Referat fra generalforsamling 2012

Page 1

GENERALFORSAMLING Dato

28. marts 2012

Tid

Kl. 18.30

Sted

Fælleshuset, Bispehøjen 44, 4300 Holbæk

Deltagere

Klaus Ibsen Bloch, Mark Skot, Thomas Kielberg, Jan Svane, Ole Hallenberg, Jesper Christensen, Anette Studsgaard Petersen, Jens Albagaard

Referent

Jens Albagaard

Dagsorden og referat 1. Valg af dirigent og referent. Jens Albagaard blev valgt til både dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Bestyrelsens beretning kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/bestyrelsens_beretning_2012 Klaus Bloch gennemgik den skriftlige beretning, der har været udsendt forud for generalforsamlingen. Thomas Kielberg oplyste, at arbejdet med et lokalt ministævne skrider godt frem. Det tyder på, at datoen bliver 20. maj 2012 med deltagelse af 6-8 klubber. Stævnet afholdes på Odsherreds Gymnasium i Asnæs. Debat om fremtidsvisioner for klubben: Klaus: Hvis vi skal spille division, så skal vi betale turneringsgebyr, stille dommere til alle hjemmekampe (muligvis dispensation første sæson), stille dommerbord m.m. Holbæk Bombers Generalforsamling 28-03-2012 Referat Side 1 af 4


Kielberg: En regional turnering kunne være et godt alternativ. Klaus: Tanke om en regional overbygningsklub, hvor lokale klubber sender spillere til et fælles hold, der deltager i division. Mark: Drog paralleller til teatersamarbejdet i Holbæk, hvor flere forskellige teaterklubber/-sammenslutninger har et fælles samarbejde. Jens: En regional turnering kan bruges som ”kravlegård” for arbejdet med at klargøre klubberne til at deltage i divisionerne. Anette: Vi skal have flere damer til holdet. Hvad med en kampagne, plakater m.m.? Kielberg: Flere juniors, så vi kan aldersopdele mere og gøre det mere (alders)interessant. Jens: Junior tider til næste sæson? Lørdag? Kl. 9-12 i begge sale? Klaus: Kommunikationen til medlemmer, hvordan fungerer det? Ole: Holdsport-mailen fungerer fint. Jan: Vi skal have mere opdelt junior træning. Anette: Vil gerne have et basistræner-kursus. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Regnskabet for 2011 findes i Årsrapport 2011, der kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/_rsrapport_2011__floorballklubben_holb_k_bombers Thomas Kielberg gennemgik Årsrapport 2011. Årsrapport 2011 blev enstemmig godkendt. 4. Fastsættelse af deltagerbetaling. Bestyrelsen foreslår følgende satser for deltagerbetaling: - Kontingent, voksne: 330,00 kr. (stigning på 30,00 kr.) - Kontingent, børn (u18): 165,00 kr. (stigning på 15,00 kr.) - Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret) - Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret) Holbæk Bombers Generalforsamling 28-03-2012 Referat Side 2 af 4


Der blev stillet ændringsforslag til bestyrelsens forslag om ændrede satser for kontingenter: - Kontingent, voksne: 350,00 kr. (stigning på 50,00 kr.) - Kontingent, børn (u18): 175,00 kr. (stigning på 25,00 kr.) Ændringsforslagene var mere vidtgående end bestyrelsens forslag og blev derfor sat til afstemning først. Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget. Nye satser for deltagerbetaling gældende fra 1. juli 2012 er derfor således: Kontingent, voksne: 350,00 kr. Kontingent, børn (u18): 175,00 kr. Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Bestyrelsen foreslår, at der i Budget 2012 afsættes midler til fremme af Lady Bombers. Generelforsamlingen besluttede, at der til eventen Aftensalg i maj 2012 sættes ekstra fokus på Lady Bombers. 6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling. 7. Valg af formand. Der skal vælges formand for en periode på 2 år. Klaus Ibsen Bloch genopstiller til posten. Klaus Ibsen Bloch blev genvalgt uden modkandidater. 8. Valg af kasserer. Der skal vælges kasserer ulige år – og derfor ingen dette år. 9. Valg af sekretær. Holbæk Bombers Generalforsamling 28-03-2012 Referat Side 3 af 4


Der skal vælges sekretær ulige år – og derfor ingen dette år. 10. Valg af 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Jens Albagaard, der blev valgt i 2011 og derfor først er på valg i 2013. Anette Studsgaard Petersen blev valgt uden modkandidater. 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Rasmus Elkjær og Jesper Kongsgaard har været suppleanter siden sidste generalforsamling. Ole Hallenberg og Jesper Christensen blev valgt uden modkandidater. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant. Rune Gressmann har været revisor siden sidste generalforsamling. Mark Skot blev valgt uden modkandidater. 13. Valg af appeludvalg. Ikke aktuelt. 14. Eventuelt. Jan Svane foreslog, at vi får en venskabsklub i Sverige. Klaus Ibsen Bloch foreslog en tur til elitekamp i Sverige. Helsingborg er et fedt sted.

Holbæk Bombers Generalforsamling 28-03-2012 Referat Side 4 af 4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.