Page 1


NYOLC LÉPÉS A SZERETET ÚTJÁN

Stephen Royal Jackson

A sárkányt pusztítsd el, ne önmagadat HOGYAN GYŐZZÜK LE A SZERETET EREJÉVEL MINDENNAPI KONFLIKTUSAINKAT

magyar könyvklub


Tartalom Bevezetés 13 Terítsd le a sárkányt, és önts e r ő t a szívedbe! • Veleszületett k é p e s s é g ü n k az e n e r g i a á t a l a k í t á s • O t t h o n i és m u n k a h e l y i konfliktusok • Legbiztosabb t á m a s z u n k : belső valónk • Mit is a k a r u n k igazából? • A p r o b l é m á b a n b e n n e rejlik a megol­ dás • Az S. E. alapjai • H o g y a n k a p h a t j u k a l e g t ö b b e t ettől a könyvtől?

I. rész Belső valónk: A stressz és a konfliktusok átlényegítésének kulcsa 1. fejezet • A függőség sárkánya 33 Akik ö n m a g u k o n kívül keresik a stressz feloldásának lehetősé­ geit • Marié és Nina • Szorongás és basáskodás • C o n n i e és Gwen • Elfojtás az e m b e r i kapcsolatokban • A h a t a l o m szeretete és a szeretet h a t a l m a • Előszó a t r é n i n g gyakor­ lataihoz/kísérleteihez • Gyakorlat: Hasi légzés • Gyakorlat: Feltételekhez kötött és feltétel nélküli szeretet • Önkifejezés • A sárkányölő hős szimbóluma • Gyakorlat: A sárkány leterítése

2. fejezet • A belső való mint a nyugalom forrása 56 A hadifoglyok lelkierejének példája • Végső veszteség/el­ hagyatottság és belső szabadság • Gyakorlat: Mit j e l e n t elveszteni és m e g t a l á l n i valamit? • Meditáció • Gyakorlat: Irányított meditáció. Belső valónk felfedezése 1

3. fejezet • A belső való mint a szerető gondoskodás forrása 65 A Cura-fabula • A fej és a szív • Gyakorlat: Nyisd m e g a szí­ vedet, t e d d pozitívvá a negatívat! • Ö n m a g u n k felfedezése és a veszteség • H á l a és veszteség: J a m e s és D e b r a • Gyakor­ lat: A veszteség gyógyítása hálával • A szerető g o n d o s k o d á s -

5


hoz b á t o r s á g kell • Gyakorlat: Élj teljes szívvel! • Szerelem és halál • Gyakorlat: Az élet élvezete és megbecsülése

4. fejezet • A belső való mint a kapcsolódás és folyamatosság letéteményese 85 A halálközeli élmények j e l e n t ő s é g e • H o g y a n i s m e r k e d t e m m e g a halálközeli élményekkel? • Gyakorlat: Halálközeli élmények és feltétel nélküli szeretet • Gyakorlat: A szeretet kinyilvánítása a h é t k ö z n a p o k során • Gyakorlat: Ö n m a g u n k felfedezése 2 • Belső valónk sajátságai

II. rész A belső valóhoz vezető út: A stressztől a szeretetben rejlő nyugodt erőig 5. fejezet • A négy út 105 Áttekintés • A négy út az o t t h o n i és a m u n k a h e l y i stresszel s z e m b e n • Az A. L. L. J. LE és SZ. E. R. E. S. S. m ó d s z e r • G y a k o r l a t : T e g y é k a u t o m a t i k u s s á az A. L. L. J. LE és SZ. E. R. E. S. S. m ó d s z e r t !

6. fejezet • Mi történik a stresszhatás során? 115 A stressz m e g h a t á r o z á s a • A stressz é l e t t a n á n a k és lélek­ t a n á n a k áttekintése • Üss vagy fuss! • Gyakorlat: Saját stresszlista összeállítása • M i n t a a stresszlistához

7. fejezet • A fizikai út 124 Az első út • A lazító reflex • Az A. L. L. J. LE módszer egyes lépései • T r é n i n g testmozgás közben • Gyakorlat: Lebegjenek át e l e g á n s a n az életen • A harcművészetek mes­ terei • Gyakorlat: „Ujjongó ö r ö m szállt r e á m ! " • Gyakorlat: A stressz közömbösítése

8. fejezet • A szellemi út 139 A m á s o d i k út • A belső szabadság ábécéje • Gyakorlat: Belső szabadság • Gyakorlat: A negatív energiák átfordítása 6


pozitívba, a figyelem i r á n y á n a k megváltoztatása • T a n á c s o k az energia előjelének vagy a figyelem i r á n y á n a k megváltoz­ tatásához • A képzelet j e l e n t ő s é g e • Gyakorlat: A szavak h a t a l m a • A szellem, lélek és szenvedély kifejezésre j u t t a t á s a • Az előző gyakorlatok bővítése és áttekintése

9. fejezet • Az érzelmi út 162 A h a r m a d i k út • Egy férfi n e m sír • Gyakorlat: Az elfojtások fölszabadítása • A kapcsolatokban j e l e n t k e z ő stressz ismét­ l ő d ő m i n t á i • „Nézz keresztül" a k a p c s o l a t o k b a n j e l e n t k e z ő stresszen, hogy feloldhasd azt! • Allén depressziója • M a r t h a depressziója • R i c h á r d h a r a g j a • Vivian h a r a g j a • Roberta keserves k ü z d e l m e • G r a c e m u n k a h e l y i kapcsolata • Fred félelmei • Kelly szorongása • Gyakorlat: Nézz keresz­ tül a jelenlegi helyzeten! • Gyakorlat: A szerelem b e l s ő kala­ uza (A belsőnkben lakozó Kedves) • A gyakorlat kibővítése és áttekintése

10. fejezet • A spirituális út 193 A végső út • Szinkronicitás • Kérjetek, és m e g h a l l g a t t a t t o k ! • A szinkronicitás t a n u l s á g a i • Gyakorlat: H á l a a d á s a streszszért • Gyakorlat: A h á l a kifejezése • A gyakorlat kibővítése és áttekintése • A konfliktusok spirituális kezelése

III. rész Konfliktusaink átlényegítése és kapcsolataink sebeinek begyógyítása 11. fejezet • Gyógyítás és a gondok megoldása elfojtások és erőszak helyett 211 Légy tisztelettel m á s o k iránt, és téged is tisztelni fognak! • A mögöttes p r o b l é m a • Gyakorlat: A közeli kapcsolatok értékelése • A p r o b l é m a m a g á b a n rejti m e g o l d á s á t • H á r o m választási l e h e t ő s é g ü n k • Az elfojtás hatásai • Kettős célunk • A d á r d á r a és a k o s á r r a e g y a r á n t s z ü k s é g ü n k van

7


12 fejezet • A nyolclépcsős A. L. L.J. LE és SZ. E. R. E. S. S. módszer 228 A SZ. E. R. E. S. S. m ó d s z e r áttekintése • Gyakorlat: A két kéz ö s s z e h a n g o l á s a • Gyakorlat: Tegyék a u t o m a t i ­ kussá az A. L. L . J . LE és SZ. E. R. E. S. S. m ó d s z e r t !

13. fejezet • Belső valónk önkifejezése 239 A védekező viselkedés feladása • Gyakorlat: T á m a d á s vagy önki­ fejezés? • Gyakorlat: Szándékaink hangsúlyozása • Gyakorlat: Csökkentsük kölcsönösen a feszültségeinket, ne menjünk egymás idegeire! • A SZ. E. R. E. S. S. gyakorlása haragos lelkiállapotban • Gyakorlat: Szemléltetés a támadás helyett • Önvédelem és tisztelet • Gyakorlat: A szóbeli támadások leszerelése

14. fejezet • Találjunk örömöt az életben! 248 Alapelvek • Összegzés az A. L. L.J. LE és SZ. E. R. E. S. S. módszerrel kapcsolatban • Gyakorlat: A transzperszonális indulatátvitel és a feltétel nélküli szeretet • A slágerek üzenete

15 fejezet • Biofeedback, agyhullámok és a túlvilág 259 S u h a n j u n k át szabadon az életen! • Gyógyulás vagy e g y m á s csepülése • Az alternatív orvoslás hatékonysága • Gyógyító találkozás a túlvilággal • Az i m a h a t a l m a • A m e g m e n t ő lovagtól az ö n z e t l e n szerelem boldogságáig • Gyakorlat: Ö n m a g u n k é s v i l á g u n k átformálása

Utóirat • Reiki: Egy mélyen megnyugtató természetes gyógymód 287 A szerzőről 295 „A világ átfogó szemlélete rávilágít a r r a , m e n n y i r e eltorzít­ hatja a t e r m é s z e t t ő l szép testeket a g o n d o l a t vagy érzés fer­ desége... Az évek múlásával a test m i n d e r ő t l e n e b b é válik... s m i n d e z a m i a t t , m e r t a k ü l s ő é b e r t u d a t n e m engedelmeske­ dik az »élet legfőbb törvényének« - a szeretet, h a r m ó n i a és béke h á r m a s e g y s é g é n e k ! " Saint Germain 8


KEDVES OLVASÓ! Ez a könyv fakad, n e m c s u p á n újabb klinikai elemzés a b b a n a tárgyban, hogy m i k é n t lehet enyhíteni a stresszt és tüneteit, a szorongást, a d ü h ö t és a depressziót. Korábbi m u n k á s s á g o m b ó l sarjadt ki, a m i k o r h a g y o m á n y o s pszicho­ lógusként olyan e m b e r e k k e l d o l g o z t a m , akik az életük meggyógyítására tett erőfeszítéseik közben m e g o s z t o t t á k velem fájdalmaikat, küzdelmeiket. Az eszközök és t e c h n i k á k , a m e ­ lyeket a stressz és a konfliktusok kezelésére kifejlesztettem, valóban igen hatékonyak. Látszólag m i n d e n e m megvolt: vagyon, szakmai elismert­ ség, k i t ű n ő ajánlások és egy csodálatos n ő , akivel megoszt­ h a t t a m az életemet. K a p c s o l a t u n k sajnos m e g s z a k a d t , m e r t c s a l á d u n k r a lesújtott a t r a g é d i a : h á z a s s á g u n k első évében szüleim m i n d k e t t e n m e g h a l t a k , és az orvosok e l ő r e h a l a d o t t glaukómát állapítottak m e g n á l a m . Különváltunk. A sors sze­ szélye tizenegy év elteltével varázslatos m ó d o n ismét e g y m á s mellé s o d o r t b e n n ü n k e t . J ó ötezer k i l o m é t e r t u t a z t a m , h o g y újra együtt lehessünk. Egy gyönyörű évet t ö l t ö t t ü n k együtt, a z u t á n útjaink m e g i n t szétváltak. Ezúttal új pályám és a vele j á r ó pénzügyi nehézségek szakítottak el egymástól, m e g egy per, amely azzal fenyegetett, hogy elveszíthetem m i n d e n meg­ m a r a d t vagyonomat. Eletem olyan volt, m i n t egy szép m e s e a g y e r m e k b é n u l á s ­ sal sújtott kisgyerekről, aki a d d i g küzd, m í g csodával hatá­ ros m ó d o n sikerül legyőznie a kór utóhatásait, és élvonalbeli kosárlabdázó lesz belőle, előbb a középiskolai, majd az egye­ temi országos válogatott tagja. A r ó l a m szóló újságcikkek azt írták: „magas, sötét és j ó k é p ű , a k á r egy filmsztár", hozzá­ téve, hogy ha m e g u n n á m a kosárlabdát, Hollywoodban is sokra v i h e t n é m . G y e r m e k k o r o m b a n a z o n b a n sok elfojtott fáj­ d a l o m b a n volt részem, a m i k o r láttam, hogy a p á m a t m e n n y i r e kínozzák a h á b o r ú s sebesüléséből visszamaradt k r ó n i k u s fáj­ dalmak, l á t t a m a n y á m érzelmi kínlódását, és ez a r r a sarkallt, hogy a szólásban emlegetett „bajba j u t o t t várkisasszonyok" segítségére siessek, ha m á r a szüleimen és saját m a g a m o n n e m volt m ó d o m segíteni. T ö r t é n e t e m egyes részletei o k t a t ó a n a ­ litikusnőmet H a m u p i p ő k e t ö r t é n e t é r e emlékeztették, p o n -

9


tosabban a n n a k a valóságban is megesett változatára: Elvis Presley és a k a m a s z lány Priscilla házasságára. M e g m e n t ő i h a j l a m a i m és k o - d e p e n d e n s viselkedésem hát­ t e r é b e n a g y e r e k k o r o m b a n be n e m vallott fájdalom h ú z ó d o t t meg. Anélkül, hogy t u d t a m volna, elsősorban ez az elfojtott fáj­ d a l o m vezetett a pszichológusi pályára. Erősen k o - d e p e n d e n s voltam, h a t a l m a s „ m e g m e n t ő i " komplexussal, a m i m i n d a m a g á n é l e t e m b e n , m i n d a h i v a t á s o m b a n komoly károkat okozott. A személyes t r a g é d i á k és veszteségek révén, amelyek olyanok voltak, a k á r a bibliai J ó b beavatása - ő is elveszítette vagyonát, szeretteit és egészségét -, végre r á t a l á l t a m belső valómra, s z e l l e m e m r e és lelkemre, valamint, ahogy a tizen­ két lépcsőből álló p r o g r a m b ó l kiderül, a Felsőbb H a t a l o m r a , azaz Istenre. Sosem felejtem el az egyetemi káplán, H ű m m e l tiszteletes egy bizonyos prédikációját, m é g végzős hallgató koromból. A h a t v a n a s évek vége felé történt, a m i k o r az Egyesült Államok a v i e t n a m i h á b o r ú legmélyén vergődött. Azon a h é t e n p é n t e ­ ken volt a Szelíd motorosok c í m ű film ősbemutatója. A rákövet­ kező v a s á r n a p i p r é d i k á c i ó b a n a p a p az előítéletekről beszélt: az úgynevezett „ t á r s a d a l m i r e n d " szenteskedő hozzáállásáról, így folytatta: „Ki az közületek, aki, ha h a r c b a kell m e n n i e , egy m a k u l á t l a n bizonyítványokkal rendelkező, osztályelsőként végzett, de h a r c t e r e t n e m látott tiszt vezetésére bízná magát, és ki az, aki i n k á b b választana egy h a r c e d z e t t veteránt, aki m á r sokszor vezette csatába embereit, és m i n d a n n y i s z o r túl­ élte?" E l m o n d h a t ó : küzdelmeimmel és h i b á i m m a l a h á t a m mögött úgy nyújtom át ezt a könyvet, m i n t a harcedzett veterán, aki é p p e n az ősi, bölcs tanács megvalósításán fáradozik: „ORVOS, ELŐSZÖR Ö N M A G A D A T GYÓGYÍTSD M E G ! " T ö r t é n e t e m és a h o z z á m fordulók t ö r t é n e t e n e m különle­ ges, legföljebb a részletek egyediek. A neveket és a felismerést elősegítő információkat megváltoztattam, de a b e m u t a t o t t t ö r t é n e t e k és esetek lényegét változatlanul h a g y t a m . Remé­ lem, a p é l d á k által az olvasó is megleli élete meggyógyításán a k módját: hogy szabadságot, ö r ö m ö t és szeretetet talál ott, ahol egykor csak szorongást, stresszt, h a r a g o t , frusztrációt vagy egyszerűen csak b o l d o g t a l a n s á g o t talált. 10


Gyerekkori k ü z d e l m e m a paralízis ellen szintén n e m egyedi eset: ez a rettegett betegség sokakat utolért a d e m o g r á f i a i h u l l á m h e g y idején születettek közül - ez volt az utolsó n a g y járvány az ötvenes évek elején. Abban sem voltam különleges, hogy felnőttkoromban a g l a u k ó m á m r a alternatív gyógyítási eljárásokat kerestem, hiszen a h a g y o m á n y o s orvostársada­ lom csak a betegség kifejlődésének lelassítására találta m e g a módszereket. Korosztályomból sokan fordultak egészségük é r d e k é b e n alternatív m e g o l d á s o k h o z . A kielégítő, hosszú távú kapcsolatért folytatott k ü z d e l m e m sem ritkaság, hiszen sokunk szülei csak a gyerekek kedvéért m a r a d t a k együtt. A h a t v a n a s években mi voltunk a szeretet n e m z e d é k e . „Szeretkezz, ne h á b o r ú z z " volt az egyik jelsza­ vunk. Ha a konfliktusok feloldásáról van szó, sem én, sem a korosztályom n e m kínált jó szerepmodellt, de m á s n e m z e ­ dékek tagjai sem, akiket hivatásom révén i s m e r t e m meg. Úgy tapasztaltam, hogy vagy s o h a s e m volt nézeteltérés a szülők között, vagy d ü h ö d t veszekedéseket folytattak, de s o h a s e m sikerült olyan m e g á l l a p o d á s r a j u t n i u k , amely m i n d k é t fél szá­ m á r a megfelelő lett volna. Bizonyos esetekben a páciensek azt jelentették, hogy végül az egyik szülő, vagy az anya, vagy az apa b e a d t a a derekát, és attól kezdve csöndes b e l e t ö r ő d é s ­ b e n élte életét, a m i n e m r i t k á n depresszióval j á r t együtt. Spirituális eszmélésemet sem nevezhetjük különlegesnek, sem azt a belső késztetést, hogy az élet és a gyógyítás szel­ lemi vonatkozásai foglalkoztatnak. A spiritualitást a William James-féle h a g y o m á n y o k felől közelítettem m e g , a m e n n y i b e n p r a g m a t i s t a voltam (az igaz, a m i m ű k ö d i k ) , és e g y s z e r s m i n d empirista (az igaz, ami megfigyelhető). J a m e s radikális e m p i ­ ristának vallotta magát, ezért a vallási és spirituális j e l e n s é g e ­ ket megfigyelésnek vetette alá. Végzős k o r o m b ó l e m l é k s z e m egy gyönyörű tavaszi n a p r a . A z n a p i n d u l t el az „ A m e r i k a i filozófia" elnevezésű kurzus, a m e l y n e k fő témája a William J a m e s és J o h n Devvey által képviselt „ P r a g m a t i z m u s " volt. T a n á r o m , dr. Dávid N o r t o n következő szavai m e g v á l t o z t a t t á k az életemet: a k k o r d ö n t ö t t e m el, hogy n e m hivatásos kosár­ labdázó leszek, h a n e m tovább t a n u l o k : „A filozófia alapja az e m b e r i tapasztalat. A módszer: a tapasz­ talat végiggondolása. A c é l : az élet m i n ő s é g é n e k jobbítása." 11


Ez a könyv e b b e n a szellemben, a p r a g m a t i s t a és az empi­ rista gyakorlatias, megfigyelhető' módszerével közelíti m e g a jelenségeket, és az olvasót is a r r a biztatom, hogy a leírt mód­ szereket, t e c h n i k á k a t tekintse kísérletnek: próbálja ki, melyik m ű k ö d i k az Ön esetében. A spirituális n é z ő p o n t csupán a r r a szolgál, hogy feltehesse a kérdést: „Mire tanít e n g e m az élet?" G y a k r a n az élet súlyos viszontagságai adják a legfontosabb tanulságot, h o g y j o b b , szeretetteljesebb, azaz spirituális embe­ r e k k é váljunk. Ez egyben azt is j e l e n t i : befelé kell fordul­ n u n k a h h o z , h o g y alázatot tanuljunk, és képesek legyünk á t e n g e d n i a dolgokat egy n a g y o b b h a t a l o m n a k , a k á r h o g y nevezzük is ö n m a g u n k s z á m á r a : Istennek, világmindenség­ nek vagy saját t u d a t u n k mélyebb rétegeinek. Mint jeleztem, az én e s e t e m b e n így t ö r t é n t : a nehezebbik ú t o n kellett végig­ m e n n e m . „Pokoljárásom" óriási veszteségekkel j á r t , amelyek­ ről később szót ejtek még, m e r t jól illusztrálják a könyvben foglalt eszméket. M i n d e z t Shirley M a c L a i n e egyik m o n d á s á n a k szellemében nyújtom át. A m i k o r 1998-ban átvette a G o l d e n Globe életmű­ díját, valami ilyesmit m o n d o t t : „Mindannyian azt tanítjuk, aminek megtanulására a legnagyobb szükségünk van." Ezt a könyv úgy í r t a m , h o g y több legyen könyvnél: m á r az is gyógyító élmény lehet, ha az olvasó c s u p á n végigolvassa a szöveget és a gyakorlatokat. Úgy hiszem, a gyógyulás élmé­ nye az olvasó életét is m e g fogja változtatni. R e m é l e m , hogy a következő o l d a l a k o n Ön is talál majd olyasmit, a m i segít a b b a n , hogy ne a nehezebbik utat kelljen végigjárnia, m i n t n e k e m . Jó lenne az örömből, nem a fájdalomból tanulni.

12


Bevezetés Terítsd le a sárkányt, és önts erőt a szívedbe!

A

stressz öl. A h á r o m legfontosabb halálok - a szívbeteg­ ség, a r á k és a szélütés - e g y a r á n t a stressz t e r m é k e . A stressz és az á l l a n d ó konfliktusok földúlják házas­ s á g u n k a t és egyéb családi, v a l a m i n t m u n k a h e l y i kapcsolata­ inkat. M ö g ö t t ü k p e d i g n e m m á s rejtőzik, m i n t a függőség sárkánya. A legendabéli sárkányhoz h a s o n l ó a n , amelyet Szent György leterített, a függőség sárkánya is azzal fenyeget, h o g y tönkreteszi életünket, és elpusztítja m i n d a z t , a m i közel áll a szívünkhöz. E sárkány azzal a tévhittel egyenlő, m i s z e r i n t lelkünk n y u g a l m a és b o l d o g u l á s u n k valamiféle k ü l s ő h a t a ­ lom függvénye. Vele azonosulva folyvást ö n m a g u n k o n kívül keressük a stressz feloldásának lehetőségeit, ahelyett h o g y legnagyobb b e n s ő e r ő f o r r á s u n k h o z , l e g l é n y e g ü n k h ö z , Mély­ m a g u n k h o z f o r d u l n á n k . Ha a sárkány fölüti fejét, a n n a k kábítószer-függőség és italozás m e g családon belüli erőszak a szomorú következménye. H i á b a falják az ö n s e g í t ő köny­ veket vagy ajnároznak újabb és újabb g u r u k a t , a függőség sárkánya p o n t o s a n ezen az a l a t t o m o s m ó d o n öli m e g vele­ született képességüket a r r a , hogy szeretetre és ö r ö m r e talál­ j a n a k szenvedéseik közepette. A stressz- és konfliktuskezelés e m e m e d d ő , s e m m i r e sem vezető m ó d o z a t a i n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e ö r ö k l ő d n e k . Valamit p e d i g t e n n ü n k kell, h o g y segítsük t a l p r a állni e m b e r t á r s a i n k a t , h o g y kiküszöböljük éle­ tükből a pusztító fájdalmat, és ne törjenek össze a sors csapá­ sai alatt. Ugye, szeretnék, ha e r ő t ö n t h e t n é n e k szívükbe, t e s t ü k b e és szellemükbe, ha belső b é k é r e és m e g n y u g v á s r a t a l á l n á ­ nak családjuk k ö r é b e n és m u n k a h e l y ü k ö n ? Más szóval, ugye, ö r ö m m e l fogadnák a békét, b e l s ő d e r ű t és szabadságot az élet

13


m e g p r ó b á l t a t á s a i közepette? Ugye, n e m volna ellenükre, ha szabadon, teljesen és mélyen t u d n á n a k szeretni m i n d e n külső viszontagság ellenére? Képzeljék el, milyen felemelő érzés volna, ha az o t t h o n i vagy m u n k a h e l y i stressz t á m a d á s a i köze­ p e t t e n e m r á n d u l n a görcsbe a g y o m r u k a félelemtől és h a r a g ­ tól, n e m r o s k a d n á n a k ö n m a g u k b a , h a n e m m i n d e n n e k d a c á r a ellazultan, ö r ö m i t t a s a n élveznék az élet és a szerelem áldásait. Ha k i t ö r ő b e n van a vihar, képzeljék el m a g u k b a n , hogy viszszatérnek valami kellemes helyre, a h o l h a j d a n á b a n jól érezték m a g u k a t . Képzeljék el, hogy n e m zárják be ö r ö k r e a szí­ vüket, és n e m o m l a n a k össze a legnagyobb sorscsapás, egy ö n ö k h ö z közel álló, mélyen szeretett személy - a társuk, gyer­ m e k ü k vagy szüleik - halálakor. Képzeljék el, hogy ismét sze­ r e t n i képesek egy lesújtó válás u t á n . Képzeljék el, hogy n e m r o p p a n n a k össze állásuk elvesztésekor, karrierjük derékba törésekor, é l e t m ű v ü k megsemmisülésekor. M i n d e r r e képesek lesznek, sőt e n n é l t ö b b r e is, ha m e g t a n u l j á k leteríteni a füg­ gőség sárkányát. E „ h ő s t e t t " végső célja az, h o g y erőt ö n t s ü n k szívünkbe, m a g u n k b a szívjuk a spirituális energiát. Ez a spirituális ener­ g i a á t a l a k í t á s egyet j e l e n t l e g m a g a s a b b r e n d ű e m b e r i képes­ ségeink kibontakoztatásával, szenvedélyeink leküzdésével. Boldogabbak, egészségesebbek, szeretettel telibbek l e h e t ü n k ezen a m ó d o n . A spirituális e n e r g i á r ó l beszélve a r r ó l az univer­ z u m o t á t h a t ó e l e k t r o m á g n e s e s e r ő r ő l beszélek, amely m i n d e n élőlény hajtóereje. E n n e k az e r ő n e k a tudatosítása összhang­ b a n áll a gyógyítás és egészség újfajta, az e n e r g e t i k a i orvos­ lásból k i b o n t a k o z ó szemléletével. Az új m o d e l l a t u d o m á n y gyakorlatias szempontjait elegyíti a szent h a g y o m á n y o k igen hatásos gyógyító gyakorlatával. A létező szervrendszerek a keringés, emésztés, légzés stb. - mellé újabbat veszünk föl. Ez az úgynevezett e l e k t r o m á g n e s e s e n e r g i a k ö z p o n t hangolja össze az összes többi szervrendszer m ű k ö d é s é t . Ha e n e r g i a r e n d s z e r k é n t és n e m puszta hús, csontváz és vér együtteseként t e k i n t ü n k ö n m a g u n k r a , az egészséget az ener­ gia szabad á r a m l á s a jelenti, a betegség p e d i g e n n e k az á r a m ­ lásnak az akadályoztatása. T e s t ü n k megfeszül a stressz és konfliktusok n y o m á n é b r e d ő félelem és h a r a g negatív érzel­ mei h a t á s á r a . A feszültség gátolja a spirituális e n e r g i a á r a m 14


lását, és idővel súlyos m e g b e t e g e d é s e k h e z vezethet, amilyen a szívbaj, a rák vagy az agyvérzés. Az e n e r g e t i k a i orvoslás köz­ beavatkozása feloldhatja az energiablokkokat, enyhítve a lelki feszültségeket és helyrehozva egészségünket, jó k ö z é r z e t ü n ­ ket. Az életerő, spirituális e r ő n k t e s t ü n k b e n való á r a m l á s á t érzéseink ismertetik m e g velünk. Midőn az életerő, spirituális erőnk szabadon árad, szeretetet, örömöt érzünk, mikor azonban ez az áramlás akadályba ütközik, kellemetlen érzéseket tapasztalunk magunkon, amilyen a harag és a félelem. Valahányszor azt tesszük vagy a r r a g o n d o l u n k , a m i t sze­ r e t ü n k (szeretteinkre, h á z i k e d v e n c e i n k r e , h i v a t á s u n k r a , hobbinkra, kedvenc sportjainkra stb.), e n e r g i a á r a d szét tes­ t ü n k b e n , amelynek h a t á s á r a „felvillanyozódunk", „feltöltő­ d ü n k " . Az élet érzelmi t e t ő p o n t j a i n eltölt m i n k e t a szeretet és a boldogság érzése. A szeretet nyolc lépcsőfoka, az A. L. L. J. LE és SZ. E. R. E. S. S. módszer a fő fegyverünk a függőség földhözragadt sár­ kányának legyőzésére, a stressz és konfliktusok átalakítására. A fenti nyolc lépcsőfok p o n t o s követésével m a g a s a b b szintre emeljük spirituális e n e r g i á n k a t , a m i lehetővé teszi, hogy ella­ zult testtel és éber, m e g n y u g o d o t t elmével közelítsük m e g a stressz és konfliktusok forrását. A szó szoros é r t e l m é b e n megtanuljuk, m i k é n t használjuk fel a stresszt belső valónk nyugodt, szerető erejének elérésére és kifejezésére. Ez lehe­ tővé teszi a stressz azonnali átalakítását, s a szorongás, félelem, h a r a g és veszteség érzéseinek leküzdését. Valahányszor szeretetté alakítjuk át a gyűlöletet és a félel­ met, a spirituális energiát változtattuk át a helyzethez illően. Ezáltal egy pillanat leforgása alatt m a g u n k is á t a l a k u l u n k . Végül belső valónk kifejezésének elsajátításával tartósítjuk ezt a változást, a m i egész i d e n t i t á s u n k a t gyökeresen átformálja. A függőség s á r k á n y á n a k leterítésével és a sárkány aranyfé­ nyének szabadjára engedésével - mely b e l s ő valónk j e l k é p e - mélyreható, d r á m a i átalakulást é r h e t ü n k el. Régi identitá­ sunk elhalásával valósággal újjászületünk. A földhöz kötött sárkány átalakulása felszálló s á r k á n n y á olyan, m i n t a pillangó kibúvása a h e r n y ó b ó l . Mi is h a s o n l ó nézőpontváltozáson e s ü n k keresztül. A virágról v i r á g r a r ö p 15


d ö s ő p i l l a n g ó m a g a s a b b és átfogóbb perspektívából szemléli az élet kertjét, m i n t a rusnya h e r n y ó a sárban és piszokban, egyik levélről a m á s i k r a tekergőzve. I d e n t i t á s u n k tartós megváltozása m a g a s a b b r e n d ű , átfogóbb, békésebb, egyúttal mélyebb, lélekkel átitatottabb, szenvedélyesebb spirituális világszemlélettel ajándékoz m e g b e n n ü n k e t . A stressz puszta eszközzé válik a teljesebb, izgalmasabb élet eléréséhez. A stresszként észlelt belső feszültség stoptáblaként megálljt parancsol, s arra figyelmeztet, hogy átmenetileg elveszítettük szeretetre és örömre való képességünket. A rosszkedv annak a jele, hogy haladéktalanul hagyjuk abba az izgulást, kezdjünk hozzá a stressz átalakításához, hogy visszanyerhessük a természetünkben rejlő szeretetet és örömöt.

Veleszületett

képességünk

az

energiaátalakítás

Az ősi misztikus h a g y o m á n y o k szent j e l k é p e i sokat segíthet­ nek a b b a n , hogy átalakítsuk a stresszt és konfliktusainkat, s így ne váljunk á l d o z a t u k k á . G u a t e m a l á b a n j á r v a t a n u l m á ­ nyoztam a maja s á m á n o k gyógyító eljárásait. A magasba szálló sárkány szimbóluma a tollas kígyó misztikus maja j e l k é p é r e emlékeztet, amely a l e g m a g a s a b b e l é r h e t ő spirituális szintet képviseli lelki á t f o r m á l ó d á s u n k során. A tollas kígyó képzete a f ö l d ö n j á r ó e m b e r i természetet (amelyet a kígyó és a sárkány testesít meg) egyesíti isteni-spirituális mivoltunkkal (a sassal). Az a m e r i k a i i n d i á n o k szemében a sas a Nagy Szellemet vagy az istenséget képviseli. Kukulcsan maja isten az e l é r h e t ő leg­ m a g a s a b b szinten áll. A szó j e l e n t é s e „tollas kígyó" („kukul" = tollas, „csan" = kígyó). Pákáiról, P a l e n q u e ősi v á r o s á n a k maja istenkirályáról is az a h í r j á r t a , hogy elérte a spirituális fejlettség e m e fokát. A m a g a s b a e m e l k e d ő aranyfényű sár­ kány e r ő s e n emlékeztet a tollas kígyó j e l k é p é r e . Az alkímia és a tantra-jóga misztikus gyógyeljárásai segítenek megérteni a spirituális átlényegülésnek ezt a folyamatát. A nyu­ gati alkímiában a földhöz kötött sárkány az ólmot képviseli, ami az alkímia jelképtárában alantas fémnek számít. Az alkimista különböző eljárásoknak veti alá az ólmot, hogy átalakítsa a neme­ sebb és értékesebb arannyá. A tantra-jógában a függőség földhöz kötött sárkánya a m é g szunnyadó életenergia, a kundalini, amely kígyóként összegöngyölődve hever a gerincoszlop alján. A tantra16


jóga gyakorlatai felébresztik ezt a szendergő életerőt, s a gerinc aljától a fejig emelik. Ekképpen mi m a g u n k is magasabb szintre kerülünk, s kiteljesítjük ember mivoltunkat. A magasba e m e l k e d ő sárkány a felemelkedő k u n d a l i n i . A spirituális energiaátalakítás a h é t k ö z n a p o k tantra-jógája vagy alkímiája, amelynek révén megtanuljuk átalakítani a stressz, félelem, szorongás, h a r a g és lehangoltság negatív, visszahúzó és egyúttal alantasabb energiáját szeretetté és ö r ö m m é , a m i belső valónk sajátja. Akinek sikerül fölébresztenie a k u n d a l i n i kígyóját, átalakítania a sárkányt s m a g a s a b b szintre e m e l n i önmagát, a n n a k olyan m á m o r o s ö r ö m lesz a j u t a l m a , amely m i n d e n e m b e r elidegeníthetetlen előjoga. A t a n t r a mesterei is a r r a t a n í t a n a k , hogy ez az áldás az e m b e r i t e r m é s z e t b e n rejte­ zik. G o n d o l k o d j u n k el Krisztus szavainak igazságán: „...Isten országa ti b e n n e t e k van" (Luk. 17, 21).

Otthoni és munkahelyi konfliktusok Az évek során, míg pszichológusként magánpraxist folytattam, rengeteg sikeres ember keresett föl párkapcsolata gondjaival. Még ha az aktuális tünet szorongás vagy depresszió volt is, ez kivétel nélkül az otthoni és munkahelyi konfliktusok nyomán keletkező stresszre volt visszavezethető. A depresszió tünete például a házas­ társ szeretetlenségének vagy egy szeretett személy elvesztésének volt a következménye. A szorongás oka az esetek többségében a főnökre irányuló harag elfojtása, mivel a beteg attól tart, elveszti állását, amennyiben nyíltan kimutatja ellenérzését. Egyik n a p a r e n d e l ő m ajtaját kinyitva Earlt, következő páci­ ensemet találtam a v á r ó b a n , a m i n t a Monitort lapozgatja. Ezt a folyóiratot az A m e r i k a i Pszichológusok Szövetsége adja ki, s a legújabb szakmai híreket hozza nyilvánosságra. Earlt, ezt a h a r m i n c k é t éves teherautó-vezetőt e r ő s e n izgalomba h o z t a a cikk, amelyet elolvasott, mivel szóról szóra azt fogalmazta meg, a m i t ő és felesége megbékélésük zálogaként jelölt meg. A cikk szerint: „A jó házasság titka a partnerek eredményes konfliktuskezelő képessége." (Tapasztalataim szerint ez az alapigazság vala­ mennyi személyes és szakmai kapcsolatra általánosítható.) 17


A cikk dr. J o h n G o t t m a n kutatásait ismertette, aki 1980 és 1995 között 2 0 0 0 h á z a s p á r t t a n u l m á n y o z o t t . Dr. G o t t m a n l a b o r a t ó r i u m i k ö r ü l m é n y e k között, házastársi gondjaik meg­ vitatása közben m é r t e m e g a házasfelek élettani reakcióit - „a szívritmust, a verejtékezés m é r t é k é t és az adrenalinszintet". Azt találta, h o g y „az olyan e n y h e ingerek is, m i n t az arckife­ jezés vagy h a n g s z í n rezdülésnyi megváltozása, egy fölhúzott szemöldök vagy egy elbiggyesztett ajak", a klasszikus, küzde­ l e m r e vagy m e n e k ü l é s r e ö s z t ö n z ő stresszreakciót váltották ki „erős félelem és szorongás kíséretében". A legnagyobb nehéz­ ségekkel k ü z d ő p á r o k olyan érzelmi stressz jeleit m u t a t t á k , melyet G o t t m a n „ k r ó n i k u s a d r e n a l i n á r a d a t " - n a k nevezett el. Ezeknek a kísérleti a l a n y o k n a k a feltételes ingerválaszai a z o k r a az állatokéra emlékeztettek, amelyeket elektromos s o k k h a t á s b a n részesítettek, valahányszor m e g m u t a t t á k nekik a vörös színt. A m i k é n t az ilyen állatok is rettegtek a vörös színtől, a p á r o k is összerezdültek egymás helytelenítő arcki­ fejezésére vagy h a n g h o r d o z á s á r a . A d r e n a l i n n a l elöntött szer­ vezetük, k a l a p á l ó szívük megakadályozta, hogy megoldják nézeteltéréseiket. H a s o n l ó a n kihozhatják az e m b e r t a sod­ rából m u n k a h e l y i konfliktusai is. E n n e k t ö m é r d e k példáját l á t t a m az évek s o r á n . Két olyan férfi és egy n ő b e t e g e m is a k a d t , akiket elvitt a m e n t ő , m i u t á n főnökükkel összekü­ lönbözve szívroham tüneteit m u t a t t á k . Szerencsére m i n d h á ­ r o m e s e t b e n m i n d ö s s z e p á n i k r o h a m lépett föl a szívroham helyett. G o t t m a n úgy véli, a jó házasság próbaköve, hogy „leg­ alább ötször a n n y i kellemes, m i n t kellemetlen pillanat legyen a házasságban". Earl egészen e l k é p e d t a cikk olvastán, mivel az p o n t o s a n j e l l e m e z t e az ő és neje csatározásait. A feleség egyik kifogása az volt vele szemben, hogy veszekedéseik során „ k á r o m k o d o t t , m i n t egy kocsis". Az asszony úgy érezte, meg­ alázza ez a mocskolódás. Earl alkoholista családban nőtt föl, ahol m i n d e n n a p o s volt a verekedés és a sivalkodás. A spi­ rituális e n e r g i a (S. E.)-átalakítás t r é n i n g s o r á n m e g t a n u l t a , h o g y a n kezelje h a t é k o n y a b b a n a stresszt és élete konfliktusait. Az S. E. u g y a n i s jóval több egyszerű stressz- és konfliktuske­ z e l ő m ó d s z e r n é l , a m e n n y i b e n belső békévé és külső h a r m ó n i ­ ává változtatja a stresszhatásokat. Végső soron arról van szó, 18


hogy a stressz és a konfliktusok feloldásában mit sem hasz­ náló módszereinket h a t é k o n y a k k a l helyettesíti. Ezeken gon­ d o l k o d n u n k sem kell, anélkül is m ű k ö d é s b e lépnek a m a g u k idejében. Az a legtragikusabb az egészben, hogy Earlhöz h a s o n l ó a n a nézetkülönbségek feloldásának h a s z n á l h a t a t l a n módjai n e m ­ zedékről n e m z e d é k r e továbböröklődnek. T a l á n m é g emlékez­ nek rá, h o g y a n kezelték a konfliktusokat szüleik. Némelyek elmondhatják m a g u k r ó l , hogy soha egy rossz szó el n e m hangzott közöttük, legalábbis n e m a gyerekek előtt, a m i n e k a z o n b a n az a hátulütője, hogy m e g a l a p o z a t l a n elvárásokat szül az e m b e r i b é k e t ű r é s r ő l , és n e m t a n í t m e g a konfliktu­ sok h a t h a t ó s feloldására. Ez legalább olyan káros, m i n t ha a szülők tányérokat vágtak volna e g y m á s fejéhez. Sok-sok év m ú l t á n h á r o m p á r r a l d o l g o z t a m együtt, akik­ nek féktelen csetepatéi testi b á n t a l m a z á s b a torkolltak. Egy­ szer v a s á r n a p éjjel az ü z e n e t r ö g z í t ő m ébresztett föl: az egyik férj hívott egy összetűzés során. M i n d k é t h á z a s t á r s n a k sike­ rült a lelkére beszélnem. Eztán ismét nyugovóra térve á l m o t láttam, amely m e g é r t e t t e velem, milyen szerepet játszik az elfojtás a hibás konfliktuskezelés továbbörökítésében, s m e n n y i r e fontos, hogy soha ne feledjük, mit é r e z t ü n k gyer­ mekfejjel szüleink p e r p a t v a r a i közepette. Az á l o m a követ­ kező volt: Szürkületi félhomály uralkodik a szülői házban, mert még nem gyújtottunk villanyt. Apám és anyám hazaért már a mun­ kából. Hatéves vagyok, és a konyhában téblábolva nézek föl vesze­ kedő szüleimre. Ok átmennek egy másik helyiségbe, amely a hajdani nappalihoz hasonlít. Hirtelen elönt a rettegés e veszekedés hallatán, amely szüleim sok korábbi civódására emlékeztet. Éberen soha n e m emlékeztem a r r a , hogy v a l a h a is testi bántalmazástól t a r t o t t a m volna a szócsatákat hallva. Ilyenkor vagy az a p á m sétált o d á b b , vagy a n y á m h a g y t a ott a t e r e p e t könnyektől fuldokolva. Tisztán emlékszem a r r a , milyen ellent­ mondást n e m t ű r ő e n j e l e n t e t t e k i a p á m g y e r m e k k o r o m b a n , hogy „egy férfi soha n e m emel kezet egy n ő r e " . A l m o m ugyan­ akkor felfedte mélyen eltemetett valódi érzéseimet. Azért fojtottam el m a g a m b a n valamikori rettegésemet, m e r t sok gyermekhez h a s o n l ó a n gyengének éreztem m a g a m , hogy megküzdjek egy ilyen helyzettel. A l m o m u t ó h a t á s a k é n t szinte

19


zsigereimben éreztem hajdani félelmeimet, hogy szüleim kezet e m e l h e t n e k egymásra, és így mindkettejüket elveszíthetem. Szíven ütött a gondolat, hogy millió és millió családban zajla­ n a k le h a s o n l ó veszekedések estéről estére, m e r t a felnőttek elfojtották m a g u k b a n azokat a gyerekkori félelmeiket, amelyek szüleik civódását látva t á m a d t a k b e n n ü k . A feledékeny szülők­ nek e k k é p p e n sejtelmük sincs arról, milyen mélyen érinti szó­ váltásuk a kis szemtanúkat, akik gyámoltalanul nézik végig a n n a k a két nagy és erős felnőttnek az összetűzését, akiken a b o l d o g s á g u k múlik. A velem konzultáló p á r o k r a kivétel nélkül j e l l e m z ő volt egymás érzéseinek ez a s e m m i b e vevése és családtagjaik rémítgetése. E l m o n d h a t o m hát, hogy az S. E.t r é n i n g , v a l a m i n t a szeretethez vezető nyolclépcsős út szemé­ lyes és szakmai tapasztalataim lecsapódása. L é p t e n - n y o m o n a stressz- és konfliktuskezelés használha­ t a t l a n m i n t á i kerültek az u t a m b a . Ezért, m i n t m á r említet­ tem, évtizedes klinikai pszichológusi tapasztalatom nyomán, az o t t h o n i zűrzavarral k ü z d ő egyénekkel, p á r o k k a l és csalá­ d o k k a l foglalkozva d o l g o z t a m ki az S. E.-tréninget. Eközben figyelembe vettem b e t e g e i m m u n k a h e l y i stresszel kapcsola­ tos p a n a s z a i t is. Az évek s o r á n a legkülönfélébb foglalkozások képviselőivel volt dolgom, a teherautó-vezetőktől és pincér­ n ő k t ő l a kőművesekig, r e n d ő r ö k i g , p e d a g ó g u s o k i g vagy vál­ lalatigazgatókig. A t á r s a d a l m i és műveltségi különbségek ellenére a p á r o k közös sajátsága volt a konfliktusaik feloldá­ sára és - ez k ü l ö n ö s e n a férfiakra áll - érzéseik szívből j ö v ő kinyilvánítására való képtelenség. N ő k tömegei kérték ki tanácsomat, m e r t férjük vagy barát­ j u k n e m t u d t a kifejezni érzéseit. Ezek a n ő k a r r a áhítoztak, hogy a párjuk megnyíljon előttük. A férfiakat is erősen fruszt­ rálta lelki nyitottságra való képtelenségük. Ezért olyan mód­ szert dolgoztam ki számukra, melynek révén közvetlenebbül h a n g o t m e r t e k a d n i érzelmeiknek, éspedig a társuk által meg­ kívánt m ó d o n . Egy kapcsolat elején, m é g az udvarlás idő­ szakában a férfiak nyitottabbak. Ez a n ő k r e is igaz. Bár ez senkinek n e m megy könnyen, hiszen valamennyien sebezhe­ tőek vagyunk, a férfiak biológiai örökségük, személyes tapasz­ talataik, v a l a m i n t kulturális h a g y o m á n y a i n k következtében zárkózottabbak. Sok p á r n á l a szerelem elmúltát az é r d e m i

20


kommunikáció és az érzelmek kifejezésének megszűnése kíséri. Helyébe a konfliktusok állandósulása, a szüntelen csatározás és zsémbelés vagy é p p e n a házastárstól való n é m a elfordulás lép. Ezek a stresszkezelés biológiailag r á n k örökített módoza­ tai, melyek a küzdelem és szembefordulás (vita) vagy a m e n e ­ külés (távolságtartás) alapreakcióira vezethetők vissza. A férfiak m i n d e z t k ö n n y e n átlátták logikailag, a m i a r r a serkentette őket, hogy kifejezzék érzelmeiket, ahelyett hogy elfojtanák vagy erőszakkal érvényesítenék ezeket; k ü l ö n ö s e n a szerelem és gyöngédség lágyabb, lényünk legmélyét é r i n t ő érzéseire vonatkozik ez. Módszerem kidolgozásakor ötvöztem középiskolás és egyetemi kosárlabdás t a p a s z t a l a t a i m a t pszi­ chológusi ismereteimmel. Úgy is m o n d h a t n á m , afféle érzelmi edzővé léptem elő magányos betegeim vagy a p á r o k és csa­ ládok számára. Együtt valamiféle haditervet d o l g o z t u n k ki a belső ( ö n m a g u k b a n fellépő) és külső ( ö n m a g u k és m á s o k között t e r m e l ő d ő ) stressz és konfliktusok, v a l a m i n t a nyomuk­ ban születő h a r a g , szorongás és félelem kezelésére. Rendsze­ rint hetente vagy k é t h e t e n t e találkoztunk. Az üléseken a z t á n megvitattuk, h o g y a n m ű k ö d i k h a d i t e r v ü n k , és m e n n y i b e n kell változtatnunk rajta. A spirituális átalakító (S. E.) gyakor­ latok tehát fölöttébb gyakorlatias és földön j á r ó m ó d o n eny­ hítik azokat az érzelmi feszültségeket és stresszt, amelyek oly sok szenvedést okoznak kapcsolatainkban, s lerombolják testi­ lelki egészségünket. A t r é n i n g e t alkotó eszközök és t e c h n i k á k hozzásegítenek az egyéni felépüléshez, és megjavítják az ott­ honi, valamint a m u n k a h e l y i kapcsolatokat. N e m egy olyan beteget kezeltem, aki rettegett h a z a m e n n i m u n k a u t á n , vagy éppen reszketve lépett be a m u n k a h e l y e ajtaján, m e r t szembe kellett néznie kiállhatatlan főnökével vagy m u n k a t á r s á v a l . A t r é n i n g fogalma meglehetősen megszokott és közkeletű a m o d e r n világban. Felfedeztem, hogy különösen a férfiakhoz áll közel, kivált, ha rendszeresen sportoltak vagy m o z o g t a k . Ennek ellenére a t r é n i n g n e m c s u p á n a testedzésre vonat­ kozik, hiszen bármely készségünket fejleszthetjük, a kártya­ játéktól a szakácsmesterségig. És ha m á r oly sokan j á r n a k konditerembe, vagy t ú r á z n a k , kocognak, hogy f o r m á b a n maradjanak, j o b b legyen az alakjuk, közérzetük és e r ő n l é t ü k , vagy csökkentsék koleszterinszintjüket és javítsák á l t a l á n o s

21


egészségi á l l a p o t u k a t , u g y a n m i é r t n e t r é n i n g e z h e t n é n k a stressz és a konfliktusok leküzdése érdekében? Létezik olyan férfi vagy nő, akinek n e m é r d e k e a családi vagy munkahelyi h a r m ó n i a ? Akkor m i é r t n e m tanuljuk m e g a teljesebb önkife­ jezést, amelynek b i r t o k á b a n j o b b a n érezzük majd m a g u n k a t a b ő r ü n k b e n , tovább és boldogabban, egészségesebben élhe­ t ü n k ? Miért e s ü n k áldozatul alapvető biológiai programozott­ s á g u n k n a k , amely elfojtja vagy erőszakkal érvényesíti belső késztetéseinket, a m i n e k aztán egészségünk és boldogságunk látja kárát? Az S. E. a r r a a tényre alapoz, hogy életünk m i n d e n p i l l a n a t á b a n választanunk kell, hogy a sárkány vagy belső valónk kívánalmai szerint éljünk-e, azaz: ERŐSZAKKAL (tüzet fújva), ELFOJTÁSOK között (visszahúzódva „ b a r l a n g u n k b a " ) vagy ö n m a g u n k a t KIFEJEZVE ( h a n g o t adva érzelmeinknek) M á r születésünk d ö n t é s r e kényszerít b e n n ü n k e t . Rendelke­ z ü n k azzal a képességgel, hogy megtapasztaljuk és kinyilvánít­ suk az e m b e r i érzelmek teljes skáláját, a kellemeseket csakúgy, m i n t a kellemetleneket. Gyermeki valónk ö r ö m m e l vagy könynyekkel, mosollyal vagy sírással válaszol gondozóinkkal való első találkozásainkra. Gondviselőink világra jövetelünk pil­ lanatától korlátozzák érzelmeinket, többek között megszab­ ják, milyen m é r t é k ű érzelemnyilvánítást t ű r n e k meg. Ekkor és itt veszi kezdetét hajlamaink elfojtása vagy ezek erőszakos érvényesítése, s ettől fogva a r r a buzdítjuk szeretteinket, hogy nyomják el m a g u n k b a n r á n k irányuló félelmeiket vagy harag­ j u k a t . Az elfojtást Freud eredetileg t u d a t t a l a n lélektani folya­ m a t k é n t h a t á r o z t a meg, s valóban, szemlátomást n e m veszünk t u d o m á s t elfojtott t u d a t t a r t a l m a i n k r ó l . Freud azt is kijelen­ tette, hogy a pszichoanalízis célja „tudatosítani m a g u n k b a n g o n d o l a t a i n k a t , érzéseinket és t u d a t t a l a n cselekedeteinket". A könyvemben ajánlott t r é n i n g a pillanat hevében gondosko­ dik e r r ő l a tudatosításról - hogy valóban mérlegelhessük, ki akarjuk-e fejezni, el akarjuk-e fojtani vagy m á s o k r a kívánjuk-e kényszeríteni érzéseinket -, a m i k é n t a r r ó l is, hogy megtanul­ j u n k lehetőségeink szerint az előbbi mellett d ö n t e n i .

22


Legbiztosabb támaszunk: belső valónk Ki és mi ez a belső való, a m e l y n e k kifejezését m e g t a n u l ­ hatom? Ki vagyok én? Milyen az a valódi én, aki b e n n e m lakozik? Ezekre a k é r d é s e k r e azért p r ó b á l o k m e g válaszolni, hogy m é l y r e h a t ó b b a n és ezáltal h a t é k o n y a b b a n oldjam m e g a stresszkezelő p r o g r a m o k szokásos feladatát, azaz a konflik­ tusok és a stressz feloldását. A stresszoldás á l t a l a m javasolt vál­ tozata valódi ö n m a g u n k , leglényegünk m e g i s m e r é s é t célozza. A belső valót dr. Carl J u n g és dr. R o b e r t o Assagioli írja le m u n k á i b a n . T r é n i n g e m n e m c s u p á n a h a g y o m á n y o s lélek­ t a n r a épít (a viselkedés-lélektant, a kognitív pszichológiát, a pszichodinamikát és a pszichoanalízist is beleértve), h a n e m ezen t ú l m e n ő e n a transzperszonális és spirituális irányult­ ságú lélektanra, v a l a m i n t a stresszt övező a l a p v e t ő é l e t t a n i folyamatok m i b e n l é t é r e . A b e l s ő való e m b e r m i v o l t u n k m a g v a k é n t és k ö z é p ­ pontjaként n e m puszta absztrakció, h a n e m é r t é k r e n d ü n k e t és érzelmi r a n g s o r u n k a t is felöleli. P r o g r a m o m a t az teszi egyedülállóvá, hogy a t a p a s z t a l a t b a n gyökerezik, s k o n k r é t módozatokat kínál a vele való kapcsolat kialakítására. Megta­ nulhatják, h o g y a n f o l y a m o d h a t n a k legfontosabb erőforrásuk­ hoz, belső valójukhoz a szükség óráján, a pillanat h e v é b e n , a m i n d e n n a p o k k i k e r ü l h e t e t l e n stresszhatásaival és konflik­ tusaival szembesülve. A nagy világvallásokkal e g y b e h a n g z ó a n elmondhatjuk, hogy belső valónk m e g t a p a s z t a l á s a lelki és a m i n d e n s é g természetfeletti h a t a l m á r a vonatkozó érzéseket és t u d a t á l l a p o t o k a t hív életre. L ! gyanakkor sietek leszögezni, hogy j e l e n t ő s különbség áll fent belső valónk általam használt j e l e n t é s á r n y a l a t a és a Maga­ sabb Én fogalma között, amelyet a New Age hívei emleget­ nek. Hiszek abban, hogy az utóbbi r o p p a n t hasznos t e r m i n u s technicus, én mégis t a r t ó z k o d o m használatától, m e r t bete­ geim előszeretettel értik félre. A „ m a g a s a b b " j e l z ő ugyanis azt a benyomást kelti b e n n ü k , hogy felül kell e m e l k e d n i ü k p r o b ­ lémáikon, megvédve m a g u k a t h o l m i mélyen eltemetett fájdal­ maktól, amelyekkel p e d i g szembe kell n é z n i ü k gyógyulásuk érdekében. Ez a tendencia ékesszólón fejeződik ki az olyan ö n m e g e r ő s í t ő kijelentésekben, m i n t : „tökéletesen egészséges23


nek é r z e m m a g a m " . Mi tagadás, s e m m i bajom a hasonló ön megerősítésekkel m i n d a d d i g , a m í g a terápia során befe­ jezzük, a m i t elkezdtünk, és feldolgozzuk a betegek konfliktu­ sos érzelmeit. T r é n i n g e m gyakorlatai ezeket a megoldatlan, mögöttes p r o b l é m á k a t is megcélozzák a stresszel szembesülve. N e m k í v á n o m t e h á t k i t ú r n i helyéről a terápiát, mi több, a tré­ n i n g az egyéni vagy párterápiával is p á r o s í t h a t ó . A „ m a g a s a b b " jelzővel szemben a „belső" visszavezet tes­ t ü n k b e , és kapcsolatba hoz a valóságot m e g t a p a s z t a l ó érzé­ keinkkel. A belső, a központi részekre vonatkozik, kivált a gyümölcsöknél, ahol m a g h á z b ó l és a magvakból áll. Az élet m é l y r e h a t ó , h a t a l m a s j e l e n l é t e a m a g v a k b a n fejti ki hatását, ezek h o r d o z z á k a j ö v e n d ő ígéretét. T a l á n T h o m a s Moore szóhasználata is segít különbséget t e n n i a Magasabb Én és belső valónk között. Az összehasonlító vallástudomány e m e s z a k e m b e r e felveti, hogy a Szellem az a b e n n ü n k lakozó erő, amely a test és a földi korlátok m e g h a l a d á s á r a törekszik, m í g a Lélek a Szellemnek a m a darabja, amely megtestesülésre, az élet ö r ö m e i n e k m e g t a p a s z t a l á s á r a vágyik. Ebben az érte­ l e m b e n belső valónk a Lélekkel, a Magasabb Én p e d i g a Szel­ l e m m e l a z o n o s í t h a t ó . A stressz leküzdését célzó gyakorlataim e n n e k e l l e n é r e e g y a r á n t megmozgatják m i n d a szellem, m i n d a lélek erőit, h o g y ö n ö k a küzdelem és a m e n e k ü l é s öröklött ingerválaszával szakítva kapcsolatba kerülhessenek a testük mélyén lakozó békével. H o g y m e g i s m e r j ü k l é n y ü n k legmélyét, s m e g t a n u l j u k e l é r n i b e l s ő valónkat, az S. E. az e m b e r i tapasztalatok két szélsőséges válfaját használja föl, jelesül a hadifoglyok és a halálközeli á l l a p o t o n átesettek élményeit. E m e r e n d h a g y ó k ö r ü l m é n y e k között, m i d ő n az élet kizökken a megszokott kerékvágásból, fedezheti föl az e m b e r ö n m a g á t . J ó m a g a m azért kezdtem el t a n u l m á n y o z n i a hadifoglyokkal és a halálközeli élményekkel kapcsolatos kutatásokat és szak­ irodalmat, m e r t a b b a n a p á r a t l a n és csodálatos szerencsében volt részem, hogy személyesen is m e g i s m e r h e t t e m olyan embe­ reket, akik részesültek ezekből a különleges tapasztalatokból. Közvetlenül az egyetem elvégzése u t á n és később is két rend­ kívül érdekes és i m p o n á l ó egyéniség volt a szomszédom, akik m e g j á r t á k a náci fogolytáborokat. Első egyetemi évem idején

24


találkoztam dr. G e o r g e Ritchie-vel, ezzel a nagyszerű emberrel, aki m i n d e n idők legizgalmasabb halálközeli élményét élte át. Beszámolója oly nagy hatást gyakorolt dr. R a y m o n d Moodyra, hogy komoly kutatásokba fogott a t é m á b a n . Kutatásai e r e d m é ­ nye az Elet az élet után című, azóta híressé lett könyve. Később m á r posztgraduális t a n u l m á n y o k a t folytattam, a m i k o r tulaj­ d o n édesapám tapasztalta m e g a halálközeli élményt, n é h á n y héttel azelőtt, hogy Moody könyve piacra került. Ezenkívül betegeimtől is értesültem hasonló élményeik részleteiről. A r e n d h a g y ó élmények egy másik fajtája a m a ősi .gyógyító praktikákból származik, amelyek azt sugallják, hogy t ö b b e t j e l e n t ü n k testünk és lelkünk m a t e m a t i k a i összegénél. Ezeket tanulmányozva első kézből t a p a s z t a l h a t t a m m e g a természe­ tes életenergiák gyógyító h a t a l m á t . N e m c s u p á n könyvekből merítettem tehát t u d á s o m a t , h a n e m közvetlen tapasztalásból is. Nemcsak azért mélyültem el a r e n d h a g y ó tapasztalatok megismerésében, m e r t m e g t a n í t a n a k a r r a , kik vagyunk, és mit é r ü n k valójában, h a n e m azért is, m e r t azt is m e g m u t a t j á k , mire vagyunk képesek, és h o g y a n fejleszthetjük ki a stressz és a konfliktusok leküzdésére a l k a l m a s b e l s ő e r ő i n k e t .

Mit is akarunk igazából? Az emberiség t ö r t é n e l m e s o r á n l e h e t ő l e g m i n é l kellemesebb, minél kevesebb feszültséggel és szorongással terhes é l e t r e törekedett. A m i k é n t azt F r e u d felismerte az e l m e m ű k ö d é s r e irányuló korai vizsgálódásai során, két a l a p v e t ő és biológiai megalapozottságú ösztön mozgat m i n k e t . Ezek az úgynevezett fajfenntartó ösztönök az örömelvet és a fájdalom elkerülését szolgálják. A „boldogság keresése" az a m e r i k a i á l l a m p o l ­ gárok a l k o t m á n y biztosította j o g a , ám egyúttal az e m b e r i természetben is gyökerezik. E kettős ösztönkésztetés erejét példázza az a m e r i k a i szórakoztatóipar busás bevétele is. A m o z i m á g n á s o k , profi sportolók vagy zenészek évi b r u t t ó bevétele több millió d o l l á r r a rúg. De gondoljuk m e g azt is, hol van a legnagyobb p é n z a b ű n ö z ő k világában? A legtöb­ bet a kábítószer-kereskedők zsebelik be. Miért? Mit m o n d ez el prioritásainkról, arról, mit t a r t u n k valójában fontosnak? Végső soron u g y a n a z a n ó t a járja m i n d e n ü t t :

25


1. V a l a m e n n y i e n m i n d e n e k e l ő t t ö r ö m ö k r e vágyunk, azaz jól s z e r e t n é n k érezni m a g u n k a t , és el szeretnénk kerülni a kellemetlenségeket. Ha mégis rosszkedvünk t á m a d , a l e h e t ő l e g h a m a r á b b m e g k í v á n u n k szabadulni nyomott h a n g u l a ­ tunktól. 2. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy szeretteink se szen­ vedjenek, n e m c s a k azért, m e r t szeretjük őket, h a n e m azért is, m e r t mi is kellemesebben érezzük m a g u n k a t , ha a környeze­ tünkben derű és vidámság uralkodik. Ez az oka, hogy nagy becsben t a r t u n k m i n d e n t , a m i rövid időn belül jó közérzetet szül. I n n e n a szórakoztatóipar és a d r o g o k hallatlan népszerűsége. (Nem csupán a törvénytelen drogoké, h a n e m a gyógyszereké is. Vegyék szemügyre a gyógy­ szeripar milliárdos bevételeit, melyet az aszpirinből vagy a r e c e p t r e készült főzetekből nyernek; m i n d e szerek azonnali megkönnyebbüléssel kecsegtetnek.) Pedig az örömérzet egyál­ talán n e m különös kiváltság, a m i k é n t azt dr. Róbert Ornstein is megfogalmazta Egészséges örömök című könyvében: „Képzeljenek el olyan gyógykezelést, amely lenyomja a vérnyo­ mást, csökkenti a szívbetegségek és a rák kockázatát, erősíti az immunrendszert, és kiküszöböli a fájdalmat - egy olyan kezelési módot, amely biztonságos, olcsó, könnyen hozzáférhető, és amelynek mindössze a jó közérzet a legfőbb mellékhatása. Nem valami újfajta csodaszerről beszélek. Ezek az áldások egyebek mellett az örömnek köszönhetők. Az öröm gyógyírját az agy vegykonyhája állítja elő... A kutatási eredmények egy­ öntetűen arra utalnak, hogy az öröm kétszeresen is kifizetődik: egyszer a jó érzésben, másodszor pedig abban, hogy megnöveli a betegségekkel és a stresszel szembem ellenálló képességet." A m i n t a r r a dr. O r n s t e i n r á m u t a t o t t , az ö r ö m életerőinket erősíti, m í g a stresszhatások és konfliktusok lelki békénk feld ú l á s á é r t é s j ó k ö z é r z e t ü n k m e g t o r p e d ó z á s á é r t okolhatók elsősorban. A l e g n a g y o b b ö r ö m , ha olyan t u d a t á l l a p o t b a k e r ü l ü n k , amely közel visz belső v a l ó n k h o z . Dr. Á b r a h á m Maslow bevezette a „csúcsélmény" fogalmát. A m a g a m részé­ ről úgy vélem, ezek azok a p i l l a n a t o k az életben, amelyek­ b e n kapcsolatba k e r ü l t ü n k ö n m a g u n k k a l . Ilyenkor mélységes 26


nyugalom és ö r ö m járja át m i n d e n p o r c i k á n k a t , s az életbe m a g á b a leszünk szerelmesek. Belső valónk elérése t e h á t n e m csupán a stressz- és konfliktuskezelés e l m o n d h a t a t l a n u l hat­ hatós módszere, h a n e m az élet értelmével is e g y e n é r t é k ű . Belső valónk közelében a legmélyebb ö r ö m és üdvözült elragadtatás lesz az osztályrészünk. A h é t k ö z n a p o k új értel­ met nyernek, s az átlagosban a szentség fénylik föl. H o g y William Blake szavait idézzem: Egy porszem világot jelent, S egy szál vadvirág az eget, Fogd fól tenyeredben a végtelent S egy percben élj évezredet. (Kálnoky

László

fordítása)

A STRESSZ és K O N F L I K T U S fogalomkörébe tartozik m i n d e n , a m i kellemetlen érzéseket ébreszt b e n n ü n k . I d e sorolható m i n d e n olyan h é t k ö z n a p i történés, a m i idegességet, haragot, szorongást, feszültséget, szomorúságot vagy lehangoltságot kelt, és/vagy egyszerűen csak kihoz m i n k e t a sod­ runkból. A skála egyik végpontján a nagy sorscsapások á l l n a k - amilyen szeretteink elvesztése -, a m á s i k o n p e d i g az egé­ szen a p r ó - c s e p r ő kis bosszúságok. A stressz és a konfliktus a l e g v á r a t l a n a b b , legbékésebb p i l l a n a t b a n k o p o g t a t h a t , lerombolva n y u g a l m u n k a t , kivetve minket a kerékvágásból. Gyors leküzdésük t e h á t e g é s z s é g ü n k és jó közérzetünk záloga. A b e l s ő v a l ó n k k a l való kapcsolat fel­ újítása m á r most n e m c s u p á n a stressz e l l e n é b e n hat, h a n e m a csúcsélményekből is részeltet b e n n ü n k e t ; ezek p e d i g az élet legmélyebb és legjelentősebb, ö n m a g u n k és szeretteink szá­ m á r a a legnagyobb ö r ö m ö t hozó tapasztalásai.

A problémában benne rejlik a megoldás Klinikai pszichológusként eltöltött éveim során tanúja voltam a n n a k , m e n n y i r e t ö n k r e t e h e t i k a stressz és a konfliktusok a családi és hitvesi békét. A b o l d o g t a l a n házasságok n a g y szá­ m á r a a családon belüli erőszak, testi és szóbeli b á n t a l m a z á s sűrű előfordulásából, v a l a m i n t a kábítószer-élvezet és az alko-

27


hólizmus elterjedtségéből is következtethetünk. H e n r y Dávid T h o r e a u kortársairól m o n d o t t ítélete ma is sokakra vonatko­ zik: „Az e m b e r e k t ú l n y o m ó többsége n é m a kétségbeesésben él." U g y a n a k k o r az e m b e r i szenvedés közvetlen ismerójeként m e g h ö k k e n t e t t a Palo Alto E l m e k u t a t ó Intézet gyors terápiát javalló m u n k a t á r s a i n a k kijelentése: „A p r o b l é m á b a n b e n n e rejlik a megoldás." Ez kettős é r t e l e m b e n is igaz. Először is azért, m e r t azt sugallja, hogy n e m a stressz és a szóban forgó konfliktus j e l e n t i a p r o b l é m á t , a baj abból fakad, ha helytelenül akarjuk feloldani konfliktusainkat, teszem azt alkohollal vagy hatalmaskodással. M á s o d s o r b a n azért is igaz a fenti m o n d á s , mivel környezetük azon tagjai, akik stresszt h o z n a k m i n d e n n a p j a ­ ikba, lehetőséget a d n a k ö n ö k számára, hogy végleg begyógyít­ sák az életüket m e g k e s e r í t ő fájdalmas sebeket. Betegeimmel e g y ü t t m ű k ö d v e k ü l ö n ö s e n a házastársi és a szülő-gyermek k a p c s o l a t o k b a n t a p a s z t a l t a m ezt. Ezenkívül a m u n k a t á r s a k is az i d e g e i n k r e m e h e t n e k . A k é s ő b b ismertetett gyakorlatok segítenek kiküszöbölni ezeket a p r o b l é m á k a t , s önök ily m ó d o n m e g s z a b a d u l h a t n a k tőlük. E b b e n az é r t e l e m b e n a stressz és a konfliktusok elvezethetnek a belső szabadság kivívásához. Ezt a g o n d o l a t o t k é s ő b b fejtem ki részletesebben.

Az S. E. alapjai A stressz és a konfliktusok belső békévé és külső h a r m ó n i á v á való á t a l a k í t á s á n a k legelső lépése, ha mi m a g u n k vállalunk felelősséget saját jó k ö z é r z e t ü n k é r t . Ezt úgy érhetjük el, ha többé n e m a z o n o s u l u n k a függőség földhöz kötött sárkányá­ val, azaz l e s z á m o l u n k azzal a tévhitünkkel, hogy külső erőktől függ b o l d o g s á g u n k és lelkünk békéje. Ezt megvalósítva sor­ sunk uraivá válunk. I m m á r át tudjuk alakítani és m e g h a l a d n i a stresszt és a konfliktusokat, ahelyett hogy a körülmények kényének-kedvének kiszolgáltatva, áldozatként t e n g e t n é n k az é l e t ü n k e t . Mikor rájövünk a r r a , hogy belső b é k é n k n e m függ a külső hatásoktól, t ö b b é nincs szükségünk a k a r a t u n k erőszakos érvé­ nyesítésére c s a l á d u n k b a n vagy a m u n k a h e l y e n , e nélkül is m e g t u d u n k m á r szabadulni feszültségeinktől. Ekkor felcse-

28


rélhetjük a földhöz kötött sárkány félelem és agresszió irányí­ totta, m e n e k ü l é s b e n és k ü z d e l e m b e n telő életét a m a g a s b a e m e l k e d ő sárkányéval, amely a szeretet energiáját és n y u g o d t erejét sugározza m a g á b ó l . Aztán meglátjuk, h o g y a n összegezhetjük új t u d o m á n y u n k a t a szeretet nyolc lépcsőfokán, a belső v a l ó n k h o z vezető négyes úton (fizikai, szellemi, érzelmi és spirituális). Ezek legfőbb fegyvereink a függőség s á r k á n y á n a k leterítéséi e. Segítségük­ kel m é g a pillanat hevében j a v u n k r a fordíthatjuk a b e n n ü n k rejlő szeretet h a t a l m á t és k i á r a d ó energiáját. Stresszhatások közepette m i n d a n n y i s z o r az Á. L. L. J. LE m ó d s z e r h e z kell folyamodnunk, m i n d a d d i g , a m í g b e l s ő v a l ó n k k a l - a nyu­ godt e r ő e szigetével - kapcsolatba lépve helyre n e m billen­ tettük lelki egyensúlyunkat. Később a SZ. E. R. E. S. S. aktív figyelő t e c h n i k á i t a l k a l m a z v a feloldhatjuk a k ö z t ü n k és kör­ nyezetünk - szeretteink, főnökeink és m u n k a t á r s a i n k - között k i t e r m e l ő d ő konfliktusokat. Ezután igénybe vehetjük b e l s ő valónk megközelítésének egyéb eszközeit is. A m o d e r n t e c h n i k a és az ősi gyógyító praktikák frigye például hozzásegítheti a m a i e m b e r t olyan t u d a t á l l a p o t o k eléréséhez, amelyek révén végérvényesen fel­ gyógyulhat nyavalyáiból, és r e n d e z h e t i kapcsolatait. Meg kell g o n d o l n u n k , mit h a s z n á l h a t n á n k föl a n a p j a i n k b a n újra föl­ fedezett alternatív gyógymódokból és ősi gyógyító művészet­ ből, hogy valóban erőt ö n t s ü n k szívünkbe, ö r ö m m e l , békével és szeretettel telítve azt. Végül, de n e m utolsósorban megis­ merjük a szeretet és az ima m á g i k u s erejét.

Hogyan kaphatjuk a legtöbbet ettől a könyvtől? Most megismétlem, a m i t m á r a bevezetésben is fejtegettem. Könyvem több lapok összefűzött soránál, gyógyító e r ő sugár­ zik belőle m á r azok s z á m á r a is, akik csak elolvassák a szöveget. Olyan kézikönyv ez, amely egyszerre szolgálja az ösztönzést és a tréninghez/edzéshez szükséges ismeretek o p t i m á l i s elsajátí­ tását. Az alapvető fogalmakat h á r o m l é p c s ő b e n i s m e r t e t e m : 1. ösztönzésként; 2. á t é l h e t ő tapasztalatok és 3. gyakorlatok formájában. A légzésre vonatkozó instrukciókat a gyakorlat­ b a n közlöm.

29


A könyvből a k k o r p r o f i t á l h a t n a k a legtöbbet, ha a javasolt légzést végzik, mivel a légzés kapcsolja össze a testet és az elmét. Az ősi spirituális h a g y o m á n y o k b a n a légzés az éltető szellem, spirituális e n e r g i á n k , s sok spirituális gyakorlatféle­ ség - a m e d i t á c i ó , j ó g a és a taj esi - előírja a szükséges lég­ zéstechnikákat. A légzés alapvető a stressz és a konfliktusok feloldásában. A lassú, mély légzés meggyökerezteti testünk­ b e n m i n d a z t , a m i t b e f o g a d t u n k e l m é n k b e . Ezáltal utat nyi­ t u n k a m e g t a n u l t a k fizikai, szellemi, érzelmi és spirituális h a t á s a i előtt, s ez hozzásegít m i n k e t belső valónk mélységei­ nek m e g i s m e r é s é h e z . A gyakorlatokat elvégezhetik úgy, hogy felolvastatják valakivel, vagy k a z e t t á r a vehetik, hogy lejátszszák m a g u k n a k .

30


I. rész Belső valónk A stressz és a konfliktusok átlényegítésének kulcsa


1. fejezet

A függőség sárkánya Akik önmagukon kívül keresik a stressz feloldásának lehetőségeit

V

ilágra jövetelünk pillanatában a p r ó kis testünk fenn­ m a r a d á s a mindenestül az anyai gondoskodástól függ. Anyánk enyhíti a minket ért stresszhatásokat és szo­ rongást is, hogy jól érezzük m a g u n k a t a b ő r ü n k b e n . Eszerint valami teljesen külsődleges erőtől függ belső közérzetünk. Mint m i n d e n élőlény, az e m b e r is örömteli érzésekre és a fájdalom elkerülésére törekszik. A külső megkönnyebbülés és boldogság keresése tehát m á r édesanyánk karjában kezdődik. Érdekes m ó d o n a latin „mater" szó alkotja a „matéria", anyag szó tövét [ezt magyar megfelelőjük, az „anya" és „anyag" is híven tükrözi]. Gyermeki függőségünk tehát az anyag karjaiba taszít minket, ami eltávolít belső valónk szellemi valóságától. A nagy világval­ lások a belső valót Szellemnek és/vagy Léleknek nevezik.

Ralph VValdo E m e r s o n a m e r i k a i g o n d o l k o d ó j e l l e m z é s e a 19. század Amerikájáról a 20. század végének á l l a p o t a i r a is vonatkozik. így ír arról, m i k é n t uralja az e m b e r t az anyagi világ: „A dolgok ülnek a nyeregben, ezek ragadják m a g u k k a l az emberiséget." E m e r s o n s z o m o r ú a n vette t u d o m á s u l , h o g y a 19. századi A m e r i k á b a n az anyagi g y a r a p o d á s és a p é n z hajhászása rabszolgává silányította a p o l g á r o k a t , megfosztva ő k e t belső szabadságuktól és e m b e r i méltóságuktól. E m e r s o n úgy látta, hogy az e m b e r i s é g elveszítette a kapcsolatot valódi é r t é ­ keivel, s ehelyett a t u l a j d o n n a l azonosította m a g á t . E m e r s o n így folytatja: „Az e m b e r értékét az h a t á r o z z a m e g , mije van, 33


és n e m az, ki és mi ő valójában." S z á m á r a valódi biztonsá­ g u n k záloga, ha m e g t a g a d j u k az anyagi világtól való függősé­ g ü n k e t , s ö n m a g u n k b a pillantva felfedezzük belső valónkat, e k k é p p e n k e z ü n k b e véve é l e t ü n k irányítását, hogy ismét „ n y e r e g b e n " erezhessük m a g u n k a t . Az anyánktól való kis­ g y e r m e k k o r i függőség később a szeretteink, h á z a s t á r s u n k és g y e r m e k e i n k j ó l é t e iránti a g g ó d á s n a k adja át a helyét. Az ő b o l d o g s á g u k ö n n ö n j ó k ö z é r z e t ü n k forrása. Kiskorunkban u g y a n i s a n y á n k jólététől függött a mi testi-lelki á l l a p o t u n k is. G y e r m e k k o r u n k b a n v a l a m e n n y i ü n k n e k szükségünk volt szüleink gondviselésére, hiszen n e m voltunk képesek gondos­ k o d n i m a g u n k r ó l . N e m h i á b a fogott el t e h á t m i n k e t a szo­ r o n g á s , m i d ő n elsődleges gondviselőnk fölbosszankodott vagy rosszkedve t á m a d t . Sajnos f e l n ő t t k o r u n k b a is m a g u n k ­ kal hurcoljuk ezt a g y e r m e k k o r i viselkedésmintát, s abban a téveszmében leledzünk, hogy k ö z é r z e t ü n k környezetünk h a n g u l a t a i n a k függvénye. Ez az úgynevezett k o - d e p e n d e n c i a viselkedésminta lényege. A fenti fogalom az alkoholizmus szakirodalmából származott át az általános lélektanba. Eredetileg a n n a k megkülönbözte­ tésére szolgált, hogy n e m c s a k az alkoholista függ az italtól, de társa is az ő személyétől. Ebben az utóbbi függőségi kapcsolat­ b a n az alkoholista társa befolyásolni próbálja az italozás mér­ tékét. Az alkoholista gyermekei is k o - d e p e n d e n s viszonyban élnek apjukkal, nemcsak a b b a n az értelemben, hogy m i n d e n g y e r m e k r ő l a szülei g o n d o s k o d n a k , h a n e m függenek apjuknak az alkohollal szembeni viszonyától is. Ezért m i n d az alkoho­ lista, m i n d családtagjai külső tényezőt tesznek m e g boldog­ ságuk forrásául. Az n e m kíván további magyarázatot, hogy az alkoholista azért iszik, azért kerül függő helyzetbe a szesz­ szel szemben, m e r t így t u d csak m e g m é r k ő z n i az őt ért stresszhatásokkal. A házastárs függősége m á r kevésbé é r t h e t ő . O felelősséget vállal társáért, a k i n e k m ű k ö d ő k é p t e l e n s é g é t erőfeszítései megkétszerezésével i p a r k o d i k pótolni. M a n a p s á g a z o n b a n átfogóbb é r t e l e m b e n is emlegetjük a ko-dependencia kifejezést. A m a g a m részéről én ezt a függőség sárkányának nevezem. Mikor tehát hozzátartozóink idegesekké vagy inger­ lékenyekké válnak, ö n t u d a t l a n u l , anélkül hogy észrevennénk, u g y a n a z t a szorongást éljük át, m i n t a m i t szüleinkkel kap-

34


csolatban tapasztaltunk. Szorongással eltelve p e d i g alkalmat­ l a n n á válunk az é r d e m i p r o b l é m a m e g o l d á s r a . E szorongás születését és a k o - d e p e n d e n c i a természetét világítja m e g Marié és Nina története.

Marié és Nina Marié hetvenéves n a g y m a m a , olasz nagycsalád tagja. Altalá­ nos szorongás panaszával fordult h o z z á m . Férje h a l á l a u t á n a r r a kényszerült, hogy visszaköltözzön kilencvenegy eszten­ dős, ápolásra szoruló édesanyjához. M a r i é soha n e m része­ sült az anyai szeretet melegéből, s b á r m e n n y i r e t ö r t e is magát, az anyja m i n d e n m o z d u l a t á b a n kifogást talált. Mi több, az anya szavaival és tettlegesen is b á n t a l m a z t a Marie-t. A szülői ház most felébresztette b e n n e a múltból magával hurcolt, feldolgozatlan fájdalmas érzéseket. Visszaemlékezett, milyen szívszorongva leste g y e r m e k k o r á ­ ban, a m i n t depressziós anyja az elsötétített k o n y h á b a n sírdo­ gál. És most itt volt ismét e b b e n a h á z b a n , amely alig változott gyermekévei óta. M i n d e n reggel u g y a n a b b a n a rossz e m l é k ű konyhában teázott anyjával, akit n e m tett lágyszívűbbé a kor, sőt, ha lehet, n e h e z e b b e n kezelhető, m i n t valaha. M a r i é úgy érezte, hogy s e m m i r e sem becsüli. Vagy parancsszavakat kaffogott a lányának, vagy p a n a s z k o d o t t . Beszélgetni alig beszél­ gettek. Az a n y á n a k egyedül Marié fivéréről volt jó véleménye, akit egész életében bálványozott. Maga volt a tökély, a h o g y a n Marié a fekete bárány. Gyermekkorában Marié azt hitte, m i n d e n t el kell követnie, hogy j o b b kedvre derítse anyját, különben m é g baja esik, és akkor ő elveszíti. A terápia során rádöbbent, közérzete n e m függ többé attól, hogy tetszik-e rossz természetű édesanyjának. Marie-t Nina, negyvenéves lánya ajánlotta be h o z z á m , akit szorongásos r o h a m o k k a l kezeltem. N i n a k i s k o r á b a n M a r i é aggódva teljesítette lánya m i n d e n óhaját, hogy s e m m i b e n ne szenvedjen hiányt, és m i n d i g j ó k e d v e legyen. S z e m l á t o m á s t anyja iránti törődését és tetszeni a k a r á s á t vitte át lányával való kapcsolatára. Valahányszor N i n a sírni kezdett csecsemőkorá­ b a n a csecsemők szokása szerint - hiszen ez az egyetlen közlés­ módjuk -, Marié szorongva h o z z á r o h a n t , hogy m e g n y u g t a s s a

35


és megvigasztalja. A dolog vége az lett, hogy N i n a a legki­ sebb kellemetlenségtől is szorongani kezdett, és fűhöz-fához k a p k o d o t t , hogy megszüntesse szorongását. Ezért kapott rá a dohányzásra, és ezért vigasztalódott mértéktelen evéssel. A terápia s o r á n m e g t a n u l t a , hogy n e m kell ö n m a g á n kívül keresnie t á m a s z o k a t a stressz legyőzéséhez és a jó közérzet biztosításához. Azt is m e g t a n u l t a , hogy mielőtt cselekedne, n y u g o d t a n mérlegelje, h o g y a n h á r í t h a t n á el az őt ért stressz­ hatásokat.

Szorongás és basáskodás S z o r o n g á s u n k a r r a késztet b e n n ü n k e t , hogy irányítani p r ó ­ báljuk szeretteink viselkedését, m i d ő n valami vagy é p p e n mi m a g u n k fölzaklatjuk őket. Ilyenkor úgy teszünk, m i n t h a a z ü d v ö s s é g ü n k m ú l n a azon, hogy m e g h a t á r o z o t t m ó d o n érezzenek, viselkedjenek és cselekedjenek. Itt m e g i n t ugyan­ a r r ó l van szó, m i n t az elébb leírt esetekben: külső e r ő h ö z kötjük b e l s ő j ó érzésünket, m e r t azt képzeljük, környezetünk tökéletes h a r m ó n i á j a nélkül n e m találhatjuk m e g lelkünk békéjét. Szorongásainkat kizárólag az enyhíti, ha szeretteink h a l a d é k t a l a n u l j ó k e d v r e d e r ü l n e k . A m e n n y i b e n ez n e m sike­ rül, s z o r o n g á s u n k egykönnyen h a r a g b a fordulhat át. T ö b b e k között e n n e k t u d h a t ó be a házastársak és gyermekek szóbeli és tettleges b á n t a l m a z á s a . Első pillantásra komikusnak t ű n h e t , hogy h a r a g g a l akarjuk j ó k e d v r e d e r í t e n i hozzátartozóinkat. Pedig m i k o r szorongásunktól indíttatva megkíséreljük meg­ szabni szeretteink érzéseit, v o l t a k é p p e n szorongásoldóként a l k a l m a z z u k őket. Ekkor t u l a j d o n k é p p e n kisgyermekkori v i s e l k e d é s m i n t á i n k a t ismételgetjük, mikor é d e s a n y á n k nyug­ t a t ó szavaira v á g y t u n k .

Connie és Gwen Connie-t, hatvankét éves n ő b e t e g e m e t szorongásos rohamok­ kal kezeltem. Alkoholista családban nőtt föl, s a férje, J o h n is erősen italozott. Negyvenkét évig voltak házasok, s C o n n i e kodependenciájában m a g á r a vállalva a felelősséget, iparkodott helyrehozni J o h n kilengéseit. Hosszú éveken át sikerült is ösz36


szetartania családját, miközben J o h n ivott, mint a kefekötő. Egy idő u t á n azonban J o h n egészsége szemlátomást r o m l a n i kez­ dett, s C o n n i e n e m tudta m á r olyan sikeresen k o r d á b a n t a r t a n i italozását, mint régebben. A ko-dependenciában élő p a r t n e r függése az alkoholista személyétől abban az igényében fejező­ dik ki, hogy megszabja az alkoholfogyasztás mértékét. C o n n i e a végén dolgozni kényszerült, mivel J o h n a l k o h o ­ lizmusa a n n y i r a aláásta férje egészségét, hogy r o k k a n t n y u g ­ díjazták. Időközben C o n n i e beleszeretett egy másik férfiba, Gusba, akivel m u n k á j a s o r á n találkozott. Mint kiderült, G u s sem volt j o b b a D e á k n é vásznánál, ő kényszeres szerencsejáté­ kos volt, aki i d ő n k é n t u g y a n e l h a l m o z t a figyelmével Connie-t, máskor a z o n b a n n e m j e l e n t m e g a t a l á l k á k o n , vagy a k á r n a p o k r a eltűnt m a g y a r á z a t nélkül. C o n n i e el a k a r t a h a g y n i J o h n t , de Gus olyan m e g b í z h a t a t l a n volt, hogy n e m alapoz­ hatta rá az életét. Úgy érezte, c s a p d á b a került. Szorongása abból fakadt, hogy b ö r t ö n n e k érezte szeretetlen házasságát, a n n á l is inkább, m e r t többé n e m volt képes k o r d á b a n t a r t a n i férje ivászatát. Ezzel azt a kis biztonságérzetét is elvesztette, amit férje megzabolázása k o r á b b a n m e g a d o t t neki. N a g y o n sajnáltam szegény Connie-t, a k i n e k életét tovább bonyolí­ totta Gusszal való b o l d o g t a l a n , kölcsönösen függő kapcsolata. Az ilyen viszonyban élők szokása szerint C o n n i e is család­ tagjai igényeit helyezte előtérbe a sajátja helyett. A t e r á p i a során a z t á n r á é b r e d t : boldogsága, biztonságérzete és lelki nyugalma n e m függ attól, hogy kedvére tegyen J o h n n a k és Gusnak, vagy gondjukat viselje, így végül sikerült legyőznie szorongását. Lélekgyógyászi p r a x i s o m s o r á n újra m e g újra t a l á l k o z o m a hozzátartozók k o r d á b a n t a r t á s á n a k igényével. Szorongása­ inkat csak a k k o r érezzük csillapodni, a k k o r érezzük, h o g y visszanyertük lelkünk n y u g a l m á t valamilyen b o s s z a n t ó ese­ mény u t á n , ha a k a r a t l a n u l is vitát vagy veszekedést provoká­ lunk szeretteinkkel. O k a z t á n j ó szándékú p r ó b á l k o z á s a i n k a t teljes j o g g a l erőszakos beavatkozásként értelmezik. Az alko­ holista férj vagy feleség is így lesz felzaklatott h á z a s t á r s a meg­ váltó törekvéseinek céltáblája. Máskor az e n g e d e t l e n g y e r m e k j u t u g y a n e r r e a sorsra. A basáskodó családtag m i n d e z t ter­ mészetesen a szeretet nevében műveli. Szélsőséges esetekben

37


m é g azt is megtilthatja, hogy hozzátartozója szomorú vagy i n g e r ü l t legyen, k ü l ö n ö s k é p p e n n e m ő m i a t t a . így valósággal p ó r á z r a fogjuk a h o z z á n k közel állókat, m e r t n e m tudjuk elfogadni, vagy n e m értjük meg, hogy érzelmi biztonságunk kizárólag ö n m a g u n k o n múlik. Egyszer a r e n d e l ő m b e n Gwen, a harminckilenc éves anyuka kiabálni kezdett tizenhat esztendős lányával, Bettyvel, amiért n e m tetszik neki barátja legutóbbi viselkedése. Gwen harago­ san kiáltotta: „Bármit teszek érted, te soha n e m vagy boldog!" M i n t kiderült, olyan édesanyja volt, akit hasztalan iparko­ d o t t j ó k e d v r e h a n g o l n i . Voltaképpen tehát a lányával helyette­ sítette az anyját. A „csak a k k o r lehetek boldog, ha te az vagy" felkiáltással fémjelzett m a g a t a r t á s az anya-gyermek viszony­ b a n kezdődik, és m i n d e n későbbi k a p c s o l a t u n k r a rányomja bélyegét.

Elfojtás az emberi kapcsolatokban Veleszületett k é p e s s é g ü n k , hogy m a r a d é k t a l a n u l h a n g o t adjunk kellemes és kellemetlen érzéseinknek, h a m a r o s a n a szülők érzelmi tiltásaiba ütközik. Szüleink példájukkal mutatják meg, milyen érzéseket ildomos kifejeznünk, és milyen m é r t é k b e n . Ha m e g akarjuk őrizni szeretetüket és helyeslésüket, u g y a n a z o k a t az érzelmi tiltásokat kell elfo­ g a d n u n k , m i n t amelyeket ő k m a g u k é n a k vallanak. J ó m a ­ g a m p é l d á u l - e r r ő l k é s ő b b részletesebben ejtek m é g szót a r r a kényszerültem, hogy soha ne m u t a s s a m ki félelmeimet, és nyeljem vissza könnyeimet, k ü l ö n b e n szüleim nyámnyila a l a k n a k t a r t a n a k . Az érzelemnyilvánítás szülői n o r m á i a z t á n fokonként v é r ü n k k é válnak, mi több, önbecsülésünk mércé­ jévé lesznek. Akkor fogadjuk el m a g u n k a t , ha e n o r m á k sze­ r i n t élünk, ha viszont elmulasztjuk ezt, a n n a k rossz közérzet a következménye. Ezek a n o r m á k jóval a z u t á n is h a t n a k , hogy e l h a g y t u k a szülői házat. S z á m o m r a - sok, az 50-es években felnőtt férfitársamhoz h a s o n l ó a n - a szülői szabályozás azt j e l e n t e t t e , hogy tilos s í r n o m és félelmet m u t a t n o m . E n n é l is elemibb a szülőknek az az óhaja, hogy gyermekeik jól érezzék m a g u k a t , a m i szorosan összefonódik saját ö r ö m r e törekvésükkel és a fájdalom kerülésével. E n n e k az az ered-

38


menye, hogy megtiltják g y e r m e k e i k n e k bizonyos é r z e l m e k kinyilvánítását, kivált, ha ezek stresszhatás következményei, és a félelem vagy h a r a g színezi ó'ket. G y e r m e k k o r u n k b a n lassan rájövünk, hogy m a g u k r a vonjuk gondviselőink h a r a g ­ ját, a m e n n y i b e n kifejezésre juttatjuk s z o m o r ú s á g u n k a t , h a r a ­ g u n k a t vagy félelmünket. Emlékezzenek csak az ilyesféle klasszikus szülői m o n d a t o k r a : „ H a g y d abba a sírást, vagy majd adok én neked, a k k o r a z t á n lesz m i é r t s í r n o d " (fojtsd el a szomorúságodat); „Ne feleselj!" (fojtsd el a h a r a g o d a t ) ; „Te bőgőmasina, nincs mitől félned" (fojtsd el a félelmedet); „Az életben n e m l e h e t ü n k m i n d i g boldogok, n e m k a p h a t u n k m e g m i n d e n t , a m i t s z e r e t n é n k " (fojtsd el az ö r ö m és v i d á m ­ ság pozitív érzéseit). Idővel tehát rájövünk, a szeretetnek á r a van, é s p e d i g az, hogy ne nyilvánítsunk ki bizonyos érzelmeket, vagy csak mér­ tékkel fejezzük ki ezeket. A feltételekhez kötött szeretettel való találkozás - „csak akkor szeretünk, ha megteszed, a m i t elvá­ r u n k t ő l e d " - félelemmel tölt el b e n n ü n k e t . Zsenge gyermek­ ként megtanuljuk, ha szabadon kifejezzük m a g u n k a t , ezzel azt kockáztatjuk, hogy elveszítjük é d e s a n y á n k vagy elsődle­ ges gondviselőnk szeretetét, m á r p e d i g ez b i z t o n s á g t u d a t u n k legfőbb forrása. Eletünk m i n d e n p i l l a n a t á b a n , első lélegzet­ vételünktől az utolsóig s z e m b e s ü l ü n k azzal a választással, hogy stresszhatások esetén vagy szabadon kifejezzük m a g u n ­ kat, vagy elfojtjuk, esetleg m á s o k r a kényszerítjük érzéseinket. Ezért a m i k o r gyermekfejjel sírva f a k a d u n k h a r a g u n k b a n (a frusztrációtól), vagy szomorúsággal és félelemmel (szoron­ gással) r e a g á l u n k a stresszre, a szüleink ezt szintén stressz­ ként élik át. Ha m i n d e n kötél szakad, a b ü n t e t é s t ő l sem r i a d n a k vissza, mivel azt akarják, hogy a l e h e t ő l e g h a m a r a b b nyerjük vissza lelki egyensúlyunkat. Itt k e z d ő d i k t e h á t a r r a való hajlamunk, hogy i n k á b b elfojtsuk, m i n t s e m kinyilvánít­ suk érzelmeinket, ami belső ürességhez vezet. Ilyenkor elve­ szítjük a kapcsolatot belső valónk teljességével. Betegeim személyes vagy m u n k a h e l y i p a n a s z a i t hallgatva idővel a r r a a következtetésre j u t o t t a m , hogy e p a n a s z o k h á t t e ­ rében a feltételekhez kötött szeretet áll. A r e n d e l ő m b e hozott összes t ü n e t e t szeretethiány okozta, és m e g s z ü n t e t é s ü k is ezzel függött össze v a l a m i k é p p e n . A l e g k ü l ö n b ö z ő b b korosz-

39


tályba tartozók kisebbségi érzései, a szülő-gyermek konflik­ tusok és házastársi csatározások, a depresszió és a szorongás m e g az összes lelki k ó r k é p a szeretettel függ össze, azzal, hogy a páciens úgy érezte, n e m szeretik eléggé, félt a szeretet vagy ö n n ö n e r r e és az ö r ö m r e való képességének elvesztésétől. A szülői szeretettől és szülei hitvesi harmóniájától függött túl­ élése. Ha úgy érezte, n e m szeretik vagy becsülik eléggé, ebből a r r a következtetett, n e m is érdemeli ki a szeretetet. N o h a ez fájdalmas g o n d o l a t volt sokuk számára, m é g m i n d i g könynyebben megemésztették, hogy velük van a baj, m i n t a n n a k lehetőségét, hogy a szüleik szeretetre való képességében van a hiba. Volt egy hétéves kis depressziós betegem, Linda, aki roszszul t a n u l t . Sokat k ü s z k ö d ő egyedülálló édesanyja, Laura á l l a n d ó a n leszólta a lányát. Az egyik ülésen a kis L i n d a leraj­ zolta az édesanyját. A k é p óriási, az egész lapot betöltő n a p o t ábrázolt, „ m a m a " felirattal. A n a p alatti a p r ó vonal mellé L i n d a o d a í r t a : „én". Az aprócska figura virágot adott aján­ d é k b a a n a p n a k . L i n d a büszkén m u t a t t a a művét édesanyjá­ n a k az ülés végén. L a u r a é p p hogy csak odapillantott, és m á r r o h a n t volna tovább, a m i k o r félrevontam, miközben L i n d a a dolgait pakolta. „ N e feledje, valahányszor L i n d á h o z szól, a szó szoros é r t e l m é b e n fényt visz az életébe. Maga valóban a n a p melegét j e l e n t i a számára." N é h á n y külön ülés kellett a h h o z , hogy L a u r a megnyíljon a lánya előtt, és felhagyjon á l l a n d ó kritizálásával. E n n e k ered­ m é n y e k é n t L i n d a iskolai teljesítménye is javulni kezdett. Míg édesanyja folyvást szapulta, L i n d a n e m bízott ö n m a g á b a n . G y e r m e k k o r u n k b a n zsenge hajtásként a szülői szeretet n a p ­ sugarától függünk, e b b e n részesülve c s e p e r e d h e t ü n k csak egészséges fává. Mikor a stressz árnyékot vet a szülői szere­ tetre, gyermekfejjel azt hisszük, b e n n ü n k van a hiba. Ez eset­ b e n u g y a n i s r e m é n y k e d h e t ü n k a b b a n , hogy v á l t o z t a t h a t u n k a helyzeten, és visszanyerhetjük szüleink szeretetét. Ebben az é r t e l e m b e n az a tévhit, hogy n e m érdemeljük ki a sze­ retetet, a túlélés szolgálatában áll. Az e n n e k n y o m á n kiala­ kuló ö n b i z a l o m h i á n y lesz tehát b i z t o n s á g u n k záloga. T ö b b e k között ezért is olyan n e h é z legyőzni az önbizalomhiányt. E h h e z föl kell g ö n g y ö l í t e n ü n k g y e r m e k k o r i eredetét, a m i r ő l

40


a b b a n a fejezetben szándékozom beszélni, amely a Mélymag belső szabadságához vezető érzelmi utat taglalja. A szeretetlenség és az az érzés, hogy ki sem é r d e m e l j ü k ezt a szeretetet, iszonyatos belső ürességet e r e d m é n y e z . Ilyenkor m i n d e n igyekezetünkkel azon vagyunk, h o g y betöltsük ezt az ű r t és a n y o m á b a n keletkező fájdalmat. Számos ezzel k a p ­ csolatos panasszal találkoztam p r a x i s o m b a n az évek s o r á n : szenvedélybetegséggel (kábítószer-fogyasztással vagy a l k o h o ­ lizmussal), kényszeres viselkedéssel (megszállott szerencse­ játékkal, költekezéssel, nőcsábászi m a g a t a r t á s s a l stb.), evési rendellenességekkel (mértéktelen táplálkozással, bulimiával és anorexiával, m i k o r a b e t e g azért tagadja m e g m a g á t ó l az ételt, hogy akaraterejét bizonygassa). Ezek a b e t e g e k k ü l s ő pótlékokat kerestek, hogy feledni tudják a Mélymagtól való elszakadás fájdalmát. No m á r most, a külső kielégülés keresése é d e s a n y á n k karjában kezdődik, de ezzel egy i d ő b e n é b r e d föl szabad­ ságvágyunk és M é l y m a g u n k is, vagy ha úgy tetszik: szelle­ münk/lelkünk. Anyánk szemébe pillantva t ü k r ö z ő d n i látjuk b e n n e a b e n n ü n k való gyönyörködést. S z e m é n e k csillogása ö r ö m e t ébreszt, s a mi t e k i n t e t ü n k is fölcsillan. A nagy világ­ vallásokban a Fény r o p p a n t erőteljes szimbólum, az isteni szeretet fényét jeleníti meg, amely szembeszegül a Sötétség erőivel. Mint később látni fogjuk, m i n d e z p á r h u z a m b a hoz­ h a t ó a halálközeli élmények feltétel nélkül s z e r e t ő Fénylé­ nyével. A nagy világvallásokban a Fény egyúttal a szeretet átlényegítő h a t a l m á t is képviseli, a Sötétség viszont a h a t a l o m szeretetét. Az é d e s a n y á n k k a l vagy elsődleges gondviselőnk­ kel megtapasztalt közös ö r ö m é r z é s ü n k s o r á n fedezzük föl azt a belső d e r ű t , amely belső valónk lényege. G o n d o z ó n k szemé­ nek csillogásakor t a l á l k o z u n k először a feltétel nélküli szere­ tettel. Ezt a kölcsönös e g y m á s b a n való gyönyörködést a keleti bölcselet n a m a s z t é n a k nevezi, s annyit tesz, h o g y a b e n n e m lakozó Isten, szellem vagy lélek, ha úgy tetszik, a belső való felismeri az e m b e r t á r s a m b a n lakozó Istent, szellemet, lelket avagy a belső valót. Anya és g y e r m e k e e g y m á s t e k i n t e t é b e n elmerülve megízlelik a n a m a s z t e ö r ö m e i t . T u d a t u n k és b e l s ő valónk tehát szeretetben, é d e s a n y á n k simogató t e k i n t e t é n e k ragyogásában é b r e d föl, születik meg.

