Page 1


េរៀនតមឆវឆវ

ទំព័រេដម េរកយពម ី នករជក់ចត ិ េត លេរឿងសមកុកមក ប៉ន ុ ម នដងេដម េរឿងដ៏ែវងេនះេទ។  បតមដនសច់ ី ចំណ យេពលេវល

ខញុម ំ ន ឹ ជចំណ យេពល ិ ដង

ជលទធផលៃនករ

ខញុក ំ ប ៏ នទទួលេមេរៀនជេរចន ិ  រតលប់មកវញ។

ខញុេំ ហវថេមេរៀន េរពះវបនបេរងៀនខញុថ ំ រតូវេដះរសយែបបណចំេពះ បញហែដលខញុជ ំ ប ួ េនខងេរក។

េមេរៀនទំងេនះមន ិ បនបងហញរតង់ៗ

េនកនុងសច់េរឿងេទ គេឺ យង  រតូវចប់យកមកេធវជ  េមេរៀនេដយខលួនឯង។ េរកយមកេទៀត ខញុក ំ ប ៏ នចងរកងពកយសមតរី បស់តអ ួ ងគេនកនុងេរឿង េហយ  បេងកត  បនជកូនេសៀវេភមួយកបល។

ខញុដ ំ ក់ចណ ំ ងេជង  ថ

“សរមង់

ពកយសមតេី រឿងនគរទំងប”ី នង ុី ធេឺ ណត ិ បនដក់េសៀវេភេនះ េនេលអន

េដម កែដលមនចំណូលចត ត ច ូ ខញុំ  បឱយអន ី ិ ដ

មនឱកសបនអនពកយសមតី

ទំងេនះ េដយមន មនអនកអនខលះបនឱយ ិ ិ ចំបច់េមល  េរឿងេឡង  វញ។ េយបល់ថ គួរែតសរេសរេសៀវេភទក់ទងនង ឹ េរឿងសមកុកសកេមល  េទ េដម  បទុ ី កជសនៃដខលួនឯង។

ខញុក ំ ស ៏ េរមចថសកលបងសរេសរេសៀវេភ

មួយកបលេនះ។ េសៀវេភមួយេនះ េកត ំញ េំ ពះតួអងគឆវឆវ។ ខញុំ  េឡង  ពក ី រេពញចត ិ រត បស់ខុច បនទទួលបទពេិ សធន៍ជេរចន ួ ងគមយ ួ េនះ េហយ  េដយរបេយល ពត ី អ  ក៏ ចង់ែចករ ំែលកខលះេទកន់អក ន ដៃទវញ។ ិ

ខញុម ំ នគំនត ិ មួយថ

េយង ួ ែដលមនរបេយជន៍  ទទួលបនអវម ី យ

“េនេពល

េយង  ក៏គរួ ែតេចះរុញ

របេយជន៍េនះេទឱយអនកដៃទវញខល ះែដរ”។ មយង ៉ វញេទៀត ខញុក ំ ច ៏ ង់អនុវតត ិ ិ

1


េរៀនតមឆវឆវ

ករសរេសររបស់ខុឱ ំញ យបនេរចន  ផងែដរ។ មុខវជ ិ ជ ដៃទេទៀតែដរ

ករសរេសរ

េរបៀបដូចករេរៀន

េយង ន  មន ិ អចរកចេរម ី  បនេទ

េបេ យង  មន ិ បន

អនុវតតេដយផទល់េសះ។ េសៀវេភែដលអនកទំងអស់គនកំពង ុ ែតអនេនះ

ជករសរេសរេឡង ិ  វញ

បនតពេី សៀវេភចស់។ ខញុធ ំ ល ប់សរេសរេសៀវេភេនះមតងកលពម ុ េដយ ី ន សរេសរបនែតប៉ន ុ ម នចំណុចប៉េុ ណ ណ ះ សរេសរ

េរពះកលេនះខញុេំ ទប  នង ឹ េរៀន

េហតុេនះខញុរំ គន់ែតចង់សកលបងសនៃដរបស់ខុ ំញ

ជមួយនង ឹ

របតក ន អនសិន។ េលកេនះ ខញុស ំ រេសរយកែមនែទន េដយ ិ មមរបស់អក ពនយល់រគប់ចណ ំ ុ ចែដលខញុច ំ ង់បងហញទក់ទងនង ឹ ឆវឆវ។

សរមប់អក ន

ែដលចូលចត ត ច ូ ខញុំ នង ុ េសៀវេភេនះថ ជករសនទនេលង ិ ដ ឹ អចចត់ទក ជមួយមត ត កតែិ ដលមនចំណូលចត ត ច ូ គន។ េនខងេរក ខញុម ំ ន ិ ភ ិ ដ ិ ែមនជ មត ត កតរិ បស់អក ន ទំងអស់គនែមន ិ ភ

ប៉ែុ នតេនកនុងេសៀវេភេនះ

េយង  េជៀស

មន ិ ផុតពម ី នករទក់ទងគនេទ។ េសៀវេភេនះ ជករបេញច ញបញចូ លទសសនៈ នង ល ុំ ិ បទពេិ សធន៍ផទល់ខួនខញ ដូេចនះេបអ ន អនទំងអស់គន មនចំណុចែដលមន  ក ិ យល់រសប សូមរ ំលង េចលចុះ

េរពះេយង  មន ិ អចមនករគត ិ ដូចគនរគប់េពលបនេឡយ  ។

ជួនកល អវែី ដលខញុជ ំ ប ួ របទះ មនភពផទុយពអ ន ទំងអស់គន េហតុេនះក៏ ី ក េធវឱ ំ នករយល់េឃញ ត េទៀត េសៀវេភេនះ  យខញុម  េផសងេទ។ សូមបញជក់មង ំ ញ មន ិ ែមនេចញពស ី ន ៃដអនកជន ចូលចត ត រេសរប៉េុ ណ ណ ះ ិ ស

ឬបណិឌ តណេទ

ដូេចនះេបស ុ  ិនមនកំហស

គេឺ កត ន  េចញពអ ី ក ឬករេរបព  កយរជុល

រតង់ណ ក៏សូមអធយរស័យខលះផង។

2


េរៀនតមឆវឆវ

ជចុងេរកយ

សូមអរគុណ

អនកែដលចំណ យេពលអនទំពរ័ េដម  េនះ

(េរពះមនុសសភគេរចន  ែតងែតអនរ ំលងចំណុចេនះរហូត)

េហយ  ក៏សូម

អរគុណដល់អក ន ែដលបនអនេសៀវេភេនះដល់ចប់ែដរ។

េសៀវេភេនះ

អចនង ន ទំងអស់គនេហយ ឹ មនរបេយជន៍ឬអត់ អរស័យេលអក  េរពះេប  អនកទំងអស់គនរគន់ែតអនេចល

វនង ឹ មន ិ អចមនរបេយជន៍អ ីវ

ទំងអស់។ ខញុខ ំ ស ំ រេសរយូរណស់ ដូេចនះសូមកុេំ ធវឱ  យេសៀវេភេនះ កលយជ របស់អត់បនករអ។ ំ ះល ផង េទះបេី យង ី ទុកមុខឱយខញុខ  មន ិ ធលប់េឃញ  មុខគន ក៏េដយ។

3


េរៀនតមឆវឆវ

១ មនមហិចឆត ខញុធ ំ ល ប់បនសរេសរេនេលេផកេហវសប៊ក ុ របស់ខុថ ំញ

“មហច ឆ ិ ត

រតូវែតជ

េមេរៀនទម ួ េនកនុងេសៀវេភអភវិ ឌឍខលួន េរពះមនែតវេទ ែដលអចជួយ ី យ

ែកែរបមនុសសបនពត ិ របកដ”។ មកដល់េពលេនះ ក៏ខុេំញ នែតរបកន់ជេំ នឿ េនះែដរ។ ចង់បេរងៀនមនុសសមនក់ពអ ឆ េទ  ពម ី ក ីវ េ៏ ដយ រតូវចប់េផតម ី ហច ិ ត

មុន េទប ួ េយង ឹ ថ  មន ិ ពប ិ កបេរងៀន។ េបេ យង  ជរគូបងហត់អម ីវ យ  រតូវដង េតម ឆ របស់អក ន ែដលេនកនុងែផនកេនះជអវ? ឹ ថ  ហច ិ ត ី បនទប់មកេយង  រតូវដង េតម ឆ របស់សិសសែដលមកេរៀនជមួយេយង  ហច ិ ត  ជអវ? ី ចុងេរកយយកវ មកបូកបញចូ លគន េនះេយង  បេរងៀនបនេហយ  អចចប់េផតម  ។ តមពត ឆ ិ េនកនុងេរឿងសមកុក េគបនេផតតេទេលសរៈសំខន់ៃនមហច ិ ត នង ិ ផលែដលមនុសសទទួលបនេនេពលមនវ។ មហច ឆ ែដរ ិ ត

តួអងគណ ក៏មន

សូមបែតតួ អងគែដលលងងប ់ ផ ំ ត ុ ក៏មនែដរ។ ី

មហច ឆ ែដលអនកណក៏អចេមល ឹ ។ ិ ត  ដង េសតចហនបនរត់េភៀសខលួនេចញពទ ័ សុីេលៀង ី ព

ឆវឆវមន

ំ ឹ ងថ េនេពលបនដណ ឆវឆវក៏បនេលកទ័ព

េទរ ំេដះេសតចភលម។ គត់េនបនបែនថមពកយថ “ចប់េសតច គរមមពួក សេមតច េកតបកតប់រជករ” េទៀតផង ែដលេនះបនេធវឱ  យេយង  សគល់ចត ិ ត របស់គត់កន់ែតចបស់។ េទះបជ ី ចំណុចេនះ បងហញថគត់ជមនុសស មន ិ លអកេ៏ ដយ

ែតេយង  េនែតមន ិ អចបដេិ សធបនពរី បេយជន៍របស់ 4


េរៀនតមឆវឆវ

មហច ឆ បនដែដល។ េដយសរមហច ឆ េទប ិ ត ិ ត  ឆវឆវអចេធវេ រឿងេផសង េទៀតបន។ កនុងចំណុចទម ួ េនះ ី យ

