Page 1

BESTUURSVERSLAG 2018

1

HET HUIS UTRECHT

Bestuursverslag 2018


HET HUIS UTRECHT

BESTUURSVERSLAG 2018

2

Inleiding Het Huis Utrecht (hierna te noemen Het Huis) is de schakel binnen de podium­ kunstenketen als landelijke werkplaats voor onderzoek en ontwikkeling. Het Huis is een plek waar talentontwikkeling, debat en publiek samenkomen. De organisatie biedt makers ondersteuning op artistiek, zakelijk, productioneel, technisch en communicatievlak. Het Huis heeft ook werkruimtes, presentatieplekken en een café ter beschikking. Jaarlijks krijgen ongeveer twintig makers bij Het Huis een residentieplek van twee weken, waarin zij onderzoek doen zonder tot een presentatie te hoeven

1 Subsidie voor beginnende talentvolle

komen. Via de Nieuwe Makersregeling1 werkt Het Huis met enkele makers aan een productie. Vaste bewoners van Het Huis zijn onder anderen de Utrechtse gezelschappen Schweigman& en Studio Dries Verhoeven.

makers van het FPK

Het jaar 2018 kende voor Het Huis twee gezichten. In het eerste deel van het jaar heeft de organisatie zich herstelt van de dramatische gebeurtenissen rondom haar collega Anne Faber. Er was hoog ziekteverzuim, minder publiek programma en geplande investeringen zijn doorgeschoven naar 2019. In het tweede deel van 2018 heeft de werkplaats verder vorm gekregen, zijn er nieuwe samenwerkingen opgestart en is er een strategisch communicatie- en marketingplan ontwikkeld. Mooie mijlpalen in 2018 waren de lancering van Standplaats Utrecht en de uitreiking van het eerste Anne Faber Stipendium door minister Ingrid van Engels­ hoven van OCW aan een talentvolle zakelijk leider binnen de podiumkunsten. In dit verslag blikken we terug op de doelstellingen uit het jaarplan 2018 en kijken we vooruit op het gebied van: 1. Talentontwikkeling 2. Programmering 3. Ondernemerschap: verhuur, horeca, Makersfonds en Stadscafé́ 4. Maatschappelijke verbinding 5. Communicatie 6. Organisatie 7. Pand, Infrastructuur en verduurzaming 8. Financiën 9. Toekomst 10. Beoordeling Raad van Toezicht bij jaarverslag 2018


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2018

3

1.

Talentontwikkeling DOELSTELLINGEN 2018 • Uitgroeien tot dé werkplaats van Nederland binnen de podiumkunsten • Kenniscentrum voor talenten in Utrecht verder ontwikkelen: vraagbaak en locatie voor ontmoeting en kennisuitwisseling • Meer fysieke ruimte bieden aan kunstenaars • Start maken van een fair practice praktijk voor kunstenaars. Het Huis heeft zich binnen de Kunstenplan periode (2017-2020) gepositioneerd als Het Huis voor Makers binnen de podiumkunsten in Utrecht. Met een duidelijke taakstelling om nieuwe makers te begeleiden en zorg te dragen voor de ontwikkeling van makerschap in Utrecht. 2018 was het eerste volle jaar waarin de werkplaats met haar residenties draaide. De noodzaak van een werkplaats voor de podiumkunsten werd bevestigd door de 150 uitgewerkte plannen die vanuit twee open calls werden ingediend.

