Page 1

black white issue

House of the Memory บานแหงความทรงจํา

Happy Life@ ชีวิตดี๊...ดี ที่ระยอง

6

UPDATE

New Trend

for TILE / BATHROOM / KITCHEN


ทักทาย

welcome ตองบอกวาวันนีส้ ภาพอากาศตางๆ หร�อฟาฝนไมเหมือนเดิมแลว ปน้ี ฝนมาลาชากวาทุกป ทําใหเกิดสภาพแหงแลงในหลายๆพ�น� ทีข่ องประเทศไทย เช�ยงใหมไดรับผลกระทบเร�่องความแหงแลงไมมากเนื่องจากอยูตนน้ํา แตอยางไรก็ตามถาเราไมรวมมือรวมใจรักษาผืนปาที่มีนอยใหคงสภาพ ไว ผมเช�่อวาระยะเวลายาวเกิดปญหาแนนอน สยามประเทศไดรับคํา นิยามวา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” อาจจะเปนเร�่องไมจร�งแลวก็ได เร�่ม ที่ตัวเราทุกคนตองชวยกันทั�งประหยัดน้ําและปลูกปาทดแทนใหมากข�้น ตอนนี้เดือนสิงหาคมฝนก็ตกมาทั�งเดือนแลวปนี้ตองบอกวาเปนปที่เรา ตองเผช�ญกับปญหาหลายอยางทั�งภาวะฝนแลง ทั�งปญหาเศรษฐกิจของ ประเทศที่ชะลอตัวลง สิ�งหนึ่งที่จะทําใหอยูรอดได คือ การตั�งอยูบนพ��น ฐานความพอเพ�ยง มีนอยใชนอย จะทําใหเราสามารถดํารงช�ว�ตอยางมี ความสุขได โฮมสุขภัณฑ ไดมีการปรับตัวกับยุคเศรษฐกิจ โดยการนําสินคา ที่มีคุณภาพและราคาไมสูงเขามาในรานใหมากข�้น เพ��อชวยใหลูกคา ไดมีทางเลือกในตอนนี้ แตในขณะเดียวกันก็ยังนําเสนอเทรนดและ แฟชั�นอยู เพราะเราเช�่อวา “การอยูอาศัยที่ดีไมจําเปนตองจายแพง เสมอไป” Weather condition is not the same as the years before. Rain came so late and drought occurred in many areas. However, Chiang Mai did not get an effect too much because it is located on the upstream. But I believe that it would be a long-term problem if we do not maintain the forest. Thailand is defined as “there are fish in the waters and rice in the fields” but it may not be true. Therefore, all of us should save water and plat more trees. It is raining through August and this year we have been facing many issues, including drought, economic problems. Good way to survive is to be self-sufficiency. Home Sukkapan has adjusted to the economy by bringing quality products in affordable price to our store so that the customers would have more choice. Yet we still present trends and fashion because we believe that “living well is not always have to pay expensive.” พูดคุยกับเราไดที่

homesukkapan


P.98

ไอเดียเปลี่ยน Look ใหทันสมัย ดวยของแตงบานโทนขาว-ดํา

P.58

P.36 P.114

P.62

12 62 114

เยี่ยมโครงการ : โรงเร�ยนสาธิตแหงมหาว�ทยาลัยรังสิต เยีย่ มบานลูกคา : House of the memory อาจารยจล� ทัศน กิตบิ ตุ ร เยี่ยมบานลูกคา : Room with a good view คุณเปยทิพย เชฟฟ�ลด

around home 74 78 98 118

Care your home : การทําความสะอาดของใชที่เปนโลหะ อรอยเด็ดเจ็ดยานดัง : Morning bun bun ซาลาเปา Let’s cooking : ตมจืดปลาหมึกยัดไส Garden guide : การจัดสวนดวยหินกรวด

life style

สวน เทคนิคการจัด P.118 สวยดวยกอนกรวด

36 58 66 96 122 128

contents

homeguide

SEPTEMBER - DECEMBER 2015

P.12

Exclusive interview : ชัดๆ กับผูชายที่ชื่อ “ชัชชัย” แหง Woo cafe Shopping guide : B&W decoration ของตกแตงบานโทนสีขาว-ดํา Somewhere in Chiang mai : One moment in a frame ของกิ�นลําอยูตี้คนมัก : ตมเค็มเห็ดเผาะ Travel : แฮปป ไลฟ@จันทบุร� ชีว�ตดี๊…ดี ที่ระยอง แนะนําโฮมสุขภัณฑ สาขาเชียงราย

editorial team

on the cover

EDITOR : นวพล กอใจ Photographer : กมล แซจึง, ไอรินรัตน นเรนทรเสนี Co-Production : นพวรรณ ทาวงศมา, ชนิดา ขอดศิริ, มัญชรี ยอดดี Graphic Designer : กมล แซจึง, ไอรินรัตน นเรนทรเสนี, กันธนาวัชญ สุขดี, เมริน ธุระแสง

Model : เนติพล ยอดจันที , ชนิกานต สนมวัฒนะวงศ Stylist : ธีรยุทธ วงศอรินทร ราน MAKEUP IDOL ขอขอบคุณ : บาน ECO House อาจารยจุลทัศน กิติบุตร ที่เอื้อเฟอสถานที่ถายทํา


BEHIND THE SCENE

10

พี่ธีร์ดูแลแต่น้อง เปาเปาน่ะ

ขอดูเครื่องประดับ แปปคร้า ^__^

นึกว่าเป็นนางแบบ

เบื้องหลังโฮมสุขภัณฑ์ไกด์

สบายเกินไปจะหลับ แล้ว!!

BEHIND the SCENE เรื่อง นวพล

เบื้องหลังกองถ่ายคอลัมน์ใหม่ของโฮมสุขภัณฑ์ไกด์ ตามคำาเรียกร้อง ของมิตรรักแฟนโฮมสุขภัณฑ์ไกด์หลายท่านอยากทราบว่าเราไปถ่ายทำา ปกกันที่ไหน สถานที่สวยๆ นั่นอยู่ตรงไหน แล้วเบื้องหลังจะสนุกสนาน แค่ไหน ปกฉบับนี้เรากำาหนดเป็น Black and white issue เลย ต้องหาสถานที่สวยๆ เน้นบ้านออกสีโทนเทาๆ ช่างพอดีผมได้ทราบ ข่าวมาว่า อ.จุลทัศน์ กิติบุตร ได้ทำาบ้านหลังใหม่อยู่ปลายนา พอได้ ไปเยี่ยมชมก็ต้องบอกใช่เลย เป็นบ้านอุ๊ย (ปู่ย่าตายาย) ของผมสมัย เป็นเด็กๆ แต่ อ.จุลทัศน์ ได้สร้างเป็น Eco Concept บ้านที่เราอยู่ อาศัยแบบสมัยโบราณจริงๆ แต่เพิ่มความเก๋แบบสมัยใหม่เข้าไป เมื่อ ขออนุญาต อ.จุลทัศน์ ได้ ผมก็เลยติดต่อคุณธีรยุทธ์ (ธีรยา) แห่ง Make up Idol (ซึ่งผมเรียกว่า “แม่เลี้ยงธีร์”) นัดกันถ่ายช่วงต้นเดือน กรกฎาคม วันที่อากาศแจ่มใสซึ่งคนที่จะเป็นนายแบบให้เราวันนี้ ก็คือ น้องเนติพล ยอดจันที (เปาเปา) นางแบบ ชนิกานต์ สนมวัฒนะวงศ์ (บาร์บ)๋ี เราเริ่มถ่ายประมาณ 10 โมงเช้า มาถึงที่นี่ก็แต่งหน้านายแบบ นางแบบเพิ่มเติม โดยยึดศาลาสวยๆ เป็นที่แต่งหน้าทำาผม พร้อมแล้ว เราถ่ายที่ชั้นล่างตรงหน้าเคาน์เตอร์บาร์ อารมณ์ประมาณคู่หนุ่มสาวมา พักผ่อนที่ รีสอร์ทสวยๆ เสร็จแล้วเราย้ายไปชั้นบนถ่าย 3 มุมครับ

มุมแรกมีฉากภาพขาวดำา น้องเปาเปาต้องเปลี่ยนกางเกงเป็นขาสั้น (ซึ่งไม่บอกว่าเป็นของใคร) แล้วเปลี่ยนเป็นกางเกงขาวกับเสื้อเชิ้ตสีขาว อารมณ์มาพักผ่อนสบายๆ อีกมุมเราย้ายมาถ่ายตรงม้านั่งไม้ไผ่ ฉาก หลังมีต้นไม้สวยๆ และช็อตสุดท้ายคุณธีรยาจัดให้น้องเปาเปาถอด เสื้อโชว์ซิกแพคสวยๆ ส่วนน้องบาร์บี๋ใส่ชุดผ้าซิ่นที่คุณธีรยากำาลังอิน มากๆ กับผ้าไทยอารมณ์นี้ผมนึกถึงหนุ่มสาวเมื่อก่อน ช็อตนี้เลยถูก เลือกขึ้นปก ถ่ายทำากันเสร็จได้เวลามื้อเที่ยงพอดีเราเลยไปทานอาหาร ที่ร้านบ้านสวน ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ถ่ายทำา งานวันนี้ลุล่วงไปด้วย ดีต้องขอขอบคุณ อ.จุลทัศน์ กิติบุตร ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้โฮม สุขภัณฑ์อยู่บ่อยครั้ง Make up Idol คุณธีรยาและน้องอามที่ ร่วมงานกันทุกครั้ง นายแบบน้องเปาเปาและนางแบบน้องบาร์ บี๋ ที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทำาอย่างดีและน่ารักทั้งคู่ และทีม งานโฮมสุขภัณฑ์ ในการถ่ายทำา ฉบับหน้าเราจะไปถ่ายปกที่ไหน โปรดติดตามและให้กำาลังใจพวกเราต่อไปครับ


www.imexinter.com IMEXDECOR


SPECIAL COLUMN เยี่ยมโครงการ

12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

SATIT BILINGUAL SCHOOL OF RANGSIT UNIVERSITY เรื่อง นวพล ภาพ กมล

เมืองที่เจริญไม่ได้วัดความเจริญจากตึกรามบ้านช่องใหญ่โต แต่ถ้าจะวัดกัน จริงๆ ในแง่ของความยั่งยืนเขาจะดูว่าเมืองนี้มีมหาวิทยาลัยหรือมีโรงเรียนดีๆ ที่มีมาตรฐานอยู่ในเมืองนั้นๆหรือเปล่า ข่าวดีของผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตร หลาน ตอนนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้มาเปิดสาขาที่จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านธารดง (กาดฝรั่ง) ซึ่งผมได้ไปดูสถานที่ได้มีการ ก่อสร้างอาคารสวยงามมาตรฐานสากล พร้อมกับลานกลางแจ้งและที่ออก กำาลังกาย มีทั้งสนามบาสในร่ม สนามฟุตบอลกลางแจ้ง ซึ่งโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย , หลักสูตรอินเตอร์ , หลักสูตร EP (English Programmed) , หลักสูตร Bilingual ผมว่าการ ลงทุนเรื่องการศึกษาให้บุตรหลานเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตครับ พื้นฐาน การศึกษาดีย่อมนำาไปสู่ความเป็นคนดีและประสบความสำาเร็จในชีวิต ผู้ ปกครองท่านใดสนใจอยากให้บุตรหลานได้รับการศึกษาดีๆ ขอเชิญชม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่หมู่บ้านธารดง (หางดง) การให้การ ศึกษาที่ดีกับบุตรหลานของท่านถือว่าเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ของเขาในอนาคต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นทางเลือกที่ดีใน เวลานี้ของชาวเชียงใหม่และภาคเหนือครับ

The civilization cannot be measured by the growth of big buildings but in terms of sustainability. It also relates to quality education. Good news for parents that Satit Bilingual School of Rangsit University is now open its new branch in Chiang Mai which is situated in Than Dong Village (Kadfarang). Its building is elegant and meet international standard. There are outdoor patio and gym, indoor basketball court, outdoor soccer field. The school’s academic programs includes Thai, International Programs, EP (English Programmed) and Bilingual. For me, education is the main gateway to success. Any interested parents want their children to get good education, please find Satit Bilingual School of Rangsit University at Than Dong Village (Hang Dong) Good education leads successful in life. Satit Bilingual School of Rangsit University is an ideal choice for the better future.

WHERE TO LEARN ? โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 225/900 หมู่ 11 ตำาบลบ้านแหวน อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ Tel.053-442208-9 Fax.053-442209 E-mail : info_cnx@sbs.ac.th เว็บไซต์ : www.sbs.ac.th FB : facebook.com/SatitRangsitSchool


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เลือกใชกระเบื้องเซรามิคและสุขภัณฑ ที่ โฮมสุขภัณฑ


16

TILES LIBRARY intrend

MODERN CLASSIC เรื่อง นวพล ภาพ กมล

b

c

a

d ผมเริ่มรู้สึกตัวว่า พออายุมากขึ้น เริ่มเบื่อกับการตกแต่งที่ทันสมัย เริ่มมา ชื่นชอบการตกแต่ง “สไตล์คลาสสิก” มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อก่อนมักจะว่า คนที่ชอบสไตล์คลาสสิกเป็นคนแก่ แต่พออายุมากขึ้น (เริ่มแก่) ถึงเข้าใจว่า ทำาไมต้องคลาสสิกเท่านั้น แต่การตกแต่งแบบคลาสสิกตอนนี้ก็พัฒนาให้ เป็นการตกแต่งแบบ “Modern Classic” ซึ่งกำาลังได้รับความนิยมอย่าง สูง การตกแต่งแบบนี้คือ การลดทอนเส้นสายของความเป็นคลาสสิกลงแต่ ยังคงไว้ในความเป็นกลิ่นอายของความคลาสสิกเหมือนกับกระเบื้องเซรามิค ที่ตอนนี้ลวดลายคลาสสิกหรือวินเทจถูกผลิตออกมามากมายเพื่อตอบ สนองการตกแต่งสไตล์นี้ ผมว่าการตกแต่งแบบคลาสสิกยังคงอยู่ได้อีกนาน แต่ทำาอย่างไรให้ดู “คลาสสิกแบบร่วมสมัย” มากกว่า “คลาสสิกแบบ โบราณ” ส่วนโทนสีที่นิยมในการตกแต่งสไตล์นี้คือ โทนสีเทา สีขาวหรือ สีเบจ จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงกว่าโทนสีอื่น

As I grow up, I am getting bored with modern decoration but do love classic style more than ever. I used to think that classic style suits old people and I understand more as I grown up. However, classic decoration is now developed as a modern classic which is now popular. The concept of this way of decoration is to keep the sense of classic just like ceramic tiles with classic and vintage pattern. It is also developed to contemporary classic with grey, white and beige tone.

A. กระเบื้องซาตินขาว ขนาด 8x8 COTTO ราคา 199 บาท/กล่อง B. กระเบื้อง PT01945 PAV.ANTIQUA ขนาด 8x8 โอเมก้า ราคา 70 บาท/แผ่น C. กระเบื้อง เซอร์จิโอแฟกซ์ ขนาด 8x8 COTTO ราคา 175 บาท/กล่อง D. กระเบื้อง PM3024 ขนาด 12x24 LUX ราคา 648 บาท/กล่อง


18

TILES LIBRARY intrend

RED DOT TILES เรื่อง นวพล ภาพ กมล

a b

c “สีแดง” เป็นสีหนึ่งที่ค่อนข้างแรง คืออยู่ในกลุ่มสีโทนร้อน ซึ่งจะไม่ถูกนิยม หรือใช้ในปริมาณมากๆ ในการทำาห้องน้ำา เพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อน การ ใช้สีโทนร้อนทำาให้รู้สึกยิ่งร้อนเข้าไปอีก นึกภาพดูนะครับว่าเราอาบน้ำาเพื่อ ต้องการความเย็นแต่เราต้องเข้าไปอาบน้ำาในห้องน้ำาสีแดงคงจะร้อนเพิ่มขึ้น อีก แต่สีสดๆ แบบสีแดงก็สามารถนำามาใช้ได้ เพียงแต่ต้องหาคู่สีตรงข้ามเช่น สีดำาหรือสีขาว เข้ามาใช้ด้วยเพื่อลดความร้อนแรงของตัวสีแดงลง เหมือน กับห้องน้ำาห้องนี้ใช้กระเบื้องโทนสีแดงที่มีผิวสัมผัสแบบหลุมลงไป แล้วนำา กระเบื้องแบบเดียวกันสีขาวมาตกแต่งระหว่างสีแดงเพิ่มลูกเล่นด้วยโมเสคสี ดำา ที่มีดีไซน์วงกลมซึ่งทำาให้ห้องน้ำานี้ดูสวยและเก๋ ถึงสีจะร้อนแค่ไหน ถ้าเรา นำามาใช้ให้เป็นก็ทำาให้สวยและสะดุดตาได้เสมอ สีแบบนี้เหมาะสำาหรับห้องน้ำา ในร้านอาหารหรือโรงแรมที่ต้องการอะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณ

“Red” is quite a strong color classified in hot tone color which is not popular for bathroom because Thailand is in a tropical zone. Anyway, black and white color can decrease the strength of red just like red tiles decorated with white tiles and black mosaic. Round dot design makes the bathroom look more pretty and chic. This tone of color is ideal for restroom in restaurant or hotel that would like to present something new for customers.

A. กระเบื้อง STUD RED/BKK-004 ขนาด 12x24 WDC ราคา 441 บาท/กล่อง B. กระเบื้อง STUD WHITE/BKK-002 ขนาด 12x24 WDC ราคา 404.10 บาท/กล่อง C. กระเบื้องเบลล์วิวเทา ขนาด 13x13 COTTO ราคา 334.80 บาท/กล่อง


21

"ความแข็งแกร่งที่ผสมผสาน กับงานดีไซน์ที่ลงตัว"

Porcelain

ITAL

TILE

DIG

RA N

DOM

เซอเกรส 24 x 24 WDC 12 x 24 แซนต้าเฟ่คัลเลอร์ฟลู POLAR BLACK FROST MATT ราคา 359 บาท/ตรม. ราคา 599 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

RANDOM

WDC 24 x 24 Elmina Lappato Sierra Beige เดนมาร์กโอลีฟ G68548 GEL02LP ราคา 690 บาท/ตรม. ราคา 499 บาท/ตรม. WDC 24 x 24

RANDOM

RANDOM

เซอเกรส 24 x 24 เซอเกรส 24 x 24 SCG 24 x 24 เบนจามินอาเจนโต้ แซนต้าเฟ่เกรย์ C6013 ครีมเรียบนาโน (รัสติค) ราคา 449 บาท/ตรม. ราคา 359 บาท/ตรม. ราคา 189 บาท/ตรม.

