Page 1

VOL.21 | MAY - AUGUST 2016

Living CITY

issue

พาชมบ้านสวย

STYLE

พาชมงานสถาปนิก สยาม 2016

KRABI Sea / Sun / Sand วันหยุด สุดแฮปปี้


welcome ทักทาย

สวัสดีครับผูอ ้ า่ นโฮมสุขภัณฑ์ไกด์ ขณะทีผ ่ มกับทีมงานกำาลังเร่ง ทำางานกันอยูใ่ นเดือนเมษายนนีต ้ อ ้ งยอมรับว่าปี 2559 เป็นปี ทีป ่ ระเทศไทยต้องเผชิญกับภัยแล้งทีร่ น ุ แรงทีส ่ ด ุ ในรอบหลายปี เกษตรกรได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะไม่มีน้ำาเพียงพอที่จะ ทำานาปรังได้ รวมถึงการเพราะปลูกพืชไร่ต่างๆ ก็ทำาได้ยากขึ้น ทำาให้ระบบเศรษฐกิจชะลอตัวลง กับภัยแล้งปีนี้ ผมว่าพวกเรา ต้องมาคิดถึงการใช้น้ำาให้มากขึ้นจากเดิมที่บ้านเราได้ชื่อว่า “ใน น้ำามีปลาในนามีข้าว” แต่ปีนี้ต้องถือว่า เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับ ภัยแล้งที่รุนแรงและฝนตกที่ล่าช้า ปลายเดือนเมษายนฝนยังไม่ ตกลงมาเท่าที่ควรเราหวังว่าพวกเราทุกคนจะผ่านพ้นภัยแล้ง ไปด้วยดี สำาหรับลูกค้าโฮมสุขภัณฑ์ที่สร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้าน โฮม สุขภัณฑ์ ได้มีการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ภายในร้านให้ดูทันสมัยและ เพิ่มช็อปใหม่ๆเข้ามาภายในร้านเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่ง ขึ้น เรายังเชื่อมั่นว่าคนท้องถิ่นอย่างไรก็ยังคงสนับสนุนธุรกิจ ท้องถิ่นด้วยกันและโฮมสุขภัณฑ์ก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เพื่อคนเชียงใหม่ทุกคน This year during April, Thailand has faced severe drought than several years before. Farmers got direct effects because of draught. It is more difficult for agricultural and that slow down the economy. I think we need to save water. Thailand is generally known that “there are fishes in the waters and rice in the fields” but this year we have to face up with severe draught. Just hope situation turn well. For Home Sukkapan’s customers who get home building or renovating, our showroom has been improved and there is more shops for customers. We believe that local people always support local business and Home Sukkapan keeps improving for everyone. พูดคุยกับเราได้ที่

homesukkapan


CONTENTS M AY – A U G U S T 2 0 1 6

HOMEGUIDE 12 60 70 106

เยีย ่ มโครงการ : Hyde park residence , Chic in the city เยีย ่ มบ้านลูกค้า : Modern luxury house คุณนิตย์รดี โนจา เยีย ่ มบ้านลูกค้า : A home tells a story คุณภาคิน พลอยภิชา เยีย ่ มบ้านลูกค้า : The tomorrow home คุณอดุลย์ วาณิชตันติกล ุ

12

AROUNDHOME 68 76 94 110

116

Garden guide : ปลูกสวนครัว ปลูกง่าย อร่อยเด็ดเจ็ดย่านดัง : อาหารญีป ่ น ุ่ อิม ่ อร่อย ในราคาเบาๆ Let’s cook : สปาเก็ตตีผ ้ ด ั ไส้อว ่ั Care your home : ระบบประตูคย ี ก ์ าร์ด

94

LIFESTYLE 36 58 64 92 116

Exclusive interview : คุณปณิดา ตุวานนท์ ผูบ ้ ริหาร ร้านสลัดคอนเซปท์ Shopping guide : ช้อปปิง ้ @ ริมปิง เชียงใหม่ Somewhere in chiang mai : One moment in a frame (ขัวเหล็ก เชียงใหม่) ของกิน ๋ ลำาอยูต ่ ค ้ี นมัก : แกงขนุนใส่กระดูกหมู Travel : กระบี่ Sea ,sun ,sand

ONCOVER Model : ธนะภัทร์ คะนึงเหตุ ,ปิ่นปินัทธ์ ชุติพงศ์สถาพร Style : สงกรานต์ ปัญญาดี KARN CATWALK Modeling Agency & Casting Hair Design : อธิชนันท์ ขันเงิน Makeup : ปฐวี เรืองพล ( MAC Cosmetic) ขอขอบคุณ : บ้านคุณนิตย์รดี โนจา ทีเ่ อือ ้ เฟือ ้ สถานทีถ ่ า่ ยทำา

36 70 68

EDITORIAL TEAM

EDITOR : นวพล ก๊อใจ PHOTOGRAPHER : กมล แซ่จึง CO-PRODUCTION : นพวรรณ ทาวงศ์มา, ชนิดา ขอดศิริ, มัญชรี ยอดดี GRAPHIC DESIGNER : กมล แซ่จึง, กันไท กำาแพงดี, ธนาภัณฑ์ ใจละออ

106


BEHIND THE SCENE เบื ้ อ งหลั ง โฮมสุ ข ภั ณ ฑ์ ไ กด์

ขุ่นแม่ขอดูแลและ กำากับเอง

มือใหม่หัดโพส ต่างคนต่างเขิล อิอิ ^__^

ช่างไฟจำาเป็นค่ะ

ผมหล่อมั้ยคร้าบ ^__^ เอ่อ...ทีละคนได้มั้ยคะ หนูงงไปหมดแล้ว เสร็จงานแล้วยิ้มได้

BEHIND the scene เรื่อง นวพล ภาพ กมล

ปกโฮมสุขภัณฑ์ ไกด์ฉบับนี้ Concept ที่ทีมงานคิดกันไว้อยากได้อารมณ์บ้านในเมืองที่ตกแต่งออกแนวโมเดิร์น พอดีผมได้ติดตามการสร้าง บ้านของคุณนิตย์รดี โนจา หรือน้องจง ว่าเสร็จพอดีเลยขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำาบ้านและพร้อมกับถ่ายปก คุณนิตย์รดี โนจา ให้นางแบบ “คุณปิ่นปินัทธ์ ชุติพงศ์สถาพร หรือน้องบุ้งกี๋” ลูกสาวแสนสวยมาถ่ายปกคู่กับนายแบบ คุณธนะภัทร์ คะนึงเหตุ หรือน้องอัลเฟร็ด ซึ่งงวดนี้ เราได้ทำางานกับ KARN CATWALK Modeling Agency&Casting หรือคุณสงกรานต์ ปัญญาดี ซึ่งวันนี้น้องสงกรานต์ก็มาอำานวยการเอง (มาสั่งการ) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ได้ร่วมงานกันเราไปถึงสถานที่ค่อนข้างช้าเนื่องจากหลงทางกัน เราเลยสั่งอาหารเที่ยงมารับประทานกันก่อน พอ ทานอาหารเที่ยงแล้วเสร็จค่อยลุยงานกันเลย บ้านคุณจงสวยมากๆถ่ายทั้งวันก็ ไม่หมด เลยสรุปกันว่าชั้นล่างเราจะถ่ายแบบเสื้อผ้าลำาลองอยู่ บ้านถ่ายตรงห้องทานข้าวที่เป็นห้องครัวเปิด เสร็จแล้วไปที่ห้องดูหนังฟังเพลงมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านางแบบเป็นชุดสีแดง เราถ่ายชั้นล่างเสร็จ แล้ว ขึ้นไปถ่ายชั้นบนของบ้านเริ่มด้วยห้องนอนใหญ่ Master Bedroom เราสมมติว่าคู่หนุ่มสาวกำาลังแต่งตัวเสร็จและไปออกงานดินเนอร์หรูๆ ซึ่งออกมาดูดีมากๆ ซึ่งการถ่ายทำาครั้งนี้สนุกสนานมากๆ ช่วยกันทั้งเจ้าของบ้าน ทีมงานโฮมสุขภัณฑ์ ทีมงานคุณสงกรานต์ เรียกว่าทุกคน จัดเต็มเพื่องานนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านที่ทำาให้การถ่ายทำาปกฉบับนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและออกมาสมบูรณ์แบบ

10

CITY LIVING


เ ยี ่ ย ม โ ค ร ง ก า ร

โ ร ง แ ร ม H Y D E PA R K R E S I D E N C E

HYDE PARK RESIDENCE

CHIC

IN THE CITY เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

ที่พักในเมืองยังเป็นเรื่องจำาเป็น และเป็นที่ต้องการของผู้คนอยู่ แต่เนื่อง ด้วยราคาที่ดินมีราคาแพงขึ้นการอาศัยอยู่ในเมืองต้องอาศัยในแนวสูง ซึ่งจะหนีไม่พ้นอพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะในย่านที่ใกล้กับ มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล เหมือนโครงการ “Hyde Park Residence” ตั้งอยู่ในทำาเลที่ดีโครงการเป็น Service Apartment ซึ่งด้านหลังติดสนาม กอล์ฟ โครงการตั้งอยู่สุดซอยทำาให้สงบและเป็นส่วนตัว การออกแบบอาคาร และตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น ห้องพักมีให้เลือกหลายแบบแต่ที่โดดเด่นคือ แบบ ห้อง Duplex (ห้อง 2 ชั้น) โดยชั้นบนจะเป็นที่นอนส่วนชั้นล่างจะเป็นรับแขก มี มุมทานอาหารและห้องอาบน้ำา การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพสูง และการ คุมโทนสีที่ดูดี รวมถึงสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ห้องอาหาร ห้องออก กำาลังกาย สระว่ายน้ำา Wi-Fi รถบริการรับส่งถนนนิมมาน ผมว่า “Hyde Park Residence” เป็นทางเลือกในการพักย่านสวนดอกที่ดีที่สุดในเวลานี้ 12

CITY LIVING

คุณประวิช ตุงคะเสรีรักษ์

ผู้บริหาร Hyde Park Residence


เ ยี ่ ย ม โ ค ร ง ก า ร

โ ร ง แ ร ม H Y D E PA R K R E S I D E N C E

HYDE PARK RESIDENCE เลือกใช้กระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่ง ที่โฮมสุขภัณฑ์์ HYDE PARK RESIDENCE use the ceramic tile, sanitary ware and decoration items at Home Sukkapan

Accommodation in the city is necessary but due to the high cost of land, the high-rise living in apartment or condominium especially in the location close to university or hospital is another choice of living. Just like Hyde Park Residence which is situated in good location. It is a service apartment where golf club sits behind. The project located at the end of the alley in clam and privatly atmosphere. The building is built in modern style. There are many types of room and the prominent type is Duplex, the room with 2 story with the mattress in the upstairs and the living room is on downstairs. There is also the corner for dinning and shower. The use of high quality materials and the shade of colors, facilities include restaurant, gym, pool, Wi-Fi and shuttle bus make Hyde Park Residence as an alternative perfect place to live.

HYDE PARK RESIDENCE

59 ซอยเชียงคำา ถ.สีโรรส 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-275959 www.hydeparkcm.com HOMESUKKAPAN GUIDE

13


A AA A A A A A B BB B B B B B

C CC C C C C C

FF F F F F F F

TILES LIBRARY INTREND TT II LL EEอSSั พ เ L R Y่ ๆ ไ ปII กN Nั บTTเ รRRา EE NN DD ดL ทII เ B ท รR ห มY B Rน ดA A์ ใ R ออั พ เ ด ท เ ท ร น ด ์ ใ ห ม ่ ๆ ไ ป ก า ห มY่ ๆ ไ ปI กNั ั บบT เเรราR T I L E Sั พ เLด ทI เBท รRน ดA์ ใ R END T I L E อSั พ เ L A์ ใ R ด ทI เ B ท รRน ด ห มY่ ๆ ไ ปI กNั บTเ รR า E N D ดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา T I L E อSั พ เ L IBRARY INTREND อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา TILES LIBRARY INTREND T I L E อSั พ เ L IBRARY INTREND ดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา

G G G G G G G G

EE E E E E E E

D DD D D D D D

BLACK&WHITE BLACK&WHITE BLACK&WHITE BLACK&WHITE FOREVER BLACK&WHITE FOREVER

FOREVER FOREVER เรื่อง นวพล / ภาพ ภาพ กมล กมล เรื่อง นวพล / ภาพ กมล เรื่อง นวพล / ภาพ กมล เรื่อง นวพล / ภาพ กมล เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