41


A hatalom szeretete és a szeretet hatalma Kedvesünk, t e k i n t e t é b e n később ugyanazt a kölcsönös öröm­ érzést fedezzük föl, m i n t amelyet k i s g y e r m e k k o r u n k b a n édes­ a n y á n k k a r j á b a n m e g t a p a s z t a l t u n k . A feltétel nélküli szeretet ö r ö m e ez. Sokak s z á m á r a sajnos tünékeny ez a boldogság, m e r t h a m a r elenyészik a kezdetben j e l e n levő feltétel nélküli szeretet. Ekkortól a p á r o k a szabad, feltétel nélküli szeretet és a másik s z a b a d s á g á n a k tisztelete helyett u r a l k o d n i a k a r n a k a k a p c s o l a t b a n ; d ü h ö d t h a t a l m a i h a r c o k váltják föl a szere­ tetteljes beszélgetéseket, s a szeretet h a t a l m a helyett a part­ n e r e k a h a t a l o m szeretetének bűvöletébe k e r ü l n e k . A feltétel, a m i h e z s z e r e t e t ü n k további „folyósítását" kötjük, többnyire az, h o g y p a r t n e r ü n k m u t a s s o n elégedettséget, és tegye azt, a m i t e l v á r u n k tőle. Ez szöges ellentétben áll a feltétel nélküli szeretettel, amely n e m méricskél, h a n e m ö n m a g á é r t szereti a másikat. Egy ilyen l é g k ö r b e n elfojtjuk belső valónk meg­ nyilvánulásait, s u g y a n e r r e ösztönözzük szeretteinket. Ami­ ként azt Carl J u n g , a neves pszichiáter m o n d o t t a volt: „Ahol a szeretet u r a l k o d i k , ott nincs hatalomvágy, és ahol a hata­ l o m é az elsőbbség, ott nyoma sincs a szeretetnek." H o g y ismét saját t a p a s z t a l a t a i m r ó l beszéljek, n e m emlék­ szem a r r a , hogy g y e r m e k k o r o m b a n valaha is részesültem volna a feltétel nélküli szeretet áldásaiból. Emlékszem, a poszt­ g r a d u á l i s képzés első n a p j á n volt egy á l m o m , amely meg­ világította előttem, milyen n o r m á k h o z kellett i g a z o d n o m g y e r m e k k o r o m b a n , ha azt a k a r t a m , hogy szeressenek és meg­ becsüljenek. A z n a p az egyik s z e m i n á r i u m o n megbeszéltük, ki m i r ő l szeretné írni a disszertációját. J ó m a g a m a d d i g n e m is t é r t e m vissza az e g y e t e m r e , a m í g n e m találtam megfelelő t é m á t . Professzorom u g y a n i s e l l e n t m o n d á s t n e m t ű r ő e n érté­ s e m r e adta, n e m í r h a t o k a z á l m o k pszichoterápiás hasznáról. A z n a p este h a r a g g a l eltelve t é r t e m nyugovóra, és a következő á l m o t l á t t a m . Egy sekély árokban állok, és föltekintek fedetlen mellkasa apámra, aki testi ereje teljében lehajol, és öt, telefonpózna méretű farönköt emel ki egy patakból, amelyet valósággal eltorlaszol­ nak a rönkök. Megszeppenek apám hatalmas erejétől. Felébredve m e g p r ó b á l t a m újra átélni azt az érzést, amely a p á m h i h e ­ tetlen erejét látva fogott el. H i r t e l e n azon k a p t a m m a g a m ,

42


hogy könnyek között a következő' szavakat m o n d o m , a k á r egy nyolcéves kölyök: „Apa, akkor is fogsz szeretni, ha az alaplapra lépve nem sikerül mindig a hazafutás, ha nem náspángolok el minden szomszéd kölyköt, ha nem vagyok mintagyerek, vagy ha nem doktorálok le?" T ö b b évig m a g a m is analízisben voltam, így n e m esett n e h e z e m r e feldolgoznom érzéseimet és á l m a i m a t . A l m o m m i n d e n n é l ékesszólóbban beszélt: m e g m u t a t t a , hogy ö n b e ­ csülésem alapja az, m e g tudok-e felelni a p á m m a x i m a l i s t a elvárásainak. Vinnie bácsi, a p á m bátyja m e g is r ó t t a , a m i é r t túlontúl szigorúan nevel, p e d i g a k k o r m é g csak nyolcéves voltam. Vinnie akkor azt m o n d t a : „Ne gyötörd szegény gye­ reket, ne a k a r d tökéletessé f a r a g n i ! " Ez a tökéletességre törekvés egész életemet m e g m é r g e z t e , s a t a n u l á s b a n u g y a n ú g y m e g m u t a t k o z o t t , m i n t a kosárlab­ d á b a n . Egyetemi e d z ő m egyszer félrevont, és azt m o n d t a : „Maximalista vagy, a legtöbbet kívánod m a g a d t ó l , a m i k o r hozzád kerül a labda. Ez a szívósság különbözteti m e g a jó játékosokat a legnagyobbaktól." Ezért is t ö r t é n t , h o g y a m i k o r a g i m n á z i u m b a n és az egye­ t e m e n előre kellett vinni a labdát, n e k e m passzolták le. Az utolsó m á s o d p e r c e k b e n t ő l e m v á r t á k el, h o g y az ellen­ fél sorfalával szemben g y ő z e l e m r e vigyem a meccset, és gólt szerezzek. A r á m n e h e z e d ő é r z e l m i n y o m á s csak m é g elszántabbá tett. A g y e r m e k b é n u l á s b ó l kilábalva szent m e g g y ő z ő ­ désem volt, hogy m i n d i g van remény, és nincs l e g y ő z h e t e t l e n akadály. A lélek o r v o s a k é n t szívósságom a l e g n e h e z e b b esetekben is sikert hozott, t ö b b e k között a z o k n a k a p r o b l é ­ más s e r d ü l ő fiúknak a kezelésében, akikkel k o l l é g á i m n e m t u d t a k mit kezdeni. T ö k é l e t e s s é g r e törekvésem m i a t t azon­ b a n a kezdet k e z d e t é n é g b e k i á l t ó h i b á k a t követtem el, köz­ vetlenül a d o k t o r á t u s megszerzése u t á n . A hős s z e r e p é b e n tetszelegve úgy a k a r t a m m e g m e n t e n i egy korábbi t i n é d z s e r betegemet, h o g y elvettem feleségül. Egy éven keresztül heti négyszeri a l k a l o m m a l t a l á l k o z t a m vele és szüleivel feljebb­ valóim szigorú felügyelete mellett, hol egyéni, hol családi

43


ü l é s e k e n . N a g y o n l e h a n g o l t hát, a m i k o r az utolsó ülésen a család k i t a g a d t a ezt a kedves fiatal lányt. Nevelőszülei a szó szoros é r t e l m é b e n az u t c á r a taszították. Ez t ö b b volt, m i n t a m i t el t u d t a m volna viselni. A szívem szakadt m e g szegény á r v á é r t , akit szülei k i s k o r á b a n m a g á r a h a g y t a k . És most a nevelőszülei hagyják c s e r b e n ! N e m a z é r t k í n l ó d t a m annyit ezzel a c s a l á d d a l , g o n d o l t a m , h o g y kis p á c i e n s e m ilyen szo­ m o r ú sorsra j u s s o n . T e n n e m kellett valamit, hogy m e g m e n t ­ sem a helyzetet. Makacsságom bizonyos é r t e l e m b e n persze k u d a r c o m beis­ m e r é s e volt. N e m t u d o m , m e n n y i r e gyökerezett ez a veszteni n e m t u d á s a b b a n a fájdalomban, amelyet szüleim okoztak n e k e m g y e r m e k k o r o m b a n , m e n n y i r e volt b e t u d h a t ó elszánt­ s á g o m n a k , hogy legyőzöm a gyermekbénulást, és m e n n y i r e későbbi szívósságomnak, amely gólkirállyá tett. Nyakasságom megakadályozta, hogy egészségesen beletörődjek koi látaimba. Először b e r e n d e z t e m p á c i e n s e m n e k egyik szomszédom alag­ sorát, hogy ott lakhasson. Később összetévesztve a szánalmat a szerelemmel, m e g k é r t e m kezét a nevelőapjától, azt remélve, hogy e gesztussal m e g e n y h í t e m a szülők szívét, akik így viszszafogadják nevelt lányukat. Bele is egyeztek azzal a felté­ tellel, ha év végéig összeházasodunk. Egy évig u d v a r o l t a m t e h á t g y e r m e k „ a r á m n a k " a szülők beleegyezésével, valahogy úgy, a h o g y a n Elvis u d v a r o l h a t o t t Priscillának, hogy analitik u s n ő m szavait idézzem. Egy kedves kis fehér t e m p l o m b a n e s k ü d t ü n k V e r m o n t b a n a következő n y á r o n . Egyedül a szülők voltak j e l e n , ők is azért, m e r t mennyasszonyom kora miatt alá kellett í r n i u k a házasságlevelet. A lány A r i z o n á b a n élő nagy­ anyja fölhívott m i n k e t , hogy gratuláljon, és H a m u p i p ő k é h e z h a s o n l í t o t t a ifjú feleségemet. Később, 1996 tavaszán Connec­ t i c u t b a n t a r t ó z k o d v a csodálatos ü z e n e t e t h a l l g a t t a m le üze­ n e t r ö g z í t ő m r ő l , mely a n a g y m a m á t ó l származott. M i n d e n előzmény nélkül hívott föl a távoli Arizonából, hogy köszö­ n e t e t m o n d j o n m i n d a z é r t , a m i t az unokájáért tettem, majd e l m o n d t a , h o g y válásunk u t á n volt feleségem m e g t a l á l t a helyét az életben, újra férjhez m e n t , és két szép fia van.

44


Előszó

a

tréning gyakorlataihoz/kísérleteihez

Megjegyzés: A gyakorlatok jó a l k a l m a t a d n a k az olvasónak az új gondolatokkal és tapasztalatokkal való kísérletezésre. A könyvnek a k k o r látják legnagyobb h a s z n á t , ha a javasolt légzéstechnikát alkalmazzák, mivel a légzés összeköti a testet és az elmét. A lassú, mély légzés meggyökerezteti t e s t ü n k b e n azt, a m i t elménkkel elsajátítunk. E k k é p p e n a t a n u l t a k testi­ leg, szellemileg, érzelmileg és spirituálisán e g y a r á n t hatással lesznek r á n k , és segítenek alászállni b e l s ő valónk mélysége­ ibe. Olvassák föl h a n g o s a n ezeket a gyakorlatokat, vagy olvas­ sák rá m a g n ó s z a l a g r a .

Gyakorlat: Hasi légzés Most ellenkezőképpen t a n u l u n k m e g lélegezni, m i n t a h o g y a n az eddigiekben. Mivel vonzóbbnak t ű n ü n k behúzott hassal, ezért g y e r m e k k o r u n k b a n a r r a tanítottak minket, hogy a mell­ kasunkkal lélegezzünk, amely fölemelkedik belégzéskor és lesüllyed kilégzéskor. Ehelyett mi visszatérünk a h h o z a légzési módhoz, a h o g y a n kisbabaként lélegeztünk. Ezt némelyek hasi légzésnek nevezik. Először is lazítsák el a hasukat, egyszerűen hagyják hasukat p u h á n , megereszkedve. Belégzéskor képzel­ jék el, hogy a levegő mélyen a köldöktáji e r ő k ö z p o n t irányá­ ban áramlik, miközben hasuk kitágul és fölemelkedik, majd kilégzéskor visszatér eredeti helyzetébe. Erezzék, a m i n t h a s u k m i n d e n egyes légvételükkor fölemelkedik és lesüllyed. Hagy­ ják p u h á n , lazán. Végig ezt a fajta légzést használjuk majd föl a könyv gyakorlatainak elvégzése közben. Ha m a g u k b a n gya­ korolnak, mondják a következőket belégzéskor és kilégzéskor: Miközben lassan és mélyen belélegzek, a h a s a m p u h a , és enyhén fölemelkedik. Miközben lassú és teljes kilégzést végzek, a h a s a m p u h a m a r a d , és lágyan visszasüllyed. Belégzéskor h a s a m e n y h é n fölemelkedik. Kilégzéskor h a s a m lágyan visszasüllyed.

45


Belégzéskor h a s a m fölemelkedik Kilégzéskor h a s a m visszasüllyed.

Gyakorlat: Feltételekhez kötött és feltétel nélküli szeretet A gyakorlat elkezdésekor lélegezzenek be, ismételjék el a kinyom­ tatott szöveget, majd lazuljanak el, és kilégzéskor egészítsék ki az üresen hagyott helyet saját mondataikkal. Figyeljék meg, mit éreznek emlékeik felidézése közben. 1. (Belégzés) G y e r m e k k o r o m b a n szüleim a k k o r szerettek, ha (kilégzés) Például: G y e r m e k k o r o m b a n szüleim a k k o r szerettek, ha „Elvégeztem a feladataimat" „ E g y e t é r t e t t e m a p á m m i n d e n véleményével" „Vigyáztam a t e s t v é r e i m r e " 2. F e l n ő t t k é n t jelenlegi vagy régi p a r t n e r e m (feleségem, férjem, kedvesem stb.) a k k o r szeretett, h a Például: F e l n ő t t k é n t a férjem a k k o r szeretett, ha „Valahányszor szeretkezni t á m a d t kedve, b e l e m e n t e m " F e l n ő t t k é n t a kedvesem a k k o r szeretett, ha „ B á r m i k o r k i ö n t h e t t e n e k e m a szívét" Most p e d i g emlékezzenek (belégzéskor ismételjék el a k i n y o m t a t o t t szöveget, kilégzéskor lazuljanak el, és egészít­ sék ki a befejezetlen m o n d a t o t ) 3. G y e r m e k k o r o m b a n feltétel nélkül szeretett , amikor Például: G y e r m e k k o r o m b a n feltétel nélkül szeretett „Joe bácsi, a m i k o r p e c á z n i m e n t ü n k " „Anyám, lett légyen b á r m i " „Senki, s e m m i k o r "

46


4. Felnőttként feltétel nélkül szeretett jelenlegi vagy régi p a r t n e r e m (feleségem, férjem, kedvesem stb.) Amikor Például: „A férjem, a m i k o r Hawaiiban n y a r a l t u n k " „A feleségem, a m i k o r g y e r m e k ü n k születése u t á n a szemébe néztem" 5. Ha a l a p o s a n m e g g o n d o l o m , a k k o r szeretem a p a r t n e r e ­ met (a feleségemet, férjemet, kedvesemet stb.) Amikor Például: H a a l a p o s a n m e g g o n d o l o m , a k k o r szeretem „a p a r t n e r e m e t , a m i k o r kedves h o z z á m " 6. Ha alaposan m e g g o n d o l o m , a k k o r szeretem a g y e r m e k e m e t (gyermekeimet), amikor

.

Például: H a a l a p o s a n m e g g o n d o l o m , a k k o r szeretem a gyermekemet, a m i k o r „Szót fogad" 7. Emlékszem, a k k o r szerettem jelenlegi vagy régi p a r t n e r e ­ met (feleségemet, férjemet, kedvesemet stb.) feltétel nélkül, amikor Például: Emlékszem, a k k o r szerettem m o s t a n i férjemet felté­ tel nélkül, a m i k o r „Közvetlenül a h u r r i k á n u t á n m a g á h o z ölelt, és én t u d t a m , bár a h á z u n k összedőlt, mi m e g m a r a d t u n k e g y m á s n a k " 8. Emlékszem, akkor szerettem a g y e r m e k e m e t (gyermekei­ met) feltétel nélkül, a m i k o r Például: Emlékszem, akkor szerettem két g y e r m e k e m e t felté­ tel nélkül, „Amikor megszülettek"

47


9. Nézzenek a tükörbe, és p i l l a n t s a n a k mélyen saját szemükbe. Lélegezzenek be mélyen hasi légzéssel, s kilégzéskor m o n d j á k m a g u k n a k : Akkor szeretlek (szeretem m a g a m a t ) , ha Vagy a m i k o r Például: Akkor szeretlek (szeretem m a g a m a t ) , ha „Nem hibá­ zom". Vagy: Jobban szeretném m a g a m a t , ha „Lefogynék". 10. Most ismét nézzenek a tükörbe, p i l l a n t s a n a k mélyen saját szemükbe, majd mély hasi belégzéskor mondják maguk­ n a k : „Szeretlek - szünet, kilégzés - m i n d e n á r o n . " Erezzék át mélyen e szavak jelentését. Ha egyetértenek az alábbiakkal, belélegezve m o n d j á k azt: „Isten szeret engem", majd kilégzés­ kor tegyék hozzá: „feltétel nélkül". Ha hisznek az angyalokban (a felmérések t a n ú s á g a szerint a világ n é p e s s é g é n e k jelentős százaléka hisz), képzeljék el, a m i n t egy szépséges nó'i vagy férfi angyal t e r e m a h á t u k mögött, a m i n t a t ü k ö r előtt állnak ( m a n a p s á g az angyalok nagy divatban v a n n a k , számos film­ beli angyal közül választhatnak). Belégzéskor tehát mondják azt: „Isten szeret engem", kilégzéskor p e d i g tegyék hozzá: „feltétel nélkül". Aztán tegyék hozzá belégzéskor: „Bár n e m vagyok tökéletes - szünet, kilégzés -, elfogadom, hogy Isten feltétel nélkül szeret e n g e m . "

Önkifejezés A pszichoanalitikus O t t ó R a n k bevezette a születési t r a u m a fogalmát, s h á r o m alapvető e m b e r t í p u s t különböztetett m e g aszerint, h o g y a n kezelik az önkifejezéstől való félelmet, amelylyel az anyjukkal vagy e n n e k helyettesével való kötelék kiala­ kulásakor szembesülnek. Az első c s o p o r t b a az á t l a g e m b e r tartozik, aki az anyával való szimbiózist (egybeolvadást) a t á r s a d a l o m m a l létesített szimbiotikus kapcsolattal (teljes konformizmussal) helyettesíti a későbbiekben. Ily m ó d o n m e g ő r z i b i z t o n s á g t u d a t á t és jó

48


lelkiismeretét, hiszen m a r a d é k t a l a n u l teljesíti a t á r s a d a l o m elvárásait. Ez valóban ad valamelyes biztonságot, u g y a n a k k o r megakadályozza belső valónk kifejeződését. Ekkor e m b e r ü n k mintegy a biztonságért c s e r é b e odaadja, kiárusítja lényének életfontos darabját, azaz a lelkét. A Rank által megkülönböztetett második e m b e r t í p u s a neu­ rotikus (manapság nagy divatban van ez a kifejezés), aki keményen próbálkozik, hogy összehangolja t á r s a d a l m i beil­ leszkedését és egyéni sajátságait. Az évek során n e m szűntem m e g csodálni azokat a betegeket, akik azért kerültek terápi­ ára, m e r t n e m voltak hajlandók b e h ó d o l n i az „átlag" elvárá­ sainak, s volt annyi bátorságuk, hogy ki merjék nyilvánítani ö n n ö n egyéniségüket. Ó k n e m váltak konformistákká, n e m hajoltak m e g családjuk követelményei előtt. Egy sereg panasz­ nak ez a rebellis m a g a t a r t á s állt a h á t t e r é b e n a lázadozó, sorból kilógó, rosszul tanuló tiniktől a t u d a t h a s a d á s o s betegekig, akik inkább visszahúzódtak saját képzeletdús belső világukba, hogy megóvják m a g u k a t m ű k ö d ő k é p t e l e n , zűrzavaros családjuktól. Nem győztem b á m u l n i a hozzám fordulók k a r a k á n s á g á t , akik miközben vissza a k a r t a k találni a társadalomba, n e m kívánták föladni belső valójuk kifejezésének lehetőségét sem. Ók s e m m i szín alatt n e m voltak hajlandók föláldozni a „Légy hű ö n m a ­ gadhoz" számukra m i n d e n n é l előbbre való parancsát. R a n k h a r m a d i k e m b e r c s o p o r t j á b a a művészek t a r t o z n a k . A művész t e r e m t ő m ó d o n oldja föl a beilleszkedés és önkifeje­ zés konfliktusát. Az itt következő önkifejező gyakorlatok kicsit önökből is művészt f a r a g n a k m i n d o t t h o n i , m i n d m u n k a t á r s i kapcsolataikban.

A sárkányölő hős szimbóluma Joseph C a m p b e l l arról beszél művében, hogy a hősmítoszok és a népmesei hősök az e m b e r i lélek önfelszabadításának útját jelenítik meg. A hősök egy alcsoportját a sárkányölők alkotják, akiknek j u t a l m a a sárkány által őrzött kincs vagy a megsza­ badított királykisasszony kezének elnyerése. A sárkányt a pszi­ choanalízis az anyával azonosítja, a b b a n az é r t e l e m b e n , hogy az anyai gondviselés iránti vágy legyőzendő, regresszív készte­ tését képviseli. Föl kell a d n u n k anyánktól való függőségünket,

49


aki a biztonság és gyöngéd vigasz külsó' forrását testesíti m e g s z á m u n k r a . Ha ez sikerül, rálelünk belső biztonságunkra, s felfedezzük, hogy mi is m e g tudjuk nyugtatni, le tudjuk csilla­ pítani m a g u n k a t a stresszhatások ellenében. A sárkány leterítése tehát a külső függőségek felszámolásával egyenértékű. Belső, spirituális szabadságunkat csakis a k k o r találhatjuk meg, ha leterítjük a sárkányt. A sárkánv g y a k r a n h a l m o z föl kincseket, és a szemrevaló királykisasszonyokat is kedveli, m i n d e n n e k a z o n b a n annyi haszna van, m i n t h a sós vízzel igye­ k e z n é n k szomjunkat csillapítani. Emlékezzünk vissza Emerson szavaira: ha az anyagi javak k e r ü l n e k a nyeregbe, megfoszt­ h a t n a k m i n k e t szabadságunktól. Ezeket hajkurászva a sár­ kány táplálóivá válunk. F ü g g ő s é g ü n k n e k úgy v e t h e t ü n k véget, biztonságunkat a k k o r szerezhetjük vissza, ha tudatosítjuk m a g u n k b a n belső teljességünket. A h ő s l e g g y a k r a b b a n férfiú, de az anyától való elszakadás is férfias cselekedet. Férfiaknak és n ő k n e k e g y a r á n t szükségük van e r r e a k a r a k á n s á g r a és kezdemé­ nyezőkészségre, ha ki akarják vívni függetlenségüket. A sár­ kányt leterítve a z t á n elnyerik méltó j u t a l m u k a t , a kincset vagy a királylány kezét, vagyis belső valójuk kincsesházát. A királykisasszony a tipikus női szerepet testesíti meg, azaz a szeretetre és a bensőséges kapcsolatok kialakítására való képességet. A hős és a királylány násza a személyiség kitelje­ s e d é s é n e k j e l k é p e , a m e l y n e k női és férfi aspektusa e g y a r á n t van. Mint k é s ő b b látni fogjuk, a szeretet és szívünk megnyi­ tása olyan hősiességet igényel, amely férfiak és n ő k számára e g y a r á n t e m b e r t p r ó b á l ó feladat. A sárkány leterítéséhez olyan h a g y o m á n y o s a n női tulaj­ d o n s á g o k mozgósítására is szükség van, m i n t rokonszen­ vünk, s z e r e t e t ü n k és e g y ü t t é r z é s ü n k kifejezésének képessége. U g y a n a k k o r n e m nélkülözhetjük a férfias energiát és önér­ vényesítést sem. E k k é p p e n e g y a r á n t tisztelni fogjuk mások érzéseit és szempontjait, m i k ö z b e n ö n n ö n érzéseinknek és s z e m p o n t j a i n k n a k is h a n g o t a d u n k . Sajnos az évek s o r á n r e n g e t e g férfit és nőt láttam, akik anyjuk helyett a h á z a s t á r s u k a t tették m e g anyjuknak, s n e m m e r é s z k e d t e k a hős útjára lépni, hogy megleljék belső szabad­ ságukat, és é r e t t e b b e n , függetlenebbül szerethessék párjukat.

50


Ók afféle sárkányként jellemzik hitvesüket, azaz olyan m i n d e n ­ ható, félelmetes és visszataszító lényként, aki nélkül m é g s e m érzik m a g u k a t biztonságban. M i n d a d d i g , a m í g a h á z a s t á r s szülőként nyújt biztonságot, férje vagy felesége végső soron a sárkányt hizlalja. Aztán u g y a n e z e k a férjek és feleségek a házasságon kívül keresnek majd olyan kapcsolatot, amely­ ben felnőttnek érezhetik m a g u k a t , s n e m g y e r m e k k é n t kell viselkedniük, m i n t hitvesükkel szemben. T ö m é r d e k házasság ment m á r rá a r r a , hogy a házasfelek egyike összetévesztette párját a sárkánnyal, azaz - n e m győzőm eléggé hangsúlyozni - külső h a t a l o m kezébe a d t a belső békéjét és lelke nyugal­ mát. E l m é n k a kelleténél g y a k r a b b a n m ű k ö d i k filmvetítő­ ként, a külvilágba vetítve a sárkány képét, n o h a az e g y á l t a l á n n e m valóságos. Ha külső e r ő k t ő l függünk, soha n e m n ö v ü n k föl szellemi­ leg, érzelmileg és spirituálisán. Ekkor átvitt é r t e l e m b e n n e m teszünk mást, m i n t g y e r m e k k é n t k a p a s z k o d u n k é d e s a n y á n k szoknyájába. Dr. Carl J u n g így beszél e r r ő l : „Az e m b e r i s é g nagy t ö m e ­ gei az óvoda kerítésén belül élik le az életüket... soha n e m merészkednek a hős útjára, p e d i g ez az individuáció (önkitel­ jesítés) útja." Ezért v a l a m e n n y i e n a következő választással s z e m b e s ü l ü n k : 1. Vagy hajlandóak v a g y u n k felnőni, s érett, szellemi­ leg, érzelmileg és spirituálisán független lényként élni az életünket, felelősséget vállalva saját s o r s u n k é r t és boldogulásunkért. 2. Vagy továbbra is külső biztonságra á h í t o z u n k , a füg­ gőség sárkányát hizlalva, olyan függőségben élve mások­ tól (házastársunktól, gyermekeinktől, feljebbvalóinktól stb.) és anyagi javainktól, m i n t v a l a m i k o r a n y á n k é t ó l . Később sorra vesszük a belső szabadsághoz vezető n é g y út egyes lépéseit, melyeket végigjárva legyőzhetjük függő­ ségünket, és teljes é r t é k ű felnőttekké v á l h a t u n k . A sárkány leterítéséhez a szíve k ö z e p é b e kell d ö f n ü n k . Ekkor e bestia 51


elnehezült, pikkelyes, sötét testéből - mely az anyagi világhoz való t a r t o z á s u n k a t képviseli - kiszabadítjuk a belső valónkból elősugárzó fényt. A keleti bölcselet ezt a spirituális energiát k u n d a l i n i n e k (a kígyó erejének) nevezi. Mint később látni fogjuk, a hadifoglyok hősies erőfeszítései m i n d e n n é l ékesszólóbban példázzák, hogy igenis a legszörnyűbb külső körül­ ményeket is legyőzhetjük belső e r ő i n k r e támaszkodva.

Gyakorlat: A

sárkány leterítése

Képzeljék el, a m i n t mély hasi légzéseket végezve belépnek a sárkány b a r l a n g j á b a . Szükség esetén a b o r í t ó n l á t h a t ó sár­ kányt is m a g u k elé képzelhetik. Nagyítsák föl ellenfelük mére­ teit, majd hatoljanak be a sárkány t u d a t á b a , olvasszák össze elméjüket a szörnyetegével, lássanak az ő szemével. (Az elmék összeolvasztásának fenti m ó d s z e r é t dr. William Baldwintól t a n u l t a m . ) Ellenfelükkel szembekerülve képzeljék t e h á t el, milyen lehet m i n d e n k i t ő l elhagyatva, rettegett, gyűlölt, meg­ vetett t e r e m t é s k é n t élni e b b e n a b a r l a n g b a n , olyan szörnyként, aki m o h ó n felfal b á r m e l y útjába a k a d ó lényt. Ne feledjék, ez a r é m kincseket h a l m o z föl, királykisasszonyokat rabol el, holott s e m m i h a s z n u k a t n e m veszi. Erezzék közben kérges, pikkelyes, c s a k n e m á t h a t o l h a t a t l a n u l vastag bőrét. Erezzék át erejét és látszólagos sebezhetetlenségét. A torkából kicsapó l á n g l á t t á n m i n d e n k i n e k inába száll a bátorsága, aki a köze­ lébe m e r é s z k e d e t t . A következő p e r c b e n a z t á n m á r el is emészti a v a k m e r ő t . A hős egy futó p i l l a n a t r a talán sajnálja ezt a s z á n a l m a s t e r e m t m é n y t , de tudja, le kell terítenie, különben elemészti, fölfalja barátait, szomszédait és szeretteit; fölégeti vetését és elpusztítja lábasjószágát. A sárkány telhetetlen ben­ dője az életet veszélyezteti. Ö n ö k t e h á t összeszedik m i n d e n b á t o r s á g u k a t , s egyetlen h a t a l m a s csapással szíven döfik a bes­ tiát. Ekkor l e g n a g y o b b m e g l e p e t é s ü k r e vakító fénysugár tör e l ő a sárkány mellkasából. Pikkelyes teste összezsugorodik, m i n t h a csak elvarázsolta volna ez az isteni fény. A sárkány rendkívül g a z d a g szimbólum, amely nemcsak egyvalamit j e l k é p e z . Azokat a fájdalmas érzéseket is megjele52


níti, amelyeket mélyen m a g u n k b a t e m e t t ü n k , s amelyek a r r a késztetnek b e n n ü n k e t , hogy kétségbeesetten ragaszkodjunk a külvilág javaihoz. A sárkány félelemben fogant, s lényünk negatív oldalát, negatív ö n k é p ü n k e t képviseli. Azért n e m merjük valódi mivoltunkat m e g m u t a t n i a világ előtt, m e r t attól félünk, hogy keveset é r ü n k . A sárkány e k k é p p e n a z o k n a k a nemkívánatos érzéseknek a lerakatává válik, amelyektől m e g szeretnénk szabadulni: gyermekkori szégyeneink, bizonyta­ lanságaink, gyengeségeink gyűjtőhelyévé. Azt a félelmet jele­ níti meg, hogy n e m érdemeljük m e g a szeretetet. A m e n e k ü l é s és rombolás negatív erőit képviseli ö n m a g u n k pozitív érvénye­ sítése helyett. A vastag, pikkelyes sárkánybőr lelki v é d ő m e c h a nizmusainkat testesíti meg, amelyek meghiúsítják érzéseink kifejezését, legyenek azok negatívak vagy pozitívak. A sárkány által kiokádott tűz a g y e r m e k k o r u n k t ó l m a g u n k k a l hurcolt harag, amely azért t á m a d t b e n n ü n k , m e r t n e m ö n m a g u n k é r t szerettek minket. E h a r a g g a l felvértezve óvjuk m a g u n k a t a féle­ lemtől és sebezhetőségtől. Sebezhetőek p e d i g akkor vagyunk, ha engedjük, hogy mások is helyet kapjanak é l e t ü n k b e n , ha hagyjuk m a g u n k a t szeretni, és kinyilvánítjuk szeretetünket. A sárkány akkor születik m e g b e n n ü n k , a m i k o r szüleink érzelmi tiltásaival találkozunk, akik a szocializációs folyamat velejárójaként fognak szoros gyeplőre b e n n ü n k e t . Ekkor t a n u l ­ j u k meg, h o g y a n oltsuk ki szenvedélyünk tüzét a túlélés é r d e ­ kében. É r t é k ü n k e t így csak azzal bizonyíthatjuk be, ha k ü l s ő bírák u t á n n é z ü n k , akik m e g m o n d j á k , é r d e m e s e k vagyunk-e feltételhez kötött szeretetükre. A lelkünket tesszük ki, h o g y megfeleljünk feltételeiknek, eközben a z o n b a n elfeledkezünk belső valónkról. Ezért a sárkányölő hős útjára kell l é p n ü n k , és szíven kell s z ú r n u n k a szörnyeteget. D á r d á n k á t h a t o l majd vastag b ő r é n e k rétegein, amelyek, m i k é n t az e l ő b b m o n d o t ­ tam, lelki v é d ő m e c h a n i z m u s a i n k a t jelképezik, s csak e z t á n lelhetjük föl belső valónk szeretetét és sugárzó fényét. E k k o r felfedezzük veleszületett j ó s á g u n k a t és szépségünket, gyer­ meki á r t a t l a n s á g u n k a t . L é n y ü n k negatív aspektusát leterítve fölszabadítjuk m a g u n k b a n belső valónk szerető erőit, amelyek közelebb visznek életcéljaink megvalósításához és egyénisé­ g ü n k kiteljesítéséhez. Eközben m e g s z a b a d u l u n k a földi kin­ csek csábításától, amelyekkel csak h i á n y a i n k a t i p a r k o d t u n k

53


feledtetni. T ö b b é n e m leszünk idegen vélekedések rabszolgái. K i t ö r ü n k a félelem b ö r t ö n é b ő l , m e r t m á r n e m hiszünk idegen istenekben, és megértjük, hogy úgy, a h o g y vagyunk, meg­ érdemeljük a szeretetet. Hiszen lelkünk legmélyén m a g u n k v a g y u n k az igazság, szívjóság és szépség. Ez lényegünk. Az előbbieket szem előtt tartva ismételjék minél többször a következő m o n d a t o k a t , a m í g e l e g e n d ő n e k n e m érzik a gya­ korlatot. Lélegezzenek mélyen, fejezzék ki m a r a d é k t a l a n u l v a l a m e n n y i felszínre k e r ü l ő érzésüket. Gondolják meg, kihez is szólnak ezek a szavak. A főnökükhöz, házastársukhoz, volt hitvesükhöz, kedvesükhöz? Rajtuk keresztülnézve keressék m e g korábbi megfelelőiket életükben, ú g y m i n t t a n á r a i k a t , feljebbvalóikat, szüleiket, testvéreiket, iskolatársaikat stb. Mi­ előtt h o z z á f o g n á n a k a gyakorlathoz, képzeljék el, hogy belső valójuk r a g y o g ó fénygömbként sugárzik ö n ö k b e n a n a p n á l is k á p r á z a t o s a b b a n . Lássák, a m i n t ez a fény besugározza egész valójukat. Most p e d i g e belső fénytől megerősödve ismételjék el m a g u k b a n a l e h e t ő l e g s z i l á r d a b b meggyőződéssel: 1. Én jó vagyok, és te rossznak mutatsz m a g a m előtt! (Hang­ súlyozzák ki a „rossz" szót!) 2. Én jó vagyok, de e n g e d t e m , hogy rossznak mutass ö n m a ­ g a m előtt! 3. Én jó vagyok, és n e m e n g e d e m m e g neked, sem senki m á s n a k , h o g y a j ö v ő b e n v a l a h a is rossznak mutasson ö n m a ­ g a m előtt! 4. Én jó vagyok, és m e g e n g e d e m m a g a m n a k , hogy furdaljon a lelkiismeret szóban vagy tettben elkövetett tévedéseimért és m u l a s z t á s a i m é r t , azért a z o n b a n s e m m i szín alatt n e m fájhat a fejem, ki is vagyok valójában! 5. Én jó vagyok, és m i n d e n r e képes vagyok, a m í g n e m ellen­ kezik b e n s ő m lényegével!

54


2. fejezet

Belső valónk mint a nyugalom forrása

A

t u d a t n a k és t u d a t o s s á g n a k az a központja, amely lényünk legmélyéből fakadó szabadsággal ajándékoz m e g b e n n ü n k e t : b e l s ő valónk. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y alapvető m ó d s z e r t ismertetek m e g i s m e r é s é h e z . Ezek s o r á n testünket használjuk fel t a p a s z t a l a t a i n k a l á t á m a s z t á s á h o z . Ez eszünkbe idézi, kik is v a g y u n k valójában, és m i k é p p e n óhaj­ t u n k viszonyulni e m b e r t á r s a i n k h o z .

Arra figyelmeztet, hogy mélyítsük el szeretetre, g o n d o s k o d á s r a és ö r ö m r e való k é p e s s é g ü n k e t . Arra int, hogy akarjuk m e g n y i t n i szívünket és e l m é n k e t mell­ kasunk és hastájékunk a k a r a t l a g o s ellazításával és a mellkasi légzés alkalmazásával. Arra tanít, hogy gyönyörködjünk belső valónk n y u g o d t erejé­ ben, e r e z z ü n k együtt e m b e r t á r s a i n k k a l , és tiszteljük (fizikai, szellemi és spirituális) h a t á r a i k a t . Belső valónk jellemzői eszerint: 1. Nyugodt tudatosság, melynek békés révéből biztonsággal szemlélhetjük az élet küzdelmeit és konfliktusait. 2. Szerető éberség, amely szabad, kötelmek és feltételek nélküli. 3. Közvetítő tudatosság, amely az élethez és a t u d a t m a g a s a b b r e n d ű forrásaihoz, a m i n d e n s é g l á t h a t a t l a n h a t a l m a i h o z köt b e n n ü n k e t , ugyanúgy, a h o g y a n az élőlények k ü l ö n á l l ó voltuk ellenére is a föld légkörének oxigénjét lélegzik be. A t u d a t ilyen é r t e l e m b e n n e m kötődik a test korlátaihoz.

55


4. Tudatunk működése e b b e n az é r t e l e m b e n n e m függ tes­ t ü n k f ö n n m a r a d á s á t ó l , s a halál u t á n sem szűnik meg. E b b e n a fejezetben b e l s ő valónkkal m i n t t u d a t o s d ö n t é s ü n k és ítéletünk székhelyével foglalkozunk. Belső valónk m é r l e g r e tesz m i n d e n t , mielőtt cselekvésre s z á n n á n k m a g u n k a t g o n d o ­ lataink, é r z e l m e i n k és észleleteink, kivált testi érzeteink, a fáj­ d a l o m és ö r ö m h a t á s á r a . Ilyen m i n ő s é g é b e n megajándékoz b e n n ü n k e t azzal a szabadsággal és erővel, hogy túllépjünk m e g h a t á r o z o t t s á g a i n k o n , s a k ö r ü l m é n y e k t ő l függetlenül sza­ b a d o n d ö n t h e s s ü n k reakcióink természetéről. A következő fejezetekben belső valónk m á s vonatkozásait fogjuk vizs­ gálni.

A

hadifoglyok lelkierejének példája

Mikor fáradozásaink e r e d m é n y e k é n t közel k e r ü l ü n k belső valónkhoz, lelkünk n y u g a l m a többé n e m külső h a t a l m a k függvénye. Mi h a t á r o z z u k m e g a k á r k ö r n y e z e t ü n k ellenében is, h o g y jól vagy rosszul érezzük-e m a g u n k a t a b ő r ü n k b e n . Az e l k é p z e l h e t ő legszörnyűbb körülményektől való lényegi függetlenség d r á m a i példájával szolgál dr. F r a n k i , egy náci koncentrációs t á b o r túlélője, v a l a m i n t Coffee kapitány, volt v i e t n a m i hadifogoly. N o h a e két férfi fogolyként ellentétes tapasztalatokat élt át, m i n d k e t t e n t á n t o r í t h a t a t l a n lelkierőről tettek tanúbizonyságot. F r a n k i fogolytársait b a r m o k k é n t terel­ ték m u n k á b a , őt t e h á t végig nagy t ö m e g vette körül. Coffee-t ezzel szemben m a g á n z á r k á b a csukták, a h o n n a n fogva tartói csak n é h a vitték el kihallgatásra. A rabok egyetlen kapcsolata egymással a cellájuk falán k i k o p o g o t t üzenet volt. Körülmé­ nyeik különbözősége e l l e n é r e m i n d k é t fogoly m a g a t a r t á s a jó p é l d a a r r a , h o g y a z e m b e r m a g a d ö n t h e t i el, m i r e f i g y e l o d a és m i r e n e m . E két férfi ö n m a g á b a n és n e m a külvilágban találta m e g lelke békéjét. K a r a k á n s á g u k az emberi szellem d i a d a l a a balsors ellenében, és sejtetni engedi belső valónk l e g y ű r h e t e t l e n erejét. E két hadifogoly c s u p á n belső e r ő i n e k és s z a b a d s á g á n a k felfedezésével volt képes túllépni a körülöt­ tük t o m b o l ó p o k l o n , és túlélni az e m b e r t e l e n m e g p r ó b á l t a ­ tásokat. Azért l á b a l h a t t a k ki e szörnyűségekből, m e r t lelkük mélyére ásva felismerték b e l s ő ellenállásuk erejét. Megtanul-

56


ták, hogy m i n d e n t ő l m e g lehet fosztani valakit, csak alap­ vető e m b e r i szabadságától n e m . Dr. F r a n k i szavai szerint „az e m b e r n e k szabadságában áll, hogy a legelviselhetetlenebb körülmények között is megválassza hozzáállását". E n n e k pél­ dájaként dr. F r a n k i a n n a k a két fogolytársának szívmelengető emberségét idézte, akik „ n o h a u g y a n ú g y éheztek, m i n t mi m i n d a n n y i a n , b a r a k k r ó l b a r a k k r a j á r t a k vigasztalni a töb­ bieket, miközben utolsó falat kenyerüket is elajándékozták". Az e m b e r s é g tehát „megőrizheti szellemi szabadsága, lelki függetlensége morzsáit m é g a legiszonyúbb testi-lelki szenve­ dések közepette is". Mindez belső valónk szerető é b e r s é g é n e k erejét bizonyítja. Megnéztem azt a szívszorító videofelvételt, amelyen Coffee kapitány elmondja, h o g y a n élte túl rabsága éveit. A kapitány hangsúlyozta, hogy az e m b e r n e k a legszörnyűbb viszontag­ ságok között is szabadságában áll megválasztani g o n d o l a t a i tárgyát. E k k é p p e n m i n d k é t férfi u g y a n a z t az u t a t választotta, hogy hősiesen megküzdjön sorsával. Megőrizték b e l s ő sza­ badságukat, hogy az töltse be t u d a t u k a t , a m i t ők választottak, s n e m engedték, hogy a k ö r ü l m é n y e k átgázoljanak rajtuk, kiszolgáltatott, m a g a t e h e t e t l e n r a b o k o n . Ez a két férfi t a l á n az élet legnagyobb leckéjében részesült, amikor a r r a kényszerült, hogy felfedezze b e l s ő világa szabad­ ságát, a m i lehetővé tette, hogy azzal foglalkozzanak g o n d o ­ latban, a m i érzelmileg a legtöbbet j e l e n t e t t e s z á m u k r a . Belső ellenállásuk m e g m e n t e t t e ő k e t az ellenséges, pokoli körül­ mények és nélkülözések ellenére. F r a n k i h ő n szeretett felesé­ gére gondolt. Coffee kreatív vizualizációval töltötte idejét, s elképzelte m a g á t és szeretteit legkedvesebb időtöltéseik köze­ pette. Úgy is m o n d h a t n á m , ö n m a g á b a n m i n t e g y a l á m o n d t a e belső képeknek: „ha kijutok i n n e n , ezt m e g ezt teszem a csa­ ládommal". Az a két férfiú, akit személyesen is volt szerencsém i s m e r n i , dr. Fred volt - őt közvetlenül az egyetem elvégzése u t á n ismer­ tem m e g - , és J o h n , egy jóval későbbi időszakból. M i n d k e t t ő váltig állította, hogy azért élték túl a náci h a l á l t á b o r o k a t , mert borzasztó m e g p r ó b á l t a t á s a i k k ö z e p e t t e is a r r a gondol­ tak, mit t a r t a n a k fontosnak az életben. Az alábbi bekezdés­ ben idézem F r a n k i m e g i n d í t ó szavait, melyek megvilágítják

57


belső v a l ó n k szerető erejének nagyságát. A hajnali szürkület­ b e n , „jeges szélben" m u n k á b a terelve, m i k ö z b e n az őrök pus­ katussal t a r t o t t á k egyenesen a sort, F r a n k l n e k a következő g o n d o l a t s o r ötlött elméjébe: „Hirtelen magával ragadott egy gondolat; életemben először döbbentem rá arra az igazságra... amelyet oly sok gondolkodó nevez a legmélyebb tanításnak... jelesül, hogy a szeretet a leg­ végső cél, amelyre az ember törekedhet. Ekkor megértetlem a leg­ nagyobb titkot, amelyet a költészet, a bölcselet és a vallás csak kimondhat: »Az embert kizárólag a szeretet ereje válthatja meg.« Megértettem, hogy az is átélheti a legtisztább elragadtatást, ha csak egy pillanatra is, akit a legmélyebbre taszított a sors, elég a kedvesére gondolnia. A végsőkig kiszolgáltatott ember, akinek nincs más választása, mint hogy férfiként viselje el szenvedéseit, kedvese képével a szívében megtapasztalhatja a teljességet." Később, m i d ő n a foglyok visszatértek a m u n k á b ó l , F r a n k i leírja, hogy a feleségével folytatott képzeletbeli beszélgetések segítették át a tábori élet sivárságán és n y o m o r ú s á g á n . „Azt sem tudtam, életben van-e még a feleségem, honnan is tudhattam volna... ebben a pillanatban azonban ez sem szá­ mított. Nem is kellett tudnom, semmi sem kisebbíthette szerel­ mem erejét; kedvesem képe csorbítatlanul lebegett lelki szemeim előtt. Akkor is sértetlen maradt volna e kép, ha megtudom, hogy az én kincsem már nincs az élők sorában; mindez mit sem változtatott volna gondolatban folytatott beszélgetéseink elevenségén és örömén. »Tégy engem, mint pecsétet a szívedre (...) bizony erős a szeretet, mint a halál." Belső s z a b a d s á g u n k érvényre j u t t a t á s a k o r nemcsak sze­ r e t t e i n k r e , h a n e m kedvenc időtöltéseinkre is g o n d o l h a t u n k . Szentül hiszem, a szeretet érzése - a k k o r is, ha csak képzele­ t ü n k r e t á m a s z k o d h a t u n k - a legvigasztalanabb körülmények e l l e n é b e n is felvértezi és ö r ö m m e l tölti m e g szívünket. Erről a z o n b a n m é g k é s ő b b lesz szó. * Énekek é n e k e 8,6.

58


Eszembe j u t a n n a k a v i e t n a m i fogolytáborba zárt r a b n a k az esete, aki szeretett golfozni, s n a p o n t a képzeletbeli játsz­ mákat folytatott. Úgy t u d o m , szabadulása és testi ereje vissza­ nyerése u t á n m é g j o b b a n is játszott, m i n t fogsága előtt. Ez is ékesszólón bizonyítja a képzelet erejét. Akiknek n e m sikerült, F r a n k l h e z vagy Coffee-hoz hason­ lóan, túlélniük a fogságot, vélhetőleg negatív filmeket vetítet­ tek m a g u k n a k a csüggedés szavaival. Körülbelül ilyesmiket m o n d o g a t h a t t a k : „Soha n e m j u t o k ki i n n e n . Itt ér a vég stb." Ok n e m voltak képesek felülemelkedni környezetük vigasztalanságán. Franki és Coffee ezzel szemben a r e m é n y szavait ismételgették m a g u k b a n , a m i lehetővé tette, hogy győzedel­ meskedjenek iszonyú körülményeiken, amelyeket évekig kel­ lett elviselniük. Coffee azt állítja, a hit, hogy egy n a p o n viszontláthatja szeretteit, segített túlélni ezeket a n e h é z esz­ tendőket. A b e n n e élő r e m é n y n e m c s a k a közérzetét javította meg, de az i m m u n r e n d s z e r é t is e r ő s e b b é tette.

Végső veszteség/elhagyatottság és

belső szabadság

A sors fintora, hogy a hadifoglyok végső m a g u k r a hagya­ tottságukban találtak rá belső szabadságukra. A biztonság m i n d e n külső velejárójától megfosztatták ő k e t - o t t h o n u k t ó l , társadalmi helyzetüktől és vagyonuktól, doktori fokozataiktól -, s szeretteiktől és barátaiktól is el kellett s z a k a d n i u k . Telje­ sítményeik, egyetemi címeik mit sem számítottak a fogolytá­ borok világában. Ekkor m e g t a n u l t á k , hogy e m b e r i értékeiket n e m külsőségeknek köszönhetik. Az őket körülvevő ü r e s s é g b e n felfedezték a teljességet, belső valóságukat. A börtöncella az élet egészének metafo­ rája, s a r r a tanít, hogy a külső k ö r ü l m é n y e k - legyenek a leg­ fényesebbek vagy a legiszonyatosabbak - m i n d ö s s z e egyszerű p a r a m é t e r e k és korlátok, amelyek megszabják élvezeteink mértékét, az a z o n b a n m á r rajtunk múlik, m e n n y i r e fordít­ j u k j a v u n k r a ezeket a körülményeket. A m i k é n t az is r a j t u n k múlik, ö r ö m vagy elkeseredés lesz-e az osztályrészünk. Ezzel kapcsolatban s z e r e t n é m m e g o s z t a n i olvasóimmal szerény t a p a s z t a l a t a i m a t , amelyek t a l á n közelebb á l l n a k az átlagember élményeihez, m i n t a hadifoglyok szélsőséges

59


m e g p r ó b á l t a t á s a i . A dél-carolinai Jackson-eró'dben állomá­ sozva ki kellett találnom, h o g y a n vészeljem át az alapkiképzés zordságát, kivált m e r t konyhaszolgálatra osztottak be. Kony­ hai kisegítőként dolgoztam, a m i azzal j á r t , hogy n e k ü n k kel­ lett e l t a k a r í t a n u n k a moslékot. Elhagyom most a gusztustalan részleteket, hiszen n e m célom, hogy felforduljon olvasóim g y o m r a . Hajnali h á r o m k o r j e l e n t k e z t ü n k szolgálatra, ekkor kezdtük el a reggelit készíteni az éhes alakulatok számára. Miközben azon t ű n ő d t e m , h o g y a n b í r o m ki ezt az újabb elvi­ selhetetlenül u n a l m a s és végtelennek tetsző n a p o t , egy versi­ két költöttem, hogy lelket ö n t s ö n belém: Történjen bármi, A gondolat tiéd. Földi erő El nem veheti. Lovagold meg hát A gondolat szárnyas táltosát, S vágtass, vágtass vele E rémségeken át. Ily m ó d o n tehát m a g a m is rájöttem a r r a , hogy szabad­ ságomban áll b á r m i r e gondolni, a m i j o b b kedvre deríthet. A fogvacogtató hideg hajnalban masírozva n e m nyomorúságo­ m o n t ö p r e n g t e m , h a n e m a b b a n gyönyörködtem, miként festi m e g a felhőket a felkelő n a p vörös sugárkoszorúja. Ezek a szép­ séges vörös felhők a dél-carolinai égbolton kedvenc filmem, az Elfújta a szél jeleneteit idézték föl az emlékezetemben.

Gyakorlat: Mit jelent elveszteni és megtalálni valamit? E gyakorlat során elhatárolják m a g u k a t külső körülményeik­ től, s irányított vizualizációval belső valójukkal azonosulnak, miközben egy hadifogoly helyzetébe képzelik m a g u k a t . Lassú, mély hasi légzéssel lazuljanak el, közben gondoljanak bele abba, mit j e l e n t h e t m i n d e n t elveszíteni. Ébresszék föl önma-

60


gukban a félelem, h a r a g vagy szomorúság érzéseit az ezekkel j á r ó észleletek és gondolatok kíséretében, és engedjék, hogy e gondolatok egy magányos börtöncellába vezéreljék önöket. Mihez foghatnak, hogy átvészeljenek m i n d e n új napot? J u s s o n eszükbe, hogy a hadifoglyok szeretteik és kedvenc békebeli foglalatosságaik felidézésével emelkedtek felül körülményeik vigasztalanságán. Ö n ö k b e n mi t a r t h a t n á a lelket? Van r e m é ­ nyük arra, hogy egy n a p o n kikerülnek i n n e n ? Milyen filmet (képet, a j ö v ő b e n játszódó jelenetet) k é p z e l h e t n é n e k m a g u k elé? Mit m o n d o g a t n á n a k m a g u k b a n belső mozijuk szövege­ ként? Most képzeljenek el egy reménytelen helyzetről szóló filmet, amelyben azt ismételgetnék m a g u k b a n , hogy ezt n e m ússzák m e g ép bőrrel, gondoljanak közben cellájuk és környe­ zetük csüggesztő sivárságára. Éljék át, milyen testi érzéseket kelt önökben a n n a k tudata, hogy hazájuk is c s e r b e n h a g y t a önöket, s m é g hitük sincs, amelybe k a p a s z k o d h a t n á n a k . Mi ját­ szódik le testükben a r r a a gondolatra, hogy soha többé n e m láthatják viszont szülőföldjüket és szeretteiket? Most vetítsenek le egy másik filmet, amelyben a múlt szép emlékeire, szeretteik képére és kedvenc foglalatosságaikra összpontosítanak. Idéz­ zék föl életük különleges pillanatait, majd mondják m a g u k b a n mély hittel és meggyőződéssel: „ H a m a r o s a n viszontláthatom a szeretteimet." Képzeljék el, hogy a j ö v ő b e n is h ó d o l h a t n a k kedvenc időtöltésüknek, lássák m a g u k a t szeretteik körében. Milyen testi érzések kísérik e n n e k a filmnek a vetítését? Ismét vetítsék m a g u k elé a magányos cella képét, amelynek egyhan­ gúságát csak az időnkénti kihallgatások szakítják meg. Képzel­ jék el, hogy mindössze egy tál üres rizst csúsztat át a foglár az ajtó nyílásán. Gondolkozzanak el egy pillanatra azon, mivé lettek ezen a helyen, ahol o t t h o n i pozíciójuk senkit sem é r d e ­ kel. Ne feledjék, m i n d e n t ő l elszakadtak, a m i t szeretnek, a m i t fontosnak t a r t a n a k : szeretteiktől, otthonuktól, munkájuktól, legféltettebb kincseiktől. O t t h o n i sikereikkel, címeikkel, fog­ lalkozásukkal, rangjukkal a kutya sem törődik. Egyedül ö n m a ­ gukra számíthatnak. Ebben a végső elkeseredésben kérdezzék meg maguktól: „Ki vagyok?" N é h á n y lassú, mély légvétel u t á n mélyüljenek el abban a gondolatban, hogy m i n d e n r ő l lemon­ danak, ö n m a g u k o n , legbelső valójukon kívül. Mondják ezt belégzéskor: „Mindent elvehetnek tőlem", majd rövid szünet 61


u t á n kilégzéskor tegyék hozzá: „a lelkemet és belső szabadsá­ g o m a t azonban n e m zúzhatják össze; a r r a gondolok, a m i r e a kedvem tartja". Hagyják néhány percig leülepedni e szavak jelentőségét. Most n é h á n y mély légvétel u t á n képzeljék el azt a kitörő örömöt, amelyet akkor éreznek, a m i k o r végre hazatér­ nek o t t h o n u k b a és szeretteik körébe. Számoljanak vissza 3-tól l-ig, nyissák ki a szemüket. Meglátják, m e n n y i r e felélénkülnek és felfrissülnek majd ettől a gyakorlattól!

Meditáció Mikor gyakorlaton voltam egy nagy elmegyógyintézetben, dr. Larry Rosenberg lélekgyógyász megtanított minket egy lélektani irányultságú meditációra, mely a megvilágosodás, a Vipásszana, vagyis az éberség meditációja nevet viselte. Dr. Rosenberg ma meditációs oktatóként dolgozik, s korábban a szociálpszi­ chológia professzora volt a H a r v a r d Egyetemen. Kortársával, T i m o t h y Learyvel ellentétben, aki tudattágító szerekkel kísérle­ tezve j u t o t t megváltozott tudatállapotba, dr. Rosenberg a medi­ táció eszközeivel fejlesztette tudatát. Vele egy időben a H a r v a r d egy másik professzora, dr. Richárd Alpert, klinikai pszichológus - aki később R a m Dassként vált ismertté - lépett a meditáció és a szellemi felemelkedés útjára. Dr. Rosenberg a következő beve­ zetővel kezdte: „ H a inkább megérteni, mintsem ítélkezni aka­ r u n k , s ezzel a szándékkal figyeljük a körülöttünk zajló életet, ha m a r a d é k t a l a n u l elfogadunk mindent, ami felszínre bukkan, hallatlanul mélyre ásunk, s e n n e k a mélységnek felzubogó ener­ giáival gazdagítjuk életünket és t u d a t u n k a t . Mindez az éberség é r d e m e , s egyúttal belső szabadságunk kapuja." A tudat h a t a l m á r ó l fogalmat a l k o t h a t u n k m a g u n k n a k azok­ n a k a rákbetegeknek a sikereiből is, akik a meditáció fegyverét a l k a l m a z t á k testi fájdalmaik elviselésére. Gyakorló terapeutaként j ó m a g a m a Stephen Levine által meghonosított medi­ tációs formát vezettem be, aki Ki hal meg? című könyvében számolt be rákbetegekről szerzett tapasztalatairól. Igen haté­ konynak találtam ezt a módszert sérülésekből felgyógyuló vagy

62


műtét u t á n lábadozó betegek fájdalmainak enyhítésére, mikor m á r a fájdalomcsillapítók csődöt m o n d t a k . Egyszerűen azzal, hogy a rákbetegek a fájdalmas testtájékra összpontosították figyelmüket, majd ellazították ezt, feloldották m a g u k b a n a fáj­ dalom nyomán t á m a d t feszültséget, a m i e g y m a g á b a n is fokozta a rossz közérzetet. Aztán a beteg a kellemetlen érzetekre kon­ centrál, anélkül hogy b á r m i t m e g p r ó b á l n a megváltoztatni, s a fájdalom érzékelése helyett mintegy a távolból szemléli válto­ zékony testi tüneteit. Azáltal, hogy n e m a fájdalom címkéjével illeti, h a n e m egyszerű észleleteknek könyveli el ezeket, m a g a a fájdalom is vagy eltűnik, vagy jelentősen enyhül. Meditációval fejlesztve t u d a t u n k a t k ö n n y e b b e n megleljük m a g u n k b a n az élet élvezéséhez szükséges belső erőt és sza­ badságot. Dr. Rosenberg ezt a fajta m e d i t á c i ó t a lelkesedés felébresztésének is nevezte. N e m c s u p á n s z a b a d s á g u n k a t tapasztalhatjuk m e g tehát, h a n e m azt is m e g t a n u l j u k , h o g y a n élvezzük ki az ö r ö m m i n d e n cseppjét, h o g y a n l e g y ü n k j e l e n teljes szívvel és lélekkel é l e t ü n k m i n d e n p i l l a n a t á b a n , legyen szó főzésről, ínyencségek ízlelgetéséről, szeretkezésről, m u n ­ káról, zuhanyozásról stb. Aki így él, az szívvel-lélekkel élvezi az életét. Ha n e m teljes o d a a d á s s a l élünk, csak félszívvel, olyan, m i n t h a félálomban t ö l t e n é n k n a p j a i n k a t . E b b e n a szel­ lemben terveztem tehát m e g a következő gyakorlatot, amely egyébként R o b e r t o Assagioli Pszichoszintézis c í m ű könyvében ismertetett elhatárolódási technikájából is merít. Ez a gyakor­ lat átformálhatja belső lényegükről kialakított k é p ü k e t .

Gyakorlat: Irányított meditáció. Belső valónk felfedezése 1 Helyezkedjenek kényelembe, s kezdjenek lassú, mély hasi lég­ zésbe. Ha sikerült ellazulniuk, kérdezzék m e g ö n m a g u k t ó l : Ki és mi vagyok lelkem legmélyén? Ki és mi ez a szilárd és k i t a r t ó „énérzés" b e n n e m , amelyet ö n m a g a m m a l azonosítok? T a l á n a testemben lakozik a n n a k m u l a n d ó észleleteivel?

63


Azokkal a hőérzetekkel vagyok azonos, amelyeket e pilla­ n a t b a n végtagjaimon érzékelek? De h o g y a n l e h e t n e azonos szilárd és változatlan é n e m testem folyton változó tapasztalásaival? Van tehát testem, és v a n n a k tapasztalásaim, é n e m azon­ b a n lényegileg különbözik változó testi észleleteimtől. Amikor t e h á t azt m o n d o m , fázom, m e l e g e m van, kellemesen vagy kel­ lemetlenül é r z e m m a g a m , n e m lehetek azonos mindezekkel az é r z é s e i m m e l . Helyesebb tehát, ha az ént kihagyom ezekből a m ú l ó észlelésekből. Ki és mi ezek szerint e l m é m a m a g a folyton változó gondola­ taival? Én m e g i n t n e m lehetek, hiszen e gondolatok folyvást tova­ suhannak. Egyik p i l l a n a t b a n a boltba a k a r o k m e n n i , de a következő­ b e n m e g g o n d o l o m m a g a m , és moziba vágyom, hogyan tar­ tozhat m i n d e z a változatlan é n r e ? Le kell tehát szögeznem: van e l m é m és v a n n a k g o n d o l a t a i m , ezek a z o n b a n n e m azo­ nosak énemmel. Akkor t a l á n az é r z e l m e k b e n lakozik é n e m ? Én vagyok a d ü h vagy félelem h u l l á m a , amely pillanatról p i l l a n a t r a elönt és ú r r á lesz rajtam? Mivel érzelmeim is szüntelenül változnak, helyesebb, ha azt m o n d o m , v a n n a k ugyan érzelmeim, h a r a g o t vagy félelmet stb. érzek, é n e m a z o n b a n n e m azonos h a r a g o m m a l vagy félel­ memmel. Ki és mi vagyok akkor? Hiszen lényegem n e m azonos testemmel, e l m é m m e l , sőt é r z e l m e i m m e l sem. Minek n e v e z h e t e m hát? Belélegezve m o n d j á k azt: „Lényegemet tekintve a t u d a t központja vagyok, amely d ö n t e n i képes m i n d e n felől, a m i testemet és elmémet érinti", kilégzéskor p e d i g folytassák ezzel: „A választás szék­ helye vagyok, amelynek h a t a l m á b a n áll d ö n t e n i , a k á r a külső k ö r ü l m é n y e k ellenében is." Most folytassák a mély hasi légzést a fentieket vagy ezek valamilyen változatát ismételgetve, s közben érezzék át, hogy valóban t u d a t u k székhelyével azonosak.

64


3.

fejezet

Belső valónk mint a szerető gondoskodás forrása

H

elen Keller velős szavai rávilágítanak e m b e r mivol­ t u n k lényegére. Testi fogyatékosságaival küzdve H e l e n a következő sorokat írta:

„A világ legszebb és legjobb dolgai nem láthatók, nem is érinthetők. A szívünkben kell éreznünk ezeket." Kosaras k o r o m b a n m i n d e g y volt, milyen szinten j á t s z o m - a g i m n á z i u m b a n , az e g y e t e m e n vagy profi s p o r t o l ó k é n t -, társaim szemében egyedül az számított, h o g y szíve legyen a játékosnak. Ez a bátorságon kívül n e m c s a k a sport szerete­ tét, h a n e m a csapat iránti teljes o d a a d á s t is j e l e n t e t t e . Evek­ kel az egyetem elvégzése u t á n összefutottam valakivel a régi csapatból, akinek New Yorkban volt vendéglője. Itt a l k a l m a volt hírességekkel találkozni, és a m i k o r m e g k é r d e z t e a n á l a étkező Sylvester Stallonét, mit gondol, ha Rocky és R a m b o m e g v e r e k e d n e , ki nyerne, Stallone pillanatnyi g o n d o l k o d á s u t á n így felelt: „Rocky, m e r t neki szíve is van." Akinek jó a szíve, az fölfedezi m a g á b a n b e l s ő valóját, a m i testi-lelki, érzelmi és spirituális j ó l é t é n e k letéteményese. Amint arról korábban m á r beszéltem, a „belső" szó ékesszólón jelöli a tudat vagy tudatosság központját ö n m a g u n k legmélyén, ugyanakkor ez a tudatosság a szeretetre való képességünkkel is egyenértékű. Dr. Bernié Siegel a „szeretet, béke és gyógyítás" fogalmait használva azt sugallja, hogy a lélek belső valónak nevezett középponti része d ö n t ő szerepet játszik a gyógyulásban.

65


Amint ő m a g a írja: „A gyógyulás folyamatait ez a mindenek fölött álló belső való irányítja." A továbbiakban J o a n Borysenkót idézi, aki a témával kapcsolatos vizsgálatai nyomán hasonló következtetéseket von le A testre figyelve, az elmét gyógyítva című könyvében. Borysenko szerint belső valónk révén felfedezzük, hogy „emberségünk alapja a belső béke, s e n n e k legfőbb kife­ jezési módja a feltétel nélküli szeretet. Ha azonosulunk benső lényegünkkel, s azt ö n m a g u n k b a n és másokban é r d e m e szerint megbecsüljük, életünk m i n d e n területe rendeződik". M a r t i n H e i d e g g e r az e m b e r i létezés alapjait kutatva leírja, m e n n y i r e a l a p v e t ő és kulcsfontosságú a szerető gondosko­ d á s r a való k é p e s s é g ü n k . Lét és idő c í m ű m ű v é b e n e l m o n d egy mesét a szeretetről, amelyet G o e t h e is idéz Faustjában. Mikor először olvastam e fabulát posztgraduális t a n u l m á ­ n y a i m idején, mélyen m e g r e n d ü l t e m , oly mély igazságokat látszott k i m o n d a n i az e m b e r i t e r m é s z e t r ő l . E szavakat akkor sem feledtem, m i d ő n lelki és érzelmi zavarokkal küszködő b e t e g e i m e t kezeltem. B á r m i késztette is pácienseimet, hogy t e r á p i á r a j á r j a n a k , ez kétségkívül összefüggött azzal, miért vállalnak felelősséget, kit és mit szeretnek az életben.

A

Cura-fabula

„A »gond«, a m i n t egy ízben egy folyón kelt át, agyagos földet pillantott m e g : elgondolkozván vett belőle egy darabot, és for­ m á z n i kezdte. Miközben műve felett t a n a k o d o t t magában, hoz­ zálépett Jupiter. A „ g o n d " m e g k é r t e őt, hogy leheljen lelket a megformált agyagdarabba. J u p i t e r ezt készséggel teljesítette. Á m d e a m i k o r t e r e m t m é n y é n e k a „ g o n d " saját nevét akarta volna adni, J u p i t e r megtiltotta ezt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevén nevezzék el. Miközben a „ g o n d " és J u p i t e r az elne­ vezésről vitatkozott, felbukkant a Föld (Tellus) is, és azt kívánta, hogy a t e r e m t m é n y az ő nevén neveztessék, mivelhogy ő meg testének egy darabját kölcsönözte neki. A vitázó felek Saturnust kérték fel d ö n t ő b í r á u l . És Saturnus a következő igazságos íté­ letet hozta: Te, Jupiter, mivel te adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt, te pedig, Föld, aki a testét adományoztad, viszszakapod a testet. Mivel azonban elsőként a „ g o n d " formázta m e g ezt a lényt, ezért a m e d d i g csak él, a „ g o n d é " leszen. Mivel

66


pedig vita folyik az elnevezésről, »homó«-nak kell hívni, m e r t a humusból (föld) vétetett." (Vajda Mihály fordítása.) Bárhogyan vélekedjünk is arról, mi teszi az e m b e r t e m b e r r é , amiként azt ez a kis t a n m e s e is sugallja, t e s t ü n k és lelkünk egyaránt a szerető g o n d o s k o d á s szülötte. T e s t ü n k azért, m e r t szerelmi aktus és szüleink testi vágya n y o m á n f o g a n u n k m e g anyánk m é h é b e n . Akár igaz szerelem, a k á r érzéki kéj gyer­ mekei vagyunk, valamiféle vonzódás és rokonszenv m i n d e n ­ k é p p e n közrejátszott világrajövetelünkben. A szeretet t e h á t ott bábáskodott születésünk fölött. Midőn m e g t a n u l j u k meg­ nyitni szívünket, és elsajátítjuk az igaz szeretet képességét, lelkileg m i n t e g y újjászületünk. E l e t ü n k b e n t e h á t a szeretet u r a l k o d i k fölöttünk. Érzelmi é l e t ü n k n e k a szeretet, p o n t o s a b ­ b a n a szeretetre való képesség az alapja, s é r z e l m e i n k j e l e n t i k cselekedeteink valódi hajtóerejét.

A fej és a szív Érzelmeink m e g é r t é s é h e z föl kell i s m e r n ü n k , h o g y m i n d e n érzésünk belső valónkból fakad, m e r t ez rendelkezik a szeretet és megbecsülés, tágabb é r t e l e m b e n p e d i g az é l e t ö r ö m képes­ ségével. Alapvető érzéseink az a l a n t b e m u t a t o t t négyfélére csupaszíthatok le, a többi c s u p á n ezek k ü l ö n b ö z ő változata. Az egyszerűség kedvéért kijelenthetjük, h o g y négy negatív és egy pozitív érzelemféleséggel r e n d e l k e z ü n k . Az érzések r e n d ­ j é t az alábbi á b r a szemlélteti.

Félelem (Szorongás)

Szomorúság (Lehangoltság)

Szívünkben, lényünk legközepén a szeretet k a p o t t helyet: Érzelmeinket az teszi értékessé, hogy értékkel r u h á z z á k föl környezetünk tárgyait és élőlényeit, és t e t t e k r e ösztönöz-

67


nek b e n n ü n k e t . Stresszről akkor beszélhetünk, amikor bizo­ nyos b e h a t á s o k folytán fájdalmat vagy kellemetlen érzelmeket é l ü n k át. M i n d e b b e belejátszik önértékelésünk és az, mit gon­ d o l u n k arról, h o g y a n tudjuk kezelni a szóban forgó helyzetet. A félelem és h a r a g negatív érzelmei i n t ő jelei a n n a k , hogy valami nagyon nincs í n y ü n k r e , és hogy kellemetlen, nemkívá­ natos vagy éppenséggel visszataszító események következtek vagy következnek be olyasvalamivel vagy -valakivel kapcsolat­ b a n , akit szeretünk, n a g y r a becsülünk, aki iránt felelősséget é r z ü n k , s ez a továbbiakban bizonyos cselekedetekre sarkall minket. A szeretet a legfontosabb pozitív előjelű érzelem, amelyből az összes többi fakad, a m e n n y i b e n azt közli velünk, hogy valami vagy valaki fontos a s z á m u n k r a . Ez közvetlenül azt mutatja meg, m i b e n gyönyörködünk, mi okoz n e k ü n k örömet, m i é r t á l l u n k ki, vagy egyszerűen mit és kit é r z ü n k közel a szí­ vünkhöz. A félelem érzése azt jelzi, h o g y valami nemkívánatos/vesze­ d e l m e s a s z e m ü n k b e n , ezért n e m akarjuk, ha valakivel, akit szeretünk, ez a félelmetes esemény m e g t ö r t é n n e . Mindez t e r m é s z e t e s e n a m ú l t r a és a j ö v ő r e is vonatkozik. Ilyenkor g y á m o l t a l a n n a k é s m a g a t e h e t e t l e n n e k érezzük m a g u n k a t a félelmetes körülményekkel szemben, a m i n e k m e g f u t a m o ­ d á s lesz a vége. A harag u g y a n c s a k valami nemkívánatosról/veszedelmesről ad hírt, s a m ú l t r a , jelenre és j ö v ő r e egyként vonatkozhat. A h a r a g o s e m b e r u g y a n a k k o r n e m érzi teljesen védtelennek m a g á t , s ez t á m a d ó viselkedésre és k ü z d e l e m r e készteti. A szomorúság n e m k í v á n a t o s eseményt jelez a m ú l t b a n j e l e n ­ b e n vagy j ö v ő b e n valamivel vagy valakivel kapcsolatban, akit vagy a m i t szeretünk. Ekkor r e m é n y t e l e n n e k ítéljük m e g a helyzetet, m a g u n k a t p e d i g e s e n d ő n e k és védtelennek. Könynyekre f a k a d u n k , s b e l e t ö r ő d ü n k veszteségünkbe. Mivel a m o d e r n kor stresszhatásai elsődlegesen érzelmi vagy szellemi természetűek, fontos, hogy megértsük az érzelmek

68


logikáját. Ez sokat segített a férfiak kezelésében. Kivált azok­ nál, akiket a nejük hurcolt el a házassági terápiára, vagy kül­ dött hozzám végső u l t i m á t u m gyanánt, nagyjából a következő felkiáltással: „Vagy elmész terápiára, vagy e n g e m többé n e m látsz." Szerencsére mi, férfiak érzéseink logikáját megértve azt is fölismerjük, milyen érzelmeket v á r n a k el t ő l ü n k a nők. Ez belső felszabadulással j á r h a t . De olyan nőkkel is találkoztam, akiknek szintén nehezére esett ez, s férjük n e m győzött panasz­ kodni hűvös és távoli m a g a t a r t á s u k r a . Ezek a n ő k szemlátomást lényük férfiúi oldalával azonosultak, így az érzelmek logikájá­ nak megértése nekik is nagy h a s z n u k r a volt.

Gyakorlat: Nyisd meg a szívedet, tedd pozitívvá a negatívat! E n n e k a g y a k o r l a t n a k a m e g v i l á g í t á s á r a h a d d idézzem i d e Scrooge* á t a l a k u l á s á n a k példáját, kivált a b b a n az 1951-es filmfeldolgozásban, a m e l y b e n Allistair S i m m s a l a k í t o t t a . A t ö r t é n e t elején Scrooge összezsugorodott szívét g ö r n y e d t testtartása és a k a d o z ó m o z d u l a t a i érzékeltették, a z t á n egy n a p o n a r r a é b r e d , hogy átváltozott. A szó szoros é r t e l m é b e n u g r á l n i kezd ö r ö m é b e n , és azt m o n d j a : „Olyan b o l o n d o s j ó k e d v e m van, m i n t egy iskolás fiúnak." Ez a gyakorlat a szívet nyitja m e g a stresszhatások idején. Ekkor a félelem, h a r a g és szomorúság/lehangoltság fájdalmas, visszahúzó érzéseit viszszaalakítjuk az ö r ö m és szeretet s z é t á r a d ó energiájává. E h h e z n e m kell mást t e n n ü n k , m i n t e l t o l n u n k az é r z e l m i h a n g s ú ­ lyokat. A jelen p é l d a megmutatja, h o g y a n alakíthatjuk vissza egy szempillantás alatt a stressz által kiváltott kellemetlen negatív érzelmeket az ö r ö m és szeretet pozitív és kellemes érzéseivé. E k k é p p e n testünk és lelkünk megtanulja, h o g y a n formál­ j u k át a h a r a g negatív, visszahúzó energiáját az ö r ö m és sze­ retet pozitív, t ú l á r a d ó érzésévé, mely a z t á n a m a g a j ó t é k o n y erejével közelebb visz célunk megvalósításához. * Dickens: Karácsonyi ének című regényének hőse.

69


Ugyanígy azt is megtanuljuk, h o g y a n alakítsuk pozitív, túl­ á r a d ó érzésekké a szomorúság/lehangoltság visszahúzó energi­ áját a b e n n ü n k lakozó nyugodt erő, M é l y m a g u n k felidézésével. E lépések kissé m ó d o s u l n a k abban az esetben, ha a szomorú­ ság/lehangoltság oka egy szeretett lény elvesztése vagy egy sze­ relmi szakítás. Ezzel a következő alfejezetben foglalkozom. Itt most azt a formulát ismertetem, amely a stresszhatások követ­ keztében fellépő negatív és/vagy fájdalmas, kellemetlen érzé­ seket hárítja el. C é l u n k az, hogy visszakerüljünk egy korábbi kellemes h a n g u l a t b a , melynek során elfogadtuk környezetün­ ket. A negatív érzelmek h a t h a t ó s átformálásához taglejtések­ kel is ki kell fejezniük a pozitív érzéseket, éspedig ugyanolyan erővel, m i n t i m é n t a negatívakat. A gyakorlat során túlozzák is el kissé a kellemes érzéseket kísérő széles ívű gesztusokat. Ha belélegzem kellemetlen érzéseimet (jelenlegi negatív vagy fájdalmas h a n g u l a t o m a t ) , ez azt jelzi és mondja el szá­ m o m r a , hogy nincs ínyemre, a m i k o r Kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t . Belégzés: m e r t ilyenkor j o b b a n é r z e m m a g a m (pozitív, kel­ lemes h a n g u l a t o m t á m a d ) , j o b b szeretem vagy üdvözlendő­ nek tartom, amikor Kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t . Félelem/harag Ha belélegzem ijedelmemet vagy szorongásomat ebben a hely­ zetben, ez azt m o n d j a s z á m o m r a , hogy nincs ínyemre, a m i k o r Kilégzés (a m o n d a t befejezése): kifutunk az i d ő b ő l regge­ lente, m e r t a gyerekeket n ó g a t n i kell, és én elkésem a m u n ­ kából. Belégzés: m e r t j o b b szeretem, h a Kilégzés (a m o n d a t befejezése): olajozottan m e n n e k a dolgok, és t u d o m , h o g y i d ő b e n b e é r e k a m u n k a h e l y e m r e . Ha belélegzem ijedelmemet vagy szorongásomat ebben a hely­ zetben, ez azt mondja számomra, hogy nincs ínyemre, amikor Kilégzés (a m o n d a t befejezése): kifutunk az időből regge­ lente, m e r t a gyerekeket n ó g a t n i kell. Belégzés: m e r t ü d v ö z l e n d ő n e k t a r t o m , h a

70


Kilégzés (a m o n d a t befejezése): olajozottan m e n n e k a dolgok, és én i d ő b e n beérek a m u n k a h e l y e m r e . Harag/frusztráció Ha belélegzem h a r a g o m a t vagy frusztrációmat e b b e n a hely­ zetben, ez azt mondja s z á m o m r a , nincs ínyemre, a m i k o r Kilégzés (a m o n d a t befejezése): tévénézés közben a kutya u g a t n i kezd. Belégzés: m e r t j o b b szeretem, h a Kilégzés (a m o n d a t befejezése): zavartalanul k i p i h e n h e t e m a m u n k a n a p fáradalmait. Ha belélegzem h a r a g o m a t vagy frusztrációmat e b b e n a hely­ zetben, ez azt mondja n e k e m , nincs ínyemre, sőt egyenesen gyűlölöm, a m i k o r Kilégzés (a m o n d a t befejezése): tévénézés közben a kutya ugatni kezd. Belégzés: m e r t üdvözlendőnek t a r t o m , h a Kilégzés (a m o n d a t befejezése): zavartalanul k i p i h e n h e t e m a m u n k a n a p fáradalmait. Szomorúság/lehangoltság Ha belélegzem szomorúságomat vagy lehangoltságomat e b b e n a helyzetben, ez azt m o n d j a s z á m o m r a , hogy nincs í n y e m r e és letör, a m i k o r Kilégzés (a m o n d a t befejezése): egy h o z z á m közel álló e m b e r megharagszik r á m . Belégzés: m e r t j o b b szeretem, ha Kilégzés (a m o n d a t befejezése): a hozzám közel állók elége­ dettek velem. Ha belélegzem s z o m o r ú s á g o m a t vagy l e h a n g o l t s á g o m a t ebben a helyzetben, ez azt m o n d j a s z á m o m r a , hogy nincs ínyemre és letör, a m i k o r Kilégzés (a m o n d a t befejezése): egy h o z z á m közel álló e m b e r megharagszik r á m . Belégzés: m e r t üdvözlendőnek t a r t o m , h a Kilégzés (a m o n d a t befejezése): a h o z z á m közel állók elé­ gedettek velem. 71


Most gondoljanak h a s o n l ó helyzetekre, és fejezzék be önál­ lóan a m o n d a t o k a t . Ezzel megtanulják, hogy negatív vagy fájdalmas h a n g u l a t a i k helyett a pozitív, kellemes érzésekre figyeljenek. A témával részletesebben a következő fejezetben foglalkozom. N é h á n y p é l d á t mégis közreadok a r r a az esetre, ha k e d v ü k t á m a d n a a gyakorlásra. Félelem vagy szorongás (idegesség, aggodalom, izgatottság) Példa: Ö n ö k úgy érzik, egy ö n ö k h ö z közel álló személy bajba keveredett Ha belélegzem ijedelmemet vagy szorongásomat (aggodal­ m a m a t , idegességemet) e b b e n a helyzetben, ez azt mondja s z á m o m r a , hogy nincs ínyemre, a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: m e r t j o b b szeretem, h a Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Ha belélegzem ijedelmemet vagy szorongásomat (aggodal­ m a m a t , idegességemet), ez azt m o n d j a nekem, hogy nincs ínyemre, a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: m e r t ü d v ö z l e n d ő n e k t a r t o m , h a Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Harag vagy frusztráció (ingerültség, bosszúság, neheztelés) Példa: valaki d u r v á n eltorlaszolja az utat az országúton Ha belélegzem h a r a g o m a t vagy frusztrációmat (ingerültsé­ gemet, bosszúságomat, neheztelésemet) e b b e n a helyzetben, ez azt m o n d j a s z á m o m r a , nincs ínyemre, sőt egyenesen gyű­ lölöm, a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: m e r t j o b b szeretem, h a Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Ha belélegzem h a r a g o m a t vagy frusztrációmat (ingerültsé­ gemet, bosszúságomat, neheztelésemet) ebben a helyzetben,

72


ez azt mondja s z á m o m r a , hogy nincs ínyemre, sőt egyenesen gyűlölöm, a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: m e r t üdvözlendőnek t a r t o m , ha Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Szomorúság vagy depresszió (letörtség, vereség, megbántottság) Példa: n e m tölthetik szeretteikkel a szabadságot Ha belélegzem s z o m o r ú s á g o m a t vagy l e h a n g o l t s á g o m a t ebben a helyzetben, ez azt m o n d j a s z á m o m r a , nincs ínyemre és letör, a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: m e r t j o b b szeretem, ha Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Ha belélegzem s z o m o r ú s á g o m a t vagy l e h a n g o l t s á g o m a t ebben a helyzetben, ez azt mondja s z á m o m r a , nincs í n y e m r e és letör, a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: m e r t üdvözlendőnek t a r t o m , ha Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Végső soron t e h á t valamennyi é r z é s ü n k visszavezethető arra, mit szeretünk, miért vállalunk felelősséget, m i t t a r t u n k fontosnak. Az A r t h u r - m o n d a k ö r legújabb megfilmesítésé­ ben, Az első lovag című m o z i d a r a b b a n a királyt alakító Sean C o n n e r y megkérdezi Sir Lancelotot, vagyis R i c h á r d Gere-t, miért vállalta a vesszőfutást, m i é r t tette k o c k á r a az életét. Lancelot e r r e azt feleli: „Én s e m m i t ő l sem félek." A r t h u r királyi fölénnyel vágja rá: „Mikor egy férfi semmi­ től sem fél, akkor semmit sem szeret, ha p e d i g s e m m i t sem szeretünk, ugyan mi m a r a d n e k ü n k az é l e t b e n ? " Egy vietnami film, amelyben Kevin C o s t n e r játssza a fősze­ repet, azt a tanulságot sugallja, hogy „szeretet nélkül nincs miért harcolni".

73


Önmagunk felfedezése és a veszteség Dr. Carl J u n g azt írta valahol, hogy az özvegy és az árva az individualizáció, vagyis az önkiteljesedés kezdetének jel­ képei. Aki egy szál m a g á b a n áll az életben, a n n a k p á r a t l a n lehetősége nyílik a r r a , hogy meglelje fizikai, érzelmi és spi­ rituális szabadságát. A szeretteiket gyászolók belső valójuk t á m a s z á r a szorulnak a túlélés é r d e k é b e n , m e r t csak így képe­ sek m e g b i r k ó z n i veszteségük fájdalmával, s túllépni azon. Az özvegy és az árva felismeri gyászában, hogy valamenynyien felelősek v a g y u n k jó k ö z é r z e t ü n k é r t . A hadifoglyokhoz h a s o n l ó a n fölfedezik, hogy biztonságuk és belső békéjük n e m külső h a t á s o k függvénye. A hozzájuk legközelebb álló e m b e r elvesztése megtanítja ő k e t a r r a , hogy a halál elszakítja egy­ mástól a szerető szíveket. A veszteség n y o m á n t á m a d t ű r t a z u t á n a Mélymag fölfedezett b e l s ő teljessége tölti ki. Fontos felismernünk, hogy belső valónk, m á s k é p p e n a szel­ lem/lélek egyet j e l e n t t u d a t o s s á g u n k k a l és szeretetre való k é p e s s é g ü n k k e l . A Don Jüan DeMarco c í m ű filmben egy elme­ gyógyintézeti ápolt érdekes kérdéseket feszeget arról, mi t e k i n t h e t ő n o r m á l i s n a k , különösen a szeretetben és a szere­ l e m b e n . A J o h n n y D e p p által alakított fiatal beteg, aki Don J ü a n n a k véli m a g á t , a következőket mondja pszichiáterének, akit M a r i o n B r a n d o játszik: „Az életben négy fontos kérdés van: 1. Mi szent a s z á m u n k r a ? 2. H o n n a n származik az emberi szellem? 3. Mi az élet é r t e l m e ? 4. Miért t u d n á n k m e g h a l n i ? A válasz m i n d a négy k é r d é s r e u g y a n a z : egyetlen ilyen hata­ lom van, a szeretet." A m e g t ö r t szívű szerelmes tehát az özvegyekhez és árvák­ hoz h a s o n l ó a n összetörhet vesztesége súlya alatt, de féltett emlékeit a hadifoglyokhoz h a s o n l ó a n újraélve győzedelmes­ k e d h e t is a helyzeten. Ezt ékesszólóan példázza a Casablanca híres, könnyfacsaró jelenete, m i d ő n H u m p h r e y Bogart búcsút vesz I n g r i d B e r g m a n t ó l . Mégsem fájdalmas veszteségével törődik, h a n e m ehelyett a r r a f i g y e l m e z t e t i p a r t n e r é t : „Párizs

74


m i n d i g m e g m a r a d n e k ü n k . " A szerelmesek tehát h á l á s a n föl­ idézik közös emlékeiket, s felülemelkednek fájdalmukon. A hála érzése enyhítheti a veszteség fájdalmát. Ha viszont m o h ó s á g u n k b a n egyre t ö b b r e vágyunk, ez csak fokozza vesz­ teségünk t u d a t á t . B á n a t u n k b a n azt kívánjuk, bárcsak több időt t ö l t h e t t ü n k volna együtt. Ez több m i n t természetes, és azt jelzi s z á m u n k r a , hogy a szeretett személy e m l é k e elevenen él szívünkben. Ha viszont el tudjuk m o n d a n i : „Hálás vagyok közös boldogságunkért", nyitottak m a r a d u n k a szívünkben tovább élő szeretettel szemben, a m i hozzásegít a h h o z , hogy elfogadjuk veszteségünket. Ha ellenben vissza a k a r j u k for­ gatni az i d ő kerekét, és c s u p á n a szeretett személy h i á n y á r a gondolunk, ez csak növeli fájdalmunkat, a m i n e k következté­ ben aztán elzárjuk szívünket a fájdalom elől. Meg kell tehát t a n u l n u n k testileg-lelkileg á t a l a k í t a n i a szomorúság/lehan­ goltság negatív, visszahúzó energiáját az alázatos h á l a pozitív, t ú l á r a d ó érzésévé. H á l á t kell é r e z n ü n k az együtt töltött i d ő szép emlékeiért, amely lényünk legmélyén felidézi a h a j d a n i ö r ö m ö t és szeretetet. Ez a hála a z u t á n elvezet o d a , hogy bele t u d u n k n y u g o d n i veszteségünkbe. Miközben t e s t ü n k elengedi az eltávozott kedvest, belső valónk, szellemünk vagy lelkünk szeretettel ápolja emlékét. Ez elmélyíti abbeli m e g g y ő z ő d é ­ sünket, hogy a szeretet lelkünk legmélyéről fakad, s képes túllépni a földi élet vagy a k á r a halál korlátain. Az alábbiak­ ban két betegem esetét ismertetem.

