Pro Kuusamon uutiset 1/2019

Page 1

PRO KUUSAMON UUTISET 1/2019 Pro Kuusamo ry:n julkaisu maaliskuussa 2019. Toimitus ja taitto Wazama Media Oy. Suomalainen Lehtipaino, Kajaani. HANNU HAUTALA

#SANOTTUA

”Suomi haaskaa tulevaisuuttaan” Luonnonvarojen taloustiedettä Helsingin yliopistossa tutkiva professori Olli Tahvosen mukaan Suomen kaivospolitiikan neljä suurinta virhettä ovat valtauskäytäntö, olemattomat rojaltit, puutteellinen verotus sekä heikko ympäristövastuujärjestelmä. – Suomen kaivospolitiikasta puuttuu taloudellis-yhteiskunnallinen näkemys, ja siksi se on vailla pohjaa. Kaivoslakia uudistettiin taantumassa; poliitikoilla oli hirveä hätä saada teollisia työpaikkoja keinolla millä hyvänsä. Ei ole ymmärretty talouden suhdannevaihteluita, ja on tehty päätöksiä, jotka ovat järjettömiä pitkällä aikavälillä. Kaukokatseisuus olisi tärkeää etenkin uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämisessä.

Hyvä vire Koillismaalla

Miljoonainvestoinnit puun- ja maidonjalostukseen sekä matkailuun

K

uusamon teollisuusyritysten lippulaivat Pölkky Oy ja Kuusamon Juusto investoivat tahoillaan kymmeniä miljoonia alueelle. Jo aiemmin matkailun toimiala on kertonut vähintään yhtä suurista tulevista hankkeista. Matkailumyynnin arvo oli viime vuonna Ruka-Kuusamo Matkailun toimitusjohtaja Mats Lindforsin mukaan noin 20 miljoonaa euroa. PÖLKKY OY ALOITTAA Pohjois-Suomen tuotantolaitoksillaan mittavan investointioh-

jelman yhtiön uuden strategian mukaisesti. Ohjelman ensimmäisen vaiheen investoinnin arvo on 30 miljoonaa euroa, ja siinä toteutetaan muun muassa Kajaanin sahan tuotantoteknologian modernisointi. Pölkky investoi myös ihmisiin. Uudet teknologiat luovat tarpeita uudenlaiselle osaamiselle. Pölkky on aloittanut mittavat ohjelmat rekrytointiin ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Yhtiössä uskotaan työhyvinvoinnin olevan huipputeknologian lisäksi tänä päivänä yksi merkittävistä kilpailueduista.

– Puurakentamisen maailmanlaajuinen kasvutrendi kasvattaa pitkälle jalostettujen puutuotteiden kysyntää globaalisti. Samalla metsien raaka-aineen arvo nousee, sanoo Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Petteri Virranniemi yhtiön tiedotteessa. Pölkky-yhtymä käyttää tänä päivänä raaka-ainetta neljällä sahallaan yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiota ja sen liikevaihto on 180 miljoonaa euroa. Puun hankinta, sahaus ja jatkojalostus työllistävät yhteensä noin 420 henkilöä. Pölkky on perheyritys jo kolmannessa polvessa.

KUUSAMON JUUSTO investoi puolestaan uuteen paloittelu- ja pakkauslinjaan. Elokuussa käyttöönotettavan uuden pakkauslinjan ansiosta pakkaaminen helpottuu ja tehostuu sekä antaa uusia mahdollisuuksia pakkaamiseen. Investoinnin arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa. Viime vuonna Kuusamon Juuston liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Liikevaihto oli 25 miljoonaa euroa. Investoinnin avulla Kuusamon Juuston tavoitteena on taata kasvu ja kilpailukyky jatkossakin.

Jos kaivostoiminta ei ole riittävän kannattavaa tai ympäristöriskit ovat liian korkeita, kaivosta ei pidä avata.