่อง นวพล / No ภาพ กมล what color scheme, black and white ่าโทนสีไหนจะมาแรงก็ ไหนจะมาแรงก็ตตามแต่ ามแต่โโทนสี ทนสีขขาว-ดำ าว-ดำา ก็ยเรื ่ ไม่ไม่ว่าวโทนสี No matter matter เรืังคงอยู ่อง นวพล / ภาพ กมล what color scheme, black and white ไม่ ว่าโทนสีไหนจะมาแรงก็ ตามแต่โทนสีขาว-ดำ า ก็ยังคงอยู่ No color scheme,brightness, black andclarity white ตลอดกาล าวเป็นนตัตัววแทนของความสว่ แทนของความสว่ are popular. White represents ตลอดกาล สีสีขขาวเป็ าาง ความสะอาดและ are matter popular.what White represents brightness, clarity ตลอดกาล สี ข าวเป็ น ตั ว แทนของความสว่ า ง ความสะอาดและ are popular. White represents brightness, clarity ความเรี ย บง่ า ย ในขณะเดี ย วกั น สี ด า ำ เป็ น ตั ว แทนของความ and simplicity while black represents solemn, ความเรี ยบง่ไหนจะมาแรงก็ าย ในขณะเดีตยามแต่ วกันสีโดทนสี ำา เป็ขนาว-ดำ ตั า ก็ยังคงอยู่ and simplicity represents solemn, ไม่ว่าโทนสี No matter whatwhile colorblack scheme, black and white ความเรี ย บง่ า ย ในขณะเดี ย วกั น สี ด า ำ เป็ น ตั ว แทนของความ and simplicity while black represents solemn, เคร่ ง ขรึ ม หรู ห ราและสง่ า งาม เมื อ ่ เราจั บ คู ส ่ ข ี าวกั บ ดำ า มาใช้ luxury and elegance. These two color are ไม่ ว า ่ โทนสี ไ หนจะมาแรงก็ ต ามแต่ โ ทนสี ข าว-ดำ า ก็ ย ง ั คงอยู ่ No matter what color scheme, black and white เคร่ งขรึม หรูสีหขราและสง่ งาม เมื่อเราจับคู่สาง ความสะอาดและ luxury and elegance. These twobrightness, color are clarity ตลอดกาล าวเป็นตัวาแทนของความสว่ are popular. White represents เคร่ ขรึ าแทนของความสว่ งาม บาน ่สาเพราะคู าวกั าี้ทมาใช้ luxury and elegance. These two color are ด้ววยกั วง่ายกั าหนจะมาแรงก็ ้องทีงที่ในช้่ใช้ตัโทนคู โวทนคู ่สีนีนเมื ่ได้ด้ำานนเป็าน ำาให้ห่ ้อง perfect match because they bring luxury. Just ตลอดกาล สีให้ าวเป็ ความสะอาดและ are popular. White represents brightness, clarity ด้ความเรี นนมยทำทำบง่ าหรู ้อในขณะเดี ่สวกั ่ไทนสี perfect match because theyrepresents bring luxury. Just าหหขยหราและสง่ นี้อี้อสียู่อยูโดเราจั ตัเพราะคู วงีขแทนของความ andmatter simplicity while black solemn, ไม่ โทนสี ไให้ ตยามแต่ ขนคูาว-ดำ า ก็บย่สดำังีนคงอยู No what color scheme, black and white ด้ความเรี ว ยกั น ทำ า ให้ ห อ ้ งที ใ ่ ช้ โ ทนคู ส ่ น ี อ ้ ี ยู ไ ่ ด้ น าน เพราะคู ส ่ น ี ท ้ ี า ำ ให้ ห อ ้ ง perfect match because they bring luxury. Just ดู ด แ ี ละหรู ห ราห้ อ งน้ ำ า โทนขาวดำ า ทำ า ได้ ง า ่ ยเพี ย งแต่ เ ราเลื อ ก paint the wall on either side in dark tone or the ย บง่ า ย ในขณะเดี ย วกั น สี ด า ำ เป็ น ตั ว แทนของความ and simplicity while black represents solemn, ดูเคร่ ดีแงละหรู หสีราห้ องน้นำาตัโทนขาวดำ ได้บงคู่ายเพี paint the on either sidetwo inbrightness, dark the ขรึม หรู หขราและสง่ งาม เมืา่อทำเราจั ่สางีขาวกั บดำา มาใช้ luxury andwall elegance. These colortone areorclarity ตลอดกาล าวเป็ วาแทนของความสว่ ความสะอาดและ are popular. White represents ไม่ ว า ่ โทนสี ไ หนจะมาแรงก็ ต ามแต่ โ ทนสี ข าว-ดำ า ก็ ย ง ั คงอยู ่ No matter what color scheme, black and white ดูเคร่ ด แ ี ละหรู ห ราห้ อ งน้ ำ า โทนขาวดำ า ทำ า ได้ ง า ่ ยเพี ย งแต่ เ ราเลื อ ก paint the wall on either side in dark tone or the ใช้ ผ นั ง ด้ า นใดด้ า นหนึ ง ่ ให้ เ ป็ น โทนดำ ส่ ว นด้ า นที เ ่ หลื อ ก็ เ ป็ น rest in white tone and decorated with black and ง ขรึ ม หรู ห ราและสง่ า งาม เมื อ ่ เราจั บ คู ส ่ ข ี าวกั บ ดำ า มาใช้ luxury and elegance. These two color are ใช้ นัโทนสี งนด้ยทำาบง่ นหนึ ให้เตยป็ามแต่ นีนโทนดำ วขนนด้ าแทนของความ นทีา ่เก็หลื ป็นห่ ้อง and rest in white tone andblack decorated with black and ด้วผวยกั านใดด้ ให้หนจะมาแรงก็ ้อาในขณะเดี งที ่ใช้โ่งทนคู ่สวกั ี้อสียูโด่ไทนสี ด้าำานส่เป็าน เพราะคู ่สีนังอคงอยู ี้ทก็ำาเให้ perfect match because theyrepresents bring luxury. Just ไม่ า ่ ไ าว-ดำ ย No matter what color scheme, black and white ความเรี า ย น ตั ว simplicity while solemn, ตลอดกาล สี ข าวเป็ น ตั ว แทนของความสว่ า ง ความสะอาดและ are popular. White represents brightness, clarity ใช้ ผ นั ง ด้ า นใดด้ า นหนึ ง ่ ให้ เ ป็ น โทนดำ า ส่ ว นด้ า นที เ ่ หลื อ ก็ เ ป็ น rest in white tone and decorated with black and โทนสี ข าวเพื อ ่ ไม่ ใ ห้ ห อ ้ งทึ บ เกิ น ไป เพิ ม ่ ลู ก เล่ น ด้ ว ยโมเสค โทน white mosaic in horizontal. Make the floor more ด้เคร่ ว ยกั น ทำ า ให้ ห อ ้ งที ใ ่ ช้ โ ทนคู ส ่ น ี อ ้ ี ยู ไ ่ ด้ น าน เพราะคู ส ่ น ี ท ้ ี า ำ ให้ ห อ ้ ง perfect match because they bring luxury. Just โทนสี ขาวเพื ่อหขไม่ราและสง่ งทึ บงาม เกิ เมืไปา่อทำเราจั เพิาได้ ่มลูบงกคู่ายเพี เล่ นาวกั ด้ยวงแต่ ยโมเสค white mosaic in thetone floor more ดูดีแงละหรู หสีราห้ อให้งน้หนำ้อาตัโทนขาวดำ เาราเลื อโทน ก paintpopular. the wall onhorizontal. either sideMake inbrightness, dark orclarity the ตลอดกาล าวเป็ ว แทนของความสว่ า ง ความสะอาดและ are White represents ขรึ ม หรู า ส ่ ข ี บ ดำ มาใช้ luxury and elegance. These two color are ความเรี ย บง่ า ย ในขณะเดี ย วกั น สี ด า ำ เป็ น ตั ว แทนของความ and simplicity while black represents solemn, ขาวดำ า มาตกแต่ ง แนวขวางและพื น ้ ของห้ อ งดู ค ลาสสิ ค ด้ ว ย classic with black and white polka dot tile. โทนสี ข าวเพื อ ่ ไม่ ใ ห้ ห อ ้ งทึ บ เกิ น ไป เพิ ม ่ ลู ก เล่ น ด้ ว ยโมเสค โทน white mosaic in horizontal. Make the floor more ดูด้ความเรี ด แ ี ละหรู ห ราห้ อ งน้ ำ า โทนขาวดำ า ทำ า ได้ ง า ่ ยเพี ย งแต่ เ ราเลื อ ก paint the wall on either side in dark tone or the ขาวดำ งงที แนวขวางและพื อเพราะคู งดูานที คลาสสิ classic with black white polkawith dotblack tile.Just ใช้วผยกั นังานด้มาตกแต่ นหนึ ให้เยป็่สวกั นีนโทนดำ วนนด้ ่เหลื อคก็ด้ำาเให้ ป็วยนห้อง perfect rest simplicity in white tone andblack decorated and ยทำาบง่ สียู้นดเราจั and while solemn, านใดด้ ให้าหหยราและสง่ ้อาขในขณะเดี ่ใช้โ่งทนคู ่ไของห้ ด้ำานส่เป็าน ่สๆอยู match because theyrepresents bring luxury. เคร่ ขรึ หรู เมืนี้อไป คูอตัเล่ ่สงดูวาีขนแทนของความ ดำีนอาคี้ทก็ด้มาใช้ luxury and elegance. two color are กระเบื ้อมมงโทนสี าวจุ ดำให้ หรั คนที อบอะไรนิ านๆ ขาวดำ ของห้ คาวกั ยนอโทน classic with black white polka dot tile.ormore ใช้ ผีแงงนัละหรู งาข้อด้มาตกแต่ างโทนสี นใดด้ าองาวจุ เสำป็สำเกิ าาได้ นที ่เหลื rest white tone andThese decorated with black and กระเบื าาาบงาม านาหรั บาบ่อ่อ้นคนที ่ง่งบบๆอยู ่น่นเป็วานๆ โทนสี าวเพื ่อหไม่ขราและสง่ ในหนึ ห้แนวขวางและพื หดำ้อาด่งดำโทนขาวดำ งทึ นโทนดำ เพิ ่มส่่ช่ชลูบบวงอบอะไรนิ กนด้ ด้ยลาสสิ วงแต่ ยโมเสค whiteinthe mosaic in horizontal. Make the floor ขรึ หรู งาม เมื เราจั คู ส ่ ข ี าวกั ดำ า มาใช้ luxury and elegance. These two color are ดูเคร่ ด ห ราห้ งน้ ทำ า ่ ยเพี เ ราเลื ก paint wall on either side in dark tone the ด้โทนขาวดำ ว ยกั น ทำ า ให้ ห อ ้ งที ใ ่ ช้ โ ทนคู ส ่ น ี อ ้ ี ยู ไ ่ ด้ น าน เพราะคู ส ่ น ี ท ้ ี า ำ ให้ ห อ ้ ง perfect match because they bring luxury. Just โทนขาวดำ า เหมาะสมด้ ว ยประการทั ง ้ ปวง กระเบื อ ้ งโทนสี ข าวจุ ด ดำ า สำ า หรั บ คนที ช ่ อบอะไรนิ ง ่ ๆอยู น ่ านๆ โทนสี ข าวเพื อ ่ ไม่ ใ ห้ ห อ ้ งทึ บ เกิ น ไป เพิ ม ่ ลู ก เล่ น ด้ ว ยโมเสค โทน white mosaic in horizontal. Make the floor more วให้ยประการทั ปวง แนวขวางและพื อเพราะคู งดูานที คลาสสิ classic with black and decorated white polkawith dotblack tile.Just ด้ขาวดำ วดผยกั ทำาานใดด้ ให้เหมาะสมด้ ห้อาองงที ทนคู ี้อายู้นทำ่ไของห้ ด้าา้งนได้ ่สีนอเคราเลื ี้ทก็ด้ำาเให้ perfect match because they ใช้ งานด้มาตกแต่ นหนึ เป็่สนีนโทนดำ ส่าน วนด้ ่เหลื ป็วยนอหก้อง rest white tone and and ดูกระเบื ีแนัละหรู ราห้ งน้่ใดช้ำาโ่งดำโทนขาวดำ ่าอยเพี งแต่ paintinthe wallblack on either side bring inpolka darkluxury. tone the โทนขาวดำ าหหเหมาะสมด้ วายประการทั ้งได้ ปวง ขาวดำ าข้อมาตกแต่ แนวขวางและพื ของห้ งดูนคด้ยยลาสสิ คราเลื ด้่นวานๆ ยอโทน classic with and white dot tile.or งโทนสี ของาวจุ สำเกิ าหรั บา้นคนที ่ชลูงงอบอะไรนิ ่งๆอยู ดูใช้ดผีแนัละหรู ราห้ งน้ ำ า โทนขาวดำ ทำ า า ่ ยเพี งแต่ เ ก paint the wall on either side in dark tone or the โทนสี าวเพื อ ่ ไม่ ใ ห้ ห อ ้ งทึ บ น ไป เพิ ม ่ ก เล่ ว ยโมเสค white mosaic in horizontal. Make the floor more งด้งโทนสี านใดด้ นหนึด่งดำวให้ายประการทั เป็านหรั โทนดำ า้งปวง ส่วนด้านที่เหลื อก็่นเป็านๆ น rest in white tone and decorated with black and กระเบื ขาาวจุ บคนที ่งๆอยู โทนขาวดำ า เหมาะสมด้ ใช้ ผนังาข้อด้มาตกแต่ านใดด้ ให้บเสำป็เกิ นนโทนดำ า ่มส่่ชลูวอบอะไรนิ อคก็ด้เป็วยนโทน rest white tone and decorated black and ขาวดำ ของห้ อเล่ งดูานนที คด้ลาสสิ classic with black whiteMake polkawith dotfloor tile.more โทนสี าวเพื ่อไม่างในหนึ ห้แนวขวางและพื ห้อ่งงทึ ไป้นเพิ กนด้ ว่เหลื ยโมเสค whiteinmosaic in horizontal. the โทนขาวดำ า เหมาะสมด้ ว ยประการทั ง ้ ปวง โทนสี ข าวเพื อ ่ ไม่ ใ ห้ ห อ ้ งทึ บ เกิ น ไป เพิ ม ่ ลู ก เล่ น ด้ ว ยโมเสค โทน white mosaic in horizontal. Make the floor more กระเบื อ ้ งโทนสี ข าวจุ ด ดำ า สำ า หรั บ คนที ช ่ อบอะไรนิ ง ่ ๆอยู น ่ านๆ ขาวดำามาตกแต่งแนวขวางและพื้นของห้องดูคลาสสิคด้วย classic with black and white polka dot tile. ขาวดำ แนวขวางและพื ของห้ องดูคลาสสิ คด้่นวานๆ ย classic with black and white polka dot tile. โทนขาวดำ า เหมาะสมด้ ้งปวง กระเบืา้อมาตกแต่ งโทนสี ขงาวจุ ดดำวายประการทั สำาหรับ้นคนที ่ชอบอะไรนิ ่งๆอยู กระเบื อ ้ งโทนสี ข าวจุ ด ดำ า สำ า หรั บ คนที ช ่ อบอะไรนิ ง ่ ๆอยู น ่ านๆ โทนขาวดำา เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง โทนขาวดำา เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง A. กระเบื้อง EA6379 ขนาด 12x24 LUX ราคา 574.56 บาท/กล่อง B. กระเบื้อง MX-BNZ-0006 โบนันซ่า ขนาด 12x12 กลาสเซร่า ราคา 295 บาท/แผ่น C. กระเบื้อง EAC6380 ขนาด 12x24 LUX A. กระเบื้อง EA6379 ขนาด 12x24 LUX ราคา 574.56 บาท/กล่อง B. กระเบื้อง MX-BNZ-0006 โบนันซ่า ขนาด 12x12 กลาสเซร่า ราคา 295 บาท/แผ่น C. กระเบื้อง EAC6380 ขนาด 12x24 LUX ราคา 747.36 บาท/กล่อง D. อ่างบนเคาน์ เตอร์ส574.56 ีขาว OFURO NM-5471/WT NAHM ราคา 12,790 สุขภัณ ฑ์ชิ้นเดียวสีขาว าNM-2861/WT-860D ราคา 9,900 บาทขนาด F. อ่างอาบน้ำาวน A. กระเบื ้อง EA6379 LUX เตอร์ ราคา บาท/กล่ อง B. กระเบื้อNAHM ง MX-BNZ-0006 โบนับาท นซ่าE. ราคา 295 บาท/แผ่นNAHM C. กระเบื ้อง EAC6380 ราคา 747.36 บาท/กล่ขนาด อง D.12x24 อ่างบนเคาน์ สีขาว OFURO NM-5471/WT ราคา 12,790 บาท E.ขนาด สุขภั12x12 ณฑ์ชิ้นเดีกลาสเซร่ ยวสีขาว NM-2861/WT-860D NAHM ราคา 9,900 บาท F. อ่12x24 างอาบน้LUX ำาวน อั ด อากาศสี ข าว+ก๊ อ ก CT-9932FWA CRISTINA ราคา 101,800 บาท G. กระเบื ้ อ ง DECORO CARARA ขนาด 18x18 โอเมก้ า ราคา 159 บาท/แผ่ น ราคา 747.36 บาท/กล่ อ ง D. อ่ า งบนเคาน์ เ ตอร์ ส ี ข าว OFURO NM-5471/WT NAHM ราคา 12,790 บาท E. สุ ข ภั ณ ฑ์ ช ิ ้ น เดี ย วสี ข าว NM-2861/WT-860D NAHM ราคา 9,900 บาท F. อ่ างอาบน้LUX ำาวน อัA.ดกระเบื อากาศสี าว+ก๊อกขนาด CT-9932FWA CRISTINA ราคาบาท/กล่ 101,800องบาท G. กระเบื ้อง DECORO CARARA 18x18 กลาสเซร่ โอเมก้า ราคา 159295 บาท/แผ่ น น C. กระเบื้อง EAC6380 ขนาด 12x24 ้องขEA6379 12x24 LUX ราคา 574.56 B. กระเบื ้อง MX-BNZ-0006 โบนันซ่า ขนาด 12x12 า ราคา บาท/แผ่ อัราคา อากาศสี ข าว+ก๊ อ ก CT-9932FWA CRISTINA ราคา 101,800 บาท G. กระเบื ้ อ ง DECORO CARARA 18x18 โอเมก้ า ราคา 159 บาท/แผ่ น A.ดกระเบื ้ อ ง EA6379 ขนาด 12x24 LUX ราคา 574.56 บาท/กล่ อ ง B. กระเบื ้ อ ง MX-BNZ-0006 โบนั น ซ่ า ขนาด 12x12 กลาสเซร่ า ราคา 295 บาท/แผ่ น C. กระเบื ้ อ ง EAC6380 ขนาด 12x24 LUX บาท/กล่อง D. อ่างบนเคาน์เตอร์สีขาว OFURO NM-5471/WT NAHM ราคา 12,790 บาท E. สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว NM-2861/WT-860D NAHM ราคา 9,900 บาท F. อ่างอาบน้ำาวน 16 747.36 CITY LIVING ราคา 747.36 บาท/กล่ อง D.12x24 อ่างบนเคาน์ เตอร์ าวราคา OFURO NM-5471/WT ราคา 12,790 สุขภั12x12 ณฑ์ชิ้นเดีกลาสเซร่ ยวสีขาาวราคา NAHM 9,900 บาท F. อ่12x24 างอาบน้LUX ำาวน อัA.ดกระเบื อากาศสี าว+ก๊ อกขนาด CT-9932FWA CRISTINA 101,800 G. กระเบื ้อง DECORO CARARA ขนาด 18x18 โอเมก้ 159295 บาท/แผ่ น น C. ้องขEA6379 LUX ราคาสีข574.56 บาท/กล่ องบาท B. กระเบื ้อNAHM ง MX-BNZ-0006 โบนับาท นซ่าE.ขนาด าNM-2861/WT-860D ราคา บาท/แผ่ กระเบืราคา ้อง EAC6380 ขนาด อัราคา ดอากาศสี ข าว+ก๊ อ ก CT-9932FWA CRISTINA ราคา 101,800 บาท G. กระเบื ้ อ ง DECORO CARARA ขนาด 18x18 โอเมก้ า ราคา 159 บาท/แผ่ น 747.36 บาท/กล่ขนาด อง D.12x24 อ่างบนเคาน์ าว OFURO NM-5471/WT ราคา 12,790 สุขภั12x12 ณฑ์ชิ้นเดีกลาสเซร่ ยวสีขาวาNM-2861/WT-860D NAHM 9,900 บาท F. อ่12x24 างอาบน้LUX ำาวน A. กระเบื ้อง EA6379 LUX เตอร์ ราคาสีข574.56 บาท/กล่ อง B. กระเบื้อNAHM ง MX-BNZ-0006 โบนับาท นซ่าE.ขนาด ราคา 295 บาท/แผ่น C. กระเบืราคา ้อง EAC6380 ขนาด A. กระเบื้อง EA6379 ขนาด 12x24 LUX ราคา 574.56 บาท/กล่อง B. กระเบื้อง MX-BNZ-0006 โบนันซ่า ขนาด 12x12 กลาสเซร่า ราคา 295 บาท/แผ่น C. กระเบื้อง EAC6380 ขนาด 12x24 LUX


X Xน Xน Xน Xน Xน X


TILES LIBRARY INTREND อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา

TILES LIBRARY INTREND อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา

TILES LIBRARY INTREND อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา

G G G

A A

I

A

I

H H

I

C C C

เป็น 2 โทนสี ที่ไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ แต่เมื่อเอาสีขาวที่ออกโทนเทา Wood and white and grey tone is unlikely match มาใช้ร่วมกับกระเบื้องลายไม้โทนสีโอ๊คเข้มทำาให้กระเบื้องลายไม้สีโอ๊คดู together but when the white and gray tones used โดดเด่นขึ้นมา ห้องน้ำาโทนขาว-โอ๊คลายไม้ห้องนี้มีการจัดวางพื้นที่การ together, it help brighten up dark oak wooden tile. ใช้งานที่ลงตัว แยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนจุดที่ทำาให้ห้องน้ำาโดดเด่น This white - oak bathroom provides perfect area คือ การใช้โมเสคโทนขาว-ดำา มาตกแต่งตรงฝักบัวอาบน้ำาและการใช้ used. Wet area is separated from dry area. Black กระเบื้องลายไม้เข้ม-อ่อน กับผนังด้านWOOD ทีWOOD ่ติดกับชักโครก ห้องนี้อารมณ์ and white mo& sa& ic at shower and dark - light wooden เรียบง่ายแต่แอบมีโซนที่ดูสบายตาไม่ตWOOD ้องเยอะมากมาย tile at the wa& l make the room more outstanding. WHITE WHITE This bathroom has simply and outstanding. WHITE F F F

E E E

H

B B

D D D

B

เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

เป็น 2 โทนสี ที่ไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ แต่เมื่อเอาสีขาวที่ออกโทนเทา มาใช้ บกระเบื โทนสี โอ๊คนเข้ได้มแต่ ทำาให้ ระเบื้อขงลายไม้ สีโอ๊คดู เป็นร่ว2มกั โทนสี ที่ไม่้อนงลายไม้ ่าจะมาอยู ่ด้วยกั เมืก่อเอาสี าวที่ออกโทนเทา โดดเด่ น ขึ น ้ มา ห้ อ งน้ ำ า โทนขาว-โอ๊ ค ลายไม้ ห อ ้ งนี ม ้ ก ี ารจั ด วางพื ้นทีส่กีโอ๊ารคดู มาใช้ร่วมกับกระเบื้องลายไม้โทนสีโอ๊คเข้มทำาให้กระเบื้องลายไม้ ใช้โดดเด่ งานที่ลนงตั ว แยกส่ ว นเปี ย กส่ ว นแห้ ง ชั ด เจนจุ ด ที ท ่ า ำ ให้ ห อ ้ งน้ ำ า โดดเด่ ขึ้นมา ำาโทนขาว-โอ๊ งนี้มขีกาวที ารจั่อดอกโทนเทา วางพื้นที่กนาร เป็ นการใช้ 2 โทนสี ที่ไม่ห้นอ่างน้ จะมาอยู ่ดมาตกแต่ ้วยกันคได้ลายไม้ แต่ เมืห่อก้อเอาสี คือใช้ โ มเสคโทนขาว-ดำ า ง ตรงฝั บั ว อาบน้ ำ า และการใช้ ่ลบงตักระเบื ว แยกส่ วนเปียกส่วโนแห้ ดที่ทำา้อให้ ห้องน้สำาโดดเด่ มาใช้งรานที งลายไม้ เข้งชั่ตมดิดทำเจนจุ ากัให้ งลายไม้ ีโอ๊คดู น กระเบื ้อ่วมกั งลายไม้ เข้ม้อ-อ่ อน กับโทนสี ผนั งด้อ๊าคนที บชักกกระเบื โครก ห้อำางนี ้อารมณ์ คื อ การใช้ โ มเสคโทนขาว-ดำ า มาตกแต่ ง ตรงฝั บั ว อาบน้ และการใช้ โดดเด่ ขึ้นมาแอบมี ห้องน้ ำาโทนขาว-โอ๊ คลายไม้ ห้องนี้มีการจัดวางพื้นที่การ เรี ยบง่านยแต่ ่ดูสบายตาไม่ งเยอะมากมาย งลายไม้ เข้โซนที มว-อ่ กับวผนั งด้งตาชั้อนที ่ติดกัดบทีชั่ทกำาโครก ห้อำางนี ้อารมณ์ ใช้กระเบื งานที่ล้องตั ว แยกส่ นเปีอนยกส่ นแห้ ดเจนจุ ให้ห้องน้ โดดเด่ น เรี ย บง่ า ยแต่ แ อบมี โ ซนที ด ่ ส ู บายตาไม่ ต อ ้ งเยอะมากมาย คือ การใช้โมเสคโทนขาว-ดำา มาตกแต่งตรงฝักบัวอาบน้ำาและการใช้ กระเบื้องลายไม้เข้ม-อ่อน กับผนังด้านที่ติดกับชักโครก ห้องนี้อารมณ์ เรียบง่ายแต่แอบมีโซนที่ดูสบายตาไม่ต้องเยอะมากมาย

Wood and white and grey tone is unlikely match together butwhite whenand the grey whitetone andisgray tonesmatch used Wood and unlikely together, it help brighten up dark oak wooden tile. together but when the white and gray tones used This white oak bathroom provides perfect area together, it helpand brighten up dark oak wooden tile. Wood and area white grey tone is unlikely match used. Wet is separated from dry area. Black This white oak bathroom provides perfect area together but whenatthe whiteand anddark gray toneswooden used and white mosaic shower - light used. Wet areabrighten is separated fromoak dry area. Black together, it help up dark wooden tile. tileandatwhite the wall makeat the roomand more outstanding. mosaic shower darkperfect - light area wooden This white oak bathroom provides This simply and outstanding. tilebathroom atWet thearea wallhas the room outstanding. used. ismake separated frommore dry area. Black This bathroom has simply and outstanding. and white mosaic at shower and dark - light wooden tile at the wall make the room more outstanding. This bathroom has simply and outstanding.

A. กระเบื้องซันชายเกรย์ ขนาด 24X24 WDC ราคา 574.56 บาท/กล่อง B. กระเบื้องริคเคอร์แบล็ค ขนาด 12X12 ไอกลาส ราคา 245 บาท/แผ่น C. กระเบื้อง OP12005A ขนาด 8X40 อีสท์แมน ราคา 750 บาท/กล่อง D. กระเบื้อง OG10222 ขนาด 8X40 อีสท์แมน ราคา 790 บาท/กล่อง E.อ่างแก้วพร้อมตู้ รุ่น GA15-55B RASSLAND ราคา 20,475 บาท F.ตู้เก็บของด้านข้าง ขนาด 30x22x120 ซม. A. กระเบื้องซันชายเกรย์ ขนาด 24X24 WDC ราคา 574.56 บาท/กล่อง B. กระเบื้องริคเคอร์แบล็ค ขนาด 12X12 ไอกลาส ราคา 245 บาท/แผ่น C. กระเบื้อง OP12005A ขนาด 8X40 อีสท์แมน ราคา รุ่น RS MSGA55AL RASSLAND ราคา 7,900 บาท G.กระจก ขนาด 75x21 ซม.รุ่น RSGJ252(D) RASSLAND ราคา 4,900 บาท H.ราวพาดผ้าเดี่ยว 60 ซม. รุ่น RD 86824 (S) RASSLAND ราคา 750 บาท/กล่อง D. กระเบื้อง OG10222 ขนาด 8X40 อีสท์แมน ราคา 790 บาท/กล่อง E.อ่างแก้วพร้อมตู้ รุ่น GA15-55B RASSLAND ราคา 20,475 บาท F.ตู้เก็บของด้านข้าง ขนาด 30x22x120 ซม. 899 บาท I.ฝักบัวอาบน้ำาผสม รุ่น S372681C RASSLAND ราคา 8,900 บาท ่น RS้อMSGA55AL G.กระจก ขนาด 75x21 RSGJ252(D) RASSLAND ราคา ราคา 4,900245 บาทบาท/แผ่ H.ราวพาดผ้ าเดี่ย้อวง60OP12005A ซม. รุ่น RDขนาด 86824 (S) RASSLAND A.รุกระเบื งซันชายเกรย์RASSLAND ขนาด 24X24ราคา WDC7,900 ราคาบาท 574.56 บาท/กล่ อง B. กระเบืซม.รุ ้องริ่นคเคอร์ แบล็ค ขนาด 12X12 ไอกลาส น C. กระเบื 8X40 อีสท์แมน ราคาราคา 899บาท/กล่ บาท I.ฝั บัวกระเบื อาบน้้อำาผสม รุ่น S372681C RASSLAND บาท อง E.อ่างแก้วพร้อมตู้ รุ่น GA15-55B RASSLAND ราคา 20,475 บาท F.ตู้เก็บของด้านข้าง ขนาด 30x22x120 ซม. 750 องกD. ง OG10222 ขนาด 8X40 อีสท์แมน ราคา 8,900 790 บาท/กล่ 18 CITY LIVING รุ่น RS MSGA55AL RASSLAND ราคา 7,900 บาท G.กระจก ขนาด 75x21 ซม.รุ่น RSGJ252(D) RASSLAND ราคา 4,900 บาท H.ราวพาดผ้าเดี่ยว 60 ซม. รุ่น RD 86824 (S) RASSLAND ราคา 899 บาท I.ฝักบัวอาบน้ำาผสม รุ่น S372681C RASSLAND ราคา 8,900 บาท


. า า ซม. คา . า


ราคา 399บาท/ตรม.

ราคา 299บาท/ตรม.

ราคา 279บาท/ตรม.

ราคา 279บาท/ตรม.

ราคา 479บาท/ตรม.

ราคา 399บาท/ตรม.

ราคา 479บาท/ตรม.

ราคา 359

ราคา 359

ราคา 479บาท/ตรม.

ราคา 449บาท/ตรม.

ราคา 449บาท/ตรม.

ราคา 439บาท/ตรม.

ราคา 439บาท/ตรม. ราคา 329บาท/ตรม.

ราคา 279บาท/ตรม.

ราคา 379บาท/ตรม.

ราคา 550บาท/ตรม.

ราคา 550บาท/ตรม.

ราคา 599บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

21


ราคา 189บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 169บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 179บาท/ตรม.

ราคา 245บาท/ตรม.

ราคา 245บาท/ตรม.

