__MAIN_TEXT__

Page 1

LANBIDE

2009ko urria Octubre 2009 October 2009

H E T E L - H E Z I K E T A T E K N I KOKO E L K A R T E A Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi A s s o c i a t i o n o f Vo c a t i onal Training Centres of the Basque Country

2009

28 zk Nº 28

Elkarrizketa David Urzainquiri, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Prestakuntzako Sailburuorde berria Entrevista al nuevo Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente David Urzainqui Interview with David Urzainqui, New Regional Vice-Minister for Vocational Training and Life-long Learning of the Basque Country Lanbide Heziketalo itunpeko zentroak eta publikoak: proiektu batuen balio erantsia Colaboración de centros de Formación Profesional concertados y públicos: el valor añadido de los proyectos conjuntos Co-operation between public and private Vocational Training schools: the added value of joint projects

Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldea Network of Networks: Una comunidad internacional de tres redes de centros de FP Network of Networks: A International community of three VET Schools´ Networks HETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu Alemanian, prestakuntza dualaren herrialdean HETEL visita centros de Formación Profesional en Alemania, el país de la formación dual HETEL visits Vocational Training schools in Germany, the dual education country

Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onetarako sariak Premios a Buenas prácticas en aulas y talleres de Formación Profesional Best Practice Awards for Vocational Training Classrooms and Workshops Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los centros News from the schools

BERLIN-REICHSTADT-Norman Foster 1


LANBIDE

2009

2009ko urria Octubre 2009 October 2009

Aurkibidea Índice Index Editoriala/ Editorial/Editorial.........................3

Ekoizpena Produce Produced by HETEL www.hetel.org Koordinazioa Coordinación Coordinated by Amaia Guijarro Diseinua eta maketazioa Diseño y maquetación Designed by di-da Inprimaketa Impresión Printed by Gráficas Lizarra

Hezkuntzaren lana eta krisi larri larria El trabajo de la Educación y la gran crisis The work of Education and the big crisis Alfonso Vázquez..........................................5 Krisialdi garaia, transformazio garaia Euskadin: Lanbide Heziketan eragina Tiempos de crisis, tiempos de transformación en Euskadi: impacto en la Formación Profesional Times of crisis, times of transformation in the Basque Country: Impact on Vocational Training Carlos Peña..................................................9 Elkarrizketa David Urzainquiri, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Prestakuntzako Sailburuorde berria Entrevista al nuevo Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente David Urzainqui Interview with David Urzainqui, New Regional Vice-Minister for Vocational Training and Lifelong Learning of the Basque Country Ana Aizpiri..................................................13 Lanbide Heziketako itunpeko zentroak eta publikoak: proiektu batuen balio erantsia Colaboración de centros de Formación Profesional concertados y públicos: el valor añadido de los proyectos conjuntos Co-operation between public and private Vocational Training schools: the added value of joint projects Luis Alberto Aramburu.............................21

Ondorengo hauen kidea: Asociado a: Member of:

Ceret zentro berria: Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren mikromekanizazio proiektua Un nuevo centro CERET: El proyecto de micromecanizado de Mondragón Goi Eskola Politeknikoa A new CERET centre: The Micro-milling project of the Mondragon Goi Eskola Politeknikoa School Javier Aperribay........................................24 Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldea Network of Networks: Una comunidad internacional de tres redes de centros de FP Network of Networks: An Internacional community of three VET Schools´ Networks Joke Schel..................................................28

2

HETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu Alemanian, prestakuntza dualaren herrialdean HETEL visita centros de Formación Profesional en Alemania, el país de la formación dual HETEL visits Vocational Training schools in Germany, the dual education country Jorge Urrutia..............................................32 Praktikak Europako beste herrialde batean. Zeren zain zaude? Prácticas en otro país europeo: ¡¿A qué estás esperando?! Work experience in another European country: What are you waiting for?! Iraide Escobés...........................................36 Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETEL zentroetako ikasleek taldean Ikasi, arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan dihardute El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: alumnos de centros HETEL aprenden en equipo, resuelven problemas y colaboran a distancia The Diseinua – Fabrikazio Project: Students at HETEL schools learn in teams, solve problems and cooperate at a distance Juan Jesús Capellán y Emilio Jurado...41 Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onetarako sariak Premios a Buenas prácticas en aulas y talleres de Formación Profesional Best Practice Awards for Vocational Training Classrooms and Workshops Begoña Arraiz............................................45 Simulatutako Enpresa Proiektua: Praktika pedagogiko egokia HETEL hainbat ikastetxetan El proyecto Empresa Simulada: una buena práctica en varios centros HETEL The Simulated Company project: a best practice in several HETEL schools Natalia Gastón...........................................48

IKASTETXEEI BURUZKO BERRIAK NOVEDADES EN LOS CENTROS NEWS FROM THE SCHOOLS........................52


LANBIDE

Editoriala HETELen beti pentsatu izan dugu heziketa oinarri-oinarrizkoa dela nork bere burua garatzeko, guztion ongizaterako eta gizartearen aurrerakuntzarako. Beraz, norberaren garapena eta hiritarren lanbide trebakuntza bermatuko dituen heziketa eredu integralaren alde lan egitea, gizarteak egin dezakeen inbertsiorik onena da. Horrezaz gain, Lanbide Heziketako ikastetxeon erantzukizuna are handiagoa da egungoa bezalako krisialdi honetan, pertsonen gaitasunaz baliatzea eta gure giza kapitala garatzea etorkizuna irabazteko baliabide nagusiak direlako. Ezagueraren gizartean lehen mailako hezkuntza eta etengabeko prestakuntza sistema iraunkorra izatea estrategikoa da. Testuinguru horretan, Lanbide Heziketako ikastetxeoi nahitaezkoa zaigu ikasi, irakatsi eta elkarrekin lan egiten duten erakunde bizi, dinamiko eta sortzaile modura jardutea. Elkarrekin egindako lanaren bitartez, balioa sortzea bilatu behar da, erakunde estatiko batek ez baitu inoiz erantzun egokirik emango inguru aldakor batean. Puntu honetan, gizarte prozesu gehienei dagokien ezaugarri bat azpimarratu nahi dugu: geroz eta gehiago gainditzen dira muga politikoak nahiz muga funtzional edo sektorialak. Horrek, zerbitzu publikoari dagozkion zereginak ohiko erakundeetatik kanpo garatzea ekarri du askotan. Kontua da Administrazioaren politikak lankidetzaren bitartez garatzea. Integrazioa, konfiantza eta legitimazioa biltzen dituen lankidetza sustatzea, hain zuzen, interes orokorrari zuzendutako politikak modu eraginkorragoan burutzeko aukera emango digun joko eremu berri batean. Hezkuntza gaien administrazioa ere logika horren barruan murgilduta dago, eta are gehiago Euskadin. HETELen kideok heziketa eta prestakuntza kudeaketa sozialeko ondasun publikoa direla uste dugunez, publikotasunaren eta pribatutasunaren arteko lankidetza hori gure herrirako estrategikoa dela irizten diogu.

Editorial En HETEL siempre hemos entendido que la formación es la base fundamental para la realización personal, el bienestar colectivo y el progreso social. Por ello, trabajar por un modelo de formación integral que garantice el desarrollo personal y la Eduardo Fernández capacitación profesional de los ciudadanos es la mejor inversión que puede realizar una sociedad. Además, en una etapa de crisis como la presente, nuestra responsabilidad como centros de Formación Profesional es aún mayor porque el aprovechamiento del talento de las personas y el desarrollo de nuestro capital humano es el principal recurso con el que contamos para ganar el futuro. En una sociedad del conocimiento, lo realmente estratégico es contar con un sistema educativo y de formación permanente de primer nivel. Este contexto nos obliga a los centros de Formación Profesional, a comportarnos como organizaciones ágiles, dinámicas y creativas, organizaciones que aprenden, enseñan y cooperan. Buscando la creación de valor a través del trabajo compartido, ya que en un entorno cambiante, una organización estática nunca podrá dar respuestas adecuadas. En este punto queremos destacar un rasgo común en la mayoría de los procesos sociales: de manera creciente se sobrepasan los límites tanto políticos, como funcionales o sectoriales. Esto ha conducido a que, en muchos casos, las tareas de servicio público ya no se desarrollan dentro de los límites institucionales tradicionales. Se trata de desarrollar las políticas de la Administración a través de la cooperación. Cooperación en clave de integración, confianza y legitimación, en un nuevo espacio de juego que nos permite llevar a cabo políticas orientadas al interés general de forma más eficaz. La administración de los temas educativos y más en el País Vasco, no escapa de esta lógica. Desde

2009

Editorial In HETEL we have always understood that education is the fundamental basis of personal fulfilment, collective welfare and social progress. Because of this, working towards a comprehensive education model that guarantees the personal development and professional competences of citizens is the best investment that society can make. Furthermore, at times of economic crises, such as the present one, our responsibility as Vocational Training schools is even greater, as harnessing the talent of individuals and developing our human capital is the main resource available to us to win the future. In a knowledge society, what is truly strategic is to count on a top level system of education and lifelong learning. This context forces Vocational Training schools to behave as flexible, dynamic, creative organisations; organisations that learn, teach and co-operate; seeking to create value through shared work given that, in a changing environment, a static organisation will never be able to provide adequate responses. At this point we would like to underscore a trait that is shared by the majority of social processes. Increasingly, political, functional and sectoral borders are crossed. This has led to a situation in which, in many cases, public service tasks are not carried out within traditional institutional limits. It is a question of developing Government policies through co-operation. This cooperation should take place in an atmosphere of integration, trust and legitimacy in a new playing field that allows us to implement policies that most efficiently focus on general interests. The administration of educational issues is also subject to this reasoning, particularly in the Basque Country. At HETEL, we view education as a public asset of social management and that is why we understand that public-private collaboration is of strategic significance for our Country. Furthermore, with respect to Basque Vocational Training, these operational guidelines have proven that they contribute

3


LANBIDE

2009

Editoriala

Editorial

Editorial

Euskadiko Lanbide Heziketari dagokionez, gainera, funtzionamendu-eskema horrek balio erantsia dakarrela erakutsi du, eta mesedegarri izango litzateke bere horretan eustea. Kasu bakarra da Espainian eta Europan, eta horri esker Euskadiko Lanbide Heziketako erreferentzia puntu bilakatu da.

HETEL consideramos la formación como un Bien público de gestión social y por ello entendemos que esta colaboración público - privada es estratégica para nuestro País.

an added value which would be good to maintain. It is a unique case in Spain and in Europe that has contributed to turning Vocational Training in the Basque Country into a benchmark.

Hori dela eta, une honetan garrantzitsuena orain arte lortutakoa sendotzea eta etorkizuneko erronkei ahalik eta egoera onenean aurre egitea dela uste dugu. Lankidetza logika horren barruan, diru publikoez finantziatutako ikastetxeek eskubide berdinak eta betebehar berdinak izan behar dituztela uste dugu. Lanbide Heziketa apustu estrategiko modura garatu eta abiarazi nahi badugu, kalitate eta berdintasun proposamena oinarritzat harturik egin behar da, eta berrikuntzaren esparrupean. Eta horretarako nahitaezkoa da behar-beharrezkoak diren baliabideak izatea, euskal gizartearen etorkizuneko ardatz estrategiko modura duen hedadurarekin bat etorriz. Ezinbestekoa da etorkizuneko Lanbide Heziketaren Sistema Integratua antolatzeko bidean aurrera egitea, eragile guztien aldetik sistemak mahaigaineratzen dituen helburu eta erronka handietan partaidetasuna eta erantzukizuna partekatuz: formula espezifikoen bitartez (programa-kontratuak…), kudeaketa alorrean gardentasuna bermatuz eta emaitzak etengabe ebaluatzeko kultura garatuz. Gure aldetik arduragabekeria izango litzateke diru publikoez mantendutako Lanbide Heziketako ikastetxeen jarduera ebaluatu eta sozialki kontrolatu behar dela ahaztea. Zentzu horretan, gizarteak ikastetxeen esku ipintzen diren baliabideen kudeaketari eta lortzen diren emaitzei buruzko informazioa izateko eskubidea duela onartzen dugu. Amaitzeko, Hezkuntza, Unibertsitatea eta Ikerkuntza Saileko lantalde berriari, eta, bereziki, David Urzainqui Lanbide Heziketako sailburuorde berriari jakinarazi nahi diegu, HETELek Hezkuntza Sailarekin izandako harremanetan ohikoa izan den bezala, gure babesa eta lankidetza izango dituztela Euskadiko Lanbide Heziketa sendotu eta hobetzeko hartu eta burutuko dituzten neurri eta jarduera guztietan.

Eduardo Fernández HETELen presidentea efernandez@hetel.org

4

Además, en lo que respecta a la Formación Profesional vasca, este esquema de funcionamiento ha demostrado aportar un valor añadido que sería bueno mantener. Se trata de un caso único en España y Europa, que ha contribuido a hacer de la Formación Profesional del País Vasco un referente. Por ello, entendemos que ahora lo importante es consolidar lo alcanzado y afrontar los retos de futuro en las mejores condiciones. En esta lógica de cooperación, creemos que los centros sostenidos con fondos públicos deben tener iguales derechos e iguales obligaciones. Si queremos desarrollar e implementar una Formación Profesional con carácter de apuesta estratégica, ha de ser en base a una propuesta de calidad y equidad y en términos de innovación. Y para ello es necesario contar con los medios necesarios, en consonancia con su proyección como eje estratégico de futuro de la sociedad vasca. Es imprescindible avanzar hacia la organización del futuro Sistema Integrado de Formación Profesional en clave de coparticipación y corresponsabilidad en los grandes objetivos y retos que el Sistema plantea, por parte de todos los agentes. A través de fórmulas específicas (contratos programa,...), con garantías de transparencia en la gestión y con una cultura de evaluación permanente de resultados. Porque sería irresponsable por nuestra parte olvidar la necesidad de control social y de evaluación de la actividad de los centros de Formación Profesional sostenidos con fondos públicos. En este sentido, asumimos que la sociedad tiene derecho a conocer la información sobre la gestión de los recursos que pone en manos de los centros y de los resultados que se obtienen.

That is the reason why we now understand that the most important thing is to consolidate what has been achieved to date and face the challenges of the future in the best possible conditions. In this reasoning of co-operation, we believe that the schools that are sustained with public funds should have the same rights and obligations. If we wish to develop and implement Vocational Training as a strategic commitment, this should be based on a proposal of quality and equity and in terms of innovation. To achieve this, we need to have the necessary means available, in tune with its projection as a future strategic axis for Basque society. It is essential that we advance towards the organisation of the coming Integrated Vocational Training System in terms of shared participation and responsibility of all stakeholders with regard to the main goals and challenges posed by the System. This can be achieved through specific formulas (special agreements, etc.) guaranteeing the transparency of management and a culture of continuous assessment of results. Because it would be irresponsible on our part to forget the need for social control and evaluation of the activities of Vocational Training schools maintained with public funds. In this sense, we assume that society has the right to receive information on how the resources that it places in the hands of schools are managed and on the results they obtain.

Para finalizar, queremos trasmitir al nuevo equipo del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y en especial al nuevo Viceconsejero de Formación Profesional, David Urzainqui y a todo su equipo, que, como ha sido habitual en la relación de HETEL con el Departamento, cuenta con nuestro apoyo y colaboración en cuantas medidas y actuaciones tome y que redunden en la mejora y el fortalecimiento de la Formación Profesional en el País Vasco.

To conclude, we would like to manifest to the Department of Education, Universities and Research, and, particularly, to the new Regional Vice-Minister in Charge of Vocational Training, David Urzainqui, and his team that, as usual in relations between HETEL and the Department, they have our full support and co-operation in any steps or actions they may take that improve and strengthen Vocational Training in the Basque Country.

Eduardo Fernández Presidente de HETEL efernandez@hetel.org

Eduardo Fernández President of HETEL efernandez@hetel.org


LANBIDE

2009

Hezkuntzaren lana eta krisi larri larria El trabajo de la Educación y la gran crisis The work of Education and the big crisis

Udaldian barrena heldu balitzaigu bezala, ia ezustean etorrita, guztiok espazioan noraezean ikusten genuen mamua, krisi handia, hamarkadetan handiena -mundu gerrak kontuan hartu gabe- gauzatu egin da. Eta gu, berrikuntzaren espiritua ausarki lantzen ari ginen mortal gaixook, muturreko egoera “arrotz” batekin egin dugu topo, esaten eta egiten ari ginen oro zalantzan jarriz. Baina ez da komeni nahastea, egungoa ez da ohiko ekonomia krisia, krisi sistemikoa da, zibilizazio osoari eragiten diona, zibilizatorioa. Absurduaren mugara iritsi gara, besterik gabe.

Casi por sorpresa, deslizándose por el estío, el espectro que todos veíamos vagar por el espacio, la gran crisis, la mayor desde hace decenas de años –si excluimos las guerras mundiales- se ha corporeizado. Y nosotros, pobres mortales que estábamos trabajando denodadamente el espíritu de la innovación, nos vemos abocados a una situación “ajena”, extrema, que pone en cuestión lo que estábamos diciendo y haciendo. Pero no debemos equivocarnos, esta no es una crisis económica más, es una crisis sistémica, civilizatoria. Sencillamente, hemos llegado al límite del absurdo.

Almost as a surprise, sliding through the summer, the spectre that we all saw wondering through space, the great crisis, the greatest in many decades —if we exclude the world wars— has become corporeal. And we, poor mortals, who were working so industriously on the spirit of innovation, now find ourselves subject to an extreme, “alien” situation that questions everything that we were saying and doing. But we should not be mistaken, this is not just another economic crisis, it is a systemic crisis, a civilatory crisis. To put it simply, we have reached the limit of the absurd.

Eta orain, zer? Krisiak gizarte sistema hautsi du, “kanpoan” ezer ez duen sistema da, dena du barnean, eta beraz, ez dago kanpoko erreferentziarik, ez dago gure

¿Y ahora? Ha quebrado el sistema social, un sistema que ya no tiene “afuera”, que todo lo contiene, con lo que ya no existen referencias externas, modelos que nos iluminen en nues-

And now? The social system has broken down, a system that has no “outside”, that contains everything, for which there are no external references, models that will light

5


LANBIDE

2009

Hezkuntzaren lana eta krisi larri larria

El trabajo de la Educación y la gran crisis

The work of Education and the big crisis

ibilbidean eredu izango den eredurik. Zer daukagu, orain? Kritika inmanentea egiteko aukera, sistemaren erraietan eragile izan diren -eta egun ere eragile diren- dinamikak argitzea, horiek irauliz, gizartea eraikitzeko eremu berriak, planeta ezezik gizarte iraunkorrerako bideak sortzeko.

tro caminar. ¿Qué nos queda? La posibilidad de la crítica inmanente, de descifrar en las entrañas del sistema las dinámicas subyacentes que han operado –y están operandopara, revirtiéndolas, abrir nuevos espacios de construcción social, vías, no sólo hacia un planeta sostenible, sino hacia una sociedad sostenible.

our path. What do we have left? The possibility of immanent criticism, of deciphering of the subjacent dynamics that have been —and continue to be— operating in the entrails of the system, to reverse them and open new spaces of social construction that will form ways, not only towards a sustainable planet, but also towards a sustainable society.

Krisiaren sustraiak azaltzeko hainbat ikuspegi daude, eta interesgarriak dira gehienak. Baina horietako bat ez da ia kontuan hartzen, eta nire ustez, funtsezkoa da krisi handi honi aurre egiteko, eta hura gainditzeko: azken mende erdian lanaren esentzia aldatu da, eta horrek eragina izan du gizarte, ekonomia eta politika baldintzetan1. Gure ekonomien kontraesan nagusia bi faktoreren arteko harremanean datza: batetik, lan kognitiboa ekoizpen eragile masibo gisa zabaltzen dugu; eta bestetik, Sisteman nagusi diren ekoizpen harremanak daude, balioari eta ondorioz, lan denborari dagozkionak. Azken hiru hamarkadetan berrikuntzak abiadura ikaragarria ezagutu duela ahaztu dute Berrikuntza bultzatzeko etengabe eginiko “deiek”, baina berrikuntzak ez du zibilizazioaren halabeharrezko gaur egungo hondamendia saihestu. Hondamendi honen irtenbidea ez da Berrikuntza. Ekoizpen harremanen oinarri artifizial abstraktuak berritu behar ditugu -eta noski, irauli ere bai-, eta ondorioz, baita gizarte harremanen oinarriak ere, hondorik gabeko putzuan sartzen baitute aberastasun material, sozial edo kulturala garatzeko ekimen oro. Hain zuzen ere, sistematik modu inmanentean zabaltzen da guztiz fisikoa den lana erabat kognitiboa den lanarekin azkar ordezkatzea, lana erreproduzitzeko baldintza gisa, baita antagonismo berri bat sortzeko eta haren figura izateko ere. Izan ere, duen izaeragatik, lan kognitiboak ezin du lan fisikorako sortutako egituretan “harrapatuta” egon, baina aldi berean, kapitalismoaren oinarria lan fisikoaren balio lehiakorra bilatzean datza, eta ez du lan kognitiborako lekurik.

Hay múltiples enfoques explicativos de las raíces de la crisis, la mayoría interesantes. Pero, sin embargo, hay uno de ellos que apenas se contempla y que, en mi opinión, es fundamental para afrontarla y superarla: Se trata de la mutación de la esencia del trabajo en el último medio siglo y de su impacto sobre las condiciones sociales, económicas y políticas.1 La contradicción fundamental en nuestras formas económicas se está ubicando en la relación entre el despliegue del trabajo cognitivo como factor masivo de producción y las relaciones de producción imperantes en el Sistema, referidas a la forma valor y, por tanto, al tiempo de trabajo. Las repetidas “llamadas” a innovar olvidan que en las últimas tres décadas se ha “innovado” a velocidad exponencial, pero esto no ha evitado la catástrofe civilizatoria a la que nos estamos viendo abocados. No es la solución. Tenemos que innovar –y, por qué no, subvertir- las bases artificialmente abstractas de las relaciones de producción, y, por derivación, de las relaciones sociales, que subsumen en un pozo sin fondo cualquier atisbo de desarrollo de riqueza material, social o cultural.

There are numerous approaches explaining the roots of the crisis, most of which are interesting. However, there is one that is barely contemplated and which, in my opinion, is fundamental in order to face and overcome the crisis. It is the mutation of the essence of work in the last half century and its impact on social, economic and political conditions.1 The fundamental condition in our economic forms is located in the relation between the deployment of cognitive work as a massive production factor and the production relationships that rule the System, referring to the value form and, therefore, to working time. The repeated “calls” for innovation forget that, in the last three decades, we have been “innovating” at an exponential speed, but this has not avoided the civilisational catastrophe to which we are condemned. It is not the solution. We have to innovate —and, why not, subvert— the artificially abstract bases of production relations and, by analogy, of social relations, which subsume in a bottomless well any hint of developing our material, social and cultural wealth.

The repeated “calls” for innovation forget that, in the last three decades, we have been “innovating” at an exponential speed, but this has not avoided the civilisational catastrophe to which we are condemned.

Hori horrela, aipaturiko argudio hori beste eremu batera garamatza: Hezkuntzaren eta

Pues, en efecto, lo que se despliega de forma inmanente desde el propio sistema es la veloz sustitución del trabajo masivamente físico por el trabajo masivamente cognitivo, como condición de reproducción del mismo al tiempo que como generador y figura de un

In fact, what is deployed immanently from the system itself is the rapid replacement of massively physical work with massively cognitive work, as a condition of its reproduction and as a generator and figure of a new antagonism. Because of its nature,

1 Honen gaia sakonago ezagutzeko, begiratu A.Vázquez en “Política de la riqueza, riqueza de la política” (Aberastasunaren politika, politikaren aberastasuna) http://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html

1 Para un tratamiento más completo de este tema, puede verse A. Vázquez “Política de la riqueza, riqueza de la política” en http://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html

1 For a more thorough essay on this subject, please consult A. Vázquez “Política de la riqueza, riqueza de la política (Politics of wealth, wealth of politics)” in http://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html

6


LANBIDE

2009

Hezkuntzaren lana eta krisi larri larria

El trabajo de la Educación y la gran crisis

The work of Education and the big crisis

Hezkuntzaren krisiaren arlora. Elkarri estu lotuta dauden bi galdera egin nahi ditut, Lanbide Heziketari bereziki (baina ez soilik) dagozkionak:

nuevo antagonismo. Pues, por su naturaleza, el trabajo cognitivo no puede quedar “atrapado” en las estructuras creadas para contener trabajo físico, pero a su vez el capitalismo se fundamenta en la valorización competitiva del trabajo físico y no encuentra cabida para el trabajo cognitivo.

cognitive work cannot be “trapped” in the structures created to contain physical work but, at the same time, capitalism is based on competitive valuing of physical work and does not find a space for cognitive work.

• Nolako lanetarako hezten dira ikasleak? Zereginetan, lanpostuaren betebeharretan, enplegagarritasunean oinarrituriko lanetarako, balore, talde-lan eta antzekoez apaindu arren? Halakoetan, porrot egiten ari den lanerako prestatzen ari gara etorkizuneko belaunaldiak. • Baina, hori baino garrantzitsuagoa da beste galdera hau: nola egiten dute lan gaur egungo irakasleek? Ezarritako ordutegietan, programatutako zereginetan, bizitzaren errealitatearekin duen harremanarekin zerikusirik ez duten programetan oinarrituta baldin badago irakasleon lana, borondate ona izan arren, -eta orain krisian ere bai- ezarritako sistema heziketan erreproduzitu besterik ez dute egingo eta sistema hori da hain zuzen krisi larrian dagoen sistema! Nik izandako esperientzian oso adierazgarria

Y, proyectando el argumento, surge la conexión con la Educación y su proclamada crisis. Quiero plantear dos interrogantes, altamente interconectados, muy centrados, aunque no exclusivos, en la Formación Profesional: • ¿Para qué tipo de trabajo se está educando a los alumnos? ¿Para un trabajo basado en la tarea, en el desempeño del puesto de trabajo, en la empleabilidad, aunque se aderece con valores, trabajo en equipo, y cosas por el estilo? En este caso, estamos preparando a las generaciones futuras para un trabajo que quiebra; • Pero, más importante todavía, ¿qué forma de trabajo despliegan los enseñantes? Pues si está basada en horarios establecidos, ta-

And, projecting the argument, we find a connection with Education and its proclaimed crisis. I wish to pose two questions that are closely interrelated and very focused, albeit not exclusively, on Vocational Training: • For what type of work are we educating our students? For a work that is based on tasks, on performing a job, on employability, even if it is seasoned with values, team work and the like? If this is the case, we are preparing the future generations for a type of work that is falling apart; • But, even more importantly, what form of work are teachers deploying? If it is based on established timetables, programmed tasks, programmes that are alien to contacts with vital reality and so on, they cannot but reproduce the

7


LANBIDE

2009

iruditu zait berrikuntza, kalitate, heziketa bikaintasun eta bestelako batzordeak sortzen dira, baina lanaren gunea azaletik aztertzen da, inoiz ere ez sakonduz! Egoerak leher egin du, eta orain oinarri, ikuspegi eta kontzeptu berrietatik, gizartea ulertzeko modu berri batetik abiatuta eraiki behar dugu guztia. Orain dela gutxi esan nuenez, berrikuntza gaur egun berrikuntza kontzeptua berritzean datza. Gertatzen ari zena ezkutatzen zuten fikzioak desagertu eta gero, errealitateari aurrez aurre begiratu behar diogu, eta geure buruari galdetu: Zer demontre egin behar dugu orain?

Alfonso Vázquez HOBEST Consultores avazquez@hobest.es

8

reas programadas, programas ajenos a su contacto con la realidad vital... ¡no pueden sino reproducir en su educación el sistema establecido –y ahora en crisis- por muy buena voluntad que tengan! En mi experiencia, no deja de ser significativo que se creen comisiones de innovación, calidad, excelencia educativa... ¡siempre sobrevolando el núcleo del trabajo, sin penetrarlo jamás! El escenario ha hecho explosión, y ahora nos toca construir desde nuevas premisas, desde nuevos enfoques, desde nuevos conceptos, desde una idea distinta de sociedad. Como dije hace algún tiempo, innovar hoy es innovar el concepto de innovación. Y creo que, barridas las ficciones que nos han hecho ocultar lo que ocurría, nos toca mirar de cara a la dura realidad y preguntarnos: ¿Ahora qué tenemos que hacer?

Alfonso Vázquez HOBEST Consultores avazquez@hobest.es

established system —which is now in a crisis— in their education, no matter how well they mean! In my experience, it is still significant that committees on innovation, quality, educational excellence, etc are created always fluttering around the core of the work, without ever entering it! The scenario has exploded and now it is our turn to construct from new tenets, from new approaches, from new concepts and from a different idea of society. As I already said some time ago, innovating today is innovating the concept of innovation. And I believe that, having swept away the fictions that have made us hide what was happening, it is our turn to a face-to-face look at harsh reality and ask ourselves: What should we do now?