RESULTATEN 2018 • 32 makers, discipline breed, werkten in twee wekelijkse residenties in Het Huis aan hun onderzoek. • 28 makers toonden hun werk tijdens o.a. de Makersdag, Senses Working Overtime (in samenwerking met Gaudeamus Muziek week), Club Eclectique, RE:sident en openbare try-outs en premières. • Het Huis had in 2018 drie makers in de regeling Subsidie Nieuwe Makers. Marte Boneschansker en Espen Hjort zijn nieuwkomers binnen de regeling naast Vinny Jones waarvan de regeling doorloopt tot voorjaar 2019. • Boneschansker werd in december 2018 genomineerd met haar, door Het Huis geproduceerde voorstelling BLOOS voor de BNG-theaterprijs (uitreiking 2019). • Het Huis koppelde de talenten binnen de Subsidie Nieuwe Makers aan zakelijk leider Koosje Laan. Zij is door de organisatie aangetrokken om zich specifiek te richten op het begeleiden van de makers richting een zelfstandige beroepspraktijk. • Vanuit de regeling Subsidie Nieuwe Makers toerden drie producties en 1 coproductie langs Nederlandse - en Belgische podia en festivals. • In samenwerking met Theater na de Dam ontwikkelde Eva van Manen haar liederenprogramma ‘Politiek en Liefde’.


HET HUIS UTRECHT

4

• In oktober werden de eerste certificaten uitgereikt aan de eerste lichting cursisten

BESTUURSVERSLAG 2018

van het leiderschapsprogramma LINC Utrecht. Het Huis besloot na deze succesvolle opstart haar samenwerking binnen dit programma te beëindigen. • Het Huis organiseerde drie Makersdiners rondom de thema’s: meer fysieke ruimte, subsidiestructuren en fair practice. Dit laatste programma werd georganiseerd in samenwerking met Veem House for Performance in Amsterdam en Theater Rotterdam. • Naast de residenten faciliteerde Het Huis voor twintig makers een werkplek binnen de zomer -en kerstvakantie. Zij kregen de mogelijkheid om gratis in Het Huis te werken aan hun onderzoek of productie middels het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

FAIR PRACTICE Het Huis onderschrijft de vijf principes van de code Fair Practice (solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie) en geeft hier sinds 2018 binnen haar beleid vorm aan door: • een transparant beleid in vergoedingen te hanteren voor residenties en toonmomenten; • in programmering en residenties te kiezen voor diversiteit in genres en achtergrond; • de begrotingen Subsidie Nieuwe Makers te toetsen aan de code; • het onderwerp op de agenda te zetten in gesprekken met makers en het veld (zoals beschreven onder hoofdstuk talentontwikkeling).

LANCERING STANDPLAATS UTRECHT Coöperatieve Theatertalenten Utrecht is een gezamenlijk initiatief van Het Huis Utrecht, Theater Utrecht, SPRING Performing Arts Festival, Het Filiaal theater­ makers en DOX en is in 2018 van start gegaan onder de naam Standplaats Utrecht. Standplaats Utrecht is erop gericht om talentvolle kunstenaars (4-6 jaar werkzaam in de beroepspraktijk) aan Utrecht te verbinden en daarmee bij te dragen aan een bloeiend en dynamisch kunstklimaat in de stad. Binnen Standplaats Utrecht krijgen drie tot vier makers per jaar een tweejarig ontwikkeltraject aangeboden, dat ze grotendeels zelf kunnen vormgeven op een eigen locatie in de stad: Fort Blauwkapel. De eerste drie makers die in 2018 geselecteerd zijn: hiphop/performancecollectief Die Hele Ding, performancekunstenaar en lichtontwerper Jan Fedinger en muziektheatermaker Genevieve Murphy. In september 2019 komen hier nog drie tot vier makers bij. De organisatie is ondergebracht bij de Coöperatieve Theatertalent Utrecht en wordt gecoördineerd door Het Huis. Dit houdt in dat de productionele coördinatie, overall artistieke ontwikkeling en de marketing vanuit Het Huis wordt ingebracht.


HET HUIS UTRECHT

5

Voorzitter van de Coöperatie is directeur Cobie de Vos. Standplaats Utrecht heeft

BESTUURSVERSLAG 2018

een pilotondersteuning van de gemeente gekregen voor de periode 2018-2020 en wordt verder gefinancierd middels aanvragen bij de regeling Subsidie Nieuwe Makers Fonds Podiumkunsten en door bijdragen van particuliere fondsen.

