Jaarverslag Het Huis Utrecht 2020

Page 1

JAARVERSLAG 1

20 20


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2020

2

Inhoudsopgave In dit document zitten klikbare links, te herkennen aan dit icoontje

BESTUURSVERSLAG 2020 1. INLEIDING 2. INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN 2.1. Residenties 2.2. Subsidie Nieuwe Makers

4 6 6 9

2.3. Programma

10

2.4. Standplaats Utrecht

14

2.5. Standplaats Midden

15

3. COMMUNICATIE EN MARKETING 4. ONDERNEMERSCHAP

16 18

4.1. Verhuur

18

4.2. Horeca

19

4.3. Makersfonds

19

5. ORGANISATIE 6. FINANCIËN 7. FAIR PRACTICE CODE

22 24 26

7.1. Governance Code Cultuur

26

7.2. Code Diversiteit en Inclusie

27

8. TOEKOMST SCENARIO’S

28

JAARREKENING 2020

31

Algemeen

32

Balans per 31 december 2020

33

Funcionele exploitatierekening over 2020

34

Kasstroomoverzicht over 2020

35

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

36

Toelichting op de balans per 31 december 2020

38

Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2020

41

Overzicht vaste activa en afschrijvingen

44

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

45

BIJLAGE GOVERNANCE CODE CULTUUR


BESTUURS VERSLAG


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2020

4

1.

Inleiding Dit jaarverslag geeft een overzicht van een jaar in corona, een jaar overschaduwd door een pandemie die de samenleving nagenoeg stillegde. Een jaar waarin we als organisatie zijn meebewogen met de noodzakelijke maatregelen en onszelf

Dit alles georganiseerd op afstand met makers en team. Een jaarverslag geeft normaliter een goed beeld hoe de organisatie zich ontwikkelt. 2020 werd hierin een hobbelig parcours waarin hoogtepunten en dieptepunten elkaar opvolgden, werden geconfronteerd maar waarin we ook gewenste ontwikkelingen in versnelling hebben kunnen brengen. 2020 was ook het jaar van de aanvraag en de uitslag van de Cultuurnota waarmee ze de komende vier jaar verder kan bouwen aan de positie als werkplaats voor de podiumkunsten – regionaal, landelijk en internationaal: Het Huis combineert eigenzinnige artistieke ambities met oog voor ondernemerschap en daarin komt een realistische visie op het werkveld naar voren. Het Huis heeft een duidelijke rol binnen de keten van talentontwikkeling en omringt zich met een stevig netwerk (adviescommissie, cultuurnota 2021-2024). Met de toekenning Cultuurnota 2021-2024 garandeerden de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht corona compensatie voor geleden verliezen. Met deze toezegging en de landelijke compensatieregelingen heeft Het Huis ook makers kunnen ondersteunen, budget beschikbaar gesteld voor programma en hebben we geen personeel hoeven te ontslaan. In dit verslag blikken we terug aan de hand van ons jaarplan 2020. Dit is geschreven als opmaat naar het nieuwe Kunstenplan. In 2020 hadden we minder residenties en minder programma dan gepland en een niet werkend ondernemingsmodel. Daarvoor in de plaats werden nieuwe duurzame samenwerkingen en verbanden gelegd. Zo hebben we tijdens de eerste lockdown met de provincie Utrecht, regionale fondsen en het Makersfonds een subsidieregeling vormgegeven voor jonge Utrechtse theater- en dansmakers. Met deze regeling konden zes makers corona proof werk ontwikkelen. presentatieplek in Het Huis aangeboden.


HET HUIS UTRECHT

Met Theater Kikker en de HKU is richting 2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om jong talent middels mentorships aan de stad te verbinden. In de crisis is de samenwerking met Theater Kikker uitgebreid naar programmering: we hebben onze theaterzaal ter beschikking gesteld om de voorstellingen uit hun kleine zaal te kunnen spelen voor een groter publiek. Dit aanbod heeft geresulteerd in een intentie om de samenwerking op programmering het komend

5 BESTUURSVERSLAG 2020

kunstenplan te intensiveren. Tenslotte: In september vond tijdens de uitreiking van de BNG Theaterprijzen de bekendmaking plaats van de derde stipendium ontvanger van het Anne Faber Stipendium, Felix Welsink. Tevens waren twee makers vanuit Het Huis genomineerd voor de BNG Theaterprijzen. Marte Boneschansker was de winnaar van één van de twee prijzen met een bedrag van 15.000 euro voor haar nieuwe voorstelling BLOOS, de mannen.

BNG THeaterprijs Marte Boneschansker

Anna van Kooij


HET HUIS UTRECHT

2.

BESTUURSVERSLAG 2020

6

Inhoudelijke ontwikkelingen DOELSTELLING: OP ARTISTIEK GEBIED VERSTERKT DE ORGANISATIE HAAR PROFIEL VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING In dit hoofdstuk gaan we in op onze residenties, de makers binnen de Subsidie Nieuwe Makers en het programma. Daarnaast wijden we een hoofdstuk aan Standplaats Utrecht en Standplaats Midden. De functie van Het Huis als werkplaats voor de podiumkunsten is door corona bevestigt de functie als werkplaats voor de podiumkunsten. Makers die bij Het Huis ruimte krijgen voor onderzoek, werken in cross-over met andere disciplines, mogelijkheden en zoeken naar alternatieve publieksopstellingen, waarmee de toeschouwer actiever onderdeel wordt van de performance. Bij makers als playField en MOHA speelt het publiek de hoofdrol.

2.1.

RESIDENTIES DOELSTELLING: RICHTING HET KOMENDE KUNSTENPLAN FOCUST HET HUIS ZICH OP EEN STERKE PROFILERING VAN HAAR ONTWIKKELFUNCTIE. IN 2020 KRIJGEN MEER MAKERS EEN PLEK VOOR ONDERZOEK EN WORDEN NIEUWE PROGRAMMA’S ONTWIKKELD. Het Huis heeft negentien makers kunnen ondersteunen in onderzoek en ontwikkeling. Dit is tweederde van het beoogde aantal makers genoemd in het jaarplan. We zijn blij dat dit ondanks alle beperkingen gelukt is. We hebben dit kunnen realiseren door o.a. makers online in residentie te laten gaan onder begeleiding van ons team. Van de negentien makers ondersteunden we er twaalf met een korte kennismaking residentie, drie makers/collectieven binnen een lange residentie, twee makers/collectieven vanuit de Subsidie Nieuwe Makers en twee kunstenaars binnen de samenwerking Standplaats Utrecht. Daarnaast boden we residentie ruimte aan makers vanuit het Café Theater Festival en What You


HET HUIS UTRECHT

KENNISMAKINGSRESIDENTIES Tijdens deze residenties maken we kennis met nieuwe makers en zij met ons. In de twee weken van onderzoek worden de makers artistiek en productioneel ondersteund. Hun residentie periode wordt afgesloten met een korte presentatie voor genodigden.

