Svensk Leverantörstidning 4, 2023

Page 1

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

NY SOLPARK GER MER FÖRNYBAR ENERGI

TILL SÖDRA SVERIGE

Läs mer på sidan 11.

Erfaren arbetskraft för en mängd olika tjänster

Bilden av pensionärer som gårdagens arbetskraft suddas ut med all önskvärd tydlighet i Veteranpoolen. Snarare är det så att de som anlitar Veteranpoolen får ta emot personer med lång erfarenhet, stor arbetsglädje och en vilja att hela tiden stå för fläckfria arbetsinsatser. I området kring Halmstad och Laholm kan såväl företag som privatpersoner få hjälp med allt från trädgårdsarbete och hantverkstjänster till kontors- och ekonomitjänster.

Läs mer på sidan 38.

Danskt kemibolag utvecklar miljövänligare produkter för industrin

Hållbarhet och kemikalier är för många två begrepp som inte går ihop. I danska Esti Chem A/S bevisar man motsatsen. Bolaget är en sedan länge uppskattad tillverkare av industrikemikalier och har tack vare stor innovationskraft tagit fram betydligt mer miljövänliga alternativ jämfört med traditionella kemikalier.

Läs mer på sidan 51.

Målmedvetet arbete för ett attraktivare Jönköping

I ett växande område som Jönköpingsregionen blir utveckling av platsens attraktionskraft allt viktigare, inte bara i fråga om att locka besökare, utan också för att stärka det befintliga näringslivet. Här spelar Destination Jönköping en central roll. Bolaget verkar brett inom områden som turism, konsertarrangemang, möten och evenemang samt marknadsföring.

Läs mer på sidan 16.

Kiwa jobbar för ökad säkerhet i industri och samhälle

Kiwas primära uppgift är att genom sina tjänster skapa förtroende för kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. Det gör man genom ett brett koncept kring besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. Kiwa är därmed en betydelsefull samarbetspartner för en mängd olika verksamheter.

Läs mer på sidan 24.

7 UTGÅVOR PER ÅR - SVERIGES BREDASTE TIDNING FÖR LEVERANTÖRER

Nr 4 / 2023

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB

Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg

Telefon 031-719 05 00

Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Den enda mediepartnern du behöver. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Företagen tar risker när hållbarhetsarbetet nedprioriteras

Sverige är ett av de ledande länderna i världen när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Eller?

i linje med hur det ser ut internationellt där motsvarande siffra är 44 procent.

ledaren 2

En undersökning från ManPowerGroup visar att merparten av våra svenska företag har en förhållandevis lång väg att vandra innan de kan hävda att hållbarhetsarbetet är just hållbart.

EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning har satt fokus på hur det egentligen står till med hållbarhetsarbetet, det som allmänt kallas ESG, i svenska företag. ESG är ett samlingsbegrepp för hållbarhetsarbete och står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, och när EU nu drar åt tumskruvarna och ställer allt högre krav på unionens företag är det många som tvingas lägga om sina strategier i sin strävan att leva upp till dem.

EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sker i flera olika steg med början den 1 januari 2023. I korthet handlar det om att bolag som uppnått ett visst antal anställda och angivna omsättningsnivåer måste redovisa om hur deras verksamhet påverkar i hållbarhetsfrågor. 2024 gäller det alla bolag med fler än 500 anställda, men om bara tre år ska även mindre börsbolag, små och icke-komplexa kreditinstitut, samt vissa försäkringsföretag börja redovisa enligt CSRD – allt enligt European Parliament.

Förvånande, minst sagt, med tanke på att vi i Sverige är rätt så duktiga på att slå oss för bröstet och hävda att vi är mer eller mindre världsledande när det gäller insatser som kretsar kring miljö, klimat och hållbarhet. Det tycks med andra ord inte gälla just näringslivet där vi de facto alltså är något sämre än våra kollegor internationellt. Och då ska vi komma ihåg att många svenska företag redan idag åläggs att lämna information om hur deras verksamhet påverkar klimat, miljö och sociala frågor enligt årsredovisningslagen.

innehåll

Följande innehåll hittar Leverantörstidning

I en tid då jag tycker mig se, läsa och höra om hållbarhet i mer eller mindre alla sammanhang förvånar det mig när jag tar del av ManPowerGroups undersökning, där bara fem(!) procent uppger att de har den kompetens som krävs för att uppnå sin hållbarhetsstrategi. Fem av hundra.

2023?

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära?

Vår i luften. Visst är det härligt? Jag ansluter mig till de som fylls av energi när vårsolen gassar som mest, när det börjar grönska och man har hela den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring.

I en undersökning signerad ManPowerGroup, framgår att färre än hälften, närmare bestämt 42 procent, av tillfrågade svenska företag saknar specifika mål eller strategier för sitt hållbarhetsarbete. Det är en siffra som ligger

Ledaren

Företagarna har ordet

Infrastruktur

Frågan är om även svensk infrastruktur går mot en ny vår? Det känns onekligen så efter regeringens besked om att satsa 522 miljarder kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka till en hel del när det handlar om att både stärka som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om det här i Svensk Leverantörstidning och det är intressant att konstatera att det inte enbart handlar om att bygga ut och bygga nytt, utan också om att bevara det som redan finns och fungerar. Drift och underhåll ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

redaktion

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

Redaktör: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

Här i Göteborg undrar vi om den omdebatterade Västlänken verkligen kommer att bli av, men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken ska ju till stor del finansieras via just biltullarna.

Industri

Bygg

Energi

IT/Säkerhet

Maskin

Det är minst sagt anmärkningsvärt och det är lätt att dra slutsatsen att hållbarhetsarbetet inte är något som företagen i allmänhet prioriterar. I undersökningen framgår dock att bristen på kompetens är en stor faktor i sammanhanget, men man kan också fråga sig hur duktiga och engagerade företagen är i sökandet efter dylik kompetens? 2023 måste den förstås finnas, inte minst bland de unga.

Danmark

Åland

Bornholm

Bara fyra av tio tillfrågade företag uppger att de planerar att anställda för att hantera frågor inom miljö, socialt ansvar och styrning. En tredjedel säger sig vara i startgroparna för arbete med ESG, 11 procent svarar att de inte ens har någon sådan avsikt. 13 procent ”vet inte”.

Mora/Leksand

Västmanland

När infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd presenterade regeringens mångmiljardsatsningar på svensk infrastruktur betonade hon att man kommer att satsa på sådant som leder till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar när de kallar den nationella infrastrukturplanen för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det ökande behovet av dylika satsningar och efterlyser större mod och ansvarstagande från berörda parter så att en modern och väl fungerande infrastruktur så småningom lämnas över till framtida generationer. Man tycker att vi ska ta lärdom av Danmark och använda oss av den statsgarantimodell man själva arbetat efter.

Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen!

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

Göteborg

Marks kommun

Småland

Borås

Ulricehamn

Årjäng

Engagemanget tycks i mina öron och ögon vara ganska svalt, men jag har en bestämd känsla av att många lär vara tvungna att tänka om, och det snabbt om de inte ska halka efter på en både nationell och global marknad där klimat- och hållbarhetsfrågor oundvikligen kommer att bli alltmer aktuella. Kraven kan anses hårda, liksom både tids- och kostnadskrävande, men det finns förstås också mycket – för att inte säga allt – att vinna på att göra de satsningar som krävs för att hänga med. Om inte annat kan det bli svårt att attrahera framtidens arbetskraft om företag brister inom hållbarhetsområdet och inte på ett tydligt sätt visar att detta är en viktig del av bolagets nutida och framtida strategi. Rimligen borde en allmänt större insikt dessutom innebära skapandet av fler arbetstillfällen. Genom ett mer systematiskt hållbarhetsarbete gynnas på sikt inte bara den egna verksamheten, utan också samhället i stort och – kanske framför allt – miljön.

Örjan Persson

Chefredaktör

Nu kaN du scaNNa av QR-kodEN INTILL och ÄvEN LÄsa TIdNINgEN I dIN smaRTphoNE! Vad är en QR-kod och vad används den till?

Nr 3-2014 30:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Layout: Michaela Jönsson michaela.jonsson@hexanova.se

Tryck:

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson

Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

Redaktionsledning: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda en QR-kod i din annons!

Tryck: Pressgrannar

ISSN

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Pressgrannar

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se

Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

LEDAREN 2
Nr 4 - 2023 Företagarna har ordet 3 Industri 4 - 7 Bygg 8 Energi 9 -10 IT 10 Hållbarhet 11 Jönköping 12 - 29 Berg 30 - 35 Halmstad 35 - 44 Kalmar 45 - 46 Danmark 47 - 51
Tidningsstatistik
SVANENMÄRKET Trycksak 3041 0174 En del av Hexanova Media Group R & more P

Låt inte offentlighetens dörrvakter stoppa småföretagen

Offentliga organisationer spenderar årligen 800 miljarder kronor i Sverige. Det är en stor kaka som många företag vill ta del av, både stora och små. Ett krångligt regelverk och överdrivna krav gör dock att små och medelstora företag ofta inte har någon chans att konkurrera mot jättarna, även i mindre upphandlingar.

Under de senaste åren har den offentliga upphandlingen blivit ett alltmer politiskt styrmedel för att lösa många av de samhällsproblem som Sverige ställs inför. Det är förstås viktigt att våra skattemedel spenderas på ett klokt sätt och att det är de mest lämpade leverantörerna som vinner de offentliga kontrakten. Men hur långt kan vi dra det hela kring den ökning av krav som ställs i offentlig upphandling kontra möjligheten för företag att kunna delta? Små och medelstora företag har ofta inte en chans att konkurrera med jättarna då de krav som ställs är för komplexa och att kraven innefattar så mycket mer än just det enskilda köpet.

Som leverantör ska du inte bara ha förmåga att leverera det som efterfrågas,

utan du ska även uppfylla samhällsnyttiga krav i form av bland annat arbetsrättsliga villkor, hållbarhet och andra sociala villkor. Bara att säkerställa att man följer kraven kan kräva flera heltidstjänster på ett företag, vilket många småföretagare givetvis inte har råd eller möjlighet med.

Vi ska förstås värna om dessa viktiga aspekter men vi måste komma ihåg att det spelar ingen roll hur ambitiösa krav som ställs om det ändå inte finns några leverantörer som kan uppfylla kraven. Då ställs i stället upphandlande organisationer på bar backe och får börja om från början igen. I värsta fall kan inte samhällsviktiga funktioner fortsätta erbjudas.

Glädjande nog kan vi utläsa av den senaste upphandlingsstatistiken att genomsnittligt antal anbud har ökat från 4,6 till 5,4, men det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Det offentliga har ett stort ansvar i att förmedla sina offentliga kontrakt så att så stor del av företagen, som är lämpliga och har möjlighet att leverera, kan få göra just det. Inte minst i dessa tider där vi befinner oss i en stundande lågkonjunktur.

För att stärka den offentliga upphandlingens konkurrenskraft bör därmed viss försiktighet vidtas för att politiskt styra vilka krav som ska ställas. Den offentliga upphandlingen behöver inte fler regler utan utgångspunkten borde i stället vara en regel in två regler ut, minst. De 800 miljarderna ska förstås spenderas på allra

bästa sätt, men i stället för att införa fler obligatorier i upphandlingslagarna borde upphandlande organisationer ges ett större eget ansvar att själva välja vilka krav som ska ställas. Det är trots allt beställaren som är närmast sina egna behov och därmed är bäst på att utforma kraven.

Bästa sättet att driva på en positiv samhällsutveckling genom offentlig upphandling är att i dialog med marknaden mejsla fram de krav som ska ställas, med beaktande av just båda parters förutsättningar. På det sättet kan vi tillsammans driva utvecklingen av den offentliga affären framåt, utan att minska andelen företag som får möjlighet att vinna offentligt kontrakt.

Små och medelstora företag utgör 99 procent av alla Sveriges företag, men många av dem får bara stå på sidan och se på när jättarna vinner offentliga upphandlingar. Vill vi inte att företagsmångfalden representeras även i offentlig nivå? Den offentliga affären kan inte endast vigas till stora hovleverantörer där små och medelstora företag lämnas till underleverantörsleden eller, ännu värre, ställs helt utanför. Genom att inkludera små och medelstora företag kan kakan fördelas mer rättvist, och en större samhällsnytta uppnås.

Systembolaget har inte monopol på bra argument

Sverige har ur ett internationellt perspektiv många duktiga mat- och dryckesproducenter. Intresset inom landet och utomlands ökar och antalet producenter har ökat kraftigt de senaste åren. Vi står här och nu inför ett unikt tillfälle att utveckla besöksnäringen och öka intresset för Sverige som dryckesnation.

Ökad turism innebär ökade intäkter inte bara för de företag som säljer drycker genom gårdsförsäljning utan även researrangörer, hotell, restauranger, caféer, turistanläggningar, matvaruaffärer och andra lokala företag. Detta skapar ökade förutsättningar att driva företag, leva och bo i hela landet.

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har diskuterats länge i Sverige, bland annat genom utredningar 2010 och 2021. Gång på gång kommer man fram till att det är möjligt att tillåta detta samtidigt som Systembolagets monopol finns kvar. Ändå händer inget. Varför?

Vi kan börja med det grundläggande.

Den senaste utredningen, alltså den från 2021, slår fast att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under begränsade former är möjligt att förena med ett

bibehållet monopol för Systembolaget. Samma slutsats som den tidigare utredningen kom fram till. Vi kan med det konstatera att om det är något vi inte behöver mer av så är det statliga utredningar på detta område.

Vi behöver heller inte förlita oss på utredningarnas beräkningar. Om vi för en liten stund lämnar det svenska perspektivet, och vi behöver inte färdas längre än till ett grannland, så kan vi snabbt få en bild av hur det kan se ut. Gårdsförsäljning fungerar sedan länge i Finland. När verkligheten möter en reglerad småskalig gårdsförsäljning är det inte Armageddon eller Ragnarök som inträffar. Däremot en mer levande besöksnäring med goda smakupplevelser i hela landet.

Utredningen från 2021 ger också de tydliga ramar som borde lugna kritiker som ser Systembolagets fall framför sig. Förslaget innebär att försäljning endast får ske av mindre producenter i begränsad mängd och i samband med provsmakning och rundvandring, det senare är något som många tillverkare redan erbjuder.

Många mindre företag skulle alltså kunna skala upp sin verksamhet om gårdsförsäljning blev verklighet och det skulle ha

positiva effekter på besöksnäringen och företagandet speciellt på landsbygden. De svenska dryckestillverkarna är väl spridda över landet. Tillverkning sker i samtliga 21 län och i fler än 200 av Sveriges 290 kommuner, inklusive flera av landets minsta kommuner. Alltså skulle möjligheten till gårdsförsäljning kunna öka antalet arbetstillfällen på landsbygden och om dessa företag blir intressanta besöksmål gynnas även andra turistföretag och det lokala näringslivet. Den allt vanligare hemestern kan då också få en del av den guldkant som många söker under sin ledighet, men i spår av pandemi och inflation kan ha allt svårare att kunna realisera som en utlandssemester.

Att tillåta gårdsförsäljningen får också tydliga ekonomiska effekter – inte minst i form av arbetstillfällen. Utredningen har kommit fram en ökning av antal arbetstillfällen i dryckesbranschen med 17–19 procent och ett generellt ökat intresse för lokalt producerade drycker och ökad försäljning på andra ställen. I slutändan skapar det underlag för ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd både lokalt och nationellt.

De tongångar och argument som nu används av kritiker till gårdsförsäljning känns igen från den tid då Systembolaget övergick från försäljning över disk till butiker, när öppettiderna utökades och när lördagsöppet infördes. Vi söp inte ihjäl oss då och kommer inte göra det nu heller. Att konsumtionen skulle öka ses också som försumbart i utredningen. Helt enkelt för att den som vill öka sin konsumtion har billigare och lättare sätt att komma över alkohol.

Det finns en bred majoritet för gårdsförsäljning i riksdagen och svenska folket ser positivt på det. Enligt en färsk SIFOundersökning ser 65 procent ganska eller mycket positivt på att tillåta gårdsförsäljning. Socialminister Jakob Forssmed har ingen anledning att vänta. Regeringskollegan, justitieminister Gunnar Strömmer såg på kort tid till att danstillståndet avskaffades efter årtionden av väntan på oklara grunder. Nu kan socialministern ge Sveriges besöksnäring ett nytt verktyg som låter vårt land skörda såväl upplevelser som arbetstillfällen.

P.S. Inga onödiga krångliga regler. Vi vet att ju osäkrare politiker desto fler regler,

och denna reform förtjänar bättre än så. Regler för företag måste därför vara begripliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga, samt ge möjlighet för företagen att utvecklas.

FÖRETAGARNA HAR ORDET 3
MAGNUS JOHANSSON Expert upphandling på Företagarna MATHIAS MELLGREN HELGE Näringspolitisk expert på Företagarna Mattias Mellgren. Foto Oscar Omne Magnus Johansson. Foto Oscar Omne.

Nytt rekordår för ”gruvan ovan jord”

–det svenska pantsystemet

Svenskarna pantar fler förpackningar än någonsin tidigare – fler än 2,6 miljarder burkar och flaskor är facit för 2022, vilket är en ökning med 9 procent från föregående år. Över 50 000 ton material har därmed kunnat bli till nya förpackningar. Pantningen sparar energi, minskar utsläpp och bidrar till att jungfrulig råvara, som olja och bauxit, får ligga orörd.

Kretsloppet för dryckesförpackningar är ett cirkulärt system, där pantade flaskor och burkar kan bli till nya flaskor och burkar. Under 2022 bidrog svenskarna med över 2,6 miljarder pantade förpackningar vilket motsvarar 250 pantade förpackningar per person. Över 50 000 ton material (varav det mesta består av aluminium och klar PET) återfördes till kretsloppet, vilket är mer än någonsin tidigare.

– Vår gruva ovan jord har jobbat på bra under 2022. Tack vare pantningen sparar vi energi och bidrar till att minska uttagen av jordens resurser, samtidigt som vi också minskar utsläpp av koldioxid med omkring 180 000 ton, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Returpack/Pantamera.

Aluminium oslagbart för

återvinning

Både försäljning och pantning av burkar har ökat under året, medan PET-flaskor ligger relativt stilla. Återvinningsgraden för metallburkarna ligger på 87,8 procent.

– Återvunnen aluminium är ett hållbart material i ordets mest konkreta bemärkelse, eftersom den går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén påverkas. Det är i princip en ”closed loop”, så nära idealet man kan komma när det gäller återvinning, säger Katarina Lundell.

Normal konsumtion efter pandemin

Under pandemin påverkades livet på alla sätt, vilket även märktes i Returpacks årsstatistik. Mer konsumtion hemma och radikalt minskad gränshandel var två faktorer som bland annat drev upp pantning av PET-flaskor. Nu har pantningsgraden minskat något, 0,8 procentenheter, jämfört med förra året och ligger nu på 87,4 procent.

– Idrott och festivaler är i gång igen, vi går på café och restaurang, vi åker utomlands – och norrmännen handlar och pantar i Sverige igen, som innan pandemin. Det ger avtryck i våra insamlingsflöden och innebär att pantningsgraden är en aning lägre i år jämfört med förra året, säger Katarina Lundell. Och att gränshandeln är öppen märks tydligt i statistiken. Pantningen i gräns-

kommuner som Strömstad och Eda har ökat med hela 159 respektive 123 procent. I turistkommunen Åre har pantningen ökat med 90 procent. Värmland är annars Sveriges bästa pantarlän med 431 pantade förpackningar per person. Bästa pantarkommunen är nämnda Strömstad, med över 4 000 pantade förpackningar per person.

Tillgänglighet en pusselbit

Tillgänglighet till pantstationer i hela Sverige är en viktig pusselbit i det cirkulära pantflödet. Returpacks egna storpantarautomater, Pantamera Express, tog emot 137 miljoner förpackningar vilket är en ökning med drygt 15 procent mot förra året. Här kan pantare tömma hela säckar med pant på en gång och få pengarna utbetalade på flera olika sätt, till exempel insättning på bankkonto eller via Swish.

Källa: Returpack

Plånboken och miljön blir vinnare med Thermions helhetslösningar

I en tid då alltmer kretsar kring klimatsmarta lösningar representerar Thermion AB ett koncept som ligger i tiden. Thermion, en ledande tjänsteleverantör inom VVS- och industriisolering samt plåtbeklädnader, står för lösningar som reducerar energiförbrukning och främjar därmed såväl kundens ekonomi som miljön.

Thermion har sitt ursprung i NS Norisol med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. När den svenska delen såldes till Mimir Invest ändrades namnet till Thermion. Idag finns verksamheten representerad på tolv platser från Kiruna i norr till Malmö i söder med huvudkontor i Stenungsund, där också bolagets centralverkstad finns.

Genom ett förvärv 2020 finns Thermion även på Backa Strandgata i Göteborg, där vi träffar försäljningschef Peter Ericsson. Han berättar att Thermion är en expert på teknisk isolering för aktörer inom en mängd olika branscher, och att bolaget just nu befinner sig i en kraftig expansionsfas. En industrigrupp med åtta tjänstemän med olika arbetsområden har

nyligen tillsatts i syfte att på bästa möjliga sätt kunna hantera fortsatt tillväxt.

– Vårt uttalade mål är att Thermion inom några år ska vara det största bolaget i branschen. Nyligen har vi tillsatt ett 30-tal nya montörer runt om i landet för att vi ska kunna hantera den växande efterfrågan på våra tjänster och lösningar, berättar Peter.

Betalar sig självt

Thermion är en expert när det kommer till att bistå företag med energibesparande åtgärder.

– Vi besöker ofta kunden där vi med

hjälp av en termisk kamera identifierar platser där våra isoleringslösningar kan göra störst nytta och få bäst effekt. Vi genomför också en besiktning varpå vi lämnar en offert till kunden. Våra lösningar och åtgärder innebär ofta att kunden sparar in investerade pengar inom ett eller två år tack vare sänkta energikostnader, upplyser Peter Ericsson. Han anser att Thermions främsta konkurrensfördel är att det rör sig om ett renodlat isoleringsföretag som verkligen bidrar till effektiv energibesparing och, i förlängningen, en bättre miljö. Här, menar han, skiljer sig Thermion i vissa

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv.

I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM

fall åt jämfört med några av de större konkurrenterna.

– En del av dem ingår i större konstellationer vilket ofta leder till kompromisser i leverans. Vi står för ett personligt bemötande, korta beslutsvägar och en engagerad ledning, säger Peter.

Ökad efterfrågan

Tack vare koncernens storlek kan Thermion ofta ta sig an stora uppdrag med kort varsel. Peter, som varit i branschen sedan 2004 berättar att han noterar hur allt fler kunder vänder sig direkt till företaget där man hela tiden står redo att

ta sig an nya uppdrag, inte minst bland företag inom pappersmassa- och vätgasindustrin, liksom batterifabriker, som man i Thermion har identifierat som expansiva marknader med ett växande behov av bolagets lösningar. För att möta en större efterfrågan söker de aktivt efter nya medarbetare, framför allt arbetsledare och montörer.

– Vi erbjuder inte bara konkurrenskraftiga löner utan också ett arbete där man på ett aktivt sätt bidrar till en bättre miljö, säger Peter Ericsson.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

VARA HISTORIA

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa

www.hjart-lungfonden.se

Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

framtIden kan

www.thermion.se

INDUSTRI 4
| info@thermion.se
Svenskarna pantar fler förpackningar än någonsin tidigare.

Skorstensexperterna i Sverige

Swecas har specialiserat sig på inspektioner, rivningar och reparationer av industriella skorstenar och har etablerat sig som en ledande aktör på marknaden. Företaget har utarbetat effektiva arbetsmetoder med noggranna förberedelser och kontinuerlig dialog med kunderna. Företaget hjälper kunder över hela landet.

Swecas grundades i Halmstad 2013 och drivs idag av Jacob Andersson, som har en ingenjörsbakgrund. Tidigare har han bland annat drivit ett företag som sålde hydraulikprodukter. Swecas har specialiserat sig på inspektioner, rivningar och reparationer av industriella skorstenar, som finns i en mängd olika material och utföranden. Frågar man Jacob så är personalen nyckeln till företagets framgångar. - Många av våra medarbetare har varit med oss sedan starten, vilket gör att vi både har samlad erfarenhet och en stark samhörighet. Vi har en effektiv arbetsmetod med noggranna förberedelser och kontinuerlig kommunikation med kunderna, berättar Jacob.

Skorstensinspektioner

Swecas kärnverksamhet består av inspektioner och besiktningar av industriella

skorstenar. Vid inspektioner genomför Swecas medarbetare en noggrann undersökning av skorstenarnas hållfasthet och funktionalitet. Inspektionerna omfattar en bred variation av material, exempelvis stål, betong och tegel.

- Vid kraftig värmeväxling påverkas både tegel och betong, vilket gör att problem kan uppstå. Även stålskorstenar påverkas av väder och vind; vi utför till exempel tjockleksmätningar för att upptäcka eventuell rostbildning, berättar Jacob. Utöver sitt kontor i Halmstad, har Swecas även en servicepunkt med lager i Örebro, vilket gör att företaget har ett väldigt stort upptagningsområde. Under sina tio år i branschen har Swecas byggt upp ett mycket gott renommé och har idag ett antal välkända uppdragsgivare över hela landet, exempelvis HEM i Halmstad, Öresunds Kraft, Göteborgs Energi, Jönköping Energi och Stora Enso.

Brett tjänsteutbud

Genom åren har Swecas breddat sitt tjänsteutbud en hel del. Numera sysslar man, utöver inspektioner och besiktningar, även med reparationer, ominstallationer och ombyggnationer av skorstenar och tillhörande infrastruktur. Man har även bytt ut många rökgaskanaler och anslutningar mellan olika delar av skorstenar. En del av projekten har utförts på mycket höga höjder, där skorstenarna

har varit upp mot 100 meter höga. Man installerar även rökgasfläktar och större processpjäll. Arbetsmiljö är något man arbetar mycket med.

- I samarbete med beställaren utför vi en miljöinventering för att säkerställa en god arbetsmiljö och korrekt hantering av avfall, inklusive eventuell asbest, berättar Jacob.

Ett verksamhetsben som har blivit allt viktigare för Swecas är rivning, vilket kan vara nödvändigt när industrier har gjort ändringar i fjärrvärmen, bytt typ av förbränning eller behöver ta hand om föråldrade skorstenar.

- Tegelskorstenar demonteras sten för sten medan stålskorstenar plockas isär i sektioner, berättar Jacob.

Jacob och hans medarbetare på Swecas arbetar ständigt med att försöka effektivisera sitt arbete. Under pandemin, när det var svårare att ha fysiska möten, utveck-

lade man till exempel sitt användande av digitala möten, vilket man fortfarande drar nytta av för att effektivisera planerandet och underlätta kommunikationen med kunderna.

