Svensk Leverantörstidning nr-6 2021

Page 1

Nr 6 / 2021

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Nordic – byggbranschens leverantör av granit och betong Natursten är ett material som aldrig tycks minska i popularitet. Trenden är tydlig i Nordic Granit AB som i samarbete med ledande leverantörer i olika länder erbjuder natursten utan mellanhänder. Nordic Granit är en helhetsleverantör och bistår sina kunder med allt från materialval, rådgivning och volymberäkningar till transport- och logistiklösningar. Läs mer på sidan 29.

Allt fler kombinerar företagsevent med padel Att padelsporten har erövrat Sverige har nog de flesta noterat. Allt fler attraheras av både sporten och umgängesformen, vilket präglar alla de padelhallar som växer upp runt om i Sverige. Vi finner en av dem i Vadstena där inte minst företag brukar boka in konferenser och kickoffer. Läs mer på sidan 52.

Världens första fossilfria stål har levererats

Satsningar på många plan när Norrköping tar sikte mot framtiden

SSAB har nu producerat världens första fossilfria stål och levererat till kund. Provleveransen är ett viktigt steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning och en milstolpe i HYBRIT-samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall.

Norrköpings kommun går en spännande framtid till mötes. Satsningar och förändringsarbeten sker på en mängd olika plan och ambitionen är bland annat att stärka kompetensförsörjningen och härigenom bygga starka och framåtsträvande företag. Norrköping blir en knutpunkt för handel, logistik, forskning och utbildning.

Läs mer på sidan 12.

Läs mer på sidan 15.

7 U T G ÅVO R P E R Å R - S V E R I G E S BR E D A S T E T I D N I N G F Ö R L E V E R A N T Ö R E R


LEDAREN

Industri

4-6

Bygg

7-8

Energi

ledaren

2Ett starkt varumärke.

11

Hållbarhet

12

Infrastruktur

13 - 14

Östergötland

15 - 54

Vänersborg Region Småland Danmark

innehåll

En annan förklaring till att marknadsföringssatsningar inte längre tycks vara lika lönsamma är det man i undersökningen kallar för utbredd reklamtrötthet. Följande innehåll hit Vem lider inte av den åkomman? Leverantörstidning n Vi bläddrar förbi reklam i tidningar, stänger ned popup-fönster innan de hinner ladda klart, går ifrån TV:n när favoritprogrammet ”tar en paus”, irriterar oss på ”sponsormeddelanden” när Ledaren vi går och ser en match. Företagarna har ord Här snackar i utmaningar Big Time för dagens företag som å ena sidan inte vill irritera sina målgrupper och Infrastruktur presumtiva konsumenter, men å andra sidan måste armbåga sig fram i ett mediebrus Industri tätare än novemberdimman över Nordsjön. Bygg

Att just varumärkesbyggande är något som dagens företagare värderar högt är således inget att höja på ögonbrynen åt i rapporten ”Varumärkesbyggande i obalans” signerad intresseorganisationen Sveriges Annonsörer och analysföretaget NoA Consulting. Desto mer förvånande kanske att många av de som tror sig ha god kunskap i ämnet snarare har ett och annat att lära när det kommer till marknadsföringsinsatser och vilka effekter de har – eller inte har. Faktum är att åtta av tio tillfrågade företagsledare anser att ett starkt varumärke behövs för att skapa tillväxt och lönsamhet, samt attrahera nya medarbetare. Mer än varannan anser sig också ha goda kunskaper om varumärkesbyggande. I själva verket är dock kunskaperna låga. Med andra ord: företagare inser värdet av starka varumärken, men vet inte hur de ska investera för att nå ut på bästa sätt. Och enligt undersökningen saknar en majoritet av företagen både budget och nyckeltal för långsiktigt varumärkesarbete. Det har lett till att

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära?

15 - 38

Ödeshög 39 - 46 Vadstena

marknadsinvesteringar tenderar till att ha allt mindre effekt, och enligt Hanna Riberdahl, VD på Sveriges Annonsörer, är det en trend som har pågått i mer än tio år.

Det är ett begrepp som blir alltmer förknippat med framgång, lönsamhet och tillväxt. Just varumärkesbyggandet har fått allt större betydelse för företag under senare år, inte minst tack vare det ständigt växande mediebruset där det ofta är de stora och starka som hörs och syns mest.

9 -10

IT

Norrköping

Kunskapsbrist och felsatsningar försvårar varumärkesbyggandet

3

Företagarna har ordet

Vår i luften. Visst är det härligt? Jag ansluter mig till de som fylls av energi när vårsolen gassar som mest, när det börjar grönska och man har hela den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring.

47 - 54

55 - 61

Frågan är om även svensk infrastruktur går mot en ny vår? Det känns onekligen så efter regeringens besked om att satsa 522 miljarder kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka till en hel del när det handlar om att både stärka som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om det här i Svensk Leverantörstidning och det är intressant att konstatera att det inte enbart handlar om att bygga ut och bygga nytt, utan också om att bevara det som redan finns och fungerar. Drift och underhåll ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

62 - 73 74 - 79

BILAGA VÄSTRA SKÅNE

Marknadsföringskanalerna är idag Energi fler än någonsin tidigare, vilket förstås påverkar effekten på dylika IT/Säkerhet insatser. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför så pass många företagsledare Maskin inte inser problematiken, och dessutom tycks ha en övertro på den Danmark egna kunskapen beträffande effektiv marknadsföring och varumärkesbyggande.

Åland

Bornholm

Här i Göteborg undrar vi om den omdebatÄgare, VD:ar, styrelsemedlemmar och personer ur terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ledningsgrupper har medverkat i undersökningen, men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet i höst då göteborgarna vilken ska röstatydligt om huruvida visarviatt det råder diskrepans mellan ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken företagares tro på den egna förmågan beträffande ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. effektivt varumärkesbyggande, och den faktiska När infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd presenterade regeringens mångmiljardkunskapsnivån i landets bolag. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Vilka effekter det på en marknad där det blir allt att man kommer att satsa på sådant somfår leder till jobb och främjar konkurrenskraften. Deti är svårare att nu ut bruset? en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt Här måste både kunskaps- och kompetensnivån svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar höjas, i mångt och mycket handlar det om att lära sig gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft och arbetstillfällen, ochoch det är en avdagens marknadsföringsklimat ser tasannolikt till sig hur de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar ut, vilka hinder och svårigheter – men också möjlignär de kallar den nationella infrastrukturplanen för ”den bästa någonsin”. Man–betonar dock heter som finns. det ökande behovet av Men dylika satsningar och och engagemanget när många finns tiden efterlyser större mod och ansvarstagande från tydligen anser berörda parter så att en modern och välatt deras kunskap är god nog? fungerande infrastruktur så småningomblir det inte vikande försäljningsFörhoppningsvis lämnas över till framtida generationer. minskad Man tycker attsiffror vi ska taoch lärdom av Dan-lönsamhet i bolagen som krävs för enossattitydförändring. mark och använda av den statsgarantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Chefredaktör Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen!

Mora/Leksand Västmanland Göteborg

Marks kommun Småland Borås

Ulricehamn Årjäng

Örjan Persson

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

redaktion

a av N aNN ÄvE u sc aN d ILL och N Nu k INT I dI N N E E kod INg N d QR! E TI hoN LÄsa RTp sma

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

2

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se Redaktör: Carolina Fredriksson carolina.fredriksson@hexanova.se

Tryck: Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Pressgrannar beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild Adress-/namnändring: överenskommelse träffats med adressandring.slt@hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se

ISS

Pressgrannar Adress-/namnändring: Trycksak adressandring.slt@hexanova.se 3041 0174 Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

PR

& more

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på NMÄR Stefan 031-719där 05E17 reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, AN läsarenKkan E scanna in Michaela Jönsson en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som Vdå öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur michaela.jonsson@hexanova.se med du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se T

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Layout: Fax 031-719 05 29

utgivare: Vad Ansvarig är en QR-kod Urban Nilsson och Prenumerera: vad används den till?

S

Nr 6 - 2021

Nr 3-2014 30:e årg

En del av Hexanova Media Group

Tidningssta


F Ö R E TAG A R N A H A R O R D E T

400 000 kilometer strandskydd En av statens viktigaste uppgifter är att skydda och förvalta det vi äger gemensamt, och i det arbetet finns ett stort behov av balans mellan olika intressen och värden. När ett intresse får för stort inflytande uppstår snabbt problem och förtroendet för systemet minskar. En sådan obalans ser vi väldigt tydligt vad gäller strandskyddet. För ett starkare företagsklimat i hela landet, med goda förutsättningar att bo och verka även på lands- och glesbygd, krävs ett förändrat strandskydd. Självklart vill svenskarna bevara stränderna runt om i landet. Men vi måste också komma ihåg att Sverige har stränder längs kust och sjöar till en sträcka som motsvarar tio varv runt jorden. Inte ett varv: tio varv där varje varv är 40 000 kilometer långt och totalsumman slutar på 400 000 kilometer strand. Nästan alla dessa stränder omfattas i dag av ett generellt byggförbud. Problemet blir uppenbart och uppmärksammas av fler och fler, även landets kommuner. I en enkät gjord av SKR (Sveriges kommuner och regioner) uppgav nio av tio kommuner

Philip Thunborg. Foto: Oskar Omne

att strandskyddet hindrar nybyggnation. Trycket på förändring är med andra ord stort. Så varför händer så lite på området? Länsstyrelsernas roll Länsstyrelserna har stor makt över strandskyddet och tillämpar i dag regelverket ofta allt för långtgående och godtyckligt. Exempelvis har flera länsstyrelser utvidgat strandskyddet att gälla 300 meter från strandkanten i stället för 100 meter – utan att motivera varför och utan att ta hänsyn till hur det ser ut på den givna platsen. Att tydliggöra och begränsa länsstyrelsernas mandat vore ett viktigt steg framåt. Kommunernas roll Det måste finnas mer tillit till att kommunen har tillräcklig lokal kännedom för att kunna ta beslut om när och var strandskyddet ska gälla, så att mer småskalig bebyggelse som gynnar landsbygden kan sättas i verket. Förutsättningarna ser olika ut i landet och därför måste regelverket ta hänsyn till lokala skillnader. Ge kommunens folkvalda möjlighet att

lyfta kommunen med hjälp av strändernas stora potential och attraktionskraft. Regelverket och framtiden för strandskyddet Regelverket är så snårigt och tillämpas på olika sätt runt om i landet att det har blivit ett hinder för samhällsutvecklingen, särskilt på landsbygden där strandnära byggnation kan göra stor skillnad. Strandskyddet måste därför göras om. Dagens lagstiftning är oförutsägbar och tillämpas många gånger på ett orimligt sätt för såväl kommuner som näringsliv, och utgör därför ett hinder för konkurrenskraft och utveckling i orter utanför storstäderna. Med en ändrad strandskyddslagstiftning bör det generella strandskyddet avskaffas och i stället bör kommunerna ansvara för att bestämma platser där ett strandskydd kan behövas för att skydda särskilda naturvärden för exploatering.

PHILIP THUNBORG Företagarnas hållbarhets- och infrastrukturexpert

Fem skatteförslag för fler i arbete Sverige står i ett vägskäl. Sedan 2005 har flera skadliga skatter avskaffats eller minskats – en positiv utveckling som har lagt grunden för ett ökat nyföretagande. Med fler än 800 000 nystartade företag det senaste decenniet har Sverige kommit att bli en av Europas huvudsakliga unicornfabriker, med företag som Spotify, Klarna, King, Skype för att bara nämna några. Trots dessa framgångssagor och vad de bidrar med är skatterna på arbete och på att anställa oacceptabelt höga. Den nyligen framlagda budgetpropositionen innehåller många förslag som kräver ökad finansiering från våra skattepengar, men få som underlättar för Sveriges företagare – snarare tvärtom. Regeringen med Socialdemokraterna i spetsen prioriterar inte förutsättningarna för hur nya jobb ska skapas eller att öka de befintliga företagens möjligheter att växa och anställa fler. Incitamenten för att jobba och driva företag försvagas alltmer och beroendet av de offentliga medlen ökar. Vilken väg ska Sverige då välja för fler framgångsrika företag och ökat jobbskapande? I Företagarnas nya rapport ”Skattepolitik för ett mer företagsamt Sverige” ger vi fem konkreta förslag på förändringar inom skatteområdet som regering och riksdag kan genomföra för att bryta den negativa arbetslöshetstrenden och stärka svensk företagsamhet. Åtgärderna är enkla och har till syfte att stimulera till en ökad tillväxt och fler jobb, vilket i förlängningen gynnar den svenska ekonomin och stärker resurserna till skola, vård och omsorg – ja, hela vårt svenska välfärdssystem. Fem skattepolitiska förslag:

1.

Sänk kostnaderna för att anställa. Det måste bli billigare att anställa, och vi vet att det blir fler jobb när kostnaderna sänks. Statistik från Skatteverket visar att lättnader i arbetsgivaravgiften för de minsta företagen använts för att skapa 13 000 nya jobb. Fler kan de bli.

2.

Bredda incitamenten för nyckelmedarbetare. Det behöver bli lättare att hitta och behålla nya medarbetare med rätt kompetens. Många så kallade gasellföretag, som enligt den ekonomiska forskningen står för den största delen av sysselsättningsökningen, erbjuder kvalificerade personaloptioner för att knyta till sig nyckelpersoner. Ge därför fler branscher tillträde till optionerna och se till att medarbetarna inte tjänstebeskattas för sina andelar.

3.

4.

Förenkla regelverket för soloföretagare. En statlig utredning har nyligen föreslagit hur Sveriges cirka 700 000 enskilda näringsidkare skulle kunna skatta genom ett förenklat schablonsystem. Det skulle dock kräva att gränsen för när företagare måste börja betala moms höjs, från dagens låga 30 000 kronor i omsättning per år. Regeringen har föreslagit en höjning till 80 000 kronor, men vi bedömer att en gräns på 200 000 kronor skulle förenkla för tre fjärdedelar av de enskilda näringsidkarna. Stärk finansieringsmöjligheterna för småföretag. Enligt resultatet från Småföretagsbarometern 2021, som

görs av Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna, ser två av tre småföretag goda expansionsutsikter (67 procent). Men många hinder kvarstår för företag att växa och bli framgångsrika i Sverige. Enligt Tillväxtverket ser vart femte småföretag brist på kapital som ett stort hinder mot att växa. Det finns flera sätt på skatteområdet att minska dessa problem. Investeraravdraget, som ger en skatterabatt vid investeringar i nya och växande företag, borde utökas. Reglerna om vinstandelslån borde också göras mer gynnsamma, bland annat för att underlätta affärsänglars investeringar. 5.

Förbättra entreprenörsskatten. Nylig forskning visar att fåmansföretag både skapar fler jobb och har högre löneökningar än andra aktiebolag. Mellan 2007 och 2017 ökade antalet anställda i små fåmansföretag med tio procent – medan antalet sjönk i större aktiebolag. För att sporra dessa entreprenörsledda företag bör schablonregeln vid utdelning höjas. Hindren mot fungerande generations- och ägarskiften, genom karenskrav för företagsledaren och trädakrav för kapital, bör skalas ned.

Den nyligen framlagda budgetpropositionen visar att regeringen inte prioriterat hur nya jobb ska skapas. De företag som finns behöver kunna växa och anställa fler, och nya företag behöver kunna startas. Sveriges småföretag står beredda att leda vägen för ökad tillväxt och fler jobb. Vi hoppas nu att de politiska företrädarna svarar upp. PATRICK KRASSÉN Skattepolitisk expert, Företagarna

Patrick Krassen. Foto: Lars Clason

3


INDUSTRI

Industrins helhetsleverantör av moderna lasthanteringslösningar Kalmar Global erbjuder marknadens bredaste utbud av lasthanteringslösningar och tjänster till hamnar, terminaler, distributionscentra och tung industri. I det omfattande konceptet ingår allt från truckar och kranar till automations- och uppgraderingstjänster, vilket genom decennier har byggt en kundkrets som sträcker sig över hela världen.

Kalmar Global, med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till slutet av 1940-talet, har genom mer än 70 år utvecklats till en ledande leverantör av lasthanteringslösningar och tjänster till hamnar, terminaler, distributionscentra och tung industri. Det breda utbudet innefattar bland annat en mängd olika truckar och kranar, terminaltraktorer och reachstackers, men också automationstjänster, terminaldesigntjänster,

uppgradering av utrustning, moderniseringstjänster och förmånliga serviceavtal. Härutöver representerar Kalmar Global ett omfattande sortiment av begagnad utrustning. Thomas Malmborg är serviceansvarig och VD för den svenska enheten: – Vi vill stå för marknadens smartaste lösningar. Samtidigt inser vi att en lösning inte passar allas behov, det gäller för oss att vara flexibla och anpassa vårt utbud efter kundens förutsättningar. Vi ser oss dock inte som enbart en maskinförsäljare, utan bistår även med utbildning, renovering, uppgradering och digitala lösningar. Det gör att våra kunder ser oss som en komplett leverantör med fokus på just in time-lösningar, säger Thomas. I ständig utveckling Kalmar Global är en del av Cargotec som är en av de ledande tillverkarna av lastningsutrustning för fartyg, hamnanläggningar, terminaler och lokal distribution. Kalmar Global startades dock redan i slutet av 1940-talet när man såg behovet av effektiv lasthanteringsutrustning på sågverk. Truckar, RoRo-utrust-

Thomas Malmborg är serviceansvarig och VD för den svenska enheten.

ning och containermaskiner har i mångt och mycket präglat produktutvecklingen i bolaget som idag representerar ett utbud med maskiner på allt mellan 6 och 140 ton. – Vi befinner oss i en ständig moderniserings- och utvecklingsfas. Just nu ligger mycket fokus på elektrifiering och automatisering. En av våra ambitioner är att en maskin ska kunna vara i gång utan förare under en hel arbetsdag, berättar Thomas Malmborg och nämner i sammanhanget begreppet WCSC – World Class Supply Chain – som han tror kommer att vara en stor konkurrensfördel för Kalmar Global framöver. Thomas berättar vidare att man även jobbar med ett klart och tydligt kundfokus, samt involverar sina leverantörer i utvecklingsarbetet. Det är, menar han, nycklar för att nå framgång.

Säkerhet och hållbarhet Två andra tydliga fokusområden i Kalmar Global är säkerhet och hållbarhet. – Vi jobbar mot en nollvision när det handlar om arbetsplatsrelaterade olyckor.

4

De som går till jobbet på morgonen måste kunna komma hem välbehållna. – Beträffande hållbarhet jobbar vi just nu aktivt med att ta fram eldrivna maskiner och utrustningar. Det ska finnas möjlighet att använda sig av elektrifierade lösningar även i vår bransch, där vill vi vara med och bidra. Vi kompromissar inte när det kommer till miljö och hållbarhet, slår Thomas Malmborg fast. Han konstaterar att verksamheten förstås har påverkats av pandemin, men att man nu enbart ser framåt med tillförsikt. – Vi kommer att fortsätta satsa på våra fokusområden och leda utvecklingen i branschen. Automatisering och digitalisering är viktiga nycklar, liksom att fortsätta jobba nära våra kunder och vara deras helhetsleverantör. Det händer en del i vår bransch, vi har en väldigt spännande tid framför oss. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


INDUSTRI

Kvalitetsfokuserad förädlare av Modulpacs plastdetaljer Modulpac är en av de ledande aktörerna när det kommer till formsprutning av plastdetaljer. Bolagets framgångar ska dock till stor del tillskrivas systerbolaget Modulpac Montering som med hjälp av egenutvecklade maskiner förädlar Modulpacs produkter. Med den både breda och djupa kompetens som finns i företaget kan man alltid ta fram en skräddarsydd lösning.

Modulpac grundades i Vittaryd 1985 men flyttade till Lagan när anläggningen i Vittaryd brann ner. 1997 köptes bolaget av det Stockholmsbaserade investmentbolaget Ponoma-Gruppen. Då omsatte Modulpac cirka 16 miljoner kronor, en

siffra som idag är tio gånger så stor. Modulpac är inriktat på formsprutning av plastdetaljer, så som kapsyler, kosmetikaburkar och andra dosor/burkar, och det är här som systerbolaget Modulpac Montering AB kommer in i bilden. Bolaget startades av Modulpacs VD och PomonaGruppen 2006. – Det började med att Patrick tog sig an produkter från Modulpac som han monterade snabbt och med hög kvalitet. Han byggde en egen maskin för ändamålet, vilket gjorde att styrelsen i Modulpac ville få in Patricks kompetens och valde då att starta företaget Modulpac Montering AB. Till en början jobbade vi med en enda maskin, idag har vi tio och jobbar i treskift, berättar Joel Svensson som är produktionschef för Modulpac Montering AB. Skräddarsydda maskiner Modulpac Montering förädlar Modulpacs produkter. – Uppskattningsvis 98 procent av vår verksamhet kretsar kring detta, men vi utför även uppdrag för andra kunder, upplyser Joel Svensson. Företaget bygger sina egna maskiner när det behövs. När en prototyp kommer in börjar man rita maskinen, utformar elscheman och programmerar, innan maskinen monteras samman.

Platschefen Joel Svensson.

– Vi har mycket kompetenta medarbetare som tar en aktiv del i utformandet av våra maskiner. Kunskapsfördelningen är bra, vissa är experter på det mekaniska medan andra bemästrar programmering. Vi kompletterar varandra väl, tillsammans är vi starkast, poängterar Joel och lyfter i sammanhanget även fram samarbetspartners som Spectrum Technology i Karlshamn och Ljungbyföretaget Sysmec.

byggde vi ut både produktionsavdelning och lager. Vi har vi till exempel också investerat i en självgående truck, informerar Joel Svensson. Bolaget, som sysselsätter ett 20-tal medarbetare, är förstås både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden.

När pandemin nu tycks närma sig sitt slut noterar Joel att efterfrågan på Modulpacs produkter och lösningar växer ännu mer. – Vi har all anledning att se ljust på framtiden, konstaterar han. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Löpande investeringar Joel Svensson konstaterar att lågkonjunkturer inte tycks påverka bolaget nämnvärt. – Under den globala finanskrisen 2008 och framåt ökade vi, och under pandemiåret 2020 gjorde vi vårt bästa resultat någonsin, berättar han. En del av förklaringen, menar Joel, är företagets vilja att hela tiden investera i både kompetens och teknik. Just nu genomgår hela produktionen en omfattande automatiseringsprocess. – När denna är genomförd kommer våra operatörer att kunna fokusera mer på kvaliteten och maskinerna. Nyligen

KO N TA KT Västergatan 16 34150 Lagan

Industrigatan 11 34150 Lagan

info@modulpac.se info@modulpac.se 0372-25500 0372-25500 tel. 0372-25500 Industrigatan 11 Västergatan 16 mail. info@modulpac.se 34150 Lagan 34150 Lagan Sverige Sverigewww.modulpac.se 5


INDUSTRI

Stora Enso startar upp pilotanläggning för ligninbaserat kol till batterier Stora Ensos pilotanläggning för produktion av biobaserade kolmaterial från lignin är nu i gång. Det följer företagets investering på 10 miljoner euro som tillkännagavs 2019. Testproduktionen av träbaserat kol för batterier, Lignode® by Stora Enso, är nu i inkörningsfasen. Användningsområden inkluderar elektriska fordon, konsumentelektronik samt storskaliga energilagringssystem.

högsta prioritet inom fordonsbranschen, fokuserar nu biltillverkare och batteritillverkare allt mer på att reducera elbilarnas koldioxidutsläpp. Idag används fossilbaserat kol i anoderna på laddningsbara batterier. Genom att omvandla lignin som separerats från trä, till kolbaserat anodmaterial, kan den

Den globala marknaden för batterier förväntas öka tiofalt under det kommande decenniet. Detta då batteritillverkare letar efter mer hållbara material för elektrifierade fordon. Då hållbarhet blivit

syntetiska och icke-förnybara grafiten ersättas. Utvecklar samarbeten – När vår pilotanläggning nu kör igång produktionen blir Stora Enso en del av en ny värdekedja som kan leverera mer hållbara anodmaterial för batterier. Med Lignode kan vi erbjuda ett biobaserat, konkurrenskraftigt material med hög prestanda som kan ersätta den traditionellt använda grafiten. För att kunna möta efterfrågan från den snabbväxande anodmarknaden utforskar vi nu strategiska samarbeten för att skala upp och skynda på kommersialiseringen i Europa, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials. Pilotanläggningen för biobaserade kolma-

Med Lignode kan Stora Enso erbjuda ett biobaserat, konkurrenskraftigt material med hög prestanda som kan ersätta den traditionellt använda grafiten.

terial finns på Stora Ensos anläggning Sunila i Finland, där lignin har producerats i industriell skala sedan 2015. Bioraffinaderiets årliga produktionskapacitet

för lignin är 50 000 ton, vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin. Källa: Stora Enso

Industriföretag och startups skapar innovativt konsortium för minskade koldioxidutsläpp via elvägar positiva effekter. Elvägar kan påskynda övergången till elektrifiering precis som bredband behövdes för digitaliseringen, säger Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad.

Teknikbolaget ABB och infrastrukturexperten Holtab bildar tillsammans med startupföretagen ElonRoad och renbloc ett konsortium för att erbjuda en unik lösning för elvägar. Elvägen kan leverera laddning till alla typer av fordon som kör på den och samtidigt övervaka koldioxidavtrycket i realtid. Trafikverket gör sig nu redo att bygga den första permanenta elvägen någonsin, på E20 mellan Hallsberg och Örebro.

Trafikverkets investering i elvägar är en del av målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafik. Tunga fordon står för en stor del av vägtrafikens koldioxidutsläpp och att gå över till elfordon är ett stort steg mot målet med helt fossilfria transporter. Trafikverket har därför startat arbetet med den planerade upphandlingen av elvägen inklusive val av teknik, med målsättningen att ha den 21 kilometer långa sträckan klar till 2025. Möjliggör klimatpositiva transporter ABB, ElonRoad, Holtab och renbloc

Nils Söderström CEO renbloc. Foto: renbloc

6

Karin Ebbinghaus CEO ElonRoad. Foto: Elonroad

bildade konsortiet för att lyfta fram sina respektive styrkor när det kommer till att tillhandahålla teknik och infrastruktur med målet att väljas som partner för att bygga elvägen på E20. Lösningen från ElonRoad innehåller en elektriskt ledande skena som kan monteras på vägen, alternativt byggas in i vägen. En strömavtagare under fordonet skulle ansluta till elskenan via glidkontakter. Holtab skulle leverera eldistributionen med intelligenta låg- och mellanspänningsprodukter från ABB. Dessa smarta produkter skulle länka till ABB Ability ™-plattformen för att samla in data. Data skulle sedan länka direkt till ElonRoads styrsystem, som skulle använda data för att styra laddningen per fordon i realtid. Detta skulle göra det möjligt för konsortiet att erbjuda laddabonnemang, anpassa laddningen till tillgänglig förnybar energi i elnätet och övervaka koldioxidavtrycket i realtid. – Vår vision är att vara möjliggörare för klimatpositiva transporter. Att minska transportutsläppen kommer att ge stora

Höga krav Valet av sträckan på E20 mellan Hallsberg och Örebro har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg och omgivningens naturoch kulturmiljö. Alla dessa olika variabler gör att det går att testa många olika trafikkomponenter samtidigt, vilket sänker kostnaden och möjliggör att ny teknik kommer ut snabbare på marknaden. Lika viktigt som trafikförhållandena när man bygger och testar den första permanenta elvägen någonsin i Sverige är strömförsörjning och infrastruktur. Att bygga en elväg ställer höga krav på både infrastrukturens integritet och kontinuerligt flöde av el, vilket innebär att anslutningspunkter till och från elnätet måste vara tillförlitliga och stabila. – ABB är världsledande inom laddinfrastrukturlösningar och vi ser elvägar som en viktig pusselbit för att skapa ett hållbart samhälle. Denna lösning bygger på styrkorna hos både industriföretag och startups som samarbetar för en av världens mest innovativa lösningar för laddning av elfordon. Med den molnbaserade ABB Ability™-plattformen kan vi kontrollera, styra och övervaka laddning och energimix i realtid, säger Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification i Sverige. Övervakning i realtid Transportsektorn i Sverige står för cirka en tredjedel av alla växthusgasutsläpp i landet, hela 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. En övergång till ett elektrifierat, koldioxidfritt transportsystem

Trafikverket gör sig nu redo att bygga den första permanenta elvägen någonsin, på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Foto: Elonroad

skulle kunna få ner den siffran till noll. Vid byggnation av elektriska och fossilfria transportsystem är det avgörande att veta att även elen är fossilfri. – Övervakning i realtid av energikällorna är det enda sättet att gå över till mer förnybar förbrukning. Falska påståenden om "100 % grön energi" håller inte längre, säger Nils Söderström, vd för renbloc. – Vi måste bryta med gamla uppfattningar om vi ska sänka våra energiutsläpp. Med vår teknik kommer elfordon att veta exakt vilken typ av energi de får och dess exakta koldioxidutsläpp – ned till grammet. Tillsammans kan ABB, ElonRoad, Holtab och renbloc erbjuda en komplett och unik lösning som kan multipliceras i och utanför Sveriges gränser och erbjuda en säker, smart och hållbar elväg med inbyggda digitala lösningar. Både elvägen

med tillhörande elektrisk infrastruktur och de digitala tjänsterna som möjliggör ett energioptimerat system kan levereras som en tjänst. Källa: ABB

Mikael Miglis ABB Electrification. Foto: Jonas Bilberg


BYG G

Uppfinningsrikedom och innovation präglar småländskt familjeföretag i Pekuma AB är uppfinningsrikedomen påtaglig. Företaget tar fram smarta lösningar för ökad trafiksäkerhet, men jobbar härutöver brett även med andra projekt, inte minst inom VA. Pekuma har bland annat tagit fram betäckningslösningar för dagvattenbrunnar, och arbetar i samarbete med en tysk aktör med projekt där filtrerat regnvatten kan ersätta dricksvatten i olika sammanhang.

Familjeföretaget Pekuma AB startades 2000 och är en förkortning av familjemedlemmarna Peter, Kurt och Martin. Kurt noterade under sin tid som byggledare åt Trafikverket många tokigt konstruerade lösningar. – Han såg bland annat att en pollare skulle gjutas fast i tre omgångar för att få på plats. Inte sällan kördes den ner av trafiken innan den var installerad. Pekumas lösning blev en variant som var klar på några minuter, berättar Peter Kårhammer, VD. Det var Peters bror Martin, som arbetade som utvecklingsingenjör hos ett plastföretag, som tog fram den effektiva pollaren. Det hela, berättar Peter, ledde till att man fortsatte ta fram produkter för drift och underhåll längs vägarna. Pollare tar ofta stryk i trafiken, men med Pekumas mer flexibla lösningar sparas både tid och pengar, inte minst i fråga om drift och underhåll. Smarta lösningar Verksamheten i Pekuma AB har breddats sedan starten. Redan 2002 började man jobba med lösningar för dagvattenbrunnar, ett område där man noterade

att felaktigheter ofta kunde leda till stora problem. – Vi kände att vi kunde åstadkomma något bättre och tog då fram en betäckning med sidointag. Nu har vi även i nära samarbete med arkitekter, entreprenörer och Stockholms Stad tagit fram ännu en betäckning med sidointag. En av fördelarna med våra betäckningar är att den inte behöver monteras direkt ovanpå brunnen, utan kan placeras vid sidan av brunnen tack vare sin inbyggda spygattfunktion. Detta gör att man inte behöver flytta brunnar i onödan, samtidigt som det blir enklare att utnyttja dagvattnet på plats till trädgropar och växtbäddar, förklarar Peter. Beträffande trafiksäkerhetslösningar ingår, förutom pollare, även kantstolpar, farthinder med mera i Pekumas koncept. För två år sedan breddades verksamheten ytterligare när man köpte upp Steen Industris verksamhet, vilket gör att man idag även tillverkar trafikspeglar, industrispeglar och butiksspeglar. Återvinner regnvatten Nyfikenheten och uppfinningsrikedomen är påtaglig i Pekuma där man också tagit

fasta på slöseriet med dricksvatten och möjligheterna att i många sammanhang använda sig av regnvatten i stället. – Vi använder dricksvattnet helt fel, konstaterar Peter Kårhammer. – Vi spolar ner det i toaletten, tvättar kläder, städar och vattnar trädgården med rent dricksvatten. Här finns stora besparingsmöjligheter. Peter berättar att Pekuma ingått i ett samarbete tillsammans med det tyska bolaget GRAF där den gemensamma ambitionen är att i betydligt högre utsträckning kunna använda filtrerat regnvatten i stället för dricksvatten. Lösningen, som man kallar regnvattenskörd, har enligt Peter samma möjligheter att slå igenom som solcellerna redan har gjort. – Vi har nu enkla lösningar för att spara regnvattnet från taket i stora tankar, som sedan kopplas till toaletter, städvask och vattenutkastare i stället för att konsumenterna behöver köpa dricksvatten till detta. Det blir, menar Peter, en win-win-situation för både ekonomin och miljön, ett

hushåll kan lätt halvera sin förbrukning av dricksvatten. – Här ser vi hushållen som primär målgrupp, men även industrier som ofta har stora takytor där mycket regnvatten kan samlas in. De stora takytorna i kombination med en hel personalstyrka som spolar i toaletterna och med stora golvytor som idag städas med rent dricksvatten kan skapa enorma besparingar. Här finns stor utvecklingspotential då det endast är 3 procent av allt vatten på jorden som vi faktiskt kan dricka, inte helt sällan drabbas vi även av vattenbrist, påpekar Peter Kårhammer och avrundar: ¬– Klimatet har ju förändrats ganska rejält de senaste åren, numera är det antingen en längre tids torka, eller ett ordentligt ösregn med översvämningar som följd. ”Den som spar han har” är ju ett uttryck som aldrig varit mer aktuellt än nu. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Trafiksäkerhet Gatumiljö www.pekuma.se info@pekuma.se

Dagvattenhantering

0370-47200 7


BYG G

Arbetsmiljövecka ska skapa starkare säkerhetskultur inom Peabkoncernen Peabs särskilda arbetsmiljövecka hade i år extra stort fokus på ergonomi och säkerhet. Syftet är att öka medvetandet kring hälsa bland koncernens 16 000 medarbetare för att skapa en starkare säkerhetskultur.

om belastningsergonomi, vi har många stora pågående projekt där ergonomi är A och O för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Jag som platschef känner ett extra ansvar eftersom jag kan se till att det händer i praktiken och inte bara blir prat, säger Per Persson, som just nu är platschef för domstolsbyggnaden i Malmö, ett av Peabs stora och aktuella byggprojekt.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport, Arbetsskador 2020, är ergonomiska belastningsfaktorer den tredje vanligaste orsaken till alla anmälda arbetssjukdomar i Sverige. Inom byggbranschen toppar belastningsbesvär dessutom sjukstatistiken. Bland annat tunga lyft och förflyttningar av material, ensidigt och monotont arbete samt olämpliga arbetsställningar är en del av problematiken. Därför hade Peabs arbetsmiljövecka i år fokus på belastningsergonomi, vilket innebär fokus på att anpassa arbetet så att man så långt det går undviker risker för ohälsa och sjukdom. – Det är viktigt att Peab väljer att prata

Olika aktiviteter Under arbetsmiljöveckan genomfördes en rad aktiviteter vid arbetsplatserna inom Peabkoncernen. Skyddsombud och arbetsmiljösamordnare samarbetade för att bland annat genomföra riktade skyddsronder och professionellt ledda genomgångar av ergonomin på de olika arbetsplatserna. – I projektet kring domstolsbyggnaden har mitt fokus legat på att skapa en så inlyssnande kultur som möjligt, säger Per Persson. Jag vill skapa en kultur där man vågar säga: “Det här funkar inte för mig, här behöver jag avlastning”. Kultur och arbetsmiljö hänger ihop, oftast

handlar det om sunt förnuft och genuin medmänsklighet. Peabs arbetsmiljövecka pågick i år till den 3 september. Fem tips till dig som arbetar med kroppen Här är ett axplock av det som medarbetare på Peab fick arbeta med under veckan. Jenny Renglin på Feelgood Företagshälsovård ger sina bästa tips för ett hållbart arbetsliv: - Jobba smart, undvik att slita och släpa i onödan. Använd de bra arbetsställningar som finns och de hjälpmedel som finns. Det går inte att alltid arbeta helt ergonomiskt, men tänk att du ska minska din belastning den här dagen. - Tänk efter före och planera arbetet. Här ingår även att planera användningen av hjälpmedel - Ta alltid med ergonomi som en del i era skyddsronder. Saknas bra hjälpmedel? Fungerar de som finns? - Stötta och hjälp varandra. Sprid din kunskap till fler. Kom ihåg att du är en

Peabs särskilda arbetsmiljövecka hade i år extra stort fokus på ergonomi och säkerhet. Foto: Peab

förebild för andra kollegor, speciellt nyanställda och de yngre. - Signalera när något inte är bra eller

är för tungt – förändra själv, ta hjälp av kollegor eller ta upp frågan med skyddsombudet och chefen.

Källa: Peab

Skanska byggstartar klimatneutrala bostäder I Bunkeflostrand i Malmö bygger Skanska 14 klimatneutrala radhus. Med minimerad CO2-belastning i samtliga led och kompensation i form av ny förnybar energi blir bostäderna i Gottorps Hage de första klimatneutrala radhusen i stor skala i Sverige.

– Omställningen för klimatet är en ödesfråga. Malmö stad, som växer snabbt, satte tidigt ljuset på fastighets- och byggsektorn då den står för en betydande del av Sveriges utsläpp. Det är glädjande att se konkreta resultat och att vi är många aktörer som vill vara med och slipa insatserna, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Radhusen byggs med material med minimerad CO2-belastning, byggprocessen är helt fossilfri och energiförbrukningen i bostäderna är betydligt lägre än standard. Genom att minimera CO2-utsläppen i varje led minskar utsläppen med 65 procent jämfört med ett traditionellt radhus byggt med betongstomme. För att kompensera de utsläpp som uppkommer sätts solceller på taken. Efter 50 år har solenergin kompenserat för utsläppen och bostäderna blir klimatneutrala. – Vi är redan på god väg med planering och byggnation av klimatneutrala kontorsfastigheter. Där har efterfrågan från investerare och hyresgäster varit större. Nu ser vi även samma intresse från privatkunden. Det ger hopp inför framtiden och för de stora kliv vi måste ta för att ställa om hela branschen för att klara klimatutmaningen, säger Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige.

8

Radhusen är de första klimatneutrala bostäderna som Skanska bygger. Redan nästa vår väntas de första bostadsägarna flytta in. Spår en ökad efterfrågan på hållbara bostäder Sedan 2017 är alla Skanskas egenutvecklade bostäder Svanenmärkta. I takt med

en ökad medvetenhet hos allmänheten om den egna bostadens klimatavtryck väntas förväntningarna på nybyggda bostäder höjas ytterligare. Bostadsrapporten 2030 från Skanska visar att så många som åtta av tio svenskar tycker att det kommer vara viktigt för dem att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar om tio år. En av tre uppger också att solceller kommer att

vara viktigt vid val av bostad i framtiden och varannan person uppger dessutom att de hade kunnat betala extra för det. Mer fakta Radhusen i Bunkeflostrand byggs bland annat med klimatförbättrad betong, trästomme och isolering av återvunnen cellplast. Genom att minska CO2 i

varenda steg av byggprocessen kommer bostaden ner till ett utsläpp på 42 ton CO2. Detta kan jämföras med ett motsvarande radhus byggt med betongstomme, där en bostad står för cirka 110 ton CO2-utsläpp. De utsläpp som material och byggprocessen ger upphov till kompenseras med solceller på taket. Efter 50 års drift anses bostaden vara klimatneutral. Källa: Skanska

Med minimerad CO2-belastning i samtliga led och kompensation i form av ny förnybar energi blir bostäderna i Gottorps Hage de första klimatneutrala radhusen i stor skala i Sverige.