7 BESTUURSVERSLAG 2020

De residenten komen zowel van masteropleidingen als uit alternatieve circuits interactief design etc.). Wat hen verbindt is het performatieve element in hun werk. Enkele makers die binnen een kennismaking in Het Huis werkten waren Mensja Collective, Kevin Trappeniers en Studio Akaktak, Met een aantal residenten wordt gesproken over verdere samenwerking binnen programmering en/of vervolg residenties.

Makersdag 2020 Mensja Collective

Lion van den Brand

LANGE RESIDENTIES Vanuit de kennismakingsresidenties nodigen we jaarlijks drie tot vier makers uit voor een langere residentie. De geselecteerde makers werken vier weken in één van onze studio’s, ontvangen een werkbudget en worden op artistiek, productioneel, marketingen zakelijk vlak ondersteund door het team van Het Huis. De uitkomsten van hun onderzoeken kunnen onderdeel worden van één van de makersprogramma’s. In 2020 begeleiden we drie makers/collectieven binnen een lange onderzoeksresidentie. Alaa Minawi, Fractal Collective en MOHA. In ieder van hun onderzoeken stond de actualiteit centraal: het thema zorg, de zoektocht naar evenwicht en de politieke situatie in het Midden-Oosten (zie overzicht). Vanuit deze residentie periode wordt de samenwerking met MOHA en Alaa Minawi voortgezet. Samen met Alaa vragen we in 2021 een Subsidie Nieuwe Makers aan. MOHA organiseert in 2021 een symposium over aspecten van de zorg en de kunsten in Het Huis.


HET HUIS UTRECHT

DE DRIE RESIDENTEN ALAA MINAWI

is een Palestijns- Libanees performancekunstenaar, af-

Nederland en in Libanon. Hij is een politiek geëngageerde maker die in zijn

BESTUURSVERSLAG 2020

8

beeldend en performatief werk stilstaat bij de gevolgen van het politieke systeem voor de mens. Alaa Minawi is al langer aan Het Huis verbonden vanuit zijn masteropleiding en samenwerking met Dancing on the Edge (partner van Het Huis). Tijdens zijn onderzoek in februari werkte Alaa Minawi aan het derde deel van zijn performance cyclus 2048 en stelde hij zichzelf de vraag: wat betekent het om ‘zichtbaar’ of ‘onzichtbaar’ te zijn in een samenleving, in een niet-democratisch systeem? Om deze vragen te beantwoorden organiseerde Alaa Minawi in februari rondetafelperformatieve interventies in de meest verborgen en minst zichtbare ruimtes van Het Huis. FRACTAL COLLECTIVE Het Huis maakte in 2019 kennis met Fractal Collective tijdens de Makersdag. In datzelfde jaar volgde een korte kennismakingsresidentie. Fractal Collective is een autodidact urban gezelschap met een geheel eigen dansstijl. Het collectief snijdt op poëtische bijvoorbeeld kolonisatie. Voor de nieuwe voorstelling And the rest is noise stapten ze uit hun comfort zone door samen te werken met beeldend kunstenaar Daijiro Hama: een live painting op de vloer over contrasten. De residentie startte net voor de eerste lockdown en werd in maart abrupt afgebroken. In de zomer heeft Fractal Collective haar residentie kunnen hervatten. Eind 2020 zijn zij door Korzo theater gevraagd om huisgezelschap te worden. Een keuze die past in hun ontwikkeling waarin zij met name door produceren stappen maken in makerschap. De voorstellingen van Fractal Collective spelen onder andere in Theater Kikker. MOHA,

is een sociaal geëngageerd kunstenaarsduo werkend in de

publieke ruimte. Alice Pons en Olivia Reschofsky (afgestudeerd aan de SNDO, school voor nieuwe dansontwikkelingen in Amsterdam) zijn maatschappelijk geëngageerde makers die voor de voeding van hun werk stage lopen in hun onderzoeksgebied. Voor het nieuwe project Dear Care liepen ze een aantal weken voor corona mee in een verpleeghuis. Dear Care werd na de uitbraak van de pandemie geladen met nieuwe vragen over hoe mensen goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en welke invloed de afstand hierop heeft. De residentie van MOHA viel midden in de eerste lockdown. Gebruikmakend van ieders netwerk in en rondom Het Huis werden in online gesprekken en per mail mensen geïnterviewd over hun relatie tot ‘zorg’. Dear Care gaat in 2021 bij Theater Rotterdam/Wijktheater Rotterdam in première. MOHA blijft als collectief in onderzoeksvragen aan Het Huis verbonden.


HET HUIS UTRECHT

Naast de residenties was er veel aandacht voor de makers die niet in Huis konden werken en /of andere vragen hadden over deze tijd. Om hen te ondersteunen werden online groepsgesprekken gevoerd, over hun uitdagingen tijdens de corona crisis en de manier waarop Het Huis ze hierbij kan ondersteunen. Uit de gesprekken bleek dat veel makers deze tijd vooral gebruiken om over nieuwe vormen na te denken en er nog niet uit zijn wat ze nodig hebben. Voor de makers

9 BESTUURSVERSLAG 2020

was het meest waardevolle van deze gesprekken de hierin besloten kans om merkten we al dat bij gezamenlijke residentiegesprekken vooral het contact met andere makers werd gewaardeerd, een gegeven dat we meenemen in de ontwikkeling van onze plannen voor het volgende seizoen, waarin er veel meer ruimte is voor gelijktijdige residenties (het nieuwe schakelmodel).

Happy Together Espen Hjort

Bart Grietens

2.2.

SUBSIDIE NIEUWE MAKERS In 2020 begeleidde Het Huis twee makers binnen de Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten: Espen Hjort en playField. Espen Hjort

rondde in 2020 zijn traject af met de première van de voorstelling

Happy Together. In Happy Together staan vader, moeder, dochter en zoon samen op het toneel. Ze speelden een familie op zoek naar wie zij met elkaar kunnen zijn. Momenten van ontmoeting en afscheid wisselden elkaar af in deze humoristische en fysieke voorstelling over de acrobatiek van het samenleven. De voorstelling ging op 5 maart in Het Huis in première en heeft tussen de lockdowns door veertien keer gespeeld bij onder andere Frascati Amsterdam, Nationaal Toneel Den Haag en Theater Rotterdam. Espen Hjort ontwikkelde gedurende de twee jaar van de regeling in samenwerking met Het Huis en Theater Utrecht een stevige regisseurs handtekening waarmee


HET HUIS UTRECHT

hij de stap naar de grote zaal kan maken. Hjort werkte tevens aan de opbouw van een hecht artistiek team en heeft sinds 2018 een eigen stichting waarmee hij zowel in Nederland als zijn geboorteland Noorwegen coproducties wil realiseren. In 2020 heeft hij een aanvraag ingediend voor de tweejarige regeling van de gemeente Utrecht. Helaas is hij onder de zaaglijn terecht gekomen en richt hij zich voor zijn komende projecten op projectsubsidies.

