Page 1

Schoolgids 2012-2013


Schoolgids Voor het 94e schooljaar 2012/2013 Van Maerlantlyceum School voor gymnasium, atheneum en havo Jacob van Maerlantlaan 11 5615 JS Eindhoven Postadres: Postbus 1151, 5602 BD Eindhoven Telefoon: Telefax: E-mailadres: Website:

040 2513704 040 2513402 info@vanmaerlantlyceum.nl www.vanmaerlantlyceum.nl

Bankrekeningnummer: 108862992 t.n.v. OMO, inz. Van Maerlantlyceum, Eindhoven Adres sportvelden: Boutenslaan 3 Het Van Maerlantlyceum is een school onder het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Postbus 574, 5000 AN Tilburg).


Inhoudsopgave 1.

Welkom op het van Maerlantlyceum

4

2. Het onderwijs 2.1 De opbouw van de school 2.2 Extra mogelijkheden voor talentvolle leerlingen 2.3 Lessentabel 2.4 Schoolprestaties 2.5 Doorstroming vanuit het brugjaar naar het vervolgonderwijs 2.6 Eindexamenresultaten

7 7 7 11 13 13 13

3. De leerlingenbegeleiding 3.1 De mentor 3.2 Afdelingsteams 3.3 Orthopedagoog 3.4 Leerlingenbegeleiding 3.5 Vertrouwenspersonen 3.6 Begeleiding in de eerste twee jaren 3.7 Begeleiding in het derde jaar 3.8 Begeleiding naar Tweede Fase 3.9 Studiebegeleiding

15 15 15 16 16 16 17 18 18 18

4. De schoolpraktijk 4.1 Lestijden 4.2 Regels en richtlijnen 4.3 Verplichte onderwijstijd 4.4 Mediatheek/bibliotheek 4.5 Activiteiten en evenementen 4.6 Activiteitenweek 4.7 De maatschappelijke stage 4.8 Belangrijke data voor het schooljaar 2012/2013 4.9 Veiligheid en welzijn 4.10 Verzuimbeleid 4.11 Speciaal regime, schorsing, verwijdering van school

21 21 21 22 22 23 26 26 27 27 30 31

5. 5.1 5.2

33 33 37

Toelating, overgaan, cijfers Richtlijnen voor bevordering Overstappen naar ander schooltype


6. Communicatie, overleg en medezeggenschap 6.1 Communicatie 6.2 Overleg 6.3 Medezeggenschap

39 39 41 43

7.

De medewerkers

45

8.

FinanciĂŤle zaken

51

9.

Verzekering, schade, ongeval e.d.

54

10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9

Ons Middelbaar Onderwijs Het Van Maerlantlyceum en OMO Vereniging OMO Managementstatuut OMO Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Privacyreglement OMO Schoolreglement met daarin opgenomen leerlingenstatuut Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Klachtenregeling OMO Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

57 57 57 58 58 58 58 59 59 59


1. Welkom op het van Maerlantlyceum Midden in Eindhoven, omgeven door groen, ligt het prachtige Van Maerlantlyceum. Een bijzondere school voor leerlingen met een brede interesse. In deze schoolgids staan ons onderwijs, de begeleiding en alle bijkomende zaken beschreven. Onze school staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in combinatie met persoonlijke begeleiding door betrokken docenten. Iedere leerling wordt bij ons in de brugklas getest om op een zo goed mogelijke manier recht te kunnen doen aan talenten en kwaliteiten van het individuele kind. Ons streven is leerlingen met succes naar hun eindexamen te begeleiden. In ‘Vensters voor verantwoording’* zijn onze gegevens over rendement en kwaliteit zichtbaar. Naast de reguliere schoolactiviteiten is er op het Van Maerlantlyceum ruimte voor veel verschillende buitenlesactiviteiten. We beschikken niet alleen over een groot creatief cultureel aanbod. Ook in de bèta-hoek wordt door de school in allerlei projecten en wedstrijden geparticipeerd. Door alle schooljaren heen vinden internationaliseringsactiviteiten plaats. Onze leerlingen oriënteren zich op de wereld die steeds internationaler wordt. In ateliers kunnen leerlingen hun eigen kwaliteiten doorontwikkelen en excelleren op het gebied van bèta, drama, l.o., muziek, tekenen. Wat in de brugklas professioneel wordt ingezet, krijgt een passend vervolg in de latere jaren. Voorbeelden hiervan zijn de befaamde muziekavonden, de poëzieavond, de debatwedstrijden, het project Jet-Net, de olympiades en de dans- en dramavoorstellingen. Activiteiten waarin het grootste deel van onze leerlingen een actieve rol speelt. Het Van Maerlantlyceum is meer dan een school. Het is een omgeving waarin een leerling zichzelf kan zijn en uitgedaagd wordt zijn talenten breed te ontplooien. Het is een school die mij inspireert! Ik wens ouders en leerlingen een goede tijd op het Van Maerlantlyceum.

Liz Chermin, rector

* Zie www.venstersvoorverantwoording.nl 4


Onze geschiedenis Het Van Maerlantlyceum begon in 1919 als St-Catharinalyceum, een gymnasium voor meisjes. Het was een van de eerste OMO-scholen. In 1935 kreeg de school een mms. Het ‘Cathrien’ heeft nooit een hbs gehad; dat was immers de vooropleiding voor de ‘typisch mannelijke’ beroepen in handel, industrie en bestuur. Zo groeide er bijna als vanzelf een nadruk op de talen, literatuur, koormuziek en toneel. In 1968 – er worden nu ook jongens toegelaten – verandert de naam in Van Maerlantlyceum. Jacob van Maerlant (1225-1300) verenigde het dichterlijke en het didactische; zijn naam was daarom een logische keuze voor onze school met zijn muzische traditie. In het kader van deze traditie wordt ieder jaar een poëziewedstrijd met een bepaald thema georganiseerd. Het thema dit jaar was: ‘Stroom’.

5


Dakota Manz (brugklasleerling) over het drama-atelier “Het drama-atelier is supergezellig. Er zitten alleen maar leerlingen in met wie ik een klik heb. Hoe dat komt? Ik denk doordat we van hetzelfde houden: van spelen. Het gaat er anders aan toe dan in de gewone drama-lessen. In het dramaatelier houd ik me niet in. Daar is het de bedoeling dat je helemaal ‘los’ gaat. Het leukste is dan om tegelijk jezelf te blijven, en een type te spelen dat een beetje op jou lijkt. In de slotvoorstelling speel ik een piraat. Toen ik die rol kreeg, had ik mijn twijfels. Ik vond die rol niet bij me passen. Gelukkig had ik het mis. Ik heb van de piraat een echte maniak mogen maken. Dat is ook het leuke van het drama-atelier: je werkt samen aan het script. Iedereen fantaseert mee, bedenkt scènes, werkt de types uit. We hebben niet alleen aan de voorstelling gewerkt. Dat was te zien op de muziekavond. Toen beeldden we dingen’ uit.

Ik was een fiets in de regen. Niet te doen, dacht ik eerst. Maar misschien waren die gare opdrachten wel het allerleukst.”

6


2. Het onderwijs Het Van Maerlant­ lyceum besteedt extra aandacht aan de begeleiding van zwakke én getalenteerde leerlingen

2.1

De opbouw van de school

Onze school heeft één brugjaar. Leerlingen worden op basis van het advies en het onderwijskundig rapport van de basisschool geplaatst in een gymnasiumbrugklas of in een havo/vwo-brugklas. Het programma van de gymnasiumbrugklas biedt getalenteerde leerlingen extra uitdaging bij o.a. het vak klassieke cultuur en bij wiskunde met een module Robotica. Voor leerlingen uit de havo/vwo-brugklas blijft instroom in gymnasium 2 mogelijk. Aan het eind van leerjaar 1 bepalen docenten welk schooltype voor de leerling het meest geschikt is: • het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat in vier jaren na de brugklas hoofdzakelijk opleidt voor hoger beroepsonderwijs en meer praktijkgerichte beroepen; • het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat in vijf jaren na de brugklas in beginsel opleidt voor een studie aan de universiteit. Als je na de brugklas naar het vwo wilt, moet je kiezen tussen het gymnasium (met Latijn en Grieks en later het vak klassieke culturele vorming) en het atheneum (zonder deze vakken). In de derde klas kies je opnieuw. Dan bepaal je welke vakken je in de Tweede Fase (leerjaar 4, 5 en 6) gaat volgen en waarin je examen doet. Als je na de brugklas naar de havo gaat, kies je tijdens het derde jaar de vakken die je verder in de Tweede Fase (leerjaar 4 en 5) gaat volgen en waarin je examen doet. Het Van Maerlantlyceum biedt in de Tweede Fase van havo en vwo alle profielen aan: 1. cultuur en maatschappij 2. economie en maatschappij 3. natuur en techniek 4. natuur en gezondheid

2.2

Extra mogelijkheden voor talentvolle leerlingen

Onze school besteedt extra aandacht aan de begeleiding van zwakkere leerlingen, maar ook van de getalenteerde leerling. Omdat er op het Van Maerlant nogal wat getalenteerde leerlingen instromen, hebben we besloten deze groep extra mogelijkheden te bieden bovenop het normale programma. Leerlingen die hun talenten verder willen ontwikkelen, kunnen deelnemen aan de ateliers en/of aan het Platoproject. 7


Ateliers – haal eruit wat erin zit Onze school kent veel leerlingen die veel meer uit zichzelf willen en kunnen halen dan er in de reguliere lessen van hen gevraagd wordt. Deze leerlingen willen wij meer uitdaging bieden door hen extra lessen te laten volgen in een of meer vakken. Enkele jaren geleden startten we daarom het Muziekatelier voor leerlingen uit de klassen1 t/m 3 die aantoonbaar een meer dan gemiddelde interesse hebben op het gebied van muziek, en die zich hierin verder willen ontwikkelen. Inmiddels zijn daar het Tekenatelier (klas 2), het atelier Lichamelijke Opvoeding (klas 1, 2 en 3), het atelier Drama (klas 2 en 3) en het Bèta-atelier bijgekomen. Alle ateliers omvatten twee lesuren per week, naast het gewone rooster.

Uitgangspunten De uitgangspunten van de ateliers zijn: 1. De leerlingen hebben een meer dan gemiddelde interesse, ze laten zien zeer gemotiveerd te zijn. 2. De leerlingen willen zich graag meer specialiseren dan in de reguliere les mogelijk is. 3. De leerlingen zijn bereid een jaar lang extra tijd aan zo’n vak te besteden. 4. De leerlingen mogen niet in de problemen komen met andere vakken. De atelierdocenten houden hierover contact met de afdelingen. 5. De ouders/verzorgers van de leerlingen zijn bereid een bijdrage te betalen om de ateliers te realiseren. De school vraagt per leerling e 100,- om de kosten (deels) te dekken.

Bèta-atelier Het Bèta-atelier is er voor jou als je een meer dan gemiddelde interesse hebt voor de natuurwetenschappen (biologie, scheikunde, natuurkunde). Je leert er natuurwetenschappelijk denken en werken. Onderzoekjes spelen een grote rol. Wat is bijvoorbeeld de ideale zeepbel, welke rol speelt vet in light-voedsel, hoe tast drank je gebit aan? In het Bèta-atelier doen maximaal 12 leerlingen mee. De selectie gebeurt vóór de herfstvakantie in overleg met de mentor en de docent biologie.
Je sluit het jaar af met een heel eigen onderzoek, maar wel onder begeleiding.
Afsluiting met een certificaat van succesvolle deelname. Zie ook het interview op pagina 38.

Atelier Drama Veel spelen, een theaterworkshop volgen, samen een voorstelling bezoeken, je spelkwaliteiten verbeteren. En minstens twee keer per jaar optreden. Tijdens de Muziekavond in De Schalm werk je samen met leerlingen van het Muziekatelier aan een onvergetelijke avond. En ook op de Plato- en atelieravond treed je op. Het atelier Drama vraagt dus wel wat van je. Maar daar krijg je ook veel voor terug aan spelplezier! Na een jaar krijg je een certificaat waaruit blijkt dat je meegedaan hebt. 8


Atelier Lichamelijke Opvoeding In het atelier L.O. gaan we dieper in op de onderwerpen die tijdens de gewone lessen aan de orde komen. Ook maak je kennis met ‘nieuwe’ sporten. Je krijgt inzicht in die sporten op technisch en tactisch gebied. Af en toe bezoek je wedstrijden en krijg je les van gastdocenten.
 Niet iedereen kan meedoen, je hebt een zeker niveau nodig. Specialisatie in één sport is niet het belangrijkste criterium. We zoeken vooral goede allround sporters. De docent L.O. doet de selectie in de eerste periode. Aan het eind van het jaar ontvang je een certificaat als bewijs voor deelname aan het atelier L.O. Zie ook het interview op pagina 14.