INDUSTRI 5 C HENSNÖJDASTEKUN D
Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Värdefull kunskap och innovativa lösningar inom plastindustrin

BTS Nordic är en framstående aktör inom plastindustrin och har etablerat sig som en betrodd partner genom sitt nära samarbete med sina kunder. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter, inklusive service, installation och teknisk rådgivning, och strävar efter att leverera innovativa lösningar som underlättar för sina kunder.

Beläget i det natursköna Fjärås, cirka två mil söder om Kungsbacka på den svenska västkusten, hittar vi BTS Nordic. Företaget har skapat sig en reputation som en pålitlig aktör inom plastindustrin med ett konstant fokus på att förbättra sina kunders verksamhet. BTS Nordic erbjuder omfattande lösningar för formsprutning samt utvecklar skräddarsydda system för transport och torkning av plastgranulat. Genom att erbjuda anpas-

sade lösningar strävar företaget efter att främja tillväxt inom Sveriges industri, även under utmanande tider.

– Vi tillhandahåller all kringutrustning och montering för formsprutningsmaskiner, oavsett om de är stora eller små. Genom vårt samarbete med Rafo AB som säljer ARBURG-maskiner kan vi i stort sett leverera allting för en plastindustri, berättar Hans-Jörgen Olsson, VD för BTS Nordic.

Allt för plastindustrin Med sin slogan "Everything for Plastics" betonar BTS Nordic att de är den självklara partnern för företag inom plasttillverkning. Utöver kringutrustning erbjuder de även elektriska kranar från GT Cranes, som är speciellt utformade för tunga lyft i trånga utrymmen.

– När man besöker företag inom olika industrisektorer – från plast- och däcktillverkning till fordonsindustrin – används

antingen traverskranar eller vanliga gaffeltruckar för alla tunga lyft, förklarar HansJörgen.

Han påpekar att en traverskran inte kan nå överallt i tillverkningsprocessen och inte bara är dyr att installera, utan också besvärlig vid byggnation eller omlokalisering.

– Det är lätt att förstå varför en gaffeltruck inte heller är den bästa lösningen när det gäller att lyfta ett 15 ton tungt verktyg. Därför erbjuder vi elektriska och självgående kranar som enkelt styrs med en fjärrkontroll, vilket ger ökad kontroll över situationen, understryker HansJörgen Olsson.

Prestanda och kvalitet

På BTS Nordic strävar man alltid efter att erbjuda kunden den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för deras specifika produktion. Företaget engagerar sig personligen för att underlätta kundens behov.

– Vi vill skapa förtroende och göra affärer till en trevlig upplevelse för våra kunder, säger Hans-Jörgen.

Han påpekar att i dagens globala och konkurrensutsatta marknad är förhållandet mellan kvalitet, prestanda och pris mycket viktigt. Valet av produktionsutrustning kan avgöra om man är konkurrenskraftig eller inte.

– Genom åren har vi specialiserat oss på att erbjuda prisvärda lösningar som aldrig kompromissar med kvaliteten. Det ger oss en tydlig konkurrensfördel och en framstående position i branschen. Vårt mål är att behålla den positionen, avslutar Hans-Jörgen Olsson.

INDUSTRI 6
Intervju: Anders Kettunen VD Hans-Jörgen Olsson och Philip Olsson.

Peab och SSAB i unikt forskningsprojekt om fossilfritt stål

Bygg- och ståljättarna Peab och SSAB inleder ett 18 månader långt forskningsprojekt för att ta reda på klimatnyttan som SSAB:s fossilfria stål tillverkat med HYBRITteknologin kan komma att bidra med för hela Sveriges bygg- och anläggningsbransch. Forskningsresultaten blir ett stöd i utvecklingen mot en klimatneutral byggbransch 2045, och projektet genomförs som en del av det branschunika partnerskapet mellan bolagen.

Idag står bygg- och fastighetssektorn gemensamt för cirka 20 procent av

Sveriges inhemska koldioxidutsläpp.

Inom nyproduktion står tillverkning av material och produkter för den allra största andelen av klimatpåverkan.

Därför behöver stort fokus läggas på nya material och produkter med en låg klimatpåverkan för att byggbranschen ska uppnå klimatneutralitet till år 2045.

Det forskningsprojekt som Peab och SSAB nu inleder syftar till att undersöka vilken påverkan stål tillverkat med HYBRIT-teknologin har på bygg- och anläggningsbranschen ur ett klimatperspektiv. Den klimatbesparingspotential som klarläggs kommer sedan kunna användas för att uppskatta vilken klimat-

nytta som det fossilfria stålet kan bidra med för hela bygg- och anläggningsbranschen i Sverige.

– Det känns väldigt spännande att vara i gång med forskningssamarbetet runt fossilfritt stål som är en naturlig utveckling av den goda relation Peab och SSAB redan har. Förhoppningen är ju att våra resultat blir en viktig pusselbit för hela byggbranschens klimatarbete framöver, säger Anna Högberg, klimatspecialist Peab.

Stora klimatbesparingar I dagsläget saknas kvantifiering av klimatbesparingspotentialen inom bygg- och

anläggningssektorn för fossilfritt stål som produceras med hjälp av HYBRIT-teknologin på både projektnivå och nationell nivå. Information om klimatbesparingar vid ny teknik är av betydande vikt för bland annat beslutsfattande och som underlag för planering av klimatstrategier samt formulering av politiska styrmedel och standardisering.

– Vi har tidigare gjort grova beräkningar utifrån en typisk kontorsbyggnad som visade att 90 procent av konstruktionsstålet i en konventionell stålstomme kan bytas ut till fossilfritt vätgasreducerat stål. Det bedöms ge en klimatreduktion på mer än 70 procent jämfört med konven-

tionellt stål. Det är väldigt hoppfullt – så det blir spännande att se resultaten när vi nu räknar i detalj på detta i betydligt större skala, säger Jonas Larsson, miljöchef SSAB.

Som första byggbolag ingick 2021 Peab partnerskap med SSAB kring fossilfritt stål utvecklat med HYBRIT-teknologin. Utöver att Peab säkrar tillgång till stålet från och med 2026 innefattar även partnerskapet att bolagen tillsammans ska analysera framtida möjligheter för hur fossilfritt stål kan minska byggbranschens klimatavtryck – något som nu inleds genom det gemensamma forskningsprojektet.

Källa: Peab

Ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium har invigts

För att komma närmre målet om halverad klimatpåverkan för betong öppnar nu ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium.

Marknadens senaste utrustning för provtagning och analys i olika typer av miljöer präglar Swerocks satsning. I april invigdes de nya lokalerna i Danderyd utanför Stockholm.

– Med det nya laboratoriet ser vi fram emot att kunna bidra med forskning och ökad kunskap till branschen. Personalen har lagt ner ett stort engagemang för att göra det här möjligt och det är en viktig

satsning för Peabkoncernen, säger Ola Mårtensson, ansvarig för Swerock och Peab Asfalts teknikverksamhet.

Betonglaboratoriet är cirka 700 kvadratmeter stort och består av både laboratorium och kontorsyta. Tack vare det får Swerock bättre kvalitetskontroll på den egna betongproduktionen och kan samtidigt erbjuda hjälp till externa kunder.

– Betonglabbet kommer att bli en stor tillgång för Swerock. Med det kommer vi att ta stora steg framåt inom kompetens och produktutveckling. Många av de prover som vi tidigare skickat till externa aktörer kan vi nu göra själva. Som

Sveriges största betongleverantör är det viktigt att kvalitetssäkra våra produkter, säger Ola Mårtensson.

För en hållbar framtid

Ett av Swerocks mål är att ha 50 procent lägre klimatpåverkan från betong år 2030. Med kunskap från forskningen i laboratoriet blir det möjligt att fortsätta utveckla betong med ännu lägre klimatavtryck och samtidigt ha full kontroll på

produkternas kvalitet och egenskaper.

I laboratoriet finns bland annat utrustning för att prova både färsk och hårdnad betong med olika bindemedel.

– Swerock har redan i dag ECO-Betong och det sker ständigt utveckling av nya produkter som minskar klimatavtrycket.

Det kräver både att vi har kontroll på de ECO-produkter vi redan har och att vi arbetar med forskning och utveckling av nya ECO-produkter. Vi arbetar alla

för en mer hållbar framtid, säger Ola Mårtensson.

Inledningsvis kommer fem personer att arbeta på laboratoriet, med provtagning samt forskning och utveckling. Den strategiskt valda platsen i Stockholm gör det smidigt att ge service till Swerocks egna verksamheter och externa kunder i hela landet.

Källa: Swerock

BYGG 8
Ola Mårtensson, chef för Swerocks teknikavdelning. Laboratorieföreståndare Masaab Alhamad. Foto: Henrik Nordell Anna Högberg, klimatspecialist Peab. Jonas Larsson, miljöchef SSAB. Peab och SSAB inleder ett forskningsprojekt för att ta reda på klimatnyttan som SSAB:s fossilfria stål tillverkat med HYBRIT-teknologin kan komma att bidra med för hela Sveriges bygg- och anläggningsbransch. Foto: Samuel Unéus

Ledande tillverkare av shuntgrupper och undertrycksavgasare vill växa mer

TTM Energiprodukter började tillverka prefabricerade shuntgrupper 1969, vilket underlättade arbetet för både rörmokare och VVS-ingenjörer. Sedan början av 2000-talet tillverkar man även undertrycksavgasare och andra produkter för att rena värmesystem från smuts och luft. Produkterna är eftertraktade och förra året fördubblade man sin kapacitet.

Förr i tiden byggde rörmokare shuntgrupper på plats. Detta arbete var tidskrävande och det hände även att rörmokaren upptäckte att det saknades delar, vilket gjorde att arbetet tog ännu längre tid. TTM Energiprodukter grundades 1969 och har huvudkontor och produktion i Kalmar. Grundidén för verksamheten var att bygga prefabricerade shuntgrupper, vilket underlättade arbetet för både rörmokare och VVS-ingenjörer. - Vi har egen försäljning här i Sverige, men vi har även försäljning via återförsäljare i Norge, Danmark och Finland samt via dotterbolag i Holland. Vi är som starkast här i Sverige, men intresset i övriga Norden ökar och vi har börjat titta på resten av Europa med startskott

i Holland, berättar Dan Arfvelin, som är VD på TTM Energiprodukter sedan 2018.

Undertrycksavgasare

Sedan början av 2000-talet har TTM Energiprodukter även tillverkat undertrycksavgasare och magnetitfilter. Dessa rensar bort

luft och smuts och andra restprodukter från systemen, så att systemen fungerar som de ska och att komponenterna håller längre samt bidrar till en bättre energiöverföring.

På senare år har hållbarhet och energieffektivisering blivit allt viktigare för individer, företag och samhället i stort, men TTM Energiprodukter har alltså haft fokus på dessa aspekter väldigt länge.

- Vi hjälper till att skapa rätt förutsättningar för att systemen ska fungera som det är tänkt. Energieffektivisering sparar inte bara in på energiförbrukningen, utan är ju även hållbart, säger Dan.

Fördubblad kapacitet

Det är många stora aktörer som är medvetna om fördelarna med att använda shuntgrupper och undertrycksavgasare från TTM Energiprodukter; bland kunderna finner man många stora och välkända aktörer inom installations- och fastighetsbranschen. Frågar man Dan är det dock inte bara produkterna eller att man ligger rätt i tiden som gör att TTM Energiprodukter ökar sin omsättning; personalen är den viktigaste nyckeln till framgångarna.

- Företagets framgångar är definitivt byggda på våra medarbetares personliga engagemang och kunnande, säger Dan.

När Dan började på företaget 2018 var man cirka 20 medarbetare på företaget.

Idag sysselsätter TTM Energiproduktion cirka 65 medarbetare. Bara förra året dubblade man sin personalstyrka och även sin produktion.

- Vi ser positivt på framtiden och fortsätter utveckla både produkter och vår personal. Vi vill vara med och bygga hållbara samhällen och investerar i befintliga men också nya marknader utanför Sverige men viktigast av allt i personalen, avslutar Dan.

Intervju: Victor Salazar

ENERGI 9
VD Dan Arfvelin.

Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige

Vattenfall planerar för första gången på mer än tolv år att bygga ny vattenkraft på fyra platser i Sverige där vattenkraft redan finns, förutsatt att investeringsbeslut fattas. Det handlar om potentiella miljardinvesteringar som sammantaget kan tillföra 720 MW. Det är nästan lika mycket kapacitet som Vattenfalls största vattenkraftstation Harsprånget (818 MW).

Vattenfall planerar för ny vattenkraft med en möjlig kapacitet på totalt 720 MW, som kan byggas med start från 2026 och in på 2030-talet. Förstudier har redan påbörjats för att förbereda kommande planerade investeringsbeslut.

– Det är verkligen glädjande att kunna berätta att vi planerar för ny vattenkraft i Sverige och om dessa projekt beslutas så innebär det ett betydande tillskott av effekt när vi behöver det som mest. Det behövs för att kunna möta den ökande efterfrågan på fossilfri el, vilket är en förutsättning för att uppnå klimatmålen. Vattenkraftmagasinen är Sveriges gröna batterier och genom att bygga ny flexibilitet och reglerförmåga möjliggörs också en större andel vind- och solkraft

i elsystemet, säger Johan Dasht, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraft.

Flera projekt

- En förstudie pågår om att återställa Juktans kraftstation, vid sjön Storjuktan i anslutning till Umeälven, Västerbotten, till ett pumpkraftverk, med en potential på upp till 380 MW. Investeringsbeslut planeras för 2027 och kommersiell drift från 2031.

- I Porjus kraftstation, Lule älv, Norrbotten, planeras för ökat vattenflöde och produktion. Potential upp till 80 MW. Investeringsbeslut planeras till 2026 och kommersiell drift före 2031.

- I Harsprångets kraftstation, Lule älv, planeras att förnya och åter ta ett aggregat i drift som för närvarande ligger i malpåse. Potential upp till 110 MW. Investeringsbeslut planeras till 2024 och kommersiell drift 2026.

- I Messaure kraftstation, Lule älv, planeras för ett fjärde aggregat. Potential upp till 150 MW. Investeringsbeslut planeras till 2028 och kommersiell drift 2032.

- Slutgiltiga investeringsbeslut är ännu inte fattade och förutsätter positiva resultat i förstudierna. Beslut medför ett ökat energitillskott vilket möjliggör mer väderberoende kraft i systemet.

Elbehovet växer I takt med att omställningen och elektrifieringen tar fart ökar elbehovet. De kommande åren byggs det mer vindkraft och vattenkraften har en avgörande roll för att balansera elsystemet. Vattenkraftens flexibilitet (reglerförmåga) medför att den kan producera fossilfri el när det

blåser mindre och lagra energi i vattenmagasinen när andra energislag producerar.

– Vattenfall vill fortsätta att utveckla vattenkraften för att möta den ökade efterfrågan och där är den stora lagringskapaciteten i dammarna och reglerförmågan en enorm tillgång. I förstudierna

kommer konsekvensanalyser för bland annat miljö, teknik och påverkan på lokala intressenter att genomföras och även samråd med berörda i de fall det kan bli aktuellt, säger Johan Dasht.

Källa: Vattenfall

Boliden och Enfo i samarbete inför omfattande migreringsprojekt till hybridmiljö

Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. Nu tar Boliden steget mot en hybridbaserad integrationsmiljö och väljer it-tjänstebolaget Enfo i arbetet med att underhålla, utveckla och förbereda företagets befintliga integrationsplattform inför den kommande flytten till den hybridbaserade miljön.

Boliden har identifierat ett ökat behov av en integrationsplattform som enkelt klarar av att hantera både molnet och verksamhetens on-prem-baserade data. Nyligen inledde därför Boliden en översyn kring sin integrationsplattform, och beslutade om migrering från nuvarande IBM-baserade lösning till en Frends-plattform.

För att på ett optimalt sätt kunna genomföra migreringsprojektet, som är planerat att pågå under flera år, har

it-tjänstebolaget Enfo efter en upphandling fått ansvar för att hantera nuvarande integrationsplattform. Det innefattar allt från den dagliga driften till att dokumentera så att kommande migrering kan ske på ett säkert sätt. Arbetet innebär också kontinuerligt underhåll och även utveckling av den befintliga integrationsplattformen så

att den uppfyller Bolidens krav på säkerhet och funktionalitet i väntan på migreringen till hybridlösningen.

Paketerad tjänst

Att byta integrationsplattform kräver både planering och resurser och Boliden bestämde därför tidigt i processen att helt

lägga över driften av IBM-plattformen externt. Boliden har ett samarbete med Enfo sedan tidigare och kommer i det här arbetet nyttja deras expertis via en paketerad tjänst vilket också vägde tungt i val av leverantör. I samarbetet med Enfo får Boliden dessutom en och samma kontaktyta, vilket minskar företagets arbetsbörda.

”Oerhört inspirerande”

Det är viktigt för Boliden att det mest grundläggande i verksamheten ska fungera, speciellt i produktionen där ständigt uppkopplade maskiner och enheter kommunicerar med varandra. Även personsäkerheten och IT-säkerheten är oerhört viktig. I samtliga delar spelar integrationsplattformen en stor roll och det är kritiskt att den fungerar optimalt före, under och efter migrering. Magnus Strömer på Enfo förklarar att man ser fram emot att framöver arbeta tätt ihop med Boliden för att migreringen till hybridlösningen ska kunna ske på ett säkert och effektivt sätt.

– Vi har arbetat länge med Boliden och känner väl till vilka behov verksamheten har. Det är en verksamhet med stora behov av ständig uppkoppling och med högt säkerhetstänk. Att få vara med och ge stöd under en sådan här viktig och spännande period är oerhört inspirerande, säger Magnus Strömer, ansvarig för affärsenheten Integration på Enfo.

Källa: Enfo Oyj

ENERGI / IT 10
Nu tar Boliden steget mot en hybridbaserad integrationsmiljö och väljer it-tjänstebolaget Enfo i arbetet med att underhålla, utveckla och förbereda företagets befintliga integrationsplattform. Foto: Boliden Johan Dasht vd Vattenfall Vattenkraft AB.

Ny solpark ger mer förnybar energi till södra Sverige

I sommar tas en ny solpark, med en årlig installerad effekt på cirka 9,5 MW, i drift i Karlshamn i Blekinge. Satsningen är ett samarbete mellan AGES Industri med säte i Halmstad, elbolaget Bixia och Svea Solar. Från och med i sommar ska delar av AGES industris tillverkning av precisionskomponenter drivas av solenergi.

Den nya solparken i Agerum nära Karlshamn, kommer att producera cirka 9,5 GWh el och därmed bidra till den svenska

energiomställningen. Svea Solar bygger, äger och förvaltar parken, medan AGES Industri, med verksamhet i Halland och Småland, köper elen via Bixia. AGES Industri är en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning, skärande bearbetning, tooling, svetsning och montering. AGES, som har högt ställda hållbarhetsmål, vann i fjol Stora Leverantörspriset för att de visat att man som komponentleverantör för stål och aluminium kraftigt kan få ned sitt CO2-avtryck på bara några år.

– Vi vill vara med och göra skillnad för klimatet på riktigt och därför känns det fantastiskt att vara med och bidra till infrastrukturen för grön el genom den nya solparken i Karlshamn. Parken är viktig både för vår framtida elförbrukning, våra hållbarhetsmål och Sveriges energiomställning, säger Anders Magnusson, vd på AGES Industri.

Avtalet, som sträcker sig över tio år, kommer att hjälpa AGES Industrier att minska miljöpåverkan ytterligare samtidigt som de skyddas mot volatilitet i elmarknaden under avtalstiden.

Attraktiv och trygg prissäkring

AGES Industris ambitioner inom hållbarhetsområdet går hand i hand elbolaget Bixias arbete för klimatet. Bixia arbetar aktivt för att öka den lokalt producerade förnybara energin i Sverige och är redan nu ett av de bolag som köper in störst andel lokalproducerad el i Sverige. – AGES Industri jobbar aktivt med att minska klimatpåverkan och reducera CO2-avtrycken. Att de väljer att köpa el från solenergi via Bixia bidrar till utbyggnaden av förnybar energi i södra Sverige. Samtidigt ger det en attraktiv och trygg

prissäkring för AGES, säger Magnus Höglund, kundansvarig på Bixia. Svea Solar, som bygger, äger och förvaltar den nya solparken, ser fram emot det nya samarbetet.

– Vi tycker det är kul att fler företag väljer energiköpsavtal för att ställa om till mer hållbart företagande, samtidigt som man bidrar till att mer hållbar energi produceras. Parken kommer att bidra med förnybar energi till södra Sverige i uppemot 40 år, säger Pontus Skog, utvecklingsansvarig Solparker Svea Solar.

Källor: Bixia och AGES

Däckens energieffektivitet har betydelse – Hur kan du påverka däckens koldioxidavtryck?

Däckens största miljöpåverkan under deras livstid är bilens bränsleförbrukning under körning.

Genom att ha däck med lågt rullmotstånd och genom att regelbundet kontrollera lufttrycket kan du öka bilens energieffektivitet och hållbarhet. Även råvarorna som däcket innehåller och utsläppen från däckproduktionen påverkar koldioxidavtrycket.

– Bilägare kan påverka trafikens hållbarhet på många sätt. Över 80 procent av däckens koldioxidavtryck genereras när bilen körs. Ett smart däckval, rätt lufttryck och ett lugnt körsätt minskar utsläppen betydligt, säger Teppo Huovila, Vice President, Quality and Sustainability på Nokian Tyres.

Koldioxid är den vanligaste växthusgasen från biltrafiken. Energi som däckens rullmotstånd kräver genererar cirka en sjättedel av koldioxidutsläppen från bilar med en förbränningsmotor. På elbilar spelar däcken ännu större roll, cirka en fjärdedel av energiförbrukningen orsakas av rullmotståndet.

Om till exempel en bils koldioxidutsläpp är 120 gram per kilometer så genererar däcken 20 procent av utsläppen. Ju lägre

rullmotstånd däcken har desto mindre bränsle förbrukar bilen. Koldioxidutsläppen och därmed bilens koldioxidavtryck blir då mindre. För elbilar betyder däckens lägre rullmotstånd att elförbrukningen minskar och räckvidden ökar. Det finns stora skillnader i rullmotstånd mellan däck. Rullmotståndet har stor betydelse även för bilägarens plånbok.

EU:s däckmärkning visar däckets energi-

effektivitet på skalan A till E. Till exempel ett däck i klass B förbrukar cirka 0,1 liter mindre bränsle per 10 mil än ett däck i klass C och 0,2 liter mindre bränsle än ett däck i klass D.

Nokian Tyres har minskat rullmotståndet på sina produkter i genomsnitt 8,5 procent jämfört med år 2013, motsvarande avgasutsläpp från 65 000 bilar om året.

Produktionens koldioxidavtryck och råvaror påverkar däckens hållbarhet

Utöver rullmotståndet påverkar råvaror och produktionens utsläpp däckens koldioxidavtryck.

– Nokian Tyres har minskat koldioxidutsläpp i produktionen med 43 procent per produktionston jämfört med år 2015 och inom kort ska vi påbörja bygget av en

ny helt koldioxidfri fabrik, säger Teppo Huovila.

Ett däck innehåller över hundra olika råvaror som spelar en viktig roll i hur hållbart ett däck är. Många återvunna och förnybara råvaror ses som extra hållbara. Hållbarhet spelar en viktig roll i Nokian Tyres val av råmaterial.

– Vårt mål är att öka andelen återvunna och förnybara råvaror till 50 procent i våra däck fram till år 2030. Det krävs en hel del produktutveckling och tester innan nya förnybara råvaror kan tas i bruk eftersom nya råvaror kan påverka däckets egenskaper som förstås inte får förändras, berättar Teppo Huovila.

Rätt lufttryck optimerar energiförbrukningen och minskar risken för däckskador

Utöver lågt rullmotstånd är rätt lufttryck viktigt för däckens energieffektivitet. Om lufttrycket är för lågt ökar bränsleförbrukningen och risken för däckskador ökar. Regelbunden kontroll av lufttrycket är ett enkelt sätt att köra mer hållbart och säkert.

– Vi rekommenderar att lufttrycket kontrolleras varje månad. Om bilen är tungt lastad så ska lufttrycket vara minst 0,2 bar högre än normalt, säger Teppo Huovila.

Källa: Nokian Tyres

HÅLLBARHET 11
Genom att ha däck med lågt rullmotstånd och genom att regelbundet kontrollera lufttrycket kan du öka bilens energieffektivitet och hållbarhet. sommar tas en ny solpark, med en årlig installerad effekt på cirka 9,5 MW, drift i Karlshamn i Blekinge. Magnus Höglund, kundansvarig på Bixia. Anders Magnusson, VD på AGES Industri.

I ett frodigt näringslivsklimat kan företagen växa och utvecklas

Ett aktivt och framåtsträvande näringsliv är en av de största förklaringarna till att Jönköpings kommun växer. Idag är den landets nionde största kommun med sitt strategiska läge för handel och transporter. I Jönköping jobbar man aktivt med nya etableringsytor i syfte att tillgodose ett ständigt växande behov hos företag, som ser fördelarna med att finnas på en knutpunkt med fortsatt stor utvecklingspotential.

Jönköpings kommun växer och god samverkan mellan kommunen och näringslivet är en stor del av förklaringen till framgångarna. Vi träffar näringslivs-

chef Sven Rydell i rådhuset mitt i centrala Jönköping där han berättar att Jönköping idag är Sveriges nionde största kommun med sina knappt 146 000 invånare och drygt 14 000 företag. – Vi noterar att pendlingen mellan grannkommunerna har ökat. Samtidigt är Jönköping en sedan länge viktig knutpunkt och mötesplats för företagen. Vi har ett strategiskt mycket bra läge för handel och transporter, samtidigt som vi har väl utbyggd infrastruktur för väg, järnväg och flyg. Det har förstås bidragit till vår starka tillväxt, konstaterar Sven Rydell.

Välmående arbetsmarknad

Jönköpings kommun är berikad med företag inom en mängd olika branscher.

Det har skapat en välmående arbetsmarknad där arbetslösheten idag ligger på, jämfört med rikssnittet, låga 4,9 procent. Kommunen tillhör också toppskiktet vad gäller antal arbetstillfällen.

– Bredden av företag återspeglas inte bara bland privata aktörer utan också bland offentliga verksamheter. Länssjukhuset Ryhov och Jönköping University är två exempel och här har också tre statliga myndigheter sitt säte, upplyser Sven Rydell.

Han berättar vidare att Jönköpings kommun enligt flera mätningar har ett av landets bästa företagsklimat. Kommunen blev 2022 också utnämnd till Årets Superkommun av Dagens Samhälle där man tar hänsyn till flera faktabaserade parametrar.

ÄR DU NYFIKEN PÅ JÖNKÖPING?

Hör av dig till mig!

