Page 1

“√‰ËÁfi˜ ¢È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ∂ÎıÂÙÒÓ”


H ETAIPIA Η HELEXPO A.E. είναι ο εθνικός εκθεσιακός φορέας της Ελλάδας. Είναι ο µεγαλύτερος οργανωτής εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ως Ανώνυµη Εταιρία και µε το διακριτικό τίτλο "HELEXPO A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ KAI ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ" λειτουργεί από το 1999, µετά το διαχωρισµό από την πρώην ενιαία εταιρία "HELEXPO-∆ΕΘ Α.Ε.". Η HELEXPO A.E. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το οποίο αναπτύσσεται σε χώρο 180.000m2, των ∆ιεθνών Συνεδριακών Κέντρων "Ι. Βελλίδης" και "Ν. Γερµανός" στην καρδιά της πόλης, καθώς και του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Αττικής HELEXPO Palace στην καρδιά της Αθήνας, το πλέον άρτια εξοπλισµένο κέντρο του τοµέα του στην Ελλάδα, το οποίο παραχώρησε στην Οργανωτική Επιτροπή του "ΑΘΗΝΑ 2004", προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Έχει επίσης µισθώσει ένα οικόπεδο επιφάνειας 40 στρεµµάτων προς ανέγερση ενός νέου εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή του Ο.Α.Κ.Α., επιφανείας 15.000m2 Ακόµη έχει το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης των εµπορικών σηµάτων (trademarks) όλων των κλαδικών εκθέσεων. Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ), µια Γενική Έκθεση παγκόσµιας εµβέλειας, που διοργανώνει η HELEXPO AE κάθε Σεπτέµβριο, είναι ένας από τους πιο πετυχηµένους και µακροχρόνιους εκθεσιακούς θεσµούς και αποτελεί το σηµαντικότερο οικονοµικό και πολιτικό γεγονός της Ελλάδας και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από το 2004 µετεξελίσσεται σε ∆ιεθνή Έκθεση Στοχευµένων Εµπορικών και Πολιτιστικών Θεµατικών Κατευθύνσεων, προκειµένου να λειτουργήσει ως "θερµοκοιτίδα" για την ανάπτυξη νέων κλαδικών εκθέσεων και νέων υπηρεσιών και γεγονότων. Το εκθεσιακό ηµερολόγιο της HELEXPO AE περιλαµβάνει περί τις 20 διεθνείς κλαδικές εκθέσεις ετησίως, οι οποίες παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόµενους ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ αυξάνεται συνεχώς και ο αριθµός εµπορικών επισκεπτών από τις χώρες των νέων αγορών. Η HELEXPO AE, είτε ως µέρος των κλαδικών της εκθέσεων είτε ανεξάρτητα, διοργανώνει εθνικά, περιφεριακά ή διεθνή συνέδρια και ηµερίδες. Οι συνεδριακές δραστηριότητές της περιλαµβάνουν µερικά από τα µεγαλύτερα συνέδρια που πραγµατοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, µε σηµαντικότερη την Παγκόσµια Συνέλευση του Απόδηµου Ελληνισµού. Επίσης, η HELEXPO διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες της σε φορείς για τη διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων, ενώ περιβάλλει τις εκθέσεις της µε ποικίλες παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, µε αποκορύφωµα αυτές κατά τη διάρκεια της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που πραγµατοποιείται κάθε Σεπτέµβριο. Στις εκθέσεις της HELEXPO AE παίρνουν µέρος χιλιάδες εκθέτες απ'όλη την Ελλάδα και από δεκάδες χώρες, όλων των ηπείρων. Τις εγκαταστάσεις της επισκέπτονται, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 2.000.000 επισκέπτες. Η διεθνής εµπορική ακτινοβολία και αποτελεσµατικότητα της HELEXPO, γίνεται το συγκριτικό πλεονέκτηµα, στον ιστορικά και γεωγραφικά ενιαίο, οικονοµικό χώρο των Βαλκανίων, της Παραευξείνιας Ζώνης και της Ανατολικής Μεσογείου.

1


HELEXPO O HÁ¤Ù˘ ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜!

H HELEXPO, χάρη στις άρτια εξοπλισµένες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτει, αποτελεί την πρώτη επιλογή οικονοµικών, εµπορικών, επιστηµονικών και πολιτικών φορέων όταν πρόκειται για διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και συνεδρίων. H δυναµική παρουσία και η στρατηγική marketing της HELEXPO στην ευρύτερη περιοχή της Kεντρικής, Aνατολικής Eυρώπης, της Παρευξείνιας Zώνης, Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής συντελεί στην καθιέρωση της Θεσσαλονίκης και της Eλλάδας, ως: • ∆ιεθνές Περιφερειακό Eκθεσιακό Kέντρο. • Eπιχειρηµατικό Kέντρο στις αναδυόµενες αγορές. • Σηµείο ανάπτυξης, συνάντησης και συνεργασίας εµποροοικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων. • Tόπος ανάπτυξης εµπορικών σχέσεων για τη δηµιουργία επενδύσεων υψηλών αποδόσεων. • Πόλος έλξης για διεθνείς επιχειρήσεις και διεθνείς συνεργασίες. • Oυσιαστικός παράγοντας ενίσχυσης των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων των HELEXPO countries. • Eύκολα προσβάσιµος προορισµός, τόσο επιχειρηµατικού όσο και τουριστικού ενδιαφέροντος.

2


HELEXPO PALACE EÎıÂÛÈ·Îfi & ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi K¤ÓÙÚÔ AÙÙÈ΋˜ (E™KA)

• Tο 1ο Eκθεσιακό και Συνεδριακό Kέντρο στην Aττική. • Tο πιο προηγµένο τεχνολογικά και το πιο σύγχρονο αισθητικά σε όλη τη χώρα. • Eκθεσιακοί χώροι συνολικής επιφάνειας 12,500 m2, µε πλήρες δίκτυο εκθεσιακών παροχών. • Συνεδριακό Kέντρο, µε 4 συνεδριακές αίθουσες πλήρως εξοπλισµένες συνολικής χωρητικότητας 900 ατόµων και χώρο υποδοχής 1.000 m2 • Yπόγειο parking εκθετών και περιφερειακό parking επισκεπτών. • Στην έξοδο 11 της Aττικής Oδού (OTE), στο ύψος του OAKA, µε άµεση πρόσβαση από κάθε σηµείο της πόλης. • 15’ από το κέντρο των Aθηνών. • 15’ από τον ∆ιεθνή Aερολιµένα “Eλευθέριος Bενιζέλος”. • Iδανικό για φιλοξενία εµπορικών, αλλά και καταναλωτικών εκθέσεων. • Tο βασικό Kέντρο Tύπου των Oλυµπιακών Aγώνων AΘHNA 2004.

3


O‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË - AÔ¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ AÁ·ËÙÔ› ÂÎı¤Ù˜, ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi ı· ‚Ú›Ù fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ, ηıÒ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÓÂÙ·, ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ Ì·˜ ÛÙ›ÏÂÙ ¤ÁηÈÚ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù¯ÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ Û·˜. ™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ EÔÙÒÓ Ù˘ HELEXPO ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ηıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Û·˜ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÓÂÙË Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û·˜.

E°KATA™TA™H • Κατά την άφιξή του ο εκθέτης ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στον εκθεσιακό χώρο παραλαµβάνει τον εκθετήριο χώρο του από τον επόπτη του Περιπτέρου του. • Για εκθετήριους χώρους Tύπου 1 (ίχνος επί εδάφους) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Hλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Aντίγραφο Hλεκτρολογικής Άδειας του Yπουργείου Bιοµηχανίας. • Για την κατασκευή διώροφων κατασκευών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχεδίων διαµόρφωσης του εκθετηρίου χώρου συνοδευόµενα από µελέτη για την στατικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής εν γένει. • Eπίσης, ο εκθέτης οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για εκθέµατα - µηχανήµατα σε λειτουργία. • Το µέγιστο ύψος των εκθετηρίων καθορίζεται από τον Kανονισµό Λειτουργίας της έκθεσης, όµως η ελάχιστη απόσταση του υψηλότερου σηµείου της κατασκευής από τις ψευδοροφές του κτιρίου δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 10 εκ. • Οι κατασκευές των εκθετηρίων χώρων επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες αµφίπλευρα, κυρίως για τα τµήµατα που συνορεύουν µε άλλους εκθέτες.

4


• Ασφαλειοκιβώτια, φρεάτια παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ., που υπάρχουν σε ορισµένους χώρους, δεν θα πρέπει να καλύπτονται, έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποκάλυψή τους σε περίπτωση βλάβης ή νέας σύνδεσης. • Κατασκευές µπετόν, κτίσιµο, εκσκαφές τοπικές και γενικές, τρύπες κλπ., δεν επιτρέπονται στις εγκαταστάσεις και τα υλικά της HELEXPO. Η φθορά των ανωτέρω συνεπάγεται χρηµατικό πρόστιµο από ειδική επιτροπή κοστολόγησης ζηµιών και παραβάσεων. • Όλες οι εργασίες διακόσµησης και διευθέτησης των εκθετηρίων χώρων θα πρέπει να έχουν τελειώσει µια (1) ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης.

A¶OXøPH™H Με τη λήξη της Έκθεσης, ο εκθέτης, αφού τακτοποιήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις στο Λογιστήριο της HELEXPO, παραλαµβάνει θεωρηµένη άδεια εξαγωγής των εκθεµάτων του. Κατά την αποχώρησή του από την HELEXPO, την παραδίδει στον Eπόπτη του Περιπτέρου. ñ H εξαγωγή-αποµάκρυνση των εκθεµάτων θα πρέπει να γίνει µέχρι το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας από τη λήξη της έκθεσης. ñ Tα υλικά κατασκευής του εκθετήριου χώρου θα πρέπει να αποµακρύνονται εντός δύο (2) ηµερών από τη λήξη της έκθεσης. ñ Tα έπιπλα που σας παρέχει η HELEXPO περισυλλέγονται το βράδυ της λήξης της έκθεσης. ñ H HELEXPO, ουδεµία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απώλειας, φθοράς κ.λ.π. των εκθεµάτων κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης της έκθεσης καθότι οι υπηρεσίες φύλαξης περιορίζονται καθαρά και µόνο στην ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, Για το λόγο αυτό συνίσταται τα µικροεκθέµατα ή οποιοδήποτε αντικείµενα που υπάρχουν στον εκθετήριο χώρο του εκθέτη (π.χ. Laptop, H/Y, TV κ.λ.π.) να αποµακρύνονται το βράδυ της λήξης της έκθεσης.

5


T¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÎıÂÙËÚ›ˆÓ Standard Booth TÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÂÓÔÈΛԢ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÂÍÔÏÈÛÌfi (Standard Booth) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ÚÔ¯¤˜: ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο, ÌÂÙfiË Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÎı¤ÙË, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ stand, ÌÔΤٷ, Ì›· Ú›˙·/16 m2, 10 ËÏÂÎÙÚÈο ÛÔÙ /16 m2., ηٷӿψÛË Ú‡̷ÙÔ˜, ¤Ó· ÁÚ·Ê›Ô, ÙÚÂȘ ηڤÎϘ Î·È ¤Ó· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

HÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Standard Booth Στους εκθεσιακούς χώρους µε προκατασκευασµένα περίπτερα (Standard Booth) δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από τρίτους. O εκθέτης µπορεί να ζητήσει πρόσθετο φωτισµό µε την ειδική αίτηση (σελ. 22) του παρόντος εντύπου.

⁄‰Ú¢ÛË - AÔ¯¤Ù¢ÛË H HELEXPO, µετά από έγκαιρη αίτηση του εκθέτη (15 ηµέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης), µπορεί να συνδέσει µε τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της HELEXPO, τις σχετικές συσκευές του, µε την προϋπόθεση βέβαια, ότι τις συσκευές τις µεταφέρει στο stand ο εκθέτης µε ευθύνη και δαπάνες του. H χρέωση για κάθε σύνδεση είναι 77,00 € και περιλαµβάνει όλα τα υλικά συνδεσµολογίας των συσκευών του, τις σωληνώσεις ύδρευσης - αποχέτευσης, την κατανάλωση ύδατος, καθώς και τις εργατικές δαπάνες σύνδεσης και αποσύνδεσης, µετά το τέλος της έκθεσης. Η εν λόγω υπηρεσία δεν διατίθεται σε ορόφους και ηµιορόφους.

I·ÙÚÈ΋ Î¿Ï˘„Ë H HELEXPO παρέχει A΄βοήθειες στο Iατρείο του περιπτέρου 7 προς τους εκθέτες και επισκέπτες, καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης.

Parking Kατά τις ηµέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται στους χώρους της HELEXPO η είσοδος σε κανένα όχηµα. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να κάνετε έγκαιρη κράτηση θέσης PARKING στο λογιστήριο της HELEXPO. ¶ÂÚ›ÙÂÚ·

°Ú·ÊÂ›Ô Y¢ı‡ÓÔ˘

2ñ3ñ16ñ17

πÛfiÁÂÈÔ ¶ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ 2

7ñ8ñ9ñ10 12ñ13 1ñ14ñ15 4ñ5ñ6

6

∆ËϤʈÓÔ

Fax

KÈÓËÙfi

2310 .291285

2310 .291892

6979.331003

πÛfiÁÂÈÔ ¶ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ 8

2310.291511

2310.291345

6979.331001

¶ÂÚ›ÙÂÚÔ 13

2310.291512

2310.291578

6979.331002

¶ÂÚ›ÙÂÚÔ 15

2310.291218

2310.291841

6979.331000

¶ÂÚ›ÙÂÚÔ 5

2310.291286 2310.291223

2310.297602 2310.291497

6979.331001


STANDARD BOOTH ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ SUMMER HOLIDAYS & BOOK FAIR Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Helexpo

Σκελετός αλουµινίου octanorm, χρώµατος ασηµί, µε κολώνες και οριζόντιες τραβέρσες και υλικό πλήρωσης από PVC χρώµατος µπεζ, ύψους 2,5µ. και µήκους 1µ. στις κλειστές πλευρές του stand. Μετώπη πλάτους 30εκ. στις ανοιχτές πλευρές του stand που αποτελείται από τραβέρσες αλουµινίου και υλικό πλήρωσης διάτρητο PVC, όπου θα αναγράφεται η επωνυµία του εκθέτη και ο αριθµός του stand σε επιφάνεια pvc. Μοκέτα χρώµατος µπέζ 10 spot των 100W ή 2 πεντάδες των 500W / 16 m2 1 πρίζα 500W, 220Volt / 16 m2 1 γραφείο 3 καθίσµατα 1 τραπεζάκι 0,50 χ 0,50µ x 0,40µ.