Alfonso Vázquez HOBEST Consultores avazquez@hobest.es


LANBIDE

2009

Krisialdi garaia, transformazio garaia Euskadin: Lanbide Heziketan eragina Tiempos de crisis, tiempos de transformación en Euskadi: Impacto en la Formación Profesional Times of crisis, times of transformation in the Basque Country: Impact on Vocational Training

Egungoa bezalako ziurgabetasun garaietan, logikoa da atzeraldi honek gizartean eta ekonomian izango duen eragina zer-nolakoa izango den galdetzea. Batik bat, krisialditik ahal bezain laster eta etorkizunera begira ondo prestatuta ateratzeak kezkatzen gaitu. Artikulu honetan, Lanbide Heziketaz hitz egingo dugu, WOKA Euskadi 20091 jardunaldietan ateratako ondorioetan oinarrituta.

En tiempos de incertidumbre como los actuales, es lógico preguntarse sobre el impacto que la presente recesión tendrá en la sociedad y en la economía. Nos preocupa, sobre todo, cómo podremos salir cuanto antes de la crisis y lo mejor preparados posible de cara al futuro. En este artículo y apoyados en las conclusiones obtenidas en los WOKA Euskadi 20091, nos centramos en la Formación Profesional.

At times of uncertainty such as now, it is normal to ask oneself what the impact of the current recession will be on society and the economy. We are particularly worried about how we will be able to come out of the crisis with the best preparation for the future. In this article, we rely on the conclusions of WOKA Euskadi 20091, to focus on Vocational Training.

1- 5.000 pertsona baino gehiagok krisiaren gaineko gogoeta egin zuten 113 partaidetza World Café moduko tailerretan. Jasotako neurrien % 19k hezkuntzaren arloari egin zioten erreferentzia. Informazio gehiagorako, kontsulta ezazu honako webgune hau: http://wokaeuskadi.wordpress.com/

1- Más de 5.000 personas reflexionaron sobre la crisis en 113 talleres participativos el 18 de mayo de 2009. Un 19% de las medidas recogidas se refirieron al ámbito de la educación. Para mayor información consultar http://wokaeuskadi.wordpress.com/

1- Over 5,000 people reflected on the crisis in 113 World Café style workshops hold the 18th May 2009. 19% of the proposed measures had to do with education. For further information, please consult: http://wokaeuskadi.wordpress.com/

9


LANBIDE

2009

Krisialdi garaia, transformazio garaia Euskadin

Tiempos de crisis, tiempos de transformación en Euskadi

Times of crisis, times of transformation in the Basque Country

Denak bat datoz krisialdiaren eztandaren eragile nagusitzat, batik bat, higiezinen burbuilak eta arrisku handiko hipoteken esleipenak eragindako finantza krisia hartzean. Izan ere, arriskuak gutxi ebaluatu eta gainbegiratu ziren. Finantza sistemaren lur jotzeak likidezia falta ekarri zuen, baita kredituen esleipenean murrizketa zorrotza ere. Horrek 1929az geroztik aurrekaririk izan ez duen atzeraldi globala eragin zuen (2009an aurreikusitako BPGren % -1,3).

Todos coinciden en que el principal detonante de esta crisis fue la llamada crisis financiera, motivada principalmente por la burbuja inmobiliaria y la concesión de hipotecas de alto riesgo, junto a una deficiente evaluación de riesgos y su falta de supervisión. El desmoronamiento del sistema financiero trajo consigo desconfianza, falta de liquidez y una reducción drástica en la concesión de créditos, lo que terminó provocando una recesión global, sin precedentes desde 1929 (-1,3% del PIB mundial previsto en 2009).

Everyone agrees that the main cause of the current crisis was the so-called financial crisis, mainly provoked by the real-estate bubble and the awarding of sub-prime loans, together with defective risk assessment and a lack of supervision. The collapse of the financial system brought with it mistrust, a lack of cashflow, and a drastic reduction in the awarding of credits, which resulted in a global recession without precedent since 1929 (-1,3% of worldwide GDP forecast for 2009).

Más allá de este análisis economicista, también se atribuye esta crisis a razones más profundas, de carácter estructural y sistémico, relacionadas por ejemplo con la crisis de valores, el desarrollo de la sociedad del conocimiento, y la escasez de recursos naturales y energéticos.

Beyond the economicist analysis, there are also deeper reasons of a structural or systemic nature attributed to this crisis, having to do with, for example, a value crisis, the development of the society of knowledge and a shortage of natural resources and energy.

Como consecuencia de la globalización, Euskadi también se ha visto afectada por esta crisis, reduciéndose fuertemente nuestra actividad económica (-2,5% del PIB previsto en 2009), con aumento del desempleo y bajadas drásticas del consumo y la recaudación fiscal.

As a consequence of globalisation, the Basque Country has also been affected by this crisis, with a major recession in our economic activity (-2,5% of GDP forecast for 2009), with increased unemployment and sharp drops in consumption and tax collection.

Ekonomia analisi horren atzean, ordea, arrazoi sakonagoak daudela esaten da, hain zuzen ere, egitura eta sistema arazoak; esaterako, balioen krisia, ezagutzaren gizartearen garapena eta baliabide naturalen eta energia baliabideen urritasuna. Globalizazioaren ondorioz, Euskadik krisiaren ondorioak jasan ditu: gure ekonomia jarduera asko murriztu da (2009an aurreikusitako BPGren % -2,5), langabezia tasak gorantz egin du eta kontsumoa eta zerga bilketa era nabarmenean gutxitu dira. Egungo atzeraldiari aurre egiteko, gobernuek larrialdi ekintzak ezarri dituzte, finantza sistemak orekatzeko, eskaria suspertzeko eta kalte gehien jaso dituzten kolektiboak babesteko. Epe laburreko neurri horiek beharrezkoak badira ere (denbora irabazten laguntzen bait digute), ez dira nahikoa. Ziklo ekonomiko berriarekin lotutako etorkizuneko erronkei aurre egiteko prestatu behar dugu, susperraldi eutsia eta iraunkorra bermatzeko.

10

Frente a la recesión actual, los gobiernos han establecido acciones de carácter más urgente, que buscan estabilizar los sistemas financieros y estimular la demanda, al tiempo que proteger a los colectivos más impactados. Pero este tipo de medidas de corto plazo, aunque necesarias (nos permiten ganar tiempo), no son suficientes. Debemos prepararnos para afrontar los retos de futuro ligados al nuevo

Faced with the current recession, Governments have established measures of a more urgent nature that seek to stabilise financial systems and stimulate demand, at the same time that they attempt to protect the most affected groups. But such short-term measures, although necessary (they allow us to play for time), are not


LANBIDE Krisialdi garaia, transformazio garaia Euskadin

Tiempos de crisis, tiempos de transformación en Euskadi

Erronka horiek sortzen ari diren eta XXI. mendean garrantzia hartuko duten paradigmekin dute zerikusia:

ciclo económico, para garantizar una recuperación sostenida y duradera.

• Teknologiaren eta komunikazio sareen nagusitasuna • Ezagutzaren gizartea eta antolaketa eredu berriak • Mundu mailako lehengaien eta energia iturrien urritasuna • Mugimendu migratzaile sendoak eta zahartzea • Maila guztietan geroz eta handiagoa izango den emakumearen protagonismoa Etorkizuneko erronka horiek guztiek epe ertaineko eta luzeko jarduerak izan behar dira, gure hazte eredua aldatzeko eta ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako gizarte iraunkorragoa lortzeko. Horrek, ezinbestean, kultura eta balioen aldaketa ekarriko du.

2009

Times of crisis, times of transformation in the Basque Country

Estos retos tienen que ver con una serie de paradigmas emergentes, que cobrarán mayor importancia a lo largo de este siglo XXI: • La preponderancia de la tecnología y las redes de comunicaciones • La sociedad del conocimiento y sus nuevos modelos organizativos • La escasez de materias primas y fuentes energéticas a nivel mundial • Los fuertes movimientos migratorios y el envejecimiento • El creciente protagonismo de la mujer a todos los niveles Estos retos de futuro precisan actuaciones con una perspectiva de medio y largo plazo, que ayuden a cambiar nuestro modelo de crecimiento, hacia una sociedad más sostenible basada en el conocimiento y la innovación. Ello pasará, necesariamente, por un cambio cultural y de valores.

enough. We need to prepare to face future challenges tied to the new economic cycle in order to guarantee a sustained, longlasting recovery. These challenges have to do with a series of emerging paradigms that will become increasingly important throughout the 21st century: • The preponderance of technology and communications networks • The society of knowledge and its new organisational models • The worldwide shortage of raw materials and energy sources • The major migrations and ageing • The growing leading role of women at all levels These future challenges require actions with a mid- and long-term perspective that will help to change our model of growth towards a more sustainable society based on knowledge and innovation. This will necessarily have to involve a change in culture and values. Based on all of the above, we would like to underscore the major role that Vocational Training can and should play in this process of transformation. In co-ordination with the other agents, VET should become involved in the change of

11


LANBIDE

2009

Krisialdi garaia, transformazio garaia Euskadin

Tiempos de crisis, tiempos de transformación en Euskadi

Times of crisis, times of transformation in the Basque Country

Aurrez esandakotik abiatuta, Lanbide Heziketak bilakaera prozesu honetan izan dezakeen eta eduki beharko lukeen eginkizun garrantzitsua nabarmendu nahi dugu.

A partir de todo lo anterior, queremos resaltar el importante papel que la Formación Profesional puede y debe jugar en este proceso de transformación.

values, as the main driver. Thus, values such as sustainability, creativity, entrepreneurship, internationalisation, the value of work and personal effort, long-term vision, ... should be integrated in educational processes in order to make students more competent, responsible and innovative.

Gainerako eragileekin koordinatuta, LHk balioen aldaketan inplikatu behar du, kate igorle nagusi gisa. Hala, hezkuntza prozesuan iraunkortasuna, sormena, ikaskuntza, nazioartekotzea, lanaren balioa, ahalegin pertsonala eta epe luzeko ikuspegia bezalako balioak integratu behar dira, ikasle lehiakorragoak, arduratsuagoak eta berritzaileagoak lortzeko.

En coordinación con el resto de agentes, la FP debe implicarse en el cambio de valores, como cadena transmisora principal. Así valores como la sostenibilidad, la creatividad, el emprendizaje, la internacionalización, el valor del trabajo y el esfuerzo personal, la visión a largo plazo…, deben integrarse en los procesos educativos, con el objetivo de conseguir alumnas y alumnos más competentes, responsables e innovadores.

LHko ikastetxeek berrikuntzarako eragile aktibo ere izan behar dute, eragina duten inguruneetan zientzia eta teknologia sistemen eta enpresen –bereziki ETEak eta mikro ETEak– arteko “gapa” estaltzeko. Horretarako, emaitzak lortzera bideraturiko baterako berrikuntza proiektuak garatu beharko dira; eta horrek, prozesuen, ekoizpen teknologien eta merkatuen ezagutza sakona edukitzea eskatuko du.

Los centros de FP también deben transformarse en agentes activos de innovación en sus respectivos entornos de influencia, para cubrir el ‘gap’ existente entre el sistema de ciencia y tecnología y las empresas, especialmente las Pymes y micropymes. A ello ayudará el desarrollo de proyectos de innovación conjuntos, orientados a resultados, lo que requiere de un fuerte conocimiento de los procesos, de las tecnologías productivas y de los mercados.

Los centros de FP deberán ser capaces de adaptar su oferta educativa, lo más rápido posible, a las nuevas y cambiantes demandas empresariales, que deberán ser identificadas, por tanto, de forma temprana. Gainera, LHko ikastetxeak beren hezkuntza eskaintza enpresen eskari berri eta aldakorretara ahal bezain laster egokitzeko gai izan beharko dute, eta eskari horiek goiz identifikatu beharko dira.

Además, los centros de FP deberán ser capaces de adaptar su oferta educativa, lo más rápido posible, a las nuevas y cambiantes demandas empresariales, que deberán ser identificadas, por tanto, de forma temprana.

Amaitzeko, LHko ikastetxeek, gainerako eragileek bezala, modernizatu egin beharko dute, eta berrikuntza eredu ireki eta berriak aplikatu beharko dituzte, beren interes-taldei (gurasoak, inguruko enpresa eta erakundeak, irakasle eta ikasleak) are arreta handiagoa eskaintzeko, egungo gazteriari hurbilagokoak zaizkion ikaskuntza moduak sortzeko (eginez ikastea, gizarte sareak, etab.) eta ikasleen artean ekintzaile izatea sustatzeko.

Para finalizar, los centros de FP, como el resto de agentes, deberán modernizarse y aplicar los nuevos modelos de innovación abierta, orientándose más a sus grupos de interés (alumnos, empresas e instituciones del entorno, docentes, padres y madres...), creando formas de aprendizaje más cercanas a la juventud actual (aprender haciendo, redes sociales…) y promoviendo el emprendizaje entre sus alumnos y alumnas.

Carlos Peña Enpresa Bilakaera Saila Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia cpena@innobasque.com

Carlos Peña Area de Transformación Empresarial Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación cpena@innobasque.com

12

Vocational Training schools should also turn into active drivers of innovation in their respective spheres of influence in order to bridge the existing gap between the science and technology system and companies, particularly SMEs and micro-SMEs. This will be helped by joint innovation projects that focus on results, which in turn requires a firm understanding of processes, productive technologies and markets. VET schools should also be capable of adapting their education offering as fast as possible to the new, changing business requirements, that should therefore be identified as soon as possible. To conclude, VET centres, like other players, should modernise, applying new open innovation models which focus more on the stakeholders (students, local companies and institutions, teachers, parents …) creating ways of learning that are closer to current youths (learn by doing, social networks, etc.) and fostering entrepreneurship among students.

Carlos Peña Business Transformation Area Innobasque, Basque Innovation Agency cpena@innobasque.com


LANBIDE

2009

Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri egindako elkarrizketa Entrevista a David Urzainqui, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente Interview with David Urzainqui, Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning

LANBIDE David Urzainquirekin mintzatu zen, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde moduan 2009ko maiatzetik Eusko Jaurlaritzan duen bulegoan. Historian lizentziatua, Urzainquik Irungo Plaiaundi BHI institutuan jardun du irakasle, 1973an fundatu zenetik —batxilergoa ez ezik, zerbitzuen sektoreko lanbide heziketa zikloak ere ematen dituzte han—. Herri horretako Pedagogi Aholkutegiko zuzendaria ere izan zen hiru urtez, bai eta Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako lehen zuzendaria ere, Fernando Buesa Hezkuntza Sailburu eta Isabel Celaá (gobernu sozialistako egungo Hezkuntza Saileko burua) Sailburuorde zirelarik.

LANBIDE conversó con David Urzainqui, en el despacho del Gobierno Vasco que ocupa desde mayo, como Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Licenciado en Historia, Urzainqui ha ejercido la docencia en el IES Plaiaundi de Irún desde su fundación en 1973- allí se imparte tanto bachillerato como formación profesional vinculada al sector servicios-. Fue el director del Centro de Orientación Pedagógica de la citada localidad durante tres años, y el primer director de Formación Profesional del Gobierno Vasco, siendo Consejero de Educación Fernando Buesa y Viceconsejera Isabel Celaá, hoy titular del Departamento de Educación del ejecutivo socialista vasco.

LANBIDE chatted with David Urzainqui, in his office at the Basque Government that he has been occupying since May 2009 as Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning. Urzainqui holds a degree in History and taught at the Plaiaundi Highschool in Irun since it was founded in 1973. The Plaiaundi Secondary school offers both Baccalaureate and Vocational Training courses, the latter in the service sector. He was director of the Irun Educational Guidance Centre for three years, and the first Director of Vocational Training in the Basque Government, when Fernando Buesa was the Regional Minister of Education and the Regional ViceMinister was Isabel Celaá, who today heads the Department of Education under the Basque Socialist Government.

13


LANBIDE

2009

Entrevista a David Urzainqui, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente

Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri egindako elkarrizketa

Interview with David Urzainqui, Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak Legebiltzarraren aurrean esan zuenez, Lanbide Heziketa modernizatu nahi du gobernu berriak. Zer estrategia eta tresna erabiliko ditu?

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación afirmó ante el Parlamento que el nuevo gobierno pretende modernizar la Formación Profesional ¿qué estrategias e instrumentos va a utilizar?

Lanbide Heziketa berez modernizatzen da, egunero. Konpetentzien aldaketa erritmoari eutsi nahi diogu, gizartearen dinamismoari. Lanbide Heziketa sistema integratua izango da tresna nagusia. Heziketa Zikloak, langileentzako eta langabetuentzako Lanbide Heziketa azpisistemak bateratuz joan dira arian-arian; guk, baina, erabateko konexiora heldu nahi dugu.

The Regional Minister of Education, Universities and Research said in Parliament that the new Government wished to modernise Vocational Training. What strategies and instruments are going to be used?

La FP se moderniza ella misma diariamente. Queremos seguir el ritmo del cambio de las competencias, el propio dinamismo de la sociedad. El principal instrumento va a ser el Sistema integrado de formación. Los subsistemas de formación reglada, ocupacional y continua han ido confluyendo gradualmente, nosotros queremos llegar a la conexión total.

Lanbide Heziketa bakarra izango da, hau da, curriculum berbera izango dute bai hasierako LHko ikasleek bai langabeek baita langileok ere. Azpisistema batetik bestera erraz samar pasatzeko aukera emango duen sistema integratua programatuko dugu. Horretarako, iraupen laburreko prestakuntza moduluak taxutu behar dira.

La Formación Profesional va a ser única, es decir, el currículo será exactamente el mismo para los alumnos de FP inicial, para los ocupados y para los desempleados. Programaremos un sistema integrado que permita, con relativa facilidad, pasar de un subsistema a otro. Para ello es necesaria la existencia de módulos formativos de corta duración.

La Formación Profesional va a ser única, es decir, el currículo será exactamente el mismo para los alumnos de FP inicial, para los desocupados y para los desempleados. Heziketa Zikloen tituluek 2.000 ikaskuntza ordu inguru izan ohi dituzte, horietatik 400 enpresan prestakuntzakoak. Helduei zaila egiten zaie 120 orduko prestakuntzari jarraitzea, eta langileentzat egokiagoak izaten dira kreditu izena emango diegun 40-50 ordu inguruko modulu txikiak. Prestakuntza osoa ere emango da, jakina, Heziketa ziklo osokoa alegia; baina, kredituen bidezko prestakuntzarako aukera handia egongo da, eta ia heldu guztiek egin ahal izango dute holako prestakuntza. Bizitza osorako ikaskuntza izango da. Euskadiko LHaren urritasunen artean, industriaren alorreko Heziketa zikloetarako joera txikia dugu, nahiz eta paradoxikoa dirudien. Zer egingo duzue horren harira? Bitxia da, bai horixe! Prestakuntza arlo horretako eskaintza handia da gure Erkidegoan, beharrei erantzuteko adinakoa. Baina, krisialdia etorri artean, ez dira beharrizanok ase. Funtsean, herri industriala gara (langileen % 35 inguruk industrian dihardu), baina ahaztu egiten zaigu batzutan % 60 bat zerbitzuen sektorean ari dela. Eta, gainera, industriako langileek harreman handia izaten dute zerbitzuekin, besteak beste, merkataritzaren garrantzia dela eta.

14

Las horas de aprendizaje de un título vienen a ser 2.000, 400 de ellas de formación en empresa; a un adulto le cuesta atender una formación de 120 horas seguidas, al empleado le vienen mejor pequeños módulos a los que llamaremos ‘créditos’, de unas 40 a 50 horas. Naturalmente, seguirá habiendo una formación completa, de ciclos formativos, pero habrá mucha formación por créditos, a la que podrá acceder prácticamente la totalidad de los adultos. Será el aprendizaje para toda la vida. Entre los déficits de la FP en Euskadi, figura la paradójica poca querencia por los ciclos de formación industriales ¿qué harán al respecto? Es curioso ciertamente; la oferta en ese área de la formación en ciclos industriales de nuestra Comunidad es muy amplia, más que suficiente para cubrir necesidades, pero es verdad que, de hecho, hasta la crisis no se satisfacían. Sí, somos un país netamente industrial, la población laboral industrial gira en torno al 35%, es muy alto, pero se obvia que cerca del 60% está en el sector servicios. Y además, lo cierto es que los primeros, los empleados industriales están muy vinculados a los servicios, entre otras cosas, por la importancia de lo comercial.

Vocational Training is being modernised daily. We wish to keep pace with the changes taking place in competences and the dynamic nature of society. The main instrument will be the comprehensive system for Vocational Traininig. The initial Vocational Training and the continuous Vocational Training, both for the employed and the unemployed training subsystems have gradually come closer and we wish to achieve a complete coalescence. There will only be one type of Vocational Training. That is, the syllabus will be exactly the same for initial VT students, for the jobless and for the employed. We will program a comprehensive system that will make it relatively easy to move from one field to the next. To do this, it will be necessary to have short training modules. The number of hours required to earn a degree in initial Vocational Training are about 2,000, 400 of which are in-company training. It is difficult for adults to attend 120-hour training courses. Employees prefer short modules —which we will call ‘credits’— of about 40 to 50 hours. Naturally, there will still be complete training of High Degree and Middle Degree Training courses, but there will be a lot of credit-based training which will be accessible for practically all adults. It will be Lifelong learning. Among the deficits of VT in the Basque Country there is the paradoxical lack of interest in industrial training courses. What will you do about this? It is certainly curious. The current offering of industrial training courses is very wide in our region —more than enough to cover needs— but it is also true that, until the economic crisis, they were not met. Yes, we are an industrial country, with an industrial labour force of about 35% —which is very high— but we forget that close to 60% is in the service sector. Furthermore, the first group —industrial employees— are closely linked to services, among other things, because of the importance of commercial factors.


LANBIDE Entrevista a David Urzainqui, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente

2009

Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri egindako elkarrizketa

Interview with David Urzainqui, Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning

Noiz eskuratuko dugu Euskadin enplegurako prestakuntzaren konpetentzia?

La demanda del sector servicios es mayor hoy día; hay que vincular las dos áreas, a los alumnos de las dos áreas, pues quienes se formen en servicios han de saber que lo harán para, a veces, vender servicios industriales. En ese sentido hay una formación de postciclo, por ejemplo, alguien que ha cursado un ciclo de electricidad de grado superior, para vender equipamientos necesita competencias propias de servicios.

The demand of the service sector is larger today. The two areas and the students in these areas have to be linked, because those who are trained in services should know that they will sometimes be selling industrial services. In this sense, there is a post-cycle training. For example, someone that has done a High Degree Training course in electricity to sell equipment will need skills related to the service sector.

Dirudienez, transferentzia 2010ko urtarrilean eskuratuko dugu.

¿Cómo va a acusar la crisis el sector de la FP?

How is the financial crisis going to affect VT?

Quiero decirlo con una frase directa y clara: “Nadie que demande formación sin formación”. Nuestra responsabilidad ante la crisis es grande, la formación nos va a ayudar a salir de la crisis. Precisamente habrá que formar a más personas y, si somos capaces, eso hará que salgamos en mejores

I want to say it with a clear, direct statement: “No-one who requests training will be left without training”. Our responsibility in the face of the crisis is significant. We will have to train more people and, if we manage to achieve this, we will come out stronger.

Zerbitzuen sektoreko eskaria handiagoa da, gaur egun. Alabaina, bi arloak, bi arlootako ikasleak alegia, uztartu egin behar dira; izan ere, zerbitzuetako zikloa egiten dutenek industria zerbitzuak saltzeko zer egin jakin beharko dute, batzuetan. Ildo horretatik, ziklo osteko prestakuntza dugu. Esate baterako, goi mailako elektrizitate zikloa egin duen edonork zerbitzuen inguruko gaitasunak beharko ditu, ekipamenduak saltzeko kasurako. Zertan nabarituko du LHaren sektoreak krisia? Esaldi zuzen eta argiaz esango dut: «Prestakuntza eskatzen duen oro prestatuta». Erantzukizun handia dugu krisiaren aurrean; prestakuntzak lagunduko digu krisia atzera uzten. Hain zuzen ere, pertsona gehiago prestatu beharko dira, eta, gai bagara, egoera hobetzea lortuko dugu. 2008arekin alderatuz, 11.500 laguneko taldean 3.500 matrikula gehiago izan dira aurten, Heziketa zikloetan. Kopuru hori lehen ikasturtean matrikulatu direnena denez, nabarmena izan da hazkundea. Zer garrantzi izango du enplegurako prestakuntzaren konpetentzia transferitzeak? Lan Sailari dagokio hori, eta enplegu arloaren helburu diren taldeak izango dira onuradunak. Hezkuntza Sailak egungo Heziketa zikloen eskaerari erantzuteko politikak jarriko ditu abian. Enplegua erregulatzeko espedienteak tramitatzean, ikastaroak eskaini zaizkie langabezia iragankorrean daudenei. Enpresa dexentetara heldu gara, baina gehiago izan behar dira. Irailean, Hobetuzen bidez egin da etengabeko prestakuntzarako deialdia, eta, 2010 urtearen hasieran, beste bat egingo da.

Zer erronka du Euskadik, etengabeko prestakuntzan Europako herrialde batzuk baino defizitarioa dela aintzat hartuta? Euskadin, %13k hartzen du parte etengabeko prestakuntzan. Danimarkaren edo Suediaren mailara heldu behar genuke, % 50 ingurura,

15


LANBIDE

2009

Entrevista a David Urzainqui, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente

Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri egindako elkarrizketa

Interview with David Urzainqui, Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning

alegia. Hemengo eragozpen bat hauxe da: ikastaroak luzeak izaten dira helduentzat, eta ez dago, apenas, lineako prestakuntzarik. Lineako prestakuntza eta kredituen sistema osoa sustatu gura ditugu, nahi duenak aukera izan dezan, eskuratu dituen konpetentziak ziurtatzen dituen Hezkuntza Sailaren edo Enplegu Sailaren agiri bat erakusteko.

Respecto a 2008 en el 2009 las matrículas de Ciclos formativos se han incrementado en 3.500 personas, sobre un colectivo de 11.500 y hablamos de los que se matriculan por primera vez, es un incremento notable.

In 2009 registration figures for Initial Vocational training rose by 3,500 people in a group of 11,500 new students. This are first-time registrants and the growth rate from last year to this 2009-2010 year is important.

Nola egingo litzateke bide hori?

Esto compete al Departamento de Trabajo; las personas beneficiarias serían los colectivos de los que se ocupa el área de empleo. Ese departamento pondrá en marcha políticas para atender la demanda actual de formación.

Bi erakunde daude: Koalifikazioen Euskal Institutua, tituluak, ziurtagiriak eta kredituak diseinatu behar dituena, eta Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentzia, egiaztapenak egiten dituena eta egiten jarraituko duena. Uztailean, gobernu zentraleko Ministro Kontseiluak ateak zabaldu zizkion gaitasuna egiaztatzeko dispositiboari. Hemen, 5 urte eman ditugu holako dispositibo bat erabiltzen. Guztira, 4.000 pertsona pasatu dira (industriaren alorrekoak ia guztiak). Kadentziak gora egin beharko du, eta urtean 4.000 pertsonara iristea nahi genuke. Arlo horretan, itunpeko ikastetxeek ez ezik, publikoek ere hartu dute parte. Agentzia Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpe dago, nahiz eta enplegatu gu-

16

¿Qué importancia va a tener la transferencia de la competencia de Formación para el empleo?

Con la tramitación de EREs - expedientes de regulación de empleo- se han ofertado cursos para quienes están en desempleo transitorio. Se ha llegado a bastantes empresas pero han de ser más. En septiembre se ha hecho la convocatoria de formación continua a través de Hobetuz y a principios del 2010 habrá otra de ampliación. ¿Cuándo llegará esa competencia de Formación para el empleo? Parece ser que está todo preparado para que se transfiera en enero.

How important is the transfer of the responsibility for continuous training for the jobless and the employed going to be? This is the responsibility of the Department of Employment. The beneficiaries will be the groups normally targeted by the area of Employment. Our Education Department will implement policies aimed at catering to the current demand for Initial Vocational training. The current redundancies have included courses for those in transitional unemployment. Quite a few companies have been reached but there should be a lot more. The call for further training has been issued in September through Hobetuz (Basque Foundation for Continuous Training) and there will be another call in early 2010.