VOORUITBLIK In 2019 bouwt Het Huis verder aan de werkplaats. Ze brengt het aantal residenten terug van 32 naar 15 per jaar om meer tijd en aandacht te kunnen geven aan ieders individuele ontwikkeling. De werkplaats wordt verder vormgegeven in een keten waarin een kunstenaar zich vanaf de kennismaking kan ontwikkelen tot een zelfstandig kunstenaar. Het Huis streeft ernaar per jaar een maker naar Standplaats Utrecht te laten doorstromen, drie makers in een Subsidie Nieuwe Makers te begeleiden, vijf lange residenties aan te bieden en tien makers in een kennismakingsresidentie te faciliteren. Met minder residenties maakt Het Huis ook de mogelijkheid om op korte termijn te kunnen voldoen aan vragen van (Utrechtse) podiumkunstenaars en voor de productie van werk vanuit de Subsidie Nieuwe Makers. Daarnaast kan Het Huis met de lancering van het Makersfonds (zie pagina 4) in juni 2019 ook coproductie gelden genereren voor werk dat uit een langere samenwerking ontwikkeld wordt.

2.

Programmering DOELSTELLINGEN 2018 • Realiseren van maandelijks een inhoudelijk programma in samenwerking met kunstenaars en partners; • Verdiepende programma’s over de ontwikkeling binnen de podiumkunsten; • Faciliterend in partnerprogramma’s o.a. Pecha Kucha en Awesome Utrecht; • Publiek: Helder profiel bouwen in programmering zodat publiek en doelgroepen Het Huis beter kunnen vinden.

RESULTATEN 2018 De organisatie wilde in 2018 meer publieke programma’s ontwikkelen. Zoals in de inleiding gememoreerd is dit door de stilstand in het eerste deel van 2018 niet gelukt. Het aantal programma’s en bezoekers is daarmee iets gedaald in vergelijking met 2017. In totaal trokken de programma’s 8000 bezoekers.


HET HUIS UTRECHT

6

Opvallend in 2018 is de groei van festivals: naast SPRING academy, Tweetakt, de

BESTUURSVERSLAG 2018

Fringe concerten van Festival Oude Muziek, Gaudeamus Muziekweek en IMPAKT hebben nu ook de festivals What You See en International Queer & Migrant filmfestival Het Huis als festivallocatie gekozen. Ook zien we in de verhuur steeds meer programmaonderdelen die aansluiten bij het profiel van Het Huis: in presentaties, workshops en inhoudelijke debatten over de positie van de jonge kunstenaar.

EIGEN PROGRAMMERING De Makersdag, Club Eclectique, Why Theatre XL en TAAI zijn terugkerende onderdelen binnen het eigen programma van Het Huis. Nieuw in 2018 was het halfjaarlijkse RE:sident, een avond waarop enkele van de residenten van het afgelopen half jaar een korte onderzoekspresentatie gaven en in gesprek gingen met het publiek over hun vragen en opmerkingen. De Makersdag was dit jaar wederom een groot succes. Tien jonge makers toonden hun werk aan meer dan honderd professionals. Uitschieters waren de voorstellingen #2 BIAS van collectief playField, die in 2019 met het derde deel uit de cyclus op Festival Cement in première is gegaan, en Cloyne van Kaatje Kooij, die vervolgens met de voorstelling in verschillende steden te zien was. Het groeiende succes van de Makersdag heeft ertoe geleid dat we voor 2019 hebben besloten de dag uit te breiden tot een minifestival om ook nieuwsgierig theaterpubliek kennis te laten maken met de nieuwe generatie theatermakers.

VOORUITBLIK Het Huis wil groeien naar een Kunstenhuis met meer publiek programma. Hiervoor stelt zij in 2019 een artistiek coördinator aan met expertise op het gebied van programmering. Binnen deze ontwikkeling wordt ook met de nieuwe coördinator communicatie en marketing (zie hoofdstuk communicatie) gewerkt aan een heldere profilering richting gewenste publieksgroepen.


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2018

7

3.