RANDOM

RANDOM

VECERA 12 x 24 VECERA 12 x 24 VECERA 12 x 24 VECERA 12 x 24 VECERA 12 x 24 SD72 PG4A1D IVORY PG4A4D BROWN PG4A3D DARK GREY PG4A2D GREY ราคา 599 บาท/ตรม. ราคา 599 บาท/ตรม. ราคา 599 บาท/ตรม. ราคา 599 บาท/ตรม. ราคา 499 บาท/ตรม. กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


22

Vintage & Chic Tiles

"ย้อนอดีตอันแสนหวาน หรือวันวานอันแสนเก๋"

DIGITAL DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 12x20 โสสุโก้ 12x20 โสสุโก้ 12x20 คัมพานา 10x16 คัมพานา 10x16 วินเซนซี่ ตูลินเซียน�้าเงิน ตูลินเซียน�้าตาล เอนริเกฟ้า เอนริเกเทา ราคา 245 บาท/ตรม. ราคา 245 บาท/ตรม. ราคา 249 บาท/ตรม. ราคา 249 บาท/ตรม. ราคา 249 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 16x16 คัมพานา 16x16 คัมพานา 16x16 โสสุโก้ 16x16 โสสุโก้ 16x16 พลาโทรน่าบลู ฟีโก้ ปอร์โต้ อเล็กซัส แมทโครเชต์บลู ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 209 บาท/ตรม.

VECERA 12x24 VECERA 12x24 VECERA 12x24 VECERA 12x24 VECERA 12x24 WG446 สีขาว WG026 สีด�า WG025 สีแดง WG230 SATIN WHITE WG232 TAFFETA BLACK ราคา 399 บาท/ตรม. ราคา 429 บาท/ตรม. ราคา 429 บาท/ตรม. ราคา 399 บาท/ตรม. ราคา 399 บาท/ตรม. กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


23

"กระเบื้องปูที่จอดรถ นอกจากจะสวยแล้ว ต้องเลือกกระเบื้องที่แข็งแรง" DIGITAL

Brick Tiles

DIGITAL

TILE

TILE

ดูราเกรส 12x12 บรอดเวย์บราวน์ ราคา 199 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 12x12 บรอดเวย์เกรย์ ราคา 199 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

โสสุโก้ 16x16 ทวินร็อคบราวน์ ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16x16 คิมโรเซ่ ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

โสสุโก้ 16x16 แองโจลาอิฐ ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16x16 แองโจลาเนื้อ ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

โสสุโก้ 16x16 ไอแซนดาบราวน์ ราคา 209 บาท/ตรม.

คอตโต้ 16x16 ค๊อบเบิ้ลสโตนเทา ราคา 350 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 13x13 พลอยพฤกษาน�้าตาล ราคา 179 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 16x16 ช็อคโมเสค ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 16x16 ไฮเทมบริคเนื้อ ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

คอตโต้ 16x16 ค๊อบเบิ้ลสโตนน�้าตาล ราคา 350 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 13x13 พลอยสิงขรน�้าตาล ราคา 179 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 16x16 ช็อคโคโค่ ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 16x16 ไฮเทมบริคน�้าตาล ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

คัมพานา 16x16 มัลบอร์คน�้าตาล ราคา 209 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


24

"กระเบื้องโมเสคแก้ว 12 x 12 เพิ่มความสดใสในแบบของคุณ"

Glass Tiles

คอตโต้ คอตโต้ นีโอมาร์เบิลสแตมป์ ไฮด์อเวย์อัลไพน์เทา ราคา 320 บาท/แผ่น ราคา 89 บาท/แผ่น

คอตโต้ คอตโต้ คอตโต้ ไฮด์อเวย์อัลไพน์เทาอ่อน เซเลบริต้บี ลิซชมพู เซเลบริต้บี ลิซฟ้า ราคา 89 บาท/แผ่น ราคา 215 บาท/แผ่น ราคา 215 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า กลาสเซร่า กลาสเซร่า กลาสเซร่า กลาสเซร่า พีชคิวบ์ สโนว์เบิร์ก กราฟฟิค #4 เลมอนคิวบ์ โฟรเซ็นเรเว็น ราคา 120 บาท/แผ่น ราคา 120 บาท/แผ่น ราคา 330 บาท/แผ่น ราคา 330 บาท/แผ่น ราคา 210 บาท/แผ่น

อิมเม็กซ์ อิมเม็กซ์ อิมเม็กซ์ อิมเม็กซ์ อิมเม็กซ์ เทรดเชอร์โกลด์ เทรดเชอร์ซิลเวอร์ แอสการ์ดรัสตี้บราวน์ แอสการ์ดรัสตี้แบล็ค ยูโทเปียบลู ราคา 300 บาท/แผ่น ราคา 300 บาท/แผ่น ราคา 390 บาท/แผ่น ราคา 390 บาท/แผ่น ราคา 260 บาท/แผ่น

ไอกลาส

ไอกลาส

ไอกลาส แจ็สซีแบล็ค ราคา 235 บาท/แผ่น ราคา 189 บาท/แผ่น ราคา 89 บาท/แผ่น พาเวียซิลเวอร์เพิร์ล 2 cm พรีม่าแบล็ค

ไอกลาส ไอกลาส พิงค์เลดี้ ทาเพียบราวน์ ราคา 175 บาท/แผ่น ราคา 215 บาท/แผ่น

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


25

"ทุกย่างก้าวที่สัมผัส รับรู้ถึงความเป็นไม้"

DIGITAL

Wood Tiles

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

TILE

เซอเกรส 24x24 เซอเกรส 24x24 เซอเกรส 24x24 มาร์โรเน่เบจแมท โรเทียร่าบราวน์ เทคโทน่าบราวน์รัสติค ราคา 379 บาท/ตรม. ราคา 379 บาท/ตรม. ราคา 379 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

คอตโต้ 6x24 พอสโอ๊ค ตัดขอบ ราคา 590 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

TILE

คอตโต้ 6x24 พอสเบจ ตัดขอบ ราคา 590 บาท/ตรม. DIGITAL

เซอเกรส 24x24 WDC 24x24 WDC 24x24 ล็อควู๊ดบราวน์รัสติค FORESTA SISAM FORESTA PINE ราคา 379 บาท/ตรม. ราคา 479 บาท/ตรม. ราคา 479 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

TILE

TILE

คอตโต้ 8x48 ไฮด์อเวย์โรสวู้ดแดง ตัดขอบ ราคา 940.8 บาท/กล่อง DIGITAL

TILE

ลักกี้โฮม 24x24 ลักกี้โฮม 24x24 XL 24x24 LK6323XY LK68023HD BT619/QP60812 ราคา 320 บาท/ตรม. ราคา 320 บาท/ตรม. ราคา 479 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

คอตโต้ 8x48 ไฮด์อเวย์โรสวู๊ดทีค ตัดขอบ ราคา 940.8 บาท/กล่อง DIGITAL

TILE

คอตโต้ 8x48 ไทม์ซีเปีย ตัดขอบ ราคา 940.8 บาท/กล่อง DIGITAL

TILE

คอตโต้ 12x24 ไม้ชาตรีน�้าตาลแดง ราคา 299 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12x24 ไม้ชาตรีน�้าตาลทอง ราคา 299 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8x48 ไทม์ชินนามอน ตัดขอบ ราคา 940.8 บาท/กล่อง

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


26

Tiles made in SPAIN DIGITAL

"หรูหราทรงคุณค่า ในราคาที่คุณสัมผัสได้"

DIGITAL

DIGITAL

TILE

โอเมก้า 8x8

โอเมก้า 8x8

DIGITAL

ราคา 79 บาท/แผ่น

RANDOM

โอเมก้า 8x8

ราคา 79 บาท/แผ่น

โอเมก้า 8x8

RANDOM

ราคา 79 บาท/แผ่น

DIGITAL

TILE

RANDOM

TILE

RANDOM

โอเมก้า 8x8

โอเมก้า 8x8

โอเมก้า 8x8

PT01945 PAV. ANTIQUA

PT01988 DECOR TWISTER

DECOR BASTIDE MIX PT02078 DECOR LOTTO PT02096

ราคา 70 บาท/แผ่น DIGITAL

ราคา 70 บาท/แผ่น DIGITAL

TILE

TILE

ราคา 79 บาท/แผ่น

DIGITAL

TILE

TILE

TILE

CENTRO DANUBIO PT02105 CENTRO SOFIA WHITE PT02101 CENTRO SOFIA BLACK PT02102

DIGITAL

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

โอเมก้า 8x8

CENTRO MONTANA PT02104 CENTRO VARNA PT02103

ราคา 79 บาท/แผ่น

DIGITAL

TILE

TILE

ราคา 79 บาท/แผ่น DIGITAL

TILE

โอเมก้า 8x8

RANDOM

โอเมก้า 8x8

ราคา 79 บาท/แผ่น

VOLUMEN TAMIESIS PT02108

ราคา 70 บาท/แผ่น

DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

RANDOM

RANDOM

โอเมก้า 18x18

โอเมก้า 18x18

โอเมก้า 18x18

โอเมก้า 18x18

โอเมก้า 18x18

MONTBLANC PEAL DECOR

DECORO PAJA PAV

DECORO CARARA

CASTULO PAJA

FIJI JET DECOR-4 MARENGO

ราคา 229 บาท/แผ่น ราคา 159 บาท/แผ่น ราคา 159 บาท/แผ่น ราคา 159 บาท/แผ่น ราคา 189 บาท/แผ่น DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

โอเมก้า 18x18

โอเมก้า 18x18

โอเมก้า 18x18

โอเมก้า 8x12

โอเมก้า 8x12

PAPUA JET MARRON

CACERES DECOR JET

ALTAI BEIGE

NOVUM WHITE BLACK

NOVUM BLACK

ราคา 159 บาท/แผ่น ราคา 159 บาท/แผ่น ราคา 99 บาท/แผ่น

ราคา 79 บาท/แผ่น

ราคา 79 บาท/แผ่น

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


27

"เติมเต็มจินตนาการของคุณ ด้วยดีไซน์อันหลากหลาย"

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

Wall Tiles

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

ดูราเกรส 8x16 ดูราเกรส 8x16 ดูราเกรส 8x16 ดูราเกรส 8x16 ดูราเกรส 8x16 มิโดริแบล็ค มิโดริไวท์ เฮอร์เบิล บลังก้าเกรย์ ฮาเซลเบจ ราคา 259 บาท/ตรม. ราคา 259 บาท/ตรม. ราคา 259 บาท/ตรม. ราคา 259 บาท/ตรม. ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

TILE

DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 12x20 โสสุโก้ 12x20 โสสุโก้ 12x20 VECERA 12x24 VECERA 12x24 เพทรางา โรซาน่าขาว สายเพชรส่องขาว SISAM WOOD SISAM CREAMMA ราคา 249 บาท/ตรม. ราคา 229 บาท/ตรม. ราคา 249 บาท/ตรม. ราคา 359 บาท/ตรม. ราคา 359 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

WDC 12x24 WDC 12x24 ดูราเกรส 12x24 ดูราเกรส 12x24 TATAN GREY CLEARWIND BROWN MATT STUD BLACK ออกัสต้าบลู ออกัสต้าเกรย์ ราคา 449 บาท/ตรม. ราคา 490 บาท/ตรม. ราคา 449 บาท/ตรม. ราคา 320 บาท/ตรม. ราคา 320 บาท/ตรม. WDC 12x24

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


28

"มาท�าพื้นที่นอกบ้านของคุณ ให้เป็นมุมโปรดของทุกคน"

Outdoor Tiles

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

ดูราเกรส 12x12 โสสุโก้ 12x12 โสสุโก้ 12x12 โสสุโก้ 12x12 โสสุโก้ 12x12 อินดิโก้ ฟิลานูก้าบราวน์ โกลเด้นแซนด์ แซนด์ออร่า บริคฟลอร่า ราคา 179 บาท/ตรม. ราคา 179 บาท/ตรม. ราคา 179 บาท/ตรม. ราคา 179 บาท/ตรม. ราคา 195 บาท/ตรม.

คอตโต้ 13x13 ดูราเกรส 13x13 ดูราเกรส 13x13 โสสุโก้ 13x13 คอตโต้ 13x13 ฟรานซิสโก แคริเบียนเรดบราวน์ ทิวอิฐงามอิฐ พาสโทรัลเทอราคอตต้า อากร้าเทา ราคา 279 บาท/ตรม. ราคา 169 บาท/ตรม. ราคา 199 บาท/ตรม. ราคา 189 บาท/ตรม. ราคา 179 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 16x16 โสสุโก้ 16x16 โสสุโก้ 16x16 คัมพานา 16x16 ดูราเกรส 16x16 โอลทาวน์บราวน์ ร็อคเมนทาบราวน์ พาเวย์น่าบราวน์ ชินญอราเนื้อ ซีตาร์ ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 239 บาท/ตรม.

คอตโต้ 18x18 คอตโต้ 18x18 คอตโต้ 18x18 คอตโต้ 18x18 คอตโต้ 18x18 เฟิร์มโม่เทา เฟิร์มโม่น�้าตาล ฟิวชั่นสโตนน�้าตาล แล็ทเทอร์ไรท์น�้าตาล พาเรเต้เทอราคอตต้า ราคา 219 บาท/ตรม. ราคา 219 บาท/ตรม. ราคา 169 บาท/ตรม. ราคา 230 บาท/ตรม. ราคา 230 บาท/ตรม. กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


29

"สุดท้ายของงาน จบด้วยความ ลงตัว กับ คิ้ว จมูกบันไดสวยๆ"

Accessories อิฐแก้ว/คิ้ว

อิฐแก้ว A

B

C

A.อิฐแก้วคลื่นทะเล ราคา 49 บาท/ก้อน B.อิฐแก้วประกายแก้ว ราคา 49 บาท/ก้อน C.อิฐแก้วฟองแก้ว ราคา 49 บาท/ก้อน ฉนวนกันความร้อน

คิ้ว

WT

า 35 บาท/เส้น

่ ยาว 2 เมตร ราค P-183 คิ้ว PVC ใหญ

สีขาว ยาว 2 เมตร ล ิ ม 10 ง ั น งผ อ ่ ะร ซา GJ102001 รางเ ราคา 40 บาท/เส้น

็ก สีเงิน ยาว 2 เมตร /เส้น ราคา 149 บาท

ี่ยมเล SQS-802075 คิ้วเหล

R-27 ฉนวนกันความร้อน 3 นิ้ว พรีเมี่ยม ราคา 289 บาท/ม้วน

R-37 ฉนวนกันความร้อน 6 นิ้ว พรีเมี่ยม ราคา 439 บาท/ม้วน

จมูกบันได SN-50 จมูกบันได PVC ยาว 1.2 เมตร ราคา 115 บาท/เส้น

KAIZEN

สีเทา ยาว 2 เมตร /เส้น .3 O N VC P ม ย ้ ี เซ SK-06S ราคา 15 บาท

ีขาว ยาว 3 เมตร ้น ราคา 185 บาท/เส

BL001-6 ไม้บัวล่าง ส

NL50 จมูกบันได PVC ยาว 2.5 เมตร ราคา 169 บาท/เส้น DGB 1220-05 กรุยเชิงอลูมิเนียม ลายแซนฮิล ยาว 2 เมตร ราคา 570 บาท/เส้น NA50200 จมูกบันไดอลูมิเนียม ยาว 2 เมตร ราคา 439 บาท/เส้น

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


30

Accessories

"กระเบื้องสวยต้องคู่กับกาวยา แนวดีๆ"

กาวซีเมนต์/ยาแนว

ยาแนว

1

1

กก.

1

กก.

1

กก.

1

กก.

กก.

90323 SL-211 0772 6EDL0101#01 ยาแนวคอตโต้ ยาแนวสีเทาธรรชาติ ยาแนวเทอร์โบพลัส สีครีม คัลเลอร์สลิม สีขาว ยาแนวบล็อกแก้ว สีขาว สูตรทนกรด สีน�้าตาลช็อกโก้ ราคา 129 บาท/ถุง ราคา 49 บาท/ถุง ราคา 51 บาท/ถุง ราคา 175 บาท/ถุง ราคา 39 บาท/ถุง

กาวซีเมนต์

+ A

C

B

E

D

A.2K เฟล็กซ์ชิลด์ ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น (ปูน18กก.+น�้ายา 5 ลิตร) ราคา 865 บาท/ถุง B.SE7 กาวซีเมนต์ ปูโมเสค+ สระว่ายน�้า (ผงเทา) 20 กก. ราคา 369 บาท/ถุง C.ไทล์ วิส กาวซีเมนต์ 20 กก. ราคา 149 บาท/ถุง D. กาวซีเมนต์คอตโต้ พลาสเตอร์ (ถุงฟ้า) 20 กก. ราคา 135 บาท/ถุง E.AC-2/4S020020 กาวซีเมนต์ 20 กก. ราคา 109 บาท/ถุง

อะคลีลิค/ครีมโป๊ว

A

B

C

D

E

A.รูฟชิลด์ อะคลีลิคทากันซึม สีขาว 4 กก. ราคา 675 บาท/แกลลอน B.ฟิกซ์พลัส 3 กก.ราคา 489 บาท/กระป๋อง C.ดรายท๊อป ซีเมนต์กันรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น 4.5 กก. ราคา 355 บาท/ถัง D.LK222 ซีเมนต์ทากันซึมก่อนปูกระเบื้อง 5 กก. ราคา 279 บาท/แกลลอน E.612 อะคลีลิคอุดรอยต่อ 300 มล. ราคา 85 บาท/หลอด กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


TILES INSPIRATION ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ...ไปกับเรา

Home sukkapan

32

RECOMENDED

การทีเ่ ราไปพักผ่อนตามโรงแรมต่างๆ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราสัมผัสได้วา่ โรงแรมหรือรีสอร์ทต้องมีให้เราคือ สระว่ายน�า้ โดย เฉพาะโรงแรมทีอ่ ยูร่ มิ ทะเล สระว่ายน�า้ ต้องสวยและบางโรงแรมอาจมีหลายสระให้เราได้เลือกว่ายและรีสอร์ททีห่ รูๆ ก็จะมีสระว่ายน�า้ ส่วนตัวให้ลกู ค้าเพือ่ เพิม่ ความหรูหราและสะดวกสบายในการใช้งาน สระจะสวยได้แน่นอนกระเบือ้ ง ทีป่ สู ระว่ายน�า้ ก็ตอ้ งสวยครับ ส่วนมากโทนทีน่ ยิ มใช้กห็ นีไม่พน้ สีฟา้ และเขียว มาดูสระว่ายน�า้ สวยๆ ในเมืองไทยว่า เขาใช้กระเบือ้ งอะไรปูสระว่ายน�า้ Swimming pool is a must have facility in hotels and resorts, especially by the beach. Some five stars hotels provide a private pool. However, what make the pool more lively and attractive is its tile. Blue and green tile are widely used for swimming pool.

เรือ่ ง/ภาพ นวพล

Kere Maya Khaoyai / คีรมี ายา เขาใหญ่ นครราชสีมา

สระว่ายน�า้ ส่วนตัวของรีสอร์ทดังแห่งนี้ ด้านหลังติดสนามกอล์ฟ สระค่อนข้างยาวใช้กระเบือ้ ง 4x4 โทนสีเขียวเข้ากับบรรยากาศร่มรืน่ สบายตา Its private swimming pool is close to the golf course. It is a bit large swimming pool tiled in green.

Casa De La Flora / เขาหลักพังงา สระว่ายน�า้ ของโรงแรมนีอ้ อกแบบให้มเี ส้นสาย ดูแล้วเกิดมิตคิ วามทันสมัย เหมาะสมกับโรงแรม ทีเ่ น้นกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นหนุม่ สาวคนรุน่ ใหม่เน้น โทนสีเทาเข้ม The swimming pool is designed in modern with dimension tiles in dark gray, ideal for teenage visitors.

