Pro Kuusamo 0618

Page 1

PRO KUUSAMON UUTISET 3/2018 Pro Kuusamo ry:n julkaisu kesäkuussa 2018. Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 2018.

HANNU HAUTALA

Luonto tuo työtä ja toimeentuloa Luontoon pohjautuvien elinkeinojen kasvu on ollut vahvaa Koillismaalla viiden viime vuoden aikana. Lähivuosina alueella aukeaa 800 uutta työpaikkaa. Satojen miljoonien investointien veturina matkailu. LUONTO TUO TYÖTÄ ja toimeentuloa Koillismaalle. Kivijalat alueen elinkeinoissa ovat matkailu sekä maa- ja metsätalous. – Työpaikkojen määrä on lisääntynyt, vaikka väkiluku on samalla vähentynyt. Vuonna 2014 asetettuun tuhannen uuden työpaikan tavoitteeseen on toki vielä matkaa, mutta realis-

tinen se on, kaupunginjohtaja Jouko Manninen sanoo. Naturpoliksen tekemän, Kuusamon kärkiyritysten näkemyksiin perustuvan selvityksen mukaan alueelle on lähivuosien aikana avautumassa jopa 800 uutta työpaikkaa. Työpaikat ovat avautumassa lähinnä voimakkaasti investoivaan matkailun toimialaan sekä metsäteolli-

suuteen. – Selvää on, että tarvitsemme alueelle tulomuuttoa, jotta paikkakunnan yritysten työvoimatarve voidaan tyydyttää. Kuusamossa ovat käynnissä yli 100 miljoonan euron investoinnit ja veturina on matkailu. Rukanlaakson kaavan vahvistuminen varmistaa investointien käynnistymisen Itä-Rukan

alueella. Gondolihissi tunturin yli valmistuu syksyyn mennessä. Samoihin aikoihin avataan myös Kuusamon uusi jäähalli. – Investoinnit luovat tulevaisuudenuskoa ja vastaavat siihen kysyntään, mitä alueelle kohdistuu, sanoo Rukakeskuksen toimitusjohtaja Ville Aho. Kuusamon kaupungin vuonna 2013 tekemän luonnonva-

rojen käytön yhteensovittamissuunnitelmassa keskeisiksi tulevaisuuden toimialoiksi nousivat nyt suurinta kasvua tekevät matkailu, maa-, metsä- ja kalatalous sekä luonnon virkistyskäyttö ja ammattimainen luonnontuoteala. Sekä asukkaat että sidosryhmät olivat yhtä mieltä luonnon virkistyskäytön merkittävyydestä.