LANBIDE

2009

Entrevista a David Urzainqui, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente

Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri egindako elkarrizketa

Interview with David Urzainqui, Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning

txi izan. Ikastetxe pribatuei dei egin nahi diet, parte har dezaten; izan ere, aholkulari gisa diharduena ere prestatu egiten da, haren ezagutzak handitu egiten ditu. Lanean eskarmentua duen jendeari azterketak eginez ikaragarri ikasten dela ikusi dugu. Laguntza handia behar izango dugu. Gainerako lana da, jakina, eta irakasleek batzutan errezeloa izaten dute. Dena den, aholkularien sare handi bat sortzea komeniko litzateke eta irakasle guztiek behin edo birritan, gutxienez, parte hartzeko aukera izatea.

¿Cual es el reto para Euskadi, más deficitaria que algunos países europeos en formación continua?

When will the responsibility for continuous training for the jobless and the employed arrive?

En Euskadi un 13% de personas participa en esa formación, tendríamos que llegar a los niveles de Dinamarca o Suecia que están en torno al 50%. Una de las trabas es que las formaciones aquí son largas para el adulto y que no hay mucha formación on-line. Queremos potenciar esta última y todo el sistema de créditos para que, quien lo desee, pueda exhibir un documento emitido por el Departamento de Educación o Empleo, acreditativo de la posesión de ciertas competencias.

It looks like everything is ready for the transfer to take place in January 2010.

Celaá Sailburuak esan duenez, hezkuntza sektore publikoa berpiztu nahi du. Zer gertatuko da LHko itunpeko ikastetxeekin? Sailburuak ikastetxe publikoak erreferentziazko ikastetxe bihurtu nahi dituela esan du, bai; baina horiek beren kabuz lortu beharko dute erreferentziazko izatea, ez tratamendu berezia jasoz. Ikastetxe pribatuek ere egin beharko dute lan hori. Publikoei indarra eman behar zaie, baina ez tratamendu berezia emanez; profil jakin batera heldu beharko dira. Ikastetxe publikoek menpekotasun handiagoa dute administrazioarekiko, baina horrek ez du esan gura itunpeko ikastetxeak babesik gabe geratuko direnik; Hezkuntza Sailarekin lotura oso zuzena dute. Antzerako harremanak izan behar dira. Zer rol bete behar du, zure ustez, HETELek? Bai HETELi bai IKASLANi gauza bera esan diet: beren ikastetxeen dinamizatzaile izan behar dute. Sailburuordetzak ez du, hasieran behintzat, bereizketarik egingo; Heziketa zikloak ematen dituzten ikastetxe guztiek aukera berberak izango dituzte deialdietan parte hartzeko. Beraien ikastetxeekin aitzindari izaten ahalegindu behar dute, baita haien bilakaera sustatu ere. Kudeaketaren kalitatearen sistema hazi egin da, eta gehiago sustatu beharko lukete haien ikastetxeetan. Gu, geure aldetik, Heziketa zikloak ematen dituzten ikastetxe guztiak bikaintasunera hel daitezen saiatuko gara, helburu zehatzak lortuz joan daitezen. Antzeko tratamendua emango diegu Lanbide Heziketa eskola guztiei. Nolakoa izango da hurrengo Lanbide Heziketako Euskal Plana? Oinarrizko ildoak Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak (LHEKek) eman ditu. Organo horri garrantzi handiagoa eman nahi diogu, partaidetzarako organo nagusia da eta.

¿Cómo se desarrollaría este proceso? Hay dos entidades, el Instituto Vasco de Cualificaciones, que debe ir diseñando títulos, certificados y créditos y la Agencia Vasca de Evaluación y Cualificación se dedica a acreditar y es la que va seguir haciéndolo. En julio, el Consejo de ministros del gobierno central dio vía libre al dispositivo de reconocimiento de la competencia. Aquí se aplicaba desde hace 5 años. Han pasado un total de 4.000 personas, casi todas de ámbito industrial. Ha de aumentar la cadencia, quisiéramos que llegara a 4.000 personas anualmente. Ese es un área en la que han colaborado los centros concertados y los públicos. La Agencia depende de la Consejería, aunque tiene pocos técnicos. Quiero hacer una llamada a los centros privados para que participen, porque el que participa como asesor también se está formando, crece su conocimiento, hemos visto que se aprende mucho al examinar a personas que tienen la experiencia concreta del trabajo profesional. Vamos a necesitar mucho personal. Claro que es un trabajo sobrevenido, y los profesores suelen ser reticentes, pero sería importante crear una red amplia de asesores y que, al menos una o dos veces, pudieran participar todos los profesores.

What is the challenge for the Basque Country, which has a greater deficit in continuous training than other European countries? In the Basque Country, 13% of people participate in this type of training. We should aim for the levels found in Denmark or Sweden, which stand at about 50%. One of the obstacles is that courses for adults here are long and there is not much online training. We want to foster online training and the credit system so that people can show a document issued by the Department of Education or Labour accrediting certain competences. How would this process be developed? There are two entities, the Basque Qualifications Institute, which should design titles, certificates and credits and the Basque Assessment and Qualification Agency, which does the accreditation and will continue to do so. In July, the Central Government cabinet gave the green light to the competence assessment and recognition system. Here, we had been applying it for five years. A total of 4,000 people have passed through it, almost all from industrial sectors. It is an area in which both public and subsidised private VET schools have participated.

La consejera Celaá ha dicho que quiere hacer renacer el sector educativo público ¿qué va a ocurrir con los centros concertados de FP? Es verdad que la Consejera ha dicho que quiere convertir a los centros públicos en centros de referencia, pero éstos tendrán que conseguirlo por sí mismos, no por las diferencias de tratamiento. Esa es una labor que tiene que hacer también cada uno de los centros privados. Los públicos hay que empoderarlos, pero no se trata de dar un tratamiento diferenciador,

17


LANBIDE

2009

Entrevista a David Urzainqui, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente

Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri egindako elkarrizketa

Interview with David Urzainqui, Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning

Aurreko gobernuko arduradunek Innobasquerekin bildu ziren, eta proposamen bat helarazi zion LHEKi. Horrek oinarrizko ildoak taxutu zituen. Guk ildook bildu ditugu eta Kontseiluari Euskal Planaren proposamena aurkeztuko diogu, irakurketa sakona egin dezan. 2010-2013 epealdirako Plana izango litzateke. Hiruhileko honetan ekingo diogu lan horri, eta, asko jota, hurrengo urtearen erdi alderako izan nahi genuke.

deben llegar a tener un cierto perfil. La dependencia de los centros públicos de la Administración es superior, pero ésto no significa que los centros concertados vayan a quedar desamparados, tienen una vinculación muy directa con el Departamento de Educación. Las relaciones tienen que ser parecidas.

The Agency is part of the Regional Vice-Ministry for Vocational Training, although it has few people working in. I want to make a call to private schools to participate, because those who participate as advisors are also learning and acquiring new knowledge. We have seen that you learn a lot from testing people with specific experience in professional work. We are going to need a lot of personnel. It is an added task and teachers are sometimes reluctant but it would be important to create a wide network of advisors and for all teachers to be able to participate at least once or twice.

Eta Lanbide Heziketaren euskal Legea? Ibilbide txikia duela ikusten dugu, LHari buruzko arautegiak oso mugatuta baitu, dagoeneko eginda dauden dekretu eta arauen bidez. Etengabeko ikaskuntzaren alorrean, ostera, ikusten dugu legea

¿Qué papel atribuiría a HETEL? A HETEL y a IKASLAN les he dicho lo mismo, que han de ser dinamizadores de sus propios centros. Por parte de la Viceconsejería no va haber una discriminación de entrada; todos los centros que impartan FP tendrán las mismas posibilidades de entrar en las convocatorias. Han de tratar de ser líderes con sus centros promoviendo su evolución.

The Regional Education Minister Celaá has said that she would like to see the rebirth of the public educational sector. What will happen to the private subsidised vocational training schools? It is true that the Regional Minister has said that she wants to turn the public schools into benchmarks but they will have to achieve this themselves and not because they are treated differently. This is also a task for each of the private schools. Public schools should be empowered but it is not a question of treating them differently. They have to attain a certain profile. The dependence of public schools on the Public Administration is greater, but this does not mean that the subsidised private schools will be left out on a cold limb. They are closely linked to the Department of Education. Relations have to be more or less the same. What role would you assign to HETEL? I have said the same thing to HETEL and to IKASLAN, that they should be the energisers of their own schools. My Office is not going to discriminate against anyone. All schools providing for VT will have the same opportunities of answering calls issued by the Regional Education Ministry. They should try to become leaders with their schools, promoting their evolution and progress. The quality management system has grown independently and they should promote it even more in their schools. We will try to make sure that all schools in the Basque Country achieve excellence in management, that they attain their goals. We will treat them all similarly.

18


LANBIDE

2009

Entrevista a David Urzainqui, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente

Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri egindako elkarrizketa

Interview with David Urzainqui, Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning

sortzeko beharra. José Luis Elorza da Etengabeko Ikaskuntzako Zuzendaritzaren arduradun berria. Lanbide Heziketa da guretzat Etengabeko ikaskuntzaren horren muina. Hain zuzen, Lanbide Heziketaren sistema integratua litzateke Etengabeko Ikaskuntzaren legearen oinarria.

El sistema de gestión de calidad ha crecido independientemente, deberían promocionarlo más aún en sus centros. Nosotros procuraremos que todos los centros lleguen a la excelencia, que vayan consiguiendo objetivos. Nuestro tratamiento será similar.

What is the next Basque Plan for Vocational Training going to be like?

Zer egingo duzue LHko titulazioak eta unibertsitate kredituak homologatzeari begira? Estatuan, prozesua kodetuko duen dekretua agertuko da. Gero, Erkidego bakoitzak bere erreferentziazko unibertsitateekin egin beharko du bidea. Heziketa Zikloen titulu berriak arautzen dituzten Dekretuek jada jasotzen dute zenbat kreditu balio duten Unibertsitate mailako ikasketetan. Zein izango da TKNIKAren zeregina? Lanbide Heziketako Euskal Planaren oinarrietako bat berrikuntza izango da. TKNIKAren sorrera oso garrantzitsua izan zen. Gure ustez, enpresetako berrikuntzei erreparatu behar die TKNIKAk, gero ikastetxeetara transferitzeko. TKNIKAK ahalegin handiena berrikuntza pedagogikoan egitea eta berrikuntzak gelara heltzea da gure nahia. Zer-nolako garrantzia emango zaie informazioaren eta komunikazioaren teknologiei (IKTei)? Orain artean, ikastetxeak ekipatzeari eta irakasleak prestatzeari eman zaio garrantzia. Bigarren bide horri eutsi egin behar zaio; izan ere, IKTak arrotz samar sentitzen dituen irakaslegoa dugu, eta segurtasun apur bat eman behar diogu, prestakuntzaren bidez. Bestalde, ikastetxeen arteko bideokonferentzien bidezko harremanak sustatu behar dira. Ikastetxe askok, dagoeneko, badituzte bitarteko teknikoak, eta gehiagotan erabili behar dira. Eta lineako prestakuntza ere hedatu egin behar da. Gure erantzukizun publikoa tarteko, ikastetxe publikoetan hasiko gara lineako prestakuntza bultzaten. Lanbide Heziketan bultzatuko da?

hirueletasuna

Egon badago programa eleanitz bat, baina, momentuz, ikastetxe publikoetan bakarrik. Irakasleek programa horretan sartzea eskatu ahal dute. Eta, gero, atzerriko hizkuntza batean moduluren bat emateko oinarrizko ezagutza linguistikoak eskuratzen dituzte, bi urtetan. Duela 3 urte ekin zitzaion progra-

¿Cómo va a ser el próximo Plan Vasco de Formación Profesional? Las líneas básicas están trazadas por el Consejo Vasco de Formación Profesional (CVFP). Queremos dar más importancia a este órgano, es el órgano de participación principal. El equipo anterior hizo sesiones con Innobasque y sometió una propuesta al CVFP, que trazó una líneas básicas. Nosotros las hemos recogido y vamos a presentar un Plan al propio Consejo para que haga una lectura en profundidad del nuevo Plan. Sería un Plan para el 2010-2013. Se inicia este trimestre, a más tardar quisiéramos tenerlo para mediados del año próximo. ¿ Y la ley vasca de FP? Vemos que tiene poco recorrido, pues está muy cerrada por la normativa concerniente a la FP con decretos y normas ya existentes. Pero sí vemos necesidad de una Ley en el ámbito del aprendizaje permanente. El nuevo responsable de la Dirección de Aprendizaje Permanente es José Luis Elorza. El núcleo central de ese aprendizaje permanente es la Formación Profesional. Precisamente el sistema integrado de FP sería la base de esa Ley. ¿Qué van a hacer respecto a la homologación de titulaciones de FP y de créditos universitarios? Aparecerá un decreto, a nivel estatal, que codificará el proceso; luego, cada Comunidad tendrá que hacer el camino con sus universidades de referencia. Cada ciclo tiene ya créditos reconocibles en los Decretos de los nuevos curricula.

The basic lines have already been set by the Basque Council for Vocational Training (Consejo Vasco de Formación Profesional – CVFP-). We want to make this entity more important, as it is the main participatory entity. The previous team in the government had sessions with Innobasque (Basque Agency for Innovation) and submitted a proposal to the Basque Council for Vocational Training that designed the basic lines. We have picked this up and we are going to submit a plan to the Council so that it can study the new proposal in depth. The Plan would cover the period 2010-2013. We are starting it this quarter and would like to have it in place no later than in mid-2010. And the Basque Vocational Training Law? We think that it has little scope, because there are already regulations for Vocational Training, with existing decrees and standards. However, we will require a Law in the area of Lifelong Learning. The new head of the Directorate of Lifelong Learning is José Luis Elorza. The core of this Lifelong learning is Vocational Training. In fact, it is the integrated Vocational Training system that will provide the basis for the Law. What are you going to do about validating VT degrees and University credits? There will be a national decree that will encode the process. Then, each Region will have to make inroads with their universities of reference. Each High Degree Vocational Training courses already has recognisable credits in the Decrees that regulate the new curricula for VET Titles. What role is TKNIKA (Center for innovation of Vocational Training) going to play?

¿Qué papel va a jugar TKNIKA? Una de las bases del Plan Vasco de Formación Profesional va a ser la innovación. Fue muy importante la creación de TKNIKA. Pensamos que TKNIKA debe estar muy atento a la innovación que, fundamentalmente, se hace en las empresas, para transferirla a los centros. Queremos que se ponga el acento en la innovación pedagógica y que las innovaciones lleguen al aula.

One of the pillars of the Basque Plan for Vocational Training will be innovation. The creation of TKNIKA was very important. We think that TKNIKA should pay a lot of attention to innovation, which basically takes place in companies, to transfer it to schools. We want the accent to be placed on pedagogical innovation and for innovations to reach the learning process in schools.

19


LANBIDE

2009

Entrevista a David Urzainqui, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente

Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri egindako elkarrizketa

Interview with David Urzainqui, Regional Vice-Minister of Vocational Training and Lifelong Learning

mari, eta aurten bada irakaskuntza eleanitza ematen duen ikastetxerik. Sistemak norantz egin lezakeen erakusten duen adibide bikaina da hori.

¿Qué importancia se va a dar a las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)?

What importance will be given to Information and Communication Technologies (ICTs)?

Hasta ahora se ha puesto el acento en las dotaciones de equipamientos a los centros, también se ha trabajado en la formación del profesorado. Hay que persistir en este segundo camino, pues hay un profesorado un poco ajeno a las TIC y tenemos que darles seguridad a través de la formación. Por otro lado, hay que promocionar los contactos entre los centros a través de la videoconferencia. Muchos centros tienen equipamientos y hay que utilizarlos. Y hay que extender la formación on-line; por nuestra responsabilidad pública, empezaremos con ello en los centros públicos.

Until now, the accent was on equipping schools and we have also worked on teacher training. We should continue along this second line, because there are teachers who are somewhat alien to ICTs and we need to provide them with a sense of security through training. Also, we should promote contacts between VET schools through videoconferencing. Many schools have equipment that should be used more often. And we have to expand online training. In view of our public responsibility, we will begin doing this with public schools.

LHko ikasleek atzerriko enpresetan egiten dituzten praktikak dira eleaniztasunari lotutako beste alderdi inportante bat. Andaluzia bakarrik dugu Euskadi aurretik, Erasmus eta Leonardo programen bidez atzerrian praktikak egiten dituzten ikasleen kopuruari dagokionez. Dena den, ratioari begira —8.200 ikasletik 1.500ek egin dituzte praktikak atzerrian—, Autonomia Erkidego guztien oso gainetik gaude. Atzerrian praktika egokiak sustatzearen eredu moduan Europako Agentziak aukeratutako hamar ikastetxeetatik bost gure Erkidegokoak dira.

¿Se va a promover el trilingüismo en la Formación Profesional? Ya hay un programa multilingüe por ahora sólo presente en centros públicos. El profesorado solicita incorporarse a este programa que permite habilitarlo, en dos años, con los conocimientos lingüísticos básicos para impartir alguno de los módulos en una lengua extranjera. Se empezó hace 3 años y este año hay centros que ofrecen esta enseñanza multilingüe. Este puede ser un buen ejemplo de cómo podría evolucionar el sistema.

Ana Aizpiri ETBko kazetaria anaizpiri@hotmail.com

20

Are you going to promote trilingualism in Vocational Training? There is already a multilingual programme in place, although it is only present in public schools. Teachers are asking to join this programme which allows them to acquire the necessary language skills to be able to teach a subject in a foreign language. We began 3 years ago and this year there are several schools offering multilingual Vocational Training. This could be a good example of how the system could evolve.

Otro aspecto relacionado con el multilingüismo es la realidad de las prácticas en empresas del extranjero de los alumnos de FP. Sólo Andalucía nos supera en el número de alumnos que hacen prácticas en el extranjero, dentro de los programas Erasmus y Leonardo, pero en ratio – 1.500 de entre 8.200 alumnos han hecho prácticas en el extranjero- estamos muy por encima de todas las Comunidades Autónomas. Entre los diez primeros centros seleccionados por la Agencia Europea como ejemplo de promoción de mejores prácticas en el extranjero figuran cinco centros de nuestra Comunidad.

Another aspect related to multilingualism is the in-company work experience for VT students in foreign countries. Of Spain’s regions, only Andalusia surpasses us the Basque Country in number of students who have done their work placement period in foreign countries thanks to the European Erasmus and Leonardo programmes. But we are a long way above all other regions in percentage, as 1,500 of our 8,200 students have gone abroad for work experience. Among the ten top VET schools chosen by the European Agency as example of best practices abroad, five are located in our Region.

Ana Aizpiri Periodista de ETB anaizpiri@hotmail.com

Ana Aizpiri Journalist with ETB anaizpiri@hotmail.com


LANBIDE

2009

Lanbide Heziketako itunpeko zentroak eta publikoak: proiektu batuen balio erantsia Colaboración de centros de Formación Profesional concertados y públicos: el valor añadido de los proyectos conjuntos Co-operation between public and private Vocational Training schools: the added value of joint projects

Lerro hauek idazten ari naizela, nire eskuetara iritsi den azkeneko diskoak dihardu. Azalean, bi pertsona oso ezberdinen argazkia ageri da. Horietako bat txikia da, mediterraneokoa, bere eskuak handiegiak dira duen tamainarako eta ile beltzaran bakanak ditu. Betaurrekoetan zehar besteari begiratzen dio. Beste musikariak gorpuzkera nordikoa du: bikingoaren arketipoa, altua, indartsua, begi argiduna, ile hori luzeduna eta bizar luzexkaduna. Bata eserita dago, eskuak pianoaren teklatuaren gainean dituela; bestea, berriz, zutik, bere kontrabaxuari eusten diola. Nahi beste ezberdintasun aurki genezake bi pertsona horien artean, baina 1994ko

Mientras escribo estas líneas suena el último disco que ha llegado a mis manos. En su portada, la foto de dos personas muy dispares. Una de ellas menuda, mediterránea, de manos inesperadamente grandes para su tamaño y apenas unos restos de pelo moreno, mira a través de sus gafas a la otra. El otro músico es un auténtico ejemplar nórdico, arquetipo del vikingo, alto, fuerte, de ojos claros y cabellera larga y rubia con una barba perfilada. Una está sentada con sus manos sobre el teclado de un piano; la otra, de pié, sujeta su contrabajo. Podríamos encontrar tantas diferencias como quisiéramos en estas dos personas, pero, si nos fijamos en la reacción del público que les escuchaba aquella noche de abril de 1994 en un local de Copenhague, veremos que nadie

While I am writing these lines, I am listening to the latest album that has reached my hands. On its cover, the picture of two very different people. One of them —small, Mediterranean, with unexpectedly large hands for his size and a few remains of dark hair— looks at the other through his glasses. The other musician is a true Nordic specimen, the archetypical Viking, tall, strong, with pale eyes and long, blonde hair with a profiled beard. One is sitting with his hands on the keyboard of a piano and the other, standing, is holding a double bass. We could find as many differences as we might want between these two people but, if we look at the reaction of the audience that listened to them that night in April 1994

21


LANBIDE

2009

Lanbide Heziketako itunpeko zentroak eta publikoak

Colaboración de centros de Formación Profesional concertados y públicos

Co-operation between public and private Vocational Training schools

in a bar in Copenhagen, we can see that nobody remarked upon them because they were enjoying the music that these two now gone masters, Michel Petrucciani and Niels-Henning Orsted Pedersen, were offering them. After many years focusing on differences, several common projects have made it possible for public and subsidised private Vocational Training schools in the Basque Country to co-operate. In some cases, the schools have been the direct beneficiaries of the results of the projects (such as the HOBBIDE model or the Process Management System in the area of quality). In other cases, the beneficiaries have been our clients (company training needs diagnostics, basic curriculum design, etc.). But all these projects and services have significantly improved the services provided by the Basque Vocational Training System to society. apirileko gau hartan, Copenhagueko lokal batean, entzuten zituen publikoaren erantzunari adi bagaude, ikusiko dugu inork ez zituela ezberdintasun horiek nabarmendu, Michel Petrucciani eta Niels-Henning Ørsted Pedersen zendutako bi maisuek eskaintzen zieten musika gozatzen baitzeuden. Urte askotan ezberdintasunetan arreta jarri ondoren, hainbat proiektu komunek ahalbidetu dute Euskadiko Lanbide Heziketa itunpeko zentroek eta publikoek batera lan egitea. Kasu batzuetan, zentroak izan gara proiektuaren lehen hartzaileak (HOBBIDE modeloa edo kalitatearen eremuko Prozesukako Kudeaketa Sistema kasu). Beste kasu batzuetan, ostera, hartzaileak gure bezeroak izan dira (enpresetako prestakuntza beharren diagnosiak, Gaitasuna Aitortzeko Dispositiboa, Oinarrizko Curriculum Garapenak…). Dena dela, proiektu eta zerbitzu horiei guztiei esker hobetu dira Lanbide Heziketako Euskal Sistemak gizarteari ematen dizkion zerbitzuak. Esperientzia aberasgarria izan da, baita parte hartu duten zentroentzat ere. Kalitaterako, ingurumena kudeatzeko eta arriskuak prebenitzeko sistemak txertatzeko proiektuan aurrera eramandakoaren moduko lankidetzei esker, konponbide integratuak lortu dira, itunpeko zentroen zein publikoen beharrei erantzuteko. Horretarako, beharrezkoa izan da lan taldeek sare bakoitzaren (publikoa edo itunpekoa) ezaugarriak bereganatzea, kideak zentroen egoeran jartzea eta bertako eragileak ulertzea.

22

reparó en ellas, porque estaban entregadas al disfrute de la música que estos dos maestros ya desaparecidos, Michel Petrucciani y NielsHenning Ørsted Pedersen, les ofrecían. Tras muchos años de centrarnos en las diferencias, diversos proyectos comunes han posibilitado que Centros de Formación Profesional del País Vasco públicos y concertados hayamos colaborado. En algunos casos los centros hemos sido los destinatarios primarios del resultado del proyecto (es el caso del modelo HOBBIDE o del Sistema de Gestión por Procesos... en el ámbito de la calidad). En otros casos los destinatarios han sido nuestros clientes (diagnósticos de necesidades formativas en empresas, Dispositivo de Reconocimiento de la Competencia, Desarrollos Curriculares Base...). Pero todos estos proyectos y servicios han producido una mejora de las prestaciones del Sistema Vasco de Formación Profesional a la sociedad. La experiencia también ha sido enriquecedora para los centros participantes. Colaboraciones como la llevada a cabo en el proyecto de integración de sistemas de calidad, gestión ambiental y de prevención de riesgos (SIG) han permitido crear soluciones integradas que den respuesta a las necesidades tanto de los centros públicos como concertados. Esto sólo

The experience has also been enriching for participating VET schools. Cooperation such as that of the integration of quality systems, environmental management and risk prevention project (IMS) has enabled us to create integrated solutions that respond to the needs of both public schools and subsidised private schools. This is only possible when the work team has internalised the characteristics of each network (public or subsidised private) and each member has placed himself in the place of the different schools, taking on their determining factors. But the benefit is not only beneficial for the players. From the perspective of the beneficiary, the fact that all the schools have jointly attended training and the recap sessions in projects such as HOBBIDE have helped to improve the model, enriched with everyone’s contributions. And in the Process Management System (PMS) project, or in the training in Strategic Management (SM), participants found solutions that they can apply in their schools regardless of whether the team coordinators come from public or subsidised private schools.

And in the Process Management System (PMS) project, or in the training in Strategic Management (SM), participants found solutions that they can apply in their schools regardless of whether the team coordinators come from public or subsidised private schools.


LANBIDE

2009

Lanbide Heziketako itunpeko zentroak eta publikoak

Colaboración de centros de Formación Profesional concertados y públicos

Co-operation between public and private Vocational Training schools

Baina hori agerikoa da soilik parte hartu dutenentzat. Hartzailearen ikuspegitik, zentro guztiak prestakuntza eta bateratze saioetara elkarrekin joan izanak, HOBBIDEren moduko proiektuetan, eredua hobetu du, guztion ekarpenekin aberastu dugulako.

ha sido posible cuando el equipo de trabajo ha interiorizado las características propias de cada red (pública o concertada) y cada miembro se ha situado en el lugar de los distintos centros, asumiendo sus condicionantes.

But we will go further. When a company receives a team of technicians that diagnose the technological, production and organisational needs of the company and, as a result, is given a training plan adapted to its needs, it does not stop to ascertain whether these technicians come from a subsidised private or public school.

Eta Prozesukako Kudeaketa Sistema edo Kudeaketa Estrategiko proiektuetan parte hartzen dutenek beren zentroetan aplikatu daitezkeen konponbideak aurkitzen dituzte, taldeetako koordinatzaileak itunpeko zentroetakoak edo publikoetakoak diren kontuan hartu gabe. Baina urrunago ere badoa. Enpresa batek teknikari talde bat hartzen duenean enpresak teknologia, ekoizpen eta antolakuntzan dituen beharren diagnosia egin dezan, eta, horren ondorioz, behar horiei egokitutako prestakuntza plan bat jasotzen duenean, ez du denborarik ematen teknikari horiek itunpeko zentroetakoak edo publikoetakoak ote diren galdetzen. Berdin gertatzen da TKNIKArekin –Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Berrikuntza Zentroa– batera garatutako proiektuen hartzaileekin edo 2009-2010 ikasturtean oinarrizko curriculum garapen berrietan oinarritzen diren ikasketak hasiko dituzten ikasleekin. Curriculum horiek IVACek –Kualifikazioen Euskal Institutua– garatu ditu, itunpeko zentroetako eta publikoetako irakasleekin lankidetzari esker. Bozgorailuetatik Stella by Starlight abestia entzuten dut, eta, bat-batean ondorioa argi daukat. Horrelako bi maisuri tresna egokiak eta proiektu komun bat ematen zaienean, elkar ulertzeko gai dira, elkarrizketarekin aberasteko, eta, horri esker, beren lanaren hartzaile direnak erabat asetzen dituzten sorkuntzak egiteko.

Luis Alberto Aramburu Goierri Eskola Kalitate arduraduna Zentro talde baten SGP koordinatzailea laaramburu@goierrieskola.org

Pero no sólo es evidente el beneficio para los actuantes. Desde la perspectiva del destinatario, el hecho de que todos los centros hayamos asistido conjuntamente a la formación y a las sesiones de puesta en común en proyectos como HOBBIDE ha redundado en la mejora del modelo, enriqueciéndolo con las aportaciones de todos. Y en el proyecto del Sistema de Gestión por Procesos (SGP) o en la formación en Gestión Estratégica (GE) los asistentes encuentran soluciones que pueden aplicar en sus centros independientemente de que los coordinadores de los equipos procedan de centros públicos o concertados. Pero va más allá. Cuando una empresa recibe a un equipo de técnicos que realizan un diagnóstico de las necesidades tecnológicas, productivas y organizativas de la empresa y, fruto de ello, recibe un plan de formación adecuado a esas necesidades, no se detiene a comprobar si estos técnicos vienen de centros concertados o públicos.