Sven Rydell, näringslivschef sven.rydell@jonkoping.se

– Företagsklimatet är i många avseenden kopplat till samhällsklimatet där vi fokuserar på bland annat trygghet, god livskvalitet och välutvecklad kommunal service. Vår utmaning ligger i att fortsätta utveckla bra boendealternativ, så som Södra Munksjöområdet, och goda etableringsmöjligheter för företagen, säger Sven Rydell.

Plats för tillväxt Sven nämner i sammanhanget nästa utbyggnadsetapp för verksamhetsområdet Hedenstorp med plats för ett 70-tal mindre och medelstora företagsetableringar. Intresset är mycket stort för detta område, flera hundra företag har ställt sig i kö. Nya verksamhetsområden etableras också längre söderut längs E4 med fokus

på framför allt större ytor för logistik och tillverkning. Just nu pågår arbetet med att ta fram en översiktsplan för hela kommunen utifrån perspektivet 200 000 invånare i kommunen.

– Vi ser mycket fram emot etableringen av kökstillverkaren Nobia som från och med nästa år kommer att förfoga över en av världens modernaste fabriker i sitt slag. I samma område, söder om Jönköping, kommer Elgiganten Logistik att nästintill dubblera sin byggnadsyta. Kommunen och privata fastighetsägare arbetar hårt för att utveckla fler tomter för verksamheter och vi hoppas kunna möta den enorma efterfrågan så att fler företag får möjlighet att växa och utvecklas i Jönköpings kommun, säger Sven Rydell.

JÖNKÖPING 12
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Näringslivschefen Sven Rydell.

Breda satsningar främjar näringsliv och nyetableringar

Jönköping växer och utvecklas. Det är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete där Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB, JKPG Fast, spelar en viktig roll. Bolaget har som uppdrag att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och kommersiella lokaler och därigenom främja näringslivet samt skapa sysselsättning och arbetstillfällen i Jönköping.

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB, JKPG Fast, är ett kommunägt fastighetsbolag som bildades 2017. Bolaget äger, förvaltar, utvecklar och nyproducerar fastigheter i Jönköping. – Ändamålet med vår verksamhet är att bidra till att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och lokaler, och därigenom främja både näringsliv och sysselsättning, säger Magnus Olsson, VD på JKPG Fast.

JKPG Fast äger och förvaltar bland annat Elmias lokaler, Science Park House, Science Park Towers, samt industrifastigheterna Industribyn och Ätteläggen.

– Sammantaget rör det sig om cirka 113 000 kvadratmeter uppvärmd yta i form av kontor, lager, tillverkning, gym och mässytor. Utöver detta har bolaget cirka 300 000 kvadratmeter arrende och tomträtt i form av parkeringsplatser samt

Elmias utomhusområde med fält i olika storlekar. Bolaget äger dessutom de sju kommunala parkeringshusen i Jönköping med totalt ca 2 600 parkeringsplatser, berättar Tina Myrén som är förvaltningskoordinator på JKPG Fast.

I framkant

Just nu händer det mycket i fastighetsbranschen. Med hjälp av digitalisering, AI och annan smart ny teknik kommer fastighetsförvaltning se helt annorlunda ut om bara några år. JKPG Fast genomför årligen flera innovations- och energiprojekt. De ser hela tiden över förbrukningen i sina fastigheter, har en nära dialog med hyresgäster, identifierar förbättringsområden och investerar i ny smart och energieffektiv teknik.

– Som fastighetsägare och hyresvärd är det viktigt att vi håller oss uppdaterade och i framkant gällande dessa förändringar och ny teknik som kommer. Förutom att effektivisera det dagliga arbetet och minska förbrukning i våra fastigheter handlar det minst lika mycket om att vara en attraktiv hyresvärd och arbetsgivare, berättar Tina Myrén.

Omfattande renoveringsprojekt

Hon berättar vidare att bolaget just nu genomför en rad större renoveringar i sina fastigheter. Ett av de större projekten är renoveringen av Elmia Kongress & Konserthus, ett samverkansprojekt som genomförs tillsammans med de kommunala bolagen Elmia AB och Destination

Jönköping AB där JKPG Fast har det övergripande ansvaret för projektet. – Det rör sig om en totalrenovering med bland annat nya golv, ny belysning, möbler och teknik. Hållbarhet och återbruk har varit centrala delar i projektet där vi så långt som möjligt försökt återanvända och återbruka befintlig utrustning och möbler. I stället för att köpa nytt kläs exempelvis de 1 100 konsertstolarna om. Utöver detta så har cirka 150 stolar, en del ståbord och sittpuffar rustats upp och återanvänts. Renoveringen av kongress- och konserthuset är något som vi i förlängningen ser kommer att skapa bättre möjligheter för strategiska och kvalitativa engagemang och möten, säger Tina Myrén.

Science Park Towers

Under ungefär två och ett halvt års tid har byggnationen av Science Park Towers pågått och nu har äntligen de första hyresgästerna flyttat in. Science Park Towers är en utbyggnation av Science Park och blir ett viktigt komplement till mötesstaden Jönköping. Science Park Towers är en mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation, en mötesplats där näringsliv, entreprenörskap och akademin möts. I Science Park Towers finns flexibla kontor, loungeytor, moderna mötesrum, eventytor och en

restaurang fördelade på totalt cirka 12 000 kvadratmeter. – I augusti inviger vi Science Park Towers. Då kommer vi äntligen få visa upp fastigheten för allmänheten och visa upp alla fantastiska möjligheter som Science Park Towers har att erbjuda, säger Tina Myrén.

– Science Park skapar möjligheter för fler entreprenörer, fler tillväxtföretag och en stark regional innovationsmiljö i Jönköpings län. Här kan näringslivet, entreprenörskapet och akademien mötas i en samhällsbyggnad som redan blivit ett nytt landmärke i staden. Det kommer i sin tur att främja nyetableringar i Jönköping, spår Magnus Olsson.

Han kan konstatera att JKPG Fast under senare år har varit involverat i ett flertal större projekt. Det är en inslagen väg som han tror och hoppas att bolaget ska fortsätta på.

– Vi vill bidra till främjandet av nystartade företag här i regionen. Vi jobbar med ett tydligt kvalitetstänk med fokus på våra värdegrunder: omtanke, initiativ och långsiktighet. Science Park Towers är ett av flera bra exempel på hur vi gör detta, säger Magnus Olsson.

JÖNKÖPING 13 www.jkpgfast.se
Omtanke Initiativ Långsiktighet
Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Science Park Towers. Loungeytor i Science Park Towers med frontdesk på entréplan och eventlokalen Nivå innanför det svarta väggpartiet på plan 2. Den nya entrén på Elmia Konsert och Kongresshus.

Full aktivitet på en av Sveriges främsta mötesplatser

Elmia i Jönköping är en av Sveriges största och främsta mötesplatser för mässor, konferenser och kongresser. Här arrangeras årligen evenemang inom en rad affärsområden, vilka bara under 2022 lockade 420 000 besökare till anläggningen. Med dess strategiskt utmärkta läge är Elmia en plats där utveckling och innovation frodas i en inspirerande miljö.

Kommunägda Elmia AB bilades redan 1961 i samband med att Lantbruksmässan lanserades. Med tiden har konceptet utvecklats och idag är Elmia en av Sveriges största och främsta mötesplatser för mässor, konferenser och kongresser. På en mässyta om 36 000 kvadratmeter och den unika gröna utomhusytan på ytterligare 370 000 kvadratmeter arrangeras det som Elmia

AB:s VD Agne Bengtsson benämner som basmässor 25 gånger per år, det vill säga återkommande mässor med olika intervall.

– Lantbruksmässan Elmia Lantbruk är kvar än idag och är ett ständigt välbesökt inslag i vårt mässutbud. Detsamma gäller

Elmia Subcontractor samt skogsmässan

Elmia Wood, en internationell mässa som vi genomför i Bratteborg några mil söder om Jönköping. Vi arrangerar även exempelvis lastbilsmässan Elmia Lastbil samt sex parallella mässor för industrin

under namnet Elmia Produktionsmässor.

Vår största mässa sett till antalet besökare är Custom Motor Show, berättar Agne. Han nämner även det populära LANoch dataspelseventet Dream Hack som huserar på Elmia på både sommaren och vintern, samt Jönköping Horse Show som välkomnar såväl ridsportintresserade ungdomar som tävlingsryttare på elitnivå.

Optimalt läge

Elmias verksamhet är under ständig utveckling. Under sommaren kommer den största kongresshallen och konserthuset i sin helhet att renoveras. Det innebär både synlig och bakomliggande renovering, exempelvis en teknisk uppdatering och renovering av både möbler, väggar och belysning. Allt ska vara klart under hösten. Elmia AB sysselsätter ett 80-tal anställda och noterade under 2022 ett sammanlagt besöksantal på 420 000 personer. Agne Bengtsson ser flera orsaker till Elmias ständigt växande popularitet.

– Vi har ett centralt läge med närhet till både hotell, badanläggning, Husqvarna Garden för HV71 och konståkning, ett racketcentrum och fina promenadstråk vid Vättern med mera. Läget intill E4:an är förstås också en fördel, konstaterar Agne Bengtsson.

Mycket på gång Agne tipsar avslutningsvis om några av Elmias kommande evenemang. Där märks till exempel Elmia Husvagn Husbilden den 6–10 september som

Ditt fönster mot världen.

Platsen där en rad olika branscher möts för att få kunskap, nätverka och utveckla sina affärer. Här tar framtidens innovationer plats – som tar dig till nya höjder.

Välkommen till Elmia i Jönköping

– ett av Nordens ledande mässföretag. Vi gör mässor, konferenser, kongresser och företagsevent.

brukar samla ett stort antal återförsäljare och representanter för många varumärken. Ett annat är knutpunkten för järnvägsindustrin, Elmia Nordic Rail den 10–12 oktober. Underleverantörsmässan Elmia Subcontractor arrangeras den 14–16 november.

– Dessa evenemang är alltid välbesökta, vilket vi tycker är väldigt roligt. Samtidigt är vi noga med att aldrig luta oss tillbaka, det är viktigt att vi hela tiden utvecklar vårt koncept och jobbar för att åstadkomma fler event, påpekar Agne Bengtsson.

JÖNKÖPING 14
Boka in ditt nästa event hos oss
Kolla in höstens mässor Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson VD Agne Bengtsson.

En central knutpunkt för hela Sydsverige

I en expansiv region som Jönköping med omnejd spelar den lokala flygplatsen en allt större roll. Jönköping Airport är med sitt centrala läge mitt i södra Sverige extremt tillgänglig och bedriver såväl reguljärflyg som charter- och fraktflyg. Genom ett aktivt samarbete med flygbolag, researrangörer och partners ser Jönköping Airport goda förutsättningar att utvecklas på både passagerar- och flygfraktsidan.

Flygplatsen i Jönköping öppnades 1961. 30 år senare invigdes dagens befintliga terminalbyggnad och 2010 tog Jönköpings kommun över ägandet av flygplatsen av dåvarande Luftfartsverket.

Idag ägs Jönköping Airport gemensamt av kommunen och Region Jönköpings län med uppdraget att driva och utveckla flygplatsen. Jönköping Airport är en del av SRF, Sveriges Regionala Flygplatser, och verksamheten sysselsätter ett 50-tal personer. Vi träffar Henrik Älverdal, kommersiell chef på flygplatsen, som berättar att de jobbar inom tre huvudsakliga verksamhetsområden: reguljärtrafik, chartertrafik och fraktflyg. Flygplatsen är öppen för trafik stora delar av dygnet,

och tack vare det centrala läget i Sydsverige, och bara någon mil från Jönköping, representerar den en närhet och tillgänglighet som allt fler värdesätter.

– Reguljärflyget är en del av verksamheten som vi just nu jobbar hårt med att utveckla. I mångt och mycket handlar det om att bygga upp det som drabbades i samband med pandemin, och vi arbetar brett med både inrikes- och utrikesflyg, berättar Henrik Älverdal.

En viktig del av fraktkedjan På Jönköping Airport ser man ett

växande behov av regulärflyg till bland annat Stockholm och norrländska destinationer, och beträffande utrikesflyg efterfrågas en europeisk hublinje till exempelvis Frankfurt eller München. Bland privatpersoner finns även ett stort intresse av intressanta weekenddestinationer. De som vill besöka Visby under Almedalsveckan kan också resa via Jönköping Airport. Beträffande charterflyg erbjuderJönköping Airport direktflyg till bland annat Mallorca, Kreta, Gran Canaria och Split, med charterarrangörerna Ving och TUI.

Från och med i vinter går det också flyg till Lanzarote. När det gäller fraktflyg ankommer dessa från Bryssel och Karlsruhe varje natt måndag till torsdag. Utgående flyg går till Helsingfors, Oslo och danska Billund. – Här i Jönköping arbetar vi med lastning, lossning och omlastning för vidare transport med såväl flyg som fordon. Det handlar om bland annat fordonsoch maskindelar, sjukhusutrustning och e-handelsvaror som går under begreppet expressgods. Här spelar vi en viktig roll i fraktkedjan, påpekar Henrik Älverdal och tillägger att Jönköping Airport även ombesörjer postflyg via Postnord fyra nätter i veckan. Flygplatsen har ett nära samarbete med fraktbolag som FedEx, DANX och Time:matters.

I ständig utveckling

Jönköping Airport är en flexibel flygplats. Här jobbar man aktivt tillsammans med flygbolag, researrangörer och partners i syfte att utveckla verksamhet och trafik på både passagerar- och flygfraktsidan. – Vi arbetar utefter våra tre ledord, säker,

smidig och personlig, med ambitionen att vara en flygplats för hela regionen. Med resenärer från hela Jönköpings län, Västergötland och Östergötland täcker vi ett upptagningsområde med cirka två miljoner människor, upplyser Henrik Älverdal.

Jönköping Airport. är idag en av fem svenska karantänsflygplatser och en temporär beredskapsflygplats, men föreslagen av en flygplatsutredning att bli en permanent sådan i syfte att främja samhällsnyttig trafik.Årligen trafikeras flygplatsen 400–500 gånger av ambulansflyg, organtransporter, polisflyg och kriminaltransporter etcetera.

– Vi följer över lag utvecklingen i branschen för att kunna möta behoven från morgondagens flyg. El- och vätgasflyg är områden som känns väldigt spännande, säger Henrik Älverdal.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

JÖNKÖPING 15 N ä r a d i g . O c h v ä r l d e n . Jonkopingairport se Kontakta oss! I n f o @ j o n k o p i n g a i r p o r t s e + 4 6 ( 0 ) 3 6 - 3 1 1 2 0 0 H k R s é

Målmedvetet arbete för ett attraktivare Jönköping

I ett växande område som Jönköpingsregionen blir utveckling av platsens attraktionskraft allt viktigare, inte bara i fråga om att locka besökare, utan också för att stärka det befintliga näringslivet. Här spelar Destination Jönköping en central roll. Bolaget verkar brett inom områden som turism, konsertarrangemang, möten och evenemang samt marknadsföring –ett arbete som i många avseenden stärker Jönköpings varumärke.

Kommunägda Destination Jönköping bildades 2014 efter en sammanslagning av Programbolaget och stadens turistbyrå samt Convention Bureau. Syftet: att öka Jönköpings kommuns attraktionskraft. Verksamheten sysselsätter ett 20-tal anställda under ledning av vd Lena Stävmo. Hon berättar att Destination Jönköping verkar inom fyra huvudsakliga områden: turism/destinationsutveckling, konsertverksamhet där bolaget har ansvar för Jönköpings teater och Jönköpings konserthus, möten och evenemang samt Jönköping som platsvarumärke. – Vi har ett uppdrag att utveckla besöksnäringen, vilket bland annat innebär att utveckla de aktörer som arbetar inom näringen. Tidigare hade vi ansvar för en fysisk turistbyrå medan vi idag har ett delat ansvar med näringen genom ett

20-tal så kallade InfoPoints på strategiska platser där vi vet att många besökare vistas, berättar Lena.

– Vi hjälper till att utveckla både värdskap och platser där Gränna, Visingsö, Huskvarna, Taberg samt Vättern är bland de mest kända. Allt vi gör ska skapa attraktion för både besökare och invånare, inklusive de som studerar på högskolan.

Man ska känna att här kan man tänka sig att stanna kvar efter studierna, eller flytta hit om det finns lediga jobb.

Nationellt och internationellt Konsertarrangemang är en viktig del när det handlar om Jönköpingsregionens besöksnäring. Ungefär 150 konserter per år arrangeras i Jönköping på de två scener som Destination Jönköping ansvarar för: Jönköpings Teater och Jönköpings Konserthus. Utöver det finns bland annat Kulturhuset SPIRA och Huskvarna Folkets Park som också är stora arrangörer. Alla är betydelsefulla för attraktiviteten och varumärket Jönköping. Men det är inte bara konserter som drar besökare, Destination Jönköping arbetar även aktivt med att dra stora nationella och internationella evenemang till staden där Handbolls-VM i januari är ett exempel på större internationellt evenemang. – IRONMAN 70.3, Dreamhack Summer och Winter samt Jönköping Horse Show är andra återkommande nationella evenemang. Här planerar vi flera år i förväg för att ligga i framkant, säger Lena.

Främjar näringslivet Lena understryker att destinationsutveckling och platsens attraktivitet även är viktig för regionens näringsliv.

– En av näringslivets största utmaningar är just att attrahera rätt kompetens. I det

avseendet underlättar det förstås att verka i en kommun som är attraktiv. Det vi gör i Destination Jönköping är att sälja in och främja evenemang, event, möten med mera som stärker Jönköpings attraktionskraft, förklarar hon.

Bolaget marknadsför Jönköpings kommun både nationellt och internationellt som en attraktiv kongresstad, i samarbete med bland andra JU (Jönköping University), Region Jönköping och Elmia. Landsbygdsriksdagen, som genomfördes i Jönköping 2022, är ett ypperligt exempel på hur man kan använda ett möte som verktyg och samlingsplats för att få fokus och stort engagemang för viktiga frågor för både en lokal, regional och nationell publik. – Vi arbetar idag strategiskt med möten där vi tillsammans med näringslivet tittar på vilka kompetenser vi behöver få hit.

Genom att hålla kongresser och möten inom de områdena visar vi besökarna vilka företag som finns här och vad vi har att erbjuda för möjligheter för de som kan vara intresserade. På sikt främjar det kompetensförsörjningen i regionen, säger Lena Stävmo.

Lena berättar vidare att bolaget ansvarar för flera olika plattformar inom både sociala media och webbplatsen jkpg.com som är

den officiella besöksplatsen för Jönköping, Gränna, Visingsö och Huskvarna. – I våra kanaler presenterar vi allt som händer och ger våra följare inspiration och information om platsen Jönköpings kommun. Vi vill bidra till en positiv atmosfär och att besökarna ska trivas och våra invånare ska vara stolta ambassadörer för Jönköping.

JÖNKÖPING 16
Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson VD Lena Stävmo.

En viktig kraft för Jönköpingsregionens energiomställning

heten men skillnaden är att allt kommer kunna styras på ett smart sätt för att optimera de olika enheterna, spår Jessica Alaniesse Karlsson, ansvarsområdeschef på Jönköping Energi.

Hon tror dessutom att behovet av flexibilitet kommer vara stort för företag inom både industrin och transportsektorn.

Lösningar för energilagring, smart laddning och energigemenskaper är exempel på detta.

– Några företag och bostadsbolag har installerat egna system och ligger längre fram än så, bland andra Tosito och Elmia som vi samarbetar med, säger Jessica.

Batterilager på Elmia kapar effekttoppar

Sverige ställer om till ett fossilfritt samhälle med sikte på nettonollutsläpp år 2045. Jönköping Energi är det lokala energibolaget som i sammanhanget har en tydlig och viktig roll. Med den uttalade visionen om att vara ”En god kraft för ett gott samhälle” arbetar Jönköping Energi för att skapa förutsättningar för en hållbart växande kommun.

Det finns ett stort behov av energi- och kommunikationslösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Det handlar bland annat om elektrifiering av transporter och produktion av förnybar energi, men också om att kunna styra och reglera energiåtgången för att klara framtida energiförsörjning.

– Vi tror inte att elförbrukningen hos hushållen kommer öka markant framåt utan vi kommer snarare vara mer smarta i hur vi förbrukar el. I framtiden kommer vi ha fler produkter i hemmet och fastig-

På Elmia i Jönköping finns sedan en solelanläggning på 255 kilowatt. Men sedan februari 2021 finns dessutom ett batteri som kan ge 100 kilowatt i effekt och lagra 150 kilowattimmar energi. Batterilagret stöttar upp elnätet och kan kapa effekttoppar. För slutkunden Fastighetsutveckling AB innebär investeringen lägre kostnader och ett säkrare elnät med mindre avbrott. Totalt finns 1 643 producenter av el från solceller i Jönköping Energis Näts elnät sedan den första kopplades på 2008, varav många har anslutits under 2023.

VI LADDAR FÖR FRAMTIDEN!

Som det lokala energibolaget i Jönköping har vi en tydlig och viktig roll. Vi bidrar till en hållbar utveckling, bland annat inom elektrifiering av transporter och produktion av förnybar energi med bland annat solceller. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. jonkopingenergi.se

Smart system för energiuppföljning

Tosito hade önskemål om att hitta ett smidigt sätt att samla in mätdata från sina fastigheter i syfte att på ett enkelt sätt kunna följa upp energiförbrukningen.

Med en tjänst från Jönköping Energi kan Tosito se energiförbrukningen på samtliga fastigheter.

– Fastigheternas mätdata samlas in automatiskt och kommer spara både tid och resurser, utan manuellt arbete.

Genom tjänsten Energidata API kan våra kunder dessutom få informationen direkt kopplad till sina energi- och ekonomiuppföljningssystem, upplyser Jessica Alaniesse Karlsson.

Samarbetar för elektrifiering av transportsektorn

För att kunna uppnå ett fossiloberoende år 2045 och ett klimatsmart samhälle

krävs det även elektrifiering av transporter. Transportsektorn förändras dramatiskt tack vare batteriteknikens snabba utveckling.

– Alla som köper transporter behöver en infrastruktur med attraktiva tjänster för att klara sin omställning till elektrifiering och andra lösningar som vätgas och lagring. Elektrifieringen går för långsamt och därför bildade vi tillsammans med Mälarenergi och Öresundskraft Gito Heavy Charging, berättar Jessica Alaniesse Karlsson.

Idag har GITO åtta laddstationer för tunga fordon i drift eller under uppbyggnad vid transportleder och knutpunkter i Västerås, Jönköping och Helsingborg.

JÖNKÖPING 17
Intervju: Stefan Carewall Marknadchef Jessica Alaniesse Karlsson.

Intermodala transporter

Järnvägen kompletterar lastbilstrafiken på ett bra sätt och skapar de intermodala transportlösningarna som bidrar till lägre utsläpp och minskat slitage på människor, vägar och utrustning. Med samarbete mellan olika transportslag kan man uppnå mycket miljövänliga transporter redan idag längs hela transportkedjan. Lastbilen kan idag verka mycket effektivt och miljövänligt med eldrift på kortare avstånd och järnvägen har sedan länge en beprövad ellösning som är i full drift och ger väldigt låga utsläpp. Kombinationen av lastbilar på korta avstånd och järnvägstransport på längre distanser skapar både effektiva och miljövänliga transporter. Vi behöver alltså inte vänta på att köra miljövänligt utan i stället använda befintlig infrastruktur och teknik, och omgående få positiva miljöeffekter.

Inom Bring Intermodal AB finns en avdelning som hanterar arbete på terminaler och andra serviceinstanser för att tillse att transportörer och andra företag kan erhålla en bra intermodal transportlösning. I dagsläget bedrivs verksamhet i Jönköping och i Stockholm för detta ändamål.

Jönköpings

kombiterminal Torsvik/Jönköping I absolut närhet till den svenska logistikkärnan ligger Jönköpings kombiterminal på Torsviks/Stigamo logistikområde. Med E4:an och centrallager för många av Sveriges och internationella företagsjättar precis runt knuten, verkar vi i en dynamisk miljö. Via järnvägsanslutningar från norr och söder sköter vi omlastning och mellanlagring för vidare färd mot slutdestination.

Terminalen ägs av Jönköpings kommun och drivs av Bring Intermodal AB. Det ska poängteras att terminalen är en öppen terminal, fri för alla att trafikera, och

dina flöden och kundrelationer hanteras professionellt.

På terminalen går det att lagra olika typer av lastbärare i väntan på leverans eller lastning. Under 2023 kommer terminalen även att erbjuda 90-dagars tullager. Med denna funktion kan du som kund låta gods stå oförtullat på terminalen och därmed skjuta upp tull och momskostnader till den dag du verkligen behöver varorna för vidare leverans eller produktion. Det ger bättre cash flow för ditt företag. Om du även vill ha enheter utkörda från eller till terminalen mellan din anläggning och terminalen ombesörjer vi även detta.

Kombiterminalen erbjuder även andra kringtjänster då tvätt av lastbärare och fordon utförs på vår Truck Wash-anläggning där det går att få både bemannad tvätt för invändiga eller komplicerade tvättuppdrag samt automattvätten Rapid där du som kund tvättar automatiskt. All tvätt kan bokas via en applikation i telefonen och du får en bokad tvättid för att

inte behöva vänta i onödan.

Om du behöver reparation av lastbärare erbjuder vi det i vår verkstad där allt från svetsarbeten, bromsbyten, kapellskiften, lampor och andra enklare justeringar utförs.

Sammantaget ges en fullständig service så att dina lastbärare är hela och rena och kan användas utan fördröjning, vilket är viktigt för att logistiken ska fungera utan störningar.

Årsta kombiterminal Årsta/Stockholm

Kombiterminalen i Årsta/Stockholm

ägs av Jernhusen AB och verksamheten

hanteras av Bring Intermodal AB. Läget är förträffligt med ett mycket centralt läge i huvudstaden för vidare leverans till

kund eller via sorteringsanläggningar. På samma sätt som i Jönköping är detta en öppen anläggning som är fri för alla att trafikera. Givetvis är din transport och din kundrelation något som terminalen absolut hanterar med full diskretion och professionalism. Årsta-terminalen är till skillnad från Torsvik, som lyfter alla lastbärare med containertruckar, en terminal som använder kranar för lyfthanteringen. Det ger en effektiv och kompakt anläggning som enkelt kan hantera gods över flera spår och mellan tågset. Kapaciteten är hög på liten yta.

Även i Årsta utvecklar vi med 90-dagars tullager under 2023 för att möjliggöra all önskvärd hantering. Terminalerna är en funktion i logistikkedjan som ska

förenkla och effektivisera logistikflöden så att alla kan nyttja och erhålla samma förutsättningar för leverans och produktion.

Möjlighet till service av lastbärare finns på terminalområdet vilket ger effektivitet i nyttjandegraden av trailer, flak och container.

