Pro Kuusamon Uutiset 2_2019

Page 1

PRO KUUSAMON UUTISET 2/2019 Pro Kuusamo ry:n julkaisu huhtikuussa 2019. Toimitus ja taitto Wazama Media Oy. Suomalainen Lehtipaino, Kajaani.

www.prokuusamo.fi HANNU HAUTALA

#SANOTTUA

Itsekunnioitusta ja -arvostusta nyt peliin, suomalaiset. Me emme ole kenenkään kynnysmattoja, joihin saa tulla pyyhkimään kurat kengänpohjista.

Luontoa saa hyödyntää, mutta se on tehtävä järjellä ja sydämellä, olemassaolomme haavoittuvuutta ja Suomea kokonaisvaltaisesti kunnioittaen.

Kaivosalan luvituksista vastaavat ja päättävät viranomaiset saada saman katon alle. Lisää kommentteja osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/ hankkeet/340/

Nyt saa sanoa kaivoslaista Pekka Vihervuori ryhtyi selvittämään kaivoslain nykyaikaistamista

T

yö- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt arviointityön nykyisen kaivoslain sekä muun kaivostoimintaa koskevan lainsäädännön kehitystarpeista. Selvitystä vetää entinen korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori. Vihervuoren ydinosaamista on ympäristöoikeus. Nykyinen kaivoslaki tuli voimaan 1.6.2011. Sen runsaan seitsemän vuoden voimassaoloaikana ei ole myönnetty lupia uusille toimiville kaivoksille, vaan voimassaolevat kaivosluvat perustuvat aiempaan, vuoden 1965

kaivoslakiin. SELVITYSHENKILÖN tehtävänä on arvioida kaivoslain toimivuutta suhteessa laissa asetettuihin tavoitteisiin sekä kaivoslain ja kaivostoimintaan kohdistuvan muun keskeisen lainsäädännön toimivuutta. Selvityksen tuloksena syntyy analyysi lainsäädännön toimivuudesta ja soveltamisesta sekä esitykset jatkotoimenpiteiksi. Osana Vihervuoren tekemää selvitystä nettiin on avattu Ota kantaa -kysely, jossa pyydetään kommentteja ja kehitysehdo-

tuksia laajasti eri toimijoilta sekä kansalaisilta. Palaute analysoidaan ja se on osa kesäkuussa julkaistavaa selvitysmiehen raporttia. Kysely ja siihen liittyvä keskustelu ovat avoinna huhtikuun loppuun saakka. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON vuonna 2018 julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 54 prosenttia suomalaisista ei suhtaudu luottavaisesti siihen, että kaivostoimintaan liittyvällä ympäristölainsäädännöllä pystytään ehkäisemään toiminnan

ympäristö- ja terveyshaittoja. Kaikista teollisuudenaloista kaivostoiminnalla on heikoin maine. Luonnonsuojeluliiton mukaan Tukesin toiminta kaivosviranomaisena ei tällä hetkellä riittävästi edistä ekologisesti ja sosiaalista kestävää kehitystä, vaikka ne ovat kaivoslain tavoitteita. Liiton ympäristöjuristi Pasi Kallio sanoo, että kansalaisten ja paikallisten asukkaiden vastuu kaivosten ympäristöriskien tunnistamisesta ja puuttumisen vaatimisesta on nykyään liian suuri.

Hyvää pääsiäistä! Hyvää pääsiäistä ja aurinkoista kevättä, toivottaa Leena Haataja Käylän Koskituvallta. Käylän yrittäjien, asukkaiden ja mökkiläisten kannanotto kaivoshankkeeseen sivulla 3.


2

Kuusamo elää puhtaasta luonnosta

Pro Kuusamo ry:n julkaisu

Pro Kuusamo: Kaivoslakia muutettava Paikkasidonnaisia elinkeinoja kohdeltava tasapuolisesti

L

apin matkailuelinkeinon liitto ry ja Pro Kuusamo ry ovat jättäneet työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon koskien kaivoslain toimivuutta. Lausunnon jättäminen liittyy työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön selvitykseen kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta. LAUSUNNOSSA ESITETÄÄN lakeja muutettavaksi siten, että paikkasidonnaisia elinkeinoja kohdellaan nykyistä tasapuolisemmin. - Kaivostoiminnan paikkasidonnaisuudella ei voida perustella sen etusijaisuutta suhteessa muihin paikkasidonnaisiin elinkeinoihin. Kaivoslain tavoitteiden ja sisällön tulisi selkeämmin heijastaa elinkeinojen tasavertaisuutta. Tämä tulisi ilmetä myös lain sisällöstä, lausunnon laatinut asianajaja Sakari Niemelä Ympäristölaki Oy:stä toteaa. KAIVOSTOIMINTAAN liittyvi-

Luontoelinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen ongelmat juontuvat erityisesti kaivostoiminnasta aiheutuvista ympäristömuutoksista. en riskien luonteen vuoksi riskiarvioinneissa tulisi tarkastella todennäköisyyden lisäksi myös vaikutusten merkittävyyttä. Lau-

sunnossa myös painotetaan, että kunnan ja kuntalaisten tosiasiallista vaikuttamismahdollisuutta alueiden käyttöön vahvistettava.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessan Pro Kuusamon nettisivuilla osoitteessa www. prokuusamo.fi .

