Ferde årsberetning 2018

Page 1

18 2018

Ã…RSBERETNINGINNHOLD Grunnmuren er på plass . . . . . . . . 6 Dette er Ferde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Selskapets historikk . . . . . . . . . . . . . 10 Prosjektoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Organisasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Drift 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Finansforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . 20 Årsberetning 2018 . . . . . . . . . . . . . . 22 Resultatregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kontantstrømanalyse . . . . . . . . . . . . 28 Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . 75


4

FERDE Ã…RSBERE TNING 2018


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

REGNSKAP FERDE 2018 DRIFTSINNTEKTER

2 424 433 365 DRIFTSKOSTNADER

268 517 852 GJELD

14 730 994 791 NØKKELTALL 2018

190

ANTALL PASSERINGER

MILLIONER

DRIFTSKOSTNAD PER PASSERING

DRIFTSKOSTNAD I PROSENT AV DRIFTSINNTEKT

1,41 11%

5


6

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

GRUNNMUREN ER PÅ PLASS 2018 var det store konsolideringsåret for bompengeinnkreving i bomregion sørvest. Som et ledd i bompengereformen er 23 små bompengeselskap fra Aust-Agder i sør-øst til Sogn og Fjordane i nord-vest blitt kjøpt opp og fusjonert inn i Ferde. Her vil også alle fremtidige bompengeprosjekter i regionen bli samlet. Som eneste bompengeselskap i region sør-vest har vi et klart og avgrenset mandat. Vår oppgave er først og fremst å skaffe finansiering til nye utbyggingsprosjekter i eierfylkene og å sette politiske bompengevedtak ut i livet. Ferde skal ikke være pådriver for nye veiprosjekter, og vi skal heller ikke gi eierne økonomisk utbytte. I 2018 satte vi inn store ressurser for å få på plass en velfungerende organisasjon, som kompetanseog kapasitetsmessig ivaretar selskapets rolle og ansvar. Etter dette er Ferde nå godt posisjonert for å begynne å høste stordriftsgevinster. Som et stort selskap har vi betydelig større muskler enn mange små. Det gir bedre muligheter til å etablere gunstige finansieringsvilkår og leverandørkontrakter som kommer trafikantene i regionen til gode. Videre skal interne prosedyrer og ekstern kundedialog harmoniseres på tvers av bompengeprosjektene. Vår strategiske målsetning er å bli det teknologiledende og mest effektive bompengeselskapet i Norge. Vi er kommet godt i gang og har erfaringen og de rette ressursene. Vi har bygget en solid grunnmur og kan tillate oss å si at når vi nå har samlet bompengeprosjektene i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane hos Ferde, har kundene fått det enklere og bedre. Målet er å gjøre det enda smid­ig­ ere for kundene, og det på en kostnadseffektiv måte . Det har vi nå gode forutsetninger for å klare. Vi har sluttført et omfattende arbeid med å legge om fra forskuddsvis til etterskuddsvis betaling. Parallelt med dette er vi også drivkraft i arbeidet med å utvikle en ny, sentral systemløsning tilpasset de regionale bompengeselskapenes fremtidige rolle som rene operatørselskap. Dette er et prosjekt vi driver sammen med de regionale bompengeselskapene i Midt-Norge og Nord-Norge. Samarbeidet mellom regionene danner en solid plattform som alle vil nyte godt av i fremtiden. I løpet av 2019 vil Ferde også overta ansvaret for de fysiske bomstasjonene og teknologi og infrastruktur knyttet til disse – et ansvar som i dag ligger hos Statens vegvesen. Denne jobben er vi godt rustet til å håndtere. Som en del av bompengereformen skal de regionale bompengeselskapene videre avhende dagens utstedervirksomhet. Det betyr at alle AutoPASS-avtalekunder – med tilhørende kontantstrøm – vil måtte etablere kundeforhold med selvstendige utstedere som skal konkurrere i et fritt marked. Det er foreløpig uvisst når dette nye markedet vil være tilrettelagt, og inntil videre har vi dispensasjon til å drive integrert utstedervirksomhet frem til sommeren 2020 . Vi har etablert visjoner og verdier som avspeiler selskapets mandat og rammer. Verdiene er; Åpen, Pålitelig, Etterrettelig og Nyskapende. Verdiene vil være sentrale i det videre arbeidet med å bygge og opprettholde tillit hos bilistene, finansmarkedene, oppdragsgivere og øvrige interessenter – og det vil vi jobbe hardt for hver eneste dag.

Trond Juvik Administrerende direktør


FERDE Ã…RSBERE TNING 2018

7


8

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

DETTE ER FERDE ROLLE OG SAMFUNNSOPPDRAG

Ikke drive annen virksomhet

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er etablert

Ferde kan ikke drive annen virksomhet enn innkreving

med grunnlag i Stortingets behandling av Meld. 25

av bompenger, eller låne- og kapitalforvaltning og

(2014 – 2015). Det overordnede målet for Ferde er å

annen virksomhet som er direkte knyttet til Ferdes

sørge for bompengefinansiering av transportinfrastruk-

egne bompengeprosjekt. Selskapet kan ikke drive

tur gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode

drifts- eller rådgivningstjenester til andre, eller eksternt

finansieringsvilkår. Brukervennlighet skal også være

rettet næringsvirksomhet.

sentralt. Det er også satt som en grunnleggende forutsetning for de regionale selskapene, at det ikke skal forekomme kryss-subsidiering mellom de ulike bompengeprosjektene. Bompengeinntektene skal brukes i området der de kreves inn og skal ikke gå til andre prosjekter.

MÅL OG RAMMEBETINGELSER Innkreving av bompenger er hjemlet i Veglova §27. Det er Stortinget som vedtar bompengeprosjekt basert på lokalpolitisk initiativ og etter søknad fra kommune og fylkeskommune. Ferde har ingen pådriverrolle i denne prosessen. Ferde bestemmer ikke hva som skal bygges,

Kunne yte bompengefaglige tjenester Forbudet mot å drive annen virksomhet er ikke til hinder for at Ferde skal kunne yte bompengefaglige tjenester til Statens vegvesen og til Nye Veier AS.

Drive kostnadseffektivt Selskapet skal drive sin virksomhet på en kostnads­ effektiv måte og med mål om kontinuerlig effektivi­ sering og kostnadsbesparelse.

Ikke ta ut utbytte

bompengeordning eller takster. Ferde sin rolle i

Ferde skal ikke ha til formål å skaffe eierne

bompengeinnkrevingen i bomregion sørvest er regulert

økonomisk utbytte.

av overordnet bompengeavtale mellom Ferde og Samferdselsdepartementet samt prosjekt- og finans­ ieringsavtalene som blir inngått for hver enkelt prosjekt.

SELSKAPET SKAL: Kreve inn bompenger Når Stortinget har truffet vedtak om bompengeinn­ kreving, kan Ferde inngå avtale med Statens vegvesen om rett til å kreve inn bompenger i henhold til Stor­ tingets vedtak (prosjektavtale).

Bompengefinansiere prosjekt Ferde har rett til å inngå avtale med Statens vegvesen, Nye Veier AS eller andre oppdragsgivere om å bom­ pengefinansiere prosjektet, i henhold til Stortinget vedtak (finansieringsavtale).

Være utsteder i en overgangsperiode Ferde har dispensasjon til å være integrert utsteder i en overgangsperiode frem til 1.7.2020.


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

VISJON EFFEKTIV FINANSIERING AV FREMTIDENS SAMFERDSEL Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som med mandat fra staten finansierer nye bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving. For å gjøre dette på en effektiv og samfunnsnyttig måte, jobber vi kontinuerlig med å skaffe best mulig finansiering av de nye bompengeprosjektene, samtidig som vi utvikler gode innkrevingsløsninger. Målet vårt er å sikre fremtidens ferdsel, til det beste for både harde og myke trafikanter. Dette gjør vi med ydmykhet og respekt, samtidig som vi ivaretar samfunnsoppdraget på vegne av våre oppdragsgivere.

VERDIER ÅPEN

ETTERRETTELIG

Vi skal være en gjennomsiktig organisasjon, både

Vi skal være etterrettelig i alt vi gjør og sier overfor

overfor trafikanter, oppdragsgivere og samarbeids­

trafikanter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

partnere. Slik viser vi trygghet i vår egen rolle, noe som

Vi skal levere det vi har lovet, og det er viktig for oss

også vil gi oss økt tillit i samfunnet, samtidig som vi

at alle opplever oss som en etterrettelig operatør.

skaper en arbeidsplass hvor den enkelte medarbeider

Våre prosesser, prosedyrer og tekniske løsninger bidrar

kan trives og utvikle seg.

til at vi leverer rettferdige og etterprøvbare tjenester.

PÅLITELIG

NYSKAPENDE

Vi har et stort samfunnsoppdrag, og det er derfor

Vi skal være ledende på det vi gjør, og det er derfor

viktig at vi er redelige og til å stole på.

et mål for oss å utvikle morgendagens mest effektive

Dette skal gjennomsyre alle våre arbeidsoppgaver, både internt og i all kommunikasjon med trafikanter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Vi skal være trygge i gjennomføringen. Derfor jobber

bompengeløsninger. Det skal vi gjøre ved å være nysgjerrige og ambisiøse, samtidig som vi hele tiden søker å identifisere fremtidsbilder gjennom nye ideer, tanker, teorier og løsninger. Ved å kontinuerlig styrke egen kompetanse skal vi videreutvikle selskapet,

vi kontinuerlig med å videreutvikle egen kompetanse,

samtidig som vi tar samfunnsansvar og bidrar til en

noe som vil styrke oss som en pålitelig operatør.

effektivisering av bransjen.

9


10

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

SELSKAPETS HISTORIKK 2016

2018

Sørvest Bomvegselskap AS ble stiftet 6. september 2016 etter vedtak i fylkestingene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder i juni 2016

1. januar 2018 byttet Sørvest Bomvegselskap AS navn til Ferde AS

2017

I løpet av 2018 kjøpte Ferde alle de 21 bompengeselskapene i regionen, samt driftsselskapet Agder Bomdrift AS

Sørvest Bomvegselskap AS kjøpte driftsselskapet BT Signaal AS 29. september 2017

Ferde AS overtok også de bomprosjektene som ikke var organisert som aksjeselskap (E134 Stordalstunnelen og Årsnes ferjekai)

Bompengevirksomheten i BT Signaal AS ble deretter fusjonert i Sørvest Bomvegselskap

De oppkjøpte selskapene ble utover i 2018 fusjonert som prosjekter i Ferde AS. 18. desember 2018 var fusjonene fullført

Sørvest Bomvegselskap signerte bompenge­avtalen (ble bompengeselskap) med Samferdselsdepartementet 24. november 2017


FERDE Ã…RSBERE TNING 2018

11


12

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

PROSJEKTOVERSIKT 1 FØRDEPAKKEN

7  RV7 HARDANGERBRUA

Bompengepakke på riksvei, fylkesvei og kommunal vei. Parallellinnkreving.

Strekningsvis prosjekt på riksvei. Etterskuddsinnkreving

20 delprosjekter. Vei,- gang- og sykkelveitiltak

Hengebru erstatter ferjeforbindelsen Bruravik –

for å legge til rette for fortetting og byutvikling.

Brimnes og gir et bedre transporttilbud lokalt og regionalt samt et ferjefritt tilbud for fjerntrafikken

2 NORDHORDLANDSPAKKEN

øst-vest og nord-sør.

Bompengepakke på riksvei og fylkesvei. Ikke påbegynt parallellinnkreving.

8 KVAMMAPAKKEN

trafikksikkerhet, fremkommelighet og kollektiv­

Bompengepakke på fylkesvei. Etterskuddsinnkreving.

muligheter i Nordhordland.

Ni delprosjekter på Fv7 og Fv45 i Kvam herad for å sikre

19 delprosjekter. Veitiltak for å bedre

trygghet og fremkommelighet for ulike trafikantgrupper.

3 VOSSAPAKKEN Bompengepakke på riksvei. Etterskuddsinnkreving Tre veiprosjekter på E16 og Rv13 i Voss kommune og Granvin herad, samt kryss i Vaksdal kommune for økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet.

9 AUSTEVOLLSBRUA Ferjeavløsningsprosjekt. Etterskuddsinnkreving på ferjene Krokeide – Hufthamar og Sandvikvåg – Husavik. To nye bruer og vei som knytter sammen Huftarøy

4 ASKØYPAKKEN Bompengepakke på fylkesvei. Parallellinnkreving Syv delprosjekter på fylkesvei i Askøy for å gi bedre fremkommelighet og trygghet for trafikantene.

5  BYPAKKE BERGEN Bypakke med byvekstavtale. Parallellinnkreving Finansierer Miljøløftet. Omfatter videre utbygging av Bybanen, kollektivløsninger, tryggere og bedre veier, sykkelveier, fortau og miljøgater, for å kutte bilkø og klimagassutslipp og sørge for bedre fremkommelighet.

6  E39 SVEGATJØRN – RÅDAL Strekningsvis prosjekt på riksvei. Ikke påbegynt etterskuddsinnkreving Ny E39 mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen for å etablere et effektivt transportsystem. Inngår som delstrekning i Ferjefri E39.

og Hundvåkøy i Austevoll kommune.

10  ÅRSNES FERJEKAI Strekningsvis prosjekt på fylkesvei. Etterskuddsinnkreving på ferjen mellom Årsnes og Gjermundshamn. Ny ferjekai på Årsnes for mer effektiv kryssing av Hardangerfjorden.

11 JONDALSTUNNELEN Strekningsvis prosjekt på fylkesvei. Etterskuddsinnkreving. Jondalstunnelen med tilførselsvei. Tunnelen gir kortere og bedre samband mellom Jondal, Kvinnherad, Odda og Haukeliveien – og en mer rassikker regional rute mellom Odda og Bergen.

12  FASTLANDSSAMBAND HALSNØY Strekningsvis prosjekt på fylkesvei. Etterskuddsinnkreving. Undersjøisk tunnel som knytter Halsnøy til fastlandet og resten av Kvinnherad kommune.


FERDE Ã…RSBERE TNING 2018

1

3 2 7

4

5 8

6

11

9

10

13

BOMPENGEPROSJEKTER I FERDE SIN REGION

12 14

15 16 18 17 19 20

24

22 21

23

13


14

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

13 BØMLOPAKKEN

20  FV 45 GJESDAL

Bompengepakke på fylkesvei. Parallellinnkreving i stasjon på land og på ferjen Langevåg – Buavåg.

Utbedring og standardheving av Fv 45 i Gjesdal

18 delprosjekt på fylkesvei i Bømlo kommune for å

og Sirdal kommuner.

Strekningsvis prosjekt. Etterskuddsinnkreving.

sikre trygghet og fremkommelighet for ulike trafikantgrupper.

14  E134 STORDALSTUNNELEN

21 LISTERPAKKEN Bompengepakke. Parallellinnkreving Ni delprosjekter i Lister-regionen. Hensikten er å binde

Strekningsvis prosjekt på riksvei. Etterskuddsinnkreving

veistrekninger, oppgradere eksisterende veinett og

To tunneler og vei som erstatter dårlig vei på

utbedre enkelte trafikkfarlige delstrekninger.

Lister-regionen tettere sammen, sikre rasutsatte

strekningen.

15 HAUGALANDSPAKKEN

22 SAMFERDSELSPAKKE FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

Bompengepakke. Parallellinnkreving

Bompengepakke. Parallellinnkreving

Omfatter hovedsaklig standardheving på E134

Planlegging og prosjektering av E39 på strekningen

mellom Haugesund og Etne og på Fv47 gjennom

Gartnerløkka – Kolsdalen og ombygging av

de syv involv­erte kommunene.