Övriga kombiterminaler

Det finns idag ett relativt stort antal kombiterminaler i Sverige som alla är effektiva och framsynta i sitt arbete. En stor tillgång på kompetenta terminaler ger möjlighet att trafikera med kombinerade väg- och järnvägstransporter över hela Sverige. Tågbolagen trafikerar gärna alla terminaler och ansluter till hamnar eller andra anläggningar. Det är varuägaren som bestämmer hur utvecklingen av miljövänliga kombinationstransporter ska utvecklas nu och i framtiden. Det bästa sättet att påverka är att förmedla de önskningar och krav som ställs på transporten till terminaloperatörer och järnvägs- och lastbilstransportörer så att befintliga transportlösningar kan erbjudas och nya utvecklas. Med dagens tekniska lösningar kan information delges från terminalerna om godsets status gällande position och tid direkt till varuägaren eller den mottagare som önskas. Detta ger möjlighet till bra intern styrning och anpassningar för bästa logistiklösningen vid ett givet tillfälle.

Intervju: Stefan Carewall

JÖNKÖPING 18 Jönköpings Kombiterminal Torsvik Soffvägen 1 556 52 Jönköping Årsta Kombiterminal Stockholm Transportvägen 10 117 43 Stockholm www.kombiterminalen.se

Alfas mobilitylösningar ökar företagens konkurrenskraft

I en allt mer globaliserad värld blir det vanligare att människor och företag flyttar för att utforska nya möjligheter och skapa internationella kontakter. Härigenom stärker bolagen sina strategiska positioner och lägger grunden till lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.

Alfa Mobility Sweden AB startades i Jönköping 1995 under namnet Alfa Quality Moving. I början av 2023 fick bolaget sitt nuvarande namn. Idag finns Alfa Mobility i Sverige, Danmark Norge

och Finland. I Sverige finns kontor i Stockholm där huvudkontoret ligger, samt i Göteborg, Malmö och Jönköping. 40 av bolagets sammanlagt 250 anställda utgår från Jönköping där vi träffar CFO Ann Lindman. – Vårt syfte är att leverera hållbara globala mobilitytjänster för både människor och företag. Vi tillhandahåller mobilitytjänster för privatpersoner, företag och partners som tack vare samarbetet med oss stärker sina strategiska positioner. Samtidigt handlar det om att förbättra livet för både uppdragstagare och deras familjer, säger Ann.

Allt det praktiska

Alfa verkar inom tre huvudsakliga affärsområden: Internationell flytt, Relocation och Immigration, varav det förstnämnda rör internationella flyttningar av bohag och anställda som ska jobba utomlands.

– I regel är det en HR-avdelning på ett företag som ger oss uppdraget, men det kan också vara privatpersoner som vänder sig direkt till oss. Vi arbetar aktivt med stora företag och organisationer som till exempel UD, H&M och Scania, berättar Ann Lindman och tillägger att även försäkringar och magasinering ingår i servicepaketet.

Alfa förfogar över egna lager i Jönköping och Södertälje.

Beträffande området Relocation bistår

Alfa med att till exempel hitta en lämplig bostad samt skola till de flyttandes barn.

De erbjuder också språk- och kulturträning och ombesörjer kontakter med banker och myndigheter för att till exempel öppna konton och ansöka om personnummer.

Alfa står med andra ord för allt det praktiska i samband med en flytt.

Området Immigration innefattar bland

annat hjälp kring visum, arbets- och uppehållstillstånd, samt rådgivning kring regelverk som gäller i det aktuella landet.

Stort nätverk

De senaste fem åren har Alfa åtagit sig 40 000 uppdrag över hela världen.

– Vi har genom åren byggt upp ett omfattande partnernätverk som ombesörjer transporter med flyg, till sjöss och på land – allt för att vi ska kunna koordi-

nera allt, planera, lasta och packa på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Ann Lindman.

Hon ser bolagets stora nätverk som en av de främsta konkurrensfördelarna och spår en fortsatt god tillväxt för bolaget.

– Planen är att fortsätta växa här i Norden, både organiskt och via förvärv, inte minst genom att bredda vårt koncept ytterligare.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

JÖNKÖPING 19

En trogen leverantör till den nordiska verkstadsindustrin

Den nordiska verkstadsindustrin har en trygg partner och leverantör i Jönköpingsföretaget Ehn & Land AB. Ehn & Land levererar högklassiga verktygsmaskiner och verktyg från marknadsledande tillverkare. Bolaget blir därmed en problemlösare som med helhetslösningar, från maskiner och tillbehör till service och eftermarknad, bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet för sina kunder.

Klassiska företaget Ehn & Land har sitt ursprung i 1950 då bolaget etablerades i Stockholm. Det köptes av familjen Karåker 1969 och flyttade så sent som 2016 till Jönköping där huvudkontoret idag ligger. Företaget, som sysselsätter ett 20-tal anställda, finns dock alltjämt representerat i Stockholm via ett kontor, men det är i Jönköping vi träffar dess VVD, Robert Bååth, som berättar att Ehn & Land är en trogen leverantör av produktionsutrustning för den nordiska verkstadsindustrin.

– Vi levererar inte bara högklassiga verktygsmaskiner och verktyg, utan kompletta lösningar till våra kunder. Ofta utgår vi från en ritning vi har fått av kunden, varpå vi sedan anpassar vår lösning efter dennes behov. Vi jobbar i teknikens framkant och tar ett helhetsansvar kring varje uppdrag – från maskiner och tillbehör till service och eftermarknad. På så sätt bidrar vi till ökad effektivitet och lönsamhet för våra kunder, säger Robert Bååth.

Brett sortiment Ehn & Land erbjuder bland annat svarvar, inte minst längdsvarvar, fleroperationsmaskiner och slipmaskiner med helautomatiserade lösningar efter kundens behov. De jobbar uteslutande med maskiner från välkända tillverkare som Spinner, Hanwha, A. Haas, Waida och Lizzini, men också med andra ledande leverantörer av verktyg och tillbehör. Det rör sig om marknadsledande aktörer avseende innovation och utveckling.

– Vi är starka på verktygssidan där vi har ett komplett program av allt från standardverktyg till specialverktyg, påpekar

Robert och framhåller bolagets starka bredd beträffande inte bara produkter, utan också tjänster.

– Alla produkter vi säljer testar och provkör vi innan vi levererar och installerar dem hos kunderna. Vi har vår egen organisation för service, underhåll och

eftermarknad, och vi arrangerar dessutom egna utbildningar för operatörer av de maskiner vi tillhandahåller, men även generella operatörsutbildningar, antingen hos oss eller på plats hos kunden.

Tydliga konkurrensfördelar

Den starka bredden är förstås tydliga konkurrensfördelar för Ehn & Land, men Robert Bååth nämner fler än så. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet, vår höga kunskapsnivå, att vi är flexibla och pålitliga samt visar ett stort engagemang för det vi gör, säger Robert som har tydliga ambitioner för verksamhetens utveckling framöver.

– Vi ska fortsätta växa, bland annat genom att bredda vårt produktprogram via samarbete med fler leverantörer.

Intervju: Stefan Carewall Text:

JÖNKÖPING 20 VI KRÄNGER INTE MASKINER. VI LEVERERAR LÖSNINGAR. EHN & LAND AB – BULTVÄGEN 4, 553 02 JÖNKÖPING – TELEFON 08-635 34 50 – INFO@EHNLAND.SE
Örjan Persson Vvd Robert Bååth. Testkörning av ett pågående maskinprojekt som därefter ska levereras till kund. Det är en nyckelfärdig och helautomatisk produktionslösning som har tagits fram av Ehn & Lands erfarna ingenjörer. Till vänster står Thomas Heurlin som är applikationstekniker på Ehn & Land och till höger är Robert Bååth. Exempelbild på en maskin från insidan. Utbildning hos Ehn & Land.

Digitala möjligheter för målmedvetna företag

Mindre och medelstora företag har i många fall bristfälliga resurser när det handlar om IT, innovation och affärsutveckling. Här kan Dizparc spela en viktig roll. Företaget skapar digitala möjligheter och står för ett helhetskoncept som sträcker från idé och förstudie till leverans av färdig lösning. Det gör Dizparc till en komplett verksamhetsutvecklare.

Dizparc startades 2016 och ägs idag av Simonsson-Gruppen där Tosito och Huset Invest, med ett tiotal bolag ingår. Utvecklingen har varit god i Dizparc som idag finns på elva orter i Sverige, Från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Jönköping där 45 av bolagets sammanlagt 250 anställda jobbar under ledning av VD:n Stefan Nohammar. Han beskriver Dizparc som ett företag som skapar digitala möjligheter och konkurrensfördelar för små och medelstora företag.

– Vi hjälper våra kunder i deras digitala transformation. Idag är det många av landets mindre företag som saknar egna tillräckliga resurser inom IT, innovation och affärsutveckling. Det blir ett hinder för fortsatt utveckling av verksamheten,

men där kan vi göra en väsentlig insats, inte bara som verksamhetsutvecklare, utan också genom att leverera en anpassad lösning, säger Stefan.

Helhetslösningar

Han berättar att Dizparc arbetar inom tre huvudsakliga områden: digitala upplevelser, moln och infrastruktur samt insikter och lösningar. Gemensamt för dem alla är att det rör sig om helhetslösningar med ansvar som sträcker sig över allt från idé och förstudie till leverans av en väl fungerande lösning med tydlig verksamhetsnytta. Det handlar om tjänster från affärsutveckling och rådgivning till leverans av lösningar och förvaltning. Dizparc bygger digitala strategier och smarta lösningar ända ned till nischade områden, såsom systemutveckling, affärssystem och apputveckling. Här verkar företaget i branschens framkant, liksom beträffande molnlösningar.

– Här i Jönköping är vi särskilt starka inom moln och infrastruktur. Vi tror att en modern och framtidssäkrad IT-miljö består av molnbaserad arkitektur. För våra kunder gör vi en nulägesanalys för att i nästa steg ta fram en IT-strategi som stödjer ett modernt arbetssätt. En framgångsfaktor för oss är att utforma en flexibel modell som bidrar till kontinuerlig utveckling av våra kunders verksamheter.

Vi har tagit fram en egen outsourcingmodell som gör att företag successivt kan växa utifrån behov och krav, upplyser Stefan Nohammar.

Förebygger cyberattacker Genom ett gediget kunnande, i kombination med stor kunskap om nya tekniska lösningar, hjälper Dizparc sina kunder

att ta nästa steg i sin digitala utveckling. Bolaget jobbar dessutom med lösningar som förebygger cyberattacker, vilka ökar mer och mer.

– Vi vill över lag bidra till att driva innovation och tjänsteutveckling framåt i IT-branschen. Vi, liksom koncernen i sin helhet, jobbar med en tydlig ambition om att bli den ledande aktören i Sverige

inom vårt gebit. Med den erfarenhet, kunskap och kompetens vi besitter ser jag att vi har alla förutsättningar att lyckas, säger Stefan Nohammar.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

JÖNKÖPING 21
Dizparc Jönköping Infrastruktur AB | stefan.nohammar@dizparc.se | Parkgatan 2, 553 15 Jönköping | www.dizparc.se Kristofer Henning och Stefan Nohammar. Kristofer Henning. Stefan Nohammar.

Ledande leverantör av framtidens energieffektiva ventilationslösningar

Allt fler ser både hälso- och miljömässiga fördelar med ett sunt inomhusklimat då vi idag spenderar det mesta av vår tid inomhus. Här spelar FläktGroup en central roll som en av de ledande leverantörerna av energieffektiva och smarta lösningar för optimal inomhuskomfort.

FläktGroup ligger i teknisk framkant inom energieffektiva system med kundnytta i fokus.

FläktGroup Sweden AB bildades för mer än hundra år sedan och har sitt ursprung från 1918 då bolaget under namnet

Svenska Fläktfabriken i Jönköping tillverkade fläktar för torkning av virke för en tändstickstillverkare. Bolaget, med huvudkontor i tyska Herne, bedriver försäljning i 65 länder och verksamheten omfattar idag 15 tillverkningsenheter i olika delar av världen, varav den största

alltjämt ligger i Jönköping där sammanlagt 550 av bolagets 3 500 anställda jobbar.

– Vår anläggning i Jönköping är ett av våra Center of Excellence. Vi bedriver grundutveckling av luftbehandlings-

system, kundanpassning och tillverkning med leveranser till marknader världen över. På anläggningen har vi en komplett lab och testcenter där våra system testas utifrån ställda marknadskrav för att säkerställa funktionalitet under hela

anläggningens livslängd, säger Pernilla Bergman som är tf platschef & chef för industrialisering på FläktGroup Sweden AB i Jönköping.

I teknikens framkant

FläktGroups ventilationslösningar finns i alla typer av miljöer. De utvecklar, tillverkar och levererar kompletta ventilationssystem till allt från bostadshus, hotell och restauranger till stora fastighetskomplex, så som shoppingcentra, kontors- och fabriksmiljöer, sjukhus och sjöfartsnäringen.

– Under senare tid har vi utvecklat och levererat ventilationslösningar till exempelvis datacenterhallar och batterifabriker, vilka har blivit allt fler och ligger i tiden, säger Åsa Nordgren Ronder som är arbetsmiljö- och miljöchef på FläktGroup Sweden i Jönköping.

FläktGroups system säkerställer att luftflödet regleras utefter närvaro i rummet, vilket också leder till minskad energiförbrukning. Här anses FläktGroup vara ledande.

– Vi andas in 20 000 liter luft dagligen och spenderar i snitt 90 procent av vår tid inomhus. Luften vi andas är således

mycket viktig för vårt välbefinnande, poängterar Åsa.

Pernilla fyller i:

– I många fall finns vi med tidigt i olika kundprojekt för att bidra med vår kompetens och anpassa systemen efter kundens krav. På så sätt kan vi erbjuda det mest klimateffektiva systemet med fokus på livscykelkostnad.

Varierande uppdrag

FläktGroup har en framskjutande position i Region Jönköping som stor arbetsgivare och där bolaget har levererat till flera stora projekt, till exempel nybyggnationen av Hotell Match som ligger mitt i centrum.

– Vi jobbar kontinuerligt med att investera i och utveckla våra produkter och vår produktionskapacitet. I takt med det har vi dubblerat vår testkapacitet, vilket är en del i vår strävan att befästa vår ledande position i branschen, avrundar Pernilla Bergman.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Alltid med energieffektivt inomhusklimat i fokus

Det är få som kan mäta sig med FläktGroups erfarenhet när det gäller innovativa produkter och lösningar för hälsosamt inomhusklimat.

I mer än 100 år har vi försett byggnader i hela världen med frisk luft – alltid med komfort, säkerhet, effektivitet och hälsa i fokus.

Följ oss på flaktgroup.se

JÖNKÖPING 22

Catena länkar samman Skandinaviens godsflöden

Där godsflöden och logistikbehov finns, där finns också Catena. Catena utvecklar och förvaltar långsiktigt effektiva logistikanläggningar för Skandinaviens storstadsregioner och gör det på ett hållbart sätt med miljöcertifierade fastigheter. Idag förfogar Catena över 2,2 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar logistikyta i Sverige och Danmark.

Catenas rötter sträcker sig så långt tillbaka som till 1967 men det var efter en avknoppning från Bilia 2006 som Catena blev ett oberoende börsbolag i nuvarande form. Med huvudkontor i Helsingborg och en verksamhet som sysselsätter cirka 55 anställda verkar Catena brett över Skandinaviens storstadsregioner. Vi träffar Jonas Arvidsson som är regionchef för Region Göteborg och Jönköping. Han beskriver Catena som ett fastighetsbolag i framkant som valt att fokusera uteslutande på logistikfastigheter i Sverige och Danmark.

– Vår stående ambition är att länka samman Skandinaviens godsflöden. Där logistik finns och behövs, där finns också Catena, säger Jonas.

Långsiktig partner

Catena äger, utvecklar och förvaltar långsiktigt effektiva logistikanläggningar i form av strategiskt placerade fastigheter.

DHL, Martin & Servera, Postnord, Boozt, Nowaste Logistics och Elgiganten

är bara några av de som valt att vända sig till Catena i syfte att förbättra sina logistikflöden. I Sverige och Danmark förfogar Catena idag över sammanlagt

2,2 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar logistikyta i totalt 128 fastigheter.

– Genom hållbara samarbeten länkar vi samman Skandinaviens godsflöden. Våra kunder ser oss som en långsiktig partner och förvaltare över tid med fokus på hållbarhet, säger Jonas Arvidsson.

Hållbarhet i fokus

Just hållbarhet är något som Jonas gärna återkommer till. Såväl befintliga som

nyproducerade byggnader miljöcertifieras. Ett gott exempel på Catenas hållbarhetsfokus är det pågående bygget av en lagerbyggnad för Elgiganten i Jönköping, närmbare bestämt i Torsviks industriområde dit Elgiganten valt att flytta sitt lager från Tjeckien.

– Byggnaden kommer att ha en yta på 86 000 kvadratmeter och blir Sveriges största lagerbyggnad med trästomme. Den kommer att certifieras enligt BREAM Excellent och blir dessutom den första lagerbyggnaden att WELL-certifieras. Satsningen är ett led i vår strävan efter att uppnå våra högt ställda miljömål, säger Jonas Arvidsson och tillägger att byggnaden ska stå klar under 2024. Catena befinner sig också i starten av en nyproduktion i Stigmo industriområde där en 33 000 kvadratmeter stor logistikbyggnad ska byggas för Nowaste Logistics. Jonas ser positivt på Catenas framtid i en bransch där digitalisering, artificiell intelligens och automation ständigt skapar nya möjligheter avseende dagens och framtidens logistikflöden.

– Vi jobbar aktivt med fastighetsutveckling. Kraven på tidsleverans, kostnad och klimatavtryck i logistikbranschen ökar hela tiden och det gäller för oss att hänga med i utvecklingen och anpassa vårt koncept därefter. Jag känner att vi står väl rustade inför framtiden, säger Jonas Arvidsson.

Intervju: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

Vill minska utsläppen av cancerogena partiklar

Jönköpingsföretaget Hultsteins har arbetat för att få bort dieselmotorer från kyltransportsektorn sedan 1960-talet. På de allra flesta lastbilar som transporterar kylvaror sitter en eller två dieselaggregat som släpper ut lika mycket cancerogena partiklar som 216 personbilar var. Det är de här aggregaten Hultsteins vill byta till el- eller hydrauldrift.

Hultsteins menar att ett kylaggregat inte ska behöva släppa ut vare sig partiklar eller NOx. Energin som behövs hämtar man i stället direkt från lastbilsmotorn. Lastbilsmotorer lyder under stränga utsläppskrav och släpper därför ut 90 procent lägre andel partiklar än ett ”modernt” kylaggregat. Och ännu större blir skillnaden om vi pratar eldrivna lastbilar.

– Tekniken som använder lastbilsmotorn har funnits i 60 år och under senare år har

vi utvecklat den även för eldrivna fordon. Utmaningen är att dieseldrivna kylaggregat används av tradition och slentrian. Många aggregat som används idag är gamla och oreglerade, men även ett ”modernt” reglerat dieselaggregat släpper ensamt ut lika mycket partiklar som 216 personbilar tillsammans, säger Hultsteins vd Börje Axelsson som vi träffar på företagets anläggning i Jönköping.

Stora livsmedelsföretag går i bräschen

Även om det talas mycket om el- och gasdrift idag drivs fortfarande 98 procent av alla tunga fordon i transportkylabranschen av diesel och bensin.

– Vi märker dock ett ökat intresse för våra lösningar och det är våra större kunder som Arla, Dagab och ICA som går i bräschen. Våra el- eller hydrauldrivna aggregat rullar redan på flera bilar i deras lastbilsflottor och miljövinsterna och kostnadsbesparingarna som den

Fastigheter för framtidens logistik

minskade bränsleförbrukningen ger är stora, konstaterar Axelsson.

En organisation präglad av utforskarglädje Hultsteins är en flexibel organisation som genomsyras av entreprenörsanda, lösningsfokus och nya idéer. Utöver 20 anställda i Jönköping har företaget även ett dotterbolag i England och samarbetar internationellt framför allt när det gäller

elteknik, för att hitta expertis i framkant. Utöver elektriska kylaggregat, för montage på eldrivna lastbilar, arbetar företaget med hydrauliskt drivna kylaggregat men också med hydrauliskt drivna generatorer. Det senare är en produkt som utvecklats i ett cirkulärt tänk som går ut på att man behåller fordonets omoderna dieselaggregat, men kringgår dieselmotorn med hjälp av eldrift från generatorn.

– Våra produkter ligger i tiden, vi verkar i teknikens framkant och håller oss hela tiden uppdaterade om vad som händer i branschen. Det har genom åren resulterat i miljövänliga och robusta konstruktioner som är tillförlitliga, har lång livslängd och låga driftkostnader. Framför allt känns det viktigt att bidra till en bättre miljö, avslutar Börje Axelsson som tror på en fortsatt god utveckling i bolaget.

Intervju: Stefan Carewall

Verkstad. Inte bara snack.

Vi har minskat våra kunders dieselutsläpp sedan 1962.

Vi söker medarbetare som är praktiskt lagda visionärer och samarbetspartners som vågar prova nytt. Läs mer på Hultsteins.se

Dieselfri transportkyla

JÖNKÖPING 23
VD Börje Axelsson.

Kiwa jobbar för ökad säkerhet i industri och samhälle

Kiwas primära uppgift är att genom sina tjänster skapa förtroende för kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. Det gör man genom ett brett koncept kring besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. Kiwa är därmed en betydelsefull samarbetspartner för en mängd olika verksamheter – allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk.

Kiwa är ett av världens ledande TICföretag (Testing, Inspection, Certification). Koncernen sysselsätter cirka 11 000 anställda i fler än 40 länder, varav 850 i Sverige där Kiwa finns representerat via 27 kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder.

I Jönköping träffar vi enhetschefen för Jönköping och Norrköping Joakim Junehed.

– Vi vänder oss till aktörer inom en mängd olika branscher, allt från exempelvis pappers- och massaindustri till processindustri, fastighetsbolag och

kommuner. Vi bidrar därmed till ökad säkerhet inom såväl industrin som samhället i stort, säger Joakim.

Brett tjänsteutbud Kiwas breda koncept spänner över ett flertal olika tjänster inom områdena besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning, varav det förstnämnda bland annat innefattar konstruktions- och tillverkningskontroll, installations- och revisionsbesiktning,

liksom lyftbesiktningar av exempelvis hissar, skidliftar, kranar etcetera. – Med våra provningstjänster av exempelvis tryckkärl, kylanläggningar och rörledningar erhåller kunden bättre koll på sina objekt och ges möjlighet att upptäcka fel och brister i tid. Olyckor och kostsamma driftstopp undviks, samtidigt som kunden försäkrar sig om att objekten lever upp till myndigheternas kvalitetsoch säkerhetskrav. I det sammanhanget kan vi med våra certifieringstjänster även

säkerställa att kvaliteten på produkter, ledningssystem och personal lever upp till internationella, nationella och lokala krav, upplyser Joakim Junehed.

Beträffande teknisk konsultation kan Kiwa bistå med analyser och lösningar kring hållfasthet, material och korrosion, samt inspektions- och tillsynsarbete.

Härutöver erbjuder Kiwa olika utbildningsinsatser genom den egna utbildningsenheten Academy.

– Utbildningar skräddarsys och anpassas efter våra kunders behov. Det kan röra sig om seminarier, öppna kurser, e-learning, företagsanpassade kurser med mera, informerar Joakim Junehed.

Erfarenhet och kompetens Kiwas kunder finns, som nämnts, inom en mängd olika segment, såsom pappers-

och massaindustrin, processindustrin, vattenkraft, vindkraft, kommuner, landsting och regioner.

– Vi skapar säkerhet, förtroende och långsiktig hållbarhet för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. Våra uppdragsgivare värdesätter vår långa erfarenhet, vår breda kompetens och lokala kännedom. Vi vill vara en komplett partner genom hela objektcykeln – från om- och nybyggnation till service och underhåll, säger Joakim Junehed som spår en fortsatt god utveckling för Kiwa.

– Vi noterar en ökande efterfrågan på våra tjänster.

JÖNKÖPING 24 se.info.csc@kiwa.com 010 - 479 30 00 www.kiwa.se Kontakta oss! Kontakta oss! se.info.kundsupport@kiwa.com 010 - 479 30 00 www.kiwa.se
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Helhetslösningar inom mark, anläggning och transport

Topiro Entreprenad och Jönköping

Last & Mark är två företag med bred kompetens. Båda leds av Peter och Annette Juhlin som med ett erfaret team inom koncernen representerar ett tjänsteutbud som sträcker sig från projektering, mark- och VA-arbeten, byggservice, underhåll och skötsel, rivning och sanering till transporter och maskintjänster. Här tar man ett helhetsgrepp kring varje projekt – från planering till färdigställande. Det slutar dock inte där, de finns även med kunden efter att projektet är avslutat, oavsett om det gäller skötsel och underhåll eller ombyggnationer och anpassningar.

I år firar Topiro Entreprenad och Jönköping Last & Mark 25-årsjubileum. Peter och Annette Juhlin startade de båda bolagen och har sedan dess utvecklat dem till två framgångsrika aktörer i trakterna kring Jönköping. – Vi startade företagen för att vi såg ett behov av mark- och anläggningstjänster, transporter med mera, och hade en tydlig plan om att de båda skulle komplettera varandra väl. Vi har haft förmånen av att jobba med många fantastiska medarbetare, vilka i mångt och mycket lagt grunden till våra framgångar, säger Peter och nämner i sammanhanget att parets söner tillhör den gedigna personalstyrkan.

Breda tjänster

Peter beskriver Topiro Entreprenad som ett komplett mark- och anläggningsföretag. Ett 60-tal anställda företräder företagets breda koncept avseende mark- och VA-arbeten, byggservice, stängselarbeten, finplanering, rivning och sanering.

– Vi vänder oss företrädesvis till företag och bostadsrättsföreningar. Vi åtar oss både små och stora uppdrag och jobbar mycket med schakt- och grundarbeten.

När det handlar om bygginsatser rör det sig främst om till- och ombyggnation, men vi kan bygga allt från altaner till industribyggnader. Inom mark och anläggning har vi alla möjligheter att åta oss totalentreprenader och på så sätt bistå våra kunder genom hela projektet – från planering till färdigställande. Inom VA kan vi jobba med allt från dagvattensepareringar till större stambyten. Här finns kompetens kring alla förekommande rörmaterial, från plast och betong till svetsade vattenledningar och segjärnsrör, upplyser Peter Juhlin. Han berättar vidare att Jönköpings Last & Mark utför transporter och maskintjänster.