– Suomessa uusiutumattomien luonnonvarojen liian nopea hyödyntäminen on todellinen uhka. 30 vuoden päästä niiden hinta voi olla satakertainen nykyiseen verrattuna, Tahvonen toteaa. – Suomi luovuttaa mineraaliesiintymänsä maailman käyttöön liian halvalla, mistä seuraa eräänlainen, kultaryntäykseen verrattava, uusiutumattomien luonnonvarojen ryöstökäyttö. www.rapport.fi/journalistit/saana-katila/professori-tahvonen-suomen-kaivoslaki-yllyttaa-luonnonvarojen-ryostokayttoon.


2

Kuusamo elää puhtaasta luonnosta

Pro Kuusamo ry:n julkaisu

KUUSAMO JA KUUSAMON YSTÄVÄT HALUAVAT SÄILYTTÄÄ KUUSAMON LUONTOKAUPUNKINA KAIVOSHANKETTA VALMISTELLAAN VASTOIN PAIKALLISTEN JA KAUPUNGIN PÄÄTÖSTÄ.

Kuusamon kaupunki

Luonnonvarojen käytön yhteensovittamissuunnitelma:

KYLLÄ

metsätaloudelle, matkailulle, maataloudelle

Yli 900 vastausta:

Kuusamolaiset

kaivoshankkeelle selkeä

EI

Kaivospiirit alle 1 km Kitkajoesta, Käylän kylästä sekä 3 km Rukalta.

Kaivostoimijat

Pienet esiintymät - lyhyt toiminta-aika.

Juomasuon kaivoshankkeen YVA:lle valtuustolta selvä

59% EI

EI 34 % KYLLÄ 7% EOS

ELY hylkäsi ympäristövaikutusten arvioinnin.

Strateginen yleiskaava: Metsätaloudessa ja matkailussa tulevaisuus – ei kaivostoimintaa olemassa oleville elinkeinoille tärkeillä alueilla

Tutkimukset ja kannanotot: EI kaivostoimintaa Kitka-Ruka-Oulanka -alueelle.

Dragon Mining Oy valitti kaupungin kaavasta, Latitude 66 Cobalt Oy jatkaa oikeusprosessia.

Haettu valituslupaa KHO:lta. Kunnalla oikeus itse päättää maankäytöstään

EI Juomasuon kaivoshankkeelle alle 44-vuotiaista

63% - EI

alle 25-vuotiaista

70% - EI

Latitude 66 Cobalt Oy:n uudet varausalueet yli 90 000 hehtaaria. Saman verran kuin Kuusamon yhteismetsän koko pinta-ala.

Lähteet: Kuusamon kaupunki, luonnonvarojen käytön yhteensovittamissuunnitelma 2014. Strateginen yleiskaava 2016. Pro Kuusamo ry, muistutus YVA-lausunnosta 2014. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, yhteysviranomaisen lausunto Juomasuon kaivoshankkeesta 2014. Kuusamolaisten ja posiolaisten mielipiteet kaivoshankkeista, Taloustutkimus Oy 2018. Koillissanomat 5.12.2018. TUKES Lupatunnus VA2018:0054, 21.1.2019. PTT Hietala, J., Alhola, K., Horne, P., Karvosenoja, N., Kauppi, S., Kosenius, A-K., Paunu, V-V., Seppälä, J. 2014. KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla (KAMYK)- tutkimushanke, METLA, 2014.

#KANNANOTTO

Pro Kuusamo:Olemassa olevia elinkeinoja ja luontoarvoja puolustettava lainsäädäntöä parantamalla

On sanomattakin selvää, että Kuusamon olemassa olevia elinkeinoja ja Kuusamon luontobrändiin nojaavia ja tuottavia, yli tuhatta työpaikkaa niin metsä-, matkailu- kuin elintarvikealalla ei ole varaa riskeerata.

että on varmuutta siitä, että yhtiöllä on aitoja taloudellisia resursseja tai aikomuksia tehdä tosiasiallisia tutkimuksia näin laajoilla alueilla.