Håneskrysset på E18 for å gi bedre trafikkavvikling og

16 T - FORBINDELSEN Strekningsvis prosjekt. Etterskuddsinnkreving Ny veiforbindelse mellom kommunene Karmøy,

trafikksikkerhet. Omfatter også midler til sykkel- og kollektivtrafikktiltak.

23  E39 KRISTIANSAND – LYNGDAL

bedre sammen. Prosjektet omfatter i hovedsak to

Strekningsvis prosjekt på riksvei. Ikke påbegynt etterskuddsinnkreving

undersjøiske tunneler under Karmsundet og

Ny firefelts vei som skal sikre behovet for bedret

Haugesund og Tysvær for å knytte Haugesund-regionen

Førresfjorden, inkludert en arm til Fosen, samt vei

trafikksikkerhet, fremkommelighet og regularitet,

frem til E134.

spesielt for tungtrafikken. Inngår som delstrekning i Ferjefri E39.

17 ROGFAST Strekningsvis prosjekt. Forhåndsinnkreving på ferjestrekningen Mortavika-Arsvågen. Firefelts tunnel under Boknafjorden med tunnelarm

24  E18 TVEDESTRAND – ARENDAL Strekningsvis prosjekt på riksvei. Ikke påbegynt etterskuddsinnkreving.

til Kvitsøy for å etablere et effektivt transportsystem.

Ny firefelts vei som skal gi både framkommelighets-

Inngår som delstrekning i Ferjefri E39.

og trafikksikkerhetsgevinster, samt at lokalbefolkningen avlastes for gjennomgangstrafikk på eksisterende E18.

18 FINNFAST Ferjeavløsningsprosjekt. Etterskuddsinnkreving. Undersjøisk tunnel som knytter Finnøy til fastlandet.

19  BYPAKKE NORD - JÆREN Bypakke med byvekstavtale. Parallellinnkreving. Bymiljøpakken skal bidra til bedre fremkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Omfatter bussvei, sykkelstamvei, egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen, samt firefeltsvei E39 fra Tasta til Harestad og fra Hove til Ålgård. I tillegg kommer tiltak for syklende, gående og de som reiser kollektivt.


FERDE Ã…RSBERE TNING 2018

15


16

FERDE Ã…RSBERE TNING 2018


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

17

ORGANISASJONEN

Trond Juvik

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Svein J. Fagerheim

VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR

Grethe Kleppe DRIFT- OG HR

Petter Heggland

TEKNOLOGI OG PROSJEKT

Sissel Bortheim ØKONOMI

Brede Selseng

Leiv O. Sunde

FINANS

JURIDISK

ORGANISASJON PER 31.12.2018

66

65%

ANSATTE

KVINNEANDEL

PER 31.12.18

STYRET STYRELEDER

NESTLEDER I STYRET

STYREMEDLEM

Paul Magne Nilsen

Hordaland fylkeskommune

Nils Olav Olsbu

Aust-Agder fylkeskommune

Lise Mari Haugen

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Lise Solgaard

Vest-Agder fylkeskommune

Siri Frafjord Landa

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Britt Karin Børnes

Ansattes representant

STYREMEDLEM

Truls Pettersen

Ansattes representant


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

DRIFT 2018 ÅRSDØGNTRAFIKK I REGIONEN

190

ca

MILLIONER

KUNDESENTER BESVARTE E - POST:

PASSERINGER I 2018

83 670*

PER ARBEIDSDAG:

364

PER ARBEIDSDAG:

613

BESVARTE TELEFONER:

141 057*

*I tillegg kommer uregistrerte henvendelser til Agder-kontoret.

1,2

ANDEL BRIKKEPASSERINGER 1

Andel brikkepasseringer

VOSSAPAKKEN

BYPAKKE NORD-JÆREN

LISTERPAKKEN

KVAMMAPAKKEN

HAUGALANDSPAKKEN

T-FORBINDELSEN

HARDANGERBRUA

GJESDAL

FØRDEPAKKEN

JONDALSTUNNELEN

FINNFAST

BØMLOPAKKEN

BYPAKKE BERGEN

0

E18 AUST-AGDER

0,2

ASKØYPAKKEN

0,4

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY

0,6

SAMFERDSELSPAKKE FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

0,8

E134 STORDALSTUNNELEN

18

Andel fullprispasseringer


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

ANDEL ELBILPASSERINGER PER PROSJEKT

2,5 %

STORDALSTUNNELEN ÅRSNES FERJEKAI

4,2 %

LISTERPAKKEN

4,3 %

19

GJESDAL

4,8 %

FØRDEPAKKEN

4,9 % 6,2 %

JONDALSTUNELLEN

6,6 %

VOSSAPAKKEN KVAMMAPAKKEN

6,9 %

ROGFAST (FERJE)

7,2 % 8,1 %

HAUGALANDSPAKKEN

9,7 %

HARDANGERBRUA SAMFERDSELSPAKKE FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

11,8 % 12,0 %

T-FORBINDELSEN

14,2 %

BYPAKKE NORD-JÆREN

18,8 %

AUSTEVOLLSBRUA (FERJE)

19,8 %

BØMLOPAKKEN (FERJE OG LAND)

20,6 %

BYPAKKE BERGEN

26,0 %

ASKØYPAKKEN

36,3 %

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY

41,0 %

FINNFAST

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

I 2018 er det ingen elbiler som blir belastet bompenger. Finnfast har størst andel elbiler i desember 2018 med 41 %. Deretter følgjer Halsnøysambandet med 36,3% og Askøypakken med 26,0%.

KJØRETØYPASSERINGER PER PROSJEKT

222 657

JONDALSTUNNELEN

257 711

ÅRSNES FERJEKAI AUSTEVOLLSBRUA

337 059

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY

380 667

E18 AUST-AGDER

421 524

GJESDAL

431 771

FINNFAST

456 683

STORDALSTUNNELEN

681 833

HARDANGERBRUA

742 703

KVAMMAPAKKEN

1 003 009

ROGFAST

1 424 562

BØMLOPAKKEN

1 464 888

T-FORBINDELSEN

1 550 262 2 793 747

VOSSAPAKKEN

3 595 945

LISTERPAKKEN

6 671 710

FØRDEPAKKEN

8 149 825

ASKØYPAKKEN SAMFERDSELSPAKKE FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

20 237 145 40 144 832

HAUGALANDSPAKKEN

47 713 857

BYPAKKE BERGEN

51 207 044

BYPAKKE NORD-JÆREN*

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000


20

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

FINANSFORVALTNING FINANS

gjeldsportefølje og trafikkutvikling. Rentebindingstid

Ferdes overordnede målsetninger for finansforvalt­ ningen er å minimere finansieringskostnaden for selskapets prosjekter innenfor de til enhver tid gjelden-

for den samlede gjeldsporteføljen var ved utgangen av 2018 på 1,4 år. Andel rentesikret volum forventes å øke de kommende årene.

de risiko­rammer, samt å oppnå attraktiv avkastning på

Gjennomsnittlig rentekostnad per 31.12.2108 var

tilgjengelig overskuddslikviditet. I henhold til selskap­

2,02 prosent. For den flytende andelen av gjelden

ets overordnede finansstrategi blir både finansiering og

var rentekostnaden 1,75 prosent.

likviditetsforvaltning tilpasset de enkelte prosjekt­enes egenart. Forbudet mot kryss-subsidiering er styrende, og prosjektene finansieres hver for seg.

GARANTIER Alle nye låneopptak i Ferde har sikkerhet i en fylkeskommunal selvskyldnergaranti fra en av de fem

GJELD I PROSJEKTENE

fylkeskommunene på Sør-Vestlandet. Disse garantiene

Ved utgangen av 2018 utgjorde Ferdes samlede gjeldsportefølje 13,4 milliarder kroner. Bergensprogrammet, med en samlet gjeld på 5,3 milliarder kroner, er det klart største enkeltprosjektet. Samlet fordeler gjelden seg med henholdsvis 10,2 milliarder kroner i banklån, 0,3 milliarder kroner i obligasjonslån, 2,2 milliarder kroner i sertifikatlån og 0,7 milliarder kroner i fylkeskommunale lån. For fremtiden ventes markeds­ baserte lån, som obligasjon- og sertifikatlån, å utgjøre en relativt større andel av samlet gjeld. All fylkes­ kommunal gjeld ventes nedbetalt i løpet av 2019.

gjør Ferde i stand til å skaffe tilstrekkelig finansiering for å realisere og refinansiere bompengeprosjektene i regionen, og bidrar til konkurransedyktige låne­ betingelser. De samlede garantier gitt for prosjekter i drift eller under utbygging gitt ovenfor Ferde per 31.12.2018 var 43,3 milliarder kroner.

GRØNNE LÅN Flere av prosjektene Ferde finansierer omfatter store investeringer for utbygging av kollektivtrafikk og gangog sykkelveier. Denne type investeringer gir et positivt miljøbidrag, og kan derfor kvalifisere for finansiering ved grønne lån eller grønne obligasjoner. Ferde har i

6%

dag flere grønne lån, og vil for fremtiden undersøke

16%

Fordeling av gjeld

muligheten for å etablere rammeverk for, og utstedelse av, grønne obligasjoner.

Bank

2%

Obligasjon Sertifikat 76%

Fylkeskommune

OVERSKUDDSLIKVIDITET Selskapets samlede likviditetsbeholdning var ved utgangen av året 2,0 milliarder kroner. Løpende likviditetsbeholdning varierer til dels mye gjennom året, avhengig av tidspunkt for rekvisisjoner fra prosjekter under utbygging, låneopptak og låneforfall. Prosjekt­

For å redusere risiko for økte kostnader ved økt

enes overskuddslikviditet plasseres i hovedsak i

rentenivå, benytter selskapet både fastrentelån og

bankinnskudd, og en mindre andel i korte

rentebytteavtaler. Ved utgangen av 2018 utgjorde

pengemarkeds­fond. Selskapets renterisiko (risiko for

rentesikret volum 2,0 milliarder kroner, tilsvarende

potensielt tap i form av redusert markedsverdi som

15,0 prosent av utestående gjeld. Gjennomsnittlig

følge av rentebevegelser) vurderes som lav.

rentebindingstid for rentesikret volum var ved ut­ gangen av året på 6,0 år. Graden av rentesikring vurderes ut fra det enkelte prosjekts egenskaper, som blant annet gjenværende innkrevingstid, samlet


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

FINANSIELL RISIKO Kredittrisiko Kredittrisikoen i Ferde er risiko for tap som følge av at en motpart ikke overholder sine forpliktelser, samtidig som eventuelle sikkerheter stilt ikke dekker utestående krav. Ferde har ca. 550 000 kunder med kundeavtale, samt et stort antall passeringer fra trafikanter uten avtale. Selskapets fordringer er dermed fordelt på en stor kundemasse, og ingen enkeltfordringer er av en slik størrelse at de utgjør en signifikant risiko for inntektene.

gjeldsutstedelser bidrar til god kapitaltilgang og attraktive betingelser, også i perioder med markedsuro.

Renterisiko Renterisiko er risiko for økte rentekostnader på selskapets finansiering som følge av økt rentenivå, samt potensielt tap i form av redusert markedsverdi på selskapets finansielle instrumenter som følge av rentebevegelser. Ferde hadde ved utgangen av 2018 en rentesikret andel av utestående gjeld på 15 prosent. I forbindelse med opptak av ny gjeld for finansiering

Ferde har også motpartsrisiko mot banker knyttet til

av nye prosjekter ventes sikringsgraden å øke. Ferdes

plassering av innskudd og inngåtte rentebytteavtaler.

investeringer i finansielle instrumenter var i 2018

Rentebytteavtaler og plassering av bankinnskudd er

utelukkende plassert i pengemarkedsfond med

diversifisert, og gjøres mot banker og finansinstitusjoner

lav risiko.

med tilfredsstillende rating.

Likviditetsrisiko

Annen risiko I forbindelse med overgang til nytt takst- og rabatt­

Likviditetsrisiko er risiko for at selskapet ikke er i stand

system knytter det seg usikkerhet til trafikkvolum og

til å finansiere sine forpliktelser etterhvert som de

tilhørende passeringsinntekter. Ferde har i samarbeid

forfaller, eller at det ikke lar seg gjøre uten en vesentlig

med Statens vegvesen tett oppfølging av trafikk- og

økning i finansieringskostnadene. Ferde styrer finans-

inntektsutviklingen i de ulike prosjektene for å fange

funksjonen slik at finanskostnadene minimeres

opp eventuelle avvik på et tidlig stadium. Videre knytter

samtidig som refinansieringsrisikoen holdes innenfor

det seg usikkerhet til videre utvikling i tap på krav som

selskapets risikotoleranse. Fylkeskommunale

følge av overgang fra forskuddsvis til etterskuddsvis

selvskyldner­garantier bak ethvert av selskapets

betaling for avtalekunder.

21


22

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

ÅRSBERETNING 2018 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Ferde AS er ett av fem regionale bompengeselskaper i

lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Resul­ tatet for 2018 er tillagt egenkapitalen.

Norge. Selskapet ble stiftet 5.oktober 2016, og er eid av

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet

fem fylkeskommuner (Sogn og Fjordane, Hordaland,

et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld,

Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder) som har en andel på

finansielle stilling og resultat.

20 % hver. Selskapets formål er å forestå drift og finansiering av

UTVIKLING OG DRIFT

bompengeprosjekter i eierfylkene. Selskapet skal ikke

Totalt ble det registrert 190 millioner passeringer i 2018,

gi aksjeeierne økonomisk utbytte.

målt mot 194 millioner passeringer i 2017. Nedgangen i

Hovedkontoret er i Bergen, med avdelingskontor i Kristiansand og i Moss. I tillegg har Ferde AS et datterselskap, Demand Norge AS, som har 8 ansatte og driver inkassotjenester.

FINANSIELLE RESULTATER

antall passeringer skyldes i hovedsak avslutning av innkreving på E18 Aust-Agder 15.01.2018 som reduserte antall passeringer med 12,9 millioner. Dette ble delvis motvirket av oppstart av nye bomstasjoner på Nord Jæren siste kvartal 2018, som bidro med 8,3 millioner flere passeringer. Justert for disse, opplevde Ferde en reduksjon i antall passeringer på 0,6 prosent fra 2017.

Ferdes finansielle resultater for 2018 vil ikke være

Dette viser at de politiske tiltakene med miljødifferen-

direkte sammenlignbare med resultatene for 2017,

sierte takster og rushtidsavgift har oppnådd ønsket

da selskapet ikke foresto drift og finansiering av

utvikling i trafikken.

bompenge­prosjektene i regionen før i løpet av 2018. Konsernet hadde i 2018 inntekter på kr 2.436 millioner.

Effektiv og korrekt innkreving, samt god kundeservice er førende for Ferdes arbeid.

Inntektene kommer i hovedsak fra drift av 24 bom­ pengeprosjekter i regionen, samt fra drift av to bompengeprosjekter utenfor regionen. I tillegg hadde datterselskapet Demand Norge AS inntekter på kr 31,1 millioner for inkassotjenester. For 2018 var årsresultatet på kr 12.7 millioner. Per 31.12.2018 var egenkapitalen på kr 0,8 millioner.