2

Kuusamo elää puhtaasta luonnosta

PÄÄKIRJOITUS

Kuusamon tulevaisuus on puhtaaseen luontoon pohjautuvissa elinkeinoissa POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS kumota Kuusamon kaupunginvaltuuston hyväksymä strateginen yleiskaava ei muuta kuusamolaisten tahtotilaa: kaivostoiminnalla luontoon pohjautuvien elinkeinojen tärkeillä ydinalueilla ei edelleenkään ole sosiaalista toimilupaa. Kuusamon valtuusto hyväksyi joulukuussa 2016 strategisen yleiskaavan äänin 39-4. Yleiskaavassa Pohjois-Kuusamon tärkeimmät luonto- ja matkailualueet haluttiin rajata kaivostoiminnan ulkopuolelle. Kaavasta valitti kaivosta alueelle suunnitellut Dragon Mining Oy, jonka toimintaa jatkaa nyt matkailun ja luontoelinkeinojen ydinalueille samaa kaivoshanketta puuhaava Latitude 66 Cobalt Oy. Luotamme, että kaupungin linjaus pitää. Kaivoksen paikka ei ole Kitkajoen läheisyydessä tai olemassa olevien luontoelinkeinojen ja matkailuyritysten ydinalueella. Neljä vuotta kestäneen Kuusamon yleiskaavoitustyön aikana selvitettiin muun muassa kaivostoiminnan taloudellisia hyötyjä ja tappioita, mainehaittoja, kaivoksen ympäristövaikutuksia ja -riskejä sekä asukkaiden ja matkailijoiden näkemyksiä. Juomasuon kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettiin yli 200 erillistä kannanottoa. Haittojen ja hyötyjen suhdetta puntaroitiin tarkasti ja riskit todettiin liian suuriksi. Pohjois-Suomen ELY-keskus hylkäsi YVA:n ja kaivoshankkeen valmistelu pysähtyi. Kuusamosta on tulossa ainutlaatuinen ennakkotapaus, jossa punnitaan kunnan kaavoitusvalta ja kuntalaisten tahtotilaa kaivostoiminnan suhteen. Korkein hallinto-oikeus antoi joulukuussa 2017 päätöksen, jonka mukaan kaivostoiminnassa on otettava huomioon muut elinkeinot tasavertaisina toimijoina. – Tätä näkemystä ja paikallisten tahtotilaa pitää kunnioittaa. Uskomme, että 150-vuotiaan Kuusamon tulevaisuus luontokaupunkina turvataan vuonna 2013 päivitetyn Kuusamon ympäristöjulistuksen mukaisesti. Kuusamon menestyminen perustuu puhtaaseen luontoon ja sen kestävään käyttöön niin ruuan ja puun jalostamisessa kuin matkailuelämysten tuottamisessa ja niiden kansainvälisessä viennissä. Nämä luovat uusia työpaikkoja, mahdollisuuksia ja ympärivuotisen elinvoiman paikkakunnalle. Kuusamo elää puhtaasta luonnosta. Kuusamossa 14.6.2018 Pro Kuusamo ry:n hallitus

#MUUALLASANOTTUA

Luon­to miel­tyy kiin­te­äs­ti Kuu­sa­mon ku­vaan. Pa­nos­ta­mi­ nen luon­non­tuot­tei­siin vah­vis­taa luon­to­kuvaa ja lä­hi­ruo­an esiin­mars­sia. Kai­vos­toi­min­nan kiel­to vain Ru­kan lä­hei­syy­des­sä ei ole riit­tä­vä luon­to­Kuu­sa­mon pe­las­ta­mi­sek­si. Puh­das luon­to­ ku­va edel­lyt­täi­si koko alu­een kat­ta­vuut­ta. Puh­das luon­to­a­lue ja oma­lei­mai­suus oli­si vuo­sien jäl­keen ve­to­voi­ma­te­ki­jä tar­kas­ tel­ta­es­sa Kuu­sa­moa osa­na maa­il­man yh­tei­söä. Käy­tän­nön luo­mi­seen on ti­laa. Rauno Lämsä kolumnissaan Koillissanomissa 8.6.2018

Kuusamon huoli on ymmärrettävä: matkailu ja maine puhtaan luonnon kohteena ovat sille kaivostakin arvokkaampi. Voi kysyä, mahdollistaako nykyinen lainsäädäntö sen, että kaivosyhtiöiden etu menee yleisen edun edelle. Kalevan pääkirjoitus 15.6.2018

Pro Kuusamon perustamistilaisuudessa viisi vuotta sitten paikalla olivat muiden muassa Jokke Kämäräinen (vas.), Hannu Hautala, Eero Henttu, Seppo Mustonen, Olavi Aikkila, Henrik Riipinen, Juha Korhonen, Jaana Voutilainen ja Marja Salokangas (oik.).

