Page 1


មតិក េសៀវេភេផសងេទៀត ទំព័រេដម កែនលងបេញច ញគំនិត េហតុផលងយៗ ពកយខលីៗែដលមនេនេលេផក ទំព័រចុងេរកយ


េសៀវេភេផសងេទៀត ៤ឆន ំ ចរតែឆក ិ អល់បុម ៊ គំនិត ភគពីរ ជេរមស  ទីពីរ េរសមកទុ កវញ ិ  េរៀនតមឆវឆវ ជីវតេយ ិ ងខលីេពក ទសសនៈខញុំេគ ឱយេគេដកេទ


រកសសិទរធិ គប់យ៉ងេដយអនកនព ិ នធ ហួត េសងេគៀ ឆន ំ 2017


ទំព័រេដម េសៀវេភ inspire mini ជករមងគំនិតខលីៗែដលខញុំរបមូលពី េផកេហវសប៊ុក

inspire mini របស់ខុ ំ។ ញ ខញុំសេរមចថលុ បេផកេនះេចល េដម  បទុ ី កេពលេធវអ  វី េផសង នង ុី ធេឺ ណតេរចន ិ ិ មន ិ ចង់េនេលអន  េពក។ ខញុំករ៏ តូវរកកែនលងទុកគំនត

ែដលបនផុសកនលងមកែដរ។ អនកនិពនធ មន ិ រតូវេបះគំនិតខលួនឯងេចលេទ។ េដយសរខញុំជអនកនិពនធ េសៀវេភែតងែតជជេរមស ួ ជនិចចេដមបរកស  ទីមយ ី រគប់យ៉ងទុក។

គំនត  បសេរមច ិ េនកនុងេសៀវេភេនះ ភគេរចន  េផតតេលករេលកទក ឹ ចត ិ តេដម ី

ករងរអវម ួ ។ ខញុំមន ី យ ិ ចង់េរបព  កយថ “េជគជ័យ” េរពះេបអ  នកនព ិ នធេរបព  កយ េនះេដមបឱយអន កអនចប់អរមមណ៍េសៀវេភរបស់ខួ ន ល បនន័យថ អនកនិពនធ ី

កំពុងែតេបក និងអួតពីេសៀវេភេហយ។ េជគជ័យ ឬមន ិ េជគជ័យ មន ិ សថិត

េលករគត ិ របស់អនកនព ិ នធេទ ែតសថិតេលទេងវរ បស់អនកអន។ ពកយថ “ករងរ” របែហលជលអេរបជ  ង។

អវទ ំ អស់េនកនុងេនះ សុ ទធែតមនេនេលេផក។ ខញុំមន ី ង ិ បនបែនថមអវថ ី មីចូលេទ

េរពះេសៀវេភេនះ ជតំណងរបស់េផក។ អនកែដលចូលចិតតអនគំនិតេនេល េផក អចងកមកអនេសៀវេភវញ។ កត់េពលពីេហវសប៊ុកខលះ េហយអនអវី ិ ែដលមនដូចគនេនេលេហវសប៊ុកែដរ។

ខញុំមនែតគំនត ណ ះ ដូេចនះករេលកទក ិ ប៉ុេណ ឹ ចត ិ ត ឬករយកេទអនុវតត ជតួនទី

របស់អនកអន។ េបអ  នេទទំនង ែតេយង  មន ិ រពមយកេទេធវ ក៏គមនន័យែដរ។ គំនិតលអយ៉ងណ េបគមនលទធផលេដមបបង ី ហ ញេគ ក៏េគមន ិ េហថលអ។ ខញុំ


យកគំនត ិ ខលះេនកនុងេនះ មកេរបជ  របចំ។ វអចេរបប  នសរមប់ខុ ំញ ែត

សរមប់អនកេផសង ខញុំមន ិ ហ៊នសននដ ិ ឋ នេទ។ ខញុំមន ិ ែមនេចលេមសៀត េដយមន

ចរតអនេចល ដូេចនះរល់អវីែដលខញុំអន ខញុំែតងែតយកមកសកេរបទង ំ អស់។ ិ េបេរបបនផល ខញុំេរបបនត េបមន ិ បនផល ខញុំេបះេចល។

ខញុំសងឃមថអន កែដលែតងែតចូលអនេផករបស់ខុ ំញ នឹងមនអវីអនបនតេទៀត។ ឹ េបអ  នមតងេហយ  មន  ិ នជ ិ អស់ចត ិ ត អចយកមកអនមតងេទៀតបន។ េបស េឃញ  ខញុំមនេផកអវេី ផសងេទៀត កុំេភលចចូលេទេមល  ផង ែរកងេលខញុំមន េសៀវេភ free េផសងេទៀត។

ហួត េសងេគៀកែនលងបេញច ញគំនិត ខញុំរស់េនកណ ត លចំេណមគំនិត េហតុេនះខញុំកម ៏ នគំនិតេរចនែដរ។ គំនិត

របស់ខុ ំញ មនលអ មនអរកក់ ដូេចនះ ខញុំរតូវេមល  ថ េពលណរតូវបេញច ញគំនត ិ អរកក់ េហយ  េពលណែដលរតូវបេញច ញគំនត ិ លអ។

មុននង ឹ បេញច ញ ខញុំករ៏ តូវរកកែនលងបេញច ញសិន។ ខញុំអចសរេសរជេសៀវេភ នង ិ អតថបទ ឬេធវជរូបភពសរមប់បេងហះេនេលេហវសប៊ុក។ ជួនកល ខញុំយកេទ បេញច ញេនកែនលងេធវករ ឬជមួយរគួសរ។

គំនិតអវជជ ិ មនរបស់ខុ ំញ ែតងែតរត់ចូលេទកនុងអតថបទ និងេសៀវេភ ចំែណក

គំនត ិ មនរបេភទេលកទក ិ ខញុំដក់េនេលេផក inspire mini។ េឈមះ ិ វជជ ឹ ចត ិ តវញ របស់េផកេនះ បនបញជក់ពេី គលបំណងរួចេហយ ន  គេឺ លកទក ឹ ចត ិ តកុ ងរទង់ រទយ តូច។

ខញុំ ជមួយមត ញ ីនក់េទៀត បនរួមគនេធវេផកេនះេឡង។ ខញុំរបប់ពួកេគពីអវី ិ តភកតិខុ ំប

ែដលខញុំគិតអំពីករេលកទឹកចិតត េហយពួកេគក៏រពមេធវជមួយខញុំ។ ពីដំបូង ខញុំម នេវបសយមួយែដរ សរមប់អនកែដលចង់អនជអតថបទ នង ិ មនបំណងចង់ រកលុ យពក ី រផសយពណិជជកមម។

េរកយមក មត ញ កខលួនេចញអស់ ដូេចនះសល់ែតខញុំមនក់ឯង ែដលទទួល ិ តភកតខ ិ ុ ំដ

ខុសរតូវេលេវបសយផង និងេផកផង។ ខញុំគមនេពលរគប់ ខញុំកល ៏ ុ បេវបសយ

េចល។ ខញុំេឆលៀតេពលេធវរប ូ ភពរល់ៃថង េដមបដក់ ឱយេគអនេលង។ ខញុំេចះែតេធវ ី េទ េរពះមន ឹ ថេពលណែដលគួរែតេបះេចលគំនត ិ ដង ិ មួយេនះ។


inspire mini ជេផកែដលខញុំមន ិ មនេទកន់អនកអន។ ិ បេញច ញគំនត ិ អវជជ

មន ណ ះ។ ខញុំមនេផក ិ ែមនខញុំខលចេគមន ិ ចូលចត ិ តេទ ែតខញុំចង់ែចកឱយដច់បុេ៉ ណ

មួយចំនួន សរមប់េរបេលេគលបំណងខុសពីគន។ េផកេនះ ជកែនលងែដលខញុំ តំងខលួនជអនកែដលមនករគិតវជជ ិ មន និងមនកតីសងឃមជន ឹ ិចច។ េពលខលះ ករជួយ​េលកទក ួ សរមប់េលកទក ល ិ ម ឹ ចត ិ តអនកដៃទ ជវធ ី យ ឹ ចត ិ តខួ នឯងែដរ។

ខញុំមនគំនត ញវ។ េដយសរែតគំនត  បបេញច ិ េហយ  ខញុំមនកែនលងេដម ី ិ ែដលខញុំ

បនមក មន ណ៍ ី ិ អស់លុយ េហតុេនះ ខញុំែចកេទឱយអនកដៃទខលះ េដមបមនអរមម ថខលួនឯងបនេធវេរឿងលអខលះ។ ខញុំេធវេដមបខល ណ ះ ី ួ នឯងមនអរមមណ៍លអបុេ៉ ណ

សរមប់អនកអនបនទទួលផល ឬអត់ ខញុំគមនអរមមណ៍ចង់ដឹងេទ។ ខញុំេជឿថ ជវី តរបស់ អនកណ អនកេនះជអនកទទួលខុសរតូវ។ ខញុំមន ិ ិ ខវល់ពអ ី នកណ ទំងអស់។

ខញុំមន ិ មន តភពវជជ ិ បច់កុហកថ “ខញុំេធវេ ផកេដមបជួ ី យ​អនកដៃទ” ឬ “េដមបបេងក ី

េនេលបណ ត ញសងគម” េទ េរពះេនះមន ខុ ំ។ ញ ខញុំេធវរគប់យ៉ង ិ ែមនជចរតរបស់ ិ េដមបខល ណ ះ។ េបសិនជេគអនអវីែដលខញុំសរេសររួច ី ួ នខញុំបនសបបយចិតតបុេ៉ ណ

អចទទួលបនផល ឬមនកមលង ំ ចត ័ ធនង  ិ ត ក៏មន ិ ពក់ពន ឹ ខញុំែដរ។ ពួកេគបេងកត របេយជន៍ទង ំ េនះេឡង  េដយខលួនឯង រគន់ែតៃចដនយបនេឃញ  អវែី ដលខញុំ ផុសប៉ុេណ ណ ះ។ ខញុំសូមមន ិ រួមចំែណកកនុងេរឿងលអរបស់អនកណេទ េរពះខញុំ មនេរឿងលអរបស់ខួ នឯងេហ ល យ។

េហវសប៊ុក ជកែនលងែដលខញុំដក់បងហញគំនិតែដលខញុំលក់មន ិ ទន់េចញ។

គំនត ិ ខលះ រតូវករេពលយូរ េទប  អចេចញជេសៀវេភមួយកបល េហយ  អច លក់បន។ េសៀវេភខលះ មន ័ េរចន  េពក ិ អចលក់បន េរពះវេនខវះអតថនយ េហតុេនះខញុំកដ ៏ ក់ឱយេគអន free។


អនកែដលមនគំនត ញខលះ េដម  បបេញច  បកុ ិ េរចន  គួរែតរកកែនលងេដម ី ី ំឱយគំនត ិ

ទំងេនះវលវល់ កុ ងខួ ន រកបល។ គំនត ិ ិ េរចន  េពក ក៏មន ិ លអសរមប់េយង  ែដរ

េរពះវេធវឱយេផតតេទេលគំនិតណមួយមន ិ ជប់លប់។ ករគិតលអ មនករ េផតតបនយូរ និងមន ិ យកអវីេផសងមកលយឡំ។

េយងបេញច ញគំនិតថមីៗែដលេរបករមន ិ ទន់បន េទេលេហវសប៊ុកេទ េនះ

េយង  នង ឹ េមល  េឃញ  គំនត ិ ទំងេនះកន់ែតចបស់។ េបវ  េនកនុងកបលេយង 

រហូត េយង  នង ឹ មន ិ ដឹងថរតូវយកវមកេធវអ  េវី ទ។ មនគំនត ិ ែតមន ិ េចះេរប ក៏ គមនអីគួរឱយសរេសរែដរ។

