Dagsorden for Generalforsamling 2012

Page 1

GENERALFORSAMLING Dato

28. marts 2012

Tid

Kl. 18.30

Sted

Fælleshuset, Bispehøjen 44, 4300 Holbæk

Deltagere

Referent

Dagsorden (ifølge vedtægternes § 10) 1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Bestyrelsens beretning kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/bestyrelsens_beretning_2012 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne til godkendelse. Regnskabet for 2011 findes i Årsrapport 2011, der kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/_rsrapport_2011__floorballklubben_holb_k_bombers 4. Fastsættelse af deltagerbetaling. Bestyrelsen foreslår følgende satser for deltagerbetaling: - Kontingent, voksne: 330,00 kr. (stigning på 30,00 kr.) - Kontingent, børn (u18): 165,00 kr. (stigning på 15,00 kr.) Holbæk Bombers Generalforsamling 28-03-2012 Dagsorden Side 1 af 3


- Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret) - Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret) 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Bestyrelsen foreslår, at der i Budget 2012 afsættes midler til fremme af Lady Bombers. 6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling. 7. Valg af formand. Der skal vælges formand for en periode på 2 år. Klaus Ibsen Bloch genopstiller til posten. 8. Valg af kasserer. Der skal vælges kasserer ulige år. 9. Valg af sekretær. Der skal vælges sekretær ulige år. 10. Valg af 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Jens Albagaard, der blev valgt i 2011 og derfor først er på valg i 2013. 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Rasmus Elkjær og Jesper Kongsgaard har været suppleanter siden sidste generalforsamling. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant. Holbæk Bombers Generalforsamling 28-03-2012 Dagsorden Side 2 af 3


Rune Gressmann har vĂŚret revisor siden sidste generalforsamling. 13. Valg af appelvalg. Ikke aktuelt. 14. Eventuelt.

HolbĂŚk Bombers Generalforsamling 28-03-2012 Dagsorden Side 3 af 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.