Referat fra generalforsamling 2011

Page 1

GENERALFORSAMLING Dato

28. marts 2011

Tid

Kl. 19.00-20.00

Sted

Bispehøjen 44, 4300 Holbæk

Deltagere

Thomas Kielberg, Rasmus Elkjær, Thomas Bloch, Jesper Kongsgaard, Rune Gressmann, Jens Albagaard

Referent

Jens Albagaard

Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastlæggelse af deltagerbetaling. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af sekretær. 9. Valg af ét bestyrelsesmedlem. 10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 12. Valg af aktivitetsansvarlige. 13. Eventuelt.

Referat Ansvarlig

1. Valg af dirigent og referent. Thomas Kielberg blev valgt til dirigent. Holbæk Bombers Generalforsamling 2011 Referat Side 1 af 5


Jens Albagaard blev valgt til referent. Ansvarlig

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Thomas Kielberg og Jens Albagaard fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. ”Klubben er en ung klub med officiel opstart 6. december 2010. Holbæk Bombers har nu 10 voksne medlemmer og 10 Junior Bombers. Det er bevidst, at vi ikke har lavet større hvervekampagner, da vores træningsfaciliteter synes at have en maksimal kapacitet på 12 spillere ad gangen. Vi har startet en børneafdeling, Junior Bombers, på Kulturkasernen i Eksercerhallen. Vi håber, det kommer rigtig mange derned. Der er plads til at spille tre hold ad gangen. Der er dog den ulempe, at hallen er uden omklædning og opvarmning. Der er søgt om nye træningstider til næste sæson i hhv. Bjergmarkshallen (1. prioritet), Seminariehallen (2. prioritet) og Absalonskolens store sal (3. prioritet). Der er søgt om tre tider: mandag kl. 20-22, onsdag kl. 20-22 og lørdag kl. 9-11. Der er bestilt nyt spilletøj, der skulle komme tids nok til vores deltagelse i 3-mands DM lørdag 9. april 2011. Spilletøjet er fuldt ud sponsoreret.” Ansvarlig

3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse. Thomas Kielberg forelagde regnskabet, der udviser et underskud på 845 kr. Der er nu 10 voksne medlemmer og 10 Junior Bombers som betalende medlemmer. Regnskabet blev enstemmig godkendt.

Holbæk Bombers Generalforsamling 2011 Referat Side 2 af 5


Ansvarlig

4. Fastlæggelse af deltagerbetaling. Thomas Kielberg fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af indmeldelsesgebyr og kontingenter. Det blev drøftet, hvorvidt man kunne tilpasse størrelsen på indmeldelsesgebyret og kontingenterne for hhv. voksne og Juniors. Følgende satser blev enstemmigt godkendt: Indmeldelsesgebyr Voksne: 300 kr. Juniors: 150 kr.

Jens Albagaard opdateret hjemmesiden med disse oplysninger

Kontingent Voksne: 300 kr. helårligt. Juniors: 150 kr. helårligt Helårlige kontingenter gælder fra 1. juli til 30. juni året efter, så det følger sæsonen. Halvårlige kontingent kan betales for perioden 1. januar til 30. juni. Størrelsen er i givet fald halvdelen af det helårlige kontingent. Der vil fortsat blive udstedt et gavekort til nye voksne medlemmer på 400 kr., når der er indbetalt indmeldelsesgebyr. Der vil ligeledes blive arbejdet på at etablere en lignende ordning for Junior Bombers, hvor der i givet fald bliver udstedt et gavekort på 300 kr., når der er indbetalt indmeldelsesgebyr.

Klaus Ibsen Bloch forhandler med Copenhagen Floorball Center om ordning for Junior Bombers

Ansvarlig

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Thomas Kielberg forelagde budgetforslaget. Efter kortere debat blev forsamlingen enige om, at det ikke på nuværende tidspunkt gav større mening at godkende et budget, når klubben råder over så få midler. Jens Albagaard oplyste, at Holbæk Kommune vil blive søgt om midler til at indkøbe materialer til klubben.

Jens Albagaard sender ansøgning til

Holbæk Bombers Generalforsamling 2011 Referat Side 3 af 5


Holbæk Kommune Ansvarlig

6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling. Der var dog enighed om at arbejde på at blive repræsenteret som klub under Aftensalg i foråret/forsommeren.

Bestyrelsen arbejder videre med dette

Ansvarlig

7. Valg af kasserer. Thomas Kielberg blev valgt.

Jens Albagaard opdaterer hjemmesiden Ansvarlig

8. Valg af sekretær. Jan Svane blev valgt.

Jens Albagaard opdaterer hjemmesiden Ansvarlig

9. Valg af ét bestyrelsesmedlem. Jens Albagaard blev valgt.

Jens Albagaard opdaterer hjemmesiden Ansvarlig

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Rasmus Elkjær og Jesper Kongsgaard blev valgt.

Jens Albagaard opdaterer hjemmesiden Ansvarlig

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Rune Gressmann blev valgt til revisor.

Jens Albagaard opdaterer hjemmesiden

Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant. Ansvarlig

12. Valg af aktivitetsansvarlige. Jens Albagaard blev valgt til Lokaleansvarlig (træningog kamphaller).

Jens Albagaard opdaterer hjemmesiden

Holbæk Bombers Generalforsamling 2011 Referat Side 4 af 5


Jens Albagaard blev valgt til Sponsoransvarlig. Klaus Ibsen Bloch blev valgt til Juniorkontakt. Ansvarlig

13. Eventuelt. Der var intet under eventuelt.

For referatet, Jens Albagaard 29. marts 2011

HolbĂŚk Bombers Generalforsamling 2011 Referat Side 5 af 5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.