Viisi vuotta toimintaa luontokaupungin eteen PÄÄMÄÄRÄ ON EDELLEEN sama: työtä luontokaupungin eteen. Pro Kuusamon viisi ensimmäistä toimintavuotta ovat olleet vahvaa vaikuttamisen aikaa. Mukana on jo yli tuhathenkinen joukko kuntalaisia, lomailijoita, mökkien omistajia, yrittäjiä ja Kuusamon ystäviä. Kuusamossa kesällä 2013 perustetun yhdistyksen tavoitteena on vaalia vuonna 1993 annettua Kuusamon 125-vuotistaipaleen kunniaksi tehtyä julistusta, joka puolustaa Kuusamon monipuolista, mutta haavoittuvaa luontoa ja kestävää kehitystä. Yhdistys on jär-

jestänyt asian tiimoilta seminaareja, kuullut asiantuntijoita, tehnyt muistutuksia ja ottanut kantaa. – Viiden vuoden jälkeenkin nämä päätökset ovat edelleen vaarassa. Yhteinen työ jatkuu, Pro Kuusamon varapuheenjohtaja Jokke Kämäräinen sanoo. YHDISTYKSEN KEULAKUVANA on alusta alkaen ollut luontokuvaaja Hannu Hautala. Hän on asunut Kuusamossa yli 40 vuotta ja vaeltanut eri puolilla sen moni-ilmeistä luontoa. Kuusamossa toimii nykyisin hänen nimeään kanta-

va luontokuvakeskus. – Missään ei metsä- ja jokiluonto ole samalla tavalla yhdessä paikassa kuin täällä. Olen saanut Kuusamolta niin paljon, että vaikuttamiseni Pro Kuusamon kautta on vähintä mitä voin tehdä Kuusamon luonnon puolesta. Ajattelen seuraavaa sukupolvea! Jos lapset löytävät ympäriltään tuhottua luontoa, he kysyvät isiltään, miksi näin sai tehdä. 75-vuotias luontokuvaaja muistuttaa, että yhdistyksessä on voimaa, ja sitä kuunnellaan paremmin kuin yksittäistä kansalaista.

Hautala jatkaa puheenjohtajana PRO KUUSAMO RY:N vuosikokous 2018 päätti jatkaa aktiivista työtä Kuusamon säilymiseksi luontokaupunkina tulevillekin sukupolville. Pro Kuusamo ry:n puheenjohtajana jatkaa edelleen kunniatohtori, Pro Finlandia mitalilla palkittu luontokuvaaja, Hannu Hautala. Hallituksen kokoonpano säilyi myös ennallaan. Pro Kuusamon hallitus edustaa monipuolisesti luontoon ja luontomaineeseen pohjautuvia paikallisia elinkeinoja, paikallisia ihmisiä ja vapaa-ajan asukkaita.

Vuosikokous päätti korottaa jäsenmaksun viidestä eurosta kymmeneen euroon ennakoiden aktiivisia toimintavuosia lähitulevaisuudessa. Päättyneellä toimintakaudella jäsenmaksua ei kerätty johtuen hiljaisesta toimintakaudesta. Pro Kuusamon toiminnasta saa yhdistyksen nettisivuilta ja some-kanavilta. Pro Kuusamo ry täyttää kesäkuussa 5 vuotta. Tervetuloa Pro Kuusamon yleisötilaisuuteen 20.6.2018 Kuusamojärven rannalle, Kuusamon Wanhalle Myllylle, Vänrikintielle, Lah-

dentaukseen. Tilaisuus alkaa klo 18 ja päättyy klo 20. Ohjelmassa Kuusamon Myllyn tarina ja tutustumiskierros, Pro Kuusamon tervehdys sekä lyhyt paneelikeskustelu luontoon pohjautuvien elinkeinojen tulevaisuudesta Kuusamossa. Tarjolla muikkua, poromakkaraa, kahvia ja kampanisua. PS. Plethan lukenut jo keväällä ilmestyneet sähköiset lehtemme: https://issuu.com/hiski/docs/ pro_kuusamo_0318 https://issuu.com/hiski/docs/ pro_kuusamo_2_2018


