Referat - Generalforsamling 2013

Page 1

GENERALFORSAMLING

Dato

20. marts 2013

Tid

Kl. 18.00-20.00

Sted

Kulturkasernen (mødelokalet), Kasernevej 43, 4300 Holbæk

Deltagere

Anette Studsgaard Petersen, Karina Karl, Jesper Christensen, Jens Albagaard, Klaus Bloch, Thomas Kielberg, Paw Jensen, Jan Svane, Kasper Enevoldsen

Referent

Jens Albagaard

Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Klaus Bloch Referent: Jens Albagaard

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formand Klaus Bloch fremlagde bestyrelsens beretning: ”De store begivenheder i vores lille klub har siden sidst været: Sølv i 3-mands DM  Årets store højdepunkt var da Holbæk Bombers 2 (herre senior) fik DM-sølv ved 3mands DM i Jægerspris i foråret 2012. Holdet, der bestod af Mark Skot, Peter Knudsen, Rasmus Elkjær, Paw Jensen, Rune Gressmann og Thomas Lentz Helt (holdleder), stred sig flot gennem indledende pulje og viste flot fightervilje i finalen mod overmagten fra Skruerne. Sommerafslutning  Hele klubben holdt Sæsonafslutningsfest lige før sommerferien. Festen blev holdt på Kasernen og der blev ved samme lejlighed uddelt årets kåringer:  Årets Spiller, damer: Stine Kjeldsmark.  Årets Spiller, herrer: Christian Bøgh.  Årets Kammerat, damer: Mette Hellerup Svane.  Årets Kammerat, herrer: Thomas Lentz Helt.  Årets Bøf: Thomas Lentz Helt. Sommertræning  Igen i år har vi lånt Eksercerhallen på Kulturkasernen til sommertræning. Alle klubbens hold trænede henover sommeren i hallen. Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Referat Side 1 af 5


Sommercamp  I uge 26 afholdt vi Nordvestsjællands Floorball Summercamp 2012 med deltagelse af 20 børn i alderen 10-14 år. Det var en stor succes, der vil blive gentaget i 2013.  Campen blev arrangeret og gennemført af Jens Albagaard og Thomas Kielberg. Roskilde Festival  En social event, som vi gerne så mange flere fra klubben deltog i.  Festivalen har også muliggjort at vi i år har købt for over 80.000 kr. udstyr, størstedelen af dette er naturligvis vores bander, som kostede omkring 50.000 kr.  Festivalen skabte måske også et initiativ-vakuum, da os der planlagde og gennemførte festivalen, var godt trætte bagefter.  Skal klubben deltage i år, kunne bestyrelsen godt tænke sig en lidt bredere opbakning, da de penge der tjenes til klubben kommer alle til gode.  Status er at der pt. er omkring 30 tilmeldte frivillige til festivalen.  Festivalen blev primært arrangeret af Jan Svane og Klaus Bloch. Juniorholdet  Deltagelse ved juniorstævner i Benløse og Greve.  Teknikmærker er blevet indkøbt, og er allerede en stor succes. Derfor er der nu blevet bestilt nye mærker, hæfter og armbånd til næste generation; og niveau.  12-20 til træning hver gang. Faktisk er vores juniorhold det mest stabile, og der er en super stemning på holdet.  Thomas Kielberg, Jan Svane og den lille ny Thomas Lentz Helt kommer til at tegne juniortræningen i fremtiden. Dameholdet  Lady Bombers har fået fast trænerteam i Jens Albagaard og Stine Kjeldsmark.  Sammen med Anette Studsgaard Petersen og Charlotte Raagaard Nielsen var de på trænerkursus i 2012. Træningen er sat mere i system, og der er kommet en del nye spillere til holdet. Denne fremgang kan tilskrives den medlemskampagne som Lady Bombers selv gennemførte i september 2012, hvor de var ude i Holbæk by og promovere floorball. Der har ikke været så mange kampe. Det er kun blevet til en enkelt træningskamp mod Skælskør Eagles og deltagelse ved 3-mands DM i Jægerspris.  Mangler spillere, så der er afsat penge til hvervekampagne på Facebook. Herreholdet  Deltog i Herlev Hotboys Cup, hvor de vandt ”bedste karma-prisen”.  Initiativ til UVM-turnering hen over året. Desværre har det endnu ikke været så mange delturneringer endnu, men Holbæk Bombers ligger i spidsen.  Mangler spillere, initiativ til kampagne på Facebook for flere nye spillere. Fremtidige mål  Stor hal.  Deltagelse på Roskilde Festival – hvad skal vi bruge pengene til og hvordan får vi flere fra klubben med?  Endnu bedre samarbejde med nærliggende klubber.  Få flere medlemmer/forældre inddraget i klubarbejdet.  Evt. samarbejde om turneringsdeltagelse med andre klubber.  Værdier på plads, som klub og på de enkelte hold.”