ราคา 245บาท/ตรม.

ราคา 239บาท/ตรม.

ราคา 229บาท/ตรม.

ราคา 239บาท/ตรม.

ราคา 229บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

22

CITY LIVING


ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

ราคา 149บาท/ตรม.

ราคา 149บาท/ตรม.

ราคา 179บาท/ตรม.

ราคา 179บาท/ตรม.

ราคา 195บาท/ตรม.

ราคา 179บาท/ตรม.

ราคา 179บาท/ตรม.

ราคา 179บาท/ตรม.

ราคา 179บาท/ตรม.

ราคา 295บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

23


COTTO

ราคา 305บาท/แผ่น

ราคา 150บาท/แผ่น

ราคา 85 บาท/แผ่น

ราคา 225บาท/แผ่น

ราคา 89 บาท/แผ่น

ราคา 220 บาท/แผ่น

ราคา 300 บาท/แผ่น

ราคา 290บาท/แผ่น

ราคา 320บาท/แผ่น

ราคา 295บาท/แผ่น

ราคา 290บาท/แผ่น

ราคา 290บาท/แผ่น

ราคา 195บาท/แผ่น

ราคา 385บาท/แผ่น

ราคา 385บาท/แผ่น

ราคา 265บาท/แผ่น

ราคา 145บาท/แผ่น

อิมเม็ก

ราคา 190 บาท/แผ่น กลาสเซร่า

ราคา 295บาท/แผ่น ไอกลาส

ราคา 169บาท/แผ่น

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

24

CITY LIVING


กระเบื้องลายไม้

LIBRARY

Wood Tiles

TILES ราคา 299บาท/ตรม.

24 สติค ท/ตรม. DIGITAL

TILE

16

ท/ตรม.

เซอเกรส 24 x 24 บราซิลเลี่ยนมะฮฮกกานี ราคา 259 บาท/ตรม. ราคา 259บาท/ตรม.

เซอเกรส 24 x 24 บิลลี่วู๊ดบราวน์รัสติค ราคา 259 บาท/ตรม. ราคา 259บาท/ตรม.

โสสุโก้ 24 x 24 โสสุโก้ 24 x 24 ไอดีนวู๊ดโอ๊ค ไอดีนวู๊ดน�้าตาลอ่อน ราคา 299 บาท/ตรม. ราคา 299 บาท/ตรม. ราคา 379บาท/ตรม. ราคา 299บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

ราคา 349บาท/ตรม. ดูราเกรส 16 x 16 โสสุโก้ 16 x 16 เฟรชวูด๊ น�้าตาล โอ๊คแลนด์เบจ ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 239 บาท/ตรม. ราคา 340บาท/ตรม. ราคา 449บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 ไดนาสตี้ 16 x 16 ทิมทิคโก้เบจ เสมาเนื้อ ราคา 209 บาท/ตรม. ราคา 169 บาท/ตรม. ราคา 479บาท/ตรม. ราคา 349บาท/ตรม. DIGITAL

TILE ราคา 349บาท/ตรม. ราคา 750 บาท/ตรม.

คอตโต้ 6 x 24 พอสโบน

ราคา 590 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE ราคา 189บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 750 บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

คอตโต้ 6 x 24 พอสเบจ

ราคา 429บาท/ตรม. ราคา 590 บาท/ตรม.

ราคา 429บาท/ตรม. โสสุโก้ 6 x 24 ไอดีนวู๊ดน�้าตาล ราคา 199บาท/ตรม. ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 750 บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 299 บาท/ตรม.

ราคา 259บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

ราคา 750 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 6 x 24 ไอดีนวู๊ดทอง

ราคา 299 บาท/ตรม.

HOMESUKKAPAN GUIDE

25


ราคา 129บาท/ตรม.

ราคา 125บาท/ตรม.

ราคา 149บาท/ตรม.

ราคา 129บาท/ตรม.

ราคา 129บาท/ตรม.

ราคา 139บาท/ตรม.

ราคา 139บาท/ตรม.

ราคา 149บาท/ตรม.

ราคา 149บาท/ตรม.

ราคา 139บาท/ตรม.

คอตโต้ 18 x 18 เครโมนาเทา ราคา 179บาท/ตรม.

คอตโต้ 18 x 18 เดย์น่าขาว ราคา 179บาท/ตรม.

คอตโต้ 18 x 18 เซเรสไอวอรี่ ราคา 179บาท/ตรม.

คอตโต้ 18 x 18 ทอโรซ่าพีช ราคา 179บาท/ตรม.

คอตโต้ 18 x 18 เวนิน่าด�ำ ราคา 179บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

26

CITY LIVING


ราคา 229บาท/ตรม.

ราคา 229บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

ราคา 189บาท/ตรม.

ราคา 249บาท/ตรม.

ราคา 249บาท/ตรม.

ราคา 339บาท/ตรม.

ราคา 329บาท/ตรม.

ราคา 349บาท/ตรม.

ราคา 289บาท/ตรม.

ราคา 299บาท/ตรม.

ราคา 279บาท/ตรม.

ราคา 279บาท/ตรม.

ราคา 245บาท/ตรม.

ราคา 490บาท/ตรม.

ราคา 670บาท/ตรม.

ราคา 579บาท/ตรม.

ราคา 690บาท/ตรม.

ราคา 690บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

27


ราคา 239บาท/ตรม.

ราคา 239บาท/ตรม.

ราคา 259บาท/ตรม.

ราคา 259บาท/ตรม.

ราคา 259บาท/ตรม.

ราคา 169บาท/ตรม.

ราคา 169บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 195บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 149บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 199บาท/ตรม.

ราคา 195บาท/ตรม.

ราคา 209บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

28

CITY LIVING


ยาแนว

กาวซีเมนต์

ราคา 155 บาท/ถุง

ราคา168 บาท/ถุง

ราคา 175 บาท/ถุง

ราคา 679 บาท/ถุง

ราคา 135 บาท/ถุง

ราคา 129 บาท/ถุง

ราคา 1,999 บาท/ถุง

ราคา 1,470 บาท/ถุง

ราคา 179 บาท/ถุง

ราคา 22 บาท/ถุง

ราคา 49 บาท/ถุง

ราคา 39 บาท/ถุง

ราคา 99 บาท/หลอด

ราคา 915 บาท/ถัง

ราคา 230 บาท/แกลลอน

ราคา 470 บาท/กระป๋อง

ราคา 99 บาท/หลอด

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

29


อิฐแก้ว

คิ้ว

ราคา 49 บาท/ก้อน

ราคา 89 บาท/เส้น

ราคา 120 บาท/เส้น ราคา 49 บาท/ก้อน ราคา 125 บาท/เส้น ราคา 49 บาท/ก้อน ราคา 35 บาท/เส้น

จมูกบันได ราคา 60 บาท/เส้น

ราคา 390 บาท/เส้น

ฉนวนกันความร้อน ราคา 479 บาท/เส้น

ราคา 299 บาท/เส้น

ราคา 265 บาท/เส้น ราคา 289บาท/ม้วน ราคา 420บาท/ม้วน

ราคา 299 บาท/เส้น

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

30

CITY LIVING


SPECIAL COLUMN S PS EP C Lล ัLมCน ์ O Lศ ษU MM NN E ICAคI อA C ิ เO LU พ ค อคลอั มลนั ม์ พนิ เ์ พศ ิ ษ เศษ

ASA ASA BACKTO TOBASIC BASIC BACK อาษาสู ามั อาษาสู ่ ส่่ ส ามั ญญ อาษาสู ส ามั ญ

Architect’16 Architect’16 Architect’16 เรื่อง / ภาพ นวพล เรื่อเรืง่อ/งภาพ นวพล / ภาพ นวพล

งานสถาปนิกสยามจัดขึ้นทุกปี ช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายน ซึ่งเป็นที่รับรู้กัน Siam Architect Event takes place every year at the end of April. It Architect takes place every at the end of in April. It It Siam Architect Event place every year atThis the end of Thailand, April. งานสถาปนิ กสยามจั ดขึ้นดทุขึก้นปีทุกช่ปีวงระหว่ างปลายเดื อนเมษายน ซึ่งเป็ซึ่งนเป็ที่รนับทีรู่ร้กับันรู้กัน Siam งานสถาปนิ กสยามจั ช่วงระหว่ างปลายเดื อนเมษายน is the largestEvent event intakes South East Asiayear (AEC). year ในวงการวัสดุก่อสร้างว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (AEC) เป็นเรื่องที่ is the largest event in South East Asia (AEC). This year in Thailand, the largest event in South East Asia (AEC). This year in Thailand, ในวงการวั สดุกส่อดุสร้ งว่าางว่ เป็านเป็งานที ่ใหญ่่ใหญ่ ที่สุดทในภู มิภาคอาเซี ยน ย(AEC) เป็นเป็เรืน่อเรืงที่อ่ งที่ is ในวงการวั ก่อาสร้ นงานที ี่สุดในภู มิภาคอาเซี น (AEC) event was held at Challenger Hall, Impact Arena Muang Thong น่าภาคภูมิใจที่ประเทศไทยพัฒนาการจัดงานได้ดีขนาดนี้ สถานที่จัดงานปีนี้จัดที่ thethe event held at Challenger Hall, Impact Arena Muang Thong event was atvisit Challenger Hall, Impact Arena Muang Thong Thani. Iwas spent 2held days this event. The event featured exhibition น่าภาคภู มิใจที ฒนาการจั ดงานได้ ดีขนาดนี ้ สถานที ่จัดงานปี นี้จัดนทีี้จ่ ัดที่ the น่าภาคภู มิใ่ปจทีระเทศไทยพั ่ประเทศไทยพั ฒนาการจั ดงานได้ ดีขนาดนี ้ สถานที ่จัดงานปี I spent 2 days visit this event. The event featured exhibition Thani. I spent 2 days visit this event. The event featured exhibition เดิม อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ผมเองได้มีโอกาสไปชมงานซึ่งต้อง Thani. building material and decoration and the interesting booths เดิมเดิอิมมแพ็ อาคารชาเลนเจอร์ ผมเองได้ มีโอกาสไปชมงานซึ ่งต้อ่งงต้อง about อิมคแพ็เมืคอเมืงทองธานี องทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ผมเองได้ มีโอกาสไปชมงานซึ building material andand decoration andand thethe interesting booths about building material decoration interesting booths ใช้เวลาเกือบ 2 วัน เพื่อดูนิทรรศการด้านวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ซึ่งพอจะสรุป about are as following. ใช้เวลาเกื อบ อ2บวั2น วัเพืน่อเพืดูน่อิทดูรรศการด้ านวัาสนวัดุกส่อดุสร้ งและตกแต่ ง ซึ่งพอจะสรุ ป ป areare ใช้เวลาเกื นิทรรศการด้ ก่อาสร้ างและตกแต่ ซึ่งพอจะสรุ as following. as following. บูทหรือผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาให้ชมครับ บูทหรื ชมครั บ บ บูทอหรืผลิอตผลิภัณ ตภัฑ์ณที่นฑ์่าทสนใจมาให้ ี่น่าสนใจมาให้ ชมครั

GRANDHOME GRANDHOME GRANDHOME ต้องยอมรับ GRAND HOME เป็น GRAND HOME is the imHOME the im-imต้องยอมรั บ GRAND HOME เป็นเป็นGRAND GRAND is the ต้องยอมรั บ GRAND HOME porter ofHOME tile isfrom Spain ผู้นำาเข้าสินค้ากระเบื้องจากยุโรป porter ofItaly. tile from Spain porter of tile from Spain ผู้นำาผูเข้้นาำ สิเข้นาค้สิานกระเบื ้องจากยุ โรปโรป and ค้ากระเบื ้องจากยุ This year, the โดยนำาเข้าจากสเปนและอิตาลี ซึ่ง andand Italy. ThisThis year, thethe Italy. year, โดยนำ าเข้าจากสเปนและอิ ตาลีตาลี ซึ่ง ซึ่ง booth โดยนำ เข้าจากสเปนและอิ was displayed ในปีนี้บูทออกแบบมาในแนว Loft booth was displayed booth was displayed ในปีในปี นี้บูทนออกแบบมาในแนว LoftLoft in loft style with steel ี้บูทออกแบบมาในแนว style with steel in loft style with steel หลังคาโครงเหล็กโชว์กระเบื้องพื้น in loft structure roof and wall หลังหลั คาโครงเหล็ กโชว์ กระเบื ้องพื้อ้นงพื้น structure งคาโครงเหล็ กโชว์ กระเบื roof and wall structure roof and และผนัง ซึ่งมีการจัดโชว์แบบผสม blending mock up wall room และผนั ง ซึ่งมีซึก่งารจั ดโชว์ แบบผสม และผนั มีการจั ดโชว์ แบบผสม blending mock up up room mock room ผสานระหว่าง Mock up Room กัblending บ and library. The highlight ผสานระหว่ าง Mock up up Room กับ กัand ผสานระหว่ าง Mock Room บ of library. The highlight and library. The highlight the booth is its tiles. การโชว์แบบ Library ไฮไลท์ของบูทofนี้ the booth is its tiles. booth is its tiles. การโชว์ แบบแบบ Library ไฮไลท์ ของบู ทนี้ ทนี้ of the การโชว์ Library ไฮไลท์ ของบู บอกได้คำาเดียวกระเบื้องสวยจริงๆ บอกได้ คำาเดีคำายเดีวกระเบื ้องสวยจริ งๆ งๆ บอกได้ ยวกระเบื ้องสวยจริ

Cotto is a manufacturer of ceramic Cotto ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคและ Cotto ผู้ผผูลิต้ผกระเบื ้องเซรามิ คและ Cotto aismanufacturer of Their ceramic Cotto ลิตกระเบื ้องเซรามิ คและ Cotto asanitary manufacturer of ceramic tilesisand ware. booth สุขภัณฑ์ ได้ออกบูทรวมกันเครือ SCG ซึ่ง tilestiles andand sanitary ware. Their booth sanitary ware. Their boothin สุขภัสุณ ทรวมกั นเครืนเครื อ SCG ซึ่ง ซึ่ง presents ขภัฑ์ณได้ฑ์อได้อกบู ออกบู ทรวมกั อ SCG in cooperation with SCG ในปีนี้คงนำาเสนอ Beautiful bathroom presents in cooperation withwith SCG in in presents in cooperation SCG ในปีในปี นี้คงนำ เสนอ Beautiful bathroom นี้คางนำ าเสนอ Beautiful bathroom the concept of beautiful bathroom. ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ส่วนสินค้าที่นำามามี thethe concept of beautiful bathroom. concept of beautiful bathroom. ต่อเนื ที่แล้ทวี่แล้ส่ว นสิ ต่อ่อเนืงจากปี ่องจากปี ส่วนนสิค้านทีค้่นาำาทีมามี ่นำามามี The products were displayed in products displayed in in products were displayed การจัดแสดงเป็นห้องๆ การจัดเป็นห้องน้ำา TheThe each room.were The mock up bathrooms การจั ดแสดงเป็ นห้อนงๆ ดเป็ดนเป็ห้อนงน้ การจั ดแสดงเป็ ห้อการจั งๆ การจั ห้อำางน้ำา each room. The mock up bathrooms each room. The mock up bathrooms ที่เหมือนจริงทั้งเซรามิคและสุขภัณฑ์มี were presented like the functional ที่เหมื งทั้งงเซรามิ คและสุ ขภัณ ที่เอหมืนจริ อนจริ ทั้งเซรามิ คและสุ ขภัฑ์ณมี ฑ์มี presented likelike the functional were presented the functional หลากหลายแบบให้เลือกทั้งห้องอบอุ่น ห้องwere ones with a wide selection of ceหลากหลายแบบให้ เลือเกทั ห้อ้งงอบอุ ่น ห้่นองห้องones หลากหลายแบบให้ ลือ้งกทั ห้องอบอุ with a wide selection ceones with a wide selection of ceramic and sanitary in theofcozy and Modern classic และที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ ramic andand sanitary in the cozy andand sanitary in the cozy Modern classic และที ่เป็น่เไฮไลท์ ของปี นี้ นี้ ramic Modern classic และที ป็นไฮไลท์ ของปี modern classic style. The highlight คือการเนรมิตดอกไม้สดมาแบบจัดเต็ม นึกmodern TheThe highlight classic highlight คือการเนรมิ ตดอกไม้ สดมาแบบจั ดเต็ดมเต็นึมก นึก modern คือการเนรมิ ตดอกไม้ สดมาแบบจั of theclassic year isstyle. thestyle. flesh flowers. ว่าเข้ามาร้านขายดอกไม้ of the year is the flesh flowers. of the year is the flesh flowers. ว่าเข้ว่ามาร้ านขายดอกไม้ เข้ามาร้ านขายดอกไม้


UMI GROUP บูท UMI GROUP ประกอบด้วย 3 แบรนด์สินค้า ได้แก่ DURAGRES , RCI , Glascera การตกแต่ง ร้านอารมณ์ออกร้านกาแฟสวยๆ ทำาให้อารมณ์ น่าเดินชมอย่างยิ่งและการโชว์สินค้าที่มีลูกเล่น มากขึ้น บูทปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วและสินค้าก็ดูสวย กว่าทำาให้บูท UMI GROUP ปีนี้ค่อนข้างลงตัว ทั้งการโชว์และตัวสินค้า There were DURAGRES , RCI and Glascera in UMI Group. The booth was decorated in coffee style. The displayed products were so fantastic. The booth and the products were more attractive than the year before. This year UMI GROUP made perfect with the presentation and products.

h n

ms

HAFELE เป็นบูทที่ดูสะดุดตามากๆ เพราะโดดเด่นด้วยสี แดงทั้งบูท ผลิตภัณฑ์ของ HAFELE ค่อนข้าง มีมาก มีการจัดโชว์แผนกสินค้าออกเป็นหมวด หมู่ที่โดดเด่น อุปกรณ์ติดตั้งในห้องครัว ฝักบัว อาบน้ำาสีดำา ระบบ key card ซึ่งค่อนข้างโชว์ ให้เห็นภาพจริงในการใช้งาน

The boot is very eye-catching. Red color makes the booth so outstanding. There are countless number of HAFELE’s products and they are displayed into categories such as kitchen equipment, black shower and key card system which presented in the actual usage.

HOMESUKKAPAN GUIDE

33


EXCLUSIVE INTERVIEW สัมภาษณ์พิเศษ

SALAD ( ที ่ ม าพร้ อ มกั บ )

CONCEPT เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

การรับประทานนอกบ้าน เป็นอีกหนึ่ง Life style ของสังคมเมืองของ คนยุคปัจจุบัน ส่วนการรับประทานอาหารก็แล้วแต่ความชื่นชอบของ แต่ละบุคคล บางคนชอบทานปลา บ้างก็ชอบทานเนื้อสัตว์ และบางคน ก็ชอบทานผัก ถ้าเราอยากจะทานผักสลัดร้านต้นๆ ที่ผมจะนึกถึงคือ “ร้านสลัดคอนเซปท์” เป็นร้านสลัดที่ทันสมัยและมีคุณภาพ วันนี้โฮม สุขภัณฑ์ไกด์ขอเจาะใจเจ้าของร้าน คุณปณิดา ตุวานนท์ หรือน้องปาย คนสวย ถึงแรงบันดาลใจในการทำาร้านสลัดคอนเซปท์ Dining out is one of city people’s lifestyle. For the favorite menus, some people prefer fish, some prefer meat while some like eating vegetable. The first restaurant that comes to my mind foe salad is “The Salad Concept”. The restaurant looks modern and outstanding. Home Sukkapan Guide this issue introduces you to know Khun Panida Tuwanon or khun Pey, the owner of The Salad Concept for her inspiration.

ไลฟ์สไตล์ของคุณปายกับการใช้ชีวิตสังคมในเมือง

อยู่ดูแลร้านเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากชั่วโมงการทำางานจะเยอะกว่าการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ อยู่ที่ร้านดูแลร้าน ถ้ามีเวลาว่างก็จะออกไปทานข้าวหาร้านใหม่ๆทาน ดูหนัง สบายๆ ชิลล์ๆ ไม่ได้อยู่ในเมือง มีไลฟ์สไตล์อะไรมาก เพราะเชียงใหม่ชิลล์มาก ไม่ได้ เร่งรีบ สามารถทำาอะไรได้ตั้งเยอะ

Lifestyle

Normally, I spend most my time at restaurant. When I have free time, I will go out to have something at new restaurant, go to see the movie. Chiang Mai is a slow living city, so I have got much time to do many things.

ไลฟ์สไตล์ของคนเชียงใหม่ตอนนี้ เป็นอย่างไร

เท่าที่ลองสังเกตจากลูกค้าด้วยและเพื่อนๆ อาจจะเน้นไปเรื่องกินเรื่องใหญ่นิดหนึ่ง ร้านใหม่ๆ ที่เปิดใหม่ร้านกาแฟ จะมีคนถ่ายรูปกันคนก็จะชอบไปกัน คิดว่าเรื่องกินเรื่อง ใหญ่ อื่นๆก็จะมีการออกกำาลังกายบ้าง แต่ไม่เยอะเท่าเรื่องกิน เขาบอกว่าคนเชียงใหม่ ชอบที่เป็นธรรมชาติสบายๆ ก็เลยคิดว่าเขาชอบไปร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่ ร้าน กาแฟก็เลยเปิดใหม่เยอะก็จะเป็นลักษณะของเทรนด์กาแฟดริฟ

What’s your opinion about people’s lifestyle in Chiang Mai? People here are focus on eating. They like to check in and take photo at newly open restaurant and cafe. They sometime do exercise but this activity is not so popular like eating. There are many newly opened coffee shops and there is something new.

สาขานิมมานเหมินทร์

เลขที่ 49/9-10 ปากซอย 13 ถนน นิมมานเหมินทร์ ตำาบล สุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053-894455 ร้านเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 - 22.00 น.

สาขาสมเพชร

เลขที่ 94.94/1 ถนนชัยภูมิ ตำาบลศรีภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053-232342 ร้านเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 - 22.00 น.