Muziekatelier Musiceren, aandacht voor speciale onderwerpen zoals arrangeren en componeren, kleine excursies.
Het Muziekatelier gaat heel wat verder dan de muziekles. Er zijn optredens binnen en buiten de school, er is de muziekavond in de Schalm in Veldhoven. Om in te kunnen stappen heb je bij voorkeur het A-diploma of een tweede graad. Talent kan toegang bieden, maar dan volg je na toelating een apart theorieprogramma. De instaptoets bestaat uit het spelen of zingen van twee stukken naar keuze en een theoretisch gedeelte over toonladders, akkoorden, intervallen, melodische en ritmische vaardigheden. Afhankelijk van je ‘vooropleiding’ gebeurt dit schriftelijk of mondeling of beide. Zie ook het interview op pagina 20.

Tekenatelier In het Tekenatelier leer je beter tekenen, waarbij je ook moet denken aan bijvoorbeeld collages, schildertechnieken, druktechnieken, computervormgeving, driedimensionale vormgeving, architectuur. Het gaat om het (verder) ontwikkelen van je creatieve eigenschappen, vaardigheden en kennis. Je krijgt beeldende lessen – ook van professionals - die verder gaan dan de gewone tekenlessen. Je experimenteert met technieken en materialen, met formaten en ondergronden. Je bezoekt tentoonstellingen of workshops en gaat daarmee eventueel zelf aan de slag. Het Tekenatelier is er voor leerlingen uit de tweede en soms derde klassen, die meer willen dan de gewone tekenles te bieden heeft. Zie ook het interview op pagina 44.

Cambridge atelier In de onderbouw kun je trainen voor het Cambridge First Certificate; een officieel diploma. De voorbereiding op het examen bestaat vooral uit oefenen van je spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. In de bovenbouw kun je verder gaan voor het Advanced examen. Met dit certificaat heb je overal in het buitenland toegang tot studies in het Engels aan hogescholen en universiteiten.

9


Kijk voor meer informatie over de ateliers op www. vanmaerlantlyceum.nl

Platoproject Het Platoproject is er voor leerlingen die op intellectueel gebied getalenteerd zijn en daardoor tijdens lesuren tijd overhouden voor andere zaken. Zij krijgen de gelegenheid om zich te verdiepen in onderwerpen waarvoor ze bijzondere interesse hebben. Dit gebeurt onder lestijd. Het onderwerp mag geen deel uitmaken van de reguliere leerstof. Een docent naar keuze begeleidt de leerling bij het project. Aan het einde van het schooljaar presenteren alle Plato-leerlingen hun project aan familieleden, vrienden, klasgenoten en personeel. De begeleider doet de beoordeling; bij voldoende resultaat wordt er een certificaat uitgereikt. Een leerling kan meerdere certificaten behalen. Dit kan o.a. extra mogelijkheden bieden voor toelating in het vervolgonderwijs. Zie ook het interview op pagina 32.

Olympiades Het Van Maerlantlyceum biedt leerlingen al enkele jaren de kans mee te doen aan olympiades (dit zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen) voor aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Inmiddels is er een Olympiadekeurmerk ontwikkeld. Dit keurmerk geeft scholen de status van Olympiadeschool. Olympiadescholen zorgen ervoor dat olympiades een structurele plaats binnen het curriculum krijgen. Olympiades zijn dan een vast onderdeel van het leerproces. Vakken kunnen kiezen voor de olympiade voor toptalent, waarbij elke leerling zich in principe mag aanmelden voor de olympiade. Andere vakken doen klassikaal mee. De Olympiades worden met name bezocht door bovenbouwleerlingen. Dit geeft hun kans te excelleren. Bij een enkel vak worden leerlingen in de onderbouw al gestimuleerd om mee te doen met de olympiades, zoals zeker in de gymnasiumbrugklas. Meedoen is dan belangrijker dan winnen.

Internationalisering – ELOS Onze school is afgelopen schooljaar gestart met de voorbereidingen op een internationale leerroute, ELOS genaamd, die tot doel heeft leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationaal georiÍnteerde toekomst. Leerlingen krijgen vanaf volgend schooljaar de keuze uit een aantal mogelijkheden o.a. het volgen van Cambridge Engels en deelname aan het project De Europese Onderzoeker, een project waarbij leerlingen in het kader van hun profielwerkstuk onderzoek in het buitenland verrichten. Ze verblijven daarvoor in gastgezinnen en bezoeken een school die lid is van het ELOS-netwerk. In deze ontwikkeling wordt onze school gesteund door het Europees Platform.

10


Aischylosproject Het Van Maerlantlyceum zou het Van Maerlantlyceum niet zijn, als de school ook haar culturele activiteiten niet zou ontplooien op het gebied van de Klassieken. Elke leerling van onze school heeft de kans als acteur in drie verschillende landen op het toneel te staan in een rol van een heuse authentieke Griekse tragedie van de hand van één van de drie groten van de Griekse tragedie, te weten Euripides, Sophocles en Aischylos. Aan deze laatste tragedieschrijver ontleent het Aischylosproject zijn naam. Het idee is geboren in Maastricht, waar sinds 2002 groepen leerlingen onder leiding van een professionele regisseur een tragedie instuderen en voor het voetlicht brengen. Het unieke van het project is dat de acteurs leerlingen zijn van middelbare scholen uit de Euregio rond Maastricht en dat elke acteur in zijn moerstaal zijn rol vertolkt, zo spreken de acteurs Vlaams, Nederlands, Frans en Duits. Deelnemende scholen waren het afgelopen seizoen scholen uit Tongeren, Langerwehe, Seraing, Maastricht en Eindhoven, waarbij elke school op de eigen locatie een uitvoering verzorgde. In Eindhoven doet zich de unieke situatie voor dat het Van Maerlantlyceum in het Aischylosproject innig samenwerkt - bien étonnés de se trouver ensemble - met het Augustinianum, ook komend schooljaar kunnen scholieren uit Eindhoven zich een wereldster wanen in opvoeringen van de tragedie Orestes van Euripides, ze doen contacten op met de andere leefwereld van leeftijdgenoten en leren daarmee en begrip te krijgen voor een andere cultuur en hun eigen cultuur te relativeren, hetgeen vanuit het oogpunt van Europese integratie voor onze jonge generatie scholieren van enorm belang is......en het is natuurlijk een boeiende uitdaging.

2.3 Lessentabel De lessentabel bevat een overzicht van de lesuren per vak en per leerjaar. Zie voor de lessentabel de volgende pagina.

11


vak* Nederlands

br1

gy1

gy2

at2

ha2

gy3

at3

ha3

vw4

ha4

vw5

ha5

vw6

4

4

2

3

3

2

3

3

3

4

3

3

3

Latijn

3

4

4

3

3

Grieks

2

3

4

3

3

2

1

klassieke cultuur

2

klassieke culturele vorming Frans

3

3

Duits

2

3

3

2

2

3

3

3

3

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

4

3

2

3

3

3

2

3

2

Spaans

3

Spaans (elementair) Engels

3 3

3

2

2

2

Cambridge English

3

1

1

geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

aardrijkskunde

2

2

2

2

2

1

2

2

2

3

2

3

3

levensbeschouwing

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

maatschappijleer

2

filosofie wiskunde

2 4

3,5

3

3

3

3

3

2 3

3

3

wiskunde A

3

3

3

3

3

wiskunde B

3

3

4

3

3

wiskunde C

3

wiskunde D natuurkunde

2

2

2

scheikunde biologie

2

2

2

2

2

3

3

3

4

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

4

3

2

3

3

4

3

2

3

3

4

3

2

2

2

3

3

1

4

2

algemene natuurwetenschappen

2

economie

1

2

2

management & organisatie tekenen

3

2

2

2

2

2

3

tekenen (theorie)

2

1

tekenen (praktijk)

2

2

handvaardigheid

1

techniek

2

2

muziek

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1 1

1

1

4

muziek (theorie) muziek (praktijk) drama

2 1

1

1

1

1

lichamelijke opvoeding

3

3

2

2

2

2

2

2

mentoruur

2

1

1

1

1

1

1

1

culturele en kunstzinnige vorming

* br=brugklas, gy=gymnasium, at=atheneum, ha=havo, vw=vwo.

3 1

1

2

2

2

2

1

2

3,5

2

1

1


2.4 Schoolprestaties Op de site van Vensters Voor Verantwoording (www.schoolvo.nl) en de site van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) zijn de prestaties van de scholen te vinden. Zo ook de prestaties van het Van Maerlantlyceum. Je vindt hier leerlingenaantallen, slagingspercentages, in-, door- en uitstroomgegevens en profielkeuzes.

2.5

Doorstroming vanuit het brugjaar naar het vervolgonderwijs Doorstroming vanuit brugjaar naar vervolgonderwijs 2007/2008


2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Naar gymnasium-2

23%

22%

19%

17%

18%

Naar atheneum-2

42%

44%

45%

42%

48%

Naar havo-2

31%

29%

32%

34%

29%

Naar vmbo/anders

4%

5%

4%

7%

5%

2.6 Eindexamenresultaten Eindexamenresultaten Schooljaar Schooltype

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

havo

vwo

havo

vwo

havo

vwo

havo

vwo

havo

vwo

Aantal kandidaten

95

127

67

112

83

130

71

138

67

133

Geslaagd

92

120

58

107

61

123

60

132

59

116

Percentage

97

96

87

96

74

95

85

96

8

17

13


Hugo Hamoen (brugklas) over het sportatelier Als je een fanatieke sporter bent, dan is het sportatelier wel vet. Ik wist dat van tevoren al. Mijn broer heeft er eerder in gezeten, en die zei tegen me: als je van je gymdocent de kans krijgt om mee te doen,

altijd ‘ja’ zeggen. Dat was een goede tip. In het atelier ga je verder waar de lessen stoppen. Je leert de fijne technieken, bijvoorbeeld van het catchen bij softbal. Ik vond softbal altijd al een leuk spel, omdat je keihard met een knuppel tegen een bal mag slaan. Maar het is nog leuker, als het ook lukt om iemand op het laatste nippertje uit te branden. Je maakt ook kennis met onbekende sporten. We hebben gesnorkeld en geoefend met sprongen van de hoge duikplank. En we hebben geschermd. Vooral dat laatste zou ik best vaker willen doen. Het is heel zwaar. Je hebt een dik pak aan, een helm op, je loopt je rot en je moet met je zwaard echt snel reageren om niet zelf gestoken te worden. Hartstikke spannend. Mijn eigen sport geef ik er niet voor op. Ik voetbal bij RKVV Waalre in een team met alleen maar vrienden. Dat is – zeker weten – het allerleukst.

14


3. De leerlingenbegeleiding Leerlingenbegeleiding versterkt het zelfstandig leren en bevordert de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

Het is voor elke leerling belangrijk om zicht te krijgen en te houden op het eigen leerproces en het functioneren. Onze school draagt hieraan bij met goede leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding versterkt het zelfstandig leren en bevordert de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Deze begeleiding verandert vanzelfsprekend met het ouder worden van de leerling. Het afdelingsteam stelt het zeer op prijs als ouders bij problemen met hun kind de school daarvan direct in kennis stellen.

3.1 De mentor De centrale figuur in de leerlingenbegeleiding is de mentor (op de website vindt u een overzicht van brugklassen met hun mentor). Hij is de bijzondere contactpersoon tussen thuis en school voor alle persoonlijke zaken. De mentor waakt over de prestaties, heeft contacten met de vakdocenten, overlegt twee- of driewekelijks met de afdeling over zijn klas. Hij houdt het wel en wee van de leerling in de gaten, bemiddelt als er problemen zijn en verzorgt de contacten met de ouders. Bovendien geeft de mentor in de brugklas twee mentorlessen per week. Hij maakt hierbij gebruik van de methode ‘Tumult’. Tijdens de ene les staat het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden centraal. Tijdens de andere les gaat hij dieper in op het aanleren van studiegewoontes en studievaardigheden. Mede door direct persoonlijk contact met de leerlingen kan de mentor allerlei problemen in een vroeg stadium signaleren. In de tweede klas verzorgt de mentor één mentorles per week. De methode ‘Tumult’ krijgt hier een vervolg. Verder roept de mentor de klas, een groep leerlingen of een individuele leerling op voor een gesprek. Ook worden er speciale thema’s aan de orde gesteld, zoals roken, alcohol, drugs etc.

3.2 Afdelingsteams De school is opgedeeld in 3 afdelingen: onderbouw, havo vanaf klas drie, en vwo vanaf klas drie. Elk afdelingsteam werkt nauw samen met de mentoren. Ouders en leerlingen nemen in eerste instantie contact op met de mentor als het gaat om gewone, voor de begeleiding relevante zaken. Voor zaken die men liever niet met de vakdocent of mentor wil/kan bespreken, is contact mogelijk met een van de leden van de afdelingsteams. Het afdelingsteam is doorgaans telefonisch te bereiken van 13.0016.00 uur. Spreekuur: na telefonische of schriftelijke afspraak.

15


Het is belangrijk dat leerlingen of ouders aan de bel trekken als er problemen zijn.