េនមនចំណុចមួយេទៀតែដលគួរែតរ ំលឹកែដរ គឺេពលេយងបេញច ញគំនិត រតូវ

របកដថគំនិតេនះ នឹងមន ល និងមន ិ នំបញហធំដល់ខួ នឯង ិ បេងកតសរតូវែដល

មន ិ ចំបច់។ ចងសរតូវេរចន  េដយគមនេហតុផលចបស់លស់ ជចរតរបស់ ិ

មនុសសែដលមន ណ ះ ដូេចនះមុននង ិ េចះគត ិ ប៉ុេណ ឹ បេញច ញអវី រតូវគត ិ ឱយរសួលបួល ផង។ សម័យេនះ ងយបេញច ញែមន ែតក៏ងយមនេរឿងែដរ។េហតុផលងយៗ ខញុំលុបេផកេនះេចល េរពះខញុំមន ិ មន ិ ចង់េធវវបនត។ ខញុំមន ិ សូ វេឃញពីភពវជជ េរចន ៏ ន  ដូចពម ី ុនេទ ដូេចនះខញុំកម ិ សូ វមនអវែី ចកេទឱយអនកអនេទៀតែដរ។ ខញុំមន ិ

រតូវករេលកទក ឹ ចត ិ តេគ េដមបខល ី ួ នឯងមនអរមមណ៍របង ឹ ែរបងដូចមុន។ ឥលូ វេនះ ខញុំេធវរគប់យ៉ងតមករចង់បនរបស់ខុ ំញ េដយមន ិ ចំបច់េលកទឹកចិតតអវី ទំងអស់។ ទឹកចិតតខុ ំម ំ ច់េលក? ញ ន ិ បក់ផង េហតុអវីចប

មនេគសួ រខញុំថ េតខុ ំេញ នសរេសរេសៀវេភេទៀតឬអត់ េបបិទេផកេនះ។ សំ ណួរ េនះក៏ងយេឆលយ ី ជអនកនព  ែដរ។ ខញុំចប់អជព ិ នធ បនន័យថ ខញុំនង ឹ សរេសរ

េសៀវេភ រហូតដល់ៃថងសរេសរែលងេកត ិ វរគន់ែតជករ  ។ ចំែណកេផកវញ កំដរអរមមណ៍ និងជមេធយបយផសពវផសយប៉ុេណ ណ ះ។ ខញុំអចបិទេផកេនះ

េហយេបកេផកេផសង ែតខញុំមន ិ អចឈប់សរេសរេសៀវេភបនេទ។ ខញុំចង់បន េឈមះជអនកនព ញ ប់េពលេនះ ខញុំែលងមនេឈមះ ិ នធេនះតំងពេី កមងមក េបខ  ុ ំឈ េនះេហយ  ។

មនេរឿងមួយែដលខញុំេទប  ចប់អរមមណ៍ គខ ឺ ុ ំរញ សលញ់ េពលេវលែដលខញុំមន។ ខញុំរតូវេធវករេពញេម៉ង (១០េម៉ង) េហតុេនះមន ិ សូ វមនេពលទំេនរេរចនេដមប ី េធវករផទល់ខួ នេទ។ ល េផក InspireMini សុី េពលខញុំយ៉ងេហចណស់ ៣០

នទរ ូ សរមប់ផុស។ ជួនកលមន comment ឬមនេគ  បេធវ ី ល់យប់ េដម ី រ ប សួ រពេី នះពេី នះ េពលេវលខញុំកន់ែតអស់េទៀត។ ខញុំមន ិ បនអវព ី េី ផកេនះេទ

ដូេចនះគមនេហតុផលរតូវទុកវបនតេទៀត។ វជេរឿងធមមតេទែដលអយុកន់ែត េរចន កន់ែតេចះរសលញ់ េពលេវល។ពកយខលីៗែដលមនេនេលេផក 1. ចង់បនេជគជ័យរតឹមរតូវ េនែតពឹងេលខួ នឯង។ ល

2. មន ណ ះ។ ិ ខវះេទមនុសសែដលេចះជងេយង  ខលចែតេយង  រកមន ិ េឃញ  ប៉ុេណ 3. េចះឆងល់ េចះសួ រ េទប  េយង  េចះដឹង។

4. អនកមន ិ អន នឹងកលយជមនុសសេចះេសទរ។

5. អនអវីែដលេយងចង់េចះ េបេយងចង់កលយជអនកជំនញ។

6. េយង  មន ិ បច់របែកកនង ឹ ករគត ិ របស់អនកណេទ ចំែតេមល  លទធផលបន េហយ  ។

7. ករគិតខុសគន ផតល់ផលខុសគន។

8. េរៀនសិន េទបអចយកេទេរបករបន។ 9. េយង  រតូវែតដំសិន េទប  វដុះ។

10. សងស័យេលខួ នឯងហន ល ង ឹ េហយ  ែដលេធវឱ  យេយង  ខលច េដយគមន មូលេហតុ។

11. អនកដៃទមន ល ិ េជឿេយង ក៏មន ិ ជះបញហដល់េយង ដូចេយងមន ិ េជឿេលខួ នឯង ែដរ។

12. កុំចស ំ ំ ណង េរៀបចំគេរមង េហយ  េធវវ  បនតច ិ មតងេទ។

13. េបេយងចង់េនដែដលដូចឥលូ វហនឹង អវីកម ៏ ន ិ បច់េធវែដរ ែតបនចង់ឱយ ខលួនឯងលអជងេនះេទៀត េរៀនែឆក google រកដំេណះរសយេទ។

14. បរជ័យរបស់អនកដៃទ ជេមេរៀនែដលេយង ល  គួរចងចំ។ បរជ័យរបស់ខួ ន េយង  ក៏ជេមេរៀនពេិ សសមួយែដរ។

15. ពឹងអនកដៃទ មន ិ លអដូចពឹងខលួនឯងេទ។

16. េធវេរឿងតូចឱយលអ េយងនឹងមនចិតតេធវបនតេទមុខេទៀត។


17. េជគជ័យកនុងេរឿងតូចតច បេងកត  អរមមណ៍លអសរមប់េធវេ រឿងធំជងេនះ។ 18. េធវម ួ ែដលេធវឱ  ន ិ ចប់ ក៏េបះេចល ជទមលប់អរកក់មយ  យេយង  កលយជ មនុសសមន ិ បនករ។

19. រតូវបេរងៀនខលួនឯង េធវកិចចករអវីកេ៏ ដយ ឱយចប់ចុងចប់េដម។

20. អនកែដលមនទមលប់លអេរចន  នង ឹ មនភពេជគជ័យេរចន  ជងអនកែដល មន ិ សូ វមនទមលប់លអ។

21. ទមលប់ អចកំណត់ពីភពេជគជ័យរបស់េយងបន។

22. មនមនុសសជេរចននឹងចំបលនយ ់ កេពលេវលរបស់េយង េបេយងេបកៃដ

ឱយេគយក។ េបេ គយកេពលេយង  េទេបះេចល េតេ យង  មន ិ េចះរសលញ់ េពលេវលរបស់ខួ នឯងេទឬ? ល

23. េរៀនបដិេសធជមួយអនកដៃទខលះ េដមបខល ី ួ នេយងមនេពលេដមបេធវ ី ករងរ ខលួនឯង។

24. េបេ គរតូវករេយង ិ រី ស់េនកនុង  េយង  មនផលូវរស់បនតេទៀតេហយ  ។ េនះជវធ សងគម។ េធវយ  ៉ ងណឱយេគរតូវករេយង  ជមុនសិន។

25. មនុសសេជគជ័យមន ិ េធវរគប់យ៉ងកនុងេពលែតមួយេទ។ 26. បនេធវ ែតេធវមន ិ រតូវ ក៏មន ិ បនផលអវីែដរ។

27. គនលះឹ ៃនភពេជគជ័យ គក ឺ រេធវស  កមមភពរតូវ។

28. េនេពលណមួយ េយង  នង ឹ អរគុណខលួនឯងែដលបនចំណយេពលេរៀនពី អវីមយ ួ េដយខលួនឯង។

29. ចំេណះដឹងែដលេយងបនេរៀន នឹងែកែរបជីវតរបស់ េយងេនេពល ិ ណមួយ។

30. មនេគលេដ េរបៀបដូចជេមល ល  េឃញ  អនគតរបស់ខួ នឯង។ 31. េគលេដចបស់លស់ ដស់េយងឱយភញក់។


32. ហ៊នសេរមចចត ិ ត េទប  េយង  មន ិ ខតេពល។ 33. ខលចេរចន ណ ះ។  ខតែតេពលប៉ុេណ

34. កុំខលចខលួនឯងរកចេរម ន ករេនមួយ ិ ី  រតូវខលចខលួនឯងេនមួយកែនលងវញ។ កែនលង មន ន ិ អចលអជងកររកចេរម ី  បនេទ។

35. កុំបទ ិ ផលូវខលួនឯង េដយសរករលំ បកមួយេពល។

36. មុនេពលេយង វី យ ួ រតូវរបយ័តនថ  សេរមចចត ិ តថេបះបង់េចល ែលងេធវអ  ម ករេបះចង់េចលរបស់េយង នឹងេធវឱយេយងែលងមនចិតតេធវអវី េផសងេទៀត។

37. េមល  តមេគ ែតកុំេធវត  មអវែី ដលេគេធវខ  ុស។ េរៀនពក ី ំហុសអនកដៃទ េដយ មន ិ េធវអ  ែវី ដលេគធលប់េធវខ  ុ ស។

38. េបេយងរកផលូវែដលមនរសប់មន ិ េឃញ មនែតបេងកតផលូវេដយខលួនឯង។ ផលូវែដលេយងបេងកត អចនឹងមន ិ សអត ឬរសួលេធវដំេណរដូចផលូវរបស់េគ ប៉ុែនតវអចនំេយង  េទដល់កែនលងែដលេយង  ចង់េទ។ េបរ កមន ិ េឃញ  េហយ  ឈប់េសងៀម េតេ យង  អចេទដល់េនេពលណែដរ?
 ខួរកបល គឺទុកសរមប់បេងកតផលូវេដរ។

39. បតូរខលួនេយងឱយបន ចំចង់បូ រអវ ត ីេផសងេទៀត។

40. បតូរខលួនឯងមន ត កណទំងអស់ េហយ ត ី ិ បន កុំចង់បូ រអន  ក៏មន ិ បច់ចង់បូ រអវ េផសងេទៀតែដរ។

41. បទពិេសធន៍ េធវឱយេយងកលហនជងមុន។

42. អនកែដលមនបទពិេសធន៍ មន ិ ខលចករលំ បក អនកែដលគមន បទពេិ សធន៍ េគចពប ី ញហ។


43. មនុសសជេរចន ល េហយ  គមនេគលេដជប់ខួ នេទ  ពួកេគែតងែតចំនយ េពលេចលេទេលេរឿងអត់របេយជន៍ នង ិ ឱយផល េទអនកែដលមន េគលេដ។

44. គិតពីខួ នឯង ល ជករគិតពីេគលេដ។

45. េគមន ិ ឱយតៃមលេទេលអែវី ដលេយង  ចង់េធវេ ទ េគឱយតៃមលេទេលអែវី ដលេយង  បនេធវរ ច ួ ។

46. គមនកំេណត ជភពអម៉សរបស់ឪពុកមតយេយង។ 47. មនគំនិត ែតគមនសកមមភព គឺគមនកំេណត។

48. កតរី សៃមរបស់េគមនរបេយជន៍ដល់េយង  េតក  រតី សៃមរបស់េយង  អចនង ឹ មនរបេយជន៍ដល់អនកណែដរេទ?