RISIKO Selskapets hovedformål er finansiering av vedtatte bompengefinansierte prosjekter i regionen. De over­ ordnede målsetningene for Ferdes finansforvaltning er å minimere finansieringskostnaden for selskapets prosjekter, innenfor de til enhver tid gjeldende risiko­

I 2018 hadde konsernet driftskostnader på kr 275,0

rammer, samt oppnå attraktiv avkastning på tilgjenge­lig

millioner. Disse ble påvirket av kostnader knyttet kjøp

overskuddslikviditet.

og innfusjonering av 23 bompengeselskaper i løpet av året, samt kostnader relatert til overgang fra forskuddsbetaling til etterskuddsbetaling av bompenger. Dette gav økte faktureringskostnader og tap på krav. Videre knyttet det seg kostnader til etablering av organisasjon, struktur og systemer for å imøtekomme de nye

Finansiell risiko Ferde er i hovedsak eksponert for tre typer finansiell risiko. Disse er kredittrisiko, likviditetsrisiko og rente­ risiko.

oppgavene og kravene som bompengereformen

Kredittrisikoen vurderes som lav da kundemassen er

medfører.

stor, og en enkeltfordring ikke vil ha stor innvirkning på

Overskuddet fra virksomheten brukes i hovedsak til

selskapets inntekter.

utbygging av samferdselsprosjekter i regionen og til

På bakgrunn av selskapets forfallsprofil, og at gjelden

nedbetaling av gjeld.

har fylkeskommunal selvskyldnergaranti, vurderes

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for å vurdere

likviditetsrisikoen som lav. Ved utgangen av året hadde Ferde en rentesikret andel

konsernets resultat. I samsvar med regnskapsloven §3-3

av utestående gjeld på om lag 15 prosent. I forbindelse

bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er

med opptak av ny gjeld, forventes sikringsgraden å øke


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

i fremtiden. Ferdes plassering av overskuddslikviditet

andelen i ledelsen var ved utgangen av året 25 prosent,

gjøres med lav risiko.

og kvinneandelen i styret var 57 prosent.

Annen risiko I forbindelse med overgang til nytt takst- og rabatt­ system knytter det seg usikkerhet til trafikkvolum og tilhørende passeringsinntekter. Ferde har i samarbeid med Statens vegvesen tett oppfølging av trafikk- og inntektsutviklingen i de ulike prosjektene for å fange opp eventuelle avvik på et tidlig stadium.

FORETAKSSTYRING Ferdes foretaksstyring er innrettet helhetlig med sikte på å realisere selskapets langsiktige mål. Den er basert på selskapets vedtekter og styrevedtatte verdier og sikrer fremdrift, målrealisering og kontroll. Gjennom god foretaksstyring skal Ferde bygge tillit og sikre en bærekraftig drift og finansiering av bompengeprosjekter i regionen. En hovedprioritering for styret i 2018 har vært trygg gjennomføring av fusjoner med bompengeselskapene i regionen, samt videreføring av arbeidet med å sørge for gode rutiner og tilfredsstillende systemer for bom­ pengeinnkreving.

SAMFUNNSANSVAR Ferde arbeider kontinuerlig med hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunnet og har et langsiktig perspektiv om å forvalte virksomheten på en ansvarlig måte. Ferde er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.

ARBEIDSMILJØ Styret og administrasjonen ser stor verdi i mangfold, og selskapet har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter, og hindre diskriminering. Arbeidsforholdene tilpasses slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Det er

Sykefraværet var 1,9 prosent, ned fra 3,2 prosent i 2017.

YTRE MILJØ Virksomheten medfører ingen direkte forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapet har i løpet av året ikke hatt saker av alvorlig miljømessig art. Flere av prosjektene Ferde finansierer inneholder store investeringer for utbygging av kollektivtrafikk og gangog sykkelvei. Eksempel er bygging av bybane i Bergen og en rekke kollektivtiltak på Nord-Jæren. Denne type investeringer gir et positivt miljøbidrag ved blant annet reduksjon av klimagassutslipp.

VIKTIGE HENDELSER Selskapet har i 2018 inngått prosjekt- og finansierings avtaler med Statens vegvesen og Nye Veier AS på de ulike prosjektene som er innfusjonert. Avtalene har en varighet på 5- 20 år, avhengig av gjenværende innkrev­ ingsperiode. Gjennom året har en videreført arbeidet med å utvikle organisasjonen i henhold til krav og utfordringer tilpasset selskapets virksomhetsområde. Herunder utarbeidelse av selskapets nye strategi, verdier og visjon. Som et krav i Bompengereformen, beskrevet i stortingsmelding 25 (2014-2015), er at et offentlig eid bompenge­ selskap ikke kan drive utstedervirksomhet. Utstedervirksomhet omfatter inngåelse av AutoPASS avtaler, distribusjon av brikker, kundeservice og innkreving av bompenger fra kunder med AutoPASS avtale. «Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter» trådte i kraft 01.01.2019. Ferde har gjennom året påbegynt arbeidet med å tilpasse seg denne forskriften. Ferde har i samarbeid med Vegamot og Bompenge­ selskap Nord arbeidet med å utvikle ny operatørløsning for innkreving av bompenger, og har etablert en plan for utskillelse av utstedervirksomheten innen

et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte og

30.06.2020. Prosjektet har vist god fremgang i løpet av

verneombud.

året.

Antall årsverk i Ferde AS utgjorde 61 per 31.12.2018,

Ferde AS opererer i dag som både utsteder og operatør

hvorav 65 prosent kvinner og 35 prosent menn. Kvinne-

etter dispensasjon fra Samferdselsdepartementet.

23


24

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

I 2018 har selskapet jobbet videre med utvikling av ITS

Tre nye bompengefinansierte prosjekter er planlagt

(Intelligent Transport System) løsninger for bompenge-

satt i drift i løpet av 2019. Dette er E18 Tvedestrand –

drift.

Arendal, Nordhordlandspakken og Ryfast. I tillegg til etablering av nye bompengestasjoner skal

UTSIKTENE FREMOVER

store deler av dagens systemløsninger for bompengeinnkreving i Norge skiftes ut. Dette forventes å effektivi-

Ferde forventer økte inntekter som følge av nye takster

sere bompengeinnkrevingen ytterligere.

og nye bomstasjoner. I april 2019 ble 15 nye bomstasjoner satt i drift i Bergen, samt at det ble innført elbil

Ferde har tett og god dialog med Statens vegvesen og

takst. I mars 2019 ble det gjeninnført rushtidsavgift på

andre aktører for kontinuerlig oppfølging av trafikk- og

Nord-Jæren, etter et midlertidig opphør siden desem-

inntektsutvikling for å ivareta Ferdes evne til å møte

ber 2018, forårsaket av teknisk ustabilitet.

fremtidige forpliktelse på best mulig måte.

Bergen 14. mai 2019

Paul Magne Nilsen

Trond Juvik

Styrets leder

Administrerende direktør

Lise Mari Haugen

Lise Solgaard

Truls Pettersen

Nils Olav Olsbu

Siri Frafjord Landa

Britt Karin Børnes


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

Resultatregnskap KONSERN 2017

2018

0

2 303 022 415

MORSELSKAP note Passeringsinntekter

1

2018

2017

2 303 022 415

0

0

78 955 701

Statlige tilskudd

2

78 955 701

0

76 383 585

53 586 227

Andre driftsinntekter

3

42 455 249

72 955 049

76 383 585

2 435 564 343

2 424 433 365

72 955 049

16 816 935

0

0

16 816 935

24 476 865

48 006 857

0

151 518 258

8 636 015

45 178 631

0

23 009 139

19 508 997

7 323 219

69 438 812

275 036 104

6 944 773

2 160 528 239

704 797

28 341 208

Sum driftsinntekter Prosjektkostnader, underleverandører Lønnskostnader

4

42 546 239

22 812 483

Innkrevingskostnader

5, 6

169 912 447

0

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

8, 9

33 050 027

6 950 598

12

23 009 139

0

0

19 645 190

Sum driftskostnader

268 517 852

66 225 206

Driftsresultat

2 155 915 513

6 729 843

43 959 565

689 920

Tap på krav Andre driftskostnader

Finansinntekter

0

0

-2 519 121

-191 654 413

Rentekostnader til foretak i samme konsern

0

-94 962

Finanskostnader

-191 780 932

-2 518 058

-1 814 324

-163 313 205

Netto finansposter

-147 821 367

-1 923 100

5 130 449

1 997 215 034

2 008 094 146

4 806 742

1 568 303

1 916 243

0

1 282 574

3 562 146

1 995 298 791

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

2 008 094 146

3 524 168

0

1 982 561 024

Avskrivning på innkrevingsrett

1 982 561 024

0

3 562 146

12 737 767

25 533 122

3 524 168

25 533 122

3 524 168

25 533 122

3 524 168

Resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

7

Årsresultat

Overføringer: 3 562 146

12 737 767

Avsatt til annen egenkapital

3 562 146

12 737 767

Sum overføringer

10

25


26

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

Balanse KONSERN 31/12/2017

MORSELSKAP

31/12/2018

note

31/12/2018

31/12/2017

Aktivert innkrevingsrett

7

8 635 565 412

0

Andre immaterielle eiendeler

8

17 371 945

55 924 603

Forskning og utvikling

8

5 978 575

0

Goodwill

8

23 800 149

0

8 682 716 081

55 924 603

2 496 068

310 100

2 496 068

310 100

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 0

8 635 565 412

73 985 186

17 752 008

0

5 978 575 29 403 066

73 985 186

8 688 699 061

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler 380 100

2 515 068

Varige driftsmidler

380 100

2 515 068

Sum varige driftsmidler

0

0

0

3 587 509 737

9

Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap

10

22 500 000

22 500 000

Forskudd før innkrevingsperiode

7

3 587 509 737

0

Andre fordringer

11

0

77 790 000

77 790 000

0

0

3 665 299 737

Sum finansielle anleggsmidler

3 687 799 737

22 500 000

74 365 286

12 356 513 866

Sum anleggsmidler

12 373 011 886

78 734 703

OMLØPSMIDLER Fordringer 7 672 243

361 040 585

0

0

25 671 275

19 877 124

33 343 518

380 917 709

Kundefordringer

12

360 418 507

6 855 645

Fordring på selskap i samme konsern

13

10 353 119

205 072

19 864 019

25 117 220

390 635 645

32 177 937

210 000 000

0

210 000 000

0

1 770 918 643

1 531 668

2 371 554 288

33 709 605

14 744 566 174

112 444 308

Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

Investeringer 0

210 000 000

Andre finansielle instrumenter

0

210 000 000

Sum investeringer

11 533 020

1 790 720 604

Bankinnskudd, kontanter og lignende

44 876 538

2 381 638 313

119 241 824

14 738 152 179

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

14

15


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

KONSERN 31/12/2017

MORSELSKAP

31/12/2018

note

31/12/2018

31/12/2017

EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 500 000

500 000

Aksjekapital

16

500 000

500 000

500 000

500 000

Sum innskutt egenkapital

16

500 000

500 000

Opptjent egenkapital -13 763 313

314 322

Annen egenkapital

-13 763 313

314 322

Sum opptjent egenkapital

-13 263 313

814 322

Sum egenkapital

17

13 071 383

-13 801 605

13 071 383

-13 801 605

17

13 571 383

-13 301 605

Pensjonsforpliktelser

18

12 839 936

15 333 800

Utsatt skatt

21

0

0

Andre avsetninger for forpliktelser

19

21 000 000

0

33 839 936

15 333 800

13 423 104 224

77 425 000

13 423 104 224

77 425 000

0

10 710 677

41 007 691

4 715 879

GJELD Avsetninger for forpliktelser 15 333 800

12 839 936

2 075 526

29 647

0

21 000 000

17 409 326

33 869 583

Sum avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld 77 425 000

13 423 104 224

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

77 425 000

13 423 104 224

Sum annen langsiktig gjeld

10 710 677

0

5 634 262

41 041 203

20, 25

Kortsiktig gjeld

1 955 431

3 962 122

6 667 948

6 206 676

Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt

21

Skyldige offentlige avgifter

0

0

4 614 620

5 665 385

0

159 838 734

Brikkedepositum

22

159 838 734

0

0

641 985 368

Avsetning til byggherre

7

641 985 368

0

Forskudd fra kunder

23

295 151 636

0

Annen kortsiktig gjeld

24

131 452 583

11 895 173

1 274 050 631

32 987 114

0

295 151 636

12 702 494

132 178 311

37 670 812

1 280 364 050

Sum kortsiktig gjeld

132 505 137

14 737 337 857

Sum gjeld

14 730 994 791

125 745 913

119 241 824

14 738 152 179

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 744 566 174

112 444 308

Bergen 14. mai 2019

Paul Magne Nilsen Styrets leder

Trond Juvik Administrerende direktør

Lise Mari Haugen

Lise Solgaard

Nils Olav Olsbu

Siri Frafjord Landa

Truls Pettersen

Britt Karin Børnes

27


28

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

Kontantstrømanalyse KONSERN 2017

MORSELSKAP

2018

2018

2017

2 008 094 146

4 806 742

0

0

33 050 027

6 950 598

Kontantstrømmer fra drift: 5 130 449

1 997 215 034

0

-1 955 431

Periodens betalte skatt

8 636 015

45 178 631

Avskrivninger og nedskrivninger

-2 512 842

3 644 030

Total pensjonskostnad

3 644 030

-2 512 842

3 128 448

-4 942 920

Innbetalt til pensjonsordning

-4 942 920

3 128 448

0

0

-7 672 243

-199 569 114

0

0

-22 907 527

56 192 255

5 634 262

-10 548 296

0

22 312 995

0

-519 825 811

18 336 756

5 964 224

7 773 318

1 393 665 597

Resultat før skattekostnad og avskrivning innkrevingsrett

Inntekt fra investering i datterselskap uten kontanteffekt

-16 000 000

0

Endring i kundefordringer

-199 437 357

-6 855 654

Endring i fordring på selskap i samme konsern Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i brikkedepositum Endring i forskudd fra kunder Endring i annen kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra drift

-148 047

-205 072

56 192 255

-29 966 417

-10 548 296

4 715 879

22 312 995

0

-519 825 811

0

5 473 966

17 560 558

1 377 864 988

-2 377 760

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: -496 632

-6 197 919

0

-3 166 607 221

0

-3 437 652

1 021 622

0

-85 400 965

-9 204 921

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetalinger ved overføring av midler til byggherre Utbetalinger ved brikkeanskaffelser Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetaling ved kjøp av datterselskaper Innbetalinger ved utbytte fra datterselskaper

-6 197 919

-346 906

-3 166 607 221

0

-3 437 652

0

0

1 021 622

-9 204 921

-85 400 965

0

0

6 000 000

0

0

-210 000 000

Utbetaling ved kjøp av finansielle instrumenter

-210 000 000

0

-84 875 975

-3 395 447 713

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-3 389 447 713

-84 726 249

1 490 000 000

77 425 000

-428 910 246

0

4 300 000

0

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: 77 425 000

1 490 000 000

0

-428 910 246

0

4 300 000

Innbetalinger av mottatt fergekompensasjonsmidler Innbetaling ved mottatt avdrag langsiktig utlån

0

3 870 000

10 710 677

-10 710 677

500 000

0

88 635 677

1 058 549 077

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld

3 870 000

0

-10 710 677

10 710 677

0

500 000

1 058 549 077

88 635 677

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

-953 033 648

1 531 668

Netto økning i bankinnskudd ved fusjon

2 722 420 623

0

Netto endring i kassakreditt Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

11 533 020

-943 233 039

0

2 722 420 623

0

11 533 020

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 1.1.

1 531 668

0

11 533 020

1 790 720 604

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12.

1 770 918 643

1 531 668


FERDE Ã…RSBERE TNING 2018

29


30

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTER FERDE AS GENERELL INFORMASJON Ferde AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge. Selskapet eies av fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder. Selskapets hovedkontor er i Bergen og har postadresse Postboks 2623 Møhlenpris, 5068 Bergen.

