Page 1

Policy för hållbar utveckling

Högskolan i Halmstad ska verka för god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.


Policy för hållbar utveckling

Högskolan i Halmstad ska verka för en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Verksamheten vid Högskolan ska genomsyras av tankarna om hållbar utveckling. Genom att vara ett föredöme och genom konkreta utbildningsåtgärder ska Högskolan bidra till att miljömedvetna och kunniga människ påskyndar och vidareutvecklar processen i riktning mot ett hållbart samhälle. • Den dagliga verksamheten ska präglas av hållbar utveckling i planering, beslutsfattande och handling. • Personal och studenter ska göras medvetna om Högskolans arbete för hållbar utveckling för att bättre kunna delta i detta arbete. • Aspekter på hållbar utveckling ska i så stor utsträckning som möjligt ingå som ett naturligt moment i utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. • Uppbyggnad av ny kunskap och innovationer om miljö och hållbar utveckling ska stimuleras och uppmuntras. • Aktuella lagar och andra krav ska alltid ses som en miniminivå för Högskolans verksamhet.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • www.hh.se

Policy för hållbar utveckling  

Högskolan i Halmstad ska verkaför god livsmiljö för nuvarandeoch kommande generationer.