The same could be said about the beneficiaries of the common projects developed with TKNIKA — Centre for Innovation in Vocational Training and Lifelong Learning— or about the students that have begun studying under the new basic curriculum designs in the 2009-2010 school year. These were developed by the IVAC — Basque Qualifications Institute— with the co-operation of specialist teachers from both subsidised private and public schools. I hear Stella by Starlight on the speakers and, for me, the conclusion is obvious. When two masters such as these are offered the right instruments and a common project, they are capable of understanding each other perfectly, of enriching themselves with their dialogue and, as a result, of producing creations that totally satisfy the beneficiaries of their work.

Lo mismo cabría decir de los receptores de los proyectos en común desarrollados con TKNIKA – Centro de innovación para la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente- o de las alumnas y alumnos que han comenzado en este curso 2009-2010 sus estudios basados en los nuevos desarrollos curriculares de base. Estos han sido desarrollados por el IVAC – Instituto Vasco de Cualificaciones- con la colaboración de profesores especialistas tanto de centros concertados como públicos. Suena Stella by Starlight por los altavoces y a mí la conclusión se me revela obvia. Cuando a dos maestros como éstos se les ofrecen los instrumentos adecuados y un proyecto común son capaces de entenderse perfectamente, de enriquecerse con su diálogo y fruto de ello, realizar creaciones que satisfacen totalmente a los destinatarios de su trabajo.

Luis Alberto Aramburu Goierri Eskola Responsable de calidad Coordinador SGP de un grupo de centros laaramburu@goierrieskola.org

Luis Alberto Aramburu Goierri Eskola Head of Quality Systems PMS Coordinator of a group of schools laaramburu@goierrieskola.org

23


LANBIDE

2009

CERET zentro berria: Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren mikromekanizazio proiektua Un nuevo centro CERET: El proyecto de micromecanizado de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa A new CERET centre: The micro-milling project of the Mondragon Goi Eskola Politeknikoa School Miniaturizatze teknologien garapena fenomeno globala da, eta teknologia horiekin etengabeko aurrerapenak egin dira hainbat erabilera eremutan, esaterako, telekomunikazioetan, elementu elektroniko eramangarrietan, arlo militarrean eta biomedikuntzan. Miniaturizatze teknologien garapenean lortutako aurrerapenei esker, esan daiteke biomedikuntza dela onura handiena jaso duen erabilera eremua. Izan ere, geroz eta behar handiagoa dago 3 dimentsioko geometria konplexuak fabrikatzeko, askotariko materialak konformatzeko eta serie txiki eta ertainen ekoizpena errentagarria izateko; hori guztia doitasun handiarekin. Baina, zer esan nahi du “mikrok”? RAEren hiztegiaren hogeita bigarren edizioan jasotako adieren arabera, “oso txikia” da, batetik, eta bestetik, “10-6, milioirena”. Scientific Technical Committee of the Physical and Chemical Machining Processes of CIRP-ek, berriz, mikro aurrizkia 1-500 µm tartea adierazteko erabiltzen du (T. Masuzawa, 2000). Aurreko definizioek ez dute “mikro” hitza erabat mugatzen, nahiz eta bigarren definizioak eremua apur bat zedarritzen duen. Oraindik zehazteke dago, ordea, 1-500 µm tartea fabrikatu beharreko elementuaren neurria den, fabrikatu beharreko elementuaren xehetasun bat den, fabrikaziorako erabiliko den tresnaren dimentsioa den edo zer den. Hori dela eta, gaur egun, mikrofresaketa “erraz

24


LANBIDE

2009

CERET zentro berria: Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren mikromekanizazio proiektua

Un nuevo centro CERET: El proyecto de micromecanizado de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

A new CERET centre: The micro-milling project of the Mondragon Goi Eskola Politeknikoa School

mekanizatzeko txikiegiak diren elementuen fresatzea” dela esaten da.

El desarrollo de las tecnologías de miniaturización es un fenómeno global en el que se realizan continuos progresos en muy variados campos de aplicación. Los campos de aplicación pueden ser las telecomunicaciones, los elementos electrónicos portátiles, el ámbito militar y la biomedicina. Este último es probablemente el más beneficiado por los avances obtenidos del desarrollo de las tecnologías de miniaturización. De hecho, cada vez es mayor la necesidad de fabricar geometrías complejas en 3D, conformar materiales muy diversos y ser rentables en la producción de pequeñas y medianas series, todo ello, con una precisión muy elevada.

The development of miniaturisation technologies is a global phenomenon that is constantly progressing in numerous fields of application. These range from telecommunications and portable electronic components to military applications and biomedicine. The latter is probably the greatest beneficiary of the technological breakthroughs attained through the development of miniaturisation technologies. In fact, there is a growing need for manufacturing complex geometries in 3D, shape diverse materials and achieve cost-effective small and medium production runs with the utmost precision.

Pero ¿qué significa “micro”? Según la vigésimo segunda edición del diccionario de la RAE, la primera acepción es “muy pequeño” y la segunda “una millonesima10-6 parte”. Por su parte el Scientific Technical Committee of the Physical and Chemical Machining Processes of CIRP adoptó utilizar el prefijo micro para referirse al intervalo de 1-500µm (T. Masuzawa, 2000).

But what does “micro” actually mean? Linguistically, it is something “very small” and as an IS unit it means one millionth (10-6). The Scientific Technical Committee of the Physical and Chemical Machining Processes of CIRP opted for using the micro prefix to refer to the interval 1-500 µm (T. Masuzawa, 2000).

Mondragon Unibertsitateko Mekanika eta Industria Ekoizpena Sailaren errendimendu handiko Mekanizazioan sei ikerketa ildo garatzen dira: • Txirbilaren eraketa eta mekanizazioaren modelizazio prozesuaren ikerketa • Abiadura handiko mekanizazioa • Mikromekanizazioa • Artezketa • Mekanizagarritasuna • CAD/CAM 2006an Mikromekanizazio laborategia sortu zen, eta teknologia horretan lan egiten hasi zen, KERN-EVO fresatzeko mikromakinarekin; hain zuzen ere, marka horretako bigarrena izan zen estatu mailan. 3 ardatzeko (5 arte hedagarria) fresatzeko mikromakina horrek haririk gabeko neurtze zunda bat eta 30 µm-ko diametroko tresnak aurredoitzeko laser sistema ditu. Horrez gain, Mikromekanizazio laborategiak Minidyn mikrofresaketarako indar kaptadorea, tresnak eta piezak egiaztatzeko makroskopio optikoa eta piezak eta tresnak garbitzeko ultrasoinuen ekipoa ditu.

Las definiciones anteriores, no llegan al delimitar totalmente el término “micro”. Aunque la segunda definición acote un poco más el campo, queda por concretar si el intervalo 1-500µm es la medida del elemento a fabricar, o si es un detalle del elemento a fabricar o si es la dimensión herramienta con la que se fabrica... Por lo tanto a fecha de hoy, en general decimos que el microfresado es “el fresado de elementos que son demasiado pequeños para ser mecanizados fácilmente”. Dentro de la línea de Mecanizado de alto rendimiento del Departamento de Mecánica y producción Industrial de la Facultad de Ingeniería de Mondragon Unibertsitatea, existen seis sublíneas de investigación: • Estudio del proceso de formación de la viruta y modelización de mecanizado

The previous definitions do not fully cover the term “micro”. Although the second one does limit its scope to a certain extent, it still does not specify whether the interval 1-500 µm refers to the part to be manufactured or to a detail of this part or whether it is the size of the tool used to manufacture it. Thus, today we use the notion of micro-milling as “milling of parts that are too small to be easily processed.” Within the line of High-performance Machining of the Mechanics and Industrial Production Department of the Faculty of Engineering of Mondragon Unibertsitatea, there are six research branches: • Study of the chip forming process and modelling of machining • High-speed machining

• Mecanizado de alta velocidad • Micro-machining • Micromecanizado • Regrinding • Rectificado • Machinability • Maquinabilidad • CAD/CAM • CAD/CAM

Hortzetako braket-ak egiteko moldea Molde para fabricación de brakets dentales Mould for manufacturing dental braces

En el 2006 se creó el laboratorio de Micromecanizado y se comenzó a trabajar en esta tecnología con la incorporación de la microfresadora KERN-EVO, la segunda de esta marca

In 2006, the Micro-milling laboratory was created and the School began to work on this technology with the acquisition of a KERN Evo Ultra-precision Machine, the second micro-mill of this brand to be used

25


LANBIDE

2009

CERET zentro berria: Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren mikromekanizazio proiektua

Un nuevo centro CERET: El proyecto de micromecanizado de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

A new CERET centre: The micro-milling project of the Mondragon Goi Eskola Politeknikoa School

Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren Mikrofresak eta proiektuaren helburu nagusia I+G proiektuetan sortutako informazioa mikromekanizazioko ikerketa ildora egokitzea da. Teknika hori mekanizazioaren bilakaera denez, mekanizazioarekin lotutako goi mailako heziketa zikloetan erabili ahalko den dokumentazio didaktikoa sortuko da.

a nivel estatal. Esta microfresadora de 3 ejes (ampliables a 5) dispone de una sonda de medición de pieza inalámbrica, sistema de prereglaje láser de herramientas hasta un diámetro de 30µm. Además el laboratorio de Micromecanizado dispone de un captador de fuerzas para microfresado Minidyn, un macroscopio óptico para verificación de herramientas y piezas y un equipo de ultrasonidos para limpieza de piezas y herramientas.

in Spain. This micro.-mill with three axes (expandable to five) has a touch probe with wireless transmission and a laser tool length non-contact measuring device for tools with a diameter of up to 30 µm. The Micro-milling laboratory also has a Minidyn micro-milling force sensor, an optical low-power microscope for checking tooling and parts and an ultrasound equipment to clean parts and tools.

El objetivo principal del proyecto Microfresado de Mondragón Goi Eskola Politeknikoa es adecuar la información que se genere en los distintos proyectos de I+D en la sublínea de micromecanizado. Debido a que está técnica es una evolución muy reciente del mecanizado, se va a generar una documentación didáctica que se pueda utilizar en los Ciclos formativos de grado superior relacionados con el mecanizado.

The main goal of the Micro-milling project at the Mondragón Goi Eskola Politeknikoa is to adapt the information generated by the various R&D projects in the micro-milling subline. Since this technique is a very recent development in machining, teaching materials will be created for use in High Degree vocational training courses dealing with machining.

Proiektu horrek mikrofresaketari eta mikrofabrikazioko laborategiko ekipoak behar bezala erabiltzeko ezagutza bereganatzeko ahaleginari lotutako jarduerak izango ditu ardatz. Horretarako, honako puntu hauek garatuko dira: • Mikrofabrikatze teknologiaren egoera • Doitasunezko mikrofresaketako elementu garrantzitsuak (buruko tenperaturaren kontrola, giro tenperaturaren kontrola, tresnaren eszentrikotasuna, etab.) • Fresatzeko mikromakinan egin beharreko lanak: kopiatzea (fresatze tradizionalarekin alderatuta), profilak inguratzea, mikroartekaketa eta mikrozulaketa. • Lan egiteko modu egokia doitasunezko mikrofresaketan. Eskuratutako ezagutzetan oinarritutako material didaktiko eta dibulgatzailea

26

El objetivo principal del proyecto Microfresado de Mondragón Goi Eskola Politeknikoa es adecuar la información que se genere en los distintos proyectos de I+D en la sublínea de micromecanizado. Este proyecto se centra en operaciones relacionadas con el microfresado y con la adquisición del conocimiento para la utilización correcta de los equipos del laboratorio de mi-

This project focuses on operations related to micro-milling and acquiring knowledge to properly use micro-manufacturing laboratory equipment. The fol-


LANBIDE

2009

CERET zentro berria: Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren mikromekanizazio proiektua

Un nuevo centro CERET: El proyecto de micromecanizado de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

A new CERET centre: The micro-milling project of the Mondragon Goi Eskola Politeknikoa School

sortzeko, CERET (Esperimentazio eta Berrikuntza Teknologikoko Zentroak) proiektuaren metodologia erabiltzea erabaki da. Hori dela eta, Mondragon Goi Eskola Politeknikoak proiektua HETELeko Zuzendaritza Batzordeari aurkeztu dio, eta beste teknologia batzuen CERET proiektuekin batera, Elkartearen CERET taldean integratu da.

crofabricación. Durante su realización se van a desarrollar los siguientes puntos:

lowing areas will be covered during its implementation:

• Estado de la tecnología de microfabricación • Elementos relevantes en el microfresado de precisión (control de temperatura del cabezal, control de temperatura ambiental, excentricidad de la herramienta, etc..) • Operaciones a analizar en la máquina de microfresado: Copiado (comparación con el fresado tradicional), contorneado de perfiles, Micro-ranurado y Micro-taladrado. • Modo de trabajo adecuado en el microfresado de precisión.

• Current state of micro-manufacturing technology • Important elements of precision micromilling (spindle temperature control, ambient temperature control, tool eccentricity, etc.) • Operations to be examined in the micromilling machine: copying (compared to traditional milling), profile shaping, micro-grooving and micro-boring. • Appropriate working methods in precision micro-milling.

Para esta fase de generación del material didáctico y divulgación de los conocimientos adquiridos se ha decidido contar con la metodología del proyecto CERET (Centros de Experimentación y Renovación Tecnológica). Por ello Mondragón Goi Eskola Politeknikoa ha decidido presentar el proyecto a la Junta Directiva de HETEL y se ha integrado en el equipo CERET de la Asociación, junto con otros proyectos CERET de otras tecnologías.

For the stage of production of teaching materials and dissemination of the knowledge acquired in the process, it was decided to use the methodology of the CERET project (Technological Renewal and Experimentation Centres). To this purpose, Mondragón Goi Eskola Politeknikoa submitted the project to the Board of Directors of HETEL and joined the Association’s CERET team, together with other CERET projects from other technologies.

Actualmente siete centros de Araba, Bizkaia y Guipuzkoa participan en el proyecto CERET – Centros de Experimentación y Renovación Tecnológica -, un plan de innovación y transferencia de tecnología, cuya metodología ha sido desarrollada por la Asociación HETEL.

There are currently seven schools in Araba, Bizkaia and Guipuzkoa participating in the CERET Technological Renewal and Experimentation Centres project. This is an innovation and technology transfer plan that employs a methodology that was designed by the HETEL association.

KERN-EVO doitasunez fresatzeko mikromakina Microfresadora de precisión KERN-EVO KERN Evo precision micro-machining centre

Gaur egun, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zazpi ikastetxek hartzen dute parte CERETen (Esperimentazio eta Berrikuntza Teknologikoko Zentroen) proiektuan. Hori teknologiaren berrikuntzarako eta transferentziarako plana da, eta haren metodologia HETEL Elkarteak garatu du. CERET taldeak 2009an garatutako azken jarduerak honako hauek dira:

Las últimas actividades que ha llevado a cabo el equipo CERET en el 2009 son las siguientes:

The latest activities carried out by the CERET project in 2009 include:

• Abiadura handiko Mekanizazioari buruzko CERET Komunikazio eta Parte-hartze bilera. Urtarrilaren 20an egin zen, Gasteizko Jesus Obrero ikastetxeak antolatuta.

• Reunión de Comunicación Participación CERET sobre Mecanizado de alta velocidad, organizada por Jesús Obrero de Vitoria el 20 de enero.

• CERET Communication Participation meeting on high-speed machining organised by the Jesús Obrero School in Vitoria on 20 January,

• Teknologia aeronautikoari buruzko jardunaldi teknikoa. Ekainaren 4an egin zen Miñanoko Teknologia Parkean (Araban), Aeronautika Teknologia Zentroaren eskutik.

• Jornada técnica sobre tecnología aeronaútica a cargo del Centro de Tecnología Aeronáutica (CTA) en el Parque Tecnológico de Miñano, en Alava, el 4 de junio.

• Technical seminar on aeronautical technology organised by the Aeronautical Technology Centre (CTA) in the Miñano Technology Park in Araba on 4 June.

Javier Aperribay Mondragon Goi Eskola Politeknikoko mikrofresaketa proiektuaren arduraduna japerribay@eps.mondragon.edu

Javier Aperribay Responsable del proyecto Microfresado de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa japerribay@eps.mondragon.edu

Javier Aperribay Head of the micro-milling project of the Mondragon Goi Eskola Politeknikoa japerribay@eps.mondragon.edu

27


LANBIDE

2009

Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldea Network of Networks: una comunidad internacional de tres redes de centros de FP Network of Networks: an international community of three VET Schools´ Networks

2007ko azaroan, Lanbide Heziketa ikastetxeen hiru sare nazionalen ordezkariok Bilbon elkartu ziren, Europako “sareen sarea” sortu ahal izateko aukerak aztertzeko. Biltzar emankorra izan zen eta hiru biltzarkideok, Euskadiko Heziketa Teknikoko Elkarteak –HETEL–, Herbeheretako The Dutch Alliance elkarteak eta Finlandiako FINN NET sarearen ordezkari gisa Salpaus Further Education ikastetxeak, agiri bat sinatu genuen, LHko ikastetxe hiru sareon artean lankidetza estrategikoa ezartzeko gure asmoa adieraziz.

En noviembre de 2007, los representantes de tres redes nacionales de centros de FP se reunieron en Bilbao para explorar la posibilidad de crear una “red de redes” europea. La reunión fue productiva y los tres socios — HETEL – Heziketa Teknikoko Elkartea del País Vasco, The Dutch Alliance de los Países Bajos y Salpaus Further Education en representación de la Red FINN NET de Finlandia, firmamos un documento que expresaba nuestro propósito de establecer una cooperación estratégica entre las tres redes de centros de FP.

In November 2007 representatives of three national Networks of VET Schools came together in Bilbao to explore the possibility of an European Network of Networks. The meeting was very successful and the three partners; HETEL from the Basque Country, The Dutch Alliance from The Netherlands, and Salpaus for FINN NET from Finland, expressed in a document, signed on the 27th of November 2007 in Bilbao, their intention to establish a strategic cooperation between the three networks of VET Schools.

Bilera horren ondoren, elkarlanerako asmoa gauzatzeko lehen ekimena burutu zen. Leonardo Elkarteak edo Leonardo

Tras esta reunión se llevó a cabo la primera actividad para materializar esta intención de colaboración. Elaboramos una solicitud de

Directly after the meeting the first activity to realize this intention was to write an application for a Partnership

28


LANBIDE

2009

Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldea

Network of Networks: una comunidad internacional de tres redes de centros de FP

Partnership delako eskaera landu eta 2008ko Leonardo da Vinci programa europarrerako aurkeztu genuen. The Dutch Alliance elkarteak prestatu zuen eskaera eta hiru Sareok beren agentzia nazionaletan aurkeztu zuten. Poz handia hartu genuen “LHko ikastetxeen artean nazioarteko lankidetza bultzatzeko sare lana” izendatu dugun proiektua onartu zutela jakin genuenean.

HETEL from the Basque Country, The Dutch Alliance from The Netherlands, and Salpaus for FINN NET from Finland, expressed in a document, signed on the 27th of November 2007 in Bilbao, their intention to establish a strategic cooperation between the three networks of VET Schools.

2007ko azaroaren amaierako biltzarrean, Bilbon, zortzi esparru nagusi adierazi genituen Lanbide Heziketa alorrean nazioarteko jarduerak bultzatzeko aztertzeko faktore gisa:

Asociaciones Leonardo o Leonardo Partnership que se presentó al programa europeo Leonardo da Vinci 2008. The Dutch Alliance preparó la solicitud y las tres Redes la presentaron a sus agencias nacionales. Fue una gran alegría conocer que se había aprobado el proyecto, al que denominamos “Trabajo en red para promover la cooperación internacional entre centros de FP”.

• Europako politikak eta baliabideak • Politika nazionalak • Elkartekideen datu basea • Ikasleen mugikortasuna • Langileen garapena • Berrikuntza alorreko lankidetza • Proiektuen hedapena • Lehentasunezko elkartekideak Une honetan, eremu horiek osatzen dute abian jarri dugun lankidetzaren muina. Hiru Sareen Sare horretan, gure nazioarteko jardueren kalitatea hobetzeko lan egiten dugu. Eta hori, batzuek besteengandik eta gure ikastetxeen bezeroengandik ere ikasten ahaleginduz egiten dugu. Nazioarteko bilera bakoitzaren aurretik, Sare bakoitzak goian aipatutako zortzi esparru nagusietatik bitan jardunbide onak biltzen ditu. Gero, nazioarteko lan bileretan, gainerako Sareen aurrean aurkeztuko dira. Jarraian, jardunbide egoki horiek nola ebaluatu edo horiei buruzko testak nola egin erabakiko dugu, eta, bileren arteko tartean, gure ikastetxe-sareen bitartez aztertu eta interesdunen iritziak bilduko ditugu. Hurrengo bileran, berriz, ebaluazioen emaitzak aurkeztu eta horrek batzuek besteengandik ikasteko eta ikuspuntuak ikastetxe bakoitzari egokitzeko aukera ematen digu.

En la reunión de finales de noviembre en Bilbao identificamos ocho ámbitos clave como factores de éxito para la promoción de actividades internacionales en el ámbito de la Formación Profesional: • Políticas e instrumentos europeos • Políticas a nivel nacional • Base de datos de socios • Movilidad de estudiantes • Desarrollo del personal • Cooperación en innovación • Diseminación de proyectos • Socios preferentes

Network of Networks: an international community of three VET Schools´ Networks

under the Leonardo da Vinci programme. The application was prepared by The Dutch Alliance and presented by the three Networks to their own National Agencies. We were very happy when the partnership called “Networking to promote international cooperation in VET schools” was approved. Eight key-issues were identified during the meeting in Bilbao in 2007 as success factors when promoting international activities in Vocational Education and Training: • • • • • • • •

European policy and instruments Country based policies Partner database Mobility of students Staff development Cooperation in innovation Dissemination of projects Preferred partnership

Proiektuaren lehen biltzarra 2009ko urtarrilean burutu zen Amsterdam hirian (Herbehereak), eta bigarrena, berriz, Lahti-n (Finlandian). Hirugarren bilera Euskadin egingo dugu, 2009ko urrian, HETELek gonbidatuta. Esparru nagusiez gain, gonbidatzaile den sozioak nazio mailako politikak ere aurkezten ditu. Elkartekide finlandiarrek, esaterako, hiru gai nazional aurkeztu zituzten maiatzean: irakaskuntza modernoa, ekintzailetasuna eta

29


LANBIDE

2009

Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldea

Network of Networks: una comunidad internacional de tres redes de centros de FP

Network of Networks: an international community of three VET Schools´ Networks

IKTen erabilera hezkuntzan. 2009ko urrian, Bilboko nazioarteko biltzarrean, HETELek LH ikastetxeok tokiko garapen eragile modura egiten duten lana aurkeztuko du. Horrezaz gain, beste bi esparru nagusi ere aztertuko dira: elkartekideen datu basea eta ikasleen mugikortasuna.

Ahora, estas áreas constituyen el núcleo de la cooperación que hemos puesto en marcha.

Now these areas form the core of the partnership.

Hiru Sareek orain arte aurkeztu dituzten ereduek begiak irekiarazi dizkigu oraindik aztertzeko ditugun aukerei dagokienez. Horregatik, dagoeneko etorkizunari begira aztertzen ari gara ea nola sakon eta heda daitekeen gure Sareen Sareko lana, nola hobe daitekeen gure ikastetxeetako nazioarteko jardueren kalitatea eta nola bultza daitekeen gure ikastetxeetako hainbat esparrutako adituen elkarlana. Azkenean, gure lanaren eta elkarlanaren onuradunak gure ikasleak eta irakasleak izango dira. Ikasleek ondo prestaturik egon behar dute nazioarte mailako lan merkaturako eta ahalik eta prestakuntza onena eskaini nahi diegu. Irakasleek, aldiz, etengabe aldatzen ari den beren lanaren garapenean laguntza emango dieten ideia berriak beregana ditzakete. Bi urteko ibilbidearen ondoren, 2010eko uztailean “Network of Networks” proiektuak Sareko lan eredu berri bat sortuko du LHko ikastetxeen nazioarteko jarduerak bultzatzeko. Horrek ez du esanahi, ordea,

30

En esta Red de tres Redes trabajamos para mejorar la calidad de nuestras actividades internacionales. Lo hacemos tratando de aprender los unos de los otros y también de los grupos de interés de nuestros centros. Antes de cada reunión, cada uno de los tres socios recopila buenas prácticas en dos de los ocho ámbitos clave identificados. Luego se presentan a los demás socios en las reuniones internacionales de trabajo. A continuación, decidimos cómo evaluar o hacer un test de estas prácticas y, en el espacio de tiempo entre reuniones, organizamos un testeo a través de nuestras redes de centros y recogemos las valoraciones de los interesados. En la siguiente reunión se presentan los resultados de las evaluaciones, lo cual nos permite aprender los unos de los otros y nos brinda la oportunidad de adaptar el enfoque a cada centro. En enero de 2009 se celebró la primera reunión en Ámsterdam (Países Bajos) a la que siguió una segunda reunión en Lahti (Finlandia). La tercera reunión se celebra este mes de octubre en el País Vasco, con HETEL como anfitriona.

In this partnership of three Networks we seek to improve the quality of our international activities. We do so by trying to learn from each other and from our stakeholders. Before each meeting partners collect Best Practices in two of the eight Key issues. During the meeting we present these best practices. We decide on how to test the practises and in between meetings we arrange the cross-European testing of these best practices within our own network of schools/colleges and moreover we look for the input of relevant stakeholders. The test results are presented during the next meeting and lead to learning from each other and giving the opportunity to adaptation of the approach in the individual schools. In January 2009 the kick off meeting took place in Amsterdam, the Netherlands, and was followed in May by a meeting in Lahti, Finland. The third meeting is being hosted in October 2009 in the Basque Country by HETEL. Apart from the key-issues the hosting partner presents country based policies. Our Finnish colleagues e.g. presented in May three national themes: modern teacher


LANBIDE Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldea

Network of Networks: una comunidad internacional de tres redes de centros de FP

gure lankidetza amaituko denik. Hiru Sareok Itun bat (Memorandum of Understanding) sinatu genuen Amsterdam hirian, 2009ko urtarrilaren 14an. Hitzarmen horretan, gure sareen sarea lankidetasunaren eremu sendo bilakarazteko gure nahia azpimarkatzen da, eta horri esker elkarlanean jarraitzeko asmoa dugu ikastetxeon nazioarteko jarduerak hobetzeko.

Además de los ámbitos clave, el socio anfitrión presenta también las políticas a nivel nacional. Por ejemplo nuestros colegas finlandeses presentaron en mayo tres temas nacionales: la docencia moderna, el emprendizaje y la utilización de las TIC en la educación. En octubre de 2009, en la reunión internacional de Bilbao HETEL va a presentar la labor de los centros de FP como motores de desarrollo local. Además se tocarán dos ámbitos clave: la base de datos de socios y la movilidad de estudiantes. Los ejemplos presentados hasta la fecha por las tres Redes nos han abierto los ojos con respecto a las posibilidades que nos quedan por explorar. Por ello ya estamos mirando hacia el futuro y analizando cómo podemos profundizar y ampliar el trabajo de nuestra Red de Redes, cómo podemos optimizar la calidad de las actividades internacionales de nuestros centros y cómo podemos facilitar la colaboración de los expertos de distintos ámbitos de nuestros centros. Al final, los beneficiarios de nuestro trabajo y colaboración serán nuestros alumnos y profesores. Los alumnos deben estar bien preparados para un mercado de trabajo internacional y queremos ofrecerles la mejor preparación posible. Los profesores pueden conseguir nuevas ideas que les pueden ayudar en el desarrollo de su labor, que está en constante cambio.

Joke Schel The Dutch Alliance elkarteko kidea “Network of Networks” proiektuaren koordinatzailea J.Schel@albeda.nl

2009

Network of Networks: an international community of three VET Schools´ Networks

hood, entrepreneurship and the use of ICTs in education. In October 2009 HETEL is presenting the country based policy on VET centres and local development. Two key-issues are being addressed in Bilbao: partner database and mobility of students. The examples presented so far by the three countries opened our eyes to possibilities that are waiting to be further explored. That is why we already are looking into the future to see how we can deepen and broaden our Network of Networks, how we can optimize the quality of our international activities and how we can bring together the experts in our schools. In the end the students and teachers are the ones who will benefit from our cooperation. Students have to be well prepared for the international labour market and we want to give them the best preparation they can get. Teachers can get new ideas that can help them in their “always changing job”.

Tras dos años de andadura, en julio de 2010, el proyecto “Network of Networks” producirá un modelo de trabajo en Red para apoyar las actividades internacionales de centros de FP. Pero esto no significará el fin de nuestra cooperación. Las tres Redes firmamos un Acuerdo (Memorandum of Understanding) en Ámsterdam el 14 de enero de 2009. Este acuerdo subraya nuestra voluntad de hacer que nuestra red de redes se convierta en un partenariado fuerte gracias al cual tenemos intención de seguir cooperando para mejorar nuestras actividades internacionales.