3.3 Orthopedagoog Een aantal leerlingen heeft speciale zorg nodig. Om te waarborgen dat de zorgtaken optimaal worden uitgevoerd is de coĂśrdinatie ervan in handen van de orthopedagoog mw. H. Kraus. Een orthopedagoog probeert onderwijs- en/of opvoedingssituaties te optimaliseren. Daarom zorgt zij ervoor dat docenten geĂŻnformeerd worden over de problematiek van de zorgleerlingen die zij in de klas hebben en geeft zij adviezen voor de omgang met deze leerlingen. Gedurende het jaar wil de orthopedagoog problemen vroeg signaleren en de oorzaak achterhalen. Zij biedt begeleiding en ondersteuning als een leerling met leer- en gedragsproblemen vastloopt binnen de school. Zij voert in voorkomende gevallen gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten, mentoren en andere betrokkenen (zoals ambulant begeleiders). Soms maakt ze gebruik van observatie of onderzoek. Tot slot schrijft zij handelingsplannen en verzorgt zij doorverwijzingen naar externe instanties. Het is belangrijk dat leerlingen en/of ouders aan de bel trekken als er problemen zijn. In principe zijn de mentor en de afdeling daarvoor eerste aanspreekpunt. In een zorgoverleg bekijken afdelingsleider, leerlingenbegeleiders en orthopedagoog hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met mevrouw Kraus.

3.4 Leerlingenbegeleiding Er zijn twee leerlingenbegeleiders die zich richten op de sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen. Dit zijn mw. W. van Veelen en mw. E.M. van der Wielen. Mentoren en leden van de afdelingsteams kunnen leerlingen naar een leerlingenbegeleider verwijzen. De leerlingen kunnen ook zelf het initiatief nemen en telefonisch of persoonlijk een afspraak maken.

3.5 Vertrouwenspersonen Mensen blijken op hun werk, thuis of op school wel eens lastiggevallen te worden. De school rekent het tot haar taak ervoor te zorgen dat iedereen zich hier veilig voelt. Wie in aanraking komt met seksuele intimidatie, agressie of geweld kan voor de eerste opvang terecht bij de vertrouwenspersonen: mw. I.A. van Loon (040 8448466) en dhr. C.L.J.M. Vosters (privĂŠ: 06 53752380).

16


3.6 Begeleiding in de eerste twee jaren Het is een grote stap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Om deze overgang te overbruggen cijferen we de eerste weken van de brugklas wat milder. Tijdens de eerste van de vier periodes die elk jaar telt, vindt er voor elke klas een teamvergadering plaats. We kijken dan niet alleen naar de cijfers, maar vooral ook naar het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling.

Testen voor een compleet beeld Van iedere leerling hebben we het advies van de basisschool en de uitslag van cito/ nio. Om een zo compleet mogelijk beeld van elke leerling te krijgen nemen we in de brugklas een aantal tests af. De uitslagen geven waardevolle handvatten om de leerlingen hun schoolcarrière optimaal te laten starten.

Spellingtest Als er spellingproblemen zijn, plaatsen we de leerling in de vakstudie Nederlands. Is er sprake van dyslexie dan kan de begeleiding bestaan uit: ingekorte toetsen, vergroot werk, mondeling overhoren, spelfouten minder meetellen, eventueel begeleiding door de orthopedagoog. Leidt dyslexie tot uitval bij leesvaardigheid, dan krijgt de leerling op dit vlak begeleiding.

Test Centrum Begaafdheidsonderzoek (Radboud Universiteit Nijmegen) Test vaardigheden op reken- en taalkundig gebied. Betrouwbare indicator voor hoogbegaafdheid. De test wordt op school afgenomen in week 36 en in week 43 besproken in Nijmegen met de afdeling onderbouw en daarna met mentoren en eventueel ouders (indien nodig of op verzoek van de ouders). De ouders moeten voor het afnemen van deze test toestemming verlenen.

SAQI Centraal staat de vraag hoe de leerling zich op school voelt. De test wordt afgenomen achter de computer. Bijzondere uitkomsten – denk aan faalangst - worden met leerling en ouder(s) besproken. Als er aanleiding toe is, kan de leerling een zelfvertrouwentraining of een Sociale Vaardigheidstraining volgen.

Instaptoets informatica Het resultaat kan aanleiding zijn om de leerling bij te spijkeren op het gebied van tekstverwerken en omgaan met Windows XP.

Vakstudie Brugklasleerlingen en leerlingen uit het tweede leerjaar met een achterstand in een van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde (en in het tweede leerjaar rekenvaardigheden) komen voor een bepaalde tijd in de vakstudiegroep. Deze begeleiding begint na de herfstvakantie. 17


De mentor vormt de verbindende factor, hij houdt samen met de leerling het overzicht over het totale functioneren van de leerling.

3.7 Begeleiding in het derde jaar In het derde jaar komt de primaire begeleidingstaak, dus die inzake de aanpak van de studie, nog meer terecht bij de vakdocenten. De mentor vormt de verbindende factor, hij houdt samen met de leerling het overzicht over het totale functioneren van de leerling. Langzaam maar zeker wordt deze leerling minder ‘aan de hand gehouden’. Het is in toenemende mate de leerling die zelf om ondersteuning vraagt; steeds minder neemt de mentor het initiatief. De hulp zal steeds vaker kortdurend zijn en is erop gericht om de leerling zelf zijn weg te laten vinden. Meer ‘nabij maar op afstand’. In het derde jaar komt onder supervisie van de mentor de profielkeuze tot stand. Ook het derde jaar kent een ingeroosterd mentoruur.

3.8 Begeleiding naar Tweede Fase Een bijzondere vorm van begeleiding in het derde jaar is de hulp bij de keuze van de studierichting, van het profiel en het vrije deel (het totale vakkenpakket) in de Tweede Fase. Daarmee samen hangt de oriëntatie op vervolgopleidingen en beroepen. De mentoren werken hierbij samen met de decanen. Zowel op de afdeling havo als op de afdeling vwo is een decaan aanwezig. Zij organiseren voorlichting, voeren waar nodig persoonlijke gesprekken en stellen materiaal beschikbaar om de leerling zo goed mogelijk te helpen bij zijn keuze.

3.9 Studiebegeleiding Op het Van Maerlantlyceum wordt, voor alle leerlingen die hier behoefte aan hebben, studiebegeleiding aangeboden door het instituut Spectrum Brabant; dagelijks van 14.20 uur tot 17.20 uur. De kosten van deze begeleiding zijn voor rekening van de ouders. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek wordt nader bepaald welke vorm van begeleiding het meest geschikt is voor de leerling. De begeleidingsvormen op een rijtje: • Gespecialiseerde studiebegeleiding Intensieve, naschoolse begeleiding van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD of aanverwante problemen. • Reguliere studiebegeleiding Leren plannen en organiseren van het huiswerk, verbeteren van de studievaardigheden (stappenplannen) en vakinhoudelijke ondersteuning. • Huiswerkklas Huiswerk onder toezicht maken en leren.

18


Meer informatie vindt u op www.spectrumbrabant.nl. Deze website bevat ook uitgebreide informatie over de mogelijkheden op het gebied van begeleiding, behandeling, studiekeuze en diagnostiek.

19


Lisa Beerepoot (brugklas) over het muziekatelier “Ik houd heel erg van muziek, van zingen vooral, en dan het liefst rocknummers. Die passen het best bij mijn stem. Ik zou ook graag in een bandje zingen. In het muziekatelier heb ik veel geleerd. Ik wist eigenlijk maar weinig van noten. Nu kan ik op de piano en de marimba een stuk spelen. Hartstikke leuk, want daarmee krijg je greep op de muziek. ‘Happy Song’ van Waylon was het eerste nummer waarmee we aan de slag gingen. Ik vond het niet meteen iets. Maar na een paar lessen beheersten we de ritmes en begrepen we de tekst. Sindsdien is het ‘ons’ nummer. Vaak drumden en dansten we er als gekken op, zongen de tekst niet als iets wat we geleerd hadden, maar we leefden hem uit. Dat is echt kicken.

Muziek moet uit jezelf komen. Ook dat heb ik geleerd. Het is niet alleen maar een stokje op het juiste moment ergens op laten neerkomen. Je moet ervoor gaan, samen met de anderen. Dat is ook het mooie. Soms had ik geen tijd of zin, maar daar zette ik me dan overheen. Vanwege de anderen. Ja, dat zijn allemaal goede vrienden. Belangrijke dingen vertellen we elkaar zingend …” 20


4. De schoolpraktijk Het schooljaar is opgebouwd uit vier periodes van ongeveer 10 weken. De lessentabel kan per periode verschillen. Op sommige dagen, bijv. studiedagen voor de medewerkers, hanteren we een 40-minutenrooster.

4.1 Lestijden Bij een lesrooster van: 50 minuten 1e lesuur 08.30 – 09.20 uur 2e lesuur 09.20 – 10.10 uur 3e lesuur 10.10 – 11.00 uur Pauze 1 11.00 – 11.20 uur 4e lesuur 11.20 – 12.10 uur 5e lesuur 12.10 – 13.00 uur Pauze 2 13.00 – 13.30 uur 6e lesuur 13.30 – 14.20 uur 7e lesuur 14.20 – 15.10 uur 8e lesuur 15.10 – 16.00 uur 9e lesuur 16.00 – 16.50 uur

Leerlingen zijn verplicht om alle lessen te volgen

40 minuten 08.30 – 09.10 uur 09.10 – 09.50 uur 09.50 – 10.30 uur 10.30 – 10.50 uur 10.50 – 11.30 uur 11.30 – 12.10 uur 12.10 – 12.40 uur 12.40 – 13.20 uur 13.20 – 14.00 uur 14.00 – 14.40 uur 14.40 – 15.20 uur

4.2 Regels en richtlijnen Het Van Maerlantlyceum hanteert duidelijke regels en richtlijnen: je bent verplicht alle lessen te volgen. Roosterwijzigingen worden, zo mogelijk, daags tevoren bekend gemaakt, op de dag zelf op het digitale mededelingenbord vermeld of op de website gepubliceerd. Tijdens schooldagen dien je van 8.30 uur tot 16.50 uur beschikbaar te zijn. Als je door ziekte de les niet kan bezoeken, moet je voor het begin van de schooldag door je ouders telefonisch bij de receptie ziek gemeld worden. Wanneer je tijdens de schooldag ziek wordt, meld je je bij de receptie. Deze neemt contact op met je ouders. Verlof dient door je ouders vooraf schriftelijk via de receptie aangevraagd te worden. Als je een reden hebt tot verzuim van lessen of het niet maken van schoolwerk, geven je ouders deze schriftelijk door aan de receptie. Als je te laat in de les komt, meld je je bij de receptie. De school treft vervolgens passende maatregelen. 21


Ook wanneer je uit de les verwijderd wordt, meld je je direct bij de receptie. De school treft vervolgens passende maatregelen. Huiswerk dat door verzuim of verlof niet gemaakt is, wordt in principe alsnog gemaakt. Je dient zelf contact op te nemen met de docent. Ouders en leerlingen worden geacht op de hoogte te zijn van bovenstaande regels en de uitwerking daarvan. Deze is te lezen op de site van de school (onder: over ons/ regels).

4.3 Verplichte onderwijstijd Met het oog op de verplichte onderwijstijd hebben we de volgende maatregelen genomen: • In de jaaragenda zijn zoveel mogelijk lesdagen opgenomen. • Lessen die onverwacht uitvallen worden zoveel mogelijk ingevuld door de school. De leerlingen brengen dit uur door in een lokaal onder toezicht van een docent.

4.4 Mediatheek/bibliotheek De mediatheek is een studieruimte waar leerlingen tijdens de les of in tussenuren informatie kunnen zoeken, aan de computer werken of studeren. In de mediatheek bevindt zich de bibliotheek. Leerlingen kunnen hier boeken lenen op vertoon van hun leerlingenpasje. De mediatheek is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 16.00 uur. Wat is er te vinden? • Er staan ruim 8.000 boeken die uitgeleend worden: -- Nederlandse literatuur voor de bovenbouw; -- jeugdliteratuur voor klas 1 t/m 3; -- Duitse, Engelse en Franse literatuur; -- informatieve boeken. • Naslagwerken, alleen te raadplegen in de mediatheek. • Tijdschriften en dagbladen, alleen te raadplegen in de mediatheek. • Print-, kopieer-, montage- en scanapparatuur. • 25 pc’s die zijn aangesloten op een netwerk, voorzien van Aura bibliotheekcatalogus , diverse software en toegang tot Internet. • Toegang tot databanken zoals Literom, Jeugdliterom, Krantenbank, Teleblik. • De mediatheekmedewerkers zijn graag bereid om te helpen.

22


Je schooltijd is, als het aan ons ligt, een leuke tijd.

4.5 Activiteiten en evenementen Je schooltijd is, als het aan ons ligt, een leuke tijd. Onder andere daarom organiseren we buitenlesactiviteiten. Zo kun je inspanning afwisselen met ontspanning. De buitenlesactiviteiten voldoen aan een paar voorwaarden: • Ze mogen het regelmatige onderwijsproces niet verstoren. Alleen excursies en voorstellingen met een onderwijskundig doel mogen tot (een geringe) lesuitval leiden. • De buitenlesactiviteiten moeten, voor zover ze niet uitsluitend gericht zijn op ontspanning, ingebed zijn in het onderwijskundige gebeuren. Aan de buitenlesactiviteiten is te zien dat ze georganiseerd zijn door een instituut dat in de eerste plaats onderwijs verzorgt.