49. សលេរៀន មន ិ ែមនជកែនលងែតមួយេដមបែសវ ី ងរកចំេណះដឹងេនះេទ។

េយងអចទទួលបនចំេណះដឹងពីកែនលងេផសងេទៀត ែតសំ ខន់េយងរតូវេទ កែនលងេនះសិន។

50. ចំេណះដឹងមនេរចន  ែតខវះអនកេទយក។

51. ករងរពិបក ែតមនផលតបសនងេរចន ជរបស់លអសរមប់អនកចង់ឱយ អភវិ ឌឍខលួនឱយរងបុ ឹ ឹង។

52. េបេ យង  េពញចត ិ តនង ឹ េដរ េទមុខ េយង  អចនង ឹ េដរ េទដល់េគលេដ។

53. កុំេរៀនគត ិ ខលី េទះបេី យង  រស់មន ិ បនរប់រយឆនែំ មន ែតេយង  េនែតមន េពលេដមបគ ី ិតឱយែវងឆងយដែដល។

54. ករខលចបរជ័យ ជករគិតខលីមយ ួ ប៉ុេណ ណ ះ។

55. ចំណយេពលេនជមួយែដលឆលតជងេយង  បេរៀនព  ឱយបនេរចន  េដម ី ី

េគ។ កុំេរៀនែតអវែី ដលេគចង់បេរងៀន រតូវលួ ចេរៀនអវែី ដលេគមន ិ ចង់បងហញ េយងផង។ េរៀនពីមនុសសឆលត េទះបីជមន ិ បនឆលតដល់េគ ក៏អចឆលត


ជងខលួនេយង  បចចុបបននែដរ។


េបេ យង  គត ិ ថ េយង  ឆលតរួចេហយ  មន  ចំ ិ បច់េរៀនតមអនកណេទ េហយ េមល  ថេយងអចឆលតបនប៉ុនមនៃថង។

56. ខលចចុះខលចេឡង រស់េនមួយជីវតជមនុ សសកំសក។ ិ 57. ភពសតយេរកយ ជមត ិ តរបស់មនុសសកំសក។

58. អនកមនទំនួលខុសរតូវេលជីវតខល ិ ួ នឯង មន ិ សូ វមនេលសេទ។

59. តមពិតមនេរឿងជេរចនែដលេយងអចសកលបងបន េហយមន ិ ចំបច់ របថុយនឹងេរគះថនក់េទៀតផង។ សកបន េចះែតសកេទ េរពះេយងមន ិ អចសកបនរប់រយឆនេំ ទ។

60. សកលបងឱយបនេរចន  េរឿង េទប  េយង  ដឹងខុសរតូវ។

61. កុំខលចថេធវមនក់ឯង េរពះេយងនឹងេរៀនបនេរចន េពលេធវមនក់ឯង។

62. េយងរតូវយកអវីែដលេយងេរៀនមកេរបផង េរពះេដមបដ ី ឹងថ វពិត ឬមន ិ ពត ិ ។

63. េរៀនេរចន  ែតមន ិ បនេរប ក៏មន ិ បនផលែដរ។

64. កុំខឹងេគ េបេគេចះជងេយង។ ខឹងខលួនឯង េទបរតូវជង។

65. មនុសសគមនកំេណត ចូលចិតតនិយយ ែតមន ិ ចូលចិតតេធវ។ មនុសសគមន កំេណត ខង  នសេរមច។ ឹ េគេទៀតផង េនេពលេគេធវប

66. នយ ិ យេចល គមនកំេណតេទ។

67. មនខួរកបល រតូវេចះេរប េរពះមនែតេរបខួរកបលេនះេទ េទបេយងអច រស់េន េដយមន ិ ពិបកបន។

68. ខួរកបលរបស់េយង  ជកដូពេិ សសែដលធមមជតរិ បគល់ឱយ។

69. េរបេ ពលេវលែដលេយង  មនឱយបនលអ េយង  នង ឹ កន់ែតទទួលបន លទធផលេរចនជងមុន។


70. េយង ល ជវី តេយ ង ិ  អចគមនជំេនឿេផសងេទៀតបន ែតេបគ  ម នជំេនឿេលខួ នឯង  គឺ រតូវចប់េរកមបតេជងេគរហូត។

71. ជំេនឿែដលេយងរតូវមនគឺ ជំេនឿេលខួ នឯង ល និងជំេនឿេលអវីែដលកំពុងេធវ។ 72. ភពរកចេរម ន ែតចបស់ជងមុន។ ិ ី  េធវឱយេយងសគល់ជីវតកន់

73. ដំេណះរសយខលះ េននង ឹ មុខ ខលចែតេយង  គមនចត ិ តចង់េដះរសយវេទ េទប  េមល  មន ិ េឃញ  ។

74. ឱយែតមនចិតតចង់ េយងនឹងអចរកដំេណះរសយបន។

75. េរៀនេលកទឹកចិតតខួ នឯង ល េទបេយងមន ័ ពីករបក់ទឹកចិតត។ ិ បច់ភយ 76. គមនអវែី ដលអចបញឈប់មនុសសែដលេចះេលកទក ល ឹ ចត ិ តខួ នឯងេទ។

77. េគរស់េនតមរេបៀបេគ េយង ិ មនមួយ  មន ិ បច់របង ឹ េធវត  មេគេទ។ ជីវត

ដូចគន េរៀនរស់េនតមអវីែដលេយងចង់បនខលះផង កុំរបឹងេធវតមេគេពក។

78. េមល ខួ នឯងម ល ន  អវីែដលខលួនេយងេធវ េយងនឹងដឹងពីចរតរបស់ ិ ិ ខន។ 79. សកមមភពជក់ែសតង នង សស។ ឹ បញជក់ពច ី រតមនុ ិ 80. េបរ គន់ែតចង់ អវក ី េ៏ យង  មន ិ អចយកបនែដរ។

81. បរជ័យខលះ បេរងៀនេយងឱយេធវជមនុសសរងបុ ឹ ឹងជងមុន ឬរបយ័តនរបែយង ជងមុនេទៀតផង។

82. ជួនកលករបរជ័យ ក៏េធវឱ ន  យេយង  រកចេរម ី  មួយករមត ិ ែដរ។

83. កុំឈរឱយេគេសចចំអក េដរេចញេទេធវក  ច ិ ចកររបស់េយង  េទប  ជជេរមស  ឆលតបំផុត។

84. ែបរខនងដក់អនកែដលេសចចំអកឱយេយង េហយេដរេទរកេគលេដរបស់ េយង ិ  វញ។

85. ករេរៀនសូ រត ជសរតូវរបស់អនកមន ិ ចង់េចះ។

86. ករេរៀនសូ រត គមនែដនកំណត់េទសរមប់អនកចង់េចះ។


87. ករបេនទសរគួសរ េនេពលែដលខលួនេយង  ធំជងឪពុកមតយ ជេរឿងគួរឱយ ខមសេគមួយ។ មនុសសមនកំេណត េគមន ិ បកមកខំរគួសរឯងេទ េទះបីជរគួសរេនះមន ិ លអ ឬមន ិ បនផតល់ឱកសដូចរគួសរដៃទ ក៏េដយ។

88. េបេ យង  គមនកំេណតខលួនឯង កុំបេនទសរគួសរ។

89. រស់េនេដយសតយេរកយ ជផលអរកក់ពក ី រខលចេនកនុងអតត ី កល។ 90. ៃថងណមួយ េយងនឹងសតយេរកយេដយមន ល ិ បនេធវតមចិតតខួ នឯង។

91. េយងមន ថ នភពរគួសរេនេពលេកតមកបន ែតេយងអច ិ អចេរសស  ែកែរបវបន។

92. មេធយបយលអបំផុតេដមបេដ តរបែជងជមួយ ី រទន់អនកដៃទ នង ិ េដមបរបកួ ី េគ គឺេគេដរ េយងរត់។

93. េតេយងធលប់សួរខលួនឯងែដរេទ មកដល់េពលេនះេយងបនេធវអវីខលះេដមប ី

ខលួនឯង? េតេ យង ល េតេ យង  ធលប់គត ិ ពអ ី នគតរបស់ខួ នឯងែដរេទ?  មនេរឿង សតយេរកយអវខ ី លះេហយ  ?


សំ នួរទំងេនះ នឹង បេរងៀនេយងឱយេធវជមនុសសែដលមនគំនិតចស់ទុំ

និង ដឹងខុសរតូវ។ េកមងៗ មន ិ េចះសួ រសំ ណួរែបបេនះេទ េរពះពួកេគគិតថ វគមនបនអវម ិ ែតេយង ី កវញ  ជមនុសសធំ រតូវគត ិ ខុសពេី កមង។

94. មន ិ េចះចង់បន សមមុខនង ឹ េនេរកមេគេហយ  ។

95. អនកែដលមន នឹងេនេរកមកររគប់រគងេគរហូត។ ិ ចង់បនេសរភព ី 96. កុំេមល  ងយអវីែដលខលួនេយងរបឹងេធវ។

97. ជវី តេយ ង នង ិ  នង ឹ មនតៃមល េបេ យង  រស់េនេដយមនេសរភព ី ិ មន ិ ចញ់ េបកគំនត ិ អនកដៃទ។

98. េពលលំ បក ជេពលសរមប់ពិេសធខលួនឯង។


99. េតអ  ែវី ដលបនមកេដយេយង  មន ិ បច់េធវអ  េវី សះេនះ? គឺ ភពរកលំ បក នង ិ ភពបរជ័យ។

100.ៃថងេរកយ ជអវីែដលេយងរតូវគិតទុកជមុន។

101.កុំឱយអវីែដលេយងខលច កលយជអវីែដលសតយេរកយេនេពលអនគត។ 102.វធ ិ ស ឹ ខយល់។ ី រសតលអបំផុតកនុងកររស់េន គឺ កុំេធវជ  មនុសសមន ិ ដង 103.អយុេរចន  មន ិ របកដថដឹងខយល់។

104.កុំបំពុលខលួនឯងេដយយកេរឿងមន ិ លអរបស់អនកដៃទមកគិត។ កុំបំពុល

ខលួនឯងេដយករខលចរបស់អនកដៃទ។ កុំបំពុលខលួនឯងេដយមន ិ េពញចិតត នង ឹ អវែី ដលខលួនគមន។ កុំបំពុលខលួនឯងេដយេជឿេលពកយអនកដៃទរជុល េពក។

105.េចះរតឹមែតេរសផល  ូ វេដរឱយសមនឹងខលួនឯង ក៏េគេហថឆលតែដរ។ 106.ខួរកបល ជអវុធដ៏អសចរយ មួយ។

107.េនះជចបប់ធមមជតិ អនកែដលេចះេរបខ  ួរកបល ែតងែតេនពេី លអនកែដល មន ិ េចះេរប។ 

108.េបផូ វរបស់ ល េយងពិបកេដរ បនន័យថ មន ិ សូ វមនមនុសសមកដេណតម េទ។

109.បរជ័យ េកត  ពក ី រសងស័យេរចន  េពក េហយ  មន ិ ហ៊នសកលបងេធវ។  110.ករសងស័យេលខួ នឯង ល នង ឹ េធវឱ  យេយង  ខលចកតរី សៃមែដលខលួនមន។ 111.ដួលេហយមន ិ រពមេងប ជករតំងចិតតរបស់មនុសសបរជ័យ។