1. Yksityisten maan- parannettava. Nykyinen varauskäytäntö ketomistajien asemaa parannettava - kaivoksel- juttamisineen voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja pitkittynytle on voitava sanoa ei

2. Kunnalla on oltava oikeus päättää maankäytöstään

tä epävarmuutta maankäytön suunnittelulle ja maakaupoille, mikäli maanomistajalla ei ole halutessaan mahdollisuus kieltää malminetsintää jo varhaisessa vaiheessa omilla maillaan. Malminetsintätoimijoiden taloudelliset resurssit tehdä tosiasiallisesti kalliita malminetsintätutkimuksia pitäisi selvittää jo varausvaiheessa. Tällä hetkellä varauksia voidaan tehdä ja ketjuttaa ilman,

On sanomattakin selvää, että Kuusamon olemassa olevia elinkeinoja ja Kuusamon luontobrändiin nojaavia tuottavia yli tuhatta työpaikkaa niin metsä-, matkailu- kuin elintarvikealalla ei ole varaa riskeerata. Toteutuneet kasvuprosentit olemassa olevilla toimialoilla ovat hyvät ja ennusteet alueen kannalta vielä paremmat. Kaivoslakia ja muuta lainsäädäntöä on uudistettava siten,

Yksityisten maanomistajien asemaa on mahdollisissa lainsäädäntömuutoksissa parannettava. Nykyinen kaivoslaki sinänsä turvaa aiempaa paremmin yksityisen maanomistajan etua kaivosalueen sisällä. Kaivostoiminnan vaikutus ulottuu kuitenkin kaivosaluetta laajemalle alueelle, ja yksityisten maanomistajien asemaa välittömien vaikutusten piirissä on

että ne nykyistä paremmin ja tasapuolisemmin turvaavat jo olemassa olevien elinkeinojen ja työpaikkojen intressit sekä luontoarvot. Kuusamossa kaivostoimijioden mielikuva- ja oikeustaistelu paikkakunnan enemmistöä ja tehtyjä päätöksiä vastaan osoittaa, että lainsäädäntö ei vielä toimi riittävällä tavalla. Kaivostoimiala ei ole myöskään kaikkien toimijoiden osalta sitoutunut vastuulliseen ja paikallisia päätöksiä kunnioittavaan toimintaan, kuten Kuusamon tapaus osoittaa. Yksittäisten toimijoiden toiminta vaarantaa vastuullisesti toimivien kaivosyhtiöiden maineen ja koko toimialalla tehtävän kestävyystyön uskottavuuden.

3. Paikallinen asutus ja olemassa olevat elinkeinot turvattava Mikäli kaivoslakia ja muuta lainsäädäntöä muutetaan seuraavalla hallituskaudella, on ratkaistava, miten käytännössä viranomaispäätökisissä huomioidaan olemassa olevan asutuksen ja elinkeinojen inressit nykyistä paremmin. Kaivostoimialalla ei voi olla etuoikeusasemaa suhteessa muihin elinkeinoihin. Kaivostoimialan on siinä missä muidenkin toimialojen kunnioitettava kunnan maankäyttöpolittisia päätöksiä ja vetäydyttävä oikeustaisteluitta alueilta, jotka kunta on osoittanut pysyvään tai vapaa-ajan asumiseen, metsätalouden, maatalouden tai matkailun käyttöön.


