Dagsorden for Generalforsamling 2014 - Floorballklubben Holbæk Bombers

Page 1

GENERALFORSAMLING

Dato

20. marts 2014

Tid

Kl. 19.00

Sted

FrivilligCenter Holbæk, Kasernevej 6, Holbæk

Deltagere

Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsens beretning fremlægges på generalforsamlingen. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Regnskabet for 2013 findes i Årsrapport 2013, der kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/__rsrapport_2013_-_floorballklubben 4. Fastsættelse af deltagerbetaling Bestyrelsen foreslår følgende satser for deltagerbetaling:  Kontingent, voksne: 350,00 kr. årligt (uændret).  Kontingent, børn (u18): 175,00 kr. årligt (uændret).  Kontingent, husstand: 600,00 kr. årligt (uændret)  Kontingent, passivt medlemskab: 50,00 kr. (ny type)  Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret)  Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret) 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Bestyrelsens budgetforslag kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/budgetforslag_2014_-_floorballklubb 6. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling. Holbæk Bombers Generalforsamling 20. marts 2014 Dagsorden Side 1 af 2


7. Valg af formand Der skal vælges en formand for en periode på 2 år. Karina Karl genopstiller til posten. 8. Valg af kasserer Der skal vælges kasserer ulige år. 9. Valg af sekretær Der skal vælges sekretær ulige år. 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Der skal vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Anette Studsgaard Petersen genopstiller til posten. Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Jens Albagaard, der blev valgt i 2013 og derfor først er på valg i 2015. 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Jesper Christensen og Klaus Bloch har været suppleanter siden sidste generalforsamling. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant Kasper Enevoldsen har været revisor og Paw Jensen har været revisorsuppleant siden sidste generalforsamling. 13. Valg af appeludvalg Det er ikke aktuelt at vælge et appeludvalg på nuværende tidspunkt. 14. Eventuelt

Holbæk Bombers Generalforsamling 20. marts 2014 Dagsorden Side 2 af 2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.