Rayong Marriott / ระยอง โรงแรมแมริออทระยองมีสระว่ายน�า้ 2 สระ แต่ผมชอบสระทีอ่ ยูต่ ดิ ชายหาดสวยดีไม่ใหญ่เกินไป โดดเด่นด้วยกระเบือ้ งโทนสีนา�้ เงินเข้ม There are 2 swimming pools tiled with dark blue. However, I prefer the one by the beach because it is not too large.

Sri Panwa Phuket / ภูเก็ต เป็นรีสอร์ทหรู สระว่ายน�า้ ของโรงแรมแห่งนีข้ นึ้ ชือ่ อยูแ่ ล้วโดยเฉพาะ Pool Villa สวยสุดๆ ผมชอบสระ ว่ายน�า้ รวมทีน่ ใี่ ช้กระเบือ้ งโทนสีนา�้ เงินเข้มตัดกับผนังปูน ฉาบหยาบๆทาด้วยสีสม้ อิฐมันช่างบาดตาจริงๆ ครับ Luxury resort with wonderful pool villa tiled in dark blue contrast with orange brick wall. It is so delightful.


EXCLUSIVE interview

36

เรือ่ ง นวพล ภำพ ไอรินรัตน์

ผู้บริหำรร้ำน Woo Cafe-Art Gallery-Life style Shop คุณชัชชัย จุลตามระ (คุณชัช) CHATCHAI JULLATAMARA CHAT

การทีค่ นเราจะท�าธุรกิจให้สา� เร็จได้นนั้ องค์ประกอบหลัก 2 อย่างคือ Vision และ Passion มีแนวคิด ในการท�าธุรกิจและมีความรักหรือลุม่ หลงในธุรกิจทีต่ วั เองท�าถึงจะประสบความส�าเร็จ เหมือนอย่าง “คุณชัชชัย จุลตามระ” โดยส่วนตัวผม เรียก “อ้ายชัช” (พีช่ ชั ) ผมเองได้รจู้ กั และพูดคุยกับพีช่ ชั มาหลาย ครัง้ แต่ละครัง้ ก็จะได้ความรูแ้ ละแนวคิดต่างๆในการท�าธุรกิจ ผมว่าการท�าธุรกิจให้สา� เร็จเหมือนพีช่ ชั เจ้าของ ร้านกาแฟ Woo และร้านอาหารค�าพูน (Khumpoon) พีช่ ชั ต้องเก็บเกีย่ วประสบการณ์ตา่ งๆมากมายจาก การเดินทางและการพบปะผูค้ นแล้วน�ามาสูธ่ รุ กิจของตัวเองทีป่ ระสบความส�าเร็จ เรามารูจ้ กั พีช่ ชั ให้ชดั เจน มากขึน้ ว่าท�าไมร้านกาแฟ Woo ถึงมีคนพูดถึงมากมายและยังสามารถอยูไ่ ด้ทกุ วันนี้ Vision and passion are the main factors to success. I have talked to Mr. Chatchai Jullatamara or khun Chat for several times and I always got good ideas or new concept of doing business. He is the successful owner of Woo Cafe' and Khumpoon restaurant. He gained real life experiences from traveling and meeting new people and applied those experiences to do his own business. Let know more about Khun Chat and find the reason why Woo Cafe' has become more popular until now.

กำรด�ำเนินชีวิตไปกับธุรกิจกับปัจจุบัน / Daily life with business 1. A : ท�ำอะไรมำก่อนบ้ำง

What have you done before? Q : จริงๆ ผมท�ำมำเกือบทุกอำชีพ ตั้งแต่เรียนหนังสือยังไม่จบ ตั้งแต่เรียนปี 1 ท�ำงำนเองเรียนเอง ที่เชียงใหม่ผมเริ่มจำกเป็นพนักงำนพำสทำมที่ โรงแรม โฟร์ซีซันส์ รีสอรท์ เรียนหนังสือไปด้วยและท�ำงำนไปด้วย เขำก็ให้โอกำสเป็น พนักงำน Fulltime พอเรียนจบเขำก็ส่งไปท�ำงำนที่สิงค์โปร ท�ำได้สักพักพี่ก็ ลำออกแต่ได้ Connection เยอะมำก ส่วนมำกเป็นชำวต่ำงชำติไม่ใช่คนไทย จำก ที่พูดภำษำอังกฤษได้น้อยมำกจนสำมำรถสื่อสำรได้สบำย ถือว่ำเป็นโรงเรียนที่ สอนภำษำอังกฤษอย่ำงดีมำกๆ ตรงนัน้ แหละท�ำให้ผมชอบภำษำอังกฤษ จำกนัน้ ผม ย้ำยไปท�ำงำนทีส่ งิ ค์โปรแล้วได้มโี อกำสติดต่อกับเจ้ำนำยเก่ำที่ท�ำบริษัทโฆษณำ ที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลก คือบริษัท ลีโอเบอร์เนทท์ จ�ำกัด ผมได้เจอเขำ ตอนท�ำงำนที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์ เขำได้ชักชวนมำเปิดร้ำนแกลอรี่ที่ประเทศฮ่องกง จำกนั้นPartner ผมชวนกลับมำช่วยงำนบริษัทของเขำ ท�ำได้ 7-8 ปีก็ออกมำ อยำกท�ำอะไรเป็นของตัวเองบ้ำง จนมำท�ำร้ำน Woo ครับ I did almost everything since I was the first year at university. My first job in Chiang Mai was a part time job at Four Seasons Resort. I was a full time employee here when I didn’t graduate. Then, I was sent to work in Singapore and I have got many connections there, mostly foreigners. My English was improved and I began to love English. After that, I had a great opportunity to catch up with my old boss who was working in Leo Burnett advertising agency. He invited me to open a gallery shop in Hong Kong. Then, my partner asked me to work in his company. I worked there for 7-8 years before opened Woo Cafe'.

2. A : เริ่มต้นกับ ธุรกิจ “ร้ำนกำแฟ” และแนวคิด Concept of the coffee shop

Q : ก่อนจะเป็นร้ำน Woo ผมท�ำร้ำน Khumpoon (เลยไปจำกร้ำน Woo

200 เมตร) ผมคิดว่ำ โลเคชั่นแถวนี้สำมำรถท�ำร้ำนอะไรได้บ้ำง ผมคิดว่ำมัน มีโอกำสในตัวธุรกิจที่เรำท�ำและมีควำมรู้สึกว่ำ ถ้ำเรำท�ำธุรกิจเดี่ยวควำมเสี่ยง จะสูง เรำควรมีธุรกิจที่เกื้อหนุนกันได้ คอนเซ็ปท์ก็คือท�ำให้แขกอยำกมำร้ำน เรำเพรำะร้ำนเรำไม่เหมือนร้ำนกำแฟที่อื่นมำดูงำนอำร์ต งำนศิลป์ ช้อปปิ้ง ชิลล์กับเพื่อนได้ ดื่มกำแฟก็ได้ หรือเย็นๆมำ Dinner มำดื่มไวน์ แชมเปญ ผมเลยท�ำเป็นคอนเซ็ปท์ที่เป็นไลฟ์ ให้เกื้อหนุนธุรกิจกันได้ ผมว่ำตอนนี้ ถ้ำจะท�ำธุรกิจต้องมีธุรกิจอย่ำงอื่นมำ Support ด้วย วันหนึ่งเรำขำยสินค้ำ ไม่ได้ แต่เรำขำยกำแฟ อำหำร เครื่องดื่มได้ I used to work at Khumpoon coffee shop (located 200 meters from Woo Cafe). I thought that what I could do around this area. The concept is that I want the coffee shop which is different from others. Woo Cafe comprises art gallery where you can go shopping, hang out with friends and have some coffee. You can also come for dinner, drink wine and champagne. So, I make a lifestyle concept with supporting businesses.


3. A : แรงบันดำลใจในกำรตกแต่งร้ำน Inspiration in decoration

Q : ส่วนมำกผมได้แรงบันดำลใจจำกกำรเดินทำง บำงทีเรำเห็นอะไรจำก

ข้ำงนอกมำ แล้วเรำมำท�ำมันก็ไม่ใช่ตัวเรำแต่ว่ำผมจะพยำยำมดึงสิ่งที่ชอบ ผมชอบกำแฟ ผมก็จะไปเที่ยวคำเฟ่ คอนเซ็ปท์ก็หำเอง บำงคนอำจจะคิดอะไร ไม่ออกไม่มีอะไร ลองเดินทำงดูครับไม่จ�ำเป็นว่ำต้องไปเมืองนอก ในเมืองไทย มีร้ำนเก๋ๆเยอะมำก เช่น กรุงเทพ,ต่ำงจังหวัด I have got inspiration from travelling. I love coffee and I always visited coffee shops and created my own concept. For those who can't find new inspiration, just go travel and it does not always out country.

4. A : ตอนนี้มีธุรกิจ หรืองำนอื่นๆ ที่ดูแลอยู่หรือไม่

6. A : หลักกำรด�ำเนินชีวิต

Q : หลัก ๆ ผมทุ่มเทให้กับร้ำน Woo ก่อนครับเพรำะยังใหม่ตอนนี้

Q : ง่ำยๆ มำกเลย ใช้ชีวิตให้มีควำมสุขอยู่กับคนที่เรำรักเพื่อนฝูง ถ้ำเรำ

Do you have other business right now?

ร้ำนเปิดมำได้ 9 เดือน ผมต้องทุ่มเทให้กับที่นี่ก่อนและส่วนงำนที่เข้ำมำ จำกที่อื่นผมก็ยังไม่ตกลงกับใคร อยำกให้ตรงนี้คงที่ก่อนเรำค่อยท�ำ อย่ำงอื่นต่อไป Now I mainly dedicated to Woo Cafe because it just opened for 9 months. I still did not agree with other jobs. I would like to make Woo Cafe stable before doing anything else.

5. A : ธุรกิจในปัจจุบันนี้แตกต่ำงจำกเมื่อก่อนแค่ไหน หลำยท่ำน อยำกเริ่มท�ำธุรกิจอะไรที่แปลกใหม่ควรท�ำอย่ำงไร

What do you think about the business nowadays and what should we do when starting new business?

Q : ผมว่ำแตกต่ำงครับ เพรำะเดี๋ยวนี้ทุกธุรกิจกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง

ยิ่งร้ำนกำแฟมีเปิดใหม่ทุกวัน แต่ก็มีปิดตัวลงทุกวันเหมือนกัน ดังนั้น ต้องมีจุดแข็งในธุรกิจของเรำและพยำยำมมองจุดอ่อนให้ได้น้อยที่สุดหรือ เอำจุดอ่อนลองมำปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบกำรจะต้องหำอะไรใหม่ๆ ไอเดีย ควำมคิดใหม่ๆผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ให้มีควำมหลำกหลำยเข้ำมำ “หัวใจ ส�ำคัญที่สุดของคนท�ำธุรกิจ คือ คุณมีควำมรักในสิ่งที่ท�ำแค่ไหน ผมมองว่ำ ธุรกิจไหนที่อยู่ในกระแสจะค่อนข้ำงมำไวไปไว" There is the high competition in business nowadays. The new coffee shops continue opening and somehow close. Therefore, we need to bring the strength to the business and always improve the weakness and try to change for the better. We need to create new ideas or new products. We need to love in what we are doing is the important thing for doing business.

How to live your life?

มีควำมสุข คนรอบข้ำงก็มีควำมสุขกับเรำไปด้วย ผมชอบใช้ชีวิตกับกำร ท�ำงำนพอจบงำนปุ๊บก็อยู่กับเพื่อนสนิท กินข้ำวกัน นัดเจอที่บ้ำน มำกินข้ำว ที่ร้ำน ชีวิตอยู่กับงำนและเพื่อน มีควำมสุขในกำรท�ำงำน พนักงำนก็มีควำม สุขในกำรท�ำงำนไม่เครียดด้วย I am happy when I am surrounded by loved ones and friends. If we are happy, the surrounding people are also happy. After working, I like to be with my close friends. I am happy with my job and so do the staffs.

7. A : ได้อะไรจำกกำรเดินทำง

What you have got from travelling?

Q : กำรเดินทำงท�ำให้เรำได้เห็นอะไรเยอะกว่ำ เรื่องของวัฒนธรรม

วิถีชีวิตของคนแต่ละที่ก็แตกต่ำงกัน ท�ำให้เรำเห็นอะไรใหม่ๆ มุมมอง มันเหมือนเปิดโลกทัศน์ ได้เยอะขึ้น The journey makes me learn and see more of culture, ways of life and get new aspect.

8. A : แชร์เรื่องดีๆ ให้ฟังหน่อย

Please share something good for us

Q : จริงๆแล้วเรื่องดีๆก็อยู่รอบตัวเรำนะครับ บำงทีเรำอำจจะมองไกลตัว

ในมุมมองของผม อย่ำไปคิดในแง่ Positive มำก่อน พยำยำมคิดว่ำ ทุกอย่ำงถึงแม้บำงครั้งมันอำจจะไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เลวร้ำย Actually, good things are around us. In my view, try not to think too positive. Something is bad may happen but not that worse.


EAGLE Ceramics

Sea Sand Stone Collection SMR-6011 600x600 mm

SMF-6015 Graphite Stone Polish 600x600 mm

SMM-6013 600x600 mm

SMR-6014

SMM-6012

600x600 mm

600x600 mm

SMF-6016 Flint Stone Polish 600x600 mm

SMF-6017 Amber Stone Polish SMM-6015

600x600 mm

600x600 mm

Authorized representatives in Thailand: MA G MA C ON S T R U C T I ON S U P P L Y C O.,L T D.

23 MAGMA BLDG., SOI RAMKHAMHAENG 24, HUA MARK, BANGKAPI BANGKOK 10240

T. 02 723 0759-63, 081 466 3890 www.magmatiles.com


BATHROOM intrend

40

SEE VIEW BATHROOM เรื่อง นวพล ภาพ กมล

a e

b

d f

g

c จะดีแคไหนถาเราเขาหองน้ําในพ��นที่เปนสวนตัวมากที่สุด แตในขณะเดียวกันเรา สามารถมองเห็นว�วนอกหองไดดวย ซ�่งอาจจะเปนว�วภูเขาหร�อทะเลแตถาไมได จร�งๆ เปนว�วของตนไมขางบานก็ยังดี ทําใหเราอาบน้ําหร�อทําธุระสวนตัวแลวเห็น บรรยากาศขางนอก การทําหองน้ําที่จะเปดเห็นว�วนั�นตองเลือกมุมใหดีถามุมไมดีเรา ก็ตองปดหองตลอดเวลาก็เทากับเราทําไปก็ไมไดประโยชน ดังนั�น ถาในบานจัดสรรจะ ทําคอนขางยาก ตองทําสวนแนวตั�งหร�อตนไมมาบังไว สวนสถานที่ที่เปนร�สอรทหร�อ โรงแรม อาจทําไดงายกวาเพราะพ��นที่เอื้อตอการทําหองน้ําแบบเห็นว�ว ถาคนที่กําลัง ทําหองน้ําตอนนี้แลวพ��นที่มีขอจํากัดผมแนะนําใชสวนแนวตั�งแลวกั�นพ��นที่ไมใหใคร เขามาได ก็สามารถทําใหหองน้ําของคุณเห็นสวนสวยขางนอกได แตถาอยากไดว�ว สวยๆ ผมวาไปพักตามร�สอรทชายทะเลและภูเขาดีกวางายกวาเยอะเลย

Imagine if we are in the private bathroom which we can enjoy the mountain, sea and trees view outside. The bathroom’s location is important to do so. Therefore, it’s quite difficult for housing estate. It needs vertical garden or tree to be surrounded. However, it’s easy for the bathroom located in hotel or resort because its location is ideal for magnificent view outside. If you are building the bathrooms with the view outside, vertical garden is needed to surround your bathroom so that you can see garden view from the bathroom. Anyway, it is better to stay at the resort by the beach and mountain to enjoy natural magnificent view.

A. กระเบื้องไฮดอเวยโบนตัดขอบ ขนาด 24x24 COTTO ราคา 646.92 บาท/กลอง B. กระเบื้องบอสเกเทาตัดขอบ ขนาด 24x24 COTTO ราคา 658.80 บาท/กลอง C. กระเบื้องไฮดอเวยเทาตัดขอบ ขนาด 24x24 COTTO ราคา 646.92 บาท/กลอง D. อางบนเคานเตอรสีขาว C-0900 COTTO ราคา 11,900 บาท E. ตูกระจกชั้นวาง ของในตัว 3 ชั้น V 4031#P COTTO ราคา 8,420 บาท F. โถปสสาวะชายระบบเซ็นเซอรใชแบตเตอรี่ C-31507DC COTTO ราคา 26,990 บาท G. สุขภัณฑสีขาว พารากอน C-10047 COTTO ราคา 32,590 บาท


บริษัท สโตนบิลล (เชียงใหม) ผูผลิตและจําหนายพื้นคอนกรีตพิมพลายคุณภาพสูง เหมาะกับงานตกแตงผิวถนน ดวยความหนาของเนื้องาน 5 cm มีการเคลือบผิวหนาเนื้องานดวยอะคริลิค แท 100 % มีการรับประกันผลงานเรื่องการแตกราว ในชั้นพื้นคอนกรีตพิมพลาย นาน 2 ปี สนใจติดตอสอบถามขอมูลสินคาไดที่ หจก. โฮมสุขภัณฑ Tel. 053-126000-3 หรือ Hot Line คุณแอน 083-1524841


BATHROOM intrend

42

High And Hideaways เรื่อง นวพล ภาพ กมล

a

b

c d

ของที่เป็นธรรมชาติหรือเหมือนธรรมชาติ ย่อมได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัย แม้ เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ตาม เพียงแต่ว่าอาจจะถูกนำามาดัดแปลงเพื่อให้เข้า กับยุคสมัย เช่น เฟอร์นิเจอร์งานไม้ถูกเปลี่ยนรูปทรงหรือหินธรรมชาติ ถูกนำามา จัดวางรูปแบบใหม่ในการใช้งานและเทคโนโลยีก็ช่วยทำาให้การทำาลวดลายที่คล้าย กับธรรมชาติได้ใกล้เคียงหรือเหมือนมากๆ เห็นได้จากเทคโนโลยีในการผลิต กระเบื้องซึ่งใช้ระบบ Digital ทำาให้โรงงานผลิตลวดลายไม้หรือหินออกมาสวยงาม และเราเองก็ไม่ต้องไปนำาของธรรมชาติมาใช้ด้วยยิ่งทำาให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น ห้องน้ำาห้องนี้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่ สามารถใช้กระเบื้องขนาดใหญ่ที่มีลวดลายหิน ได้ ส่วนพื้นใช้กระเบื้องลายไม้ ทำาให้ออกอารมณ์ธรรมชาติ ส่วนผสมที่ลงตัวทั้ง ลวดลายหินธรรมชาติและลายไม้ที่ดูดี เหมาะสำาหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ

Natural stuffs are generally popular in all ages. It can be adapted to fit to the era. For example, wooden or stone furniture can be rearranged for using. However, technology would help to create new pattern which looks more like real nature. Digital technology in tile production would produce attractive wooden or stone pattern without using real natural resources. This bathroom has large space and it can be tiled with stone pattern while the floor can be tiled with wood pattern creating natural mood. Perfect combination of wood and stone pattern is ideal for those who love nature.