Pro Kuusamo ry:n julkaisu

Kuusamo elää puhtaasta luonnosta

3

Yhtä mieltä ympäristöriskeistä Koillismaalaiset ehdokkaat vastasivat Pro Kuusamon kolmeen kysymykseen HANNU HAUTALA

#GALLUP Kysyimme alueemme eduskuntavaaliehdokkailta sekä kevään Europarlamenttivaaleissa ehdolla olevilta kolme kysymystä. 1.Onko kaivoslaissa uudistettavaa ja jos on, miten uudistaisit sitä? 2.Mitä mieltä olet Kuusamon Juomasuon kaivoshankkeesta: edut/haitat? 3. Kuusamossa puhutaan monipuolisesta elinkeinotoiminnasta, mitä vaihtoehtoja kaivosteollisuudelle meillä on? Saimme seuraavan määrän seuraavanlaisia vastauksia:

HANS ANDERSSON Liike Nyt

1.

Kaivoslaki on jäänne jostain vuosisatojen takaa, jota on paikkailtu ja muunneltu eri suuntiin. Pelisäännöt eivät tunnu olevan selviä niin lainsäätäjille, lainsäädännölle kuin vastuun kantajillekaan. Maksajina ova veronmaksajat, kärsijöinä alueen asukkaat ja luonto. Tähän tilanteeseen varmasti kannattaa tehdä kaivosvero. Päätösvaltaa pitää tietenkin antaa niille, jotka asuvat alueella tai ovat sidoksissa tuleviin hankkeisiin. Päätösvalta ei voi olla pelkästään monikansallisilla yhtiöillä ja näiden lobbareilla.

2.

Kuusamo matkailupitäjänä ei tarvitse kaivoksia missään muodossa. Luonto, kaivokset ja matkailu eivät kulje käsi kädessä. Kaikki tiedämme, että kestävää kehitystä ei ole kaivosbisneksessä matkailun kannalta. Matkailulla ei ole kuin hävittävää, jos tänne luontokeitaaseen kaivetaan 16 jalkapallokentän kokoinen kuoppa tai kaivetaan maan alle luolasto, jonka päästöt näkyvät kaikkien arkipäivässä jatkossa.

3.

Matkailu, metsäteollisuus, pienyrittäminen, luonnon oma huvipuisto, digitalisaation hyödyntäminen pohjoisen näkökulmasta... mielikuvitus on monien rajoittimena, täällähän on mahdollisuus mitä erilaisimpiin myös matkailun lisäpalveluiden tuotteistamiseen. Matkailu kehittyy kyllä koko ajan omalla painollaan, mutta liian paljon verovaroja menee muualle kuin Kuusamoon ja Kuusamon kehittämiseen.

SOFIA ERVASTI Kokoomus

1.

Kaivoslakia tulee muuttaa, jotta tuottoja jäisi enemmän kyseiselle louhintapaikkakunnalle ja valtiolle. Kaivoslaissa tulee ottaa myös paremmin huomioon kaivostoiminnan jälkihoito. Yrityksiltä voisi esimerkiksi vaatia takuusummaa ympäristön ennalleen saattamista varten.

2.

Juomasuon kaivokseen on mahdotonta ottaa lopullisesti kantaa ennen kuin tarkat ympäristönvaikutusten arvioinnit tulevat. Nykyisen malminetsintäluvan omistavalla yrityksellä on oikeansuuntainen ja avoin tiedotus ja yhteistyötahto ympäröivän yhteisön kanssa.Ympäristön ja vesistöjen kannalta kestäviä kaivoshankkeita olen valmis tukemaan.

dollisuudet selviytyä voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella, kunhan emme itse pilaa puhtaita vesiämme tai pilaa luonnon vetovoimatekijöitämme. Kuusamossa tulee järjestää 2020-luvun puolivälissä puurakentamisen messut, missä esiteltöisiin alueen puurakentamista kuten Tatangin aluetta.

3.

INKA HOKKANEN Sdp

Tällä hetkellä meillä ei vielä ole kaivosteollisuutta Kuusamossa. Suurin elinkeinomme on matkailu, joten järkevää onkin pohtia, mitä elinkeinoja nostamme matkailun rinnalle. Mekaanisen puunjalostuksen ympärille rakentuvaa elinkeinotoimintaa on odotettu. Kuusamon elinvoimaisuuden kannalta tarvitsemme matkailun ja puunjalostuksen lisäksi kolmannen kannattavan elinkeinon.