ตอนนี้กระแสการทานอาหารเพื่อสุขภาพกำาลังมาแรง คิดว่าเป็นกระแส หรือจะเป็นความยั่งยืน ตอนนี้คิดว่า ยั่งยืนค่ะ อันนี้อาจจะเป็นกระแสเหมือนกับอาหารกล่อง Delivery ช่วงนั้นก็คิดว่าเป็นกระแสนิดหนึ่ง เหมือนอาหารคลีน ช่วงแรก แต่ตอนนี้น่าจะเป็นความยั่งยืน ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ ตกผลึกรู้แล้วว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ อะไรจริงอะไรไม่ใช่จริงๆ คือสิ่งที่เค้า ปฏิบัติได้อยู่ทางสายกลาง ตอนนี้คิดว่าจะเป็นความยั่งยืนค่ะ

Healthy diet is now popular. Do you think it is just trend or sustainable?

I think it is sustainable. It might be the trend like delivery, just like people consume more clean food. However, I think it is now sustainable. People realize that what is real or not and they go in the middle path. Now I think it is sustainable.

กลุ่มลูกค้า ของร้านสลัดคอนเซปท์ กลุ่มลูกค้าที่ตกผลึก ว่าตัวเองชอบทานอะไร การไดเอท ชอบทาน อาหารโภชนาการแบบไหนที่เหมาะกับร่างกายตัวเองเค้าก็จะเป็น ลูกค้าประจำา มาทานทุกวัน หรืออย่างน้อย1อาทิตย์ มา2-3 ครั้ง เราจะสังเกตได้ ไม่ได้เป็นกระแสเท่าไร ก็จะมีกลุ่มวาไรตี้ ที่ติดกับสถานที่ใกล้บ้านติดกับร้านสลัด ตั้งใจจะมาทานสลัดแบบ จริงจัง เพื่อที่จะลดความอ้วน หรือดูแลสุขภาพ

What’s about salad concept’s customers?

Our customers are mainly the group of people who know what they prefer. They often come to the Salad Concept everyday or at least 2 - 3 times a week. Most of them stay near my restaurant and have their salad here for diet.

คนที คนที่ไ่ไม่ ม่ชชอบทานผั อบทานผัก กล้ล้ววนๆ นๆ มี มีเเมนู มนูไไหนบ้ หนบ้าางที งที่เ่เป็ ป็น นเมนู เมนูท ที่ม ี่มี ี เนื เนื้อ้อสัสัต ตว์ว์ มีเมนูสเต็กเนื้อปลา เนื้อก็จะมีบางเมนู แนวคิดยังเป็นผักหรือเป็น ดาวเด่นในจานที่คุณได้รับก็ยังเป็นสลัดจริงๆ ประโยชน์ที่ได้รับคือ สด คุณภาพ มีกลุ่มสารอาหารที่ชัดเจน ในส่วนของเครื่องเคียงที่ ทำาให้รสชาติมันดีขึ้น ที่คุณสามารถเลือกได้ เพิ่มความหลากหลาย มากกว่า

For people who do not like to vegetables, do you have meat menu for them?

The Salad Concept is also serves Fish Steak. Some menus serve meat. Anyway, salad is always signature dishes. Vegetable here is fresh, full of quality and offer nutrient. A variety of side dishes make the menu taste better.


คุ ณ ปณิ ด า ตุ ว านนท์ (ปาย) ผู ้ บ ริ ห าร ร้ า นสลั ด คอนเซปท์

มีแนวคิดอย่างไร ถึงมาทำาธุรกิจร้านสลัดคอนเซปท์ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ตัวเองยังยึดแนวคิดเดิมอยู่ คืออยากให้เป็น ร้านเพื่อสุขภาพก็คือ ร้านสลัด มีเมนู Signature หรือจานเด็ดที่ลูกค้า จะต้องเข้ามาทาน ก็ยังอยากให้เป็นสลัดอยู่ คือเราอาจจะมองตัวเอง เป็นลักษณะเล็กๆ ท่ีคอนเซปท์ชัดเจนว่าเป็นร้านขายสลัดเพื่อสุขภาพ คนที่อยากกินคลีนๆ หน่อยหรือว่าทานพวกผักผลไม้ น้ำาปั่นผลไม้แยก กาก ก็อยากจะให้คิดถึงเราร้านแรก เพราะฉะนั้นร้านเราถ้าเป็นเมนู Signature ก็จะเป็นสลัดดูแลสุขภาพที่ชัดเจน การทานผักเป็นหลัก ตอนนี้่อาจจะเพิ่มเมนูบางตัว อาจจะตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

What are your ideas for the Salad concept?

Since then, I would like to be a restaurant for healthy food which serves salad, a signature menu. The restaurant’s concept is focus on healthy salad. For people who love eating clean or fruit and vegetable, we would like them to think of our restaurant. So, the signature menu is a healthy salad and I might add more menus to serve customers.

คิดว่าอะไร เป็นจุดเด่นของร้านที่มีลูกค้ามาถึงทุกวันนี้

น่าจะเปิดมานาน จะ 7 ปีค่ะ ซึ่งเราโชคดีที่เราเปิดเป็นร้านแรก แล้วคอน เซปท์ค่อนข้างชัดเจนว่าสลัด ตีโจทย์ลูกค้าว่ามันมีสลัดแบบนี้ และตั้งใจ ขายสลัดก็จะรู้สึกเหมือนจะชนะใจตัวเอง แต่มาทานที่นี่ได้สลัดจานใหญ่ เลย สลัดไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงอย่างเดียว สามารถเป็นจานหลัก ได้เราก็คิดว่าเปิดมานาน Location ค่อนข้างดีเป็นทีอ ่ ยูถ ่ นนนิมมานเหมินทร์ และโปรดักส์สินค้าค่อนข้างชัดเจน คืออาจจะเป็นการแยกกลุ่มลูกค้าใน ระดับหนึ่ง ว่าอยากทานผักแบบจริงจังนะ ก็มาทานที่ร้านอาจจะมีความ หลากหลายส่วนของคาเฟ่หน่อย กินง่ายๆลูกค้าฝรั่งเยอะ ทานเสร็จ อาจจะไปเลย ออกแนวฟาสต์ฟู๊ดแบบสลัดเพื่อสุขภาพ จะมีสลัดห่อ เพิ่ม ความอิ่มท้องเข้ามา

What attract people to come to the Salad Concept?

The Salad Concept has been opened for 7 years. It is my first restaurant that offers quests with a big portion of salad which is the main dish. The location on Nimmanhaemin road is so convenient. The restaurant is for those who would like to have vegetable as their main dishes. The restaurant offers a wide selection menu at café and serves easy fast food for foreigners such as wrap salad.

ในอนาคต สลัดคอนเซปท์จะมีการขยายสาขา หรือพัฒนาเกี่ยวกับ ธุรกิจอะไรบ้าง การขยายสาขาก็เป็นแพลนค่ะ แต่ปัจจุบันขอเป็น 2 สาขานี้ก่อน ขอดูแลส่วนตรงนี้ ก่อนก็ต้องดูในส่วนของ Location ว่าจะมี Partner มาร่วมการลงทุนหรือไม่ แต่ว่า ในส่วนต่อไปก็จะมีปรับปรุงร้าน 7 ปีแล้ว ก็ถึงเวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลงรีโนเวท ปรับปรุงสถานที่เดิมให้ดีขึ้น เพื่อต้อนรับลูกค้าค่ะ

Will the Salad Concept expand its branch or develop your business in the future?

Now the Salad Concept has 2 branches. I just take care of these 2 restaurants. They have been opened for 7 years. I plan to get them to be renovated to serve the customers.

HOMESUKKAPAN GUIDE

37


BATHROOM INTREND อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา

A

B E C

D

F

Bright and

CLEAN

BATHROOM เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

โดยส่วนมากคนทั่วไปมักจะชอบห้องน้ำาที่สว่าง และสะอาดสบายตา ซึ่งห้องน้ำาที่ดีต้องแยกส่วน เปียกส่วนแห้งออกจากกัน เพื่อง่ายต่อการ ทำาความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้งาน ถ้าพืน้ ห้องน้ำาเปียกตลอดเวลาอาจทำาให้เราหกล้ม ในห้องน้ำาได้ ถ้าคุณต้องการห้องน้ำาให้สว่าง อันดับแรกควรมีช่องแสงธรรมชาติให้เข้ามา แสง ทำาให้ห้องไม่มีกลิ่นอับและถ้าจะให้ดีควรติดตั้ง พัดลมดูดอากาศเสริมด้วย ที่เหลืออยู่ที่การเลือก ใช้โทนสีของกระเบื้อง ซึ่งส่วนมากก็หนีไม่พ้นโทน ขาวหรือโทนครีม ถ้าอยากได้ห้องน้ำาที่สว่างและ สะอาดก็ต้องทำาส่วนต่างๆเพื่อทำาให้ห้องน้ำาใช้งาน ได้สะดวกและปลอดภัย

Most people tend to prefer bright, clean and comfortable bathrooms. The bathroom that separates wet and dry zone is easy to clean and no slippery. Bright bathroom should be exposed to natural light. Sunlight helps to get rid of musty. It would be better to install blower. Bright bathroom normally tiled in white and cream tone. Clean and white bathroom should be safe and convenient use.

A. กระเบื้องเฟมเม่จิวเวลโบน ขนาด 8X24 COTTO ราคา 475.20 บาท/กล่ อง B. กระเบื ้ องควอรี ่ ส์ ข าว ขนาด 12X12 COTTO ราคา 225 บาท/แผ่ น C. กระเบื ้ อง SPRAZZO GOLD ขนาด 12X12 COTTO ราคา 250 บาท/แผ่ น D. อ่ างฝั ง เคาน์ เ ตอร์ ส ี ขาว รุ ่ น โอเปร่ า C-05847 COTTO ราคา 2,790 บาท E. ราวแขวนผ้ า ยาว 60 ซม. CT042 COTTO ราคา 1,480 บาท F. กระเบื้องเฟมเม่เบจ ขนาด 12X24 COTTO ราคา 430.56 บาท/กล่ อ ง 40

CITY LIVING


ถ้าแยกห้อง อกไปแล้วต้องทำาธุระนา ๆทำาให้เราอ จเหงื่อตกได้ใน ventilationisne dedforthistypeofbathro m. ขณะที่ ำาธุระส่วนตัวดังน้ ห้องน้ำาบ้านเราจะเปิดพื้นที่เข้าห กันแล้วใช้ Ther fore,bathro mintropicalcountries ประตูเดียวเปิดเข้าม ก็จะมีสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำา ที่อาบน้ำา locates er nityware,toilet,andbasininthe SMART มาก ว่าจะกั้นส่วนต่างๆเป็นห้องๆถ้าผู้อ่านท่านใดมีพื้นที่เยอะก็ทำาได้ samearearatherthSMART aBATH nsepar tedarea. SMART ROOM BATH ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด BATH SMART M II NN TT RR EE NN DD BBAATT HH RR OO OO M อั พั พเ เดดททเ เททรรนนดด์ ใ์ ใหหมม่ ๆ่ ๆไ ไปปกกั บั บเ เรราา อ BATHROOM INTREND อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา

G

A

AA A

BATHROOM INTREND อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆไปกับเรา

C

GG G

Small and

D

A CC C

C F

FF F

B

G

DDE D

EED E

E

BB B

Small and Small and Small and

B

เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

ROOM ROOM BATH ROOM เรื่อง นวพล / ภาพ กมล เรื่อง นวพล / ภาพ กมล เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

การจัดวางตำาแหน่งของโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าเป็นเรื่องที่ต้อง The position of the toilet and the sink is imporให้ความสำาคัญ เพราะมีผลต่อการวางท่อน้ำาดีและท่อน้ำาเสีย ซึ่งโดย tant because it affects water pipes installation. ทั่วไปของห้องน้ำาก็จะนิยมวางโถสุขภัณฑ์ ไว้ใกล้ๆกันกับอ่างล้างหน้า It is typical to install toilet close to the basin F เพื่อความสะดวกในการเดิ นท่อระบบน้ำา แต่ถ้าบ้านที่มีพื้นที่เยอะๆ แล้ว help to facilitate water piping system more ่อง นวพล ภาพ กมล toilet ห้องน้ำาใหญ่อาจจะกั้นห้องชักโครกแยกไว้ 1 ห้อง แต่นั่นต้องเผื่อการ easily. But if the เรื house has a/lot of space, วางระบบแอร์หรือระบบถ่ายเทอากาศด้วย เพราะบ้านเราเมืองร้อน can be separated. Air conditioner system or การจั ดวางตำองออกไปแล้ าแหน่งของโถสุ ขงทำภัณ ฑ์ระนานๆ และอ่างล้ทำาาให้ งหน้ าเป็นเรื่อ่องทีตกได้ ่ต้อง ใน The position isofneeded the toiletforand the sink imporถ้ า แยกห้ ว ต้ อ า ธุ เ ราอาจเหงื ventilation thisthe type of isis bathroom. การจั ดวามสำ วางตำาคัาแหน่ งของโถสุ ขภัอณ ฑ์และอ่าองล้ าดีงหน้ าเป็อนน้เรืำาเสี ่องที ่ตซึ่ง้อโดย ง The position ofit the toiletwater and sink imporให้ขณะที ค ญ เพราะมี ผ ลต่ การวางท่ น้ ำ า แ ละท่ ย tant because affects pipes installation. ระส่ วนตังวของโถสุ ดังนัอ้นการวางท่ ห้ขอภังน้ นเราจะเปิ ดพื Therefore, in tropical ด่ทาวางตำ าเพราะมี แหน่ ณำาฑ์บ้แาละอ่ างล้แาละท่ งหน้ น่เข้เรืยาหากั ่องทีโดย ่ตน้อแล้ง วใช้ tant Thebecause positionbathroom ofaffects the toilet andpipes thecountries sink is imporให้ทัคการจั คัำาธุญ อนาน้กั้นเป็ำาบทีเสี water installation. ่ววามสำ ไปของห้ อาคังน้ญ ำาเข้ก็เพราะมี จมาก็ ะนิผยลต่ มวางโถสุ ขภัฑ์ณอ่อฑ์าน้งล้ ไอำาว้น้ดีใากล้ ๆแกัาละท่ อ่ำาาเสีงล้ซึยาำา่งงหน้ า ำา Itlocates is typical toitinstall toilet close to basin the basin ประตู เ ดี ย วเปิ ด า จ ะมี ส ข ุ ภั ณ งหน้ อ่ า งอาบน้ ที อ ่ าบน้ serenity ware, toilet, and in the ให้ ค วามสำ ผ ลต่ อ การวางท่ ำ า ดี อ น้ ซึ ง ่ โดย tant because it affects water pipes installation. ทัเพื ่วไปของห้ องน้ำาก็จะนิยมวางโถสุ ขภัณฑ์ำา ไแต่ ว้ใกล้ ๆบ้กัานที นกั่มบีพอ่าื้นงล้ ายอะๆ งหน้าแล้ว Ithelp is typical to install toilet close to themore basin ่อ่วความสะดวกในการเดิ นเป็ท่นอห้ระบบน้ ถว้นท่ ้ากล้ ทีทีา่เงล้ totypical facilitate water piping system มากกว่ า จะกั น ้ ส่ ว นต่ า งๆ อ งๆ ถ้ า ผู อ ้ า ่ า นใดมี พ น ้ ื เ ่ ยอะก็ ท ำ ได้ same area rather than separated area. ทั ไปของห้ อ งน้ ำ า ก็ จ ะนิ ย มวางโถสุ ข ภั ณ ฑ์ ไ ใ ๆ กั น กั บ อ่ า งหน้ า It is to install toilet close to the basin เพืห้่ออความสะดวกในการเดิ ระบบน้ำา แต่ถ1้าห้บ้อานที ่มีพื้นที่เยอะๆ แล้ว help to facilitate piping moretoilet งน้ำากติ ใหญ่อาจจะกั ห้อนงชัท่นกอท่โครกแยกไว้ ่อการ easily. But if thewater house has a system lotsystem of space, ไม่ อย่้นา้นห้งใด อระบบน้ำา 1แต่ห้ถอ้างบ้งแต่ าแต่ นทีนนั่น่มั่นต้ีพต้อื้นองเผื ทีงเผื ่เยอะๆ แล้ว easily. help to facilitate waterhas piping more ห้วางระบบแอร์ อเพื งน้ผ่อำาิดความสะดวกในการเดิ ใหญ่กอาแต่ าจจะกั อ งชั ก โครกแยกไว้ อ ่ การ But if the house a lot of space, toilet หอรืาจจะกั อระบบถ่ าอยเทอากาศด้ วย เพราะบ้ าแต่ นเราเมื อองร้งเผื อน่อการ can be separated. Air conditioner system or ห้ อ งน้ ำ า ใหญ่ น ้ ห้ งชั ก โครกแยกไว้ 1 ห้ อ ง น น ่ ั ต้ easily. But if the house has a lot of space, toilet วางระบบแอร์ ห รื อ ระบบถ่ า ยเทอากาศด้ ว ย เพราะบ้ า นเราเมื อ งร้ อ น can be separated. Air conditioner system or ถ้วางระบบแอร์ าแยกห้องออกไปแล้ วต้อางทำยเทอากาศด้ าธุระนานๆ วทำยาให้ เราอาจเหงื ่อตกได้ ในน ventilation is neededAirforconditioner this type ofsystem bathroom. ห รื อ ระบบถ่ เพราะบ้ า นเราเมื อ งร้ อ can be separated. or ถ้ขณะที าแยกห้่ทอำางออกไปแล้ ระนานๆ ทำาให้เราอาจเหงื ตกได้ ใน วใช้ ventilation isbathroom needed for this typecountries of bathroom. ธุรอะส่ วนตัว วดัต้งวอนัต้งทำ ้นอห้างทำ อธุงน้ านเราจะเปิ ดเราอาจเหงื พื้นที่เข้า่อหากั นแล้ Therefore, infor tropical ถ้การจั าแยกห้ งออกไปแล้ าำธุาณำบ้ารบ้ะนานๆ ทำงล้าให้ ่อ่อตกได้ ใงใช้ น ventilation isofneeded this type of bathroom. ด วางตำ า แหน่ ง ของโถสุ ข ภั ฑ์ แ ละอ่ า า งหน้ า เป็ น เรื งที ต ่ อ ้ The position the toilet and the sink isin imporขณะที ท ่ า ำ ธุ ร ะส่ ว นตั ว ดั ง นั น ้ ห้ อ งน้ า นเราจะเปิ ด พื น ้ ที เ ่ ข้ า หากั น แล้ ว Therefore, bathroom in tropical countries ประตู เดีย่ทวเปิ ดะส่เข้วานตั มาก็ว จดัะมี ส้นุขห้ภัอณงน้ฑ์ำาอ่บ้าางล้ างหน้าดอ่พืางอาบน้ ำา ที่อนาบน้ ำาใช้ locates serenity ware, in toilet, and countries basin the ขณะที า ำ ธุ ร ง นั นเราจะเปิ น ้ ที เ ่ ข้ า หากั แล้ ว Therefore, bathroom tropical ให้ ค วามสำ า คั ญ เพราะมี ผ ลต่ อ การวางท่ อ น้ ำ า ดี แ ละท่ อ น้ ำ า เสี ย ซึ ง ่ โดย tant because it affects water pipes installation. ประตู เ ดี ย วเปิ ด เข้ า มาก็ จ ะมี ส ข ุ ภั ณ ฑ์ อ่ า งล้ า งหน้ า อ่ า งอาบน้ ำ า ที อ ่ าบน้ ำ า locates serenity ware, toilet, and basin in the มากกว่ า จะกั น ้ ส่ ว นต่ า งๆ เป็ น ห้ อ งๆ ถ้ า ผู อ ้ า ่ นท่ า นใดมี พ น ้ ื ที เ ่ ยอะก็ ท า ำ ได้ same area rather than separated area. เดีย้นวเปิ ดนต่ เข้าก็าามาก็ ภัณถ้ขฑ์าภัผูอ่ณ้อา่างล้ locates serenity ware,toilet toilet, andarea. in the ทัประตู ่วไปของห้ จะนิเป็ ยจะมี มวางโถสุ ฑ์นท่ ไาว้งหน้ ใากล้ ๆา กัอ่พ นางอาบน้ กัื้นบทีอ่่เยอะก็ างล้ำา าทีงหน้ It is area typical to install close tobasin the basin มากกว่ าจะกั ส่อวงน้ งๆ นห้สอุขงๆ นใดมี ท่อำาาบน้ ได้า ำา same rather than separated กจะกั าแต่ อส่ย่ำ10X16 านต่ งใด A. กระเบื้องออนเซ็ไม่ นเพื วูผ๊ดิด่อน้ำกติ �ความสะดวกในการเดิ ต�ล ขน�ด COTTO ร�ค� 289 บ�ท/กล่ อ ง B. กระเบื ้ อ งออนเซ็ น วู ๊ ด เบจ ขน�ด 10X16 COTTO ร�ค� 289 บ�ท/กล่ อ ง C. กระเบื ้ อ งโมเสค 06T-0790 COTTO มากกว่ า น ้ ว า งๆ เป็ น ห้ อ งๆ ถ้ า ผู อ ้ า ่ นท่ า นใดมี พ น ้ ื ที เ ่ ยอะก็ ท า ำ ได้ same area rather than separated area. นท่อระบบน้ำา แต่ถ้าบ้านที่มีพื้นที่เยอะๆ แล้ว help to facilitate water piping system more ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ร�ค� 29.90 บ�ท/แผ่ห้ � งล้ � งหน้ � สี ข �ว แบบแขวน รุ ่ น ลิ ฟ วิ ่ ง C-01547 COTTO ร�ค� 2,190 บ�ท E. ข�ตั ้ ง พื ้ น สี ข �ว C-411 COTTO ร�ค� 1,190 บ�ท F. สุ ข ภัณtoilet ฑ์สีข�วสองชิ้น รุ่นลิฟวิ่ง C-1713 ไม่นอผD. ิงน้ดอ่กติ ก าแต่ อ ย่ า งใด ำาใหญ่อาจจะกั้นห้องชักโครกแยกไว้ 1 ห้อง แต่นั่นต้องเผื่อการ easily. But if the house has a lot of space, COTTO ร�ค� 7,990วางระบบแอร์ บ�ท G. กระจกเง�กรอบไม้ โ อ๊ ค MC602#C COTTO ร�ค� 3,480 บ�ท หรือระบบถ่ายเทอากาศด้วย เพราะบ้านเราเมืองร้อน can be separated. Air conditioner system or ถ้าแยกห้องออกไปแล้วต้องทำาธุระนานๆ ทำาให้เราอาจเหงื่อตกได้ใน ventilation is needed for this type of bathroom. ขณะที่ทำาธุระส่วนตัว ดังนั้นห้องน้ำาบ้านเราจะเปิดพื้นที่เข้าหากันแล้วใช้ Therefore, bathroom in tropical countries ประตู เ ดี ย วเปิ ด เข้ า มาก็ จ ะมี ส ข ุ ภั ณ ฑ์ อ่ า งล้ า งหน้ า อ่ า งอาบน้ ำ า ที อ ่ าบน้ ำ า locates ware, toilet,อand basin in the06T-0790 COTTO A. กระเบื้องออนเซ็นวู๊ดน้ำ�ต�ล ขน�ด 10X16 COTTO ร�ค� 289 บ�ท/กล่อง B. กระเบื้องออนเซ็นวู๊ดเบจ ขน�ด 10X16 serenity COTTO ร�ค� 289 บ�ท/กล่ ง C. กระเบื ้องโมเสค มากกว่ า จะกั น ้ ส่ ว นต่ า งๆ เป็ น ห้ อ งๆ ถ้ า ผู อ ้ า ่ นท่ า นใดมี พ น ้ ื ที เ ่ ยอะก็ ท า ำ ได้ same area rather than separated area. A.ร�ค� กระเบื29.90 ้องออนเซ็ นวู๊ดนน้ำ�D.ต�ล ขน�ด อง COTTO B. กระเบืร�ค� ้องออนเซ็ นวู๊ดบ�ท เบจE.ขน�ด COTTO 289 ร�ค� บ�ท/กล่ อง C.บ�ท กระเบื บ�ท/แผ่ อ่�งล้ �งหน้10X16 �สีข�วCOTTO แบบแขวนร�ค� รุ่นลิ289 ฟวิ่งบ�ท/กล่ C-01547 2,190 ข�ตั้ง10X16 พื้นสีข�ว C-411ร�ค� COTTO 1,190 F. สุ้อขงโมเสค ภัณฑ์สีข06T-0790 �วสองชิ้น COTTO รุ่นลิฟวิ่ง C-1713 A.29.90 กระเบื้อบ�ท/แผ่ งออนเซ็นนD. วู๊ดผอ่น้�ิด ำ�งล้ ต�ล ขน�ด 10X16 COTTOรุ่นร�ค� 289 บ�ท/กล่COTTO อง B. กระเบื ้องออนเซ็ นวู๊ดE. เบจข�ตั ขน�ด 10X16 COTTOCOTTO ร�ค� 289 บ�ท/กล่ อบ�ท ง C. F. กระเบื ้อณ งโมเสค 06T-0790 ไม่ กติ ก าแต่ อ ย่ า งใด ร�ค� � งหน้ � สี ข �ว แบบแขวน ลิ ฟ วิ ่ ง C-01547 ร�ค� 2,190 บ�ท ้ ง พื ้ น สี ข �ว C-411 ร�ค� 1,190 สุ ข ภั ฑ์ ส ี ข �วสองชิ ้น รุ่นCOTTO ลิฟวิ่ง C-1713 COTTO ร�ค� 7,990 บ�ท G. กระจกเง�กรอบไม้ โอ๊ค MC602#C COTTO ร�ค� 3,480 บ�ท ร�ค�ร�ค� 29.907,990 บ�ท/แผ่ �งล้�งหน้�สีข�ว แบบแขวน รุ่นลิฟวิCOTTO ่ง C-01547 ร�ค� 2,190 บ�ท E. ข�ตั้งพื้นสีข�ว C-411 COTTO ร�ค� 1,190 บ�ท F. สุขภัณฑ์สีข�วสองชิ้น รุ่นลิฟวิ่ง C-1713 COTTO บ�ทน D. G. อ่กระจกเง�กรอบไม้ โอ๊ค MC602#C ร�ค�COTTO 3,480 บ�ท COTTO ร�ค� 7,990 บ�ท G. กระจกเง�กรอบไม้ โอ๊ค MC602#C COTTO ร�ค� 3,480 บ�ท