7


Y§IKA ¢OMH™H™ STANDARD BOOTH ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ 96,40 cm

96,4 cm 30,00 cm 45,20 cm

2,39 m

1,50 m

90,20 cm

52,00 cm

X·ÌËÏfi ¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi

¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ·Ófi

¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ·Ófi

¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ·Ófi

1,00µ. x 1,05µ. Kωδ.: 23.AAA.00014

1,00µ. χ 2,50µ. µε plexiglass Kωδ.: 23.AAA.00012

1,00µ. χ 2,50µ. Kωδ.: 23.AAA.00010

0,50µ.χ1,05µ. Kωδ.: 23.AAA.00142 45,20 cm

45,20 cm

96,40 cm

46,40 cm

30,00 cm

46,40 cm

2,39 m

2,10 m

2,39 m

2,39 m

¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ¶·Ófi

¶fiÚÙ· Ê˘ÛÔ‡Ó·

¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ·Ófi

¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ·Ófi

1,00µ. χ 3,00µ. Kωδ.: 23.AAA.00032

1,00µ.χ2,50µ. Kωδ.: 23.AAA.00013

0,50µ.χ2,50µ. Kωδ.: 23.AAA.00031

0,50µ.χ3,00µ. Kωδ.: 23.AAA.00143

30,00 cm

2,10 m 55,00 cm

1,00 m

4,00 m

¶fiÚÙ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

K·Ú¤ ÔÚÔÊ‹˜

XˆÚÔ‰ÈÎÙ‡ˆÌ·

1,00µ. χ 2,50µ. Kωδ.: 23.AAA.00035

Tραβέρσες αλουµινίου, καρέ διαστάσεων 1µχ1µ Kωδ.: 23.AAA.00030

Kωδ.: 23.AAA.00033

MÂÙÒË ‡„Ô˘˜ 30,00ÂÎ.

Kωδ.: 23.AAA.00011

8


∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

YÏÈο ¢fiÌËÛ˘ ∫ø¢π∫√™

KATAΣKEYH BOHΘHTIKΩN XΩPΩN

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

ª√¡∞¢∞ ª∂∆ƒ∏™∏™

∆πª∏

23.AAA.00142

Χαµηλό διαχωριστικό πανό 0,50µ.χ1,05µ.

€ 7,00 /τµχ.

τµχ.

23.AAA.00143

∆ιαχωριστικό πανό 0,50µ.χ3,00µ.

€ 11,00 /τµχ.

τµχ.

23.AAA.00010

∆ιαχωριστικό πανό 1,00µ.χ2,50µ.

€ 16,70 /τµχ.

τµχ.

23.AAA.00013

Πόρτα φυσούνα 1,00µ.χ2,50µ.

€ 39,30 /τµχ.

τµχ.

23.AAA.00014

Xαµηλό ∆ιαχωριστικό 1,00µ.-1,05µ.

€ 11,40 /τµχ.

τµχ.

23.AAA.00012

∆ιαχωριστικό πανό 1,00µ.χ2,50µ. µε plexiglass

€ 16,40 /τµχ.

τµχ.

23.AAA.00032

∆ιαχωριστικό 1,00µ.χ3,00µ.

€ 19,00 /τµχ.

τµχ.

23.AAA.00031

∆ιαχωριστικό πανό 0,50µ.χ2,50µ.

€ 9,00 /τµχ.

τµχ.

23.AAA.00030

Καρέ οροφής: Tραβέρσες αλουµινίου, καρέ διαστάσεων 1,00µ.χ1,00µ.

€ 8,70 /m

23.AAA.00035

Πόρτα αλουµινίου 1,00µ.χ2,50µ.

€ 60,80 /τµχ.

23.AAA.00033

Xωροδικτύωµα

€ 38,00 /m

23.AAA.00011

Mετώπη ύψους 30εκ.

€ 7,40 /τρ.µ.

τρ.µ.

21.AAA.00629

Tραβέρσα αλουµινίου

€ 3,10 /τρ.µ.

τρ.µ.

m2

2

τµχ. m2

2

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÂÎı¤Ù˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ·fi Standard Booth (∆2 Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ stand Ì ηٷÛ΢‹) Û ›¯ÓÔ˜ ‰¿ÊÔ˘˜ (T1 ¯ˆÚ›˜ ηٷÛ΢‹) Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 5 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ¯ÒÚÔ˘ Û ›¯ÓÔ˜ ‰¿ÊÔ˘˜ (∆1 ¯ˆÚ›˜ ηٷÛ΢‹) Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ú15,90/m2 (ϤÔÓ 19% º.¶.∞.). Παρακαλούµε σχεδιάστε το περίπτερό σας και την κατασκευή που επιθυµείτε στο χώρο δίπλα χρησιµοποιώντας τα κάτωθι σύµβολα:

3

∆ιαχωριστικό πανό 1,00µ.χ2,50µ. Πόρτα φυσούνα x Xαµηλό ∆ιαχωριστικό ύψ. 1,00µ.-1,10µ. ★ ∆ιαχωριστικό πανό κρύσταλλο ∆ιαχωριστικό ύψους 3,00µ. ∆ιαχωριστικό πανό 0,50µ.χ2,50µ. Ψευδοροφή:Tραβέρσες αλουµινίου, καρέ διαστάσεων 1,00µ.χ1,00µ. Πόρτα αλουµινίου Xωροδικτύωµα Mετώπη πλάτους 30-35εκ. Tραβέρσα αλουµινίου

Kάθε καρέ έχει διάσταση 1,00m x 1,00m Για αποκλειστική χρήση σε υλικά δοµής της HELEXPO. Ο ανωτέρω εξοπλισµός διατίθεται και σε εκθετήριους χώρους εκτός των Περιπτέρων, µε την προυπόθεση ότι αυτοί είναι κλειστοί και στεγασµένοι. Ισχύει το ειδικό έντυπο χρέωσης / αποχρέωσης κατά την παραλαβή - παράδοση από τον εκθέτη.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

9


E•O¶§I™MO™ ¢OMH™ STANDARD BOOTH ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

96,00 cm

76,00 cm 36,00 cm 66,00 cm

P¿ÊÈ

94,00 cm

1,05µ. χ 0,25µ. Kωδ.: 23.AAA.00002 P¿ÊÈ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ

P¿ÊÈ ÂÈÎÏÈÓ¤˜

P·ÊȤڷ Ì 4 Ú¿ÊÈ·

BÈÙÚ›Ó· ÌÂÁ¿ÏË

1,05µ. χ 0,25µ. Kωδ.: 23.AAA.00001

1,10µ.χ0,30µ. Kωδ.: 23.AAA.00036

1,03µ. χ 0,33µ. χ 2,20µ. Kωδ.: 23.AAA.00004

1,00µ. χ 2,50 µ. Kωδ.: 23.AAA.00037

96,40 m

46,90 cm

46,90 cm

96,40 m 10,50 cm

24,00 cm 1,00 m

51,40 cm 71,40 cm 68,00 cm

90,00 cm

BÈÙÚ›Ó· fi„ˆ˜

µÈÙÚ›Ó· ‰·¤‰Ô˘

K‡‚Ô˜

K‡‚Ô˜

1,00µ. χ 0,50µ. χ 2,20µ. Kωδ.: 23.AAA.00007

Kωδ.: 23.AAA.00008

Κύβος ύψους 0,60 µ. Kωδ.: 23.AAA.00006

Κύβος ύψους 0,80 µ. Kωδ.: 21.AAA.00005

19,40 cm

1,07 m

19,40 cm

19,40 cm

73,40 cm

73,40 cm

73,40 cm

96,40 cm 75,20 cm

96,40 cm

1,53 m

ŒÈÏÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÁÈ· info

ŒÈÏÔ TV

ŒÈÏÔ Î·Ì‡ÏÔ ÁÈ· info

∫·Ó·¤˜ Ì·‡ÚÔ˜ ‰Èı¤ÛÈÔ˜

1,00µ. χ 3,00µ. Kωδ.: 23.AAA.00026

Kωδ.: 21.AAA.00024

Kωδ.: 21.AAA.00025

1,40µ. χ 0,70µ. Kωδ.: 21.AAA.00029

10

T· ¤ÈÏ· ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ı· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.


∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

EÍÔÏÈÛÌfi˜ ¢ÔÌ‹˜ ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

TMX

Eκθετήρια 23.AAA.00002

Pάφι 1,00µ. χ 0,25µ.

€ 11,40

23.AAA.00001

Pάφι κρύσταλλο 1,00µ. χ 0,25µ.

€ 11,40

23.AAA.00036

Pάφι επικλινές 1,10µ. χ 0,30µ.

€ 14,60

23.AAA.00004

Pαφιέρα 1,03µ. χ 0,33µ. χ 2,50µ.

€ 40,00

23.AAA.00037

Bιτρίνα µεγάλη ύψους 2,50µ.

€ 60,80

23.AAA.00007

Bιτρίνα όψεως 1,00µ. χ 0,50µ. χ 2,20µ.

€ 77,50

23.AAA.00008

Bιτρίνα δαπέδου 1,00µ. χ 0,50µ. χ 1,05µ.

€ 50,80

23.AAA.00006

Kύβος 0,50µ, χ 0,50µ. χ 0,60µ.

€ 12,70

23.AAA.00005

Kύβος 0,50µ, χ 0,50µ. χ 0,80µ.

€ 14,00

Λοιπά 21.AAA.00026

Έπιπλο γωνιακό για info

€ 60,80

21.AAA.00024

Έπιπλο TV

€ 53,20

21.AAA.00025

Έπιπλο καµπύλο για info

€ 53,20

21.AAA.00029

Καναπές µαύρος διθέσιος

€ 101,10

T· ¤ÈÏ· ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ı· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. Για αποκλειστική χρήση σε υλικά δοµής της HELEXPO. Ο ανωτέρω εξοπλισµός διατίθεται και σε εκθετήριους χώρους εκτός των Περιπτέρων, µε την προυπόθεση ότι αυτοί είναι κλειστοί και στεγασµένοι. Ισχύει το ειδικό έντυπο χρέωσης / αποχρέωσης κατά την παραλαβή - παράδοση από τον εκθέτη.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

11


E¶I¶§A STANDARD BOOTH ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

°Ú·Ê›Ô

°Ú·ÊÂ›Ô Í‡ÏÈÓÔ

TÚ·¤˙È ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÎÂÏÂÙÔ‡

1,20µ. χ 0,70µ. χ 0,72µ. Kωδ.: 21.AAA.00001

1,40µ.χ0,80µ.χ0,72µ. Kωδ.: 21.AAA.00002

1,20µ. χ 0,70µ. χ 0,72µ. Kωδ.: 21.AAA.00004

70,00 cm

TÚ·Â˙¿ÎÈ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ê˘Û. ͇ÏÔ˘

TÚ·¤˙È ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ Í‡ÏÈÓÔ

TÚ·¤˙È ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ Á˘¿ÏÈÓÔ

Kωδ.: 21.AAA.00019

Kωδ.: 21.AAA.00020

0,50µ. χ 0,50µ. χ0,40µ. Kωδ.: 21.AAA.00022

TÚ·Â˙¿ÎÈ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÌÂÙ·ÏÏ. ÛÎÂÏÂÙÔ‡, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ˙

0,50µ.χ0,50µ.χ0,40µ. Kωδ.: 21.AAA.00006

TÚ·Â˙¿ÎÈ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ ÌÂÙ·ÏÏ. ÛÎÂÏÂÙÔ‡

0,90µ.χ0,50µ.χ0,40µ. Kωδ.: 21.AAA.00628 80,00 cm

80,00 cm

1,25 m

70,00 cm

45,00 cm

TÚ·¤˙È ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ

TÚ¿Â˙· Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË

EÚÌ¿ÚÈÔ ÌÂ 1 Ú¿ÊÈ

NÙÔ˘Ï¿· Ì 2 Ú¿ÊÈ· ͇ÏÈÓË

1,80µ. χ 0,70µ. χ 0,75µ. Kωδ.: 21.AAA.00021

1,50µ. χ 0,80µ. χ 0,75µ. Kωδ.: 21.AAA.00064

Kωδ.: 21.AAA.00023

Kωδ.: 21.AAA.00027

K¿ıÈÛÌ· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ

¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· Û˘ÓÔÌÈÏËÙÔ‡

K¿ıÈÛÌ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ

µπορντώ Kωδ.: 21.AAA.00008

µπορντώ Kωδ.: 21.AAA.00009

µαύρο Kωδ.: 21.AAA.00003

K¿ıÈÛÌ· Ï·ÛÙÈÎfi ÁÎÚÈ ÌÂ ÌÂÙ·Ï. ÛÎÂÏÂÙfi

80,00 cm

Kωδ.: 21.AAA.00011

1,75 m 70,00 cm

¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· Lisa

™Î·Ìfi Z‹Ù·

™Î·Ìfi Jodi

K·ÏfiÁÂÚÔ˜

χρώµατος µπλε ή ταµπά Kωδ.: 21.AAA.00028

χρώµατος µαύρου Kωδ.: 21.AAA.00030

χρώµατος µπλέ ή ταµπά Kωδ.: 21.AAA.00031

Kωδ.: 21.AAA.00032

12

T· ¤ÈÏ· ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ı· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.


∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

åEÈÏ· ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

TMX

Έπιπλα 21.AAA.00001

Γραφείο 1,20µ. χ 0,70µ. χ 0,72µ.

€ 54,70

21.AAA.00002

Γραφείο ξύλινο 1,40µ. χ 0,80µ. χ 0,72µ.

€ 60,80

21.AAA.00004

Tραπέζι µεταλλικού σκελετού 1,20µ. χ 0,70µ. χ 0,72µ.

€ 36,80

21.AAA.00006

Tραπέζι τετράγωνο µεταλλ. σκελετού χρώµατος µπεζ 0,50µ. χ 0,50µ. χ 0,40µ.

€ 21,40

21.AAA.00022

Tραπέζι τετράγωνο µεταλλ. σκελετού χρώµ. φυσ. ξύλου 0,50µ. χ 0,50µ. χ 0,40µ.

€ 15,20

21.AAA.00019

Tραπέζι στρόγγυλο ξύλινο διαµέτρου 0,70µ.

€ 30,40

21.AAA.00020

Tραπέζι στρόγγυλο γυάλινο διαµέτρου 0,90µ.

€ 53,20

21.AAA.00628

Tραπεζάκι µακρόστενο µεταλλ. σκελετού 0,90µ. χ 0,50µ. χ 0,40µ.

€ 25,50

21.AAA.00021

Tραπέζι αναδιπλούµενο 1,80µ. χ 0,70µ. χ 0,75µ.

€ 54,30

21.AAA.00064

Tράπεζα συµβουλίου κρυστάλλινη 1,50µ. χ 0,80µ. χ 0,75µ.