112.បរជ័យ ជេរឿងៃចដនយ មន ិ រពមសកលបងមតងេទៀត ជេរឿងែដលមន គេរមង។

113.េពលេយង  េធវេ រឿងតូចមួយបនសេរមច េយង  នង ឹ មនចត ិ តេធវវ  បនតេទៀត រហូត ដល់ េរឿងតូចទំងេនះ កលយជេរឿងែដលគួរឱយចប់អរមមណ៍។


114.ភពេជគជ័យ េកត  េចញពេី រឿងតូចៗែដលេយង  េធវប  នសេរមច។

115.អនកណកតប់ឱកសបនមុន េហយ ះ  េធវប  នមុន អនកេនះមនសងឃមឈន ឹ េរចន។

116.សគល់ឱកស េទបអចកតប់យកឱកសបនមុន។

117.ហ៊នរបថុយខលះ េបម  ន ិ ដូេចនះេទ េយង  នង ឹ បត់បង់ឱកស។ 118.េធវប  នេរចន  េទប  េយង  មន ិ សូ វញ័ រៃដ។

119.គមនអវីេធវឱយេយងមនទំនុកចិតតេលខួ នឯង ល ដូចករអនុវតតបនេរចនេទ។ 120.េគឱយរបេយជន៍មកេយង េយងេរៀនឱយរបេយជន៍េទេគវញ។ ិ

121.េពលណេយង  ឈប់េរៀនអវថ ី មី ជេពលែដលេយង  ចញ់ អនកដៃទេហយ  ។ 122.េរៀនសូ រតជរបចំ េទប  េយង  មន ិ ខលចថគមនសមតថភព។

123.កុំឱយឱកសរត់កត់មុខេយង េដយសរែតេយងរងរូ ឹ សេពក។ 124.មនុសសរងរូ ឹ ស មន ិ សគល់ឱកសេទ។

125.សរេសរខលួនឯង េដម ត  បកុ ី ំឱយបក់ទក ឹ ចត ិ ។

126.ករលំ បកែដលេយង ជងអនកែដលមន  ជួប នង ឹ េធវឱ  យេយង  រងមំ ឹ ិ ធលប់ជួប ដូចេយង។

127.េបេយងមន ិ ដឹងថខលួនឯងចង់បនអីេទ េយងនឹងរតូវេធវតមអនកេនះបនតិច អនកេនះបនតច ិ រហូតដល់េយង  អស់េពលេធវេ រឿងពត ិ របកដ។

128.មន ល ចបស់ជរតូវបត់តមេគេហយ ិ សគល់ខួ នឯង  ។

129.េរបខួរកបលហួសកមលង ំ េពក នឹងបំផលញភពៃចនរបឌិតរបស់េយង។ 130.ចំរទឹសី េត រចន មន ិ េសមនឹងបនអនុវតតផទល់។ 131.េចះចង់បន រតូវេចះេធវស  កមមភពផង។

132.មនេមទនភពចំេពះអវែី ដលេយង  េធវប  នេហយ  េបម  ន ិ បនេធវេ ទ កុំេជរ តមេគ។


133.បញជខលួនឯង េទប  េគមន ិ អចបញជេយង  បន។

134.េយង ល  េទប  ជអនកែដលមនអំណចេលខួ នឯង។

135.េគចង់និយយជសិទធិរបស់េគ សិទធិរបស់េយង គឺកុំសតប់ពកយទំងេនះ។ 136.ខវល់ពីពកយអនកដៃទ គឺេបកៃដឱយេគសងកតេ់ យងេហយ។ 137.កុំសតប់ពកយអនកែដលចូលចត ិ តនយ ិ យេចល។

138.េដរផង រត់ផង េទប  េយង  អចេទដល់េគលេដរបស់េយង  ។ 139.គមនអវីពិបក ជងចិតតែដលមន ិ ចង់េធវេទ។

140.េគលេដ ជែផនទីសរមប់េយងេដរកនុងជីវតេយ ិ ង។ អនកែដលគមនែផនទី េនះ នង ឹ រតូវវេងវងតមេគរហូតដល់សលប់។

141.រស់េនវេងវង េរពះគមនេគលេដ។

142.កិចចកររបចំៃថង សមគល់ថេយងជមនុសសែបបណ។

143.កុំបំផលញខលួនឯង េរពះគមនអនកដៃទគំរទករសេរមចចិតតរបស់េយង។ 144.អនកែដលមន ិ េចះ អចេរៀនបន អនកមន ិ ចង់េចះ េទប  ែកមន ិ េឡង  ។ 145.ែផនករលអ រតូវពង ឹ េលសមតថភពែដរ េទប  េមល  េឃញ  ផល។ 146.ជួបបញហ មន ំ យេយងបរជ័យ។ ិ េដះរសយ ជេហតុនឱ 147.ពូែកេគចេវសពីបញហ ជសញញៃនកតីអនតរយ។ 148.ចង់មនេសរភព កុំេដកចំសំណង។ ី

149.អនកថ េកត ណ ះ។  មកេដមបចំ ី ែតថប៉ុេណ

150.អនកណក៏េចះនិយយែដរ ែតអនកេចះេធវមនមន ិ េរចនេទ។

151.េគេធវេគបន កុំរចែណនេគ េបេយងេធវមន ិ ដល់េគ ឬមន ិ ឆលតដល់េគ។ 152.មកពេី គមន ល ិ េជឿេលេយង  ហនង ឹ េហយ  េទប  េយង  រតូវេជឿេលខួ នឯង។ 153.ជំេនឿេលខួ នឯង ល េកត  េឡង  េនេពលគមនអនកណេជឿេលេយង  ។


154.េបេ យង  បខល  មន ិ េរកកឈរេដម ី ួ នឯង េតប  នអនកណមកឈរជំនួសេយង  ? េរកកឈរេដមបខល ី ួ នឯង មន  ជមនុសសមន ិ លអេនះេទ។ ិ បនន័យថ េយង

155.កុំេដកចំវសនមកជួយ​េយង។

156.អនកមនគំនិត មន ិ េសមនឹងអនកបនេធវ។

157.េពលគំងនង ិ ឹ បញហ ថយមន ិ ជំហន េហយ  េរតៀមេឡង  វញ។

158.េពលេវលេរចន  ែតេរបម  ន ិ បនផល េរពះេយង  មន ិ េចះែចកេពល។

159.កន់ែតចស់ កន់ែតយល់ករណ៍ េហយែលងចំណយេពលជមួយ មនុសសែដលមន ិ នំេរឿងលអមកឱយេយង។

160.េរតៀមខលួនទុកមុន េទប  មនផលូវេដរ បនត។

161.រតម ចបំណង។ ឹ ែតចង់ កុំសងឃមថបនដូ ឹ

162.តរមូវករអនកេចះេកនេឡង េយងកន់ែតមនឱកស េបេយងេចះ ពិតរបកដែមន។

163.កំណត់េពលេវលឱយចបស់ េទប  េយង  មន ិ ខតេពលេដរ តមេគ។ 164.ចប់េផតមេដះរសយបញហ ពេី ពលេនះេទ។

165.រត់េគចពីបញហមួយ េយងនឹងេទជួបបញហមួយេទៀត។ េបេយងជួបបញហ មួយ េហយេយងេដះរសយវឱយរួច េយងនឹងអចលុ បេចលបញហមួយ

បន។ បញហេរចន  េរពះេយង  គត ិ ែតរកផលូវេគចខលួន មន ិ រពមេដះរសយ។
 េយង ហ េហយ អ  រស់េនេដមបេដះរសយបញ ី  ទទួលបន ភពរករយព ី ី វី ែដលេយងេដះរសយបនសេរមច។

166.ទល់ែតេយងបនេធវ េទបេយងអចមនឱកសទទួលបនផល។ 167.កំហុសកនុងជវី ត ិ ជេមេរៀន កន់ែតមនេរចន ឹ េរចន  កន់ែតដង  ។ 168.កុំសទក់េសទរកនុងករេរៀនអវថ ី មី។

169.គមនសនៃដ គមនករេគរព រស់េនគមនន័យ។


170.សនៃដ នំមកនូវតៃមលដល់មនុសស។ 171.រតូវរបកដចត ិ អវែី ដលេយង ិ តថ មុនេពលេយង  សលប់េទវញ  ចង់េធវ សុ ទធែត បនសេរមច។

172.ករងរពិបក អចនឹងកលយជរសួលវញ ិ េបេយងេចះជរមុញខលួនឯង។ េរៀនេធវជ ល េដយរកអវែី ដលេធវឱ  វគមន ិ េលកទក ឹ ចត ិ តខួ នឯង  យេយង  ខំរបង ឹ េហយ  ដក់ចំពម ី ុខេយង  ។

173.កុំេលភេពក េធវករមតងមួយ េទបបនផលលអ។

174.េបេគេចះជងេយង រតូវេរៀនតមេគ េបេយងេចះជងេគ រតូវជួយ​របប់េគ វញ។ ិ

175.មនភពកលហន េទប  មនភពរករយ។ ី

176.អនកថ បនែតសតយេរកយ អនកេធវ គមនអវីរតូវសតយេទ។ 177.ស៊ូបរជ័យឱយែតបនេធវ របេសរជងអងគុយថ។

178.េពលេឃញ ល  លទធផល េយង  នង ឹ អរគុណករខំរបង ឹ របស់ខួ នឯង។

179.េសមះរតង់ជមួយខលួនឯង េទប  េយង  ដឹងថេយង  ខវះខតរតង់ណ។ 180.បេងកតសនៃដ មនតៃមលជងករនិយយអួត។

181.ភពរកចេរម ន ី  មន ិ េនជមួយមនុសសែដលមន ិ េធវអវីេសះេទ។ 182.េពលេវលេរចន  គមនរបេយជន៍េទ េបេ យង  មន ិ េចះេរបវ  ។

183.ករមនែផនករ េធវឱ  យេយង  ចំណយេពលតច ិ ែតេធវប  នេរចន  ។ 184.មន ិ េចះគិត ក៏អត់របេយជន៍ មន ិ បនគិត ក៏អត់របេយជន៍។

185.ទូរស័ពទទំេនបមនេពលគំង ជីវតេយ ិ ងក៏ដូចគនែដរ ែតេយងរតូវេចះរក ដំេណះរសយ។

186.លទធផល មន ិ េចញពក ី ររសៃមែតមយ៉ងេទ។

187.មនកតីរសៃម មនគេរមង មនសកមមភព មនលទធផល។


188.ភពេជគជ័យ ក៏ជែផនកមួយៃនភពេជគជ័យែដរ។ 189.ករសតយេរកយ េរពះមន ិ បនេធវ ធំហូសពអ ី ែវី ដលេយង  គត ិ េទេទៀត។ 190.កំហុសពីករសកលបង មន ិ ធំដូចករសតយេរកយេទ។

191.េធវដូចេគេពក ដល់េពលេគបរជ័យ េយងក៏បរជ័យដូចគន។ 192.េបេ យង ឹ រតូវចូលេធវេ ដយខលួនឯង។  ចង់ដង

193.មនុសសេរចន  ណស់ ទទួលបរជ័យ េរពះរបង ឹ េធវត  មអនកដៃទេពក។ 194.បញហលំ បក ជអនកសកលបងករតំងចិតតរបស់េយង។

195.ករតំងចិតតេខសយេពក េធវែតបនតិច នឹងេបះេចលមន ិ ខន។

196.គមនអវម ី នតៃមលជងបនេធវេ ដយខលួនឯងេទ។ េទះបេី ធវម  ន ិ េចញ ក៏ អស់ចត ិ តែដរ។

197.េចះដក់ េចះេលក េទបេគមន ិ េមល  ងយេយង

198.កុំេលកខលួនឯងេលសពីសមតថភព កុំដក់ខួ នេរកមសមតថ ល ភព។ 199.របភពេដម  ៃនកររបង ឹ ែរបង គក ឺ រចង់បន។