ENERGI

Skandinaviens största havsbaserade vindkraftpark invigd Kronprins Frederik av Danmark och danska näringsministern Simon Kollerup har invigt Vattenfalls nya havsbaserade vindkraftpark Kriegers Flak. Detta är Skandinaviens största vindkraftpark och kommer att öka den danska vindkraftproduktionen med 16 procent.

Kriegers Flak är Danmarks och Skandinaviens största vindkraftpark med 72 havsbaserade vindkraftverk och en kapacitet motsvarande den årliga förbrukningen för ungefär 600 000 danska hushåll. Nyligen invigde kronprins Frederik av Danmark och danska näringsministern Simon Kollerup den nya vindkraftparken. – Detta för oss ännu ett steg närmare vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Kriegers Flak är ett gediget bidrag till den gröna omställningen och vi är därför mycket stolta över att vindkraftparken nu står klar att leverera fossilfri el till danska hem och företag, säger Anna Borg, Vattenfalls koncernchef. Den nya havsbaserade vindkraftparken ligger i Östersjön, 15-40 kilometer utanför den danska kusten och är Vatten-

falls senaste och hittills största aktiva havsbaserade vindkraftpark. "Ett mycket lyckat projekt" Danska folketinget fattade beslutet att bygga Kriegers Flak 2012. I maj 2020 installerade Vattenfall det första fundamentet, och i början av innevarande år sattes det första av 72 vindkraftverk på plats. Sedan dess har arbetet med att installera resterande kraftverk pågått kontinuerligt. – Kriegers Flak har varit ett mycket lyckat projekt och trots att arbetet genomfördes mitt under brinnande pandemi kunde parken tas i drift tidigare än planerat. Det visar hur engagerade samhället, våra partners och Vattenfall är i att skapa en koldioxidneutral framtid. Det förstärker samtidigt vårt strategiska mål att med hjälp av förnybar elproduktion påskynda vår färd mot ett fossilfritt liv, säger Helene Biström, chef för affärsområde Vind på Vattenfall. Invigningen befäster Vattenfalls position som Danmarks största leverantör av havsbaserad vindkraft. Vattenfall står nu för mer än hälften av landets installerade kapacitet. Utöver Kriegers Flak driver Vattenfall också i landet de havsbaserade vindkraftparkerna Horns Rev 1 (samägt)

och Horns Rev 3 som invigdes 2019. Därtill befinner sig projektet Vesterhav Syd & Nord i den mogna utvecklingsfasen och planeras vara färdigt för drift i slutet av 2023. Underhåll och service av Kriegers Flak

kommer att hanteras från Klintholms hamn på Møn. Fakta om Kriegers Flak: - Kriegers Flak har en produktionskapacitet på 604 MW

- Den havsbaserade vindkraftparken kan täcka den årliga elanvändningen för motsvarande 600 000 danska hushåll - Kriegers Flak ökar den danska vindkraftsproduktionen med 16 procent Källa: Vattenfall

Kriegers Flak är Skandinaviens största vindkraftpark och kommer att öka den danska vindkraftproduktionen med 16 procent.

Norden kommer ha ett kraftigt elöverskott år 2035 – enligt elbolaget Bixias långsiktiga prognos Bixia publicerade nyligen sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig fram till år 2035. I prognosen räknar elbolagets analytiker med att elpriset kommer ligga kvar på dagens nivåer omkring 40 öre per kWh fram till 2030 då priset väntas sjunka i takt med att den förnybara produktionsutbyggnaden blir allt billigare.

Produktion, elanvändning och ledningskapaciteten skapar tillsammans en energibalans. Bixia räknar med att Nordens energibalans kommer att öka de kommande 14 åren. Enligt prognosen kommer elanvändningen att stiga med cirka 25 procent fram till 2035 och elproduktionen kommer att stiga ännu mer, med hela 36 procent. Främst är det vindkraften som byggs ut, där Sverige står för en stor del av den totala utbyggnaden. – Fram till år 2035 räknar vi med att elanvändningen kommer att öka med cirka 94 TWh. Det beror främst på utvecklingen inom transport- och industrisektorn, och till viss del på att fler datacenter etablerar sig i Norden. Vår bedömning är emellertid att produktionen ökar i ännu högre takt, vilket bland annat beror på EU:s skärpta utsläppsmål vilket påskyndar utbyggnaden av förnybar energi samt att

vi ser en nedgång i produktionskostnaden för vind- och solkraft, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. Fossilfri stålindustri ökar elbehovet Bixias bedömning är att elektrifieringen av industrin kommer att kräva ytterligare 36 TWh fram till 2035 medan elektrifieringen av transportsektorn kommer kräva cirka 31 TWh och datacenter cirka 12 TWh. – De två stora projekten HYBRIT och H2 Green Steel har båda som mål att producera fossilfritt stål med vätgasbaserad energi, vilket kommer öka elanvändningen väsentligt samtidigt som det kommer minska koldioxidutsläppen kraftigt. Det är ambitiösa mål men ett litet frågetecken kan finnas kring den kraftiga ökningen av elanvändning, säger Johan Sigvardsson. Nya ledningar krävs Även om elbehovet kommer att öka kraftigt på längre sikt bedömer Bixia att produktionen kommer att överstiga elanvändningen med råge. Analytikerna räknar med att produktionen kommer att byggas ut med närmare 170 TWh fram till 2035. Samtidigt kommer drygt 20 TWh fossil kraft att avvecklas, vilket innebär en total produktionsökning med knappt 150 TWh.

– De närmaste fyra åren är vi ganska säkra på utvecklingen då många beslut kring utbyggnaden redan är fattade. Fram till 2025 kommer det byggas ut cirka 38 TWh i Norden, där vindkraftsutbyggnaden i Sverige står för den största delen. Under nästa tioårsperiod räknar vi med en produktionsökning med cirka 110 TWh, även i den prognosen står den svenska vindkraften för den största ökningen. Men även Norge, Finland och Danmark räknar med en kraftigt ökning av vindkraft, både land- och havsbaserad där den senare antas få sitt stora genombrott framåt nästa decennieskifte. Den kraftigt ökade elproduktionen i Norden gör det nödvändigt med nya ledningar mot omvärlden om inte Norden ska översvämmas med el, säger Johan Sigvardsson. Nya ledningar mot Tyskland och Storbritannien är redan i drift eller snart på gång, och fler förväntas komma beslut på inom de närmaste åren. – Energibalansen i Norden styrs av exportmöjligheter. Den ökade produktionen kommer driva fram mer export mot länder med högre elpris. Från 2025 räknar vi med en export på mellan 40 och 50 TWh ett normalår och efter 2030 förväntas fler ledningar göra att exporten ökar om produktionsökningen stiger som vi prognostiserar, säger Johan Sigvardsson.

Energi- och klimatpolitik styr De energi- och klimatpolitiska målen påverkar både teknik- och prisutvecklingen på elmarknaden. Varje land försöker hitta styrmedel för att kunna uppnå målen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. – Länderna i Europa har olika förutsättningar när det gäller både naturtillgångar och ekonomi. Fortfarande utgör el från fossila bränslen en stor del av världens och Europas energiproduktion. Ett ökat utbyte och handel mellan Norden och kontinenten är en nödvändighet för att nå klimatmålen gällande kraftproduktion, säger Johan Sigvardsson. Fortsatta prisvariationer Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet men också mellan dygnen, vilket beror på mer förnybar elproduktion och minskad basproduktion. Samtidigt pågår utvecklingen för att kunna reglera produktionen vilket kan minska volatiliteten. – Med fler ledningar mot kontinenten skapas en starkare koppling till det europeiska elpriset, vilket oftast leder till ett högre prisläge, men stundtals även lägre. All utveckling till trots kommer det vara den hydrologiska nulägesbilden som styr priset i Norden. Vi har de senaste tre åren sett ytterligheter åt båda håll med torrår

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker. Foto: Bixia

och våtår, förklarar Johan Sigvardsson. Det senaste året har präglats av stora prisskillnader mellan de olika elområdena i Sverige, vilket kommer fortsätta ytterligare några år enligt Bixia. Med utbyggd produktion och investeringar i nät, där NordSyd-programmet är en viktig sådan, kan skillnaderna komma att minska. – NordSyd-programmet krävs för att upprätthålla stabilitet i nätet och förväntas på sikt göra att priserna jämnas ut och går närmare noll. Om industrisatsningarna i norr slår igenom fullt ut och havsbaserad vind byggs ut i syd där kraften behövs kan få omvända elområdespriser mot vad vi ser idag men dit är vägen ännu lång, säger Johan Sigvardsson. Källa: Bixia

9


ENERGI

Ljungbyföretagens elpartner

Såväl industrin som fastighetsägare har i Ljungby Elservice en kunnig och driven partner beträffande allehanda elinstallationer. Med lång erfarenhet och ett brett utbud av tjänster anlitas Ljungby Elservice flitigt av uppdragsgivare i och kring Ljungbys kommun.

Lasse Larsson och Mikael Holmgren hade båda lång erfarenhet av elbranschen när de för ett tiotal år sedan bestämde sig för att starta eget. – Vår ursprungstanke var att vi två endast skulle jobba mot industrierna här i trakten, men vi har fått lov att tänka om i takt med att efterfrågan från andra aktörer har ökat. Det har gjort att vi har vuxit successivt, idag är vi tio personer i

företaget, berättar Lasse, som liksom sin kollega har jobbat i elbranschen i hela sitt yrkesverksamma liv. Idag verkar Ljungby Elservice över hela Ljungby kommun med omnejd. Det blir en hel del uppdrag för fastighetsbolagen, men också för privatpersoner, där man i samarbete med andra lokala hantverkare bland annat jobbar med badrumsrenoveringar. För traktens industrier utför man

Vår målsättning är att tillmötesgå kundens behov och att kunden blir nöjd med våra tjänster. Lasse Larsson och Mikael Holmgren, ägare felsökningar, reparerar och installerar maskiner. Det brukar också bli en del insatser rörande automationslösningar.

nu håller på att byta ut alla sina fordon till elbilar. Man ska installera tre snabbladdningsstationer för ändamålet.

Solceller och laddningsstationer En annan del av verksamheten rör solcellsinstallationer, vilka blir allt vanligare. Detsamma kan sägas om laddningslösningar för elbilar som också är en del av Ljungby Elservices breda koncept. – Just nu sätter vi upp solceller och laddningsstationer åt ett lokalt fastighetsbolag, de har nyss bytt ut sina fordon mot elbilar. I övrigt handlar det för närvarande mycket om installationer och insatser i samband med tillbyggnation för Ljungby Maskin, berättar Mikael Holmgren och nämner i sammanhanget även Combi Wear Parts som är en annan återkommande uppdragsgivare. Just solceller och elbilar är något som ligger Mikael och Lasse extra varmt om hjärtat. Miljöaspekten präglar verksamheten, bland annat genom att man just

Lyfter fram personalen Ljungby Elservice anlitas ofta av lokala hantverkare för olika uppdrag. Här råder ett gott samarbetsklimat, och det gäller också hela personalstyrkan som Lasse och Mikael gärna framhåller lite extra. – De ska ha en stor eloge, det är de som är vårt ansikte utåt. Våra medarbetare gör företaget möjligt, berömmer de. Lasse och Mikael ser framtiden an med tillförsikt. Även om företaget växer är de noga med att verksamheten inte ska bli opersonlig. – Vi vill hålla oss på en lagom nivå så att vi både hinner med att serva våra kunder och upprätthålla en hög servicenivå. Då växer vi under kontrollerade former. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Mikael Holmgren och Lasse Larsson.

Kontakta oss gärna på: Tel: 0735-157 512 Mailadress: info@ljungbyelservice.se Hemsida: www.ljungbyelservice.se

10


IT

Easypark lanserar ny tjänst som förutser parkeringsbeteende Easyparks nya tjänst baseras på smart teknologi som genom att förutse parkeringsvanor i städer skapar helt nya möjligheter för datadriven stadsutveckling. “Parking data as a Service” ger både städer och parkeringsföretag detaljerade insikter i efterfrågan på parkeringsplatser, parkeringsbeteenden och hur parkeringsutbudet ser ut.

Techbolaget Easypark är ledande inom digitala parkeringslösningar för bilförare, städer och företag. Appen hjälper bland annat bilförare hitta gator med hög tillgänglighet, samt att betala för både elbilsladdning och parkering. Easypark lanserar nu ett helt nytt verktyg för städer, parkeringsföretag och fastighetsägare, som möjliggör datadrivna insikter för parkeringsplanering. Tjänsten

Tjänsten “Parking data as a Service” ger både städer och parkeringsföretag detaljerade insikter i efterfrågan på parkeringsplatser, parkeringsbeteenden och hur parkeringsutbudet ser ut.

baseras på en unik teknologi som hjälper städer att tolka och analysera sitt parkeringsutbud i detalj, samt att förutse efterfrågan av parkering på specifika gator vid olika tider. Tjänsten kan användas för att optimera trafikflödet och beslutsfattande för städer inom flera olika områden. Exempelvis kring prissättning, reglering och planering av nya parkeringsplatser, men även planering av alternativa transportmedel som lokaltrafik. Den nya tjänsten kallas för Parking Data as a Service. – Ett digitaliserat parkeringsekosystem adderar oändligt många möjligheter, både när det kommer till att förbättra varje bilförares parkeringsupplevelse men också för att effektivisera stadsplanering. Vi på Easypark vill göra stadslivet så enkelt som möjligt, och Parking Data as a Service kommer erbjuda städerna nya möjligheter till datadriven stadsplanering, säger Johan Birgersson, vd Easypark Group. "Enorm potential" Med hjälp av Easyparks avancerade och

Johan Birgersson, VD Easypark Group.

förutseende teknik ges unika insikter om parkeringsvanor för ett specifikt område. Genom Easypark-appen kan bilförare även få förslag på parkeringsplatser med hög tillgänglighet, vilket sparar värdefull tid. Tekniken spelar på så sätt även en viktig roll i att göra städer mer hållbara, då onödigt letande efter parkering kan

minskas och reducerar trafikstockningar och utsläpp. – Vi tror att potentialen inom både stadsplanering och parkeringsadministration är enorm. Möjligheten att förbättra tillgängligheten innebär stora fördelar för bilförare eftersom det blir lättare att hitta en ledig parkeringsplats, Mindre letande kommer innebära färre bilar som kör runt i städerna, vilket är ett bra exempel på hur teknik möjliggör mer hållbara städer. Alla tjänar på att stadsmiljön används mer effektivt, säger Johan Birgersson. Parking Data as a Service lanserades under våren 2021 och används redan i ett flertal städer i Europa. Planen är att fortsätta expandera tjänsten genom Easyparks marknader i Europa och resten av världen. Källa: Easypark

Fem sätt att överbrygga kulturella skillnader för bättre affärsresultat Stockholm, 25 augusti 2021; Kulturella skillnader på arbetsplatser ökar eftersom globala marknader tenderar att krympa världen, särskilt inom snabbväxande sektorer såsom tech. Mångkultur tillför mycket men innebär också utmaningar, vad är socialt acceptabelt och hur hanteras anpassningen därefter? Bra relationer i organisationen är affärskritiskt - här är fem tips på hur man överbryggar kulturella skillnader.

Exempel på kulturella skillnader är mat, språk, klädstil, rapportering, hierarkier, etcetera. När man eftersträvar bra relationer som syftar till hög effektivitet med gott affärsresultat inom ett företag, spelar förståelse för varandra en viktig roll. De viktigaste utmaningarna på arbetsplatsen kan vara förståelsen för yrkesetikett och arbetssätt som är inkompatibla mellan olika team. Det kan också vara svårt att behålla adekvat fackspråk om det kan misstolkas eller vara svårt att förstå på grund av språk- och kulturbarriären. Många fördelar Trots utmaningar erbjuder en multikulturell organisation många fördelar såsom ökad innovation och kreativitet. Differentierade team är mer produktiva och kan prestera bättre. Genom att kombinera olika färdigheter och talanger från

olika kulturer kan organisationer uppnå bästa resultat och erbjuda ett mer flexibelt utbud av produkter och tjänster. En organisation kan hjälpa människor från olika kulturer att finna en gemensam plattform på arbetsplatsen för ett bättre affärsresultat. – Man kan ofta förvänta sig att medarbetare i Litauen behärskar flera språk. Förmågan att sätta sig in i andra kulturer, även vid sidan om det rent professionella, är vanligt hos litauiska specialister, säger Daina Kleponė, VD Enterprise Lithuania. – Det märks i antalet internationella projekt där litauiska yrkesverksamma efterfrågas, liksom av utländska callcenters i Litauen där lokalt anställda till exempel betjänar kunder från Sverige på svenska. Att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och kulturer samt kompetens att förstå kraven, och vad som är viktigast i hela arbetsprocessen, anser jag gör litauiska specialister attraktiva i internationella samarbeten. Här några tips från Enterprise Lithuania för att underlätta arbetet i multikulturella organisationer: 1. Ställ frågor och förklara dina motiv noggrant Att kommunicera med människor med enkla ord och undvika slang är inte alltid så lätt som det verkar, särskilt under press. Det är dock avgörande för att bygga ömsesidigt förtroende och se till att människor förstår saker precis som det är.

Om du är osäker ifall medarbetare följer din information på rätt sätt, följ då upp och förklara igen om det behövs. Dina ansträngningar kommer leda till ömsesidigt förtroende och öka förmågan att fungera som ett team.

2. Välj leverantör med tvärkulturell erfarenhet Välj partners och leverantörer med bevisad förmåga att arbeta i kulturellt mixad miljö. Ett exempel är det svenska elektroniksystemet i grossistledet som i tider av snabbt växande e-handel och brist på IT-utvecklare i Sverige, valde det litauiska företaget Adeoweb med kontor i Stockholm som leverantör. Det fungerade bra; en god förståelse för lokala utmaningar hjälpte till att utveckla funktionella lösningar som behövs för att förenkla många dagliga processer. 3. Godkänn och respektera traditionella helgdagar Kultur spelar en betydande roll i människors identitet. Acceptans och respekt för traditionella helgdagar är tecken på inkludering, vilket är avgörande för ett bra affärsresultat. 4. Sök i närområdet Att välja en leverantör från ett någorlunda kulturellt liknande land skapar lägre risk för missförstånd. I Sveriges fall är det värt att överväga Östersjöregionen som svenska företag har erfarenhet av såsom

Daina Kleponé, VD Enterprise Lithuania.

till exempel bank, kundservice och tech i Litauen eller Lettland.

5. Avsätt tid för att identifiera unika färdigheter Även i de mest utmanande fallen har alla människor sina unika talanger. Fokusera på att finna dem och utnyttja styrkorna hos varje teammedlem, även om det kräver en anpassning av den gängse strukturen i arbetet. Det kommer att ta bort trycket från onödiga kulturkrockar och ge extra utrymme för ett bättre lagresultat. Nearshoring En av de branscher i Sverige som utvecklats starkt och som använder nearshoring inom tech bland länderna i Östersjön

är den kraftigt växande fintech-sektorn. Swedish Fintech Association representerar många av företagen i Sverige inom denna nya sektor. – Våra medlemsföretag tillhör Sveriges snabbast växande bolag. En fungerande nearshoring är många gånger både en överlevnadsfaktor och succéfaktor, en förutsättning för att vara konkurrenskraftig. Inom techbranschen är vi traditionellt sett duktiga på att hantera team med medarbetare från flera olika kulturer, men guidelines och dialog är fortsatt viktiga för att skapa så hög effektivitet som möjligt, säger generalsekreterare Louise Grabo, Swedish Fintech Association. Källa: Enterprise Lithuania

11


HÅLLBARHET

Bravida invigde GreenHub – fossilfria leveranser i åtta större nordiska städer I september invigdes Bravidas koncept GreenHub i åtta större nordiska städer där leveranserna av servicetjänster i städerna nu sker genom elcyklar, elmopeder och promenader. Satsningen leder till snabbare service och sker helt fossilfritt. I juni 2021 kommunicerade Bravida sin nya satsning GreenHub som invigdes den 1 september med placeringar i åtta av Nordens större städer. Den centrala placeringen av GreenHub, mitt i centrum, gör att leveranserna nu kan utföras med elcykel, elmoped eller till fots, som tidigare gjordes med bil. GreenHub minskar utsläppsnivåerna samtidigt som leveranserna blir effektivare genom att man slipper fastna i bilköer, eventuella trängselskatter och leta parkeringsplats. – Jag är otroligt stolt över att projektet GreenHub nu går live och att vi äntligen kan sätta igång med effektiva och fossilfria

leveranser till våra kunder i hela Norden. Jag vill också tacka alla inblandade i projektet som gör detta möjligt, det här är ett stort steg i rätt riktning för att bli ett ännu mer hållbart företag, kommenterar Mattias Johansson, Bravidas vd och koncernchef. Åtta städer Bravidas största fokus är att serva och energieffektivisera fastigheter med hållbara helhetslösningar som gör skillnad, både för miljön, samhället och klimatet. I arbetet för en hållbar framtid spelar valet av transportmedel till och från kunder en väsentlig roll. Bravidas mål är att bidra på alla sätt som möjligt för att kunna uppnå FN:s hållbarhetsmål år 2030. GreenHub finns nu från och med den 1 september i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Oslo City, Oslo Lysaker, Bergen, Trondheim och Kristiansand. Källa: Bravida

Bravidas koncept GreenHub sker genom elcyklar, elmopeder och promenader. Satsningen leder till snabbare service och sker helt fossilfritt. Foto: Bravida

Världens första fossilfria stål har levererats SSAB har nu producerat världens första fossilfria stål och levererat till kund. Provleveransen är ett viktigt steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning och en milstolpe i HYBRIT-samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall.

Under juli månad har SSAB Oxelösund med gott resultat valsat det första stålet framställt med HYBRIT-teknik, dvs reducerats med 100 procent vätgas istället för med kol och koks. Stålet levererades nyligen till den första kunden, Volvokoncernen.

– Det är mycket glädjande att HYBRITsamarbetet tar ännu ett viktigt steg framåt och att SSAB nu kan producera det första fossilfria stålet och leverera till kund. Det visar hur partnerskap och samarbete kan bidra till minskade utsläpp och ökad konkurrenskraft för industrier. Elektrifieringen bidrar till att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall. – Industrin och framförallt stålindustrin skapar stora utsläpp men är samtidigt en viktig del av lösningen. För att driva omställningen och bli världens första fossilfria välfärdsland är samverkan mellan näringsliv, akademi och det offent-

Ibrahim Baylan, näringsminister, Martin Lindqvist, vd och koncernchef, SSAB, Jan Moström, vd och koncernchef LKAB och Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall. Foto: Bobo Lindblad

liga avgörande. Det arbete som görs av SSAB, LKAB och Vattenfall inom ramen för HYBRIT driver på utvecklingen av hela industrin och är ett internationellt föredöme, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Det första föremålet tillverkat från en del av världens första fossilfria stål. Foto: Stefan Ek, LeStudio

12

"Avgörande milstolpe" – Det första fossilfria stålet i världen är inte bara ett genombrott för SSAB, det är ett bevis för att det går att ställa om och kraftigt minska klimatavtrycken från stålindustrin globalt. Vi hoppas att detta kan inspirera andra att också vilja öka takten i den gröna omställningen, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef, SSAB.

– Det är en avgörande milstolpe och ett viktigt steg mot att skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål. Vi har nu tillsammans visat att det går, och resan fortsätter. Genom att framöver industrialisera tekniken och ställa om till produktion av järnsvamp i industriell skala möjliggör vi stålindustrins omställning. Det är det största vi tillsammans kan göra för klimatet, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. Väsentligt minskade koldioxidutsläpp SSAB, LKAB och Vattenfall skapade HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, 2016 med målet att

utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålframställning. I juni 2021 kunde de tre bolagen visa upp världens första vätgasreducerade järnsvamp producerad i HYBRITs pilotanläggning i Luleå. Denna första järnsvamp har därefter använts för att producera det första stålet framställt med denna genombrottsteknik. Redan 2026 är målet att leverera fossilfritt stål till marknaden och demonstrera tekniken i industriell skala. Med hjälp av HYBRIT-tekniken har SSAB potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent och Finlands med sju procent. Källa: SSAB


INFRASTRUKTUR

I framkant kring moderna rörledningslösningar Evopipes är företaget som producerar alla typer av markrör, vilka ökar effektiviteten inom installation av rörsystem. Det rör sig om innovativa och effektivitetshöjande lösningar med lång livslängd – produkter som i förlängningen sparar både tid och pengar för Evopipes kunder.

Evopipes etablerades i lettländska Riga 2008 när man byggde en fabrik för plaströrstillverkning, vilket har bidragit till ett av Europas främsta företag i sin bransch. I Sverige finns företaget representerat via anläggningen i småländska Ljungby där vi träffar Country Manager och försäljningschef Benny Johansson. – Vi står för innovativa, effektivitetshöjande produkter med lång livslängd. Våra lösningar ökar effektiviteten hos våra kunder avseende installation och exploatering av rörsystem, vilket i förlängningen sparar både tid och pengar, förklarar Benny. Brett koncept Evopipes designar och tillverkar kabelskyddsrör, tryckrör för gas, vatten och avlopp, brunnar, dagvattenbrunnar och rensbrunnar samt dräneringssystem. Man

erbjuder också optoslang och fördragna flexrör för elinstallation. Försäljningen i Sverige sker idag via elgrossister och andra distributörer. – Vårt omfattande utbud gör oss till före-

taget med en av de bredaste produktportföljerna i branschen på den svenska marknaden. Vi är en välkänd leverantör hos såväl stora distributörer som slutkunder och vänder oss framför allt till kunder

kring Östersjön. Bolaget har ett flertal försäljningsställen och våra produkter finns därmed i både Danmark, Norge och Finland, utöver Sverige och Baltikum, berättar Benny Johansson.

Växer i Sverige Benny erkänner att Evopipes verkar i en konkurrensutsatt bransch, men att företaget står sig starkt tack vare sitt breda produktprogram, hög kvalitet och innovativa lösningar. Verksamheten är dessutom både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, samt certifierad enligt ISO 50001 som vittnar om att man jobbar med låg energiförbrukning i produktionen. Just nu levererar Evopipes bland annat till projektet Förbifart Stockholm som man varje vecka förser med material. – Vi är och vill vara en framträdande och självklar spelare vid dylika projekt, erövra fler marknadsandelar och fortsätta växa, framför allt på både den svenska och norska marknaden. Vi har en god utveckling i bolaget och än så länge ser vi bara början på vår resa här i Sverige, avrundar Benny Johansson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Benny Johansson: 0730-501234 | Linus Thomas: 070-2872870 | www.evopipes.com 13


INFRASTRUKTUR

PRC går som tåget! Parts & Rail Consulting startades för att man såg att det fanns ett behov av en helhetsleverantör av kompletta svets & bans utrustningar till järnvägsbranschen. Tanken med verksamheten är att göra det enkelt för kunderna att hitta allt de behöver på ett och samma ställe. Jonas Ottosson har 36 år erfarenhet inom järnvägsbranschen. Han såg att det fanns

ett behov av en helhetsleverantör för kompletta svets- och ban-utrustningar. När hans fru, Helene Eke, lämnade sin tidigare arbetsgivare tog de tillfället i akt att starta Parts & Rail Consulting, eller PRC, som det kallas till vardags. - Vi har allt från tändstift till spårgående maskiner. På senare tid fokuserar vi även en del på anläggningssidan. Större delen av vår försäljning sker genom vår hemsida, säger Helene.

En effektiv plattform Helene beskriver hemsidan som en plattform. Tanken med denna plattform är att ge kunderna möjlighet att optimera inköp, frakt och administrationskostnader, men även tidsbesparing, då det finns priser på alla ordinarie artiklar på hemsidan. Den främsta fördelen är, så klart, fortfarande grundidén; att kunderna kan hitta allt de behöver på ett och samma ställe. PRC jobbar med ett antal välkända varumärken från olika delar av världen. Jonas berättar att PRC har ramavtal med några av Sveriges största aktörer, danska Banedanmark och Spordrift, Norges statliga järnvägsentreprenör. Trots att företaget är relativt ungt, har man redan ett antal agenturer. -Den första agenturen vi fick var för brittiska STEL, som vi har ett väldigt bra samarbete med. De tillverkar bland annat rälsborrmaskiner och verktyg. Vi har agenturen i Sverige, Norge och Finland för JRMS, som tillverkar järnvägsutrustning till traktorgrävare och grävmaskiner. Vi har även agenturen för den tyska firman Möser, som tillverkar produkter som passar i vårt sortiment, säger Jonas. Konsultroll Kunderna består till stor del av rallare och

Jonas Ottosson och Helene Eke.

entreprenadföretag, men också verkstäder, som beställer reservdelar från PRC. Det har gått bra för PRC sedan verksamheten kom i gång 2017. 2019 utsågs Helene till årets entreprenör i Ängelholm. En av nycklarna till företagets framgångar är den höga servicenivån. - Vi tar ofta lite av en konsultroll när kunderna har frågor av en mer komplicerad natur, berättar Helene. Vi löser de flesta av kundernas önskemål i och med vårt breda kontaktnät av leverantörer. Expansion av lokaler och personalstyrka

Det går så pass bra för PRC att man har växt ur sina lokaler. Därför flyttar man nu över delar av verksamheten till nya lokaler, som finns i anslutning till de befintliga lokalerna. Flytten, som förhoppningsvis kommer vara klar under hösten 2021, kommer underlätta logistiskt och samtidigt ge bättre förutsättningar för att ta emot besökare i kontorsdelen. En annan del av företagets expansion är att anställa nya medarbetare, som kommer vara stationerade i Ängelholm. - Vi söker en person som har erfarenhet av järnvägsbranschen, men som kanske tröttnat på resandet, säger Jonas när han beskriver drömkandidaten för den nya tjänsten. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

www.prcsweden.com shop@prcsweden.com

14


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Satsningar på många plan när Norrköping tar sikte mot framtiden Norrköpings kommun går en spännande framtid till mötes. Satsningar och förändringsarbeten sker på en mängd olika plan och ambitionen är bland annat att stärka kompetensförsörjningen och härigenom bygga starka och framåtsträvande företag. Norrköping blir en knutpunkt för handel, logistik, forskning och utbildning.

Region Östergötland hyser 450 000 invånare, varav 143 00 bor i Norrköpings kommun. Här finns i dagsläget cirka 10 000 företag och enligt kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) har det under senare år etablerats många nya företag i kommunen.

Bergsbron. Foto: Gunilla Lundström

Nyårspromenad under Light festival 2019. Foto: Peter Holgersson

– Det är en positiv utveckling, vi ser en tydlig ambition om att växa bland våra företag. Det har skapat en god tillväxt för många av dem, konstaterar han. Olle Vikmång berättar att kommunen har påbörjat ett aktivt förändringsarbete kopplat till samhällsbyggnation där ambitionen är att bli mer främjande och serviceinriktade mot både företag och invånare. Olika koncept har lanserats, till exempel Dukat bord. Dukat bord vänder sig bland annat till företag och verksamheter som planerar att bygga om, vidareutveckla sitt företag eller vill använda kommunens mark, vilket ofta innebär behov av nya tillstånd, lov och krav på tillsyn. – Vi vill underlätta för dessa företag genom att samla handläggare på ett ställe där de kan få svar på frågor och vägledning på ett effektivt sätt, upplyser Olle Vikmång. Ökad satsning på Science Park En annan viktig del i kommunens framtidssatsningar är utvecklingen av Science Park dit anslagen har fördubblats från 4,5 till 9 miljoner kronor. – Syftet är att Science Park ska bidra till att fler företag med spetskompetens etablerar sig här. Visualisering och tryckt elektronik är två branschexempel, vi vill helt enkelt skapa god infrastruktur för dylika företag att växa fram i. Här spelar samarbetet med Linköpings universitet också en viktig roll, poängterar Olle Vikmång och berättar att Pontus Lindblom kommer att lämna jobbet som näringslivsdirektör och i stället arbeta på heltid i VD-rollen för Science Park.

Drottninggatan. Foto: Fredrik Schlyter

Aktiv stadsutveckling Det pågår en mängd stadsutvecklingsprojekt i Norrköpings kommun, vilka förstås också i förlängningen främjar näringslivet. Ostlänken, som kommer att medföra en centralt belägen järnvägsstation, kommer också att lägga grunden till en helt ny stadsdel. En sådan växer redan fram i Inre Hamnen där 3 000 nya bostäder byggs, och i Norrköpings Hamn bygger man ut i syfte att öka godshanteringen och höja kapaciteten. Just nu pågår också byggandet av ett elektrifierat spår, vilket innebär att järnvägen går direkt till hamnen. Gods behöver således inte lastas om till lastbilar. Händelö Eko Industrial Park Ytterligare en satsning representeras av de kommunala bolagen Norrköpings Hamn och Nodra AB som i samarbete med EON och Lantmännen Agroetanol formar projektet Händelö Eko Industrial Park.

– Här handlar det om att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustrin. I Händelö finns ett flertal industrier som använder varandras bioch restprodukter som råvara. Tanken är att attrahera fler miljöföretag till Händelö och visa vägen för vad som är möjligt att åstadkomma inom den växande bioekonomin, berättar Olle Vikmång. Han framhåller också vikten av fortsatta satsningar på vuxenutbildning för att kommunen ska kunna matcha det växande behovet av kompetensförsörjning. – Det gör att fler kommer i arbete och företagen får bättre förutsättningar att växa. I förlängningen ökar också skatteintäkterna, vilket gör att vi kan leverera välfärd av hög kvalitet, konstaterar Olle Vikmång. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång. Foto: Norrköpings kommun

Norrköping gör sig bra på hösten. De vackra gula byggnaderna i Industrilandskapet lyser upp i mörkret. Det finns gott om värmande kulturupplevelser som konst, musik och teater i staden. Låt dig inspireras inför ditt besök hos oss på visit.norrkoping.se

Upplev hösten i

Norrköping Svensk_leverantorstidning_Norrkopings_kommun.indd 1

15

2021-10-11 16:58:53


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Trogen förmedlare av attraktiva bostäder i Norrköping

Hamngatan.

Fräscha bostäder i attraktiva lägen är Eklöf Fastighets AB:s specialitet. Bolaget, som funnits ända sedan 1970talet, vässar och utökar hela tiden sitt fastighetsbestånd, vilket idag innefattar fler än 1 300 lägenheter och drygt 100 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Eklöf Fastighets AB startades i Norrköping redan 1978 och ägs alltjämt av familjen Ulf Eklöf. Hyresrätter i attraktiva lägen i Norrköping är sedan länge

Borgsgatan.

Kneipgatan.

företagets specialitet, men i beståndet finns också drygt 100 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. De förstnämnda omfattar sammanlagt 1 327 lägenheter i 66 fastigheter, och det är ett bestånd som enligt Thomas Angström, VD i Eklöf Fastighets AB, hela tiden utökas. – Nyligen förvärvade vi till exempel två fastigheter i centrala Norrköping. Det blir tolv respektive fjorton lägenheter som ska adderas till det befintliga beståndet. En av byggnaderna är en projektfastighet som ska ROT-renoveras och kompletteras med två vindslägenheter, berättar Thomas. Utvecklingsprojekt Ett pågående projekt är utvecklandet av en gammal, anrik fastighet på Norra Promenaden, i kvarteret Renen, där Eklöf Fastighets AB tillsammans med byggföretaget SEFAB ska bygga bostadsrätter. – Vi har precis påbörjat arbetet, det ska bli 38 lägenheter, varav 19 helt nyproducerade, och allt ska vara klart till sommaren 2023, upplyser Thomas Angström. Tryggt och personligt Bolagets fastigheter finns i Berget, Haga, Kneippen, Nordantill, Oxelbergen, Söder, Skarphagen och centrala Norrköping. – Våra kunder upplever oss som ett fastighetsbolag med en stark lokal förankring, och att det känns både tryggt och personligt att bo hos oss. De värdesätter också

Torggatan.

att vi sköter våra fastigheter noggrant, säger Thomas Angström. Han berättar att bolaget sedan snart tio år tillbaka sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen själva. Det

pågår ett ständigt fortlöpande arbete för att hålla fastigheterna i gott skick. – Vår ambition är att fortsätta växa och expandera genom förtätning och fler förvärv. Fräscha bostäder i attraktiva

lägen är vårt signum, och det kommer vi att värna om även framöver, avrundar Thomas Angström. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

L O K A LT T RY G G T PERSONLIGT •

16


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Helhetslösningar i fastigheternas verktygslåda I företaget FastighetsTeknik ser man sig själva som fastigheternas verktygslåda. En bra liknelse i en verksamhet som kretsar kring konsultinsatser, installation och service – det vill säga ett helhetsgrepp kring en fastighets tekniska system och installationer. Med FastighetsTeknik i ryggen uppnås säkrare drift, effektivare energianvändning och en lägre driftkostnad.

Norrköpingsföretaget FastighetsTeknik bildades 1994 och verkar under nuvarande namn sedan 1999. Två år innan dess gjorde Anders Kallio entré i bolaget som då sysselsatte sex anställda. Idag jobbar ett 50-tal personer i företaget som Anders tog över för tolv år sedan. Han berättar att FastighetsTeknik även finns representerat via filialer i både Linköping och Motala, och att man verkar över hela Östergötland.

– Vi vänder oss till fastighetsbolag, fastighetsägare, industrier samt små och stora företag, och i viss mån även privatpersoner. Vi ser oss som ett fullserviceföretag inom konsultation, installationer och service, vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om varje fastighets tekniska system och installationer. I förlängningen bidrar det till säkrare drift, effektivare energianvändning, bättre inomhusklimat och lägre driftkostnad, säger Anders Kallio. Stort och smått Anders lyfter fram verksamhetsområdena ventilation, VVS och kyla, el samt energi och konsult. – Det handlar företrädesvis om serviceoch underhållsinsatser, men även om entreprenader i samband med nybyggnation där vi själva tar fram konstruktionslösningar, beräkningar och tekniska lösningar. Vi besitter bred kompetens inom våra olika verksamhetsområden och har den helhetssyn som krävs för att kunna optimera de olika delarna till en fungerande helhet, säger Anders.