10 BESTUURSVERSLAG 2020

playField.

is een Vlaams collectief dat interactieve en technologische

experimenten ontwikkelt rondom de gevaren van data en privacy. Het collectief bestaat uit maker en technoloog Tim de Paepe, beeldend kunstenaar Marte Schneider en acteur Lana Schneider. In het eerste jaar van de regeling werkten ze voornamelijk aan de opbouw van hun organisatie. Ze trokken een zakelijk leider aan, maakten een communicatieplan met een ervaren marketeer en verstevigden hun bestuur met kennis vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven. Naast hun organisatorische vragen deden zij onderzoek voor de voorstelling I-Remember over het collectieve geheugen (première 2021), waarbij ze online bezoekers vroegen hun herinneringen met hen te delen. Tenslotte stelden ze in dit eerste jaar een boekingsdossier samen van hun Big Data Trilogie. In deze interactieve voorstellingen-reeks wordt de toeschouwer uitgenodigd stil te staan bij de impact van digitalisering in een samenleving, waarin de technologie steeds sneller en vaak onopgemerkt evolueert. Een thema dat in tijden van Corona extra actueel is. Het Huis programmeerde tijdens het festival Senses Working Overtime één van de delen uit de trilogie: BIAS#2. Zowel de HKU als de Universiteit Utrecht gaan vanuit deze kennismaking het komend seizoen samen werken met playField voor

2.3.

PROGRAMMA DOELSTELLING: INZETTEN OP AVONDEN EN FESTIVALS WAARIN MAKERS VAN HET HUIS ZICH KUNNEN PRESENTEREN BINNEN PREMIÈRES, CONTEXT PROGRAMMA’S EN PROGRAMMERING. Tot midden maart hadden we een volle agenda met uiteenlopende programma’s van de Makersdag, Dicht op de Huid tot Pecha Kucha, het regiefestival HKU en een bijeenkomst van het platform Aanvang, geïnitieerd door jonge theatermakers om de solidariteit in de sector te versterken. We zaten in een goede cadans van eigen programma en gastprogrammering waardoor de inspanningen van de laatste jaren zichtbaar leken te worden in de groei van publieksaantallen.

formats voor makers en publiek zoals o.a. de PodCast Waar We Zijn en boden geproduceerd door Utrechtse gezelschappen, over te zetten van hun kleine zaal


HET HUIS UTRECHT

OVERZICHT VAN PROGRAMMA’S OFFLINE EN ONLINE: MAKERSDAG EN SPOORMAKERS We organiseerden voor de vijfde keer de Makersdag, een dag voor professionals uit het veld om kennis te maken met nieuwe makers en hun werk. Vanuit een open

11

call werden elf makers geselecteerd met een diversiteit aan scholing, achtergrond

BESTUURSVERSLAG 2020

en disciplines. Door het gebouw heen toonden de makers performatief werk in cross-overs met beeldende kunst, nieuwe media, technologie, rituelen en muziek. Een selectie van dit werk was een dag later ook te zien in het publieksprogramma Spoormakers. De Makersdag is inmiddels een zeer succesvol programma voor programmeurs en producenten. Het publieksprogramma Spoormakers hebben we in 2019 toegevoegd vanwege de hoge kwaliteit van het werk vanuit de Makersdag. Dit jaar was de avond geheel uitverkocht. Mensja Collective, Annika Muller, Moreno Perna, Jose Montoya en Joske Koning waren zowel op de Makersdag als tijdens Spoormakers te zien. In oktober organiseerden we tussen de lockdowns in een Spoormakers editie - zo anticipeerden wij op de verstopping binnen de programmering van de reguliere theaters.

Makersdag 2020

Lion van den Brand

Tijdens de programma serie Dicht op de Huid krijgen ‘huis’-makers de sleutel van het pand. Binnen dit programma curateren zij een thematische avond met eigen werk en dat van collega-makers. In januari en februari organiseerden Joske Koning en Abishek Thapar een Dicht op de Huid. Joske Koning stelde een avondprogramma samen rondom het thema ‘breken met je ouders’, het thema


HET HUIS UTRECHT

van haar voorstelling Dogwoman die zij in 2019 met Het Huis co-produceerde. Abishek Thapar serveerde een theatraal diner samen met collega-theatermakers uit onder andere India en Egypte. Met de smaken van het diner namen de makers het publiek mee op een reis van herinneringen aan hun thuisland.

BESTUURSVERSLAG 2020

12

Dicht op de Huid Abishek Thapar

Lion van den Brand

WAAR WE ZIJN, EEN PODCAST

kunstenaars hierop? Met deze vragen maakten theatermaker Marte Boneschansker en artistiek coördinator van Het Huis, Milone Reigman, de vierdelige podcast reeks Waar we zijn. aan op hoe we ons als samenleving in de pandemie voel(d)en: van gemeenschap (klappen voor de zorg), naar angst (voor het onbekende), de hang naar stilstand of juist naar Revolutie (de wereld kan nu verbeterd worden). De gesprekken met de kunstenaars werden omlijst met nieuw audiowerk waaronder een hoorspel, composities en spoken word.

Waar we zijn Milone Reigman en Marte Boneschansker


HET HUIS UTRECHT

Dries Verhoeven nieuw werk te horen van collectief de Transmissie, muziek van Karlijn Hamer en Mathijs de Valk en een intermezzo met een dans warming up door choreograaf Emio Greco.

13

Het Huis gaat verder met het ontwikkelen van podcasts als vast onderdeel van

BESTUURSVERSLAG 2020

haar werking als werkplaats. Het is een uitgelezen medium om ontwikkelingen in het kunstenveld te voorzien van verdiepende context en deze duurzaam toegankelijk te maken voor gekozen doelgroepen.

Van het maandelijkse vragenuur #PAUZE werd een online alternatief ontwikkeld. Marijn Lems interviewde via Instagram Live professionals uit het veld over impact van corona op de jonge makers praktijk. Gasten waren o.a. Renate Timmer van Post over de corona regelingen van het Fonds Podiumkunsten.

PAUZE #3 Henriëtte Post

OVERIG •

Theater Kikker toonde een deel van haar programma in Het Huis. In de programmering werd gekozen voor werk van makers dat een duidelijke relatie voorstelling Memento Mori en vond de première van de kerstvoorstelling Dronken Delirium Dagen van de Utrechtse theatermaker Daan van Bendegem bij ons plaats.


HET HUIS UTRECHT

Gaudeamus Muziekweek en Het Huis organiseerden in september een bijzondere versie van Senses Working Overtime. De organisaties maakten budget vrij om middels een open call muziek- en theatermakers uit te nodigen plannen in te sturen voor sensitieve, technologische installaties. Hieruit werden drie makers geselecteerd waaronder Ariane Truemper. Zij is vanaf

BESTUURSVERSLAG 2020

14

Nineties Memento Mori

2.4.