Schoolfeesten De feesten van het Van Maerlant zijn meestal erg goed bezocht en heel gezellig. Dit jaar staan in ieder geval op het programma: 1. Een feest voor alle leerlingen ter afsluiting van de contactdag. 2. Discofeest voor de eerste en tweede klassen. 3. Een carnavalsfeest. 4. Het galabal voor de eindexamenleerlingen. 5. De feestelijke diploma-uitreiking. 6. Het schoolfeest voor alle leerlingen op een van de laatste dagen van het schooljaar.

Contactdag Op vrijdag 7 september 2012 organiseert de school een contactdag voor alle leerlingen. Dan kunnen leerlingen van een klas of groep en hun mentor de onderlinge contacten verstevigen en een goede relatie opbouwen. Deelname aan de contactdag is verplicht.

Excursies, tentoonstellingen, voorstellingen Van sommige onderwerpen willen we je graag ook de praktijk laten ‘proeven’ om zo je kennis te verdiepen. We organiseren daarom lesgebonden culturele activiteiten zoals filmvoorstellingen, museumbezoek, excursies, thematische weken. Zo is er in principe per jaargroep één lesdag per jaar een excursie, naar Steyl, Den Bosch, Ieper, Amsterdam, Luik, Düsseldorf, Antwerpen, Haarlem, Leiden, Xanten en de TU/e. Verder is het mogelijk dat er spontaan initiatieven worden ontplooid voor een excursie, bijvoorbeeld naar aanleiding van een interessante tentoonstelling of voorstelling. De activiteiten worden nauwgezet voorbereid en begeleid. Deelname is verplicht, ook als het einde van de normale lestijd van die dag wordt overschreden. Je kunt in deze geen rechten ontlenen aan gemaakte afspraken met werk, bijles, e.d.

23


De feesten van het Van Maerlant zijn meestal erg goed bezocht en heel gezellig.

Reizen Voor de leerlingen van havo-4 en vwo-5 organiseren we in april meerdaagse reizen naar verschillende reisdoelen (Rome, Oxford/Cambridge, Barcelona, Berlijn en Sevilla). Het programma is er op gericht je in contact te brengen met diverse culturele en andere boeiende aspecten van zo’n stad, waarbij ook bepaalde vakken een aandeel leveren. We streven ernaar om alle leerlingen aan een van de reizen te laten deelnemen. Binnen het kader van een aantal afgesproken gedragsregels kun je, in beperkte mate, zelf initiatieven nemen. Dit is een mooie kans om op eigen wijze de stad en haar inwoners te leren kennen en om een taal in de praktijk te oefenen. De kosten van deze reizen zijn voor rekening van jou en/of je ouders. Om een en ander goed te kunnen regelen is er in het begin van het jaar contact over de organisatorische en financiële aspecten. Wie niet deelneemt aan een buitenlandse reis krijgt een korte cursus ‘presenteren met powerpoint’ met een daaraan gekoppelde opdracht. Aan het einde van de week verzorgen deze leerlingen, in tweetallen, een presentatie voor hun medeleerlingen.

Kunstzinnige vorming Hoe denken kunstenaars? Wat bezitten zij aan eigenzinnigheid, kritisch vermogen en originaliteit? Waarom scheppen schilders, beeldhouwers, regisseurs, choreografen, filmmakers, musici en schrijvers wat ze scheppen? In de creatieve vakken en in de taallessen worden tipjes van de sluier opgelicht. Dat gebeurt ook als je culturele activiteiten bezoekt om je kunstdossier bij de vakken CKV-1 en KCV samen te stellen. Hiervoor krijg je een cultuurkaart. Ten slotte krijg je, zowel in de onder- als bovenbouw, in de lessen en via het prikbord incidenteel informatie over voorstellingen in de schouwburg en andere accommodaties, waarvan de docenten vinden dat zij de moeite van het bijwonen waard zijn. Zo word je ook gestimuleerd op eigen gelegenheid het theater te bezoeken. Het Parktheater geeft in veel gevallen reductie.

Muziekavonden Onze school kent een rijke, muzikale traditie die voortleeft in de jaarlijkse muziekavonden. Alle leerlingen kunnen lid worden van het schoolorkest of, na een auditie, individueel of in groepsverband optreden voor een groot publiek in De Schalm. Deze avonden staan meestal in het teken van een bepaald thema waarbinnen allerlei soorten muziek aan bod kunnen komen.

Poëzieavond Een van de bijzondere momenten op het Van Maerlant is de poëzieavond. Elk jaar krijgen alle leerlingen de uitdaging om een gedicht te schrijven waarin ze hun gedachten en gevoelens over een bepaald thema kunnen verwoorden. 24


Dat leerlingen heel creatief met taal zijn, blijkt uit de honderden inzendingen waaraan een deskundige jury van Neerlandici de handen vol heeft. Na deze selectie volgt de voor iedereen toegankelijke poëzieavond. De geselecteerde leerlingen dragen hun gedichten voor en er zijn diverse entr’acts. Na afloop worden, in een passende sfeer, de prijzen voor de beste gedichten uitgereikt.

Toneel De sectie drama formeert elk jaar uit leerlingen van de bovenbouw een toneelgroep. De groep repeteert onder regie van de sectie een toneelstuk. De voorstelling is gedurende enkele avonden te zien op het Van Maerlant. Voor data en kaartverkoop: zie www.vanmaerlantlyceum.nl.

Debattoernooi In het najaar organiseert de school een debattoernooi voor alle leerlingen in de bovenbouw. In de lessen Nederlands wordt dit toernooi voorbereid en veel klassen vormen vervolgens een team dat gaat strijden om het Van Maerlantkampioenschap. De finale vindt plaats in december. Hierna vormen de sterkste debaters van de school een team dat het opneemt tegen andere Brabantse scholen in het kader van de landelijke debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’.

Carnaval Het Van Maerlantlyceum is de enige school in Eindhoven die carnaval viert zoals het gevierd moet worden. Dus met bestuur, prins, prinses, adjudant, dansmariekes en Raad van Elf. Leerlingen hebben in 2007 carnavalsvereniging ‘D’n dolle Jacob’ opgericht. Het bestuur ervan benoemt jaarlijks een prins, prinses en adjudant. Dit jaar nemen prins Bobbelicious, prinses Rozalig en adjudant Don Dio afscheid op de 11e van de 11e. Dan worden de nieuwe prins en gevolg bekendgemaakt. De Raad van Elf wisselt jaarlijks geheel of gedeeltelijk. Het carnavalsfeest van D’n dolle Jacob is, mede dankzij de optredens van enkele dweilorkesten, een van de hoogtepunten in de feestelijkheden van onze school. De organisatie en voorbereiding zijn in handen van de leerlingen, tijdens het feest zelf worden ze geholpen door docenten.

25


4.6 Activiteitenweek In de periode van 22 tot en met 26 april 2013 zijn er geen reguliere lessen maar wordt er een activiteitenweek georganiseerd. De leerlingen van de klassen 1, 2, 3 en vwo‑4 gaan in de vorm van een spel-/projectweek aan de slag met een geheel andere onderwijsvorm. Hierbij staan actief en zelfstandig leren en het samenwerken centraal. De activiteitenweek wordt afgesloten met een manifestatie waarbij de leerlingen hun werk presenteren. De inrichting van de activiteitenweek is als volgt:

Brugklasproject Voor de brugklassen wordt per dagdeel een opdracht verstrekt waaraan de leerlingen groepsgewijs werken. De hierbij opgedane kennis wordt getoetst door middel van een afsluitend triviantspel.

Project tweede klassen De leerlingen van de tweede klassen krijgen eveneens een vakoverstijgend project aangeboden.

Project derde klassen De derde klassen gebruiken de activiteitenweek voor twee verschillende doelen. Op de eerste plaats zijn de leerlingen bezig met een vakoverstijgend project met als thema ‘Ieper’. Voor diverse vakken zijn er opdrachten die worden verdeeld over groepjes in de klassen. Een deel van deze week (twee dagen) zijn de leerlingen actief met het uitwerken van de opdrachten die later gepresenteerd worden. De resterende twee dagen worden gebruikt voor een beroepsoriënterende stage.

Project vwo-4 De leerlingen van vwo-4 werken, gesplitst naar N- en M-profiel, aan een tweetal projecten. Voor de N-profielen is het thema ‘biotechnologie’. Voor de M-profielen wordt jaarlijks een nieuw thema gekozen.

4.7 De maatschappelijke stage De term ‘maatschappelijke stage’ staat voor een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij je via vrijwilligersactiviteiten kennismaakt met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Met een stage in het vrijwilligerswerk verbreed je je blikveld. Dat is een voorbereiding op een volwaardige deelname aan de maatschappij.

26


Met een stage in het vrijwilligerswerk verbreed je je blikveld.

Waarom maatschappelijke stage? De regering vindt het belangrijk dat jonge mensen in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Daarom hebben scholen de verplichting om dit te organiseren. Tegelijk vindt het Van Maerlantlyceum het een goede zaak dat alle leerlingen ervaren dat vrijwilligerswerk je meer inzicht kan geven in een wereld waarmee je normaal gesproken niet in aanraking komt, of maar in beperkte mate. Het kan een positieve ervaring opleveren om zonder tegenprestatie iets voor een ander te doen.

Maatschappelijke stage op het Van Maerlant Scholen moeten in het schooljaar 2012/2013 per leerling 30 uur besteden aan maatschappelijke stage. Het Van Maerlant werkt ter voorbereiding sinds vier jaar aan de inpassing in het lesprogramma van de maatschappelijke stage. Het doel is om de maatschappelijke stage in de toekomst een vast onderdeel te laten zijn van het eerste en vierde leerjaar. In 2011-2012 is een project gestart voor de eersteklassers. De vierdeklassers gaan zelf een stageplek zoeken. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de stagemarkt, georganiseerd door het vrijwilligerspunt Eindhoven. Vierdeklassers besteden 30 uur aan hun maatschappelijke stage. We organiseren de stage zo dat deze een leerproces bevat, bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfstandigheid of eigen verantwoordelijkheid.

4.8 Belangrijke data voor het schooljaar 2012/2013 Op onze website staat een compleet overzicht van alle belangrijke data, activiteiten en evenementen in het lopende schooljaar. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk, kijk daarom regelmatig op www.vanmaerlantlyceum.nl.

Vakanties Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Tweede Paasdag Meivakantie Tweede Pinksterdag Zomervakantie

maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2012 maandag 24 december 2012 t/m vrijdag 4 januari 2013 maandag 11 februari t/m vrijdag 15 februari 2013 maandag 1 april 2013 maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2013 maandag 20 mei 2013 maandag 1 juli t/m vrijdag 16 augustus 2013

4.9 Veiligheid en welzijn De school moet iedereen een veilige omgeving bieden. Agressie, zinloos geweld, vandalisme en diefstal passen daar niet in. Wij proberen een leefklimaat te creĂŤren waarin respect is voor elkaar en voor elkaars eigendommen. Ook de school heeft hierin een opvoedkundige taak. Van alle incidenten die zich voordoen, vindt registratie 27


plaats. In het kader van het project ‘Schooladoptie middelbaar onderwijs’ heeft de school contact met de politie Eindhoven-Gestel. Indien er sprake is van strafbare feiten op school nemen we contact op met de politie.

Pesten In samenwerking met de oudervereniging is er de afgelopen jaren gewerkt aan een samenhangend anti-pestenbeleid. De directie stelt met nadruk dat pesten niet in de cultuur van de school past. In de onderbouwjaren heeft deze opvatting geleid tot de volgende praktische aanpak. De mentoren van het brugjaar besteden meteen in het begin van het jaar in theoretische zin aandacht aan het verschijnsel. Het doel is de opstelling van een contract door de klas die dit collectief onderschrijft. In het contract staat dat de ondertekenaars pesten verwerpen, hoe er gehandeld dient te worden bij bepaalde verschijnselen en welke sancties de groep daarop zet. In de hogere klassen zijn leerlingen, ouders en leerkrachten alert op pestgedrag. Mentoren en afdelingen voeren een duidelijk herkenbaar beleid als het zich toch onverhoopt zou voordoen. Leerlingen – slachtoffers, pesters, toeschouwers – die iets willen bespreken over pesten kunnen terecht bij de mentor en bij de vertrouwenspersonen (mw. I. van Loon en dhr. R. Vosters). Wanneer leerlingen zich het slachtoffer voelen van pestgedrag, dan kunnen zij zich uiteraard ook wenden tot de afdelingsteams of de rector.

Gezonde school Het Van Maerlant neemt deel aan het project ’Gezonde school en genotmiddelen’ in samenwerking met Novadic en de GGD-Eindhoven. De kern van het project is verantwoord leren omgaan met genotmiddelen. In dat kader vinden er voorlichtingslessen plaats in de tweede en derde klas en is een ’Signalerings- en begeleidingsplan’ vastgesteld. Dit plan ligt ter inzage op de afdelingen.

28


Roken Het schoolgebouw is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag er in een openbaar gebouw niet gerookt worden, behalve in daartoe speciaal aangewezen ruimtes. Daarom geldt er in het schoolgebouw een rookverbod, met uitzondering van een plek waar het personeel kan roken. Voor eerste- en tweedeklassers is ook in de omgeving van de school roken niet toegestaan.