Hála

és

veszteség:

James és Debra J a m e s az ötvenes évei elején j á r ó férfi, aki n e h é z válása idején keresett föl. A válás u t á n udvarolni kezdett egy negyvenes évei elején járó nőnek, B a r b a r á n a k , aki feleségével e l l e n t é t b e n osztotta a helyi politikai élet iránti érdeklődését. A szerelme­ sek úgy érezték, hogy egymás karjában meglelték lelki társu­ kat. Mindketten olyan szenvedélyt éreztek, m i n t soha a n n a k előtte. A kapcsolat két évig virágzott, m í g a z u t á n g o n d o k kezdtek jelentkezni az előző házasságból s z á r m a z ó gyerekek miatt. N o h a ekkor m á r az összeköltözést fontolgatták, ezek

75


a nézeteltérések végül elvezettek a végső szakításhoz, a m i öszszetörte J a m e s szívét. Mikor ismét jelentkezett n á l a m , a r r a összpontosítottunk, hogy J a m e s ne fojtsa el érzéseit, h a n e m nyilvánítsa ki ezeket B a r b a r á n a k vagy személyesen, vagy levelek formájában. A r r a is b u z d í t o t t a m , hogy szavait örökítse m e g n a p l ó b a n . Ezt akkor vette elő, ha k ü l ö n ö s e n r á t ö r t a szomorúság. Leveleit újra­ olvasva J a m e s megnyitotta a szívét, és negatív érzelmeinek fájdalmas, visszahúzó erejét a B a r b a r a i r á n t érzett szerelem t ú l á r a d ó érzéseivé alakította. Belső valójával azonosulva eny­ híteni t u d t a vesztesége fájdalmát. Visszaemlékezve a Barbará­ n a k m o n d o t t a k r a , vagy újraolvasva ezeket, újra átélte szerelme teljességét. Ezáltal ismét helyrebillent lelki egyensúlya, a sza­ kítás ugyanis azért is olyan fájdalmas a szerelmesek számára, m e r t eközben önbecsülésük is a l a p o s a n m e g t é p á z ó d i k . Azt is g y a k r a n halljuk tőlük, hogy úgysem t a l á l n a k senkit, aki fel­ é r n e az elveszített kedvessel. J a m e s igen t a l á l ó a n jegyezte meg: „ H a valaki ilyen szavak­ kal fordul h o z z á m , okvetlenül m e g s z e r e t e m m a g a m a t ! - Majd gyorsan hozzáfűzte: - De ha ő n e m képes erre, az őbaja, m e r t n e m tudja, mit veszít." így t e h á t helyreállt az önbizalma. Aztán a m i k o r nagyon hiányzott Barbara, kivált az együtt töltött szerelmes órák, mély lélegzetet vett, ellazult, s hálával és megbecsüléssel emlékezett vissza a vele töltött időre. Vallásos lévén, nemegyszer m o n d o t t hálatelt imát a Gondviselőnek, a m i é r t m e g a d t a neki ezt a bol­ dogságot. Egyszer például elhajtott a mellett az étterem mel­ lett, ahol egyszer r o m a n t i k u s vacsorát költött el kedvesével. Ez elvezetett az utolsó szerelmes éjszaka gyönyörű emlékeihez. Ilyenkor mély lélegzetvételekkel akadályozta meg, hogy szíve bezáruljon a fájdalom előtt. Testében is újraélve e n n e k az éjsza­ k á n a k az emlékét belenyugodott, hogy többé n e m ismétlődik meg. Megvigasztalta az a tudat, hogy a m a g a részéről min­ d e n t m e g t e t t a kapcsolat f e n n m a r a d á s a é r d e k é b e n . Mivel n e m fojtotta el B a r b a r a iránti érzelmeit, h a n e m volt annyi bátor­ sága, hogy ne csak átérezze, de ki is nyilvánítsa szerelmét a nő elutasító m a g a t a r t á s a ellenére, J a m e s nyitva tartotta a szívét, s megtalálta a fájdalom m ö g ö t t l a p p a n g ó szerelmet. A sajgó üresség helyett továbbra is a teljesség volt osztályrésze, s meg76


vigasztalta az a tudat, hogy a m a g a részéről m i n d e n t elköve­ tett, hogy elhárítsa a házasságuk útjában álló akadályokat. Debra h a r m i n c k i l e n c éves volt, akit b e t e g e m , J o a n hozott föl hozzám erősen kiborult á l l a p o t b a n egy hideg, havas j a n u á r i estén. J o a n a saját óráját a d t a át D e b r á n a k , m e r t b a r á t n ő j e ekkor veszítette el élete n a g y szerelmét, D o u g e t egy autóbaleset során. Egy csodálatos éven keresztül éltek együtt, és a házasságot tervezgették. D e b r a kezében volt a kor­ mány, a m i k o r egy ittas vezető az útkereszteződésen áthajtva az utasülésnek ütközött, ahol D o u g ült. A férfi a z o n n y o m b a n meghalt, Debra p e d i g úgy érezte, képtelen folytatni az életét. Arra biztattam, hogy képzelje m a g a elé Douget, beszélgessen vele, és ne csak írjon n a p o n t a a naplójába, h a n e m írjon leve­ let m a g á n a k D o u g n e k is. Érzései és vesztesége kinyilvánítása révén D e b r a részesült a belső erejéből. Gyásza és gyötrelmei elmúltával eltöltötte a hála érzése, a m i é r t oly csodálatos idő­ szakot tölthetett Douggel, n o h a azt kívánta, b á r egy életen át tartott volna ez. Eközben n a p o n t a beszélgetett eltávozott ked­ vesével, vagy h a n g o s a n , a m i k o r egyedül volt, vagy, a m i k o r a helyzet n e m volt e r r e alkalmas, g o n d o l a t b a n folytatta a beszélgetést, valahányszor e n n e k szükségét érezte. Ahányszor csak ú r r á lettek rajta a h a r a g , s z o m o r ú s á g és lehangoltság érzései, m i k ö z b e n D o u g fizikai h i á n y a m i a t t gyötrődött, mély lélegzetet vett, m e g n y i t o t t a szívét, s könynyek között ismét átélte a Douggel töltött i d ő boldogságát. Egy d a r a b i g a p r ó közös szokásaikat is m e g ő r i z t e . R e g g e l e n t e r o h a n n i u k kellett m u n k á b a , ezért n e m volt idejük e g y ü t t reggelizni. Apró figyelmességként mégis o t t h a g y t a k egy fala­ tot egymás számára, többnyire egy fél b a n á n t . Mikor D e b r a vagy D o u g kijött a konyhába, ott találta ezt a b a n á n t , nemegy­ szer egy szerelmes levélke kíséretében. D e b r a könnyeit nyelve mesélte el n e k e m , többször is m e g t ö r t é n t , hogy h a z a t é r v e fél b a n á n t talált az asztalon, amelyet ö n t u d a t l a n u l hagyott o t t reggel, ugyanúgy, m i n t a m i k o r D o u g m é g élt. Ez összetör­ hette volna a szívét, ha n e m lett volna képes a r r a , hogy átfor­ málja gyásza fájdalmas, visszahúzó erejét. Most m á r a z o n b a n képes volt t ú l á r a d ó hálát érezni az i r á n t a férfi iránt, aki oly mély érzéseket ébresztett b e n n e , és aki a d d i g ismeretlen boldogsággal ajándékozta meg. Úgy érezte, soha t ö b b é n e m 77


lesz képes a szerelemre. Végül mégis m e g t u d t a nyitni szívét egy másik férfi előtt, akit ö n m a g á é r t szeretett, n e m p e d i g m i n t D o u g helyettesét, m i k ö z b e n tudta, hogy Doug számára m i n d i g m a r a d hely a lelkében.

Gyakorlat: A

veszteség gyógyítása hálával

Egy p i l l a n a t r a gondolkozzanak el J a m e s és Debra példáján, akik a m ú l t r a hálával emlékezve dolgozták föl gyászukat. Most idézzék föl m a g u k b a n a z o k n a k a szeretteiknek vagy házi ked­ venceknek az emlékét, akiket elveszítettek. Lélegezzenek be mélyen, s hagyják közben p u h á n elengedve a hasukat. Lágyít­ sák m e g a szívük táját is. Gondolják meg, miként próbálja elzárni a szívét m i n d e n e m b e r a rá lesújtó fájdalom elől. Kép­ zeljenek el egy összeszoruló öklöt, és szorítsák ökölbe kezüket. Tovább folytatva a mély hasi légzést, lassan nyissák ki öklüket. Engedjék szabadon a veszteség érzését; képzeljék el eközben, hogy egy meseszép pillangó r ö p p e n ki a kezük közül. Miköz­ b e n tovább puhítják a szívtájékot, képzeljék el, hogy szétnyíló kezük virágként tárja szét szirmait a felkelő n a p n a k , m i u t á n bezárult az éjszaka hűvöse előtt. Eztán folytatva a mély hasi légvételeket idézzék föl hálával az együtt töltött boldog órák eleven képeit. A m e n n y i b e n feszültség é b r e d önökben, oldják föl azt hasi légzéssel. M o n d j a n a k le arról a vágyról, hogy továbbra is együtt m a r a d j a n a k eltávozott kedvesükkel. Közben tágítsák ki mellkasukat, m i n t h a csak helyet c s i n á l n á n a k a mély h á l a és szerelem érzéseinek, mialatt újraélik a szép emlékeket. Ezeket az emlékeket b á r m i k o r elővehetik és elnézegethetik, akárcsak egy nagy becsben tartott családi fotóalbumot.

A szerető gondoskodáshoz bátorság kell A m i k é n t azt J a m e s és D e b r a e g y a r á n t felfedezte, csak akkor­ tól s z e r e t h e t ü n k kötelmektől m e n t e s e n , a m i k o r elég erősnek é r e z z ü k m a g u n k a t gyászunk elviseléséhez. Utolsó egyetemi 78


évem során történt egy szürke, h i d e g v a s á r n a p d é l u t á n , hogy egy ö r e g templom temetőkertjében sétálgattam. M e t s z ő h i d e g volt, s mivel a t e m p l o m n é h á n y m é r f ö l d r e esett M a r y l a n d keleti partjától, a Chesapeake-öböl j e g e s szelei átfújtak kabátomon. H i r t e l e n egy sírfelirat keltette föl figyelmemet: Minden, ami jó, tovalebben, Minden, ami szép, tovaszáll. Amit szeretsz, kivirágzik, S máris eléri a hervadás. Első p i l l a n a t r a a sírfeliratot ugyanolyan l e h a n g o l ó n a k érez­ tem, m i n t e szürke n a p jeges hidegét. Aztán, m i n t h a csak elő­ ragyogott volna a n a p a szürke felhők közül, m e g é r t e t t e m e szavak valódi jelentését. Igazságukat átérezve felfedezhetjük, képesek vagyunk a kötelmektől m e n t e s szeretetre. Legelőször is bele kell n y u g o d n u n k , hogy az anyagi világ - az e m b e r e k , házi kedvencek, szívünkhöz n ő t t helyek és tárgyak - végül az enyészeté lesznek, virágzásnak i n d u l n a k és e l h e r v a d n a k . Ekkor megtanuljuk m é g é l e t ü n k b e n m e g b e c s ü l n i és hálával fogadni m i n d a z t , a m i ö r ö m e t okoz. Ahelyett a z o n b a n , hogy beléjük k a p a s z k o d n á n k , m i n t b o l d o g s á g u n k egyetlen és kizá­ rólagos letéteményesébe, m e g kell t a n u l n u n k szabadon és d e r ű s e n szeretni, felismerve az anyagi valóság m u l a n d ó ter­ mészetét. Hogy William Blake szép négysorosát idézzem: Magadhoz kötöd örömöd: A szárnyas életet töröd; Röptében rá csókot lehelsz: Öröklét hajnalára lelsz. (Tellér

Gyula

fordítása)

Felismerjük, hogy egyedül a szeretet örök. Bátorság kell a szeretethez, tudván tudva, hogy k o n k r é t megjelenési for­ mája egyszer és m i n d e n k o r r a elveszhet s z á m u n k r a . T e s t ü n k f e n n m a r a d á s a a külső k ö r ü l m é n y e k t ő l - a levegőtől, élelem­ től és víztől - függ, szellemünk a z o n b a n felülemelkedhet a fizikai korlátokon, a m i r e a hadifoglyok hősiessége is meg­ tanított b e n n ü n k e t . Csak azok é r e z n e k sajgó ű r t szeretteik

79


elvesztésekor, azok vágynak a viszontlátásra, akik a testükkel a z o n o s u l n a k . Ha viszont belső valónkkal, vagy szellemünk­ kel/lelkünkkel érezzük egynek m a g u n k a t , szeretetünk tár­ gyára emlékezve b á r m i k o r felidézhetjük e n n e k az érzésnek a teljességét, s újra átélhetjük elveszített boldogságunkat. A n n a k t u d a t a , hogy belső valónk vagy szellemünk/lelkünk lényege a szeretetre való képesség, m e g i s m e r t e t i velünk belső teljességünket. A k e z d e t b e n megtapasztalt üresség abból fakad, hogy megtagadjuk, elfojtjuk leglényegünket, a m i értel­ m e t ad az életnek, vagyis szeretetre való képességünket. Van egy régi szufi m o n d á s : „Midőn a szív siratja veszteségét, a lélek kacagva örül a meg­ talált kincsnek."

Gyakorlat: Élj teljes szívvel! G o n d o l k o z z a n a k el az i m é n t közölt sírfelirat szavain: Minden, ami jó, tovalebben, Minden, ami szép, tovaszáll. Amit szeretsz, kivirágzik, S máris eléri a hervadás. E szavakat ismételgetve gondoljanak arra, hogy szeretetünk t á r g y á n a k fizikai megjelenése ugyan változhat idővel, a szere­ lem azonban m e g m a r a d . Erezzék át, hogy szeretteink és kedves tárgyaink emlékét senki sem veheti el tőlünk. Töprengjenek el azon, hogy ők m i n d ö r ö k r e velünk m a r a d n a k .

Szerelem és halál Ha egyszer r á é b r e d ü n k a r r a , hogy szívünket megnyitva sze­ r e t t e i n k testi elvesztésének fájdalma előtt, hálává változtat80


hatjuk fájdalmunkat, többé soha n e m kell félnünk a haláltól. Ekkor m á r n e m védjük m a g u n k a t görcsösen a fájdalomtól, és őszinte ö r ö m m e l g o n d o l h a t u n k az együtt töltött b o l d o g időkre. A hadifoglyok példáján okulva m e g s z a b a d u l h a t u n k külső korlátainktól, s f e l ü l e m e l k e d h e t ü n k az elválás és vesz­ teség fájdalmán. A hadifoglyok hősiessége azt is m e g m u t a t t a , hogy szeretteinkre és kedvenc időtöltéseinkre emlékezve, a szeretet érzését újraélve és kifejezve, m é g ha csak gondolat­ ban is, de átélhetjük belső teljességünket. A szeretet érzése h a t a l m a s e r ő a k k o r is, ha c s u p á n k é p z e l e t ü n k b e n l e l h e t ü n k vigaszra. Amiként azt T h o m a s M a n n m o n d o t t a volt: „A szere­ tet és nem az ész győzi le a halált." Richárd Dreyfus a Mindig c í m ű filmben s z o m o r ú a n álla­ pította m e g : „Az egyetlen fájdalom, amit magunkkal viszünk a halálba, a magunkba fojtott szeretet miatt gyötör bennünket." Ez a tanulság egybehangzik a halálközeli élményekkel, amelyeknek egy részét személyesen is m ó d o m volt meghall­ gatni. A klinikai halál á l l a p o t á b a n m e g t a p a s z t a l t feltétel nél­ küli szeretet ráébresztette ezeket az e m b e r e k e t , hogy egyedül a szeretni t u d á s és szeretteik életének bearanyozása számít. Hálásak voltak, hogy az életbe visszatérve több időt tölthettek hozzátartozóikkal, és nyíltabban kifejezhették i r á n t u k érzett szeretetüket. E fejezet végét írva ismét furcsa é l m é n y b e n volt részem, a n n a k klasszikus Jung-féle m e g h a t á r o z á s a szerint, aki „jelentős érzelmi e g y b e e s é s é n e k nevezte a h a s o n l ó jelenségeket. Tör­ ténetesen kétszer e g y m á s u t á n úgy kapcsoltam be a televíziót négy n a p o n belül, hogy legnagyobb m e g l e p e t é s e m r e ugyan­ azt a jelenetet sugározta ugyanabból a filmből. A Ghostnak az az epizódja ez, a m i k o r a Patrik Svvayze által játszott szel­ lem, Sam végleg elhagyja Mollyt, a feleséget, akit D e m i M o o r e alakít. Sam lassan eltűnik a m ö g ü l e á r a d ó sugárzó fényben, ami, m i n t a következő fejezetben látni fogjuk, a halálközeli élmények visszatérő m o t í v u m a is. Sam azt mondja Mollynak: „Szeretlek, Molly, m i n d i g is szerettelek." Aztán, a m i n t lassan a fény felé lebeg, m e g l e p e t t e n és ö r ö m m e l mondja: „Bámula­ tos, Molly, ez az e m b e r b e n élő szeretet. Ezt most m a g a m m a l viszem."

81


Gyakorlat: Az élet élvezete és megbecsülése Emlékszem egy p á r r a , a k k o r j ö t t e k hozzám, a m i k o r prakti­ zálni kezdtem. H e n r y és K a t h e r i n e folyvást egymást m a r t á k . Az ülés utolsó tíz p e r c é b e n m e g k é r t e m őket, üljenek szembe egymással úgy, h o g y t é r d ü k összeérjen. Aztán fölszólítottam őket, h o g y nézzenek egymás szemébe, m i k ö z b e n mélyen belé­ legeznek, és fölváltva a következő m o n d a t o t ismételgetik tet­ szés szerinti befejezéssel: „ H a a r r a gondolok, hogy meghalsz egyszer, és én elveszítelek, ." Az ülés egész légköre drá­ m a i a n megváltozott, a két e m b e r h a l k a n sírni kezdett. Ettől kezdve fokozatosan m e g t a n u l t á k megbecsülni egymást. G o n d o l j a n a k b a r á t a i k r a és hozzátartozóikra. Képzeljék el, a m i n t melléjük ülnek, megfogják a kezüket, és a szemükbe nézve a következő m o n d a t o t ismételgetik tetszés szerinti befe­ jezéssel: „ H a meghalsz egyszer, és én elveszítelek, nagyon fog hiányozni (fejezzék be a m o n d a t o t azzal, mi hiányozna a szóban forgó személlyel kapcsolatban, m o n d j u k a mosolya, a közös időtöltések stb.) ." Ismételgessék a m o n d a t o t m i n d a d d i g , a m í g valóban át n e m érzik e n n e k az e m b e r n e k a jelentőségét. Tovább folytatva a gyakorlatot most egészítsék ki a követ­ kező m o n d a t o t : „ H a t u d n á m , hogy n é h á n y n a p o n belül meg­ halok, n a g y o n h i á n y o z n a ." Gondolják végig, ki és mi h i á n y o z n a ö n ö k n e k . Woody Allén egyik régi filmjében, a Manhattanben ezt m o n d j a : „Miért é r d e m e s é l n i ? " Aztán m a g n ó s z a l a g r a sorolja: „ G r o u c h o Marx... a j u p i t e r szimfónia második tétele... Louis A r m s t r o n g Potato H e a d Blues című lemeze... Marion Brando... F r a n k Sinatra... azok a hihetetlen a l m á k és körték Cézanne-nál... a rákok Sam Wooban... T r a c e arca..." Van egy csodálatos j e l e n e t a Holdkórosok című filmben is, a m i k o r a Nicolas C a g e által alakított R o n n i e megpróbálja r á v e n n i a C h e r által játszott Lorettát, hogy nézze m e g vele

82


az o p e r á b a n a Bohéméletet. Eközben a következő szenvedélyes szavakra fakad: „Két dolgot i m á d o k . T é g e d és az o p e r á t . Ma este m i n d k e t t ő az enyém, ezért (gyötrődve elhallgat, majd fölsóhajt), jesszusom! Az egész é l e t e m e t oda­ a d n á m ezért a p i l l a n a t é r t ! " Az opera-előadás u t á n így beszél szerelméről L o r e t t á n a k : „Loretta, itt vagyunk! N e m érdekel, ha a pokol t ü z é r e jutok, n e m érdekel. Ebben a p i l l a n a t b a n a m ú l t és a j ö v ő nevetségesen s e m m i t sem j e l e n t a s z á m o m r a . Egyedül az számít, hogy... szeretlek, Loretta... A sze­ relem n e m kellemes, h a n e m m i n d e n t összekuszál, eltöri a szívedet, megsemmisít. De h á t n e m azért vagyunk itt, hogy tökéletessé tegyük a dolgokat. A hópelyhek tökéletesek. A csillagok is azok. De mi nem, mi n e m . Mi azért v a g y u n k itt, h o g y t ö n k r e t e ­ gyük m a g u n k a t . . . Es m e g h a l j u n k a végén." R o n n i e azt a lényünk legmélyén lakozó szenvedélyt testesíti meg, amely képes átélni a pillanat, az itt és m o s t teljességét, a n n a k m i n d e n zűrzavaros tökéletlenségével és szövevényes­ ségével egyetemben. Ö n ö k m i é r t r a j o n g a n a k ? Minek örül­ nek? Mi teszi önöket boldoggá? Melyek életük l e g n a g y s z e r ű b b pillanatai? A hadifoglyokhoz h a s o n l ó a n most vegyék s o r r a kedvenc időtöltéseiket. P é l d a k é n t ideírom n é h á n y kósza ötle­ temet, ami é p p e n eszembe j u t o t t (fejezzék be ö n ö k a m o n ­ datot). „Szeretem a régi Woody Allen-filmeket, az őszt New Englandben, a Bohéméletet, Beethoven IX. szimfóniáját. Emlék­ szem, New E n g l a n d b e n élve h o g y a n á z t a t t a m t a g j a i m a t a ter­ m á l f ü r d ő b e n , élvezve a bugyborékoló víz kellemes melegét, és testemet masszírozva, m i k ö z b e n a hóesést figyeltem a k á d a t körülvevő nagy ablakokon keresztül. Szeretem a csillogást kedvesem gyönyörű szemében. Emlékszem n é h á n y n a g y s z e r ű meccsre, amelyben m i n d e n idők két l e g n a g y o b b kosarasa, dr. J. (Július Irving) és »Lebegő« Michael J o r d á n játszott. Emlékszem, m i k é n t úsztak el az ellenfél védővonala m ö g ö t t ,

83


oly k ö n n y e d mozdulatokkal, m i n t h a csak balettoztak volna." Legyenek aprólékosak e gyakorlat végzése közben, vegyék számba g o n d o l a t b a n m i n d a z t , a m i t szeretnek és becsben tar­ t a n a k , anélkül a z o n b a n , hogy görcsösen r a g a s z k o d n á n a k ezekhez a földijavakhoz; üdvözöljenek hálatelt szívvel m i n d e n futó ö r ö m ö t . Ügyeljenek a r r a , hogy érzéseik felidézése közben ne feszüljön m e g testük, h a n e m hagyják, hogy érzelmeik sza­ b a d o n lebegjenek t u d a t u k tág t e r é b e n . Lélegezzenek továbbra is mélyen és lassan, hogy a mély ellazultság állapotában m a r a d j a n a k , m i k ö z b e n életük legkedvesebb p i l l a n a t a i n a k fel­ idézése közben elenyészik belső feszültségük. Belégzés: szeretem Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: emlékszem Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t )

(amikor)

Ismételgessék e m o n d a t o k a t , és fejezzék be azokat. Befeje­ zésül végezzenek mély hasi légzést, és érezzék át testükben az élet szeretetét és megbecsülését, a n n a k m i n d e n jó és rossz pillanatával. Gondolják meg, el tudják-e fogadni, mi több, kedvesnek találni azokat az a p r ó tökéletlenségeket, amelyek jellemzik é l e t ü n k e t . A z u t á n térjenek vissza a megszokott t u d a t á l l a p o t b a azzal az eltökélt szándékkal, hogy ö r ö m m e l élik m e g életük m i n d e n eljövendő pillanatát.

84


4. fejezet

A belső való mint a kapcsolódás és folyamatosság letéteményese

M

ielőtt r á t é r n é k a n n a k boncolgatására, mi a szerepe a halálközeli é l m é n y e k n e k b e l s ő valónk m e g i s m e ­ résében, engedjék meg, hogy elmondjak egy rövid történetet. Egy Maine-ben töltött hétvégi kiruccanásról haza­ t é r ő b e n a kocsim é r t h e t e t l e n ü l lelassult, n o h a a tartály tele volt benzinnel. K i h ú z t a m a leállósávra, és bizony csak a leg­ nagyobb nehézségek á r á n t u d t a m újra felgyorsítani a j á r m ű ­ vet. A végén teljesen l e r o b b a n t . Ekkor fedeztem föl, h o g y az a k k u m u l á t o r m o n d t a föl a szolgálatot, a m i fölöttébb meg­ lepett, m e r t úgy t u d t a m , hogy egy m ű k ö d ő kocsinál az akku­ mulátor a u t o m a t i k u s a n újratöltődik. A szerelőtől m e g t u d t a m , hogy a hiba a v á l t ó á r a m ú g e n e r á t o r b a n volt, ez m e r í t e t t e le időnek előtte az akkut. Ez a kis baleset m e g t a n í t o t t a r r a , h o g y a kocsi lényege l á t h a t a t l a n a s z á m u n k r a , jelesül a gyújtáshoz szükséges szikra, melyet az akku szolgáltat, és amely, úgy­ m o n d , életet lehel a m o t o r b a . Hazatérve m e g n é z t e m a S i m p s o n család legújabb epizódját a tévében. Ebben Bart eladja lelkét Millhouse-nak, és elveszíti m i n d e n életerejét. Ettől fogva képtelen élvezni az élet ö r ö ­ meit, és teljes apátiába süllyed. Ami k o r á b b a n m e g n e v e t t e t t e , az most közömbösen hagyja. Szemlátomást m i n d e n é r d e k l ő ­ dését elveszti. A helyi ABC-be betérve m é g az a u t o m a t i k u s ajtó sem nyílik ki előtte, egy másik vásárlónak kell segítenie. Még az is m e g t ö r t é n i k , hogy a kassza melletti hűtőszekrény üveg­ ajtajára rálehelve n e m látszik m e g a lehelete, m i n t m á s fiúké. A többiek kinevetik, és azzal csúfolják, „kifogytál a szuszból".

85


E két esemény együttes előfordulása kimeríti a szinkronicitás fogalmát, amely Carl J u n g elébb idézett m e g h a t á r o ­ zása szerint „jelentős érzelmi egybeesés". J u n g n e m tett mást, m i n t t u d o m á n y o s a n leírta az élet vagy - a h o g y a n a vallásosak m o n d a n á k - Isten sajátos leckéit az e m b e r számára. Az álom­ szimbolikában a kocsi a testet jelképezi, más szóval a tudatot az életen keresztülszállító j á r m ű v e t . E k k o r azt g o n d o l t a m : „Amiként a kocsi élettelen tömeg a gyújtás szikrája nélkül, testünk is holt anyag az élet szikrája híján, amelyet a tudat, belső valónk, azaz szellemünk vagy lelkünk lobbant lángra." E n n e k ellenére m a k a c s u l a testünkkel azonosítjuk m a g u n ­ kat, mivel ez a n n y i r a m a g á t ó l értetődik, mint a kocsit alkotó anyagok, a fémváz, a kárpitozás stb.

A

halálközeli élmények jelentősége

A t é m a kiterjedt i r o d a l m a azt sugallja, hogy valódi mivol­ t u n k végső soron független t e s t ü n k t ő l , mi több, n e m vagyunk egyedül, h a n e m egy m a g a s r e n d ű alkotó é r t e l e m m e l állunk k a p c s o l a t b a n . A b e l s ő v a l ó n k h o z vezető szellemi út taglalá­ sakor e l m o n d o m majd, m i k é n t közelíthetjük m e g ezt az éle­ t ü n k egészét egységbe fogó tudatosságot. E n n e k elsődlegesen fontos eszköze a szinkronicitás. Ami a halálközeli élménye­ ket illeti, ezek a r r a u t a l n a k , hogy t u d a t u n k sokkalta hatal­ m a s a b b , m i n t képzeljük, a m e n n y i b e n bizonyítékaink v a n n a k rá, hogy t ú l l é p a klinikai halál á l l a p o t á n . Testünk, amely oly masszívan m e g é p í t e t t n e k tetszik, ezek szerint holt t ö m e g a t u d a t , lélek vagy szellem - nevezzék, a h o g y a n akarják é l t e t ő szikrája nélkül. A h o g y a n az autók fémváza is c s u p á n egy r a k á s ócskavas, ha a gyújtás n e m m ű k ö d i k , úgy húsunk­ v é r ü n k , csontjaink a m a g u k kézzelfogható valóságában holt a n y a g n a k t e k i n t h e t ő k a t u d a t szikrája híján. A klinikai halál á l l a p o t á b a került személyek megtapasztalják, m i k é n t hagyja el testüket szellemük avagy t u d a t u k . Ezek az e m b e r e k vala­ h o n n a n a m e n n y e z e t r ő l nézik végig saját műtétüket, miköz-

86


ben testük élettelenül hever a műtőasztalon. M a g u k h o z térve részletesen b e s z á m o l n a k az o p e r á c i ó k ö r ü l m é n y e i r ő l , a sze­ mélyzet szavairól és tetteiről stb. E t u d á s r a öt érzékszervük lebénulásakor tettek szert, a m i sejtetni e n g e d i , hogy a t u d a t működése n e m kötődik szorosan a testi létezéshez. Később konkrét példát is említek majd ezzel kapcsolatban - de a szak­ irodalomból is bőségesen idézhetnék. Sokan n e m fogadják el, hogy a klinikai halálból visszatér­ tek beszámolói a tudat, szellem vagy lélek halál u t á n i túlélését bizonyítják. A halálközeli élményeket a m a g a m részéről két szempontból is bámulatosnak t a r t o m . Egyrészt, m e r t a túl­ élők jó ideig lebegnek az agyhalál állapotában, mégsem talál­ nak náluk agysérülést. Másodszor, a halálközeli élmények szinte kivétel nélkül m i n d e n k i életét megváltoztatták, aki megtapasz­ talta őket. Ezek az e m b e r e k arról számolnak be, hogy cso­ dálatos m ó d o n kicserélődtek, j o b b a n ápolják lelki életüket, s melegszívűbb, v i d á m a b b és békeszeretőbb egyéniségekké váltak. Ez talán a feltétel nélkül szerető „Fénylénnyel" való d ö b ­ benetes találkozásnak köszönhető. Tegyük hozzá, n e m m i n d e n halálközeli élmény eredményez tartós lelki változást. Találkoz­ tam olyan túlélőkkel és a k a d t a k olyan betegeim, akik ilyen természetű élményeik ellenére sem váltak átszellemült szuper­ lénnyé, nekik továbbra is orvosi segítségre volt szükségük, hogy megtanulják a stressz feloldását. ' U g y a n a k k o r n e m szükséges h i n n i ü k a halál u t á n i életben ahhoz, hogy hasznosítani tudják könyvem ú t m u t a t á s a i t . A r r a azonban m i n d e n k é p p e n m e g k é r e m önöket, g o n d o l k o z z a n a k el azon, milyen erőt kölcsönöz a m a felismerés, hogy a stresszel és konfliktusokkal t u d a t u n k k a l , l é n y ü n k leglényegével száll­ h a t u n k szembe. Ha a z t á n a b b a n is hisznek, hogy ez a t u d a t a halál u t á n sem enyészik el, m é g j o b b a n segít m e g é r e z n i a Mélymag h a t a l m á t és függetlenségét. Aki h a l h a t a t l a n , örökkévaló léleknek tudja magát, j o b b a n ú r r á lesz esetleges é l e t k ö r ü l m é n y e i n . Dr. B r i a n Weiss elme­ orvos hagyományos képzésben részesült, ezért igencsak meg­ döbbent, a m i k o r egyik betege tudattalanját vizsgálva az előző életek tapasztalataira b u k k a n t . Eletek, mesterek c í m ű bestsel­ lerében elmondja, hogy a szóban forgó páciens szorongása sehogyan sem enyhült a h a g y o m á n y o s terápia h a t á s á r a , ezért

87


hipnózissal próbálkozott, hogy feltárja a szorongás gyermek­ kori okait. Meglepetésére a z o n b a n hipnózisban lévő betege az ókori Babilonra e m l é k e z t e t ő környezetet írt le, majd viszszaemlékezett a r r a , h o g y a n fulladt m e g e b b e n az életében. A halálközeli élmények túlélőihez h a s o n l ó a n ez a n ő b e t e g is a r r ó l számolt be, hogy elhagyta testét, és így nézte végig saját halálát. Az első ilyen ülés is jelentősen enyhítette a beteg szo­ rongásait. Weiss folytatta a hipnózisterápiát, miközben betege újabb és újabb életeinek eseményeit idézte föl a történelem l e g k ü l ö n b ö z ő b b korszakaiból. Valahányszor átélte és feldol­ gozta előző életei t r a u m á i t , j e l e n t ő s e n csökkent a szoron­ gása. Hipnózissal gyógyítva egyik-másik betegemet m a g a m is felfedeztem, hogy élményeik továbblépnek a gyermekkori emlékek k ö r é n . Egyik páciensem például, aki evési rendel­ lenességgel küszködött, s rabja volt a c u k o r n a k , legnagyobb m e g d ö b b e n é s e m r e a r r ó l kezdett beszélni gyermekkori emlé­ kei felelevenítése u t á n , hogy angol haditengerész a 18. század elején. A hajó süllyedni kezdett csata közben. Mielőtt a z o n b a n elsüllyedt volna, n ő b e t e g e m m a r o k s z á m falta a cukrot, hogy a k a l ó r i á k segítsék az életben m a r a d á s b a n . A legérdekesebb a d o l o g b a n az, hogy e n n e k az é l m é n y n e k az újraélése egy csapásra m e g s z ü n t e t t e többéves cukorfüggését. H ó n a p o k k a l a t e r á p i a u t á n fölhívott valamiért, és e l m o n d t a , hogy teljesen megszabadult függőségétől és szorongásaitól. Dr. Weiss azt találta, hogy a hipnózist a l k a l m a z ó regreszsziós t e r á p i a azoknál a betegeknél is hatásos, akik n e m hisz­ nek a lélekvándorlásban. M a g a m u g y a n e r r e a következtetésre j u t o t t a m . Weiss feltételezte, hogy lényeges gyógyhatással bír, a m e n n y i b e n a terápia s o r á n a t u d a t újraéli a halál pillanatát, a test elhagyását és lélekké válását. Ezek a betegek nemcsak p a n a s z a i k a t küzdik le, de egész személyiségük megerősödik, és felvérteződik a félelmekkel szemben. Saját tapasztalatom is azt mutatja, hogy rendkívüli erőt kölcsönöz az e m b e r n e k , ha belső valójával m i n t a testet túlélő, h a l h a t a t l a n lélekkel azo­ n o s u l h a t . E terápiafajta s o r á n j ó t é k o n y e r ő k lépnek m ű k ö ­ désbe, m i k ö z b e n a betegek átélik k ü l ö n b ö z ő testet öltéseiket, a m i szemlátomást k i k e r ü l h e t e t l e n feladat m i n d a d d i g , míg a lélek olyan fejlett n e m lesz, hogy megszakad az újjászületé­ sek láncolata.

88


A t u d o m á n y számon tartja az úgynevezett heurisztikus feltételezések fogalmát, a m i azt jelenti, hogy az is létezhet, amit n e m t u d u n k bizonyítani. Ez a helyzet az előző életekkel is. A lélekvándorlás hipotézise bizonyíthatatlansága e l l e n é r e r o p p a n t hasznos a gyógyítás művészetében, p é l d á u l t a l p r a állíthatja a beteget. Dr. E r n e s t Rossi a test és lélek gyógyu­ lásáról szóló könyvében leírja, milyen pozitív e r e d m é n y e k e t hozhat a placebo alkalmazása. Dr. Rossi ismerteti a n n a k a rákbeteg férfinak az esetét, aki a 40-es évek s o r á n részt a k a r t venni egy új rákellenes gyógyszer h a t á s á t k i p r ó b á l ó kísérletben, amelyet dr. Klopfer folytatott N é m e t o r s z á g b a n . Ez a beteg mélyen hitt a szer gyógyhatásában, és m i n d e n t elkövetett, hogy rajta is kipróbálják. Bár a gyógyszert k a p ó csoportba m á r sehogyan sem fért be, dr. Klopfer b e t e t t e a kontrollcsoportba. A d a g a n a t j e l e n t ő s e n visszafejlődött az elkövetkező h ó n a p o k b a n , míg a z u t á n megjelent egy cikk, amely azt állította, hogy a gyógyszer h a t á s t a l a n . Dr. Klopfer közölte a beteggel, hogy a cikk valótlanságot állít, így az ismét h i n n i kezdett a h a t ó a n y a g b a n , m i n e k folytán a t u m o r ismét h ó n a p o k r a visszafejlődött. Mikor a z o n b a n újabb, a kísérletet ostorozó cikk j e l e n t meg, a b e t e g á l l a p o t a r o h a m o s a n r o m ­ lani kezdett, és meghalt. Egyszer egy híres jógitól azt h a l l o t t a m , milyen hasznos, ha hiszünk a halál u t á n i életben. S valóban, ha ez a hit m e g n y u g ­ vást hoz, és bízunk a b b a n , hogy van túlvilág, kétszeresen is jól j á r u n k . Egyrészt részesültünk a hit vigaszában, másrészt m é g a halál is m i n k e t igazolt. Ha h i t ü n k n e m igazolódik be a halál u t á n , akkor is c s u p á n egyszer c s a l ó d u n k . A m e n n y i b e n viszont n e m hiszünk, ám a végén mégis kiderül, hogy igenis létezik örökkévalóság, fölöslegesen kínoztuk m a g u n k a t é l e t ü n k b e n , és kétszeresen is p ó r u l j á r u n k . Egyrészt megfosztjuk m a g u n ­ kat a hit vigaszától, másrészt rettegve fogadjuk h a l á l u n k óráját, jóllehet végig k e z ü n k b e n lett volna a m e g n y u g v á s fegy­ vere. Ha valaki m i n d e n n e k ellenére sem látja be a túlvilágban való hit hasznosságát, a k k o r sincs baj. T u d a t u n k így is é p p elég erővel rendelkezik a h h o z , hogy ellenszegüljünk a körül­ mények n y o m á s á n a k , a h o g y a n azt a hadifoglyok példája is igazolja. S z a b a d s á g u n k b a n áll belső v a l ó n k b a n , t u d a t u n k 89


mélyén lelni föl b i z t o n s á g u n k legfőbb forrását, a m i lehetővé teszi, hogy felülemelkedjünk k ö r ü l m é n y e i n k e n , és megválaszszuk, h o g y a n válaszoljunk az a d o t t helyzetre. A t u d a t u n k k a l , szellemünkkel való azonosulás a k k o r a erőt kölcsönöz és olyan szabadsággal r u h á z föl, melynek b i r t o k á b a n a legszorongatóbb viszontagságokkal is m e g b i r k ó z h a t u n k . Ez tehát belső b i z t o n s á g u n k lényege. Aki emellett h i n n i tud abban, hogy t u d a t a tovább él a halál u t á n , az. megszabadul a halálféle­ lemtől, p e d i g t a g a d h a t a t l a n u l ez keseríti m e g legjobban az e m b e r i életet.

Hogyan ismerkedtem meg a halálközeli élményekkel? Emlékszem, h o g y a n részesültem a b b a n a szerencsében, hogy l á t h a t t a m dr. G e o r g e Ritchie-t, az elsők egyikét, akik halál­ közeli élményekről számoltak be. A Virginia Egyetemen voltam elsőéves. Kosárlabda-sportösztöndíjasként kerültem ide, a m i azt j e l e n t e t t e , hogy a k k o r i b a n ez a sport töltötte be az élete­ m e t . A téli szünetben r á b u k k a n t a m egy nyúlfarknyi cikkre a G u i d e p o s t s b a n , egy j ó p o f a kis m a g a z i n b a n . A cikkben dr. G e o r g e Ritchie, az egyetem elmeorvosa arról számolt be, hogy kétoldali lebenyes tüdőgyulladással kilenc hosszú percet töltött a klinikai halál á l l a p o t á b a n , majd a csodával h a t á r o s m ó d o n m a g á h o z tért. Ritchie e l m o n d o t t a , milyen, egész életére k i h a t ó élményeket szerzett ezekben a percekben. E l h a t á r o z t a m , hogy a szünet u t á n felkeresem. De hát a kosár­ labdaszezon k ö z e p é n j á r t u n k , és sehogyan sem t u d t a m időt szakítani a r r a , hogy beszéljek dr. Ritchie-vel. Aztán egy feb­ r u á r i v a s á r n a p , meccs u t á n a r r a é b r e d t e m , hogy szédelgek és m a g a s lázam van. Hétfőre m é g rosszabbul lettem, úgyhogy l ó h a l á l á b a n szállítottak be az egyetemi kórház intenzív osz­ tályára. Egy k ó r h á z i ápoló tolószékben tolt be a szobámba, a felvételező orvos ott j ö t t mellettem. Aztán m e g h a l l o t t a m , hogy az ápoló m e g k é r d e z i a doktortól, mi bajom. Ebben a pil­ l a n a t b a n dr. Ritchie í r á s á n a k egyik részlete villant e l m é m b e . Furcsa déjà vu érzés kerített h a t a l m á b a , m e r t eszembe jutott, hogy Ritchie is egy ugyanilyen beszélgetést hallgatott ki az ápoló és a kezelőorvos között, r á a d á s u l szintén tolószék­ b e n . Az ő diagnózisa is kétoldali lebenyes tüdőgyulladás volt. 90


Ekkor m e g h a l l o t t a m , hogy a felvételező orvos azt mondja, nekem is ugyanez a bajom. H i d e g futkározott a h á t a m o n e szinkronicitás h a l l a t á n . Már a halálközeli élményeket v á r t a m , ezek a z o n b a n e l m a r a d t a k . M i n d a z o n á l t a l dr. Ritchie-vel sike­ rült találkoznom. N é h á n y hét múlva m e g k é r d e z t e m az orvo­ somat, n e m l á t h a t n á m - e . Váratlanul jelent m e g egy v a s á r n a p reggelen. Mielőtt b e m u ­ tatkozott, azt hittem, egyike a z o k n a k a m e n t o r a i m n a k , akiket a kosárlabdaedzőm küldött hozzám, hogy ne m a r a d j a k el a tanulásban, és ne essek ki a csapatból. Mivel Ritchie Vissza­ térés a holnapból és Eletein a halál után c í m ű műveiben részle­ tesen leírja élményeit, j ó m a g a m csak a z o k r a a m o z z a n a t o k r a szorítkozom, amelyekről a z n a p esett szó, s a m e l y e k r e ennyi év távolából is tisztán emlékszem. 1943. d e c e m b e r 20-án dr. Ritchie katonaidejét töltötte a Texas állambeli Barkeley állomáshelyen. Kétoldali lebenyes tüdőgyulladást kapott, a m i megijesztette, m e r t h a l a d é k t a l a ­ nul R i c h m o n d b a kellett volna m e n n i e , hogy az orvosi egye­ t e m r e jelentkezzen, a jelentkezés h a t á r i d e j e ugyanis a k k o r j á r t le. Agyában heverve szorongatott helyzetén t ö p r e n g e t t . U g y a n a k k o r annyi ereje sem volt, hogy a tagjait m e g m o z ­ dítsa. Meglepetésére mégis fölkelt, és elindult a kórházte­ r e m b e n . Agyára visszanézve látta, hogy valaki fekszik b e n n e . Alaposan megvizsgálva ezt az alakot, ö n m a g á t fedezte föl. De n e m zavartathatta m a g á t egy ilyen csekélységgel, m i k o r okvetlenül R i c h m o n d b a kellett j u t n i a . K i m e n t t e h á t az ajtón, végig a folyosón, ahol m a j d n e m összeütközött egy kórházi tar­ goncát toló alkalmazottal. Rászólt, hogy vigyázzon, de az n e m hallotta. Dr. Ritchie azt m o n d t a n e k e m : „Steve, n e m t u d o m , ő ment-e rajtam keresztül, vagy én rajta, de olyan volt, m i n t h a ott sem lettem volna." Amint továbbment, rájött, hogy át tud h a t o l n i a zárt ajtó­ kon, sőt a falon is. A kórházat elhagyva a levegőben találta m a g á t , a h o l n a g y sebességgel száguldott előre, alatta „sorra t ü n e d e z t e k el a fák koronái". Közben azon t ű n ő d ö t t , hiába j u t el R i c h m o n d b a , mi lesz, ha senki sem látja meg, a h o g y a n a k ó r h á z b a n is t ö r t é n t . Maga alatt ekkor m e g p i l l a n t o t t egy várost. Aztán észrevett egy telefonpóznának t á m a s z k o d ó férfit egy út m e n t i presszó előtt,

91


melynek a b l a k á b a n Pabst-féle kék szalagot látott. Kíváncsi volt, föl tudja-e kelteni az ismeretlen figyelmét. De hasztalan p r ó b á l k o z o t t . Mint e l m o n d t a , ekkor j u t o t t a r r a a gondolatra, hogy talán meghalt, s ez iszonyú magányérzéssel töltötte el. Elhatározta hát, legjobb lesz, ha visszatér a kórházba. A betegszobában megpillantva élettelenül heverőtestét, rop­ p a n t különös érzés fogta el, m e r t - m i n t m o n d o t t a - n e m szok­ t u n k hozzá ahhoz, hogy h á r o m d i m e n z i ó b a n lássuk m a g u n k a t , mivel csak a tükör kétdimenziós felületén vesszük szemügyre küllemünket. Csüggedten leült ágya szélére, és n e m tudta, mihez kezdjen. Már akkor furcsának találta, hogy n o h a a fala­ kon áthatol, az ágyról m é g s e m esik le. A szobát egy negyvenes é g ő gyér fénye világította meg. Hirtelen azonban akkora fényes­ ség t á m a d t , m i n t h a egymillió hegesztőpisztoly szikrázott volna a közelben. A vakító fényesség közepén egy óriási Fénylény állt. A lény telepatikusan azt az üzenetet közvetítette feléje, hogy „állj fel, m e r t Isten fiának színe elé kerültél". Ritchie most látta, hogy a Fénylény m a g a a Megváltó. Lenyűgözték a Fénylény h a t a l m a s méretei, aki s e m m i b e n sem emlékeztetett a művészi ábrázolások vékonydongájú Krisztusára. Ekkor a Fénylény megkérdezte, mit művelt az életben. Miközben húszéves fejjel addigi teljesítményeit - a diákszövet­ ség elnöke lett, a Sasoknak nevezett cserkészek közé tartozott stb. - sorolta, a Fénylény azt m o n d t a : „Ez m i n d dicső dolog." E z u t á n megismételte a kérdést. Ekkor a betegszobában, a k á r egy kilátóban, Ritchie elé vetült az élete, miközben érezte a Fénylény, Krisztus feléje á r a d ó m a r a d é k t a l a n , feltétel nél­ küli szeretetét. Hibái és b ű n e i n e m csökkentették ezt a szere­ tetet, a m i ujjongó ö r ö m m e l töltötte el. A z u t á n Krisztus kézen fogta, és azt m o n d t a : „Gyere velem, m u t a t o k valamit." Ekkor felvillanó fényt látott. Egy város vörös fényei fölött repült. Itt Krisztus bárokba és bordélyházakba vezette. A bárok­ b a n ö n m a g á h o z hasonló lényeket pillantott m e g az iddogáló vendégek körül. Az emberek auráját, az őket körülvevő elektro­ mágneses mezőt is látta. A szellemlények megpróbáltak bebújni a vendégek testébe, talán hogy részesüljenek a szesz élvezeté­ ben. Ezek az anyagtalan lények szemlátomást szenvedtek. Dr. Ritchie megfigyelte, hogy a részegek aurája felszakadozott és

92


halványabb. Azt is látta, a m i n t a szellemlények belépnek a poharazók testébe, noha szemlátomást hiába vágyakoztak az alko­ hol jóleső hatására, n e m érzékelték azt, és tovább gyötrődtek. A bordélyban ugyanez történt, azzal a különbséggel, hogy a szel­ lemlények most n e m az ital, h a n e m a nemiség gyönyöreit igye­ keztek újraélni az örömlányok és vendégeik testében. Dr. Ritchie azt is e l m o n d t a , m i k é n t körözött az egyik kísér­ tet egy utcasarkon álldogáló negyvenes férfi körül. A jelek szerint a férfi elhunyt édesanyja lehetett, aki h a l á l á b a n is befo­ lyásolni i p a r k o d o t t a fiát. Ritchie e benyomásai n y o m á n j u t o t t a r r a a következtetésre, hogy „a pokol t a l á n a földön van", mivel a szellemlények szemlátomást attól a szenvedélytől szen­ vedtek, amely é l e t ü k b e n is kínozta őket. Ekkor újabb fény­ villanás következett, és Ritchie egy óriási e g y e t e m e n találta magát, ahol Krisztus elvitte egy h a t a l m a s l a b o r a t ó r i u m b a . Itt egy igen i m p o n á l ó műszerfalat látott, amelyet a z t á n évekkel később viszontlátott a Life m a g a z i n n a k az első atom-tenger­ alattjáróról, a Nautilusról szóló cikkében. Ritchie e z u t á n r á m nézett, és azt m o n d t a : „Az e m b e r n e m is tudja, h o n n a n szár­ maznak a találmányaink." Emlékeztetett a r r a , hogy a századok során n e m egy n a g y író, zeneszerző és feltaláló érezte úgy, m i n t h a valami külső ihlető e r ő h a t á s á r a cselekedne. Eztán újra fény villant, s dr. Ritchie olyan h a t a l m a s könyv­ tárat látott, amilyet soha a d d i g életében. A polcok roskadoz­ tak a spirituális tárgyú könyvektől. Számos szellemlény hajolt a kötetek fölé e b b e n az óriási könyvtárban. Dr. Richie-nek az volt a benyomása, hogy a mellette álló Krisztus személyében megtestesülő igazság lényegét kutatják. A belőle á r a d ó felté­ tel nélküli szeretet olyan m á m o r o s ö r ö m m e l töltötte el, hogy soha többé n e m a k a r t l e m o n d a n i róla. Máskor azt is e l m e ­ sélte, hogy a legcsodálatosabb muzsika szólt e b b e n a külö­ nös, éteri világban. Ezután újabb fényvillanás következett, s ő a csillagos eget kémlelte. A távolban egy fényből szőtt város körvonalai b o n t a k o z t a k ki, s Fénylények r ö p d ö s t e k ki-be ebből a városból. Ekkor Krisztus búcsút intett neki, s a követ­ kező pillanatban a r r a ébredt, hogy a h a l o t t a s h á z felé tolják. Lenézett a kezére, ahol m e g p i l l a n t o t t a a Phi G a m m a Társa­ ság gyűrűjét, s konstatálta, milyen szürke a b ő r e .

93


Mikor dr. Ritchie befejezte fantasztikus élményeinek elbe­ szélését, m i n d e n e k e l ő t t azt t a r t o t t a m h i h e t e t l e n n e k , hogy n e m szenvedett agysérülést, p e d i g közel tíz p e r c e n át halott­ n a k nyilvánították. A z u t á n azon csodálkoztam, milyen elké­ p e s z t ő m é r t é k b e n megváltoztatta életét a feltétel nélkül szerető m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m m a l való találkozás, amelyről elő­ ször m i n t „Fénylényről", később p e d i g m i n t Krisztusról emlé­ kezett meg. A m a g u n k s z á m á r a m i n d e b b ő l azt a következtetést von­ hatjuk le, milyen fontos, hogy szabadon, kapaszkodás, füg­ gőség és a földi dolgokhoz való ragaszkodás nélkül tudjunk szeretni. A „szenvedélybeteg" szellemlények gyötrődését látva dr. Ritchie fölismerte, m e n n y i r e fontos, hogy m é g földi éle­ t ü n k b e n megszabaduljunk láncainktól. E felismerés késztette a r r a , h o g y pszichiáteri ténykedése során segítsen a d r o g f ü g g ő és a l k o h o l b e t e g páciensek gyógyulásában. E n g e m m é g valami elgondolkoztatott. A dr. Ritchie által m e g p i l l a n t o t t női kísér­ tet gyötrődései - aki m i n d e n próbálkozása ellenére a síron túlról m á r n e m t u d t a irányítani fiát - csak m é g inkább meg­ erősítettek a független, feltétel nélküli szeretet jelentőségébe vetett h i t e m b e n . Egy évtizeddel később visszatértem a Virginia Egyetemre, hogy ledoktoráljak. Ekkor i s m e r k e d t e m m e g dr. R a y m o n d Moodyval, akit a n n y i r a föllelkesítettek dr. Ritchie beszámolói, hogy k u t a t n i kezdte a halálközeli élmény jelentőségét. Moody é p p a k k o r fejezte be az Elet a halál után c í m ű munkáját. Dr. Ritchie p e d i g m e g a l a p í t o t t a az Egyetemes Fiatalság Testü­ letét. A testületi üléseken - a h o g y a n ágas-bogas elfoglaltsá­ gai e n g e d t é k - dr. Moody is részt vett. E n g e m is meghívtak e z e k r e az összejövetelekre, ahol személyesen is elbeszélgethet­ tem a halálközeli élmények túlélőivel. N e m győztem csodál­ kozni személyiségük gyökeres átalakulásán. Ezt az érdekes j e l e n s é g e t m á s o k is k u t a t n i kezdték a k k o r i b a n , így gyakorló orvos k o r o m b a n ismét b e l e b o t l o t t a m a t é m á b a . Az egyik pszi­ chológiai ó r á n dr. K e n n e t h R i n g volt a meghívott előadó. Az ő kutatásai is megerősítették, hogy a halálközeli élmények túlélőiben hosszan t a r t ó személyiségváltozások zajlanak le. A m a i n a p i g összesen nyolcmillióan számoltak be hasonló ter­ mészetű tapasztalatokról. 94


E fejezet írásakor furcsa szinkronicitásban volt részem. Sikerült e l k a p n o m egy televíziós beszélgetést, amelyben dr. Kenneth Ringet faggatták kutatásairól. Most arról beszélt, hogy a születésüktől világtalanok láttak testen kívüli élményeik során. Ezeknek az e m b e r e k n e k fogalmuk sem volt a valóság tárgyainak külsőmegjelenéséről, testükön kívül kerülve mégis aprólékosan le t u d t á k írni ezeket, m i n t h a valóban láttak volna. Magukon végigtekintve látták a testüket, a h o g y a n az ő k e t m ű t ő orvosokat is. Az egyik vak m e g m u t a t t a , hol ejtette le a sebész a tollát az operáció előtt. S z á m o m r a R i n g kutatásai Mélymagunk, szellemünk vagy lelkünk létezését és a testtől való függetlenségét is igazolják. Maga dr. Moody is utalt rá, hogy a tudat avagy a szellem/lélek által k a p o t t informá­ ciók meghaladják testi korlátainkat. Ekkor t u d t a m m e g dr. Ritchie elbeszélésének folytatását is. A tüdőgyulladásból fel­ épülve elhagyta a kiképzőtábort, majd R i c h m o n d felé indult. A lehető legrövidebb utat választotta az országon keresztül, s közben m e g á l l t a Mississippi á l l a m b a n t a l á l h a t ó V i c k s b u r g b a n . A városka rendkívül ismerősnek tetszett neki, s ekkor j ö t t rá, hogy ebben a városban időzött el, m i d ő n R i c h m o n d felé r ö p ü l t a halálközeli élmény során. M i n d e n p o n t r ó l p o n t r a egyezett, még a Pabst-féle kék szalag jelzés is ott volt az országúti preszszó ablakában, ahol a n n a k idején m e g p r ó b á l t a m a g á r a v o n n i a telefonpóznának t á m a s z k o d ó férfi figyelmét. Ha meggondoljuk, mire képes tudatunk a test segítsége nélkül, többé nem tudattal és szellemmel/lélekkel is rendelkező bioló­ giai szervezetnek, hanem biológiai szervezettel is rendelkező tudatnak és szellemnek/léleknek tekintjük magunkat. Dr. Ritchie élményeivel e g y b e h a n g z ó a n valamennyi k u t a t ó azt állította, hogy a feltétel nélküli szeretetet sugárzó maga­ sabb r e n d ű h a t a l o m m a l való találkozás az egész életet meg­ változtatja. Amint arról m á r k o r á b b a n b e s z á m o l t a m , ezeknek az e m b e r e k n e k átalakul az é r t é k r e n d j e , s r á é b r e d n e k a r r a , hogy az életben a szeretet és a felebaráti együttérzés fontosabb a világi sikerek hajszolásánál. Erről e s z e m b e j u t , m i k é n t számolt be egyik korábbi páci­ ensem é r t é k r e n d j e gyökeres á t f o r m á l ó d á s á r ó l . Akkor d ö b 95


b e n t rá a családi élet fontosságára - két g y e r m e k e és bájos felesége volt a m i k o r egy tréfás feliraton a k a d t meg a szeme a m u n k a h e l y é n : „A halálos ágyán még senki sem sajnálta, hogy nem gürizett többet." Az általam m e g i s m e r t hadifoglyok értékrendje is megválto­ zott m e g p r ó b á l t a t á s a i k n y o m á n . Emlékszem, milyen szeretet­ tel emlegették dr. Fredet, szomszédomat az ismerősei. A náci u r a l o m s e m m i s n e k nyilvánította bölcsészdoktori fokozatát azon az e u r ó p a i egyetemen, ahol dolgozott, p e d i g magiszt­ rátusa feljogosította volna, hogy e b b e n az országban prak­ tizáljon. Egyik n a p ki a k a r t a m faggatni a pszichoanalízis egyik érdekfeszítő problémájáról, mivel szomszédom többek között Freud keze alatt dolgozott Bécsben. O a z o n b a n ehe­ lyett a r r ó l kezdett beszélni, milyen fontos, hogy odafigyel­ j ü n k g y e r m e k e i n k r e , m e r t csak így n ő h e t n e k föl egészséges, b o l d o g e m b e r r é . E l m o n d o t t a , hogy valahányszor a lánya el szeretett volna mesélni valamit, ő letette az újságját, és meg­ hallgatta. Ezzel közvetetten azt üzente gyermekének: „megér­ d e m l e d a figyelmemet". így a kislány értékes lénynek tartotta magát, m á r p e d i g ez a pozitív ö n k é p egész életében végigkí­ séri az e m b e r t . A k i t a r t ó terápia közvetett ü z e n e t e is ez, s ugyanilyen h a t á s m e c h a n i z m u s s a l növeli m e g a betegek meg­ c s a p p a n t önbizalmát.

Gyakorlat: Halálközeli élmények és feltétel nélküli szeretet Vegyenek mély lélegzeteket. Képzeljék el, hogy kórházi ágyuk­ ból kikelve h a s o n l ó élményeket élnek át, m i n t dr. Ritchie. Erezzék át egy m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m feltétel nélküli sze­ retetét. Vegyék észre, milyen erőt kölcsönöz az e m b e r n e k , ha tudja, b á r m i t követett is el, méltó a szeretetre. Mennyiben vál­ toztatná ez meg az ö n ö k életét? H o g y a n a l a k í t a n á át napjaik rendjét? É r t é k r e n d ü n k a n n a k függvénye, mivel azonosulunk és m i k é n t g o n d o l k o d u n k ö n m a g u n k r ó l . A m e n n y i b e n testünkkel azonosítjuk m a g u n k a t , az anyagi javak halmozását és a világi 96


sikereket helyezzük előtérbe, hiszen t e s t ü n k n e k k ü l s ő kielé­ gülésekre, táplálékra van szüksége, fedél kell a fejünk fölé stb. A m i n t a z o n b a n e g y r e i n k á b b b e l s ő valónkkal és szelle­ münkkel/lelkünkkel a z o n o s u l u n k , m á r azt tartjuk m i n d e n ­ nél e l ő b b r e valónak, hogy a d n i tudjunk, és el tudjuk fogadni a szeretetet. A test kapni és megszerezni akar, belső valónk és szellemünk/lelkünk viszont adni és kifejezni. Fontos t u d n u n k , hogy aki ad, az r e n g e t e g e t k a p is, a m i ­ ként az elfogadásban is van egy a d a g adakozás. A m i k o r ugyanis elfogadjuk valaki szeretetét, m e g a d j u k neki az ada­ kozás ö r ö m é t . Emlékezzenek rá, m e k k o r a ö r ö m ö t okozott, mikor valaki örült az a j á n d é k a i k n a k . Vajon milyen érzés lett volna, ha ismerősük fanyalogva fogadta volna az ajándékot, megfosztva önöket az a d n i t u d á s boldogságától? Meg kell t a n u l n u n k , h o g y a n fejezzük ki belső valónk szeretetét, mivel ez u g y a n ú g y élteti belső valónkat és szellemünket/lelkünket, mint a levegővétel testünket.

Gyakorlat: A szeretet kinyilvánítása a hétköznapok során Egy show-műsorban egyszer valaki elmesélte, m i n t járt-kelt egyik n a p New Yorkban úgy, hogy közben az e m b e r e k sze­ m é b e nézve azt gondolta: „Szeretlek, és azt kívánom, szabadulj m e g szenvedéseidtől, hogy találj igaz boldogságra." Képzeljék el, a m i n t önök is úgy csinálják végig egy napjukat, hogy eköz­ b e n szerető energiát s u g á r o z n a k a j á r ó k e l ő k n e k . H a s z n á l h a t ­ j á k a fent idézett m o n d a t o k a t , de t a l á l h a t n a k ki újakat is. A halálközeli élmények túlélői belső szabadságra és e r ő r e tettek szert. R á é b r e d t e k a r r a , hogy v a l a m e n n y i ü n k b e n lako­ zik egy t u d a t n a k vagy némely túlélő által szellemnek nevezett valami, a m i n e m függ a test f e n n m a r a d á s á t ó l és az anyagi világ béklyóitól. Ezek az e m b e r e k felfedezték, kik és m i k ők lényük legmélyén, felfedezték belső valójukat, m á s szóval a szívüket, amelynek b i r t o k á b a n szabadon és feltétel nélkül t u d t a k szeretni a továbbiakban. Ez alapvetően á t f o r m á l t a értékrendjüket és önértékelésüket. A halálközeli élmények

97


túlélői m e g m u t a t t á k , m i k é n t nyitja rá szemünket az ember­ szeretet és igazságosság fontosságára a n n a k felismerése, hogy n e m v a g y u n k azonosak anyagi j a v a i n k k a l és sikereinkkel. A külsőségek helyett e t u d á s fényében belső valónk erejével és szabadságával a z o n o s u l u n k . N e m más ez, m i n t t u d a t u n k , amely megerősíti b e l s ő b i z t o n s á g u n k a t . E k k é p p e n m e g t a n u l ­ j u k , hogy a sors h á n y a t t a t á s a i közepette m i n d i g s z á m í t h a t u n k l e g n a g y o b b belső e r ő f o r r á s u n k r a . Ekkortól igaz valónkkal és n e m a kocsinkkal vagy egyéb külsőséggel azonosítjuk m a g u n ­ kat. Ö n m a g u n k b a figyelve felismerjük, hogy belső lényegünk a szeretetre való képesség és az e h h e z szükséges bátorság. E n n e k szellemében a következő gyakorlatban továbbfejlesz­ tem a k o r á b b a n ismertetett meditációt, melynek során a t u d a t k ö z p o n t j á n a k m o n d t u k ki belső valónkat. E gyakorlatot azzal bővítettem ki, hogy p á r h u z a m o t v o n t a m az e m b e r i test és az a u t ó között. Mindez egybecseng a halálközeli élmények túlélőinek tapasztalataival. Gyakorló lélekgyógyász k o r o m b a n néhány páciensem elment egy t e m p l o m i összejövetelre, amelyet a m a g á n y o s o k klubja r e n d e z e t t . Itt a Hawaiiról s z á r m a z ó dr. J i m F u n g t a r t o t t előadást a r r ó l , h o g y a n kell szeretetteljes viselkedést tanúsí­ t a n i ö n m a g u n k és e m b e r t á r s a i n k iránt. Képzeljenek el egy olyan n a p o t , a m i k o r kedvességet t a n ú s í t a n a k mások iránt, és ö n m a g u k a t is megbecsülik. Kezdjék m i n d j á r t felkelés u t á n azzal, hogy kedves szóval üdvözlik szeretteiket. Aztán perges­ sék le ö n m a g u k b a n szokásos n a p i t e e n d ő i k e t , azzal a különb­ séggel, h o g y most egészen lefekvésig szeretettel és nyájasan f o r d u l n a k m i n d e n k i felé. Képzeljék el, hogy azokat a ház k ö r ü l i t e e n d ő i k e t is megszeretik, a m i k e t a d d i g csak ímmelá m m a l végeztek.

Gyakorlat:

Önmagunk felfedezése 2

Helyezkedjenek kényelembe, s kezdjenek lassú, mély hasi lég­ zésbe. H a sikerült ellazulniuk, kérdezzék m e g ö n m a g u k t ó l : Ki és mi vagyok lelkem legmélyén? Ki és mi ez a szilárd és k i t a r t ó „énérzés" b e n n e m , amelyet ö n m a g a m m a l azonosítok? T a l á n a t e s t e m b e n lakozik a n n a k m u l a n d ó érzéseivel?

98


Azokkal a hőérzetekkel vagyok azonos, amelyeket e pilla­ n a t b a n végtagjaimon érzékelek? De h o g y a n l e h e t n e azonos szilárd és változatlan é n e m testem folyton változó észleleteivel? Van t e h á t testem, és v a n n a k észleleteim, é n e m a z o n b a n lényegileg különbözik m i n d i g változó észleleteimtől. A m i k o r tehát azt m o n d o m , fázom, m e l e g e m van, kellemesen vagy kellemetlenül é r z e m m a g a m , n e m lehetek azonos észlelete­ immel és érzéseimmel. Helyesebb tehát, ha az ént k i h a g y o m ezekből a m ú l ó észlelésekből. Ki és mi ezek szerint e l m é m a m a g a folyton változó gondola­ taival? Én m e g i n t n e m lehetek, hiszen e g o n d o l a t o k folyvást tova­ suhannak. Egyik p i l l a n a t b a n a boltba a k a r o k m e n n i , de a következő­ ben m e g g o n d o l o m m a g a m , és moziba vágyom, h o g y a n tar­ tozhat m i n d e z a változatlan é n r e ? Le kell t e h á t szögeznem, van e l m é m és v a n n a k g o n d o l a t a i m , ezek a z o n b a n n e m azo­ nosak é n e m m e l . Akkor t a l á n az é r z e l m e k b e n lakozik é n e m ? Én vagyok a d ü h vagy a félelem, amely p i l l a n a t r ó l pilla­ n a t r a elönt és ú r r á lesz rajtam? Amikor azt m o n d o m , h a r a g s z o m vagy félek, v a l ó b a n én m o n d o m ezt? Mivel é r z e l m e i m is szüntelenül változnak, helyesebb, ha azt m o n d o m , v a n n a k u g y a n é r z e l m e i m , h a r a g o t vagy félel­ met stb. érzek, é n e m a z o n b a n n e m azonos m i n d e z e k k e l . Ki és mi vagyok akkor? A dolog lényegét tekintve mi vagyok, ha n e m vagyok sem a testem, sem a lelkem, sem az é r z e l m e i m ? Lényegileg a t u d a t központja vagyok, amely h a t á r o z n i képes m i n d a z z a l kapcsolatban, a m i testemet és e l m é m e t érinti. D ö n t é s h o z ó k ö z p o n t k é n t ha a k a r o k , a k ü l s ő körül­ mények ellenében is választhatok. A m i n t azt a halálközeli élmények túlélői is állítják, t u d a t o m n e m függ testem fenn­ maradásától, mi több, testem k ö z r e m ű k ö d é s e nélkül is m ű k ö ­ dőképes. Amiként kocsim is holt anyag a gyújtás nélkül, amely bein­ dítja és m o z g á s b a n tartja a m o t o r t , úgy testem is élettelen

99


t ö m e g az élet szikrája, a t u d a t o m b ó l , igaz valómból, szel­ l e m e m b ő l és lelkemből szétáradó alkotó é l e t e r ő nélkül. E szavak igazságát átérezve m o n d o g a s s á k m a g u k b a n : az uni­ v e r z u m o n á t ö m l ő t e r e m t ő e n e r g i a nyitott csatornája vagyok. Erezzék, a m i n t ez az e n e r g i a végigárad testükben. Elkép­ zelhetnek valamiféle testükben k e r i n g ő fehér sugárzó fényt, amely ezt a gyógyító e n e r g i á t képviseli. Vetítsék lelki szemeik elé a n a p sugarait, a m i n t c i r ó g a t ó a n betöltik szívüket és testü­ ket, majd a világba kiáradva szerető nyájassággal és gyógyító erővel telítik azt. (Ezt a képet a r ú n á k könyve egyik imája is felhasználja.) Mondják m a g u k b a n : „Lényegem n e m azonos testemmel. A tudat, szellem és lélek székhelye vagyok, s testem mindössze az élet megtapasztalására szolgáló egyszerű eszköz. A tudat köz­ pontjaként kapcsolatban állok magasabb valóságommal - úgy, a h o g y a n azt elképzelem - és valamennyi teremtménnyel." Ezt a m a g a s a b b r e n d ű erőt nevezhetik Istennek, Léleknek, Szellemnek, b á r m i n e k . Például m o n d j á k azt: „A t u d a t központja vagyok, és tuda­ t o m összekapcsol Istennel m e g valamennyi létformával, Isten m e g a n n y i teremtményével." Mikor készen á l l n a k e r r e , szemüket kinyitva térjenek vissza a valóságba. N a p k ö z b e n ismételgessék el többször is a kocsit és az e m b e r i testet összehasonlító szavakat, hogy minél mélyeb­ b e n a z o n o s u l h a s s a n a k b e l s ő valójukkal, lelkükkel vagy szelle­ m ü k k e l ; nevezhetik ezt tetszésük szerint. Most p e d i g vegyük szemügyre a b e l s ő való sajátságait.

100


Belső valónk sajátságai A tudatom központjával kapcsolatban állva úgy érzem: MEGGONDOLT MEGFONTOLT MÉLYEN SZERETŐ MERÉSZ MAGABIZTOS MŰVÉSZI ALKOTÓERŐVEL RENDELKEZŐ MAGYARÁZATRA NEM SZORULÓ MEGELÉGEDETT

vagyok. Stresszhatás esetén a l e g r ö v i d e b b idó'n belül vegyük igénybe b e l s ő valónk segítségét.

101


Minden evolúciós fejlemény már készen várakozik a természet végtelen bölcsességében. Az emberiség legnagyobb kincse mégis a szeretet, annak legérzékibb és legátszellemültebb formájában. A szeretet kiteljesítése a földi evolúció küldetése. Rudolf Steiner A János evangéliuma című előadásból

102


II. rész A belső valóhoz vezető út: A stressztől a szeretetben rejlő nyugodt erőig


5. fejezet A négy út

Áttekintés

A

továbbiakban a belső szabadsághoz vezető négy út m i b e n l é t é t taglaljuk. Ezen a helyen csak röviden tekintjük át legfőbb jellegzetességeiket. Először a meg­ értés kedvéért külön-külön foglalkozunk ezzel a négy úttal, később a z o n b a n , az Á. L. L. J. LE t e c h n i k a a l k a l m a z á s a k o r összekapcsoljuk őket. Mindenfajta szabadságnak két nézőpontja van: egyrészt a valamely negatív, nemkívánatos hatástól való mentesség, más­ részt a pozitív, örömteli célkitűzések megvalósításának szabad­ sága. Mind a négy út megszabadít a stressz okozta rosszkedvtől, és elvezet a h h o z a szabadsághoz, amely a stresszhatások elle­ n é r e is m a r a d é k t a l a n u l jó közérzetet e r e d m é n y e z . Mindegyik út más örömökkel ismertet m e g b e n n ü n k e t , s ezek egyike sem függ környezetünktől. Ezért belső s z a b a d s á g u n k fizikai, szellemi, érzelmi és spirituális megközelítésével megtanuljuk, hogy a stresszel dacolva is k i t ű n ő lehet a h a n g u l a t u n k , s ural­ hatjuk a feszültséggel teli helyzeteket. Ezenközben é l e t ü n k is kellemesebbé válik, s a testi, szellemi, érzelmi és spirituális béke lesz a dolgok rendjévé, amelyben a stressz m i n d ö s s z e pillanatnyi zavarnak számít. Sajnos sokak s z á m á r a e n n e k az ellenkezője igaz, ők a szenvedést tekintik az élet alaptör­ vényének, mely alól csak futó ö r ö m ö k h o z h a t n a k föloldozást. A belső szabadsághoz vezető fizikai út testi jó érzést és ella­ zulást e r e d m é n y e z . A jó testi közérzet t e h á t ellazultságot fel­ tételez. A belső szabadsághoz vezető fizikai ú t o n m e g t a n u l j u k ellazítani tagjainkat. Ezt elsajátítva eszményi e s e t b e n kecse-

105


sen és k ö n n y e d é n , a legkisebb erőTeszítés nélkül „átlebeghe­ t ü n k " az élet felett. A b e l s ő szabadsághoz vezető szellemi út olyan örömöket szül, melyeket összefoglaló m ó d o n lelki békének is nevezünk. A szellemi jó érzés tehát a lelki békével egyenértékű. A belső szabadsághoz vezető szellemi ú t o n tudatosítjuk m a g u n k b a n , h o g y j ó k e d v ü n k n e m függ külső körülményektől, mi több, ezt m e n t e n el is érhetjük, csak el kell h a t á r o z n u n k , m i r e összpon­ tosítjuk g o n d o l a t a i n k a t . Föl kell t e h á t i s m e r n ü n k , hogy a kör­ nyezeti stresszhatások aszerint befolyásolják h a n g u l a t a i n k a t , h o g y mit g o n d o l u n k ezekről, és h o g y a n értékeljük a helyze­ tet; az utóbbi e g y m a g á b a n n e m jelentős tényező. A b e l s ő szabadsághoz vezető érzelmi út nyíltszívűséget, mély érzelmi életet feltételez, ezentúl p e d i g érzelmeink k ü l ö n ö s e n s z e r e t e t ü n k - kifejezésre j u t t a t á s á n a k képességét. Az érzelmi egyensúlyhoz így e l e n g e d h e t e t l e n az életöröm, mi több, hálatelt szívvel kell f o g a d n u n k az élet ajándékait. A belső szabadsághoz vezető érzelmi ú t o n m e g t a n u l j u k lényünk leg­ mélyéből átélni érzéseinket és kifejezni szeretetünket. Ehhez legelőször is t i s z t á z n u n k kell m a g u n k b a n , mit m o n d a n a k s z á m u n k r a a h a r a g , a félelem (szorongás) és szomorúság (lehangoltság) negatív érzései arról, mit t a r t u n k fontosnak és ü d v ö z l e n d ő n e k a szeretett e m b e r e k k e l és t á r g y a k k a l kap­ csolatban, a m i k é n t azt is elsajátítjuk majd, h o g y a n fordítsuk át a negatívat pozitívba. E z u t á n eldönthetjük, kell-e t e n n ü n k lépéseket a helyzet m e g o l d á s a é r d e k é b e n . Szükség esetén azt is m e g g o n d o l h a t j u k , beszéljünk-e a n n a k a fejével, akivel meg­ gyűlt a bajunk. I d ő n k é n t azon kapjuk m a g u n k a t , hogy ugyan­ azokat a régi fájdalmas és frusztráló érzéseket éljük át újra m e g újra családi é l e t ü n k b e n és a m u n k a h e l y e n . Ekkor a r r a kell t ö r e k e d n ü n k , h o g y feloldjuk ezeket a régóta fennálló érzelmi g á t a k a t . A b e l s ő szabadsághoz vezető érzelmi út m e g t a n í t átérezni az élet spirituális ö r ö m e i t . Ezt az u t a t ö r ö m , hit és egy maga­ sabb r e n d ű h a t a l o m b a vetett bizalom szegélyezi. Aki hisz, azt a h é t k ö z n a p o k b a n is a legmélyebb ö r ö m tölti el, hite p e d i g m e g i n g a t h a t a t l a n . A b e l s ő szabadsághoz vezető spirituális ú t o n az az ö r ö m t e l i felismerés lesz osztályrészünk, hogy tuda­ t u n k összeköttetésben áll egy feltétel nélkül szerető magasabb

106


r e n d ű erővel és a t e r e m t m é n y e k összességével. E r r e az ú t r a lépve, ha m i n d e n kötél szakad is, önvizsgálattal, meditációval vagy imával kikérhetjük a fölöttünk ő r k ö d ő m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m segítségét. Egyszerűen megkérjük ezt az e r ő t (hogy hogyan nevezzük, az a mi személyes ü g y ü n k ) , hogy mutas­ son lelki megnyugvást hozó kiutat az a d o t t helyzetből. A spi­ rituális út a h h o z a d e r ű t szülő felismeréshez is elvezet, h o g y t u d a t u n k h a l h a t a t l a n , túléli a test halálát, s n e m kötik gúzsba földi porhüvelyünk korlátai. Mint később m é g beszélünk róla, a spirituális e n e r g i a (S.E.) átalakításból azok is profitálhat­ nak, akik n e m hisznek a halál u t á n i életben. Mindössze a n n y i nyitottságra van szükségük, hogy legyen kedvük kísérletezni az imával és a meditációval. A belső szabadsághoz és n y u g o d t e r ő h ö z vezető spirituális ú t r a l é p ő k n e k ki kell p r ó b á l n i u k az i m a erejét, amely kapcsolatot létesít „égi" gondviselőjük útmutatásaival. A belső szabadsághoz vezető négy út együttesen ad lehető­ séget M é l y m a g u n k belső s z a b a d s á g á n a k és n y u g o d t erejének elsajátítására és kifejezésére; ezek alkotják az A. L. L. J. LE módszer négy lépcsőfokát.

A négy út az otthoni és a munkahelyi stresszel szemben Az elkövetkező négy fejezet m i n d e g y i k é b e n m e g k é r e m majd önöket, hogy képzeljenek el valamely o t t h o n i vagy m u n k a h e ­ lyi stresszhelyzetet. E z u t á n sorra veszik majd a fejezetben meg­ jelent egyes lépcsőfokokat. Ezek felhatalmazzák ö n ö k e t a r r a , hogy a stresszel szembeni passzív kiszolgáltatottság helyett fizikai, szellemi, érzelmi és spirituális síkon megjavítsák köz­ érzetüket és helyrebillentsék lelki egyensúlyukat. A stresszhelyzettel szembenézve m i n d e n e k e l ő t t a test ellazítására törekszünk. N é h a e n n é l t ö b b r e nincs is szükség. Ha a testi ellazulás u t á n lelkileg továbbra is feszültnek érzik m a g u k a t , a k k o r emlékezzenek a r r a , hogy j ó h a n g u l a t u k n e m függ a külső körülményektől, sőt b e l s ő erőiket felsorakoztatva máris p o m p á s a n érezhetik m a g u k a t . A belső szabadsághoz vezető szellemi ú t o n előbb tisztázniuk kell m a g u k b a n a streszszel kapcsolatos érzéseiket, mielőtt e l d ö n t e n é k , mit gondolja­ nak az adott helyzetről. Ha p é l d á u l állásuk elvesztésétől vagy 107


szerelmi szakítástól t a r t a n a k , ez rettegéssel töltheti el önöket. A m e n n y i b e n a z o n b a n azt m o n d j á k m a g u k b a n , igen, a hely­ zet n e m túl rózsás, én m é g s e m veszítem el a fejem, hatéko­ n y a b b a n t u d n a k fellépni a stresszel szemben. Ha ezek u t á n is m a r a d t ö n ö k b e n n é m i elégedetlenség, szorongás vagy harag, az érzelmi út segítségével tisztázhatják m a g u k b a n , és lecsilla­ píthatják felkavart érzéseiket. Először megtanulják kifejezni érzelmeiket, visszavezetve e r e d e t ü k r e a félelem és h a r a g érzé­ seit. M i u t á n megértették, mit közöl félelmük és h a r a g j u k életük szereplőinek fontosságáról, eldönthetik, milyen lépé­ sekre szánják rá m a g u k a t . Adott esetben t u d t á r a adhatják érzéseiket a n n a k a személynek, aki g o n d o t okoz o t t h o n i éle­ t ü k b e n vagy a m u n k a h e l y e n . Ha továbbra sem n y u g o d t a k meg, lépjenek rá a belső sza­ b a d s á g h o z vezető spirituális ú t r a . Meditációval vagy imával kérjék m a g a s a b b r e n d ű gondviselőjüket, hogy segítsen kiutat találni szorongatott helyzetükből, hozzon megnyugvást, és adjon e r ő t a k ü z d e l e m r e . A t a n u l á s céljából előbb külön kezel­ j ü k a négy utat. Látni fogják a z o n b a n , hogy az A. L. L. J. LE m ó d s z e r t a l k a l m a z v a a pillanat hevében összekapcsolhat­ j á k ezeket. A következő négy fejezetben tehát sorra vesszük a b e l s ő szabadsághoz vezető négy út egyes lépéseit. Mind­ egyik fejezet g a z d a g í t a n i fogja az A. L. L. J. LE m ó d s z e r alap­ elemeit.

Az A. L. L.J. LE és SZ. E. R. E. S. S. módszer Á. L. L.J. LE Á. Állj le! Álld m e g ! Állíts! Ha a stressz jeleit észlelik m a g u k o n (idegesek, feszültek, izga­ tottak és/vagy e r ő n e k erejével sem képesek m e g é r t e t n i magu­ kat környezetükkel), a k k o r c s ö n d b e n m o n d j á k m a g u k b a n : Állj! Aztán mélyen, lassan belélegezve állják meg, hogy n e m i d e g e s k e d n e k tovább. Ehelyett befelé mosolyogva érezzék át, a m i n t a friss levegő szétárad az o r r u k b a n , a fejükben, kitisz­ títva g o n d o l a t a i k a t . A levegővételek közben állítsák állhatato­ san, teljes magabiztossággal:

108


„Képes vagyok h i d e g fejjel gondolkozni (a belégzés csúcs­ pontján t a r t s a n a k rövid szünetet), és (most lélegezzenek ki) b á r m i történjék is, lecsillapítani az i d e g e i m e t ! " L.

Lassíts! Lassan! Végezzenek mély hasi légzést. Belégzés közben m o n d j á k m a g u k b a n : „Lassíts!" Közben érezzék át, a m i n t a hűvös levegő' lassan szétárad az o r r u k b a n és a fejükben, kitisz­ títva gondolataikat. M i u t á n a levegő' felmelegszik tes­ tükben, t a r t s a n a k szünetet, majd képzeljék el, a m i n t ez a melegség lassacskán szétsugárzik a t e s t ü k b e n . Kilég­ zéskor mondják m a g u k b a n : „ L a s s a n ! "

L.

Latolgasd a helyzetet! Tárgyilagos megfigyelőként vizsgálják m e g a helyzetet és lehetséges megoldásait, m i k ö z b e n be- és kilégzéskor továbbra is m o n d o g a t j á k m a g u k b a n : „Lassíts! L a s s a n ! "

J.

Jótékony erővel játszva oldd m e g ! Pihenjenek meg, a m í g k e l l ő k é p p e n le n e m csillapodtak, majd j ó t é k o n y erővel, játszva oldják m e g az aktuális konf­ liktust a SZ. E. R. E. S. S. t e c h n i k a segédletével.

SZ. E. R. E. S. S. Célszerű, ha a gyakorlat végzése közben bal kezüket kinyújt­ ják, mintegy helyet csinálva p a r t n e r ü k n é z ő p o n t j á n a k . Szim­ bolikusan ezzel a SZ. E. R. lépései s o r á n azt is m o n d j á k : „egyfelől". Aztán az E. S. S. lépések s o r á n tegyék j o b b kezüket a szívükre, j e l k é p e s e n helyet csinálva ezzel saját nézőpontjuk­ nak. Könyöküket hajlítsák be, és szorítsák ökölbe a kezüket, ezzel is a nyugodt, békés belső erőt j u t t a t v a kifejezésre. SZ. Szünet következik Gyűjtsenek erőt a k é s ő b b i e k r e ! E.

Empátiával fogalmazzák m e g a p a r t n e r nézőpontját, érzéseit stb. Valahogy így: „Ezek sze­ rint ezt és ezt érzed, gondolod..." (fejezzék be a mondatot).

109


R. Részrehajlás nélkül nyissák m e g szívüket a p a r t n e r nézőpontja előtt. £ . Empátiával nyilvánítsák ki nézőpontjukat. S.

Személyes szóhasználattal beszéljenek. Mondják azt: én, engem, nekem, s z á m o m r a , én úgy gondolom/érzem stb.

S.

Szeretettel közeledjenek p a r t n e r ü k h ö z .

E m ó d s z e r egyszerű, s alapvetően az e m b e r i szervezet élet­ tani folyamataiban gyökerezik, a m i igen hatásossá teszi. Némi rálátás és gyakorlás u t á n az egyes lépések összekapcsolódnak, s a u t o m a t i k u s a n követik egymást a „Lassíts! Lassan!" inger­ szavakra. N e m kell tehát mást tenniük, m i n t 1. tudatosítaniuk m a g u k b a n , hogy ez most egy stresszhelyzet. Ezután próbál­ j a n a k lecsillapodni, és elérni belső lényegüket 2. n é h á n y perces lassú légzéssel, 3. miközben latolgatják a helyzetet, végül p e d i g 4. játszva megoldják gondjaikat. A két kulcsszó, a „ L a s s a n ! " és a „Lassíts!" idővel mintegy vérükké válik. Az i d e g é l e t t a n ezt a h a t á s m e c h a n i z m u s t feltételes reflexnek nevezi. A feltételes reflexek m ű k ö d é s m ó d j á r a és kialakulásukra Pavlov orosz t u d ó s derített fényt. A m o d e r n r e k l á m is ezen az élettani reakción alapul. Pavlov l a b o r a t ó r i u m i vizsgálatai során k i m u t a t t a , hogy a csengőszó és az élelemosztás össze­ párosítása k u t y á k b a n nyálelválasztást indít m e g a csengő fel­ hangzásakor, mivel az állat az eledelre vár. A kutyákban tehát a m a g á b a n semleges h a n g i n g e r nyálképződést vált ki, éspe­ dig úgy, h o g y az idegpályák összeköttetései révén a h a n g i n ­ ger összekapcsolódott az etetés idejével. A r e k l á m úgy hat, hogy örömteli, kellemes hatásokat kap­ csolnak a h i r d e t e n d ő á r u h o z , mondjuk, híres szórakoztató­ ipari szakembert, szexis férfiakat vagy nőket, gyönyörű tájakat stb. lát a fogyasztó. A t e r m é k e z u t á n a csengőszóhoz hason­ lóan m á r e g y m a g á b a n is felidézi azokat a kellemes érzéseket,

110


amelyeket a híresség, a szexi m o d e l l vagy a szép táj okozott. Az alant i s m e r t e t e n d ő meditációs gyakorlat, az e l i s m é t l e n d ő kijelentésekkel és a hasi légzéssel a mély ellazulás természetes ö r ö m é t nyújtja az A. L. L. J. LE m ó d s z e r a l k a l m a z á s a során.

Gyakorlat: Tegyék automatikussá azÁ. L. L.J. LE és SZ. E. R. E. S. S. módszert! Az alábbiak segítségével oldhatják m e g nézetkülönbségeiket. Először is figyelmeztetjük m a g u n k a t , hogy jó h a n g u l a t u n k egyedül rajtunk múlik. Ezt tudatosítva n e m követeljük ki p a r t ­ n e r ü n k feltétel nélküli egyetértését. A konfliktust e g y á l t a l á n n e m szükséges m e g o l d a n u n k az előtt, hogy l e c s i l l a p o d t u n k volna, visszanyerve lelki egyensúlyunkat. M i n d e h h e z m e g kell tanulnunk: 1. Alljt p a r a n c s o l n i z a k l a t o t t s á g u n k n a k 2. Szünetet t a r t a n i és erőt gyűjteni 3. Empátiával m e g f o g a l m a z n i á l l á s p o n t u n k a t Á. Lazuljanak el, s n a p k ö z b e n figyeljék a belső feszültség, ide­ gesség, izgalom vagy megértési nehézségek jeleit. Ha ezek fellépnek, m a g u k b a n kiáltsanak „Allj!"-t. Képzeljék el, a m i n t egy nagy piros stoptábla m a g a s o d i k ö n ö k előtt. Mosolyodja­ nak el szélesen, csillogó szemmel. Lassan, mélyen lélegezze­ nek be. Erezzék, a m i n t a friss levegő szétárad az o r r u k b a n és a fejükben, kitisztítva g o n d o l a t a i k a t . Eztán m á r tiszta fejjel, hiánytalan ö n b i z a l o m m a l ismételjék el m a g u k b a n : „Képes vagyok h i d e g fejjel g o n d o l k o d n i (a belégzés csúcspontján tart­ sanak szünetet), és (kilégzés) b á r m i l y e n k ö r ü l m é n y e k között lecsillapítani i d e g e i m e t ! " Majd folytassák a következő szavakkal: „ H i d e g fejjel, tisz­ tán vagyok képes g o n d o l k o d n i , a testem is lecsillapult, hiszen a feszültség a testi-lelki é p s é g és a jó teljesítmény gyilkosa." Erezzék, hogy e l e g e n d ő energiájuk van a szükséges lépések megtételére. Csinálják végig n a p j u k a t a nagy sportolók játszi

111


könnyedségével, a k i k n e k izmai é p p csak a szükséges mérték­ b e n feszülnek meg. L. Folytassák a lassú, mély lélegzetvételeket. Belégzéskor m o n d ­ j á k azt: „Lassíts!", miközben a friss levegő' szétárad o r r u k b a n és fejükben, kitisztítva gondolataikat. Elképzelhetik, hogy a levegó't az ég m a g a s á b ó l szippantják, i n n e n lép orrlyuka­ ikba. A m i n t a z t á n a levegő felmelegedett testükben, t a r t s a n a k szünetet, majd képzeljék el, a m i n t a melegség szétárad tes­ t ü k b e n . Kilégzéskor m o n d j á k m a g u k b a n : „ L a s s a n ! " Legyen a h a n g s ú l y a két „s" h a n g o n , ejtsék úgy, m i n t h a megszabadí­ t a n á k á l l k a p c s u k a t a feszültségtől. Közben képzeljék el, a m i n t ez a m e l e g h u l l á m lassan, n a g y o n lassan végigömlik vállukon, karjukon, m e l l k a s u k o n , h a s u k o n , lábszáraikon és lábfejükön. Átérzik majd, hogy összefüggenek a földdel, s lábukat szilárd talajon vethetik meg. Az égből a l á á r a d ó , ü d í t ő e n friss leve­ gó't t e s t ü k b e n felmelegítve továbbküldik a föld m é h é b e . Ily m ó d o n kapcsolatba l é p n e k az éggel és a földdel. Kilégzéskor (miközben a belélegzett levegő t e s t h ő m é r s é k l e t ű r e melegszik föl) m o n d j á k azt: „Meleg a testem." Ne feledjék, a h i d e g fej és az e m b e r i melegség a stressz leküzdésének leghathatósabb fegyvere. A továbbiakban be- és kilégzéskor ismételgessék: „Lassíts! L a s s a n ! " Lassítsanak az „s" h a n g kiejtésénél, m i n t h a csak s ó h a j t a n á n a k . Képzeljék el, hogy lassan, megfontoltan d ö n t e n e k a l e g n a g y o b b izgalmak közepette is. Vetítsék m a g u k elé múlt- és jövőbeli helyzetek megoldását ezzel a lassú, nyu­ g o d t m ó d s z e r r e l . Meglátják, elég a „Lassíts! Lassú!" szavakat kiejteniük, és m e n t e n lecsillapodnak. L. Latolgassák a helyzetet tárgyilagosan, m i k ö z b e n azt m o n d ­ j á k m a g u k b a n belégzéskor: „ N e m kell e l h a m a r k o d o t t a n dön­ t e n e m . " Kilégzéskor folytassák ezzel: „Lazulj el, és latolgasd az ö t l e t e i d e t ! " Belégzéskor tegyék hozzá: „Láss és latolgass!" T a r t s a n a k szünetet, majd kilégzéskor folytassák ezzel: „Mind­ addig, a m í g mélyen ellazult állapotba n e m kerülsz." Latol­ gassák tárgyilagosan a helyzetet és e r r e adott reakciójukat, érzéseiket, észleleteiket. Meglátják, h a m a r o s a n meglelik belső 112


szabadságukat felbukkanó ötleteik n y o m á n , m i k ö z b e n h i d e g m a r a d a fejük, és testüket melegség járja át. Emlékeztessék m a g u k a t a r r a , hogy g o n d o l a t a i n k és a helyzetértékelés vált­ j á k ki testi ingerválaszainkat, n e m m a g u k az események. Ezért a hűvösen friss levegőt lassan belélegezve m o n d j á k m a g u k n a k : „Láss és hallj..." Kilégzéskor p e d i g folytassák így: „...ebben a mélyen ellazult á l l a p o t b a n . " Most érezzék át, hogy a melegségnek ez a h u l l á m a átjárja testüket. Lassan szélesebb perspektívából kezdik látni a stresszt szülő helyzetet. Szel­ lemük az egek magasába szárnyal, s itt megülve tekint alá a stressz felhőire (az e s e m é n y e k r e csakúgy, m i n t a velük k a p ­ csolatos g o n d o l a t a i k r a és képzetekre, érzésekre, észleletekre). Lássák, a m i n t m i n d e z lassan átvonul t u d a t u k l á t ó t e r é n . N e feledjék, i m m á r o n m e g s z a b a d u l t a k a stressztől, ez mindöszsze annyit számít, m i n t egy alant elúszó felhőcske. A felhőket ugyan n e m lehet m e g r a g a d n i , sem a r r á b b tolni, csak lustán megfigyelni, a m i n t átúsznak t u d a t u n k l á t ó t e r é b e n . Szélesebb látószögből szemlélve az eseményeket, mély, lel­ kesítőbéke á r a d el testük központjában, a köldöktájon, miköz­ ben önök meleg, trópusi ó c e á n n a k látják m a g u k a t , a m i n t lustán ringatózik a stressz h u l l á m a i n . Ne feledjék, a víz lágy h u l l á m a i t n e m tolhatják a r r á b b , n e m m a r k o l h a t j á k m e g , hiszen átcsorogna ujjaik között. U g y a n a k k o r kezdik m e g t a ­ pasztalni a lényük n y u g o d t mélységeiből, belső valójukból fakadó csöndes, lelkesítő ö r ö m ö t , és felismerik, hogy a stressz hullámai c s u p á n az ó c e á n t ü k r é t korbácsolják föl, a mélység háborítatlan marad. JE jótékony e r ő birtokában játszva megoldhatják m á r gondjai­ kat. Belégzéskor mondják azt: „ M i n d e n egyes lélegzetvételem­ mel egyre j o b b a n megnyugszom..." T a r t s a n a k szünetet, majd tegyék hozzá: „...és egyre erősebbnek é r z e m m a g a m . " Belég­ zéskor mondják azt: „Jótékony e r ő vezérel és védelmez...", itt tartsanak szünetet, majd folytassák így: „...ez á r a m l i k és kering testemben." Miközben a „Lassíts! Lassan!" szavak kíséretében folytatják mély, nyugodt lélegzetvételeiket, egyre jótékonyabb béke tölti el önöket. Most csupán passzívan figyelik, látják és hallják a belső és külső világ történéseit. Érzik a tagjaikban 113


k e r i n g ő jótékony erőt. Gondoljanak úgy m a g u k r a , mint az e r ő és döntéshozatal valamiféle székhelyére; olyan valakire, aki képes a r r a , hogy megválassza magatartását bármely helyzet­ ben. Képzeljenek el egy fénygolyót, egy a n a p h o z hasonló, káp­ ráztató fehér fényt, saját energialabdájukat, amit a kínaiak csinek neveznek. Lássák ezt a fénygömböt testük középpont­ j á b a n , mintegy másfél ujjnyi mélységben a köldök mögött. E g ö m b most vakítóan felragyog, és e belső n a p sugarai tetőtől talpig megvilágítják önöket, fényt küldve valamennyi sejtjükbe. Ez a fény a z t á n szétterül testük körül mintegy kartávolság­ ban, akárcsak egy fényes energiamező, egy fényből szőtt pajzs, megvédve önöket a stressz támadásaitól. A fény az önökben lakozó mozgékony belső e r ő megjelenítése, amely megóvja önöket, miközben m e g ü t k ö z n e k az o t t h o n i vagy munkahelyi kellemetlenséget okozó személlyel. Erezzék át e n n e k az ener­ g i á n a k a szabad áramlását, a m i n t m e g á r a d t patakként söpri el az útjába k e r ü l ő stressz szikláit. Most elérték az á r a m l á s n a k nevezett tudatállapotot, amelyben m i n d e n mozgásban van, s önök egy sportoló vagy táncos könnyedségével, játszva úsznak át a levegőn. I m m á r o n a mély belső béke szentélyéből, belső valójukból szólnak, ahol biztonságban, védettségben tudhat­ j á k m a g u k a t . Csorbítatlan teljességüket a legádázabb bírálat sem kisebbítheti. N e m is kell egyebet tenniük, csak ellazul­ niuk e b b e n a lelkesítő, szentséggel teli belső birodalomban, ahol szélesebb látószögből láthatják és hallhatják, hideg fejjel, mélységesen m e g n y u g o d o t t testtel szemlélhetik az eseménye­ ket. A századok során ezt nevezték a kegyelem állapotának, m i k o r az e m b e r kapcsolatba lép az őt irányító magasabb r e n d ű h a t a l o m m a l , s tudja, hogy a Gondviselőnek gondja van rá. A fenti gyakorlatsor és a „Lassíts! L a s s a n ! " ingerszavak m o n d o g a t á s a a való élet körülményei között is n é h á n y másod­ p e r c alatt lecsillapítja majd önöket, s u g y a n a z az örömteli, mély ellazultság lesz osztályrészük, m i n t a hosszabb medi­ tációs gyakorlatokban. Mielőtt azzal foglalkoznánk, milyen lépéseket kell t e n n i ü k a belső szabadsághoz vezető fizikai ú t o n , vizsgáljuk meg, mi t ö r t é n i k a stresszhatás során.