Ondernemerschap: verhuur, horeca,

Makersfonds en Stadscafé

DOELSTELLINGEN 2018 • Consolideren verhuur- en horeca-inkomsten; • Profilering horeca; • Lanceren van het Makersfonds; • Onderzoek uitvoeren voor bedrijfsplan inpandige ruimte Boorstraat.

RESULTATEN 2018 CONSOLIDEREN VERHUUR -EN HORECA INKOMSTEN EN PROFILERING HORECA In 2018 is Het Huis voor het eerst in jaren in de zomer opengebleven. Deze pilot waarbij het café op werkdagen open was en er elke donderdag een laagdrempelig programma werd aangeboden is een mooi experiment gebleken maar nog te vroeg voor een wijk die volop in ontwikkeling is. De inspanningen ten opzichte van gebruik en opbrengst waren niet in balans.

VASTE HUURDERS In het najaar heeft Het Huis een nieuwe huurder gevonden in de organisatie We Are Public Utrecht. Zij huren een werkplek in Het Huis gezamenlijk met o.a. de theatergezelschappen Schweigman& en Dries Verhoeven.

MAKERSFONDS Het bestuur van de stichting Makersfonds (bestaande uit Eerde Hovinga van BlueYard, Gabbi Mesters, directeur VSCD en Renate Timmer, adviseur Cultuur+Ondernemen) heeft in 2018 het fonds verder vormgegeven. In juni 2019 wordt het fonds onder de naam: Het Huis Utrecht Makerskapitaal gelanceerd. Het kapitaal van de stichting wordt gevormd door maximaal 10% netto inkomsten uit de kale verhuur van de stichting Het Huis; dit wordt aangevuld met het binnenhalen van particuliere giften. Hiervoor wordt in 2019 een ANBI-status aangevraagd.


HET HUIS UTRECHT

8

ANNE FABER STIPENDIUM

BESTUURSVERSLAG 2018

In mei 2018 werd het eerste Anne Faber Stipendium uitgereikt aan de belofte­volle jonge zakelijk leider Wendy van Os. Zij kan met de bijdrage ter waarde van 15.000 euro haar ontwikkelingsvragen op het gebied van persoonlijk leiderschap en vakinhoudelijke kennis onderzoeken. Tijdens de uitreiking vond een debat plaats over het belang van zakelijk leiderschap in de sector. De financiering van het stipendium is tot stand gekomen met bijdragen van de gemeente Utrecht, de HKU, Het Huis Utrecht, Partnerinstellingen, Cultuur+Ondernemen en particuliere giften. Hiermee kan Het Huis tot 2020 de beurs uitreiken. In 2019 wordt het stipendium uitgereikt tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival. Hiermee hopen we meer landelijke bekendheid te geven aan het initiatief en het richting de toekomst te kunnen borgen. Het Anne Faber stipendium is ondergebracht bij het Makersfonds.

ONDERZOEK UITVOEREN VOOR BEDRIJFSPLAN INPANDIGE RUIMTE BOORSTRAAT Het Huis heeft in 2018 gewerkt aan de overname van het aanpalend gedeelte van het pand, gehuurd door Stichting Dijkzicht. Dit heeft helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

VOORUITBLIK Het Huis wil vanaf 2019 meer residenten en programma in haar pand. Onderzocht wordt hoe gewenst en noodzakelijk gebruik van de studio’s en zalen (zoals de visitatiecommissie dit formuleert in het rapport van Het Huis in 2018) in balans gebracht kan worden binnen de financieringsmix van de organisatie. Dit kan resulteren in het verlagen van de verhuurtargets om (nog) meer ruimte te kunnen maken voor onze inhoudelijke activiteiten.


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2018

9

4.

Maatschappelijke verbinding DOELSTELLINGEN 2018 • Initiëren en ondersteunen van projecten in de omgeving van Het Huis; • Aanjagen van het maatschappelijke gesprek binnen de kunsten.