Kuusamo elää puhtaasta luonnosta

Pitkiä ketjuja pellolta pöytiin ja kannonnokilta talotyömaille Kasvun mahdollisuudet luontoon perustuvissa elinkeinoissa suuret KUUSAMON NOIN 5.500 työpaikasta palvelusektorille sijoittuu 75 prosenttia. Alkutuotannon osuus työpaikoista on 6,7 ja jalostuksen 16,9 prosenttia. Ketjut pellolta pöytiin ja kannonnokilta talotyömaille ovat pitkiä ja työllistäviä. Kasvun mahdollisuudet kaikilla luontoon perustuvilla elinkeinoilla ovat Koillismaalla suuret. MAATALOUS TYÖL­LIS­TÄÄ suo­ raan ja vä­lil­li­ses­ti noin 550 hen­ keä. Kuusamossa on 250 poronomistajaa, joista 130 saa porotaloudesta elantonsa. Elintarvikejalostus on tulevaisuutta Koillismaalla, kun oman alueen tuotanto ja luonnontuotteet voidaan jalostaa alueella nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Tällä hetkellä ala työllistää noin 130 henkilöä. Luonnontuotteiden keräily ja jalostus on selvitysten mukaan mahdollista jopa kaksinkertaistaa. Strategisen yleisvaatyön yhteydessä arvioitiin, että myös kalatalous voisi kasvaa nykyisestä jopa 100 prosenttia. Kasvupotentiaalia on runsaasti sekä kalastuksessa että jalostuksessa, myös kalastusmatkailun on mahdollista kasvaa. METSÄTALOUS on luku sinänsä: yksin Pölkky -konserni työllistää Koillismaalla lähes 400 henkilöä. Pölkky Oy:n vaikutus pelkästään Kuusamon aluetalo-

uteen on jo nyt yli 30 miljoonaa euroa vuodessa. Puun kasvu mahdollistaa suuremman hyödyntämisen ja uusia jalostusmahdollisuuksia lähivuosina. TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA tarjoaa myös matkailu: Kuusamossa vierailee vuosittain yli miljoona matkailijaa. Vuodepaikkoja on noin 40.000 joista 23.000 Rukan alueella. Matkailu työllistää noin 700 henkilötyövuotta sekä kerrannaisvaikutuksina kauppaan ja ravitsemuspalveluihin lisäksi noin 140 henkilötyövuotta. Toimiala on näyttänyt kyntensä viime vuosina. Sen kehittäminen ja lisääminen on edelleen mahdollista ja investoinnit sekä kasvuodotukset ovat hurjat. Työtä halutaan kuitenkin tehdä luonnon kestokyky huomioiden. Määrän sijasta nyt keskitytään laatuun. Virkistyspalvelujen ja -reittien kehittäminen vie sekin matkailun toimialaa eteenpäin BIOTALOUS JA -ENERGIA tulee ja toteutuu myös Koillismaalle. Se tuo uutta työtä ja vahvistaa metsäklusterin asemaa Koillismaalla. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa nyt ja arvioiden mukaan myös tulevina vuosina. Kuusamossa on runsaasti kaavoitettuja loma-asutukselle sopivia alueita ja niiden kysyntä kasvaa koko ajan.

