Page 1

PDF Compressor Pro

Agrárágazat Ára: 378 Ft/hó

Mez ő gazdasági havilap • XIV . évfolyam • 8 . szám • 20 13 . augusztus


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

TARTALOM Ak t u á lis

Lapzártától lapzártáig Havi Mezõgazdasági Árelemzõ Gyors nedvességmérõk az aratáshoz!

Sóval sózzunk, Celest Top-pal csávázzunk 5-6. 8-14. 16.

Pályázati aktualitások

18-21.

Kódolt jövõnk – a QR-kód

22-24.

Nyomás alatt a hazai élelmiszeripar

26-27.

N övé n yt e r m e szt é s

Partnerség, ami tovább növeli a gazdák sikerét

28-30.

Õszi árpa 2013

32-34.

Az árpatermesztés kórtani hátterérõl

38-42.

Váltvaforgató eke az Omikrontól

44.

Õszi kalászosok a magyar agrár-külkereskedelemben

46-52.

Repcevetés fontos különbségek a részletekben

54-55.

Az õszi búza és õszi árpa integrált növénytermesztésének rovartani problémái Kétnapos repce évadnyitó konferenciát tartott a Monsanto Hungária Kft. Gyors megoldás aszály esetére: egynyári öntözés

62. 64.

Növényvédelmi technológiainkat intenzitás és okszerûség jellemzi

66. 68.

Deszikkálási akció – Glyfos Dakarral!

72.

Ismét indul a repce szezon

94-97. 98.

Rendhagyó KWS repce betakarítás Bácsbokodon

100.

HYBRIROCK Zene földjeimnek

101.

A Fertilia forradalmi újdonsága a Rizodyne talajaktivátor!

102.

Hivatalos szalagátvágás a Hortisevice Kft. kutatóbázisán

104.

Kedves (?) kártevõk

105.

Te ch n ik a

Gabonavetõ gépek és sokoldalú alkalmazásaik

106-113.

2013-as erõgépfejlesztések a Claastól

116-117.

Hidas permetezõgépek

118-120 .

Lazítsunk? – Lazítunk...

122. 124-128.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

130.

Napraforgó betakarítás

132-136.

Látogatás kontinensünk legnagyobb traktorgyárában Traktorok fékberendezései

138. 140-142.

magasabb termésátlag

144.

Szakmai elõadások és gyakorlati gépbemutató a 2013. évi AgrokertyParty-n

146.

74-76.

800 méterrel a föld alatt

78.

Ga zda sze m m e l

Ami a magnak kell…

80.

A jó tehénné fejlõdõ üszõt belülrõl nyújtják, bendõsítik

Az alakorbúzák alkalmasak az ökotermesztésre

82.

Naturalma® – A jövõ elérkezett!

84.

Álla t t e n yé szt é s

Jázminpakóca: a bûntelen, édes élet titka

85.

Van új a nap alatt... vagy legyen

152-154.

Egy állat nem hazudik

158-160.

Húsmarha exportunk vargabetûi és további lehetõségei

162-169.

Dr. Bob Nielsen vendégszereplésével erõsítette exkluzív rendezvénysorozatát a DuPont Pioneer Farmer Klub Végigjárva a kukorica útját 500-ak Klubja helyzetjelentés

4

kalászos gabonák vetésére

Twin-Row: Ikersoros térállásban jobb terület kihasználás,

Kalászos fajtabemutató a KWS színeiben

Tárolási veszteségek csökkentése gabonahûtéssel

Gabonavetõ gépek felkészítése a repce és az õszi

Mulcs technológiák a szántóföldön 56-58.

92.

86-87. 88. 90-91.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Köve t k e zõ la pszá m u n k vá r h a t ó m e gj e le n é se : 2 0 1 3 . sze pt e m be r 9 .

148-150.


PDF Compressor Pro

Lapzártától lapzártáig 24 m illiárd forint os pályázat i keret nyílik kert észet i berendezések beszerzésére!

A pályázati lehetõség augusztus 15-én reggel 8:00 órától a forrás kimerüléséig, de legkésõbb 2013 október 18. 18:00 óriáig elérhetõ! A kertészeti géptámogatás célja A kertészeti ágazat környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése által történõ technológiai színvonalának javítása. A támogatás keretösszege, jellege, mértéke A kertészeti géptámogatás 2013. évi keretösszege legfeljebb 24 milliárd forint azzal a kitétellel, hogy a mindenkori keretösszeg 33%-a kisértékû (5 millió forint támogatási összeget meg nem haladó) beruházásokra fordítandó. A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendõ támogatás. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 35%-a, azonban az elszámolható kiadások nem haladhatják meg az MVH kertészeti gépkatalógusban szereplõ referenciaárat. A támogatás összege ügyfelenként legfeljebb 50 millió forint lehet.

senyképességet rontó, önköltségnövelõ teherrel kell megküzdeniük. Megjegyzik: a Nemzeti Közútkezelõ ugyanakkor azt közölte velük, hogy amennyiben jogszabály-módosítás révén mégis mentesülnének a gazdák a díjfizetés alól, a jelenlegi rendszer ezt nem tudná kezelni. A többletteher különösen érzékenyen érinti a sertés- és tejágazatot, ahol heti rendszerességû a beszállítás. Ezért a Magyar Sertéstenyésztõk Szövetsége valamennyi tagszervezete nevében azt kéri a kormányzattól, hogy az élõállat és tej szállítása a feldolgozókhoz, illetve a felvásárlókhoz mentesüljön az e-útdíj fizetése alól. Hazai durum pékáruk

„Új étkezési gabonanövényünk a Hungaro durumrozs az egészség, fenntarthatóság és jövedelmezõség tükrében” címmel 2013. július 5-én sikeres szakmai tanácskozást tartottak a Komáromi

Monostori

Erõdben.

A

fõszereplõ

Kruppa-Mag Kft. Hungaro durumrozsa és a belõle készült új élelmiszerek - fõként pékáruk mellett a Szegedi Gabonatermesztési Nonprofit Kft. szakemberei felszólalásukkal és a „Szögedi rozsbúza” termékek kóstoltatásával hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A pékek és tésztagyártók és a malomipar jelenlévõ képviselõje részérõl élénk érdeklõdés mutatkozott az új egészséges étkezési gabona iránt, melynek eredmé-

A szállít ók t elj esen át hárít j ák az e- út díj

nyeképpen várhatóan az országban egyre több

t öbblet t erhet

helyen kaphatóak lesznek a Hungaro durumrozs

Az e-útdíj miatt keletkezett többletköltséget az elmúlt hetek tapasztalatai szerint a fuvarozók

lisztjébõl készült finom és egészséges pékáruk és tészták.

teljes egészében áthárítják a szállítás megrendelõjére, azaz a termelõre, feldolgozóra vagy kereskedõre - áll a Magyar Állattenyésztõk Szövetsége (MÁSZ) közleményében. Ez a többletteher a szállítási díj harmadát teszi ki az adataik szerint. A korábbi ígéretek és szakmai háttérmunka ellenére az e-útdíjról szóló kormányrendeletben nem kaptak kedvezményt sem az állattenyésztõk, sem a feldolgozók, és emiatt újabb, a verwww.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

5


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S FMB Konferencia és Kiállít ás

Ehhez kapcsolód-

A Mûtrágyagyártók és Forgalmazók Közép- és Kelet Európai

va szervezik meg az

Konferenciáját és Kiállítását június 26-27-28-án tartották Buda-

Országkóstoló prog-

pesten. A konferencián megjelentek a kontinens és a régió jelen-

ramsorozatot, amely

tõs gyártói és disztribútorai. Az esemény jelentõségét jelzi, hogy

keretében a hazai bo-

pl. a belorusz BPC cég – amely a világ kálitermelésének több,

rokat versenyeztetik.

mint 30%-át biztosítja – vezérigazgatói részvéttel képviseltette

A

nyári

fehér-

magát. Magyarországot kiállítóként az enyingi Fertilia Logiszti-

bor-mustra után jövõ

kai és Agrokémiai Kft., az egyedi mûtrágyák piacvezetõ hazai

tavasszal a magyar

gyártója, valamint a nyírbogdányi Bogdány Petrol Olajipari Kft.

vörös borokat veszik

képviselte.

górcsõ alá. A kivá-

Simon Péter, a Fertilia Kft. ügyvezetõje elmondta, hogy a kiál-

lasztott borok számá-

lítás 3 napján reggeltõl estig tárgyalások sorát bonyolították le.

ra jövõ nyáron szer-

Megítélése szerint a konferencia nagyon hasznosnak bizonyult.

vezik meg a Nemzeti Borkiválóságok Versenyét, amelyen a leg-

Egy helyen személyesen találkozhattak eddigi beszállítóikkal,

jobb borok a Nemzeti Borkiválóság Védjegyet kapják meg.

valamint számos más európai gyártóval és disztribútorral is fel-

Az Országkóstoló nem hagyományos borverseny, több annál,

vették a kapcsolatot, a kedvezõ alapanyag beszerzések reményé-

mivel az Országos Borbíráló Bizottság által meghatározott minõ-

ben. Gyártói oldalról is pozitív impulzusok érték a Fertiliát, a

ségi szint felett minden Magyarországon kereskedelmi forgalom-

Gramix NPK és UMG MICRO starter termékeik nagy érdeklõ-

ban kapható - elsõ körben fehér - bort bemutatnak a nagyközön-

dést váltottak ki. Az európai disztribútorok közül többen is az

ségnek. A borokat az Országos Borszakértõi Bizottság fogja zsû-

UMG MICRO starter mûtrágya Rizodyne talajaktivátoros

rizi. Az eredmények alapján egy kiadványt készít a szaktárca

változatait a jövõ mûtrágyáinak egyikeként jellemezték, egyben

Nemzeti Borkiválóságok címmel.

vásárlási szándékot is jelezve.

A programsorozat szakít a hagyományos borversenyek filozó-

A 3 nap alatt elhangzott elõadások, a tárgyalások és folyosói

fiájával, azaz ingyen bort nem kérnek a bírálathoz a gazdáktól, a

beszélgetések alapján megállapítható volt, hogy bár a mûtrágya

szervezõk minden bort megvásárolnak piaci áron, ezzel segítve a

iparág sem mentes gondoktól, a résztvevõk új elgondolásai min-

termelõket és borkereskedõket egyaránt.

denképpen optimizmusra adnak okot.

A miniszter beszámolt arról, hogy stratégiai együttmûködést ajánl a borkereskedõk számára. A cél az, hogy a borkereskedõkkel folyamatos párbeszéd alakuljon ki. A kereskedõknek részt kell vállalniuk a kevésbé ismert kiváló minõségû borok megismertetésében, továbbá az egyéni ízlés formálásában, valamint vállalniuk kell a hazai fajták elõnyben részesítését. Számítanak rájuk továbbá abban is, hogy marketing stratégiájuk részévé teszik az Országkóstoló legjobb borainak megismertetését, piacra juttatását. A szaktárca pedig vállalja, hogy az Országkóstoló eseményein, kiadványaiban megjelenési lehetõséget kapnak a kereskedõk. Horkay András, az Országos Borszakértõi Bizottság elnöke az Országkóstoló rendezvénysorozatról elmondta: a kétfordulós megmérettetés nem verseny a hagyományos értelemben, mivel nem pontozzák a borokat, és nem lesz sorrend a borászatok és bo-

I ndul az Országkóst oló program sorozat

A Nemzeti Borkiválóság Programhoz kapcsolódóan indult nyáron az Országkóstoló rendezvénysorozat a hazai fehér borok

rok között sem. Minõségi borokat kívánnak a közönség elé tárni, amelyek közül a fogyasztók kiválaszthatják az ízlésüknek legmegfelelõbbet.

megméretésével. A Nemzeti Borkiválóság Program célkitûzése a magyar borok piacra jutásának segítése, a bel- és külföldi értékesítési lehetõségek javítása, a magas színvonalú kereskedelmi megjelenés támogatása. 6

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Forrás: Szerkesztõség, MTI


PDF Compressor Pro

Szeptembertõl újra Axiál - Fendt Ösztöndíj Az Ax iá l Kft . é s a Fe n dt a k öve t k e zõ isk ola i é vr e ú j r a k iír j a k özös ösz t ön díj á t , m e lye t a t a va lyi é vbe n in dít ot t a k ú t j á r a e gyü t t m û k ödé sü k 1 0 . é vfor du lój a a lk a lm á ból. Az ösztöndíjprogram végzésük évében lévõ, vagy végzés elõtti gépész, agrár, vagy kereskedelmi orientációjú mérnökhallgatóknak kínál szakmai fejlõdési lehetõséget. Az idei évben is két diáknak van lehetõsége elnyerni az ösztöndíjat, akik a program elsõ három hónapjában az Axiál Kft-nél töltik gyakornoki idejüket, majd pedig a német gyártónál hat hónapot. Az ösztöndíj legfõbb célja, hogy olyan szakértõ és már gyakorlattal rendelkezõ szervizmérnököket, vagy termékspecialistákat képezzenek, akik korszerû és széles körû ismeretekkel rendelkeznek, és ismerik mind a világ egyik legnagyobb mezõgazdasági gépgyártójának, mind pedig Magyarország egyik piacvezetõ gépforgalmazójának és szolgáltatójának gondolkodását, piaci stratégiáját. Az Axiál Kft-nél töltött 3 hónap alatt a pályázó betekintést kap az alkatrész-, illetve gépkereskedelem, a szerviz, a raktározás technika, a logisztika és a

marketing munkájába. Aktívan részt vesz a gépbemutatókon és mind több üzletág napi munkájában. Közremûködik kiállításokon, annak megszervezésében és lebonyolításában. Megismeri az Axiál Kft. szervezeti felépítését, tevékenységét, termékpalettáját és piaci információkat kap a konkurenciáról és a különféle értékesítési hálózatok mûködésérõl. A Fendt gyárban töltött legalább 6 hónap alatt a nyertes pályázó érdeklõdési körének és személyiségének megfelelõ hangsúllyal betekintést kap a gyártási folyamatba, annak megszervezésébe, a megrendelések feldolgozásába, megismeri a gyár termékkínálatát, értékesítési filozófiáját, illetve a futó marketing akcióit, és megismerkedik különféle eladási technikákkal. Részt vesz különféle gyûléseken és bemutatókon, képzéseken és az egyes részlegeknél eltöltött idõ alatt konkrét feladatokat old meg segítséggel, illetve önállóan. Kérésre, illetve témaválasztástól függõen lehetõség van esetlegesen

arra is, hogy a pályázó a diplomamunkáját a gyárban, német nyelven írja meg. Retorikai és prezentációs képességfejlesztés, személyes meggyõzõképesség és vezetési ismeretek megszerzésére is mód nyílik a gyakorlat során. Az Axiál Kft. és a Fendt a gyakornoki program 9 hónapjára ösztöndíjat biztosít a hallgatóknak, és annak végeztével az AXIÁL Kft. 2 évre konkrét állást kínál a programbanrészt vett pályakezdõk számára. A pályázattal kapcsolatos további információkért forduljon bizalommal Kresz Gáborhoz, az Axiál Kft. Fendt temékspecialistájához. Tel: +36-30/2278547, e-mail: kreszg@axial.hu A pá lyá za t be n yú j t á sá n a k h a t á r ide j e : sze pt e m be r 3 0 .

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

7


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

Havi Mezõgazdasági Árelemzõ H ír e k : M û t r á gya :

A csökkenõ gabona árak behúzták a féket a mûtrágya piacon, ami érthetõ reakciót jelent, hiszen a mûtrágya árak nem követték le azonos mértékben a gabonák árcsökkenését. Noha volt gyengülés ezen a fronton is, de nem a termelõk elvárásai szerint. A másik indoka a féknek a jövõben kialakulható termény árak, mert amennyiben a kukorica betakarításig tovább tart a lejtmenet az árupiacon, akkor még inkább tartanak attól, hogy egy esetleges magas input árakkal dolgozzanak. Idén megdõlt a régi jól bevált szabály is, ami szerint vegye meg az ember a kálit és foszfort is áprilisban, és azzal nem követhet el hibát az õszre. Most a nyáron több

ütemben is csökkent a MAP ára, így azok jártak jól, akik inkább kivártak. Egyébként a foszfor, illetve kálisó fronton az elmúlt évek átrajzolták a kínálati térképet is. Már nem csak a jól megszokott orosz-ukrán áruval lehet a hazai piacon találkozni, de ugye megjelent néhány éve a bulgár foszfor, aztán a marokkói foszfor is, majd a német kálisó mellett már spanyolról is lehet hallani a hazai piacokon. Ezért az árjelzõ táblázatban a záhonyi ömlesztett árakat leszállított big-bag-es árakra módosítottuk. A mostanra kialakult hazai helyzetnek a másik érdekessége, hogy miután a környezõ országokban a gyártó cégek nem találták meg a számításaikat, és nem jöttek a megrendelések, annak ellenére, hogy ki-

Mûtrágya

összetétel

AN

Ammónium Nitrát, big-bag

84.000 Ft/t

85.000 Ft/t

82.000 Ft/t

CAN

Kálcium Ammónium Nitrát, ömlesztett

71.000 Ft/t

81.000 Ft/t

75.000 Ft/t

MAP

Mono Ammónium Foszfát, ömlesztett, FCA Záhony

165.000 Ft/t

148.000 Ft/t

144.000 Ft/t

MOP

Kálisó, ömlesztett

110.000 Ft/t

108.000 Ft/t

105.000 Ft/t

NPK 3x15

ömlesztett

123.000 Ft/t

117.000 Ft/t

112.000 Ft/t

Termény (országos átlag)

2012. augusztus

2012. augusztus

2013. június

2013. július

2013. június

2013. július

Búza

67.000 Ft/t

60.000 Ft/t

43.000 Ft/t

Árpa

63.000 Ft/t

55.000 Ft/t

45.000 Ft/t

Kukorica

65.000 Ft/t

57.000 Ft/t

53.000 Ft/t

Napraforgó

135.000 Ft/t

118.000 Ft/t

92.000 Ft/t

Repce

135.000 Ft/t

118.000 Ft/t

99.000 Ft/t

1-es ábra: A novemberi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása a párizsi árutõzsdén, Forrás: barchart.com

8

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

sebb árversenybe kezdtek, egy huszárvágással szinte egyszerre leálltak, és megkezdték karbantartási munkálataikat. Úgyhogy, ha még valaki vásárolni is szeretne, akkor is nehéz lenne korlátok nélkül mindent bárkitõl beszerezni. Amennyiben nem érzékelhetõ komolyabb árcsökkenés az input oldalon is, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a termelõk a foszfor és káli forrásokon fognak majd spórolni. Feltehetõen a mostani helyzet tovább tolja majd a CAN, azaz a Calcium Ammónium Nitrát irányába a keresletet, hiszen ahogy a piac mondja, azért nitrogénre szükség van. Te r m é n y :

Az elmúlt hónap során tovább csökkent a párizsi árutõzsdén az új termésû malmi búza ára (lásd 1-es ábra).

Azonban a nagy esés, amire sokan számítottak nem történt meg június vége óta. Az egy hónapja megjelent cikk óta eltelt idõszakban a MATIF-on, tulajdonképpen 6 eurós csökkenést lehetett megfigyelni, kisebb korrekcióval a hónap folyamán, amikor is az ár megközelítette a 200 eurós szintet is. Az aratásnak még nincs vége Európában, sokan arra várnak milyen tényleges eredmények születnek. Az eddig learatott déli államokban igen jó átlagterméseket értek el, van ahol rekord mennyiségû búza termett. Spanyolországban például közel 6,8 millió tonnával számolnak, ami 800 ezer tonnával több, mint a valaha termelt legtöbb mennyiség. Olaszországban rekord közeli az eredmény a közel 3,8 millió tonnával, de a még teljesen le nem aratott államok is jó elõrejelzéseket mutatnak.


PDF Compressor Pro

HORSCH Tiger – kitûnõ választás akár gabonatarlóra vagy kukorica után A Tige r csa lá d a z e k e h e lye t t e sít é sé r e le t t k ife j le szt ve . Ala pj á ba n m é lym û ve lé sr e 2 5 – 3 5 cm - r e h a szn á lj u k , de va n olya n Tige r t u la j don os is, a k i m á r a t a r lóh á n t á st ve le vé gzi. A Tige r M T e le j é n le võ 6 8 cm á t m é r õj û csipk é s t á r csá k , in t e n zíve n be k e ve r ik a szá r m a r a dvá n yok a t , a k é t sor ba n le võ la zít ó k a pa m e g k özé pm é ly la zít á st vé ge z. H a t a r lóh á n t á sba n dolgozu n k , é s a k a pá k a t n e m sze r e t n é n k t ú l m é lye n j á r a t n i, a k k or e ze k e t fe l le h e t sze r e ln i szá r n ya k a k k a l is, é s m á r se k é ly t a la j m û ve lé sbe n is t e lj e s á t födé sse l dolgozik . A kapa mezõ mögött található az egyengetõ tárcsasor, ami a gumikerekes henger elõtt egyengeti a talajfelszínt. Három pont függesztésen találunk még egy SD vashengert. Ez a henger még pluszban aprítja a hantokat. A Tiger mögé kapcsolhatunk még egy vontatott Optipack SD hengert is, ebben az esetben a három pont helyett egy vonó szerkezet van. Az Optipack henger 600 kg/m súllyal rendelkezik, nagyon jó felszínt hagy maga mögött. Egy gond lehet vele, hogy a kis parcellák sarkait nehéz így ezzel a vontatott hengerrel megmûvelni. A Tigerrel ezen tavaszon is dolgoztak a víz által borított földeken, az ár levonulása után, a Tiger MT-vel jól lehetett magágyat készíteni. Érdekes, hogy a két tömörítõ hengerrel, tovább tud dolgozni nyers talajokon, és az igen homokos földeken, ahol egy fémhengertaszítaná a laza földet maga elõtt, ott is problémamentesen üzemel. Mire lehet használni még a Tiger MT-t? Több helyen a korai szenázs után még kukoricát vetnének, így a kukorica magágy készítésre. Hagyományos technológiában sokkal több idõbe és energiába kerül, mint a Horsch Tigerrel. A Tigerrel repce magágyat is jól elõ lehet készíteni, hisz a még sekélyen levõ szármaradványokat a nagy tárcsákkal mélyebbre lehet keverni, és a kapákkal megfelelõ mélységbe lehet lazítani. A kapa biztosítás sokáig tartja a kapát a kívánt mélységben és pozícióban, legalább 800 kg ellenállási erõ kell, hasson a kapa hegyére, hogy kinyíljanak. Amire igazán ki lett fejlesztve a Tiger MT – az a nagy mennyiségû kukoricaszár, eltömõdés mentes bedolgozása. A nagy tárcsalevelekkel aprítja és keveri a szármaradványt, a kapákkal pedig a tárcsákat bekényszeríti a talajba, ezáltal nagyobb sebességnél semmásznak ki a földbõl, illetve a tárcsa talp alá lazít. A Tiger MT egyik leguniverzálisabb kultivátor, amit egészen tavasztól késõ õszig tudunk használni.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

9


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

2-es ábra: A szeptemberi lejáratú kukorica árutõzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME Takarmány

2012. augusztus

2013. június

2013. július

165.000 Ft/t

141.000 Ft/t

144.000 Ft/t

Napraforgódara Országos átlag

85.000 Ft/t

85.500 Ft/t

73.000 Ft/t

Repcedara

Országos átlag

87.000 Ft/t

93.000 Ft/t

70.000 Ft/t

MCP

EUR, leszállítva

Szójadara

46%-os, brazil, gépkocsira rakva dunai kikötõben

550 EUR/t

Az európai nagy termelõk közül Franciaország búza termése megközelíti a 36,7 millió tonnát, ami kimagasló eredmény, az elmúlt 15 évben 3-szor volt nagyobb ennél magasabb hozam, de akkor is maximum fél millió tonnával több. Németországban több mint 24,1 millió tonna a várható termésnagyság, ami 1,8 millióval nagyobb produktum, mint a tavaly évi eredmény. Lengyelországban 9,3 millió tonna várható, ami nagyjából a két évvel ezelõtti hozamnak felel meg, és a harmadik legjobbnak az elmúlt tizenöt év alapján. Romániában közel 7,2 millióval lehet egyelõre kalkulálni, ami a 2001-ben termelt 7,7 millió tonna után a második legjobb termésnagyság. Sok eredmény azonban még korrekcióra szorulhat, mert az átlagtermések szinte mindenhol jobbak, mint a kalkulált elõrejelzések voltak. Hazánkban a kalászosok aratása a cikk leadásának idõpontjáig a végéhez közelít, az árpa aratása befejezõdött, a hivatalos eredmények a tavalyinál jóval kedvezõbb képet mutatnak. Az õszi árpa átlagtermése 4,46 tonna lett hektáronként, szemben a tavalyi 3,8 tonnával. Miután a vetésterület 193 ezer hektár volt, így kiszámítható, hogy az õszi árpa idei termése 860.780 tonna. A búza aratását még nem fejezték be, de az már látható, hogy az átlagtermés itt is lényegesen magasabb lesz a tavalyinál, hiszen a már learatott területekrõl 4,6 tonnát lehet kimutatni, szemben a tavalyi 3,74 tonnával. Elõreláthatóan a produktum meghaladja majd az 5 millió tonnát, hiszen 1,093 millió hektáron termeltek ha10

525 EUR/t

510 EUR/t

zánkban idén búzát. Az eddigi kimagasló átlagterméseket Tolnában jelezték, ahol az átlag megközelíti a hektáronkénti 6 tonnát, míg a leggyengébb átlagos eredmény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl származik a maga 4 tonnájával. Az új termésû búzák árai régiónként változnak, július végére a dunai FOB-os piacon a malmi búzákat 12-14%-os fehérjékkel 160-167 eurós szinteken vásárolják, míg a takarmánybúzát 150 környékén. Ez azt jelenti, hogy az Alföld Dunától messzebb esõ részein 40.000 forintos árak alatt keresik a vevõk az árut. Sajnos az útdíj bevezetése sem a gabona termelõknek kedvezett, hiszen ennek eredményeként tovább csökkennek a telephelyi árak. Mint ismeretes a hazai árak az export piaci szintekbõl alakulnak ki, azaz nagyrészt a dunai árak a mérvadóak. Attól, mert útdíjat vezettek be hazánkban, attól még nem fognak a dunai árak növekedni, sajnos épp ellenkezõleg, a termelõk kapnak majd kevesebbet a gabonáért. A chicagói árutõzsdén júliusban oldalazott a kukorica árszintje (2-es ábra). Ez hasonló képet mutat, mint a búza, hiszen a hó közepi idõjárás mini pánik után rendezõdtek az árak, és visszaestek a hó eleji szintekre. A világ kukorica exportjának általában 60%-át adó Egyesült Államokban kedvezõ az új termésû kukoricára a várakozás. A legutóbbi termésjelentésben a területeket és a várható hozamot 66%-ban a jó és nagyon jó kategóriákba sorolta. Az új termésû kukorica ára a CBOT-n, a cikk leadásá-

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

nak idõpontjáig már a 4,9 dolláros vékánkénti szintre süllyedt. Ez tonnánkénti 192,9 dolláros szintnek felel meg. Az európai terméskilátások egyelõre szintén kedvezõek. A kérdés most az idõjárás lesz, hogy mikor lesz megint esõ. Egyelõre mind Amerikában, mind Európában a talaj nedvességtartalma jó, de amennyiben augusztus elején nem érkezik meg egy kis esõ, akkor az már okozhat kieséseket. A hazai ó termésû kukorica ára 55.000 forint körül mozgott a hónapban. Az új termésû kukoricát a dunai kikötõkben július hónapban már 150 euró alatt, 140-hez közel vásárolták. Ta k a r m á n y:

Általában elmondható, hogy amikor az új termés megérkezik, a takarmámykeverõk azonnal csökkenteni igyekeznek az átlagáraikat, és az elsõ elérhetõ kalászoshoz, az árpához nyúlnak. Ez idén is így volt, ami ilyenkor az aratás elején kis prémiumot ad az árpának, de csupán átmeneti jelleggel. Köszönhetõ az új termésû kalászosoknak a keverõkben a kukorica iránti igény csökkenni fog. Igaz, a búza és a kukorica is más-más szerepet tölt be a takarmányokban, hiszen míg elõbbit fehérje tartalma miatt veszik, utóbbit az energiatartalma miatt, azonban mind a kettõnek van térkitöltõ, struktúrajavító szerepe is. Ez a váltás az ó termésû kukorica keresletét csökkenteni fogja.

Szintén aratás közelében vannak a fehérje növények egy csoportja, hiszen az új termésû repcedara elérhetõvé válik a piacon. Ez csökkentheti a fehérje árakat, hiszen július végére már 68.000 forintos telephelyi szinteken is fogható a repcedara, míg augusztustól már 63 ezer forint alatt is kínálják. A napraforgódara ára szintén csökkenésnek indult, az ó termést hó végére már 70 ezer forint közelében, míg az új termést 53 ezer forintos szinteken is árulják.


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

3-es ábra: Az augusztusi lejáratú szójadara árutõzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME 2012. augusztus

2013. június

Csirke

Vágóbaromfi havi termelõi ár

270 Ft/kg

294 Ft/kg

Pulyka

Vágóbaromfi havi termelõi ár

371 Ft/kg

400 Ft/kg

Kacsa

Vágóbaromfi havi termelõi ár

326 Ft/kg

377 Ft/kg

Sertés

Termelõi ár hasított meleghúsban

485 Ft/kg

488 Ft/kg

Bárány

Az élõbárány termelõi ára

807 Ft/kg

720 Ft/kg

Szarvasmarha

Vágótehén ára hasított meleghúsban

719 Ft/kg

674 Ft/kg

Vágóüszõ ára hasított meleghúsban

733 Ft/kg

739 Ft/kg

Fiatal bika ára hasított meleghúsban

805 Ft/kg

765 Ft/kg

Végtermék

Tej

Nyerstej havi termelõi átlagára

Tojás

79,28 Ft/l

92,60 Ft/l

22,96 Ft/db

17,90 Ft/db

tek és a brazil-argentin szintek között. Akkor Dél-Karolina sertés integrátorok vásároltak egy tengerjáró hajónyi brazil darát, és miután partot ért az Egyesült Államokban az ár csökkenésnek indult. Most hasonló piaci hírek keringenek, hogy egy hajó argentin szójadarát vásároltak a baromfitermelõk. Ez lökést adhat egy esetleges árcsökkenésnek. Ezzel tulajdonképpen kettészakadt a fehérjepiac, hiszen a szójadara ára folyamatosan emelkedett. Az irányadó chicagói árutõzsdén a szójadara ára júliusban 100 dolláros emelkedést produkált. (3-as ábra) Ennek okát nagyon sok kereskedõ és elemzõ sem érti, tudván, hogy a dél-amerikai termés jó volt, az amerikai terméskilátások pedig egyelõre kiválóak. Feltehetõen a megnövekedett spekuláns tõke állhat az ilyen mértékû emelkedés mögött. Innetõl feljebb utat már nehéz elképzelni, fõleg úgy, hogy az egyéb fehérjenövények termése is jó, illetve azok árai csökkenést mutatnak. Ez igaz az olaj árakra is. A kérdés, mikor pukkan ki ez a szója lufi. 2004-ben hasonló szituáció volt az Egyesült Államokban, amikor is a magas dél-amerikai termés ellenére nem akartak az amerikai árak letörni. Hatalmas árkülönbség alakult ki az észak-amerikai szin12

Vé gt e r m é k :

Júliusban meghirdette a felszámoló a hitelezõknek a közel 2,7 milliárddal tartozó Zalai Baromfifeldolgozó Zrt. vagyoni elemeit. 720 millió forint az irányára annak az üzemnek, ami az ország egyik legkorszerûbb baromfifeldolgozója, és közel másfél évvel ezelõtt 1,5 milliárd forintért készült el. Mint ismeretes a pacsai ipari parkban található üzem évente 800 ezer pulyka és 3,5 millió brojler feldolgozására alkalmas. A csõd okaként a drágán vásárolt alapanyagot nevezték meg. Július 31-ig kell megküldeni a baromfitermelõknek az állatjóléti támogatások második negyedévére vonatkozó igényléseit az MVH-hoz, a szakmai ellenõrzési lapokkal együtt. A terméktanács kezdeményezte, hogy elõrehozva és emelt összeggel fizessék ki a termelõket, hogy a

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

takarmányvásárlásaikat finanszírozni tudják. Erre a tavalyi év volt jó példa. A hónap folyamán az új e-útdíj rendszer megismerésével tisztán látható, hogy az nagy többletterheket jelent a termelõknek, gazdáknak. Amíg a gabona betakarítására a saját telephelyig mentességet élveznek a gabonatermelõk az útdíj megfizetése alól, addig az állattartóknak mindent ki kell fizetni, ami harmadával növeli meg logisztikai költségeiket. Megjegyzendõ, hogy a gabonatermelõk is csupán a telephelyeikig kaptak mentességet, ami egy export irányította piacon nem sok valós kedvezményt jelent, hiszen egy alföldi termelõnek továbbra is a Dunára kell vinnie az árut, és annak FOB-os értékét nem a kormány adórendeletei szabályozzák, hanem a világpiac alakulása, azaz ilyen esetben a magyar gazdák árbevétele csökken. Mindenesetre az állattartók ilyen minimális kedvezményben sem részesültek, ezért a Magyar Állattartók Szövetsége kéri a kormánytól, hogy a versenyképesség megtartása érdekében az élõállat és tej szállítása a feldolgozókhoz, illetve felvásárlókhoz mentesüljön az e-útdíj alól. Reálisan kezelve az ez irányú igényeket, hacsak nem választási fogásként kezelik majd, nehéz elképzelni a kormány meglágyulását és engedményét, fõleg annak a tükrében is, hogy az 5%-os ÁFA bevezetését is régóta halogatják, vizsgálják az alapvetõ élelmiszerek területén. Va lu t a :

A Magyar Nemzeti Bank ebben a hónapban is folytatta 25 bázispontos csökkentési ütemét. Július 23-i ülésen 4%-ra vágta a jegybanki alapkamat szintjét, mely július 24-tõl van érvényben. E sorozatban a tizenkettedik 0,25%-os csökkentés volt, amivel történelmi minimum szintre került az irányadó ráta. A jövõt kérdõen a jegybanki tájékoztató változásokat is igér. Matolcsy György jegybankelnök az Európai Központi Bank elõretekintõ iránymutatási tervét magáévá tette, és ezt szeretné a gyakorlatban érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a jövõben felvázolja, elõrevetíti, hogy milyen intézkedéseket, irányvonalat szeretne majd megvalósítani, azaz várható lépéseirõl elõre tájékoztatást nyújt majd. Ennek tükrében rögtön fény is derült a kamatvágás várható folytatásáról is. Feltehetõen ez lehetett az utolsó 25 bázispontos vágás, a jövõben az elnök úr elképzelhetõnek tartotta a kisebb mértékû, 10 bázispontos, azaz 0,1%-os kamatcsökkentéseket.


PDF Compressor Pro

KÖNNYŰSZERKEZETES CSARNOKÉPÍTÉS 20 x 6 vázs 0 m-es a cé zerke zet á l ra:

5.25

0

Ft + ÁF A / m2

Szálas és szemes takarmánytárolók, géptárolók építése gyorsan, hatékonyan, szervezetten!

www.halleexpress.hu • Tel.: 06 30 / 950 75 45

Mezőgazdasági, erdészeti, kommunális gépek forgalmazása, aprítógépek, oszlopállító és kérgezőgépek

Elérhetőségeink: Tel.: +36-30-684-1606 szakuzlet@interforst.hu

www.interforst.hu

Keressen bennünket a soproni InnoLignum kiállításon 2013. 09.12-14-ig. Kérje ajánlatunkat! www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

13


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

A cél a 3-3,5%-os alapkamat szintnek az elérése. A piacokon ezekre a hírekre kisebb gyengüléssel reagált a forint, hiszen korábban a 3,75%-os szinteket árazta be a piac. Sok elemzõ azt várta, hogy most egy nagyobb, 0,5%-os utolsó kamatvágás következik, és megáll az alapkamat szintje 3,75%-nál egy hosszabb idõre. E helyett, folytatódott a 0,25%-os csökkentés és a végsõ célként a 3-3,5%-ot jelölte meg a jegybank. Ez gyakorlatilag, leegyszerûsítve azt jelentette a piaci befektetõk számára, hogy még kevesebb kamatra lehet majd számítani, mint amivel eddig kalkuláltak, ezért csökkent tovább a forint árszintje. Azonban a konzervatív út miatt nem lehet ez a mostani döntés a nagy forintesésnek indoka. Ami ezután a jegybanki tájékoztató után a forintot a figyelem központjába helyezheti majd, az a devizahiteles témakör lehet. A hó folyamán újból elõtérbe került a kérdés, és mindenki várja, milyen úton szeretné a kormány az új mentõövet a hitelesek megmentésére bedobni. A fentiek tükrében a forintot továbbra is a 290-es szinteken lehet várni, bár egy esetleges rossz devizahiteles hír ronthat a megítélésen. A dollár július folyamán nagyot gyengült az euró ellenében, a tulajdonképpeni erõsödési hulláma megállt, és meg is fordult. Július 10-ig még az 1,28 alá is került az árfolyam, majd utána a cikk leadásának határidejéig visszakerült az 1,32-es szintekre. Amennyiben áttöri az 1,3255-ös szintet, akkor a következõ megálló az 1,335 lehet, amennyiben az úgynevezett technikai elemzésbõl indul ki egy elemzõ. A politikai, gazdasági környezetbõl továbbra is sokan inkább a dollár erõsödést 14

Valuta

2012. augusztus

EUR/HUF

278,83

295,83

USD/HUF

224,78

224,23

2013. június

4-es ábra: Az EU baromfi külkereskedelmi adatok 1000 tonnában, Forrás: Európai Bizottság

várják az euróval szemben, indokolva ezt a görög és spanyol problémákkal. I dõsza k i á t t e k in t é s:

Befejezve a haszonállat fajok Európai Unió szintû kereskedelmi tevékenységének áttekintését e hónapban a baromfi külkereskedelmi egyensúlyának áttekintése a téma. A 4-es ábrán látható miként alakultak az export-import adatok az elmúlt 15év távlatában. Ez alapján elmondható, hogy az Unió nettó exportõr, azaz harmadik országok felé történõ értékesítése meghaladja a behozatalt. Mindössze két év volt, amikor megközelítette az import mennyisége a kivitelt, ez 2007 és 2008 volt. Majd utána újfent kinyílt az olló, és az EU export mennyisége rekordokat döntött. A 2013-as év idõarányosan egyelõre hasonló eredményt mutat, mint a tavalyi, bár az adatok szerint 4,5%-kal nõ a behozatal, míg a kivitel nagysága egyelõre szinte változatlan plusz 0,6%-on áll. Az Európai Unió legnagyobb export partnereinek a listáját 2012-ben és 2013-ban is Szaud-Arábia vezeti 10% feletti részesedéssel. Érdekessége a partnerlistának, hogy az elmúlt öt évben folyamatosan 10% körüli részesedéssel stabil partnerként jött fel az elsõ helyre, de nem azért mert folyamatosan nagy mértékben fejlõdött volna a kapcsolat, hanem azért mert Oroszország és Hong Kong részesedése csökkent le. 2009-ben az EU Oroszország felé irányuló kivitele még közel 228 ezer tonnával 22,4%-ot képviselt, míg a tavalyi

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

évre ez megfelezõdött, és a 114 ezres forgalom mellett már csak 8%-ot képviselt. A második és harmadik helyen Dél-Afrika és Benin osztozik, ahova közel 132.000, illetve 140.000 tonna távozott 2012-ben, ami 9,2 és 9,7 százalékos szeletet jelentett. Idén azonban megfordulva és kissé növekedve 10,7%, illetve 9,5%-os részesedésekkel állnak a második és harmadik helyeken. A tavalyi év nagyobb partnerei sorrendjét Hong Kong (8,7%), Oroszország (8%) és Ukrajna (7,2%) folytatja, így ez a hat ország teszi ki a kivitel 60%-át. Nem kell ennyi országot számlálni a behozatal 60%-hoz, mert egyedül Brazília, mint az EU legnagyobb értékesítési partnere kiteszi az összes forgalom 66%-át. Igaz részaránya folyamatosan csökken, 2009-ben még 75% feletti részesedésrõl, idén egyelõre idõarányosan 60%-on áll. A brazil térvesztés mellett Thaiföld részesedése növekszik, ami a 2009-es 16,2%-ról idén már 31,5%-ra emelkedett, de tavaly is 23% feletti részesedéssel több, mint 196 ezer tonnát szállított az Unió területére. A két nagy szállító mellett tulajdonképpen elenyészõ a többiek aránya, de még megemlítésre méltó Chille (3,5%), Kína (2,3%), Argentína (1%) és Izrael (0,9%). A többi ország nem éri el a 0,1%-os arányt sem. Tömösi Attila


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

Gyors nedvességmérõk az aratáshoz! St r a pa bír ó, m e gbízh a t ó, pon t os, gyor s vízm é r õk , da r á lós é s e gé sz sze m e s ga bon a n e dve ssé gm é r õk a be t a k a r ít á s m e gk e zdé sé n e k m e gh a t á r ozá sá h oz, a k á r e gy k a t t in t á sr a ! Érik a gabona, de mikor arassunk? A „kettéharapós” módszer ma már a múlté! Hogyan tud spórolni egy gyors nedvességmérõvel? Sok pénzt takaríthat meg gabona nedvességmérõinkkel, gyors vízmérõinkkel, az éppen idõben történõ aratás elindításával, mert nem kell szárításért vagyonokat kiadnia, vagy levonni a gabona átvételi árából! Néha a gazdák ragaszkodnak a jól bevált, régebbi módszerekhez-mûszerekhez, ezért még sokan keresik az egész szembõl mérõ gyors vízmérõinket. Az LD-Agro GMM55 gyors nedvességmérõ mûszeregész szembõl mér, viszonylag nagy mintamennyiségbõl. A magas frekvenciájú mérés, az automatikus hõmérséklet-kompenzáció és a digitális kijelzõ kombinációja pontos méréseket eredményez. LD-Agro GMM55 gabona nedvességmérõ használatával Ön akár 16 különbözõ terményt is mérhet! (Búza, Durum búza, Árpa, Kétsoros árpa, Kukorica, Repce, Napraforgó, Zab, Rozs, Borsó, Szójabab, Pohánka, Olajtök, Cirok, Köles) Az LD-Agro GMM55 gyors nedvességmérõ mérési tartománya: – Szemes terményeknél: 8-35% – Olajos magvak esetén: 6-25%. Az LD-Agro GMM55 gyors vízmérõnek darálós kivitelû testvére az LD-Agro GMM78 gabona nedvességmérõ, mely 21 terményfajtára van kalibrálva. – Automata hõmérséklet kompenzáció, – az LD-Agro GMM78 gyors nedvességmérõ pontossága normál körülmények között 0,5%, – a mérési tartománya terményenként változó, 3-40%-ig. Az LD-Agro GMM78 gabona nedvességmérõ bírja a strapát, nem kell aggódnia érte! A darálós gyors vízmérõ speciális védõtáskában kerül szállításra, mely megóvja a sérülésektõl, így az LD-Agro GMM78 gyors nedvességmérõje mindig keze ügyében lehet. Bátran tarthatja magánál ezt a darálós gabona nedvességmérõt, akár traktorban is! A nedvességtartalom a leglényegesebb szempont az aratás idõpontjának meghatározásához.

16

A Pfeuffer He lite a legegyszerûbb és legjobb ár/érték arányú gyors vízmérõ szemes terményekhez! – Egyszerûen kezelhetõ magyar nyelvû menü – 8 leggyakoribb magyar terményre kalibrálva – nagy pontosság – programozható átlagszámolás – strapabíró, precíz német kivitel (2 év garanciával) – az egyik legkeresettebb gabona nedvességmérõnk! Pfeuffer He lite gyors vízmérõ mûszerrel a gabona, az olajos magvúak és a nedves kukorica nedvességtartalmát is nagyon pontosan mérhetjük. A PfeufferHe lite gyors vízmérõ mérési tartománya: Búza, rozs, árpa, zab, tritikálé: 9-35% Repce: 5-25% Kukorica: 8-45% Napraforgó: 5-25% Természetesen vannak precízebb, komolyabb gyors nedvességmérõ mûszereink is, melyek még szintén a hordozható kategóriába tartoznak, ám kiemelkedõ pontosságuk, kalibrálhatóságuk, vagy a hozzájuk tartozó extrák messze kiemelik gyors nedvességmérõ társaik közül. Ilyen pl. a Pfeuffer He50-es gyors vízmérõ, mely gyárilag 14 terményre van elõre kalibrálva, de a felhasználó kérésére a gyártás során ezek egyedileg megválaszthatók. Több mint 200 termény közül választhat a gabona nedvességmérõ programozásának megrendelésekor. A gyors nedvességmérõ mûszer opcionálisan kiegészíthetõ hõmérõ szondával. – Kiváló pontosság (0,5% alatt!), kiemelkedõ ár/érték arány – belsõ hõmérséklet kompenzáció – praktikus dobozában könnyen hordozható – sokoldalú felhasználhatóság A Pfeuffer He50 darálós gabona nedvességmérõ mérési tartománya: Búza: 7,0-33% Rozs: 7,5-35% Árpa: 6,9-30% Zab: 5,9-35% Repce: 3,8-27,7%

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Kukorica: 7,0-38% Bab: 8,6-27,9% Durumbúza: 7,0-30,0% Napraforgó: 1,9-29,8% Borsó: 8,5-26,8% Tönkölybúza: 7,2-30% Tritikálé: 7,0-33% Szójadara: 5,4-30% Szójabab: 3,3-25%. A Pfeuffer He60 és Pfeuffer He90 gyors nedvességmérõk felszereltségükkel, minõségükkel, pontosságukkal és kialakításukkal a gabona nedvességmérõk exkluzív osztályát képviselik. Minõségi anyagokból készült kivitelezésük hosszú élettartamot és igényes megjelenést garantál ezeknek a gyors nedvességmérõknek. – A legpontosabb MOBIL gabona nedvességmérõk – Nedves kukoricát 46%-os nedvességtartalomig képes mérni – Akkumulátorról és 230V-ról is üzemel – Megbízható, pontos gyors nedvességmérõk, 2 év garanciával – A gyors vízmérõk Németországban, Ausztriában és más Európai országokban hitelesítve vannak A Pfeuffer He60 és He90 gabona nedvességmérõ mérési tartományai: Gabona: 8,0-35,0% Olajos növény: 4,5-29,0% Pillangósok: 10,0-30,0% Kukorica speciális mérõcellával: 10,0-46,0%. Megbízható és pontos Pfeuffer gabona nedvességmérõinkre 2 év garanciát vállalunk!

Csak pár hetünk maradt aratásig!Készüljön fel a betakarításra, csatlakozzon elégedett partnereinkhez Ön is, és rendelje meg még most gyors nedvességmérõjét, hogy idõben használhassa földjein!

Halmai Géza Landasin-Agrogazda Kft. +36-70/322-6145


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

Pályázati aktualitások I . Ta n ya fe j le szt é si Pr ogr a m

A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 90%-a. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képezõ beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell.

A t ám ogat ás forrása

2 . cé lt e r ü le t –A pályázat célj a

A támogatás forrása egy 884 millió 138 ezer Ft-os indikatív keretösszeg.

Ált alános inform ációk

Pályázók köre

Mire vehet õ igénybe t ám ogat ás?

1. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megõrzését, és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület); 2. a tanyák és az alföldi tanyás térségek megõrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület), 3. a tanyák és az alföldi tanyás térségek megõrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkezõ, mezõgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élõ lakosok számára gazdaság indításához (3. célterület), valamint 4. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megõrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvetõ villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (4. célterület). A cé lt e r ü le t e k be m u t a t á sa 1 . cé lt e r ü le t – A pályázat célj a

A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elõsegítése, a külterületi

18

A m egít élhet õ t ám ogat ás és a saj át forrás m ért éke

föld- és dûlõutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint megyei tanyafelmérések elvégzése.

E havi cikkünkben a Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeirõl szeretnénk a fontosabb tudnivalókat megosztani olvasóinkkal. A cikk célja, hogy egy átfogó képet adjunk magáról a pályázatról, melynek során törekszünk a tömörségre.

A Program négy célterületet jelöl meg, melyekre támogatási kérelem nyújtható be, egyes célterületeken belül pedig további célokat fogalmaztak meg. A Tanyafejlesztési Programról szóló rendelet [egészen pontosan az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] tartalmazza az általános pályázati információkat, mely mindegyik célterületre érvényes; emellett a négy célterületre külön-külön pályázati felhívásokat és adatlapokat tettek közzé, melyek az adott területhez kapcsolódó speciális információkat is magában foglalják. A pályázat keretén belül tanyának minõsül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanya jogi jellegként, mûvelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva. A pályázat során tanyás településnek tekinthetõk Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye ceglédi, dabasi, gyáli, monori, nagykátai, nagykõrösi, ráckevei, szigetszentmiklósi, illetve vecsési járásának települései.

200.000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

Erre a támogatásra természetes személyek, egyéni vállalkozók nem pályázhatnak. Ez a szegmens több célt tartalmaz, mindegyiknek megvannak a maga pályázói. Általánosságban elmondhatjuk, hogy támogatási kérelmet nyújthatnak be a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított, a tanyás településeken székhellyel rendelkezõ gazdasági társaságok, a tanyás településeken székhellyel rendelkezõ, és ott mûködõ civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel rendelkezõ tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben mûködõ megyei szervezetei, valamint az általuk alapított gazdasági társaságok. Mekkora összegre pályázhat unk?

A célterület tovább bomlik célokra, melyekhez külön-külön határozták meg a keretösszegeket: 1) tanyai termékek piacra jutásának elõsegítése: 204 millió 138 ezer Ft; 2) tanyai termékek piacra jutásának elõsegítése fõvárosi piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain: 300 millió Ft; 3) tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése: 175 millió Ft –az egy pályázatra megítélhetõ támogatás maximális összege: 10 millió Ft; 4) villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések: 100 millió Ft – az egy pályázatra megítélhetõ támogatás maximális összege: 40 millió Ft; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése: 75 millió Ft – Az egy pályázatra megítélhetõ támogatás maximális összege 2 millió Ft, illetve 4 millió Ft 6) megyei tanyafelmérések elvégzése: 30 millió Ft – az egy pályázatra megítélhetõ támogatás maximális összege 10 millió Ft, melynek keretében a megye teljes területére el kell végezni a felmérést. Az 1. és 2. cél de minimis támogatásnak minõsül, melynek értelmében az egy pályázó által elnyerhetõ támogatás mértéke – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított általános „de minimis” támogatásokat – nem haladhatja meg a

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megõrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedõ fejlõdésének elõsegítése érdekében a tõkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerõsítése. A t ám ogat ás igénybevét ele

A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében a) tanyai lakóépület felújítására; b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; d) karám, kerítés létesítésére, felújítására; e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére; f) állatállomány kialakítására, bõvítésére; g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére; h) tanyagazdaság energetikai megújítására; i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására; j) környezetkímélõ, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre; k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére, valamint l) tanya-tó kialakítására nyújtható be támogatási kérelem. A t ám ogat ás forrása

A támogatás forrása egy 225 millió Ft-os indikatív keretösszeg. Pályázók köre

Az a mezõgazdasági tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén életvitelszerûen él és az ingatlan az õ, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában áll. További feltétel, hogy a tanyagazdaságában igazoltan mezõgazdasági tevékenységet folytat, és a 2010., 2011., és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezõgazdasági tevékenységbõl származott, ahol az árbe-


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S vételek éves átlaga nem haladta meg a nettó 8 millió forintot. A m egít élhet õ t ám ogat ás és a saj át forrás m ért éke

A támogatás mezõgazdasági de minimis támogatásnak minõsül, így a megítélhetõ maximális összeg pályázónként legfeljebb 7.500 eurónak megfelelõ forintösszeg lehet – mely összeg csökkentve lehet, ha már a korábbi években (2011., 2012., 2013.) kapott a pályázó ilyen jellegû támogatást. A támogatás mértéke az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képezõ beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. 3 . cé lt e r ü le t A pályázat célj a

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megõrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedõ fejlõdésének elõsegítése érdekében a tanyán élõ magánszemélyek és õstermelõk támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történõ termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elõsegítése.

A t ám ogat ás forrása

A támogatás forrása egy 75 millió Ft-os indikatív keretösszeg. Pályázók köre

Hasonlóan a 2. célterülethez, itt is magánszemélyek és õstermelõk pályázhatnak. A feltételek kis változással, de megegyeznek: a pályázó a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén életvitelszerûen a tanyán él és az ingatlan az õ, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában áll. A további feltételek annyiban változnak, hogy a 2010., 2011. és 2012. évi mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó 600 ezer forintot, illetve

20

a tanyagazdaság fenntartását legalább 3 évig vállalja. Fontos, hogy mivel gazdaság indítására irányul a célterület, jelen esetben az a pályázó is nyújthat be támogatási kérelmet, aki a pályázat benyújtásakor mezõgazdasági tevékenységet hivatásszerûen nem folytatott, vagyis a vizsgált 2010., 2011. és 2012. évben mezõgazdasági bevétele nem volt. A m egít élhet õ t ám ogat ás és a saj át forrás m ért éke

A kiírás e pontja teljes egészében megegyezik a 2. célterületben meghatározottakkal, vagyis mezõgazdasági de minimis támogatásnak minõsül és az elszámolható kiadás maximum 75%, illetve fiatal termelõi minõsítéssel rendelkezõk esetében maximum 90% lehet. 4 . cé lt e r ü le t A pályázat célj a

A tanyán élõ, alap infrastruktúrával nem rendelkezõ lakosok számára szociális alapú támogatás a tanyák lakóépületének alapvetõ villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez. Cél azon tanyai lakosok támogatása, akik tanyája villamosenergia-ellátással nem rendelkezik. Fontos megjegyezni, hogy a megújuló energiaforrást felhasználó, valamint a mobil eszközt telepítõ fejlesztések az értékelés során elõnyt élveznek! A t ám ogat ás forrása

A támogatás forrása egy 50 millió Ft-os indikatív keretösszeg. A m egít élhet õ t ám ogat ás és a saj át forrás m ért éke

A megítélhetõ támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 5 millió forint. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni. A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a. A pá lyá za t ok be n yú j t á sa é s e lbír á lá sa

– A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a mellékletekkel együtt a NAKVI részére egy eredeti és két másolati példányban benyújtani.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

– Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be. – A NAKVI a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében egy alkalommal hiánypótlásra ad lehetõséget. – A pályázatokat a benyújtási határidõ utolsó napját követõ hatvan naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntésrõl – annak meghozatalát követõ tíz naptári napon belül – a NAKVI írásban értesíti a pályázót. – A pályázati adatlap elektronikus felületen történõ véglegesítésének határideje: 2013. augusztus 7. 23 óra 59 perc. – A pályázatok postára adásának határideje: 2013. augusztus 12. – Az esetleges hiánypótlásra való felszólítás: a pályázat beérkezését követõ 15 naptári napon belül. – A pályázat hiánypótlása: a hiánypótlásra szóló felszólítás kézhezvételét követõ 10 naptári napon belül. – A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. szeptember 30. – A nyertes pályázókkal történõ hatósági szerzõdés megkötése: a támogatási döntésrõl szóló értesítés átvételét követõ 30 naptári napon belül. – A projekt megkezdése: a támogatási döntés kormányzati portálon, illetve a NAKVI honlapján történõ közzétételének napjától. – A projekt befejezésének határideje: a fejlesztés befejezésének a hatósági szerzõdésbe foglalt idõpontja, ami legkésõbb 2014. április 30-a lehet. – A hárommillió forintot meghaladó támogatás esetén az igényelt elõleg felhasználásának határideje: az elõlegnek a számlára történõ megérkezését követõ 30 naptári napon belül. – Elszámolások benyújtása: a hatósági szerzõdésben rögzített befejezési határidõt követõ 15 naptári napon belül. – Fel nem használt támogatási összeg visszafizetése: a VM visszafizetésrõl szóló határozatának pályázó általi kézhezvételét követõ 10 naptári napon belül. Somogyi Tibor – Tóth Gergõ Péter Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda - Bábolna


PDF Compressor Pro

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

21


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

Kódolt jövõnk – a QR-kód Sze líde n h u llá m zó dom bok , bé k é se n le ge lé szõ t e h e n e k – idilli fr a n cia t á j k é p. Ám e gysze r csa k fe lt û n ik a szín e n e gy vá r osia sa n ölt özöt t fé r fi, a k i m obilt e le fon j á t fé n yk é pe zé sr e k é sze n m a ga e lõt t t a r t va ólá lk odik a j ószá gok k ör ü l. Egy ú j a bb vá r osla k ó, a k i m ost lá t é le t é be n e lõször t e h e n e t ? Az a dóh iva t a l k é pvise lõj e , a k i é pp le lt á r t k é szít a z á llom á n yr ól? És m i va n a t e h e n e k olda lá r a fe st ve ?

Amit látunk, egy élelmes francia farmer, Gildas Le Béhoc zseniális ötlete. A legelõre hajtott tehenek oldalára egy nagy sablon segítségével – természetesen bõrbarát, engedélyezett testfestéket használva – színes kódokat fújt. Az érdeklõdõk a kódot okostelefonjukkal leolvasva egyfajta elektronikus kaparós sorsjegyhez jutottak. Ha ügyesen „kapartak”, akkor három tehénfej rajzolódott ki mobiltelefonjuk képernyõjén. Ezt az ábrát bemutatva a farm saját boltjában ingyen termékeket kaptak – és ha már arra jártak, akkor természetesen be is vásároltak. Az ötlet olyannyira bevált, hogy a játékos kedvû nézelõdõk a kerítésen átmászva, okostelefonnal a kezükben hajkurászták a teheneket a legelõn. A kis termelõi tejbolt látogatottsága és forgalma pedig ugrásszerûen megnõtt. Az a bizonyos kód, ami a tehenek oldalán feltûnt, nem más, mint a QR-kód. Néhány éve egyre több helyen látjuk felbukkanni, és az okostelefonok hazai elterjedésével várható, hogy használata a mindennapjainkban robbanásszerûen fog növekedni. Érdemes tehát közelebbrõl is megismerkedni ezzel a mindenki számára könnyen és ingyenesen elérhetõ, egyszerû találmánnyal. A vonalkódok története az ötvenes években kezdõdött. Elõször vasúti kocsikon, majd az amerikai postai jármûveken próbálták ki. 1966-ban jelent meg, de tömeges elterjedésére csak 1973-ban került sor, amikor az amerikai kereskedelmi szektor bevezette az UPC-t (Universal Product Code, azaz általános termékkód). A technológia tömeges elterjedésének azonban még jó ideig gátat szabott a vonalkód-leolvasós pénztárgépek magas ára, így ez a világ gazdagabbik felén is csak a nyolcvanas években következett be. A vonalkódok olvasási sebességük, pontosságuk, és nagy funkcionalitásuk 22

miatt váltak széles körben népszerûvé. Ahogy kényelmes használatuk miatt folyamatosan elterjedtek, a piac olyan kódokat igényelt, amelyekben több információt lehet tárolni, és mindezt kisebb területen. Olyan alternatívákkal próbálkoztak, mint például a vonalkód számjegyei számának növelése, vagy többszörös vonalkódok létrehozása. De ezek tovább bonyolították az olvasási mûveletet, és növelték a nyomtatási területet. A 2 dimenziós kód volt a válasz ezekre az igényekre. A 2D kódok folyamatosan fejlõdtek a halmozott vonalkód-módszertõl a megnövekedett információsûrûségû mátrix-módszerig. A QR (Quick Response, azaz gyors válasz) a „kétdimenziós” vonalkódok családjába tartozik. A családnév némi magyarázatra szorul: látszólag a hagyományos, fehér és fekete, vastagabb és vékonyabb csíkokból álló vonalkód is kétdimenziós – a valóságban azonban csak az egyik dimenzióban, horizontálisan tartalmaz információt. A QR-kód esetében azonban a sík mindkét dimenziója információhordozó, és ennek köszönhetõen egy bélyegnyi helyen rengeteg adat (számokból nagyjából hétezer, szám-betû kombinációk esetén mintegy 4.300 karakter, illetve majd három kilobájtnyi bináris adat) fér rá. Szinte bármilyen szögbõl le lehet olvasni az adatokat, nem kell a kép tájolásával bajlódni (a QR-kódok három sarkába elhelyezett azonos minta segítségével a leolvasókészülékek mindig tudják, merre van „felfelé”). Az innovatív kódolást a japán Denso-Wave vállalat fejlesztette ki 1994-ben, eredetileg azzal a céllal, hogy megkönnyítse az egyes autóalkatrészek azonosítását a gyártás folyamán. Mivel nyílt szabványról van szó, borítékolni lehetett, hogy ki fog szabadulni az autógyártásból, tömeges polgári karriert azonban csak az elõzõ évtized vége felé, a kamerás okostelefonok elterjedésével kezdett a QR-kód. A civil világban a leolvasáshoz egy kódolvasó szoftverrel ellátott kamerás mobil kell (az újabb típusok gyári szoftvercsomagjában már benne van a kódolvasó, de az internetes alkalmazásboltokból is le lehet tölteni a jellemzõen ingyenes programokat). A leolvasás egyszerû: a

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

kamerának megmutatott kódot az elindított alkalmazás beszkenneli, a sikeres adatátvitelt többnyire pittyenõ hang jelzi. Az átvitt információ lehet a kijelzõn megjelenõ szöveg, de akár egy utasítás is, például arra nézve, hogy az okosmobil látogasson meg egy honlapot vagy Facebook-profilt. Az interakciókat fõként a reklámipar hasznosítja, kihasználva, hogy a felhasználók többsége szereti az ilyesfajta rejtélyes csomagolású információkat (ha a plakátra vagy az újságban látható hirdetésre azt írnák rá, hogy „látogasd meg az xyz.hu weboldalt”, abban nincs semmi izgalmas, de ha ugyanezt egy QR-kód révén a telefonunk magától megcsinálja, az egyszerre jelent kalandot és sikerélményt – valamiért így mûködünk). Az interneten található ingyenes alkalmazások segítségével bárki generálhat magának QR-kódot, melyet aztán számtalan módon fel lehet használni. Többek között alkalmas marketing eszközként való felhasználásra, illetve internetes üzenethordozóként is (honlap cím, üzenet, sms, névjegy, GPS koordináták stb.). Felhasználásának csak az emberi képzelet szabhat határt, nézzünk hát néhány hazai és külföldi példát! Tavaly nyár óta a Debreceni Egyetem csaknem száz épületére kihelyezett QR-kód segíti a látogatók tájékoztatását. Okostelefon segítségével egy kattintás, és máris elérhetõ az adott épületben lévõ valamennyi centrum, kar és egyéb, ott mûködõ intézmény honlapja. Ezt a megoldást elsõként alkalmazta a hazai felsõoktatási intézmények közül a Debreceni Egyetem. A kihelyezett információs táblák csak a kezdetet jelentik, hiszen a tervek szerint a jövõben QR-kóddal készülhetnek a kiadványok, szórólapok, az egyetemi dolgozók névjegykártyái, készülhet telefonnal leolvasható térkép, vagy akár az egyetemi menza kínálatát is meg lehet majd ismerni okostelefon segítségével. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum nemrégiben zárt „Szívdobbanás” címû kiállítása QR-kódok felhasználásával bátorította a látogatókat a valós tér és az internet virtuális világa közti kalandozásra. A kiállítótérben elhelyezett kódok a tárlat képi és szöveges mondanivalóját egészítették ki. A kódokba csomagolt hiperhivatkozásokon keresztül a látogatók érdekes animációkat nézhettek meg a szív mûködésérõl. Megcsodálhatták azokat a mûtárgyakat, amelyeknek már nem jutott hely a kiállításban, vagy éppen elmélyedhettek egy-egy témakörben.


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S Dudás Gábor, a Vylyan Pincészet értékesítõjének nyilatkozata jól példázza, mi a QR-kód felhasználásának fõ buktatója. „Boraink leírásához vezet a QR-kód a palackok hátcímkéjén. Több borászat is használja már a technológiát, de az esetek nagy részében inkább saját honlapjukra mutat, többletinformációhoz nem lehetett azonnal hozzájutni. Valószínûleg az emberek elõbb-utóbb elfordulnak tõle, ha nem ad plusztartalmat. Az a legfõbb probléma a QR-kódokkal, hogy a tartalomszolgáltatók közül sokan nem tudják, mire akarják használni, mit akarnak általa elérni a fogyasztónál. További problémának látom, hogy a mobiltelefonok maguktól nem ismerik fel, külön telepítendõ alkalmazás szükséges hozzá. Ezt viszont senki nem kommunikálja a felhasználónak. Általában a felhasználók nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják kihasználni. Amikor fesztiválokon kiraktuk a QR-kódot, többször kaptunk már visszajelzést az érdeklõdõktõl, hogy bár korábban volt a telefonjukon QR-olvasó, de nem látták értelmét a használatának, így törölték. Ebbõl arra következtettünk, ha a tartalomszolgáltató nem adja a megfelelõ tartalmat a kód mögé, akkor az embereket nem fogja érdekelni. Felgyorsult világban élünk, azonnal információkhoz szeretnénk jutni. Ezért nagymértékben rajtunk múlik, hogy népszerû lesz-e vagy sem, megkönnyíti-e az emberek életét, avagy nem.” A QR-kód akár személyes azonosításra is szolgálhat. Jó példa erre a németországi Lufthansa légitársaságnál nemrégiben bevezetett elektronikus check-in rendszer. Az utas a „beszállókártyáját” QR-kód formájában a telefonjára kapja meg, melyet a beszálláskor leolvashat a légitársaság. Ez az e-beszállókártya a fontosabb adatokat, így az utas nevét, a járat számát és az indulás idõpontját tartalmazza, így a csak kézipoggyásszal rendelkezõ utasoknak a beszálláshoz mindössze a biztonsági ellenõrzést kell elvégezniük. A beszállási kapunál egy szkenner olvassa le a mobiltelefonról a jegy adatait, és az utas teljes mértékben papírfelhasználás nélkül repülhet a Lufthansa járaton. Hasonló módon, rendezvényeken is jól használható a QR-kód. Egy magyar cégnél például ilyen kódon alapuló beléptetõ rendszert alkalmaztak 1.100 fõ beléptetésére egy szakmai rendezvényen. A képkódot elküldték a résztvevõk mobiltelefonjára, és belépéskor azt olvasták le egy szkennerrel. Olaszországban a mobilkódot többek között arra is használják, hogy a sport-tudósítások mellett elhelyezve az olvasók eljuthassanak egy olyan oldalra, ahol például megtekinthetik a futball-mérkõzés 24

Nemzetközi és hazai szakértõk véleménye alapján három fõ szabály létezik a QR-kódok hatékony alkalmazására: • A honlap, amire a QR-kód irányít, mindenképpen mobiltelefonon keresztüli megtekintésre optimalizált legyen. • A link, amelyet a kód tartalmaz, legyen minél rövidebb – így a kód is kisebb és kevésbé bonyolult szerkezetû lesz, ez csökkenti a beolvasási és értelmezési, azaz a technikai hibalehetõségeket. • A felhasználó a QR-kód beolvasásával valami plusz információhoz, értéket képviselõ tartalomhoz, pl. extra szolgáltatáshoz vagy kedvezményhez jusson. legszebb pillanatait, góljait. A kanadai, ingyenes Metro újság mobil alkalmazásának népszerûsítésére újszerû ötlettel álltak elõ: miniatûr Metro újságos standokat helyeztek el 14 kanadai város forgalmasabb útjai mentén. A mini standokon elhelyezett QR-kódok lehetõvé teszik az újság azonnali letöltését a felhasználók mobiltelefonjaira. Ezzel a környezetkímélõ megoldással kevesebb újságot kell kinyomtatni, tehát kevesebb papír fogy.