114


6. fejezet

Mi történik a stresszhatás során? A stressz meghatározása

A

stresszt egyszerűen az egyén által észlelt fenyegetésnek vagy veszélynek is tekinthetjük. Stresszhatás esetén ezért m i n d e n p o r c i k á n k megfeszül a gyors védekezés érdekében. Veleszületett lehetőségeink a stresszel szemben a szembeszállás vagy a m e n e k ü l é s . Szakítsanak időt a követ­ kezőjelenet elképzelésére. Egy s u d á r fákból álló ő s v a d o n b a n vadásznak, testüket c s u p á n állati b ő r ö k borítják, p á n c é l m é g n e m létezik, hogy megvédje tagjaikat. H i r t e l e n egy hatal­ mas ősállattal néznek farkasszemet, a s z ü r k e m e d v e valamiféle elődjével, amely fogát vicsorgatva készül a r r a , h o g y felfalja önöket! A szívük vadul k a l a p á l n i kezd, állkapcsuk megfe­ szül, tekintetük e l ő r e m e r e d , az a d r e n a l i n m a g a s r a szökik vérükben, m i n d e n izmuk megfeszül és t á m a d á s r a kész. Vajon megragadják-e d á r d á j u k a t , hogy megöljék a bestiát? Vagy eszeveszett m e n e k ü l é s b e fognak, és a legközelebbi fa lombjai között keresnek m e n e d é k e t ? Dacára a n n a k , hogy i n k á b b érzelmi-szellemi stresszhatá­ sokkal s z á m o l h a t u n k , m é g most, a 21. század h a j n a l á n is j o b b á r a úgy viselkedünk, m i n t t o r z o n b o r z őseink. A t e s t ü n k h a s o n l ó k é p p e n reagál, m i n t h a életveszéllyel n é z n é n k farkas­ szemet. Most p e d i g képzeljék el a következő j e l e n e t e t . Este h a t ó r a múlt, és a h a r m i n c h á r o m esztendős Roger, foglalkozására nézve m é r n ö k , h o l t f á r a d t a n érkezik h a z a a m u n k á b ó l . O d a ­ haza neje, Sally - aki h a r m i n c é v e s p e d a g ó g u s - fogadja, aki m á r h á r o m u t á n h a z a é r t négyéves lányukkal és kétéves fiuk-

115


kai. Egész napját gyerekek között töltötte - az általános iskola h a r m a d i k osztályát tanítja -, s e z u t á n saját gyerekei vetették rá m a g u k a t , a m a m a figyelméért versengve. Bár szereti őket, m i r e férje hazaér, legszívesebben sikítana a kimerültségtől. Azt szeretné, hogy egy i d ő r e vigyázzon rájuk, miközben ő a vacsorát főzi. Megkéri hát a férjét, vegye át a gyerekeket. O a z o n b a n szintén agyondolgozta magát, és most a r r a vágyik, hogy vacsora előtt egyedül nézze m e g a híreket a kuckójában. Ő s z i n t é n szereti a gyerekeit, mindössze n é m i p i h e n é s r e van szüksége. Mikor azt válaszolja felesége kérésére, hogy n é h á n y p e r c kikapcsolódásra van szüksége, az k i r o b b a n . Heves szó­ párbaj veszi kezdetét arról, kinek a terhei súlyosabbak, és ki é r d e m e l több pihenést. A veszekedés alatt a házastársak izmai megfeszülnek, ereiket elárasztja az a d r e n a l i n , ugyan­ úgy, m i n t h a vészhelyzet állt volna elő. Sally és Roger n a p o n t a végigjátszotta ezt, a m i k o r házassági t e r á p i á r a j ö t t e k hozzám. Állandósult konfliktushelyzetben éltek, a m i érzelmileg és fizikailag e g y a r á n t felőrölte őket. Rá kellett j ö n n i ü k , hogy a stressz á t a l a k í t á s á n a k legelső lépése a feszültség gyors fel­ számolása, hiszen a m a i stresszhatások n e m j á r n a k közvetlen életveszéllyel. Az „üss vagy fuss" válaszreakció szükségtelen feszültséget ébreszt bennünk, ami testi, lelki és érzelmi egészségünkre ugyanolyan ártal­ mas, mint kapcsolatainkra. Az energetikai orvoslás szempontjából azt mondhatjuk, hogy a feszültség gátat vet az életenergia, spiritu­ ális energiáink szabad áramlásának. Idővel a stressz okozta feszült­ ség súlyos tüneteket eredményezhet. Ne feledjék, hogy az emberiség három legnagyobb rákfenéje, a szív- és daganatos betegségek, vala­ mint az agyvérzés mind a stressz számlájára írható.

A stressz élettanának és lélektanának áttekintése A következőkben röviden ismertetem stresszreakcióink lélek­ t a n á t és élettani alapjait. Ez megfelel céljainknak, azoknak azonban, akik el óhajtanak m e r ü l n i a témában, dr. Charles

116


Stroebel Az ellazító reflex című könyvét ajánlom elolvasásra. O volt a témavezetőm, mikor az Élettani Intézet gyakornoka­ ként doktori értekezésemet í r t a m a stresszről. Valójában azért j ö t t e m pont ide, m e r t az Intézetben folytak a legátfogóbb kuta­ tások a transzcendentális meditációról, amelyek e módszer hatékonyságát bizonyították a stressz kezelésében. J ó m a g a m a serdülő pszichiátriai betegek stressztűrő képességének alaku­ lását vizsgáltam az ellazító reflexválasz megerősítésének függ­ vényében. Ezt a módszert dr. Stroebel dolgozta ki, s valóban szembetűnően javította a serdülőkorú páciensek stressztűrését. Disszertációm és az itt e l m o n d o t t a k is dr. Stroebel m ó d s z e r é n alapulnak tehát, melyet klinikusként az évek során r o p p a n t használhatónak találtam, n o h a kissé átalakítottam saját cél­ j a i m n a k megfelelően. Ezért most azt m o n d o m az olvasónak, amit a n n a k idején felnőtt betegeimnek: „ H a a s e r d ü l ő vagy zavart lelkű páciensek e technika segítségével hatásosabban meg tudtak birkózni a stresszel, gondolják el, önök mennyivel nagyobb e r e d m é n y r e s z á m í t h a t n a k ! " Dr. Stroebel az „üss vagy fuss" két veleszületett stresszre­ akcióját a vészhelyzet reflexeinek nevezte el. Ez az a jól ismert helyzet, a m i k o r az e m b e r n e k reszketni kezd a t é r d e , s úgy­ m o n d „inába száll a bátorsága". E reakció m a g á t ó l lép föl, m é g h a t á r o z n u n k sem kell a b e i n d u l á s á h o z . Az évek során rájöttem a r r a , hogy a fenyegetésre r á é b r e d v e első é r z é s ü n k a félelem. A férfiak m i n t h a ezt a félelemérzést f o r d í t a n á k át hirtelen h a r a g b a és gyors t á m a d á s b a . Az évszázadok s o r á n úgy nevelték az „erősebb nemet", hogy a félelem k i m u t a t á s a férfiatlan dolog. A fiúk e g y m á s előtt n e m m e r i k k i m u t a t n i félelmeiket, n e h o g y a többiek kinevessék őket. Ezt a z o k n á l a férfi betegeimnél t a r t o t t a m m e g h a t á r o z ó k ö r ü l m é n y n e k , akiket h a n g u l a t h u l l á m z á s o k k a l kezeltem. Az ő bajukat az vál­ totta ki, hogy féltek, mi lesz a következménye h a r a g j u k leküz­ désének. Férfi p á c i e n s e i m n e k tehát a h a r a g g a l , m í g a n ő k n e k a szorongással gyűlt m e g a bajuk. N é h á n y kivétellel olyan párokkal is találkoztam, ahol a nő volt az erőszakos és a tett­ legesen is b á n t a l m a z ó fél.

117


Uss vagy fuss! A fenyegetést észlelve szeretteinket/értékeinket féltjük. Félelem/ Menekü lés

Félelem/Küzdelem

Vészhelyzetre a d o t t reflexválasz

Vészhelyzetre adott reflexválasz

Szorongás/Menekü lés

Harag/Küzdelem

A veszély elmúltával a z u t á n fellép a csillapító reflex, amely szervezetünk természetes m e c h a n i z m u s a a stressz u t á n i ella­ zulás biztosítására. E n n e k s o r á n valamennyi szervrendszer visszatér megszokott m ű k ö d é s é h e z . Ez az a kettős gátlás néven ismert élettani folyamat, amely­ n e k s o r á n az ellazító vagy m á s k é p p e n csillapító reflex legá­ tolja a vészhelyzet vagy szorongás reflexválaszait. Nyugalmi á l l a p o t b a n szervezetünk a központi i d e g r e n d s z e r paraszim­ p a t i k u s á g á n a k irányítása alatt áll, szorongásban vagy vész­ helyzetben viszont a szimpatikus i d e g r e n d s z e r aktiválódik. E szabályozás h a t á s m e c h a n i z m u s a pofonegyszerű: a kétféle r e n d s z e r m ű k ö d é s e n e m fér össze egymással, mivel ellentétes i r á n y b a n h a t n a k . Ezért a m i k o r lépéseket teszünk a csillapító reflexválasz b e i n d u l á s á r a , ezáltal legátoljuk, félbeszakítjuk vagy leállítjuk a szorongás vagy vészhelyzet reflexeit. Az alábbi t á b l á z a t b a n a csillapító/ellazító reflexek és a vészhelyzet ref­ lexválasz különbözőségét foglalom össze. Ellazító reflex

Vészhelyzet reflex

Mély, könnyű belégzés

Felületes, gyors légzés

Ellazult arcizmok

Megfeszült arcizmok

Nyugodt, barátságos tekintet

Merev, ellenséges tekintet

Ellazult állkapocs

Összeszorított állkapocs

118

Vazodilatáció

Vazokonstrikció

Jó problémamegoldó képesség

Rossz problémamegoldó képesség

(Hűvös, nyugodt, tisztafejű gondolkodás)

(Kapkodó, ideges gondolkodás)


A vazodilatáció, azaz az e r e k kitágulása elősegíti a n o r m á ­ lis élettani állapot visszatérését, mivel az izomzat ellazulása­ kor a megnyíló vérerek fokozzák a véráramlást, és megnövelik a b ő r h ő m é r s é k l e t e t . A vazokonstrikció és a vele j á r ó vérnyo­ más-növekedés a k k o r lép föl, a m i k o r a véredények körül meg­ feszülő izmok lecsökkentik azok belső átmérőjét. Ez felkészít az „üss vagy fuss" reakcióra, a m e n n y i b e n a vérerek összehú­ zódása lecsökkenti a b ő r h ő m é r s é k l e t e t . Ma m á r nincs s z ü k s é g ü n k i z m a i n k készenlétbe helyezé­ sére, m i n t távoli őseinknek, a k i k n e k testileg is helyt kellett állniuk a stresszhelyzetekben. A stressz m a i fajtája szellemi éberséget és ellazult testet igényel.

Gyakorlat:

Saját stresszlista

összeállítása

Melyek azok a helyzetek, amelyek félelem vagy h a r a g esetén beindítják az a d r e n a l i n p u m p á t , miközben ö n ö k átélik a stressz feszültségeit vagy a letaglózottság és lehangoltság érzését? Emlékezzenek vissza az é l e t ü k b e n fontos szerepet b e t ö l t ő sze­ mélyeknek - családtagok, m u n k a t á r s a k - azon arckifejezésére és testtartására, a m i h a r a g o t , szorongást vagy lehangoltságot ébresztett ö n ö k b e n . Dr. G o t t m a n 1980 és 1995 között 2000 h á z a s p á r t t a n u l m á n y o z o t t . L a b o r a t ó r i u m i k ö r ü l m é n y e k között, házastársi gondjaik megvitatása közben m é r t e m e g a házasfelek élettani reakcióit - „a szívritmust, a verejtékezés mértékét és az adrenalinszintet". Azt találta, hogy „az olyan enyhe ingerek is, m i n t az arckifejezés vagy h a n g s z í n rezdülésnyi megváltozása, egy felhúzott szemöldök vagy egy elbigygyesztett ajak" a klasszikus k ü z d e l e m r e vagy m e n e k ü l é s r e ösztönző stresszreakciót váltotta ki „erős félelem és szorongás kíséretében". A legnagyobb nehézségekkel k ü z d ő p á r o k olyan érzelmi stressz jeleit m u t a t t á k , amelyet G o t t m a n „ k r ó n i k u s a d r e n a l i n á r a d a t " - n a k nevezett. Ezeknek a kísérleti alanyok­ n a k a feltételes ingerválaszai azokéra az állatokéra e m l é ­ keztettek, amelyeket elektromos s o k k h a t á s b a n részesítettek, valahányszor m e g m u t a t t á k nekik a vörös színt. A m i k é n t az ilyen állatok is rettegtek a vörös színtől, a p á r o k is össze­ rezdültek egymás helytelenítő arckifejezésére vagy h a n g h o r ­ dozására. A d r e n a l i n n a l elöntött szervezetük, k a l a p á l ó szívük megakadályozta, hogy megoldják nézeteltéréseiket. H a s o n -

119


lóan kihozhatják az e m b e r t a sodrából m u n k a h e l y i konfliktu­ sai is. E n n e k t ö m é r d e k példáját l á t t a m az évek során. Két olyan férfi és n ő b e t e g e m is akadt, akiket elvitt a m e n t ő , m i u t á n főnö­ kükkel összekülönbözve szívroham tüneteit m u t a t t á k . Szeren­ csére m i n d h á r o m esetben mindössze p á n i k r o h a m lépett föl a szívroham helyett. Személyes stresszlistájukat a belső szabadsághoz avagy a b e l s ő való eléréséhez vezető négy út k ü l ö n b ö z ő technikái­ val apasztjuk le a továbbiakban. E könyv befejezésével, meg­ látják, m e g tudják majd szüntetni az életüket megkeserítő stresszhatásokat és konfliktusokat. Az alább közreadott min­ tából válasszák ki azokat a m o n d a t o k a t , amelyek a legjobban illenek saját élethelyzeteikre, s a legerősebb stresszt ébresztik önökben. H a ö n ö k k á r o m k o d á s s a l szabadulnak m e g feszültségeik­ től, vagy szlenget h a s z n á l n a k , tegyék ezt hozzá a m i n t á h o z a nagyobb nyomaték érdekében. Amennyiben a mondatok befejezésekor, teszem azt, a „felrobban az agyvelőm" kife­ jezés fejezi ki leghívebben á l l a p o t u k a t , fogalmazzanak így. Mint k o r á b b a n m á r kifejtettem, v a l a m e n n y i ü n k n e k v a n n a k érzelmi megszorításai, tiltásai, amelyek csak bizonyos érzel­ m e k kifejezését engedélyezik a s z á m u n k r a . A férfiak például úgy nevelődnek, h o g y k ö n n y e b b e n nyilvánítanak haragot, m í g a n ő k i n k á b b szorongásukat mutatják ki szívesebben. Némelyik szó a többinél h a t é k o n y a b b a n váltja ki érzelmi gát­ j a i n k a t feloldani segítő érzéseinket. Ismételgessék az alábbi m o n d a t o k a t , és fejezzék be ezeket, m i n d a d d i g , a m í g úgy n e m érzik, hogy életük összes stressz­ h a t á s á t számba vették. Közben ne feledkezzenek m e g a hasi légzésről a teljes ellazulás é r d e k é b e n . Belégzés: A k k o r szorongok, a m i k o r ijedek meg, a m i k o r aggódom, amikor idegeskedem, a m i k o r jövök ki a s o d r o m b ó l , a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t )

120


Belégzés: Ha b e i s m e r n é m , mitől félek legjobban Kilégzés: Azt m o n d a n á m , a k k o r félek, a m i k o r (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Akkor haragszom, a m i k o r leszek ingerült, a m i k o r vagyok frusztrált, a m i k o r bosszankodom, a m i k o r neheztelek, a m i k o r őrjöngök, a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Ha m e g kellene m o n d a n o m , mi a l e g n a g y o b b kiszúrás, a m i e n g e m é r h e t Kilégzés: Akkor d ü h ö d n é k be a n n y i r a , hogy k á r t tegyek másban, a m i k o r (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Akkor s z o m o r o d o m el, a m i k o r leszek lehangolt, a m i k o r bénulok meg, a m i k o r süllyedek apátiába, a m i k o r s é r t ő d ö m meg, a m i k o r Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Életem legnagyobb sorscsapása az volt, a m i k o r Kilégzés: Akkor s z o m o r o d t a m el/lettem lehangolt, a m i k o r (fejezzék be a m o n d a t o t )

Minta

a stresszlistához

(Mindkét nem számára)

Akkor félek, a m i k o r 1. egy hozzám közel álló személy, m o n d j u k a h á z a s t á r s a m vagy a főnököm belém köt, én p e d i g attól félek, a házastár­ sam cserbenhagy, a főnököm p e d i g k i r ú g az állásomból

121


2. 3. 4. 5.

a h á z a s t á r s a m d ü h ö s pillantásokat lövell felém, és fel­ emeli a h a n g j á t a m u n k á m olyan leterhelő', hogy n e m t u d o m elvégezni férjem válással fenyeget egy veszekedés s o r á n feleségem azzal a távoli pillantással néz r á m , m i n t a m i k o r öt évvel ezelőtt viszonyt kezdett és otthagyott

Akkor félek legjobban, a m i k o r 6. azt hiszem, elveszítem a jó megjelenésemet 7. azt hiszem, m e g b e t e g s z e m 8. azt hiszem, elveszítem az állásomat, és n e m lesz fedél a fejem fölött Akkor h a r a g s z o m , h a 1. valaki eltorlaszolja az utat vezetés közben 2. olyan m u l a s z t á s o m é r t m a r a s z t a l n a k el, amelyet n e m követ­ tem el 3. valaki m e g b á n t j a egyik h o z z á t a r t o z ó m érzéseit 4. férjem a szemét forgatja a szavaimra, s szemlátomást látni sem bír 5. a főnököm a j a n i t játssza, és a h o m l o k á t ráncolja, mikor felszólalok egy értekezleten 6. férjem levegőnek néz, folytatja az újságolvasást vagy a tévé­ zést, m i k ö z b e n hozzá beszélek 7. h a z a t é r v e a feleségem úgy tesz, m i n t h a n e m is léteznék, tovább csicsereg telefonon a barátnőivel vagy az anyósom­ mal 8. a férjem m i n d e n t u d ó arckifejezéssel hallgatja a szavai­ mat Akkor h á b o r o d o m föl legjobban, a m i k o r 9. a faji előítélet megnyilvánulásaival találkozom 10. a g y e r m e k e k b á n t a l m a z á s á n a k bármely formájával talál­ kozom Elszomorít/lehangol, h a 1. elutasító m a g a t a r t á s s a l vagy ellenszenvvel találkozom 2. véget ér egy kapcsolatom 3. úgy érzem, a feleségemet csak a fizetésem érdekli 122


4.

a férjem m i n d e n mást e l ő b b r e valónak talál a házassá­ gunknál

Azt é r e z n é m a legnagyobb csapásnak, ha 5. h á z a s t á r s a m m e g h a l n a egy v á r a t l a n baleset következté­ ben 6. házastársam hosszas betegeskedés, pl. rák u t á n e l h u n y n a 7. elveszíteném valamelyik g y e r m e k e m e t 8. elveszíteném a szüleimet.

123


7. fejezet A fizikai út Az első út épzeljék el, hogy szembe kell n é z n i ü k egy kellemetlen o t t h o n i vagy m u n k a h e l y i helyzettel. Ezt követően legJL j L e l ő s z ö r nyilván testileg p r ó b á l n á n a k lecsillapodni. E fejezetben elsajátítunk olyan t e c h n i k á k a t , amelyek kifejlesz­ tik veleszületett k é p e s s é g ü n k e t a r r a , hogy testileg nyugod­ t a n , „ h i d e g v é r r e l " vészeljük át az élet megpróbáltatásait. Ez többnyire együtt j á r azzal, hogy könnyedséggel viszonyulunk az élethez. S z á m o m r a a testi elengedettség és a kecses, elegáns mozgás egy i d ő b e n nagyon sokat j e l e n t e t t . Születésemkor gyermek­ b é n u l á s o n estem át, ez volt az utolsó j á r v á n y Delaware-ban. M i n d e n v á g y a m az volt, hogy összehangoltan mozogjak, m i k ö z b e n a betegség e l n y o m o r í t ó utóhatásaival küzdöttem. Eleinte a tornával és az akrobatikával p r ó b á l k o z t a m , de hir­ telen a k k o r á t n ő t t e m , hogy nyakigláb kamaszként m á r n e m t u d t a m űzni ezeket a foglalatosságokat. Anyám valamikor profi kosárlabda-játékos volt, és e k k o r i b a n a parókia csapatát edzette, én a z o n b a n n e m voltam elég idős a h h o z , hogy beve­ gyenek m a g u k közé. A kosárlabda m i n d a z o n á l t a l fölkeltette é r d e k l ő d é s e m e t , a m i k o r a n y á m elvitt a Celtics meccsére, ahol két sztár, Bob Cousy és Bili Russell is tündökölt a csapatban. A régi p h i l a d e l p h i a i Warriors ellen játszottak. Egészen lenyű­ gözött Cousy és a többiek könnyed, kecses mozgása. Később Elgin Baylort is m e g c s o d á l h a t t a m a Lakersben. Elakadt a szavam, a m i n t lebegve úszott át a többi játékos fölött, újabb és újabb gólokat szerezve. A z n a p 74 gólt szedett össze. Elgin 124


pörgése és forgása a levegőben ízelítő volt abból, m i r e képesek a nagy kosarasok. Az effajta légi balettből k é s ő b b dr. J. (Július Erving) és „ L e b e g ő " Michael J o r d á n t a r t o t t n e k ü n k b e m u t a ­ tót. A j á t é k n a k ez a kecsessége vonzott m a g á h o z , a m i k o r kosa­ rasként i p a r k o d t a m legyőzni a g y e r m e k b é n u l á s utóhatásait, és r e n d e z e t t é t e n n i mozgásomat. A stresszel szembeni sza­ badság fizikai útján t e h á t e b b e n a szellemben m e g t a n u l u n k kecsesen mozogni, a nagy sportolók módjára, akik a l e h e t ő legcsekélyebb testi erőfeszítéssel érik el fantasztikus teljesít­ ményeiket. A m a g a m részéről sportolóként és a m e n t á l h i g i ­ éné szakembereként e g y a r á n t azt tapasztaltam, h o g y A feszültség a jó közérzet és a kimagasló testi vagy szellemi teljesítmény legfőbb ellensége. Az Á. L. L. J. LE m ó d s z e r t úgy terveztem m e g , hogy m ű k ö ­ désbe léptesse a lecsillapító reflexet. E reflex öt fázisának beindításával az A. L. L. J. LE t e c h n i k a egyes lépései meg­ szüntetik testi feszültségünket, mely a vészhelyzet (üss vagy fuss) reflex n y o m á n keletkezett b e n n ü n k .

A lazító reflex A lazító reflexszel kapcsolatos viselkedésformák elsajátítása az első lépést jelenti a belső valónkhoz vezető ú t o n . Gyako­ roljuk tehát a lazító reflex b e i n d í t á s á h o z szükséges lépéseket, majd lássunk hozzá, h o g y fizikailag közelebb k e r ü l j ü n k ben­ sőnk nyugodt erejéhez. Ne feledjük: Élettani képtelenség, hogy az ember egyszerre feszült és elengedett legyen! 1. Mély, könnyed belégzés: legelőször is összpontosítsunk lég­ zésünkre, ami az élet kvintesszenciája, az élet lehelete. A hasi légzés áttekintése Helyezkedjenek kényelembe, majd vegyenek lassú, mély lég­ vételeket. Most fordítva készülnek lélegezni, m i n t a h o g y a n többségüket m e g t a n í t o t t á k . Mivel a h a s b e h ú z á s a vékonyabbá tesz, úgy t a n u l t u k , hogy a m e l l k a s u n k b a lélegezzünk be,

125


amely fölemelkedik belégzéskor, és lesüllyed kilégzéskor. Mi ehelyett most visszatérünk a h h o z a légzéshez, amelyet újszülöttkorunkban gyakoroltunk. Ez az úgynevezett hasi légzés. Először is lazítsák el a hastájékot egyszerűen azzal, hogy p u h á n eleresztik hasizmaikat. Belégzéskor képzeljék el, a m i n t a levegő köldöki központjukba áramlik, miközben h a s u k fölemelkedik és kitágul, m a j d a n kilégzéskor a has viszszatér e r e d e t i helyzetébe. Erezzék h a s u k emelkedését és sülylyedését m i n d e n egyes be- és kilégzés során. Hagyják ellazult á l l a p o t b a n , p u h á n a hastájékot. Be- és kilégzés közben ismé­ telgessék m a g u k b a n a következő m o n d a t o k a t . Miközben lassan és mélyen levegőt veszek, h a s a m p u h a , és enyhén megemelkedik Miközben lassan és teljesen kifújom a levegőt, h a s a m p u h a m a r a d , és e n y h é n visszasüllyed Belégzéskor h a s a m fölemelkedik Kilégzéskor h a s a m visszasüllyed Belégzéskor n y u g o d t vagyok, m e r t köldöki k ö z p o n t o m r a összpontosítok. Itt lépett először az élet testembe. (A hagyo­ mányos kínai orvoslás a köldököt tekinti az élet kapujának, ez a Ta T i e n . Magzati k o r b a n itt lép a esi, a m i n d a n n y i u n k b a n k e r i n g ő életenergia szervezetünkbe é d e s a n y á n k testéből a táp­ lálékon keresztül, a köldökzsinór közvetítésével.) Kilégzéskor e g y r e mélyebb nyugalom tölt el, a m i n t mind mélyebben összpontosítok köldöki k ö z p o n t o m r a Belégzéskor a k ö l d ö k ö m ö n „elmélkedem", e l m é m lecsillapult Kilégzéskor továbbra is k ö l d ö k ö m ö n e l m é l k e d e m , testem lecsillapult Belégzéskor, m i k ö z b e n a levegő köldöki központomba á r a m l i k , visszatérek a n y u g a l o m ősforrásához testemben Kilégzéskor a n y u g a l o m h u l l á m á t k ü l d ö m b e n s ő m b ő l a tes­ t e m e n és t a l p a m o n keresztül a külvilágba Belégzéskor visszatérek a n y u g a l o m ősforrásához testemben

126


Kilégzéskor a n y u g a l o m h u l l á m a ömlik végig t e s t e m e n , s lép ki lábfejembó'l a földbe, a m i n állok A következő m o n d a t o k a t lassan, m a g u k b a n ismételjék el. Az elsőt mondják belégzéskor, a m á s o d i k a t kilégzéskor: Valahányszor mélyen és k ö n n y e d é n levegőt veszek, leállí­ tom a vészhelyzet reflex m ű k ö d é s é t , lassú és teljes kilégzésem pedig beindítja a lecsillapító reflex természetes m ű k ö d é s é t Mélyen és lassan levegőt véve vészhelyzet reflexem m ű k ö ­ dése leáll, Lecsillapító reflexem viszont b e i n d u l Lassan és teljesen kilélegezve lecsillapító reflexem veszi át az irányítást, n y u g a l o m m a l töltve el testemet és e l m é m e t Belégzéskor vészhelyzet reflexem beszünteti m ű k ö d é s é t , és lecsillapító reflexem b e i n d u l Kilégzéskor lecsillapító reflexem tökéletesen m e g n y u g t a t j a testemet és e l m é m e t Figyelem: Bizonyos esetekben a lassú, mély hasi légzést gyors hasi „pöfögésnek" kell megelőznie, m e r t csak így lehe­ t ü n k ú r r á szorongásunkon és p á n i k h a n g u l a t u n k o n . Ez a pöfögés mintegy nyugodt, j ó t é k o n y erővé varázsolja a szorongást. A köldöktájat n e m c s u p á n az „élet k a p u j á n a k " vélik, de bizo­ nyos h a g y o m á n y o k a „ h a r á n a k " nevezett e r ő k ö z p o n t o t is ide képzelik. A szorongás vagy p á n i k elülése u t á n végezze­ nek lassú, mély hasi légzést. Ezt a m ó d s z e r t fölöttébb h a t á ­ sosnak találtam szorongás és p á n i k r o h a m o k kezelésére. Dr. H e n r y Smith-Rohrberg, b a r á t o m é s kollégám t a n í t o t t m e g a gyors légvételek egy fajtájára, amelyet ő a szorongás leküz­ désére alkalmazott. H e n r y m a g á n p r a x i s t folytató pszicholó­ gus a Massachusetts állambeli F a l m o u t b a n , C a p e C o d elején, s k i t ű n ő kazettasorozatot készített „ É l e t m e n t ő légzés" c í m e n . Ez az egyetlen hipnózistekercs, amely t u d o m á s o m szerint veze­ tés közben is h a s z n á l h a t ó . A m a g a m „pöfögése" dr. R o h r b e r g módszerének átvétele, amelyet j ó g a o k t a t ó k é n t és h á r o m t u s á zóként fejlesztett ki. Mikor legutoljára t a l á l k o z t u n k , H e n r y

127


olyan t e c h n i k á t tanított, amelynek b i r t o k á b a n d e c e m b e r b e n is belevethette m a g á t az e m b e r C a p e C o d j e g e s vizeibe. A pöfögés elsajátítása 1. Ez a hasi légzés félgyorsított formája. Eközben a köldöki k ö z p o n t b ó l való kilégzésre összpontosítanak, a belégzésre most n e m figyelnek. A levegő kifújásakor gyors „ h a " h a n g o k a t h a l l a t n a k . Valahogy így: „ h a h a h a h a stb.". Ha hiperventiláción kapják m a g u k a t , azt ajánlom, a m i t dr. R o r h b e r g is javasolt a betegeinek. Mondják h a n g o s a n a „ h a " h a n g p á r t újra m e g újra. 2. Ezt követően n o r m á l i s levegővételek közben szavaikkal is fokozzák szemtájékuk és arcizmaik ellazulását, miközben elhessegetik m a g u k t ó l a félelmet és a szorongást, majdan p e d i g az „üss vagy fuss" reflexet kiváltó, saját gyengeségükkel foglalkozó g o n d o l a t o k a t . Ismét hangolják össze a m o n d a t o k a t be- és kilégzésük ritmusával, m e r t így a leghatásosabbak. Belégzéskor befelé elmosolyodom, miközben szemem fölcsil­ lan, és szájam sarka e n y h é n m e g e m e l k e d i k Kilégzéskor mosolyogva azt m o n d o m m a g a m b a n , bármilyen nehézséggel m e g t u d o k birkózni Belégzéskor mosolyogva elérem belső valómat, a nyugalom és ö n b i z a l o m b e l s ő központját Kilégzéskor mosolyogva kifejezem belső valómat, mosolygó, magabiztos e n e r g i á t küldve testem valamennyi izmához. (Az ősi k í n a i orvoslás, a esi nej csang egyik gyakorlatát „belső mosoly"-nak nevezik. Ez is hozzásegíthet belső valóm eléré­ séhez, v a l a m i n t a szervezet öngyógyító m e c h a n i z m u s a i n a k beindításához.) 3. Újabb m o n d a t o k hozzáadásával biztosítsák a lecsillapító reflex egyéb összetevőit, pl. a h i d e g fejet és a meleg, nyugodt testet a jó p r o b l é m a m e g o l d ó gondolkodás érdekében. A szavak és a képek a vázizomzat, az állkapocsizomzat, valamint a vér­ erek körüli a p r ó b b izmok ellazítását célozzák, ezek ernyedtsége az e r e k kitágulásához és m é g mélyebb ellazultsághoz vezet.

128


Most belégzéskor érezzék az o r r l y u k a i k o n b e á r a d ó levegő jóleső hűvösséget, mivel a külső levegő h ő m é r s é k l e t e rendsze­ rint alacsonyabb, m i n t a 36,5 °C-os egészséges testhőmérsék­ let. Az orrjáratok érzékeny nyálkahártyája a z o n b a n a k k o r is hűvösebbnek érzékeli a külső levegőt, a m i k o r az t ö r t é n e t e s e n melegebb. Belégzéskor érzem, a m i n t hideg á r a d szét o r r o m b ó l a fejembe (a levegővételek közti s z ü n e t b e n a belélegzett levegő fölme­ legszik t e s t h ő m é r s é k l e t e m r e ) Kilégzéskor érzem, a m i n t meleg terjed szét a t e s t e m b e n Most ismételjék el m a g u k b a n a következő m o n d a t o k a t lassú ki- és belégzéskor, miközben továbbra is a r r a figyelnek, milyen kellemes kapcsolatban l e n n i belső valójukkal: Belélegezve a hűs levegőt elmosolyodom, és érzem, a m i n t a fejem és e l m é m lehűl, így tiszta fejjel t u d o k g o n d o l k o d n i Lassan kilélegezve a levegőt a r c o m és állkapcsom ellazul, s én érzem, a m i n t a melegség h u l l á m a végigömlik testemen, elernyesztve m i n d e n útjába k e r ü l ő izmot Belélegezve a hűs levegőt e l m é m lehűl, lecsendesedik és kitisztul Lassú kilégzéskor a r c o m és állkapcsom ellazul, m i k ö z b e n testem m i n d e n izma elernyed Elmém m i n d e n belégzéssel hűvösebb, n y u g o d t a b b és tisz­ tább lesz Testem m i n d e n kilégzéssel e g y r e mélyebben és mélyebben ellazul, végül teljesen elernyed Belélegezve a hűvös levegőt közel kerülök b e l s ő valóm hűvös, magabiztos n y u g a l m á h o z Lassú kilégzéskor n y u g o d t a n kifejezésre j u t t a t o m belső valóm hűvös, magabiztos n y u g a l m á t E m o n d a t o k élettani hatása ellene dolgozik biológiai prog­ r a m o z o t t s á g u n k n a k , s e n n y i b e n segít felfedezni, hogy testi-

129


leg is s z a b a d s á g u n k b a n áll a l e h e t ő legkevesebb feszültséggel végigcsinálni az életet.

AzÁ. L. L.J. LE módszer egyes lépései Most r e n d e z z ü k egymást követő lépésekbe a lecsillapító reflex elemeit, melyekre így k ö n n y e b b e n emlékezünk, és egyszerűb­ b e n a l k a l m a z h a t j u k őket a h é t k ö z n a p o k során. Figyelem: Nem kötelező fejből megjegyezniük az alábbi részletes útmutatásokat. Vizsgálódásaim azt mutatják, hogy m á r az is számotte­ vően csökkenti a stresszt, ha tudatosítjuk m a g u n k b a n testi feszültségünket; ez ugyanis a lecsillapító reflex beindítására serkenti az agyat. Azt találtam, hogy m i n d a kísérleti cso­ p o r t n á l - amely sajátos lépésekkel aktiválta a lecsillapító reflexet -, m i n d p e d i g a k o n t r o l l c s o p o r t n á l - amely budd­ hista éberség-meditációt végzett - az e l e k t r o m i o g r á f (EMG) m e g e g y e z ő m é r v ű ellazulást m u t a t o t t ki. A lélegzésre és az esetleg j e l e n t k e z ő feszültségekre figyelő kísérleti csoport u g y a n o l y a n e r e d m é n n y e l j á r t , m i n t a lecsillapító reflexet vizu­ alizációval és m e g e r ő s í t ő kijelentésekkel b e i n d í t ó kontroll­ csoport. A kísérlet s o r á n m é r t ü k a b ő r h ő m é r s é k l e t e t , amely a kisebb simaizom-csoportok elernyedését jelezte a véredé­ nyek körül, s ezáltal a vazodilatáció bekövetkeztére utalt. Az egyszerű tudatosítás n e m volt e l e g e n d ő az utóbbihoz, a súlyos melegség k é p z e t é n e k felkeltése a z o n b a n elindította a vazodilatációt. A j e l e n m ó d s z e r ősi meditációs t e c h n i k á k és a legfrissebb kutatási e r e d m é n y e k , v a l a m i n t a mai klini­ kai gyakorlat ötvözete. A mély ellazulás itt is a u t o m a t i k u s a n társul a „Lassíts! L a s s a n ! " ingerszavakhoz, a pavlovi feltételes reflexek és a r e k l á m h a t á s m e c h a n i z m u s a szerint. Ez a technika néhány másodperc alatt ugyanazt a mély, rend­ kívül kellemes ellazulást eredményezi a való élet feltételei között, mint a hosszabb ideig tartó meditáció vagy a megerő­ sítő kijelentések ismételgetése. A stresszoldás j e l e n m ó d s z e r é n e k é p p e b b e n rejlik a szép­ sége.

130


Kutatásaim során eredményesnek találtam e technikát serdülő pszichiátriai betegek gyógyításánál. Mi több, akkoriban m é g n e m is volt olyan fejlett és letisztult, m i n t mai változatában. Gondolják meg, ha serdülőkből álló kísérleti csoportom - akiket egyedül az érdekelt, hogy egy ó r á r a elszabadulhatnak a kórházból, s ráadásul m é g zavart lelkűek is voltak - profitálhatott ebből a stresszoldó tréningből, mennyivel többre s z á m í t h a t n a k önök. A továbbiakban a „Lassíts! L a s s a n ! " ingerszavak mellett más m e g e r ő s í t ő kijelentéseket is h a s z n á l u n k a stressz leküz­ désére. Ezek részben az A. L. L.J. LE technika m o n d a t a i n a k az önök szükségleteihez alkalmazott változatai. A következőkben ezek­ ből a mondatokból adok közre egy csokorra valót, egyéni példákkal megtűzdelve, melyeket különböző tanfolyamok részt­ vevői hasznosnak találtak. Válasszanak belőlük kedvükre. H a n ­ golják össze légzésükkel e szavak ismételgetését.

A. (Allj le a stresszel!) „Lassan belélegezve leállók, és lecsöndesítem e l m é m e t Lassan kilélegezve testem megnyugszik, b á r m i történik is!" „Belélegezve h i d e g fejjel g o n d o l k o d o m Lassan kilélegezve testem megnyugszik, b á r m i történik is!" „Lassan belélegezve leállók az izgalmakkal és h ó b o r t o k k a l Lassan kilélegezve elérem és kifejezem belső valómat." „Belégzés: N e m t á m a d o k , n e m fojtok el Kilégzés: Csak e l é r e m és kifejezem Nyugodt belső valómat." L.

„Belégzés: H i d e e e g fej Kilégzés: N y u g o o o d t test" „Belégzés: H i d e e e g fej, hűvös e l m e Kilégzés: N y u g o o o d t test"

131


„Belégzés: H i d e e e g Kilégzés: N y u g o o o d t " L.

„Belégzés: Most n e m kell semmit t e n n e m , semmit m o n d a ­ nom Kilégzés: Csak ellazulnom, figyelnem és szemlélődnöm." „Belégzés: N é z n e m és h a l l g a t ó z n o m , l á t n o m és h a l l a n o m Kilégzés: Miközben egyre mélyebben ellazulok, mélyebben ellazulok." J„Belégzés: M i n d e n egyes légvételemmel egyre Kilégzés: Mélyebb béke tölt el. Egyre n y u g o d t a b b erő." „Belégzés: A b e n s ő m b e n lakozó nyugodt e r ő véd és vezérel Kilégzés: Ez k e r i n g t a g j a i m b a n , ez á r a d szét testemben." „Belégzés: A belső valómban lakozó nyugodt e r ő véd és vezérel Kilégzés: Ez k e r i n g t a g j a i m b a n , ez á r a d szét testemben." „Belégzés: Belső valóm n y u g o d t ereje Kilégzés: K e r i n g t a g j a i m b a n , á r a d szét testemben." „Belégzés: B e n s ő m n y u g o d t ereje Kilégzés: K e r i n g t a g j a i m b a n , á r a d szét testemben."

Tréning testmozgás közben Azok, akik ö n ö k közül futnak, t ú r á z n a k vagy o t t h o n edze­ nek, m o n d j u k f u t ó p a d o n vagy lépcsőzőn, a testmozgás idején is m o r m o l h a t j á k „varázsmondataikat". Dr. H e n r y SmithR o h r b e r g , a k o r á b b a n említett pszichológus sikeres h á r o m tusázó. O mesélte n e k e m , m i k é n t m o n d o g a t m a g a gyártotta „ráolvasásokat" edzés közben a légzésével összehangoltan. Belégzéskor két lépés közben e l m o n d a n a k egy m o n d a t o t , majd kilégzéskor m e g i n t egyet, szintén kettőt lépve. Séta vagy kocogás közben p é l d á u l g y a k r a n folytatok légzőgyakorlatokat.

132


Kettőt lépve belégzéskor azt m o n d o m : „Egy." A szót elnyújtva ez valahogy így fest: „Eeegy." Kilégzéskor újból kettőt lépve azt m o n d o m : „Kettő", elnyújtva a szót, amely így h a n g z i k : „Ketttőőő." Ezt a z t á n k é t l é p é s e n k é n t váltogatom. A r i t m i k u s mozgáshoz bármiféle kombinációt r e n d e l h e t n e k . M a g a m g y a k r a n m o n d o m például: „ H i d e g fej", kettőt lépve belégzés­ kor, majd kilégzéskor, ismét kettőt lépve, hozzáteszem: „Nyu­ godt test." Az alábbiakban m á s hasznos p é l d á k k a l is szolgálok. Belégzéskor mondják: „Állj le a stresszel!", majd két lépés u t á n kilégzéskor tegyék hozzá: „Érd el a b e n s ő d e t . " Újabb belégzéskor és ismét kettőt lépve folytassák így: „És fejezd ki." Ezt m e g i n t két lépés és kilégzés követi, m i k ö z b e n ezt m o n d ­ ják: „Nyugodt - szünet, majd belégzés és két lépés következik - magabiztos belső valódat." Próbálják ki a következő „varázséneket". N e k e m ez az egyik kedvencem. Akkor t a l á l t a m ki, a m i k o r á t k o c o g t a m Beverly Hillsen. Belégzéskor az első két lépés közben m o n d j á k : „Neked a d o m " (átnyújthatják a szívüket). Kilégzéskor, két lépés u t á n folytassák ezzel: „Fő a n y u g a l o m . " Belégzés és két lépés közben: „Neked a d o m . " Kilégzéskor, újabb két lépést lépve: „Elszállt h a r a g o m " (nyújtsák át a szívüket). Belégzés, két lépés: „ M e g m a r a d t n y u g o d t e r ő m . " Kilégzés, két lépés: „És a szeretet h a t a l m a . " Belégzés, két lépés: „ N e m a h a t a l o m szeretete." Kilégzés, két lépés: „ H a n e m a szeretet h a t a l m a . " A recitálással j e l e n t ő s e n m e g k ö n n y í t h e t i k a t a n u l á s t és az ismétlést. A légzéstechnikával párosítva ez - a test, e l m e és szellem bevonásával - mélyebb tudást e r e d m é n y e z . Szer­ kesszenek saját „ m o n d ó k á k a t " . Vegyék ezt szórakozásnak, és legyenek kreatívak. A testmozgásra fordított i d ő r e n d k í v ü l hasznos kiaknázása ez. Most próbálkozzanak m e g a következő vizualizációs gya­ korlattal, hogy testileg fölszabaduljanak a stressz szorításából.

Gyakorlat: Lebegjenek át elegánsan az életen Helyezkedjenek kényelembe, és lassan, mélyen lélegezzenek. Képzeljék el, a m i n t p a t a k k é n t kerülgetik a stressz n a p k ö z b e n

133


útjukba k e r ü l ő szikláit. Most képzeljenek egy kecses, elegáns mozgású e m b e r t , m o n d j u k egy nagy sportolót, olimpikont vagy bajnokot, táncost, a harcművészetek vagy a taj esi mes­ terét, egy légies filmcsillagot vagy valakit, akit ismertek gyer­ m e k k o r u k b a n . Most végezzék el a következő gyakorlatokat, m i k ö z b e n kijelentéseiket összehangolják légzésükkel. Belégzéskor látom, a m i n t simán és kecsesen m o z o g n a k (miközben teszik a dolgukat) Kilégzéskor mély ö r ö m tölt el, m i k ö z b e n őket nézem Most helyezzék át t u d a t u k a t egy p i l l a n a t r a az ő testükbe. L á s s a n a k az ő szemükkel, érzékeljék az ő tagjaikat, tapasz­ talják m e g , milyen érzés az ő kecsességükkel mozogni. Véssék e m l é k e z e t ü k b e ezt az érzést. Most vigyék vissza t u d a t u k a t saját testükbe. Belégzéskor látom és érzem, a m i n t kecsesen mozgok a min­ d e n n a p i életben Kilégzéskor látom és érzem, s így valósággá válik Mozgósítsák képzeletüket. T a l á n vissza t u d n a k emlékezni egy olyan á l o m r a , amelyben kecsesen, légiesen mozogtak. Egyszer volt egy b e t e g e m , aki g y e r m e k k o r a óta nyomorék volt, á l m a i b a n mégis k ö n n y e d é n futott. Ez igen kellemes volt a s z á m á r a , é b r e d é s k o r a z o n b a n csak m é g j o b b a n elkeserítette. Mikor a z o n b a n rájött, h o g y n a p k ö z b e n is megőrizheti magá­ b a n ezt a kellemes érzést, m e g t a n u l t a élvezni. Mi a z t á n ellazultsággá változtattuk át ezt az érzést, m á r a m e n n y i r e szegény e m b e r m e g t e h e t t e n y o m o r é k testében, az o t t h o n i és m u n k a ­ helyi - m é r n ö k volt - stresszel szembesülve. Folytassák a légzőgyakorlatokat n a p k ö z b e n is (reggeli t o r n a , séta közben vagy m u n k á b a m e n e t stb., csinálják végig n a p j u k a t a l e h e t ő legkevesebb erőfeszítéssel). Most idézzenek föl m a g u k b a n egy olyan esetet, a m i k o r n e m oldották m e g a helyzetet. Ú j o n n a n megszerzett könnyedségükkel éljék át újra ezt az eseményt, s r e n d e z z é k a feszültségeket a lehető legcsekélyebb erőkifejtéssel. Éljék át olyan elevenen, m i n t h a t a p i n t h a t ó , kézzelfogható valóság volna. Képzeljenek el újabb és újabb helyzeteket, amelyeket e r e d m é n y e s e b b e n t u d n a k megoldani.

134


Most képzeljék m a g u k a t a jövőbe, a m i n t elegáns könnyed­ séggel felülemelkednek egy v á r h a t ó a n stresszel és feszültségek­ kel terhes helyzeten. A „Lassíts! Lassan!" technikával képzeljék el, a h o g y a n erőlködés nélkül feloldják a feszültségeket. Kísér­ letezzenek újabb elképzelt helyzetekkel. Éljenek át egy hely­ zetet úgy, m i n t h a kézzelfogható valóság lenne, és meglátják, az is lesz. Végül nyissák ki szemüket, és ellazultan, é b e r e n és felfrissülten térjenek vissza a hétköznapi t u d a t á l l a p o t b a .

A harcművészetek mesterei Végső soron valamennyien a lehető leglazábban, a stresszhely­ zeteket gyorsan, hatékonyan rendezve, majd tökéletesen meg­ nyugodva szeretnénk p e r g e t n i napjainkat. Példát v e h e t ü n k a harcművészetek valamelyik kecsesen mozgó mesteréről, aki ellazultan, békében, légies könnyedséggel éli az életét. A mester veszélyhelyzetben sem billen ki egyensúlyából, s olajozottan, hatékonyan és hatásosan küszöböli ki a veszélyforrást, a m a g a javára fordítva az őt ért t á m a d á s teljes energiáját. Voltakép­ pen azt teszi, hogy a t á m a d á s negatív energiáját átalakítja, és eltávolítja magától. Ezután visszatér megszokott ellazult álla­ potába. Az alázatos mester m a g á b a sűríti a szabadság négy­ féle arculatát, amit meditációval fejlesztett ki m a g á b a n . N e m csupán testileg, de szellemileg, érzelmileg és spirituálisán is szabad. A rendszeresen meditálok az elragadtatott, m á m o r o s boldogság állapotairól számolnak be. A légzés segítségével lecsillapítva elménket és testünket, a meditáció révén belső béke, öröm, együttérzés és az élet megnövekedett élvezetére való képesség lesz az osztályrészünk. Úgy fest tehát a dolog, m i n t h a az élet m a r a d é k t a l a n élvezetéhez le kellene á l l n u n k a gondolkodással, és visszatérnünk testi valóságunkhoz. A m i n t azt dr. Fritz Perls, az alaklélektan atyja m o n d o t t a volt: „Veszítsék el a fejüket, és ébresszék föl érzékeiket!" Bizonyos é r t e l e m b e n t e h á t azt sajátítjuk el, h o g y kilép­ j ü n k t u d a t u n k b ó l , és kapcsolatba kerüljünk t e s t ü n k k e l . Eköz135


b e n sokat t a n u l h a t u n k az állatok energiatakarékosságától. E n n e k b i r t o k á b a n légiesen könnyedek leszünk m i n d a játék­ b a n , m i n d m u n k a közben. Most n é h á n y percig próbálják ki a következő gyakorlatot a fent jellemzett mester példája n y o m á n , majd ismételjék m e g többször is a n a p folyamán.

Gyakorlat: „Ujjongó öröm szállt reám!" Az ellazulás igen kellemes lehet, s stressz híján is beindítja a csillapító reflexet, m e g a r a n y o z v a napjainkat. Belélegezve m o n d j á k azt: „ Ö r ö m . " Kilélegezve folytassák ezzel: „Szállt r á m . " Majd folytassák a k ö v e t k e z ő k é p p e n : „Lassú belégzéskor érzem, a m i n t a z ö r ö m szétárad e l m é m b e n . " „Lassú kilégzéskor é r z e m az ö r ö m aranyló á r a d á s á t ben­ s ő m b e n és t a g j a i m b a n . "

Gyakorlat: A stressz közömbösítése Használják föl m i n d a z t , a m i t e b b e n a fejezetben személyes stresszlistájukról m e g t u d t a k . Első ízben p r ó b á l k o z n a k az éle­ tüket sújtó stressz közömbösítésével és dekondicionálásával. A m i k é n t azzal is először kísérleteznek, hogy a Mélymag nyu­ g o d t erejével legyenek ú r r á a stresszhelyzeteken. E l s ő rész Ez a gyakorlat egész testüket ellazítja. Miközben megkeresik és ellazítják testük feszült pontjait, egyre j o b b a n lecsillapod­ nak. Helyezkedjenek kényelembe, majd végezzenek mély hasi légzést. Most képzeljék el, hogy forró vízzel teli kádban vagy t e r m á l f ü r d ő b e n ülnek, esetleg meleg trópusi óceánban lebeg­ nek. A belélegzett levegő valamivel hűsebb testhőmérsékletük­ nél, ezért m i n d e n egyes légvételkor kellemes hűvösséget éreznek orrcimpáikban, ami felüdíti és éberen tartja önöket. Miközben a levegő fölmelegszik testükben, tartsanak rövid szünetet. Mond­ j á k ekkor sóhajtva: „Lasssan", melegségérzést küldve szét tes­ tükben. Most képzeljék el, hogy tudatuk napként sugározza be testük megfeszült pontjait. Közben gondoljanak arra, hogy

136


ezek a feszült testtájak mindig hűvösebbek az ellazultaknál, mivel a véráramlás lelassul az izmok megfeszülése és az erek összehúzódása következtében. Ezért váltja ki izmaik elernye­ dése a melegség érzését a korábban feszült területeken. Kezd­ jék a fejük búbjával, s tapogassák le tudatukkal egész testüket, egészen a lábfejükig. Miután m i n d e n testrészüket sorra vették, tökéletesen megnyugszanak, s tetőtől talpig melegség á r a d szét szervezetükben. Minden kilégzéskor ismételjék el a „Lassan!" szót, miközben különböző testtájaikra összpontosítva súlyos melegség érzését küldik a szóban forgó területekre, feloldva azok feszültségét. (Célszerű, ha belégzéskor megfeszítik a kérdéses testrészt, majd kilégzéskor egyszerűen ellazítják.) l é s t ü k m i n d e n egyes pontját sorra véve rájuk sugározzák t u d a t u k fényességét, ugyanúgy oszlatva el a feszültséget, ahogyan a n a p sugarai is föl­ olvasztják a p o h á r b a helyezett jégkockákat. A jégdarabkák sorra olvadnak el, s csak felmelegedett víz m a r a d a p o h á r b a n . Most képzeljék el, amint a n a p sugarai fejük búbján ragyognak föl, s a napmeleg végigárad a tarkótájon, a halántéktájon, a fülcimpák mentén, a homlokon, a szemek környékén, fölmelegítve és meg­ lágyítva azokat, azután továbbömlik az orcákon, ahol kilégzés­ kor elernyesztik állkapcsukat, nyelvüket és vállukat, miközben a melegség hullámai csapnak át tagjaikon. Idöröl időre belég­ zéskor m a g u k b a n mondják azt: Lassíts!", hogy ezzel is meg­ akadályozzák elszenderedésüket. Most sugározzák rá a tudat melegét nyakukra, vállukra, mellkasukra, h á t u k r a és karjaikra, elernyesztve e testtájakat. Kilégzéskor mondják m a g u k b a n : „Lassan!", majd küldjék továbbra is szét e melegséget tagjaik­ ban. Folytassák a csípőtájjal, az üleppel, a medencekörnyékkel, szétsugározva tudatuk melegét, miközben m a g u k b a n azt ismé­ telgetik: „Lassssan." E mély sóhaj kíséretében újabb melegség­ hullámokat továbbítanak testükben. Most sugározzák rá t u d a t u k melegét combjuk felső részére elöl és hátul, aztán a térdekre, a lábikrákra, a bokákra, rüsztjükre, talpukra és lábujjaikra. Engedjék, hogy e melegség kiáramoljon talpukból a földbe, amely magába nyeli és hasznos energiává alakítja át azt. Második rész Miután egész testük ellazult és m e l e g fényben fürdik, átfut­ hatják stresszlistájukat. M i n d e n egyes tételnél igyekezzenek

137


testüket ellazult állapotban, feszültségtől m e n t e s e n t a r t a n i az A. L. L. J. LE t e c h n i k a alkalmazásával. Belégzéskor m o n d ­ j á k azt: „ H i d e g fejjel g o n d o l k o d o m " , érzékelve a b e á r a d ó levegő hűvösséget, majd kilégzéskor folytassák így: „és testem nyugodt, történjen b á r m i ! " . Aztán mélyeket lélegezve ismé­ teljék: „Lassíts!", kilélegezve p e d i g : „Lassan!", miközben tár­ gyilagosan, h i d e g fejjel és n y u g o d t testtel m é r l e g r e teszik a stresszlista m i n d e n egyes tételét. Mindegyiknél mondják azt belégzéskor: „Lassíts!", majd kilégzéskor: „Lassan!", miköz­ b e n e g y r e mélyebben ellazulnak m i n d e n újabb levegővételkor. Tapasztalják ki a l a p o s a n a helyzetet, vegyék szemügyre part­ n e r ü k arckifejezését, h a n g h o r d o z á s á t , testtartását, szavait. Hallgassák ezeket a SZ. E. R. E. S. S. t e c h n i k a segítségével nyitott szívvel, megfogalmazva a hallottakat, majd kifejezve b e l s ő valójuk visszhangját. N e m más ez, m i n t az a meggon­ dolt, magabiztos, mélyen szerető tudat, amely megnyitja szí­ vünket, és kölcsönös tiszteletet ébreszt (akár nyugodt erőt sugárzó lépésektől támogatva), m i k ö z b e n (nem t á m a d ó a n és n e m elfojtva) empátiával kifejezi belső törvényeit. Ne feled­ jék, hogy a lazító t e c h n i k á k fő célja az ellazult nyugalom á l l a p o t á n a k elérése. A későbbi fejezetekben e n n e k további lépcsőfokaival is m e g i s m e r k e d n e k majd. Most p e d i g nyissák ki a szemüket, és vegyék s o r r a a stresszlista egyes tételeit.

A következőkben a stressz á t a l a k í t á s á n a k szellemi útjára l é p ü n k , amely újabb elemekkel gazdagítja majd az A. L. L. J. LE m ó d s z e r t .

138


8. fejezet

A szellemi út A második út

F

olytassuk azzal, hogy a lazító gyakorlatok testileg felsza­ badították önöket a családi vagy munkahelyi stressz átka alól. Igen, most m á r kellőképpen j ó z a n o k és nyugodtak, de mégsem érzik m a g u k a t úgy, mint szeretnék. Most tehát a szellemi szabadság gyakorlataival segítsük megoldani a hely­ zetet. Az alant közölt gyakorlatok dr. Russell Grieger m ó d s z e r é n alapulnak, amellyel a Virginia Egyetem továbbképző p r o g r a m j a keretében ismerkedtem meg, a racionális-emocionális terápia­ tanfolyamon. Grieger ekkor fejezte be a t é m á b a n írt kézikönyvét szerzőtársának, Albert Ellisnek, e terápiafajta kidolgozójának közreműködésével. Bár j ó m a g a m n e m éltem ezzel a módszer­ rel, gyakran ismételgettem szorongásos rohamoktól szenvedő betegeimnek a hasonló szellemben fogant gondolatot: Szellemi szabadságunkat akkor fedezzük föl, amikor ráébre­ dünk, hogy érzéseink nem függnek a környezettől vagy ember­ társainktól, hanem kizárólag saját, a helyzetre vonatkozó értékelésünktől és gondolatainktól. Ez határozza m e g tehát érzéseinket. É r z e l m e i n k és csele­ kedeteink forrása a külső környezetről alkotott k é p ü n k és értékelésünk. Szellemi szabadságunk visszanyerésével a stressz­ hatásokat követően k ö n n y e b b e n visszanyerjük majd lelki egyensúlyunkat. Szellemi belső szabadságunk feltételezi, hogy m e g tudjuk választani f i g y e l m ü n k gyújtópontját. A m i n t k o r á b b a n m á r

139


kifejtettem, ékesszólón példázza e r r e való képességünket a hadifoglyok helytállása, akik n e m e n g e d t é k meg, hogy bárki vagy b á r m i betolakodjék g o n d o l a t a i k közé. A kognitív pszi­ chológia belső m o n o l ó g n a k nevezi azt a belső beszédet, mely­ n e k s o r á n m i n t e g y megvitatjuk m a g u n k k a l körülményeinket, hogy a z u t á n az így kialakult v é l e m é n y ü n k szabja m e g későbbi észleleteink mibenlétét. A belső m o n o l ó g bizonytalanná vagy v a k m e r ő v é tehet. Ez szellemi szabadságunk letéteményese és b e l s ő b i z t o n s á g u n k m e g t e r e m t é s é n e k kulcsa.

A belső szabadság ábécéje Epiktétosz ókori g ö r ö g bölcselő évezredekkel ezelőtt a követ­ kezőket fogalmazta m e g : „Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekről alkotott vélemények." Pszichológusként dr. Albert Ellis racionális-emocionális terápiáját h a s z n á l t a m föl a belső szabadság m e g t e r e m t é s é h e z . Ellis ú t t ö r ő m ó d o n fektette le a szellemi és érzelmi egészség ábécéjét. Adott k ö r ü l m é n y e k között „hozzáállásunk megvá­ lasztásának képessége" - hogy F r a n k i szavait idézzem - egy­ szerű l é p é s e k r e b o n t h a t ó le. Az A p o n t b a n kerül sor a kiváltó e s e m é n y r e (pl. szirénázó, villogó lámpájú rendőrkocsi közele­ dik ö n ö k felé). E n n e k érzelmi következményei a C p o n t b a n érik önöket, a m i ilyen vagy olyan viselkedésre ösztönöz. Ese­ t ü n k b e n m o n d j u k a szorongás ez a következmény, jellegzetes testi t ü n e t e i - szapora szívverés, mellkasi fájdalom, k a p k o d ó légzés - kíséretében. No m á r most e reakciójukat a B p o n t sze­ r i n t é r t é k e l h e t i k (itt d ö n t h e t n e k az A-val kapcsolatos helyzet­ értékelésükről), itt s z a b a d u l h a t n a k m e g a szorongás érzelmi és fizikai t e h e r t é t e l é t ő l . Ha ez m e g t ö r t é n t , hatékonyabban és szabad d ö n t é s ü k alapján válaszolhatnak a kiváltó ingerre. A gyakorlatokban részletesebben is kifejtem, h o g y a n üthetik nyélbe a B p o n t változtatásait. Az lesz a feladatuk, hogy tuda­ tosítsák m a g u k b a n , „megbeszéljék ö n m a g u k k a l " , elképzeljék, m a g y a r á z z á k , elhiggyék valamilyen m e g h a t á r o z o t t m ó d o n az A p o n t eseményeit, a szirénázva ö n ö k felé száguldó rend140


órautót, a m i eldönti, h o g y a n éreznek, milyen testi t ü n e t e k e t m u t a t n a k és milyen cselekedetekre szánják m a g u k a t A-val kapcsolatban. Az e m b e r e k többsége azt hiszi, A a u t o m a t i k u ­ san m e g h a t á r o z z a C-t, és s e m m i b e veszik a m a képességüket, hogy megtörjék a feltételes reflexválasz zárt pályáját. Pél­ d á n k b a n a szorongás oka valami efféle belső m o n o l ó g : „A rendőrség e n g e m üldöz, elveszítem a jogosítványomat stb." Táblázatba foglalva a dolog a k ö v e t k e z ő k é p p e n fest: A (Kiváltó esemény) Villogó lámpával, szirénázva közelgő rendőrkocsi.

B (Helyzetértékelés) C (Következmények) A rendőrség engem Szorongás. üldöz. Elveszítem a jogosítványomat.

Most tegyük föl, hogy valaki a rendőrkocsit m e g p i l l a n t v a n e m szorongani kezd, h a n e m h a r a g o t érez. B p o n t b a n ez az illető vélhetőleg úgy értékeli a helyzetet, hogy „ n e m u t á n a m j ö n n e k " , és/vagy „ H a mégis, szembeszállók velük, és m e g m u ­ tatom nekik, ki a legény a gáton". A (Kiváltó esemény) Villogó lámpával, szirénázva közelgő rendőrkocsi.

B (Helyzetértékelés) A rendőrség nem engem üldöz. Ha mégis, szembeszál­ lók velük, és meg­ mutatom nekik, ki a legény a gáton.

C (Következmények) Harag.

Érzéseinket t e h á t helyzetértékelésünk (B p o n t az érzelmi szabadság ábécéjében) szabja meg, itt van m ó d u n k b a n eldön­ teni, h o g y a n é r z ü n k a történtekkel kapcsolatban. Visszatérve egy elképzelt o t t h o n i vagy m u n k a h e l y i helyzethez, ö n ö k úgy érezhetik, hogy szorongásuk m i n d e n p r ó b á l k o z á s u k e l l e n é r e sem oldódott. Ezt megállapítva tudatosíthatják m a g u n k b a n , milyen helyzetértékelés vezetett szorongáshoz. A következő lépésben ezt megváltoztatva j a v í t h a t n a k közérzetükön, így csillapíthatják le felborzolt idegeiket. Ezért egy D p o n t o t is fel­ veszünk (ahol B helyzetértékelését gondolják át), a m i a koráb­ bitól eltérő, pozitívabb végkifejlethez vezet E-ben. T á b l á z a t b a n összefoglalva:

141


A A főnököm haragszik rám.

Gyakorlat:

B Ki fog rúgni! Nincs mit tennem!

C Szorongás.

D Ugyan honnan veszem, hogy ki fog rúgni? Különben sem vagyok védtelen vele szem­ ben, meg­ vannak a fegyvereim!

E Motiváltab­ bak lesznek, nincs szo­ rongás.

Belső szabadság

Nyújtsák ki j o b b karjukat, m i n t h a ö n m a g u k o n kívül mutatná­ n a k rá valamire, aztán mondják el az A p o n t b a foglaltakat. E z u t á n érintsék m e g fejüket, és mondják el a B p o n t b a foglal­ takat (az A-val kapcsolatos helyzetértékelést és gondolatokat, vélekedéseket). Szívüket/zsigeri tájékukat megérintve mondják el a C p o n t b a foglaltakat (a B p o n t által kiváltott érzéseiket). Képzeljék el, hogy csúcsforgalomban igyekeznek egy fontos értekezletre. Egy i d ő u t á n a g g ó d n i kezdenek, m e r t attól félnek, ha elkésnek, elveszítik állásukat. H i r t e l e n azonban abbahagyják az a g g o d a l m a s k o d á s t , majd befelé mosolyogva elvégzik a következő gyakorlatot. Lassú belégzés: N e m ez a helyzet ébreszt b e n n e m szoron­ gást, h a r a g o t vagy szomorúságot (lehangoltságot). Lassú kilégzés: H a n e m a helyzet értékelése és a vele kap­ csolatos g o n d o l a t a i m váltják ki belőlem ezeket az érzéseket. Lassú belégzés: J e l e n p i l l a n a t b a n nincs szükségem önma­ g á m o n kívüli tényezőre a h h o z , hogy jól érezzem m a g a m vagy megnyugodjak. Lassú kilégzés: J e l e n p i l l a n a t b a n m i n d e n m e g v a n b e n n e m , a m i a jó közérzethez és a lelki békéhez szükséges.

142


Lassú belégzés: N e m muszáj e b b e n a p i l l a n a t b a n megol­ d a n o m a helyzetet/konfliktust a h h o z , hogy jó legyen a közér­ zetem. Lassú kilégzés: De most is m e g n y u g o d h a t o k , ha átenge­ dem m a g a m az ellazulás és a puszta szemlélődés ö r ö m e i n e k .

Gyakorlat: A negatív energiák átfordítása pozitívba, a figyelem irányának megváltoztatása E gyakorlat során szellemileg pozitívvá alakítják át a negatí­ vat, kívánatossá a n e m k í v á n a t o s a t , vagy a r r a figyelnek, mit a k a r n a k , és n e m a r r a , mit n e m a k a r n a k . A következőkben lépésenként változtatják vissza a félelem (szorongás), h a r a g vagy szomorúság (lehangoltság) érzéseit szeretetté, azzá, a m i fontos az önök számára, amit a szívükön viselnek. Eközben n e m tesznek mást, m i n t megfordítják az érzelmi e n e r g i á k és a figyelem irányát, s n e m a r r a figyelnek, mit n e m a k a r n a k , h a n e m a r r a , mit a k a r n a k . Ez a z u t á n konstruktív l é p é s e k r e ösztönzi önöket céljaik elérése é r d e k é b e n . A félelem érzése azt jelzi, hogy valami nemkívánatostól/ve­ szedelmestől a j e l e n b e n vagy a j ö v ő b e n m e g s z e r e t n é n k óvni szeretteinket. Ilyenkor g y á m o l t a l a n n a k és m a g a t e h e t e t l e n n e k érezzük m a g u n k a t a félelmetes k ö r ü l m é n y e k miatt, a m i n e k m e g f u t a m o d á s lesz a következménye. A harag valami nemkívánatosról/veszedelmesről, gyűlöle­ tesről ad hírt a m ú l t b a n j e l e n b e n vagy j ö v ő b e n szeretteinkkel kapcsolatban. A h a r a g o s e m b e r n e m érzi teljesen v é d t e l e n n e k magát, ami t á m a d ó viselkedésre és k ü z d e l e m r e készteti. A szomorúság egy n e m k í v á n a t o s vagy gyűlöletes e s e m é n y t jelez a m ú l t b a n , j e l e n b e n vagy j ö v ő b e n valakivel vagy vala­ mivel kapcsolatban, akit vagy amit szeretünk. E k k o r remény­ telennek érezzük a helyzetet, m a g u n k a t p e d i g e s e n d ő n e k és védtelennek, a m i könnyeket csal a s z e m ü n k b e . 1. Változtassuk a félelmet szeretetté (az iránt, akiért felelős­ séget vállalunk és aki fontos nekünk) Az alábbiakban a fent leírt helyzetet használjuk e h á r o m nega­ tív érzelem pozitívvá alakítására. Képzeljék el, hogy forgalmi d u g ó b a n ülnek, és elkéstek egy fontos értekezletről. 143


Lassú belégzés: Észreveszem, hogy félek, de figyelmezte­ tem m a g a m a t , hogy n e m vagyok azonos félelmemmel. Lassú kilégzés: A r r a is figyelmeztetem m a g a m a t , hogy a k k o r érzek félelmet, a m i k o r azt m o n d o m m a g a m n a k , valami nemkívánatos/veszedelmes esemény van készülőben, vagy egy n e k e m fontos személy veszélybe kerül, s ez m e g f u t a m o d á s r a késztet. Lassú belégzés: Mi olyan fontos n e k e m e b b e n a helyzetben, mit g o n d o l o k vagy m o n d o k arról, m i é r t szorongok? (Tartsa­ n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat.) Lassú kilégzés: Azt m o n d o m m a g a m n a k (a m o n d a t befeje­ zése), hogy „el fogom veszíteni az állásomat". Belégzés: Azért félek ettől, m e r t nagyon n e m szeretném, és n e m volna ínyemre, ha Kilégzés (a m o n d a t befejezése): „a főnököm m e g o r r o l n a r á m , elveszíteném a megbecsülését vagy az állásomat". Belégzés: Azért ijedtem meg, m e r t azt szeretném vagy t a r t a n á m üdvözlendőnek, ha ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre f e l m e r ü l ő gondolataikat) Lassú kilégzés (a m o n d a t befejezése): „a főnököm m i n d i g elégedett m a r a d n a a m u n k á m m a l , soha n e m o r r o l n a meg r á m , és m e g t a r t h a t n á m az állásomat". Lassú belégzés: H i d e g fejjel és n y u g o d t a n újraértékelve a helyzetet e l d ö n t ö m , van-e a j e l e n p i l l a n a t b a n m o n d a n d ó m (vagy t e e n d ő m ) ezzel kapcsolatban ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre {elmerülő gondolataikai) Kilégzés: A következőt t e h e t e m (a m o n d a t befejezése): „az értekezlet u t á n h i g g a d t a n megbeszélem a dolgot a főnököm­ mel". 2. Változtassuk vissza a haragot szeretetté (az iránt, akiért felelősséget vállalunk és aki fontos nekünk) U g y a n a b b a n a helyzetben v a n n a k , m i n t előbb, forgalmi dugó­ b a n ülnek, s elkéstek egy fontos értekezletről. A különbség mindössze annyi, hogy ezúttal h a r a g o t éreznek, vagy e n n e k 144


valami enyhébb válfaját, ú g y m i n t ingerültséget, bosszúságot, frusztrációt vagy neheztelést. Lassú belégzés: Észreveszem, hogy h a r a g s z o m , de figyel­ meztetem m a g a m a t , hogy n e m vagyok azonos h a r a g o m m a l . Lassú kilégzés: A r r a is figyelmeztetem m a g a m a t , hogy akkor érzek h a r a g o t , a m i k o r azt m o n d o m m a g a m n a k , egy nekem fontos személy vagy tárgy (akit és a m i t szeretek, és akiért vagy a m i é r t felelősséget vállalok), most veszélybe került, és ez k ü z d e l e m r e késztet. Lassú belégzés: Mi olyan fontos n e k e m e b b e n a helyzet­ ben, mit gondolok vagy m o n d o k arról, m i é r t h a r a g s z o m , és miért készülök k ü z d e l e m r e ? ( T a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat) Lassú kilégzés: Azt m o n d o m m a g a m n a k (a m o n d a t befeje­ zése), hogy „elveszíthetem az állásomat". Belégzés: Azért h a r a g s z o m , m e r t n e m volna ínyemre, sőt egyenesen gyűlölném, ha Kilégzés (a m o n d a t befejezése): „a főnököm m e g o r r o l n a r á m , elveszíteném a megbecsülését vagy az állásomat". Belégzés: Azért is h a r a g s z o m , m e r t azt s z e r e t n é m és azt t a r t a n á m üdvözlendőnek, ha ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat) Lassú kilégzés (a m o n d a t befejezése): „a főnököm m i n d i g elégedett m a r a d n a a m u n k á m m a l , soha n e m o r r o l n a m e g rám, és m e g t a r t h a t n á m az állásomat". Belégzés: H i d e g fejjel és n y u g o d t a n újraértékelve a hely­ zetet eldöntöm, van-e a j e l e n p i l l a n a t b a n m o n d a n d ó m vagy t e e n d ő m ezzel kapcsolatban ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat) Kilégzés: A következőt t e h e t e m (a m o n d a t befejezése): „az értekezlet u t á n h i g g a d t a n megbeszélem a dolgot a főnököm­ mel".

145


3. Változtassuk vissza a szomorúságot szeretetté (az iránt, akiért felelősséget vállalunk és akit fontosnak tartunk) Képzeljék el, hogy a fent leírt helyzetben v a n n a k , forgalmi d u g ó b a n ülnek, és elkéstek egy fontos értekezletről. A különb­ ség ezúttal az, hogy most s z o m o r ú n a k vagy l e h a n g o l t n a k érzik m a g u k a t . Lassú belégzés: Észreveszem, hogy szomorú/lehangolt vagyok, de figyelmeztetem m a g a m a t , hogy n e m vagyok azonos szomorúságommal/lehangoltságommal. Lassú kilégzés: A r r a is figyelmeztetem m a g a m , akkor vagyok szomorú/lehangolt, a m i k o r azt m o n d o m m a g a m n a k , fizikailag elveszítettem egy n e k e m fontos személyt vagy tár­ gyat (akit vagy a m i t szerettem, és akiért vagy a m i é r t fele­ lősséget vállaltam). Ez k ö n n y e k r e fakaszt, és veszteségem elfogadására késztet. Lassú belégzés: Mi olyan fontos n e k e m e b b e n a helyzetben, mit g o n d o l o k vagy m o n d o k arról, m i é r t vagyok szomorú/le­ h a n g o l t ? ( T a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre gondola­ taikat) Lassú kilégzés: Azt m o n d o m m a g a m n a k (a m o n d a t befeje­ zése), hogy „a főnököm m e g o r r o l t r á m , elveszítettem az állá­ somat, így nincs mit t e n n e m " . Belégzés: Azért vagyok szomorú/lehangolt, m e r t n e m volna ínyemre, sőt egyenesen gyűlölném, ha Kilégzés (a m o n d a t befejezése): „a főnököm m e g h a r a g u d n a r á m , és elveszíteném az állásomat; csakhogy m á r elkéstem, nincs mit t e n n e m " . Belégzés: Azért is vagyok szomorú/lehangolt, m e r t azt sze­ r e t n é m , ha ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felme­ r ü l ő gondolataikat) Lassú kilégzés (a m o n d a t befejezése): „a főnököm elége­ d e t t m a r a d n a a m u n k á m m a l , soha n e m o r r o l n a m e g r á m , és m e g t a r t h a t n á m az állásomat".

146


Belégzés: H i d e g fejjel és n y u g o d t a n újraértékelve a hely­ zetet e l d ö n t ö m , van-e a j e l e n p i l l a n a t b a n m o n d a n d ó m vagy t e e n d ő m ezzel kapcsolatban ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat) Kilégzés: A következőt t e h e t e m (a m o n d a t befejezése): „fel­ hagyok a csüggedéssel, és az értekezlet u t á n h i g g a d t a n meg­ beszélem a dolgot a főnökömmel". A szorongás megbénít vagy megfutamodásra ösztönöz. A harag küzdelemre sarkall. A szomorúság vagy lehangoltság veszteségeink elfogadására késztet.

Tanácsok az energia előjelének vagy a figyelem irá­ nyának megváltoztatásához Az alábbiakban n é h á n y tanácsot adok közre az e n e r g i a elője­ lének vagy a figyelem i r á n y á n a k megváltoztatásához. Ezáltal a félelmet (szorongást), h a r a g o t és a s z o m o r ú s á g o t (lehangoltságot) visszaváltoztathatják szeretetre az iránt, akit szeretnek, akiért felelősséget vállalnak, vagy a m i közel áll a szívükhöz. Kísérletezzenek a következő p é l d á k k a l , majd válasszanak újabbakat saját stresszlistájukról. Félelem/Szorongás Képzeljenek el egy félelmet, szorongást vagy e n n e k e n y h é b b változatait - a g g o d a l m a t , idegességet - keltő helyzetet. Lassú belégzés: Észreveszem, hogy félek, de figyelmezte­ tem m a g a m , hogy n e m vagyok azonos félelmemmel. Lassú kilégzés: A r r a is figyelmeztetem m a g a m a t , h o g y akkor érzek félelmet, a m i k o r azt m o n d o m m a g a m n a k , v a l a m i nemkívánatos/veszedelmes esemény van készülőben, vagy egy n e k e m fontos személy, akit szeretek (és a k i é r t felelősséget vál­ lalok), veszélybe kerül, a m i m e g f u t a m o d á s r a késztet. Lassú belégzés: Mi olyan fontos n e k e m e b b e n a helyzet­ ben, mit gondolok vagy m o n d o k arról, m i é r t félek? (Tartsa­ nak szünetet, és vegyék szemügyre f e l m e r ü l ő gondolataikat.) Lassú kilégzés: Azt m o n d o m m a g a m n a k , hogy (fejezzék be a mondatot) 147


Belégzés: Azért félek ettől, m e r t nagyon n e m szeretném, ha ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondola­ taikat) Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Azért félek, m e r t azt szeretném, ha (tartsanak szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat) Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: H i d e g fejjel és n y u g o d t a n szemlélve a helyzetet most m e g k é r d e m m a g a m t ó l , szívem szerint mit tartok fontos­ nak ebben? Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: A j e l e n p i l l a n a t b a n van-e ezzel kapcsolatban valami m o n d a n d ó m vagy t e e n d ő m ? ( T a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat.) Kilégzés: A következőt t e h e t e m (fejezzék be a m o n d a t o t )

Harag Képzeljenek el egy olyan helyzetet, amely h a r a g o t kelt, vagy e n n e k egy e n y h é b b változatát - ingerültséget, bosszúságot, frusztrációt, neheztelést - ébreszti ö n ö k b e n . Lassú belégzés: Észreveszem, hogy haragszom, de figyel­ m e z t e t e m m a g a m a t , hogy n e m vagyok azonos h a r a g o m m a l . Lassú kilégzés: A r r a is figyelmeztetem m a g a m a t , akkor érzek h a r a g o t , a m i k o r azt m o n d o m m a g a m n a k , egy n e k e m fontos személy vagy tárgy (akit és amit szeretek, és akiért vagy a m i é r t felelősséget vállalok) most veszélybe került, és ez küz­ d e l e m r e késztet. Lassú belégzés: Mi olyan fontos n e k e m e b b e n a helyzetben, mit g o n d o l o k vagy m o n d o k arról, a m i h a r a g r a és k ü z d e l e m r e késztet? ( T a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat.)

148


Lassú kilégzés: Azt m o n d o m m a g a m n a k , hogy (fejezzék be a mondatot) Belégzés: Azért h a r a g s z o m , m e r t n e m l e n n e ínyemre, sőt egyenesen gyűlölném, ha ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szem­ ügyre felmerülő gondolataikat) Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Azért is h a r a g s z o m , m e r t azt szeretném, ha (tart­ sanak szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolatai­ kat) Lassú kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Lassú belégzés: H i d e g fejjel és n y u g o d t a n újraértékelve a helyzetet most m e g k é r d e m m a g a m t ó l , hogy szívem szerint mit tartok fontosnak e b b e n ? Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Szomorúság/Lehangoltság Képzeljenek el egy olyan helyzetet, amely szomorúságot/lehangoltságot ébreszt, vagy e n n e k valami e n y h é b b változatát, például nyűgösséget vagy rosszkedvet. Lassú belégzés: Észreveszem, hogy s z o m o r ú / l e h a n g o l t vagyok, de figyelmeztetem m a g a m a t , hogy n e m vagyok azonos szomorúságommal/lehangoltságommal. Lassú kilégzés: A r r a is figyelmeztetem m a g a m a t , hogy akkor vagyok szomorú/lehangolt, a m i k o r azt m o n d o m m a g a m n a k , elveszítettem egy n e k e m fontos személyt vagy tárgyat (akit vagy amit szerettem, és akiért vagy a m i é r t felelősséget vállaltam). Ez könnyekre fakaszt, és veszteségem elfogadására késztet. Lassú belégzés: Mi olyan fontos nekem e b b e n a helyzetben, mit gondolok vagy m o n d o k arról, miért érzek szomorúságot/lehangoltságot, miért a k a r o m feladni a küzdelmet? (Tartsanak szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat.) Lassú kilégzés: Azt m o n d o m m a g a m n a k , hogy (fejezzék be a mondatot)

149


Belégzés: Azért vagyok, szomorú/lehangolt, m e r t n e m volna ínyemre, sőt egyenesen gyűlölném, ha (tartsanak szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat) Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Azért vagyok szomorú/lehangolt, m e r t azt, ha ( t a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre gondolataikat) Lassú kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: H i d e g fejjel és n y u g o d t a n újraértékelve a hely­ zetet most m e g k é r d e m m a g a m t ó l , szívem szerint mit tartok fontosnak e b b e n ? Kilégzés (fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: És a j e l e n p i l l a n a t b a n mi m o n d a n d ó m vagy teen­ d ő m van ezzel kapcsolatban? ( T a r t s a n a k szünetet, és vegyék szemügyre felmerülő gondolataikat.) Kilégzés: A következőt t e h e t e m (fejezzék be a m o n d a t o t )

A

képzelet jelentősége

Gyakorló pszichológusként évekig őrizgettem a bejárat fölött egy szép plakátot, a m i a Pegazust, a görög mitológia szárnyas fehér lovát ábrázolta. A p l a k á t o n ez a felirat állt: „A képzelet felszabadít, hogy azzá légy, amivé lenni akarsz." A hadifoglyok is képzeletükben találták meg szabadságuk legfőbb forrását. A B p o n t b a n (helyzetértékeléssel: azaz véle­ kedések, gondolatok, magyarázatok, képzetek útján) alkotunk m a g u n k n a k fogalmat a külvilág eseményeiről (kiváltó esemé­ nyek az A pontban). Ezért amit érzünk, m o n d u n k vagy cselek­ szünk, valójában az otthoni vagy munkahelyi helyzetről kialakult képünktől függ. Amint azt a filozófus és bölcselő William James is megjegyezte, a tapasztalati világ „lármás nyüzsgésének" nyers adatait gyúrjuk át számunkra é r t h e t ő magyarázattá (a B pont150


ban). Ennek fényében d ö n t ü n k , mit t e h e t ü n k az adott helyzet­ ben, s csak ezek után lépünk a tettek mezejére. Jól tudom, milyen nagy az ereje a belső m o n o l ó g n a k és képze­ letünknek belső szabadságunk gyakorlásában, milyen d ö n t ő e n befolyásolja például a különböző sportokban nyújtott teljesítmé­ nyünket. Kosarazó koromban attól függött lövéseim pontossága, milyen élénken képzeltem el, hogy a kosárba viszem a labdát. Akkor találtam célba, amikor a következő m o n d a t o t ismételget­ tem m a g a m b a n : „ P u h á n ejtsd a tojást a kosárba", majd elkép­ zeltem, a m i n t a labda a kosárba pottyan. E szavakat m a g a m b a n mondogatva magasabb ívben, p u h á n d o b t a m a labdát, m i n t különben. Ennek az ívnek a görbülete egyre alacsonyabb, a h o ­ gyan a játékosok elfáradnak, a m i azzal jár, hogy többször tévesz­ tik el a kosarat. Erről eszembe j u t egy golfemlékem is, egy félelmetes vízi akadály. Ezt a nagy m e d e n c é t ki is lehetett volna kerülnöm, ami azonban több ütéssel j á r t volna. Ehelyett meg­ próbálkoztam a labda átütésével a m e d e n c e fölött. Ü t ő m m e l aT-térbe lépve ellazítottam tagjaimat, és azt m o n d t a m m a g a m ­ ban: „Nyugalom, ez is olyan, mint a többi ütés." Aztán elképzeltem, hogy a m e d e n c e fölött á t ü t ö m a labdát, amely p u h á n lepottyan a zöldben. Már é p p e l ü t ö t t e m volna a labdát, a m i k o r h i r t e l e n m a g a m előtt l á t t a m , h o g y a n esik bele a tóba. Félbehagytam a m e g k e z d e t t m o z d u l a t o t , ismét ellazultam, és újra elképzeltem, a m i n t a l a b d a a g y e p e n ér le. Közben ezt g o n d o l t a m : „ H a úgy beszélek m a g a m h o z , m i n t egy jó edző, és m a g a m elé képzelem a kívánt e r e d m é n y t , ez nyilván megteszi a m a g a hatását." Ezért j o b b a n érezzük m a g u n k a t a b ő r ü n k b e n , ha a B p o n t b a n r á k é r d e z ü n k : „Miért a g g ó d o m A-val kapcsolatban?", vagy: „Mit képzelek el A-ról, a m i a g g o d a l m a t kelt b e n n e m ? " Ekkor fölfedezzük majd, hogy k ö z é r z e t ü n k és cselekedeteink n e m függnek környezetünktől. Végső soron tehát tökéletesen függetlennek m o n d h a t j u k m a g u n k a t a fizikai valóságtól. Egy pillanatra gondoljunk arra, m e n n y i r e e g y h a n g ú v á válhat, ellaposodhat az életünk, vagy m e n n y i r e r á u n h a t u n k élettársunkra, hitvesünkre. Ez a B pontbeli helyzetértékelés gondja, úgy is fogalmazhatnék, akkor találkozni vele, ha elárul­ j u k szellemi szabadságunkat, és híján vagyunk a képzelőerőnek. Evekkel ezelőtt, még az egyetemen elolvastam Will D u r a n t

151


n é h á n y művét, aki csodálatos házasságban élt. Feleségével, Ariellel írták a A civilizáció története című többkötetes m u n k á t . Lenyűgözött Will D u r a n t érvelése, aki szintén a feleségükre r á u n ó férfiak képzeletszegénységéről értekezett. D u r a n t szerint az a férfi, aki kiguvadó szemmel mustrálja a nőket neje olda­ lán, m é g testi értelemben sem használja a képzeletét. Nem kel­ lene p e d i g mást tennie, m i n t elképzelnie a megbámult nőket hétköznapi viseletben, smink nélkül, hajcsavarókkal, és nejét is elképzelnie kiöltözve, kikészített arccal. H o g y továbblépjünk, emlékszem egy könyvre, melyet egy s z e x u á l t e r á p i á r a szakosodott p á r írt a szenvedély é b r e n tartá­ sáról. Ok azt állították, hogy a tartós, jó kapcsolat ugyanolyan fáradságos edzést követel, m i n t G i n g e r Rogers és Fred Astaire fergeteges t á n c t u d á s a és összeszokottsága. Sajnos az a tapasz­ t a l a t o m a p á r o k r ó l , hogy b á r kapcsolatuk többnyire szen­ vedéllyel kezdődik, előbb-utóbb magától é r t e t ő d ő n e k veszik a n n a k lanyhulását. Az e g y m á s iránti megbecsülés csökken, ez p e d i g neheztelést szül, miközben e g y r e mélyül a szakadék a két, valaha e g y m á s t szerető e m b e r között. Olyan ez, m i n t h a az „Only You" (Csak te) c í m ű dal é r t e l m e az ellenkezőjére fordulna. A férj r e n d s z e r i n t úgy g o n d o l élete párjára, hogy egyedül ő az, aki m á r n e m okoz neki meglepetést. Ez a belső m o n o l ó g törvényszerűen vezet el az u n a l o m h o z . Ehelyett azt kell m o n d a n u n k m a g u n k b a n , milyen fantasztikus, hogy ilyen hosszú ideje v a g y u n k együtt. Hiszen egyedül te vagy az, akivel ilyen mélyen ö s s z e h a n g o l ó d t u n k , a k i n e k m i n d e n mozdulatát előre ki t u d o m számítani, akivel egy h u l l á m h o s s z o n vagyok. Ehelyett a z o n b a n azt látjuk, hogy képzeletszegény belső m o n o l ó g j a i n k s e m m i b e veszik p a r t n e r ü n k e t , akivel oly sok időt t ö l t ö t t ü n k együtt, hogy m á r s e m m i meglepetést sem t a r t o g a t h a t u n k e g y m á s számára. Egy i d ő u t á n kialakítunk m a g u n k b a n egy képet szeretteinkről, és n e m őket látjuk hús­ vér valóságukban, h a n e m ezt a belső képet. Eszembe j u t n a k e r r ő l Á b r a h á m Maslow írásai. Ez a lélekgyógyász úgy vélte, egészséges, jól teljesítő e m b e r e k e t kellene t a n u l m á n y o z n u n k , s n e m a klinikai tapasztalatokra a l a p o z n u n k az e m b e r i ter­ mészet ismeretét, hiszen ez utóbbiak olyan betegekkel foglal­ koznak, a k i k n e k g o n d o t okoz az élethez való alkalmazkodás, és n e m élnek teljes életet. O is a r r ó l beszélt, m i k é n t becsül-

152


j ü k alá szeretteink értékét. Pedig mennyivel i z g a l m a s a b b n a k t a l á l n á n k őket, állította Maslow, ha szerető megbecsüléssel t e k i n t e n é n k rájuk m i n t t ő l ü n k független, ö n t ö r v é n y ű e m b e ­ rekre, a k i k n e k egyéb d o l g u k is van a világon, m i n t a mi sze­ szélyeinket szolgálni. N é h a új szemmel n é z ü n k p a r t n e r ü n k r e , a m i k o r meghalljuk, h o g y a n beszél idegenekkel. Képzeljenek el egy olyan férjet, aki r e n d r e elereszti a füle mellett felesége o t t h o n i beszámolóit a m u n k á j á r ó l , s a nejét talán m á r jó ideje elhallgattatta férjeura érdektelensége. Most hirtelen új megvilágításban látja feleségét, függetlenül saját személyétől és igényeitől, i m m á r o n n e m a szakácsát és a ház­ vezetőnőjét látja asszonyában. Maslow arról is beszél, m i k é n t lát a feleség h o l m i b a n k á r t vagy bábot a férjében, holott a képzeletét kicsit is m e g m o z ­ gatva időtlen a r c h e t í p u s t l á t h a t n a „kenyéradó", családfenn­ t a r t ó t á r s á b a n . Úgy n é z n e föl rá m i n t hős vadászra, aki n a p n a p u t á n m e g h a r c o l a „vadon" veszélyeivel, hogy élelmet és fedelet biztosítson a családjának. Összegezve az e l m o n d o t t a k a t , egyfajta térképpel tájékozó­ d u n k az életben, amelyet B p o n t b a n veszünk elő és n é z e g e t ü n k . S. I. Hayakawa, a neves nyelvészprofesszor is hangsúlyozta: „A térkép n e m azonosítható a feltérképezett területtel." A m i n k e t bombázó információözön megrostálásával B p o n t b a n m i n d ­ össze térképet rajzolhatunk a külvilágról és a valóságról; ez vélekedéseink, képzeteink gyűjteménye. H a s o n l ó g o n d o l a t o ­ kat fogalmaz m e g a költő Wallace Stevens is: „Mikor húsz ember kel át egy hídon, akkor voltaképpen húsz ember húszféle hídon kel át." A b u d d h i z m u s úgy tanítja, hogy a kézzelfogható, majd álta­ lunk m e g m é r t és felcímkézett valóság n e m egyéb k á p r á z a t n á l . A valóság lényegéhez csak akkor j u t u n k el, ha t ú l l é p ü n k tuda­ t u n k o n és vélekedéseinken; ez történik, m i d ő n valaki eléri a megvilágosodást. A mi céljainkra elég, ha eszünkbe idéz­ zük, hogy az, amit valóságnak nevezünk, képzeletünk terméke, a B p o n t b a n k i m o n d o t t vagy gondolt vélekedéseink h a l m a z a . Ugyanakkor itt rejtezik szabadságunk is. A B p o n t gazdaggá teheti vagy elszegényítheti életünket. Belső m o n o l ó g u n k szavai felderíthetik vagy elsiváríthatják napjainkat. Emlékszem, a had­ seregben néhány fickó mint „öreglányról" beszélt a feleségé-

153


ről, mások viszont „szépséges, csodálatos asszonyukról". N e m nehéz belátni, hogy ez a kétféle vélekedés milyen ég és föld különbségeket szül a házastársi kapcsolatban.

