Oude Schicht

Page 1

Leuke weetjes over de Oude Schicht link naar de persoon http

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal

Tom Poes en de Drakenburcht https

heer Bommel heeft al de tandwieltjes wat afgevijld, zodat hij hem ineens in zijn vierde kan zetten.En hij heeft de motor naar eigen inzicht wat aangepast met ijzerdraad en bindtouw.

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.