De jobbar även med framställning av grusmaterial, sortering av jord, grus, sand, asfalt och betong samt krossning av asfalt och betong. Jönköpings Last & Mark sysselsätter tolv anställda med en bred maskinpark till sin hjälp och vänder sig till entreprenörer som kommuner

och bostadsrättsföreningar. Tillsammans med övriga bolag i Juhlab-koncernen, det vill säga FT Vätterbygden, Junecon och

Asfalt i Småland, kan de även bistå med tjänster som projektering, mät- och drönartjänster, asfaltering, grönyteskötsel, betongarbeten och snöröjning.

Växer och utvecklas

Topiro Entreprenad och Jönköping Last & Mark kompletterar varandra och drar nytta av varandras kunskaper på ett utmärkt sätt. Genom åren har de legat bakom åtskilliga lyckade projekt i Jönköping med omnejd. – Just nu jobbar vi med projektet Berget Torsvik och Munksjöstaden i samarbete med Tosito som är en av de aktörer som

utvecklar området. Här har vi sedan flera år tillbaka bidragit med grusmaterial och fyllnadsmassor, samtidigt som vi bygger industrier på Torsviks industriområde där vi har förädlat materialen, berättar Peter Juhiln som tror på en fortsatt god utveckling för de båda bolagen. – Vi noterar att efterfrågan på våra tjänster fortsätter öka. Vår ambition är att växa och expandera ytterligare. Vi lyfter medarbetare och rekryterar rätt personal, företagen ska inte stå och falla om en person försvinner. Tack vare vår bredd inom flera olika områden ser jag att vi har alla förutsättningar att lyckas, säger Peter Juhlin.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

JÖNKÖPING 25 K o m p l e t t l e v e r a n t ö r i n o m m a r k o c h a n l ä g g n i n g V i v i l l v a r a d e t s j ä l v k l a r a v a l e t ! www.topiro.se info@topiro.se www.lastomark.se info@lastomark.se

Lyftredskap, kätting och lastsäkring efter behov

BEMA Kättingsmäster är en marknadsledande aktör inom bland annat lyftredskap, kätting, snökedjor, lastsäkring och spännband. I BEMA står man för kundanpassade lösningar efter behov – ett koncept som också präglas av stor flexibilitet och konkurrenskraftiga priser.

BEMA Kättingmäster är ett sedan länge inarbetat varumärke i sin bransch. Redan i början av 80-talet etablerades familjeföretaget med huvudkontor och lager i Varberg. Idag finns verksamheten representerad även i Bollnäs och Haparanda, samt i Jönköping där ett av bolagets säljkontor finns. Här träffar vi försäljningschefen Anders Magnusson som berättar att de från Jönköping ansvarar för marknaderna i både Sverige och Finland,

medan ett systerbolag i Norge ansvarar för den norska marknaden.

Kundanpassade lösningar

BEMA Kättingmäster verkar i grossistrollen och köper in marknadsledande produkter från välkända producenter i framför allt Europa och Asien. Det handlar om lösningar inom lyftredskap, mjuka lyft, lyftblock, alla typer av kätting, slirskydd, lastsäkring och stållinor.

– Vi erbjuder både standardprodukter och specialanpassade lösningar, formade efter våra kunders önskemål. Vi konstruerar, anpassar och kombinerar produkter och kan på så sätt skapa en optimal lösning för varje behov, säger Anders Magnusson. Han berättar att BEMA:s produkter

främst säljs via återförsäljare men också direkt till vissa industrier som använder företagets produkter i sin produktion.

– De branscher vi säljer till via återförsäljare är bland annat byggsektorn, verkstäder, industrier, marina aktörer, lantbruk och skogsbruk, berättar Anders, BEMA:s kättingar kan man även hitta på många av landets lekplatser dit företaget levererar kätting i olika former. BEMA Kättingmäster har dessutom avtal med bland andra Sjöfartsverket och Trafikverket.

Konkurrensfördelar

I BEMA Kättingmästers sortiment finns cirka 6 000 artiklar i form av inte minst kätting i alla möjliga dimensioner, samt i såväl förzinkat och galvaniserat som rostfritt material. Produkterna saluförs till mycket konkurrenskraftiga priser, vilket förstås är en av flera faktorer som kunderna nämner som förklaring till varför de vänder sig till BEMA Kättingmäster.

– De värdesätter förstås också vårt breda sortiment av produkter av hög kvalitet, vår höga servicenivå samt säkra och punktliga leveranser, men också det faktum att vi jobbar med personliga och långsiktiga kundrelationer. Det är kanske vår allra främsta styrka, konstaterar Anders Magnusson.

Han berättar avslutningsvis att den växande efterfrågan på bolagets produkter gör att de framöver kommer att behöva anställa fler säljare i flera regioner.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Ett helhetsgrepp kring säkerhet

I en tid då säkerhetstänket blir alltmer påtagligt hos såväl enskilda medborgare som företag står Säkerhetspartner i Jönköping för ett tilltalande koncept. Säkerhetspartner jobbar med allt från skyddsglas och jalusier till inbrottslarm och kameraövervakning, och kopplar ett helhetsgrepp om varje projekt – från projektering till installation och service.

Säkerhetspartner i Jönköping AB är ett sedan länge välkänt varumärke i Jönköping med omnejd. Företaget startades 2006 och drivs idag av Roger Anehagen och Daniel Ekman med ett förflutet sedan 2010 respektive 2018 i bolaget.

Båda har gedigen erfarenhet av branschen när man dagligen servar små och medelstora företag i Jönköpingstrakten, inklusive orter som Husqvarna, Habo, Mullsjö, Ödeshög, Tranås, Nässjö, Eksjö och Vetlanda med flera.

– Vi bistår våra kunder med tekniska säkerhetslösningar i branschens fram-

kant. I vårt koncept tar vi ett helhetsansvar, vilket innefattar allt från projektering till installation, finansiering och efterföljande servicearbete, upplyser Roger Anehagen.

Moderna lösningar

Säkerhetspartner i Jönköping är en Securitas Direct Professionell Partner, vilket bland annat innebär att de använder sig av Securitas marknadsledande produkter och säkerhetslösningar.

– Vi monterar och installerar passersystem, inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm, skyddsglas, jalusier, galler och säkerhetsfilm för kunder i flera olika branscher, inte minst butiker. Många av våra lösningar kopplas upp mot Securitas larmcentral, berättar Daniel Ekman.

I Säkerhetspartner finns gott om kompetens kring företagets olika säkerhetslösningar. Två av medarbetarna med behörighet för installation av inbrottslarm har även behörighet för projektering av larm i Klass 2-anläggningar. Daniel Ekman lyfter i sammanhanget även fram tjänsten Observer Direct som är en kameratjänst, signerad Securitas Direct.

– Observer Direct ser vad som händer, när det händer och kan till och med upptäcka att något är på väg att hända. Systemet är kopplat till en larmoperatör

som också kan göra utrop via högtalare. Kunden ligger med andra ord steget före, samtidigt som denne erhåller full koll på sina värden, poängterar Daniel.

I framkant

Säkerhetspartner i Jönköping är certifierat enligt SBSC och har genom åren byggt upp ett mycket gott rykte i branschen.

– Vi har en mycket hög kunskapsnivå i företaget, vilket gör att vi kan lösa det mesta som rör dagens och morgondagens säkerhetsfrågor. För oss är det viktigt att vi hela tiden håller oss i kunskapsmässig framkant kring vad som händer i branschen. Säkerhetskameror är ett av de mest effektiva och ekonomiska alternativ som finns för att förebygga, förhindra och avslöja brott. Dessutom kan det i många fall räknas som en extra trygghet, oavsett om man bevakar en butik, en parkering eller ett fritidshus.

– Idag ser de flesta människor positivt på kameraövervakning, detta har blivit ett respekterat hjälpmedel att nå målet med större trygghet för både personal och kund. Kameraövervakning är inte bara användbart för att förebygga brott och säkra bevis, det kan även vara ett bra hjälpmedel i den dagliga verksamheten, du kan till exempel se vilken bil

som angör lastkajen, vem som kommer på besök eller använda den som säkerhetskamera vid ensamarbeten. Vi jobbar med flera olika leverantörer och tillsammans har vi en mycket stor produkterfarenhet och ett brett utbud av kända varumärken. Säkerhetspartner hjälper er hela vägen från projektering till installation och efterföljande tjänster, säger Roger Anehagen.

Roger och Daniel Ekman som har tydliga ambitioner avseende företagets framtid. – Vi ska fortsätta växa med målet att bli en av de största och främsta säkerhetsaktörerna här i regionen.

Intervju: Stefan Carewall

JÖNKÖPING 26 0340-870 50 | info@kattingmaster.se www.kattingmaster.se Tel: 036-160590 • Mail: info@sakerhetspartner.nu

Kundanpassade truckar för effektivare materialhantering

Linde är en del av den globala koncernen KION Group. I Sverige är Linde med sina 500 anställda rikstäckande och har kontor och verkstäder från norr till söder. I Jönköping träffar vi Tomm Holm som är regionchef för Region Mitt på Linde. – Vi erbjuder våra kunder både nya och begagnade truckar och är även unika i att anpassa dem efter specifika behov. Vi erbjuder hundratals olika truckmodeller och tillverkar dem efter beställning, upplyser Tomm och tipsar samtidigt om Lindes webbutik där en del av sortimentet går att beställa.

Brett erbjudande av produkter och lösningar

Utöver sina truckar erbjuder Linde också lösningar inom hyra, säkerhet, energi, digitalisering och service. Bolaget har fler än 300 servicetekniker runt om i hela landet. I många fall har teknikerna fasta kunder, vilket skapar både trygga och personliga relationer mellan dem och kunderna.

– Ett område som växer är våra automationslösningar. Det kan vara både semiautomatiska och helautomatiska truckar som underlättar materialhanteringen väsentligt för våra kunder. Vi strävar hela tiden efter att flytta fram gränserna med våra innovativa lösningar, säger Tomm Holm.

Hållbarhet är en viktig del i allt Linde gör. Bolaget jobbar aktivt med lösningar för att både de själva och deras kunder ska kunna spara energi, minska utsläpp och minimera miljöpåverkan. För det arbetet har de belönats med guldrating av EcoVadis.

LINDE MATERIAL HANDLING

Din

Innovation och kvalitet Lindes truckar har för många en särställning.

– Linde är ett premiummärke som kännetecknas av innovation, kvalitet och

säkerhet. Truckarna är också energisnåla, vilket blir en allt viktigare faktor för våra kunder, säger Tomm Holm. Tomm spår en fortsatt god utveckling i regionen, inte minst i det expansiva

Jönköpingsområdet där bolaget förstärker med en ny säljare till hösten.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

www.linde-mh.se

JÖNKÖPING 27
En världsledande leverantör inom truckar och lösningar för intralogistik. Våra produkter och tjänster syftar till att skapa säkrare och effektivare materialhantering. partner inom materialhantering
Beträffande truckar har Linde Material Handling en särställning hos aktörer i en mängd olika branscher. Linde är en av världens ledande tillverkare av truckar och leverantör av intralogistiklösningar – ett koncept som dagligen skapar en säkrare och mer effektiv materialhantering för bolagets kunder.

Välrenommerad verkstad med fokus på tunga fordon

Företag och privatpersoner i takterna kring Jönköping har aldrig långt till en riktig allbilverkstad.

Nottemarks Fordonsservice är specialiserat på tunga fordon och släpvagnar, och tar sig an fordon av i princip alla märken och årsmodeller.

Här utförs allt från byten av lampor till avancerade reparationer med hjälp av diagnostikutrustning.

Andreas Nottemark har verkat i fordonsbranschen i 15 år och är mannen bakom uppskattade Nottemarks Fordonsservice med kontor och verkstad i Jungarums industriområde. Här ligger fokus på service och reparationer av framför allt tunga fordon och släpvagnar av i princip alla märken och modeller.

– Vi vänder oss till alla som använder tunga fordon, till exempel åkerier och flyttfirmor, i Jönköpingsregionen. Vi gör allt från att byta lampor och olja till att byta bromsar och utföra avancerade motorreparationer, berättar Andreas och tillägger att de även servar och reparerar personbilar, husbilar och husvagnar.

Komplett utrustning

I den ändamålsenliga verkstaden finns en personbilslyft och en lastbilslyft samt komplett diagnostikutrustning för båda fordonstyperna. I Nottemarks Fordonsservice använder de sig uteslutande av godkänd mätutrustning.

På husbilar och husvagnar utför de dessutom fukt- och gasoltester.

– Efter avslutat test erhåller kunden ett intyg om godkännande samt ett klistermärke som ska fästas i gasolkofferten.

Detta är något som allt fler svenska

campingplatser kräver ur brandsynpunkt, upplyser Andreas Nottemark.

Konkurrensfördelar

Nottemarks Fordonsservice jobbar också med AC-utrustning och kan även montera solpaneler på husbilar och

husvagnar. Den starka bredden är förstås något som kunderna uppskattar, liksom de generösa öppettiderna och den långa erfarenhet som Andreas och hans medarbetare besitter.

– Vi vill alltid hålla en hög servicenivå, stå för snabba insatser och erbjuda bra

priser, säger Andreas Nottemark som ser en stadigt ökande efterfrågan på de tjänster de erbjuder.

– Min ambition är att vi ska fortsätta växa som företag och att jag framöver ska kunna anställa mer personal.

Intervju: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

Ett komplett servicekoncept för avfallshanteringsbranschen

Branschen för avfallshantering har i Tenhults Containerservice en kunnig och trogen samarbetspartner. Företaget är en specialist på service och reparation av branschens containrar och maskiner, och står för ett helhetskoncept präglat av stor flexibilitet och en hög servicenivå.

Tenhults Containertransport startades 2017 och utgår alltjämt från Tenhult strax utanför Jönköping. Fem anställda under ledning av VD och ägare Jimmy Alvarsson företräder bolagets skarpa koncept.

– Vi är en heltäckande aktör avseende service och reparationer av maskiner och containrar för avfallshantering. Vi vänder oss till kunder över hela Småland, berättar Jimmy Alvarsson och nämner

uppdragsgivare som Prezero Recycling, Jönköpings Renhållnings AB samt Europress AB som tillverkar och säljer avfallsmaskiner för olika ändamål.

Flera konkurrensfördelar

Såväl service- som reparationsinsatser sker ofta på plats ute hos kunderna, men i samband med mer omfattande insatser fraktar de containrar och maskiner till den egna verkstaden i Tenhult. Till sin hjälp har de, förutom en fullt utrustad serviceverkstad, en lastväxlare, en lastmaskin och en servicebuss med släpkärra.

Den ändamålsenliga utrustningen är förstås en stark konkurrensfördel, men Jimmy nämner gärna fler.

– Vi är noggranna och flexibla, arbetar nära våra kunder med en hög servicenivå och ställer alltid upp när behovet uppstår. I regel kan vi stå för riktigt snabba insatser, säger Jimmy Alvarsson.

Framtidstro

Han berättar vidare att en del av deras kunder har tecknat avtal med Tenhults

Containertransport avseende regelbunden genomgång och service av maskiner och kringutrustning. I dessa fall besöker Jimmy och hans medarbetare kunden fyra gånger per år och säkerställer att allt fungerar som det ska. Tenhults Containertransport, som har kreditvärdighet AA, utför även nyinstallationer av avfallsanläggningar på plats hos sina

kunder och kan även utföra mindre svetsoch smidesarbeten. Med en stark bredd att luta sig mot ser Jimmy Alvarsson framtiden an med tillförsikt. – Vår ambition är att fortsätta växa, inte minst avseende service. Vi vill bli en större aktör här i Småland.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

JÖNKÖPING 28 Industrigatan 18, 553 02 Jönköping 0761 605033 | info@nottemarkab.se jimmy@tct-ab.se
Ägaren Andreas Nottemark.

Breda tjänster för en bättre miljö

I en tid då alltmer kretsar kring miljöfrågor står konsult- och utbildningsföretaget Detectum för ett intressant koncept. Detectum jobbar brett inom miljökontroll, analystjänster, organisationsutveckling, arbetsmiljö och forskning, och bidrar i allt väsentligt till en bättre miljö i många olika avseenden.

Detectum beskrivs som ett modernt och dynamiskt konsult- och utbildningsföretag, byggt på en solid grund av normer och värderingar. Verksamheten finns representerad via ett kontor i Stockholm och huvudkontoret i Jönköping där vi träffar VD:n och grundaren Göran Forsberg. Han berättar att bolaget vilar

stadigt på flera ben och med miljöarbetet som främsta ledstjärna. – Vi vill bidra till formandet av effektiva och lönsamma service- och kunskapsin-

tensiva företag inom den både offentliga och privata sektorn. Vi vänder oss till företag i flera olika branscher och jobbar brett med miljökontroller, analystjänster, organisationsutveckling, arbetsmiljö och forskning, berättar Göran.

Brett koncept Beträffande området miljökontroll genomför Detectum bland annat miljöinventeringar och -besiktningar. Det kan till exempel handla om insatser inför en nybyggnation på gammal industrimark eller när en fastighet ska rivas eller byggas om.

– Då kan vi kartlägga ingående byggnadsmaterial och eventuella föroreningar för att ta fram en arbetsstrategi. Vi hjälper också till med myndighetskontakter. Vi blir med andra ord en trygg partner

genom hela processen, från början till slut, säger Göran Forsberg. Inom området arbetsmiljö bistår Detectum bland annat med framtagandet av arbetsmiljöplaner och riskanalyser i huvudsak för företag som verkar inom byggnation och markarbeten. De utför även arbetsplatskontroller för beställares räkning för att säkerställa att alla parter följer regelverket. Detectum jobbar också med forskning och utveckling, framför allt med Örebro Universitet.

– Vi är en marknadspart till universitetet där forskningsområdet är inriktat på riskbedömning av förorenad mark med hjälp av genuttryck och eDNA. Härutöver arbetar vi också med organisationsutveckling genom att designa strategier för upphandlingar för såväl privata som offentliga verksamheter, upplyser Göran Forsberg.

Kunskap och resurser

Detectum förfogar över omfattande tekniska resurser för en mängd olika

miljökontroller i fält. Företaget har ett eget asbestlabb och ett fältlaboratorium för analyser av tungmetaller och VOC. Göran är dock noga med att framhålla personalens stora betydelse för Detectums starka bredd och dess framgångar. – Våra medarbetare har lång erfarenhet av olika områden. De består av en bra mix av både akademiker och praktiker, berättar han.

Tillgängligheten är dessutom hög, Detectum verkar över ett stort geografiskt område från Stockholm och söderut och servar dagligen fastighetsbolag, byggföretag, kommuner och regioner. Flera av bolagets kunder är multinationella företag med specialistkompetens. – Vi brinner för arbetsmiljöfrågor och har både verktyg och kunskap för de flesta förekommande uppdrag. Beträffande miljöteknisk förmåga är vi en ledande aktör, vår ambition är att expandera ytterligare och cementera vår framskjutna position, avrundar Göran Forsberg.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Miljökonsulter för byggnadsomställningar projektering, inventering, upphandling, kontroll och redovisning - hela vägen

036- 36 26 80

www.detectum.se

JÖNKÖPING 29
Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. Barn och cancer hör inte ihop. Julius 6 år, hjärntumör.

Bärgaren med kunden i fokus

Stefan Berns är en ambitiös person, som har många järn i elden. Sedan 2019 är han baserad i Kövra utanför Svenstavik, där han bland annat driver Assistans på väg, en bärgare som sätter kunden, inte bilen, i fokus.

- Jag vill att kunden ska känna sig sedd, då de kanske är på semester och är stressade. Då kan det lätt bli spänd stämning, men om jag visar att de är i fokus, och inte bilen, brukar det lösa sig, berättar Stefan.

För ungefär tio år sedan bodde Stefan i Stockholm och fick upp ögonen för budbilsbranschen, som han tyckte verkade spännande. Efter ett par år fick han, av en slump, kontakt med en larmcentral för bärgare, vilket gjorde att han fick upp ögonen för ytterligare en spännande bransch. Dessvärre hade larmcentralen inte möjlighet att anställa någon just då. Stefan är en ambitiös och driven person, så han fann en väg in i branschen.

- Jag frågade ägaren om jag kunde börja köra för dem om jag köpte en egen bil, berättar Stefan.

Detta var ett upplägg som var gynnsamt för både Stefan och larmcentralen. Det

blev början på Stefans karriär i bärgningsbranschen. Han fick utbildning via larmcentralen och började därefter köra bärgningsbil på uppdrag av larmcentralen. 2017 flyttade Stefan till Vemdalen där verksamheten fortsatte. Där fick han ett avtal mellan sitt företag, Assistans på väg, och Viking. Han har samma slags avtal med Viking som med larmcentralen i Stockholm; Viking förser honom med uppdrag, men hans företag är fristående. Idag utgår företaget från Kövra strax utanför Svenstavik och från Sveg.

Utöver Assistans på väg har Stefan även ett företag som heter Grävakuten. Han letar aktivt efter en grävmaskinist till denna verksamhet.

- Jag letar efter en erfaren grävmaskinist, som är kunnig, serviceminded och lösningsorienterad, säger Stefan.

Kunden i fokus

Alla som någon gång har blivit strandade på grund av problem med bilen vet att det är en situation som kan vara väldigt påfrestande och stressig. Detta är något Stefan är väldigt medveten om. Därför är hans filosofi att det är kunden, inte bilen, som är i fokus.

- Jag vill att kunden ska känna sig sedd, då de kanske är på semester och är stressade. Då kan det lätt bli spänd stämning,

men om jag visar att de är i fokus, och inte bilen, brukar det lösa sig, berättar Stefan.

Stefan försöker alltid ligga steget före, vilket både sparar tid och säkerställer kundnöjdheten.

- Om jag till exempel har en körning som är 1,5 timme bort, ringer jag försäkringsbolag och roddar med annat som behövs. När jag kommer fram har jag löst det mesta åt kunden. Det gör att jag kan lägga allt fokus på kunden och deras

välmående när jag kommer fram, berättar Stefan.

Kunder i hela Sverige

Stefan har alltid varit bra på att marknadsföra sitt företag, vilket gör att han har kunder över hela landet. Han kan, så klart, inte alltid åka och hjälpa kunder; om de befinner sig för långt bort är det inte praktiskt. Han ser dock alltid till att hjälpa sina kunder.

- Ibland krävs det att jag hör av mig till en lokal aktör, som kan hjälpa kunden. Det genererar inga intäkter för mitt företag, men den extra servicen är mycket uppskattad av kunderna, säger Stefan.

För tillfället är Stefan ensam på Assistans

på väg, men han har börjat fundera på att anställa. Han vill då gärna få in en kvinna i bolaget, eftersom han tycker det är viktigt att göra plats för kvinnor i branschen.

- Idealkandidaten är praktiskt eller mekaniskt kunnig, eftersom det krävs att man är lösningsorienterad på plats. Det är viktigt att man är stabil, stresstålig och har en hög servicenivå, så att man kan hantera olika situationer på ett lugnt sätt, säger Stefan.

BERG 30
ASSISTANS PÅ VÄG Tel: 0709 638 638 Mail: info@assistanspavag.se
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler

En fullsortimentsbutik för byggproffs och privatpersoner

Med 166 butiker över hela landet är BOLIST Sveriges största byggoch järnhandelskedja. Det rör sig om fullsortimentsbutiker för både byggare och privatpersoner med allt som behövs för ett lyckat byggprojekt. BOLIST-butiken BOLIST Svenstavik är förstås inget undantag.

BOLIST Svenstavik är ett sedan länge självklart val när det kommer till byggvaror för både proffs och privatpersoner i regionen. Butiken var en av de första som gick med i BOLIST-kedjan som idag är Sveriges största bygg- och järnhandelskedja med 166 lokalt anslutna butiker. Butiken i Svenstavik ingår i Mestergruppen där även XL-Bygg ingår. Det breda bygghandelssortimentet utgör kärnan i verksamheten, men här jobbar man aktivt för att hela tiden förbättra sitt koncept.

– Vi erbjuder maskinuthyrning med bland annat markvibratorer, grävmaskin, handverktyg, byggnadsställningar med mera. Vi har en egen kranbil för att kunna vara flexibla och leverera materialet när kunden behöver det. Vi jobbar

tätt ihop med våra kunder och monterar även en del hus med vår kran som har en räckvidd på hela 30 meter.Det är bara för kunden att lyfta luren så löser vi resten.

Vi står för snabba och smidiga leveranser, säger Magnus Nilsson som äger och driver Byggvaruhuset i Svenstavik.

Tredje generationen Magnus är den tredje generationen som driver Byggvaruhuset i Svenstavik, vilken startades som en lantmannaförening där hans farfar arbetade.

– När lantmannaföringen lades ned på orten sadlades verksamheten om från försäljning av spannmål, gödning och utsäde till att alltmer fokusera på byggmaterial och vitvaror, berättar Magnus vars far och dennes bror sedermera tog över ansvaret för butiken.

Sedan två år tillbaka är det Magnus som för de stolta traditionerna vidare. Han är, som han uttrycker det, mer eller mindre född och uppväxt i lokalerna.

– Jag har lärt mig massor av min far och har hunnit samla på mig mycket erfarenhet och kunskap. Vi vidareutbildas också löpande av BOLIST. Det är förstås en stor fördel för både oss och våra

kunder att vara en del av BOLIST. Med sådana muskler i ryggen kan vi pressa priserna och vara konkurrenskraftiga, säger Magnus Nilsson och tillägger att butiken sedan 1996 även är knuten till Elon.

Tydliga konkurrensfördelar

BOLISTs och Elons kunder har tillgång till kunnig och serviceinriktad personal som ger goda råd kring olika produkter och projekt. Här finns ett stort kunnande om det breda sortimentet. Flexibilitet, personlig service och konkurrenskraftiga

priser är andra tydliga konkurrensfördelar.

– Vi ser oss som en problemlösare för våra kunder, för oss är ingenting omöjligt och med stora volymer i lager kan vi snabbt stå till tjänst och vara en pålitlig bygghandel, säger Magnus Nilsson.

Han trivs med jobbet där ingen dag är den andra lik. Magnus gillar att träffa kunder, och det är en passion han delar med butikens nio anställda. Sommartid kallar han in extrapersonal.

– Här finns många besökare som har sommarstugor i behov av renovering,

men vi ser över lag stora möjligheter för oss att ta fler marknadsandelar, säger Magnus.

Han berättar att det finns planer på att bygga om i butiken och göra den ännu bättre, samt att skapa fler och större lagerytor.

– Vi vill forma ett så strakt koncept som möjligt för våra kunder, samtidigt som vi också vill värna om bygden. För oss är det viktigt att landsbygden får leva.

BERG 31 BYGGVARUHUSET I SVENSTAVIK • Stationsvägen 9 • 845 31 Svenstavik • Tel: 0687 – 107 20
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Ägare Magnus Nilsson. Petra Nilsson Björklund som kör truck. Grävare som går att hyra. Transport med kranbil.