A dél-koreai Emart szupermarket súlyos problémával nézett szembe. Dél és egy óra között drasztikusan lecsökkent a vásárlóik száma, sõt, gyakorlatilag üresen tátongtak az üzletek. Hogy megnöveljék a forgalmat, egy olyan speciális QR-kódot hoztak létre, amely a fény-árnyékhatásokat napóraként kihasználva csak ebben az idõszakban szkennelhetõ, ezáltal csak ekkor nyújt extra kedvezményeket a vásárlóknak. Az akció hónapjában 25%-kal növekedett a forgalom dél és egy óra között.

akik beszkennelték a kódot, egy választóoldalra jutottak, ahonnan bármely közösségi oldalra (Facebook, Foursquare, Twitter, Instagram) publikálhatták, hogy épp azt a márkájú barna sört isszák. Bármerre járunk Európában, tapasztalhatjuk, hogy a kis fekete-fehér – sõt, most már színes – ábrácskák egyre nagyobb népszerûségnek örvendenek az öreg kontinensen. Így nem is lepõdtünk meg, amikor tavaly májusban a Királyi Kertészeti Társaság Londonban megrendezésre került híres kertészeti és virágkiállításán és versenyén (Chelsea Flower Show) a képen látható kertre bukkantunk. A Jade Goto és Shelley Mosco által tervezett versenymû bronzérmet nyert az innovatív megoldásokat bemutató és alapanyagokat használó „Friss Kert” kategóriában. A növényekbõl ültetett kódot beolvasva még több információhoz lehetett jutni a tervezõkrõl és a pályamunkáról. Sõt, azok számára, akiknek megtetszettek a kertben felhasznált növények, a QR-kód segítségével teljes növénylistát állítottak össze, mely alapján saját kertjükbe is beszerezhették azokat.

A kis kód tehát várhatóan mindennapjaink részévé válik. Akik idõben felismerik, milyen olcsó és hasznos eszközhöz jutnak általa, és okosan használják fel, a kreatív lehetõségek egész tárházához juthatnak. Érdemes idõben felkészülni rá, mert hazánkban is egyre többen használnak okostelefont. Egy ismert és népszerû barna sör gyártója szerette volna, ha az amerikai pubokban és bárokban többet beszélnek a márkáról. Legyártottak több ezer speciális söröspoharat, melyeken a QR-kód csak akkor vált láthatóvá, ha barna sört öntöttek az üvegbe. Azok az érdeklõdõk,

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Varanka Mariann – Pólya Árpád

www.agrostratega.blog.hu


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro AKTUÁLI S

Nyomás alatt a hazai élelmiszeripar Ta va ly a cé ge k k öze l 8 szá za lé k a , a za z m in de n t ize n h a r m a dik é le lm isze r - ipa r i t á r sa sá g e lle n in du lt csõd- , fe lszá m olá si va gy vé ge lszá m olá si e lj á r á s M a gya r or szá gon . Az a la pve t õ ok ok a k or sze r û t le n t e r m e lé s, a ga zda sá gt a la n ü ze m m é r e t , a gye n ge pia ci a lk u e r õ, a szü r k e - é s fe k e t e ga zda sá g t é r n ye r é se , va la m in t a z á ga za t ba ve t e t t h it gye n gü lé se . M in de ze k m e lle t t a z é le lm isze r - ipa r i fe j le szt é se k t á m oga t á sa a le gu t óbbi u n iós k ölt sé gve t é si cik lu sba n n e m a z á ga za t sú lyá n a k m e gfe le lõe n j u t ot t sze r e ph e z, a m i szin t é n n e m se gít e t t e a z á ga za t h e lyze t é t .

Tavaly az élelmiszer-ipari cégek 7,67 százaléka ellen indult valamilyen eljárás, ami 40 százalékkal több, mint 2010-ben – derül ki az OTP Bank Agrárágazati Üzletágának friss – az Opten céginformációs szolgáltató adataira épülõ iparági elemzésébõl. A helyzetet jól jellemzi, hogy az 5.695 élelmiszer-ipari vállalkozásból – amelynek jelentõs része mikrovállalkozás – minden tizenharmadik nehéz helyzetbe került 2012-ben, és valamilyen módon kénytelen volt befejezni mûködését. A statisztikák szerint az összes eljárás 60 százaléka csõd vagy felszámolás (fõként felszámolás), 40 százaléka pedig végelszámolás. A legtöbb bajba került élelmiszer-ipari vállalkozás az elmúlt években a fõvárosra és Pest megyére jutott, ami nem meglepõ, hiszen a legtöbb vállalkozás székhelybejegyzése is ide esik az országban, köszönhetõen többek között a kedvezõ infrastrukturális feltételeknek. Vidéken BácsKiskun, Heves és Békés megye vezeti az élelmiszer-ipari felszámolások, csõdeljárások és végelszámolások statisztikáját. A probléma kiterjedtségét mutatja, hogy mindössze három megyében mérséklõdött 2010 és 2012 között a bajba került cégek száma, miközben több megyében háromvagy akár négyszeresére is emelkedett ez az arány. Az élelmiszer-ipari számok jól jellemzik az igen borús helyzetet. A mezõgazdaságban az elmúlt években 2 százalék körül ingadozott a felszámolási eljárások aránya, ami elég kedvezõnek mondható, ez26

zel szemben az élelmiszeriparnak csaknem két és félszer ilyen magas a rátája. Az elemzés szerint a magyar élelmiszeripar gondjai mögött számos ok húzódik meg.

Forrás: Opten, OTP Bank

Forrás: Opten, OTP Bank

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Nagy baj ban a húsipar

A húsipar vezeti a legnehezebb helyzetû élelmiszer-ipari ágazatok listáját – derül ki a statisztikákból. A közvélemény számára a tavalyi év közepére vált nyilvánvalóvá, hogy a hazai húsfeldolgozók súlyos pénzügyi problémákkal küzdenek. A kormány ugyan több húsipari vállalatot nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentõségûvé nyilvánított, ám az alapvetõ problémák továbbra is jelen vannak. A takarmányárak erõsen ingadoznak, és a kapcsolódó egyéb költségek is emelkednek, miközben a magasabb fajlagos költségekkel elõállított magyar termékek versenyképessége kedvezõtlenebbül alakulhat a piacon.


PDF Compressor Pro

Többek között a korszerûtlen a termelés, a gazdaságtalan üzemméret, a gyenge piaci alkuerõ, az alacsony kapacitáskihasználtság, az egyre kiterjedtebb szürke- és feketegazdaság, valamint – az élelmiszeriparra oly jellemzõ – rendkívüli alultõkésítettség. További probléma, hogy a hazai élelmiszeripar átfogó technológiai megújításához az elõzõ uniós ciklusban az ágazat súlyához képest kevés támogatási lehetõség állt rendelkezésre. Az élelmiszeripar jövedelemtermelõ-képes-

sége gyengül, ami kedvezõtlen hatással van a finanszírozhatóságra, és ez megmutatkozik a szektor hitelállományának folyamatosan csökkenésében is. Fény ugyanakkor az alagút végén, hogy a következõ 7 éves uniós költségvetési ciklusban már jelentõsebb támogatási forrás juthat az élelmiszeriparra, mivel a vidékfejlesztési célok közé sikerült felvetetni az élelmiszeripar fejlesztését, illetve lehetõség van támogatási forrás igénylésére a strukturális alapokból is,

ami friss tõkét jelenthet mind a kisebb, mind a nagyobb élelmiszergyártó üzemeknek. Mindemellett a bankszektor is sokat tehet annak érdekében, hogy a magyar agrárium visszanyerje versenyképességét. Az OTP Bank a tavalyi év során 15 százalékkal növelte a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari hitelállományát. (Forrás: OTP Bank Agrárágazati Üzletág)

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

27


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Õszi árpa 2013 hatott. A 2012 aszályos idõszak után az õszi árpavetésekre 2012 októberétõl 2013. május végéig lehulló csapadék mennyiség 518 mm volt, a talaj felsõ 50 cm-es rétege vízzel telítetté vált, illetve a mélyebb rétegekben is maximálisra nõtt a talajnedvesség. Március elején, az évszaknak megfelelõ tavaszias idõjárásban kezdõdhetett meg a területek fejtrágyázása. A március közepén beköszöntõ szokatlanul hideg, télies idõjárás (-17 és -20°C-os hajnalok, illetve nagyobb vastagságú hó borítás) hatására az aktuális tavaszi munkálatok végzése szünetelt. Március végére a lehulló csapadék hatására, egyre nagyobb területet borított belvíz, illetve egyre növekedett a víznyomásos területek nagysága. Az õszi árpa vetésterületébõl közel 3 ezer hektár kipusztulása történt, így a betakarításra váró terület 193 ezer hektárra módosult. A 2013. április 5-én készült állapotminõsítés alapján a 193 ezer hektár õszi árpa

Az õszi á r pa 2 0 1 2 é v õszé n opt im á lis idõbe n , m e gfe le lõ m a gá gyba k e r ü lt e lve t é sr e , a 1 9 4 e ze r h e k t á r ve t é si szá n dé k 1 0 1 % - ba n t e lj e sü lt , 1 9 6 e ze r h e k t á r õszi á r pa ve t é se va lósu lt m e g. A de ce m be r be n e lvé gze t t á lla pot m in õsít é si a da t ok a la pj á n 6 8 % - a j ó, 2 6 % - a k öze pe s, m íg 6 % - a gye n ge m in õsít é st k a pot t . ( A 2 0 1 1 õszé n e lve t e t t 1 7 8 e ze r h e k t á r m in õsé gi m e goszlá sa : 2 2 % j ó, 3 4 % k öze pe s é s 4 4 % gye n ge volt .)

A folyamatos csapadék és a téli enyhe idõjárás hatására, még a késõbb vetett õszi árpa is jól telelt. A nagyobb hidegben a

vetéseket hótakaró borította. Az õszi árpa állomány fejlõdésére a téli, illetve a tavaszi csapadékos idõjárás kedvezõen

1. számú táblázat Õszi árpa jelentett vetésterülete és állapotminõsítése (2013. április 5-i állapot) Megye

BARANYA FEJÉR

A jelentett terület (XII. 7-én) ha-ban

Kipusztult

A jelentett terület (IV. 5-én) ha-ban

A jelentett terület az országos vetésterület %-ban

A jelentett vetésterület minõségi megoszlása jó ha

közepes %

ha

%

gyenge ha

%

13.827

0

13.827

7,16

10.647 77,00

2.627

19,00

553

4,00

9.656

264

9.392

4,87

7.159

76,22

1.831

19,50

402

4,28 11,41

GYÕR-MOSON-SOPRON

9.740

0

9.740

5,05

3.784

38,85

4.845

49,74

1.111

KOMÁROM-ESZTERGOM

3.550

0

3.550

1,84

2.343

66,00

923

26,00

284

8,00

SOMOGY

2.981

11

12.970

6,72

7.523

58,00

4.021

31,00

1.426

10,99

TOLNA

6.739

35

6.704

3,47

4.345

64,81

2.022

30,16

337

5,03 11,28

VAS

7.833

68

7.765

4,02

4.161

53,59

2.713

34,94

876

VESZPRÉM

6.950

0

6.950

3,60

5.908

85,01

695

10,00

347

4,99

ZALA

4.794

0

4.794

2,48

2.445

51,00

1.774

37,00

575

11,99

DUNÁNTÚL

76.070

378

75.692

39,22

48.315 25,03

21.451

11,11

5.911

3,06

BÁCS-KISKUN

28.110

147

27.963

14,49

20.366 72,83

6.744

24,12

843

3,01

BÉKÉS

16.600

40

16.560

8,58

9.750

4.810

29,05

2.000

12,08

CSONGRÁD

17.330

0

17.330

8,98

12.131 70,00

4.332

25,00

867

5,00

9.272

0

9.272

4,80

4.729

3.894

42,00

649

7,00

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

21.940

1.866

20.074

10,40

12.180 60,68

6.057

30,17

1.807

9,00

PEST

12.739

80

12.659

6,56

6.644 52,48

4.610

36,42

1.405

11,10

1.603

107

1.496

0,78

839 56,08

393

26,27

264

17,65 4,06

HAJDÚ-BIHAR

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ALFÖLD

58,88 51,00

107.594

2.240

105.354

54,59

66.639 34,53

30.840

15,98

7.835

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

5.910

150

5.760

2,98

2.805 48,70

2.955

51,30

0

0,00

HEVES

5.541

33

5.508

2,85

2.093 38,00

2.313

41,99

1.102

20,01

NÓGRÁD ÉSZAK-MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

32

695

0

695

0,36

250

35,97

0

0,00

12.146

183

11.963

6,20

5.343

2,77

5.518

2,86

1.102

0,57

195.810

2.801

193.009

100,00

120.297

62,3

57.809

14.848

7,7

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

445 64,03

30,0


PDF Compressor Pro

AGROSZEN KFT ŐSZI VETŐMAG AJÁNLATA ŐSZI BÚZA: ®

Középkorai kiemelkedően bőtermő 2013-ban is igazolta kiválóságát. Kiugróan nagy termőképesség, alacsony költségszint.

BUZOGÁNY GASPARD Középérésű, bőtermő intenzív fajta DURUM: LUPIDUR Alkalmas technológiával nagy termés, jó minőség várható ROZS: VARDA, RYEFOOD Étkezési célra is kiváló fajta első fokú vetőmagját használja felújításra! Nem fog csalódni. A rozsmalmok keresik. ŐSZI ÁRPA: REX - kétsoros – takarmány BOREALE - kétsoros – őszi sör PARIS - többsoros – takarmány REPLIC - többsoros – takarmány SIBERIA - többsoros – takarmány

NAGY TERMŐKÉPESSÉGŰ FAJTÁK MEGRENDELÉSRE - ROVARÖLŐSZERES CSÁVÁZÁSSAL IS! TRITIKÁLÉ: TÁTRA - nagy termőképességű, rezisztens fajta TERMELTETÉSI SZERZŐDÉS – BÉRTISZTÍTÁS – CSÁVÁZÁS – RAKTÁROZÁS AZ ALFÖLDÖN: H-2766 TÁPIÓSZELE, Rákóczi u. 84.; Telefon: +36-53-380-003; Fax: +36-53-581-024; Mobil: +36-20-352-7403, +36-20-9-516-180; GPS: É/N: 47:20'54,60"; K/E:19:51'50,20" A DUNÁNTÚLON: H-8444 SZENTGÁL, Kossuth u. 2.; Telefon: +36-88-238-745; Fax: +36-88-238-745; Mobil: +36-30-9-271-325, +36-30-2-793-953; GPS: É/N:47:07'04,10"; K/E:17:44'35,50"

JÓ FAJTA - JÓ VETŐMAGJA - ÚT A SIKERHEZ! E-mail: vetomag@vetomag.hu • www.vetomag.hu

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

33


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS 2. számú táblázat Õszi árpa végleges termésbecslése (2013. június 11-i állapot) Megye Baranya

Vetésterület Vetésterület az országos ha vetésterület százalékában

Becsült termés- Termésmennyiség átlag kg/ha összesen tonnában

13.827

7,16

4.800

66.370

Fejér

9.392

4,87

4.743

44.546

Gyõr-Moson-Sopron

9.740

5,05

4.161

40.528

Komárom - Esztergom

3.550

1,84

4.183

14.850

Somogy

12.970

6,72

4.130

53.566

Tolna

6.704

3,47

5.100

34.190

Vas

7.765

4,02

4.121

32.000

Veszprém

6.950

3,60

4.475

31.101

4.794

2,48

4.292

20.576

Dunántúl

Zala

75.692

39,22

4.462

337.727

Bács-Kiskun

27.963

14,49

4.218

117.948

Békés

16.560

8,58

4.200

69.552

Csongrád

17.330

8,98

3.865

66.980

9.272

4,80

4.469

41.437

Jász-Nagykun-Szolnok

20.074

10,40

4.125

82.805

Pest

12.659

6,56

4.239

53.662

1.496

0,78

3.550

5.311

105.354

54,59

4.155

437.695

Borsod-Abaúj-Zemplén

5.760

2,98

5.300

30.528

Heves

5.508

2,85

4.088

22.517

695

0,36

3.896

2.708

11.963

6,20

4.660

55.752

193.009

100,00

4.306

831.174

Hajdú-Bihar

Szabolcs-Szatmár-Bereg Alföld

Nógrád Észak-Magyarország Magyarország

3. számú táblázat Betakarítási adatok (2013. 07. 15.) Õszi árpa

Megye Vetésterület

Betakarított terület ha

Baranya

Termésátlag

Összes termés

%

kg/ha

tonna

100

4.500

62.222

5.015

46.981

13.827

13.827

Fejér

9.392

9.368

Gyõr-Moson-Sopron

9.740

9.735

100

4.409

42.922

Komárom-Esztergom

3.550

3.230

91

4.138

13.366

97

4.705

59.476

99,9

5.329

35.694

Somogy

99,7

12.970

12.641

Tolna

6.704

6.698

Vas

7.765

7.765

100

4.356

33.824

Veszprém

6.950

6.950

100

4.350

30.233

Zala

terület 62%-a jó, 30%-a közepes és 8%-a gyenge minõsítést kapott a megyei Kormányhivatalok Földmûvelésügyi Igazgatóságainak jelentése alapján (2012. gazdasági év ugyanezen idõpontjában a vetésterület 22%-a jó, 39%-a közepes, 39%-a gyenge). (1. számú táblázat) Az õszi árpa fejtrágyázását és gyomirtását a területek nagy részén csak az optimális idõnél késõbb tudták elvégezni a termelõk. Ebben az idõszakban a tavaszi munkák 2-3 hét késésérõl beszélhettünk. Április közepétõl azon a területeken, amelyeket a szél és a napsütés járhatóvá tett, nagy intenzitással folytatódhattak a március elején elkezdett, majd a kedvezõtlen idõjárás miatt szüneteltetett fejtrágyázási, valamint a gyomirtási munkálatok. A június 11-én elvégzett végleges termésbecslési adatok alapján a becsült termésátlag 4,3 t/hektár és a betakarítható összes termés mennyiség 831 ezer tonna (A 2012. évi betakarított termésátlag 3,8 t/hektárban valósult meg) volt. (2. számú táblázat) Az õszi árpa aratása Csongrád megyében június 17-én vette kezdetét. A korai aratáskezdésben szerepe volt a júniusi forróságnak, a sok csapadék ellenére az érés folyamata hirtelen ment végbe. 2013. július 15-ig a 193 ezer hektár 99,4%-a, 192 ezer hektár õszi árpa betakarítására került sor, közel 4%-kal a becsült termésátlagot meghaladó 4,46 t/hektár átlagterméssel. A magtárakba 856 tonna termés került. Az õszi árpa betakarítása a legkisebb termésátlaggal 3,7 t/hektár Nógrád megyében, míg a legmagasabb termésátlaggal Tolna megyében 5,3 t/hektár, Fejér megyében 5 t/hektár valósult meg. (3. számú táblázat)

4.794

4.794

100

4.940

23.682

Dunántúl

75.692

75.008

99

4.645

348.398

Bács-Kiskun

27.963

27.963

100

4.298

120.185

Békés

16.560

16.560

100

4.350

72.036

Csongrád

17.330

17.330

100

4.210

72.959

9.272

9.272

100

4.248

39.387

Jász-Nagykun-Szolnok

20.074

20.074

100

4.299

86.298

Pest

12.659

12.322

97

4.580

56.435

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1.496

1.496

100

4.665

6.979

105.354

105.017

100

4.326

454.279

Zsigmond Richárd

Borsod-Abaúj-Zemplén

5.760

5.760

100

4.700

27.072

igazgató

Heves

5.508

5.458

99

4.382

23.917

695

635

91

3.724

2.365

Kecskemétiné Pauliscsák Ibolya

11.963

11.853

99

4.501

53.354

193.009

191.878

99,4

4.461

856.031

Hajdú-Bihar

Alföld

Nógrád Észak Magyarország Magyarország

Megjegyzés: készült a megyei Kormányhivatalok FM Igazgatóságainak elõzetes felmérési adatai alapján

34

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

szakreferens NÉBIH Földmûvelésügyi Igazgatóság


PDF Compressor Pro

Ha extra profitot szeretne, akkor ön is Tradiscos búzát vet! Egy t a va lyi k a lá szos r e n de zvé n ye n t a lá lk ozt a m e lõször a Tr a disco- s

Az érdekessége a dolognak az, hogy az al-

bú zá k k a l. A fa j t a sor ba n lé võ bú zá k k özü l k it û n t a szá lk á s k a lá szú

kalmazott agrotechnológia a talaj-elõkészítés-

Sole h io, a t a r k a lá szú Ru st ic é s I r idiu m . N a gyon t e t sze t t a fa j t á k bok -

tõl kezdve a növényvédelmen át a betakarítá-

r osodó k é pe ssé ge , a la cson y szá r a , a k a lá szok m é r e t e é s t e lt sé ge .

sig azonos volt, a termésszintben pedig 20-40% különbség volt megfigyelhetõ. El-

Akkor eldöntöttem, hogy ezeket a búzákat a

a Solehio pedig 73 mázsát. A hibridbúza rend-

mondhatom, hogy az eredményes búzater-

saját gazdaságomban ki fogom próbálni. A ve-

kívül magas vetõmagára a számításaim alap-

mesztést a jó fajtaválasztással alapoztam

tõmagok megrendelésekkor szembesültem

ján nem térült meg, mert nem adott annyival

meg, és a következõ évben meghatározó fajtá-

elõször azzal, hogy mekkora kereslet is van

többet. Az osztrák búza termése jóval elma-

vá lép elõ gazdaságomban – mondta el

ezekre a búzákra. Az Iridium elfogyott, így he-

radt, mindössze 51 mázsát adott, igaz javító

Haboczky József, Adács-i termelõ.

lyette választottam egy hibridbúzát, egy ismert

minõségben.

osztrák fajtát és növeltem a Solehio vetésterületét. És milyen jól tettem.

A takarmánybúzát 40 ezer, a malmi búzát 44 ezer Ft/tonna áron értékesítettem, így gyors

Betakarításkor látszott, hogy a Solehio és a

számolás után kijött, hogy a javító minõségû

hibridbúza magasan felülmúlja vetélytársait. A

osztrák búzához képest, hektáronként 67.600

hibridbúza hektáronként nettó 80 mázsát adott,

forint többletbevételem lett.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

35


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Az árpatermesztés kórtani hátterérõl A t a va szi ve t é sû , sör ipa r i h a szn osít á sú , va la m in t a z õszi ve t é sû , t a k a r m á n yozá si cé lla l t e r m e szt e t t á r pa k ór t a n i von a t k ozá sa i le gin k á bb gom bá s be t e gsé ge k e lle n i vé de k e zé sr e é s a vír u sbe t e gsé ge k t e r j e dé sé n e k m e ga k a dá lyozá sá r a k or lá t ozódik .

A vírusbetegségek megjelenését a szaporítóanyag minõsége mellett az átvívõ szervezetek kártétele, illetve a terjedést segítõ tényezõk (mechanikai sérülések) megléte befolyásolja. Az árpa csíkos mozaik vírusbetegség (barley stripe mosaic virus) megjelenésében a vektorok szerepe nem jelentõs. Általánosságban elterjedt, széles gazdanövénykörrel rendelkezõ vírusbetegség, – fogékony fajta termesztése esetén – szürke levél elszínezõdést, foltosodást és növekedésgátlás okoz. Kritikus esetekben akár 50-70%-os termésveszteséget is okozhat az árpa sárga törpülés vírusához (barley yellow dwarf virus) hasonlóan (1. kép).

1.kép: Az árpa sárga törpülés tüneteire jellemzõ növekedésben visszamaradt növények

Az árpa sárga törpülés vírus megjelenését azonban már a levéltetvek terjedése és közvetett kártételük nyomán jelentkezõ vírusfertõzés határozza meg. A törpe nö-

vekedés mellett a betegség a levelek aranysárga elszínezõdését, levélcsúcsi száradást és végül a kalászok sterilitását okozza. Az árpaállományokon is károsító, széles gazdanövénykörrel rendelkezõ rozsnok mozaik vírus (brome mosaic virus) terjedése a rágó szájszervû bogarak kártétele nyomán jelentkezik világoszöld foltosodási, jellegzetes csíkoltsági és levélszáradási tünetekkel. A vírusbetegségek megjelenését a terjedésük jellemzõihez igazítottan, az egészséges vetõmagtételek továbbszaporításával vagy a vírusvektor rovarok állománybéli gyérítésével minimalizálhatjuk. E szempontok mellett lényeges a tarlóhántás gyors elvégzése, idõben –, nem túl korán végzett vetés, valamint a terület, a táblaszélek és az árokpartok gyom-mentesítése. Magas hozamokat, a gazda szemét is gyönyörködtetõ (2. kép), kiváló minõségû termést csak magas szaporítási fokú (fémzárolt), egészséges, csávázott vetõmag használatával alapozhatunk meg. Az integrált növényvédelem kötelezõ és célirányos eleme a vetõmagcsávázás, mely védelmet biztosít a maggal és a talajból fertõzõ kórokozók ellen. Az árpa fedettüszög (Ustilago hordei) (3. kép), az árpa valódi porüszög (Ustilago nuda) (4. kép) és az árpa fekete porüszög

2a. kép: Ígéretes termés

38

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

3. kép: Árpa fedett üszög tünetei az érés elõtt

(Ustilago nigra), illetve a szártõfuzáriózis (Fusarium sp.) ellen az állománypermetezés hatástalan. Az üszögspóra a maggal együtt indul fejlõdésnek, majd a gabonaszem csíráját fertõzi (csírafertõzõk). A porüszögök ettõl eltérõen a virágzó kalász bibéjén keresztül fertõznek (virágfertõzõk). Ezen fertõzéseket csak hatékony, szisztemikus csávázószerekkel tudjuk megelõzni. A csávázás költséghatékony, és környezetterhelési szempontból kedvezõbb, mint az állománykezelés. A kontakt hatóanyagok a mag felszínén átvihetõ és a talajból fertõzõ kórokozók ellen, míg a felszívódó hatóanyagok ezen túlmenõen a maggal terjedõ, a mag belsejét és a csíranövényt támadó betegségek ellen nyújtanak megfelelõ védelmet (pl.: árpatorzsgomba Gaumannomyces graminis és szártörõ gomba Pseudocercosporella herpotrichoides). A kontakt és a felszívódó hatóanyagok kombinálásával érhetõ el kiváló mag és csíranövény védelem. Azonban a csávázási technológia csupán egyik eleme a csávázószer hatás-

2b. kép: Egészségesen fejlõdõ levélzet


PDF Compressor Pro

Sze r ve st r á gyá zá s Pla n t e lla Or ga n ik - k a l Ham arosan beköszönt az õsz és dönt enünk kell, hogy földj eink t ápanyag ut ánpót lására m ilyen m ódszert választ unk. Azt is m érlegelnünk kell, m i a font osabb: a t erm ésnövelés vagy a t alaj védelm e. Ha m indket t õre szeret nénk a hangsúlyt fekt et ni, akkor Plant ella Organik- kal t rágyázzunk. A Plantella Organik granuláltszerves trágya, mely a szervestrágya minden jó tulajdonságával rendelkezik: • Mindhárom nélkülözhetetlen tápagyagot (N, P, K) tartalmazza, de míg a hagyományos szerves trágyák változó, addig a Plantella Organik mindig állandó mennyiségben és összetételben. A Plantella Organik 5%Nitrogént, 3% Foszfort és 2% Káliumot tartalmaz. • 90% szárazanyag tartalmú, míg a hagyományos szerves trágya csak 15% szárazanyagot tartalmaz. • Tartalmazza a másodlagos, de nélkülözhetetlen tápelemeket is. • Megtalálhatók benne a mikroelemek is: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. • Aminosavakban gazdag. • A hõkezelésnek köszönhetõen gyommagvaktól és patogén szervezetektõl mentes. Miért használj unk Plant ella Organikot szervest rágyázáshoz? • A Plantella Organik javítja a talaj szerkezetét. Homokos talaj esetén növeli a vízmegtartó képességet, csökkenti az eróziót, javítja a talaj biológiai aktivitását. Agyagos talajnál csökkenti a talajnedvességet, megnövekszik a vízáteresztõ képesség, lazább talajszerkezetet biztosít, ezért elõsegíti a talaj jobb szellõzõsét, javítja a talaj biológiai aktivitását. • A tápanyagok egész évben fokozatosan szabadulnak fel, a talaj hõmérsékletének függvényében. Így akár kora tavasszal is kijuttatható, nem fenyeget a tápanyag kimosódásának veszélye, mivel csak +10 C° felett kezdenek a tápanyagok felszabadulni. • Granulált alakjának köszönhetõen könynyen szállítható, mûtrágyaszóróval is kijuttatható. Többféle kiszerelésben kerül forgalomba: kisfelhasználók számára 7,5 és 20 kg zsák, míg nagyfelhasználók számára 500 kg-os Big-Bag formájában. • Mivel a Plantella Organik szerepel a Biokontroll Hungária Kft listájában, ezért ökológiai termesztésben is használható. • Magas ásványi anyag és aminosav tartalmának köszönhetõen növeli a termés mennyiségét és minõségét. Kertészetekben végzett kísérletek bizonyítják, hogy erõsebb szárat, nagyobb zöldfelületet és nagyobb terméshozamot lehet elérni Plantella Organik használatával. Hogyan használj uk a Plant ella Organikot ? Évente legalább kétszer alkalmazzuk: kora tavasszal és õsszel. Kora tavasszal, amikor a talajnak nagy tápanyag készlettel kell rendelkeznie a serkenõ növények számára, a talaj elõkészítésekor indító trágyaként használjuk minden konyhakerti-, kertészeti- és szántóföldi növény számára. Õsz elején a kifáradt talaj tápanyag készletét frissítjük az Organikkal. Ezzel a szerves trágyával egyszerûen táplálhatjuk a növényeket egész éves fejlõdési ciklusukon át: februártól novemberig. Granulált formájának köszönhetõen az Organik rendkívül könnyen kezelhetõ: egyszerûen szórjuk a talajra, és ha van lehetõségünk öntözzük meg. Még jobb hatás elérése érdekében dolgozzuk be az Organikot a talajba, mert így gyorsabban kerül a trágya a gyökérzet közelébe, a hatás azonnali, sokkal intenzívebb és kisebb a tápanyag veszteség is. Sárközy Klára – Unichem Gaia Kft Tel.: 06-1-259-7466;E-mail: info@unichemgaia.hu www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

39


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

4a. és 4b. kép: Az állománytól jól elkülönülõ, porüszöggel fertõzött kalászok érés idején

mechanizmusának megválasztása. A hatékony csávázás elengedhetetlen pillérei még a teljes fedéshez szükséges csávázólé és a csávázószer pontos dózisának meghatározása. Habár az eljárás nem célzottan lisztharmat ellen irányul, mégis számos csávázószernek van lisztharmat elleni mellékhatása, így csökkenteni tudjuk a kelés utáni fertõzést. Az árpalisztharmat (Blumeria graminis f. sp. hordei) kártétele akkor jelentõs, ha az elsõ tünetek már õsszel jelentkeznek a leveleken fehér lisztes, nemezes bevonat formájában. Ilyenkor célszerû kiemelt figyelmet fordítani a szár korai fertõzésének megelõzésre. A tavasszal továbbterjedõ fertõzés levélelhalást okoz, hátrányosan befolyásolva a bokrosodást és a gyökérfejlõdést, ezáltal csökkentve az árpa abiotikus stresszhatásokkal szembeni ellenálló képességét. A fertõzött tövek lassabban fejlõdnek és a bokrosodáskor kialakuló mellékhajtások száma csökken. Az alsó leveleken fejlõdõ fertõzés felfelé terjed. Jelentõs kártétel akkor lép fel, ha a gomba megfelelõ védelem hiányában megfertõzi a zászlós levelet és a kalászt. A levelek sárgulnak, elszáradnak, mely gátolja a virágzat és a termés asszimilátumokkal történõ ellátását. A fertõzött szemek aprók, töppedtek lesznek,

így csökken a kalászonkénti magszám és ezerszem tömeg is. A fertõzés elharapódzása esetén, a száron és a leveleken a micéliumbevonat nemezszerûen megvastagszik, szürkésre, okkersárgára színezõdik, felületén szabad szemmel is látható fekete pontok, kazmotéciumok (5. kép) (áttelelõ ivaros termõtestek) jelennek meg. 6a. kép: Kedvezõ tápanyagellátás intenzívebb növekedést eredményez (balra: kedvezõ tápanyagutánpótlás; jobbra: kedvezõtlen tápanyagellátás)

5. kép: Árpalisztharmat levelén fejlõdõ micéliumbevonat és kazmotéciumtömeg

Jelentõsen csökkenthetõ a fertõzés mértéke az agrotechnikai módszerek alkalmazásával: jó talaj-elõkészítéssel, fertõzött növényi részek megsemmisítésével, kedvezõ tápanyagellátással (6. kép), optimális vetésidõ és állománysûrûség megválasztásával, illetve a kevésbé fogékony fajták termesztésével.

6b. kép: Egyenlõtlen tápanyagellátás kelést követõen

A fotoszintetizáló felület jelentõs csökkentésével károsítanak az árpa helmintosporózisai, melyek közül elsõsorban a fahéjbarna levélfoltosság (Drechslera tritici-repens) és a hálózatos levélfoltos-

Betegség neve

Ivaros alak

Ivartalan alak

Tünetek

kép

Árpa pirenofórás levélcsíkoltsága

Pyrenophora graminea

Drechslera graminea (syn. Helminthosporium gramineum)

Levéllemezen több párhuzamos hosszanti irányú barna csíkok, levélcsúcsi felhasadás, levélszáradás, mely foltokban jelentkezik. Növekedésbeni elmaradás.

7. kép

Árpa hálózatos levélfoltossága

Pyrenophora teres

Drechslera teres (syn. Helminthosporium teres)

Akár a szikleveleken is kialakuló hálózatos nekrózisok levélen, majd levélpusztulás

8. kép

Sárga v. fahéjbarna levélfoltosság

Pyrenophora tritici-repens

Drechslera tritici-repens (syn. Helminthosporium tritici-repens)

Sárgás, világosbarna, ovális levélfoltosság, klorotikus udvarral, levélszáradás

9. kép

Barna levélfoltosság

Cochliobolus sativus

Bipolaris sorokiniana (syn. Helminthosporium sativum)

Sötétbarna levélfoltosság, csíra és szártõkorhadás, szemek feketecsírájúsága

10. kép

1. táblázat Árpa helmintosporózisainak összefoglalása

40

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS ság (Drechslera teres) befolyásolja döntõen a termés mennyiségét és minõségét. Az árpa helmintosporózis tünetei igen változatosak (1. táblázat), a levéltünetek mellett csíranövény pusztulást is okozhatnak, ezért a csávázás részben ezen betegségkör ellen is hatékony.

7. kép: Árpa pirenofórás levélcsíkoltsága

fázisa az ún. „forrázásos” tünet. Jelentõs a fertõzött növényi maradványok szerepe, mivel a gomba átvitele szaporításra szánt magvakkal és fertõzött növénymaradványokkal is lehetséges. A levélfoltosságok kórokozói, beleértve a helmintosporózis és a rinhospórium kórokozóit primér fertõzési forrás lehet a vetõmag. Számos esetben a talajon maradt fertõzött növényi maradványokon képzõdött szaporító képletekbõl indítják a fertõzést. A levélfoltosságok kórokozói nekrotróf gombák, amelyek elsõsorban az öregedõ szöveteken okozhatnak jelentõs kárt. A levélemeletek megjelenésének sorrendjében, (alulról felfelé) terjednek. A felsõ levélemeletet, amely a termésre a legnagyobb hatással van, csak az érési idõszakban érik el. Levélszárító hatásuk kevésbé intenzív, mint a rozsdagombáké.

A kórokozók által okozott tünetek mellett számba kell venni az abiotikus tényezõk által létrehozott növényi stresszhatásokat, melyek rontják a növények ellenállóságát és segítik a kórokozók térnyerését az állományban. Ide tartoznak a szélkár, jégverés, fagyási tünetek (12. kép).

12a. kép: Szélkár, túlzott nitrogén visszapótlásban részesített árpa táblán

8. kép: Árpa hálózatos levélfoltossága 12b. kép: Jégverést követõen a szem-hiányosan fejlõdõ kalász 11. kép: Árpán jelentkezõ rozsdafertõzés

9. kép: Sárga v. fahéjbarna levélfoltosság

10. kép: Barna levélfoltosság

A levélfoltosság tünetegyütteshez sorolható még a rinhospóriumos levélfoltosság (Rhynchosporium secalis), mely kórokozó fertõzése nyomán, a levéllemezeken sötét kékesszürke, közepükön kifakuló foltok jelennek meg. A kórokozó gyors terjedése miatt a levéltünetek végsõ 42

A rozsdagombák (árpa levélrozsda Puccinia hordei, sárgarozsda Puccinia striiformis, feketerozsda Puccinia graminis) tünetei (11. kép) a kórokozók számára kedvezõ, mérsékelten csapadékos és hûvös (15-22oC) években igen hirtelen jelentkeznek, és teljes zöldfelület-veszteséget okozhatnak. A megtámadott növényrészeken az epidermisz felszakad és szabaddá válnak az apró sárgás, vörösbarna vagy sötétbarna színû rozsdatelepek. A leggyakrabban jelentkezõ árpa levélrozsda melegigényes: az április végi május eleji szeles, csapadékos, fülledt, meleg idõjárás kedvez az epidémia kialakulásához. A talaj túlzott N-ellátása fokozza a növény fogékonyságát. Járványos méretû fertõzések során a szaporítóképletek (uredospórák) a szél segítségével nagy távolságokra eljuthatnak. Korai fertõzések kialakulásakor jelentõs lehet az ezerszemtömeg- csökkenés és a szemzsugorodás.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

12c. kép: Jégkárt követõen a kalászból kivert árpaszemek az állomány talaján

Helytelen termesztéstechnológia és kedvezõtlen idõjárás következtében megdõlhet vagy károsodhat az árpa. Célszerû az abiotikus stresszekkel és megdõléssel szembeni ellenálló árpafajták termesztésére, a kiegyensúlyozott tápanyag-gazdálkodásra és a kórokozók elleni növénykondíciót támogató agrotechnikai mûveletek alkalmazására figyelmet fordítani, a kiemelkedõ termésátlag és egységes minõségi árpatermés érdekében. Kun Ágnes növényvédelmi mikológus


PDF Compressor Pro

BactoFil-os talajaktiválás a búza és a repce aratása után, és a nyár végi - kora õszi vetés elõtt Az u t óbbi é ve k t a pa szt a la t a i e gyé r t e lm û e n m u t a t j á k , h ogy a k a lá szosok - é s a r e pce a r a t á sá t k öve t õ Ba ct oFil- os t a la j a k t ivá lá s m ilye n k e dve zõ h a t á ssa l va n a k öve t k e zõ k u lt ú r a fe j lõdé sé r e . Fokozottan igaz ez az állítás abban az esetben, ha a repce kalászos után kerül elvetésre vagy a repce betakarítása után megy õszi kalászos a területre. A BactoFil® B 10 készítmény hatására hamar felvehetõ tápanyag keletkezik a növénymaradványokból, javul a talaj szerkezete, nõ a humusztartalma, miközben a kórokozó mikroorganizmusok visszaszorulnak. A hasznos talajbaktériumok által bioszintetizált növényi hormonok elõsegítik a következõ kultúra gyors és egyenletes kezdeti fejlõdését, legyen szó repcérõl, vagy bármely más növényrõl. Mindenki számára ismert tény a talajbaktériumok fertõtlenítõ tulajdonsága, amit azért fontos megemlíteni, mert a BactoFil® B 10 készítmény kiváló gombaszaporodás gátló hatással is rendelkezik a benne lévõ Pseudomonas fluorescens baktériumnak köszönhetõen. Az õsszel a búza után vetett repce vagy a repce után vetett búza magjai így kevésbé vannak kitéve a növénypatogén, toxinokat termelõ gombák kártételének. Illetve a készítményben lévõ baktériumok olyan növényi hormonokat (auxinok, mint például az indol-3-ecetsav, gibberellinek) bioszintetizálnak, amelyek gyorsítják és segítik a ma-

gok csírázását és gyökérképzõdését. Az õszi vetések gyors, egyenletes kelése és a fejlett gyökérzetnek köszönhetõ jó szárazságtûrése valamint a télre való megfelelõ felkészülés, mind a talajbaktériumok által termelt növényi hormonok (Indol-ecetsav, auxin stb.) miatt van. A BactoFil nyári technológiai lényege, hogy a kalászos gabonák és a repce aratása után minél elõbb kerüljön sor a tarlókezelésre BactoFil® B 10 készítmény kijuttatásával. Ez a mûvelet a humuszépítés és a termõképesség fenntartás alapja. Ha ez megtörtént, akkor a nyár végén- kora õsszel vetett repce bizonyosan jó alappal indul. A talajaktiválás, vagyis a BactoFil kijuttatás optimális eszköze a BactoFil JET berendezés, amelylyel a készítmény a tarlómûveléssel egy menetben kijuttatható. A Bact oFil nyári t echnológiai lényege dióhéj ban. A kalászos gabonák és a repce aratása után minél elõbb kerüljön sor a tarlókezelésre BactoFil B 10 készítmény kijuttatásával.

Dominkó Zsolt (Try Béta Kft. Orosháza, ügyvezetõ) elégedetten mutatja a BactoFil hatását. Ez a mûvelet a humuszépítés és a termõképesség fenntartás alapja. Ha ez megtörtént, akkor a nyár végén- kora õsszel vetett repce bizonyosan jó alappal indul. Ahol nem végeztek BactoFil-os talajaktiválást a tarlókezelés során, ott a repce vetése elõtt kijuttatott BactoFil B 10 készítmény pótolja ennek a hiányát. Az õszi vetésû kalászosok esetében is komoly elõny jelent a nyári BactoFil-os tarlókezelés. Ahol ez elmaradt, ott - egyszikû növények lévén - a vetés elõtt kijuttatott BactoFil A 10 aktiválja a talajt.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

43


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

VÁLTVAFORGATÓ EKE AZ OMIKRONTÓL I sm ert et õ és felhasználói t apaszt alat ok A k on st r u k ciós m e gú j u lá son á t e se t t OM I KRON vá lt va for ga t ó e k é k fõbb j e lle m zõit a z a lá bbia k ba n k özölj ü k . Romániában az elsõ 5 fejes OMIKRON váltva forgató eke a Temes megyei Sandra településre került eladásra. A beüzemelést és a próbaszántást az OMIKRON Kft. szakemberei végezték el a tulajdonos közremûködésével. Az eke felszereltsége a következõ volt: vontatásra alkalmas mélységhatároló kerék, amely egyébként eladási alapfelszerelés; hidraulikus munkahenger sorrend-vezérléssel, amely átforduláskor a vázat párhuzamba állítja, ezt követõen történik meg az átfordulás, és végül visszaállítja a beállított fogásszélességbe. Ez a megoldás csökkenti a csapágyazás, illetve szerkezeti elemek extrém igénybevételét, hosszabb élettartamot biztosítva. Az üzemeltetõ erõgép egy 240 LE-s New Holland T-6090 traktor, míg a talajminõség I. osztályú besorolású volt, ami lényegében megfelel a jó szerkezetû, középkötött agyagos vályogtalajaink minõsítésének. Az elsõ próbahúzások után történt meg az eke beszabályozása. A folyamatos szántáshoz a 32 cm-es ekefej fogásszélességet választottuk; az elsõ eketestnél ez 42 cm volt; igazodván ezzel is az erõgép 650/65 R42 gumiabroncs méretéhez. Ekkor értük el a barázda szeletek tökéletes befordítását, s így a csatlakozó sorok síkba kerülését is, azaz a fogások nem különültek el egymástól. A munka-

mélységet a tulajdonos kérésére 35 cm-re állítottuk be, ami meglepõen jó stabilitást és jó forgató hatást biztosított a népszerû IH kormánylemezekkel. Ezekkel az értékekkel a New Holland traktor átlag 7,5 km/h sebességgel üzemeltette az OMIKRON PowerOM-5 típusú váltva forgató ekét. A próbaszántás után egy 300 méter hosszúságú árpatarlón történt a tényleges beüzemelés. A területet hosszirányban kettészelte egy régi dûlõút, amibe a tömörség mérõ szondánkat be sem tudtuk szúrni. Számunkra csak szántás közben derült ki, hogy a tulajdonos ezt az utat is beszántja és mûvelésbe veszi. Kicsit szorongva néztük, hogy az eke mindezt hogyan viseli. Megkönnyebbültünk miután problémamentesen teljesítette a trükkös nyúzópróbát, ami ugye nem egy ideális szántási feladat. Szerencsére még egy nyírócsavar sem szakadt el, viszont a legtöbb csavarnál azért lazulást tapasztaltunk. Természetesen a gépkönyvi elõírásoknak megfelelõen elvégeztük a 2 órai beüzemelés utánra elõírt kötelezõ csavar után-húzásokat is. A további munka már ideális körülmények között; a jó szerkezeti és talajnedvesség állapotú árpatarló szántásával folytatódott. Ekkor már csak a finombeállítással kellett foglalkoznunk, hogy a

Igazi nyúzópróba a dûlõút szántása

Árpatarló szántási képe a traktoros szemével szántáskép minél szebb, egyenletesebb legyen. A betakarításkor visszamaradó, egyenetlen szalmacsomók okozta foltoktól eltekintve a gazda is sikeresnek ítélte az eke üzemi vizsgálatát, ill. gyakorlati beüzemelését. OMIKRON Kft.

Megnevezés

PowerOM-3 3 fejes

PowerOM-4 4 fejes

PowerOM-5 5 fejes (4+1)

Az eke tömege, kg

1.250

1.600

1.750

Ekefejek típusa

IH közép-mélyszántó

IH közép-mélyszántó

IH közép-mélyszántó

Ekefejek osztása, mm

1.050

1.050

1.050

Fogásszélesség, cm

32-36-40-44

32-36-40-44

32-36-40-44

Ekefej biztosítása

Nyírócsapos

Nyírócsapos

Nyírócsapos

Munkamélység, cm

24-32

24-32

24-32

Szabadmagasság, cm

85

85

85

Vázméret, mm

120×120×10 S355

150×150×10 S355

150×150×10 S355

Vázerõsítés, ill. a táskák anyaga

Hardox

Hardox

Hardox

Eke szár

RAEX-400

RAEX-400

RAEX-400

Mélységhatároló kerék, coll

10,75×15,3 átfordulós

10,75×15,3 átfordulós, csillapított

10,75×15,3 átfordulós, csillapított, vontatásra is alkalmas

Elsõ ekefej fogásszélesség állítása

orsóval

orsóval

orsóval

Opció: elsõ ekefej állítása hidraulikus sorrend-vezérléssel

Nem

Igen

Igen

Erõgépigény, LE

90-140

140-170

180-240

44

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro

TANK-SZER KFT. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37. Tel./fax: (82)-511-646, Tel: (82)-511-647

info@tankszer.hu www.tankszer.hu

Üzemanyag szállító tartályok (IBC),

AdBlue tartályok és kimérők forgalmazása

Üzemanyagtöltő-állomások: -telepítése -karbantartása, javítása -gázinga mérés -gázemisszió mérés -kútoszlop hitelesítés

Tartályok: -telepítése -duplafalúsítása -megszüntetése -szerkezeti vizsgálata -tisztítása, nyomáspróbája -hitelesítése -kontérerkutak telepítése

Vállaljuk üzemi kutak, üzemanyagtöltő állomások a többször módosított 11/1994 (III.25) IKM rendeletben megfogalmazott előírásoknak való megfeleltetését, átalakítások kivitelezését, tartályok cseréjét. Hosszabítások, halasztási kérelmek ügyintézését. Konténerkutak gyártását.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

45


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Õszi kalászosok a magyar agrár-külkereskedelemben A h a za i t e r m e lé si a la pok idé n k e dve zõe n a la k u ln a k . A j ó t e r m é sk ilá t á sok h oz, r e la t íve m a ga s é r t é k e sít é si á r a k is t á r su ln a k , így a n övé n yt e r m e szt õk idé n ism é t fe llé le ge zh e t n e k . A Vidé k fe j le szt é si M in iszt é r iu m é r t é k e lé se sze r in t a 2 0 1 3 - a s ga bon a t e r m é s bõve n fe de zi a z or szá g é t k e zé si ga bon a é s t a k a r m á n yszü k sé gle t é t , sõt bú zá ból é s á r pá ból j e le n t õse bb e x por t r a is szá m ít h a t u n k .

A 2013-ban betakarításra váró mintegy 1,774 millió hektár kalászos gabona vetésterület 62 %-án – 1,093 millió hektáron – õszi búzát, míg 11 %-án – 193 ezer hektáron – õszi árpát vetettek a társas és egyéni gazdaságok. Az õszi árpa betakarítása lényegében véve befejezõdött. A 4,46 tonna/hektáros

átlagtermés jelentõsen, mintegy 17%-kal meghaladja a tavalyi (3,8 tonna/hektáros) szintet. A legmagasabb termésátlagot, hektáronkénti 5,3 tonnával Tolna megyében jegyezték, de kiemelkedõ hozamot ért el Fejér megye is a maga 5 tonna/hektáros átlagtermésével. A legkisebb termésátlagot, hektáronként 3,7 tonnát az õszi

Gabonafélék exportjának alakulása 1995 és 2012 között ÉVEK 1995

Exportárbevétel (millió euróban) 367,5

Exportmennyiség (ezer tonnában) 3.594,9

Árbevételbõl EU-27 (millió euróban)

EU-27 részaránya (%)

152,2

41,4

1996

99,1

548,9

70,3

70,9

1997

271,1

2.317,8

148,8

54,9

1998

351,2

4.300,6

226,2

64,4

1999

238,3

2.506,3

149,8

62,9

2000

236,1

1.712,8

133,8

56,7

2001

373,6

3.281,1

238,1

63,7

2002

382,3

3.489,4

250,2

65,4

2003

353,1

2.698,6

232,3

65,8

2004

364,7

2.582,6

267,2

73,3

2005

470,0

4.220,0

389,7

82,9

2006

633,1

5.194,7

445,8

70,4

2007

1.256,5

7.492,8

1.098,6

87,4

2008

1.275,7

6.365,2

1.051,4

82,4

2009

931,5

6.531,0

841,3

90,3

2010

1.097,5

6.619,7

966,2

88,0

2011

1.364,1

5.975,3

1.211,8

88,8

2012

1.530,0

6.665,8

1.520,3

99,4

Forrás: KSH

46

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

árpa Nógrád megyében produkálta. Õszi árpából összességében mintegy 856 ezer tonna került a magtárakba. Az õszi búza betakarításra váró területének mintegy 38 százalékán végeztek július közepéig az aratással. Az eddigi learatott területek termésátlaga 4,6 tonna hektáronként, így közel 2 millió tonna búza már a magtárakba került. A legmagasabb termésátlagot, közel 6 tonnával Tolna megyében jegyezték. Baranya megyében 5,35 tonnás termésátlaggal számolhatnak, míg a legalacsonyabb termésátlagot (4 t/ha) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelezték. Tavaly a betakarított 1,051 millió hektárról, 3,74 tonnás hektáronkénti termésátlag mellett 4 millió tonnás búzatermésünk volt, így idén az egy tonnával nagyobb termésátlag és némi vetésterület növekedés következtében az õszi búzatermés meghaladhatja az 5 millió tonnát. Mind az õszi árpa, mind az õszi búza minõsége jó, sok helyen kiváló, betegségektõl mentes, így minõségi problémák nem akadályozhatják az értékesítést. Gabonapiacaink

Kiindulva a teljes magyar feldolgozatlan gabona termékkör külpiaci szerepvállalásából, és innen közelítve a magyar kalászos gabonatermékek külpiaci folyamataihoz, arra a magállapításra juthatunk, hogy a magyar gabona exportpiacai egyre inkább az EU Egységes Belsõ Piacára koncentrálódnak. Az egyre szûkebbé váló szállítási rádiusz egyrészt a több évtizedes múltra visszatekintõ, szûklátókörû fejlesztéspolitika máig ható következménye, nevezetesen a logisztikai rendszereink állapotának lenyomata, másrészt arra is rávilágít, hogy az Unió belsõ piacán effektív hiány van gabonából, és így van keletje a magyar gabonának. A táblázat adatai szerint az elmúlt közel két évtizedben különösebb korlátja nem volt a magyar gabona EU-n belüli elhelyezésének, az európai piacok javuló felvevõ képességének. A jövõ azonban nem pusztán egyszerû extrapoláció kérdése. Helyzeti elõnyünk könnyen elporladhat, ha az EU és az USA között megindult, kölcsönös gazdasági szükségszerûségre építõ Szabadkereskedelmi Tárgyalások ez év végével eredménnyel zárulnak. Ebben az esetben ugyanis az USA gabonatöbbletei, vámmentesen az európai piacokon is megjelenhetnek.


PDF Compressor Pro

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

47


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS mintegy évi 100 millió tonnás gabonatermésébõl 20-30 millió tonnát rendszeresen az észak-afrikai országok piacain értékesíti, de versenyképesebb árakon ide szállít a szintén gabonatöbbletes, évi 53 millió tonnás termelés mellett 27 millió tonna árualappal kereskedõ Ukrajna és a 22-23 millió tonnás gabonatermelés mellett 15 millió tonna export árualappal rendelkezõ Kazahsztán is. A veszély nagyságára az USA gabonaexportjának méreteibõl következtethetünk. Kukoricából ugyanis az USA nagyhatalom, sõt a világ kukoricatermelésének egyharmadát adó agrárgazdaságú, kontinensnyi ország. A tavalyi aszályos évet leszámítva évi 330-340 millió tonnás kukoricatermés felett diszponál, melybõl mintegy 60 millió tonna nagy rendszerességgel külpiacokra kerül. Az USA jó logisztikai rendszerei révén, versenyképes áron tud gabonát szállítani minden uniós kikötõbe. Versenyképességi elõnyét jó mutatja ezen a téren az, hogy az ezredfordulón egy tonna búzát 10 dollár alatti szállítási költséggel tudta a Mexikói-öbölbõl Alexandriáig szállítani, miközben mi a gabonánkat, a kombinált, átrakodásoktól sem mentes, korszerûtlen, drága, vízi utat alig használó szállítási útvonalainkon csak jelentõs felárral vagyunk képesek célba juttatni, nem ritkán 30-35 euró/tonnás szállítási listaár mellett. A táblán elért versenyképességünk elporlad a logisztikai rendszerek fejletlensége miatt. A magyar kukoricának tehát a közeljövõben, feltehetõleg újabb konkurensekkel kell majd megküzdenie. A 2004-es MERCOSUR Megállapodás 2 millió tonnás, vámmentes kukoricaimportján túl, célpiacainkon megjelenhet az Észak-amerikai tengeri is. (Ha nem vesszük fel a kesztyût ezen a téren, akkor kiszorító hatás érvényesülhet, így a bilaterális megállapodás következményeként tradicionális gabonavásárlóink nem tõlünk, hanem az olcsóbb gabonát kínáló partnerektõl vesznek.) Gabonaexport piacaink a 90-es években lényegesen diverzifikáltabbak voltak, mint manapság, jóllehet a távolabbi (közel-keleti és észak-Afrikai) célpiacaink a csatlakozásunk idõszakában már eléggé háttérbe szorultak. A megnyíló 500 milliós, fizetõképes uniós piac egyre nagyobb vonzerõt gyakorolt 2004-et követõen, ami azt is jelenthetné, hogy élni tudtunk a kínálkozó lehetõséggel. A kép azonban Janus arcú, hiszen sokan úgy vélik, hogy elsõsorban feldolgozatlan mezõgazdasági termékekkel értünk el egyre jelentõsebb piaci részarányt az Unió belsõ 48

piacán, azaz alacsonyabb hozzáadott érték tartalmú termékekkel tudtuk csak bõvíteni a kivitelünket. (Jóllehet export árbevételünk 2000-hez képest, ezen idõszak alatt megháromszorozódott és az élelmiszergazdasági kivitel közel kétharmada élelmiszeripari feldolgozáson átesett termék.) Ennél nagyobb gond azonban, hogy termelõi összefogás hiányában az exportra szánt gabonánk zömét két-három, külföldi érdekeltségû, tõkeerõs és nemzetközi viszonylatban is hitelképes multinacionális vállalat viszi az uniós célpiacokra, ami részükrõl természetesen nem jószolgálati tevékenység és önzetlen áldozatvállalás, így relatív árbevétel csökkenést és jövedelem-kiesést szenvednek el a termelõk. A gabonánkra is igaznak tûnik tehát annak a sztereotípiának az igazságtartalma, hogy nem mi eladunk, hanem tõlünk vesznek. Ha pusztán a statisztikai adatokat nézzük, és félre tesszük a latolgatás eszköztárát, akkor a táblázatbeli idõsorból egyértelmûen kirajzolódik, hogy az 1996-os mélyponthoz képest 15-szörös árbevétel-, és 12-szeres mennyiségi exportnövekedést értünk el a gabona exportja terén. Az árbevétel, mennyiségi kivitelnél gyorsabb bõvülésébõl az is következik, hogy az utóbbi idõben jobb árakon értékesítettük a terményeinket. Hozzá kell azonban tenni, hogy a gabona világpiacán nem vagyunk és soha nem is voltunk ármeghatározó szerepben. A magyar gabonapiaci árak, kiváltképp az exportáraink, többnyire késleltetés nélkül, vagy kis késéssel a globális trendeket követik, így a 2006-tól érzékelhetõ egyre jelentõsebb értékesítési átlagár növekedés nem a piaci munka eredményeként, hanem a meg-megújuló gabonaár robbanás következményeként értékelhetõ. Azt is mondhatnánk, hogy mi szorultunk ki az erõsödõ konkurenciaharc következtében a Közel-Kelet és ÉszakAfrika, potenciálisan ma is létezõ piacairól. A konkurensek táborát az idõ közben megerõsödõ orosz és ukrán gabonagazdaság is gazdagította, hiszen Oroszország, a

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Versenyhátrányuk ezen keleti országokkal szemben az arab országokban egyértelmû, ezért sem Egyiptom, sem ÉszakAfrika más, gabonadeficittel küzdõ országa nem lehet potenciális célpiacunk a jelenlegi szállítási költségek szintjén. A gabona termékkörbõl leválogatva a külkereskedelmi statisztikában külön csoportosításban is szereplõ búza, árpa, rozs termékeket, a külpiac alakulásának jellemzõirõl a következõket mondhatjuk. Kalászos gabona kivit elünk idõbeli alakulása

Gabonaexportunk kukoricán kívüli legjelentõsebb tételét az élelmezési búza adja. Lényegesen kisebb jelentõségû az árpa exportja, és eltörpül e két kalászos gabona mellett a rozs kivitele. A külkereskedelmi statisztika az egyéb kalászos gabonák kivitelét nem bontja külön, így az alábbiakban a búza, árpa és a rozs gabonaexporton belüli és exportpiaci helyzetének alakulásával ismerkedünk. Gabona exportunkon belül a búza, árpa, rozs részaránya 1996 óta hullámzóan alakult, de tendenciájában csökkenõ mértéket követett. A búza gabonakivitelben játszott szerepe az 1996 évi 43,5%-ról 2012-re 22%-ra csökkent. Jóllehet eközben az exportált mennyiség az 1996. évi mintegy 300 ezer tonnáról 1,5 millió tonnára nõtt, azaz megötszörözõdött. Az elmúlt bõ másfél évtizedben volt azonban néhány kiugróan nagy, 2 millió tonnát közelítõ, vagy azt meghaladó búzaexportunk is. Ilyen évnek bizonyult 2005, 2006, 2008, 2009 és 2010. Kiemelésre érdemes, hogy a 2006-os búzaexport meghaladta a 2,4 millió tonnát. Búzakivitelünk fõ piacát az elmúlt bõ másfél évtizedben egyre inkább az Unió vette át, jóllehet a 90-es évtized második felében még alig 40%-os piaci részarányt képviselt a Közösség. A három kalászos gabona piaci részarány változásai a következõ viszonyszámokkal jellemezhetõ: A búzaexport EU piaci részarányában erõteljes erõsödés zajlott le az elmúlt mintegy másfél évtizedben. Ezzel szemben az árpaexportunk zöme eleve az unió kemény magjának számító országok belsõ


PDF Compressor Pro

MAROT SNST síkrostás tisztító és osztályozó berendezések MAROT SNST egy nagy sikerű francia síkrostás tisztítógép új fejlesztése, praktikus kialakítás, magas színvonalú munkaminőség és a biztonságos működés előnyeit foglalja magába. 5-500 t/h teljesítményhatárok közötti gépek minden igény kielégítésére alkalmasak, előtisztítás, utótisztítás (finomtisztítás) és osztályozás céljaira. Alkalmazhatók a máktól a borsóig, bármely termény tisztítására. Alkalmazhatók vetőmag készítésére, sörárpa osztályozására. Kitűnő eredmények érhetők el a repce, napraforgó, kalászos gabonafélék és kukorica tisztítása és osztályozása során. Modern, robusztus kivitel, egyszerű kezelés és működés, kiváló és nagy hatásfokú légtisztítás, gyakorlati 50 550 1150 2150 3150 4150 MAROT SNST tapasztalat és Teljesítmény t/h* 5 50 100 200 300 400 Rostafelület területe (m ) 2,5 4,0 8,0 16,0 24,0 32,0 referenciák. 2

* Teljesítmény búzában (0,75 t/m3) 16 % nedvességtartalomnál. Keverékesség max. 2 %.