€ 66,00

21.AAA.00023

Eρµάριο

€ 38,00

21.AAA.00027

Nτουλάπα ξύλινη

€ 53,20

21.AAA.00032

Kαλόγερος

€ 15,20

21.AAA.00008

Kάθισµα περιστρεφόµενο µπορντώ

€ 46,40

21.AAA.00009

Πολυθρόνα συνοµιλητού µπορντώ

€ 41,30

21.AAA.00003

Kάθισµα δερµάτινο µαύρο

€ 31,50

21.AAA.00011

Kάθισµα πλαστικό γκρι µε µεταλλικό σκελετό

€ 16,70

21.AAA.00028

Πολυθρόνα Lisa χρώµατος µπλε ή ταµπά

€ 45,30

21.AAA.00030

Σκαµπό Zήτα χρώµατος µαύρου

€ 38,00

21.AAA.00031

Σκαµπό Jodi χρώµατος µπλε ή ταµπά

€ 40,00

Kαθίσµατα

T· ¤ÈÏ· ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ı· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. Ο ανωτέρω εξοπλισµός διατίθεται και σε εκθετήριους χώρους εκτός των Περιπτέρων, µε την προυπόθεση ότι αυτοί είναι κλειστοί και στεγασµένοι. Ισχύει το ειδικό έντυπο χρέωσης / αποχρέωσης κατά την παραλαβή - παράδοση από τον εκθέτη. Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

13


§OI¶O™ E•O¶§I™MO™ STANDARD BOOTH ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ 70,00 cm

æ˘Á›Ô

NÂÚÔ¯‡Ù˘

EˆÓ˘Ì›· ÂÎı¤ÙË ÛÙË ÌÂÙÒË

0,60µ.χ0,60µ.χ0,85µ. Kωδ.: 23.AAA.00040

0,60µ.χ0,80µ.χ0,75µ. Kωδ.: 23.AAA.00041

(1,52 µ.χ0,20µ.) Kωδ.: 23.AAA.00009

MÔΤٷ ÌÂ˙, ÎfiÎÎÈÓË, ÌÏÂ

⁄‰Ú¢ÛË - ·Ô¯¤Ù¢ÛË

Kωδ.: 25.AAA.00002

Kωδ.: 14.AAA.00001

T· ¤ÈÏ· ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ı· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.

ºøTO°PAºH™H

¢EN I™XYEI °IA EK£E™EI™ ¶OY ¢IOP°ANøNONTAI EKTO™ £E™™A§ONIKH™

ºˆÙÔÁڷʛ˜ • Έγχρωµες 20χ30 ή 20χ25 • Λοιπές ∆ιαστάσεις

EȉÈΤ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Eιδικές Φωτογραφήσεις (Studio κλπ.) Ψηφιακή φωτογραφία - ελάχιστη παραγγελία 3 φωτό.

14

Slides ·Ï¿ ∆ιάσταση 135 ∆ιάσταση 4,5χ6 ∆ιάσταση 6,6 ∆ιάσταση 6χ7 ∆ιάσταση 10χ12,5

BÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Eταιρικό Profile Tηλεοπτικά Spots Λοιπές Bιντεοσκοπήσεις


∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

§ÔÈfi˜ EÍÔÏÈÛÌfi˜ ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

ª√¡∞¢∞ ª∂∆ƒ∏™∏™

∆άπεδα-Eπιστρώσεις-Oροφές 25.AAA.00002 25.AAA.00002 25.AAA.00002 23.AAA.00009 23.AAA.00040 23.AAA.00041 14.AAA.00001

Mοκέτα µπεζ Mοκέτα κόκκινη Mοκέτα µπλε Eπωνυµία εκθέτη στη µετώπη (1,52µ. χ 0,20µ.) Ψυγείο Nεροχύτης Ύδρευση - αποχέτευση

€ € € € € € €

3,90/m2 3,90/m2 3,90/m2 24,60/τµχ. 72,30/τµχ. 135,60/τµχ. 77,00

m2 m2 m2 τµχ. τµχ. σύνδεση

• Η αλλαγή χρώµατος µοκέτας του Standard Booth (Τ2 τυποποιηµένο stand µε κατασκευή) και ανάλογα µε την διαθεσιµότητα επιβαρύνει τον εκθέτη. • Tα έπιπλα θα διανέµονται το βράδυ της παραµονής και θα µαζεύονται το βράδυ της λήξης της έκθεσης. • Στους εκθετήριους χώρους Τύπου 1 η µοκέτα τοποθετείται πριν την ειδική κατασκευή του εκθετήριου χώρου.

ºˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË ∫ø¢π∫√™

74.AAA.00006 74.AAA.00006 74.AAA.00007 74.AAA.00007

74.AAA.00008 74.AAA.00008 74.AAA.00008 74.AAA.00008 74.AAA.00008 74.AAA.00008 74.AAA.00008 74.AAA.00009

∆EN IΣXYEI ΓIA EKΘEΣEIΣ ΠOY ∆IOPΓANΩNONTAI EKTOΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ Photographs • Έγχρωµες 20χ30 ή 20χ25 • Λοιπές ∆ιαστάσεις Eιδικές φωτογραφήσεις Eιδικές Φωτογραφήσεις (Studio κλπ.) Ψηφιακή φωτογραφία - ελάχιστη παραγγελία 3 φωτό. Slides απλά ∆ιάσταση 135 ∆ιάσταση 4,5χ6 ∆ιάσταση 6,6 ∆ιάσταση 6χ7 ∆ιάσταση 10χ12,5 Bιντεοσκοπήσεις Eταιρικό Profile Tηλεοπτικά Spots Λοιπές Bιντεοσκοπήσεις

∆πª∏

TMX

€ 5,50/τµχ. κατόπιν συµφωνίας κατόπιν συµφωνίας € 6,60/τµχ. € 6,60/τµχ. € 8,30/τµχ. € 11,00/τµχ. € 19,80/τµχ. κατόπιν συµφωνίας κατόπιν συµφωνίας κατόπιν συµφωνίας κατόπιν συµφωνίας Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

15


TH§EºøNIA / INTERNET TËÏÂʈÓÈ΋ „ËÊȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ Û˘Û΢‹ Alcatel 5010 Eίναι η βασική τηλεφωνική σύνδεση για εκθέτες που επιθυµούν επικοινωνία φωνής. H συσκευή είναι τεχνολογίας ISDN και διαθέτει πληκτρολόγιο, µεγάφωνο ανοιχτής ακρόασης και 5 πλήκτρα ειδικών λειτουργιών. Στη σύνδεση αυτή δεν είναι δυνατόν να συνδεθούν άλλες συσκευές.

TËÏÂʈÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÌÂ Û˘Û΢‹ Siemens 802 Eίναι τηλεφωνική συσκευή για πελάτες οι οποίοι εκτός από την τηλεφωνική συσκευή επιθυµούν να συνδέσουν στη γραµµή τους και άλλο δικό τους εξοπλισµό (fax, modem, H/Y). H γραµµή είναι πλήρως συµβατή µε τις ψηφιακές γραµµές OTE και διατίθεται µε συσκευή πολύ καλής ποιότητας µε πληκτρολόγιο.

TËÏÂʈÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ISDN Eίναι τηλεφωνική παροχή ISDN για πελάτες που επιθυµούν να συνδέσουν συσκευές ISDN (τηλέφωνα ISDN, τηλεφωνικά κέντρα ISDN). O εκθέτης υποβάλλει έγκαιρα στον OTE αίτηµα για χορήρηση.

™‡Ó‰ÂÛË H/Y ÛÙÔ Internet Σύνδεση H/Y στο Internet µε ταχύτητα τουλάχιστον στα 2 Mbps µέσω του ∆ικτύου της HELEXPO µε static real IP. Aπαιτείται κάρτα τύπου Ethernet στον υπολογιστή σας.

¢È·ÊËÌÈÛÙÈο banner ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ site Ù˘ Helexpo www.helexpo.gr ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÌfiÓÔ Î·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË α. 468 x 60 pixels b. 230 x 60 pixels c. 130 x 130 pixels

™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÛÙ·ÛË α. 468 x 60 pixels b. 230 x 60 pixels c. 130 x 130 pixels

YËÚÂۛ˜ Kατασκευή τοπικού δικτύου στο stand του εκθέτη. • Παροχή πάσης άλλης τεχνικής υποστήριξης (αφορά συστήµατα H/Y και άλλες συναφείς υπηρεσίες).

16


∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

TËÏÂʈӛ· / Internet ∫ø¢π∫√™ 15.AAA.00007 15.AAA.00008 15.AAA.00002 80.AAA.00002

80.AAA.00005 80.AAA.00005 80.AAA.00005 80.AAA.00005 80.AAA.00005 80.AAA.00005 80.AAA.00006 80.AAA.00006

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ Tηλεφωνική ψηφιακή σύνδεση µε συσκευή Alcatel 5010 * Tηλεφωνική σύνδεση αναλογική µε συσκευή Siemens 802 * Tηλεφωνική σύνδεση ISDN (υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες εκτός Internet) Σύνδεση H/Y στο Internet ** Πινάκιο Xρεώσεων Aστικά τηλέφωνα (1 µονάδα/λεπτό) Yπεραστικά τηλέφωνα (2,4 µονάδες/λεπτό) Kινητά τηλέφωνα (6 µονάδες/λεπτό) Eυρ. Ένωση σταθερά τηλέφωνα (8 µονάδες/λεπτό) Eυρ. Ένωση κινητά τηλέφωνα (11 µονάδες/λεπτό) USA, CANADA, AUSTRALIA (10 µονάδες/λεπτό) ∆ιαφηµιστικά banner στις σελίδες του site της Helexpo Στην πρώτη σελίδα µόνο και σε ετήσια βάση α. 468 x 60 pixels b. 230 x 60 pixels c. 130 x 130 pixels Στις σελίδες των κλαδικών εκθέσεων και κατά περίσταση α. 468 x 60 pixels b. 230 x 60 pixels c. 130 x 130 pixels Yπηρεσίες Παροχή τεχνικής υποστήριξης (Kατασκευή τοπικού δικτύου στο stand του εκθέτη) Παροχή πάσης άλλης τεχνικής υποστήριξης (αφορά συστήµατα H/Y και άλλες συναφείς υπηρεσίες).

∆πª∏

TIMH TH§.MONA¢A™ API£MO™

€ 48,40 € 48,40 € 96,80

€ 0,06 € 0,06 € 0,06

€ 74,25

-

-

-

€ 6.380,00 € 3.850,00 € 3.850,00

-

κατόπιν συµφωνίας

-

κατόπιν συµφωνίας κατόπιν συµφωνίας

€ 51,70/ώρα*** € 51,70/ώρα

-

-

-

* Οι τηλεφωνικές συσκευές παραλαµβάνονται από το γραφείο του Υπεύθυνου Περιπτέρου και επιστρέφονται εκεί. ** Για σύνδεση από 5 H/Y και άνω παρέχεται έκπτωση 50% *** H τιµή περιλαµβάνει και τα υλικά (π.χ. καλώδια, hub, κλπ.). Eλάχιστη χρέωση: 1 ώρα. Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

17


Y¶HPE™IE™ ºY§A•H™ º‡Ï·ÍË ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ H HELEXPO προσφέρει εκτός της γενικής φύλαξης των εκθεσιακών χώρων, ειδική φύλαξη στο εκθετήριο σας µε χρέωση 11,00€ /ώρα. H υπηρεσία προσφέρεται από εταιρία που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της HELEXPO στη φύλαξη.

Y¶HPE™IE™ KA£APIOTHTA™ H HELEXPO προσφέρει γενική και ειδική καθαριότητα στους εκθεσιακούς χώρους και στα εκθετήρια. • H γενική καθαριότητα περιλαµβάνει καθαριότητα εκθετηρίων χώρων ανεξαρτήτως τύπου (σκούπισµα µε ηλεκτρικές σκούπες), καθαριότητα ειδικών δαπέδων, αποκοµιδή απορριµµάτων από τα καλάθια, άδειασµα σταχτοδοχείων τουλάχιστο 1 φορά την ηµέρα. • H ειδική καθαριότητα περιλαµβάνει καθαριότητα και συντήρηση αυτής καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων στους εκθετηρίους χώρους ανεξαρτήτος τύπου, κατασκευής, καθαριότητα εξοπλίσµού (γραφεία, τραπέζια, καρέκλες κ.λ.π.), πλην των εκθεµάτων.

18


∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

YËÚÂۛ˜ EȉÈ΋˜ º‡Ï·Í˘ ∫ø¢π∫√™ 20.AAA.00001

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

Προσωπικό ασφαλείας για φύλαξη εκθετηρίου σε ώρες λειτουργίας ή µη της έκθεσης

€ 11,00/ώρα

™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ËÚÂÛ›·

HMEPOMHNIA

A¶O

Eø™

øPE™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

™À¡√§√ øƒø¡: Η υπηρεσία φύλαξης προσφέρεται από εταιρεία που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της HELEXPO στη φύλαξη των χώρων.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

19


H§EKTPO§O°IKO™ E•O¶§I™MO™ ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

¶ÚÔ‚ÔϤ·˜ Hqi 150W

¶ÚÔ‚ÔϤ·˜ Hqi 400W

Kωδ.: 24.AAA.00015

Kωδ.: 24.AAA.00606

‹ / ηÈ

¶ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ȉ‰›Ó˘ 500W

¶Ú›˙· 220V

εγκατεστηµένος Kωδ.: 24.AAA.00508

εγκατεστηµένη Kωδ.: 24.AAA.00002

+ ‹ / ηÈ

5 Ï·ÌÙ‹Ú˜ ηıÚ¤ÙÔ˘ 100W

¶˘ÏÒÓ·˜ ʈÙÈÛÌÔ‡

σε πεντάδα εγκατεστηµένα Kωδ.: 24.AAA.00005

ορθοστάτης µεταβαλλόµενου ύψους 3,50µ.-4,00µ. Tα φωτιστικά σώµατα δεν περιλαµβάνονται Kωδ.: 24.AAA.00018*

* ∆ιατίθεται αποκλειστικά µε τους κωδικούς 24.ΑΑΑ.00015 ή / και 24.ΑΑΑ.00606 ή / και 24.AAA.00508

20


∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

HÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ EÍÔÏÈÛÌfi˜ Η HELEXPO µπορεί -αν το ζητήσει ο εκθέτης- να τοποθετήσει τυποποιηµένο πίνακα και καλώδιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τυποποιηµένος πίνακας που τοποθετείται από την HELEXPO περιλαµβάνει τις αναγκαίες ασφάλειες, διακόπτες, κλέµες συνδέσεις, 1 πρίζα για µικροσυσκευές και έχει την παρακάτω ισχύ: • Για εκθετήριους χώρους µέχρι 40m2 είναι µονοφασικός πίνακας µε 3 αναχωρήσεις και µέγιστη ισχύ κατανάλωσης 5 KVA (25 Α ασφάλεια). • Για εκθετήριους χώρους µεγαλύτερους από 40m2 είναι τριφασικός 3Χ 380 V µε 1 τριφασική και 6 µονοφασικές αναχωρήσεις και µεγιστη ισχύ κατανάλωσης 15 KVA (3Χ25 Α ασφάλεια). • Εάν οι ανωτέρω πίνακες δεν καλύπτουν τις ανάγκες φωτισµού και µηχανηµάτων τότε ο εκθέτης µπορεί µε δικά του έξοδα να τοποθετήσει µεγαλύτερο πίνακα και καλώδιο παροχής µετά από συνεννόηση µε την HELEXPO.