200.ទល់ែតេយង  មនអវែី ដលចង់បនសិន េទប  េយង  ដឹងថរតូវរបង ឹ េដយ រេបៀបណ។

201.រជុលេកតជមនុសសេទេហយ ទុកសនៃដខលះក៏មន ំ ែដរ។ ិ អរកក់ខលង 202.ករសកលបងេធវ បញជក់ថេយង  ពត ិ ជចង់បនពត ិ ែមន។ 203.េលសេរចន  េពក នង ឹ បទ ិ ផលូវេដរខលួនឯង។

204.េដយសរែតេលស េទបេយងបត់បង់អវីែដលអច នឹង េកតេឡង។ 205.ជំនញ ក៏អចយកមកេធវខនងបនែដរ េបេយងេចះសទត់។

206.េគអងខនង េយង  អងជំនញ េគមនផលូវេដរ េយង  ក៏មនផលូវេដរ ដូចគន។ 207.មនុសសរងបុ ឹ ង ឹ មន ិ ចុះចញ់ េពលជួបបញហ។ 208.េពលបរជ័យ ជ េពលេងបេឡងវញ។ ិ


209.សគល់ពខ ល េទប ី ួ នឯង  អចរគប់រគងខលួនឯងបន។

210.សគល់អនកដៃទេរចន  ជងខលួនឯង មន ិ ែមនជសញញលអេទ។

211.េបេយងមនេមេរៀនជីវតេរច ិ ន ែចកេទអនកដៃទខលះក៏បនែដរ។

212.មនុសសជេរចន េចះែចករ ំែលក មនុសសជេរចន េចះទទួលយក។ 213.ករឈច ំ ឡយ ជេមេរៀនកនុងករែសវងយល់ពខ ល ឺ ប់ទង ី ួ នឯង។ 214.អរមមណ៍ ក៏ជឧបករណ៍ សរមប់សេរមចេគលេដែដរ។ 215.បញហ បេរងៀនេយងពីដំេណះរសយ។

216.អនកែដលមន ិ ធលប់ជួបបញហ នឹង រត់េគចពីបញហ េហយបេនទសថរក ដំេណះរសយមន ិ េឃញ  ។

217.េយង ំ ចត  កន់ែតចង់បន េយង  កន់ែតមនកមលង ិ ត។ 218.ករជរមុញទឹកចិតត ជករសកថមសរមប់មនុសស។

219.គមនអវីលអជងករេធវជមចស់េលករគិតខលួនឯងេទ។ 220.េរៀនពអ ប  បអចេធវ ី នកដៃទ េដម ី  នេដយខលួនឯង។

221.របភពចំេណះដឹងមនេរចន  ណស់ សូ មកុំទុកវេចល។ 222.របយ័តនពកយអនកដៃទ មកបរងួមទឹកចិតតេយង។

223.មនេរឿងជេរចនែដលអចេកតេឡងកនុងេពលមួយឆន ំ េហយេយងជ អនកេធវឱ  យេរឿងទំងេនះេកត  េឡង  ។

224.េយង ណ ះ េយង បុណ ៉ ណឹ ង  កន់ែតរគប់រគងខលួនឯងេរចន  ប៉ុេណ  កន់ែតរងមំ ឹ ែដរ។

225.រតូវចំ អវីែដលមន ិ បនករ រតូវែតបំេភលចេចលភលម។

226.េបះេចលអវែី ដលមន ិ បនករ េទប  អវែី ដលបនករ ចូលមករកេយង  ។ 227.េយង ិ ួ នឯងបន។  រតូវរបង ឹ ឱយអស់ចត ិ ត េទប  រគប់រគងជីវតខល


228.េយង ិ ួ នឯង  មន ិ ចំបច់េទេធវជ  អនករគប់រគងអនកណេទ រគប់រគងែតជវី តខល េទ បនេហយ  ។

229.ែផនករ និងសកមមភព ជធតុផស ំៃនភពេជគជ័យ។

230.មនែផនករ ែតមន ិ េធវអវីេសះ េរបៀបដូចជមនទូរស័ពទ ែតអត់ថម។ េត អចយកមកេរបប  នេទ?

231.ករេគរពខលួនឯង ជេគលករណ៍ែដលេយង  រតូវមន។

232.ប៊ល ី េហគត មន េគេទ។ ិ កលយជមហេសដឋីេដយករអងគុយរះគន់ ិ 233.កររះគន់ អនកដៃទ ជេរឿងខតេពលែដលេយងេធវរគប់គន។ ិ

234.េយង  រតូវទទួលខុសរតូវទំងរសុងេលរេបៀបែដលេយង  រស់េន។

235.េពលខលះ េយង ប់ករងររបស់េយង  ក៏រតូវរបញប់ែដរ េដមបបញច ី  េហយ  េមល  លទធផល។

236.េយងមនភពសំ ខន់សរមប់ជីវតខល ិ ួ នឯង។

237.អវែី ដលេយង  អចេធវប  ន កំណត់តៃមលជមនុសសរបស់េយង  ។

238.កររបប់ឱយេគបទ ិ មត់ ជេរឿងមន ិ គួរសម ែតវេរបប  នផល។ 239.កតីរសៃម រតូវករេពលេវលេរចន។

240.ដំេណះរសយ េចញពីករគិត មន ិ ែមនករភ័យខលចេទ។

241.បញហតូចប៉ុណ ណ ក៏េធវឱ  យេយង  គំងែដរ េបេ យង  មនករខលចកនុងខលួន។ 242.បេញច ញសមតថភព េទប  េយង  អចបេងកនសមតថភពបន។

243.ជំហនខលីៗរបស់េយង អចនំេយងេទដល់េគលេដបន។

244.េយងរតូវេធវឱយរគួសរេយងមនេមទនភពចំេពះសនៃដេយង។

245.រគួសរមនគុណ េយង  រតូវសងគុណេដយេធវឱ  យពួកេគមនេមទនភព េដយសរេយង  ។


246.សនៃដថមី េធវឱ ល េយង  យេយង  េពញចត ិ តនង ឹ កររស់េនរបស់ខួ នឯង។  មន ិ

ចំបច់មនេគលួ ងេលម ឬសរេសរេយង  េនះេទ េរពះសនៃដថមីេធវេ រឿង េនះេដមបេយ ី ងរួចេទេហយ។

247.ករេរបៀបេធៀបជមួយអនកដៃទ អចសមលប់េយងបន។

248.ករតអូញែតអរ មន  េដះរសយបញហ ិ អចេដះរសយអវប ី នេទ។ េយង េដយេធវស ណ ះ។  កមមភពប៉ុេណ

249.េយងេរៀនបនេរចនបំផុត េនេពលេយងេធវខុស។

250.ករេសកសតយ នឹងតមេយងមន ិ ឈប់ េបេយងឈប់េនៃថងេនះ។

251.គមនអនកណចង់រស់េនេដយេមល  អតត ី កលេហយ  សតយេរកយេនះ េទ។

252.េមេរៀនដ៏មនតៃមល បនពីករបរជ័យរប់មន ិ អស់។

253.អនកែដលធលប់ជួបករបរជ័យ សុ ទធែតជអនកមនេមេរៀនជប់ខួ ន ល ទំងអស់។

254.ករេបះេចលេគលេដ េរពះែតខលច ជភពអម៉សជងេគរបស់ េយង។

255.រគប់យ៉ងនឹងចប់ េពលេយងេបះបង់េចល។

256.ជវី ត ិ ជរបស់េយង  ករសេរមចចត ិ ត រតូវែតសថិតេលេយង  ។

257.េយង ណ ះ េធវអ  រស់េនែតមួយជតប ិ ុេ៉ ណ  ែវី ដលេយង  រសលញ់ បនេហយ  ។ 258.យុទធសរសតេទរកភពេជគជ័យរគប់របេភទ គឺចប់េផតមេធវ។ 259.គមនអវីជួយ​េយងបនេទ េបេយងមន ិ រពមេធវេនះ។

260.សកឱយអស់ចត ិ តសិន ចំនយ ិ យថមន ិ អចេធវប  ន។

261.េជគជ័យមួយ អចនំេទរកេជគជ័យមួយេទៀត បរជ័យមួយ ក៏អច នំេទរកេជគជ័យបនែដរ។


262.ពកយែដលេយង ល មនឥទធព  នយ ិ យមកកន់ខួ នឯង ិ លេទេលសកមមភព របស់េយង  ។

263.េបឱកសមន ិ ិ េដរមករកេយង េយងគួរែតេដរេទរកវវញ។ 264.លទធផលលអ នំមកនូវអរមមណ៍លអ។

265.មនុសសមនតៃមល មន ិ ចំណយេពលេលពត៌មនអត់របេយជន៍េទ។ 266.មនុសសេនជុំវញខល ិ  ក៏ជអនកជូយអភវិ ឌឍជំនញេយង  ែដរ។ ួ នេយង 267.េរៀនពីេគឱយបនេរចន េដមបខល ន ី ួ នេយងបនរកចេរម ី  ។ 268.ឱកសបេងកតអវីថមី មនជេរៀងរល់ៃថង។

269.េយង  កន់ែតេធវ េយង  កន់ែតមនជំនញ។

270.េធវឲ  យបនេរចន  េយង  នង ឹ ដឹងថវកន់ែតងយរសួល។ 271.ជំនញ បេរងៀនេយងឱយចង់េធវករជងមុន។

272.ឱយអនកែដលខជិល និងមន ិ ចង់េចះអវីចបស់ េទណ ក៏េទចុះ។

273.េបម ួ ៃថង េយង យៃថងេហយ ិ  យ  មន ិ បនេធវអ  េវី សះ េយង  ខតជវី តេទមួ  ។

274.ខលួនេយង អ វី ន  េរបៀបដូចជទូរស័ពទែដរ រតូវករ update េដមបអចេធវ ី  ប េរចនជងមុន។

275.ករគិតរចបូករចបល់ េកតមនចំេពះែតអនកែដលគមនេគលេដ

ចបស់លស់បុេ៉ ណ ណ ះ។ េបម  នេគលេដ េយង  អចេមល  ផលូវែដលរតូវេដរ ប េណតរៗេហយ  ។

276.ករឈច ជថនប ំ ំបត់ករឈច ឺ ប់ នឹងបេរងៀនេយងថ ភពរងមំ ឹ ឺ ប់។ 277.កន់ែតឈច ។ េនះជករពិត របស់មនុសស។ ឺ ប់ កន់ែតរងមំ ឹ

278.របង ឹ ឱយដល់ េទះមន ិ ដល់ ក៏េយង  អចបនផលបេណតរៗែដរ។

279.ចង់បទ ិ មត់អនកដៃទ រតូវយកភពេជគជ័យរបស់េយង  ឱយេគេមល  ។


280.េបេ យង  អចេសចចំេពះកំហុសខលួនឯងបន េយង  អចេដរ េទមុខបន េហយ  ។

281.កុំឱយកំហុសែដលេយងេធវ កលយជអនកបំផលញទឹកចិតតរបស់េយង។

282.លុ យរកបនខលួនបនេដយខលួនឯងតិចតួច មនតៃមលជងករចយលុ យ ែម៉ទង ំ បច់។

283.គមនអវប ី នមកេដយមន ិ ចំណយេពលេទ។

284.េបេយងចូលចិតតេសរភព រតូវេរៀនគិតេដយខលួនឯងឱយបនេរចន។ ី េសរភព ជេរឿងលអេទ េហតុអវីគមនអនកណចង់បន? ី