TÉ-GÉTA-68 KFT. • 2941 Ács, Gárdonyi út. 104. • Tel: 20/9217-067 Fax: 34/385-601 • E-mail: toth.attila@te-geta-68kft.t-online.hu

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

49


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS Kalászos gabona kiviteli értékének alakulása a gabonaexporton belül (millió euróban) ÉVEK

Gabonaexport összesen

Ebbõl: Búza

Árpa

Rozs

1996

99,1

43,1

6,0

0,8

1997

271,1

112,8

10,6

0,6

1998

351,2

142,4

12,5

1,2

1999

238,3

51,5

9,4

0,7

2000

236,1

73,5

10,6

0,7

2001

373,6

168,0

14,9

0,7

2002

382,3

127,0

14,5

1,4

2003

353,1

150,3

12,5

1,2

2004

364,7

122,4

16,2

0,7

2005

470,0

185,3

31,2

1,0

2006

633,1

259,7

34,2

1,2

2007

1.256,5

322,2

66,5

2,8

2008

1.275,7

466,4

88,2

2,9

2009

931,5

252,4

30,3

1,0

2010

1.097,5

340,9

45,0

1,6

2011

1.364,1

301,4

106,0

2,3

2012

1.530,0

341,3

78,1

3,2

Forrás: KSH

piacára került, jóllehet a 2000-es évek elején némiképp gyengült e tekintetben az EU piacok szerepe. A 2012-es árpaexport is kilóg a hosszú távú piaci orientációt képezõ trendekbõl. A rozs esetében is erõs uniós piaci orientáció figyelhetõ meg. A nagyságrend azonban töredéke a búza és az árpa exportjából származó árbevételnek. Míg búzából 1,5-2 millió tonnás exportot bonyolítottunk a 2000-es évek végére, addig árpából csak 550 ezer tonnáig futott fel a kivitelünk. A rozs kivitelében az 5 ezer tonnás külpiaci értékesítés az évtized végére 13,6 ezer tonnára is felment. Export m ennyiségek a gabonaexport fényében

Gabonakivitelünk nem csak értékben, hanem mennyiségben is bõvült az elmúlt másfél évtizedben, a csökkenõ állatállomány redukálódó takarmányszükségle-

50

tével párhuzamosan látványos növekedésnek indult. Gabonaexportunk látványos értékbeli bõvülése mögött tehát nem pusztán a gabonaár robbanások sorozatának árnövelõ hatása, hanem az exportmennyiségek növekedési is meghúzódik. Ebben az összefüggésben a gabonaexport 1996-tól mért 12-szeres bõvülésén belül a búzakivitelünk 5-szörösére, az árpaexportunk 7-szeresére, a rozs kivitelünk pedig háromszorosára nõtt.

piacaira került 835,5 ezer tonna búza legjelentõsebb vásárlójának, 16%-os piacbõvülés mellett, 414 ezer tonnás importjával Olaszország bizonyult. Németországba 122-, Görögországba 50 ezer tonna búza ment 2012-ben. Az EU-12-ek piacaira került 456 ezer tonna búzából Románia 158,6-, Szlovákia 113,7-, Szlovénia 68,2-, és Lengyelország 46 ezer tonnát vásárolt. Az Európai Unión kívüli európai piacok közül Bosznia-Hercegovinába 215 ezer tonna búza került értékesítésre, Makedóniába pedig a 2011-es 3 ezer tonnával szemben ötszörös mennyiség, azaz 15 ezer tonna. Svájc 3 ezer tonnás búzavásárlásával zárja a sort. Árpaexportunk alakulásában kitüntetett szerepe leginkább Romániának, Ausztriának és Olaszországnak van. A román piacra 89-, az osztrák piacra 86-, az olaszokhoz pedig 65 ezer tonna árpát szállítottunk. Jelentõs felvevõ piacnak számít még 32 ezer tonnás vásárlásával Szlovákia, 12 ezer tonnás vásárlásával Szlovénia és 10 ezer tonnával Horvátország. Szerbiába 6,5-, Boszniába pedig 5 ezer tonna árpát szállítottunk. Rozsexportunkból (13,6 ezer tonna) Ausztria 5,2, Szlovénia 2,3-, Szlovákia 1,5-, Horvátország 1,4 ezer tonnával részesedett. Németországba 740-, Szerbiába mintegy 600-, Olaszországba pedig közel 500 tonna magyar termesztésû rozs került. Gabonapiaci saj át osságok

Magyarországon ma mintegy 140 ezer gazdaság termelési szerkezetét uralja,

Fõbb felvevõ piacaink

Exportpiacainkról 17 év viszonylatában nehéz röviden írni. Kiválasztva a legutóbbi teljes évet; a búzaexport fõ felvevõ piacairól elmondható, hogy a mintegy másfél millió tonnás búzaexportunk legjelentõsebb célpiacai között a 2012-es statisztikai adatok szerint a tradicionális vásárlóink növelték a magyarországi búzavásárlásukat. Az EU-15-ök

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Európai Uniós piacok szerepének alakulása a búza, az árpa és a rozs exportja esetében (%-ban) ÉVEK

Búza

Árpa

Rozs

1996

42,6

97,2

78,3

1997

44,0

67,9

55,6

1998

66,2

93,5

75,2

1999

56,7

85,4

72,2

2000

51,0

90,3

77,5

2001

67,0

57,1

69,0

2002

60,0

64,4

71,6

2003

61,9

75,8

71,8

2004

69,0

66,8

61,6

2005

69,7

74,8

84,7

2006

46,7

50,3

80,3

2007

79,0

73,4

90,4

2008

70,0

84,8

75,4

2009

80,8

85,2

76,5

2010

84,1

84,2

87,3

2011

84,9

85,8

84,1

2012

85,9

47,4

82,7


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS vagy meghatározó módon befolyásolja a gabonatermesztés. A magyar vidék egyik, ha nem a leglényegesebb elemérõl, gazdaságmegtartó tényezõjérõl van tehát szó! Az sem kérdéses, hogy legalább ugyanennyi család egzisztenciája függ ezen ágazatoktól. Éppen ezért nem lényegtelen kérdés, hogy a magyar gabona értékesítése jórészt a termelõktõl független kereskedõk és kereskedõházak kezében van. A gabonakereskedelemmel foglalkozó interkontinentális vállalatok, multinacionális érdekeltségek kezelik ma a magyar gabona felesleg mintegy kétharmadát. A magyar gabona ágazat soha nem volt ennyire kitett a nemzetközi piacoknak, mint manapság. A „short”-olások révén a spekulációs pénzek profitot realizálhatnak világméretekben azzal, hogy áremelkedésre vagy éppen árcsökkenésre spekulálnak. Ennek köszönhetõ a gabonaárak nagymértékû, mesterséges ingadozása, hiszen az áresések és hirtelen áremelkedések nem természeti katasztrófákhoz kötõdnek, hanem befektetõi érdekekhez. A világméretû pénzügyi válság drágává és olykor elérhetetlenné teszi a külsõ források bevonását ezekben az ágazatokban. Az értékesítés bizonytalansága miatt a bankok magasabb költséggel és nagy vagyoni fedezet mellett nyújtanak csak hitelt. Lényeges kérdés tehát a bizalom erõsítése ebben az ágazatban is, ami a mainál lényegesen nagyobb szervezettség révén érhetõ el. A fejlõdésben elõttünk járó nyugati országok, többek között a franciák, dánok agrártermelõi már régen felismerték ezt a triviális összefüggést, ezért jó példával szolgálhatnak a szövetkezés, termelõi összefogás intézményi hátterének kiépítésében. A magyar agrárgazdaság fundamentumáról van szó, ezért nem mindegy, hogy a kereskedelemben lecsapódó haszon a termelõknél, vagy a kereskedõknél jelentkezik. A termelés vészesen alacsony jövedelemtartalmát a közös értékesítés megszervezésével, netalántán a közös beszerzés organizálásával is javítani lehetne. Elodázhatatlan feladat a termelõi összefogás magasabb szintre emelése. Némiképp más jellegû kérdés, de az elõbbi gondolatsorhoz kapcsolódó üzemszervezési alapelem a szállítási költség. Ha közvetlen kapcsolatú tengeri kikötõkben nem is gondolkodhatunk, kézen fekvõ lenne a folyami útvonal éven belüli kihasználtságának a javítása. Az EU strukturális Alapjainak bevonásával korszerûsíthetnénk a dunai kikötõinket, fejleszthetnénk az ún. trimodális csomópontokat, programba vehetnénk a folyami hajózást és áruszállítást olcsóbbá, gyorsabbá tevõ 52

Exportmennyiségek alakulása 1996 és 2012 között (ezer tonnában) ÉVEK

Gabonaexport összesen

Ebbõl: Búza

Árpa

Rozs

1996

548,9

299,4

49,7

1997

2.317,8

970,8

107,0

4,8 4,0

1998

4.300,6

1.894,1

190,1

12,3

1999

2.506,3

598,6

115,3

7,7

2000

1.712,8

582,6

82,9

5,5

2001

3.281,1

1.515,1

139,9

7,0

2002

3.489,4

1.158,8

133,5

13,3

2003

2.698,6

1.228,3

112,0

10,3

2004

2.582,6

1.057,0

145,5

5,7

2005

4.220,0

1.897,5

303,4

9,0

2006

5.194,7

2.348,6

315,8

13,3

2007

7.492,8

1.715,1

375,2

13,0

2008

6.365,2

2.209,2

501,7

14,5

2009

6.531,0

1.875,8

232,8

8,5

2010

6.619,7

2.181,3

314,7

10,9

2011

5.975,3

1.415,5

549,9

10,7

2012

6.665,8

1.508,2

344,4

13,6

Forrás: KSH

technikai megoldások kiépítését és a vasúti, közúti csatlakozás lehetõségeinek a megteremtését, röviden a logisztikai rendszereinkben lévõ elmaradottság és összefésületlenség mérséklését. Nem a tábla szélén vagyunk ugyanis versenyhátrányban, hanem az ún. „post harvest” technológiák és a logisztikai rendszerek szintjén. Ez a magyarázata annak, hogy a magyar gabona külpiacra juttatása 30 euró/tonnát meghaladó többletköltséget feltételez, így csak magas világpiaci árak

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

mellett rentábilis a magyar gabona. Márpedig, ha az éves gabonatermésünk mintegy 40%-a nagy rendszerességgel külpiacokon talál vevõre, akkor erre a költségtényezõre is indokolt lenne energiát fordítani, és fejlesztési forrásokat koncentrálni. Összeállította: Szabó Jenõ agrárközgazdász


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Az õszi búza és õszi árpa integrált növénytermesztésének rovartani problémái Az Eu r ópa i Un ió 2 0 0 9 / 1 2 8 / EK ir á n ye lv e lõír á sa a la pj á n 2 0 1 4 . j a n u á r 0 1 - t õl M a gya r or szá gon is m in de n ga zdá lk odón a k k öt e le zõe n be k e ll t a r t a n i a z in t e gr á lt n övé n yvé de le m r e ( I PM ) von a t k ozó k ü lön j ogsza bá lyba n m e gh a t á r ozot t e lõír á sok a t . Az I r á n ye lv a la pj á n be ve ze t e n dõ in t e gr á lt n övé n yvé de le m r e von a t k ozó k öt e le zõ e lõír á sok a t a 4 3 / 2 0 1 0 FVM r e n de le t a la pve t õ n övé n yvé de lm i k öt e le ze t t sé gk é n t foga lm a zza m e g. Magyarországon 2012-ben 179.000 ha-on vetettek õszi árpát. Vetésterülete évek óta hasonló, 170-200 ezer ha között változik. Korábban takarmánynak termesztették, az utóbbi években azonban megnõtt a söripari felhasználása is. A 2 soros õszi árpából jelenleg 33, a hatsorosból pedig 47 fajta vethetõ. Az õszi árpában elõforduló kártevõ állatok szinte hasonlóak az õszi búzában elõforduló kártevõkkel, a két szántóföldi kultúra növényvédelmi technológiája is szinte megegyezik.

lye. A gázt fejlesztõ szer használata után a járatokat be kell tömni. Jelenleg a cink-foszfid hatóanyagú Arvalin-LR készítmény van engedélyezve, azonban csak évenként megújított ideiglenes meghosszabbítást kap a rendelkezésre bocsátott készlet erejéig. Talajlakó és talajszinten károsító rovarok közül a legfontosabbak a drótférgek, a vetési bagolylepke és a gabonafutrinka.

(csócsároló), mely a leveleket károsítja szeptember végétõl áprilisig, kezdetben árvakelésen, majd az új vetésben. A lárva a leveleket a földalatti járatába húzza le, és ott az erek közötti részeket fogyasztja el. A vetés foltosan pusztul. A lárvák tavasszal bábozódnak a talajban, az imágók május végétõl jönnek elõ és a kalászon, az érésben lévõ szemeken károsítanak. 1 nemzedékes, a tojásrakás augusztus–szeptembertõl a fagyokig, nyirkos helyeken, táplálék közelben történik. Felszaporodásának kedvez a csapadékos – és ezáltal árvakeléses – nyár vége és az ezutáni meleg, enyhe, hosszú õsz, fõként a középkötött és kötött talajtípusok esetében.

Gabonafutrinka Vetési bagolylepke hernyója Mezei pocok A mezei rágcsálók közül a mezei pocok (Microtus arvalis) a legfontosabb kártevõje az õszi árpának. Egész évben károsít, nem alszik téli álmot, csoportosan, kolóniákban él. Száraz idõben rendkívül szapora, hajlamos a gyors felszaporodásra. Szinte valamennyi termesztett növényen károsít. A kalászosokba már õsszel betelepülhet, és a járatai környékén a növényeket tövig rágja. Legveszélyesebb idõszak a kártétel szempontjából a keléstõl a bokrosodásig terjedõ idõszak, ilyenkor nagyobb tõszám csökkenést is okozhat. Védekezés akkor szükséges, ha a lakott járatok száma meghaladja õsszel az 2-3 db/100m2-t, tavasszal a 1-2 db/100m2-t. A kártevõ járatok készít, egy, a talajban található fészekhez több földközeli járat és lyuk tartozik. A járatok környékén a növényzet kipusztul, a lyukak bejáratánál lerágott növénymaradványok találhatóak. Éréskor a kalászokat lerágják a szalma száráról. Az egyedsûrûséget leggyakrabban a lakott járatok számlálásával határozzuk meg, ennek alapján kell eldönteni a védekezés szükségességét. A járatokat célszerû betaposni, és 1-2 nap elteltével elvégezni a számlálást. A betelepedés, ill. a kártétel veszélye miatt célszerû a szomszédos évelõ kultúrákban, gyepekben is felvételezni, ill. védekezni. Agrotechnikai védekezés esetén a talajmunkák, különösen a mélyszántás komoly egyedszám csökkenést tud okozni. Az ölyvek, rókák, baglyok, menyétek és borzok mind-mind természetes ellenségek, lehetõség szerint ezeknek a tevékenységét elõ kell segíteni, pl. a ragadozó madarak számára T-alakú ülõfák kihelyezésével. Kémiai úton kizárólag járatkezeléses eljárással védekezhetünk. A csalétkes irtószer kijuttatása elsõsorban csak akkor eredményes, ha a területen kevés zöld növényi rész van. Ellenkezõ esetben a készítmény hatékonysága csökken, és nõ a vadpusztulás veszé-

56

A vetési bagolylepke (Agriotes segetis) egy polifág rovarfaj. A hernyók a fiatal növényeket a talaj közelében átrágják. Egy hernyó több, szomszédos növényen is károsít, így foltszerûen jelentkezõ kárkép alakulhat ki. Kétnemzedékes faj, a második nemzedék az õszi, kelõ vetésekben okozhatja a nagyobb kárt. Az elhanyagolt, kigyomosodott tarló vonzza a lepkéket, a tojásrakás ilyen területeken történik. A távelõrejelzés nehéz a faj labilis populációdinamikája miatt. Fajspecifikus feromoncsapdával a rajzása jól követhetõ és a rajzáscsúcs utáni 10-14 napon várható a tömeges lárvakelés, a védekezést erre az idõpontra célszerû idõzíteni. Már lárvákkal fertõzött területen a lárvák négyzetméterenkénti számát kell megállapítani, ha ez meghaladja a 2-3 hernyó/m2 értéket, akkor szükség lehet a védekezésre. Agrotechnikai védekezés során a tarló gyommentesen tartása nagyon fontos a megelõzésben, valamint minden talajmunka csökkenti a talajban lévõ hernyók, bábok számát. Drótférgek (Elateridae), a pattanóbogarak lárvái, zömmel az Agriotes fajok közül kerülnek ki. A gyökéren okozott kártétele csak a vegetációban jelentkezik, nyugalmi periódusban szünetel. 2-5 éves fejlõdésûek. Gabonafélékben manapság ritkán jelennek meg olyan egyedszámban, hogy védekezés váljon szükségessé. A talajban zajló, többéves fejlõdés miatt a talaj vizsgálatával megállapítható az egy négyzetméterre esõ lárvaszám. A táblán 0,5 vagy 1 m2-t szükséges átvizsgálni 2 ásónyom mélységben, hektáronként 2 mintaterületen. Gépi mintavevõ is használható. A búzacsomós csalogató módszer szerint a táblán átlósan haladva 20-100 méterenként 60 cm-es, egyenlõszárú háromszögeket kell kijelölni, és a háromszög csúcsaiba egy-egy evõkanál búzát kell elvetni. A kikelõ növények gyökerei pont 1 m2-rõl csalogatják össze a lárvákat. Veszélyességi küszöb 3-5 db/m2. A gabonafutrinkák (Zabrus tenebrioides) számottevõ megjelenésére fõleg az õszi kalászos elõveteményû táblákon lehet számítani. A fõ kártevõ a lárva

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Nagyon száraz augusztus-szeptemberi idõszak esetén tavaszra tolódik a fõ kártételi idõszak, míg az átlagosnál csapadékosabb nyár vége esetén a kártétel fõleg õsszel jelentkezik. A védekezési küszöb 3-5 db lárva/m2. A fejlett lárvák nagyobb kártételt okozhatnak. Agrotechnikai oldalról nézve a gabonafutrinka kártétele a vetésváltással nagymértékben visszaesik. Mivel az imágó csak olyan helyre rakja le petéit, ahol nyirkos a talaj (szalma alatt), illetve ahol zöld növények (gyomok, árvakelésû gabona) vannak, ezért a tarló tisztán, gyommentesen tartása a nyár végén, õsz elején igen fontos. Gabonafélékben igen ritka a talajlakók elleni vegyszeres védekezés, a magas tõszám miatt a kártétel ritkán jelentõs, azonban csávázásra, talajfertõtlenítésre és állománypermetezésre is van lehetõségünk a kultúrában engedélyezett hatóanyagokkal. A talajfertõtlenítés kalászosokban nem bevett gyakorlat már, sokkal egyszerûbb az inszekticiddel csávázott vetõmag alkalmazása. A veszélyeztetett területeken október elejétõl rendszeres terület ellenõrzés szükséges, és a veszélyességi küszöb elérésekor állománykezelés válhat szükségessé. A kezelés történhet rovarnövekedés gátlókkal, melyek az õszi, alacsony hõmérsékletre nem érzékenyek, viszont elsõsorban csak a fiatal lárvák ellen érdemes használni. A piretroidok rövid hatástartammal rendelkeznek, de nemcsak a fiatal lárvákra hatnak. Permetezés esetén a kártevõ félig rejtett életmódja miatt már egy 60-70%-os hatékonyság is elfogadhatónak tekinthetõ. Vírusterjesztés szempontjából nagyon fontos a levéltetvek és kabócák elleni védelem. Az õszi árpa két legfontosabb vírusa az árpa sárga törpeség vírus (BYDV), amit levéltetvek terjesztenek, valamint a búza törpeség vírus (WDV), amelynek vektora a csíkos gabonakabóca (Psammotettix alienus). A levéltetvek tömeges felszaporodásával csapadékos õsz esetén kell számolni, míg a kabócák a szárazabb idõjárás esetén lepik el tömegesen a táblákat. Kiegészítõ kémiai védekezés csak ezekben az esetekben válhat szükségessé, a rovarölõszeres csávázás jó hatékonysággal gyéríti a fajszámukat.


PDF Compressor Pro

Jó minőségű, bő termőképességű, fémzárolt őszi kalászos vetőmag • Mv Magdaléna őszi búza • Leontino tritikale • Presto tritikale

közvetlen az előállítótól eladó. Rau és Fiai Kft. • 4233. Balkány, Geszterédi út 1. E-mail: rauandras@icloud.com • Tel: 06/20 323 99 91 • 06/30 925 21 65

MŰTRÁGYA friss import

MAP műtrágya kapható! NPK-S 8/24/24-9; NPK 3x15; KÁLISÓ; MAS/CAN 27% Házhozszállítás kamion tételben

Tranzit-Ker zRt. 4026 Debrecen, Jókai u. 1. Tel.: (06-52) 502-005 (06-52) 412-660 Fax: (06-52) 414-559 Mobil: (06-20) 9382-693 (06-30) 9386-478 e-mail: mutragya@tranzitker.hu

2013-as KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSI PÁLYÁZAT augusztus 15-től öntözéstechnika + öntözés technológia tápoldatozás + vezérléstechnika IRRIVEP Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29. • Tel: 06-76-321-674 • Fax.: 06-76-504-173 Kapcsolattartó: Polyák Ferenc 06-30-324-87-40 www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

57


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Csíkos gabonakabóca A kalászosokban a legközönségesebb bogárfajok a vetésfehérítõ bogarak: a veresnyakú árpabogár (Oulema melanopus), valamint a kéknyakú árpabogár (Oulema lychenis). Utóbbi az árpát jobban kedveli, mint a veresnyakú árpabogár. Mind az imágók, mind pedig a lárvák a levéllemezt rágják, azonban a kifejlett bogarak által okozott hosszirányú, érközi rágás jelentõségében a lárvák hámozgatásához képest lényegesen elmarad.

bogarak esetében is fontos, hogy a búzavetés tápanyagellátása harmonikus legyen, kerüljük a túlzott nitrogénellátást. A kártevõ ellen rövid hatástartamú, érintõ hatású piretroid, valamint tartamhatással is rendelkezõ tiametoxam hatóanyagú készítménnyel védekezhetünk, mely kezelés az ekkor már megjelenõ gabonapoloskák és levéltetvek ellen is hatásos lehet. Figyelembe kell azonban venni, hogy a lárvák elleni kezelés idején a tábla mellett virágzó erdõsáv lehet, így ebben az esetben csak méhekre mérsékelten veszélyes készítményt szabad választani, melyet méhkímélõ technológiával kell kijuttatni. A Gabonapoloskák közül a szerecsenpoloska (Eurygaster maura), az osztrák poloska (E. austriaca), valamint a közönséges szipolypoloska (Aelia acuminata) a fontosabb fajok. A gabonapoloskák megjelenésére csak egyes években kell számítani. Kitavaszodástól aratásig károsítják a gabonaféléket, azonban szívogatásuk következtében kialakult kártétel a kalászhányástól viaszérésig terjedõ idõszakban a legjelentõsebb. Szárbaindulás elõtt a megszúrt hajtások elpusztulnak, és a tõ kóros sarjadzásnak indul. Szárbaindulás után a fõés mellékhajtásokat károsítja, azok elszáradnak, elmarad a kalászolás. Kalászhányás idején szívogatásuk hatására a kalász hasban marad, érés idõszakában okozott kártételük pedig léha kalászokat, töppedt, csökkent sütõipari értékû szemeket eredményez.

Szerecsenpoloska Veresnyakú árpabogár Az imágók talajban, gyepben, avarban telelnek, a gabonatáblákba áprilisban telepednek be. Néhány napig tartó érési táplálkozás után párosodnak, majd ezt követõen tojásaikat 10-20-asával, gyöngyfüzérszerûen a fõér mentén, a levél színére helyezik. A tojásrakás után kb. egy hét múlva indul meg a lárvák kelése. A vetésfehérítõ bogarak kártételére minden évben számítani lehet. Az imágók betelepedése a búzaföldekre tavasszal történik, mikor a hõmérséklet napi maximuma tartósan 15°C fölé emelkedik. Elõször a táblák szélén alakul ki nagy egyedszám, majd a hõmérséklet alakulásától függõ tempóban történik a tábla benépesítése. Az elõrejelzés az imágók és a lárvák elleni védekezés idõzítésére szolgál. Az imágók ellen a tömeges betelepedés idején kell védekezni, melynek idejét a tábla szegélyén végzett fûhálózással, vagy a napos idõben a növények felsõ részén tartózkodó bogarak számának szemrevételezésével lehet megállapítani. Védekezés akkor indokolt, ha az imágók még a szegélyzónában tartózkodnak, és itt több mint 8 bogár van egy m2 területen, vagy 10-15 bogarat találunk 10 hálócsapás után a hálóban. A lárvák elleni védekezés szükségességérõl és idejérõl a leveleken megjelenõ hámozgatási csíkok mennyisége alapján döntünk. Eredményes védekezés ugyanis csak a fiatal lárvák ellen lehetséges, a csíkok megjelenése pedig a tömeges lárvakelést jelzi. Védekezni akkor kell, ha a felsõ levelek 20%-án megjelennek a lárvák jellegzetes hámozgatási csíkjai, és még vannak tojások a területen. Agrotechnikai védekezésként szóba jöhet a szõrõs levelû fajták kiválasztása, mivel az ilyenfajtákra rakott tojás nagyobb százalékban szárad ki. A kártevõ elleni kémiai védekezés jellemzõen a fiatal lárvák ellen történik, azonban áprilisban a szegélyzónában tartózkodó imágók ellen még a tojásrakás megkezdése elõtt végrehajtott kezelés a késõbbi károk kialakulását jelentõsen mérsékelheti, és átlagos években önmagában is elegendõ lehet. A lárvák elleni kezelést a tömeges kelést követõen május végén kell elvégezni. A zöld részeket pusztító állati kártevõk, így a vetésfehérítõ

58

A kifejlett poloskák erdõszélen, avarban, árokpartokon telelnek. A tojásokat csomóban rakják le a gabona levelére, majd szárára és a kalászokra. A lárvák ötszöri vedlés után az aratás idõszakában érik el a kifejlett állapotot. A gabonapoloskákra jellemzõ a gradációra való hajlam. Amennyiben a május és június hónapok idõjárása legalább két egymást kövezõ évben meleg és száraz, számíthatunk tömeges megjelenésükre. Már kora tavasszal, bokrosodás elõtt tömegesen telepedhetnek be a gabonaföldekre. Az elõrejelzés bokrosodás elõtt, szárbainduláskor, kalászhányáskor, tejeséréskor és viaszérés idején a tábla több pontján végzett fûhálózással történik. Amennyiben bokrosodás, szárbaszökkenés és kikalászolás idején 20-30, tejesérés és viaszérés idõszakában pedig 150 poloskát találunk 100 hálócsapásban, indokolt ellenük a védekezés.

Búzalégy A Gabonalegyek (búzalegyek) közül a legfontosabb fajok az õszi fekete búzalégy (Phorbia fumigata), az ugarlégy (Delia coarctata), a tavaszi fekete búzalégy (Phorbia haberlandti) valamint a fûlégy (Opomisa florum). Hajtáspusztulást, növénypusztulást és állományritkulás okoznak. Rajzáskor fûhálózással gyõzõdhetünk meg a jelenlétükrõl, állományban pedig hajtás vizsgálattal. Telelési módjuk eltérõ, fõként azok a fajok okoznak jelentõs kárt, amelyek õsszel a kelést követõen vagy tél végén kezdenek károsítani. A báb alakban telelõ fajok esetében a kalászosok már megerõsödtek, a nyüvek nem okoznak jelentõs kárt.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Ahol van rá mód, elsõsorban a nem kémiai védekezést kell elõnyben részesíteni, többek között fajtahasználattal, vetésváltással, termõhely gondos megválasztásával és zöldmunkával. Túl korai vetés (a korai kelés miatt) az õszi fekete búzalegyek betelepedésének és tojásrakásának kedvez, ezért a korán vetett állományokban gyakran erõs õszi fekete búzalégy kártételek vannak. A túl kései vetések az ugarlégy, tavaszi fekete búzalégy és a fûlégy kártételének kedvez. A gyenge fejlettségû, bokrosodás elõtti, bokrosodáskezdeti növényállomány a tél végén kezdõdõ gabonalégy (ugarlégy, tavaszi fekete búzalégy, fûlégy, õszi fekete búzalégy tavaszi nemzedéke) ellen kevésbé védett. A gyenge fejlettségû állományokban tél végén, (tavasz kezdetén) súlyos gabonalégy károk alakulhatnak ki, ezért a fajok kártételével szemben az optimális idõben vetett õszi búza állományok a legvédettebbek. A már megtámadott (hajtás-pusztulásban szenvedõ) növényállományban kémiai növényvédelemmel nem lehet eredményesen védekezni a gabonalegyek ellen. (Arra csak preventív, inszekticides vetõmagcsávázással és a legyek rajzásidején végzett permetezéssel nyílik lehetõség.) Rajzó legyek ellen az elõrejelzés során megállapított optimális idõpontban (rajzáscsúcsban) védekezhetünk eredményesen. Engedélyezett készítmény (hatóanyag) hiányában a velük egy idõben rajzó kártevõk (például vetésfehérítõ bogár, levéltetû) ellen engedélyezett hatóanyagok jöhetnek számításba. A hajtásban károsító búzalégy lárvák kártételével szemben az idõben elvégzett tavaszi fejtrágyázás a legeredményesebb beavatkozás, így a gyorsan fejlõdésnek induló növények hamar túlnövik a kártétel szempontjából érzékeny fenológiát. (Régebbi, de találó megfogalmazás szerint kinõnek a kártevõ foga alól.) Kártétel mérséklõ hatása van a monokultúra (és a káros táblaszomszédság) kerülésének is. A megfelelõ idõben elvégzett talajmunkák mechanikailag a talajban telelõ fekete búzalégy bábok és ugarlégy tojások számát csökkentik, szántáskori mélyre-forgatásuk bizonyos mértékû befulladásukat idézi elõ.

Szalmadarázs A Szalmadarázs (Cephus pygmaeus) egynemzedékes, kizárólag egyszikû növényeket károsító faj. Csak a lárvája okoz kártételt a gabonaszár belsejének megrágásával, fentrõl lefele haladva. A búza vagy egyéb kalászos gabonák szármaradványaiban lárva alakban telel pergamenszerû gubóban, majd tavasszal bábozódnak a talajban, ahonnét az imágók májusban kezdenek rajzani. A virágporral táplálkozó kb. 10 mm-es sárgacsíkos, feketetestû szalmadarazsak ilyenkor gyakran keresik fel az egyszikû növényeket. A nõstény imágók petéiket a búza szárába helyezik, majd az S-alakú lárvák a szár belsejét végigrágják. Károsításuk nyomán a szár elvékonyodik, eltörik, kevesebb és kisebb szemek fejlõdnek. A lárvák a táplálkozásuk után a talaj közelében gubót készítenek a szár belsejében, és ott áttelelnek. Esetenként 15-20%-os tõfertõzöttséget is okozhatnak. A monokultúrás termesztés és a meleg, száraz tavasz egyértelmûen kedvez a felszaporodásának. Egyedsûrûségérõl fûhálózással gyõzõdhetünk meg. 100 hálócsapásban 6-8 vagy több egyed esetén indokolt a kémiai védekezés. Agrotechnikai eljárásokkal a kémiai védekezés jelentõsen csökkenthetõ, akár ki is váltható. Legfontosabb a vetésváltás betartása. A tarlómaradványok aratás utáni közvetlen aláforgatásával az egyedszám jelentõsen gyéríthetõ. Az populációt a korai aratás és az alacsony tarló is csökkenti. Az ebben az idõszakban rajzó vetésfehérítõ bogarak ellen engedélyezett hatóanyagok eredményesen irtják a rajzó szalmadarazsakat.

Zsolnai Balázs növényvédelmi zoológus


PDF Compressor Pro

Japán technika

Traktorok 12-140 LE-ig

Két-Kata Kft.

a biztos háttér!

www. kubota-traktorok.hu


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Kétnapos repce évadnyitó konferenciát tartott a Monsanto Hungária Kft. A M on sa n t o H u n gá r ia Kft . sza k m a i t a lá lk ozót é s gya k or la t i be m u t a t ót t a r t ot t Sopr on ba n , a h ol a cé g for ga lm a zói é s t e r m e lõi k ivá ló e lõa dá sok a t h a llh a t t a k ille t ve a z a k t u á lis k ísé r le t e k k e l e gyü t t a r e pce t e r m e szt é st is m e gt e k in t h e t t é k a gya k or la t ba n . A rendezvény Szanyi István a Monsanto Hungária Kft. ügyvezetõ igazgatója megnyitójával kezdõdött. A fõ vonal természetesen a repce kampánya volt. Nem esít ési iránym ut at ó A Monsanto küldetéstudata három célkitûzésre épül: 1. termeljünk többet 2. takarítsunk meg többet 3. emeljük az életszínvonalat. A nemesítés hogyan is támogatja ezt a három célkitûzést? Elõször is ma Magyarországon 54 fajtabejelentésbõl 51 hibrid és csak 3 fajta, tehát mindenki a hibridek felé fordul. Mit is tudunk megtakarítani? Esetleg növényvédõ szert, mûtrágyát. Képbe kerültek a Clearfield technológia elõnyei, vagyis a széles spektrumú gyomirtó hatás, mely rugalmas, ahol nem a repcéhez kell igazítani a kijuttatás idõpontját, hanem a gyomok fejlettségét kell figyelembe venni. Csökkenti a kezelések számát; csak egyetlen egyszer kell gyomirtani a repcénk területén, õsszel, a vegetáció alatt teljesen tiszta marad az állomány. Ismeretlen gyomflóra esetén is tökéletes lehet ez a technológia, ugyanis két hatóanyaga révén az egyik a levélen, másik a gyökéren keresztül szívódik fel. Ez egy dupla biztonság, hiszen ha õsszel hiányzik a bemosó csapadék, a levélen keresztül akkor is megtörténik a bejutás. A gombaölõ szerek takarékosságának problémája körül felvetõdött a repce „feketelábúsága”, azaz a phoma elleni védekezés, mely ha a repcénket a szikleveles és 6 leveles állapot között támadja meg, óriási terméskieséssel szembesülhetünk. A Monsanto megoldásként egyrészt a mennyiségi rezisztenciát tárja fel, ahol az utódnemzedékbõl a betegség ellenálló hibridek kiválogatására összpontosít. Ebben az esetben a gomba képes behatolni, de a növény védekezõ mechanizmusa miatt nem fog tudni terméscsökkenést generálni. A másik a minõségi rezisztencia,itt egyetlen egy génrõl van szó, a gomba nemfog tudni behatolni. A Monsanto nem állt meg itt, létrehozta a minõségi és a mennyiségi rezisztencia kombinációját, az új hibridjeik közül már kettõ elbír a phomával. Ha már a betakarításnál tartunk, a kipergés ellenállóság biztosítása a cél, hogy ne veszítsük el a termést, kerüljön be a magtárba, hiszen ezért dolgoztunk egész évben. Bár a kipergés egy természetes folyamat, attól még számunkra kedvezõtlen, a célunk ennek minimalizálása. Ennek érdekében a nemesítõk azon dolgoznak, hogy a ragasztóanyagot stabilabbá tegyék, megerõsítsék. Ha ez a betakarí-

62

tás elõtt sikerül, a sok munka meghozza a gyümölcsét. „A maximális életerõt a betegség ellenállósággal, a télállósággal és a kipergés csökkentésével garantáljuk a termelõnek” – zárta beszédét Müller Gábor fõnemesítõ és koordinátor. Fej leszt ési kísérlet ek „A nemesítõ célja az, hogy nagy termõképességû hibridet hozzon létre” – kezdte elõadását Szabó Szilárd a fejlesztési csapatból. A valóságban rendkívül sok hatás éri a repcét, az egyetemi tankönyvek szerint a környezet 33%-ban, a genetika szintén 33%-ban, és a maradék 33%-ot az agrotechnika tényezõk befolyására írják a kutatók, és ezt országonként ráadásul másként látják. A Monsanto véleménye szerint ezt a hármat komplexen kell vizsgálni, a hibrid tulajdonságait együtt kell kezelni a hozzá alkalmazható technológiával, nemlehet már egy technológiára minden hibridet ráilleszteni. A környezeti tényezõket (esõ, hõmérséklet)nehéz befolyásolni, a nemesítõ cégtõl olyan hibridet várnak, amikbe minél több kockázat csökkentõ tényezõ van, azaz maximális életerõ, maximális termés. Ez együtt biztosítja az imént említett stabilitást. A nap végén Dr. Aponyi Lajos ismertette, hogyan is mûködhet a kártevõk elleni védekezés a neonikotinoid (olyan rovarölõ hatású hatóanyag, melyet vetõmagcsávázásra és állománykezelésre is használtak fõként kukorica, repce, napraforgó, cukorrépa és kalászos kultúrákban) alkalmazása nélkül, milyen megoldásokat tudunk majd alkalmazni a repcetermesztésben a növény védelmének megóvására a legfontosabb kártevõkre levetítve. Ilyen például a repcegubacs-ormányos, mely az õszi káposztarepce egyik legfontosabb õszi és tavaszi kártevõje. Hatékony ellene a csávázás, mellyel gyakorlatilag teljesen visszaszorítható. Ennél jóval nagyobb gondokat idézhetnek a repcebolhák, melyekre a repce kelése körüli idõszakban lehet számolni. Ebben az idõszakban a repce lassabban fejlõdik. Ha a repcebolha jelentõs egyedszámban lép fel ekkor, a fejlõdésben még inkább visszaveti a kultúrnövényt, sõt jelentõs tõszámcsökkenést okozhat. A repcedarázs álhernyója is sok borsot tud törni a termelõ orra alá, ha nemügyel a talaj elõkészítésére. A kis káposztalégy újabban megjelent károsító, amely õsszel a repcevetésekben okozhat jelentõs károkat. A káposztalégy harmadik nemzedéke a kártevõ. A lárvák a gyökérnyakba berágva a kis növény pusztulását idézhetik elõ. A száraz, meleg nyarak után elõfordul, hogy a vetési bagolylepke lárvája, a mocskospajor hatalmas károkat okoz a repcében,

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

megelõzésénél különös gondot kell fordítani az elõvetemény tarlójának gondos ápolására. A Monsanto Hungária Kft. kutatási irányokat bemutató szakmai konferenciája és a DEKALB repce Innovációs Centrumban tartott repcefejlesztési gyakorlati nap átfogó képet alkotott a cég filozófiájáról és aktuális termékkínálatáról.

Kalmár Nárcisz A rendezvényen készült fotók megtekinthetõk a www.agraragazat.hu galériájában.


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Gyors megoldás aszály esetére: egynyári öntözés H a zá n k idõj á r á sá r a a z u t óbbi é ve k be n a r e n dk ívü li vá lt oza t ossá g j e lle m zõ. A 2 0 1 0 - e s e szt e n dõbe n a le h u llot t n a gym e n n yisé gû csa pa dé k k öve t k e zt é be n lé t r e j öt t e r ózió é s be lvíz a m e zõga zda sá gba n j e le n t õs t e r m é sk ie sé st ok ozot t . A k öve t k e zõ é ve k be n a zon ba n a z e gye n lõt le n csa pa dé k e loszlá s m ia t t a t e n yé szidõsza k ba n vízh iá n y, é s e zá lt a l a szá ly lé pe t t fe l. A ve r se n yk é pe s m e zõga zda sá g fe lt é t e le i k özöt t a víz u t á n pót lá s k ie m e lt sze r e pe t k e ll, h ogy k a pj on .

Egy adott mezõgazdasági terület öntözésre való berendezése azonban több évre szóló beruházás, melyhez jelentõs pénzügyi források szükségesek: a tervek elkészítése, a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély beszerzése, a mûtárgyak kiépítése is idõbe telik. Magyarországon a mûködõképes öntözésre berendezett terület viszonylag kevés, azonban természetes emberi magatartás, hogy az aszályból eredõ terméskiesést és károkat – a törvényi elõírások betartásával – a gazdálkodók mindenképpen csökkenteni szeretnék. A probléma megoldása érdekében 2012-tõl lehetõvé vált az ún. egynyári öntözésre szóló üzemeltetési engedély kiadása. Mit nevezünk egynyári önt özésnek?

„Egynyári öntözés: egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízbõl, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m3/ha) öntözõvíz kijuttatása, legfeljebb 100 ha nagyságú területre”. Hogyan kell kérelm ezni és m i szük séges, az egynyári önt özésre szóló üzem elt et ési engedély kiadásához?

Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély abban az esetben adható, ha a kérelemben megjelölt, ugyanazon helyrajzi számú területre, illetve ugyanazon helyrajzi számú területen belüli rész-

területre öt éven belül egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kiadására nem került sor. Az egynyári öntözésre szóló kérelmet az illetékes vízügyi hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez elegendõ az öntözõvíz minõségét megállapító – részletes talajvizsgálatokat nem tartalmazó – egyszerûsített talajvédelmi tervet mellékelni. Mit t art alm azzon az egynyári önt özésre szóló kérelem ?

1. mûszaki leírás a) a vízkivétel helye: az öntözõ- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetõleg tározó megnevezése, b) az öntözendõ terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolása, c) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendõ terület nagysága, növénykultúrája, d) a felhasználandó öntözõvíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb idõtartama;

2. egyszerûsített talajvédelmi terv: Egyszerûsített talajvédelmi tervet kizárólag talajvédelmi szakértõ készíthet. Talajvédelmi szakértõt a www.nebih.gov.hu weboldalon a Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság címszó alatt a Talaj szakterületen kell keresni. Ne feledkezzünk el arról, hogy a talajvédelmi terv készítése üzleti alapon történik. Meddig érvényes az egynyári önt özésre vonat kozó engedély?

Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély a mezõgazdasági vízszolgáltató mûvek üzemeltetésérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott, öntözés esetére szolgáló hasznosítási idényt követõ hónap végéig hatályos. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély csak átmeneti megoldást jelent. Amennyiben vízigényes és nagy költség ráfordítású növénykultúrákat akarunk gazdaságosan termeszteni, abban az esetben mindenképpen célszerû megteremtenünk az állandó vízutánpótlás feltételeit. A jogszabály a Magyar Közlöny 135. számában érhetõ el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/M KPDF/hiteles/MK12135.pdf Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

64

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Kalászos fajtabemutató a KWS színeiben A KW S M a gya r or szá g Kft . Bá csbok odon m u t a t t a be õszi bú za fa j t á it , a zza l a cé lla l, h ogy m e gk ön n yít sé k a ga zdá k k öve t k e zõ é vi t e r m e lé sé n e k fa j t a vá la szt á sá t , ille t ve a t e r m e szt é sbe n fe lm e r ü lõ pr oblé m á ik r a sza k m a i se gít sé ge t n yú j t sa n a k . A bemutatott fajtasor vetésére 2012. október 10-én került sor, melyrõl Steinmacher László – a KWS cukorrépa és kalászos fajtáinak hazai értékesítési felelõse – tartott részletes ismertetést. A KWS filozófiáját szem elõtt tartva, mely a nagy termõképességet ötvözi az átlagosan stabil minõséggel, a kifejezetten korai fajtákra és technológiai szinten a malmi technológiára építette fel az általuk kínált fajtaválasztékot. 2010-ben és 2011-ben elindultak a SIRTAKI, illetve a FARINELLI fajtákkal, majd 2012-ben képbe került a HISSEO, BASMATI, ezen kívül hibridrozs és õszi árpa fajtákat is kísérletbe állítottak. A bemutatott táblák növényvédelmét a BAYER technológiával végezte a KWS, ahol is elsõ körben Falcon Pro-val, majd ezt követõen Zantara-val és Prosaro-val folytatták a sor kezelését, melyrõl Farády László tartottbõvebb ismertetõt. Í m e, a kalászos palet t a legj ava: A fajtasor elején elénk táruló FARINELLI-t tekinthettük meg közelebbrõl, mely egy korai típusú, tar kalászú, intenzív termesztés technológia mellett nagy termõképességû (8, 10, de akár még a 12 tonnás hozam is rejlik benne) stabil malmi minõségre képes õszi búzafajta. Kiemelkedõen magas terméspotenciál jellemezi, abszolút jó a bokrosodó képessége, nem hajlamos a megdõlésre. Mindezek mellett fontos megemlíteni, hogy a stressztûrõ képessége is igen jó. Rozsda elleni rezisztenciája magas, viszont a lisztharmatra közepesen érzékeny. Optimális vetésideje szeptember végétõl november közepéig tart. A HISSEO fajta 2012-ben került nagyobb mennyiségben kereskedelmi forgalomba, mivel igény mutatkozott a bõtermõ toklászos búza fajtákra. A HISSEO volt az elsõ, ami ennek eleget tett. Világosabb színû szemet hoz, mely persze habitus kérdése, hogy tetszetõs-e vagy nem. Közép-korai típusú, intenzív termesztés technológia mellett magas termõképességû õszi búza. A FARINELLI-hez

68

hasonlóan szintén kiemelkedõen magas terméspotenciált mutat. Kalásza szálkás, közép-korai szárba indulás, korai kalászhányás és érés jellemzi. Nagyon jó a bokrosodó képessége, viszont tápanyagban jól ellátott talajon megdõlésre hajlamos, ennek következtében technológiájában egy szárcsökkentés javasolt. Kiváló a télállósága, és a stresszt is jól bírja. Rozsda elleni rezisztenciája magas, viszont a fuzáriumra érzékeny. Optimális vetés ideje október elejétõl november végéig tart. Szintén 2012-ben a HISSEO-val együtt jelent meg a BASMATI, mely a gyengébb talajokon is tudja a nagyobb hozamokat. Megdõlésre abszolút nem hajlamos, betegség ellenálló képessége tökéletes. Sajnos a SIRTAKI-t élõben nem tekinthették meg a gazdák, ugyanis népszerûsége olyannyira töretlen, hogy még kísérleti célra sem tudott félretenni belõle a kizárólagos forgalmazó. Talán ezzel az egy mondattal el is árultunk róla mindent. Azért pár szóban SteinmacherLászló természetesen ismertette a fajtát, amirõl tudni lehet, hogy közép-korai típusú, tar kalászú, intenzív termesztés technológia mellett kiemelkedõen magas termõképességû, sütõipari minõségre képes õszi búza. Kiváló a télállósága és a stressz tûrõ képessége, illetve laza homokos talajon is magas szemtermésre képes. A fuzáriumra, lisztharmatra, szeptóriás levélfoltosságra közepesen érzékeny. A komplett fajtabejárást követõen a KWS repce vetéstechnológiájából is ízelítõt kaphattak a gazdák Pintér János termékmenedzser jóvoltából. Összességében egy igen tartalmas, és széles szortiment került bemutatásra Bácsbokodon, aholis a bejáráson végletekig kitartó látogatókat grill partival jutalmazták.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Kalmár Nárcisz

Hegedûs József Albert Agro (Bácsbokod) A rendezvényt Hegedûs József nyitotta meg, aki pár szóban visszaemlékezett a kezdetekre. 1991-ben 78 hektáron kezdték meg a termelést, amely mára 600 hektárra nõtte ki magát. Õszi búza, káposztarepce, cukorrépa és vetõmagborsó is megtalálható a palettájukon. Fajtánként átlagosan 100-120 hektárt tesznek ki a vetésforgó adta lehetõségeketszemelõtttartva. A rendezvény helyszínéül szolgáló fajtasor technológiai részleteirõl megtudhattuk, hogy 2006 óta forgatás nélkül mûvelik a földjeiket. A tápanyagpótlásta vetéssel egy idõben közvetlen a magágy zónába vezetik.

A rendezvényen készült fotók megtekinthetõk a www.agraragazat.hu galériájában.


PDF Compressor Pro

A KWS õszi búza fajtái az idei évben is a csúcson Mi a KWS-nél nem csak beszélünk a nagy termõképességû õszi búzákról. Fajtáink évrõl évre bizonyítják, hogy kiemelkedõ termõképességgel rendelkeznek, termõhelytõl és évjárattól függetlenül. Az elmúltévek eredményei arra is rávilágítottak, hogy a fajtáinkkal realizálható, egyedülállóan magas szemtermés technológia függvényében a malmi minõséget is elérheti. Íme, néhány friss adat, az idei évbõl: Fajta

Település

Hozam (to/ha)

FARINELLI

Csabacsûd

10,4

Minõség B1

FARINELLI

Rácegres

8,6

B2

FARINELLI

Tápiószentmárton

7,1

B1

ESPERIA

Szentes

6,55

A2

HISSEO

Medgyesegyháza

8,6

B2

BASMATI

Martonvásár

8,1

B2

Az elmúlt évek nagyüzemi eredményei azt mutatják, hogy fajtáinkkal 1-2 to/h-ral magasabb hozam érhetõ el adott termõhelyen, szerényebb beltartalom mellett, mint az eddig használt fajtákkal. A plussz 1-2 to/ha hozam nagyobb árbevételt biztosít a termelõ részére az idei évben is, mint a magas minõségû alacsonyabb termés! Szeret nénk beszám olni néhány új donságról is: • Nagy termõképességû õszi búza ajánlatunkat ESPERIA, kiemelkedõ malomipari tulajdonságokkal rendelkezõ, premiumõszi búza fajtával bõvítettük. ESPERIA fajtánk magas sikértartalmú lisztet adó, prémiumõszi búza. A fajta intenzív technológia mellett magas hozamra (7-7,5 to/ha) és kiváló malmi minõségre (A2) képes. • Két év kísérletet követõen hibrid rozs vetõmaggal is bõvítjük kínálatunkat. Kettõ kiváló rozs hibridetajánlunk termelõinknek: EVOLO és PALAZZO. Mindkét középérésû õszi rozs hibridünk már rendkívül alacsony (akár 70-90 kg/ha) vetõmagnorma mellett is kiemelkedõ terméspotenciálra képes. Energetikai (biogáz), takarmányozási (zölden silózva) és malomipari (humán) célra egyaránt felhasználhatók. • A KWS a nemesítésen túl a technológiai fejlesztésben is igyekszik a termelõket támogatni. A Bayerral közösen az általunk használt Lamardor Red gombaölõ szeres csávázás mellett, kipróbáltuk a rovarölõ szeres, Yunta Quattro csávázószert is õszi búza fajtáinkon. Megállapítottunk, hogy a standard fungicides (Lamador) csávázáshoz képest ugyanaz a fajta inszekticides (Yunta Quattro) csávázással 300-450 kg/ha-ral magasabb hozamot ért el azonos vetésidõ és vetõmagnorma felhasználása mellett. A magasabb hozam mellett a Yunta Quattro az átlagos (B1-B2) minõségre képes fajta szemtermését stabilan malmi (A2) minõségre javítja.* Yunta Quattro-s csávázószerrel kezelt vetõmagot kizárólag megrendelésre készítünk ki. Javasoljuk termelõinknek, hogy Yunta Quattro-s csávázási igényüket mielõbb jutassák el forgalmazóinkhoz, vagy közvetlenül hozzánk! Fajtával, vetõmaggal kapcsolatos kérdéseik esetén szívesen állunk rendelkezésükre! KWS Kalászos Agroszerviz: 30/955-0723, 20/344-6321. További információ: www.kws.hu *A hozam és minõségi eredményeket 2012/13-ban Szerbiában és Magyarországon beállított kísérleti eredmények alapján közöljük.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

69


PDF Compressor Pro

...egy elfeledett kapcsolat újjá éled... Örömmel jelenthetjük, hogy a Újvidéki növénynemesítés fajtái ismét bizonyíthatnak Magyarország változatos talajain. A bánáti, bácskai térség kiváló adottságú rónái mindig is a búzatermesztés melegágyának számítottak. A két világháború között létrehozott Újvidéki Nemesítő Intézet mostanra ismét régi fényét idézi, többmillió eurós beruházásokkal segíti a feldolgozó üzemi, raktározási, illetve biotechnológiai innovációt. A Rhána-Száva-Partizanka-korszak tovább nemesített fajtái a világ harmincöt országában bizonyítják az Intézet hozzáértését. Genetikai bázisaikat folyamatosan fejlesztve, többek között hazánk nemesítő házaival is együttműködve hoznak létre adaptív, stressztűrő fajtákat. Nem titok, hogy a fokozott aszálytűrés átörökítése több évtizedes vezérvonala a keresztezői munkájuknak, habár a víz nélkül csírázó és termést adó búzára még várni kell, tény hogy ez ügyben tett előrelépéseik korszakalkotóak lehetnek. Az idén hetvenöt éves intézet bizalmát élvezve létrejöhetett az NS-Mag Holding Zrt., hogy elérhetővé tegye az anyacég vetőmagjait hazánk gazdatársadalmának is. A kezdeti nehézségek ellenére sikeres búzaszezont élhettünk meg, hiszen kihelyezett és értékesített fajtáink remekül teljesítettek a tenyészidőszak alatt. Tájegységenként eltérő talajokon tesztelve, idén már rálátást szerzünk többek között a kukorica-és napraforgó hibridjeink hazai eredményeire is. Kalászosok tekintetében elmondható, hogy még a kései vetések is kitűnő kondícióban mentek a télbe, és vészelték át azt. Tavaszi bokrosodásuk, belvíztűrésük még a tápanyagban gyéren ellátott vidékeken is kiválónak bizonyult. Alkalmazkodóképességük lehetővé teszi az igen intenzív termesztésüket is, beltartalmi értékeik biztonsággal hozzák a malmi minőséget. Aki elsősorban mennyiségre törekszik, annak bátran ajánlható az NS 40S szálkás őszi búza, mely már több éve bizonyít hazánkban, kimagasló eredményekkel. Érés végén görbe kalászorsói szőnyegszerűen egybesimulnak, koraisága kiváló, csépelhetősége jó, termésátlaga kimagasló. Zalától Békésig, minden termőhelyen jól vizsgázott, ígéretes piaci jövője lehet országszerte. Vetési-normája 220-240 kg/ha, tápanyagban gazdag területeken szárcsökkentő alkalmazása indokolt lehet! Ugyancsak szálkás testvére, a Pannónia (2008), mely GOSZ-kísérletekben már bizonyította létjogosultságát átlag feletti paramétereivel. Fontosabb malomipari mérőszámokban, sikér tartalomban (33-34%) fölülmúlja az NS 40S-t, de hozama valamivel alatta mozog. Vetőmagszükséglete 240-260 kg, koraisága az elsőnként learatható fajták közé helyezi. Dőlésnek jobban ellenáll, csapadékos évjáratokban preventív gombaölőszeres kezelése kiemelt figyelmet érdemel! A következő két tarkalászú búza sokban hasonlít egymásra. Kékesen tündöklő

viaszos jellegük miatt a biotikus és abiotikus stresszfaktorokra kevésbé érzékenyek, a leghamarabb arathatók közt szerepelnek. Tömött, függőleges kalászaikban vörösszemű malmi minőségű magokat érlelnek. A Pobeda jobban tolerálja az extenzív viszonyokat, illetve a lazább talajokat. Testvére a Renesansa intenzív termesztésben a Pobeda termés szintjét felülmúlja, túlzott nitrogén műtrágyázás esetén szárszilárdító használata javasolt. Magas nedvessikér tartalommal, kimagasló esésszámmal, illetve terülési értékkel rendelkeznek, lisztjükből nagy térfogatú, kitűnő kenyér süthető. Hála az NS magok széles vertikumának két őszi árpánk mellett, őszi tritikálénk, az Odisej is országszerte bizonyíthatott. Szárszilárdságban, kalászméretben kitűnően vizsgázott. Laza talajokon az ajánlott 220 kg/ha vetőmag mennyiséget 10 %-kal növeljük meg. Bőtermő jellege tápanyagdúsabb környezetben a leginkább kiütköző, páratlan beltartalmi mutatóival nemcsak a takarmányipar, hanem a bioetanol gyártók számára is sikeres jövőképet biztosíthat. Alacsony száron virágzó kétsoros őszi árpáink termésstabilitásban és bokrosodó képességben egyaránt helytállnak. Az Amazon és a Fantázia tudatos nitrogén műtrágyázással kiváló söralapanyagként szolgálhat egyes térségekben. Az Intézet igéreteihez híven további fajtákkal gazdagítja raktárainkat, ezáltal ősszel már vethetővé válnak zab, repce, bükköny, illetve az itthon , már jól ismert PIONIR takarmányborsó magas szaporulati fokú magjai. A specifikus igények kielégítésére ugyancsak rendelkezésre állnak a tönköly, durum, illetve különböző kekszbúzák génbankjai. Megkülönböztetett figyelemmel kísértük a legújabb nemesítések eredményeit, és idén máris két félszálkás őszibúzával bővül az elérhetővé váló fajtáink száma. A Simonida és Zvezdana déli szomszédainknál stabilan túlszárnyalja a korábban bevezetett fajták termésátlagát, továbbra is kenyérgabona minőségi paraméterekkel. Az idei év kalászos bemutatóin debütáló újvidéki fajták több helyen bizonyították létjogosultságukat hazánk gabonapiacán. Az elsődleges célunk, hogy olyan fajták vetőmagjait kínáljuk a hazai termelőknek, melyek gazdaságosan termeszthető, tájba illeszkedő módon, speciális igényeket nélkülöző technológiával, stabil hozamokkal válaszolnak a Kárpát-medence szeszélyes időjárására.


PDF Compressor Pro

. . . i á t j a f ő v ö ...A j Az Újvidéki kalászosok térhódítása elkezdődött 2013-as őszi kalászos fajtakínálat az NS Mag-tól. Őszi búzáink : • NS 40 S „szálkás” • PANNÓNIA NS „szálkás„ • POBEDA „tar„ • RENESANSA „tar„

Rekord mennyiségre képes. A nagy termés és malmi minőség kombinációja Termés mellett a minőség bajnoka. Intenzív technológia mellett kimagasló eredmény.

Őszi árpák : • AMAZON „kétsoros„ • FANTÁZIA „kétsoros„

Jó télállóság és bokrosodás Tudatos N trágyázás mellett kiváló minőség

Őszi tritikálé : • ODISEJ

Kiváló szárszilárdság és kalászméret.

Idén partnereink nagyot arattak Keresse fajtáinkat: Délnyugat-Magyarország Müller Gábor +36-703369482

Kelet-Északnyugat-Magyarország Szabó László +36-703367965

Közép-Magyarország Vári Antal +36-703367639


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Deszikkálási akció – Glyfos Dakarral! Talán nem minden érintett tudja, hogy már nemcsak légi,hanemhidas traktorral végzett állományszárításánál is kötelezõ az elsodródás gátló adalék alkalmazása. A szigorított technológia betartásának megkönnyítésére a Cheminova Magyarország Kft. deszikkálási akciót hirdet. Az akcióban minden 20 kg (2 zsák) Glyfos Dakar-hoz ingyen biztosítunk 1 l Dropmax cseppnehezítõt (10 ha-os csomag). (Ez légi kijuttatás esetén teljes területre elegendõ elsodródás gátlót biztosít, hidas traktoros kijuttatásnál az alkalmazott lémennyiség (150-250 l permetlé/ha) függvényében szükséges esetleg kiegészíteni a cseppnehezítõ mennyiségét.) A deszikkálásban a glifozátoknak évtizedek óta döntõ jelentõségük van. Ez a hatóanyag minden zöld növényi részen felszívódik, a növény teljes, egyöntetû száradását eredményezi. A felszívódó hatás következtében a gyomok is leszáradnak, sõt még az évelõk ellen is kiváló hatást biztosít. A betegségek terjedésének megállításával pedig a további 1. kép terméscsökkenés is elkerülhetõ. A Cheminova újdonságaként 2010-ben debütált szilárd glifozát, a Glyfos® Dakar az eltelt 3 évben sikeresen megfelelt a felhasználói elvárásoknak. Ennek oka számos elõnyös tulajdonságában rejlik: Az 1 mm-es átmérõjû, henger alakú gra2. kép nulátum nem porzik (1. kép), habosodás nélkül, rendkívül gyorsan és tökéletesen oldódik, oldódás után nem ülepszik (2. kép). Törzsoldatot ne készítsünk! Ha van a permetezõ oldalán bekeverõ tartály, akkor oda öntsük az anya3. kép got.

72

Ha nincs bekeverõ tartály, akkor töltsük fel a permetezõt félig vízzel, vegyük ki a beöntõ szûrõt és közvetlenül a tartályba öntsük az anyagot, a kevertetés hatására gyorsan és tökéletesen feloldódik. A gyakorlati szakemberek körében ismert, hogy a nitrogén fokozza a glifozát hatékonyságát, ezért a kezelésekkor sokan nitrogén mûtrágyát is tesznek a permetlébe. A Glyfos®Dakar speciális tulajdonsága, hogy a nitrogént, amely segít a szövetek fellazításában, a Cheminova már gyárilag beleformázta a termékbe! A Glyfos® Dakar összehasonlítva a legelterjedtebb készítményekkel, csaknem dupla mennyiségû, 748,4 g/l glifozát-ammónium hatóanyagot tartalmaz, így az engedélyezett dózisai szinte fele azokéinak. A kis dózisoknak köszönhetõen kisebbek a szállítási költségek és a szilárd készítmény raktározási paraméterei is kiválóak (-18 és 54 oC között hatóanyag veszteség nélkül tárolható). Nincs kiömlési, elfolyási veszteség és a göngyöleg kezelése is egyszerûbb, mivel kiszerelése 10 kg-os mûanyag zsákokban történik (3. kép). Glyfos Dakar-ral a napraforgó állományszárítása a kaszatok 20-30%-os nedvességtartalmánál,

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

a tányér és a felsõ szárrész citromsárgára színezõdésekor szükséges. A kukorica állományszárítása akkor indokolt, amikor a kukoricaszemek átlagos nedvességtartalma elérte a 30-40%-ot, illetve a feketeréteg kialakulása megtörtént. Szójában az állományszárítást a hüvely sárga-sárgásbarna elszínezõdését követõen, a szója babszemek 30%-os nedvességtartalmánál végezzük el. A Glyfos Dakar dózisa gyommentes állományban 1,5 kg/ha, gyomokkal erõsen fertõzött területen 3 kg/ha, átlagosan 2 kg/ha dózist alkalmazzunk. Az AKG programokban a tanyás gazdálkodás és a túzok élõhely program kivételével az engedélyezett kultúrák (napraforgó, takarmánykukorica, szója, repce) állományszárítására hidas traktorral kijuttatható. Glyfos D a k a r – Gyor sa n szá r ít ! További információ: www.cheminova.hu Rácz Tibor Cheminova Magyarország Kft.

2 kg/ha Glyfos Dakarral deszikkált napraforgó


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Tárolási veszteségek csökkentése gabonahûtéssel Az a r a t á s u t á n a t á r olá si ve szt e sé g szé lsõsé ge s k lím á j ú t e r ü le t e k e n gya k r a n 2 0 % fölé e m e lk e dik . Az e lm ú lt é vt ize de k be n be bizon yosodot t , h ogy e ze k a ve szt e sé ge k a h û t ve t á r olá s a lk a lm a zá sá va l j e le n t õse n csök k e n t h e t õk . Ezze l a z e lj á r á ssa l vilá gsze r t e , sze zon on k é n t k b. 8 0 m illió t on n a ga bon á t , r izst , k u k or icá t , st b. t á r oln a k . A gabona m inõségrom lásának okai A gabona m elegedése

A frissen betakarított gabona romlásának alapvetõen az az oka, hogy a termény tovább lélegzik, ami önmelegedéshez vezet. Ez a folyamat a gabona nedvességtartalmától és hõmérsékletétõl függ. Az önmelegedés következménye a szárazanyag veszteség, ezen kívül kedvezõ feltételeket teremt a rovarok és penészgombák kifejlõdéséhez. A szemek lélegzése következtében keletkezõ kémiai folyamat miatt az oxigénfelvétel mellett szénhidrátok bomlanak el, ami által széndioxid, víz és hõ szabadul fel. Ezáltal szárazanyag csökkenés és így súlyveszteség keletkezik. Nedves gabona tárolásánál a veszteség többszörözõdik. Ha a tárolás hõmérséklete 10°C-ra süllyed, a veszteségek akár 80-90%-kal redukálhatók. A hûtvetárolással a gabona hõmérséklete megfelelõ szintre állítható be, ami által az elõzõekben vázolt problémák kiküszöbölhetõek.

csony hõmérsékleten a kártevõk inaktív állapotba „téli álomba” merülnek, és nem okoznak kárt a tárolóban. A legbiztosabb megoldás a hûtés megkezdése a betárolással együtt, így a rovarok mindenfajta élettevékenysége megszûnik, mellyel elejét lehet venni az anyagi kárnak és minõségromlásnak. Nem alakulnak ki gócok a halomban, melyek kedvezõ feltételeket nyújtanak egyebek mellett a penészgombáknak is. Ha azonban a hõmérséklet és páratartalom kedvezõ feltételeket biztosít a rovarok számára, akkor jelentõsen megnõ a rovarrágás és ürülék okozta veszteség. A rovarok kifejlõdési ideje igen rövid, ideális feltételek mellett a gabonazsizsik életciklusa 35 napra rövidül. A 2. ábra a gabonazsizsik szaporodási sebességét mutatja.

A rovarok okozt a kár

Korábban a gabonát szárítás elõtt hûtötték, konzerválási céllal. Ma a rovarrágás és a rovarok szaporodásának megakadályozására inkább a szárított gabona hûtése a jellemzõ. Az 1. ábra a leggyakrabban elõforduló kártevõket, ill. hõmérsékleti optimumukat mutatja.

2. ábra

Minden hûtési folyamat egyben szárító hatást is eredményez. Ez azt jelenti, hogy egy kb. 20°C-os hûtés (egy hûtési ciklus) nagyjából 1,5%-kal csökkenti a gabona nedvességtartalmát. Így egyrészt szárítási költség takarítható meg, másrészt tovább „romlanak” a kártevõk számára ideális környezeti feltételek. A gabona vegyszeres kezelése szigorú feltételekhez van kötve, melyek miatt alkalmazása költséges. Bizonyos esetekben pedig (pl. biotermesztés) használata nem engedélyezett. Ilyenkor a gabona hûtése egyszerû és biztonságos megoldást jelent. 1. ábra A penészedés

A rovarrágás okozta károk hatékonyan kiküszöbölhetõk, ha a terményt 13°C alatti hõmérsékletre hûtjük. Megfelelõen ala74

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Az idõjárási viszonyoktól és a vetésforgótól függõen a gabonaföldeket eltérõ mértékben sújtja a penészféleségek-, ezen belül


PDF Compressor Pro

Ultrahangos rágcsálóriasztók Szabaduljon meg hívatlan vendégeitől! WWW. SPURI.HU

Forel Elektronikai Kft H-2800 Tatabánya, Árpád út 61. Tel/Fax:+36 34 316 673 email: spuri@spuri.hu

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

75


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS a fuzárium fertõzés. A jelentõs anyagi kár mellett külön veszélyt jelent a penészek toxin termelése, melyek emberre és állatra egyaránt mérgezõ hatásúak. A sertések érzékenyen reagálnak a fuzárium zearalenon toxinjára, ami csökkenõ étkességet, lelassult növekedést, szaporodási zavarokat vált ki. A penészfélék és toxinjaik fejlõdését a hõ serkenti. A meleg gócok a halomban kiváló kiindulási pontjai ennek a fejlõdésnek. A hûtvetárolással elért stabil alacsony hõmérsékleten sikeresen megakadályozható a penészesedés kialakulása. Csírázási képesség rom lása

A vetõmag minõségét a terménynedvesség mellett, a tárolási hõmérséklet és a tárolás idõtartama is döntõen befolyásolja. A három legfontosabb tényezõ összefüggését a 3. ábra mutatja. Az ábra az eredeti csírázóképességet veszi alapul. Jól látható, hogy a megfelelõ idõben végzett hûtés 10-12°C-ra a csírázóképesség megtartása mellett a tárolási idõt 30 napról 180 napra tolja ki!

Forgat ás, át rakodás, begázosít ás

A hûtés nélküli hagyományos tárolásnál gyakran többszöri átrakodás is szükséges a melegedõ pontok, vagy a fertõzés gócok miatt. Az egyszer lehûtött termény hosszú ideig hideg marad, így nem szükséges a forgatás. Mint arról az elõzõekben már szó esett, a hõmérséklet kb. 13°C-ra történõ csökkentésével a féreg kifejlõdés és féregrágás kiküszöbölhetõ. A kártevõk így egyfajta inaktív téli álomba kerülnek, így a vegyi kezelés a hûtött gabonánál nem szükséges. Ez jelentõs költségmegtakarítást eredményez (ráadásul álló silók esetén a kivitelezést általában átrakodással kell összekötni), illetve a vegyi kezelések biotermesztésben nem engedélyezettek. A hût ési folyam at

A gabonahûtõ berendezés környezeti levegõt szív be. A beszívott levegõ a léghûtõben a kívánt hõmérsékletre hûl. Az utánmelegítõ egység automatikusan csekély mértékben felmelegíti a hideg levegõt. Így csökken annak relatív páratartalma, mely a töltési viszonyokhoz igazítható. Ezzel elkerülhetõ a különösen káros átnedvesedés. A hideg és száraz levegõ tömlõn keresztül jut a silóba, vagy a magtár levegõelosztójába. A halmon átpréselt hideg levegõ kiszorítja a meleg levegõt, mely a tároló nyílásain távozik, és magával viszi a gabona felvett hõjét és nedvességét. Alkalm azási t erület

3. ábra: vetõmag megengedett tárolási idõtartama Agena nyomán

A csíra károsodásának és ezáltal a csírázóképesség romlásának egyik legjellemzõbb folyamata, amikor a helytelen szellõztetés miatt a szemek felületén kondenzáció történik. Ezért nem szabad soha melegebb levegõt fújni a hideg gabonára, vagy nedvesebb levegõt száraz gabonára.

76

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

A hûtvetárolás toronysilókban és síktárolókban egyaránt alkalmazható. Mindkét esetben fontos szempont a levegõelosztás szakszerû kivitelezése. A gabonahûtõ berendezéssel bármilyen ömlesztett mezõgazdasági termény hûthetõ, pl. búza, kukorica, repce, sörárpa, vetõmagok, rizs, szója, napraforgó, pellet, rozs, tönköly, stb. A berendezéssel a környezeti viszonyoktól függetlenül bármikor lehet hûteni. Lyócsa Kristóf Zultzer Kft.

Ralph Kolb Frigortec GmbH.