Alcohol Op school is het niet toegestaan onder invloed van alcohol het onderwijs te volgen. Op klassenavonden schenken we geen alcohol. Op schoolfeesten geldt de wettelijke regel dat personen jonger dan 16 jaar geen alcohol mogen kopen. De school zorgt voor een ruime keuze aan frisdrank. Het meebrengen en/of consumeren van andere drank is niet toegestaan.

Cannabis en de andere drugs Het is volgens de wet niet toegestaan deze middelen bij je te hebben, te verhandelen of te gebruiken. Het gebruik van kleine hoeveelheden hasj of marihuana wordt in Nederland maatschappelijk wel gedoogd. Op school/onder schooltijd is het niet toegestaan cannabis of andere drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Deze middelen horen op school/onder schooltijd niet thuis, omdat je onder invloed van deze middelen niet goed kunt leren of werken. Bezit van, handel in en gebruik van dergelijke middelen op school/onder schooltijd worden streng gestraft.

Raamplan rond dood en verlies De school kent een raamplan voor situaties rond dood en verlies of ernstig ongeval. De directie ziet graag dat leerlingen en ouders die hiermee te maken krijgen, direct contact opnemen met de rector, zodat deze de zorg voor een goede opvang kan starten. Het raamplan ligt op de rectorskamer, op de afdelingskamers en op de receptie.

Jeugdgezondheidszorg Onze jeugd verdient alle kansen voor een gezonde en veilige ontwikkeling. De basis voor een goede gezondheid wordt immers gelegd in onze jeugd. Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van jongeren goed te volgen en problemen op tijd te signaleren. De GGD Brabant- Zuidoost heeft daarin een belangrijke taak. Onze school werkt met een team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente en een psycholoog.

29


Leerlingen en personeelsleden horen hun rechten en plichten te kennen en te weten dat ze eraan gehouden worden.

Bedrijfshulpverlening De school kent een beleidsplan bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV-organisatie is een eerstelijns hulpverleningsorganisatie die bij ongewenste gebeurtenissen, ongevallen en/of calamiteiten direct kan optreden en als voorpost fungeert van externe hulpverleningsdiensten van de gemeentelijke of regionale overheid bij grotere incidenten. De verdeling van taken is in een ontruimings-/calamiteitenplan uitgewerkt. Het ontruimingsplan ligt ter inzage bij de receptie. Contactpersonen: dhr. R. van Weezel en dhr. J. Kersten.

Rechten en plichten Leerlingen en personeelsleden horen hun rechten en plichten te kennen en te weten dat ze eraan gehouden worden. De rechten en plichten van leerlingen en personeel zijn vastgelegd in het schoolreglement (waarin opgenomen het leerlingenstatuut). In het schoolreglement staat ook hoe we uitvoering geven aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Het schoolreglement is per augustus 2012 aangepast en ligt ter inzage bij de receptie en op de afdelingskamers. Het reglement staat ook op de website van de school. De mentoren zullen er bij gelegenheid aandacht aan besteden.

4.10 Verzuimbeleid De school dient te controleren op verzuim (spijbelen en te laat komen). De gedachte erachter is dat het voorkomen van verzuim voortijdige schooluitval en andere ongewenste effecten bij de leerlingen zal terugdringen. In art. 21 van de leerplichtwet staat dat scholen volgens een wettelijke meldingsnorm verzuim moeten melden. De school moet luxeverzuim melden bij de leerplichtambtenaar en in dit kader controleren op ‘verdachte’ afmeldingen en ziekmeldingen kort voor of na vakanties. Ook (veelvuldig) ziekteverzuim kan voor de school aanleiding zijn om contact op te nemen met de schoolarts en de leerplichtambtenaar.

Vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden De Leerplichtwet kent twee vormen van verlof: • Vakantieverlof (ten hoogste 10 schooldagen). Als ouders kunnen aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie samen op vakantie kunnen gaan en afhankelijk zijn van het inkomen dat zij verdienen in de schoolvakantieperiode, kunnen zij vakantieverlof aanvragen. De aanvraag moet minstens 6 weken voorafgaand aan de vakantie ingediend zijn bij de directie van de school. De directie beslist over het toekennen van het vakantieverlof.

30


• Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis of jubileum. Gekochte tickets, vakantie op uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken zijn geen gewichtige omstandigheden. Ouders moeten kunnen aantonen dat er sprake is van gewichtige omstandigheden. Over aanvragen tot tien schooldagen verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist de directie van de school. Voor verlof van meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtconsulent van de gemeente. U moet het verzoek voor verlof schriftelijk indienen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Eindhoven: www.eindhoven.nl/artikelen/verlof.htm.

4.11 Speciaal regime, schorsing, verwijdering van school Speciaal regime Een leerling die zich niet onderwerpt aan de schooldiscipline of die een storend element vormt in de klas door gemis aan de nodige studiezin en ernst, kan het onderwijs in de klas schaden. In dat geval kan de afdeling de leerling onder speciaal regime stellen; de ouders worden hierover geïnformeerd.

Schorsing Als een leerling zich schuldig maakt aan wangedrag of in strijd handelt met de voorschriften die op hem van toepassing zijn, kan hij door de conrector of diegene die hem vervangt, voor maximaal vijf lesdagen per geval worden geschorst. De ouders krijgen schriftelijk bericht over de exacte aard van de schorsing en in bepaalde gevallen (zoals een schorsing langer dan één dag) wordt de inspecteur op de hoogte gebracht. Een schorsing kan ook “voorwaardelijk” zijn. Een schorsing is een zware ordemaatregel en kan de voorloper zijn van een definitieve verwijdering.

Verwijdering van school Als er na de schorsing geen verbetering optreedt in de houding van de leerling, kan de conrector besluiten tot een definitieve verwijdering. In bijzondere situaties waarbij er sprake is van een zéér ernstige overtreding van de regels en afspraken in de school kan er ook een definitieve verwijdering plaatsvinden zonder dat er eerder sprake is geweest van een schorsing. Voorafgaand aan het besluit tot verwijdering wordt de leerling gehoord door de conrector. Als de leerling minderjarig is, wordt hij gehoord in bijzijn van zijn ouders. Een definitieve verwijdering vindt alleen plaats in en na overleg met de inspecteur en de leerplichtambtenaar (als het gaat om een leerplichtige leerling). In afwachting van een besluit tot definitieve verwijdering kan de conrector een leerling schorsen (ook langer dan een week). Ten aanzien van de definitieve verwijdering van een leerling van de school is van toepassing hetgeen bij wet en algemene maatregel van bestuur is of wordt bepaald. 31


Suzanne van Luttikhuizen (gymnasiumbrugklas) over het Platoproject “Elke morgen als ik naar school fiets, zie ik een blinde man zijn hond uitlaten. Vaak probeerde ik me voor te stellen, hoe het zou zijn om niks te kunnen zien. Toen ik hoorde dat ik mocht meedoen aan het Platoproject, lag het onderwerp voor de hand. Dat werd dus blindheid, al had ik geen idee hoe ik het moest aanpakken. Ik wilde niet alleen maar informatie opzoeken en dat in mijn eigen woorden opschrijven, zoals in een gewoon werkstuk. Ik wilde iets op een andere manier leren, met blinden praten, en een leuke presentatievorm verzinnen. Of het gelukt is? Ik denk het wel. Tijdens mijn slotpresentatie laat ik een filmpje zien waarin ik geblinddoekt muziek speel.

Die muziek heb ik zelf in braille uitgeschreven. Verder geef ik een powerpointpresentatie. Daarin zit ook de informatie over mijn inspiratiebron, de blinde meneer met zijn hond. En wie durft kan na afloop zelf ervaren hoe het is om blind je weg te moeten zoeken. Dat is ontzettend moeilijk en ik spreek uit ervaring.“ 32


5. Toelating, overgaan, cijfers De leerlingen krijgen viermaal per jaar een rapport.

Rapporten • Alle leerlingen (uitgezonderd die in eindexamenjaren) krijgen viermaal per jaar (aan het einde van een periode) een rapport. Iedere periode wordt afgesloten met een proefwerkweek. • De leerlingen van de bovenbouw (havo-4, vwo-4 en vwo-5) krijgen daarnaast nog eenmaal een uitdraai van het examendossier. • De leerlingen van de eindexamenklassen (havo-5 en vwo-6) krijgen driemaal een uitdraai van hun examendossier. • Voor de data: zie onze website.

Tussentijdse rapportage • Alle leerlingen en ouders hebben inzage in de behaalde resultaten via het programma Magister. • Ook de afdelingen beschikken over alle deelcijfers. • De mentor overlegt met het afdelingsteam over de wenselijkheid om naar aanleiding van de resultaten contact met de ouders op te nemen.

Berekening eindcijfers De rapportcijfers voor het eindrapport worden voor alle vakken vastgesteld door het gemiddelde te berekenen van alle gewogen resultaten van het hele schooljaar.

5.1 Richtlijnen voor bevordering Bevorderingsnormen van brugklas havo/vwo en gymnasium naar leerjaar 2 Kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde Overige vakken: Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek, muziek, tekenen, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, drama, klassieke cultuur (alleen in gymnasium brugklas) Alle cijfers op het rapport worden afgerond op 1 decimaal nauwkeurig. Een leerling wordt bevorderd naar havo-2 als aan de volgende voorwaarden is voldaan: • Er minimaal 18,0 punten in de kernvakken is behaald. • Het gemiddelde van de overige vakken 6,0 is. • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn, waarvan maximaal één 5,0 in de kernvakken.* De onvoldoendes mogen niet lager zijn dan 3,5. * Dit betekent dat voor de kernvakken een rapportcijfer lager dan 5,0 niet is toegestaan. 33


Een leerling wordt bevorderd naar vwo-2 als aan de volgende voorwaarden is voldaan: • Er minimaal 22,0 punten in de kernvakken is behaald. • Het gemiddelde van de overige vakken 7,0 is. • Er geen onvoldoendes zijn behaald.

Bevorderingsnormen van havo-2 naar havo-3 Kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde Overige vakken: twee talen uit: Frans, Duits of Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, techniek, handvaardigheid, muziek,lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en drama Alle cijfers op het rapport worden afgerond op 1 decimaal nauwkeurig. Een leerling wordt bevorderd naar havo-3 als: • Er minimaal 18,0 punten in de kernvakken is behaald. • Het gemiddelde van de overige vakken 6,0 is. • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn, waarvan maximaal één 5,0 in de kernvakken.* De onvoldoendes mogen niet lager zijn dan 3,5. * Dit betekent dat voor de kernvakken een rapportcijfer lager dan 5,0 niet is toegestaan.

Bevorderingsnormen van vwo-2 naar vwo-3 Kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde Overige vakken: Latijn en Grieks (alleen op gymnasium); Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, techniek, handvaardigheid, muziek (alleen op atheneum), lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, drama Alle cijfers op het rapport worden afgerond op 1 decimaal nauwkeurig. Een leerling wordt bevorderd naar vwo-3 als: • Er minimaal 18,0 punten in de kernvakken is behaald. • Het gemiddelde van de overige vakken 6,0 is. • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn, waarvan maximaal één 5,0 in de kernvakken.* De onvoldoendes mogen niet lager zijn dan 3,5. * Dit betekent dat voor de kernvakken een rapportcijfer lager dan 5,0 niet is toegestaan.

Bevorderingsnormen van havo-3 naar havo-4 en van vwo-3 naar vwo-4 • Bij de telling van het aantal onvoldoendes zijn alle vakken gelijkwaardig. • Het naar beneden afgeronde gemiddelde van de cijfers voor levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding (gymnasium-3 en havo-3) en het naar beneden afgeronde gemiddelde van de cijfers voor levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en

34


handvaardigheid (atheneum-3) tellen vanaf een gemiddelde van 7 mee als één punt compensatie. • Voor de overige vakken geldt voor ieder vak afzonderlijk de volgende telling van compensatiepunten: Cijfer 7 8 9 10 Compensatie 1 2 3 3 Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende voorwaarden is voldaan : • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 2x5 of maximaal 1x4 is behaald. • Alle cijfers 6 of hoger zijn of bij de hieronder vermelde maximale aantal onvoldoendes, de daarachter genoemde compensatie is behaald. Onvoldoende(s) Compensatiepunten 5 0 4 1 5,5 1 4,5 2 4,4 3 5,5,5 3 4,5,5 4 • Er geen cijfer(s) 3 of lager voorkomen.

