Markies de Canteclaer

Page 1

Leuke weetjes

over markies Xavier Querulus de Cante link naar de persoon http

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal

Tom Poes en de Spiegelaar https

Het is niet gemakkelijk je gezicht terug te krijgen als je het eenmaal verloren hebt" zei Tom Poes.

Dat is een waar woord. Ik weet bijvoorbeeld niet of de markies De Cantecler er ooit in geslaagd is.

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.