STANDPLAATS UTRECHT In 2020 beleefde het makers platform Standplaats Utrecht zijn tweede - en laatste - pilotjaar. Standplaats Utrecht is een samenwerking tussen vijf Utrechtse podiumkunstinstellingen: Theater Utrecht,SPRING, Het Huis, DOX en Het Filiaal theatermakers. De intentie van Standplaats was om na de pilot door te groeien naar een structurele aanvraag 2021-2024 van de gemeente Utrecht en het Rijk. Door de separate aanvraag van Theater Utrecht en DOX binnen de categorie ‘Ontwikkelinstellingen landelijke Basisinfrastructuur’ werd een streep gezet door dit plan. Vanuit deze status quo hebben de ‘overgebleven’ partners gekozen om vanuit de regio Utrecht gezamenlijk met nieuwe partners de ondersteuning van talent te waarborgen (zie hieronder Standplaats midden). Binnen Standplaats Utrecht zijn in de periode najaar 2018 tot najaar 2020 zes makers(-collectieven) werkzaam geweest. Zij kregen een onderzoeksbudget, een mentor instelling en een eigen plek voor onderzoek en productie (Fort Blauwkapel). Het Huis Utrecht was mentor van lichtkunstenaar Jan Fedinger en theatermaker Abishek Thapar. Beiden hebben binnen het corona jaar nieuw werk gemaakt. Abishek Thapar ontwikkelde ‘the art of walking’, een zogenaamde ‘durational walk’ van Amsterdam naar Calais om aandacht te vragen voor de


HET HUIS UTRECHT

erbarmelijke omstandigheden van vluchtelingen wereldwijd en in het bijzonder van zijn geboorteland India. The art of walking kwam tot stand in coproductie met Standplaats Utrecht, SPRING en andere festivals en theaterhuizen in Europa. Jan Fedinger werkte aan het vervolg van zijn serie Landscapes, nummer 5. Landscape 4 was tussen de lockdowns te zien in Tallinn, Orleans en Antwerpen. Beide kunstenaars spelen hun voorstelling alsnog op SPRING Festival 2021.

15 BESTUURSVERSLAG 2020

Het Huis coördineerde de pilot Standplaats Utrecht op artistiek gebied en in

Standplaats Utrecht iona&rineke

merel05

2.5.

STANDPLAATS MIDDEN Standplaats Midden is een netwerkorganisatie voortkomend uit Standplaats Utrecht (Filiaal Theatermakers, SPRING en Het Huis) aangevuld met Gaudeamus Muziekweek, De Coöperatie en Holland Opera. Het netwerk van podiumkunstinstellingen richt zich binnen de Provincie Utrecht op talentontwikkeling van jonge -en mid-career makers, door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor begeleiding, ontwikkeling en positionering. Standplaats Midden heeft voor haar netwerkfunctie een aanvraag ingediend bij het Rijk en de gemeente Utrecht. Beide overheden zijn positief over het initiatief en zien kansen voor de toekomst. De aanvraag werd afgewezen omdat het nog niet voldragen genoeg voelde. De provincie ziet eveneens grote meerwaarde in het regionale netwerk en heeft voor 2021 een subsidiebijdrage gegeven voor de organisatorische ontwikkeling van Standplaats Midden. De gemeente is hierbij aangesloten en wil inhoudelijk betrokken zijn om te zien waar zij mogelijk komende jaren aan kan haken. Dit betekent dat we stap voor stap het netwerk verder kunnen uitbouwen.


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2020

16

3.

Marketing en communicatie DOELSTELLING: BRANDING VAN HET HUIS, DOOR VERSTERKEN VAN HET ARTISTIEKE PROFIEL, POSITIONERING NIEUW ONDERNEMERSCHAP EN PUBLIEKSRELATIE. In de corona tijd hebben we nieuwe wegen gevonden in online communicatie. In de lockdown schakelden we over op online programmering door live te gaan op Instagram met #Pauze en kunstenaars take-overs te laten cureren van ons account. De verdubbeling van de Instagram volgers laat zien dat dit een goede keuze was. Met Waar we zijn bereikten we ruim 1000 luisteraars via podcast kanalen en de websites van Het Huis en de Theaterkrant.

VERSTERKEN ARTISTIEK PROFIEL In december 2020 ging een lang gekoesterde wens in vervulling: de lancering van een nieuwe website, ontworpen door Verve. Op de nieuwe website staat Het Huis als de plek voor nieuwe makers centraal. Zo worden de onderzoeken van de residenten, de publieks programmering en nieuws over Het Huis op een heldere manier gecommuniceerd. Binnen de nieuwe site hebben ook de horeca en de verhuur een duidelijk kader gekregen waarmee we een goede basis leggen voor acquisitie. Online zien we Instagram

als een belangrijk communicatiemiddel waarmee we

makers een extra plek aan kunnen bieden om content te delen en om hun netwerk en zichtbaarheid (naamsbekendheid) te vergroten. Maar ook om de verhalen die Het Huis biedt op een aansprekende manier te kunnen delen. Instagram is ook het aangewezen platform om jonge makers, die hun werk niet binnen de bekende academische paden ontwikkelen te bereiken en in contact te brengen met Het Huis.

Het Huis richt zich in de communicatie met name op professionals en cultuur minded publiek. De online programma’s en de podcasts werden in samenwerking met de Theaterkrant onder deze doelgroepen uitgezet, Het Huis verstuurde gericht direct mailings naar makers, kunstinstellingen en kunstvakopleidingen . Met de content van de nieuwsbrieven en op de website hebben we de lezers ook meegenomen in de gevolgen van corona voor jonge makers. Collega Marijn Lems interviewde Espen Hjort en playField. over hun werk en hun realiteit tijdens de


HET HUIS UTRECHT

In 2020 zijn voor de positionering van Het Huis en de vergroting van het publieksbereik een aantal nieuwe duurzame samenwerkingen en ontwikkelingen ingezet waarop we post-corona verder kunnen bouwen. Naast de lancering van de website is de samenwerking met Theater Kikker belangrijk. Theater Kikker heeft een trouw publiek van kunstvak studenten en geïnteresseerd theaterpubliek dat middels de (gezamenlijke) programmering met Het Huis kennis kan maken.

17

Hierdoor kunnen we ook ons podium binnen het culturele landschap van de stad

BESTUURSVERSLAG 2020

zichtbaarder gaan maken. Tenslotte hebben we met de Coronaproof regeling de positie van het artistieke gecommuniceerd via de websites van het Makersfonds en Het Huis (zie Makersfonds).

VERVOLG 2020 heeft interessante online mogelijkheden opgeleverd: streaming van eigen programma’s en verhuur, online take-overs van kunstenaars en intensiever (online) contact met makers. Middels het Kickstart Cultuurfonds hebben we ook maken. In 2020 ontving Het Huis een bijdrage om een narrowcasting systeem aan het pand te vergroten.

Makersdag 2020 Het Verbond

Lion van den Brand


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2020

18

4.

Ondernemerschap DOELSTELLING 2020: BINNEN OMZETTARGETS MEER RUIMTE MAKEN VOOR DE WERKPLAATSFUNCTIE EN ZORG DRAGEN VOOR NIEUWE VORMEN VAN ONDERNEMERSCHAP.

4.1.

