Page 1

DUCO – jag leder Ett chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram i samverkan mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och Karlstads universitet


ETT CHEFS-OCH LEDARSKAPSUTVECKLINGSPROGRAM I SAMVERKAN MELLAN

DUCO – jag leder Duco är ett chefs- och ledarutvecklingsprogram framtaget på uppdrag av rektorerna vid högskolorna i Borås och Halmstad samt vid Karlstads universitet. Programmet bidrar till att tydliggöra och skapa trygghet i rollen som ledare inom högskola och universitet. Ledaren får bättre förutsättningar att driva och utveckla verksamheten. Programmet ger också möjlighet till spegling av sig själv som ledare och sin egen verksamhet. Då programmet sker i samarbete med andra lärosäten skapas goda möjligheter till nätverksbygge.

DUCO präglas av: – en helhetssyn på chef- och ledarskap. – aktivt deltagande och eget ansvar för sitt lärande. – vetenskaplig kunskap och erfarenhetsutbyte – övningar och reflektion som grund för lärande Programmet spänner över ett år och omfattar fem utvecklingsområden med sammanlagt cirka fjorton utbildningsdagar (internat). Deltagarna får under tiden som programmet pågår uppgifter att lösa mellan tillfällena.

Utvecklingsområden Ledarskap och styrning inom akademin, 21–23 september 2010 Det övergripande syftet med DUCO är att tydliggöra rollen som chef/ledare inom akademin, att skapa trygghet i rollen, ge ökad självkännedom och att få bättre förutsättningar att driva och utveckla den verksamhet man verkar inom. Vi vill lyfta fram olika bilder av ledarskap för att få ökad förståelse för ledarrollen och dess förutsättningar inom akademin. Deltagarna ska få ökad kunskap, förståelse och insikt om komplexiteten i att leda en professionell och akademisk organisation, vad som utmärker ledarskapet inom akademin och den ökade politiska styrningen.


HÖGSKOLAN I BORÅS, HÖGSKOLAN I HALMSTAD OCH KARLSTADS UNIVERISTET Ledarskap i förändringsprocesser, 23–25 november 2010 Förändringens vindar blåser ständigt. Det påverkar vårt arbete inom akademin och vår samverkan med det omgivande samhället. Syftet med utvecklingsområdet är att få djupare förståelse kring förändringsprocesser och därmed möjlighet att utveckla förmågan att leda grupper och individer i förändringsprocesser. Deltagarna ska få ökad kunskap om och förståelse för att driva förändringsarbete i en akademisk organisation. Verktyget ”förändringens fyra rum” och Myers-Briggs Type Indicator, ett instrument för självkännedom och personlig utveckling, ingår i utbildningen. Ett annat centralt moment är reflektion kring förändring i förhållande till personliga egenskaper och den egna organisationen. Det personliga ledarskapet, 8–10 februari 2011 En ledare som är trygg i sig själv fungerar ofta bra i en ledarroll och kan agera utan upplevelse av hot och rädsla. Det är viktigt att som ledare reflektera över sig själv, sina starka och svaga sidor och relatera till sin ledarroll. Deltagarna ska få ökad kunskap om och förståelse för självkännedom/självinsikt, drivkrafter, värderingar och konflikthantering samt sin egen personlighet i relation till sin chefsroll. Det kommunikativa ledarskapet, 5–7 april 2011 Att kommunicera är ett av de viktigaste ledarskapsverktygen. Hit hör färdigheter som att leda individer och grupper och att kunna hantera konflikter och skillnader ur ett mångfaldsperspektiv. Förmåga att förmedla ett muntligt budskap liksom aktivt lyssnande är grundläggande för en ledare. Deltagarna ska få ökad kunskap om och förståelse för grunder för kommunikation och samtal, betydelsen av aktivt lyssnande, av att ge positiv och negativ återkoppling samt försvarsmekanismer. Summering och fortsättning, 24–25 maj 2011 Den sista komponenten i programmet är en summering av hela programmet. Här ska deltagarna utifrån den helhetskunskap som programmet förmedlar, reflektera över de olika komponenterna som ingår i ledarskapet. Deltagarna ska få ökad kunskap om och förståelse för helheten i chefs- och ledarrollen samt etik i ledarskapet. Utvärderingen av programmet i sin helhet sker i samverkan med rektorerna.


Är du intresserad av programmet? Kontakta någon av oss.

HÖGSKOLAN I BORÅS Birgitta Alfraeus 501 90 Borås Tel. 033-435 59 27 birgitta.alfraeus@hb.se

KARLSTADS UNIVERSITET Gunilla Ericsson Tel. 054-700 21 45 gunilla.ericsson@kau.se

InformationsavdelningenFoto: Birgitta Alfraeus

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Kristina Örjes 301 18 Halmstad Tel. 035-16 79 56 kristina.orjes@hh.se

DUCO - jag leder  
DUCO - jag leder  

Ett chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram i samverkan mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och Karlstads universitet