ខញុន ំ ង ឆ ឱយបនេរចន ឹ នយ ិ យអំពម ី ហច ិ ត  តម

សមតថភពខួរកបលរបស់ខុ។ ំញ

អយុខុម ំញ ន ិ ទន់េរចន 

ខតេនេពលពនយល់ពច ំ ុ ចមួយ។ ី ណ

េពលអន

ដូេចនះខញុអ ំ ចនង ឹ ខវះ សូមគត ិ បេណតរៗផង

ែរកងេលមនគំនត ិ ថមេី កត  េឡង  ។

១) េតម ឆ ជអវ?  ហច ិ ត ី សំណួរចប់េផតម ឆ កន់ែតចបស់។ មហច ឆ  នង ឹ េធវឱ  យេយង  យល់ពម ី ហច ិ ត ិ ត គជ ឺ បំណង

ឬេគលេដរបស់មនុសសមនក់ៗ

ប៉ែុ នតវរតូវករេពលេវល

េដម មហច ឆ អចធំ ឬតូចេទតមអតតចរត  បសេរមច។ ី ិ ត ិ នង ិ នស ិ ស ័យរបស់ មនុសស។

អនកណក៏េដយឱយែតធលប់េរៀបចំេគលេដសរមប់ជវី តរបស់ ិ

ខលួនឯង សុទែធ តមនមហច ឆ ទំងអស់។ េយង ិ ត  ចង់បនអវែី ដលេយង  មន ិ ទន់យកបនកនុងេពលឥលូវេនះ។ ខពសជ ់ ងេនះេនេពលអនគត។

េយង  ចង់េឃញ  ខលួនឯងឈរេនកែនលង េយង  ករែកែរបេទេលអែីវ ដល  ចង់បេងកត

េយង ត ុងេពលេនះ។ ន ទំងេនះ សុទែធ តជមហច ឆ ែដលមនុសស  មន ិ ចូលចត ិ ក ិ ត មនដូចគន។

បវរកញញ តរចេរមៀង ឬពធ ិ ក ី រែដលេសចេសញញេនកនុងកញច ក់ទរូ ទសសន៍ សុទែធ តជមនុសសែដលមនមហច ឆ ។ ិ ត សេរមចវ។

អនកខលះ

ពួកេគេរបេ ពលេវលរល់ៃថងេដម  បី

េសទរែតគមនេពលេនផទះជមួយរគួសរ

មហច ឆ របស់ខួនម ល ន ិ ត ិ ទន់កលយជករពត ិ ។

េរពះែត

អវរី គប់យ៉ងែដលេយង 

េឃញ ឆ ទំងអស់។ មហច ឆ  េនកនុងទូរទសសន៍ រតូវបនបញជេដយមហច ិ ត ិ ត 5


េរៀនតមឆវឆវ

មនុសសជេរចន  នក់

ំ ន េដម បនរបមូលផតុគ ទញចំណ ប់អរមមណ៍ព ី  បទក់ ី

អនកអងគុយេមល  ។ មហច ឆ ិ ត

គជ ត ល ៏ គ អ ម នពរី ឺ េរគឿងជរមុញចត ិ ដ

ទន់េខសយមនក់

ែដលអចែកែរបមនុសស

េទជមនុសសែដលរងបុ ុ បន។ ឹ ង ឹ បំផត

អនកែដលមន

មហច ឆ នង ិ ត ឹ សមលង ឹ េទកន់អែីវ ដលេគចង់បន េដយរកែសែភនកដច់ដប បំផត ុ ។

អនកទំងអស់គនធលប់េឃញ ំ េរមប  មនុសសេពលរតូវថនស  ែដរេទ?

េនះេហយ ឆ េធវ។  ជអវែី ដលអនកមនមហច ិ ត 

មហច ឆ កន់ែតធំ ិ ត

មនុសស

កន់ែតរុញខលួនឯងកន់ែតខលង ំ ។ េពលខលះ អចនង ឹ រុញមន ិ េទមុខ ែតពួកេគ េនែតរបង ឹ រុញដែដល។ េយង  មន ិ អចបេនទសពួកេគបនេទ េរពះេគមន មហច ឆ ។ ិ ត អនកែដលរតូវបេនទស

គម ឆ ។ ឺ នុសសែដលគមនមហច ិ ត

បណ ត មនុសស

េជគជ័យទំងឡយ សុទែធ តមនមហច ឆ រគប់គន រគន់ែតអនកខលះបេញច ញ ិ ត មកេដយរតង់ ឯអនកខលះពយយមបទ ឆ ិ បំង េរពះេនយល់ថ មហច ិ ត ជេរឿងមន ិ លអ។ មហច ឆ ជរគះឹ របស់មនុសស។ អនកែដលមនមហច ឆ កន់ែតធំ រគះឹ របស់ ិ ត ិ ត េគកន់ែតម ំ។

រគះឹ េនះេទះបម ី ន ិ អចេធវអ  ប ីវ នេរចន  ែមន

ប៉ែុ នតអចទប់

មនុសសមន ឆ អចេធវ ិ ឱយដួលេនេពលជួបេរឿងបនតច ិ បនតួចបន។ រគះឹ មហច ិ ត ឱយមនុសសេសចចំេពះករេមល ន ដៃទ េសចចំេពះកំហស ុ ខលួនឯង  ងយពអ ី ក នង ខ ំបក។ សង់រគះឹ ឱយរងម ំជមុនសិន េទប ិ េសចេនេពលជួបនង ឹ ទុកល ឹ  េយង  អចសង់អប ីវ នតេទៀតបន។ វមន ិ ខុសពក ី រេធវផ  ះទ េនះេទ។ េគេផតត េលរគះឹ េទមុន។

6


េរៀនតមឆវឆវ

មហច ឆ ិ ត

ជៃដគូរបស់សមតថភពែដលអចជួយេលកតេមកង  ជវី ភព។

មនុសសែដលមនសមតថភព

ែតគមនមហច ឆ ិ ត

េរចន  ែតមន ិ អចេទបន

ឆងយដូចមនុសសែដលមនទំងមហច ឆ នង ិ ត ិ សមតថភព។

ឱកសៃនករ

បេងកន ឆ េនះឯង។ កររ ំងផទប ់ ឬបទ  ករមត ិ សមតថភព គព ឺ ង ឹ េលមហច ិ ត ិ បំងមហច ឆ របស់ខួន ល ជេរឿងអរកក់មយ ួ េរពះករេធវែ បបេនះ េរបៀប ិ ត ដូចជករបំបទ ិ សមតថភពពត ិ របកដ

នង ិ ភពពុះករេញចលកនុងខលួនរបស់

េយង  យ៉ងដូេចនះែដរ។ មហច ឆ ិ ត

ក៏ជចំណុចខុសគនរវងមនុសសមនក់ៗផងែដរ។ ពួកេយង  មន

ទំនក់ទន ំ ងខុសគនជមួយមហច ឆ ។ អនកខលះមនវតំងពត ូ េដយចង់ ិ ត ី ច េធវធ ន ដៃទ ចង់មនបន ឬក៏ចង់បនជវី តែដលរ ករយរគប់ េពល។ ិ  េំ លអក ី អនកខលះវញ រតូវករេពលេវលេរចន ឆ េនកនុងចត ិ  មហច  ទរម ំែតអចបេងកត ិ ត ិ ត របស់ខួនឯងបន។ ល មនុសសរបេភទេនះ រតូវករយកគរមូតមអនកដៃទសិន ទរម ំែតេគអចរកេឃញ ឆ ពត ល  មហច ិ ត ិ របស់ខួន។

ឧបរជឆវជគរមូដល ៏ អ

មនក់សរមប់ចណ ំ ុ ចេនះ។ ខញុឱ ំ យនយ លកនុងករេរជស េរស  បងយរសួ  េរស។ ិ មន័យេរចន  ែបបេនះ េដម ី   យកនយ ឆ ែដលមនកនុង ិ មន័យណមួយ េហយ  គត ិ ថ េតវ  រតូវនង ឹ មហច ិ ត ខលួនរបស់េយង  ឬអត់?

“ខញុយ ំ ល់ថឆវឆវ មន ុ ជួេទ យ៉ងេហចណស់ ិ ដូចជែឆកបេរមរ បស់តង េគមន ឆ ធំមនក់ ិ សមរ័ គចិតេត ធវជែឆក។ ឆវឆវជមនុសសែដលមនមហច ិ ត

េមល  ពីេរកដូចជឱនលំេទន ករពិតគឺលក់សមតថភព ខលចែរកងែតកនុង ចិតេត គមនបំណងេផសងេទវញេទណ។” - វ៉ងអុីង ិ

7


េរៀនតមឆវឆវ

១.២ មហច ឆ នង ិ ត ិ ករេលភលន់ េនេពលនយ ឆ ិ យដល់េរឿងមហច ិ ត

មនុសសមួយចំនន ួ ែបរជយល់ខស ុ ថ

វដូចគនជមួយករេលភលន់េទវញ។ ពកយពរី េនះ មន ិ ិ មនអវទ ី ក់ទងគន េទ។ ភពេលភលន់ គជ ឺ ករចង់បនេដយគមនគត ិ មុខគត ិ េរកយ េទះប ី ជដង ក៏េនែតចង់បនែដរ។ ភពេលភលន់ ជ ឹ ថមនេរគះថនក់េហយ  ទេងវល ង េ់ ខលមួយែដលេយង  ង  ែតងែតជួបជរបចំ។ ករេលភលន់ ជករ រួមចំែណកមួយៃនពត៌មន

ែដលចុះផសយជរបចំេនេលសរពត៌មន

ដូចជ ចញ់េបកេគ េធវឃ  តេគ ឬបតង ឹ េគយកលុយេលង។ េបគ  ម នករ េលភលន់េទ

កែសតកនុងរសុកក៏មន ិ សូវមនអច ី ះុ ផសយែដរ។

មនុសស

េលភលន់ មន ិ ែដលគត ិ ថ េរឿងែដលេគេធវម  នផលកនុងេពលែវង ឬេពលខលី េទ។ អវែី ដលេគគត ល មៗ េរកយេពលេធវ ិ ិ គេឺ តេ គបនអវខ ី ះល រតលប់មកវញភ េរឿងេនះរួច។ ខញុធ ំ ល ប់បនអនេរឿងនទ ិ នមួយេនកនុង

េសៀវេភរសីហេិ តបេទស

ែដល

ំ មនដណ លព ី បុរសេលភលន់មនក់ នង ួ កបល។ ខលេនះ ិ ខលចស់មយ ចស់អស់កមល ំងមន ិ អចេដញចំណីបន