285.េគរកលុ យបន មន ិ ែមនេដយសរអវែី ដលេគរគន់ែតរសៃមេទ។ កុំ

រចែណនេគ េពលេឃញ  េគរកលុ យបន េបេ យង  មន ិ រពមេធវអ  េវី សះ េហយ  េដករសៃមរល់ៃថងេនះ។

286.ចូលេដកជមួយនឹងគំនិតលអ ភញក់េឡងេដយមនគេរមងលអ។ 287.គំនត ិ លអ ជួយ​េយង  ឲយេរតៀមខលួនបនលអ។

288.ករពនយរេពល ជទមលប់របស់មនុសសបរជ័យ។ 289.ខញុំមនកតីរសៃម ខញុំរតូវែតេធវ។

290.គមនបញហណែដលអចេដះរសយបនករកុហកខលួនឯងេទ។

291.េយង  ហ៊នផលស់បូ រត េទប  អចរស់េនជមួយកតរី សៃមខលួនឯងបន។

292.ធមមជតិ មន ិ បេងកតេយង  មកេដយគមនេគលបំណងេទ។ េគលបំនង របស់េយងែដលេកតមកេនះ គឺេធវអវីមយ៉ង មុននឹងេយងរតលប់េទវញ។ ិ

293.មន ល ងអស់។ ិ ថេយងជួបបញហអវីេទ វនឹងកលយជេមេរៀនផទល់ខួ នទំ េមេរៀនលអ គេឺ កត  េចញពប ី ញហែដលេយង  ឆលងកត់។

294.េយង  រតូវែសវងរកសមតថភពែដលលក់ទុកកនុងខលួនេយង  េរពះវអចជួយ េយងបន។


295.េយង  ពក  េរៀនចញ ិ ច ឹ មរគួសរ េដយចប់េផតម ី រចញ ិ ច ឹ មខលួនឯងឱយរស់ជមុន សិន។

296.េលសរគប់ែបប ជអនកបំផលញកតីរសៃមរបស់េយង។ ពូែករកេលសជួយ េដះសរខលួនឯង េរបៀបដូចជពូែកបំផលញខលួនឯងែដរ។

297.េយង  រតូវរស់េន េដយគមនករសតយេរកយ។

298.េទះបេី យង  មន ិ ែកែរបពភ ិ ពេលកបនែមន ែតេយង  អចែកែរបជីវភព របស់ខួ នឯងបន។ ល

299.េរបេពលេវលឱយរតូវកបនខ ួ ន ត អវីកេ៏ យងអចេធវទន់ែដរ។

300.េរៀនេដះរសយបញហេដយខលួនឯងខលះ េទប  េគ េហថមនុសសធំ ័ េពញវយ។

301.េយងជអនករុញជីវតខល ិ ួ នឯងឱយេទមុខ។

302.េបេយងេបះេរឿងែដលមន ិ សំ ខន់េចល េយងនឹងមនេពលសរមប់េធវ េរឿងែដលសំ ខន់។

303.ដឹងថេហតុអេវី គបេងកតឱយមនធុងសរមមែដរេទ? គក ឺ ុំឱយេយង  ដក់ សរមម ឬរបស់កខវកជ ់ ប់ខួ ន ល យូរេពក។

304.ដកថយេដមបគ ិ កុំដកថយេដមបចុ ី ិតេឡងវញ ី ះចញ់ ។

305.អវែី ដលេយង េរៀនេធវវ  េធវឱ  យេយង  រករយបន ី  ឱយបនេរចន  េទ។ 306.េយង ជ ខួ នឯង។ ល ិ ិ  រតូវរកេពលេដមបគ ី ត ិ េឡង  វញព ី ីវតរបស់

307.កុំអលភ័យ អវីែដលេយងេធវដំបូង វមន ិ អចបនលអេនះេទ។

308.មន ល ជេរឿងងយ ិ ថ េយងចង់បនអវីកេ៏ ដយ ករពឹងេលខួ នឯង ជងេគបងអស់។

309.េរឿងចែមលកនង ឹ េកត  េឡង  េពលេយង  ចប់េផតមេធវត  មគេរមងរបស់េយង  ។ 310.េបេយងយល់ពីេគលេដរបស់ខួ នឯងេហ ល យ េហតុអីេនខលចេទៀត?


311.ជួយ​េបក េយ ង ិ  ទវរឱយមនុសសមន ិ លអ េចញពជ ី វី តរបស់  ផង។

312.េបេ យង ួ េយង វី លះ  មនេពលេដមបតអ ី ូ ញពេី រឿងអវម ី យ  ក៏មនេពលេដមបេធវ ី អ  ខ ចំេពះេរឿងេនះែដរ។

313.េយងក៏អចកលយជអនកជំនញមនក់ែដរ េបេយងហ៊នចំណយេពល េរចន  ដូចេគ។

314.ចំណយេពលេលជំនញែដលេយង  រសលញ់ មនន័យជង ករចុច ទូរស័ពទេលងែដរ។

315.មនជំនញ មនជំេនឿ េគេជឿេលេយងផង េយងក៏េជឿេលខួ នឯងែដរ។ ល 316.មន ិ ហ៊នសេរមចចត ិ ត ជចរតកូ ិ នេកមង។ 317.កុំរទំរស់េន កនុងភពលងងេ់ ខល។

318.ចំណយេពលេលអវីែដលមនរបេយជន៍ េទបេគេហថមនុសស មនរបេយជន៍។

319.ករគត ិ របស់អនកដៃទ មន  ិ ែមនជទំនួលខុសរតូវរបស់េយង  េទ។ េយង ហមេគគត ិ មន ិ បន ែតេយង  អចហមខលួនឯងកុំឱយខវល់បន។

320.កុំចញ់ េបកខលួនឯង េពលគិតថចង់េបះបង់េចល។

321.េផតតេលអវីែដលេយងរតូវករ កុំខវល់ពីអវីែដលគមនបនករសរមប់េយង។ 322.េដម វី មី េយង  បេធវ ី ន ក់ែដរ។ ី អ  ថ  ក៏រតូវកលយជមនុសសថមម 323.ផលស់បូ រខល ត ួ ន ឯង េដមបផ ត ផល ី ល ស់បូ រលទធ

324.គំនិតរបស់េយង មនកមលង ំ ដ៏អសចរយ។ កលណេយងមនគំនិតលអ េយងនឹងដឹងថអវីរតូវេធវ អវីមន ិ រតូវេធវេហយ។

325.ឱយែតេយង  េបះេចលេលសទំងអស់ េយង  អចេទមុខបនេហយ  ។ 326.េបម  ន ិ ចង់សតយេរកយ កុំពនយេពលេរចន  េពក។

327.ពិភពេលក េដរេលឿន េហយក៏មន ំ នកែដលមន ិ ធលប់ចអ ិ េរៀនអវីថមីែដរ។


328.បនែតរទស ឹ ី ត ែតគមនបនផល េនែតគមនរបេយជន៍។ េផមេចល ជ ទមលប់អរកក់របស់មនុសស។

329.េយងនឹងសតយេរកយ េបឆនថ ំ មីរបស់េយង គមនអវីថមីពីឆនច ំ ស់សរមប់ អបអរ។

330.កុំឱយមនុសសែដលេបះបង់ករតី សៃមរបស់ខួ នឯងេចល ល មករ ំខនកតរី សៃម របស់េយង  ។

331.បញច ប់កិចចកររបចំៃថង ជេជគជ័យសរមប់េលកទឹកចិតតខួ នឯង។ ល

332.េបកែភនក ភញក់ខួ ន។ ល ករភញក់ខួ ន ល ជេរឿងសំ ខន់ជងេគរបស់មនុសស។ 333.េយង  មន ិ អចរស់េនេដយគមនបញហបនេទ ែតសំ ខន់េលេយង  របឈមមុខ ឬរត់េគចពវ ី ។

334.មនុសសអត់បនករ េចះែតនិយយេចលប៉ុេណ ណ ះ។ 335.កុំខលចកនុងករេរៀន កុំខលចកនុងករេធវ។

336.េរៀនពក ំ ស់ េដម ំ ។ មី  បកុ ី ំហុសកនុងឆនច ី ំឱយខុសេទៀតកនុងឆនថ 337.កុំសងឃមេល ឹ  អនកដៃទេរចន  ជងខលួនឯងឱយេសះ។

338.េធវេរចន ដឹងេរចន។ ដឹងេរចន េយងេធវបនកន់ែតេរចន។

339.េយងកន់ែតឈរមនក់ឯងយូរប៉ុណ ណ េយងកន់ែតរងមំ បុណ ៉ ណឹ ង។ ឹ

340.េបេ យង ំ ជរមុញចត  អចយកករបរជ័យមកេធវជ  កមលង ិ ត េយង  នង ឹ ែលង ខលចករបរជ័យ។

341.សមតថភពរបស់េយងមនកំណត់ េរពះេយងជអនកកំណត់វ។

342.កុំេលកតេមកង  អវីែដលមន ិ បនករ េរពះវនឹងបញជក់ថេយងជមនុសស មន ិ បនករែដរ។

343.វធ ិ ល ី អបំផុតេដមបកុ ី ំឱយសតយេរកយ គស ឺ កលបងេធវ។  344.ចង់េឡងដល់កែនលងខពស់ រតូវរបឹងពីកែនលងទបេទ។


345.េបេ គមន ិ េធវ េយង  េធវ។  េរឿងេគេផសង េរឿងេយង  េផសង កុំខវល់ពអ ី នកដៃទ។ 346.ពភ ិ ពេលកេនះែរបរបួលេលឿនណស់។ វកន់ែតេលឿន េបេ យង  ជ មនុសស អងគុយចំេមល  អនកដៃទមកជួយ​។

347.េរៀនពីចំណុចលអរបស់អនកដៃទ េដមបបេងក ល តចំណុចលអសរមប់ខួ នឯង។ ី 348.មន ល េទប ឹ ថរតូវែករតង់ណ។ ិ សគល់ខួ នឯង  មន ិ ដង

349.េធវជ ល េបរ ស់េន  មនុសសឱយេពញេលញ រតូវមនឯករជយេលខួ នឯង។

េដយពឹងេលេគជួយ​ េយងេនែតមន ិ សគល់ពកយថ ឯករជយ ដែដល។

350.េបេយងមនសំ ណង េយងនឹងបនេធវេរឿងែដលេយងរសលញ់ រហូតដល់ៃថងសលប់។

351.េបេ យង  មនបទពេិ សធន៍េរចន  េយង  ក៏មនជេរមស  េរចន  ែដរ។ 352.ជេរមស ិ េកតពីអនកែដលដឹងថរតូវេធវអវីបនតេទៀត។  កនុងជីវត

353.េយងកន់ែតពឹងេលខួ នឯងេរច ល ណ េយងក៏កន់ែតអចរគប់រគងជីវត ិ នប៉ុណ ខលួនឯងបនេរចន  េទតមេនះែដរ។

354.េរៀនអវថ ៃថង។ ី មីជេរៀងរល់ៃថង េយង  នង ឹ រករយរល់ ី

355.េបេយងចង់ឱយអនកដៃទេគរពេយង រតូវេធវអវីែដលេយងបននិយយ។ 356.េធវអវីែដលអនកដៃទគិតថេយងមន ិ អចេធវបន េដមបប ី ិទមត់េគ។ 357.េយង  បខល  អភវិ ឌឍខលួនឯង ក៏េដម ី ួ នឯងែដរ។ 358.កុំរស់េនេដយពង ឹ េលអរមមណ៍អនកដៃទ