PDF Compressor Pro

A Vakond középmélymûvelõ gépcsalád A Sasform Kft. a Vakond középmélymûvelõ gépcsalád kifejlesztését, illetve gyártását 9 évvel ezelõtt kezdte. Célunk volt – a piacon elsõként –, hogy a hagyományos lazítók helyett egy univerzálisabb, hatékonyabb eszközt hozzunk létre. A munkamélységet a 60-70 cm helyett 45-50 cm-ben határoztuk meg, a fõ feladat ugyanis az eke által letömörített talajréteg felszaggatása, és ehhez elegendõ a szántás alá 8-10 cm-re menni. Kezdetben a 3+2 késes, illetve 4+1 késes gépeket kezdtük gyártani, késõbb a 2, majd 3 késes változattal teljesedett ki a paletta, így jelenleg a 80-300 LE-s traktorokig tudunk gépet ajánlani. Az ikerszárnyaknak köszönhetõen a munkaszélesség teljes keresztmetszetében átszakításra kerül a letömörödött talajréteg, a 20 centiméternyire megemelt, átszellõztetett talajt a tüskés hengerek zárják vissza, ezáltal megspórolva egy plusz munkamenetet. A nagy átmérõjû palást és fordítható állású, nagy tüskék garantálják a megfelelõ zárást, illetve rögaprítást, a kaparólemezek meggátolják a betömörödést. A lazítókések íveltségén az évek során változtattunk, mely jótékonyan hatott a teljesítményigényre, valamint az üzemanyag-fogyasztásra is. A szárnyak nagy kopásállóságú, hardox anyagból készülnek. A tömö-

rítõhengerek és a támkerekek segítségével állítható be a munkamélység, ezáltal kímélve a traktor hidraulikáját. Száraz idõjárási viszonyok között a megmûvelt altalaj 100-120 mmtöbblet vízszolgáltatással hálálja meg a mûvelést, kiküszöbölve ezzel az aszálykárt. Nedves idõjárási viszonyok között a többlet csapadékot az altalajba vezeti, biztosítva a talaj megfelelõ levegõzöttségét és így megelõzve a levegõtlenségbõl eredõ sárgulást, a növény károsodását, rosszabb esetben kipusztulását. Az év bármely idõszakában alkalmazható (kivéve fagyott talaj esetén), mivel kialakításából eredõen nem annyira csapadékfüggõ, mint a hagyományos lazítók. Mûködése részben azonos a széles körben elterjedt IH típusú lazítókkal, melyet a gerinclemez íveltsége biztosít. Különbözõsége a két ikerpár szárnyból következik, mely alapvetõen megváltoz-

tatja mûködését a hagyományos lazítókhoz viszonyítva. A gerinclemezt lezáró lazító ék hatékonyságát ugyanis igen pozitívan befolyásolja az elsõ pár ikerszárny, amely mintegy folytatásaként a lazító éknek a talaj felsõ rétegét tovább emeli, és közben hatékony aprítást végez. A második párikerszárny az elõzõ kettõnél nagyobb munkaszélességébõl adódóan újabb, és mélyebb talajrészeket mûvel meg, hoz mozgásba, és a már egyszer meglazított talajtömeg ismételt megmozgatásából, valamint a sebességkülönbségbõl létrejött talajáramlás hatékony talajaprítást végez. Az aprító hatásból eredõen nemcsak a talaj ún. függõleges vízvezetése, hanem a mûvelés mélységéig a víz megõrzõ, és vízszolgáltató képessége is nagyságrendekkel javul. Ezért több ez, mint a hagyományos altalajlazítás, mert az altalajt nem csak hasítja, hanem aprítja is, és ezáltal mûveli. A lazítás hatékonysága 45-50%-kal jobb az IH típusú lazítóéknál.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

77


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

800 méterrel a föld alatt – lát ogat ás Merkersben, a K+ S Kali Gm bH kálisó bányáj ában Sza k m a i t ová bbk é pzé sbe n , de le gin k á bb é lm é n yu t a zá sba n volt r é szü n k a K+ S Ka li ve n dé ge k é n t N é m e t or szá gba n , m ik or íze lít õt k a ph a t t u n k a k á lisó bá n yá sza t á n a k r é szle t e ibõl, t ör t é n e t i sze r e pvá lla lá sá ból é s pe r sze a 8 0 0 m é t e r e s m é lysé g söt é t sé gé bõl. Ve n dé glá t ón k a K+ S Ka li Gm bH k é pvise le t é be n Th om a s Popp é s Robe r t Syk a la , é s a cé gcsopor t m a gya r szín e ibe n D r . Zsom Eszt e r volt .

Miért kell a kálisó? A kijuttatott trágyanak csak egy része képes a növény számára hasznosulni, ha elmarad mellõle a káliumutánpótlás. A megfelelõ szintû káliumellátásnak különösen az aszályra hajlamos területeken van nagy jelentõsége ill. ott, ahol egyre gyakrabban lép fel hosszabb, szárazabb idõszak. A káliumtrágyázás elengedhetetlen része a növények harmonikus tápanyag-ellátásának, kedvezõen hat a termés mennyiségére és minõségére, növeli a kalászonkénti szemszámot és az ezerszemtömeget. A káliumemellettnöveli a hideggel szembeni ellenállóságot, javítja a szárszilárdságot, kukoricánál pl. elõsegíti a csövek kialakulását, csökkenti a szárrothadás veszélyét. ták, ma már természetesen homlokrakodók szállítják.

A 16 m illió éve képzõdöt t só A világ kálisó piacán dobogós helyen szereplõ K+S Csoport Németországban hét helyszínen, évente összesen 36,5 millió tonna nyers sót termel ki, amelybõl 7 millió tonna kálium- és magnézium tartalmú készterméket állít elõ. A termékek felét Európában, a többit Dél-Afrikában, Észak- és DélAmerikában valamint Délkelet-Ázsiában értékesíti. Jelenleg 80.000 tonna kitermelése 4200 dolgozónak ad mindennapi kenyeret a cégcsoport bányáiban. Az eddigi termelési adatok azt igazolják, hogy egy bányából kb. 100 évig lehet gazdaságosan kitermelést végezni, és egyelõre még 300 évre elegendõ káliumot rejtenek a német bányák. Tehát még távolinak tûnik, de a készletek végesek, a kereslet pedig folyamatosan nõ. Ilyen tendenciák mellett kihívást jelent egy piaci pozíció megtartása, sõt új termékek bevezetése is. Épp ezért döntött a K+S vezetõsége is a kapacitásbõvítés mellett. Az idén kezdték meg tengerentúli kutatásaikat is, ma már dolgoznak annak a kanadai bányának a kiépítésén, ahol az emberi munkaerõt helyettesítve csak gépek fogják a kálisót kitermelni. I dõut azás a legek körül Merkers 1954-ig volt a világ legnagyobb kálisó bányája, ahol a kitermelés 1993-ig teljes kapacitással folyt, akkor azonban a helyi készletek kimerülése miatt inaktív állapotba helyezték. Azóta bányamúze-

78

„ Aranybánya” Merkersben Mivel a bányakamrák teljesen bombabiztosak voltak, a második világháborúban Merkersben is gyakran tároltak mûkincseket, értékes archív anyagokat, pénzt és aranyat. A bányamúzeum „arany termében” 1945 elejéig mintegy 3 milliárd német márka devizatartalék mellett kb. 230 tonna aranyrudat õrzött a Német Nemzeti Bank, ami Németországon kívül Albánia, Olaszország és Csehország aranykészletét jelentette. Az amerikai csapatok titkosszolgálata nem is feltételezte, hogy ekkora kincsekre fog bukkanni, mikor a biztonságosnak tûnõ bányarendszert felfedezte. A történelem és a sors iróniája, hogy a mûkincseket és a több ország aranykészletét 1954 után visszaszolgáltatták, a német aranyrudak azonban azóta semkerültek vissza. A merkersi bánya történelemben játszott szerepét élethû kiállítás is bemutatja a föld alatt.

um és rendezvényközpontként üzemel, de itt található a világ legmélyebb koncertterme, graffitije és természetesen a legnagyobb színtiszta NaCl sókristálya. A bányászok munkáját 1901-tõl követhetjük nyomon, az eredeti munkaeszközöket, az elsõ olajlámpákat, majd gázlámpákat, a kezdetleges vászonsapkákat majd fém- és alumíniumsisakokat látva. A munkaeszközök és – körülmények is változtak az eltelt közel 100 év alatt. A robbantás bevezetésekor még 28 kézi fúrás és 1 robbantás 100 tonna só kitermelését eredményezte, ma már csak 3 fúrás kell a robbantás okozta térfogatváltozás ellensúlyozásához, viszont mindez 1.000 tonna sót eredményez. És ha mára nagy számoknál tartunk: a 80.000 tonna só kitermeléséhez 40 tonna robbanóanyagra van szükség naponta. A kapacitást az is jól szemléltette, hogy kezdetben a feltárt kálisót még kézzel lapátol-

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

… és ahogy a bányában hallottuk: Glück auf! Jó szerencsét!

Sándor Ildikó

A rendezvényen készült fotók megtekinthetõk a www.agraragazat.hu galériájában.


PDF Compressor Pro

NÉHÁNY HASZNOS TERMÉK ÉS ÚJDONSÁG A PANNONAGRI KFT. KÍNÁLATÁBÓL Mitől is egyedi, mitől is intelligens ez a gép? Sok egyszerű, praktikus és jól átgondolt műszaki megoldás mellett a gép intelligenciája elsősorban az automatikus törőléc állításnak köszönhető, amellyel az összes kukorica betakarító gép közül csak az Olimac Drago rendelkezik. A lényeg: a rendszer minden egyes sorban önállóan működik, a többi sortól függetlenül. Az éppen betakarításra következő kukoricanövény szárának vastagságához történik a törőlécek közötti távolság beállítása. Forradalmian új ez a megoldás, amely lehetővé teszi az összes kukoricacső begyűjtését a táblán elhelyezkedő kukoricanövényekről. A szár lehúzását végző törőhengerek is extra hosszúságúak, amely szintén hozzájárul a veszteségmentes betakarítási folyamathoz. Energiatakarékos, vízszintes működésű szárzúzó kések szántásra tökéletesen alkalmas tarlót készítenek elő. Ebben a rendszerben a kukoricacsövek letörése a kukoricanövényről rendkívül kíméletesen történik. Az Olimacnál abszolút nem keletkezik veszteség, gyorsan végbemehet a tökéletes kukorica betakarítás. Petróczy László 06-30/9563034

A Pannonagri Kft. munkatársai folyamatosan járják a világot. Szakmánk a gabonaszárítás és egy USA-beli, valamint több franciaországi és több törökországi szakmai utazás is meggyőzött arról, hogy nekünk is fel kell készülnünk a klímaváltozás által előidézett hatások kezelésére. Ezekben az országokban is ugyanolyan szárítók működnek, mint Magyarországon, a hűtés azonban általában külső hűtősilókban, szellőztethető tárolókban történik. Kettős nyereséget érhetünk el: a mag jól lehűl, ugyanakkor az utolsó, az egyensúlyi nedvességtartalomig még hátralévő 2-3 vízszázalékot fűtés és gázfelhasználás nélkül, a magban elraktározott hő kiszellőztetésével vonjuk el. A Pannonagri Kft. nemcsak jó minőségű és olcsó mobil és stabil gabonaszárítókat forgalmaz, de folyamatos és szakaszos üzemű szárítókhoz átfolyó rendszerű hűtősilókat, valamint egyszeri feltöltéssel alkalmazható 100-200300 tonna befogadóképességű hűtősilókat is ajánl és kivitelez. Ön se legyen ellensége saját pénzének! Döntsön gyorsan, hogy a szárítási szezonban már hűtősilók termeljenek Önnek hasznot!


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Ami a magnak kell… Õszi vet ésû kalászosok alapt rágyázási szem pont j ai A m a gva k csír á zá si idõsza k á ba n h on oló fe lt é t e le k n a gym é r t é k be n m e gh a t á r ozzá k a zok k é sõbbi n öve k e dé sé t é s fe j lõdé sé t , é s e n n e k e r e dm é n ye k é n t a n övé n ye k t e r m é sh oza m á t . A csír á zá s sor á n a n övé n y a m a gba n e lr a k t á r ozot t t á pa n ya gok a t é s e n e r gia t a k a r é k ok a t h a szn á lj a fe l. Azon ba n a n övé n y gyor s n öve k e dé se m ia t t igé n y t á m a d e gy k ü lsõ t á pa n ya g- é s e n e r gia for r á s ir á n t . A kelési idõszakban a megfelelõ fejlõdéshez a növénynek szüksége van könnyen felszívható tápanyagokra a fiatal gyökér közvetlen közelében. Emiatt elõnyös egy „induló adag” makro- és mikro tápanyagot használni a PRIMSEED magtrágya formájában. A készítmény két változatban is kapható: – folyékony PRIMSEED és – szuszpenziós PRIMSEED, mely ráadásul színezi a csávázott magot.

NÖVÉNYEK

HOGYAN MÛKÖDI K A PRI MSEED MAGTRÁGYA? • a csírázó magvaknak biztosítja a szükséges tápanyagokat, • növeli a mag csírázási erejét és energiáját, • gyorsítja a növény fejlõdését, • lehetõvé teszi a növények számára a jó gyökeresedést és a talaj mélyebb, tápanyagokban gazdagabb rétegeinek gyorsabban történõ elérését, • növeli a kedvezõtlen nedvességi feltételekkel szembeni ellenállást, A mûtrágya és víz adagja 100 kg vetõmagra

PRIMSEED [liter]

Víz [liter]

BÚZA, ÁRPA, TRITIKÁLÉ

0,2

0,8

ZAB

0,3

1,2

KUKORICA

0,3

0,9

CUKORRÉPA

0,3

0,9

NAPRAFORGÓ

0,4

1,2-1,4

REPCE ÉS MÁS KERESZTES VIRÁGÚ NÖVÉNYEK

0,2

0,5

HÜVELYES KISMAGVÚ

0,2

0,5

HÜVELYES NAGYMAGVÚ

0,3

VETÕBURGONYA

0,8 1,5 l PRIMSEED mûtrágya/ 10–5O l vízzel / 1 tonna vetõburgonya

A PRIMSEED mûtrágya adagolása különbözõ növénykultúrákban

80

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

A PRI MSEED EGYSZERÛ HASZNÁLATA A PRIMSEED termékeket a gombaölõ szerekhez hasonlóan kell használni. – Használat elõtt alaposan meg kell keverni, hogy az oldat egész térfogatában homogén legyen. – Ha az ültetéshez a magot saját magunk készítjük el, akkor a PRIMSEED magtrágyát egy keverhetõség szempontjából bevált csávázószerrel egyszerre kell használni. – A készítmények adagját a címkéjükön található használati utasítás szerint kell elkészíteni. – A készítmények külön-külön történõ elkészítéséhez szükséges vízmennyiséget nem szabad összeadni. Mindegyik készítményt egy külön tartályban kell felhígítani, az ajánlott vízmennyiség kb. felével, majd pedig az így keletkezett oldatokat össze kell keverni. Nem szabad a készítményeket hígítás nélkül összekeverni! – A csávázószer, a mûtrágya és a víz keverékének térfogata meg kell egyezzen a csávázószer használati utasításában megadott adatokkal. – Fontos, hogy a mag egész felületét egyenletesen borítsa be az oldat. Forgalmazó: ALTOTERRA Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29. Tel. +36-76/327-818 www.altoterra.hu


PDF Compressor Pro

FORGALMAZÓ: ALTOTERRA Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29. Telephely: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0288/2. Hrsz. tel. (+36) 76 327818 • www.altoterra.hu www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

81


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Az alakorbúzák alkalmasak az ökotermesztésre Már kóst olhat ó az elsõ hazai biosör A bu da pe st i Cor vin u s Egye t e m sör - é s sze szipa r i t a n szé k é n be m u t a t t á k a z e lsõ, k e r e sk e de lm i m e n n yisé gbe n gyá r t ot t h a za i biosör t , a m e lyh e z a z M TA Agr á r t u dom á n yi Ku t a t ók özpon t j a á lt a l a j á n lot t a la k or bú zá ból ( M v M e n k e t ) k é szít e t t m a lá t á t is fe lh a szn á lt a k . A k ü lön öse n t iszt a it a l e lõá llít á sá t öt é v m u n k á j a e lõzt e m e g.

Az egyik legõsibb termesztett pelyvás gabonaféle, az alakorbúza felkeltette a hazai sörgyártók figyelmét, és a nyugati példákhoz hasonlóan, hazánkban is megkezdõdtek a kísérleti fõzések. Ehhez a tavaly elhunyt martonvásári kutató, Kovács Géza irányításával elõállított ökológiai nemesítésû alakorbúzákból az Mv Alkort, illetve az Mv Menket fajtát választották. A sörgyártóknak, illetve a kutatóknak leckét adott, hogy az alakorbúzának magas a fehérjetartalma (az Alkoré 12,9-20 százalék, a Menketé 18-18,7), és hiába malátázták kifogástalanul, a sörkészítés igényéhez képest enzimszegény alapanyagot kaptak a fõzéshez, amelyet végül egy német biomalátával összekevertek a fõzéshez (közel fele-fele arányban). Hegyesné, dr. Vecseri Beáta egyetemi tanszékvezetõ kérdésünkre kifejtette, már keresik azt a hazai sörárpafajt, amely biokörnyezetben képes kiváltani az import malátát, hogy a biosör megfeleljen a magyar termék minõsítés követelményének. Az organikus biosör készítéséhez a 10 ezer éves alakorbúzára azért esett a választás, mert kiválóan ellenálló a fõbb gombabetegségekkel szemben, szárazságtûrõ és gyomelnyomó képessége kiemelkedõ. A talaj magas tápanyagtartalmát nehezen tûri, ellenben a legkeményebb teleket is jól bírja. Ez azt jelenti, hogy termesztésénél sem mûtrágyákat, sem gyomirtót vagy gombaölõt nem kell alkalmazni. Megyeri Mária, a martonvásári agrártudományi kutatóközpont génmegõrzési és organikus nemesítésû osztály tudományos munkatársa rámutatott, az alakorbúzáink termõképessége hasonlít a közepes búzákéhoz (hektáronként 2,5-3,5 tonna). Az Mv Alkor igen gyorsan bokrosodik, ezért vetéskor elegendõ a 2,5-3 millió csíra. Sûrûbb vetésben, illetve nitrogénben gazdag talajokon 120-130 centiméter magasra is 82

megnõ, s a vékony szára, noha erõs és rugalmas, a növény mégis csak közepes állóképességû. Ezzel szemben a Menket éréskori magassága 80-90 centiméter, és a termõképessége 20 százalékkal magasabb a társánál. A rövidebb szárhossza miatt 4,5-5 millió csíra vetõmagnormával is vethetõ. A Menket jól viseli az intenzívebb termesztés körülményeit, viszont a gyomirtó szerekre kifejezetten érzékeny, amelyek alkalmazását egyébként szükségtelenné teszi a kiváló bokrosodó és gyomelnyomó képessége. Mindkét fajta rosttartalma kiemelkedõ. Megyeri Mária elmondta, ahol termelõi körülmények mellett elvetették, ott is igazolódott, hogy az alakorbúzák erõs gyökérzete és intenzív növekedése miatt szinte egyáltalán nem marad meg a gyom, ugyanakkor a gyengébb talajokon is megfelelõen teremnek, igaz, a piacvezetõ sörárpákkal szemben a termõképességük nem éri el a 40 százalékot. Ellenben kiemelkedõek az alakorbúzák beltartalmi paraméterei, például magas az antioxidáns- és mikroelem-koncentrációjuk, amelyek funkcionális, a tápértékük mellett egészségvédõ, és -javító élelmiszerek elõállítására is alkalmassá teszik. Fejtrágyázásuk egyértelmûen kerülendõ. Az alakorbúza fajták a biogazdálkodásban használt vetésforgókba jól beilleszthetõk. Önmaguk után három éven belüli vetésük nem ajánlott, noha megszokott körülmények között, a rozshoz hasonlóan 3-4 évig megszakítás nélkül is eredményesen termeszthetõek. Az elõveteményre nem érzékenyek, de annak megválasztása mégis fontos. Az alakorbúzákat korán, ülepedett talajba kell vetni, ami csak korán lekerülõ elõvetemény esetében oldható meg sikeresen. Az elõvetemény megválasztásánál célszerû azt is figyelembe venni, hogy az alakorbúzák nem igényesek a talaj nitrogén tartalmára, ellen-

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

ben a sok nitrogén miatt, illetve csapadékos évjáratokban megdõlhet, fõleg a magas Alkor fajta – mondta érdeklõdésünkre Megyeri Mária. Az elsõ komolyabb mennyiségû biosört, még nem a végleges összetevõkkel, idén márciusban fõzték Orgoványban, az Akpedo Kft. sörfõzdéjében. A nemes borostyán színû ital magában hordozza a felsõerjesztésû élesztõ aromáit, a komló fûszeres, citrusos ízével együtt, illetve antioxidáns és ásványi anyagtartalma magasabb egy átlagos sörnél. A biosör bemutatásán elhangzott, a biomaláta készítéséhez vetett Mv Menket számára körültekintõen kellet kiválasztani a termõhelyet, hiszen a termõföldre meghatározott ökológiai gazdálkodási elõírásokat a számos buktató miatt kevesen tudják nagyüzemi körülmények között megtartani, hiszen alig néhány ökológiai nagyüzem mûködik Magyarországon. Ezek közül is kiemelkedik innovatív erejével, kapacitásával és felkészültségével a gyulai központú Körös-Maros Biofarm Kft. A kutatók számára így egyértelmû volt, hogy õket keresték meg erre a feladatra – vont tanulságot Hegyesné, dr. Vecseri Beáta. Jóllehet, mintegy 13 éve foglalkozik ökológiai gazdálkodással a Körös-Maros Biofarm Kft., egy õsi és tiszta, mégis erõteljes búzafajtával foglalkozni szép feladat, függetlenül attól, hogy termésátlaga 30-40 százaléka a mai fajtákénak – mondta Ráki Zsolt, a Kft. egyik tulajdonosa és vezetõje. A biosörkészítés alapanyag-termelése mellett a konzorciumon belül õk intézik, szervezik a gyártást és majd az értékesítést is. Az alakorbúzát 40 hektáron termesztették, az idei vetéseket július elején aratták. A hozam lényegesen gyengébbre sikeredett ezúttal, mint várták, az állománykezelést kultivátorozással, illetve kisebb területeken kapálással végezték. Az Akpedo Kft. bérmunkában vállalta fel a sör fõzését, az egyedi számozással palackozott ital elkészítését. Ráki Zsolt rámutatott, az öt éven át tartó termékfejlesztés most jutott el oda, hogy az elsõ adag sör palackokba kerülhessen, amely ízben, állagban is teljesíti a nemesítõk és fejlesztõk elvárásait. Az új termék elõállítása mellett az is cél volt, hogy jó példát mutassanak a hasonló kezdeményezéseknek. Magyarországnak jelentõs lehetõségei vannak a biogazdálkodásban, amely nem szabad, hogy megálljon az alapanyagok szintjén. Erre jó példa a biosör elõállítása, amelynek tapasztalatai alapján más bio élelmiszerek elõállítása is ezt a módszertant követi, követheti. Bálint Tóth János


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

®

Naturalma – A jövõ elérkezett! A N a t u r a lm a fa j t a in n ová ció m ögöt t á lló H olla n d Alm a Kft . k é t é vve l e ze lõt t t e lj e se n ú j a la pok r a h e lye zt e sza por ít óa n ya g e lõá llít á sá t . Ré gi t e le ph e lyé t e gye lõr e m e gt a r t va a fa isk ola i t e r m e lé st t e lj e se n ú j t e r ü le t e n , Csobá d k özsé g h a t á r á ba n k e zdt e e l. A t e r ü le t vá la szt á s k izá r óla g t a la j t a n i é s in fr a st r u k t u r á lis a dot t sá gok a la pj á n t ör t é n t . M á r a z e lsõ t e r m e lé si cik lu s u t á n lá t szot t , h ogy a t e le ph e lyvá lt á s j ó öt le t volt . Í gy a N a t u r a lm a Pr ogr a m ba n sze r e plõ vilá gú j don sá gok m e llé , e gy n yu ga t i n ívóva l m é r ve is ve r se n yk é pe s olt vá n ym in õsé ge t t u du n k t á r sít a n i. D e n e m csa k a z ú j , h a n e m a h a gyom á n yos a lm a fa j t á k , ille t ve e gyé b gyü m ölcsfa j ok olt vá n y e lõá llít á sa is a z ú j t e r ü le t e n folyik m á r . A magas talajminõséggel párhuzamosan az oltványok fejlettsége, kondíciója is minden eddigit felülmúl. Az új minõséggel sikerült új, minden eddiginél magasabb minõséget megkövetelõ piacok figyelmét is felkeltenünk. Teszttelepítéseinkbõl kiderült, hogy mind egy éves szemzett oltványaink, mind két éves nevelésû knippfáink erõteljesebbek, több koronavesszõvel rendelkeznek; de e mellett több termõrügyet is tartalmaznak. Ez pedig biztosítja termelõ partnereink számára a lehetõ leggyorsabb megtérülést. A telephelyváltással párhuzamosan az oltványnevelés folyamatába számos új, általunk eddig nem alkalmazott technológiai elemet honosítottunk meg, ami további minõségi változást eredményezett. Szeretnénk, ha errõl minél több termelõ bizonyosodhatna meg. Mi évekkel ezelõtt elköteleztük magunkat egy minõségi váltás mellett, mind a fajtaválaszték, mind az oltványminõség tekintetében. Meggyõzõdésünk, hogy a legjobb választás ma egy termelõnek, ha a Holland Alma szaporítóanyagát választja az ültetvénytelepítéseihez. Ennek érdekében faiskolánkban folyamatosan Nyílt Faiskolai Napokat tartunk. Faiskola látogatásra a 06-30/278-1598-as számon Babicz Szabolcs kollégánknál lehet bejelentkezni. Elõzõ õsszel, új telephelyünkön Naturalma fajtáinkból (Luna, Sirius, Orion, Red Topaz, Rozela) bemutató ültetvényt hoztunk létre. Knippfákat, vala-

mint egy éves szemzett oltványokat telepítettünk el M9-es alanyon. Ezen az ültetvényen már megtalálhatók az elsõ termések. Aki már telepített ezekbõl a fajtákból, vagy csak most kacérkodik a telepítés gondolatával, bemutató ültetvényünkön elsõ kézbõl szerezhet információkat a faiskola látogatással egy idõben. Kedvcsinálónak mellékeltem néhány felvételt, melyek július 11.-én készültek. A felelõs telepítési döntések meghozatalakor feltétlenül szüksége van az általunk kínált fajták és minõség megismerésére! Ne érje be kevesebbel, a jövõ fajtái már a jelenben rendelkezésére állnak!Ha már látta és döntött, keresse értékesítõ kollégáinkat az alábbi elérhetõségeken! Uhrinné Hibján Anikó: 06-30-278-1597, uhrin.aniko@hollandalma.hu Kónya Roland: 06-30-488-4470, konya.roland@hollandalma.hu Siklódi István: 06-30-605-5607, istvan.siklodi@hollandalma.hu Babicz Szabolcs: 06-30-278-1598, bszabolcs@hollandalma.hu

A Luna meglepõen sokat terem

A Red Topaz -ra jellemzõ tûzpiros szín még nem látható, viszont az egy éves fákon 2-3 kiló alma már igen!

Az egy éves Rozela is nagy termést hordoz

A legfrissebb információk miatt iratkozzon fel hírlevelünkre a www.hollandalma.hu oldalon. Hírlevelünkben heti frissítésben, képes beszámolóvaltudósítunk bemutató ültetvényünk aktuális fejlettségérõl!

Bemutató ültetvényünk, még június végén

Már az Orion is mutatja az elsõ terméseket, és rengeteg termõrügyet is differenciált

84

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Kevés fajtáról mndható el, hogy júliusra eléri a 70-75-ös méretet. A Sirius ilyen!


PDF Compressor Pro

Jázminpakóca: a bûntelen, édes élet titka Az e lh ízá s a m ode r n t á r sa da lom ba n n é pbe t e gsé ggé vá lt , a m in e k a m ozgá ssze gé n y é le t m ód m e lle t t e gyik ok ozój a a n a gy cu k or t a r t a lm ú é t e le k é s it a lok fogya szt á sa . M a m á r bizon yít ot t , h ogy a sok cu k or cu k or be t e gsé ge t ok oz, s m ive l a k ia la k u lt ízlé st n e h é z m e gvá lt ozt a t n i e gyr e n a gyobb a z igé n y olya n cu k or h e lye t t e sít õ a n ya g e lõá llít á sá r a , a m i n e m n öve li a vé r cu k or szin t e t é s m e gfe le lõe n é de s ízû . Eu r ópá ba a z 1 8 0 0 - a s é ve k be n k e r ü lt e l e gy n övé n y D é l- Am e r ik á ból, a m it a z ot t a n i in diá n ok é de sít õsze r k é n t é s gyógyn övé n yk é n t is h a szn á lt a k , a m it a t u dom á n y st e via r e ba u dia n a - n a k , a k özn ye lv pe dig szt íviá n a k va gy j á zm in pa k ócá n a k n e ve z.

Az évelõ növény levele, szára annyira édes, hogy a szárított növény darálásakor a levegõ is édessé válik, kivonata több százszor édesebb a cukornál. Az édes ízt a szteviol glikozidok (szteviozid, rebaudiozid A-F) okozzák, ami közül a reaudiozid a legédesebb. A vegyületcsaládról kimutatták, hogy vérnyomáscsökkentõ és cukorbetegség esetén is jótékony hatású. A növény termesztése Magyarországon Puskás Feri bácsi, agrármérnök, volt ENSZ szakértõ nevéhez kötõdik, aki nagy tudással és segítõkészséggel dolgozik azon, hogy nálunk is lehessen sztíviát termeszteni. Elképzelése szerint az elmaradott térségekben jó megélhetést adna a növény az egész közösségeknek. A sztevia kivonatára egyre nagyobb az igény,

Japánban a cukormentes üdítõk nagyobb részét ezzel ízesítik, de már nálunk is kaphatók csökkentett energiatartalmú joghurtok és italok is sztevia kivonattal. A növény itthoni termesztéséhez a szaporítóanyag elõállítása mellett a télállóság megoldása a legnagyobb feladat. Vannak jó eredmények már ezen a téren, de amíg nem sikerül elterjesztenünk itthon a kidolgozott technológiát, addig Kína lesz a legnagyobb hazai alapanyagbeszállító a sztevia kivonatból is. A sztevia magról nehezen szaporítható, de a modern szövettenyésztési eljárásokkal nagy mennyiségben lehet elõállítani palántákat. A télálló fajta kinemesítése jelentõs elõrelépés lenne a hazai sztevia termesztésben. Az édesítõszer élelmiszeripari felhasználása az

élelmiszerfejlesztõktõl is erõfeszítést igényel, mivel az édes íz megfelelõ kialakítása a sztevia alkalmazásakor sem mindig egyszerû, elõfordulhat kesernyés utóíz, vagy mellékíz. A jól kialakított recept esetén azonban finom, édes termékek fejleszthetõk szteviával, illetve a kivonatával. A Debreceni Egyetemen már készült diplomadolgozat is olyan sütemények fejlesztésérõl, amelyeket szteviával ízesítve hibátlan ízt produkáltak, de a nagy nemzetközi élelmiszeripari cégek is nagy erõkkel dolgoznak a szteviával édesített termékek fejlesztésén és piaci bevezetésén. Dr.Prokisch József egyetemi docens DE-AMTC

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

85


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Dr. Bob Nielsen vendégszereplésével erõsítette exkluzív rendezvénysorozatát a DuPont Pioneer Farmer Klub A D u Pon t Pion e e r Fa r m e r Klu b n e m bízt a a vé le t le n r e … Az idé n j ú n iu sba n m e gr e n de ze t t n a gysza bá sú r e n de zvé n ysor oza t á r a m e gh ívt á k a t e n ge r e n t ú lr ól, a n á lu n k „Ku k or ica Kir á ly” n é ve n ism e r t D r . Bob N ie lse n t , a k i USA- be li Pu r du e Agr á r t u dom á n yi Egye t e m pr ofe sszor a , é s n e m m e lle sle g a k u k or ica t e r m e szt é s t u dom á n yá n a k le ge lism e r t e bb sza k t e k in t é lye vilá gsze r t e , va gyis Õ a „Kin g of Th e Cor n ”. Szá m os k it ü n t e t é s é s sza k m a i díj t u la j don osa , e ze n k ívü l e lism e r t pu blik á ló, é s m é lt á n n é psze r û k özsze r e plõ h a zá j á ba n , I n dia n a ba n . Lé t r e h ozot t „Kin gCor n ” n é ve n e gy w e bolda lt , a h ol a le gú j a bb t e r m e szt é st e ch n ológia i t a n á csok k a l t u dj a e llá t n i a ga zdá k a t . Dr. Nielsen professzor a DuPont Pioneer Farmer Klub programsorozat nyitó „Platina napján”, június 25-én Budapesten a margitszigeti Danubius Spa Resortban, június 27-én az „Arany Napok” keretében pedig a Békés megyei Szarvason, a világ legnagyobb vetõmagüzemében adta át elméletben ismereteit a leghatalmasabb területen terjesztett szántóföldi növényükrõl a meghívottak részére. Majd június 28-án szintén Szarvason a gyakorlatban, kísérletbejáráson osztotta meg bõvebb, specifikusabb ismereteit az érdeklõdõkkel. A várva várt elõadás kulisszat it kai... A csaknem70 dia vetítésével tarkított – „Hogyan termeljünk többet? Gondolatok a sikeres kukorica-

termesztésrõl” – elõadást egy olyan koncepcióra építette fel Dr. Bob Nielsen, mellyel a grafikonok világa mellett, a közérthetõség volt az elsõdleges cél. Természetesen a tengeri termesztését szem elõtt hagyva azért ízelítõt kaptunk az Indiana államban élõ gazdálkodók mindennapjairól is, ami mindig üde színfolt a hazai fülnek, egy külföldi prezentációt hallgatva. A legjobban azonban mindenki a „Hogyan lehet termeszteni magas hozamot hozó kukoricát?” – kérdésének boncolgatására volt kíváncsi, és a megoldás kulcsát remélte ettõl a szenzációs elõadástól. Nielsen professzor bemutatójának legfontosabb napirendi pontja az volt, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba a kukoricatermesztés kockázati tényezõi

letisztázása terén. Lépésrõl lépésre alaposan ismertette a problémák forrásait. Elsõként az idõjárás változásának következményeként fellépõ stressz hatásokat vesézte ki. Mint tudjuk az utóbbi évtizedekben radikális fordulatot vett földünk idõjárása. Megfigyelhetõ, hogy a nagy szélsõségek gyakoriságának száma lényegesen megemelkedett, és hol az aszály, hol pedig a sok víz okoz monumentális méretû gondokat a mezõgazdaságban. Emellett természetesen kitért a talaj tömörödöttségének problémájára, a tápanyaghiány okozta veszteségekre (nitrogén egyensúly, foszfor, kálium utánpótlás), a kórokozók jelenlétére, valamint minden egyéb pozitív és negatív tényezõt megpróbált számadásba venni, hogy egy teljesen átfogó képet kapjanak a termelõk a növények fejlõdésére leginkábbhatással lévõ faktorok következményérõl. Maj d j öt t a kérdés: akkor hogyan is lehet növelni a t erm ést ? A válasz egyszerû mondta Dr. Bob Nielsen: „Nem tudom, legalábbis az összes választ nem, de van egy jó tanácsom, mellyel szinte minden leküzdhetõ és megoldható! Figyeljenek a részletekre, ez a kulcsa mindennek.” A legjobbgazda nemad esélyt a véletlennek. Maximálisan fókuszál a legapróbb jelekre is, és a végletekig tanul növényeitõl. Szánjunk idõt a határszemlére, konzultáljunk gazdatársainkkal, illetve a DuPont Pioneer szakértõivel, figyeljünk a részletekre, ismerjük fel a problémát, és legfõképp képezzük magunkat, hogy mielõbb megtaláljuk a megoldást, a kukorica termesztésben felmerülõ gondjainkra. A szakértelemugyanis elengedhetetlen, ezt jól tudjuk mi is, hiszen a régi közmondás szerint „A jó pap holtig tanul”. De ami régen csak a papra vonatkozott, az ma jóformán minden emberre áll. Tehát a lehet õség adot t … A termésünket befolyásoló tényezõk felismerése, és menedzselése segít abban, hogy ki tudjuk alakítani a saját védõpáncélunkat a stressz toleranciájának elõsegítésére, illetve az anyatermészet kiszámíthatatlanságának leküzdésére.

86

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro

A nagyszerû prezentációja után Dr. Nielsen professzor a nézõk soraiból elhangzott jó pár kérdésre is szívesen válaszolt. A szakmai fórumon további elõadásokat is hallhattak az egybegyûltek a témában Borsos László, és Dr. Piukovics László elõadásában. Kukorica kvíz... Aki Kérdez – Magyar Gazda! Aki válaszol – Dr. Bob Nielsen professzor ( USA) A rendezvénysorozat utolsó napján egy kötetlenebb, gyakorlatiasabb oldaláról is megismerhettük a Kukorica Királyát. A kísérletbejárás sorai közt talán rögtön az egyik lényegi kérdés került letisztázásra, hány leveles / galléros állapotbanlátjuk most a kukoricánkat. Ha ugyanis nem megfelelõen számolunk, az rengeteg félreértéshez vezethet, hiszen nem tudhatjuk, mit várhatunk a növény egyes galléros fázisaiban. A tisztánlátás következtében máris elhangzott az elsõ kérdés… Gazda: Lényeges-e a kukoricám leendõ termése szempontjából, hogy a magméretem kicsi-e vagy nagy? Dr. Bob Nielsen: Hát erre két válaszom is van, igen is, meg nem is. Ennek az az oka, hogy nagyon sok függ a méretek minõségétõl, illetve a növény kezdeti fejlõdési intenzitásától (vigor). Ha mindkettõ adottságot nézve jónak mondható a mag, akkor mindegy. Ám elõfordulhat olyan, hogy a mag azért kicsi, mert az elõállítása során valamiféle stresszt kapott, így a minõsége kevésbé jó, viszont a nagyon nagy, kerekded formájú mag is jelezhet minõségbeli problémát. Ilyenkor az embrió kitettsége nagyobb és érzékenyebb ezeknél a magoknál. Itt ajánlanám, hogy támaszkodjanak a DuPont Pioneer szakértelmére, és bízzanak abban, hogy õk tényleg jól csinálják azt, amit csinálnak. Tehát összességében, amikor arról beszélünk, hogy egyforma minõségûek a magok, akkor nincs különbség a termés hatására nézve köztük. Majd joggal merül fel önökben a kérdés, hogy ha minõségre egyeznek, akkor 3 hét elteltével milyenek a növekedési kondíciók? Hiszen addig ugye a mag energiájára támaszkodik a fiatal növényünk…Például ha a vetést követõ idõszakban visszahûl az idõ, a csírázás elhúzódhat, ilyen esetben a jobb minõségû vetõmag biztosabb kelést eredményez. Tehát még egyszer, ha a minõség rendben, akkor nagy gond nincs. Gazda: A fattyasodás okoz-e gondot? Terméskiesést? Dr. Bob Nielsen: Mit hisznek Önök? Kérdezte vissza… „Okoz-okoz” – válaszolták kórusban, Hát eloszlatok egy tévhitet. Nálunk kint is ezt gondolják a gazdák, azonban ez tévedés. Sok éves visszamenõleges vizsgálatok sem bizonyítják, hogy ez káros lenne a termés alakulására. Vannak olyan hibridek,

amelyek persze hajlamosak a fattyasodásra, a genetikájuk okán, és náluk ez gyakrabban megjelenik. A ritkább vetés esetén, azonban megfigyelhetõ egy fattyasodási tendencia, aminek a fiziológiai okát még nem tudjuk. A gazdák azon szoktak még aggódni, hogy különösen a száraz termelési körülmény között túl sok vizet használnak fel a fattyak. Azonban mindeközben azt ne felejtsük el, hogy ezek a fattyak, közvetlenül kapcsolódnak az anyanövényhez, sõt a fotoszintézissel elõállítotttápanyag is átmegy a fõnövénybe, legalábbis egy részben biztos. Egyszerûen mondva a növény része a fatty. Szóval, ha nincs elegendõ víz, elhalnak a fattyak, és ennek következtében a mobil tápanyag, mint pl. nitrogén és a szénhidrogének egy része is visszamegy az anyanövénybe, tehát visszatáplálja azt. Gazda: Ha most tenném ki a növényem számára a nitrogént, az már késõ? Dr. Bob Nielsen: Dehogy, egyáltalán nem késõ! A növény makulátlanulfeltudja venni, áma szórásos módszernél fontos, hogy a talajnak szüksége van nedvességtartalomra, mivel a feloldódásnak ugye a földben meg kell történnie. Ha injektálással adagolja, akkor azt már aznap feltudja venni a növényünk. Tehát ilyenkor jobb az injektálásos eljárás a kiszórásnál, hisz azonnal rendelkezésre áll. Vagyis a kukoricánk szempontjából sokkal elõnyösebb. Gazda: Egy 10-12 tonnás terméshez milyen ütemben juttassuk ki a nitrogént? Dr. Bob Nielsen: Hasamra ütök – mosolygott – miután a csapadék mennyisége itt alacsonyabb, így kisebb a kockázata a kimosódásnak, ezért az idõzítés a kijuttatásra nézve kevésbé fontos, mint nálunk. Tehát azt kell figyelembe venni, hogy mekkora a kockázata a kimosódásnak és az ebbõl adódó nitrogén vesztésünknek?

Foszforhiány? Dr. Bob Nielsen: A lilulás lehet valóban a foszforhiány jele, de sokféle egyéb stresszt is jelezhet. Több hibrid tartalmaz olyan géneket, melyek ezt a pirosas-lilás pigmenteket tartalmazzák. Ez azért jöhet létre, mert a levél cukor koncentrációja nagyon magas. Ez szinte kizárólag a nemmegfelelõ gyökérmûködés következtében lehet. Azonban a víz mennyiségének a hiánya is okozhat ilyet. Rovarkártevõk, hideg, szóval bármi, ami a gyökér funkcióját akadályoztatja, így a sok-sok stressz következményeként könyvelhetõ el leginkább. Gazda: Akkor a termelõknek nincs emiatt teendõje? Dr. Bob Nielsen: Ez nem igaz! Ha figyeltek a tegnapi elõadásomon, pont errõl beszéltem. Nézzék meg, keressék meg az okát, hogy miért van stresszhelyzetben a kukoricájuk gyökere! Ha alaposan megszemlélik a növényzetet, akkor az önök kezében lesz a megoldás kulcsa. Summa summarum a DuPont Pioneer Farmer Klubnak idén is sikerült önmagát túlszárnyalnia, egy páratlan, minden szempontból egyedi ötletekkel tarkított, nemzetközi rendezvénysorozattal kápráztatta el hûséges partnereit.

Kalmár Nárcisz A rendezvényen készült fotók a www.agraragazat.hu galériájában megtekinthetõk.

Gazda: A levél lilulása minek lehet a jele? www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

87


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Végigjárva a kukorica útját – lát ogat ás a DuPont Pioneer szarvasi vet õm agüzem ében Az ide i D u Pon t Pion e e r Fa r m e r Klu b r e n de zvé n yn e k e gy k ü lön le ge s szín folt j a volt a sza k m a i „t á r la t ve ze t é sse l” t e t t lá t oga t á su n k a sza r va si ve t õm a gü ze m be n . Azt a zé r t n e m á llít h a t j u k , h ogy va lóba n vé gigj á r t u k a k u k or ica ve t õm a g ú t j á t , h isze n n é zõpon t , h ogy h ol k e zdj ü k . D e a z ü ze m be n a be t á r olá st ól, a foszt á son , szá r ít á son á t a z e gye di j e lölé sig k öve t h e t t ü k a k u k or ica sor sá t .

csutkáról. A kukoricát elõtisztító síkrostákon tisztítják, majd a silótároló kamrákban tárolják. A morzsolás lezárása a raktári kártevõk elleni védekezést biztosító K-obiol-os kezelés. A silótárolók kapacitása 24.800 tonna. Feldolgozó torony: Már 2 torony mûködik a 3 vonalon, összesen 15 tonna/óra kapacitással. A 4 frakcióra történõ méretezés sík és hengerrosta segítségével történik, majd az összes frakció gravitációs szeparátorokon halad keresztül, ahol a gép a szúrt és sérült szemeket kiválogatja, selejtezi. Végül a frakciótartályokból történik a csávázás. Raktárak: Négy zsákoló vonalon, palettázógépek segítségével állítják elõ a kész piaci végterméket, amely zsákokban vagy jumbozsákokban kerül értékesítésre. A tárolás 6 raktárban történik.

A szarvasi vetõmag a DuPont Pioneer-en belül fogalom a világban. És most nem a jó hírnevet igazoló elõállított vetõmag kiváló minõségére és a cég megbízhatóságára gondolok, hanemarra, hogy a világ legnagyobb vetõmagüzemérõl van szó, hiszen a szarvasi 6 szárítós üzem a legnagyobb a DuPont Pioneer palettáján szereplõ vetõmagkomplexumok között. A Romániában, Ausztriában, Horvátországban, Németországban, Franciaországban, Törökországban, Olaszországban és az alig egy hónapja Ukrajnában átadott DuPont Pioneer vetõmagüzemekben más-más technológiával dolgoznak, az összehasonlítás szinte lehetetlen is lenne, de kapacitásában mindenképpenvilágelsõ a szarvasi üzem, és nemcsak a DuPont Pioneer berkeiben. Közel 20.000 hektáron termelik meg azt a vetõmagot, ami a szarvasi üzemben kerül feldolgozásra. A végtermék kb. 70%-a exportra, a maradék 30% pedig a hazai és szlovák piacon kerül értékesítésre.

vonalanként 8 fosztógéppel, fosztógépenként 2 válogatószalagon történik a csuhé, illetve a levelek, a vetõmag minõségének nem megfelelõ anyagok (idegen, beteg és károsodott csövek) eltávolítása. A szarvasi üzemben a fosztást gumihengers fosztógépek végzik az ellenõrzést, válogatást pedig szezononként erre a célra alkalmazott betanított munkaerõ. Miután még szezon elõtt állunk, ezt a munkafolyamatot(sem) gyakorlatban láttuk, mégis a kíváncsi vendégek kérdései a válgatók székei láttán kérdések sorát tették fel. A válaszokból szemezgetve: a különbözõ hibridek fosztási tulajdonságai eltérnek, de ez a munkafolyamatnemcsak ezért igényel nagy figyelmet. Az olaszországban már üzemelõ optikai szorterrel ellentétben itt kizárólag az emberi figyelemre, összpontosításra kell hagyatkozni, viszont pont ez jelenti az elõnyét is, hiszen ez a figyelem sokkal több hibalehetõséget, kockázati tényezõt kiszúr.

Fogadó: Három vonalon, egyszerre három különbözõ hibrid fogadására képes az 1.700 t/nap átlagkapacitású fogadó. A három csapatban dolgozó fogadás legnagyobb feladata az egyes fajták elkülönítése. A tavalyi adatokra támaszkodva: a 19.000 hektárról betakarított kukorica több mint 90 fajtából/ hibridbõl tevõdött össze, ahol a fajtaváltást a munka minden fázisában biztosítani kell. Erre a kényes feladatra 30-40 perc áll a rendelkezésükre úgy, hogy fázisonként eltérõn csõtiszta ill. szemtiszta állapotot kell biztosítani, augusztus végétõl október végéig, minden nap 24 órájában.

Szárító: A kukorica nedvességtartalmának kíméletes leszárítása 6 szárítóban, összesen 156 különbözõ kapacitású (25-50 tonna/kamra) szárítókamrában történik. Ez az, amiben verhetetlen a világon ez az üzem. A nedvességtartalmátólfüggõenkb. 72 órát tölt a szárítóban a kukorica. A szárítás 3 lépcsõben történik, elõször 32-34 oC-os levegõt kap alulról, majd 36-40 oC-osat felülrõl, és a folyamatot egy alsó légfolyósós szárítás zárja, mire eléri a kukorica a morzsoláshoz szükséges 12,5%-os nedvességtartalmat.

Fosztó, válogató: A fogadóból a fosztatlan nyerscsöves kukorica a fosztóba kerül. A 3 vonalon,

Morzsoló: A morzsolóban a csöveskukoricáról a szemeket mechanikai sérülések nélkül távolítják el a

88

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Labor: A technológia során többlépcsõsen vizsgálják a vetõmagot. A többcélú vizsgálatok közül a legjelentõsebbek: csírázás, stresszteszt, genetikai tisztaság vizsgálat (ami a címerezés pontosságát, az izolációs távolságok betartását igazolja, ellenõrzi vissza). A legizgalmasabb kérdés – a látogatók szemszögébõl – a közelmúlt eseményei alapján a GMO-szennyezettség ellenõrzése. Már a termesztésben, egész a szülõi vonalaktól, az üzemben a morzsoláson át a fémzárolásig vesznek GMOtesztre mintát. Összesen 3 különbözõ (a DuPont Pioneer saját laborja, hatósági valamint független) laborok is vizsgálják a szennyezettséget. Csak mindhárom vizsgálati eredmény beérkezése után hagyhatja el a vetõmag az üzem területét. Jelölés: A vetõmag hamisítás megakadályozása a termelõnek, kereskedõnek és természetesen a forgalmazónak is érdeke. Egészen a termelõig visszakövethetõ, csak egyszer levarrott, egyedi sorszámmal ellátott fémzárolt vetõmag kerül ki az üzembõl. A közel 52.000.000 dollár értékû beruházás végeredményével, kapacitásáról szóló adataival ismerkedhettünk testközelbõl. Mivel szezon elõtt állunk, nem láthattuk még a háttérmunkát, pedig a 130 fõs állandó létszámú dolgozó mellett a betakarítás alatt kb. 700 embert foglalkoztatnak itt, amibõl 5-600 ember dolgozik közvetlenül az üzemben és közel 100 kint a földeken. Sõt, meg kell említenünk a címerezését is, ami több tízezer embernek biztosít idõszakos megélhetést.

Sándor Ildikó A rendezvényen készült fotók a www.agraragazat.hu galériájában megtekinthetõk.


PDF Compressor Pro

Az Agro-Alfa õsszel is nagy dobásra készül! Az Agro-Alfa aktuális gépkínálata a nyári betakarítás utáni munkák figyelembe vételével került összeállításra. A Massey Ferguson háza táján fontos információ, hogy teljes lett a 600-as sorozatú traktorok kínálata. Elindult az új Massey Ferguson finanszírozás, megtartva a régi elõnyöket, de új finanszírozási lehetõségeket is kínálva a gazdáknak! Az új 5600 sorozat 100 lóerõs, kiváló felszereltségû változatai a pályázati lehetõségek figyelembe vételével szeptembertõl bemutatásra kerülnek a gazdák körében, így a gazdák elsõ kézbõl ismerhetik meg a sorozat erõsségeit. Terveink szerint õsszel már beérkeznek a 6600-as sorozat elsõ modelljei is, teljessé téve a Massey erõs kínálatát!

Teljes Massey Ferguson 3600 ültetvény traktor kínálatunkból ügyfeleink kiválaszthatják azt a traktort, amely az ültetvény térállásának és az opcionálási igényeknek tökéletesen megfelel! A Massey Ferguson kombájnjai sikeresen mutatkoztak be a nyári aratási munkák során, a gépek bemutatásáttovább folytatjuk az õszi szezonban is. A Belarus MTZ traktorok még mindig népszerûek a gazdák körében, a megszokott lemezburkolatos 820.4 és 892.2 traktorok, s a 35 LE-s MTZ-320.4 modellek mellett megjelentek a modernizált „.4” Tier3A változatok is! A Vogel&Noot munkagép kínálatából több típusra is felhívjuk a gazdálkodók figyelmét.

A Holder-System Masterspray permetezõgép, különösen az akciós felszereltségû VN IN280/18-as vontatott permetezõgép az idei év sikerterméke. A MasterCut szárzúzók széles kínálata áll rendelkezésre minden telephelyünkön, akár a spirálrugós keretcsillapítású rézsû szárzúzókra, akár a támasztóhengeres vagy támasztó kerekes magas építésû szárzúzókra gondolunk. A TerraDiscPro rövidtárcsa sorozat kedvezõ árával és kiemelkedõ keverési és talajbehúzási képességével hívja fel magára a figyelmet. A költségkímélõ talajmûvelés kiváló eszközei a három-, és négy gerendelyes TerraFlex és TerraCult grubberek, a meghatározó hengerválasztékkal. A HeVa és Güttler hengerek évszaktól függetlenül érdeklõdésre tartanak igényt. Az egymenetes magágykészítés prémium kategóriás eszköze a Lemken System-Kompaktor, a teljes talajkeresztmetszet átforgatásával. Hívják üzletkötõinket, és keressék fel telephelyeinket, ahol megtekinthetõ aktuális gépkínálatunk!

Virágh Csaba gépértékesítési vezetõ 06-30/237-0357

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

89


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Fe lk é szü ln i, m e r t n e m sok á r a START!

Gabonavetõ gépek felkészítése a repce és az õszi kalászos gabonák vetésére M é g a lig fe j e zõdöt t be a szá n t óföldön t e r m e szt e t t k e n yé r ga bon á k e z é vi be t a k a r ít á sa , é s m á r is k é szü ln i k e ll a n yá r vé gi - õsz e le j i ve t é sû n övé n ye k a z õszi k á poszt a r e pce é s a z õszi k a lá szosok ve t é sé r e . Az õszi ve t é sû n övé n ye k a gr on óm ia i igé n yé bõl a dódóa n sze pt e m be r e le j e é s ok t óbe r k öze pe / vé ge k özöt t a z õszi k á poszt a r e pce é s a z õszi k a lá szos ga bon á k – ve t é si sor r e n dj ü k be n : r ozs; t r it ica le ; õszi á r pa ; t ön k ölybú za é s a du r u m va gy m a k a r ón i bú zá k – ve t é sé t k e ll ige n r övid idõsza k on be lü l e lvé ge zn i.

A hazai vetésterület tekintetében a legnagyobb – ez országosan kb. 1,4-1,6 millió hektár – területen termelt ezen növények vetõmagvainak elvetésére a különbözõ gabonavetõ gépek, és gabonavetõ-gépkapcsolások állnak a termelõk rendelkezésére. Ezek a – mechanikus vagy pneumatikus vetõszerkezetû – sorba vetõ gépek és gépkapcsolások, fejlett mûszaki színvonaluknál fogva, alkalmasak a növények vetõmagvainak optimális idõben történõ elvetésére, a jó minõségû vetési munkák elvégzéséhez azonban a feltételeket – gépfelkészítés; beállítás; üzemeltetés, stb. – a felhasználók, az egyéni és társas gazdálkodók teremthetik meg. A vetés az egyik olyan termesztéstechnológiai munkamûvelet, amelynek hibáit a további beavatkozások során kompenzálni, kijavítani már nem lehet, így ezt a mûveletet, eljárást már elõre tekintve, megfelelõ idõben és módon, a korszerû vetéstechnikákat elõtérbe helyezve kell elvégezni. A gabonavetõ gépek sokféle konstrukciós megoldásai nem adnak lehetõséget arra, hogy minden egyes típus felkészítésével külön-külön is foglalkozni lehessen, ezért a következõkben azokra az általános vetés-elõkészületi munkákra történik utalás, amelyek – valamilyen vonatkozásban – tulajdonképpen valamennyi vetõgépre érvényesek lehetnek. Vet és elõt t i ellenõrzések „ A” - t ól a „ Z” - ig

A vetés elõtt elkerülhetetlen a gabonavetõ gép gondos át-/felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok kiküszöbölése, elhá94

rítása pl. a hibás részegységek felújítása vagy kicserélése. A legelsõ, és talán a legfontosabb feladat a vetõgépek mûszaki állapotának teljes körû felülvizsgálata. Új gép esetében legelõször a gépkönyvet – a „Kezelési és karbantartási utasítás”-t – szükséges áttanulmányozni, az ott leírtak gyakorlati elsajátítását kell megismerni. Új gép üzembe helyezése elõtt ellenõrizni szükséges, hogy a gép a szállítás során nem sérült-e meg, részegységei és tartozékai fel vannak-e szerelve, a csavarkötések meghúzása, gépelemek rögzítettsége megfelelõ-e. A már használt gép esetében – feltételezve azt, hogy az elmúlt vetési idény után a vetõgép és tartozékai megfelelõen megtisztításra kerültek – ellenõrizni kell a gabonavetés technikai megvalósítása lehetõségének meglétét (pl. talajkerék és áthajtása; lánckerekek-hajtóláncok, láncfeszítõ kerekek állapota; hajtómû és feltöltöttsége; járókerekek gumiabroncs nyomása, stb.). Ellenõrizendõk az általános hidraulikus funkciók (pl. a vetõcsoroszlyák kiemelése, nyomjelzõk mûködtetése, stb.) is. Mindezeknél sokféle hibalehetõség elõfordulhat (pl. repedés; sérülés; kopás; megnyúlás v. szorulás, stb.), és ezek szakszerû kijavítása, a hibák elhárítása, felújítás vagy alkatrészcsere is lehetséges. A pneumatikus vetési rendszerû gépeknél lényeges a pneumatikus rendszer átvizsgálása, az esetleges tömítetlenségek megszüntetése, a ventilátort meghajtó ékszíjak megfeszítése a szükséges túlnyomás biztosítása érdekében. Ellenõrizni szükséges továbbá a teljes magadagoló rendszert; a magtartály és a

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

1.kép Pneumatikus vetõszerkezetû gabonavetõ gép forgó boronával összekapcsolva

2.kép Tolóhengeres magadagoló szerkezet beállíthatósága kis-, normál- és nagymagvak vetéséhez

3.kép Bütykös hengeres magadagolók különféle vetõmagvak kiadagolásához

4.kép Központi cellás kerekes, tolóhengeres vetõmag adagoló szerkezet


PDF Compressor Pro

BESSERE TRAKTOREN

Steyr Kompakt 4085-4095-4105 • Kompakt modellek az új 4 hengeres 3,4 literes turbódízel motorral és EcoTech technológiával • Választható erőátviteli rendszerek 12x12 fokozattól 24x24 fokozatig (Powershuttle, Powerclutch) • Hidraulikaszivattyú-teljesítmény 64 l/perc • Kormányszivattyú teljesítmény 36 l/perc • 540, 540E, 1000 1/perc TLT fordulat útarányos hajtással alapfelszereltségként • Klimatizált kabin sík padlóval, panoráma kilátással és kényelmes utasüléssel • Légfék, alsó húzó, magasságban állítható vonófej

A PÁLYÁZATÍRÁS KÖLTSÉGEIT ÁTVÁLLALJUK! Steyr Multi 4095-4105-4115 • Innovatív 3,4 literes közös nyomócsöves turbódízel motorok • Nagyobb teljesítmény, kisebb üzemanyag-fogyasztás • ZF 32x32 Powershift váltó 40 km/h 1730 1/perc fordulatszám mellett • Automata váltó funkció • Terhelés alatt kapcsolhatóirányváltó (Powershuttle) és Powerclutch • CCLS hidraulika szivattyú 100 l/perc, kormányszivattyú 33 l/perc • 4 fokozatú kardánhajtás 540/540E/1000/1000E • Új klimatizált kabinkialakítás kategóriavezető 72 dB(A) zajszinttel • 3 pár kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó • 5600 kg emelési kapacitás

7130 Tolna, 10584 hrsz. www.agrotipp.hu agrotipp@agrotipp.hu Telefen: (06 74) 540-380 Fax: (06 74) 510-595 BESSERE TRAKTOREN


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS magvezetõ csövek állapotát; a toló-/bütykös hengerek (magadagoló kerekek) meglétét; a boltozódás-gátlók épségét, elhajlásukat; az adagolórés állíthatóságát. A bütykös hengeres adagolókerekek esetében szemrevételezéssel ellenõrizendõ a toló bütykök épsége, kopása; és szükség esetén az adagolókerekek cseréje elkerülhetetlen. A tolóhengeres magadagoló szerkezetek esetében – a mechanikus rendszerû, tolóhengeres gépeknél – ellenõrizendõ, hogy azok egyforma beállítással kerültek beszerelésre, valamint az adagolókerekek és a fenéklemezek távolsága az elõírtaknak megfelelõ-e. Felülvizsgálandó, hogy a kivetendõ magfajtához igazodóan – a kezelési utasításban foglaltak szerint – a kivetendõ magmennyiségnek megfelelõ beállítások lehetõsége megvalósítható-e. A következõ ellenõrzési pontok már a vetõgép talajjal érintkezõ részeinél vannak, így: pl. a csúszó csoroszlyák kopó orrbetétjeinek állapota; a tárcsás csoroszlyák élének kopása; a magtakaró boronafogak elgörbülése, kinyúlása; a csoroszlyakarok nyomórugóinak állapota vagy a csoroszlyatartók felfüggesztései. A vetõcsoroszlyák sortávolságainak ellenõrzése után a szükséges állításokat kell elvégezni.

5.kép Központi tolóhenger állítás pneumatikus vetõszerkezetû gépen

6.kép Központi magadagoló szerkezet meghajtása a talajkerékrõl és beállítása

A vet ések végrehaj t ásának ált alános alapelvei

Beállít ási lehet õségek

A jó minõségû vetés érdekében – még a vetés megkezdése elõtt – szükséges a gépek alapbeállítása, amelyet a „gépkönyv”-ben leírtak elõírásai szerint kell elvégezni! A gabonavetõ gépek beállítása függ a magféleségtõl, a kivetendõ magmennyiségtõl, a kívánt vetési mélységtõl és az alkalmazott sortávolságtól. A magféleség szerinti beállítás tolóhengeres vetõszerkezetû gépeknél az adagolóelem – tolóhenger – alatti fenéklemez és a tolóhenger aktív hosszának beállításával biztosítható. Bütykös hengeres vetõgépeknél ez elsõsorban a megfelelõ profilú adagolóelem(ek) beszerelésével, az alattuk lévõ fenéklemez, ill. az adagolóelemek feletti tolózár együttes állításával végezhetõ el. A kiadagolandó magmennyiség beszabályozása a tolóhengeres vetõgépeknél elsõsorban az adagolóelem – tolóhenger – mûködõ hosszának változtatásával, másodsorban a vetõtengely fordulatszámának módosításával végezhetõ el. Ezzel szemben a bütykös hengeres vetõszerkezeteknél általában csak a vetõtengely fordulatszámának változtatásával lehet a kiadagolt magmennyiséget szabályozni. A vetési mélység – valamennyi vetõgépnél – a vetõcsoroszlyákra ható 96

nyomóerõ változtatásával állítható be. A nyomóerõ központilag hidraulikus úton, soronként (elemenként) az illetõ elem önsúlyán túl, annak pótsúlyozásával, vagy a rugó feszítése, ill. lazítása útján szabályozható. A korszerûbb vetõgépeken a vetõcsoroszlya vonószárakat tartó közös gerendely(ek) („vetõsín”) hidraulikus úton történõ elfordításával állítható be központilag a megkívánt vetési mélység. Ezen túlmenõen elemenként, az egyes vetõcsoroszlyák terhelõ rugóinak elõfeszítésével végezhetõ az egyedenkénti mélységszabályozás. Fontos megjegyezni, hogy a traktor kerekei nyomában haladó vetõcsoroszlyákra nagyobb terhelést kell adni, mint a többiekre, mert ezeken a helyeken – amennyiben nincs nyomlazító – a „keréktaposás” következtében elõálló talajtömörödés miatt csak így biztosítható a kellõ vetési mélység. A kivetendõ magmennyiséget – a vetõmagféleségtõl, fajtától függõen – számítással szükséges meghatározni. A számításhoz a következõ képletek nyújtanak segítséget (lásd 1. táblázat)

7.kép Vetõcsoroszlya terhelés beállítása

8.kép A magnyomó kerekek és a rugós boronafogak beállítási lehetõségei

Hagyományos (szántásos) alapmûvelés esetén a kellõen visszatömörített és lezárt vetõágyat 4-5 nappal az optimális vetés ideje elõtt szükséges elkészíteni, hogy az megfelelõen ülepedjen, „érlelõdjön”. Kalászos gabonák elé az ülepedett vetõágy az 5 cm-nél nagyobb rögöktõl mentes, de nem poros, felülete ~ 6 cm mélyen „átdolgozott” legyen. A megfelelõ sorcsatlakozás érdekében a nyomjelzõk beállítása – az önállóan és a kapcsoltan üzemeltetett gépek esetében egyaránt – történhet a szélsõ (vetõ)sortól vagy a gépközéptõl számítottan. A beállított érték – a vezetés módjától függõen – vonatkozhat a traktor középre, vagy a jobb oldali mellsõ kerék közepére. A megfelelõen felkészített, és a már „kifogástalan” mûszaki állapotú vetõgéppel – a gondos gépbeállítások után – az ún. „leforgatási próbát” kell elvégezni. Ennek segítésére – a legtöbb géphez – a gyári leforgató készlet áll rendelkezésre, amellyel a vetés minõségének leellenõrzése végezhetõ el.

1.táblázat: A kivetendõ magmennyiség kiszámítása

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro

9.kép A vetési munkát megelõzi a vetõszerkezet leforgatási próbája

(Erre a mûveletre a gépkönyvekben részletes leírások találhatók meg!) A leforgatási próba után kerülhet sor – már a szántóföldön – az elsõ „próba-vetésre”, amely során a számítással, ill. a leforgatással meghatározott kivetendõ csíraszám és magmennyiség értékeit (pl. db mag/fm; kg/ha) lehet visszaellenõrizni. Amennyiben a kivetendõ és a kivetett magmennyiségek értékei között lényeges eltérés tapasztalható, korrigálni szükséges az egyes gépbeállításokon, majd egy ismételt próba-vetéssel ellenõrizhetõ le a módosítás(ok) eredménye. A különbözõ növények magvainak vetésekor mindig fémzárolt; ellenõrzött; garantáltan jó minõségû; tiszta; fajtaazonos; jó csírázóképességû és csávázott

11.kép Elektronikus vetõgép vezérlés és ellenõrzés, mûvelõsor elzárás

vetõmag kerüljön a magágyba! A vetõmag fémzároló cédulát – a vetõmag minõsítõ tanúsítványát – javasolt megõrizni, és a késõbbi esetleges vitás esetek elkerülése céljából hasznos lehet egy kisebb mennyiségû vetõmag „ellenminta” megõrzése is. A vetést célszerû mûvelõutasra tervezni, és a jövõbeli tápanyag-visszapótlási, növényvédelmi eljárások (mûtrágyaszórás/permetezés) munkagépei munkaszélességének függvényében kell a gabonavetõ gépek mûvelõút-automatikáját beállítani. (lásd gépkönyvek!) A vetés gyakorlati végrehajtását a „forgóval” (szegélyvetéssel) lehet megkezdeni, ahová – a vetõgép munkaszélességétõl függõen – 2-4 gépalj területet szükséges bevetni. A vetés ajánlott mun-

10.kép A vetési pontosság ellenõrzése a szántóföldön

kasebessége: a gépek vetõszerkezetének és felépítésének korszerûségétõl függõen 8-12 (15) km/h közötti legyen. A korszerûtlenebb, régebbi gépek és nem megfelelõ magágykészítés esetén a sebességhatárok alsó értékét; technikailag korszerû, modern vetõszerkezetû gép és jó vetõágy esetében a nagyobb sebességértékeket lehet megválasztani. A gépüzemeltetés feltételeit megfelelõen kell megszervezni. A (vetõmag, mûtrágya) feltöltés-kiszolgálás jó munkaszervezése az idõkihasználási tényezõk javítását, a produktív idõ alatti teljesítmények növekedését eredményezi. Dr. Fûzy József

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

97


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Ismét indul a repce szezon Bá r m é g m ost , a cik k ír á sa k or n e m lá t j u k pon t osa n , h ogy m e k k or a

elemeket. Ennek jelentõségét elég csak a

t e r m é se r e dm é n ye k szü le t n e k a z ide i r e pce be t a k a r ít á sk or , de vá r h a -

repce

t óa n n a gyobb szá m ok r a szá m ít h a t u n k , m in t e gy é vve l k or á bba n . Az

mennyire fontos a kezdeti fejlõdéshez a

ide i é v a z idõj á r á si k ör ü lm é n ye k e t t e k in t ve ige n csa k n e h é zk e se n in -

tápanyag. Kevesebb, mint 100 kg repce

du lt , h isze n a ve t é st a z or szá g n a gy r é szé n csa k k é sõbb k e zdh e t t é k

áráért választunk egy jóval gyengébb mi-

m e g a ga zdá k , a zt á n a szok a t la n u l h ide g t a va szi n a pok se m k e dve z -

nõségû, vagy kevert (esetleg ismeretlen

t e k a n övé n ye k szá m á r a . Azok a zon ba n , a k ik m e gfe le lõe n gon dos-

származású) terméket, miközben a kezdeti

k odt a k a ve ge t á ciój u k r ól, bizt osa n n e m pa n a szk odh a t n a k , é s n a gy

fejlõdés, a jobb ellenállóság ennek a sok-

va lószín û sé gge l a z or szá gos á t la gn á l m a ga sa bb t e r m é sr e szá m ít h a t -

szorosát hozhatja nekünk.

mag

méretével

alátámasztani,

n a k . H ogy m it j e le n t a m e gfe le lõ gon dosk odá s? Egyr é szt a h e lyi t a la j t ípu sn a k m e gfe le lõ, a t a la j vízk é szle t t e l opt im á lisa n ga zdá lk odó t a -

Lom bt rágyázás:

la j m û ve lé st , m á sr é szt pe dig a z ok sze r û , j ól m e gt e r ve ze t t , é s a h e lyi

Az õszi kezelések esetében ma már

a dot t sá gok a t figye le m be ve võ t á pa n ya g- ga zdá lk odá st . ( Te r m é sze t e -

nem szabad elfeledkezni a lombtrágyázás-

se n n e m k ise bbít ve a h ibr ide k , fa j t á k , n övé n yvé de le m , st b., j e le n t õ-

ról. Minden eddigi vizsgálat azt mutatja,

sé gé t , csa k e ze k e n a t e r ü le t e k e n fe lk é szü lt e bbn e k é r ze m a k olle gá -

hogy a YaraVitaTM Brassitrel õszi és ta-

k a t .)

vaszi 3 l/ha dózisa, egy késõbbi bóros kiegészítéssel adja a legnagyobb termésnövekedés.