ដូេចនះេពលែដលវបនេឃញ 

បុរសេនះេហយ ក៏បននយ  ិ យថ ខលួនវចង់លងបបឱយអស់។ វចង់ របគល់មសេពរជជេរចន  េទបុរសេនះ ែតបុរសេនះរតូវែតែហលឆលងសទឹង មកយកេដយខលួនឯង។ បុរសេនះ េដយមនចត ិ េត លភលន់ផង ក៏ែហល ឆលងេទេដម ភច លឺ ញ  បេទយកេរគឿងមសេពរជដ៏ ី ិ ច ចេនះ។ ែតេពលែដលចុះេទកនុងសទឹង េទប ល ម ឹ ថេនះជភក់ រួចក៏ជប់ខួនេរ  ដង  ន ិ រួច។ ខលចស់េនះេឃញ ូ េទជួយ។  ដូេចនះក៏េធវជ  េពលបញឈ ឺ នង ិ េធវឬ  កចង់ចល

8


េរៀនតមឆវឆវ

ែតវមនេទជួយអ ី វហក់េទសុីបរុ សេនះសលប់េទ។ ខញុរំ គន់ែតេរៀបរប់កត់ៗប៉េុ ណ ណ ះ ែដលតមពត ិ េរឿងេនះែវងឆងយណស់។ កនុងេរឿងេនះបនរបប់េយង  ថ

អវជ ី ករេលភលន់យ៉ងចបស់រកែឡត។

បុរសមនក់េនះអត់មនមហច ឆ េទ េរពះថេបស ៏ ន ិ ត  ិនជមន គត់កម ិ បតូរ ជវី តេទយកមសេពរជេនះែដរ។ ភពេលភលន់ បនបទ ិ ិ ែភនកមនុសសឱយ េមល ិ េហយ  ែលងេឃញ  អវេី នជុវំ ញ  េមល  េឃញ  រតម ឹ ែតផលរបេយជន៍ែដល េគដក់ឱយចំេពះមុខប៉េុ ណ ណ ះ។ ភពេលភលន់ ជកញច ក់ឆុះបញ ល ជ ង ំ ពក ី រ េរបរ បជញ នង ិ ករទប់អរមមណ៍របស់មនុសស។ ចំែណកមហច ឆ វញ ិ ិ ត

ជអរមមណ៍ចង់បនែដលមនកររបយ័តរន បែយង

ំ ខពស ់ មនែផនកររតម ក់កល ឹ រតូវ េហយ  ក៏មនករេរបរ បជញរគប់ដណ ផងែដរ។ ជួនកល មហច ឆ េធវឱ ិ ត  យអនកដៃទេមល  មកេយង  េរបៀបដូចជ មនុសសឆកួត។ េពលខលះ វសុខចត ត ះបង់ផលរបេយជន៍ចេំ ពះមុខ េហយ ិ ល  េទេធវេ រឿងអវែី ដលមន ិ ិ បនផលេទវញ មនុសសែដលមនមហច ឆ េនះេទ។ ិ ត

ែតេនះមន ិ ែមនជបញហសរមប់

មហច ឆ ិ ត

មនទមលប់លម អ យង ៉

គេឺ ចះរង់ច។ ំ េនេពល Mark Zuckerberg បដេិ សធករទញ ិ កនុងតៃមល មួយពន់លន ដុលលរ ពរី កុមហ៊ន ុ Yahoo! េនះ រគប់គនបនគត ុ េហយ ិ ថេគេធវខ  ស  ែដល មន ិ យកលុយទំងេនះ។ េពលេនះ េយង  បនេមល  េឃញ  េហយ  ថ អវែី ដល គត់មន ច ិ េធវម  ន ិ ខុសសូមបែតបនត ី ិ

េហយ ុ  ជករសេរមចចត ិ ្តដ៏ឆលតបំផត

ំ ញ មួយកនុងរបវតតស ួ ។ ិ រសតៃនករេធវជ  ន

មហច ឆ បនេធវឱ ិ ត  យគត់មនចត ិ ត

កលហន មន ិ យកលុយដ៏េរចន  មហសលេនះ េហយ  របថុយកនុងដេំ ណរ

9


េរៀនតមឆវឆវ

ផសងេរពងរបស់េហវសប៊ក ុ ។

ផលូវេដរ ពម ុ របស់រកុមហ៊ន ុ មួយេនះ ី ន

មន ិ

រសណុកដូចអវែី ដលេយង  េឃញ  កនុងពត៌មនេនះេទ។ Mark រតូវរបឈម មុខនង ់ េរចន ន េរបរ បស់ នង ឹ ករបតង ឹ ផតលជ  កររបឆ ំងរបស់អក ិ ករេជរសតី រគប់ែបបទំងអស់។

សពវៃថង

ដូចេយង  េឃញ  រសប់េហយ 

រកុមហ៊ន ុ

េហវសប៊ក ុ បនកលយជរកុមហ៊ន ុ បណ ត ញសងគមធំជងេគមួយ ែដលមន ចំណូលពក ុ Yahoo! េទេទៀត។ ី រផសយពណិជជកមមេលសរកុមហ៊ន ំ ញ ជន ួ េរបៀបដូចជករេទសទួចរតែី ដរ។ េយង  អចលីដងសនទូចេទអងគុយ េនកបលសទឹង េហយ ំ ូចរត ទ ដ ៏ ម ំ យ ួ ឬក៏សូចរត ទ ត ូ ៗឱយបនេពញ  រង់ចស ី ធ ី ច ករនតក។ ករសទូចរតធ ី ំ អចជេរឿងរបថុយែមន ែតេបស  ិនជវសេរមច េនះ តៃមលរបស់វពត ិ ជេធវឱ  យេយង  សបបយហួសករគត ិ មន ិ ខន។ រតង់ចណ ំ ុ ចេនះ េយង  េមល  េឃញ  ថ សូមបែត ី Mark ែដលជនស ិ សតែដល ិ េបះបង់ករសិកសកនុងសកលវទយល័ យ ិ

ក៏អចទទួលផលរបេយជន៍ព ី

័ មហច ឆ ែដរ។ មហច ឆ មនផលចំេពះមនុសសរគប់វយទំ ងអស់ មន ិ ត ិ ត ិ េរស  ពូជពងស ឬឋនៈកនុងសងគមអវេី ឡយ ឆ មនភពរួសរយណស់  ។ មហច ិ ត េរពះវនង ឹ ជួយមនុសសរគប់គន េយង  អចនយ ិ យបនថ

ែដលេនជមួយវយ៉ងជត ធ ផ ំ ត ុ ។ ិ សនិទប

មហច ឆ ិ ត

បេងកត  មនុសស ែតភពេលភលន់

បំផលញមនុសស។ ភពខុសគនធំបផ ំ ត ុ រវងភពេលភលន់ នង ឆ គខ ិ មហច ិ ត ឺ រួ កបល នង ិ ែភនក។ មហច ឆ គត ឆ េរបៀប ិ ត ិ បនេរជ នង ិ េមល  បនឆងយជង។ មហច ិ ត ដូចជអនកនព េយ ង ិ ិ នធែដលសរេសរសច់េរឿងេនកនុងជវី តរបស់  ។ ភពេលភលន់

ចំែណក

ជវធ ួ កនុងករបញច ប់តអ ួ ងគែដលអនកនព ិ ស ី រសតមយ ិ នធមន ិ 10


េរៀនតមឆវឆវ

ចូលចត ត េុ៉ ណ ណ ះ។ ិ ប

េបេ យង  មនភពេលភលន់

េយង  នង ឹ េដរ េទរកផលូវ

បញច ប់េលឿនជងអនកដៃទមន ិ ខន។ ខញុេំ របៀបេធៀបឱយេមល េដម ង ំ ចសរេសរ  បងយន  ី ឹ ែបកែចកេរឿងពរី េនះ។ ខញុអ េសៀវេភបន េហយ ំ ច  អចយកេទឱយេរងពុមេព បះផសយបនេទៀត។ ខញុអ នង ំ ង ឹ បនលុយពេី សៀវេភេនះេទៀតផង។ ប៉ែុ នតេបខ  ុេំញ ធវែ បបេនះ ខញុន ឹ កលយ ជមនុសសេលភលន់ ែដលេមល  េឃញ  ែតលុយមួយេពល

នង តិ៍ មះ ិ េករេឈ

ែកលងកលយ។ េសៀវេភខញុប ំ នេបះពុមែព មន ប៉ែុ នតមន ិ ែមនេរកមេឈម ះរបស់ ខញុេំ ទ

គេឺ រកមេឈម ះេរងពុម។ ព

ខញុរំ គន់ែតជកូនអុកមួយ

ែដលេគេរប 

សរមប់េលកមុខមត់អជវី កមមេគែតប៉េុ ណ ណ ះ។ ខញុក ំ ម ៏ នមហច ឆ ែដរ ដូេចនះ ិ ត ខញុរំ តូវគត ងេទៀត។ ិ ិ េឡង  វញមត ខញុក ំ ផ ៏ ត ច់កង ុ រតជមួយនង ឹ េរងពុម ព មហច ឆ របស់ខុ ំញ ិ ត

េដម ច ឆ របស់ខុ។ ំញ  បសេរមចមហ ី ិ ត

ំ ន់របស់ គច ន ន ឺ ង់កលយជអនកនព ិ នធែដលពូែកមនក់កុងជ

ខញុេំ នះ។ េដម ប ំ មូលេទេលេសៀវេភរបស់ខុ ំញ  បអចេធវ ី  ន ខញុរំ តូវមនសិទទ ិធ ង នង ិ មន ិ រតូវេធវត  មពកយែណនំរបស់េរងពុមេព ទ។

េរងពុមច ព ស់គរំ ល ិ

ណស់ មន ំញ ខញុស ំ រេសរ ិ មនអវថ ី េីម ទ ែដលេនះប៉ះពល់ដល់េសៀវេភរបស់ខុ។ ខលួនឯង ខញុេំ ធវជ eBook េដយខលួនឯង េហយ   លក់េដយខលួនឯងេទៀត។ អនកទញ ំញ គ ល់ ិ ក៏ខុស

អនកណឆងលក ់ ខ ៏ ុអ ំញ ចេឆលយ  បន

េហយ  លុយក៏បន

មកខញុេំ ទៀត។ ខញុច ំ ង់បនែបបេនះ េហយ ំ ង់ែតមនអនកអន  ៃថងណ មួយខញុគ េរចន  េឡង  េទ។ របេយជន៍ែដលេរងពុមផ ព ល ត ឱ ់ យ ជនុយសរមប់ទក់ភពេលភលន់ពក ន ី ុង ខលួនខញុ។ ំ េបខ ំញ ល់រពមយក ខញុន ំ ង  ុយ ឹ បត់បង់រគប់យ៉ងែដលខញុរំ បង ឹ សរេសរ។