359.េឡងមតងមួយជំហន របេសរជងឈរេគេមល  េឡង។

360.កុំេភលត  មសងគម ជពិេសសេពលេគរបប់េយងថ េយងមន ិ អចេធវអវី ែដលេយង  ចូលចត ិ តបនេទ។

361.េពលេយង ត ួ នឯង េយង ង ិ  ផលស់បូ រខល  នង ឹ េឃញ  អវេី នជុំវញេយ  ចប់េផតម ផលស់បូ រែដរ។ ត


362.កុំឱយអនកណមនក់ លួ ចកតរី សៃមរបស់េយង  ។

363.ឈប់េរៀបគេរមងេចល ជីវតេយ ង ិ  នង ឹ មនភពរបេសរជងមុន។

364.កុំរបឹងេធវតមអនកដៃទ េយងរតូវេធវអវីែដលេយងគិតថ សំ ខន់ និង រតឹមរតូវ។

365.េបច  ង់បនភពេជគជ័យ រតូវេធវអ  ែវី ដលមនុសសេជគជ័យេធវរ  ល់ៃថង គេឺ គ មន ិ េនេសងៀម។

366.អវីែដលេយងមន ិ ទន់េចះ គឺពិបកទំងអស់ ដូេចនះកុំទន់េបះបង់េចល។

367.េធវអវីែដលេយងរសលញ់ ជរទឹសី ែត ដលេគេរបេដមបេល ល ី  កទឹកចិតតខួ នឯង។ 368.េបេ កត ល េយង  វបនែដរ។ អវី  មកេដយគមនសំ ណងជប់ខួ ន  ក៏អចបេងកត ក៏េយង  អចបេងកតបនែដរ ឱយែតេយង  ចង់បនពត ិ ែមន។

369.ករគិតរបស់េយងមនឥទធិពលណស់ េហតុេនះកុំឱយអនកដៃទមក រគប់រគងករគិតរបស់េយង។

370.េដរ េទមុខយត ឺ ៗ បេញឆតឱកសឱយបងហញមុខ។

371.េរឿងែដលសមនមន ិ ដល់មនេរចន  របែហលជេយង  ក៏ជេរឿងែដល អនកដៃទសមនមន ិ ដល់ែដរ។

372.គមនករបរជ័យណ ឈច ឺ ប់ជងមន ិ បនេធវអវីែដលេយងធលប់រសៃម េនះេទ។

373.មនកែនលងេផតមសិន េទប  េយង  េឃញ  កែនលងបញច ប់។

374.េបេយងគិតថ េយងមនសមតថភព គួរែតយកវមកេរប។ កុំទុក សមតថភពេចល។

375.ឈប់នយ  េធវ។ ិ យ េហយ  ចប់េផតម 

376.ករមន ល នង ិ ទុកចត ិ តខួ នឯង ឹ សមលប់ករតី សៃមរបស់មនុសស។ 377.េធវមន ិ េកត មន ិ បនេធវ។ ិ អីេទ ខលចែតមន


378.េរឿងែដលលអបំផុតែដលេកត ល ង  ចំេពះេយង  េកត  េចញពខ ី ួ នេយ  ។

379.េបេ យង ិ ួ នឯងែមន េធវអ  ពត ិ ជរសលញ់ ជីវតខល  ែវី ដលអចបញជក់ថ េយង  រស់េនេដយមន ិ អត់របេយជន៍។

380.រតូវហ៊នេរកកឈរមនក់ឯង េរពះេរកពីេយង គមនអនកណគំរទេយង ភលមៗេនះេទ។

381.េយង  នង ឹ ឈនះ េបេ យង  មន ិ េបះបង់េចល។

382.ឱកសេនខងមុខ រគន់ែតេយងេមល ណ ះ។  មន ិ េឃញប៉ុេណ 383.មនុសសរតូវករភពកលហន េដមបេជឿេល ល ី  ខួ នឯង។

384.េបេ គមន ិ ចង់ឱយេយង  េចះ េយង  អចលួ ចេរៀនបន។

385.េយង ល េបេ យង  មន ិ អចមនេពលមកគត ិ ពខ ី ួ នឯងេទ  រវល់ែតខវល់នង ឹ េរឿង អនកដៃទ។

386.មន ិ មនអនកណេឡងមកដល់កំពូល េដយមន ិ ជួបបញហេទ។

387.កុំខលចនង ល ង ឹ េដរ មនក់ឯង េបផ  ូ វែដលេយ  កំពុងេដរ េនះ ជផលូវែដលេយង  េពញចត ិ ត។

388.េយងមន ត កណបនែមន ែតេយងអចផលស់បូ រខល ត ួ នឯង ិ អចផលស់បូ រអន បន។ ប៉ុណណឹង គឺរគប់រគន់េហយ។

389.កុំទុកឱយសមតថភពេនមួយកែនលង។ 390.េយង ល  មនសមតថភពេដមបរស់ ី េនតមនយ ិ មន័យរបស់ខួ នឯង។

391.េធវសកមមភពឱយរតូវចំណុច េទបេយងមនសងឃមថ េទដល់េគលេដ។ ឹ 392.យកគំនិតរបស់េយងមកអនុវតត េដមបដ ី ឹងថវលអ ឬមន ិ លអ។ 393.េលសមនេរចន ណ ក៏មន  ប៉ុណ ិ អចជួយ​េយង  បនែដរ។

394.សមងេំ ធវល  ងង់ គមនផលលអដល់េយង  េទ។ េរៀនមតងមួយចំណុចេទ

កនុងរយៈេពលបីែខ េទកនលះឆន ំ េយងអចមនជំនញថមីមយ ួ េហយ។


395.េពលតមចប់ករតី សៃម កុំេភលចយកករគត ល ិ មនដក់ខួ ន។ ិ វជជ 396.គំនត ិ ែតមួយ អចែកែរបមនុសសមនក់បន។ 397.អនកគំរទធំជងេគរបស់េយង គឺខួ នេយ ល ង។ 398.កុំខឹងនឹងមនុសសចិតតបិទ។

399.េនេពលេយង  គត ិ ថេបះបង់េចល រតូវនង ឹ ដល់មុខមនុសសែដល េសចចំអកឱយេយង  កលពម ី ុន។

400.សគល់ពីចំណុចខលង ំ របស់ខួ នឯង ល េទបេយងកលយជមនុសសពូែកបន។

401.េចះអបអរអនកដៃទ មន ិ េចះអបអរខលួនឯង ិ ែមនជេរឿងអរកក់េទ ែតេបមន ឬមន ិ ចង់អបអរខលួនឯង េទប  ជបញហ។

402.េយង  មនសិទរធិ ស់េនេដយរគន់ែតអបអរខលួនឯង ឬរបង ឹ េដមបបនអបអរ ី ខលួនឯងែដរ។

403.របែហលជមន ិ ទន់ដល់េវនេយង េទបេយងមន ិ បនេជគជ័យ ដូេចនះកុំ អស់សងឃម។ ឹ

404.កុំទុកឱយខលួនឯងលងងជ ់ ងេគ។

405.េគមន ិ ជួយ​េយងេទ េបេគមន ិ ទន់េឃញេយងមនផលូវអច ទទួលេជគជ័យ។

406.កុំខលចអនកដៃទថេយង  មន ិ បនករ រតូវខលចខលួនេយង  េធវេ រឿងមន ិ បនករ ដូចមត់េគថវញបនរតូ វជង។ ិ

407.ឱយតៃមលខួ នឯងផង ល កុំលះបង់កតីរសៃមរបស់ខួ នឯង។ ល 408.កុំេភលដ  ល់ថនក់ជរមុញឱយខលួនឯងចុះចញ់ អនកដៃទ។

409.ដកដេងហម  ឱយែវងៗ េហយ  បេធវ  េរតៀមខលួនេដម ី ក  រកនុងៃថងេនះ។ 410.ករគត ិ របស់េយង  បេងកតករគត ិ របស់េយង  ។


411.រតូវចំថ េយង យ េយង  មនជេរមស  រគប់េពល េបេ យង  េរសយកបរជ័   នង ឹ បនបរជ័យ។

412.ជីវត ិ ជករេរកកឈរេឡងេដយខលួនឯង និងេដះរសយបញហ។ 413.កុំេភលចសកថមឱយកតីរសៃមរបស់េយងផង។

414.ករអនេរចន ់ ំនត ល ី ផនតគ  នង ឹ េធវឱ  យេយង  ពរងក ិ របស់ខួ នឯងបន។ 415.េយង វី មី។  នង ឹ មនគំនត ិ ថមី េនេពលេយង  េធវអ  ថ

416.កុំរស់េនេដយពិបករហូតគមនេពលេសចជមួយខលួនឯង។ 417.ឱយែតទក់ទងនឹងអនគតខញុំ ខញុំរបឹងេធវទង ំ អស់។

418.េយង  កន់ែតេមល  រសលខលួនឯង េយង  កន់ែតទន់េខសយ។ 419.ជួបបញហភលម េបះបង់ភលម ជទមលប់អរកក់មយ ួ ។ 420.កុំទន់ដួល មុនេពលសលប់។ 421.កតីរសៃមធំ ឬតូច មន ិ អចសេរមចេដយកររសៃមេទ។

422.េរៀនេរកកឈរេដយខលួនឯង េរពះពភ ិ ពេលកេនះគមនកែនលងសរមប់ មនុសសទន់េខសយេទ។

423.េបេយងមន ិ េដរេទមុខ រគប់យ៉ងនឹងេនែតដែដល។ 424.ចង់េរៀនឱយចបស់ កុំេរៀនែតកនុងថនក់។ 425.ចត រស់េនេដយរករយ។ ិ តរករយ ី ី

426.េបេ យង  មន ិ ជួបករបរជ័យខលះ េយង  ក៏មន ិ អចេរៀនអវប ី ែនថមែដរ។ 427.បរជ័យ រគន់ែតជែផនកមួយៃនជីវតរបស់ េយងប៉ុេណ ណ ះ។ ិ

428.កុំតង ំ ចិតតេធវជមនុសសែដលេនេរកមេគ។ េនេរកមេគ មន ិ មន េសរភពេទ។ ី

429.កុំេបះបង់ករតី សៃមរបស់ខួ នឯង ល េដយសរែតេឃញ  អនកដៃទេបះបង់ របស់េគ។


430.េបេ យង  ចង់ឱយសមតថភពេលចេធល េយង  រតូវែតបេញច ញវមកេរក។

431.មនុសសេចះគត ិ នង  ជងបេរងៀនអនកដៃទ។ េគ ឹ បេរងៀនខលួនឯង េរចន បេរងៀនខលួនឯង េរពះេគចង់ឱយខលួនឯងលអ ចង់ឱយខលួនឯងេចះ។

432.កុំេធវជមនុសសែដលេដកចំទទួលផលសល់ពីេគ។

433.ទុកចត ល េជឿេលករតី សៃមែដលេយង ិ តេលខួ នឯង  មន។

434.េនេពលែដលេយង ល េយង  េជឿេលខួ នឯង  នង ឹ ឈប់េជឿេលករភ័យខលច។ 435.មនុសសទីមយ ួ ែដលរតូវផលស់បូ រមុ ត នេគ គឺខួ នេយ ល ង។

436.មនុសសែដលេចះែតបេនទសអនកដៃទ នឹងរស់េនេដយបេនទសអនកដៃទ អស់មយ ួ ជវី ត។ ិ

437.េបក  ឱកសឱយខលួនឯងផង េរពះមនែតេយង  េទ ែដលអចរកផលូវឱយខលួនឯង េដរបន។

438.កតីរសៃម ជួយ​ឱយេយងេរកកឈរេនេពលបរជ័យ។

439.កុំឱយមនុសសេនជុំវញខល ិ  រុញេយង  ឱយកលយជមនុសសទន់រជយ។ ួ នេយង 440.េធវត ល លអជងរង់ចអ ំ នកដៃទមកជួយ​។  មសមតថភពរបស់ខួ នឯង 441.ទល់រចក មន ិ ែមនជបរជ័យេទ។