Gyakorlat: A szavak hatalma Az önkifejező t r é n i n g a szavak h a t a l m á r a épít, amelyet fel­ használva m e g a l k o t h a t j u k saját valóságunkat, u g y a n a k k o r m e g m u t a t j a , hogyan olthatják ki vagy lobbanthatják l á n g r a a szavak a szenvedély tüzét. Figyeljék meg, milyen testi érzete­ ket kelt, ha pozitív vagy ha negatív címkékkel illetik szerette­ iket. Például lélegezzenek be, és képzeljék el, hogy egy p a r t i n á l l d o g á l n a k , és megtetszik valaki a szoba túlsó sarkában. Egé­ szen felvillanyozza önöket ez a titokzatos idegen. Hozzálépve látják, n e m más ő, m i n t tulajdon p a r t n e r ü k (házastársuk, kedvesük, b a r á t n ő j ü k vagy fiújuk stb.). Belélegezve mondják azt: „O, csak te vagy" vagy „Csak te vagy az". Tudatosítsák m a g u k b a n testi érzeteiket. Most figyeljék meg, h o g y a n vál­ t o z n a k ezek egy ugyanilyen j e l e n e t b e n , amelyben az egyet­ len különbség az, hogy kilégzéskor azt gondolják: „O, ez te vagy. T u d h a t t a m volna a régi dalból, hogy »Csak te« kelthetsz b e n n e m ilyen érzéseket." A következő gyakorlatban a Don Jüan DeMarco című film jelenetei segítségével bontakoztatják ki az önökben l a p p a n g ó szenvedélyt. Van egy csodálatos jelenet egy étteremben, ahol a J o h n n y D e p p által alakított D o n Jüan gyönyörű szavakkal teszi a szépet. Megfogja a nő kezét, mélyen a szemébe néz, majd így beszél: „A n ő k ujjai ugyanolyan érzékenyek, m i n t a lábuk. Az ujjbegyek hajszálra olyan csiklandósak, mint a talpak, m i k o r p e d i g az ujjperceket érinti az ember, olyan, m i n t h a a térdeket simogatná. Ez a gyöngéd h ú s p á r n a p e d i g olyan, a k á r h a a c o m b o k a t c i r ó g a t n á n k , végül pedig..." (a hangja itt elakad, elhallgat, és megcsókolja az ujjköz lágy bőrét). Egy későbbi j e l e n e t b e n a pszichiátert alakító Marion B r a n d o megkérdezi Don J ü a n t , tudja-e, hogy a b o l o n d o k h á z a lakója. O azt feleli, tudja hát, csakhogy ez „a helyzet meg­ lehetősen korlátolt, szegényes képzeletre valló értékelése". 154


Neki úgy a j o b b , ha orvosában D o n Octavio d e ' Silvát lát­ hatja, az é p ü l e t b e n p e d i g a n n a k palotáját. Hozzáteszi még, az a fontos, „hogy túllássunk azon, a m i a s z e m ü n k előtt van". A n ő k is azért kedvelik, mondja, m e r t „ n e m korlátoz a látá­ som". N e m a r r a figyel, hogy „az egyiknek túl n a g y az o r r a , a m á s i k n a k túl széles a csípeje, a h a r m a d i k n a k a melle túl terebélyes, a negyediké m e g túl lapos. Én igaz valójukban látom ezeket a hölgyeket: izgalmasnak, s u g á r z ó n a k , igéző­ nek és tökéletesnek". A n ő k ezért, folytatja D o n J ü a n , „meg­ érzik, hogy a b e n n ü k rejtező szépséget k u t a t o m , m í g n e m ez a szépség fölébe kerekedik egész valójuknak, s ők n e m t u d n a k többé ellenállni a vágynak, hogy szabadjára engedjék a lényük mélyén lakozó csodát, és b e b u r k o l j a n a k vele". Mindezt az élet és az úgynevezett valóság egészére is kiter­ jeszthetjük. A végső nagy összecsapásban az elmeorvos és betege összeszólalkoznak, kinek a világképe hitelesebb. D o n J ü a n így ostorozza pszichiáterét: „Vérátömlesztést kellene kapnia tőlem. A m a g a vére p o r r á változott, és eltömíti a szívét. A valóság, egy olyan világ iránti igénye, ahol a szerelem tökéletessége csorbát szenvedett, eldugaszolja majd a vénáit, m í g n e m kiadja a lelkét. Ezzel szemben az én tökéletes vilá­ gom semmivel sem ér kevesebbet, m i n t a m a g á é . Lélegezni csakis ebben a világban lehet. Egyetért velem?" A pszichiáter egyetért b e t e g e szavaival. Közvetlenül e z u t á n Don J ü a n m e g k é r d i : „Mi ez az egész h ű h ó az ö r e g e d é s körül? Miért akarja m i n d e n k i sárba r á n g a t n i a szerelmet, kiszívni belőle a velőt, megfosztani m i n d e n sugárzásától?" Hogy megértsék, miféle izzó szenvedéllyel telíthetik az életet a szavak, hallgassák m e g a természet férfi és női e n e r g i á i n a k összeolvadásáról szóló szenvedélyes leírást. Eközben r á é b r e d ­ nek az ö n ö k b e n l a p p a n g ó szenvedély tüzére, és ékesszólóbb a n tudják majd kifejezni azt. A tenger és a hullámtörő gát Misztikus naplemente Stoningtonban Kivételesen szép naplemente volt ez, miközben egy férfi és egy nő - egyszerű halandók - kileshették az istenek szerelmeskedését. Kiles­ ték bizony, és most önök is megtudhatják, mit látott ez a két áldott

155


halandó a stoningtoni misztikus naplemente égi tüzelnél. Képzeljék el először is, amint a Tenger istennője magába fogadja az alábukó Nap sugarait. E sugarak aranyhidat vernek a tenger habjain. Ezen a csillámló aranytűdön lépeget a Tenger a hullámtörő gát felé, ahol megáll, hogy ezer és ezer szikrázó vízcseppre porladjon szét, melyek mindegyikén a naplemente izzása tükröződik. A permet sziporkái szétporlanak a Tenger és a Kőgát első ölelkezése után. A dagály egyre emelkedő, könyörtelen, megállíthatatlan hullámai fölkavarják a Tenger szüntelenül áradó mélyéi, és egyre közelebb viszik párjához, a Kőgáthoz. Mind nagyobb erők feszülnek ölén, s mindegyik hullám egyre magasabbra hág. A vízpermet eleinte csak gyöngéden cirógatja a Kőgát kemény, száraz sziklaköveit. Tántoríthatatlan erejét a Kőgát a Földtől kapta, amelyből a Tengerbe nyúlik, jóllehet csupáncsak a Föld követe, akit az a Tenger üdvözlésére küldött. Szenvedélye arra sarkallja, hogy belehatoljon a roppant víztömegbe, eleije és megismerje a Tenger méhét, titkának mélységeit. A Tenger eleinte gyöngéden nyalogatja hullámaival a Kőgátat, míg végül a dagály erejének engedve megárad, s forrongó habjai mind mélyebb ölelésébe zárja a Kőgátat. Eközben egyre feljebb és fel­ jebb emelkedik. Minden új hulláma magasabbra dagad, akárcsak egy melódia erősödő akkordjai, majd ez a lényéből fakadó szenvedé­ lyes muzsika keményen lecsap a Kőgátra. A Tenger ekkor víztestének méhébe zárja a Kőgátat. Az mintegy fuldokolni látszik párja heves ölelésében. Az alátekintő Nap sugarai megvilágítják és megáldják e nászt; az üdvözlés és a teljes egyesülés naponta ismétlődő nagyszerű szertartását. A Kőgát minden egyes alkalommal újjászületve bukkan elő a Tenger öleléséből. Annak sikamlós teste lecsúszik a Kőgátról, s csak kedveskedő habjaival paskolgatja tovább társát. Ezután tovább­ árad, hogy megcirógassa a föveny homokját és a szárazföldet, azt a nagyobb testet, amelynek a Kőgát csupán egyik kitüremkedése. A Kőgát fejezi ki a Föld ama vágyát, hogy egyesüljön a Tengerrel. A dagály áradásakor a hullámok robaja áldott összhanggá, tökélete­ sen hangszerelt szimfóniává egyesül. A Tenger szenvedélye csúcsára hág, s dübörgő, végső crescendóval csap le a Kőgátra. Ezután elnyugodva, lágyan öleli körül kedvesét, így pihennek meg egymás karjában. A Nap végignézte a két szerelmes szeretkezését, és gyönyörködött bennük. Nem vakító aranygömb többé, hanem a szenvedélyes sze­ relem vérvörös tüzeivel festi meg az égboltot. A nappal éjszakába fordul, s a Nap helyét a Hold veszi át, amely megmártóztatja hűvös

156


sugaraiban az egymást átkaroló Tengert és Kőgátat. Egész éjszaka varázslatos holdfényben fürdik az ölelkező pár. Enyelgésüket az sza­ kítja félbe, hogy a Tenger mélyéből ismét felserken a dagály árja, a könyörtelen dagályé, amely most fordul át az apályból, mint teszi az idők hajnala óta. A dagály emelkedésével a Tenger hatalmas víz­ tömege felé fordul, hiszen ez élteti, amiként a Kőgátat a szárazföld. A Tenger behódoló, fortyogó, kavargó árja nélkül a Kőgát elveszti létezése értelmét, de ennek a fordítottja is igaz: a Kőgát kemény, átható és sziklaszilárd ereje híján a Tenger is elárvulna. Kettejük éneke a halhatatlan szerelem és mámoros öröm túláradó melódiá­ jává olvad össze. A Nap és a Hold kelése és nyugvása közepette a Tenger szüntelen robajlása egybeolvad hitvese, a Kőgát tagbasza­ kadt, megingathatatlan erejével. A napkeltében és a Tenger meg a Kőgát misztikus egyesülésében, gyönyörködő emberpár is összeölelkezik. Noha egy kontinens válasz­ totta el őket, s egy évtizede nem néztek egymás szemébe, szerelmük dagálya feltartóztathatatlan ul emelkedik, és egyesíti őket. A nő ismét otthonra talál a férfi karjában, aki társát átölelve megint rálel belső valójára, szellemére és lelkére. Könnyek patakja áztatja a párt. Szimbolikus jelentőségű, hogy szerelmük megújítása Szentestére esik, a Kisded születésének napjára, akinek feltétel nélküli szeretete min­ dent túlél és mindörökre szól. Most p e d i g képzeletük mozgósításával írják le saját é l m é ­ nyeiket minél e r e d e t i b b e n .

A szellem, lélek és szenvedély kifejezésre juttatása Egyszer h á r o m férfi b e t e g e m is volt egyszerre, akiket a z é r t küldött h o z z á m a párjuk, m e r t torkig lettek e z e k n e k az urak­ n a k a pipogyaságával, lagymatagságával és szexuális képzelet­ szegénységével. Betegeim m i n d a h a r m i n c a s éveiket t a p o s t á k , s m i n d a n n y i u k a t erős, u r a l k o d ó t e r m é s z e t ű anyával verte m e g a sors. K a m a s z k o r u k b a n n e m sokat láttak az apjukból, akiket lefoglalt a m u n k a , ezért n e m segíthették fiaikat a b b a n , hogy érzelmileg elszakadjanak anyjuktól. A t e r á p i a részeként azt javasoltam p á c i e n s e i m n e k , hogy fejlesszék képzeletüket. 157


M i u t á n volt n é h á n y telefonszexért rajongó betegem, lassan m e g é r t e t t e m , milyen p e z s d í t ő h a t á s ú lehet a szexuális part­ n e r e k s z á m á r a egy-egy merész kifejezés, s t a n í t g a t n i kezdtem férfiatlan b e t e g e i m e t a telefonszex keresetlen szóhasználatá­ ra. A r r a is é g e t ő szükségük volt, hogy leterítsék a függőség sárkányát, mivel anyjukkal szembeni függőségüket egysze­ r ű e n átvitték nejeikre, akik így gyermeket k a p t a k férj helyett. E n n e k ellenére pácienseim m i n d e n t m e g a d t a k hitveseiknek, a m i az anyagi biztonsághoz és jóléthez kellett. A feleségek m i n d ö s s z e a szenvedélyt hiányolták életükből. Megnézettem ezekkel a b e t e g e i m m e l a Don Jüan DeMarcót, hogy megért­ sék, miféle udvarlást v á r n a k el tőlük asszonyaik. Szunnyadozó szenvedélyeik felkorbácsolása é r d e k é b e n a r r a b u z d í t o t t a m őket, hogy konzultációink során számoljanak be erotikus fantáziáikról. A m i n t szabadjára e n g e d t é k képzeletüket, meg­ osztották e n n e k gyümölcsét asszonyaikkal. Az alább közölt p é l d á k szemléltetik, milyen ú t m u t a t á s t k a p t a k tőlem, hogyan ébresztették föl és fejezhették ki belső valójuk szenvedélyének és t e r e m t ő e r e j é n e k tüzét. Figyeljék meg, m i k é n t állítottam szolgálatukba e t r é n i n g s o r á n a természet erőit. A természet szépségeire támaszkodva elmélyítették, egyúttal át is szelle­ mítették, lélekkel telítették erotikus kapcsolatukat. Utasításom lényege a következő volt: Gyakorolja szellemi szabadságát, engedje szabadjára képzelete csapongását, legyen játékos és nyitott, fejezze ki szabadon m i n d a z t , a m i csak fel­ m e r ü l a t u d a t á b a n . Most p e d i g képzelje el, hogy fölhívja kedvesét n a p k ö z b e n , és szenvedélyes j e l e n e t e t fest le előtte. Például: „Az i r o d á m b a n ülök, és meglátlak téged az ajtó előtt. Gyorsan b e r á n t a l a k m a g a m h o z , és r á n k z á r o m az ajtót. M a g a m h o z vonlak, és..." Legyen találékony, és fesse le pont­ ról p o n t r a , h o g y a n képzeli el tovább a jelenetet. Próbálkozzék ugyanezzel nyilvános helyen, m o n d j u k é t t e r e m b e n . Suttog­ j o n szerelmes szavakat párja fülébe. A tilalom, hogy nyilvá­ nos helyen n e m t e h e t m e g m i n d e n t , nagyobb szabadságot ad ö n n e k , és erotikus feszültséget ébreszt kettejük között. Mondja p é l d á u l ezt: „Ahogyan m e g é r i n t e m a k a r o d a t , meg­ borzongsz a gyönyörűségtől. Miközben tovább cirógatlak, érzed, h o g y a n fokozódik ö r ö m ö d , a m i n t végigsimogatom tested érzékenyebb, k ö n n y e b b e n felizgatható tájait. Olyan

158


vagyok neked, m i n t a n a p , és te virágként nyílsz m e g ciró­ gató sugaraim előtt. Szirmaid b e z á r u l t a k az éjszaka hűvösére, most a z o n b a n sorra nyílnak ki m e l e g e m t ő l , amely m i n d per­ zselőbb és perzselőbb, a h o g y a n egyre följebb h á g o k az égbol­ tozaton. Érzed, ahogy szirmaid s z é t t á r u l n a k b e f o g a d á s o m r a , m i n d e n é r i n t é s e m r e j o b b a n és j o b b a n . A reggeli n a p d á r d á j a belehatol nedves, h a r m a t o s mélyedbe. Érezd, a m i n t szétárad b e n n e d melegem. H i á b a p r ó b á l o d elzárni előlem szirmaid, azok m i n d szélesebbre t á r u l n a k . Érezd, a h o g y a n szétnyílsz é r i n t é s e m r e . Érezd, a m i n t a n a p s u g á r , s u g a r a m l á n g o t lob­ bant mélyedben. H a s z t a l a n iparkodsz ellenállni n e k e m , s végül érezni kezded a b e n s ő d b e n szétáradó gyönyört. B e n s ő d annyira kitágul, hogy szirmaid újra összecsukódnak, görcsbe r á n d u l n a k beléd hatoló f é n y d á r d á m döfései n y o m á n . Érezd, mint r á n t o d m a g a d b a ezt a fényt, hogy birtokolhasd, m a g a d b a olvaszd." Ugyanezt a képi világot a l k a l m a z h a t j á k a t e n g e r r e is. „Érezd, a m i n t a h u l l á m o k e l s ö p r ő ereje tovább növekszik bensődben, a m í g n e m tudsz t ö b b é ellenállni nekik. Érezd, a m i n t rázúdulsz a kemény sziklára, m a g a d b a nyelve azt, elbo­ rítva a gyönyör tajtékjával, m í g n e m eltűnik b e n n e d . Érezd, a m i n t á t a d o d m a g a d a dagály h a t a l m á n a k , m i k ö z b e n h u l l á m h u l l á m u t á n csapódik a k e m é n y sziklafalnak."

Az előző gyakorlatok bővítése és áttekintése L. Lassan belélegezve m o n d j á k m a g u k b a n : „A hadifoglyokhoz h a s o n l ó a n belsőleg szabad vagyok, és nincs szükségem ö n m a ­ g á m o n kívüli tényezőre a h h o z , hogy jól é r e z z e m m a g a m és megnyugodjak." Kilégzéskor folytassák ezzel: „ M i n d e n megvan b e n n e m , a m i a jó közérzethez és a lelki békéhez szükséges." Ezután adják át m a g u k a t a mély testi ellazulás és a lelki béke ö r ö m e i n e k . L. Latolgassák tárgyilagosan a helyzetet és lehetséges meg­ oldásait. Lassú belégzéskor m o n d j á k a következőt: „ N e m muszáj e b b e n a p i l l a n a t b a n m e g o l d a n o m a helyzetet/konflik­ tust ahhoz, hogy jó legyen a közérzetem." Majd folytassák

159


ezzel a lassú kilégzés s o r á n : „De most is m e g n y u g o d h a t o k , ha á t e n g e d e m m a g a m az ellazulás és a puszta szemlélődés örö­ meinek." Érzéseiket m e g i s m e r v e végezzék el a figyelem irányát meg­ változtató gyakorlatot. Á. L. L. J. LE Most bővítsük ki e gyakorlatot a következőkkel. Á. Állj l e ! Álld m e g ! Állíts! Ha a stressz jeleit észlelik m a g u k o n (idegesek, feszültek, izga­ tottak és/vagy e r ő n e k erejével sem képesek m e g é r t e t n i m a g u ­ kat környezetükkel), a k k o r c s ö n d b e n m o n d j á k m a g u k b a n : Állj! Aztán mélyen, lassan belélegezve állják meg, hogy n e m i d e g e s k e d n e k tovább. Ehelyett befelé mosolyogva érezzék át, a m i n t a friss levegő szétárad az o r r u k b a n , a fejükben, kitisz­ títva g o n d o l a t a i k a t . A levegővételek közben állítsák állhatato­ san, teljes magabiztossággal: „Képes vagyok h i d e g fejjel gondolkozni (a belégzés csúcs­ p o n t j á n t a r t s a n a k rövid szünetet), és (most lélegezzenek ki) b á r m i történjék is, lecsillapítani az i d e g e i m e t ! " L. Lassíts! Lassan! Folytassák a lassú, mély légvételeket. Belégzéskor mondják azt: „Lassíts!", m i k ö z b e n a friss levegő szétárad o r r u k b a n és fejükben, kitisztítva gondolataikat. Elképzelhetik, hogy a levegőt az ég m a g a s á b ó l merítik, i n n e n lép orrlyukaikba. A m i n t a z t á n a levegő felmelegedett testükben, t a r t s a n a k szü­ netet, majd képzeljék el, a m i n t a súlyos melegség szétárad tes­ t ü k b e n . Kilégzéskor m o n d j á k m a g u k b a n : „ L a s s a n ! " Legyen a h a n g s ú l y a két „s" h a n g o n . Ejtsék ezt úgy, m i n t h a megsza­ b a d í t a n á k állkapcsukat a feszültségtől. Közben képzeljék el, a m i n t ez a m e l e g h u l l á m lassan, nagyon lassan végigömlik vállukon, karjukon, mellkasukon, h a s u k o n , lábszáraikon és lábfejükön ( m i n t h a csak egyenesen a föld mélyébe lélegezné­ nek). Ezáltal átérzik majd, hogy összefüggenek a földdel, s lábukat szilárd talajon vethetik meg. Belégzéskor mondják m a g u k b a n : „Ahadifoglyokhoz hason­ lóan belsőleg szabad vagyok, és nincs szükségem semmilyen külső tényezőre a h h o z , hogy jól érezzem m a g a m és meg160


nyugodjak." Kilégzéskor folytassák ezzel: „ M i n d e n m e g v a n b e n n e m , a m i a jó közérzethez és a lelki békéhez szükséges." Ezután adják át m a g u k a t a mély testi ellazulás és a lelki b é k e örömeinek. L. Latolgass tárgyilagosan! Latolgassák tárgyilagosan a helyzetet és lehetséges meg­ oldásait. Lassú belégzéskor m o n d j á k a következőt: „ N e m muszáj e b b e n a p i l l a n a t b a n m e g o l d a n o m a helyzetet/konflik­ tust a h h o z , hogy jó legyen a közérzetem." Majd folytassák ezzel a lassú kilégzés során: „De most is m e g n y u g o d h a t o k , ha á t e n g e d e m m a g a m az ellazulás és a puszta szemlélődés ö r ö ­ meinek." Érzéseiket m e g i s m e r v e végezzék el a figyelem irányát meg­ változtató gyakorlatot. J. Jótékony erővel, játszva oldd meg! Belégzéskor m o n d j á k m a g u k b a n : „Mind mélyebb b é k e tölt el, ahogy egyre közelebb k e r ü l ö k b e n s ő m h ö z . " T a r t s a n a k szü­ netet, majd kilégzéskor folytassák ezzel: b e n s ő m e t kife­ jezve egyre e r ő s e b b n e k é r z e m m a g a m " , és/vagy (belégzés): „...jótékony e r ő védelmez b e n s ő m b e n (kilégzés), ez á r a m l i k és kering testemben". T a r t s a n a k szünetet, a m í g k e l l ő k é p p e n le n e m csillapodtak, s el n e m tölti ö n ö k e t ez a j ó t é k o n y erő, a z u t á n fogjanak hozzá a p r o b l é m a m e g o l d á s h o z .

161


9. fejezet

Az érzelmi út A harmadik út

M

ost képzeljék el, a m i n t szembenéznek egy o t t h o n i vagy m u n k a h e l y i stresszhelyzettel. Bár megtették az előző fejezetben ismertetett fizikai és szellemi lépéseket a b e l s ő szabadság elérésére a stressz ellenében, azt találják, hogy továbbra is szorongás vagy h a r a g felhősíti el kedélyüket. Ezért a következőkben érzelmileg szabadulnak majd m e g a negatív érzelmek szorításából. A belső szabad­ sághoz vezető érzelmi ú t o n m e g t a n u l j á k átélni és kifejezni érzéseiket. A szellemi úttal szemben, amely a szellemi fókusz áthelyezésével fordít érzelmeiken, az érzelmi út elvégzi azt a tisztogatást, amely megszabadít a múltból m a g u k k a l hurcolt érzelmi súlyoktól. A belső szabadsághoz vezető érzelmi úton megtanuljuk lényünk legmélyéből átélni érzéseinket és kifejezni szeretetün­ ket. E h h e z legelőször is tisztáznunk kell m a g u n k b a n , mit mon­ d a n a k s z á m u n k r a a h a r a g , félelem (szorongás) és szomorúság (lehangoltság) negatív érzései arról, mit t a r t u n k fontosnak a szeretett e m b e r e k k e l és tárgyakkal kapcsolatban, amiként azt is elsajátítjuk majd, h o g y a n fordítsuk át a negatívat pozi­ tívba. E z u t á n eldönthetjük, kell-e t e n n ü n k valamit a helyzet megoldása é r d e k é b e n . Szükség esetén azt is meggondolhatjuk, beszéljünk-e a n n a k fejével, akivel meggyűlt a bajunk. Időn­ ként azon kapjuk m a g u n k a t , hogy ugyanazokat a régi fájdal­ mas és frusztráló érzéseket éljük át újra m e g újra a családi é l e t ü n k b e n és a m u n k a h e l y e n . Ekkor a r r a kell törekednünk, hogy feloldjuk ezeket a régóta fennálló érzelmi gátakat. 162


Egy férji nem sír Az a terápiás tapasztalatom, hogy m i n d k é t n e m ó d z k o d i k az érzelmek kifejezésétől. Elfojtásukra mégis i n k á b b a férfiak hajlamosak, mivel a r r a t a n í t o t t á k őket, hogy titkolják el érzé­ seiket. J ó m a g á m n a k is voltak hasonló élményeim, amelyek élénken élnek e m l é k e z e t e m b e n . A p á m m e g t e r m e t t férfi volt a maga idejében; 180 cm-nél magasabb, és csupa izom teste nyomott vagy 110 kilót. Rendkívül férfias volt: II. világhábo­ rús veterán, akit k a t o n a i é r d e m r e n d d e l t ü n t e t t e k ki, a m i é r t h á r o m e m b e r t m e g m e n t e t t a vízbefúlástól az 1944. szeptem­ ber 3-i h o l l a n d új-guineai ütközet során. Érdekes m ó d o n , n a p r a p o n t o s a n h á r o m évvel a z u t á n születtem, hogy a p á m életét kockáztatta ezeken az „alattomos vizeken". Egy ilyen hős férfinak nehéz volt a n y o m d o k a i b a l é p n e m . Anyám független nő volt, a 40-es évek ö n t u d a t o s mozisztárjaira, Bette Davisre és L a u r e n Bacallra emlékeztetett. Az utolsó vacsorán, amelyet együtt költöttem el vele - egy h é t múlva váratlanul m e g h a l t é r t á g u l a t b a n - , azt m o n d t a , n e m emlékszik rá, hogy valamitől is félt volna kislánykorában. O is magas volt a kor n ő i h e z képest: 160 cm. A 40-es években az első profi női kosárlabdázók közé tartozott. Később, m i k o r én is játszani kezdtem, fütyült a góljaimra, ehelyett a védelmi t e c h n i k á m a t és a r u g a n y o s s á g o m a t bírálta. Egyik kedvenc játékosa Bili Russell volt, a Boston Celtics k i t ű n ő hátvédje. Anyám egyáltalán n e m hasonlított a b a r á t a i m m a m á i r a . Szemlátomást egyik szülőm sem ismerte tehát a félelmet, ami kisebbségi érzéseket ébresztett b e n n e m , valahányszor féltem valamitől. Pedig féltem 1955 egyik éjszakáján is, nyolc­ éves k o r o m b a n . A p á m üvöltése ébresztett föl, a k i n e k iszonyú fájdalmai voltak. Ez erősen m e g r á z o t t , mivel a p á m több­ nyire sztoikus egykedvűséggel fogadta az élet m e g p r ó b á l t a t á ­ sait. Csak felnőtt fejjel é r t e t t e m meg, m e n n y i r e szenvedhetett a háborús sérülései okozta krónikus fájdalomtól. Ezen az éjsza­ kán t ű r h e t e t l e n fájdalmai voltak. Emlékszem, föltérdeltem az á g y a m b a n , úgy zokogtam, Istenhez fohászkodva: „Kérlek, szüntesd m e g apa fájdalmát!" Mivel a hálószobámba vezető ajtó nyitva volt, l á t t a m , a m i n t a p á m négykézláb fetreng a folyosón. Végignéztem, h o g y a n 163


kúszott el a fürdőszobáig, visszautasítva a n y á m segítségét. Sírásom meghallva a n y á m bejött a szobámba. Könnyeimen keresztül m e g k é r d e z t e m tőle: „Miért n e m sír?" A n y á m ekkor így felelt: „Egy férfi nem sír." Válasza a férfias viselkedés ősi, íratlan szabályát visszhan­ gozta. Ezen e l g o n d o l k o z t a m ; a k k o r én n e m vagyok elég fér­ fias, hiszen csillapíthatatlanul zokogtam. Ettől fogva a z o n b a n összeszedtem m a g a m a t , és visszafogtam könnyeimet. Azo­ kért a filmekért r a j o n g t a m , amelyeknek olyan kemény fickók voltak a hősei, m i n t J a m e s C a g n e y vagy H u m p h r e y Bogart. F e l n ő t t k é n t csak úgy n y e r h e t t e m vissza érzelmi szabadságo­ m a t , h o g y föl kellett o l d o z n o m m a g a m e gyermekkori tiltás alól. A belső szabadsághoz vezető érzelmi ú t o n le kell győz­ n ü n k az é r z e l m e i n k kifejezésétől való félelmeket. Kivált a fér­ fiaknak k e r ü l nagy bátorságba kinyilvánítani a lényük mélyén lakozó szeretet lágyabb, szelídebb érzéseit. M u n k á n k során a továbbiakban visszavezetjük az a d o t t helyzettel kapcsolatos negatív é r z e l m e k e t a szeretet és felelősség érzésére. Megtanul­ j u k majd, m i k é n t oldhatjuk föl azokat az érzelmi tilalmakat, amelyeket zsenge g y e r m e k é v e i n k b e n t e t t ü n k m a g u n k é v á . E t i l a l m a k a t gondviselőink é r z e l m e i n k kifejezésére adott válasz­ reakciói ültették el b e n n ü n k . Ezeknek fényében szemléltük m a g u n k a t , a többi e m b e r t és a világot, s ezekre gondolva i p a r k o d t u k elkerülni, hogy újból fájdalmat okozzon, ha kimu­ tatjuk érzéseinket, szeretetünket. A későbbiekben számos pél­ dával szolgálok majd arról, h o g y a n segítettek ezek a tiltások a g y e r m e k k o r i a l k a l m a z k o d á s b a n , m i k ö z b e n eltorlaszolták a teljes élet útját. Saját g y e r m e k k o r i végkövetkeztetésem, hogy n e m szabad s í r n o m , ezeknek az érzelmi gáttá növő megszorí­ t á s o k n a k beszédes példája. A büntetéstől vagy szüleink szeretetének elvesztésétől tartva n a g y o n k o r á n m e g t a n u l j u k elfojtani érzelmeinket. A követ­ k e z ő gyakorlat segíteni fog, hogy ne szégyelljék többé és szabadon fejezzék ki érzéseiket. A gyakorlat J o h n Bradshaw irányított meditációján alapszik, a m i t ő „ a z o t t h o n elhagyásá­ n a k " nevezett el. A csillaggal megjelölt m o n d a t o t tőle vettem át, és azóta is h á l á s a n m o n d o g a t o m . N e m hangsúlyozhatom eléggé, m e n n y i t segített ez b e t e g e i m e n az évek során. Vol­ t a k é p p e n a „ b e n n ü n k élő gyermeket", m á s szóval gyermek164


k o r u n k elfojtott félelmeit vetítjük rá m á s o k r a , és éljük m e g rajtuk keresztül. Rögeszmésen ő k e t akarjuk m e g m e n t e n i , mikor p e d i g a b e n n ü n k élő sérült g y e r m e k szorulna gyógyí­ tásra. Miközben m e g t a n u l j u k gondját viselni ö n m a g u n k n a k , ezt a b e n n ü n k fölgyülemlett fájdalmat kell elcsitítanunk.

Gyakorlat:

Az

elfojtások fölszabadítása

Helyezkedjenek kényelembe, lélegezzenek mélyen és lassan, miközben ellazítják hastájékukat. F ö l m e r ü l ő érzéseiket fogad­ j á k szelíden, és éljék át zsigereik legmélyéről. Pillanatok m ú l t á n önök most visszatérnek gyermekkori o t t h o n u k b a . Amennyi­ ben többször költözködtek a n n a k idején, bízzák tudatalatti­ j u k r a vagy tudattalanjukra, hogy abba a lakásba vigye önöket, amelynek felidézése a legtöbb segítséget jelenti e gyakorlat elvégzése során. Képzeljék el gyermekkori o t t h o n u k külső környezetét, az udvart, ha volt ilyen, a fákat, növényeket, a szomszédos épületeket és j á r d á k a t . Nézzék m e g a l a p o s a n a bejárati ajtót, ezen egy kis időre belépnek m o s t gyer­ m e k k o r u k rég feledésbe m e r ü l t világába. A küszöböt felnőtt fejjel átlépve tegyék m a g u k a t észrevétlenné. K u k k a n t s a n a k be m e n e t közben a különböző helyiségekbe, a nappaliba, az étke-v zőbe m e g a konyhába. Hol v a n n a k a szüleik? Hol van az édes­ anyjuk? És az édesapjuk? Mit csinálnak é p p e n ? Most menjenek be a saját szobájukba, keressék m e g azt a kisgyermeket, aki valaha voltak, és rátekintve tegyék m a g u k a t láthatóvá gyer­ mekkori énjük számára. E gyermek szemébe pillantva m o n d ­ j á k azt: „A jövőből j ö t t e m , és többet tudok rólad, m i n t bárki is fog. Én vagyok az, aki soha n e m hagy el, akit soha n e m fogsz elveszíteni. Azért j ö t t e m , hogy elvigyelek i n n e n , és g o n d o d a t viseljem, m e r t ideje, hogy elhagyjuk ezt a házat." Képzeljék el egy p i l l a n a t r a , hogy k i s g y e r m e k k é n t feltekin­ tenek felnőtt ö n m a g u k r a . Gondolják el, milyen érzés lehetett volna t u d n i , mi lesz önökből, hogy m e g e m b e r e s e d n e k idővel. Képzeljék el, milyen megnyugvást h o z h a t n a a n n a k t u d a t a , hogy felnőttként is kiharcolták helyüket az életben. Most ülje­ nek le a kiságy szélére, és öleljék át a kisgyermek vállát. 165


Fogják m e g a kezecskéjét, és vezessék abba a helyiségbe, ahol szüleik (vagy elsődleges gondozóik, m o n d j u k a nagyszülők) t a r t ó z k o d n a k , és közöljék velük, hogy elviszik gyermekkori ö n m a g u k a t . Tegyék hozzá, ez n e m jelenti azt, hogy n e m sze­ retik t ö b b é őket, mindössze a r r ó l van szó, hogy ideje a saját l á b u k r a állniuk. Forduljanak külön-külön o d a m i n d k é t szülő­ höz. Mondják el nekik, a m i r e a n n a k idején n e m voltak képe­ sek. Mondják azt: „Ne h a r a g u d j a t o k , ha csalódást okoztam nektek. T a l á n most is fájdalmas lesz t u d o m á s u l vennetek távo­ zásunkat. Rájöttem a z o n b a n , m i n d e n k i a m a g a szerencséjé­ nek kovácsa, és n e m az én feladatom, hogy megszüntessem szenvedéseiteket, kárpótoljalak b e n n e t e k e t boldogtalanságo­ tokért, sikerre vigyem teljesületlen törekvéseiteket, reménye­ iteket és álmaitokat." Most köszönjenek el tőlük, és a m i n t h á t a t f o r d í t a n a k nekik, kézen fogva g y e r m e k k o r i ö n m a g u k a t , képzeljék el, hogy a kölyök megáll és visszafut, hiszen gyer­ mekfejjel n e m ismer más biztonságot a szülői háznál. Ekkor g y ö n g é d e n állítsák meg, térdeljenek le mellé, karolják át, és m o n d j á k azt: „Tudom, hogy félsz." Majd folytassák ezzel: „Én lettem a p a p á d és a m a m á d . Mostantól én viselem g o n d o d a t j ó b a n és r o s s z b a n ! " Vezessék ki a gyermeket a bejárati ajtón, m e n j e n e k le a lépcsőn, ha van ilyen, forduljanak ki az u t c á r a vagy az o r s z á g ú t r a , ahol m i n d k e t t e n búcsút intenek a szülői h á z n a k . Aztán kéz a kézben e l i n d u l n a k az ú t o n . N e m néznek vissza, m i k ö z b e n elhagyják a családi fészket, gyermekkori érzelmeik színhelyét. Feltünedeznek m a g u k előtt azok az embe­ rek, akik felnőtt életük résztvevői, akik szeretik önöket, s azt kívánják, h o g y önök és az ö n ö k b e n é l ő gyermek boldoguljon az életben, akik hisznek abban, hogy m a g u k mögött tudják h a g y n i a g y e r m e k k o r i o t t h o n t és az összes érzelmi tiltást, m i k ö z b e n továbblépnek saját életükbe. Érezzék át szeretteik érzelmi t á m o g a t á s á t . Ha t e r á p i á r a j á r n a k , képzeljék el, hogy a t e r a p e u t a is ott van az ö n ö k é r t szorítók között. Most képzel­ j e n e k el egy szép tájat, m o n d j u k e r d ő t vízeséssel vagy az óceán partját, ahová e l m e n n e k g y e r m e k k o r i ö n m a g u k k a l . Üljenek le a kicsivel szemben, és fogják m e g m i n d k é t kezét. Nézzenek a szemébe, majd m o n d j á k azt neki, nemcsak hogy helyénvaló, de n a g y o n fontos is, hogy átérezze és kinyilvánítsa valamenynyi érzését, hiszen ezek a d n a k h í r t arról, mit szeretünk, mit

166


t a r t u n k becsben az életben, és m i é r t vállalunk felelősséget. Ismételtessék el a gyermekkel a következő m o n d ó k á t : „Nem kell félnem az érzéseimtől, Mert elvezetnek szívemhez, Ahhoz, ami szívemnek Drága és kedves." Képzeljék el, a m i n t egy kisgyermek á r t a t l a n és bizalom­ mal teli h a n g j á n ismétlik el a m o n d ó k a szavait, elevenítsék föl e h h e z egy g y e r m e k b e s z é d m ó d j á t (a sajátjukét, egy r o k o n vagy egy ismerős g y e r m e k é t , esetleg egy gyermekszínészét). Mondják azt, hogy szeretni és t á m o g a t n i fogják őt, b á r m i t érez is. Tegyék hozzá, hogy tökéletesen helyénvaló, sőt fontos is átélni a szeretet érzését, m e r t ez az é r z e l e m l é n y ü n k leg­ mélyéről, szívünkből fakad, és közvetlenül a r r ó l ad h í r t , m i t szeretünk és mit t a r t u n k becsben. Ez az érzés késztet m i n k e t a szeretett személyek és t á r g y a k v é d e l m é r e . Mondják továbbá azt, helyénvaló és fontos átélni a félelmet, mivel ez az érzés azt jelzi, hogy valaki vagy valami, akit vagy a m i t s z e r e t ü n k és becsben t a r t u n k , veszélyben van, a m i m e g f u t a m o d á s r a kész­ tet. A h a r a g a r r ó l ad h í r t , hogy valaki vagy valami, akit vagy a m i t szeretünk és becsben t a r t u n k , v e s z e d e l e m b e n forog, vagy elválasztják t ő l ü n k , és ez k ü z d e l e m r e sarkall. A szomo­ rúság azt adja t u d t u n k r a , hogy elvesztettünk valakit vagy valamit, akit s z e r e t t ü n k és b e c s b e n t a r t o t t u k , s ez k ö n n y e k r e fakaszt, és veszteségünk elfogadására késztet, m i k ö z b e n lehe­ tővé teszi az érzelmi továbblépést. Most ismételjék el gyer­ mekhangon: Érzéseim kerékküllők A lét kerekén, Visszaviszyiek a kerékagyhoz, Ami a szeretet. Ha félek, haragszom vagy bánat gyötör A lét kerekén, Ez visszavisz a kerékagyhoz, Ami csupa öröm, Csupa szeretet. 167


Lássák ezt a rigmust ismétlő gyermeket, közben képzeljék el, h o g y a n fogadták volna, ha valaki g y e r m e k k o r u k b a n az érzé­ sek fontosságáról beszél ö n ö k n e k . Aztán ez a gyermekkori énjük zsugorodni kezd, olyan kicsire megy össze, hogy elfér a m a r k u k b a n . Képzeljék el, hogy kezükbe veszik és a szí­ vükbe helyezik ezt a pöttömjankót, miközben mélyen beléle­ geznek, m i n t h a csak a szívükbe szívnák a csöppséget. Ezzel tehát g y e r m e k k o r i és felnőtt ö n m a g u k eggyé vált. Tűnődje­ nek el a kisgyerekek á r t a t l a n s á g á n és bizalommal teli szívén, a g y e r m e k k o r szépségén, miközben a r r a g o n d o l n a k , önök is voltak gyermekek. Lássák a csillogást gyermekkori énjük sze­ m é b e n , és vegyék fontolóra a kisdedekről beszélő Jézus sza­ vainak bölcsességét - függetlenül vallásos meggyőződésüktől. Tekintsenek ezekre a szavakra úgy, m i n t valami ősi receptre, amely megnyitja a legkülönbözőbb hitű e m b e r e k szívét egymás előtt, és ö r ö m ö t m e g vidámságot visz a h é t k ö z n a p o k b a . Gon­ dolják meg, milyen nyitott szívvel tekintettek a világba gyer­ m e k k o r u k b a n . Miközben most lassan ki- és belélegeznek, érezzék, a m i n t ez a nyitott szívű gyermek tovább él a lelkük­ b e n . Most éljék át saját teljességüket. Végül lassan nyissák ki a szemüket, és térjenek vissza a szoba valóságába.

A kapcsolatokban jelentkező stressz ismétlődő mintái Alapvetően a r r ó l van szó, hogy m i n d e n friss t a p a s z t a l a t u n k á t s z ű r ő d i k t u d a t t a l a n u n k b a n a m ú l t és a m ú l t b a n m a g u n k é v á tett vélekedések rostáján. Szeretteinkhez és az é l e t ü n k b e n sze­ r e p e t j á t s z ó személyekhez - a k i k n e k és akikért d o l g o z u n k - is úgy viszonyulunk, a h o g y a n múltbeli e l ő k é p e i k h e z . Különö­ s e n j e l e n t ő s e n h a t ki jelenbeli k a p c s o l a t a i n k r a a z o k n a k a sze­ mélyeknek a befolyása, akiket először szerettünk, vagy akikkel először r ú g t u k össze a p o r t , így szüleinké és korai gondvise­ lőinké. F r e u d hívta föl a figyelmet az indulatátvitel jelenségére, melynek s o r á n a m ú l t b a n t a n u l t a k a t a j e l e n r e is átvisszük. M u n k á s s á g á n a k sarkköve az a gondolat, hogy friss kapcsolata­ ink a régieket ismétlik meg. E n n e k fényében m é g fontosabbá 168


válik az o t t h o n i vagy m u n k a h e l y i konfliktusok r e n d e z é s e . A későbbiekben föl fogunk h a s z n á l n i olyan gyakorlatokat, amelyeket p á r t e r á p i a vagy m u n k a h e l y i konfliktusok r e n d e ­ zése közben fejlesztettem ki; ezek igazolják, hogy folyama­ tosan megrostáljuk új élményeinket m ú l t b a n b e l é n k rögzült vélekedéseink fényében. H a p é l d á u l m e g b í r á l n a k m i n k e t , t o m b o l u n k a h a r a g t ó l , vagy ö s s z e k u s h a d u n k a félelemtől és szorongástól. M i n d k é t reakció túlzott, amivel ö n m a g u n k dolgát nehezítjük meg. Úgy viselkedünk ilyenkor, m i n t gyer­ m e k k o r u n k b a n , vagy é p p e n úgy, a h o g y a n n e m m e r t ü n k akkoriban, m e r t féltük kinyilvánítani és elfojtottuk h a r a g u n ­ kat. F. Scott Fitzgerald így ír a m ú l t újraélésének kényszeréről A Nagy Gatsby z á r ó m o n d a t á b a n : „így törjük a csapást, hajtjuk hajónkat előre, szemben az árral, hogy a végén mindig a múltba érkezzünk." Gyakorlatomban t ö m é r d e k olyan p é l d á t l á t t a m , m i k o r pácienseim újra m e g újra u g y a n a z o k a t az érzelmi konfliktuso­ kat „vitték színre" közeli k a p c s o l a t a i k b a n vagy főnökükkel és m u n k a t á r s a i k k a l szemben. M i d ő n az e m b e r b e n fölfakad a fáj­ d a l m a s gyermekkori emlékek sebe, v é d t e l e n n e k érzi m a g á t , és elcsügged. Ez helytelen d ö n t é s e k e t e r e d m é n y e z a j e l e n hely­ zetben. Voltaképpen n e m teszünk mást, m i n t akkor, a m i k o r kiszolgáltatott g y e r m e k k é n t m i n d ö s s z e az „üss vagy fuss" reakció két véglete között v á l a s z t h a t t u n k ; azaz vagy újra elfojt­ j u k fájdalmas érzésünket, vagy erőszakkal próbáljuk érvé­ nyesíteni azokat. A belső szabadsághoz vezető érzelmi ú t o n a múltból fölbukkanó fájdalmas érzéseket is m e g kell t a n u l ­ n u n k kifejezni. N o h a a belső szabadsághoz vezető fizikai és szellemi út lépései sokat segítenek, e r é g ó t a eltemetett, fájdalmas érzések újraéledésével szemben h a t á s t a l a n o k . Ezek az érzések némely­ kor az elképzelhető legborzasztóbb viselkedésre ösztönöznek. Dr. Alice Miller Érted teszem c í m ű könyvében m e g g y ő z ő e n bizonygatja, hogy Hitler azért pusztította el a zsidó férfiak, n ő k és gyermekek millióit, m e r t rájuk vetítette ki gyermek­ korból továbbhurcolt csillapíthatatlan d ü h é t , a m e l y n e k azon­ b a n valójában az apja volt a célpontja. Mivel e d ü h n e k a zsidó néphez s e m m i köze n e m volt, soha n e m is s z ű n h e t e t t volna meg. Dr. Miller a r r a is r á m u t a t , hogy a sorozatgyilkosok is 169


gyilkosságról gyilkosságra próbálják véres tetteikkel kifejezni g y e r m e k k o r u k b a n elfojtott, ki n e m fejezett érzelmeiket. Freud e r e d e t i l e g ismétlési kényszernek nevezte el ezt a késztetést; a g y e r m e k k o r i stresszhelyzetek elfojtott érzéseinek ugyanis az a sajátsága, hogy újra m e g újra visszatérnek és megismét­ l ő d n e k felnőttkorban. Az elfojtott érzések makacs felbukkanása az oka a pár­ kapcsolatokban j e l e n t k e z ő e r ő s z a k n a k és b á n t a l m a z á s n a k . A p r o b l é m a a z o n b a n ez esetben is m a g á b a n rejti megoldását. Ha r á t a l á l u n k s z a b a d s á g u n k r a , sérüléseinket végleg feledve tartós, értékes kapcsolatokat é p í t h e t ü n k ki. Jelentős o t t h o n i és m u n k a h e l y i konfliktusaink tehát ö n n ö n feloldásukat is hor­ dozzák, s ezáltal egy életen át m a g u n k k a l hurcolt sebeink is b e g y ó g y u l n a k . Az alábbiakban egy sor példát említek majd e tárgyban. Látni fogjunk, m i k é n t vezetnek a gyógyulás útjára u g y a n a z o k az érzések, amelyek a d d i g megkeserítették éle­ t ü n k e t . Őszintén r e m é l e m , t a l á l n a k valamit, amivel azo­ n o s u l h a t n a k és a m i r e t á m a s z k o d h a t n a k , m i d ő n felfedezik, hogy a kapcsolatok stressz- és konfliktushelyzetei ö n m a g u k a t ismétlik az életükben. Mielőtt b e t e g e i m példáit ismertetném, e l m o n d o k egy esetet tulajdon életemből. Egyszer, a m i k o r m e s t e r e m m e l konzultáltam, egész várat­ lanul került felszínre az a g y e r m e k k o r i tilalom, hogy sírni tilos. Fölöttébb m e g l e p ő d t e m aztán, a m i k o r olyan könyvek j u t o t t a k k e z e m b e és olyan beszélgetéseket néztem a tévében, amelyekben váltig h a n g o z t a t t á k , hogy a férfiaknak nemcsak szabad sírniuk, de ajánlatos is. Szüleim halála u t á n elmond­ t a m a n a l i t i k u s o m n a k , milyen erőfeszítésembe került, hogy soha ne sírjam el m a g a m az üléseken a posztgraduális kép­ zésemet m e g e l ő z ő h á r o m e s z t e n d ő során. Ekkor tehát így szóltam: „ H a d d beszéljek most e r r ő l . " Aztán így folytattam: „Soha n e m s í r t a m ön előtt" - e szavakra összeszorult a szívem, és könnybe lábadt a szemem, majd tovább folytattam: „...éspe­ dig azért n e m , m e r t attól féltem, azt gondolja majd, n e m lesz belőlem jó pszichológus, hiszen ön m a g á n a k a nagy J u n g n a k a tanítványa." Azt t a p a s z t a l t a m , hogy sírásom közben elvetettem azokat az érzéseket, amelyek a r r a ösztönöztek, hogy vegyek erőt m a g a m o n . J ó ideje p r a k t i z á l t a m már, é s m u n k á m p o n t o s a n

170


abból állt, hogy segítsek b e t e g e i m n e k szabadjára e n g e d n i érzéseiket, a k á r könnyeiket is, hiszen ez a gyógyulási folya­ m a t szerves része. E n n e k ellenére mégis a b b a n a hiszemben voltam, hogy az a p á m által b e l é m nevelt ö n k o n t r o l l n a k amelyet nagyra becsült a n a l i t i k u s o m m a l szemben is kötele­ zőnek éreztem - m e g v a n a létjogosultsága. És most tessék, sírtam az analitikusom előtt! E b b e n a p i l l a n a t b a n eszembe ötlött a Love story című könyv egyik j e l e n e t e , amelyet a 70-es évek elején, k a t o n a k o r o m b a n olvastam. Ez a j e l e n e t a p a és fia között játszódik a könyv végén. Olivér, az egyik főhős távo­ zik a kórházból, m i u t á n fiatal felesége és élete n a g y szerelme, J e n n y r á k b a n elhalálozott. Olivér a kórház folyosóján talál­ kozik össze apjával, csak állnak, és nézik egymást. Soha n e m álltak közel egymáshoz, és az apát m é g i n k á b b elidegenítette Olivértől, hogy n e m nézte jó szemmel a házasságát. N a g y o n m e g h a t ó d t a m a j e l e n e t e t lefestő szavakon. „Azután olyasva­ lamit tettem, a m i t soha a n n a k előtte a j e l e n l é t é b e n , m é g kevésbé a karjai között, sírtam." Ez tehát a z o k n a k a pillana­ toknak egyike, a m i k o r megnyílik az e m b e r i szív, és a r é g elte­ metett érzések felszínre k e r ü l n e k . Ilyenkor újra kapcsolatba k e r ü l ü n k a szívünkkel, belső valónkkal. A terápia l á t h a t a t l a n és közvetett h a s z n a az - a m ú l t b ó l továbbhurcolt és a j e l e n t zavaró elfojtások felszabadítása mel­ lett -, hogy megismerteti a beteget a feltétel nélküli szeretet - vagy a h o g y a n dr. Carl Rogers nevezte, a feltétel nélküli megbecsülés - h a t a l m a s , átformáló erejével. A t e r a p e u t a figyelme a következő k i m o n d a t l a n üzenetet sugározza: „Tégy bármit, m e g é r d e m l e d , hogy odafigyeljenek r á d ! " Ez önbizal­ m a t ébreszt a b e t e g b e n : „Úgy, szóval é r d e m e s m e g h a l l g a t n i engem, m e g é r d e m l e m a megértést." Ezenkívül azt is m e g t a ­ nulja, hogyan kezelje negatív érzéseit, mivel a t e r á p i a során pozitívvá alakítja át ezeket; h o g y a n helyettesítse a t a g a d á s t és elutasítást igenléssel és célok kitűzésével. A páciens szinte szárnyakat kap, ha elhiszi m a g á r ó l , hogy „képes vagyok meg­ valósítani céljaimat". Ha a n n a k idején elsődleges gondozóik is meghallgatták volna ezeket a szegény e m b e r e k e t , ha letet­ ték volna az újságot, vagy egy p i l l a n a t r a elfordultak volna a tévétől, akkor egészséges, erős ö n b i z a l o m r a t e h e t t e k volna szert.

171


„Nézz keresztül" a kapcsolatokban jelentkező streszszen, hogy feloldhasd azt! Mielőtt b e l e m e r ü l n é n k abba a kérdésbe, h o g y a n tudjuk fel­ o l d a n i a múltból továbbhurcolt konfliktusokat, h a d d idézzek n é h á n y p é l d á t saját p r a x i s o m b ó l . Látni fogjuk, m i k é n t p r ó ­ bálták ezek az e m b e r e k ö n t u d a t l a n u l és persze sikertelenül elnyerni azt a szeretetet, figyelmet és megbecsülést, amelyet soha n e m k a p t a k m e g egyik vagy m i n d k é t szülőjüktől. Külö­ nös m ó d o n ugyanis olyan p a r t n e r e k e t választottak, akik u g y a n ú g y képtelenek voltak a szeretetre, m i n t valamikor a szü­ leik. Azt is látni fogjuk, milyen n a g y az esélye, hogy ugyan­ olyan t e r m é s z e t ű konfliktusba keveredjünk j e l e n é l e t ü n k szereplőivel, m i n t v a l a m i k o r a családtagjainkkal. Megértjük majd, h o g y a n m u n k á l n a k u g y a n e z e k az e r ő k a m u n k a h e l y i összetűzések mélyén, m i k ö z b e n a szegény b e t e g hiába keresi u g y a n a z t az elismerést, megbecsülést és rokonszenvet főnökei és kollégái részéről, amelynek a n n y i r a híján volt gyermekko­ rában. Látni fogjuk, hogy ezek az e m b e r e k belecsontosodtak gyer­ m e k k o r i ö n b i z a l o m h i á n y u k b a , amely gondviselőik bánás­ módja n y o m á n alakult ki b e n n ü k . A rossz b á n á s m ó d b ó l t ö b b n y i r e azt a következtetést vonták le, hogy ők n e m é r d e m ­ lik m e g az olyannyira á h í t o t t szeretetet, ezért a z t á n később „ á r o n a l u l " á r u l t á k m a g u k a t . Ö n b i z a l o m és önbecsülés híján n e m t u d t a k olyan kapcsolatokat kiépíteni, amelyekben meg­ k a p t á k volna az ő k e t m e g i l l e t ő szeretetet. A negatív ö n k é p a z t á n újra m e g újra u g y a n a z o k b a a frusztráló, fájdalmas tapasztalatokba kergette őket legfontosabb kapcsolataikban. Ezek a vélekedések stresszhelyzetekben ivódtak a lelkükbe múltbeli k ö r n y e z e t ü k negatív értékelése n y o m á n . Ha a pil­ l a n a t hevében a j e l e n b e n fontos személyek ismét felszínre hozzák ezeket, lehetőség nyílik m e g v á l t o z t a t á s u k r a . A magatehetetlenség, kiszolgáltatottság és reménytelenség érzései, melyeket gyermekfejjel éltünk át, újra felébrednek jelenlegi kapcso­ lataink stresszhelyzeteiben. Ilyenkor a z t á n hajlamosak v a g y u n k a r r a , hogy a vészhely­ zet reflex „üss vagy fuss" válaszával reagáljunk; azaz vagy agresszívek leszünk, vagy félelemből elfojtjuk természetes

172


érzéseinket. Meg kell h a l a d n u n k a kiszolgáltatottság gyer­ m e k k o r u n k b ó l b e l é n k p l á n t á l t érzését, m e g kell t a n u l n u n k e r ő n k t u d a t á b a n fellépni. E n n e k kulcsa az önbecsülés, a m i b e beletartozik, hogy elhisszük végre, m e g é r d e m e l j ü k a szerete­ tet és az élet örömeit. Az alábbi példákból látni fogják, mit használ, h a érzelmileg elhatároljuk m a g u n k a t g y e r m e k k o ­ r u n k tiltásaitól. Ezáltal a lehangoltságot, szorongást és h a r a ­ got átfordíthatjuk ö n n ö n é r t é k e i n k ö n t u d a t o s felismerésébe olyan lényekként, a k i k n e k igenis j o g u k van a szeretetre és a boldogságra. Az itt közölt esetek m e g m u t a t j á k , m i k é n t vihet közelebb a belső szabadsághoz a ki n e m fejezett érzések kinyil­ vánítása.

Allén

depressziója

Allén h a r m i n c é v e s építési vállalkozó, aki egy évtizedes kábí­ tószer- és alkoholfüggőségéből lábalt ki é p p e n , a m i k o r egyik n a p rosszkedvűen j ö t t az ülésre. Mély belégzéseket végeztet­ tem vele, miközben rosszkedvére összpontosított. Ez m i n d e ­ nekelőtt feleségével, Evette-tel állt kapcsolatban. M a r d o s t a a b ű n t u d a t , a m i é r t a hétvégén folyton szapulta, s a k á k á n is csomót keresett, m i k ö z b e n a h á z körüli t e e n d ő i k e t végez­ ték. Allén h a r a g u d o t t m a g á r a , hogy úgy viselkedik, a h o g y a n az édesanyja vele viselkedett g y e r m e k k o r á b a n . Allén apja a kisfiú ötéves k o r á b a n elhagyta a családot, és t ö b b é n e m hal­ lottak felőle. Allén édesanyja azért lett olyan k e m é n y Allennel és h á r o m fivérével, hogy pótolja az a p a i szigort. A r r a k é r t e m Allent, mondja el rosszkedve okát feleségé­ nek úgy, hogy beleképzeli a szemközti ü r e s székbe. Miközben átérezte rosszkedvét, m e g k é r t e m , hunyja be a szemét, és össz­ pontosítson e r r e az érzésre. „Sajnálom, hogy így b á n t a m veled" - kezdte, majd így folytatta: „Szeretlek, és pocsékul é r z e m m a g a m , a m i k o r úgy zsémbelek veled, a h o g y a n a n y á m tette énvelem és a fivéreim­ mel." Aztán azt javasoltam, rosszkedve átérzése közben „nézzen keresztül" a feleségén, és g o n d o l k o d j o n el azon, valamicskét megváltoztatva k i n e k m o n d h a t t a volna g y e r m e k k o r á b a n ezeket a szavakat. 173


Allén ekkor visszaemlékezett a r r a a n a p r a , a m i k o r elpusz­ tult a kutyája, Sammy. Kamasz volt ekkor, és ötéves kora óta övé volt Sammy. Édesanyja röviddel az apa távozása u t á n hozta haza. Allennek most két j e l e n e t j u t o t t az eszébe. Az első­ b e n S a m m y m a g a alá piszkított, miközben magatehetetlenül hevert. A m i n t Allén belépett a szobába, nagyon gyengén, hiszen e h h e z sem volt m á r ereje, meglengette a farkát. Allén visszaemlékezve e r r e sírni kezdett. Megkértem, kérjen bocsá­ natot Sammytől: „Ne h a r a g u d j , h o g y n e m töltöttem veled elég időt kamasz­ k o r o m b a n . Soha senkit sem szerettem úgy, m i n t téged. Emlék­ szel, a m i k o r m a g a t e h e t e t l e n ü l m a g a d alá piszkítottál, ölbe vettelek. T e j e l e n t e t t e d n e k e m az egész világot. Aztán mikor a m ű t ő a s z t a l r a fektettek, hogy elaltassanak, szinte a te szí­ veddel együtt hagyott ki az én szívem is, szinte veled együtt h a l t a m m e g a műtőasztalon." Allent görcsös zokogás rázta, miközben átélte Sammy iránti mély és feltétel nélküli szeretetét. Most az is bántotta, hogy n e m tud elég kedves lenni a feleségéhez. Visszaemlékezett arra, hogy szerelmük kezdetén m é g képes volt u g y a n e r r e a feltétel nélküli szeretetre, és e pillanatban ismét ezt érezte házastársa iránt. Megkértem, idézze föl, mit érzett Sammy iránt, amikor maga­ tehetetlenül hevert ott, és felnézett a gazdájára. Allén most elsiratta a kisfiút, aki egyszer ő volt, és akit egyedül Sammy szeretett feltétel nélküli szeretettel, n o h a ő ugyanilyen szere­ tetre vágyott rég elveszített apjától és maximalista anyjától. Aztán m e g k é r t e m , képzelje m a g a elé a feleségét, és fejezze be a következő m o n d a t o t : „Mikor e s z e m b e j u t , mennyire szeret­ tem Sammyt, és ő is m e n n y i r e szeretett..." Allén ekkor maga elé képzelte feleségét, és fölkiáltott: „Úgy akarlak szeretni, aho­ gyan Sammyt szerettem, és ő e n g e m . Nem akarok olyan kicsi­ nyes, k á k á n is csomót kereső alak lenni, mint az anyám volt." Majd őt képzelte m a g a elé, és a következő nyilatkozatot tette neki érzelmi függetlenségéről: „Többé n e m vagyok hajlandó olyan lenni, m i n t te, és sajnálom, a m i é r t a p á m elhagyott. Szeretlek, de megesküszöm, n e m leszek olyan szőr­ szálhasogató, m i n t te voltál, anyu." És valóban le t u d o t t t e n n i a r r ó l a rossz szokásáról, hogy az égve felejtett l á m p á é r t rója m e g a feleségét, a h o g y a n a n n a k

174


idején az anyja tette vele. Mostantól szeretettel és n y u g o d t a n beszélt házastársával, és észre t u d t a venni, a m i k o r visszaesett régi b ű n é b e .

Marika

depressziója

M a r t h a , ez a n e g y v e n h á r o m éves h a j d a n i t a n á r n ő súlyos depresszióval fordult hozzám. H u s z o n v a l a h á n y évesen l e m o n ­ dott a tanításról, csak hogy a férje, Dave mellé állhasson. A férfi a z o n b a n h ű t l e n k e d e t t . M a r t h a m á r h á z a s s á g u k előtt fölfedezte, hogy többször m e g l á t o g a t t a a szobatársát, a m i végül szeretkezésbe torkollott. M a r t h a h a r a g t ó l fuldokolva mesélte nekem, hogy a férje m é g a szemébe n é z n i sem haj­ landó, a m i k o r hozzá szól, ehelyett tovább olvassa az újságot, vagy a tévét bámulja. Megkértem M a r t h á t , képzelje el, a m i n t előadja ezt a p a n a ­ szát Dave-nek. A r r a kértem, fejezze be a következő m o n d a t o t : „Amikor n e m nézel r á m , és n e k e m a profilodat kell b á m u l ­ nom..." - O így folytatta: „...láthatatlannak é r z e m m a g a m , m i n t h a levegőnek néznél. Soha n e m vagy velem és a gye­ rekekkel. S e m m i b e veszel m i n k e t . Folyton dolgozol. Olyan hideg vagy, olyan érzéketlen! H o g y a n m e h e t t e m hozzád azok u t á n , hogy megcsaltál a tulajdon s z o b a t á r s a m m a l ! " Most a r r a k é r t e m M a r t h á t , t a r t s o n szünetet, és „nézzen keresztül" Dave-en, majd ismételje el újra: „ L á t h a t a t l a n n a k érzem m a g a m , m i n t h a levegőnek néznél." Közben gondolja meg, kinek c í m e z h e t n é ezt a m o n d a t o t a családjában, kivel szemben voltak h a s o n l ó p a n a s z a i . M a r t h a e r r e azt felelte, az anyja s e m m i b e vette, és csak a fivérét szerette. Megkér­ tem, képzelje m a g a elé az édesanyját, majd ismételje m e g és fejezze be a következő m o n d a t o t : „ H a r a g s z o m , amiért..." O ezt m o n d t a : „ H a r a g s z o m , a m i é r t elküldtél a n a g y n é n é m hez hároméves k o r o m b a n . Úgy éreztem, az én h i b á m , n e m érek semmit. Máig úgy érzem, hogy s e m m i t sem j e l e n t e k szá­ modra." M a r t h a egyre j o b b a n m e g é r t e t t e , hogy neki is j o g a van a szeretetre és a figyelemre m i n d az anyjától, m i n d a férjétől. Most m e g k é r t e m , hogy ismételje m e g és fejezze be a következő m o n d a t o t : „Megérdemlem..." - Ekkor a h a r a g könnyeivel föl-

175


kiáltott: „ M e g é r d e m l e m , hogy m i n d k e t t e n j o b b a n bánjatok velem! M e g é r d e m l e m a szeretetet. Dave, m e g é r d e m l e m , hogy a s z e m e m b e nézz, a m i k o r szólok hozzád." Idővel átlátott férje kifogásain, aki azzal védekezett, hogy a h i d e g m o d o r természetes a házasságban, M a r t h a p e d i g a h a r a g t ó l eljutott ö n m a g a és j o g a i érvényesítéséig. A tény, h o g y Dave-hez m e n t feleségül, aki anyja újabb kiadása volt, n e m j e l e n t e t t e azt, hogy n y o m b a n el is kell válnia tőle. Azt viszont igen, hogy m e g kellett t a n u l n i a n y u g o d t erővel érvé­ nyesíteni a k a r a t á t és kinyilvánítani igényeit.

Richárd

haragja

R i c h á r d , a h a r m i n c ö t esztendős vízvezeték-szerelő feldúlva érkezett az ülésre, m i u t á n szándékosan belekötött a feleségébe, akivel b a r á t a i k m e g l á t o g a t á s á r a i n d u l t a k v a s á r n a p . O sem é r t e t t e m a g a m a g á t , m e r t neje az egész ú t o n n a g y o n kedves volt hozzá. M e g k é r t e m , írja le érzéseit, amelyek elfogták a veszekedés közben. Aztán m e g k é r t e m , hunyja be a szemét, és képzelje el ezen a n a p o n a feleségét. A r r a kértem, figyelje az asszony arckifejezését és h a n g h o r d o z á s á t , közben p e d i g válogatás nélkül fejezze ki érzéseit, a k k o r is, ha látszólag értel­ m e t l e n e k . R i c h á r d t e h á t beszélni kezdett: „Olyan sebezhetet­ l e n n e k látszol. N é h a úgy érzem, n e m t u d l a k elérni, m i n t h a e g y e d ü l ö n m a g á d r a volna szükséged. Ezért tört r á m hirte­ len ez a kívánság, h o g y m e g b á n t s a l a k . Olyan vagy a sze­ m e m b e n , m i n t egy k á p r á z a t . A valódi mivoltoddal szeretnék kapcsolatba k e r ü l n i . I s m e r n i s z e r e t n é m az igazi érzéseidet. S z e r e t n é m , ha olyan volnál velem, m i n t egy hús-vér n ő . T u d n i a k a r o m , mit érzel. Azt hiszem, n e m is ismerlek." Ekkor m e g k é r t e m , nézzen keresztül a feleségén, és gon­ dolja meg, k i n e k m o n d h a t t a volna el ezeket a m o n d a t o k a t a családjában, ha kissé megváltoztatva is. R i c h á r d az anyját nevezte meg, majd hozzátette: „Olyan vagy a szememben, m i n t egy k á p r á z a t ! Úgy érzem, n e m is ismerlek. Hogy érzel a világról, anya? Mit tartasz fontosnak? Azt hiszem, azért pisz­ káltalak, hogy legalább így válaszra kényszerítselek, valami érzést préseljek ki belőled. Olyan erősnek látszol, én pedig

176


olyan gyengének é r z e m m a g a m melletted, hiszen te n e m m u t a t o d ki az érzéseidet, én viszont igen." Megkértem, próbálja ki, milyen érzés, ha ugyanezeket panaszolja föl a feleségének. R i c h á r d ekkor így beszélt: „Olyan vagy a szememben, m i n t egy k á p r á z a t . El szeretnélek é r n i . T u d n i szeretném, h o g y a n érzel a világról, mit tartasz fontos­ nak, és azt hiszem, azért piszkáltalak, m e r t frusztráltnak érez­ tem m a g a m a t , és n e m t u d o k m á s m ó d o t , hogy közel kerüljek hozzád." Miközben kifejezte érzéseit a felesége, rajta keresztül p e d i g anyja iránt, R i c h á r d megszabadult a csüggedés és m a g a t e h e ­ tetlenség érzésétől, amelyek a g y e r m e k k o r ó t a m a g u n k k a l hurcolt, azóta is sajgó sebeket kísérik. M á r p e d i g p o n t o s a n ez a csüggedés és m a g a t e h e t e t l e n s é g bénítja m e g a felnőttet, és köti m e g a kezét, a m i k o r h a t é k o n y a b b a n a k a r m e g o l d a n i egy konfliktust. R i c h á r d m i n d e z t felismerve m á r t u d t a , h o g y a n kerüljön közel a feleségéhez. Látta, mi a különbség a h a j d a n i kisfiú - aki képtelen volt kifejezni a b e n n e kavargó érzelme­ ket - és a felnőtt férfi között, aki m i n d e z t m e g t u d t a fogal­ m a z n i a feleségének. Most e l m o n d t a neki, mi az, a m i t n e m szeret b e n n e , és m i t v á r n a el tőle, milyen viselkedésnek ö r ü l n e , holott kiskorában anyjával szemben t e h e t e t l e n n e k érezte m a g á t . M e g é r t e t t e , hogy u g y a n a z t a frusztrációt éli át a feleségével, m i n t vala­ mikor az anyjával szemben. Azt is átlátta, hogy provokációs kísérletei is a múltból f a k a d n a k . U g y a n ú g y p r ó b á l t valami­ féle reakciót, elismerést és megbecsülést kicsikarni a felesé­ gétől, m i n t a n n a k idején az édesanyjától. Át a k a r t a t ö r n i azt a falat, amely mögé, úgy érezte, m i n d k é t asszony rejtőzött. Ezzel valóban áttört v é d ő r e n d s z e r ü k ö n , a m i összetűzésekhez vezetett ezekkel a nőkkel. G y e r m e k k o r a óta h a s z t a l a n p r ó b á l ­ kozott azzal, hogy szeretetet és érzelmi közelséget csikarjon ki a m a g a számára. Hogy ez megváltozzon, n e k i is ki kellett t ö r n i e az elfojtásokból. Azt tapasztaljuk, hogy fontos kapcso­ latainkban u g y a n a z o k a m i n t á k ismétlődnek, és ez m i n d a d d i g így lesz, a m í g vissza n e m vezetjük h a r a g u n k a t , sértettségün­ ket és csalódásunkat a g y e r m e k k o r u n k b a n szívünkbe t e m e ­ tett, elfojtott, viszonzatlan szeretetre.

177


Vivian

haragja

Vivian, a h a r m i n c a s évei d e r e k á n j á r ó asszony u g y a n ú g y pisz­ kálta férjét, m i n t R i c h á r d a feleségét. Vivian n e h é z n e k találta házasságát ezzel a hideg, közönyös férfival, aki u g y a n a k k o r k e m é n y e n dolgozott a családjáért, szemben előző, alkoholista és m u n k a k e r ü l ő férjével. Az ülés előtti este veszekedés tört ki közöttük, a m i verekedéssé fajult. E b b e n a házasságban igen kevés volt az érzelmi vagy szexuális meghittség. A p á r t e r á p i a s o r á n a r r a b u z d í t o t t a m Viviant, hogy mondja el, mi zaklatja föl, mit n e m akar, majd p e d i g azt, mi az, a m i t akar. O így kiáltott föl: „ N e m figyelsz r á m ! Visszautasító vagy!" Aztán begyakoroltuk, h o g y a n fejezze ki Vivian erélyeseb­ b e n az érzelmeit. Ilyesféléket m o n d o t t : „Hazajössz, morogsz valamit, de eszedbe sem jut, hogy o d a g y e r e hozzám, és vala­ mifélejelét a d d a szeretetednek." Vivian szavait hallgatva m e g l e p e t t e n n e k az asszonynak a mélyről fakadó d ü h e és sebzettsége. Most é r t e t t e m meg, milyen k í n z ó fájdalom késztetheti a r r a az e m b e r t , hogy a k á r erőszakkal is valamiféle reakciót - az sem számít, ha h a r a g o t vagy agresszivitást - csikarjon ki hozzátartozójából. A „nega­ tív figyelem" fogalma ezzel új é r t e l m e t nyert számomra. Vivian sértettségét átérezve m e g k é r t e m , próbálkozzon m e g a következő m o n d a t t a l : „ I n k á b b viselem el a h a r a g o d a t , mint hogy m a g á n y o s n a k érezzem m a g a m a t melletted." - Vivian ezt a k ö v e t k e z ő k é p p e n bővítette ki: „ I n k á b b viselem el a h a r a g o ­ dat, a k k o r is, ha m e g r é m í t , m i n t hogy terepszínűnek láss. Nem a k a r o m , hogy levegőnek nézz, ezért piszkálódom veled." A férj is m e g é r t e t t e , n e m az a m á r t í r ő, akinek a d d i g magát látta; aki n e m tesz mást, csak m e g v é d i m a g á t felesége d ü h ö d t kötekedésével szemben. Kezdte sejteni, m e n n y i r e kihozta a s o d r á b ó l Viviant az ő hidegsége, a m i tovább súlyosbította házastársi gondjaikat. Jó p é l d a ez a házasságon belüli tettle­ gesség m e g é r t é s é h e z . Látjuk, h o g y p á r j á n a k közömbössége is késztethet valakit a r r a , hogy a k á r erőszakkal követelje ki m a g á n a k a figyelmet a r é g áhított gyöngéd szavak és érinté­ sek helyett.

178


Roberta keserves küzdelme Roberta negyvenegy éves elvált asszony volt, aki egyedül nevelte k a m a s z k o r ú lányát, s azért fordult h o z z á m , m e r t g o n d ­ jai voltak partnerével, Ralphfal, akivel nyolc éve élt együtt. Úgy érezte, a férfi csak kihasználja, mivel az többször is hűtlen volt hozzá. Megkértem, képzelje el, h o g y a n m o n d a n á el R a l p h n a k az érzéseit. Kezdje azzal: „Azért h a r a g s z o m , mert", majd fejezze is be a m o n d a t o t , javasoltam. R o b e r t a b e h u n y t a a szemét, m a g a elé képzelte Ralphot, és így beszélt: „Azért haragszom, m e r t kihasználtál. A m i a t t is h a r a g s z o m , ahogy velem b á n t á l . " Aztán megkértem, „nézzen keresztül" R a l p h o n , és képzelje el az édesapját. Most mondja ugyanezt az apjának, ha kell, némi változtatással. Roberta ekkor a következó'képpen fejezte ki érzéseit: „Azért haragszom, m e r t kihasználtál. Azért is h a r a g ­ szom, m e r t kis feleséget láttál b e n n e m a lányod helyett. H a r a g ­ szom azért, a h o g y a n velem bántál. Nekem kellett k i s p ó r o l n o m az ivászataidat. Pedig csak általános iskolás kislány voltam." Roberta most rájött, hogy R a l p h u g y a n ú g y kihasználja, mint valamikor az apja. O mosott, főzött és t a k a r í t o t t rá, miközben a férfi a m á s o d i k vagy h a r m a d i k műszakjában dol­ gozott, és m i n d e z t egész n a p i m u n k a u t á n . Ekkor é b r e d t rá, hogy Ralph fűvel-fával csalja. A férfi persze kifogásokat kere­ sett, de R o b e r t a többé n e m bocsátott m e g neki. Megkértem, térjünk vissza Ralphhoz, és R o b e r t a azt m o n d t a : „Haragszom rád, m e r t m i a t t a d n e m é l h e t e m a saját életemet. Azért is haragszom, m e r t folyton n á l a d kell ü l n ö m , ugyanak­ kor n e m vagy hajlandó elkötelezni m a g a d mellettem, a k a p ­ csolatunk mellett." Ezután m e g k é r t e m , nézzen keresztül R a l p h o n , és a szük­ séges módosításokkal ismételje m e g ezeket a m o n d a t o k a t az apjának. R o b e r t a könnyekkel a szemében zokogta: „ H a r a g ­ szom, m e r t megakadályoztál a b b a n , hogy felnőjek. H a r a g ­ szom, m e r t továbbra is tízévesnek é r z e m m a g a m , és m e r t olyan férfival kell é l n e m , aki ugyanolyan rosszul b á n i k velem, mint te." Miután összekötötte a Ralphfal szemben érzett sértettség és frusztráció jelenlegi érzéseit azokkal, amelyeket apja kel-

179


tett b e n n e , R o b e r t a i m m á r képes volt h a r a g u d n i , és j o b b b á n á s m ó d o t követelni m a g á n a k Ralphtól. Megértette, miként kereste a g y e r m e k k o r á b ó l hiányzó szeretetet - amelyet alko­ holista apja n e m t u d o t t m e g a d n i számára - egy olyan férfi o l d a l á n , aki elhanyagolta és kihasználta. R a l p h u g y a n n e m volt alkoholista, de ugyanolyan rosszul b á n t Robertával, m i n t az apja. Megkértem, hogy ismételje m e g és fejezze be a következő m o n d a t o t . „ M e g é r d e m l e m , hogy..." - R o b e r t a szenvedélyesen belefogott a mondókájába: „ M e g é r d e m l e m , hogy szeressenek, és hogy megbecsült lényként b á n j a n a k velem. M e g é r d e m l e m , hogy elkötelezd m a g a d mellettem, és hűséges legyél hozzám... Te ehelyett s e m m i b e veszel, és m á s o k u t á n jársz. Betelt a p o h á r ! Válasz­ t a n o d kell: vagy én, vagy ő k ! " R o b e r t a kezdte teljes értékű, figyelmet é r d e m l ő e m b e r n e k érezni m a g á t . Közölte Ralphfal, a k k o r m a r a d csak mellette, ha megváltozik. Az ő esete is azt példázza, m i k é n t függ önbe­ csülésünk szüleink elismerésétől és attól, milyen feltételek mellett j u t o t t u n k hozzá szeretetükhöz.

Grace

munkahelyi

kapcsolata

Grace, a negyvenes évei elején j á r ó asszony több éve folytatott viszonyt egy nős férfival, S a m m e l . Barátai és családja biztatá­ sára végül u l t i m á t u m o t intézett hozzá. Amikor a férfi a füle botját sem mozdította, egy másik férfival kezdett találkozgatni. Ez hatott, S a m megijedt, hogy elveszíti, és végül közölte fele­ ségével, Sarah-val, hogy válni akar. Ez n e m volt különösebben meglepő, m e r t h á r o m éve külön éltek m á r egymástól. Gracenek a z o n b a n n e m volt elég annyi, m i n t régente. Samet idege­ sítette, hogy G r a c e továbbra is találkozik új udvarlójával. S a m bosszúból u d v a r o l n i kezdett Paulának, G r a c e m u n ­ katársnőjének. Ez fölháborította Grace-t, felelősségre vonta Samet, m í g végül d ű l ő r e j u t o t t a k egymással. M i n d k e t t e n sza­ kítottak új p a r t n e r ü k k e l , és m e g p r ó b á l t á k helyrehozni a kap­ csolatukat. Röviddel e z u t á n Sam felesége, S a r a h elvesztette az állását, és nyomást gyakorolt a férjére, hogy térjen vissza hozzá. Sejtett u g y a n valamit Sam és G r a c e viszonyáról, de semmi konkrétumról nem tudott.

180


Sam elrémült a gondolatra, milyen hatalmas anyagi kárpót­ lást követel majd tőle munkanélkülivé lett felesége, ezért egyre kevesebb időt töltött Grace-szel és egyre többet Sarah-val, arra hivatkozva, hogy érzelmileg előkészíti a válásra. Szerette volna talpra állítani a feleségét, és arra sarkallta, hogy keressen új állást. Grace-t erősen lehangolta, hogy alig ért véget munkahelyi viszo­ nya, ím, itt a másik, a langyos házastársi kapcsolat felmelegítése. Ez heves érzelmeket kavart föl benne, és elhanyagoltnak érezte magát. Az ülésen megkértem, képzelje el, mit m o n d a n a Samnek. „ S e m m i t sem számítok neked. Készpénznek veszed a sze­ r e l m e m e t . Fütyülsz az érzéseimre, m i n t a m i k o r elfeledkeztél a megbeszélt vacsoráról, vagy a m i k o r leléceltél azon az esős hétvégén." Grace-t az is bosszantotta, hogy a kelleténél m e g é r t ő b b n e k mutatkozott. Abba is belement, hogy Sam e g y r e kevesebb időt töltsön vele és e g y r e többet Sarah-val, a m i ó t a az elveszítette az állását. Megkértem, képzelje el, mit m o n d a n a P a u l á n a k , mivel rá különösen h a r a g u d o t t . „Paula, te átgázoltál az é r z é s e i m e n - m o n d t a neki. - Jól t u d t a d , hogy r é g ó t a j á r u n k S a m m e l . Az új h ó d í t á s o d d a l kér­ kedve csak ö n m a g á d d a l gondoltál, és az egy c s e p p e t sem érdekelt, hogy m e g b á n t o d Samet, m i k o r a n n y i r a sebezhető, e n g e m és a gyermekeimet, akik, a m i ó t a k i t u d ó d o t t a viszo­ nyotok, elvesztették Sam iránti megbecsülésüket." Miközben G r a c e S a m h e z és P a u l á h o z beszélt, olyan vissza­ t é r ő m o t í v u m o k r a lettem figyelmes, amelyek m i n t h a az édes­ anyjával függtek volna össze. Ekkor m e g k é r t e m , beszéd közben nézzen keresztül S a m e n és Paulán, és lássa helyettük az édesanyját. A r r a is m e g k é r t e m , gondolja meg, n e m vonat­ koznak-e panaszai rá is bizonyos m ó d o s í t á s o k k a l . G r a c e könynyekkel a szemében a z o n n a l felismerte az összefüggést. „Soha n e m törődtél az érzéseimmel - zokogta. - Folyton ö n m a g á d r a gondoltál, és á l l a n d ó a n megsértettél éles megjegy­ zéseiddel, később pedig, a m i k o r felnőttem, a gyerekeimmel művelted ugyanezt. N e m voltál képes m e g é r t e n i , m e n n y i r e megaláztál n é h a , milyen b o l o n d o t csináltál belőlem." Ekkor m e g k é r t e m Grace-t, hasonlítsa össze az eltaposottság és jelentéktelenség érzését, amelyet Sam, Paula és az anyja

181


váltott ki belőle, és váltogatva intézze hozzájuk szavait. Eköz­ b e n elpárolgott Sam és Paula iránti haragja. Egyre erősebb lett korábbi g y á m o l t a l a n s á g a és kiszolgáltatottsága helyett, amelyet gyermekfejjel érzett a d u r v a anyai b á n á s m ó d miatt. Semmivé foszlott a n n a k a g y e r m e k n e k a bénultsága, aki kép­ telen volt m e g é r t e t n i m a g á t . Azt is belátta, hogy felnőttkorában is anyjára emlékeztető e m b e r e k e t választott b i z a l m a s á n a k , m e r t t u d a t t a l a n u l a r r a a következtetésre j u t o t t , hogy az ő érzéseit n e m kell k o m o ­ lyan venni, vele n e m kell t a p i n t a t o s a n és g y ö n g é d e n b á n n i . Megértette, hogy személyükön keresztül voltaképpen most is anyja szeretetéért küzd. A szülői szeretet n e m végcél, mégis elengedhetetlen ahhoz, hogy ö n m a g u n k a t becsülő felnőttekké növekedjünk, akik n e m elégszenek m e g a Saméhez hasonló kifogásokkal, és n e m tűrik, hogy átgázoljanak érzéseiken. N é h a tevékenyen ellene kell s z e g ü l n ü n k egyik vagy m i n d k é t szülő lehengerlő véle­ ményének, m e r t ezek t ö n k r e t e h e t i k jelenlegi kapcsolatainkat. M e g k é r t e m Grace-t, fogalmazza m e g a m a g a „függetlenségi nyilatkozatát", amelyben kinyilvánítja önbecsülését, és leszö­ gezi feltételeit. Felszólítottam, képzelje el Samet, majd az édes­ anyját, majd deklarálja saját e m b e r i méltóságát és azt, mit hajlandó és mit n e m hajlandó elfogadni mindkettőjüktől. „Jobb b á n á s m ó d o t é r d e m l e k e n n é l - j e l e n t e t t e ki Grace S a m n e k . - M e g é r d e m l e m , hogy odafigyelj r á m , és több időt tölts velem. M e g é r d e m l e m , hogy komolyan vedd a félelmei­ m e t és az érzéseimet." Emlékezzenek vissza, mit m o n d t a m arról, hogy a terapeuta figyelme csodákat művel. Ez az egyszerű tény azt a közvetett üzenetet hordozza, hogy kiérdemeljük a figyelmet, és a m i ben­ n ü n k lakozik, az fontos, a m i k é n t az is fontos kell hogy legyen, amit mi a n n a k t a r t u n k . Ha vesszük m a g u n k n a k a fáradságot, és őszintén odafigyelünk szeretteinkre, p a r t n e r ü n k r e és gyer­ m e k e i n k r e , jelentősen megnövelhetjük önbizalmukat.

Fred félelmei Miközben ö n t u d a t l a n u l is szüleink szeretetére áhítozunk, amely értékes, teljes e m b e r r é tehet minket, olyan magatartásmin182


tákat alakítunk ki, amelyek pályánkat is megnehezítik. Fred a h a r m i n c a s évei közepén j á r t , a m i k o r először konzultált velem súlyos hipochondriája miatt. Az orvosa alaposan megvizs­ gálta, majd m i u t á n halálos k ó r n a k semmi nyomát n e m találta, hozzám ajánlotta be Fredet. Mint kiderült, Fred munkájával kapcsolatos szorongásait tárgyiasította h i p o c h o n d r i á j á b a n . Egyszer lehangoltan, újabb a g g o d a l m a k k a l j ö t t el az ülésre, n o h a az orvos m e g i n t csak makkegészségesnek találta. Lazító gyakorlatokat és mély légzéseket végeztettem vele, m i k ö z b e n lehangoltságára és a n a p eseményeire összpontosított. Felszó­ lításomra e l m o n d t a , hogy úgy érzi, valami nincs r e n d b e n vele, s ez m i n d e n k é p p e n valami fontosat jelent, a k k o r is, ha n e m az egészségével kapcsolatos. Megkértem, ismételje el és fejezze be a következő m o n d a t o t : „Valószínűleg depressziós leszek ma, valami ugyanis nincs r e n d j é n velem, mert..." A követke­ z ő k é p p e n fejezte be: „...a főnököm azt m o n d t a t e g n a p , hogy a m u n k á m egy fabatkát sem ér." Kiderült hát, hogy igazából a főnök szavai bántották. Fred összetűzött egy egyházi alkalmazottal, és főnöke a mellé állt a nézeteltérésben. Ezt m o n d t a Frednek: „Ez az egyházi tisztvi­ selő a csapatunkhoz tartozik, ő élteti a cégünket, és sokkal többet ér a számunkra, mint a magához hasonló középvezetők." Fred a z n a p éjjel á l m o t látott. így mesélte el á l m á t : „Egy vizsgálóasztalon fekszem, és egy doktor hajol fölém, arca egyre közelebb ér az enyémhez. Egy fecskendő' van nála, amely, mint hamarosan felfedezem, nem sterilizált, ezért megfertőzhet. A doktor arca eltorzul, szeme különös fényben ég. Dobogó szívvel, szorongva ébredek." Megkértem Fredet, gondoljon erősen az orvosra, és beszél­ j e n egyenesen hozzá nagy meggyőződéssel. Fred karját szét­ tárva kiáltotta: „Mi a fenét csinál m a g a ! Mit tettem magával, hogy így bánik velem? H á t n e m veszi észre, hogy megfertőzhet azzal a tűvel? A végén m é g megöl valamilyen betegséggel." Aztán a r r a k é r t e m Fredet, hasonlítsa össze az á l o m b a n átélt szorongást és h a r a g o t azzal, a m i t a főnökével szemben érez. Képzelje el, hogy közvetlenül a főnökéhez beszél, p e r s z e a szükséges módosításokkal, javasoltam. F r e d e k k o r hevesen kijelentette: „Maga n e m tudja, mit beszél! Sokkal többet érek, mint az a n ő ! M e g é r t e m , hogy a n e k ü n k a l á r e n d e l t kisegítő 183


személyzet is igen értékes. Ez a z o n b a n n e m jelenti azt, hogy a m u n k á m s e m m i t sem ér, hisz annyit tettem ezért a válla­ latért! M a g a téved! N e m e n g e d h e t e m , hogy megfertőzzön a torz ítéleteivel! N e m e n g e d h e t e m , hogy megfertőzzön, és a h a s z o n t a l a n s á g érzését keltse b e n n e m ! " E z u t á n m e g k é r t e m Fredet, nézzen keresztül az álombeli d o k t o r o n és a főnökén, hogy lássuk, kihez c í m e z h e t n é a csa­ ládjában n é m i módosítással iménti k i r o h a n á s á t . Fred az édes­ anyja alakját idézte föl, majd azt m o n d t a : „Közgazdasági d o k t o r á t u s o m van. T u d o m , m i r ő l beszélek. T e m é g m i n d i g gyerekként kezelsz, m i n t h a s e m m i t sem számítanék, vagy n e m is léteznék a s z á m o d r a . " Anyja mellett két bátyját és nővérét is megfeddte, majd ismét anyjához szólt: „Csak a d d i g vagyok nektek fontos, anya, a m í g felhasználhattok v a l a m i r e . Még azt sem tudjátok, mi a feleségem m u n k a k ö r e . Rólam sem t u d t o k semmit. De ha nektek n e m is vagyok fontos, ez n e m j e l e n t i azt, hogy n e m érek s e m m i t ! " M e g k é r t e m , h o g y h a r a g j a fokuszálása é r d e k é b e n ismételje m e g és fejezze be a következő m o n d a t o t : „Azért haragszom, mert..." - Fred d ü h ö s e n folytatta: „Azért h a r a g s z o m , m e r t fütyülsz r á m és az é l e t e m r e ! Azért is h a r a g s z o m , m e r t fogal­ m a d sincs a r r ó l , m i t érek, és m i h e z értek a s z a k m á m b a n . " Ez a megjegyzés visszavezetett a főnökhöz. F r e d e k k o r azt m o n d t a : „ H a r a g s z o m m a g á r a , m e r t sem­ m i b e veszi m i n d a z t , a m i t a cégért tettem." Még egy további kapcsolatot is talált az á l o m m a l . H a r a g ­ gal és sértettséggel a h a n g j á b a n a következőképpen folytatta: „Azért is h a r a g s z o m , m e r t a k á r c s a k az álombeli orvosban, m a g á b a n is m e g b í z t a m , m a g a a z o n b a n becsapott és megsér­ tett e n g e m , a m i k o r n e m a d t a m e g azt a t á m o g a t á s t és segítsé­ get, a m i t m e g é r d e m l e k . " F r e d nyolcévesen veszítette el az édesapját. Ezért igen érzé­ kenyen é r i n t e t t e az é l e t é b e n szerepet játszó férfiak, kivált­ k é p p e n p e d i g a m u n k a t á r s a i véleménye, m i n t h a csak apja fiatalon elveszített szeretetét i p a r k o d o t t volna a j e l e n b e n is pótolni. Mivel ő volt a legfiatalabb a testvérei közül, azok n e m vették komolyan. K ü l ö n b e n is évekkel voltak idősebbek nála,

184


így n e m sokat t ö r ő d t e k a kis hátulgombolóssal. Fred ezért az anyja és a n a g y m a m a szoknyáját őrizte. M i n d k é t nő bete­ geskedett, sőt F r e d n e k az volt a benyomása, m i n t h a verseng­ tek is volna, kinek a panaszai súlyosabbak. A r r a is emlékezett, hogy a k k o r figyeltek rá a l e g o d a a d ó b b a n , a m i k o r m a g a is beteget jelentett. M e g é r t e t t e hát, hogy testi tüneteivel most a m u n k a h e l y é n p r ó b á l elismerést kicsikarni m a g á n a k . így függött tehát össze a feljebbvalók elismerésének e l m a r a d á s a képzelt betegségeivel. A t e r á p i a s o r á n lassan m e g t a n u l t a , hogyan ismerje föl valódi gondjait az „Azért h a r a g s z o m , mert..." és a „ M e g é r d e m l e m , hogy..." m o n d a t o k kiegészítésé­ vel. Ö n b i z a l m a e g y r e erősödött, s lassan m a g a is elhitte, h o g y komolyan kell őt venni. Ö n é r t é k e l é s é n e k megváltozása más­ fajta válaszokat váltott ki családjából és m u n k a t á r s a i b ó l is, s idővel m e g k a p t a tőlük azt a megbecsülést, a m e l y r e a n n y i r a vágyott.

Kelly

szorongása

Kelly, a h a r m i n c h é t esztendős szociális g o n d o z ó szorongva j ö t t az ülésre, m e r t egy kollégája vette át az eseteit, m i k ö z b e n ő másik részleghez m e n t át. Megkértem, képzeletben m o n d j a el e n n e k a kollégának aggodalmait, n e m afféle f ő p r ó b a k é p p e n , h a n e m m i n d e n rejtett gondolatával és érzésével e g y e t e m b e n . Kelly a következőket m o n d t a : „Sajnálom, h o g y kellemet­ lenséget okoztam, és n e k e d ilyen rövid i d ő n belül át kell v e n n e d az eseteimet, de k o r á b b a n s e m m i k é p p e n sem szólhat­ t a m . M e g t e t t e m volna, h a m ó d o m b a n áll. N e m a z é n h i b á m , hogy ilyen nehéz lesz s z á m o d r a az átállás." Most m e g k é r t e m Kellyt, nézzen keresztül kolléganőjén, és vigye át vele kapcsolatos érzéseit az édesanyjára. Kelly ekkor könnyek között m o n d t a : „Sajnálom, h o g y kellemetlenséget okoztam n e k e d . Sajnálom, hogy olyan n e h é z volt a válásod apától. De ez n e m az én h i b á m . " E k k é p p e n külön t u d t a m á r választani kolléganője és anyja szorongatott helyzete m i a t t érzett a g g o d a l m a i t . M e g é r t e t t e , hogy kollégájával kapcsolatban is g y e r m e k i kiszolgáltatottsá­ gát élte újra át, s így h i g g a d t a n , n y u g o d t erővel t u d o t t szem­ benézni a helyzettel.

185


Egy másik alkalommal egy hajléktalan miatt szorongott, aki vacsora közben zavarta meg, mielőtt az ülésrejött volna. Sehogyan sem értette, hogy került ez az ember az utcára, én pedig megkér­ tem, képzeletben hozzá intézve szavait, fejezze ki maradéktalanul az érzéseit. Kelly ekkor könnyes szemmel azt mondta: „Sajnálom, hogy ilyen sorsra j u t o t t , és hogy szükséget szen­ ved. De h á t s e m m i t sem tehetek ö n é r t , ezért szeretnék nyu­ g o d t a n tovább e n n i . " M e g k é r t e m , nézzen keresztül ezen a hajléktalanon, kép­ zelje el helyette az apját, és próbálja neki m o n d a n i ugyanezt. Kelly t e h á t így folytatta: „Sajnálom, h o g y a r o k o n a i d d a l sem tudsz megférni, de n e m vállalhatom, h o g y h o z z á m költözz. Sajnálom, hogy annyi szenvedés j u t o t t osztályrészedül, és azt is, hogy rosszul látsz. Sajnálom, h o g y n e m c s ö k k e n t h e t e m a b á n a t o d a t . " Miután kifejezte érzéseit apjával szemben, a g g o d a l m a szer­ tefoszlott. E z u t á n m á r n e m esett nehezére elképzelnie, hogy tapintatosan megoldja az éttermi kalamajkát a hajléktalannal.