A. กระเบื้องไฮด์อเวย์อัลไพน์เทา ขนาด 24x24 COTTO ราคา 734.40 บาท/กล่อง B. อ่างล้างหน้าสีขาววางบนเคาน์เตอร์ C-00257 COTTO ราคา 5,190 บาท C. สุขภัณฑ์สีขาวริเวียร่า C-13527 COTTO ราคา 12,290 บาท D. กระเบื้องไฮด์อเวย์โรสวู้ดทีค ขนาด 8X48 COTTO ราคา 940.80 บาท/กล่อง


/


BATHROOM INSPIRATION ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ...ไปกับเรา

44

เรือ่ ง/ภาพ นวพล แรงบันดำลใจของผมส่วนหนึง่ มำจำกกำรเดินทำงและส่วนหนึง่ มำจำกกำรดูหนังสือหรือในอินเตอร์เน็ต แต่ถำ้ ได้เห็นของจริงๆ มันมีผลต่อควำมรูส้ กึ มำกกว่ำทีเ่ รำเห็นทำงหนังสือและในคอมพิวเตอร์ เช่น กำร ทีเ่ รำเดินทำงและได้พกั ตำมโรงแรมต่ำงๆ ก็จะเห็นและใช้งำนจริงของห้องน�ำ้ ในโรงแรม แต่กำรออกแบบ ห้องน�ำ้ ในโรงแรมมันต้องกำรควำมไม่เหมือนทีบ่ ำ้ นเพรำะต้องกำรให้คนทีม่ ำพักตืน่ เต้นกับของใช้และ กำรวำงต�ำแหน่งชักโครก อ่ำงล้ำงหน้ำ โดยส่วนมำกตอนนีน้ ยิ มเปิดพืน้ ทีใ่ ช้งำนเข้ำหำกัน ส่วนอำบน�ำ้ กัน้ ด้วยกระจก แต่ถำ้ ท่ำนใดจะน�ำไอเดียกำรท�ำห้องน�ำ้ โรงแรมมำใช้ทบี่ ำ้ นต้องค�ำนึงถึงกำรใช้งำนทีเ่ ป็นจริง และกำรดูแลรักษำเพรำะอย่ำลืมว่ำห้องน�ำ้ สวยๆ ในโรงแรมห้ำดำวเขำมีแม่บำ้ นทีม่ กี ำรดูแลรักษำห้องน�ำ้ อย่ำงดี ข้อนีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ นทีจ่ ะน�ำไอเดียมำท�ำต้องค�ำนึงถึงด้วยครับ I sometimes get the inspiration from traveling, reading and surfing internet but the real life experience is much more exciting. For example, when we travel and check in at a hotel , we can get the bathroom design idea of the room. However, we should focus on practical use because the bathroom in the luxury hotel is well taken care by the housekeepers

Beach Style

Fullman / Phuket ห้องน�ำ้ โรงแรม Fullman Phuket เน้นออกโทนสีครีมอ่อนๆ ดูแล้วสบำยตำ กำรจัดวำงของใช้ตำ่ งๆ ลงตัว ผมชอบทีอ่ ำบน�ำ้ มีกำรดึงแสงธรรมชำติสอ่ งลงมำตรงทีอ่ ำบน�ำ้ ท�ำให้รสู้ กึ เหมือน อำบน�ำ้ อยูก่ ลำงแจ้ง The bathroom in Fullman Phuket Hotel painted in soft creamy color which offers pleasant atmosphere. I like the way of natural light shining at the bath. It feels like bath outdoor.

Contemporary Style Rayong Marriott

สวยแบบเรียบๆ เป็นค�ำนิยำมของห้องน�ำ้ ทีโ่ รงแรมระยองแมริออท จุดเด่นคือ ประตู ทีป่ ดิ กัน้ ห้องน�ำ้ สำมำรถเปิดออกเห็นห้องน�ำ้ ทัง้ ห้อง และมีประตูบำนเลือ่ นเป็นกระจกฝ้ำ กัน้ ห้องชักโครกกับห้องอำบน�ำ้ กำรคุมโทนสีของห้องน�ำ้ ค่อนข้ำงดีทำ� ให้ดสู บำยตำ เหมำะกับบรรยำกำศพักผ่อน Simply elegant is definition of the toilet at Rayong Marriott Hotel. The main feature is the whole bathroom can be seen when the door is opened. A ground glass sliding door separates the toilet and shower. The colors of the bathroom go well together bringing comfortable and relaxation atmosphere.

Metro Style

Vie hotel Bangkok

เรียบหรู ดูดี คือนิยำมของห้องน�ำ้ ทีโ่ รงแรม Vie hotel ย่ำนรำชเทวีเมืองบำงกอก จุดเด่นของห้องน�ำ้ นีม้ อี ำ่ งล้ำงหน้ำ 2 ใบแยก His and Her ห้องอำบน�ำ้ และห้อง ชักโครกแยกออกจำกกัน โทนสีหอ้ งน�ำ้ เป็นสีเบจทัง้ พืน้ และผนังเหมำะกับเป็นห้องน�ำ้ ในเมืองใหญ่ Simply luxury is the definition of the bathroom at Vie Hotel Bangkok in Ratchathewi. The main feature of the bathroom is there are 2 wash basin separated for men and women. Bathtub and toilette are separated. The bathroom painted in beige.


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


47

Promotion Set

"จัดมาเป็นเซ็ทให้เลือกง่าย ซื้อยกชุดคุ้มค่ากว่า"

สุขภัณฑ์ยกชุด

6L

C-13960 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE C-014 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง

4.5L

TF-2894SCW สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE TF-0550 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง

ราคา 3,740 บาท/ชุด

ราคา 5,280 บาท/ชุด

3/4.5L

3/4.2L

MT20 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE MA302 (B) อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง ราคา 5,080 บาท/ชุด

K-45798X สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE K-17156X-O + K-17153X-O อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง + ขาอ่างตั้งพื้น ราคา 11,430 บาท/ชุด

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


48

"เลือกสุขภัณฑ์ทุกครั้ง ควรลองนั่งให้พอใจ"

Sanitary Ware สุขภัณฑ์

3.5/5L

TF-2018-WT-9 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่งอัตโนมัติ ราคา 116,900 บาท

CW636UW3 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่งอัตโนมัติ ราคา 74,500 บาท

3/4.5L

K-99192X-S สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE ราคา 5,550 บาท

4.8L

4.5/3 L

K-45549X สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่งอัตโนมัติ ราคา 49,000 บาท

3/6L

AQ.91555 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE ราคา 4,990 บาท

3/4.5L

C-1015 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE ราคา 8,400 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


49

"ใช้งานหนัก ๆ ควรเลือกอ่างใบใหญ่ ใช้งานเบา ๆ ใบเล็กก็คงพอ"

Wash Basin อ่างล้างหน้า / อ่างแก้ว

MA174 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง ราคา 590 บาท

C-002725 อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ ราคา 9,900 บาท

K-17559X อ่างอเนกประสงค์สีขาว ราคา 2,390 บาท

MA212 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง + ขาลอยสีขาว ราคา 1,620 บาท

NM-5710/NM-6711 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง + ขาลอยสีขาว ราคา 3,090 บาท

TF0948/0742 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง + ขาตั้งพื้นสีขาว ราคา 1,710 บาท

TF-0451 อ่างล้างหน้าสีขาว ฝังใต้เคาน์เตอร์ ราคา 1,850 บาท

C-016 อ่างล้างหน้าสีขาว ฝังใต้เคาน์เตอร์ ราคา 3,250 บาท

K-2772X-1 อ่างล้างหน้าสีขาว ฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ราคา 4,650 บาท

A-0252 อ่างล้างหน้าแก้วสีแดง วางบนเคาน์เตอร์ ราคา 699 บาท

K-17552X อ่างล้างหน้าสีขาว ฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ราคา 1,700 บาท

A-0253 อ่างล้างหน้าแก้วสีม่วง วางบนเคาน์เตอร์ ราคา 699 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


50

Whirlpool อ่างอาบน�้า

ZP180130FWA-ARC อ่างอาบน�้าวนระบบ HYBRID + หมอน + ก๊อก + สะดือป็อปอัพ ขนาด 180x30 ซม. ราคา 289,000 บาท

"ผ่อนคลายด้วยการ ลงแช่อ่างน�้าวน"

BD-IZE001WF อ่างอาบน�้าวนเข้ามุม + หมอน + ก๊อก + สะดือป็อปอัพ ขนาด 120x120x45 ซม. ราคา 59,900 บาท

BDMAL17001 อ่างอาบน�้าสีขาว + สะดือป็อปอัพ ขนาด 170x70x42 ซม. ราคา 7,590 บาท

BD-FRA001 อ่างอาบน�้าสีขาว + สะดือป็อปอัพ ขนาด 170x80x42 ซม. ราคา 12,990 บาท

BD-AND001 อ่างอาบน�้าสีขาว + สะดือป็อปอัพ ขนาด 170x75x45 ซม. ราคา 10,500 บาท

BD-BA15001 อ่างอาบน�้าสีขาว + สะดือป็อปอัพ ขนาด 150x70x38 ซม. ราคา 6,990 บาท

กรุกรุณณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั าตรวจสอบราคาและโปรโมชั่น่นทีที่โฮมสุ ่โฮมสุขขภัภัณณฑ์ฑ์ขอสงวนสิ ขอสงวนสิททธิธิ์ในการเปลี ์ในการเปลี่ย่ยนแปลงราคาและจ� นแปลงราคาและจ�านวนสิ านวนสินนค้ค้าโดยไม่ าโดยไม่แแจ้จ้งให้ งให้ททราบล่ ราบล่ววงหน้ งหน้าา รวมถึ รวมถึงข้งข้ออผิผิดดพลาดอั พลาดอันนเนืเนื่อ่องมาจากการพิ งมาจากการพิมมพ์พ์สิสินนค้ค้าขาดตลาดหรื าขาดตลาดหรืออสิสินนค้ค้าหมดก่ าหมดก่ออนก� นก�าหนด าหนดและ และสิสินนค้ค้าบางรายการอาจมี าบางรายการอาจมีรราคาถู าคาถูกกลงลงณณจุจุดดขาย ขาย


51

"แบ่งพื้นที่ในห้องน�้าให้ลงตัว ด้วยตู้อาบน�้าดีไซน์เก๋ๆ "

Shower Units ตู้อาบน�้า

ONE K2W120 SLIDE2-C120 ฉากกั้นอาบน�้า 2 ประตู เฟรมขาว ฉากกั้นอาบน�้า 2 ประตู เฟรมขาว ขนาด 120 X 185 ซม. ขนาด 120 X 185 ซม. ราคา 6,290 บาท ราคา 3,990 บาท

K311-5 ตู้อาบน�้าทรงโค้ง +ถาด+สะดือ ขนาดx90x90x200 ซม. ราคา 8,990 บาท

WR6017 ตู้อาบน�้ากระจกนิรภัยแบบโค้ง พร้อมถาดเฟรมโครเมี่ยม ขนาด 90x90x15 ซม. ราคา 4,990 บาท

KST120 ฉากกั้นอาบน�้า ขนาด 120 X 190 ซม. ราคา 6,900 บาท

BD-CUR001GWH ตู้อาบน�้ากระจกนิรภัยแบบโค้ง เฟรมขาว (ไม่รวมถาด) ขนาด 90x90x185 ซม. ราคา 9,990 บาท

K101-5B ตู้อาบน�้าทรงโค้งสายเส้น ขนาด 100x100x200 ซม. ราคา 9,490 บาท

PW303-5 ตู้อาบน�้าทรงเหลี่ยม +ถาด+สะดือ ขนาด 90x90x200 ซม. ราคา 7,490 บาท

กรุกรุณณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั าตรวจสอบราคาและโปรโมชั่น่นทีที่โฮมสุ ่โฮมสุขขภัภัณณฑ์ฑ์ขอสงวนสิ ขอสงวนสิททธิธิ์ในการเปลี ์ในการเปลี่ย่ยนแปลงราคาและจ� นแปลงราคาและจ�านวนสิ านวนสินนค้ค้าโดยไม่ าโดยไม่แแจ้จ้งให้ งให้ททราบล่ ราบล่ววงหน้ งหน้าา รวมถึ รวมถึงข้งข้ออผิผิดดพลาดอั พลาดอันนเนืเนื่อ่องมาจากการพิ งมาจากการพิมมพ์พ์สิสินนค้ค้าขาดตลาดหรื าขาดตลาดหรืออสิสินนค้ค้าหมดก่ าหมดก่ออนก� นก�าหนด าหนดและ และสิสินนค้ค้าบางรายการอาจมี าบางรายการอาจมีรราคาถู าคาถูกกลงลงณณจุจุดดขาย ขาย


52

"สวยงามทันสมัยและติดตั้งง่าย ด้วยชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องน�้า"

Bathroom Furniture เฟอร์นิเจอร์ห้องน�้า

DG-387 เคาน์เตอร์สีขาว + อ่างล้างหน้า + กระจก + ตู้วางของ (ไม่รวมก๊อก) ขนาด 60x48 ซม. ราคา 14,900 บาท

MV-P8012/H8012 เคาน์เตอร์ PVC + อ่างล้างหน้า + กระจก + ตู้วางของ (ไม่รวมก๊อก) ขนาด 80x50 ซม. ราคา 4,290 บาท

PCP-V006 เคาน์เตอร์สีขาว + อ่างล้างหน้า + กระจก (ไม่รวมก๊อก) ขนาด 60x48 ซม. ราคา 10,100 บาท

G7004/H7004 เคาน์เตอร์ + อ่างล้างหน้าสีทอง + กระจก + ชั้นวางของ (ไม่รวมก๊อก) ขนาด 80x50 ซม. ราคา 2,790 บาท

ONE

ONE

YQ1001 เคาน์เตอร์ PVC + อ่างล้างหน้า + กระจก + ตู้วางของ (ไม่รวมก๊อก) ขนาด 80x48 ซม. ราคา 6,720 บาท

YQ2022 เคาน์เตอร์ MDF + อ่างล้างหน้า + กระจก + ชั้นวางของ (ไม่รวมก๊อก) ขนาด 60x50 ซม. ราคา 6,360 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


53

Faucet Rain Shower

"จะเลือกใช้ก๊อกน�้าเย็น หรือก๊อกผสมก็ลงตัว ทุกดีไซน์"

ก๊อกน�้ำ / ก๊อกผสมยืนอำบ / ก๊อกผสมอ่ำงล้ำงหน้ำ

K-8660X-2-CP ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ราคา 9,990 บาท A-6110-978-907 + A-0326-10 ชุดเรนชาวเวอร์ + ก๊อกน�้าเย็นยืนอาบ ราคา 6,900 บาท

TTMR305SMFK ชุดเรนชาวเวอร์ ราคา 10,900 บาท 32809000 ก๊อกอ่างล้างหน้าน�้าเย็น ราคา 2,330 บาท

TTLR301FVK-1 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ราคา 3,960 บาท

K-15710X-4-CP ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ราคา 1,990 บาท

CT170C7 ก๊อกน�้าเย็นติดผนัง ราคา 610 บาท

GSW03 ชุดเรนชาวเวอร์ ราคา 6,590 บาท

CT276C16WS ชุดเรนชาวเวอร์ ราคา 14,600 บาท

PW110N B5 HFHZC-2000Y1 GF-22-100A-50 ก๊อกน�้าเย็นติดผนัง ก๊อกน�้าเย็นติดผนัง ก๊อกน�้าอ่างล้างหน้าน�้าเย็น ก๊อกอ่างล้างหน้าน�า้ เย็น A-1411-200 ก๊อกผสมอ่างอาบน�า้ +ฝักบัว ราคา 199 บาท ราคา 309 บาท ราคา 135 บาท ราคา 419 บาท ราคา 3,915 บาท กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


54

"ต้องพิถีพิถันในการเลือก ถึงแม้เป็นของชิ้นเล็ก แต่ต้องใช้งานทุกวัน"

Accessories กระจก / ฝักบัว

GD064 กระจกเงา ขนาด 45x60 ซม. ราคา 219 บาท

GD061 กระจกเงารูปไข่ ขนาด 45x60 ซม. ราคา 219 บาท

H9102 กระจกเงา ขนาด 60x80 ซม. ราคา 1,090 บาท

A08 กระจกเงา ขนาด 60x80 ซม. ราคา 499 บาท

WS417 ฝักบัวก้านแข็ง ราคา 4,480 บาท

SHT2018 ฝักบัวก้านแข็ง ราคา 3,990 บาท

Z49 ฝักบัวก้านแข็ง ราคา 3,790 บาท

GH-805 กระจกเงา ขนาด 45x60 ซม. ราคา 239 บาท

JLL-F20 กระจกเงากรอบ VINTAGE ขนาด 60x80 ซม. ราคา 1,859 บาท

A-2900A ชุดฝักบัวสายอ่อน สีโครเมี่ยม + วาล์ว ราคา 1,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


55

"โถปัสสาวะ ไว้เอาใจ คุณผู้ชายที่บ้านคุณ"

Urinal Rinse Spray โถปัสสาวะ / สายฉีดช�าระ

C-303 โถปัสสาวะชายสีขาว ราคา 5,900 บาท

TF-6727 โถปัสสาวะชายสีขาว + ฟลัชวาล์ว ราคา 10,900 บาท

1

2

BW01-50 สายฉีดช�าระสีโครเมี่ยม + สาย + ขอแขวน ราคา 299 บาท

3

EB74-11 สายฉีดช�าระสีขาว + สาย + ขอแขวน + วาล์ว ราคา 555 บาท

GA03-325-11 สายฉีดช�าระสีขาว + สาย + ขอแขวน ราคา 199 บาท

UW-904U โถปัสสาวะชายสีขาว ราคา 4,860 บาท 1

C-306 แผงกั้นปัสสาวะสีขาว ราคา 1,290 บาท

2

K-530X แผงกั้นปัสสาวะสีขาว ราคา 990 บาท

3

S-6941 แผงกั้นปัสสาวะสีขาว ราคา 750 บาท

A-4900-ST สายฉีดช�าระสีสแตนเลส + สาย + ขอแขวน ราคา 659 บาท

HO-0040ES สายฉีดช�าระสีสแตนเลส + สาย + ขอแขวน ราคา 625 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


56

"อย่ามองข้ามความส�าคัญ ของอุปกรณ์ห้องน�้า"

Accessories อุปกรณ์ห้องน�้า

SM-75 แผ่นปูกันลื่น (คละสี) ขนาด 60x75 ซม. ราคา 725 บาท

BM-66 พรมกันลื่นลายหิน (คละสี) ราคา 199 บาท

BM-21 พรมลูกฟูก หน้ากว้าง 65 ซม. ราคา 199 บาท/เมตร

RD T0012 หิ้งตากผ้ามีราวแขวน ราคา 1,090 บาท

K-1590-30S-N ราวผ้า 5 ชั้น สีโครเมี่ยม ราคา 1,490 บาท

Y8148 ราวแขวนผ้าคู่ ขนาด 60 ซม. ราคา 445 บาท GS-01-721-50 ชุดราวเลื่อน+จานรองสบู่ ราคา 599 บาท BTB-332 ราวกันลื่น ขนาด 30 ซม. ราคา 839 บาท

1072 ที่ใส่สบู่เหลว 2 ช่อง ราคา 229 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


SHOPPING GUIDE

ช้อปปิ้ง ไปกับเรา

เรือ่ ง นวพล

รูปปั้น DANCING BOY สีขาว ราคา

295 บาท

58 นับวันวิถีชีวิตของคนตะวันตก เริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้น เริ่มตั้งแต่อาหาร การกิน เครื่องใช้ภายในบ้าน จนมาถึงของตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งเป็นเมื่อก่อนของตกแต่งโทนสีด�า คนไทยมัก จะมีน้อยหรือบางบ้านแทบจะไม่มีเลย โดยส่วนมากคนเอเชียมีความเชื่อว่า สีด�าเป็นสีแห่งความเศร้าหมอง แต่ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ไม่ได้ยึดติดเหมือนคนสมัยก่อน ท�าให้ของตกแต่งบ้านที่โทนสี ขาว-ด�า ได้รบั ความนิยมมากขึน้ แทบจะพูดได้วา่ ถ้าเป็นคอนโดหรือบ้านของคนรุน่ ใหม่ จะมีของตกแต่งบ้านโทนสีขาว-ด�า กันหมดแล้ว โฮมสุขภัณฑ์ไกด์แนะน�าของตกแต่งบ้านโทนสีขาว-ด�าให้ผู้อ่านเป็นไอเดียน�าไปตกแต่งบ้านของ คุณให้ดูทันสมัยขึ้น Western way of life begins to play a role in our daily life including food, home appliances and decorative items. Black tone is popular in the past but black items are hardly found in Thai home because black is believed as sadness color among Asian people. However, this belief has been changed by new generation and black and white decorative items become more popular especially in condominium. Home Sukkapan Guide would like to share black and white decoration idea to create a modern look to your home.