42

CITY LIVING

A. กระเบื้องออนเซ็นวู๊ดน้ำ�ต�ล ขน�ด 10X16 COTTO ร�ค� 289 บ�ท/กล่อง B. กระเบื้องออนเซ็นวู๊ดเบจ ขน�ด 10X16 COTTO ร�ค� 289 บ�ท/กล่อง C. กระเบื้องโมเสค 06T-0790 COTTO


M M M

13

3

13


บริษัท สโตนบิลล (เชียงใหม) ผูผลิตและจําหนายพื้นคอนกรีตพิมพลายคุณภาพสูง เหมาะกับงานตกแตงผิวถนน ดวยความหนาของเนื้องาน 5 cm มีการเคลือบผิวหนาเนื้องานดวยอะคริลิค แท 100 % มีการรับประกันผลงานเรื่องการแตกราว ในชั้นพื้นคอนกรีตพิมพลาย นาน 2 ปี สนใจติดตอสอบถามขอมูลสินคาไดที่ บริ หจก. ขภัลณล ฑ(เชีTel. 053-126000-3 คุณ ษัทโฮมสุ สโตนบิ ยงใหม ) ผูผลิตและจําหรื หนอาHot ยพื้นLine คอนกรี ตพิแอน มพ083-1524841 ลายคุณภาพสูง เหมาะกับงานตกแตงผิวถนน ดวยความหนาของเนื้องาน 5 cm มีการเคลือบผิวหนาเนื้องานดวยอ แท 100 % มีการรับประกันผลงานเรื่องการแตกราว ในชั้นพื้นคอนกรีตพิมพลาย นาน 2 ปี สนใจติดตอสอบถามขอมูลสินคาไดที่ หจก. โฮมสุขภัณฑ Tel. 053-126000-3 หรือ Hot Line คุณแอน 083-


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

47


CST920W5 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง WASHLET รุ่น TCF 6531Z ราคา 29,800 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

48

CITY LIVING


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

49


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

50

CITY LIVING


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

51


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

52

CITY LIVING


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

53


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

54

CITY LIVING


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

55


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

56

CITY LIVING


S SH HO OP P PI NI NG G G GU UI DI DE E ช้ อช้ปปิ อ ปปิ ้ ง ไกด์ ้ ง ไกด์

ผัผั กก5 5สี สี

มะเขืมะเขื อเทศ อเทศ Take Take mymy home home ราคา ราคา 8585 บาท บาท ผักผัสลั กสลั ดรวม ดรวม ราคา ราคา 35.75 35.75 บาท บาท เบบีเบบี ้แครอท ้แครอท ราคา ราคา 3939 บาท บาท ชุดชุต้ดมต้ยำม�เซ็ ยำ�ทเซ็150 ท 150 กรักรั ม ราคา ม ราคา 3535 บาท บาท หน่หน่ อไม้อญ ไม้ี่ปญุ่นี่ปราคา ุ่น ราคา 5858 บาท บาท

ผลไม้ ผลไม้

ทับทัทิบมทิอิมนอิเดีนยเดีราคา ย ราคา 179 179 บาท บาท Avocado Avocado ราคา ราคา 9595 บาท/pcs. บาท/pcs. sweet sweet potato potato ราคา ราคา 129/kg. 129/kg. กล้กล้ วยหอม วยหอม ราคา ราคา 3535 บาท บาท

ของหวาน ของหวาน

พุดพุดิด้งดิมะพร้ ้งมะพร้ �วอ่ �วอ่ อนอน ราคา ราคา 3535 บาท บาท

กาแฟ กาแฟ

Strong Strong Roast Roast ราคา ราคา 200 200 บาท บาท Full Full city city Roast Roast ราคา ราคา 200 200 บาท บาท

เนืเนื ้อแช่ ้อแช่ แข็แง ข็ง

เนื้อแช่แข

Rimping Rimping Beek Beek Dry Dry Aged Aged Chuck Chuck ราคา ราคา 1,030 1,030 บาท/kg. บาท/kg. Rimping Rimping Beek Beek Dry Dry Aged Aged Ribeye Ribeye ราคา ราคา 1,470 1,470 บาท/kg. บาท/kg.

Rimping Beek ราคา 1,030 บ Rimping Beek ราคา 1,470 บ

เครื เครื ่องดื ่องดื ่มนม ่มนม เรื่อเรื ง่อนวพล ง นวพล ภาพ ภาพ กมล กมล

นมแพะ นมแพะ Living Living Planet Planet 1 L. 1 ราคา L. ราคา 220 220 บาท บาท Pacific Pacific Organic Organic oat/946ML. oat/946ML. ราคา ราคา 189 189 บาท บาท น้ำ�น้ นมข้ ำ�นมข้ �วกล้ �วกล้ องโซนแนชเชอรี องโซนแนชเชอรี น ราคา น ราคา 8282 บาท บาท

“เรื“เรื ่องกิ่อนงกิเรืน่อเรืงใหญ่ ่องใหญ่ เรื่อเรืงตายเรื ่องตายเรื ่องเล็ ่องเล็ ก”กเป็” นเป็คำนาสุคำภาสุาษิภตาษิโบราณที ตโบราณที ่ ่ “Eating “Eating is more is more important important than than dying” dying” is an is an oldold กล่กล่ าวไว้าวไว้ ว่า วคนเราให้ ่า คนเราให้ ความสำ ความสำ าคัญ าคักัญบกัการกิ บการกิ นหรืนอหรืการรั อการรั บประทาน บประทาน saying saying thatthat people people gives gives anan importance importance forfor eating. eating. มากขนาดไหน มากขนาดไหน ในสมั ในสมั ยโบราณคุ ยโบราณคุ ณแม่ ณแม่ ผมก็ ผมก็ จะไปตลาดเช้ จะไปตลาดเช้ าและเย็ าและเย็ น น In In thethe oldold days days mymy mother mother went went to to thethe market market ทุกทุวันกเหมื วันเหมื อนเป็ อนเป็ นชีนวิตชีประจำ วิตประจำ าวันาของท่ วันของท่ าน า(แม้ น (แม้ ทุกทวันุกก็วันยก็ังคงทำ ยังคงทำ าอยูาอยู ่) ่) everyday everyday (until (until now). now). However, However, people people who who livelive แต่แต่ สังคมในเมื สังคมในเมื อง อคนส่ ง คนส่ วนมากจะนิ วนมากจะนิ ยมเข้ ยมเข้ าซุปาซุเปอร์ ปเปอร์ มาร์มเาร์ ก็ตเก็เพื ต ่อเพื่อ in in thethe citycity usually usually gogo buybuy stuffs stuffs at at supermarket. supermarket. ซื้อซืของกิ ้อของกิ นของใช้ นของใช้ ถ้าบ้ถ้านเรานึ บ้านเรานึ กถึกงซุถึปงซุเปอร์ ปเปอร์ มาร์มเาร์ ก็ตเก็ต้ตอต้ง อ“ริง ม“ริปิมง ปิง Rimping Rimping Supermarket Supermarket is well is well known known in Chiang in Chiang Mai.Mai. ซุปซุเปอร์ ปเปอร์ มาร์มเาร์ ก็ตเก็”ตเท่” าเท่นั้นานัเป็้นนเป็สิน่งทีสิ่คงทีู่เมื่คอู่เมืงเชี องเชี ยงใหม่ ยงใหม่ คนส่ คนส่ วนมาก วนมาก TheThe place place to shop to shop forfor quality quality andand fresh fresh fruit, fruit, meat meat นิยนิมเข้ ยมเข้ าริมาปิริมง ปิสะดวกและมี ง สะดวกและมี ผักผผลไม้ ักผลไม้ เนื้อเนืสั้อตสัว์ตให้ว์เใลืห้อเลืกสรรแบบ อกสรรแบบ andand some some imported imported stuffs. stuffs.I would I would likelike to to อย่อย่ างดีางดี บางอย่ บางอย่ างก็าเงก็ ป็นเป็สินสิค้นานำค้าเข้ นำาเข้มาจากเมื ามาจากเมื องนอก องนอก ให้เให้ ราได้ เราได้ recommend recommend imported imported veggie veggie andand fruit fruit which which เลือเลืกสรรตามกำ อกสรรตามกำ าลังาทรั ลังพ ทรัย์พขย์องแต่ ของแต่ ละท่ลาะท่น าวันนนีวัน้เราเลยอยากแนะนำ นี้เราเลยอยากแนะนำ า า areare well well selected selected forfor your your good good quality quality of of life.life. ของรั ของรั บประทานที บประทานที ่นำาเข้ ่นำาเข้หรืาอหรืผัอกผัผลไม้ กผลไม้ ที่ริมทปิี่ริมงเขาคั ปิงเขาคั ดสรรมาให้ ดสรรมาให้ พวก พวก เราชาวเชี เราชาวเชี ยงใหม่ ยงใหม่ มีคมีุณคภาพชี ุณภาพชี วิตทีวิต่ดทีีด่ด้วยีด้วย แวะช้ แวะช้ อปปิ อปปิ ้งที้ง ่ริม ทีปิ ่ริม งทั ปิง ้ ทั9้งสาขา 9 สาขา และสอบถามเพิ และสอบถามเพิ ่มเติ่มมเติม

แวะช้อปปิ้งที่ริมปิงท

ริมปิ ริม งปิ ซุง ปซุ เปอร์ ปเปอร์ มาร์มเาร์ ก็ตเก็สาขาพรอมเมนาดา ต สาขาพรอมเมนาดา ,มีโ,มี ชคโชค , สาขานิ , สาขานิ ่มซิ่ม ตซิี้ ,นวรั ตี้ ,นวรั ฐ , ฐสาขาเมญ่ , สาขาเมญ่ ามอล ามอล , กาดฝรั , กาดฝรั ่ง , ่งโฮมโปรสั , โฮมโปรสั นทราย, นทราย, สตาร์ สตาร์ อเวนิ อเวนิ ว , วมะลิ , มะลิ เพลส เพลส www.rimping.com www.rimping.com 58 CITY LIVING

ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก www.rimping.com


SHOPPING GUIDE ช้ อ ปปิ ้ ง ไกด์

ผัก 5 สี

มะเขือเทศ Take my home ราคา 85 บาท ผักสลัดรวม ราคา 35.75 บาท เบบี้แครอท ราคา 39 บาท ชุดต้มยำ�เซ็ท 150 กรัม ราคา 35 บาท หน่อไม้ญี่ปุ่น ราคา 58 บาท

ผลไม้

ทับทิมอินเดีย ราคา 179 บาท Avocado ราคา 95 บาท/pcs. sweet potato ราคา 129/kg. กล้วยหอม ราคา 35 บาท

ของหวาน

พุดดิ้งมะพร้�วอ่อน ราคา 35 บาท

กาแฟ

Strong Roast ราคา 200 บาท Full city Roast ราคา 200 บาท

นื้อแช่แข็ง

mping Beek Dry Aged Chuck คา 1,030 บาท/kg. mping Beek Dry Aged Ribeye คา 1,470 บาท/kg.

เครื่องดื่มนม เรื่อง นวพล ภาพ กมล

“เรื่องกินเรื่องใหญ่ เรื่องตายเรื่องเล็ก” เป็นคำาสุภาษิตโบราณที่ กล่าวไว้ว่า คนเราให้ความสำาคัญกับการกินหรือการรับประทาน มากขนาดไหน ในสมัยโบราณคุณแม่ผมก็จะไปตลาดเช้าและเย็น ทุกวันเหมือนเป็นชีวิตประจำาวันของท่าน (แม้ทุกวันก็ยังคงทำาอยู่) แต่สังคมในเมือง คนส่วนมากจะนิยมเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อ ซื้อของกินของใช้ ถ้าบ้านเรานึกถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตต้อง “ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต” เท่านั้นเป็นสิ่งที่คู่เมืองเชียงใหม่คนส่วนมาก นิยมเข้าริมปิง สะดวกและมีผักผลไม้ เนื้อสัตว์ให้เลือกสรรแบบ อย่างดี บางอย่างก็เป็นสินค้านำาเข้ามาจากเมืองนอก ให้เราได้ เลือกสรรตามกำาลังทรัพย์ของแต่ละท่าน วันนี้เราเลยอยากแนะนำา ของรับประทานที่นำาเข้าหรือ ผักผลไม้ที่ริมปิงเขาคัดสรรมาให้พวก เราชาวเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

นมแพะ Living Planet 1 L. ราคา 220 บาท Pacific Organic oat/946ML. ราคา 189 บาท น้ำ�นมข้�วกล้องโซนแนชเชอรีน ราคา 82 บาท

“Eating is more important than dying” is an old saying that people gives an importance for eating. In the old days my mother went to the market everyday (until now). However, people who live in the city usually go buy stuffs at supermarket. Rimping Supermarket is well known in Chiang Mai. The place to shop for quality and fresh fruit, meat and some imported stuffs. I would like to recommend imported veggie and fruit which are well selected for your good quality of life.

ปปิ้งที่ริมปิงทั้ง 9 สาขา และสอบถามเพิ่มเติม

ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพรอมเมนาดา ,มีโชค , สาขานิ่มซิตี้ ,นวรัฐ , สาขาเมญ่ามอล , กาดฝรั่ง , โฮมโปรสันทราย, สตาร์อเวนิว , มะลิเพลส rimping.com


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

MODERN LUXURY HOUSE

MODERN LUXURY HOUSE เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

การทีค ่ นเราจะทำาบ้านออกมาบ้านนัน ้ ก็จะสะท้อนตัวตนของความเป็นเจ้าของบ้าน เสมอเหมือนอย่าง คุณนิตย์รดี โนจา (น้องจง) ได้ทาำ บ้านสไตล์ Modern Luxury ในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะตัวบ้านเป็นตัว แอลโดยมีสระน้ำาอยู่ตรงกลาง ตัวบ้านแบบ Modern สถาปนิกได้ออกแบบโดย การใช้ไม้เข้ามาเสริมทำาให้ลดทอนความแข็งกระด้างของตัวบ้านได้อย่างดี ชั้น ล่างของบ้านมีห้องครัวแบบเปิดมีโซฟาดูทีวีและโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่ เปิด มุมมองให้เห็นสระว่ายน้ำาพร้อมสวนแนวตั้งอยู่ด้านข้างของห้องนี้ เดินเข้าไป เป็นห้องดูหนังฟังเพลงเพื่อไว้สังสรรค์ ห้องนี้สวยมากๆ มองเห็นสระว่ายน้ำา แบบไม่มีอะไรมาบดบัง และมีห้องนอนเล็ก 1 ห้องเพื่อใช้รับรองแขก ส่วนชั้นบน โก้หรูด้วยห้องนอนใหญ่มาแบบครบทุกสิ่งอย่างมุมดูทีวี ห้องแต่งตัว Walk in closet ซึ่งติดกับห้องน้ำาที่มีอ่างอาบน้ำา Stand Alone และที่ขอชื่นชมคือ เรนชาวเวอร์ที่มี 2 จุดในห้องนี้ผมว่ามันหรูยิ่งกว่าโรงแรม 5 ดาวอีก ส่วน อีกด้านหนึ่งของชั้น 2 มี 2 ห้องนอน ห้องแรกแต่งแบบอารมณ์หญิงๆ แต่ไม่ หวานมากเป็นหญิงแบบ Working ส่วนอีกห้องตกแต่งอารมณ์ผู้ชายขรึมๆ มี รสนิยมองค์ประกอบต่างๆ และการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่มีดีไซน์และคุณภาพ สูง ทำาให้บ้านหลังนี้เป็น Modern Luxury อย่างแท้จริง

60

CITY LIVING

เจ้าของ ตกแต่งภายใน

คุณนิตย์รดี โนจา Nitradee Noja


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

MODERN LUXURY HOUSE

The style of home reflects its owner. Just like the modern luxury home of Khun Nitradee Noja or khun Jong. Her home set in a housing project in Chiang Mai. The home is in L shape with a swimming pool in the middle. Architect design this modern home with the use of wood that helps decreasing its roughness. Down stair locates an open kitchen, sofa and huge dining table. Swimming pool and vertical garden can be viewed from here. There is a room for movie, music and party which serves wonderful view of swimming pool. Tiny bedroom for quest is also set in this floor. Upstairs locates large bedroom with television corner, dressing room, walk in closet which is close to a bathroom with stand alone bathtub and gorgeous rain shower set in 2 spots. Another side of this floor located 2 bedrooms. One decorated in women mood which is not too sweet but working woman. Another room gives the sense of tasteful men. Home’s elements and high quality decorative items encourage a real modern luxury home.