3

Kuusamo on tyytyväisten kaupunkilaisten kotikunta KUUSAMOSSA ON Suomen neljänneksi tyytyväisimmät asukkaat Kauniaisten, Pirkkalan ja Siilinjärven jälkeen. Vuosi sitten sijoitus oli 13. – Asukastyytyväisyys koostuu useammista tekijöistä kuin vain kokemuksista kunnan palveluista. Myös asukkaiden odotukset vaikuttavat tyytyväisyyteen, ja se, miten hyvin nuo odotukset täyttyvät. Tutkimuksessa kartoitettiin myös suositteluhalukkuutta, joka itsessään on mielenkiintoinen tieto, koska se kertoo paitsi tulevaisuuden aikomuksista, siinä vastaaja ottaa kantaa ajatellen myös muita ihmisiä, toteaa Tarja Ilvonen, kyselyn tehneen EPSI Rating Suomen toimitusjohtaja. Kuusamossa vastaajista 61 prosenttia suosittelisi asuinkuntaansa, kun edellisessä tutkimuksessa kuusamolaisista noin 40 prosenttia suositteli kuntaansa. Ilvonen sanoo, että lukujen pohjalta on hankala kertoa, miksi Kuusamossa on tyytyväisiä asukkaita. Hän kuitenkin arvelee, että Kuusamossa jokin asia on voinut muuttua tai jotain on tehty, minkä vuoksi asukastyytyväisyys on korkea. – Asukastyytyväisyyttä selittää usein yhteisöllisyys sekä luonnonläheisyys, turvallinen asuinympäristö ja se, että hyvät palvelut löytyvät läheltä. Kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan faktasta on syytä olla onnellinen! JARMO PITKÄNEN

#KESKIKESÄNMAKUPALAT

Tiristetyt Kitkan viisaat noin 100 grammaa Kitkan viisaita / ruokailija – mielellään neulamuikkua, ruisjauhoja leivittämiseen, valkopippuria, mustapippuria myllystä yksi valkosipulin kynsi ja tuoreyrttejä (esim. timjamia) ja hienoa merisuolaa Perkaa muikut. Kierittele ne ruisjauhoissa, paahda voin ja öljyn sekoituksessa, mausta ja lisää lopuksi valkosipuli ja tuoreyrtit.

Kitkan viisas -drinkki 4 cl vodkaa tai muuta maustamatonta viinaa, 1 suolamuikku. Kastele lasin reunus sitruunamehulla ja kasta sitten hienoon merisuolaan. Lisää lasiin suolamuikku ja viina. Ohjeet: Jarmo Pitkänen


4

Kuusamo elää puhtaasta luonnosta Kuva: Hannu Hautala

Pro Kuusamo ry Vuonna 2013 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkymien vastuullinen vaaliminen. Pro Kuusamo ry haluaa säilyttää Kuusamo luonto- ja matkailukuntana ja ylläpitää sekä edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä ja työllistävää vaikutusta tuleville sukupolville.

Hallitus 2018: Hallituksen puheenjohtaja Hannu Hautala Kuusamo (varajäsen Vesa Kilpivaara Kuusamo) ja varapuheenjohtaja Jokke Kämäräinen Kuusamo, puh. 0400 175 548 jokke. kamarainen@rukapalvelu. fi, (varajäsen Miia Porkkala Espoo). Hallituksen muut jäsenet: Pekka Paalanne Helsinki (Sirpa Luojumäki Lahti), Henrik Riipinen Kuusamo (Jarmo Pitkänen Kuusamo), Olavi Aikkila Kuusamo (Ari-Pekka Kilpivaara Kuusamo), Anna Kantola Kuusamo (Tarja Leinonen-Viinikka Kuusamo), Eero Henttu Oulu (Marja Salokangas, Helsinki) ja Juha Korhonen Kuusamo (Elina Kolppanen Kuusamo).

Pidetään Kuusamo yhdessä luontokaupunkina! www.prokuusamo.

Onnittele juhlivaa luontokaupunkia Luontokaupunki Kuusamo täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Onnittele osallistumalla kuvahaasteeseen somessa. #prokuusamo #luontokaupunki #kuusamo150 Facebook: Pro Kuusamo Instagram: prokuusamo Twitter: @prokuusamo www.prokuusamo.fi prokuusamo@prokuusamo.fi

ILMOITUS

Yhdistys harjoittaa muun muassa tiedotus- ja valistustoimintaa sekä osallistuu aluettaan koskevaan suunnitteluun ja toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Pro Kuusamo ry kerää jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tarkoituksen tukemiseksi.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.