11


េរៀនតមឆវឆវ

ប៉ែុ នតមហច ឆ របស់ខុ ំញ ក៏មន ំ កវញបន។ ខញុប ំ ន ិ ិ ត ិ អន់ែដរ េរពះអចទញខញុម លក់េសៀវេភពរី កបលឱយេរងពុម ព េហយ ំ ស ៏ ត យេរកយែដរ ប៉ែុ នតេនះជ  ខញុក េមេរៀនរបស់ខុែំញ ដលឱយភពេលភលន់ដក ឹ មុខបន។

េរកយពេី រឿងេនះ

មហច ឆ កនុងករកលយជអនកនព ំ ជងមុន ដូេចនះខញុំ ិ ត ិ នធរបស់ខុ ំញ នង ឹ កន់ែតខលង ែលងភ័យខលចភពេលភលន់របស់ខួនឯងេទៀតេហ ល យ  ។ ភពេលភលន់ នង ឆ មនកនុងខលួនមនុសសរគប់គន។ អនកែដលគមន ិ មហច ិ ត

មហច ឆ េរចន ឆ មន ិ ត  ែតមនភពេលភលន់។ អនកែដលមនមហច ិ ត ិ ែមន ថេគគមនភពេលភលន់េទ

ែតេគអចរគប់រគងបន

ឬអចរង់ចដ ំ ល់

េពលលអ េទប  បេញច ញវមកេរក។ ភពេលភលន់ គជ ឺ រទពយរបស់មនុសស លងង ់

ែដលេរតៀមសរមប់ែតករបរជ័យ

ឯមហច ឆ វញ ិ ិ ត

សថិតជប់ខួន ល

មនុសសែដលេចះេរបក ឆ មនរបេយជន៍  រគត ិ រគប់េពលេវល។ េតម  ហច ិ ត អវខ ំ ង ី ះល េទ? កនុងចំណុចេនះ ខញុន ឹ េរៀបរប់ពរី បេយជន៍របស់វជេរចន  ែដល ខញុប ំ នដង ឹ ។

“គនលឹះកនុងករបំបត់ភពេលភលន់ គឺហក ឹ វ ហត់ឱយ ខលួនឯងមនមហច ឆ ។” ិ ត

12


េរៀនតមឆវឆវ

២ គិតបរញ ច ស ករគត ិ

ជសមតថភពមួយ

ែដលអចបេងកត  អវរី គប់យ៉ងបន។

មន

មនុសសលបលបញជេរច ន ួ េគ ី  បនទទួលផលរបេយជន៍ពក ី រគត ិ របស់ពក េហយ ន ត ិ ស  ពួកេគក៏បនែចករ ំែលកពវី ធ ី រសតែដលពួកេគេរបក  ុងករគ ិ កន់មនុសសដៃទផងែដរ។ ណស់កុងករគ ន ត ិ ។

សពវៃថងេនះ

េទ

េយង ិ ស  មនវធ ី រសតេរចន  យ៉ង

អនកខលះចូលចត ត ត ិ គ ិ េដយេរបេ ហតុផល

ខលះេទៀត

គត ិ េដយរសេមរ សៃម ឯខលះេទៀតគត ិ ភលមេធវភ  ល មក៏មន។ េគលេដចំបងែដលមនុសសចូលសលេរៀន គេឺ ដម វី ធ ិ គ  បេចះព ី ី ត ិ ។ េទះប ី សលេរៀនមន ិ អចបំេពញបំណងេនះបនក៏េដយ ពវី ធ ិ គ ី ត ិ េនេរកសលបនែដរ។

ប៉ែុ នតេយង  ក៏អចេរៀន

េបេ យង ិ គ  មនវធ ី ត ិ លអជងអនកដៃទ

េយង ន ដៃទដូចគន។  ក៏មនេរបៀបេលអក ករគត ិ បរញច ស ជែបបែផនៃនករគត ិ របស់ឆវឆវ។ ករគត ិ េនះ មន ិ រតម ឹ ែតផតលផ ់ លេរចន  ឱយគត់េនះេទ សូមបអន ី កេនេរកមបងគប់គត់ ក៏ទទួល បនផលេនះែដរ។ កនុងចំណុចេនះ េយង ុ របស់ ិ គ  នង ឹ េរៀនពវី ធ ី ត ិ ងយបំផត គត់ នង ិ រេបៀបែដលេយង  យកេទអនុវតត។ អនអវែី ដលមន ិ អចអនុវតតបន ំ ង មន ូ គ ឺ េតអ ិ ខុសពម ី ន ិ បនអនេនះេទ។ ដូេចនះសំណួរដប  េីវ ទជករគត ិ បរញចស?

13


េរៀនតមឆវឆវ

២.១ េតក  រគត ិ បរញចសជអវ? ី ករគត ន ហ ិ បរញចស ជមេធយបយគត ិ មួយែដលេរបក  ុងករេដះរសយបញ សមុរគសមញ។ ករគត ិ មនផង នង ិ បរញចស ជករគត ិ ែបបវជជ ិ គត ិ ែបប អវជជ ិ មនផង។ េនេពលេយង  យកករគត ិ ទំងពរី េនះបូកបញចូ លគន េយង  នង ឹ េមល  េឃញ  ដេំ ណះរសយកន់ែតឆប់។

ករគត ៉ អចេដះរសយបញហបន ែតមន ុ េទ ិ មនែតមយង ិ វជជ ិ ែមនរគប់មខ េរពះេពលែដលមនុសសមនគត ិ មនរជុលហួសេហតុេពក ិ វជជ េវសរគប់បញហទំងអស់។

េគអចនង ឹ យល់ថ

េគនង ឹ េគច

ករមន ិ េធវអ  េីវ សះ

ក៏ជ

ដេំ ណះរសយែដរ ដូេចនះេទប ិ មន កលយជបញហកនុង  េពលខលះ ករគត ិ វជជ ដេំ ណះរសយ។

ករគត ិ មន េបស ឹ ពប ិ អវជជ  ិនជេរបប  នរតម ឹ រតូវ គអ ឺ ចដង ី ញហែដលអច នង ឹ េកត  េឡង  បនទំងអស់។ បញហែដលអចនង ឹ េកត  េឡង  របកដជេកត  េឡង  ។ េបេ យង  េទសមភសករងរ េដយគមនបទពេិ សធន៍ ដូេចនះអវែី ដល អចេកត  េឡង  គេឺ គមន ិ យកេយង  េរពះែតេយង  មន ិ រតូវតមតរមូវកររបស់ រកុមហ៊ន ុ េគ។

េបេ យង ំ ុ ចេនះមុន  គត ិ បនដល់ចណ

េយង  អចនង ឹ េរតៀម

ពកយនយ ប  បេគចេចញព ិ យេដម ី ី ញហអត់បទពេិ សធន៍េនះបន។ ករគត ិ មនែតមខង ិ វជជ

រគន់ែតជរបស់លេអ មល ណ ះ។  ប៉េុ ណ

វអចេដះ

រសយបញហរសួលៗបន ប៉ែុ នតេបប ិ មនកលយជ  ញហេនះធំេពក ករគត ិ វជជ េលសរបស់េយង យ ិ  វញេហ  ។

កនុងសិកខសល

េគេរចន  ែតបេរងៀនពក ី រ

គត ិ មន េរពះករបេរងៀនែបបេនះ ងយជងករបេរងៀនពរី េបៀបេដះ ិ វជជ រសយបញហ។ បេរងៀនរសួល បនលុយរសួល ជវធ ំ ត ុ ិ រី កលុយលអបផ 14


េរៀនតមឆវឆវ

កនុងសម័យបចចុបបនន។ សិសសែដលេទចូលរួម គត ិ មនដូចជ ិ ថ ករគត ិ វជជ គមនអវព ី ប ិ កផង េរពះពួកេគរគន់ែតគត ិ េដយមន ិ បច់េដះរសយអវ។ ី សូមកុរំ ចឡំអែីវ ដលខញុក ំ ព ំ ង ុ សរេសរឱយេសះ។

ករគត ិ មន ិ វជជ

ជេរឿងលអ

ប៉ែុ នតរតូវេរបផ គ ន ជមួយករគត ិ មនែដរ  ួបគ ិ អវជជ

េទប  អចេដះរសយបញហ

កនុងករពត ិ បន។ េយង  េហថ ករគត ិ បរញចស។ ខញុឱ ំ យជឧទហរណ៍មួយ។ េពលែដលខញុប ំ េរងៀនថនក់រកហវច ិ ឌហ ី សញេលក ំ ង ដប ូ ខញុប ំ នគត ួ ែដលខញុគ ំ ត គ ឺ ខញុអ ំ ចបេរងៀន ិ ទុកជមុន។ េរឿងទម ី យ ិ

បន។ េនះជករគត ំញ បនទប់មកេទៀត ខញុច ំ ប់េផតម ិ មនរបស់ខុ។  គត ិ វជជ ិ ពី េរឿងអវជជ ង។ ខញុគ ំ ត ិ មនវញមត ិ ិ េឃញ  ដល់បញហជេរចន  ដូចជ ខញុេំ កមងជង សិសសែដលមកេរៀន នយ ិ យេរចន 

សិសសែដលមកេរៀនេចះេហយ  រសប់

េហយ ំ ល ចមួយេទៀត  អវែី ដលខញុខ

ខញុម ំ ន ិ េចះ

គេឺ រកយេពលបេរងៀនរួច

សលមន ំ ខញុព ំ ែូ កខងគត ិ មនរសប់ផង ដូេចនះ អវក ិ េបក  លុយឱយខញុ។ ិ អវជជ ី ៏ ខញុន ំ ក ឹ េឃញ  ែដរ។

ប៉ែុ នតខុម ំញ ន ុ ណឹ ងេទ េរកយេពលគត ខញុំ ិ មនរួចអស់េហយ ិ ឈប់រតម ឹ ប៉ណ ិ អវជជ  រតូវគត ល ជជ ិ មនមតង េដម ិ េី ដះរសយបញហ។ ចំេពះអយុ ខញុំ  បរកវ ិ េទេលផូវវ ី ធ មន ំ ន ិ អចែកែរបបនេទ េរពះខញុេំ កត  េរកយពួកេគែមន ដូេចនះខញុម ិ ខវលេ់ ទ។ ចំែណកសិសសែដលេចះរសប់ទង ំ េនះ

អចជភពងយរសួលកនុងករ

បេរងៀនក៏ថបន េរពះពួកេគដង ំ ង ឹ ខលះៗពរី កហវច ិ ឌហ ី សញ ដូេចនះខញុន ឹ មន អនកជួយនយ ិ យកនុងេម៉ងបេរងៀន។ ចំេពះករនយ ិ យ ខញុរំ តូវេរៀនតមរគូ បេរងៀនេផសងេទៀត នង ិ អនបែនថមព ី រេបៀបបេរងៀនរកហវច ិ ឌហ ី សញ។ េរៀន េធវត  មេគសិន