02

เบาะนั่งเม็ดโฟม ราคา

590 บาท

หมอนอิง สีด�า

01

รูปปั้นDANCING GIRL สีขาว

ราคา

295 บาท

04

ราคา

695 บาท

03 เก้าอี้สีด�า ราคา

1,990 บาท

นาฬิกาแขวนผนัง ราคา

790 บาท

05 แจกันสีขาว ราคา

990 บาท

06

หมอนอิง สีด�า ราคา

295 บาท

07

แจกันเซรามิคสีด�า ราคา

795 บาท


SPECIAL COLUMN เยี่ยมบ้านลูกค้า

62 บ้านแห่งความทรงจำา

HOUSE OF THE MEMORY เรื่อง นวพล ภาพ กมล

Owner / Decorators : อาจารย์ จุลทัศน์ กิติบุตร Design : อาจารย์ จุลทัศน์ กิติบุตร Landscape Architecture : อาจารย์ จุลทัศน์ กิติบุตร

ผมเชื่อว่าทุกๆ คนที่เกิดมาตั้งแต่เราตัวเล็กๆ ตอนเป็นเด็กเริ่มจำาความได้จนถึง เราเติบโตเป็นหนุ่มสาว และมาถึงเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องสร้างครอบครัวเราต้องผ่าน การอยู่บ้านมาหลายหลัง ไม่รวมกับคนที่มีอาชีพ หรือหน้าที่การงานต้องย้ายถิ่น ฐานบ่อยๆ นะครับ แต่บ้านหลังแรกที่เราอยู่ตอนเป็นเด็ก ที่เราพอจะเริ่มจำาความ ได้มันจะอยู่ในความทรงจำาเราเสมอแม้เวลาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตามความทรงจำา ในบ้านหลังแรกก็ยังคงอยู่กับเราเสมอ I believe that since we have grown up, we have lived in many houses, excluding those who have to move from place to place because of their career. However, the first house we have lived always in our memory even though the time has changed.


ผมยังจำาบ้านหลังแรกที่ผมอยู่เป็นบ้านของยาย (อุ๊ย) ใต้ถุน สูงๆ พื้นเป็นไม้ผนังเป็นไม้ เวลาจะเอาน้ำาไปใช้ต้องหิ้วถังน้ำาขึ้น บ้าน ส่วนการอาบน้ำาต้องอาบนอกบ้าน ผมว่าคนสมัยก่อน อยู่กันด้วยความเรียบง่าย รั้วก็เป็นไม้ไผ่แล้วมีต้นตำาลึงขึ้นใช้ มาทำาอาหารได้ ในเวลานี้บ้านที่ผมว่าก็ยังคงพอมีหลงเหลืออยู่ แต่น้อยมาก เพราะบ้านรุ่นใหม่สร้างด้วยปูนกันหมดใครทำา บ้านไม้ต้องมีฐานะร่ำารวยมากๆ จนกระทั่งวันหนึ่งผมมาทราบ ว่า อ.จุลทัศน์ กิติบุตร ได้ทำาบ้านที่เราเคยอยู่ในอดีตมาสร้าง ตรงปลายทุ่งนาที่บ้านสวนสันผีเสื้อ ภาพแรกที่เราเห็นบ้านหลัง นี้ทำาให้นึกถึงบ้านของยายขึ้นมาทันที อ.จุลทัศน์ เล่าให้ฟังว่า แนวคิดการทำาบ้านหลังนี้เป็น “Eco House” คือ บ้านที่ใช้ พลังงานน้อย คือไม่ติดแอร์และวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุในท้องถิ่นและ วัสดุเก่าที่นำามาใช้ใหม่ แต่ที่ผมดูมันเด็ดตรงที่ อ.จุลทัศน์ แอบ เอาความสมัยใหม่มาใส่ด้วย ชั้นล่างปกติจะเป็นใต้ถุนโล่งๆ แต่ หลังนี้ชั้นล่างจะเป็นพื้นที่ครัวเปิดและเคาน์เตอร์ยาวๆ มุมนี้เก๋ ตรงปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์โทนขาวดำาตัดกับสีส้มอิฐที่ทาผนัง แล้วมีห้องน้ำาเล็กๆ ไว้ชั้นล่าง ตรงหน้าบาร์ก็จะมีลานโล่งๆ และ มีศาลาริมขอบน้ำาเหมือง (คลองเล็กๆ) มันเหมาะกับการจัด งานปาร์ตี้หรือสังสรรค์มากๆ ในมุมนี้

I always remember that my first home which belonged to my grandmother. It was the wooden house with high basement. We needed to carry a bucket to the upstair and took a bath outdoor. In the past, people lived with simply life. The wall was made from bamboo which is hardly seen nowadays. One day, I have heard about the antique house in San Pee Seua area owned by Mr.Chulathat Kitibutr, The National Artists. It reminded me of my auntie’s home the first time I saw. Mr.Chulathat Kitibutr built this house with the “Eco House” concept which use less energy and without air-conditioning and use natural materials. The highlight is that the house is a combination between ancient and modern. Downstair locates an open kitchen and counter. This corner is tile with black and white tone which is contrast to orange brick. In front of the bar is an empty space and s pavilion overlooking to the canal, Ideal for party.


ขึ้นไปชั้นบนมีห้องครัวเล็กๆ แบบครัวเปิดโบราณทำาไว้โชว์ให้เห็นมากกว่าทำา จริง มีห้องน้ำาไม่ใหญ่มากและที่อาบน้ำาอยู่นอกห้อง ทำาอ่างอาบน้ำากรุด้วย โมเสคโทนสีเทาเป็นไอเดียที่ดีมากๆ มีห้องนอน 1 ห้องไม่ใหญ่มาก พื้นที่ที่ เหลือก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆ มีเก้าอี้ไม้ไผ่นั่งชมวิวสวยๆ ของทุ่งนาและมีน้ำาต้นใส่ ไว้ในชานพักน้ำาต้น (น้ำาต้นที่ใส่น้ำาดื่มของคนล้านนาทำามาจากดินเผา) พื้น บ้านเป็นไม้เก่าและลงพื้นด้วยขี้ผึ้งน้ำามันก๊าดเหมือนแม่ผมทำาเมื่อก่อนเลย บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นบ้านที่หรูหราเหมือนบ้านทั่วไป แต่มันเป็นบ้านที่เป็น รากเหง้าของความเป็นล้านนา ผมว่าคนเราต้องไม่ลืมว่าเราเกิดมาจาก ไหน อยู่อย่างไร และกินอะไร เพราะนั่นคือตัวตนของเรา เราต้องภูมิใจ ในชาติกำาเนิดและรักษาประเพณีที่ดีงามตลอดจนวิถีชีวิตของความเป็น ล้านนา ผมต้องกราบขอบพระคุณ อ.จุลทัศน์ กิติบุตร อย่างงามครับ ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา เพราะมันไม่ใช่เป็นแค่บ้านแต่มันคือรากเหง้า และประวัติศาสตร์ของความเป็นล้านนา ซึ่ง อ.จุลทัศน์ ได้นำากลับมาให้ คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่ยังมีคนที่มอง เห็นคุณค่าและให้ลูกหลานได้รับรู้ต่อไป An ancient small kitchen is on the upstairs. The bathroom is not too big with grey mosaic bathtub outside. Outdoor space locates the bamboo seat by the rice paddy field. This house is not a luxurious home but it is a home representing the root of Lannaness which is our identity. We need to conserve Lanna tradition and way of lives. I need to say thank you to Mr.Chulathat Kitibutr for building this antique house which will be useful for future generation.


SOME WHERE IN CHIANGMAI

ONE MOMENTS

in a

FRAME ภาพ นวพล

อย่าร้องไห้เมื่อตะวันลับฟ้า เพราะน้ำาตาจะทำาให้เรามองไม่เห็นดาวนับพันที่กำาลังจะปรากฎ

“Don’t cry when the sun is gone, because the tears won’t let you see the stars.” - Violeta Parra LOCATION : สี่แยกกาดรวมโชค CAMERA : OLYMPUS OMD E-M5 CAMERA SETTING : Focal Length 75.9 mm, f/6.3, 1/100sec , ISO 250 TIME : 18:30 น.


EVENT Home sukkapan

68

เรือ่ ง นวพล ภาพ กมล,ไอรินรัตน์

ปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้วส�ำหรับงำน Your bathroom your style 2015 ถือว่ำเป็นงำนที่แสดงเทรนด์กำรใช้กระเบื้องตลอดจนอัพเดทเทคโนโลยี สุขภัณฑ์ในห้องน�้ำ ว่ำถูกพัฒนำขึ้นในแต่ละปี โดยในปีน้ี เรำได้ก�ำหนดรูปแบบงำน เป็น Back to Basics กลับคืนสู่สำมัญ ซึ่งได้รับเกียรติจำก 4 หนุ่มสำวคนรุ่นใหม่ไฟแรงของเชียงใหม่ ได้แก่ คุณธัญญ์ฐิตำ มนัสรัตนพงค์ ผู้บริหำร ร้ำน Florida Hair Design , คุณปนัดดำ เคปเปิล ผู้บริหำร บริษัท Dutch Agricultural Technology and Trade , คุณวโรดม วำจำเที่ยง ผู้บริหำร โฮสเทล Bed Addict Hotel & cafe', คุณณริสสร สมสวัสดิ์ ผู้บริหำร/และนักออกแบบภำยในร้ำน MIX Restaurant มำสร้ำงสรรค์ ห้องน�้ำอย่ำงสวยงำมและมีสไตล์ของแต่ละท่ำน ปีนี้เรำย้ำยสถำนที่มำจัดงำนด้ำนในโซนไลท์ต้ิง ท�ำให้บรรยำกำศอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งปีนี้โฮมสุขภัณฑ์เตรียมของรำงวัลมูลค่ำกว่ำ 60,000 บำท เพื่อจับสลำกในงำนพร้อมทั้งอำหำรและเครื่องดื่มมำกมำย ซึ่งเป็นที่ถูกใจของทุกท่ำน งำนดีๆแบบนี้ต้องขอบอกว่ำทั้งประเทศไทย จัดอยู่ที่ โฮมสุขภัณฑ์ เชียงใหม่ ที่เดียว โฮมสุขภัณฑ์ต้องขอขอบคุณเซเลบทั้ง 4 ท่ำน ที่สละเวลำมำร่วมท�ำห้องน�้ำในครั้งนี้และแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน ที่ได้มำร่วมงำนเปิดตัวห้องน�้ำคนดังครั้งที่ 6 มำกๆครับ This year is the sixth for Your bathroom your style 2015 event which presents the tile's trends as well as updates sanitary ware technology. This year the event held with Back to Basic which participated by 4 young adults of Chiang Mai to create their own style bathrooms. Khun Thanthita Manasrattanapong, Manager of Florida Hair Design, Khun Panadda Keppel, Manager of Dutch Agricultural Technology and Trade, Khun Warodom Wajatieng, Manager of Bed Addict Hotel & cafe', Khun Narissorn Somswasdi, Manager and interior designer of MIX Restaurant This year the event was held in lighting zone in friendly and cozy atmosphere with the draw prizes over 60,000 baht which comes along with food and beverages. Thanks to 4 guests of honor who come to join our event.CARE YOUR HOME By your self

74

ตะแกรงใสของในครัว สแตนเลสที่เกิดคราบสนิม แนะนําใหใชฟองนํ้าหมาดๆ จุมผงขัด ถูตรงรอยเปอนไปในทิศทางเดียวกัน ไมควรถูไปๆ มาๆ เสร็จแลวลางดวยนํ้า และเช็ดใหแหง หรือจะลางดวยสารละลายสี โดยใชแปรงไนลอนนุมๆ ถูบริเวณที่เกิดรอยเปอนเบาๆ จนคราบหลุดออก แลว ลางออกดวยนํ้าหลังจากนั้นก็เช็ดใหแหง

กอกนํ้าและฝกบัว ควรใชผาสะอาดผสมนํ้าสมสายชู มาเช็ดรอบ อางอาบนํ้า หรือรอบกรอบประตูกระจกในหอง อาบนํ้าฝกบัวของคุณ จากนั้นจึงทิ้งไวประมาณ 30 - 45 นาที แลวลางออกดวยนํ้าอุน เทานี้ก็จะ ชวยใหคราบสบูและเชื้อโรคตาง ๆ หลุดออกไป ไดแลว

CARE YOUR HOME

.......................................... การทําความสะอาด

ของใชที่เปนโลหะ เรื่อง นวพล ภาพ ไอรินรัตน

การที่บานมีของใชที่ตองใชบอยๆ หรือใชประจํา สวนมากจะเปนโลหะ เชน ลูกบิด กอกนํ้า เตาแกส ชั้นวาง จาน เพราะขอดีของโลหะทนทานและแข็งแรง ถาเรามีของ ใชที่เปนโลหะไมวาจะเปนสแตนเลส อลูมิเนียมหรือเหล็กชุบ โครเมียม จะมีวิธีการอยางไรในการดูแลรักษาของใชที่เปน โลหะใหดูใหมและเกิดความปลอดภัยกับผูใช ดังนั้นเราควร รูจักวิธีทําความสะอาดและดูแลรักษาใหถูกตอง Knobs, faucets, stove or dish racks are the metal which general used for household because it is durable and strong. Anyway, we need to know how to keep the clean and safety used.

เตาแกส ใสนํ้าเกลือแลวตมจนเดือด นํามาเช็ดทําความ สะอาด จะทําใหคราบที่เกิดหลุดออกมาได ถาหาก คราบนั้นยังไมหลุด ใหใชผงขัดโดยวิธีการขัดเบาๆ หรือแผนขัดที่ไมใชโลหะขัดซํ้าไปในทิศทางเดียวกับ ที่รอยปรากฏเพื่อกลบเกลื่อนรอยเสียหายบนผิว ของเตาแกส

เครื่องดูดควัน ควรปดสวิตชกอนทุกครั้ง โดยใชผาชุบ แอลกอฮอลหรือนํ้ายาที่มีสภาพเปนกลางมาเช็ด ทําความสะอาด(หามใชผลิตภัณฑที่มีสารกัดกรอน เพราะจะทําใหตัวเครื่องหมอง หรือเกิดรอยดางได)


อร่อยเด็ด 7 ย่านดัง

78 ผมชอบแซวน้องๆ ผู้หญิงว่าสวยเหมือนน้องซ่ารา น้องเขาก็จะยิ้มๆ แล้วจะบอกต่อว่า “ซาลาเปา” (555) ถ้าเรา เห็นอะไรกลมๆ ขาวๆ ก็จะนึกถึงซาลาเปา ซึ่งถือเป็นอาหาร หรือขนมก็ได้ เพราะซาลาเปามีทั้งไส้ที่เป็นของคาว เช่น หมูแดง หมูสับ เป็ดย่าง ไส้หวานมีไส้ครีม ไส้ถั่ว เวลาเราไป ทานติ่มซ�ากัน ซาลาเปาถือเป็นอาหารตัดก�าลังเพราะเป็นแป้ง ข้อดีของซาลาคือเปาทานเป็นอาหารหลักก็ได้หรือจะทานเป็น อาหารว่างรองท้องก็ดี ซาลาเปาซื้อแล้วต้องทานทันทีนะ ครับ ถ้าเย็นแล้วจะไม่ค่อยอร่อยเหมือนทานตอนร้อนๆ ที่เชียงใหม่มีซาลาเปาที่ไหนบ้างนะที่อร่อย โฮมสุขภัณฑ์ไกด์ จะพาไปชิม 7 ย่านดัง พร้อมแล้วตามเราไปชิมเลยครับ

............................................

Steamed bun or Sala Pao in Thai language can be considered both food and snack. Sala Pao is round flour stuffed with pork, minced pork, roasted duck, red bean and cream. It is the main menu for Dim Sum and can be served for main course or starter. It tastes better when warm. Home Sukkapan Guide this issue will take you to the 7 popular areas for yummy “Sala Pao”.

เรื่อง นวพล ภาพ กมล

2

วิกุลพานิช

3

ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลา

สันป่าข่อย

The Old Place No.89 @ครัวไตย

สาขา KK Central Park วงแหวนรอบ2

Location ก่อนถึงตลาดสันป่าข่อย ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Location ถนนวงแหวนรอบ2 ด้านในโครงการ KK Central Park

Location ตรงข้ามกับวัดเกตุ ฝั่งถนนเจริญราษฎร์ ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Food

Food

Food

ซาลาเปาไส้เค็ม ไส้หวาน ขนมจีบ ขนมเปี๊ยะ จันอับ และ ขนมต่างๆ Hicsis Lif ซาลาเปาเจ้าเก่าในเชียงใหม่ ความอร่อยไม่เคยเปลี่ยน

ซาลาเปาลาวา ก๋วยเตี๋ยว อาหารและเครื่องดื่ม

Hicsis Lif

แป้งหอม นุ่ม ไส้ลาวาทะลัก

ซาลาเปาลาวา เบเกอรี่ อาหารและเครื่องดื่ม

Hicsis Lif แป้งนุ่มหอมกลิ่นไข่เค็ม คงความอร่อยไว้ดั้งเดิม

8 a.m. - 5 p.m.

11 a.m. - 10 p.m.