Gyakorlat: Nézz keresztül a jelenlegi helyzeten! A l k a l m a z z á k ezt a gyakorlatot (a fenti p é l d á k alapján) saját stresszlistájukra. Válasszanak ki olyan stresszhelyzeteket, ame­ lyek e m l é k e z t e t n e k a fejezetben felsorolt esetekre. Most foglal­ kozzanak azokkal az esetekkel, amelyek különösen felizgatják önöket. Az alábbi fordulatokat használva és a szokott légzés­ technikával gondolják át, mivel boríthatja ki önöket leginkább a p a r t n e r ü k (férjük, feleségük, kedvesük) vagy a m u n k a t á r ­ suk. Ekkor • S z o r o n g a n a k (megijednek, a g g ó d n a k , idegesek vagy izga­ tottak lesznek) • M e g h a r a g s z a n a k (frusztráltnak érzik m a g u k a t , felboszs z a n k o d n a k , m e g n e h e z t e l n e k , őrjöngeni kezdenek) • E l s z o m o r o d n a k (legyőzöttnek vagy l e h a n g o l t n a k érzik m a g u k a t , rosszkedvük lesz) Az alábbi lehetőségekből válasszák ki azokat, amelyek leg­ i n k á b b illenek ö n ö k r e stresszhelyzetekben. Ha a k á r o m k o d á s

186


vagy a d u r v á b b nyelvhasználat fejezi ki hívebben lelkiálla­ potukat, a k k o r ezt is toldják bele a m o n d a t o k b a a n a g y o b b nyomaték kedvéért. Van, aki az efféle fordulatot érzi megfe­ lelőnek: „Felmegy az agyvizem, amikor..." Mint k o r á b b a n m á r kifejtettem, érzelmi tiltások szabják meg, mely érzéseket érezzük illendőnek és melyeket n e m . A férfiak neveltetésük következtében k ö n n y e b b e n fejezik ki haragjukat, m í g a n ő k h ö z i n k á b b a szorongás áll közelebb. Bizonyos szavak ezért j o b b a n átsegíthetik ö n ö k e t ezeken az érzelmi akadályokon. Ismételgessék és egészítsék ki az a l a n t közreadott m o n d a t o k a t m i n d a d d i g , a m í g úgy n e m érzik, hogy lefedték velük az életükben felmerülő stresszhelyzeteket. Eközben ne feledkezzenek el a hasi légzésről, m e r t ez bizto­ sítja a teljes ellazulást a gyakorlat során, s csak így i s m e r h e t i k föl a családi és m u n k a h e l y i kapcsolataikat m e g k e s e r í t ő stressz valódi forrásait. Belégzés: Akkor szorongok, a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a mondatot) Belégzés: Akkor ijedek meg, a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a mondatot) Belégzés: Akkor a g g ó d o m , a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a mondatot) Belégzés: Akkor vagyok ideges, a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Akkor jövök ki a s o d r o m b ó l , a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Akkor h a r a g s z o m , a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a mondatot) Belégzés: Akkor leszek ingerült, a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Az izgat, a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a m o n d a ­ tot) Belégzés: Az bosszant föl, a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a mondatot) Belégzés: Akkor s é r t ő d ö m meg, a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t ) Belégzés: Akkor kezdek el őrjöngeni, a m i k o r (kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t )

187


Azzal is m e g p r ó b á l k o z h a t n a k , hogy felidézik azokat az alkal­ makat, a m i k o r kijöttek a sodrukból. Megtehetik, hogy hetente fölírják m a g u k n a k az ilyen eseteket, kivált azokat, amelyek p a r t n e r ü k k e l , főnökükkel vagy fontos munkatársaikkal állnak kapcsolatban. Egy-egy gyakorlat során egy ilyen kiszemelt ese­ ménnyel foglalkozzanak, s kövessék m i n d e n esetben az alant közölt útmutatásokat. Hunyják be a szemüket, majd összponto­ sítsanak a n n a k a személynek az arckifejezésére és h a n g h o r d o ­ zására, aki kihozta önöket a sodrukból. Aztán figyeljék, milyen érzéseket kelt most önökben ez a személy. Keressék m e g azt a szót, amely a legtalálóbban kifejezi érzéseiket, és képzeljék el, a m i n t ezt a szót a k é p é b e mondják a szóban forgó személy­ nek. Ne feledjék, a g g o d a l o m r a nincs okuk; semmi baj n e m s z á r m a z h a t abból, ha kifejezik valódi érzéseiket e n n e k a gya­ korlatnak a során. Most p e d i g képzeljék el, a m i n t keresztül­ néznek ezen a személyen. Gondolják meg, kinek m o n d h a t n á k m é g ugyanezeket a szavakat, kivel szemben élték át ugyan­ ezeket az érzéseket. Mélyen és lassan belélegezve engedjék, hogy most megtapasztalt testérzeteik átjárják tagjaikat. Hagy­ ják, hogy e szavak és érzések visszavigyék önöket egy másik időbe, ahol ugyanezekben a testérzetekben és érzésekben volt részük, és ugyanezeket a szavakat m o n d h a t t á k volna el. Bízzák rá m a g u k a t a pillanatra. A m i k o r eljutottak a megfelelő sze­ mélyhez és jelenethez, mondják el neki azt, a m i r e a n n a k idején n e m voltak képesek. Összpontosítsanak a r r a , mit n e m akar­ tak akkor, és mit szerettek volna helyette. Például megbírálta önöket valaki, a p a r t n e r ü k , férjük vagy feleségük. Lássák, a m i n t ez a személy grimaszt vág, m i n t h a csak azt m o n d a n á : „Mi a csodáról beszélsz?", vagy: „Te n e m t u d o d , miről beszélsz." Figyeljék érzéseiket, és mondják el, mi az, amit n e m szeretné­ nek a j e l e n helyzetben, és mit szeretnének helyette.

Gyakorlat: A szerelem belső kalauza (A belsőnkben lakozó Kedves) A szerelem belső kalauzát a belsőnkben lakozó Kedvesnek is nevezhetjük. A n n a k az i d e á l n a k egy változata ez, akit úgy sze­ r e t h e t n é n k , és aki úgy s z e r e t h e t n e viszont b e n n ü n k e t , a h o ­ g y a n mi elképzeljük. Dr. J u n g a n i m á n a k (a férfiban lakó női ideálnak) és a n i m u s n a k (a n ő b e n lakozó férfi ideálnak)

188


nevezte el ezt. E fogalmakkal J u n g a férfiak n ő i a l a k m á s á t és a n ő k férfiúi a l a k m á s á t is illette. Dávid Quigley, az alkímiai h i p n o t e r á p i a megalapítója belső t á r s n a k hívja ezt a belső őské­ pet, s j e l e n g y a k o r l a t u n k az általa kidolgozott irányított m e d i ­ táción alapszik. J ó m a g a m kissé megváltoztatott f o r m á b a n alkalmazom, b e t e g e i m p a n a s z a i h o z igazítva. Mircea Eliade antropológiai írásaiból m e g t u d j u k , hogy a Közép-Ázsiában lakó burjátok és teleutok úgy hiszik, férfi gyógyító sámánjaik­ nak van egy szellemtársa, akit egyszerűen szellemnek vagy égi feleségnek neveznek. A női s á m á n o k n a k h a s o n l ó k é p p e n szel­ lemférjük van. Ez a szellemtárs segíti a s á m á n gyógyító tevé­ kenységét, s n e m zavarja földi házasságát. Mi több, az afrikai Elefántcsontpart baule-jai úgy vélik, a szellemtárs é p p e n s é g ­ gel visszatartja a földi házasfelet a rossz b á n á s m ó d t ó l . Az é t e r i természetű szellemtárs istenibb szerelemmel ajándékozza m e g a h a l a n d ó k a t , s olyan m é r c é t állít eléjük, a m e l y r e t ö r e k e d n i ü k kell a szerelemben, n é m i k é p p e n megkötve ezzel a földi hitves kezét. Quigley ugyanilyen é r t e l e m b e n használja a belső társ fogalmát, azzal a különbséggel, hogy ez a b e l s ő társ m i n t e g y belső t á m o g a t á s t nyújt az e m b e r e k n e k , megnövelve önbizal­ mukat. A m a g a m felfogásában a szerelmi kalauz irányt m u t a t , segít j o b b á l e n n ü n k , őszintébben s z e r e t n ü n k ö n m a g u n k a t és másokat. Végső soron t e h á t a szeretetre való k é p e s s é g ü n k e t mélyíti el. Végezzenek mély, lassú hasi légzést, és érezzék át lényük teljességét. Képzeljék el, a m i n t egy b a r l a n g h o z i n d u l n a k egy erdei ösvényen. Képzeljék el, h o g y h i r t e l e n előlép a k ö d b ő l a másik n e m egy ugyancsak kiteljesedett lelkű képviselője, aki ugyanúgy kapcsolatban áll Mélymagjával, m i n t önök. Ez az önök lelkében lakozó Kedves, akit isteni ragyogás fényköre övez. Erezzék át e n n e k a lénynek feltétel nélküli szeretetét. Azért van itt, hogy az Igazihoz vezérelje önöket, ha p e d i g van m á r párjuk, segíteni fogja önöket, hogy megítélhessék, megkapják-e az önöket m e g i l l e t ő szeretetet, v a l a m i n t a z é r t is, hogy önök is ráébredjenek, a szeretet m i n d e n e m b e r életre szóló kötelessége. Képzeljék el, a m i n t p á r b e s z é d b e bocsátkoz­ nak kalauzukkal. Legelőször is képzeljék el ezt a kalauzt, majd mélyen belélegezve tegyenek föl neki kérdéseket. E z u t á n tart­ sanak szünetet, és kilégzés közben fejezzék be a m o n d a t o t 189


bármivel, a m i az eszükbe ötlik. Foglalkozhatnak egy adott helyzettel, vagy átfogóan értékelhetik kapcsolatukat. Ügyelje­ nek kérdéseik közben a megfelelő ki- és belégzésre. Hagyják, hogy a válasz ö n m a g á t ó l merüljön föl t u d a t u k b a n . Kérdez­ zék m e g k a l a u z u k a t arról, m e n n y i r e szeretetre méltók önök á l t a l á b a n és k o n k r é t körülmények között. Kérdezzék meg, mit t e h e t n é n e k , hogy j o b b szerető váljék önökből. Kérdezzék meg, úgy szeretik-e önöket, a h o g y a n kívánják, és mit t e h e t n e p a r t n e r ü k , hogy j o b b szeretővé váljon. Figyeljék a kalauzuk által fölmutatott belső képeket, és hallgassák m e g tanácsait. Gondolják át, milyen helyzeteket éltek át valódi p a r t n e r ü k o l d a l á n . Merítsenek bátorságot a belsejükben lakozó Kedves t á m o g a t á s á b ó l , hogy megosszák gondjaikat földi p a r t n e r ü k ­ kel. Képzeljék el, a m i n t a Kedves azt mondja ö n ö k n e k , igenis j o g u k van b e l s ő lényegük kifejezésére. Hallgassák meg, mit m o n d arról, milyen mélyen szeretnek önök, és kérjék meg, hogy segítsen szerető szívű, méltányos és nyájas személyiséggé válni m i n d e n e m b e r t á r s u k és m i n d e n t e r e m t m é n y iránt. Foly­ tassák ezt a beszélgetést n a p j á b a n többször szerelmi kalau­ zukkal. Buzdítsák m a g u k a t a p r ó figyelmességekre, szóljanak szerető szavakat hozzátartozóikhoz és m u n k a t á r s a i k h o z

A gyakorlat kibővítése és áttekintése L. Latolgass tárgyilagosan! Érzéseiket megismerve végezzék el az érzések előjelét és a figye­ lem irányát megváltoztató gyakorlatot. Szükség esetén - amenynyiben a szóban forgó érzés tovább kísért, vagy erősebb, mint a helyzet indokolná - toldják ezt m e g „keresztülnézéssel". Á. L. L. J. LE Most bővítsék ki a gyakorlatot a következőkkel. Á. Állj le! Álld m e g ! Állíts! Ha a stressz jeleit észlelik m a g u k o n (idegesek, feszültek, izga­ tottak, és/vagy e r ő n e k erejével sem képesek m e g é r t e t n i magu­ kat környezetükkel), a k k o r c s ö n d b e n mondják m a g u k b a n : 190


Állj le! Aztán mély, lassú belégzést végezve állják meg, hogy n e m idegeskednek tovább. Ehelyett befelé mosolyogva érez­ zék át, a m i n t a friss levegő szétárad az o r r u k b a n , a fejükben, kitisztítva gondolataikat. A légvételek közben állítsák állhata­ tosan, teljes magabiztossággal: „Képes vagyok h i d e g fejjel gondolkozni (a belégzés csúcs­ pontján t a r t s a n a k rövid szünetet), és (most lélegezzenek ki) b á r m i történjék is, lecsillapítani az i d e g e i m e t ! " L. Lassíts! Lassan! Folytassák a lassú, mély lélegzetvételeket. Belégzéskor m o n d ­ j á k azt: „Lassíts!", miközben a friss levegő szétárad o r r u k b a n és fejükben, kitisztítva g o n d o l a t a i k a t . Képzeljék el, hogy a levegőt az ég magasából merítik, i n n e n lép orrlyukaikba. Amint aztán a levegő felmelegedett testükben, t a r t s a n a k szü­ netet, majd képzeljék el, a m i n t a súlyos melegség szétárad tes­ tükben. Kilégzéskor m o n d j á k m a g u k b a n : „ L a s s a n ! " Legyen a hangsúly a két „s" h a n g o n . Ejtsék úgy ezt a h a n g o t , m i n t h a m e g s z a b a d í t a n á k állkapcsukat a feszültségtől. Közben képzel­ j é k el, a m i n t ez a meleg h u l l á m lassan, n a g y o n lassan végigömlik vállukon, karjukon, mellkasukon, h a s u k o n , lábszáraikon és lábfejükön ( m i n t h a csak egyenesen a föld mélyébe lélegez­ nének). Ezáltal átérzik majd, hogy összefüggenek a földdel, s lábukat szilárd talajon vethetik meg. Belégzéskor m o n d j á k m a g u k b a n : „A hadifoglyokhoz h a s o n l ó a n belsőleg szabad vagyok, és nincs szükségem ö n m a g á m o n kívüli tényezőre ahhoz, hogy j ó l érezzem m a g a m és megnyugodjak." Kilég­ zéskor folytassák ezzel: „ M i n d e n m e g v a n b e n n e m , a m i a jó közérzethez és a lelki békéhez szükséges." E z u t á n adják át m a g u k a t a mély testi ellazulás és a lelki béke ö r ö m e i n e k . L. Latolgass tárgyilagosan! Vegyék számba tárgyilagosan a helyzetet és lehetséges meg­ oldásait. Lassú belégzéskor m o n d j á k a következőt: „ N e m muszáj ebben a p i l l a n a t b a n m e g o l d a n o m a helyzetet/konflik­ tust ahhoz, hogy jó legyen a közérzetem." Majd folytassák ezzel a lassú kilégzés során: „De most is m e g n y u g o d h a t o k , ha á t e n g e d e m m a g a m az ellazulás és a puszta szemlélődés ö r ö ­ meinek."

191


Érzéseiket m e g i s m e r v e végezzék el a figyelem irányát meg­ változtató gyakorlatot. Szükség esetén - a m e n n y i b e n a szóban forgó érzés tovább kísért, vagy erósebb, m i n t a helyzet indo­ kolná - toldják ezt m e g a „keresztülnézéssel". U g y a n a k k o r ezt külön is m e g t e h e t i k később, a stressz lezajlása u t á n , mikor több idejük van felülvizsgálni érzéseiket. J. Jótékony erővel, játszva oldd m e g ! Belégzéskor m o n d j á k m a g u k b a n : „Mind mélyebb béke tölt el, a m i n t egyre közelebb kerülök b e n s ő m h ö z . " T a r t s a n a k szü­ netet, majd kilégzéskor folytassák ezzel: „...bensőmet kife­ jezve egyre e r ő s e b b n e k é r z e m m a g a m " , és/vagy (belégzés): „...jótékony e r ő védelmez b e n s ő m b e n (kilégzés), ez á r a m l i k és kering testemben." Most, hogy kezdik e l h i n n i , m e g é r d e m l i k a szeretetet és megbecsülést, lépjenek tovább a spirituális szintre, amely m i n d e n élőlény szeretnivalóságát és értékét hangsúlyozza.

192


10. fejezet

A spirituális út A végső út „Az amerikai kultúra az anyagi világot helyezi előtérbe. Az emberi értéket gyakran a vagyon nagysága méri. Valósággal rögeszménkké vált a tulajdon. Ugyanakkor a felnőtt lakosság több mint 80%-a vallásosnak tekinti magát, és hisz a halál utáni életben." (Michael Toms: A meditáció és az ima hatalma, 1997.)

A

hagyományos o r v o s t u d o m á n y képviselői érdekes kísér­ letsorozatot végeztek a n á l u n k m a g a s a b b r e n d ű h a t a l ­ m a k b a vetett hit erejével kapcsolatban. Dr. H e r b e r t Bensőn, a H a r v a r d Egyetem m u n k a t á r s a Időtlen gyógyítás: A hit hatalma és biológiai hatásmechanizmusa c í m ű m u n k á j á b a n azt állítja, hogy „a m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m b a vetett hit h a t a l ­ mas gyógyító erőt képvisel". Ugyanakkor, folytatja Bensőn, n e m kifejezetten istenhit szükséges a h h o z , h o g y „élvezhessük a hit fizikai és lelki jótéteményeit". A k u t a t ó azt találta, h o g y „a testi-lelki jó érzéshez elég volt a spiritualitás á l t a l á n o s a n körvonalazott érzése". Bensőn a továbbiakban m e g p r ó b á l t a m e g h a t á r o z n i , milyen tapasztalatok vezettek a kísérleti sze­ mélyek egészségének szignifikáns j a v u l á s á h o z . A következő felismerésre j u t o t t :

„A spiritualitásban jobban hívők két dologról számoltak be az ellazidási reflex beindulása után: 1. Egy náluk hatalmasabb isteni erő jelenlétét érzékelték; 2. ezt a jelenlétet közel érezték magukhoz. E „jelenlét" megtapasztal ói gyógyultak a legszembetűnőbben. Vallási, felekezeti hovatartozásuktól függetlenül az ezekben az élményekben

193


részesülő kísérleti személyek - akik egy testükön kívüli, de azt is átható energia jelenlétéről számoltak be - egészsége érzékelhetően javult a kísérlet során." Bensőn m é g hozzáteszi, hogy azok, akik „mélyebben hittek az ellazulási reflex b e i n d u l á s a u t á n " - melyet meditációval váltottak ki a kísérletvezetők -, „kevesebb t ü n e t e t mutattak, m i n t azok, akik hite n e m növekedett". Saját és kollégái orvosi kutatásai alapján Bensőn a r r a a végkövetkeztetésre j u t , misze­ r i n t „az e m b e r úgy van megalkotva, hogy a h i t ü k b e n bízók­ b a n fölöttébb sajátos gyógyulási folyamatok lépnek föl". Ezért gyakorló orvosként azt tanácsolja: „Függetlenül attól, hisz­ nek-e I s t e n b e n vagy sem, p r ó b á l j a n a k m e g h i n n i egy felső h a t a l o m b a n . " Később hozzáteszi: „Alapjában véve olyan élő­ lények vagyunk, akiket é l e t i g e n l ő hit és világkép t a r t fenn és táplál." Kilépve az elfogulatlan kutató szerepéből m a g a is osztja ezt az életigenlő hitet: „Meglepett, hogy tudományos kísérleteim kétséget kizáróan megmutatták: szervezetünk a hit alapján van megalkotva, s az ima, valamint a vallásgyakorlás egyéb módja táplálja és gyógyítja testünket. Számomra ez a képesség egyáltalán nem tűnik ötletszerűnek." Dr. L a r r y Dossey tovább vizsgálta az i m a és meditáció erejére vonatkozó kísérleteket. Gyógyító szavak című könyvé­ b e n m e g g y ő z ő e n összegezte azokat a kutatásokat, amelyeket orvoskollégái az i m á n a k m á s o k egészségére gyakorolt hatásá­ ról folytattak. Azt a kísérletet, amelyet az elkövetkező években t a l á n „az évszázad kísérletének" neveznek majd, 1988-ban végezte el a San Franciscó-i orvosegyetemen dr. R a n d o l p h Byrd. A kísérletben „393 kísérleti személy vett részt, akik súlyos s z í v r o h a m m a l vagy mellkasi fájdalmakkal kerültek fel­ vételre". Valamennyi b e t e g a megszokott á p o l á s b a n részesült. Felükért a z o n b a n i m á d k o z t a k , m í g a másik felükért n e m . A szigorúan ellenőrzött kísérletben részt vevő orvosok, ápoló­ n ő k és betegek n e m t u d t á k , kiért i m á d k o z t a k és kiért nem. Dossey így számol be e r r ő l könyvében: „Úgy tűnt, m i n t h a azok a kísérleti személyek, akikért imádkoztak, valamiféle

194


csodaszert k a p t a k volna suba alatt." Ez a csoport statisztikai­ lag szignifikáns javulás jeleit m u t a t t a , p é l d á u l kevesebb volt k ö r ü k b e n a halálozás, és senkit sem kellett lélegeztetó'gépre kapcsolni közülük. A p l a c e b o h a t á s , azaz a pozitív e r e d m é ­ nyekkel szembeni várakozás sem m a g y a r á z h a t j a m e g az i m a kedvező hatásait. E b b e n a kísérletsorozatban u g y a n i s „ala­ csonyabb r e n d ű " életformák, így „baktériumok, élesztőgom­ bák, gombák, csírázó magvak, egerek, p a t k á n y o k és újszülött e g e r e k " is szerepeltek, amelyekről s e h o g y a n sem feltéte­ lezhető, hogy t u d t á k , i m á d k o z n a k é r t ü k . Sámuel Taylor Coleridge verssorai j u t n a k e r r ő l eszembe: „a jó ima embert szeret s állatot és madarat! Istent szeret, aki szeret mindent, kicsit és nagyot, mert O is csupa szeretet, aki mindent alkotott." (Szabó

Lőrinc

fordítása)

Szinkronicitás Miután elfogadtuk azt a tényt, hogy szerethetők vagyunk, fon­ tolóra vehetjük a halálközeli élmények túlélőinek beszámolóit egy magasabb rendű, feltétel nélkül szerető hatalomról. N e m könnyű átéreznünk persze, hogy Isten, a T e r e m t ó n k szeret minket. Szinkronicitással kapcsolatos tapasztalataim megértet­ ték velem, m i r e gondolt J u n g , amikor azt m o n d t a : „Én n e m hiszek Istenben, én tudom, hogy létezik." A spirituális szabad­ ság és e r ő azt is feltételezi, hogy m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m h o z fordulhatunk, ha m i n d e n m á s csődöt m o n d o t t . Jelen céljaink szempontjából közömbös, hogy valamiféle belső pszichológiai e r ő - amilyen a t e r e m t ő t u d a t t a l a n vagy tudatalatti - avagy a lélek, szellem, Isten fogalmaiban gondolkozunk-e. Miként a tizenkét lépcsős p r o g r a m b a n is, e m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m meghatározása az olvasó feladata. Mint később tárgyalni fogjuk, fölöttébb jótékony hatású, ha tudatos elménket kiüresítve egy magasabb r e n d ű e r ő segítségét kérjük, függetlenül attól, h o g y a n képzeljük el. A hadifoglyok például ugyanígy sajátos belső 195


e r ő r e találtak, m i d ő n ö n m a g u k b a fordultak életük mélypont­ j á n . B e n n ü k is az tartotta ébren a reményt, hogy Isten haza­ juttatja őket szeretteikhez. Carl J u n g szerint az élethez kétféle hozzáállás szükséges, a „hősi és a vallásos magatartás". Azt javasolta, amennyiben t u d a t u n k egy olyan problémával birkó­ zik, amelyből n e m látunk kiutat, „öltsük m a g u n k r a a középkor e m b e r é n e k vallásosságát", és meglátjuk, választ k a p u n k kérdé­ seinkre. J u n g számára ez a n n a k bevallását jelentette, hogy „vannak problémák, amelyek nem oldhatók meg saját erőnkre támaszkodva... ezt beismerve legalább őszinték és igazságosak vagyunk, és a valóság talaján állunk". E magatartás hatékonyságát sok híres feltaláló esete példázza. T h o m a s Edison álomba szenderedve ötölte ki a megfelelő meg­ oldást. Miután tudatos elméje m i n d e n lehetőséget kimerített, ö n m a g á b a fordult, és megkapta a szükséges útmutatást. J u n g úgy találta, hogy a tudatos elme befelé fordulásakor a teremtő tudattalan váratlan tanáccsal szolgál, és segítségére siet a kér­ dezőnek. J u n g számára ez a magatartás annyiban vallásos vagy hívő, hogy „hatása erősen emlékeztet az imáéra, a n n a k általunk ismert formájában". Miként azt a tizenkét lépcsős p r o g r a m is kimondja, bizonyos esetekben a legjobb megoldás az, ha

„Elengedjük magunkat, és Istenre hagyatkozunk". Tegyük hozzá, a r r a az Istenre, akiben önök hisznek. Most talán olyan helyzetben találjuk magukat, a m i k o r nincs erőnk meg­ változtatni a stresszel szembeni hozzáállásunkat. Ekkor imád­ kozhatunk vagy m e d i t á l h a t u n k (azaz - J u n g meghatározásával - hívő vagy vallásos e m b e r módjára viselkedünk), miközben lecsillapítjuk t u d a t u n k a t vagy hagyományos szóhasználattal szellemünket, lelkünket. A belső szabadság ábécéjének hasznosí­ tásához különböző lépéseket tehetünk. Például egyszerűen meg­ kérjük azt a magasabb r e n d ű erőt, amelyben hiszünk (nevezzük bárhogyan), hogy segítsen megnyugvást és kiutat találnunk kilá­ tástalan helyzetünkben. Ekkor fájdalmas érzéseinktől - félel­ m ü n k t ő l , h a r a g u n k t ó l vagy lehangoltságunktól - szorongatva befelé fordulunk ima vagy meditáció közben, abban a remény-

196


ben, hogy új felismerésekre j u t u n k , azaz a B p o n t b a n újfajta helyzetértékelésre A-val (a kiváltó eseménnyel) kapcsolatban, amely újszerű következtetésekre ösztönöz C-ben. Ezért amikor m i n d e n más csődöt m o n d , a fenti ábécét alkalmazva egy maga­ sabb r e n d ű e r ő segítségét kérhetjük. Ez új fényt vethet a zavaros helyzetre, megszabadíthat a feszültségektől, s így j o b b kedvre deríthet minket. Valahogy e k k é p p e n fohászkodhatunk ehhez a magasabb r e n d ű hatalomhoz: „Kérlek, segíts nekem, hogy új szemmel nézhessek e r r e a helyzetre, megszabaduljak szorongatottságomból, j o b b kedvre derüljek, megnyugvásra, kiútra találjak." Ezután nagyon fontos, hogy ellazulva várják, mi tör­ ténik. A tizenkét lépcsős p r o g r a m b a n részt vevő betegeim azt szokták m o n d a n i erre, „aki keres, az talál". A szinkronicitás is ilyen lehetséges támasz, különösen stressz idején. Vegyük fon­ tolóra a Biblia szavainak igazságát: „Vessed az Ú r r a a te terhe­ det, ő g o n d o t visel r ó l a d " (Zsoltárok könyve). Éljék át azt a hitet, amely a következő szavakból sugárzik: „Embereknél ez lehetet­ len, de Istennél m i n d e n lehetséges" (Mt. 19, 26). A szinkronicitáson én azt értem, amit dr. Carl J u n g „jelentős érzelmi egybeesésének nevez. O a továbbiakban „akauzális őselv"-ként is emlegeti a szinkronicitást, amennyiben ez ellen­ szegül az okság törvényének. Dr. J u n g többek között egy svájci asszony példáját említi, aki a héten elküldte sötétkék ruháját a tisztítóba. Szombaton a tisztító leszállította a r u h á t a hölgynek. Mikor azonban az kinyitotta a csomagot, a kék r u h a helyett egy ugyanolyan méretű feketét talált b e n n e . Ugyané pillanatban táv­ irat érkezett egy rokon haláláról és a temetés időpontjáról. A két esemény nem állt ok-okozati összefüggésben egymással, érzelmi­ leg azonban mégis összefüggtek. Jelen céljainkra stresszoldóként használhatjuk föl a szinkronicitás jelenségét. Terápiás és szemé­ lyes tapasztalatom egyaránt azt mutatja, meglepően hatékony, midőn Mélymagunkhoz vagy egy magasabb r e n d ű hatalomhoz fordulunk segítségért, miközben figyelünk bensőnk vagy a kül­ világ gondunkkal kapcsolatos jelzéseire.

Kérjetek,

és

meghallgattattok

Valóban meglepő, hogy - m i k é n t a tizenkét lépcsős p r o g r a m is kimondja - „aki keres, az talál". A fontos az, hogy nyitot-

197


tak m a r a d j u n k a lehetséges üzenetekkel és ú t m u t a t á s o k k a l szemben. Elmesélem egyik b e t e g e m esetét. Ted, a negyvenes évei végén j á r ó férfi szorongásos r o h a m a i miatt j á r t hozzám. Attól is szenvedett, h o g y u g y a n ú g y parancsolgat feleségének és gyermekeinek, a h o g y a n a szülei tették vele. Igen szigorú édesanyja volt, aki nevelési eszközként a l k a l m a z t a a b ű n t u ­ datot, és ezzel a fogásával fia felnőttkorában is élt. A terápia s o r á n T e d m e g t a n u l t a legyőzni félelmeit és b ű n t u d a t a i t , meg­ t a n u l t a érvényesíteni saját a k a r a t á t , és a r r ó l kezdett gondol­ kozni, h o g y a n kívánja á t f o r m á l n i az életét. Alkoholista apa és vallási fanatikus anya g y e r m e k e k é n t m a r d o s t a a b ű n t u d a t , valahányszor saját m a g á r a és ö n n ö n b o l d o g u l á s á r a gondolt. Ted édesanyja többi g y e r m e k é t is u r a l n i próbálta. Ted bátyjá­ nak, J o s e p h n e k a z o n b a n sikerült elszakadnia a szülői háztól, és átköltözött az ország egy távoli vidékére, hogy minél távo­ labb tudja m a g á t az anyai elnyomástól. A n n a k előtte az anya p a p n a k szánta, hogy szavatolja üdvözülését a m e n n y e k b e n . Mivel T e d is mélyen vallásos volt, egyszer azt javasoltam neki, i m á d k o z z o n Istenhez ú t m u t a t á s é r t aktuális gondjára, m i k o r legközelebb m i s é r e megy. A következő ülésen hüle­ dezve számolt be arról, mi t ö r t é n t vele a vasárnapi misén. C s o d á l a t o s k é p p e n a p a p - akit T e d m á s k o r csak „vén c s o n k ­ ként e m l e g e t e t t - m o s t olyan szentbeszédet tartott, amely mélyen m e g r e n d í t e t t e a férfit. Azt fejtegette, hogy Isten sze­ reti t e r e m t m é n y e i t , és azt akarja, hogy az e m b e r vállaljon felelősséget ö n m a g á é r t és e m b e r t á r s a i é r t . A halál pillanatá­ b a n Isten mosolyogva fogadja majd az e l r ö p p e n ő lelket, foly­ tatta a p a p , és megdicséri, hogy jó m u n k á t végzett a földön. Ted n e m emlékezett a r r a , hogy az egyházzal fennálló hoszszas kapcsolata alatt - az 50-es években egyházi iskolába j á r t , s k é s ő b b is b u z g ó n gyakorolta vallását - egyetlenegyszer is hallott volna a t e r e m t m é n y e i t szerető Istenről. H i h e t e t l e n n e k találta a mosolygó Isten g o n d o l a t á t . A szentbeszéd a z o n b a n saját belső k ü z d e l m é r e a d o t t választ, hogy legyőzze szoron­ gását és b ű n t u d a t á t , és végre ö n m a g á r a is gondoljon; úgy érezte, p o n t o s a n ezekre a szavakra volt szüksége. Visszaiga­ zolásra vágyott, hogy n e m válik agresszívvá akkor, ha hig­ g a d t a n , csöndes szóval érvényesíteni kezdi saját a k a r a t á t és kívánságait. Azt is észben kellett t a r t a n i , ki és mi ő, és hogy

198


b e n s ő biztonsága n e m függ felesége, C a t h e r i n e szeretetétől, mi több, ö n m a g a érvényesítésekor sem fogja s z ü k s é g k é p p e n elveszíteni ezt a szeretetet, a m i k é n t édesanyjáét érzése szerint elveszítette. Belső fejlődésének e b b e n a szakaszában fontos volt a számára, hogy öntörvényű személyiségként és n e m m i n t apa, férj vagy g y e r m e k h a t á r o z h a s s a m e g ö n m a g á t . Egyik b e t e g e m t ő l egyszer k i t ű n ő viccet h a l l o t t a m egy lel­ kipásztorról. H a d d osszam m e g olvasóimmal, mivel meg­ szívlelendő tanulsággal szolgál a r r a nézvést, milyen fontos, hogy nyitott szívvel fogadjuk a felülről é r k e z ő jelzéseket és a szinkronicitás ú t m u t a t á s a i t . A lelkipásztor é p p e n a r r ó l értekezett szentbeszédében, h o g y a n érkezik isteni segítség a szorongatott helyzetekben, a m i k o r a víz lassan elárasztotta a t e m p l o m o t . A lelkipásztor biztosította a gyülekezetet, hogy ne féljenek, Isten megsegíti őket. Ekkor az á r a d a t átszakította az ajtót, és a víz a p a d o k üléséig elöntötte a t e m p l o m o t . A gyü­ lekezet tagjait m e n t ő c s ó n a k m e n t e t t e ki, a lelkipásztor azon­ b a n n e m volt hajlandó velük m e n n i , m o n d v á n , Isten úgyis megsegíti. H i á b a m a r a s z t a l t a a híveket, azok beszálltak a csó­ nakba, és eltávoztak. Végül m á r egyedül ő m a r a d t az isten házában, amelyet m o s t a n r a a m e n n y e z e t i g elborított a víz. A lelkipásztor fölmászott a tetőre. Újabb csónak érkezett a m e g m e n t é s é r e , ő a z o n b a n visszautasította a segítséget. A víz ekkor olyan m a g a s a n állt, hogy a lelkipásztor m á r csak a t e m p l o m t o r o n y b a k a p a s z k o d h a t o t t . E k k o r h e l i k o p t e r érke­ zett, a makacs lelkipásztor a z o n b a n most is visszautasította a segítséget, m o n d v á n , Istennek gondja lesz rá. Végül meg­ fulladt. A m e n n y b e j u t v a szembekerült Istennel, és felhábo­ r o d o t t a n m o n d t a : „Neked g o n d o m a t kellett volna v i s e l n e d ! " - „Meg is tettem - felelte Isten -, két csónakot és egy helikop­ tert küldtem a m e g m e n t é s e d r e . "

A

szinkronicitás

tanulságai

A szinkronicitás jelensége sorsfordító tanulságokkal szolgál, amelyeket megszívlelve boldogabb, teljesebb és békésebb életet élhetünk, sőt idővel m e g is n e m e s e d ü n k . Eközben felismerjük, hogy a világmindenség szeretettel segít és t á m o g a t m i n k e t . Eleinte talán nehezen fogjuk föl a m i n d e n életformával és

199


t e r e m t m é n n y e l szemben kötelező szeretet, együttérzés, tisztelet és kedvesség spirituális tanítását. Ezek azok az értékek, a m e ­ lyekben a halálközeli élmények túlélői is h i n n i kezdtek. M a g a m akkor d ö b b e n t e m rá fontosságukra, a m i k o r maja p a p o k h o z m e n t e m t a n u l n i G u a t e m a l á b a . Ekkortól a szinkronicitásra is más szemmel nézek, i m m á r n e m az eszemhez, h a n e m a szí­ vemhez is szól. M e g é r t e t t e m , hogy olyan eszköz ez Isten kezé­ ben, amelynek révén kimutatja velünk szemben érzett feltétel nélküli szeretetét, és szerető gondviselőként utat m u t a t szá­ m u n k r a . M i u t á n g é p e m leszállt az Államokban, a kisbusz hazavitt a r e p t é r r ő l . Közvetlenül a r e p t é r r ő l k i k a n y a r o d ó b a n egy címkét fedeztem föl az e l ő t t ü n k h a l a d ó teherkocsi abla­ k á n . A feliratot spanyolul fogalmazták, és a következőképpen szólt: „ N o hay a m o r c o m o el de Dios." Érdekes m ó d o n a vezető El Salvadorból j ö t t , G u a t e m a l a szomszédságából. T ő l e t u d o m , hogy a szavak valóban azt jelentik, m i n t a m i t k i h á m o z n i véltem é r t e l m ü k b ő l , azaz: „Az isteni szeretethez s e m m i sem fogható." N e k e m p e d i g a feliratot betűzgetve é p p e n az j á r t a fejemben, m i k é n t g o n d o l k o d o m i m m á r úgy a szinkronicitásról, m i n t az isteni szeretet megnyilvánulásáról! A maja h a g y o m á n y a r r a tanít minket, hogy soha n e m vagyunk egyedül, s a természet egészén keresztül Isten szól hozzánk. T e r m é s z e t e n e m b e r t á r s a i n k a t , a növény- és állatvilá­ got, sőt a földet, az ásványokat, a vizeket, a Napot, a Holdat és a csillagokat m e g a bolygókat é r t e m . A maja vallás hasonlít az észak-amerikai i n d i á n o k hitvilágára, amennyiben m i n d k e t t ő mélyen tisztel m i n d e n életformát, különös tekintettel a földre és lakóira. E b b e n az értelemben m i n d e n egynek számít. Föl­ d ü n k m e g a n n y i létezője, az emberfajták változatos sokasága, az állatok és a növények, az ásványok és a vizek - a folyók, patakok, tavak és óceánok -, az égi m a d a r a k és az égitestek a bolygók, a N a p , a Hold és a csillagok - spirituálisán m i n d összekapcsolódnak, n o h a a látszat az ellenkezőjére vall. A kelták ősi p o g á n y hitvilága érdekes metaforáját adja e n n e k a kölcsönös k a p c s o l ó d á s n a k . A kelta p o g á n y s á m á n o k azt t a n í t o t t á k , hogy a világ dolgait a Wyrd hálója fűzi össze (az angol „weird" - különös, h á t b o r z o n g a t ó , kísérteties - szó ősi ejtésmódja). Eszerint b á r m i t ö r t é n i k is e b b e n a mögöttes való­ sághálóban, az rezgéseket küld a h á l ó más pontjaira, ez magya200


rázza tehát a különös egybeeséseket (azaz a szinkronicitást). A kelta s á m á n o k gyógyító tevékenységük közben, vagy a m i k o r tanácsot a d t a k a közösség döntéseiben, olvasni t u d t á k a Wyrd eligazító jelzéseit. A m o d e r n fizika is arról beszél, h o g y a n vezethető vissza a valóság egésze az e n e r g i á r a , az a t o m o k szakadatlan mozgá­ sára. Az, a m i szilárd a n y a g n a k tetszik, voltaképpen n e m más, mint lelassult energia. Lawrence L e S h a n A médium, a miszti­ kus és a fizikus című m ű v é b e n azt fejtegeti, hogy a világnak e háromféle szemléletmódja végső soron igen h a s o n l ó egymás­ hoz, mindössze annyi közöttük a különbség, hogy m á s és m á s nyelvet beszélnek. M i n d h á r o m n é z ő p o n t egységes, összefüggő egészként tekint a valóságra. Ez az alapelv hatja át az ősi és alternatív orvoslás módszereit, kivált a távgyógyítás esetében, ahol gyógyítót és beteget - e m b e r t vagy állatot - h a t a l m a s távol­ ságok választhatnak el egymástól. Mint láttuk, a halálközeli élmények és az i m a erejére vonatkozó kutatások is azt sugall­ ják, hogy a m i n d e n s é g összefüggő szövevény. Az így értelme­ zett m i n d e n s é g b e n azok, akik segítséget k é r n e k ö n m a g u k és mások számára, m e g is kapják ezt a segítséget. Egyik n a p j u n g i á n u s a n a l i t i k u s o m m a l é s m e n t o r o m m a l , dr. David H a r t t a l beszélgettem. K o r á b b a n a z é r t j á r t a m hozzá, m e r t m a g a m is j u n g i á n u s n a k készültem. A C. G. J u n g I n t é ­ zetbe csak azzal a feltétellel lehetett j e l e n t k e z n i , ha az e m b e r legalább száz órát töltött analízisben. E n n e k letelte u t á n én mégis úgy h a t á r o z t a m , hogy i n k á b b ledoktorálok lélektan­ ból, és n e m veszek részt formális j u n g i á n u s képzésben. Ezen a s z á m o m r a s o r s d ö n t ő n a p o n t a l á l k o z t a m dr. H a r t t a l , m i u t á n ő beszédet m o n d o t t a connecticuti J u n g i á n u s T á r s a s á g b a n . Mesélt n e k e m azokról az i d ő k r ő l , a m i k o r dr. J u n g tanítványa volt Zürichben. Jóval a z u t á n volt m á r ez, hogy dr. J u n g szakí­ tott Freud belső körével. Egy d é l u t á n , az a z n a p i s z e m i n á r i u m végeztével n é h á n y analitikus m a r a d t J u n g társalgójában egy kis baráti csevegésre. J u n g ekkor m o n d t a el, hogy az ő sze­ m é b e n a szinkronicitás a valóság m ű k ö d é s m ó d j a . E n n e k elle­ n é r e csak az intuitív lélektani típus veszi észre ezt az o r r u n k előtt m u n k á l ó világelvet. A racionálisabb, logikusabb ember­ fajta - a g o n d o l k o d ó típus - elsiklik a j e l e n s é g fölött, és csak akkor észleli, a m i k o r majd kiböki a szemét. 201


Az évek s o r á n a szinkronicitás számtalan példájával talál­ koztam. T a l á n önök is tapasztalták már, hogy egy könyves­ boltban böngészgetve hirtelen olyan könyvre akadtak, amely p o n t o s a n a j e l e n helyzetükről vagy a közeljövőről beszélt. Vagy é p p e n egy r e k l á m t á b l á n látták viszont azokat a szavakat, a m e ­ lyekre a k k o r szükségük volt. Aztán ott v a n n a k azok az esetek, a m i k o r egy álom n é h á n y n a p múlva a valóságban is beteljese­ dik. Na és mit g o n d o l n a k arról, mikor egy rég elfeledett barát­ j u k hívja föl önöket, és nemcsak hogy rá gondoltak a hívás előtt, h a n e m később a r r a is rájönnek, milyen gyümölcsöző volt m i n d k e t t e j ü k s z á m á r a a kapcsolat felelevenítése. Vagy föl­ nyitottak egy kínai szerencsesüteményt egy kínai étteremben, és csodálkozva olvasták a „jóslat" találó szavait. Volt egy betegem, Bob, egy h a r m i n c ö t éves biztosítási tisztviselő, akit depresszióval kezeltem. Neki is volt szinkronicitásélménye ilyen szerencsesüteménnyel. Hétfői ülésünk alkalmával elmondta, hogy a hétvégét New Yorkban töltötte J e a n n e l , új szerelmével. Ez a kapcsolat azóta tartott, hogy végre összeszedte a bátorságát és önbizalmát, s szakított Elaine-nel, aki h á r o m éven át úgy b á n t vele, mint a kutyájával. Az utolsó csepp a p o h á r b a n az volt, a m i k o r Bob csokorral a kezében m u n k a u t á n benyitott Elaine lakására, ahol ágyban találta egy másik férfival. Bob összeomlott a csalódástól. H ó n a p o k b a került, amíg felhagyott ö n m a g a ostorozásával, m e r t ö n m a g á t okolta Elaine viselkedéséért. Ez n e m volt szokatlan tőle, egész életében így viszonyult az édesanyjához; ö n m a g á t hibáztatta anyja testi-lelki bántalmaiért, melyekkel az asszony n e m fukarkodott, mielőtt kisétált a házasságából, és m a g á r a hagyta a férjét meg a fiát. N o h a Bob felhőtlenül boldog volt J e a n n e l - ő volt az első nő az életében, aki jól b á n t vele és őszintén becsülte -, mégis fur­ dalta a lelkiismeret Elaine miatt. Elaine ugyanis, látva, hogy Bobnak van ereje elszakadni tőle, most azon mesterkedett, hogy visszaszerezze, s m é g egy lehetőségért könyörgött. Chinatown egyik szecsuáni é t t e r m é b e n Bob a következő intést olvasta a szerencsesüteménybe rejtett rózsaszín p a p í r d a r a b k á n : „Lépj tovább, ne térj vissza korábbi kapcsolatodhoz!" Függetlenül attól, isteni útmutatásnak, valamilyen magasabb r e n d ű hatalom intésének értelmezzük-e a szinkronicitást vagy sem, jelentős egybeesések m i n d e n k é p p e n előfordulnak. Mi több,

202


szintúgy vitathatatlan, hogy valóban kiutat m u t a t n a k szoronga­ tott helyzetünkből. Az is bizonyított ma már, hogy feltétlenül jóté­ kony hatású, ha ellazulunk és választ várunk baj esetén - tehetjük ezt imával, meditációval vagy egyszerű szundítással, az eredmény ugyanaz. Bármiféle magyarázatot fűzünk is ehhez a különös jelenséghez, a lényeg az, hogy kiválóan hasznosíthatjuk stressz esetén, tudatos gondolkodásunk megbénulásakor. Ehhez n e m kell mást tennünk, mint segítséget kérnünk, aztán a válaszra vár­ nunk teremtő tudattalanunktól, Istentől vagy bármitől, aminek a világban munkáló magasabb r e n d ű erőt nevezzük. Dr. Ritchie Eletem a halál után című könyvében leírja, milyen óriási hatással volt rá a feltétel nélküli szeretet élményének megtapasztalása. Valahányszor n e h é z helyzetbe került, csak megkérdezte: „Istenem, most m i h e z kezdjek?" O a z o n b a n n e m olyan közönnyel m o n d t a ki ezt a gyakori fohászt, m i n t az átlag­ ember, h a n e m valóban odafigyelt a r r a , mi játszódik le b e n n e e szavak k i m o n d á s a u t á n . Könyve számos példával szolgál arról, milyen csodálatos válaszokat kapott, amelyek j e l e n t ő s e n befo­ lyásolták m i n d az ő, m i n d páciensei életét. M á r b e s z á m o l t a m dr. Larry Dossey összefoglaló munkájáról, amelyben az i m a erőteljes gyógyító hatását vizsgálja. Dossey azt is sugallja, hogy az ima hatékonyságához nincs szükség személyes Istenre, azaz a b u d d h i s t a ima ugyanolyan hatásos, m i n t a keresztény. A belső való felfedezése, elérése és kifejezésre j u t t a t á s a t e h á t valódi spirituális hőstett. Ez a felfedezés együtt j á r a függőség sárkányának leterítésével, a n n a k a h a j l a m u n k n a k a legyőzé­ sével, hogy ö n m a g u n k o n kívül keressük a biztonság forrását, először anyánk karjában, később p e d i g helyettesei - bank­ számlánk, o t t h o n u n k , k a r r i e r ü n k , földi j a v a i n k - visszaigazo­ lásában és mások j ó v á h a g y á s á b a n .

Gyakorlat: Hálaadás a stresszért Dr. Shelley Stockwelltől h a l l o t t a m azt az érdekes gondolatot, hogy a „ t o r m e n t o r " (kínzó) szóban b e n n e van a mentor. A szen­ vedés a legjobb tanítónk. Emlékezzenek vissza a r r a az esetre, amikor lerobbant a kocsim, s amelyről a 2. fejezetben számol203


t a m be ö n ö k n e k . Miután természetesen b e d ü h ö d t e m , eltűnődtem, van-e valamiféle tanulság s z á m o m r a e b b e n a balesetben. Hazaérve a Simpson család aztán m e g a d t a a választ. Gondolja­ n a k múltbeli stresszhelyzeteikre, n e m voltak-e áldásos hatással - a közvetlen és természetes frusztráción túl - belső valójukra avagy szellemükre. Mondják azt belégzéskor: „Köszönöm, hogy...", majd lélegezzenek ki, és (fejezzék be a mondatot). Emlékszem például egy hölgyre, akit r o p p a n t u l bosszantott férje m i n d e n t u d ó viselkedése. Mikor m a g u k között voltak, d ü h ö n g e n i kezdett, nyilvános helyeken p e d i g szégyenkezett a férje miatt. Javasoltam, hogy álljon le, lélegezzen mélyeket, majd mondja m a g á n a k belégzés közben: „Köszönöm, hogy emlékeztetsz a r r a , milyen n e m szeretnék lenni." Kilégzéskor folytassa ezzel: „...köszönöm, hogy alázatra tanítasz, a r r a , hogy n e m szabad p ö k h e n d i n e k l e n n e m . " Mivel n e m tűzött össze okoskodó férjével, h a n e m m á s m ó d o n próbálta leszerelni, az h a t á r o z o t t a n visszafogta nagyképűségét.

Gyakorlat: A hála kifejezése A Gyilkosság ideje című filmben egy ügyvédet egészen megszé­ dít egy asszony szépsége és vonzereje, és így kiált fel: „Csak szeretni lehet Istent, hogy ilyen szépséget alkotott!" Ahelyett, hogy savanyú szőlőként bírálgatnák, a m i n e m lehet az önöké, keressenek szépséget a h é t k ö z n a p o k b a n . A n a p eseményeit átgondolva belégzéskor mondják azt: „Igazán hálás vagyok ...-nek." (Hitüktől függően itt g o n d o l h a t n a k I s t e n r e vagy a m i n d e n s é g r e . ) Most t a r t s a n a k szünetet, és kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t . Ismételjék ezt m e g néhányszor, a z t á n folytassák a következő kijelen­ téssel. Belélegezve m o n d j á k azt: „Köszönöm neked." (For­ d u l h a t n a k Istenhez, a T e r e m t ő h ö z , az U n i v e r z u m h o z vagy valamiféle á l t a l á n o s világelvhez stb.) Most t a r t s a n a k szünetet, majd kilégzéskor fejezzék be a m o n d a t o t . Ezt is ismételjék el néhányszor.

A gyakorlat kibővítése és áttekintése F I G Y E L E M : A halálközeli é l m é n y e k r e vonatkozó kijelenté­ seket csak azok m o n d o g a s s á k , akik hitelesnek tartják ezeket 204


a beszámolókat. M i n d a z o n á l t a l az alábbiakat a z o k n a k aján­ lom, a k i k n e k bizonyítékra van szükségük a h h o z , hogy h i n n i tudjanak. H i n n i p e d i g j ó , hiszen, m i n t láttuk, dr. Bensőn kutatásai is azt mutatják, hogy a hit j ó t é k o n y a n h a t egészsé­ günkre. Á. Állj le! Állíts! Belégzés: „A halálközeli élmények túlélőihez h a s o n l ó a n túl tudok lépni ezen a helyzeten, mivel szellemem/tudatom fenn­ m a r a d á s a n e m függ testemtől - kilégzés - ...erővel tölt el az a tudat, hogy szellemem/tudatom e l p u s z t í t h a t a t l a n és ö r ö k életű." JJótékony erővel, játszva oldd meg! Ha bajba kerülnek, i m á d k o z z a n a k a világban m u n k á l ó maga­ sabb r e n d ű e r ő h ö z . Belégzéskor m o n d j á k azt: „Kérlek, segíts új megvilágításban l á t n o m ezt a helyzetet, hogy... - kilégzés - megszűnjön fájdalmam ( h a r a g o m , félelmem, lehangoltságom), j o b b kedvre derüljek, megnyugvást és kiutat találjak." Belégzéskor mondják azt: „A halálközeli élmények túlélői­ hez h a s o n l ó a n kapcsolatban állok egy m a g a s a b b r e n d ű isteni hatalommal... - kilégzés - a k i n e k feltétel nélküli szeretete bármilyen nehéz helyzetben m e g v é d ! " Á. L. L. J. LE Most bővítsék ki e gyakorlatot a következőkkel. Á. Állj le! Álld meg! Állíts! Ha a stressz jeleit észlelik m a g u k o n (idegesek, feszültek, izga­ tottak és/vagy erőnek erejével sem képesek m e g é r t e t n i m a g u ­ kat környezetükkel), akkor csöndben mondják m a g u k b a n : Állj! Aztán mélyen, lassan belélegezve állják meg, hogy n e m ideges­ kednek tovább. Ehelyett befelé mosolyogva érezzék át, a m i n t a friss levegő szétárad az o r r u k b a n , a fejükben, kitisztítva gon­ dolataikat. A levegővételek közben állítsák állhatatosan, teljes magabiztossággal: „Képes vagyok h i d e g fejjel gondolkozni (a belégzés csúcspontján tartsanak rövid szünetet), és (most léle­ gezzenek ki) b á r m i történjék is, lecsillapítani az idegeimet!" 205


L. Lassíts! Lassan! Folytassák a lassú, mély levegővételeket. Belégzéskor mondják azt: „Lassíts!", m i k ö z b e n a friss levegő szétárad o r r u k b a n és fejükben, kitisztítva g o n d o l a t a i k a t . Képzeljék el, hogy a leve­ gőt az ég magasából merítik, i n n e n lép orrlyukaikba. A m i n t a z t á n a levegő felmelegedett testükben, t a r t s a n a k szünetet, majd képzeljék el, a m i n t a melegség szétárad testükben. Kilégzéskor m o n d j á k m a g u k b a n : „ L a s s a n ! " Legyen a hang­ súly a két „s" h a n g o n . Ejtsék úgy ezt a h a n g o t , m i n t h a meg­ s z a b a d í t a n á k állkapcsukat a feszültségtől. Közben képzeljék el, a m i n t ez a m e l e g h u l l á m lassan, n a g y o n lassan végigömlik vállukon, karjukon, mellkasukon, h a s u k o n , lábszáraikon és lábfejükön ( m i n t h a csak egyenesen a föld mélyébe lélegez­ n é n e k ) . Ezáltal átérzik majd, hogy összefüggenek a földdel, s lábukat szilárd talajon vethetik meg. Belégzéskor mondják m a g u k b a n : „A hadifoglyokhoz h a s o n l ó a n belsőleg szabad vagyok, és nincs szükségem ö n m a g á m o n kívüli tényezőre a h h o z , hogy jól érezzem m a g a m és megnyugodjak." Kilégzés­ kor folytassák ezzel: „ M i n d e n m e g v a n b e n n e m , a m i a j ó közér­ zethez és a lelki békéhez szükséges." Belégzés: „A halálközeli élmények túlélőihez h a s o n l ó a n túl t u d o k lépni ezen a hely­ zeten, mivel szellemem/tudatom f e n n m a r a d á s a n e m függ testemtől - kilégzés - ...erővel tölt el az a tudat, hogy szelle­ m e m / t u d a t o m e l p u s z t í t h a t a t l a n és örök életű." L. Latolgass tárgyilagosan! Vegyék számba tárgyilagosan a helyzetet és lehetséges meg­ oldásait. Lassú belégzéskor m o n d j á k a következőt: „Nem muszáj e b b e n a p i l l a n a t b a n m e g o l d a n o m a helyzetet/konflik­ tust a h h o z , hogy jó legyen a közérzetem." Majd folytassák ezzel a lassú kilégzés s o r á n : „De most is m e g n y u g o d h a t o k , ha á t e n g e d e m m a g a m az ellazulás és a puszta szemlélődés örö­ meinek." Érzéseiket m e g i s m e r v e végezzék el a figyelem irányát meg­ változtató gyakorlatot. Szükség esetén - a m e n n y i b e n a szóban forgó érzés tovább kísért, vagy erősebb, m i n t a helyzet i n d o ­ kolná - toldják ezt m e g a „keresztülnézéssel". U g y a n a k k o r ezt külön is m e g t e h e t i k később, a stressz lezajlása u t á n , mikor több idejük van felülvizsgálni érzéseiket. 206


J. Jótékony erővel, játszva oldd meg! Belégzéskor mondják m a g u k b a n : „Mind mélyebb b é k e tölt el, a m i n t egyre közelebb kerülök b e n s ő m h ö z . " T a r t s a n a k szü­ netet, majd kilégzéskor folytassák ezzel: „...bensőmet kife­ jezve egyre erősebbnek é r z e m m a g a m " , és/vagy (belégzés): „...jótékony e r ő védelmez b e n s ő m b e n (kilégzés), ez á r a m l i k és k e r i n g testemben." Belégzés: „A halálközeli élmények túlélői­ hez h a s o n l ó a n kapcsolatban állok egy m a g a s a b b r e n d ű isteni h a t a l o m m a l - kilégzés -, a k i n e k feltétel nélküli szeretete bár­ milyen nehéz helyzetben m e g v é d ! " Némely s z e m i n á r i u m i résztvevő a r r ó l számolt be, hogy a spirituális, vallásos töltésű szavak mélyebb békével töltik el őket, s így h a t h a t ó s a b b a n leküzdik a j e l e n t k e z ő stresszt és konfliktusokat. í m e , n é h á n y p é l d a m o n d a t : Lassú belégzés: „A Szentlélek j ó t é k o n y ereje vezérel és védelmez - szünet, lassú kilégzés -, ez á r a m l i k , k e r i n g tes­ temben." Lassú belégzés: „A Szentlélek j ó t é k o n y ereje - szünet, lassú kilégzés - á r a m l i k , k e r i n g t e s t e m b e n . " Belégzés: „Lelassultam, h i g g a d t vagyok - kilégzés -, és m e g n y u g o d t a m , m e r t Isten vigyáz r á m . " Belégzés: „ H i g g a d t vagyok - kilégzés - és m e g n y u g o d t a m , m e r t Isten békéje és derűje tölt el, és m e r t az O szeretete vigyáz r á m . "

A konfliktusok spirituális kezelése A konfliktusok kezelésekor fontos, hogy eszünkbe idézzük belső valónk e r e d e n d ő jóságát. Ez spirituális örökségünk, ez lénye­ günk, n e m is kell hát t a n u l n u n k vagy különösebben töreked­ n ü n k rá. Ugyanakkor m i n k e t terhel a felelősség, hogy m i n d e n m o n d a t u n k b a n és cselekedetünkben ez az e r e d e n d ő j ó s á g feje­ ződjék ki. Egymás iránt is felelősséggel tartozunk, embertársa­ inknak is segítenünk kell, hogy felszínre hozhassák e r e d e n d ő

207


jóságukat. E gondolatok fényében ismételjük el m a g u n k b a n a következő mondatokat, m í g n e m második természetünkké válnak, s fejből föl tudjuk idézni őket, valahányszor összetű­ zünk másokkal. Konfliktus esetén tehát toldjuk meg két „ígé­ rettel" és egy „kéréssel" az A. L. L. J. LE utolsó pontját. Belégzés: „Megígérem, hogy belsőjóságod kifejezésére ser­ kentelek, és - kilégzés - a r r a kérlek, hogy te is e r r e serkents engem." Belégzés: Kérlek, tisztelettel figyelmeztess, ha n e m bánok veled azzal a megbecsüléssel és - kilégzés - tisztelettel, amit m i n t e m b e r megérdemelsz." Belégzés: „Megígérem, hogy tisztelettel figyelmeztetlek, ha n e m bánsz velem azzal a megbecsüléssel és - kilégzés - tiszte­ lettel, a m i t m i n t e m b e r m e g é r d e m l e k . "

208


III. rész Konfliktusaink átlényegítése és kapcsolataink sebeinek begyógyítása


11. fejezet

Gyógyítás és a gondok megoldása elfojtások és erőszak helyett Légy tisztelettel mások iránt, fognak!

és

téged is

tisztelni

E

gykeként n ő t t e m föl, és emlékszem, m e n n y i r e vágytam a r r a , hogy n e k e m is legyen testvérem, m i n t a szom­ széd gyerekeknek. Régente úgy h i t t e m , t a l á n k ö n n y e b b volna így elviselnem szüleim veszekedését. Az is elevenen él emlékezetemben, milyen t e h e t e t l e n n e k é r e z t e m m a g a m a t , amikor szüleim torzsalkodását h a l l g a t t a m . Vagy veszekedtek, vagy „mosolyszünettel" b ü n t e t t é k egymást; egyet n e m t u d t a k csak, békésen r e n d e z n i konfliktusaikat. Ezek a közjátékok melyeknek hét-nyolc évesen voltam szem- és fültanúja - sza­ kasztott olyanok voltak, m i n t későbbi b e t e g e i m és házas bará­ taim családi konfliktusai, no persze, m a g a m a t sem a k a r o m kihagyni, m e r t én sem vagyok angyal. Egyszer vakáción voltunk é p p e n . Új-Anglia északi részén j á r t u n k egy borús, szeles reggelen. N é h á n y p e r c e forgalmi dugóba r e k e d t ü n k egy kétsávos függőhídon, a senki földjén. A mély vízmosást fémhíd ívelte át. K i k a n d i k á l t a m az ablakon a hátsó ülésről, s feszengő rossz érzés és szédülés fogott el, mert mélyen a l a t t u n k k a n y a r g o t t a folyó. Olyan volt, m i n t egy ezüstfonál, ahogy utat tört m a g á n a k a hegyek között. A híd ide-oda h i n t á z o t t a szélben, de n e m ám n é h á n y ujjnyival len­ gett ki, h a n e m több láb szélességben.

211


Nagyon megijedtem, és fölkavarodott a gyomrom, a h o g y a n h u l l á m v a s ú t o n vagy h i n t á n esik m e g egy gyerekkel, a m i k o r olyan m a g a s r a r e p ü l föl a levegőbe, hogy a h á t a p á r h u z a m o s a földdel, majd megáll, s i n n e n lendül vissza. Miután végre k i k e v e r e d t ü n k erró'l a pokoli helyről, egy m u k k o t sem ejtet­ t ü n k a t ö r t é n t e k r ő l . Ismét ú t o n voltunk. A szüleim azonban hirtelen, m i n d e n á t m e n e t nélkül veszekedni kezdtek azon, hol álljunk m e g reggelizni. Mikor m á r n e m b í r t a m tovább, v á r a t l a n u l fölkiáltottam: „Hagyjátok a b b a ! " Emlékszem, m e n n y i r e m e g r ö k ö n y ö d t e k szokatlan kitöré­ semen, és a z o n n a l a b b a h a g y t á k a m a r a k o d á s t , m i n t h a csak a fölcsattanásom térítette volna ő k e t észre. Csak jóval később, a stresszel folytatott vizsgálódásaim során j ö t t e m rá a r r a , milyen fontos, hogy stresszhelyzetekben h a l a d é k t a l a n u l sza­ kítsunk a tipikus „üss vagy fuss" reakcióval. Visszatekintve t u d o m már, a veszekedést az r o b b a n t o t t a ki, hogy sem a p á m , sem a n y á m n e m m e r t e bevallani, m e n n y i r e félt a h í d o n , holott m i n d h á r m a n c i d r i z t ü n k azokban a léleg­ zetelállító p i l l a n a t o k b a n . Utólag elképzelem, h o g y a n rendez­ h e t t ü k volna le ezt a stresszhelyzetet egészségesen. Például a p á m vagy a n y á m azt m o n d j a : „ H ű , de félelmetes volt!" M i r e a másik így felel: „Az m á r igaz, adjunk hálát Isten­ nek, h o g y ép b ő r r e l l e k e r ü l t ü n k a r r ó l a borzasztó h í d r ó l ! " Mennyivel békésebb h a n g u l a t u r a l k o d o t t volna a kocsiban, ha kifejezzük érzéseinket ahelyett, hogy m a g u n k b a fojtjuk őket. A vakációból hazatérve g o n d o m volt rá, hogy m i n d k é t n a g y a n y á m n a k e l m o n d j a m , m e n n y i r e b á n t o t t szüleim vesze­ kedése. T i t o k b a n azt r e m é l t e m , hogy valamiféle „magasabb r e n d ű h a t a l o m " , azaz a két nagyasszony tesz róla, hogy ez soha t ö b b é ne forduljon elő. Nem csupán a konfliktusok feloldása a célunk, hanem kap­ csolataink sebeinek begyógyítása is az élet minden területén. Eletünk jó részét a munkahelyen töltjük, ezért munkatársi kapcsolatainknak is ugyanolyan egészségeseknek kell lenniük, mint a családiaknak. Kapcsolatainkban olyan légkör megte­ remtésére törekedjünk, amelyben a Mélymag elérésére és kifeje­ zésére buzdítjuk egymást. Ekképpen megtanuljuk megbecsülni és tisztelni a valamennyiünkben ott lakozó Mélymagot. 212


Érdekes, hogy több spirituális h a g y o m á n y is a végső spiri­ tuális megszabadulás letéteményesét látja a konfliktusokban. A Bali szigeti h i n d u k , a maja és hawaii s á m á n o k e g y a r á n t a h a r m ó n i a és e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságát hangsúlyozzák. Ez ellentétes azzal a „harcos" sámánizmussal, amelyet dr. Carlos Castenada tett népszerűvé, s amely a harci készségek kifej­ lesztésére helyezi a hangsúlyt. Bali szigeti u t a m o n melegszí­ vűnek és barátságosnak találtam a sziget n é p é t . Az itt élők a művészettel szépítették m e g életüket. Ámuldozva c s o d á l t a m a gyönyörűen faragott ajtókat és a szélesre t á r t ablakokat. A szigetlakók szemlátomást n e m ismerték a félelmet, és n e m érezték szükségét a n n a k , hogy védelmezzék m a g u k a t . Az abla­ kokon n e m volt spaletta, szúnyogháló vagy üveg, s a szellő lágyan fújdogált keresztül az o t t h o n o k o n . Az e m b e r n e k az volt a benyomása, hogy az itt lakók k i t á r t á k a t e r m é s z e t n e k lelkük ablakait. Később, az ősi gyógyító p r a k t i k á k a t t a n u l m á n y o z v a találkoztam dr. Shelley Stockwell jellemzésével, aki spirituális céloktól indíttatva rendszeresen látogat a szigetre: „A Bali szigeti hinduk örömmel fogadják a konfliktust mint a harmóniateremtés lehetőségét, mert így könnyebben elérhe­ tik, hogy ez legyen az utolsó újjászületésük." M a g a m a maják között t a p a s z t a l t a m h a s o n l ó t ; ők szintén m i n d e n n é l e l ő b b r e valónak tartják a h a r m ó n i á t . Mikor G u a ­ t e m a l á b a n maja sámánoktól t a n u l t a m , az a s á m á n , a k i n e k a csoportjába t a r t o z t a m , é p p egy területi konfliktust r e n d e ­ zett. Később azt is fölfedeztem, milyen fontosnak tartják ezek az emberek, hogy h a r m ó n i á b a n éljenek közvetlen környeze­ tükkel és e m b e r t á r s a i k k a l . A maják p é l d á u l hangsúlyozzák, hogy valahányszor k i m e g y ü n k a természetbe, vagy segítsé­ g é r e sietünk valakinek, csak „con su p e r m i s o " , „engedéllyel" tehetjük. Ez nagy lecke volt s z á m o m r a , aki azt t a n u l t a a szü­ lőföldjén, hogy hősiesen vállalja át a helyzet megoldását, és ne legyen tekintettel se a földre, a m e l y r e a lábát beteszi, se a n n a k a személynek a függetlenségére, akinek, ú g y m o n d , a m e g m e n t é s é r e siet. E m l é k e z z ü n k csak vissza V i e t n a m r a ! Ezt a hősi közbelépést t a p a s z t a l t a m a p á r t e r á p i á k s o r á n is. A nőket sértette, hogy férjeik n e m h a g y t á k e l m o n d a n i ,

213


mi bántja őket, ehelyett közbevetették m a g u k a t , és tanácsok­ kal h a l m o z t á k el a szerencsétlen n ő k e t . Ezeknek a férfiaknak helyén volt a szívük. Csak segíteni a k a r t a k . Gyakorlatomban k ü l ö n b e n n e m egy n ő t l á t t a m h a s o n l ó t a n á c s a d ó és m e g m e n t ő szerepben. Az ilyen n ő k n é z e t e m szerint tevékenységorientált férfiúi o l d a l u k a t e n g e d i k szabadjára. M o n d a n o m sem kell, ekkor a férfiakon a sor, ők p a n a s z k o d n a k nejeikre, akik meg­ m o n d j á k helyettük, h o g y a n szabad érezniük és h o g y a n n e m . A fentiek fényében a következőket szögezhetjük le: A férfiak és a nők egyaránt hajlamosak arra, hogy jó szándékú segíteni akarásukban semmibe vegyék egymás érzéseit. Miköz­ ben megpróbálják megmenteni partnerüket, fütyülnek arra, hogy ő talán maga szeretné megoldani a gondjait. Ahelyett, hogy a párok egyszerűen a másik meghallgatásával adnának erőt egymásnak, öntudatlanul is aláássák kedvesük önbecsü­ lését okvetetlenkedésükkel, ami szinte mindig rossz vért szül. Az ősi gyógyító p r a k t i k á k a t t a n u l m á n y o z v a dr. Serge Kahili King és M a x F r e e d o m L o n g m u n k á i b ó l a r r ó l értesültem, hogy a hawaii s á m á n o k évszázadokon keresztül a kapcsolatok és konfliktusok r e n d e z é s é r e törekedtek. Dr. King gyönyörűen beszél e r r ő l A városi sámán c í m ű könyvében: „Véleményem szerint a sámán a kapcsolatok gyógyítója. O állítja helyre az elme és a test, az ember és környezete, ember és természet, ember és ember, anyag és szellem összhangját." A s á m á n t e h á t a létezés m i n d e n szintjén a béke és h a r m ó ­ nia visszaállítására törekszik. Az ősi hagyományokból sokat t a n u l h a t u n k . Én a m a g a m részéről r e n g e t e g e t o k u l t a m nagy­ a p á m bölcsességéből, közvetlenül kilencvenkét éves k o r á b a n bekövetkezett h a l á l a előtt. É p p a k k o r töltöttem le ösztön­ díjamat a d o k t o r i m m e g í r á s a u t á n , a m i k o r m e g l á t o g a t t a m . Egyszer csak, m i n d e n á t m e n e t nélkül m e g k é r d e z t e m tőle: „Nagyapa, milyen bölcsességet osztanál m e g az u n o k á d d a l élettapasztalataid b i r t o k á b a n ? " Elgondolkozott egy darabig, a z t á n így felelt: „Légy tiszte­ lettel mások iránt, és téged is tisztelni fognak!"

214


Végül azonban mégis a g u a t e m a l a i maja s á m á n o k ébresz­ tettek rá a r r a , hogy ki kell l é p n e m az a m e r i k a i férfiak meg­ szokott p ö k h e n d i s é g é b ő l . Olyan tévésorozatokon és filmeken n ő t t e m föl, ahol a nagy a m e r i k a i hős ( J o h n Wayne, a Magá­ nyos Lovas, Robin H o o d , Davey Crockett, Dániel B o o n e , no és persze kedvencem, Flash G o r d o n stb., a lista vég nélkül foly­ tatható) j ö n , lát, és m e g m e n t i a világ nyomorultjait. Kölyök­ k o r o m b a n a gyermekbénulással h a d a k o z t a m , s ezt legyőzve az a k a r a t m i n d e n h a t ó s á g á t szajkózó, tipikus a m e r i k a i lett belőlem. Egyetlen nőt szerettem csak velem e g y e n r a n g ú fél­ ként, rajta kívül a másik n e m m e l való m i n d e n m á s kapcsola­ tom (általános iskolás rajongásaimtól középiskolai és egyetemi b a r á t n ő i m i g , aztán p e d i g számos házasságomig, amelyből két feleségem korábbi páciensem volt) azon alapult, hogy afféle mesebeli hősként p r ó b á l t a m kihúzni a bajból a töré­ keny királykisasszonyt. Ha a szívem t a l á n a helyén volt is, kéretlen v a g d a l k o z á s o m m a l m e g s é r t e t t e m a z o k n a k a n ő k n e k a határait, akiket „ m e g m e n t e t t e m " , mivel megfosztottam ő k e t a lehetőségtől, hogy ö n e r ő b ő l győzedelmeskedjenek a körül­ ményeken. F e n n h é j á z ó a n Isten s z e r e p é b e n tetszelegtem tehát, holott alázatosan el kellett volna f o g a d n o m korlátaimat, és a Gondviselőre h a g y n o m a n e h é z helyzetek megoldását. Ezt a szarvashibát úgy kerülhetjük el, csak úgy n e m sért­ j ü k m e g mások h a t á r a i t fizikai, szellemi, érzelmi vagy spiri­ tuális szinten - és úgy n e m hagyjuk m e g s é r t e n i a m a g u n k é i t -, hogy megfogadjuk n a g y a p á m tanácsát: tisztelettel v a g y u n k mások iránt, a m i n e k az lesz a következménye, hogy m á s o k is tisztelni fognak b e n n ü n k e t . Emlékszem a n n a k a két férj­ nek az esetére, akik azért kerültek hozzám, m e r t erőszako­ san, d u r v á n megsértették h á z a s t á r s u k h a t á r a i t . M i n d k é t férjet letartóztatták, m e r t ütlegelte és megerőszakolta a feleségét. Mindkettejüket ráébresztettem, hogy e cselekedetükkel n e m ­ csak a feleségüket alázták és gyalázták meg, h a n e m saját m a g u k a t is. Mikor szexuálisan ráerőszakolták m a g u k a t hit­ vesükre, valójában csak azt a k a r t á k , hogy azok is kívánják, szeressék és vonzónak találják őket. Ezeknek a férfiaknak n e m pusztán n e m i vágyuk lecsillapítására volt szükségük. U g y a n a k k o r m e g kellett t a n u l n i u k , hogy szóban is kifejezzék vágyukat, m e g kellett szerezniük azt az önbecsülést, amely-

215


nek b i r t o k á b a n csak a k k o r közeledtek feleségükhöz, a m i k o r a n n a k is kedve volt hozzá. Ezáltal m e g t e r e m t e t t é k az erotikus ö r ö m ö k m e g o s z t á s á n a k lehetőségét, a m i kölcsönös kielégü­ lést hozott ö n m a g u k és hitvesük lealacsonyítása helyett. Bili Clinton amerikai elnök nagy p o r t felvert kilengései bepillantást nyújtanak az elfojtott gyermekkori félelmek és a h a t a l o m m a l való visszaélés, valamint a mások határainak meg­ sértése közötti ok-okozat kapcsolatba. Amint azt VVordsworth m o n d o t t a volt: „A gyermek a férfi apja." Meggyőződésem, hogy az elnök nőügyei m ö g é nézve többet t a l á l n á n k ott puszta érzékiségnél. Ez u g y a n a k k o r n e m menti Clinton félrelépéseit és hűtlenségét. Egyszerűen csak eligazít, hol keressük a hasonló konfliktusok megoldását. A m é d i a is foglalkozott azzal, hogy g y e r m e k k o r á b a n Clinton nagyon sajnálta az édesanyját, aki először erőszakos mostohaapjával viaskodott, majd egyedülálló n ő k é n t p r ó b á l t a megállni helyét az életben. N a g y o n úgy fest, hogy az elnök a z o k n a k a férfiaknak a cipőjében jár, akik kényszeres szexuális viselkedésük, pél­ d á u l ismételt félrelépéseik m i a t t kerültek hozzám. Eltérő t ü n e t e i k e l l e n é r e ezek a férfiak egy d o l o g b a n megegyeznek: v a l a m i k é p p e n m i n d g y e r m e k k o r u k b ó l m a g u k k a l hozott, b e n e m vallott, elfojtott fájdalmaikkal küszködnek. Nagy való­ színűséggel az elnök kilengései sem egyedül a nemiségről szólnak, h a n e m g y e r m e k k o r i sérülésekre vezethetők vissza, amelyeket a k k o r szerzett, a m i k o r tehetetlenül nézte egyedül­ álló anyja küzdelmeit. F e l n ő t t k é n t a női egyenjogúság baj­ n o k a k é n t vált ismertté, m i k ö z b e n lábbal t i p o r t a ugyanezeket ajogokat. M i n d e z belső konfliktusra utal. Férfi betegeim gyak­ r a n n ő t t e k föl elvált szülők gyermekeként, csonka családban. Későbbi házastársi h ű t l e n s é g ü k két g y e r m e k k o r i érzésből táplálkozott. Egyrészt k i s k o r u k b a n sajnálták küszködő anyju­ kat, kiszolgáltatottnak és g y á m o l t a l a n n a k érezték m a g u k a t emiatt, másrészt h a r a g u d t a k is rá, m e r t elhanyagolta őket. Ezeket az ambivalens érzéseket a z t á n m i n d szeretőikre, m i n d hitvesükre átvitték. G y e r m e k k o r u k b a n elfojtották saját szen­ vedéseiket, látva, hogy anyjuk úgyis m i n d e n t megtesz, ami erejéből futja. S e m m i sem igazolta rossz közérzetüket vagy anyjukkal s z e m b e n táplált h a r a g j u k a t . Ez az elfojtott h a r a g k é s ő b b a n ő k i r á n t i tiszteletlenségben öltött testet. Ezek a fér?

216


fiak úgy folyamodtak a szoknyapecérséghez, úgy p r ó b á l t á k elaltatni elfojtott fájdalmaikat, a h o g y a n az alkoholisták is a lelkükben t á t o n g ó űr kitöltésére n y ú l n a k a bütykös u t á n . Mivel n e m vagyunk angyalok, szüleink v a l a m e n n y i r e m i n d boldogtalanok. Gyermekfejjel g y á m o l t a l a n u l nézzük, h o g y a n viaskodnak szegények, miközben képtelenek v a g y u n k őket m e g m e n t e n i . Mint k o r á b b a n m á r kifejtettem, szüleink bol­ d o g t a l a n s á g a azért is zaklat föl minket, m e r t ők b i z t o n s á g u n k letéteményesei. A Baseballálmok c í m ű film is azt példázza, mi m i n d e n r e vagyunk képesek felnőtt fejjel, hogy b o l d o g n a k lássuk szüleinket vagy jelenlegi helyetteseiket, szeretteinket. A főhős, Ray egy titokzatos h a n g utasításait követi, amely azt mondja neki, „ha m e g é p í t e d , eljön". M e g t a k a r í t o t t pénzecské­ j é b ő l felássa a n n a k a kukoricaföldnek a nagy részét, amelyik m i n d e n n a p i kenyerét adja, és baseballpályát épít rajta. A tör­ ténet csúcspontján j á t s z a n i kezd apja egy fiatalabb, egészsé­ gesebb és b o l d o g a b b változatával a baseballpályán. Abban a szerencsében részesül, hogy olyan k i a d á s b a n látja viszont apját, a m i k o r azt m é g n e m t ö r t e m e g az élet. Ez mély vissz­ h a n g o t váltott ki b e n n e m , m e r t elképzeltem a p á m a t h á b o r ú s sérülései előtt. Gondolják el, hogy Rayhez h a s o n l ó a n ö n ö k is m e g l á t h a t n á k szüleiket születésük előtt. Képzeljék őket m a g u k elé fiatalabban, m i n t amilyenek ö n ö k most, k i c s a t t a n ó egészségben, b o l d o g a n , a jövőről álmodozva. Felnőttként g y a k r a n azért é l ü n k vissza h a t a l m u n k k a l , mert k o m p e n z á l n i akarjuk g y e r m e k k o r i t e h e t e t l e n s é g ü n k e t , melyet szüleinkkel, fájdalmunkkal m e g b o l d o g t a l a n s á g u n k ­ kal kapcsolatban é r e z t ü n k . Miközben j ó m a g a m is egy sereg nőt p r ó b á l t a m k i m e n t e n i a b o l d o g t a l a n s á g m a r k á b ó l , ö n t u ­ d a t l a n u l is ugyanezt tettem, azaz visszaéltem azzal a hatal­ m a m m a l , amivel n e m r e n d e l k e z t e m gyermekfejjel, m i d ő n a szüleimen kellett volna segítenem. A következő fejezet gyakorlatai ezzel a megbecsülés iránti egyetemes igényünkkel foglalkozik m i n d a családi életben, mind a munkahelyen és a nyilvánosság előtt. Az alanti alapelvek a szülő-gyermek és férfi-nő viszonyokban is érvényesek, éspe­ dig kultúráktól és etnikai hovatartozástól függetlenül. A maja vének szokták mondogatni, hogy n o h a látszatra különbözünk egymástól, úgy össze kell dolgoznunk, a k á r egy kéz injainak, ha 217


boldogabbá akarjuk tenni világunkat. A sámánok ősi bölcses­ sége a r r a tanít b e n n ü n k e t , hogy a h a r m ó n i a megteremtése és a konfliktusok kerülése egy alapvető igény megnyilvánulása. Ez az igény pedig nem más, mint egymás és minden élőlény tisztelete és megbecsülése, beleértve az összes életformát, és annak belátása, hogy különbözőségünk és sokféleségünk elle­ nére is ugyanúgy összetartozunk, mint egy kéz ujjai. Tisztelnünk kell a természetet, környezetünket, a Földet, vala­ mennyi fájával, folyamával, óceánjával stb. egyetemben; tisztel­ n ü n k kell bolygónk állatvilágát. N e m szabad elfeledkeznünk a sámánok intéséről, hogy „minden él", nem csupán az embe­ rek. A sámánok szellemeket és lelkeket látnak mindenütt. Tudják, az élet n e m ér véget a halállal, h a n e m eltávozott szeretteink tovább élnek, nemcsak a szívünkben, h a n e m a szellemvilágban is.

Amit egy sámán lát Minden él A

meredek folyóparton hang beszél, láttam e hang gazdáját, meghajolt előttem, szólottam vele, minden kérdésemre választ adott. Minden

él.

Kis szürke madár, kékcinke énekel a fa odvában, szellemeit hívja, táncol, sámándalt dalol. Fakopács dobol a fán. Ez a dobja, orra az ütő, 218


és megdörren, fólnyög a fa, akár a dob, vagy mikor fejsze hasít az oldalába. Mind e dolgok válaszolnak hívásomra. Minden

él.

A lámpa körbejár, házam falának nyelve nőtt, még e tálnak is van igaz otthona... miközben fölserkennek a holtak, és vendégségbe mennek az élőkhöz. (Csukcsír)

A mögöttes probléma Szenvedő embertársaimat kezelve m e g t a n u l t a m , hogy m i n d e n konfliktus mögött ugyanaz a szenvedés húzódik meg. Ez pedig a szeretetlenség érzése, úgy is fogalmazhatnék: a megbecsülés, a tisztelet és az odafigyelés hiánya. Ne feledjék, az önértékelés zavarai mindig a r r a vezethetők vissza, hogy n e m érezzük elég szeretetreméltónak m a g u n k a t . Másokat az süllyeszt letargiába, hogy elvesztették az élet iránti szeretet képességét. Ilyenkor ö n m a g u n k o n kívül keresünk olyan vélt értékeket, amelyek betöl­ tik a b e n n ü n k lakozó űrt, ehelyett azonban csak a kétségbeesés tölt el bennünket. A velünk született életöröm és életszeretet az, ami a legzordabb sorscsapások között is derűt lop napjainkba, és megszabadít az oly sokak életét megkeserítő depressziótól. A kapcsolatok kétféle útja Mit választanak szeretteikkel kapcsolatban? Elfojtás Tisztelet Elnyomás Nyíltság Agresszió Elismerés Depresszió/ Boldog kapcsolatok A kapcsolatok lerombolása kiteljesítése 219


Gyakorlat: A közeli kapcsolatok értékelése Fussák végig az alábbi kérdéseket, és tegyék föl ezeket maguk­ nak, v a l a m i n t az ö n ö k h ö z közel á l l ó k n a k (házastársuknak, barátjuknak, partnerüknek). Legelőször is két kérdést tisztázzanak: Akarom-e, hogy szabadon kifejezzem ö n m a g a m a t - érzése­ imet, reményeimet, á l m a i m a t , vágyaimat, félelmeimet, kíván­ ságaimat, s é r e l m e i m e t és bosszúságaimat? Kívánom-e szeretteimnek u g y a n e z t a szabadságot? Most p e d i g értékeljék ö n m a g u k a t az 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az l-es p o n t s z á m az önkifejezés szabadságának teljes hiányát, m í g a 10 p o n t e n n e k tökéletes megvalósulását jelenti. Érzésem szerint hol állok az önkifejezés szabadságát érté­ kelő skálán? Most k é r d e z z e n e k rá a gyakoriságra (a válaszok: mindig, c s a k n e m m i n d i g , n é h a , soha): Milyen g y a k r a n kell m a g a m b a fojtanom érzéseimet? Azaz, milyen g y a k r a n kell Elfojtanom érzéseimet/depresszióba süllyednem az önkife­ jezés helyett, attól való félelmemben, hogy: megbírálnak kritizálnak alábecsülnek elutasítanak és/vagy s e m m i b e vesznek a szeretteim? Milyen g y a k r a n kellett g y e r m e k k o r o m b a n elfojtanom érzé­ seimet vagy depresszióba süllyednem az önkifejezés helyett az e l ő b b m e g n e v e z e t t félelmek miatt?

220


Végül kérdezzék, m e g m a g u k t ó l : Akarom-e, hogy kapcsolatom (házasságom, p á r k a p c s o ­ latom) biztos rév legyen, amelyben szabadon kifejezhetem m a g a m szeretteim előtt? A szerelmi kapcsolatokban (házasságban, p á r k a p c s o l a t b a n élők) kérdezzék m e g m a g u k t ó l : H a j l a n d ó vagyok-e m e g t e n n i a részemet azért, hogy újraformáljuk k a p c s o l a t u n k a t , h o g y ismét föllángoljon és elmélyüljön a szerelmünk?

A probléma magában rejti megoldását Mi tehát a p r o b l é m a ? A p r o b l é m a és a m e g o l d á s ugyanis egy és u g y a n a z . Az önki­ fejezésre figyelve és a r r a buzdítva felderíthetjük és kiküszö­ bölhetjük a stresszt és negatív érzelmeket okozó h a t á s o k a t . 1. A stressz rossz közérzetet szül, és kellemetlen érzéseket ébreszt, így többek között h a r a g o t , félelmet, szorongást, lehangoltságot. A stressz érzelmi és testi feszültséget okoz. 2. A lehető l e g h a m a r á b b vissza szeretnénk nyerni lelki egyen­ súlyunkat és j ó k e d v ü n k e t a stresszt követően, s u g y a n e z t kívánjuk szeretteinknek is. 3. A p r o b l é m á t az okozza, h o g y - a k u l t ú r á n k b a n m e g t a n u l ­ tak szerint - elfojtjuk a kellemetlen érzéseket. Ez t e h á t a probléma. Az elfojtáshoz s e m m i b e vesszük és alábecsüljük érzelmein­ ket. „Semmiség az egész", „Ne aggódj", „ M i n d e n é r t aggódsz", „Nem volna szabad így kijönnöd a sodrodból", m o n d o g a t j u k .

221


Három

választási

A stressz kifejezése

lehetőségünk A stressz elfojtása

(Feszültnek, dühösA fontos kérdések nek, sértettnek) érzem eltagadása, elkenmagam, amikor... és dó'zése vagy szőnyeg azt szeretném, ha te... alá söprése. Azt mondÚgy érzem,... juk, ugyan, mit izgasSzámomra ez... sam magam emiatt. Az az érzésem... Úgysem hallgatnak meg, fütyülnek rám, akkor meg minek?

Agresszió stresszhatásra le (mindig, soha stb.) ... kritizálsz, csúnyán beszélsz velem, átko­ zódsz, szóban vagy tettleg bántalmazol.

Az elfojtás hatásai Mi t ö r t é n i k akkor, a m i k o r egy kapcsolat elfojtásra serkent, vagy m e g e n g e d i az erőszakot, az önkifejezést a z o n b a n nem? Depresszió (csüggedés, kétségbeesés, kedvetlenség, általános rosszkedv és elégedetlenség, szélsőséges esetekben öngyilkosság)

Agresszió (összetűzések, konfliktusok, állandósult harag, szélsőséges esetekben családon belüli erőszak és a gyermekek bántalmazása)

Ha m e g h a r a g s z u n k szeretteinkre, és azt m o n d j u k nekik: „ N e m l e n n e szabad kijönni a s o d r o d b ó l " , „ N e m nagy ügy", „Bolhából csinálsz elefántot", ezzel elfojtásra serkentjük sze­ r e t t e i n k e t . A tetejében később letagadjuk korábbi éles sza­ vainkat. M i n d e z b á t o r t a l a n erőfeszítés, hogy j o b b kedvre hangoljuk a másikat, és elűzzük rosszkedvét. Egy általam kezelt p á r a k ö v e t k e z ő k é p p e n fogalmazta ezt meg: „Arra gondol, az okoz problémát, ahogyan jobb kedvre pró­ báljuk deríteni egymást a feleségemmel'?" A válaszom: igen. Amiként a rövid terápiamodell kidolgozói állítják, a p r o b l é m a m a g á b a n rejti a megoldást. A legnagyobb baj az, hogy elveszítjük a kapcsolatot ö n m a g u n k k a l , bensőnk­ kel, testünkkel, érzéseinkkel, vágyainkkal stb. Ezenkívül sze­ retteinktől is elhidegülünk, miközben a r r a buzdítjuk őket, hogy ők m a g u k is idegenedjenek el maguktól, legmélyebb

222


vágyaiktól, érzéseiktől. Ez t ö m é r d e k boldogtalansághoz vezet. Korábban m á r idéztem a nagy 19. századi író gondolkodó, T h o r e a u mondását: „Az e m b e r e k túlnyomó többsége n é m a kétségbeesésben él." Különösen a m o d e r n kor e m b e r e idege­ nedett el ö n n ö n testi valójától, és bizony szeretteinkkel sem élünk túlságos meghittségben. Az elfojtás végül állandósítja testünk feszült állapotát, ami automatikus és t u d a t t a l a n válasz; ekképpen m o n d u n k le olyan ö r ö m ö k r ő l , amelyek beteljesülése büntetéshez, elutasításhoz vagy megvonásokhoz vezetett gyer­ m e k k o r u n k b a n . Wilhelm Reich ajellem p á n c é l z a t á n a k nevezte ezeket a krónikus feszültségmintákat, melyek a lelki h á r í t ó mechanizmusok testi megfelelői. Ehelyett m e g kell t a n u l n u n k , hogyan választhatjuk az önkifejezést az elfojtás helyett, a m i boldogabbá teheti m i n d a m a g u n k , m i n d szeretteink életét.

Kettős célunk M i n d a n n y i a n jól szeretnénk m a g u n k a t érezni a b ő r ü n k ­ ben, és ugyanezt kívánjuk a h o z z á n k közel á l l ó k n a k is. Ezt a kettős célt k ö n n y e d é n elérhetjük: mindössze a negatív érzel­ mek kifejezésére kell b u z d í t a n u n k szeretteinket, m i k ö z b e n segítségükre vagyunk, hogy tisztázzák érzéseiket, és derítsék föl azok eredetét. Ezt megcselekedve m i n d mi m a g u n k , m i n d szeretteink h a m a r á b b m e g n y u g s z u n k majd a stresszhatásokat követően. 1. Bátorítsuk az önkifejezést. E h h e z m i n d e n e k e l ő t t változ­ t a t n u n k kell eredeti r e a k c i ó n k o n , amivel egy másik e m b e r gyötrődését fogadjuk. Ilyenkor ugyanis h a l a d é k t a l a n u l köz­ belépünk, hogy megoldjuk szenvedő e m b e r t á r s u n k gondját, ahelyett hogy aktív figyelmünkkel a j á n d é k o z n á n k meg. Ezzel a r r a bátorítjuk, hogy a l a p o s a n járja körül és fejezze ki kel­ lemetlen közérzetét. E n n e k b i r t o k á b a n k ö n n y e b b e n szállhat szembe az érzelmek kifejezésének kulturális tiltásával. Az isko­ lában és a m u n k á n k b a n is azt t a n u l t u k , hogy a p r o b l é m a m e g ­ oldás alapvető két lépése a p r o b l é m a tisztázása, majd p e d i g a lehetséges megoldások számbavétele. Most n e m teszünk mást, m i n t hogy k a p c s o l a t a i n k b a n hasz­ nosítjuk e t u d o m á n y u n k a t . Egyszerűen visszamondjuk part-

223


n c r ü n k n e k - a k á r egy visszhang -, amit tőle hallottunk. E k k é p p e n visszhangozva, visszatükrözve a másik érzéseit m i n t e g y összegyűjtjük a szükséges információkat a másik fel­ dúlt lelkiállapotáról, hogy tisztázzuk a n n a k eredetét. „Eszerint az dúlt fúl ennyire, hogy fól ennyire?"

. Tényleg ez dúlt

Ily m ó d o n kettős feladatot l á t u n k el. Egyfelől leellenőriz­ zük, hogy valóban azt hallottuk, a m i t hallani véltünk a másik szájából. Ezáltal p a r t n e r ü n k azt érzi majd, hogy figyelnek rá és m e g é r t i k (kevesen m o n d h a t j á k el ezt m a g u k r ó l gyermek­ k o r u k b a n , felnőtt fejjel m e g m é g a n n y i a n sem). Az évek során azt t a p a s z t a l t a m , hogy a p á r o k a t legjobban az háborítja föl, ha úgy érzik, a másik n e m figyel o d a rájuk, főként p e d i g ha n e m érti m e g őket. Ha egyszer elszabadultak az érzelmek, úgyis hiába p r ó b á l n á n k lecsillapítani p a r t n e r ü n k e t . Ehelyett buzdítsuk őt érzései m a r a d é k t a l a n kinyilvánítására. Ez fel­ oldja feszültségeit, a m i m á r ö n m a g á b a n is közérzetjavító, r á a d á s u l a p r o b l é m a m e g o l d á s útját is egyengeti. 2. Tegyünk javaslatot a megoldásra. E r r e csak a k k o r van szük­ ség, ha az érzéseket k í s é r ő n é z ő p o n t megváltoztatására van szükség. Emlékezzenek, mit m o n d t u n k arról, hogy az érzel­ m e k e t n e m m a g u k az események váltják ki, h a n e m a helyzet értékelése, sajátos n é z ő p o n t b ó l való nyugtázása. Szóltam m á r Albert Ellisről, aki ezt az érzelmi-szellemi egészség ábécéjé­ n e k nevezte. A p o n t t a r t a l m a z z a a kiváltó eseményt, C pont­ b a n éljük át e n n e k érzelmi következményeit, és végül B p o n t az érzéseinket és cselekedeteinket m e g h a t á r o z ó helyzetérté­ kelés színhelye. M i u t á n teljes figyelmünkkel megajándékoz­ t u k a másikat (és ez n e m volt elég közérzete javításához), javasolhatjuk neki, hogy változtasson n é z ő p o n t o t , ami meg­ nyugvást h o z h a t s z á m á r a .