VERHUUR De eerste twee maanden van het jaar stemden positief. De planning zat vol en de geprognosticeerde inkomsten werden ruimschoots gehaald. Op basis van deze maanden leek het idee om extra ruimte t.b.v. residenties (het latere schakelmodel) vrij te maken realistisch. Om dit verder te realiseren (137 extra dagen studioruimte) verhoogden we de verhuurprijzen met vijf procent. Als gevolg van de eerste lockdown in maart verdwenen nagenoeg alle programma’s en bijeenkomsten tot de zomer uit de agenda en sloot onze horeca. Na de totale lockdown hebben we de knop omgezet en onderzocht welke vormen van verhuur nog wel mogelijk waren. Dit resulteerde in een nauwe samenwerking met HKU Theater. Vanaf eind mei tot medio juli werkten tien studenten in ons Huis toonmoment. De samenwerking met de HKU is na de zomer voortgezet om studenten op veilige afstand in praktijkonderwijs te kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben makers als Espen Hjort, Studio Figur en Daan van Bendegem (die zijn repetitieplek verloor bij de brand op het Berlijnplein) in het najaar intensief gebruik kunnen maken van de theaterzaal die doorgaans niet beschikbaar is voor een langere periode.

LIVESTREAM Gedurende het eerste jaar van corona werden we geconfronteerd met steeds wisselende restricties op de capaciteit van bezoekers. Om deze afhankelijkheid in te perken is een professionele livestream partner in de arm genomen waarmee we twintig bijeenkomsten online hebben kunnen faciliteren. Zo streamde IMPAKT haar hele festival vanuit Het Huis. De samenwerking met de HKU en de inzet op verhuur met livestream maakt dat de terugval in verhuurinkomsten ten opzichte van de begroting “beperkt” is gebleven tot 47%. De inkomsten uit diensten catering, technische faciliteiten, inzet personeel etc. is met 66% teruggelopen. Deze laatste inkomsten zijn direct verbonden aan een grotere capaciteit van bezoekers bij bijeenkomsten.


HET HUIS UTRECHT

4.2.

HORECA De lange periode van gedwongen sluiting, de beperkende maatregelen met betrekking tot het aantal bezoekers en het gemis van publiek bij programma en verhuur zorgden voor een drastische daling van de inkomsten uit de horeca

19

inclusief maaltijden van onze buurman GYS. Dit droeg niet bij aan omzet maar was

BESTUURSVERSLAG 2020

voornamelijk bedoeld om de binding met publiek en gasten te behouden maar ook als motivatie voor ons eigen team.

Spoormakers Studio Figur

Anna van Kooij

4.3.

MAKERSFONDS Het Huis richtte in 2018 het Makersfonds op. Met dit fonds onderzoekt Het Huis nieuwe manieren om ontwikkeling van kunstenaars en management binnen de podiumkunsten. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat samen met de directie werkt aan de positionering van het fonds en de uitwerking van diverse regelingen. Het Huis stort als initiatiefnemer jaarlijks maximaal tien procent van de kale

in mensuren om samen met het Makersfonds, de provincie en regionale fondsen de Coronaproof regeling op te zetten en uit te voeren. In 2020 is de website van het Makersfonds gelanceerd en werd de culturele ANBI toegekend. Volgens afspraak met Gemeente Utrecht Culturele Zaken wordt de jaarrekening en het bestuursverslag van het Makersfonds als bijlage met dit bestuursverslag meegestuurd.


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2020

20

DE ACTIVITEITEN VAN HET MAKERSFONDS IN 2020: CORONAPROOF Het Makersfonds

lanceerde ‘Coronaproof’ , een regeling voor theater- en

of op locatie- gepresenteerd kunnen worden. Deze regeling is samen met het K.F. Heinfonds, Provincie Utrecht, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Elise Mathilde Fonds en Het Huis tot stand gekomen en is in 2020 uitgereikt aan zes Utrechtse makers met een totaalbedrag van 30.000,- euro. Coronaproof: •

Tim Schouten - De Dingen (werkt samen met Caro Goldenbelt,

Guiot Duermeijer - Door de scheuren heen

Puck van Dijk - It Went Dark (werkt samen Joel Vegt en Lisa Weeda)

Annelies van Wijk - Komt u nader

Rosa van Walbeek - Landscaping Landscapes

Rhian Morris - The Space Between us

HET MAKERSKAPITAAL Het Makerskapitaal ondersteunt talentvolle makers residentieprogramma van Het Huis Utrecht een productie willen realiseren of die hun organisatie verder willen professionaliseren. Deze regeling van 7.500,- euro is in 2020 uitgereikt aan Sam Scheuermann.

ANNE FABER STIPENDIUM Het Makersfonds beheert tevens ook het het Anne Faber Stipendium. Dit stipendium ter waarde van 15.000,- euro steunt een beloftevolle zakelijk leider per jaar met een traject op maat in het verder ontwikkelen van visie, kennis en leiderschap. In 2020 is het derde stipendium toegekend aan Felix Welsink in een gezamenlijk programma met de BNG Bank Theaterprijs Festival in Amsterdam.

tijdens het Nederlands Theater


HET HUIS UTRECHT

Naast de uitreiking is tijdens het Nederlands Theater Festival de workshop duoLeiderschap voor jong artistiek & zakelijk leiders gegeven door het Anne Faber Stipendium in samenwerking met de Metselarij. Felix Wensink werkt tijdens het jaar van zijn stipendium in samenwerking met de Theaterkrant aan een reeks interviews over ‘Het nieuwe theaterbedrijf’ .

21 BESTUURSVERSLAG 2020

Door een grote donatie kan het stipendium met twee jaar verlengd worden tot 2022.

Anne Faber Stipendium Felix Welsink

Anna van Kooij

PILOT ONDERZOEK LEERGANG ZAKELIJK MANAGEMENT In 2020 heeft het onderzoek dat eind 2019 is gestart is naar een leergang zakelijk management vervolg gekregen. Vanuit dit onderzoek blijkt dat een nieuwe manier van leren -maatwerk, zelfsturend en groepsleren- voor de beoogde doelgroep de meeste inspiratie biedt. Dit nieuwe leermodel wordt voorjaar 2021 verder uitgewerkt. De pilot gaat in het najaar van 2021 van start. Het onderzoek wordt door Het Huis uitgevoerd met behulp van een externe Maartens.


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2020

22

5.

Organisatie DOELSTELLING 2020: STABILISERING VAN DE ORGANISATIE De eerste twee Kunstenplanperiodes stonden in het teken van sterk ondernemerschap. Zo kon een levensvatbare organisatie met een stevige positie binnen het culturele landschap opgebouwd worden. Met deze basis kunnen we van meer ruimte voor artistieke inhoud. In 2019 is het artistieke team uitgebreid met artistiek coördinator Milone Reigman voor 0,84 fte. Daarnaast zou de organisatie in 2020 een herstructurering op zakelijk vlak opstarten. Hierbij worden de taken van de zakelijk leider herschikt binnen een nieuwe organisatiestructuur en verdwijnt de functie als zodanig. Vanwege corona heeft deze herstructurering een vertraging van circa een half jaar opgelopen. In plaats van 1 januari 2021 wordt deze nu op 31 juli 2021 afgerond. In 2020 bedroeg het aantal fte 8,89 (exclusief horeca personeel en freelancers). Door de herstructurering wordt het aantal fte op ons kantoor na zomer 2021 teruggebracht naar circa 7,79.