FastighetsTeknik utför även OVK, det vill säga obligatoriska ventilationskontroller, med hjälp av sina sammanlagt åtta besiktningsmän, tar fram energideklarationer och mer därtill. – Vi ser oss själva som fastigheternas verktygslåda. Vi kan åta oss allt från den lilla felsökningen till stora nybyggnationsprojekt, framhåller Anders och tillägger att man även erbjuder 24-timmarsjour. FastighetsTeknik är också ett auktoriserat Säker Vatten-företag.

givare utför man el-, ventilations- och VVS-arbeten i en nybyggd restaurang. – Vi får många varierande uppdrag och märker att efterfrågan på våra tjänster ökar. Vi växer och söker därför efter

personal inom alla våra arbetsområden. Målet är att växa med 40 procent inom en fyraårsperiod, avrundar Anders Kallio. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Varierande projekt Norrköpings, Söderköpings, Åtvidabergs och Finspångs kommuner, Region Östergötland, Stångåstaden och Rammunderstaden är bara några av FastighetsTekniks uppdragsgivare. Just nu jobbar man med ett stambyte för Rammunderstaden och Melander Bygg, och i ett projekt för Rikshem där man utför en energientreprenad kring återvinning, ventilation och spillvatten för fyra fastigheter i Hageby i Norrköping. Ett annat projekt handlar om byte av tio ventilationsaggregat på lika många fastigheter för Stångåstaden i Linköping, och för samma uppdrags-

Slakthusvägen 7, 602 28 NORRKÖPING • Tel - Norrköping: 011-18 82 00 • www.fastek.se 17


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Komplett koncept kring smarta säkerhetslösningar I en tid då trygghetsfrågorna i samhället är mer aktuella än någonsin står Great Security för ett tidsenligt koncept. Great Security skapar, implementerar och underhåller smarta säkerhetslösningar i form av allt från lås och beslag till kameraövervakning och säkerhetsutbildningar. Great Security i Norrköping har sina rötter i Lisu Lås & Larmsystem AB, ett

företag som startades redan 1979 och som för fyra år sedan införlivades i Great Security. Bolaget finns representerat över stora delar av Sverige via sammanlagt 24 kontor och butiker från Stockholm i norr till Skåne i söder. Totalt cirka 450 anställda verkar i bolagets fyra regioner, Nord, Syd, Väst och Mitt, och det är regionchefen för den sistnämnda, Mikael Palmér, som vi träffar på kontoret i Norrköping. – Här i Region Mitt finns vi även i Linköping, Nyköping, Gnesta och Örebro, och sysselsätter ett 70-tal anställda. Tack vare vår starka täckning finns vi alltid nära våra kunder, konstaterar Mikael. Komplett utbud Great Security skapar, implementerar och underhåller smarta säkerhetslösningar i teknikens framkant. Det gör man med ett mycket brett koncept, vilket innefattar allt från såväl mekaniska som elektroniska lås till passersystem och dörrautomatik, kameraövervakning, brand- och inbrottslarm. Tjänsteavtal, fjärrsupport och uppkoppling till larmcentral ingår också

i det breda tjänsteutbudet. – Vi både monterar, installerar och driftsätter våra lösningar, och står förstås också för både service och underhåll enligt alla myndighetskrav. Härutöver erbjuder vi också systematiskt brandskyddsarbete där vi kontrollerar allt från brandsläckare, brandposter och rökluckor till att installera släcksystem, upplyser Mikael Palmér. Great Security arrangerar även säkerhetsutbildningar, till exempel inom Hjärtlungräddning/första hjälpen, Heta arbeten/brandfarliga arbeten och Anläggarskötarutbildning för brandlarm. Utbildningarna kan antingen ske hos kunden eller på plats i Great Securitys egna lokaler. Stark tillväxtfas Såväl företag och kommuner som privatpersoner ingår i Great Securitys kundkrets. Smart, Engagerad och Kundorienterad är värdeorden i företaget som kommit att bli ett av de största säkerhetsföretagen i Sverige. – Våra kunder värdesätter att vi står för en helhet, att de bara behöver vända sig

till oss för att erhålla en komplett säkerhetslösning. Vi har en hög servicenivå och innehar förstås alla nödvändiga certifieringar för de produkter och tjänster vi erbjuder, säger Mikael Palmér. Han konstaterar att bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas, vilket innebär att man

nu behöver nyanställa både tekniker och projektledare. – Vår ambition här i Region Mitt är att expandera ytterligare och etablera kontor på fler orter. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Miljö och kundfokus i små och stora städinsatser Allt fler upptäcker fördelarna med att anlita städhjälp och på så sätt frigöra tid till något annat. Utvecklingen är tydlig i Norrköpingsföretaget Primär FM Lokalvård som står för ett komplett koncept inom allt som rör städning och rengöring. I Primär FM Lokalvård står begrepp som kundservice, miljö och trivsel högt i kurs. För 15 år sedan bildades lokalvårdsföretaget Fervent Cleaning Company, eller FCC som företaget allmänt benämndes. För två år sedan förvärvades FCC av Estate FM Group och så sent som i år bytte företaget namn till Primär FM Lokalvård, vilket verkar som ett fristående bolag inom företagsgruppen. Verksamheten, vilken sysselsätter 400 anställda, finns representerad i Stockholm, Göteborg och Norrköping, och det är på det sistnämnda kontoret vi möter områdeschef Marianne Larsson, som i sitt dagliga arbete stöttas av sina 40 medarbetare. – Vi vänder oss till både privatpersoner och företag, framför allt här i Norrköping, men även på andra platser i regionen. Här

i Norrköping servar vi både företag och kommunen, vilket gör att vi ofta utför insatser på exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. Idrottsanläggningar, konst- och stadsmuseet, liksom flygplatsen är andra vanliga arbetsplatser för oss, berättar Marianne. I branschens framkant Primär FM Lokalvårds insatser kretsar kring allt från det man kan kalla för vardaglig städning till specialinsatser. Konceptet innefattar till exempel golvvård och fönsterputs, men också sanering, antingen i form av punktinsatser eller återkommande enligt avtal. – Vi har både kunnande och kapacitet att ta oss an såväl små som stora insatser. Vi är bra på det vi gör och utbildar oss kontinuerligt för att hela tiden kunna ligga i framkant, säger Marianne Larsson som i sammanhanget förstås gärna lyfter fram sina medarbetare. – Vi tycker det är oerhört viktigt att vår personal trivs, det är en förutsättning för att de ska göra bra ifrån sig. Därför tar vi hand om våra medarbetare och hittar på saker tillsammans. Sammanhållning bygger en teamkänsla som vi värnar om.

Sebastian vid joniseringsmaskinen, för att rena vatten.

Hållbarhet i alla led I Primär FM Lokalvård har man sedan en tid tillbaka tagit ett samlat grepp om sin hållbarhetsstrategi. Det har präglat i princip alla delar av verksamheten där miljövänliga lösningar blivit en naturlig och självklar del av densamma. Exemplen är många, användandet av kemikalier har minimerats, och Marianne lyfter

också fram den vattenreningsmaskin man använder sig av i det dagliga arbetet. – Maskinen joniserar vattnet som avlägsnar smuts och dödar bakterier. Det joniserade vattnet körs ut i dunkar och fylls därefter i sprayflaskor som sedan används när vi städar och rengör, förklarar hon och tillägger att verksamheten naturligtvis är både kvalitets- och

miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Marianne spår en fortsatt god utveckling för Primär FM Lokalvård. Fler lokalvårdare behöver anställas och ambitionen är att etablera konceptet på fler platser i Östergötland. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Telefon: 08-270415 • Marianne: 0707961315 • Sebastian: 0761063103

www.primar.se 18


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Svenskarna bäst i världen på att panta Sverige har världens bästa pantsystem. Det menar man på Returpack, eller Pantamera som företaget blivit mer känt som under senare år. Sedan decennier tillbaka är det svenska pantsystemet djupt rotat i det svenska konsumtionssamhället, och vi bidrar varje dag till det naturliga kretsloppet när vi pantar våra burkar och flaskor.

Returpack är resultatet av en lagstiftning som kom redan 1982 och som gick ut på att aluminiumburkar skulle omfattas av ett retursystem med pant. Två år senare bildades Returpack i Stockholm och tio år därefter började systemet även omfatta PET-flaskor. I Norrköping har Returpack funnits sedan 2003. Här träffar vi Bengt Lagerman, VD som berättar att bolaget tar emot förpackningar från hela landet. – Vi rengör dem, sorterar och fraktar dem sedan vidare för framställning av råvara till nya burkar och flaskor. Vi tar hand om all insamling och logistik, upplyser han. Pantamera 93 procent av den insamlade volymen kommer från dagligvaruhandeln. 2020 tog Returpack emot 2,2 miljarder burkar och flaskor, vilket ger en återvinningsgrad på 88 procent. Det placerar Sverige

som ett av de främsta länderna i världen. Returpack ägs gemensamt av Sveriges Bryggerier, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna, och jobbar med Jordbruksverket som tillsynsmyndighet. Bolaget representerar dessutom varumärket Pantamera. – Vi har sedan 2015 på löpande basis placerat ut 60 Pantamera Express-pantmaskiner på kommunala återvinningsstationer runt om i Sverige, från Luleå i norr till Ystad i söder. Det har slagit väl ut och vi kommer att fortsätta med den satsningen, berättar Bengt Lagerman. Anläggningen byggs ut Returpack ställer krav på förpackningarnas design, avseende både form och material, för att kunna materialåtervinnas på bästa sätt. Sedan 2015 omfattas även saftförpackningar av pantsystemet. Sedan tre år tillbaka gäller det även juiceförpackningar. – Pantsystemet är frivilligt beträffande dessa, men vi märker att allt fler produ-

center vill vara med och bidra till kretsloppssamhället på det här sättet. Vi har även ett gott samarbete med e-mathandlare, säger Bengt Lagerman som i det dagliga arbetet har god hjälp av sammanlagt 73 anställda.

Han berättar avslutningsvis att Returpack i Norrköping expanderar. Hela anläggningen byggs ut i syfte att förbereda för kommande utvidgning av pantsystemet. Allt ska vara klart redan till årsskiftet. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

VD Bengt Lagerman.

Har du alltid velat kika in i

Pantamerafabriken? Gör vårt digitala studiebesök på

studiebesok.pantamera.nu 19


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Här blir skrot till råvara I en tid då köpkraften och konsumtionen ökar, samtidigt som medvetenheten växer kring ett hållbart samhälle, spelar en aktör som Skrotfrag en viktig roll. I Skrotfrag ser man helt enkelt till att skrot blir till råvara och bidrar på så sätt i allt väsentligt till den cirkulära ekonomin.

Skrotfrag-koncernen är idag en av Sveriges största och ledande aktörer avseende återvinning av skrot och metall. Bolaget startades när Lars Johansson i början av 1970-talet började att åka runt på tippar och bilkyrkogårdar för att sanera och pressa skrotbilar. Senare etablerade Lars både bilskrotar och sedermera också en fragmenteringsanläggning i Göteborgstrakten. Skrotfrag finns idag på 23 orter runt om i landet och sysselsätter fler än hundra personer. Produktionsanläggningar finns i Oskarshamn och Agnesberg där allt insamlat metallskrot fragmenteras eller klipps som vidareförädling innan skrotet transporteras till stålverk för omsmältning. Totalt hanteras cirka 300 000 ton skrot varje år. Vi besöker anläggningen i Norrköping där Mathias Pettersson är filialchef. – Vi samlar in skrot från såväl företag, kommuner och myndigheter som privatpersoner. Det kan bland annat handla om fordon som vi sanerar på ett miljöriktigt

sätt, säger Mathias och kommer därmed osökt in på Skrotfrags roll i samhällets allmänna strävan efter en cirkulär ekonomi. Fokus på hållbarhet I en tid då köpkraften och konsumtionen

ökar, samtidigt som medvetenheten växer kring ett hållbart samhälle, har Skrotfrag en viktig funktion att fylla. Skrotfrag har tagit fram en miljöpolicy som leder dem i såväl det dagliga som strategiska arbetet, inte minst när det gäller bilar där allt måste dokumenteras och omhändertas på ett korrekt sätt. Verksamheten omfattas av en mängd olika miljöcertifieringar. Bolaget har även ett avtal med FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamling, vilket innebär att man på anläggningar i Järna och Ulricehamn sorterar metallförpackningar. På Skrotfrag tar man emot alla typer av metallskrot, så som järn, koppar, mässing, aluminium och rostfritt. Upptagningsområdet för Norrköpingsfilialen sträcker sig över hela Östergötland och Sörmland. – Vi tillhandahåller även containrar och ombesörjer transporter av dem till vår anläggning. Vi förfogar över ett hundratal containrar som vi kan placera ut hos våra kunder, informerar Mathias Pettersson. Växer och utvecklas På Skrotfrag ser man till att kunden alltid får rätt ersättning för sitt skrot, då man

20

följer prisutvecklingen på världsmarknaden. Det har gjort att inte minst privatpersoner hittar till Skrotfrag i allt högre utsträckning. Mathias Pettersson ser ett växande intresse för hållbarhet bland traktens företag och spår således en fortsatt god utveckling av verksamheten. – Här i Norrköping har vi en samman-

lagd yta av 10 000 kvadratmeter som vi kommer att utveckla och belägga i högre utsträckning. Samtidigt vill vi bredda personalstyrkan med kunniga personer från återvinningsbranschen, avrundar Mathias Pettersson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Verktygstillverkning i branschens framkant Nordisk verkstadsindustri har i snart tre decennier haft en framåtlutad samarbetspartner i Specialverktyg i Norrköping AB. Bolaget utvecklar, konstruerar och tillverkar skärande specialverktyg och detaljer, och står för konstruktioner som anpassas efter kundernas individuella behov.

Det har snart gått 30 år sedan Specialverktyg i Norrköping AB såg dagens ljus. Företaget, som från början hade sex delägare, ägs och drivs sedan 2004 av Istvan Kasa som i den dagliga driften har god hjälp av hustrun Inger och dottern Annelie med ansvar för administration och orderhantering. De utgör två av sammanlagt 34 anställda, vilka på ett framträdande sätt representerar bolagets skarpa koncept. – Vi utvecklar, konstruerar och tillverkar skärande specialverktyg och detaljer till verkstadsindustrin, både nationellt och internationellt. Vi står för kundanpassade lösningar i form av exempelvis vänd- och specialskärsverktyg, snabbstålsverktyg, lödda och solida HM-verktyg, skärhållare med mera, berättar Istvan och nämner kunder som Volvo, Scania och SAAB. Högteknologisk maskinpark Beträffande legotillverkning jobbar Specialverktyg med oerhört höga krav på snäva toleranser. Det kan röra sig om enstaka detaljer till serietillverkning om upp emot

Annelie Kasa.

500 artiklar. Till sin hjälp har man en synnerligen modern och ändamålsenlig maskinpark som innefattar ett flertal CNC-styrda, fem-axlade multimaskiner, fräsmaskiner, svarvar, slipmaskiner och konventionella maskiner. Specialverktyg jobbar i de flesta förekommande material, så som stål, aluminium, mässing, rostfritt och hårdmetall. – Vår maskinpark är förstås en stor konkurrensfördel för oss, men våra kunder värdesätter också vår höga kompetens, de omfattande kvalitetskrav vi jobbar med samt våra snabba leveranser. Sammantaget har det byggt en stabil krets med kunder som gärna återkommer till oss, berättar Istvan Kasa.

veckling för att hela tiden kunna verka i branschens framkant. Man har till exempel beställt en ny Integrex I-100 H – en multimaskin som kommer att levereras under våren 2022, och som ytterligare kommer att öka Specialverktygs kapacitet. – Vår ambition är också att öka produktionen av små detaljer på mellan 2 och 40 millimeter, där ser vi stor utvecklingspotential och växande efterfrågan. Vi ska fortsätta sträva mot att vara marknadsledande när det kommer till produktion av verktyg och detaljer, avrundar Istvan Kasa. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Satsar framåt I Specialverktyg satsar man kontinuerligt på såväl maskinpark som kompetensutMontören Pontus Hanqvist tillsammans med Istvan Kasa.

Specialverktyg har hela lösningen Specialverktyg i Norrköping AB utvecklar, konstruerar och tillverkar skärande specialverktyg och detaljer till verkstadsindustri och innovationsföretag runt om i världen. Specialkompetens tillsammans med en ständigt uppdaterad maskinpark ger en kvalitet på tillverkade verktyg som är svår att överträffa. Ofta efterfrågade produkter är specialborrar, fräsar, brotschar, upprymmare, spårverktyg, vändskärsverktyg, uppborrningsverktyg, svarvstål, skärhållare,

lödda verktyg, solida hårdmetallverktyg och slipning av skär. Specialverktyg kan erbjuda en helhetslösning och vara med redan från planeringsstadiet för att sedan utveckla, konstruera, ta fram ritningsunderlag och tillverka till färdig produkt. www.specialverktyg.com 011-10 44 00

21


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Kunnig saneringspartner för industrin och byggsektorn Industrin har ett löpande behov av saneringsinsatser för att driften ska fungera på ett optimalt sätt. I det avseendet har ett företag som Sanero en viktig funktion att fylla med sitt skarpa koncept avseende sanering inom den tunga industrin samt bygg- och demolsektorn. Sanero erbjuder allt från högtrycksspolning till vakuumsugning, torr- och slamsugning.

Sanero AB startades 1985 och är ett helägt dotterbolag till Alltransportkoncernen. Företagets 50-tal anställda företräder ett brett koncept avseende saneringsarbeten inom den tunga industrin samt bygg- och demolsektorn. Martin Kromnér är VD sedan 2019. – Vi vänder oss till industrier, byggföretag och fastighetsbolag från Sörmland i norr till Småland i söder. Vi erbjuder en lång rad av saneringstjänster – allt från schemalagda insatser till akuta åtgärder i samband med exempelvis brand eller översvämning, upplyser Martin.

Vakuumsugning med hög kapacitet Vakuumsugning, högtrycksspolning, grävsugning och kamerainspektioner utgör väsentliga delar av Saneros verksamhet. Det förstnämnda används ofta när man snabbt och effektivt vill avlägsna torra material som grus, sten, sand, gammalt byggmaterial och så vidare. – Här kan vi avlägsna material från stora ytor tack vare en slanglängd på upp till 150 meter. Det gör att vi till exempel kan ta oss an flera våningar i en fastighet. Arbetsmiljömässigt är det också en bra metod eftersom arbetet sker helt

och hållet dammfritt, poängterar Martin Kromnér som liknar arbetet med dammsugning i hemmet, men med den skillnaden att man genom vakuumsugning har möjlighet att suga bort betydligt mycket mer material och större partiklar. Sanero jobbar även med vakuumblåsning, inte minst på arbetsplatser med trånga utrymmen. Specialutrustning Högtrycksspolning utförs ofta i förebyggande syfte, vilket gör att kunden garderar sig mot kostsamma stopp i ledningar. Sanero förfogar i sammanhanget över en kombibil som både kan spola med hett vatten under högt tryck och suga ut avlagringar ur avloppsrör. Beträffande grävsugning jobbar Sanero med ett specialtillverkat fordon med kapacitet att suga upp och bortforsla i stort sett allt material som bildas vid bygg- och anläggningsarbete samt i industriella miljöer. – Vi införskaffade vår grävsug i maj i år. Den har visat sig vara synnerligen effektiv, inte minst i utrymmen där grävmaskiner inte kommer åt, säger Martin Kromnér och nämner i sammanhanget även det mobila reningsverk som Sanero förfogar över, med viket man kan rena industrivatten på plats. Detta ger mindre miljöpåverkan, kortare ledtid och större effektivitet. En annan tjänst som Sanero

EXPRESS

erbjuder är vattenbilning, vilket innebär att man genom att spruta vatten med ett extremt högt tryck och i ett särskilt rörelsemönster kan avlägsna skadad betong ur olika konstruktioner. Kamerainspektioner När det gäller kamerainspektioner kan Sanero ta sig an de flesta typer av avloppsledningar i alla slags fastigheter. – Kamerainspektioner är lämpliga både inför och efter ett ingrepp i syfte att kontrollera exempelvis skador i ett rör. Via vårt systerbolag Wilsson kan vi även stå för relining och reparationsinsatser, informerar Martin Kromnér. Han ser en ökande efterfrågan på Saneros tjänster. Det gäller, betonar han, att hänga med och leva upp till de växande krav som ställs från industrin och byggbranschen. – Vi har all utrustning som krävs och erbjuder jour 24 timmar om dygnet. Vi växer och utvecklas hela tiden, vår ambition är att vara ett etablerat namn i branschen i hela Mellansverige.

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

www.alltransport.se

22 EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Helhetslösningar kring spol-, sug- och reliningstjänster Wilssons Åkeri AB är en del av Alltransportkoncernen. Bolaget är uppdelat i två affärsområden som formar en helhet beträffande spol-, sug- och reliningstjänster. I bolaget finns lång erfarenhet och ett brett kunnande, vilket tillsammans med moderna fordon och utrustningar formar ett koncept med mycket hög kapacitet.

Wilssons Åkeri AB och Wilssons Relining AB fusionerades 2017 och utgör nu ett bolag. Tillsammans med systerbolaget Sanero skapas en helhet kring spol-, sugoch reliningstjänster. Wilssons sysselsätter ett 50-tal anställda och innefattar även en filial i Motala. Wilssons Åkeri AB grundades av Sven-Olof Wilsson redan 1957 och har sedan dess byggt upp lång erfarenhet och ett brett kunnande kring spoloch suguppdrag. Flera fördelar med relining Relining har varit en verksamhetsgren hos Wilssons sedan 2003 och man har således

lång erfarenhet och brett kunnande att luta sig mot. Här finns kompetens att utföra alla typer av reliningsmetoder, oavsett om det gäller strumpmetoden, spraymetoden eller punktlagning. – Relining är en metod som med fördel ersätter traditionellt stambyte, vilket i många fall kan vara både komplicerat och kostsamt. Till skillnad från ett stambyte påverkas de boende i betydligt mindre

utsträckning vid relining. Det går snabbare och innefattar också betydligt färre störningsmoment, poängterar Johan Jonsson, VD för Wilssons Åkeri. Han förklarar hur arbetet fungerar: – Vi fräser bort och rengör röret från gammal beläggning och fett, varpå vi renspolar med högtryck med våra egna spolbilar. Därefter kan vi antingen spraya med polyesterplast som sedan stelnar inne

i röret, eller vränga in ett flexibelt foder som härdas. Vilken metod vi använder beror på vad som är mest lämpligt för det aktuella rörsystemet. Båda metoderna är synnerligen effektiva, anser Johan. Utöver detta finns också ett stort kunnande kring inspektion av mark- och fastighetsledningar eller större kulvertar, vilket är en smidig metod för bedömning av status och funktion. En kamera förs in i kulverten/avloppsröret varpå det går att bedöma rörets skick och därefter vidta eventuella åtgärder. Allt dokumenteras enligt STVF:s standard där Wilssons också är medlem. Högtrycksspolning och slamsugning är andra delar av Wilssons verksamhet. Bolaget utför uppdrag vid såväl akutfall som i förebyggande syfte. – Vi har genom åren tagit oss an ett antal stora totalentreprenader där vi ansvarar för allt från projektering, utförande och eventuella underentreprenörer till överlämning – från start till mål helt enkelt. Vi står för kvalitetssäkring och erbjuder en generös garanti till våra kunder, samt tar ansvar för att arbetet och slutresultatet lever upp till ställda krav, berättar Johan Jonsson och tillägger att Wilssons åtar sig både små och stora uppdrag.

över välutrustade fordon med hög kapacitet. Här finns 15 reliningsekipage, tre filmbussar samt åtta tunga lastbilar som används i samband med högtrycksspolning och slamsugning. I maskinparken ingår också ett särskilt fordon som återvinner spolvatten. Genom att suga in vatten i ett slamfack filtreras det och kan sedan återanvändas som spolvatten. – Vi jobbar hela tiden aktivt för att utveckla vårt koncept, inte minst ur miljösynpunkt. Vi har expanderat organiskt de senaste fem åren, vår stående ambition är att vara det naturliga valet i Mellansverige för de tjänster vi erbjuder, avrundar Johan Jonsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Komplett fordonspark Wilssons är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden. Bolaget förfogar

info@wilssons.se 011-19 32 00 Gustaf Adolfsgatan 21 602 28 Norrköping

• Relining • Rörinspektion • Spoltjänster 23


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En legotillverkare för industrin sedan 1895 I mer än 125 år har Grehns Plåt varit synonymt med högkvalitativ plåtbearbetning. Idag är bolaget en sedan länge trogen leverantör till tungmaterialhanterings- och fordonsindustrin, som via Grehns Plåt har en både kunnig och erfaren samarbetspartner beträffande skräddarsydda komponenter.

Det är en minst sagt anrik verksamhet vi får ta del av när vi besöker Grehns Plåt i Norrköping. Familjen Grehn startade företaget redan 1895 och det stannade i familjens ägo ända fram till nuvarande styrelseordföranden Marcus Larsson köpte bolaget 2014. Företaget, med de stolta traditionerna och dess 40 anställda, drivs idag vidare under ledning av VD Mats Lindquist som beskriver Grehns Plåt som en modern plåtindustri med tillverkning av olika komponenter på legobasis. Tungmaterialhanterings- och fordonsindustrin, med kunder som Scania och Toyota, dominerar kundkretsen. – Vi arbetar med laserskärning, stansning, bockning, svetsning med mera, och kan även bistå med montering genom vår egen monteringsavdelning. Via olika samarbetspartners kan vi även erbjuda

ytbehandling och maskinbearbetning. Vårt helhetskoncept underlättar för våra kunder, påpekar Mats Lindquist. Stark bredd Grehns Plåt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden men även för fordonsindustrins standard IATF 16949. Företaget är dessutom certifierat enligt svetsstandarderna 3834-2 samt 15085-2 som är en specifik standard för tågbranschen, för vilket företaget är en underleverantör. De olika certifieringarna och behörigheterna skvallrar om den starka bredd

Grehns Plåt representerar, något som också understryks av den omfattande och ändamålsenliga maskinparken. – Vi förfogar över både modern och traditionell utrustning och kan härigenom till exempel jobba med både manuell svetsning och robotsvetsning. Vår starka bredd gör att vi kan bearbeta alla förekommande material, så som stål, aluminium och rostfritt, informerar Mats Lindquist. Säkra leveranser i rätt kvalitet Grehns Plåt jobbar med hög kvalitet, stor noggrannhet och korta leveranstider. – Vi strävar alltid att göra rätt från början

i alla led för att säkerställa kvalitet och leveranstid, säger Mats Lindquist. För de stora kunderna lagerhåller man serieartiklar och levererar direkt till kundens monteringslinjer just in time. Det, i kombination med företagets stora kunnande och långa erfarenhet, har byggt en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige. Företaget jobbar också på både lokal och regional nivå där flera av bolagets kunder finns. – Vi satsar hela tiden för att ligga i framkant, för två år sedan investerade vi till exempel stort i nya maskiner och byggde ut vår verkstad, vilket har ökat vår kapacitet med cirka 30 procent. Under 2022 vill vi öka tillväxten med minst 10 procent, bland annat genom ökade satsningar på nykundsbearbetning eftersom vi har ett bra koncept att erbjuda, säger Mats Lindquist. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Modern, automatiserad plåtindustri med bevarad hantverkstradition Modern, automatiserad plåtindustri med bevarad hantverkstradition. Vi har gedigen erfarenhet avavplåtbearbetning Vi har gedigen erfarenhet plåtbearbetning och produktion av enkla och komplicerade och produktion av enkla och komplicerade detaljer. detaljer Hos oss får du en helhetslösning.

Hos oss får du en helhetslösning www.grehnsplat.se

order@grehnsplat.se www.grehnsplat.se order@grehnsplat.se 24

011 251530

011-251530

ISO 9001 ISO 14001 IATF 16949


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Ledande distributör av moderiktiga fälgar

OCL Brorssons showroom.

Mode och trender präglar många marknader och området fälgar är inget undantag. Det är ett konstaterat faktum i OCL Brorssons AB som sedan länge är landets ledande distributör av lättmetallfälgar. I Brorssons har man hela tiden örat mot marken och kan därför erbjuda ett brett sortiment av såväl dagens som morgondagens fälgar.

Redan under 1940-talet lades grunden till dagens OCL Brorssons AB då företaget etablerades i Mariannelund med fokus på industriförnödenheter. 1948 började man sälja stålfälgar till Volkswagen och därmed var vägen utstakad till framtida utveckling och expansion. Företaget, som ett tag verkade under namnet OCL Trading AB, fusionerades 1999 med ett annat bolag i branschen och införlivades i Alcarkoncernen med säte i Wien. Alcar

är Europas största aktör beträffande fälgar på eftermarknaden och med tre tydliga verksamhetsgrenar: stålfälgar via egen tillverkning i Schweiz, lättmetallfälgar med egen tillverkning i Tyskland, samt ett säljbolag med representation i sammanlagt 17 länder. Örat mot marken I Sverige är OCL Brorssons sedan länge den ledande distributören av lättmetall-

fälgar. I Norrköping träffar vi Richard Lundqvists som är VD för säljbolagen i Sverige och Finland. – Vi ser oss som en rikstäckande fälggrossist med det bredaste sortimentet av kvalitetsfälgar på marknaden. Hos oss finns de senaste nyheterna och trenderna inom fälgdesign, säger Richard och betonar att modet skiftar snabbt i branschen. – Vi har ständig koll på vad som är på gång och vad som är moderiktigt. Vi

hämtar regelbundet intryck och inspiration från såväl de europeiska och amerikanska som asiatiska marknaderna för att alltid kunna erbjuda ett sortiment som motsvarar det våra kunder efterfrågar. Richard berättar vidare att man saluför tio varumärken och erbjuder fälgar på allt mellan 13 och 22 tum till både personbilar och tunga fordon. Via det egna lagret i Norrköping och centrallagret i Tyskland finns tillgång till cirka 250 000 fälgar. Design, kvalitet, service OCL Brorssons vänder sig till däckverkstäder, bilhandlare, fordonsimportörer, reservdelskedjor och B2C-plattformar. Design, kvalitet och service är ledord som genomsyrar alla delar av verksamheten. – Våra kunder värdesätter vår långa historia, vår långa erfarenhet, den höga servicenivån och kvaliteten på de produkter vi representerar. Vi märker att fler och fler värdesätter snygga fälgar på sina bilar, därför siktar vi på en 20-procentig ökning av omsättningen fram till 2024, säger Richard Lundqvist. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

OCL Brorssons lager i Norrköping.

VD Richard Lundqvists.

25


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Tunga lyft – nästan utan begränsningar Sven Jinert AB är ett sedan länge välkänt namn bland aktörer i behov av lyftkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering. Oavsett om det rör sig om ett enkelt monteringsuppdrag eller en flytt av en hel industri kan Sven Jinert AB stå till tjänst.

”Lyft luren så lyfter vi resten.” Det är en slogan som många förknippar med Sven Jinert AB, familjeföretaget som startades i Hässleholm 1988 och som numera finns representerat på 18 orter i Sverige, varav de flesta återfinns i de södra delarna av landet. Sammanlagt cirka 300 anställda företräder bolagets starka koncept kring lyftkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering, vilket innebär att Sven Jinert åtar sig flyttningar av allt från hus till industrier, samt utför montage och snarlika uppdrag. I Jinertkoncernen finns en entreprenadavdelning som projekterar och driver större projekt.

Komplett utrustning En av Sven Jinerts depåer ligger i Norrköping och startades i mars 2019. Fredrik Rosengren ansvarar för verksamheten. – Vi vänder oss till kunder i både Östergötland och Sörmland och erbjuder i princip allt som rör lyft och transport. Det kan handla om allt från en enstaka pall till ett komplett vindkraftverk, säger Fredrik som till sin hjälp har 14 medarbetare och en imponerande maskin- och fordonspark. I denna finner vi bland annat tre självresande tornkranar med upp till 60 meters armlängd. Dessa används ofta på byggarbetsplatser där de lämpar sig väl för lyft av byggmaterial. I depån finns också tio mobilkranar med upp till 500 tons lyftkapacitet, en kranbil samt en hjullastare. Bland kunderna märks byggföretag, industrier och energibolag, men i viss mån även privatpersoner i behov av hjälp med lyft och transporter. Service, säkerhet och miljö Sven Jinert i Norrköping utgår från

anläggningen i Bråvalla där man förfogar över kontor, verkstad, spolhall och uppställningsplats. 2020 startades en depå i Linköping som Fredriks kollega Henrik Rittne driver. I Sven Jinert håller man kontakten depåerna emellan och avlastar varandra så gott det går. Det gör bolaget både flexibelt och snabbfotat. – Våra kunder värdesätter också att vi står för god service och jobbar med ett tydligt säkerhetstänk i allt vi gör, säger Fredrik Rosengren och tillägger att företaget är medlem i branschorganisationen Mobilkransföreningen, samt certifierat inom både kvalitet och miljö enligt ISOstandarden. I Sven Jinert jobbar man med en tydlig miljöprägel. Genom ständiga förbättringar finns ambitionen att hela tiden

011-131000 fredrik.rosengren@jinert.se

www.jinert.se 26

013-77000 henrik.rittne@jinert.se

förebygga och minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget strävar också efter att minska användningen av energi och material, effektivisera transporter och minska miljöpåverkan från affärsresor. Fredrik Rosengren berättar avslutningsvis att man under nästa år kommer att investera i ännu fler mobilkranar. De som är nyfikna på verksamheten kan med fördel besöka nästa års byggmässa där Sven Jinert deltar i samarbete med Bråvallagymnasiet. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Flexibilitet och hållbarhet för att skapa tillväxt Att följa med och anpassa sig till samhällets utveckling och inte minst efter kundens önskemål, där i ligger nyckeln för långsiktig tillväxt och framgång. Det säger Fredrik Bark på DS Smith i Norrköping. Det är ett sedan länge konstaterat faktum att DS Smith Packaging är en specialist på kundspecifika förpackningar och displaylösningar.

DS Smith är ett sedan lång tid tillbaka väletablerat och erkänt varumärke i förpackningsbranschen. Redan i början av 1900-talet startade bröderna Smith företaget i England där verksamheten idag utgår från London. I Sverige sysselsätts 600 personer med produktionsanläggningar i Mariestad, Norrköping och i Värnamo, där även huvudkontoret för Sverige ligger. I hela koncernen är man idag 30 000 anställda utspridda i 34 länder med fokus på Europa och USA. – DS Smith Sverige har tre affärsområden: förpackningar, förpackningsmaterial och display. I Värnamo och Mariestad tillverkas all wellpapp som sedan används i produktionen här i Norrköping säger Fredrik Bark som är platschef, tillika ansvarig direktör för displayförsäljningen i de nordiska länderna. Skräddarsydda lösningar På displayenheten i Norrköping utvecklas och produceras displayer i wellpapp som

For now. And for next.

i butiker bär och lyfter fram kundernas produkter. Budskapen börjar dock ofta redan utanför butiken med DS Smiths Easyad-koncept som innefattar utomhustavlor av olika slag och som exempelvis finns längs vägar eller på parkeringsplatser utanför butikerna. – Genom detta har vi en röd tråd från

utsidan till insidan. Väl på insidan tar vi fram snygga och iögonfallande displaylösningar som lyfter fram våra kunders produkter. Det gör vi för kunder i hela Sverige, men också i övriga Norden. Tack vare försäljnings- och produktionsanläggningar i flera länder finns vi alltid nära kunden, poängterar Fredrik.

Medvind och stort fokus på hållbarhet Fredrik lyfter även fram att det är oerhört kul och att han är stolt över att verka i en bransch där bolagets produkter ligger helt rätt i tiden. – Det finns mycket plast i vår omgivning och här kommer vår wellpapp väl till pass. Se bara på e-handeln som exploderat genom att människor köper mer och mer via internet, I det avseendet har vi bra och smarta förpackningar som skyddar produkterna under transporten men även i butik. Fredrik beskriver också att det finns ett helhetstänk inom DS Smith där man även äger pappersbruk och återvinningen. Genom detta blir cirkeln sluten där man får ta ett helhetsansvar för miljön, men också för produkten då det kommer till kvalitet genom hela kedjan. Medvinden är just nu stor i företaget och man ser även stor utvecklingspotential inom flera områden, bland annat inom EasyAd. I Sverige han man lyckats sälja in wellpapp som reklambärare medan det i Europa fortfarande finns en enorm potential på tillväxt då man använder mycket plast. – Trenden är tydlig och det är jätteintressant när kunderna själva önskar gå i den här riktningen, säger Fredrik. Han beskriver vidare att det pågår många

intressanta hållbarhetsprojekt inom företaget och att alla kan bidra i smått som stort. Leverantörssidan är en annan del där företaget driver på för att producera mer hållbart med mindre energiåtgång och exempelvis med produkter som är mer miljövänliga. – Våra viktigaste resurser är våra anställda så säkerheten är och har under mina sex år på företaget alltid varit högst upp på agendan. Vi ska göra allt vi kan för att ingen ska bli skadad på arbetsplatsen, men det handlar om mycket mer än så – allt från ergonomi till välmående, avrundar Fredrik. Intervju: Stefan Carewall

Tillsammans för en hållbar värld Bättre design och mindre avfall sluter cirkeln och bevarar mångfalden i våra skogar. Med blick för hållbarhet möter vi utmaningar, både för vår egen och kommande generationer. Redefining Packaging for a Changing World.

27


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Trädgårdstjänster med personlig prägel

I företaget Trädgårdsgöran AB har man alltid värnat om den personliga prägeln. Trädgårdsgöran erbjuder kvalificerade tjänster kring allt från trädgårdsskötsel och trädbeskärning till anläggning och yttre fastighetsskötsel.

Företaget Trädgårdsgöran startades av Göran Carlsson 1993 och sysselsätter numera tre generationer i och med att sonen Magnus, med ett 26-årigt förflutet i firman, blev delägare 2005, och dennes son, Linus, har varit aktiv i densamma sedan 2018. Vi träffar Göran i lokalerna mitt i centrala Norrköping där han förfogar över både lager och verkstad.

– Vi är experter på trädgårdsskötsel och brukar säga att vi gör "allt på jorden". I vår kundkrets finns därför såväl privatpersoner som företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, säger Göran Carlsson. Komplett tjänsteutbud Trädgårdsgöran företräder ett mycket

brett koncept. Man klipper gräsmattor, rensar rabatter, planterar växter och träd, klipper buskar och häckar och anlägger gräsytor med både frön och gräsmatta på rullar. Trädgårdsgöran utför även stenläggning, bygger murar och trappor med mera, utför snöröjning på vintern samt utför dräneringsarbeten kring fastigheter. – För två år sedan gjorde vi just ett

sådant jobb på Lövsta Slott, där vi också lade kullersten längs fasaden. Ett annat minnesvärt uppdrag genomförde vi för Brf Tuppen när vi med hjälp av en mobilkran planterade en tio meter hög rödbok på Vattengatan här i Norrköping, berättar Göran Carlsson. Kunnig personal I Trädgårdsgöran brukar man beskriva sig själva som det lilla företaget med den personliga servicen. Personalen är utbildad i allt från trädgårdsskötsel till anläggning och vidareutbildas kontinuerligt för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen. Till sin hjälp har man även en komplett maskinpark bestående av två grävmaskiner, två lastmaskiner, två traktorer med växelflak och en kranvagn. Verksamheten är AAA-klassad och miljöprägeln är tydlig. – Vi kör våra maskiner uteslutande med förnybara bränslen, det är en självklarhet för oss, säger Göran Carlsson som ser goda framtidsutsikter för det välrenommerade företaget. – Min förhoppning är förstås att Magnus och Linus så småningom ska ta över verksamheten och fortsätta driva den i samma positiva anda som vi har gjort hittills. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Telefon: Kontor - 011-107075, Linus - 0733-982983 Mail: linus.carlsson@tradgardsgoran.se Hemsida: www.tradgardsgoran.se

Allt på jorden 28

Adress: Sjötullsgatan 1, 602 28 Norrköping


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Nordic – byggbranschens leverantör av granit och betong Natursten är ett material som aldrig tycks minska i popularitet. Trenden är tydlig i Nordic Granit AB som i samarbete med ledande leverantörer i olika länder erbjuder natursten utan mellanhänder. Nordic Granit är en helhetsleverantör och bistår sina kunder med allt från materialval, rådgivning och volymberäkningar till transport- och logistiklösningar.