After two years, in July 2010 the “Network of Networks” project will result in a model on network building to support international activities in VET schools, but that will not be the end of our cooperation. Our Memorandum of Understanding, signed in Amsterdam on the 14th of January 2009, underlines our willingness to make our Network of Networks a strong partnership that will keep on working together to improve their international activities.

Joke Schel Miembro de The Dutch Alliance Coordinador del proyecto “Network of Networks” J.Schel@albeda.nl

Joke Schel Member of The Dutch Alliance Coordinator for the Partnership “Network of Networks” J.Schel@albeda.nl

31


LANBIDE

2009

HETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu Alemanian, prestakuntza dualaren herrialdean HETEL visita centros de Formación Profesional en Alemania, el país de la formación dual HETEL visits Vocational Training schools in Germany, the dual education country Maiatzaren 4tik 9ra, HETELeko zentroen zuzendaritza taldeetako 25 zuzendarik 6 Lanbide Heziketa institutu eta unibertsitate bat bisitatu genituen, Alemaniako Länder edo estatu federatu hauetan: Hessen, BadenWürttenberg eta Rheindland-Pfalz. Horien guztien berezitasuna da Lanbide Heziketa duala ematen dutela, hau da, prestakuntzaren parte bat enpresan egiten da eta beste parte bat ikastetxean. Lanbide Heziketa sistema dual alemana kontratazioaren inguruan egituratzen da. Enpresek 16 urte edo gehiagoko ikasleak kontratatzen dituzte, hiru urtetako lan praktikak egin ditzaten. Kontratu hori eskuan duela, ikaslea Lanbide Heziketa zentro batean matrikula daiteke, prestakuntza jasotzeko. Ikasleok astean 3 edo 4 egun ematen dute enpresan eta beste 1 edo 2 Lanbide Heziketa zentroan, Land edo Estatu federatuaren arabera. Hiru urteen ondoren, Teknikari titulua jasotzeko, ikasleak gradu azterketa gainditu behar izaten du. Alemaniako sistema dualak ikasleari enpresako errealitatea ezagutzea ahalbidetzen dio eta, aldi berean, prestakuntza tekniko

Del 4 al 9 de mayo 25 directores y miembros de Equipos directivos de los centros HETEL visitamos 6 institutos de Formación Profesional y una universidad situados en los Länder o

Lanbide Heziketa sistema dual alemana kontratazioaren inguruan egituratzen da. Enpresek 16 urte edo gehiagoko ikasleak kontratatzen dituzte, hiru urtetako lan praktikak egin ditzaten.

32

From 4 to 9 May, 25 headmasters and board members of HETEL schools visited 6 Vocational Training schools and a university located in the Länder of Hessen, Baden-Württemberg and Rheinland-Pfalz, in Germany. The unique aspect of each is their dual Vocational Training provision, so that part of the training takes place in companies and part in schools. The German dual Vocational Training system is structured around apprenticeship


LANBIDE

2009

HETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu Alemanian, prestakuntza dualaren herrialdean

HETEL visita centros de Formación Profesional en Alemania, el país de la formación dual

HETEL visits Vocational Training schools in Germany, the dual education country

handia jasotzen du. Hala ere, sistemak bere mugak ditu:

estados federados de Hessen, Baden - Württenberg y Rheinland-Pfalz, en Alemania. La peculiaridad de todos ellos era su oferta de Formación Profesional dual, donde parte de la formación se realiza en la empresa y parte en el centro educativo.

contracts for students aged 16 or over for a period of three years. With these contracts, students can register in a Vocational Training school for their education. The average stay is 3 or 4 days a week in the company and 1 or 2 in the Vocational Training school, depending on the Land. After the three years, students take an exam to attain their technical diploma.

• Ikasleek prestatzeko aukera dute, baldin eta ikasketa kontratu bat (“Praktikum”) lortzen badute. Hori bideragarria da hedapenezko egoera ekonomikoetan, baina, oraingoaren moduko krisi garaietan, ez da horren erraza. Gainera, bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonak sistematik at geratzen dira maiz. Horrela, egun, formatu horrek Lanbide Heziketa ikasleen % 45 hartzen du soilik. Gainerakoentzat, Länderrek prestakuntza programak garatu dituzte eta horietan ikasketa osoa ikastetxean egiten da. • Lanbide Heziketa zentroen eta enpresen arteko harremana espero genuena baino txikiagoa da. Izan ere, ikasleen edo beren familien erantzukizuna da enpresa bilatu eta kontratua formalizatzea. • Hezkuntza lan gehiena enpresaren gain dago eta, hortaz, zaila da merkatuaz kanpoko baloreetan heztea edo Estatuak edo hezkuntza zentroek hezkuntza prestakuntza ildo berrietara edo teknologia berrietara bideratzea.

El sistema dual de formación profesional alemán se estructura en torno a la contratación, por parte de la empresa, de alumnos de 16 años o más en prácticas durante un período de tres años. Con este contrato en la mano, el alumno puede matricularse en un centro de Formación Profesional para realizar la formación. La estancia promedio es de 3 ó 4 días semanales en la empresa y 1 ó 2 en el centro de Formación profesional, dependiendo de cada Land o Estado federado. Al finalizar los tres años, para recibir el título de Técnico, el alumno debe superar un examen de grado. Si bien el sistema dual alemán permite un conocimiento de la realidad empresarial por parte del alumno y una formación técnica elevada, descubrimos también algunos límites al sistema, como son: • La posibilidad de formación de los alumnos está basada en lograr un contrato de aprendizaje (“Praktikum”). Esto es viable

Although the German dual system allows students to gain an understanding of the real world of business while achieving a high level of technical training, we also found some limits to the system, such as: • Training opportunities for students depend on obtaining an apprenticeship contract (“Praktikum”). This is feasible when the economy is expanding but in recessive times, such as the present, it is not so easy. Furthermore, people at risk of exclusion are often left out of the system. Thus, today, this type of Vocational Training only reaches 45% of individuals taking Vocational Training. For the rest, the Länder are currently developing training programmes in which all learning takes place at the school.

33


LANBIDE

2009

HETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu Alemanian, prestakuntza dualaren herrialdean

Bidaia probetxugarria izan da eta oso positiboki ebaluatu dugu guztiok, hezkuntza sistema eta herrialde ezberdin bat ezagutzeak laguntzen gaituelako egoerak alderatzen eta gure sisteman ditugun alde onak ezagutzen, baita zer hobekuntza egin genezakeen jakiten ere. Esaterako, ikusi genituen zentroetako batean, ikasleek unibertsitate irakasgaiak egin zitzaketen azken urtean, eta, irakasgai horiek eginez eta beste batzuk balioztatuz, azkarrago burutu zitzaketen unibertsitateko ikasketak. Unibertsitate dual bat ere ikusi genuen. Bertan, ikasleek enpresa batean lan egiten dute hilabete batzuez eta gainerako denboran ikasgelan eta unibertsitateko liburutegietan modu trinko baten ikasten dute. Hala ere, bisitatutako zentroetako bik bakarrik izateak ISO 9000 ziurtagiria harritu gintuen, nahiz eta laster kudeaketa kalitatearen gaineko ziurtagiria lortzeko bidea hartuko zutela adierazi ziguten. Azkenik, ez dugu ahaztu behar bidaiak Frankfurt eta Heidelberg ezagutzeko aukera eman digula. Azken hiri hori ezaguna da bere gazteluarengatik, alde zaharrarengatik eta Europako unibertsitate zaharrenetako bat izateagatik. Halaber, gure artean oso giro ona izan dugu, eta lanaz eta aisialdiaz gozatu dugu.

34

HETEL visita centros de Formación Profesional en Alemania, el país de la formación dual

HETEL visits Vocational Training schools in Germany, the dual education country

en situaciones económicas de expansión, pero en momentos de crisis como el actual no resulta tan sencillo. Además, las personas en riesgo de exclusión también quedan a menudo fuera del sistema. Así, a día de hoy, este formato de Formación profesional sólo alcanza al 45% de las personas que estudian Formación profesional. Para el resto, los Länder están desarrollando actualmente programas formativos en los que la totalidad del aprendizaje se desarrolla en el centro educativo. • La relación entre centro de Formación profesional y empresa es menor de lo que esperábamos, ya que el alumno o su familia son los responsables de la búsqueda de la empresa y la formalización del contrato de aprendizaje. • El grueso de la labor educativa recae en la empresa, por lo que es muy difícil la educación en valores distintos a los del mercado o la orientación, por parte del Estado o de los centros educativos, de nuevas líneas formativas o nuevas tecnologías. El viaje ha resultado provechoso y ha sido evaluado muy positivamente por todos, ya que conocer un sistema educativo y un país distinto siempre permite comparar y descu-

•The relations between Vocational Training schools and companies is less significant than we expected, as it is the students and their families who have to seek the company and sign the apprenticeship agreement. • Most of the training is done by the company, so it is difficult to train the students in values other than market values or for the Land or the schools to provide them with guidance on new training lines or new technologies. The visit was highly beneficial and earned very positive feedback from all participants


LANBIDE

2009

HETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu Alemanian, prestakuntza dualaren herrialdean

HETEL visita centros de Formación Profesional en Alemania, el país de la formación dual

HETEL visits Vocational Training schools in Germany, the dual education country

Nabarmentzekoak dira Alemaniako Lanbide Heziketa zentroetako lankideek egin ziguten harrera ona eta horiekin sortutako harremanak. Ziur asko bidaia honek gure arteko estimua eta adiskidetasuna eta zentroen arteko komunikazio sare informalak sendotuko ditu eta parte hartu duten Lanbide Heziketa ikastetxeok hobetzen lagunduko du.

brir lo bueno que tenemos, pero también las muchas mejoras que podemos realizar. Por ejemplo, vimos un centro donde alumnos de Formación profesional, en su último año, cursan asignaturas universitarias de forma opcional que, junto con la convalidación de otras, les permite una inserción más rápida en el mundo universitario. O también un ejemplo de universidad dual, donde los alumnos trabajan una serie de meses al año en una empresa y otros aprenden de forma intensiva en el aula y bibliotecas universitarias. Si embargo, nos sorprendió que tan sólo dos centros de los visitados poseían una certificación ISO 9000, si bien nos indicaron que seguirían en breve el camino de certificación de la calidad en la gestión.

as learning about a different educational system and country always allows us to compare and discover both the good things we have in our system and also the many improvements that we can implement. For example, we saw a school where last-year Vocational Training students take university subjects as an option so they can easily validate their studies and finish their university studies in a shorter period of time. There is also a dual university, where students work for various months in a company and spend some other periods in the university classrooms and libraries. However, we were surprised that only two of the schools we visited had ISO 9000 certification, although they did tell us that they would soon seek certification for the quality of their management.

Finalmente no hay que olvidar que el viaje nos ha permitido descubrir Frankfurt y Heildelberg, ciudad conocida por su castillo, su casco histórico y por tener una de las universidades más antiguas de Europa. También hemos gozado de un ambiente muy bueno entre nosotros, hemos compartido ratos de trabajo y ocio. Destacamos la buena acogida que nos han dispensado nuestros colegas de los centros de Formación profesional alemanes y las relaciones establecidas con ellos. A buen seguro este viaje redundará en un mayor aprecio y amistad entre nosotros, en la consolidación de redes informales de comunicación entre centros y, finalmente, en una mejora de cada uno de los centros de Formación profesional participantes.

Elkarteak txosten aberatsa idatzi du Alemaniako Lanbide Heziketa zentroei egindako ikasketa bisitari buruz. Informean zentro bakoitzaren berezitasunak eta aurkitutako alderdirik interesgarrienak jasotzen dira. Txostena interesa duen guztiarentzat dago eskuragarri, HETELen web orrian: http://www.hetel.org/documentos-es/FP_ en_Alemania-es

Jorge Urrutia Zikloen koordinatzailea, Jesús Obrero urrutia@jesusobrero.org

Finally, we should not forget that the journey allowed us to discover Frankfurt and Heidelberg, a city well-known for its castle, its historical quarter and its university, which is one of the oldest in Europe. We also enjoyed the atmosphere in the group, pleasantly sharing both our work and leisure activities. We should mention the warm welcome we received from our colleagues in the German Vocational Training schools and the excellent relations we maintained with them. There is no doubt that this trip will result in greater appreciation and friendship among us, consolidating informal communication networks among schools and, ultimately, bringing improvements to each participating Vocational Training school.

La Asociación ha realizado un informe detallado sobre la visita de estudio a los centros de Formación profesional alemanes, que recoge las particularidades de cada centro y los aspectos de mayor interés encontrados.

The Association has drawn up a detailed report on the study-visit to German Vocational Training schools which includes specific information on each school and the most interesting afeatures found.

El informe está a disposición de cualquier interesado en la página web de HETEL: http://www.hetel.org/documentos-es/ FP_en_Alemania-es

The report is available for downloading from the HETEL website at: http://www.hetel.org/documentos-es/ FP_en_Alemania-es

Jorge Urrutia Coordinardor de Ciclos, Jesús Obrero urrutia@jesusobrero.org

Jorge Urrutia Responsible for IVT, Jesús Obrero urrutia@jesusobrero.org

35


LANBIDE

2009

Praktikak Europako beste herrialde batean. Zeren zain zaude? Prácticas en otro país europeo: ¡¡¿A qué estás esperando?!! Work experience in another European country: What are you waiting for?!!

Iraide dut izena eta Analisi eta Kontrolerako goi mailako Heziketa Zikloa egin dut, Bilbon, Indautxuko Jesuiten Kimika eta Elektronika eskolan. Dakizuenez, Heziketa Zikloaren amaieran, hiru hilabeteko praktikaldia egin ohi dugu ikasleok enpresaren batean. Nik neuk bekaldia Europako, eta zehazki, Eskoziako enpresa batean egitea erabaki nuen.

Me llamo Iraide y he estudiado el Ciclo formativo de grado superior de Análisis y control en la escuela de Química y Electrónica de Jesuitas de Indautxu, en Bilbao. Como ya sabéis al final del ciclo formativo se hacen las prácticas en una empresa durante unos tres meses. Yo me animé a hacerlas en una empresa europea, en Escocia concretamente.

My name is Iraide and I studied a High Degree vocational training course at the Jesuitas de Indautxu Chemistry and Electronics school in Bilbao. As you well know, we have a three-month company work placement stage at the end of our schooling. I decided to do mine in a European company, more specifically in Scotland.

Lehenengo urtearen amaieran, ERASMUSeko praktiken berri eman ziguten eskolan. Oso interesgarria zirudien, baina ikasturtea amaitzeko asko falta zitzaidala pentsatu nuen,

Al final del primer año en la escuela nos hablaron de las prácticas de ERASMUS y parecía muy interesante, aunque piensas eso de “bueno todavía me queda mucho, ya

At the end of first year we were told about the ERASMUS programme and it looked very interesting, although you think “well, there’s still a long way to go, so I’ll think

36


LANBIDE

2009

Praktikak Europako beste herrialde batean. Zeren zain zaude?

Prácticas en otro país europeo: ¡¡¿A qué estás esperando?!!

Work experience in another European country: What are you waiting for?!!

eta unea iristerakoan erabakiko nuela zer egin. Eta noski, berehala iritsi zen erabakia hartzeko unea!

lo pensaré cuando llegue el momento” ¡Ese momento llega enseguida!

about it when the time comes.” That moment arrives very soon!

Al principio del segundo año nos volvieron a plantear la posibilidad de ir a otro país europeo a hacer las prácticas en empresa con una beca ERASMUS. No tenía muy claro lo que quería hacer, me presenté a las pruebas a ver que tal, total si no las pasaba ya no tenía que pensar más. Como os podéis imaginar las pasé, y a partir de ahí todo fue muy rápido.

At the beginning of the second year the School again mentioned the possibility of going to another European country to gain in-company work experience with an ERASMUS grant. I was not sure what I wanted to do but I took the tests to see how I would do. After all, if I didn’t pass, I wouldn’t need to think about it anymore. As you may imagine, I passed and, from then on, everything went really fast.

Bigarren ikasturtearen hasieran, Europako beste herrialde batera joateko proposamena egin ziguten berriro, ERASMUS bekarekin enpresetan praktikak egiteko. Ez neukan argi zer egin nahi nuen, baina badaezpada probak egin nituen. Hala, gainditu ezean, ez nuen erabakirik hartu beharko. Baina ikusten duzuenez gainditu egin nituen, eta ordutik oso azkar joan da dena. Egoerak eraman egin gintuen, ikaskideen urduritasun eta ilusio artean. Gogoan dut hau esan zigutela: “Joango zarete ezta? Ez ditugueta paperak alferrik prestatuko. Konpromisoa hartuz gero, joan egin behar duzue”. Zoratuta nengoela ere pentsatu nuen, nora eta norekin jakin gabe atzerrira joatekoa nintzelako. Hala ere, beste hau ere pentsatu nuen: zergatik ez? Hau ezagutzen dut, hamabi aste baino ez dira, jende berria ezagutuko dut, leku berriak, ez naiz bakarrik joango, ingeles ikastaro bat egingo dut, arazorik izanez gero han ere bada laguntzeko jendea. Zeren zain nago? Eta hala, kanpora joatea erabaki nuen. Pentsatze hutsak ikaratu egiten ninduen. Aurretik, ordea, azterketak egin behar nituen...

Te dejas llevar un poco por la situación, entre nervios e ilusión con tus compañeros. Todavía recuerdo cuando me dijeron eso de “seguro que vais, no? Porque no vamos a hacer el papeleo para nada. Si os comprometéis es que vais”. Recuerdo que pensé, que no sabía si estaba loca, marchándome por ahí a saber dónde y con quién. Pero también pensé ¿Y porqué no? Esto ya lo conozco, son sólo doce semanas, con gente nueva, sitios nuevos, no voy sola, un curso de inglés, allí hay gente que te ayuda si hay algún problema, ¿a qué estoy esperando? Decidido, me iba fuera y sólo el pensarlo me daba vértigo. Pero antes había que hacer los exámenes... Llegó el día, hicimos la maleta y a Escocia. El resto os recomiendo que lo experimentéis

You let the situation lead you, sharing nervousness and excitement with your school mates. I still remember when they asked us “Are you sure you are going? Because we are not going to do all the paperwork for nothing. If you make the commitment, you really have to go.” I remember that I thought “Why not? I already know my town and environment and it’s only twelve weeks with new people, new places. I’m not going alone, there is an English language course and there are people there that will help me if I encounter any problems, so, what am I waiting for?” It was decided. I was going abroad and only to think of it I got dizzy. But first I had to take my exams...

37


LANBIDE

2009

Praktikak Europako beste herrialde batean. Zeren zain zaude?

Prácticas en otro país europeo: ¡¡¿A qué estás esperando?!!

Work experience in another European country: What are you waiting for?!!

Eguna iritsi zen, maletak prestatu eta Eskoziara abiatu nintzen. Gainerakoa hobe zuek bizitzea: lagun berriak, hiri berria, bizimodu berria. Lehen egunean denok ikaratzen gara pixka bat, baina hirian barrena murgildu eta ingurua ezagutu ahala, egoerak hobera egiten du. Orduan gozatzen hasten gara, txangoak egiten, irteten... Etorri eta probatu!

vosotros: amigos nuevos, cuidad nueva, vida nueva. El primer día igual piensas eso de dónde me he metido, pero a medida que te vas moviendo por la cuidad y la vas conociendo todo va mejor. Y empiezas a disfrutar, a hacer excursiones, a salir por ahí... ¡Venid y lo sabréis!

The day arrived. We packed our suitcases and went off to Scotland. The rest, I recommend that you experience it for yourselves first hand —new friends, a new city, a new way of life. The first day maybe you think “What did I get myself into!” but, as you begin to move around the city and come to know it a bit, everything gets better. And you begin to enjoy your stay, go on trips, go out... Come, and you will know what I mean!

Nik kimika konpainia batean egin ditut praktikak (S.A.L: Scientific Analysis Laboratories Ltd.), Eskoziako East Kilbride herrialdean eta konposatu kimiko organikoen azterketan aritu naiz lanean, zehazki, hidrokarburoekin. Konposatuak ur eta lur laginetatik ateratzen nituen (nahiko prozesu luzea zen), bialak prestatzen, makina batean sartzen, eta grafikoak ateratzen, ondoren interpretatzeko. Elementu horiekin azken txostenak prestatu eta zerbitzua eskatu zuen enpresari bidaltzen genizkion.

Yo he hecho las prácticas en una compañía química (S.A.L: Scientific Analysis Laboratories Ltd.) en la población escocesa de East Kilbride y he trabajado con análisis de compuestos químicos orgánicos, con hidrocarburos concretamente. Extraía los compuestos de muestras de agua y de suelos (un proceso algo largo), preparaba los viales que se introducían en una máquina y sacaba gráficas que luego se interpretan. Con estos elementos, se preparaban los informes finales y se enviaban a la empresa que había solicitado el servicio.

I had my work experience at a chemical company (S.A.L: Scientific Analysis Laboratories Ltd.) in the Scottish town of East Kilbride and I worked on testing organic chemicals; hydrocarbons, to be precise. I extracted the compounds from water and soil samples (a longish process), prepared the vials that were inserted into a machine and got graphs that were then interpreted. With these, they prepared the final reports which were then sent to the company that had requested the service. It is a great company, with young people who are very friendly, who even brought typical Scottish food to work so I could taste it. They always helped me if I needed a hand in my work. I was delighted and the day I left I felt very sad. I would have liked to stay longer. What I learnt from the experience was very positive. I saw that I was capable of doing many things that used to scare me. I feel stronger and more independent. I have lived great moments here and I am afraid that I left part of my heart in Scotland. I have made good friends of all nationalities. I think that you should come and live the same experience I had!

What I learnt from the experience was very positive. I saw that I was capable of doing many things that used to scare me. I feel stronger and more independent. I was very fortunate in getting this opportunity. Don’t miss it. Come, and don’t think it twice. You have nothing to lose. You can gain many experiences and you can grow a lot personally!

38


LANBIDE Praktikak Europako beste herrialde batean. Zeren zain zaude?

Prácticas en otro país europeo: ¡¡¿A qué estás esperando?!!

Enpresako giroa bikaina zen, jende gaztea zegoen, oso adeitsuak ziren guztiak, Eskoziako jaki tipikoak ere eraman izan dizkidate lanera proba ditzadan. Behar izanez gero, beti zeuden lanean laguntzeko prest. Oso pozik nengoen, eta joateko eguna iritsi zenean pena handia eman zidan, pozik geratuko nintzatekeen denbora gehiago.

En la empresa genial, gente jóven, todos muy amables, incluso me han llevado al trabajo comida típica escocesa para que la pruebe Siempre ayudándome si necesitaba que me echaran una mano en el trabajo. Estaba encantada, el día que me marché me dio mucha pena, me hubiera gustado quedarme más.

Esperientzia horretatik oso gauza positiboak ikasi ditut, lehen beldurra ematen zidaten gauza asko egiteko gai naizela ikusi dut, indartsuago eta beregainago ikusten dut neure burua. Oso momentu onak bizi izan ditut eta nire bihotzaren zati bat Eskozian geratu da. Oso lagun onak egin ditut, nazionalitate guztietakoak. Zatoz nik bizi izan dudana bizitzera!

Lo que he aprendido de esta experiencia es muy positivo, he visto que soy capaz de hacer muchas cosas que antes me daban miedo, me siento más fuerte e independiente, aquí he vivido momentos muy buenos y me temo que una parte de mi corazón se queda en Escocia. He hecho muy buenos amigos de todas las nacionalidades. ¡Creo que deberíais venir a vivir lo mismo que yo!

Zorte handia izan dut aukera hau izan dudalako. Aprobetxatu, ez pentsatu gehiago, ez duzu ezer galduko: esperientzia ugari izan dezakezu, eta pertsona gisa asko aberastuko zara!

He sido muy afortunada por tener esta oportunidad, no la desperdicies tú, vente no lo pienses más, no tienes nada que perder: ¡puedes ganar muchas experiencias y puedes crecer mucho personalmente!

Iraide Escobés Analisi eta Kontrolerako Heziketa Zikloa Kimika eta Elektronika Eskola Bilboko Jesuitak manganosa2@yahoo.es

Iraide Escobés Ciclo formativo superior de Análisis y Control Escuela de Química y Electronica – Jesuitas Bilbao manganosa2@yahoo.es

2009

Work experience in another European country: What are you waiting for?!!

Iraide Escobés

High Degree Vocational Training in Analysis and Control Chemistry and Electronics School – Jesuits Bilbao

manganosa2@yahoo.es

39


LANBIDE

2009

HETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu Alemanian, prestakuntza dualaren herrialdean

HETEL visita centros de Formación Profesional en Alemania, el país de la formación dual

HETEL visits Vocational Training schools in Germany, the dual education country

2008-2009 ikasturtean, HETEL - Heziketa Teknikoko Elkarteak laguntzari esker, Europako beste herrialde batzuetako enpresetan egin dituzte praktikak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako HETEL zentruetako 170 ikaslek. Ekimen hori Erasmus (goi mailako heziketa zikloetako ikasleentzat) eta Leonardo (erdi mailako heziketa zikloetako ikasleentzat) mugikortasunaren europar programen barnean antolatu da.

En el curso 2008- 2009 HETEL - Heziketa Teknikoko Elkartea ha facilitado que 170 alumnos de sus centros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa realicen prácticas en empresas de otros países europeos. Esta iniciativa se enmarca dentro de los programas europeos de movilidad Erasmus (para alumnos de ciclos formativos de grado superior) y Leonardo (para alumnos de ciclos formativos de grado medio).

In the 2008- 2009 school year HETEL Heziketa Teknikoko Elkartea made it possible for 170 pupils from its schools in Araba, Bizkaia and Gipuzkoa to participate in work experience programmes with companies of other European countries. This initiative is carried out within the framework of the European mobility programmes: Erasmus (for High Degree vocational training students) and Leonardo (for Middle Degree vocational training students).

1997tik, Lantokiko Prestakuntza (LP) beste herrialde batzuetan egiten duten HETELeko ikasle kopurua azkar biderkatu da eta urtetik urtera gero eta herrialde gehiagotara joaten dira. Joan zen ikasturtean, HETELen zentroetako ikasleak 12 herrialde ezberdinetara joan ziren. HETELek hamabi urte daramatza ikasleen mugikortasun programetan parte hartzen. Horien bidez, ikasleek aukera dute hiru hilabetez praktikak atzerriko beste enpresa batzuetan egiteko. Programa horiek Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien babesa dute, eta CONFEBASK, IKASLAN eta BBKren lankidetza. Programa horien bekek ikasleen gaitasun linguistikoak garatzen eta ikasleen prestakuntza enpresen beharretara egokitzen laguntzen dute, gero eta merkatu globalizatuago honetan. Horrez gain, esperientzia ahaztezina da ikasleentzat. Beren gaitasun osagarriak garatzen, profil profesionalak hobetzen eta lan munduan sartzeko aukerak hobetzen laguntzen die. Euskadira itzultzean ikasle hauen laneratzerako arrakasta oso handia izan da orain arte.

40

Desde el año 1997 la cifra de alumnos de HETEL que realizan la Formación en Centro de Trabajo (FCT) en otro país se ha multiplicado rápidamente y el número de países al que viajan se ha ido incrementando anualmente. El pasado curso los alumnos de centros HETEL se desplazaron a 12 países diferentes. HETEL lleva doce años participando en este tipo de programas de movilidad de estudiantes, que permiten a sus alumnos realizar prácticas en empresas de otros países durante tres meses, y que cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y con la colaboración de CONFEBASK, IKASLAN y BBK. Las becas de estos programas contribuyen al desarrollo de competencias lingüísticas de los alumnos y a adecuar su formación a las necesidades de las empresas, en un mercado cada vez más globalizado. Además, se trata de una experiencia inolvidable para los alumnos, que les permite desarrollar capacidades adicionales y mejorar su perfil profesional y su oportunidad de acceso al mundo laboral. Hasta el momento, la inserción laboral de estos alumnos al volver a sus lugares de origen ha sido muy alta.

Since 1997, the number of HETEL students that participate in On-the-Job Training (OJT) programmes in other countries has multiplied and the number of countries has also increased every year. Last school year, students from HETEL schools went to 12 different countries. HETEL has been participating in these mobility programmes for twelve years. They offer students the opportunity of gaining work experience in companies in other countries for three months with the support of the Basque Government, the Provincial Governments and with the collaboration of CONFEBASK, IKASLAN and BBK. The grants for these programmes contribute to the development of the students’ language skills and help adapt their training to the needs of companies in an increasingly globalised market. In addition, they provide an unforgettable experience for the students, who develop additional skills and improve their professional profile and their opportunities of accessing the job market. To date, the job placement figures of these students when they return home has been very high.