RESULTATEN 2018 Initiëren en ondersteunen van projecten in de omgeving van Het Huis Het project van spoorviaduct tot landmark op de Amsterdamsestraatweg is in 2018 helaas gestopt. De projecteigenaar de gemeente Utrecht liep tegen te veel bezwaren op (o.a. binnen ProRail) om het project in een uitvoerfase te brengen.

AANJAGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJKE GESPREK BINNEN DE KUNSTEN Het Huis heeft in 2018 een serie gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen in haar omgeving en de rol van de kunsten binnen het maatschappelijke debat. In het programma Why Theatre XL (een programma in samenwerking met de Universiteit Utrecht) kwamen thema’s aan de orde op het grensvlak tussen kunst, politiek en maatschappij. In 2018 waren de thema’s: inclusiviteit en representatie en moreel-politieke kunstkritiek. Binnen TAAI, een programma waarin stadsvraagstukken worden besproken vanuit een culturele-creatieve invalshoek, richtten we ons op de gemeenteraadsverkiezingen en op de kracht van de nieuwkomers in onze stad: welke perspectieven brengen zij in en hoe kunnen zij waarde toevoegen aan de stad vanuit nieuwe invalshoeken?

VOORUITBLIK Aan de overkant van het spoor verrijst binnen enkele jaren de nieuwe wijk Wisselspoor. Met de komst van dit nieuwe stadsdeel ziet Het Huis kansen om zich verder te ontwikkelen tot het kunstenhuis voor de omliggende wijken Pijlsweerd, Wisselspoor en Ondiep. Met deze ambitie wordt richting komend Kunstenplan geïnvesteerd in het verstevigen van het programma (zie programmering).


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2018

10

5.

Communicatie

DOELSTELLINGEN 2018 • Implementatie communicatieplan; • Lancering nieuwe website; • Profilering in het pand.

RESULTATEN 2018 IMPLEMENTATIE COMMUNICATIEPLAN In het seizoen 2017/2018 heeft een externe adviseur voor Het Huis een communicatieplan geschreven. In dit plan worden de vier verhalen van het Huis verteld en omgezet in middelen en publieksbereik. De vier verhalen van Het Huis zijn: Het Huis als plek voor ontwikkeling, als podium, als café en als verhuur- en congreslocatie. In het voorjaar van 2018 heeft de organisatie een nieuwe communicatie -en marketing coördinator aangetrokken die vanuit dit plan heldere online en offlinecommunicatie-strategieën heeft uitgezet. Met deze inspanningen zien we een groei op social media, in abonnementen op de nieuwsbrief en groei van website bezoek met gemiddeld 15 tot 20%.

LANCERING NIEUWE WEBSITE Met de start van implementatie van het strategisch marketing- en communicatieplan is een eerste goede basis gelegd waarmee een nieuwe website gerealiseerd kan worden. Deze was gepland voor 2018 maar is door de eerdergenoemde omstandigheden in de inleiding verschoven naar 2019.

PROFLERING IN HET PAND Vanuit communicatie is er gewerkt aan het beter voelbaar maken van de identiteit van Het Huis voor bezoekers (waaronder verhuurpartijen), door het verbeteren van de inpandige communicatie. Bovendien is de huidige huisstijl geïnventariseerd en is er gewerkt aan een voorstel voor het verder vertalen van de visuele identiteit in o.a. social media.


HET HUIS UTRECHT

VOORUITBLIK De website is dé centrale plek om het verhaal van Het Huis te vertellen. De

BESTUURSVERSLAG 2018

11

huidige website functioneert als kaartverkoop- en informatiekanaal met agenda, verwijzingen naar activiteiten, makers en nieuwsberichten maar wordt op noodzakelijke verbeteringen na niet verder ontwikkeld. De marketingstrategie vormt de basis en geeft richting aan het ontwikkelen van een nieuwe website in 2019. De vier verhalen van Het Huis moeten elk tot hun recht komen in deze online omgeving én aan elkaar worden gelinkt. Het gebruikersgemak en -toepassing van de site staat bij dit alles voorop

6.