Det är Marcus Larsson som driver Nordic Granit AB, men det var hans far som startade företaget i Vänersborg 1996. Marcus har ett förflutet i detsamma sedan 2003 och har med andra ord varit med på hela den resa som lett till dagens framgångsrika aktör avseende försäljning av natursten. På den 10 000 kvadratmeter stora tomten i Händelö industriområde i Norrköping, vilken köptes 2011, finns både kontor och lager. Marcus beskriver Nordic Granit som en grossist som köper in natursten och betong för utomhusbruk. – Vi levererar svensk granit och samar-

betar dessutom med ett flertal leverantörer i andra länder. Vi jobbar utan mellanhänder och har egen import från ett flertal globala aktörer, bland annat i Portugal och Kina. Det kan handla om material till exempelvis trappor, murar, kantsten, plattor och gatsten, berättar Marcus Larsson.

Även betongprodukter Bland beställarna finns markentreprenörer, trädgårdsanläggare samt bygg- och fastighetsbolag som NCC, Skanska, Peab, Riksbyggen och Lundbergs Fastigheter. Produkterna anpassas efter kundernas krav på bland annat färg och kvalitet. – De uppskattar att vi sedan en tid till-

baka även lagerför och levererar betongprodukter, inte minst L-stöd från ett flertal svenska leverantörer. Våra L-stöd kan fås i mått på allt från 40 centimeter till 4,5 meter, upplyser Marcus. Det huvudsakliga upptagningsområdet sträcker sig över Östergötland och Sörmland, samt Örebros och Jönköpings län.

Transporter ombesörjs av en lokal åkare som fraktar direkt till kunderna. – Vi erbjuder våra kunder personlig hjälp genom hela processen, allt från materialval, rådgivning och volymberäkningar till transport- och logistiklösningar, säger Marcus. God tillväxt Nordic Granit har lång erfarenhet av stenbranschen och räknar med nästan en fördubbling av omsättningen under 2021. Marcus Larsson, som verkat i VD-rollen sedan 2011 och har god hjälp i det dagliga arbetet av sina tre medarbetare, ser flera orsaker till framgångarna. – Våra kunder uppskattar att de kan köpa allt från ett ställe, att vi är flexibla, håller en hög servicenivå och har ett brett kontaktnät med många leverantörer. De värdesätter också att vi har ett omfattande lager, vilket borgar för snabba leveranser. Marcus vill fortsätta utveckla verksamheten och göra Nordic Granit till en så komplett leverantör som möjligt. Ambitionen är förstås också att företaget ska fortsätta växa. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Din leverantör av

Granit & Betong *Nu har vi också L:stöd på hyllan

Tel: 011-23 44 60 29


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Professionell ytbehandling för svensk tillverkningsindustri När det gäller ytbehandling är toleransnivån i regel lika med noll. Det är man väl medvetna om i Norrköpingsföretaget Brink Förnicklingsfabriken där man jobbar med teknisk ytbehandling enligt kundspecifika krav. Med den skarpa kompetens medarbetarna representerar kan man alltid ta fram rätt ytbehandling för varje enskild funktion.

Vi träffar Johan Brink, VD och ägare av Brink Förnicklingsfabriken, som hans farfar Arne startade 1947, och som han tog över efter sin far Björn Brink 1970. 20 år senare började Johan arbeta i produktionen och 2005 tog han över verksamheten. Den utgår från lokalerna vid Norra Hamnen i Norrköping och sysselsätter 22 anställda. – Vi är specialiserade på teknisk ytbehandling och verkar i rollen som underleverantör till den svenska tillverknings-

industrin. Det handlar om att erbjuda rätt anpassad ytbehandling till detaljens funktion, säger Johan Brink. Olika tekniker Brink AB erbjuder flera olika typer av ytbehandlingar, såsom hårdförkromning,

kemisk förnickling, dekorativ ytbehandling, förkoppring och keronite. – Det finns många faktorer att ta hänsyn till i samband med ytbehandling, till exempel hårdhet, slitage, korrosion och friktion. Kemisk förnickling och hårdförkromning är det vi är bäst på, vi kan ta

oss an allt från enstaka objekt till små och medelstora serier, upplyser Johan. Han berättar att Brink AB belägger aluminium, koppar, mässing, stål, rostfritt och pressgjuten zink. Kunderna skickar sina detaljer med kundspecifika krav som ska uppfyllas. Ventiler, kolvstänger och kylare är bara några exempel på objekt man jobbar med. I den ändamålsenliga anläggningen som Brink AB har utformat själv, finns 5 000 kvadratmeter produktionslokaler med all nödvändig utrustning för alla typer av förfrågningar. Man kan till exempel även bistå med packning, provtryckning, maskering och montering. Helt utsläppsfritt Miljötänket är tydligt i Brink Förnicklingsfabriken, vars hela anläggning är avloppsfri, vilket innebär att allt vatten som används i produktionen renas och återanvänds. Inga utsläpp förekommer. Verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. – Vi jobbar härutöver med fyra tydliga

VD Johan Brink.

ledbegrepp: korta ledtider, god kvalitet, konkurrensmässiga priser och goda kundrelationer. Vår höga tekniska kompetens och långa erfarenhet uppskattas av kunderna, liksom våra snabba leveranser, säger Johan Brink och framhåller att man jobbar långsiktigt nära sina kunder. – Vi har flera projekt på gång som kommer att innebära en ökning för oss, inte minst under 2022. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kompletta lösningar kring allt som rör byggnadsplåtslageri Haga Plåt & Svets är en komplett aktör när det kommer till professionellt byggnadsplåtslageri. Bandtäckningar, väggkonstruktioner, hängrännor och skorstenshuvar – allt tillverkas av Haga Plåt & Svets via såväl CNC-styrda maskiner som traditionellt hantverk.

Det är Lorina Haugom och Morten Haugom som driver Haga Plåt & Svets. Lorinas far, Christer Rogbjer, var en av de som startade företaget 1989. 20 år senare

gjorde dottern entré som ekonomi- och administrationsansvarig och tre år senare började Morten jobba i produktionen. Förra året förvärvade duon verksamheten som idag sysselsätter elva anställda och utgår från lokalerna på Risängens industriområde, vilka innefattar både kontor, verkstad och lager. – Vi har en komplett anläggning med allt från manuella verktyg till avancerade CNC-styrda maskiner i verkstaden. Det gör att vi kan utföra nästan alla typer av plåt-, smides- och metallarbeten inom bygg. industri, reklam, handel, trädgård och tunnplåt, berättar Lorina Haugom. Stark bredd Bredden i Haga Plåt & Svets är påtaglig, här kan man tillverka allt från en liten kopparlampa till en stor industritank. Tunnplåtsbearbetning kan handla om tak, fönsterbleck, hängrännor, stuprör, vindskivor och huvar, men företaget kan också ta fram bärande takkonstruktioner med plåt, kompletta med isolering och ytskikt. Verksamheten innefattar också en avdelning för specialtillverkning i rostfritt och aluminium samt tjockare material.

Morten och Lorina Haugom.

– Vi tillverkar allehanda konstruktioner efter kunders egna ritningar och önskemål. Vi vänder oss till både privatpersoner och företag som kontaktar oss när de behöver måttanpassade lösningar, och härutöver tillverkar vi detaljer till andra plåtslagerier och industrier, berättar Morten Haugom. Komplett utrustning Lorina och Morten visar upp den ändamålsenliga verkstaden som bland annat

rymmer två CNC-styrda maskiner, sju kantpressar, en stansmaskin, fyra kantpressar samt en sax med kapacitet att klippa upp till tre meter breda och tolv millimeter tjocka plåtstycken. Härtill kommer ett tiotal svetsar samt en mängd handverktyg och mindre maskiner. – Vår starka maskinpark bidrar förstås till vår bredd, men våra kunder uppskattar också att vi kan bidra till hela processen – från idé till färdig produkt. Vi står också för hög kvalitet på det vi tillverkar, vi

håller vad vi lovar och erbjuder snabba leveranser, säger Lorina och Morten som ser ljust på företagets framtid. – Vi kommer att behöva utöka med kompetent personal för att kunna upprätthålla vår höga produktionstakt och servicegrad. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

För vidare familjetraditionen, vi tillverkar, reparerar, ändrar och monterar. Innovation & ärlighet har alltid varit grunden till framgång för oss. 011-219690 | info@brinkfornickling.se | www.brinkfornickling.se

30

info@hagaplt.se • www.hagaplåt.se


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Perfekta golvlösningar för byggoch industribranschen Industriernas betonggolv behöver underhållas med jämna mellanrum för att klara påfrestningar och bibehålla en god arbetsmiljö. I sammanhanget står Bygg & Industrigolv i Östergötland för ett tilltalande koncept. Företaget jobbar med stor kompetens och de senaste tekniska lösningarna, vilket gör att de golv man tar sig an håller år efter år.

Det har snart gått tio år sedan Kai Robien startade Bygg & Industrigolv i Östergötland AB. På kontoret mitt i centrala Norrköping berättar han att det rör sig om ett komplett golvföretag som jobbar med att både lägga och renovera trä-, parkett-, plast- och betonggolv i samband med såväl nybyggnation som renoveringsinsatser. – Vi tar oss an bygg- eller industrigolv genom att polera eller utföra trä- eller betongslipning med de senaste teknikerna. Vår erfarenhet är att ett betonggolv kräver stort underhåll och behöver slipas med jämna mellanrum. Med vår stora kunskap och effektiva utrustning kan vi till exempel slipa bort epoxifärg och laga

sprickor på mycket kort tid, upplyser Kai Robien. Varierande uppdrag Kai berättar att företaget är utbildat och certifierat för läggning av mikrocementgolvet Zinart. Fördelen med Zinart är att det kan läggas på i princip vilka material som helst, så som trä, plast, betong och metall. – Zinart består av en massa av mikrofibrer som är mycket hållbar och elastisk,

samt går att få i ett 30-tal olika kulörer. Den kan appliceras på både golv, väggar och tak, inte minst i badrum, och den är således godkänd av GVK. Det är en helt miljövänlig produkt som både är hållbar och billig, informerar Kai Robien. Bygg & Industrigolvs starka bredd gör att företaget erhåller en mängd varierande uppdrag. För närvarande slipar Kai och hans kollegor ett betonggolv i en padelhall i Motala, och i augusti jämnade man av ett betonggolv i Årstahallen i Stockholm.

Bygg & Industrigolv i Östergötland AB

– I Göteborg håller vi just nu på att slipa en bergvägg som sedermera ska utgöra en innervägg i en villa. Vi ser hela Sverige som vårt arbetsområde, vi tar oss dit uppdragen finns, säger Kai. Startade byggföretag I maj 2020 startade Kai dessutom dotterbolaget Bygg & Design, ett byggföretag som ägnar sig åt allt från renoveringar, om- och tillbyggnationer till komplett nybyggnation. Det handlar med andra

ord om såväl enkla altaner som avancerade lösvirkeshus, men också om serviceoch underhållsinsatser för Östergötlands fastighetsbolag. – Vi är en helhetsleverantör som kan stå för allt från grund till nyckelfärdigt hus. Ambitionen är, liksom i Bygg & Industrigolv, att vi ska växa och ta fler marknadsandelar. Vi vill helt enkelt bli bäst i Östergötland, säger Kai Robien. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Internetsida: www.bygg-industrgolv.se Mail: info@bygg-industrigolv.se Telefon Golv: 0733-195914 Telefon Bygg: 0766-552222 Telefon Kontor: 0768-816144, 0722-538173 Adress: Nygatan 138, 602 31 Norrköping 31


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En komplett leverantör till Östergötlands byggarbetsplatser Dagens byggarbetsplatser kräver en mängd olika utrustningar, något man har tagit fasta på i Evakurent Uthyrning AB som är en komplett leverantör till Östergötlands byggarbetsplatser. Byggmaskiner, tillfällig el, byggvärme och bodar präglar det starka konceptet.

Evakurent Uthyrning AB har funnits i drygt 20 år och utgår från två platser i Norrköping, dels från Malmgatan, dels från Exportgatan där man förfogar över både kontor och lager. Sju anställda under ledning av VD Jonny Schmidt företräder bolagets starka uthyrningskoncept, vilket riktas mot små som stora byggföretag, hantverkare samt privatpersoner. – Med våra två etableringar i Norrköping finns vi nära våra kunder. Våra produkter används företrädesvis på byggarbetsplatser här i Östergötland, säger Jonny. Brett koncept Evakurent Uthyrnings sortiment består av byggmaskiner, tillfällig el, byggvärme och bodar. De förstnämnda innefattar alla typer av maskiner för dagens bygginsatser. Härtill kommer ett brett utbud av olika belysningslösningar, så som strålkastare i varierande storlekar. Bodarna kan vara personal-, manskaps- och kontorsbodar samt evakueringsbodar, varav de sistnämnda är fullt utrustade och kan liknas vid mindre lägenheter. Dessa används med fördel i samband med exempelvis stambyten i en fastighet. Beträffande byggvärme erbjuder Evakurent Uthyrning effektiva hetvattenvärmeaggregat. – Dessa kopplas samman med fjärrvärmesystemet och kan sedan styras mobilt. Det blir mer effektivt, mer miljövänligt och dessutom billigare än om man använder sig av traditionella värmefläktar, påpekar Jonny Schmidt. Allt kontrolleras I Evakurent kontrolleras all utrustning noggrant innan den hyrs ut. – Allt ska vara i toppskick, understryker Jonny och tillägger att man förstås omedelbart byter ut skadad utrustning om problem uppstår. Jonny lyfter fram sin trogna personal som besitter lång erfarenhet och hög kompetens.

32

– De är vårt ansikte utåt och grunden i vår strävan efter att fortsätta utvecklas och växa. Vår ambition är att expandera och bli en ännu större aktör här i Östergötland. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

När otryggheten växer krävs effektiva skalskydd

Kriminaliteten växer i ett samhälle som de flesta av oss anser blir mer och mer otryggt. Effektiva skalskydd är en effektiv lösning mot inbrott och här står Gallerbolaget för ett framträdande koncept. Jalusier och gallerlösningar, vilka levereras till såväl privata som offentliga aktörer, är företagets specialitet.

Gallerbolaget i Sverige AB bildades 2010 och servar idag kunder inom både privat och offentlig sektor över hela landet. Man kan säga att verksamheten är indelad i tre affärsområden – tillverkning, försäljning och montering samt eftermarknad – som tillsammans bildar en helhet kring effektiva inbrottsskydd. Verksamheten finns representerad i Stockholm, Västerås och Malmö, samt i Norrköping där huvud-

kontoret ligger. Här träffar vi bolagets VD, Sarah Sparelius, som med mer än 20 år bakom sig i branschen beskriver Gallerbolaget som företaget med branschens bästa kompetens kring inbrottsskydd och säkerhet. – Vi erbjuder effektiva och marknadsledande skalskydd som rulljalusier och smidesgaller, och tillhandahåller även brandgardiner och påkörningsskydd. Genom att arbeta rikstäckande når vi hela marknaden, inte minst byggföretag och fastighetsbolag som utgör väsentliga delar av vår kundkrets, säger Sarah och nämner uppdragsgivare som KA Project, Melander Bygg, SEFAB och Lundbergs Fastigheter. Skräddarsydda lösningar Även bostadsrättsföreningar vänder sig till Gallerbolaget som både tillverkar och monterar sina produkter. All tillverkning sker i anläggningarna i Norrköping och Malmö där Gallerbolagets personal med sin långa erfarenhet tar fram kundanpassade lösningar. Allt utformas efter beställarnas behov, önskemål och specifikationer. Därefter ser Gallerbolaget till att någon av företagets många samarbetspartners bistår med montering på plats om kunden så önskar. – Genom åren har vi utvecklat ett mycket stort kontaktnät som gör att vi alltid kan rycka ut snabbt, oavsett var i Sverige behovet uppstår, säger Sarah Sparelius. I det breda utbudet finns bland annat

både manuella och motordrivna grindar, liksom stängsel i form av både nätstängsel och punktsvetsade varianter. Beträffande stängsel samarbetar Gallerbolaget med OSG-Gruppen som levererar dessa. – Här i Norrköping tillverkar vi rullgaller och rulljalusier i aluminium, medan vår avdelning i Malmö producerar grindar och fasta galler, säger Sarah Sparelius och tillägger att Gallerbolaget är certifierat av RISE avseende bolagets galler och jalusier. Beträffande eftermarknad kan Gallerbolagets kunder teckna förmånliga serviceavtal, vilka utformas efter behov och önskemål. – Vanligast är att man tecknar sig för ett år i taget. Då ingår till exempel översyn av produkten, varpå vi återkopplar till kunden med förslag på åtgärder i de fall vi gör bedömningen att sådana behövs. Vi är väldigt flexibla och kommer snabbt ut till kunden vid behov, upplyser Sarah.

Skyddsbehovet växer De flesta företag och organisationer inser vikten av skydd och säkerhet. Sedan starten har Gallerbolaget servat en mängd olika aktörer på rikstäckande nivå. – Nyligen levererade vi en skyddsbur till SAAB i Linköping och ett 500 meter långt stängsel med en motordriven grind till Smart Yta Fastighetsutveckling här i Norrköping. Vi har också levererat rullgaller till supportershoppen och den nya företagsloungen i Stadium Arena, berättar Sarah. Hon tror att bolagets kunder väljer Gallerbolaget av flera anledningar, inte minst för den långa erfarenhet och höga servicenivå företaget representerar. Man åtar sig både små och stora uppdrag, och står för ett helhetskoncept, inklusive jour 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Sarah Sparelius noterar förstås den ständigt växande otryggheten i samhället och förutspår att det därför lär bli fortsatt hög efterfrågan på produkter och tjänster från en aktör som Gallerbolaget. – Som marknaden ser ur just nu, inte minst avseende den allmänna samhällsutvecklingen, förväntar vi oss sen fortsatt god tillväxt för såväl oss själva som branschen i stort. Vi hoppas kunna etablera oss på fler orter framöver, samtidigt som vi fortsätter jobba aktivt med produktutveckling, säger Sarah Sparelius. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Gallerbolaget i Sverige AB | N. Promenaden 15, 602 38 Norrköping | Tel 011-19 06 70 Malmö: 040-18 14 40 | Stockholm: 08-558 076 50 | info@gallerbolaget.se | www.gallerbolaget.se 33


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Effektiv verksamhetsutveckling med skräddarsydda IT-lösningar I Hire Quality AB spänner man bågen högt. Visionen är att vara marknadens bästa konsultbolag inom digitalisering samt affärs- och verksamhetsutveckling. Vägen dit går via synnerligen kompetenta konsulter som med sin breda och djupa expertis tar fram skräddarsydda IT-lösningar.

Daniel Sonebrand, VD och ägare av Hire Quality, berättar att han tillsammans med kollegan Bengt Sand startade Hire Quality 2015. Målet var tydligt redan från början: att vara marknadens mest attraktiva och välrenommerade konsultbolag inom digitalisering samt affärs- och verksamhetsutveckling. – Vår affärsidé bygger på att leverera högre kvalitet och kundvärde än vad traditionella konsultbolag inom IT och management har möjlighet att göra, därav namnet Hire Quality, förklarar Daniel som ända sedan starten därför uteslutande har valt att jobba med välrenommerade och erfarna konsulter, vilka ofta är specialister inom sina respektive kompetensområden.

VD och ägare Daniel Sonebrand.

Insatser på flera plan Verksamheten sysselsätter idag ett 50-tal konsulter i Sverige, vilka tillsammans representerar Hire Qualitys attraktiva affärsmodell. Denna kretsar kring IT-systemutveckling där Hire Quality står för lösningar eller resurser till olika former av IT projekt, exempelvis mobila lösningar, stora administrativa system, integration, beslutstöd eller IT-säkerhet med mera. Företaget jobbar inom två huvudsakliga affärsområden, Solutions och Strategy, varav det förstnämnda omfattar skräddarsydda IT-lösningar, resurser i kunders projekt eller egna projektåtaganden där de levererar hela lösningar till kunden. Bolagets kunder i Sverige utgörs av statliga verk, kommuner, stora och medelstora företag samt mindre start-up-bolag, framförallt i Östergötland men även i andra delar av Sverige. Hire Quality Software Daniel berättar att de etablerade bolaget Hire Quality Software i Thailand förra året. Via bolaget i Thailand, där de också har svenska kontaktpersoner, kan de erbjuda leverans av hela eller delar av projekt alternativt utvecklingsteam till kunder. Även om Hire Quality i och med

detta framför allt fokuserar på kunder i Sverige har de idag även snabbt fått kunder i andra delar av världen, exempelvis i Västeuropa och Australien. – Att vi i Thailand har svenska kontaktpersoner gör att vi på ett smidigt sätt kan samarbeta med kunder lokalt utan att det för den delen blir någon större skillnad jämfört med när vi jobbar lokalt i Sverige eller från distans. På så sätt kan vi leverera tjänster som är ekonomiskt fördelaktiga med bibehållen kvalitet, säger Daniel Sonebrand. Hög kvalitet i alla led Affärsområdet ”Strategy” fokuserar på verksamhets- och affärsutveckling. – Det kan till exempel handla om projektledning, programledning och/eller kartläggning av processer för att identifiera flaskhalsar och ledtider som kan effektiviseras med IT-stöd, förklarar Daniel. – Våra medarbetare är erfarna seniora konsulter, vilket gör att vi kan leverera hög kvalitet i alla våra projekt. Daniel konstaterar att efterfrågan på Hire Qualitys tjänster växer. – Vårt mål är att växa med 15 procent varje år, vi kommer att satsa på att expandera i Sverige.

Konsulter inom IT- och verksamhetsutveckling www.hirequality.se 34

0702 11 08 60

info@hirequality.se

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Säkra transportlösningar sedan 1933

Ända sedan 1930-talet har Jönsson Nova Logistics varit synonymt med effektiva och säkra transportlösningar. Idag är bolaget en heltäckande logistikkoncern med kvalificerade tjänster inom befraktning, klarering, sjöspedition och landspedition. Med hela världen som arbetsfält står man dagligen för kundanpassade lösningar.

Jönsson Nova Logistics är en anrik aktör i den svenska transportbranschen. Bolaget bildades i Norrköping redan 1933 och var

länge ett lokalt logistikföretag med fokus på närområdet. Under åren har verksamheten breddats och bolaget jobbar idag

lika mycket internationellt som lokalt. För ungefär tio år sedan såldes bolaget till Ahlmark Lines, som är Sveriges äldsta rederikoncern med rötter sedan 1847. Ahlmark Lines bedriver linjesjöfart av sågade trävaror mellan Sverige och England med hjälp av både egna och inhyrda fartyg. – Samgåendet med Ahlmark Lines gör oss till en komplett logistikkoncern. Hela vår verksamhet vilar på en stabil grund med lång erfarenhet, och med ett kontaktnät som sträcker sig över stora delar av världen, säger Peter Anderson som är VD för både Ahlmark Lines och Jönsson Nova Logistics. Han tillägger att Jönsson Nova Logistics även äger logistikföretaget Becoship i Karlshamn som inriktar sig på spedition av sågade trävaror.

Heltäckande partner Jönsson Nova Logistics är en heltäckande partner som erbjuder tjänster inom befraktning, klarering, sjöspedition och landspedition. Bolaget förmedlar transporter med både bil och fartyg i Sverige och övriga Europa. – Vi arbetar med förmedlingsuppdrag för bland andra skogs-, stål- och bränsleindustrin, och med både import och export. Beträffande exportindustrin kan vi till exempel ombesörja containertransporter, upplyser Peter Anderson. Jönsson Nova Logistics är fortfarande starkt fokuserat på Norrköpingsregionen, inte minst Norrköpings Hamn som bolaget har ett nära samarbete med. Företaget har också ett gott samarbete med rederiagenter som agerar som ombud åt företagen i andra svenska hamnar. Man jobbar också med tulldeklaration.

Tydliga konkurrensfördelar Jönsson Nova Logistics har genom decennier byggt upp en stark kundkrets där man värdesätter bolagets långa erfarenhet och kompetenta personal. – Tillsammans med det omfattande kontaktnät vi har byggt upp genom åren blir vi mycket konkurrenskraftiga. Samtidigt är vi noga med att stå för personliga kundrelationer, understryker Peter Anderson. Han ser ljust på företagets framtid, inte minst mot bakgrund av den positiva utveckling vi nu ser i Norrköpings Hamn där kommunen under senare tid har genomfört stora satsningar. Hamnen håller på att utvecklats till ett mycket dynamiskt logistikcenter. Intervju: Stefan Carewall

• Fartygsklarering • Spedition • Containerbokningar • Tulldeklarationer • Befraktning Jönsson Novabolagen AB | Box 57, 601 02 Norrköping | Tel. 011-25 08 00 | www.jnab.se 35


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En plattsättare med helhetstänk Allt fler väljer att renovera sina badrum, vilket både skapar större trivsel för de boende och höjer värdet på bostaden. Ett i sammanhanget välrenommerat företag är Norrköpingsföretaget Ljungs Plattsättning AB. Här jobbar plattsättare, mattläggare och murare med hög kompetens och lång erfarenhet, vilket gör att Ljungs Plattsättning kan åta sig helhetslösningar, oavsett storlek på projektet.

Ljungs Plattsättning etablerades i Norrköping 2006 och sysselsätter idag 17 anställda under ledning av ägaren Marcus Ljung. Han berättar att företaget erbjuder kompletta lösningar vid framför allt nybyggnation och renovering av badrum, där Ljungs Plattsättning står för ett helhetskoncept kring allt från idé till färdig lösning. – Vi brukar anlitas i samband med såväl nyproduktion som stambyten och renoveringar. Eftersom vi har våtrumsbehörighet kan vi ta oss an alla typer av insatser enligt gällande regler och normer, oavsett om det rör sig om en privat villa eller fastigheter med ett flertal lägenheter. Eftersom vi har ett nära samarbete med

el- och VVS-firmor kan vi alltid stå för en helhetslösning, säger Marcus Ljung. Omfattande projekt Han berättar vidare att företaget sysselsätter såväl plattsättare som murare och

mattläggare. Kunnande och kompetens är således inte begränsade till kakel och klinker, utan innefattar också murning, putsning och byggnation. Det har byggt en stabil kundkrets av byggföretag, fastighetsbolag och kommuner där aktörer

som NCC, Bygg GG, SEFAB och Stångåstaden utmärker sig. De flesta finns i Östergötland och Sörmland, med tonvikt på Norrköping och Linköping. Den starka bredden innebär uppdrag av många olika slag.

– För Stångåstaden och SEFAB i Linköping jobbar vi just nu med kvarteret Larmvakten där vi utför plattsättning i 130 lägenheter. Ett annat projekt utför vi för NCC och Riksbyggen i Linköping där vi inom ramen för projekten Lavinen och Riddaren utför plattsättning i samband med nyproduktion av lägenheter i centrum. Här i Norrköping deltar vi i en nybyggnation av 28 lägenheter i Svartinge för Bygg GG. Här står vi för både plattsättning och golvläggning, berättar Marcus Ljung och tillägger att Ljungs Plattsättning nyligen även avslutade plattsättning i samtliga omklädningsrum i den nya simhallen i Norrköping. Gott renommé Ljungs Plattsättning har sedan starten byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. Stort engagemang, stor noggrannhet, hög kvalitet på utförda arbeten och både kunnig och erfaren personal är konkurrensfördelar som brukar lyftas fram. – Vi växer och utvecklas kontinuerligt, vilket gör att vi nu kommer att behöva anställa fler plattsättare. Det är viktigt att vi hela tiden är på tå så att vi kan fortsätta vara en bra partner för både befintliga och kommande kunder, understryker Marcus Ljung. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Telefon: 0704-24 11 28 • Mail: marcus.ljung@ljungsplattsattning.se • Webbadress: ljungsplattsattning.se 36


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Smarta system skapar verksamhetsutveckling och samhällsnytta för landets kommuner Optiplan är företaget som erbjuder digitala verktyg som skapar affärsnytta, verksamhetsutveckling och samhällsnytta. Med fokus på lösningar för elevresor, skolplacering och turbundna resor tar Optiplan fram lösningar som sparar både tid och pengar.

Sveriges kommuner har i Norrköpingsföretaget Optiplan AB en framåtlutad leverantör av IT-system som både förenklar och förbättrar delar av den kommunala verksamheten. Företaget är specialiserat inom tre områden: elevresor, skolplanering och turbundna resor, inom vilka Optiplan erbjuder digitala verktyg för

kommunernas barn- och utbildningsförvaltningar. – Våra IT-system bygger på smarta algoritmer. De skapar affärsnytta, verksamhetsutveckling och samhällsnytta, och sparar i förlängningen både tid och pengar för den kommunala verksamheten, framhåller Maud Waltersson, VD för Optiplan AB. Förbättrar och förenklar Optiplan Elevresor erbjuder digital, effektiv, likställd och rättssäker hantering av skolskjuts. Kommunens handläggare får en tydlig överblick över ansökningar, beräkningar, beslut och planering. – Systemet är användbart inom alla moment: från myndighetsutövning till planering och kommunicering av resor.

Informationen blir tillgänglig för såväl informationsdelning som vårdnadshavare, skola och entreprenör, upplyser Maud Waltersson. Optiplan Skolplacering är ett system som möjliggör en objektiv, rättssäker och icke-diskriminerande skolvalsprocess med spårbarhet. – Vårt system beräknar vem som har mest rätt till en skolplats utifrån exempelvis närhet eller ett flertal andra parametrar som också går att koppla på. Det blir en digitaliserad, automatiserad, resursef-

fektiv och rättssäker skolplaceringsprocess från ansökan till beslut om skolplacering. Handläggaren kan känna sig trygg med att skolplaneringsbeslutet är likställt, rättssäkert och spårbart, säger Maud. Beträffande systemet Optiplan Turbundna resor erbjuds användaren en effektiv och digital beställningsprocess som behandlar ansökningar och handläggning av beslut inom ramen för LSS. Det kan till exempel handla om resor för personer med funktionsvariationer eller äldre som ska resa till en aktivitet. Systemet hanterar allt från kommunens grundbeställning till spårbara av- och ombokningar direkt mellan resenär och transportör. Det är framtaget i nära samarbete med Optiplans kunder och utvecklas löpande utifrån kommuners kartlagda behov. Växer och utvecklas Optiplan startades 2005 av ägarna Christofer Rydvall och Jonas Åhlin, som båda är aktiva i bolaget i rollen som systemansvarig respektive ansvarig för affärsutveckling. Maud har ett förflutet i bolaget sedan 2011 och har innehaft VD-rollen sedan sju år tillbaka. Hon berättar att Optiplans lösningar säljs som tre enskilda system, men att man med fördel kan använda sig av alla tre då de innefattar ett flertal synergier.

– Våra kunder framhåller att våra system skapar trygga processer för hantering av utmanande och arbetskrävande moment. Vi befinner oss just nu på en tillväxtresa som innebär att våra system blir bättre och bättre. Vi kommer att anställa fler medarbetare och flytta till större lokaler under 2022. Det ger oss ännu större möjligheter att utvecklas tillsammans med våra kunder, konstaterar Maud Waltersson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

VD Maud Waltersson.

maud.waltersson@optiplan.se • optiplan.se 37


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Tunga lyft och transporter utan begränsningar

Beträffande tunga lyft, såsom maskinflyttningar, är det få som slår Tunghantering i Norrköping på fingrarna. Företaget har mer än tre decenniers erfarenhet av tunghantering och arbetar flexibelt, vilket gör att hjälpen aldrig är långt borta i samband med exempelvis haverier och andra kostnadskrävande produktionsstopp.

38

Tunghantering i Norrköping bildades redan på 1980-talet och drivs idag av de två delägarna Roberth Melin och Tomas Johansson som köpte bolaget 2004. Vi träffar den förstnämnde samt dennes son, arbetsledaren Jerry Melin, på anläggningen i Slottshagens industriområde där

man förfogar över både kontor, verkstad och depå. – Vi har flera decenniers erfarenhet av tunga lyft och är experter på att under säkerhetsmässiga former utföra maskinflyttningar, demontage, montage samt tunga lyft och transporter. För oss är inga

jobb vare sig för stora, för små eller för komplicerade. Vi tar ett totalansvar kring hela uppdraget, säger Roberth Melin. Utrustning för alla ändamål Den tunga industrin i Sverige, men emellanåt även utomlands, utgör företagets kundgrupp. Siemens, ABB, EON och Holmen är några exempel, liksom Norrköpingsföretaget JE Grehns Plåt samt ett antal mekaniska verkstäder. – Det handlar ofta om flytt av maskiner eller installation av ny utrustning i våra kunders verkstäder. För oss har det alltid varit viktigt att vara tillgängliga, vilket gör att våra uppdragsgivare kan känna sig trygga med att vi snabbt kan rycka ut i samband med exempelvis haverier och andra kostnadskrävande produktionsstopp, säger Jerry Melin. Han presenterar den ändamålsenliga fordonsparken som består av åtta trailerdragare och 15 truckar i olika storlekar, varav två teleskopstruckar med en 30 meter lång lyftarm. Här finns också slideutrustningar som möjliggör lyft av tungt gods på upp till 500 ton. Med hjälp av hydrauldomkrafter kan man lyfta ännu tyngre objekt, och härtill kommer sex fullt utrustade verktygsbilar, samt varningsbilar med vägtransportledare för specialtransporter.

– Vi transporterar till exempel regelbundet turbiner med tillbehör från Siemens i Finspång till Norrköpings hamn, och för EON byter vi deras krossverk en till två gånger om året, berättar Jerry. Välutbildad personal Tunghantering I Norrköping är medlem i Svenska Tunghanteringsförbundet och vänder sig till kunder över hela landet. Den långa erfarenhet som arbetsstyrkan representerar är något Roberth och Jerry gärna framhåller. – De är oerhört kompetenta och går dessutom på regelbundna utbildningar för att hålla sig uppdaterade om vad som händer i branschen. Vår personal är till exempel utbildad för arbete på kärnkraftverk, framhåller de och blickar sedan framåt. – Vi vill förstås fortsätta expandera och ta fler marknadsandelar. Efterfrågan på våra tjänster ökar så vi har alla möjligheter att lyckas. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - Ö D E S H Ö G

Tillväxt och positiva tongångar i Ödeshögs kommun

Helene Njord Westerling, näringsliv- och turismchef, och Annicki Oscarsson, kommunalråd i Ödeshögs kommun.

Såväl barnfamiljer som företag dras i allt högre utsträckning till Ödeshögs kommun, och det är målmedvetna satsningar som ligger bakom den positiva utvecklingen. Bostäder byggs, liksom nya etableringsområden för företagen, vilket lett till att Ödeshög var bästa kommun i Östergötland 2020 avseende nystartade bolag. I kommunhuset, på torget i centrala Ödeshög, träffar vi näringslivschefen Helene Njord-Westerling. Hon kan konstatera att Ödeshög förra året var bästa kommun i Östergötland, och nummer 43 i hela landet, beträffande nystartade

Ödeshög centrum.

bolag. Inte mindre än 37 nya företag valde att slå ner sina bopålar i Ödeshög, vilket är mycket för en kommun av dess storlek. – Inte minst entreprenadföretag och konsulter har startats. Samtidigt har våra industriföretag gått bra, berättar Helene. I sammanhanget lyfter hon fram företagsprojektet E4-Läget där en stor markyta avsatts för nyetableringar i ett strategiskt läge invid motorvägen. – Vi ligger perfekt mitt emellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. Det gör oss till något av en strategisk mittpunkt. E4-Läget blir en attraktiv företagspark där etablerade verksamheter har orter som Jönköping och Linköping bara 45 minuter bort.

Flygfoto över Hästholmen.

Helene berättar att inte minst de gröna näringarna frodas i Ödeshögs kommun. Det speglar också väl kommunens allmänna hållning kring hållbarhet. Ambitionen är att köpa in närproducerade varor i så hög utsträckning som möjligt, inte minst avseende mat till skolor och äldreomsorg. Den lokala företagarföreningen, vilken Helene Njord-Westerling har ett nära samarbete med, är en viktig part för näringslivets utveckling. – Vi lägger stor vikt vid att serva våra företag och förbättra företagsklimatet i kommunen, bland annat genom personliga besök. Som liten kommun har vi en fördel i våra möjligheter att bygga nära

relationer med våra företagare, anser Helene. Fler vill bo i Ödeshög Ett blomstrande näringsliv, nyetableringar och fler nystartade bolag ställer förstås också krav på ett utökat bostadsbyggande. I Ödeshögs kommun pågår ett flertal bostadsprojekt via såväl kommunala som privata aktörer. Sväm, Hästholmen och Trehörna är tre områden som bebyggs, och för tre år sedan sjösattes ett projekt med ett antal 65+-lägenheter invid äldreboendet på Ringvägen. – Vi är en landsbygdskommun där bara ungefär hälften av invånarna bor i tätorten. Det har attraherat många som

valt att flytta hit och leva sina liv i natursköna omgivningar. Många uppskattar också våra skolor där personaltätheten är hög. Både 2017 och 2018 blev vi uppmärksammade av Skolverket för att vi har skolor med bäst trygghet och arbetsro. Eleverna var själva med och gav omdömet, vilket är mycket positivt säger Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun. Attraktiv destination Annicki berättar att det händer mycket i Ödeshögs kommun, som bröt den nedåtgående befolkningstrenden 2014 genom att bostadsbyggandet kom i gång. Besöksnäringen har länge varit stark i Ödeshög. Med kommunens natursköna läge har den blivit en naturlig knutpunkt inom naturturism och friluftsliv. – Senaste statistiken visar att runt 500 000 människor rör sig runt Omberg och Hästholmen årligen, vilket också ger oss goda förutsättningar för att profilera oss som en åretruntdestination, säger Annicki. En del i utvecklingen som nämns är kommunens destinationswebb som under senare tid har fått en rejäl ansiktslyftning och blivit betydligt mer lättanvänd. – Vi har fått väldigt god respons från besökare, invånare och företag. Ödeshög ligger dessutom utmed Vätterleden som brukar beskrivas som en av Sveriges vackraste vägar. Här finns Vättern, djupa skogar, Omberg och storslagna slätter. Ödeshög är med andra ord en fantastisk plats att bo, leva och verka på, konstaterar Annicki Oscarsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

39


Ö S T E R G ÖT L A N D - Ö D E S H Ö G

Liten fabrik med stor potential Husqvarna har haft en fabrik i Ödeshög sedan 1969. Det har tillverkats många olika saker i fabriken, som nästan har fungerat lite som en uppstarts-fabrik, då mycket tillverkning senare har flyttats till större fabriker. För tillfället tillverkar man bland annat handtagsbyglar till motorsågar i den anrika fabriken i Huskvarna .