ទរម ំែតខញុម ំ នរេបៀបបេរងៀនផទល់ខួន។ ល

ចំេពះេរឿងេបក  15


េរៀនតមឆវឆវ

លុយ ជេរឿងអវជជ ំ ន ិ មនធំជងេគ េរពះខញុម ិ បេរងៀនេដយមន ិ បនអវេី សះ មកវញេទ។ ដូេចនះខញុគ ំ ត ិ ិ ទុកជមុន េបេ គមន ិ េបក  លុយឱយខញុំ ខញុរំ តូវេធវអ  ខ ីវ ះល ? េរកយេពលគត ិ មនេដម  បរកផល ិ វជជ ី  ូវេដះរសយេហយ

ខញុក ំ រ៏ តលប់មកគត ិ

អវជជ ំ ត ុ ម នេនះ មន ិ មនមតងេទៀត។ ចុះេបអ  ែីវ ដលខញុគ ិ ទំងប៉ន ិ េដរ េតខ  ុរំញ តូវ េធវអ ុ៉ ណ េទ វក៏មន  ប ីវ នតេទៀត? មន ិ ថេយង  េរតៀមែផនករចបស់បណ ិ អចរតូវ តមអវែី ដលេយង  គត ិ ទុកទំងរសុងែដរ។

េនះជ

ករពត ិ កនុងករេរៀប

គេរមង ។ មកដល់រតង់េនះ ខញុក ំ រ៏ តលប់មកករគត ងេទៀត។ ិ មនវញមត ិ ិ វជជ ខញុគ ំ ត ិ ជេលកចុងេរកយថ បេរងៀនឱយចប់វគគ

េបម  នបញហេរចន  ែបបេនះ

េហយ ំ ច  ខញុអ

ខញុអ ំ ចទុកចត ិ េត លសមតថភពខលួនឯងបនេហយ  ។

រកុមហ៊ន ុ ក៏េមល  េឃញ  តៃមលរបស់ខុ ំញ

េហយ  េបក  ៃដឱយខញុេំ ធវអ  ត ី មចត ិ ែត ដរ។

េសរភព ករេគរព នង ំ ង ំ ចត ត រតូវែតបេរងៀនឱយបន។ ី ិ លុយ េធវឱ  យខញុត ិ ថ ករគត ិ បរញចស

គែឺ បបេនះ

រតលប់េទរតលប់មកេដម  បេដះរសយ។ ី

ករគត េហយ ិ មន ជកររកេមល ិ អវជជ  បញហែដលអចនង ឹ េកត  េឡង   ករ គត ិ មន ិ វជជ

ជកររកដេំ ណះរសយ។

េបេ យង  េរបែ តមួយ

េយង  នង ឹ

ជប់គង ំ ែតេបេ របទ ំ ពរី រួមគន េយង  ង  នង ឹ េចះគត ិ ដូចឆវឆវ។ ករែដលេយង ិ មនែបបេនះ  អចទញរបេយជន៍ពក ី រគត ិ អវជជ បរញចសមួយែដរ។

អវជជ ិ មន

ក៏ជវធ ិ ី

មន ិ បនន័យថវគមនរបេយជន៍េនះេទ

សំខន់េលេយង េចះេរបវ ណ ះ។ ករគត ិ មន ជេពល   ឬអត់បេុ៉ ណ ិ អវជជ ែដលេយង  េមល  េឃញ  បញហរគប់របេភទទំងអស់។

ខញុគ ំ ត ិ ថ

គួរែតមន

អនកណមនក់សរេសរេសៀវេភអំពស ិ មនេហយ  បឱយ ី ិលបៈៃនករគត ិ អវជជ  េដម ី អនកែដលចូលចត ត ត ិ គ ិ ែបបេនះ ទញយករបេយជន៍បនខលះ។ េបគ  ម នេទ

16


េរៀនតមឆវឆវ

ចំខុេំញ ឆលៀតេពលសរេសរក៏បនែដរ។ ករគត ិ បរញចស អចនង ឹ រេញ៉រៃញ៉បនតច ិ េរពះវគមនកបនខ ួ ន តអវេី ទ។ ប៉ែុ នត េបវ  គមនកបនខ  អចេរបវ  បនរគប់េពល នង ិ ួ ន តែបបេនះ បនន័យថ េយង

រគប់េរឿងទំងអស់។ រេបៀបគត ូ លទធផលែដលគត ិ មន ិ សំខន់ដច ិ េចញេនះ េទ។ មនុសសជេរចន  េចះគត ិ ែតបនរតម ឹ ែតគត ិ ប៉ែុ នតករគត ិ បរញចស ជ ករគត ិ េី ធវែ តមតង។ ិ េទរកសកមមភព ឬគត ិ េហយ  មនវធ

17


េរៀនតមឆវឆវ

៤ វយចិតតមុន សរមប់មនុសស ចត ិ ត ជេមធតុសំខន់ជងេគកនុងខលួន។ កលណ ចត ិ ត ដួលេហយ េទះបរ  ី ងកយេនមនកមល ំង ក៏េធវអ  ែីវ លងបនែដរ។ មនុសស បរជ័យរគប់គន េដយសរែតចត ត រជ័យប៉េុ ណ ណ ះ។ ចត ួ េគ ជ ិ ប ិ រត បស់ពក អនករបប់ថ “ឯងេទែលងរួចេហយ ឈប់េទ េទះរបង  ឹ ក៏មន ិ បនអវែី ដរ” េហយ  មនុសសក៏េធវត  មពកយេនះ។ េនតមកែនលងហត់របណ េគរបប់េយង  ឪយបញជចត ិ េត យង  ឱយបន។ មន ិ ថខលួនេយង ុ៉ ណ េទ ឱយែតចត េយង  ឈប ឺ ណ ិ េត យង  េនរបង ឹ  េនែតេធវប  នបនត ំ ង េទៀត។ ដប ូ េគរបង ឹ ពច ី ត ិ េត ទមុន ទរម ំែតរងកយេយង  អចស៊ូរទំបន ពត ិ របកដ។ មន ត ចំណុចសំខន់។ អនកដៃទេទៀត ឹ ថ ចត ិ ែមនមនែតេយង  េទ ែដលដង ិ ជ ក៏េគដង ឹ ដូចគនែដរ។ េហតុេនះេទប  េពលណែដលេគចង់វយរបហរេយង  េគចប់េផតម ច មន  ពច ី ត ិ េត ទមុនជនច ិ ។ ិ ែមនមនែតឆវឆវេទ ែដលេចះវយ ចត ត ក ន ដៃទែបបេនះ ិ អ

ប៉ែុ នតគត់ជតួអងគែដលេចញមកមុនេគ

េទប ំ ក  ខញុយ

ចំណុចេនះដក់ឱយគត់ែតមតង។ ឆវឆវ មន ុ េទ ប៉ែុ នតពែូ កខង ិ ពូែកកបច់គន ចក់ចច ំ ត ន ដៃទ។ ិ រត បស់អក ខញុស ំ ូមបញជក់បនតច ំ ន កទំងអស់េដរ  បឱយអន ិ ខញុម ិ ែមនសរេសរចំណុចេនះេដម ី

18


េរៀនតមឆវឆវ

េធវប ំ ង់ឱយដង ណ ះ។ ខញុម ំ ន ឹ េហយ  បេគេនះេទ ែតខញុច  ករពរខលួនប៉េុ ណ ិ អច ឃត់បនេទ

េបច អរកក់េនះ។  បរបេយជន៍  ង់យកេទេរបេ ដម ី

នយ ិ យ

េដយរតង់ ខញុគ ំ ម នបំណងអរកក់កុងេសៀវេភមួ ន យកបលេនះេទ។

៤.១ េតក ត ន ុ ជអវ?  រវយចត ិ ម ី ករវយចត ត ន ុ ជយុទស ធ រសតមយ ួ ែដលេគេរបក ន េន េដម  បទទួ ិ ម  ុងកររស់ ី ល បនផលរបេយជន៍អម ួ ។ អនកែដលទទួលបនរបេយជន៍ គអ ន ែដល ីវ យ ឺ ក វយចត ត នេជគជ័យ។ ិ ប ឧទហរណ៍ ៖ មនុសសរសីមនក់ ចង់ឱយមត ល ខួន ល ិ រត បុសរបស់ខួនរសលញ់ ដូេចនះនងក៏េរបវ ធ ិ វ ី យចត ិ ត េដយបេញជរមត ិ រត បុសនងរល់ៃថង។ ចំែណក មត ិ រត បុសនង ជមនុសសសុីេជររសប់ផង ក៏ដកខលួនមន ិ រួច េរពះគមនអនក ណសរេសរេគរល់ៃថងែបបេនះ។ មនុសសរសីេនះ ចក់ចច ំ ណ ំ ុ ចែដលមត ិ ត របុសនងចូលចត ុ ។ ិ ត េហតុេនះនងបនអវែី ដលចង់បនយ៉ងងយបំផត ករវយចត ត ន ុ ជវធ ិ ស ិ ម ី រសតរគប់រគងមួយែដលេគនយ ិ មេរបេ នរគប់កែនលង ទំងអស់។ ភគេរចន អនកដក គ ិករបង ិ េី នះេដម ឹ នំេរបវ ធ  បេធវ  ី ឱ  យបុគល ឹ ែរបង េធវក  រជងមុន។ េគអចេលកយក របក់រងវន់ ករេឡង  ដែំ ណង ដេំ ណរ កំសនត

ឬអំេណយនន

មកទក់ទញចត ុ ល គ ិក ។ ិ រត បស់បគ

តមពត ិ

បុគល គ ិក ម ន ំ េនះេទ ប៉ែុ នត ចត ួ េគរតូវេគ ិ ទន់ទទួលបនរបស់ទង ិ រត បស់ពក េបកឱយេមល ិ េី នះេរបប  េឃញ  បត់េទេហយ  ។ វធ  នផលណស់។ របធនរកុមហ៊ន ុ ចស់របស់ខុច ំញ ល ូ ចត ស់ ជពេិ សសេពលចុងែខ។ ិ េត របណ  គត់ចង់ឱយបុគល គ ិករបង ឹ ែរបងលក់

