Page 1

Hæren

Update

Januar

Personeltilpasninger

21-2011

Status på personeltilpasninger:

Nu kører den svære proces Af HR-afdelingen, HOK

En stor del af de militært ansatte er ved at få klarhed over fremtiden, og nu er processen for de civilt ansatte ved at komme i gang – Det første orienteringsmøde blev holdt mandag formiddag Der er aldrig nogen let løsning, når tilpasninger i hæren omfatter rokeringer, flytninger og eventuelle fyringer. Derfor er der i den løbende transformation af hæren en god og en mindre god nyhed på nuværende tidspunkt. Status er nemlig, at hovedparten af de militært ansatte er blevet eller er ved at blive orienteret om, hvad fremtiden bringer. Der kan være tale om rokeringer inden for den enhed, man er ved nu, og der kan være flytninger over kortere eller længere fysik afstand til andre enheder i landet. Situationen er derimod mere uoverskuelig for en del af de civilt ansatte medarbejdere. Forsvarets Personeltjeneste forhandlede helt op til weekenden stadig med de berørte faglige organisationer, fordi det står klart, at der fremover ikke bliver plads til alle de civile, der for tiden arbejder i ikke bare hæren, men hele forsvaret. Som det står lige nu (ultimo januar 2011), kan der gøres en mellemfaldende status over forløbet på personeltilpasningsområdet: En tidligere vægavis fortæller, at 2011 bliver et transformationsår, og denne proces blev sat i værk lige efter nytår med første fase – omfattende transformationen af de forcerede elementer i

strukturen. Faserne to og tre iværksættes henholdsvis april og september 2011. Transformationens vel nok største udfordringer ligger nok inden for personelområdet, hvor de nævnte forandringer vil falde løbende hen over året. Samtidig med at dette sker, skal produktionen af enheder og personel til igangværende internationale operationer fortsættes på en sådan måde, at hæren fortsat leverer varen på samme høje niveau, som vi hidtil har gjort. Det udfordrer produktionsapparatet og den enkelte – i hvert fald i en overgangsperiode, indtil vi er helt på plads i ny struktur. Det militære område HOK og FPT gennemførte før jul bemandings- og rullemøder for de enheder, som er omfattet af den forcerede proces. Denne omfattede Telegrafregimentet (TGR), Danske Artilleriregiment (DAR), Jydske Dragonregiment (JDR), Ingeniørregimentet (IGR), Vedligeholdelsesbataljonen (VEDLBTN) og III Opklaringsbataljon ved Gardehusarregimentet (GHR). Formålet med at behandle disse myndigheder først var at kunne udpege personel, som mangler ved især JDR, IGR og TRR for at kunne bemande kommende rotationshold til den igangværende ISAF mission. Der er i den forbindelse tale om, at det manglende personel til de internationale operationer (INTOPS) skal kunne iværksætte uddannelse i løbet af de nærmeste måneder. Resultaterne af bemandingsmøderne var udarbejdelsen af oversigter over hvilket personel, som planlægges anvendt i ny struktur ved samme myndighed samt lister over hvilket personel, som ikke kan genplaceres, men som fremadrettet planlægges anvendt ved en anden myndighed, hvor der er ledige stillinger.

De involverede myndigheder har netop modtaget validerede bemandingslister fra FPT. Listerne udgør et fælles udgangspunkt for hæren og FPT vedrørende den videre forvaltning af personellet. De af FPT validerede bemandingsoversigter anvendes som grundlag for udmelding til personellet om, hvordan den enkelte medarbejder ses anvendt i hærens nye struktur. HOK ønsker, at medarbejderne gives mulighed for dialog og bedst mulig støtte i umiddelbar forlængelse af, at budskab om fremtidig anvendelse – ved nuværende eller ny myndighed – overbringes. I den ånd gennemføres i disse dage orientering af berørt personel hos myndigheder omfattet af den forcerede proces. Det tilstræbes at oplyse hvilken stilling, den enkelte fremadrettet planlægges anvendt i samt tidspunkt for overførsel til denne. Da HOK mangler at gennemføre rulle- og bemandingsmøder for hærens resterende myndigheder, kan der for enkelte medarbejdere hos førnævnte myndigheder være uafklarede forhold med hensyn til den præcise stillingsbetegnelse og tidspunkt for iværksættelse af tjeneste ved nyt tjenestested. Dette forventes afklaret, når alle myndigheder er ”rullet på plads” – forventeligt i marts i år. Det civile område HOK blev den 6. december 2010 orienteret om, at den planlagte orientering af det civile personel om fremtidig anvendelse måtte udskydes til det nye år, idet forhandlingerne mellem FPT og de faglige organisationer ikke var afsluttet. Processen for den civile personeltilpasning og de hermed forbundne aktivi-

teter forventes således: Myndighederne modtager partshøringer fra HOK i løbet af mandag-tirsdag den 24.-25. januar. Disse skal udleveres til de berørte medarbejdere den 26. januar. Herefter følger en partshøringsperiode på ti dage frem til den 8. februar. FPT behandler partsindlæg og udarbejder afskedigelsesskrivelser i perioden 8.-22. februar. 23. februar afleverer FPT afskedigelsesskrivelser til HOK, som videresender til de berørte myndigheder. Det understreges, at der er en risiko for, at FPT ikke når deadline for alle medarbejdere, hvis der kommer mange partsindlæg. Der kan blive tale om en forsinkelse af afskedigelsesbreve til enkelte medarbejdere, og det vil så medføre en senere afsked. Den 28. februar modtager berørte medarbejdere afskedigelsesskrivelserne under forudsætning af FPT forudgående behandling af partsindlæg. For at kunne støtte berørt personel bedst muligt vil FPT tilbyde forskellige former for støtte. Der kan ydes støtte i form af informationsmøder, afklarende samtaler med job- og uddannelsesrådgivere (JURDG), informationer om ret og pligt i opsigelsesperioden samt overordnede pensionsforhold, individuel vejledning hos JURDG, jobsøgningsforløb, temadage, begrænsede uddannelsestiltag. Den nævnte mulige støtte kan ydes efter henvendelse til den lokale chef.

/Personeltilpas  
/Personeltilpas  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2011/01/Personeltilpas.pdf

Advertisement