MIKA FLÖJT Vihreät

1.

Yleisesti totean, että kaivoslaki on uudistettava perusteellisesti. Nykyinen kaivoslaki suosii luvanhakijaa eikä turvaa paikallisyhteisöjen ja yhteiskunnan etua. Se ei vaadi yhteiskunnallisen hyöty/haitta -suhteen selvittämistä kaivoslain alaisten lupien perustaksi. Kaivosyhtiön on osoitettava, ettei paikallisille elinkeinoille, elämiskulttuurille ja paikallisyhteisöille aiheudu kohtuutonta haittaa. Perimmältään kyse on kaivosalan yhteiskunnallisesta legitimiteetistä ja laajemmin kansalaisten luottamuksesta valtiovallan toimintaan.

2.

Kitka-Ruka-Oulanka -alueella olevaa Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti kaivoshanketta en kannata missään muodossa ja kaivosyhtiö Latituden tulee kunnioittaa kuusamolaisten galluptutkimuksessa ja YVA- ja kaavalausunnoissa antamia mielipiteitä sekä valtuuston/ELY:n hylkäämää Juomasuon YVAa sekä valtuuston 39-4 selkeällä enemmistöllä päättämää kaavapäätöstä.

3.

Kuusamo ja Koillismaa tulee olemaan yksi menestykkäin pitäjä Pohjois-Itä-Suomessa. Kuusamossa on kolme vahvaa tukijalkaa: metsä, matkailu ja ruokatuotanto, joiden toimintaedellytykset on turvattava kestävillä ratkaisuilla. Koillismaalla on erinomaiset mah-

1.

Kaivoslaki vaatii uudistamista. Paikallisilla ihmisillä tulisi olla päätäntävaltaa, olen myös kaivosveron kannalla.

2.

Juomasuo: olen kaupunginhallituksessa äänestänyt valitusluvan hakemisen puolesta, joten tällä kannalla olen edelleen. Haemme nyt ennakkotapausta, asian käsittely on kesken.

3.

Vaihtoehtoisia elinkeino on paljon: hyvinvointimatkailussa erilaiset retriitit, metsä ja luontohoiva, hiljaisuus, puhdas ilma. Tätä maailmalla kaivataan. Kuusamolaisten tulee vain avata silmät ja jatkaa markkinointia sekä mahdollistaa pienten yritysten kasvu ja kehitys tarjoamalla esimerkiksi koutettua työvoimaa. Saavutettavuuden eteen olemme tehneet jo töitä, tätä työtä jatketaan.Teollisuudessa puunjalostusasteen nostaminen. Innovatiiviset elintarvikepakkaukset, muut puutuotteet vaihtoehtona muoville, sahojen sivuvirtojen hyödyntäminen em. tuotteisiin. TAPIO LÄMSÄ Perussuomalaiset

1.

Kaivoslaissa on joitakin uudistusta vaativia asioita. Jonkinnäköinen kaivosvero olisi hyvä ottaa käyttöön, laki tosin vaatii hieman viilausta rahastoinnissa vahinkojen sattuessa ja paikallisia sekä maanomistajia pitäisi kuunnella enemmän hankkeitten eteenpäin viennissä. Kotimaista kaivosklusteria myös pitäisi suosia eli sellainen pitää luoda.


4

Kuusamo elää puhtaasta luonnosta

2.

Jos voidaan varmistaa, että kokonaishyödyt ovat haittoja isompia - niin periaatteellista vastustusta hanketta kohtaan ei ole. Ehtona on vain se, että uraanin päätyminen vesistöön estetään ja kaivoksen käyttöaika on järkevä. Sinällään etuina hankkeesta on paikkakunnan elinkeinoelämän monipuolistuminen ja ympärivuotiset työpaikat. Haittoina näen mahdolliset ympäristöongelmat, yhtiön ulkomaalaisomistuksen ja eri elinkeinojen yhteentörmäykset.