Åkeriet som rullat i Berg sedan 1935

Ivanssons Åkeri är ett företag i Berg som idag drivs i tredje generationen av Jens Ivansson. Jens är en sann entreprenör och har löpande utvecklat företaget, som under åren sysslat med bland annat containeruthyrning och blästerlackering och idag främst sysslar med uthyrning av tunga maskiner, men även har budbilsverksamhet.

1935 startade Erik Persson ett åkeri i Berg. Han drev företaget i fyrtio år innan han lämnade över verksamheten till sin dotterson, Jörgen Ivansson, som då gav företaget namnet Ivanssons Åkeri. Idag drivs företaget i tredje generationen av Jörgens son, Jens. - Jag är uppvuxen i åkeribranschen. Jag läste ett fordonstekniskt program på gymnasiet och hade fått jobb hos pappa

redan innan jag tagit studenten, berättar Jens.

Jens har nu drivit företaget sedan 1995. Till en början fortsatte han driva företaget på samma sätt som sin pappa, det vill säga med plogkontrakt på vintern och uppdrag rörande asfalt på sommaren. Mångsysslare Jens har alltid varit en driven person,

som har jobbat mycket med att utveckla sin verksamhet. Redan under Jörgens tid sysslade man med containeruthyrning.

Jens utvecklade detta verksamhetsben succesivt och började köpa in, renovera och hyra ut allt fler containers. Som mest hade företaget 150 containers för uthyrning, vilket var runt 2016. Samma år sålde man alla containrar och började samtidigt med blästerlackering. Fyra år senare var det dags att växla om igen.

- 2020 sålde vi alla lastbilar och även lackeringen. Samma år fick jag en fråga om att köra budbilar i södra Berg, så idag har vi två budbilar, berättar Jens.

En av anledningarna till att Jens växlade om 2020 var för att kroppen sa stopp.

- Vi som arbetar inom den här branschen sliter ofta ut både kropp och psyke. Detta är något jag tycker är viktigt att prata om, säger Jens.

Maskinuthyrning

Jens har alltså haft många järn i elden se senaste tjugo åren. I början av 2000talet, när han fortfarande hade lastbilar i företaget, började han med uthyrning av tunga maskiner. De senaste tjugo åren har uthyrningsverksamheten av maskinerna sakta byggts upp. När denna del av verksamheten började ta fart, valde Jens att investera mer i den. I dagsläget

har Ivanssons Åkeri en stor maskinpark. I maskinparken har man bland annat tio hjullastare på 7–30 ton, sex grävmaskiner på 1,8–25 ton och en dumper. - Vi jobbar mycket med att se till att maskinerna är uthyrda hela året. Vi är lojala mot våra kunder. Om en kund vill hyra en maskin under en längre period, kan jag ordna bra priser, berättar Jens, som i viss mån kan vara konkurrenskraftig med sina priser.

Ivanssons Åkeri tar mycket god hand om sina maskiner; om man servar sina maskiner kan man ha en fräsch maskinpark även om några av maskinerna är lite äldre. En fräsch maskinpark är en av anledningarna till att Ivanssons Åkeri har så gott rykte.

- Vi får våra jobb via ryktesvägen. Vi på Ivanssons Åkeri lever på vårt rykte och att hitta nya vägar, avslutar Jens.

BERG 32
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Ägare Jens Ivansson.

NATO:s skoterkälkar kommer från Oviken

Ovikens Mekaniska har sysslat med traditionellt bysmide, crossreparationer och skoterkälkar sedan starten 1978. I över tio år har man även nischat sig på att tillverka skoterkälkar som används av både NATO och det norska försvaret.

Ovikens Mekaniska grundades 1978. I mitten av 80-talet köpte Tord Borgefjäll in sig i verksamheten. Några år senare köpte även hans fru in sig i företaget. Idag drivs verksamheten av parets son, Christoffer Borgefjäll. Han har arbetat i familjeverksamheten sedan han var liten. - Efter skolan och under somrarna stod jag och svetsade kälkar. Jag gjorde ett litet avstick och jobbade med att bland annat köra pistmaskin i Bydalen under vinterhalvåret i några år. Efter ungefär

sex vintrar insåg jag att det var på O-Mek jag ville spendera min tid, berättar Christoffer, som har jobbat heltid på Ovikens Mekaniska sedan 2006.

Ovikens Mekaniska, som ofta kallas O-Mek, har sysslat med traditionellt bysmide, crossreparationer och skoterkälkar så länge Christoffer kan minnas.

NATO:s skoterkälkar

När Christoffer började jobba heltid på O-Mek hade man ett avtal med en norsk återförsäljare som sålde skoterkälkar till det norska försvaret. Som mest sålde man då 2000 kälkar under den perioden. 2009 var ett lite tuffare år för O-Mek, då efterfrågan på skoterkälkarna började dala. Det hela löste sig tack vare en kvinna i Luxemburg, som ville köpa O-Meks skoterkälkar åt NATO. Kvinnan från Luxemburg mötte upp med tre represen-

tanter från norska försvaret i Östersund. De åkte sedan gemensamt till Oviken för att titta på kälkarna och prata om ett avtal. Det kanske låter lite underligt att en representant från NATO får upp ögonen för ett litet svenskt företag i Oviken, men saken är den att det fanns en anledning till att de var intresserade av just O-Meks skoterkälkar.

- Pappa hade kommit fram med en lösning som innebär att man kan lasta kälken tungt utan att det tynger ner fordonet som drar kälken, berättar Christoffer.

Avtalet blev snart verklighet. Den första ordern låg på 500 kälkar. Det var tack vare detta avtal som O-Mek överlevde och kunde fortsätta göra det de är bäst på. Kvalitet och trygghet har alltid varit centrala för O-Mek. Därför har man ett stort reservdelslager.

- Eftermarknaden är väldigt viktig. Vårt hantverk är av mycket god kvalitet och har en lång hållbarhet, men om olyckan skulle vara framme, har vi gott om reservdelar. Det är en trygghet för våra kunder, säger Christoffer.

Kundens smidesdrömmar Skoterslädarna är ett viktigt verksamhetsben, men det är inte det enda man

gör på O-Mek. Man jobbar även en hel del med svets- och smides-uppdrag för bolag i trakten. Man kan lösa det mesta och tackar sällan nej till ett uppdrag.

- Vi på Ovikens Mekaniska har kunden i fokus. Vi är ett flexibelt företag som tillverkar allt efter kundens önskemål. Kunden är den som har en idé. Sedan förverkligar vi drömmarna, säger Christoffer.

BERG 33 Svets & Smide | Tel: 0643 105 60 | o-mek.se
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Mikael Dahlin, Magnus Eriksson, Ägare Christoffer Borgefjäll, Jimmy Höglund och Daniel Larsson. Hela gänget på Ovikens Mekaniska. En specialbeställd kälke som ej är helt klar. O-meks mest sålda kälke: Extreme. Magnus Eriksson står och slipar metall.

Breda helhetslösningar kring uppvärmning och VVS

I en tid då alltmer kretsar kring energibesparing och minskade uppvärmningskostnader är värmepumparna alltjämt ett hett alternativ för landets villaägare. Det märker man inte minst i Rörömokar’n som är en specialist när det kommer till installation av värmepumpar. Rörömokar’n jobbar härutöver brett med allt som rör VVS.

Det är Stefan Esbjörnsson som äger och driver välrenommerade Rörmokar’n AB med utgångspunkt från Svenstavik. Han startade företaget 2007 och anställde sin första medarbetare fyra år senare. Idag är det fem personer som, utöver honom själv, representerar företagets skarpa koncept avseende det Stefan benämner som allt inom VVS.

– Vi åtar oss i princip alla VVS-relaterade jobb men är härutöver specialister på att installera värmepumpar. Vi installerar till exempel bergvärmelösningar då vi hyr in kompetenta borrare från trakten. Det innebär att vi står för en helhetslösning där kunden bara behöver vända sig till en enda aktör för hela projektet, upplyser Stefan Esbjörnsson.

Rörömokarn’s goda rykte har gjort att Stefan och hans kollegor får åta sig

uppdrag över ett förhållandevis stort geografiskt område. Just nu jobbar de i Vemdalsskalet där 24 nya lägenheter byggs, men Stefans ambition är att företaget ska få möjlighet att åta sig fler uppdrag på den lokala marknaden.

– Under senare tid har det blivit en hel del insatser på olika platser runt om i Jämtland, men nu vill vi ta vara på kunderna i vårt närområde här i Svenstavik med omnejd. Här finns stor potential, menar Stefan.

Tydliga konkurrensfördelar

Såväl Stefan som hans medarbetare besitter mycket hög kompetens, vilken

Stefan är mån om att få behålla i företaget. Här finns även en lärling som redan är mycket kunnig och som Stefan gärna vill anställa. I Rörömokarn’n är de duktiga på att utbilda personal så att de hela tiden är uppdaterade kring vad som händer på marknaden. Att leverera rätt lösning till ett konkurrenskraftigt pris är en stående filosofi.

– Vi håller en hög kvalitets- och servicenivå, vi är lösningsorienterade och duktiga på att se möjligheter i stället för problem. I de fall vi stöter på patrull söker vi helt enkelt rätt på en lämplig lösning. För oss är inga uppdrag och insatser vare sig för stora eller för små,

vi tackar sällan nej till några jobb, säger Stefan Esbjörnsson.

Blickar framåt Rörömokar’n har genom åren utvecklat ett gott samarbete med andra lokala firmor, inte minst VVS-företag.

– Vi har inga konkurrenter, bara kollegor, säger Stefan som även stöttar det lokala föreningslivet och över lag försöker dra sitt strå till stacken för att hålla landsbygden levande.

Han trivs med jobbet och gillar variationen i arbetet. Ingen dag är den andra lik och han uppskattar också alla kundmöten.

– Det är alltid roligt att få jobba med människor, säger Stefan som förstås också hela tiden strävar mot att utveckla verksamheten och få den att växa. – Jag letar kontinuerligt efter nya arbetsområden, i framtiden vill vi till exempel kunna satsa mer på insatser kring energieffektivisering. Det är en marknad med stor utvecklingspotential beträffande såväl privata villor som stora fastigheter. Det ligger i tiden att tänka energismart, där vill vi vara med och föra utvecklingen framåt.

BERG 34
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

Komplicerade IT-frågor kan göras enklare

Ovikens Tekniska AB drivs av Daniel Arvastsson, som har väldigt bred kompetens inom en rad olika aspekter av IT. Han gör allt från att jobba med IT-ledning och analyser till att skruva med hårdvara. Han har en förmåga att kunna förklara komplicerade IT-frågor på ett enklare sätt, vilket underlättar beslutsfattandet för kunderna.

Daniel Arvastsson har en bakgrund inom elteknik, systemutveckling och hårdvaruteknik. Under alla sina år i branschen har han samlat på sig en väldigt bred kompetens inom IT. Daniel kommer från Uppsala från början, medan hans fru kommer från Oviken. 2012 bestämde sig paret för att flytta till Oviken, eftersom de ville låta barnen växa upp här. Det var här och då Daniel grundade Ovikens Tekniska AB, som brukar kallas OTEK till vardags.

Daniels roll som konsult varierar från bolag till bolag och uppdrag till uppdrag. - Min slogan är ”We make IT workable”. Jag är bra på att få företags IT-miljöer att arbeta med och för företagen på bästa möjliga sätt, säger Daniel.

Enkelt uttryckt Daniel jobbar bland annat med IT-ledning, analyser och support. Det händer även att han skruvar med hårdvara. I och med att vi är mitt uppe i digi-

taliseringen utvecklas tekniken så fort att det många gånger är svårt att hänga med. Därför kan det vara svårt för ett företag att ibland ens förstå vad man behöver hjälp med för att få ut nyttan av IT. Det kan också vara väldigt dyrt att utveckla sin IT och därför är det viktigt att man får en tydlig effekt av investeringen. Detta är något som Daniel är väldigt duktig på.

- Det ligger på mig att ha kompetensen att förstå de tekniska termerna, men det är lika viktigt att jag kan förklara komplicerad teknik på ett enkelt sätt för personer som sitter med beslutsfattande och verksamhetsutveckling eller är användare av tekniken, säger Daniel.

Daniel fortsätter med att förklara att han jobbar mycket med problemlösning och att hitta optimerade vägar för att få teknikflöden att fungera. Faktum är att problem är det bästa med hans jobb, om man frågar honom.

- Det finns inget bättre än när ett

problem uppstår. Det ”omöjliga” är det absolut roligaste med mitt jobb, säger Daniel med ett brett leende på läpparna.

Öppnar upp för att anställa

Daniel har inte behövt marknadsföra sig utan får sina kunder via rekommendationer. Han utgår från Oviken, men hans kunder finns i hela landet. Än så länge

är han ensam i företaget, men börjar fundera på att anställa medarbetare. Problemet är, så klart, att den kompetens som Daniel har utvecklat är unik just för att den är så bred.

- Det är svårt att rekrytera. ”Rätt” personer är oftast redan uppfångade av marknaden, säger Daniel.

När vi frågar Daniel hur drömkandidaten ser ut, säger han att även om nyutexaminerade har fräsch kunskap, väger erfarenhet tungt.

- Man ska ha en god uppfattning om tekniken och programmiljöer, men utgå från och förstå användarnas perspektiv, alltid i kombination med den övergripande bilden, som man måste förstå för att kunna ta resultatansvar för olika projekt. Man ska ha den tekniska kompetensen men även ha ”people skills” och erfarenhet. Det är nödvändigt, säger Daniel.

Heltäckande finansiell rådgivning i Halland

Söderberg & Partners är företaget som bistår såväl privatpersoner som företag att fatta välgrundade beslut som påverkar ekonomi, verksamhet och livet i stort. I Halland finns man i Halmstad och Varberg och förser kunder i hela Halland med finansiell rådgivning.

Söderberg & Partners startades i Stockholm 2004 av Per-Olof Söderberg och nio entreprenörer. Sedan dess har företaget utvecklats till en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Idag finns bolaget representerat via ett 90-tal kontor över hela landet, samt även i Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. De olika kontoren ansvarar för sina respektive geografiska områden, men har mycket stöd från den centrala organisationen.

-Vi har experter som sitter centralt som ständigt håller sig ajour rörande lagar och

regler, som uppdateras löpande. Det är en av våra stora styrkor, berättar Stephan Artursson, som är Kontorsansvarig i Halmstad.

Söderberg & Partners är en koncern där det händer mycket. Man växer dagligen med anställda och genom förvärv. Företaget har byggt upp ett mycket starkt rykte de senaste knappa tjugo åren och får många nya kunder genom referenser och rekommendationer.

Halland I Halland har Söderberg & Partners kontor i Halmstad och Varberg och har ett upptagningsområde som sträcker sig från Kungsbacka ner till Båstad. Kommunikationen mellan de olika kontoren är mycket god, vilket gör att man kan dra nytta av all kunskap och kompetens som finns inom företaget. På kontoren i Halmstad och Varberg är man totalt 15 medarbetare, som arbetar med ett stort utbud av finansiella tjänster.

- Vi ger råd rörande sjukvårdsförsäkringar, tjänstepension, bolån och konsumentför-

säkringar som bilförsäkringar och hemförsäkringar. Man kan säga att vi hjälper till med allt man kan spara pengar på. Nu ombesörjer vi även elavtal och småsparande, berättar Stephan, som även är delägare i företaget.

Söderberg och Partners har delat upp sin verksamhet i olika affärsområden. I Halmstad sitter bland annat Sanny Erixon, som även han är delägare i företaget. Sanny jobbar med affärsområdet Liv och sysslar med rådgivning rörande exempelvis pension och personförsäkringar. Söderberg & Partners har haft Sveriges mest nöjda kunder när det kommer till pension 11 år i rad.

- Söderberg & Partners är Nordens största upphandlare av tjänstepensionsplaner och kapitalförvaltning. Nu blir vi snart störst i Nederländerna också. Nästa steg är att kliva in på den brittiska marknaden också, säger Sanny.

Utöver att vara kontorsansvarig, jobbar Stephan även med Wealth Management, vilket i huvudsak innebär att han sysslar med rådgivning rörande kapitalförvaltning.

Välmående

Söderberg & Partners sysslar alltså med att säkerställa sina kunders ekonomiska välmående. Företaget är även delägare i BORGO, som samägs med ICA Banken, Ikano Bank, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

- Syftet med BORGO är att få så många som möjligt att sänka sina fasta avgifter och pressa priserna och konkurrera med bankerna, berättar Stephan.

På en mer lokal nivå är Söderberg & Partners delägare i Halmstad Fystester, som utgör ytterligare ett affärsben i verksamheten i Halland. Syftet med denna verksamhet är att hjälpa företag att investera i sina medarbetares fysiska välmående, vilket kan sägas vara den viktigaste investeringen man kan göra.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

BERG / HALMSTAD 35 We make IT work able | 0643 44 50 77 | info@otek.se OTEK AB HALMSTAD | Olofsdalsvägen 47A | 302 41 HALMSTAD HALLAND
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Ägare Daniel Arvastsson med sin kontorshund Rune. Daniel felsöker hårdvara.

Högkvalitativ maskinservice i Halland

Swecon Anläggningsmaskiner är ett välrenommerat företag som specialiserar sig på service och underhåll av Volvo Construction-maskiner.

Företaget har 21 anläggningar och 34 servicepunkter runtom i landet för att alltid ha nära till sina kunder. Man är även engagerade i att forma framtidens servicetekniker, bland annat genom att erbjuda praktikplatser.

Swecon Anläggningsmaskiner finns i Baltikum, Tyskland och Sverige. I Sverige har man 21 anläggningar och 34 servicepunkter, från Kiruna i norr till Staffanstorp i söder. Av bolagets totalt 660 anställda arbetar 24 på anläggningen i Halmstad, vars upptagningsområde sträcker sig från Varberg ner till Hallandsåsen och in mot Värnamo.

- Swecon har specialiserat sig på Volvo Construction-maskiner. Vi erbjuder våra tjänster till alla som äger en Volvomaskin, oavsett om de har ett serviceavtal med oss eller inte, berättar Marc Rask, som har lång erfarenhet av fordonsbranschen och varit platschef för Swecon i Halmstad sedan 2019.

Högkvalitativ maskinservice

Verkstaden i Halmstad utgör navet för Swecons verksamhet i södra Halland. Här utförs service, reparationer och ombyggnationer av kundernas maskiner. På anläggningen har man även försäljning av reservdelar och tillbehör. Av anläggningens 14 servicetekniker arbetar 11 ute i fält.

- Varje servicetekniker har en fullt utrustad servicebuss, så att de ska kunna utföra många reparationer på plats, allt från mindre hydrauliska reparationer till mer omfattande underhållsåtgärder. Större reparationer utförs i verkstaden, berättar Marc.

Försäljningsavdelningen besöker kunder i distriktet för att skapa sig en förståelse för kundernas behov och krav. På så sätt kan försäljningsteamet erbjuda både nya och

gamla Volvo-maskiner och utföra byten.

- Just nu är vi inriktade på den elektrifierade sektorn och erbjuder kompaktlastare och kompakta grävmaskiner med

helt elektrisk drift. Den senaste elektriska bandgrävaren, 230, känns mycket lovande, säger Marc.

Framtidens servicetekniker

Den viktigaste aspekten för alla företag som sysslar med någon form av service är de anställda. Därför är det viktigt att både vara mån om att rekrytera duktiga och serviceinriktade medarbetare och att ta hand om dem. På så sätt blir medarbetarna bättre och bättre hela tiden medan man kan behålla kompetensen i företaget.

- Många av våra tekniker har varit med företaget ända sedan starten och har en passion för sitt arbete, berättar Marc.

Duktiga servicetekniker växer inte på träd. Swecon är alltid på jakt efter nya medarbetare. I detta syfte har man ett starkt samarbete med Motorbranschcollege (MBC) i Halmstad.

- Genom att vara delaktiga i MBC-rådet strävar vi på Swecon efter att främja och representera branschen och att utveckla unga talanger, säger Marc. Swecon föregår även med gott exempel genom att ta emot praktikanter från Kristinehedsgymnasiet. Praktikanter som har visat engagemang har anställts efter avslutad praktikperiod.

HALMSTAD 36 OÖVERTRÄFFAD KVALITET, VARJE GÅNG Swecon Anläggningsmaskiner • Gjutaregatan 12, 302 62 HALMSTAD • Reservdelar: +46 105 564 240 • Verkstad :+46 105 564 240 WWW.VOLVOCE.COM OÖVERTRÄFFAD KVALITET, VARJE GÅNG Swecon Anläggningsmaskiner • Gjutaregatan 12, 302 62 HALMSTAD • Reservdelar: +46 105 564 240 • Verkstad :+46 105 564 240 WWW.VOLVOCE.COM
Marc och Daniel.
Många av våra tekniker har varit med företaget ända sedan starten och har en passion för sitt arbete.
Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Samhällssäkerhet blir allt viktigare

Rejlers grundades i Växjö redan 1942 och har sedan dess utvecklats till en betydande aktör när det gäller modern samhällsbyggnad. Företaget har kontor på ett 40-tal orter från Gällivare i norr till Malmö i söder. Bolaget finns även representerat i Norge, Finland och Förenade Arabemiraten. Drygt hälften av koncernens cirka 2 750 anställda verkar i Sverige.

Rejlers är uppdelad i divisionerna Energy, Industry, Buildings, Infrastructure och Communication & Security (ComSec). Som konsultföretag arbetar man med långsiktiga lösningar för sina kunder, med ambitionen att förse kunder inom både privat och offentlig sektor med innovativa och energioptimala lösningar. Företaget arbetar efter sloganen ”Home of Learning Minds”, vilket dels syftar på att man tillskansar sig kunskap och delar den mellan de olika divisionerna och dels syftar på att man ständigt utvecklar sin kompetens under sitt arbete.

Halmstad

Kontoret i Halmstad etablerades 2012 och totalrenoverades 2022 då Rejlers även firade 80-årsjubileum. De senaste åren har verksamheten i Rejlers växt, så även i Halmstad där man idag är ett 20-tal anställda på kontoret.

- Konsulterna i Halmstad har bred kompetens och jobbar både lokalt, regionalt och nationellt med stor spridning avseende uppdragstyper. Det förekommer även vissa uppdrag i Europa och

Samhällssäkerhet

Inom division ComSec finns kompetensgruppen Samhällssäkerhet som sysslar med säkerhet inom olika områden och genomför uppdrag i hela landet.

- Här i Halmstad har vi viss specialkompetens, vilket gör att vi har ett flertal speciella och rikstäckande projekt,

säger Bengt-Erik Jönsson, konsult inom området Samhällssäkerhet. Bengt-Erik var med och etablerade kontoret 2012, är elingenjör i grunden och har tidigare jobbat många år inom Försvarsmakten. Han är en av flera konsulter inom området elsäkerhet och säkerställd elförsörjning och har lagar,

förordningar, föreskrifter samt avtal och olika typer av handböcker som specialitet. Bland kunderna finns exempelvis Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Saab och Swedavia, det vill säga organisationer med höga funktions- och säkerhetskrav.

Intervju: Oliver Malm USA, säger Bengt-Erik Jönsson kontorsansvarig i Halmstad. Verksamheten i Halmstad planeras fortsätta växa framför allt inom området Industry.

- Just nu är det stor efterfrågan på konsulter i norra Sverige. Pandemin har lärt både oss och våra kunder att distansarbete har många fördelar, uppger Johan Gustavsson, chef för industrigruppen i Halmstad.

Genom att bilda ”satellit”-grupper i syd kan man jobba med projekt i norr. Besöken på fältet kombineras med att vara uppkopplad mot kund och utföra mängdarbete från kontoret i Halmstad. Även projektaffärer utvecklas succesivt för att leverera helhetslösningar med ”turn key”-funktion.

- Vi har även möjlighet att hjälpa våra kunder med projektlösningar och nybyggnationer lokalt i Halland. Vi kan även utföra mindre servicejobb och snabbt vara på plats eller koppla upp oss mot kund och bistå med effektiv felsökning inom olika industriprocesser, tillägger Johan.

37 HALMSTAD

Erfaren arbetskraft för en mängd olika tjänster

Bilden av pensionärer som gårdagens arbetskraft suddas ut med all önskvärd tydlighet i Veteranpoolen. Snarare är det så att de som anlitar Veteranpoolen får ta emot personer med lång erfarenhet, stor arbetsglädje och en vilja att hela tiden stå för fläckfria arbetsinsatser. I området kring Halmstad och Laholm kan såväl företag som privatpersoner få hjälp med allt från trädgårdsarbete och hantverkstjänster till kontors- och ekonomitjänster.

Det kan vara svårt att få en anställning när man är äldre i en tid då arbetsgivarna generellt hellre anställer yngre förmågor. Hos Veteranpoolen är det tvärtom, att vara avtalspensionär eller ålderspensionär är ett av kriterierna för anställning. I Veteranpoolen konstaterar man att människor lever allt längre och att seniorer i allmänhet är pigga och alerta, och gärna vill fortsätta sina yrkesliv även efter pensionsåldern. För denna kategori är Veteranpoolen en utmärkt möjlighet till sysselsättning utifrån egna önskemål. Det är flexibelt, veteranerna jobbar när de kan och vill. Uppdrag hos Veteranpoolen ger

ett extra tillskott till kassan, samtidigt som det ger en möjlighet att göra något meningsfullt.

I Halmstad har Veteranpoolen funnits sedan 2009. Här träffar vi Rebecca Diedrichs som leder verksamheten.

– Veteranpoolen i Halmstad har blivit en efterfrågad resurs för både företag och privatpersoner i trakterna kring Halmstad och Laholm. Företag anlitar oss i samband med produktionstoppar, personalfrånvaro eller andra tillfälliga behov, medan privatpersoner i alla åldrar kan dra nytta av våra tjänster för att underlätta vardagslivet eller få hjälp med specifika projekt. Eftersom samma veteraner återkommer till kunderna bygger vi upp starka relationer och förtroenden, säger Rebecca.

Stor kompetensbredd

Veteranpoolen är idag Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Bolaget grundades i Kungsbacka 2007, snart insåg man att behovet var stort av erfaren arbetskraft och expansionen var självklar.

Sedermera blev Veteranpoolen en franchisekedja som numera omfattar 55 kontor från Luleå i norr till Ystad i söder. Många äldre tar chansen att förlänga yrkeskarriären, vilket har format en enorm kompe-

tensbredd kring allt från hantverkare, såsom målare, snickare och rörmokare till städare, fastighetsskötare, trädgårdsarbetare, ekonomer, receptionister, chaufförer och IT-kunniga. Bredden är påtaglig även hos Veteranpoolen i Halmstad.

– I vår personalpool jobbar idag 170 veteraner med hög och bred kompetens inom en mängd olika branscher. Våra veteraner jobbar inte heltid med undantag från

kortare perioder. Efter ett långt arbetsliv har våra veteraner en kompetens som unga naturligtvis inte har. Vi kan med andra ord täcka de flesta behov, konstaterar Rebecca Diedrichs.

