Page 1

Hæren

Update

November

Danske Division

8-2010

Divisionen bliver til en kommando med nye opgaver Af Peter Kühnel, generalmajor chef for Danske Division Forsvarsforliget har ændret Hærens struktur. Hæren kan ikke længere opstille en troppeenhed på divisionsniveau, men forliget har bevaret Danske Division som en stab og en føringskapacitet. Grunden til dette skal findes i flere væsentlige forhold. For det første – og vigtigste – bevarer hæren en kapacitet, som kan uddanne de to danske brigadehovedkvarterer, samt brigadehovedkvarterer fra Estland, Letland og Litauen. For det andet bevarer vi evnen til, med et vist varsel, at opstille et hovedkvarter, som kan føre på divisionsniveau eller indgå som kernen i en Land Component Command i NATO Response Force. Endeligt skal Danske Division, afhængigt af Forsvarskommandoens direktiv, sammen med Søværnets Taktiske Stab og Flyvevåbnets

Expeditionary Air Staff, kunne etablere en værnsfælles planlægningskapacitet, som kan tilbydes til FN eller andre organisationer. Divisionen vil derfor fortsat deltage i en række øvelsesaktiviteter med Allied Rapid Reaction Corps eller andre for at vedligeholde evnen til at virke som divisionshovedkvarter i en korpsramme. Danske Divisions vigtigste rolle bliver fremover at uddanne de brigadehovedkvarterer (chefer og stabe), som både skal kunne indsættes og som forestår samvirkeuddannelsen af hærens enheder. Denne uddannelse vil blive helt central for at holde og udvikle føringsuddannelsen i hæren på et tilfredsstillende niveau. Deltagelse med det rette personel fra de nye tjenestegrenscentre og skoler i denne uddannelse vil blive afgørende for både, at tjenestegrenscentrene bevarer forståelsen for den operative sammenhæng, hvori den enkelte våbenart virker og for brigadestabenes udbytte af uddannelsen.

Den generelle omstrukturering af Forsvaret, hvor man blandt andet har tilstræbt en fladere kommandostruktur i Hæren, medfører, at Danske Division ikke længere har operativ kommando over brigader og divisionstropper i dagligdagen. Divisionen skal således ikke længere koordinere uddannelsen af enhederne i Hæren. Den vil i fremtiden heller ikke skulle varetage styringen af brigadernes og divisionstroppernes logistik og økonomi, ligesom en række andre hidtidige driftsopgaver bortfalder. Som en følge af dette reduceres staben ved DDIV i løbet af 2011 fra 74 til 45 personer. Forliget tilfører dog også nye opgaver til Danske Division. Divisionschefen vil fremover også blive benævnt Hærens Taktikinspektør, og Danske Division skal koordinere al taktisk inspektionsvirksomhed i Hæren og gennem sin rapportering give chefen for Hærens Operative Kommando et retvisende billede af tilstanden i Hæren på det operative område. Hærens Taktikinspektør vil også have ansvar for at certificere alle enheder, inden de udsendes i missioner.

Funktionen som Hærens Taktikinspektør vil medføre en snæver koordination og et tæt samarbejde med de respektive tjenestegrensinspektører. Danske Division forventes ligeledes at skulle bidrage til doktrinudviklingen samt erfaringsindhentning og -bearbejdning. Hvordan dette i praksis skal udføres, undersøges fortsat. Divisionens opgaver tilpasses den nye hærstruktur, men divisionsstaben opretholdes som centret for hærens operative uddannelse, og divisionen vil fortsat have en rolle som føringshovedkvarter. Samtidigt har divisionen med opgaverne tilknyttet Hærens Taktikinspektør fået en betydelig rolle i udviklingen af Hæren. Staben ved Danske Division er således fortsat et særdeles attraktivt tjenestested for personel, som vil udvikles operativt, og som sætter den operative del af tjenesten højt.

/DDIV  
/DDIV  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/10/DDIV.pdf

Advertisement