Bevorderingsnormen van vwo-4 naar vwo-5, van havo-4 naar havo-5 en van vwo-5 naar vwo-6 Groep 1: Alle vakken met een centraal schriftelijk eindexamen en het vak wiskunde D. Groep 2: Vakken die het combinatiecijfer gaan vormen in het examenjaar: levensbeschouwing, maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen (alleen vwo). Groep 3: Vakken met een kwalificatie-eis (voldoende of goed) in het examenjaar: lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming. • Alle vakken in havo-4, vwo-4 en vwo-5 worden beoordeeld met een rapportcijfer. • Bij de telling van het aantal onvoldoendes zijn alle vakken gelijkwaardig. • Binnen de vakken van groep 1 en 2 geldt de volgende telling van compensatiepunten: Cijfer 7 8 9 10 Compensatie 1 2 3 3

35


• Indien voor de vakken uit groep 3 een rekenkundig gemiddelde wordt behaald van 7,0 of meer wordt 1 punt compensatie toegekend. • De cijfers van de vakken die in vwo4 met een schoolexamen zijn afgesloten (levensbeschouwing en algemene natuurwetenschappen) worden ook opgenomen op het rapport van vwo-5 bij de overgang van vwo-5 naar vwo-6 en hebben hierop de bijbehorende weging: onvoldoendes tellen mee bij de bepaling van het aantal onvoldoendes en de daarbij benodigde compensatie; voldoendes kunnen compensatiepunten opleveren. Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende voorwaarden is voldaan : • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 2x5 of maximaal 1x4 is behaald. • Een vak uit groep 3 dat in het betreffende leerjaar wordt afgesloten, is beoordeeld met minimaal het cijfer 6. • Binnen de vakken van groep 1, 2 en 3: alle cijfers 6 of hoger zijn of bij het hieronder vermelde maximale aantal onvoldoendes, de daarachter genoemde compensatie is behaald en er niet meer dan twee onvoldoendes behaald zijn binnen de vakken van groep 1. Onvoldoende(s) Compensatiepunten 5 0 4 1 5,5 1 4,5 2 5,5,5 3 4,5,5 3 • Er op het rapport geen cijfer(s) 3 of lager voorkomen.

Slaag-/zakregeling geldig voor havo-5 en vwo-6 Een kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd is geslaagd indien: • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf is behaald, en • het rekenkundig gemiddelde van de voor het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is, en - alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of - één 5 is behaald en voor de overige vakken een eindcijfer 6 of meer is behaald, of - één 4 is behaald en voor de overige vakken een eindcijfer 6 of meer is behaald, én het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 is, of - twee keer een 5 of één keer een 5 en één keer een 4 is behaald en voor de overige vakken een eindcijfer 6 of meer is behaald, én het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 is. • geen van de eindcijfers van onderdelen van het combinatievak lager zijn dan 4, en • de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als «voldoende» of «goed». 36


Algemeen Indien ouders ervan overtuigd zijn dat de school zich in de rapportvergadering niet gehouden heeft aan de normen of een onzorgvuldige procedure heeft gevolgd, kunnen zij binnen vijf werkdagen bezwaar aantekenen bij de rector. Zie hiervoor ook het ‘Reglement leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs’ op de website van de school: over ons/ons middelbaar onderwijs/omo-reglementen.

5.2 Overstappen naar ander schooltype Algemeen De rapportvergadering neemt het besluit m.b.t. alle (interne) veranderingen van schooltype of profiel, tenzij het een overstap in de loop van een rapportperiode betreft. Over aanmeldingen van buiten de school beslist de toelatingscommissie.

Specifieke overstapregelingen Wisseling van profiel of vak Wisseling van profiel is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Tijdens het vierde leerjaar alleen na onmiddellijk contact met de afdeling. Alleen bij tijdige aanmelding (vóór 1 april) en door extra studielasttaken te verrichten is profiel- of vakwijziging bij uitzondering mogelijk. Overstap van vwo-3 naar havo-4 De leerling dient tijdig een profiel met een aanvullend vak in het vrije deel te kiezen. Toelating tot vwo-5 na het eindexamen havo Een leerling die het havo-diploma heeft behaald is toelaatbaar tot vwo-5, maar het diploma geeft niet automatisch toelating. Leerlingen die willen overstappen van havo naar vwo-5 moeten zich uiterlijk vrijdag 19 april 2013 aanmelden. De havogediplomeerde kan pas tot vwo-5 worden toegelaten, als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Kijk voor de voorwaarden op: www.vanmaerlantlyceum.nl/onderwijs/tussentijdse_instroom.

37


Jasper Dellaert (brugklas) over het bèta-atelier “Wetenschappelijke proefjes met chemische stoffen: dat was wat ik vooraf dacht over het bèta-atelier. Dat leek me leuk. Ik werd niet teleurgesteld. De eerste keren deden alle deelnemers de proefjes samen en moesten we de uitkomst proberen te voorspellen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een boterham met pindakaas langzaam van tafel duwt? Valt die dan met de pindakaaskant of met de andere kant op de grond? Ik dacht dat de boterham op de pindakaaskant zou vallen, omdat die het zwaarst is. Ik had het fout. Toen we het proefje uitprobeerden, bleek dat de hoogte van de tafel bepalend is. Zelf heb ik een experiment gedaan met een Cabomba-plantje. Ik vroeg me af bij welk type licht het plantje de meeste zuurstof afgeeft. Mijn hypothese was dat dit gebeurde bij gewoon licht. Om dat te checken heb ik het licht boven het plantje met verschillende kleurenfilters bewerkt. Na tien minuten mat ik op hoeveel millimeter zuurstof er in de pipet was ontstaan. De resultaten verwerkte ik in een tabel. Wat je met dit proefje ‘kunt’? Dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk.

Ik vind het leuk om een proef te doen, en te ontdekken hoe je zoiets goed organiseert.“ 38


6. Communicatie, overleg en medezeggenschap 6.1 Communicatie Om de ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren, is er een aantal vaste momenten in het jaarrooster ingeruimd voor contact tussen de ouders en de school.

Ouderavonden Voor de ouders van de brugklasleerlingen zijn er twee voorlichtingsavonden. Een in het begin van het schooljaar, waarop de rector en de afdeling informatie geven en de ouders kunnen kennismaken met het afdelingsteam en de mentor van de klas van hun zoon/dochter, en een in maart over de keuze van het schooltype na de brugklas. Ook in de overige leerjaren zijn er voorlichtingsavonden aan het begin van het schooljaar en naar aanleiding van belangrijke momenten in het jaar, zoals de keuze voor volgende jaren.

Ouderspreekuur Naar aanleiding van de rapportages zijn er spreekuren waar ouders de docenten kunnen spreken. Voor de data en leerjaren: zie onze website. Bij bijzonderheden is het natuurlijk mogelijk om op elk passend moment contact op te nemen met de vakdocent, mentor, afdeling of rector.

Contactouderavonden Om gedurende het hele jaar een goed contact tussen ouders en de school en ouders onderling te bevorderen vraagt de oudervereniging enkele ouders van de eerste en tweede klassen om als contactouders op te treden. Zij organiseren ĂŠĂŠn ouderavond per jaar. Naast deze vaste contactmomenten adviseren wij ouders bij problemen direct contact op te nemen met de mentor. De mentor is in principe het directe aanspreekpunt binnen de school. Het staat ouders en leerlingen altijd vrij contact op te nemen met leden van de directie/afdelingsteams of met de rector. Voor vakinhoudelijk zaken kunt u zich wenden tot de vakdocent van uw zoon of dochter.

Mentoren/docenten Ouders kunnen altijd via de mail contact opnemen met een docent of mentor; voor het overzicht van e-mailadressen zie pagina 45 e.v. van deze schoolgids; het overzicht van mentoren is te vinden op de website van de school: www.vanmaerlantlyceum.nl.

39


Het is ook mogelijk om via de receptie (040 – 2513704) een docent of mentor te vragen contact op te nemen.

Directie en afdelingsteams We verzoeken om alleen in zeer dringende gevallen gebruik te maken van het privénummer van leden van de directie en de afdelingsleiders. Sector Onderbouw (brugklassen en tweede klassen) A.F.I.M. van Lieshout, afdelingsleider onderbouw 040 – 255 10 70 (privé), a.vanlieshout@vanmaerlantlyceum.nl Mw.drs. M. Bakker-Kindt, m.bakker@vanmaerlantlyceum.nl A.J.N. Lambrechts, a.lambrechts@vanmaerlantlyceum.nl Sector bovenbouw (jaar 3, 4, 5 en 6) Y.H.J. van Zijl MEd, conrector bovenbouw 0499 – 460459 (privé), y.vanzijl@vanmaerlantlyceum.nl R. van Weezel, afdelingsleider havo (3, 4 en 5) 040 – 255 07 49 (privé), r.vanweezel@vanmaerlantlyceum.nl Mw. J.P.M. Adriaans, j.adriaans@vanmaerlantlyceum.nl Mw. J.H.H.M. Messing-Kemperman, decaan, h.messing@vanmaerlantlyceum.nl D.G.C. van de Weijer, afdelingsleider vwo (3, 4, 5 en 6) 06 29120621 (privé), d.vandeweijer@vanmaerlantlyceum.nl Ir. D.J. Bertram, d.bertram@vanmaerlantlyceum.nl Drs. C.J.G. Pontenagel, c.pontenagel@vanmaerlantlyceum.nl J.I. Moonen, decaan, j.moonen@vanmaerlantlyceum.nl Rector mw. L.G.M. Chermin, 06 – 53238159 (privé), l.chermin@vanmaerlantlyceum.nl Conrector bedrijfsvoering Drs. J. van der Made 040 – 202 83 68 (privé), j.vandermade@vanmaerlantlyceum.nl Een belangrijk communicatie-/informatiekanaal voor school, ouders en leerlingen is de website van de school. Hierop worden mededelingen gedaan van algemene aard.

40


Mededelingen die afzonderlijke klassen of jaarlagen betreffen en waarvan het zaak is dat deze snel onder de aandacht gebracht worden van ouders en/of leerlingen worden in de regel per mail verzonden. In verband hiermee is het belangrijk dat de school in het bezit is van een actueel e-mailadres.

Mededelingenblad In principe verschijnt er maandelijks een mededelingenblad. Het is bestemd voor alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Het wordt per mail verzonden aan de leerlingen en hun ouders en aan de personeelsleden.

6.2 Overleg De oudervereniging Door ouders van leerlingen werd op 25 november 1964 een oudervereniging opgericht die zich ten doel stelt: • Het tot stand brengen en bevorderen van een doelmatige samenwerking tussen de ouders en de overige groeperingen van de schoolgemeenschap, mede uitgaande van de behoefte van de school tot integratie van de inbreng van de ouders en die van andere groeperingen in het functioneren van de school. • Het behartigen van de belangen van leerlingen en ouders. • Door de Oudervereniging hebben de ouders gezamenlijk inspraak in de gang van zaken op school. De rector van de school is buitengewoon lid van de Oudervereniging en wordt als zodanig uitgenodigd om de bestuursvergaderingen van de Oudervereniging bij te wonen. Daardoor wordt de wederzijdse informatie tussen school en ouders bevorderd. Verder wordt door leden van de Oudervereniging meegewerkt in commissies en werkgroepen, ingesteld door de school of door de Oudervereniging, die voorkomende onderwerpen bestuderen en hierover advies uitbrengen aan de ouders en de school. Ook streeft de Oudervereniging ernaar informatieve ouderavonden te organiseren waarop door deskundige inleiders belangrijke onderwerpen worden behandeld. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen worden geacht positief te staan tegenover het lidmaatschap van de Oudervereniging.

41


De leden van het dagelijks bestuur van de Oudervereniging Van Maerlant: • voorzitter vacature • secretaris mw. H. van Duivenbode, Ruiske 1, 5507 LX Veldhoven, 040 2554481, ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl • penningmeester Dhr. T. Loeffen, Jan van der Nootstraat 2, 5615 KR Eindhoven, 040 2517024

III. De Cynikus Latinombrophobia Stroom voertt je mee Kijk dus uit op de w.c. Uit: Drieluik der stroomvisies Wouter Scharpach (vwo-5)

Contactouders Voor iedere brugklas en voor iedere tweede klas worden er twee contactouders aangesteld. De doelstelling van de contactouders is: het bevorderen van goede contacten tussen ouders en school en ouders onderling. De belangrijkste taken zijn: • organiseren van ouderavonden waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen;. • desgewenst ruggensteun geven bij moeilijkheden in de klas. Contactouders bemoeien zich niet met de vaktechnische zaken van de docenten; ook behandelen ze geen klachten van individuele aard die niet het groepsbelang dienen. In een dergelijk geval kunnen contactouders wel de weg wijzen en als neutraal persoon trachten te bemiddelen. Zowel in het brugjaar als in het tweede jaar wordt er één bijeenkomst georganiseerd. Over de uitkomsten volgt overleg met de rector.

Klassenpanel Op onze school spelen klassenvertegenwoordigers een belangrijke rol. Onder leiding van de mentor kiest elke klas aan het begin van het schooljaar één of twee vertegenwoordigers. Zij bespreken namens de klas problemen die zich voordoen bv met de planning van toetsen. Ook helpen ze de sfeer in de klas goed te houden. Drie keer per jaar vergaderen alle klassenvertegenwoordigers met de rector en leden van de directie. De leerlingenraad organiseert dit klassenpanel samen met mevrouw S. Staassen. Op deze manier krijgen leerlingen en directie begrip voor elkaar, voor genomen maatregelen en blijft de schoolleiding op de hoogte van wat leeft onder leerlingen. Afspraken die in dit overleg gemaakt worden, worden door de klassenvertegenwoordigers weer besproken in de klas. Zo wordt op onze school gewerkt aan een open communicatie en goed overleg tussen leiding en leerlingen.