Pro Kuusamo vaikuttaa Vuonna 2013 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkymien vastuullinen vaaliminen. Pro Kuusamo ry haluaa säilyttää Kuusamon luonto- ja matkailukuntana ja ylläpitää sekä edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä. Hallituksen puheenjohtaja on Hannu Hautala ja varapuheenjohtaja Jokke Kämäräinen, puh. 0400 175 548 (jokke.kamarainen@rukapalvelu.fi.) Hallituksen muut jäsenet: Pekka Paalanne Helsinki, Henrik Riipinen Kuusamo, Olavi Aikkila Kuusamo, Anna Kantola Kuusamo, Eero Henttu Oulu ja Juha Korhonen Kuusamo.

KUUSAMO JA KUUSAMON YSTÄVÄT HALUAVAT SÄILYTTÄÄ KUUSAMON LUONTOKAUPUNKINA KAIVOSHANKETTA VALMISTELLAAN VASTOIN PAIKALLISTEN JA KAUPUNGIN PÄÄTÖSTÄ.

Kuusamon kaupunki

Luonnonvarojen käytön yhteensovittamissuunnitelma:

KYLLÄ

metsätaloudelle, matkailulle, maataloudelle

Yli 900 vastausta:

Kuusamolaiset

kaivoshankkeelle selkeä

EI

Kaivospiirit alle 1 km Kitkajoesta, Käylän kylästä sekä 3 km Rukalta.

Kaivostoimijat

Pienet esiintymät - lyhyt toiminta-aika.

Juomasuon kaivoshankkeen YVA:lle valtuustolta selvä

59% EI

EI 34 % KYLLÄ 7% EOS

ELY hylkäsi ympäristövaikutusten arvioinnin.

Strateginen yleiskaava: Metsätaloudessa ja matkailussa tulevaisuus – ei kaivostoimintaa olemassa oleville elinkeinoille tärkeillä alueilla

Tutkimukset ja kannanotot: EI kaivostoimintaa Kitka-Ruka-Oulanka -alueelle.

Dragon Mining Oy valitti kaupungin kaavasta, Latitude 66 Cobalt Oy jatkaa oikeusprosessia.

Haettu valituslupaa KHO:lta. Kunnalla oikeus itse päättää maankäytöstään

EI Juomasuon kaivoshankkeelle alle 44-vuotiaista

63% - EI

alle 25-vuotiaista

70% - EI

Latitude 66 Cobalt Oy:n uudet varausalueet yli 90 000 hehtaaria. Saman verran kuin Kuusamon yhteismetsän koko pinta-ala.

Lähteet: Kuusamon kaupunki, luonnonvarojen käytön yhteensovittamissuunnitelma 2014. Strateginen yleiskaava 2016. Pro Kuusamo ry, muistutus YVA-lausunnosta 2014. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, yhteysviranomaisen lausunto Juomasuon kaivoshankkeesta 2014. Kuusamolaisten ja posiolaisten mielipiteet kaivoshankkeista, Taloustutkimus Oy 2018. Koillissanomat 5.12.2018. TUKES Lupatunnus VA2018:0054, 21.1.2019. PTT Hietala, J., Alhola, K., Horne, P., Karvosenoja, N., Kauppi, S., Kosenius, A-K., Paunu, V-V., Seppälä, J. 2014. KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla (KAMYK)- tutkimushanke, METLA, 2014.


Pro Kuusamo ry:n julkaisu

Kuusamo elää puhtaasta luonnosta

3

Käylässä halutaan elää, asua ja yrittää rauhassa Arktisen neuvoston yksi asiantuntijatyöryhmistä kokousti Käylässä 12.3.2019. Me saimme mahdollisuuden olla mukana esittelemässä kotimaisille ja kansainvälisille vieraille Käylän kylää, Kitkajokea sekä Pohjois-Kuusamon yritysten toimintaa. Kerroimme heille, miten tärkeitä puhdas luonto ja vesistöt ympärillämme ovat alueen elinvoimalle, asukkaille ja yrityksillemme.