CRISISMANAGEMENT Dit jaar heeft veel van onze medewerkers gevraagd. We hebben nieuwe werkvormen moeten vinden. En snel veranderende condities vroegen voortdurende aandacht en extra energie van het gehele team. In het begin van de crisis hebben we door transparante interne communicatie het team meegenomen in de vragen waar het management zich voor gesteld zag. Daarnaast hebben we de teamoverleggen geïntensiveerd waarbinnen vooral ook aandacht is besteed aan de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers. Met de raad van toezicht zijn maandelijkse controle en update Om ook op afstand contact met elkaar te houden en de leuke dingen met elkaar te delen zijn er de nodige online borrels en ‘uitjes’ georganiseerd.

SCHOLING Om medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden en ze in deze roerige tijden ook de nodige houvast te geven, heeft de directie ingezet op scholing. Dit werd mogelijk gemaakt door investering vanuit de overheid: NL Leert door

en

nieuwe subsidieregelingen (om)scholing. Dit scholingstraject trekken we door naar 2021 waarin we met elkaar een teamontwikkelingstraject volgen.


HET HUIS UTRECHT

MANAGEMENT TEAM Het MT wordt gevormd door de directie en de afdelingshoofden en vergadert eens per maand. In 2020 heeft het MT veelvuldig vergadert om de gevolgen van corona bedrijfsbreed te managen en om te zetten in kansrijke scenario’s .

23 BESTUURSVERSLAG 2020

CAO EN FAIR PAY

haar medewerkers volgens de laatste CAO (2020-2021) te betalen. Deze nieuwe CAO Theater en Dans voorziet in een inhaalslag in loonontwikkeling om de bestaande achterstand in de sector weg te werken. aandacht gevraagd en budget opgenomen voor reparatie van de loonachterstand. Helaas is dit gedeelte niet gehonoreerd waarmee de achterstand in loonontwikkeling een structureel knelpunt is geworden. De raad van toezicht vindt Fair Pay over de gehele linie een speerpunt en heeft de directie de opdracht gegeven te onderzoeken of er binnen de bestaande begroting 2022-2024 budget vrijgemaakt kan worden en de consequenties in kaart te brengen.

FLEXIBELE SCHIL EN CORONA Het Huis heeft dankzij de steunmaatregelen de salarissen van de horecamedewerkers kunnen betalen. De ZZP-technici hebben we minder uren kunnen bieden dan gebruikelijk. Om dit team toch zo goed mogelijk te ondersteunen in deze zware tijd hebben we noodzakelijke onderhoudsprojecten, waar mogelijk, door hen laten uitvoeren.

Coronaroute in Het Huis

Anna van Kooij


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2020

24

6. in voorgaande jaren zeer accurate inschattingen en controle op de inkomsten en uitgaven werden gedaan, bleek dat dit jaar haast onmogelijk. Door het opzetten de organisatie kunnen inspelen op de steeds veranderende actualiteit. Samen met de steunmaatregelen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau hebben we ons in

Het tekort op de exploitatie bedraagt 50.703,- euro. De algemene reserve komt daarmee op 102.182,- euro. Dat is 11% van de gerealiseerde omzet in 2020 en een afname van 33% ten opzichte van de algemene reserve in 2019.

BATEN De totale baten bedragen 919.402,- euro. Hiervan is 353,674,- euro structurele gemeentelijke subsidie. In totaal ontvingen we 166.238,- euro aan steunmaatregelen voor de eigen bedrijfsvoering (exclusief de verleende huurkorting van de gemeente Utrecht). De baten zijn dit jaar als volgt opgebouwd: 32% eigen inkomsten waarvan 26% uit verhuur en horeca en 6% uit inhoudelijke activiteiten en van particuliere fondsen. 38% bijdrage gemeente Utrecht voor inhoudelijke activiteiten. 11% bijdragen uit publieke fondsen, waaronder Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten. 18% steunmaatregelen Rijk en Provincie.

LASTEN Doordat er door de NOW een groot deel van de loonkosten vergoed is hebben we iedereen in dienst kunnen houden. De personele bedrijfs- en activiteitenlasten zijn hiermee op niveau gebleven.

de gemeente Utrecht verleende huurkorting van 43.866,- euro in het kader van de noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen. Daarnaast is groter onderhoud uitgesteld.


HET HUIS UTRECHT

De activiteitenlasten horeca en verhuur zijn met 51% gedaald. De inhoudelijke activiteitenlasten zijn iets gestegen ten opzichte van de ingediende begroting. Dit komt doordat er grote programma’s zijn geweest in de eerste twee maanden van het jaar en door de toekenning van de Subsidie Nieuwe Makers aan theatercollectief playField.

25 BESTUURSVERSLAG 2020

De liquide middelen zijn toegenomen. Daar tegenover staat een schuld met Deze schuld dient vanaf oktober 2021 in 36 maandelijkse termijnen afgelost te worden.

Spoormakers Afra Ernst

Anna van Kooij


HET HUIS UTRECHT

7.

BESTUURSVERSLAG 2020

26

Fair Practice Code De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken binnen de culturele sector. De code is bovenal een houding. Een houding die uitnodigt geven de codes die er in de sector opgesteld zijn serieus te nemen en te implementeren. Dat blijft een kwestie van kijken waarin we succesvol zijn, op welke punten we de juiste stappen aan het nemen zijn en erkennen waarin het nog niet goed genoeg gaat. Onder de Fair Practice Code scharen wij de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusiviteit en het thema Fair Pay. Op het gebied van governance zijn we tevreden. Op het gebied van diversiteit en inclusie hebben we er vertrouwen in dat de eerste stappen op de juiste weg gedaan zijn. Op het gebied van fair pay lopen we richting de eigen medewerkers inmiddels achter. Zie punt CAO en Fair Pay. Bij projectaanvragen zorgen we ervoor dat makers en projectmedewerkers behoorlijk betaald worden. We betalen geldende dagvergoedingen of uitkoopsommen binnen onze programmaonderdelen. Het Huis werkt vanuit wederzijds vertrouwen in en naar alle stakeholders en zorgt voor een transparante en veilige werkomgeving.

7.1.