Organisatie DOELSTELLINGEN 2018 • Verdere versterking van de organisatie. Het herstel van de organisatie heeft in het eerste deel van 2018 geleid tot een hoog ziekteverzuim. Een traumadeskundige is het gehele jaar betrokken gebleven bij Het Huis om zowel individueel als in groepsverband ondersteuning te bieden aan verwerking en herstel. In 2018 hebben drie collega’s vanuit hun loopbaanperspectief Het Huis verlaten. In mei is een nieuwe coördinator marketing en communicatie aangetreden met veel kennis vanuit de creatieve industrie. Het hoofd techniek en gebouwbeheer heeft het Huis in september verlaten. Zijn baan is in twee functies opgedeeld. In september is een nieuwe functie van assistent zakelijk leider (0,4 fte) gecreëerd en ingevuld. Dit ter ondersteuning van de zakelijk leider en kennisoverdracht op het vlak van zakelijk leiderschap. Tevens geeft dit de huidig zakelijk leider van Het Huis de kans om vanaf 1 januari 2019 een dag minder te gaan werken (van 1fte naar 0,8fte). Ten behoeve van de coördinerende rol van Het Huis voor Standplaats Utrecht zijn de dramaturg en coördinator marketing en communicatie per september beiden voor 0,1fte gedetacheerd aan de Coöperatieve Theatertalenten Utrecht (Standplaats Utrecht). Hun contracten zijn hiertoe tot einde subsidieperiode Standplaats Utrecht uitgebreid. Om de organisatie verder te professionaliseren zijn in 2018 de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB-processen) in kaart gebracht. Dit is op cruciale onderdelen getoetst door de accountant van Het Huis. 2019 wordt gebruikt om deze processen verder te optimaliseren en implementeren.


HET HUIS UTRECHT

INCLUSIVITEIT

12

Het Huis ontwikkelt met haar team een inclusiviteitsbeleid waarin zij op de eerste BESTUURSVERSLAG 2018

plaats koerst op een betere afspiegeling van de samenleving in personeelsbeleid en in samenstelling van Raad van Toezicht. Met deze eerste stap kan de organisatie meer duurzame relaties aangaan met partners en programma ontwikkelen voor een inclusief publiek. De organisatie heeft samen met de medewerkers van Schweigman& dit jaar een unconscious bias training gevolgd. Het Huis is aangesloten bij PACT Utrecht.

7.

Pand, infrastructuur en verduurzaming DOELSTELLING 2018 • Verdere verduurzaming van pand en bedrijfsvoering.

PAND EN INFRASTRUCTUUR Het Huis heeft in 2018 na stroeve onderhandelingen met de pandeigenaar UVO een nieuw huurcontract ondertekend. Op dit moment zijn de prijsstijgingen van de servicekosten nog onderwerp van onderhandeling. Dit geldt met name voor de vervanging van verouderde CV-ketels. Deze vallen regelmatig uit wat de bedrijfsvoering van Het Huis in gevaar brengt. UVO weigert de ketels te vervangen of een andere bevredigende oplossing te bieden. In 2019 moet er een uitweg uit deze impasse gevonden worden. Het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) heeft in 2019 prioriteit zodat de organisatie richting het nieuwe Kunstenplan goed in kaart heeft welke noodzakelijke investeringen er gedaan moeten worden op korte en lange termijn.

VERDUURZAMING Het pand aan de Boorstraat is in de afgelopen jaren verduurzaamd door het plaatsen van dubbel glas en een nieuw luchtbehandelingssysteem. In 2018 zijn er grote stappen gezet in het verduurzamen van het horeca-assortiment. Gulpener is in dit kader aangetrokken als bierleverancier en Naturfrisk en Frtiz als frisdrankleveranciers. In 2019 wordt de ingezette lijn tot verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en die van toeleveranciers verder doorgezet. Onder een duurzame bedrijfsvoering verstaan we ook kennisoverdracht en scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers van Het Huis. Dit is een terugkerend onderdeel van de halfjaarlijkse functioneringsgesprekken.