053-211765

094-6352661

OWNER : คุณฉันทนา

OWNER : คุณแดง

OWNER : คุณวรุตม์

ราคา

ราคา

ราคา

8 a.m. - 4 p.m.

Open Daily

053-241930

15-25บาท

Wednesday Closed

50บาท/กล่อง

(สามารถโทรสั่งล่วงหน้า)

150บาท/กล่อง


4

5

เพชรทัวร์

เปา เฮา เอง

กาดหลวง

ตลาดนัดมีโชค Location Food

Location

ด้านในตลาดนัดมีโชค

Food ไส้หมูสับไข่เค็ม ไส้หวาน (ถั่วด�า) ขนมจีบไส้หมู กุ้ง บะจ่าง

ซาลาเปาไส้เค็ม ไส้ครีม ไส้ถั่วด�า

Hicsis Lif

ทางเข้าตลาดวโรรส (กาดหลวง) เยื้องกับ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

Hicsis Lif

ความอร่อย แป้งนุ่มมาก เนื้อแน่น

เนื้อแน่น แป้งนุ่มหนึบ ซาลาเปาเป็นแป้งกึ่งสูตร โบราณจะไม่ฟูเบา ไส้แน่นมาก

4 p.m. - 10 p.m.

6 a.m. - 6 p.m.

086-1902775

081-2884222

Open Daily

Monday-Tuesday

OWNER : คุณยุทธนา

OWNER : คุณป้าพร

ราคา

ราคา

15บาท

6

15-35บาท

7

เฮือนซาลาเปา

ปั้นเปา

ฟ้าฮ่าม

สาขาสวนดอก

Location ถนนหลังรร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตรงข้ามกับร้าน หมูกระทะพุงกาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Location ตรงข้ามประตูสวนดอก ถนนอารักษ์ 5 ต.ศรีภูมิ

Food

Food

ซาลาเปาไส้เค็ม ไส้หวาน และอาหารเครื่องดื่ม

Hicsis Lif

แป้งเนียนนุ่ม ไส้หมูสับกลมกล่อม

7 a.m. - 5 p.m.

Open Daily

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซาลาเปาไส้เค็ม ไส้หวาน หมั่นโถว มังสวิรัติ ไส้พิเศษ ถึง 50 ไส้

Hicsis Lif

แป้งหอม ไส้หวาน-ไส้เค็มกลมกล่อม ซื้อกินอร่อยถูกปาก ซื้อฝากอร่อยถูกใจ

7 a.m. - 9 p.m.

Open Daily

053-248555

053-326165

OWNER : คุณน้อย

OWNER : คุณแสน

ราคา

ราคา

15-25บาท

15-25บาท


Kitchen เครื่ อ งครั ว


83

Kitchen Set

เครื่ อ งครั ว

"มาเป็นชุด สุดคุ้มกว่าแยก"

+ + + +

ชุดเครื่องครัว

AX977 XS F90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม+ A71-301 เตาแก๊สกระจก 3 หัว ราคา 16,900 บาท

FFN906XS เครื่องดูดควันกระโจม สีสแตนเลส+ FCH 75 2G XS เตาแก๊ส สแตนเลส 2 หัว ราคา 13,900 บาท

LDH 90 เครื่องดูดควัน+ S70 2G AI AL 2TR เตาแก๊สกระจก 2 หัว ราคา 9,990 บาท

+

KV738X90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม+V772C เตาแก๊สกระจก 2 หัว+M125EX เตาไมโครเวฟตั้งโต๊ะ ราคา 16,900 บาท กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


84

Kitchen Hood

เครื่ อ งครั ว

"เลือกแบบไหนอยู่ที่การใช้งาน ของคุณว่าชอบท�าอาหาร ไทยหรือเทศ"

KV737X90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส ราคา 11,900 บาท

AX90 XS F90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส ราคา 9,900 บาท

FFN906XS เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส ราคา 11,990 บาท

LDD 90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส ราคา 9,900 บาท

HC-CVGSLA-90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส ราคา 13,990 บาท

CHS9006W เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส ราคา 16,900 บาท

เครื่องดูดควัน

การบ�ารุงรักษาเครื่องดูดควัน TEC 90 MA เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส ราคา 9,900 บาท

ก่อนที่จะท�าความสะอาดตัวเครื่อง และไส้กรองคาร์บอน ควรปิดสวิตช์ก่อน ทุกครั้ง การท�าความสะอาดภายนอก ของเครื่องดูดควันท�าได้โดยใช้ผ้าชุบ แอลกอฮอล์หรือน�้ายาที่มีสภาพเป็นกลาง มาเช็ดท�าความสะอาด ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ประกอบด้วยสารกัดกร่อนใด ๆ มาท�าความสะอาดเพราะจะท�าให้ตัวเครื่อง หมองหรือเกิดรอยด่างได้

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


85

Kitchen "หัดท�าขนมให้อร่อยๆ ให้คนที่คุณรัก หลงเสน่ห์ในตัวคุณ"

เครื่ อ งครั ว

เตาอบ

7FM1-VW เตาอบ 7 โปรแกรม ราคา 16,900 บาท

GLOW II เตาอบ 8 โปรแกรม ราคา 12,990 บาท

SG 62 M MI เตาอบมัลติฟังค์ชั่น 6+1 โปรแกรม ราคา 25,900 บาท

Oven

TNP O 456 DG เตาอบ 4 โปรแกรม ราคา 15,900 บาท

HO 615 เตาอบ 5 โปรแกรม ราคา 13,900 บาท

KQD50F-C2A เตาอบ 8 โปรแกรม ราคา 26,500 บาท

BS817X เตาอบ 7 โปรแกรม ราคา 17,900 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


86

Kitchen Hob เตาแก๊ส

เครื่ อ งครั ว

"เลือกเตาดีๆ เพื่อท�าอาหาร ของคุณให้อร่อย"

GBI.PF702VS เตาไฟฟ้าเซรามิค 2 หัว ราคา 14,900 บาท

V6772G เตาแก๊สกระจก 2 หัว ราคา 9,600 บาท

536.06.030 เตาแก๊สกระจก 2 หัว ราคา 5,990 บาท MDX 75 W เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว ราคา 8,690 บาท

HB76-2TRWK/BGA เตาแก๊สกระจก 2 หัว ราคา 9,990 บาท

TNP HB 2170 SS เตาแก๊สแบบฝัง 2 หัว ราคา 10,900 บาท

STGB-MC เตาแก๊สแบบฝัง/ตั้งได้ 2 หัว ราคา 5,900 บาท

FCH 75 2G เตาแก๊สแบบฝัง 2 หัว ราคา 6,990 บาท

A71-2P เตาแก๊สอินฟาเรด 2 หัว ราคา 5,990 บาท

GT LUX 75 2G AI AL 2TR เตาแก๊สเซรามิค 2 หัว ราคา 7,900 บาท

GAG 76202 เตาแก๊สกระจก 2 หัว ราคา 10,500 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


87

Kitchen "ท�าอาหารเสร็จแล้ว ล้างจานในซิงค์ ใช้งานสะดวก"

เครื่ อ งครั ว

TP55ST/R ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุมมีที่พัก+สะดือ ราคา 2,950 บาท

Sink ซิงค์ล้างจาน

OTIS 750/450 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1หลุมมีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 1,990 บาท

TNS 10500 SS ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุมมีที่พัก+สะดือ ราคา 1,390 บาท

T PLUS 1B 1D ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุมมีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 2,590 บาท

FAL 12048 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุมมีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 2,990 บาท

SRD1162 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุมมีที่พัก+สะดือ ราคา 13,900 บาท

SR82 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม+สะดือ ราคา 8,900 บาท

GEX621D ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุมมีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 4,790 บาท

567.24.019 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม+สะดือ+ก๊อก ราคา 2,190 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


88

Kitchen Sink Door

เครื่ อ งครั ว

บานซิงค์/ตู้แขวน

KMR-S-MV-7050 บานซิงค์ ไม้เดี่ยว บานเกล็ดผสม สีขาว ขนาด 70x50 ซม. ราคา 3,920 บาท

F605C ตู้ลิ้นชักไม้บานทึบโค้ง สีขาว ขนาด 60x50 ซม. ราคา 10,800 บาท

GOLD NEO บานซิงค์PVCคู่ บานเกล็ดผสม สีขาว (ใต้เตา) ขนาด 50x87 ซม. ราคา 1,820 บาท

BEST CHOICE บานซิงค์PVCคู่ รูปโค้ง สีเทา ขนาด 60x80 ซม. ราคา 750 บาท

KZR-D-S3-6040X-BE

ตู้ลิ้นชักไม้ บานทึบตรง สีบีช ขนาด 60x40 ซม. ราคา 7,480 บาท

S608L บานซิงค์ ไม้คู่ บานเกล็ดเต็ม สีสัก ขนาด 60x80 ซม. ราคา 4,000 บาท

บานซิงค์ ABS คู่ บานเกล็ดมณี สีช๊อคโกแลต ขนาด 88x65 ซม. ราคา 1,250 บาท

"เลือกไม้หรือ PVC ก็สวยงามลงตัว ในแบบของคุณ"

KZR-S-SL-6080X-OA บานซิงค์ ไม้คู่ทึบตรง สีโอ๊ค ขนาด 60x80 ซม. ราคา 3,610 บาท

GOLD NEO ตู้แขวนผนังPVCคู่ บานเกล็ดเต็ม สีขาว ขนาด 85x65 ซม. ราคา 2,715 บาท

K-WOOD

KWR-W-MG6040X-RW ตู้แขวน

ไม้คู่ บานเกล็ดผสมกระจก ขนาด 60x80 ซม. ราคา 2,895 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


model : MACO model : NOBLE


90

KITCHEN inspiration

ครัวไทยร่วมสมัย

MODERN THAI KITCHEN เรื่อง นวพล ภาพ กมล

b e

a

d c

เกิดมาเป็นคนไทยเราก็ต้องทานอาหารไทยเป็นหลักอยู่แล้ว ส่วนอาหารต่างชาติ เราก็รับประทานตอนเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศและรสชาติอาหาร สังเกตได้เวลา เราเดินทางไปต่างประเทศสัก 10 วัน สิง่ ทีเ่ ราโหยหาคือ “อาหารไทย” แม้จะเป็นอาหาร ไทยง่ายๆ อย่างไข่เจียวแบบไทยๆ ถ้าได้รับประทานแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์เลย ดังนั้น ก่อนจบทริปต่างประเทศคนจัดทัวร์มักพาไปทานร้านอาหารไทยในต่าง แดนให้หายอยากก็เป็นที่อันพึงพอใจของคณะทัวร์เสมอๆ ดังนั้น เมื่อเราทำาครัว ที่บ้านแล้วชอบทำาอาหารไทยด้วย ครัวก็ต้องเป็นครัวไทยที่เน้นความแข็งแรง ทนทาน เวลาโขกหรือสับก็สบายใจไม่ต้องกลัวครัวจะพัง ดังนั้นโครงสร้างที่ เหมาะสมกับครัวไทยต้องเป็นโครงสร้างที่ทำาจากปูน ส่วนหน้าบานเป็นไม้ได้และ ท็อปเคาน์เตอร์ควรเป็นหินแกรนิตมีความคงทน โทนสีของกระเบื้องและบานไม้ ของตู้ควรเป็นสีเข้มๆหน่อย เพราะครัวไทยเลอะง่าย คนทำาจะได้สุขใจในการทำา อาหารไทยแบบดุเด็ดเผ็ดมันตามสูตรของคุณ

When we have a trip in overseas, Thai food is always what we need even thoughit would be a simply meal like Thai style omelet. Therefore, tour group organizer would take us to Thai restaurant at the end of the trip. Thai kitchen needs to be strength because we don’t have to concern about the breaking when we chop or pound food in the kitchen. Therefore, cement is perfect for building kitchen. The kitchen’s door can be made by wood and the counter bar should be durable granite. Tiles and wooden door should be in dark tone because Thai kitchen can be easily dirty and we don’t have to worry about making it mess and just have fun cooking.

A. กระเบื้องทรอมป์คูชชั่นโบน ขนาด 12x24 COTTO ราคา 979.20 บาท/กล่อง B. เครื่องดูดควันแบบกระโจม CHS9006W Fotile ราคา 16,900 บาท C. เตาแก๊สไฟฟ้า 2 หัว GAG76202 Fotile ราคา 15,000 บาท D. เคาน์เตอร์หินแกรนิต ราคาสอบถามได้ที่โฮมสุขภัณฑ์ E. ชุดครัวสำาเร็จรูป STARMARK ราคาสอบถามได้ที่โฮมสุขภัณฑ์


92

KITCHEN inspiration

WHITE & WOOD KITCHEN เรื่อง นวพล ภาพ กมล

a b

c

สีขาวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสะอาดและความทันสมัย แต่ถ้าเราทำาครัวแล้วห้อง ครัวเป็นสีขาวทั้งหมดอาจทำาให้เราเกิดความรู้สึกเกร็งๆ ตอนทำาอาหารเพราะ เรากลัวครัวสกปรก ทำาให้เราทำาอาหารไม่สนุก ดังนั้นถ้าเราจะทำาครัวสีขาว แล้วทำาให้ไม่รู้สึกว่าเป็นคนอนามัยมากไป เราอาจใช้กระเบื้องลายไม้เข้ามา กรุบนผนังครัวทำาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและครัวไม่ดู Modern เกินไป และ อาจจะหาโมเสคโทนสีเทาหรือสีเงินมาใช้ร่วมด้วยก็ได้ จะทำาให้ครัวของคุณดู ทันสมัยและไม่อนามัยมากเกินไป คนทำาอาหารจะได้ไม่ต้องระวังความสกปรก จนทำาให้อาหารไม่อร่อย แต่ความสะอาดเราก็ต้องรักษาเพราะครัวกับความ สะอาดเป็นของคู่กันเสมอ

White is a color that represents cleanness and modern. However, it may not work if the kitchen is painted in all white color because it can be easily dirty and we need to be careful of make it dirty when cooking. Therefore, the wooden tiles would help. It makes the kitchen looks cozy and not that modern. Gray and silver color mosaic would make the kitchen look more stylish and we are not concern about dirt.

A. กระเบื้องเวสท์วู๊ดวีด ขนาด 8x24 COTTO ราคา 410.40 บาท/กล่อง B. กระเบื้อง SPRAZZO LOCO BRASS ขนาด 12x12 COTTO ราคา 250 บาท/กล่อง C. ชุดครัวสำาเร็จรูป STARMARK ราคา สอบถามได้ที่โฮมสุขภัณฑ์


96

ของกิ๋นลำ� อยู่ตี้คนมัก

ต้มเค็มเห็ดเผาะ+น้ำาพริกข่า

Barometer Earthstars with PLAIN SOUP เรื่อง นวพล ภาพ กมล พอเริ่มเข้�ฤดูฝน อ�ห�รที่เร�ช�วเหนือตั้งใจรอท�นก็คือ เห็ดทั้งหล�ยที่อยู่ในป่� จะ เริ่มออกให้เร�ได้รับประท�น เห็ดที่จะออกม�ก่อนเพื่อน คือ “เห็ดถอบ” (ภ�คกล�ง เรียก เห็ดเผ�ะ) คือเห็ดที่มีเปลือกหน�เป็นลูกกลมๆ ใหญ่สุดเท่�กับขน�ดไข่นก กระท� เล็กสุดประม�ณเม็ดช็อกโกแลตเอ็มแอนด์เอ็ม เห็ดถอบมีทั้งอ่อนและแก่ดู จ�กเม็ดที่อยู่ด้�นใน เม็ดด้�นในสีข�วคืออ่อน เม็ดด้�นในสีดำ�คือแก่ เวล�เอ�ม�ทำ� อ�ห�รผมชอบเอ�ม�ผสมกันทั้งแก่และอ่อน อร่อยกว่�กินแบบใดแบบหนึ่ง เมนูที่ นิยมกินคือ คั่วเห็ดถอบ แกงเห็ดถอบและต้มเค็มเห็ดถอบ ซึ่งวันนี้เร�จะม�ทำ�ต้มเค็ม กันครับ ที่สำ�คัญอีกอย่�งคือ “น้ำ�พริกข่�” ต้องอร่อยครับ เพร�ะต้องท�นคู่กัน 1 ปี มีครั้งเดียวม�จัดเต็มกันเลย Mushroom is the first menu that Northern people are waiting for when rainy season is coming. Barometer Earthstar is the first one that blooms. It is a kind of mushroom with the circle shape. Young Barometer Earthstar has white color inside while older is black. The menu is better with the combination of old and young. This kind of mushroom can be roasted, boiled and make curry. It tastes a lot better with Galangal Chili Sauce.

ส่วนผสม

1.

2.

4.

5.

3.

INGREDIENTS ส่วนผสมต้มเห็ดเผ�ะ 1. เห็ดเผ�ะ 1 ลิตร 2. หอมแดง 3 หัว 3. กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ 4. รสดี ½ ช้อนโต๊ะ 5. ซีอิ๊วข�ว 1 ช้อนโต๊ะ Ingredients 1. Barometer Earthstar 1 liter 2. Sliced Red Onions 3 pieces 3. Shrimp Paste 1 tbsp 4. MSG ½ tbsp 5. Light Soy Sauce

วิธีทำา

HOW TO COOKING? 1. นำ�เห็ดเผ�ะที่เตรียมไว้ม�ล้�งให้สะอ�ดก่อน 3 – 4 น้ำ� ในขณะที่ล้�งน้ำ�จะเป็น สีดำ� ควรล้�งให้สะอ�ดจนกว่�น้ำ�จะใส Rinse Barometer Earthstars for 3-4 times until water is clear. 2. จ�กนั้นเตรียมตั้งหม้อใส่น้ำ�ลงไปพอประม�ณ ตั้งไว้สักพักพอให้น้ำ�เดือด Put the pot on fire and add the water, wait for the water to boil 3. ใส่เห็ดเผ�ะลงหม้อต้มทิ้งไว้ประม�ณ 10 – 15 น�ที แล้วใส่หอมแดงลงไป Put mushrooms into the pot for 10-15 minutes, then add the shallots into it. 4. ปรุงรสด้วยกะปิ รสดี ซีอิ๊วข�ว ต�มชอบให้รสช�ติกลมกล่อม Season shrimp paste and light soy sauce, flavor to taste. 5. คนให้เข้�กันอีกสักพัก แล้วยกหม้อออกจ�กเต�แก๊สพร้อมตักใส่ช�มเสิร์ฟ Stir and then serve well.

WHERE TO COOKING ? ขอขอบคุณ : ร้านตะล่อม (Talom Restaurant) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำา


LET’S Cooking

98

มาเข้าครัวกันเถอะ

ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้

STUFFED SQUID IN PLAIN SOUP เรื่อง นวพล ภาพ กมล 1.

2.

3.

4.