HOMESUKKAPAN GUIDE

61


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

MODERN LUXURY HOUSE

62

CITY LIVING


SOMEWHERE IN CHIANGMAI

ONE MOMENT IN A

FRAME

เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

LOCATION : สะพานขัวเหล็ก เชียงใหม่ TIME : 15:10 น. CAMERA : NIKON D300s CAMERA SETTING : Focal Length 24 mm, f/8, 1/160sec , ISO 200

“ สะพานเหล็กนี้มีตำานาน เล่าขานว่านามเดิมคือ สะพานนวรัฐ แต่ถูกรื้อถอนไปแสนนาน แล้วนำามา ติดตั้งใหม่ใกล้ที่เดิม กลายเป็น สถานที่ถ่ายรูปและนั่งตกปลาของคนเมือง”

ขัวเหล็ก เชียงใหม่ 64

CITY LIVING


GGAARRDDEENN GGUUI IDDEE

ผัผักกสวนครั สวนครัววปลู ปลูกกง่ง่าายยปลอดภั ปลอดภัยย

HOME HOMEMADE MADE OORRGGAANNIICC

FARM

ตอนนี ้เทรนด์ การปลู นเองมาแรงสุ จะสั งเกตได้ว่าว่าร้าร้นอาหารก็ านอาหารก็จะมี จะมี ตอนนี ้เทรนด์ การปลู กผักกผักิกนกิเองมาแรงสุ ดๆดๆจะสั งเกตได้ แปลงผั ่อโชว์ ่า เป็ กปลู กเองปลอดสารพิษ ษหรืหรือตามบ้ อตามบ้านคน านคน แปลงผั กเพืกเพื ่อโชว์ ให้ลใหู้กลคู้กาค้ดูาวดู่าวเป็ นผันกผัปลู กเองปลอดสารพิ ่พอมี ่มมาปลู นเองซึ่งซึจริ ่งจริ งๆแล้ วคนสมัยก่ยอก่นเขาก็ อนเขาก็ปปลูลูกกกักันน ที่พทีอมี พื้นพทีื้น่วที่า่วงก็่างก็ เริ่มเริมาปลู กผักกผักิกนกิเอง งๆแล้ วคนสมั มาตั ง ้ นานแล้ ว เพี ย งแต่ ป จ ั จุ บ น ั พื น ้ ที บ ่ า ้ นเล็ ก ลงและคนนิ ย มเทคอนกรี าให้ มาตั้งนานแล้ว เพียงแต่ปัจจุบันพื้นที่บ้านเล็กลงและคนนิยมเทคอนกรีตตทำทำาให้ คนจะปลู กอะไรก็ ้องไปซื นมาปลูกอีกกอีก(ซึ(ซึ่งไม่ ่งไม่คิดคิดว่าว่เราจะ าเราจะ ไม่มไม่ีพมื้นีพทีื้น่ททีี่เป็่ทนี่เป็ดินนดินคนจะปลู กอะไรก็ ต้อตงไปซื ้อดิ้อนดิมาปลู ซื อ ้ ดิ น มาปลู ก ต้ น ไม้ ) การปลู ก สวนครั ว ในบ้ า นถ้ า ใครมี พ น ้ ื ดิ น ว่ า งอยู ่ แค่ ซื้อดินมาปลูกต้นไม้) การปลูกสวนครัวในบ้านถ้าใครมีพื้นดินว่างอยู่ แค่ททำา ำา แปลงกั ้วยไม้ ฐบล็ าการผสมดิ สามารถปลูกผักผักกได้ได้แล้แล้วว แปลงกั ้นพื้น้นพืที้น่ดที้ว่ดยไม้ หรืหอรือิอฐอิบล็ อกอกทำาทำการผสมดิ นก็นสก็ามารถปลู วนบ้ านใครเทคอนกรี ตไปแล้ ้องหาภาชนะใส่ กระถางหรืหรือของใช้ อของใช้ ส่วส่นบ้ านใครเทคอนกรี ตไปแล้ วก็วตก็้อตงหาภาชนะใส่ ดินดินได้ได้แก่แก่กระถาง ที ่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว เช่ น ถั ง พลาสติ ก เก่ า ๆนำ า มาเจาะรู เ พื อ ่ ระบายน้ ำ า ออก แค่ น ค ้ ี ณ ุ ที่ ไม่ใช้แล้ว เช่น ถังพลาสติกเก่าๆนำามาเจาะรูเพื่อระบายน้ำาออก แค่นี้คุณก็ก็ สามารถปลู ทานเองและปลอดภั และปลอดภั ยจากสารเคมีได้ไแด้ล้แวล้ครั วครับบ สามารถปลู กผักกผัไว้กทไว้านเอง ยจากสารเคมี

ต้นต้ข่นาข่า

ข่า นิยมใช้เหง้าอ่อนและแก่มาทำาอาหาร ข่า นิยมใช้เหง้าอ่อนและแก่มาทำาอาหาร ปลูกง่าย ชอบดินร่วนปนทราย ช่วยย่อย ปลูกง่าย ชอบดินร่วนปนทราย ช่วยย่อย และขับลม และขับลม 68

CITY LIVING

สะระแหน่ สะระแหน่จจะปลู ะปลูกกบนดิ บนดินนหรือลงกระถางก็ ได้ ดูดูแแลง่ ลง่าายยบำบำาารุรุงงสายตา สายตา ดับร้อน

Growingvegetable vegetableisisnow nowpopular populartrend. trend. Many Many restaurants restaurants have Growing theirown ownorganic organicfarm. farm.Some Somehouse housealso also turns turns empty empty area area to their farm.Actually, Actually,old oldpeople peoplenormally normallydid did their their own own farm farm but but since farm. accommodationnowadays nowadaysisisconcrete concretewhich which do do not not have have much accommodation space.So, So,ititisisquite quitedifficult difficulttotogrow growsome some plants. plants. IfIf there there is space. emptyspace spaceininyour yourhouse, house,just justblock block the the area area with with wood ananempty brickand andcover coverthe theland landwith withmixed mixedsoil, soil, then then you you can can pant ororbrick vegetable.Anyway, Anyway,clay clayplots plotsorornon-use non-use plastic plastic buckets buckets can be vegetable. usedasassoil soilcontainers containersfor forplanting plantingininconcrete concrete houses. houses. used กาดเรดโอ๊คคและกรี และกรีนนโอ๊ โอ๊คค รสชาติ รสชาติ ผัผักกกาดเรดโอ๊ หวานกรอบ ให้ ก ากใยสู ง หวานกรอบ ให้กากใยสูง

แพว ผัผักกแพว

ผักแพว นิยมทานแกล้มกับอาหารอีสาน ผักแพว นิยมทานแกล้มกับอาหารอีสาน หรือ พวกยำาต่างๆ กากใยสูง มีวิตามินเอ หรือ พวกยำาต่างๆ กากใยสูง มีวิตามินเอ ซี และแคลเซียม ซี และแคลเซียม

พริกก ต้ต้นนพริ

ต้นพริก วัตถุดิบหลักในการทำา ต้นพริก วัตถุดิบหลักในการทำา อาหารแก้หวัด ขับลม อาหารแก้หวัด ขับลม


ได้


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

A HOME TELLS A STORY

A HOME tells a story เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

กำ�ไรของก�รท่องเที่ยวและเดินท�งคือก�รได้ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้�น ซึ่งก็แล้วแต่ละคนที่ชอบก�รซื้อของต่�งกัน บ�งคนชอบซื้อเสื้อผ้� กระเป๋� บ�งคนก็ชอบของฝ�กหรือบ�งคนก็ชอบซื้อของเพื่อม�ตกแต่งบ้�นเหมือน คุณภ�คิน พลอยภิช� และคุณโทบี้ อันเลน ได้ตกแต่งบ้�นหลังเล็กในหมู่บ้�น จัดสรรแห่งหนึ่ง ด้วยก�รทำ�ง�นและต้องเดินท�งบ่อยๆ บ้�นหลังเล็กตอบ โจทย์ได้เป็นอย่�งดี เพร�ะไม่ต้องดูแลรักษ�ม�กม�ย ชั้นล่�งของบ้�นมีห้อง รับแขกและห้องครัวแบบเปิดซึ่งของใช้ตกแต่งในชั้นนี้ส่วนม�กเป็นภ�พว�ด และง�นผ้� ของบ�งชิ้นคุณภ�คินเล่�กว่�จะได้ม�ต้องใช้คว�มพย�ย�มหล�ย อย่�ง เช่นภ�พว�ดจ�กประเทศคิวบ� ซึ่งผมเองชมแล้วก็ต้องบอกว่�สวย จริงๆ ก�รจัดว�งองค์ประกอบต่�งๆ โต๊ะท�นข้�ว โซฟ� ตู้เก็บของ ได้ลงตัว มีระเบียงด้�นนอกพร้อมโต๊ะย�วเพื่อใช้ในง�นป�ร์ตี้ ซึ่งเจ้�ของบ้�นชอบจัด บ่อยๆ ชั้นสองเป็นห้องนอนของคุณภ�คินซึ่งก็ตกแต่งออกม�แบบเรียบได้ดูดี เตียงไม้ขน�ดใหญ่แบบคล�สสิคช่วยทำ�ให้ห้องนี้ดูอบอุ่นขึ้น ก�รเลือกพรมเข้� กับสีของผ้�ม่�นและว�งอ�ร์มแชร์ 2 ตัวไว้ตรงมุมหน้�ต่�งทำ�ให้นึกถึงห้อง พักโรงแรมหรูๆ ส่วนอีก 1 ห้องนอนเป็นห้องของคุณแม่และมีอีก 1 ห้องไว้เก็บ ของที่ไม่ค่อยได้ใช้ บ้�นหลังนี้เป็นบ้�นหลังเล็กแต่เต็มไปด้วยเรื่องร�วที่ยิ่งใหญ่ ของก�รเดินท�งและก�รสะสมของต่�งๆ ที่นำ�ม�จัดว�งได้อย่�งลงตัว ผมขอ เรียกว่� “บ้�นหลังนี้ย่อโลกให้ม�อยู่ในบ้�นหลังเดียว” 70

CITY LIVING

เจ้าของ ออกแบบ ตกแต่งภายใน

คุณภาคิน พลอยภิชา

Pakin Ploypicha

คุณโทบี้ อันเลน Toby Allen


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

A HOME TELLS A STORY

One of the advantages of travel is having some souvenirs back home. Some people love clothes or bags, some prefers decoration items for home. Just like Khun Pakin Ploypicha and Khun Toby Allen who decorated their tiny home in a housing project. They both often work and travel aboard, so tiny home seems perfect. The ground floor locates a living room and an open kitchen. Most of decoration items are painting and fabric works which some are quite hard to find. Just like the painting from Cuba which is so wonderful. The composition of dining table, sofa and cabinet is so perfect. There is the terrace outside with long dining table for party. Pakin’s bedroom is on upstairs. Large classic wooden bed bring the room more cozy. The matching color of carpet and curtain and the position of 2 armchairs at the room’s corner evoke the atmosphere of luxury hotel. There is another bedroom for his mother and a storage room. Though, it is a small house, the house is full of traveling story through the decoration items. So, I call this home “A home tells a story.”

HOMESUKKAPAN GUIDE

71


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

A HOME TELLS A STORY

72

CITY LIVING


อร่ อ ยเด็ ด เจ็ ด ย่ า นดั ง

ร้านไทจิ (กาดมาลินพลาซ่า)

1

เมนูแนะนำา : อูด้งเย็นเทมปุระกุ้ง รสชาติ : เส้นอูด้งเหนียวนุ่ม หอมน้ำาซุปอร่อย 17.30 – 22.00 น.

Location : ในโครงการกาดมาลินพลาซ่า หน้าม.เชียงใหม่ (โซนอาหารญี่ปุ่น)

ราคา 49-200 บาท

เรื่อ่องง นวพล เรื นวพล

JAPANESE FOOD

อร่ อ ยเด็ ด 7 ย่ � นดั ง

อาหารยอดนิ ย มที ่ เ ป็ น อาหารต่ า งชาติ ต อนนี ้ ก ็ ต ้ อ งยกให้ “อาหารญี ่ ป ุ ่ น ” ซึ ่ ง เราจะพู ด ติ ด ตลกเสมอว่ า ทานอาหารญี ่ ป ุ ่ น ก็ ค ื อ บะหมี ่ ส ำ า เร็ จ รู ป ยี ่ ห ้ อ หนึ ่ ง เสมอ ซึ ่ ง ตอนนี ้ เ มื อ งเชี ย งใหม่ ข องเราก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ยร้ า นอาหารญี ่ ป ุ ่ น ซึ ่ ง เมื ่ อ ก่ อ นจะอยู ่ แ ถว ในเมื อ งเป็ น หลั ก แต่ ต อนนี ้ แ ถวๆรอบเมื อ งก็ ม ี ร ้ า นอาหารญี ่ ป ุ ่ น ให้ เ ลื อ กทานมากมายรวมถึ ง ตลาดนั ด ต่ า งๆก็ จ ะมี ก ารทำ า ข้ า วปั ้ น มาขายก็ ถ ื อ เป็ น อาหารญี ่ ป ุ ่ น อย่ า งหนึ ่ ง โฮมสุ ข ภั ณ ฑ์ ไ กด์ จะพาท่ า นตระเวนชิ ม อาหารญี ่ ป ุ ่ น ที ่ ไ ม่ แ พงมากเกิ น ไป ที ่ ก ระจายอยู ่ ต าม 7 ย่ า นดั ง ของเมื อ งเชี ย งใหม่ “พร้ อ มที ่ จ ะโออิ ช ิ กั น รึ ย ั ง ครั บ ?” Japanese food is well known around the world. There is a joking that most people recognize Japanese food as instant noodle. Chiang Mai is now full of Japanese restaurants located in the city and now has been expanded to suburb and flea markets. Home Sukkapan Guide this issue would take you to the Japanese restaurants located in 7 popular areas in Chiang Mai.

NARUTO JAPANESE RESTAURANT เมนูแนะนำา : บะหมี่น้ำ�ซุป

2

Location : ในโครงการมีโชค พลาซ่า ชั้น 2 ฝั่งซ้ายมือ

เต้�เจี้ยวต้มยำ�

รสชาติ : น้ำาซุปหอม กลมกล่อม เส้นบะหมี่นุ่มพอดี 11.00 – 21.30 น.

ราคา 69-400 บาท

3

ร้านซูชิจิโร่ (สันติธรรม) เมนูแนะนำา : ชุดเซ็ทแซลมอน

และทูน่�

รสชาติ : ปลาแซลมอนชิ้นโตๆ นุ่มๆ ละมุนลิ้นมากๆ มาพร้อมกับ ปลาทูน่า และซูชิหน้าแซลมอน

Location : ซอยเจริญสุข ใกล้วงเวียนสันติธรรม 76

CITY LIVING

ช่วงเที่ยง11.00 – 14.00 น. ช่วงเย็น 17.15 – 22.00 น.

ราคา 50-300 บาท


อร่ อ ยเด็ ด เจ็ ด ย่ า นดั ง

Tomi Sushi (หนองป่าครั่ง)

4

เมนูแนะนำา : เกี๊ยวซ่� รสชาติ : เกี๊ยวนุ่ม น้ำาจิ้มอร่อย

Location : Season fashion mall สันกำาแพงสายเก่า

10.00 – 22.00 น.

ราคา 79-250 บาท

ร้านราเมนคาร์ฟ (หน้าม.แม่โจ้)

5

เมนูแนะนำา : ชีสบอล รสชาติ : ชีสเหนียวนุ่ม หอมกลิ่นนม Location : ซอยแม่โจ้ 9 อยู่หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าซอยธนาคาร กรุงไทย ร้านอยู่ขวามือ ติดกับหลัง ธนาคารกรุงไทย

10.00 – 21.00 น.

ราคา 49-200 บาท

ร้านซูชิ เบนโตะ (บวกครก)

6

เมนูแนะนำา : ข้�วห่อปูนิ่ม รสชาติ : ของสดอร่อย วาซาบิสดใหม่ทุกวัน Location : ถนนสันกำาแพง-บวกครก ร้านซูชิ เบนโตะอยู่ติดริมถนน ตรงข้าม ร้านหมูสวัสดี

ช่วงเช้า 10.00 – 14.00 น. ช่วงเย็น17.00 – 22.00 น.

ราคา 59-299 บาท

ร้านมัตสึ เจแปน เรสเตอรองท์ (ถนนศรีภูมิ)

7 Location : ถนนสิงหราช (ตรงข้าม Neomed ถนนแคบหน่อย) ศรีภูมิ , เมืองเชียงใหม่

เมนูแนะนำา : ยำ�แซลมอน รสชาติ : น้ำายำาจัดจ้านมาก ช่วยตัดเลี่ยนแซลมอนได้เป็น อย่างดี ช่วงเที่ยง11.30 - 14.00 น. ช่วงเย็น 17.30 - 22.00 น.

ราคา 101-250 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE

77


"จัดมาคู่กนั ได้ท้งั ประหยัด และความลงตัว"

ชุดเช็ท LDH TC 90 เครือ่ งดูดควันแบบกระโจม GT LUX 75 2GAIAL เตาแก๊สกระจก 2 หัว

ราคา 15,900 บาท

FFN906XS เครือ่ งดูดควันกระโจมสแตนเลส FCH80 2G เตาแก๊สกระจก 2 หัว

ราคา 13,900 บาท

KV 708X90-1 เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมกระจก V732C เตาแก๊สกระจก 2 หัว

ราคา 9,990 บาท

HC-CVGP-90 เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมกระจก HB83-2WK/BG เตาแก๊สกระจก 2 หัว

ราคา 9,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

79


เครื่องล้างจาน/ตู้แช่ไวน์

LP7811VR DL

เครื่องล้างจาน 5 โปรแกรม ราคา19,900 บาท

BLV2AZ-2 เครื่องล้างจาน 9 โปรแกรม ราคา89,900 บาท

"เพิ่มความทันสมัยให้ครัวคุณ ด้วยตู้แช่ไวน์หรือเครื่องล้างจานดีเอ่ย"

539.20.500

เครื่องล้างจาน 6 โปรแกรม ราคา22,500 บาท

RV 26 E ตูแ้ ช่ไวน์ ราคา 19,900 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

80

CITY LIVING


ชุดครัวส�ำเร็จรูป

"เลือกครัว Built in หรือ Compact ตามงบประมาณและพื้นที่ครัวของคุณ"

SET GOLD ชุดครัวส�ำเร็จรูปรุน่ โกลด์ ขนาด 1.65 เมตร

ราคา 36,550 บาท/ชุด

MISIO 220A/L ชุดครัวส�ำเร็จรูปเคาน์เตอร์ทอ็ ป QUARANDUM สีเทา ขนาด 2.17 เมตร

ราคา 63,750 บาท/ชุด

ZER-C-FT-0A164-WH ชุดครัวส�ำเร็จรูป ขนาด 1.64 เมตร

ราคา 27,900 บาท/ชุด

MAMATHA ชุดครัวไทย BUILT IN เคาน์เตอร์ทอ็ ป QUARANDUM สีดำ� ขนาด 2.04 เมตร VER.3

ราคา 291,175 บาท/ชุด

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

81


เครื่องดูดควัน

T8-90

เครื่องดูดควันแบบกระโจมกระจก ราคา 12,900 บาท

"ความแรงที่มาพร้อมกับดีไซน์และความสวยงาม"

FFG 906 XS (700)

เครื่องดูดควันแบบกระโจมกระจกโค้ง ราคา 8,990 บาท

LDA TC 90

KV 737X90

HC-HEM52A-90

EH11D

TNP HD90-N1

536.80.203

เครื่องดูดควันแบบกระโจมกระจกโค้ง ราคา 12,990 บาท

เครื่องดูดควันแบบกระโจม ราคา 8,990 บาท

เครื่องดูดควันแบบกระโจม ราคา 14,900 บาท

เครื่องดูดควันแบบกระโจมกระจกโค้ง ราคา 11,900บาท

เครื่องดูดควันแบบกระโจมกระจกโค้ง ราคา 17,900 บาท

เครื่องดูดควันแบบกระโจมกระจกโค้ง ราคา 12,900 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

82

CITY LIVING


เตาแก๊ส

"จะผัดผักบุ้งไฟแดงหรือสเต็กจานโปรดเตาแก๊สดีๆช่วยคุณได้"

VCN 73 2G เตาแก๊สกระจก 2 หัว

FH 60 B1 702 G เตาแก๊สกระจก 2 หัว

ราคา 5,990 บาท

ราคา 6,990 บาท

HB70-2WK/MSE เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว

TEC 2070SS

เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว ราคา 10,900 บาท

ราคา 4,990 บาท

V 752M เตาแก๊สกระจก 2 หัว

FC 1B เตาแก๊สกระจก 2 หัว

ราคา 5,990 บาท

ราคา 8,390 บาท

536.06.050 เตาไฟฟ้า 2 หัว

ราคา 4,490 บาท

VITRO 2P

เตาไฟฟ้า 2 หัว ราคา 9,900 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

83


เตาอบ

"หัดท�ำคุกกี้อร่อยๆแจกเพื่อนๆที่ท�ำงานดีไหม"

FO 40012 96 MXS เตาอบ 9 โปรแกรม ความจุ 65 ลิตร

BS 817X เตาอบ 7 โปรแกรม ความจุ 70 ลิตร

ราคา19,900 บาท

ราคา17,900 บาท

ETN 8A-DG เตาอบ 8 โปรแกรม ความจุ 70 ลิตร

KQD50F C2A เตาอบ 8 โปรแกรม ความจุ 70 ลิตร

HO615 เตาอบ 8 โปรแกรม ความจุ 56 ลิตร

TNP MN554 GS เตาอบ 4 โปรแกรม ความจุ 56 ลิตร

ราคา13,900 บาท

ราคา13,900 บาท

EXTREME เตาอบ 8 โปรแกรม ความจุ 56 ลิตร

535.00.300 เตาอบ 9 โปรแกรม ความจุ 65 ลิตร

ราคา16,900 บาท

ราคา19,900 บาท

ราคา46,390 บาท

ราคา32,900 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

84

CITY LIVING


ซิงค์ล้างจาน

"เลือกซิงค์ล้างจานต้องรู้ว่าชอบท�ำอาหารมากน้อยแค่ไหน"

ATP933ST ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 2 หลุม มีทพ ี่ กั จาน + สะดือ+ ก๊อก

LNX611A ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 1 หลุม มีทพ ี่ กั จาน + สะดือ + ก๊อก

CLASSIC 1B1D/R ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 1 หลุม มีทพ ี่ กั จาน + สะดือ + ก๊อก

DLS100B ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 1 หลุม มีทพ ี่ กั จาน + สะดือ + ก๊อก

RIO 1200/500 ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 2 หลุม มีทพ ี่ กั จาน + สะดือ + ก๊อก

HM 1200 ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 2 หลุม มีทพ ี่ กั จาน + สะดือ + ก๊อก

ราคา2,790 บาท

ราคา 5,490 บาท

ราคา 2,990 บาท

VIVA 1 B ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 1 หลุม + สะดือ + ก๊อก

ราคา 1,190 บาท

ราคา2,590 บาท

ราคา 2,990 บาท

ราคา 2,290 บาท

GALAN790/450 ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 1 หลุม + สะดือ+ ก๊อก +เขียง+ตะแกรง