NOTE 1  REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps­

ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner i

loven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).

alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom

OPPKJØP OG FUSJONER I 2018

selskap i konsernet er eliminert.

Ferde har i 2018 kjøpt opp og gjennomført fusjon med

Aksjer i datterselskap er eliminert i konsernregnskapet

21 bompengeselskap og et driftsselskap i regionen.

etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det

Oppkjøpsmetoden er anvendt ved virksomhets­ sammenslutningene. Vederlaget måles til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet, som også er tidspunkt for måling av virkelig verdi av identifiserte eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser som er overtatt

oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris utover dette klassifiseres som goodwill.

INNTEKTER OG KOSTNADER

ved transaksjonene. Transaksjonstidspunktet er på det

Opptjenings- og sammenstillingsprinsippet

tidspunkt risiko og kontroll er overdratt.

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er

Transaksjonskostnader forbundet med oppkjøpene er kostnadsført. Kjøp av virksomheter i 2018 er omtalt i 27. Videre har selskapet overtatt to bompengeprosjekter fra Hordaland fylkeskommune.

opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Passeringsinntekter Passeringsinntekter består av inntekter som kreves inn

VEGPROSJEKTENE Ved utgangen av 2018 administrerte Ferde AS alle bompengeprosjektene i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, med unntak av Ryfast AS. Totalt antall bompengeprosjekt i Ferde per 31.12.2018 var 24 stk.

ved passeringer ved bomstasjoner langs vei, og inntekter som kreves inn på ferge. Passeringsinntekter inntektsføres til virkelig verdig på passeringstidspunktet. Eventuelle forskuddsbetalinger fra kunder blir balanseført, og blir først tatt til inntekt når kunder blir belastet for passeringer. Rabatter blir ført som reduksjon i passeringsinntekt på passeringstidspunket.

Det er inngått avtale med Statens vegvesen Vegdirektoratet om administrasjon av innkrevingen. Avtalen gir selskapet rett til å kreve inn bompenger for å dekke kostnader til finansiering, egne administrasjon samt drift av bompengeprosjektene.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

Andre inntekter Andre inntekter består i hovedsak av offentlige tilskudd, utstedergodtgjørelse, tilleggsavgifter og purregebyrer. Tilskudd fra staten for reduserte bompengetakster er periodisert over 12 måneder med oppstart fra og med den måneden at reduksjon er gjennomført. Andre

Konsernregnskap omfatter Ferde AS med datterselska-

tilskudd, som refusjon for innsparte ferjekostnader,

pet Demand AS. Konsernregnskapet er utarbeidet etter

bokføres på årlig basis i henhold til oppsatt plan for


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

refusjon pr prosjekt. Selskapet har i 2018 hatt inntekter

være forbigående. Anleggsmidler med begrenset

fra kommersiell drift av bompengeselskap utenfor

økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig

region sørvest. Dette i henhold til dispensasjon fra

og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Samferdselsdepartementet. Tilleggsavgift og purregebyrer inntektsføres i den periode avgiften ilegges. Tilleggsavgifter er presentert netto fratrukket tap.

Innkrevingskostnader Under innkrevingskostnader bokføres kostnader relatert til drift av selskapets/prosjektets bomstasjoner og kostnader direkte relatert til innkreving av bom­ penger. For detaljer se note 6.

Tap på krav Regnskapslinjen tap på krav består av; •

krav på kunder uten avtale for passeringsinntekter, som er oversendt til inkassoselskap, og

årets endring i avsetning til tap på krav på passeringsinntekter

redusert med de beløp som er innkommet på krav som tidligere er tapsført ved oversendelse til inkassoselskap.

Tap på krav vedørende tilleggsavgifter, herunder også endring i avsetning til tap på krav på tilleggsavgifter, er presentert som reduksjon av den tilhørende inntekten under Annen inntekt.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

AKTIVERT INNKREVINGSRETT, FORSKUDD FØR INNKREVINGSPERIODE, OG AVSETNING TIL BYGGHERRE Innkrevingsretten reguleres i Bompengeavtalen inngått med Samferdselsdepartementet. Årlige tilskudd til veiprosjekter rekvireres av byggherren for prosjektet. Ved utbetaling til byggherren blir beløpet aktivert. Klassifisering i regnskapet som Aktivert innkrevingsrett (immateriell eiendel) avhenger av om innkrevingsretten er tatt i bruk, definert som innkreving av bompenger er startet. Dersom innkreving av bompenger ikke har startet, og utbetaling til byggherre er lånefinansiert, klassifiseres posten som Forskudd før innkrevingsperiode (under Finansielle anleggsmidler). På tidspunkt for oppstart av innkreving reklassifiseres posten til Aktivert innkrevingsrett under Immaterielle eiendeler. For prosjekter der netto innkrevde bompengemidler overstiger rekvirert beløp fra byggherre, klassifiseres overstigende som Avsetning til byggherre til utbetaling for fremtidige rekvisisjoner. Innkrevingsretten avskrives etter en metode som medfører at selskapet benytter sitt årsoverskudd til avskrivning på innkrevingsretten.

GOODWILL Goodwill er differansen mellom anskaffelseskost ved kjøp av en virksomhet og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i virksomheten. Goodwill avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men

selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig.

nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er

lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å

balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler

31


32

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato kortere enn 3 måneder fra anskaffelse.

PENSJONER Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning

VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,

etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære

Innskuddspensjon er en pensjonsordning der Ferde AS

avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes

betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Ferde

økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk

har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale

kostpris. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres

ytterligere bidrag i tilfelle enheten ikke har nok midler

løpende, og fremkommer under «Andre driftskostna-

til å betale alle ansattes ytelser knyttet til opptjening i

der». Påkostninger på driftsmidler tillegges driftsmid­

inneværende og tidligere perioder. Ferde AS betaler

delets kostpris og avskrives sammen med driftsmidlet.

innskudd til SpareBank1 som administrerer innskuddsordningen. Årets innskudd til pensjonsordningen

DATTERSELSKAP Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskaps-

kostnadsføres. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet.

regnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelses­

En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en

kost for aksjene, med mindre nedskrivning har vært

innskuddsplan. Ved regnskapsføring av pensjon som er

nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi

ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opp­tjen­

når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være

ings­tiden i henhold til planens opptjeningsformel.

forbigående og det må anses nødvendig etter god

Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel

regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunn­

med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot

laget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte,

slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening

konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap

legges da til grunn. For pensjonsordninger etter lov om

inntektsføres i samme år som det er avsatt i givers

foretakspensjon anvendes således lineær opptjening.

regnskap.

KUNDEFORDRINGER

Ferde AS har i forbindelse med oppkjøp i 2017 ført netto pensjonsforpliktelse til virkelig verdi i balansen. Tidligere er korridormetoden benyttet hos oppkjøpt

I kundefordringer inngår fakturerte ikke-oppgjorte krav

selskap (BT Bom AS). Fra og med 2018 føres alle

på passeringsinntekter og tilleggsavgifter, samt avset-

estimatavvik (aktuarielle gevinster og tap) løpende mot

ning for opptjente passeringsinntekter som ikke er

egenkapitalen.

fakturert innen utgangen av regnskapsåret. Det foretas en skjønnsmessig vurdering av mulige tap

Aktuarberegnet forpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Alle ytelsesplaner er lukket.

på krav i fordringsmassen pr 31.12. Avsetning til tap estimeres basert på historisk løsningsgrad og erfaringstall fra tidligere perioder for det enkelte bompenge­ prosjekt.

KORTSIKTIGE PLASSERINGER

RENTEBÆRENDE GJELD Selskapet har i henhold til inngåtte finansieringsavtaler fullmakt til å lånefinansiere utbetalinger til Statens vegvesen eller Nye Veier, som byggherre for de enkelte prosjekter. Det inngås særskilte avtaler for hvert

Kortsiktige plasseringer vurderes til laveste av anskaf­

prosjekt. Dette er opptak av lån, som følge av utbetal­

felseskost og virkelig verdi på balansedagen.

inger til byggherre som skal dekkes av fremtidig


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

bompengeinnkreving. For en del av tidligere inngåtte lån, opptatt til flytende rente, er det inngått rentebytteavtale hvor man betaler fast rente og mottar flytende rente.

RENTEBYTTEAVTALER

BRUK AV ESTIMATER Selskapet har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i

Ferde benytter blant annet rentebytteavtaler for å styre

stor grad inneholder skjønnsmessige vurderinger, høy

renterisiko i det enkelte bompengeprosjekt. Selskapet

grad av kompleksitet eller områder estimater er

regnskapsfører rentebytteavtaler som kontantstrømsik-

vesentlige i årsregnskapet er beskrevet under.

ring. Endringer i virkelig verdi av sikringsinstrumentet resultatføres ikke. Dette innebærer løpende resultat­ føring av flytende rente, samt resultatet av rentebytteavtalene under Rentekostnader.

SKATT OG AVGIFT

POSTER I UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta vil i balansen om­ regnes til balansedagens kurs.

Selskapet har ikke økonomisk overskudd som formål og er fritatt for skatteplikt. Datterselskapet er skattepliktig. Bompenger er unntatt fra merverdiavgift.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige,

FJERNINGSKOSTNADER Det foretas ikke avsetning for fjerningsforpliktelser. Dette da Statens vegvesen i 2018 fortsatt var eier av all bomstasjonsutrustning i regionen.

likvide plasseringer.

33


34

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 1  PASSERINGSINNTEKTER MOR OG KONSERN Prosjektnavn Askøypakken Austevollsbrua Bypakke Bergen

AutoPASS-kunder

Fullpris-kunder

Fergeinntekter

Sum

60 479 736

10 477 682

-

70 957 419

-

-

16 211 229

16 211 229

603 662 955

100 707 448

-

704 370 404

Samferdselsepakke for Kristiansandregionen

180 911 230

33 783 371

-

214 694 600

Bypakke Nord Jæren – tom 30.09.18

339 205 159

46 994 038

-

386 199 197

Bypakke Nord Jæren – fom 01.10.18

189 904 334

25 897 609

-

215 801 943

17 209 265

3 058 315

464 519

20 732 100

5 212 605

450 272

-

5 662 877

Bømlopakken Aust Agder (E18) Finnfast

37 290 042

2 545 930

-

39 835 972

Fv 45 Gjesdal

16 573 503

2 102 369

-

18 675 871

Førdepakken

81 282 552

16 693 119

-

97 975 671

6 507 911

1 171 568

-

7 679 478

Fastlandssambandet Halsnøy Hardangerbrua

30 247 431

7 379 367

-

37 626 797

Haugalandspakken

176 157 011

24 688 995

-

200 846 007

Jondalstunnelen

4 969 835

1 322 170

-

6 292 005

Kvammapakken

8 910 809

2 643 819

-

11 554 627

Listerpakken

57 581 753

12 943 967

-

70 525 719

Rogfast

-

-

106 984 832

106 984 832

4 118 656

841 544

-

4 960 200

T-forbindelsen

27 744 726

2 240 334

-

29 985 060

Vossapakken

27 026 503

7 259 801

-

34 286 304

-

-

1 164 102

1 164 102

1 874 996 015

303 201 718

124 824 682

2 303 022 415

E134 Stordalstunnelen

Årsnes ferjekai Sum passeringsinntekter


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 2  STATLIGE TILSKUDD MOR OG KONSERN Prosjektnavn

Støtte til reduksjon av takster

Fergetilskudd

Sum

-

8 159 726

8 159 726

Austevollsbrua Finnfast Førdepakken Hardangerbrua Haugalandspakken E134 Stordalstunnelen Vossapakken Sum statlige tilskudd

-

9 753 000

9 753 000

20 058 333

-

20 058 333

2 158 333

-

2 158 333

36 416 667

-

36 416 667

492 974

-

492 974

1 916 667

-

1 916 667

61 042 974

17 912 726

78 955 701

TILSKUDD FRA STATENS VEGVESEN – TIL REDUKSJON AV TAKSTER Sum mottatte tilskudd

Totalt periodisert 2018

Restbeløp som periodiseres i 2019

Tilskudd 2017

Tilskudd 2018

Ekstra­ ordinært tilskudd 2018

28 300 000

19 500 000

6 800 000

54 600 000

36 416 667

18 183 333

-

2 100 000

700 000

2 800 000

1 808 333

991 667

Førdepakken

14 900 000

10 300 000

3 600 000

28 800 000

20 058 333

8 741 667

Hardangerbrua

22 700 000

-

3 200 000

25 900 000

2 158 333

23 741 667

Vossapakken

20 100 000

-

2 900 000

23 000 000

1 916 667

21 083 333

86 000 000

31 900 000

17 200 000

135 100 000

61 042 974

72 741 667

Prosjektnavn Haugalandspakken E134 Stordalstunnelen

Sum

Statlige tilskudd til reduksjon av takster inntektsføres over ett år fra dato for takstendring. Resultatet for 2018 viser inntekter som er periodisert i perioden fra dato for oppkjøp av bompengeprosjektene. For alle prosjekter med unntak av E134 Stordalstunnelen er takstendring gjennomført etter oppkjøp. Restbeløp som periodiseres i 2019 inngår i Annen kortsiktig gjeld, se note 24.

TILSKUDD FRA STATENS VEGVESEN – FERGETILSKUDD Prosjektnavn Finnfast

Mottatte tilskudd 2018 9 753 000

Austevollsbrua

10 270 000

Sum

20 023 000

Statlige tilskudd knyttet til fergekompensasjon er gitt for hele 2018. Resultatet for 2018 viser inntekter som er periodisert i perioden fra dato for oppkjøp av bompengeprosjektene.

35


36

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 3  ANDRE DRIFTSINNTEKTER MOR OG KONSERN

Prosjektnavn Askøypakken Bypakke Bergen Samferdselsepakke for Kristiansandregionen Bypakke Nord Jæren – tom 30.09.18 Bypakke Nord Jæren – fom 01.10.18 Bømlopakken

Tilleggsavgifter, purregebyr, mv.

Utstedergodtgjørelse

Sum andre driftsinntekter

766 731

-

766 731

7 225 628

5 861 819

13 087 447

997 156

822 420

1 819 576

2 636 293

1 625 782

4 262 075

177 320

435 950

613 269

28 932

73 450

102 383

-822 265

891 081

68 816

Finnfast

52 552

23 065

75 617

Fv 45 Gjesdal

91 643

-

91 643

Førdepakken

1 434 685

-

1 434 685

80 251

12 979

93 230

2 585

15

2 601

2 013 024

1 048 641

3 061 665

22 133

14 209

36 342

Aust Agder (E18)

Fastlandssambandet Halsnøy Hardangerbrua Haugalandspakken Jondalstunnelen Kvammapakken Listerpakken E134 Stordalstunnelen

98 797

30 457

129 254

-1 004 816

216 429

-788 387

33 885

7 372

41 256

T-forbindelsen

150 856

23

150 879

Vossapakken

423 703

66 500

490 202

14 409 093

11 130 193

25 539 286

Sum prosjekter

Salg av driftstjenester Salg av driftstjenester bomselskap før oppkjøp

8 809 518

Salg av driftstjenester til selskap utenfor regionen

8 106 445

Sum salg av driftstjenester Sum morselskap Salg av inkassotjenester til eksterne kunder Sum konsern

16 915 963 42 455 249 11 130 978 53 586 227


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 4  LØNNSKOSTNADER, ÅRSVERK ANSATTE, GODTGJØRELSE OG LÅN TIL ANSATTE MED MER MORSELSKAP Lønn

2018

2017

34 034 893

15 788 152

Arbeidsgiveravgift

4 196 725

3 422 757

Pensjonskostnader

3 641 823

2 475 907

672 798

1 125 667

42 546 239

22 812 483

61

48

Adm. dir.