ส่วนผสม

INGREDIENTS 1. ปลาหมึกเล็ก 500 กรัม 2. หมูสับละเอียด 300 กรัม 3. เต้าหู้ 1 หลอด 4. วุ้นเส้น 1 ถุง 5. แตงกวาหั่นเป็นท่อน 2 ลูก 6. ผักกาดขาว 1 หัว 7. ต้นหอมผักชีซอย 2 กำา 8. แครรอทหั่นเป็นท่อน 1 หัว 9. ขึ้นฉ่ายหั่นเป็นท่อน ½ ถ้วย 10. พริกไทยป่น/ เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ 11. น้ำาปลา 1 ช้อนโต๊ะ 12. น้ำาซุป 2 ถ้วย

1. Small Squid 500g 2. Minced Pork 300g 3. Tofu 1tube 4. Vermicelli 1bag 5. Sliced Cucumber 6. Lettuce 7. Sliced Onion and Coriander 8. Sliced Carrot 9. Sliced Celery ½ cup 10. Pepper and Salt 1 tablespoon 11. Fish Sauce 1 tablespoon 12. Broth 2 cups

TIPS : เวลายัดไส้ปลาหมึกอย่ายัดให้แน่นมากเพราะเวลาสุกจะล้นออกมาไม่สวย ใช้หนวด ปลาหมึกยัดปิดด้านบนกันหมูหลุดออกมา ส่วนเวลาต้มหลังจากเดือดแล้วลดไฟลง อย่าให้ เดือดแรง เพราะ ทำาให้น้ำาซุปขุ่น No need to stuffed squid so tightly. Put squid arms to its body to prevent the pork to slip out. Turn the fire down after the broth is boiled.

WHERE TO COOKING ? ขอขอบคุณ : ร้านตะล่อม (Talom Restaurant) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำา

การต้องรับประทานอาหารทุกๆ วันบางทีก็เป็นเรื่องที่คิดไม่ออกเหมือนกันว่า จะทานอะไรดี บางทีของที่อยากทานก็อยู่ไกลไม่อยากไปรถติด ถ้าจะกินใกล้ๆ บ้านก็ไม่อร่อยหรือติดเรื่องความสะอาดของร้าน หรือวิธีการปรุงอาหารที่ ใส่ผงชูรสเยอะไป เลยทำาให้มีคนกลุ่มหนึ่งหันมาทำาอาหารรับประทานเองที่ บ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะได้อาหารที่สะอาดและได้รสชาติในแบบที่ต้องการ ส่วนตัวผมชอบรับประทานหมึกครับแต่ชอบหมึกตัวเล็ก ผมว่ามันไม่เหนียว เหมือนตัวใหญ่ เมนูวันนี้เราเลยมาทำา “ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้” เป็นการผสม ผสานระหว่างอาหารทะเลกับเนื้อหมู ทำาก็ง่าย ทานก็ง่าย ได้ประโยชน์ครบ ครัน ถ้าผู้อ่านเบื่อๆ ไม่รู้จะทานอะไรลองทำา “ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้” อาจจะ เป็นเมนูโปรดประจำาบ้านคุณก็ได้ครับ Sometimes it might be difficult to figure out exactly what to eat. Something we would like to have might be far away from home. Therefore, the numbers of people who cook at home tend to be increasing. I personally like to eat tiny squid. The menu presented today is Stuffed Squid Soup. The dish is the combination between seafood and pork. The menu is easy to cook and it may become your favorite dish.

วิธีทำา

HOW TO COOKING? 1. ปลาหมึกแยกตัวและหนวดออกจากกัน ลอกหนังแข็ง ถุงหมึกที่ตา ออก ล้างน้ำาให้สะอาด ใส่กระชอนไว้ให้สะเด็ดน้ำา Separated arms from squid’s body, then clean and drain with clean water. 2. คลุกหมูสับกับพริกไทยและเกลือ ใส่ปลาหมึกอย่าให้เต็มนัก เอา หนวดเสียบใส่ตามเดิม Mix the pork chops with salt and pepper. Put squid arms to its body. 3. ใส่น้ำาซุปลงในหม้อ ตั้งไฟให้เดือด ใส่รากผักชีที่ทุบไว้ลงไป ตามด้วย ปลาหมึกสอดไส้ แครรอท แตงกวา วุ้นเส้น ปรุงรสด้วยน้ำาปลา เกลือ ตามใจชอบ พอเดือดพักไว้ Add the broth into the heated pot. Add Coriander followed by stuffed Squid, Carrot, Cucumber, Vermicelli seasoned with fish sauce and salt 4. ใส่ขึ้นฉ่ายไว้ก้นชาม ตักต้มจืดปลาหมึกใส่ชาม โรยต้นหอมผักชี พริกไทยป่น พร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ Put Celery in the bottom of a bowl. Sprinkle Onions and Pepper. Serve with steamed rice.


101

D.i.y "มาท�าให้บ้านคุณ อบอุ่นด้วย อารมณ์ไม้"

Do it your self

ราคา ไม่รวม ติดตั้ง Laminate

ไม้ลามิเนต/กระเบื้องไวนิล

กระเบื้องไวนิล

MSS6005 กระเบื้องไวนิล ราคา 399 บาท/ตรม.

MSW1003 กระเบื้องไวนิล ราคา 399 บาท/ตรม.

MSW1010 กระเบื้องไวนิล ราคา 399 บาท/ตรม.

ไม้พื้น MOTIF 12 มิล THAI TEAK ราคา 690 บาท/ตรม.

ไม้พื้น MOTIF 12 มิล BLACK TEAK ราคา 690 บาท/ตรม.

ไม้พื้น FLOOR PLUS 12 มิล ไม้พื้น FLOOR PLUS 12 มิล WHITE TEAK NATURAL BEECH ราคา 590 บาท/ตรม. ราคา 590 บาท/ตรม.

ไม้พื้น FLOOR PLUS 8 มิล WHITE TEAK ราคา 490 บาท/ตรม.

PROFLOOR

ไม้พื้น MD1026 8 มิล ORIENTAL BEECH ราคา 350 บาท/ตรม.

ไม้พื้น BASIC 8 มิล ECO BEECH ราคา 329 บาท/ตรม.

MSW1001 กระเบื้องไวนิล ราคา 399 บาท/ตรม.

ไม้พื้น BASIC 8 มิล WHITE OAK ราคา 429 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


102

Do it your self FIBERDORE

C

FIBERDORE

CITY

อินบุรี ประตูไฟเบอร์ ขนาด 70X200 ซม. ราคา 3,490 บาท

C

ศิลาทอง ประตูไฟเบอร์ ขนาด 80X200 ซม. ราคา 3,990 บาท

จอมทอง ประตูไฟเบอร์ ขนาด 70X180 ซม. ราคา 3,300 บาท

COLORFUL LIFE

Delphi

CITY

COLORFUL LIFE

SET URANUS ประตูไม้นาตาเซีย 2 บาน ขนาด 80X200 ซม. +S/L 2 บาน ขนาด 40X200 ซม. ราคา 29,900 บาท/ชุด TG2AT ประตูไม้ดอกแก้ว ขนาด 80X200 ซม. ราคา 4,600 บาท

TG2AT ประตูไม้ลายกราฟฟิค ขนาด 70X200 ซม. ราคา 4,500 บาท

Delphi

BENEVENTO-03 ประตูไม้อัลคาตีส ขนาด 80X200 ซม. ราคา 15,200 บาท

SET PAVO N03GR ประตูไม้นาตาเซีย ขนาด 80X200 ซม. ราคา 27,500 บาท/คู่

W4 ANTIQUE FROSTED ประตูไม้นาตาเซีย ขนาด 80X200 ซม. ราคา 4,490 บาท

FIBERDORE

"บ้านของคุณมีประตูสวยๆสัก บานหรือยัง"

SET NAVIO-07GOLD ประตูไม้อัลคาตีส ขนาด 80X200 ซม. ราคา 29,500 บาท/คู่ Delphi

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

ORCADIA-01 GOLD ประตูไม้อัลคาตีส ขนาด 80X200 ซม. ราคา 15,650 บาท

Door ประตู

D.i.y


103

"แนะน�ำให้เลือกสรรอย่ำงดี เพรำะเปิด-ปิดทุกวัน"

D.i.y Do it your self

BA-90706SNP2 กลอนประตู 6 นิ้ว (2/แพ็ค) รำคำ 145 บำท/แพ็ค

MDB001 กลอนประตู 4 นิ้ว สีSS รำคำ 45 บำท/แพ็ค

403025-2BB บำนพับประตู สีAB (2/แพ็ค) รำคำ 84 บำท/แพ็ค

Doorknob/Bolt/Handle

ลูกบิด/มือจับ/บานพับ

#500 กลอนห้องน�้ำ สีSS (2/แพ็ค) รำคำ 95 บำท/แพ็ค

489.71.560 กลอนโซ่ สีสแตนเลส รำคำ 245 บำท/แพ็ค

YIP AE243 บำนพับประตูสีลำยครำมเรียบ รำคำ 59 บำท/แพ็ค

#02 บำนพับ สีAB ไม่มีจุก (2/แพ็ค) รำคำ 129 บำท/แพ็ค

489.04.001 บำนพับ (3/แพ็ค) รำคำ 285 บำท/แพ็ค

HG-6680 มือจับประตู สีAC รำคำ 1,495 บำท/แพ็ค

WHO104 มือจับลำยพฤกษำ 8 นิ้ว สีAC รำคำ 79 บำท/แพ็ค

#444 มือจับ สีAB (2/แพ็ค) รำคำ 125 บำท/แพ็ค

481.11.051 มือจับสแตนเลสสีทองเหลือง รำคำ 250 บำท/แพ็ค

YML-YK-SN006SS มือจับฝังในบำน รำคำ 1,499 บำท/แพ็ค

MD-001PLUS กุญแจลิ้นตำย สีSS รำคำ 299 บำท/แพ็ค

C100 B SMART3WAY กุญแจดิจิตอล รำคำ 6,890 บำท/แพ็ค

911.22.397 ลูกบิดฝัง สีAC รำคำ 250 บำท/แพ็ค

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


104

D.i.y Water Heater

Do it your self

เครื่องท�าน�้าอุ่น/น�้าร้อน

X3 เครื่องท�าน�้าอุ่น+ฝักบัวสาย อ่อน+ราวสไลด์ ขนาด 4,500 วัตต์ ราคา 2,290 บาท

AEG

FM35E เครื่องท�าน�้าอุ่น+ฝักบัวสาย อ่อน+ราวสไลด์ ขนาด 3,500 วัตต์ ราคา 2,790 บาท

IS45E-2 เครือ่ งท�าน�้าอุ่น+ฝักบัวสายอ่อน+ ราวสไลด์ ขนาด 4,500 วัตต์ ราคา 5,290 บาท

PSH-50SI หม้อต้มน�้าร้อนแนวตั้ง ขนาด 50 ลิตร ราคา 9,490 บาท

EHS80 หม้อต้มน�้าร้อนแนวนอน ขนาด 80 ลิตร ราคา 11,590 บาท

X3EM เครื่องท�าน�้าร้อน ขนาด 6,000 วัตต์ ราคา 6,990 บาท

"ถ้าใช้ก๊อกผสมต้องเครื่องท�าน�้า ร้อน แต่ถ้าก๊อกธรรมดาใช้เครื่อง ท�าน�้าอุ่น"

DHC6XG เครื่องท�าน�้าร้อน ขนาด 6,000 วัตต์ ราคา 6,990 บาท

M99E เครื่องท�าน�้าร้อน ขนาด 8,000 วัตต์ ราคา 6,790 บาท

CUBE 5 C เครื่องท�าน�้าอุ่น+ฝักบัวสายอ่อน+ ราวสไลด์ ขนาด 5,100 วัตต์ ราคา 5,790 บาท

SG15 หม้อต้มน�้าร้อน ขนาด 15 ลิตร ราคา 5,990 บาท

CUBE 6000(VG) เครื่องท�าน�้าร้อนระบบดิจิตอล ขนาด 6,000 วัตต์ ราคา 6,490 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


105

"เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ดีกว่า ประหยัดไฟกว่าเยอะ"

AFL-FC-E27X2/117 โคมไฟเพดาน ราคา 310 บาท

D.i.y Do it your self

Lighting and Accessories

KELLI-K3 32 W/DL โคมไฟเพดาน ราคา 585 บาท

อุปกรณ์แสงสว่าง/หลอดไฟ/ ดาวน์ไลท์

SUKC 04-88340-WH-01-08 โคมไฟเพดาน ราคา 159 บาท

SUKC 04-100GT340-47-1 โคมไฟเพดาน ราคา 420 บาท

ีออนส�าเร็จรูป น าง ร 5 T ม ิ ล ส ์ ท ก ็ ชุดรีเฟล 5 บาท 14 วัตต์ ราคา 25

MR16 6500K24D หลอดไฟESSENTIAL LED 26 วัตต์ ราคา 199 บาท

LED BLUB 5-40 W/DL หลอดไฟ LED 5.6 วัตต์ เดย์ไลท์ ราคา 169 บาท

LDAHV4D67HAP หลอดไฟ LED 40 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ ราคา 199 บาท

ูป ์ รางนีออนส�าเร็จร ส ก ิ น อ ร ท ก ็ ล เ ิ อ ม ิ 9 บาท รีเฟล็กท์สล 18 วัตต์ ราคา 16 นีออนส�าเร็จรูป าง ร S -F 6 /3 -D S FL40S 9 บาท 36 วัตต์ ราคา 20

BATTEN T5 ESSENTIAL 65 บาท วัตต์ ราคา 2 นีออนส�าเร็จรูป 14

ราง

EFU18E652V หลอดตะเกียบ 18 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ ราคา 89 บาท

EFD14E65HD3T หลอดไฟอีโค่-สไปรัล 14 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ ราคา 89 บาท

EFD22E65HD3T หลอดประหยัดไฟรุ่นไลท์ แคปซูล 22 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ ราคา 109 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


106

Tank

ถังเก็บน�้า/ถังบ�าบัด/ปั๊มน�้า/ เครื่องกรองน�้า

FILTEX

IV-212 เครื่องกรองน�้า ราคา 9,750 บาท

CNGTU-28 ถังดักไขมันใต้ดิน ขนาด 28 ลิตร ราคา 2,990 บาท

GTIN1000 ถังเก็บน�้าบนดิน ขนาด 1,000 ลิตร ราคา 3,350 บาท

D.i.y Do it your self

HD-5F-UVS เครื่องกรองน�้า ราคา 5,990 บาท

WM-P400GX ปั๊มน�้าอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ ราคา 17,190 บาท

GTGT-15 ถังดักไขมันบนดิน ขนาด 15 ลิตร ราคา 2,390 บาท

NSN1500/HY-01/GY ถังเก็บน�้าบนดิน+ลูกลอย ขนาด 1,500 ลิตร ราคา 11,900 บาท

"เรื่องน�้า เรื่องใหญ่ควรมีถังเก็บ ไว้ในบ้าน"

CA1000E1D1#SS ถังเก็บน�้าบนดิน ขนาด 1,000 ลิตร ราคา 5,990 บาท

WP-205QS ปั๊มน�้าอัตโนมัติ ขนาด 200 วััตต์ ราคา 6,390 บาท

CNGT-50 ถังดักไขมันบนดิน ขนาด 50 ลิตร ราคา 4,790 บาท

DE-03/SB-1050 ถังเก็บน�้าชบา ขนาด 1,050 ลิตร ราคา 5,290 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


107

D.i.y "เลือกสีคุณภาพสูง ท�าให้บ้าน คุณสวยนานกว่า"

Do it your self

ซุปเปอร์ชิลด์ สีน�้าภายนอก ชนิดกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,855 บาท

เอ็กตร้าชิลด์ สีกันชื้นเทฟลอน สีภายนอก ชนิดกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,565 บาท

มาเจสติกทรูบิวตี้ สีภายใน ชนิดกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,795 บาท

โจตากลอส สีน�้ามัน เบส A ขนาด 3.6 ลิตร ราคา 599 บาท

ซุปเปอร์โค้ทนาโนเท็กซ์ สีภายในและภายนอก เบส A ขนาด 9 ลิตร ราคา 1,185 บาท

เบเยอร์ชิลด์โฟโต้คลีน สีภายใน ชนิดกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,415 บาท

10501 ซิลิโคนสีขาว ราคา 99 บาท

MAXBOND กาวพลังตะปู ราคา 99 บาท

ชิลด์วันนาโนคลีน สีน�้าภายใน ชนิดกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,150 บาท

อีซี่แคร์พลัส สีภายใน ชนิดกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,550 บาท

เบเยอร์คลู ยูวีชิลด์ สีภายนอก เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,515 บาท

Paint and accessories

สีและเคมีภัณฑ์

โจตาชิลด์ เอ็นติิเฟค ชิน สีภายนอก เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,755 บาท

เวเธ่อร์ชิลด์ สีภายนอก ชนิดกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 GL ราคา 1,720 บาท

เบเยอร์ชิลด์ สีน�้ามันเคลือบเงา เบส A ขนาด 3 ลิตร ราคา 565 บาท

เซรามิคบอนด์ กาวปูกระเบื้อง 3 กก. ราคา 485 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


108

D.i.y Fan

Do it your self

พัดลม/พัดลมดูดอากาศ

REGENE

SPIN-WOOD/AC/DR/ORB-OAK พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 52 นิ้ว ราคา 2,990 บาท

REGENE

VANUS9119 พัดลมเพดาน 5 ใบพัด ขนาด 56 นิ้ว ราคา 9,190 บาท

LV16-GS/SF-GY พัดลมตั้งพื้นสีเทาหมอก ขนาด 16 นิ้ว ราคา 1,850 บาท

R16-GS CY-BL พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะสีฟ้า ขนาด 16 นิ้ว ราคา 1,250 บาท

W16-RR/CY-GY พัดลมติดผนัง (รีโมท) ขนาด 16 นิ้ว ราคา 2,190 บาท

F-BR16A พัดลมติดผนัง (รีโมท) ขนาด 16 นิ้ว ราคา 1,910 บาท

"ควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศใน ห้องน�้าเพื่อช่วยระบายอากาศ"

REGENE

SPIN-WOOD/AC/DR/BN-OAK พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 52 นิ้ว ราคา 2,990 บาท

CAMARCIO

CAMARCIO

AC700TR พัดลมไอน�้า ปรับ 3 ระดับ ราคา 5,990 บาท

AC500TR พัดลมไอน�้า ปรับ 3 ระดับ ราคา 4,990 บาท

EX-20RH5T พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว ราคา 1,090 บาท

EX-30RH5T พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว ราคา 1,450 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


D.i.y Do it your self

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


SPECIAL COLUMN เยี่ยมบานลูกคา

114

ROOM with A GOOD VIEW เรื่อง นวพล ภาพ กมล

Owner / Decorators : คุณเปยทิพย์ เชฟฟ�ลด์ Design : คุณเปยทิพย์ เชฟฟ�ลด์

การตกแต่งห้องชุด หรือคอนโดมิเนียมย่อมมีข้อ จำากัดมากมายกว่าการตกแต่งบ้าน การอยู่อาศัย ในที่สูงจะถูกจำากัดด้วยพื้นที่ ดังนั้นการจัดสรร พื้นที่ต้องลงตัวและใช้พื้นที่ทุกตารางฟุตให้คุ้ม ค่าที่สุด เหมือนคุณ เปียทิพย เชฟฟ�ลด หรือ น้องเปีย ได้มาซื้อคอนโดเก่าแถวย่านเจ�ดยอด มาปรับปรุงใหม่จากเดิมห้องละ 33 ตรม. 2 ห้อง เอามารวมกันเป็น 1 ห้อง รวมเป็น 66 ตรม. ซึ่ง น้องเปย ยังคงไว้ด้วยการตกแต่งแบบบ้านสไตล์ อังกฤษ

The decoration of condominium is limited more than home decoration. Living in the high area is restricted in space. Therefore, the allocation needs to fit in the space. Just like Khun Piathip Sheffield or Khun Pea who bought the antique condo in Jed Yod area and renovated from 33 sqm. with 2 rooms and combined them into 1 room in a total of 66 sqm and decorated in English style.