ราคา 7,900 บาท

567.10.030 ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 1 หลุม มีทกี่ ดสบู่ + เขียง

ราคา 4,790 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

85


บานซิงค์/ตู้แขวน

"บานเดี่ยวหรือบานคู่ต้องดูพื้นที่ใช้งาน"

S408LL บานซิงค์ ไม้คู่บานเกล็ดผสม สีสัก ขนาด 40x80 ซม. ราคา 4,000 บาท

ZER-S-FT-6080XWH บานซิงค์ ไม้คู่บานทึบตรง สีขาว ขนาด 60x80 ซม. ราคา 2,330 บาท

K2R-S-MV-6040X-BE บานซิงค์ ไม้เดี่ยวบานเกล็ดผสม สีบีช ขนาด 60x40 ซม. ราคา 2,510 บาท

APSSU-2L2-WT บานซิงค์PVCคู่ บานเกล็ด สีขาว ขนาด 85x65 ซม. ราคา 850 บาท

บานซิงค์PVCคู่ ลายเกล็ดมณี สีช็อคโกแลต ขนาด 85x65 ซม. ราคา 1,250 บาท

บานซิงค์PVCคู่ PLATINUM โนวา บานเกล็ดผสม สีขาว ขนาด 96x68.8 ซม. ราคา 2,065 บาท

ตู้แขวนPVCคู่ PLATINUM เพิร์ล บานทึบตรง สีขาว ขนาด 90x67 ซม. ราคา 2,715 บาท

ZER-W-ET-6080X-TK ตู้แขวนไม้คู่บานทึบตรง สีสัก ขนาด 60x80 ซม. ราคา 4,750 บาท

W608 ตู้แขวนไม้คู่บานทึบตรง สีสัก ขนาด 60x80 ซม. ราคา 5,450 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

86

CITY LIVING


TC I NS SP PI R I RAAT TI IOONN KK I TI C H HE EN N I N ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ไปกับเรา ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ไปกับเรา

Whhiittee aa n d W

COMPACT COMPACT

KITCHEN KITCHEN

AA

นวพล/ /ภาพ ภาพกมล กมล เรืเรื ่อ่อ งงนวพล

CC

DD

BB

าจะให้ททำาห้ำาห้อองครั งครัววสีสีขขาวๆทุ าวๆทุกกคนก็ คนก็จจะนึะนึกกว่ว่าา ไม่ ไม่ไได้ด้กกลัลัววห้ห้อองง ถ้าถ้จะให้ ครั ว สกปรก จะมาเป็ น สิ ง ่ แรก แต่ ใ นความจริ งครัวว ครัวสกปรก จะมาเป็นสิ่งแรก แต่ในความจริงงห้ห้อองครั ปั จ จุ บ น ั จะไม่ ไ ด้ ถ ก ู ใช้ ง านหนั ก ๆ ดั ง นั น ้ ห้ อ งครั ว แบบนี จะ ปัจจุบันจะไม่ได้ถูกใช้งานหนักๆ ดังนั้น ห้องครัวแบบนี้ ้ จะ อยู ท ่ ค ่ ี อนโดหรื อ ทาวน์ โ ฮม ส่ ว นมากถ้ า เป็ น บ้ า นจั ด สรรก็ อยู่ที่คอนโดหรือทาวน์โฮม ส่วนมากถ้าเป็นบ้านจัดสรรก็จจะะ วไทยแยกไว้นนอกบ้ อกบ้าานนดัดังงนันั้น้นถ้ถ้าาเราคิ เราคิดดจะทำ จะทำาาครั ครัววสีสีขขาว าว มีคมีรัควรัไทยแยกไว้ เราก็ ท า ำ ได้ เพราะครั ว สี ข าวทำ า ให้ ห อ ้ งดู ส ะอาดตาและ เราก็ทำาได้ เพราะครัวสีขาวทำาให้ห้องดูสะอาดตาและ าให้หห้องดู ้องดูกกว้าว้งขึ างขึ้น้นอาจเพิ อาจเพิ่ม่มลูลูกกเล่เล่นนโดยการใช้ โดยการใช้โโมเสคหรื มเสคหรืออ ทำาทำให้ กระเบื อ ้ งที ม ่ ล ี วดลายมาตกแต่ ง เพิ ม ่ ทำ า ให้ ห อ ้ งครั าว กระเบื้องที่มีลวดลายมาตกแต่งเพิ่มทำาให้ห้องครัววสีสีขขาว ดู ส ดใสขึ น ้ มา ดูสดใสขึ้นมา Whitekitchen kitchenseems seemstotoeasily easilyget getdirty. dirty. However, However, White kitcheninincondominium condominiumorortownhome townhome might might not not kitchen be frequently used. Generally, kitchen is separated be frequently used. Generally, kitchen is separated fromhome. home.Therefore, Therefore,ititisispossible possibletoto be be painted painted from in white which makes the kitchen look wider. in white which makes the kitchen look wider. Mosaicorortile tilewith withpattern patternhelps helpscolor color up up white white Mosaic kitchen. kitchen.

A. กระเบื ้องไฮบริ ฟ้า ขนาด COTTO 734.40 บาท/กล่ อง กระเบื B. กระเบื ้องพาลาติ โนเคลย์ ขนาด 8X24 COTTOราคา ราคา279.72 279.72บาท/กล่ บาท/กล่ออง งC.C.เคาน์ เคาน์เตอร์ เตอร์หหินินแกรนิ แกรนิตตดำดำาาอัอัฟฟริริกกาา RG019 RG019 นเรศ นเรศ A. กระเบื ้องไฮบริ คฟ้า คขนาด 8X248X24 COTTO ราคาราคา 734.40 บาท/กล่ อง B. ้องพาลาติ โนเคลย์ ขนาด 8X24 COTTO ราคา 3,350 บาท/ตรม. D. ชุ ด ครั ว สำ า เร็ จ รู ป KITZCHO ราคาสอบถามได้ ท ี ่ โ ฮมสุ ข ภั ณ ฑ์ ราคา88 3,350 บาท/ตรม. D. ชุดครัวสำาเร็จรูป KITZCHO ราคาสอบถามได้ที่โฮมสุขภัณฑ์ CITY LIVING


T

N


KITCHEN INSPIRATION ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ไปกับเรา

SMALL CHIC

B

&

เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

A

B

B

ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่อยู่อาศัยของคนยุคปัจจุบันมีพื้นที่ เล็กลง ทำาให้การจัดสรรพื้นที่ในการใช้งานลดลงตามพื้นที่ ห้องครัวก็เป็นห้องหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในการใช้งานทำาให้ พื้นที่ครัวมีขนาดเล็กลง แต่คนรุ่นใหม่นิยมทานอาหาร สำาเร็จรูปหรืออาหารแช่แข็งมากขึ้น ดังนั้น การทำาอาหาร หนักๆไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ห้องครัวจึงไม่ต้องใหญ่ มาก ครัวของคนรุ่นใหม่มีไว้เพื่ออุ่นอาหารหรือปรุงอาหาร นิดหน่อยเท่านั้นเอง Nowadays, the residence has smaller space so as the kitchen and cooking seems not to be new gen lifestyle since they consume more instant food. So, the kitchen is not that big, just for making quick and easy menu.

A. กระเบื้องไฮบริคน้ำ�ต�ล ขน�ด 8X24 COTTO ร�ค� 734.40 บ�ท/กล่อง B. ชุดครัวสำ�เร็จรูป + เค�น์เตอร์ท็อปสังเคร�ะห์พร้อมอ่�งล้�งจ�น STARMARK สอบถ�มร�ค�ได้ที่โฮมสุขภัณฑ์ 90

CITY LIVING


L


WE LOVE KITCHEN ข อ ง กิ๋ น ลำ � อ ยู่ ตี้ ค น ม ั ก

แกงขนุนใส่กระดูกหมู

JACK FRUIT in Pork Bone Soup เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

เป็นธรรมเนียมหรือเป็นสิ่งที่ต้องทำ�ในวันป�กปีของปีใหม่เมืองของคนเหนือ นั่นคือ “ก�รแกงขนุน” เพร�ะคนเหนือมีคว�มเชื่อว่� ก�รกินแกงขนุนในวันเริ่ม ต้นของปีใหม่จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้�ม�หนุนนำ� ดังนั้น เกือบทุกบ้�นก็จะแกงขนุน กินกันตอนเช้�ของวันนี้ คำ�ว่� “ขนุน” ในที่นี้เป็น ขนุนอ่อนนะครับไม่ใช่ขนุน สุก คว�มอร่อยของแกงขนุนถ้�ใส่ปล�ย่�งต้องใช้ปล�ย่�งอย่�งดีต้องหอม หรือจะใส่ไก่หรือกระดูกหมูก็ได้และข�ดไม่ได้เลยมะเขือเทศผลเล็ก น�งเอกของ จ�นนี้คือ ผักชะอม ต�มด้วยผู้ช่วยน�งเอก ใบแคหรือใบชะพลู ทำ�ให้อ�ห�ร ถ้วยนี้ มีรสช�ติเผ็ดนำ�ต�มด้วยเปรี้ยวจ�กมะเขือเทศ คว�มหอมของผักชะอม และใบชะพลู กินกับข้�วเหนียวร้อนๆ มันที่สุดแล้วครับ Jackfruit Curry is the significant menu in Lanna’s New Year because Northern people believe that having Jackfruit Curry on New Year day would bring good things, therefore, this menu will serve in almost every house for breakfast. Besides young jack fruit, the dish contains grilled fish or sometimes chicken or pork, small tomato, acacia, wild betel leafbush. This menu has a spicy and sour taste and usually serves with sticky rice.

IN

GRE

DIENT

S

สว ่ นผสม

1 2 3 4 5 6

กระดูกหมู Pork Bone เนื้อขนุนอ่อน หั่นเป็นชิ้น Sliced Jackfruit ยอดชะอมอ่อน Acacia มะเขือเทศ ผ่�ครึ่ง Tomato ผักชีฝรั่งซอยหย�บ Parsley ใบชะพลูซอย Sliced Wild Betel Leafbush

1 ถ้วย 1 cup 1 ถ้วย 1 cup ครึ่งถ้วย 1/2 cup ครึ่งถ้วย 1/2 5 ช้อนโต๊ะ 5 tbsp. 5 ช้อนโต๊ะ 5 tbsp.

เครือ ่ งแกง 1 2 3 4 5

92

พริกแห้ง Dried Chillies หอมแดง Shallots กระเทียม Garlic กะปิ Shrimp Paste น้ำ�เปล่� Water

CITY LIVING

4 เม็ด 4 pieces 3 หัว 3 pieces 2 หัว 2 pieces 3 ช้อนช� 3 tsps 2 ถ้วย 2 cups

PROCESS ขัน ้ ตอนการทำา

2 1 นำาหม้อใส่นาำ้ ตัง ้ เตารอไว้แล้วนำา เครือ ่ งแกงทีโ่ ขรกเตรียมไว้ใส่ลงไป ในหม้อ แล้วคนให้เข้ากัน Heat a pot with water. Put all the spices into the pot. Then stir well.

ใส่กระดูกหมูทล ่ี า้ งแล้วเตรียมไว้ ใส่ลงไปในหม้อคนให้เข้ากันกับ เครือ ่ งแกง Put the pork into a pot, stir well with spices.

4

3 จากนัน ้ นำาเนือ ้ ขนุนทีห ่ น ่ั ไว้เป็นชิน ้ ๆ ใส่ลงไปในหม้อคนไปมาให้พอสุก ระหว่างเนือ ้ ขนุนนิม ่ พอดีใกล้สก ุ ปรุงรสด้วย น้าำ ปลา เกลือ ตามใจ ชอบ Add sliced jack fruit into a pot and stir well. Season with fish sauce and salt as you like.

เมือ ่ ได้รสชาติทก ่ี ลมกล่อมแล้ว นำา ผักชะอม ผักซีฝรัง ่ ซอยหยาบ ใบ ชะพลูซอยและมะเขือเทศใส่ลงไป รอให้ผก ั สุก เป็นอันเรียบร้อย Add sliced Climbing Wattle, Parsley, Wild Betel Leaf bush and tomato, wait until they cooked and serve well.


LET’S COOK มาเข้ า ครั ว กั น เถอะ

สปาเก็ตตี้ผัดไส้อั่ว

FRIED SPAGHETTI With Sausage เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

IN

GRE

DIENT

วันหยุดอยู่บ้านหรือพอมีเวลาเรามาสร้างบรรยากาศความอบอุ่นที่บ้านโดย การทำาอาหารอร่อยๆ ให้คนในครอบครัวทาน ซึ่งเมนูวันนี้เป็นเมนูลูกครึ่ง ฝรั่ง กับเหนือ นั่นคือ “สปาเก็ตตี้ไส้อั่ว” จริงๆสปาเก็ตตี้เป็นอาหารเส้นที่นิยมนำาไป ผัดกับอาหารทะเล นิยมใช้หอยลาย ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเบคอน (หมูสาม ชั้น) ถ้าคนไทยก็จะดัดแปลงมาผักกับปลาเค็มบ้าง ปลาสลิดบ้าง ถ้าเราเป็นคน ภาคเหนือก็ต้องนำามาผัดกับไส้อั่วส่วนตัวผมชอบผักสปาเก็ตตี้เป็นเส้นบาง เล็กๆและผัดแบบแห้งๆมากว่าผัดราดครีม วันนี้ถ้าคุณมีเวลาว่างมาลองหัด ทำา “สปาเกตตี้ไส้อั่ว” ชิมกันนะครับ ไม่ลองไม่รู้นะครับ Cooking at home on holiday would be a great idea. Menu for today is fusion between northern Thai and western which is Spaghetti Sausage. Normally, spaghetti is fried with seafood such as clam and bacon. The menu is also adapted by cooking with by Thai people salted fish or Snake Skin Gourami. For northern Thai people, spaghetti with sausage would be great. I personally like fried thin strip spaghetti and Spaghetti Sausage is recommend.

S

สว ่ นผสม

1 2 3 4 5 6 7 8 9

94

เส้นสปาเก็ตตี้ Spaghetti ไส้อั่วหั่นตามขวาง Sliced Sausage กระเทียมกลีบกลาง Garlic Cloves พริกแห้งเม็ดกลาง Dried chilies ใบโหระพาเด็ด Basil Leaves น้ำามันพืชสำาหรับผัด Oil น้ำาปลา Fish sauce น้ำาตาลทราย Sugar เกลือ หยิบมือ Pinch of salt

CITY LIVING

80 กรัม 80g 7-8 ชิ้น 7-8 pieces 6 กลีบ 6 pieces 2 เม็ด 2 pieces 1/2 ถ้วย 1/2 cup 2-3 ช้อนโต๊ะ 2-3 tbsp. 3/4-1 ช้อนโต๊ะ 3/4-1 tbsp. 3/4-1 ช้อนชา 3/4-1 tsp.

PROCESS ขัน ้ ตอนการทำา

2 ใส่ไส้อว ่ั ลงไปผัดๆ แล้วใส่เส้นสปา เก็ตตีท ้ เ่ี ตรียมไว้ลงไปผัด

1 ลวกเส้นสปาเก็ตตีท ้ ง ้ิ ไว้ประมาณ 3 นาที พอสุกได้ทต ่ี ก ั มาแช่ในน้าำ ธรรมดาแล้วพักไว้ให้เส้นแห้ง ตัง ้ กระทะใส่นาำ้ มัน เจียวกระเทียม และพริกให้หอม Boil spaghetti for 3 minutes then soaked in plain water and let it dry Fry the onions and chilies

Stir sausages, then stir spaghetti

4

3 ปรุงรสด้วย น้าำ ปลา ซีอว ๊ิ ขาว ตัด ด้วยน้าำ ตาลเล็กน้อย ชิมรสตาม ชอบ Season with fish sauce, soy sauce and sugar

ใส่ใบโหระพาลงไป ผัดพอผักสุก ปิดไฟตักใส่จานพร้อมเสิรฟ ์ Put the basil and stir well Serve well


ง ป

g

I


XG limited gold edition Luxury beyond your expectations

XG limited gold edition เทคโนโลยีลำ้ หนา หรูหราเกินคำบรรยาย Features 7.3 cm. Slim design

High efciency X-TRA tank

ตัวเครื่องบางเพี งบาง ยง 7.3 เซนติเมตร

แทงคทนตอแรงอั แ ดและความรอนสูง เทคโนโลยีใหม หมจาก สตีเบล เอลทรอน

ELCB

reset thermostat Double auto a

ระบบตัดกระแสไฟฟ กระแ าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ ฟฟารัว่ สรางความมัน่ ใจกับทุกคนในครอบครัว

ปองกันน้ำรอนลวกในขณะอาบน้ำ ดวยระบบตัดการทำ งานของเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมนิ ำ้ สูงเกินกำหนด

Able to work w re with low pressure

More than tha 90 years of innovation (Since 1924) 19

งทำงาน แมแรงดันน้ำต่ำ เครื่องทำงานได

ยประสบก การออกแบบเครื่องทำน้ำอุน ดวยประสบการณ น้ำรอนมากกวา 90 ป

XG limited gold edition ( 3,500 watts )


.. กระเบื้องไวนิล

ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง

ไม้ลามิเนต

ไม้พื้น MOTIF MAROON OAK ขนาด 12 มิล ราคา 490 บาท/ตรม.

ไม้พื้น MOTIF สี THAI TEAK ขนาด 12 มิล ราคา 490 บาท/ตรม.

ไม้พื้น FLOOR PLUS สี WHITE TEAK ขนาด 12 มิล ราคา 450 บาท/ตรม.

ไม้พื้น FLOOR PLUS สี NATURAL BEECH ขนาด 12 มิล ราคา 450 บาท/ตรม.

ไม้พื้น BASIC รุ่น ECO บีช MD/DD-3024 ขนาด 8 มิล ราคา 329 บาท/ตรม.

บันไดไม้ยางพารา LVL ลูกนอน R10 วน 3 ด้านไม่ท�ำสี ขนาด 25x300x1200 ราคา บาท/แผ่น

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

97


..

ราคา 2,970 บาท

ราคา 2,950 บาท

BP1 ประตูบานเรียบ สีครีมด้าน ขนาด 70x200 ซม. ราคา 750 บาท

SP-2 ประตูบานเกล็ด สีครีม ขนาด 70x200 ซม. ราคา 590 บาท

ราคา 2,380 บาท

ISE11 ประตู IDOOR SILVER EBONY OAK ขนาด 80x200 ซม. ราคา 1,990 บาท

ราคา 2,390 บาท

K2/KG02 ประตูไฟเบอร์ ลายศิลาทอง ประตู PVC สีขาว ขนาด 80x200 ซม. ขนาด 70x200 ซม. ราคา 2,490 บาท ราคา 3,990 บาท

SET NEPTUNE02 ประตูไม้นาตาเซีย ขนาด 80x200 ซม. ราคา 27,900 บาท/คู่

TG3AB ประตูPVCลายกราฟฟิคสีบีช ขนาด 80x200 ซม. ราคา 4,600 บาท

SET NEPTUNE03 ประตูไม้นาตาเซีย 2 บาน ขนาด 80x200 ซม. +S/L 2 บาน ขนาด 40x200 ซม. สีเขียว ราคา 29,900 บาท/คู่

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

98

CITY LIVING


..

ราคา 135 บาท/แพ็ค

ราคา 185 บาท/แพ็ค

ราคา 149 บาท/กล่อง

ราคา 180 บาท/แพ็ค

ราคา 160 บาท/ชุด

ราคา 135 บาท/แพ็ค ราคา 165 บาท/แพ็ค

ราคา 32 บาท/ชุด

ราคา 109 บาท/แพ็ค

ราคา149บาท/แพ็ค

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

99


..

