Page 1

Hæren

Update

Januar

Stab Hærens Operative Kommando

19-2011

Justeret Stab for Hærens Operative Kommando Som følge af forsvarsforlig 2010-2014 skal staben for Hærens Operative Kommando (ST/HOK) i lighed med hærens øvrige Niveau IIImyndigheder tilpasse sig nye opgaver og strukturrammer. Justeringerne trådte formelt i kraft 1. januar, men den bemandingsmæssige rulning gennemføres løbende i 2011. ST/HOK justerede organisation: Stabens hovedopgave er fortsat at understøtte chefen for Hærens Operative Kommando (CH HOK) i at gennemføre den prioriterede styrkeudvikling, -produktion og -indsættelse af hærens enheder og personel. For 2011 vil ”udvikling” især omfatte implementering af de justeringer af hæren, som er beskrevet i HOK Implementeringsdirektiv vedrørende forsvarsforlig 2010-2014, og som det fremgår på HOK forligsportal. ST/HOK overtog 1. januar 2011 en række nye opgaver. Blandt andet overtog staben ansvaret for hærens lønsumsstyring og økonomiansvaret for hærens internationale operationer – opgaver, der hidtil er blevet varetaget af henholdsvis Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarskommandoen. ST/HOK overtog tillige ansvaret for koordinationen af uddannelsesstøtten i hæren, idet 1. og 2. Brigade nu er direkte underlagt CH HOK. En opgave der hidtil er blevet varetaget af Stab/Danske Division. For at tilpasse sig disse nye opgaver gennemfører ST/HOK en række tilpasninger af organisationen. Som det fremgår af skitsen baseres stabens struktur fortsat på en division for hver af de tre hovedopgaver: Styrkeudvikling, styrkeproduktion og styrkeindsættelse. Som noget nyt oprettes under Operationsdivisionen en værnsfælles Efterretnings- og Counter-IED afdeling (modforholdsregler mod improviserede

sprængladninger) for at styrke disse højt prioriterede områder. Den Nationale Operations afdeling videreføres, men nu med et væsentligt islæt fra Hjemmeværnet, der bidrager med chef og tre yderligere medarbejdere til afdelingen. Dette skal sikre et fortsat tæt samspil mellem HOK og Hjemmeværnskommandoens styring af de tre nye totalforsvarsregioner. Da staben er tildelt et væsentligt øget ansvar for direkte styring af hærens økonomi, er økonomiafdelingen styrket og struktureret til de nye udvidede opgaver. De øvrige selvstændige afdelinger – stabsstøtteafdeling og ledelsessekretariatet – bibeholdes i justeret form, ligesom de særlige rådgivere – Kommandolægen og Hærprovsten – bibeholdes. ST/HOK samlede styrketal vil fremover være 236,5 årsværk. Udviklingsdivisionen (UDVDIV) er overordnet ansvarlig for udvikling af hærens kapaciteter, herunder også at sikre, at hærens doktrin, organisation, teknologi og uddannelse til stadighed er i balance og tidssvarende. Divisionen består fortsat af en Studie- og Udviklingsafdeling (STUV), en Strukturafdeling (STRUK), en Landtidsplanlægningsafdeling (LP) samt en Kommunikations- og Informationssy-

stemafdeling (CIS). Produktionsdivisionen (PRODDIV) er overordnet ansvarlig for opstilling og produktion af enheder og kapaciteter, herunder tilpasning af produktionen i hærens basis- og reaktionsstyrkeuddannelser. Divisionen består fremadrettet af en Enhedsuddannelsesafdeling (EU), en Human Ressource-afdeling (HR) samt en Kompetenceudviklings- og Øvelsesafdeling (KPU). Det værnsfælles Conduct after Capture-element (CACELM), der forestår uddannelse af personel til at kunne håndtere en eventuel tilfangetagelse eller tilbageholdelse, er fortsat forankret i Kompetenceudviklings- og Øvelsesafdelingen. Operationsdivisionen (ODIV) varetager ansvaret for deployering, indsættelse og redeployering af hærens styrker til internationale missioner samt indsættelse af styrker og kapaciteter i nationalt regi. ODIV udarbejder for enhver mission en operativ plan, der angiver HOK operative målsætninger, opgaver, rammer og vilkår for opgaveløsningen. Divisionen består fremadrettet af en International Operationsafdeling (IO), en Efterretnings- og CIED afdeling (E&CIED), en National Operationsafdeling (NO) samt en Logistikafdeling (LOG).

Ledelsessekretariatet (LESEK) bistår CH HOK og STCH i deres virke og varetager hærens overordnede kommunikations-, presse- og informationstjeneste. I sekretariatet indgår et chefelement, et ledelseselement, et forvaltnings- og kommunikationselement, et presse- og informationselement samt et arbejdsmiljøkontor. Økonomiafdelingen (ØKOAFD) varetager hærens budgetlægning, gennemfører controlling, sikrer balance mellem hærens budget og forbrug samt prioriterer, implementerer og gennemfører omkostningsbudgettering og -styring. Afdelingen består af et Controllingelement, et Driftselement, et Lønsumselement samt et Internationale Operationers Driftselement. Stabsstøtteafdelingen (SSA) yder praktisk støtte til ST/HOK, herunder personeladministration, forsyningstjeneste, IT-drift og -uddannelse, vagt samt sekretariats- og arkivfunktioner. SSA vil fremadrettet bestå af et personelkontor, et forsyningskontor, en vagt, et IT-element samt et centralt sekretariat. Som noget nyt samles divisionernes hidtidige kontrolpunkter i en fælles reception. Den nye reception skal fremadrettet varetage opgaver i forbindelse med mødeforberedelse og -tilrettelæggelse, rejseplanlægning og -tilrettelæggelse, almindelig stabsstøtte, postfordeling samt deltage i bemandingen af HOK call-center. Divisioner såvel som selvstændige afdelinger ved staben inddrager i arbejdet til stadighed relevante Niveau IIImyndigheder i hæren, herunder hærens nye tjenestegrenscentre og skoler og koordinerer løbende med Forsvarets øvrige myndigheder, herunder Forsvarets Materieltjeneste, Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste samt Forsvarskommandoen.

/HOK  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2011/01/HOK.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you