A dárdára és a kosárra egyaránt szükségünk van A lélek orvosai sokat m u n k á l k o d n a k azon, hogy alapvető különbségeik tiszteletére serkentsék m i n d k é t n e m képvise224


loit, a m i hozzásegíthet lelki n y u g a l m u n k visszanyeréséhez és az aktuális konfliktus m e g o l d á s á h o z . A s z a k i r o d a l o m egy része a r r a buzdít, hogy n é z z ü n k friss szemmel egymásra, a m i visszavezeti az e m b e r t gyökereihez. Ha megértjük, m i k é n t élt a két n e m az e m b e r i s é g hajnalán, a n e m i különbségek eredetével is j o b b a n tisztába j ö v ü n k . J o h n Gray A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról c í m ű könyve p é l d á u l talá­ lóan ecseteli a két n e m különbségeit, és hasznos t a n á c s o k k a l szolgál, h o g y a n becsüljük m e g j o b b a n p a r t n e r ü n k e t képzele­ t ü n k mozgósításával, a m i persze a stressz- és konfliktuskezelő képességet is előnyösen befolyásolja. A n ő k e t biológiai prog­ r a m o z á s u k a társas kapcsolatok ügyesebb kezelésével aján­ dékozta meg. Ezért ők m e g l e h e t ő s e n p o n t o s a n tudják, mi szükséges az olajozott családi és m u n k a h e l y i kapcsolatokhoz. A férfiaknak el szoktam ismételni a következő bölcs m o n d a ­ tot: „ M i n d e n férfi csodálatos kézikönyvet k a p kézhez a jó házassághoz a felesége személyében." Én ezt az alapigazsá­ got a következőképpen m ó d o s í t o t t a m a n e m h á z a s s á g b a n é l ő férfiak s z á m á r a (a kapcsolatok számos sebből v é r z ő h á b o r ú s veteránjaként t a n ú s í t h a t o m e szavak hitelét): „Minden férfi csodálatos kézikönyvet kap kézhez a jó párkapcso­ lathoz a szeretett nő személyében." L á t t a m egy csodálatos m o n o d r á m á t ; Rob Becker A bar­ langi ősember védelmére című művét. A d a r a b végére a p á r o k , akik eleinte tisztes távolságban ültek egymástól, szorosan öszszebújtak, m e r t közelebb hozta ő k e t a sok nevetés és a másik n e m m á s s á g á n a k felismerése. A n e m i különbségeket a s z í n m ű a korai n e m i szerepekre vezeti vissza a b a r l a n g i ő s e m b e r ide­ jéből, mikor a férfiak m é g vadászattal, a n ő k p e d i g gyűjtöge­ téssel foglalkoztak. Miközben a férfiak d á r d á i k k a l vadásztak, a n ő k gyümölcsöt és erdei bogyókat gyűjtöttek kosaraikba, h a l l o t t a a közönség. E n n e k az lett a lélektani következménye, hogy a zsákmányie­ séshez szokott férfiak a m a i n a p i g egyszerre csak egy d o l o g r a t u d n a k odafigyelni. Mivel a n ő k fák és b o k r o k között keresték az aznapi élelmet, megosztották figyelmüket, és ezt a képes­ ségüket m i n d m á i g megőrizték. Emlékszem, milyen v i h a r o s derültséget váltott ki p é l d á u l a televíziós távkapcsoló emlí­ tése. A férfiak villámgyorsan végigzongorázzák az egyes csa-

225


t o r n á k a t , m i n t h a csak v a d r a lőnének. A n ő k meg-megállnak közben, és lassabban gyűjtik össze az információt, úgy, a h o ­ g y a n v a l a m i k o r a gyümölcsöt és erdei bogyókat szedegethet­ ték össze. A n ő k t ő l azt is megkérdezték, nehéz-e válaszra bírni életük párját televíziózás közben. Sok nő hevesen bólogatott; ez a n n a k t u d h a t ó be, hogy a férfiak n e m képesek a figyelem megosztására. A szexről szólva a d a r a b m e g i n t csak megnevettette a közön­ séget. Rob Becker rendkívül m u l a t s á g o s a n jellemezte a két n e m szexuális viselkedését. A férfiakat a n e m i aktus során is a teljesítmény- és célorientált viselkedés jellemzi, s m i n d ­ össze egyetlen testtájuk izgatható, szemben a nőkkel, akik élvezik az előjátékot, és e r o g é n zónáik jóval kiterjedtebbek. Mikor Becker ezt azzal az alapvető a n a t ó m i a i különbséggel indokolta, hogy a férfinak d á r d á j a van, a n ő n e k p e d i g kosara, a közönség dőlt a nevetéstől. Klinikai t a p a s z t a l a t o m alapján az e l m o n d o t t a k a t azzal egé­ szíteném ki, h o g y - a stressz- és konfliktustűrő képesség o l d a l á r ó l vizsgálva a kérdést - m i n d e z m i n d k é t n e m férfiúi és n ő i o l d a l á r a is vonatkozik. A férfiak jó szokása, hogy stressz esetén a z o n n a l közbelépnek, hogy lerendezzék a hely­ zetet, m í g a n ő k i n k á b b érzelmi támasz u t á n néznek. Ugyan­ a k k o r mégis a feladat- és teljesítményorientált férfiúi alapállás az m i n d k é t n e m b e n , amely értékes volta d a c á r a is a legtöbb összetűzést és konfliktust r o b b a n t j a ki. A férfiaknak és n ő k n e k e g y a r á n t szükségük v a n a női oldal kapcsolatépítő és együtt é r z ő képességére. A l é n y ü n k b e n lakozó férfiúi és női ener­ giák és hozzáállás összeötvözésével a z o n b a n sikeresen külső h a r m ó n i á v á lényegíthetjük át konfliktusainkat. Mind hetero­ szexuális, m i n d homoszexuális p á r o k k a l dolgozva r o p p a n t h a s z n o s n a k t a l á l t a m a dárdájával h a r c o l ó vadász és a kosa­ rával j á r ó - k e l ő gyűjtögető metaforáját a n e m i szerepek és férfiú-női o l d a l u n k termékeny, friss n é z ő p o n t ú megközelí­ tésére a m i n d e n n a p o s stresszoldásban. A m i n d k é t n e m b e n ott lakozó férfiúi aspektus c é l r a t ö r ő e n igazodik a helyzethez, m i n t h a csak a z s á k m á n y á t p u f f a n t a n á le. Női aspektusunk ezzel s z e m b e n részletesebben is el szeretne időzni a stresszel kapcsolatos érzéseinél, m i n t h a csak ízes gyümölcsöt és bogyó­ kat s z e d e g e t n e össze. A két n e m férfiúi oldalát illetően

226


azt javaslom, senki ne vesse bele m a g á t a szóban forgó p r o b ­ léma megoldásába, mielőtt n e m tisztázta a n n a k m i b e n l é t é t . H á t n e m célszerűbb-e elébb „összegyűjteni" a tényeket, és tüzetesen megvizsgálni a p r o b l é m á t , mielőtt továbblépnénk? Ezért a sikeres p r o b l é m a m e g o l d á s h o z m i n d k é t n e m erőssé­ geit igénybe kell v e n n ü n k . E g y a r á n t s z ü k s é g ü n k van az infor­ máció szorgos, t ü r e l m e s felhalmozására és a kulcskérdések célzott és c é l r a t ö r ő tisztázására. Egy negyvenes n ő b e t e g e m egyik ülés s o r á n elpanaszolta, m e n n y i r e feldúlta férje közömbössége, m i k o r egy c s o m ó m i a t t aggódott a mellében. A z n a p j á r t a nőgyógyásznál, és a férj t u d n i kívánta, van-e rákja. Hallva, hogy nincs, m á r i s azt tuda­ kolta, mi van vacsorára. Ez a n n y i r a k i h o z t a sodrából a fele­ ségét, hogy fölhívta egy barátnőjét, aki végre m e g h a l l g a t t a , milyen félelmeket élt át a vizsgálat előtt. Ez a b a r á t n ő azt is megértette, hogy b á r a szóban forgó hölgy m e g k ö n n y e b b ü l t a diagnózis u t á n , azért továbbra is izgatta, mit szólt volna férje egy melleltávolításhoz. Vajon e z u t á n is szerette volna, e z u t á n is vonzó m a r a d t volna a számára?

227


12. fejezet A nyolclépcsős A . L . L . J . L E és SZ. E. R. E. S. S. módszer

T

érjünk vissza az előző fejezetekben emlegetett példá­ hoz. Ismét képzeljék el, h o g y o d a h a z a vagy a m u n ­ kahelyen stresszhelyzetbe k e r ü l n e k . Ö n ö k a belső szabadsághoz vezető négy u t a t végigjárva i m m á r o n szert tettek a Mélymag j ó t é k o n y erejére. Közérzetük kitűnő, és lelki békéjüket az sem zavarja, hogy személyes összetűzésük t á m a d t valakivel. Testük, elméjük, szívük és Mélymagjuk (szellemük vagy lelkük) m e g s z a b a d u l t a stressztől, így elkezdhetik gya­ k o r o l n i a SZ. E. R. E. S. S. t e c h n i k a lépéseit. E szeretettel teli k i i n d u l ó p o n t r ó l bízvást m e g o l d h a t j á k bármely felmerülő nézeteltérésüket. A vészhelyzet reflex „üss vagy fuss" reakció­ j á t u g y a n leküzdötték, és m ű k ö d é s b e léptették a lecsillapító reflexet, az A. L. L. J. LE m ó d s z e r némelyik lépésére azonban továbbra is szükségük van. Kivált a J. p o n t b a n foglaltakra, m e r t ez biztosítja, hogy j ó t é k o n y erővel, játszva megoldhatják gondjukat, és n e m k e r ü l n e k a h a r a g vagy a szorongás csap­ dájába. A p r o b l é m a tisztázása u t á n kifejezhetik ö n m a g u k a t .

A SZ. E. R. E. S. S. módszer áttekintése Célszerű, ha a gyakorlat végzése közben bal kezüket kinyújt­ ják, m i n t e g y helyet csinálva p a r t n e r ü k nézőpontjának. Szim­ bolikusan ezzel a SZ. E. R. lépéseit követve azt is mondják: „egyfelől". A z t á n az E. S. S. lépések s o r á n tegyék j o b b kezüket a szívükre j e l k é p e s e n helyet csinálva ezzel saját nézőpontjuk­ n a k . J o b b könyöküket hajlítsák be a köldöki központ fölött, 228


és szorítsák ökölbe a kezüket, ezzel is a nyugodt, békés b e l s ő erőt juttatva kifejezésre. SZ. Szünet következik Gyűjts erőt a későbbiekre! £. Empátiával fogalmazd m e g a p a r t n e r nézőpontját, érzéseit stb. Valahogy így: „Ezek sze­ rint ezt és ezt érzed, gondolod..." (fejezzék be a m o n d a t o t ) . R. Részrehajlás nélkül nyissák m e g szívüket a p a r t n e r nézőpontja előtt. E. Empátiával nyilvánítsák ki b e l s ő valójukból fakadó n é z ő p o n t j u k a t . S. Szóhasználatuk legyen személyes. Mondják azt: én, e n g e m , n e k e m , s z á m o m r a , én úgy gondolom/érzem stb.

Gyakorlat: A két kéz összehangolása Bal kezünk jelképezze szeretetvágyunkat, mivel baloldalt d o b o g a szívünk. J o b b k e z ü n k legyen szabadságvágyunk j e l k é p e , egy olyan független egyéniségé, aki elég erősnek érzi m a g á t jogai, érzel­ mei, meggyőződései, nézetei stb. h a n g o z t a t á s á h o z . Az ősi gyó­ gyító eljárásokban a bal testfél a „ n ő i " oldalt jelképezi, m í g a j o b b testfél „férfias" vonásainkat. A kínai taoisták szerint a világegyetemben alapvetően kétféle e r ő m u n k á l , a j i n , azaz női p r i n c í p i u m , és a j a n g , a férfierő. E gyakorlat elvégzésével n e m csupán konfliktustűrő képességüket fokozhatják, h a n e m ki is teljesítik személyiségüket a szeretet n ő i e r ő i n e k és a kez­ deményezés férfiúi erényének egyensúlyba hozásával. Nézzenek t ü k ö r b e (vagy képzeljenek egyet m a g u k elé), majd gondoljanak el egy veszekedést valamely h o z z á t a r t o ­ zójukkal vagy bárki mással (mondjuk a főnökükkel, akitől

229


fizetésemelést a k a r n a k kérni, vagy p a n a s z r a m e n n e k hozzá). Először érintsék m e g a szívüket bal kezükkel. Aztán nyújtsák ki kezüket kifordított tenyérrel a másik felé. J o b b kezüket érintsék a szívükhöz, könyöküket hajlítsák be. J o b b kezüket szorítsák lazán, mégis erőteljesen ökölbe a köldöki c e n t r u m , a n y u g o d t e r ő központja fölött. G o n d o l j a n a k a r r a , hogy most b e l s ő valójukat juttatják kifejezésre. E n n e k egyik lehetséges módja, h o g y érzéseik, meggyőződéseik stb. kinyilvánításakor a p r ó , n e m fenyegető gesztusokat tesznek a j o b b kezükkel a köldöki k ö z p o n t előtt. Egy konfliktus elképzelésekor mozgassák elsősorban a bal kezüket, a m i k o r szerető, tiszteletadó és m e g é r t ő gesztusokat közvetítenek. A z u t á n a m i k o r j o g a i k a t juttatják kifejezésre vagy álláspontjukat közlik, használják a j o b b kezüket. Szóhasz­ n á l a t u k legyen személyes. Mondják azt: én, e n g e m , nekem, én úgy g o n d o l o m / é r z e m stb. A másik idegeskedését látva ismét mozgassák a bal kezüket. PL: „ H a most n e m is értek egyet veled, az n e m j e l e n t i azt, hogy kevésbé szeretlek (vagy tisztel­ lek)." Gyakorolják a m a g y a r á z a t o k váltogatását. G o n d o l j a n a k úgy a bal kézre, m i n t amellyel helyt a d n a k p a r t n e r ü k érzé­ seinek, a j o b b r a p e d i g úgy, m i n t saját érzéseik kifejezőjére. Gyakorolják az alábbi kijelentéseket a megfelelő kézmozdu­ latok kíséretében. Lélegezzenek mélyen, s érezzék át a testűket átjáró e r ő t és teljességet. Bal kéz

Jobb kéz

Ertem, hogyan érzel...

És szeretném, ha értenéd, hogy érzek...

Ezek szerint ez számodra... kérdése

Számomra ez ... kérdése

Neked ez. a helyzet...

Nekem ez. a helyzet...

Látom, milyen erősek az érzé­ seid...

És szeretném, ha megértenéd az én érzéseimet is. Nem mondom azt, hogy nincs igazad.

Megértem, hogy ez fontos neked...

És szeretném, ha te is megérte­ néd, mi a fontos nekem...

M i n d e n n a p o s összetűzéseik s o r á n a bal kéz, j o b b kéz m ó d ­ szer segítségével tisztelhetik m e g e m b e r t á r s a i k a t , m a j d a n 230


p e d i g ö n m a g u k a t . V o l t a k é p p e n azt az „aranyszabályt" alkal­ mazzák, amely azt tanácsolja, hogy b á n j u n k úgy m á s o k k a l , mint amilyen b á n á s m ó d r a mi t a r t u n k igényt, vagy, a keresz­ tény g o n d o l a t k ö r ö n belül, a „szeresd felebarátodat (bal kéz), mint t e n m a g a d a t (jobb kéz)" p a r a n c s a ez. Fejezzék be a gya­ korlatot szívük előtt i m á r a tett kézzel. Hajoljanak m e g kissé, miközben a következő szavakat m o n d j á k : „Belső valóm tisz­ teli a te belső valódat." s

Gyakorlat: Tegyék automatikussá az A. L. L.J. LE és SZ. E. R. E. S. S. módszert! Figyelmeztessük m a g u n k a t , hogy j ó h a n g u l a t u n k e g y e d ü l rajtunk múlik. Ezt tudatosítva n e m követeljük ki p a r t n e r ü n k feltétel nélküli egyetértését. A konfliktust e g y á l t a l á n n e m muszáj m e g o l d a n u n k az előtt, hogy lecsillapodtunk, és viszszanyertük volna lelki egyensúlyunkat. M i n d e h h e z m e g kell tanulnunk: 1. Álljt p a r a n c s o l n i z a k l a t o t t s á g u n k n a k 2. Szünetet t a r t a n i és erőt gyűjteni 3. Empátiával m e g f o g a l m a z n i á l l á s p o n t u n k a t Á. Lazuljanak el, és valahányszor n a p k ö z b e n a stressz jeleit ész­ lelik m a g u k o n (idegesek, feszültek, izgatottak és/vagy e r ő n e k erejével sem képesek m e g é r t e t n i m a g u k a t környezetükkel), akkor c s ö n d b e n m o n d j á k m a g u k b a n : Állj! A z t á n mélyen, lassan belélegezve állják meg, hogy n e m i d e g e s k e d n e k tovább. Ehelyett befelé mosolyogva érezzék át, a m i n t a friss levegő szétárad az o r r u k b a n , a fejükben, kitisztítva g o n d o l a t a i k a t . A levegővételek közben állítsák á l l h a t a t o s a n , teljes magabiz­ tossággal: „Képes vagyok h i d e g fejjel gondolkozni (a belégzés csúcs­ pontján t a r t s a n a k rövid szünetet), és (most lélegezzenek ki) b á r m i történjék is, lecsillapítani az i d e g e i m e t ! " Majd folytassák a következő szavakkal: „ H i d e g fejjel, tisz­ tán vagyok képes g o n d o l k o d n i , a testem is lecsillapult, hiszen a feszültség a testi-lelki é p s é g és a jó teljesítmény gyilkosa." Erezzék, hogy e l e g e n d ő energiájuk van a szükséges lépések 231


m e g t é t e l é r e . Csinálják végig n a p j u k a t a nagy sportolók játszi könnyedségével, a k i k n e k izmai é p p csak a szükséges mérték­ b e n feszülnek meg. L. Folytassák a lassú, mély lélegzetvételeket. Belégzéskor m o n d ­ j á k azt: „Lassíts!", miközben a friss levegő szétárad o r r u k b a n és fejükben, kitisztítva gondolataikat. Elképzelhetik, hogy a leve­ gőt az ég magasából merítik, i n n e n lép orrlyukaikba. A m i n t a z t á n a levegő felmelegedett testükben, t a r t s a n a k szünetet, majd képzeljék el, a m i n t a melegség szétárad testükben. Kilég­ zéskor m o n d j á k m a g u k b a n : „Lassan!" Legyen a hangsúly a két „s" h a n g o n . Ejtsék úgy ezt a h a n g o t , m i n t h a megszabadíta­ n á k állkapcsukat a feszültségtől. Közben képzeljék el, a m i n t ez a m e l e g h u l l á m lassan, n a g y o n lassan végigömlik vállukon, karjukon, mellkasukon, h a s u k o n , lábszáraikon és lábfejükön ( m i n t h a csak egyenesen a föld mélyébe lélegeznének). Ezáltal átérzik majd, hogy összefüggenek a földdel, s lábukat szilárd talajon vethetik meg. Az égből a l á á r a d ó ü d í t ő e n friss levegőt testükben felmelegítve továbbküldik azt a föld m é h é b e . Ily m ó d o n az éggel és a földdel e g y k é p p e n kapcsolatba lépnek. Kilégzéskor (miközben a belélegzett levegő testhőmérsékle­ t ű r e melegszik föl) m o n d j á k azt: „Meleg a testem." Ne feled­ jék, a h i d e g fej és az e m b e r i melegség a stressz leküzdésének l e g h a t h a t ó s a b b fegyvere. A továbbiakban be- és kilégzéskor ismételgessék: „Lassíts! L a s s a n ! " Lassítsanak az „s" h a n g kiej­ tésénél, m i n t h a csak sóhajtanának. Képzeljék el, hogy lassan, megfontoltan d ö n t e n e k a legnagyobb izgalmak közepette is. Vetítsék m a g u k elé múlt- és jövőbeli helyzetek megoldását ezzel a lassú, n y u g o d t m ó d s z e r r e l . Meglátják, elég a „Lassíts! Lassan" szavakat kiejteniük, és m e n t e n lecsillapodnak. Higygyék el, m i n d e z n e m is olyan lehetetlen. Belégzéskor m o n d ­ j á k m a g u k b a n : „A hadifoglyokhoz h a s o n l ó a n belsőleg szabad vagyok, és nincs szükségem ö n m a g á m o n kívüli tényezőre a h h o z , hogy j ó l érezzem m a g a m és megnyugodjak." Kilégzés­ kor folytassák ezzel: „ M i n d e n m e g v a n b e n n e m , a m i a jó közér­ zethez és a lelki békéhez szükséges." Belégzés: „A halálközeli élmények túlélőihez h a s o n l ó a n túl t u d o k lépni ezen a hely­ zeten, mivel szellemem/tudatom f e n n m a r a d á s a n e m függ

232


testemtől - kilégzés - ...erővel tölt el az a tudat, h o g y szelle­ m e m / t u d a t o m elpusztíthatatlan és örök életű." L. Latolgassák a helyzetet tárgyilagosan, miközben azt mondják m a g u k b a n belégzéskor: „Nem kell e l h a m a r k o d o t t a n dönte­ nem." Kilégzéskor folytassák ezzel: „Lazulj el, és latolgasd az ötleteidet!" Belégzéskor tegyék hozzá: „Láss és latolgass!" Tartsanak szünetet, majd kilégzéskor folytassák ezzel: „Mind­ addig, amíg mélyen ellazult állapotba n e m kerülsz." Vegyék szemügyre tárgyilagosan a helyzetet és e r r e adott reakciójukat, érzéseiket, észleleteiket. Meglátják, h a m a r o s a n meglelik belső szabadságukat felbukkanó ötleteik nyomán, miközben h i d e g m a r a d a fejük, és testüket melegség járja át. Emlékeztessék m a g u k a t arra, hogy gondolataink és a helyzetértékelés váltják ki testi ingerválaszainkat, n e m m a g u k az események. Ezért m i n d e n egyes belégzéskor, a hűvösen friss levegőt lassan beszívva m o n d ­ j á k m a g u k n a k : „Láss és hallj..." Kilégzéskor p e d i g folytassák így: „...ebben a mélyen ellazult állapotban." Most érezzék át, amint a melegségnek ez a h u l l á m a átjárja testüket. Lassan szé­ lesebb perspektívából kezdik látni a stresszt szülő helyzetet. Szellemük az egek magasába szárnyal, s itt megülve tekint alá a stressz felhőire (az eseményekre csakúgy, m i n t a velük kap­ csolatos gondolataikra és képzeteikre, érzésekre, észleletekre). Lássák, a m i n t m i n d e z lassan átvonul t u d a t u k látóterén. Ne feledjék, i m m á r o n megszabadultak a stressztől, az egész m i n d ­ össze annyit számít, m i n t egy alant elúszó felhőcske. A felhő­ ket pedig n e m lehet m e g r a g a d n i , sem a r r á b b tolni, csak lustán megfigyelni, a m i n t átúsznak t u d a t u n k látóterében. Szélesebb látószögből szemlélve az eseményeket, mély, lel­ k e s í t ő b é k e á r a d el testük központjában, a köldöktájon, miköz­ b e n meleg trópusi ó c e á n n a k látják m a g u k a t , amely lustán ringatózik a stressz h u l l á m a i n , kilélegezve m e l e g leheletü­ ket. Ne feledjék, a víz lágy, lusta h u l l á m a i t n e m tolhatják a r r á b b , n e m m a r k o l h a t j á k meg, hiszen á t c s o r o g n a ujjaik között. U g y a n a k k o r kezdik m e g t a p a s z t a l n i a lényük n y u g o d t mélységeiből fakadó csöndes, lelkesítő ö r ö m ö t , és felismerik, hogy a stressz h u l l á m a i csak az ó c e á n t ü k r é t korbácsolják föl, a mélység h á b o r í t a t l a n m a r a d .

233


JE jótékony e r ő birtokában m á r játszva megoldhatják gondjaikat. Belégzéskor mondják azt: „Minden egyes légvételemmel egyre j o b b a n megnyugszom..." Tartsanak szünetet, majd tegyék hozzá: „...és egyre erősebbnek érzem magam." Belégzéskor tegyék hozzá: „Jótékony e r ő vezérel és védelmez...", itt tartsanak szünetet, majd folytassák így: „...ez áramlik és kering testemben." Miközben a „Lassíts! Lassan!" szavak kíséretében folytatják mély, nyugodt légvételeiket, egyre jótékonyabb béke tölti el önöket. Most csupán passzívan figyelik, látják és hallják a belső és külső világ történé­ seit. Erezzék a tagjaikban keringőjótékony erőt. Gondoljanak úgy magukra, mint az e r ő és döntéshozatal valamiféle székhelyére; mint olyan valakire, aki képes arra, hogy megválassza maga­ tartását bármely helyzetben. Képzeljenek el egy fénygolyót, egy a naphoz hasonló, kápráztató fehér fényt, belső napjukat, amely meleg, feltétel nélküli szeretetet sugároz minden létforma felé. Ez a belső n a p ott lakozik valamennyi teremtményben, ember­ ben, állatban és növényben. Képzeljék el, amint ez a belső nap, saját energialabdájuk, amelyet a kínaiak csinek, más kultúrák pedig kinek neveznek, testük középpontjában sugárzik föl, mint­ egy másfél ujjnyi mélységben a köldök mögött. E gömb most vakí­ tóan felragyog, és e belső n a p sugarai tetőtől talpig megvilágítják önöket, fényt küldve valamennyi sejtjükbe. Ez a fény aztán szét­ terül testük körül mintegy kar távolságban, akárcsak egy fényes energiamező, egy fényből szőtt pajzs, megvédve önöket a stressz támadásaitól. A fény az önökben lakozó mozgékony belső e r ő megjelenítése, amely megóvja önöket, míg a SZ. E. R. E. S. S. tech­ nikát alkalmazva megütköznek az otthoni vagy munkahelyi kel­ lemetlenséget okozó személlyel. Lássák, hallják, érezzék át, hogy i m m á r o n a mély belső béke szentélyéből szólnak, ahol biztonság­ ban, védettségben tudhatják magukat, ahol oly csorbítatlan a tel­ jességük, hogy ezt a legádázabb bírálat sem kisebbítheti. Nem is kell egyebet tenniük, csak ellazulniuk ebben a mélyen lelkesítő, szentséggel teli belső birodalomban, ahol szélesebb látószögből láthatják és hallhatják, hideg fejjel, mélységesen megnyugodott testtel szemlélhetik az eseményeket. A századok során ezt nevez­ ték a kegyelem állapotának, mikor az ember kapcsolatba lép az őt irányító magasabb r e n d ű hatalommal, s tudja, hogy a Gondvise­ lőnek gondja van rá. 234


Most p e d i g képzeljenek el egy olyan helyzetet, amely­ b e n m é g m i n d i g feszültek, é s n e m k é p e s e k m o z g ó s í t a n i nyugodt, jótékony erőiket. Ekkor belégzéskor egyszerűen forduljanak a világban m u n k á l ó m a g a s a b b r e n d ű e r ő h ö z , és m o n d j á k azt: „Kérlek, segíts új m e g v i l á g í t á s b a n l á t n o m ezt a helyzetet, hogy... - kilégzés - m e g s z ű n j ö n f á j d a l m a m ( h a r a g o m , félelmem, l e h a n g o l t s á g o m ) , j o b b k e d v r e d e r ü l ­ jek, m e g n y u g v á s t és k i u t a t találjak." Belégzéskor m o n d j á k azt: „A halálközeli é l m é n y e k t ú l é l ő i h e z h a s o n l ó a n k a p ­ csolatban állok egy m a g a s a b b r e n d ű isteni h a t a l o m m a l . . . - kilégzés - a k i n e k feltétel n é l k ü l i szeretete b á r m i l y e n n e h é z helyzetben m e g v é d ! " Erezzék á t e n n e k a z e n e r g i á ­ n a k a szabad á r a m l á s á t , amely p a t a k k é n t s ö p r i el az útjába k e r ü l ő stressz szikláit. Most e l é r t é k azt a t u d a t á l l a p o t o t , a m e l y b e n m i n d e n á r a d és m o z g á s b a n van, s ö n ö k egy spor­ toló vagy táncos könnyedségével j á t s z v a ú s z n a k át a levegőn. Lássák, hallják, érezzék át ezt a k ö n n y e d s é g e t , m i k ö z b e n egy k ö t e k e d ő e m b e r t á r s u k szavaira válaszolnak. E l ő b b hűtsék le m a g u k a t , és n y u g o d j a n a k m e g az A. L. L. J. LE módszer­ rel, majd p e d i g a SZ. E. R. E. S. S. t e c h n i k a alkalmazásával hallgassák m e g a másikat úgy, hogy közben n e m védekeznek. Lássák, hallják, érezzék át, és meglátják, valósággá válik. Képzeljék el, a m i n t SZ. E. R. E. S. S. pajzsot v o n n a k ö n m a ­ g u k köré, m é g s e m helyezkednek sündisznóállásba, és főként n e m t á m a d n a k . E r r e nincs is szükségük, hiszen továbbra is h i d e g fejjel, n y u g o d t a n tudják m e g á l l n i a helyüket a l e g n e h e ­ zebb körülmények között is, függetlenül p a r t n e r ü k szavaitól vagy tetteitől. Ne feledjék, jó közérzetük n e m függ s e m m i ­ n e m ű külső hatalomtól, s e mély belső béke, e r ő és biztonság t u d a t a elidegeníthetetlen sajátságuk. Lássák, hallják, érezzék át, és meglátják, valósággá válik.

SZ. E. R. E. S. S. SZ. Bal kezüket nyújtsák ki (vagy képzeljék ezt el), m i n t e g y helyet csinálva p a r t n e r ü k n é z ő p o n t j á n a k . S z i m b o l i k u s a n ezzel a SZ. E. R. lépései s o r á n azt mondják: „egyfelől".

235


Szünet következik, hallgassák m e g a másikat, és gyűjtsenek erőt (ez m i n d k é t n e m r e e g y a r á n t vonatkozik). Gondoljanak úgy szívük felől kinyújtott kezükre, m i n t h a ezzel is megérté­ süket és é r d e k l ő d é s ü k e t k í v á n n á k kifejezni a másik érzései és m o n d a n d ó j a iránt, a k k o r is, ha ö n ö k h a r a g j u k b a n legszí­ vesebben ízekre szednék m i n d e n m o n d a t á t . N e támadjanak, h a n e m m i n d e n e k e l ő t t tisztázzák és h a t á r o z z á k m e g a p r o b ­ l é m a m i b e n l é t é t . Gyűjtsenek erőt. A m i k o r ö n ö k r e k e r ü l a sor a vitában, az alapállásból erélyesebben megkövetelhetik, hogy m e g h a l l g a s s á k önöket, hisz ö n ö k is m e g h a l l g a t t á k a másikat. R. Részrehajlás nélkül - esetleg m a g u k b a n m o n d o g a t v a a „Las­ síts! L a s s a n ! " szavakat - hallgassák m e g p a r t n e r ü k e t . Nyissák m e g elméjüket a másik m o n d a n d ó j a előtt, és figyeljenek első­ s o r b a n a n n a k érzéseire. Szó sincs arról, hogy közben egyet­ é r t e n e k vele, m i n d ö s s z e az ő szemszögéből is látni kívánják a problémát. E. Empátiával fogalmazzák m e g (akkor is, ha haragosak), mit m o n d o t t a másik, majd k é r d e z z e n e k rá, valóban így érez-e. Mondják p é l d á u l : „Te m o s t legszívesebben k e r e s z t ü l h a r a p n á d a t o r k o m a t , a m i é r t elfelejtettelek fölhívni, ez a z o n b a n n e m j e l e n t i azt, h o g y n e m szeretlek." Vagy: „Lássuk csak, értem-e, m i r ő l beszélsz. H a jól é r t e m , azt m o n d o d , hogy »érzéketlen hólyag« vagyok." (Használják a másik szavait - akkor is, ha n e m é r t e n e k velük egyet -, m e r t így p a r t n e r ü k valóban azt érzi, h o g y m e g h a l l g a t t á k . M á r p e d i g ez a legnagyobb hiba a p á r o k n á l - h i á b a k ü s z k ö d n e k azért, hogy meghallgassák őket, h o g y e g y á l t a l á n odafigyeljenek rájuk.) Az E. l é p é s b e n képzeljék el, a m i n t j o b b kezüket a szívükre helyezik, j e l k é p e s e n helyet csinálva ezzel saját nézőpontjuk­ n a k . J o b b könyöküket hajlítsák be, és szorítsák ökölbe a kezü­ ket, ezzel is a n y u g o d t j ó t é k o n y b e l s ő erőt j u t t a t v a kifejezésre. Empátiával j u t t a s s á k kifejezésre érzéseiket és saját néző­ p o n t j u k a t . F o g a l m a z z a n a k személyesen, használják az én, e n g e m , n e k e m fordulatokat (pl. úgy érzem, s z á m o m r a ez, véleményem, é r z é s e m szerint stb.). A személyesség és érvelé-

236


sük megalapozottsága lefegyverezi p a r t n e r ü k e t . Elképzelhe­ tik a jelenetet, miközben j o b b kezük ökölbe szorul, könyökük behajlik, m i n t h a csak azt m o n d a n á k : „Másfelől én úgy é r z e m , hogy..." Ily m ó d o n - m i u t á n bal kezüket a másik felé kinyújtva helyet csináltak az ő n é z ő p o n t j á n a k - most j u t t a s s á k érvényre saját j o g a i k a t . J o b b kezükkel a kalapáccsal asztalra csapó b í r ó módjára adjanak nyomatékot szavaiknak, ahelyett hogy öklü­ ket r á z n á k a másik felé. Ö n ö k m o s t c s u p á n az érzéseiket fejezik ki, és n e m akarják l e t á m a d n i p a r t n e r ü k e t ezekkel az érzésekkel (rajta vezetve le az érzelmi feszültséget). Eköz­ ben t a r t ó z k o d j a n a k az olyan t á m a d ó kifejezésektől, m i n t : „Te n e m vagy épeszű", „Nincs igazad", „ N e m t u d o d , m i r ő l beszélsz" stb. S. S. Szükség esetén beszéd közben, p é l d á u l ha megzavarják önöket, t a r t s a n a k szünetet. Ekkor m e g n y u g o d v a azt m o n d ­ hatják: „Én is meghallgattalak, volnál kedves m o s t te végig­ hallgatni e n g e m ? " H a p e d i g p a r t n e r ü k szemlátomást r á s e h e d e r í t a szavaikra, mondják azt: „Mielőtt belefognál, volnál szíves elismételni, mit értettél m e g a szavaimból?" A d d i g ne lépjenek tovább, a m í g az e l h a n g z o t t a k é r t e l m é t illetően egyet­ értésre n e m j u t o t t a k . Mielőtt visszatérnének a szoba valósá­ gába, gondolják végig a következőket: Az A. L. L. J. LE m ó d s z e r fizikai, szellemi, é r z e l m i és spi­ rituális j ó közérzetet t e r e m t . E n n e k b i r t o k á b a n nyitottabbak leszünk az iránt, akivel n é z e t e l t é r é s ü n k t á m a d t . P o n t o s a b b a n fogalmazva, mikor megtapasztaljuk: 1. a testi ellazulás örömeit, 2. lelkünk békéjét, 3. a szívünkben lakozó szeretetet, 4. végül p e d i g belső valónk (szellemünk/lelkünk) t ú l á r a d ó örömét, miközben egynek érezzük m a g u n k a t a létezés egé­ szével és a világban m u n k á l k o d ó m a g a s a b b h a t a l o m m a l , akkor k e r ü l ü n k abba a helyzetbe, hogy megoldjuk személyes életünk és bolygónk konfliktusait. Gondolják végig, m i k é n t keltenek mély, n y u g o d t erőt egyedül az A. L. L. J. LE és SZ. E. R. E. S. S. m ó d s z e r szavai. Belélegezve m o n d j á k azt: „Állj 237


le!", m i k ö z b e n érzik, hogy hűs levegő'áramlik o r r u k b a . Kilég­ zéskor m o n d j á k azt: „Szeress!", miközben melegség járja át tagjaikat, a szerelem és szeretet melegéhez h a s o n l ó a n . Kép­ zeljenek el konfliktussal teli helyzeteket. Most képzeljék el, a m i n t belégzéskor egyszerűen csak annyit m o n d a n a k : „Állj le!", kilégzéskor p e d i g így folytatják: „Szeress!" Lássák, hall­ j á k , érzékeljék, a m i n t egyedül e két szó ismételgetése is meg­ hozza a kívánt e r e d m é n y t . Most p e d i g lassan térjenek vissza a szoba valóságába.

238


13. fejezet

Belső valónk önkifejezése A

védekező viselkedés feladása

A

t á m a d ó megjegyzések védekezésre s ezáltal végső soron e l l e n t á m a d á s r a kényszerítik p a r t n e r ü n k e t . Ez p e d i g az egyre hevesebbé váló szóváltások csapdájába csal m i n k e t . Támadó élű megjegyzések Te mindig kiabálsz. Soha nem figyelsz rám. Nem szeretsz/nem töró'dsz velem. Jobban tennéd, ha...

Védekező jellegű válaszok Te bolond vagy, nem én kiabálok, hanem te. Mindig figyelek. De igen. Te nem törődsz velem. Nem te mondod meg, mit kell tennem.

Hasonlítsák össze az alábbi t á b l á z a t b a n közölt megjegyzé­ seket a fenti t á m a d ó élű kiszólásokkal. A m á s o d i k oszlopba olyan válaszokat gyűjtöttem össze, amelyek kifejezőerejük dacára is híján v a n n a k a fenti válaszok nyerseségének. Először közvetlenül vagy közvetetten m i n d i g ismerjék el p a r t n e r ü k szavainak súlyát. Közvetlen reagálásként valami effélét m o n d h a t n a k : „Látom, ezt a k a r o d é r t é s e m r e a d n i , most e l m o n d h a t n á m , mit gondolok én e r r ő l ? " Az alábbi közvetett reagálások n e m m o n d a n a k ellent a másik szavainak, ehelyett elismerik érzései létjogosultságát. A m e n n y i b e n n e m ezt teszik, vagy cáfolni kezdik a másik állítását, a k k o r b e l e r a g a d n a k abba a vitába, kinek van igaza, p o n t o s a b b a n kinek m e n t el az esze, és kinek n e m . Ez p e d i g állandósítja a veszekedéseket. 239


Saját kívánságuk hangsúlyozása, szemben azzal, hogy mit nem akarnak

Nem védekező, elismerő jellegű válaszok

Utálom, ha kiabálsz. Azt sze­ retném, ha nyugodtan szólnál hozzám.

E pillanatban túl dühös vagyok ahhoz, hogy megbeszélhetnénk a dolgot. Adj néhány percet, hogy megnyugodjak.

Kellemetlen, ha nem figyelsz rám. Jobb szeretném, ha idefigyelnél.

Sajnálom. Nem akartam megbán­ tani az érzéseidet.

Úgy érzem, többet törődsz a bará­ taiddal, mint velem. Jobb sze­ retném, ha engem is úgy védelmeznél, ahogyan őket védel­ mezed.

Értem, mit akarsz mondani. Való­ ban az a látszat, hogy mindig velük vagyok, de te többet jelentesz nekem, mint ők.

Igazából azt szeretném, ha te/Azt hiszem, jobb volna/többre men­ nénk, ha te...

Értem, mire gondolsz. Ezen még gondolkodnom kell.

Gyakorlat:

Támadás vagy önkifejezés?

A p a p í r j o b b o l d a l á r a írják össze, milyen t á m a d ó élű meg­ j e g y z é s e k r e r a g a d t a t h a t n á k m a g u k a t szóváltás esetén. Meg­ k é r h e t i k p a r t n e r ü k e t , készítsen ilyen listát, m i k ö z b e n ö n ö k is m e g t e s z i k ezt a s z á m á r a , végül p e d i g cserélnek. A p a p í r j o b b o l d a l á r a írják föl azokat a n e m t á m a d ó j e l l e g ű megjegyzése­ ket, amelyekkel az előbbieket helyettesíthetik. T á m a d ó (agresszív)

A konfliktusok

N e m t á m a d ó (önkifejező)

feloldásának egyik

sarkalatos

e l e m e az,

h o g y n e m p r ó b á l u n k m e g ellenkezni a másikkal, hogy m é g

240


j o b b a n kihozzuk a sodrából, h a n e m ehelyett a SZ. E. R. E. S. S. technika lépései szerint j á r u n k el. A t á m a d á s o k a t vegyék t u d o m á s u l , és ne bocsátkozzanak cáfolatokba vagy e l l e n t á m a d á s o k b a . Ne feledjék: esetleg szük­ ségük lehet az A. L. L. J. LE egyes lépéseire, h o g y megőrizzék hidegvérüket a t á m a d á s közben. A következő fordulatok segítségükre l e h e t n e k a b b a n , h o g y n e r a g a d j a n a k bele é r t e l m e t l e n h u z a k o d á s b a . „Ertem, hogy ezt a k a r o d m o n d a n i , most e l m o n d h a t o m , mit gondolok én e r r ő l ? " „Mivel nem vettük videóra a beszélgetésünket, nincs értelme arról civakodni, mit hiszünk arról, mit mondott egyikünk vagy másikunk. Nyilvánvaló, hogy te abban hiszel, amit az előbb leszögeztél. Volnál kedves most meghallgatni, mit akartam én az értésedre adni?" Aztán a m i k o r kifejezésre juttatják álláspontjukat, h a n g s ú ­ lyozzák, mit szeretnének, és mit n e m . Fontos, h o g y h i g g y e n e k abban, szeretteik is szívükön viselik az ö n ö k érdekeit. Önök­ nek a z o n b a n é r t é s ü k r e kell a d n i u k , milyen cselekedetük vagy szóbeli megnyilatkozásuk teheti önöket b o l d o g g á . H o g y a n segíthetjük hozzá szeretteinket, hogy j ó k e d v r e hangoljanak m i n k e t ? Hangsúlyozzák, m i az, a m i t a k a r n a k (mit szeretnének), azzal szemben, a m i t viszont n e m a k a r n a k (vagy nagyon rossz néven vennék). Legyen a „ n e m a k a r o m " ugródeszka az „ezt és ezt a k a r o m " kinyilvánításához. P o n t o ­ sanjelöljék t e h á t m e g 1. Szeretteik mely cselekedeteit vagy szavait l á t n á k szívesen. 2. Mi h a n g o l n á önöket j ó k e d v r e . N e m akarom Utálom, amikor... Bosszant, amikor... Kellemetlenül érint, amikor... Zavar, amikor...

Akarom Azt s z e r e t n é m , ha... Azt s z e r e t n é m , hogy te... Megkérlek szépen, hogy... Jobban érezném magam, h a te...

Például: Utálom, amikor kiabálsz. Azt szeretném, ha csönde­ sebben beszélnél velem.

241


Gyakorlat:

Szándékaink

hangsúlyozása

Az alábbi g y a k o r l a t b a n áthelyezik a hangsúlyt arról, hogy mit n e m szeretnek a r r a , hogy mi az, a m i t szívesen l á t n á n a k . Elő­ ször lazuljanak el, majd végezzenek mély, lassú hasi légzése­ ket. Vegyenek elő tollat és p a p í r t vagy magnószalagot, hogy gyakorolják az ilyen j e l l e g ű közlésmódot. Helyezkedjenek kényelembe. Ismételjék el és fejezzék be az alábbi kijelentéseket: Belégzés Utálom, amikor Bosszant, a m i k o r Kellemetlenül érint, amikor Zavar, amikor

Kilégzés Azt szeretném, ha Azt szeretném, hogy te Megkérlek szépen, hogy Jobban érezném magam, ha te

Gyakorlat: Csökkentsük kölcsönösen a feszültségeinket, ne menjünk egymás idegeire! Fontos, h o g y észben tartsuk, v a l a m e n n y i e n megszenvedtük é r z e l m e i n k elfojtását, kivált a negatív érzelmekét. Ezért a h e ­ lyett, h o g y védekezni k e z d e n é n k , megkérhetjük p a r t n e r ü n k e t a következő szavakkal. „Kérlek, e n g e d d meg, hogy kifejtsem, mit g o n d o l o k e r r ő l . " E k k é p p e n feltérképezhetjük saját érzé­ seinket. T e l e p e d j e n e k le egy olyan zugban, ahol szemben ü l h e t n e k egymással, vagy legalábbis e g y m á s szemébe nézhet­ nek. A legjobb az, ha e l m e r ü l e g y m á s b a n a tekintetük. A régi szólás is azt tartja: „A szem a lélek t ü k r e . " Helyet foglalhat­ n a k m o n d j u k egy szófán, egymással szemben. De a konyha­ asztal is megteszi, ahol egy csésze tea, kávé stb. mellett folyhat az eszmecsere. T ű z z e n e k ki i d ő h a t á r o k a t , teszem azt, fejen­ k é n t ö t p e r c e s m i n i m u m m a l . E z u t á n felváltva m o n d j á k el egy­ m á s n a k a n a p izgalmait, de ne feledkezzenek el a j ó dolgokról, b o l d o g p i l l a n a t a i k r ó l sem. Hölgyeké az elsőbbség, az u r a k legyenek udvariasak. Ha r é g i m ó d i n a k érzik is ezt a szabályt, jó a l k a l o m a r r a , h o g y újra m e g h o n o s í t s á k a t a p i n t a t o t és 242


figyelmességet kapcsolataikban. A n a p eseményeit elmesélve fűzzék hozzá, milyen érzéseket váltottak ki ezek ö n ö k b ő l , és h o g y a n értékelik a helyzetet. Eztán hallgassák m e g p a r t n e r ü ­ ket, és buzdítsák a r r a , hogy: ismerje meg és fejezze ki belső feszültségeit, ahelyett hogy elfojtaná ezeket, vagy erőszakkal juttatná érvényre az akaratát. Mivel m i n d a n n y i u n k a t é r z e l m e i n k elfojtására neveltek, meglehet, anélkül b o c s á t k o z u n k vitába, h o g y i s m e r n é n k valódi érzéseinket. A folyamatos védekezés helyett ezért kér­ hetjük p a r t n e r ü k t ő l a következőt: „Kérlek, hadd beszéljek erről, hogy jobban megértsem érzései­ met meg talán azt, voltaképpen kivel is kellene megosztanom ezeket." Azután a m i k é n t az előző, a múltbeli stresszt feloldó gya­ korlatban is tették, a m i k o r „keresztülnéztek p a r t n e r ü n k ö n " , most is gondolják át, melyik családtaghoz c í m e z n é k ugyan­ ezeket az érzéseket. Ha egyszer az érzések t e r m é s z e t e és ere­ dete tisztázódott, és szeretteik is úgy érzik, hogy m e g é r t e t t é k őket, j a v a s o l h a t n a k k ü l ö n b ö z ő megoldásokat, vagy engedélyt kérhetnek erre.

A SZ. E. R. E. S. S. gyakorlása haragos lelkiállapotban Tegyük föl, forr ö n ö k b e n a h a r a g , és rá a k a r n a k t á m a d n i b e s z é l g e t ő p a r t n e r ü k r e vagy hozzátartozójukra, m e r t tökéle­ tesen nevetségesnek, lehetetlennek, e s z e m e n t n e k , elhibázottnak stb. érzik a viselkedését. Ne feledjék, szükség esetén é l h e t n e k az A. L. L.J. LE m ó d s z e r fogásaival. E z u t á n bizonyít­ sák be a m á s i k n a k tévedését, de ne lépjenek föl t á m a d ó l a g . Előbb ismételjék el a szavait, majd toldják m e g ezeket azzal, a m i t ö n ö k szerint elfelejtett e l m o n d a n i . Egyik ülés alkalmával például páciensem, akit felesége azzal vádolt, hogy m e g e r ő 243

l


szakolta és b á n t a l m a z t a őt, a következőt m o n d t a : „Különben is, n e m erőszakoltalak meg." Viselkedését m á r hetekkel k o r á b b a n kitárgyaltuk. Ezen az ülésen t e h á t azt állította, hogy véleménye szerint ő n e m tett erőszakot a h á z a s t á r s á n . M e n t e n fölkaptam a vizet, hiszen b e t e g e m megjegyzése abszurd volt, azonkívül semmissé tette addigi e l ő r e h a l a d á s u n k a t , r á a d á s u l a nejét is elidegenítette m a g á t ó l . H i r t e l e n egy fantáziakép villant az agyamba. L á t t a m m a g a m , a m i n t a k a n d a l l ó fölötti t ü k ö r b e verem a páciens arcát, és az o r r a vérezni kezd. Aztán azt is elképzeltem, hogy ordítozva közlöm vele, m e n n y i r e nincs igaza. T u d t a m persze, m i n d e z t n e m t e h e t e m meg, m e r t e m b e r e m a z o n n a l sündisz­ nóállásba helyezkedne, és s e m m i r e sem m e n n é k a kiroha­ n á s o m m a l . Ezért, hogy legyűrjem h a r a g o m a t , visszatértem az aktív figyelem m ó d s z e r é h e z , azzal a szándékkal, hogy eközben időt hagyok m a g a m n a k , hogy összeszedjem g o n d o ­ lataimat. Eközben átfutottak a g y a m o n J a c k Nicholson nagy szerepei. Ezek közül is főként R a n d a l l McMurphy alakja motoszkált a fejemben a Száll a kakukk fészkeié című filmből. M c M u r p h y n e m szemtől szemben t á m a d t , h a n e m Nicholson jellegzetes m o d o r á b a n p r ó b á l t a m e g t ö r n i a jeget. Ha a másik elfeledkezett óvatosságáról, Nicholson hirtelen elkapta a gra­ b a n c á t . Olyan volt ez, m i n t h a egy t ü k r ö t m u t a t o t t volna föl beszélgetőtársainak, amely m i n d e n kétséget kizáróan meg­ m u t a t t a nekik, hogy rossz ú t o n j á r n a k . Mennyivel okosabb, ha a nyílt t á m a d á s helyett rá tudjuk venni p a r t n e r ü n k e t , hogy m a g a lássa be helytelen viselkedését. Ezért tehát így szóltam: „Lássuk csak, é r t e m - e , mit állít ön. Ön eszerint azt mondja, hogy a m i k o r m e g r a g a d t a a felesége arcát, szitkokat szórt rá, letépte a hálóingét, majd ráerőszakolta m a g á t az asszonyra, a k k o r n e m tett erőszakot rajta?" Páciensem m e g h ö k k e n t p i l l a n t á s á r a k i h a g y t a m a kínál­ kozó oldalvágást, és n e m azt k é r d e z t e m tőle: „Nos, m i n e k n e v e z n é a k k o r ezt?", h a n e m így folytattam: „ H á r o m felnőtt ül itt egymással szemben. Ezért azt hiszem, leszögezhetjük, hogy nevezzük b á r m i n e k a z ö n tettét, m i n d e n k é p p e n m i n ő ­ síthetetlen viselkedés, kivált egy házastársi kapcsolatban. Ezt megállapítva lépjünk tehát tovább."

244


Mikor p a r t n e r ü k azzal védekezik, hogy „ n e m így gondol­ tam", akkor mondják neki azt: „Akkor kérlek, segíts megér­ teni, miről van szó." Vigyázzanak ugyanakkor, ne legyenek gunyorosak, hiszen nagy a kísértés. Még ha úgy érzik is, a másik nevetséges, vagy légvárakat kerget, a k k o r is enged­ jék, hogy kifejtse álláspontját. Nagy valószínűséggel azt talál­ j á k majd, hogy n e m is olyan nevetséges a m o n d a n d ó j a , vagy időközben visszafogja kicsit magát, ha eleinte túl n a g y g a r r a l volt. Annyira hozzászoktunk a h h o z , hogy n e m h a l l g a t n a k és n e m értenek m e g minket, a n n y i r a a legrosszabbra számítunk, hogy ezért is bocsátkozunk g y a k r a n szükségtelen túlzásokba.

Gyakorlat: Szemléltetés a támadás helyett Gondoljanak egy olyan esetre, a m i k o r főnökük, p a r t n e r ü k (házastársuk, kedvesük stb.), barátjuk vagy m u n k a t á r s u k vala­ milyen megnyilvánulása kihozta ö n ö k e t a s o d r u k b ó l . 1. G o n d o l j a n a k a r r a a t á m a d ó megjegyzésre, amelyet e k k o r tettek vagy szándékoztak t e n n i . 2. Alakítsák át ezt olyan kijelentéssé, amely az ö n ö k kifo­ gását fejezi ki a másik megnyilvánulásaival s z e m b e n - ne hallgassák el a lehetséges következményeket vagy a helyzet nevetségességét sem -, u g y a n a k k o r a z o n b a n ügyeljenek a r r a , hogy p a r t n e r ü k ne kényszerüljön sündisznóállásba. ASeinfeld című tévésorozatban J e r r y g y a k r a n reagált így G e o r g e visel­ kedésére. Az egyik e p i z ó d b a n p é l d á u l G e o r g e b a r á t n ő j e fiának születésnapi buliján vesz részt, a m i k o r tűz üt ki. Fellár­ mázza a vendégsereget, majd k i r o h a n az é p ü l e t b ő l , félrelökve a nőket és gyerekeket, sőt egy idős, m a n k ó s öregasszonyt is. Mikor beszámol J e r r y n e k az e s e m é n y r ő l , azt mondja, n e m a k a r t a „a n ő k e t és a g y e r m e k e k e t d i s z k r i m i n á l n i " . J e r r y vála­ sza híven tükrözi G e o r g e álláspontjának képtelenségét: „Azt m o n d o d tehát, hogy m i n d e n férfi, nő, g y e r m e k és r o k k a n t oldja m e g a problémáját saját m a g a ? " G e o r g e így felel: „A b a r á t n ő m megdicsér, ha m i n d e n k i t egyenlő félként kezelek."

245


J e r r y válasza a z o n b a n helyreteszi a dolgokat: „Nos, ha m e g é g v e k e r ü l n e elő a lángok közül, valószínűleg másként látná."

Önvédelem és tisztelet H o g y a n védhetjük m e g m a g u n k a t a szóbeli t á m a d á s o k k a l szemben úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk a másik szemé­ lyiségét? Legelőször is induljunk ki abból a feltevésből, hogy vala­ m e n n y i e n jól szeretnénk érezni m a g u n k a t a b ő r ü n k b e n , n e m p e d i g rosszul, és hosszú távon p a r t n e r ü n k , kollégánk, főnökünk vagy b a r á t u n k is ugyanezt kívánja n e k ü n k . Ezzel m e g t ö r j ü k a védekezések láncolatát, és lehetőséget a d u n k t á r s u n k n a k , hogy tegyen valamit j ó k e d v ü n k érdekében, s így ne érezze m a g á t kiszolgáltatottnak és g y á m o l t a l a n n a k . E k k é p p e n bevonhatjuk a m e g o l d á s folyamatába. N e m muszáj k i a b á l n u n k és üvöltöznünk a h h o z , hogy keresztülvigyük az a k a r a t u n k a t . Verébre n e m ágyúval kell lövöldözni, és bebi­ zonyíthatjuk a m á s i k n a k , hogy n e m is ez a szándékunk. Akkor is meghallgatlak, ha nem ilyen élesen fogalmazol. (Ne róják meg a másikat szavaiért vagy viselkedéséért, így nincs is miért védekeznie. Ha megten­ nék, hibát követnének el.)

Mondhattad volna így is/Jobban esett volna, ha így és így mondod. (Szemléltessék, hogyan esett volna jobban, beleértve a hanghordozást stb. Ezzel vol­ taképpen bemutatót tartanak a kívánt viselkedésből.)

Eközben ne feledjék, hogy a k o m m u n i k á c i ó e l m é l e t i kuta­ tások szerint 7 0 % - b a n képi j e l a d á s o k r a - az arckifejezés vál­ tozásaira - válaszolunk (telefonálás közben a r r a , amilyennek a másikat elképzeljük); 2 3 % - b a n a h a n g i n g e r e k r e , jelesül a h a n g h o r d o z á s r a , s m i n d ö s s z e 7%-ban r e a g á l u n k a szóbeli közlésre. No m á r most egy heves szócsata közben n e h é z elválasz­ t a n u n k egymástól a k ü l ö n b ö z ő ingereket, hisz az arc eltor246


zul, majd b e l e r e p e d a d o b h á r t y á n k az ordítozásba, m i k ö z b e n megvető szavakat v á g u n k egymás fejéhez. Például a férj ezt üvölti: „Mikor leszel kész végre? Mindig e l k é s ü n k m i a t t a d ! " Feleség: „Nem kellett volna így kiabálnod, a n é l k ü l is föl­ fogtam volna. Mindössze annyit kellett volna m o n d a n o d : »Drágám, félek, hogy elkésünk. M i k o r r a készülsz el?«"

Gyakorlat: A szóbeli támadások leszerelése Képzeljenek el egy olyan helyzetet, a m i k o r valaki hevesen ö n ö k r e t á m a d . Gyakorolják t ü k ö r előtt, h o g y a n f o g a d n á k ezt a kirohanást. 1. Nyújtsák ki bal kezüket kifordított tenyérrel, m i n t h a csak megálljt p a r a n c s o l n á n a k , vagy egy b a l h o r o g g a l szerel­ nék le a t á m a d ó t . A z u t á n fordítsák m a g u k felé a tenyerüket, és folytassák így: „ M e g é r t e m , hogy haragszol, és i d ő b e n o d a akarsz é r n i . " 2. J o b b kezükkel fejezzék ki: „ N e m tetszik, a m i k o r így beszélsz hozzám." Ne szóljanak a z o n b a n arról, mit kifogásol­ n a k a másik szavaiban vagy viselkedésében. „Jobb s z e r e t n é m , ha úgy fogalmaznál (ezt és ezt csinálnád) " Aztán mutassák be, milyen szavakat, h a n g h o r d o z á s t , arckife­ jezést, taglejtéseket stb. v á r n a k el a másiktól. E k k o r t e h á t n e m p a r t n e r ü k helytelen vagy n e m tetsző viselkedését vagy szavait visszhangozzák. Ha m e g r ó j á k vagy kigúnyolják, ezzel fokoz­ zák védekezését, a m i csak j o b b a n elmérgesíti a nézeteltérést.

247


14. fejezet

Találjunk örömöt az életben! Alapelvek A z a l á b b i a k b a n az A. L. L. J. LE és SZ. E. R. E. S. S. L\ technikával kapcsolatos alapelveket szeretném össze A. JL foglalni. M i n d e n n a p i é l e t ü n k b e n szüntelenül szembe találjuk m a g u n k a t a következő'választási lehetőségekkel. Az önkifejezés mint stresszoldó módszer az elfojtással/erőszakkal szemben M i n d e n e m b e r i k a p c s o l a t u n k b a n v á l a s z t h a t u n k az önkifeje­ zés vagy az elfojtás között. Az előbbi utat j á r v a teljes életet é l h e t ü n k , s u g y a n e z t biztosítjuk szeretteink számára. Belső v a l ó n k r a , s z e l l e m ü n k r e vagy l e l k ü n k r e n e m h a t a stressz. Ez lényegünk, valódi mivoltunk, s azzal a csodálatos képesség­ gel rendelkezik, hogy túl t u d lépni a k ö r ü l m é n y e k korlátain; ez egyúttal szeretni t u d á s u n k záloga is. Belső valónkat elérve t ö b b é n e m f ü g g ü n k külső e r ő k t ő l , h a n e m bizonyos értelem­ b e n az h a t csak r á n k , m e n n y i r e tudjuk kifejezésre j u t t a t n i , hogy mit b e c s ü l ü n k n a g y r a , mit t a r t u n k fontosnak, pl. a sze­ retet kifejezését. Ezen a szinten szabad önkifejezésre ser­ kentjük és n e m u r a l n i próbáljuk környezetünket. Testünk kiszolgáltatott a stressznek, mivel a test f e n n m a r a d á s á h o z k ü l s ő t é n y e z ő k r e - táplálékra, levegőre, m e n e d é k r e - van szükség. Belső valónkkal azonosulva u g y a n a k k o r a szélső­ ségesen nagy stresszhatásokkal is k ö n n y e b b e n megbirkózik szervezetünk, m i n t e g y túllépve ezeken, a m i n t azt a hadifog­ lyok példája is mutatja.

248


A b e l s ő béke és erőforrások megtalálása: Külső vagy b e l s ő biztonság A jó közérzet n e m függ s e m m i külsőségtől. A kellemes kör­ nyezetben m i n d a z o n á l t a l könnyebb j ó k e d v r e h a n g o l ó d n u n k , ám a hadifoglyok hősies kitartása is azt példázza, hogy ez n e m e l e n g e d h e t e t l e n . Nincs t e h á t s z ü k s é g ü n k a r r a , hogy p a r a n c s b a adjuk szeretteinknek, okvetlenül jól kell é r e z n i ü k m a g u k a t , és ki kell h e v e r n i ü k a stresszhatásokat. Mindenek­ előtt saját érzéseink és jó k ö z é r z e t ü n k t a r t o z n a k r á n k , s csak ezután t e h e t ü n k lépéseket k ö r n y e z e t ü n k megváltoztatására, csak e z u t á n közölhetjük szeretteinkkel kívánságainkat, csak ezután foghatunk hozzá a stressz m e g s z ü n t e t é s é h e z . Feltételekhez kötött vagy feltétel nélküli szeretet Mivel végső soron n e m f ü g g ü n k másoktól, s k ü l ö n ö s e n n e m szeretteinktől, m e g e n g e d h e t j ü k nekik, hogy ö n m a g u k legye­ nek, és feltétel nélkül is szeretni tudjuk őket. Teljesen, szabadon szerethetjük a h o z z á n k közel állókat, ha egyszer r á é b r e d ü n k , hogy a halál sem választhat el tőlük. Tudatosí­ t a n u n k kell m a g u n k b a n , hogy a szeretet teljesíti ki és tölti m e g élettel személyiségünket, s csak a szeretett lényre való emlékezés segíthet túl elvesztése fájdalmán, vagy - a h a d i ­ foglyok példáját követve - csak ez segít m e g ő r i z n i é l e t ü n k e t a külső m e g p r ó b á l t a t á s o k ellenére. Spirituális s z e m p o n t b ó l akkor vagyunk a legboldogabbak, ha feltétel nélkül szere­ tünk, Isten is így szereti v a l a m e n n y i t e r e m t m é n y é t . Hatásos stresszkezelés (Hősi és spirituális hozzáállás vagy a kiszolgáltatott áldozat szerepének vállalása) Közérzetünk a n n a k is függvénye, hogyan t e k i n t ü n k az adott helyzetre. Hősiesen vállalkozhatunk arra, hogy gyökeresen átformáljuk világképünket, megjavítva közérzetünket. A külső sorscsapások idején is legjobb, ha befelé nézünk, és a m i n d e n ségben m u n k á l k o d ó magasabb r e n d ű h a t a l o m h o z fohászko­ dunk, segítsen olyan friss szemmel tekinteni a szóban forgó stresszhelyzetre, ami békés, szerető lelkiállapotot eredményez a félelem, h a r a g és lehangoltság helyett. Ilyenkor „elengedjük m a g u n k a t " és Istenre hagyatkozunk - a tizenkét lépcsős prog-

249


r a m j e l m o n d a t a s z e r i n t - végül pedig a szinkronicitás jeladásait megfejtve rendszerint megkapjuk az „égi" választ kérdésünkre.

Összegzés az A. L. L.J. LE és SZ. E. R. E. S. S. mód­ szerrel kapcsolatban A könyvben ismertetett Á. L. L. J. LE és SZ. E. R. E. S. S. m ó d s z e r gyakorlatai a r r a serkentenek b e n n ü n k e t és szeret­ teinket, hogy fejezzük ki a Mélymagot elfojtások és kívánsá­ g a i n k erőszakos érvényesítése helyett. E k k é p p e n több feltétel nélküli szeretet h a l m o z ó d i k föl kapcsolatainkban, amivel az is együtt jár, hogy szabadon s z e r e t h e t ü n k , n e m p e d i g hatalmas­ kodva, alkudozva, a másikat kisajátítva. Mikor r á é b r e d ü n k a feltétel nélküli szeretet h a t a l m á r a , s a r r a is r á d ö b b e n ü n k , hogy n e m v a g y u n k rászorulva szeretteink igenlésére ahhoz, hogy jól érezzük m a g u n k a t az a d o t t p i l l a n a t b a n és általában a b ő r ü n k b e n , ettől kezdve t u d a t á r a é b r e d ü n k belső szabad­ s á g u n k n a k és a n n a k is, hogy nincs szükségünk szeretteink életének k o r d á b a n t a r t á s á r a . A fenti gyakorlatok mindegyike hozzásegít a h h o z , hogy olvasóim az önkifejezést választhas­ sák az elfojtás helyett, a m i több szeretetet és szabadságot visz é l e t ü k b e és kapcsolataikba. E l e t ü n k csakis úgy teljesedhet ki, ha feltétel nélküli szeretettel szeretünk és mi is e b b e n részesü­ lünk. Dr. Ritchie is a r r ó l beszélt nekem, hogy a belső béke és teljesség eléréséhez úgy kell s z e r e t n ü n k m a g u n k a t és máso­ kat, a h o g y a n Isten szeret. Dr. K e n n e t h R i n g Az ómega-pont felé: a halálközeli élmények jelentése nyomában című könyvéhez írt előszavában dr. Elizabeth Kubler-Ross a Fénylény feltétel nélküli szeretetének h a t a l m a s kisugárzásáról ír: „ H a elég h a l a n d ó tapasztalja m e g ezt a szeretetet, t a l á n béke lesz föl­ d ü n k ö n " - vonja le Kubler-Ross a következtetést. M a r i a n n Williamson is csodálatos könyvet írt Vissza a szeretethez címen arról, h o g y a n vezet el a lélek békéjéhez a feltétel nélküli szeretet. A könyv „csodatanfolyama" megmutatja, miként a l k a l m a z h a t j u k a feltétel nélküli szeretet alapelveit h é t k ö z n a p ­ jainkban. Általánosítva e l m o n d h a t o m , pácienseim t ö m é r d e k szenve­ dése, családi és m u n k a h e l y i konfliktusa végső soron a sze-

250


retetről szól. A m i n t azt a kezdet kezdetén is leszögeztem, a r e n d e l ő m b e n e l h a n g z o t t v a l a m e n n y i p a n a s z a szeretet sérü­ léseiből fakadt, ezért a végső megoldást is valamilyen for­ m á b a n a szeretet hozta el. A legkülönbözőbb korosztályhoz tartozó betegek önértékelési zavarai, a szülő-gyermek konf­ liktusok, a házastársi g o n d o k , a depresszió, a szorongás m e g a lelki élet m e g a n n y i más rendellenessége m i n d - m i n d a sze­ retettel áll összefüggésben, azaz a szeretethiánnyal és a sze­ retet vagy az e r r e való képesség elvesztésének félelmével. A szeretethiány n y o m á n keletkező lelki ű r t számos p ó t l é k k a l próbálják betölteni szenvedő e m b e r t á r s a i n k : kábítószerrel, alkohollal, szerencsejátékkal, s ez a forrása az evési r e n d ­ ellenességeknek (az a n o r e x i á n a k és b u l i m i á n a k ) is. Felnőtt fejjel megélt konfliktusainkban - m i k ö z b e n úgy érezzük, n e m becsülnek vagy szeretnek b e n n ü n k e t é r d e m ü n k szerint ugyanolyan sebezhetőek vagyunk, m i n t voltunk g y e r m e k k o ­ r u n k b a n . Mikor a z t á n összetűzünk é l e t ü n k j e l e n t ő s szereplő­ ivel, m ű k ö d é s b e lép a vészhelyzet reflex. Itt avatkozhat közbe az A. L. L. J. LE és SZ. E. R. E. S. S. módszer, h o g y viszszahozza kapcsolatainkba a szeretetet és megbecsülést, éspe­ dig napjaink forgatagában, a pillanat hevében, azaz akkor, a m i k o r a legnagyobb s z ü k s é g ü n k van rá. Teréz anya Egyszerű út c í m ű könyve végén egy költeményt találunk. A c í m e „ M i n d e n n e k ellenére", s ez van felírva a kal­ kuttai Siser Bhavan G y e r m e k o t t h o n falára is. A vers kez­ dősorai a szeretet h é t k ö z n a p i g y a k o r l á s á n a k fontosságára figyelmeztetnek: „Az emberek kiszámíthatatlanok, szeszélyesek, önzők. Szeresd őket mindennek ellenére!" Azt sem szabad felednünk, h o g y a pozitív és negatív érzel­ mek az é r m e két oldalát képviselik. Ezért fontos odafigyel­ n ü n k szeretteink negatív érzéseire, mivel ezek ó h a t a t l a n u l is visszavezetnek az ö r ö m és boldogság pozitív érzéséhez, végső soron tehát a szeretethez. A pozitív és negatív é r z e l m e k e m e kapcsolatát gyönyörű szavakkal festi le William Blake költe­ ménye:

251


„Öröm és bú szőttese Az égi lélek köntöse; Minden kín és gyász alatt Öröm fut, selymes patak, így a legjobb minekünk: Búra s örömre születünk; Aki ezt megérti jól, Bárhová megy, nem botol. (Ká roly i A my fo rdítása)

H a g y j u n k föl t e h á t azzal, hogy e l s z o m o r í t u n k másokat, és segítsünk r á t a l á l n i a b á n a t és stressz m ö g ö t t megbúvó ö r ö m r e , m e r t m i n d e z e k a z érzések kétségtelenül bele v a n n a k szőve é l e t ü n k kelméjébe. í r t a m egy reggeli fohászféleséget, a m i leghosszabb formájában a k ö v e t k e z ő k é p p e n szól: 1. Add, U r a m , h o g y ha ma stressz és szorongás lesz az osztályrészem, fizikailag és szellemileg á t a l a k í t h a s s a m a félelem negatív, visszahúzó energiáját az ö r ö m és szeretet t ú l á r a d ó érzésévé, amely j ó t é k o n y a n közelebb visz majd cél­ j a i m megvalósításához. 2. Add, U r a m , hogy ha ma elönt a h a r a g , megnyithassam szívemet, s így fizikailag és szellemileg átalakíthassam a h a r a g negatív, visszahúzó energiáját az ö r ö m és szeretet t ú l á r a d ó érzé­ sévé, amely j ó t é k o n y a n közelebb visz majd céljaim megvalósu­ lásához. 3. Add, U r a m , hogy ha ma szomorúság/lehangoltság kerít h a t a l m á b a , m e r t elveszítettem valamit vagy valakit, a m i vagy aki közel állt a szívemhez, fizikailag és szellemileg átalakíthas­ sam a szomorúság/lehangoltság negatív, visszahúzó energiáját az alázatos h á l a t ú l á r a d ó érzésévé, amely azért tölti el lelke­ met, m e r t egy ideig életem részese lehetett ez a valaki vagy valami. Add, hogy eltöltsön a h á l a ezért az ö r ö m é r t és sze­ retetért, a m i közelebb visz majd veszteségem elfogadásához. Miközben testem elengedi a szeretett személyt vagy tárgyat, add, hogy belső valóm, szellemem vagy lelkem szeretettel ápol­ hassa emlékét. Azzal vigasztalom m a g a m , hogy lényem legmé­ lyén én is egylényegű vagyok a szeretettel, m á r p e d i g a szeretet n e m ismeri a tér és i d ő korlátait, és erősebb a halálnál.

252


4. Add, U r a m , hogy ha ma szomorúság/lehangoltság tör r á m , m e r t vereséget szenvedtem, visszanyerhessem j ó t é k o n y e r ő m e t a d e r ű - i m a egy saját, n e k e m tetsző v á l t o z a t á n a k elmondásával. Például a r r a k é r e m a m i n d e n s é g b e n m u n k á l ó m a g a s a b b r e n d ű erőt, hogy segítsen hozzá a k ö r ü l m é n y e k megváltoztatásához, s adjon a n n y i bölcsességet, hogy méltá­ nyolni tudjam e változásokat. N o h a a m i n d e n n a p i stresszhatások és konfliktusok köze­ p e t t e n e m is olyan k ö n n y ű feltétel nélkül s z e r e t n ü n k , mégis e r r e kell t ö r e k e d n ü n k k a p c s o l a t a i n k b a n . Meg kell t a n u l ­ n u n k a g g o d a l m a k vagy erőszakos beavatkozás nélkül szeretni ö n m a g u n k a t és másokat. Ha egyszer sikerült m e g s z e r e t n ü n k gyarló mivoltunkat és mások gyengeségeit - hiszen é p p ez tesz m i n d e n e m b e r t kivételessé - J ó t é k o n y e r ő n k b i r t o k á b a n nyu­ g o d t a n , h i g g a d t a n n e k i f o g h a t u n k a változtatásnak. Shakes­ p e a r e szavaival élve: „Nem igaz: hü lelkek násza nem ismer akadályt! Szerelem a szerelem, amely hőfokot más hőfok szerint nyer vagy ár-apályt játszik készségesen? Oh, nem; az örök fárosz maga ő, Nézi a vihart s nem ing semmi vészben... (Szabó

Gyakorlat: A transzperszonális a feltétel nélküli szeretet

Lőrinc

fordítása)

indulatátvitel és

Ez a gyakorlat begyógyítja a belső valónktól, e m b e r t á r s a i n k t ó l és a T e r e m t ő t ő l való elszakadás sebeit. 1. Mivel a feltétel nél­ küli szeretet központi szerepet játszik a nagy világvallásokban, és 2. a szeretetnek ezzel a fajtájával t a l á l k o z u n k a halálközeli élményekben is, továbbá, mivel 3. a szeretet a h é t k ö z n a p o k kovásza, a r r a k é r e m önöket, g o n d o l j a n a k I s t e n r e úgy, m i n t a feltétel nélküli szeretet ősforrására, a k á r m i n t a halálközeli élmények túlélői által leírt feltétel nélkül szerető lényre, a k á r 253


m i n t valamiféle e r ő k ö z p o n t r a . De kezelhetik a feltétel nél­ küli szeretetet olyan m u n k a h i p o t é z i s k é n t is, amely hozzáse­ gít a lelki tökéletesedéshez. A lényeg az, hogy összhangba hozzák a feltétel nélküli szeretet gondolatát meggyőződé­ sükkel és vallásukkal. Mikor először j á r t a m G u a t e m a l á b a n a maja p a p o k n á l , két feliratot is olvastam, amely, m i n t kide­ rült, a szinkronicitás elve szerint akkori helyzetemre vonatko­ zott, és e gyakorlat ü z e n e t é r e is rímelt. Az első feliratot egy a u t ó szélvédőjén találtam, és így h a n g z o t t : „Diós es amor", azaz „Isten m a g a a szeretet". A m á s o d i k felirat így szólt: „Diós es nos." Először azt h i t t e m , ez egy félbevágott m o n d a t , ide­ genvezetőmtől a z o n b a n m e g t u d t a m , hogy a m o n d a t jelen­ tése: „Isten mi m a g u n k vagyunk." Ahogy D i o n n e Warwick is é n e k e l t e a h a t v a n a s években: „A világnak ma szeretetre van szüksége... egyedül e b b ő l van kevés." T e h á t e b b e n a szellem­ b e n k é r e m , hogy végezzék el a következő gyakorlatot. Mielőtt továbblépnénk, gondolják meg, milyen nehéz nem­ csak a szeretet kifejezése, de puszta elfogadása is. Emlékezze­ n e k csak a Ghost és a Mindörökké c í m ű filmekre, ahol a Patrick Swayze és R i c h á r d Dreyfuss által játszott főszereplőknek is fölöttébb n e h e z ü k r e esett szeretetük kinyilvánítása. Fájdalmas volt s z á m u k r a , h o g y szellemalakban m á r n e m t u d t á k közölni a szeretett nővel érzéseiket. A m i k é n t azt R i c h á r d Dreyfuss m o n d o t t a : „Az egyetlen fájdalom, a m i t m a g u n k k a l viszünk a halálba, a m a g u n k b a fojtott szeretet miatt gyötör b e n n ü n ­ ket." E h h e z mi m é g a következőt fűzhetjük hozzá: „Es m a g u n k ­ kal visszük a n n a k fájdalmát is, hogy n e m tudjuk elfogadni a szeretetet, hogy kicsinylelkűségünkben n e m tudjuk köze­ lebb e n g e d n i m a g u n k h o z ezt az érzést." A „keresztülnézési" gyakorlathoz h a s o n l ó a n emlékezzenek vissza egy olyan esetre, a m i k o r n e m t u d t á k elfogadni valaki feltétel és f e n n t a r t á s o k nélküli szeretetét. Elképzelhetnek egy j e l e n e t e t j e l e n l e g i h á z a s t á r s u k k a l , partnerükkel/kedvesükkel, barátjukkal, majd egy múltbeli, e h h e z h a s o n l ó történést szü­ leikkel, nagyszüleikkel, nagybátyjukkal és nagynénjükkel stb. Képzeljék el ő k e t mély hasi légzés közben. Képzeljék el, a m i n t a s z e m ü k b e néznek, ahol m e g p i l l a n t j á k a feltétel nélküli sze-

254


retet meleg ragyogását. Lélegezzenek továbbra is mélyen, miközben e l m e r ü l n e k e b b e n a szerető' t e k i n t e t b e n . Most ismételjék el a következő m o n d a t o k a t . Ha eközben fájdalmas érzéseik t á m a d n a k , csak lélegezzenek mélyeket, és adjanak helyt ezeknek az érzéseknek a m o n d a t o k ismételge­ tése közepette. Belégzés, szünet, kilégzés, majd m o n d j á k h a n g o s a n : „Saj­ nálom, hogy kételkedtem i r á n t a m érzett szeretetedben." Belégzés, szünet, kilégzés, majd m o n d j á k h a n g o s a n : „Saj­ nálom, hogy n e m t u d t a m elfogadni feltétel nélküli szeretete­ det, és hogy n e m t u d t a m h i n n i b e n n e . " Belégzés, szünet, kilégzés, majd m o n d j á k h a n g o s a n : „Még m i n d i g szeretlek, és m i n d e n k i b e n téged kereslek." Most menjenek végig a fenti m o n d a t o k o n azzal a különb­ séggel, hogy a szeretett személy szemének r a g y o g á s á n túl gondoljanak a r r a , mivé lettek ö n ö k m o s t a n r a , és a szeretett személyen keresztül forduljanak Istenhez, a T e r e m t ő h ö z , az u n i v e r z u m szeretettel átitatott teremtőerejéhez, vagy kép­ zeljenek el egy h i t ü k által elfogadott vallási t a n í t ó , m o n d j u k B u d d h a különösen szeretetteljes megtestesülését. A szeretett lény szemébe pillantva lássák m e g most B u d d h a vagy m á s vallási vezető tekintetét. Párosítsák a m o n d a t o k a t mély hasi légzéssel. Belégzés, szünet, kilégzés, majd m o n d j á k h a n g o s a n : „Saj­ nálom, hogy kételkedtem i r á n t a m érzett feltétel nélküli szere­ tetedben." Belégzés, szünet, kilégzés, majd m o n d j á k h a n g o s a n : „Saj­ nálom, hogy n e m t u d t a m elfogadni feltétel nélküli szeretete­ det, és hogy n e m t u d t a m h i n n i b e n n e . " Kilégzéskor folytassák ezzel: „Sajnálom, hogy n e m t u d t a m elfogadni feltétel nélküli szeretetedet, és hogy n e m t u d t a m hinni benne." Belégzés, szünet, kilégzés, majd m o n d j á k h a n g o s a n : „Még m i n d i g szeretlek, és sajnálom, hogy m e g p r ó b á l t a l a k mások­ kal pótolni."

255


Most fűzzék az előbbiekhez a következőt: Belégzés, szünet, kilégzés, majd mondják h a n g o s a n : „Soha n e m s z ű n t e m m e g szeretni, csak m e g p r ó b á l t a l a k másokkal p ó t o l n i " (gondolják el, mivel p r ó b á l t á k helyettesíteni a sze­ retet és teljes elfogadás csodálatos érzését: kábítószerekkel, alkohollal, anyagi javakkal, sikerekkel, felületes kapcsolatok­ kal stb.). Belégzés, szünet, kilégzés, majd mondják h a n g o s a n : „Soha n e m s z ű n t e m m e g szeretni, csak p ó t o l n i p r ó b á l t a l a k val (fejezzék be a m o n d a t o t ) . Most koncentráljanak arra, milyen hiábavaló is az örök való­ ságnak, szétáradó energiának és nyugodt erőnek, vagyis a sze­ retetnek a behelyettesítése pótszerekkel. Gondolkodjanak el a Szentírás szavain: „Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is Őbenne" (1 Jn 4, 16). Belégzés, szünet, kilégzés, majd mondják hangosan, meggyő­ ződéssel: „ S o h a n e m k ü l ö n ü l t e m el az örök, feltétel nélküli szeretet s z é t á r a d ó energiájától és n y u g o d t erejétől." Belégzés, szünet, kilégzés, majd mondják hangosan, meggyő­ ződéssel: „Mert lelkem legmélyén magam vagyok az örök szeretet szétáradó energiája és nyugodt ereje."

A slágerek üzenete Ez a gyakorlat a k k o r j u t o t t eszembe, a m i k o r m e g r e n d í t ő lelki é l m é n y b e n volt részem 1998 tavaszi napéjegyenlőségének reg­ gelén a H o l d t e m p l o m b a n . Miközben a szeretett nő távollétén b á n k ó d t a m , az is elszomorított, hogy továbbra is elszakítva éreztem m a g a m belső valómtól és Istentől, mint a feltétel nél­ küli szeretet végső forrásától. A csoport o d a k i n t gyönyörködött a napkeltében, én p e d i g a szentélyben könnyek között, zokogva

256


m o n d t a m kedvesemnek: „Sajnálom, hogy n e m t u d t a m meg­ bízni feltétel nélküli szeretetedben. Sajnálom, hogy kételkedtem ebben. Sajnálom, hogy n e m t u d t a m elfogadni a szeretetedet." Hirtelen m e g é r t e t t e m , hogy e szavak, melyekkel kedvesemhez szóltam, Istenre és a belső valónkra is vonatkoznak. Akkor j u t o t t eszembe, hogy u g y a n a z o k a m o n d a t o k , a m e ­ lyeket a szeretett n ő h ö z tizenegy évi távollét u t á n 1996 kará­ csonyán intéztem, Istenhez is szóltak. Felidézve kedvesem szemének csodálatos ragyogását azon az éjszakán, m o s t Isten­ hez címeztem ugyanezeket a szavakat: „Szeretlek. M i n d i g is szerettelek, csak m e g p r ó b á l t a l a k m á s o k k a l pótolni." E szavak, amelyeket a k k o r m o n d t a m el, a m i k o r tizenegy hosszú év u t á n ismét átöleltük egymást, most úgy tetszett, Istenre is vonatkoznak, m i n t a feltétel nélküli szeretet forrá­ sára. M e g d ö b b e n t e t t , h o g y a n h o r d o z h a t j á k u g y a n a z t az e r ő t és mélységet a szerelem és a vallásos á h í t a t kifejezései. Köz­ vetlenül a szent tűz felélesztésének szertartása előtt, a m e l y r e a z n a p délelőtt került sor, e l m o n d t a m l o n d o n i b a r á t o m n a k , mit éltem át a H o l d t e m p l o m b a n . B a r á t o m e k k o r a b h a k t i j ó g á r ó l beszélt n e k e m , a m i az o d a a d á s j ó g á j a k é n t is ismert. A gyakorlatok s o r á n a szeretett lényre g o n d o l u n k , m a j d a n az i r á n t a érzett szeretetet kiterjesztjük I s t e n r e m i n t t e r e m t ő n k r e és a feltétel nélküli szeretet forrására. Még a z n a p történt, hogy a szálló e l ő c s a r n o k á b a n üldögélve soft rock slágereket h a l l g a t t a m . A szövegre figyelve a r r a gon­ doltam, h o g y a n terjeszthetők ki a kedvesnek címzett szavak ö n m a g u n k r a , m a j d a n p e d i g Istenre. Az egyik dal Dolly P a r t o n szerzeménye volt, az „1*11 Always Love You" (Mindig szeretni foglak), Whitney H o u s t o n e l ő a d á s á b a n . Érdekes elképzelni, a m i n t a c í m a d ó sort énekeljük k e d v e s ü n k n e k , ö n m a g u n k ­ nak, majd p e d i g Istennek. Később egyik b a r á t o m t ó l - a k i n e k terjedelmes lemezgyűjteménye volt az 50-es, 60-as évekből m e g t u d t a m , hogy a rock a n d roll e r e d e t i l e g a gospel műfa­ jából származott, amely p e d i g Istennel helyettesíti be a szere­ tett személyt. Elvis, a rock a n d roll királya is gospel-zenével kezdte pályáját. Emlékszem, milyen ö r ö m m e l h a l l g a t t a m gim­ nazista k o r o m b a n „ A m a z i n g G r a c e " (Csodálatos kegyelem) című dalát. A k k o r i b a n valóban c s o d á l a t o s n a k é r e z t e m az Elvis szavain átizzó mély érzéseket.

257


N e m r é g i b e n az „Angelos"-ban reggeliztem. Ez a helyi v e n d é g l ő tele van Elvis-emléktárgyakkal, melyek beborítják a falakat, s egy helyi p h i l a d e l p h i a i r á d i ó régi slágereket sugá­ roz. Míg ott j á r t a m , a „My Guy" (A fiúm) című slágert hall­ g a t t a m . E k k o r a p é n z t á r n á l ü l ő idősebb asszony hirtelen m e g p e r d ü l t a székén, és izgatottan kiáltotta az é t t e r e m ven­ dégeinek: „Hallgassák ezt a dalt. Az Apáca-show c í m ű filmben »fiúm« helyett az a p á c á n a k öltözött W h o o p i e G o l d b e r g azt énekli: »Istenem!«* L á t n i u k kellett volna, fergeteges volt!" Ezek a szavak egybecsengtek a z n a p reggeli gondolataim­ mal, mivel kinyomtatás előtt m é g kisebb változtatásokat ter­ veztem a kéziratban. T ö r t é n e t e s e n é p p e n a transzperszonális indulatátvitel című fejezet átfésülése foglalkoztatott. H á t ennyit a „csodálatos kegyelemről".

Azaz „My (iujr" helyett ..My God".

258


15. fejezet Biofeedback, agyhullámok és a túlvilág Suhanjunk át szabadon az életen!

E

gy új szakterület van születőben, amelyet e n e r g e t i k a i orvoslásnak neveznek, s amelynek képviselői a legkü­ lönfélébb szakmákból v e r b u v á l ó d n a k . A k a d n a k közöt­ tük orvosok, lélekgyógyászok, fizikusok, fiziológusok, vallási és spirituális vezetők stb. A m e n n y i b e n e l e k t r o m a g n e t i k u s e n e r g i a m e z ő n e k tekintjük m a g u n k a t , a k k o r e g é s z s é g ü n k e t az e n e r g i a szabad á r a m l á s á n a k függvényében szemléljük. E k k é p p e n megtanuljuk, m i k é n t tekintsük a t e s t ü n k b e n lakozó energiát úgy, a k á r egy ö r ö k k ö n z u b o g ó p a t a k o t , amely gyön­ gyözve kerüli m e g a stresszsziklákat, melyek az útjában állnak. Kosárlabdás i d ő s z a k o m r a visszatekintve most jövök rá, h o g y többször is e l é r t e m azt a t u d a t á l l a p o t o t , a m i k o r a szó szoros é r t e l m é b e n m i n d e n m o z d u l a t o m légies lebegéssé lényegült a pályán. Ebben az á l l a p o t b a n m i n d e n k ü l ö n ö s e b b erőfeszítés nélkül sikerült kosárba v i n n e m a labdát. Ma „lebegés"-nek nevezzük a csúcsteljesítmény b á r m e l y megnyilvánulási formáját, a k á r családi b o l d o g s á g r a törek­ szünk, a k á r a r r a , hogy legjobb f o r m á n k a t nyújtsuk a golfpá­ lyán. Azóta felfedeztem, h o g y u g y a n e z a t u d a t á l l a p o t felelős a szervezet természetes gyógyító folyamataiért. Mi több, azt találtam, hogy e t u d a t á l l a p o t m é r h e t ő , azaz m e n n y i s é g i l e g is m e g h a t á r o z h a t ó az a g y h u l l á m o k segítségével. A biofeedback, n e u r o f e e d b a c k és az E E G - h u l l á m o s t r é n i n g azok a legújabb módszerek, amelyek segítségével szabadabbá 259


tehetjük ö n m a g u n k b a n ezt a t e r m é k e n y és gyógyító á r a m ­ lást. E b b e n az á l l a p o t b a n a fájdalom és a stressz leküzdése is m e g k ö n n y e b b e d i k . Számos ú j o n n a n felfedezett ősi eszköz áll a h a g y o m á n y o s o r v o s t u d o m á n y rendelkezésére, amely hoz­ zásegít e t e r e m t ő t u d a t á l l a p o t eléréséhez. Ezek az ősrégi j e l e n s é g e k végső soron most a világ szent szertartásai és a tudo­ m á n y h á z a s s á g á n a k fényében é r t e l m e z ő d n e k újra, amennyi­ b e n ez j o b b a n a l k a l m a z h a t ó a klinikai gyakorlatban. Mind a biofeedback, m i n d az ősi p r a k t i k á k segítenek leteríteni a füg­ gőség sárkányát, mivel a r r a t a n í t a n a k , hogy közérzetünk és lelki b é k é n k n e m külső tényezőktől függ. A biofeedback pél­ d á u l igen e r e d m é n y e s e n gyógyított alkoholistákat, megtanítva ő k e t a r r a , m i k é n t é r h e t n e k el mélyen békés tudatállapotokat, de h a t á s o s felnőttek és g y e r m e k e k koncentrációzavarainak gyógyítására is. Ezek a betegek ismét kezükbe vehetik életük irányítását, s ezáltal ők is legyőzhetik a függőség félelmetes sárkányát. A biofeedback révén m e g s z a b a d u l n a k környezetük rabságából, s a külső i n g e r e k á l l a n d ó o s t r o m a közepette is u r a i m a r a d n a k a helyzetnek.

Gyógyulás vagy egymás csepülése U t a z g a t á s a i m a világ k ü l ö n b ö z ő tájain lehetővé tették szá­ m o m r a , hogy t a n u l m á n y o z z a m az ősi, bevált gyógyító eljárá­ sok egyikét-másikát, melyek egyúttal az élet összhangját és szabad á r a m l á s á t is biztosítják. Ezek közül is az egyik leghatá­ sosabb a reiki (a fejezet végén beszámolok majd arról, miként i s m e r k e d t e m m e g ezzel az ősi, természetes gyógymóddal). A m a g a m részéről szeretem a reikit az e l m e és test ősi tibeti gyógyeljárásaként emlegetni. Kollégáimmal jelenleg is tanul­ m á n y o z z u k ezt a több m i n t 2500 esztendős módszert. A reiki m e s t e r e k é n t e n g e m is rákapcsoltak a biofeedback-készülékre, és kollégáim meglepetve látták, hogy a m i k o r elindítottam m a g a m b a n a reiki gyógyító e n e r g i á i n a k áramlását, théta- és b é t a - h u l l á m o k szokatlan kombinációi j e l e n t e k m e g az agyam­ b a n . Ez azt m u t a t t a , hogy egyszerre kerültem mélyen ellazult és mégis éber tudatállapotba. Pontosabban fogalmazva, az éber e l m e m ű k ö d é s és az ellazult test olyan állapota ez, amely a csúcsteljesítménynek is előfeltétele. Egyszer akkor kapcsoltak

260


rá a készülékre, mikor m a g a m o n a l k a l m a z t a m a reikit, egy r o p p a n t m e g n y u g t a t ó öngyógyító kezelés alkalmából. A keze­ lést követően kollégáim m e g m u t a t t á k a g y h u l l á m a i m kinyom­ tatott görbéjét. Egészen e l k é p e d t e k azon, hogy a z o n n a l m a g a s alfa-hullámaim kezdődtek, amelyek végig m e g is m a r a d t a k , s ezeket m a g a s t h é t a - h u l l á m o k követték a mélyebb ellazulás idő­ szakában. Nagyon r e m é l e m , hogy m á s o k n a k is m e g t a n í t h a ­ tom, hogyan lehet elérni a mély ellazultságnak ezt a kellemes állapotát a saját m a g u n k o n vagy szeretteinken a l k a l m a z o t t reiki természetes gyógyeljárása segítségével. A reiki szerencsésen megsokszorozza az S. E.-szeminári­ u m o k o n elsajátítható stressz- és konfliktusoldó készségeket. Képzeljék el, hogy egyre t ö b b e n gyógyítanák szeretteiket kézrátétellel, enyhítve ezzel a fej- vagy hátfájáshoz h a s o n l ó m i n ­ d e n n a p o s p a n a s z a i k a t és feszültségeiket, a családon belüli erőszak vagy a gyermekek b á n t a l m a z á s a helyett. Az S. E., a reiki és a biofeedback együtt kiváló eszköz e r r e . R á a d á s u l az e m b e r e k - a szesz és a kábítószer pótszereit mellőzve egészségesen l a z u l h a t n á n a k el. Az a célom, h o g y a testi-lelki orvoslás legfrissebb felfedezéseinek b i r t o k á b a n segítsek bete­ g e i m n e k a stresszoldásban és a konfliktuskezelésben, m i n é l szélesebb közönséggel ismertetve m e g ezek e r e d m é n y e i t . Ez egyszerűen k i k e r ü l h e t e t l e n , a m e n n y i b e n az egészségbiztosí­ tás gondjai m i a t t a m ú g y is saját k e z ü n k b e kell v e n n ü n k egész­ ségünk és b o l d o g s á g u n k megőrzését.