LANBIDE

2009

Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETEL zentroetako ikasleek taldean ikasi, arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan dihardute El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos de centros HETEL aprenden en equipo, resuelven problemas y colaboran a distancia The Diseinua – Fabrikazioa project: Students at HETEL schools learn in teams, solve problems and cooperate at a distance Hiru urte iragan dira dagoeneko HETELeko IKT (Informazio eta Komunikazioaren Teknologiak) talde dinamizatzaileak ideia original bat izan zuenetik, IKTak eta metodologia pedagogiko berriak aplikatzea Lanbide Heziketa zenbait zentroren artean garatutako kasu praktikoetan. Lehen hazi hori zentro talde bateko Fabrikazio Mekanikoko Sailek jaso zuten. Ez zuten oso argi emaitzak zein izango ziren, baina bazekiten, IKTak eta lan-metodologia berriak erabiltzekotan, norabide berri batean lan egin beharra zegoela. Denboraldi baten ondoren, haziak zentroen arteko proiektu bati eman zion bidea. Proiektuak bi lan-arlo ditu: Diseinua eta Fabrikazioa. Urtero bi proiektu burutzen dira, bana esparru bakoitzeko. Horiek aurrera eramateko, ikasleek IKT tresna ezberdinak erabiltzen dituzte, hala nola, bideokonferentzia, Moodle plataforma, posta elektronikoa, Netmeetinga... Ikuspegi metodologikoaren aldetik PBL (Problem Based Learning / Arazoak Bideratuz Ikasi) metodologiaz baliatzen dira, non irakaslearen eta ikaslearen rola erabat aldatzen diren.

Ya han pasado tres años desde que el equipo de dinamizadores TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de HETEL tuvieron la original idea de aplicar las TIC y nuevas metodologías pedagógicas a casos prácticos desarrollados entre varios centros de Formación Profesional.

Three years have gone by since a team of facilitators in ICTs (Information and Communication Technologies) at HETEL had the original idea of applying ICTs and new teaching methods to practical cases developed by several Vocational Training schools.

Diseinua proiektuko ikasleak (Proiektu Mekanikoen Garapeneko Goi Zikloko

Esta primera semilla fue recogida por los Departamentos de Fabricación mecánica de un

The first seed was collected by the departments of mechanical manufacturing in a

41


LANBIDE

2009

Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETEL zentroetako ikasleek taldean ikasi, arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan dihardute

El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos de centros HETEL aprenden en equipo, resuelven problemas y colaboran a distancia

The Diseinua – Fabrikazioa project: Students at HETEL schools learn in teams, solve problems and cooperate at a distance

ikasleak) lan taldetan banatzen dira, eta beste zentroetako ikasleekin taldeak osatzen dituzte. PBLen eta IKTetan trebakuntza bat jaso ondoren ebatzi behar duten kasu bat aurkezten zaie. Emandako ebazpenarekin proiektu bat osatzen dute eta Fabrikazioa proiektuko hurrengo kurtsoko ikasleei ematen zaie (Mekanizazio bidezko Produkzioko Goi Zikloko ikasleak). Ikasle horiek, beren zentro arteko lan taldeak osatu eta antzeko trebakuntza jaso ondoren, aurreko urteko Diseinua Proiektuak definitu duena fabrikatzen dute.

grupo de centros. No se tenían muy claros los resultados que se obtendrían, pero sí que el uso de las TIC y de nuevas metodologías de trabajo nos obligaban a trabajar en una nueva dirección.

set of schools. They were not very clear about what results they would obtain but they did know that the use of ICTs and new working methodologies force us to work in new directions.

Después de este pequeño recorrido en el tiempo, la semilla ha dado paso a un proyecto intercentros con dos áreas de trabajo denominadas Diseinua y Fabrikazioa. Se realizan cada año dos proyectos, uno en cada área. Para llevarlos a cabo, los alumnos recurren a diversas herramientas que les proporcionan las TIC, como son la videoconferencia, la plataforma Moddle, el correo electrónico, Netmeeting… Desde el punto de vista metodológico se utiliza la metodología PBL (Problem Based Learning, siglas en inglés de Aprendizaje basado en la resolución de problemas), en la cual cambia completamente el rol tanto del profesor como del alumno.

After this short period of time, the seed has led to an inter-school project in two working areas called Diseinua and Fabrikazioa. Two projects are implemented every year, one in each area. To carry them out, the students resort to several tools provided by the ICTs, such as videoconferencing, the Moodle platform, e-mail, and Netmeeting. From a methodological perspective, the PBL (Problem Based Learning) method is used, which drastically changes both teacher and student roles.

Lan egiteko modu hau industriaren munduan erabiltzen denaren antzekoa da, eta ikasgelan laneko errealitatearekiko hurbilpen bat egitea suposatzen du. Diseinatu egiten da eta ondoren fabrikatu, diseinuak ez dira paperean geratzen, baizik eta erreala eta ukigarria den zerbaitetan zehaztuko da hurrengo urtean. Horrek, dudarik gabe, ikasleengan motibazio itzela sortzen du, beren prestakuntzaren barnean zerbait erreala ekoizten baitute. Gainera, beste gauza interesgarri bat ere badu: ikasleek beraiek zuzentzen dute proiektua eta haiek dira pieza egiten dutenak, bere aurreko prestakuntza denbora osoan zehar erabili ez dituzten tresnekin. Parte hartzen duten ikasle eta irakasleen motibazioa oso handia da. Ikasleak

Los alumnos de Diseinua (alumnos del Ciclo de grado superior de Desarrollo de Proyectos Mecánicos) se reparten en grupos de trabajo que forman equipos con alumnos de otros centros. Después de una formación en PBL y en TIC se les presenta un caso que tienen que resolver. Con la solución adoptada elaboran un proyecto que se entrega al curso siguiente a los alumnos del proyecto Fabrikazioa (alumnos del Ciclo de grado superior de Producción por Mecanizado). Estos alumnos, después de

This way of working is similar to that of the industrial world and brings the real world closer to the classroom. First a product is designed and then it is manufactured. The designs are not merely something on paper but become something real and tangible.

42

The students in Diseinua (students taking the High Degree Mechanical Project Development course) are divided into workgroups that constitute teams with students from other schools. After training in PBL and ICTs, they are presented with a case that they have to solve. They then employ their solution to set up a project that is delivered the following school year to the students in Fabrikazioa (students taking the High Degree Machining Production course). These students also set up their inter-school work groups and receive similar training before going on to manufacture


LANBIDE Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETEL zentroetako ikasleek taldean ikasi, arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan dihardute

2009

El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos de centros HETEL aprenden en equipo, resuelven problemas y colaboran a distancia

The Diseinua – Fabrikazioa project: Students at HETEL schools learn in teams, solve problems and cooperate at a distance

formar también sus grupos de trabajo intercentros y de recibir una formación similar, fabrican lo que define el proyecto Diseinua del año anterior.

what had been defined in the previous year’s Diseinua project.

Esta forma de trabajo es similar a la del mundo industrial y constituye un acercamiento de la realidad laboral al aula. Se diseña y posteriormente se fabrica, los diseños no se quedan en el papel sino que se concretan en algo real y tangible. Esto, sin duda, provoca una gran motivación en los alumnos que producen algo real dentro de su formación, con el atractivo añadido de ser ellos los que dirigen el proyecto y de realizar la pieza con unas herramientas distintas a las utilizadas en toda su etapa formativa anterior.

proiektuarekin asko konprometitzea lortzen da, eta parte-hartzea suspertzen duen metodologia bat aplikatzeak partekatutako erantzukizuna sustatzen du. Gainera, ikasleek autonomia eta taldean lan egiteko ahalmena garatzen dute.

La motivación del alumnado y del profesorado participantes es muy alta. Se consigue una gran implicación de los alumnos en el proyecto, y la aplicación de una metodología que estimula la participación contribuye al fomento de la responsabilidad compartida. Además el alumnado desarrolla su autonomía y una capacidad para el trabajo en equipo mayor.

2008-2009 ikasturtean 179 ikaslek hartu dute parte proiektuan (82k Diseinua proiektuan eta 97k Fabrikazioa proiektuan), 33 lan-taldetan banatuta. Ikasle kopuru garrantzitsu horrek Elkarteko 12 zentrotako hogei bat irakasleren inplikazioa eta laguntza eskatu du. Hauxek dira parte hartu duten ikastetxeak: Gasteizko Diocesanas eta Jesús Obrero, Derioko Txorierri Ikastegi Politeknikoa, Durangoko Maristak, Deustoko Salesiarrak, Zeanuriko Zulaibar, Arrasateko Mondragón Goi Eskola Politeknikoa,

En el curso 2008-2009 han participado 179 alumnos (82 en el proyecto Diseinua y 97 en el proyecto Fabrikazioa), repartidos en un total de 33 equipos de trabajo. Este número tan importante de alumnos ha requerido la implicación y colaboración de una veintena de profesores pertenecientes a 12 centros de la Asociación: Diocesanas y Jesús Obrero de Vitoria, Politeknika Ikastegia Txorrierri de Derio, Maristak de Durango, Salesianos de Deusto, Zulaibar de Zeanuri, Mondragón Goi Eskola Politeknikoa de Mondragón, Urola Garaiko

This way of working is similar to that of the industrial world and brings the real world closer to the classroom. First a product is designed and then it is manufactured. The designs are not merely something on paper but become something real and tangible. This obviously greatly motivates students who are producing something real as part of their training, with the added attraction that they are the ones to direct the project and make the part with tools that are different from everything they have used in their previous learning. The level of motivation of participating students and teachers is very high. The students become deeply involved in the project and they apply a methodology that stimulates participation and contributes to fostering shared responsibility. Furthermore, the students develop their autonomy and improve teamwork skills. A total of 179 students participated in the 2008-2009 school year (82 in the Diseinua project and 97 in the Fabrikazioa project) divided into 33 work teams. This large number of students required the involvement and co-operation of a score of teachers from 12 different schools belonging to the Association: Diocesanas and Jesús Obrero in Vitoria; Politeknika Ikastegia Txorrierri in Derio; Maristak in Durango; Salesianos in Deusto; Zulaibar in Zeanuri; Mondragón Goi Eskola Politeknikoa in Mondragón; Urola Garaiko Lanbide Eskola in Zumárraga; Irungo

43


LANBIDE

2009

Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETEL zentroetako ikasleek taldean ikasi, arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan dihardute

El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos de centros HETEL aprenden en equipo, resuelven problemas y colaboran a distancia

The Diseinua – Fabrikazioa project: Students at HETEL schools learn in teams, solve problems and cooperate at a distance

Zumarragako Urola Garaiko Lanbide Eskola, Irungo la Salle, Ordiziako Goierri Eskola, Andoaingo La Salle Berrozpe eta Bergarako LHko Miguel Altuna Institutua.

Lanbide Eskola de Zumárraga, Irungo la Salle, Goierri Eskola de Ordizia, La Salle Berrozpe de Andoain y el Instituto de FP superior Miguel Altuna de Bergara.

La Salle in Irun; Goierri Eskola in Ordizia; La Salle Berrozpe in Andoain and the Miguel Altuna Higher Vocational Training School in Bergara.

Aurreko kurtsoetan zehar sortutako erakargarritasunak eta arrakastak, azken kurtso honetan enpresa munduaren laguntza izatea ahalbidetu dute. Bi enpresek hartu dute parte babesle gisa, ETXETAR enpresak eta DANOBAT Taldeak, eta etorkizunean laguntza gehiago lortzea espero dugu.

El atractivo y las expectativas generadas a lo largo de los cursos anteriores, ha permitido en este último curso contar con el apoyo del mundo empresarial. Dos empresas, ETXETAR y el Grupo DANOBAT, han participado como patrocinadores y se espera contar con más apoyos en el futuro.

The attraction and expectations created in previous years has provided the projects with support from businesses this year. Top companies, ETXETAR and the DANOBAT Group, participated as sponsors and we hope to obtain further support in the future.

2009ko apirilaren 1ean HETELek Gasteizen Berrikuntza pedagogikoko jardunaldi bat antolatu zuen, “Diseinua – Fabrikazioa proiektua: taldean ikasi, arazoak konpondu, urrutiko lankidetza” izenekoa, proiektua Elkartearen barruan eta bertatik kanpo ezaguterazteko helburuaz.

El 1 de abril de 2009 HETEL organizó en Vitoria una jornada de Innovación pedagógica “Proyecto Diseinua – Fabrikazioa: aprendo en equipo, resuelvo problemas, colaboro a distancia” con objeto de difundir el proyecto dentro y fuera de la Asociación.

On 1 April 2009, HETEL organised in Vitoria a Pedagogical Innovation conference under the title “Diseinua – Fabrikazioa Project: I learn in a team, solve problems and cooperate at a distance” in order to disseminate the project both inside and outside the Association.

Jardunaldian 80 pertsona inguruk hartu zuten parte, Lanbide Heziketa hainbat zentrotako pertsonek eta enpresamundukoek. Ekitaldian, besteak beste, DANOBAT Taldearen eta ETXETAR enpresaren ordezkariak izan ziren, 2008an proiektuan parte hartu duten enpresak, hain zuzen.

Juan Jesús Capellán eta Emilio Jurado Gasteizko Diocesanas eta Jesús Obrero Diseinua eta Fabrikazioa proiektuen koordinatzaileak jjcapellan@diocesanas.org jurado@jesusobrero.org

44

En la Jornada participaron cerca de 80 personas de diversos centros de Formación profesional y del mundo empresarial. En el acto se contó, entre otras, con la participación de los representantes del Grupo DANOBAT y ETXETAR, empresas que han patrocinado el proyecto en el año 2008.

Close to 80 people from several Vocational Training schools and the business world attended the conference. Among the speakers were representatives of the DANOBAT Group and ETXETAR, two companies that sponsored the project in 2008.

Juan Jesús Capellán y Emilio Jurado Diocesanas de Vitoria y Jesús Obrero Coordinadores de los proyectos Diseinua y Fabrikazioa jjcapellan@diocesanas.org jurado@jesusobrero.org

Juan Jesús Capellán and Emilio Jurado Diocesanas de Vitoria and Jesús Obrero Coordinators of the Diseinua and Fabrikazioa projects jjcapellan@diocesanas.org jurado@jesusobrero.org


LANBIDE

2009

Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onetarako sariak Premios a Buenas prácticas en aulas y talleres de Formación Profesional Best Practice Awards for Vocational Training Classrooms and Workshops

“Urrunago ikustea lortu badut, erraldoien sorbaldetara igo naizelako da” Isaac Newton Erakundeen lehiakortasuna eta biziraupena bertako pertsonek ezagutzak konbinatu, erabili eta transmititzeko duten gaitasunaren mende dago hein handi batean. Ezagutzak eta jarrerak baliabide estrategikoak dira. Lanbide Heziketako ikasleengan jardunbide onen eta etengabe hobetzearen gaineko balioak sustatu behar ditugu eta ikasketa jarrera jakin batzuk bultzatu, gizartearen aldaketen erritmoei jarrai diezaieten eta aukeratzen duten

“Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes”

“If I have seen further it is only by standing on the shoulders of giants”

Isaac Newton

Isaac Newton

Uno de los factores clave del que depende la competitividad y la supervivencia de las organizaciones es la capacidad de sus personas para combinar, barajar y transmitir sus conocimientos.

One of the key factors underlying the competitiveness and survival of organisations is the capacity of their people to combine, shuffle and transmit their knowledge.

Los conocimientos y actitudes constituyen el recurso estratégico. Potenciar en el alumnado de Formación Profesional actitudes y valores ligados al buen hacer y a la mejora continua, promover aptitudes de aprendizaje a lo largo de toda la vida que les ayuden a seguir el ritmo de los cambios de la sociedad y a tener los conocimientos necesarios para ser competitivos y trabajar de una forma cualificada en la profesión que elijan, se convierten en realidad gracias a la cadena de gigantes formada por el “saber hacer” de cada una de las personas de nuestros Centros de Formación Profesional que sirven y nos han servido de referencia a partir de las contribuciones de sus predecesoras.

Knowledge and attitudes constitute a strategic resource. To foster attitudes and values tied to best practices and continuous improvement in Vocational Training students and to promote life-long learning aptitudes that will help them follow the pace of changes in society and have the necessary knowledge to be competitive and work in a qualified way in the profession that they choose is something that will come true thanks to a chain of giants consisting of the “know-how” of each person in our Vocational Training Schools that serve and have served in the past as a reference arising from the contributions of their predecessors.

Uno de los factores clave del que depende la competitividad y la supervivencia de las organizaciones es la capacidad de sus personas para combinar, barajar y transmitir sus conocimientos. Los conocimientos y actitudes constituyen el recurso estratégico.

45


LANBIDE

2009

Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onetarako sariak

Premios a Buenas prácticas en aulas y talleres de Formación Profesional

Best Practice Awards for Vocational Training Classrooms and Workshops

La Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, ha convocado, en su segunda edición, los premios a las “Buenas prácticas en aulas y talleres de Formación Profesional”, para reconocer y premiar la labor del profesorado. La identificación y selección de la Buenas prácticas se hace en función de la modalid elegida: la que promueva en el alumnado actividades de aprendizaje orientadas a la adquisición de competencias relacionadas con comportamientos y actitudes basados en el aprendizaje autónomo y colaborativo, y/o por la de utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su aplicación en la actualización de los métodos y en los procesos de aprendizaje.

The Regional Ministry of Vocational Training and Lifelong Learning of the Department of Education, Universities and Research has called for proposals to the second awards for ‘Best Practices for Vocational Training Classrooms and Workshops’ aimed at recognising and rewarding the work of teaching staff. Best practices are chosen in terms of two modalities: fostering learning activities for students aimed at acquiring skills related to behaviours and attitudes based on autonomous and collaborative learning and/or using the new information and communications technologies (ICTs) and their application in updating methods and in learning processes.

Sobre los premios

On the awards

En su primera edición, en el año 2008, se presentaron 23 proyectos. Los premios consistieron, por cada modalidad, en un viaje a Finlandia para conocer experiencias innovadoras para las personas ganadoras y ordenadores portátiles para las segundas premiadas.

23 projects were submitted for the first edition of the awards in 2008. The awards consisted of a trip to Finland for the winners in each modality to learn about innovative experiences and a laptop computer for the runners up.

En su edición 2009, se han presentado 35 proyectos, y los premios van a consistir, por cada modalidad, en 3.000€ para las personas ganadoras y 1.500€ para las segundas. Para su entrega, al igual que en la edición anterior, se organizará un acto de reconocimiento, con el que además de reconocer la labor del profesorado, se propicia que el conocimiento individual y las buenas prácticas sean patrimonio de todos los centros de Formación Profesional.

35 projects have been submitted for the 2009 awards. The prizes consist of €3,000 for the winners in each modality and €1,500 for the runners up. As with the previous edition, the awards ceremony will be part of an event that not only recognises the work of the teachers but also seeks to make individual knowledge and best practices part of the assets of all Vocational Training schools.

lanean era kualifikatuan lan egin dezaten. Balio horiek egia bihurtzen dira gure Lanbide Heziketako Zentroetako pertsona bakoitzaren “egiten jakite” horrek osatutako erraldoi kateari esker, eta pertsona horiek erreferentzia dira eta izan dira, beren aurrekoek egindako ekarpenei esker. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren Lanbide Heziketa eta Etengabeko Ikaskuntza Sailburuordetzak Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onentzako sarien bigarren edizioa antolatu du, irakasleen lana aitortu eta saritzeko. Jardunbide onak bi modalitateren arabera identifikatu eta hautatzen dira: ikasleengan ikasketa autonomo eta kolaboratiboan oinarritutako jarrerekin lotutako gaitasunak lortzeko jardunbidea izatea, eta/edo komunikazio eta informazio teknologia berriak (IKTak) erabiltzea eta horiek ikasketa metodoak eta prozesuak eguneratzeko aplikatzea sustatzen duen jardunbidea. Sariei buruz Lehen edizioan, 2008an, 23 proiektu aurkeztu ziren. Honako sari hauek izan ziren, bi modalitateetan: irabazleentzat, Finlandiarako bidai bat, esperientzia berritzaileak ezagutzeko, eta bigarrenentzat, ordenagailu eramangarriak. 2009ko edizioan, 35 proiektu aurkeztu dira, eta sari hauek izango dira modalitate bakoitzeko: 3.000€ irabazleentzat eta 1.500€ bigarrenentzat. Aurreko edizioan bezala, sariak aitorpen ekitaldi batean banatuko dira, eta bertan, irakasleen lana aitortzeaz gain, banakako ezagutza eta jardunbide onak Lanbide Heziketa ikastetxe guztien ondare bihurtzea sustatu nahi da.

46


LANBIDE

2009

Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onetarako sariak

Premios a Buenas prácticas en aulas y talleres de Formación Profesional

Best Practice Awards for Vocational Training Classrooms and Workshops

Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onetarako sarien lehen edizioan, 2008an, HETEL bi zentro hauek lortu zuten saria, “IKTen erabilera esperientziak ikasketa prozesuetan” modalitatean:

En la primera edición de los Premios a las Buenas prácticas en aulas y talleres de Formación profesional en 2008, dos centros HETEL fueron premiados en la modalidad “Experiencias de utilización de las TIC en procesos de aprendizaje”:

• lehen saria “Eginez ikasi” proiektuak lortu zuen, Txorierri Ikastegi Politeknikoa (Derio) Josu Orbe irakaslearena.

In the first edition of the awards for Best Practices for Vocational Training Classrooms and Workshops in 2008, two HETEL schools received a prize in the modality ‘Experiences with the use of ICTs in learning processes’:

• el primer premio fue para el proyecto “Aprender haciendo” del profesor Josu Orbe de Politeknika Ikastegia Txorierri (Derio)

• bigarren saria “Ikasketa inguru birtualak bereganatzea” proiektuak lortu zuen, Diocesanaseko (Gasteiz) Enrique Corres irakaslearena. Gainera, HETEL zentroetako beste hiru irakaslek aipu bereziak jaso zituzten, berrikuntza teknologikoarengatik eta lan kolaboratiboa garatzeagatik.

Begoña Arraiz Lanbide Heziketako Zuzendaritza huisfpr5@ej-gv.es

• el segundo premio para el proyecto “Familiarización con entornos virtuales de aprendizaje” del profesor Enrique Corres de Diocesanas (Vitoria – Gasteiz). Además otros tres proyectos de profesores de centros HETEL recibieron menciones especiales a la innovaciópn tecnológica y al desarrollo del trabajo colaborativo.

Begoña Arraiz Dirección de Formación Profesional huisfpr5@ej-gv.es

• the first prize went to the project ‘Aprender haciendo’ (‘Learning by doing’) by the teacher Josu Orbe of the Politeknika Ikastegia Txorierri (Derio) • the second prize was for the project ‘Familiarización con entornos virtuales de aprendizaje’ (‘Familiarization with virtual learning environments’) by the teacher Enrique Corres from Diocesanas (Vitoria – Gasteiz). In addition, three other projects submitted by teachers in HETEL schools received special mentions for technological innovation and developing collaborative work.

Begoña Arraiz Vocational Training Directorate huisfpr5@ej-gv.es

47


LANBIDE

2009

Simulatutako Enpresa proiektua: Praktika pedagogiko egokia HETEL hainbat ikastetxetan El proyecto Empresa Simulada: una buena práctica en varios centros HETEL The Simulated Company project: a best practice in several HETEL Schools Ikasgela konbentzionalean zaila da administrazio- eta merkataritza-kudeaketaren eremu espezifikoarekin zerikusia duten zenbait alderdi birsortzea. Bestalde, zaila da administrarientzat funtsezkoak diren zenbait aztura eta jarrera garatzea ere. Enpresen simulazioak eta zehazki SEFED programak (Hezkuntza Helburuak dituzten Enpresen Simulazioa) Lanbide Heziketa ikastetxeentzako premia nabarmenari erantzuten dio eta gure hezkuntza lana errazten dute.

En el aula convencional resulta difícil reproducir algunos aspectos relacionados con el campo específico de la gestión administrativa y comercial. Por otro lado, también resulta difícil desarrollar ciertos hábitos y actitudes esenciales para un administrativo. La simulación de empresas y en concreto el Programa SEFED (Simulación de Empresas con Fines Educativos), responde a esta necesidad evidente para los centros de Formación profesional y facilita nuestra labor educativa.

Enpresen simulazioaren metodologiaren oinarrizko tresna simulatutako enpresa da. Enpresa ikastetxean sortzen da. Horretarako, errealitatean existitzen ez den eta bere produktuak Espainiako (gaur egun 200dik gora) edo Europako simulatutako gainerako enpresekin merkaturatzen dituen administrazio-bulego baten eszenategia birsortzen da. Azken batean, simulatutako enpresen artean merkataritza-harremanak sortzea da kontua, erosketak eta/edo salmentak, enpresa bakoitzak sortzen diren administrazio prozesu eta zirkuituak irudika ditzan (kobrantzak, ordainketak, langileen kontratazioa, kontabilitatea, zerga-aitorpenak, etab.).

La metodología de la simulación de empresas tiene como herramienta fundamental una empresa simulada, que se crea dentro del centro educativo, donde se reproduce el escenario de una oficina administrativa de una empresa inexistente y que comercializa sus productos con el resto de empresas simuladas de España (alrededor de 200 en la actualidad) o Europa. Se trata, en definitiva, de generar relaciones comerciales, compras y/o ventas, entre las empresas simuladas para que cada empresa pueda reproducir los procesos y circuitos administrativos que se generan (cobros, pagos, contratación de trabajadores, contabilidad, declaraciones de impuestos, etc.)

Enpresen simulazioaren metodologiaren oinarrizko tresna simulatutako enpresa da. Enpresa ikastetxean sortzen da. Horretarako, errealitatean existitzen ez den eta bere produktuak Espainiako (gaur egun 200dik gora) edo Europako simulatutako gainerako enpresekin merkaturatzen dituen administrazio-bulego baten eszenategia birsortzen da.

48

It is not easy to reproduce some aspects of administrative and commercial management in the classroom. Furthermore, it is also difficult to instil in students certain habits and attitudes that are essential for administrative personnel. Company simulation and, more specifically, the SEFED Programme of Company Simulations for Educational Purposes, meets this clear need of Vocational Training schools and enhances our teaching work. The company simulation methodology employs a simulated company as its main tool. This simulated company is set up within the school by creating the administration office of a non-existent company. The simulated company sells its products to the other simulated companies in Spain (currently numbering 200) and Europe. The


LANBIDE

2009

Simulatutako Enpresa proiektua: Praktika pedagogiko egokia HETEL hainbat ikastetxetan

El proyecto Empresa Simulada: una buena práctica en varios centros HETEL

The Simulated Company project: a best practice in several HETEL Schools

Horrela, laneko giroa arnasteko balio duen eta laneko ohiko erlazio bateko baldintzak birsortzen dituen testuinguruan ikasten dute ikasleek. Ikasleak etorkizunean aurkituko dituen egoera eta funtzioen ikaskuntza askoz errealagoa izatea ahalbidetzen du testuinguru horrek.

De este modo, los alumnos aprenden en un contexto donde se respira un ambiente de trabajo y donde se reproducen las condiciones de una relación laboral normal. Este contexto facilita un aprendizaje mucho más real de las situaciones y funciones que encontrará el alumno en el futuro.

idea is to generate business relations, purchases and/or sales with other simulated companies so each can reproduce normal administrative processes (collection, payments, hiring, accounting, tax forms, etc.).

“Eszenaratze” hori errealitatetik ahalik eta hurbilena izan dadin, honako elementu hauek ditugu:

Para que esta “puesta en escena” sea lo más cercana a la realidad posible contamos con los siguientes elementos:

• Zentro bakoitzak sortzen duen bulegoa. Gure iritziz oso garrantzitsua da bulegoak ematen duen irudia. Simulazioa kokatuko den espazio fisikoak bulego erreal baten ahalik eta irudi fidagarriena izan behar du lanpostu-banaketari, bulego, baliabide informatiko, bulegoko material, antolaketa eta beste hainbat gauzari dagokionez.

• La oficina que cada centro educativo instala. En nuestra opinión, es muy importante la imagen que muestra la oficina. El espacio físico donde se ubicará la simulación debe ser el reflejo más fidedigno posible de una oficina real, en cuanto se refiere a distribución de puestos de trabajo, despachos, recursos informáticos, material de oficina, organización, etc.

• Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako ikastetxeen kasuan GESLAN SL Simulazio Zentralaren babesa. Guretzat oso garrantzitsuak diren alderdien simulazioaz arduratzen da, esaterako, banka, enplegu-zerbitzu publikoa, Ogasuna, beste enpresa batzuek simulatzen ez dituzten enpresak, etab.