2019 firade Husqvarnas fabrik i Ödeshög femtioårsjubileum. När fabriken öppnade 1969 tillverkade man motorcyklar av märket Enduro. 1987 flyttades denna verksamhet. Istället började man tillverka sina egna åkgräsklippare, Rider, i fabriken. Efter att ha byggt upp denna verksamhet, flyttades tillverkningen till Huskvarna. Detta är ett mönster som har upprepats flera gånger i fabriken i Ödeshög; man ser till att skapa säkra och smidiga rutiner för tillverkningen, som sedan flyttas till större fabriker. - Det är en riktig uppstarts-fabrik, säger Andreas Geller, som är platschef, och ler. Femte generationen Andreas har en stark personlig koppling till Husqvarna. Han är den femte generationen från sin familj att arbeta för Husqvarna. Han känner företaget väl, då han har jobbat på många av de olika avdelningarna sedan han började 1994. Han började som montör och har sedan gått vidare med samordning och som produktionsledare för röjsågsavdelningen. Han har varit platschef sedan 2018. Det finns många anledningar till att Andreas trivs på fabriken i Husqvarna. Företaget har ju bland annat erbjudit honom möjligheter att utvecklas och befordras. Frågar man Andreas själv är det dock människorna

han arbetar med som gör det roligast att gå till jobbet varje dag. - Personalen är extremt duktig och lojal; vi har medarbetare som har jobbat här sedan 1980. Vi har en härlig och familjär

stämning, säger Andreas. Högkvalitativa handtagsbyglar till motorsågar Fabriken har en relativt liten personal-

styrka på 47 personer. Kapaciteten är dock stor i den 8000 m² stora fabriken. Sedan 1988 har man tillverkat handtagsbyglar för professionella motorsågar. Idag tillverkas cirka 700 000 handtag per år. Som alla produkter som tillverkas av Husqvarna, är dessa handtagsbyglar av högsta kvalitet. Härdningsprocessen är lång och rätt så komplicerad. Det börjar med att man jobbar i mjukt aluminium, som man kapar sedan bockar och präglar man handtagen innan de värms upp till 535 °C. Därefter sänks handtagen i ett vattenbad, i vilket de når en temperatur på 40 °C på tio sekunder. Det sista steget är att återigen värma upp handtagen, denna gången till 180 °C i tio timmar. - Materialet går då från en T2-klassificering till en T6-klassificering. Detta är en kvalitetsstämpel på hur härdat materialet är, förklarar Andreas. Fabriken får ny ledning Nu är det snart dags för Andreas att återigen bli befordrad. Röjsågsavdelningen, som tidigare tillverkades i fabriken i Huskvarna, kommer nu att flyttas till Polen, där Andreas kommer ansvara för att starta upp den produktionen. Produktionen i Ödeshög kommer fortsättningsvis ledas av Alexander Wahlström, som har jobbat på fabriken sedan 2012 och idag är produktions- och kvalitetssamordnare. - Han har gått jämte mig i 1,5 år, så det känns tryggt att lämna fabriken i hans händer när jag åker till Polen, säger Andreas. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

READY WHEN YOU ARE 40


Ö S T E R G ÖT L A N D - Ö D E S H Ö G

En kraft att räkna med i den grafiska branschen I en tid då mediebruset blir allt tätare blir vikten av att nå ut desto större hos landets företag. Här kan en av Sveriges största grafiska producenter spela en viktig roll. DanagårdLitho erbjuder ett flertal olika lösningar som hjälper sina kunder att kommunicera mer effektivt och hållbart via både tryckta och digitala medier.

DanagårdLitho är ett sedan länge välkänt varumärke i den grafiska branschen. Redan 1975 grundades Danagård Grafiska, och när Motalaföretaget Lithoteknik förvärvades 2010 fick bolaget sitt nuvarande namn. – Lithoteknik jobbade med digitalt tryck och vi med offset. Vi kompletterade varandra på ett utmärkt sätt, vilket i mångt och mycket har byggt våra framgångar sedan dess, säger Peter Hjelm, VD, tillika en av sex delägare i DanagårdLitho, som vi träffar på anläggningen i Ödeshög. Företaget finns representerat på ytterligare åtta orter i Sverige och sysselsätter ett 50-tal personer. Det har utvecklats till en av landets största grafiska producenter där man dagligen hjälper företag och

organisationer att förenkla hanteringen av tryckt och digital media, och härigenom bidra till ökad konkurrenskraft. Med produkter och tjänster inom webbmedier, storformat, bildhantering och offsettryck blir DanagårdLitho en helhetsleverantör åt sina kunder. – Vi jobbar med allt från enkla trycksaker till omfattande digitala lösningar. Dessa kan handla om mobilanpassade webbplatser, användarvänliga appar och ändamålsenliga e-handelslösningar som effektiviserar kundens försäljning, lager och

logistik. Härutöver kan vi också publicera kundens trycksaker på webben och förse dem med olika finesser och funktioner, upplyser Peter Hjelm. Optimala, kundanpassade lösningar Beträffande storformat kan DanagårdLitho till exempel producera fasadbilder, banderoller, fondväggar och butiksskyltning, men även ta fram displayer för mässor och andra event. Man använder sig av olika tryckmetoder, efterbehandlingstekniker och monteringar, och

jobbar med på en mängd olika material, så som papper, plast och tyg samt plana material som Kapa, Forex, trä, metall, glas, väv, canvas, papp och vinyl. – Vi är duktiga på att hitta optimala lösningar utifrån rådande behov. Tillsammans med vår ateljé kan vi även bistå med kreativa förslag och utforma snygga och iögonfallande produkter, baserade på kundens grundidé, informerar Peter som själv har ett mer än 30-årigt förflutet i den grafiska branschen, bland annat från det börsnoterade bolaget Elanders. Stark bredd DangårdLitho vänder sig till kunder i hela Sverige, Väderstad och Apoteksgruppen är bara två av många exempel. – Under senare tid har det av naturliga skäl handlat mycket om skyltar och dekaler till sjukvården som en följd av pandemin, säger Peter Hjelm. Han passar i sammanhanget på att lyfta fram sidoverksamheterna Printing Friends där man jobbar med att förnya offentliga och kommersiella miljöer med hjälp av modern grafisk teknik, samt Goda Avtryck där man specialiserat sig på att sprida kunskap om en mer hållbar kommunikation via tryckta medier. Kunderna erbjuds vägledning i hur de kan minska sin klimatpåverkan genom certifierade metoder och projekt. DanagådLitho erbjuder även reklambyråtjänster genom dotterbolaget Bergström & Sund.

ducerad vindkraft och arbetar generellt med energieffektivisering och miljömedvetenhet i alla arbetsmoment. I övrigt ser Peter Hjelm personalen som bolagets främsta konkurrensfördel. – De är oerhört kompetenta och jobbar med stor flexibilitet, berömmer Peter som ser framtiden an med tillförsikt. – Vi kommer att satsa mer på industriföretagen framöver och även kika på nya affärsområden. Det är viktigt att inte bli stillastående, att fortsätta utveckla verksamheten och bredda utbudet av både tjänster och produkter. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Miljö och hållbarhet Just hållbarhet är ett begrepp som ligger hela DanagårdLitho varmt om hjärtat. Företaget verkar med hjälp av egenpro-

Tel 0144-761 00 | info@dgli.se | www.danagardlitho.se 41


Ö S T E R G ÖT L A N D - Ö D E S H Ö G

Behovet av bildelar tycks aldrig sluta växa

Handeln med bildelar ökar stadigt i takt med att allt fler ser de stora ekonomiska fördelarna med att köpa begagnat i stället för nytt. En av de mest anlitade aktörerna är Boets Bildemontering där man dagligen skickar två lass från det 300 000 artiklar stora lagret till kunder över hela världen.

Årets Superföretagare 2017 och 2018, Årets Företagare i Ödeshög 2015. Diplomenpryder väggarna i Boets Bildemonterings lokaler i Ödeshög där vi träffar företagets VD, Jimmy Iby, som tillsammans med kollegan Johan Asp drog i gång verksamheten 2009. Båda har ett

förflutet i fordonsbranschen och noterade tidigt det växande behovet av bildelar, och möjligheterna att förmedla produkterna via webben. – Vi började i några skjul och har i takt med att vi har vuxit byggt ut mer och mer. Idag är vi 25 anställda och växer hela tiden, konstaterar Jimmy. Bolagets säljare tar emot mellan 250 och 400 samtal om dagen från personer och företag i behov av bildelar. På hemsidan går det att ta del av det omfattande sortimentet. – Vi får förfrågningar från kunder över mer eller mindre hela världen och skickar dagligen två lass med beställda delar från vårt lager. Det brukar bli upp emot 700 delar i veckan, berättar Jimmy.

Kunder världen över Merparten av kunderna finns i Norden, men även beställare i länder som Brasilien och Kongo har funnit det de söker hos Boets Bildemontering. Saab-klubben i Taiwan har gjort beställningar tre år i rad. Boets Bildemontering är ett miljöcertifierat företag. Man säljer både begagnade och nya bildelar, varav de sistnämnda tillverkas i Asien. Kunder är välkomna att lämna sina bilar på anläggningen i Ödeshög, men Jimmy och hans medarbetare kan också hämta upp det aktuella fordonet om avståndet inte är för långt. Det mesta av försäljningen sker via hemsidan, men också via inkommande samtal med i många fall särskilda förfrågningar.

– Vi har en stabil verksamhet, just nu har vi en mängd bilar som står redo för demontering, säger Jimmy Iby som också vill passa på att lyfta fram personalen, vilken han anser är en stor del av företagets framgångar. – Sju-åtta personer har jobbat hos oss i mer än fem år. Sådan kontinuitet är

förstås jätteviktig för oss. Just nu söker vi ytterligare ett par personer med god kunskap och erfarenhet av bildelar, samt en säljare. Vi befinner oss i en expansiv fas och räknar med att kunna växa väsentligt framöver. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Expansiv fas Anläggningen i Ödeshög rymmer kontor, verkstad och omfattande lagerutrymmen. Just nu jobbar man med uppköp av ny mark, vilket så småningom kommer innebära att företaget har tillgång till en sammanlagd yta på 80 000 kvadratmeter. Det finns med andra ord möjligheter för ytterligare expansion.

Boet Sågen, 599 92 Ödeshög • 0144-20040 • info@boetsbildemontering.se • boetsbildemontering.se • dinbildel.se 42


Ö S T E R G ÖT L A N D - Ö D E S H Ö G

Bredden är spetsen i anrik elfirma I mer än 70 år har Elektro-Pär för företag och invånare i och kring Ödeshög varit synonymt med professionella elinstallationer. Företaget jobbar härutöver med allt från belysning, datanätverk och laddstolpar till luftvärmepumpar och solceller, och driver dessutom två butiker med breda sortiment. Elektro-Pär AB har funnits i Ödeshög i mer än 70 år. Det grundades av Pär Karlsson vars dotter Eva länge arbetade i företaget ända tills hon gick i pension för några år sedan. 2018 såldes verksamheten till Anders Ljung och kollegan Markus Johansson som sedan dess för de stolta traditionerna vidare. – Idag är vi 18 anställda och expanderar kontinuerligt. Det gör att vi mer eller mindre ständigt söker efter nya, kunniga medarbetare, säger Anders Ljung som ser just personalen som företagets ansikte utåt. – Våra medarbetare är oerhört kompetenta och lojala. De vill alltid hålla en hög standard, leverera bra service och leva upp till sina värderingar. Moderna energilösningar Anders Ljung menar att det är företagets bredd som är dess spets när vi talar om Elektro-Pärs konkurrensfördelar. De utför förstås traditionella el- och belysningsinstallationer av alla de slag, bland annat i samband med nybyggnation, men har härutöver ytterligare ett flertal arbetsområden, inte minst avseende moderna energilösningar. Luftvärmepumpar är en sådan, solceller en annan. – Luftvärmepumpar har blivit alltmer populära tack vare de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna. Vi erbjuder

Anders vid installationen av solceller på Ombergs Golf.

Fredrik som installerar en värmepump.

Victor som felsöker en tryckpress på Danagård grafiska.

rådgivning, installation och service, och detsamma gäller solceller. Vi besöker kunden på plats, mäter, räknar och lämnar därefter en offert. Även beträffande solceller ökar efterfrågan hela tiden, konstaterar Anders Ljung och påminner om det teknikavdrag på 15 procent som omfattar installationer av solceller. Ytterligare en tjänst som efterfrågas alltmer är montering av laddstolpar för elbilar för både företag och privatpersoner. Även här finns ett grönt teknikavdrag på hela 50 procent som privatpersoner kan använda sig av. Två butiker Beträffande datanätverk handlar det

bland annat om att installera fiber i hyresfastigheter, vilket man bland annat gjort i ett projekt som omfattade tio lägenhetshus. Dylika installationer blir också vanligare på industrier i takt med att fler och fler maskiner kopplas samman med det befintliga nätverket. För industrier installerar Elektro-Pär också passersystem. Här saluför man såväl enkla som mer avancerade varianter. Elektro-Pär erbjuder också jour, dygnet runt alla årets dagar, samt driver två butiker – den 40 år gamla butiken i Ödeshög samt en nyöppnad i Gränna. – Vi har utvecklat och anpassat sortimentet i våra butiker efter rådande efterfrågan och kundernas behov, vilket gör att

Frida som fixar i butiken.

Bredden är vår spets TILLSAMMANS FÖRENKLAR VI DIN VARDAG

vi står för ett brett utbud med allt från lampor och köksredskap till dammsugare och vitvaror, upplyser Anders Ljung. Han berättar att företagets upptagningsområde i huvudsak sträcker sig över Tranås, Gränna, Ödeshög och Vadstena med omnejd. Elektro-Pär stod bland annat för elinstallationerna i Narr Chocolates anläggning och företaget jobbar även på uppdrag av Ombergs Golf. – Vi kan åta oss många olika typer av uppdrag tack vare att våra medarbetare är specialister inom sina respektive områden. Vi håller vad vi lovar, service är A och O för oss, avrundar Anders Ljung. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Elektro-Pär AB Skolgatan 1 599 31 Ödeshög Tel. 0144-100 15 Brahegatan 53A 563 32 Gränna Tel. 0390-10015

43


Ö S T E R G ÖT L A N D - Ö D E S H Ö G

Industrins expert på skärning och bearbetning Industrin ställer allt högre krav på skärande bearbetning och Hejla Skärteknik AB står hela tiden redo att anta utmaningen. Med stor kompetens och modern utrustning tar man sig an allehanda uppdrag från en kundkrets som bara blir allt större, inte minst inom den tunga industrin. Hejla Skärteknik hette från början Svemek Produkter AB när företaget startade i ett litet garage i Heda. När efterfrågan ökade flyttades företaget till Väderstad, och tio år senare var det dags för nästa flytt när verksamheten flyttades till Hejla, strax utanför Ödeshög. Utvecklingen har med andra ord varit god i bolaget, inte minst sedan det bytte både namn och ägare för ungefär 15 år sedan. Kompetensen har breddats, liksom maskinparken som idag innefattar laser-, gas-, plasma-, vattenskärnings och CNC-maskiner. – Vi åtar oss allt från enstaka specialarbeten till legotillverkning mot industrin. Vi kan till exempel skära i tjocklekar på allt från 1 till 300 millimeter, upplyser Torbjörn Strelin, VD och ägare av Hejla Skärteknik och med ett förflutet i bolaget sedan 2005. Kvalitet och miljö Han berättar att Väderstad AB är en av företagets största kunder. Åt denna tillverkar man olika maskinkomponenter. En annan stor kund är Holms Attachment som tillverkar sopvalsar, snöplogar och sopmaskiner. – Vi står för helhetslösningar, den kapacitet vi mot förmodan saknar inhouse löser vi via samarbetspartners med spetskompetens. Vi arbetar hela tiden med ambitionen att attrahera fler aktörer inom den industrin, säger Torbjörn Strelin. På Hejla Skärteknik AB arbetar man med ett klart och tydligt miljö- och kvalitetsfokus, FR2000. Beträffande det sistnämnda handlar det om att alltid leva upp till kundernas höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser. Därför arbetar man hela tiden med ständiga förbättringar, samtidigt som bolaget förstås lever upp till de lagar och regler som omgärdar branschen. Även beträffande miljö handlar det om ett ständigt utvecklingsarbete. Lagar och förordningar följs med god marginal och i det löpande arbetet finns hela tiden en

ambition att arbeta utifrån kretsloppsprincipen. Söker nya lokaler Hejla Skärteknik sysselsätter tolv anställda som Torbjörn gärna framhåller lite extra. – Vi har en fin mix av unga, drivna entusiaster och erfarna yrkesarbetare. Den starka kompetensen är förstås en av förklaringarna till att företaget växer och utvecklas. Enligt Torbjörn börjar man bli en aning trångbodda. – Vi vill utveckla maskinparken ytterligare, utveckla fler affärsben och förlägga mer av verksamheten inhouse. Vi behöver mer plats och söker därför efter större lokaler. Då lär vi också behöva nyanställa och förhoppningsvis växer kundkretsen i takt med satsningarna, säger Torbjörn Strelin. Han berättar avslutningsvis att Hejla Skärteknik stöttar Västervik Speedway, något som inte minst Torbjörn själv brinner för. Lagets hemmaarena bär företagets namn.

HEJLA SKÄRTEKNIK AB G:a Stationsområdet 1 596 36 Väderstad Tel: 0142-711 94 44

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - Ö D E S H Ö G

Bredd och spetskompetens inom bilar och maskiner

Helrenovering av Volvo P1800.

Thomas Johansson har jobbat som mekaniker hela sitt liv. Sedan 2017 driver han Autoexperten i Ödeshög. Han har omsorgsfullt samlat på sig personal med spetskompetens, vilket resulterar i att företaget kan erbjuda sina kunder det mesta de efterfrågar när det kommer till bilar och ett stort antal maskiner.

Thomas Johansson inledde sitt yrkesliv med att vara bonddräng i åtta år. Mycket av denna tid gick åt till att serva maskiner och traktorer. Sedan gick han över till att vara mekaniker på Citroën. Sedan 2009

Nylackad Volvo P1800.

har han drivit bilverkstad. När det kom till att välja företagsnamn var det rätt enkelt. - Jag har jobbat som mekaniker för bilar och maskiner sedan 1989. Så företagsnamnet blev Ödeshög Bil och Maskin AB, säger Thomas. Komplett service Sedan 2017 drivs företaget som en del av Autoexperten. Bilverkstaden är certifierad enligt standarden Godkänd Bilverkstad (senast oktober 2020), vilket innebär att arbetet inom kvalitet, miljö och säkerhet noga granskas av en oberoende tredje part. Verksamhetens utbud av tjänster är bred. Man utför service och däckskiften, erbjuder plåtslageri och reparationer av

både bilar och diverse maskiner som gräsklippare och motorsågar, och har däckhotell och en biltvätt. Man samarbetar med nästintill alla stora försäkringsbolag, vilket gör att 30-40 % av arbetet man utför är försäkringsskador. I butiken säljer man, utöver biltillbehör, även maskiner från Stihl och Husqvarna, som man även utför service på. - Det är mycket tacksamt att vara så pass kompletta i vårt utbud. Men det kom inte gratis, då vi har investerat mycket i bland annat lackboxar, men framför allt i en bred personalstyrka som är extremt yrkesskicklig, säger Thomas. Flera spetskompetenser Thomas har omsorgsfullt valt sin perso-

nalstyrka. Det är alltid bra att ha en spetskompetens i sin verksamhet. Att ha flera spetskompetenser är bättre. Claes jobbar med lackering och eftersträvar alltid perfektion i sitt arbete. Freddy är en mekaniker som är extremt noggrann med servicen. Johan är smådelsmekaniker och är skogsarbetare i grunden, vilket betyder att han har expertis inom bland annat olika sorters gräsklippare, motorsågar och röjsågar. Thomas själv sköter, utöver driften och verksamhetens utveckling, även skadekalkyler och komplex felsökning. - Alla kunder ska kunna få den hjälp de efterfrågar direkt på plats, allt från att byta en ruta till att fixa bucklor eller ny lack, säger Thomas.

Mekaniker med mekanisk kompetens sökes Kunderna kommer från Gränna och Tranås till Mjölby och Vadstena. Anläggningen i Ödeshög är på 1000 m². Utöver biltvätten, butiken och däckhotellet, har man även sex stycken billiftar. Man har stor kapacitet och det finns utrymme för lite mer, för en till expert i verkstaden. - Vi börjar ju bli lite trångbodda, men det finns fortfarande lite utrymme kvar att växa i. Just nu letar vi efter en erfaren mekaniker med mekanisk kompetens, säger Thomas. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Öningegatan 14, 599 31 Ödeshög • 070-384 33 30 45


Ö S T E R G ÖT L A N D - Ö D E S H Ö G

Raka rör med R & E Rör R & E Rör i Ödeshög har både bred och smal kunskap inom VVS. Man kan ta sig an allt från totalentreprenader till komplicerade projekt inom lantbruket. Deras tjänster är så pass efterfrågade att de nu utlyser två lediga tjänster bara tre år efter företaget grundades.

Rikard Åkesson började jobba med VVS direkt efter han tog studenten 1988 och har alltså över 30 års erfarenhet av branschen. Han har även en hel del erfarenhet av att driva bolag, bland annat i Jönköping, där han träffade Emanuel Danielsson. För tre år sedan startade de företaget R & E Rör. Företaget, som är beläget i Ödeshög, tar sig an de flesta projekt inom VVS. Trots att de för till-

fället endast är tre stycken i företaget, kan de ta sig an stora projekt. - Nyligen gjorde vi all VVS på 56 lägenheter. Och vi har ett till projekt på gång med 80 lägenheter för en stor aktör, berättar Rikard. Specialister inom lantbruk Rikard är bonde i grund och botten. Han har kombinerat sin kunskap inom lantbruk med sin erfarenhet inom VVS för att ta sig an utmanande VVS-projekt inom lantbruk. Dessa projekt kommer med unika utmaningar och kräver att man är väldigt lösningsorienterad. Rikard berättar om när han gjorde all VVS för ett stort kycklingstall, som rymde 28 000 kycklingar. Han lade då 1,4 mil golvvärme och byggde även en stor värmecentral till anläggningen. Företaget åtar

Kycklingstall där R & E Rör lade 1,4 mil golvärmeslinga.

sig även andra utmanande projekt. R & E Rör har bland annat jobbat på ett projekt vid Vättern. Målet var att skapa tillgång till dricksvatten. Man borrade ett sex meter djupt hål i marken. Hålet mynnade ut direkt i sjön. - Sedan behövde vi bara ett filter, eftersom vattnet redan är så rent, förklarar Rikard om projektet som gav 25 hus i närheten tillgång till dricksvatten direkt ur Vättern. Välten Bygg Rikard äger även byggföretaget Välten

bygg, vilket gör att man kan ta sig an totalentreprenader. I detta företag jobbar bland annat Rikards son. Rikards långa erfarenhet av branschen har gett honom ett stort kontaktnät. - När det behövs kan vi leja in den spetskompetens vi själva inte har, säger han. 2 lediga tjänster R & E Rör och Välten Bygg har ett upptagningsområde som sträcker sig från Gränna till Mjölby. Trots att företaget bara har funnits i tre år, kunde man redan

Värmecentral till ett kycklingsstall.

R & E Rör AB 46

Följ oss på Facebook.

förra året flytta till större lokaler, där man bland annat har en stor tvätthall för sina lastbilar och personbilar. Välten Bygg har två anställda medan R & E Rör alltså har tre anställda. Trots pandemin har det gått fortsatt väldigt bra för företagen. - Vi kommer fortsätta expandera. Just nu söker vi erfaret och duktigt folk till två tjänster, säger Rikard. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA D S T E N A

Den lilla kommunen med ambitioner

Peter Karlsson. Foto: Niklas Johansson

Vadstena uppmärksammade i år att Gustav Vasa valdes till riksföreståndare där för 500 år sedan. Idag är det inte ett maktcentrum som förr, men likväl en kommun med ambition att växa, både i folkmängd och i anseende. 1521 valdes Gustav Vasa till riksföreståndare i Vadstena, som idag är en stad erkänt rik på kultur, särskilt med tanke på sin storlek; staden har en folkmängd på runt 7500. Man kan besöka många platser med historisk koppling, exempelvis den Heliga Birgittas kloster och kyrka, Vadstena slott och Vadstenas museer. Teatrarna är en annan viktig del av kommunens kulturliv. Vadstenas nya teater, Vadstenaakademien med operan på slottet och Shakespearfabriken är tre starka institutioner i staden. - Besöksnäringen utvecklas med platsen.

Till sommaren blev vi klara med renoveringen av Rådhustorget, vilket var mycket uppskattat, säger Peter Karlsson, som är kommunstyrelsens ordförande. En växande kommun Många mindre kommuner runtom i landet krymper i folkmängd, då många väljer att flytta till storstäderna. Vadstena kommun är dock ett undantag. En av

anledningarna till detta är att Vadstena har bra kommunikationer till exempelvis Motala, Mjölby och Linköping, som många av stadens invånare pendlar till och från. - Det är många som flyttar till Vadstena för sina barns skull och för boendemiljön när barnen ska börja skolan, konstaterar Peter. Nu byggs fler bostäder och mark iord-

ningsställs för att svara upp mot den ökande efterfrågan. Kommunens framgångsrika företag behöver nyanställa. En bättre kommun Vadstena kommun har som strategiska mål; tillväxt, attraktivitet och hållbarhet. Arbetet mot ökad hållbarhet har de globala målen Agenda 2030 i sikte med stöd av projektet Glokala Sverige.

Den planerade investeringen i kommunen just nu är en total renoveringen av alla skolor och idrottsanläggningar. Skola och utbildning prioriteras högt vilket resulterat i bra resultat i nationella jämförelser. - Vadstena blev årets klättrare i rankingen, säger Peter stolt. Bra företagklimat När Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet 2021 presenterades i år klättrar Vadstena 24 platser till plats 63. Vadstena är en av de tio kommuner i Sverige som klättrat allra mest de senaste fem åren. En bidragande orsak är stärkt information till näringslivet och bättre dialog med kommunens beslutsfattare. - Förbättrade förutsättningar för näringslivet och stärkt företagsklimat är en medveten satsning genom kommunens bolag Vadstena Turism & Näringsliv. Själv prioriterar jag dialogen med kommunens invånare, både företagare och privatpersoner, som kan komma och prata med mig om precis vad som helst, avslutar Peter. Intervju: Oliver Malm

47


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA D S T E N A

En långsiktig och personlig bankpartner för privatpersoner och företag Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckats kombinera både och är Vadstena Sparbank som jobbar med en stark lokal förankring, vilket främjar utvecklingen av regionens näringsliv.

Vadstena Sparbank har funnits ända sedan 1839 och var därmed en av de första sparbankerna som etablerades i landet. I lokalerna vid Rådhustorget träffar vi VD:n Mikael Engdahl med ett långt förflutet i Vadstena Sparbank. Han beskriver den som en fullservicebank där man till exempel alltjämt har kontanthantering. I personalstyrkan finner vi bland annat en jurist, en försäkringsspecialist samt handläggare för såväl privatpersoner som företag. – Vi möter våra kunder såväl digitalt som på plats här på kontoret. Vi finns helt enkelt där våra kunder finns och jobbar med en mycket stark lokal förankring, säger Mikael Engdahl. Sammansvetsat team Nära, självständig, personlig och samhällsengagerad utgör ledord i Vadstena Spar-

Elcyklar som sparbanken skänkt till äldreomsorgen.

Mikael Engdahl.

bank. Mikael framhåller bankens förmåga att fatta snabba beslut och främja det lokala näringslivet, och lyfter i sammanhanget fram personalen som han anser är motorn i hela maskineriet. – Hela vår framgång bygger på teamet, dynamiken medarbetarna emellan är A och O. Allt handlar om att vara en lagspelare och alltid göra sitt yttersta med kunden i fokus. Den filosofin jobbar alla med här, säger Mikael Engdahl med stort eftertryck. Han berättar vidare att banken ligger på topp 10-listan i olika kundnöjdhetsmätningar. De senaste fem åren har man kommit etta tre gånger enligt SKI:s mätningar. Idag servar Vadstena Sparbank cirka 8 000 privatkunder och 2 000 företagskunder.

Jerusalema dansen på taket.

Bidrar till samhället Sparbanksidén firade nyligen 200 år i Sverige och dess filosofi skiljer sig från andra banker, eftersom Sparbanken inte styrs av aktieägare. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på hemorten. Denna stående ambition bidrar således till att utveckla samhället och få traktens företag att växa. Vadstena Sparbank sponsrar bland annat föreningsliv och teatrar.

– Just nu vill vi dra vårt strå till stacken så att staden och trakten kommer i gång igen på ett bra sätt efter pandemin. Vi bygger hela vår verksamhet på goda relationer och vill bidra på så många plan vi kan, inte minst för att stärka näringslivet. Det gynnar oss alla, konstaterar Mikael Engdahl. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Mikael och Henrik bredvid nyinstallationen av solceller.

Nära 48

– Nyligen skänkte vi två elcyklar till äldreomsorgen. De blev så pass uppskattade att vi bestämde oss för att skänka ytterligare en. Det ligger i linje med vår filosofi att bidra till livskvalitet för traktens invånare, säger Mikael Engdahl. Vidare arrangerar Vadstena Sparbank utbildningar för regionens skolor, och man jobbar långsiktigt med att bidra till arbetet för ökad rörelse och minskad droganvändning i samhället.

Självständig

Personlig


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA D S T E N A

En modern kyrka i en kulturhistorisk byggd I Vadstena har religionen historiskt sett alltid haft, och har fortfarande, en framträdande roll i människors vardag. Det är med andra ord ett stolt arv att förvalta för Vadstena pastorat där man verkar på många olika fronter i syfte att främja ett gott gemensamt lokalsamhälle med sammanhållning, tro och gemenskap mellan människor.

Vadstena är en sann kulturbygd i ordets rätta bemärkelse. Under medeltiden var staden något av Sveriges mittpunkt och jetsetplats åt dåtidens innefolk. Religionen genomsyrade hela staden, vid reformationen omvandlade Gustav Vasa staden till militärt fäste med det kungliga slottet i centrum. Följden blev att många av kyrkans hus revs och att utbildningar i kyrkans regi drogs in. Det har dock inte hindrat det faktum att många alltjämt

förknippar Vadstena med en stark kyrklig historia, något som Magnus Svensson, kyrkoherde i Vadstena pastorat, håller med om. – Vadstena är åter ett växande kyrkligt centrum för människor. Hit vallfärdar människor, pilgrimer, från hela världen med den Heliga Birgittas kyrka och relikskrin som mål. Påven har besökt oss, likaså ärkebiskopar. Klosterkyrkan, som har tilldelats tre guldstjärnor, är väl värd ett besök, säger Magnus och tillägger att Klosterkyrkan besöktes av 35 000 personer bara under juli månad i år. Samtidigt behöver fasad och fönster renoveras för svindlande 150 miljoner kronor. – För detta söker vi sponsorer så att vi ska kunna betala vår del av renoveringen. Social samverkan Vi träffar Magnus Svensson i Prostgården, liggandes på den tomt som gått i arv genom alla Vadstenas kyrkoherdar

Konfirmation i Vadstena klosterkyrka.

Grön rehab i projekt Gröna fingrar.

ända sedan 1571 då kungen Johan III skänkte gården till den dåvarande kyrkoherden. Magnus Svensson blev prästvigd 1994 och har ett förflutet inom Svenska kyrkan ända sedan han konfirmerades som 15-åring. Pastoratet har idag 4 900 medlemmar och sysselsätter 21 anställda i kyrkans församling. Förutom kyrkans gudstjänster jobbar man brett inom flera olika områden med syftet att lyfta fram människovärde och bygga relationer mellan människor, främja sammanhållning, tro och gemenskap. – Vi jobbar medvetet med social samverkan, inte minst bland ungdomar där vi arbetar med skolkontakter och har ett unikt integrerat konfirmandoch ungdomsarbete, berättar Magnus Svensson. Stort samhällsengagemang Vadstenas pastorats samhällsengagemang sträcker sig utanför kyrkans traditionella gränser. Magnus berättar bland annat att man inom ramen för det vi kallar grön rehab har etablerat projektet Gröna Fingrar där man i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen erbjuder praktikplatser med målet att rehabilitera människor tillbaka till ett fungerande arbetsliv. Centrum i verksamheten är Kyrkogårdsförvaltningen, som för övrigt erhöll pris för bästa kyrkogårdsförvaltning 2019. – Här har vi till exempel självförsörjande el och får som betar på gräsytorna, vilket

gör att vi inte behöver använda gräsklippare i samma utsträckning, berättar Magnus och tillägger att hela kyrkogårdsverksamheten redan idag är helt koldioxidneutral. Han lyfter också fram kyrkans näringsdrivande verksamhet kring fastighetsskötsel med Vadstena Klosterhotell och Vadstena Folkhögskola som exempel. – Vi har ju redan skötseln av bland annat våra nio kyrkor, totalt 30 tak. Här finns till exempel Herrestad kyrka som med anor från 1100-talet är en av Sveriges äldsta, berättar Magnus. Han lyfter i sammanhanget fram det stora ideella engagemang som finns i Vadstena och Dals församlingar, det omfattande

musikaliska engagemanget som bland annat tar sig uttryck i de åtta körer som verkar i pastoratets regi. Här har man ett gott samarbete med Vadstena Sång- & Pianoakademi. – Vi jobbar hela tiden med att utveckla oss själva och våra verksamheter. En av våra ambitioner är att kunna jobba närmare kommun och näringsliv, men utan att tappa vårt fokus på Jesus och vår diakonala själ. Det handlar om att utvecklas eller avvecklas. Vi har många planer och går en spännande framtid till mötes, förutspår Magnus Svensson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Jesus Christ Superstar i Vadstena klosterkyrka.

Vi bygger kyrka

49


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA D S T E N A

Ludvig & Co – småföretagarnas redovisningsbyrå i Vadstena Med representation över hela landet finns Ludvig & Co alltid nära sina uppdragsgivare, det vill säga främst småföretagare, men även privatpersoner som behöver juridisk rådgivning. Ludvig & Co har branschunika kompetenser och har kommit långt i sin digitalisering det senaste året, vilket underlättar för kunderna och ger Ludvig & Co mer tid till rådgivning.

2020 köptes 75 % av LRF Konsult upp av Altor. Samtidigt bytte LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Företaget fortsätter att ha siktet inställt på framtidens utmaningar kring kvalificerad rådgivning till målmedvetna företag. Ludvig & Co har 130 kontor över hela landet och erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, affärsrådgivning, juridik och fastighetsförmedling. Man kan ta hand om allt från löpande bokföring, lönehantering och budget till bokslut och deklaration. Därtill kan man även vara behjälpliga med företagsekonomisk rådgivning, juridiska tjänster samt värdering och försäljning av lantbruksfastigheter. - Vi är specialiserade på småföretagarnas villkor och fungerar, i mångt och mycket, som företagens ekonomifunktion, förklarar Elisabeth Berglert, som är kontorschef för kontoren som ligger i Vadstena, Norrköping och Finspång.

Från lantbruk och gröna näringar till juridik och fastigheter Ludvig & Co har cirka 70 000 kunder totalt över landet. Med representation i de flesta branscher har man skapat en bred och unik branschkompetens. Traditionellt sett har man haft ett särskilt fokus på lantbruk och de gröna näringarna, men kunderna idag kommer från alla branscher. På kontoret i Vadstena jobbar åtta redovisningskonsulter som också bemannar kontoret i Ödeshög. Ludvig & Co har även specialistkompetens när det kommer till EU-ansökningar för lantbruksstöd. Man vänder sig även till privatpersoner och då är det främst juridiska tjänster som efterfrågas. Utöver ekonomerna bemannas Vadstenakontoret av jurist David Höög, som hjälper till med allt från testamenten till aktieägaravtal och generationsskiften. Vill man värdera, skriva avtal eller sälja sin fastighet, vänder man sig till Caroline Lundén, som är fastighetsmäklare. - Vi är ett helhetskontor. Den kompetens vi inte har på plats, kan vi hämta från andra kontor inom företaget, säger Elisabeth.

Storsatsning på digitaliseringen En av effekterna av pandemin är att många företag har fått en ordentlig skjuts i sin digitalisering. Under det senaste året har Ludvig & Co kommit igång med att ha flera kundmöten via teams, det vill säga nätet. Det förenklar om man har kunder som har en bit att åka eller sitter

Nöjd med rådgivningen

9 av 10 i kundbetyg

Lantbruksföretagare - vi har ett vasst erbjudande till dig Som en av Sveriges största redovisningsbyråer vet vi att du som företagare har mycket hålla reda på, inte minst med bolagets ekonomi. Kanske har du redan idag hjälp av en redovisningsbyrå, eller så sköter du det mesta själv? Vi är så säkra på att vi kommer ge dig en tjänst du är nöjd med att vi ger dig ett riktigt bra erbjudande* som ny kund hos oss! - Tre månader gratis bokföring - 10 % rabatt på all juridisk rådgivning och avtal till ditt företag under året - Kostnadsfritt behovsmöte inom ekonomi, skatt eller juridik Läs mer om erbjudandet på ludvig.se/nykund2021 eller kontakta oss på 0771-27 27 27 så berättar vi mer. *Erbjudandet gäller dig som ny kund hos oss och är giltigt fram till och med 31 december 2021.

ludvig.se

Kollegorna på Vadstenakontoret Elisabeth Berglert, Emma Lindahl, Mattias Carlsson och Roland Sjödahl.

på olika platser. Det ger också möjlighet att bjuda in specialister till kundmötet som jobbar på annan plats i landet. Digitaliseringen har gett nya möjligheter till mer kundnytta. För kunden innebär ökad digitalisering vidare att hen kan ha kontoret på fickan och sköta sin bokföring eller betalningar var man än befinner sig. Ett digitalt arbetssätt innebär också att man kan vara kund även om man inte bor i Vadstena eller någon ort där Ludvig & Co har kontor. Kontoret i Vadstena har kunder från andra delar av landet och också utomlands. En annan nyhet är att man numera kan fota in sitt underlag, via Ludvig Skicka. - ”Ludvig skicka” är ett nytt koncept, som innebär att du kan fota exempelvis fakturor, kvitton och avtal och skickar in allt via appen Ludvig skicka, istället för att åka in till kontoret och lämna det. Det sparar mycket tid för våra företagare som istället kan lägga sin tid på bättre saker, säger Elisabeth. Ludvig & Co i Vadstena utökar med fler rådgivare Mer och mer av den löpande bokföringen blir automatiserad, det innebär att Ludvig & Co får tid att satsa mer på rådgivning. Just nu söker kontoret i Vadstena ytterligare en rådgivare. Den som är intresserad kan höra av sig till Elisabeth. Man söker också lantbruksrådgivare till sina större kontor i Östergötland. Man kan läsa mer om lediga jobb på hemsidan. Det finns många fördelar med att jobba för Ludvig & Co. - Vi har bra interna utbildningar och många kompetenta kollegor. Det finns nu också möjlighet att delvis jobba hemifrån eller från annan ort som är ytterligare ett exempel på vår digitaliseringsresa, säger Elisabeth. Intervju: Oliver Malm

50

Kontorschef Elisabeth Berglert hälsar välkommen till kontoret i Vadstena.


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA D S T E N A

Växande efterfrågan på stilfulla stenprodukter Golv, trappor, fönsterbänkar, bänkskivor med mera i sten blir alltmer eftertraktade. Utvecklingen är tydlig i Borghamns Stenförädling som är en totalleverantör i sammanhanget. Företaget inte bara bryter stenen själv, utan tar också fram färdiga produkter för en mängd olika uppdragsgivare och ändamål.