Styret

1 522 278

662 295

Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

Lønn Pensjonskostnader 1)

0

0

119 097

0

1 641 375

662 295

2018

2017

38 511 056

17 138 357

Arbeidsgiveravgift

4 877 016

3 651 270

Pensjonskostnader

3 876 045

2 535 131

742 741

1 152 108

48 006 858

24 476 866

68

54

Adm. dir.

Styret

2 565 600

727 295

0

0

142 741

0

2 708 341

727 295

Annen godtgjørelse Sum

KONSERN Lønn

Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

Lønn Pensjonskostnader 1) Annen godtgjørelse Sum

1) Selskapets administrerende direktør inngår i selskapets lukkede ytelsesordning. Det er ikke foretatt særskilt beregning vedrørende kostnad til administrerende direktør. Daglig leder i datterselskapet har innskuddsordning. Selskapet har ikke etterlønnsordninger. Ledende ansatte har ingen bonusordninger. Annen godtgjørelse omfatter bilordning, mobiltelefon, skattepliktig del av forsikringsordninger etc. Administrerende direktør har ikke lån i selskapet.

37


38

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 5  HONORAR TIL REVISOR MORSELSKAP Honorar til revisor (kostnadsført) Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester

2018

2017

599 000

88 000

21 425

0

79 240

0

Andre tjenester utenfor revisjon *)

459 800

205 600

Sum

1 159 465

293 600

Skatterådgivning

*) Delvis utført av Deloitte Advokatfirma AS som er et samarbeidende selskap med Deloitte AS. Kostnadsført revisjonshonorar innfusjonerte selskap Deloitte AS Andre revisjonsselskap Sum

529 875 541 219 1 071 094

Alle beløp er eks. mva

KONSERN Honorar til revisor (kostnadsført) Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon *) Sum

2018

2017

675 000

118 500

29 175

0

79 240

0

474 070

206 600

1 257 485

325 100

*) Delvis utført av Deloitte Advokatfirma AS som er et samarbeidende selskap med Deloitte AS.

Kostnadsført revisjonshonorar innfusjonerte selskap Deloitte AS Andre revisjonsselskap Sum

Alle beløp er eks. mva

529 875 541 219 1 071 094


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 6  INNKREVINGSKOSTNADER MOR OG KONSERN

2018

AutoPASSkostnader Statens vegvesen

2017

36 653 217

Drift bomstasjoner

24 060 667

Fakturering og inkassokostnader

35 323 860

Kostnad utstedergodtgjørelse utenfor region sørvest

3 948 652

Driftsoperatør – eksterne

19 488 463

IKT og lisenskostnader

14 317 334

Andre drifts- og innkrevingskostnader

36 120 253

Sum morselskap

169 912 447

Interne inkassotjenester

(18 394 189)

Sum konsernregnskap

151 518 258

0

NOTE 7  INNKREVINGSRETT

Aktivert innkrevingsrett

Forskudd før innkrevings­ perioden

Avsetning til byggherre

Totalt

0

0

0

0

22 499 900 936

2 713 878 874

5 784 261 997

30 998 041 807

1 658 729 000

758 000 000

749 878 221

3 166 607 221

24 158 629 936

3 471 878 874

6 534 140 218

34 164 649 028

0

0

0

0

Akkumulerte avskrivninger på oppkjøpt innkrevingsrett

14 140 974 016

-65 104 767

6 525 128 976

20 600 998 224

Årets avskrivninger

1 382 090 509

-50 526 096

650 996 611

1 982 561 024

15 523 064 525

-115 630 863

7 176 125 586

22 583 559 248

8 635 565 411

3 587 509 737

-641 985 368

11 581 089 780

Anskaffelseskost 01.01.2018 Tilgang ved oppkjøp Årets tilgang (overført til byggherre) Anskaffelseskost 31.12.2018 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2018

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018 Bokført verdi 31.12.2018

39


40

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 7 - FORTS.  INNKREVINGSRETT Tilgang ved oppkjøp

Årets tilgang (overført til byggherre)

Videreføring til avløsende bompenge­ prosjekt

Anskaf­ felseskost 31.12.2018

0

273 940 377

0

0

273 940 377

Bypakke Bergen

0

10 829 395 866

486 000 000

0

11 315 395 866

Bypakke Nord Jæren – tom 30.09.18

0

5 290 000 000

0

-5 290 000 000

0

Bypakke Nord Jæren – fom 01.10.18

0

0

803 000 000

5 290 000 000

6 093 000 000

Bømlopakken

0

598 500 000

4 330 000

0

602 830 000

Finnfast

0

560 000 000

0

0

560 000 000

Fastlandssambandet Halsnøy

0

280 803 114

0

0

280 803 114

Hardangerbrua

0

1 613 027 191

0

0

1 613 027 191

Jondalstunnelen

0

106 234 388

0

0

106 234 388

Kvammapakken

0

445 800 000

12 399 000

0

458 199 000

Nordhordlandspakken

0

0

0

0

0

Rogfast

0

283 400 000

350 000 000

0

633 400 000

E134 Stordalstunnelen

0

218 000 000

0

0

218 000 000

T-forbindelsen

0

1 021 800 000

0

0

1 021 800 000

Vossapakken

0

931 500 000

3 000 000

0

934 500 000

Årsnes ferjekai

0

47 500 000

0

0

47 500 000

Sum Aktivert innkrevingsrett

0

22 499 900 936

1 658 729 000

0

24 158 629 936

E39 Svegatjørn – Rådal

0

2 035 000 000

758 000 000

0

2 793 000 000

E18 Tvedestrand – Arendal

0

678 878 874

0

0

678 878 874

Sum Forskudd før innkrevingsperioden

0

2 713 878 874

758 000 000

0

3 471 878 874

Askøypakken

0

197 800 000

92 000 000

0

289 800 000

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

0

1 374 936 131

181 242 000

0

1 556 178 131

Aust Agder (E18)

0

1 866 250 000

257 886 221

0

2 124 136 221

Fv45 Gjesdal

0

178 900 000

200 000

0

179 100 000

Førdepakken

0

100 600 000

22 700 000

0

123 300 000

Haugalandspakken

0

1 358 700 000

158 750 000

0

1 517 450 000

Listerpakken

0

707 075 866

37 100 000

0

744 175 866

Sum Avsetning til byggherre

0

5 784 261 997

749 878 221

0

6 534 140 218

SUM

0

30 998 041 807

3 166 607 221

0

34 164 649 028

Anskaf­ felseskost 01.01.2018

Austevollbrua

BOMPENGEPROSJEKT


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

Akkumulert overskudd 01.01.2018

Akkumulert overskudd i oppkjøpte prosjekt

Årets overføring av overskudd

Videreføring til avløsende bompenge­ prosjekt

Akkumulert overskudd 31.12.2018

Bokført verdi 31.12.2018

0

199 836 188

19 627 157

0

219 463 345

54 477 032

0

5 549 652 354

564 419 064

0

6 114 071 418

5 201 324 448

0

5 325 757 413

350 167 396

-5 675 924 809

0

0

0

-314 462

194 931 082

5 675 924 809

5 870 541 429

222 458 571

0

160 462 047

14 717 416

0

175 179 463

427 650 537

0

312 076 164

42 158 812

0

354 234 976

205 765 024

0

161 491 367

5 666 572

0

167 157 939

113 645 175

0

260 827 120

21 097 982

0

281 925 102

1 331 102 089

0

83 420 674

5 287 227

0

88 707 901

17 526 487

0

163 271 866

8 172 844

0

171 444 710

286 754 290

0

0

-13 644

0

-13 644

13 644

0

415 554 951

103 776 246

0

519 331 197

114 068 803

0

96 896 253

4 638 091

0

101 534 344

116 465 656

0

942 577 187

22 061 122

0

964 638 310

57 161 690

0

430 728 775

24 303 378

0

455 032 153

479 467 847

0

38 736 119

1 079 764

0

39 815 883

7 684 117

0

14 140 974 016

1 382 090 509

0

15 523 064 525

8 635 565 412

0

-51 910 591

-35 364 918

0

-87 275 510

2 880 275 510

0

-13 194 176

-15 161 178

0

-28 355 354

707 234 228

0

-65 104 767

-50 526 096

0

-115 630 863

3 587 509 737

0

246 759 085

57 921 135

0

304 680 219

-14 880 219

0

1 576 788 790

198 120 525

0

1 774 909 315

-218 731 184

0

2 152 284 282

4 610 813

0

2 156 895 095

-32 758 874

0

181 465 156

15 696 391

0

197 161 548

-18 061 548

0

109 446 586

105 495 230

0

214 941 816

-91 641 816

0

1 571 662 671

204 612 020

0

1 776 274 691

-258 824 691

0

686 722 405

64 540 498

0

751 262 903

-7 087 037

0

6 525 128 976

650 996 611

0

7 176 125 586

-641 985 368

0

20 600 998 224

1 982 561 024

0

22 583 559 248

11 581 089 781

41


42

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 8  ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER MORSELSKAP

Anskaffelses­ kost 01.01. fra Ferde AS Tilgang ved fusjon og oppkjøp Ordinære tilganger Justering av anskaf­­fel­ ses­kost

Brikker

Bruksrett annet innkrevingsutstyr

Operatør­ sytem under utvikling

Kunde­ kontrakter

Forskning og utvikling

Goodwill

Totalt

0

0

0

7 970 000

19 580 423

41 917 892

69 468 315

48 407 360

44 542 555

3 437 652

463 077

92 949 915 3 178 102

7 078 831

0

-651 945

-651 945

Anskaffel­ses­ kost 31.12.

51 845 012

45 005 632

3 178 102

7 970 000

19 580 423

41 265 947

168 845 116

Akk. ordinære avskrivninger 01.01. fra innfusjonerte selskaper

38 586 358

36 551 326

0

0

0

0

75 137 684

577 000

9 473 554

3 493 158

13 543 712

7 393 000

4 128 295

13 972 640

33 013 052

Akk. ordinære avskrivninger 01.01. fra Ferde AS Årets ordinære avskrivninger Akk. ordinære avskrivninger 31.12. Bokført verdi 31.12.

Økonomisk levetid Avskriv­ ningsplan

5 278 458

2 240 659

43 864 816

38 791 985

0

7 970 000

13 601 849

17 465 798

121 694 448

7 980 196

6 213 647

3 178 102

0

5 978 575

23 800 149

47 150 669

5 år

5 år

Ikke påbegynt avskrivning

1-2 år

3 år

3 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Balanseførte kundekontrakter per 31.12.2017 er i sin helhet avskrevet i 2018 som følge av at kundekontraktene var relatert til bompengeprosjekter som nå er innfusjonert i Ferde AS.


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 8 - FORTS.  ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER KONSERN

Anskaffelses­kost 01.01. fra konsern Tilgang ved fusjon og oppkjøp Ordinære tilganger Justering av anskaff­ elseskost

Brikker

Bruksrett annet innkrev­ ingsutstyr

Operatør­ sytem under utvikling

Kunde­ kontrakter

Forskning og utvikling

Goodwill

Totalt

0

0

0

18 105 000

19 580 423

51 522 892

89 208 315

48 407 360

44 542 555

3 437 652

463 077

92 949 915 3 178 102

7 078 831

0

-651 945

-651 945

Anskaffel­ seskost 31.12.

51 845 012

45 005 632

3 178 102

18 105 000

19 580 423

50 870 947

188 585 116

Akk. ordinære avskrivninger 01.01. fra inn­fusjonerte selskaper

38 586 358

36 551 326

0

0

0

0

75 137 684

1 453 000

9 473 554

4 293 575

15 220 129

16 271 938

4 128 295

17 174 307

45 093 657

Akk. ordinære avskrivninger 01.01. Årets ordinære avskrivninger Akk. ordinære avskrivninger 31.12. Bokført verdi 31.12.

Økonomisk levetid Avskriv­ningsplan

5 278 458

2 240 659

43 864 816

38 791 985

0

17 724 938

13 601 849

21 467 882

135 451 470

7 980 196

6 213 647

3 178 102

380 062

5 978 574

29 403 065

53 133 648

5 år

5 år

Ikke påbegynt avskrivning

1-2 år

3 år

3 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

I 2018 har Ferde AS justert estimatet for økonomisk levetid på kundekontrakter.

43


44

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 9  VARIGE DRIFTSMIDLER MORSELSKAP Inventar og påkostning leide lokaler

Datautstyr

Totalt

Anskaffelseskost 01.01.2018

1 409 960

654 534

2 064 494

Tilgang ved kjøp av driftsmidler fra andre

2 356 740

2 356 740

Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost 31.12.2018 Akk. ordinære avskrivninger 01.01.2018 Årets ordinære avskrivninger Akk. ordinære avskrivninger 31.12.2018 Bokført verdi 31.12.2018

3 766 699

654 534

4 421 233

1 266 134

467 534

1 733 668

94 497

97 000

191 497

1 360 631

564 534

1 925 165

2 406 068

90 000

2 496 068

Prosentsats for ordinære avskrivninger Økonomisk levetid

Fra 3-5 år

3 år

Lineær

Lineær

Inventar og påkostning leide lokaler

Datautstyr

Totalt

Anskaffelseskost 01.01.2018

1 409 960

1 526 660

2 936 620

Tilgang ved kjøp av driftsmidler fra andre

2 356 740

Avskrivningsplan

KONSERNSELSKAP

2 356 740

Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost 31.12.2018 Akk. ordinære avskrivninger 01.01.2018 Årets ordinære avskrivninger Akk. ordinære avskrivninger 31.12.2018 Bokført verdi 31.12.2018

3 766 699

1 526 660

5 293 359

1 266 134

1 269 660

2 535 794

94 497

148 000

242 497

1 360 631

1 417 660

2 778 291

2 406 068

109 000

2 515 068

Fra 3-5 år

3 år

Lineær

Lineær

Prosentsats for ordinære avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 10  DATTERSELSKAP Datterselskaper

Anskaff. tidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

01/11/2012

Bergen

100 %

100 %

Demand Norge AS

Investeringen i datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet

Datterselskap Demand Norge AS

Aksjekapital

Antall aksjer

Balanseført verdi

Egenkapital 31.12.2018

Resultat 2018

100 000

100

22 500 000

3 843 574

13 237 036

NOTE 11  ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER MOR OG KONSERN

Krav på ferjekompensasjonsmidler

2018

2017

50 700 000

0

Langsiktig fordring på Jondal Kommune

9 030 000

0

Langsiktig fordring på Kvam Herad

9 030 000

0

Langsiktig fordring på Odda Kommune

9 030 000

0

77 790 000

0

Sum

Krav på ferjekompensasjonmidler gjelder Hardangerbrua. Midlene vil bli utbetalt fra Statens vegvesen over perioden frem til og med år 2029. Langsiktige fordringer på Jondal Kommune, Odda Kommune og Kvam Herad nedbetales årlig med samlet kr 3.170.000 frem til og med år 2025.