• El apoyo de la Central de Simulación, GESLAN SL en el caso de los centros de Euskadi y Nafarroa, que se encarga de simular para nosotros aspectos tan esenciales como la banca, el Servicio público de empleo, Hacienda, prestaciones de servicios que no simulen otras empresas,…etc.

This allows the students to learn within the context of a professional atmosphere that reproduces normal working conditions. This context makes it much easier for the students to learn how to handle the real situations and functions they will encounter in their future employments. The following aspects will ensure that this “staging” is as close as possible to the real world: • The office set up in each school. In our opinion, the aspect of the office is essential. The physical setting of the simulation should resemble as much as possible a real office in terms of workstation distribution, offices, computer resources, office material, organisation, etc. • The support of the Simulation Centre. In the case of schools in the Basque Country and Navarre, GESLAN SL is the company

49


LANBIDE

2009

Simulatutako Enpresa proiektua: Praktika pedagogiko egokia HETEL hainbat ikastetxetan

El proyecto Empresa Simulada: una buena práctica en varios centros HETEL

• Batik bat hasieran, merkaturatuko ditugun produktuen ezaugarriak zehazten eta errealitatetik hurbil dauden administrazio-prozedurak ezartzen laguntzen diguten inguruko enpresen babesa.

• El apoyo de empresas de nuestro entorno que nos ayudan, sobre todo al principio, a determinar las características de los productos que vamos a comercializar y a establecer procedimientos administrativos cercanos a la realidad.

La Salle-Berrozpe ikastetxean geure enpresa simulatua (Salle-Lan Biltegiak, SLS) 2003-2004 ikasturtean jarri genuen martxan. Azkenekoa seigarren ikasturtea izan da eta orain arte izandako esperientziak gure hasierako irudipena baieztatu baino ez du egin: merezi duela eta asko, gainera!

En La Salle-Berrozpe ikastetxea pusimos en marcha nuestra empresa simulada (SalleLan Biltegiak, SLS) en el curso 2003-2004. Por lo tanto, éste ha sido el sexto curso, y la experiencia acumulada no ha hecho más que confirmar nuestra intuición inicial: merece la pena, y ¡mucho!.

Lehenengo urtea oso trinkoa izan zen proiektu bat sortzeak, kasu honetan simulatutako bulego bat hutsetik abiatuta sortzeak, berekin duen guztiagatik. Ikasturteak igaro ahala, enpresaren funtzionamendua hobetuz joan da. Prozesuak eta xehetasunak hobetzen joan gara, simulatutako gainerako enpresen eta GESLAN SL simulazio-zentralaren laguntzari esker. Ikasle eta irakasleok, denok, simulatutako bulegoan egiten dugun lanaren balorazio positiboa egin dugu. Irakasleok, lehen nekez lantzen genituen alderdiak lantzen ditugulako ikasleekin; eta ikasleok, berriz, euren lanpostua izango denaren errealitatera hurbiltzen dituen eta segurtasun handiagoaz aurre egiten laguntzen dien espazioa dutelako.

50

El primer año fue especialmente intenso por lo que supone crear un proyecto, la oficina simulada en este caso, partiendo de cero. Según han pasado los cursos, el funcionamiento de la empresa ha ido mejorando. Hemos ido depurando los procesos y los detalles, por supuesto, con la colaboración del resto de empresas simuladas y de la central de simulación, GESLAN SL. Tanto el profesorado como los alumnos hacemos una valoración muy positiva del trabajo que llevamos a cabo en la oficina simulada. Los profesores, porque nos permite trabajar con los alumnos aspectos que antes difícilmente conseguíamos; y los alumnos, porque tienen un espacio que les acerca a la realidad de lo que será su puesto de trabajo y les ayuda a afrontarlo con mayor seguridad.

The Simulated Company project: a best practice in several HETEL Schools

in charge of simulating essential services, such as banking, public employment, taxes, provision of services not currently simulated by other companies, etc. • The support of local companies. These help us to initially determine the characteristics of the products we plan to sell and establish administrative procedures that are close to reality. In La Salle-Berrozpe ikastetxea we set up our simulated company (Salle-Lan Biltegiak, SLS) in the 2003-2004 school year. The company is now in its sixth year and the accumulated experience has confirmed our initial intuition: it is definitely worth the effort! The first year was particularly intense, as can be expected from implementing a project —a simulated office, in this case— from scratch. Over the years, the company has gradually improved. We have streamlined processes and details with the cooperation of other simulated companies and the simulation centre, GESLAN SL. Both teachers and students have provided very positive feedback on the work carried out in the simulated office. We teachers are happy because it allows us to work on aspects that we could not handle before, and the students because they have a space available that brings them closer to what a real job is like, making them much more confident in their abilities.


LANBIDE

2009

Simulatutako Enpresa proiektua: Praktika pedagogiko egokia HETEL hainbat ikastetxetan

El proyecto Empresa Simulada: una buena práctica en varios centros HETEL

The Simulated Company project: a best practice in several HETEL Schools

HETEL hainbat ikastetxek jarri dute martxan Hezkuntza Helburuak dituen Enpresen simulazio proiektua edo “Simulatutako enpresa” eta hainbat urteko esperientzia pilatu dute proiektuarekin. Gehienak Administrazioa eta Finantzak Goi Heziketa Zikloa ematen duten zentroak dira.

Varios centros HETEL han puesto en marcha el proyecto de Simulación de empresas con fines educativos, o “Empresa simulada” y acumulan ya una experiencia de varios años con el proyecto. En general son centros que imparten el Ciclo formativo de grado superior Administración y finanzas.

Several HETEL schools have implemented the Company Simulations for Educational Purposes “Simulated Company” project and have acquired several years’ experience in the project. In general, they are schools that teach the High Degree Vocational training course in administration and finance.

Gaur egun honako zentro hauek hartzen dute parte proiektuan: Gasteizko Diocesanas eta Jesús Obrero ikastetxeok, Bilboko Zabálburu Ikastetxeak, Durangoko Maristak, Markinako Lea Artibai Ikastetxeak, Muskizko CF Somorrostro ikastetxeak, Andoaingo La Salle Berrozpek, Irungo Lasallek, Donostiako Nazaret Zentroak eta Iruneako Cuatrovientos Institutuak.

Actualmente los siguientes centros HETEL trabajan en este proyecto: Diocesanas y Jesús Obrero de Vitoria, Zabálburu Ikastetxea de Bilbao, Maristak de Durango, Lea Artibai Ikastetxea de Markina, CF Somorrostro de Muskiz, La Salle Berrozpe en Andoáin, Irungo Lasalle en Irún, Nazaret Zentroa de Donostia e Instituto Cuatrovientos de Pamplona.

The following HETEL schools are currently working on this project: Diocesanas and Jesús Obrero in Vitoria, Zabálburu Ikastetxea in Bilbao, Maristak in Durango, Lea Artibai Ikastetxea in Markina, CF Somorrostro in Muskiz, La Salle Berrozpe in Andoáin, Irungo Lasalle in Irún, Nazaret Zentroa in San Sebastian and Instituto Cuatrovientos in Pamplona.

Natalia Gastón Andoaingo La Salle Berrozpeko irakaslea Proiektuaren arduraduna ngaston@lasalleberrozpe.com

Natalia Gastón Profesora de La Salle Berrozpe, Andoain Responsable del proyecto ngaston@lasalleberrozpe.com

Natalia Gastón Teacher at La Salle Berrozpe, Andoain Project head ngaston@lasalleberrozpe.com

51


Ikastetxeei buruzko berriak

Novedades en los Centros La Escuela de Química y Electrónica de Jesuitas Indautxu logra la Q de plata Maristak, Diocesanas, La Salle Berrozpe e Irungo La Salle organizan World Cafés en WOKA Euskadi 2009 Jesús Obrero obtiene el Premio Nacional EMAS de Medio Ambiente Premios Emprendizaje 2009 en la Formación profesional a centros HETEL

Indautxuko Jesuiten Kimika eta Elektronika eskolak zilarrezko Q-a eskuratu du Maristak, Diocesanas, La Salle Berrozpe eta Irungo La Salle ikastetxeok World Kafeak antolatu dituzte WOKA Euskadi 2009an Jesus Obrero ikastetxeak EMAS Ingurumen Sari Nazionala bereganatu du Lanbide Heziketako Ekintzailetza 2009 sariak HETEL ikastetxeentzat

News from the Schools

La Fundación Goierri promueve el Polo de Innovación del Goierri

The Jesuitas Indautxu Chemistry and Electronics School earns the Silver Q

Salón de la creatividad: un servicio de Lea Artibai Ikastetxea y Azaro Fundazioa

Maristak, Diocesanas, La Salle Berrozpe and Irungo La Salle organise World Cafés within the WOKA Euskadi 2009

Politeknika Ikastegia Txorierri facilita a sus alumnos de Bachillerato la visita de empresas industriales

Jesús Obrero School National EMAS Prize for eco-management

La Salle-Berrozpe organiza con gran éxito la Semana de Empleo

2009 Entrepreneurship Awards in Vocational Training for HETEL Schools

Maristak de Durango colabora con Panamá para crear un centro de Formación Profesional

The Goierri Foundation promotes the “Goierri Innovation Pole” Creativity Workshop: a service of Lea Artibai Ikastetxea and Azaro Fundazioa

Goierri Fundazioak Goierri Berrikuntza Gunea sustatzen du

Secondary school students from Politeknika Ikastegia Txorierri visit industrial companies

Sormen Tailerra: Lea Artibai Ikastetxearen eta Azaro Fundazioaren zerbitzua

La Salle-Berrozpe Employment Week a success

Txorierri Ikastegi Politeknikoak industria-enpresak bisitatzeko aukera eskaini die batxilergoko ikasleei

Maristak of Durango cooperates with Panama to create a Vocational Training school

La Salle Berrozpek arrakasta handiko Lanaren Astea antolatu du Durangoko Maristak Panamarekin lankidetzan ari da, han Lanbide Heziketako ikastetxe bat sortzeko


LANBIDE

Indautxuko Jesuiten Kimika eta Elektronika eskolak zilarrezko Q-a eskuratu du

La Escuela de Química y Electrónica de Jesuitas Indautxu logra la Q de plata

Bost urte ondoren, Indautxuko Jesuiten Kimika eta Elektronika eskolak kalitatearen zilarrezko Q-a lortu du Europako EFQM kalitate ereduko 400 puntuak gainditu eta gero.

Tras un recorrido de cinco años, la Escuela de Química y Electrónica de Jesuitas Indautxu ha logrado la Q de plata, al superar los 400 puntos del modelo europeo de calidad EFQM.

Eskola, 2003an egindako hausnarketa estrategikoaren ostean, kalitate arloa lantzen hasi zen. Gero, 2005an bere lehenengo auto-ebaluazioa burutu zuen. 2006an bigarren auto-ebaluazioa egin zen. Eta, 2008an, azaroaren 3an eta 4an, Euskalitek egindako azterketa gainditzea lortu zuen. Hitz egiteko gogotsu zeuden bost pertsona adeitsuk burutu zuten azterketa. Aurrez esandakoa baino denbora gutxiagoan bukatu zuten eginbeharrekoa. Hori zela eta, berri onak iragarri genituen denok. Azaroaren 18an, uratu genituela jakinarazi zigun Euskalitek. Lortutakoa, abenduaren 18an, Euskalitek eta Eusko Jaurlaritzak Barakaldoko BEC jauregian antolatutako ekitaldian berretsi zen. 1000 pertsona inguru izan ziren bertan. Egun horretan bertan, Lehendakariaren bostekoarekin batera Q ziurtagiria jaso genuen. Ikastetxeak etengabeko hobekuntza landuz jarraituko du bikaintasunean aurrera egiteko helburuaz.

La Escuela comenzó a trabajar en el ámbito de la calidad tras la Reflexión estratégica que se realizó en el 2003. Después de dos años de trabajo, en junio de 2005 la Escuela realizó su primera autoevaluación. En el año 2006 se realizó la segunda autoevaluación y tras mucho trabajo se logró pasar la evaluación externa de Euskalit, que tuvo lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2008. La evaluación fue realizada por un equipo de cinco personas, cordiales y con ganas de hablar. Se marcharon media jornada antes de lo que nos habían comunicado al inicio y todos pensamos que el irse antes de tiempo tenía que suponer “buenas noticias”.

2009

The Jesuitas Indautxu Chemistry and Electronics School earns the Silver Q

After five years’ hard work, the Jesuitas Indautxu Chemistry and Electronics School earned the Silver Q, after surpassing the 400 point mark of the European EFQM quality model. The School began to work in the area of quality after its Strategic Reflection process carried out in 2003. After two years’ hard work, in June 2005, it carried out its first self-assessment. In 2006, a second selfassessment took place and, after much hard work, the school passed the external assessment carried out by Euskalit on 3 and 4 November 2008. The assessment was carried out by a team of five people who were very friendly and willing to talk. They left half a day ahead of schedule and we all thought that their leaving early was a good sign.

Por fin, el 18 de noviembre, Euskalit comunicó al centro textualmente “habéis obtenido entre 400 y 450 puntos”. El logro fue ratificado en un acto organizado por Euskalit y el Gobierno Vasco en el BEC de Baracaldo el 18 de diciembre, en el que participaron un millar de personas. La historia terminaba ese día cuando el Lehendakari nos dio la acreditación de la Q, un piscolabis y la mano, quizá en otro orden.

Finally, on 18 November, Euskalit notified the school that it had earned “between 400 and 450 points.” The achievement was ratified during an event organised by Euskalit and the Basque Government in the Bilbao Exhibition Centre in Baracaldo on 18 December, which was attended by about a thousand people. The story concluded that very day, when the Lehendakari gave us the Q accreditation, invited us to a snack and shook hands with us, although perhaps in a different order.

El centro sigue en la dinámica de la mejora continua y se marca como objetivo seguir avanzando en el camino de la excelencia.

The school will follow a policy of continuous improvement and is dedicated to continuous advancement along the road to excellence.

53


LANBIDE

2009

Maristak, Diocesanas, La Salle Berrozpe eta Irungo La Salle ikastetxeok World Kafeak antolatu dituzte WOKA Euskadi 2009an

Maristak, Diocesanas, La Salle Berrozpe e Irungo La Salle organizan World Cafés en WOKA Euskadi 2009

Maristak, Diocesanas, La Salle Berrozpe and Irungo La Salle organise World Cafés within the WOKA Euskadi 2009

Durangoko Maristak ikastetxeak, Gasteizko Diocesanas eskolak, Andoaingo La Salle Berrozpek eta Irungo La Sallek, maiatzaren 18an, World Kafe bat antolatu zuten. WOKA Euskadi 2009 (2009ko Europako Sormen eta Berrikuntza urtearen inguruan Innobasquek antolatutako proiektua) izan zen egitasmoaren elkargunea.

Maristak en Durango, Diocesanas en Vitoria, La Salle Berrozpe en Andoain e Irungo La Salle en Irún organizaron un World Café el 18 de mayo, dentro del proyecto WOKA Euskadi, impulsado por Innobasque en el marco del año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009.

Maristak in Durango, Diocesanas in Vitoria, La Salle Berrozpe in Andoain and Irungo La Salle in Irún organised a World Café on 18 May as part of the WOKA Euskadi project, fostered by Innobasque (The Basque Agency for Innovation) as part of the activities of the European Year of Creativity and Innovation.

Aldi berean, 5.000 pertsonatik gora bildu zituzten beste 115 topaketa egin ziren zenbait tokitan. Elkartze horien helburua, egungo krisiaren testuinguruan, Bigarren Euskal Eraldaketa eman ahal izateko egin beharreko ekarpen pertsonalak zein taldekakoak eztabaidatzea zen. Momentuko egoerarekin zerikusia zuten 2 galderaren inguruan gogoeta egitea zuen xede World kafeak: • krisiaren jatorria • lankidetzak eta berrikuntzak eskaini ditzaketen aukerak World Kafeetan ateratako ondorioen emaitzak Innobasqueren ekainaren 18ko Batzar Nagusian aurkeztu ziren Bilbon eta garatutako lana indartu eta aberaztu du Innobasquek sortu eta zabaldutako gogoeta. Antolatutako World Kafeen inguruan oso iritzi positiboa izan zuten 4 HETEL ikastetxeok. Topaketa horietan hezkuntza arloko pertsonek, enpresetakoek eta eskualdeko hainbat eremutakoek bildu, elkar ezagutu zuten eta gogoeta eta ideiak partekatu zituzten.

54

Su objetivo, junto con un total de otros 115 encuentros simultáneos en entornos diferentes en todo el País Vasco y la participación de más de 5.000 personas: debatir sobre cual debe ser nuestra aportación personal y colectiva, para avanzar hacia la Segunda Transformación Vasca, en el contexto actual de crisis. Se trataba de pensar simultáneamente a través de dos preguntas relacionadas con las situación actual: • causas de la crisis • posibles alternativas desde la cooperación y la innovación Las conclusiones derivadas de todos los World Cafés, sintetizadas en cinco ideas fuerza han venido a contribuir al ejercicio lanzado desde Innobasque, cuyo resultado fue presentado a su Asamblea General el 18 de junio en Bilbao. Los cuatro centros HETEL hicieron una valoración muy positiva de los World Cafés organizados, en los cuales confluyeron, se conocieron y se trataron personas de la comunidad educativa, de empresas y de diversos ámbitos de la comarca.

The goal of the project —which included a total of 115 simultaneous meetings in different settings across the Basque Country and the participation of over 5,000 people— was to discuss what should be our personal and collective contribution to advance towards the Second Basque Transformation in the context of the current economic crisis. The idea was to think simultaneously through two questions related to the current situation: • cause of the economic crisis • possible alternatives from a stand-point of cooperation and innovation The conclusions from all the World Cafés, synthesised into five strength ideas, have contributed to the exercise launched by Innobasque, whose results were presented at its General Assembly on 18 June in Bilbao. The four HETEL schools provided very positive feedback on the four World Cafés in which they bought together, people from the educational community, from various fields in the district and from companies to discuss on the subject and exchange ideas on possible ways forward.


LANBIDE

2009

Jesus Obrero ikastetxeak EMAS Ingurumen Sari Nazionala bereganatu du

Jesús Obrero obtiene el Premio Nacional EMAS de Medio Ambiente

Jesús Obrero School National EMAS Prize for eco-management

Gasteizko Jesus Obrero ikastetxeak, 2008an, tamaina ertaineko (50 eta 250 langile bitartean) organizazioen sailean, ingurumenaren EMAS sari nazionala irabazi du. Gainera, Europa mailan Ekokudeaketako eta Ekoauditoriako Europako Erkidegoko Sisteman ere finalista izan da. Europako Batzordeak, batez ere, berotegi-efektua eragiten duten gaiak gutxitzeko eta energien eraginkortasuna lortzeko egindako lanagatik saritu du ikastetxea.

En el 2008 Jesús Obrero de Vitoria ha obtenido el Premio Nacional EMAS de Medio Ambiente, dentro de la categoría de organizaciones de tamaño medio (organizaciones que tienen entre 50 y 250 empleados). Además ha sido Finalista en el Sistema Europeo de Ecogestión y Ecoauditorías. La Comisión Europea ha valorado en particular la contribución de Jesús Obrero a la reducción de gases de efecto invernadero y su eficiencia energética.

In 2008, Jesús Obrero School in Vitoria earned the National EMAS Prize in the category of medium-sized organisations (between 50 and 250 employees). It was also a Finalist in the European EcoManagement and Audit Scheme (EMAS). The European Commission placed particular value upon the contribution of Jesús Obrero to the reduction of greenhouse gases and its energy efficiency.

Ingurumen Kudeaketan eta Heziketan 17 urtez lan egin ondoren heldu zaio Jesus Obrerori saria. Tarte horretan, beste hainbat gertaera gogoangarri ere izan dira: 2001ean Heziketaren Berrikuntza saria, 2005ean ISO 14001:2004 ziurtagiria, 2006an EMAS erregistroa (Ekokudeaketako eta Ekoauditoriako Europako Erkidegoko Araudiaren Erregistroa), 2007an EKOSPINNING proiektuarekin Ingurumen eta Berrikuntza saria eta 2008an Eusko Jaurlaritzaren Garapen Iraunkorrerako Eskola ziurtagiria. Horrez gain, ikastetxeak ahalegin handiak egin ditu garapen iraunkorrarekiko sentsibilitatea transmititzeko, bai DBHko, Batxilergoko eta heziketa zikloetako ikasle gazteei, baita ikastetxeak eskaintzen dituen langile eta langabetuentzako ikastaro ugarietako batean trebatu diren ikasle helduei ere. Zorionak ikastetxeari eta, Ingurumen-kudeaketarako taldeari!

batez ere, Bikaintasun

Este logro se produce tras más de 17 años de desarrollo de actividades en el ámbito de la Educación y Gestión Ambiental. Esta trayectoria ha estado jalonada de numerosos hitos. Esta es la referencia a los más recientes: en el 2001 Jesús Obrero obtuvo el Premio Nacional de Innovación educativa, en el 2005 la Certificación ISO 14001:2004, en el 2006 el Registro EMAS (Registro del Reglamento Europeo de Gestión y Auditoría Ambiental), en el 2007 el Premio Nacional de Innovación y Medioambiente con el proyecto EKO-SPINNING así como el certificado de Escuela Sostenible por el Gobierno Vasco en el 2008. El Centro ha realizado además esfuerzos importantes para la transmisión de su sensibilidad en términos de desarrollo sostenible tanto a sus alumnos jóvenes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos como a sus alumnos adultos que se forman en alguno de los numerosos cursos de Formación profesional para el Empleo que imparte el centro.

This achievement took place after 17 years’ activities in the area of Environmental Education and Management. The school’s history includes numerous landmarks, the most recent being as follows: in 2001, Jesús Obrero earned the National Prize for Innovative Education; in 2005, it attained ISO 14001:2004 certification; in 2006, the EMAS Registry (Registry of European Regulations under the Eco-Management and Audit Scheme); in 2007, the National Prize for Innovation and the Environment with the EKO-SPINNING project and the Sustainable School Certification from the Basque Government in 2008. The School has also made a major effort to transmit its sustainable development concerns to the young compulsory secondary education, baccalaureate and vocational training students as well as to the adult students who attend all the continuous training courses provided by the School. From here we would like to congratulate the school and, in particular, the team in charge of Excellence in Environmental Management!

¡Enhorabuena al centro y en especial al equipo responsable de la Excelencia en la Gestión Medioambiental!

55


LANBIDE

2009

Lanbide Heziketako Ekintzailetza 2009 sariak HETEL ikastetxeentzat

Premios Emprendizaje 2009 en la Formación profesional a centros HETEL

Joan den maiatzaren 6an, Lanbide Heziketako Ekintzailetza Sarien hirugarren ekitaldia antolatu zuen TKNIKAk, Hezkuntza Sailaren Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzaren laguntzaz eta Euskadiko Kutxak, BBK-k eta Vital Kutxak babestuta.

On 6 May, the price-giving ceremony of the third ‘Premios Emprendizaje’ Entrepreneurship Awards in Vocational Training was held. The awards are organised by TKNIKA, with the help of the Regional Viceministry of Vocational Training and Lifelong Learning of the Department of Education, and the sponsorship of three banking institutions —Caja Laboral, BBK and Caja Vital.

Donostiako Kursaal Jauregian oso ekitaldi dinamikoa egin zen, eta Lanbide Heziketako ehunka ikaslek eta Hezkuntza Saileko, Aurrezki Kutxetako eta LH Elkarteetako ordezkariek hartu zuten parte. Hamaihiru sari hauek banatu dira aurten, hainbat espezialitatetan: • URRATS BAT saileko bi sari, programa honen barneko bi enpresa onenei • EJE (Europar Enpresa Gaztea) saileko hiru sari, EJE proiektuei, bat Lurralde bakoitzean

El pasado 6 de mayo se celebró la tercera edición de los Premios Emprendizaje en la Formación Profesional, organizado por TKNIKA, con la ayuda de la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación y el patrocinio de Caja Laboral, BBK y Caja Vital. Fue un acto dinámico en el Palacio Kursaal de Donostia, en el que participaron centenares de alumnos de Formación Profesional y representantes del Departamento de Educación, de las Cajas de Ahorros y de las Asociaciones de FP. Este año se entregaron los siguientes trece Premios, en varias modalidades: • dos premios URRATS BAT, a las mejores empresas en el seno de este programa • tres premios EJE (Empresa Jóven Europea) a proyectos EJE, uno en cada Territorio • tres premios a vídeos que explicaban qué es el Emprendizaje • cinco premios Emprende a alumnos de Administración y Finanzas Siete de los trece premios fueron otorgados a centros HETEL: • Premio EJE Bizkaia a Lea Artibai Ikastetxea, al proyecto Txispart S.Coop. crea-

56

2009 Entrepreneurship Awards in Vocational Training for HETEL Schools

It was an exciting event held at the Kursaal in Donostia attended by hundreds of Vocational Training students and representatives of the Department of Education, the Savings Banks and VET Associations. This year, the following thirteen awards were given in different modalities: • two URRATS BAT awards for the best companies in the programme • three EJE (Young European Enterprise) awards for EJE projects, one in each Territory • three awards for videos explaining what Entrepreneurship is • five Emprende awards for Administration and Finance students. Seven of the thirteen awards were given to HETEL schools: • EJE Bizkaia Award for Lea Artibai Ikastetxea, for the Txispart S.Coop. project created by a group of students from Regulation and Control Systems (lamps made with construction materials); • EJE Gipuzkoa Award for La Salle Berrozpe in Andoain for the Tik Tak Team project, created by a student group from Electromechanical Installation and Maintenance and ETEO in Oñati for the Zexaun S. Coop. project;


LANBIDE

• the award for videos on Entrepreneurship in Araba was given to a group from Diocesanas School in Vitoria and in Gipuzkoa to a group from La Salle Berrozpe School in Andoain;

• Hiru sari, Ekintzailetza zer den azaltzen duten bideoei • Ekintzaile saileko bost sari, Administrazio eta Finantza arloko ikasleei

• two of the five Emprende Awards went to HETEL schools: the 3rd Prize for La Salle Berrozpe in Andoain and the 5th prize for the students of Irungo La Salle in Irun.

Hamahiru sarietatik zazpi HETELen zentroek jaso dituzte: • Bizkaia EJE saria, Lea Artibai ikastetxearen Txispart, Koop. E. proiektuak jaso du. Erregulazio eta Kontrol Sistemen ikasle talde batek sortu du proiektua (eraikuntza materialekin eginiko lanparak); • Gipuzkoa EJE saria, Andoaingo La Salle Berrozperen Tik Tak Team proiektuak (Instalazio eta elektromekanika mantenimenduko talde batek sortutakoa) eta Oñatiko ETEO ikastetxearen Zexaun Koop. E. proiektuak jaso dute saria; • Ekintzailetzari buruzko bideoen saria Gasteizko Diocesanas ikastetxeko talde batek jaso du Araban. Gipuzkoan, berriz, Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxeko talde batek;

2009

do por un grupo de Sistemas de Regulación y Control (lámparas con material de construcción);

Congratulations to all the prize winners and a warm thank you for the Department of Education and the sponsors of this initiative!

• Premio EJE Gipuzkoa a La Salle Berrozpe de Andoain por el proyecto Tik Tak Team, creado por un grupo de Instalación y mantenimiento electromecánico y a ETEO de Oñati por el proyecto Zexaun S. Coop.; • el premio de vídeos sobre Emprendizaje en Araba a un grupo de Diocesanas de Vitoria y en Gipuzkoa a un grupo de La Salle Berrozpe de Andoain;

• Bost “Ekin” Sarietatik (Emprende) bi HETELen zentroek jaso zuten: 3. saria Andoaingo La Salle Berrozpek jaso zuen, eta 5. saria Irungo La Salle ikastetxeko ikasleei eman zieten.

• dos de los cinco Premios Emprende fueron para Centros de HETEL: el 3er Premio para La Salle Berrozpe de Andoain y el 5º Premio para alumnos de Irungo La Salle.

Zorionak saridun guztiei eta eskerrik asko Sailburuordetzari eta babesleei, ekimen hau gauzatzeagatik!

¡Enhorabuena a todos los premiados y gracias a la Viceconsejería y a los patrocinadores por esta iniciativa!

57


LANBIDE

2009

Goierri Fundazioak Goierri Berrikuntza Gunea sustatzen du

La Fundación Goierri promueve el Polo de Innovación del Goierri

The Goierri Foundation promotes the “Goierri Innovation Pole”

La Fundación Goierri, de la cual forma parte Goierri Eskola, promueve desde hace más de un año un proyecto ambicioso de investigación, desarrollo e innovación: el Polo de Innovación del Goierri.