เปิดประตูห้องเข้าไปจะเจอที่เก็บของและตู้วางรองเท้าอยู่ด้านซ้าย และมี ห้องน้ำาเล็กอยู่ด้านขวา ห้องน้ำาผนังสีเทาพื้นใช้กระเบื้องลายไม้ให้ความ อบอุ่น ถัดมามีห้องครัวเล็กๆ แต่มีอุปกรณ์ทำาครัวครบ เตาไฟฟ้า เตาอบ ไมโครเวฟ เครื่องดูดควัน ตู้เย็นและเก๋ด้วยไอส์แลนด์อยู่หน้าครัวและครัว เป็นครัวสีไม้ธรรมชาติให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ซึ่งเป็นครัวเปิด เข้าหาห้องรับแขกที่มีโซฟาคลาสสิกออกโทนสีเทา ด้านหลังโซฟาก่ออิฐ โชว์ทำาให้ดูอบอุ่น ซึ่งถ้าเรานั่งตรงโซฟานี้สามารถดูทีวีหรือดูวิวที่สวยงาม ของดอยสุเทพได้อย่างเต็มตา เนื่องจากระยะการมองตรงจุดนี้สามารถ เห็นภูเขาได้ทั้งตลอดแนว โดยไม่มีอาคารสูงมาบดบังในระยะใกล้เลย

When we open the door, the storage and shoe box are on the left and the small bathroom is on the right. The bathroom’s wall is gray and floor is wooden tiles. Next to it is the tiny kitchen fully equipped with electric stove, microwave, oven hood, refrigerators and chic Island in front of the kitchen. The open kitchen is painted in natural wood color giving the warm and cozy atmosphere. There is a gray classic sofa in the living room. From the sofa we can watch television or enjoy magnificent view of Doi Suthep.


เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนพบกับการก่ออิฐโชว์ทผ่ี นัง ติดนาฬิกาคลาสสิก ที่ผนังก่ออิฐและมีโซฟา 2 ที่นั่งไว้นั่งพักผ่อนในห้องนอนสีน้ำาตาลอ่อน มองเห็นวิวดอยสุเทพแบบเต็มตา ห้องนอนเตียงใหญ่หัวเตียงกรุด้วยไม้ สีดำาสไตล์คลาสสิกตัดกับผ้าปูที่นอนสีครีม ผนังด้านข้างเตียงติดกรอบ รูปสไตล์คลาสสิกเล็กใหญ่ ทำาให้เกิดมิติขึ้นมาและเพิ่มความน่าสนใจให้ กับผนัง ห้องนอนมีห้องน้ำาพร้อมที่อาบน้ำากั้นด้วยกระจกข้างห้องน้ำามี ตู้เสื้อผ้าและที่เก็บของ พื้นที่ 66 ตรม. น้องเปียจัดสรรพื้นที่ได้อย่าง ลงตัว ห้องชุดนี้เหมาะกับการพักผ่อนหรืออยู่อาศัยระยะยาวก็ดี ข้อ สำาคัญห้องนี้เห็นวิวดอยสุเทพเต็มๆได้เข้ามาอยู่อาศัยแล้วเหมือนอยู่ บ้านหลังเล็กๆ หลังหนึ่งเลยทีเดียว

The bedroom is surrounded by brick wall with classic clock and 2 light brown sofa where the Doi Suthep can be viewed. The big bed lined with classic style black wood that contrast with cream color of bed sheet. The wall beside the bed hangs the classic style of frames. There is a bathroom in the bedroom with shower and separated with glass. With the area of 66 sqm. Khun Pea can allocate space perfectly. The room is ideal for relax or long term stay. The good thing is to see Doi Suthep view vividly.


GARDEN Guide

118

Pebble Stone in small GARDEN เรื่อง/ภาพ นวพล การจัดสวนนอกจากเราจะใชตนไมและหญาเปนหลักแลววัสดุธรรมชาติอยาง กอนหินกอนกรวดก็เปนสิ�งจําเปนในการใชตกแตงสวน เพราะชวยแกปญหา พ��นที่ตางๆ ที่เราไมสามารถปลูกหญาหร�อตนไมได เชน ทางเดิน ตรงชายคา กอนกรวดสามารถแกปญหาและทําใหสวนสวยงามได ตองบอกวาสวยดีมี ประโยชน

End of the walk way การใชกรวดโรยทางเดินเพ��อนําสายตาไปสูตนไมใหญเปนพระเอกอยู ปลายทาง ใชกรวดแมน้ําสีธรรมชาติเบอรเล็กดานขางๆ ปลูกเศรษฐ� ไซงอนสีขาวเพ��อใหติดกับหญาสีเข�ยวและสีของกรวดสี่น้ําตาลทําใหสวน มีมิติ และเราสามารถเดินเขาไปในสวนไดโดยไมตองเหยียบหญาเขาไป

Besides trees and grass, natural materials like stone and pebble stone are also perfect for garden arranging because it can help the area that cannot grow tree such as pebble stone. It can make the garden look more beautiful.

The pebble stone can be the pathway to a big outstanding tree. The natural color of pebbles can be used to plant white Saigon trees to stick with the green grass. Brown gravel brings dimension to the garden. We can walk into the garden without stepping on the grass.

Border between at Sala ปญหาที่พบของการจัดสวน คือ ระหวางหลังคาของศาลาที่เปนทางเขา เราจะปลูกตนไมไมคอยได ทางแกคือ ใชหินแมน้ําแบบเบอรใหญ (หินแม น้ําปง) เทลงพ��นที่ระหวางศาลาและสวน เวลาฝนตกทําใหศาลาไมสกปรก เพราะกอนหินจะทําหนาที่ไมใหน้ําฝนกระเซ�นเขาไปในศาลา ไดทั�งความ สวยและประโยชนการใชงาน The big problem of garden arranging is the tree cannot be plant between the roof. The solution is to pour large rive stone pour on the area between pavilion and garden. The pavilion will not get dirty when it rains because the stone would block the rain into the pavilion.

Shower to Shower ทางเขาที่อาบน้ําที่เปน outdoor ก็เปนอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถใชหิน กรวดไดเพราะเวลาเราเดินเขาไปที่อาบน้ําเราเดินผานกอนกรวดจะทําให เกิดความรูสึกผอนคลายและใกลช�ดกับธรรมชาติ การใชกรวดแนะนํา เปนสีธรรมชาติ เพราะดูแลรักษางายกวาการใชสีขาวเพราะพ��นที่ตรงนี้ คอนขางโดนน้ําและคราบสบู แชมพู จากการอาบน้ํา The entrance to outdoor shower is another point that we can use pebbles because we will feel relax and get close to nature while we are walking through the pebbles. The color of pebble stone should be natural because the maintenance is much easier than using white color. This area is normally quite wet.


TRAVEL ท่องไป ในโลกกว้างกับเรา

120

HAPPY

LIFE

จันทบุรี ชีวิต ดี๊...ดี ที่ระยอง เรื่อง/ภาพ นวพล

Test and Tour Chanthaburi & Rayong เข้าสู่หน้าฝนแล้วสิ่งหนึ่งที่ท�าให้เราได้รับทราบว่าเข้าหน้าฝน คือ ผลไม้เมืองร้อน อันได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ ล�าไย ก็จะพร้อมใจกันออกผลผลิตช่วงปลายฤดูร้อนเข้าฤดูฝน (ฤดูร้อน มาก) ถ้าพูดถึงเรื่องผลไม้ของประเทศไทยก็ต้องยกให้กับภาคตะวัน ออก ซึ่งมีผลไม้เยอะมากๆ นั่นคือ “จังหวัดจันทบุรีและระยอง” เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในด้านผลไม้ครับ โดยเฉพาะทุเรียนจะปลูกที่สอง จังหวัดนี้เยอะมาก ถึงจะมีการปลูกแถวปราจีนฯและจังหวัดใกล้เคียง ทีหลัง เนื่องด้วยภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรีและระยองใกล้ทะเล และมีแม่น�้า สรุปคือ ดินดี น�้าดี มีฝน ทริปนี้ผมตั้งใจไปชิมผลไม้และชมเมืองจันทบุรี ผมยังไม่เคยมา เลย พร้อมแล้วก็เลยจัดกระเป๋าไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึง ต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลไม้ออกเยอะที่สุด Thing which is the sign of rainy season is tropical fruits including Rambutan, Durian, Mangos teen, Longan and Snake Fruit. Eastern Thailand is famous for variety kind of fruits especially in Chanthaburi and Rayong. Durian is mostly found in both city because the topography and its land is close to the river. This trip, I intend to travel and try the fruits of Chanthaburi. It's my first time visiting here and I have planned to travel here in May and June. It's the perfect time for fruits testing.


1 ผมออกเดินทางจากเชียงใหม่โดยสายการบินไทยประมาณ 10.00 น. ไปถึงสุวรรณภูมิให้เพื่อนมารับที่สนามบินแล้วเรา ก็เดินทางไปยังจันทบุรีใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ เราไปทานข้าว เทีย่ งที่ “ก๋วยเตีย๋ วบ้านบึง” เป็นก๋วยเตีย๋ วหมูทขี่ นึ้ ชือ่ มากของ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งต้องเข้าไปตัวอ�าเภอและข้างร้านมีร้าน ข้าวต้มปลาเลยลองสั่งเกาเหลาปลามาทาน ชิมไปชิมมาทุกคน สั่งเกาเหลาปลาคนละชาม ท�าให้ก๋วยเตี๋ยวหมูงวดนี้เลยเป็น พระรองไปเลยครับ ทานเรียบร้อยมุ่งหน้าขับรถเข้าระยองและ ไปยังจันทบุรี ไปถึงเมืองจันทบุรีก็มืดพอดีไม่รีบอะไรมากครับ ขับไปแวะข้างทางชิมผลไม้ไป คืนนี้เราพักที่โรงแรมราชันย์ เรสซิเดนซ์ อยู่ติดแม่น�้าจันทบุรีและอยู่ใกล้กับโรบินสัน เย็นนีเ้ ราไปทานข้าวต้มทีร่ า้ นเห็นแล้วหิวก็อร่อยพอทานได้ครับ ..................................................................................

I set out from Chiang Mai to Suvarnabhumi around 10 a.m. with Thai Airways. My friends came and picked me up at the airport. We headed to Chanthaburi on motorway and had lunch at "Baan Bueng Noodles", the popular pork noodles restaurant in Baan Bueng, Chonburi. The restaurant next door served Boiled Rice with Fish and Chinese clear soup with boiled entrails and vegetables and everyone seemed to prefer it. After that, we headed to Rayong and Chanthaburi. We checked in at Rachan Residence Hotel by Chanthaburi River, close to Robinson Department Store


2 เช้านี้ผมต้องตื่นเช้าเช่นเคยเพื่อไปส�ารวจตลาดเช้าเมืองจันทบุรีซึ่งเมื่อ คืนฝนตกหนักมากและตอนเช้ายังปรอยๆ อยู่แต่ต้องไปครับ ตลาดเทศบาล เมืองจันทบุรีค่อนข้างใหญ่ มีการแบ่งโซนต่างๆ ผมก็ตื่นเต้นกับผักแปลกๆและ ของกินที่ไม่แพงและอร่อย โดยเฉพาะขนมเปียกปูนที่นี่มี 3 สี ด�า เขียว น�้าตาล อร่อยทุกสีไม่หวานมากเกินไปอันนี้ต้องยกเครดิตให้อาจารย์ที่ผมนับถือเช่นเคย ที่เคยบอกไว้ว่า “ของอร่อยอยู่ในตลาด” (ยังยืนยันว่าจริง) เราหาอะไรทานใน ตลาดอิ่มแล้วไปเดินย่อยอาหารที่สวนสาธารณะเมืองจันทบุรี ชอบมากๆสวน กลางเมืองมีบึงแล้วมีลู่วิ่งรอบๆ ได้เวลาจิบกาแฟแล้วเพื่อนรุ่นน้องบอกต้องไป ที่ร้าน “KAYS espresso bar” ร้านกาแฟที่สวยที่สุดของจันทบุรี ไปถึงก็ต้อง บอกว่าอึ้งครับ ผมว่าเชียงใหม่มีร้านกาแฟเยอะแล้วแต่มาเจอร้านนี้เข้าไปต้อง ยอมคาราวะยกนิ้วให้กับความใจกล้าของเจ้าของ ทั้งการท�าอาหารและสวนสไตล์ อังกฤษที่ล้อมรอบอาคาร สไตล์ของร้านตกแต่งเป็นแนว Industrial look ซึ่ง เป็นที่นิยมกันในตอนนี้ จิบกาแฟเสร็จเราเอากระเป๋าเข้าไปเก็บที่ “โรงแรมท่ามา จัน” ชอบโรงแรมนี้เอาของบ้านๆ มาตกแต่งได้สวยเก๋ เช่น แผ่นเสียงเก่า เครื่อง เล่นแผ่นเสียง เอาเทปคลาสสิกมาท�าเป็นฉากให้นักดนตรี แล้วเราไปทานอาหาร เที่ยงที่ “จันทรโภชนา” ร้านอาหารคู่เมืองจันทบุรี เราออกเดินทางไปยัง อบจ. จันทบุรี เข้าชมงานของดีเมืองจันทบุรีค่อนข้างผิดหวังกับงาน ผมนึกว่าจะมาเจอ ผลไม้เยอะๆที่นี่แต่มีไม่เยอะเลย เลยรีบออกงานไปยัง “คุ้งวิมาน” และ “อ่าวคุ้ง กระเบน” คุ้งวิมานเริ่มดังช่วงหลังเพราะทุกคนไปยังจุดชมวิวเนินนางพญา ต่อ ด้วยการเดินป่าชายเลนที่อ่าวคุ้งกระเบน ตอนเย็นหลังพระอาทิตย์ตกดินสวย มากๆ เย็นนี้เราหาอะไรทานง่ายๆ ตรงวงเวียนน�้าพุศูนย์รวมของอาหารการกิน ตั้งแต่เช้ายันค�่า เข้าโรงแรมแล้วลงมานั่งฟังเพลงที่โรงแรมท่ามาจัน เพลงเก่าๆได้ อารมณ์กับบรรยากาศการตกแต่งร้านย้อนยุค

ร้านจันทรโภชนา จันทบุรี This morning, I woke up early as usual to go to Chanthaburi Morning Market. The rain was falling slightly. The market is quite big and divided into many zones. I got excited with unseen vegetable and inexpensive but delicious food especially Rice Flour Custard with black, green and brown color. they are all yummy. After that, we went to Chanthaburi park for relaxing and had some coffee at KAYS espresso bar, chic coffee shop in Chanthaburi. The coffee shop is surrounded by Englishstyle garden and decorated in Industrial style which looks so cool. After finished having coffee, we checked in at Thamachan Hotel. I really love the way they decorated the cafe with antique items such as records and tape cassette. We had lunch at Chan Pochana, the popular restaurant in Chanthaburi before heading to Chanthaburi Provincial Administrative Organization to join Chan City Market Festival. Then, I went to Khung Wiman Beach and travel through a forest at Ao Khung Kraben. We had an easy dinner at fountain round about which is the center of food here before went back to the hotel.


3

..................................................................................

I woke up early and bike around Chantaboon river front community. I bike to Catholic Church. The area is the combination of Catholic and Buddhist community. I was impressed with the conservation of the old buildings for tourism support. I have found Baan Luang Rajamaitri Historic Inn, a small hotel with 12 rooms which renovated from ancient house. After having breakfast at the hotel, we headed to KP.Garden. It was quite hot here but the fruits were prepared for us at the table. Durian was the highlight. We had Yong Tau Foo Soup for lunch before having Spicy Red Curry in Rayong. It was so hot and spicy. Then, we checked in at Rayong Marriott Resort & Spa and went swimming before going to search for something for dinner.

รานเจเพญ ็ เยน ็ ตาโฟ จน ั ทบรุี

รานป.แกงปา ระยอง


4 ผมมีภารกิจในเช้านี้คือ ตื่นมาถ่ายรูปทะเลตอนเช้า เดินถ่ายรูปมุมต่างๆ ภายในโรงแรมแมริออท ชอบสระว่ายน�้า ที่มี 2 สระ สระใหญ่อยู่ด้านบนสระเล็กอยู่ชิดทะเล เช้าๆ ยังไม่ ค่อยมีคนเดินเลยถ่ายรูปสวยๆ ทานอาหารเช้าที่โรงแรม เรา ออกเดินทางจากแหลมแม่พิมพ์ระยองลัดเลาะไปตามริมทะเล ผ่านหาดสวนสนถ่ายรูปต้นสนสวยๆ หาดนี้ได้รับการดูแลไม่ ค่อยดีสกปรกมีขยะค่อนข้างมาก หน้าหาดค่อนข้างยาวท�าให้ ท้องถิ่นดูแลยาก เข้าบ้านเพเพื่อแวะซื้อของฝากผมได้โคมไฟ เปลือกหอย ขับรถไปเรื่อยเข้าไปในเมืองเพื่อไปทานอาหาร เที่ยงที่ “ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด” ที่หาดแหลมเจริญ ได้ชมหาด สวยๆ ที่เป็นธรรมชาติและสะอาด ชิมอาหารที่เป็นร้านแรกของ แหลมเจริญบอกได้ค�าเดียวว่าสุดยอดจริงๆ ทานเสร็จผมต้อง เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อขึ้นเครื่องกลับเชียงใหม่ ทริปนี้เป็นทริปที่มาเที่ยวแบบสบายๆ และได้เห็นความสวยงาม ของเมืองไทยที่ยังมีอีกเยอะจริงๆ โดยเฉพาะที่ “จันทบุรี” ผม ต้องกลับไปเยือนอีกแน่นอน ...........................................................................

The mission this morning was to wake up in the morning and snap around Rayong Marriott Resort & Spa. After having breakfast, we traveled from Laem Mae Phim to Suan Son beach. This beach is not very well taken care of quite dirty with garbage. Then we dropped by Baan Pay for some souvenirs. I have got lamp made from shells. We had lunch at Lamchareon Seafood Restaurant and that was fantastic. After that I catched a flight from Bangkok to Chiang Mai It is such a comfortable trip and I have seen the beauty of Thailand in Chanthaburi. I will come back again for sure.

ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด ระยอง


HOME SUKKAPAN เชียงราย

128

ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพ เพื่อเติมแต่ง บ้านของคุณ ด้วยสินค้ากระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องครัว และอุปกรณ์ D.I.Y พร้อมทั้งบริการออกแบบห้องน�้า ห้องครัว ฟรี! และสะดวกสบายกับห้องรอรับสินค้า


Home Guide Vol.19  

Home Sukkapan GUIDE 19 September-December 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you