3.

Kuusamossa pitää oikeasti lopettaa tämä kiihkosuojelijoitten ja matkailuklusterin ajama ikuisuussota asiassa. Kaivosteollisuudella on monenlaisia vaihtoehtoja, jos esiintymiä löytyy. Hankkeet pitää aina katsoa rauhassa tapaus kerrallaan.

ULLA PARVIAINEN Keskusta

1.

Kaivosalalle tulee määrätä erillinen kaivoksen sijaintikunnalle tuleva vero. Malminetsinnän osalta ”vähäinen näytteenotto” tulisi määritellä lakiin selkeämmin. Myös maanomistajalla tulee olla nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa malminetsintään maillaan. Nykyisellä malminetsintää voidaan tehdä Tukesin päätöksellä ilman maanomistajan hyväksyntää. Kunnalla tulee olla kaavoitusmonopoli. Kuusamon yleiskaavaprosessi valituksineen on osoittanut, että nykyisellään lainsäädäntö ei ole yksiselitteinen. Tämä tulee korjata.

2.

Juomasuon kaivoshanke on erittäin ongelmallinen, koska kaivos sijaitsee matkailualueen sisällä. Kuusamon yleiskaavassa valtuusto on määritellyt ”ankkamallin”, alueen, jonka sisällä kaivostoimintaan ei kaavoiteta. Maankäytön yhteensovittamisessa kunnalla tulee olla päätösvalta. Edut ovat vähäiset ja lyhytaikaiset luon-

Pro Kuusamo ry Vuonna 2013 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkymien vastuullinen vaaliminen. Pro Kuusamo ry haluaa säilyttää Kuusamon luonto- ja matkailukuntana ja ylläpitää sekä edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä. Hallituksen puheenjohtaja on Hannu Hautala ja varapuheenjohtaja Jokke Kämäräinen, puh. 0400 175 548 (jokke.kamarainen@rukapalvelu. fi.) Hallituksen muut jäsenet: Pekka Paalanne Helsinki, Henrik Riipinen Kuusamo, Olavi Aikkila Kuusamo, Anna Kantola Kuusamo, Eero Henttu Oulu ja Juha Korhonen Kuusamo.

Pro Kuusamo ry:n julkaisu

toon kohdistuvien riskien ja muille elinkeinoille koituviin haittoihin nähden.

PIRKKO VIHKO Kokoomus

3.

1.

Puhtaan luonnon ja kasvavan metsän hyödyntäminen kestävästi alkutuotannossa, matkailussa ja sahateollisuudessa.WildFood-brändi on vielä heikosti hyödynnetty. Puurakentamisessa meillä on paljon mahdollisuuksia. Vesa RIEKKI Keskusta

1.

Kaivoslakia on uudistettava niin, että lupien perustaksi tulee vaatia perusteellinen yhteiskunnallinen selvitys. Siinä selvitetään hankkeen sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset js lisäksi ympäröivän yhteiskunnan muihin elinkeinohin kohdistuva vaikutus. Hankkeen ei saa vaarantaa ympäröivän alueen ja paikallisten elinkeinojen toimintaa. Kaivosteollisuuden on kunniotetta valtuuston ja kuntalaisten tahtoa. Kaivoslakiin on kirjattava myös, että kaivosyhtiön on maksettava maanomistajalle, kunnalle ja valtiolle louhintamääriin perustuva korvaus. Kaivostoiminnan aiheuttama jätevesimäärät ovat huomattavia ja voivat vahingon sattuessa aiheuttaa laajaa ympäristötuhoa. Jäteveden puhdistamiseen ja hallintaan liittyvä lupaprosessi tulee olla perusteellinen ja usran viranomaistahon läppivalaisema. Kaivosyhtiöllä on oltava yksiselitteinen vastuu ympäristöhaittojen, ympäristöturvallisuuden huolehtimisesta niin toiminnan aikan kuin toiminnan lopettamisen jälkeen. Edellä olevien perusteiden täyttyessä ja myös itseltäni huomiomatta jääneitä olennaisia asiota huomioiden, voin olla hyväksymässä järkevää kaivostoimintaa. Kun se toiminta sijaitsee kaukana asutuksesta ja muiden elinkeinotoiminnasta. Ja ympäristöön liittyvät erilaiset riskitekijät on minimoitu.