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2018

13

8.

Financiën Het Huis ontving in 2018 332.082,- euro van de gemeente Utrecht. De totale baten bedroegen in 2018 1.133.719,- euro. In percentages: • 58,3% eigen inkomsten: (verhuur en horeca, inkomsten uit activiteiten, inkomsten uit personeel, overige activiteiten en particuliere fondsen) • 29,3% bijdrage gemeente Utrecht voor inhoudelijke activiteiten • 12,3% Publieke fondsen: Fonds Podiumkunsten: Subsidie Nieuwe Makers en SKIP Het gemeentelijk budget groeide in 2018 met 50.000,- euro voor talentontwikkeling. De totale omzet uit de horeca- en verhuuractiviteiten is gestegen met 32.607,- euro. Echter, de lasten hierbinnen zijn ook gestegen met 27.463,- euro. Dit betekent ten opzichte van 2017 een marginale stijging van het resultaat van deze activiteiten van 5.144,- euro. De totale lasten bedragen 1.114.097,- euro. De organisatie sluit het jaar af met een resultaat van 20.171,- euro. Hiermee komt het eigen vermogen van de organisatie iets boven de toegestane norm van de gemeente Utrecht (+0,65%). De in eerdere jaren gecreëerde bestemmingsreserves bestaan uit: • 14.500,- euro ten behoeve van het Makersfonds. Dit valt vrij in 2019. • 10.000,- euro onderzoek Stadscafé. De bestemmingsreserves van 3000,- euro voor het Anne Faber Stipendium en 5000,- euro voor de eigen bijdrage Standplaats zijn vrijgevallen. De organisatie gebruikt de komende twee jaar een groot deel van haar eigen vermogen voor noodzakelijke investeringen. Daarmee is het geprognotiseerd eigen vermogen op 31 december 2020 teruggebracht tot ca.100.000,- euro.


HET HUIS UTRECHT BESTUURSVERSLAG 2018

14

9.

Toekomst In het komende Kunstenplan wil Het Huis een nieuwe stap zetten: een kunstenhuis zijn vanuit de kern van makerschap, ontwikkeling van talent, programmering, samenkomst van kunstenaars en publiek (uit de wijk, de stad en elders) binnen een horecasetting met laagdrempelige programma’s. Het Huis wil haar ontwikkeling tonen, onderdeel zijn van de veranderingen in de stad en omgeving en nog meer onderdeel worden of aanstichter zijn van het maatschappelijke debat. Hiervoor zijn rigoureuze keuzes noodzakelijk. Hoe gaan we ons ondernemerschap ontwikkelen en hoe kunnen we groeien naar deze ambitie die mede smoel geeft aan de ambities van de stad? Dit is de uitdaging waar Het Huis de komende periode voor staat.

10. Beoordeling Raad van Toezicht bij jaarverslag 2018 De Raad van Toezicht deelt de tevredenheid van de directie over het jaar 2018 van Het Huis Utrecht, ook al zijn er enkele zaken niet (voldoende) geslaagd. Maar niet te onderschatten is hoe ook de nasleep van het drama rond Anne Faber het team heeft geraakt. “Back to normal” bleek voor menigeen een geleidelijk en weerbarstig proces.

REFLECTIE OP DE TAKEN EN DOELSTELLINGEN De hoofdfunctie Talentontwikkeling van HHU is goed doorontwikkeld. Vele jonge makers hebben in diverse trajecten hun ontwikkeling als podiumkunstenaars kunnen voeden met de faciliteiten, begeleiding/expertise en ontmoetingen, die HHU hen geboden heeft. De doelstellingen inzake residenties en begeleiding uit het Jaarplan zijn royaal gehaald. De ervaringen en inzichten verdiepen en focussen de inzet om in 2019 verder uit te groeien in de sector podiumkunsten tot landelijke werkplaats voor onderzoek en ontwikkeling. Het aanjagen van het samenwerkingsverband dat inmiddels de naam Standplaats Utrecht draagt, is voort gegaan. Natuurlijk is dat een complex, weerbarstig proces geweest. Maar een goede startsituatie neerzetten is gelukt. Mede ook door de noodzakelijke extra werkruimte in Fort Blauwkapel te realiseren. Aan de directie van HHU is ook definitief de coördinatie van Standplaats Utrecht toegewezen. Het is in prima handen.