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Kasserer Thomas Kielberg fremlagde Årsrapport 2012, der kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/_rsrapport_2012_Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Referat Side 2 af 5


_floorballklubben_holb_k_bombers Der var ingen spørgsmål til årsrapporten, der derefter blev taget til efterretning.

4. Fastsættelse af deltagerbetaling Bestyrelsen foreslog følgende satser for deltagerbetaling: - Kontingent, voksne: 350,00 kr. årligt (uændret). - Kontingent, børn (u18): 175,00 kr. årligt (uændret). - Kontingent, husstand: 600,00 kr. årligt (ny type medlemskab) - Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret) - Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret) Kasper Enevoldsen spurgte, om der var lavet konsekvensberegning ved den nye medlemstype. Jens Albagaard svarede, at det var der ikke, men med den nuværende medlemssammensætning vil det nok betyde en lille mindre indtægt, men til gengæld langt flere medlemmer. Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Bestyrelsens fremlagde et budgetforslag kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/budgetforslag_2013__floorballklubben_holb_k_bombe Klaus Bloch forklarede, at budgetforslaget mest skal ses som en rettesnor for, hvordan vi skal anvende vores økonomiske midler det kommende år. Budgetforslaget blev taget til efterretning.

6. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen ønskede en drøftelse af potentiel turneringsdeltagelse for herre senior i sæsonen 2013/2014. Oplægget til drøftelse kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/opl_g_om_turneringsdeltagelse_2013-2014 Generalforsamlingen drøftede oplægget og de muligheder og faldgruber, der er ved en turneringsdeltagelse. Efter længere tids drøftelse kom generalforsamlingen frem til følgende beslutning: - Ingen tilmelding i sæsonen 2013/2014. - Tilmelding i sæsonen 2014/2015. - Den mellemliggende tid skal bruges til at opbygge en organisation, der kan stå for holdet og turneringsafviklingen. - Klaus Bloch tager kontakt til Jyderup Farmers for at drøfte muligheden for, at vi kan deltage på deres 2. hold med en hel kæde engang imellem i den kommende sæson.

Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Referat Side 3 af 5


Der blev efterlyst en bedre velkomst til nye spillere. Det blev derfor besluttet, at der udarbejdes en lille velkomstfolder, der kan udleveres til alle nye medlemmer. Der blev desuden efterlyst en ekstra træner til trænerteamet for Herre A.

7. Valg af formand Klaus Bloch valgte at trække sig som formand, hvorfor der skulle vælges en ny for en periode på 1 år. Bestyrelsen indstillede Karina Karl, der blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

8. Valg af kasserer Der skulle vælges en kasserer for en periode på 2 år. Thomas Kielberg genopstillede til posten og blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

9. Valg af sekretær Der skulle vælges en sekretær for en periode på 2 år. Jan Svane genopstillede og blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

10. Valg af 2 menige bestyrelsesmedlemmer Der skulle vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Jens Albagaard genopstillede til posten og blev enstemmigt valgt uden modkandidater. Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Anette Studsgaard Petersen, der blev valgt i 2012 og derfor først er på valg i 2014.

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Jesper Christensen og Klaus Bloch blev valgt som suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant Kasper Enevoldsen blev valgt som revisor for en periode på 1 år. Paw Jensen blev valgt som revisorsuppleant for en periode på 1 år.

13. Valg af appeludvalg Ikke relevant at vælge et appeludvalg så længe vi ikke deltager i turnering. Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Referat Side 4 af 5


14. Eventuelt Thomas Kielberg: Der efterlyses flere junior-trænere med særlig fokus på de 6-9 årige. Jens Albagaard: Rettede en stor tak til Klaus Bloch for at have bestridt formandsposten i klubbens opstartsperiode. Afgående formand Klaus Bloch takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Godkendt

Dato:

___________________________________ Klaus Bloch, dirigent

___________________________________ Jens Albagaard, referent

Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Referat Side 5 af 5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.