45


46

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 12  KUNDEFORDRINGER MOR OG KONSERN

2018 Kundefordringer, passeringsinntekter abonnenter

253 503 696

Kundefordringer, passeringsinntekter ikke - abonnenter

122 863 584

Kundefordringer, tilleggsavgifter

3 992 713

Kundefordringer, AutoPASS/EasyGo

12 156 811

Kundefordringer, andre

2017

5 098 702

6 855 645

Sum kundefordringer til pålydende

397 615 506

6 855 645

Avsetning for latent tap knyttet til passeringsinntekter

-37 197 000

Sum kundefordringer til regnskapsmessig verdi – mor

360 418 506

Kundefordringer i datterselskap Sum konsernregnskap

6 855 645

622 078 361 040 585

TAP PÅ FORDRINGER 2018

2017

9 751 221

0

Tap kundefordringer passeringsinntekter

66 370 578

0

Innkommet tidligere tapsførte fordringer

-53 112 660

0

Sum Tap på fordringer

23 009 139

0

Endring avsetning tap på fordringer passeringsinntekter


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 13  TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER Selskapet eies av fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder. Datterselskap som er angitt i note 10 er nærstående parter av Ferde AS. Personer som angitt i note 4 er også nærstående parter av selskapet. Utover de transaksjoner som angis i denne note, note 19 og note 4 er det ikke transaksjoner eller utestående av betydning med nærstående parter. Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått som en del av den ordinære virksomheten og til markedsmessige vilkår. Kortsiktige fordringer på nærstående parter kommer fra salg av varer og tjenester samt utbytte fra datterselskap. Kortsiktig gjeld til nærstående parter kommer fra kjøp av varer og tjenester. Selskapets eiere har stilt selvskyldnergaranti overfor Ferde i forbindelse med finansiering av selskapets prosjekter. Det vises til note 25.

Negative beløp = inntekter, positive beløp = kostnader

Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner

Tilhører regnskapslinje

Salg av regnskapstjenester og øvrig adm

Andre driftsinntekter

Sum inntekter Kjøp av inkassotjenester

Andre driftsinntekter

Renter på innlån

Rentekostnad til foretak i samme konsern

Sum kostnader

2018

2017

1 557 647

3 006 999

1 557 647

3 006 999

18 394 189

2 850 486

202 569 18 596 758

2 850 486

*Alle transaksjoner er tatt med, uavhengig av beløp.

Mellomværende med nærstående parter

Kortsiktige fordringer

Motpart

Forhold til motparten

Demand Norge AS

Datterselskap

Sum fordringer på konsernselskaper

2018

2017

10 353 119

205 072

10 353 119

205 072

Mellomværende med nærstående parter

Kortsiktig gjeld

Motpart

Forhold til motparten

Demand Norge

2018

2017

Datterselskap

662 154

468 913

Sum kortsiktig gjeld til konsernselskaper (leverandørgjeld)

662 154

468 913

Mellomværende med nærstående parter

Avsetning for forpliktelser

Motpart

Forhold til motparten

Hordaland fylkeskommune

Eier

Sum langsiktig gjeld konsernselskaper

2018

2017

18 000 000

0

18 000 000

0

47


48

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 14  FINANSIELLE INSTRUMENTER MOR OG KONSERN Finansielle instrumenter vurdert etter laveste verdi etter RL § 5-2 Ferde AS verdsetter finansielle insturmenter til laveste verdi 31.12 i regnskapet.

ROGFAST

FØRDEPAKKEN

Balanseført verdi

Markedsverdi

Balanseført verdi

Holberg Likviditet

15 000 000

15 031 505

Holberg Obligasjon Norden

15 000 000

15 034 617

10 000 000

Borea Rente Institusjon

30 000 000

30 069 841

Sum

60 000 000

60 135 963

Markedsverdi

HAUGALANDSPAKKEN Balanseført verdi

Markedsverdi

Sum balanseført

10 000 000

10 009 995

25 000 000

10 020 480

50 000 000

50 102 420

75 000 000

20 000 000

20 051 135

60 000 000

60 132 149

110 000 000

30 000 000

30 071 615

120 000 000

120 244 564

210 000 000

Markedsverdi er oppgitt fra forvalter pr 31.12.2018

NOTE 15  BUNDNE MIDLER MORSELSKAP Av totale bankinnskudd er kr 1.929.309 bundne skattetrekksmidler.

KONSERN Av totale bankinnskudd er kr 2.160.170 bundne skattetrekksmidler. Av totale bankinnskudd er kr 1.464.430 innestående på klientkonto. Datterselskapet har et bokført klientansvar pålydende kr 454.193.


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 16  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Eierstruktur

Antall

Pålydende

Bokført

Eierandel

Sogn og Fjordane fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Hordaland fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Rogaland fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Vest-Agder fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Aust-Agder fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Sum

100

1 000

500 000

100 %

Aksjekapitalen er på kr. 500.000.-, fordelt på 500 aksjer. Alle pålydende kr. 1.000.-.

NOTE 17  EGENKAPITAL MORSELSKAP Egenkapital 31.12.2017

Aksje-kapital

Annen EK

Sum

500 000

-13 801 605

-13 301 605

Årets endring i egenkapitalen 2018: Estimatavvik pensjoner

1 339 866

1 339 866

25 533 122

25 533 122

500 000

13 071 382

13 571 383

Aksjekapital

Annen EK

Sum

500 000

-13 763 313

-13 263 313

1 339 866

1 339 866

Årets resultat Egenkapital 31.12.2018

KONSERNSELSKAP Egenkapital 31.12.2017

Årets endring i egenkapitalen 2018: Estimatavvik pensjoner Årets resultat Egenkapital 31.12.2018

12 737 767 500 000

-12 423 448

814 322

49


50

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 18  PENSJONSKOSTNADER, - MIDLER OG FORPLIKTELSER MOR OG KONSERN Foretakets pensjonsordninger Ferde AS har to parallelle pensjonsordninger som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ytelsesplan ble lukket i 2008. Personell ansatt etter dette tidspunkt inngår i selskapets innskuddsordning. Innskuddsordning Foretakets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon. Ordningen omfatter 34 personer (40 i konsern) Ytelsesbasert ordning Selskapet har en sikret kollektiv pensjonsordning som omfatter i alt 60 personer, som er en økning på 17 personer i 2018 som følge av fusjon med Agder Bomdrift AS. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 2018

2017

A. PERIODENS PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2 347 088

1 611 380

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

1 033 704

1 095 994

Avkastning på pensjonsmidlene

-1 239 542

-1 087 505

341 351

275 815

350 046

267 291

2 832 647

2 162 975

811 383

207 517

3 644 030

2 370 492

-45 845 310

-43 433 765

Administrasjonsomkostninger Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad sikret ordning Resultatført pensjonskostnad innskuddsordning Sum resultatført pensjonskostnad

B. BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE Beregnet pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Pensjonsmidler

34 592 081

29 994 881

Påløpt pensjonsforpliktelse ex arbeidsgiveravgift

-11 253 229

-13 438 884

Arbeidsgiveravgift

-1 586 707

-1 894 916

-12 839 936

-15 333 800

2,60 %

2,40 %

Forventet lønnsregulering

2,75 %

2,50 %

Forventet G-regulering

2,50 %

2,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,30 %

4,10 %

Regulering av løpende pensjon

2,50 %

2,25 %

Balanseført pensjonsforpliktelse inkl arb.g.avgift

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 19  ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER MOR OG KONSERN 2018

2017

18 000 000

0

Forpliktelse overfor Jondal kommune

1 000 000

0

Forpliktelse overfor Kvam herad

1 000 000

0

Forpliktelse overfor Odda kommune

1 000 000

0

21 000 000

0

Forpliktelse overfor Hordaland fylkeskommune

Sum

Forpliktelsene er knyttet til bompengeprosjektet Jondalstunnelen. For dette prosjektet har selskapet rett til å kreve inn kr 21 000 000 utover bompengelån, dersom dette lar seg gjøre innenfor utløpet av innkrevingsperioden på 15 år. Disse midlene skal benyttes til å innfri nevnte forpliktelser, som tilsvarer tilskudd som motpart har gitt til prosjektet.

51


52

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 20  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING MOR OG KONSERN Sertifikatlån utgjør en andel av en langsiktig finansieringsportefølje. Disse lånene vil på forfallstidspunkt som hovedregel bli refinansiert, og klassifiseres av denne grunn som langsiktig gjeld. Både gjeldsbehov og renteeksponering er å betrakte som langsiktig selv om lånene er korte.

Långiver

2018

2017

Sertifikat

2 165 000 000

0

Obligasjon

278 000 000

0

Øvrig gjeld

10 980 104 224

77 425 000

Samlet rentebærende gjeld

13 423 104 224

77 425 000

Gjeld som forfaller etter 5 år: Långiver

Beløp

Kommunalbanken

1 102 292 500

Obligasjoner

278 000 000

NIB

1 392 877 142

KLP

1 033 200 017

Sum

3 806 369 659

SELSKAPETS RENTEBÆRENDE GJELD ER FORDELT PÅ BOMPENGEPROSJEKTER SOM FØLGER: Bypakke Bergen Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Kommunalbanken

Avdragsfritt

2 000 000 000

Grønn p.t.

2023

Kommunalbanken

Serie

3 270 000 000

Grønn p.t.

2024

Sum lån

5 270 000 000

Austevollbrua Långiver KLP Sum lån

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Avdragsfritt

75 544 438

p.t.

2021

75 544 438


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

E39 Svegatjørn - Rådal Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Sertifikat

NO0010833007

200 000 000

1,27 %

2019

Obligasjon

NO0010789282

278 000 000

2,73 %

2027

KLP

Avdragsfritt

225 000 000

2,54 %

2027

KLP

Avdragsfritt

400 000 000

2,24 %

2024

NIB

Serie

1 000 000 000

3M Nibor+0.35%

2036

Serie

500 000 000

3M Nibor+0.35%

2036

NO0010839418

275 000 000

1,697%

2019

NIB Sertifikat Sum lån

Rentevilkår

Løpetid

2 878 000 000

Bømlopakken Långiver KLP

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Avdragsfritt

250 000 000

3M Nibor+0.75%

2030

Serie

350 000 000

3M Nibor+0.60%

2026

Kommunalbanken Sum lån

600 000 000

E18 Tvedestrand - Arendal Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Aust-Agder fylkeskommune

Avdragsfritt

573 943 843

Variabel

2019

Aust-Agder fylkeskommune

Avdragsfritt

129 812 185

Variabel

2019

Sum lån

703 756 028

Finnfast Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Serie

348 115 080

3M Nibor+0.75%

2 029

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Kommunalbanken Sum lån

348 115 080

Førdepakken Långiver

Låneinformasjon

KLP

Avdragsfritt

6 300 000

p.t.

2027

KLP

Avdragsfritt

10 500 000

p.t.

2027

KLP

Avdragsfritt

26 400 000

p.t.

2027

Sum lån

43 200 000

Halsnøysambandet Långiver Kommunalbanken Sum lån

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Serie

126 309 924

3M Nibor+0.75%

2021

126 309 924

53


54

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 20 – FORTS  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING Hardangerbrua Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Sertifikat

NO0010817273

200 000 000

1,273%

2019

Sertifikat

NO0010823040

200 000 000

1,245%

2019

Sertifikat

NO0010830995

270 000 000

1,204%

2019

Serie

760 000 000

p.t.

2028

Kommunalbanken Sum lån

1 430 000 000

Haugalandspakken Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Serie

210 000 000

3M Nibor+0.75%

2025

Kommunalbanken Sum lån

210 000 000

Jondalstunnelen Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Kommunalbanken

Serie

35 799 990

p.t.

2022

Kommunalbanken

Serie

29 025 000

3M Nibor+0.75%

2026

Sum lån

64 824 990

Kvammapakken Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Serie

291 190 477

3M Nibor+0.70%

2027

KLP Sum lån

291 190 477

Listerpakken Långiver Vest-Agder fylkeskommune

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Avdragsfritt

20 000 000

Variabel

2031

Sum lån

20 000 000

Nordhordlandspakken Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Sertifikat

NO0010839426

40 000 000

1,62 %

2019

Sum lån

40 000 000

Rogfast Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Sertifikat

NO0010832942

200 000 000

1,28 %

2019

Sum lån

200 000 000


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

Bypakke Nord-Jæren Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Sertifikat

NO0010835119

275 000 000

1,36 %

2019

Sum lån

275 000 000

Stordalstunnelen Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Sertifikat

NO0010837941

135 000 000

1,50 %

2019

Sum lån

135 000 000

T-forbindelsen Långiver

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Serie

151 666 650

3M Nibor+0.75%

2028

Rentevilkår

Løpetid

Kommunalbanken Sum lån

151 666 650

Vossapakken Långiver Kommunalbanken

Låneinformasjon

Beløp

Avdragsfritt

109 000 000

p.t.

2029

Sertifikat

NO0010835986

200 000 000

1,29 %

2019

Sertifikat

NO0010821077

170 000 000

1,23 %

2019

Sum lån

479 000 000

Årsnes ferjekai Långiver Kommunalbanken

Låneinformasjon

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

Avdragsfritt

9 999 970

p.t.

2025

Beløp

Rentevilkår

Løpetid

71 496 667

Variabel

2028

Sum lån

9 999 970

Ferde administrasjon Långiver DNB Sum lån

Låneinformasjon Serie

71 496 667

55


56

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 20 – FORTS  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING RENTESIKRINGER

Jondalstunnelen Motpart

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DnB

22 800 000

3M Nibor

3,057 %

2021

DnB

29 025 000

3M Nibor

3,189 %

2022

51 825 000

0

Bømlopakken Motpart Danske Bank

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

65 000 000

3M Nibor

3,505 %

2021

65 000 000

0

Hardangerbrua Motpart

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DnB

754 051 000

3M Nibor

4,310 %

2021

Sum lån

754 051 000

0

Austevollbrua Motpart

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

Nordea

70 939 946

3M Nibor

4,620 %

2021

Sum lån

70 939 946

0

T-forbindelsen Motpart

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

Sparebank1 SR-Bank

141 694 000

3M-Nibor

4,768 %

2021

Sum lån

141 694 000

0


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 21  SKATT I KONSERN Årets skattekostnad: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt

2018

2017

3 962 122

487 899

-2 045 879

Tilbakeføring utsatt skattefordel fra BT Bom pga ikke skattepliktig Årets totale skattekostnad

-202 170 1 282 574

1 916 243

1 080 404

2018

2017

Ordinært resultat før skattekostnad

12 737 767

5 277 024

Ikke skattepliktig del av resultatet

-9 533 122

-4 953 317

Betalbar skatt i konsernet fremkommer slik:

Resultat før oppkjøpstidspunktet Permanente forskjeller

6 138 616 14 579

20 134

Endring i midlertidige forskjeller

14 007 335

1 665 173

Grunnlag for betalbar skatt

17 226 559

8 149 647

Skatt 23 % (24 %)

3 962 109

1 955 431

Betalbar skatt på årets resultat

3 962 122

1 955 431

31/12/2018

31/12/2017

Varige driftsmidler

-245 305

-231 757

Kundekontrakter

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/ utsatt skattefordel:

380 064

9 256 000

Sum forskjeller

134 759

9 024 243

Skatt 22 % / 23 %

29 647

2 075 576

Utsatt skatt/ utsatt skattefordel

29 647

2 075 576

57


58

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 22  BRIKKEDEPOSITUM MOR OG KONSERN Prosjektnavn

2018

Aust-Agder (E18)

8 376 400

Bypakke Bergen

58 133 200

Bømlopakken

2 486 000

E134 Stordalstunnelen

341 400

Finnfast

255 000

Fastlandssambandet Halsnøy

752 400

Haugalandspakken Jondalstunnelen Kvammapakken

16 304 600 445 200 940 400

Listerpakken

4 400 600

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

16 767 600

Bypakke Nord-Jæren

48 573 935

Vossapakken

2 062 000

Sum brikkedepositum

159 838 735

Mottatt depositum for utleverte elektroniske brikker utgjør per 31.12.18 NOK 159,8 millioner. Ved opphør av avtale for den aktuelle brikke skal depositumet tilbakebetales. Depositum tilbakebetales med NOK 200 per brikke.

NOTE 23  FORSKUDD FRA KUNDER MOR OG KONSERN Forskudd fra kunder består av forskudd fra abonnenter med avtale om forskuddsbetaling.

