Dagsorden for Generalforsamling 2015 - Holbæk Bombers

Page 1

GENERALFORSAMLING

Dato

8. marts 2015

Tid

Kl. 12.00

Sted

Fælleshuset på Fælleden, Bispehøjen 44, 4300 Holbæk

Deltagere

Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsens beretning fremlægges på generalforsamlingen. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Regnskabet for 2014 findes i Årsrapport 2014, der kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/__rsrapport_2014_-_floorballklubben 4. Fastsættelse af deltagerbetaling Bestyrelsen foreslår følgende satser for deltagerbetaling:  Kontingent, børn (u18): 375,00 kr. årligt (forhøjelse fra 175,00 kr.)  Kontingent, voksne: 500,00 kr. årligt (forhøjelse fra 350,00 kr.)  Kontingent, husstand: 800,00 kr. årligt (forhøjelse fra 600,00 kr.)  Kontingent, passivt medlemskab: 50,00 kr. (uændret)  Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret)  Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret) 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Bestyrelsens budgetforslag for 2015 kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/budgetforslag_2015__floorballklubb_436958df36486b

Holbæk Bombers Generalforsamling 8. marts 2015 Dagsorden Side 1 af 2


6. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling. 7. Valg af formand Der skal vælges en formand for en periode på 2 år. Karina Karl genopstiller til posten. 8. Valg af kasserer Der skal vælges en kasserer for en periode på 2 år. Peter G. Knudsen genopstiller til posten. 9. Valg af sekretær Der skal vælges en sekretær for en periode på 2 år. 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Der skal vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Jens Albagaard genopstiller til posten. Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Anette S. Petersen, der blev valgt i 2014 og derfor først er på valg i 2016. 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Rikke Carlsen og Ole Hallenberg har været suppleanter siden sidste generalforsamling. Ole Hallenberg genopstiller til posten. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant Kasper Enevoldsen har været revisor og Paw Jensen har været revisorsuppleant siden sidste generalforsamling. Begge genopstiller til posterne. 13. Valg af appeludvalg Det er ikke aktuelt at vælge et appeludvalg på nuværende tidspunkt. 14. Eventuelt

Holbæk Bombers Generalforsamling 8. marts 2015 Dagsorden Side 2 af 2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.