¶·Ú·Î·Ïԇ̠ۯ‰ȿÛÙ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi Û·˜ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú·ÁÁ›ϷÙ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î¿ÙˆıÈ Û˘Ì‚fiψÓ, ÙÛÂοÚÔÓÙ·˜ ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÂÓ¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·.

Προβολέας Hqi

Προβολέας ιωδίνης 500W εγκατεστηµένος

Πρίζα 220V εγκατεστηµένη

*

5 λαµπτήρες καθρέπτου 100W σε πεντάδα εγκατεστηµένα Πυλώνας φωτισµού (ορθοστάτης) Παροχή σε kw για φωτισµό Σύνδεση φωτιστικών σωµάτων του εκθέτη

∆· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÔ‰ÈÎÙ‡ˆÌ· Â›Ó·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1,00Ì. à 1,00Ì. Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

21


∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

HÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ EÍÔÏÈÛÌfi˜ Standard Booth ∫ø¢π∫√™ 24.AAA.00508 24.AAA.00015 24.AAA.00606 24.AAA.00005 24.AAA.00002 24.AAA.00018 24.AAA.00601 24.AAA.00601 24.AAA.00026 24.AAA.00027 24.AAA.00017

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

Προβολέας ιωδίνης 500W εγκατεστηµένος * Προβολέας Hqi 150W * Προβολέας Hqi 400W * 5 λαµπτήρες καθρέπτου 100W σε πεντάδα εγκατεστηµένα * Πρίζα 220V εγκατεστηµένη Πυλώνας φωτισµού (ορθοστάτης) Παροχή σε kw (1 kw - µονοφασικό) Παροχή σε kw (1 kw - τριφασικό) Παροχή σε kw (µονοφασικό για κίνηση) Παροχή σε kw (τριφασικό για κίνηση) Σύνδεση φωτιστικών σωµάτων του εκθέτη

TMX

€ 25,50 € 48,70 € 70,00 € 21,40 € 10,10 € 54,30 € 27,20 € 33,00 € 28,90 € 32,80 € 7,40

* Για αποκλειστική χρήση σε υλικά δοµής της HELEXPO

∆ιευκρινήσεις 1. Οι παροχές για φωτισµό έχουν απόληξη σε πρίζα ή κλέµα δίπλα στον πίνακα και διαθέτουν ρελέ προστασίας 30mA. 2. Οι παροχές για κίνηση καταλήγουν σε πίνακα και διαθέτουν ρελέ προστασίας 300mA. 3. Τα φωτιστικά σώµατα που περιγράφονται στη διπλανή σελίδα καθώς και οι συνδέσεις φωτιστικών σωµάτων του εκθέτη γίνονται µόνον σε κατασκευές αλουµινίου. 4. Στη σύνδεση φωτιστικών σωµάτων του εκθέτη δε συµπεριλαµβάνεται η παροχή σε kw, την οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να παραγγείλει πρόσθετα ο εκθέτης µέσω του Εντύπου Τεχνικών Παροχών. 5. Οι προβολείς των εκθετών θα πρέπει να φέρουν στο άκρο τους φις ή κλέµα, να διαθέτουν γείωση και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Kάθε καρέ έχει διάσταση 1,00m x 1,00m

6. Η χρέωση των kw είναι πολλαπλάσια του 0,5kw στο κλάσµα τιµής του 1kw.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19% TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

22

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË


¶∂ƒπ¶∆∂ƒA OÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ EÎıÂÛȷΤ˜ ¶·Ú·ÁˆÁ¤˜ ¶ÂÚ›ÙÂÚ· Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó!

ŒÌÓ¢ÛË. K·ÈÓÔÙÔÌ›·. ¶ÚˆÙÔÔÚ›·. Η HELEXPO, ο εθνικός εκθεσιακός φορέας, αλλάζει τα δεδοµένα. ∆ηµιούργησε την HELEXPRO και προσφέρει το αύριο στην ολοκληρωµένη εκθεσιακή επικοινωνία. Η HELEXPRO πάνω και πέρα από τα όρια των συνηθισµένων εκθεσιακών κατασκευών, αποτελεί την πρώτη εταιρία εκθεσιακού marketing και συνολικών εκθεσιακών παραγωγών. Προσεγγίζει τις επικοινωνιακές αλλά, ταυτόχρονα, και τις επιχειρησιακές σας ανάγκες, µε τρόπο που οδηγεί στις επιθυµητές κατευθύνσεις την προβολή σας και επιστρέφει τις επενδύσεις σας µε ουσιαστικό αποτέλεσµα. Στην HELEXPRO επίσης µετέχουν τέσσερις από τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις της εκθεσιακής αγοράς στην Ελλάδα και αρθρώνουµε µαζί, µια ανεξάντλητη σε ιδέες και µε τεράστια εµπειρία, δυναµική συνεργασία. EXPOSYSTEM, ARCHISTRUCTURE, TETRAGON και ∆ΕΚΑ ενώνουν µε την HELEXPO τις δυνάµεις τους και προσφέρουν, µε τη νέα εξειδικευµένη θυγατρική εταιρία HELEXPRO, ολοκληρωµένες εκθεσιακές παραγωγές στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο HELEXPO PALACE- Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Αττικής, αλλά και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα θέλατε να δηµιουργήσετε την ποιοτική διαφορά. Aλλάξτε τώρα σελίδα και ξεχωρίστε. Σας εγγυώµαστε επιτυχηµένες εκθεσιακές παρουσίες και εκδηλώσεις µε Έµπνευση, Kαινοτοµία, Πρωτοπορία!

24


25


∆À¶√¶√π∏ª∂¡∂™ ¢√ª∂™ ¶EPI¶TEPøN DELUXE BOOTH DELUXE BOOTH - PREMIUM I (ÁÈ· stand ·fi 24m

2

¤ˆ˜ 64m2)

85ú/m2

Stand 6x4: 24m2

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

∫¿ıÈÛÌ· µUNNY

TÚ·¤˙È

™Î·ÌÒ Z∏TA

INFO (100x50x102 cm)

Σκελετός Inox, κάθισµα και µπράτσα ξύλινα σε µαύρη λάκα. Κωδ.: 21.ΑΑΑ.00547

Σκελετός µεταλλικός, επιφάνεια οξυάς. Κωδ.: 23.ΑΑΑ.00543

Σκελετός Inox, σκαµπώ µαύρου δέρµατος. Κωδ.: 21.ΑΑΑ.00010

Σύστηµα αλουµινίου Octanorm. Πλήρωση κόκκινων panels, επιφάνεια οξυάς. Κωδ.: 23.ΑΑΑ.00568

BÈÙÚ›Ó· TRANSPARENTA

¶ÚÔÛÂÎÙÔı‹ÎË

K‡‚Ô˜ (50x50x50 cm)

Bάθρο γκρι µελαµίνης, Aλουµινίου Octanorm, Σύστηµα αλουµινίου Octanorm. δύο αυτόνοµα κρυστάλλινα τριών θέσεων plexi Πλήρωση κόκκινων panels, επίπεδα µε συρόµενα πορτάκια. glass A4. επιφάνεια οξυάς. Κωδ.: 23.ΑΑΑ.00008 Κωδ.: 23.ΑΑΑ.00549 Κωδ.: 23.ΑΑΑ.00146

26

¢È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ (95¯90cm)

Σύστηµα αλουµινίου Octanorm. Πλήρωση κόκκινων panels & γαλακτερού plexi glass. Περιλαµβάνεται ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. Λαµπτήρες φθορίου. Κωδ.: 23.ΑΑΑ.00645

* √ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ stand.


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

¶∞ƒ√Ã∏ ¢øPEAN ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø¡ ∂π™π∆∏ƒπø¡ ∫∞π ºπ§√•∂¡π∞™ ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ανά 24m2 ‹ 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ανά 32m2 ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 πτήση εσωτερικού µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 24m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. ‹ 1 πτήση εξωτερικού (Ευρώπης ή Μ.Ανατολής) µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 32m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. - Οι παροχές ισχύουν για την χρονική περίοδο µιας εβδοµάδας πριν την έναρξη της έκθεσης και 4 ηµέρες µετά την λήξη. - Oι κρατήσεις γίνονται µε την παραλαβή της δήλωσης συµµετοχής εφόσον αυτή σταλεί δύο µήνες τουλάχιστο πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ...........

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Stand ∆ΑΠΕ∆Ο: Μοκέτα Αlma Elea Vel χρώµατος γκρι ανοιχτό (κωδ. 362) ∆ΟΜΗ: Σύστηµα αλουµινίου Octanorm Maxima (8x8 cm) ΠΛHPΩΣH: Panel δερµατίνης κόκκινου χρώµατος (Ral 3002) AΠOΘHKH: 1m2 µε πόρτα φυσούνα OPOΦH: Xωροδικτύωµα αλουµινίου Octanorm Structure (95x240cm) HΛEKTPIKA: 1 µπρίζα 220 Volt HQI: 1τµχ./4m2

∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆IAΦANOΣKOΠIO: 95x90cm (καθαρές διαστάσεις δηµιουργικού): 2τµχ. EΠIΓPAΦH: Λευκή µελαµίνη τραπεζοειδής: 1τµχ/όψη EΞOΠΛIΣMOΣ: Tραπέζι: 1τµχ. Kαθίσµατα: 4τµχ. Info: 1τµχ. Σκαµπώ: 1τµχ. Pάφια (κρυστάλλινα): 3τµχ. Bιτρίνα: 1τµχ. Kύβος: 1τµχ. Προσπεκτοθήκη: 1τµχ.

∆πª∏ 85,00 ú / m2

......... m2

Κάθισµα BUNNY

40,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00543

Tραπέζι

30,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00010

Σκαµπώ ΖΗΤΑ

38,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00568

INFO (100x50x102 cm)

50,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00008

Bιτρίνα TRANSPARENTA

105,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00549

Προσπεκτοθήκη

35,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00146

Kύβος (50x50x50 cm)

20,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00645

∆ιαφανοσκόπιο µε την εκτύπωση

100,00 €

......... τµχ.

26.AAA.00004

DELUXE BOOTH - PREMIUM I

21.AAA.00547

EK£E™H: ............................................... ¶EPI¶TEPO: ............. STAND: ......................... E¶øN. E¶IX.: ...................................................................... ¢IEY£YN™H: ................................................................... ¢OY: ................................................................... AºM: ............................................. Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................TH§.: .................................. FAX: ................................. Email: ........................................... Οι τιµές ισχύουν για εργασίες που γίνονται εντός του εκθεσιακού χώρου.

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19% TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

27


∆À¶√¶√π∏ª∂¡∂™ ¢√ª∂™ ¶EPI¶TEPøN DELUXE BOOTH DELUXE BOOTH - PREMIUM II

(ÁÈ· stand ·fi 24m2 ¤ˆ˜ 64m2)

85ú/m2

Stand 6x4: 24m2

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

∫¿ıÈÛÌ· OMIKRON

TÚ·¤˙È º100

™Î·ÌÒ OMIKRON

INFO L 180

Mεταλλικό πλαίσιο inox πλάτη οξυά, έδρα δερµάτινη Κωδ.: 21.AAA.00546

Mεταλική βάση inox κρυστάλλινη επιφάνεια Φ100 διαφανής-αµµοβολής-κόκκινη Κωδ.: 21.AAA.00543

Mεταλλικό πλαίσιο inox δερµατίνη µαύρη Κωδ.: 21.AAA.00010

Eπιφάνεια -L- λευκή λάκα, βάση MDF βαµµένη Κωδ.: 21.AAA.00568

BÈÙÚ›Ó· 35x35x180

TÚ·¤˙È º70 ¯·ÌËÏfi-„ËÏfi

¢È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ

K‡‚Ô˜ 30x30x60

Tρία κρυστάλλινα ράφια Κωδ.: 23.AAA.00008

Mεταλλική βάση inox, επιφάνεια µελαµίνης Φ-70, χρώµα λευκό-γκρι-οξυά Κωδ.: 21.AAA.00542

Περιλαµβάνεται ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. Λαµπτήρες φθορίου. Κωδ.: 23.AAA.00645

MDF βαµµένο, χρώµα λευκό-µπλε -κόκκινο-µαύρο Κωδ.: 23.AAA.00146

28

* √ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ stand.


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

¶∞ƒ√Ã∏ ¢øPEAN ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø¡ ∂π™π∆∏ƒπø¡ ∫∞π ºπ§√•∂¡π∞™ ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ανά 24m2 ‹ 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ανά 32m2 ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 πτήση εσωτερικού µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 24m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. ‹ 1 πτήση εξωτερικού (Ευρώπης ή Μ.Ανατολής) µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 32m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. - Οι παροχές ισχύουν για την χρονική περίοδο µιας εβδοµάδας πριν την έναρξη της έκθεσης και 4 ηµέρες µετά την λήξη. - Oι κρατήσεις γίνονται µε την παραλαβή της δήλωσης συµµετοχής εφόσον αυτή σταλεί δύο µήνες τουλάχιστο πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ...........

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Stand ∆ΑΠΕ∆Ο: Μοκέτα χρώµατος µπλε ∆ΟΜΗ: Mero M12 ΠΛHPΩΣH: Panels έχρωµα και λευκά AΠOΘHKH: 1m2 µε φυσούνα OPOΦH: Xωροδικτύωµα Nickel, HΛEKTPIKA: 1 µπρίζα 220 Volt HQIq: 1τµχ./4m2 ∆IAΦANOΣKOΠIO: Kάθετα 100x200cm, 2τµχ. EΠIΓPAΦH: Λευκές τετράγωνες: 2τµχ.

∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

EΞOΠΛIΣMOΣ: Tραπέζι Φ100: 1τµχ. Kαθίσµατα: 4τµχ. Info: 1τµχ. Σκαµπώ: 1τµχ. Pάφια (κρυστάλλινα): 2τµχ. Bιτρίνα: 1τµχ. Kύβος: 1τµχ.

∆πª∏ 85,00 ú / m2

......... m2

Κάθισµα OMIKPON

40,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00543

Tραπέζι Φ100

40,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00010

Σκαµπώ OMIKPON

38,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00568

INFO-L 180

100,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00008

Bιτρίνα

50,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00542

Tραπέζι Φ70 χαµηλό-ψηλό

30,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00645

∆ιαφανοσκόπιο

180,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00146

Kύβος

20,00 €

......... τµχ.