Az

alternatív

orvoslás

hatékonysága

Egészen 1995 őszéig h a g y o m á n y o s a n képzett lélekgyógyász­ n a k tekintettem m a g a m a t , aki j u n g i á n u s és alaklélektani módszereket a l k a l m a z o t t . Abban a h a t á r t a l a n szerencsében volt részem, hogy m e s t e r e m n e k t u d h a t t a m dr. Dávid H a r t o t , aki a nagy J u n g keze alatt t a n u l t Z ü r i c h b e n a 40-es évek végén, és Dick Olneyt, az Esalen Intézet l e g e n d á s h í r ű m u n ­ katársát, aki m e g m a g á n á l Fritz Perslnél, az a l a k l é l e k t a n aty­ j á n á l tanult. A következőkben vázolni szándékozom azokat az esemé­ nyeket, amelyek elvezettek az alternatív o r v o s t u d o m á n y h o z és ezen ősi p r a k t i k á k m o d e r n megfelelőihez. U t a m a m a i 261


n a p i g n e m zárult le, és j e l e n l e g is tovább keresek. J á r t a m pél­ d á u l G u a t e m a l á b a n , ahol m ó d o m volt részt venni olyan maja gyógyeljárásokban, m i n t a több ezer éves szent tűz szertartás. Azt találtam, hogy a maják módszerei fölöttébb h a t é k o n y n a k b i z o n y u l n a k a test és a lélek gyógyításában. 1. 1995 a u g u s z t u s á b a n h á r o m h i p n o t e r a p e u t a újra beve­ zette a megszállottság réges-régi fogalmát. New H a m p s h i r e b e n , a n e m z e t i H i p n o t e r á p i á s Közgyűlés színe előtt m u t a t t á k be a klinikai „ ö r d ö g ű z é s " példáit. Rendkívül érdekesnek t a r t o t t a m ezeket az előadásokat, és m e g d ö b b e n t e t t , milyen e r e d m é n y e s volt ez a m ó d s z e r n e m c s a k az érzelmi zavarok r e n d e z é s é b e n , h a n e m a testi kórok orvoslásában is, amilyen p é l d á u l a r á k vagy az Ö b ö l - h á b o r ú - s z i n d r ó m a . Mint azt m á r a b e v e z e t ő b e n is e m l í t e t t e m , egészen o d á i g p r a g m a t i k u s n a k és e m p i r i k u s n a k t e k i n t e t t e m m a g a m a t , olyasvalakinek, aki William J a m e s n y o m d o k a i n jár. Klinikai m u n k á s s á g o m r a ez úgy vonatkozik, hogy a megfigyelhető t ü n e t e k r e , a „műkö­ d ő k é p e s igazságra" összpontosítok a terápia során. Úgy gon­ d o l t a m a z o n b a n , ez a gyorstanfolyam érdekes kikapcsolódást j e l e n t majd a r u t i n m ó d s z e r e k elsajátítása u t á n . Az egyik kur­ zuson a szellem felszabadításának terápiáját lehetett megta­ n u l n i , és dr. William Baldwin m e g felesége, J u d i t h vezette. M ó d s z e r ü k pozitív m e g v i l á g í t á s b a n m u t a t t a m e g s z á m o m r a a klinikai ö r d ö g ű z é s t . K i i n d u l ó p o n t j u k az volt, hogy ami­ ként b a k t é r i u m o k és m i k r o o r g a n i z m u s o k is megfertőzhetik szervezetünket t u d t u n k o n kívül, úgy k ü l ö n b ö z ő energiafaj­ ták, testetlen szellemek és gondolatformációk is beférkőzhet­ nek lelkünkbe, anélkül hogy észrevennénk. Ilyenek lehetnek a földhöz kötött lelkek, a h a r a g u n k vagy depressziónk által m a g u n k h o z vonzott sötét e n e r g i a á r a m l a t o k stb. Dr. Baldwin szerint ezek az e r ő k k o r á n t s e m olyan r é m í t ő e n tukmálják r á n k m a g u k a t , m i n t a h o g y a n azt a moziban megszoktuk, u g y a n a k k o r olyan testi, szellemi és érzelmi t ü n e t e k e t okoz­ h a t n a k , amelyek egészségünket károsíthatják. Elűzésük hely­ reállíthatja a b e t e g egészségét. 2. M i u t á n végignéztem a klinikai anyag m e g g y ő z ő bemuta­ tását a c s o p o r t b a n , visszatértem szállodai szobámba, és bekap­ csoltam a televíziót. Alig h i t t e m a szememnek, mivel az Óriási

262


szenzáció c í m ű filmet vetítették - é p p e n ezt augusztus d e r e k á n , sportesemények és r e k l á m o k helyett! A film t ö b b n y i r e húsvét­ kor látható, mivel J é z u s életét dolgozza föl. A következő elké­ p e s z t ő mozzanat az volt, hogy Krisztus egy földön vonagló férfi fölött áll, akit „tisztátalan lélek" kínoz, s akit a z t á n kiűz a meg­ szállottból. N e m győztem h ü l e d e z n i e szinkronicitás l á t t á n . E l h a t á r o z t a m , hogy m a g a m o n is k i p r ó b á l o m az ö r d ö g ű z é s módszerét, és i d ő p o n t o t k é r t e m az előadótól, dr. Baldwintól. Az ülés fölöttébb tanulságos volt. N e m hasonlított a t e r á p i a vagy hipnózis semmilyen korábbi formájára, amivel a d d i g találkoztam. Azzal kezdődött, hogy hatévesen rettegve figyel­ tem szüleim veszekedését, majd egy orosz b ö r t ö n b e n folyta­ tódott, ahol évszázadokkal k o r á b b a n r a b o s k o d t a m . K a t o n a voltam, és azért vetettek ide, m e r t e m b e r e i m föllázadtak kín­ zóik ellen. Aztán változott a szín, nyolcéves voltam, és zokogva néztem a p á m a t , a m i n t kétrét g ö r n y e d fájdalmában, melyet h á b o r ú s sérülései okoztak. Istenhez k i á l t o t t a m , hogy segítsen apámon. Mindkét jelenetben d ü h b e gurultam, amikor n e m érkezett m e g a kért segítség. Baldwin k é s ő b b e l m o n d t a , hogy a fogam csikorgattam, és a m e l l k a s o m vadul zihált, miköz­ ben d ü h ö d t szitkokat szórtam a szerzetesi c s u h á b a öltözött férfiakra, akik e m b e r e i m e t k í n o z t á k az orosz b ö r t ö n c e l l á b a n . Baldwin e z u t á n azt m o n d t a : „Te, aki a fogát csikorgatod és a mellkasát dolgoztatod, mit m o n d h a t s z most n e k ü n k ? " Ekkor azonosított és előhívott valamiféle sötét energiát, amely h a r a g o m miatt t a p a d t h o z z á m , m e g azért is, m e r t h a t a l o m r a vágytam, hogy kilépjek kiszolgáltatottságomból. Baldwin e z u t á n Fénylényeket hívott, hogy fogadják m a g u k b a e sötét energiát, és távolítsák el t ő l e m . Mikor ez a lény eltá­ vozott, furcsa sötét foltot észleltem felfele e m e l k e d n i t ő l e m balra, amely a Rorschach-teszt négyes ábrájára emlékeztetett, egy, a n a p h o z h a s o n l ó fénygömbbel a h á t t é r b e n . Pszichológiailag a sötét energia eltávolítása megfelel az árnyék átalakításának a j u n g i á n u s t e r á p i á b a n . B a l d w i n n á l a páciens megtanulja, hogy a sötétség lényegileg világosság. Miközben a sötét e r ő visszaalakul világossággá, visszakormányozzák abba az isteni fényességbe, amelyet a halálközeli élmények túlélői írtak le, és n e m a pokolba kerül, a h o g y a n a vallás tanítja. Dr. Baldwin diagnózisa szerint a sötét e n e r g i a h a r a 263


g o m m i a t t m e g O r o s z o r s z á g b a n leélt korábbi életem folyo­ m á n y a k é n t t a p a d t hozzám, m e g l e h e t a z o n b a n , hogy csak egy k a t o n a lelke kapcsolta m a g á t az e n y é m h e z születésemkor. A k a t o n a m i n d a z o n á l t a l visszajutott Isten fényességébe. B á r m i n e k t a r t s u k is az ülésen történteket - irányított, gyógyító vizualizációnak, a t u d a t t a l a n gyógyító m u n k á l k o ­ d á s á n a k vagy é p p e n tényleges találkozásnak a szellemvilág­ gal -, m i n d e n k é p p e n e l b á m u l t a m , milyen békesség költözött belém u t á n a , milyen leírhatatlan szeretet töltötte el a szívemet. Röviddel e z u t á n k e z e m b e került egy könyv az episzkopális e g y h á z b a n végzett csodálatos gyógyításokról. Nancy nagynén é m t ő l k a p t a m , aki g y a k r a n m e n t el gyógyító misére a Szent A n d r á s - t e m p l o m b a , egyébként g y e r m e k k o r o m b a n m a g a m is itt m i n i s t r á l t a m . A könyvet egy újságírónő írta, aki eleinte kételkedett a gyógyításokban, m i k o r a z o n b a n saját szemével látta ezeket, hívővé vált. S z á m o m r a m i n t lélekgyógyász szá­ m á r a m i n d e b b ő l az a tanulság, hogy függetlenül attól, létez­ nek-e vagy sem k ü l s ő negatív energiák, azaz „ördögök", amelyek vagy akik tovább súlyosbíthatják lelki kínjainkat, m i n d e n k é p p e n a mi d o l g u n k , hogy h a r c b a szálljunk negatív é r z e l m e i n k k e l . E b b e n az é r t e l e m b e n „semmi mástól n e m kell félnünk a félelmen kívül", hogy F r a n k l i n D e l a n o Roose­ velt szavait idézzem, melyeket az a m e r i k a i n é p h e z intézett a 30-as évek n a g y gazdasági világválsága idején. Mivel a h a s o n l ó h a s o n l ó t vonz, n e k ü n k kell s z e m b e n é z n ü n k félel­ m e i n k k e l , h a r a g u n k k a l és l e h a n g o l t s á g u n k k a l , majd m e g t e n ­ n ü n k a szükséges lépéseket, hogy ezeket a negatív e n e r g i á k a t átalakítsuk a szeretet és ö r ö m pozitív, t ú l á r a d ó érzésévé, a m i a z t á n közelebb visz majd céljaink megvalósításához. 3. 1995 s z e p t e m b e r é b e n Írországba m e n t e m . Az Inch-félszigeten különös é l m é n y b e n volt részem. Úgy éreztem, m i n t h a valamiféle n ő i e n e r g i a vagy szellem lépett volna testembe (a h á t a m a t bizsergette m e g ez az e n e r g i a á r a m l á s ) . Négyszer ismétlődött ez m e g a későbbiekben, én a z o n b a n - dr. Baldwin tanácsát követve - m e g t a g a d t a m az e n e r g i a belépését vagy t e s t e m b e n m a r a d á s á t . Ne feledjék, h a g y o m á n y o s a n képzett pszichológus voltam, a k i n e k k o r á b b a n s e m m i hasonlóval n e m volt dolga. Később fölismertem, hogy ez is része volt szívem

264


megnyílásának. Az különösen figyelemreméltó, hogy férfi l é t e m r e női e n e r g i a árasztotta el testemet. 4. 1995 o k t ó b e r é b e n Salemben, Massachusetts á l l a m b a n t a r t ó z k o d t a m , ahol egy szép p é n t e k i n a p o n t a l á l k o z t a m Mer­ cedesszel, egy csodálatosan e n e r g i k u s és spirituális erőkkel megáldott, g u a t e m a l a i származású hölggyel. Mercedes meg­ hívott, hogy vegyek részt egy reiki-tanfolyamon, sajátítsam el ezt a természetes g y ó g y m ó d o t . Erdekeit a dolog, u g y a n a k k o r h a b o z t a m is. N e m r é g i b e n vásároltam össze n é h á n y könyvet a esi energiával gyógyító kínai o r v o s t u d o m á n y r ó l , egy orvos ajánlotta ezeket m é g a hipnózisgyűlésen, s én velük a k a r t a m elütni az időt az esős hétvégén. 5. Egy r o c k p o r t i fogadóban szálltam meg, amely a sziklás t e n g e r p a r t legszélén állt. Éjszaka a r r a é b r e d t e m , hogy bíbor­ színű fény lüktet a h o m l o k o m közepén, és ismét azt éreztem, m i n t h a egy női e n e r g i a vagy szellem (nehéz ezt p o n t o s a b b a n leírni) vette volna birtokba testemet. Csak m i u t á n e l m o n d t a m ezt az é l m é n y e m e t Mercedesnek, r e i k i - o k t a t ó m n a k , a k k o r j ö t t e m rá, hogy az írországi eset ismétlődött meg. Megint csak az t ö r t é n t hát, hogy egy külső, n ő n e m ű e n e r g i a egyszerűen beköltözött testembe. Mercedes úgy vélte, hogy ez spirituális é b r e d é s e m része, m i k ö z b e n férfi l é t e m r e meg­ nyitom szívemet. A k u n d a l i n i fölemelkedését is e m l e g e t t e ; a h i n d u k és a tantra-jóga ezzel a h a s o n l a t t a l írják le a spiri­ tuális eszmélés folyamatát. E l h a t á r o z t a m , hogy b e i r a t k o z o m a reiki-tanfolyamra. O t t egy irányított m e d i t á c i ó s o r á n szemtől szembe kerül­ t ü n k reiki-mesterünkkel. A m a g a m részéről mélyen átéltem, hogy k o r á b b a n k a t o n a k é n t szolgáltam Krisztust, most p e d i g az érzelmi p r o b l é m á k gyógyítójaként. Azt r e m é l t e m , hogy a reiki fogásait elsajátítva i m m á r o n a testi szenvedéseket is enyhíthetem. I p a r k o d t a m nyitott m a r a d n i , u g y a n a k k o r m é g f e n n t a r t á s a i m voltak, hiszen episzkopális h i t b e n nevelked­ tem. Két másik m e s t e r t is l á t t a m , egy T a k o m i nevezetűt m e g Sivát i s t e n n ő k é p é b e n és n e m férfi istenként. Eleinte azt gon­ doltam, e l m e n t az eszem. Egy h é t múlva a z o n b a n elolvastam egy könyvet a reikiről, amelyben egy hölgyet a b e l é á r a m l ó energia a r r ó l tudósított, hogy Mu ősi civilizációjában Sivát

265


i s t e n n ő k é n t tisztelték. Róla hitték azt, hogy ő hozta a reikit bolygónkra. 6. A z n a p éjszaka ismét a h o m l o k o m közepén lüktető bíbor­ színű fény ébresztett föl. Ekkor reiki-mesteremhez fohászkod­ t a m , valahogy így: „ H a ez jó n e k e m , elfogadom, ha viszont n e m , kérlek téged, hogy védj m e g e n g e m . " Ekkor m i n t h a sötét felhő ereszkedett volna a szememre, a m i r ő l k é s ő b b m e g t u d t a m , hogy távozó félelmem volt. Ezt a világ leggyönyörűségesebb fehér fénye követte, amely úgy r ö p p e n t elém, m i n t valami óriási pillangó. Méretét tekintve aprócska tengeri sirályra emlékeztetett. Szeretetet árasztott m a g a körül, majd v á r a t l a n u l h o m l o k o n ütött, miközben az elektromosság a p r ó nyilai j á r t á k át egész testemet. Vallásos n e v e l t e t é s e m n e k k ö s z ö n h e t ő e n úgy véltem, a tiszta fehér fény a Szentlélek r á m sugárzó áldása. Az ágyból kikelve, miközben á t m e n t e m a szobán, úgy é r e z t e m , hogy lebegek. Reggel okta­ t ó m elvégezte v a l a m e n n y i ü n k ö n a reiki-gyógyításba avatás ősi, szent szertartását. E z u t á n félrevont, és e l k e r e k e d ő szem­ mel m o n d t a : „Mikor téged avattalak, gyógyító e n e r g i a á r a d t a t e n y e r e d b ő l . A te beavatásod m á r m e g t ö r t é n t . " E l m o n d t a m neki, m i n t látogatott m e g a fehér fény hajnali h á r o m órakor. Két n a p p a l k é s ő b b dr. Mikao Uszuiról olvas­ t a m , aki az 1800-as években újra felfedezte a reikit J a p á n ­ b a n . M e g l e p e t t e n olvastam, hogy m i k ö z b e n Uszui Korijáma h e g y é n meditált, fehér fény ereszkedett alá hozzá a hajnalha­ sadás előtti sötétségben, az a r c a előtt lebegett, majd h o m l o ­ kon legyintette. E z u t á n úgy ébredt, hogy át t u d t a a d n i a reiki gyógyító energiáját. 7. Azóta számtalanszor a d t a m át m a g a m is ezt a gyógyító e n e r g i á t - amely n e m a sajátom volt, én csupán közvetítettem - e m b e r e k n e k és á l l a t o k n a k . A reiki-energia m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m t ó l származik, n e m m á s ez, m i n t az egyetemes élet­ e r ő . Gyógyítottam két kézzel t ö r t é n ő kézrátétellel és a fogadó távollétében - ez a távolság némelykor több száz vagy több ezer m é r f ö l d r e is r ú g o t t . Az állatok kiváló kontrollként szol­ gáltak a p l a c e b o h a t á s kiszűrésére, és e m b e r e k e t is h a s z n á l t a m kontrollkísérletekhez. Egyszer egy n ő b e t e g e m , akit migrén­ nel kezeltem, n e m t u d o t t eljönni az ülésre. Fölhívtam, és m e g k é r d e z t e m , h a j l a n d ó volna-e részt venni egy kísérletben.

266


Mindössze annyit k é r t e m tőle, hogy heveredjen le n é h á n y percre, és készüljön föl a gyógyító e n e r g i a befogadására. „Nem hiszek én az effélékben" - tiltakozott. Azt m o n d t a m , n e m muszáj h i n n i e , és k ü l ö n b e n is mit veszíthet. L e t e t t ü k a kagylót, és azzal váltam el tőle, h o g y tíz perc múlva visszahívom. Elképzeltem, a m i n t a r e n d e l ő m b e n ül, miközben hátával a j a p á n távolság írásjelének t á m a s z k o ­ dik. Aztán képzeletben a fejére helyeztem a kezemet, m i n t h a csak előttem ü l n e . Tíz p e r c e n belül fölhívott, és ezt m o n d t a : „Képzelje, elmúlt a fejfájásom, és a h á t a m sem fáj a n n y i r a , p e d i g m á r vagy két h e t e iszonyatos kínjaim v a n n a k . Mikor lefeküdtem, úgy éreztem, m i n t h a a z e n e r g i a h i d e g á r a m a folyt volna végig a b ő r ö m alatt." A hátfájásról semmit sem t u d t a m , szó sem lehetett t e h á t szuggesztióról. Aztán m e g k é r d e z t e m , mely p o n t o k o n fájt a feje, hogy összeegyeztessem azzal, ahol én érzékeltem fáj­ d a l m a t . Szó mi szó, valóban a tarkótáj j o b b felső része és a bal h a l á n t é k j o b b felső sarka volt fájdalmas, p o n t o s a n úgy, a h o ­ gyan a kezeimmel érzékeltem.

Gyógyító találkozás a túlvilággal Szokatlan élményeim sorában az volt a következő, a m i k o r m u n k a t á r s a i m a t reikiztem egy relaxációs t r é n i n g k e r e t é b e n . A páciens egy széken ült, m i k ö z b e n én g y ö n g é d e n a szemére helyeztem m i n d k é t kezemet. N é h á n y a l k a l o m m a l a következő eseménysort t a p a s z t a l t a m : 1. Azt éreztem, m i n t h a egy e m b e r nagyságú e n e r g i a t ö m e g áramolna a hátamba. 2. Aztán egy a p r ó e m b e r a l a k j e l e n t m e g lelki szemeim előtt, valamivel j o b b r a a j o b b szememtől. E z u t á n beszámol­ t a m e r r ő l a kis e m b e r k é r ő l a székben ü l ő kollégának. 3. Ilyenkor a szeretet meleg h u l l á m a j á r t át, amely az ember­ kéből á r a d t a székben ü l ő páciens felé. Ez az erős szeretet egé­ szen eltöltött, n o h a n e m a sajátom volt. N é h a szinte k ö n n y e k i g m e g h a t ó d t a m , m i n t h a csak egy m e g r e n d í t ő találkozásnak vagy egy m e g h a t ó filmnek lettem volna szemtanúja. A követ­ kező n é h á n y p e r c b e n ü z e n e t e k sora b u k k a n t föl az a g y a m b a n , ezek is m i n t h a az e m b e r k é t ő l s z á r m a z t a k volna, aki az előt-

267


tem helyet foglaló személyhez címezte őket. Mindez az alatt az i d ő alatt j á t s z ó d o t t le, m í g én kezeimet a páciens szempár­ j á n nyugtattam. 4. A reiki-kezeléseket h a s o n l ó k é p p e n szoktam lezárni, a h o g y a n a h i p n o t e r á p i a során h o z o m ki a transzból a betege­ ket. Ilyenkor azt m o n d t a m nekik, most visszatérnek a helyi­ ség valóságába, és felfrissülten é b r e d n e k stb. A székben ü l ő az e m b e r k é b e n többnyire egyik elhalt rokonát, kedvesét vagy barátját ismerte föl. 5. A reiki-kezelések s o r á n meglepett, m e n n y i r e ugyanazok az alapelvek érvényesülnek itt, m i n t a kifejezetlen érzések kinyilvánításában m e g az elintézetlen ügyek síron túli lezárá­ sában (kivált, a m i a szeretet és megbocsátás h a t a l m á t illeti). Egyik a l k a l o m m a l például így szóltam Bonnie-hoz, az előt­ t e m ü l ő h a r m i n c h a t esztendős hölgyhöz: „Egy idősebb höl­ gyet látok, aki fehér b o k a z o k n i t és hosszú kék, fehér pettyes r u h á t visel. Azt mondja, n a g y o n szereti magát, és szeretné, ha ön hinni tudna önmagában." E k k o r valóban azt éreztem, hogy mély szeretet á r a d belő­ lem, v a l a h o n n a n rajtam túlról B o n n i é felé. B o n n i é később e l h u n y t n a g y m a m á j á t ismerte föl az idős hölgyben. Azt is e l m o n d t a , hogy n é h a n e m c s u p á n a n a g y m a m a jelenlétét érezte, de a p a r f ü m j e szagát is érzékelte. A n a g y m a m a mellett egy h a r m i n c a s évei d e r e k á n j á r ó úr állt, aki k e r t é s z n a d r á g o t viselt. Feltételeztem, hogy ő B o n n i é nagyapja, valami okból fiatalabb alakjában. De n e m ő volt. B o n n i é leírásom alapján g i m n a z i s t a iskolatársát ismerte föl b e n n e , aki tizennyolc évesen öngyilkosságot követett el. A fiú ü z e n e t e az volt: „ N e m te tehetsz róla. Soha n e m okoltalak azért, m e r t n e m hívtál vissza a z n a p este. Azt szeretném, ha t ö b b é n e m h i b á z t a t n á d m a g a d a t , h a m e g t u d n á l bocsátani m a g a d n a k . . . Biztos vagyok b e n n e , hogy visszahívtál volna, ha t u d t a d volna, milyen lelkiállapotban vagyok." E z u t á n m e g k é r t e m Bonnie-t, beszéljen ugyanúgy ezzel az ú r r a l , m i n t h a a vele szemközi ü r e s székben ü l n e (ez az a l a k l é l e k t a n m ó d s z e r e ) . A páciensek úgy szólnak a szék­ hez, m i n t h a csak ott l e n n e előttük az az illető, akivel lerendezetlen érzelmi a d ó s s á g u k van. Ez a személy s z á r m a z h a t a m ú l t b ó l vagy a j e l e n b ő l . B o n n i é b e h u n y t a tehát a szemét, én 268


p e d i g m e g k é r t e m , képzelje m a g a elé g i m n a z i s t a iskolatársát. Zokogva vallotta be b ű n t u d a t á t , a m i é r t n e m hívta vissza a fiút azon az estén, a m i k o r az kezet emelt m a g á r a . B o n n i é m i n d e n egyes kijelentésére a z o n n a l érzékeltem a választ: „Tudom." Ezeket a szavakat egyfajta m i n d e n t u d ó m e l e g együttérzés kísérte, a m i m i n t h a az eltávozott b a r á t t ó l s z á r m a z o t t volna. B o n n i é hosszú évekig e m é s z t e t t e m a g á t , m í g végre m e g k a p v a a baráti feloldozást, sikerült feldolgoznia lelkifurdalását. Egy másik a l k a l o m m a l Ronnie-t reikiztem, egy tizennyolc esztendős fiút, aki kábítószer-fogyasztás m i a t t m a r a d t ki az iskolából. Édesanyja, Jill is j e l e n volt a kezelésen, s mivel n e m j ö t t ki a fiával, gyakoriak voltak köztük a m e d d ő viták. Ronnie m i n d a z o n á l t a l n é h á n y h ó n a p j a tiszta volt. Úgy gondol­ tam, reikivel t á m o g a t o m m e g e l h a t á r o z á s á t (ismét a szemére, ezenkívül a feje búbjára és a tarkójára helyeztem a kezeimet), s ezt hipnoterápiával p á r o s í t o t t a m . Az volt a célom, h o g y ella­ zítom, majd „gyógyító e n e r g i á t irányítok a fejtájékra" - ezt n e m i g e n t u d o m m á s k é n t kifejezni -, hogy m e g g y ó g y í t s a m a kábítószerektől s z á r m a z ó esetleges agykárosodást. Akkor h a t á r o z t a m el, hogy reikizni p r ó b á l o m Ronnie-t, amikor néhány héttel korábban megpróbálkoztam ezzel T ó m n á l , egy másik drogfüggőségből és alkoholizmusból kilábaló fiatal­ embernél. Mikor vele dolgoztam, több m i n t öt p e r c e n keresz­ tül éreztem, a m i n t lüktető e n e r g i a á r a m l i k ki kezemből a fiú fejére. A m i n t a lüktetés megszűnt, a b b a h a g y t a m a gyógyítást, s éreztem, hogy kezem is megnyugszik. Két hét múlva T o m azzal jelent m e g a következő kezelésen, hogy j o b b a n érzi magát, és kitisztultak a gondolatai. Mikor kezeimet R o n n i e szemére helyeztem, h a t a l m a s e n e r g i a h u l l á m ö m l ö t t testembe, és egy kép formálódott ki szemem előtt. Egy h a r m i n c ö t év körüli urat láttam, aki baloldalt választotta el b a r n a haját. Kissé tagbaszakadt férfiú volt; kék farmert, b e g o m b o l a t l a n kockás flanelinget viselt, felgyűrt ujjakkal, alatta p e d i g jégeralsót. Ereztem, a m i n t szeretethullám önt el T o m iránt, s a következő szavakat érzékeltem: „Sajnálom, hogy el kellett hagyjalak, a m i k o r p e d i g olyan fiatal voltál. N e m szeretném, ha a példá­ mat követnéd. A kábítószer és az alkohol veszélyes dolog. Bánt, amikor látom, hogy te m e g anyád olyan sokat veszekedtek. Örülnék, h a j o b b a n kijönnétek egymással."

269


Mikor befejeztem, Jill, a fiú édesanyja ezt m o n d t a : „Érez­ tem, hogy a volt férjem van a szobában." M e g t u d t a m , hogy elváltak, mielőtt a férfit elvitte volna az ital. Feltettem n é h á n y kérdést, hogy igazoljam a jelenés személyazonosságát. Mikor m e g k é r t e m Jillt, írja le a férjét, azt m o n d t a , hosszú hajú volt és vékony. A b e n n e m szóló vékonyka h a n g azt javasolta, k é r d e z z e m meg, m i n d i g így festett-e a férj. Jill n y o m b a n rávágta, hogy férje jóval súlyosabb volt halála idején. A haja rövidebb volt, m i n t most T o m é , azzal a különb­ séggel, hogy ő n e m középen, h a n e m baloldalt választotta el. A viselete felől is é r d e k l ő d t e m . Jill azt felelte, r e n d s z e r i n t f a r m e r t h o r d o t t , kockás flanelinggel, amelynek fölgyűrte az ujját. Jill az én felgyűrt i n g u j j a m r a m u t a t o t t : „Úgy h o r d t a , a h o g y a n maga." Azt is hozzátette, férje többnyire meglehetősen hanyagul g o m b o l k o z o t t be, s így kilátszott az alsóneműje. Miközben Jillt h a l l g a t t a m , a fejem j o b b oldalából a váll a m b a kisugárzó fájdalom sehogyan sem a k a r t szűnni. Ezt a n n a k t u d t a m be, h o g y a szokásosnál tovább nyújtottam ki a kezeimet, melyeket g y ö n g é d e n a fiú szempárjára helyez­ t e m . A vékony h a n g most a r r a unszolt, kérdezzem meg, volt-e a férjnek testi p a n a s z a halálakor. Jill igennel felelt, és m u t a t t a , hogy férje fejénekjobb oldala fájt a válltájékkal együtt, valami barkácsolás közben bekövetkező sérülés miatt. Ekkor n é m á n reikizni k e z d t e m m a g a m a t , e l m o n d t a m egy imát az eltávozot­ tért, és a fájdalom a z o n n y o m b a n m e g s z ű n t .

Az ima hatalma Mielőtt l e z á r n á m e fejezetet, el szeretném mesélni, milyen c s o d á r a k é p e s az i m a és a szeretet. Ez az eset volt szívem m e g n y í l á s á n a k tetőpontja, a m i elvezetett a h h o z , hogy ismét egyesültem életem n a g y szerelmével, majd 1997 j a n u á r j á b a n Kaliforniába költöztem. 1984-ben találkoztam ezzel a cso­ d á l a t o s teremtéssel, és elvettem feleségül. H á z a s s á g u n k első évében a z o n b a n v á r a t l a n u l m e g h a l t a k a szüleim; egyik a másik u t á n m e n t el tíz h ó n a p különbséggel. H a l á l u k olyan mélyen lesújtott, hogy ez t ö n k r e t e t t e a házasságomat, s így 1986-ban elváltunk. H á z a s s á g u n k idején kezdtem r á d ö b -

270


b e n n i , m e n n y i m i n d e n t á l d o z t a m föl csak azért, hogy kedvé­ benjárjak a szüleimnek. Egy évvel a n y á m halálát követó'en egy furcsa szinkronicitásos é l m é n y b e n volt részben. Az Adjuk bérbe Spencert című s z a p p a n o p e r a egyik epizódját n é z t e m é p p e n . Ebben a részben a R ó b e r t Urich által alakított S p e n c e r meg­ próbálja lebeszélni barátját v a l a m i r ő l , a m i t k é s ő b b m e g b á n ­ h a t n a . Én hajszálra u g y a n e z t é r e z t e m szüleimmel és szépséges feleségemmel kapcsolatban. S p e n c e r megállítja a fiatalem­ bert, aki elhajtani készül teherautójával, és a fejére olvassa: „Jimmy, te nemcsak Kathy kedvese és az apád fia vagy, hanem tőlük függetlenül is létezel. Soha, senki kedvéért ne add föl, aki vagy!" Ez a j e l e n e t csak megerősített abbeli m e g g y ő z ő d é s e m b e n , hogy többé n e m á l d o z o m föl saját vágyaimat. Ezzel a kérdés­ sel a k k o r szembesültem, a m i k o r új házba készültem költözni. Már m i n d e n t b e c s o m a g o l t u n k , a m i k o r a r e n d e l ő m b ő l este hazatérve a feleségem azzal fogadott, ő egyelőre n e m a k a r költözni, h a n e m e l ő b b m e g szeretne g y ő z ő d n i arról, meny­ nyire t a r t o z u n k össze, mivel a szüleim halála következtében b e n n e m lejátszódó lelki változások é r t h e t ő m ó d o n megvisel­ ték. Tökéletesen m e g é r t e t t e m a szempontjait. E r e d e t i l e g úgy terveztük, hogy k a r á c s o n y r a m á r az új h á z b a n leszünk. Ezt azért t a r t o t t a m fontosnak, m e r t új o t t h o n u n k a floridai szülői h á z r a emlékeztetett; így t e h á t ezt a karácsonyt különleges ü n n e p n e k szántam. Valamiként ezen a m ó d o n a k a r t a m köze­ lebb érezni m a g a m a szüleimhez, m e r t azt r e m é l t e m , ez t a l á n csökkenti majd a veszteség fájdalmát. E n n e k e l l e n é r e készsé­ gesen b e l e m e n t e m , hogy halasszuk karácsony u t á n r a a költö­ zést, és töltsük az ü n n e p e k e t feleségem szüleinél. Aznap éjjel a következő á l m o t l á t t a m . Halálom óráján vagyok, és egy ellentmondást nem tűrő hang azt mondja, azért halok meg, mert egy hatalmas Vénusz légycsapója csapdája kiszívta belőlem minden életnedvemet (nem a vért, hanem valamiféle tiszta folyadékot). A hang azután azzal folytatja, hogy ez előtt a művelet előtt nem voltam képes tisztán látni, ám most, halálom óráján, hogy az életnedvet kiszívták belőlem, immáron tisztán látok. A következő álomban új otthonomban forró fürdőt veszek, miközben Bobby Darin 271


dalát hallgatom: „Bluggy, bluggy, de jó pancsikolni." Hirtelen egy nőstény macska terem előttem, és ráugrik a lemezre, amelyet egyszer és mindenkorra tönkretesz. Haragosan, szállok ki a kádból. Egy­ másra vicsorítunk a macskával. Rám sziszeg, és kimereszti a kar­ mait, miközben feléje közelítek, hogy félrerakjam az útból. Az álomból fölriadva föl kellett kelnem, mivel a n n y i r a föl­ k a v a r o d t a k az é r z e l m e i m , hogy n e m b í r t a m újra elaludni. B e m e n t e m h á t az egyik szomszédos helyiségbe m e d i t á l n i , és e z e n k ö z b e n az á l m o k o n t ű n ő d t e m . Elképzeltem, hogy én vagyok a Vénusz légycsapója nevű növény csapdája és a macska is, s a következő szavak szaladtak ki a számon: „Mikor lesz végre fogam és k a r m o m ? " Aztán a költözéssel kapcsolatban azt m o n d t a m g o n d o ­ latban a feleségemnek: „A lelkem a d t a m ki azért, hogy ked­ vére tegyek a szüleimnek, és most h a l o t t a k . N e m akarlak a h e l y ü k r e állítani sem téged, sem a szüléidet. I n k á b b azon szeretnék g o n d o l k o z n i , milyen változtatásokat látnék szívesen az é l e t e m b e n . " E z u t á n a Vénusz légycsapójára g o n d o l t a m , a m i nevénél fogva is fölidézte b e n n e m a szerelem gondolatát. R á d ö b b e n ­ tem, hogy az álom a r r ó l beszélt, milyen h a t a l m a s á r a t kellett fizetnem a szerelemért egész é l e t e m b e n , milyen sokat áldoz­ t a m föl m a g a m b ó l a másik n e m kedvéért. E n n e k legfölháb o r í t ó b b példája egy korábbi p á c i e n s e m m e l 1982-ben kötött h á z a s s á g o m volt, m i u t á n a lányt faképnél h a g y t a a családja. Egyetlen p i l l a n a t i g sem g o n d o l t a m saját elvárásaimra, h a n e m közbevetettem m a g a m a t , hogy m e g m e n t s e m H a m u p i p ő k é t a m o s t o h a s z ü l ő k „gonoszságától". Abban a p i l l a n a t b a n az éle­ t e m e t is h a j l a n d ó lettem volna föláldozni, m e r t a lány kitagadását v a l a m i k é n t személyes k u d a r c o m n a k éreztem. Visszatérve a két á l o m h o z és azokhoz az érzésekhez, a m e ­ lyeket b e n n e m fölkavartak, reggel a feleségem megérezte, hogy v a l a m i most lejátszódik b e n n e m . Megkérdezte, mi a baj. Küszködve p r ó b á l t a m leírni, milyen h a t a l m a s energia és élet­ ö r ö m j á r t a át tagjaimat. Valami effélét d a d o g t a m : „Úgy érzem m a g a m , m i n t aki ősvilági h a r a g g a l és bizsergető é l e t ö r ö m m e l k e r ü l e l ő a dzsungelből..." Mielőtt m é g befejezhettem volna, feleségem félbeszakított és leszögezte: „Akkor n e k e d a h a r a g g a l van bajod."

272


Ez az elsietett megjegyzés elbátortalanított, és felhagytam érzéseim magyarázgatásával, hiszen láttam, hogy a feleségem úgysem ért meg. Kényelmetlenül é r e z t e m m a g a m a t , m e r t n e m t u d t a m , m i k é n t teremtsek egyensúlyt aközött, hogy egy­ felől biztosítom feleségemet szerelmem mélységéről, másfelől viszont arról is teszek, hogy kifejezzem és ne elfojtsam ö n m a ­ g a m a t és jogos kívánságaimat. Ekkor született m e g az S. E.t r é n i n g j o b b kéz/bal kéz technikája. Tovább m a g y a r á z k o d t a m ugyan, de m á r különösebb meggyőződés nélkül. Mindössze azt szerettem volna feleségem é r t é s é r e adni, hogy a b e n n e m fölébredő újfajta érzések a szüleim halálával függenek össze, és m é g az álmok n y o m á n t á m a d t érzéseim ellenére is szíve­ sen várok a költözéssel. Végül a z o n b a n úgy éreztem, föladom saját egyéniségemet, és p o n t o s a n azt teszem, a m i t ő l S p e n c e r annyira óvta J i m m y t . A dolog azzal végződött, hogy egyedül költöztem be az új házba. Furcsa m ó d o n egy hét m ú l t á n az a g o n d o l a t o m t á m a d t , hogy m e g kellene n é z e t n e m a szememet. Kiderült, hogy előrehaladott g l a u k ó m á m van, amely súlyosan károsította a látóideget, különösen a j o b b a n látó s z e m e m b e n . Az optikus a z o n n a l beutalt a szemészetre. O m a g y a r á z t a el n e k e m , hogy glaukóma akkor alakul ki, ha a csarnokvíz elfolyása akadályo­ zott, a m i a c s a r n o k n y o m á s m e g n ö v e k e d é s é h e z és a látóideg vaksággal végződő k á r o s o d á s á h o z vezet. Ez fölöttébb é r d e k e ­ sen h a n g z o t t n e m r é g látott á l m o m fényében, amely azt a d t a t u d t o m r a , a látásom kitisztul, ha az életnedvet lecsapolják testemből. A l m o m n a k tehát egyszerre volt élettani és lélek­ tani üzenete. Carl J u n g álomelméletét ismerve t u d t a m , hogy az á l m o k n a k különböző szintjei v a n n a k . E n g e m ezek az á l m o k részben a r r a figyelmeztettek, hogy vágyaimat és kívánsága­ imat elfojtva végső soron é l e t e r ő m e t csapolom m e g és igaz valómat t a g a d o m meg, csak hogy kedvére tegyek szeretteim­ nek. Egészen a d d i g n e m e n g e d t e m m e g m a g a m n a k , hogy ténylegesen ö n m a g a m legyek, és bizonyos é r t e l e m b e n vak voltam saját szükségleteimmel szemben, azt az egyet leszá­ mítva, hogy felelősséget vállaljak másokért. Soha n e m felejtem el H ű m m e l atya szavait, aki utolsó éves egyetemista k o r o m ­ b a n a következő szavakkal jellemezte akkori szerelmi k a p ­ csolatom különböző energiaszintjeit: „Olyan ez a kapcsolat,

273


m i n t h a egy vitorlázó r e p ü l ő t a k a r n a ellátni egy sugármeghaj­ tású m o t o r r a l . " Bizonyos é r t e l e m b e n m e g k í m é l t e m akkori p a r t n e r e m e t ö n m a g a m t ó l , és u g y a n ú g y viselkedtem a kosárlabdapályán is. Azt szerettem volna, ha a társaim befogadnak, és n e m irigykednek r á m , ezért ha lehetett, lepasszoltam a labdát. Bár a g i m n á z i u m b a n és az egyetemen én voltam a gólkirály, ügyeltem a r r a , hogy ne legyen több találatom, m i n t a többi kiválóságnak. Elköltözésem u t á n vagy tíz h ó n a p o n át h a r c o l t a m a felesé­ g e m szerelméért. Abba m é g belement, hogy együtt j á r j u n k ide-oda, így vendéglőkbe és borozni hívtam. El is j ö t t velem, de visszatérni h o z z á m m á r n e m volt hajlandó. Egy i d ő u t á n föl­ a d t a m a küzdelmet. Feleségem h á r o m e z e r mérfölddel a r r é b b költözött. N e m t a r t o t t u k egymással a kapcsolatot. Ő lepődött m e g a legjobban, a m i k o r 1996 d e c e m b e r é b e n hirtelen szüksé­ gét érezte, hogy küldjön n e k e m egy karácsonyi üdvözlőlapot. T u d t a m , hogy a szüleit készül m e g l á t o g a t n i C o n n e c t i c u t b a n . Fölhívtam, és karácsony n a p j á n találkoztunk. Lehajtottunk a t e n g e r p a r t r a , a h o l a kocsiban ülve néztük végig a naple­ m e n t é t a C o n n e c t i c u t állambeli S t o n i n g t o n egyik öblében. Olelkezésünk közben a következő szavak tolultak ajkamra: „ Üdvöz légy a karjaimban, hiszen hozzám tartozol. Szeretlek, mindig is szerettelek, csak megpróbáltalak másokkal pótolni." A hosszú évek során, melyeket egymástól távol töltöttünk, valóban megkíséreltem m á s n ő k e t szeretni, n e m tudva, hogy a szívem m é g volt kedvesemé. Aztán á t m e n t ü n k a szomszédos ,Mystic városába, mivel C o n n e c t i c u t b a n m i n d e n zárva volt. Ez is r á r í m e l t találkozásunk m i s z t i k u m á r a . M i n d k e t t e n zokog­ t u n k , hogy ennyi év u t á n ismét e g y m á s r a találtunk. Minden­ n e k a tetejében a n n a k az é t t e r e m n e k a neve, amelyet nyitva t a l á l t u n k Mysticben, „Dagály" volt. Isten kegyelme b á m u l a t r a méltó. Tizenegy év u t á n t e h á t újra egyesítettem életemet ezzel a különleges asszonnyal. N é h á n y hét m ú l t á n felfedeztük, hogy 1996 őszén m i n d k e t t e n u g y a n a z t az imát m o n d t u k el, kérve

274


Istent, segítsen hozzá b e n n ü n k e t egy jó kapcsolathoz. Az i m a u g y a n a n n a k a reiki-könyvnek a 72. oldalán volt, amelyet m i n d ­ ketten forgattunk. Ilyen távolságban egymástól, tizenegy évnyi különélés u t á n m i n d k e t t e n u g y a n a z t az i m á t találtuk tehát meg, teljesen függetlenül egymástól. Úgy éreztem, hogy e n n e k a csodálatos asszonynak a kivételével rosszul választottam m e g kapcsolataimat, ezért úgy véltem, é p p e n ideje az ég segítsé­ gét k é r n e m . Az i m a részeként föl kell sorolni, mit v á r u n k el a p a r t n e r ü n k t ő l . Listáinkat összehasonlítva láttuk, hogy egy­ mást í r t u k le, n o h a egyikünk sem gondolt e r r e t u d a t o s a n .

A megmentő lovagtól az önzetlen szerelem boldogságáig Klinikai m u n k á l k o d á s o m évei alatt n e m vettem észre, hogy a „bajbajutott királykisasszonyok" m e g m e n t é s e k o r voltakép­ p e n a szüleimet és végső soron ö n m a g a m a t k í v á n o m megvál­ tani. M a g a m a t az egykori kisfiú mélyre t e m e t e t t fájdalma alól a k a r t a m föloldozni, aki gyűlölte m a g á t , a m i é r t n e m képes m e g s z ü n t e t n i a p a p a és a m a m a gyötrődését. Föl k í v á n t a m oldozni ezenkívül m a g a m a t a mélyre rejtett sérülések köte­ lékéből, amelyeket úgy szereztem, hogy a nélkül az érzelmi támogatás, biztonság és védettség nélkül n ő t t e m föl, a m e l y r e a g y e r m e k e k n e k olyan nagy szükségük van. B e t e g e i m n é l újra m e g újra t a l á l k o z t a m ezzel a szükséglettel, de n e m t u d a t o s o ­ dott b e n n e m , hogy a m i k o r ki a k a r o m ezt elégíteni, voltakép­ p e n azt nyújtom nekik, a m i n e k m a g a m a n n y i r a híján voltam gyermekkoromban. Le kellett t e r í t e n e m a függőség sárkányát a h h o z , hogy kiszakadjak a kölcsönösen egymástól függő p a r t n e r szerep­ köréből. N e m volt k ö n n y ű s z a k í t a n o m megszokott kapcsolat­ m i n t á i m m a l , amelyek a r r a késztettek, hogy m á s o k a t próbáljak m e g m e n t e n i , miközben m a g a m m a l mit sem t ö r ő d ö m . Közben a r r ó l is elfeledkeztem, mit várok el a p a r t n e r e m t ő l . Végül a z u t á n a „keresztülnézés" gyakorlat a d o t t erőt a h h o z , hogy megszabaduljak ettől az i s m é t l ő d ő k a p c s o l a t m i n t á t ó l . Ha intellektuálisan föl is fogtam helyzetemet az évek során, a valódi felszabaduláshoz m e g kellett t e n n e m a b e l s ő valóm­ hoz vezető érzelmi utat, m i k ö z b e n újraéltem a m e g m e n t ő -

275


m i n t a érzelmi velejáróit. T. S. Eliot így beszél folyton megújuló próbálkozásainkról: „És nem hagyhatjuk abba a kutatást Es az lesz kutatásunk vége, Ha megérkezünk oda, ahonnan elindultunk, Es először ismerjük föl azt a helyet." (Vas

István fordítása)

Van egy történet, amely talán legtalálóbban jellemzi a lényünk mélyéről fakadó önzetlen szerelem és a kölcsönös függőség különbségeit. A szerelem ö n m a g á b a n hordozza j u t a l m á t . Ezzel szemben a kölcsönös függőség áldozatvállalása tulajdonkép­ p e n a függőség sárkányának újraélesztése. A szerelmi p a r t n e r ekkor valójában azért ad, m e r t külső viszonzást vár el, mond­ j u k mások tiszteletét vagy társa háláját. A következő történetet J o s e p h Cambell, az összehasonlító vallástudomány k i t ű n ő tudósa mondja el. Ez a történet a valódi életörömöt és életigen­ lést állítják elénk példaként, amelyet szeretteink elvesztésének fájdalma sem csorbíthat. A történet Trisztánról és Izoldáról szól. Miután megitták a szerelmi bájitalt, Izolda dajkája közli Trisz­ t á n n a l , hogy „megittad a halálodat". O azonban így felel: „Ha halálon a szerelem gyötrelmeit érted, akkor ez nem a halálom, hanem az életem. Ha halálon a rám váró büntetést érted, amelyben fólfedeztetésünk után lesz részem, ezt is szó nélkül elfogadom. Ha pedig arról beszélsz, hogy elkárhozom a pokol lángjai között, hát ezt is szívesen vállalom." Trisztán b á t o r s á g a a feltétlen szerelem példája, amely n e m t ö r ő d i k az élet vállalásával j á r ó k í n o k k a l és veszteségekkel. A dolog titka az, hogy m i n d e n e s t ü l igenelnünk kell az életet, a k k o r is, ha a M a r y l a n d á l l a m b a n , C h e s a p e a k e városában álló sírfelirat az ellenkezőjét állítja is: „Minden, ami jó, tovalebben. Minden, ami szép, tovaszáll. Amit szeretsz, kivirágzik, S máris eléri a hervadás."

276


Az elveszettnek hitt szerelem csodálatos újraéledése tizen­ egy év m ú l t á n , m e g a n n a k csodája, h o g y b e t e g e i m a reikikezelések során ü z e n e t e k e t k a p t a k e l h u n y t szeretteiktől, rávezetett a r r a a felismerésre, hogy egyedül a szeretet valósá­ gos, a m i n t azt a „csodatanfolyam" is állítja. Ezek a tapasztala­ tok m i n d a szeretet és megbocsátás h a l á l o n g y ő z e d e l m e s k e d ő h a t a l m á t bizonyítják. Szavakkal n e m t u d o m visszaadni a sze­ retet testemen á t á r a m l ó érzését, amely a reiki-kezelés során a p á c i e n s e m r e irányul. A l e g d ö b b e n e t e s e b b s z á m o m r a az, hogy ezek a szeretethullámok n e m t ő l e m m a g a m t ó l származ­ nak, h a n e m v a l a h o n n a n t ú l n a n r ó l érkeznek; é n csupáncsak a közvetítőjük vagyok. H á l á t a d o k a sorsnak, h o g y m ó d o m b a n állt m e g t a p a s z t a l n i ezt a felvillanyozó e n e r g i a á r a m l á s t , amely r e n d s z e r i n t h á t a m közepén hatol testembe. Azóta m e g t u d ­ tam, hogy az ősi, energetikai a l a p o k o n nyugvó i n d i a i orvos­ lás szerint itt t a l á l h a t ó a szívcsakrának nevezett e r ő k ö z p o n t . A t e r m o d i n a m i k a első törvénye kimondja: „Az energia nem vész el, csak átalakul." Ezt a törvényt új megvilágításba helyezi az e l h u n y t a k rajtam á t á r a m l ó , szeretetet és megbocsátást közlő „energiája", a m i e n g e m a Ghost című film síron túli h ű s é g é r e emlékeztet. N e m r é g i b e n jelentkezett egyik elhunyt r o k o n o m ; a nagy­ a n y á m energiáját éreztem, amely h á t a m b a hatolt a szívcsakrán keresztül. Aztán úgy tetszett, m i n t h a t e s t e m b e j u t v a b e l ü l r ő l ölelt volna m a g á h o z a n a g y a n y á m . O volt az első h o z z á t a r t o ­ zóm, akit meggyászoltam. Ezeknek az élményeknek - n o h a m a g y a r á z a t u k a t n e m isme­ rem -jelentősége abban áll, hogy végérvényesen megnyitották szívemet a szeretet valósága és h a t a l m a előtt. M e g t a n í t o t t a k arra, hogy szerelmünk túléli a halált. Ezt észben tartva kigyó­ gyíthatjuk m a g u n k a t a szeretet elvesztésének félelméből, amely megakadályozza, hogy megnyissuk szívünket, és felszabadul­ tan szerethessünk. E tapasztalatok u g y a n a k k o r mély vigaszt is nyújtanak, hiszen valamennyiünket sújtanak az élet kike­ rülhetetlen veszteségei. Különben hogyan is t u d n á n k elviselni az elképzelhető legnagyobb sorscsapást, azt a tényt, hogy a halál előbb-utóbb elszakítja tőlünk m i n d a z t , a m i kedves szívünknek

277


(embereket, házi kedvenceinket, szívünkhöz nőtt helyeket és tárgyakat). H o g y a n l e n n é n k képesek e n n e k tudtával tovább szeretni, és kiélvezni boldogságunk m i n d e n csöppjét? Remé­ lem, hogy könyvem olvasóim segítségére lesz abban, hogy meg­ birkózzanak ezzel a fogas kérdéssel. A p a r a n o r m á l i s j e l e n s é g e k - a s z i n k r o n i c i t á s , a távgyó­ gyítás, a h a l á l k ö z e l i é l m é n y e k és a k ö z b e n j á r ó i m a - t u d a t o ­ sítják b e n n ü n k a szeretet m i n d e n h a t ó s á g á t . A misztikusok m i n d i g is í r t a k a r r ó l , h o g y a szeretet n e m t ű r i m e g az elkü­ l ö n ü l é s t , h i s z e n a z e g y e t e m e s s z e r e t e t b e n m i n d e n teremt­ m é n y h a l h a t a t l a n u l eggyé olvad. H a elveszetten tévelygünk, vagy h a lebéklyóz m i n k e t a fájdalom, h a m i n d e n m á s veszve, n e feledjük, m é g m i n d i g m e g m a r a d t n e k ü n k a z ima. A bölcs és c s o d á l a t o s keresztény vezető, E m m e t Fox szavait idézve. „Más szóval, a köznapi értelemben csodák gyanánt emlegetett jelenségeket a tudatállapot megváltozása idézi elő. Ezt rendsze­ rint imával érhetjük el. Az ima tehát igenis változást hozhat." A m a g a m szokatlan tapasztalatai a szinkronicitással, a reikivel és a maja gyógyító művészettel kapcsolatban n a p n á l vilá­ g o s a b b a n m e g m u t a t t á k s z á m o m r a , hogy Világunk Varázslatos, csodálatos hely. E t e k i n t e t b e n sokat t a n u l h a t u n k a világ bármely pontján tevékenykedő s á m á n o k ősi bölcsességétől és gyógyító mód­ szereitől. O t t találjuk ő k e t a b e n n s z ü l ö t t törzsek között és a m o d e r n t e c h n i k a vívmányaitól viszonylag é r i n t e t l e n t e r m é ­ szeti n é p e k n é l . T a r t s á k a z o n b a n észben, hogy ezek az e m b e r e k r e n d k í v ü l sokat a d h a t n a k a m o d e r n e m b e r n e k . A s á m á n o k évszázados t u d á s a az e l m e és t u d a t mélyebb rétegeiből táplál­ kozik. Ok a belső valóval, a szellemei/lélekkel t e r e m t e n e k kap­ csolatot, a m i k é n t a természettel és az élővilággal is mélyebb és bensőségesebb a viszonyuk, m i n t a felületes m a i emberé. Az ő időtlen, n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e továbbörökített taní­ tásuk azt sugallja, hogy:


Nem vagyunk egyedül. A segítség mindenütt ott van, Csak meg kell tanulnunk észrevenni. A segítség m i n d a n n y i u n k n a k r e n d e l k e z é s é r e áll, ha á t h e ­ lyezzük t u d a t u n k gyújtópontját, és befelé figyelünk. Egyetlen p i l l a n a t r a se essenek a n n a k a lelkipásztornak a hibájába, aki két csónakot és egy h e l i k o p t e r t utasított vissza, m i k o r azok a m e g m e n t é s é r e siettek. Fogadják nyitott lélek­ kel a világban m u n k á l ó m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m (nevezzék a k á r h o g y a n , hívják Istennek, U n i v e r z u m n a k , mélyebb tudat­ síkoknak vagy életerőnek) a segítségét, a m i t az útjukba küld. A r r a kérem önöket, mély belégzés u t á n kezdjék m i n d e n n a p ­ j u k a t a következő rövid fohásszal: „Add, Uram, hogy ma is meglássam és meghalljam - szünet, majd kilégzés után folytassák ezzel: - ...azokat a varázslatos, csodálatos üzeneteket, amelyekkel Te (Istenem, teremtőm, az életerő, magasabb rendű hatalom stb.) utamon vezérelsz." Végül belégzéskor figyelmeztessék m a g u k a t : „Add, Uram, hogy ma is úgy örvendjek a nap minden percé­ nek, ahogyan a szerelmes örvend kedvese látásának - kilégzés -, s így minden érzékem elteljen a hőn szeretett élettel." Fogadják ugyanolyan nyitott szívvel az „esős n a p o k " ö r ö ­ meit, a m i k o r esőcseppek c s o r d u l n a k alá a r c u k o n , m i n t a „ n a p ­ fényes" időszakok cirógató n a p s u g a r a i t . Éljék napjaikat Blake sorainak szellemében: „Minden kín és gyász alatt Öröm fut, selymes patak."

Gyakorlat:

Önmagunk és világunk átformálása

Ez a gyakorlat dr. J a c k s o n a m e r i k a i és dr. T u s o r k ö z é p - e u r ó ­ pai tevékenységének, e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k gyümölcse. O n n a n terjedt tovább a világ m i n d e n pontjára, s ma m á r m i n d e n ü t t végzik egyének és p á r o k . Azoknak, akik szívesen egyesítenék

279


a t u d a t erőit, h o g y elősegítsék a szeretet, béke és h a r m ó n i a térnyerését a világban, közöljük, hogy a gyakorlatot jelenleg reggel 7.11-től 7.31-ig végezzük helyi i d ő szerint az Egyesült Államok keleti p a r t v i d é k é n , a m i azt jelenti, hogy Budapesten d é l u t á n 1.11-től kell k e z d e n i ü k és 1.31-kor befejezniük. E gyakorlat újabb fegyvert ad a kezükbe a függőség sárká­ n y á n a k leterítésére, h o g y fölszabadíthassák a Mélymag spiri­ tuális erőit, melyeket a m a g a s b a e m e l k e d ő sárkány aranyfénye j e l e n í t meg. Ö n ö k most azon dolgoznak, hogy a függőség földhöz kötött sárkánya fölé e m e l k e d h e s s e n e k , amelyik vagy küzd (tüzet okád), vagy m e n e k ü l (behúzódik a barlangjába). Ezáltal több szeretettel, ö r ö m m e l és n y u g o d t erővel élhetik életüket. M i n d e n n a p o s meditációjuk u g y a n a tantra-jógából m e r í t , de n e m korlátozódik e r r e a h a g y o m á n y r a . Tanácsos ezt a gyakorlatot h á z a s t á r s u k k a l vagy kedvesükkel végezni. De e g y e d ü l is folytathatják, a m e n n y i b e n magányosak, vagy p a r t n e r ü k n e m é r d e k l ő d i k a m e d i t á c i ó iránt. A tartós kap­ csolatban élők azt is m e g t e h e t i k , hogy ü l ő helyzetben m a g u k elé képzelik párjukat. T a p a s z t a l a t a i m szerint az is használt, ha az e l h u n y t kedvest képzelte m a g a elé valaki. Aki egyedül él, elképzelheti az ideális p a r t n e r t , s e gyakorlat segítségével t a l á n k ö n n y e b b is lesz r á t a l á l n i a . írjanak imát, amelyben kérik a világban m u n k á l ó m a g a s a b b r e n d ű erőt, hogy vezé­ relje ö n ö k h ö z az Igazit. írják össze, mit v á r n a k el p a r t n e ­ r ü k t ő l . Sorolják föl részletesen, milyennek szeretnék látni ezt a p a r t n e r t , pl. legyen m e g é r t ő , bátorítsa ö n m a g a m m e g m u t a ­ tását, szeresse az o p e r á t stb. Legyenek k o n k r é t a k . Helyezzék a z t á n ezt a listát egy k i t ü n t e t e t t helyre az o t t h o n u k b a n . Volt, aki a n a p l ó j á b a n t a r t o t t a , m á s o k a m a t r a c alatt vagy a medi­ tációs h á z i o l t á r o n . Ez az i m a r e n d k í v ü l hatékony. Emlékez­ zenek vissza, h o g y e n g e m is egy ilyen ima hozott össze újra szívem választottjával. A t a n t r á b a n h é t e n e r g i a k ö z p o n t : csakra van. Ez a szó szanszkritul „ k e r e k e t " is j e l e n t . A csakrákat afféle fénykúp­ k é n t vagy -alagútként képzeljük el, v o l t a k é p p e n a spirituális e n e r g i a forgó t u r b i n á i r ó l van szó, melyek az ó r a m u t a t ó j á r á ­ sával m e g e g y e z ő i r á n y b a n forognak. C é l u n k az, hogy a tuda­ tot az a l a n t a s a b b csakráktól (vagy energiaközpontoktól) a túlélés, az egzisztenciális biztonság, nemiség, t á m a d á s és

280


h a t a l o m székhelyeitől - az Istennel való végső egyesülés központjai felé emeljük, vagyis a szeretet és a bölcsesség csakráihoz. A csakrák t e h á t a következőképpen lesznek a m e d i t á c i ó kiindulópontjai. Képzeljék el az első csakrát, a túlélés e r ő ­ központját a gerincoszlop alján forgó vörös fénygömbként. Lássák, a m i n t a m á s o d i k csakra, a n e m i s é g és a l k o t ó e r ő szék­ helye n a r a n c s s á r g a fénygömbként p ö r ö g közvetlenül a köldöki központ alatt. A h a r m a d i k csakra, a h a t a l o m központja napszínű fénygömbként forog a n a p f o n a t b a n . A n e g y e d i k csakra, a szív és a szeretet központja zöld fénygömbként p ö r ö g mellkasuk közepén, a szegycsont közelében. Az ö t ö d i k csakra, az önkifejezés és kapcsolatteremtés székhelye égszínkék fény­ gömbként p ö r ö g a toroktájon. A h a t o d i k csakra, amely a böl­ csesség és a spirituális megvilágosodás letéteményese, az o r r fölött, a két szemöldök között forog (ezt hívják h a r m a d i k szemnek). Végül a h e t e d i k csakra fehér fénygömbként p ö r ö g a fejtetőn. M a g a m m é g egy csakrát veszek föl a gyakorlatok­ hoz, ez a torok és a szegycsont között foglal helyet, s okta­ tóim, Bili és J u d i t h Baldwin a m a g a s a b b r e n d ű szívcsakrának nevezik, amely az együttérzésért és szeretetért felelős. Ha önök is hozzá akarják t e n n i a gyakorlathoz, képzeljenek el egy a k v a m a r i n k é k fénygömböt, amely a zöld szívcsakra fölött pörög. 1. Üljenek le kényelmesen egymással szemben, és hunyják be a szemüket. Ezután vegyenek öt mély, tisztító hasi légzést. Első lélegzetvételükkel mélyen be- és kilélegzik a stresszt. A második légvétellel belélegzik a m i n d e n s é g energiáját, és kilélegzik, a m i r e nincs szükségük. E z u t á n lélegezzék be az u n i v e r z u m erejét, és lélegezzék ki a gyengeséget. Ezt köve­ tően lélegezzék be a m i n d e n s é g fényét, majd p e d i g lélegezzék ki a sötétséget. Végül lélegezzék be az ö n ö k e t a l é t e z ő k h ö z fűző nagy világegységet; ismerjék föl, hogy egyek a m i n d e n ­ séggel, s ö n ö k m a g u k ez az egység. Most m o n d j a n a k i m á t a v i l á g m i n d e n s é g b e n m u n k á l ó m a g a s a b b r e n d ű e r ő h ö z , vagy kérjék meg, hogy részeltesse ö n ö k e t a b b a n , a m i r e ö n ö k n e k , p a r t n e r ü k n e k és m i n d e n t e r e m t m é n y n e k szüksége van fizi­ kailag, szellemileg, érzelmileg és spirituálisán. A m a g a s a b b r e n d ű erőn kívül f o h á s z k o d h a t n a k a Fénylényekhez is azért, 281


hogy segítsék önöket és p a r t n e r ü k e t m e g valamennyi teremt­ ményt m e g s z a b a d u l n i a szenvedéstől, s fölemelkedni a fény és szeretet szintjére. 2. Most összpontosítsanak t u d a t u k , energiájuk és figyel­ m ü k m a g a s a b b szintre emelésére, miközben r e n d r e elképze­ lik az egyes csakrákat. Kezdjék a legelsővel, és fejezzék be a koronacsakrával. Képzeljék m a g u k elé ép, ragyogó, szaba­ d o n forgó g ö m b k é n t ezeket az e r ő k ö z p o n t o k a t . Csak akar­ n i u k kell, és megvalósul. A maja vallási h a g y o m á n y alapján képzeljenek el egy fénysugarat, amely a fejbúbról á r a d szét, s a m i n d e n s é g b e n m u n k á l ó m a g a s a b b r e n d ű erővel, Istennel m i n t a feltétel nélküli szeretet és a fény forrásával áll kap­ csolatban. Képzeljék el a N a p o t , vagy a m i t a maják a Nagy Központi N a p n a k , az égbolt szívének neveznek. Képzeljék el, a m i n t a N a p fejbúbjukra árasztja sugarait, fénnyel és szere­ tettel tölti be testüket és csakráikat. Most képzeljék el, hogy gerincoszlopuk összeköttetésben áll a Földdel, a tűz olvadt magjával a Föld középpontjában, a m i t a maják a Föld szívé­ n e k neveznek. Képzeljék el, a m i n t a Föld kristályos m a g j á n a k fénye elkeveredik a n a p s u g a r a k k a l . Erezzék át, hogy össze­ köttetésben á l l n a k az égbolt és a Föld szívével. Képzeljék el, hogy ég és Föld egybeolvadása és násza önökön, csakráikon belül j á t s z ó d i k le. Ha a gyakorlat végzése közben az alanta­ sabb csakrákból kellemetlen érzések szabadulnak föl - aggo­ d a l m a k , félelmek, szorongások m i n d e n n a p i feszültségeikkel kapcsolatban, vagy erotikus érzések p a r t n e r ü k k e l szemben -, a k k o r lazuljanak el, lélegezzenek mélyeket, majd alakítsák át ezeket az érzéseket a m a g a s a b b r e n d ű csakrák vizuali­ zációjával. Erezzék át, a m i n t az a l a n t a s a b b csakrák gondjai és szenvedélyei e g y b e o l v a d n a k az ö r ö m és szeretet t ú l á r a d ó érzésével, amely m a g á b a issza emezeket. Az a l a n t a s a b b maga­ sabb régiókba emelése n e m e s e b b m á m o r csodájával ismerteti m e g önöket. G o n d o l j a n a k úgy m a g u k r a , m i n t aki kapcso­ l a t b a n áll a végtelen v i l á g m i n d e n s é g erőivel; képzeljék el, a m i n t ezek k e r e s z t ü l á r a m o l n a k testükön, majd ismét kiömlen e k a világba. Lássák m a g u k a t , a m i n t ezt az e r ő t sugározzák magukból. 3. Most képzeljék el, hogy p a r t n e r ü k kapcsolatban áll az ég szívével, a m a g a s a b b r e n d ű h a t a l o m m a l , Istennel és

282


a Föld szívével is. H o z z á k ö s s z h a n g b a csakráikat a p a r t n e ­ rével; kezdjék az elsővel, és menjenek végig m i n d e g y i k e n egészen a koronacsakráig. Figyeljék, mi történik, m i k ö z b e n kapcsolatba lépnek egymással, és együttesen m a g a s a b b szintre emelik t u d a t u k a t , energiájukat és figyelmüket. Elképzelhe­ tik, a m i n t a l ü k t e t ő e n e r g i a csakráik között közlekedik, vagy a k o r o n a c s a k r á k között kicserélődve végighalad a p a r t n e r csakráin, és kilép a legalsón. I n n e n a z t á n belép az ö n ö k első csakrájába, a h o n n a n felfelé h a l a d tovább. E n n e k a fordí­ tottját is elképzelhetik. Lássák, érezzék át és akarják, h o g y összhang teremtődjön ö n m a g u k és p a r t n e r ü k között, és meg­ látják, valósággá válik. 4. A továbbiakban csak figyeljék, nézzék és lássák, mi tör­ ténik, miközben együttesen m a g a s a b b szintre emelik ener­ giájukat. T a l á n azt látják majd, hogy testben és lélekben egyesülnek, miközben felemelkednek a feltétel nélküli szeretet forrásához, és összeolvadnak vele, a m i n t h a t a l m a s , a N a p h o z h a s o n l ó fénygömb alakját ölti föl. Engedjék szabadon szár­ nyalni a képzeletüket. Elképzelhetik, a m i n t testük egybeolvad a szerelemben és fényben, vagy láthatják ö n m a g u k a t is fény­ alakban. Érzékeljék testük l e g p a r á n y i b b változásait is, miköz­ b e n alávetik m a g u k a t a folyamatnak. H o g y egyik o k t a t ó m szavajárását idézzem: „Bízzák m a g u k a t az elkövetkezőkre", és ne feledjék, „a képzelet és az emlékezet egy tőről fakad". G o n ­ dolják meg, hogy a m i t most tapasztalnak, t a l á n p a r t n e r ü k ­ höz fűződő kapcsolatuk és az istenséggel való végső egység valóságos emlékein alapul. Ezt a t u d a t á l l a p o t o t m i n d e n k o r misztikusai a l e í r h a t a t l a n boldogság ö r ö m u j j o n g á s a k é n t jel­ lemzik. 5. A meditáció lezárásaként adjanak elég időt m a g u k n a k , hogy m i n d e n e s t ü l visszatérhessenek testükbe, h é t k ö z n a p i t u d a t á l l a p o t u k b a , készen a r r a , hogy a Fény és Szeretet b e l s ő valójuk, szellemük és lelkük legfejlettebb szintjén sugároz­ zanak tovább az egész n a p folyamán. Nyissák ki szemüket, és a n a m a s z t e m o z d u l a t a i t elvégezve p a r t n e r ü k k e l helyezzék kezüket az álluk alá, a szívük elé az i m a gesztusával. Most m i n d k e t t e n hajoljanak m e g e g y m á s felé, megtisztelve ezzel az ö n ö k b e n lakozó isteni és spirituális e r ő k e t . M o n d j a n a k

283


m a g u k b a n v a l a m i effélét: „A b e n n e m é l ő istenség tiszteleg a b e n n e d é l ő istenség előtt." Ez a gyakorlat továbbfejleszti a „szent kapcsolatot", hogy M a r i a n n e Williamson és a „csodatanfolyam" megfogalmazá­ sát idézzem. Ez különbözik a szerelmi szenvedély megszokott „vakságától", amely az egész világot kizárja a szerelmesek körül. Ö n ö k most e g y é n k é n t és összetartozó e m b e r p á r k é n t is olyan kapcsolatra törekszenek, amely az élet egészére kiterjed. Klinikai t a p a s z t a l a t o m alapján t ö m é r d e k szenvedés szárma­ zik abból, hogy a b o l d o g t a l a n p á r o k egészségtelen eszkö­ zökkel - kábítószerrel és szesszel - p r ó b á l n a k megbirkózni a stresszel, ezek a z o n b a n képtelenek feloldani konfliktusaikat. E n n e k következménye gyermekeik szenvedése - például m e r t rájuk terhelik m i n d e n n a p o s feszültségeiket, vagy egyszerűen csak e l ő t t ü k k i a b á l n a k egymással. Az is előfordul sajnos, hogy a b o l d o g t a l a n szülők g y e r m e k e i k n é l keresik azt az érzelmi melegséget, amelyet n e m k a p t a k m e g p a r t n e r ü k t ő l . E z a z t á n testi vagy érzelmi vérfertőzésbe torkollhat. A b á n t a l m a ­ zott, m e g r o n t o t t gyermekek m e g i n t csak a kábítószerhez és az alkoholhoz f o r d u l n a k m e n e d é k é r t , evési rendellenességek, v a l a m i n t az érzelmi és elmezavarok legkülönfélébb formái j e l e n t k e z n e k náluk, melyeknek egyetlen közös gyökere a sze­ retethiány. A konfliktusok feloldása, a p a r t n e r gyógyhatású m e g é r i n t é s e sokat t e h e t a p á r k a p c s o l a t o k rendezéséért, vilá­ g u n k megjavításáért, és, a h o g y a n a maják mondják, boly­ gónk, szeretett földanyánk egészségének helyreállításáért. Ne feledjük, a sárkány leterítése, a stressz és a konfliktusok átalakítása n e m s z ű n ő folyamat. Ezért m i n d e n t el kell követ­ n ü n k azért, h o g y újra m e g újra az önkifejezést választhassuk az elfojtás vagy erőszak helyett. Miközben folyamatosan g y ő z ü n k a külvilággal és az anyagi világgal szembeni függőségünk felett, idővel egyre mélyebben éljük át az élet ö r ö m e i t . S z a k a d a t l a n u l m a g a s a b b szintre emel­ kedve t ö b b é n e m m e r ü l ü n k el az anyag mocskában, h a n e m b e l é p ü n k a szellemi világ kapuján. T ö b b é m á r n e m az anyagi j a v a k b a n keressük lelki b é k é n k e t és b o l d o g u l á s u n k a t . Nem n y ú l u n k kábítószerhez vagy italhoz, hogy jól érezzük m a g u n ­ kat, a m i k é n t a r r a sem lesz szükségünk, hogy környezetünknek p a r a n c s o l g a s s u n k . Egészen k o n k r é t a n megtanuljuk, hogyan 284


e m e l k e d h e t ü n k fölül a m i n d e n n a p o s félelmeken, szorongáso­ kon, h a r a g o n , t á m a d ó k e d v e n , kétségbeesésen és lehangoltságon. E n n e k következményeként belső b é k e és külső h a r m ó n i a lesz az osztályrészünk, m i k ö z b e n szenvedélyesebben éljük az életünket. M e g t a n u l u n k szabadon szeretni. A stressz és a konfliktusok r o m b o l ó h a t á s á t egyszer és m i n d e n k o r r a szám­ űzhetjük életünkből, ha megértjük, hogy a problémával (a sárkánnyal) kell szembeszállnunk, n e m p e d i g e g y m á s n a k esnünk. így m a g a s r a szíthatjuk belső t ü z ü n k e t , fényünket, spirituális e r ő n k e t ; m a g a s a b b szintre e m e l k e d h e t ü n k , ahol újra felfedezzük majd a szeretetre és ö r ö m r e , végül p e d i g a m á m o r o s e l r a g a d t a t á s r a való k é p e s s é g ü n k e t . G o n d o l k o d ­ j a n a k el az alábbi szavakon szemléletük á t f o r m á l á s á h o z , és gondoljanak úgy Istenre, m i n t a feltétel nélküli szeretet végső forrására.

Kezdd a napot szeretettel! Töltsd meg napodat sze­ retettel! Folytasd és fejezd be napodat szeretettel, mert ez az út vezet el Istenhez! Szathja

Szai Baba

285


Utóirat Reiki: Egy mélyen megnyugtató természetes gyógymód

E

gyik v a s á r n a p együtt villásreggeliztem egy t a l p r a e s e t t újságírónővel. A hölgy ismeri szakmája m i n d e n csín­ ját-bínját, újabban a z o n b a n n e m a p h i l a d e l p h i a i lapok­ n a k dolgozik, h a n e m az egyik nagy televíziós hálózat éjszakai m ű s o r a i n a k r i p o r t e r e . Elmeséltem neki legújabb élményei­ met a reikivel kapcsolatban, m e g a n n a k a lábsebésznőnek az esetét, akit a m i n a p kezeltem. Vinny n a g y n é n é m n é l j á r t a m látogatóban, a m i k o r kijött hozzá a d o k t o r n ő , hogy m e g n é z z e , hogyan gyógyul lába egy m ű t é t u t á n . T a l á n a reiki c s o d á i n á l is m e g h ö k k e n t ő b b , hogy a k a d n a k m é g lelkiismeretes dok­ torok, akik kijárnak a h á z a k h o z . A k á r h o g y is van, é p p e n akkor fejeztem be a m ű t ö t t láb reikizését, hogy felgyorsítsam a gyógyulás folyamatát. Mint kiderült, a sebészasszony m i g r é ­ nes fejfájástól szenvedett, ezért m e g k é r d e z t e m , hajlandó vol­ na-e alávetni m a g á t egy aprócska kísérletnek. Én egyszerűen csak a szemére, a tarkójára és a fejbúbjára teszem a kezemet, s meglátjuk, enyhül-e a fejfájás úgy tíz p e r c m ú l t á n . A hölgy beleegyezett, és a kezelés végén b o l d o g a n tapasztalta, h o g y elmúlt a fájdalma. Másnap d é l u t á n fölhívott azzal, hogy a m i g r é n n e m tért vissza, és megy a m u n k a , m i n t a p a r a n c s o l a t . Mikor a z o n b a n valami p a p í r m u n k á t végzett azzal kapcsolatban, hogy ő irányította a gyakorló orvosok tevékenységét a helyi kór­ házban, újabb m i g r é n e s r o h a m a t á m a d t . E z n e m m e g l e p ő , hiszen j ó k o r a stresszeljárhatott, hogy saját ténykedése mellett

287


m é g ezzel az üggyel is bajlódnia kellett. Elpanaszolta, hogy a m i g r é n összes t ü n e t e jelentkezett: a szemkáprázás, a fájda­ lom és az émelygés. Ekkor újra m e g k é r d e z t e m , hajlandó-e alávetni m a g á t egy újabb kísérletnek. Megkértem, üljön vagy heverjen le kényelmesen valahol, ahol n e m zavarják, majd lazuljon el, és készüljön föl a r r a , hogy befogadja a gyógyító energiát. A b b a n á l l a p o d t u n k meg, hogy tíz perc múlva viszszahív. Én p e d i g a r e n d e l ő m b e n elképzeltem, hogy a sze­ m é r e , tarkójára és a fejbúbjára helyezem a kezeimet. H a r m i n c m á s o d p e r c c e l a z u t á n hívott föl, hogy befejeztem a tízperces kezelést. Panaszai ismét megszűntek, csak az volt a különbség, hogy a gyógyító most m é r f ö l d e k r e volt a hölgy tartózkodási helyétől. E z u t á n e l m o n d t a m az újságírónőnek, h o g y a n t a n u l m á ­ nyoztuk l a b o r a t ó r i u m b a n egy mikrobiológussal a kézrátételes gyógyítás - m i n d a közeli, m i n d a távgyógyítás hatásait. Azt is e l m a g y a r á z t a m , m i k é n t szándékoztuk meg­ d u p l á z n i a kontrollkísérleteket növényekért és alacsonyabb r e n d ű életformákért, p é l d á u l b a k t é r i u m o k é r t m o n d o t t imával. A „ k o n t r o l l c s o p o r t " a r r a szolgált, hogy kiszűrje az esetleges p l a c e b o h a t á s t az i m a t á r g y a i n á l vagy e s e t ü n k b e n a reiki kezeitjeinél. Mint k o r á b b a n m á r említettem, a placebohatás a z o n alapul, hogy a kísérleti személyek pozitív e r e d m é n y t v á r n a k a vizsgált kezeléssel kapcsolatban. M á r m a g a a keze­ lésbe vetett hit is igen j ó t é k o n y hatású lehet. Dióhéjban ez az, a m i t dr. B e n s ő n „hit-faktornak" nevezett, s amelynek rend­ kívüli hatékonyságáról a H a r v a r d orvosi fakultásán végzett kutatásai a d n a k képet. A r i p o r t e r n ő n e k e z u t á n elmeséltem, h o g y a n reikiztem m e g a k ö z e l m ú l t b a n egy növényt. Egy b a r á t o m n á l j á r t a m , s miköz­ b e n a kocsibehajtón beszélgettünk, láttam, hogy az ösvényt szegélyező b o k r o k elszáradtak. B a r á t o m a t érdekelte a reiki, én p e d i g m e g k é r t e m , m e g e n g e d n é - e , hogy egyik növényével aprócska kísérletet végezzek. B a r á t o m készségesen beleegye­ zését a d t a . H á r o m b o k o r állt e g y m á s tőszomszédságában, e g y f o r m á n h e r v a d t á n . A középsőt kezdtem el reikizni. Egy p e r c elteltével m e g l e p ő d v e t a p a s z t a l t a m , hogy a növény inga­ d o z n i kezd kezem alatt. A levelei úgy lengedeztek, m i n t h a szellő borzolta volna őket. A másik két b o k o r r a néztem, azok 288


azonban n e m mozdultak. Mivel n e m h i t t e m a s z e m e m n e k , m e g k é r d e z t e m mellettem álló b a r á t o m a t , ő is észlel-e moz­ gást a többi növényen, és mit gondol, föltámadt-e a szél. De ő is ugyanazt m o n d t a , a m i t én t a p a s z t a l t a m , azaz, hogy szellő sem rezdül, és a másik két növény m o z d u l a t l a n . A z t á n legna­ gyobb m e g l e p e t é s e m r e azt é r e z t e m , hogy szerető e n e r g i a lép a h á t a m b a , és á r a m l i k keresztül t a g j a i m o n - m é g ez a leg­ pontosabb leírás, a m i t a d h a t o k e r r ő l a fantasztikus élmény­ ről. Ebben a c s o d á b a n e d d i g négyszer volt részem. M i n d e g y i k esetben körülbelül tizenöt-húsz m á s o d p e r c i g t a r t o t t . A növény továbbra is szelíden ingadozott, m i k ö z b e n én hat-tíz ujjnyi távolságban folytattam a reikizést. Az volt az érzésem, h o g y ez az ingadozás n e m c s u p á n a növény érzékenységét mutatja a reikivel szemben, de a n n a k is a jele, hogy „páciensem élvezi" a reiki-energia feléje á r a m l ó sugarait. Ez a furcsán e m b e r i jelleget öltött kapcsolat egy növénnyel meggyőzött arról, h o g y m i n d e n élőlény szent kapcsolatban áll egymással. Úgy tíz p e r c múlva befejeztem a „kezelést". Este nyolc k ö r ü l j á r t az idő. Másnap reggel b a r á t o m fél h é t tájban a g a r á z s b a m e n e t legnagyobb m e g l e p e t é s é r e fölfedezte, h o g y a növény új hajtásokat növesztett. Ezek az ü d e zöld hajtások a b o k o r törzséből nőttek ki. Zsenge zöldjük e r ő s e n elütött az elszáradt szélektől m e g attól a két bokortól, amelyik n e m k a p o t t reikit. Ezek továbbra is m e g b a r n u l t , h e r v a d t levelekkel k ó k a d o z t a k a megreikizett, feléledt növény két o l d a l á n . B a r á t o m m a l együtt n e m győztünk á m u l d o z n i , hogy a b o k o r ilyen azon­ nali, szembeszökő változást m u t a t o t t nyár d e r e k á n . H á r o m hét m ú l t á n , m i k o r újra beszéltem b a r á t o m m a l , m e g t u d t a m tőle, hogy a bokor virul, és továbbra is egyre újabb hajtásokat növeszt. Aztán állatok reikizését meséltem el a r i p o r t e r n ő n e k . E l m o n d t a m neki, h o g y a n kezeltem a k ö z e l m ú l t b a n egy ver­ senylovat. Gazdája nagy r e m é n y e k e t fűzött lovához, de ez idáig k e s e r ű e n csalódnia kellett. Mivel hallott arról, h o g y állatokat is kezelek, megkért, p r ó b á l k o z z a m m e g a lóval. Bele­ egyeztem. Húsz p e r c e n keresztül kezeltem az állatot a távol­ ból, mivel n e m volt i d ő m k i m e n n i az istállóhoz. A g a z d a n e m adott háttér-információt lováról. Kezelés közben érez­ tem, hogy az állatot súlyos t r a u m a érte, ezért lelkileg és 289


érzelmileg gyógyítottam. N e m a r r a k o n c e n t r á l t a m , hogy ver­ senyt nyerjen, h a n e m a r r a , hogy szabadon, félelem nélkül mozogjon. A kezelés u t á n közöltem a tulajdonossal, hogy testi elváltozást n e m észleltem, viszont sok félelem h a l m o z ó d o t t föl a lóban. O e r r e e l m o n d t a , hogy az előző tulajdonos való­ b a n a kelleténél j o b b a n meghajszolta szegény állatot, a m i h e z az túl fiatal volt. Zsokékörökben ezt úgy mondják: „kitépte a ló szívét". M á s n a p a tulajdonos fölhívott azzal, hogy a ver­ senyen az állat húsz lóhosszal és négy másodperccel javította m e g saját rekordját. Győzni u g y a n n e m győzött, de szemláto­ m á s t „szívvel" futott, és a félelem s e m m i jelét n e m m u t a t t a . M i u t á n a r i p o r t e r n ő m e g h a l l g a t t a t ö r t é n e t e i m e t , igen józa­ n u l a következőket jegyezte meg: „A többséggel szemben nekem semmi bajom ezekkel a jelen­ ségekkel. Hisz végül is amikor bekapcsolom a tévét, a szá­ mítógépet, a faxot, vagy akár a kocsimat használom, gőzöm sincs arról, hogyan működnek. Anélkül élünk az elektromos­ ság áldásaival, hogy értenénk az alapelvét vagy a keletkezési módját." A m a g a m részéről n e m győzök csodálkozni azon, m i r e képes p é l d á u l a fax. A k ü l d ő csak beledugja az irományt a masinájába, és n é h á n y m á s o d p e r c múlva a telefonhuzalokon e l e k t r o m o s a n továbbított kép megjelenik több ezer mérföld­ del a r r á b b egy másik p a p í r l a p o n , m i k ö z b e n a fax kinyomtatja az ü z e n e t e t . Mikor 1997-ben a majáknál t a n u l t a m G u a t e ­ m a l á b a n , én is faxot k ü l d t e m a s z e r e l m e m n e k Los Ange­ lesbe. A z o n n a l i szerelmes levél, h á t n e m elképesztő? Ha a fax h i h e t ő , m i é r t n e h e z e b b e l h i n n i , hogy az elektromos gyógyító energia, „faxüzenet" is célt é r h e t nagy távolságokból? E l m é n k és lelkünk h a t a l m á t alábecsüljük, de találna csak föl valaki egy, a gyógyító energiát a távolba k ü l d ő gépet, a n y a k a m rá, hogy a g y o n r e k l á m o z n á k . Dr. Larry Dossey is azt panaszolta, h o g y az i m a erejét s e m m i b e veszik. Ha egy új gyógyszer é r n é el u g y a n a z t az e r e d m é n y t , a csapból is ez folyna. A m i k é n t a függőség sárkánya is m i n d e n ü t t jelen van, m i n d a d d i g , a m í g ö n m a g u n k o n kívül keressük a választ. A p r a g m a t i k u s u k s z á m á r a bizonyos m é r t é k i g az a fontos, hogy 290


igazolva lássák, teszem azt, egy elektronikus h e r k e n t y ű haté­ konyságát. De h á t a reiki, a k u p u n k t ú r a és a többi évezredes gyógymód is bőségesen kiállta az i d ő próbáját!

Mi a reiki? A reiki olyan természetes gyógymód, amelyet több m i n t 2500 éve gyakoroltak T i b e t b e n , majd 1800 körül a j a p á n dr. Mikao Uszui fedezte föl újra. I n n e n került N y u g a t r a . A reiki n e m más, m i n t a m i n d e n élőlényben m e g t a l á l h a t ó egyetemes, e l e k t r o m a g n e t i k u s életenergia. A j a p á n „ r e i " szó azt j e l e n t i : „egyetemes", „ m i n d e n r e kiterjedő", a „ k i " szóval p e d i g a vala­ mennyi életformában - e m b e r e k b e n , növényekben, állatokban stb. - ott k e r i n g ő életenergiát jelölik J a p á n b a n . Spirituálisán az Istenből vagy a m i n d e n s é g b ő l a t e r e m t m é n y e k b e á r a d ó energiát értjük reikin. Ilyen m i n ő s é g é b e n a hit, a vallás és a bölcselet valamennyi életigenlő formájával összefér. Mivel j ó m a g a m az episzkopális vallás tanításai szerint n ő t t e m föl, én úgy tekintek a reiki gyógyító energiájára, m i n t a Szentlé­ lek szeretettel átitatott tiszta fehér fényére. Gyógyító gyakorla­ t o m b a n összekapcsolom a reikit az imával, mivel véleményem szerint ugyanabból a forrásból táplálkoznak. Ezt szem előtt tartva igen h a t é k o n y n a k t a l á l t a m , ha Istenhez fohászkodva azt k é r e m tőle, adja m e g a kezelt személynek, növénynek vagy állatnak azt a gyógyulást, a m e l y r e fizikailag, szellemi­ leg, érzelmileg és spirituálisán szüksége van. Elmondhatjuk, hogy a reiki ősi tibeti gyógymód, amely közel visz az egyetemes gyógyító e n e r g i a forrásaihoz, és hoz­ zásegít továbbküldéséhez. A gyógyítás s o r á n kezeinket gyön­ g é d e n a másik személyre vagy ö n m a g u n k r a helyezzük, azzal a szándékkal, hogy bekövetkezzen a gyógyulás. A távgyógyí­ tásnál a k ü l d ő több ezer m é r f ö l d r e lehet attól, aki fogadja a gyógyító energiát. Ez az e n e r g i a a gyógyítás b á r m e l y for­ májában a kezelőből a kezekbe á r a m l i k . N e m mi m a g u n k vagyunk a gyógyítók, m i n d ö s s z e közvetítjük az e g y e t e m e s életenergiát, előmozdítva a szervezet természetes gyógyulási képességét. A reiki megnöveli az orvosi kezelés hatásait, de s e m m i k é p p e n n e m helyettesítheti azt.

291


Mi történik a reiki-kezelés során? A reikit k a p ó személy mélyen ellazult á l l a p o t b a n ül vagy fek­ szik. A reikizés egyfajta e l e k t r o m a g n e t i k u s alapú gyógyeljárás. N e m masszás - a kezelt személy teljesen felöltözött m a r a d - és n e m is hitgyógyítás. A páciensnek n e m kell h i n n i e az eljá­ rás sikerében, sőt éppenséggel k é t e l k e d h e t is b e n n e . N e m kötelező m e g é r i n t e n i a kezelés során, és ha igen, ez az érintés igen k ö n n y e d . Lágy h á t t é r z e n e segítheti az ellazulást. A keze­ lés ideje egy ó r a vagy e n n é l valamivel több. Az optimális e r e d m é n y t n e m r i t k á n h á r o m egymást követő kezelés hozza meg. A reiki n e m gyógyít m i n d e n t , mégis l á t t a m csodálatos­ n a k n e v e z h e t ő gyógyulásokat olyan kellemetlen kórképekben, m i n t a m i g r é n , ízületi gyulladás, hátfájás stb. Mi több, tapasz­ t a l a t a i m szerint a házi kedvencek is jól r e a g á l n a k a reikire.

Hogyan lehet segítségükre a reiki? Mint k o r á b b a n m á r említettem, dr. H e r b e r t Bensőn, a Har­ v a r d o r v o s k a r á n a k m u n k a t á r s a azt találta, hogy j o b b egész­ ségnek ö r v e n d t e k azok az ellazult páciensek, akik „egy testükön kívüli, de azt is á t h a t ó , j ó l e s ő e n e r g i a " jelenlétéről számoltak be. B e n s ő n szerint tehát „ők gyógyultak a leg­ j o b b a n " . B e n s ő n leírása e különös gyógyító e n e r g i a jelenlé­ t é r ő l az ellazulási reflexválaszt m u t a t ó betegeknél egybevág a reikizés s o r á n tapasztaltakkal. A k á r m a g u n k a t kezeljük, a k á r másokat, a gyógyítás mély ellazulást eredményez, amely j o b b egészségi á l l a p o t h o z és testi-szellemi-érzelmi-spirituális kondícióhoz vezet. Bensőn a d a t a i szerint a kísérleti szemé­ lyek m i n d ö s s z e 25%-a számolt be a sajátos gyógyító energia j e l e n l é t é r ő l . Ellazult á l l a p o t b a n u g y a n a k k o r ilyen vagy olyan m é r t é k b e n m i n d e n k i megtapasztalja a reiki j ó t é k o n y hatását. A m e n n y i b e n e l e k t r o m á g n e s e s r e n d s z e r k é n t é s n e m csupán hús, vér és csont elegyeként t e k i n t ü n k m a g u n k r a , akkor az egészséget olyan á l l a p o t n a k tartjuk, amelyben az energia szabadon á r a m o l h a t . Energetikai szempontból tehát betegség a k k o r lép föl, ha ez az á r a m l á s akadályozott, s az energetikai o r v o s t u d o m á n y ezeket a blokkokat oldja föl a betegben.

292


A reiki-tanfolyam haszna Az ilyen tanfolyamokon megtanuljuk, h o g y a n közvetítsünk gyógyító energiát m á s o k és ö n m a g u n k javára. A reikit bárki elsajátíthatja. Ha a reiki-mester egyszer „ b e h a n g o l t a " a tanít­ ványt, az e n e r g i a á t a d á s képessége egész életében m e g m a r a d . D i a n e Stein A reiki alapjai című szép könyvében a b e h a n g o lást a h h o z hasonlítja, m i n t a m i k o r „bedugjuk a k o n n e k t o r b a egy l á m p a zsinórját". V a l a m e n n y i e n ilyen l á m p á s o k vagyunk, és n e m kell mást t e n n i velünk, m i n t r á k a p c s o l n i b e n n ü n k e t az á r a m f o r r á s r a . A b e h a n g o l á s n á l mintegy fölkérjük az u n i ­ verzum energetikáját i n t é z ő „villamos műveket", h o g y indít­ sák be szolgáltatásukat. Emlékezzenek dr. H e r b e r t B e n s ő n fejtegetéseire Időtlen gyógyítás című m u n k á j á b a n , m i s z e r i n t biológiailag is szemlátomást úgy vagyunk megszerkesztve, hogy h i g g y ü n k egy n á l u n k n a g y o b b h a t a l o m b a n , és ez n e m lehet véletlen. A reikinek h á r o m fokozata van, és t a n í t a n i is kétféleképpen lehet. A hagyományos szemléletű tanítás időigényes, ez hosszú tanonckodást igényel. A másik módszer d e m o k r a t i k u s a b b , s olyan oktatók dolgozták ki, akik azért szakítottak a hagyo­ mányokkal, hogy minél több e m b e r h e z vigyék el a reikit. A hagyományos oktatók nehezményezik, hogy elvész a reiki hajdani szentsége, ha ily könnyen hozzáférhetővé és elsajátíthatóvá válik. Ilyen m i n ő s é g é b e n az elkötelezett kevesek kivált­ sága volt. Többek között ez az oka a n n a k , hogy a III. szintű reiki-tanfolyam díja Amerika-szerte 10-15 0 0 0 dollár között mozog. A függőség s á r k á n y á n a k vérmességét ismerve megér­ tem a hagyomány védelmezőinek álláspontját, n o h a szívem a demokratikusabb oktatókhoz húz. Ez részben azért van, m e r t , ú g y m o n d , elhívattam a reiki m e g t a n u l á s á r a , és n e m kerestem m a g a m n a k t a n á r t . Azonfelül o k t a t ó m is a d e m o k r a t i k u s tábor­ hoz tartozik, s a tetejében maja s á m á n és a p o l a r i t á s t e r á p i a szakképzett gyakorlója. Mercedes megbecsüli és m ó d s z e r é b e építi a legkülönbözőbb gyógyeljárasokat. Ez a szemlélet meg­ felel saját lélekgyógyászi g y a k o r l a t o m n a k . M a g a m is elő­ szeretettel vegyítem a legkülönfélébb megközelítéseket, s szám szerint négy lélektani iskola eljárásait a l k a l m a z o m , jele­ sül a viselkedés-lélektan, a kognitív viselkedéspszichológia, 293


a (pszichodinamikus) pszichoanalízis, valamint a (spirituális) transzperszonális lélektan módszereit. U g y a n a k k o r ö r ö k r e lel­ k e m b e vésődött dr. Dávid H a r t intése a k e z d ő analitikusoknak: „Tanulják m e g az elméletet, aztán felejtsék el, ha szembeke­ r ü l n e k az élő lélek csodájával." A kétféle nézet vitája emlékezetembe idézi Jefferson elnök elitista és Jackson jóval demokratikusabb szemléletét. A demok­ ratikusabb reiki-oktatók tandíja is jóval alacsonyabb, és vala­ m e n n y i fokozat elsajátítható egyetlen n a p (öt-hat óra) alatt. Az I. fokozatú reiki behangolja a tanítványt, hogy tovább­ adhassa a gyógyító energiát. A II. fokozatú reiki ismeretében a tanítvány a gyógyító e n e r g i a fokuszálásával elősegíti a b e t e g szellemi és érzelmi gyógyulását, s távgyógyításra is alkalmassá válik. A I I I . fokozatú reiki egyfajta „ k v a n t u m u g r á s t " j e l e n t a reiki gyógyító energiáját továbbadó személy számára, s így az a reikim e s t e r szintjére emelkedik.

294


szerzőről

D

r. Jackson t ö b b m i n t huszonöt éve foglalkozik az e l m e és az érzelmek bajainak gyógyításával. A Virginia Egyetemen doktorált, ahol részt vett egy, az Ameri­ kai Pszichológusok Szervezete által j ó v á h a g y o t t p r o g r a m b a n . Az Élettani Intézetben töltötte le klinikai gyakorlatát, ahol dr. Charles Stroebel - az Ellazító reflex c í m ű s z a k m u n k a szerzője - irányítása alatt írta doktori disszertációját a stressz téma­ körében. O volt az első posztdoktorális ösztöndíjban részesült pszichológusgyakornok, s ekkor i s m e r k e d e t t m e g az orvosi hipnózis, valamint a megvilágosodás/éberség m e d i t á c i ó m ó d ­ szerével. A korai ösztönző hatások közé tartozik, hogy gyógyírt talál­ j o n édesapja k r ó n i k u s és g y ö t r ő h á b o r ú s sérüléseire, vala­ mint legyőzze a g y e r m e k b é n u l á s d e r m e s z t ő hatásait. Royal ezért választott gyógyító hivatást. Dolgozott deviáns virginiai fiatalokkal, C o n n e c t i c u t á l l a m jól fésült vállalatigazgatóival, serdülőkkel és idősekkel, s a r r a törekedett, hogy e m b e r t á r s a i orvoslása é r d e k é b e n m i n é l j o b b a n megismerje az e m b e r i ter­ mészetet. Miután egy titokzatos fehér fénnyel való misztikus talál­ kozása egész életét átformálta, Royal felfedezte, hogy képes gyógyító e n e r g i a á t a d á s á r a . E szellemi újjászületés u t á n úgy tekint m u n k á j á r a , m i n t egy világítótorony forgására. Reméli, hogy írásai, s z e m i n á r i u m a i , tréningjei és konzultációi köz­ vetítik a m i n d e n s é g világító, gyógyító erejű fénysugarát és feltétel nélküli szeretetét, s a fájdalmak és szenvedések tenge­ réről a gyógyulás felé vezérli betegeit és olvasóit. Az orvoslás testet és elmét e g y a r á n t felölelő szemléletének képviselőjeként dr. J a c k s o n az ősi és m o d e r n gyógyeljárasokat lélekgyógyászi képzettségével párosította, hogy m e g t a n í t s a e m b e r t á r s a i n a k , hogyan fejezhetik ki l e g b e n s ő valójukat, h o g y a n hozhatják helyre egészségüket, h o g y a n á l l h a t n a k talpra. Dr. Jackson a stressz, gyógyulás és boldogság t é m a k ö r é b e n Amerika- és Európa-szerte vezet s z e m i n á r i u m o k a t . 295


Az emberi faj túlélése érdekében ezt a kozmikus szent házasságot kell tükröznünk létezésünk minden síkján, minden cselekedetünkkel. Fér­ fiúi és női energiáinknak minden szinten egybe kell olvadnia, amiként legbelső misztikus tudatunkat is összhangba kell hoznunk politikai, technológiai és gazdasági döntéseinkkel. Csak egy ilyen összeforrás és szent házasság teremti meg elménk világosságát, hozza meg a kellő tudást és tevékeny, éltető szeretetet világunk megőrzéséhez. Andrew A

Nélkülözhetetlen

misztika

Harvey

című

könyvből

„Ezt könyvet minden serdülőnek, szülőnek és házaspárnak el kell olvasnia, akik javítani akarnak személyes kapcsolataikon. A szer­ zőnek le kellett terítenie a saját életét megkeserítő sárkányt ahhoz, hogy elinduljon a spirituális keresés ama útján, amely megváltoz­ tatta az életét. Ugyanígy átformálhatja olvasói életét is." Dr.

George

G.

amerikai

Ritchie

elmeorvos

„E könyv olyan volt számomra, mint a viharos tenger sötétjében fényt sugárzó világítótorony, amely a békesség révébe vezérli a vándort. Megtanít arra, miként változtathatjuk át a sötétséget fénnyé, a könnyeket mosollyá, az ítélkezést elfogadássá, a félelmet szeretetté. Ez az átalakulás fölszabadítja lelkünket, hogy megleljük a valamennyiünkben ott lakozó isteni lényeget." Dr.

Tusor

Erzsébet

h agyő mányosan jelenleg

képzett,

holisztikusán orvos

gyógyító Budapesten

„A szeretetben az a legnehezebb, hogy higgyünk benne. Ezért olyan fontos könyv ez, s ezért olvastatom el namíbiai hallgatóimmai." Dr. namíbiai

296

Thomas

L.

egyetemi

Little tanár


A sárkányt pusztítsd el ne magadat  
A sárkányt pusztítsd el ne magadat  
Advertisement