Mats-Ola Ericsson är tredje generationen som driver Borghamns Stenförädling, ett företag som startades av hans farfar redan 1951 och som Mats-Ola idag driver tillsammans med sonen Tim, med ett förflutet i bolaget sedan 2012. Vi träffar Tim på anläggningen i Borghamn där han berättar att företaget fram till 1993 verkade i rollen som en renodlad kalkstensförädlare, men att man detta år fick en förfrågan om att förädla Kolmårdsmarmor, vilken är en av världens hårdaste marmorsorter. Idag bryter man cirka 1 800 ton från bergtäkten i Kolmården vid två tillfällen per år, och härutöver bryter man även kalksten hemma i Borghamn en gång om året. Bolaget servar kunder över hela Sverige, och även i andra delar

av Norden, och samarbetar idag med ett 40-tal återförsäljare. Helhetsgrepp På anläggningen i Borghamn förädlas all kalksten och marmor till olika produkter. – Vi står således för hela ledet, från brytning av stenen till färdiga stenprodukter. För NCC tillverkade vi till exempel nyligen 400 kvadratmeter fönsterbänkar för bostadsprojektet Elitseglaren i Linköping. Vi brukar också restaurera en hel del detaljer för exempelvis kyrkor, bostadsrättsföreningar och museum. Vi har bland annat levererat kalksten till både Linköpings domkyrka och Nationalmuseum i Stockholm, upplyser Tim Ericsson. I många fall besöker Tim och hans medarbetare kunden på plats där man konsulterar och tar mått i syfte att kunna framställa lösningar med så stor precision som möjligt. En 3D-skiss tas fram, varpå detaljerna fräses ut i femaxlade CNCmaskiner. Därefter vidtar ytbehandling för att åstadkomma ett fulländat resultat. – Man kan säga att vi är något nischade mot just restaureringar, men det händer också att vi erhåller en del ovanliga förfrågningar, inte minst från konstnärer som jobbar i natursten. Just nu arbetar vi till exempel med en stor kudde i kalksten

Nyproducerad portomfattning i tandhuggen gråbrun borghamnskalksten.

Tim och Mats-Ola Ericsson, fjärde och tredje generationen har nu ställt om verksamheten till att idag 70 år senare producera allt 100 procent fossilfritt.

som ska sättas upp på Rådhustorget i Vadstena, berättar Tim. Andra pågående uppdrag är tillverkning

Toaletterna på NK i Stockolm har fått ett ansiktslyft med slipad kolmårdsmarmor.

av produkter för restaurering av kyrkor i Örebro och Linköping, liksom tillverkning av golv och trappor för en lokal golfklubb. I miljömässig framkant Borghamns Stenförädling sysselsätter i dagsläget 15 anställda, varav Mats-Ola och ytterligare en person innehar mästarbrev. Tim, som idag innehar gesällbrev inom stenhuggaryrket kan snart ståta med detsamma. Han berättar att det idag bara finns åtta personer i hela Sverige med mästarbrev inom yrket. Ett annat område där Borghamns Stenförädling ligger i framkant är hållbarhet. För ett och ett halvt år sedan blev bolaget först i branschen med en helt fossilfri och miljövänlig produktion. Den el man använder kommer från vindkraft, maskinerna drivs med HVO och sågsanden återanvänds och säljs till entreprenadföretag för grundarbeten. Satsningarna ligger helt i linje med den filosofi man har i bolaget om att hela tiden blicka framåt och vara redo inför framtida utmaningar. – Vi investerar kontinuerligt i nya maskiner, och vi har också byggt ut våra lokaler. Idag förfogar vi över en modern och ändamålsenlig maskinpark för alla de arbetsmoment vi jobbar med. Vi är en av

få aktörer i Sverige som ombesörjer hela produktionen på hemmaplan. Många skickar stenen utomlands för bearbetning, vilket vi anser inte är miljömässigt försvarbart. Efterfrågan på våra produkter ökar så vi tror på en fortsatt god utveckling, säger Tim Ericsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Frästa synmarkeringar i trappsteg på Bro galopp, ljusgrå borstad ytbearbetning.

VÄLKOMMEN TILL OSS! Borghamns Stenförädling AB Stenvägen 6, 592 93 Borghamn Tel. +46 (0)143-201 74 info@borghamns-stenforadling.se www.borghamns-stenforadling.se

Borghamns SF_240x60.indd 1

Borghamnskalksten gråbrun, slipad

Borghamnskalksten gråbrun, tandhuggen

Borghamnskalksten gråbrun, hyvlad

Kolmårdsmarmor OX Slipad

Borghamnskalksten ljusgrå, slipad

Borghamnskalksten ljusgrå, lågerhuggen

Borghamnskalksten ljusgrå, hyvlad

Kolmårdsmarmor OXL Slipad

51

2021-09-24 10:57


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA D S T E N A

Allt fler kombinerar företagsevent med padel

Konferens och relaxavdelning.

Att padelsporten har erövrat Sverige har nog de flesta noterat. Allt fler attraheras av både sporten och umgängesformen, vilket präglar alla de padelhallar som växer upp runt om i Sverige. Vi finner en av dem i Vadstena där inte minst företag brukar boka in konferenser och kickoffer.

Vi träffar Jens Larsson som förra året grundade padelanläggningen Tenaci Padel i Vadstena tillsammans med kollegan Boo Hellman. Jens kommer från Motala och noterade det stadigt ökande intresset för padel. Idén om att starta en egen anläggning föll sig naturlig. Via en affärsbekant öppnade sig möjligheten att bygga en anläggning i Vadstena. – Vi hade förstås lite otur med tajmingen med tanke på pandemin, men vi har hanterat det på ett bra sätt. Våra pass startar var 15:e minut och vi har skapat separata gångar till var och en av banorna för att undvika trängsel vid banor, entré, butik etcetera. Nu får vi ett jämnt flöde av människor i hallen. Detta har uppskattats

52

av de som besökt oss, säger Jens och visar upp den fräscha anläggningen. Företagsevent Denna rymmer fyra banor och en singelbana. Anläggningen, som har öppet mellan klockan fem på morgonen och midnatt, rymmer även en butik, ett café med lounge samt en konferensdel. Företag kan med fördel boka upp hela anläggningen, något som blivit allt mer populärt i takt med att restriktionerna har lättat. Via medlemsklubben CLUB TPC ges företagare möjlighet att träffas en gång i månaden under avslappnade former med padelspel, lunch och nätverkande. – Minst en gång i veckan arrangerar vi ett event för allmänheten då traktens företagare har möjlighet att marknadsföra sig ”gratis”. De bidrar också med priser till vinnarna, berättar Jens. Tenaci Padel arrangerar också seriespel med 108 lag i 18 divisioner. På torsdagseftermiddagar och söndagar spelar lag från hela regionen. – Efterfrågan är stor, det är kö för nya lag, och vi får mycket beröm för anläggningen och sättet vi sköter den. Många framhåller den familjära stämning som råder här, alla är något av ambassadörer för hela

verksamheten. Vi hjälper varandra, framhåller Jens Larsson som själv har spelat padel i fyra år. Växer och expanderar Tenaci Padel är under fortsatt utveckling. Jens har många framtidsplaner, inom kort kommer man till exempel att starta ungdomsverksamhet efter att Padelförbundet nyligen blivit medlem i Riksidrottsförbundet. En ny anläggning tas snart i bruk, vilket bland annat kommer att innebära tre nya banor samt två badmintonplaner. Därmed kommer man att kunna utveckla seriespelet samt testa en mixserie. Ett gym finns också i framtidstankarna, liksom ett flertal event som Ladies Night, seniorpadel med mera. – Vår ambition är att ha den mest attraktiva padelanläggningen i Östergötland. Vi har redan idag ett nära samarbete Vadstena GK vars medlemmar har rabatt när de spelar hos oss. Vi vill gärna utveckla fler sådana samarbeten och skapa långsiktiga relationer, avrundar Jens Larsson och uppmanar intresserade att höra av sig. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA D S T E N A

En stark del av Glaskedjan samarbetar man även med Sun Paradise, som levererar balkonginglasningar. Man samarbetar även med Flex Fasadia, som ligger i Hultsfred, där man tillverkar fasader i aluminium som Glas-Olle sedan monterar. Tack vare att man numera ingår i Glaskedjan, samarbetar man med alla försäkringsbolag. Man utför rutbyten på fordon, allt ifrån den lilla mopedbilen till den stora lastbilen, och lagar stenskott. I samband med rutbyte utför man även kalibrering, dagens bilar har avancerad utrustning monterad på bilrutan som till exempel självkörningssystem, kamera och sensorer.

Glas-Olle drivs av tredje generationen glasmästare Med sin långa erfarenhet och breda kunskap tar man sig an alla möjliga uppdrag, stora som små. Numera är Glas-Olle en del av Glaskedjan, i vilken man utgör en stark länk.

Idag drivs Glas-Olle i Vadstena av Per Kruse, som är tredje generationens glasmästare. Företaget grundades 1974 av Pers morfar Olle. Företaget har legat på Slottsgatan 17 sedan 1978. Det har ju dock hänt en hel del sedan starten. Sedan 1980 äger man fastigheten där verksamheten ligger. Man har även byggt ut lokalerna i takt med att man har vuxit. -Just nu renoverar vi verkstaden ytterligare. Sedan ska vi renovera fasaden när vi får tid, säger Per. Samarbeten Glas-Olle har många och starka samarbetspartners som till exempel Svenska

Glasparti åt Platen i Motala.

fönster, som levererar måttbeställda nya fönster, och Martin G Andersson, som levererar glas i alla former. För lite över två år sedan köpte man upp Axmans glas i Motala, som fokuserar på fönsterrenovering och energiombyggnad. I Motala

Livslång erfarenhet Kompetensen är hög på Glas-Olle och Axmans glas. En av medarbetarna kan bygga fönster från grunden, vilket är en färdighet som inte många besitter idag. Per har gesällbrev i glasmästeri. Han började som lärling 1987. Pers erfarenhet sträcker sig dock ännu längre tillbaka i tiden. -Jag lagade mitt första fönster när jag var

Bastuvägg åt privatperson.

tio år gammal. Jag hade sönder ett fönster i skolan. Vaktmästaren sa till morfar, som tog över och då hjälpte jag till, säger Per, som ler när han berättar om sin första fönsterlagning. Inget för stort eller för litet Glas-Olle och Axmans glas tar sig an allt från enkla glasbyten till fönsterbyten, fönsterrenoveringar, balkonginglasning, altaninglasning och mer komplicerade projekt. Det finns inga uppdrag som är för små. Man byter exempelvis över 250 bilrutor per år. Det finns inte heller något uppdrag som verkar för stort för det välrenommerade företaget. På Motalaföretaget Axmans glas gjorde man ett 16 meter högt glasparti åt Platen i Motala. Man gjorde även en glasfasad åt restaurang Skepparpinan, som även den ligger i Motala. Restaurangen kan nu skryta med ett av Sveriges största skjutglasparti. Per och de andra glasmästarna på Glas-Olle

Skjutgladparti åt restaurang skepperpinan inklusive glastak.

och Axmans glas tycker om utmaningar. -Vi hade nyligen två kunder som eftersökte ett speciellt glas som utgått sedan länge. De letade i halva Sverige utan resultat. Till slut hittade de oss, som var villiga att ta tag i det, säger Per stolt. Glaskedjan Sedan två år tillbaka är Glas-Olle med i Glaskedjan, som är en rikstäckande kedja med över 80 glasmästerier. Istället för att Glaskedjan köper upp lokala aktörer, är det de lokala aktörerna som köper in sig i Glaskedjan medan de fortfarande äger sina egna verksamheter. Kraven på att få vara med i Glaskedjan är höga. Man måste vara auktoriserade bilglasmästare och vara kvalitetssäkrade genom Dekra och certifierade inom kvalitet och miljö. Med sin långa erfarenhet och unika kompetenser utgör alltså Glas-Olle numera en stark länk i Glaskedjan. Intervju: Oliver Malm

DITT LOKALA PROFFS PÅ GLAS • GLASKEDJAN.SE

En länk i Gästisgatan 11 • Motala 010-177 41 44 motala@glaskedjan.se

G L A S

kedjan

Slottsgatag 17 • Vadstena 010-177 41 44 vadstena@glaskedjan.se 53


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA D S T E N A

Ständig efterfrågan på tidlösa stenmaterial Efterfrågan på natursten tycks aldrig avta. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Borghamnsten AB där man från flera täkter bryter sten som sedan formas till en mängd olika produkter. Borghamnstens produkter finns i allt från kök och badrum till kloster och kyrkor.

I Borghamnsten AB jobbar man med ett jämnt produktionsflöde året runt. Företaget förfogar över två egna täkter och erbjuder härutöver ett starkt utbud av olika stensorter via arrenderade täkter på andra platser i Sverige. I utbudet finns till exempel Ekebergmarmor från Glanshammar i Örebro som är tålig mot salter och syror, och Brännlyckemarmor från Zinkgruvan i Närke. Från en av täkterna kommer den välkända Borghamnkalkstenen som finns i grå, gråbrun och röd nyans. Allt man levererar är svenskt, bortsett från enstaka efterfrågade stenvarianter, exempelvis marmor från Italien. – Vi levererar till olika entreprenörer, till exempel stensättare. Vi samarbetar också med ett flertal arkitekter, säger Peter Gustafsson, VD för Borghamnsten AB. Produkter för inomhus- och utomhusmiljöer Borghamnsten producerar cirka 15–20 000 kvadratmeter stenmaterial varje år, och all tillverkning sker i den egna anläggningen i Borghamn. Bland företagets 15 anställda är elva verksamma i produktionen, där vi finner professionella stenhuggare, som med hjälp av såväl

traditionell utrustning som moderna CNC-styrda maskiner tar fram exklusiva och tidlösa material. Här tillverkas produkter för såväl inomhus- som utomhusmiljöer. – Vi levererar en hel del kalksten till renovering av gamla kyrkor och kloster. Vi har också levererat till Nationalmuseum i Stockholm. Ekebergmarmor har vi levererat till bland andra Älvsjömässan i Stockholm och NK i både Stockholm och Göteborg. Det har bland annat handlat om golv, trappor och välvda pelare, berättar Peter Gustafsson. Borghamnsten har också försett kvarteret Skäret i Stockholm med material till terrasser, liksom köks- och badrumsmiljöer åt den kända arkitekten Andreas Martin-Löf, samt till ett flertal butiker runt om i landet, bland andra Filippa K. Företaget har även återkommande kunder i Japan där hus inreds med bolagets marmor. Lång erfarenhet Täkten i Borghamn har en gedigen historia med anor så långt tillbaka som till 1100-talet då den bland annat försåg byggandet av klosterkyrkan och Karls-

Brottet i Brännlyckan.

borgs fästning med material. Peter har ett förflutet i bolaget sedan 34 år tillbaka. Han köpte det 2011 och driver det idag som ett familjeföretag där såväl hans barn som hustrun Eva är verksamma. – Vi har förmånen av att ha medarbetare med stor kompetens, samtidigt som personalomsättningen är ytterst liten. Det skapar kontinuitet och innebär att

kunskapen stannar i huset. Här finns personer som jobbat hos oss i mer än 40 år, den senaste vi anställde har varit här i sex år nu, så vi lider ingen brist på erfarenhet. Det ger oss alla möjligheter att fortsätta växa och utvecklas, säger Peter Gustavsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

En ledande aktör när Sverige ställer om till förnyelsebar energi Det råder ett allt större fokus på förnyelsebar energi. Här ligger en aktör som Solör Bioenergi i absolut framkant med sitt starka koncept avseende trädbränslen och fjärrvärme. Med ett målmedvetet arbete och tydligt nytänkande blir Solör Bioenergi en viktig aktör när Sverige ställer om från fossila bränslen till bioenergi.

Solör Bioenergi är en svensk koncern som sammantaget representerar 63 fjärrvärmeverk och 87 värmeanläggningar i Sverige och Norge. Kärnverksamheten kretsar kring fjärrvärme, energiåtervinning av miljöfarligt träavfall, produktion av ånga, värme och el samt produktion av biobränslen i form av pellets, briketter och flis. Bolagets anläggningar värmer allt från äldreboenden och gymnasieskolor till bostadsrättsföreningar. Solör Bioenergi projekterar och bygger värmeanläggningar som förser fastigheter med värme eller ånga för lokal konsumtion. Man kan bygga en lokal panncentral eller bygga om en befintlig, och till exempel ersätta olja med bioenergi. Solör Bioenergi tar hand om alla tillstånd och

kontroller och har egen personal som regelbundet besöker och ser över anläggningarna Restprodukter från skogen I anläggningen i Vadstena träffar vi Anders Lorin som är anläggningsansvarig här. Denna är en av anläggningarna i region öst, bolaget verkar i sammanlagt fem regioner, vilka tillsammans hyser 45 anläggningar. Den i Vadstena, som ursprungligen verkade under namnet

Vadstena Värme, etablerades för snart 20 år sedan och rymmer idag två huvudpannor som eldas med flis samt två reservpannor, varav en finns i centrum, som står redo att användas i samband med nödsituationer. – De pannor vi har är helt och hållet fossilfria. Vi jobbar med ett mycket tydligt miljöfokus. Vi investerade till exempel nyligen i ett modernt elfilter för att rena rökgaser, vilket bidragit till att vi redan idag med marginal lever upp till

FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, upplyser Anders Lorin. Den stora pannan genererar sex megawatt och är dessutom sammankopplad med en rökgaskondensor som ger ytterligare effekt. Processen går ut på att spån och bark blandas (på vintern blandas även flis för större effekt) med hjälp av en lastmaskin. Materialet transporteras sedan till pannorna där värmen hettar upp vatten till mellan 110 och 125 grader. Energin som genereras – cirka 38 GWh per år – motsvarar cirka 80 procent av Vadstenas totala värmebehov. Leveransen till Vadstena ligger på 35 GWh per år. – Om man räknar på CO2-utsläpp per producerad kilowattimme ligger vi på tolv gram inklusive transporter. Det går att jämföra med exempelvis energiproduktion genom sopförbränning där nivåerna kan ligga på mellan 50 och 100 gram. Det innebär flera tons skillnad per år. Framöver kommer vi också att ställa ännu högre krav på att våra transportörer ska köra fossilfritt, berättar Anders Lorin.

i Sverige – investeringar som bidrar till att bolaget växer på nya orter. I Vadstena kan alla som vill skicka en förfrågan om miljövänlig fjärrvärme till Solör Bioenergi. Närheten till kunderna gör att man ofta kan finna en lösning. – Allt fler upptäcker fördelarna med fjärrvärme som inte bara är ett miljö- och plånboksvänligt alternativ, utan också frigör utrymme i hemmet eller på arbetsplatsen. Vi har ett gott samarbete med lokala aktörer, så som rörmokare, elektriker med flera, och strävar alltid efter att ha en hög servicenivå, avrundar Anders Lorin. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Nära kunderna Solör Bioenergi investerar kontinuerligt i mindre värmeverk och köpte nyligen Vasa Värme med flera anläggningar runt om

SVENSK NATURSTEN EXKLUSIV, TIDLÖS. Intresserad av en offert eller mer information? borghamnsten.se 54

Kontakta oss på anders.lorin@solorbioenergi.com eller cristoffer.larsson@solorbioenergi.com


VÄ N E R S B O R G

Vänersborgarnas val för trygga bostadsaffärer Vare sig det handlar om köp eller försäljning av en bostad är det begrepp som trygghet, omtanke och lokal förankring som både köpare och säljare ofta lyfter fram. I trakterna kring Vänersborg finns de hos Svensk Fastighetsförmedling som med sin långa erfarenhet och breda kunskap har åtskilliga lyckade försäljningar på meritlistan. Med ett brett utbud av kommande försäljningsobjekt och ett tillika brett kundregister bidrar Svensk Fastighetsförmedling till trygga och ekonomiskt lönsamma bostadsaffärer.

När Reco presenterar feedback från landets bostadsköpare och -säljare är det ofta mäklarna från Svensk Fastighetsförmedling som hamnar i topp. En av landets ledande mäklarbyråer har med andra ord ett mycket gott anseende i branschen, och kontoret i Vänersborg är inget undantag. Här träffar vi franchisetagare Svante Olofsson som sedan 2008 driver verksamheten tillsammans med kollegan Lotta Andersson. – Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Vänersborgs kommun, men vi har förstås också ett väl utvecklat samarbete med kontoren i våra grannkommuner. Lokalt har vi också ett nära samarbete med flera banker. Det är förstås en stor fördel för

både oss och våra kunder, konstaterar Svante. Personligt engagemang Svensk Fastighetsförmedling har mer än 80 år på nacken och finns representerat

via en mängd franchisekontor över hela landet. Bolaget, som är Sveriges största egenägda mäklarföretag, har som uttalad ambition att erbjuda den för kunden mest attraktiva och lokalt anpassade mäklartjänsten, baserad på de behov som

uppstår i kundens olika livssituationer. Vart och ett av Svensk Fastighetsförmedlings kontor jobbar med en stark lokal förankring. Nytänkande, engagemang, omtanke och affärsmässighet är verksamhetens ledord. På kontoret i Vänersborg jobbar man med såväl nyproduktion, storhus och gårdar som villor, lägenheter och fritidshus, varav merparten av försäljningarna kretsar kring de tre sistnämnda. – Vi står för ett personligt engagemang i varje affär och strävar alltid efter att bygga långa kundrelationer. Vi finns med från det ögonblick kunden börjar fundera på att sälja sin bostad, kanske om ett par år, till dess det är dags att deklarera sin försäljning. Vår stående ambition är att bidra till trygga och lönsamma fastighetsaffärer för både köpare och säljare – slutresultatet gör skillnad, säger Svante Olofsson. Vänersborg attraherar Svante konstaterar att Vänersborg är en attraktiv stad att bo och verka i. Närheten till vattnet, men också till Göteborg, dit det idag går snabbt att ta sig med både bil och tåg, är fördelar som lyfts fram, och

förklarar varför bostadspriserna har ökat i Vänersborg under senare år. – Vi jobbar med en mycket stark lokal förankring, vi har både kunskapen och engagemanget för både orten och kommunen. Samtidigt har vi hela Svensk Fastighetsförmedlings omfattande organisation i ryggen, vilket ger oss hög kapacitet och skapar trygghet för våra kunder, framhåller Svante Olofsson. Svensk Fastighetsförmedling har också ett omfattande kundregister och står för kostnadsfri rådgivning och värdering. I kombination med den kunskap och långa erfarenhet företaget besitter finns alla förutsättningar att genomföra bra bostadsaffärer. – Vår ambition är inte nödvändigtvis att vara störst, men däremot att vara bäst. Vi växer, allt fler bostadsaffärer genomförs i kommunen, vilket gör att vi behöver förstärka organisationen med ytterligare en mäklare, avrundar Svante Olofsson. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

www.svenskfast.se/vanersborg • Tel: 0521 655 50 55


VÄ N E R S B O R G

En lokal och personlig bank

Handelsbanken är en av Nordens ledande banker, en bank med ett omfattande utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster för privatpersoner och företag. På de lokala bankkontoren erbjuds bankens tjänster och produkter för den närliggande marknaden. Detta präglar i högsta grad även kontoret i Vänersborg, där man jobbar nära sina kunder och erbjuder personlig service med Handelsbankens resurser i ryggen.

Handelsbanken är en decentraliserad bank med rikstäckande kontorsnät på bolagets sex hemmamarknader: Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland och Nederländerna. Ett av de

svenska kontoren ligger i Vänersborg där vi träffar kontorschef Maj Rudell, som tillsammans med sina tio anställda företräder bankens starka koncept för såväl privatpersoner som företag. – Vi står för ett komplett tjänsteutbud för såväl enmansföretag som stora börsnoterade bolag. Vi jobbar med en stark lokal förankring men det finns alltid en kanal in i Handelsbanken, vilket gör att vi har stora resurser i ryggen och alltid kan ta fram en optimal lösning utifrån varje företagskunds behov. Om någon till exempel behöver en expert inom ett visst område kan vi tillgodose det behovet, säger Maj Rudell som i sammanhanget gärna lyfter fram behovet av att vara närvarande och tillgänglig. Det gäller inte minst för privatkunderna. – Personliga kundrelationer har alltid varit viktiga för Handelsbanken. Vi

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 56

erbjuder personliga möten, men även digitala. Det handlar om att anpassa oss efter kundernas önskemål. Vi vill lära känna våra kunder, ta del av deras vardag och de utmaningar de står inför. Med direktnummer på våra visitkort och på kontorets hemsida kommer våra kunder alltid i kontakt med rätt person direkt. Fokus på hållbarhet Handelsbanken har funnits i Vänersborg i 78 år. Kontorets verksamhetsområde utgörs av Vänersborgs och Melleruds kommuner med sina cirka 50 000 invånare, varav 8 500 är privatkunder i Handelsbanken. Antalet företagskunder uppgår till ungefär 600. – Det känns att vi verkar i en expansiv region, inte minst med tanke på att vi upplever en allt större efterfrågan på bolån, konstaterar Maj Rudell.

Hon lyfter också fram Handelsbankens tydliga hållbarhetstänk. Banken blev utsedd till årets mest hållbara bank 2020, och det är, menar Maj, resultatet av ett kontinuerligt och målmedvetet arbete. Hon nämner i sammanhanget bland annat Handelsbankens aktiefond Hållbar energi som utsetts till bästa globala aktiefond ur ett klimatperspektiv. Långsiktiga kundrelationer Hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer är begrepp som ligger såväl Maj Rudell som hela Handelsbanken varmt om hjärtat. Det gäller relationer till såväl privatpersoner som små och medelstora företag, vilka utgör en väsentlig del av kundkretsen. I Handelsbanken betraktas alla kunder som livslånga, vilka kräver omsorg och vård. Bankens rådgivning utgår från

kundens individuella behov – inte utifrån att banken strävar efter att sälja extratjänster som kunden inte behöver. Handelsbanken har enligt undersökningar Sveriges mest nöjda kunder och har dessutom blivit utsedd till Årets småföretagarbank tio år i rad, senast 2021. – Vår filosofi är att om vi trivs, då trivs även våra kunder, vilket i sin tur genererar fler och större affärer. Vi vill hela tiden utveckla både oss själva och de tjänster vi erbjuder. Vi har byggt en stabil grund att stå på och har alla förutsättningar att fortsätta växa, spår en optimistisk Maj Rudell. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Din lokala bank 0521-28 28 00


VÄ N E R S B O R G

Maskin- och verktygsleverantör till västsvenska byggprojekt Oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering, om- eller tillbyggnation är funktionella maskiner och verktyg en nödvändighet för ett lyckat slutresultat. Här spelar Renta AB en viktig roll med sitt starka koncept kring uthyrning av ändamålsenlig utrustning. Med representation över hela södra och mellersta Sverige är en Rentadepå aldrig långt borta.

Renta grundades i Finland 2016 och har sedan dess utvecklats till en av de ledande helhetsleverantörerna av uthyrningsmaskiner riktade mot bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget finns i Finland, Norge och Sverige, samt även i Polen och sysselsätter sammanlagt 680 anställda, varav 300 i Sverige där Renta har depåer på ett 40-tal platser runt om i landet, företrädesvis i de södra och mellersta delarna. En av depåerna ligger i Trollhättan, vilken öppnade så sent som i september i år. Markus Twillman är platschef efter ett förflutet på Hilti. – Vi har fått fantastiska lokaler och har byggt en sju man stark personalstyrka

som känns som ett riktigt gott gäng. Härifrån servar vi kunder i framför allt hela Trestadsområdet. Vi jobbar med en mycket stark lokal förankring, samtidigt som vi har tillgång till storföretagets resurser. Det ger oss alla förutsättningar att lyckas, säger Markus. Flexibla hyreslösningar Renta hyr ut maskiner och utrustning till en mängd olika verksamheter och projekt. Företaget står för ett komplett sortiment som täcker hela uthyrningsmarknaden med såväl enkla handmaskiner som arbetsbodar och stora entreprenadmaskiner. Renta erbjuder helt enkelt helhetslösningar för framför allt byggföretag och jobbar med en tydlig ambition om att alltid erbjuda de bredaste och mest flexibla hyreslösningarna på marknaden. Härigenom blir Renta kundens självklara problemlösare och ett naturligt förstahandsval när deras kunder söker maskinlösningar till sina projekt. – Vi kan leverera till såväl små som stora projekt. Det gör att vi i vår kundkrets har allt från lokala målerifirmor och privatpersoner till stora anläggningsföretag, berättar Markus Twillman. Renta arbetar helt integrerat med projektstyrda byggen. Man deltar vid starten av sina kunders projekt då man kartlägger nuvarande och kommande behov. Det

kan skilja sig från vecka till vecka, men tack vare stor flexibilitet kan Renta lösa det mesta och säkerställa att kunden har de maskiner och den utrustning denne behöver.

Tillgänglighet, kvalitet, service Rentas filosofi är att erbjuda de mest effektiva maskinerna i rätt tid och till rätt plats. Bolagets maskiner är alltid nyservade och man erbjuder dessutom

ersättningsmaskiner i händelse av fel. Genom Renta är tillgången till professionell utrustning bara ett samtal eller några knapptryck bort, och tack vare bolagets många depåer runt om i södra och mellersta Sverige finns hjälpen alltid nära. Erfaren och kunnig personal står till tjänst med ledorden tillgänglighet, kvalitet och service i ständig åtanke. – Vi vill alltid erbjuda våra kunder det lilla extra i fråga om service. För oss är det viktigt att kunden känner sig sedd och bemöts på ett trevligt och respektingivande sätt. Det är sådant som gör att de väljer att återkomma till oss, påpekar Markus Twillman. Markus, som genom sin bakgrund i byggbranschen har lång erfarenhet av kundvård, jobbar med målsättningen att Renta ska bli den största uthyraren i Trollhättan med omnejd. – Vi ska bli störst i tvåstadsregionen, inget snack. Det är min målbild och vision, det finns inget annat. Inom en treårsperiod hoppas jag att vi är ett tiotal anställda. Just nu handlar mycket om att sätta rutiner och så vidare, men vi känner samtidigt att vi tar oss framåt. Vi har en spännande resa framför oss. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Tel. 0520 830 30

Adress: Grafitvägen 28 TROLLHÄTTAN

57


VÄ N E R S B O R G

Småstadsbyrån med stora ambitioner Reklambyrån Bozzanova i Vänersborg har funnits sedan internet var en fluga. Ägaren och grundaren Marc Manchec har alltid haft fingret på den digitala utvecklingens puls, vilket gör att kunderna kan få hjälp med allt från strategisk kommunikation till webbsidor och utveckling av appar. Marc Manchec har alltid varit intresserad av reklam och marknadsföring. 1997 gick han fortfarande i gymnasiet och fick möjligheten att göra loggan för bandyVM i Vänersborg. För sina ansträngningar fick han tusen kronor, vilket mest var tänkt som en symbolisk summa. Med tanke på det symboliska värdet var det kanske passande att Marc använde just dessa pengar för att bolagsregistrera Bozzanova. 1997 var internet lite av ett frågetecken för somliga. Men inte för Marc, som insåg att det fanns en framtid för det nya mediet. Han vidareutbildade sig och efter ett par år återvände han till Vänersborg för att driva Bozzanova. - Sakta men säkert har företaget utvecklats sedan dess. Idag är vi tio anställda. Vi är ett grymt bra team, som vill ha en

personlig och härlig relation med våra kunder, säger Marc. All kompetens på ett ställe Bozzanova är numera en fullservice-byrå, som erbjuder tjänster inom strategi, kommunikation och marknadsföring med särskilt fokus på digitala lösningar. I princip innebär detta att man kan hjälpa företag med allt från att stärka varumärket till att skapa kampanjer och bygga komplexa, digitala lösningar. Detta gör Bozzanova till ett konkurrenskraftigt företag. - Vi har den tekniska kompetensen inhouse, vilket är lite speciellt för en reklambyrå. Det gör att vi kan erbjuda allt från traditionell marknadsföring, sociala medier till webbsidor och apputveckling utan att behöva ta in konsulter, säger Marc. En riktigt bra skräp-app Bozzanova har hunnit samla på sig gott om referenser sedan starten för snart 25 år sedan. Man har utfört uppdrag för många olika företag över hela landet, men har specialiserat sig en del på att jobba mot kommuner. Man har bland

annat jobbat med 13 olika kommuner bara runt Vänern. En av de mest uppskattade produkterna man har tagit fram för kommuner är en skräp-app. Det är inte en dålig app; det är en riktigt bra app som underlättar hanteringen av avfall. Appen hjälper användarna sortera sitt avfall och hjälper dem att hitta var olika typer av avfall ska lämnas. - Appen används av kunder i hela landet. Man får bland annat notiser när man ska ställa fram sina sopkärl, säger Marc om appen. En större byrå i en liten stad Marc hade möjlighet att flytta till Stockholm och jobba när han var färdig med sin utbildning för lite över tjugo år sedan. Han valde dock att satsa på Bozzanova i Vänersborg. Och det har gått bra för det lilla företaget. Faktum är att man nu har siktet inställt på att bli en lite större byrå på den lokala orten. – Vi har hittat en trevlig lokal mitt i centrum. Vi fyrdubblar ytan i det nya kontoret. Detta är en flytt vi gör för att kunna fortsätta vår utveckling, säger Marc. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Hej, hoppas du gillade artikeln om oss. Vill du veta vad vi kan göra för dig? Besök oss på bozzanova.se Bozzanova Reklambyrå, Tel 0521- 186 20, hej@bozzanova.se

58


VÄ N E R S B O R G

Rätt verktyg för kunderna Cortec Maskin & Verktyg AB i Vänersborg har som vision att vara Sveriges främsta leverantör av skärande verktyg och kringutrustning. Utöver snabba leveranser av högkvalitativa produkter, är nyckeln till att uppnå denna vision att jobba nära kunderna och se till att de får rätt utrustning, men även det stöd de behöver för att använda den.

några år 5 stycken anställda. Detta lönade sig då omsättningen ökade från 4 miljoner kronor 2007 till runt 20 miljoner kronor 2020. Detta var samma år som Joakim Sjöberg tog över som ägare. Dennis och Roger är dock fortfarande kvar i nyckelpositioner, som tekniska specialister och kundansvariga. - Företaget är väl anpassat för en expansion i dagsläget. Målet är att omsätta 50 miljoner 2025. Vi har redan gjort en stor investering i den digitala delen, där vi har knutit samman affärssystemet med webshoppen, säger Joakim.

Cortec har sålt skärande verktyg med tillhörande kringutrustning sedan 1990, då företaget grundades av Bo Lindskog i Skövde. 1998 anslöt Dennis Ankargren till företaget och startade upp verksamheten i Vänersborg. När Bo gick i pension, beslutade man sig för att släppa verksamheten i Skövde och fokusera helt på Vänersborg, där Roger Karlstam anslöt sig som delägare 2007. Samtidigt expanderade man verksamheten och blev inom

Pandemins utmaningar Restriktionerna under pandemin gjorde att man inte kunde komma ut till kunderna, vilket är en av nycklarna till företagets framgångar. Cortec jobbar väldigt nära sina kunder, ute på plats i verkstaden där verktygen används i produktionen. Nu börjar vi få komma ut till kunderna, vilket är väldigt roligt, säger Joakim om de lättade restriktionerna. Sandvik Coromant Copywrite (Symbolen)

Sandvik Coromant Copywrite (Symbolen)

Jobbar nära sina kunder Cortec jobbar gärna långsiktigt med sina kunder. Det börjar ofta med att Cortec gör en förstudie för att förstå kundens behov. Därefter väljer man verktyg. Samtidigt utvärderar man metoder och liknande. Sedan håller Cortec utbildning ute hos sin kund, då man visar hur verktygen fungerar och hur de ska hanteras på bästa möjliga sätt. Slutligen är man där som bollplank och problemlösare för sina kunder. - Vi jobbar alltid aktivt mot våra kunder. Vi löser alltid så att någon kan svänga förbi hos kunderna om de behöver hjälp, säger Joakim. Sandvik Coromant Copywrite (Symbolen)

Symbios med sina kunder Cortec jobbar framförallt med skärande verktyg från Sandvik Coromant och bland annat med varumärkena Tesa, Schunk och Chuckcenter. Kunderna finns idag i hela Västra Götaland och Dalsland. Tack vare det fina produktutbudet och den höga servicenivån, är kunderna väldigt nöjda och trogna. Cortec har ett symbiotiskt förhållande med sina kunder; kundernas framgångar är Cortecs framgångar. - Vi är inte billigast, men vi skapar ett mervärde för kunderna. Vi vill hjälpa den svenska industrin att växa, säger Joakim. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

Tel: 0521 150 80 Info@cortecmov.se www.cortecmov.se

59


VÄ N E R S B O R G

Specialtillverkare åt bilindustrin vill fortsätta växa på sitt goda rykte Under det senaste decenniet har Wiretronic gjort sig ett namn inom europeisk bilindustri som ett företag som levererar specialverktyg, specialelektronik och ledningsnät av högsta klass. Man arbetar löpande med bland annat Volvo-bolagen samt engelska och italienska bilföretag. Nu är även siktet inställt på flyg- och försvarsindustrin. Wiretronic grundades i Vänersborg 2013. I ett tidigt skede fick man en förfrågan från Volvo Cars om att göra specialverktyg till deras verkstäder. Utöver speci-

alverktyg utvecklar man och producerar ledningsnät för nya elbilar och andra former av elektronik för bilindustrin. Idag har företaget 40-45 anställda i Vänersborg och har även fem ingenjörer som sitter i Göteborg, strategiskt placerade nära kunderna i bilindustrin. - Vi bygger mycket prototyper och mindre serier. Kunder vänder sig till oss när de har ett behov utvecklingsstöd och produktion av prototyper och mindre serier, förklarar Christoffer Weber, som är VD för Wiretronic. Engelska och italienska biltillverkare – allt från elektriska bussar till sportbilar Till vardags jobbar Christoffer mycket på

den strategiska nivån. Det är arbete som har lönat sig. Wiretronic befinner sig i framkanten inom bilindustrin och måste vara i teknikens framkant, därav anställer man många civilingenjörer. Man jobbar för det mesta med tidiga prototyper, bygger simulatorer för att testa utvecklade komponenter och system, specialverktyg och liknande för elbilar och sportbilar. Man började med Volvo i Sverige och jobbar nu med välkända premiummärken i andra länder inom Europa, främst italienska och engelska bilmärken. Inom bilindustrin finns det många affärshemligheter som skyddas av flera lager sekretess. Så mycket av det Wiretronic jobbar med kan Christoffer inte gå in i detalj på. Wiretronic har under senare år också blivit serieleverantör till både fordonsindustrin och försvarsindustrin, vilket ställer andra och nya krav på företaget än tidigare, på både personal, administrativa system och logistik. Goda referenser Redan från starten har Wiretronic byggt sin framgång på att ha rykte om sig att göra prototyper och mindre serier av högsta klass. En stor anledning till framgången har varit den långa och gedigna kompetensen hos personalen inom olika tekniska områden och ambitionen att leverera rätt sak, med rätt kvalitet och i tid.

De stora biltillverkarna kan välja och vraka mellan utvecklare. Därför är Wiretronic måna om sitt rykte och jobbar ständigt med att upprätthålla det goda samarbetet. Nästan hela bolagets engagemang inom fordonssidan är att leverera produkter till omställningen från fossila fordon till elfordon.

- I samma anda konverterar vi våra stora lokaler, tillsammans med fastighetsägaren, till bergvärme och LED-belysning. Bilar för tjänsteresor hyr vi från närliggande OK/Q8, som har hybridbilar och inom kort kör sina övriga bilar på HVO100, ett förnybart dieselbränsle, säger Christoffer. Innovativa ingenjörer är företagets framtid Wiretronic är ett företag som lever på innovation. Det är rätt talande att de fem personer som sitter på kontoret som öppnades i Göteborg alla är civilingenjörer. Ingenjörer är företagets framtid. Under flera år har Wiretronic satsat på utveckling av ett koncept baserat på AI/ ML (Artificiell Intelligens/Maskinlärning) för att säkerställa bolagets position i teknikens framkant. Man har även breddat sin verksamhet mot flyg- och försvarsindustrin, vilket är ett affärsområde man planerar att växa inom. Den övergripande planen de kommande åren är att växa långsamt men säkert. - Vi kommer främst att behöva växa på ingenjörssidan. För att bli riktigt framgångsrika behöver vi uppnå kritisk massa inom de olika teknikområdena. Planen är att fortsätta vara innovationsdrivet, välorganiserat och inom några få år bli ett medelstort industriellt bolag, säger Christoffer om de långsiktiga planerna för Wiretronic. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

www.wiretronic.com 60


VÄ N E R S B O R G

Lösvirkeshus – brädhögen förvandlas till ett hus

Blåsuts bygg i Vänersborg gör allt inom bygg, från uterum och altaner till utbyggnationer och renoveringar. Företaget har specialiserat sig på lösvirkeshus. De har gjort denna typ av byggprojekt till en konstform och tar ansvar för hela bygget, från golv till tak, både invändigt och utvändigt.