Hon konstaterar att Veteranpoolens seniorer gör samhällsnytta, inte minste genom att de bidrar till BNP. Forskning visar att veteraner inte heller tar jobb från unga som vissa kan tro eftersom Veteranpoolen utför punktinsatser. Tvärtom bidrar de till samhället i stort och till att unga får jobb – när fler jobbar bidrar det positivt till den allmänna samhällsutvecklingen i form av ökad konsumtion och större skatteintäkter.

Tryggt och säkert I Veteranpoolen är de måna om sina medarbetare, det ska vara tryggt och säkert att jobba här, alla ska känna sig omhändertagna och välkomna. Bolaget har både försäkringar och lönegarantier.

För att främja veteranernas välmående och samhörighet arrangerar Veteranpoolen i Halmstad olika aktiviteter, så som sommarfester och gemensamma biobesök. Dessutom erbjuds regelbundna utbildningar för att hålla veteranernas kompetens uppdaterad och introducera dem för nya tekniker. Det råder ett gott samarbete mellan Veteranpoolens kontor i landet, och beträffande verksamheten

i Halmstad har de ett utökat samarbete med kontoren i Falkenberg, Hyltebruk och Båstad, vilket stärker företagets samlade kompetens och förmåga att möta kundernas behov.

– Efterfrågan på våra tjänster ökar, inte minst från företagskunder som idag uppgår till 45 procent av kundkretsen, jämfört med 13 procent för bara två år sedan. Vi eftersträvar en god balans mellan privat- och företagskunder och jobbar med ambitionen att växa och bli ännu större. Ett mål vi har är att sysselsätta 250 veteraner, avrundar Rebecca Diedrichs.

HALMSTAD 38 Testa vår flexibla bemanningslösning 035-10 18 50 | 0430-77 99 97 | halmstad@veteranpoolen.se Våra veteraner har både kort startsträcka och lång erfarenhet. Vi hjälper till med fastighetsskötsel, lager och logistik samt HR, lön & ekonomi mm. Läs mer på veteranpoolen.se
Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson Rebecca Diedrichs.

Snabb hjälp på plats när entreprenadmaskinen krånglar

Hallands maskinservice AB är företaget som på kort tid etablerat sig som en pålitlig aktör inom service, reparation och underhåll av entreprenadmaskiner. Ägaren Magnus Eriksson har genom åren byggt upp gedigen kunskap inom området och driver idag en flexibel verksamhet där många av kundens problem går att lösa på plats.

Det är Magnus Eriksson som äger och driver Hallands Maskinservice tillsammans med sin fru Anna. Efter att ha kört lastbil började han arbeta som mekaniker hos sin far som drev en verksamhet kring service och reparationer av entreprenadmaskiner. När fadern behövde förnya företaget och integrera mer teknik och hydraulik i verksamheten valde Magnus att utbilda sig i syfte att förstärka sina kunskaper. Då firman han jobbade på hade agenturen för Huddig AB, en svensk tillverkare av anläggningsmaskiner valde Magnus att utveckla sin specialistkompetens avseende dessa entreprenadmaskiner. Magnus har jobbat länge med dessa frågor innan han bestämde sig för att grunda Hallands Maskinservice 2021 tillsammans med sin fru.

– I takt med att våra barn har blivit äldre har vi kunnat satsa alltmer tid och resurser på verksamheten. Vi har alltjämt agenturen i Halland för Huddig, och idag även för Merlo, och har byggt upp mycket goda relationer med våra kunder, säger Magnus Eriksson.

Mobil service

Hallands Maskinservice fokuserar på eftermarknadsservice, underhåll, reparationer och garantiåtaganden. Magnus har byggt upp en gedigen kunskapsbas inom alla områden man som mekaniker behöver behärska idag, men med specialitet inom el och hydraulik.

– Vi är kända för att kunna lösa de mest komplexa problemen och kan ofta göra

det på plats hos kunden. Det är en tydlig styrka vi har, säger Magnus.

Verksamheten bygger på mobil serviceteknik, vilket uppskattas av bolagets kunder. Magnus förfogar över en specialbeställd servicebil utrustad med alla nödvändiga verktyg, samt en förstärkt släpvagn för att kunna transportera material, oljor, lyftutrustning med mera.

– Våra kunder förväntar sig en komplett lösning, något som många uppskattar då det är ganska ovanligt idag. De värdesätter mobil service, flexibilitet och enkelhet, säger Magnus.

Kapacitet för stora och små Med mer än 23 års erfarenhet kan Magnus ta sig an alla typer av entre-

prenadmaskiner. Hallands Maskinservice hjälper allt från enmansföretag med enstaka maskiner till bolag med en maskinflotta på upp till 50 enheter. Det kan, utöver traditionella entreprenadmaskiner, handla om exempelvis järnvägsoch linjemaskiner.

– Vi förfogar över den expertis och utrustning som krävs för att kunna hjälpa till i alla slags arbetsmiljöer. Vi följer helt enkelt våra kunder dit där vi behövs, det har byggt starka relationer när kunderna får hjälp av mekaniker som de vet att de kan lita på, avrundar Magnus Eriksson.

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Tel: 0703830064

Epost: info@hallandsmaskinservice.se

Webb: hallandsmaskinservice.se

39 HALMSTAD

Tidlös skandinavisk-japansk design för badrumsmöbler

Haven Systems är ett ungt företag som tillverkar badrumsmöbler som kombinerar skandinavisk minimalism med japansk estetik. Företaget är grundat på tanken om att kunna erbjuda en prisvärd premiumupplevelse som skiljer sig från mängden. Tack vare en välgenomtänkt marknadsstrategi och att byggherrar blir alltmer medvetna om hur viktiga badrum är för köparna, har Havens Systems kunnat vinna marknadsandelar i dessa svåra tider.

Tapwell Group är ett svenskt företag som tar fram badruminredning. Företaget tillverkar bland annat köks- och tvättställsblandare, termostater, handdukstorkar och takduschar. Kakel- och granitkeramikföretaget Bricmat ingår även i koncernen, vars produkter har tagit allt större plats på den nordiska marknaden de senaste åren. Mikael Thedeby har lång erfarenhet av branschen och arbetade som VD på Dansani när han byggde upp en relation med Tapwell. Då han brinner för branschen, började kugghjulen röra sig i huvudet på Mikael.

- Jag började fundera på att skapa ett varumärke som skulle skilja sig från mängden, berättar han.

När Mikael sedan fick erbjudandet om att starta upp Haven Systems, ett dotterbolag till Tapwell Group, tvekade han inte. Företaget grundades i Oskarström 2019 och har nått stora framgångar på bara fyra år. När man började hade man ett litet produktionsutrymme på 1200

m². Idag har Haven Systems uppgraderat sin produktionsyta till 4500 m² och sysselsätter cirka 23 personer inom produktion, försäljning och administration.

- 16 av våra medarbetare jobbar här i Oskarström. Vi har nyligen anställt en säljare till i Norge för att expandera ytterligare, berättar Mikael.

Tidlös

skandinavisk-japansk design Haven Systems samarbetar med Note Design Studio, som ger företaget nya perspektiv och idéer rörande badrumsdesign. Produkterna man tar fram kombinerar skandinavisk minimalism med japansk estetik och naturliga material, särskilt trä.

- Vi erbjuder en premiumupplevelse och är även konkurrenskraftiga när det gäller pris, säger Mikael.

Haven Systems drar även nytta av att vara en del av en koncern. Utöver att tillverka badrumsmöbler, sätter man även ihop färdiga produkter från sina systerbolag, Tapwell och Bricmat, för att

kunna erbjuda en helhetslösning för sina kunder.

- Genom att samarbeta med våra systerbolag kan vi erbjuda kunderna en komplett uppsättning av badrumprodukter, inklusive blandare och annan utrustning, säger Mikael.

Haven Systems arbetar ständigt med att utveckla nya produkter. När vi pratar med Mikael i början av juni berättar han att den senaste nyheten är tvättstugemöbler som matchar badrumsstilen.

- Vi har även tagit fram ett koncept där vi tillverkar badrumstilbehör i bambufiber och majsstärkelse för att kunna erbjuda mer miljömedvetna alternativ och minska användningen av plast i förpackningar, säger Mikael.

Tar marknadsandelar

På grund av kriget i Ukraina och den rådande lågkonjunkturen, är det många branscher, särskilt de kopplade till byggbranschen, som tappar intäkter just nu.

Inom Haven Systems bransch tappar många företag cirka 20–30 % av sina intäkter. Haven Systems har dock kunnat

öka sina intäkter med omkring 20 % och vinner marknadsandelar inom premiumsegmentet. Det finns många anledningar till detta. Mikael, som har många års erfarenhet av branschen, förklarar en av dem:

- Det verkar som att många byggherrar nu börjar inse värdet av att investera i högkvalitativa badrum för att kunna sälja fastigheter till ett högre pris. Ett vackert badrum anses vara en av de viktigaste faktorerna när du ska sälja en fastighet. Haven Systems har även en mycket genomtänkt försäljningsstrategi. Eftersom deras produkter handlar om den känsla man får när man får se dem i sitt monterade tillstånd, säljer Haven Systems endast till återförsäljare som ställer ut produkterna.

- Vi har distriktssäljare över hela Sverige och har som mål att finnas och synas i utvalda butiker över hela landet, avslutar Mikael.

HALMSTAD 40 H2 H2 ⁄ M 2 OVA L H AV E N S E H2 ⁄ M C
Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Transparens och trygghet hos bilhandlaren i Halmstad

VIPA Bil är en ny bilhandlare i Halmstad som drivs av bröderna Victor och Isac Jönsson, som alltid har haft ett stort intresse för bilar. VIPA Bil säljer idag allt från enklare modeller, som fungerar bra som en första bil, till riktiga vrålåk för bilentusiaster. Transparens och trygghet är två viktiga aspekter man arbetar med; kunderna ska veta exakt vad de köper.

Vi träffade familjen i Jönsson i Halmstad för första gången för ungefär två år sedan. De driver företaget VIPA, vars namn är bildat av familjemedlemmarnas initialer; företaget ägs och drivs av Victor, Isac, Petra och Anders. Sedan dess har familjeverksamheten vuxit och breddats. VIPA 3D sysslar med att skapa 3D-renderinger och virtuella miljöer. Det senaste året har bröderna Victor och Isac drivit VIPA Bil, en av Halmstads nyaste bilhandlare.

- Vi har alltid varit bilnördar och spenderat många timmar med att kika runt på marknaden för att vi tycker att det är kul, berättar Victor.

Det är en rätt stor skillnad på att vara bilentusiast och att köpa och sälja begagnade bilar, men bröderna har tagit tag i det hela med stor entusiasm.

- Det har varit en rätt stor och lång process att sätta igång bilförsäljningen med alla lagar och regler och allt annat som hör till, berättar Isac.

Transparens och trygghet

Alla som har startat en verksamhet i en

ny bransch vet att det kan vara besvärligt med lagar och regler. Bröderna Jönsson finner dock stort värde i en hög grad av transparens.

- Vi vill bryta bilsäljarstigmat, som har gett branschen ett dåligt rykte. Våra annonser är tydliga och formella och förklarar bilens specifikationer på ett bra och tydligt sätt, berättar Victor Målet är att bilarna ska ha hög standard, vara rekondade, servade och komma med en komplett servicebok. De mekaniska aspekterna lämnar man över till specialiserade verkstäder medan man själva har flera års erfarenhet av polering och lackrestaurering, vilket man gör själva. Ett bilköp handlar ju dock inte bara om att bilen ska vara hel och ren, utan även om att ha en bra känsla för både bilen och själva köpet.

- Tanken är att vi ska skapa en upplevelse åt våra kunder. För många är det en väldigt stor investering att köpa en bil. Vi vill ha en familjär känsla. Kunderna ska känna att de kan ta sin tid och känna sig trygga, säger Isac.

VIPA Bil har redan blivit garantiförmedlare, vilket innebär att man säljer bilar med garanti, som bedöms av Fragus, som har mycket höga krav.

Entusiastbilar

VIPA Bil köper och säljer begagnade bilar. Utbudet är brett, då man kan hitta allt från enklare modeller, som kan funka bra som exempelvis en första bil, till samlarobjekt hos VIPA Bil. Man kommer fortsätta sikta på att ha ett någorlunda

brett utbud, men, som de bilentusiaster de är, vill Victor och Isac gärna fokusera mer på entusiastbilar och samlarbilar i framtiden. Denna del av verksamheten består av en del detektivarbete, som bröderna Jönsson redan har visat sig vara duktiga på.

- Sourcing är en tjänst som vi tillhandahåller åt kunder som är intresserade av att hitta en specifik bil, berättar Victor.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

41 HALMSTAD VIPA Bil VIPA Bil | Pilefeltsgatan 60 | 302 50 Halmstad | 0703 - 370077 | isac.jonsson@vipa3d.com

Effektiva helhetslösningar inom solceller, värmepumpar och energilagring

I en tid då energibesparing är mer på tapeten än någonsin står Energilagret AB för ett koncept som tilltalar många. Här ligger fokus på energilösningar inom solceller och uppvärmning för både konsument och företagare.

Energilagret AB grundades för tre år sedan av delägarna Kristian Brozinic, Denni Lipic och Robin Lipic, som redan då hade lång erfarenhet av branschen. De delar med andra ord ett stort intresse för energi, el och teknik. I sitt dagliga arbete erbjuder de såväl energilagring för hemmiljöer som större anläggningar för företag.

– Vi ser att företag idag behöver minimera energiförbrukningen och minska kostnaderna för kyla och värme för att uppnå förutsägbara utgifter och trygghet. Här kan vi stå för avgörande insatser och även hjälpa till med effektbalansering för att kapa effekttopparna, säger Kristian Brozinic.

Tillsammans med sitt team har Kristian och hans kollegor möjlighet att hantera hela processen från projektering till montering och installation. Härutöver tillhandahåller de även laddinfrastruktur

till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Genom samarbete med marknadsledande varumärken inom laddboxar kan de skräddarsy lösningar efter kundernas behov och önskemål.

Takbyte inklusive solceller

En av Energilagrets unika produkter är att integrera solcellerna i taket, vilket innebär att de utför hela processen med takomläggning och installation av solceller.

– Privatpersoner brukar anlita separata takläggare och solcellsföretag, vilket ofta leder till dubbelarbeten och problematik.

Genom att erbjuda en helhetslösning sparar vi både tid och pengar för våra kunder, upplyser Denni. Traditionellt sett involverar installationen av solceller och värmepumpar flera olika firmor, såsom montörer, elektriker, rörmokare och kyltekniker. Marknaden är uppdelad och bristen på flexibilitet är tydlig, menar Kristian.

– Vi såg en möjlighet att förändra detta genom att erbjuda EN partner och ta ett helhetsgrepp gentemot slutkunden. Genom att ha all kompetens under ett och samma tak kan vi erbjuda en mer sammanhängande och effektiv lösning för kunden.

I framkant Energilagret verkar på marknaderna i Halland och Skåne, och deras engagemang för att leverera högkvalitativa och helhetsorienterade energilösningar fortsätter att imponera på deras kunder. För att ligga i framkant av den snabbt förän-

derliga tekniken håller sig Kristian och hans kollegor ständigt uppdaterade. De strävar efter att erbjuda produkter som är framtidssäkra och enkla att integrera. I Energilagret omfamnar de ny teknik och strävar efter att vara en pålitlig partner för sina uppdragsgivare.

– Vår stående ambition är att vara en ledande aktör inom energilagring och integrerade energilösningar på den svenska marknaden, avrundar Kristian Brozinic.

Intervju: Oliver Malm

Text: Örjan Persson

HALMSTAD 42 energilagret.se | 010-2022 330
Kristian, Denni, Kim och Robin på Solcellsinstallation. Värmepumps installation av Robin. Integrerade solceller med takbyte.

Innovativa verktyg för travbanor och industriellt underhåll

Familjeägda företaget Fyllinge Smide AB har rik historia inom verkstadssmide och banunderhåll för travbanor. Med en imponerande teknisk kompetens och banbrytande innovationer har företaget etablerat sig som en pålitlig leverantör av högkvalitativa produkter och tjänster i både Sverige och internationellt.

Bosse Andersson, en erfaren smed med en passion för travsport, grundade Fyllinge Smide 1969 – ett företag som sedan dess har förändrat arbetsprocesser på svenska och europeiska travbanor. Bosse insåg behovet av att jämna ut grusbanorna och på så sätt skapa optimala förhållanden för både hästar och kuskar. På 1980-talet utvecklade han tillsammans med andra banentusiaster en idé från USA som inbegrep användandet av tremomentsharvar för att underhålla och frystorka banorna. Genom att luckra och harva gruset när det var kallt kunde de skapa en sommarbana även under vintermånaderna. Denna banbrytande teknik resulterade i att travbanor över hela Sverige, från norr till söder, kunde erbjuda samma förutsättningar för tävlingar, oavsett årstid.

Anpassade redskap

Tillverkning av redskap för travbanor, inklusive harvar, hyvlar samt två- och tremomentsharvar, utgör alltjämt företagets huvudsakliga verksamhet. Med tvåoch tremomentsharvar, vilka är utrustade med bland annat pinnar och isrivarstål, går det att preparera travbanor i princip

hur man vill och anpassa underlaget efter rådande väderlek.

– Vi är välkända för vår förmåga att anpassa våra redskap efter specifika behov, men också för dess kvalitet och precision. En annan viktig egenskap hos våra harvar är dess snabbhet, vilket är avgörande på travbanor där det är viktigt att spara tid mellan loppen, säger Camilla Edvinsson, VD för Fyllinge Smide.

Hon berättar att företaget har fåt internationell uppmärksamhet och anlitats av några av världens mest kända travbanor, bland andra Vincennesbanan i Paris som årligen står värd för storloppet Prix d’Amérique.

Familjen bakom framgångarna

Utöver banunderhåll erbjuder Fyllinge Smide AB även industriellt underhåll. De har löpande samarbeten med företag som Höganäsverket, för vilka de arbetar med veckovis underhåll, samt Bulk & Tank i hamnen där de utför regelbundna underhållsåtgärder. Fyllinge Smide AB kan också utföra mindre smidesjobb för både privatpersoner och företag.

– Vi har ett nära samarbete med lokala byggare vilket möjliggör tillverkning av trappräcken och andra specialbeställningar, upplyser Camilla. Hon menar att familjens engagemang och passion för företaget har varit avgörande för dess framgång. Redan som barn sprang Camilla, Bosse Anderssons dotter, runt i verkstaden och blev gradvis involverad i verksamheten. Efter att ha avslutat skolan arbetade hon på heltid och tog över bolaget 2001. Med ett dedikerat team bestående av fem anställda, inklusive sonen Anton och maken Berra,

driver hon Fyllinge Smide framåt. Även den yngsta brodern Viktor är involverad i företaget genom att jobba med hopphästar och tävla i landslaget.

– Vi äger vår egen gård och har ett fantastiskt team av lojala och kompetenta medarbetare. Tillsammans klarar vi av att hantera oväntade utmaningar och akuta situationer som kan uppstå även utanför ordinarie arbetstider. Deras engagemang och flexibilitet har i allra högsta grad bidragit till våra framgångar, avrundar Camilla Edvinsson.

Intervju: Oliver Malm

Text: Örjan Persson

En självständig anläggningsfirma med egna rörmokare och snickare

Markfast vill göra det enkelt för sina kunder. Då man sysslar en hel del med anläggningsarbeten kopplade till vatten och avlopp, har man både kompetensen och maskinerna för att gräva upp marken och kompetensen inom VVS för att jobba med rören. Man har även skickliga snickare i sitt arbetslag. Detta gör att man kan lösa de flesta uppdragen helt i egen regi.

Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB, som ofta kallas Markfast till vardags, bildades 2012 av Jahn och Jonas Lindman, som är far och son. Bolaget fick en tydlig inriktning på anläggningsarbeten med anpassad maskinoch fordons-park inom Halland. Till en början bestod målgruppen främst av privata husägare, men över tid har man fått allt fler uppdrag från företag och bostadsrättföreningar. Företaget har haft en stadig tillväxt sedan starten och klarade sig bra genom pandemin.

- Vi har vuxit organiskt med ungefär 800 000 kronor i omsättning per år. Trots pandemin, med sjukskrivningar och allt vad det innebar, och prishöjningar på material och tjänster, har vi inte märkt av någon allvarlig nedgång på orderingången, säger Jahn.

Markfast sysselsätter för närvarande cirka 8 medarbetare och har både kollektivavtal och är medlemmar i ME (Maskinentreprenörerna).

Anpassad maskin- och fordons-park

Precis som för de flesta andra företag inom anläggningsbranschen, är maskinoch fordons-parken avgörande för Markfasts framgångar. Idag har man bland annat tre bandgrävare, en lastmaskin, en dumper och en lastväxlare.

- Vi har gjort stora ansträngningar för att utveckla verksamheten med anpassning av entreprenadmaskiner, servicefordon och verktyg och tillbehör. Vi har medvetet valt att ta kostnader och utveckla verksamheten istället för att visa

resultat i utvecklingsskedet, säger Jahn. Genom att utveckla och anpassa sin maskin- och fordons-park har Markfast kunnat fokusera på att optimera sitt tjänsteutbud. Idag utför man till exempel husdräneringar, schaktning och stenläggningar, bygger stödmurar och gräver husgrunder. Kompetensen inom företaget är väldigt bred, då man har både snickare och VVS:are i personalstyrkan. Detta gör att man bland annat kan utföra utbyten av servisledningar och bygga enskilda avlopp.

- Samtliga arbetsområden använder samma typ av maskiner och arbetsteam,

vilket gör att vi utnyttjar våra resurser på ett optimalt sätt, säger Jahn. Normalt sett sysselsätter Markfast tre olika arbetsteam. Varje team består av minst en maskinist och en anläggare. Arbetsteamen har större servicebilar med kompletta verktyg, som är anpassade för de större uppdragen som ryms inom Markfasts affärsidé.

Självständiga Med en egen komplett maskinpark och fordonsflotta och ett eget lager får Markfast en högre servicegrad och blir mindre beroende av underentreprenörer.

- Vi har satsat allt mer på att utföra våra uppdrag med våra egna maskiner och transporter, eftersom vi kan planera vårt arbete bättre. Detta bidrar till ett bättre produktionsflöde och sänker både väntetider och kostnader för våra kunder, säger Jahn.

Markfast utför främst uppdrag i Halland och utgår från Halmstad. Företagets fordon fungerar även som marknadsföring, då de är märkta med företagets hemsida.

Text: Andreas Ziegler

43 HALMSTAD SMIDEAB HALMSTAD SWEDEN Tel: +46 (0)705 544 031 Telefon 035-540 75 • E-post info@markfast.se TOTALENTREPRENDAD INOM MARKANLÄGGNING, DRÄNERING, DAGVATTEN OCH POOLANLÄGGNING
Fyllinge Smides tremomentsharv som finns på banor runt om hela Europa. Anton som svetsar ringsladd som är en av Fyllinge Smides produkter.

Komfort, skydd och hållbarhet

NMC Sverige AB är ett tillväxtorienterat företag som har specialiserat sig på att extrudera produkter i polyetencellplast. Produkterna företaget tillverkar används bland annat inom förpackningsindustrin, byggindustrin och fordonsindustrin. Visionen är att ge människor komfort och skydd för ett bättre liv. Just nu arbetar man mycket med hållbarhet, bland annat genom att tillverka sina produkter med PCRåtervunnet material.

NMC Sverige AB är ett dotterbolag inom NMC-gruppen som är en koncern som finns på 25 platser globalt och sysselsätter

cirka 1700 medarbetare som betjänar kunder i 120 länder. I över 70 år har NMC varit ledande inom extruderad cellplast med utveckling av innovativa och tillförlitliga produkter och med fokus på hög kvalitet. NMC Sverige AB, som har 54 anställda, utvecklar, tillverkar och levererar ett stort antal olika produkter som återfinns i ett brett standardsortiment, men även som kundanpassade lösningar. Produktionen jobbar i tre skift på fabriken i Getinge lite utanför Halmstad, där man just nu gör stora investeringar för att nå sina högt uppsatta mål inom hållbarhet.

- NMC Sverige AB tillverkar och levererar sina produkter främst till den

skandinaviska marknaden där 60% av våra kunder finns i Sverige. Vår kärnverksamhet är extrudering av polyetencellplast. Vi tillverkar en bred portfölj av olika produkter efter våra kunders behov med fokus på hög kvalitet och hållbarhet, berättar Hans Aspling.

Hans har en lång bakgrund inom polymer- och plastbranschen. Han tog över VD-rollen för NMC Sverige 2019 och är även VD för NMC Norge AS.

- Genom förvärv har NMC kunnat expandera och komma närmare sina kunder och uppnå en stark tillväxt, säger Hans.

Komfort och skydd

NMC Sverige är främst verksamma inom tre affärsområden, som riktar sig mot förpackningsindustrin, byggindustrin och fordonsindustrin. Företaget tillverkar bland annat förpackningsprofiler, förpackningsfoam och pallmellanlägg för förpackningsindustrin. För byggindustrin tillverkar man bland annat tätningsprofiler, golvunderlag, syllisolering och betongtäckmattor. För fordonsindustrin erbjuder företaget olika typer av skyddsprofiler vid transport och lagring, men även olika förpackningslösningar för komponenter.

- Visionen vi gemensamt jobbar mot är

att ge människor komfort och skydd för ett bättre liv, säger Hans.

Hans fortsätter med att berätta att det är viktigt för NMC att vara nära sina kunder för att kunna erbjuda ännu bättre produkter och kundanpassade lösningar.

I Belgien har NMC ett R&D-center, det vill säga en anläggning där de utvecklar och testar nya produkter. Där sker utvecklingen av olika materialtyper och produkter, allt efter kundernas och marknadens behov.

Hållbarhet

En annan mycket viktig aspekt för NMC och deras kunder, och en nyckel till fortsatt hög kundnöjdhet och förtroende, är hållbarhet. Just nu arbetar alla företag inom NMC-gruppen med att nå sina högt uppsatta mål inom hållbarhet. Man arbetar kontinuerligt med att öka andelen återvunnet material i sina produkter. Det

Allt inom bygg i Halland

Tage & Söner AB är ett familjeägt byggföretag med en lång historia. I Halmstad är man cirka 60 medarbetare som utför en rad olika sorters uppdrag, allt från större markentreprenader till byggservice. Medarbetarna består av allt från seniora yrkesmän och -kvinnor till yngre förmågor, som får lära sig av de bästa i branschen.

Tage & Söner grundades 1959 i Smålandsstenar av Tage Andersson. Idag är man ett väletablerat företag inom byggbranschen, med totalt 200 medarbetare. Utöver Smålandsstenar, finns man idag även i Varberg och Halmstad. Kontoret i Halmstad har ett upptagningsområde som huvudsakligen sträcker sig från Falkenberg till Laholm. Här träffar vi regionchefen Mårten Uhrberg, en Halmstadbo som har jobbat på företaget sedan 1994.