NOTE 24  ANNEN KORTSIKTIG GJELD MOR OG KONSERN 2018 Periodiserte tilskudd til reduksjon av takster 1) Påløpte renter Avsetning lønn, styrehonorar, og skyldige feriepenger Kortsiktig gjeld i forbindelse med aksjekjøp Andre påløpte kostnader og kortsiktige gjeldsposter Sum annen kortsiktig gjeld – mor Annen kortsiktig gjeld i datterselskap Sum konsernregnskap

2017

72 741 667

0

44 484 629

0

5 123 325

3 575 557

0

6 881 871

9 102 962

1 437 746

131 452 583

11 895 173

725 728 132 178 311

1) Se note 2 for detaljer vedrørende periodiserte tilskudd til reduksjon av takster.


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 25  PANTSTILLELSER OG GARANTIER MOR OG KONSERN Selskapets eiendeler er ikke stilt som sikkerhet for lån. Alle låneopptak gjøres med sikkerhet i selvskyldnergaranti fra kommune eller fylkeskommune. Sogn og Fjordane fylkeskommune

Garantibeløp NOK millioner

Førdepakken

600

Sum

600

Hordaland fylkeskommune Jondalstunnelen Fastlandssambandet Halsnøy

Garantibeløp NOK millioner 50 130

Bømlopakken

600

Kvammapakken

370

Vossapakken

610

Hardangerbrua

1 430

Nordhordlandspakken

750

Stordalstunnelen

160

Årsnes ferjekai

16

Bypakke Bergen

6 100

E39 Svegatjørn–Rådal

3 770

Austevollsbrua Askøypakken Sum

Rogaland fylkeskommune

100 1 230 15 316

Garantibeløp NOK millioner

Finnfast

550

T-forbindelsen

210

Haugalandspakken

210

Bypakke Nord-Jæren

7 000

Rogfast

16 000

Sum

23 970

Vest-Agder fylkeskommune

Garantibeløp NOK millioner

Listerpakken

200

Samferdeselspakke for Krsitiansandsregionen

200

Sum

400

Aust-Agder fylkeskommune

Garantibeløp NOK millioner

E18 Tvedestrand - Arendal

3 000

Sum

3 000

Sum garantier stilt av eiere

43 286

59


60

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 26  STYRING AV FINANSIELL RISIKO Ferdes kjernevirksomhet er å drifte og finansiere bompengeprosjekter i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Ferde skal ikke ta annen vesentlig risiko enn det som fremkommer av å utføre og viderutvikle denne kjernevirksomheten. Ferde skal ha en sunn risikokultur basert på åpenhet, transparens og kompetanse. I hovedsak utsettes Ferde for to typer risiko; finansiell risiko og operasjonell risiko.

FINANSIELL RISKO Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap som følge av at en motpart ikke overholder sine forpliktelser, samtidig som eventuelle sikkerheter stilt, ikke dekker utestående krav. Ferde har ca 550 000 kunder med kundeavtale, samt passeringer fra et stort antall trafikkanter uten avtale. Dette medfører at selskapets fordringer er fordelt på en stor kundemasse, og at ingen enkeltfordringer er av en slik størrelse at de utgjør signifikant risiko for selskapets inntekter. Ferde har videre motpartsrisiko mot banker knyttet til plassering av innskudd og inngåtte rentebytteavtaler. Inngåelse av rentebytteavtaler og plassering av bankinnskudd er diversifisert og gjøres mot banker og finansinstitusjoner med tilfredsstillende rating.

Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke er i stand til å finanseiere sine forpliktelser etterhvert som de forfaller (refinansieringsrisiko), eller at det ikke lar seg gjøre uten en vesentlig økning i selskapets finansieringskostnader (prisrisiko). Ferde styrer finansfunksjonen på en slik måte at finanskostnadene minimeres samtidig som refinansieringsrisikoen holdes innenfor selskapets risikotoleranse.

Renterisiko Renterisiko er risikoen for økte rentekostnader på selskapets finansiering som følge av økt rentenivå, samt potensielt tap i form av redusert markedsverdi på selskapets finansielle instrumenter som følge av fluktasjoner i renten. Ferde hadde ved utgangen av 2018 en rentesikret andel av utestående gjeld på 15 prosent. I forbindelse med opptak av ny gjeld for finansiering av nye prosjekter ventes sikringsgraden å øke i fremtiden.

Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap på grunn av ugunstige endringer i ulike markedsvariabler. Foruten renterisiko vil dette for Ferde være kredittspreadrisiko, som er risikoen for at selskapets beholdning av rentebærende verdipapirer vil bli redusert som en følge av økning av kredittspread i for disse instrumentene i markedet. Ferdes investeringer i finansielle instrumenter var i 2018 utelukkende plassert i pengemarkedsfond med lav risko.

OPERASJONELL RISKO Operasjonell risiko er risikoen for uvventede tap eller kostnader som følge av utilstrekkelig internkontroll, menneskelige feil, feil i system eller prosesser eller uventede tap som følge av eksterne hendelser. For Ferde vil den vesentligste riskioen knytte seg til risiko for feil i systemer for innkreving av bompenger og nedetid på vegkantutstyr, for eksempel som følge av påkjørsel eller herværk. Selskapet legger stor vekt på løpende kontroller av innkrevingssystemer og har igangsatt tiltak for ytterligere forbedret overvåkning og sikring av vegkantutstyr.


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 27  OPPKJØP 2018 Ferde har i 2018 kjøpt opp 21 bompengeselskap som fremkommer i tabellen under. Ferde har kjøpt 100% av aksjene og har i løpet av 2018 innfusjonert selskapene i Ferde AS. I selskapsregnskapet er fusjonene gjennomført til konsernkontinuitet med virkning fra oppkjøpstidspunktet.

Kostpris

Egenkapital på kjøps­ tidspunktet

Selskap

Prosjekt

Oppkjøpstidspunkt

Askøy Bompengeselskap AS

Askøypakken

21/03/2018

326 100

326 100

AS Austevoll Bruselskap

Austevollsbrua

16/03/2018

830 000

830 000

Bergen-Os Bompengeselskap AS

E-39 Svegatjørn – Rådal

19/03/2018

1 779 941

1 779 941

Bergen Bompengeselskap AS

Bypakke Bergen

02/01/2018

128 450

128 450

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

02/01/2018

122 000

122 000

Nord Jæren Bompengeselskap AS

Bypakke Nord Jæren – tom 30.09.18

02/01/2018

324 720

324 720

Rogaland Bompengeselskap AS

Bypakke Nord Jæren – fom 01.10.18

02/01/2018

30 570

30 570

Bømlo Vegselskap AS

Bømlopakken

23/08/2018

375 000

375 000

Aust-Agder Vegfinans AS

Aust Agder (E18)

02/01/2018

1 697 080

1 697 080

Finnfast AS

Finnfast

02/01/2018

308 160

308 160

Gjesdal Bompengeselskap AS

Fv. 45 Gjesdal

02/01/2018

252 000

252 000

Førdepakken Bomselskap AS

Førdepakken

02/01/2018

323 700

323 700

Fastlandssamband Halsnøy AS

Fastlandssambandet Halsnøy

23/08/2018

292 880

292 880

Hardangerbrua AS

Hardangerbrua

23/08/2018

285 870

285 870

Haugalandspakken AS

Haugalandspakken

02/01/2018

388 480

388 480

Jondalstunnelen AS

Jondalstunnelen

23/08/2018

123 200

123 200

Kvam Bompengeselskap AS

Kvammapakken

23/08/2018

369 000

369 000

Lister Bompengeselskap AS

Listerpakken

02/01/2018

131 690

131 690

Rogfast AS

Rogfast

02/01/2018

560 000

560 000

Haugaland Bompengeselskap AS

T-forbindelsen

20/02/2018

136 290

136 290

Voss og Omland Bompengeselskap AS

Vossapakken

23/08/2018

419 790

419 790

9 204 921

9 204 921

Sum

Gjennom oppkjøpet av Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, Lister Bompengeselskap AS og Aust-Agder Vegfinans AS har selskapet også ervervet 100 % av aksjene i Agder Bomdrift AS. Dette selskapet er også innfusjonert i Ferde AS i 2018. Videre har selskapet overtatt fra Hordaland Fylkeskommune alle rettigheter og forpliktelser vederlagsfritt for bom­ pengeprosjektene: E134 Stordalstunnellen Årsnes Ferjekai

PROFORMA INFORMASJON Tabellen under angir proforma informasjon om driftsinntekter for hele inneværende år og fjoråret som om endringen i konsernsammensetning hadde skjedd fra begynnelsen av 2017 Proforma 2018

Proforma 2017

2 569 388 073

2 547 983 755

Statlige tilskudd

82 381 334

22 779 000

Andre driftsinntekter

44 395 651

97 815 039

2 696 165 058

2 668 577 794

Passeringsinntekter

Sum driftsinntekter

61


62

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE  28 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN MOR OG KONSERN Ferde AS har i april 2019 gjennomført oppkjøp av 100 % av aksjene i Ryfast AS. Ryfast AS hadde per 31.12.2018 en aksjekapital på NOK 700 000 og en gjeld til kredittinstitusjoner på NOK 6 100 000 000.

NOTE 29  PROSJEKTREGNSKAPER Resultatoppstillingen i prosjektregnskapene viser resultatet for det aktuelle prosjektet for perioden fra 1.1.2018 til 31.12.2018. I resultatoppstillingen i selskapsregnskapet og konsernregnskapet for Ferde AS inngår kun resultat for perioden fra oppkjøpstidspunktet til 31.12.2018 for det enkelte prosjekt. Se note 27 for oversikt over oppkjøpstidspunkt for de ulike prosjektene.

Førde­ pakken

Jondals­ tunnelen

Fastlandssam­bandet Halsnøy

Bømlo­ pakken

Kvamma­ pakken

Vossa­ pakken

Hardangerbrua

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Passeringsinntekter

97 975 671

17 666 014

21 561 613

58 209 358

32 441 839

96 265 392

105 644 469

Statlige tilskudd

20 058 333

0

0

0

0

1 916 667

2 158 333

RESULTAT

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Innkrevingskostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat

1 434 685

102 038

261 760

287 459

362 906

1 376 337

7 302

119 468 690

17 768 052

21 823 373

58 496 817

32 804 744

99 558 396

107 810 104

20 918

387 258

116 699

348 506

183 889

184 719

302 718

13 622 124

2 117 394

3 266 689

4 785 575

3 964 873

9 406 954

5 043 950

0

0

0

0

0

240 000

0

1 159 449

-308 839

264 799

1 093 858

560 880

1 251 663

971 157

14 802 491

2 195 812

3 648 187

6 227 940

4 709 643

11 083 336

6 317 825

104 666 199

15 572 240

18 175 186

52 268 877

28 095 101

88 475 060

101 492 279

Finansinntekter

1 595 784

1 755 317

17 034

2 541 691

149 418

59 170

553 288

Finanskostnader

-766 754

-2 482 647

-2 282 227

-13 488 593

-5 297 685

-23 762 570

-46 710 532

829 031

-727 330

-2 265 193

-10 946 902

-5 148 267

-23 703 399

-46 157 244

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

105 495 230

14 844 910

15 909 993

41 321 975

22 946 834

64 771 661

55 335 035

Avskrivning på innkrevingsrett

105 495 230

14 844 910

15 909 993

41 321 975

22 946 834

64 771 661

55 335 035

0

0

0

0

0

0

0

Netto finansposter

Årsresultat


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER Førde­ pakken

Jondalstunnelen

Fastlandssambandet Halsnøy

Bømlopakken

Kvammapakken

Vossa­ pakken

Hardangerbrua

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Aktivert innkrevingsrett

0

17 526 487

113 645 175

427 650 537

286 754 290

479 467 847

1 331 102 089

Andre immaterielle eiendeler

0

0

0

0

0

96 869

0

Sum immaterielle eiendeler

0

17 526 487

113 645 175

427 650 537

286 754 290 479 564 716

1 331 102 089

BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler Forskudd før i nnkrevingsperiode

0

0

0

0

0

0

0

Andre fordringer

0

27 090 000

0

0

0

0

50 700 000

Sum finansielle anleggsmidler

0

27 090 000

0

0

0

0

50 700 000

Sum anleggsmidler

0

44 616 487

113 645 175

427 650 537

286 754 290 479 564 716

1 381 802 089

11 401 277

4 062 508

3 263 863

3 675 782

2 790 958

13 083 912

9 865 880

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

43 944

199 485

11 401 301

4 062 508

3 263 863

3 675 782

2 790 958

13 127 856

10 065 365

Andre finansielle instrumenter

30 000 000

0

0

0

0

0

0

Sum investeringer

30 000 000

0

0

0

0

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

104 763 021

43 580 039

11 861 447

199 927 139

16 553 524

40 675 650

84 193 956

Sum omløpsmidler

146 164 321

47 642 547

15 125 310

203 602 921

19 344 483

53 803 506

94 259 321

SUM EIENDELER

146 164 321

92 259 035

128 770 485

631 253 458

306 098 773

533 368 222

1 476 061 410

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/Administrasjon Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

Investeringer

63


64

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER

Førde­ pakken

Jondalstunnelen

Fastlandssambandet Halsnøy

Bømlopakken

Kvammapakken

Vossa­pakken

Hardangerbrua

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

323 700

123 200

292 880

375 000

369 000

419 790

285 870

Andre avsetninger for forpliktelser

0

21 000 000

0

0

0

0

0

Sum avsetninger for forpliktelser

0

21 000 000

0

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til kreditt­ institusjoner

43 200 000

64 824 990

126 309 924

600 000 000

291 190 477

479 000 000

1 430 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

43 200 000

64 824 990

126 309 924

600 000 000

291 190 477

479 000 000

1 430 000 000

Leverandørgjeld

569 965

260 399

263 194

2 324 324

553 509

1 645 553

478 532

Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

1 467 937

446 983

438 110

623 283

570 570

797 789

467 904

Skyldige offentlige avgifter

5 063

8 494

13 229

-31 537

5 428

452

24 367

Brikkedepositum

0

445 200

752 400

2 486 000

940 400

2 062 000

0

91 641 816

0

0

0

0

0

0

BALANSE EIENDELER EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Avsetning til byggherre Forskudd fra kunder

0

4 601 427

7 569

24 571 950

12 215 539

25 686 771

16 362 761

Annen kortsiktig gjeld

8 955 840

548 342

693 179

904 438

253 851

23 755 867

28 441 975

Sum kortsiktig gjeld

102 640 621

6 310 845

2 167 681

30 878 458

14 539 296

53 948 432

45 775 540

Sum gjeld

145 840 621

92 135 835

128 477 605

630 878 458

305 729 773

532 948 432

1 475 775 540

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

146 164 321

92 259 035

128 770 485

631 253 458

306 098 773

533 368 222

1 476 061 410


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER Resultatoppstillingen i prosjektregnskapene viser resultatet for det aktuelle prosjektet for perioden fra 1.1.2018 til 31.12.2018. I resultatoppstillingen i selskapsregnskapet og konsernregnskapet for Ferde AS inngår kun resultat for perioden fra oppkjøpstidspunktet til 31.12.2018 for det enkelte prosjekt. Se note 27 for oversikt over oppkjøpstidspunkt for de ulike prosjektene. Nord­ hordlandspakken

