដលេចញពីមាត់អ្នកនេយាបាយ កូនអុក នេយាបាយ និងអ្នកែដលមិនយល់ពីនេយាបាយែត្របឹងេធ្វីជាអ្នកវិភាគ។ ទី៣ ខ្ញុំមិនេជឿសាសនាេទ ែតេរឿងមួយែដលខ្ញុំេជឿពីសាសនា គឺពួកេគ្រតូវការ លុយមិនេចះចប់។ ទី៤ ខ្ញុំនឹងេធ្វីឱ្យេរឿងទាំងអស់ែដលខ្ញុំឆ្លងកាត់ កា្លយជាេសៀវេភៅ។ ទី៥ ខ្ញុំមិនេធ្វីជាមនុស្សកំសាកដាច់ខាត ែតមិនលះបង់ខ្លួនឯងេដីម្បីមហិច្ឆតា ឬភាពល្ងង់េខ្លៅរបស់អ្នកដៃទេទ។ េនះជាេគាលការណ៍របស់ខ្ញុំ។ កុំេជឿអ្វីែដលសង្គមេនះ្របាប់េយីងេពក ជួនកាលេយីងអាចរស់េនៅបានល្អជាងេនះក៏ថាបានែដរ េពលែដលេយីង េធ្វីតាមខ្លួនឯង។ ៣៦ - ្រពះក្នុងសាសនាអីក៏្រសលាញ់មនុសុ្សែដរ ែត្រទង់្រតូវការលុយេដីម្បី ្រទ្រទង់សាសនារបស់្រទង់បន្តេទៀត។ អ្នកែដលអត់លុយ ្រពះ្រគាន់ែត ្រសលាញ់ ែត្រពះមិន្រតូវការេទ។ េយីងមិនដឹងថា្រពះ្រតូវការេយីងឬអត់េទ ែត


សាវ័ករបស់្រពះថា មិន្រតូវការមនុស្សអត់លុយេទ។ េបីមកបេ្រមីសាវ័ក្រពះ ្របែហលបាន។ ខ្ញុំមិនច្បាស់ថា្រពះ្រតូវការមនុស្សអត់លុយឬអត់េទ ែតអ្វីែដលខ្ញុំដឹងគឺ ្រពះ ្រតូវការមនុស្សជួយេ្រជាមែ្រជង។ េបីអត់មានមនុស្ស ក៏អត់មាន្រពះែដរ។ ែត មនុស្សអាចរស់េនៅេដាយអត់្រពះបាន េ្រពាះរាល់ៃថ្ងេយីងែដលរស់េនៅមិនែមន េដាយសារ្រពះមកចិញ្ចឹមេយីងេទ គឺែម៉ឪេយីងជាអ្នក្របឹងចិញ្ចឹមេយីង។ ដូេច្នះសំណួរគឺ េតី្រពះជាអ្វី? ចេម្លីយ គឺ ជាអីមិនសំខាន់េទ សំខាន់មិន ពាក់ព័ន្ធនឹងេយីង។ ៣៧ - ចរិតេយីងយា៉ងេម៉ច រកបានេមដឹកនាំអ៊ីចឹង កុំេទៅឆ្ងល់េ្រចីន។ ៣៨ - ល្មមភា្ញក់ខ្លួនេហីយ ជាតិេយីងមិនែមនេចះដឹងជាងេគេទ។ ៣៩ - េយីងអានេសៀវេភៅេដីម្បីជួយឱ្យខ្លួនេយីងេចះដឹង និងអភិវឌ្ឍសង្គម របស់េយីងផង។

េបីសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទាក់ទងទិញេសៀវេភៅេនះបាន តាមរយៈេលខទូរស័ព្ទ ០១៥ ២១ ៤៤ ៣២

រើសមកទុកវិញ  

នេះជា​ផ្នែកខ្លះនៃសៀវភៅ រើសមកទុកវិញ សម្រាប់អានសាកល្បង សរសេរដោយ ហួត សេងគៀ

រើសមកទុកវិញ  

នេះជា​ផ្នែកខ្លះនៃសៀវភៅ រើសមកទុកវិញ សម្រាប់អានសាកល្បង សរសេរដោយ ហួត សេងគៀ

Advertisement