K

äylän talousalueella (ml. Käylä, Säkkilä, Juuma, ja muut lähialueen kylät) asuu noin 600 ihmistä. Alueella on useita pieniä ja vähän isompia eri alojen yrityksiä. Syitä miksi kansainväliset ja kotimaiset vierailijat tänne tulevat ovat erämainen luonto, puhtaat vedet ja hiljaisuus. Käylän ja lähikylien kaltaisia paikkoja, joiden vedet ja luonto ovat vielä puhtaat on maailmassa enää hyvin vähän.

Kitkajoki tuo elinvoimaa Kitkajoki on tuonut Käylän ja Pohjois-Kuusamon ihmisille elinvoimaa kautta aikojen. Kitkajoki on tuonut leipää pöytään konkreettisesti, kun myllyissä on jauhettu jyvät jauhoiksi. Sen kaloilla on moni pohjois-kuusamolainen kasvatettu. Edelleen Kitkajoki tuo elinvoimaa Pohjois-Kuusamoon, houkutellen läheltä ja kaukaa ihmisiä asumaan pysyvästi ja myös käymään, niin kalastamaan, valokuvaamaan, melomaan, tukeilla tanssimaan ja kisailemaan kuin koskea laskemaan tai ihan vain nauttimaan. Kitkajoen vapana virtaavat upeimmat kosket saattelevat Karhunkierroksen vaeltajia läpi kansallismaisemien. Ja onhan Myllykosken mylly yksi kuvatuimpia kohteita Suomessa. Kitkajoen kalastuksen lupatuloilla pyöritetään myös Virrankylän ja Kallungin kylän kalastuskuntien toimintaa. Tarjottavan lähiruuan, marjojen, sienien, yrttien,kalojen ja riistan kuin poronlihan turval-

lisuus ja imago on tärkeä niin meille paikallisille, koska me syömme lähimetsistämme ja vesistöistämme, kuin myös vieraillemme. Puhtaista vesistä pyydetyn kalan ainutlaatuinen laatu ja maine ovat elintärkeitä kilpailutekijöitä. Eikä ole syytä unohtaa alueen perinteistä maataloutta, maidon- ja lihantuotantoa. Päämarkkinan sijaitessa kauempana etelässä, hinnalla ei kuljetuskustannusten takia ole mahdollista kilpailla. Myös porotalouden kannalta on ongelmallista, mikäli laidunalueet pienenevät kaivoshankkeen takia.

Kalastaja Juha Korhonen tietää ja taitaa paitsi perinteen, myös nykyaikasen kalastustekniikan. Tällä kertaa ammattikalastaja vieraana italialainen matkailija.

Kaivoshanke uhkaa tulevaa Käylän talousalueella on hyvät mahdollisuudet kehittyä, meillä on täällä vielä oma koulu ja kauppa. Pohjois-Kuusamossa asuu satoja vapaa-ajan asukkaita, jotka tuovat kyliimme elämää ja tukevat osaltaan palvelutason säilymistä. Mökkiläiset ostavat erilaisia palveluja niin kiinteistönhuoltoa, polttopuita, korjaus - ja rakennus sekä kauppapalveluita. Säilyisikö esim. Käylässä kyläkauppa ilman vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita? Valitettavasti moni tänne Pohjois-Kuusamoon muuttoa suunnitellut on jättänyt kuitenkin talon tai mökin ostamatta tai rakentamatta, kun he ovat kuulleet kaivoshankkeen suunnittelusta naapuriin. Kun tapaa ja keskustelee vapaa-ajan asuntoja omistavien ja tänne pysyvää muuttoa harkitsevien kanssa, asia nousee tällä hetkellä lähes päivittäin esille.

Maalaispysäkki Arolan yrittäjä Mari Törmänen uskoo luonnontuotteiden mahdollisuuksiin. Alle kilometrin päässä Kitkajoesta lähimmillään sijaitsevaan kaivoshankkeeseen liittyvät riskit ovat liian suuret, niin arkisen elinympäristömme, vesistöjen, kiinteistöjen arvon, olemassa olevien elinkeinojemme kuin kyliemme kehittämisen kannalta. Kaivoshanke olisi toteutuessaan lyhytaikainen ihmisiänkin mittapuulla, mutta sen haitat pitkäaikaiset jopa ylisukupolviset.

Paikallinen kala on Leena Koskituvan raaka-ainetta.

Toivomme, että meidän ja lastemme mahdollisuuksia elää, asua ja yrittää täällä kunnioitettaisiin. Miia Oikarainen, Ajakka Leena Haataja, Leenan Koskitupa Mari Törmänen, Maalaispysäkki Arola Ari-Pekka Kilpivaara, poromies Marko Kilpivaara, poroisäntä Juha Korhonen, ammattikalastaja Tämän on allekirjoittanut meidän lisäksemme 155 muuta paikallista yrittäjää, vakituista asukasta jälkipolvineen ja vapaa-ajanasukasta.


4

Kuusamo elää puhtaasta luonnosta

Pro Kuusamo ry:n julkaisu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.