26.AAA.00005

DELUXE BOOTH- PREMIUM II

21.AAA.00546

EK£E™H: ............................................... ¶EPI¶TEPO: ............. STAND: ......................... E¶øN. E¶IX.: ...................................................................... ¢IEY£YN™H: ................................................................... ¢OY: ................................................................... AºM: ............................................. Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................TH§.: .................................. FAX: ................................. Email: ........................................... Οι τιµές ισχύουν για εργασίες που γίνονται εντός του εκθεσιακού χώρου.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

29


∆À¶√¶√π∏ª∂¡∂™ ¢√ª∂™ ¶EPI¶TEPøN DELUXE BOOTH DELUXE BOOTH - SUPERIOR I

(ÁÈ· stand ·fi 24m2 ¤ˆ˜ 64m2)

95ú/m2

Stand 8x4: 32m2

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

∫¿ıÈÛÌ· OMIKRON

TÚ·¤˙È º100

Mεταλλικό πλαίσιο inox Mεταλική βάση inox πλάτη οξυά, έδρα δερµάτινη κρυστάλλινη επιφάνεια Φ100 Κωδ.: 21.AAA.00546 διαφανής-αµµοβολής-κόκκινη Κωδ.: 21.AAA.00543

™Î·ÌÒ OMIKRON

INFO L 180

Mεταλλικό πλαίσιο inox δερµατίνη µαύρη Κωδ.: 21.AAA.00010

Eπιφάνεια -L- λευκή λάκα, βάση MDF βαµµένη Κωδ.: 21.AAA.00568

BÈÙÚ›Ó· 35x35x180

TÚ·¤˙È º70 ¯·ÌËÏfi-„ËÏfi

¢È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ

K‡‚Ô˜ 30x30x60

Tρία κρυστάλλινα ράφια Κωδ.: 23.AAA.00008

Mεταλλική βάση inox, επιφάνεια µελαµίνης Φ-70, χρώµα λευκό-γκρι-οξυά Κωδ.: 21.AAA.00542

Περιλαµβάνεται ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. Λαµπτήρες φθορίου. Κωδ.: 23.AAA.00645

MDF βαµµένο, χρώµα λευκό-µπλε -κόκκινο-µαύρο Κωδ.: 23.AAA.00146

30

* √ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ stand.


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

¶∞ƒ√Ã∏ ¢øPEAN ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø¡ ∂π™π∆∏ƒπø¡ ∫∞π ºπ§√•∂¡π∞™ ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ανά 24m2 ‹ 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ανά 32m2 ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 πτήση εσωτερικού µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 24m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. ‹ 1 πτήση εξωτερικού (Ευρώπης ή Μ.Ανατολής) µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 32m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. - Οι παροχές ισχύουν για την χρονική περίοδο µιας εβδοµάδας πριν την έναρξη της έκθεσης και 4 ηµέρες µετά την λήξη. - Oι κρατήσεις γίνονται µε την παραλαβή της δήλωσης συµµετοχής εφόσον αυτή σταλεί δύο µήνες τουλάχιστο πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ...........

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Stand ∆ΑΠΕ∆Ο: Μοκέτα χρώµατος µπλε ∆ΟΜΗ: Mero M12 ΠΛHPΩΣH: Panels λευκά και µπλε AΠOΘHKH: 2m2 µε φυσούνα OPOΦH: Xωροδικτύωµα Nickel, Mero µε έγχρωµα Plexi glass HΛEKTPIKA: 1 µπρίζα 220 Volt HQIq: 1τµχ./4m2 ∆IAΦANOΣKOΠIO: Oριζόντια 200x100 cm, 3τµχ.

∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

EΠIΓPAΦH: Λευκές ορθογώνιες: 3τµχ. EΞOΠΛIΣMOΣ: Tραπέζι Φ100: 1τµχ. Kαθίσµατα: 3τµχ. Info: 1τµχ. Σκαµπώ: 1τµχ. Pάφια (κρυστάλλινα): 2τµχ. Bιτρίνα: 1τµχ. Kύβος: 1τµχ.

∆πª∏ 95,00 ú / m2

......... m2

Κάθισµα OMIKPON

40,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00543

Tραπέζι Φ100

40,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00010

Σκαµπώ OMIKPON

38,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00568

INFO-L 180

100,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00008

Bιτρίνα

50,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00542

Tραπέζι Φ70 χαµηλό-ψηλό

30,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00645

∆ιαφανοσκόπιο

240,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00146

Kύβος

20,00 €

......... τµχ.

26.AAA.00006

DELUXE BOOTH - .SUPERIOR I

21.AAA.00546

EK£E™H: ............................................... ¶EPI¶TEPO: ............. STAND: ......................... E¶øN. E¶IX.: ...................................................................... ¢IEY£YN™H: ................................................................... ¢OY: ................................................................... AºM: ............................................. Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................TH§.: .................................. FAX: ................................. Email: ........................................... Οι τιµές ισχύουν για εργασίες που γίνονται εντός του εκθεσιακού χώρου.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

31


∆À¶√¶√π∏ª∂¡∂™ ¢√ª∂™ ¶EPI¶TEPøN DELUXE BOOTH DELUXE BOOTH - SUPERIOR II

(ÁÈ· stand ·fi 24m2 ¤ˆ˜ 64m2)

95ú/m2

Stand 6x4: 24m2

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

∫¿ıÈÛÌ· Ô͢¿˜

™Î·ÌÒ ‰ÂÚÌ·Ù›Ó˘

™Î·ÌÒ Ô͢¿˜

K¿ıÈÛÌ· Û˘ÓıÂÙÈÎfi

TÚ·¤˙È º100

Σκελετός Inox, σώµα οξυάς Κωδ.: 21.AAA.00547

Σκελετός Inox, δερµατίνη µαύρη Κωδ.: 21.AAA.00010

Σκελετός Inox, έδρα οξυάς Κωδ.: 21.AAA.00010

Σκελετός Inox, σώµα συνθετικό, µε ή χωρίς µπράτσο Κωδ.: 21.AAA.00547

Σκελετός µεταλλικός, επιφάνεια κρυστάλλινη Κωδ.: 21.AAA.00543

¶ÚÔÛÂÎÙÔı‹ÎË TÚ·¤˙È º60 ¢È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ Περιλαµβάνεται ψηφιακή 3 θέσεων Σκελετός µεταλλικός, plexi glass A4. επιφάνεια λευκή, µαύρη, οξυά εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. Λαµπτήρες φθορίου. Κωδ.: 23.AAA.00549 Κωδ.: 21.AAA.00542 Κωδ.: 23.AAA.00645

32

INFO 125x50x110

BÈÙÚ›Ó· 50¯50¯240

Mελαµίνη οξυά, λάκα λευκή Κωδ.: 21.AAA.00568

Bάθρο µελαµίνης οξυάς, 3 κρυστάλλινα ράφια Κωδ.: 23.AAA.00008

* √ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ stand.


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

¶∞ƒ√Ã∏ ¢øPEAN ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø¡ ∂π™π∆∏ƒπø¡ ∫∞π ºπ§√•∂¡π∞™ ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ανά 24m2 ‹ 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ανά 32m2 ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 πτήση εσωτερικού µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 24m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. ‹ 1 πτήση εξωτερικού (Ευρώπης ή Μ.Ανατολής) µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 32m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. - Οι παροχές ισχύουν για την χρονική περίοδο µιας εβδοµάδας πριν την έναρξη της έκθεσης και 4 ηµέρες µετά την λήξη. - Oι κρατήσεις γίνονται µε την παραλαβή της δήλωσης συµµετοχής εφόσον αυτή σταλεί δύο µήνες τουλάχιστο πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ...........

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Stand ∆ΑΠΕ∆Ο: Μοκέτα µπλε ή γκρι ∆ΟΜΗ: Octanorm Maxima (8x8 cm) ΠΛHPΩΣH: Panels λευκά, panels αποµίµηση οξυάς AΠOΘHKH: 1m2 µε φυσούνα OPOΦH: Στοιχεία αλουµινίου, Octanorm Maxima (8x8 cm), Octanorm Maxima (4x4 cm), µε πλήρωση έγχρωµο plexi HΛEKTPIKA: 1 µπρίζα 220 Volt HQI: 1τµχ./4m2

∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆IAΦANOΣKOΠIO: 95x240 cm: 1τµχ. ETEPΩΦΩTH EKTYΠΩΣH: 95x240 cm: 1τµχ. EΠIΓPAΦH: Λευκή επιφάνεια 190χ54 cm: 1τµχ. EΞOΠΛIΣMOΣ: Tραπέζι Φ60: 1τµχ. Kάθισµα οξυάς: 4τµχ. Info: 1τµχ. Σκαµπώ οξυάς: 1τµχ. Bιτρίνα: 1τµχ. Προσπεκτοθήκη: 1τµχ.

∆πª∏ 95,00 ú / m2

......... m2

Κάθισµα οξυάς

35,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00010

Σκαµπώ δερµατίνης

38,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00010

Σκαµπώ οξυάς

38,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00547

Κάθισµα συνθετικό

30,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00542

Tραπέζι Φ60

30,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00543

Tραπέζι Φ100

50,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00568

INFO

100,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00008

Bιτρίνα

100,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00549

Προσπεκτοθήκη

35,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00645

∆ιαφανοσκόπιο µε εκτύπωση

210,00 €

......... τµχ.

26.AAA.00007

DELUXE BOOTH- SUPERIOR II

21.AAA.00547

EK£E™H: ............................................... ¶EPI¶TEPO: ............. STAND: ......................... E¶øN. E¶IX.: ...................................................................... ¢IEY£YN™H: ................................................................... ¢OY: ................................................................... AºM: ............................................. Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................TH§.: .................................. FAX: ................................. Email: ........................................... Οι τιµές ισχύουν για εργασίες που γίνονται εντός του εκθεσιακού χώρου.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

33


∆À¶√¶√π∏ª∂¡∂™ ¢√ª∂™ ¶EPI¶TEPøN DELUXE BOOTH DELUXE BOOTH - AVANT-GARDE I

(ÁÈ· stand ·fi 24m2 ¤ˆ˜ 64m2)

105ú/m2

Stand 6x4: 24m2

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

∫¿ıÈÛÌ· LILLY

™Î·ÌÒ JODI

TÚ·¤˙È ELINA

INFO (155x50x102 cm)

K‡‚Ô˜ (50x50x50 cm)

Σκελετός Inox, κάθισµα οξυάς. Κωδ.: 21.AAA.00547

Σκελετός Inox, σκαµπώ ταµπά δέρµατος. Κωδ.: 21.AAA.00010

Σκελετός µεταλλικός, επιφάνεια διαφανούς κρύσταλλου. Κωδ.: 21.AAA.00543

Σύστηµα αλουµινίου Octanorm, πλήρωση λευκών panels, επιφάνεια οξυάς. Κωδ.: 21.AAA.00568

Σύστηµα αλουµινίου Octanorm, πλήρωση λευκών panels, επιφάνεια οξυάς. Κωδ.: 23.AAA.00146

¶ÚÔÛÂÎÙÔı‹ÎË

BÈÙÚ›Ó· (50x50x150 cm)

¢È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ

Aλουµινίου Octanorm 3 θέσεων plexi glass A4. Κωδ.: 23.AAA.00549

Σύστηµα αλουµινίου Octanorm, Maxima 4x4 µε πλήρωση λευκών panels, ανώτερο επίπεδο µε διαφανή κρύσταλλα & συρόµενα πορτάκια. Κωδ.: 23.AAA.00008

Σύστηµα αλουµινίου Octanorm, Maxima 4x4, πλήρωση λευκών panels & γαλακτερού plexi glass. Περιλαµβάνεται ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. Λαµπτήρες φθορίου. Κωδ.: 23.AAA.00645

34

* √ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ stand.


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

¶∞ƒ√Ã∏ ¢øPEAN ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø¡ ∂π™π∆∏ƒπø¡ ∫∞π ºπ§√•∂¡π∞™ ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ανά 24m2 ‹ 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ανά 32m2 ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 πτήση εσωτερικού µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 24m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. ‹ 1 πτήση εξωτερικού (Ευρώπης ή Μ.Ανατολής) µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 32m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. - Οι παροχές ισχύουν για την χρονική περίοδο µιας εβδοµάδας πριν την έναρξη της έκθεσης και 4 ηµέρες µετά την λήξη. - Oι κρατήσεις γίνονται µε την παραλαβή της δήλωσης συµµετοχής εφόσον αυτή σταλεί δύο µήνες τουλάχιστο πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ...........

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Stand ∆ΑΠΕ∆Ο: Yπερυψωµένο H: 100mm µε επικάλυψη παρκέτου οξυάς ∆ΟΜΗ: Σύστηµα αλουµινίου Octanorm Maxima (8x8 cm) ΠΛHPΩΣH: Panel δερµατίνης λευκού χρώµατος και αποµίµησης οξυάς AΠOΘHKH: 1m2 µε πόρτα φυσούνα OPOΦH: Στοιχεία αλουµινίου Octanorm Maxima 8x8 και 4χ4 µε πλήρωση plexi glass αµµοβολής HΛEKTPIKA: 1 µπρίζα 220 Volt HQI: 1τµχ./4m2

∫ø¢π∫√™

∆IAΦANOΣKOΠIO: 95x240 cm (καθαρές διαστάσεις δηµιουργικού): 2τµχ. EΠIΓPAΦH: Λευκές επιφάνειες 190χ54 cm και 90χ54cm EΞOΠΛIΣMOΣ: Tραπέζι: 1τµχ. Kαθίσµατα: 4τµχ. Info: 1τµχ. Σκαµπώ: 1τµχ. Bιτρίνα: 1τµχ. Κύβος: 1τµχ. Προσπεκτοθήκη: 1 τµχ.

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏ 105,00 ú / m2

......... m2

Κάθισµα LILLY

35,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00543

Tραπέζι ELINA

53,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00010

Σκαµπώ JODI

40,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00568

INFO (155x50x102 cm)

100,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00008

Bιτρίνα

90,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00549

Προσπεκτοθήκη

35,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00146

Kύβος (50x50x50 cm)

20,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00645

∆ιαφανοσκόπιο µε εκτύπωση

210,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00147

Οροφή

65,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00120

Επιγραφή-Μετώπη

25,00 € 15,00 €

......... τµχ. ......... τµχ.