#KEVÄTTALVENMAKUPALAT

Fish & chips Tuoreita Kitkan viisaita Frittitaikina 4 dl vehnäjauhoja 2 tl sormisuolaa 0,5 tl leivinjauhetta mustapippuria myllystä 0,33 kylmää olutta Tee paksuhko friteeraustaikina (lisää tarvittaessa vettä). Lämmitä öljy 180 asteeseen. Kuivaa kalanpalat ja dippaa taikinaan. friteeraa ja tarjoa lämpimänä peruna tai juureslisäkkeen kanssa.

Tiristetyt Kitkan viisaat noin 100 grammaa Kitkan viisaita/ruokailija – mielellään neulamuikkua, ruisjauhoja leivittämiseen, valkopippuria, mustapippuria myllystä, yksi valkosipulin kynsi ja tuoreyrttejä (esim. timjamia) ja hienoa merisuolaa. Perkaa muikut. Kierittele ne ruisjauhoissa, paahda voin ja öljyn sekoituksessa, mausta ja lisää lopuksi valkosipuli ja tuoreyrtit. Ohjeet: Jarmo Pitkänen

Kaivoslaki tulee uudistaa niin, että se takaa sekä valtakunnallisen että paikallisen hyödyn esim. kaivosveron muodossa. Kannatan Norjan kaivoslakimallia, joka takaa kansallisen ja paikallisen oikeuden ja edun ja jossa myös kaivostoiminnan jälkeinen aika on huomioitu.

2.

Hanke kohdistuu Oulanka-Kitkajoki-Paanajärvi-alueelle, joka on matkailuelinkeinon ja luonnon monimuotoisuuden kannalta korvaamaton. Kannatan kestävää matkailua, eikä se voi toteutua rinnan avolouhoksen kanssa, jota Juomasuo nykytekniikalla olisi. Massiivinen kuljetusliikenne louhoksen ja rikastamon välillä on suunnitellussa muodossa ympäristörasite. Miksi kaivosta yllä kuvatusta huolimatta halutaan? Se tuo työtä työttömyyspaikkakunnalle ja myös paikkakunnan ulkopuolelle. Työllistyminen on kuitenkin väliaikaista.

3.

Eli voidaan myös kysyä, millä Kuusamossa eletään, jos ei ole työpaikkoja? Ja minkälaiseen tulevaisuuteen nuoret voivat uskoa? Tiede ja tekninen kehitys tuovat uusia ratkaisuja, mutta vielä ei ole sellaista taloudellisesti kannattavaa tietotaitoa, joka tukisi Juomasuon kaivostoiminnan avaamista lähitulevaisuudessa. Oli kaivostoimintaa tai ei, tarvitaan paljon muuta elinkeinojen elinvoiman tukemiseksi. Kaiken A ja O ovat hyvät liikenneyhteydet ja koulutettu ja osaava työvoima. Nämä pitää laittaa kuntoon ja näillä lähdetään rakentamaan tulevaa tavoitellen ympärivuotisia työpaikkoja. Saha- ja puunjalostusteollisuus on vahvalla pohjalla ja tarjoaa kehittämismahdollisuudet, kestävä matkailu sivuelinkeinoineen, palveluiden kehittäminen ja tarjonta. EU- pakotteet Venäjälle loppuvat aikanaan. Silloin pitää olla valmiit suunnitelmat esim. palvelumyynnistä.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.