CUBE6000 เครื่องท�ำน�้ำร้อน ขนาด 6,000 วัตต์ ราคา 5,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

100

CITY LIVING


.. SUKC

JW-27-32W โคมไฟเพดาน ราคา 260 บาท

SET KELLI_K3 โคมไฟเพดาน ราคา 585 บาท

OPTEX #CLF430 โคมไฟเพดาน สีขาว ลาย 4 ราคา 160 บาท

04-100340-93-TK โคมไฟเพดาน สีทองแดง ราคา 490 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

101


.. CAN-3D-WOOD-BN พัดลมเพดาน 3 ใบพัดไม้ 3D สีนิเกิล ขนาด 52 นิ้ว ราคา 4,250 บาท

UFO-WH พัดลมเพดาน 4 ใบพัดไม้ สีขาว ขนาด 52 นิ้ว ราคา 3,450 บาท

M-1632 พัดลมติดผนัง 2 สายเชือกสีขาว ขนาด 16 นิ้ว ราคา 1,095 บาท

R16-GS SL-YL พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว ราคา 1,250 บาท

SPIN-WOOD/LED/AC/DR/BN-OAK พัดลมเพดาน 3 ใบพัด สีโอ๊ค ขนาด 52 นิ้ว ราคา 4,850 บาท

W16-RT/BL พัดลมติดผนังสีฟ้าฮาวาย(รีโมท) ขนาด 16 นิ้ว ราคา 2,190 บาท

FV20AUT3 พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ราคา 1,050 บาท

F-BR16AW พัดลมติดผนังอัตโนมัติ (รีโมท) ขนาด 16 นิ้ว ราคา 2,100 บาท

EX-25SG5T พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 10 นิ้ว ราคา 1,290 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

102

CITY LIVING


.. ขนาด 5 GL

ขนาด 2.5 GL

ขนาด 1 GL

ขนาด 5 GL

ขนาด 5 GL

ขนาด 2.5 GL

ขนาด 5 GL

ขนาด 9 L

ขนาด 1 GL

ขนาด 2.5 GL

ขนาด 9 L

ขนาด 9 L

ราคา 1,270 บาท

ราคา 590 บาท ขนาด 5 GL

ขนาด 1 GL

ขนาด 2.5 GL

ขนาด 2.5 GL

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

HOMESUKKAPAN GUIDE

103


.. ขนาด

1,600

ขนาด

ขนาด

L

L

1,000

L

ขนาด

ขนาด

1,000

ขนาด

1,000

L

1,000

L

ขนาด

1,050

L

ECO JAZZ 1000/ ECO-09/BL-1000(0-TOB) ถังเก็บน�้ำบนดินทรงสูง สีน�้ำเงิน ราคา 2,590 บาท

50

L

ขนาด

1,000

L

POPULAR 1000L ถังเก็บน�้ำ สีเทา ราคา 5,990 บาท ราคา 5,290 บาท

ราคา 7,990 บาท ราคา 5,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชัน ่ ทีโ่ ฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดอันเนือ ่ งมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนด และ สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

104

CITY LIVING


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

THE TOMORROW HOME

THE

TOMORROW HOME เรื่อง นวพล / ภาพ กมล

เจ้าของ ออกแบบ ตกแต่งภายใน

106

CITY LIVING

คุณอดุลย์ วาณิชตันติกุล

Adul Vanichtantikul

คุณพิมพ์ฎา สมบูรกิตติ์บวร Pimrada Somboonkitborvorn


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

THE TOMORROW HOME

ตอนนี้การทำาบ้านเหมือนโรงแรมหรือการทำา โรงแรมเหมือนบ้านมันแยกไม่ออกว่าบ้านหรือ โรงแรม แต่ทั้งนั้นการทำาโรงแรมให้เหมือน บ้านกำาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย กระแสโรงแรมตอนนี้คนจะนิยมดัดแปลงอาคาร เช่น ตึกแถว หรือหอพักเก่า บ้านเก่า มาทำา เป็นโรงแรมเหมือน คุณอดุลย์ วาณิชตันติกล ุ (คุณเล็ก) ได้ทำาโรงแรมเหมือนบ้านตรงนิมมาน The Tomorrow เป็นตึกแถว 3 ชั้น คุณเล็กนำา มาดัดแปลงเป็นโรงแรม เป็นสไตล์ Industry Look เป็นการตกแต่งด้วยเหล็กและอิฐ ชั้นแรก เป็นส่วนต้อนรับเหมือนเป็นห้องรับแขกมีมุมที่ เตรียมอาหารเช้าเพื่อแขกที่มาพัก เท่ห์ด้วย บันไดขึ้นชั้น 2 ด้วยโครงสร้างเหล็กขั้นบันได เป็นไม้ ด้านหลังบ้านทำาเป็นสวนเล็กๆสวยด้วย กระเบื้องปูพื้นโทนขาวดำาและต้นกระบองเพชร ชั้นลอยมีชั้นวางของ มีหนังสือ ของต่างๆ ที่ จัดวางได้อย่างลงตัว ชั้น 2 จะมีห้องนอน ตกแต่งโทนสีขาวออกแนววินเทจและห้องน้ำา ก็ออกโทนสีขาวเช่นกัน ห้องน้ำาห้องนี้เก๋ด้วย อ่าง Stand Alone คลาสสิคเพิ่มความหรูหรา ชั้น 3 มีห้องนอนอีกห้องตกแต่งออกโทนสี เทาดำาให้อารมณ์ขรึมๆ ห้องนี้ถ้าให้เดาน่าจะ ให้เหมือนห้องผู้ชาย ห้องน้ำาตกแต่งอารมณ์ เดียวกันสวยด้วยผนังขัดมันเทคนิคพิเศษผสม สีเข้าไปในผนังทำาให้เหมือนงานศิลปะ และพิเศษ มีเรนชาวเวอร์คู่ ที่ดูลงตัวและเพิ่มมูลค่าให้กับ ห้อง ใครจะคิดว่าตึกแถว 1 ห้องสามารถทำา โรงแรมได้และทำาออกมาสวย มีเอกลักษณ์ ผม หวังว่า The tomorrow น่าจะมีหลายๆที่ใน เมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ นักเดินทางในเวลานี้ “อบอุ่นเหมือนบ้านหรูหรา ดังโรงแรม” คือ คำานิยามที่ผมขอมอบให้กับ คุณอดุลย์ วาณิชตันติกล ุ (คุณเล็ก) ผู้สร้างสรรค์ The tomorrow (ตบมือรัวๆครับ)

HOMESUKKAPAN GUIDE

107


เ ยี ่ ย ม บ้ า น ลู ก ค้ า

THE TOMORROW HOME

It is not easy to differentiate between home and hotel, anyway building hotel to feel like staying at home is more popular. People like renovate ancient building or home to be hotel. Just like Khun Lek Adul Vanichtantikul who is the owner of The Tomorrow, hotel with home atmosphere. Khun Lek renovated commercial building to industry look hotel, decorated with steel and brick. The 1st floor is a reception with lobby and cooking corner. The structure of wooden staircase is built with steel. A small garden is behind the house. The floor is tiled with black and white and cactus. The mezzanine locates shelves, books and stuffs. The second floor has a vintage white bedroom and a bathroom with stand alone basin which add more classic and luxury. The third floor locates bedroom decorated in black and grey tone. The bathroom is also in the same shade with polished wall mixed with color. Couple rain shower add more value to the bathroom. The commercial building can be renovated to unique hotel. The tomorrow is one of the home to serve travelers. 2MORROW MOMENTS . PRIVATE HOME

10/3 ซอย 9 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 096-6469545, 095-4636242 www.2morrowthailand.com

108

CITY LIVING


CARE YOUR HOME BY YOUR SELF

DIGITAL DOOR LOCK

ระบบประตู อ ั ต โนมั ต ิ

เรื่อง นวพล ภาพ กมล กุญแจดิจิตอล YDM 4109 ราคา 19,900 บาท

Digital Door lock รุ่น DT700 สอบถามสินค้าได้ที่โฮมสุขภัณฑ์

ต้องยอมรับโลกในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต ประจำาวันมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับและปรับตัวเข้ากับ เทคโนโลยี เช่นเดียวกันกับระบบความปลอดภัยภายในบ้าน ซึ่งเมื่อ ก่อนจะใช้กลอน ใช้กุญแจคล้อง มาถึงยุคลูกบิดและเทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามามีบทบาทในตอนนี้ นั่นคือระบบล็อคประตูแบบ Digital ซึ่งมีให้ เลือกการใช้งานหลายรูปแบบ ได้ทั้งความสวยงามและมาพร้อมกับ เทคโนโลยี ซึ่งอาจจะทำาให้เราลืมระบบกุญแจเข้าบ้านที่เราต้องพก ติดตัวไปเลย ประโยชน์ของ Digital Door Lock 1 2 3 4

ป้องกันการลืมกุญแจ กรณีลืมกุญแจในห้อง ปลอดภัย เนื่องจากมีระบบกันขโมยในตัวเอง ไม่สามารถ copy กุญแจได้เลย สำาหรับ ผู้ที่ปล่อยเช่าคอนโด จะเป็นประโยชน์มาก เพราะไม่ต้อง เปลี่ยนลูกบิดกุญแจทุกๆ ครั้งที่ผู้เช่าเดิมออกเพียงให้การ์ดไว้ เท่านั้น พอเลิกสัญญา เราก็แค่ยกเลิกการ์ดเท่านั้นเอง

Technology plays more important role in daily life, so we need to accept and adjust to it. Just like security in the house which the digital key is now widely used. The digital lock system draws many multi use system and comes with perfect look and technology that make us forget normal key.

ประเภทของระบบ Digital Door Lock

แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือแบบชุดเสริม (Rim Lock) และแบบมือจับ (Mortise Lock) 1

แบบชุดเสริม (Rim Lock) คือแบบที่สามารถติดตั้งเสริมเข้ากับอุปกรณ์ล็อคบนบาน ประตูเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ล็อคเดิมออก สามารถติดตั้งได้เองเพียงเวลาไม่ กี่นาที รองรับการผ่านเข้าออกได้หลายแบบทั้ง การใช้รหัส การใช้บัตรสมาร์ทการ์ด หรือ การใช้กุญแจดิจิตอล 2 แบบมือจับ (Mortise Lock) แบบติดตั้งทดแทนตัวล็อคบานประตูเดิม เพื่อสร้าง ความแข็งแรง ปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกสบาย โดยการใช้รหัส บัตรสมาร์ทการ์ด กุญแจดิจิตอล หรือ กุญแจฉุกเฉิน เพื่อผ่านเข้าออก

เลือกชมสินค้าได้ที่แผนก D.I.Y. โฮมสุขภัณฑ์


NEW LOOK

AT HOMESUKKAPAN

NEW SHOWROOM OF

เรื่อง นวพล ภาพ กมล

โฮมสุขภัณฑ์ร่วมมือกับบริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ได้ทำ�ก�รปรับปรุงโชว์รูมอเมริกันสแตนด�ร์ดใหม่ โดยโชว์รูมใหม่ ได้แบ่งพื้นที่ก�รแสดงสินค้�ได้อย่�งลงตัว ด้�นซ้�ยมือ มีเค�น์เตอร์ เล็กๆ เพื่อต้อนรับลูกค้� และมีห้องโชว์สินค้�ที่เน้นซีรีส์สวยๆ ตรงกล�ง เป็นสุขภัณฑ์ที่ม�พร้อมกับเทคโนโลยีรุ่นที่ใช้ระบบออโต้ แล้วมีสุขภัณฑ์ รุ่นต่�งๆให้เลือกม�กม�ย ด้�นขว�มือ มีอ่�งล้�งหน้�รุ่นต่�งๆให้ เลือกม�กม�ย และก๊อกน้ำ�ม�แบบจัดเต็ม พร้อมทั้งสุขภัณฑ์ที่ใช้ ในง�นโครงก�ร โชว์รูมใหม่ของอเมริกันสแตนด�ร์ดที่โฮมสุขภัณฑ์ ดูโล่งโปร่งสบ�ย และมีสินค้�ครบครัน ถ้�ผู้อ่�นม�เลือกสินค้� ที่โฮมสุขภัณฑ์ อย่�ลืมแวะม�เยี่ยมชมโชว์รูมใหม่ของอเมริกัน สแตนด�ร์ด น้องๆทุกคน พร้อมที่จะต้อนรับและให้คำ�แนะนำ� กับทุกท่�น

112

CITY LIVING

Home Sukkapan cooperation with Lixil (Thailand) Public Company Limited has renovated American Standard Showroom and divided the display area perfectly. A small counter for customer service is set on the left and there is the showroom that highlights great series. Sanitary ware with auto system technology is placed in the middle. A wide selection of basins, faucets and sanitary ware are set on the right. New showroom of American Standard at Home Sukkapan serves airy and pleasant atmosphere. All staffs are here to help and be of your service.


T R AV E L ท่องเที่ยว

KRABI Sea/Sun/Sand เรื่อง / ภาพ นวพล

ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ของทุกปี ผมต้องพาทีมงานโฮมสุขภัณฑ์ ท่องเทีย ่ ว ซึง ่ เราก็จะเทีย ่ วในประเทศบ้าง ต่างประเทศบ้าง ซึง ่ ปีน้ี ผมได้พาทีมงานไปเทีย ่ ว จ.กระบี่ เราตัง ้ ใจไปพักผ่อนแบบสบายๆไม่ ต้องตืน ่ เช้ามาก เลยเลือกใช้บริการโรงแรม อวตาร ไร่เลย์ ซึง ่ เป็น โรงแรมเปิดใหม่ของพีท ่ น ่ี บ ั ถือ ซึง ่ ทริปนีเ้ ราจะใช้เวลาทัง ้ หมด 3 วัน 2 คืน โดยนัง ่ เครือ ่ งจากเชียงใหม่ตรงไปยังกระบีเ่ ลย

116

CITY LIVING

During a long holiday on Songkran Festival, Home Sukkapan team and I always go on vacation, sometimes in the country, sometimes out. This year we traveled to Krabi and stayed at Avatar Railay Resort, a newly open hotel. This trip took 3 days and 2 nights. We had a direct flight from Chiang Mai to Krabi.


T R AV E L ท่องเที่ยว

เราออกเดินทางจากเชียงใหม่แต่เช้าตรู่ 06.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ถึงสนามบินกระบี่ ได้เวลาอาหารเช้า 09.00 น. ผมพาทีมงานไปทาน “ขนมจีนบ้านโกจ้อย” อยู่ใกล้ๆสนามบิน ขนมจีนของทางใต้รสชาติจะจัด จ้าน พวกไก่ทอด และห่อหมกจะถูกปากมากกว่า แต่ถือว่าได้มาลองทานอะไร ที่คนท้องถิ่นเขาทานกัน ทานเสร็จเรามุ่งตรงไปยังวัดถ้ำาเสือ ซึ่งต้องบอกว่า วันนี้อากาศร้อนมากๆ ผมไม่สามารถขึ้นไปจุดชมวิวบนเขาได้ แต่มีการขึ้นไป นิดหน่อยเอาเท่าที่ไม่ลำาบากมาก เพราะมาเที่ยว ไม่ได้มาทำางาน ไหว้พระเสร็จ เราไปทานอาหารเที่ยงที่ “บ้านโกเล็ก” ซึ่งเป็นร้านที่วิวสวยมากๆอยู่ติดคุ้ง น้ำา มีป่าโกงกาง แล้วมีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักๆ ที่นั่งตากแอร์หน่อย ได้กาแฟ ก็พอมีแรงมุ่งตรงไปยังสุสานหอย 75 ล้านปี ไปถึงน้ำาขึ้นพอดี ไม่สามารถ ลงไปดูได้ เลยถ่ายรูปดูวิวข้างบนแทน วันนี้อากาศร้อนมากเลยพาทีมงานมานั่งรับลมเย็นๆที่หาดนพรัตน์ธารา ชอบหาดนี้ ต้นไม้เยอะ ร่มรื่นดี ตากลมสักพักเราต้องเข้าไปตัวเมืองกระบี่ จุดแรกที่ต้องเช็คอิน คือ “อนุสาวรีย์ปูดำา” อยู่ตรงปากแม่น้ำากระบี่ ผมมาที่นี่ ทุกครั้ง ประทับใจความสะอาดและเป็นระเบียบ ชอบเมืองกระบี่คือธรรมชาติ กับเมืองอยู่ด้วยกัน เราต้องนั่งเรือหางยาวชมรอบๆเขาขนาบน้ำา และดูถ้ำาที่ เขาขนาบน้ำาและไปทานมื้อเย็นที่ “ร้านมะหญิง” เป็นมื้อเย็นที่ทีมงานผมทุก คนชมว่าอร่อยสุดๆ ทานข้าวเสร็จเราตรงไปยังท่าเรืออ่าวน้ำาเมา เพื่อนั่งเรือ เข้าโรงแรมอวตาร ไร่เลย์ ซึ่งพี่ต๋อมเจ้าของโรงแรมรอต้อนรับคณะของพวก เรา เข้าห้องอาบน้ำาเสร็จ ผมพาน้องๆมานั่งฟังเพลงที่ร้าน Last bar นั่งไม่ ดึกมากเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปเที่ยวเกาะต่างๆกัน We departed from Chiang Mai at 6 in the early morning. It took two hours to Krabi airport. We had breakfast was at 9 am. I took my team to Ko Choi restaurant near the airport for breakfast. The restaurant is famous for rice vermicelli. After that, we headed to Tiger Cave Temple. The weather was so hot and we cannot go to the viewpoint on the mountain. After paid respect to Buddha, we had lunch at Ban Ko Lek Cuisine. The restaurant set by the river and has wonderful view. There is also a small coffee shop. After that, we headed to 75 million years old Fossil Shell. It was a hot day so I took the team to get relax at Nopparathara Beach. I like this place because of shady trees. After that we headed to the city. The first spot to check in is the Mud Crabs Sculpture, located by Krabi’s estuary. I am impressed by the cleanliness and orderliness of this city. Krabi is a perfect combination between city and nature. We got into a boat to get around mountain and cave. Then, we had dinner at Ma-Yhing restaurant. Everyone loved the food here. After that, we went to Ao Num Mao pier in order to get into the boat to Avatar Railay Hotel. At night in asked my tram to relax at Last bar before we went to sleep.


T R AV E L ท่องเที่ยว

118

CITY LIVING


T R AV E L ท่องเที่ยว

วันนี้เรามีโปรแกรมไปเที่ยวเกาะต่างๆในทะเลกระบี่ คณะเราเช่า สปีดโบ้ท 1 ลำา ข้อดีของเรือสปีดโบ้ทคือจะเร็ว ข้อเสียคือ มัน กระแทกกับคลื่น นั่งไม่สบายเท่าที่ควร เราออกจากไร่เลย์ 10 โมงเช้า ตรงไปยังเกาะไม้ไผ่ ไปถึงมัน ร้อนมากเล่นน้ำาไม่ไหวเลยมาหลบในร่มเงาต้นไม้ เกาะต่อไปคือ ไปชม “อ่าวปิเละ” ชอบทะเลที่นี่สีเขียวมรกตสงบมากๆทะเล ของไทย เรือพาเราชมอ่าวมาหยาและเราไปดำาน้ำาดูปลาสวยๆ แถวนี้ พวกเด็กๆสนุกสนานมากในการเล่นน้ำา เสร็จแล้วเราไป ทานอาหารเทีย ่ งทีเ่ กาะพีพี จากเกาะพีพเี ราไปดูทะเลแหวกกัน แต่ น้ำายังไม่ลดเลยไม่เห็นชัดเท่าที่ควร เลยไปเล่นน้ำาที่เกาะปอดะ แทน หาดทรายสีขาว ทะเลสีมรกตมีภูเขาหินปูนเป็นฉากอยู่ ข้างหลัง สวยจริงๆ ได้เล่นน้ำาเต็มที่ เข้าฝั่งไปเล่นต่อที่หาดไร่เลย์ เย็นนี้เรามี Seafood party ที่ โรงแรม ซึ่งพี่ต๋อมเป็นคนจัดการให้ทุกสิ่งอย่าง อร่อยทุก อย่าง วันนี้เพลียมากๆ 3 ทุ่มผมขอตัวเข้านอน Today we had a program to visit the island in Krabi. We rent a speed boat. The advantages of speed boat is fast but uncomfortable when hitting the wave. We left Railay at 10 am. for Bamboo Island. It was very hot so we took a rest under shady trees. Next destination was Pi Leh Bay. I like the clam emerald sea. The boat took us to Maya Bay and we was fun diving. After that, we had lunch at Phi Phi Island and then visited Separated Sea and chilling at Poda Bay. White sand, emerald sea and limestone hill make a perfect atmosphere. We had seafood party at Railay Beach in the evening. Everything was so awesome. Today I was exhausted so I went to bed at 9 pm.

HOMESUKKAPAN GUIDE

119


T R AV E L ท่องเที่ยว

SPECIAL THANKS ขอขอบคุณ คุณอิทธชัย ตันบุตร(คุณอิท) และ คุณรติ กุลเถกิง (คุณแตน) ที่อำานวยความสะดวกเรื่องร้านอาหารและรถเช่า ขอขอบคุณ คุณสถิตย์ ทั่วไตรภพ (Managing Director) และคุณอัครนันท์ ลือชาฤทธิพันธ์ (Chief Executive Officer) บริษัท กลาสเซร่า ที่อำานวยความสะดวกเรื่องที่พักและอาหารทะเลอร่อยๆ

โรงแรม อวตารไร่เลย์ โทร. 075-818333 / 086-3329555 w ww. avat arrailay .com 120

CITY LIVING


T R AV E L ท่องเที่ยว

วันนี้ครึ่งวัน เราจัดแบบอิสระ ใครจะนอนหรือไปเล่นน้ำาก็ตาม สบาย ใครไม่ไปไหนก็นอนอยู่โรงแรม เที่ยงเราออกจากไร่เลย์ ไปทานอาหารกลางวันที่ “ร้าน KOLOBI (โกโลบี่)” เป็นร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่ เป็ดและเนื้อ ร้านตกแต่งสไตส์รีสอร์ทและมีร้าน กาแฟอยู่ในนี้ด้วย รสชาติอร่อยและสะอาดครับทานเสร็จไป ซื้อของฝากกลับบ้านที่ร้านจี้ออที่ต้องซื้อคือ “น้ำาพริกกุ้ง เสียบ”ไว้ทานกับข้าวสวย เม็ดมะม่วงหินมพานต์ กะปิ ฯลฯ ร้านนี้อยู่กันคนละฝั่งกับร้านก๋วยเตี๋ยวโกโลบี่ ช้อปเสร็จไป เที่ยวต่อที่ ท่าปอมคลองสองน้ำา เป็นป่าโกงกางที่มีธารน้ำาที่ ใสสะอาดน้ำาเป็นน้ำาจืดกับน้ำาเค็มตามน้ำาขึ้นน้ำาลง น้องๆอยาก ทานส้มตำาเลยมาทานส้มตำากันที่นี่ เครื่องออกจากกระบี่ ประมาณ 1 ทุ่ม เราเข้าไปทานอาหาร เย็นกันที่ “ร้านเรือนทิพย์” เพราะเราต้องรีบไปเช็คอินก่อน เครื่องออกจากกระบี่เวลา 1 ทุ่ม มาถึงสนามบินเชียงใหม่ 2 ทุ่มครึ่ง เครื่องมาถึงก่อนเวลา ทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่เที่ยว แบบสบายๆ เน้นกินดี นอนดี Happy กันทุกคน We were free during the half day. We then left Railay at noon for KOLOBI, the noodle restaurant decorated in resort style. There is also a coffee shop. After that we dropped at Jee Or shop for souvenir back home and shrimp paste is a must. This shop is located opposite KOLOBI restaurant. Then, we went to Tha Pom Klong Song Nam, the mangrove creeks with crystal clear water. We had papaya salad here. The plane left Krabi about 7 pm, we had dinner at Reun Thip restaurant before checked in. We arrived Chiang Mai around 8.30 pm. This trip was so amazing and everyone had so much fun.

HOMESUKKAPAN GUIDE

121


(หลัง ม.พายัพ) ถ.วงแหวนรอบ2 อ.สันทราย

สี่แยกแมกรณ ถ.พหลโยธิน อ.เมืองเชียงราย

Home Guide VOL.21  
Home Guide VOL.21  
Advertisement