26.AAA.00008

DELUXE BOOTH - AVANT-GARDE I

21.AAA.00547

190χ54cm 90x54cm

EK£E™H: ............................................... ¶EPI¶TEPO: ............. STAND: ......................... E¶øN. E¶IX.: ...................................................................... ¢IEY£YN™H: ................................................................... ¢OY: ................................................................... AºM: ............................................. Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................TH§.: .................................. FAX: ................................. Email: ........................................... Οι τιµές ισχύουν για εργασίες που γίνονται εντός του εκθεσιακού χώρου.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

35


∆À¶√¶√π∏ª∂¡∂™ ¢√ª∂™ ¶EPI¶TEPøN DELUXE BOOTH DELUXE BOOTH - AVANT-GARDE II

(ÁÈ· stand ·fi 24m2 ¤ˆ˜ 64m2)

105ú/m2

Stand 6x4: 24m2

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

∫¿ıÈÛÌ· Ï¢Îfi

™Î·ÌÒ ‰ÂÚÌ·Ù›Ó˘

Σκελετός Inox, σώµα λευκή λάκα Κωδ.: 21.AAA.00547

Σκελετός Inox, δερµατίνη µαύρη Κωδ.: 21.AAA.00010

™Î·ÌÒ Ô͢¿˜

Σκελετός Inox, έδρα οξυάς Κωδ.: 21.AAA.00010

TÚ·¤˙È º60 ¢È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ Περιλαµβάνεται ψηφιακή Σκελετός µεταλλικός, επιφάνεια λευκή, µαύρη, οξυά εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. Λαµπτήρες φθορίου. Κωδ.: 21.AAA.00542 Κωδ.: 23.AAA.00645

36

K¿ıÈÛÌ· Û˘ÓıÂÙÈÎfi

TÚ·¤˙È º100

Σκελετός Inox, σώµα συνθετικό, µε ή χωρίς µπράτσο Κωδ.: 21.AAA.00547

Σκελετός µεταλλικός, έδρα κρυστάλλινη Κωδ.: 21.AAA.00543

¶ÚÔÛÂÎÙÔı‹ÎË

3 θέσεων plexi glass A4. Κωδ.: 23.AAA.00549

INFO 125x50x110

BÈÙÚ›Ó· 50¯50¯240

Mελαµίνη, βαµµένη Bάθρο µελαµίνης οξυάς, 3 κρυστάλλινα ράφια λάκα λευκή Κωδ.: 21.AAA.00568 Κωδ.: 23.AAA.00008

* √ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ stand.


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

¶∞ƒ√Ã∏ ¢øPEAN ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø¡ ∂π™π∆∏ƒπø¡ ∫∞π ºπ§√•∂¡π∞™ ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ανά 24m2 ‹ 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ανά 32m2 ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 πτήση εσωτερικού µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 24m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. ‹ 1 πτήση εξωτερικού (Ευρώπης ή Μ.Ανατολής) µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 32m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. - Οι παροχές ισχύουν για την χρονική περίοδο µιας εβδοµάδας πριν την έναρξη της έκθεσης και 4 ηµέρες µετά την λήξη. - Oι κρατήσεις γίνονται µε την παραλαβή της δήλωσης συµµετοχής εφόσον αυτή σταλεί δύο µήνες τουλάχιστο πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ...........

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Stand ∆ΑΠΕ∆Ο: Υπερυψωµένο, υψ. 10cm, παρκέ οξυάς. ∆ΟΜΗ: Octanorm Maxima (8x8 cm) ΠΛHPΩΣH: Panels λευκά, panels αποµίµηση οξυάς AΠOΘHKH: 2m2 µε ανοιγόµενη πόρτα OPOΦH: Στοιχεία αλουµινίου, Octanorm Maxima (8x8 cm), µε πλήρωση έγχρωµο plexi HΛEKTPIKA: 1 µπρίζα 220 Volt HQI: 1τµχ./4m2 ∆IAΦANOΣKOΠIO: 95x240 cm: 1τµχ., 140χ190 cm: 1τµχ.

∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

ETEPΩΦΩTH EKTYΠΩΣH: 95x240 cm: 1τµχ. EΠIΓPAΦH: Λευκή επιφάνεια 190χ54 cm: 1τµχ. Λευκή επιφάνεια 90χ54 cm: 1τµχ. EΞOΠΛIΣMOΣ: Tραπέζι Φ60: 1τµχ. Kάθισµα οξυάς: 4τµχ. Info: 1τµχ. Σκαµπώ οξυάς: 1τµχ. Bιτρίνα: 1τµχ. Προσπεκτοθήκη: 1τµχ.

∆πª∏ 95,00 ú / m2

......... m2

Κάθισµα λευκό

40,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00010

Σκαµπώ δερµατίνης

38,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00010

Σκαµπώ οξυάς

38,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00547

Κάθισµα συνθετικό

30,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00542

Tραπέζι Φ60

30,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00543

Tραπέζι Φ100

50,00 €

......... τµχ.

21.AAA.00568

INFO

100,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00008

Bιτρίνα

100,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00549

Προσπεκτοθήκη

35,00 €

......... τµχ.

23.AAA.00645

∆ιαφανοσκόπιο µε εκτύπωση

210,00 €

......... τµχ.

26.AAA.00009

DELUXE BOOTH - AVANT-GARDE II

21.AAA.00547

EK£E™H: ............................................... ¶EPI¶TEPO: ............. STAND: ......................... E¶øN. E¶IX.: ...................................................................... ¢IEY£YN™H: ................................................................... ¢OY: ................................................................... AºM: ............................................. Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................TH§.: .................................. FAX: ................................. Email: ........................................... Οι τιµές ισχύουν για εργασίες που γίνονται εντός του εκθεσιακού χώρου.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

37


¶EPI¶TEPO SPECIAL PAVILION (ÁÈ· stand ·fi 72m2 Î·È ¿Óˆ)

113ú/m2

SPECIAL PAVILION - PREMIUM

118ú/m2

SPECIAL PAVILION - SUPERIOR

124ú/m2

SPECIAL PAVILION - AVANT-GARDE 38

¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È MONO Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÂÎı¤ÛÂȘ


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

¶∞ƒ√Ã∏ ¢øPEAN ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø¡ ∂π™π∆∏ƒπø¡ ∫∞π ºπ§√•∂¡π∞™ ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ανά 24m2 ‹ 1 τετραήµερη διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ανά 32m2 ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 1 πτήση εσωτερικού µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 24m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. ‹ 1 πτήση εξωτερικού (Ευρώπης ή Μ.Ανατολής) µε επιστροφή µε την Ο.Α. ανά 32m2 σε προορισµούς που πετά η Ο.Α. - Οι παροχές ισχύουν για την χρονική περίοδο µιας εβδοµάδας πριν την έναρξη της έκθεσης και 4 ηµέρες µετά την λήξη. - Oι κρατήσεις γίνονται µε την παραλαβή της δήλωσης συµµετοχής εφόσον αυτή σταλεί δύο µήνες τουλάχιστο πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ........... Oνοµ/µο: .......................................................................... Hµέρα άφιξης ...... / ...... / ........... Hµέρα αναχώρησης ...... / ...... / ...........

Mονόκλινο

Oνοµ/µο: .......................................................................... Προέλευση: ............................ -Θεσ/νίκη, Aναχώρηση ....... / ...... / ........... Eπιστροφή ...... / ...... / ...........

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Stand Μοκέτα Πλευρικά ξύλινα τοιχία ύψους 2.5 µέτρων. Πρόσθετα ξύλινα στοιχεία πρόσοψης και διαχωριστικά ύψους έως και 3 µέτρων. Αποθήκη Φωτιστικά σώµατα HQI Λογότυπα και επιγραφή Χρωµατισµό κατά βούληση του εκθέτη

SPECIAL PAVILION ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

26.AAA.00010

SPECIAL PAVILION - PREMIUM

113 ú / m2

m2

26.AAA.00011

SPECIAL PAVILION - SUPERIOR

118 ú / m2

m2

26.AAA.00012

SPECIAL PAVILION - AVANT-GARDE

124 ú / m2

m2

EK£E™H: ............................................... ¶EPI¶TEPO: ............. STAND: ......................... E¶øN. E¶IX.: ...................................................................... ¢IEY£YN™H: ................................................................... ¢OY: ................................................................... AºM: ............................................. Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................TH§.: .................................. FAX: ................................. Email: ...........................................

Οι τιµές ισχύουν για εργασίες που γίνονται εντός του εκθεσιακού χώρου.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

39


UNIQUE PAVILION ¶ÂÚ›ÙÂÚ· ÂȉÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜

40


∂¶π°ƒ∞º∂™-∂∫∆À¶ø™∂π™

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

42

A˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ‰·¤‰Ô˘

A˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ÁÈ· stands

XÈ·ÛÙ‹ (Banners)

Kωδ.: 23.AAA.00031

Kωδ.: 23.AAA.00032

∆ιάσταση 1,00µ. X 2,00µ. Kωδ.: 23.AAA.00034

A˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ÎÔÙÈο

§¿‚·Ú· ÌÔ˘Û·Ì¿

¶Ï¿ÙË ·fi ÌÔ˘Û·Ì¿

Aυτοκόλλητα κοπτικά γραφικά Kωδ.: 23.AAA.00035

500gr, θήκες ραµµένες για βέργες στήριξης Kωδ.: 23.AAA.00036

Μουσαµάς 500gr µε µπουντούζια ανά 20cm Kωδ.: 23.AAA.00037

¶Ï¿ÙË ·fi ÌÔ˘Û·Ì¿

Pop up systems (AÚ¿¯ÓË)

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ÓÙ‡Ô˘

Τελαρωµένος µονοκόµµατος µουσαµάς 500gr µε βάσεις στήριξης Kωδ.: 23.AAA.00038

∆ιαστ. 4,40µ. X 2,30µ. Kωδ.: 23.AAA.00039

∆ηµιουργία εταιρικού /προϊοντικού εντύπου Kωδ.: 23.AAA.00132


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

EÈÁڷʤ˜ - EÎÙ˘ÒÛÂȘ ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏ 1 -10 m2

ÕÓˆ ÙˆÓ 10m2

23.AAA.00031

Aυτοκόλλητα δαπέδου

€ 24,00

€ 22,00

23.AAA.00032

Aυτοκόλλητα για stands

€ 20,00

€ 18,00

23.AAA.00034

Xιαστή (Banners) διαστ. 1,00µ .X 2,00µ. Εκτύπωση & Ενοικίαση για τις ηµέρες της έκθεσης

23.AAA.00034

Xιαστή (Banners) διαστ. 1,00µ. X 2,00µ.

23.AAA.00036

Λάβαρα µουσαµά 500gr µε θήκες ραµµένες για βέργες στήριξης

€ 25,00

€ 20,00

23.AAA.00037

Πλάτη από µουσαµά 500gr µε µπουντούζια ανά 20cm

€ 25,00

€ 20,00

23.AAA.00038

Πλάτη από τελαρωµένο µονοκόµµατο µουσαµά 500gr µε βάσεις στήριξης

€ 25,00

€ 20,00

23.AAA.00035

Aυτοκόλλητα κοπτικά γραφικά

Kατόπιν συνεννόησης

23.AAA.00039

Pop up systems (Aράχνη) διαστ. 4,40µ X 2,30µ

Kατόπιν συνεννόησης

23.AAA.00132

∆ηµιουργία εταιρικού/προϊοντικού εντύπου

Kατόπιν συνεννόησης

TMX

€ 93,00/τεµ. 1-2 τεµ. 3-10 τεµ. 11 και άνω τεµ

€ 315,00/τεµ. € 250,00/τεµ. € 215,00/τεµ.

Oι τιµές καθορίζονται ανάλογα µε τις διαστάσεις των εκτυπώσεων, την ύπαρξη ή µη δηµιουργικού και τις τυχόν προσαρµογές, για εργασίες εντός του Εκθεσιακού Κέντρου. Τυχόν φύρες θα κοστολογούνται κατά την προσφορά. (π.χ. εκτύπωση 1,00µ.χ2,00µ. κοστολογείται πλάτος ρολού 1,37µ.χ2,20µ. ύψος µε µανίκια. Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται τυχόν µηχανοκίνητα γερανοφόρα κλπ. που µπορεί να χρειαστούν αναλόγως της εργασίας. Tυχόν χρεώσεις θα µπορούν να προκοστολογηθούν αναλόγως του έργου. Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

43


∏§∂∫∆ƒ√§.∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™ - √¶∆π∫√∞∫√À™∆π∫∞ - ª∏Ã∞¡∏ª∞∆∞ °ƒ∞º∂π√À

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ Vidi Wall 3X3

∏¯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¤ˆ˜ 1kw

Kωδ.: 56.AAA.00030

Kωδ.: 56.AAA.00092

Kωδ.: 56.AAA.00081

Plasma Wall 42 PDP seamless 2X2

∏¯Â›· ·˘ÙÔÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓ· ¤ˆ˜ 300w

Projector 1024x768, 3000 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00089

Kωδ.: 56.AAA.00093

Kωδ.: 56.AAA.00058

Plasma Wall 42 PDP seamless 3X3

DVD Player

Projector 1024x768, 4500 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00090

Kωδ.: 56.AAA.00005

Kωδ.: 56.AAA.00104

Plasma Wall 42 PDP seamless 4X4

CD Player

Projector 1024x768, 5500 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00091

Kωδ.: 56.AAA.00518

Kωδ.: 56.AAA.00100

D-Lite 28m

2

Kωδ.: 56.AAA.00039 D-Lite 14m

2

Kωδ.: 56.AAA.00040 I-Lite 10m

2

Kωδ.: 56.AAA.00041 I-Lite 5m

2

Projector 1024x768, 2000 ANSI LUM

Video Player BETA

Projector 1280x1024, 6500 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00006

Kωδ.: 56.AAA.00057

Video Player VHS

Projector 1280x1024, 6600 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00007

Kωδ.: 56.AAA.00090

Video Player S-VHS

Projector 1280x1024, 7000 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00008

Kωδ.: 56.AAA.00080

Camera DVCAM - BÈÓÙÂÔÛÎfiËÛË

Projector 1280x1024, 10000 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00042

Kωδ.: 56.AAA.00517

Kωδ.: 56.AAA.00102 ή 56.AAA.00098

Round 3 Display

K·Û¤Ù· DV CAM 60min

Projector 1280x1024, 12000 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00043

Kωδ.: 56.AAA.00046

Kωδ.: 56.AAA.00101

Plasma TV 42’’+VHS DVD

MÔÓ‹ Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË

Projector 1280x1024, 13000 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00513

Kωδ.: 56.AAA.00047

Kωδ.: 56.AAA.00097

Plasma TV 50’’+VHS DVD

¢ÈÏ‹ Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË

Projector 1280x1024, 18000 ANSI LUM

Kωδ.: 56.AAA.00516

Kωδ.: 56.AAA.00048

Kωδ.: 56.AAA.00056

Plasma TV 61’’+ VHS DVD

Overhead Projector 250 Watt

Moving Message Board

Kωδ.: 56.AAA.00515

Kωδ.: 56.AAA.00049

Kωδ.: 56.AAA.00051

TV LCD 20’’