E134 Stordals­ tunnelen

Årsnes Ferjekai

Bypakke Bergen

E39 Svegatjørn – Rådal

Austevollsbrua

Askøy­ pakken

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Passeringsinntekter

0

23 822 013

6 069 959

704 370 404

0

20 403 788

90 875 291

Statlige tilskudd

0

1 808 333

0

0

0

10 270 000

0

Andre driftsinntekter

0

198 139

0

13 087 447

0

0

981 953

Sum driftsinntekter

0

25 828 486

6 069 959

717 457 851

0

30 673 788

91 857 244

Lønnskostnader

0

0

0

151 164

53 936

7 273

257 585

Innkrevingskostnader

0

2 689 842

246 922

56 473 984

3 052 143

1 705 929

16 376 950

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

0

0

0

3 563 489

0

0

0

Tap på krav

0

224 188

0

11 896 908

0

0

1 353 294

Sum driftskostnader

0

2 914 030

246 922

72 085 545

3 106 079

1 713 202

17 987 829

Driftsresultat

0

22 914 456

5 823 037

645 372 306

-3 106 079

28 960 586

73 869 415

Finansinntekter

21 863

483 992

55 918

2 623 830

252 849

107 957

315 990

Finanskostnader

-35 507

-1 682 648

-248 759

-83 577 072

-42 123 060

-4 365 396

-5 705

Netto finansposter

-13 644

-1 198 656

-192 841

-80 953 242

-41 870 211

-4 257 439

310 285

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

-13 644

21 715 800

5 630 196

564 419 064

-44 976 290

24 703 147

74 179 700

Avskrivning på innkrevingsrett

-13 644

21 715 800

5 630 196

564 419 064

-44 976 290

24 703 147

74 179 700

0

0

0

0

0

0

0

RESULTAT

Årsresultat

65


66

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER Nord­ hordlandspakken

E134 Stordalstunnelen

Årsnes Ferjekai

Bypakke Bergen

E39 Svegatjørn – Rådal

Austevollsbrua

Askøy­ pakken

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

13 644

116 465 656

7 684 117

5 201 324 446

0

54 477 032

0

0

0

0

8 617 404

0

0

0

13 644

116 465 656

7 684 117

5 209 941 850

0

54 477 032

0

Forskudd før innkrevingsperiode

0

0

0

0

2 880 275 510

0

0

Andre fordringer

0

0

0

0

0

0

0

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

2 880 275 510

0

0

13 644

116 465 656

7 684 117

5 209 941 850

2 880 275 510

54 477 032

0

Kundefordringer

0

2 742 334

0

132 709 864

0

0

9 789 294

Mellomværende med Ferde/Administrasjon

0

0

0

143 260

0

0

0

Andre kortsiktige fordringer

0

0

357 547

95 055

0

1 535 937

547

Sum fordringer

0

2 742 334

357 547

132 948 179

0

1 535 937

9 789 841

Andre finansielle instrumenter

0

0

0

0

0

0

0

Sum investeringer

0

0

0

0

0

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

40 021 863

18 071 419

2 120 179

97 000 566

11 844 610

21 655 529

8 048 011

Sum omløpsmidler

40 021 863

20 813 753

2 477 726

229 948 745

11 844 610

23 191 466

17 837 852

SUM EIENDELER

40 035 507

137 279 410

10 161 843

5 439 890 595

2 892 120 120

77 668 498

17 837 852

BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer

Investeringer


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

67

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER Nord­ hordlandspakken

E134 Stordalstunnelen

Årsnes Ferjekai

Bypakke Bergen

E39 Svegatjørn – Rådal

Austevollsbrua

Askøy­ pakken

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

0

0

0

128 450

1 780 000

830 000

326 100

Andre avsetninger f or forpliktelser

0

0

0

0

0

0

0

Sum avsetninger for forpliktelser

0

0

0

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

40 000 000

135 000 000

9 999 970

5 270 000 000

2 878 000 000

75 544 438

0

Sum annen langsiktig gjeld

40 000 000

135 000 000

9 999 970

5 270 000 000

2 878 000 000

75 544 438

0

Leverandørgjeld

0

180 403

0

35 510 961

42 741

28 799

151 202

Mellomværende med Ferde/Administrasjon

0

179 682

125 887

4 575 751

1 900 685

999 035

1 851 252

Skyldige offentlige avgifter

0

3 981

0

16 230

0

0

11 221

Brikkedepositum

0

341 400

0

58 133 200

0

0

0

Avsetning til byggherre

0

0

0

0

0

0

14 880 219

Forskudd fra kunder

0

10 406

0

55 491 510

0

0

1 705

Annen kortsiktig gjeld

35 507

1 563 537

35 986

16 034 493

10 396 693

266 226

616 152

Sum kortsiktig gjeld

35 507

2 279 410

161 873

169 762 145

12 340 120

1 294 060

17 511 752

Sum gjeld

40 035 507

137 279 410

10 161 843

5 439 762 145

2 890 340 120

76 838 498

17 511 752

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

40 035 507

137 279 410

10 161 843

5 439 890 595

2 892 120 120

77 668 498

17 837 852

BALANSE EIENDELER EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld


68

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER Resultatoppstillingen i prosjektregnskapene viser resultatet for det aktuelle prosjektet for perioden fra 1.1.2018 til 31.12.2018. I resultatoppstillingen i selskapsregnskapet og konsernregnskapet for Ferde AS inngår kun resultat for perioden fra oppkjøpstidspunktet til 31.12.2018 for det enkelte prosjekt. Se note 27 for oversikt over oppkjøpstidspunkt for de ulike prosjektene.

Finnfast

Fv45 Gjesdal

T-for­ bindelsen

Haugalandspakken

Bypakke Nord Jæren - tom 30.09.18

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Passerings­inntekter

39 835 972

18 675 871

34 855 245

200 846 007

386 199 197

215 801 943

106 984 832

Statlige tilskudd

9 753 000

0

0

36 416 667

0

0

0

75 617

91 643

175 385

3 061 665

4 262 075

613 269

0

49 664 589

18 767 514

35 030 630

240 324 339

390 461 272

216 415 212

106 984 832

RESULTAT

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønns­kostnader Innkrevingskostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Bypakke Nord Jæren – fom 01.10.18

Rogfast

15 852

0

53 247

13 692

110 297

16 618

26 623

2 343 745

3 194 426

2 684 821

34 748 697

36 128 075

16 213 062

3 156 535

0

0

0

2 198 531

0

0

0

645 489

-37 265

-41 063

2 825 551

5 512 274

5 362 247

0

3 005 086

3 157 161

2 697 006

39 786 470

41 750 646

21 591 927

3 183 158

46 659 504

15 610 353

32 333 624

200 537 869

348 710 626

194 823 285

103 801 674

2 057 341

93 683

1 687 942

7 859 682

1 505 890

804 578

862 646

Finanskostnader

-6 558 032

-7 645

-8 377 268

-3 785 531

-49 120

-696 781

-888 074

Netto finansposter

-4 500 691

86 038

-6 689 325

4 074 151

1 456 770

107 797

-25 428

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

42 158 812

15 696 391

25 644 299

204 612 020

350 167 396

194 931 082

103 776 246

Avskrivning på innkrevingsrett

42 158 812

15 696 391

25 644 299

204 612 020

350 167 396

194 931 082

103 776 246

0

0

0

0

0

0

0

Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter

Årsresultat


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER

Finnfast

Fv45 Gjesdal

T-forbind­ elsen

Haugalandspakken

Bypakke Nord Jæren - tom 30.09.18

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

205 765 024

0

57 161 690

0

0

222 458 571

114 068 804

0

0

0

181 701

0

554 250

0

205 765 024

0

57 161 690

181 701

0

223 012 821

114 068 804

Forskudd før innkrevingsperiode

0

0

0

0

0

0

0

Andre fordringer

0

0

0

0

0

0

0

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

0

205 765 024

0

57 161 690

181 701

0

223 012 821

114 068 804

3 067 207

1 454 534

3 366 772

36 431 989

0

100 374 085

0

0

0

0

0

0

147 987

0

BALANSE EIENDELER

Bypakke Nord Jæren -fom 01.10.18

Rogfast

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/Administrasjon Andre kortsiktige fordringer

0

0

0

0

0

-4 108

7 595 172

3 067 207

1 454 534

3 366 772

36 431 989

0

100 517 964

7 595 172

Andre finansielle instrumenter

0

0

0

120 000 000

0

0

60 000 000

Sum investeringer

0

0

0

120 000 000

0

0

60 000 000

156 271 859

22 327 704

94 272 386

360 682 023

0

129 377 138

20 789 496

Sum omløpsmidler

159 339 065

23 782 237

97 639 158

517 114 013

0

229 895 103

88 384 668

SUM EIENDELER

365 104 089

23 782 237

154 800 848

517 295 713

0

452 907 924

202 453 471

Sum fordringer

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

69


70

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER

Finnfast

Fv45 Gjesdal

T-forbind­ elsen

Haugalandspakken

Bypakke Nord Jæren - tom 30.09.18

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

308 160

252 000

136 290

388 480

0

355 290

560 000

Andre avsetninger for forpliktelser

0

0

0

0

0

0

0

Sum avsetninger for forpliktelser

0

0

0

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

348 115 080

0

151 666 650

210 000 000

0

275 000 000

200 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

348 115 080

0

151 666 650

210 000 000

0

275 000 000

200 000 000

Leverandørgjeld

249 531

206 533

299 262

5 636 180

0

10 446 114

141 399

Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

560 891

546 193

351 757

4 484 091

0

11 409 910

922 260

Skyldige offentlige avgifter

-20 007

2 941

669

-88 626

0

3 362

0

Brikkedepositum

255 000

0

0

16 304 600

0

48 573 935

0

BALANSE EIENDELER

Bypakke Nord Jæren -fom 01.10.18

Rogfast

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Avsetning til byggherre

0

18 061 548

0

258 824 691

0

0

0

13 962 543

4 709 223

3 739

1 012 484

0

104 316 040

0

1 672 891

3 799

2 342 482

20 733 813

0

2 803 273

829 813

16 680 849

23 530 237

2 997 908

306 907 234

0

177 552 634

1 893 471

Sum gjeld

364 795 929

23 530 237

154 664 558

516 907 234

0

452 552 634

201 893 471

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

365 104 089

23 782 237

154 800 848

517 295 714

0

452 907 924

202 453 471

Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER Resultatoppstillingen i prosjektregnskapene viser resultatet for det aktuelle prosjektet for perioden fra 1.1.2018 til 31.12.2018. I resultatoppstillingen i selskapsregnskapet og konsernregnskapet for Ferde AS inngår kun resultat for perioden fra oppkjøpstidspunktet til 31.12.2018 for det enkelte prosjekt. Se note 27 for oversikt over oppkjøpstidspunkt for de ulike prosjektene.

RESULTAT

Passeringsinntekter Statlige tilskudd

Listerpakken

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

E18 Tvedestrand – Arendal

Aust Agder (E18)

2018

2018

2018

2018

70 525 719

214 694 600

0

5 662 877

0

0

0

0

-788 387

1 819 576

0

68 816

69 737 333

216 514 176

0

5 731 693

2 256

15 347

0

0

6 003 264

19 365 926

208 260

10 391 310

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

1 265 050

252 047

0

0

Tap på krav

-1 856 363

2 913 358

0

-7 843 850

Sum driftskostnader

5 414 207

22 546 678

208 260

2 547 460

64 323 126

193 967 498

-208 260

3 184 233

Finansinntekter

734 790

4 188 461

3 637

1 484 923

Finanskostnader

-517 418

-35 434

-14 956 554

-58 342

Netto finansposter

217 372

4 153 026

-14 952 917

1 426 581

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

64 540 498

198 120 525

-15 161 178

4 610 814

Avskrivning på innkrevingsrett

64 540 498

198 120 525

-15 161 178

4 610 814

ÅRSRESULTAT

0

0

0

0

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Innkrevingskostnader

Driftsresultat

71


72

FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE EIENDELER

Listerpakken

Samferdsels-pakke for Kristiansandregionen

E18 Tvedestrand – Arendal

Aust Agder (E18)

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett

0

0

0

0

Andre immaterielle eiendeler

3 756 250

531 201

463 077

0

Sum immaterielle eiendeler

3 756 250

531 201

463 077

0

Forskudd før innkrevingsperiode

0

0

707 234 228

0

Andre fordringer

0

0

0

0

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

707 234 228

0

3 756 250

531 201

707 697 305

0

7 398 319

41 252 925

0

7 980 103

769 369

1 130 433

0

5 326 923

0

0

0

0

8 167 687

42 383 358

0

13 307 026

Andre finansielle instrumenter

0

0

0

0

Sum investeringer

0

0

0

0

51 921 555

203 567 939

4 962 690

38 487 191

Sum omløpsmidler

60 089 242

245 951 297

4 962 690

51 794 217

SUM EIENDELER

63 845 493

246 482 499

712 659 995

51 794 217

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/Administrasjon Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER Listerpakken

Samferdsels-pakke for Kristiansandregionen

E18 Tvedestrand – Arendal

Aust Agder (E18)

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

131 690

122 000

0

1 697 169

Andre avsetninger for forpliktelser

0

0

0

0

Sum avsetninger for forpliktelser

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

20 000 000

0

703 756 028

0

Sum annen langsiktig gjeld

20 000 000

0

703 756 028

0

Leverandørgjeld

1 453 108

4 473 054

38 554

4 042 389

Mellomværende med Ferde/Administrasjon

1 151 845

4 247 024

5 618 516

2 522 367

BALANSE EIENDELER

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter Brikkedepositum Avsetning til byggherre Forskudd fra kunder

9 041

18 234

-26 679

4 074

4 400 600

16 767 600

0

8 376 400

7 087 037

218 731 184

0

32 758 874

29 349 646

979 175

0

1 869 149

262 525

1 144 228

3 273 576

523 796

Sum kortsiktig gjeld

43 713 802

246 360 499

8 903 967

50 097 048

Sum gjeld

63 713 802

246 360 499

712 659 995

50 097 048

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

63 845 492

246 482 499

712 659 995

51 794 217

Annen kortsiktig gjeld

73


74

FERDE Ã…RSBERE TNING 2018


FERDE ÅRSBERE TNING 2018

Deloitte.

Deloitte AS Lars Hilles gate 30 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tel: +47 55 21 81 00 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Ferde AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av .'!irsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Ferde AS' arsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet pa kr 25.533.122 og et overskudd i konsernregnskapet pa kr 12.737.767. Arsregnskapet bestar av: •

selskapsregnskapet, som bestar av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontant­ str0moppstilling for regnskapsaret avsluttet per denne datoen og noter til arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og konsernregnskapet, som bestar av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontant­ str0moppstilling for regnskapsaret avsluttet per denne datoen og noter til arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter var mening: • •

er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter gir det medf0lgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ferde AS per 31. desember 2018 og av selskapets resultater og kontantstr0mmer for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. gir det medf0lgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Ferde AS per 31. desember 2018 og av konsernets resultater og kontantstr0mmer for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Vare oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av arsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt vare 0vrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. (l)vrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for 0vrig informasjon. 0vrig informasjon omfatter informasjon bortsett fra arsregnskapet og den tilh0rende revisjonsberetningen.

arsrapporten

Var uttalelse om revisjonen av arsregnskapet dekker ikke 0vrig informasjon, og vi attesterer ikke den 0vrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av arsregnskapet er det var oppgave a Iese 0vrig informasjon med det formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 0vrig informasjon og arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related ent1t1es. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent ent1t1es. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. © Deloitte AS

Reg1strert I Foretaksreg1steret Medlemmer av Den norske Rev1sorforening Organ1sasjonsnummer: 980 211 282

75


76

FERDE Ã…RSBERE TNING 2018


FERDE Ã…RSBERE TNING 2018

77
FERDE AS Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen Org. nr: 918 012 745

FERDE.NO

M ØM ERK E T

9 Tr ykksak 6

IL J

24

1 9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.