Blåsuts bygg grundades 2014 av Mikael Hecktor, som var ensam i företaget i

början. Sedan dess har företaget vuxit successivt och har idag sex anställda. Grundtanken är att personalen ska vara uppdelad i tre arbetslag som är ute på olika arbeten medan Mikael har en överblick och kan rycka in där det behövs. Företagets kunder är uteslutande privatpersoner i Vänersborg och angränsande kommuner. Man gör allt inom bygg, allt från uterum och altaner till renoveringar, utbyggnationer och nyproduktion. Det man helst jobbar med är nyproduktion av lösvirkeshus.

- Sedan uppstarten 2014 har vi byggt 12 nya villor. Den senaste tiden har vi haft två villor pågående och vi har fler på gång. Vi är grymma på villor, säger Mikael stolt.

Lösvirkeshus Lösvirkeshus är lite av en konstform. Det innebär i princip att man förvandlar en brädhög till ett hus. Det finns många fördelar med att vara expert på lösvirkeshus. En sådan fördel är att man kan bygga sina egna lokaler, som kan anpassas efter ens behov. Sedan 2020 sitter Blåsuts bygg i nya fräscha lokaler, som man har byggt själva. Huset har en area på cirka 550 m², så att man kan hyra ut lokaler till andra företag. Ett företag som har hyrt in sig är Everdrone. - De ska flyga ut drönare med hjärtstartare i området när det behövs. Marken och byggnaden som vi äger ligger geografiskt på helt rätt plats för dem, säger Mikael. Blåsuts bygg sköter allt Vilket projekt man än jobbar med, så kan man erbjuda totalentreprenad, alltså ta fullt ansvar för hela byggprojektet. Medan Blåsuts bygg jobbar med själva byggandet, tar man in andra företag som sysslar med VVS, måleri, el och liknande. Man jobbar alltid med samma pålitliga företag, exempelvis Malms El, SL Bygg & Kakel, Timmerviks Golv, Björns Måleri och Trollhättans Entreprenad. Det är alltid en person på Blåsuts bygg som har

ansvar för varje projekt, så att kunden vet dem de ska vända sig till om de har frågor eller funderingar. - Vi satsar på långsiktiga kundrelationer. Vi har en tät och bra kundkontakt under projektets gång och är alltid öppna för att lösa ändringar Vår strategi är att bygga kostnadseffektivt och med hög kvalitet. På så sätt får vi nöjda kunder både nu och i framtiden, nöjda kunder ger oss också nya kunder!, säger Mikael. Självgående snickare sökes Det går stadigt framåt för Blåsuts bygg, som har planer på att köpa nya tomter, där man kan bygga hus i egen regi som sedan säljs i efterhand. Nu närmast letar man efter ytterligare en snickare som vill ansluta sig till arbetsstyrkan. I dagsläget har man ett brett spann på åldrarna; den yngsta snickaren på företaget är 23 år gammal medan den äldsta är 45 år gammal. Utöver yrkesbevis, erfarenhet och körkort, är det viktigt att man är en självgående snickare. - Sedan får det ju gärna vara en glad och flexibel person, säger Mikael med ett brett leende på läpparna. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

www.blasutsbygg.se @blasutsbygg.se micke@ 61


REGION SMÅLAND

SEB är med och utvecklar Kronobergs företag Enkelhet, hållbarhet och långsiktighet är tre begrepp som på ett utmärkt sätt beskriver SEB:s verksamhet. Med stark lokal närvaro och en stor bredd av tjänster är SEB en bank för såväl privatpersoner som företag med ambitioner. Det gäller förstås också kontoren i Växjö och Ljungby.

SEB startades för cirka 160 år sedan och finns i alla Nordens länder, på ett hundratal orter i Sverige, samt även i Baltikum. Härutöver finns banken representerad över mer eller mindre hela världen där sammanlagt 15 000 personer sysselsätts. SEB vill på sitt sätt kunna bidra till att lösa samhällets gemensamma utmaningar. Genom ansvarsfulla råd och innovativa lösningar engagerar sig SEB för att stödja

sina kunder och tillsammans med dem bidra till en bättre värld. Det är en filosofi som även Carl Nyström, kontorschef för SEB i Kronoberg, delar. – Att ha ambitionen att vara landets ledande företagarbank ligger i vårt DNA. Vi vill vara entreprenörers och företagares självklara partner och på så sätt dra vårt strå till stacken när det handlar om att hjälpa och stötta företagen i dess strävan efter att vara konkurrenskraftiga i en globaliserad värld, säger Carl Nyström. Långsiktig part SEB:s närvaro i Kronoberg sträcker sig nästan hundra år tillbaka i tiden. Idag finns kontor i Växjö och Ljungby där sammanlagt ett 25-tal personer sysselsätts. Tillsammans täcker de båda kontoren kundbehoven inom områdena privat, företag, pension och försäkring samt private bankning.

– Vi ser oss som en långsiktig part för både företag och privatpersoner och vill i det avseendet vara en fullsortimentsbank. Det handlar om att hela tiden kartlägga behoven och ta fram lösningar som tillgodoser dem, poängterar Carl Nyström. SEB arbetar bland annat utifrån det man kallar Entreprenörstrappan, vilken går ut på att stötta verksamheter och företagare från starten av ett litet företag och dess utveckling därefter. Genom att vara en fullservicebank med ett stort och brett nätverk, såväl lokalt som nationellt och internationellt, kan bankens företagskunder nyttja SEB:s samarbetspartners för att utveckla och växa i sina affärer. SEB har blivit utsedd till årets affärsbank de tre senaste åren: 2019, 2020 och 2021. Hållbarhet och tillgänglighet SEB vill också ta en aktiv del i samhällets förflyttning mot en mer hållbar riktning.

I det avseendet har SEB tagit fram hållbara produkter och tjänster. – Vi blir alltmer aktiva inom detta område, det är en framtidsfråga som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, säger Carl Nyström. Han framhåller i sammanhanget också vikten av tillgänglighet. Här jobbar SEB aktivt för att kunna möta sina kunder såväl fysiskt som digitalt. – Det är viktigt att våra kunder kan nå oss på det sätt de själva vill. För oss är det en ständig utvecklingsprocess där vi hela tiden känner av kundbehovet och anpassar tillgängligheten därefter, säger Carl och lyfter avslutningsvis fram SEB:s app som man hela tiden utvecklar och förbättrar. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

62


REGION SMÅLAND

Anrikt återvinningsproffs satsar på byggsektorn Brj-skrot i Alvesta drivs i tredje generationen. Företaget har sysslat med återvinning av framför allt järn och andra metaller sedan 70-talet, men erbjuder idag helhetslösningar när det kommer till återvinning. Man ser ett växande behov av sina tjänster inom byggsektorn, som man tänker satsa på mycket den kommande tiden.

Brj-skrot drivs idag av Emil Gren. Han är den tredje generationen att driva företaget, som startades av hans farfar, John, på 60-talet. På den tiden hette företaget Johanssons Handelsskrot och hade en bred verksamhet, som sysslade med allt från lantbruk till entreprenadarbeten och även återvinning. Det anrika företaget är fyllt av historia. Emil berättar om hur

Välkommen till ett proffs på återvinning som tar hand om era behov och miljön!

hans farfar skrotade Harley Davidssonvagnar, som hade varit värda en förmögenhet idag. Under företagets första decennium revs det en hel del industrier och bostäder, vilket resulterade i att företaget svängde över alltmer mot järnsidan. 1972 bytte företaget namn till BJ Skrot AB. När John dog på 80-talet, togs verksamheten över av Lage och Johnny. Sedan dess har företaget fokuserat helt på återvinning. Sedan 2014 drivs företaget av Emil Gren, som är Johnnys son. Emil brukar skoja om att han har varit med i företaget sedan han gick i blöjor. - När man har vuxit upp i en företagsfamilj blir man införstådd på ett helt annat sätt än om jag hade börjat med detta först efter min skoltid, säger Emil. Proffs på återvinning Brj-skrot har både företagskunder och privatkunder inom en radie på cirka 5 mil, även om man har kunder som ligger längre bort. Företaget har sysslat med återvinning av järn och andra metaller i 50 år. Det är fortfarande vad man sysslar mest med. För att bemöta sina kunders behov har man dock gått över till att erbjuda en helhetslösning för återvinning. Man återvinner allt från wellpapp, plast och trä till farligt avfall. - Kunder vill kunna ringa till endast en återvinnare, förklarar Emil. Kundportal för återvinning Allt fler människor och företag är miljömedvetna nu för tiden. Det är många som bryr sig om att minska sin klimatpåverkan och vill jobba aktivt för att värna om miljön. Det är också viktigt att kunna mäta sina resultat. För detta syfte har Brjskrot tagit fram en kundportal, där ens kunder kan plocka ut sin statistik. - Man kan bland annat se hur mycket avfall man lämnar för varje år, förklarar Emil. Byggsektorn Kraven på avfallshantering har blivit högre inom byggsektorn. Det ställs bland annat krav på att avfallshanteringen ska ske redan på byggarbetsplatsen. Avfallet behöver då sorteras i sex olika sektioner; glas, trä, gips, betong och grus. Brj-skrot ställer ut containers på byggarbetsplatserna och hämtar sedan upp avfallet för hantering. Det var tänkt att Andreas Gylfe, en av Emils medarbetare, skulle köra en hel del med maskiner när han

började. Med allt jobb från byggsektorn har det dock inte riktigt blivit som Emil hade tänkt sig; det har blivit bättre. - Vi blir anlitade av många stora byggaktörer, så nu kör Andreas mestadels last-

bilen, säger Emil, som ser en ljus framtid i byggsektorns avfallshantering. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

KONTAKTA OSS info@brjskrot.se 0472-122 53 Hjärtenholmsv. 28 342 30 Alvesta

Hemsida brjskrot.se

63


REGION SMÅLAND

Skräddarsydda lösningar för smidiga transporter Effektiva transporter är för många företag A och O för en fungerande och lönsam verksamhet. I det avseendet kan ett bolag som Dinacon AB göra skillnad i rollen som helhetsleverantör av containrar, jordbruksvagnar, lastväxlarflak och lastväxlarramar. Med skräddarsydda lösningar ger man kunder över hela Sverige rätt förutsättningar för effektiva och smidiga transportlösningar.

rantör av containrar, jordbruksvagnar, lastväxlarflak och lastväxlarramar. – Vi tillverkar skräddarsydda lösningar utifrån våra kunders önskemål och förutsättningar, vilket effektiviserar deras transporter. Det rör sig med andra ord om unika produkter, vilka vi i många fall kan leverera direkt från tillverkaren. Det gynnar såväl kundens plånbok som miljön, berättar Johan Danningsson och tillägger att företagets kunder finns över hela Sverige,

Kommuner, återvinningsföretag, åkerier och privatpersoner är bara några av de som ingår i Dinacon AB:s breda kundkrets. Företaget utgår från Lagan där Johan Danningsson driver företaget tillsammans med sin bror Claes. Johan beskriver Dinacon som en helhetsleve-

Brett utbud Lastväxlarflak samt containers för återvinning är Dinacons huvudprodukter, liksom spannmålsflak för lantbruket. – Vi har flak för alla ändamål och erbjuder allroundflak likväl som flis-, maskin- och grusflak. Vi tillverkar även specialkonstruktioner som flak utan lastväxlarramar

Delägare Johan Danningson.

samt BM- och tippcontainrar. Härutöver erbjuder vi även tillbehör för containrar, så som lastväxlarramar både med och utan containerlås, upplyser Johan. Produktionen sker på fabrikerna i Polen, Lettland och Litauen. Härutöver finns Dinacon representerat även i Enköping och Fagersta, samt via lager i Ystad. LASTVÄXLARRAMAR – Med vår geografiska spridning kan vi LIFTDUMPERCONTAINRAR alltid stå för snabba leveranser till våra kunder. Det har bidragit till att vi idag servar en bred krets av många återkommande kunder, säger Johan Danningsson.

handla från tillverkarna i Lettland och Polen. Därefter har, som Johan uttrycker det, det mesta rullat på. Fram till 2015 fanns man i Ljungby och två år senare gick flyttlasset till Lagan. Verksamheten växer och ambitionen är förstås att den utvecklingen ska hålla i sig. – Vi vill bli större men samtidigt gäller KOMBICONTAINRAR ÖPPNA LIFTDUMPERCONTAINRAR ÖPPNA det att alltid vara ödmjuk inför det vi KOMBICONTAINRAR LASTVÄXLARRAMAR har att förvalta. Det har tagit oss åtta år att bygga upp verksamheten, men vi är medvetna om att det kan ta åtta sekunder att rasera den om vi inte är på tårna och anstränger oss. För oss handlar det inte Ödmjukhet bygger framgång bara om pengar, vi brinner för det vi gör Johan och Claes arbetade tidigare som och vill göra skillnad för våra kunder. inhyrda chaufförer för Stena. När Stena Den vägen ska vi fortsätta på, säger Johan Kombicontainrar Öppna liftdumpercontainrarKOMBICONTAINRAR ÖPPNA LIFTDUMPERCONTAINRAR ÖPPNALASTVÄXLARRAMAR LIFTDUMPERCONTAINRAR Kombicontainrar ÖppnaLastväxlarramar liftdumpercontainrar valde att KOMBICONTAINRAR hyra in den tjänstenLastväxlarramar från en Danningsson. I olika varianter och storlekar. Vi kan även I olika varianter I olika varianter och storlekar. Vi kan även I olika varianter I alla modeller och längder. 16 eller 24 tons. Vi och storlekar. Vi kan även och storlekar. Vi kan även I alla modeller och längder. 16 eller 24 tons. Vi annan aktör tvingades de tänka i nya Intervju: Victor Salazar bygga efter dina önskemål. bygga efter dina önskemål. har även ramar med containerfästen samt har även ramar med containerfästen bygga efter dina önskemål. bygga efter dina önskemål. samt banor. Kopplingen till containrar och Text: Örjan Persson ramar till mini-kroken. ramar till mini-kroken. påbyggnader gjorde valet enkelt. 2013 startade de Dinacon AB och började

Massor av containrar och för omgående Massor av flak containrar och flakleverans för omgående leverans

Massor av containrar och flak för omgående leverans Massor av containrar och flak för omgåe

MASKINFLAK

SCHAKTFLAK MASKINFLAK

SLAMFLAK SCHAKTFLAK

Kombicontainrar

SLAMFLAK

Öppna liftdumpercontainrar Kombicontainrar

I olika varianter och storlekar. Vi kan även bygga efter dina önskemål.

I olika varianter och storlekar. Vi kan även bygga efter dina önskemål.

Lastväxlarramar Öppna liftdumpercontainrar

alla modeller 16Vieller tons. Vi I olika varianteroch ochlängder. storlekar. kan24 även har även ramar containerfästen samt bygga efter dinamed önskemål. ramar till mini-kroken.

av och containrar och flak för omgående leverans MassorMassor av containrar flak för omgående leverans KOMBICONTAINRAR

ÖPPNA LIFTDUMPERCONTAINRAR LASTVÄXLARRAMAR MASKINFLAK KOMBICONTAINRAR ÖPPNA LIFTDUMPERCONTAINRAR

Lågbyggda 24 tons maskinflak med slänt Schaktflak Lågbyggda 24 tons maskinflak med slänt

MASKINFLAK SCHAKTFLAK

I alla mod har även r ramar till m

SCHAKTFLAK SLAMFLAK

LASTVÄXLARRAMAR

Slamflak Schaktflak

Lastväxl

Slamflak

Byggt enligt svensk standard 3021. Stålkvalitet eller motsvarande. Stålkvalitet Vattentäta olika modeller och Vattentäta slamflak i olika modeller och Byggt enligt svensk Hardox standard450 3021. Hardoxslamflak 450 elleri motsvarande. Ramen är förstärkt och byggd i S355 av 13förstärkt m 3. Ståltjocklek: storlekar. Alla flak botten, byggda4efter 6 mm botten, Ramen är och byggd i S355 av 4 mm sidor 13 m 3. Ståltjocklek: storlekar. Alla flak byggda efter svensk 6 mm mm svensk sidor 3021. I en mängd olika kulörer. standard 3021. I en mängd olika kulörer. tonsom ram. Hängoch ochfästpunkter. svänglucka. UNP220. Gott om stolphål och fästpunkter. UNP220.24Gott 24 tons standard ram. Häng och svänglucka. stolphål Kombicontainrar

I olika varianter och storlekar. Vi kan även bygga efter dina önskemål.

Öppna liftdumpercontainrar

I olika varianter och storlekar. Vi kan även bygga efter dina önskemål.

Kombicontainrar MASKINFLAK

IByggt alla modeller och längder. eller 24 tons. Vi enligt svensk standard163021. har ävenärramar medoch containerfästen samt Ramen förstärkt byggd i S355 av ramar till Gott mini-kroken. UNP220. om stolphål och fästpunkter.

Byggt enligtHardox svensk 450 standard Stålkvalitet eller 3021. motsvarande. Ramen är förstärkt och byggd i S355 av sidor 13 m 3. Ståltjocklek: 6 mm botten, 4 mm E-post: info@dinacon.se UNP220. GottHäng om stolphål och fästpunkter. 24 tons ram. och svänglucka.

Adress: Västergatan 1

Schaktflak Slamflak

Tel: 072-505 50 99

Stålkvalitet Hardox 450 ellermodeller motsvarande. Vattentäta slamflak i olika och 3 13 mE-post: . Ståltjocklek: 6 mm botten, 4 mm sidor storlekar. Alla flakinfo@dinacon.se byggda efter svensk 24 tons ram. Häng svänglucka. standard 3021. I enoch mängd olika kulörer.

Adress: Västergatan 1

Stålkvalitet Hardox 450 eller motsvarande.

Slamflak

Vattentäta slamflak i olika modeller och

har även ramar med containerfästen samtAdress: Västergatan 1 www.dinacon.se www.dinacon.se ramar till mini-kroken. 341 50 Lagan

SLAMFLAK

M M

SCHAKTFLAK

Ma Mas Ma

bygga efter dina önskemål.

M M

Schaktflak

LågbyggdaTel: 24 tons maskinflak50 med Schaktflak 072-505 99slänt

Öppna liftdumpercontainrar Lastväxlarramar Tel: 072-505 50 99 SLAMFLAK www.dinacon.se www.dinacon.se 341 50 och Lagan 50 Lagan I olika varianter och storlekar. Vi kan även I alla modeller längder. 16 eller 24 E-post: tons. Vi341 info@dinacon.se

MASKINFLAK

Lågbyggda 24 tons maskinflak med slänt Byggt enligt svensk standard 3021.

Kom

I olik Kombi Kombico Kombic bygg

I olika varianter och storlekar. Vi kan även bygga efter dina önskemål.

olika I olika var I Iolika vav bygga bygga efte bygga efe

64

SCHAKTFLAK

Lastväxlarramar Lågbyggda 24 tons maskinflak med slänt

Slamflak

Vattentäta storlekar. standard 3


REGION SMÅLAND

En komplett leverantör till den tunga industrin Den tunga industrin har i Maskin & Smide Lidhult AB en stark leverantör när det kommer till konstruktion, tillverkning, bearbetning, svetsning och reparationer. Med en modern och ändamålsenlig maskinpark som växer och utvecklas i takt med medarbetarnas kompetens står företaget för kundanpassade lösningar av högsta kvalitet.

Det är Patrik Carlsen som är ägare och VD för Maskin & Smide Lidhult AB. Tillsammans med sin svåger Tobias fick han möjlighet att ta över en existerande firma när dåvarande ägarna bestämde sig för att gå i pension. Till en början drev de verksamheten parallellt med sina ordinarie jobb, men 2010 tog de beslutet att satsa på företaget på heltid. – Det var ett tufft beslut eftersom vi alltjämt befann oss i en lågkonjunktur. Vi började jaga underleverantörer för att

få in mer jobb och vi fick allt mer att göra. Så småningom kom tankarna på att expandera, säger Patrik Carlsen och berättar att man därefter investerade i sin egen vattenskärningsmaskin. Därefter har verksamheten vuxit ytterligare, nya kunder har tillkommit och Patrik är sedan något år tillbaka ensam ägare till företaget som idag sysselsätter närmare ett tiotal medarbetare, och för tre år sedan flyttade man till nuvarande lokaler i Lidhult. Sedan dess har man även investerat i en ny laser och kantbockningsmaskin. Brett koncept Maskin & Smide Lidhult AB är en stark underleverantör till den tunga industrin. Företaget konstruerar, tillverkar, bearbetar, svetsar och reparerar, och jobbar med allt från kantbockning, fräsning, vatten- och laserskärning till blästring samt pulverlackering och ombesörjer även ytbehandlingar i form av elförzinkning, svart- och gulkromatering. Härutöver erbjuder man försäljning av material. – För oss är inga jobb vare sig för stora eller för små, till och med privatpersoner anlitar oss för mindre reparationer och lackeringsjobb, upplyser Patrik Carlsen.

att vi har all kompetens och alla maskiner i huset. Det gör att vi kan stå för allt från skärning och annan bearbetning till levererad ytbehandlad detalj till kund, säger Patrik Carlsen som har nya investeringar i framtidsplanerna. – Vi tittar bland annat på en hängbläster och ytterligare en vattenskärmaskin. Planer finns även på att få in robotsvetsning på ett hörn. Vi behöver dessutom nyanställa någon med ansvar för den digitala driften. I den här branschen måste man våga bredda sig om man vill fortsätta växa.

Han lyfter i sammanhanget fram kunder och samarbetspartners och nämner bland andra Cargotech i Ljungby, Konecranes AB, Tutaryds Mekaniska och Swedrive AB. Vågar satsa framåt Verksamheten i Maskin & Smide Lidhult är förstås kvalitetscertifierad enligt ISOstandarden. Personalomsättningen är låg, vilket innebär att man kan behålla kompetensen i bolaget. – Vi är en slimmad organisation där vi snabbt kan ställa om och ta oss an exempelvis akuta insatser. Vi vinner också på

Intervju: Victor Salazar

Ensam är stark i Brandts Service De som anlitar Brandts Service får en gedigen, kunnig och bred samarbetspartner i dess ägare Fredrik Brandt. Han driver ensam företaget där han specialiserat sig på markarbeten, fastighetsskötsel, vaktmästeri, släpvagnsreparationer och försäljning av mobila markskydd. Med hjälp av sitt eget stora kunnande och inhyrda entreprenörer finner han alltid en optimal lösning för varje enskild kund.

Fredrik fick smak på entreprenörskapet redan som ung då han bistod sin far, som var något av en föregångare i släpvagnsbranschen, i hans företag. – Jag gick den fordonstekniska linjen på gymnasiet och har alltid varit driven och älskat att arbeta med kroppen. För snart tio år sedan bestämde jag mig för att starta eget. Till en början var det en bisyssla då jag hyrde ut mig och mina tjänster kring markarbete och reparationer, men med tiden kunde jag bygga upp en stabil kundkrets och satsa på min egen firma på heltid, berättar Fredrik som jobbar ensam i företaget men hyr in kompetent arbetskraft vid behov.

Mobila markskydd Markarbeten och fastighetsskötsel dominerar den dagliga agendan i Brandts Service, men det blir också en hel del reparationer av släpvagnar. Under senare tid har Fredrik även börjat saluföra mobila markskydd som förhindrar skador på kringliggande ytor i samband med markarbete. De är tillverkade av hundra procent återvunnet plastmaterial och hanteras med lätthet för hand, vilket gör dem till en mycket smidig lösning för markentreprenörer som vill skydda exempelvis gräsmattor eller stenläggningar. De kan klara belastningar på upp till 80 ton. – Det är bra för mig och mina maskiner, men framför allt för kunden. Eftersom inte underlaget påverkas behöver entreprenören heller inte utföra någon återställning av påverkade markytor, vilket förstås i slutändan innebär en lägre kostnad för kunden, påpekar Fredrik Brandt som själv jobbar mycket i trädgårdar med exempelvis grävare och hjullastare. Mycket på gång Brandts Service tar sig an uppdrag över hela Kronobergs län, men det händer att Fredrik åtar sig mer långväga uppdrag än så. För närvarande arbetar han med en

Ägaren Fredrik Brandt.

husdränering, och härutöver ombesörjer han löpande fastighetsskötsel och vaktmästeri för ett antal industri- och företagskunder. – Jag har mer eller mindre ständigt olika projekt på gång, inte minst beträffande markentreprenader på byggarbetsplatser. Det råder överlag ett gott samarbete

entreprenörerna emellan här i regionen. Alla hjälps åt och drar nytta av varandras kompetenser, säger Fredrik. I framtidsplanerna ingår byggandet och utvecklandet av en ändamålsenlig verkstad. Fredrik vill förstås att företaget ska fortsätta växa men är noga med att påpeka att det viktigaste är att bibehålla en hög servicenivå.

– Jag jobbar med ett öppet sinne, stänger aldrig några dörrar, utan är hela tiden öppen för nya projekt och nya branschområden som utvecklar både mig och företaget. Det är bara jag själv som sätter gränserna. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

www.mslidhult.se • • • • • •

Storgatan 31, Lidhult 035-915 15 maskin.smide@telia.com www.mslidhult.se 035/91515

maskin.smide@telia.com

www.brandtsservice.se |

Fastighetsskötsel/vaktmästeri Släpreperationer Mobila markskydd Uthyrning Minigrävare m.m

Brandt’s Service | Fredrik: 0738-334868 65


REGION SMÅLAND

Industriveteran står inför ett generationsskifte Lennart Skoglund har drivit företag inom industrin i över 50 år. Idag driver han Lagan Plåtprodukter, ett ständigt modernt företag, som snart står inför ett generationsskifte, då sönerna Glenn och David ska ta över företaget.

Med över femtio års erfarenhet är Lennart en sann veteran i branschen. En av nycklarna till hans framgång är att han vet hur viktigt det är att hänga med i utvecklingen. - Konkurrensen är stenhård i den här branschen. Vi gör konstant återinvesteringar i företaget. Vi har en mycket modern maskinpark, som är helt digitaliserad, säger Lennart. Plåtformning Lagan Plåtprodukter har djup kunskap och lång erfarenhet av avancerad plåtformning. För att optimera sina produk-

tionsmetoder har man lasermaskiner för både 2D- och 3D-skärning, inklusive lasersvetsning. Man har även avancerade stansautomater för plana ämnen och även avancerade automatiska maskiner för bockning. Pressning av detaljer i hydraulpress är även en stor del av produktionen.

- Vi vill gärna vara med ända från starten på projekt för att kunna påverka så mycket som möjligt, förklarar Lennart. Mobila cykelmotorer För ungefär två år sedan startades nytt företag, Zipforce, som Lagan Plåtpro-

dukter är delägare i. Zipforce har tagit fram en unik mobil cykelmotor, som är patenterad. Motorn kan sättas på och plockas av på mindre än tio sekunder. Lagan Plåtprodukter står för tillverkningen och monteringen av motorerna. Det finns stora möjligheter i cykelmotorerna. - Zipforce ska expandera med nya och kända aktieägare. Produktionen de närmaste åren beräknas vara på cirka 20 000 motorer per år, säger Lennart.

år utomlands för att lära sig mer om olika produktionsmetoder. 2007 anslöt även Glenn till familjeföretaget. Idag jobbar Glenn med inköp och produktion medan David jobbar med produktionstekniken och marknadsföring. Företaget laddar nu inför ett generationsskifte. - Målet är att mina söner ska föra företaget vidare i samma goda anda, säger Lennart, som snart lämnar över ett över 50 år gammalt företag till nästa generation.

Fortsätter växa Pandemin har varit ett orosmoment för många företag runtom i landet. Lagan Plåtprodukter har dock klarat sig helskinnade genom pandemin, utan att behöva avskeda någon i personalen. Tvärtom fortsätter man växa. Under hösten 2021 planerar man ett bygge på 1700 m², för att få mer utrymme för monteringsarbete och sina stansmaskiner. - Vi även i diskussion om någon mer investering i maskiner för att utveckla kapaciteten en aning, säger David Skoglund, en av Lennarts söner. Generationsskifte Lennarts söner, Glenn och David, läste båda till civilingenjörer. David började jobba på Lagan Plåtprodukter efter sin examen 2004. Glenn spenderade ett par

VD och grundare Lennart Skoglund.

66

Industrigatan 6 34150 Lagan

Dalagatan 76 113 24 Stockholm

info@-lpp.se

info@zipforce.se

0372-34240

+46 72 700 70 28

Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

Plastindustrins framåtlutade verktygspartner Den alltmer komplexa plastindustrin upplever ett allt större behov av ändamålsenliga verktyg. Här kan ett företag som W-Tools i Alvesta utgöra en viktig partner. Företaget är en komplett leverantör av kundanpassade verktygslösningar. I nära samarbete med sina kunder bistår man hela vägen från konstruktion till färdig produkt.

W-Tools AB etablerades redan 1988 av Carl-Göran Andersson som idag har mer än 60 års erfarenhet av branschen. Ända sedan starten har fokus legat på svarvning, fräsning och slipning. Man började i liten skala och har med tiden utvecklat verksamheten. Idag ägs W-Tools av ett privat investmentbolag och under ledning av nuvarande VD:n Per-Anders Säll Andersson, tillika son till företagets grundare. Han konstaterar att företaget har lång erfarenhet av att leverera formar för plastindustrin, ett koncept som innefattar allt från konstruktion till färdig produkt. – Vi är idag huvudleverantör av verktygsdelar till Nordens största kapsyl- och förslutningstillverkare. Medicinsk utrust-

ning, livsmedelsförpackningar och andra tekniska detaljer utgör också en stor del av verktygsproduktionen. Härutöver är vi duktiga på kundanpassade lösningar avseende formverktyg och insatsdelar, berättar Per-Anders. Ny maskin på gång W-Tools formverktyg tillverkas i klassiskt verktygsstål som sedan värmebehandlas och får den hårdhet som krävs. Materialet till verktygen köps vi in från ett företag i Hagfors. Med en femaxlad fräsmaskin, universalslip, CNC-fräsmaskiner med mera tar man fram skräddarsydda lösningar, vilka kunderna ges möjlighet att provspruta innan leverans. Bolaget har succesivt investerat i maskinparken som blivit alltmer automatiserad. Nyligen beställdes en ny, femaxlad fräsmaskin med palettsystem, vilken kräver en väl tilltagen takhöjd. Det blir med andra ord nödvändigt med en utbyggnad, vilken ska vara klar under 2022. Även 2012 genomfördes en stor investering då W-Tools köpte maskiner för 12 miljoner kronor samt förvärvade Alvesta Pressverktyg AB. Växer och utvecklas Kontinuerliga investeringar är, menar

Per-Anders Säll Andersson, nödvändiga i en bransch som i många avseenden är konkurrensutsatt. – Vi svarar upp med tillverkning av stora volymer, vilket gör att vi kan konkurrera

även med låglöneländerna. När man slår ut priset och kostanden för producerade antal, eller per detalj, blir vi ofta billigast i slutändan. Våra kunder värdesätter också närheten till verktygsmakaren, vilket

möjliggör snabba leveranser med kort varsel så att verksamheten inte riskerar att stå stilla, säger han. Per-Anders berättar att företaget under senare tid fått många förfrågningar från andra länder i Europa, vilket han ser om en utveckling i positiv riktning. Förhoppningen är att öka både omsättning och antalet anställda. Inom kort kommer två nya medarbetare att ansluta sig till personalstyrkan, vilken utbildas kontinuerligt, såväl externt som internt, i syfte att alltid ligga i kunskapsmässig framkant. – Nu väntar vi också på att få får nya maskin, den kommer att innebära ett rejält lyft för oss och medföra att vi ökar vår kapacitet ytterligare, avrundar PerAnders Säll Andersson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Rönnemyrsvägen 22, 342 31 Alvesta • info@wtools.se • +46 (0)472-124 24 67


REGION SMÅLAND

Säkra transporter av musikinstrument Hans Johansson har varit snickare med inriktning mot musikindustrin sedan 80-talet. Idag driver han Audio Industries Scandinavia, som specialiserar sig på tillverkning och uthyrning av ljudsystem och så kallade cases, som säkerställer att ömtåliga musikinstrument kan transporteras utan att ta skada.

Hans Johansson har alltid haft ett stort musikintresse och har även sysslat med snickeri sedan han var 15 år gammal. Han är lyckligt lottad då han kunde kombinera sina intressen. Han startade sitt första företag på 80-talet, då han började som teknikleverantör för turnéverksamheter. 1991 startade han Audio Industries Scandinavia, som började med uthyrning av professionella ljudanläggningar. Sedan dess har man gjort sig ett namn i branschen, vilket gör att man får beställningar från många olika delar av landet och övriga världen.

- Letar man efter unika grejor och ett unikt koncept, hittar man oss. Vi har skickat en hel del beställningar till Sidney i Australien till exempel, säger Hans. Specialtillverkade högtalarsystem De professionella ljudanläggningarna

är en stor del av verksamheten än idag. Under åren som har gått har man dock börjat fokusera mer på snickeri i form av tillverkning. För numera tillverkar man egna högtalarsystem och tillhörande kringutrustning. Man jobbar fortfarande mycket med turnéverksamheten. I dessa

sammanhang är man ofta en del av ett större maskineri. - Det är mycket samarbete inom branschen, med exempelvis företag som levererar ljussättningen, de som bygger scenen och de som sköter själva ljudproduktionen, förklarar Hans. Cases Audio Industries Scandinavia har även utvecklat ytterligare ett ben i sin verksamhet. Något av det viktigaste som finns inom turnéverksamhet är att skydda den ömtåliga utrustningen under transporter. Audio Industries Scandinavia tillverkar specialgjorda lådor och fodral för transport av musikutrustning och liknande i sitt välutrustade snickeri. Dessa produkter kallas ofta för ”cases.” Det finns cases för olika ändamål, exempelvis road cases, för turnéer ute på vägarna, och flight cases, för flygtransporter. Man tillverkar cases för allt från verktyg och högtalare till olika sorters musikinstrument. Företagets cases är mycket eftertraktade. - Ska du ta med ett instrument ut på turné, måste det skyddas väl, säger Hans.

Tiltcase för mixerbord.

CNC fräst skuminredning för Motorola comradio.

Musikscenens återkomst Musikscenen är en av de branscher som blev mest lidande av pandemins restriktioner. I och med att Audio Industries Scandinavia är så pass hårt knutna till musikscenens behov, blev man lidande under pandemin. Men nu börjar saker och ting äntligen vända. - Pandemin har äntligen släppt taget. Och då kommer musikindustrin tillbaka och vi kommer kunna återgå till den normala verksamheten. Vi har redan fått en hel del nya kunder, berättar Hans. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Det trygga valet för VVS-tjänster När man ska renovera i hemmet eller på kontoret är det väldigt viktigt att man känner sig trygg, att hantverkarna man anlitar är professionella, så att arbetet blir rätt gjort. Newmans VVS ser sig själva som det självklara valet för alla kunder som letar efter trygg professionalism.

Oskar Davidsson har jobbat i VVSbranschen sedan 2009. De första sju åren jobbade han som anställd. Och sedan början av 2021 startade han ett företag tillsammans med Martin Persson, som tidigare drev Newmans VVS i Osby. Det är, så klart, många gånger mer krävande att driva egen firma än att jobba som anställd. Oskar trivs dock med att ha ett helhetsperspektiv på projekten. - Redan från början hade jag tryggheten. Jag kan detta och vet hur helheten ska se ut. Ljungby är inte så stort, så vi fick snart ett bra rykte, som spred sig fort, säger Oskar om den första tiden. Stor bredd Newmans VVS har ett upptagningsområde på cirka fem mil runt Ljungby. Tack vare Skåne-kontoret i Osby har det dock hänt att man har jobbat på projekt i bland

annat Hässleholm och Malmö. Man har stor bredd på tjänsterna man utför. Man installerar värmepumpar, säljer badrumsmöbler och renoverar badrum med allt från blandare till WC-stolar. Oskar brukar säga att man gör allt som har med vatten och rör att göra. Han har ett gott självförtroende när det kommer till sina färdigheter. Samtidigt är han ödmjuk inför det faktum att branschen är i ständig förändring. - Trots att jag nu varit i branschen i tolv år, kommer det fortfarande nya utmaningar. Det är det som är tjusningen med branschen; det kommer mer och mer hela tiden, säger Oskar, som tycker problemlösning är en av de roligaste aspekterna av jobbet. Vill vara det självklara valet En annan aspekt som Oskar uppskattar med sitt jobb är de personliga mötena med kunderna. Det viktigaste i kundkontakten är att kunderna känner sig hörda och trygga. Ett dåligt utfört arbete kan resultera i höga kostnader, frustration och ett antal andra besvär. Oskar och de andra på Newmans VVS är alla professionella hantverkare med lång erfarenhet. - Anlita professionella hantverkare om du vill känna dig trygg med att arbetet utförs med kvalitet, brukar vi säga! Och då är vi ett självklart val, säger Oskar.

hans@audio-industries.com 68

Ägaren Oskar Davidsson.

Fler VVS-proffs behövs Det har gått så pass bra för Newmans VVS att man nu letar efter en ny medarbetare, ytterligare ett VVS-proffs. Oskar tycker om att ha ett helhetsperspektiv, men det betyder inte att han går in och

mikrostyr sina anställda, som är fem till antalet för tillfället. Han litar på att hans anställda tar ansvar för sitt arbete, inklusive kontakten med kunderna. - I den här branschen hänger mycket på vilka anställda man har. Vi trivs bra

ihop. Det är en nyckel till vidare framgång, säger Oskar om sina medarbetare, som han hoppas kommer bli fler inom en mycket snar framtid. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

Tog över bilverkstad mitt under pandemin Rikard Bard och Jimmy Ask hade is i magen när de tog över Alvesta Bil och Riktning mitt under pandemin. De har jobbat outtröttligt med att bygga upp verksamheten, bland annat med däckhotell och stora planer för el- och hybrid-bilar.

Det har legat en bilverkstad på Allbogatan 62 i Alvesta sedan 60-talet. I omgångar har det varit en märkesavdelning för BMW och Hyundai. Idag servar verkstaden de flesta bilmärkena. Rikard Bard och Jimmy Ask hade jobbat som mekaniker i Växjö många år när de tog över Alvesta Bil och Riktning så sent som i april 2021. Det är inte den lättaste saken i världen att ta över en verksamhet mitt under en pandemi. De har jobbat hårt för att bygga upp verksamheten. -Den kundkrets vi fick ärva var rätt liten eftersom de förra ägarna trappade ner mot slutet, så vi har jobbat hårt för att få in nya kunder, säger Jimmy.