42


6.3 Medezeggenschap De directie van de school stelt het beleid vast en neemt besluiten. Dit gebeurt in samenspraak met personeelsleden, ouders en leerlingen. De inspraak is wettelijk geregeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Deze wet bepaalt dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft die meepraat bij de besluiten die de directie van plan is te nemen. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht; dit houdt in dat de directie een besluit mag uitvoeren als de MR met dat besluit instemt. Bij andere onderwerpen heeft de MR adviesrecht; dan wordt het voorgenomen besluit uitgevoerd, nadat overleg met de MR heeft plaatsgevonden. Ook kan de MR ongevraagd voorstellen doen aan de directie. De MR vergadert 6 à 8 keer per jaar. Dit gebeurt altijd in de avonduren; de vergaderingen zijn toegankelijk voor de geledingen van de school. De rector wordt voor deze vergaderingen als regel uitgenodigd. De MR telt 12 leden: 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. Men is steeds voor twee jaar lid van de MR. Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de MR. De volgende personen hebben zitting in de MR: • Personeelsleden: – mw. M. Brouwer (secretaris), – mw. N. Derksen – mw. J. Driessen, – mw. C. Schleipen, – mw. Y. Smits, – mw A. Swinkels. • Leerlingen: – Koen van Lieshout, – Esmée Reuman, – Bob Smits. • Ouders: – mw. A. Dirrix, – dhr. E. Huijbregts (voorzitter).

43


Julia Hesdahl (HAVO-2) over het tekenatelier Later wil ik misschien actrice worden, niet iets op het gebied van tekenen. Tekenen is gewoon mijn hobby. Ik heb altijd veel en graag getekend. In de brugklas wilde ik al naar het tekenatelier, maar dat kon toen nog niet. Het tekenatelier is er speciaal voor de tweedeklassers, omdat er voor hen geen tekenles op het programma staat. Ik vind dat jammer, maar het tekenatelier maakt veel goed. Het is zelfs leuker dan een gewone tekenles. Iedereen houdt er van tekenen, en je oefent technieken waar je je normaal gesproken niet aan waagt. Modeltekenen, etsen, schilderen. Waarom ik dat nooit eerder uitprobeerde? Dat weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk omdat het te veel moeite kost om alles klaar te zetten. Ik tekende alleen maar gezichten of lichamen, met pen of potlood. Daar kwam geen verf aan te pas. Wel zo makkelijk natuurlijk. Nu ik in het atelier veel geschilderd heb, blijf ik wel met verf werken. Het allerleukst vond ik trouwens het etsen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Met een soort naald kras je je tekening in een stukje hard plastic. Fouten zijn meteen fataal.

Elke streep moet raak zijn, omdat je niets kunt weggummen. Spannend! 44


7. De medewerkers Overzicht docenten en onderwijsondersteunend personeel Naam e-mailadres mw. J.P.M. Adriaans j.adriaans@vanmaerlantlyceum.nl mw. R.J.M. Adriaans r.adriaans@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. M.M.J. Bakker-Kindt m.bakker@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. J.M. Banine-Smit h.banine@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. M.M. Barneveld m.barneveld@vanmaerlantlyceum.nl ir. D.J. Bertram d.bertram@vanmaerlantlyceum.nl drs. G.H.M.M. Beumer m.beumer@vanmaerlantlyceum.nl F.J.M.A. Boer M.Ed f.boer@vanmaerlantlyceum.nl F.W.M. Borghouts f.borghouts@vanmaerlantlyceum.nl mw. E.M.D. Bos e.bos@vanmaerlantlyceum.nl mw. B.P.C. van Boxtel b.vanboxtel@vanmaerlantlyceum.nl P.P.F. Brans p.brans@vanmaerlantlyceum.nl W.C.M. Bressers w.bressers@vanmaerlantlyceum.nl mw. M.B. Brouwer–van Zutphen m.brouwer@vanmaerlantlyceum.nl mw. E.C.M. Clement e.clement@vanmaerlantlyceum.nl drs. W. Colpaert w.colpaert@vanmaerlantlyceum.nl mw. E.J. Coumou e.coumou@vanmaerlantlyceum.nl mw. N.G.H. Derksen n.derksen@vanmaerlantlyceum.nl mw. J. Driessen j.driessen@vanmaerlantlyceum.nl J.O. Duitsman j.duitsman@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. V.J. Emers v.emers@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. F.P.J. Engels f.engels@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. G.M. Fila g.fila@vanmaerlantlyceum.nl G.P.A. Gerard g.gerard@vanmaerlantlyceum.nl D.W.H. Gerritse d.gerritse@vanmaerlantlyceum.nl mw. L.Gielen l.gielen@vanmaerlantlyceum.nl mw. C. Haen c.haen@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. A. Hartevelt a.hartevelt@vanmaerlantlyceum.nl mw. A. Henry M.Ed a.henry@vanmaerlantlyceum.nl J.M. van Herpen j.vanherpen@vanmaerlantlyceum.nl ir. J.A. van Heugten jan.vanheugten@vanmaerlantlyceum.nl

Vak economie lichamelijke opvoeding Frans Engels Nederlands wiskunde geschiedenis aardrijkskunde wiskunde Nederlands wiskunde geschiedenis Nederlands Engels muziek filosofie, levensbeschouwing Nederlands wiskunde aardrijkskunde techniek Nederlands biologie Duits drama, ckv1* levensbeschouwing dans lichamelijke opvoeding Nederlands Duits handvaardigheid, techniek natuurkunde, scheikunde

45


Naam E-mailadres ir. J. van Heugten joris.vanheugten@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. R.H.J. van IJzendoorn r.vanijzendoorn@vanmaerlantlyceum.nl drs. J.C. Jagers j.jagers@vanmaerlantlyceum.nl drs. A.J.C. Janssen a.janssen@vanmaerlantlyceum.nl drs. F.J. Janssen f.janssen@vanmaerlantlyceum.nl L.W.A.A. Janssen M.Sc. l.janssenvanmaerlantlyceum.nl mw. J. Kampers j.kampers@vanmaerlantlyceum.nl ir. J.H.A. Kersten j.kersten@vanmaerlantlyceum.nl mw. M. Keulen m.keulen@vanmaerlantlyceum.nl A.J.N. Lambrechts a.lambrechts@vanmaerlantlyceum.nl A.F.I.M. van Lieshout a.vanlieshout@vanmaerlantlyceum.nl mw. R. Lievens r.lievens@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. W.M.J.C. Ligthart– Lanen w.ligthart@vanmaerlantlyceum.nl mw. C. Loderus-van Gils c.loderus@vanmaerlantlyceum.nl mw. I.A. van Loon i.vanloon@vanmaerlantlyceum.nl ir. A.P.J.M. Messelaar a.messelaar@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. L.B. Mollemans-van der Ham l.mollemans@vanmaerlantlyceum.nl J.I. Moonen j.moonen@vanmaerlantlyceum.nl drs. J.C. Mous j.mous@vanmaerlantlyceum.nl ing. H.A.M. Neilen l.neilen@vanmaerlantlyceum.nl mw. E. Nietvelt e.nietvelt@vanmaerlantlyceum.nl H.F.G. van Oudenhoven h.vanoudenhoven@vanmaerlantlyceum.nl A.J. Pennings a.pennings@vanmaerlantlyceum.nl drs. C.J.G. Pontenagel c.pontenagel@vanmaerlantlyceum.nl E.A.A. Robben M.Ed. e.robben@vanmaerlantlyceum.nl mw. drs. I. Rooijmans i.rooijmans@vanmaerlantlyceum.nl J.H.J. van Roozendaal j.vanroozendaal@vanmaerlantlyceum.nl G.J.J. Scheepens g.scheepens@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. C. Schleipen– den Hollander c.schleipen@vanmaerlantlyceum.nl mw. M.A.C.J. Schoenmakers m.schoenmakers@vanmaerlantlyceum.nl mw. K. Si-Ali k.si-ali@vanmaerlantlyceum.nl mw. S.M. Staassen s.staassen@vanmaerlantlyceum.nl drs. A. van Steenbergen a.vansteenbergen@vanmaerlantlyceum.nl mw. A.M.J. Stickelbrück-Prevo j.stickelbruck@vanmaerlantlyceum.nl mw. A.G.P. Swinkels a.swinkels@vanmaerlantlyceum.nl mw. W. van Veelen w.vanveelen@vanmaerlantlyceum.nl mw. T.M.S. Verbeek t.verbeek@vanmaerlantlyceum.nl drs. J.A.M. Verboom j.verboom@vanmaerlantlyceum.nl mw. M.H. Vermeer m.vermeer@vanmaerlantlyceum.nl

Vak natuurkunde, scheikunde Engels Latijn, Grieks, kcv* biologie, anw* biologie, anw* aardrijkskunde Frans scheikunde, anw* biologie lichamelijke opvoeding Duits tekenen, ckv1 * Engels muziek wiskunde natuurkunde Frans wiskunde Latijn, Grieks, kcv* natuurkunde drama, ckv1 * geschiedenis aardrijkskunde Duits maatschappijleer, geschiedenis Latijn, Grieks, kcv* Engels wiskunde wiskunde wiskunde tekenen, ckv1 * Duits economie, management & organisatie Nederlands muziek, ckv1* Nederlands Frans economie Engels

46


Naam E-mailadres mw.dr.ir. A.M. Vermeijlen–Aerdts a.vermeijlen@vanmaerlantlyceum.nl mw. C.O.M.L. Verstappen BA i.verstappen@vanmaerlantlyceum.nl Drs. T.H.M. Voogels t.voogels@vanmaerlantlyceum.nl C.L.J.M. Vosters r.vosters@vanmaerlantlyceum.nl W.J.M. Vugs w.vugs@vanmaerlantlyceum.nl R. van Weezel r.vanweezel@vanmaerlantlyceum.nl Mw. R.C.M. van der Wegen g.vanderwegen@vanmaerlantlyceum.nl D.G.C. van de Weijer d.vandeweijer@vanmaerlantlyceum.nl mw.drs. E.M. van der Wielen e.vanderwielen@vanmaerlantlyceum.nl M.J.M. de Wit m.dewit@vanmaerlantlyceum.nl mw. J.T.M. Wolfs j.wolfs@vanmaerlantlyceum.nl mw. Y.H.J. van Zijl M.Ed y.vanzijl@vanmaerlantlyceum.nl

Vak scheikunde, anw* levensbeschouwing Engels lichamelijke opvoeding Nederlands lichamelijke opvoeding Frans muziek geschiedenis geschiedenis tekenen wiskunde

* ckv1 = culturele en kunstzinnige vorming 1 kcv = klassieke culturele vorming anw = algemene natuurwetenschappen

47


Onderwijsondersteunend personeel Naam E-mailadres Functie mw. M.A.C. van der Aalst m.vanderaalst@vanmaerlantlyceum.nl technisch onderwijsassistente K. Angel k.angel@vanmaerlantlyceum.nl conciërge mw. J.E.C.M. Bosmans-Hurkx a.bosmans@vanmaerlantlyceum.nl medewerkster mediatheek mw. J.C.M. van de Donk j.vandedonk@vanmaerlantlyceum.nl huishoudelijke dienst P. van Eijk p.vaneijk@vanmaerlantlyceum.nl ICT-coördinator mw. A.F.H. van den Einden a.vandeneinden@vanmaerlantlyceum.nl medewerkster receptie mw. M.G.M. Emmen m.emmen@vanmaerlantlyceum.nl hoofd administratie/secretariaat A.J. de Graaf a.degraaf@vanmaerlantlyceum.nl onderwijsassistent C.H.J. Heijnen c.heijnen@vanmaerlantlyceum.nl conciërge mw. M.G.P.M. Hoens m.hoens@vanmaerlantlyceum.nl medewerkster receptie mw. I.A.M. van den Hombergh- i.vandenhombergh@vanmaerlantlyceum.nl medewerkster Schoenmakers onderwijsadministratie mw. M.C. Janssen m.janssen@vanmaerlantlyceum.nl onderwijsasssistente ICT mw. H.J.M. Kraus M.Sc. h.kraus@vanmaerlantlyceum.nl orthopedagoog P.H.M. van Luytelaar p.vanluytelaar@vanmaerlantlyceum.nl technisch medewerker E.A.M. de Man a.deman@vanmaerlantlyceum.nl instructeur mw. J.H.H.M. Messing-Kemperman h.messing@vanmaerlantlyceum.nl decaan havo/technisch onderwijsassistente mw. A.E.A.C. Meusen l.meusen@vanmaerlantlyceum.nl medewerkster mediatheek R.H.J. van Oorschot r.vanoorschot@vanmaerlantlyceum.nl systeembeheerder mw. S.T.H. van Osch s.vanosch@vanmaerlantlyceum.nl medewerkster onderwijsadministratie L. Persijn l.persijn@vanmaerlantlyceum.nl medewerker ICT mw. J. Remmers-Verschuren j.remmers@vanmaerlantlyceum.nl hoofd mediatheek A.W.J. Roosen j.roosen@vanmaerlantlyceum.nl avondconciërge M. Schelle m.schelle@vanmaerlantlyceum.nl conciërge Mw. J.H.A. Schmitz-Roosenboom j.schmitz@vanmaerlantlyceum.nl financiële administratie Mw. Y. Smits-Claes y.smits@vanmaerlantlyceum.nl medewerkster onderwijs- administratie/applicatiebeheer T.J. van der Steen t.vandersteen@vanmaerlantlyceum.nl systeembeheerder J.C.J. Stemfoort j.stemfoort@vanmaerlantlyceum.nl onderwijsassistent mw. C.J.A. Tammer-Eikemans c.tammer@vanmaerlantlyceum.nl medewerkster onderwijsadministratie mw. M.J. Verhoeven-Versleeuwen m.verhoeven@vanmaerlantlyceum.nl technisch onderwijsassistente mw. M.K. van der Werff-Davelaar m.vanderwerff@vanmaerlantlyceum.nl instructeur

48


49


Bastien van de Sande (havo-4) over de overstap van vmbo-t naar havo “Vorig jaar heb ik mijn vmbo-t-diploma gehaald. Ik heb me aangemeld op het Van Maerlant, en toen werd alles anders: de stof, de docenten. Het is allemaal een stuk serieuzer. Maar dat bevalt me wel. Vooraf kende ik hier misschien drie leerlingen, na het eerste schoolfeest kende ik bijna iedereen. Dat ligt aan mezelf, maar het ligt ook aan de school. De sfeer onder de leerlingen is goed, net als die tussen de leerlingen en de docenten. Dat laatste was trouwens de reden om me aan te melden. Ik had gehoord dat het Van Maerlant een leerlinggerichte school is. Dat is ook echt zo. Als je extra hulp vraagt, dan krijg je die. Voorbeeldje? Ik wist niks van de werkwoordspelling, en dat in havo-4. Mijn docent is het met mij gaan oefenen, gaf complimenten als het lukte. Nu is het geen probleem meer. Een heel ander voorbeeld zijn de opdrachten bij CKV. Je wordt niet zomaar ‘losgelaten’, je krijgt opdrachten die goed voorbereid zijn. Kijk, dan wordt het leuk om er iets van te maken. Weet je wat ik ook bijzonder vind? De rust in de pauzes.