GOVERNANCE CODE CULTUUR Het Huis is een stichting met een bestuur (directeur) en een raad van toezicht die de lange termijn doelstellingen van de organisatie bewaakt en toezicht houdt op het gevoerde beleid. De Raad bestaat uit vijf leden met als voorzitter Geert ter Steeg (per 01-01-2015). Hiernaast zijn de volgende portefeuilles geborgd: (inhoudelijk en beleidsmatig), algemeen lid Ahnne Coolen (HR en Governance Code Cultuur). Vanwege mogelijke belangenverstrengeling in het kader van de aanvraag Kunstenplan 2021-2024 heeft Petra Orthel (portefeuille communicatie en nieuwe media) afscheid genomen per januari 2020. Deze portefeuille is per 1 maart 2021 weer ingevuld door Bas de Koning. Jelle Kok is per 1 september 2020 voor de tweede termijn benoemd. De leden worden benoemd voor maximaal twee keer vier jaar en werken onbezoldigd. Het Huis past de Governance Code Cultuur toe. In de bijlage wordt de Governance Code Cultuur per uitgangspunt toegelicht.


HET HUIS UTRECHT

7.2.

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT Naast de Corona crisis schudde de intensivering van de Black Lives Matter beweging de samenleving op. Wereldwijd werd na de gewelddadige moord op de Amerikaan George Floyd gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Het Huis ondersteunde de protesten met een statement op haar website. De

27

gebeurtenissen in Amerika, de impact hiervan op de zwarte medewerkers in ons

BESTUURSVERSLAG 2020

team en het actuele publieke debat over institutioneel racisme, hebben gezorgd voor een nog grotere urgentie op het thema inclusie en diversiteit. Het team is met de komst van medewerkers van kleur in 2019 diverser geworden en dit vraagt grote aandacht: in hoe we samenwerken, elkaar benaderen maar met name ook hoe we een veilige plek kunnen bieden voor een diverser team. De targets hebben we even losgelaten en we zijn met elkaar in een leerstand gaan staan. Dit moet in 2021 leiden tot een helder plan van aanpak om binnen de vier P’s van de code inclusie en diversiteit een helder beleid te voeren. Binnen het programma wordt met de komst van artistiek coördinator Milone Reigman een grote nadruk gelegd op de relatie met de maker van kleur. Zowel in residenties als in programma en partnerschappen.

Spoormakers Cherella Gessel

Anna van Kooij


HET HUIS UTRECHT

8.

BESTUURSVERSLAG 2020

28

Toekomst scenario’s We zitten nu nog midden in de crisis, komen aan het einde van de tunnel, maar wanneer en onder welke voorwaarden is op dit moment nog ongewis. Belangrijke lokale overheden om ‘gezond’ uit deze periode te komen. Berenschot heeft in aanloop naar herstel samen met overheden en de cultuursector een aantal scenario’s uitgewerkt waarop geacteerd kan worden richting herstel. Dit scenariodenken geeft een helder beeld over de kansen en bedreigingen en hoe Het Huis de toekomst na corona mogelijk kan vormgeven en onder welke voorwaarden. Berenschot gaat in haar kwadrant uit van vier keuzes: krimp, aanpassing, herstel en vernieuwing. Krimp (minder overheidssteun): Het Huis had voor corona een gezond verdienmodel met verhuur en horeca. Daarnaast ontvangt Het Huis subsidie voor haar artistieke taak: onderzoek en ontwikkeling van makers. Mocht de overheid vanuit bezuinigingen de keuze moeten maken voor het in standhouden van de vitale infrastructuur dan maakt Het Huis kans om als unieke talentontwikkelingsorganisatie in de gemeente en de provincie te kunnen blijven voortbestaan. Mocht de keuze vallen op de kaasschaafmethode dan marginaliseert onze artistieke taakstelling en is de vraag of voortbestaan een optie is.

Dicht op de Huid Abishek Thapar

Lion van den Brand


HET HUIS UTRECHT

Ook ons ondernemerschap met verhuur en horeca is bijna geheel stil gevallen tijdens corona. Hoe deze markt zich herstelt en of we hiermee ons verdienmodel op orde krijgen is onzeker. In verhuur is o.a. online als nieuw element toegevoegd. Als dit een standaard onderdeel van verhuur wordt, betekent dit voor de inkomstenkant dat de inkomsten uit inhuur personeel en horeca fors daalt.

BESTUURSVERSLAG 2020

29

Aanpassing (minder overheidssteun): Het Huis is vanaf de start een ondernemende hybride organisatie (artistiek, verhuur, horeca). Dit maakt de kans tot slagen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden haalbaar. Het Huis is een unieke organisatie waarbij vanuit overheidswege waarde toegekend is als met minder overheidssubsidie kan Het Huis samen met de overheden en partners in de stad optrekken om vanuit interventie, innovatie en interactie (de drie terreinen waarop Berenschot adviseert te starten in de corona crisis) de werking van Het Huis verder aan te scherpen. Ook in dit scenario is het essentieel rekening te houden met de onzekerheden in het business model verhuur en horeca. Herstel (meer tijdelijke overheidssteun): dit geeft de sector de kans om op het De provincie en de gemeente komen op dit moment van schrijven met herstel subsidieregelingen voor jonge makers: in onderzoek, productie, programmering en organisatieontwikkeling. Het Huis speelt in deze herstel regelingen een belangrijke rol. De vraag is wat we ons als organisatie in tijdelijkheid kunnen permitteren in met name het mogelijk verlies marktpositie verhuur. In dit scenario systeem worden niet hersteld. Alles blijft in dit scenario naar herstel bij het oude wat de bestaande problemen benoemd in ons jaarverslag: cao achterstand en verlies percentage eigen vermogen, niet oplost en mogelijk groter maakt door onzekerheid verhuur praktijk. Vernieuwing (meer structurele overheidssteun): de kans is groot dat de aandacht die vanuit overheden en fondsen is ontstaan voor jonge makers en innovatie (research en development) door de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht omgezet wordt in meerjarig beleid. Hierin ziet Het Huis een kans om samen met de overheden te onderzoeken hoe de organisatie hierin een grotere rol kan spelen. Dit gekoppeld aan de ambitie om Het Huis voor Makers een prominentere plek te kunnen geven. In de nieuwe Kunstenplanperiode (2021-2024) is het schakelmodel een mooie opmaat naar meer ruimte voor makers maar dit is voor ons een tussenstap naar een nieuwe model waarbij de artistieke inhoud leidend wordt in ons business model. Corona kan deze stap sneller verwezenlijken. Inherent aan dit scenario is dat er meer structureel geld beschikbaar is om de vernieuwing mogelijk te maken.


HET HUIS UTRECHT

SAMENVATTEND Vanuit de analyse van de vier scenario’s kan Het Huis sterker uit de crisis komen als de gemeente Utrecht kiest voor aanpassing of vernieuwing. Een mix van deze twee scenario’s maakt dat Het Huis samen met de gemeente, de provincie en

BESTUURSVERSLAG 2020

30

partners HKU Theater en Theater Kikker haar rol verder kan verstevigen. Dit door

als Huis voor Makers. Om dit realiseren heeft Het Huis: •

meerjarige ondersteuning nodig van de provincie Utrecht voor talentontwikkeling.

programmabudget en compensatie verhuurderving vanuit de gemeente Utrecht, programma in samenwerking met de partners.

een continu gesprek met genoemde partners en overheden om te kunnen blijven acteren op veranderingen binnen talentontwikkeling en beleid na corona.

vernieuwing ondernemerschap in samenwerking met het Makersfonds.