A Yara a fent említett feltételekhez a

Mindezek figyelembe vételével 3 kü-

tápanyag-ellátás témájában tud hatékony

lönbözõ összetételû alaptrágyát javaslunk,

A YaraVitaTM Brassitrel igen magas

segítséget, professzionális terméket és

a talaj tápanyag szolgáltató képességének,

kalcium (103 g/l), magnézium (133 g/l),

szaktanácsot nyújtani. Természetesen elsõ

elõveteménynek, a megcélzott termés-

bor (70 g/l) és mangán (50 g/l) tartalma ki-

helyen az alaptrágyázás termékeit, techno-

szintnek a figyelembe vételével.

egészítve egy kis molibdénnel és nitrogén-

lógiáját kell megemlíteni, majd a lombtrá-

YaraMila

TM

7-12-25, amelynek adag-

nel optimális repce számára.

gyázás kérdését. Ezen technológiai lépé-

ja 300-350 kg/ha. A benne lévõ NPK

Még egy gondolat a végére: Mûtrágya

sekhez több, kiváló minõségû termék áll

arány a repce átlagos makro elem igényét

vásárlásakor mindig számoljunk, nézzük,

rendelkezésre. (A fejtrágyázásra is igaz

tartalmazza, kén, kalcium, magnézium és

meg mit veszünk a pénzünkért, ható-

ez, csak a tavaszi beavatkozás még túl

bor kiegészítéssel.

anyagban, minõségben. Ha ezt megtettük,

7-20-28, optimális dózisa

akkor arra is figyeljünk, hogy honnan

be véve 3 nagy idõszakot különíthetünk el.

250-300 kg/ha, a magasabb PK tartalom

vesszük ezt, mindig megjelennek a piacon

Az õsz folyamán a fõ cél – a sikeres kelés

mellett – amelyeknek az aránya is szoro-

csábítóan kedvezõ árak, amelyekrõl csak

mellett –, megerõsíteni a földalatti részt,

sabb – kén, magnézium, bor, vas, mangán,

késõn derül ki az igazság.

minél erõsebb, vastagabb, télállóbb gyö-

cink is található benne.

messze van). A repce fenológiát figyelem-

YaraMila

TM

kérzetet kifejleszteni. Itt a nitrogén szere-

YaraMilaTM 8-24-24, 250-300 kg/ha,

pe háttérbe szorul, a foszfor és kálium je-

kén, bor, vas, mangán, cink van még a

lentõsége pedig megnõ. Átlagosan 20-30

makro elemek mellett. Intenzív termeszté-

kg/ha nitrogén hatóanyag elegendõ. A fa-

si szintre, valamint a káliumból jól, fosz-

gyok elmúltával a tavaszi induló idõszak-

forból gyengébben ellátott területekre ja-

ban a nitrogén és a kén szerepe értékelõdik

vasoljuk.

fel, majd a vegetatív részek kifejlõdése

Mindegyik Yara mûtrágya melegen

után újra elõtérbe kerül a foszfor és a káli-

granulált, komplex mûtrágya, ami azt

um.

jelenti, hogy minden szemcse ebben az arányban tartalmazza a makro-és mikro-

98

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Gyuris Kálmán Yara Hungária Kft +36 30 383 9341


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Rendhagyó KWS repce betakarítás Bácsbokodon Bá csbok odon , 2 0 1 3 . j ú liu s 9 - é n t a r t ot t a a KW S M a gya r or szá g Kft . a r e pce k ísé r le t i pa r ce llá k n yilvá n os be t a k a r ít á sá t , m e lyn e k izga lm a s for ga t ók ön yve e gé sz n a p le k öt öt t e a m e gh ívot t a k figye lm é t .

Vet ést echnológia – a kevesebb néha t öbb Pintér János a KWS Magyarország Kft. termékés marketing menedzsere a három vetéstechnológiai, azaz a normál, a dupla és a cukorrépa (széles) kísérleteket mutatta be. Anno a 2009-es év volt az, amikor is a három dizájnt alkalmazva, 7-8 hibridet vetettek el közel 18 hektáron. Az élet úgy hozta, hogy tavaly és idén már csak és kizárólag a cukorrépa technológiára törekedtek, az elmúlt évek során az Albert Agro területén végzett kísérletek eredményei is ennek létjogosultságát igazolták. A termékpaletta kínálatuk bõvítésének érdekében nemcsak a sorok közötti távolságokban, hanema tõtávokban is elkezdtek gondolkodni. Így született meg az ötlet a 8-12-16 illetve a 20 cm-es távolságokra. A bejárható kísérleti területet is erre az ötletre, vagyis a négyféle tõtáv illusztrálására alakították ki, három hibridet (Hybrirock, Traviata, Turan) tesztelve, illetve ugyanitt egy a regisztrációs folyamatokban kiemelkedõen szereplõ – egyelõre csak kódolt hibridjelöltet– vetettek el. A vetési kísérletekben a KWS drazsírozott vetõmagjai is debütáltak a termelõk elõtt, melynek sikere várhatóan még inkább a cukorrépa technológiára való átállásra sarkallja majd a gazdákat. A KWS zászlóvivõjeként kb. 2-3 év múlva kerülhet piacra majd a technológia. Repcét termeszteni ma kompromisszumok árán lehet csak, meg kell találnunk az idõjárási viszontagságok ellenszerét melyet a helyes technológia, a megfelelõ magágyelõkészítés, és a jó vetõmagválasztás ötvözetével tudhatunk csak magunkénak.

növelésével a becõréteg vastagsága (ami gyakorlatilag az alsó becõ és a növény maximális pontja között van) is változik, az alsó becõ szélesedik így nagyobb terméseredmény várható. Hybrirock esetén a csökkenõ tõtávok felé haladva, az elágazási szintek is alacsonyabbról indulnak és számuk is megnõ. A megszámolt becõ mennyiség a hagyományos mûvelés esetén 70 körül van, míg a széles technológiával - legyen az cukorrépa vagy bármilyen más típusú gépforgalmazó technológiája - 450 becõ szám volt mérhetõ. A különbség magáért beszél. Amit még a széles sortávval vetett repcék elõnyére írhatunk, hogy egy alacsonyabb állományban könnyebben tudunk dolgozni, ami a betakaríthatóság szempontjából is pozitív. Emellett egy csapadékosabb idõszaknál – olyan, mint az idei év – a gombás betegségek elõfordulásának veszélyével is kalkulálni kell alapesetben, ám ebben a szellõsebb állományban hamarabb fel tud száradni a párásabb közeg. Természetesen a KWS nemcsak vetõmagot termel és ad el, hanem olyan egyedülálló kutatási célok iránt is érdeklõdik, amellyel egyértelmûen a késõbbiek folyamán a gazdapartnereik termésszintjének növelése az egyedüli céljuk és érdekük. Összességében bizonyosságot nyert a kísérletek alapján az elv, hogy „a kevesebb néha több”, azaz alacsonyabb tõszámmal elérhetõ a magasabb hozamszint. Erre mutatnak rá a tavalyi eredmények, ahol is a cukorrépa technológiával elvetett kísérleti alanyoknál 500-700 kg/ha differencia mutatkozott a sûrûbb sorú, illetve magasabb tõszámú technológia termésátlagaival szemben. A Hybrirock tõtáv növelésével megfigyelhetõ elágazás és gyökérméreti különbségeken túl morfológiai tulajdonság javulása is láthatóvá vált, hiszen a sûrûbb sorban másfél héttel hamarabb befejezõdött

A t erepszem le… Szinte kivétel nélkül minden hibridnél megfigyelhetõ, hogy a 8 cm tõtávnál egy megnyúltabb növényszárral találkozunk, illetve minél sûrûbb az állomány, annál fentebbrõl indulnak az elágazások. Ahogy haladunk 16-ról a 20 cm-re, tökéletesen látható, hogy szinte a gyökér nyaki részétõl indulnak meg. Szembetûnõen mutatkozott az is, amit már a tavalyi eredmények is bizonyítottak, hogy a tõtáv

100

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Albert Agro (Bácsbokod) kísérleti területének tápanyagpótlása Hegedûs József megosztotta az érdeklõdõkkel a kísérleti parcellák tápanyag-utánpótlási adatait is, tájékoztató jelleggel: Nitrogén: 75/137,5 (212,5 kg/ha) Foszfor:72/34 (106,0 kg/ha) Kálium:72/73,5 (145,5 kg/ha) Kén: 0/30 (30 kg/ha) Yara 8:24:24; Yara 7:12:25; Timac 8:8:18 + 15 S;N 34 a virágzás, míg a ritkább vetéstechnológiánál(16-20 cm) az elágazások számának sokasága miatt, egy sokkal folytonosabb, hosszabb virágzási intervallum volt tapasztalható. A Traviatánál a magasságbeli különbség rögtön szembetûnt. A lemért adatok alapján akár 15-20 cm különbség is elõfordult egy sûrû állománynál, a lazábbal szemben. Mivel Magyarországon a csapadék nem áll úgy földjeink rendelkezésére mint pl. Franciaországban, így a KWS szakemberei mintegy kötelességüknek érzik a legmegfelelõbb szakmai tájékoztatás továbbadását a különféle technológiákbanrejlõ potenciális lehetõségekrõl. Céljuk, hogy minden partnerük kihozza a maximum repcetermést az adott területbõl, ezért nagy energiákat fordítanak arra, hogy az információ idõben eljusson a termelõikhez. Hogy mit hoz az idei betakarítás? Egy biztos, a kombájn elindult.

Kalmár Nárcisz

A rendezvényen készült fotók megtekinthetõk a www.agraragazat.hu galériájában.


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

A Fertilia forradalmi újdonsága a Rizodyne talajaktivátor! A tápanyag ellátásnak kulcsszerepe van a tervezett termésszint elérésében. Ezért lényeges kérdés, hogy: Milyen mûtrágyára van szükség adott termõhelyen termelt növénykultúrának, mekkora dózisban, és hogy mikor jutassuk azt ki? A fenti kérdés megválaszolásában nagy jelentõsége van a talaj- és növényvizsgálatoknak. A minõségi termesztéshez, a hozamok növeléséhez egyidejûleg több feltételnek kell teljesülnie: – talaj aktuális tápanyag ellátottságának ismerete – a növény fajlagos tápelem igényéhez igazodó kiegyensúlyozott tápelem ellátás – megfelelõ talajtermékenység A 2013-as õszi szezon újdonsága a Fertilia Kft. saját fejlesztésû Rizodyne talajaktivátorral kiegészített prémium gramix NPK termékeinek megjelenése, valamint az UMG MICRO BrassicaStart és UMG MICRO TriticaStart mikrogranulált starter mûtrágyája, melyekkel a talajtermékenységet erõsítjük, azáltal, hogy fokozzuk az ún. „rizoszféra hatást”, növeljük a gyökér közeli aktív réteg szélességét. Rizoszférának azt a talaj-gyökér határréteget értjük, amelyben jóval nagyobb a mikrobiológiai aktivitás, mint a gyökértõl távolabbi rétegekben. A gyökérben és környezetében található mikroorganizmus-populáció kialakulását azok az energia gazdag tápanyagok teszik lehetõvé, amelyek a gyökérbõl és az odajutatott szerves anyagokból kerülnek a talajba. Fenti állítás magyarázható azzal a ténnyel, hogy növénytáplálási szempontból kiemelendõk azok a folyamatok, amelyek révén a tápanyagok felvehetõ, oldható formába kerülnek. Ebben fontos szerepet kapnak a talajban élõ mikroszervezetek is. A talajban élõ mikroszervezeteknek ugyanis 3 fõ jótékony hatásuk definiálhatóa talaj fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságainak javításában: 1. talajkondicionáló hatás (növényi maradványok, szerves anyagok lebontása, tápanyagok oldékonyságának fokozása, ragasztó-, cementáló hatás) 2. biotrágya hatás (biológiai nitrogén megkötés, foszformobilizálás, mikroelem-dúsulás)

102

3.„bio-peszticid” hatás (növekedés-szabályozó anyagképzés, vaskelát képzés, gyors szaporodó képesség) A pici, parányi élõlények többsége külsõ tápanyagforrás, szerves, összetett anyagok nélkül nem életképes a talajban. Csak nagyon kevés olyan szervezet van, ami szervetlen anyagokból saját testét felépítõ anyagokat önállóan elõ tud állítani. A Rizodyne talajaktivátor hatóanyagai révén egyrészt növeli a talaj élõ mikroszervezeteinek számát, s ezáltal a talajaktivitást, másrészt a vele együtt kijutatott ásványi tápanyagok felvehetõségét intenzifikálja. A Rizodyne talajaktivátor hatóanyagai jelentõs mértékben hozzájárulnak a kezdeti intenzív gyökérfejlõdéshez, ami az alábbi faktorokkal függ össze: – Olyan szerves vegyületeket (cukrok, aminosavak, fehérjék) tartalmaz, amely a talaj élõszervezetei számára táplálékforrást jelentenek, s ezáltal erõteljessé válik azok (baktériumok, gombák, stb.) gyors szaporodása. A talaj mikrobiológiai aktivitásának növekedésével intenzívebb lesz a növény tápanyag felvétele. – Az aminosavak széles skáláját tartalmazza, melyeknek számos pozitív hatás – komplex képzés révén a mikroelemek felvételét gyorsítja, kiemelt mennyiségben van jelen az aszparaginsav és a glutaminsav, amelyek fontos fehérje alkotók, valamint új gyökerek képzõdését serkenti – tulajdonítható. – A szerves savak, vitaminok (tiamin, riboflavin, pantoténsav, nikotinsavamid, piridoxin, biotin), betain javítják a só- és aszály tûrõképességet, valamint enzimaktiváló, növekedés szabályzó szerepük van. – A szerves kén tartalmú EDDHSA – cink kelát vegyület révén a kezdeti fejlõdéshez szükséges cink és kén felvételét intenzifikálja. Elmondható, hogy az ásványi hatóanyagok teljes körét – NPK makro, Ca, Mg, S mezo- és mikro tápelemeket- tartalmazó prémium gramix NPK mûtrágyáink Rizodyne talajaktivátor tartalmuk következtében növelik a talaj mikroba számát, ezáltal a javul a talajszerkezet is. Gyökértömeg, gyökérnyak és gyökérszár átmérõ növelõ hatásuk kihat a növények további fejlõdésére, a nagyobb gyökérzet

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

magasabb hozamot indukál, intenzívebb lesz a tápanyag felvétel (mikroszervezetek foszfor feltáró hatása, nagyobb számú ammonifikációt és nitrifikációt segítõ baktérium), s az aszálytûrõ képesség is megnõ. Kedvezõ hatású a vetéssel egy menetben kijuttatható mikrogranulált növényspecifikus UMG MICRO BrassicaStart és UMG MICRO TriticaStart starter mûtrágyánk a repce és õszi búza kezdeti fejlõdésére. A Rizodyne talajaktivátor kiegészítésû növényspecifikus UMG MICRO starter mûtrágyákkal folytatott kísérleteink tapasztalata, hogy a kontrollhoz képest erõteljesebb a gyökérzet fejlõdése, nagy a hajszálgyökér képzés intenzitása. Ez azzal magyarázható, hogy a mag és gyökér felszínén élõ mikroorganizmusok növekedést serkentõ anyagokat termelnek, stimulálják a gyökerek és hajszálgyökerek képzõdését, ami intenzív gyökérnövekedést eredményez. Termékeinkre kétféle felhasználási módot tanácsolunk: – Magágy elõkészítéskor alaptrágyaként bedolgozva. – Abban az esetben, ha a vetõgép konstrukció lehetõvé teszi, a vetéssel egy menetû starter prémium gramix NPK kijuttatást kombinálva az UMG MICRO mikrogranulátummal. A harmonikus tápanyag ellátás elvét követve javasoljuk a Rizodyne talajaktivátorral és a mezo- és mikroelemekkel kiegészített növényspecifikus vagy egyedi összetételû prémium gramix NPK mûtrágyáink használatát, melyek különösen hatékony formulájuk révén a növényi anyagcserefolyamatokban jelentõs szerepet töltenek be. A jobb hozam és minõség elérése érdekében a kifejezetten a repce és õszi búza igényeire kifejlesztett UMG MICRO BrassicaStart és UMG MICRO TriticaStart mikrogranulált mûtrágyát ajánljuk, mely Rizodyne talajaktivátor tartalma által javítja a télállóságot a kezdeti nagyobb gyökértömeg és erõsebb növény állomány révén.

Nagy Margit Fejlesztési vezetõ Fertilia Kft. www.fertilia.hu


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro NÖVÉNYTERMESZTÉS

Hivatalos szalagátvágás a Hortisevice Kft. kutatóbázisán

A k r e a t ív k e r t é sze t i m e goldá sok n a gym e st e r e , a za z a H or t ise r vice Kft . 2 0 1 3 . j ú liu s 4 - é n t a r t ot t a k ísé r le t i k e r t j é n e k h iva t a los m e gn yit ój á t , m e lye n k ü lföldi é s h a za i pa r t n e r e ik , be szá llít óik be m u t a t k ozá sá va l m u t a t t a k r á cé gü k filozófiá j á r a . A magyar nemzeti értékekbõl nem volt hiány, a rendezvény üdítõ színfoltja a bemondó-mesélõ volt, aki igazi hungaricum hangulatot teremtett a Csík zenekar alapító tagjával, Csík János Kossuth-díjas elõadómûvésszel és barátaival, akik hagyományos magyar csárdás muzsikával kápráztatták el a meghívottakat. Az ünnepélyt az ügyvezetõ igazgató, Fülei Zoltán nyitotta meg, aki után a beszállítók mutatkoztak be. Külföldi beszállít ók t erm ékei a hazai kert ekben Európa legnagyobb szerves növényi tápanyag elõállítója az Italpollina.A granulált szerves baromfitrágya felhasználásának elõnyeit Philippe Cognet mutatta be a résztvevõknek. A cég termékeivel megfordíthatóak a talajoknál felmerülõ egyre gyorsuló káros folyamatok, emellett a tápanyag visszapótlás költségeinket is jelentõsen csökkenti, arról már nem is beszélve, hogy az elõállított áruink sokkal zamatosabbak. A vöröshagyma-termesztésrõl ismert Cora Seeds vetõmagtársaság képviseletében Maurizio Bacchi mutatta be tevékenységüket és a Hortiservice kollégáival végzett közös munkájukat. Az olasz cégnél több mint harminc éves tapasztalattal rendelkezõ szakembereket alkalmaznak, legyen szó akár hibridnemesítésrõl, fajtaszelekcióról vagy a fogyasztásra szánt hagyma termelésérõl. Kutatóállomásuk az észak-olaszországi Cesenában, a vöröshagyma termesztés központjában található. Korszerû biotechnológiai laboratóriumuk lehetõvé teszi a legkülönfélébb kutatási elemzéseket is. Az elõállított hibrideketelõszöra kísérleti állomásonpróbálják ki, s csak ezután kerülnek a különbözõ országok

104

termelési ágazataiba a megfigyelés folytatására. Bacchi úr kiemelte az ELENKA vöröshagymájukat, mely külsõ és belsõ értékeit tekintve nagy hasonlóságot mutat az itthon közkedvelt makói hagymával. A Clause francia zöldségvetõmag nemesítõ vállalkozás is a Hortiservice Kft-t választotta kizárólagos magyarországi partnerének. A termékpalettájukon az „ABC” szinte összes felsorolható zöldsége mellett megtalálható még a sárga- és a görögdinnye is. A több mint két évszázados nemesítõ, termelõ és értékesítõ munka eredményei évekkel ezelõtt a magyarországi termesztõknek is elérhetõvé vált. A hazai t apaszt alat ok, t anulságok Dr. Roszik Péter (Biokontroll Hungária Kft) nagyon érdekes elõadás keretében adta át tapasztalatait, és osztotta meg tudását a hallgatósággal. Több mint egy évtizede végzi a Biokontroll Hungária az ökológiai termelés szereplõinek ellenõrzését és tanúsítását. A biogazdálkodás olyan forma, ahol kizárólag a biológiai növényvédelem és a természetes biológiai ciklusok kerülnek elõtérbe, ennek eredményei a gazdag, lehetõség szerint káros anyag mentes biotermékek. Mit tehet a biogazda a biodiverzitásért? Sajnos napjainkban egyre gyakrabban hallhatunk rémisztõ híreket arról, hogy a Föld biodiverzitása folyamatosan csökken: fajok halnak ki, élõhelyek tûnnek el. Dr. Roszik Péter zárómondata arra hívta fel a figyelmet, hogy mi, emberek egyoldalúan táplálkozunk. Itt egy érdekes példát említett, miszerint - a vadon élõ állatoknál nem diagnosztizálnak rákos megbetegedéseket, ennek fõ oka, hogy rengeteg féle táplálékot esznek. „Amit eszel, azzá leszel” – mondta már az ókorban Hippokratész, tehát az elfo-

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

gyasztott ételeink alapvetõen befolyásolják életünk minõségét. Zentai Ákos az Árpád Agrár Zrt. kertészeti igazgatója a kertészeti termesztés lényegi kérdéseit és ennek befolyásoló tényezõit vázolta fel elõadásában. A mezõgazdasági termelés sajnos eltérült az eredeti céljától, egyre több ipari termék kerül a termesztési folyamatba, mely következményeként valóban nõ a profit, de eredményt és tõkét von ki a mezõgazdaságból. Így a fogyasztói szemlélet váltását, „szemünk felnyitását” tartja a legfontosabb kérdésnek ma. Szántosi Attila agrármérnök a Biohungaricum Kft. képviseletében szintén a szemléletváltás fontosságáról beszélt, majd pár szóban saját vállalkozásuk történetét vázolta fel. Elõadásának záróakkordjaként elmondta, hogy biogazdálkodásuknak nagy könnyebbséget jelent a Hortiservice Kft, hiszen amíg õk nem léteztek, rengeteg utánajárással, illetve plusz munkával, kísérletekkel tudták csak rendszerüket makulátlanul mûködtetni. Mára - köszönhetõen a Hortiservice Kft-nek - kizárólag a lényegre, azaz a termelésre kell koncentrálniuk. A Hortiservice Kft. filozófiáját talán legjobban David Servan mondása foglalhatná össze, mely így hangzik: „Az egészséget csak az egész szervezethez viszonyítva lehet értelmezni, hasonlóan a természet egészségéhez, amely ékesen tanúsítja, hogy minden mindennel összefügg.” A fenti gondolatokat pedig mi sem igazolta jobban, mint az ünnepélyesen átadott kísérleti biokert.

Kalmár Nárcisz A rendezvényen készült fotók a www.agraragazat.hu galériájában


PDF Compressor Pro

Kedves (?) kártevõk Ki n e m ism e r i a t ü csök é s h a n gya a r a n yos m e sé j é t a ’Csiga - biga gye r e k i’ gye r e k da lt , va gy gye r m e k k or u n k k e dve n c r a j zfilm j é t , a k e r t é szn a dr á gba ölt özöt t Kisva k on dot csa va r h ú zóva l a k e zé be n ? A talajfelszín alatt és a felszínen aknamunkát végzõ hívatlan vendégekkel háborúban állunk. Talajlakó kisemlõsök, kukacok, férgek sokasága komoly kárt okoz a zöldség, gyümölcs és dísznövény termesztõknek. Lehetséges, hogy méreg anyagok alkalmazása nélkül is ingerküszöb alá lehet szorítani a talajlakó dúró-fúró, aknamunkát végzõ rovarok kártételét? Megúszhatjuk ’talajfertõtlenítés’ = mérgezés nélkül? Istállótrágyához hozzáférni manapság mûvészet. A trágyát komposztálatlanul, többszöri átforgatás nélkül talajba keverni komoly növény egészségügyi kockázat, mert a trágyával együtt lótetût és más károsítókat is beviszünk az ültetvénybe. Hol a m egoldás? Füstölõ? Ultrahangos fütyülõk, csali anyagok? Még a legdurvább talajfertõtlenítõ méreganyagokkal is legfeljebb néhány hétre sikerül távol tartani a társbérlõket. Húsz éves küzdelemután e sorok írója és a kisvakond egy idõre békét kötöttünk: tudomásul kellett venni, hogy az eddig intenzíven alkalmazott mérgezés, füstölés, csali, riasztó anyagok és talajfertõtlenítés hosszú távon nemhogy eredménytelen, de döbbenetesen nagy kárt okoz: megbontjuk a talajélet egyensúlyát, aminek rendbetétele, visszaállítása hosszú éveket igényel. A védekezési stratégia új alapja lehet a talajbiológiai egyensúly helyreállítása. A hívatlan kerti vendégeket (vakond, hörcsög, lótetû, csiga, stb) kitûnõ hatékonysággal távol tarthatjuk, ha szerves növényi tápanyagot, trágyapelletet dolgozunk a talajba. A leggyakoribb kártevõk, melyeket szeretünk ugyan, de leginkább az ültetvényen kívül szeretnénk találkozni velük: hangya, lótetû, vagy lótücsök, cserebogár pajor, vakond, mezei egér, cickány, hörcsög és a csiga.

Cserebogár paj or Cserebogarak lárváját pajornak, van ahol csimasznak nevezik. Az idõjárásnak megfelelõen változtatja helyét a talajfelszín alatt: sekélyebben vagy mélyebben tartózkodik. A cserebogarak igen jelentõs kertészeti és mezõgazdasági kártevõk. Különösen laza, homokos talajokon okoznak súlyos károkat. Mind a kifejlett imágó, mind a talajban élõ lárva, a pajor, kemény ellenfél. Az imágók tarrágásánál is jelentõsebb a pajorok folyamatos gyökérfogyasztása, akár idõsebb növényeket, fákat is elpusztíthat. Vakond: a m ezõn szeret j ük A vakond apró rovarokkal táplálkozó emlõs, tulajdonképpen szeretjük, de sokkal jobban szeretnénk, ha a kerten kívül költözne, és nemtúrná ki a csepegtetõ rendszerrel ültetett haszonnövényeket. A vakond fõ tápláléka talajlakó rovarokból áll, szívesen fogyasztja a gilisztákat, lepkék lárváit, pajort, férgeket, ganajtúró bogarat, lótetût, és minden más rovart, illetve ezek lárváit. A csigák is nagyon ínyére valók. Problémát csupán fõleg az öntözött gyepterületen okoz és kifejezetten nagy kárt okoz a csepegtetõ rendszer alatt a növény gyökerének kitúrásával. Ha a járatában a kiásott föld fölhalmozódik, a vakond a földfelszín irányában kezd ásni, s ezen a kürtõn át túrja a felszínre a földet. Ez a vakondtúrás keletkezésének oka és módja.

Fülei Zoltán kertészmérnök

Hangyák: szorgalm as népség Tevékenységük, kártételük növényvédelmi körökben szakmai vita tárgya. Sokan hangoztatják, hogy a hangya nem kártevõ, csak a levéltetvekkel együtt élõ, azokat mézharmatukért dédelgetõ lény, s eltakarító szerepük miatt barátaink: a természetes táplálékláncban romeltakarító szerepet töltenek be. Elfogadhatjuk azt az általános elvet is, hogy a hangyák zöme erdõben, legelõn, de még a szántóföldön is alapvetõen hasznos lény az életközösségben. Saját megfigyeléseimegyértelmûen bizonyítják, hogy a hangyák megjelenése közvetett módon befolyásolja kertünk állapotát. Bár nemfeltétlenül táplálkoznak kerti növényekkel, kártételük hangyaboly formájában mégis jelentõs lehet, fõleg palántanevelésben és hajtatott zöldségfélékben. A hangyabolyok kialakulását elõsegíti, és igen gyors fejlõdést tesz lehetõvé, ha hosszú ideig folyamatosan meleg van, és a talaj felsõ 20-30 centiméteres rétege hosszabb idõre kiszárad. Lót et û vagy lót ücsök Mindkét megnevezés ugyanazt az élõlényt takarja fejlõdésének különbözõ fázisában. Leggyakoribbelõfordulásihelye a komposztálatlantrágyakazal. Lótetû szabad szemmel nehezen észrevehetõ mérete és gyors mélyre ásása miatt, azonban táplálkozásának eredményeképpen rendkívüli pusztítás figyelhetõ meg. Növények gyökereivel táplálkozik, különösen a hajtatott és szabadföldi kertészeti növények kiültetését követõen okoz jelentõs rágáskárt, a növények sárgulása, rothadással és teljes gyökértelensége jelzi jelenlétét. A lótücsök kifejlett példánya nem változtat étkezési szokásain, így élete teljes szakaszában gyökerekkel táplálkozik. Mindemellett széles kiterjedésû járat rendszereket ás a föld alá, melynek üregeibe helyezi el a következõ generáció petéit, akár 500 darabot is, minden párosodás alkalmával.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

105


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Gabonavetõ gépek és sokoldalú alkalmazásaik A szá n t óföldi n övé n yt e r m e szt é s sik e r e s m e ga la pozá sá n a k e gyik le gfon t osa bb m u n k a m û ve le t e a ve t é s. Az opt im á lis idõbe n , a z a dot t k u lt ú r n övé n y igé n ye in e k m e gfe le lõ m a gá gyk é szít é s u t á n , j ó t e r m e szt é si é r t é k û é s t u la j don sá gú ( fé m zá r olt !) ve t õm a gva k k a l, a z a gr on óm ia i- a gr ot e ch n ik a i e lõír á sok h oz iga zodó m u n k a m in õsé gge l e lvé gze t t ve t é st szok t á k a t e r m e szt é s le gin k á bb fon t os t é n ye zõj e k é n t m e gj e löln i.

Az õszi és tavaszi vetésû kalászosok (pl. õszi búza/árpa; rozs; triticale vagy a tavaszi árpa; zab, stb.), az õszi káposztarepce; a borsó, a lucerna és az apró magvú takarmánynövények magvainak vetésére a gabona(sorba)vetõ gépek alkalmasak, illetve a vetéstechnológiákban ezeket a pneumatikus vagy mechanikus vetési rendszerû gépeket/gépkombinációkat alkalmazzák. A gyakorlatban a hagyományos építésû gabonavetõ gépek; a magágykészítõ+gabonavetõ gépkombinációk; a gabona direkt vetõ gépek, és a gabona vetõkultivátorok ismertek, illetve ezek a gépcsaládok különbözõ változatai terjedtek el.

1. kép Kongskilde EcoLine 300 hagyományos építésû, mechanikus vetõszerkezetû gabonavetõ gép

A gabonavet õ gépek csoport osít ása

A gabona sor(ba)vetõ gépek jól kiforrott konstrukciók, az eltérõ – nagyon széles skálán mozgó – agrotechnikai követelményeknek megfelelõen különbözõ kialakításúak, és felépítésük „sokszínûsége” adja meg az alapot csoportosításukhoz. Ezek a gabonavetõ gépek univerzálisnak is nevezhetõk, vagyis a kalászos gabonaféléken kívül, mindazok a növények magvai kivethetõk velük, amelyek szemenként vetést nem igényelnek, és vetésüket az agronómia gabona sortávolságra (~12-15 cm) vagy annak többszörösére írja elõ. A gabonavetõ gépek kialakítása, konstrukciós felépítése vonatkozásában jelenleg négy nagyobb csoport különböztethetõ meg: • a hagyományos (általános) felépítésû gabonavetõ gépek, amelyeket elsõsorban a forgatásos (szántásos), teljes felületi alapmûvelések utáni területeken alkalmazzák. A forgatásos alapmûvelésre – a talaj-elõkészítési rendszereken belül a legmélyebb mûvelésre – a szántásos alapmûvelés, az (ágy- v. váltva forgató) ekék használata a jellemzõ, amikor is tarlómaradványoktól mentes, ún. tiszta talajfelszín marad vissza, amely az általános vetési eljárások zavartalan elvégzésének alapvetõ feltétele. A vetést megelõzõen ilyenkor kombinált magágykészítõ géppel – külön menetben – vetõágy-készítési munkamûveletek elvégzése is szükséges. Ezek a hagyományos építésû gabonavetõ gépek a forgatás nélküli (lazításos) alapmûvelés utáni területeken – a talaj típustól és szármaradvány-borítottságtól függõen 106

2. kép Amazone Citan 6000 hagyományos építésû, pneumatikus vetõszerkezetû gabonavetõ gép

3. kép Bütykös hengeres magadagoló szerkezet (Vogel & Noot ProfiDrill)

–, kapcsolt talaj-elõkészítõ részegységekkel részben használhatók, viszont a talaj-elõkészítés nélküli (ún. „bolygatatlan”) területeken már nem alkalmazhatók; • a magágykészítõ- és gabonavetõ gép összeépítések/összekapcsolások (vagy más néven a magágykészítõ+gabonavetõ gépkombinációk), amelyekkel pl. forgó boronával, rövid tárcsával v. kultivátor kapatagokkal a sekélyen mûvelt (majd

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

tömörítõ hengerekkel lezárt), mulccsal „telített” magágyba is biztonságosan kivethetõk a vetõmagvak. A magágykészítõ + gabonavetõ gépkombinációk a forgatásos alapmûvelések utáni területeken jól és minden körülmények között használhatók. A forgatás nélküli (lazításos) alapmûvelések utáni területeken ezek a gépkombinációk – a talaj típusoktól és mûvelõszerszám felszereltségtõl függõen jól alkalmazhatók, de a talaj-elõkészítés nélküli területeken (vagy pl. tarlón) csak feltételesen – a könnyebb talajokon és kisebb szármaradvány-borítottság esetén – végezhetnek egy menetben megfelelõ minõségû talaj-elõkészítést és gabonavetést; • az erõsebb keretszerkezetû és nagyobb tömegû, soronként 150-200 kg nyomóerõvel terhelt speciális vágó/nyitó csoroszlyákkal ellátott gabona-direktvetõ gépek, amelyekkel a talaj-elõkészítés nélküli területek talajába (a tarlóba) is megfelelõ minõségben lehelyezhetõk a vetõmagvak. A direktvetés speciális nyitócsoroszlyás gabonavetõ géppel az elõkészítés nélküli területeken, megmunkálatlan talajba történõ vetés, amely mûvelet során a talaj felszínének legfeljebb 10 százalékát bolygatják meg; • a vetõmag és/vagy mûtrágya kijuttató vontatott vetõkocsiból, és a (váz)keretbe foglalt szántóföldi kultivátortagokból felépített gabona vetõkultivátorok, amelyek speciális kialakítású (lúdtalp v. szárnyas) kultivátorkapák által mûvelt sávokban és megfelelõ mélységben juttatják a magvakat (+mûtrágyát) a talajba. A gabona direkt vetõ gépek és vetõkultivátorok a forgatásos (szántásos) alapmûvelés utáni területeken jól alkalmazhatók, viszont használatuk nem gazdaságos. Alkalmazásuk a forgatás nélküli alapmûvelésû, jó szerkezetû talajokon célszerû, illetve a talaj-elõkészítés nélküli területeken, nagyobb szármaradvány-borítottság esetén használhatók elõnyösen. Az elõzõekben felvázolt gabonavetõ gépek/gépkombinációk felépítése-kialakítása olyan, hogy azok többsége a vetéssel egy menetben célirányos tápanyag-visszapótlásra (elsõsorban szilárd mûtrágyák kijuttatására) is alkalmas. Ezek a gépek a mûvelõnyomos technológiákban is alkalmazhatók, a kialakításuktól függõen teljesen automatizált vagy félig automatizált mûködtetõ-kijelzõ rendszerekkel felszerelve. A különbözõ felépítésû gabonavetõ gépek alkalmazhatósági területei az 1. táblázatban kerültek összefoglalásra.


PDF Compressor Pro

2433 Sárosd, Seregélyesi út 8/A. Tel./Fax:(+36) 25/260-290; Tel.: (+36) 25/509-390; Mobil: (+36) 30/927-8583; E-mail: agrospic01@vnet.hu Kirendeltség: Vép, Szent Imre u. 36-38. Tel./Fax: 06/96/543-018, 06/30/822-6625 E-mail: kajtarvep@agrospic.t-online.hu

ZETOR traktorok a kertészettől a szántóföldig minden feladatra!

Szász László Tel: Fax: E-mail:

06/30 383 0109 06/56 513 365 laszloszasz@t-email.hu

Dávid Lajos Tel: Fax: E-mail:

06/30 406 3048 06/96 455 910 david.lajos@t-online.hu

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

107


PDF Compressor Pro TECHNI KA 1.táblázat: Különbözõ felépítésû gabonavetõ gépek alkalmazhatósági területei A gabonavetõ gépek alapvetõ kialakítása (lehetséges technikai megoldások)

Alkalmazhatósági területek Forgatásos (szántásos) alapmûvelés után

Forgatás nélküli (lazításos) alapmûvelés után

Elõkészítés nélküli területeken

Hagyományos építésû gabonavetõ gépek

elõnyösen és jól alkalmazhatók

talaj típustól és szármaradvány-borítottságtól függõen, kapcsolt talaj-elõkészítõ részegységekkel részben alkalmazhatók

nem alkalmazhatók

Magágykészítõ-gabonavetõ gépkombinációk

jól és minden körülmények között alkalmazhatók

a talaj típusoktól, és mûvelõszerszám felszereltségtõl függõen jól alkalmazhatók

könnyebb talajokon, kisebb szármaradvány-borítottság esetén alkalmazhatók

Gabona direkt vetõ gépek

jól alkalmazhatók, de használatuk nem gazdaságos

jó szerkezetû talajokon való alkalmazásuk célszerû

elõkészítés nélküli talajfelszín és jelentõs szármaradvány-borítottság esetén is alkalmazhatók

Gabona-vetõkultivátorok

jól alkalmazhatók, de használatuk nem gazdaságos

jó szerkezetû talajokon és nagyobb szármaradvány- borítottság esetén alkalmazásuk célszerû

jó szerkezetû talajokon, nagyobb szármaradványborítottság esetén is elõnyösen alkalmazhatók

Hagyom ányos épít ésû gabonavet õ gépek

A hagyományos építésû gabonavetõ gépek számos típusát gyártják, ill. azok sokféle változata áll a felhasználók rendelkezésére. Ezek a gépek készülhetnek függesztett vagy félig függesztett kivitelekben is, de nagyobb munkaszélességek és gépkapcsolások esetén a vontatott változatok a jellemzõek. Több gyártó vonókeretekkel biztosít lehetõséget az egyes vetõgépek összekapcsolására, így a „szóló” gépüzemeltetés mellett kettes/hármas gépkapcsolások is kialakíthatók. A hazai gyakorlat a soros, sorba vetõ gépeket helyezi elõtérbe, de a sávos és a teljes felületû vetési módok is ismertek. A jelenleg használatos valamennyi gabonavetõ gépnél a magadagolás mechanikai úton történik meg. A mechanikus vetési rendszerû gépek esetében ez a magadagolás egyben soronkénti magelosztást is jelent, mivel soronként külön-külön vannak az adagoló elemek elhelyezve, amelyek segítségével a kiadagolt vetõmagvak soronként, az egyedenkénti magvezetõ csöveken keresztül jutnak el a vetõcsoroszlyákhoz, illetve a talajba. A gépek magadagoló szerkezete tolóhengeres, bütykös hengeres (toló bütykös) vagy központi adagolóelemes (cellás kerekes) megoldású, ahonnan a magtovábbítás gravitációs/pneumatikus úton történik a vetõcsoroszlyákhoz. Ennek megfelelõen mechanikus vetõszerkezetû és a központi adagolószerkezetû, pneumatikus vetési rendszerû gépek ismeretesek. A kiadagolandó magmennyiség beszabályozása (a vetõmagnorma beállítása) a tolóhengeres és a központi adagolású cellás kerekes adagolószerkezettel rendelkezõ gépeknél az adagolóhenger aktív adagolóhosszának, valamint a vetõtengely fordulatszámának változtatásával végezhetõ el. Ezzel szemben, a bütykös hengeres adagolószerkezeteknél a magmenynyiség-szabályozás csak a bütykös elemek fordulatszámának változtatásával biztosítható. Az eltérõ morfológiai tulajdonságokkal rendelkezõ magvak a bütykös hengeres magadagoló szerkezettel rendelkezõ gépeknél cserélhetõ profilú vagy többrészes adagolóelem(ek) beszerelésé108

vel, az alattuk lévõ fenéklemez, illetve az adagolóelemek feletti tolózár együttes állításával vethetõk ki. A tolóhengeres adagolószerkezeteknél még résszabályozás is biztosíthatja a különbözõ magvak kivethetõségét. A pneumatikus magtovábbítású vetõgépeknél a központi cellás adagolóhenger (cellás kerék) által kiadagolt magvak a ventilátor légáramába (nyomócsövébe) jutnak, majd az elosztófejek segítségével – sorokra bontottan – kerülnek a magvezetõ csövekbe, onnan a vetõcsoroszlyákhoz és végül a talajba. A magadagoló szerkezetek meghajtása – láncáttételeken keresztül – a talajkerekekrõl a haladási sebességgel arányosan van megoldva, de a pneumatikus vetési rendszerû gépek többségének magadagoló szerkezetét elektromos motorral vagy hidraulikusan hajtják meg. A vetõcsoroszlyák (tárcsás-, ikertárcsásvagy csúszó csoroszlyák) kiválasztása mindig a bevetendõ terület talajától függ: kötött talajokon a tárcsás csoroszlyák (csoroszlyapárok) elõnyösebbek, laza és könnyû talajokon a csúszó csoroszlyák is eredményesen alkalmazhatók. A magárokba került magvakat némely gépnél soronkénti magnyomó kerekek nyomják a nedvesebb barázda fenékre, és a talajfelszínt – különbözõ szélességû – tömörítõ kerekek tömörítik vissza. A legtöbb gépnél rugós-pálcás vagy villás fogú talajfelszín egyengetõk is megtalálhatók. A vetõmag befogadó tartályok kialakítását és azok ûrtartalmát elsõsorban a vetõgépek munkaszélessége határozza meg. A gépek magtartályai a vetõgépen teljes szélességben vagy központilag (központosítva) vannak elhelyezve, de külön ún. vetõkocsira telepített vagy az üzemeltetõ erõgép mellsõ függesztõ szerkezetére kihelyezett magtartályos megoldások is vannak. Néhány, a gyakorlatban is használt és ismertebb hagyományos építésû gabonavetõ gép fõbb mûszaki jellemzõit a 2. táblázat foglalja össze. Kom binált m agágykészít õ és gabonavet õ gépek, m ulcsba vet õ gépkom binációk

A szántás (forgatás) nélküli talajvédõ és talajkímélõ mûvelési rendszerek egyre

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

4. kép Mechanikus magadagoló (B), pneumatikus magtovábbító (A-C-D) és magelosztó (E) rendszer (Accord-System)

5. kép Forgóboronás gabonavetõ gépkapcsolás (Amazone AD 303 Super)

6. kép Nagyteljesítményû magágykészítõ+gabonavetõ gépkombináció (Pöttinger Terrasem C9)


PDF Compressor Pro

HIDROSZT '99 KFT. HIDRAULIKAJAVÍTÁS

HIDRAULIKUS MOTOROK, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HIDROMOTOROK

HIDRAULIKUS FÉKEK, MOTORFÉKEK ÉS SZELEPEK

HIDROSZTATIKUS KORMÁNYMŰVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Szivattyúk, hidromotorok, kormányművek, vezérművek, szelepek, munkahengerek javítása és forgalmazása. HIDROSZT 99 KFT. • 4181 Nádudvar, Mártírok u. 3. Tel./Fax: 06-54/482-410; 06-54/527-058 • Mobil: 06-30/915-7437 e-mail: hidroszt@hidroszt.com

Kizárólagos magyarországi képviselet

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

109


PDF Compressor Pro TECHNI KA

7. kép Gabona-direktvetõ gép pneumatikus vetõszerkezettel (Solá SD-1605)

8. kép Vetõkultivátor mûködési séma (Farmet Excelent Premium)

Ezekkel az új gépkonstrukciókkal, az egy menetes magágykészítõ + gabonavetõ gép összeépítésekkel – a gyakorlati tapasztalatok szerint – a mûveleti költségek akár 25-35 százalékkal is csökkenthetõk. Emellett egy lazításos alapmûvelésû terület kb. háromszor több talajnedvességet tud tárolni, nem elhanyagolva a szántásos mûvelés mintegy 30 százalékkal nagyobb hajtóanyag-felhasználását. Az elmúlt 10-15 év során a mulcsba vetõ gépkombinációk széles választéka alakult ki, és ma már a legtöbb európai talajmûvelõ- és vetõgépgyár gyárt ebbe a kategóriába sorolható gépeket, amelyek a forgatásos (szántásos) vagy a forgatás nélküli (lazításos) alapmûvelések után is jól használhatók, könnyebb talajokon és kisebb szármaradvány-borítottság esetén akár a talaj-elõkészítés nélküli területeken direkt vetésre is alkalmazhatók. A m agágykészít õ+ gabonavet õ t echnológiák és eszközeinek j ellem zése

szélesebb körben való elterjedése, a folyamatosan növekvõ energiaköltségek miatti felhasználói igények a gépfejlesztõket a különbözõ talajmûvelõ-gabonavetõ gépkapcsolások kialakítására késztették.

Kombinált talaj-elõkészítés+gabonavetésnek azt a munkafolyamatot nevezik, ahol a kapcsolt v. összeépített talajmûvelõ és gabonavetõ gépek a talaj felsõ rétegét a mag/növény agronómiai igénye-

ihez igazodó munkamélységben és a teljes munkaszélességben fellazítják („megmûvelik”), majd az így elõkészített talajba – még ugyanabban a munkamenetben – a magvak is elvetésre kerülnek. A minimális talajmûvelésre törekvõ irányzatok, és ezen belül a költségtakarékos talaj- és környezetkímélõ technológiák egyik lehetséges megoldásaként terjedtek el a kalászosok (és több növény) magvainak vetésére jól használható ún. mûvelettakarékos talajelõkészítõ-gabonavetõ gépkapcsolások/gépkombinációk, vagy a mulcsba vetõ gépek. A mulcsba vetés esetén – vetést megelõzõen – a forgatásos alapmûvelés elmarad, és talaj-elõkészítésre (forgatás nélkül) csak 10-15 cm mélyen lazítással kerül sor. Ezek a gépek az elõvetemény növényi maradványait – a fellazított talajjal összekeverve – a felszínen hagyják, így a felszíni növényi takarás (a növényimaradvány-borítás) 30-80% közötti értékû, és a talaj-elõkészítéssel egy menetben a különbözõ növények magvai is elvetésre kerülnek. Ezt az eljárást – technológiai mûveletkapcsolást – tulajdonképpen nem is mûvelettakarékos, hanem inkább mûveletszám-, illetve menettakarékos talaj-elõkészítésû gabonavetésnek lehet

2. táblázat: Hagyományos építésû gabonavetõ gépek fõbb mûszaki jellemzõi Vetõgép gyártó

Gyártó ország

Vetõgép típus

Vetési rendszer

Munkaszélesség (m)

Sortávolság (cm)

Magtartály ûrtartalma (dm3)

AgriWork

I

Europa D

mech.

2,2-4,0

12,0-15,0

375-650

Amazone

D

Citan

pneu.

6,0-12,0

12,5

5.000

Chervona Zirka

UA

Astra SZ

mech.

3,6-5,4

7,5-15,0

453-680

Famarol

PL

Poznaniak

mech.

2,5-3,0

10,8-11,9

330-410

Farmet

CZ

Monsun MA/MD

pneu.

3,0-8,0

12,5

1.150-2.300

Fiona

DK

Orion XR-T

mech.

3,0-4,0

12,0

1.050-1.400

Gaspardo

I

Pinta 400

pneu.

4,0-5,0

13,8-15,6

750-1.000

Kongskilde

DK

Demeter CS (A)

mech.

2,5-4,0

11,9-13,8

430-710

Kraj

PL

Mazur

mech.

4,5-6,0

11,1

855-1.100

Kuhn

F

Premia

mech.

3,0-4,0

12,5-15,0

1.080-1.480

Kühne

H

KFFV-6210

mech.

4,3

15,4

1.450

Kverneland-Accord

D

Accord DG

pneu.

9,0-15,0

12,5

6.000

Lemken

D

Saphir 7

mech.

2,5-4,0

12,5

650-1.050

Mascar

I

Oregon

pneu.

4,0-6,0

12,5

1.000-1.500

MaterMacc

I

Grano

mech.

2,5-6,0

11,9-12,5

420-1.000

Mistral

SK

TM FD (-hf)

pneu.

3,0-4,0

12,5

1.100

Pneusej

SK

M; MS; MT; MV

pneu.

3,0-8,0

12,5

1.150-2.000

Pöttinger

A

Vitasem

mech.

2,5-4,0

11,9

480-1.400

Sfoggia

I

K-SP

pneu.

4,0-6,0

12,0-14,0

1.400

Solá

E

ED-1003

mech.

2,5-4,0

12,0

540-1.190

Sulky-Burel

F

Xeos MD/HD

pneu.

3,0-4,0

12,5

1.000-1.800

Vogel-Noot

A

SuperDrill D

mech.

3,0-4,0

12,0

645-870

Megjegyzés: Forrás: Gépkatalógus 2013., Internet és gyártmányismertetõk

110

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro

Bonfant i szárít ók

PEDROTTI m obilszárít ók

Megbízhat ó, m odern, nagy t elj esít m ény, gazdaságos üzem elt et és, kím élet es szárít ás Energiat akarékos Faj lagos energia felhasználás 3,7 MJ/ kg víz alat t Környezet kím élõ 20 m gr/ Nm ³ alat t i porkibocsáj t ás 55 db( A) m axim ális zaj szint 10 m ét errõl m érve éj j el- nappal Kím élet es Hõsérült szem ek aránya elhanyagolhat ó

Pedrot t i Large 240 DER-AGRO Kft; 4130 DERECSKE; 06-30-303-7556 www.deragro.hu info@deragro.hu

D ER- AGRO Kft á lt a l for ga lm a zot t szá r ít ók Bonfant i szárít ók Az energia visszanyerés elvén mûködõ Bonfanti szárító berendezések jelentõs energia megtakarítást tesznek lehetõvé, mert a meleg levegõ nagy része újrafelhasználásra kerül, így a berendezés energiaszükséglete akár 35%-kal is csökkenhet a hagyományos mûködésû berendezésekhez képest. A különleges égéstér a levegõ elõkeverésével, és a háromszoros szigeteléssel biztosítja az optimális égési feltételeket, és a belépõ meleg levegõ szétáramlását. A nagyméretû és nagy teljesítményû centrifugális ventilátorok jó hatásfokot, alacsony zajszintet, és hatékony porelválasztást biztosítanak. Ezen felül a ventilátoroknálalkalmazottpneumatikus szelepek is csökkentik a kilépõ por mennyiségét. A berendezés két égõvel és két ventillátorral mûködik, szívott-nyomott rendszerben. A ventillátorok a talajra vannak elhelyezve, nem érintkeznek a szárító testtel, így rendkívül halk üzemmódúak. Az égõk hõteljesítménye a szárítás folyamán változik. A kéményen távozó nedves levegõ hõmérsékletét egy hõmérsékletmérõ szonda méri és a vezérlõ számítógép ennek ismeretében változtatja az égõ teljesítményét. A berendezés automatizált, a töltés, a szárítás, az ürítés közvetlenül irányítható és ellenõrizhetõa számítógép irányította elektromos vezérlõtábláról. Gabonaszárítóink kukorica, búza, rizs, szója, napraforgó, repce, köles, és általában minden magféle szárítására alkalmasak. RENDSZER ELLENTÉTES HÕGENERÁTOROKKAL Ez a megoldás lehetõvé teszi: • a szárítóberendezés rugalmas alkalmazását • nagyobb hõ visszanyerést • az üzemanyag és a felhasznált hõenergia fogyasztás csökkentését • a szárítási hõmérséklet differenciálását

PEDROTTI m obilszárít ók EURÓPA PI ACVEZETÕ MOBI L SZÁRÍ TÓJA, A LEGSZÉLESEBB TÍ PUS KÍ NÁLATTAL • Több mint 30 év gyártási tapasztalat • 6 széria, melynek mindegyike más-más befogadó kapacitást tesz lehetõvé, így közel 50 lehetõség közül választhat • Teljesítmény napi 26 és 235 tonna között (ûrtartalom:8,5 m3-75 m3) • Önmagában mûködõképes: egy egységben a betárolás, porleválasztás, szárítás, kitárolás • Sokoldalú használhatóság, alkalmazható sokféle terményre (gabonafélék, kukorica, repce, napraforgó, szója, rizs) • Elektromos és mechanikus biztonsági védelem • Olajégõ beépített üzemanyag tartállyal • Gázégõ, vezetékes vagy tartályos gázzal üzemelve • Alacsony üzemanyag fogyasztás: 1 tonna nedves anyag 1 %-os vízelvonásához 1 liter gázolaj vagy azzal egyenértékû hõmennyiség szükséges • 2. korszerûségi mutató támogatás igénybe vehetõ • Elektromos vagy TLT hajtás • Teljes vagy részleges automatavezérlés • Porkibocsájtás a környezetvédelmi elõírások alatt: tetõponyvával takarva nulla, a porleválasztó ciklonnál 50 mg/Nm alatt, a palást oldalán kilépõ levegõ sebessége 0,6 m/s alatt, így nem porforrás. • Teljes körû szerviz és alkatrész ellátás DER-AGRO Kft; 4130 DERECSKE; www.deragro.hu 06-30-303-7556; info@deragro.hu www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

111


PDF Compressor Pro TECHNI KA megnevezni. Az ilyen technológia alkalmazása esetén ugyanis nem egy munkamûveletet, hanem inkább mûveletmenetet lehet megtakarítani. A talajmûvelés és a kalászosgabona-vetés összevont, egymenetes elvégzésének eljárásaira sokféle és különbözõ gépkapcsolás/összeépítés nyújt lehetõséget. Az összevont munkamûveletek bevezetése, illetve alkalmazása csak akkor lehet célravezetõ, ha általuk: csökkennek a ráfordítások, és csökken az egyes munkamenetek száma; a mûveletek az optimális idõn belül elvégezhetõk, csökkentve így a kedvezõtlen idõjárásból eredõ kockázatot; a kevesebb munkamenet révén okozott keréknyom kisebb talajtömörödést okoz, nem rontva (károsan) a talaj fizikai tulajdonságait; nem növekszik meg a táblák gyomossága, és a kártevõk által okozott növényi betegségek elterjedése, valamint a termesztendõ növényi kultúra terméshozam-szintjének gazdaságos alakulása is biztosítható. A leggyakoribb talajmûvelõ- és gabonavetõ gépkombinációk a következõk: rotációs (forgó)boronás talajmûvelõ és mechanikus vagy pneumatikus vetési rendszerû gabonavetõ gépkapcsolások, illetve az összeépített talajmûvelõ (magágykészítõ) és pneumatikus vetõszerkezetû gabonavetõ gépkonstrukciók ismertek. Általános felépítési elv, hogy mechanikus vetõszerkezetû gabonavetõ gépeket csak a 3-4 m munkaszélességû talajmûvelõ géppel kapcsolnak össze, a 4 méteres munkaszélességek felett a gyakorlatban a pneumatikus vetési rendszerû, összeépített magágykészítõ+gabonavetõ gépek alkalmazása terjedt el. Ezeknél a gépkombinációknál általában három mûvelési zóna különböztethetõ meg: • talaj-elõkészítés rövid tárcsával, forgóboronával vagy kultivátor kapatestekkel;

• talajtömörítés, felszínvisszazárás gumiabroncsos tömörítõ kerekekkel, v. hengerekkel; • a vetõmagvak talajba helyezése a vetõcsoroszlyákkal, magrögzítés, vetés lezárás. Néhány ismertebb gépkombináció vetõcsoroszlya-rendszereit a 3. táblázat foglalja össze.

ményeképpen kerültek kialakításra a teljes felületû talajmûvelést mellõzõ, az egy menetben közvetlen vetést megvalósító gabona-direktvetõ gépek és a vetõkultivátorok. Ezek a gépkonstrukciók nemcsak a forgatásos (szántásos) vagy a forgatás nélküli (lazításos) alapmûvelés utáni területeken, de a talaj-elõkészítés nélküli („bolygatatlan”) területeken is képesek a megfelelõ minõségû vetés elvégzésére. A direkt vetés esetében a gépek konstrukciós részegységei a vetõsorokban a talajfelszínén található szármaradványokat elvágják (aprítják), keskeny, sekély vetõbarázdát („hasítékot”) nyitnak a talajban. A vetõmagvak (esetleg mûtrágya) talajrésbe juttatása után a megfelelõ mag- (és mûtrágya-) takarást biztosítják, a talaj felszínét kellõen lezárják, illetve ezen technológiai mûveletek elvégzésének feltételeit a különbözõ mûvelõ szerszámokkal (pl. elõvágó tárcsás csoroszlya, vetõmag+mûtrágya kijuttató csoroszlya rendszer, magnyomó-tömörítõ kerekek, stb.) megteremtik.

Gabona- direkt vet õ gépek, - vet õkult ivát orok

A direkt vet ési elj árás t echnológiáj a és eszközei

9.kép Tonutti Quasar LD 6000 gabona vetõkultivátor

A hazai növénytermesztés mai gyakorlatában bármely elõvetemény utáni kalászos gabona (vagy pl. repce, borsó, stb.) vetésekor, a vetést megelõzõen több menetben is szükséges talaj-elõkészítési munkálatok elvégzése. Ezek a mûveletek (pl. szántás vagy tárcsázás, szántáselmunkálás, magágykészítés, stb.) nemcsak jelentõs mûveleti költséget, hanem tetemes idõt is igényelnek, így egyaránt növelik a termelési költségeket, illetve a többmenetes mûveletek végrehajtása még késleltetheti is a vetést. Az elõzõekben említett problémák kiküszöbölésére – az energia- és eszköztakarékosság, a talajvédelem és talajkímélõ mûvelés jegyében – a technológiai-mûszaki fejlesztések ered-

A direktvetés technológiailag és eszközeiben is lényegesen eltér a hagyományostól. Direkt vetésnek az nevezhetõ, amikor a talaj az elõzõleg termelt növény (elõvetemény) betakarításától a vetésig megmunkálatlan („bolygatatlan”), és ezen idõ alatt a területen csak gyomirtó védekezést (herbicid-kijuttatást) és/vagy mechanikai szárzúzást végeznek. Vetéskor a speciális nyitócsoroszlyás direkt vetõ géppel a vetõcsoroszlya által nyitott keskeny, sekély magárokba vagy hasítékba (talajrésbe) helyezik a vetõmagvakat, amely mûvelet során a talaj felszínének csak mintegy 10 százalékos megbolygatására kerül sor.

3.táblázat: Magágykészítõ és gabonavetõ gépkombinációk vetõcsoroszlya rendszerei és fajlagos csoroszlya terheléseik Vetõgép gyártó és típus

Vetõcsoroszlya rendszer jellemzése

Fajlagos vetõcsoroszlya terhelés (kg/csoroszlya)

Amazone Cirrus Special

RoTeC +-Control: egytárcsás, talajnyitó csoroszlya, vetési mélység szabályozó-megvezetõ (10/25 mm széles talpfelületû) kerékkel

55

Horsch Pronto DC

TurboDisc: ikertárcsás vetõcsoroszlya ± 7,5 cm-es vertikális talajkövetéssel, sárkaparóval és mûanyag egyengetõvel, utófutó magnyomó kerékkel

5-150

Kuhn Speedliner

SeedflexÒ: paralelogramma felfüggesztésû, ikertárcsás vetõcsoroszlya, utánfutó gumi palástú magnyomó kerékkel

20-70

Kverneland Accord MSC+

CX-mulcs: Æ 410 mm-es talajnyitó csipkés tárcsás csoroszlya, egy Æ 360 mm-es konvex mûanyag tárcsával a kettõ közötti mag-befogadáshoz, állítható magnyomó kerékkel

160

Lemken Compact-Solitair 9

OptiDisc: ikertárcsás vetõcsoroszlya paralelogramma felfüggesztéssel vezérelt utófutó (gumiborítású) küllõs magnyomó kerékkel

70

Pöttinger Terrasem C

DualDisc: kettõs tárcsás vetõcsoroszlya vezérelt utófutó magnyomó-tömörítõ kerékkel

40-120

Sulky-Burel Maxidrill TRW

Cultidisc: csipkézett, rugós szárú felfüggesztésû egytárcsás, Æ 415 mm-es vetõcsoroszlya, gumiborítású követõ- magnyomó kerékkel

80

Väderstad Spirit ST

„V”-disc: Æ 380 mm-es ikertárcsás vetõcsoroszlya TriForce gumi bakos felfüggesztéssel, Æ 380 mm-es küllõs magnyomó-tömörítõ kerékkel

40-80

Megjegyzés: Forrás: Internet és gyártmányismertetõk (2013.)

112

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro

A magvak kivetése, talajba helyezése után a barázdanyitó vetõcsoroszlyák és a takaró-tömörítõ kerekek közé (soronként) magnyomó kerekek is beépítésre kerülhetnek, amelyek feladata a vetõmagvak kellõ mértékben történõ talajba nyomása, megteremtve ezzel a mag-talaj közötti jó kontaktust a biztonságos és gyors csírázás, majd a kelés elõsegítése érdekében. Ugyancsak igen fontos szerepet töltenek be a direkt vetõ gépeknél a magtakaró-tömörítõ kerekek, melyek a takaráson, talajfelszín-tömörítésen kívül gyakran a vetõcsoroszlyák vetési mélységszabályozására is szolgálnak. A gabona vet õkult ivát orok ált alános j ellem zése, a gépcsaládok felépít ése

A gabona-vetõkultivátorok olyan egy menetes talaj-elõkészítõ és gabonavetõ munkagépek, amelyeknél a szántóföldi kultivátor kombinált talajmûvelõ-vetõ elemekkel van ellátva, és a speciális kialakítású, (lúdtalp v. szárnyas, lazítókéses) kultivátor kapák által mûvelt sávokban juttatják a vetõmagokat (+mûtrágyát) a talajba. Ezek a vetõkultivátorok tulajdonképpen átmenetet képeznek a kombinált magágykészítõ+gabonavetõ és a gabona-direkt vetõ gépek között, mivel a vázkeretbe foglalt kultivátor tagjaikkal mûvelik a talajsávokat és a talajmûveléssel egy menetben a vetés is elvégzésre kerül. Felépítésükre jellemzõ, hogy me-

rev, rugós vagy félmerev szerszámaikat – több sorban – osztott síkrácsos keretre rögzítik, és a vetés mûveletét a mag-/mûtrágya szállító-magadagoló vetõkocsiból felépített egység segítségével végzik el. A (vetõmag és mûtrágya szállító) vetõkocsit az üzemeltetõ erõgép és a kultivátor egység között, vagy a kultivátor egység mögött is elhelyezhetik. A vetõkocsi – az „európai” rendszerû vetõkultivátorok esetében – egytengelyes (egy futómûves) kivitelû, a nagyobb munkaszélességû – elsõsorban az „észak-amerikai” rendszerû vetõkultivátoroknál – már kéttengelyes felépítésû. A vetõkocsik tartálya – többségükben – osztott kivitelû, a vetõmag és a mûtrágya elkülönített befogadására. A vetõkultivátorok talajmûvelõ szerszámai lazító késes, illetve lúdtalp- vagy szárnyas kapás kialakításúak, ennek megfelelõen az elõbbi esetben keskeny-sávú, míg az utóbbi esetekben széles-sávú vetõmag kijuttatásra kerülhet sor. A mûtrágya kijuttatása a vetõsorok mellé, a vetõsorok közé vagy a vetõmag alá is lehetséges. Az ilyen gépek esetében a mûtrágyát speciális, kombinált talajmûvelõ+vetõ+mûtrágya-kijuttató szerszámokkal helyezik a talajba. A vetõkultivátorok félig függesztett vagy vontatott kivitelekben készülnek, a kultivátor egységek keretszerkezete járókerekekkel van alátámasztva. Valamenynyi vetõkultivátor pneumatikus vetõ-

szerkezettel készül. Ezek a központi, mechanikus adagoló és pneumatikus anyagtovábbítású, soronkénti elosztású szerkezetek, az elõzõleg a pneumatikus vetési rendszerû hagyományos építésû gabonavetõ gépeknél már ismertetettekkel megegyeznek. A vetõkocsi mag- és mûtrágya tartályaiból a vetõmag és a mûtrágya pneumatikus rendszerû anyagtovábbítással jut el az egyes magelosztófejeken keresztül a vetõcsoroszlyákhoz, majd a talajba. A talaj elmunkáló és talajlezáró egységek hengerboronák, henger és rugós boronafogak vagy tömörítõ kerekek lehetnek. A járókerekekkel alátámasztott vázkeretek szélsõ tagjai szállításkor hidraulikusan felhajthatók. A gabona-direktvetõ gépek és a vetõkultivátorok egyik legfontosabb egységei a különbözõ (tárcsás, ikertárcsás, késes, stb.) vetõcsoroszlyák, csoroszlya kocsik. Ezek a részegységek állandó v. változtatható terheléssel (ún. csoroszlya-nyomással) nyomhatók a talajba, megnyitva az utat a vetõmagvak és a mûtrágya megfelelõ mélységû talajba helyezéséhez. Az elõzõekben bemutatott gépek teljes listája az Internetrõl is letölthetõ, ami segítséget nyújthat a gépberuházásokhoz: (www.mvh.gov.hu + GÉPKATALÓGUS + gépkód: 2211) Dr. Fûzy József

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

113


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro TECHNI KA

2013-AS ERÕGÉPFEJLESZTÉSEK A CLAASTÓL Több m in t h ú sz or szá g sza k ú j sá gír ój a ve t t r é szt a zon a sa j t ór e n de z vé n ye n , a m e lye t a CLAAS cé g sze r ve ze t t j ú liu s 1 - j é n Fr a n cia or szá gba n , iga zá n h a t á sos k ör n ye ze t be n , e gy M e t z m e lle t t i k õbá n yá ba n .