HET HUIS UTRECHT

15

Dat programmatisch de doelstellingen niet geheel zijn gehaald, is verklaarbaar

BESTUURSVERSLAG 2018

vanuit het rouwproces waar de organisatie doorheen is gegaan. Kwaliteit is gebleven en vernieuwing blijft gezocht worden. Publieksbereik heeft alle aandacht. In 2019 is de acceleratie op dit punt al zichtbaar. De Raad heeft veel waardering voor de inzet om dit artistieke programma sterk te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen buiten het culturele domein. Impact zoeken voor het aanwezige artistieke vermogen is een mooie verantwoordelijkheid om te dragen en een blijvende uitdaging. Ook al omdat andere partijen dat vermogen nog lang niet altijd op waarde weten te schatten. Onderscheidend is het sterke ondernemerschap van HHU. Het geheel van verhuur- en horeca-exploitatie vertoonde in 2018 andermaal groei. Dat stemt tot tevredenheid over de bedrijfsvoering. Bovendien voedt het de eigen financiering voor het Anne Faber Stipendium en het Makersfonds. En wie zelf geeft heeft meer recht om van anderen te vragen. De Raad voorziet vanaf 2019 een succesvolle toekomst voor beide financiële innovaties in talentontwikkeling. Ze gaan school maken. Capaciteitsgrenzen belemmeren nu wel deze groei. Teleurstellend was dat de Dijkzigt-ruimte niet beschikbaar kwam. De meerwaarde van die ruimte voor de totale ontwikkeling van HHU is evident. Publieksbereik en impact vereisen een sterke communicatie. De voorgenomen versterkingen in communicatie zijn in 2018 vertraagd geraakt. De strategische plannen blijven actueel en we zullen zien hoe die in 2019 gaan werken.

OVER DE FINANCIËN Het financiële resultaat over 2018 zou iedere ondernemer tot (grote) tevredenheid stemmen: winst + versterking eigen vermogen. De Raad ziet echter ook dat het resultaat geflatteerd is vanwege een aantal uitgestelde activiteiten en investeringen. In de subsidie-economie betekent dit positieve beeld het risico van subsidieterugvordering. Het hybride bedrijfsmodel van HHU blijft spanning houden ten opzichte van de subsidiekaders. Daarom is de directie extra aangespoord om in 2019 de gewenste investeringen te realiseren en de organisatie met menskracht te versterken ten behoeve van kwaliteit, houdbaarheid en impact. Anderzijds verwachten we van subsidiegevers dat ze er oog voor hebben dat de inzet en prestaties van HHU geen financiële straf verdienen.


HET HUIS UTRECHT

16

EIGEN FUNCTIONEREN

BESTUURSVERSLAG 2018

De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit Geert ter Steeg – voorzitter, Jelle Kok – financiën, René́ Mathijssen – vastgoed en HRM en Petra Orthel – marketing en communicatie. De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd en conform de Code Cultural Governance gemeente Utrecht. Het rooster van aftreden en herbenoeming is vastgelegd in de jaarrekening. De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 vier keer. In de vergaderingen hebben we degelijk financieel toezicht, ontwikkelingsgericht gesprek en gedeelde zorg om tegenslagen het hoofd te bieden gecombineerd. Tussendoor is er enkele malen een beroep gedaan op specifieke expertises van elk lid. De open en pro-actieve interactie tussen directie en Raad alsmede een zorgvuldige rapportage vanuit de directie zorgen voor een prima samenwerking. Voort in 2019! De Raad van Toezicht van Het Huis Utrecht, Namens deze,

Geert ter Steeg, Voorzitter.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.