Däck, däck, däck Rikard och Jimmy utför alla sorters service-reparationer och får även en del besiktningsuppdrag, då man bland annat fixar rostskador. Det främsta tillskottet sedan de tog över verksamheten är att de har utökat utbudet av tjänster som rör däck. När de tog över verksamheten fanns det till exempel inga däckmaskiner. Numera kan Alvesta Bil och Riktning erbjuda sina kunder mycket när det kommer till däck. - Vi har däckhotell, försäljning av däck och kan byta däck, säger Jimmy. Framtidens bilar Bil-branshen är i ständig utveckling. Både Rikard och Jimmy har gått många utbildningar utöver den de fick när de gick fordonslinjen på gymnasiet. Just nu går Rikard en utbildning för att arbeta med el- och hybrid-bilar, eller som det heter inom branschen, högvoltsfordon. - Man måste till och med ha en speciell certifiering för den utbildningen. Minst en i verkstaden måste ha en sådan, förklarar Rikard. Mekar gärna med amerikanska bilar Alvesta är en liten ort, där det är viktigt att ha goda relationer till de andra verkstäderna i området; det gäller att samarbeta

snarare än att konkurrera. Alvesta Bil och Riktning tar emot de flesta bilmärken, men den gamla verkstadens rötter sitter djupt, då man fortfarande jobbar mycket på BMW-bilar. Som de flesta mekaniker, brinner de för att jobba med bilar. Rikard och Jimmy jobbar gärna på amerikanska

bilar, vilket de har nischat in sig på. Denna passion, för yrket i allmänhet och för amerikanska bilar i synnerhet, är något de hoppas föra vidare till nästa generation. Än så länge kommer Rikard och Jimmy vara de enda mekanikerna som jobbar på heltid i bilverkstaden,

men det finns många sätt att hjälpa den kommande generationen på. - Vi håller på att gå igenom diverse praktikanter. Det är genom praktik som ungdomarna får upp intresset för att jobba i bilverkstäder, säger Rikard. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Alvesta Bil & Riktning Vi förstår bilar. Vi förstår dig.

Allbogatan 62, 342 30 Alvesta | 0472-472 75

69


REGION SMÅLAND

För Nebojsa är det ytan som räknas Inom området industrilackering ställs idag höga krav på miljö och arbetsmiljö, samtidigt som kraven från beställare beträffande fläckfria insatser växer i samma takt. Ett företag som hanterar båda är Ljungby Pulverlackering där man med både kompetens, erfarenhet och modern utrustning åstadkommer perfekta resultat.

Nebojsa Misic jobbade tidigare med våtlackering på ett företag i Ljungby, men började sedermera få problem till följd av ständig kontakt med lösningsmedel, härdare och andra kemikalier. – Det var för 30 år sedan då det rådde helt andra arbetsmiljöregler än idag. Man var heller inte lika noga med skyddsutrustning som ansiktsmask med mera. Jag började må dåligt, hade ofta huvudvärk och bestämde mig till slut för att starta en egen pulverlackeringsfirma med mer moderna produkter. Idag jobbar vi med produkter som är betydligt mer skonsamma mot både människor och miljö, de avger heller nästan ingen lukt, är

samtidigt mycket effektiva och ger goda slutresultat, berättar Nebojsa. Idén att starta eget föddes när en liknande firma i området gick i konkurs. Nebojsa köpte maskinparken och byggde upp sin egen verksamhet från noll och utan investerare. Det var tufft, medger Nebojsa, som kan konstatera att mycket har hänt under de 20 år som gått sedan Ljungby Pulverlackering såg dagens ljus. – Vi har vuxit mycket tack vare vårt goda rykte. Idag servar vi kunder i hela närregionen. Konkurrerar med kvalitet Ljungby Pulverlackering blästrar alltid innan lackering och använder sig av zinkgrund för att erhålla högsta möjliga kvalitet. Därefter topplackeras objektet enligt kundens önskemål. – Det vi lackerar håller hur länge som helst, säger Nebojsa Misic och berättar att man har kapacitet att ta sig an ett ton tunga objekt. – Inga uppdrag och inga kunder är vare sig för stora eller för små för oss, alla är välkomna att anlita oss. Vi är duktiga på styckegods och kan lackera i serier, upplyser Nebojsa.

VD Nebojsa Misic.

Han medger att företaget verkar i en konkurrensutsatt bransch där priserna ofta pressas till botten. Ljungby Pulverlackering konkurrerar med sin höga kvalitet. – Kunderna betalar gärna mer när de vet vad de får, säger Nebojsa. Fortsätter växa Nebojsa Misic berättar att det hela

tiden finns nya projekt på gång och att det mesta flyter på som det ska. Företaget växer och han behöver nyanställa personal, men beklagar samtidigt att det inte finns några grundläggande utbildningar för lackeringsbranschen. I stället utbildar han personalen internt, och drar sig inte för att söka i hemlandet Serbien för att hitta kompetenta medarbetare. Nobojsa ser framtiden an med tillförsikt,

utöver nyanställningar umgås han med planer på att investera i maskinparken. – Vi tittar till exempel på en ny ugn, men har valt att vara lite återhållsamma under pandemin. Nu öppnas allt upp och då ser vi stora möjligheter att fortsätta växa och utvecklas. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Meadowdolls – raffinerade dockor för vuxna Meadowdolls är en väldigt raffinerad sorts docka, med många omsorgsfullt gjorda detaljer. Miroslava Brodlova fick snabbt upp intresset för dessa dockor och startade Meadowdolls AB, som designar och säljer dockor.

Det hela började i det Sydkoreanska kungliga huset, där två medlemmar hade en önskan om en raffinerad sorts docka med många detaljer. Detta resulterade snart i att samlandet av denna sortens dockor, främst riktade mot vuxna, blev på modet i Sydkorea. Det hela fick ännu mer fart när olika konstnärer fick upp ögonen för dockorna och började designa

dockor. Idag är meadowdolls, som de kallas, populära i stora delar av världen. Miroslava Brodlova, som kommer från Tjeckien men har bott i Sverige i många år, fick upp ögonen för dockorna för femton år sedan när hon bodde i Malmö. Intresset utvecklades snart till en affärsmöjlighet, vilket ledde till att hon grundade företaget Meadowdolls AB. - Jag tittade på dessa konstnärliga dockor och blev väldigt intresserad av hur man gör dem, berättar Miroslava om det första mötet med dockorna. Internationellt Meadowdolls är populära i bland annat stora delar av Asien, Ryssland, USA och Frankrike. Konstnärer från olika länder sätter sin personliga prägel på dockorna. Miroslava berättar om den ryska konstnären Marina Biscova, som till och med har haft utställningar med sina dockor. Biscova använde sin konst för att nå ut med ett budskap. En av hennes dockor hade till exempel bara ett bröst, för att symbolisera kampen mot bröstcancer. I Sverige är meadowdolls än så länge inte vidare stort. Miroslava är en av de ledande

konstnärerna i Sverige när det kommer till meadowdolls. - Det är en nischad bransch. Vi har cirka 3000 följare på sociala medier, säger Miroslava. Raffinerad hobby När meadowdolls först kom på modet handtillverkades dockorna en i taget. Detta gjorde det till en väldigt dyr hobby. Numera massproduceras dockorna, så att fler kan glädjas åt dem. Det hela börjar med att dockan designas av konstnärer som Miroslava. Utöver att skulptera det naturtrogna ansiktet och andra detaljer, lägger man ner mycket tid på kläder och olika accessoarer, som trämöbler och nallebjörnar till dockorna. - Det är en stor bransch i andra länder. Dockan måste tillverkas, någon annan gör håret, en tredje gör ögonen och så vidare, säger Miroslava om meadowdollsbranschen. Ger glädje Meadowdolls-dockor är främst en hobby för vuxna. Dockorna är inga leksaker, utan kräver en hel del omsorg. Det kan jämföras lite med att bygga modellflygplan, som kräver både tid och tålamod,

som entusiasterna får ut väldigt mycket glädje av. - Jag har många härliga kunder som brukar berätta att dockan är det första de ser när de vaknar. Och när de ser dockans leende, börjar de dagen med ett leende på läpparna, säger Miroslava. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Vi finns på Facebook: FB-grupp: www.facebook.com/ groups/1667130890195353 FB-konto: My Meadow

Berghem, 341 91 Ljungby • 0705-769612 • nebojsamisic@hotmail.com www.ljungbypulverlackering.com

70

www.meadowdolls.org


REGION SMÅLAND

Noggrannheten präglar Tobias skadeverkstad FAKTA En LUPIN klass 1-certifierad rekondoch skadeverkstad

Företagsnamnet säger det mesta. I Smålands Bilpedanten AB är det noggrannheten som står i centrum. Företaget jobbar med allt som rör återställning av ett fordon efter skada eller slitage – från reparation av enstaka plåtskador till omlackering av hela karossen.

Tobias Nyberg, som äger och driver Smålands Bilpedanten AB, började skruva och meka med bilar i ung ålder. – Till gymnasiet sökte jag in till bilmekanikerprogrammet, men kom in på mitt andrahandsval som var plåt och lack. Det gjorde att jag snart bytte inriktning och intresse, jag visste inte att detta kunde vara så kul, säger Tobias med stort eftertryck. Det är med andra ord en sann entusiast som driver Smålands Bilpedanten. Efter att ha jobbat på en allbilverkstad i Växjö

och som bilplåtslagare i Göteborg sökte han sig tillbaka till tryggheten i Alvesta. 2006 startade han sin egen firma utan någon stabil grund att stå på. – Jag började i en källare utan kunder och nästan utan verktyg. Jag hyrde in mig hos andra firmor och byggde mitt varumärke på det viset. För sju år sedan flyttade jag till nuvarande lokaler här på Fabriksgatan, och här har jag blivit kvar sedan dess. Utbildad och certifierad Det är en ändamålsenlig anläggning Tobias och hans tre medarbetare förfogar över.

Man jobbar företrädesvis med plåt-, lackoch plastskador i form av försäkringsärenden, men tar sig förstås också an skador som inte omfattas av försäkringar. Företaget är ett Ceramic Pro Center, och tillhör därmed en av de världsledande aktörerna inom lackskydd. Smålands Bilpedanten jobbar också med bilrutor, däck och fälgar, och med den senaste utrustningen från välkända Car-O-Liner. Tobias är själv certifierad enligt LUPIN klass 1, vilket är den högsta klass man kan nå i branschen. – Jag har gått i princip alla utbildningar som finns i branschen, till exempel inom härdplast och riktning av bucklor, för att

hela tiden kunna hålla mig i dess framkant. Det har förstås gynnat både mig själv och företaget. Vi är dessutom godkända av Bilplastteknik, vilket är ett måste om

vi ska kunna åta oss försäkringsärenden. Det är en licens som måste förnyas varje år, samtidigt som man kontrollerar att vi använder oss av rätt produkter och utrustningar. Vi är förstås också certifierade av Motorbranschens Riksförbund, upplyser Tobias Nyberg. Redo att expandera Tobias berättar att det krävs både arbete och kunskap för att få jobba med försäkringsbolagen. – Det har tagit sin lilla tid, men nu har vi avtal med i princip alla, konstaterar han. Han framhåller noggrannheten som en av företagets främsta konkurrensfördelar. Företaget växer, liksom behovet av nya, kompetenta medarbetare, men enligt Tobias är det lättare sagt än gjort att finna duktiga plåtslagare och lackerare. – Vi har en rymlig lokal som gör att vi har plats för fler, men samtidigt är vi inte främmande för att köpa vår egen fastighet framöver. Med tanke på den ökande efterfrågan på våra tjänster ser vi alla möjligheter att fortsätta växa. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Vi söker nu en självgående bilplåtslagare med stort bil intresse till vårat team! Ansökan skickas till våran mail med märkning: Bilplåtslagare

Bilpedanten AB | Fabriksgatan 7, 342 34 Alvesta | 0472-44101 | info@bilpedanten.com | www.bilpedanten.com 71


REGION SMÅLAND

Alvestas bilverkstad i tre generationer Invånarna i Alvesta har gått till Alvesta Bil & Motor för att fixa bilen sedan 1974. Nicklas Andersen har varit verksam i verkstaden sedan han var tio år gammal och hans pappa bad honom sopa golvet. Det bästa Nicklas vet med sin verksamhet är när en ny generation kommer till honom för att få hjälp med bilen.

1974 grundade Magnus Wistagen Alvesta Bil & Motor. Numera är han pensionerad och har lämnat över verksamheten till sin son, Nicklas Andersen, som har varit intresserad av bilar så länge han kan minnas. Han började sopa golven i verkstaden redan när han var tio år gammal. När han sedan skulle välja inriktning på gymnasiet var valet enkelt; han läste fordonslinjen. Även Nicklas son har arbetat i verksamheten, vilket gjorde honom till tredje generationens mekaniker. Nu har Nicklas även gått och blivit farfar, så drömmen om att driva verksamheten i ytterligare en generation kan bli sanning. För tillfället driver Nicklas dock

verksamheten själv med lite hjälp från grundaren. -Farsgubben är med måndagar och tisdagar och hjälper till också, säger Nicklas med ett brett leende på läpparna. Fristående bilverkstad Till skillnad från många andra bilverkstäder är Alvesta Bil & Motor inte ansluten till någon stor kedja. Man köper dock in produkter från MECA och BDS. Nicklas föredrar att köpa in produkter från BDS av den enkla anledningen att det är ett lokalt företag, vilket är viktigt för honom. Trots att verksamheten är liten, går det bra. För tjugo år sedan flyttade man in på Smedjegatan. Tio år senare kunde man köpa fastigheten. -Mina kunder är mina bästa samarbetspartners, säger Nicklas och skrattar när vi frågar honom om samarbeten. Generationskunder Nicklas får det att låta som ett skämt. Men det finns en hel del sanning i det han säger. Alvesta är ett litet samhälle. Folk är lojala mot företagen i området. Det ser man inte minst i klientelet. Nicklas berättar att det har hänt mer än en gång att en kund har frågat honom om

han inte känner igen dem, eftersom de brukade komma dit med sin pappa eller mamma. Nicklas tycker dessa stunder, när en ny generation blir hans kunder, är underbara. Lojalitet är något som går åt båda hållen. - Jag har svårt att säga nej till en bra kund. Om någon kommer in med till exempel en gräsklippare och vill ha den fixad, så löser vi det, säger Nicklas.

Branschkollegor Det är denna lojalitet som driver hela verksamheten framåt, år efter år. Nicklas har hållit på med renovationer i fastigheten de senaste tre åren. Men det är inte för att han oroar sig för konkurrens, utan för att han vill bygga för kommande generationer och kunna serva sina lojala kunder så bra som möjligt. Detta är något

som är utmärkande för många verksamheter i Alvesta. - Här på gatan finns det exempelvis en annan verkstad. Men de sysslar mer med amerikanska bilar. Så här känner vi inte att vi konkurrerar med varandra, utan att vi alla jobbar ihop i lilla Alvesta, säger Nicklas. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Flexibla ekonomitjänster för små och stora företag Med en stabil ekonomipartner i ryggen kan företaget lägga all kraft på kärnverksamheten, samtidigt som det skapar struktur och trygghet i bolaget. För företag i och kring Alvesta finns redovisningsbyrån Ekontera AB, en liten och personlig redovisningsbyrå med stor kompetens, och med ett brett kunnande kring allt från löpande bokföring, fakturering och deklarationer till årsredovisningar och bokslut.

Det är Eva Berger, auktoriserad redovisningskonsult, som driver Ekontera AB, ett företag hon startade för snart tio år sedan efter att ha arbetat som ekonomichef på ett bolag som fusionerades med ett annat. – Mina arbetsuppgifter försvann och eftersom jag hade jobbat med ekonomi under hela mitt yrkesverksamma liv bestämde jag mig för att starta eget, berättar Eva som idag har tre anställda. Hon kan se tillbaka på ett decennium där företaget har vuxit successivt. Från att ha börjat i en källarlokal utan kunder hjälper hon tillsammans med sina medarbetare

idag ett hundratal uppdragsgivare. Verksamheten utgår från Alvesta och riktar sig mot kunder i ett väl tilltaget upptagningsområde. Komplett tjänsteutbud Ekontera står för ett komplett utbud av professionella ekonomitjänster, så som bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer och löner. Härtill kommer tjänster kring exempelvis bolagsärenden, månadsavstämningar, rapporter, budgetar, prognoser och rådgivning. – Vår bredd gör att vi kan hjälpa företag i alla storlekar. Vi är anpassningsbara och ser alla kunder som lika viktiga, stora som små. En del av dem bokför själva, en del vill ha en kontrollfunktion, medan vi för andra gör precis allt. Behovet hos en kund kan förstås också förändras över tid, poängterar Eva Berger. Hon berättar att kunderna finns i en mängd olika branscher, bland uppdragsgivarna finns allt från byggföretag, verkstäder och fastighetsbolag till hårfrisörer, bilverkstäder och butiker. En trygg partner Ekontera är förstås en auktoriserad redovisningsbyrå genom Srf konsulterna. Verksamheten är kvalitetssäkrad och

Vi utför alla slags

BILREPARATIONER på samtliga förekommande bilmärken

• • •

BILRIKTNINGAR RESERVDELAR TILLBEHÖR

Alvesta

Bil & Motor AB Smedjegatan 4, Alvesta, tel. 0472-47980

72

omfattas av ansvarsförsäkring avseende eventuella fel rörande företagskunder. – Som småföretagare har man många lagar att förhålla sig till, och som man har en skyldighet att känna till. Annars riskerar man att begå lagbrott utan att vara medveten om det, påpekar Eva Berger som satsar på kontinuerlig utbildning av sina anställda i syfte att hela tiden ligga i kunskapsmässig framkant.

– Det är viktigt för oss att vara en stabil samarbetspartner så att våra kunder känner sig trygga med oss. De ska veta att vi finns här och att vi blir kvar i Alvesta. Vi fortsätter gärna att växa, men vi har valt att skynda långsamt. Det är viktigt att vi även i fortsättningen är en nära och personlig ekonomipartner för våra kunder. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Vi uppskattar att ni vänder er till oss! Allbogatan 54, Alvesta 0472-44 024

www.ekontera.se


REGION SMÅLAND

Ledande leverantör av stallströ och lantbruksströ

Sveriges lantbrukare har i familjeföretaget STABEN en stabil och bred leverantör av stallströ och lantbruksströ. Sortimentet präglas av en stark bredd och ambitionen i bolaget är tydlig: att vara den ledande aktören i branschen avseende kvalitet, service och produktutveckling.

Familjeföretaget STABEN Svenska Träbiprodukter AB startades i Småland 1988 och bedrivs alltjämt i samma regi med familjen Salomonsson i spetsen. Vi träffar Conny Salomonsson på huvudkontoret i Lagan utmed E4:an mellan Ljungby och Värnamo, där han berättar att bolaget är

en stabil och trygg leverantör av stallströ. – Vi tillverkar framför allt kutterspånbalar, briketter och burströ och driver härutöver även försäljning av pellets och torvströ. Våra kunder är återförsäljare

inom lant- och hästnäring samt direktkunder. Kvalitet och service Det var Conny som utvecklade STABENs

koncept. Under 1980-talet sade han upp sig från sin dåvarande anställning och utvecklade sin egen affärsidé kring restprodukter från landets sågverk. Det har lett till att många av landets hästar, kor och grisar idag har STABENs stallströ under sina hovar och klövar. – Vi har alltid lagt stort fokus på hög produktkvalitet, snabb service och en personlig kundkontakt. Här vill vi alltid vara ledande i branschen, understryker Conny Salomonsson. Conny Salomonsson vill välkomna intresserade att höra av sig. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

FAKTA Staben Svenska Träbiprodukter AB erbjuder bland annat: - kutterspånbalar - briketter - burströ - pellets - torvströ

0372-35039 info@staben.nu www.staben.nu 73


DANMARK

Danska succéstaket kommer till Sverige Skolor, organisationer och andra offentliga byggnader har ålagts krav på olika staketlösningar. Med så många olika krav att möta har staket blivit lite av en konstform. PH Hegn har utvecklat staketlösningar som är snygga och funktionella utan att vara alltför dyra.

PH Hegn har sysslat med staketlösningar sedan 1982. Branschen har utvecklat sig en hel del sedan starten. Idag fokuserar man på att utveckla egna staketlösningar. Det är allt från enkla trådstängsel, som skyddar odlingar, till avancerade system med portautomatik. Olika kunder behöver olika sorters staketlösningar. PH Hegn plockar ihop skräddarsydda lösningar baserat på kundens behov. Företaget har ett showroom som ger kunder en överblick över de vanligaste lösningarna. - I vårt showroom i Ringsted har vi ett trettiotal modeller vi visar upp, säger Per Sørensen, företagets grundare och ägare.

För de minsta till den största I showroomet kan man bland annat se en lösning som är populär på förskolor och daghem och liknande. Ett magnetlås säkrar grinden i låst läge. Dörren kan förses med en ”föräldrakod”, som tillåter in- och ut-passeringar utan att riskera att småttingarna smiter ut. Den mest uppseendeväckande lösningen i showroomet

är en fyra meter lång portlösning, som är försett med en skruvmekanism och trapetsgängad öppningsfunktion, vilket gör att porten viker sig och därmed inte tar upp mer än en meter på djupet, trots sin fyra gånger så långa längd. Denna port kan öppnas antingen via fjärrkontroll eller nummerplåtsigenkänning. - Systemet kan läsa av registreringsplå-

tarna på bilarna och öppnar automatiskt porten för fordon som är med i systemet, förklarar Per. Satsar på den svenska marknaden PH Hegn har gjort succé på den danska marknaden och planerar nu att satsa på resten av Norden. Så här inledningsvis kommer man jobba en hel del mot

kommuner, skolor och andra offentliga verksamheter i södra Sverige. För att skapa goda relationer kommer man inledningsvis erbjuda att komma ut till kunderna, ta mått och lämna en offert med ett bindande pris direkt. - Detta gör vi under en övergångstid medan vi arbetar med att finna återförsäljare i Sverige, säger Per. Letar svenska återförsäljare Målet är att hitta byggmarknader och liknande verksamheter i Sverige som vill köpa in produkter från PH Hegn. Per uppger att hans dörr alltid är öppen för intressenter från både Sverige och Norge som vill komma förbi showroomet i Ringsted för att titta på produkterna och diskutera ett samarbete. - Även om marknaden i Sverige är stor har vi kapacitet att leverera hela system inom 4-14 veckor, säger Per, som ser fram mot att bredda företagets verksamhet mot Sverige. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Andreas Ziegler

Per Sørensen.

• Smidesjärn • Måttanpassat • Grindar

Öppet enligt avtal

• Staket • Svängportar • Vikportar • Porttelefoner • Audio/Video • Portautomatik

74

|

|

|


DANMARK

Framtidens intelligenta lås- och passersystem är här Trådlösa, intelligenta och anpassningsbara lås som kan fjärrstyras låter kanske som science fiction för många. Men det är just den sortens lösningar som SALTO Systems utvecklar och producerar. Produkterna sitter redan installerade på mer än fem miljoner dörrar runt om i världen.

SALTO Systems utvecklar intelligenta lås- och passersystem för kunder över hela världen. När man hör företagets nordiska chef, Jesper Buch, prata om företagets

Nordiska chef Jesper Buch.

tjänster låter det lite som science fiction, i alla fall för den oinvigde. Företaget har utvecklat system som både är trådlösa och som inte behöver en extern strömkälla för driften. Molnbaserade applikationer gör att kunden inte behöver investera i en server eller ha en IT-avdelning. Det viktigaste av allt när det kommer till SALTO systems lösningar är dock att det inte krävs hög IT kunskap om systemen, de behöver bara veta att de faktiskt funkar. Som många andra teknologiska innovationer, är systemen gjorda för att vara användarvänliga. - Systemet ska vara lätt att sköta och alla våra system kan kompletteras på en mängd olika sätt, förklarar Jesper. Kundanpassat SALTO systems kunder inkluderar allt från kommuner och skolor till sjukhus och försvarsanläggningar. Alla kunder behöver inte samma nivå på sina produkter och tjänster; det är lite skillnad på säkerhetskrav på en skola och på en försvarsanläggning. Det finns, så klart, standardlösningar, men i mångt och mycket handlar det om att anpassa sig efter kundens behov. - Vi kan exempelvis skapa ett skalskyddssystem med olika säkerhetsklassningar inom ett sjukhus. Inom ett och samma system kan vi styra vilka säkerhetszoner

en anställd har tillträde till, förklarar Jesper. Enkelhet Ny teknik kan skrämma vissa, eftersom det kan verka krångligt. Tanken med teknik som de system som SALTO systems utvecklar, är dock att de ska underlätta

vardagen. Dörrarna kan fjärrstyras från en app, vilket betyder att man i princip bara behöver trycka på en knapp för att öppna en dörr. Behörighetsnivåer innebär att exempelvis en dörr kan ”programmeras” av läraren som är ansvarig för klassrummet, medan exempelvis rektorn har ansvar för hela systemet. Vissa system

är ännu enklare och öppnas med en så kallad ”tagg”. - Om någon tappar en tagg eller ska ändra behörighet kan detta administreras enkelt och snabbt utan att behöva vara på plats, förklarar Jesper. 5 miljoner dörrar SALTO systems har kunder över hela världen. Huvudkontor och produktion ligger i spanska San Sebastian medan det Nordiska huvudkontoret ligger i Kalundborg på Själland, lite över en timmes bilfärd från Köpenhamn. I Norden har företaget även kontor i Sverige, Norge och Finland. Genom att samarbeta med utbildade installatörer och partners, har kunderna alltid nära till en representant för SALTO systemen. - Vi har redan installerat på mer än fem miljoner dörrar världen runt, men målet är fortfarande att växa. För svenska läsare kan vi hänvisa till bland annat vårt Malmökontor eller vårt kontor i Älvsjö. Vi kommer gärna ut och presenterar våra system, säger Jesper. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Andreas Ziegler

Besök oss:

saltosystems.se

saltosystems.no

saltosystems.fi

saltosystems.dk 75


DANMARK

Från gammaldags smedja till toppmodern industriell montering AVOS började som en landsbygdssmedja för nästan 170 år sedan och drivs idag av ättlingar till de första smederna. Idag har man specialiserat sig på modern metallbearbetning och industrimontage. Man jobbar redan en hel del i södra Sverige, vilket är en kundbas man hoppas kunna göra större.

1853 etablerades en landsbygdssmedja av Arne Vølund, som kallade sin smedja Vølund och senare A. Vølund & Søn. 2001 respektive 2004 tog bröderna Anders och Thomas Vølund över som verksamhetens nya ägare. De är den sjätte generationen att driva företaget, som ligger i Kalundborg. 2011 registrerade man det nya företagsnamnet, AVOS, som står för just A.Vølund Og Søn. Företagets rötter sitter djupt än idag. Samtidigt har man blicken mot framtiden. - Vi har utvecklats från en traditionell smedverksamhet till ett modernt företag som bland annat utför komplicerade installationer inom petrokemisk industri, läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin, säger Anders. Modernt industrimontage AVOS är måna om att ligga i framkant och jobbar ständigt med att utveckla sin kompetens och införskaffa den senaste utrustningen. Utöver maskinell bearbetning och alla sorters bearbetning av svartstål och rostfritt stål, har man även kompetens inom bland annat 3D-scanning och 3D-printing. Ett av de senaste

Anders Vølund.

tillskotten i den moderna maskinparken är en fiberlasermaskin på 4 kilowatt som kan skära upp till 10 millimeter rostfritt stål och ta arbetsstycken som är upp till 3000 millimeter gånger 1500 millimeter stora. Det som skiljer AVOS från många andra företag i branschen är att man erbjuder så kallat One Stop Mechanical Shop, vilket innebär att man sköter allt arbete. Det är endast ytbehandling, som målning eller härdning, som inte utförs i lokalerna i Kalundborg. - Vi tillhandahåller inte bara det vi i dagligt tal kallar smidesverksamhet och industrimontage, utan vi erbjuder all form av maskinell bearbetning i vår CNCstyrda maskinpark, förklarar Anders. Snabbt på plats AVOS-Onsite är namnet på montageavdelningen, som arbetar på plats ute hos kunderna med bland annat rörmontage,

rengas-installationer, mekaniskt arbete och service. Ibland är det snabba ryck; inom industrin kan ett driftstopp få förödande ekonomiska konsekvenser. Därför är teamet beredda att vara på plats med någon timmes varsel. Skulle det visa sig att driftstoppet kräver ett utbyte av en maskindel, som kanske till och med måste tillverkas, kan man bistå även med detta, tack vare ett stort materiallager och en välförsedd maskinpark. AVOS On Site stänger aldrig.

- Vi har ständig jour och kan vara i exempelvis Skåne inom ett par timmar för att åtgärda ett driftstopp, säger Anders. Satsar mot Sverige AVOS är ett välkänt företag i den danska industrin. Från Kalundborg, som ligger på västra Själland, tar det lite mer än nittio minuter att köra till Malmö, vilket gör att man även servar många svenska kunder.

Detta är en marknad man planerar att lägga mer fokus på framöver. - Vi kommer satsa på att utveckla samarbetet med våra svenska grannar och bli leverantörer åt verksamheter främst i södra Sverige, som vi kan nå på relativt kort tid, säger Anders. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Andreas Ziegler

Telefon: +45 59 50 40 22 Adress: Melbygade 15, DK-4400 Kalundborg

RÖRINSTALLATIONER OCH MEKANISKA LÖSNINGAR FÖR INDUSTRIN 76


DANMARK

Nya smycken efter gamla modeller Danmark är välkänt för sina designers inom guld- och ädelstens-branschen. Holm Støberi för denna tradition vidare genom att föra andras traditioner vidare. Företaget har bland annat specialiserat sig på att återskapa gamla smycken.

Inom den danska smyckebranschen är Ole Lynggaard ett välkänt namn. Företaget säljer inte bara vackra smycken, de utbildar även sina egna guldsmeder. En av dessa är Peter Holm. 2010 lämnade han Ole Lynggaard och började jobba för Boas Smykker, där han ansvarade för produktionen av Shamballa Jewels. Han arbetade med optimering av produktionen, gjutning, tillverk-

ning och finishering av mastermodeller. Gjutteknik blev Peters nya passion. 2015 startade han Holms Støberi, som han idag driver tillsammans med sin fru, Bettina, som även hon har lång erfarenhet av branschen. -Arbetet är mycket fint och kräver arbete via mikroskop och speciella verktyg, säger Bettina om gjutning. Nya smycken efter gamla modeller Det är många som har gamla smycken som de har ärvt av släktingar. Dessa gamla släktklenoder vill man bevara så gott det går. Andra gånger vill man återskapa gamla smycken. Detta är något som Holms Støberi har specialiserat sig på. Allt de behöver är någon sorts modell att arbeta utifrån. Ibland är det ett befintligt smycke. Andra gånger är det en 3D-ritning eller en vaxmodell. Sedan kan smycket skapas i en rad olika utföranden. För den danska

marknaden är 14 karat ett vanligt utförande. För den svenska marknaden är 18 karat rött guld mer vanligt. Smyckena kan även göras i silver eller platina. Det är inte en process som tar särskilt lång tid. - Om vi får en modell återskapar vi smycket på en eller två veckor, säger Peter Mångsidig produktion Holms Støberi arbetar även för smyckedesigners med fortlöpande produktion. I det brandskyddade lagret finns flera tusen olika vaxmodeller som är klara för att göra avgjutningar i. Holms Støberi kan använda kundernas eget guld eller silver och skapa ett nytt smycke. Om exempelvis lite guld fattas, kan man lägga till det. - Efter vi har slungrensat ämnet, går produkten vidare till guldsmeden, som gör slutarbetet och förser ämnet med nödvändiga stämplar, säger Peter när han förklarar hur processen kan se ut.

Peter Holm.

Stora i Stockholm Kunderna finns främst i Danmark, men man har även mycket kunder i Sverige, då specifikt i Stockholm. Man vill gärna ha fler kunder från resten av Sverige. Genom familjekontakter i Sverige är språket inga problem; inom verksamheten talar man, utöver danska, även engelska och svenska till vardags. - Genom att medverka i Svensk Leverantörstidning hoppas vi att vi kan öka synligheten. Vi vill att fler svenskar ska upptäcka våra högklassiga produkter, säger Peter. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Andreas Ziegler

Holm´s Støbeteknik

Lyngvej 19, DK-4450 Jyderup +45 28 80 07 41 stobeteknik@outlook.dk www.holmsstobeteknik.com

77


DANMARK

Från detaljbearbetning till helhetslösningar Ringsted Maskinfabrik började i liten skala med maskinell bearbetning. Efter hand har det blivit ett större fokus på helhetslösningar. Bland kunderna finner man bland annat militärindustrin och elektronikindustrin. Nu vänder man blicken mot de norska och svenska marknaderna.

Ringsted Maskinfabrik började sin verksamhet på liten skala, med ett fokus på maskinell bearbetning. Med CNC-styrda svarvar och fräsar producerade man detaljer för ortens industrier. Idag har man kunder i Danmark, Sverige Norge, Finland, Tyskland och England i en rad olika sorters industrier, exempelvis militärindustrin, robotindustrin, elektronikindustrin och designindustrin. Maskinfabriken förfogar över både små och stora CNC-maskiner, som manövreras antingen manuellt eller

är styrda med robotar. Maskinparken hålls närmast kliniskt ren. Detta beror inte på någon sorts certifiering, det är helt enkelt så Ringsted Maskinfabrik jobbar. - Vi är inte ISO-certifierade eftersom våra kunder inte kräver det. Men om det är något företag som önskar att vi är det, kan vi snabbt få certifieringen, eftersom vi har varit ISO-certifierade tidigare och arbetar enligt dessa normer idag, säger Roni Jørgensen, som är säljchef på företaget.

Detaljer Företaget började sin verksamhet med bearbetning på detaljnivå, vilket fortfarande är en viktig del av verksamheten. Man är fortfarande underleverantör till en rad kända företag. Numera efterfrågar dock allt fler kunder helhetslösningar. - Det har förändrats en hel del bara under mina år i branschen. Tidigare kom kunden med exempelvis en axel som vi svarvade ner till önskad konstruktion. Idag efterfrågas

hela lösningar och det är givetvis också vår styrka. En av våra främsta spetskompetenser är tillverkning av maskinell bearbetning, där kraven är stora och toleranserna är små, säger Roni om branschens utveckling. Helheten Ringsted Maskinfabrik har en bred verksamhet. Man sysslar med allt från svetsningsarbeten, ytbehandling, lackering, zinkning, eloxering och härdning till de helhetslösningar som alltså efterfrågas alltmer. Detta följer man sedan upp med testning. Man erbjuder även monteringstjänster. Kombinationen av att ha en stark bakgrund inom detaljbearbetning och en kompetens inom helhetslösningar resulterar i att kunderna vet att delarna av helheten är lika starka som helheten är.

- Vi testar och bygger delar för olika behov och sedan monterar vi helheten och levererar till kunden, berättar Roni. En svensktalande VD Ringsted Maskinfabrik är väletablerade i Danmark. Nu vänder man blicken mot den norska och svenska marknaden. Detta arbete underlättas en hel del av att företagets VD, Hans Larsen, pratar svenska såväl som danska och engelska. - Vi är öppna för diskussioner om samarbeten. Södra Sverige ligger ju inte mer än 1-2 timmars bilfärd härifrån, så vi klarar av både akutuppdrag, i samband med reparationer, och utvecklande av prototyper till serieproduktion med eventuell montering, säger Roni. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Andreas Ziegler

RINGSTED MASKINFABRIK ERBJUDER HJÄLP FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

KONTAKTA OSS: +45 57 61 05 10 www.ringstedmaskinfabrik.dk sales@ringstedmaskinfabrik.dk

78

-

CNC-svarv CNC-fräsning Manuell svarvning och fräsning Plåtbearbetning Montering Tillverkning av fjädrar, fästen och beslag Ytbehandling


DANMARK

Mekanik, elektronik och kloka ingenjörer JJ Mechatronic, som ligger i Jyderup, en timmes bilfärd från Malmö, erbjuder sina kunder totallösningar inom mekanik, apparaturlösningar och styrsystemschassin, som kan anpassas efter olika specifikationer. Man arbetar främst mot elektronik-, läkemedelsoch tandvårds-industrin, som kräver hög precision på en liten yta.

De flesta som är ute efter apparutlösningar, styrsystemchassin och andra mekaniska lösningar, letar efter leverantörer som klarar av att projektera och tillverka kompletta lösningar. Tillverkningen hittar man oftast i Asien. De företag som väljer att vända sig till asiatiska företag står dock inför ett antal problem med bland annat långa leveranstider och dyra fraktkostnader. Och det är om allt går som det ska. Det finns dock alternativ som ligger betydligt närmare, både för danska och svenska företag. I Jyderup på centrala Själland ligger JJ Mechatronic. - Det var egentligen företagets ägare, Jørgen Jensen, som redan i slutet av sextiotalet startade försäljningen av passiva elektronikprodukter. Idag, cirka femtio år senare, levererar vi hela tekniksystem, förklarar Willy Madsen, som är marknadschef på JJ Mechatronic. Kloka ingenjörer JJ Mechatronic är indelad i olika avdelningar. Första stoppet för många projekt är ingenjörsavdelningen, där Torben Witzansky är produktionsledare. Torben och hans kollegor omvandlar kundens idé till en konstruktionsritning. Ofta kommer kunden till JJ Mechatronic med specifikationer, exempelvis vad en instrumentbox ska innehålla och vilka funktioner som ska styras via enheten. - Vi kan arbeta direkt med kundens ritningar eller göra egna ritningar och köpa in kretskort med mera. Vi är den kloka avdelningen, säger Torben och skrattar. Mekanik och elektronik På mekanikavdelningen har man ett enormt lager av tunnplåt och aluminium i anslutning till den CNC-styrda maskinparken. Här bearbetas och formas materialet till färdiga racksystem. Om racksystemen behöver ytbehandling, exempelvis i form av pulverlackering, skickas de vidare till ett företag som specialiserar sig på detta. I övrigt sköts alla delar av produktionen av JJ Mechatronic. På elektronikkompo-

Willy Madsen och Ole Hald Jensen.

nentavdelningen finner man Ole Hald, som även är delägare i företaget. Ole och hans kollegor sätter ihop olika system, allt från enklare värmepumpar till komplexa IT-lösningar. - Jag monterar just nu ett tjugotal elektronikboxar som kommer användas på sjukhus. I detta fall får vi en del av elektroniken levererad till oss. Sedan sätter

vi samman det och testar innan leverans, säger Ole. Välkomnar svenska intressenter Många av JJ Mechatronics kunder finns just inom läkemedelsindustrin och tandvårdsindustrin, men även elektronikindustrin. Detta är företag som ställer höga krav på sina lösningar på en väldigt liten yta;

merparten av de uppdrag som JJ Mechatronic utför, görs på en yta som är mindre än en kvadratmeter. Idag har företaget ungefär 400 kunder, varav de flesta är danska företag. Man har dock även flera svenska företag som kunder. Detta är en kundbas man skulle vilja bygga på. I och med att man endast ligger en timmes bilfärd från Malmö, kan många svenska företag dra

nytta av samma geografiska närhet som företagets danska kunder. - Vi vill expandera och besöker gärna svenska företag för en diskussion. Det går även utmärkt att komma till oss för ett förutsättningslöst besök, säger Willy. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Andreas Ziegler

JJ MECHATRONIC A/S Industriparken 17, 4450 Jyderup

Willy Madsen

info@jjas.dk (+45) 5925 8100 www.jjas.dk

Ole Hald Jensen 79


Barn och cancer hör inte ihop. Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Julius 6 år, hjärntumör.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

En del av Hexanova Media Group:

PR

& more

posttidning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.