1. kép: Az új AXION 800-as sorozat jól illeszkedik a meglévõ CLAAS traktorkategóriákhoz: balról jobbra, teljesítmény szerint növekvõ sorrendben az ARION 640, az AXION 840 és az AXION 850, valamint az AXION 950 modell látható A rendezvényen a CLAAS termékek magyarországi kizárólagos forgalmazója, az AXIÁL Kft. szervezésében vettünk részt, hogy személyesen, elsõ kézbõl ismerjük meg a harsewinkeli székhelyû, idén alapításának 100. évfordulóját ünneplõ világcég legújabb fejlesztéseit. A cikkben a bemutatott gépekhez kapcsolódó mûszaki paramétereket, újdonságokat ismertetjük, kiegészítve azokat a látványos rendezvényen készült fotókkal. Emellett rövid beszámolót olvashatunk a CLAAS metzi gyárában a közelmúltban üzembe helyezett festõberendezésrõl is. A bemutatásra kerülõ erõgépek szempontjából az igazán stílusos környezet kihangsúlyozta azok fokozott teljesítõképességét, munkabírását és konstrukciós elõnyeit. Felvonultak az AXION traktorcsalád új 800-as sorozatának egyes modelljei. Igaz, e traktorok premierje és a nemzetközi sajtó számára történõ bemutatása 2013 februárjában a párizsi Sima kiállításon már megtörtént, ellenben az üzemeltetésbõl származó gyakorlati teljesítményadatok ez idáig nem kerültek nyilvánosságra. A sajModell

Maximális forgatónyomaték Nm*

tótájékoztató jó alkalomnak bizonyult az új 800-as sorozat minden részletre kiterjedõ bemutatására, valamint a tapasztalatok megosztására. A rendezvény erõgépeket érintõ másik jelentõs mozzanata az új SCORPION teleszkópos rakodógépek debütálása volt. Hat új modellt ismerhettünk meg, majd elmélyedhettünk az azokat érintõ számos fejlesztésben és újításban. Az új AXI ON 800 sorozat négy t ípusa 2011-ben mutatta be a CLAAS az AXION 900-as traktorcsaládját, a teljesen új fejlesztési és konstrukciós filozófiával épített nagytraktorát. Ugyanezeken az alapokon nyugszanak az AXION 800-as traktorcsalád konstrukciós és fejlesztési irányelvei. Az AXION 900-hoz hasonlóan, a 800-as is hosszú tengelytávúnak és kompakt építési módúnak nevezhetõ. Mint ahogy azt már a CLAAS traktoroktól megszokhattuk, ezt típust is 50-50 százalékos súlyelosztás jellemzi. Annak érdekében, hogy a traktor fordulékony legyen, a fejlesztõk a „darázsderék”-

Maximális teljesítmény kW/LE*

850

1132

194/264

840

1071

184/250

830

1016

173/235

810

941

158/215

1. táblázat: Az új AXION 800 sorozat modelljeinek fõbb nyomaték- és teljesítmény-paraméterei (*ECE R 120-as szabvány szerint)

116

konstrukciót alkalmazták. Ez azt jelenti, hogy a hûtõk az elsõ híd felett a legszélesebb részét képezik a traktor elejének, mögötte a motor lényegesen karcsúbb, amelynek az olajteknõje a vázból került kialakításra. A hátsó függesztés maximális emelési kapacitása 10,2 tonna, míg a frontfüggesztés 3,5 vagy 6,5 tonna teherbírású. A lengéscsillapítást, a függesztéseket és az elsõhíd-rugózást a 900-as testvérétõl kapta. A négy modell, a 200 és 270 LE közötti teljesítményosztályt fedi le (1. táblázat). Az AXION 800 tökéletesen illeszkedik a kisebb ARION 500/600-as (145-184 LE) és a nagyobb AXION 900-as (320-410 LE) testvérei közé (1. kép). Az új hathengeres FPT motor 6,7 literes hengerûrtartalommal, 8 százalékkal több nyomatékkal rendelkezik, mint az elõdje, teljesítményrugalmassága pedig 500 fordulat/perc. Ez nagyobb nyomatékot és teljesítményt jelent alacsonyabb fordulatszám és üzemanyag-fogyasztás mellett. Az AXION 800-asok esetében is újdonság, hogy a teljes motorteljesítmény minden körülmény között 100 százalékban áll rendelkezésre. A VISTRONIC elektromosan vezérelt hûtõnek köszönhetõen mindig csak akkora hûtési teljesítmény kerül mozgósításra, amennyire ténylegesen szükség van. Az AXION 800-as az elsõ CLAAS gép, amely a károsanyag-kibocsátás terén, minden jövõbeni elvárást kielégítõ Tier 4f-es motorral rendelkezik. A károsanyag-kezelés DOC, illetve SCR katalizátorral történik (2. kép). A sorozat elsõ modelljei a már ismert HEXASHIFT váltóval, illetve annak HEXACTIV változatával lesznek elérhetõk. Késõbb válik teljessé a kínálat a CMATIC fokozatmentes hajtómûvel. A mellsõ TLT hajtómû mûködtetése egy plusz tengelykapcsoló széthúzásával szüneteltethetõ, így annak

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

2. kép: A károsanyag-kibocsátási elõírásoknak történõ megfelelés látványos demonstrálása


PDF Compressor Pro

állandó jellegû meghajtása energiatakarékossági céllal megszüntethetõ. A számos intelligens megoldás mellett rendelkezésünkre áll egy kimondottan egyszerûen használható táblavégi fordulómenedzsment, valamint lehetõség van ISOBUS vezérlésû munkagépek csatlakoztatására is. Sok funkció munkagépvezérlés esetén is funkcióbillentyûkre programozható és gombnyomással aktiválható. Minden AXION 800-as modell LS-hidraulika rendszerrel rendelkezik 110 vagy 150 l/perc teljesítményû szivattyúval, maximálisan 7db kihelyezett körrel. A CLAAS az AXION 800-as traktorok értékesítését 2014-tõl kezdi meg. CROP SENSOR I SARI A opt ikai érzékelõ a növény nit rogénszükséglet ének m eghat ározására Az új CROP SENSOR ISARIA a CLAAS EASY (Hatékony Agrárgazdálkodási Rendszerek) program „on field” részének eleme, azaz a szántóföldi eszközeinek új fejlesztése. Az EASY tökéletesen összehangolt rendszereket kínál egy hatékonyabban mûködni szándékozó mezõgazdasági üzem mindennapi tevékenységéhez. Az eszköz menet közben optikai érzékelõ segítségével, online és tábla specifikusan, fajtától függetlenül határozza meg a növény nitrogénszükségletét. A rendszer a Fritzmeier cég új generációs ISARIA mérési technikájával dolgozik, a piacon pedig az egyedüli olyan szenzor, amely ISOBUS kompatibilis. Egyidejûleg mér, számít és vezérel. Kezelése a CEBIS MOBILE egységgel vagy egyéb más ISOBUS kompatibilis eszközzel lehetséges. Az aktív LED világításnak köszönhetõen a szenzorral éjjel-nappal lehet dolgozni (3. kép). Hat új , nagyt elj esít m ényû SCORPI ON m odell Teleszkópos rakodóinak 2005-ben történõ bevezetését követõen, a CLAAS most egy teljesen új SCORPION sorozatot mutatottbe, amelyek segítségével a felsõbb teljesítménykategóriára helyezi a hangsúlyt, teljesítmény, kényelem és gazdaságosság tekintetében. A SCORPION teleszkópos rakodók fejlesztést a CLAAS a Kramer partnercéggel közösen, Pfullendorfbanvégzi. A CLAAS hat új modellt vezet be, 6 és 8,8 méter közötti emelési magassággal, valamint 3 és 5,5 tonna közötti emelési kapacitással. Mindez három-három új modellt jelent a nagyobb és kisebb SCORPION kategóriában: a 9055, 7055 és 7044, illetve a 7035, 7030 és 6030 típusok. Miközben a maximális emelési kapacitás eddig 4,4 tonna volt, a két új csúcsmodellnél, a 9055 és 7055 esetében ez 5,5 tonna lett, a maximum 8,8 méter, illetve 7,0 méter emelési magasság mellett (2. táblázat).

9055

7055

7044

7035

7030

6030

Emelési kapacitás

5,5 t

5,5 t

4,3 t

3,5 t

3,0 t

3,0 t

Emelési magasság

8,8 m

7,0 m

7,0 m

7,0 m

7,0 m

6,0 m

2. táblázat: SCORPION modell-variációk mûszaki paraméterei

3. kép: A CROP SENSOR ISARIA felépítését tekintve két érzékelõ-fejbõl álló optikai szenzorral rendelkezik

4. kép: A új SCORPION modell alacsony súlypontú alváza, valamint az irányított hûtõlevegõ áramlással ellátott, új generációs, Stage IIIb emissziós normát teljesítõ Deutz-motor

5. kép: A teleszkópos gém süllyesztése a SMART HANDLING megoldásnak köszönhetõen minden üzemmódnál a süllyesztési sebesség a gém terhelésétõl függ, és annak szögéhez igazodik A nagyobb terhek felvétele érdekében mindkét sorozat számára új alváz került kifejlesztésre. Fontos jellemzõje, hogy a gémcsuklópontja mélyen az alvázban található. Leengedett állapotban a gém teljesen az alvázba ereszkedik, amely jelentõs stabilitást garantál, illetve ebben a pozícióban akadálytalan kilátást biztosít a gép jobb oldalára. Az új

alváznak köszönhetõen a rakodók akár 600/55-26.5 abroncsmérettel is rendelhetõk (4. kép). A teleszkópos gém is megújult. Új felépítésének és kinematikájának köszönhetõen az új SCORPION modellek akár72 kN tépõerõvel és 2 tonnás tartalékerõvel rendelkeznek (5. kép). A rakodógép könnyû kezelhetõségét és hatékony munkavégzését biztosítja továbbá a SMART ROADING funkcióval rendelkezõ intelligens hidrosztatikus VARIPOWER hajtómû, továbbá a megnövelt teljesítményû LOAD SENSING hidraulika is. A nagyobb SCORPION típusok 2013 októberétõl, míg a kisebbek 2014 februárjától rendelhetõk. Új fest õberendezés a szöglet esés körbálázók gyárt ósorán A CLAAS által rendezett program második napján alkalmunk volt megtekinteni a CLAAS metzi gyárát, az Usines CLAAS France S.A.-t (UCF). 1969 óta a mintegy 400 dolgozó közel 4.000 bálázót készít itt a mezõgazdaság számára. Itt gyártják a QUADRANT szögletes nagybálázó sorozatot csakúgy, mint a ROLLANT és VARIANT körbálázókat. Herve Bauduin vezérigazgató köszöntõjét és ismertetõjét követõen betekintést nyerhettünk a közelmúlt legnagyobb fejlesztésébe. Megszemlélhettük az új festõberendezést, amely azért különleges, mert CO2 semleges, alacsony energiaszükségletû, azaz új etalon a minõség és tartósság tekintetében. A kataforézises merülõ lakkozó berendezés, amely nagyban hozzájárul a lakkozási minõség javításához, az elsõ, 1963-ban üzembe helyezett festõberendezést helyettesíti. A berendezést 2013 februárjában, 14 hónapig tartó építkezés után helyezték üzembe. A függõkonvejor-pálya hossza 1.100 méter és 69 tartóegységgel van felszerelve, amelyek egyenként akár 1.000 kg terhelést is elbírnak. Jól jellemzi a termelési folyamat összetettségét, hogy a technológia elektromos energia igénye 300 kW. Éves szinten mintegy 55 hektárnyi alkatrész-felületet látnak el korrózióvédelemmel, illetve festenek meg. A CLAAS 8 millió eurót fordított az új festékberendezésre, amely évi 5.000 bálázó gyártását könnyíti meg. A rendezvény további kiemelt eseménye volt a zöldtakarmány-betakarító gépsor újdonságainak és a 2014-ben piacra kerülõ új kör- és szögletes nagybálázók bemutatása. Ezen gépekrõl következõ lapszámunkban fogunk részletesen beszámolni.

Dr. Magó László SZIE Gépészmérnöki kar - Gödöllõ

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

117


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Hidas permetezõgépek A k or á bbi é ve k be n a k u k or ica bogá r m e gj e le n é se é s e lt e r j e dé se szü k sé ge ssé t e t t e a vé de k e zé st a n övé n ye k k ife j le t t á lla pot á ba n , n a gy m a ga ssá ga e se t é n is, e zé r t igé n y m u t a t k ozot t , a n öve lt sza ba dm a ga ssá gú , h ida s pe r m e t e zõgé pe k ir á n t . I pa r i n övé n ye in k e gy r é szé n é l fon t os m û ve le t a z á llom á n y m e gfe le lõ idõbe n t ör t é n õ de szik k á lá sa ( ve gysze r e s á llom á n yszá r ít á s) . A m a ga sr a n övõ n a pr a for gó va gy r e pce á llom á n yba n k or á bba n e z a z e lj á r á s csa k a le ve gõbõl volt vé gr e h a j t h a t ó. A lé gi ú t on t ör t é n õ ve gysze r k ij u t t a t á s a zon ba n sok e se t be n pon t a t la n , é s a z e lsodr ódá s fok ozot t ve szé lye m ia t t a k ör n ye ze t k á r osít á sá va l j á r h a t , e zé r t a z Eu r ópa i Un ió á t m e n e t ile g k or lá t ozt a , a k é sõbbie k be n pe dig be k ívá n j a t ilt a n i e zt a t e ch n ológiá t .

A magas szántóföldi növények kezeléséhez, valamint a deszikkáláshoz jól alkalmazhatóak a megnövelt szabadmagasságú hidas önjáró permetezõgépek. Ezért ma már jelentõs számban alkalmaznak Magyarországon is ilyen gépeket, amelyek egy része hazánkban készül külföldrõl származó alvázra épített, hazai gyártmányú permetezõ felépítménnyel, más részük importból származik. A VM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett típusok száma 65 darab. A választék a gépek fontosabb jellemzõivel együtt a táblázatban látható. A gépek nagy része különbözõ méretben és felszereltséggel kapható. A gépek más-más méretû permetlétartállyal, különbözõ rendszerû és típusú, eltérõ szállítási kapacitású szivattyúval szerelhetõek fel, a szórókeretek pedig azonos konstrukcióban különbözõ munkaszélességû változatban készülnek. Ez teszi lehetõvé, hogy mindössze egy részegység megváltoztatásával újabb típus szerepeljen a kínálatban. A hidas önjáró permetezõgépek legfontosabb jellemzõi a méretek, a felépítés

118

módja, a részegységek elrendezése, a hajtás kivitele, a vezetõfülke kialakítása, a mûködtetés módja, a szórószerkezet elhelyezése és kivitele. A hajtást rendszerint 100-200 kW teljesítményû dízel motor biztosítja. Az alvázat úgy alakítják ki, és a részegységeket úgy helyezik el, hogy egyaránt kiegyenlített kerékterhelést érjenek el üres és tele töltött permetlétartály esetén. Az üzembiztosság, a teljesítmény és a munkaminõség szempontjából egyaránt elõnyös, hogy a gépek alváza gyakran pneumatikus rugózással van ellátva, amely a terheléstõl függõen szabályozott. A csillapított rezgések következtében kényelmesebb az üzemeltetõ munkája, kisebb a gép szerkezeti elemeinek igénybevétele, nagyobb munkasebesség alkalmazható, kisebb mértékû a szórókeret lengése, jobb a kereszt-, illetve hosszirányú szórásegyenletesség. A nagyteljesítményû gépeknél különös jelentõsége van az üzemidõ hatékony kihasználásának. A gépek többsége a megfelelõ hajtás és rugózás következtében akár 40-50 km/h sebességre is képes,

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

ami lerövidíti a különbözõ helyszínek közötti áttelepülési idõt. A gépek általában hidrosztatikus összkerékhajtással mûködnek, ami lehetõvé teszi a fokozatmentes sebességváltást, és a terepviszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodást. A hidrosztatikus hajtáshoz 3-5 fokozatú mechanikus sebességváltó kapcsolódhat, amellyel permetezésnél kis sebesség és nagy nyomaték, közúton pedig nagy sebesség és kis nyomaték érhetõ el. Egyes gépek tempomattal is el vannak látva. A kerekek mérete a soros kultúráknak megfelelõen keskeny, nagy átmérõjû. A nagy tömegû gépek biztonságos mûködtetéséhez hatékony fékrendszerre van szükség, amely általában hidraulikus vagy pneumatikus, rásegítéses kivitelû, dob vagy tárcsa fékek. A kormányzás rendszerint elektronikus szabályozású hidraulikus szervokormánnyal történik, amely többféle üzemmódot tesz lehetõvé. Közúton a hagyományos elsõkerék kormányzás alkalmazható, terepen pedig az elsõ és hátsó kerekek ellenkezõ irányú elfordításával egyes gépek szinte helyben meg tudnak fordulni. A kerekek azonos irányú elfordításával oldalazó járás is alkalmazható, amely lejtõs területen lehetõvé teszi az oldalirányú csúszás megakadályozását, a gép nyomon tartását. A klimatizált, aktív szénszûrõvel védett, zajvédelemmel ellátott, túlnyomásos biztonsági vezetõfülke általában panoráma kilátást biztosít, ami megkönnyíti a vezetõ munkáját, lehetõvé teszi a pontos kormányzást, a munka ellenõrzését. Légrugós, állítható vezetõülés és ugyancsak állítható kormányoszlop biztosítja a kezelés kényelmét. Ugyanezt a célt szolgálhatja a multifunkciós kezelõkar, amellyel a gép üzemeltetése során a legfontosabb mûveletek egyszerûen és biztonságosan elvégezhetõk. A gépek általában 2.000-5.000 dm3 térfogatú permetlétartállyal és 18-36 m munkaszélességû szórókerettel készülnek. A forgalmazott és alkalmazott típusok nagy többségénél a szabadmagasság 150-300


PDF Compressor Pro

ő s el tu sz űv gu n: jm au k-o la 3. o Ta w 01 o ow y ho s 2 ceb Sh ag S 6. é a Favelő N et ű us A zt ink jm us m ala ug en y T . a ess ag 13 v N 20 Kö A

9.

119

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Engedéllyel forgalm azot t hidas önj áró perm et ezõgépek font osabb j ellem zõi Márkanév

Hazai forgalmazó vállalat/gyári képviselõ

Engedélyes típusok száma (db)*

Permetlétartály Munkanévleges térfogata (dm3) szélesség (m)

FINOTTO/ GAMBETTI

INTERAT ZRt.

1

2.000

18

GAMBETTI/ BARGAM

INTERAT ZRt.

2

2.000-3.000

18

BERTHOUD

AXIÁL Kft.

8

3.000-4.000

24-32

HARDI

IKR ZRt.

8

3.500-4.100

18-24

HAGIE

IKR ZRt.

3

3.800-5.300

27-32

JOHN DEERE

KITE ZRt.

8

3.000-4.500

24-36

DAMMANN

STARCZ AGROTECHNIK Kft.

10

4.000-10.000

24-42

KERTITOX

FARMGÉP Kft.

23

2.000-4.000

18-27

CAFFINI

SZEGÁNA Kft.

1

3.000

18

SAM

ALFA-GÉP Kft.

1

3.000

24

* A forgalmazók elérhetõ választéka a fentieknél bõvebb lehet

cm között változik. A gépek egy részénél a szabadmagasság hidraulikusan változtatható, közúton alacsony helyzetben biztonsággal lehet nagy sebességgel közlekedni, munkahelyzetben pedig a kezelendõ növényzet magasságának megfelelõen történhet a beállítás (1. ábra). A hidas permetezõgépek számottevõ részén széles határok között, hidraulikusan, fokozatmentesen és munka közben is állítható a nyomtávolság. Az önjáró hidas gépek permetezõ felépítménye általában nem különbözik lényegesen a vontatott vagy függesztett gépek rendszerétõl. A permetlétartály esetenként osztott kivitelû, elhelyezése olyan, hogy biztosítsa a gép stabilitását és a növelt szabadmagasságot. A nagy munkaszélesség és megnövelt munkasebesség szükségessé tette a szórószerkezetek korszerûsítését is a megfelelõ munkaminõség biztosítása érdekében. A szórókeret magasságát a hatékony lengéscsillapítás mellett sok esetben elektronikus rendszerrel ellenõrzik. A keretszárnyakon ultrahangos érzékelõk vannak elhelyezve, amelyek a célfelülettõl (a talajtól vagy a nö120

vényzettõl) való távolságot mérik. Ennek alapján történik a szabályzás, amelynek során, ha a keret túlságosan megközelíti a célfelületet, akkor a szárnyak automatikusan megemelkednek. A különbözõ terepviszonyok között végzett munka biztonságát és jó minõségét szolgálja, hogy a szórókeretet a gép helyzetétõl függetlenül a lejtõvel párhuzamosan lehet mûködtetni. A lengéscsillapítás természetesen ebben a helyzetben is biztosított. A gépek újszerû alkalmazását teszi lehetõvé a szórószerkezeten alkalmazott pneumatikus mûködtetõ rendszer. A szórófejekben szelepek segítségével lehet különbözõ fúvókákat mûködtetni vagy kikapcsolni menet közben is. Ezzel a megoldással a technológiai változtatások idõveszteség nélkül végrehajthatók. Jelentõsen javítható a kezelés egyenletessége, illetve minõségi javulás érhetõ el azzal, ha a hidas permetezõgép szórókeretén két vezeték van kiépítve, és ún. cirkulációs rendszerben jut el a permetlé a szórófejekhez. Ez azt jelenti, hogy a szórófejeknél állandóan biztosított a kívánt üzemi nyomás, tehát a bekapcsoláskor

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

azonnal a beállított permetlé mennyiség kerül kiszórásra. Ezáltal elkerülhetõ az a hiba, amely az indulásnál jelentkezik: a nyomás a szórófejeknél még nem megfelelõ, a megfelelõ érték csak fokozatosan alakul ki, ezért a kezelés a kezdeti szakaszon elégtelen. A helytelenül, kis dózissal kezelt felület nagysága az üzemeltetési paraméterektõl (munkasebesség, üzemi nyomás, stb.) függõen akár jelentõs is lehet. Ez a hiba sokszor jól megfigyelhetõ a jól kezelt táblák szélén, ahol a permetezõgép megindult, a deszikkálás nem történt meg, majd a táblán befelé haladva fokozatosan eredményesebb a beavatkozás. A cirkulációs permetlérendszer tehát lehetõvé teszi ennek a táblaszéli hibának a kiküszöbölését. A hidraulikus szórószerkezetekkel egyenletes szórás érhetõ el a kezelt felületen, azonban a cseppek jelentõs mértékben ki vannak téve a szél elsodró hatásának is, ezért nagy lehet a vegyszerveszteség, valamint a környezet szennyezése. A cseppek elsodródásának megakadályozására használhatók a légrásegítéses permetezõgépek. Ezeken a szórófejek felett elhelyezett mûanyag tömlõbe (esetenként légszekrénybe) nagyteljesítményû axiálventilátor levegõt nyom, amely az alul kiképzett nyílásokon át áramlik ki, a növényzetet megnyitja és a cseppeket a célfelületre szállítja (2. ábra). A légáram akadályozza a cseppek elsodródását is, ezáltal lehetõvé válik nagyobb szélsebesség esetén is a munkavégzés. Egy másik mûszaki megoldás ezeket a kedvezõ hatásokat tovább fokozza. A légszekrényen két, egymással párhuzamos sorban, a szórófejek elõtt és mögött elhelyezett réseken lép ki a levegõ. Ezáltal a lombozat megnyitása és a cseppek behatolása még intenzívebbé válik, az így kialakuló kétoldali légfüggöny pedig az elsodródást is még hatékonyabban akadályozza meg. A hidas permetezõgépek magas ára (általában több mint 40-50 millió Ft) feltételezi a jó kihasználást, a megfelelõ üzemszervezést, a magas üzemóra számot, illetve a nagy területteljesítményt. Ezért alkalmazásuk nagy gazdaságokban, vagy bérmunka vállalkozók üzemeltetésében lehet gazdaságos. Dr. Dimitrievits György


PDF Compressor Pro

ÖNJÁRÓ PERMETEZŐK 2000-5000 literes tartállyal; 18-36 m munkaszélesség; 150-285 cm hasmagasság Számítógépes szórásmennyiség állítás; Perkins motorok; Többféle kivitel

Caffini SPRAY Trakker 3000 LH 145 LE-s Perkins motor; 24 m munkaszélesség; Összkerékhajtás; 150 cm hasmagasság; Számítógépes mennyiség szabályzás; Klíma, légrugós ülés

6791 Szeged, Dorozsmai út 143. Tel./fax: 62/554-640 • Mobil: 30/589-8624 E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu

: S ÁR Ó I C AK ÁFA + t F 36 m

Kirendeltségek: DÉL-ALFÖLDI KÉPVISELET: Mobil: 30/9282-730 ZALAEGERSZEGI KÉPVISELET: Mobil: 30/6252-571 KAPOSVÁRI KÉPVISELET: 7400 Kaposvár, Jutai út 50.; Tel.: 82/510-254 • Mobil: 30/3837-851 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: Mobil: 30/4457-599 TATAI KÉPVISELET: 2890 Tata, Kocsi u. 2. • Mobil: 30/3837-852 ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: Mobil: 30/6252-576

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

121


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Lazítsunk? – Lazítunk... M in t m in de n , a le gj obb lózu n gok , j e lm on da t ok is m e gk opn a k

e gy idõ u t á n , így a Sze gá n a

Kft .

2 0 1 2 - e se is fé n yé t ve szít e t t e . Jól h a n gzot t a „La zít u n k e ze r r e l”, de m it le h e t n e ü t õse bbe t , j obba t k it a lá ln i? Jobb öt le t h íj á n pr óbá lk ozzu n k a h u m or ör ök ös k or on a vise lõj é ve l, H ofi Gé zá va l. „….La zít a n i, pr óbá lj m e g la zít a n i.” Ennek szellemében kerestünk meg két dunántúli gazdálkodót. Mindkettõ valamilyen szempontból sajátos, különleges esetként tekintendõ. Elõször Magyarkeszire mentünk el, és beszélgettünk Somogyi Károllyal, a Keszi Mezõ Kft. ügyvezetõ tulajdonosával. Õ elmondta, hogy 850 ha-on gazdálkodik hagyományos szántóföldi kultúrákkal, úgymint harmad-harmadrész kalászos, olajos és kukorica. Földjeinek minõsége átlagosan 22 Ak. A Somogy-Tolna Dombság Fejér megye felé esõ része, ahol erõsen tagolt, lejtõs területekkel kell megbirkóznia. Elmondása szerint 2007 óta 300-600 ha területen végez lazítást egy SJ-7-9 típusú lazítóval.

Potyi Gyula és felesége (balról) Pandúr Lászlóval (jobbról) – Á, én nem, nem szoktam a nyilvánosságot – szabadkozik, de mikor látja, hogy letéve a tollat hátradõltem, csak belekezd. Mint kiderül, 4 ha-on termel szõlõ szaporító alapanyagot, 40 ha termõ szõlõ területen gazdálkodik, és a Dél-Balatoni borvidéken egyedül Õ végez komplex gépi szõlõtelepítést. Ez a mûveletsor magában foglalja a régi ültetvény kivágását, a terület lazítását (SJ-3-5; SJ-5-7E, rögtörõ hengereivel), rigolekével történõ mélyszántását, szántás elmunkálást, ültetést mûholdvezérléssel. Emellett mintegy 25 fõ végzi az oltvány elõállítást, ami hûtõházban várja, hogy a megfelelõ helyre kerüljön. Potyi Gyula hangsúlyozza, hogy a lazítás alapvetõ, meghatározó munkafolyamat, mely a telepítést megelõzi, de a termõ kultúrában ugyanúgy nélkülözhetetlen. Igen komoly eróziós problémák adódtak, de mióta a lazítás bekerült a technológiai sorba, megszûnt a sárlavina veszélye, mely adott esetben a völgyben fekvõ falvakat veszélyeztette. Hasonlóan magyarkeszi kollégájához, Õ is elégedett a kopó alkatrészek egyszerû és gyors hozzáférhetõségével, a kaposvári fiúk készségével, de…

Somogyi Károly, Magyarkeszi Miért szeret i a lazít ót ? – Egyszerû, – válaszolja – enélkül a csapadék csak lerohan a lejtõkön és búcsút inthetnénk neki. Így viszont leszivárog, forgatás nélkül sikeresebben lehet megtartani a talajban. Hát, ha egy jó rögtörõ is lenne hozzá… Elõ is kerül nyomban egy prospektus a feneketlen táskából, és máris lehet válogatni a többféle rögtörõ-tömörítõ henger közül. Kérdés ugyan nem hangzott el a gyártmányápolással kapcsolatban, de Somogyi úr nem mulasztotta el hangsúlyozni elégedettségét az alkatrészellátással, szervizzel kapcsolatban. Erõsítendõ a barátságot erõs kézszorítások és ugrás egy megyényit. Irány Potyi Gyuláék balatonszárszói hûvös terasza.

122

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

De megoldható lehet-e a mûtrágya kijuttatás akár szemcsés, akár oldott, folyadékos állapotban? Így esetleg a víz utánpótlás is megoldódhatna a fiatal telepítésekben, mivel a csepegtetõ öntözés borzasztó költséges, támogatás pedig… Lehet, hogy érdemes lenne ezeket a kérdéseket lefordítani a spanyol, vagy valamilyen más gyártó nyelvére?

Pandur László Szegána Kft.


PDF Compressor Pro

Ak ci ó!

JYMPA altalajlazítók

• Kialakítása miatt könnyű vontathatóság • Egysoros vagy kétsoros rögtörő henger • Erős, robsztus kivitel

• 3,5,7,9 és 11 késes kivitel • Fix, nyírócsapos vagy hidraulikus késbiztosítás

6791 Szeged, Dorozsmai út 143. Tel./fax: 62/554-640 • Mobil: 30/589-8624 E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu

2013. augusztus 20-ig megrendelt altalajlazító

mellé ajándék kopóhegy garnitúra jár!

Kirendeltségek: DÉL-ALFÖLDI KÉPVISELET: Mobil: 30/9282-730 ZALAEGERSZEGI KÉPVISELET: Mobil: 30/6252-571 KAPOSVÁRI KÉPVISELET: 7400 Kaposvár, Jutai út 50.; Tel.: 82/510-254 • Mobil: 30/3837-851 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: Mobil: 30/4457-599 TATAI KÉPVISELET: 2890 Tata, Kocsi u. 2. • Mobil: 30/3837-852 ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: Mobil: 30/6252-576

Csomagolás?

u h . k pac

ww

s n a w.tr

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

123


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Mulcs technológiák a szántóföldön A h a gyom á n yos t a la j m û ve lé s m e lle t t vilá gviszon yla t ba n , é s így h a zá n k ba n is e gyr e n a gyobb t e r ü le t e n a lk a lm a zzá k a z ú gyn e ve ze t t t a la j - , ille t ve k ör n ye ze t k ím é lõ t a la j m û ve lé si e lj á r á sok a t . A t a la j vé dõ t a la j m û ve lé si e lj á r á sok n a k t öbb vá lt oza t a is m û k ödik a gya k or la t ba n . Eze k k özü l t a lá n a le ge lt e r j e dt e bb a m u lcsozá sos t e ch n ológia . A k e r t é sze t e k be n , gyü m ölcsösök be n é s szõlé sze t e k be n m á r szé le s k ör be n a lk a lm a zzá k , t a la j vé dõ, gyom k or lá t ozó, ille t ve n e dve ssé gm e gõr zõ k e dve zõ t u la j don sá ga i m ia t t . A m u n k a m û ve le t e k össze von h a t ósá ga k öve t k e zt é be n a szá n t óföldi n övé n yt e r m e szt é sbe n is e gyr e szé le se bb k ör be n t a lá lk ozh a t u n k a m u lcsozá sos m û ve lé sse l, a m i e lsõsor ba n a k a lá szos ga bon a é s k u k or ica t e r m e szt é sh e z k öt h e t õ.

szárzúzó berendezései függõleges tengelyû lengõkéses berendezések, melyek – betakarítandó soronként – a szedõegységek, illetve a törõhengerek alatt a törõlécek belsõ végénél helyezkednek el. A forgótárcsára épített lengõkések nagy fordulatszámmal és kerületi sebességgel forognak, a törõhengerek által lehúzott szárat felaprítják és elterítik. Az aprítás hatékonyságának fokozására egyébként ezeknél a berendezéseknél is találunk állókéseket, melyek tisztító funkcióval is rendelkezhetnek. Az aprítás mértékének növelésére a törõhengerek palástján, alkotó irányban többnyire 4 db zúzó- vagy aprítólécet szerelnek. Ezeket csavarkötés rögzíti a törõhengereken, így azok cseréje gyorsan és biztonságosan elvégezhetõ. Ugyancsak az aprítás mértékének növelését szolgálja a törõhengerekkel párhuzamosan elhelyezett tárcsás aprítóhengerek („rota disc”) alkalmazása (2. ábra).

1/a-b. ábra: Az arató-cséplõ gépek szecskázó berendezése és szalmaterítõje optimális aprítást végez a mulcsozáskor

A mulcsozásos technológia a betakarításkor a kalászos gabonák szalmájának, illetve a kukoricaszár és egyéb szármaradványoknak a minél tökéletesebb, a felszín közeli talajbadolgozása. A mai arató-cséplõgépek korszerû, nagy teljesítményrugalmasságú motorjai elegendõ teljesítménytartalékkal rendelkeznek az arató-cséplõgépek szalmaszecskázó és pelyvaterítõ berendezéseinek hajtásához. Kalászos gabonafélék betakarításakor a tarlószintre állított gabonavágó-asztal a levágott teljes növény mennyiségét a ferdefelhordóra juttatja, a növény áthalad az arató-cséplõgépen, és a teljes szem-szalma keverék a szalmaaprítóra és pelyvaterítõre jut, így a szalma, pelyva és törek egyenletesen elterítve kerül a talajra. Az arató cséplõgépek szalmaszecskázója és pelyvaterítõ szerkezete – a szalmaleválasztó berendezések után – önálló adapterként van a gép hátuljára felszerelve. A szalmaszecskázó berendezések aktív mûködõ része két vízszintes tengelyre felfûzött lengõkésekbõl, valamint ezzel szemben elhelyezett álló késekbõl áll. A szalmaleválasztó szalmarakó ládákról és a 124

forgó rotoros leválasztókról a szalma közvetlenül a szecskázó aprító késeire jut, ami azt felaprítva elteríti. A tisztítószerkezetrõl lekerült pelyva-törek keveréket pedig a tisztítólevegõ légárama a kétoldalt elhelyezett pelyvaterítõ tárcsákra fújja, melyek az anyagot a kombájn teljes munkaszélességében elterítik (1/a-b. ábra). Széles sortávolságú kultúrákban, pl. kukoricában a magasan letört csöveknek csak kevés, az összes szármennyiségnek mintegy 25%-a halad át az arató-cséplõgépen, és kerül a száraprító és -terítõ berendezésre. A szármaradványokat ezeknél a csõtörõ, újabban a napraforgó betakarító adaptereknél is az adapterre épített szárzúzó berendezések aprítják fel és terítik el egyenletesen az adapter teljes munkaszélességében. A csõtörõ adapterekkel kapcsolatosan az utóbbi idõben éppen – a mulcsozásos technológia igényeihez való igazodás érdekében – a szárzúzó berendezések fejlesztését tapasztalhatjuk, elsõsorban a zúzás-aprítás mértékének fokozására, és a felaprított anyag egyenletes terítésének javítására. A kukorica csõtörõ adapterek

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

2. ábra: Szárzúzós kukorica csõtörõs adapterekkel egymenetben is egyenletesen aprított és terített szármaradványokat kapunk

A mulcsozásos, illetve mûvelettakarékos, forgatás nélküli talajmûvelési technológiák terjedésének hatására került a fejlesztési munkák középpontjába a napraforgó adapterek szárzúzó berendezéseinek is a kifejlesztése az újabb típusokon. A napraforgó morfológiai adottságai miatt, nevezetesen, hogy még jó adottságú táblán belül is a szár hosszúságában, vagyis a tányér magasságában jelentõs méretkülönbségek lehetnek, és hogy ennek következtében a cséplõ-tisztító- és leválasztó szerkezetet minél kevesebb melléktermékkel terheljük, a szárzúzó berendezés és az adapter szedõegység távolságának mindig a pillanatnyi helyzethez kell igazodnia, vagyis követni kell az említett méretváltozást. A napraforgó adapterek szárzúzó berendezései is függõleges tengelyû, lengõ-


PDF Compressor Pro

• Acélszerkezetű csarnokok gyártása • Gabonatárolók • Fedeles lovardák • Raktárak építése t, ználta s a h ne rt ven nannyiért é i M 20 x 60m-es ya ha ug vehet! K csarnok vázszerkezet újat ZETE E K R SZE ACÉL ÁRTÁSA + áfa/m2 EN GY RETB É M EN i 30 x 60m-es MIND Ön igénye az án! csarnok vázszerkezet alapj

5.290- Ft

5.590- Ft + áfa/m

2

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

125


PDF Compressor Pro TECHNI KA késes, tárcsás berendezések, és szintén a betakarítandó soroknak megfelelõen vannak elhelyezve, de az említett talajkövetési probléma miatt paralelogramma felfüggesztéssel csatlakoznak az adapter vázkeretéhez. Éppen ezért hajtásuk általában hidrosztatikusan történik (3. ábra).

3. ábra: Szárzúzós napraforgó betakarító adapter munkája után visszamaradt tarló

Természetesen a szármaradvány hatékony aprítását és terítését külön menetben is elvégezhetjük vontatott, illetve félig függesztett, vízszintes, vagy függõleges szárzúzó berendezéssel is. A külön menetes száraprítás hatékony eszközei ezen túlmenõen a késes száraprító hengerek (4. ábra).

4. ábra: A késekkel ellátott száraprító hengerek alacsony energia-felhasználással is hatékony munkát végeznek

A szármaradványok ilyen mérvû feldolgozása és a területen történõ egyenletes elterítése nagyban növeli a talajkímélõ, forgatás nélküli talajmûvelési eljárások hatékonyságát. A forgatás nélküli talajkímélõ talajmûvelõ eljárások közül a legáltalánosabban elterjedt, és egyre terjedõ technológia a mulcsozásos eljárás (Mulch-Till). A mulcstechnológiában a tarlóápolás és talajelõkészítés legfontosabb munkamûveleteit, és ennek megfelelõen a munkaeszközeit is alternatívan a technológiai igényeknek megfelelõen lehet alkalmazni, illetve használni. Ennek megfelelõen a szár- és szármaradványok felaprítását követõen a mulcsozásos technológia további gépi eszközei a különbözõ konstrukciójú szántóföldi kultivátorok, nehézkultivátorok, emelt keretmagasságú mulcskultivátorok, valamint középmély-lazítós tár126

csák. A mulcsozásos technológia gépsorát pedig a magágykészítõ gépekkel kombinált gabona sor-, illetve direktvetésre alkalmas kiegészítõ berendezésekkel szerelt szemenkéntvetõ gépek teszik teljessé (5. ábra).

nõ üzemeltetése során a gépek az adott munkamélységhez tartozó kés felszereltséggel végeznek megfelelõ munkát, ami azt jelenti, hogy sekély mûvelésben a szélesebb, míg mélyebb mûvelés esetén a keskenyebb kések használata a célszerû. A megfelelõ munkaeszköz használata kedvezõbb munkaminõségi és energetikai mutatókat eredményez (6-7. ábra).

5. ábra: Nagytömegû szármaradványok is bedolgozhatóak az emelt keretmagasságú szántóföldi kultivátorokkal

A forgatás nélküli talajkímélõ, mûvelet- és energia, egyben költségtakarékos mulcsozásos technológiák iránti igények kielégítésére szinte valamennyi mezõgépgyártó, illetve a szántóföldi növénytermesztés talajmûvelõ- és vetõgépeit gyártó cég a technológia teljes gépsorát kifejlesztette. A szántóföldi kombinált nehézkultivátorok emelt vázkerettel készülnek, hogy a nagy tömegû szármaradványok se okozzanak eltömõdéseket. A szántóföldi kultivátorok univerzálisan használhatók akár sekély, akár mélymûvelésre is. A különbözõ konstrukciójú szántóföldi nehézkultivátorok mûvelõ szerszámai, kapaszárai az újabb korszerû változatoknál általában tekercsrugó biztosítású megfogással kapcsolódnak a gép vázkeretéhez. A különbözõ munkamélységben (ez lehet akár ~ 40 cm is) dolgozó munkaeszközök hatékony lazító, keverõ, porhanyító munkát végeznek. A lazító-keverõ munkát végzõ munkaeszközök mögé pedig minden esetben hengeres vagy tömörítõ kerekes lezáró egységet építenek. A kedvezõ szármaradványokat bekeverõ lazító, porhanyító munkát követõ talajlezárás pedig a talaj vízháztartását, a talaj vízmegõrzõ képességét javítja. A szántóföldi nehézkultivátorok különbözõ munkamélységben törté-

6. ábra: Szántóföldi nehézkultivátor munka közben

7. ábra: A mulcskultivátorok a szármaradvány bedolgozása mellett a magágyat is elkészítik

A mulcsozásos technológiában a forgatás nélküli alapmûvelés fontos eszközei a lazítós tárcsák. Ezek a gép vázkeretéhez kengyelcsavarokkal csatlakozó „V” alakban elhelyezett középmély-lazító munkaeszközökbõl, és szintén „V” alakban vagy eltérõ szögû tárcsa elrendezés tárcsasorból állnak. A megmunkált terület lezárására különbözõ konstrukciójú hengereket, vagy tömörítõ gumisorokat alkalmaznak. Az így kialakított gépkombináció javítja a talaj fizikai- és biológiai állapotát, nem tömöríti a mûvelt réteget, nem képzõdik „eketalp”, az üzemeltetés alacsonyabb hajtóanyag-felhasználás mellett végezhetõ. Az elõzõ munkamûvelethez hasonlóan

8/a-b. ábra: A lazítótárcsás munkaeszközök gabona- és kukoricatarlón is hatékony munkát végeznek

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

127


PDF Compressor Pro TECHNI KA a talaj vízháztartását javítja, növeli a vízmegõrzõ képességét (8/a-b. ábra). A kalászos gabonák esetében a mulcsozásos technológiába jól illeszthetõk a különbözõ konstrukciójú talajmûvelõ eszközökkel kombinált, a magágykészítést és vetést egymenetben elvégzõ gabona sorvetõgépek, vagy direktvetõ kiegészítõkkel szerelt változatok. Ezek többnyire mechanikus magadagolású és pneumatikus magszállítású gépek. A gépek talajmûvelõ eszközeit, tárcsasort vagy kultivátorsort talajtömörítõ gumihengerek követik. A mulcsba vetésre alkalmas kombinált gabona sorvetõgépek – szinte kivétel nélkül – tárcsás csoroszlyaszerkezettel rendelkeznek. A tárcsás csoroszlyaszerkezet nyitótárcsából, vetõtárcsából, magnyomóból és magtakaró kerekekbõl áll. A nyitótárcsa a szármaradványokat és a talajszerkezetet átvágja, a vetõcsoroszlya bevezeti a magot a talajba, a magnyomó- és takarókerekek betakarják azt. A csoroszlyaterhelés általában – a gép konstrukciójától függõen – 80-130 kg-os értékhatárok között állítható. A kisebb munkaszélességû mechanikus magadagolású sorvetõgépek osztott magtartállyal rendelkeznek, tehát a vetés és starter mûtrágya egymenetben történõ kijuttatására is alkalmasak. Az ilyen gépek vetõcsoroszlyája, ennek megfelelõen két különbözõ átmérõjû, egy nagyobb és egy kisebb nyitótárcsából áll. A nagyobb tárcsa – a vetõmaghoz képest – mélyebbre teszi le a mûtrágyát. Így a csírá-

zó mag számára a kialakuló gyökérzóna szempontjából optimális körülmények alakulnak ki. A tárcsás csoroszlyás vetõelemek terhelése 200 kg is lehet, tehát a gép kalászos gabonák direktvetésére is alkalmas. Egyes típusok mikrogranulátum-szerû starter mûtrágya kijuttatására alkalmas mikrogranulátum tartállyal is rendelkeznek. Az ilyen mûtrágya a vetõmag mellé közvetlenül kijuttatható, és azonnal segíti a növénykezdemény gyökérképzõdését (9/a-b. ábra). Magyarországon a mulcsozásos technológia másik nagy területe a kukoricatermesztési ágazat. A kukorica mulcsba vetésére szinte valamennyi kukorica szemenkéntvetõ gép, akár nyomólevegõvel, akár szívólégárammal mûködik, megfelelõ direktvetõ kiegészítõkkel használható. A szemenkéntvetõ gépek esetében a vetõelemek a gép vázára – soronként – kengyelekkel, csavarkötéssel vannak felerõsítve. A vetõelemek a következõ szerkezeti egységekbõl állnak: a paralelogramma felfüggesztés, a vetõelem váz a magtartállyal és a mikrogranulátum kijuttató berendezéssel, a sornyitó tárcsás csoroszlyapár a mélységhatároló tömörítõkerekekkel, a „V” elrendezésû talaj (vissza)tömörítõ kerék pár, valamint a vetõszerkezet. A vetõelem talajba húzását annak paralelogramma felfüggesztésénél elhelyezett húzórugó segíti elõ. A vetõbarázdát tárcsás csoroszlyapár nyitja meg, amelyek

9/a-b. ábra: A különleges tárcsás csoroszlya kialakítású gabona sorvetõgépek direktvetésben is és mulcsba vetésben is jól dolgoznak

mellett – gumiborítású – tömörítõkerekek tömörítik vissza a talajfelszínt, és egyben szabályozzák az egyenletes vetési mélységet. A vetõkocsi vázán felül elhelyezett mûanyag magtartályból a vetõmagvak a magtérbe kerülnek, és ott a vákuum hatására a vetõtárcsa furataira tapadnak. A vetõtárcsa a magvakat a tárcsás csoroszlyapár által nyitott vetõbarázda fölé szállítja, ahol a vetõmagvak egy íves vetõcsövön keresztül a barázdába hullanak. A vetõszerkezetek (vetõtárcsák) meghajtása talajkerékrõl dörzskerék-hajtással, lánckerék áttételekkel, elõtéttengelyen keresztül van megoldva. A vetõtárcsa tengelyérõl lánc-áthajtás biztosítja a vetõkocsi vázán hátul lévõ mikrogranulátum kijuttató berendezés meghajtását is. A barázdába ejtett vetõmagvak felett „V” alakban elhelyezett – gumiborítású – tömörítõkerekek tömörítik vissza a talajfelszínt. A talaj-visszatömörítés nagysága rugóerõvel szabályozható. A különbözõ magvak vetéséhez szükséges vákuum beállítását egy vezérlõtömb segítségével lehet elvégezni. A vákuum nagysága az egy kg-ban lévõ vetõmagvak számától függ, és ennek megfelelõen kell megválasztani a magvak számát is. A vetõelemek hidraulikus munkahengerek segítségével emelhetõk ki a talajból. A gerendely két végére kengyelekkel (csavarkötéssel) a nyomjelzõk vannak felszerelve. A tárcsás nyomjelzõk három tagból állnak, mûködtetésük hidraulikus munkahengerekkel és csuklós mechanizmusokkal van megoldva. Szinte valamennyi szemenkéntvetõ gép felszerelhetõ a mulcsba-, illetve direktvetésre alkalmas kiegészítõkkel, különbözõ nyitótárcsákkal, sortisztítókkal (10/a-b. ábra). A szántóföldi növénytermesztésben megvalósítható mulcs technológiában az ismertetett gépekkel, eszközökkel megvalósítható termelési eljárással kedvezõ hatás érhetõ el a talajszerkezet vonatkozásában – ez a fizikai jellemzõk javulása mellett – nem okoz talajzáró réteg kialakulást. A mulcsozott anyag bekeverésével javul a talajvízmegtartó képessége, az egyes munkamûveletek összevonásával az energiafelhasználás 30%-kal is csökkenhet jelentõs költségcsökkenés mellett. De a csökkentett mûveletszám miatt a vetésforgóban az õsszel lekerülõ növények után rendelkezésre álló agrotechnikailag optimális idõszak is hatékonyabban kihasználható. Az õszi csapadékos idõjárás is általában ennek az idõszaknak a hatékony kihasználására kényszeríti a gazdálkodókat. Dr. Kelemen Zsolt MGI – Gödöllõ

10/a-b. ábra: Szinte valamennyi szemenkéntvetõ gép felszerelhetõ mulcsba, illetve direktvetésre alkalmas kiegészítõkkel

128

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro

HSC MOTOR KFT. - www.hscmotor.hu - webáruház: www.kardanbolt.hu VETŐGÉP AKCIÓ! KÉPVISELET

6 SOROS, KUKORICA, NAPRAFORGÓ, SZÓJA TELESZKÓPVÁZAS VETŐGÉP MIKROGRANULÁTUMSZÓRÓ 2x200 LITERES MŰTRÁGYA TARTÁLY VETÉSELLENŐRZŐ MONITOR HEKTÁRSZÁMLÁLÓVAL NETTO:

14 900

l

EUR-tó

PERMETEZŐGÉP A GYÁRTÓTÓL

2200/810 AXI permetező 4700 Eur

3000/24 MRXH permetezőgép 11.000 Eur

traktorok képviselete

25LE

7300 EUR

50LE

10 800 EUR

50LE

12 800 EUR

KULTIVÁTOROK, TALAJMARÓK, SZÁRZÚZÓK, GÖDÖRFÚRÓK, ALTALAJLAZÍTÓK

EFG155 kalapácsos szárzúzó 1.150 Eur

EFGC175 kalapácsos szárzúzó 1.300 Eur

G-spiral 200 gödörfúró kardánnal 1.600 Eur

G-Max altalajlazító 3-késes 1.090 Eur

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Elérhetőség: HSC MOTOR KFT. www.hscmotor.hu webáruház: www.kardanbolt.hu 6781. Domaszék, Tanya 575/A T: 06 70 380 4508 06 70 953 2800, 0670 380 4516 hscmotor.kft@gmail.com hscmotor@vnet.hu


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint arról bizonyára Önök is örömmel értesültek, idén nyáron lesz gépberuházási kertészeti támogatás. Éppen ezért a 2013-as kampányunkban a Goldoni traktorgyár és a Nobili gépgyárak lehetõséget kínálnak a traktort vásárló ügyfeleiknek, illetve a Nobili gyártmányú növényvédõ és/vagy nyesedékzúzó vásárlóinak egy ingyenes gyárlátogatásra. Így Ön is láthatja a saját szemével, hogy ugyanazon a gyártósoron hogyan készülnek a gépek Goldoni vagy akár más világhírû gyártók márkaneve alatt, és milyen magas szintû minõség-ellenõrzési rendszerrel gyártunk Önöknek „traktort egy életre”. A Goldoni traktorok egyedülállóan széles teljesítmény-, kerékméret- és váltómû-konfigurációban elérhetõek, 38-féle modell közel 85-féle változatával állunk rendelkezésükre. A kínálati paletta az egyedi igényeket is maximálisan kielégíti. Nincs olyan variáció, amit ne tudnánk nyújtani a kertészeti gépesítés terén, 80-180 cm külsõszélesség-tartományban, 21,5-tõl 96,5 lóerõig. A Goldoni traktorgyár termékei mellett felhívjuk figyelmüket a Nobili gyár által gyártott axiál- vagy radiálventilátoros permetezõgépekre. Ezek a gépek 300-4.000 l tartálykapacitással, 55-105 cm-es ventilátorokkal rendelkeznek, és 20-30 év élettartamúak. Szivattyúik 55-140 l/min teljesítményûek, opcionálisan elektromos szakaszolással és nyomásvezérléssel, illetve elektrosztatikus feltöltõrendszerrel kérhetõek. A növényvédõ gépek gyártása mellett a gyár kiemelt profilja a szár- és nyesedékzúzók termékköre, amelyek anyagminõsége és széles gyártmánypalettája minden igényt kielégít. 95 cm-tõl 610 cm munkaszélességig, közel 100-féle géptípusból választhatnak, akár speciális hidrosztatikusan hajtott felszedõvel rendelkezõ vetõcsöves, vagy gyûjtõrendszerû gépet (TRP), illetve akár az oldalkihordós kivitelt (BNE SDS). Gépeink 3 év garanciával rendelkeznek. Most használtgép-beszámítással, extra árelõnnyel. Az akciós ajánlatok csak a 2013. július 30-ig megkötött megállapodásokra vonatkoznak. Elérhetõségeinketmegtalálja a mellékelthirdetésen. Természetesen jelen ajánlatunk nem teljes körû, a részleteket és kínálatunkat megtalálja weboldalunkon. Díjmentes pályázatírással, profi pályázatíró csapattal várjuk megtisztelõ érdeklõdésüket. Jöjjön el, próbálja ki, meglátja, megéri!

130

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Akciós áraink: Goldoni Base 2; 22 LE Goldoni Euro 30 RS; 27 LE Goldoni Euro 40 RS; 33 LE Goldoni Euro 45 RS; 37 LE Goldoni Maxter 60 RS; 48 LE Goldoni Cluster 70 RS; 68 LE Goldoni Cluster 70 RS REV; 68 LE Goldoni Ronin 40; 38 LE Goldoni Ronin 50; 48 LE Goldoni Star 3080 Power Edition; 76 LE; Goldoni Energy 80; 76 LE Goldoni Star 90; 82 LE Goldoni Star 100; 96 LE

2.500.000 Ft+Áfa 3.100.000 Ft+Áfa 3.400.000 Ft+Áfa 3.750.000 Ft+Áfa 5.000.000 Ft+Áfa 5.750.000 Ft+Áfa 7.000.000 Ft+Áfa 4.300.000 Ft+Áfa 4.650.000 Ft+Áfa 6.000.000 Ft+Áfa 6.450.000 Ft+Áfa 7.300.000 Ft+Áfa 8.000.000 Ft+Áfa

Kabin az EURO modellekhez 900.000 Ft+Áfa, a RONIN, az ENERGY és STAR modellekhez 1.000.000 Ft+Áfa, klímával. Légrugós szövetburkolatú ülés 150.000 Ft+Áfa Csak néhány gépet em elnénk ki a kiegészít õ m unkagépek sokaságából: Nobili PDF 85-1000 T axiálventilátoros permetezõgép 1.700.000 Ft+Áfa Nobili PDF 85-2000 T axiálventilátoros permetezõgép 2.250.000 Ft+Áfa Nobili BNU 195 nyesedékzúzó 1.250.000 Ft+Áfa Sicma ZLL 130 talajmaró 380.000 Ft+Áfa

Baráti üdvözlettel: Hernek Zoltán ügyvezetõ


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Napraforgó betakarítás A n a pr a for góból n ye r h e t õ ola j ir á n t a fe lh a szn á lói igé n y folya m a t osa n n öve k szik , e n n e k m e gfe le lõe n a n a pr a for gó ve t é st e r ü le t e m e gh a la dt a a z e lm ú lt é ve k be n a 1 0 m illió h e k t á r t . Az é le lm isze r ipa r i fe lh a szn á lá s m e lle t t a z e gyé b ipa r i é s bioh a j t óa n ya g cé lú fe lh a szn á lá s vilá gsze r t e é s h a zá n k ba n is e gyr e n a gyobb, e zt a folya m a t ot a vilá gpia con a biodíze lola j gyá r t á s ok ozt a r e pce ola j - h iá n y is ge n e r á lj a . Enn e k m e gfe le lõe n a n a pr a for gó ve t é st e r ü le t e é s a be t a k a r ít ot t t e r ü le t a z e lm ú lt 1 0 é vbe n h a zá n k ba n is folya m a t osa n n öve k e de t t , h a za i viszon yok k özöt t a be t a k a r ít ot t t e r ü le t 5 0 0 - 6 0 0 e ze r h e k t á r k ör ü li é r t é k r e á llt be . M a gya r or szá gon a t e r m é ssze r k e ze t , a z a lk a lm a zot t ve t é sfor gó é s n övé n ye gé szsé gü gyi ok ok m ia t t a ve t é st e r ü le t – m e g a r e ziszt e n s h ibr ide k a lk a lm a zá sá va l – se m n õh e t sok k a l 6 0 0 .0 0 0 h a fölé . A n a pr a for gó t e r m e szt é s e lm ú lt 4 é vi a da t a it a k öve t k e zõ t á blá za t sze m lé lt e t i. 1. táblázat A napraforgó termesztés alakulása hazánkban az elmúlt 4 évben Napraforgómag

Megnevezés 2008

2009

2010

2011

A termelés jellemzõi Betakarított terület, hektár Betakarított összes termés, tonna Termésátlag, kg/hektár Felvásárlási átlagár, Ft/tonna

549.804

535.090

501.507

579.548

1 468.083

1 256.185

969.718

1 374.784

2.670

2.350

1.930

2.370

80.363

59.198

90.439

109.262

Hazai viszonyok között a napraforgó a gabonafélékkel vetésforgóban termeszthetõ, bár növényegészségügyi okok miatt csak 5 évenként kerülhet sorra, a termesztéstechnológiája – különös tekintettel a gépesítésre és a gépi munkákra – hasonló. A termesztés gépi munkamûveletei a gabonatermesztés technológiában alkalmazott gépekkel elvégezhetõ. A napraforgó betakarítása is a gabona betakarításban alkalmazott különbözõ konstrukciójú arató-cséplõgépekkel – a kezelési utasításnak megfelelõ beállítás után – megoldaható. Ez a legtöbb arató-cséplõgép típusnál a cséplõrés kinyitását (elõl 40, hátul 25-30 mm), a dobfordulat, illetve a kerületi sebesség csökkentést, a tisztítószerkezet vonatkozásában nagyobb lyukméretû rosták, illetve nagyobb szélsebesség alkalmazását, a zsaluk teljes kinyitását jelenti. A napraforgónak a gabonaféléktõl eltérõ morfológiai adottságai miatt az arató-cséplõgép vágóasztalát különbözõ kiegészítõ berendezésekkel kell ellátni, vagy a vágóasztal helyére átalakító szettel szerelt csõtörõ, vagy erre a célra kialakított napraforgó adaptert kell csatlakoztatni. A kiegészítõ berendezések átalakító szettes csõtörõ és napraforgó betakarító adapterekkel szemben az üzemeltetõi igények – a betakarítási terület és tömegteljesítmény növelése, a betakarítási veszteségek csök-

132

kentése irányába – egyre nõnek. A betakarítási veszteségek csökkentése – mivel az 1. táblázat adatai szerint a napraforgó tonnánkénti felvásárlási ára akár 90.000-110.000 Ft is lehet – jelentõsen hozzájárulhat a termesztés jövedelmezhetõségéhez. Az arató-cséplõgépek áteresztõképességének növelése mellett a fajlagos motorteljesítményük is nõ, ennek kihasználására pedig nõ a betakarítással egymenetben történõ szárzúzás iránti igény is. Ezzel párhuzamosan természetesen nõ a külön menetben történõ szárzúzós energiafelhasználás csökkentésére irányuló igény is, amire kisebb energiaigényû dobos száraprítókat fejlesztettek ki. Mindezeket a felhasználói igényeket értékelve, a vágóasztal kiegészítõket és adaptereket gyártó cégek folyamatosan fejlesztik gyártmányaikat. Ennek eredményeként ma már mind a kiegészítõ berendezésekbõl, mind az adapterekbõl számos típus áll a felhasználók rendelkezésére.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

A bõ típusválasztékból a megfelelõ kiegészítõk, illetve adapterek kiválasztásánál – az elõzõekre való tekintettel – számos szempontot kell figyelembe venni, melyek közül a legfontosabbak a következõk lehetnek (lásd alsó ábra). A napraforgó érési fokozata: sárgaérés kezdete, vége, teljes érés. A betakarításra a napraforgó, a sárgaérés végén a legalkalmasabb természetes körülmények között. Ekkor a kaszat nedvességtartalma 15-18%körüli, és ekkor legnagyobba hozam. Az egyöntetû érés és a betakarításkori érettség meggyorsítására azonban deszikálást, illetve érésgyorsítást kell alkalmazni. Ebben az esetben a betakarítás idõpontjának kezdetét, vagyis a mesterséges állományszárítás elvégzését, ekkor a kaszatok nedvességtartalma 30%körüli, a szárrészek még zöldek, de a szemtermés már beérett. Ezután 5-10 nap múlva lehet megkezdeni az aratást. Az arató-cséplõgépek vágóasztalára szerelhetõ gyári, illetve házilag is elkészíthetõ kiegészítõ berendezések használata költségtakarékos megoldás, de hátrányuk, hogy üzembe helyezésük jelentõs szerelési munkával jár (1. ábra).

1. ábra: A gabona vágóasztal házilag készített kiegészítõi A vágóasztalra szerelhetõ kiegészítõ berendezések osztott – tányéremelõkéntis mûködõ – gyûjtõtálcái közötti rések vezetik be a vágóasztal eredeti alternáló kaszaszerkezetéhez, a kaszaszerkezet mögött helyezkedik el a terelõlemezzel burkolt motolla, a gyûjtõtálcák gerendelyére erõsítették kétoldalt a magasított sorválasztókat. Ezen vágóasztal kiegészítõk használata a hazai napraforgó termesz-


PDF Compressor Pro

OPTImális választás! Az OPTI GÉP Kft . gépeivel idõt és pénzt spórol Az OPTI GÉP Kft . a m e zõga zda sá g gé pigé n ye it figye le m be ve võ fe j le szt é si m u n k á j á n a k e r e dm é n ye k é n t k or sze r û t e r m é k sk á lá va l á ll m e gr e n de lõi szolgá la t á r a . Ke r e sk e de lm i t e vé k e n ysé ge a sa j á t fe j le szt é sû t e r m é k e ir e t e r j e d k i. Napraforgó bet akarít ó adapt er ek A NAS adapterek immár 20 éve ismertek a hazai és külpiacon az USA-tól Novoszibirszkig. Hatékonyan és minimális veszteséggel végezhetõ velük a napraforgó betakarítása. A hatsoros gépek területteljesítménye 20 ha/nap. A széles választéknak köszönhetõen mindenki megtalálja a számára legmegfelelõbb típust: – Fix változat: 2-16 soros, 50; 55; 60; 70; 76,2 cm sortávú kivitelben; – Csukható változat: 6 és 8 soros, 76,2 cm sortávú kivitelben; – Szárzúzós változat: 6, 8 és 12 soros, 70 és 76,2 cm sortávú kivitelben. Az adapterek fém vagy mûanyag sorválasztókkal kaphatóak, univerzálisan bármely típusú kombájnra adaptálhatóak. Az adapterek rázóasztalos megoldásúak, ami lehetõvé teszi az adapter alacsony építését, ezáltal a ledõlt vagy esetenként beteg napraforgó is nagyon kis (<0,5%) veszteséggel betakarítható. Ebben segítenek a mozgatható, talajhoz állítható orrok is. A veszteségcsökkenés a hektáronkénti 100-150 kg-ot is elérheti. Ennek következtében már egy év alatt megtérülhet az adapter ára (6 soros gép esetén kb. 350 ha betakarítással). A szárzúzós változatú NAS Z biztosítja, hogy a talajmûvelés már közvetlenül a betakarítás után végezhetõ.

A csukható változatú NAS CS gyors átállást tesz lehetõvé a területek között. A folyamatos, tervszerû fejlesztés eredményeként a NAS változataként PSM néven talajkövetõ szárzúzóval felszerelt napraforgó betakarító adapter kapható 6, 8 és 12 soros, 76,2 cm sortávolságú fix vázú kivitelben. Ezek az adapterek a NAS változatok minden elõnyével rendelkeznek, emellett hatékony szárzúzást végeznek. Az alacsony építésû szárzúzó – a zúzási magasság hidraulikával állítható – alacsony, dõlt állományban is használható. A PSM adapterek használatával a talajtaposási kár csökken, és megtakarítható a külön erõ- és munkagépigény, valamint a külön menetben történõ szárzúzás munkaideje és költsége. Kukorica bet akarít ó adapt erek Az OptiCorn típusú, szárzúzóval szerelt adapterek 2, 4, 5, 6, 8 és 12 soros, 70 és 76,2 cmsortávú fix vázú, valamint 6 és 8 soros csukható vázú kivitelben kaphatóak. Az adapterek univerzálisan bármely ismert típusú kombájnra adaptálhatóak. Speciális törõhengerek biztosítják a hatékony szárlehúzást. A törõlécek központi vezérléssel állíthatók. A törõegységek soronként biztosítottak túlterhelés ellen. Igény szerint a zúzók egységen-

ként kikapcsolhatók. A gépek fém és mûanyag burkolatos változatban rendelhetõek. Szem est erm ény felszedõ és rakodógép Az OPTI-RAK 150/M optimális választás nagy teljesítményû terményrakodáshoz. A gép traktorral üzemeltetett, amellyel telepen belül mozgatható is, így könnyen, gyorsan lehet átállni az egyik rakodási helyrõl a másikra. A gép garat nélküli változata sík területen tárolt szemestermény felszedésére, szállító jármûre való rakodásra, szellõztetõ átrakodásra alkalmas. Rakodógarattal szerelt változata alkalmas a szemestermény szállítójármûrõl közvetlenül vagonba, silóba vagy tárolóba való rakodásra. Teljesítményigény: 37 kW Rakodási teljesítmény búzából: 150 t/óra Az OPTIGÉP Kft. a gépkínálat bõvítése mellett a minõség folyamatos fejlesztésére is nagy figyelmet fordít. Ennek érdekében az utóbbi években számos telephelyfejlesztést is végzett (1000 m2 szerelõmûhely, korszerû porfestõ, fedett raktár, megmunkálógépek), és további beruházásokat is tervez. A gépek korszerû színvonalon tartását, a tervezési, gyártási folyamatot ISO 9001 minõségügyi rendszer felügyeli.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

133


PDF Compressor Pro TECHNI KA tési, betakarítási gyakorlatban jelentõsen háttérbe szorult, és csak kisebb termõterületû gazdaságokban alkalmazzák. Elsõsorban a máremlítettnagy átszerelési munkaigény miatt, meg amiatt, hogy az adott arató-cséplõgépeken – a tányérveszteségek elkerülése végett – nagyobb mennyiségû melléktermék halad át, így az arató-cséplõgépek magasabb hajtóanyag-felhasználással üzemeltethetõk, és a szemtisztaság értéke is romlik. Egyes kukorica csõtörõ adapterek rendelkeznek napraforgó betakarításra alkalmas átalakító készlettel. A csõtörõ hengerek alá a behúzólánc meghajtó kerekére forgó vágókést és betétlemezeket szerelnek, melyek megakadályozzák a kipergett szemek kihullását. A gyûjtõtálcás, rezgõtálcás és behordóláncos soros adapterek alkalmazásával a betakarítási, tányér elhagyási, pergési veszteségek jelentõsen csökkenthetõk. Az ilyen konstrukciójú adapterek hazai gyártói a CLAAS Hungary Kft. (Törökszentmiklós), a LINAMAR NyRt. (Orosháza) és az OPTIGÉP Kft. (Békés) jelentõs hazai és külföldi sikereket értek el az elmúlt idõszakban. A napraforgó betakarító adapterek hazai piaci részesedésük, mintegy 85-90%-ra tehetõ. Mindezek mellett jelentõs export tevékenységet is folytatnak. A CLAAS Hungary Kft. által gyártott SUNSPEED-1275 típusú gyûjtõtálcás adapter elsõsorban CLAAS gyártmányú arató-cséplõgépekhez készül (2. ábra).

emelõ és gyûjtõ tálcák réseiben viszonylag hosszú úton kerül a tányér a szárral együtt behúzásra – mindemelletta tálcák hosszabb üzemidõ után feltelhetnek szemmel – nagyobb pergési veszteséggel kell számolni. Ennek a veszteségnek a csökkentésére (pl. a CLAAS SUNSPEED adapterek esetében) a gyûjtõtálcák különleges kialakításával törekszenek (3. ábra).

gótányér alatti magasságtartományban kell üzemeltetni azért, hogy ne maradjon levágatlansági veszteség, a változó magasságú állomány miatt az arató-cséplõgépbe nagyobb mennyiségû melléktermék kerül. A nagyobb mennyiségû melléktermék fokozottan terheli az arató-cséplõ gép cséplõ- és tisztítószerkezetét. A LINAMAR NyRt. újabb fejlesztésû OROS SUN napraforgó betakarító adaptercsalád tagjai rezgõtálcás változatban is készülnek (5. ábra).