ដូេចនះគត់កម ៏ កនយ ិ យពេី រឿងេនះេរឿង 19


េរៀនតមឆវឆវ

េនះបនតច គ ិក លឺសូរែត ិ រួចក៏របប់ថ “ៃថងេនះនង ឹ េបក  របក់ែខឱយ”។ បុគល េបក  របក់ែខ ក៏មនចត ិ េត ធវក  រកន់ែតេលឿន េហយ  កែនលងករងរក៏សបបយ ជងមុនែដរ។ ពួកេគនយ គ ិក ណ ិ យគនពអ ី ែីវ ដលរតូវទញ ិ កនុងែខេនះ។ បុគល

ក៏ដច ូ គនែដរ េទះបអ ន េនះេនចង់បនអវេី ផសងេទៀតក៏េដយ ក៏េគមន ី ក ិ េភលច ពរី បក់ែខេគែដរ។ ពួកេគសមនង ឹ ទទួលបន។ ករវយចត ត ន ុ ជអនកបងហញថ ិ ម អនកែដលមន ិ េចះវយចត ិ េត គមុន

េតអ ន ណយល់ពម  ក ី នុសសេរចន  ជង។

នង ឹ រតូវចញ់េរបៀបេគ។

ចង់ែសវងយល់

ពម ី នុស ្ស គរឺ តូវយល់ពច ី ត ិ រត បស់មនុសស។ ចង់ឈះន មនុសស គរឺ តូវឈះន ចត ិ ត មនុសសជមុន។ អនកទំងអស់គនមនឆងលែ់ ដរេទ េហតុអប ី នជកូនេចរបស់ហែុី តលរសមរ័ គចត ិ ត ំ ស ំ ង ឈរពំងរគប់ជន ួ ហុែី តលរ េពលបះេបរេលកដប ូ ? េហតុអប ី នជមន មនុសសជេរចន ័ ណសុីកុងសម័ ន យសរងគមេលក? ចេមលយ  ចូលបេរមទ  ព  គឺ ហុែី តលរបនែសវងយល់ពម ៉ ់ មន ឹ ថ របជជនអលលឺមង ី នុសស េហយ  េមល  ដង ករខង ៉ ។ ់ ី វ ែដលចូលមករបេទសអលលឺមង ឹ នង ិ ករខលចចំេពះជនជតជ ិ ហ ហុែី តលរក៏េរបច ំ ុ ចេនះេដម ត  បវយច  ណ ី ិ រត បស់មនុសសទំងេនះ។

ពួកេគេជឿ

ទំងរសុង េហយ ត ក ួ  យល់រពមេដរ ចូលសរងគមេលកទំងមន ិ សតយ។ ចត ិ ព េគេជឿថ ហុែី តលរ ជអនកសេរងគះ។ ករវយចត ត ន ុ ិ ម

ក៏អចេដរ តួជដេំ ណះរសយទំនស់ខះល បនែដរ។

ជួនកល េយង ំ ស់ទង ំ សងខង ឬែតមខង ទទួលយក  រតូវករឱយភគទ ី ន េយបល់របស់េយង ប់េរឿង េយង ិ េី របវ ធ ិ េី នះ។ េធវយ  បបញច  េដម ី  រតូវវធ  ៉ ងណ ឱយេគសងបច ់ ត ិ ត េយង  អចេដះរសយបនេហយ  ។ ទំនស់េកត  េឡង  េរពះ

20


េរៀនតមឆវឆវ

មនុសសពរី នក់មនករយល់េឃញ ិ គនកនុងេរឿងមួយ។  ខុសគន ឬ ប៉ះទងគច ប៉ែុ នតអែីវ ដលអចបនតេភលង  ទំនស់េទៀតេនះ

គច ឺ ត ិ ែត ដលមន ិ រពមចុះចញ់

របស់ពក ួ េគ។ ពួកេគេនែតយល់ថខលួនរតូវ េហយ  មខងេទៀតខុស ដូេចនះ ទំនស់េនែតមន។ េបេ យង ួ េគឱយេសងៀមបន គជ  វយចត ិ រត បស់ពក ឺ េរឿង

លអ។ សរមប់ខុ ំញ ករេធវឱ ំ ស់គថ  យភគទ ី ន ឺ ខលួនឈះន ទំងសងខង គល ឺ អ បំផត ុ ។

“ករវយចិតម ត ន ុ ជលបច ិ ែដលេគចូលចិតេត រប េហតុេនះេទប េយង  រតូវែតសគល់ពីវឱយចបស់”។

21


េរៀនតមឆវឆវ

៥ មិនខលចបរជ័យ គមនអនកណមួយចង់បរជ័យេទ បរជ័យែដរ។

អនកដក ឹ នំ

ែតក៏គមនអនកណអចេជៀសផុតករ

ំ ញ អនកជន ួ

វច ិ រិ តករ

ឬកឡ ី ករែដលមន

សមតថភពខពស ់ សុទែធ តធលប់ែហលឆលងករបរជ័យទំងអស់ ទរម ំពួកេគ អចសគល់រសជតៃិ នភពេជគជ័យ។ ពួកេគមនចំណុចមួយែដលដូចគន គក ឺ រមន ិ ខលចបរជ័យ។ េទះបជ ី ដួល ប៉ន ុ ម នដងក៏េដយ ពួកេគេនែតរបង ែតរួច។ េយង ិ  មកវញឱយទល់ ឹ េងប  ក៏រតូវ េធវដ ូ គនែដរ។ កនុងករេធវអ ួ េយង ត មន  ច  ម ីវ យ  រតូវែតតំងចត ិ ថ ិ ខលចបរជ័យ សិន េទប  អចេធវេ ទមុខបន។ េយង េប  Mark Zuckerberg ខលចបរជ័យ េហយ  សករសៃមេទេមល   មន ិ ហ៊នឈប់េរៀន

េដម  បេរប ី េ ពលេពញេម៉ងរបស់គត់ជមួយនង ឹ

េហវសប៊ក ុ េតេ យង ុ េរបែ ដរេទ? េតេ យង  នង ឹ មនេហវសប៊ក  េម៉ចនង ឹ បនេធវ ឡប់ឆួតេនេល ក ុី ធេឺ ណតបន? េយង អ ន  អចរសៃមបែនថមេទៀតថ េតន  ង ឹ មនអវេី កត  េឡង  េបស  ិនជមតយឪពុកេយង  ខលចបរជ័យកនុងករចញ ិ ច ឹមកូន េហយ ៏ ន  រចបច់កេយង  ងប់បត់? អវក ី ម ិ អចេកត  េឡង  ែដរ េរពះេយង  គមន ជវី តរស់ េន។ ិ េដយសរែតមន ិ ខលចបរជ័យ េទប  េគហ៊នេធវេ រឿងេផសងៗ។ មន ិ ថេរឿង

22


េរៀនតមឆវឆវ

េនះតូច ឬធំេទ េបេ យង  ខលចបរជ័យ វគមនៃថងសេរមចបនេទ។ បរជ័យ នង េយ ង ិ ឹ េកត  មនកនុងជវី តរបស់ 

េនចេនលះេពលណមួយមន ិ ខន។

េប 

េយង ឹ រួចេទេហយ  បនដង  េហតុអប ី នជខលចេទៀត? ករខលចបរជ័យ ជ េរឿងមន ិ សមេហតុផល

ែតមនុសសមួយចំនន ួ បនរបង  េហតុផល ឹ បេងកត

េដយេធវឱ  យបរជ័យ កលយជេរឿងគួរឱយខលច។

៥.១ រទស ត រជ័យរបស់ឆវឆវ ឹ ីប រល់េពលែដលឆវឆវេលកទ័ពេទរបយុទ ធ

េហយ ិ  ទទួលបរជ័យមកវញ

គត់ែតងែតេលកេឡង  ពផ ី លលអៃនករបរជ័យ។

េពលចញ់សរងគមេន

ឆព ់ រង ។ សុីឈូែដលជ ឹ ី សលប់អស់កងទ័ពជេរចន  េហយ  បរជ័យយ៉ងធងនធ េមទ័ពខលរបស់ឆវឆវ

ែរសករទេហយំអណិតទហនបព ី ន់នក់របស់

គត់។ ឆវឆវឮេហយ  ក៏េដរ េចញមកេហយ  បញជឱយសុីឈូឈប់យ ំ នង ិ ឱយ គត់េទទូងសគរ េដម លទហនមកសតប់គត់នយ  បរបមូ ី ិ យ។ គត់បន នយ ិ យថ “បរជ័យជេរឿងលអ បរជ័យ អចបេរងៀនមនុសសឱយ ទទួល បនេជគជ័យ។ ” កន់ែតបរជ័យ េនតុងអ៊ព ូ ត ិ ែមន

កន់ែតខលង ំ ជងមុន។

ថវត ី បតែត ិ

ែតគត់គមនបក់ទក ឹ ចត ិ រត បយុទេធ ទ

កំហស ុ ែដលេធវឱ ន ខេីល ទៀតផង។  យចបំងចញ់កុងេពលដ៏

គត់ចបំងចញ់ចវូ អុី ែថមទំងរកេឃញ  គត់ផល ត ម ់ ល ូ េហតុ

ថ “កងទ័ពេយង ុ  បរជ័យ េដយសរែតកងទ័ពេយង  មន ិ ធលប់ចញ់ពម ី ន មក

ដូេចនះក៏កលយជទ័ពេកអងកអង

េធវសរបែហស

មន វឹ ហត់”។ ិ ខំហក

បរជ័យមន ត រជ័យ ដួលេហយ ិ គួរឱយខលចេទ អវែី ដលគួរឱយខលចគច ឺ ត ិ ប  មន ិ ហ៊នេរកកេឡង ិ  វញ។

23


េរៀនតមឆវឆវ

ឆវឆវ

មន ិ ែមនជតួអងគេជគជ័យ

ែដលមន ួ ករបរជ័យ។ ិ ធលប់ជប

បរជ័យែដលគត់ជប ួ ជករកសងសមតថភព នង ត ន ំ ត ិ ចត ិ គ ិ របស់គត់ ប៉េុ ណ ណ ះ។ ឆវឆវនយ ិ យរបប់កងទ័ពថ “េនេលេលកេនះ អត់មន េមទ័ពណែដលចបំង១០០ដង