Azken urtean, Goierri Fundazioak, Goierri Eskola barne duenak, ikerketa-, garapeneta berrikuntza-proiektua sustatu du: Goierri Berrikuntza Gunea. Goierri Berrikuntza Gunea eraikuntza-fase aurreratuan dago eta funtsean bi eremu hartzen ditu barne. Batetik, Goierri Eskolak, Ingeniaritza Mekanikoko Eskolak –2001ean Mondragon Unibertsitateak Ordizian inauguratua– eta bategite-teknologiak ikertzen dituen LORTEK teknologia-zentroak osaturiko campusa; eta bestetik, I+G atalak, oinarri teknologikodun enpresek eta enpresa-haztegiak osaturiko enpresen eremua. Guztira 100.000 m2 dira, eta horietatik ia 40.000 m2 eraikita daude. Proiektuan 50 milioi € inguru inbertituko dira. Goierriko eskualdearen aldeko lanean garrantzi handiko urratsa da Goierri Berrikuntza Gunea, industria-bokazioa duen eskualdea izaten, nazioarteko puntako enpresak hartzen eta oinarri teknologikoko enpresak erakartzen eta sortzen jarrai dezan. 2008ko abenduaren 16an, ekitaldi publikoa egin zen proiektua aurkezteko, Ibarretxe lehendakari ohia eta Gipuzkoako diputatu nagusia bertan zirela. Ekitaldian hainbat enpresetako, eskualdeko udaletako, finantza-erakundeetako eta erakunde ofizialetako ordezkariek hartu zuten parte. Fundazioaren zuzendari nagusiak honako hau adierazi zuen, “etorriko zaigunaren zain egon beharrean etorkizuna guk geuk eraikitzea eta krisitik indartuta irtetea du helburu Goierriko Berrikuntza Guneak”. Markel Olano diputatu nagusiak proiektuari buruz hitz egiterakoan honako hau esan zuen, “Goierri lehiakorragoa izateko urrats garrantzitsua da Goierri Berrikuntza Gunea. Eskualde eta lurralde horrek sektore pribatuaren eta publikoaren arteko lankidetza hertsiari esker aurkitu du arrakasta”.

58

El Polo de Innovación del Goierri, en fase de construcción ya avanzada, abarca fundamentalmente dos áreas. Por una parte el Campus compuesto por Goierri Eskola, la Escuela de ingeniería mecánica (inaugurada en el año 2001 de la mano de Mondragón Unibertsitatea en Ordizia) y el centro tecnológico LORTEK de investigación en tecnologías de unión. La segunda área será el área de Empresas, compuesta por unidades de I+D, empresas de base tecnológica y un semillero de empresas. En total 100.000 m2, de los cuales casi 40.000 m2 estarán edificados y una inversión de más de 50 millones €. El Polo de Innovación del Goierri constituye un paso de envergadura en el empeño a favor de la comarca del Goierri, para que siga siendo una zona de vocación industrial, continúe albergando empresas punteras en el ámbito internacional y atraiga y genere empresas de base tecnológica. El 16 de diciembre de 2008, se realizó un acto público de presentación del proyecto que contó con la participación del ex Lehendakari Ibarretxe y el diputado general de Gipuzkoa. Al acto asistieron numerosas empresas y ayuntamientos de la comarca, entidades financieras y organismos oficiales. El director general de la Fundación indicó que el Polo de Innovación del Goierri pretende “hacer el futuro de la comarca, en lugar de padecerlo y tratar de salir reforzados de la crisis”. El Diputado General Markel Olano se refirió al proyecto como “un paso importante a favor de la competitividad del Goierri, una comarca y un territorio que han encontrado en la estrecha colaboración entre el ámbito privado y el sector público, la fórmula del éxito”.

The Goierri Foundation, to which the Goierri School belongs, has been promoting an ambitious project of research, development and innovation for over a year. It is called the ‘Polo de Innovación del Goierri’ or Goierri Innovation Pole. The (GIP) Goierri Innovation Pole, currently at an advanced stage in its construction, focuses primarily on two areas. The first area encompasses the Campus, consisting of the Goierri School, the University of mechanical engineering (inaugurated in 2001 by Mondragón Unibertsitatea in Ordizia) and the LORTEK technology centre for research in joining technologies. The second area focuses on business, with R&D units, technology-based companies and a company crèche. With a total surface area of 100.000 m2, and buildings covering 40.000 m2, the project will represent a total investment of over €50 million. The GIP is a major step in the development of the Goierri district, allowing it to continue to be an industrial area, with cuttingedge companies of international scope that will attract and create technology-based companies. On 16 December 2008, a public event was held with the presence of the former Basque president, Juan José Ibarretxe and the Chief Member of the Gipuzkoa Territory Government. Representatives of numerous local companies, town councils, financial institutions and official institutions attended the event. The general director of the Foundation said that the GIP aims to “create a future for the district, rather than suffer from it, in an effort to come out of the economic crisis holding a stronger position.” The Chief Member of the Gipuzkoa Territory Government Markel Olano referred to the project as “an important step towards the competitiveness of the Goierri, a district and territory that have found the formula to success through close co-operation between private organizations and the public sector.”


LANBIDE

2009

Sormen Tailerra: Lea Artibai Ikastetxearen eta Azaro Fundazioaren zerbitzua

Salón de la creatividad: un servicio de Lea Artibai Ikastetxea y Azaro Fundazioa

Creativity Workshop: a service of Lea Artibai Ikastetxea and Azaro Fundazioa

Sormen Tailerra 2009an abian jarri den lan tresna da, ESPERANZA 2013 proiektuaren baitan antolatutako dinamika bat. Proiektu horren eginkizuna, teknologia eskuratzearen eta garatzearen bidez, ondo trebatutako profesionalen laguntzaz eta industria gune berri baten sendotzea eragingo duten enpresa berriak sortuz, Lea-Artibai eskualdeko enpresen desarroilo teknologikoa eta lehiakortasuna garatzea da. Horretarako, proiektuak 3 estrategia gune ditu oinarritzat:

El Salón de creatividad es una herramienta de trabajo que se ha puesto en marcha el año 2009. Se trata de una de las dinámicas de trabajo para la consecución de los objetivos del proyecto ESPERANZA 2013. La misión del proyecto ESPERANZA 2013 es contribuir al desarrollo tecnológico y competitividad de las empresas de la comarca de Lea-Artibai, mediante la asimilación y desarrollo propio de tecnologías, la capacitación de profesionales contrastados y la creación de nuevas empresas que contribuyan a la consolidación de un nuevo tejido industrial. Para ello el proyecto se apoya en tres áreas estratégicas:

The Creativity Workshop is a tool that has been implemented in 2009. It is one of the work dynamics that aim to attain the goals of the ESPERANZA 2013 (HOPE 2013) project. The mission of the ESPERANZA 2013 project is to contribute to the technological development and competitiveness of the companies in the Lea-Artibai district through the assimilation and in-house development of technologies, skills-building for professionals and the creation of new companies that will help consolidate a new industrial fabric. To do this, the project is supported by three strategic areas:

• Lea Artibai Ikastetxearen prestakuntza eskaintza: erdi eta goi-mailako heziketa zikloak, Diseinu eta berrikuntzarako ingeniaritza, eskaeraren araberako ikastaroak eta lan munduan sartzeko zerbitzua • Leiartiker-en I+G+b • Azaro Fundazioaren bidez enpresa sustapena

• La formación mediante Lea Artibai Ikastetxea y su oferta de ciclos de grado medio y superior, la Ingeniería de Diseño e Innovación, cursos bajo demanda y el servicio de inserción laboral • I+D+i: mediante Leartiker • La promoción empresarial mediante Azaro Fundazioa

Sormen Tailerrarekin lortu nahi dena negoziogune berriak identifikatzea eta berrikuntza bultzatzea da. Enpresentzako produktu edo zerbitzu berritzaileak asmatuko dituzten ideiak sortzeko zerbitzua da. Horretarako, sormenaren mugatzaileak diren aldez aurretik sortutako kontzeptu eta eskemak baztertzen dituzten metodoak erabiltzen dira.

La puesta en marcha del Salón de creatividad trata de promover la innovación y la identificación de nuevas áreas de negocio. Se trata de un servicio para empresas, que pretende generar ideas que se conviertan en productos o servicios innovadores. Para ello se vale de métodos que persiguen la ruptura de conceptos preconcebidos y de esquemas mentales que limitan el pensamiento creativo.

Sormen Tailerrera konpondu gabeko arazoak nahiz merkatuak, teknologiak edo negozioereduak dibertsifikatzea nahi duten berrikuntza proiektuak heltzen dira. Horrelako egoeren aurrean, lehenengo eta behin proiektuaren azterketa zehatza egiten da. Eta gero, ideia berriak eta dagokien talde teknikoek burutu beharko lituzketen ekintzak proposatzen dituzten talde mistoak sortzen dira.

Al Salón de creatividad llegan desde problemas enquistados hasta proyectos de innovación que buscan diversificar mercados, tecnologías, modelos de negocio... La dinámica de trabajo incluye un análisis previo y exhaustivo de los proyectos, la creación de equipos mixtos que lanzan nuevas ideas y las acciones concretas a llevar a cabo por los departamentos técnicos correspondientes.

• Training through the Lea Artibai Ikastetxea School and College and its provision of Middle and High Degree Training courses, Design and Innovation Engineering, taylor made courses and the job placement service • R&D&I: through Leartiker • Entrepreneurship and Business promotion through Azaro Fundazioa The Creativity Workshop aims to promote innovation and identify new business areas. It is a service that aims to generate ideas that will be turned into innovative products or services. To do this, it employs methods that break away from preconceived concepts and mental frameworks that limit creative thinking. The Creativity Workshop faces both deeprooted problems and innovative projects that seek to diversify markets, technologies, business models, etc. The work dynamics includes a prior exhaustive analysis of projects, creating mixed teams to launch new ideas and specific actions to be carried out by the relevant technical departments.

59


LANBIDE

2009

Txorierri Ikastegi Politeknikoak industriaenpresak bisitatzeko aukera eskaini die batxilergoko ikasleei

Politeknika Ikastegia Txorierri facilita a sus alumnos de Bachillerato la visita de empresas industriales

Secondary school students from Politeknika Ikastegia Txorierri visit industrial companies

Txorierri Ikastegi Politeknikoak, CONFEBASKen laguntzaz, “Conoce para elegir – Acercamiento a la empresa sin sesgo de género” esperientzia pilotua burutu du 2008-2009 ikasturtean.

Politeknika Ikastegia Txorierri ha llevado a cabo, con la cooperación de CONFEBASK, una experiencia piloto llamada “Conoce para elegir – Acercamiento a la empresa sin sesgo de genéro” en el curso 2008-2009.

Politeknika Ikastegia Txorierri School has carried out a pilot project in co-operation with the Basque Business Federation CONFEBASK entitled “Get to know to be able to choose – An approach to business without a gender bias” in the 2008-2009 school year.

Ikastetxeak BERDINTASUNA (Bizkaiko Foru Aldundiaren PAREKATUZ sarekoa) proiektuaz duen konpromisoaren eta euskal enpresak ordezkatzen dituen erakundearen arduren arteko bat egitea da esperientzia. Proiektuaren bidez, Txorierriko ikasleak industria-enpresetara gerturatzea nahi izan da. Eta, nesken kasuan, gainera, genero aurreiritziak gaindituz lanbideorientazio akademikoa hobetzea. Proiektuak 5 jardunaldi izan ditu: • Azaroan, ikasleei proiektua aurkeztu • Abendua eta urtarrila bitartean sektorearen inguruko informazioa eskaintzeko tailerrak antolatu. Horren baitan, LHko irakasleak eta Txorierriko enpresetako (Onapres, Ingeteam, Ondoan e Instal Telecom) pertsonak biltzen zituen mahai-ingurua ere egon zen • Otsailean, Mecatez eta Install Telecom enpresetara bisitaldiak • Martxoan eta apirilean, goiz bateko egonaldiak Intro Design, Onapres, Mecatez, Ondoan e Install Telecom enpresetan • Maiatzean esperientziaren ebaluazioa Balantze orokorra, bai ikasleentzat eta bai parte hartu duten enpresentzat, oso positiboa izan da. Era horretara, ikasleek beraien esperientziaz baliatu dira lan-mundua ezagutzeko. Bestalde, proiektuak, Txorierri Ikastegi Politeknikoari orientazioan eta tutoretzetan genero ikuspegia lantzeko eta, bide batez, industria munduko lanbideei buruz dauden estereotipoei aurre egiteko aukera ere eskaini dio.

60

Se trata de la confluencia de las inquietudes tanto del propio centro, comprometido con su proyecto BERDINTASUNA (Red PAREKATUZ de la Diputación Foral de Bizkaia) como del organismo de representación de las empresas vascas. El proyecto ha posibilitado al alumnado de Txorierri el acercamiento a las empresas industriales de la comarca de Txorierri, y en el caso de las chicas mejorar su orientación académico profesional evitando los prejuicios de género. El proyecto ha tenido 5 fases de actuación: • Presentación del proyecto al alumnado, que se realizó en noviembre • Organización de talleres de información sectorial, que incluyó una mesa redonda con profesores de FP y personas de empresas del Txorierri (Onapres, Ingeteam, Ondoan e Install Telecom), entre diciembre y enero • Visitas a empresas (Mecatez e Install Telecom) en febrero • Estancias en empresas de una mañana (Intro Design, Onapres, Mecatez, Ondoan e Install Telecom) en marzo y abril • Evaluación de la expereriencia en mayo El balance global ha sido positivo tanto por parte del alumnado participante como por parte de las empresas. Los alumnos han podido conocer mejor el mundo laboral desde su propia vivencia y el proyecto ha permitido a Politeknika Ikastegia Txorierri abordar la orientación y la tutoría desde una perspectiva de género, tratando de socavar los esterotipos que existen en relación a las profesiones del mundo industrial.

It has brought together the concerns of both the school itself, which is committed to its BERDINTASUNA project (PAREKATUZ Network of the Bizkaia Provincial Government) and CONFEBASK, which represents Basque companies. The project has made it possible for the students of Txorierri to come a little closer to the industrial companies in the Txorierri district and, in the case of girls, to improve their academic and career guidance, avoiding gender prejudice. The project included 5 stages: • Presentation of the project to the students in November • Organisation of industrial sector information workshops, including a round table with vocational training teachers and representatives of companies from the Txorierri district (Onapres, Ingeteam, Ondoan and Install Telecom) between December and January • Visits to companies (Mecatez and Install Telecom) in February • Half-day stays in companies (Intro Design, Onapres, Mecatez, Ondoan and Install Telecom) in March and April • Evaluation of the experience in May Feedback was generally very positive, both from students and companies. The students had the opportunity of getting to know the working world better through their own experience and the project has allowed the Politeknika Ikastegia Txorierri to approach student guidance and tutorials from a gender perspective, in an attempt to undermine the existing stereotypes about professions in the industrial world.


LANBIDE

La Salle Berrozpek arrakasta handiko Lanaren Astea antolatu du

Apirilaren 27an, 28an, 29an, eta 30ean, Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxeak antolatutako jardunaldiek 100 ikasle ohi baino gehiago bildu zuten. Ikastetxeko ikasle ohiei zuzendutako jardunaldien helburua egungo krisi ekonomikoari aurre egiteko baliabideak eskaintzea zen. Batez ere, hilaren 30ean egin zen jardunaldiak izan zuen partaidetzarik handiena; ikasle ohiak eta zenbait sektoretako enpresak bildu ziren bertan. Aurrez hitzartutako 200 elkarrizketatik gora gauzatu zituzten enpresek. Lehenengo ekitaldia apirilaren 27an izan zen eta, bertan, ondorengo gaiak jorratu ziren: curriculuma nola antolatu, lan elkarrizketei nola aurre egin eta erakunde eta enpresa askok jartzen dituzten probak nola prestatu. Bigarren jardunaldiko gai nagusia krisiari aurre egiteko irtenbideen inguruan antolatutako hitzaldia izan zen. Egun horretan, Urrats bat, auto-enplegua sortzeko programa, ere aurkeztu zen. 3 urte daramatza La Salle Berrozpek programa horretan lanean; horri esker, ikasle ohi batzuek beren enpresak sortu dituzte. Dena dela, egun aipagarriena apirilaren 30a izan zen. Ikasle ohiek zein bertaratutako enpresek oso positibotzat jo zuten egindako topaketa, baita antolaketa ere eta la Salle Berrozpe Ikastetxeak izandako iniziatiba hau eskertu zuten.

La Salle-Berrozpe organiza con gran éxito la Semana de Empleo

Más de un centenar de ex alumnos participaron en las jornadas organizadas por el centro La Salle Berrozpe de Andoain los días 27, 28, 29 y 30 de abril El objetivo de la semana de empleo, orientada a los ex alumnos del centro: ofrecerles herramientas útiles para hacer frente a la crisis económica actual. La participación fue muy numerosa, en particular el jueves 30, día en que el centro organizó un encuentro entre empresas de varios sectores y ex alumnos. Las empresas realizaron más de 200 entrevistas concertadas con los participantes en las jornadas previas. La Semana del Empleo comenzó el lunes 27 con talleres sobre cómo preparar un buen curriculum vitae, consejos para enfrentarse con éxito a una entrevista de trabajo y la preparación de las pruebas que muchas empresas e instituciones hacen pasar a los aspirantes a un puesto de trabajo. El núcleo de la segunda jornada fue una conferencia en torno a las salidas que se plantean a la crisis. Este día también se presentó el programa Urrats bat, que impulsa el autoempleo. La Salle-Berrozpe trabaja desde hace tres años con este proyecto, gracias al cual varios exalumnos han podido crear su propia empresa. Sin duda, el jueves 30 de abril fue el día más destacado, Tanto los participantes como las agrupaciones presentes valoraron muy positivamente tanto la organización como la posibilidad de “encontrarse” en el marco de esta iniciativa impulsada por La Salle Berrozpe.

2009

La Salle-Berrozpe Employment Week a success

Over one hundred alumni participated in the event organised by the La Salle Berrozpe school in Andoain on 27, 28, 29 and 30 April. The goal of the Employment Week —mainly aimed at the school’s former students— is to offer them useful tools to face the current economic crisis. Participation was extensive; particularly on Thursday 30 April, when meetings were held between representatives of companies from several sectors and alumni. Participating companies held over 200 interviews that had been arranged during the previous days. The Employment Week began on Monday 27 April with workshops on how to prepare a proper curriculum vitae, advice on how to successfully participate in a job interview and preparation to take the sort of tests that many companies and institutions administer to job applicants. The core of the second day was a lecture on the options available to overcome the crisis. On that day, there was also a presentation of the Urrats bat programme to foster self-employment. La Salle-Berrozpe has been working on this project for three years and it has already helped several alumni create their own companies. Undoubtedly, Thursday 30 April was the most outstanding day. Both participants and groups provided very positive feedback on the organisation and on the possibility of holding job interviews within the framework of this initiative of La Salle Berrozpe.

61


LANBIDE

2009

Durangoko Maristak Panamarekin lankidetzan ari da, han Lanbide Heziketako ikastetxe bat sortzeko

Maristak de Durango colabora con Panamá para crear un centro de Formación Profesional

Maristak of Durango cooperates with Panama to create a Vocational Training school

2008an, Durangoko Maristak, Panamako erakunde batzuekin batera, Arrupe proiektuan hasi zen lankidetzan. Proiektua Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatzen du. Egitasmoaren helburua bikoitza da: batetik, Panama Hiriko Charrillo auzo marjinalean Lanbide Heziketarako ikastetxe bat egitea, bereziki, marjinazio arazo horri aurre egiteko. Eta, bestetik, iraupen luzeko Lanbide Heziketa egitasmoaren bidez, gaur egun Panaman dagoen lanbide eredua garatuko duen esperientzia pilotua abiaraztea.

En el año 2008 el centro Maristak de Durango ha iniciado su participación en el proyecto Arrupe en colaboración con diversas instituciones de Panamá y contando con la financiación de la Diputación Foral de Bizkaia. El objetivo del proyecto Arrupe es doble: colaborar en la puesta en marcha de un nuevo centro de Formación Profesional en el barrio de El Chorrillo de la ciudad de Panamá, un barrio marginal sobre el que se quiere actuar mediante la puesta en marcha de un centro de FP, e iniciar una experiencia piloto sobre un nuevo modelo de Formación Profesional de larga duración, que ayude a evolucionar al actual modelo profesional de Panamá.

In 2008, the Maristak school in Durango began participating in the Arrupe project in collaboration with various institutions in Panama and with the funding of the Bizkaia Provincial Government. The goal of the Arrupe project is twofold —to cooperate in the commissioning of a new Vocational Training school in El Chorrillo, Panama City —an underprivileged quarter on which a specific action has been planned through the creation of a VT school— and to start off a pilot experience based on a new, long-term model of Vocational Training that will help to develop the model currently used in Panama.

Proiektua aktiboki martxan jartzen ari direnak Panamako bi erakunde dira: Instituto Nacional de Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) eta Ciudad del Saber. Durangoko ikastetxeko langileek, dagoeneko, hainbat bidaia egin du Panamara, hango erakundeetako arduradunekin, proiektua zehazteko eta garatzeko. 2008-2009 ikasturte bukaerarako, ikastetxe berrian, espezialitate elektrikoa burutzeko ekipamendua jarrita zegoen. Ordurako, Fundazio bihurtuko den ikastetxeko zuzendaria ere izendatua zuten. 2009ko ekainean, zuzendariak Euskal Herrira egindako bisitaldian Maristak ikastetxea bisitatu zuen.

62

En esta puesta en marcha participan de manera activa dos instituciones panameñas, el Instituto Nacional de Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Ciudad del Saber. Personal del centro Maristak de Durango ha realizado diversos viajes a Panamá para concretar y desarrollar el proyecto Arrupe con los responsables de los diversos entes panameños. A finales del curso 2008-2009 se había ya dotado al centro de FP panameño con equipamientos de la especialidad eléctrica y se había producido el nombramiento de la Directora del nuevo centro de FP en Panamá, que se iba a constituir en Fundación. La nueva directora panameña visitó el País Vasco y el centro Maristak de Durango en junio de 2009.

Two institutions from Panama are actively participating in the start-up of the project, the Instituto Nacional de Capacitación para el Desarrollo Humano (National Institute for Empowering Human Development - INADEH) and the Ciudad del Saber (City of Knowledge). Staff members of the Maristak school in Durango have made several visits to Panama to discuss and develop the Arrupe project with various Panamanian institutions. At the end of the 2008-2009 school year, the school —soon to be incorporated as a foundation— had already been provided with equipment to teach electricity and the school’s headmistress had been appointed. The headmistress visited the Basque Country and the Maristak school in Durango in June 2009.


LANBIDE

HETEL zentruak Centros HETEL

2009

HETEL Centres

ARABA DIOCESANAS Nieves Cano, 10 01006 – VITORIA Tfno.: (34) 945.01.01.30., Fax : 945.01.01.39 info@diocesanas.org www.diocesanas.org INSTITUTO POLITÉCNICO JESÚS OBRERO Francia, 32, 01002 – VITORIA Tfno.:(34) 945.00.03.33 ; Fax : 945.00.03.34 info@jesusobrero.org www.jesusobrero.es CENTRO MUNICIPAL DE FP Virgen del Carmen, 17 01400 – LLODIO Tfno.: (34) 94.672.05.05 ; Fax : 94.672.10.57 secretaria@cmfp-llodio.com www.cmfp-llodio.com

BIZKAIA COLEGIO ZABÁLBURU La Esperanza, 12, 48005 – BILBAO Tfno.: (34) 94.416.31.95 ; Fax : 94.415.38.55 info@zabalburu.net www.zabalburu.net POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI Untzaga Ibaia Kalea, 1 48160 – DERIO Tfno.: (34) 94.403.40.60 ; Fax : 94.403.40.61 info@txorierri.net www.txorierri.net SAN JOSÉ – MARISTAK L. H. IKASTEGIA Abasolo, 6 48200 – DURANGO Tfno.: (34) 94.681.00.58 ; Fax : 94.620.06.38 idazkaritza@maristak.com www.maristak.com LEA-ARTIBAI IKASTETXEA Xemein Etorbidea, 19 48270 –MARKINA-XEMEIN Tfno.: (34) 94.616.90.02 ; Fax : 94.616.91.60 info@leartik.com www.leartik.com ZULAIBAR ARRATIAKO LANBIDE IKASTEGIA Bº. Zulaibar, 17 48144 - ZEANURI Tfno.: (34) 94.673.91.16 ; Fax: 94.631.70.66 info@zulaibar.org www.zulaibar.org

SALESIANOS DEUSTO Avda Lehendakari Aguirre, 75 48014 - BILBAO Tfno.: (34) 94.447.26.50 ; Fax : 94.447.26.58 salesianos@salesianosdeusto.com www.salesianosdeusto.com

OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA Gipuzkoa Kalea, 5 20800 - ZARAUTZ Tfno.: (34) 943.11.10.00 Fax : 943.11.09.90 info@oteitzalp.org www.oteitzalp.org

CENTRO SAN VIATOR Bº San Cristóbal, 2 48190 –SOPUERTA Tfno.: (34) 94.610.48.00 ; Fax : 94.610.47.20 secretaria@sanviator.com www.sanviator.com

IRUNGO LA SALLE Elizatxoko Hiribidea, 14 20303 – IRUN Tfno.: (34) 943.62.84.11 ; Fax : 943.62.84.32 irungolasalle@ilsalle.org www.irungolasalle.org

CENTRO FORMACIÓN SOMORROSTRO San Juan, 10 48550 –MUSKIZ Tfno.: (34) 94.670.60.45; Fax : 94.670.60.52 cfs@somorrostro.com www.somorrostro.com

GOIERRI ESKOLA Bº La Granja, s/n 20240 – ORDIZIA Tfno.: (34) 943.88.00.62 ; Fax : 943.88. 83.51 bulegoa@goierrieskola.org www.goierrieskola.org

ESCUELA DE QUÍMICA Y ELECTRÓNICA Doctor Areilza, 32 48010 –BILBAO Tfno.: (34) 94.441.59.78; Fax : 94.427.35.59 equimica@jesuitasindautxu.com www.jesuitasindautxu.com

GIPUZKOA MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Loramendi, 4 20500 – MONDRAGON Tfno.: (34) 943.79.47.00 ; Fax : 943.79.15.36 info@eps.mondragon.edu www.eps.mondragon.edu ETEO ESCUELA COMARCAL DE F.P. C/Larraña, 16 20560 – OÑATI Tfno.:(34) 943.71.80.09 ; Fax : 943.71.81.62 eteo@eteo.mondragon.edu www.eteo.mondragon.edu UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA Beloki Hiribidea, s/n 20700 – ZUMARRAGA Tfno.: (34) 943.72.54.77 ; Fax : 943.72.60.03 ugle@ugleskola.org www.ugleskola.org

LA SALLE BERROZPE La Salle Etorbidea, 5 20140 – ANDOAIN Tfno.: (34) 943.59.05.57 ; Fax : 943.30.05.63 lsbandoain@lasalleberrozpe.com www.lasalleberrozpe.com SALESIANOS URNIETA Ergoien, 6 20130 - URNIETA Tfno.: (34) 943.55.17.89 ; Fax : 943.33.10.59 salesianos@salesianosurnieta.com www.salesianosurnieta.com NAZARET ZENTROA Aldakoenea, 36-Bº Egia 20012 – DONOSTIA Tfno.:(34) 943.32.66.66 ; Fax : 943.32.63.84 nazaret@nazaretzentroa.com www.nazaretzentroa.com

NAFARROA INSTITUTO CUATROVIENTOS Avda. San Jorge, 2 31012 – PAMPLONA Tfno.: (34) 948.12.41.29 ; Fax : 948.13.28.39 info@cuatrovientos.org www.cuatrovientos.org

63


HETEL 22 Gizarte-ekimenezko lanbide heziketako ikastetxeen Elkartea da eta Euskal Herriko eskualde guztietan dago sustraiturik.

HETEL es una Asociación de 22 centros de Formación Profesional de iniciativa social con presencia y arraigo en todas las comarcas del País Vasco.

HETEL is an Association of 22 Vocational Training Centres created by social initiative which are present in all regions of the Basque Country.

HETELen elkarturiko zentroek gazteentzako, langileentzako eta langabeentzako Lanbide Heziketa eskaintzen dute. Honez gain, HETELeko zentroek era askotako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresei, bai neurrira eginiko formazioa bai bestelako zerbitzu teknikoak.

Los centros de HETEL imparten formación profesional a jóvenes, trabajadores y desempleados. Además, los centros de HETEL ofrecen diversos servicios a las empresas, desde el diseño e impartición de formación a medida hasta la prestación de servicios técnicos de diversa índole.

HETEL centres provide vocational training to young people, workers and unemployed people. In addition to it, HETEL centres offer different services to enterprises, from taylor-madetraining to various kinds of technical services.

Profile for HETELFP

Revista Lanbide 2009 Aldizkaria  

Revista Lanbide 2009 Aldizkaria  

Profile for hetel
Advertisement