3. ábra: SUN-SPEED 12-75 speciálisan kialakított gyûjtõtálcái Az ilyen konstrukciójú adapterek munkája után a szárzúzást külön menetben kell elvégezni. Mivel ezek az adapterek a visszamaradt szárakat elfektetik, ezért a szárzúzásra nagy átmérõjû hengerekre szerelt késes vontatott szárzúzókat célszerû használni. Ezeknek a passzív késes szárzúzóknak a használata magas területteljesítmény mellett alacsony energiafelhasználással jár. A soros napraforgó betakarító adapterek gyûjtõtálcái alatt helyezkednek el a szedõegységek. A szedõegységek közötti lécek között a kétoldalt elhelyezett füleslánc húzza be a napraforgószárat a szedõegység csillag alakú késsel szerelt vágószerkezetéhez. A szárbehúzás és a menetdinamika következtében a tálcákra hullott szemet a tálcák fölött elhelyezett behordó láncok juttatják az adapter gyûjtõteknõjébe. Ezen az elven mûködnek a LINAMAR NyRt. által gyártott OROS SUN adapterek (4. ábra).

5. ábra: OROS SUN 676 napraforgó betakarító adapter szedõegysége Ezeknél az adaptereknél a szedõegység egysoros füleslánca vezeti be a lécek által határolt résbe az egy álló- és forgókéses rotációs vágószerkezethez a napraforgószárat a tányérral. A behúzás következtében kiperget magvak a gyûjtõtálcába kerülnek. A gyûjtõtálcát a szedõegység a füleslánc kerekének tengelyére ékelt „sánta kerék”folyamatosan vibrációs mozgásban tartja, aminek következtében a kipergett szemek folyamatosan az adapter gyûjtõteknõje felé haladnak. Az OROS SUN napraforgó betakarító család tagjai fix- és összecsukható vázkerettel 6-8-12-soros változatban készülnek.

2. ábra: SUN-SPEED 12-75 napraforgó betakarító adapter CLAAS LEXION arató-cséplõgépen A gyûjtõtálcás napraforgó betakarító adapter elõnye, hogy az elõre nyúló gyûjtõtálcák réseibe a bordázott húzó hengerek a napraforgószáron levõ tányért az alternáló kaszaszerkezethez teljesen behúzzák, és a vágás a tányér közvetlen közelében történik meg. Ennek következtében az arató-cséplõgép cséplõ- és tisztítószerkezetére kevés melléktermék jut. Az arató-cséplõgép szemtömeg teljesítménye az áteresztõképességhez viszonyítva magasabb értékû, a fajlagos hajtóanyag-felhasználás – és a cséplõ- és tisztítószerkezet veszteség – értéke alacsonyabb, ugyanakkor a szemtisztaság is kedvezõbben alakulhat. Ezzel szemben, mivel a tányér-

134

6. ábra: OROS SUN 6-soros napraforgó betakarító adapter szárzúzó berendezése 4. ábra: OROS SUN 676 napraforgó betakarító adapter CLAAS LEXION 540 arató-cséplõgépen Az ilyen konstrukciójú adapterek alacsonyabb pergési veszteséggel, oldalfal- és hátfalmagasítóval szerelve pedig alacsonyabb elhagyási veszteséggel dolgoznak. Mind ezeket az adaptereket a naprafor-

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

A munkamûveletek összevonása a mûveleti költségek csökkentése céljából a LINAMAR NyRt. OROS Divíziója kifejlesztette az OROS SUN napraforgó betakarító adaptercsalád szárzúzóval felszerelt változatait is. A merevvázas egy tagból álló, és az adapter vázkeretéhez kétoldalt paralelogramma felfüggesztõ mechanizmussal csatlakozó szárzúzó


PDF Compressor Pro

Kukorica és napraforgó betakarítás A LINAMAR HUNGARY ZRT OROS divíziója

gasságban dolgozik, a tálca mindig a csigavályú felé

Új törõegység konstrukció: késes törõhengerek,

több mint 45 éves tapasztalattal rendelkezik a mezõ-

lejt. A rezgésnek és a lejtésnek köszönhetõen az

mely biztosítja a kukoricaszár jobb lehúzását. A zú-

gazdasági gépgyártás és fejlesztés területén. Mun-

anyagáram folyamatos. Az optimális magasságú

zókések optimális elhelyezkedésének és megfelelõ

kánk során legfontosabb célunk, hogy vásárlóinkat

védõháló és oldalmagasítás pedig biztosítja minden

fordulatszámának köszönhetõen tökéletes a szár-

a legnagyobb szakértelemmel és felkészültséggel

állományban a minimális szemveszteséget.

zúzás.

különbözõbb vásárlói igényeknek megfelelve

OROS CORN AD O KUKORI CA

OROS H SA KUKORI CA

2013-ban is folyamatosan tökéletesítjük kínálatun-

BETAKARÍ TÓ AD APTERCSALÁD

BETAKARÍ TÓ AD APTERCSALÁD

kat.

Az igényes gazdálkodók

Hagyom ány és kiforrot t ság.

szolgáljuk ki. A piaci trendek változásához és a leg-

adapt ere. Ajánlatunkból:

Az adapter univerzális, bármely kombájntípusra

A növekedõ kombájn cséplõkapacitás következ-

felszerelhetõ. Klasszikus konstrukció, jól bevált mo-

tében megnövekedett az igény a szélesebb kukori-

dell, mely felszerelhetõ HSA – elsõ szárzúzóval, me-

ca betakarító adapterek iránt, ezért az eddigi 6, 8, 12

lyet a világon elsõként mi fejlesztettük ki, így egy

BETAKARÍ TÓ AD APTERCSALÁD

soros mellett már 16 soros kivitelben is kapható. Az

menetben oldható meg a betakarítás és a kifogásta-

A napraforgó bet akarít ás új

adapter minden típusú kombájnra felszerelhetõ.

lan egyenletes szárzúzás. Kapható 4-tõl - 8 soros

dim enziój a.

Kapható fix- és összecsukható vázzal. A következõ

kivitelig.

OROS SUN N APRAFORGÓ

Cégünk már közel 20 éve foglalkozik napraforgó

fejlesztéseket értük el: A hagyományos lánchajtást

adapterek fejlesztésével és gyártásával, adaptere-

felváltotta a kardánhajtás, amely csak minimális kar-

inket a világ számos részén értékesítettük, és ren-

bantartást igényel. Kisebb energia felvétel, alacso-

geteg tapasztalatot szereztünk. Az adapter rázótál-

nyabb fogyasztás jellemzi.

cás kialakításának köszönhetõen, bármilyen mawww.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

135


PDF Compressor Pro TECHNI KA berendezés hidraulikus munkahengerrel emelhetõ ki szállítási helyzetbe, és hozható munkahelyzetbe. Az adapter gerendelyére építették a betakarítandó soronkénti függõleges tengelyû lengõkéses szárzúzó tagokat (6. ábra). A szárzúzó tagok a hajtásukat az adapter kiépített hidraulikus rendszerérõl hidrosztatikusan kapja. Az adaptereket talajkövetõ berendezéssel is fel lehet szerelni, az automatikus talajkopírozó egység az üzemeltetõ arató-cséplõgép hidraulikus rendszeréhez kapcsolható. Az OPTIGÉP Kft. által gyártott NAS rezgõtálcás napraforgó betakarító adaptercsalád tagjai a hazai napraforgó betakarításban legnagyobb darabszámban elterjedt közkedvelt gépei. A NAS OPTI SUN, OPTI SUN CS, OPTI SUN Z, valamint az újabb fejlesztésû PSM és PSM CS napraforgó betakarító adapterek rezgõtálcás kivitelûek, tehát rendelkeznek mindazon betakarítási elõnyökkel, melyek már ismertetésre kerültek (7. ábra).

7. ábra: A 8-soros fix vázkeretû OPTI SUN napraforgó betakarító adapter JD Z 2066 arató-cséplõgépen Mûködésmódjuk is hasonló az elõzõekben leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a gyûjtõtálcák vibrációját egy excenteres tengelyû mechanizmus végzi. Az OPTI SUN napraforgó betakarító adapterek 4-5-6-8-12-16-soros változatban – az igényeknek megfelelõen – 50, 55, 60, 70, 76,2 cm sortávolsággal készülnek, és a hazai gyakorlatban használt arató-cséplõgép típusokhoz csatlakoztathatók (6. ábra). A 2-3-soros változatok pedig parcella kísérleteknél használatos kiskombájnokhoz használhatók. Az OPTI SUN és változatai – szállítási helyzetben – összecsukható vázkerettel készülnek, 6-8-soros

8. ábra: Az OPTI SUN napraforgó betakarító adaptercsalád 6-soros tagjának szárzúzó berendezései

136

változatban és 70, 76,2 cmsortávolsággal. Az OPTI SUN Z típusjelû napraforgó betakarító adapterek szárzúzóval szerelt változatban készülnek (8 ábra). A szárzúzó berendezés paralelogramma felfüggesztéssel csatlakozik az adapter vázszerkezetéhez. A szárzúzó berendezés három tagból áll és tagonként, tehát a betakarító soroknak megfelelõen, egy-egy forgórésszel rendelkezik. A merev késekkel szerelt forgórészek munkahelyzetben mûanyag csúszótányérokkal támaszkodnak a talajra. A szárzúzó berendezés konstrukciója és mûködése rendkívül kedvezõ abból a szempontból, hogy a két soronként különálló tagok egymástól függetlenül külön-külön követik a talajt, és a csúszótányérok alacsony építése következtében a visszamaradt tarló rendkívül alacsony. A zúzóberendezés magas kerületi sebességének következtében a zúzás, vagyis az aprítás rendkívül hatékony. A két-két forgórészt tartó különálló tagokban a forgó részek hajtása hidromotorok, ill. lánchajtás segítségével történik. A hidromotorok (3 db) hajtásához szükséges energiát az adapterre kiépített hidraulikus rendszer 3 db fogaskerék szivattyújáról kapják. A hidraulikus rendszer az olajtartályból, szûrõbõl, háromnyomáshatároló szeleppel ellátott három darab állandó nyelõtérfogatú hidraulika szivattyúból és hidromotorból áll. A napraforgó betakarításra tehát különbözõ konstrukciójú, nagyságrendû és típusú berendezés áll rendelkezésre. A nagyobb (gabona kalászos és kukorica) termõterülettel és a kisebb (napraforgó) termõterülettel rendelkezõ gazdálkodók, gazdaságok az arató-cséplõgépek vágóasztalára szerelhetõ kiegészítõ berendezéseket 5-6 km/h munkasebesség-tartományban üzemeltetve még elfogadható betakarítási, pergési és tányérelhagyási veszteségek melletthasználhatják. Az ilyen termelési szerkezetû gazdaságok számára szintén költségkímélõ megoldást jelent a kukorica csõtörõ adapterekhez alkalmazható napraforgó betakarításra alkalmas átszerelõ készletek használata. Mivel a napraforgó terméshozama jóval kevesebb, mint a kalászos gabonaféléké, illetve a kukoricáé, ezért számolni kell azzal, hogy az alkalmazott arató-cséplõgépek áteresztõképesség és tömegteljesítmény-kihasználása elmarad az adott arató-cséplõgéptõl elvárható értéktõl. A nagyobb napraforgó termõterülettel rendelkezõ gazdálkodók, illetve gazdaságok részére azonban mindenképp a nagyobb beruházási igényeket jelentõ soros napraforgó betakarító alkalmazása ajánlható. Az elõzõekben ismertetett 6-8-12-soros gyûjtõtálcás, behordóláncos, vagy rezgõtálcás adapterek alkalmazásával az arató-cséplõgépek áteresztõképessége, illetve szemtömeg-teljesítménye – a megengedett 1,5% cséplõrész-veszteség

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

mellett – kihasználható, és az adapterek betakarítási vesztesége is a megengedett érték alatt marad. Az arató-cséplõgépek áteresztõképessége, szemtömeg-teljesítménye döntõen a tangenciális cséplõszerkezetû szalmarázós, és kombinált vagy forgó szalmaleválasztású gépek esetében a cséplõszerkezet és a tisztítószerkezet geometriai méreteitõl függ. Mivel a napraforgó terméshozama a gabonafélékhez képest jóval alacsonyabb, ezért az arató-cséplõgépek áteresztõképességének kihasználása a nagyobb munkaszélességû adapterek alkalmazásával és a munkasebesség növelésével érhetõ el. A kisebb áteresztõképességû (1.400 mmszélességû), cséplõszerkezetû, szalmarázóládás és annak megfelelõ tisztítófelületû arató-cséplõgépek a 6-soros napraforgó betakarító adapterek, 5-6 km/h munkasebesség mellett 1,6-2,0 ha/h területteljesítménnyel üzemeltethetõk. A nagyobb cséplõszerkezetû, 1.400 mm-nél nagyobb szélességû cséplõdobbal és 6 szalmarázóládás, vagy annak megfelelõ tisztítófelületû arató-cséplõgépek a hazai 1,5-2,5 t/ha hozamú napraforgó betakarításban a 8-soros összecsukható, vagy fix vázkeretû napraforgó adapterekkel, a 7-8 km/h munkasebesség mellett 2,9-3,2 ha/h területteljesítménnyel üzemeltethetõk. Az egész nagy teljesítményû, tangenciális cséplõszerkezetû, szalmarázós, illetve kombinált és forgó szalmaleválasztású, valamint axiál-dobos gépekhez a 12 soros fix, vagy összecsukható vázkeretû napraforgó betakarító adapterek illeszthetõk. Ez esetben az elõzõekben megadott munkasebesség-tartományban a várható területteljesítmény 3,85-4,0 ha/h lehet. Természetesen az adatok csak irányértékek az adott üzem, gazdaság ökológiai adottságait figyelembe véve korrigálhatók. A betakarított termény tárolására – mint az olajnövényeknél általában – különös gondot kell fordítani. A betakarított napraforgót – még az arató-cséplõgépek tisztítószerkezetének tökéletes beállítása esetén is – tisztítani és szárítani kell. A szárítást különös gondossággal kell elvégezni, mert a magtermés magas olajtartalma miatt tûzveszélyes helyzet alakulhat ki. A mai korszerû arató-cséplõgépek beépített motorjai teljesítményének és az áteresztõképességének kihasználására mind nagyobb munkaszélességû adapterek használata célszerû, de még így is szinte minden esetben tartalmaz annyi tartalékot, hogy az ismertetett adapterek szárzúzós változatait is biztonságosan üzemeltesse az elõzõekben ismertetett paraméterekkel.

Dr. Kelemen Zsolt MGI – Gödöllõ


PDF Compressor Pro

15 éve a minõségi gép- és alkatrész kereskedelem élvonalában A Verbis Kft. immár 15 éve kínál minõségi eredeti és utángyártott alkatrészeket közúti és ipari motorokhoz, mezõgazdasági- és építõipari gépekhez. A jelenlegi, több mint 7.000 cikkbõl álló raktárkészlet többségét motorikus alkatrészek teszik ki az alábbi típusokhoz: Case/IH, CAT, Cummins, David Brown, Detroit Diesel, Deutz, Fiat, Iveco, New Holland, John Deere, Komatsu, Kubota, Leyland, Lombardini, MAN, Mercedes, Mitsubishi, MWM, Same, Sisu-Valmet, Volvo, Yanmar. Választékunk különlegessége, hogy raktárkészletrõl biztosítunk eredeti alkatrészeket Perkins és Isuzu motorokhoz, de amennyiben a keresett alkat-

rész nincs raktáron, úgy azt akár egy nap alatt tudjuk biztosítani ügyfeleink részére. Az idei évben a paletta kibõvül eredeti Cummins alkatrészekkel, lefedve ezen motorok mechanikus és üzemanyagellátó-rendszer elemeit is. Ahhoz, hogy a legszélesebb választékot kínáljuk, több mint 40 alkatrész beszállítóval dolgozunk a világ minden tájáról. Közülük kiemelkedik az amerikai FP-Diesel, amely gyárival megegyezõ minõségû alkatrészeket szállít CAT, Cummins, JD, DD, IH/Navistar, Mack, Komatsu, Perkins motorokhoz. Az angol Vapormatic, mely több mint 10 éve a John Deere leányvállalata kiváló minõségû alkatrészeket nyújt az alábbi traktor típusokhoz: Case IH, David Brown, Deutz, Fendt, Fiat, Ford, New Holland, JD , MF , Renault.

Kínálatunk része a mezõgazdasági és építõipari gépek kopóalkatrészei; Erõátviteli elemek mechanikus, hidrodinamikus és hidrosztatikus hajtásokhoz (Dana,Clark-Hurth,Carraro,ZF) alkatrészek lánctalpas járószerkezetekhez, hidraulika rendszer elemek, gumilánctalpak, gumiabroncsok. A mezõgazdasági gépek közül az alábbi típusokhoz kínálunk alkatrészeket raktárról, vagy rövid szállítási határidõvel, kedvezõ áron: Case-IH, Class, CAT, Fendt, Fiat, Ford, Hürlimann, New Holland, Hyundai, John Deere, JCB, Komatsu, Kubota, Lamborghini, Landini, Massey Ferguson, McCormick, SAME, Steyr, Valmet, Venieri, stb. Látogasson el hozzánk: www.verbis.hu 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E. Telefon: 06-1-306-3770 06-1-306-3771, e-mail: verbis@verbis.hu

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

137


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Látogatás kontinensünk legnagyobb traktorgyárában A cím be li j e lzõ e gyú t t a l a zt is j e lzi, h ogy a fõsze r e plõ Joh n D e e r e a vilá g le gn a gyobb e r õgé pgyá r t ó m u lt in a cion á lis csa lá di vá lla lk ozá sa . Ez é v j ú liu sá ba n – n e m ze t k özi sa j t ót á j é k ozt a t ó k e r e t é be n – e gy fé l n a pot t ölt h e t t ü n k M a n n h e im be n , a k á r h á r m a s j u bile u m n a k is n e ve z h e t õ pr ogr a m r é szt ve võik é n t . Ugya n is a z a m e r ik a i cé g a k öze lm ú lt ba n ü n n e pe lh e t t e fe n n á llá sá n a k 1 7 5 . é vfor du lój á t , ille t ve n e gyve n e szt e n de j e a la pozt a m e g M a n n h e im be n e u r ópa i t e r j e szk e dé sé t , s r a j t u k k e r e szt ü l m é g a z é vbe n t ör t é n t m a gya r or szá gi de bü t á lá su k a t is a KI TE j óvolt á ból.

A világ kontinenseinek mindegyikén tetten érhetõ a John Deere érdekeltsége, hiszen a 65 gyáregységük által (19 országban) immáron közel száz országban a legnépszerûbbek a termékeik. Az elmúlt esztendõben több mint 36 milliárd USD forgalmat bonyolítottak közel 67 ezer dolgozójukkal. Az 1837-ben alapított – Moline (Illinois állam) – anyacégnél tulajdonképpen egy lóval vontatható ekével indult a sikertörténet, ahol már 1918-ban elkészülhetett az elsõ traktoruk és 1927-ben az elsõ betakarítógépük. Elsõ számú vezetõik száma a mai napig egy híján tízet számlál, így végeredményben húsz évenként történt náluk a vezetõváltás. Több lábon állásukat bizonyítja, hogy minõségi gépeik megtalálhatók – a többi között – a fakitermelõknél és az építõiparban, de tõzsdei, illetve vízgazdálkodási üzletággal is bõvítették szolgáltatásukat. Ezek sorában azért természetesen a legjelentõsebb a traktorgyártásuk (ez idáig 1,6 millió traktort gyártottak), méghozzá három kategóriában: a nagy teljesítményû gépeket Waterlooban (USA), a közepeseket Mannheimben (Németország), és a kisebbeket Punéban (India) készítik. Európában egyébként 12 gyárukban tizenkétezer dolgozó, míg 1.500 partnerüzemüknél huszonötezer alkalmazott szorgoskodik. Ezen belül a fel-

legvár Németországban található, ahol hat térségükben 7.200 fõ állította elõ tavaly a 3,29 milliárd eurós értékû forgalmat – John Deere GmbH & Co. KG címen. Nevezetesen öt gyáregység, egy alkatrészbázis és egy értékesítési centrum sikerérõl van szó, amelyeket jól kiegészít a technológiai, illetve innovációs központjuk. Közülük a 3.300 fõt alkalmazó mannheimi traktorgyár immáron négy évtizede a legnagyobb gyártó és exportõr a mezõgazdasági gépgyártásban. Az elmúlt esztendõben például itt közel negyvenezer erõgépet szereltek össze. Konkrétan 27 modellt, 51–177 kW (70–240 LE) teljesítménnyel. Zweibrückenben (1.100 fõ) tíz kombájn típusból az elmúlt évben 2.700 darabot állítottak elõ 191–317 kW (260–431 LE) változatban. Bruchsalban, ahol egyúttal az imént említett alkatrészbázis és az értékesítési központ székhelye található (1.300 fõ) 1981 óta készítik a kabinokat (tavaly 43 ezret, s idén ez idáig már 830 ezer darabot). Stadtlohnban (340 fõ) az adaptereket, míg Gummersbachban (135 fõ) a fûnyírás és gyepápolás gépeit készítik. Végül, de nem utolsósorban említjük meg az innovációs és kísérleti központjukat Kaiserslauternben, ugyanis kutatás-fejlesztésre átlagosan négy százalékot fordítanak. Összességében a gyárlátogatásról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni – úgy a szervezettséget, mint a racionalizálást illetõen. Ugyanis a gépsorokon tapasztalt csúcstechnológiát csodálva hihetetlennek tûnt, hogy még mindig léteznek hatékonyabb és gazdaságosabb megoldások. Példának okáért az egyik összeszerelési egységüknél meggyõzõen érveltek, és bizonyítottak szakembereik az automatizálás elõnyeirõl. A többi között elmondták, hogy míg a hagyományos manuális szervezésben 24 perc kellett a munkafázishoz, addig automatizálással kevesebb, mint három perc szükséges. Más megközelítésben: a korábban közel hatszáz méter hosszúságot igénylõ munkafolyamat a fejlesztéssel

már tíz méteren belül elvégezhetõ, ahol már az alkatrészek azonosítását is lézerrel végzik. Az ötletelés egyébként több tucat mérnök napi feladatául szolgál, így érthetõ: sikereik titka a profizmus, amely biztosíték számukra, hogy továbbra is a világ legnagyobbjai maradjanak e szegmensben. Megjegyezzük, hogy Németország – mint Magyarország egyik legfontosabb partnere – közel 82 milliós populációja csaknem tizenhét millió hektár mezõgazdasági területtel rendelkezik. Összesen mintegy 300 ezer üzemük megoszlási arányát érdemes megismerni, mivel az átlagos üzemméretük jelenleg 56 hektár. Üzemméreteik (ezerben kifejezve): 2–20 ha 134, 20–50 ha 74, 50–100 ha 51, és száz hektár felett 34 ezer. Ezen a piacon a John Deere részesedése csaknem 21 százalékos (tavaly 36.264 ezer darabot értékesítettek), s ezzel az ezredforduló óta piacvezetõnek számítanak. Ezek után nézzük meg a John Deere magyarországi érdekeltségét a KITE oldaláról, merthogy érdekes módon a németekkel együtt ünnepelhetik a négy évtizedes jubileumukat, így bemutatásuk jó apropóul szolgál. A hazai cég 1973-ban bõ tízezer hektárnyi kukoricával kezdte meg mûködését 16 traktorral – zömében az amerikai származásúakkal. A sikerük titka a John Deere-hez fûzõdik, mint annak kizárólagos forgalmazói. Nos, a szakberkekben jól ismert társaság rendszerváltáskor egyesületet alkotott 320 taggal és nyolcvan szerzõdõ partnerrel, 234 millió forintnyi törzstõkével – 2,3 milliárd forint árbevételt elérve. Majd két esztendõ elteltével részvénytársasággá alakultak, immáron évenkénti 5–6 milliárd forintnyi forgalommal. Az elmúlt esztendõben az árbevételük már közel kétszáz milliárd forintra növekedett 850 dolgozójuknak köszönhetõen, amelybõl az államkasszába mintegy ötmilliárdot fizettek be különbözõ jogcímeken. A magántulajdonban lévõ vállalkozás ezzel az eredményével a hazai lista élmezõnyébe tartozik. Partnereikkel az ország szántóterületének nagyjából a felét mûvelik, csaknem nyolcezer vállalkozással együtt. Az öt régióban egy híján húsz alközpontot tartanak fenn hazánkban. Az unióban egyedülállóan a precíziós gazdálkodás fejlesztését helyezték a fókuszba, amelyhez – országos lefedettségû és valós idejû helyzet-meghatározásra alkalmas – speciális földi hálózatot hoztak létre. Szakembereik állítják, hogy a John Deere gépek magas mûszaki színvonalat, megbízhatóságot és üzemeltetési kultúrát hoztak létre a magyar agráriumban. A négy évtized alatt összesen hatezer traktort, kétezer kombájnt, száz darab önjáró növényvédõ gépet és ugyanennyi önjáró szecskázót értékesítettek – több mint 2.500 munkagép mellett. Ez a summázat pedig nem igényel különösebb kommentárt, a számok önmagukért beszélnek!

Szalay Attila

138

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro

Szõlõvenyige és agriüzemanyag tüzelési lehetõség GUNTAMATIC aprítékkazánnal A biom a ssza e n e r ge t ik a i cé lú a lk a lm a zá sá n a k e gyik fon t os sze m pon t j a , h ogy e gy a dot t t e r ü le t e n k e le t k e ze t t e r dõga zda sá gi va gy m e zõga zda sá gi m e llé k t e r m é k e k e t , ill. h u lla dé k ot t u dj u k h a szn osít a n i. Ez gazdaságossági szempontból rendkívül fontos, hiszen így viszonylag kicsi szállítási költség terheli a tüzelõanyag felhasználást. A fától eltérõ üzemanyagok felhasználása során azonban számos technikai problémát kell megoldani. A lágyszárú növényeknél a magas kálium és klór tartalom miatt erõs korrózióra kell számítani, sok esetben a salakosodási hajlam is gondot okoz. A közelmúltban cégünk beüzemelt egy berendezést, mely egy kiemelt borvidéken, Villány városában került beépítésre, ahol igen nagy mennyiségben lehet szõlõvenyigére, mint üzemanyagra számítani. A szõlõvenyige igen jó

üzemanyagnak minõsült, mely a Guntamatic Powerchip apríték- kazánban kiválóan eltüzelhetõ. A korróziós problémák ellen a beépített rozsdamentes acél teszi a kazánt ellenállóvá. A mozgórostélyos tûztér kialakítás a megnövekedett hamutartalomkezelését is problémamentessé teszi, hiszen a venyige hamutartalma kb. 6-8-szorosa a fahamunak. Egyéb lágyszárú növények eltüzelése esetén, kétféle módon lehet a salakosodást elkerülni: • mészhidrát kismértékû hozzáadagolásával, • alternatív üzemanyagok beállításával a kazán vezérlésén: • pellet, • apríték (fa), • árpa, • tritikálé • miscanthus. Szükség esetén egyéb paraméterek is állíthatók a kazánon. A Villányban mûködõ berendezésünk kiválóan mutatja, hogy a szõlõvenyige eltüzelése ezen berendezéssel problémamentes. Több vizsgálatot végeztünk egyéb üzemanyagok égetési lehetõségérõl. Sikeres próbaégetést végeztünk arundo energianövénnyel és napraforgó pellettel. Mindkét üzemanyag esetében a salakosodás elkerülése érdekében mészhidrát hozzákeverése szükséges (1-2%).

Ez a vizsgált napraforgó pellet estén a pelletálás során hozzá lett keverve.

Boronkai Miklós okl. gépészmérnök ÖkoValentia Kft. 1225 Fáy Ferenc u. 27/b Tel: 1/207-6062 Fax: 1/207-6061 Mobil: 20/571-9256 www.okovalentia.hu

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

139


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Traktorok fékberendezései A t r a k t or ü ze m e lt e t é sé h e z, m u n k a vé gzé sé h e z e le n ge dh e t e t le n ü l szü k sé ge s a fé k be r e n de zé s a lk a lm a zá sa . A h a la dó m ozgá st vé gzõ t r a k t or m e gá llít á sa , a le j t õn r ögzít é se a fé k be r e n de zé s m û k ödt e t é sé ve l va lósít h a t ó m e g. A pót k ocsiva l szá llít á st vé gzõ t r a k t or gya k r a n k özú t on k özle k e dik , a for ga lom ba n va ló r é szvé t e lh e z a fé k be r e n de zé sr e von a t k ozó h a t ósá gi e lõír á sok a t be k e ll t a r t a n i.

A traktor felépítésében a fékberendezés legfontosabb szerkezeti részek közé tartozik. A fékberendezés olyan alkatrészek összessége, amelyek feladata a mozgó traktor sebességének csökkentése, vagy a traktor megállítása, illetve álló helyzetben tartása. A traktort üzemi és rögzítõ fékrendszerrel kell ellátni. Ezek a fékszerkezetek mechanikus elven mûködnek. Az üzemi fékrendszer a traktort a rendeletekben elõírt hatásossággal képes lassítani, illetve megállítani. A rögzítõ fékrendszer pedig a traktort álló helyzetben megtartja az elõírt meredekségû lejtõn vagy emelkedõn. A traktorok forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tartalmazza. A traktorok fékberendezéseire vonatkozó elõírásokat a 12/2000. (V.24.) KHVM rendelet (a 6/1990.-es rendelet módosítása) alapján a következõkben foglalható össze: Az üzemi féknek ki kell elégítenie a 0-típusú vizsgálat (rendes fékhatásvizsgálat, hideg fékekkel) feltételei szerint meghatározott, az alábbi képlettel számított féktávolságot: Smax£ 0,15×V +

V2 116

ahol: V a haladási sebesség km/órában (Magyarországon jelenleg ez maximum 40 km/óra!), és Smax a maximális féktávolság m-ben mérve. Az elõírás szerint, ha a traktor haladási sebessége 40 km/óra, akkor 19,8 m féktávolságon belül az üzemi fékberendezéssel meg kell tudni állítani. Nagyobb féktávolság esetén az üzemi fékberendezés nem megfelelõ, vagy nem megfelelõen mûködik. A rögzítõféknek a traktort mind hegynek fel, mind hegyrõl le – 18%-os lejtõn – álló helyzetben kell tartania. Az egy vagy több pótkocsit vontató traktoroknak olyan 140

rögzítõfékkel kell rendelkezniük, amely a pótkocsiból álló szerelvényt hegynek fel és hegyrõl le – 12%-os lejtõn – álló helyzetben képes tartani. A fenti követelményeket nem teljesítõ traktor, illetve traktoros pótkocsi szerelvény rendszámtáblát nem kaphat, és a közúti forgalomban nem vehet részt. Fékszerkezetek elhelyezésére több lehetõség kínálkozik a traktor erõátviteli rendszerében és a futómûvében (1. ábra).

1. ábra. Traktoron a fékszerkezetek lehetséges elhelyezései (1. motorfék; 2. kerékfék; 3. hátsó tengelyfék; 4. sebességváltófék; 5. kerékagyfék )

Motorfék minden traktoron megtalálható, mert a motor kis gáz adáskor (alacsony gázkar állás, vagy felengedett gázpedál esetén), zárt tengelykapcsoló mellett tartósan fékezi a jármû haladását. A traktorok motorféke önmagában nem teljesíti az üzemi fék feladatát. Üzemi féknek az autótechnika általánosságban az úgynevezett kerékfékeket alkalmazza. A kerékfékek két változata a dob és a tárcsafék (2. ábra), melyek különféle kialakításban kerülnek beépítésre.

2. ábra. Hidraulikusan mûködtetett kerékfékek két változata: a) dobfék, b) tárcsafék

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

A traktortechnika csak a belsõ pofás dobfékeket használta régebben, elsõsorban a kétkerékhajtású traktorok hátsó kerekeinél. A kerékfék alkalmazása a traktortechnikában azért szorult vissza, mert a mûködtetõ szerelvények a felverõdõ sár miatt gyakran megrongálódtak. Hátsó tengelyféket alkalmaznak általában a mai modern traktorokon üzemi- és rögzítõfékként is. A traktorokon a teljes körgyûrû felületén fékezõ, mechanikus vagy hidraulikus mûködtetésû száraz, illetve „nedves” tárcsás fék használata terjedt el. Egy lehetséges mechanikus mûködtetésû kialakítás a 3. ábrán látható. Fékezéskor a középen elhelyezett tárcsa elfordításával a mûködtetõ golyók a fékbetétet hordó tárcsákat az álló tárcsákhoz, vagy dob oldalfalaihoz szorítják. A korszerû traktorokon a tengelyfék szerkezete több tárcsás hidraulikus mûködtetésû „nedves” fék, amelyet a sebességváltó szerkezet házában alakítanak ki a differenciálmû kétoldalán, a féltengelyen. Az igen elterjedt megoldásra jó példa a Valtra taktorok N- és T-szériájánál alkalmazott tengelyfék rendszer.

3. ábra. Kéttárcsás, mechanikus mûködtetésû tárcsás fék

A Valtra N-szériás könnyû univerzális traktor fékrendszerének vázlatát a 4. ábra szemlélteti. A jobb és bal oldali fékpedál (1), ha nincs összekapcsolva, a fékszerkezet kormányfékként mûködtethetõ. Az egyik pedál lenyomásával, a hidraulikus fõfékhengerrel (2) elõállított nyomó folyadék az egyik többtárcsás tengelyféket


PDF Compressor Pro

„Biztos megoldás a mezőgazdaságnak!”

HANKI-KER KFT Makó, Aradi u.135. Tel: 62/211-718, 62/219-254 Fax: 62/510-640 Független finanszírozás E-mail: info@hanki-ker.hu • Web: http://www.hanki-ker.hu Egyénreszabott finanszírozási lehetőségek, helyszíni ügyintézéssel!

VOGEL NOOT ekék:

VOGEL & NOOT TerraFlex és TerraMix nehézkultivátorok

HE-VA rögtörő hengerek Egyedülálló SAT súlykiegyenlítő rendszer az egyenletes talajtömörítés érdekében. Egyénre szabott méret és hengerprofil választékkal.

VN ágy- és váltvaforgató ekék igény szerinti felszereltséggel, hosszú élettartammal, akciós árakon, kedvezménnyel.

Güttler rögtörő hengerek

VOGEL & NOOT eke AKCIÓ a készlet erejéig! Kiváló minőségű tarló utáni munkák elvégzésére, tarlóhántásra és termőréteg lazításra, aprításra, mulcsbekeverésre. Jobb keverés és finom morzsalékos talajképzés, optimális szalmabekeverés és egyenletes talajfelszín jellemzi. 2-3 és 4 soros kapaelrendezés.

AKCIÓS Vogel & Noot TerraDig altalajlazítók Ekével nehezen művelhető talajok őszi lazításra 55-70 cm-es lazítási mélységig, 5-től 11 késes kivitelig. Elmunkáláshoz duplasoros tüskéshengert vagy tarajos hengert kínálunk.

ESM A M OBI L V AGY FI X SZ ÁRÍ TÓ SI LESFOR TERM ÉN YTÁROLÓ SI LÓK Gazdaságos terménykezelés - ahogy Ön szeretné…

• terménytároló vagy hűtősiló • galvanizált elemekből, időjárásálló • tárolási kapacitás: 25 – 3079

• kardános vagy elektromos hajtás • gáz vagy gázolaj üzemű égőfej • teljesítmény: 45 – 277,5 tonna / 24 óra Idea-Agro Kft. 4138 Komádi, Hajnal u. 1/e Tel.: (+36) 30 935 2017 • (+36) 30 640 7680 • info@idea-agrokft.hu

Alumínium rámpák Nagy választékban készletről 0,3 - 26 tonnáig/pár. Érdeklődjön!

AK CIÓ

AK

ÉS

ZLE

R

ON RE Szántás elmunkáláshoz JÉ IG! és visszatömörítéshez a kiváló minőségű hengerprofilokkal függesztett vagy vontatott kivitelben. Széles méretválasztékban készletről.

GEOKOMPLEX KFT. 3527 Miskolc, József Attila u. 59. Tel./Fax: 06-46-345 000 E-mail: info@geokomplex.hu Website: www.geokomplex.hu

• Geotermikus fúrások tervezése, kivitelezése • Kutak, vízmûvek, vízhálózatok-, szennyvízhálózatok tervezése, engedélyeztetése • Vízkutatás, egyedi vízellátó rendszerek, öntözõkutak tervezése, kivitelezése • Termálvíz-ásványvíz kutak tervezése, vizsgálata, értékelése • Kútfúrás, meglévõ kutak felülvizsgálata, felújítása, javítása

TE

K Ú T F Ú R Á S

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

141


PDF Compressor Pro TECHNI KA (3) hozza mûködésbe, fékezéskor a traktor fordul. Ha országúton közlekedik a traktor, akkor a fékpedálokat össze kell zárni mechanikusan, ekkor minkét tárcsás fék (3) együttmûködik, fékezéskor a traktor egyenesen halad. A rögzítõfék feladatát is a tárcsás fékek látják el. Az Nc verziónál a kézi fékkarral (4) Bowden-huzallal lehet a tárcsás fékeket bezárni. A Nh verziónál a kormányoszlopon levõ kapcsoló kar (5) lefelé mozgatásával lehet vezérelni hidraulika folyadék nyomásának mérséklését, amelynek hatására a (6) rugó befeszíti Bowden-huzallal a tárcsás fékeket.

4. ábra. Valtra N-szériás univerzális traktor fékrendszerének vázlata (1. jobb-bal fékpedál; 2. hidraulikus fõfékhenger; 3. tárcsás fék; 4. Nc verziónál a rögzítõfék karja; 5. Nh verziónál a rögzítõfék kapcsolója; 6. Nh verziónál a rögzítõféket mûködtetõ rúgó)

A Valtra T-szériás középnehéz univerzális traktor fékrendszerének vázlatát az 5. ábra mutatja. Ennél a kialakításnál a traktor hidraulikus rendszerébõl (2) nyert, hidroakkumulátorral (3) fenntartott folyadéknyomás energiával tudja a vezetõ a fékpedálok (1) és a hidraulikus nyomásirányítók (4) segítségével a tárcsás fékeket (5) mûködtetni. A rögzítõfék a kormányoszlopon levõ kapcsoló kar (6) lefelé mozgatásával elektromos úton vezérli a hidraulika folyadék nyomásának megszüntetését, amelynek hatására a (7) rugó ereje Bowden-huzalon keresztül zárja a tárcsás fékeket. Az elektro-hidraulikus fékvezérlés lehetõséget biztosít a hidraulikus pótkocsi fékrendszer mûködtetésére is a (8) csatlakozó szelepen keresztül. A négykerékhajtású nehéz univerzális traktor országúton való vészfékezése esetén az elektro-hidraulikus fékvezérlés bekapcsolja az elsõ kerekek hajtását, abból a célból, hogy az összes kerék tapadása hasznosítható legyen a fékhatás növelése céljából. 142

5. ábra. Valtra T-szériás univerzális traktor fékrendszerének vázlata (1. jobb-bal fékpedál; 2. hidraulika rendszer; 3. hidroakkumulátor; 4. hidraulikus nyomásirányító; 5. tárcsás fék; 6. rögzítõfék kapcsolója; 7. rögzítõféket mûködtetõ rúgó; 8. pótkocsifék csatlakozója)

Pótkocsi fékezésére szolgáló légfékrendszerrel a legtöbb traktorgyár – így a Valtra is – külön megrendelésre ellátja traktorát (6. ábra). A pótkocsik légfékrendszere lehet egyvezetékes és kétvezetékes. Az egyvezetékes pótkocsi légfékrendszer csak egyes mezõgazdasági pótkocsiknál alkalmazható. A teherautóhoz csak kétvezetékes pótkocsi-fékrendszer csatlakoztatható! Az univerzális traktorok pótkocsit kiszolgáló légfékrendszere olyan kialakítású, hogy mind az egyvezetékes, mind a kétvezetékes pótkocsi-fékrendszert ki tudja szolgálni.

6. ábra. Valtra traktor pótkocsi légfékrendszerének vázlata (1. kompresszor; 2. fagymentesítõ szivattyú; 3. nyomásszabályozó; 4. nyomásmérõ; 5. légtartály; 6. víztelenítõ szelep; 7. kétvezetékes pótkocsi fékszelepe; 8. egyvezetékes pótkocsi fékszelepe; 9. fékpedál; 10. kétvezetékes pótkocsi kapcsolófej, tartálytöltõ, vörös színû; 11. egyvezetékes pótkocsi kapcsolófej, fekete színû; 12. kétvezetékes pótkocsi kapcsolófej, fékvezérlõ, sárga színû; 13. áteresztõ szelep; 14. levegõvétel gyors kapcsoló)

Sebességváltóféket építenek be a traktor erõátviteli rendszerébe nehéz univerzális négykerékhajtású traktorok esetében. Ennél a megoldásnál egy többtárcsás lamellás központi fékberendezést alkalmaznak. A sebességváltófék mûködtetését

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

hidraulikusan vezérlik. A fékezéskor létrejövõ féknyomatékot az erõátviteli rendszer jutatja a hajtó kerekekhez. Országúti vészfékezéskor ezek a fékberendezések automatikusan bekapcsolják az elsõ kerekek hajtását, hogy a fékhatás az összes kerekekre hasson. Természetesen a sebességváltófék esetén nincs lehetõség kormányfék berendezés kialakítására. Kerékagyfékkel látják el az igen nehéz négykerékhajtású traktorokat a biztonságosabb fékezés megvalósítása érdekében. A kerékagyfék olajban futó többlamellás fékegységbõl áll, (7. ábra) és kerekenként a futómûvel egybeépítik. A lamellás fékegységet elektro-hidraulikusan vezérelt olajnyomással mûködtetik.

7. ábra. Rába gyártmányú olajban futó többlamellás kerékagyfék

Rögzítõfék a traktor hátsókerekeire hat. Kialakítása sok esetben az üzemi fékrendszer fékszerelvényét használja, amelyet rögzíthetõ kézifékkarral huzal vagy rudazat segítségével mûködtetnek. Hidraulikus mûködtetés esetén a vezérlõ karral megszüntetik a rögzítõfék oldását biztosító hidraulikus nyomást, amelynek következtében az erõtárolós rendszer rugója befékezi a rögzítõféket. Fékberendezések fejlesztése következtében traktorokon is megjelenik az ABS alkalmazása, melynek segítségével elkerülhetõ a fékezett kerék blokkolása, megcsúszása. Az ABS rendszer szenzorai figyelik a kerekek fordulatszámát, és a vezérlõ elektronika az elektro-hidraulikus üzemi fékrendszert úgy szabályozza, hogy intenzív, vagy vészfékezés esetén se csússzanak meg a kerekek. Az ABS rendszerrel rendelkezõ traktor közúton vészfékezés esetén rövidebb fékút mellett áll meg. Az ABS alkalmazása elõnyökkel jár a mezõgazdasági földeken haladáskor, mert erõteljes fékmûködtetés esetén sem lép fel kerékcsúszás, így nem roncsolódik a talaj szerkezete. Dr. Varga Vilmos SZIE Gépészmérnöki Kar, Jármûtechnika Tanszék, Gödöllõ


PDF Compressor Pro

Légféktechnika Kft. Cégünk dolgozói már korábban elõképzettséget kaptak féktechnikából, 1975 óta foglalkozunk légféktechnikával. Korábbi tevékenységünk folytatódott az önállóság megteremtésével 1992-ben. Az elkötelezett és tudatos minõség fejlesztés során alakítottunk ki kapcsolatot elõbb a WABCO, majd késõbb az ARVIN MERITOR cégekkel. E két cégnek vagyunk jelenleg is a legnagyobb hazai képviselõi. A gyors, azonnali szállítás eléréséhez raktárkészletünket állandóan fejlesztjük. Ennek elismeréseként WABCO cégtõl elnyertük a legszélesebb választékkal rendelkezõ Kelet-Európai raktár címét. Késõbb, 2006-ban induló együttmûködés során partnerünktõl ARVIN MERITOR –tól a kelet-európai versenyben teljesítményünk alapján az ötödik legjobb cég elismerõ címet kaptuk meg. Cégünk legfõbb tevékenysége a légfék alkatrészek, szelepek kereskedelme, valamint két partnerünk teljes körû képviselete, garanciális ügyeinek rendezése. Kereskedelmi kapcsolatunk nem csak a hazai partnereinkkel fejlõdik folyamatosan, hanem számos külföldi partnerünkkel is. Szállításaink a környezõ országok mellett további, az Európai Közösséghez tartozó államokba is irányul. Képviseleti tevékenységünk további fejlesztése révén a svéd Konsberg céggel alakítottunk ki kapcsolatot, képviseletet. Ez a kapcsolat a jármûvekre

beszerelt kuplung egységek, tartozékok és azok eredeti javítókészleteinek beszerzését teszi lehetõvé. Ennek segítségével elérhetõ a szelepek biztonságos javítása, és mûködése. További tevékenységünk az oktatás. A fékszerelvények és rendszerek egyre több elektromos egység beépítésével alakultak ki. Ma már a traktorokon is megtalálható a légszárító, kabin légrugózás és az ehhez tartozó légfékrendszer. A pótkocsik vontatásához is elengedhetetlena jó minõségû, tiszta levegõ a fékszelepek és egyéb szerelvények mûködtetéséhez. A teljes fékrendszert ma még nem sok helyen oktatják megfelelõ szinten, pedig a fejlõdés itt sem áll meg. Cégek számára tartunk kihelyezett oktatást az általuk megkívánt fékrendszeri egységekrõl vagy akár a teljes fékrendszerrõl. Speciális témákban külön, önálló tanfolyamokat is szervezünk, amelyekre a cégek delegálhatják fejlõdni kívánó dolgozóikat. A tanfolyamok nem csak a szelepekrõl szólnak, hanem a teljes fékrendszer diagnosztizálásáról, mûszeres méréstechnikáról. Az elektromos egységek mérése, hiba meghatározása ma már csak fejlett mérõprogramokkal és folyamatos tovább képzéssel lehetséges További tevékenységi körünk a tervezés. Foglalkozunk új pótkocsik tervezésével. A teljes kivitelezés mellett régebbi gyártmányok átépítéséhez, fékrendszerének felújításával, új fékrendszerek ki-

alakításával. Mezõgazdasági partnereink számára traktorok légrendszerének pótlólagos felszerelésére komplett garnitúrákat szállítunk. A speciális vontatmányok (vágóasztal, borona, bálázógépek) részére is kialakítunk fékrendszereket. A fékszámítás elkészítése után a teljes garnitúrát a csõszerelvényekkel együtt tudjuk szállítani partnereink számára. A beszerelésnél kérésre ingyenes mûszaki tanácsadást biztosiunk. Partnereink számára, igényeik szerint ksalakított konszignációs raktárral állunk rendelkezésre. Országszerte részben saját, részben szerzõdéses telephellyel rendelkezünk. További együttmûködésre készséggel állunk rendelkezésre mezõgazdasági partnereink számára is.

MOWA Légféktechnika Kft. mowa@mowa.hu

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

143


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Twin-Row: Ikersoros térállásban jobb terület kihasználás, magasabb termésátlag A SI M BA a n glia i gé pgyá r a t 2 0 1 0 - be n fe lvá sá r olt a a z a m e r ik a i GREAT PLAI N S cé gcsopor t . E fú zió u t á n a z e u r ópa i ga zdá k szá m á r a is ú j , Am e r ik á ba n m á r be vá lt t e ch n ológiá k a t k ívá n u n k be m u t a t n i. Egyik le gj e le n t õse bb t r e n d a z a m e r ik a i k u k or ica t e r m e szt é sbe n a z I KER SOROS ve t é s. 1. I deális t érállás Mivel az egyszeres sort két iker sorra húzzuk szét, (55+21 cm-es sortávolságok) azonos vetõmag mennyiség esetén nagyobb tõtávolságot használunk. A növények térállása jobb lesz, a területi fedettség növekszik. Ennek következménye képen a gyökerek térállása és a talajnedvesség hasznosítása is jobb lesz. Amennyiben a vetõmag mennyiséget tovább növeljük, a hasznos térállást még inkább növekszik, még jobb lesz a terület hasznosítása.

2. I ker sorral nagyobb gyökér t öm eg Mivel a kukorica gyökérzete körkörösen növekszik, a gyökértömeg behatárolója a szomszédos kukorica gyökérzete. Amikor a gyökér eléri a szomszédos kukorica gyökerét, megáll növekedésében. Emiatt a nagyobb gyökértömeg eléréséhez legjobb út a növények térállásának növelése. A nagy és egészséges gyökérzet maximalizálja a tápanyagok és nedvesség felvételét, kihasználását.

Amikor az ikersoros vetésû állomány növekszik egyre jobb lesz a levél index, egyre több napfényt hasznosít. Jobb lesz a terület árnyékoltsága, csökken az elpárolgás, és a gyomnövények számára megmaradó fény, ill. talajnedvesség. Mivel nagyobb a kultúrnövény fény felhasználása, jobb lesz a tápanyagok megkötése. Jobb lesz a növények kondíciója, egészségi állapota, tápanyag hasznosítása.

4. Az iker sor nagyobb növényállom ány t elepít ését t eszi lehet õvé. A mai korszerû kukorica hibridek genetikailag nagyobb termésmennyiséget hordoznak. A maximális potenciál kiaknázására legegyszerûbb és leghatékonyabb megoldás a növények helyes térbeli elosztása. Az iker soros termesztés nyitja meg az utat a nagyobb tõszám , nagyobb levél index, egészségesebb állomány és ezáltal a nagyobb termésmennyiség elõtt. Az egysoros vetések elérték határaikat, nem tudnak nagyobb tõállomány elérésében segítségre lenni. Az ikersoros állomány erõsebb gyökérzetet, erõsebb és hosszabb szárat nevel, jobban ellenáll az erõs szeleknek és viharoknak.

5. Az ikersor növeli a siló m ennyiségét és m inõségét Az erõsebb és hosszabb szárak, nagyobb mennyiségû levél átlagosan 10-15%-kal nagyobb siló mennyiséget ad. Még fontosabb a szárazanyag tartalom. Ez szintén emelkedik kb. 8%-kal. 6. Az ikersoros vet és bet akarít hat ó hagyom ányos 8 soros kom báj n adapt errel A sztandard 76 cm-es sortávra kialakított betakarító adapterekkel az iker sorokat egyszerre tudjuk betakarítani. Ez nagy elõny, mert nem kell külön új adaptert vásárolni! 7. Az iker sor egészséges állom ányt és nagyobb t erm ésm ennyiséget eredm ényez Két fõ tényezõ befolyásolja a termésmennyiséget. Az elsõ az általános egészségi állapot, kondíció. Volt stresszes idõszak a vegetáció alatt? Ki tudott alakulni nagy gyökértömeg és egészséges szár? A második a populáció. Amennyiben túlságosan közel vannak a növények, egymással konkurálni fognak, hamarabb megszenvedik az idõszakos vízhiányt, tápanyag felvételük ingadozó lesz. Az iker sor a jobb térbeli elhelyezéssel megoldja mindkét kérdést. A következõ hibridek genetikailag még nagyobb potenciált hordoznak magukban, ahhoz hogy ezt maximálisan ki tudjuk használni, egyedüli megoldásnak az ikersoros technológia tud megoldást nyújtani 8. Az iker sor em eli a t erm ésát lagot Ha segítünk növényeinknek a helyes térállás elfoglalásában….. – maximális gyökértömeg fejlõdik … – növeljük az általános kondíciót … – növeljük az egészséges levelek mennyiségét… – növekszik a fény, tápanyag és talajnedvesség felhasználás... – ÁTLAGTERMÉSÜNK NÖVEKSZIK! 2013 április során próba parcellákat vetettünk, ahol összehasonlíthatjuk a hagyományos és iker soros kukorica vetéseket, azok termés átlagait.

3. Az iker sor m axim alizálj a a napfény kihasználását , csökkent i a t alaj felszíni t alaj nedvesség elpárolgást .

144

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Jócsák Attila 36/30-6974-225 www.valkon.hu


PDF Compressor Pro TECHNI KA

Szakmai elõadások és gyakorlati gépbemutató a 2013. évi Agrokerty Party-n Nyári t ápanyag ut ánpót lás és gépesít és az alm aült et vényekben

Az Agroker Holding Zrt. tavaly indította útjára Agrokerti Party néven azt a kertészeti szakmai napját, amelynek keretében az almaültetvényekben a nyári vegetációs idõben történõ tápanyag utánpótlási lehetõségeket, és a gyümölcstermesztés gépesítési lehetõségeit mutatják be a partnereik számára. A nyíregyházi székhelyû cég a hagyományteremtõ szándékkal létrehozott sorozat idei eseményét is Fehérgyarmati Regionális Központjában rendezte meg 2013 júniusának végén. A program elsõ részében a résztvevõk szakmai elõadásokat hallgathattak meg. Kovács Károly, az Agroker elnök–vezérizgatója megnyitójában köszöntötte a nagy számban összegyûlt gazdálkodókat, majd ismertette a cégük sokrétû tevékenységét. Abban az almatermesztõk számára is teljes portfólióval tudnak rendelkezésre állni a finanszírozástól kezdve a különféle input anyagok, valamint az erõés munkagépek forgalmazásán túl egészen a felvásárlásig és a feldolgozásig. Az Agroker professzionális szinten tudja segíteni a gazdák döntéseit, hiszen a kertészetek specialistájának számít – mondta Pintér István kereskedelmi igazgató. Mivel rendelkeznek gyümölcsösökkel, mindez jó alkalmat kínál számukra arra, hogy a különbözõ gépeket, technológiákat elõször a saját termesztési tevékenységük során is ki tudják próbálni,

146

s csak utána kezdjék el azokat forgalmazni. Itt a Fehérgyarmati Regionális Központjukban, ebben az évben a 2000-ben és 2001-ben telepített almáskertjükben 2 hektáros nagyságú parcellákon végeztek üzemi kezeléseket négy beszállítói partnerük, a Yara Hungária Kft., a Biolchim Hungária Kft., a Jeli 2000 Kft.és a Fitohorm Kft.termékeivel, amelyeket az adott cégek elképzelési szerint hajtottak végre. Ezután a gyártók képviselõinek prezentációi következtek a gyümölcsösök lombon keresztül történõ tápanyag utánpótlásának lehetõségeirõl, melyeknek egyre nagyobb jelentõsége van ma már a sikeres almatermesztésben, hiszen több készítmény másodlagos növényvédõ szerhatással is rendelkezik. A Yara termékeit Kovács András, a Biolchim-ét Kószó Lajos, a Jeli 2000 Kft-jét Tánczos László, a Fitohorm -ét pedig Dr. Mars Éva mutatta be. A javasolt lombtrágyákat, biostimulátorokata növényvédelmi kezelésekkel egy menetben juttatták ki a területre – ismertette Varga Attila, az Agroker mûtrágya üzletágának vezetõje. Mint elmondta, mind a négy technológiaisor nagyon szép, üde, zöld lombot és kellõen fejlett gyümölcsméretet eredményezett. Ezek a tenyészidõszak közepén végzett üzemi kísérletek leginkább csak a hátterét, az illusztrációját adták a rendezvényen elhangzott rövid elõadásoknak, és azt példázták, hogy több alternatíva, jó megoldás is létezik a szakszerû és hatékony tápanyag utánpótlásra. Hogy a termelésük intenzitásának és persze a pénztárcájuknak megfelelõen, melyik megoldást is választják majd a gazdák, az csak rajtuk múlik. A tavaszi-nyári idõszakban ismételtenvégzett mikroelempótlás (Zn, B, Ca ) a hiánybetegségek elkerülése mellett lehetõvé teszi a termésátlagok növekedését, a termõegyensúly magasabb szinten való kialakulását, és csökkenti a termésingadozást. A nap programjának második részében elõször egy álló, majd mozgó gyümölcstermesztési gépbemutatóra került sor, amelyen a gazdálkodók betekintést nyerhettek a legkorszerûbb kertészeti gépek mûködésébe. Mindez a kertészek tevékenységében most egy kiemelt hangsúlyt is kapott, hiszen közeleg a 2013-as Kertészeti Géptámogatás benyújtásának idõszaka. Az Agrokerti Party-n a Massey Ferguson keskeny nyomtávú MF 3600-as traktorcsaládját, mely széria speciálisan a kertészetbe készült, Dojcsák János, az Agroker gép-üzletágának vezetõje mutatta be. A gépek 69-102 LE-vel, common rail motorokkal, kényelmes klímás fülkével, 18-féle modellverzi-

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

óval és akár 5 pár kiadószeleppel kínálnak megoldást a magyarországi ültetvényekbe és gyümölcsösökbe, mind az almatermesztõk, mind a szõlõsgazdák számára. Dojcsák János ismertette még, hogy a Massey Ferguson 2012-ben a legtöbb traktort gyártotta le a világon. Az Agroker tevékenységének köszönhetõen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyugati relációjú eladott erõgépek között 34%-os részesedést ért el a márka, amely eredmény önmagáért beszél. A jelenlévõk emellett többek között még a Belarus Traktor Kft. erõgépeit, a Falconero munkagépeit és a Dragone permetezõgépeit is megszemlélhették munka közben. A termelõk így ezúttal is meggyõzõdhettek arról, hogy az Agrokernél a kertápolástól a betakarításig, tehát „A-tól Z-ig”teljes, és egyben széleskörû palettából választhatják ki az erõ- és a munkagépeiket. A rendezvény pedig kiváló alkalom volt arra, hogy a gazdák találkozzanak egymással, és a munkájuk során felmerült szakmai kérdéseikre, problémáikra együtt keressék meg a megoldásokat az Agroker és a gyártók szaktanácsadóival.

Nádasi Zoltán


PDF Compressor Pro GAZDASZEMMEL

A jó tehénné fejlõdõ üszõt belülrõl nyújtják, bendõsítik Tú lj u t va M a r t on vá sá r k u t a t óin t é ze t i t e r ü le t e in , de a z ú j n yom von a lú M 6 - os a u t ópá lyá n in n e n , a z Er csibe k a n ya r gó ú t m e lle t t i földe k e n fe k szik Rá ck e r e szt ú r . Jú liu s k öze pé n m e gsá r gu lt , vá gá sr a é r e t t k a lá szos n övé n ye k é s vir á gzó k u k or ica díszít i a h a t á r t , m á su t t n a gy k it e r j e dé sû k a szá lók é s k ise bb a k á cosok vá lt j á k e gym á st . Ke r e szt ú r on n a gy h a gyom á n y a z á lla t t a r t á s, k özt e a sza r va sm a r h a n e ve lé se , bá r sose m volt olya n é lé n k , m in t a z Alföldön . I fj ú Cse pr e k á l I st vá n n a l a 2 2 0 t e j e lõ j ószá g gon dozá sá r ól, e t e t é sé r õl, a t a k a r m á n yok é s a m a lm i bú za t e r m e szt é sé r õl be szé lge t t ü n k .

Kapcsolt vállalkozásban, vagyis egymást kiegészítve, mégis önállóságát megtartva tevékenykedik Rácalmáson a Március 15. Mezõgazdasági Szövetkezet, a Fincsi Tejüzem, Cseprekál István e.v. és a Szeminátor 96 Kft. Ez utóbbi társaság egy családi cég, vezetõje ifjú Cseprekál István, a kaposvári egyetemen tanult agrármérnök, az õ tiszte a 220 tehén és a szaporulatát számláló telep gondozása valamint a növénytermesztés irányítása. A fejõházból kikerülõ tejbõl Fincsi márkanév alatt tej és tejtermékek készülnek a teleppel szomszédos tejfeldolgozó üzemben, amit három saját üzletükben és egy mozgó boltban értékesítenek jellemzõen Fejér és Pest megye településein. Házigazdánkkal a szarvasmarhatelepen beszélgettünk, aki a szerteágazó tevékenységi körbõl néhány mondatba sûríti a juhágazat ismertetését, amelybe jelenleg 450 anyajuh és a szaporulat tartozik. Az állatokat két juhász gondozza, megszokott, extenzív takarmányozási gyakorlatot

148

követnek, még arra sem ügyelnek nagyon, hogy épp Szent György napján, netán elõtte, esetleg utána hajtják-e ki az állatokat a mezõkre, legelõkre. Amint tavasszal az idõjárás engedi, kihajtják õket, õsszel pedig hodályba zárják. Télen szénát és silót etetnek velük. A juhok, vagyis az „utókaszálásra használt személyzet”, egy évben így is kétszer ellenek. A kosbárányt értékesítik. Az állomány vérvonala nem rossz, a merinóra ráhelyezett texel F1 generációja. Õshazájában a holland, német beütésû jószágot legelõkertben tartják, itt nem nagyon akad erre lehetõség, a keresztúri bárányoknak sokat kell menniük a legelõkön az élelmük után. Azért használják ezt a fajtát, mert szépek a bárányok, jó a húskihozatal, s könnyû eladni. Tartanak sertést is, egyelõre csak a Bóly Zrt-nek hizlalják fel vágásra érett korukig a 25-30 kilósan idehozott malacokat. A bérhizlalási forma most indult be, a második turnusban jelenleg 1200 malaccal foglalkoznak.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Felvállalt ák a bem ut at ó t elep szerepet

A szarvasmarha telep a Március 15. szövetkezet tulajdona, a régi istállók egy része ma is mûködik, többet felújítottak, átalakítottak közülük. A vállalkozások fõ bevételét a növénytermesztés adja, ezt követi a tehenészet, illetve a tej. A szükséges takarmánynak valókat, közte a kukoricát, a kalászosokat, a szenázsokat és a szénákat egyaránt megtermelik. Cseprekál István elmondja, tavaly õsztõl, pontosabban az idei elsõ kaszálás óta alternatív takarmányokat is használnak, például rozsszenázst. Most kaszálták elsõ alkalommal a tavaly telepített rétet is. Csaknem 3 tonnás átlaggal fizetett a széna, beltartalma elsõ osztályú, az állatok szívesen eszik. A nitrogénnel trágyázott 200 hektárnyi kaszálón egy 40 hektárnyi részen hét-nyolcféle keverékbõl vetettek, közte olasz és angol perjét, vörös és fehérherét, tarackos tippant. Nagy mennyiség termett az új kaszálón, jövõre újabb 30 hektárnyi területen folytatják a fejlesztéseket. A siló kukoricánál a százezer szempont között a legfontosabb az etetni való energiatartalma, a jó emészthetõsége. Lucernából túl nagy választék nincs, lehet ragozni, méricskélni a fajták fehérje tartalmát, de mint Cseprekál István kifejti, ha fehérbimbós állapotban kaszálják, mindegyik kiváló lehet. A szarvasmarha szénából nagy mennyiséget igényel, de ennél is lényegesebb a széna beltartalma. Folyamatosan ellenõrzik a kaszálókat, a fûfélék értettségét, s amikor eljött az ideje, minden munkát félretéve, azonnal aratják. Fûszenázst eddig nem csináltak, jövõre szeretnének, addig szálas takarmányként számítanak a szénára. A lucerna és a rozs etetésével elégítik ki a jószágok fehérje igényét. Ha sikerül jó tömegtakarmányt elõállítani, kevesebb fehérjepótlót kell a takarmányba keverni. Az Altech a tavaly indított fehérjeprogramja keretében rábírta Cseprekál Istvánt, hogy bakteriális fehérjét is etessen a tejelõ tehenekkel. Utána olvasott, megtárgyalta sokakkal, végül felvállalta, hogy a családi vállalkozásuk bemutató telep legyen Közép-Magyarországon. 2012 szeptemberétõl az Alltech fehérjeprogramjának résztvevõjeként, a fehérjehordozók csökkentése és a több tömegtakarmány etetése a legfõbb cél.