ឈះន ទំង១០០ដងេទ

មនែតមនុសស

ែដលចញ់ ែតមន រតែតចញ់ រតែតក ល ហន ដល់ទប ិ អស់សងឃម។ ឹ ឹ ឹ ី ញច ប់ េទប  អចទទួលេជគជ័យ”។ ឆវឆវ គត ិ ថ ទ័ពរបស់គត់ឈះន េរចន  ដងេពក េហតុេនះេទប  មន ិ មនអវី រកចេរម ន ័ លីវបុី ែដលមនសរងគមចញ់ខះល ឈះន ខលះ ពួកេគ ី  ។ ខុសពទ ី ព អចេរៀនពវី ធ ិ ឈ ី ះន បនេរចន  ជងឆវឆវ។ ឆវឆវ ឈះន េរចន  ែតមន ិ បន េរៀនពក ំ ស ុ ចំែណកលីវបុី ចញ់េរចន ី ហ  ែតេរៀនក៏េរចន  ែដរ។ ឆវឆវបញជក់ របប់កងទ័ពថ

“ដល់េពលែដលពួកេយង  រតូវសគល់បរជ័យមតងេហយ  ”។

េនះជករដស់េតឿន កុឱ ំ យកងទ័ពខលចករបរជ័យខលង ំ េពក។ “មនុសសមនក់េបច ច រធំ  ង់សេរមចកច ិ ក

រតូវែតហ៊នសុី

រតូវែតហ៊នសង

េធវស  រងគមរតូវហ៊នឈះន រតូវហ៊នចញ់” ឆវឆវនយ ិ យ។ ខលចបរជ័យ េសមនង ណ ះ។ ឹ ខលចេជគជ័យ េរពះបរជ័យ នង ិ េជគជ័យេនែកបរគនប៉េុ ណ េបេ យង ិ េតម  មន ិ បនេជគជ័យ េយង  បនបរជ័យមកវញ  នអវម ី ន ិ េសមគន។ អនកែដលេជគជ័យ េគបនរបេយជន៍ ឯេយង  ែដលជអនកបរជ័យ បន េមេរៀន។ វជរបស់មនរបេយជន៍ដច ូ គនែដរ។ ឆវឆវ ឱយតៃមលេទេលបរជ័យ េសមគននង ឹ េជគជ័យែដរ។ េទះបេី ជគជ័យ ំ ង ពដ ូ របស់គត់មន ី ប ិ េកត  ពប ី រជ័យក៏េដយ

ប៉ែុ នតេរកយេពលចញ់

សរងគមមក េយង ំជងមុន។ មូលេហតុ គ ឺ  េឃញ  ថ នគរឆវកន់ែតរងម ឹ

24


េរៀនតមឆវឆវ

បរជ័យបនបេរងៀនគត់ព ី អវែី ដលរតូវេធវក ន ក ុ គត់ ឹ នំនគរ។ ពម  ុងករដ ី ន របង ឹ ែតេរឿងចបំងរហូត

េដយមន ឹ មូលដឋន។ ិ គត ិ ពក ី រពរងង

េរកយមក

េទប ួ ជនគរចុងេរកយេគ  គត់េមល  េឃញ  ពរី េបៀបយកឈះន ។ នគរអ៊យ ែដលអចឈរេជង  កនុងសម័យនគរទំងប។ ី

បរជ័យែថមទំងេធវឱ  យេយង 

រងម ំ នង ឹ ិ ឈល សៃវជងមុនេទៀតផង។ េនកនុងេរឿងសមកុក

អវែី ដលខញុេំ រៀនបនេរចន 

នង ិ យល់ថមនតៃមល

គប ួ ងគនម ួ ៗ េរពះរល់កហ ំ ស ុ ែដលពួកគត់មន សុទែធ ត ឺ រជ័យរបស់តអ ី យ ជអវែី ដលរតូវរបយ័ត ន នង ូ ជ ិ េជៀសវង។ ចំែណកភពេជគជ័យ ហក់ដច បងហញមករតង់ៗេពក ដូេចនះខញុម ំ ន ិ សូវជចប់អរមមណ៍េទ។ េយង  េរៀនបន កន់ែតេរចន  ពប ី រជ័យ

ជងអវែី ដលេយង  អចេរៀនបនពភ ី ពេជគជ័យ

របស់មនុសសមនក់។ មុននង ឹ េធវអ  ីវ

រតូវគត ិ ផង។

កុខ ំ តេពលរកេហតុផលឱយេគេហយ 

រតូវ

ខតេពលមកអងគុយសតយេពលែដលេរបេ ទេនះេទ។

សរុប ករជួយរកេហតុផលឱយអនកដៃទ

ជវធ ន ដៃទកនុងករ ិ ម ី នេរបៀបេលអក

រស់េន។ វនង ឹ នំ េដយមន ឹ បេរងៀនេយង  ឱយកលយជអនកដក ិ ចំបច់រតូវ ករឋនៈអវទ ំ អស់។ េពលខលះករេធវែ បបេនះ េមល ់ នតច ី ង  េទដូចជលងងប ិ ែមន ែតេបេ យង ង ់ េយង  សុខចត ិ េត ធវល  ង  នង ឹ សគល់ពផ ី លរបេយជន៍របស់វ មន ិ ខន។ េហតុផលរគប់យ៉ង អចមនន័យបន ដរបណេយង  ទទួល សគល់វសិន

ដូេចនះមនែតេហតុផលែដលេយង  េដយខលួនឯងេទ  បេងកត 25


េរៀនតមឆវឆវ

េទប ុំ ន ជួយែតរតម  េយង  ងយទទួល។ េបម  ន ិ អចជួយអវេី គធំដប ឹ ប៉េុ ណណះ ក៏រគប់រគន់ែដរ។

26


េរៀនតមឆវឆវ

៧ ែបកែចកសមបកេរក េតេ យង ិ អ ឹ ថអនកណមនក់ ជមនុសសរបេភទណ េដយវធ  អចេមល  ដង ី ? ីវ េតេ ធវេ ម៉ចេទប ឹ ថ សងសររបស់េយង  ដង  ជមនុសសែដលេយង  ចង់បនពត ិ ែមន? េតេ ធវេ ម៉ចេទប ជរគូល អ នង ឹ ថ រគូបេរងៀនរបស់េយង  ដង  ិ មន ចំេណះដង ឹ េពញេលញ។ ចេមលយ ឹ េទ។ េយង ឹ ជ  គម ឺ ន ិ ដង  មន ិ អចេមល  ដង ដច់ខត េបម  ន ិ ទន់បនចំណ យេពលេនជមួយពួកេគ។ េហតុអប ែបរជែលងគនវញ ិ ី នជបតរី បពនធ ែដលសេរមចថេរៀបករេហយ  េដយសរែតេរឿងមន ិ ចុះសរមុងបនតច ិ បនតួច? េយង  សកគត ិ រតង់េនះបនតច ិ េទ េយង  នង ឹ េមល  េឃញ  ថ ករពត ិ បតរី បពនធពរី នក់េនះ រសលញ់សមបក របស់គនប៉េុ ណ ណ ះ។

ពួកេគមន ិ បនេមល  ដល់ែផនកខងកនុងរបស់ៃដគូេទ។

ែផនកខងកនុងេនះ សំេដដល់ ចត ត ន ំ ត ិ គ ិ ចរត ិ មយទ មន ិ ែមនែតដងខលួន

េទ។ ពួកេគពយយមេរបស  មបកមកបទ ិ បំងខលួនឯង ដូេចនះៃដគូមន ិ អចមន ឱកសនង ឹ ពេី រឿងទំងេនះ។ េនេពលជួបបញហបនតច ឹ ដង ិ បនតួច ចរតព ិ ត ិ នង ឹ េចញមក

េហយ  នង  មខងេទៀតភញក់េផអល ឹ អវែី ដលេគមន ិ ធលប់េឃញ 

ក៏

សេរមចថ ែលងគនេទ។ សមបកេរក មន ិ ែមនេរបែ តសរមប់មនុសសេនះេទ ែតេគអចយកវមកេរប  េលេហតុករណ៍ណមួយ ឬរបស់អម ួ េទៀតផង។ ឧទហរណ៍៖ ករែដល ីវ យ េយង  នយ ិ យថ

“េយង  មនេមទនភពែដលេកត  មកជែខមរ”

អចជ 27


េរៀនតមឆវឆវ

សមបកេរករបស់របជជនេយង ណ ះ។  ប៉េុ ណ

េបេ យង  សេងកតេលចរត ិ

នង ិ

អវែី ដលអនកនយ ូ ជពួកេគសអប ់ ិ យេនះ េធវម  កេលរបេទសេនះ វហក់ដច របេទសេនះខលង ំ ណស់ នង ន ិ មន ិ ចង់ឱយរបេទសេនះរកចេរម ី  េទណេសះ ែតមតង។ សមបកេរករេបៀបេនះ េកត  េឡង  ញឹកញប់ណ ស់ រហូតរតូវបន េគចត់ទក ុ ថ ជករពត ិ ។ ំ ញមួយែដលេធវឱ ករេរៀនែបងែចកសមបកេរក នង ជជន ិ ករពត ិ  យេយង  េគចផុតពក ុ តមអនកដៃទ។ ពកយថសមបក ី រេកងចំេណញ នង ិ មន ិ េធវខ  ស គរឺ គន់ែតជសរមមប៉េុ ណ ណ ះ។ សមបកនំ សមបកដូង សមបកពងមន់ សុទ ធ ែតជរបស់ែដលេគេបះេចល។ កនុងចំណុចេនះ េយង  នង ឹ យករបជញរបស់ ឆវឆវ

មកេរបេ ដម  បែបងែចកសមបកឱយដច់ ី

េរពះេយង  មន ិ រតូវករ

សមបកេទ។

៧.១ េតអ  េីវ ទជសមបកេរក? ពួកេយង 

អចជមនុសសពរី េផសងគន។ មួយ គេឺ ពលេយង  េនមនក់ឯង

េពលេយង  លួចេជរេគ លួចយំ លួចេសចអនកដៃទ ឬលួចេមល  េរឿងអស អភសជេដម  ។ មួយេទៀត គេឺ ពលេយង  េនជមួយនង ឹ អនកដៃទ ែដល ភគេរចន  េយង  ចូលចត ិ េត រៀបឬក។

ករេរៀបឬកេនះេហយ  ែដលេគេហថ

សមបករបស់េយង  ។ សមបកេនះ គ ឺ លអេសទរែតទំងអស់ ប៉ែុ នតគមនអនកណ ដង ឹ ថ េនពេី រកមសមបកេនះេតម  នករពត ិ អវខ ី ះល េទ? េនះេហយ  ែដលជ បញហ។ សមបកេរក ជរបស់បទ ទងជមួយ  បទក់ ិ បំងរបស់មនុសស ែដលេរបេ ដម ី អនកដៃទេទៀត។ េគក៏េរបស  មបក េយង  ក៏េរបស  មបកែដរ។ េយង  ខលចអនក 28