Op welke andere school kun je zo gezellig languit op 50 een grasveld liggen?


8. Financiële zaken Het Van Maerlant­ lyceum vraagt ouders een vrijwillige bijdrage voor schoolkosten.

Ouderbijdrage De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (art. 24a WVO). De oudergeleding van de MR wordt instemming gevraagd met de door de directie vastgestelde bijdragen voor schoolkosten. De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Naar aanleiding van de discussie rondom de ‘gratis’ schoolboeken is binnen OMO afgesproken om hierbij geen borgregelingen te hanteren. Overige hulpmiddelen zoals atlassen, rekenmachines en woordenboeken zijn niet gratis. De aanschaf van deze door de school aanbevolen hulpmiddelen is vrijwillig. Ouders kunnen zelf bepalen waar zij deze aanvullende materialen aanschaffen. Een uitsplitsing van de bedragen, evenals een voorbeeld ‘overeenkomst ouderbijdrage’ en de bedragen voor de reeds geplande lesgebonden excursies staan op de website van de school: www.vanmaerlantlyceum.nl onder de rubriek Ouders/Financiële zaken.

Boeken Voor de uitvoering van de levering van ‘gratis’ schoolboeken aan leerlingen heeft OMO voor zijn scholen een overeenkomst gesloten met boekenleverancier Iddink. Dit betekent dat schoolboeken rechtstreeks door (de ouders van) leerlingen bij Iddink worden besteld. Onder de ‘gratis’ schoolboekenregeling vallen de boeken van het reguliere pakket. Zaken als een atlas en woordenboeken vallen niet onder de regeling. Voor meer informatie: www.iddink.nl.

Agenda Behalve van boeken en leermiddelen moeten de leerlingen in het bezit zijn van een agenda, die door de leerlingen zelf wordt aangeschaft.

Lockers Voor iedere leerling van de school is een locker beschikbaar. De jaarhuur van € 8,00 is opgenomen in de ouderbijdrage.

Tegemoetkoming studiekosten overheid Vanaf het moment dat uw kind naar de brugklas van het voorgezet onderwijs gaat, kunt u bij de IB-Groep een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. 51


Hoeveel geld u krijgt, hangt onder meer af van de leeftijd van uw kind, het soort onderwijs dat uw kind volgt en in welke klas uw kind zit. Ook de hoogte van uw inkomen speelt mee. Hoe lager uw inkomen is, des te hoger is de tegemoetkoming. Via www.ib-groep.nl kunt u zelf de hoogte van de tegemoetkoming berekenen en een aanvraagformulier invullen en uitprinten. Heeft u geen internet, dan kunt u het aanvraagformulier op school krijgen of telefonisch bestellen bij de IB-Groep. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub etc. omdat ze dat niet kunnen betalen. In Eindhoven is een drietal stichtingen actief die kinderen tussen de 4 en 18 jaar kansen bieden om toch mee te kunnen doen: • Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) • Het Jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl) • Het Jeugdcultuurfonds (www.jeugdcultuurfonds.nl)

Bijdrage Oudervereniging Deze bijdrage is vastgesteld op € 5,00 per leerling. De Oudervereniging legt eens per jaar verantwoording af over de besteding. Ouders die afzien van een lidmaatschap van de oudervereniging van het Van Maerlantlyceum dienen dit bij aanvang van het schooljaar door te geven aan de financiële administratie van de school (mw. J. Schmitz)

52


Vera Vrijmoeth (vwo-5) over het debatteam, bezoek aan het Europees parlement en de schoolkrant “Debatteren is soms zenuwslopend. Je denkt dat je heel goed voorbereid bent, maar zodra je de tegenstanders ziet slaat de twijfel toe. Kun je inspelen op hun argumenten? Lukt het om alles zo te formuleren dat het duidelijk overkomt bij de jury? En vooral: kun je het initiatief houden en steeds nieuwe argumenten en invalshoeken vinden? Dat is tegelijk het leuke van debatteren.

De spanning maakt je scherp, zorgt dat je je grenzen verlegt en op zoek gaat naar nog betere manieren om te overtuigen. Ook inhoudelijk leer je er trouwens veel van. Over allerlei maatschappelijke, economische en ethische vraagstukken. Dat was dit jaar handig toen ik met school een bezoek bracht aan het Europees parlement in Straatsburg. Dankzij het debattoernooi had ik al nagedacht over een aantal Europese kwesties. De reis naar Straatsburg was een bijzondere ervaring, met een bijsmaakje. Ik kreeg de kans om vragen te stellen aan de vicevoorzitter van het parlement en aan de voorzitter van de grootste Europese partij, maar ik heb die kans niet gegrepen. Dat vind ik nu wel jammer. Praten is leuk, schrijven ook. Daarom ben ik redactielid van de schoolkrant. Daar heb je iets meer tijd om scherp te formuleren.� 53


9. Verzekering, schade, ongeval e.d. De school heeft een verzekeringspakket voor de leerlingen, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering een reisverzekering en een schoolongevallenverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, met inbegrip van de leerlingen en andere personen die voor de school actief zijn (zoals personeel en vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, (brom)fiets, bril enz.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje.

Reisverzekering Er is een doorlopende schoolgroepsreisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie. Indien ouders de dekking van deze verzekering onvoldoende vinden, verzekeren zij hun kinderen op eigen initiatief bij. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.

54


Schoolongevallenverzekering De schoolongevallenverzekering dekt de gevolgen van een ongeval, waar niet door een voorliggende verzekering voor verzekerd is. Het komen en gaan van en naar school, via de kortste weg, is meeverzekerd. Activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht, vallen ook onder de dekking. Schade aan kleding, brillen, brommers e.d. veroorzaakt door een ongeval, wordt niet gedekt door deze verzekering.

Schade De schade door een leerling toegebracht aan het schoolgebouw, de meubels, de leermiddelen enz., alsmede aan de eigendommen van andere leden van de schoolgemeenschap, wordt op kosten van de ouders van de desbetreffende leerling hersteld. De ouders van deze leerling worden door of namens de rector zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis gesteld. Zolang de schadevergoeding niet is betaald, kan de rector aan de leerling de toegang tot de school weigeren. De rector deelt dit per aangetekende brief met bericht van ontvangst mede aan de ouders van de desbetreffende leerling en stelt zo spoedig mogelijk de inspectie op de hoogte van een schorsing die meer dan drie dagen duurt. Wij doen een beroep op iedereen die per ongeluk iets beschadigt, zich te melden. De school is hiervoor niet verzekerd en in het algemeen kan de schade dus slechts worden verhaald via de gezins-W.A.-verzekering. Dit bespaart de school veel geld dat beter besteed kan worden.

55


Jessie de Bok (Atheneum-3) over het schoolballet Tot de brugklas zat ik bij turnen. Dansen vond ik toen ook al leuk, als het maar thuis of op een feest was. Verder deed ik er niet zo veel mee. Een meisje van het schoolballet heeft me overgehaald om echt te gaan dansen. Sindsdien zit ik in een hiphopdemonstratieteam, en nu dus ook bij het schoolballet. Het bijzondere van het schoolballet is dat je er nieuwe dingen leert, ook als je al jaren danst. Je danst met dansers die allemaal een andere achtergrond hebben. Daar pik je altijd iets van op. De choreografie had dit jaar twee lijntjes, een met moderne dans en een met hiphop. Ik zat bij de tweede groep, die van de hiphop. Toch vond ik het best moeilijk, omdat de stijl totaal afweek van wat ik gewend ben in mijn demoteam. Volgend jaar is het de bedoeling om de moderne dans, de hiphop en streetdance meer te verknopen. Iedereen danst dan ‘alles’. Ik hoop dat ik er dan weer bij zit. Ik ben lenig, heb aanleg voor moderne dans. En behalve dat: ik zal de gezelligheid van de trainingen, de optredens en de groep heel erg missen, als ik niet door de selectie kom.

Duimen dus!

56


10. Ons Middelbaar Onderwijs Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

10.1 Het Van Maerlantlyceum en OMO Het Van Maerlantlyceum ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de raad van bestuur het schoolbestuur. De schoolleider heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De schoolleider rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Als klankbord voor de schoolleider heeft de school een raad van advies. De raad van advies bestaat uit personen die geworteld zijn in de school omringende samenleving. Het college van advies adviseert de schoolleider over onderwijsbeleid en leerlingenbegeleiding. De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer drs. E.G.H. Bernard M.P.M. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 595 55 00 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is info@omo.nl.

10.2 Vereniging OMO De vereniging kent een ledenraad. Vanuit de raden van advies van iedere school worden twee personen afgevaardigd naar de ledenraad. Daarnaast kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. De ledenraad wordt jaarlijks door de raad van bestuur geïnformeerd over het OMO-beleid. Bovendien benoemen de leden van Ons Middelbaar Onderwijs de acht leden van de raad van toezicht, die belast is met het toezicht op de raad van 57


Het school足 reglement wordt bij aanvang van het schooljaar aan alle leerlingen en medewerkers uitgereikt.

bestuur. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u opvragen bij het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs of via de website www.omo.nl . Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

10.3 Managementstatuut OMO Het Managementstatuut regelt de verhouding tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de schoolleider. Het Managementstatuut is terug te vinden op www.vanmaerlantlyceum.nl onder Over ons/Ons Middelbaar Onderwijs/OMOreglementen.

10.4 Reglement leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs Dit reglement regelt de procedure welke dient te worden gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot a. toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen b. examenzaken. De in dit reglement genoemde leerlingenzaken vallen niet onder de reikwijdte van de Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs. Het Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken is terug te vinden op www.vanmaerlantlyceum.nl onder Over ons/Ons Middelbaar Onderwijs/OMOreglementen.

10.5 Privacyreglement OMO In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacyreglement is te vinden op www.vanmaerlantlyceum.nl onder Over ons/Ons Middelbaar Onderwijs/OMO-reglementen.

10.6 Schoolreglement (waarin opgenomenhet leerlingenstatuut) Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde binnen de school. De rechten en plichten van leerlingen, medewerkers en ouders zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Daarin staat ook hoe we de bescherming van persoonlijke gegevens waarborgen. Verder beschrijft dit statuut hoe ouders en/of leerlingen beroep aan kunnen tekenen tegen bepaalde beslissingen. Reglement en statuut staan op www.vanmaerlantlyceum.nl onder Over ons/Regels.

58


10.7 Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Voor de school is een regeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. De regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie is te vinden op www.vanmaerlantlyceum.nl onder Over ons/Ons Middelbaar Onderwijs/OMOreglementen.

10.8 Klachtenregeling OMO De klachtenregeling is terug te vinden op www.vanmaerlantlyceum.nl onder Over ons/ Ons Middelbaar Onderwijs/OMO-reglementen.

10.9 Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de schoolleider en de raad van advies. Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs is terug te vinden op www.vanmaerlantlyceum.nl onder Over ons/Ons Middelbaar Onderwijs/OMO-reglementen.

59


www.vanmaerlantlyceum.nl

60

Schoolgids Van Maerlantlyceum 2012-2013  
Schoolgids Van Maerlantlyceum 2012-2013  

De schoolgids van het Eindhovense Van Maerlantlyceum voor het schooljaar 2012-2013 die voor het eerst alleen in digitale vorm verschijnt.

Advertisement