Page 1

PALL PARTNERSKAP FÖR LEDARSKAP OCH LÄRANDE

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • HALMSTADS KOMMUN • HALMSTADS GARNISON


Utbildning i samverkan Att vara chef med ledningsansvar innebär krav på att kunna verka i de mest skiftande miljöer. Organisationerna bakom PALL har, med denna erfarenhet som grund, identifierat väsentliga områden att särskilt fokusera på för att utveckla sina verksamheter. Att göra detta i samverkan tillför kunskap som annars inte hade varit tillgänglig för den enskilde.

Syftet med PALL Syftet med PALL är – att ge ökad kompetens i ledarskap och lärande genom utbyte av erfarenheter och lärande av varandra – att skapa hållbara nätverk som i sin tur ökar möjligheten till vidgad kunskap om andras verksamhet och arbetsmiljö – att denna kompetens ska bidra till att utveckla ledarskapet och lärandet inom den egna organisationen – att varje deltagare ska ges möjlighet att spegla sitt eget sätt att leda i de andras

”Nätverket utgör en arena för kollektivt lärande över organisatoriska gränser. Den öppna formen och horisontella strukturen stimulerar dialog och reflektion över egna och andras erfarenheter.” ”Nätverkets karaktär av social oas riskerar samtidigt att utbytet begränsas till bekräftelse och mest ger personliga värden. För att även ge organisatoriska värden är det viktigt att både organisationen, deltagaren och nätverket har ett medvetet utvecklingssyfte.” Mats Holmquist, Lärande nätverk. En social oas i utvecklingsprocessen, 2010. Luleå Tekniska Universitet/Högskolan i Halmstad


PALL-kursen PALL-kursen har funnits på programmet sedan år 2000. Inriktningen för kursen är att förkovra det personliga ledarskapet och skapa förutsättningar för en förtroendefull och utvecklande samverkan som gynnar såväl enskilda verksamheter som den lokala samhällsutvecklingen. Genomförandet utvecklas ständigt och grunden är det upplevelsebaserade lärandet med inslag av teori beroende på vad deltagarna efterfrågar. Den delvis deltagarstyrda inriktningen innebär att ta tillvara de erfarenheter varje deltagare har, och vidareutveckla dessa till en fördjupad insikt om rollen som chef och ledare. Träning i reflektion ingår som en viktig del. Deltagarna ska känna trygghet i sitt lärande och i samvaron med andra deltagare för att våga agera och diskutera öppet och förtroendeskapande med respekt för andras åsikter. PALL-kursen omfattar cirka 80 timmar och genomförs under en period av omkring sex månader. Tre tvådagarsinternat ingår och mellan dessa görs besök på deltagarnas arbetsplatser. Ett gruppgemensamt arbete genomförs och redovisas. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga moment. Kursledarna (resurspersoner) hämtas från de tre organisationer som bildar PALL. Information om aktuell kurs samt anmälan finner du på www.halmstad-pall.se

Tidigare kurser Jag har kunnat diskutera min ledarroll öppet utifrån mina erfarenheter, upplevelser, min personlighet och från kommunens perspektiv. Jag har fått feedback och tips på hur jag kan hantera olika situationer som uppstår inom ledarrollen. Mehzabeen Kamruddin, enhetschef, Städservice Servicekontoret, Halmstads kommun

Att vi själva utifrån våra egna erfarenheter och kompetenser styr innehållet gör att gränserna är väldigt vida och att ingen kurs blir den andra lik. Nya infallsvinklar, aktivt lyssnande och reflektion tillsammans med andra är ett privilegium! Jennie Mared, kapten, ställföreträdande kompanichef Luftvärnsregementet, Halmstad

Jag upplevde PALL som väldigt roligt. Det gavs tillfälle att träffa andra med liknande arbetsområden och ansvarsuppgifter från andra verksamheter. Det skapade utrymme för diskussioner och reflektion samt gav många nya erfarenheter. Peter Nordgaard Kommissarie, HR-strateg Polismyndigheten i Hallands län

Mitt starkaste minne från PALL är erfarenhetsutbytet som skedde mellan deltagarna. Kursen gav mig en möjlighet att på ett systematiskt sätt reflektera över mitt eget ledarskap. Magnus Hållander, Projektledare, Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, Högskolan i Halmstad


©

Visionen

Visionen för PALL, Partnerskap för ledarskap och lärande, är att bidra till lokal och regional utveckling genom att i samverkan utveckla ledare. Denna samverkan innebär ett gränsöverskridande lärande om ledarskap och ledning samt utveckling av nätverkskompetens.

Partnerskap för ledarskap och lärande, PALL, har i samverkan utvecklats av Halmstads kommun, Halmstads garnison, Högskolan i Halmstad, Polismyndigheten i Halland samt representanter för näringslivet i Halmstad.

Partnerskapet för ledarskap och lärande, PALL, började sin verksamhet år 2000. Huvudinriktning är att bedriva kursverksamhet för utveckling av såväl det personliga ledarskapet som en fördjupad nätverkskompetens. Kurserna bedrivs med ett tydligt deltagarorienterat pedagogiskt perspektiv. De nära kontakter som skapas under kursens gång utvecklar också bestående nätverk. Dessa medför möjligheter till att få inblick i hur förhållanden och förutsättningar kan vara på andra arbetsplatser än den egna. De deltagandes samlade erfarenheter och kompetens är gedigen och i PALL-verksamheten skapar man en gemensam grund från vilken man kan reflektera över sin egen verksamhet men också handla, det vill säga omsätta lärdomar och erfarenheter i den egna praktiken. Hittills har närmare 300 personer deltagit och många av de nätverk som skapats har blivit bestående.

HALMSTADS GARNISON Lv 6, Box 515, 301 80 Halmstad Telefon: 035-266 20 00 www.forsvarsmakten.se/halmstad

HALMSTADS KOMMUN Box 153, 301 05 Halmstad, Telefon: 035-13 70 00 www.halmstad.se

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Box 823, 301 18 Halmstad Telefon: 035-16 71 00 www.hh.se

Informationsavdelningen Högskolan i Halmstad • augusti 2011.

Information och kontakt: www.halmstad-pall.se • info@halmstad-pall.se Administration: Torleif Nordgaard 070-530 30 57

PALL  

Partnerskap för ledarskap och lärande