Genoemde punten kunnen gerealiseerd worden vanuit de beleidsdoelstellingen van de provincie en de gemeente: De provincie werkt aan structureel cultuurbeleid waarin talentontwikkeling een speerpunt is en de gemeente Utrecht wil in opmaat naar een nieuwe theater accommodatie in 2030 meer theaterstoelen vrijspelen in de stad. Het Huis wordt hierin genoemd als locatie. Met het Makersfonds wordt binnen corona gewerkt aan tijdelijke regelingen die een meerwaarde opleveren voor zowel het fonds als Het Huis. Deze kracht kunnen we verder uitbouwen. Duidelijk is dat verandering en vernieuwing vraagt om meer structurele subsidiepartners voor Het Huis, aangevuld met verschillende vormen van ondernemerschap.

geen zicht op welke van bovenstaande scenario’s het meest waarschijnlijke wordt. Op dit moment kunnen de overheden investeren in herstel met middelen vanuit het Rijk. De vraag is wat er kan als deze steun opdroogt. Dit geldt zowel voor de overheden als voor Het Huis. 2022 wordt een spannend jaar van herstel, vooruitkijken en het maken van keuzes om na de crisis stevig door te kunnen


HET HUIS UTRECHT

Bijlage Governance Code Cultuur

BIJLAGE GOVERNANCE CODE CULTUUR

+ Stichting Het Huis volgt de Governance Code Cultuur. Vanaf 2019 geldt voor de principes ‘pas toe én leg uit’. Hieronder lichten we toe hoe wij de 8 principes toepassen. 1)

De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren. Het Huis werkt vanuit het geloof dat kunst en de rol van kunstenaars van onschatbare waarde is voor de maatschappij. Aandacht voor de ontwikkeling van kunstenaars vinden wij essentieel. Het Huis is de schakel binnen de keten van podiumkunsten en geeft dit op de volgende manier vorm: •

Het Huis ontwikkelt en investeert in (jong) talent. Het Huis begeleidt en stimuleert theatermakers op artistiek-, productioneel-, marketing- en zakelijk vlak in hun artistieke onderzoek en vorming in verschillende fases van hun loopbaan.

Het Huis verbindt theatermakers met studenten, kunstprofessionals en cultuurminded publiek.

Het Huis maakt gelden vrij voor artistiek onderzoek vanuit cultureel ondernemerschap en ontvangt bijdragen van fondsen en subsidies.

2)

De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’) Als onderdeel van dit jaarverslag wordt toegelicht hoe de organisatie de acht principes van de Governance Code Cultuur toepast.

3)

Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Integriteit staat hoog in het vaandel in Het Huis. Niet alleen in theorie maar ook in praktijk. Eind 2019 is het punt van mogelijke (ongewenste) belangenverstrengeling aan de orde geweest. Dit punt is door het bestuur en de raad van toezicht besproken en heeft geresulteerd in het aftreden van algemeen lid Petra Orthel (portefeuille communicatie en nieuwe media) per 9-1-2020. Hiervan is middels de notulen verslaglegging gedaan. Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht worden jaarlijks opgevraagd en getoetst. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. De leden worden benoemd voor maximaal twee keer vier jaar en werken onbezoldigd.


HET HUIS UTRECHT

4)

Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Het Huis is een stichting met een bestuur (directeur) en een raad van toezicht die de lange termijn doelstellingen van de organisatie bewaakt en toezicht houdt op

+ BIJLAGE GOVERNANCE CODE CULTUUR

het gevoerde beleid. De raad van toezicht kent naast de voorzitter de volgende Governance Code Cultuur, communicatie en nieuwe media. Na het aftreden van het algemeen lid communicatie en nieuwe media begin 2020 is de functie niet meteen vervuld. Gezien de ontwikkelingen van de Corona pandemie is er voor gekozen om daar alle aandacht naar uit te laten gaan en vervolgens een nieuw lid van de raad van toezicht te werven. In het vierde kwartaal van 2020 is de werving van het nieuwe raad van toezicht lid gestart en begin 2021 is de vacature vervuld. De raad van toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar en evalueert haar eigen functioneren eens per jaar middels een zelfevaluatie. Zoals onder hoofdstuk 5 van het bestuursverslag is aangegeven is de vergaderfrequentie van de raad van toezicht met de directie in 2020 geïntensiveerd in verband met de corona crisis. 5)

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten van de organisatie. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een een managementteam (MT) in te voeren. Hierin zijn buiten de directeur de belangrijkste pijlers van de organisatie vertegenwoordigd: zakelijk leiding, artistiek coördinator, hoofd communicatie en marketing en coördinator verhuur en horeca. Binnen het MT wordt het beleid besproken en vastgesteld en vindt toetsing op de uitvoering en resultaten plaats. Het MT vergadert eens per maand.

6)

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een open, veilige en transparante werkomgeving. Jaarlijks voeren de directeur en zakelijk leider zowel een functionerings- als een voortgangsgesprek met de medewerkers aan de hand Er is een vertrouwenspersoon binnen de raad van toezicht waarmee het personeel heeft kennisgemaakt. Hierop kunnen zij een beroep doen bij geschillen tussen hen en de directeur. De organisatie volgde in 2020 de CAO Toneel en Dans en heeft de uitgangspunten van de Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit binnen haar beleid vormgegeven.


HET HUIS UTRECHT

Tevens is de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/ IB) beschreven. Hierin zijn bevoegdheden en procedures vastgelegd wat betreft functiescheidingen, besluitvorming, uitvoering en registratie. Het helpt de organisatie processen beheersbaar te houden en dient als instrument voor tijdige signalering van risico’s. Het AO/IB is extern getoetst en wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast worden soft controls (organisatiecultuur, vertrouwen

BIJLAGE GOVERNANCE CODE CULTUUR

+

en openheid) minstens zo belangrijk bevonden als hardere beheersmaatregelen. Het management investeert in een open werksfeer waarbinnen werknemers ook fouten durven maken en hier transparant over kunnen zijn. 7)

De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. Vanuit de diverse portefeuilles binnen de raad wordt er gekeken naar de bedrijfsvoering van de organisatie, de kansen en de risico’s. De raad van toezicht zorgt voor adequate verslaglegging van haar vergaderingen. In het bestuursverslag geeft de raad samen met de directeur een transparante weergave van deze vergaderingen. Als werkgever voert de raad van toezicht een keer per jaar een functioneringsgesprek met de directeur. De raad van toezicht staat op afstand, maar is zichtbaar voor de werknemers in de organisatie. In 2020 is binnen de raad van toezicht vergaderingen in verband met de corona crisis extra aandacht besteed aan de werkgeversrol en het welzijn van de gehele organisatie. 8) De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De raad van toezicht werkt volgens de acht principes van de Governance Code inzake deskundigheid en netwerk en aangesteld met inachtneming van diversiteit op het gebied culturele achtergrond, leeftijd en de verdeling man/ vrouw en nevenfuncties.