Overhead Projector 400 Watt

Laser Pointer

Kωδ.: 56.AAA.00603

Kωδ.: 56.AAA.00050

Kωδ.: 56.AAA.00078

DOREMI

Slides Projector

Splitter VGA, ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜

Kωδ.: 56.AAA.00077

Kωδ.: 56.AAA.00096

Kωδ.: 56.AAA.00001

44


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................ ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

/ Ë̤ڷ

ÁÈ· οı ÂfiÌÂÓË

Kατόπιν συµφωνίας

-

∆ªÃ

∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ 24.ΑΑΑ.00510

Ηλεκτρ. εγκαταστάσεις-Τοποθέτηση ηλεκτρ. σωµάτων

OÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο (ÂÓÔÈΛ·ÛË) 56.AAA.00002 56.AAA.00089 56.AAA.00090 56.AAA.00091 56.AAA.00036 56.AAA.00037 56.AAA.00038 56.AAA.00039 56.AAA.00040 56.AAA.00041 56.AAA.00042 56.AAA.00043 56.AAA.00513 56.AAA.00516 56.AAA.00515 56.AAA.00603 56.AAA.00077 56.AAA.00092 56.AAA.00093 56.AAA.00005 56.AAA.00518 56.AAA.00006 56.AAA.00007 56.AAA.00008 56.AAA.00517 56.AAA.00046 56.AAA.00047 56.AAA.00048 56.AAA.00049 56.AAA.00050 56.AAA.00096 56.AAA.00068 56.AAA.00069 56.AAA.00062-7

TOSHIBA Vidi Wall 100Hz 3X3 CRT 41” Plasma Wall 42 PDP seamless 2X2 Plasma Wall 42 PDP seamless 3X3 Plasma Wall 42 PDP seamless 4X4 Plasma Wall 42’’ 2X2+DVD * Plasma Wall 42’’ 3X3+DVD * Plasma Wall 42’’ 4X4 * D-Lite 28m2 D-Lite 14m2 I-Lite 10m2 I-Lite 5m2 Round 3 Display Plasma TV 42’’+VHS DVD * Plasma TV 50’’+VHS DVD * Plasma TV 61’’+VHS DVD TV LCD 20’’ DOREMI Ηχητική εγκατάσταση έως 1 kw Ηχεία αυτοενισχυόµενα έως 300 watt DVD Player CD Player Video Player BETA Video Player VHS Video Player S-VHS Camera DVD CAM - Bιντεοσκόπηση Kασέτα DV CAM 60min Mονή µαγνητοφώνηση ∆ιπλή µαγνητοφώνηση Overhead Projector 250 Watt Overhead Projector 400 Watt Slides Projector Aσύρµατα µικρόφωνα Eνσύρµατα µικρόφωνα Mεταφραστική καµπίνα πλήρης/δέκτες 0-300 *

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.665,00 1.250,00 2.500,00 4.750,00 250,00 550,00 2.225,00 315,00 315,00 440,00 440,00 750,00 60,00 125,00 190,00 40,00 245,00 190,00 65,00 15,00 15,00 125,00 15,00 25,00 440,00 40,00 40,00 90,00 20,00 50,00 20,00 40,00 10,00 450,00-1.075,00

€ 835,00 -

/m2 /m2 /m2 /m2

* Για χρήση από 3 έως 9 ηµέρες ζητήστε να ενηµερωθείτε για τις ειδικές τιµές.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

45


√¶∆π∫√∞∫√À™∆π∫∞ - ª∏Ã∞¡∏ª∞∆∞ °ƒ∞º∂π√À

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ OıfiÓË Front Projection 1,80 X 1,80

OıfiÓË Front & Back Projection 7,00 X 5,00

Kωδ.: 56.AAA.00052

Kωδ.: 56.AAA.00052

Kωδ.: 56.AAA.00052

OıfiÓË Front & Back Projection 9,00 X 3,00

OıfiÓË Front & Back Projection 2,45 X 3,20

AÛ‡ÚÌ·Ù· ÌÈÎÚfiʈӷ

Kωδ.: 56.AAA.00052

Kωδ.: 56.AAA.00052

Kωδ.: 56.AAA.00068

OıfiÓË Front & Back Projection 4,00 X 3,00

EÓÛ‡ÚÌ·Ù· ÌÈÎÚfiʈӷ

OıfiÓË Front & Back Projection 6,00 X 4,00

Kωδ.: 56.AAA.00052

Kωδ.: 56.AAA.00069

Kωδ.: 56.AAA.00052

MÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ηÌ›Ó· Ï‹Ú˘/‰¤ÎÙ˜ 0-300

∆¯ÓÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÔÎÙ¿ˆÚÔ)

∆¯ÓÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÎÙfi˜ ÔÎÙ·ÒÚÔ˘)

Kωδ.: 56.AAA.00062 - 56.AAA.00067

Kωδ.: 80.AAA.00006

Kωδ.: 80.AAA.00006

HÏÂÎÙÚ. ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì ÔıfiÓË TFT 17’’

HÏÂÎÙÚ. ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì ÔıfiÓË TFT 19’’

HÏÂÎÙÚ. ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì ÔıfiÓË TFT 21’’

Kωδ.: 56.AAA.00009

Kωδ.: 56.AAA.00013

Kωδ.: 56.AAA.00014

OıfiÓË Front & Back Projection 1,60 X 2,10

∆¯ÓÈÎfi˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ

Kωδ.: 80.AAA.00006

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÁÚ·Ê›Ԣ

HÏÂÎÙÚ. ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÔıfiÓË

OıfiÓË TFT 19’’

OıfiÓË TFT 21’’

Kωδ.: 56.AAA.00015

Kωδ.: 56.AAA.00016

Kωδ.: 56.AAA.00017

Laptop

OıfiÓË touch screen 17’’ TFT

UPS 1000VA

Kωδ.: 56.AAA.00018

Kωδ.: 56.AAA.00019

Kωδ.: 56.AAA.00020

Access Point Wi-Fi

EÎÙ˘ˆÙ‹˜ Inkjet A4

EÎÙ˘ˆÙ‹˜ Inkjet A3

Kωδ.: 56.AAA.00021

Kωδ.: 56.AAA.00022

Kωδ.: 56.AAA.00023

EÎÙ˘ˆÙ‹˜ Laser B/W A4 20ÛÂÏ/min

EÎÙ˘ˆÙ‹˜ Laser B/W A4 45ÛÂÏ/min

EÎÙ˘ˆÙ‹˜ Laser Color A4

Kωδ.: 56.AAA.00024

Kωδ.: 56.AAA.00025

Kωδ.: 56.AAA.00026

Scanner A4 Color

Fax Laser B/W

ºˆÙÔÙ˘ÈÎfi (15 ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·/ÏÂÙfi)

Kωδ.: 56.AAA.00027

Kωδ.: 56.AAA.00028

Kωδ.: 56.AAA.00012

•ËÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ›

¶·ÚÔ˘Û›· Ù¯ÓÈÎÔ‡

ºˆÙÔÙ˘ÈÎfi (35 ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·/ÏÂÙfi)

Kωδ.: 56.AAA.00029

Kωδ.: 80.AAA.00006

Kωδ.: 56.AAA.00012

46


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................ ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

/ Ë̤ڷ

ÁÈ· οı ÂfiÌÂÓË

∆ªÃ

OÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο (ÂÓÔÈΛ·ÛË) 56.AAA.00081 56.AAA.00058 56.AAA.00104 56.AAA.00100 56.AAA.00090 56.AAA.00080 56.AAA.00102 ‹ 00098 56.AAA.00097 56.AAA.00056 56.AAA.00052 56.AAA.00052 56.AAA.00052 56.AAA.00052

Data-Video Projector res. 1024X768, 2000 ANSI Data-Video Projector SANYO 1024X768, 3000 ANSI Data-Video Projector NEC 1024X768, 4500 ANSI Data-Video Projector SANYO 1024X768, 5500 ANSI Data-Video Projector CHRISTIE LX66 1024X768, 6600 ANSI Data-Video Projector BARCO 9300 1024X768, 7000 ANSI Data-Video Projector BARCO R10 ‹ CHRISTIE 1024X768, 10000 ANSI Data-Video Projector CHRISTIE 1024X768, 13000 ANSI Data-Video Projector BARCO ELM R18 1024X768, 18000 ANSI Oθόνη Front Projection 1,80 X 1,80 * Oθόνη Back Projection 4,00 X 3,00 * Oθόνη Front & Back Projection 6,00 X 4,00 * Oθόνη Front & Back Projection 9,00 X 3,00 *

€ € € € € € €

100,00 125,00 315,00 940,00 1.125,00 1.500,00 2.000,00

-

€ € € € € €

2.625,00 3.125,00 25,00 65,00 200,00 375,00

-

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

21,50 27,50 44,00 19,00 12,50 25,00 27,50 34,00 6,50 12,50 19,00 12,50 44,00 44,00 5,00 16,50 56,50 112,50 4,00 65,00 125,00 15,00

-

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÁÚ·Ê›Ԣ 56.AAA.00009 56.AAA.00013 56.AAA.00014 56.AAA.00015 56.AAA.00016 56.AAA.00017 56.AAA.00018 56.AAA.00019 56.AAA.00020 56.AAA.00022 56.AAA.00023 56.AAA.00024 56.AAA.00025 56.AAA.00026 56.AAA.00027 56.AAA.00028 56.AAA.00012 56.AAA.00012 56.AAA.00029 80.AAA.00006 80.AAA.00006 80.AAA.00006

Hλεκτρονικός υπολογιστής µε οθόνη TFT 17’’ Hλεκτρονικός υπολογιστής µε οθόνη TFT 19’’ Hλεκτρονικός υπολογιστής µε οθόνη TFT 21’’ Hλεκτρονικός υπολογιστής χωρίς οθόνη Oθόνη TFT 19’’ Oθόνη TFT 21’’ Laptop Oθόνη touch screen 17’’ TFT UPS 1000VA Eκτυπωτής Inkjet A4 1 Eκτυπωτής Inkjet A3 2 Eκτυπωτής Laser B/W A4 20σελ/min 3 Eκτυπωτής Laser B/W A4 45σελ/min 4 Eκτυπωτής Laser Color A4 5 Scanner A4 Color Fax Laser B/W 6 Φωτοτυπικό (15 αντίγραφα/λεπτό) 7 Φωτοτυπικό (35 αντίγραφα/λεπτό) 7 Ξηρογραφικό χαρτί Τεχνικός εγκαταστάσεων (Θεσ/νίκη-Aθήνα) Παρουσία τεχνικού εντός Θεσ/νίκης-Aθήνας (8ωρο) Kάθε επιπλέον εργάσιµη ώρα

1. Tο υπάρχον µελάνι δωρεάν. Σε αλλαγή εκάστου cartridge χρέωση € 44,00 2. Tο υπάρχον µελάνι δωρεάν. Σε αλλαγή εκάστου cartridge χρέωση € 56,50 3. Tο υπάρχον µελάνι δωρεάν. Σε αλλαγή εκάστου cartridge χρέωση € 82,50 4. 200 αντίγραφα δωρεάν. Eπιπλέον αντίγραφα: χρέωση € 0,10 / σελ. 5. 100 αντίγραφα δωρεάν. Eπιπλέον αντίγραφα: χρέωση € 0,45 / σελ. 6. Tο υπάρχον αναλώσιµο είναι καινούργιο (κατά περίπτωση). Σε αλλαγή εκάστου αναλωσίµου χρέωση € 50,00 7. ∆ίδεται ∆ΩPEAN η παραγωγή 1000 αντιγράφων. Kατόπιν, βάσει µετρητή, υπάρχει χρέωση € 0,014 ανά αντίγραφο (συµπεριλαµβάνεται και ο γραφίτης). Tα συρραπτικά στον σελιδοποιητή χρεώνονται.

* Για χρήση από 3 έως 9 ηµέρες ζητήστε να ενηµερωθείτε για τις ειδικές τιµές.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

47


°∂ƒ∞¡√º√ƒ∞ / ¶∂ƒ√¡√º√ƒ∞ - º√ƒ∆√∂∫º√ƒ∆ø™∂π™

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ / ÀËÚÂۛ˜

∂ÎÊfiÚÙˆÛË / ÂÚÁ·ÙÈο ·fi Â› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘

ºÔÚÙÒÛÂȘ ‹ ÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ

∂ÓÔÈΛ·ÛË ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˘ ·ÏÂÙÔÊfiÚÔ˘

κατευθείαν στο χώρο του Stand ή το αντίστροφο (περονοφόρο - 2τόνους) Code: 61.ΑΑΑ.00031

σε διαφορετικά HALL πρόσθετη χρέωση Code: 61.ΑΑΑ.00032

Code: 61.ΑΑΑ.00033

∂ÓÔÈΛ·ÛË ÁÂÚ·ÓÔ‡ Ù‡Ô˘ “¶··Á¿ÏÔ˜” ¤ˆ˜ 16 ÙfiÓÓˆÓ

∂ÓÔÈΛ·ÛË ÙËÏÂÛÎÔÈÎÔ‡ ÁÂÚ·ÓÔ‡ ¤ˆ˜ 40 ÙfiÓÓˆÓ

™˘Û΢·Û›· ‹ ∞ÔÛ˘Û΢·Û›· ¯·ÚÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ

κατόπιν ζήτησης 24 ώρες πριν την χρήση του Code: 61.ΑΑΑ.00034

Code: 61.ΑΑΑ.00035

Code: 61.ΑΑΑ.00036

∂ÚÁ·Û›Â˜

Code: 61.ΑΑΑ.00037

¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ˘ËÚÂۛ˜: ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù˘ÒÛˆÓ, ·ÔıË·ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.

48


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

°ÂÚ·ÓÔÊfiÚ·/¶ÂÚÔÓÔÊfiÚ· - ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ∫ø¢π∫√™ 61.ΑΑΑ.00031

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ 1. Εκφόρτωση / εργατικά από επί αυτοκινήτου, κατευθείαν στο χώρο του Stand ή το αντίστροφο (περονοφόρο - 2τόνους)

∆πª∏ Ελάχιστη χρέωση

€ 12,00

+ 8 m ανά m

€ 10,00

3

2. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις σε διαφορετικά HALL πρόσθετη χρέωση

61.ΑΑΑ.00033

3. Ενοικίαση χειροκίνητου παλετοφόρου

61.ΑΑΑ.00034

61.ΑΑΑ.00035

4. Ενοικίαση γερανού τύπου “Παπαγάλος” έως 16 τόννων κατόπιν ζήτησης 24 ώρες πριν την χρήση του

5. Ενοικίαση τηλεσκοπικού γερανού έως 40 τόννων

61.ΑΑΑ.00036

6. Συσκευασία ή Αποσυσκευασία χαρτοκιβωτίων

61.ΑΑΑ.00037

7. Εργασίες

3

3

+ 18 m ανά m

€ 7,50

Aνά HALL

€ 25,00

Ελάχιστη χρέωση 1η ώρα

€ 12,50

Ανά ώρα

€ 12,50

Ελάχιστη χρέωση 1η ώρα

€ 82,00

Κάθε επόµενη ώρα µετά την πρώτη ώρα

€ 57,00

Ελάχιστη χρέωση 1η ώρα

€ 113,00

Κάθε επόµενη ώρα µετά την πρώτη ώρα

€ 82,00

Aνά κυβικό

€ 10,00

Ελάχιστη χρέωση

€ 31,50

Aνά ώρα

€ 25,50

3

61.ΑΑΑ.00032

€ 38,00

Έως 7,5 m ανά m 3

3

Σχέση όγκου 1 m3 / 300 Kg.΄Οποιαδήποτε άλλη παροχή υπήρεσίας που δεν προαναφέρεται θα τιµολογείται κατόπιν προσυνεννοηµένης συµφωνίας.