442.េដរមតងមួយជំហន លអជងឈរេសងៀមអត់កេរមក  េជង។

443.េយង  មន ិ អចទទួលជ័យជំនះបនេទ េបេ យង  មន ិ ចង់ឈះន ពត ិ របកដ។ 444.កុំបងអប់ខួ នឯង ល កុំបងអប់អនកដៃទ។

445.េរឿងសមងត់ េដមបេទមុ ខបន គឺចប់េផតមេធវ។ ី

446.កុំេចះែតរង់ចំ ជីវតេដ ិ រេលឿនជងេយងគិតេទេទៀត។

447.អនគត ជរងវន់សរមប់អនកែដលេរតៀមខលួនកនុងៃថងេនះ។

448.អនកែដលគមនេគលេដកនុងជីវត ិ នង ឹ េមល  ងយេគលេដរបស់េយង  ។ 449.េយងរតូវរែតលុ បមនុសសែកលងកលយេចញពីេយង។


450.េបេ យង  ឈប់េជឿេលអនគត េយង  ក៏ឈប់បនទទួលអវថ ី េមី ទៀតែដរ។ 451.ខលចអន ី ង ឹ សកលបង េបេ យង  ចង់ដឹងថខលួនេយង  េចលេមសៀតឬអត់ េនះ។

452.រគន់ែតឆលត មន ិ ីេធវឱយខលួនេយងកន់ែត ិ ទន់រគប់រគន់េទ េយងរតូវរកវធ ឆលតជេរៀងរល់ៃថងេទៀត។

453.មនសមតថភព មនករេពញចត ិ ត មនភពេជគជ័យ។

454.អនកែដលមន ិ ធលប់ពយយម មន ិ អចយល់ពីតៃមលរបស់វ េហយេយងក៏ មន ិ បច់េទពនយល់ពួកេគែដរ។

455.ចប់េផតម ំ ចត  េធវស  ិ ន េទប  អចរកកមលង ិ តេឃញ  ។

456.មនុសសអត់របេយជន៍ នង ឹ េធវឱ  យេយង  កលយជមនុសសអត់របេយជន៍ែដរ។ 457.ករេធវកិចចករេដយអស់ពីចិតត ជករេគរពចំេពះខលួនឯង។ 458.ភពេជគជ័យ មន ិ ែដលមនែដនកំណត់េទ។

459.អវែី ដលរតូវេទ ឱយវេទចុះ ខវល់ពអ ិ ី ែវី ដលកំពុងេនវញ។

460.េនេពលចុងេរកយ េយង  សតយឱកសែដលេយង  មន ិ ហ៊នចប់យក។ 461.េហតុអវីចប ំ ច់របឹងេធវតមេគ េបេយងេកតមកមន ិ ដូចេគផង? 462.េយងមន ិ រតូវករេហតុផលេដមបអភ ី វិ ឌឍខលួនឯងេទ។

463.វដូចជមន សលប់  បែតចំ ិ ទំនងែដលេយង  នយ ិ យថ េយង  េកត  មកេដម ី េទវញ។ ិ

464.មន ិ ឈប់រតង់ចំណុចបរជ័យ ជចំណុចចប់េផតមៃនភពេជគជ័យ។ 465.ភពរករយ ជជេរមស ួ របស់េយង។ ី  ទីមយ

466.ឈប់គត  េធវ េទប ិ េចលសិន េហយ  ចប់េផតម  េចញលទធផល។ 467.បរជ័យ រគន់ែតបេរងៀនេយង ល ុេណ ណ ះ។  ឱយេចះដក់ខួ នប៉

468.េកតជមនុសសនឹងេគែដរ េធវេរឿងណមួយឱយេចញជរបេយជន៍ខលះេទ។


469.ទមលប់ បេងកត សស។  ចរតមនុ ិ

470.ឧបសគគ មន ល  េទែដលរបប់ខួ នឯងឱយ ិ េធវឱ  យេយង  ដកថយេទ ខលួនេយង ដកថយ។

471.កុំបំផលញខលួនឯង កនុងៃដខលួនឯង។

472.កុំេភលចថ មនែតេយង ិ ួ នឯងបន។  េទ ែដលអចែកែរបជវី តខល

473.ជីវតេយ ង ស់ កុំរវល់ែតេឈលះនង ិ  ខលណ ី ឹ មនុសសែដលេយង  មន ិ ចូលចត ិ ត។ 474.ភពសតយេរកយ េរចនែតេដរតមមនុសសកំសក។

475.ករពយយម អចេធវឱយឧបសគគ កលយជឱកសបន។ 476.េចះេសកសតយ ែតមន វី មី ជកំហុសធំបំផុត។ ិ េធវអ  ថ

477.កុំនខ ំ ួ នឯងឱយធ ល ល ក់រេណ ត េដយករេមល  ងយខលួនឯង។ 478.មនែតខលួនេយងេទ ែដលដឹងថអវីជរបស់ចប ំ ច់។ 479.កុំេធវេចះ ចំេពះអវីែដលេយងមន ិ េចះ។

480.ភរកច ល ិ ចរបស់មនុសសរគប់គន គស ឺ េរមចកតរី សៃមផទល់ខួ ន។ 481.ចង់េចះបទ រតូវេរៀនពវី ធ ិ គ ិ មន។ ិ កររះគន់ ិ ី ត ិ វជជ

482.េយងមន ល េរពះេយងេនែតបនតរះគន់ ថ អវីែដល ិ ហ៊នទទួលសគល់ខួ នឯង ិ ជខលួនេយងពិតរបកដ មន ិ មនតៃមលឱយទទួលសគល់។ ិ លអ ឬមន

483.រតូវេធវជ  មនុសសែដលេចះខមសេគ ែតហ៊នទទួលខុសរតូវ។

484.ករេរសេអ ង   ជេរឿងអត់របេយជន៍បំផុត ែដលមនុសសអត់របេយជន៍ ចូលចិតតេធវ។

485.បេរងៀន និងរបប់ គឺខុសគន។ េបេយងបេរងៀន បនន័យថ េធវឱយេគ

យល់ អចេធវប  នេដយខលួនឯង។ ែតេបេ យង  របប់ បនន័យថ េយង  មន ិ ចង់ឱយេគេចះេទ រគន់ែតចង់ឱយេគេធវត ណ ះ។ 
  មេយង  ប៉ុេណ

អនកែដលេចះែតរបប់ មនចំណុចេខសយមួយ គឺខលចេគេចះជងខលួន។


486.េរឿងធំបុណ ៉ ណ ក៏េគចប់េផតម  ពត ី ូចេទមុនែដរ។

487.េបម ល កុំទន់ដក់េគលេដ េរពះវគមនរបេយជន៍  ន ិ ទន់សគល់ខួ នឯង េទ។

488.កុំេរៀនបេនទសវសន បេនទសេយងលងង់ មន ិ សគល់ទីផសរករងរ េទប  រតូវ។

489.កុំបញច ប់េគលបំណងខលួនឯង េដយសរពកយសមតេី លងេសចរបស់ អនកដៃទ។

490.មនុសសបរជ័យ មនេលសេរចនណស់ ែតមន ិ ទទួលសគល់ថខលួនឯង សមបរេលសេទ។ ូ

491.េយង  េរចន  ែតបំផលញខលួនឯងេដយសរករេជឿែដលមន ិ បនគត ិ មុន។

492.រតូវផលស់បូ រចរ ត តេយ ិ ង ឱយចូលចិតតេធវសកមមភព ជជងអងគុយរសៃម។ 493.ទរមំអចឆលតបន េយងរតូវលងងយ ់ ូរណស់។

494.បងខំចត ិ តេធវអ  ែវី ដលេយង  មន ិ ចូលចត ិ ត មន ិ អចេធវឱ  យេយង  រករយបនេទ។ ី 495.អនកមន ិ ដឹងខយល់ ខវល់ែតពេី រឿងអនកដៃទ អនកដឹងខយល់អី ខវល់ែតពេី រឿង ខលួនឯង។

496.កុំេនជិតមនុសសលក់ពុត។

497.ចង់បំេពញតរមូវករ រតូវមនសមតថភពជប់ខួ ន។ ល

498.ភពរករយ ជេរឿងផទល់ខួ ន ល វមន ី ិ ទក់ទងនង ឹ អនកេរកេទ។ 499.បរជ័យ បេងកតចរតថម ិ ីឱយមនុសស។

500.េយងកន់ែតកុហកខលួនឯង េយងកន់ែតខលចករពិត។ទំព័រចុងេរកយ េនះជែផនកបញច ប់ៃនេសៀវេភ េហយក៏ជកែនលងែដលេយងរតូវលគនែដរ។ េយង  លគនកនុងនមជអនកអន នង ិ អនកនព ិ នធតមទរមង់អកសរ។ ខញុំេជឿថ

កនុងចំេណមគំនត ៏ នគំនត ិ ទំង ៥០០ េនះ យ៉ងេហចណស់កម ិ ណមួយ ែដលេធវឱយអនកទំងអស់គនគិតថ “រតូវែមន” ែដរ។ ខញុំរគន់ែតបងហញពីគំនិត របស់ខុ ំប ញ ុេ៉ ណ ណ ះ ដូេចនះេរឿងេផសងេទៀត មន ័ ធនឹងខញុំេទ។ ិ ពក់ពន

ករេលកទឹកចិតត ជភរកិចចផទល់ខួ ន។ ល គមនអនកណទំេនរមករបប់េយងថ

“ស៊ូៗៗ” រល់ៃថងេទ។ អនកទំងអស់គនអចេរបេ សៀវេភេនះ ជជំនួយេនេពល បក់ទក ឹ ចត ិ តតច ិ តួចេដយអនមួយៃថងបនតច ិ េហយ  អងគុយគត ិ មួយែភលត។ កុំ អនសរមុក េរពះករេលកទឹកចិតតរជុលេពក េធវឱយេយងខជិលប៉ុេណ ណ ះ។

េបសិនជអនកណចង់ជួយ​េលកទឹកចិតត អចជួយ​ទិញេសៀវេភេផសងេទៀត របស់ខុ ំប ញ ន។ ខញុំជអនកនិពនធ េហតុេនះខញុំមន ូ ិ រតូវករពកយសរេសរ ឬេផញរប

sticker មកឱយខញុំេទ។ ខញុំរតូវករលក់េសៀវេភរបស់ខុ ំឱ ញ យបនេរចន  បបន  េដម ី លុ យមកចយ។ ខញុំនយ ិ យរតង់ជមួយអនកទំងអស់គន េរពះខញុំគត ិ ថ អនក ែដលអនេសៀវេភរបស់ខុ ំញ អចទទួលយកពកយពិតបនរគប់របេភទ។

សូ មអរគុណចំេពះអនកែដលែតងែតងអនេសៀវេភ និងអតថបទរបស់ខុ ំញ

កនលងមក។ ខញុំសងឃមថ នឹងជួបអនកទំងអស់គនេទៀតេនេសៀវេភេផសងេទៀត។ ឹ


Inpiremini  

លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ដោយការអានពាក្យខ្លីៗ រៀបរៀងដោយ ហួត សេងគៀ

Inpiremini  

លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ដោយការអានពាក្យខ្លីៗ រៀបរៀងដោយ ហួត សេងគៀ

Advertisement