េរៀនតមឆវឆវ

ដៃទដង ំ ុ ចអរកក់ ឬចំណុចេខសយរបស់េយង ឹ ពច ី ណ  េហតុេនះេទប  េយង  របង  សមបកេនះេឡង ឹ បេងកត  មក។ សមបកេនះ គមនរបេយជន៍អដ ីវ ល់េយង  េទ េរកពេី ធវឱ ណ ះ។  យេយង  កន់ែតខលចកនុងករបេញច ញករពត ិ េចញមកប៉េុ ណ សមបកេរក ជវធ ំ យ ួ ែដលេគេរបច ិ ស ី រសតេបកបនលម  េំ ពះមនុសសែដលចូល ចត ត ុីសមបកេរក។ ិ ស េទៀតផង។

វធ ិ ែី បបេនះេបកឆងញ់ណ ស់

េហយ  េបកបនយូរ

មនុសសរបុសេធវខ ល ភពបុរសេដម ត ត នុសសរសី  បេបកច  ួនជសុ ី ិ ម

ចំែណកមនុសសរសីវញ ិ េមល  ែតសមបកេរក ក៏រតូវេគេបកបនយ៉ងរលូន។

សមបកេរក ក៏ជភពកំសករបស់មនុសសផងែដរ។ ពួកេយង  ខលចករពត ិ ជពេិ សសករពត ល ិ ែដលជះឥទធព ិ លេលខួនឯង

េហតុេនះក៏បេងកត  អវេី ផសង

មកេធវជ ំ យករពត  បកុ ឹ ថខលួន  សមបកេដម ី ឱ ិ េនះេកត  េឡង  ។ អនកខលះខលចេគដង ឯងជមនុសសបរជ័យ

ក៏រកេលសេដម  បន ី យ ិ យអួតពេី ជគជ័យែកលងកលយ

របស់ខួនឯង។ ល ពួកេគខំេសលៀកពក់ឱយដូចមនុសសេជគជ័យ េធវខ ល  ួនតមេគ ទំងអស់េដម ល អនកទំងអស់គន  បប ី ទ ិ បំង ភពមន ិ បនកររបស់ខួនឯង។ ធលប់េឃញ 

នស ករងរេធវេ ឡង ិ សតអត់ ិ  េទែចកចយបទពេិ សធន៍ករងរ

ែដរេទ? ខលួនឯងមន ត រូ ដូចទក ិ ធលប់េធវក  រេទ ែតមនរទស ឹ ីហ ឹ ។ សមបកេរក ជករររ ំងភពរកចេរម ន ី  របស់មនុសស នង ិ សងគម។ មនុសស ែដលខវលែ់ តពក ែំ ភនកអនកដៃទ មន  បមកបនល ី រផលិតសមបកេរកេដម ី ិ អចរក វធ ខួនឯងឱយលអ ល ជងមុនបនេទ។ េគគត ិ េី ដម  បែកៃចន ី ិ ថ សមបក គរឺ គប់រគន់ សរមប់េគេហយ  ។ ជួនកល េគអចនង ឹ ដល់ថនក់គត ិ ថ សមបកេរក គជ ឺ ករពត  មន ិ របស់េគេទៀតផង។ ករគត ិ ឆកួតែបបេនះ ែដលេធវឱ  យេយង  េងប ិ រួច ពភ ល ី ពលងងរ់ បស់ខួនឯង។

29


េរៀនតមឆវឆវ

សងគមែដលចូលចត ត មបកេរក េហយ ់ រពត ិ ស  សអបក ិ ក៏គមនៃថងេដរ េទណ ទន់េគែដរ។

សងគមែបបេនះ

នង ឹ េបកខលួនឯងរហូតថខលួនឯងអសចរយ

េហយ  គមនអនកណអចឈះន ខលួនេទ។ សងគមែដលនយ ិ មសមបកេរក ជ សងគមសុីេជរ

អួតអងេលេរឿងរបឌត ិ

រសៃមតមសមបកេរករបស់ពក ួ េគ។

នង ិ មន ិ ឱយអនកណនយ ិ យប៉ះករ

សងគមែខមរ

ក៏នយ ិ មសមបកេរកែដរ

ែតមន ិ អេី ទ េរពះេយង  ជ រជណចរកអចឆរយៈ។ ិ ខញុេំ លកឧទហរណ៍សមបកេរកមួយែដលេយង  មន ិ បនេមល  ដល់។ សល េរៀន ជកែនលងផតលច ់ េំ ណះដង ឹ ។ េយង  ឯកភពនង ឹ ពកយេនះ ប៉ែុ នតវរគន់ែត ជសមបកេរកប៉េុ ណ ណ ះ។ េរកពច សលេរៀនេនបនបេរងៀន ឹ ី េំ ណះដង សិសសពក ល ន ី រែអបអប ករសុីសំណូក ករេធវខ  ួនជេចៀមែដលម ិ េចះេគចព ី

កររគប់រគង ករខលចេធវខ ុ េហយ  ស  អវែី ដលកន់ែតអសចរយ គប ឺ េរងៀនរបវតតិ សរសតែបប HD ជប៉ន ុ េទកន់សិសសេទៀតផង។ ចំេណះដង ់ យសិសស ឹ ផតលឱ មន ិ ចបស់េទ ែតអវែី ដលខញុេំ រៀបរប់ខងេលេនះ គច ឺ បស់េសទររគប់សិសស។ សមបកេរក ជបញហែដលជន់េលបញហែដលមនរសប់។ េយង  េរបក  ន់ ែតយូរ បញហក៏មនមកជហូរែហរ។ អនកែដលេរបស  បប  មបកេរកេដម ី ទ ិ បំង ចរតព ល នង ត ល ចេគដង ឹ ករពត ិ ត ិ របស់ខួន ឹ េដករពួយចត ិ ខ ិ េហយ  គមនអនកណ

រប់អនខលួនេទៀត។ សមបកេរកបេងកត ុ េនះេហយ  បញហេរចន  ប៉ន  េនែតមន េគយកមកេរបេ ទៀត។

30


េរៀនតមឆវឆវ

ទំព័រចុងេរកយ េយង ុ បញច ប់ៃនេសៀវេភេនះេហយ  បនមកដល់ចង  ។

ខញុេំ រតកអរណស់

ែដលមនអនកអនេសៀវេភខញុព ំ េី ដម ំ ងឃមថ ចំណុចេនះទំង  ដល់ចប់។ ខញុស ឹ ប៉ន ុ ម នេនកនុងេសៀវេភេនះ

នង ឹ អចមនរបេយជន៍ចេំ ពះអនករល់គន។

ខញុម ំ ន ន រល់គនេទ ឹ ពេី គលបំណងៃនករអនេសៀវេភរបស់អក ិ ដង ដង ឹ ថ

េបេ គទញ ិ េសៀវេភែបបេនះអន

ប៉ែុ នតខុ ំញ

េគរបកដជចង់ដង ឹ ពក ី រគត ិ

របស់អក ន ដៃទមន ិ ខន។ េសៀវេភេនះ ជករយល់េឃញ  របស់ខុ ំញ េហតុេនះអនកទំងអស់គនមន ិ បច់ តង ំ េពកេទ េបម ឹ ែតងចំេពះខលួនឯងខលង  នចំណុចណែដលមន ិ យល់រសប នង ំ ឹ ខញុ។

ខញុម ំ ន ិ មនបំណងឱយេគរសបតមខញុរំ គប់េរឿងេទ

ជពេិ សសអនក

ែដលមន ួ មុខគន។ ិ ធលប់ជប េគលេដខញុំ អនកអន។

គស ំ ង់ ឺ រេសរេសៀវេភតមអវែី ដលខញុច មន ិ ែមនបនន័យថ

េដយមន ់ ី ិ ខវលព

ខញុស ំ រេសរេសៀវេភមន ិ លអ

េហយ  យក

មកលក់េបកលុយេគេនះេទ។ ខញុស ំ រេសរអវែី ដលខញុគ ំ ត ិ ថ ចំបច់ មន ិ ចំបច់សរមប់ទផ ំ អនកនព ី សរេសៀវេភេទ។ ខញុជ ិ នធ មន ិ ែមនជអនកេធវទ  ផ ី សរ េទ ដូេចនះអវែី ដលខញុខ ំ ល វ ់ គខ ំញ នចំណុចលអជង ឺ ម ឹល សរកនុងេសៀវេភរបស់ខុម េគ ឬអត់បេុ៉ ណ ណ ះ។ ជចុងេរកយ របស់ខុក ំញ នលងមក

ខញុស ំ ូមអរគុណមតងេទៀត

សរមប់អក ន ែដលអនេសៀវេភ

នង  អន។ ិ អនកែដលេទប  នង ឹ ចប់េផតម

អនកទំងអស់គន

ក៏អចចូលេទអនបលុករបស់ខុប ំញ នែដរ េរពះខញុម ំ នអតថបទថមៗ េរៀងរល់ ី

31


េរៀនតមឆវឆវ

សបតហ៍។ អនកទំងអស់គនអចេផញរ ជសំណួរទក់ទងនង ឹ ករអន ឬករ សរេសរមកខញុប ំ ន េហយ ំ ង  ខញុន ឹ ពយយមេឆលយ  ឱយបនេកបះកបយ តម ករ េចះដង ំញ ឹ របស់ខុ។ ខងេរកមេនះ ជេសៀវេភេផសងេទៀតែដលខញុប ំ នេចញផសយរួចេហយ  ៖ េសៀវេភ ៤ឆន ំ េសៀវេភ ចរតែឆក ិ េសៀវេភ េរសមកទុ ក វញ ិ  េសៀវេភ ជវី តេយ ង ិ  ខលេី ពក េសៀវេភ ជេរមស  ទព ី រី

អនកទំងអស់គន

អចទញ ុ របស់ ិ េសៀវេភទំងេនះតមរយៈេផកេហវសប៊ក

ខញុប ំ ន េដយចុចរតង់េនះ ។ សូមអរគុណ។ ពខ ី ុ ំញ ហួត េសងេគៀ

32

រៀនតាមឆាវឆាវ  

នេះជា​ផ្នែកខ្លះនៃសៀវភៅរៀនតាមឆាវឆាវ​ សម្រាប់អានសាកល្បង សរសេរដោយ ហួត សេងគៀ

រៀនតាមឆាវឆាវ  

នេះជា​ផ្នែកខ្លះនៃសៀវភៅរៀនតាមឆាវឆាវ​ សម្រាប់អានសាកល្បង សរសេរដោយ ហួត សេងគៀ

Advertisement