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

49


V.I.P. SERVICES

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÀËÚÂۛ˜

Business Services

Courier Services

Travel Services

°Ú·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË

EÈ̤ÏÂÈ· ·Ú·Ï·‚‹˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÌÈÎÚÒÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÎıÂÙÒÓ

EΉfiÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ

Kωδ.: 61.AAA.00007

Kωδ.: 61.AAA.00013

Kωδ.: 61.AAA.00017 YËÚÂۛ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ºA• Û EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi

EÈ̤ÏÂÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Û EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi

Kωδ.: 61.AAA.00008

Kωδ.: 61.AAA.00018

EÎÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹

MÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÏÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜

Kωδ.: 61.AAA.00009

Limousine Service - Taxi

Kωδ.: 61.AAA.00015 Mini Bus - daily city tour on request

Kωδ.: 61.AAA.00016

Kωδ.: 61.AAA.00019 YËÚÂۛ˜ ʈÙÔÙ˘ÈÎÔ‡

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·ÔÛÙÔÏÒÓ

(έγχρωµες, διαφάνειες) Kωδ.: 61.AAA.00010

Kωδ.: 61.AAA.00020

Hotel Services

Rent-a-Car Services

Rent-a-Mobile phone Services

Hotel Accomodation

EÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

EÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ

Kωδ.: 61.AAA.00012

Kωδ.: 61.AAA.00026

Kωδ.: 61.AAA.00027

Incentives’ & special events’ services

50

OÚÁ¿ÓˆÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ

Coctail Reception

Business Meals

Gala Dinners

Kωδ.: 61.AAA.00021

Kωδ.: 61.AAA.00022

Kωδ.: 61.AAA.00023

Taverna Night

Thermaikos Cruise Night

Kωδ.: 61.AAA.00024

Kωδ.: 61.AAA.00025


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................ ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

Business Services 61.AAA.00007

Γραµµατειακή υποστήριξη

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00008

Yπηρεσίες αποστολής ΦAΞ σε Eλλάδα και εξωτερικό

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00009

Eκτυπώσεις από υπολογιστή

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00010

Yπηρεσίες φωτοτυπικού (έγχρωµες, διαφάνειες)

Kατόπιν συµφωνίας

Hotel Accomodation

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00013

Eκδόσεις εισιτηρίων

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00015

Limousine Service - Taxi

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00016

Mini Bus - daily city tour on request

Kατόπιν συµφωνίας

Hotel Services 61.AAA.00012

Travel Services

Courier Services 61.AAA.00017

Eπιµέλεια παραλαβής και παράδοσης µικρών δεµάτων για λογαριασµό εκθετών

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00018

Eπιµέλεια αποστολής δεµάτων σε Eλλάδα και εξωτερικό

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00019

Mεταφορά υλικού - συνεργασία µε µεταφορικές εταιρίες

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00020

Παρακολούθηση αποστολών

Kατόπιν συµφωνίας

Incentives’ Services Oργάνωση ειδικών εκδηλώσεων 61.AAA.00021

• coctail reception

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00022

• business meals

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00023

• gala dinners

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00024

• Taverna night

Kατόπιν συµφωνίας

61.AAA.00025

• Thermaikos Cruise Night

Kατόπιν συµφωνίας

Rent-a-Car Services 61.AAA.00026

Eνοικιάσεις αυτοκινήτων

Kατόπιν συµφωνίας

Rent-a-Mobile Phone Services 61.AAA.00027

Eνοικιάσεις κινητών τηλεφώνων

Kατόπιν συµφωνίας Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

51


∂∫∆∞∫∆√ ¶ƒ√™ø¶π∫√

¶ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÒıËÛ˘

52

4ˆÚË ··Û¯fiÏËÛË

6ˆÚË ··Û¯fiÏËÛË

8ˆÚË ··Û¯fiÏËÛË

Kωδ.: 61.AAA.00001

Kωδ.: 61.AAA.00002

Kωδ.: 61.AAA.00003


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

ŒÎÙ·ÎÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi

∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

∞∆√ª∞

¶ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÒıËÛ˘ 61.AAA.00001

4ωρη απασχόληση

€ 75,00

61.AAA.00002

6ωρη απασχόληση

€ 112,50

61.AAA.00003

8ωρη απασχόληση

€ 150,00

Σηµειώστε τις µέρες και τις ώρες που θα χρειαστείτε την αντίστοιχη υπηρεσία

∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∏ª∂ƒ∂™

∞¶√

∂ø™

¶ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÒıËÛ˘ 61.AAA.00001

4ωρη απασχόληση

61.AAA.00002

6ωρη απασχόληση

61.AAA.00003

8ωρη απασχόληση

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

53


∞¡£√™À¡£∂™∂π™ ∂ÈÙÚ·¤˙Ș Û˘Óı¤ÛÂȘ

ãAÛÚ· Lilium / ¶ÔÚÙÔηϛ TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·

Z¤ÚÌÂÚ·, NÂÚ·ÁÎԇϘ, TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·

Z¤ÚÌÂÚ·, TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, Yperikum, Lilium

Kωδ.: 55.AAA.00013

Kωδ.: 55.AAA.00013

Kωδ.: 55.AAA.00013

Z¤ÚÌÂÚ·, TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, E˘Î¿Ï˘ÙÔ˜, Chikas

Z¤ÚÌÂÚ·, TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·

AÓıÔ‡ÚÈÔ, OÚÙ·ÓÛ›·

Kωδ.: 55.AAA.00013

Kωδ.: 55.AAA.00013

Kωδ.: 55.AAA.00017

¢ÈÏÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ

TÔ˘Ï›˜ & º‡Ïψ̷

Kωδ.: 55.AAA.00014

ªԢΤÙÔ

Z¤ÚÌÂÚ·, TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, Yperikum, TÔ˘Ï›˜, ™ÙÂÚÏ›ÙÛȘ

Kωδ.: 55.AAA.00013

∂ȉ·¤‰È˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ

§˘Û›·ÓıÔ˜, OÚÙ·ÓÛ›·, Lokiflorium

AÏÛÙÚÔ̤ÚȘ, Lilium, TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·

Kωδ.: 55.AAA.00016

Kωδ.: 55.AAA.00013

54

™ÈÌ›ÓÙÈÔ˘Ì, Oگȉ¤·

Kωδ.: 55.AAA.00015


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

∞ÓıÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

∆ªÃ

EÈÙÚ·¤˙Ș ™˘Óı¤ÛÂȘ 55.AAA.00013

Σύνθεση Tραπεζιού - Aσπρα Lilium / Πορτοκαλί Tριαντάφυλλα (∆ιάµετρος: 40cm, Yψος: 20cm)

€ 52,00

55.AAA.00013

Σύνθεση Tραπεζιού - Zέρµπερα, Nεραγκούλες, Tριαντάφυλλα (∆ιάµετρος: 50cm, ύψος: 30cm)

€ 58,00

55.AAA.00013

Σύνθεση Tραπεζιού - Zέρµπερα, Tριαντάφυλλα, Yperikum, Lilium, Φυλλώµατα (Mήκος: 1m, Yψος: 80cm)

€ 92,00

55.AAA.00013

Σύνθεση Tραπεζιού - Zέρµπερα, Tριαντάφυλλα, Eυκάλυπτος, Chikas (∆ιάµετρος: 60cm, Yψος: 30cm)

€ 58,00

55.AAA.00013

Σύνθεση Tραπεζιού - Zέρµπερα, Tριαντάφυλλα (Mήκος: 70cm)

€ 69,00

55.AAA.00017

Γυάλα µε Nερό - Aνθούριο και Oρτανσία, µέσα σε στρογγυλή ή σε τετράγωνη γυάλα (∆ιάµετρος: 30cm)

€ 69,00

55.AAA.00014

Tσαντάκι - Tουλίπες και Φύλλωµα (Yψος: 40cm, Bάση: 20cm)

€ 29,00/τεµ.

55.AAA.00013

Σύνθεση Tετράγωνη - Zέρµπερα, Tριαντάφυλλα, Tουλίπες, Yperikum, Στερλίτσιες, τοποθετηµένα σε βάση από χαρτόνι, µε εσωτερική επένδυση από nylon (Bάση: 15cm, Yψος: 80cm)

€ 58,00/τεµ.

Mπουκέτο - Aνθη Σιµπίντιουµ / Oρχιδέας

€ 41,00

¢ÈÏÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ

MԢΤÙÔ 55.AAA.00015

Eȉ·¤‰È˜ ™˘Óı¤ÛÂȘ 55.AAA.00016

Bάζο Eπιδαπέδιο - Λυσίανθος, Oρτανσία, Lokiflorium (Yψος: 90cm) Παρέχεται η δυνατότητα για διαφορετικούς χρωµατισµούς στο νερό (π.χ. πράσινο, πορτοκαλί, ροζ, κλπ.)

€ 172,00

55.AAA.00013

Σύνθεση Eπιδαπέδια - Aλστροµέριες, Lilium, Tριαντάφυλλα (Yψος: 1m, Bάση: 80 - 90cm)

€ 172,00

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

55


ºÀ∆∞ Z·ÚÓÙÈÓȤڷ 0,65 ÂÎ. ÌÂ Ê˘Ù¿ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘

™˘Óı¤ÛÂȘ ÁÚ·Ê›Ԣ

⁄„Ô˘˜ 0,50-0,70 Ì.

⁄„Ô˘˜ 1,00-1,60 Ì.

¶È·Ù¤Ï· ÌÈÎÚ‹

¶È·Ù¤Ï· ÌÂÁ¿ÏË

Kωδ.: 55.AAA.00001

Kωδ.: 55.AAA.00003

Kωδ.: 55.AAA.00002

Kωδ.: 55.AAA.00002

°Ï¿ÛÙÚ· ÌÂ Ê˘Ù¿ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘

⁄„Ô˘˜ 0,70-1,30 Ì.

⁄„Ô˘˜ 1,00-2,00 Ì.

⁄„Ô˘˜ 2,00-3,00

Kωδ.: 55.AAA.00004

Kωδ.: 55.AAA.00005

Kωδ.: 55.AAA.00006

Leyland / TÔ‡ÁÈ·

Leyland ÌÔÓfiÌ·ÏÏÔ / ‰›Ì·ÏÏÔ

TÔ‡ÁÈ· ÛÊ·ÈÚÈ΋

TÔ‡ÁÈ· ˘Ú·Ì›‰·⁄„Ô˘˜ 1,50-1,80 Ì.

Kωδ.: 55.AAA.00002

Kωδ.: 55.AAA.00002

Kωδ.: 55.AAA.00002

EȉÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· Ê˘Ù¿ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Kωδ.: 55.AAA.00011 (κατόπιν συµφωνίας)

56


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

º˘Ù¿ (ÂÓÔÈΛ·ÛË) ∫ø¢π∫√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

∆πª∏

55.AAA.00001

Zαρντινιέρα 0,65 εκ. µε φυτά εσωτερικού χώρου Ύψους 0,50µ.-0,70µ.

€ 12,50

55.AAA.00003

Zαρντινιέρα 0,65 εκ. µε φυτά εσωτερικού χώρου Ύψους 1,00µ.-1,60µ.

€ 15,00

55.AAA.00002

Σύνθεση γραφείου (πιατέλα µικρή)

€ 25,00

55.AAA.00002

Σύνθεση γραφείου (πιατέλα µεγάλη)

€ 37,50

55.AAA.00004

Γλάστρα µε φυτά εσωτερικού χώρου Ύψους 0,70µ.-1,30µ.

€ 12,50

55.AAA.00005

Γλάστρα µε φυτά εσωτερικού χώρου Ύψους 1,00µ.-2,00µ.

€ 15,00

55.AAA.00006

Γλάστρα µε φυτά εσωτερικού χώρου Ύψους 2,00µ.-3,00µ.

€ 18,00

55.AAA.00002

Leyland µονόµπαλλο

€ 31,50

55.AAA.00002

Leyland δίµπαλλο

€ 41,50

55.AAA.00002

Τούγια σφαιρική

€ 31,50

55.AAA.00002

Τούγια πυραµίδα Ύψους 1,50µ.-1,80µ.

€ 41,50

55.AAA.00011

Eιδικές συµφωνίες για ανθοσυνθέσεις ή/και φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

κατόπιν συµφωνίας

∆ªÃ

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

57


∫∞£∞ƒπ√∆∏∆∞

¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÀËÚÂۛ˜ EÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË K·ı·ÚÈfiÙËÙ·

EȉÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘

π.χ. καθαρισµός: κάθετων στοιχείων δόµησης προϊόντων/εκθεµάτων στοιχείων διακόσµησης

Kωδ.: 18.AAA.00005

58


∆ È Ì Ô Î · Ù ¿ Ï Ô Á Ô ˜

/

¢ Â Ï Ù › Ô

¶ · Ú · Á Á Â Ï › · ˜

∆πª√∫∞∆∞§√°√™ EK£E™H: ....................................................................................................... ¶EPI¶TEPO: ........................................... STAND: ........................................... E¶øN. E¶IX.: ................................................................................................... ¢IEY£YN™H: .................................................................................................... ¢OY: ........................... AºM: ...................................................... Y¶EY£YNO™ E¶IKOIN.: ................................................................................................. TH§.: ........................................................... FAX: ........................................................... Email: ................................................................................................

∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·

∫ø¢π∫√™ 18.AAA.00005

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ Eιδικός καθαρισµός

∆πª∏ / m2 κατόπιν συνεννόησης

π.χ. καθαρισµός: - κάθετων στοιχείων δόµησης - προϊόντων/εκθεµάτων - στοιχείων διακόσµησης

Oι ως άνω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠA 19%

ËÌÂÚÔÌËÓ›·

˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ·Á›‰· ÂÎı¤ÙË

TÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÏÙ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Ê·Í ÛÙÔ 2310 292.105 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û·˜.

59


Οδηγός Διακεκριμένης Συμμετοχής Εκθετών  

Οδηγός Διακεκριμένης Συμμετοχής Εκθετών

Advertisement