- Jag jobbade bara några år på andra snickerier innan jag kom till Tage & Söner. Jag började som byggnadssnickare och har även arbetat med byggservice och som platschef, berättar Mårten, som har varit regionchef sedan 2018.

Halmstad

Tage & Söner har ett mycket brett tjänsteutbud. I Halmstad är man 15 tjänstemän och 45 yrkesmän och -kvinnor. Verksamheten är uppdelad i fyra delar. På projektavdelningen är man ett team på fem personer. De två projektcheferna räknar på större projekt och själva framdriften och sysslar även med tilläggsbeställningar. De två kalkylatorerna gör kalkyler för merparten av projekten. Den sista medlemmen av teamet är en entreprenadingenjör, som ritar upp grunderna i ett CAD-program, men även kliver in som projektchef vid behov.

- Alla på projektavdelningen har dynamiska roller och är inblandade i flera projekt, berättar Mårten.

Avdelningen Service och underhåll utför allt från mindre snickerier till takarbeten, altaner, tillbyggnader och fasadarbeten.

På Markentreprenaden utför man traditionella markarbeten i form av exempelvis schaktning för rörläggning, asfaltering och planteringar av grönområden.

Man bygger även lekplatser.

- Vi har ett lekplatscertifikat för att utföra dessa arbeten. Vi gjorde till exempel lekplatsen och markarbetet för Kärlekens förskola på uppdrag av Svenska kyrkan, berättar Mårten.

Den sista avdelningen heter Mätteknik, där mätteknikern Jonas jobbar mycket internt, men även utför externa uppdrag för de kunder som efterfrågar den typen av tjänster.

Yngre och äldre generationer

Medarbetarna på Tage & Söner i Halmstad består av allt från seniora yrkesmänoch kvinnor, som börjar närma sig pensionsåldern, till praktikanter från olika gymnasieskolor. Mårten gick själv

på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Han tycker det är väldigt kul att ta emot praktikanter från sin gamla skola.

- Vi kombinerar de mer erfarna med de yngre för att förvalta kunskapen som finns inom företaget. Just nu har vi två praktikanter från Kattegattgymnasiet här, berättar Mårten när vi pratar med honom i slutet av april.

Mårten avslutar med att berätta lite om de projekt som Tage & Söner i Halm-

är redan minst 30% PCR-återvunnet material i de flesta av företagets förpackningsprofiler, i vissa fall ännu mer och andelen stiger kontinuerligt. Den återvunna andelen är testad och certifierad av PolyCert Europe. NMC återvinner även 100 % av sitt egna spill i produktion genom en egen återvinningsanläggning. Verksamheten är energikrävande och just nu bygger företaget en solcellspark i anslutning till fabriken i Getinge.

- För att fortsätta vara en ledande aktör inom plastskumindustrin med ett starkt fokus på kundnöjdhet och vårt bidrag till vår omvärld, krävs det att vi har en tydlig strategi för att vara en hållbar producent, berättar Hans.

NMC Sverige investerar mycket tid och resurser på att vara ett hållbart företag på många olika sätt. Personalen är, så klart, en viktig del i detta. Målsättningen med en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor kräver investeringar av företaget samt arbete och engagemang från samtliga medarbetare. Utöver detta har man bland annat byggt ett gym för sina medarbetare och genomför gemensamma aktiviteter för ökad trivsel och sammanhållning.

Intervju: Oliver Malm

stad jobbar med för tillfället. Det ena projektet består av ett LSS-boende där man ska bygga sex lägenheter. I det projektet är Tage & Söner huvudentreprenör. Det andra projektet äger rum på Ranagårdsskolan, där man ska leverera både markarbetet och byggnadsdelen. Det är ett stort projekt, som ligger på cirka 13 800 m².

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

HALMSTAD 44 bakgrund används alltid vit logotyp
VD Hans Aspling. LLS-boendet Ranagård.

Stabila stängsel från Kalmar

När AB Livdjurstransporter upptäckte ett stort behov av stängsel utökades verksamheten med fokus mot stängsel och bytte namn till Kalmar Stängsel & Transporter AB. Idag har de ett mycket gott renommé hos allt från lantbrukare till Försvarsmakten och byggjättar som Peab och Skanska. Under åren har utbudet utvecklats, numera erbjuder man allt från enkla staket till automatiska grindlösningar.

När slakteriet i Kalmar valde att sälja ut transportdelen så köpte Sven-Erik Johansson och hans svåger, Lennart Rylander, loss tre av djurbilarna och började köra djurtransporter under företagsnamnet AB Livdjurstransporter. Senare löstes delägaren ut medan SvenEriks två söner, Anders och Andreas, gick med i företaget. Samtidigt sågs behovet av stängsel och montage hos lantbrukare öka. De fick kontakt med en stängselleverantör och började sälja och montera stängsel 1989. Till en början var det främst stängsel runt betesmarker och naturskyddsområden. Idag drivs företaget av bröderna Anders och Andreas samt Anders son, Jesper, och Albin Lindholm.

- Jag är uppvuxen i företaget. Jag har minnen från företaget från det att jag var

tre år gammal. Jag började sommarjobba när jag gick i sexan och började sedan jobba på allvar efter gymnasiet, berättar Jesper. Även Albin har varit med företaget länge. Han började sommarjobba när han gick i åttan och började jobba på heltid 2012, när han var tjugo år gammal. Idag är man cirka 20 medarbetare på Kalmar Stängsel & Transporter. Sedan 2018 är transportsidan ett eget företag, som går under namnet Kalmar Åkeri. Den familjära känslan i företagen gör att man har låg personalomsättning.

- Vi har en chaufför som började jobba

här när han var 25. Idag är han 60, berättar Jesper.

Brett utbud

Kalmar Stängsel & Transporter har utvecklat sitt utbud och koncept genom åren. I början av 2000-talet började man fokusera allt mer på industristängsel, ett segment som började ta fart rejält runt 2010. Företaget har byggt upp ett mycket gott rykte genom åren och är numera rikstäckande. Idag består kunderna av allt från lantbrukare till Försvarsmakten och byggjättar som Skanska och Peab.

- Vi lever gott på vårt rykte. Det är

väldigt viktigt att alla pratar gott om oss, säger Albin.

På Kalmar Stängsel & Transporter vill man vara så tillmötesgående som möjligt och hjälpa sina kunder så gott man kan. Företaget har till exempel ID 06, som krävs för att utföra arbete på byggarbetsplatser. Man har även ett antal olika certifikat, exempelvis Heta arbeten. Den breda kompetensen gör att man kan göra allt från att bygga trädgårdsstaket till att gräva diken.

- Vi brukar ta de flesta jobben som kunderna vill att vi gör eftersom vi har både utrustningen och kompetensen för

det. Om en kund vill ha hjälp med exempelvis en brunn, så kan vi hjälpa till med det, berättar Albin.

Idag och imorgon

När vi pratar med Jesper och Albin i slutet av april berättar de att de just nu utför en hel del uppdrag åt lantbrukare, som förbereder sig för att släppa ut djuren på bete. Det var denna typ av stängsel man började med och det är fortfarande ett viktigt segment för företaget.

- Många lantbrukare försöker sätta sina staket själva, men det är ofta svårt att få ner varje stolpe ordentligt, så de ringer ofta oss i slutändan. Vi är snabba och effektiva och vårt pris skiljer sig inte så mycket från om de gör det själva, säger Jesper.

Stängsel ska hålla upp till 50 år medan trästaket ska hålla i ungefär 25 år. Detta gör att Kalmar Stängsel & Staket alltid har sysslat med hållbara produkter.

- Vi blir alltid glada när vi ser att stängsel som vi satte upp på 90-talet är lika fräscha idag. Nästa steg i vårt hållbarhetsarbete är att sätta upp solceller på samtliga anläggningar, säger Jesper.

Kalmar Transport & Stängsel började med automatiska stängsel runt 2010. De senaste åren har detta segment, det vill säga passagesystem, börjat öka allt mer.

- Vi tror att passagesystemen kommer öka mer och mer. Har man en gång haft en automatisk grind, går man aldrig tillbaka till manuella grindar, säger Albin.

Intervju: Victor Salazar

Text: Andreas Ziegler

45 KALMAR

Säkra djurtransporter sedan 1940-talet

När våren och sommaren gör sitt intåg är det som mest att göra för Andreas Lundberg och hans medarbetare. Andreas driver Harby Åkeri som specialiserat sig på djurtransporter. Med sin långa historia är företaget en sedan länge väl ansedd samarbetspartner för lantbrukare i trakterna kring Kalmar och Öland.

Harby Åkeri grundades i Kalmar redan 1947. Nuvarande ägaren Andreas Lundbergs farfar var den som etablerade verksamheten, vilken redan från start kretsade kring djurtransporter. Efter att Andreas far och farbror drivit företaget vidare under ett antal år var det för tiotalet år sedan dags för Andreas att axla ansvaret att föra de stolta traditionerna vidare. Redan då hade han tolv år bakom sig i bolaget där våren och hösten utgör tydliga högsäsonger.

– På våren kör vi ut djuren till sina hagar och på hösten ska de in i sina stall igen.

Under höstarna är det många kalvar som behöver flyttas, säger Andreas och tillägger att åkeriet fraktar såväl nötdjur, hästar och lamm som hjortar, älgar och till och med kameler.

Han nämner också att företaget, utöver djurtransporter, även kan åta sig körningar av gods och varor.

Gott renommé

Harby Åkeri utgår alltjämt från Kalmar

och sysselsätter idag åtta anställda. Härutöver finns extrapersonal och timanställda att kalla in vid behov. För det mesta handlar det om körningar i Kalmar län eller på Öland, men det händer att de även åtar sig mer långväga uppdrag än så, bland annat i Skåne där det genom åren har blivit många specialtransporter av älgar och hjortar.

– Efter alla våra år har vi byggt upp ett gott rykte i branschen, konstaterar Andreas Lundberg som samtidigt passar på att framhålla företagets medarbetare.

– De är fantastiska och har gjort hela vår resa möjlig. Utan dem hade vi inte varit där vi är idag.

Vill växa – i lagom takt

I Harby Åkeri investerar man löpande i

verksamheten. I sommar anländer den nyinköpta lastbilen och man följer noga utvecklingen kring elbilar och andra miljövänliga alternativ.

– Det gäller att hänga med, inte minst vad gäller elbilarna där det dock alltjämt råder lite för stor osäkerhet kring hur långa körningar som är möjliga på en laddning. Här på landet är utbudet av laddstationer dessutom alltjämt för litet, konstaterar Andreas.

Han både hoppas och tror att den goda utvecklingen i företaget kommer att hålla i sig, men betonar samtidigt vikten av att hela tiden kunna attrahera kompetenta yrkesmänniskor.

– Vi står inför en tillväxtfas och med rätt personer har vi alla möjligheter att fortsätta växa och utvecklas. Jag känner i

och för sig att vi redan nu befinner oss på en rimlig nivå, det gäller att inte växa för snabbt så att vi blir opersonliga. I en tid då inte minst den tekniska utvecklingen

går väldigt fort tror jag det är klokt att växa med förstånd, avrundar Andreas Lundberg.

KALMAR 46
Efter alla våra år har vi byggt upp ett gott rykte i branschen.
Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Stort svenskintresse för att ställa ut på Nordens ledande industrimässa

Messecenter Herning (MCH) har stadigt vuxit i popularitet bland svenska utställare. Idag, cirka fyra månader innan mässportarna slår upp, finns redan ett tjugotal svenska företag som väljer att synas på Nordens ledande industrimässa: hi Tech & Industry Scandinavia.

Vi träffar Sisse F Merrild Nielsen, projektledare för Nordens ledande industrimässa, hi Tech & Industry Scandinavia, mitt under förberedelserna inför det stundande eventet. Hon berättar att mässan senaste gången den arrangerades lockade 550 utställare och 17 400 besökare.

– Vi har många spännande företag representerade inom alla sektorer, vilket är viktigt för oss. Kvantiteten och bredden är vår styrka och vi upplever ett stort stöd från våra utställare och affärspartners. I nära samarbete med dem skapar vi ramarna för att vara branschens mötes-

plats. Av intresset att döma är det möjligt att årets mässa kommer att locka fler utställare och besökare än 2021, säger Sisse F Merrild Nielsen.

hi

de aktuella teman som berör de enskilda sektorer som är representerade på mässan. De definieras bland annat av våra affärspartners och kan handla om alla möjliga ämnen, till exempel grön omställning som har en framträdande roll i de evenemang och konferenser som hålls på mässan. – I Techomania – hela Hall F – fokuseras det på bland annat elektrifiering, hållbar framtidsteknologi, digitalisering och cybersäkerhet. Mixen av traditionella industriutställare och framtidens teknologier gör att både utställare och besökare får en spännande inblick i framtidens möjligheter, säger Sisse.

”Company dating” hi Tech & Industry Scandinavia samlar med andra ord ett stort antal målinriktade utställare som med den senaste tekniken och revolutionerande uppfinningar kommer att utgöra en viktig del av framtidens tekniska innovationer.

– Vi strävar efter att mässan ska vara så allsidig som möjligt och locka en bred publik. Vår ambition är att den ska fort-

sätta vara något av en ”company dating” där företag kan träffa partners för framtida samarbeten, säger Sisse F Merrild Nielsen.

Platser kvar

Sisse har stora förväntningar inför årets hi Tech & Industry Scandinavia.

– På mässan får man möjlighet att träffa både dagens och morgondagens medarbetare och få insyn i framtidens teknologier, säjer Sisse F Merrild Nielsen och berättar att mässan hyser tolv hallar inom fem starka sektorer: automation och robotar, maskiner, svets- och produktionsutrustning, intern logistik, underleverantörer samt livsmedelsteknik.

– Vi är förväntansfulla inför årets event och har platser kvar att fylla. Vi vill gärna ha fler utställare från inte minst Sverige. Det är bara att slå en signal till oss så hjälper vi till med allt från montern till övernattningsalternativ, upplyser Sisse F Merrild Nielsen.

Fotograf: Lars Möller

Text: Örjan Persson

DANMARK 47
Läs mer och köp biljetter på hi-industri.dk 3-5 oktober 2023 Herning Danmark
Upptäck förträffligheten hos framtidens industri
kunskap och låt dig inspireras
Tech & Industry Scandinavia arrangeras den 3–5 oktober. Förutom de traditionella utställarna avhålls både seminarier och föreläsningar där man behandlar

Nästan 70 års erfarenhet av rivningssanering

Sedan starten för snart 70 år sedan har Kingo specialiserat sig på komplicerade rivningsuppdrag. Man hanterar farliga ämnen som asbest, PCB och svartmögel och har full spårbarhet på sin hantering. Det rivningsmaterial som är ofarligt och kan användas igen, återvinns så klart.

Kingo grundades 1955 av Jens Kingo Carlsen. Ända sedan starten har Kingo specialiserat sig på sanering av rivningsobjekt. Företaget drivs fortfarande av samma familj och har idag vuxit från ett litet familjeföretag till en verksamhet som sysselsätter över 200 personer.

- Vi får många olika typer av uppdrag. Ibland är det hyreshus som ska rivas för att göra plats åt nybyggnationer. Andra gånger handlar det om cisterner, broar eller vägar, berättar Michael Kamstrup Søndergaard, som är VD på Kingo.

Rivningssanering

Kingo arbetar på detaljnivå med sina projekt. Man är specialister på att hantera projekt där man har att göra med miljöoch hälsofarliga ämnen. Kingo är certifierade att hantera en rad olika ämnen och jobbar med allt från sanering av asbest, PCB och svartmögel till bortforsling av oljeindränkt mark.

- Under alla våra år i branschen har vi utarbetat metoder för att riva och sanera så säkert och bra som möjligt. Gamla

industribyggnader är till exempel byggda med brandsäker isolering som innehåller giftiga ämnen, exempelvis asbest, som måste saneras bort, berättar Michael.

Miljövänlig och hållbar rivning

Kingo hanterar ju dock inte bara farliga ämnen. Hållbarhet och återvinning är två viktiga aspekter i företagets verksamhet.

Kingo utgår från tanken att materialet ska återvinnas när det har tagits ner, vilket ligger i linje med trenderna och behovet på mrknaden idag, där det finns ett ökande intresse och behov att utnyttja värdet i de material som redan finns, så att byggprojektens CO-utsläpp minskar.

- Vi river inte bara ner allt och kör materialet till avfallsstationerna. Vi återvinner allt som är direkt användbart eller som det kräver mindre arbete för att kunna använda igen, säger Michael.

Norden

Kingo utför rivningsuppdrag i Danmark, Grönland och på Färöarna och är redo att ta emot uppdrag från resten av Norden. - Vi har sett ett ökat intresse från både Sverige och Norge. Vi vill gärna ta fler uppdrag i dessa länder, men behöver lokala partners som kan stötta upp oss, avslutar Michael.

DANMARK 48 Mer än 65 års erfarenhet inom rivningsbranschen och en stor och gedigen organisation. Vi säkerställer effektiva och miljövänliga rivningslösningar. Kontakta oss på +45 8722 9000. Läs mer på www.kingo.biz BÖRJA 3-7 VECKOR! Annonce_Svensk Leverantørstidning_B240xH87.indd 1 02-05-2023 15:30:55
Text: Andreas Ziegler VD Michael Kamstrup Søndergaard.

Effektiv flödesmätning gör verksamheter mer lönsamma

Såväl industrier som livsmedelsproducenter har i danska PROCES-DATA en framåtlutad samarbetspartner när det handlar om fältbussteknik och flödesmätning. Med PROCES-DATAS flödesmätare erhåller bolagets kunder full kontroll på sina produktionsprocesser, vilket i förlängningen lägger grunden till ökad lönsamhet.

Silkeborgsbaserade PROCES-DATA har uppfunnit elektroniska precistionsmätare som i realtid kan läsa av vätskor som är elektriskt ledande. Via innovativ teknik görs processlinjer betydligt snabbare och effektivare med hjälp av den trådlösa fältbussen. Vi träffar Ole Cramer Nielsen, ägare och grundare av företaget, som berättar att PROCES-DATA är verksamt på den nordiska marknaden där man servar allt från livsmedelsproducenter till den tunga industrin.

– Vi vänder oss till alla som av olika skäl eftersträvar full kontroll över vad som sker i deras processer. Våra flödesmätare verkar inte bara kostnadsbesparande utan främjar också upprätthållandet av hög kvalitet i produktionen, säger Ole Cramer Nielsen.

Stora besparingar

Ole förklarar nyttan med PROCESDATAS innovativa lösningar: – För 20–30 år sedan fick man dra hundratals meter med kablar som dessutom skulle dubbleras för att kunna skicka data till exempelvis en driftstekniker. I dag kan man halvera kabeldragningen genom vår fältbusslösning, som dessutom både ger exaktare resultat och verkar mycket snabbare. Att använda våra elektroniska flödesmätare och fältbussystem genererar stora besparingar i produktionen, samtidigt som systemet snabbt talar om när

ett fel har uppstått och måste åtgärdas. Våra lösningar säkerställer helt enkelt en optimal produktionsprocess, förklarar Ole Cramer Nielsen.

Han berättar att PROCES-DATA sedan början av 80-talet varit ledande i Danmark inom segmentet fältbussteknik och flödesmätning. Företaget växer stadigt och har utvecklat ett stort antal mätare för bland annat processtyrning.

– Våra kunder värdesätter att de med hjälp av vår teknik kan styra och i realtid erhålla data om hela produktionen, säger Ole.

Allt är spårbart PROCES-DATAS CV är imponerande.

Svenska Arla, norska Trine och ölbryggeriet Heineken är företagets största kunder, men det finns förstås utrymme även för mindre aktörer.

– Så snart vi har erhållit kundens specifikationer och gjort nödvändiga beräkningar är vi klara att producera. Normalt sett kan vi ha en lösning klar inom ett par veckor, och allt vi tillverkar förses med ett spårbarhetsintyg så att kunder och

myndigheter får en klar överblick över var alla komponenter kommer från. Vi noterar att efterfrågan på våra produkter fortsätter växa och hoppas kunna bredda vår nordiska kundkrets, inte minst i Sverige, säger Ole Cramer Nielsen.

Text: Örjan Persson

DANMARK 49

Danska robotsystem och

automatiseringslösningar i toppklass

Manomatic A/S utvecklar, konstruerar och monterar kompletta robotsystem och automatiseringslösningar. Tack vare sina rutinerade medarbetare kan man ha en fungerande principskiss inom två veckor efter man har fått en kravspecifikation. Manomatic har servicesupport dygnet runt, vilket skyddar kunderna mot driftstopp.

Idag finns det högre krav än någonsin på att både öka effektiviseringen och sänka kostnaderna inom en rad olika branscher.

Detta har lett till en ökad efterfrågan på automatiserade lösningar. Manomatic grundades 2014 och utgår från Viborg på Jylland. Företaget har specialiserat sig på att utveckla och konstruera robotsystem och automatiseringslösningar.

Manomatic är den officiella integratören av KUKA, DENOS och FANUC robotstammar. Kunderna finner man inom en rad olika produktionsindustrier, exempelvis den medicintekniska industrin och livsmedelsindustrin. Bland företagets många kunder finner man bland annat Arla och Novo Nordisk.

- Det kan ofta handla om en komplett

lösning, då kunden kommer till oss och förklarar vad de har för behov. Sedan utvecklar vi en lösning, konstruerar den, provkör den och monterar den slutligen ute hos kunden, berättar Lars Juul Jørgensen, som är VD på Manomatic.

Snabba ryck

Kärnan i Manomatics verksamhet är de tolv ingenjörerna och robotteknikerna,

Serviceavtalen är

nyckeln till kundernas kostnadsbesparingar gällande driften.

som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utveckla de komplicerade robotsystemen och automatiseringslösningarna. Ingenjörernas arbete börjar med att skapa sig en bild av kundernas behov och analysera både vad de förväntar sig och behöver. Det hela utmynnar sedan i en så kallad principskiss, som är kundens beslutsunderlag.

På Manomatic är man rutinerade och har väldigt kort handläggningstid.

- Redan två veckor efter att kunden har kontaktat oss kan vi ha en fungerande principskiss. När kunden har bestämt sig för vad de vill att vi utvecklar, inleds själva konstruktionsdelen, berättar Lars. Konstruktionen sker hos en samarbetspartner på Mittjylland. Enheterna testas sedan av Manomatic, som slutligen monterar enheten ute hos kunden.

- Vi utbildar även den eller de medarbetare som ska arbeta med produktionslösningen, säger Lars.

Serviceavtal

Service är en viktig del av Manomatics verksamhet.

- Vi har alltid serviceteam som kan åka ut till kunderna vid produktionsstopp och åtgärda felet, säger Lars.

Alla som arbetar inom industrier vet att driftstopp kan få förödande ekonomiska konsekvenser; det är väldigt dyrt att låta en maskin stå stilla. Därför erbjuder Manomatic serviceavtal till alla sina kunder. När vi pratar med Lars i maj har Manomatic serviceavtal med mer än 700 robotanläggningar över hela världen.

- Kunden kan själv bestämma hur mycket service de vill ha och hur ofta. Under kontroller undersöker vi automatiseringslinjen och ser vad som behöver bytas ut och kan förvarna kunden om eventuella byten av detaljer som behöver göras vid nästa servicebesök. Serviceavtalen är nyckeln till kundernas kostnadsbesparingar gällande driften, säger Lars.

Text: Andreas Ziegler

OPTIMERA DIN PRODUKTION

Behöver du automationslösningar?

Manomatic är din pålitliga partner inom produktionsoptimering och automation.

Vi är experter på FANUC, KUKA och DENSO robotar. Från enskilda robotceller till hela produktionsanläggningar erbjuder vi skräddarsydda och lönsamma lösningar.

Vi erbjuder även förmånliga serviceavtal för robotar och automationslösningar.

Optimera din produktion med Manomatic! Besök www.manomatic.dk eller ring +45 8230 3055.

DANMARK 50
VD Lars Juul Jørgensen.

Danskt kemibolag utvecklar miljövänligare produkter för industrin

Hållbarhet och kemikalier är för många två begrepp som inte går ihop. I danska Esti Chem A/S bevisar man motsatsen. Bolaget är en sedan länge uppskattad tillverkare av industrikemikalier och har tack vare stor innovationskraft tagit fram betydligt mer miljövänliga alternativ jämfört med traditionella kemikalier.

Företaget Esti Chem A/S grundades i Köpenhamn för 35 år sedan och är sedan 2006 en del av tyska koncernen DS med huvudkontor i Bremen. Med ägarbytet och en internationell touch på företaget, i kombination med tyska industrimuskler, växte bolaget kraftigt. – Idag finns våra produkter över i princip hela världen. Här i Köpenhamn svarar vi för hela den nordiska marknaden, den i Baltikum samt marknader utanför Europa, berättar Steffen F. Hansen som

är försäljningschef för nämnda marknader.

Han fortsätter:

– När man talar allmänt om kemisktekniska företag tänker många i miljöförstörande termer. Vi har dock valt att satsa på industrikemikalier som baseras på vegetabiliska råvaror, som utgör ett betydligt mer miljövänligt alternativ än traditionella varianter baserade på kolväten. Det har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept.

Brett produktutbud

Esti Chems kemikalier, som helt kan anpassas för kundens behov, ersätter lösningsmedel och andra problematiska ämnen i formulerade kemiska produkter.

Esti Chems produkter används som komponent i medel som gör att en gjutning lättare släpper från formen eller ett avfettningsmedel för metaller.

Bolagets kunder finns inom framför

allt den kemisktekniska industrin men också i processindustrin. I sortimentet finns också emulgeringsmedel, korrosionsskyddstillsatser, skumdämpare och

Are you looking for alternatives to hazardous chemicals for your process or your formulations?

– Please contact Esti Chem!

Find more information at www.estichem.com

smörjmedelstillsatser för användning vid tillverkning av smörjmedel för industriella applikationer.

– Vi brukar ta en diskussion med våra kunder och på så sätt kartlägga deras behov. I regel finns en lämplig produkt på någon av våra produktionsanläggningar runt om i Europa, men annars tillverkar och lagerför vi den. Här i Danmark har vi ett omfattande lager med de mest efterfrågade produkterna klara för snabb leverans, upplyser Steffen F. Hansen.

Framtidsoptimism

Steffen F. Hansen konstaterar att Esti Chem har haft en mycket god utveckling under många år. Han spår att den kommer att hålla i sig. – Vi tror att behovet av våra produkter kommer att öka. I Baltikum, Finland, Norge och framför allt Sverige ser vi stor tillväxtpotential, avrundar en positiv Steffen F. Hansen.

DANMARK 51
Text: Örjan Persson
En del av R & more P