PDF Compressor Pro

„Ha a számoknak és az újságoknak szeretnék dolgozni, meg az elismerésnek, akkor 10-12 ezer literes laktációs termelést mondhatnék – ám a valóság ezzel szemben, hogy átlagban 7,5 - 8,5 ezer liter a két laktációs idõ között a tejhozam, pedig a három hete fejt teljesítmény alapján akár 9 ezer litert is elérhettünk volna. Hogy miért lesz végül kevesebb? Például július 12.-én 35 Celsius fokot mértünk az istállókban! A hõség, az idõjárás befolyásolja az állatok étvágyát, az pedig kihat a tejtermelésükre. A tejtermelés így is átlag fölötti, miközben a tejelõ állatok egészségi állapota jóval kedvezõbb az átlagnál, például július közepéig idén nem volt elhullás, s nem azért, mert elküldtem a betegség tüneteit jelzõ jószágot kényszervágásra.” Folyt at j ák a faj t a át alakít ó kereszt ezést

Ráckeresztúron a két ellés közötti idõ jelenleg 470- 475 nap. Elsõ ránézésre soknak tûnik, ám emlékezzünk, tavaly júliusban, augusztusban és szeptemberben minden nap magasba szökött a hõmérõ higanyszála. A nagy melegben, a száraz forróságban nem fogant meg az állat, felborult a tehenek szaporodásbiológiája. Utólag visszatekintve, hiba volt, hogy nem változtattak a takarmányozáson. Nem vették idõben észre, hogy az egybe kiadagolt tömegtakarmányból a tehenek nem fogyasztották el a szükséges szénamennyiséget, ellenben az etetnivalóba kevert abrakból válogattak többet. Ez egy enyhe acidózishoz vezetett, megváltozott az állatok ph-ja, savasodott a méhük is. Csökkenteni kellet volna az abrak mennyiségét fehérje tartalmát és növelni a könnyen emészthetõ tartalmat – fogalmazható meg a tavalyi eset fõ tanulsága. Késõbb sikerült a jószágokat vemhesíteni, mára stabilizálódott a szaporodási adatsor, sõt néhány területen javult a helyzet. Mostanában havonként 20-25 ellést jegyeznek fel, ilyen egyenletes ellésszám korábban soha nem fordult elõ a telep történetében, hol 35, máskor 4 borjú született egy hónapban, ami nem jó, mert az eltérõ igényû és fejlettségû növendék állomány gondozása több odafigyelést követel meg. Az egyenletes szaporulatszám elérése minden bizonnyal összefüggésbe hozható az Altech program hatásaival. Cseprekál István úgy tartja, jobb eredményt ér el, ha kisebb létszámú tejelõ csoportokat alakít ki. Esetükben nem vált be a régen elfogadott 45-50-es csoportosítás, nem tudták elfogadható minõségben elvégezni az almozást, a tehenek nem fértek hozzá az ivóvízhez. Mondja, ha a korcsoportokat nagy létszámban összekeverjük,

az óhatatlanul kialakuló kialakuló hierarhiában és viszálykodásban az elsõlaktációs üszõ a maga 550 kilójával gyenge marad egy 800 kilós tehénnel szemben. A tehén el fogja verni a jászoltól, az üszõ csökni fog, súlyos esetben tönkremegy. Ennek elkerülésére külön tartják az elsõlaktációs üszõket 240 napig, de a többlaktációs teheneket is három csoportra osztják. Az apasztós csoport után már mindegyik találkozik a szárazonálló csoportban, hiszen idõközben az üszõbõl tehén lesz. A Bos-Genetic-kel a háttérben fajta átalakító keresztezés folyik éve óta. Annak idején a magyar tarkából indultak ki, a Holstein fríz-fajta felé kezdték el az irányítást. Cseprekál István 9 éve vette át a telep irányítását, s a korábbi hosszú évek munkájával együtt most 75 százalék körül közelítették meg a tiszta vérvonalat. A tejüzem számára fontos a folyamatos és a nagy mennyiségû tej egyaránt. Ráckeresztúron sosem volt gond a tej zsírtartalmával, 4 fölötti. Az átalakítással párhuzamo-

san 350 darabra növelnék a tehenek létszámát. Megtartanak minden üszõt, az egyedi párosításban támaszkodnak a Bos-Genetic javaslataira, tanácsaira. A kisbikákat hizlalják, illetve értékesítik. A bika hizlaldába egyszerre 100-120 állatot tudnak elhelyezni. Mivel nincs annyi tehenük, hogy minden hónapban kiállítsanak több tízes-tízes csoportokat, összevárnak több borjat. Eközben a helyi gazdáknak is eladnak havonta 5-10 hízónak valót. A fehérjeprogram szerinti takarmányozás a tejelõ állomány esetében kifizetõdõ, kérdés, milyen takarmányozási stratégiát érdemes követni a növendék állatok és a szárazontartott állatok esetében? Az Altech ebben is partnere Cseprekál Istvánnak, aki a tavaszra kialakult takarmányhiány miatt kénytelen volt a tejelõ tehénnel is etetni az egyébként a növendékeknek szánt rozsszilázsból. A rozsnak magas a fehérjetartalma, az elsõ év tapasztalata, ha többet vetne belõle, annyival kevesebb kukoricát stb. kellene etetni az állatokkal. Jó az emészthetõsége, olcsó.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

149


PDF Compressor Pro GAZDASZEMMEL

Ez a stratégia: rozst etetni, réti szénát és lucerna szenázst kevés abrakkal kiegészítve. A silókukorica is része a takarmánykeveréknek, de most ezzel híján állnak a tavalyi aszályos idõjárás okozta kevés termésnek köszönhetõen. Most júliusban tavalyhoz képest kedvezõ a helyzet, amint eljön az ideje, levágják a kukoricát és betárolják a silókba. A növendék üszõk takarmányozásában a bendõsítés fontos cél. Ráckeresztúron úgy tartják, jó tehén úgy lesz, ha belülrõl nyújtják az állatot, növelik a bendõjét. Emellett ügyelnek a jószág növekedésére, illetve, hogy kifejlõdjön az összes szaporodási szerve, minél kevesebb jószág legyen majd meddõ. Gyorsan elfogyot t a rozsszenázs

Sokan idegenkednek a rozstól, inkább a magja miatt termesztik, s nem a száráért, fõleg nem szenázsként etetik. Ma felkapott téma, õsszel elvethetõ, április 20 utáni napokban levágható, néhány napos fonnyasztás után mehet a tárolókba, majd az állatok elé a jászolba. Cseprekál Istvánék a rozs után másodvetésnek silókukoricát vetettek. Megfordult a fejében, adhatja-e a frissen készített rozsszenázst a tejelõ tehénnek? Kérdezte is az Altech tanácsadóját. Kiderült, a hõ okozta stressz kivédésére az egyik legjobb takarmány. Az tudott volt, az állat nagyon szereti a rozst. Ugyanakkor megjegyzi, nehezen kezelhetõ a betakarítás után. A csöves szára miatt sok fejtörést okozott a levegõ kipréselése a szecskára vágott szárból. Nehéz megtaposni a szenázsnak valót, mindenképpen vékony kerekû traktorral kell tömöríteni. „Sajnálatos módon nálam gyorsan elfogyott, egyébként kezelve és lezárva akár 7-8 hónapig tárolhattuk volna.” 150

Vetnek nagyobb mennyiségben takarmányárpát, ám a termést az utolsó szemig eladják, csak a szalmáját hasznosítják alomként, illetve feletetik a szárazonálló állatokkal. Az árpánál fontos a fehérjetartalom, s hogy a magját ne fertõzze toxin. Sok jószággal küszködtek a mérgezések okozta bajaik kezelésével. Újabban toxinkötõket etetnek a jószággal. Az Altech tanácsát már akkor megfogadták, amikor még híre sem érkezett meg a tejbe került toxinoknak. Nem tagadja, valamennyi fertõzött takarmányuk nekik is volt, nem sok, de volt, ám a toxinkötõk etetésének köszönhetõen egy liter nem sok, annyi tejet nem öntöttek ki a mérgezés miatt. Növelve a biztonságot, azért felállítottak egy mini labort a fejõházban, hogy minden nap ellenõrizzék a tejet. „A szalmát, szénát és a lucernát kockabálázzuk, kazalba rakjuk a szérûskertben – mondja. Idén bérbálázókat is hívtunk, sõt szalmát is vásároltunk. Gyõztük volna a bálázását, de az idõjárástól tartva a gyors betárolás mellett döntöttünk. Megázik? Nem ázik? Pénzbe került, de az is sokba lenne, ha kevés lenne megint a takarmányunk, és venni kellene. A lucerna elsõ és az utolsó vágása mindig szenázsnak készül. Az elsõ kaszálás idején esik az esõ vagy nem, újabban 35 fokon égeti a nap, nem lehet kiszámolni a lucerna várható minõségét. A második vágás sokkal szebb, jobb a minõsége, nem beszélve arról, tavasszal esetleg vastag lesz a szár, esetenként a beltartalma nem ideális. Vettünk vizsgálati mintákat a kaszálásokból rostra, fehérjére és a nagy átokra, a ligninre, ez utóbbit a jószág nem tudja megemészteni. Fás részeket fõleg az elsõ kaszáláskor találtunk.”

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Az állattartók nagy gondja a trágya elhelyezése. Az volt régen, és az ma is. Tavaly mondatott ki, október 15-tõl február 15-ig nem létesíthetõ trágyakazal, és nem juttatható ki a földekre. Cseprekál István nem a dátumok miatt írta ki magának a „trágyarendeletet”, noha a dátumok kissé szokatlanok egy szakmai embernek, inkább, hogy bármikor elõvehesse, nehogy beleütközzön valamilyen korlátba. Az istállók környékén mindig sok a trágya, Ráckeresztúron, ahol tetemes mennyiségû szalmával almoznak, tehén férõhelyenként hetente 480 kilogramm trágyával számolnak. Ehhez a mennyiséghez alakították ki a trágyatárolót, ami nem négy, hanem akár 8 hónap mennyiségét befogadja. Az építmény 1800 négyzetméter területû, betonozott magas falú, szulfát és vízálló réteget kapott. A beruházáshoz kisebb pályázatot nyertek, utófinanszírozással, vagyis hitelt vettek fel, ami után fizetik a kamatokat. „A trágyát 8 hónapon át mindig, így most is kihordjuk, a földeken depózzuk. Lejön a búza, leszedem a szalmát, gyomirtom a területet, altalajlazítás, trágyázás, szántás, s az így mûvelt mintegy 70-80 hektárnyi területre kerül a kukorica vagy a napraforgó a következõ tavasszal.” Nagy állom ány, két kedvenc

A jószágok etetése egy jó ideje már nem egy vasvilla és ember függvénye, mint azt a neoromantikus háztáji gazdálkodást pártolók gondolják. Cseprekál Istvánék amennyire lehetett, gépesítették a folyamatokat. Mint mondja, ahol ember dolgozik, ott hiba is lehet, illetve, amit nem ellenõriz le, az a munka elmaradhat. Ezért vettek és állítottak üzembe egy takarmánykeverõ és kiosztó kocsit, amit traktor vontat. Egy informatikai rendszer rögzíti az etetés elõkészületeitõl a munka befejezéséig a takarmányozást. A gépesítés egy gazdaságban elengedhetetlen, amely mégsem váltja ki, és nem gyengíti az állatok iránt érzett szeretetet. Cseprekál István szívéhez két jószág áll igen közel a 220-as állományból, Macska és Bábu. Macska már elpusztult, nagyon jól tejelt, de rossz volt fejni, csálén álltak a tõgyei, ráadásul nagyokat rúgott. Cirádás fekete fehér rajzolattal áldotta meg a sors, ezért kapta a Macska nevet. A másik kedvenc, Bábu pedig olyan nyugodt, ahova állítják, nem lépked jobbra, balra, helyben marad, ha máshova, akkor ott várja meg a gondozóját. Bálint Tóth János


PDF Compressor Pro ÁLLATTENYÉSZTÉS

„Van új a nap alatt... vagy legyen” Csak a kiváló kukorica szilázs elég j ó a t ej elõ t eheneknek Három szilázs- körüli t apaszt alat , am iért t ollat –lapt opot - ragadt am

–Nemrégiben egy gazdáknak tartott tanfolyamon, mikor a teljes kukorica növény tartósításának lehetséges útjaihoz értünk –szerves savas kezelés vagy erjedés – remek(-nek látszó) hasonlat jutott az eszembe. Éppen olyan ez, mondtam, mint mikor a háziasszony választ: ecetes uborkát tesz-e el télire, vagy vizes uborkát. Az arcokon láttam, hogy ezzel nem úszom meg a beinduló tejsavas erjedés, a szilázs készítés lényegét, vannak fehér foltok e körül bõven. –Az utóbbi hetekben nagyon sok, eltérõ méretû, termelési színvonalú gazdaságban jártam. Gyakorlatilag alig volt olyan, ahol ne lett volna valamin, valamiken javítani való úgy, hogy ennek a megtérülése aránytalanul magasabb, mint a befektetésé. –Nyakunkon a kukorica szilázs készítés a tavalyinál messze biztatóbb kilátásokkal. Úgy tûnik – lapzártakor legalábbis –, hogy a természet a maga részérõl biztosítja a kiváló alapanyagot. Most mi, gazdák, tulajdonosok, termelõk következünk: milyen mértékben élünk ezzel,

lesz-e belõle kiváló szilázs. Hogy legyen, lássunk néhány szempontot. Bet akarít ás

Azon szerencsére már túl vagyunk, hogy a silókukorica az, ami nem jó szemesnek, rendes gazda nem a gazos, rosszul kelt táblákat, táblaszéleket szánja erre – ilyen nincs is neki, hanem teljes értékû kukoricát. Átlagos esztendõben van idõ megvárni a viaszérés végét, teljes érés kezdetét a betakarítással. Vagy, ami ezzel kb. egyenértékû, azt az idõt, amikor a tejvonal a szem felénél látható. (ld. 1.kép) Mivel az optimális betakarítási idõ tekintetében a kukorica rugalmassága néhány nap, ezért jó esetben ezzel már a

1. kép: Tejvonal a szem középvonalában

2. kép

152

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

vetéskor is számoltunk. FAO szám - várható hozam-betakarítási teljesítmény szállító kapacitás - silótér méret - tömörítõ eszközök és végül a vetõmag ára a választás szempontjai. Töm örít és- szecskam éret

A betakarítógép kezelõjének igénye a hosszabb szecska a nagyobb teljesítmény miatt, a teheneké az alacsonyabb, 1,5 cm. Érdemes az utóbbira figyelemmel lenni. Az ilyen szilázs jobban tömöríthetõ, kedvezõbbek az erjedési irányok, a végeredmény jobban megfelel a szarvasmarha élettani igényeinek. A szecskázók egyre növekvõ teljesítménye és a „legyünk túl mielõbb rajta” egyébként is nagy kísértés: öröm látni, hogy zúdul be a silókukorica, gyorsan telik a silótér, pörög minden, csak a szilázs lesz közepes, vagy annál is gyengébb. Igen, mert bár kétségtelenül nagyon sok függ a tömörítõ eszközöktõl –a dupla kerekû traktor látványnak nagyon impozáns, csak tömörítõ eszköznek halvány -, de különösen a szárazabb kukoricánál egy bizonyos rétegvastagság (20 cm) felvitele felett nem lehet megfelelõ munkát végezni.


PDF Compressor Pro ÁLLATTENYÉSZTÉS

3. kép Gombák az instabil, kezeletlen szilázsban

Szilázs st art erek

Ahhoz képest, hogy hány éve jelentek meg a hazai piacon – én a kilencvenes évek elején találkoztam velük elõször –, aránylag szép karriert futottak be a hazai felhasználók körében, - csak lassút. Az elmélettel nagyjából mindenki egyetért: határozottan terelni kell az erjedést a tejsavas irányba. Ezt pedig úgy lehet, hogy bár van a kukorica növényen tejsav erjesztõ baktérium a természetben is, de hogy mennyi, és az mire elég, azt nem lehet tudni – 10-100.000 közötti TKE/g-mal lehet számolni. Ezért a folyamatra rá kell segíteni mesterségesen, mert mi adunk hozzá startert, és természetesen, mert nem savat használunk, hanem egy speciális baktérium kultúrát. Sõt nem egyet, hanem kettõt, ha a baktériumok – pl. L.plantarum és P.acidilactici- szinergizmusát, egymást erõsítõ hatását is ki akarjuk használni. Az így betárolt szilázs erjedése rendkívül gyors, bõven a klasszikus hat hét elõtt etethetõ. Viszonylag új és egyre ismertebb szereplõ a piacon a L.buchneri. A baktérium persze régi, de amit mûvel, ha a szilázs készítéskor használjuk, az új. Képes arra, hogy nagyon sokáig megõrzi a kazal frissességét, megakadályozva a gyakori elhúzódó-,

154

4.kép. Nálunk még új ez a takarási módszer

vagy utóerjedést. A 2. kép elsõ változatában a hõmérséklet látszólag rendben van, „nemlátszólag” viszont a hõkamera tanúsága szerint nincs, mert intenzíven melegszik a bontási felületeken. Ha valaki megnézi a silótérben lévõ szilázs hõmérsékletét, és az magasabb, mint a környezeté, biztos lehet benne, hogy jelentõs mennyiségû- és értékû energia válik köddé szinte a szó szoros értelmében. Ha már megtermeltük, és betakarítottuk, marasztaljuk bent az energiát – ebben segít a L.buchneri. Meg abban, hogy hatására töredékére esik vissza az élesztõ-, és penészszám, így a toxin (pl.aflatoxin) terhelés is! (3. kép) Ehhez azonban eleget kell kijuttatni. 300.000 TKE/g alatt kukorica szilázsnál úgy járhatunk, mint aki a kiszórt vetõmagon spórol: lesz abból termés, csak nem annyi, mint amennyi a földünktõl telik. A t akarás

Az utóbbi években, bár sokfelé jártam, nem láttam takaratlan szilázst – éljen! De tökéletesen takartat sem sokat. Igaz, hogy minden létezõ eszköz a rendelkezésünkre áll, mégis hajlamosak vagyunk úgy nézni a penészes, romlott rétegre, mint a jégve-

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

rés után a határra: sajnálkozunk miatta, de tehetetlennek érezzük magunkat. Nem vagyunk azok. Ha már a kedvünkért feltalálták az újrahasznosított fóliát, terítsük rá a silótér oldalára. (Ne a tetejére, mert ott elporlad a nap UV sugárzása hatására!) Ha kapható a belsõ, fátyol fólia – és kapható –, akkor szép lazán helyezzük el a szilázs tetején. Tegyünk erre egy vastagabb, UV-álló fóliát, és rögzítsük az egészet rengeteg gumiköpennyel, vagy hálószerûen az erre szolgáló zsákokkal. Tegyük mindezt nem másnap, hanem úgy két órával a kazal befejezése után. Tudom, költség ez, nem is kicsi. Úgy tizede, mint ami veszteség egyébként keletkezik. Van már felsõbb osztály is: vékony, filcszerû anyagot, mint egy szõnyeget terítenek a kazalon lévõ fátyol fóliára, a rögzítés után a szilázs tökéletes állapotban marad a felhasználás teljes ideje alatt. Ha a cikk olvasásakor valaki semmiben nem érzi találva magát, az õ számára nem lett új a nap alatt, de aki úgy látja, még van hova feljebb lépni, számára lehet új abban, amit olvasott. Dr. Dizseri András


PDF Compressor Pro ÁLLATTENYÉSZTÉS

Egy állat nem hazudik Jelent õs alt ernat íva a CGF et et ése a szarvasm arhák eset ében Az im m á r csa lá di t u la j don ba n lé võ D é li- Fa r m Kft . or szá gos le fe de t t sé gge l r e n de lk e zik , sõt h a t á r on t ú l is j e le n t õs pa r t n e r szá m m a l bír . Sa j á t sza k á r u h á za k a t m û k ödt e t , idé n m á r ciu sba n Bu da pe st k öze lé be n n yit ot t ú j t e le ph e lye t , j ú n iu sba n pe dig Sze ge de n , a h ol e gy t öbb m in t 2 0 0 n é gyze t m é t e r t e r ü le t û sza k á r u h á za t é pít e t t , va la m in t csa k n e m 3 .5 0 0 n é gyze t m é t e r r e n öve lt e a r a k t á r k a pa cit á sá t . A fõk é n t a sza r va sm a r h a t a r t á sba n n e ve s t a k a r m á n yozá si é s t e n yé szt é si sza k t a n á csa dó t á r sa sá g k ín á la t á ba n t öbbfé le t a k a r m á n y a la pa n ya g, k é sz t a k a r m á n y, t e j pót ló t á psze r , pr e m ix , vit a m in é s á svá n yi k ie gé szít õ st b. e gya r á n t sze r e pe l. Ka pá s Sá n dor r a l, a cé g t a k a r m á n yozá si sza k t a n á csa dój á va l t öbbe k k özöt t a sza r va sm a r h a á ga za t „é t vá gyá r ól”, a CGF e t e t é si le h e t õsé ge ir õl be szé lge t t ü n k . – A kem ényít õ- és szesziparban nagy m ennyiségben kelet kezik az izocukor t erm elésekor a CGF- nek nevezet t nedves anyag, am elyet frissen a szarvasm arhák t akarm ányozásában felhasználnak, valam int szárít va, m int abrakalkot ót . Milyen j avallat követ endõ a haszonállat ok t akarm ányozásában?

– A Déli-Farm Kft. által forgalmazott takarmányok és készítmények 99 százalékát a szarvasmarha takarmányozásához használják fel. Az országban közel 30 éve Szabadegyházán kukoricát dolgoznak fel az izocukor gyártásához, a keletkezõ melléktermék a CGF, amelynek 18-20 százalék a fehérje tartalma. A por, nedves és pellet formában etethetõ CGF hazai elterjedésében nagy érdemek fûzõdnek a cég tulajdonosa, Palotás Sándor tevékenységéhez, vezetésével takarmányozási receptúrákat készítettünk, és készítünk. Számos haszonállat esetében alaptakarmány. Például a CGF por etethetõ mennyisége a tejelõ tehénnél naponta 2-4 kilogramm (abrak takarmányként 20-40 százalékban), szárnyasoknál 2-5 százalék, a hízósertésnél 5-15, a kocánál legfeljebb 10 százalék. A nedves készítménybõl egy növendék üszõ takarmányába naponta 3-6 kilogramm adagolható, bikának és hízóbikának naponta 3-10 kilogramm adható, a tejelõ tehénnek 6-14 kilogramm. A nedves forma szinte a tömegtakarmányok közé sorolható, a biológiailag aktív alkotói miatt jelentõsen növeli az állat étvágyát. Étrendi hatása kitûnõ, illetve egy természetes, adalékanyagoktól mentes tiszta kukorica alapú fehérjeforrás. – Tavaly kevés t akarm ányt t árolhat t ak el az állat t art ók, de kissé pikír t en j egyzem m eg, a korábbi m ennyiségekre am úgy sincs szükség, hiszen nincs olyan szegm ense a hazai állat t enyészt ésnek, ahol ne csökkent volna t ovább az állom ány. Mi a helyzet az ország déli vidékén?

158

– Annyiban lépem túl a kérdést, hogy a Déli-Farm készítményeit nem csak a déli régió megyéiben, hanem az egész országban ismerik, sõt Romániába és Szerbiába is szállítunk. A hazai mintegy 500 marhatelep közül 200 rendszeres vásárlónk, a szarvasmarha állomány 40 százaléka fogyasztja valamelyik termékünket. Nemcsak az ország déli megyéiben, de másutt is csökken a telephelyek száma – ezt a kereskedõ társaim is jelzik. Ismereteink szerint a megszüntetett telephelyek állományát szerencsére felvásárolják országon belül, emiatt kevés állat végzi vágóhídon. Koncentrálódnak a telepek, illetve a tejnek mindig nagy értéke volt és van, hiszen a gazdák számára egy biztos, állandó bevételi forrás más állatokkal szemben. Elvileg folyamatos egy tehenészeti telep bevétele, bár egy külön elemzést megérne, hogy a tejfelvásárlók, illetve a feldolgozók milyen fizetési ütemezést és árstratégiát követnek. – A t enyészt õk igyekeznek m inél t öbb t akarm ányt t erm elni, hogy m egfogj anak m inden forint ot . Sokan fehérj et art alm ú növényt illeszt enek a vet ésforgóba, s m ind t öbben ügyelnek a t öm egt akarm ányaik m inõségére is. Hogyan érint i a fej lõdés, a vált ozás a Déli- Farm kereskedelm i és szakt anácsadói t evékenységét ?

– Általános ez a törekvés, de mint láttuk, tavaly is közbeszólt az idõjárás. Az állattartáshoz megfelelõ mennyiségû földterület szükséges, nélküle az állattartás egy programozott halál. Aki csak vásárolt takarmánnyal dolgozik, két-három év alatt becsukhatja a boltot. A legtöbb állattartó több lábon áll, s ha gazdasági helyzete úgy hozza, hogy a felvásárlók jobban fizetnek a napraforgóért, kukoricáért vagy a kalászosokért, nekik értékesítik a termelvényeiket. Mérlegelik a gazdák, hogy ipari növénnyel foglalkozzanak, illetve mennyi takarmánynak valót tároljanak be.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

CGF por

A szarvasmarha tömegtakarmányon él, amelynek zöme kukorica siló, szenázs, fûféle, lucerna, s nem abrakos állat. – A t erm elõi szándékok hogyan befolyásolj ák az önök forgalm át ?

– Döntõen. Tavaly kevés takarmány termett az országban, az ipari célra termesztett növények nagy részét az olajipari és izocukor gyártó üzemek vitték el, igaz, a visszamaradt melléktermékek takarmánynak felhasználhatóak. A takarmányaink alapanyagait a mindenkori kínálathoz igazítjuk, illetve a CGF esetében kapacitást kötünk le. Készítményeinket értékesítõ csapatunk forgalmazza. Takarmányainkat saját fejlesztésû receptjeink alapján gyártjuk, illetve készíttetjük el megbízott keverõüzemek bevonásával. Másokkal szemben, egyedi receptúrákat is készítünk telephelyre és egyedi igényekre adaptálva. – A t öm egt akarm ányt illik az állat t art óknak m aguknak m egt erm elniük, ellenben a fennm aradó részt t öbbek közöt t önökt õl vásárolj ák?

– Több ágra lehet szétbontani a szarvasmarha takarmányozását. A tömegtakarmányok, melyeket döntõ részben maguk a gazdaságok állítanak elõ, továbbá abrakalkotók, melyeket részben maguk termesztik, vagy vásárolják a gazdák, valamint a kiegészítõ takarmányok premixek, melyeket vásárolják a telepek. Ezen túl etetnek speciális problémamegoldó készítményeket, például a tenyészállatok, borjak feljavítására. A Déli-Farm a takarmány összeállításán túl a takarmány készítésében is tud segítséget nyújtani, a


PDF Compressor Pro

tartósításra is adunk szaktanácsot, készítményeket. Hatodik éve foglalkozunk az állattartáshoz szükséges eszközök, berendezések forgalmazásával is. Web-áruházunk csaknem 2 éve mûködik, ez év elején Kistarcsán, július elején pedig Szegeden nyitottuk meg a szakáruházunkat, ahol 6 ezer terméket kínálunk a haszon- és a kisállatok tartásához.

termett takarmány ugyan azon a területen nem biztos, hogy ugyan olyan lesz, mint a tavalyi, se minõségben, se mennyiségben. Mindig az adott készlet határozza meg, hogy milyen összetételû és mennyiségû lesz a takarmány, és az milyen egyéb kiegészítõt kíván meg, hogy az állatok igényeit kielégítse.

– Milyennek ít éli m eg az állat t art ó gazdák felkészült ségét , fogadókészségét , fegyelm ezet t ségét ?

– Hát igen! A jövõ nemzedéke, mely alapja a következõ termelésnek és szaporulatnak. Sajnos nálunk ez még mindig mostoha gyermeke a rendszernek. Nagyon rossz berögzött szokás, hogy ami „nem jó a tehénnek, majd odaadjuk az üszõknek, meg a szárazonállóknak”. Óriási hiba! Mások az igényeik és a szükségleteik, mint egy tejtermelõ állatnak. Egyedi összetételû speciális koncentrátumokat, premixet, ásványi vitamint, kiegészítõt és problémamegoldó készítményt is forgalmazunk. Ez utóbbiak egyedi helyzeteket kezelnek, legyen szó akár egy üszõ nevelésérõl, az ellés elõkészítésérõl, akár a szárazonállás gondjairól. Magyarországon sajnos még elõfordul ellési bénulás és banális hiánybetegségek. A legtöbb panasz mögött takarmányozási gond húzódik meg, melyek igen egyszerûen kezelhetõek.

– Fegyelmezettek, akik támaszkodnak a telephelyi és laboratóriumi elemzések alapján adott szaktanácsainkra. Tejminták és a takarmányok elemzésében együttmûködünk a békéscsabai Food Analytica Kft-vel. Ezen adatok alapján pontos, telepre adaptált takarmányozási recepteket, stratégiát tudunk adni. Vannak aranyszabályok, amit mindenhol be kell tartani, például: termelésarányos takarmányozás, tömegtakarmány: abrak arányok, szárazanyag rost ellátás, fehérje-energia egyensúly megtartása. Ami megoldáshoz vezet egy telepen, már nem biztos tipp, akárcsak a tõle pár kilométerre mûködõ másik tehenészetben. Nehezíti a gazdálkodók helyzetét, hogy mind a tejpiac, mind a húsértékesítés trendje nehezen számolható ki. Az állatok takarmányozásában, a tartási körülményekben és az állategészségügyben kõkemény fegyelmet kell tartani, hiszen ettõl függ, hogy mennyire tudjuk a genetikai potenciált kihasználni, a megfelelõ receptúrákat összeállítani, az utánpótlást, szaporulatot elõállítani, és a megfelelõ állattartási és tejtermelési higiéniát biztosítani. A haszon pedig sokszor csak pár forint 1-1 liter tejen. Ha ezekben a kérdésekben nincs fegyelem, összeomlik a rendszer. Az állat nem hazudik. – Az idõj árás m indent felborít ot t t avaly, m égis, m ilyen ált alános t anulságokkal szolgált ?

– Már ötven-hatvan éve az agrárszakértõk leírták, hogy milyen takarmánynövénnyel elégíthetõ ki a haszonállatok igénye, a növényeket milyen módon lehet felhasználni. Lényegében ma is ezekre építkezünk frissítve, illetve újabb kutatásokkal kiegészítve. Bizony, elõ kell venni a különbözõ növénytermesztési praktikákat, a szárazságtûrõ növényeket, a keverék takarmányféléket, bükkönyt stb. Nyolc-tíz éve újra „feltaláltuk” a zölden etethetõ káposztarepcét, rozsot, keveréktakarmányokat. Ismét felbukkannak az ipari igényû termesztés miatt háttérbe sorolt fajták és technológiák. A gazdák megint leporolják a könyveket, illetve megkérdezik a szaktanácsadókat. Ebben is próbálunk élen járni, vetõmagokat és technológiákat kínálunk. Tavaly a szárazság miatt kevés kukorica, kalászos és szénafélét sikerült betakarítani. A mennyiségi gondot tetézte sokszor a gyenge minõség és a beltartalom is. Az eddig csak kiegé-

– Mi a helyzet a borj akkal, a szárazonálló csoport okkal?

CGF pellet

szítõ takarmányként szereplõ melléktermékek (döntõ részt elérhetõségi korlátok miatt) újra elõtérbe kerültek, nagyobb hangsúlyt és teret kapva a takarmánybázis kialakításához, biztosításához. Sajnos azonban a hazai olaj, cukor, sör, vagy konzervipari feldolgozók létszáma jelentõsen lecsökkent, így ezek a hasznos és értékes melléktermékek, mint a nedves répaszelet, sörtörköly, paradicsomtörköly igen kis mennyiségben állnak rendelkezésre, és akkor is csak szezonálisan. Szerencsére egy részüknek a tartósítása, tárolása mára már megoldott. A sorból egyedül a szabadegyházi CGF lóg ki, mivel egész évben folyamatosan rendelkezésre áll, elérhetõ, kalkulálható takarmány alapanyag, és jelentõs mennyiség keletkezik belõle, és kiváló szarvasmarha takarmány. A nedves CGF a tömegtakarmány bázist erõsíti, míg a száraz CGF por az abrakalkotók közt tölt be egyszerre fehérje és energiahordozó szerepet is. – Mi a t eendõ az egyes idényj ellegû et et nivalók át állásában? S m indezt észreveszi- e az állat ?

– A jó szarvasmarhatartó gazda törekszik, hogy amennyire lehet, éves takarmánykészlettel rendelkezzen. Így lehet egész évre egyenletes, jó minõségû takarmánnyal ellátni az állatokat, úgynevezett monodiétás rendszert kialakítani. – Egyelõre j ól alakul a t akarm ányok t erm elése. Aki vissza kíván t érni a m egszokot t recept ekhez, t egye, vagy kérdezze m eg ism ét a t anácsadój át ?

–Nincs olyan takarmányozási stratégia, amihez nem tudnánk valami többletet nyújtani, javasolni. Sosem neheztelünk valakire, ha nem fogadja el az álláspontunkat. Aki több lucernát kíván termelni és etetni, ám tegye. Elmondjuk az elõnyeit, hátrányait, de minden takarmányváltás még a legnagyobb odafigyeléssel, szakmai támogatással is törést okoz az állat tejtermelésében. A bendõflórának 2-3 hét is kell, hogy egy megváltozott takarmány összetételhez adaptálódjon. Ez idõszak alatt a tejtermelés megváltozik, jobb esetben pozitív irányban, rosszabb esetben tejvesztéssel és egyéb gondokkal is járhat. Megszokott, kõbe vésett recept nincs és nem is szabad követni. A következõ évben

– Hogyan, hiszen a recept eket szám ít ógépes hát t érrel állít j ák össze,illet ve ellenõrzik?

– A hibák mögött rendre valamilyen emberi mulasztás áll. Hogy ténylegesen az elõírt takarmánykeverék kerül az állat elé, s nem egy másiknak szánt, vagy egy állat a megfelelõ termelési csoportba került-e, stb. – hiába számolom ki forintra a takarmányozás költségét, ha a gondozók nem ügyelnek az etetés valamennyi követelményére. Való igaz, hogy a takarmányozás rendszere magas színvonalú, magába foglalja az etetés minden pontját, modellezni lehet a teljes folyamatot, a végeredményt mégis az emberi tényezõ határozza meg. Az aflatoxin ügy is kihívások elé állította a tejágazatot. Fontos, egy szaktanácsadó ne csak a kukorica esetleges fertõzöttségét ellenõrizze, a figyelme terjedjen ki a szenázsok, silók, szénák szennyezettségének a mértékére is. Mi is forgalmazunk takarmány kiegészítõt a magas mikotoxin terhelés ellensúlyozására. Itt is igaz az a szabály, hogy a megelõzésre kell a nagyobb hangsúlyt fektetni, mindamellett a meglévõ problémát kezelni kell. A megfelelõ agrotechnikával, növényvédelemmel, tárolással jelentõsen gyéríthetjük a gombákat a takarmányban. Egy egészséges állat szervezete a mikotoxinok nagyobb részével megbirkózik. Egy optimálisan mûködõ bendõ, egy egészséges máj és egyéb fertõzésektõl, terhelésektõl mentes szervezet, valamint toxinkötõvel kiegészített takarmánnyal kordában tartható az aflatoxin.

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

159


PDF Compressor Pro ÁLLATTENYÉSZTÉS

– Sokak szerint a legelõn t art ot t t ehén t ej e j obb, ízesebb, noha m i t együk hozzá, a m ezõn az állat azt legel, am it éppen t alál. Alt ernat íva a legelt et és egy szám ít ógéppel ellenõrzöt t és irányít ot t et et éssel szem ben?

– A legeltetés mindig is alternatíva marad, de azzal a megkötéssel, hogy a mi klímánkon bizony kisülnek a legelõink. Mindig akadnak olyanok, akik a legolcsóbb takarmányozást kérik. Viccesen mondom, vegyünk egy pányvakötelet, s kössük ki a tehenet az árokpartra – ennél olcsóbb megoldás nincs. Ahol találni legelõt, s fû is terem, ott legeltetni és kaszálni is lehet. Egy legelõ állat ösztönösen azt eszi, ami számára a legjobb, amire neki szüksége van. Megy utána. A legelõ – legyen az természetes gyeptársulás, vagy vetett telepített legelõ –, növényösszetétele jelentõsen befolyásolhatja a tej ízét, színét, bizonyos íz és illatanyagok is átjuthatnak a tejbe. Egy istállóban tartott állat ezzel szemben azt eszik, amit a jászolba elébe tesznek. – Egy pillanat , ne ugorj unk nagyot . Talán nem vélet len, hogy t öbb legelõ t ehenet lát ni t avaszt ól õszig a csapadékosabb Alpok- alj án és Borsodban, m int például Dél- Alföldön, ahol a nyári forróságban legfelj ebb a kórót kérõdzve veget álhat na egy j ószág.

– A takarmányozás módját és lehetõségét jelentõsen meghatározza a telep fekvése, földrajzi adottsága. A legeltetés sikere nagyban függ a fajtától is. Egy legelõn tartott bajor vagy magyar tarka tejének más az összetétele, de kevesebb tejet ad az istállóban tartott fajtákhoz képest. Egy csapadékos német legelõn ki lehet elégíteni az igényeit, de egy jobb, egy genetikailag nemesítetett állatot legelõn már nem lehet jóllakatni, lezsarolná magát. A nagy hozamú tejelõ állatokat ki kell szolgálni, meg kell etetni. Konkrét példa, a román gazdák Magyarországról vásároltak 40-50 liter te160

jet adó fajtákat. Ott eddig a román tarka volt az igazi tehén, vörösnek, legfeljebb fehérnek kell lennie. Elvitték az itt vásárolt állatokat egy olyan területre és istállókba, ahol a román tarkát tartották. Két hónap múlva hívtak, mentsük meg az állatokat, mert esnek össze. Szitkozódtak a gazdák, mondván, becsapták õket. Azóta megtanulták, ami jó volt a tarkának, nem jó a feketének, a takarmányozását is át kell venni. Most az a módszer mûködik, ahonnét az állatot megveszik, takarmányt is vásárolnak mellé az átmenet idejére. Egy istállóba állított jószágnak mindent meg kell adni, ezért nagy az ember felelõssége. Egyszerû a javallat: kiszámítható, egyenletes minõségû takarmányt kell akár egész évre biztosítani, abban az esetben egyenletes tejhozam érhetõ el. – Hogyan állapít hat ó m eg az állat ok hiányzó igénye?

– Például a helyszínem megfigyeljük a viselkedésüket, bevizsgáljuk a takarmányt. Extrém példa, nyalja a falat, egymás vizeletét isszák. Megbolondultak volna? Nem, valami hiányzik a táplálékukból, például a kalcium. Kimaradt a receptbõl a takarmánymész vagy egy kiegészítõ. A legképzettebb telepvezetõ is elmerülhet a napi ügyekben, s nem veszi észre a banális gondokat, amit egy külsõ szemlélõ könnyebben észrevesz. – A környezet védõk az állat ok j óllét i körülm ényeit kérik szám on, am ely nek ért elem szerûen t akarm ányozási vonzat a is van. Milyennek ért ékeli a m agyar állat j ólét et ?

– Tucatnyi könyvben leírták eleink, hogy egy állat mikor és milyen körülmények között érzi jól magát. Hogyan eszik, pihen, mi a komfortzónájuk, és hogy a tejtermelésre tudjon koncentrálni. A kérdés másik oldala a környezetterhelés, az uniós állatjóléti törvényben leírt paraméterek, telepi infrastrukturális elõírások teljesítése. Elgondolkodtató, egy telep mûködteté-

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

sében hol húzható meg az ésszerûség határa. Mondják, a tehenek sokat böfögnek, gázosítanak, a trágyán keresztül sok nitrogén és foszfor távozik. Ezek döntõ része visszahat a takarmányozásra, hiszen ezen anyagokat a takarmányozással juttatjuk az állatba. Jobb esetben a receptúra módosításával, takarmányfejlesztéssel egy kiszámíthatóbb helyzet teremthetõ. Elérhetõ, hogy a jószág könnyebben feltárja, hasznosítsa a táplálóanyagot, ennek következtében kisebb koncentrációban, esetleg kisebb mennyiséggel kell táplálni. A trágyatárolás körüli cirkusz lényege, hogy egy telephely mellé, egy kis túlzással, egy másikat kellett építeni, még szerencse, hogy menet közben módosították a követelményeket, hiszen míg egy francia vagy olasz vidéki kisvárosi szálloda ablaka alatt tetszés szerint bõg a tehén, szemben itthon, egy odavaló ember is csak fertõtlenítés után léphet be a telepre, szinte karanténban tartják az állatokat, illetve trágyatároló rendszert követelnek a gazdáktól. A telepek döntõ része jelentõs fejlõdésen mentek keresztül a különbözõ agrártámogatások révén. Klimatizált istállók, pihenõ állások és gazdaságosabb, de természetesebb itatási rendszerek épültek, mûködnek. Cégek szakosodtak a légy és rágcsáló irtás feladataira, teljes irtási tervekkel garantálják a telepek légymentességét. Így az állatok nyugodtabban pihenhetnek, és több energiát tudnak fordítani a tejtermelésre, mint a legyek és bögölyök által állandóan zaklatott társaik. Ezek a fejlesztések, intézkedések nem csak az állatjólétet szolgálják, hanem elõsegítik egy költséghatékonyabb termelést is. – Em lít et t e, egy pont osabb, szakszerûbb t akarm ányozással j obb eredm ények érhet õek el. Mit szól a lenm ag eset leges et et éséhez? Ez a j övõ t akarm ánya, vagy ragaszkodj unk a bevált recept úrákhoz?

– Mindkét irányzatra szükségünk van. A megfelelõ alapok fenntartásához számos kutatás vezet el. Minden elemzés arra jó, ha valami hiba csúszna be, vagy egy új esettel találkozunk, nem a nulláról kell kezdeni a történetet. Fontos feladata a szaktanácsadóknak az új ismeretek átadása, ismertetése a gazdákkal, illetve azok alkalmazásának segítése, beépítése a meglévõ rendszerükbe. Ha az emberrel szembe jön netán három kamion mennyiségû lenmag, ne mondjuk, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, mert fel tudnánk használni takarmányként. Hogy a lenmag termelése mennyire lesz rutinszerû, azt az adott növény gazdaságos termeszthetõsége határozhatja meg. Ha egy gazdának több bevételt hoznak a megszokott ipari növények, minthogy lenmagot termeljen, akkor nehéz a lenmagból készített etetnivalót a takarmányozás rendszerébe állítani. De ha a kettõ segíti egymást, elõbbre juthatunk. Bálint Tóth János


PDF Compressor Pro ÁLLATTENYÉSZTÉS

Húsmarha exportunk vargabetûi és t ovábbi lehet õségei Sza r va sm a r h a á llom á n yu n k u n iós össze h a son lít á sba n n e m t ú lzot t a n j e le n t õs. H a le szá m ít j u k a z EU k ise bb t e r ü le t û , sza r va sm a r h a t a r t á sr a é s t a k a r m á n yozá sr a k e vé sbé a lk a lm a s t a gá lla m a it , a k k or Szlová k iá va l e gyü t t se r e gh a j t ók n a k szá m ít u n k . E n e m t ú l opt im ist a , de r e a list a k ij e le n t é s m ögöt t e gy 8 6 m illiós EU- 2 7 - e k r e , 7 4 m illiós EU- 1 5 - r e von a t k ozt a t ot t sza r va sm a r h a á llom á n yt j e lzõ st a t iszt ik a i a da t h ú zódik m e g, m e lybõl a le gj e le n t õse bb á llom á n n ya l r e n de lk e zõ fr a n ciá k 1 9 - , a n é m e t e k 1 2 - , a br it e k 1 0 - , a z ola szok é s a spa n yolok 6 - , a le n gye le k 5 ,5 m illió sza r va sm a r h a á llom á n yt j e gye zn e k . A m a gya r sza r va sm a r h a á llom á n y pe dig 2 0 1 1 - be n 7 0 1 e ze r r e n õt t , a 6 8 6 e zr e s 2 0 1 0 - e s á llom á n yh oz k é pe st é s a sza k e m be r e k biza k odóa k a t e k in t e t be n , h ogy k im ozdu lt vé gr e a m é lypon t r ól a h a za i sza r va sm a r h a á llom á n y.

A szarvasmarha állományon belül a hízottbika állomány eléggé nehezen pontosítható a statisztikai adatokból, ezért megközelítésként érdemes néhány kiegészítõ információval élni. A hízottbika tartás támogatására például 2010-ben mintegy 4,8 milliárd Ft (pontosabban 4.791,3 millió Ft) került nemzeti kiegészítõ támogatásként, „top up” címén kifizetésre (Forrás: MVH). A hízottbika tartás támogatására 2011-re tervezett keretösszeg pedig 5,9 milliárd forint volt. A hízottbika tartás támogatás jogforrását jelentõ 37/2010.(XII.14.) VM rendelet értelmében 2010-ben nem a ténylegesen lejelentett állatállomány, hanem az igazolt történelmi bázisjogosultság alapján került utalásra a jogosultságonkénti 60.000 Ft-nyi támogatás. Tehát korábban szerzett jogosultság teremtette meg a kifizetés jogalapját, amennyiben az igénylõ igazolt tenyészettel rendelkezett, és terület alapú támogatásra jogosult volt. A fentiek alapján a 2010-ben számfejtett 4.791 millió Ft hízottbika támogatás (top up) egyedenkénti 60 ezer Ft-os egységára nem azt jelenti, hogy 79.855 darab hízott bika után vették fel a fajlagos támogatást, hanem pusztán annyit, hogy ennyire volt igazolható, illetve igazolt történelmi bázis. A támogatási rendszer változóban van. A nemzeti kiegészítés rendszerét más típusú, ma még nem konkretizált támogatások váltják fel. Annak érdekében, hogy a 162

tartási kedv menet közben se romoljon, 2012-tõl termeléstõl elválasztott támogatásként Kérõdzõ Szerkezetátalakítási program lépett hatályba. Ennek keretében, anyatehén támogatásként 143.900 tehén kapott 2012-ben 171,8 millió eurónyi támogatást, melyhez 105 ezer állat után extenzifikációs támogatás is társult. Hízottbika támogatásként, egyedenként 19.500 Ft került a nemzeti kiegészítésen túl kifizetésre, összesen 94.620 egyed után, ami összességében 1,8 milliárd Ft-ot tett ki 2012-ben. Extenzifikációs külön támogatás is társult, 7.300 Ft összegben az elõbbi támogatási összeghez, amit 85 ezer egyedhez igényeltek az állattartók, összesen 620 millió Ft összegben. A jövõ támogatási rendszere alakulófélben van, de a fenti ismertetõbõl is kiderül, hogy közel százezerre tehetõ a húsmarha állomány, mely jórészt egyben export árualapot is képez. Bár ennek az összeállításnak ugyan nem tárgya a támogatási rendszer átalakulásának bemutatása, de érdemes megemlíteni, hogy a korábbi nemzeti kiegészítõ támogatás (top-up) címén, a szarvasmarha ágazatnak nyújtott támogatásokat 2014-tõl új rendszer váltja fel. A már említett hízottbikatartás támogatást, az ún. anyatehéntartás-, az extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatását és a tejtámogatást 2014-ig átmeneti intézkedések segítik. Az átmeneti támogatási

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

jogcímek termeléstõl elválasztott támogatási formaként kiegészítõ támogatásokat biztosítanak a csökkenõ, majd kifutó nemzeti kiegészítõ támogatások helyett. Az ún. Kérõdzõ Szerkezetátalakítási Program alapja ugyancsak a hízottbika támogatásnál említett referencia állatlétszám, mégpedig a 2010. július 1-je és a 2011. június 30-a közötti állatlétszámra alapozva. A 2010-es termelési adatok tehát kiemelt jelentõségûek, ezért mielõtt a külpiaci események taglalására sor kerülne, érdemes egy pillantást vetni a húsmarha fajtaszerkezetre (Forrás: ENAR, 2010). Húshasznosítású és kettõs hasznosítású állományként kimutatott 42.328 egyed adja az export árualap túlnyomó részét. Ez az állomány növekedett 46 ezer darabra 2012-re, így a piac húzó ereje és a támogatások ösztönzõ hatása állománynövelésre serkentette az állattartókat. (1. táblázat) A 2010-ben bázisjogosultság alapján, mintegy 80 ezer állatra igényelt nemzeti kiegészítõ támogatás tehát egyben azt is jelzi, hogy komoly átrendezõdés zajlik a termelõk körében, és sokan felhagytak az állattartással, még úgy is, hogy a bázisjogosultság alapján, átmeneti jelleggel, a termeléssel felhagyott gazdának is jár a támogatás. Export piaci összefüggések

A 2013-as január-áprilisi statisztikai adatokból kiindulva érdemes visszatekinteni az elmúlt pár év, illetve az elmúlt bõ másfél évtized élõmarha exportjára, ugyanis a mai állapotok nem kifejezetten csúcsra járatott ágazat képét mutatják. A 2013-as év elsõ négy hónapjában az élõállat exportunk 15%-os növekedés mellett 105 millió euróra nõtt, ebbõl az élõmarha export 26%-kal, azaz 27,8 millió euróval részesedett. Mivel az elõzõ év azonos idõszakában 33,1 millió euró értékben exportáltunk élõmarhát, ezért az idei kiviteli érték 16%-os csökkenést mutat.


PDF Compressor Pro ÁLLATTENYÉSZTÉS 1. táblázat

1. táblázat

Fajtakód

Hízóbika létszám 2010.01.01-én

Hízóbika létszám 2010.12.31-én

Fajtakód

Hízóbika létszám 2010.01.01-én

Aberdeen angus

1.634

1.704

Montbeliarde

Aubrac

93

56

Svéd vöröstarka lapály

6

6 17.900

132

Blonde d’aquitaine

349

293

Kettõs hasznosításúak összesen

20.259

Charolais

3.543

3.385

Jak

1

2

Skót felföldi

1

66

51

Watussi

1

Dexter Galloway

Hízóbika létszám 2010.12.31-én

1

Hereford

536

267

Zebu

1

Kék belga

115

129

Hobbiként tartott összesen

4

1 2

Limousin

4.036

3.720

Ayrshire

9

8 47

Lincoln Red

43

44

Brown Swiss

84

Magyar szürke

3.319

2.914

Dán vörös

2

1

Holstein-fríz

43.484

35.216

Jersey

298

287

Maine Anjou Piemonti Egyéb húshasznú

11.472

11.862

Norvég vörös

6

3

Húshasznosításúak összesen

25.206

24.428

Egyéb tejhasznú

678

539

Borzderes

16

7

Tejhasznosításúak összesen

44.561

36.100

Európai feketetarka lapály

16

23

Bivaly

298

241

Európai vöröstarka lapály

13

3

Bölény

2

2

Kosztromai

2

3

Ismeretlen

Magyartarka

20.206

17.726

Összesen

90.330

78.673

Húsmarha állományuk fajtaszerkezete 2010-ben

Exportorientációnk némi változást mutat a korábbi idõszakokhoz képest, ugyanis az Európai Unió belsõ piacán, kiváltképp a régi tagállamok piacain növelni tudtuk az exportunkat. Élõmarha kivitelünk az EU-27-ek szintjén 35%-kal nõtt, ezen belül az EU-15-ök piacain több mint másfélszeres (1,6-szeres) növekményt értünk el. Az EU-12-ek esetében 22%-os csökkenést regisztrált a statisztika. Ennél lényegesen nagyobb, közel 50%-os zuhanás jellemezte az EU-n kívüli európai országokba irányuló szállításokat. Kiváltképp a korábban piacvezetõnek számító Törökország mérsékelte drámai mértékben a magyar élõmarha importot, hiszen az elõzõ év azonos idõszakára jellemzõ 20,1 millió eurós (6.400 tonnás) vásárlása 9,4 millió euróra (2.400 tonnára) csökkent. Horvátországi kivitelünk is visszaesett, a korábbi 1,3 millió eurós kivitel 810 ezer euróra esett. Jelentõs, 64%-os növekmény jellemezte ugyanakkor az Oroszországba menõ élõmarha exportunkat, kivitelünk 2,1-rõl 3,4 millió euróra nõtt. Rendkívül pozitív jelenség továbbá, hogy az Ázsiába irányuló exportunk úgymond szárnyakat kapott, hiszen az elõzõ évi 157 ezer eurós export idén 2,8 millió euró fölé emelkedett. A legjelentõsebb vásárlónk Libanon, az elõ164

zõ évi 157 ezer eurós magyar élõ marha importját megtízszerezte, 1,605 ezer euróra növelte. Izrael pedig közel fél millió euró értékben vásárolt élõ marhát a magyar piacról, az elõzõ évi bázis nélkül. Afrikában egyedül Líbia tûnt fel vásárlókét, 247 ezer eurós importjával. A négyhavi exportmennyiség, jelentõs területi differenciáltság mellett az elõzõ évi 10.940 tonnáról idén 8.888 tonnára csökkent. Exportáraink ugyanakkor enyhén, mintegy 3%-kal emelkedtek. Az exportárbevétel ugyanis kevésbé csökkent, mint a kivitel mennyisége, az elõbbi 16, az utóbbi 19%-kal esett vissza. Élõm arha export unk 2011- 2012

A legutóbbi teljes naptári évet nézve, 2011-rõl 2012-re az élõmarha exportunk 30%-kal zuhant! A 2011. évi 204,8 millió eurós exportunk 2012 végére 142,9 millió euróra csökkent. A kivitt mennyiség ugyancsak 30%-kal esett, a bázis idõszaki 65,4 ezer tonnáról 46 ezer tonnára. Az EU-27-ek piacán 40%-kal csökkent a kivitelünk, melybõl a velünk együtt, vagy utánunk csatlakozott országok esetében 30%-kal, a régi tagállamok esetében pedig 9%-ot meghaladó mértékben esett a kivitel.

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

Németországi szállításaink megfelezõdtek, szinten maradt viszont az olaszországi kivitel, és enyhén növekedett az ausztriai, valamint a görög élõmarha exportunk. Az EU-12-ek közül a legjelentõsebb piacvesztést Szlovákiában szenvedtük el, ugyanis a 2011-es 18,6 millió exportunk 2012-re 3,9 millió euróra zuhant, azaz alig 20%-ra zsugorodott. Az EU-n kívüli európai országok esetében negyedével csökkent az exportunk, 153 millió euróról 114 millió euróra esett az élõmarha vásárlás. Itt is a török élõmarha import visszaesése határozta meg a tendencia elõjelét és mértékét. A török pici 140 millió eurós bázishoz képest 2012-ben közel 50 millió euróval kisebb exportot tudtunk bonyolítani. Francia agrárkamarai lapokból kitûnik, hogy a francia gazdák ugyanakkor rendkívül gyors piaci sikereket értek el Törökországban. Az okokat firtathatnánk, de kétes bizonyítékok talaján sikamlós terepre tévedhet az ember. Minden esetre a török sajtó megszellõztette a hamisított állategészségügyi igazolásokkal magyarrá konvertált élõ marhák török piaci bevitelét, és a szállítások minõsége sem ütötte meg az európai állatjóléti elõírások szintjét. Pozitívuma a 2012-es évnek az oroszországi kivitelünk megduplázódása, 7-rõl


PDF Compressor Pro ÁLLATTENYÉSZTÉS 14 millió euróra történõ növekedése, mindez azonban a mintegy 50 millió eurós török piacvesztés árnyékában enyhe vigasz.

ellenére is a kivitel, éves viszonylatban emelkedõ tendenciát követett. A forintban mért export átlagár a 2010-es év folyamán tendenciájában nö-

vekvõ trendet képviselt. Csupán az év elején mutatott némi csökkenést. A tehénállományon belül ekkortájt folyamatosan növekedett a húshasznú mar-

Élõm arha export , 2010

A 2010-es esztendõben rendkívül erõs kereslet mutatkozott a magyar élõ marha, fõként a hízottbika iránt. Exportunk a 2010. január-november közötti idõszakban 43%-kal nõtt, a kivitel a 2009. 1-11. havi 83,5 millió euróról 2010 azonos idõszakában 119,5 millió euróra emelkedett. Mennyiségi ugrás is követte az exportár emelkedést, hiszen a 34 ezer tonnás 2009. évi kivitel után 50,5 ezer tonnára emelkedett a kivitt élõmarha súlya. Mivel a mennyiség jobban nõtt (48,6%-kal), mint az árbevétel, így enyhén csökkenõ értékesítési átlagárról beszélhetünk. A 2.459 euró/tonnás 2009. évi értékesítési átlagár 2.368,2 euró/tonnára csökkent (-3,7%). Az élõmarha export árbevétel 37%-a az EU belpiacáról, 52%-a az EU-n kívüli európai országokból és 11%-a az ázsiai térségbõl származott. Az EU-n belül a fõ piacunk 84%-ban az EU-15, ezen belül kiváltképp Görögország (14,6-), Ausztria (14,3-), Olaszország (3,8-) és Hollandia (2,7 millió euró). Az EU-12-ek között (7,1 millió euró) a fõ vásárló Szlovénia (mintegy 3 millió euró értékben és 24 ezer tonna mennyiségben). Fontos piacnak bizonyult még Románia és Szlovákia is. Az EU-n kívüli Európai országok közül kiemelkedik az élõmarha exportunk 35%-át felvevõ Törökország és a kivitelünk 11%-át felvevõ Oroszország. A két piac között jelentõs átlagár differencia mutatkozott. Nevezetesen míg a török piaci átlagárunk a kiviteli átlagár (2.368 euró/tonna) szintjén maradt, addig az orosz piaci 4.047 euró/tonna volt. Forintban a török piaci átlagár 660 Ft/tonna, az orosz piaci pedig 1.123 Ft/tonna átlagár szintjén alakult. A 2010-es év egyes hónapjai is érdeklõdésre tarthatnak számot, hiszen év közben lendült meg a piac, ezért grafikus ábrázolásban is érdemes bemutatni a piaci konjunktúra természetét. Az élõ marha export május, júniusban emelkedett, az augusztusi enyhe visszaesést nem számítva október végéig meredeken nõtt. A novemberi enyhe visszaesés 166

Élõmarha exportunk alakulása 2000-2012 ÉVEK

Exportárbevétel (ezer euró)

Exportmennyiség (tonna)

Átlagár (euró/tonna)

2000

39.414

30.401

1.296,5

2001

41.453

32.984

1.256,8

2002

40.542

25.773

1.573,0

2003

29.041

15.170

1.914,3

2004

37.883

18.789

2.016,2

2005

47.238

22.210

2.126,9

2006

58.998

27.029

2.182,7

2007

67.635

31.350

2.157,4

2008

77.812

32.936

2.362,5

2009

93.917

38.209

2.458,0

2010

135.768

55.635

2.440,3

2011

204.843

65.365

3.133,8

2012

142.938

46.082

3.101,8

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu


PDF Compressor Pro ÁLLATTENYÉSZTÉS

hák számaránya. A húshasznú tehenek aránya a 2000. évi 7%-ról 2010 végére 23%-ra nõtt, míg a tejhasznúaké 78%-ról 62%-ra csökkent. A kettõs hasznosítású tehenek aránya viszonylag stabil maradt (15% körüli volt). Élõ marha exportunk viszonylag mélyrõl indulva látványos karriert futott be az elmúlt évtizedben. A kiviteli érték több mint megötszörözõdött, az exportmennyiség pedig „csak” megduplázódott. Eközben az export átlagár megháromszorozódott. A jövõt egyelõre a negatív piaci tendenciák határozzák meg, de a 2013-as részeredményekbõl kivilágló, optimizmusra és jogos reményekre, bizakodásra utaló részpiaci sikerek abba az irányba mutatnak, hogy ha nem is a török piacon, de a prosperitást mutató európai és ázsiai piacokon lesz lehetõségünk a húsmarha növendék elhelyezésére. Kiváltképp a hosszú távú állattenyésztés fejlesztési programot megvalósító Oroszország érdemel figyelmet az üszõborjak, a nõivarú szaporulat piacra jutását illetõen, hiszen itt több mint 60%-os piaci növekményt mutat a statisztika. Ugyanilyen reményteli piac Libanon és Líbia, nem is beszélve a társult tagként, potenciális vásárlóként jelentkezõ Marokkóról és Algériáról. További lehet õségek

Figyelembe véve a Szaúd-Arábia részére megfogalmazott 2012-es kormányzati tárgyalási javaslatot, egy sajátos fejlesztési lehetõségrõl is essék szó. Nevezetesen az õshonosnak nem minõsülõ szürke marhák piaci értékének növelése érdekében tervezett fejlesztési programról, mely egyes elmaradott térségeinkben munkahely teremtõ és ökológiai potenciál kihasználását javító programként is funkcionálhatna. 168

Az egykor kihalás szélére került szürke marha állomány mára megerõsödött. Ebben az értékmentõ folyamatban jelentõs szerepet játszottak az õshonos állatokhoz kötõdõ támogatási formák is. Féltve a kihaló szakmát és életformát, valamint az ahhoz kötõdõ kultúrát ma már a Nemzeti Parkok területén (Hortobágy, Kiskunság, Duna-Dráva Nemzeti Park) skanzenekben és egyéni gazdáknál is jelentõs szürke marha populáció él anélkül, hogy származást bizonyító okiratokkal rendelkezne az adott állat. Szakemberek az õshonosoknak járó támogatásban nem részesülõ, nem törzskönyvezett szürke marha állományt 4.800-5.000 darabra teszik. Ekkora populáció rentábilis gazdasági hasznosításáról lemondani, és a velük foglalkozó több száz gazdálkodó létbiztonságát veszélyeztetni 2010 áprilisa óta nem lehet. Ez az egyik nyomós oka annak, hogy munkahelyteremtõ és ökológiai potenciál kihasználását javító program indítását javasoljuk. A másik ok külpiaci eredetû! A moszkvai mezõgazdasági attasék jelentései rendre arról szólnak, hogy Oroszország az extra olajbevételek bázisán nagy ívû mezõgazdaság fejlesztési programba kezdett. A program kiemelt területe a szarvasmarha tenyésztés. Mind a tej-, mind a húsellátás javítása nagy jelentõséggel bír, ezért az oroszok jelentõs üszõvásárlóként lépnek fel a világban. Ismereteink szerint az orosz piac szarvasmarha tenyész alapanyagot (elõhasi üszõt) minden mennyiségben felvesz, de a szarvasmarha embrió vásárlása is napirenden van. Fontos természetesen az állategészségügyi státusz is, de tudtunkkal jelenleg a magyar szarvasmarha állomány mentes minden járványt okozó betegségtõl, így potenciális szállítók lehetünk. A jó külpiaci helyzet, a fizetõképes kereslet

• AGRÁRÁGAZAT • 2013. auguszt us • www.agraragazat .hu

hosszú távú jelenléte arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy például a szürke marha tartó gazdákat is értékesebb utódok vállalására és elõállítására ösztönözzük, mint amit ez az õshonos fajta egyébként produkál. A másik fontos és perspektívikus piacot Algéria jelenti, ahol 10 éves állattenyésztés fejlesztési programba kapcsolódhattak bele algériai mezõgazdasági miniszteri kérésre a magyar állattenyésztési szakemberek és kutatók. (Az elsõ, pilot programnak számító 100 db, embrió már leszállításra is került. Emellett az öntözésfejlesztésbe, a baromfitenyésztésbe és a jóléti erdõk kialakításának algériai programjaiba is bekapcsolódhattunk.) A felismerés, hogy gazdaságilag hasznosabb, piacosabb terméket és tenyész alapanyagot is létrehozhatnánk ezzel az állománnyal, két gyakorlati tapasztalatból táplálkozik. Egyrészt abból, hogy a szürke marha borjak alacsonyabb növekedési erélyük révén, 6 hónapos korban csak 200-220 kg-os súlyt érnek el, szemben példának okáért a Charolais borjak átlagosan 280-300 kg-jával. Másrészt abból a piaci értékítéletet tükrözõ jelenségbõl, mely szerint, míg a féléves szürke borjúért a felvásárlók, élõsúly kilogrammra vetítve 270 Ft/kg-nál jobb árat nem hajlandók megadni, addig a Charolais, vagy más hús marha egyedekért akár a 650 Ft/kg felvásárlási árat is hajlandók kifizetni. (Hasonlóan piacos terméket képez az orosz piacon keresett Limousin is.) A piac gyorsan változó igényeihez igazodni képes fajtaváltásra lenne tehát szükség, melyet gazdaságosan jelenleg az embrió-átültetés technológiája képes biztosítani és nem a hagyományos, de igen idõt rabló keresztezési gyakorlat. Fontos felismerés ugyanis, hogy a magyar szürke marha képes a nehéz ellést okozó Charolais és Fehér-Kék Belga, vagy Limousin borjakat segítség nélkül, nomád körülmények között is világra hozni. A program kísérlet körvonalai

Egyes szakemberek véleményére alapozva állítható, hogy a mintegy 5.000 szürke marha tehén embrióval történõ folyamatos ellátása 100 db, húshasznú donor tehén programba állításával megoldható lenne. Az ennek keretet biztosító, non profit vállalkozásként mûködõ intézmény, embrióátültetõ állomás, vagy törzstenyé-


PDF Compressor Pro

szet állami tulajdonban is lehetne. (Állomásnak alkalmas, ma kihasználatlan épületek vannak az országban!) Az embrió átültetési programba bekapcsolódó gazdák termeltetési szerzõdést köthetnének az embriót szolgáltató szervezettel, melynek fejében „ingyen”, pontosabban elõlegben kaphatnák az embriót és beültetési szolgáltatást. A szerzõdés értelmében a gazda a 6 hónapos borjút a kijelölt felvásárló szervezetnek lenne köteles értékesítésre felajánlani. A végtermékként kapott, jelentõsebb árbevételbõl fizetné vissza a gazda a szerzõdésben rögzített feltételekkel a megelõlegezett embriónak és a kapcsolódó szolgáltatásnak a díját. Ö maga így mentesülne a forrásbiztosítás pénzügyi terhe alól, ami nem lebecsülendõ manapság, amikor körülményes és egyre drágább még nagyüzemnek is, nem, hogy egyéni gazdálkodónak hitelhez jutni. Egyúttal megoldódna egy fontos, de el nem hanyagolható technikai probléma is. Nevezetesen az, hogy a támogatást közvetlenül nem a termelõ, hanem a szolgáltatást ingyen, illetve elõleg formájában" biztosító állami szaporító állomás nyújtaná,

így a támogatás intézményi támogatás formáját öltené, ami a hatályos WTO Megállapodás értelmében „Zöld dobozos” támogatásnak (szabad kategóriájú támogatásnak) minõsül, azaz nem tekinthetõ a termelõi döntéseket befolyásoló termelõi támogatásnak, a piacokat zavaró intézkedésnek. Feltételezhetõ ez alapján az EU Bizottság pozitív hozzáállása is a bevezetendõ konstrukcióval kapcsolatban. Intézményfinanszírozásról és nem termelõi támogatásról szólna tehát a program. Olyan intézményi támogatást igénylõ beavatkozásról lenne szó, mely maximum másfél év elteltével, vagyis az elõleg visszafizetése révén részben, vagy egészben önfinanszírozóvá is válhatna, minimalizálva ezáltal az állami költségvetést terhelõ részt. A szaporító állomás indulása azonban állami segítség nélkül nem megy. Az állami támogatás fejében az állomás a piaci igényeknek megfelelõen kialakított fajtaszerkezetû tehénállományt lenne köteles tartani, és az abból származó embriókat a vele tenyésztési szerzõdést kötõ gazdáknak átadni, vagy az exportpiaci igények-

nek megfelelõen, pl. az orosz, a török, vagy az algériai piacra értékesíteni. A termelõ motiváltságát mind a lényegesen magasabb értéket képviselõ borjú, mind a termeltetési elõleg, mind az értékesítési biztonság, mind pedig a szürke marha megtartásához fûzõdõ elemi érdek is erõsítheti. A vázolt program munkahelyeket véd, és munkahelyeket teremt, mindemellett egy perspektivikus és fizetõképes piacra képes magas tenyészértékû tenyészállatokat elõállítani egy olyan õshonos állatállomány felhasználásával, mely a piaci értékét tekintve túl sok perspektívát nem jelent a jelenlegi tartóknak. A program sikerességén áll vagy bukik, hogy ezt az adottságunkat (szürke-marha populáció) az elmaradott térségek felzárkóztatása érdekében ki tudjuk-e használni vagy nem. Szabó Jenõ agrárközgazdász

www.agraragazat .hu • 2013. auguszt us • AGRÁRÁGAZAT •

169


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro

Agrárágazat 2013 augusztus  

Agrárágazat Országos Mezőgazdasági Havilap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you