Page 1

Hæren

Update

November

Fast uddannelsescyklus

6-2010

Brigaderne uddanner videre Af M. Lollesgaard, brigadegeneral militærpoliti og logistik. og H. C. Mathiesen, oberst De i princippet ens brigader er Hærens Operative Kommando nøglen til at omsætte visioner og målsætninger til virkelighed. Vi er i gang med overvejelserne gør det allerede som i ugerne før om, hvordan vi organiserer efterårsferien. Uddannelse og træhæren til bedst at løse pålagte ning i kampoperationer er for alle opgaver nu og i fremtiden. i geleddet afgørende for at holde Brigaderne vil fortsat have en hæren i form til opgaverne i Afghanistan og tiden derefter. central rolle som uddannel-

sesansvarlige, og de vil fortsat være føringskapaciteter på troppeenhedsniveauet.

I 2014 vil brigaderne fortsat uddanne enheder til hærens internationale operationer, og grundlaget for det er, at enhederne på alle I ugerne før efterårsferien gennem- niveauer er dygtige til kampoperaførte 1. Brigade (BDE) feltøvelse for tioner og samvirke. En enhed, der alle dispositionsenheder i Oksbøl ikke kan kæmpe, kommer til kort og 2. BDE stabsøvelse i Hærens i stabiliseringsoperationer og staTaktiske Træner. Temaet i begge biliserende indsatser i rammen af øvelser var kampoperationer, og en COIN-operationer (oprørsbekæmvigtig komponent var samvirket pelse). mellem kamp- og støtteenheder fra både artilleri, ingeniør, telegraf, Hæren skal kontinuerligt kunne

udsende en bataljonskampgruppe og et mindre bidrag af underafdelingsstørrelse. Det er de stående bataljoner i kamptropperne, der udgør rygraden i bataljonskampgrupperne. 1. BDE vil fremadrettet have ansvaret for uddannelse af hærens bidrag til de internationale operationer, som de er kendt og kan forudses.

1 og 2. BDE for periode 1 og 2 – udnytter vi nuværende ekspertiser og tilgodeser uddannelsescyklus for bataljonskampgrupperne. Det skaber optimale rammer for uddannelsen af enheder til de internationale operationer og vedligeholder hærens samlede evne til at løse opgaver i det fulde konfliktspektrum.

Brigaderne fortsætter som uddanDet bliver 2. BDE opgave at sikre, nelsesansvarlige og som føringskaat hæren holder sig i form til morpaciteter på troppeenhedsniveauet. gendagens opgaver. Brigaden skal Det nye bliver, at troppeinddelinhvert halve år aflevere en veluddan- gen bliver ændret hvert halve år net og krigsbrugbar kampbataljon, bestemt af de aktuelle udsendelser. der kan samvirke med alle øvrige Praksis omkring håndteringen af tjenestegrene og indgå i rammen det arbejder vi fortsat på. Men foraf en brigades operationer til den udsætningerne er ved at blive skabt missionsorienterede uddannelse i 1. med de nuværende aktiviteter i de BDE. to brigader. Hærens enheder skal kunne kæmpe, og som øvelserne før Med den nye opgavefordeling – 1. efterårsferien viste, så er der ikke BDE med ansvar for periode 3 samt noget, vi kan tage for givet. Vi skal eventuelt akklimatisering i periode blive ved med at øve os!

Fakta: Frem mod udsendelse Hærens internationale missioner vil fortsat være bestemmende for styrkeproduktionen. Uddannelsen vil følge en fast uddannelsescyklus, hvor bataljonerne løbende skifter status og tilhørsforhold. En fuld cyklus varer tre år. To år før en udsendelse starter bataljonen på et forløb på principielt fire gange seks måneder. I de to år, denne periode varer, vil der hele tiden være fire bataljoner, idet de er forskudt i tid med seks måneder. I det første år består bataljonen af sin grundstruktur og vil i denne periode ikke have alt sit materiel, men det vil tilgå løbende over hele perioden. Bataljonen er i denne periode underlagt 2. BDE. Perioden kaldes uddannelsesperiode 2 (UDD 2). Hele næste år kaldes uddannelsesperiode 3, og

her er to bataljoner permanent underlagt 1. BDE. HRU-soldaterne (Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse) tilgår, og bataljonen bringes op på fuld mandskabsstyrke med alt materiel til rådighed.

Uddannelsen tager de sidste fire måneder sigte mod certificering af BTNKG gennem underafdelingsledet, afdelingsledet uddannelse og samvirke samt brigadeledet uddannelse.

For at bataljonen kan blive til en kampgruppe, skal den foruden kamptropper have tilgang af for eksempel føringsstøtte, ingeniørsoldater, artillerister, logistikfolk og MP med flere. For disses vedkommende sker HBU ved det aktuelle tjenestegrenscenter, hvor også HRU gennemføres til det niveau, hvor soldaten kan indgå i kampgruppen med sine specialer.

I den efterfølgende seks måneders periode er BTNKG udsendt og direkte underlagt Hærens Operative Kommando (HOK).

For den ældste bataljon gælder, at den løbende og senest fire måneder før udsendelsen er fuldt bemandet med såvel kamptropper som de enheder, der tilgår fra tjenestegrenscentrene. Bataljonen kaldes nu en kampgruppe (BTNKG).

UDD-periode 2

Uds. -24 mdr.

Efter endt mission opløses BTNKG og bataljonen og enhederne fra tjenestegrenscentrene går tilbage i deres grundstruktur. Personellet fra den hjemkomne BTNKG får dog en periode til afvikling, akklimatisering med videre. De sidste tre måneder af den 36 måneder lange cyklus foregår igen i rammen af 2. BDE, hvor enheden gennemgår uddannelse på enkeltmandsog gruppeniveau. Herefter er man fremme ved en ny periode med to år til næste udsendelse.

UDD-periode 3

Uds. -12 mdr.

Udsendt

Udsendelse

UDD-periode 1

Hjemk. Hjemk. +6 mdr.

/VÆ-Brigader  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/11/VÆ-Brigader.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you